ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 194

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
2 ta' Lulju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 729/2014 tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (Riformulazzjoni)

1

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 730/2014 tal-1 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

8

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/85/UE tal-1 ta' Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan ( 1 )

10

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

2.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 729/2014

tal-24 ta' Ġunju 2014

dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

(Riformulazzjoni)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 128(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 tat-3 ta' Mejju 1998 dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (1) ġie emendat bosta drabi b'mod sostantiv (2). Ladarba jridu jsiru aktar emendi, għandu jiġi riformulat għal aktar ċarezza.

(2)

Skond l-Artikolu 128(2) tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu joħorġu muniti tal-euro bl-approvazzjoni tal-Bank Ċentrali Europew (BĊE) dwar il-volum tal-ħruġ. Il-Kunsill, wara proposta tal-Kummissjoni u wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew u lill-BĊE, jista' jadotta miżuri biex jiġu armonizzati d-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti kollha maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni safejn dawn ikunu meħtieġa biex tkun possibbli ċ-ċirkolazzjoni bla xkiel tagħhom fl-Unjoni.

(3)

Il-karti ta' flus euro għandhom firxa minn 5 sa 500 euro. Jeħtieġ li d-denominazzjonijiet tal-karti ta' flus u tal-muniti jippermettu li ħlasijiet bi flus kontanti ta' ammonti espressi f'euro u f'ċenteżmi tiegħu jkunu ffaċilitati.

(4)

Is-sistema ta' munita unika tal-Unjoni għandha tinkoraġġixxi l-fiduċja pubblika u tinvolvi innovazzjonijiet teknoloġiċi li jiżguraw li tkun sistema fiż-żgur, affidabbli u effiċjenti.

(5)

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tas-sistema tal-muniti tal-Unjoni hija li l-pubbliku jaċċetta s-sistema. Il-fiduċja pubblika fis-sistema tiddependi mill-karatteristiċi fiżiċi tal-muniti tal-euro, li għandhom ikunu kemm jista' jkun faċli għal min jużahom.

(6)

Saru konsultazzjonijiet ma' għaqdiet tal-konsumaturi, mal-Unjoni tal-Għomja Ewropej u ma' rappreżentanti tal-industrija tal-magni awtomatiċi tal-bejgħ biex jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi ta' kategoriji importanti ta' utenti tal-muniti. Sabiex jiġi żgurat li l-bidla għall-euro ssir bla tfixkil u sabiex l-utenti jaċċettaw is-sistema tal-muniti b'iktar faċilità, kien meħtieġ li tingħata garanzija li jkun hemm distinzjoni bejn il-muniti permezz ta' karatteristiċi viżwali u tas sens tal-mess.

(7)

Il-muniti tal-euro jintgħarfu waħda mill-oħra iktar faċilment u huma eħfef biex jindraw minħabba r-rabta bejn id-dijametru u l-valur nominali tagħhom.

(8)

Huma meħtieġa ċerti karatteristiċi speċjali ta' sigurtà sabiex titnaqqas il-possibilità ta' frodi tal-muniti tal-euro u taż-żewġ euro minħabba l-valur għoli tagħhom. Muniti magħmula fi tliet saffi u t-taħlita ta' żewġ kuluri differenti f'munita huma meqjusa bħala l-karatteristiċi ta' sigurtà l-iktar effiċjenti li jeżistu.

(9)

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/27/KE (3) tillimita l-użu tan-nijkil f'ċerti prodotti peress li tagħraf li n-nijkil jista' jkun il-kawża ta' allerġiji taħt ċerti kondizzjonijiet. Il-muniti mhumiex koperti b'dik id-Direttiva. Madankollu, jidher li huwa mixtieq li jitnaqqas il-kontenut ta' nijkil fil-muniti għal raġunijiet ta' saħħa pubblika.

(10)

Il-fatt li l-muniti għandhom naħa Ewropea komuni u naħa nazzjonali li tiddistingwihom huwa espressjoni xierqa tal-idea tal-unjoni monetarja Ewropea bejn l-Istati Membri. Fuq in-naħat Ewropej komuni tal-muniti tal-euro hemm l-isem tal-munita unika kif ukoll id-denominazzjoni tal-munita. In-naħa nazzjonali m'għandhiex la tirrepeti l-isem tal-munita unika u lanqas id-denominazzjoni tal-munita.

(11)

Fuq in-naħa nazzjonali tal-munita għandu jkun hemm indikazzjoni ċara tal-isem tal-Istat Membru emittenti, sabiex min juża l-muniti u jkun interessat, ikun jista' faċilment jidentifika l-Istat Membru emittenti.

(12)

L-ittri fit-truf tal-muniti tal-euro għandhom jitqiesu parti min-naħa nazzjonali u għaldaqstant m'għandhomx jirrepetu kwalunkwe indikazzjoni tad-denominazzjoni, ħlief fil-każ tal-munita taż-żewġ euro, u sakemm jintużaw biss iċ-ċifra “2” jew il-kelma “euro” bl-alfabett rilevanti, jew jintużaw it-tnejn.

(13)

Id-deċiżjoni dwar id-disinji fuq in-naħa nazzjonali tal-muniti tal-euro tittieħed minn kull Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-euro, u f'din id-deċiżjoni għandu jitqies il-fatt li l-muniti tal-euro jiċċirkolaw fiż-żona kollha tal-euro u mhux biss fl-Istat Membru emittenti. Sabiex jiġi żgurat li l-muniti jintgħarfu immedjatament bħala muniti tal-euro, anki min-naħa nazzjonali tagħhom, id-disinn għandu jkun imdawwar kompletament mit-12-il stilla tal-bandiera tal-Unjoni.

(14)

Sabiex il-muniti għaċ-ċirkolazzjoni jkunu jistgħu jintgħarfu faċilment u sabiex ikun żgurat li jkun hemm kontinwità fiz-zekka, l-Istati Membri għandhom ikollhom il-permess li jibdlu d-disinji użati fuq in-naħa nazzjonali tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni regolari darba kull 15-il sena biss, ħlief jekk jinbidel il-Kap tal-Istat li jidher fuq il-muniti. Madankollu, dan għandu jkun bla preġudizzju għat-tibdil li jkun meħtieġ biex jiġi evitat l-iffalsifikar tal-munita. It-tibdil fid-disinn tan-naħa Ewropea komuni tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni għandu jiġi deċiż mill-Kunsill u d-drittijiet tal-vot għandhom ikunu limitati għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro.

(15)

L-Istati Membri individwali għandu jkollhom il-permess li joħorġu muniti kommemorattivi biex jiċċelebraw suġġetti ta' rilevanza nazzjonali jew Ewropea ewlenija, filwaqt li muniti kommemorattivi maħruġa kollettivament mill-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro għandhom ikunu riservati għal suġġetti li jkollhom l-ogħla rilevanza Ewropea. Il-munita taż-żewġ euro hija d-denominazzjoni l-iktar xierqa għal dan il-għan, prinċipalment minħabba li għandha dijametru kbir u minħabba l-karatteristiċi tekniċi tagħha, li joffru protezzjoni xierqa kontra l-iffalsifikar.

(16)

Meta jitqies li l-muniti tal-euro jiċċirkolaw fiż-żona kollha tal-euro, biex jiġi evitat l-użu ta' disinji mhux xierqa, l-Istati Membri emittenti għandhom jinfurmaw lil xulxin u lill-Kummissjoni dwar l-abbozz ta' disinji għan-naħa nazzjonali tal-muniti tal-euro qabel id-data tal-ħruġ prevista. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li d-disinji jkunu jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi ta' dan ir-Regolament. L-abbozz tad-disinji għandu jitressaq quddiem il-Kummissjoni f'biżżejjed żmien minn qabel li jippermetti lill-Istati Membri jimmodifikaw id-disinn jekk ikun meħtieġ.

(17)

Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni tad-disinji tan-naħat nazzjonali tal-muniti tal-euro biex jiġi evitat li jintagħżlu disinji li jistgħu jitqiesu mhux xierqa f'uħud mill-Istati Membri. Fid-dawl tal-fatt li huma l-Istati Membri li għandhom il-kompetenza fi kwistjoni daqstant sensittiva daqs id-disinn fuq in-naħat nazzjonali tal-muniti tal-euro, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kunsill. Kwalunkwe deċiżjoni ta' implimentazzjoni li l-Kunsill jieħu fuq din il-bażi għandha tkun marbuta mill-qrib mal-atti adottati mill-Kunsill skont l-Artikolu 128(2) tat-Trattat. Għaldaqstant, fl-adozzjoni ta' dawk id-deċiżjonijiet mill-Kunsill għandha tapplika s-sospensjoni tad-drittijiet tal-vot tal-membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw Stati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, kif stabbilit fl-Artikolu 139(4) tat-Trattat. Il-proċedura għandha tippermetti lill-Istat Membru emittenti jimmodifika d-disinn meta u jekk ikun meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-serje ta' muniti euro tinkludi tmien denominazzjonijiet b'firxa minn ċenteżmu sa żewġ euro li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“muniti għaċ-ċirkolazzjoni” tfisser muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, li d-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom huma msemmija fl-Artikolu 1;

(2)

“muniti regolari” tfisser muniti għaċ-ċirkolazzjoni esklużi l-muniti kommemorattivi;

(3)

“muniti kommemorattivi” tfisser muniti għaċ-ċirkolazzjoni li huma maħsuba biex jikkommemoraw suġġett speċifiku kif speċifikat fl-Artikolu 9.

Artikolu 3

Il-muniti għaċ-ċirkolazzjoni għandu jkollhom naħa Ewropea komuni u naħa nazzjonali li tiddistingwihom.

Artikolu 4

1.   In-naħa nazzjonali tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni ma għandha tirrepeti l-ebda indikazzjoni tad-denominazzjoni tal-munita jew xi partijiet minnha. Hija m'għandhiex tirrepeti l-isem tal-munita unika jew xi sottodiviżjoni tagħha, sakemm din l-indikazzjoni ma tirriżultax minħabba l-użu ta' alfabett differenti.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-ittri fit-truf tal-munita taż-żewġ euro jistgħu jinkludu indikazzjoni tad-denominazzjoni, sakemm tintuża biss iċ-ċifra “2” jew il-kelma “euro” fl-alfabett rilevanti, jew jintużaw it-tnejn.

Artikolu 5

Fuq in-naħa nazzjonali tad-denominazzjonijiet kollha tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni għandu jkun hemm indikazzjoni tal-Istat Membru emittenti permezz tal-isem tal-Istat Membru, jew ta' abbrevjazzjoni tiegħu.

Artikolu 6

1.   Fuq in-naħa nazzjonali tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni għandu jkun hemm ċirku ta' 12-il stilla li jdawwar kompletament id-disinn nazzjonali, inkluża l-marka tas-sena u l-indikazzjoni tal-isem tal-Istat Membru emittenti. Dan ma jżommx milli xi elementi tad-disinn jestendu lejn iċ-ċirku tal-istilel, sakemm l-istilel kollha jkunu ċari u kompletament viżibbli. It-12-il stilla għandhom jiġu stampati kif jidhru fuq il-bandiera tal-Unjoni.

2.   Id-disinji għan-naħa nazzjonali tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni għandhom jintgħażlu billi jitqies il-fatt li l-muniti tal-euro jiċċirkolaw fl-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro.

Artikolu 7

1.   Tibdil fid-disinji użati għan-naħat nazzjonali tal-muniti regolari jista' jsir biss darba kull ħmistax-il sena, mingħajr preġudizzju għat-tibdill li jkun meħtieġ biex jiġi evitat l-iffalsifikar tal-munita.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, jista' jsir tibdil fid-disinji użati għan-naħat nazzjonali tal-muniti regolari meta jinbidel il-Kap ta' Stat li jkun jidher fuq il-munita. Madankollu, kariga temporanjament vakanti jew okkupazzjoni provviżorja tal-funzjoni tal-Kap ta' Stat ma jagħtu l-ebda dritt addizzjonali għal tibdil bħal dan.

Artikolu 8

L-Istati Membri emittenti għandhom jaġġornaw in-naħat nazzjonali tal-muniti regolari tagħhom sabiex jikkonformaw bis-sħiħ ma' dan ir-Regolament sal-20 ta' Ġunju 2062.

Artikolu 9

1.   Il-muniti kommemorattivi jkollhom disinn nazzjonali differenti minn dak li jidher fuq il-muniti regolari u jikkommemoraw biss suġġetti ta' rilevanza nazzjonali jew Ewropea ewlenija. Il-muniti kommemorattivi maħruġa kollettivament mill-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro, jikkomemoraw biss suġġetti tal-ogħla rilevanza Ewropea u d-disinn tagħhom għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti kostituzzjonali possibbli ta' dawk l-Istati Membri.

2.   L-ittri fit-truf tal-muniti kommemorattivi jkunu l-istess bħal dawk fuq il-muniti regolari.

3.   Il-muniti kommemorattivi jista' jkollhom valur nominali ta' żewġ euro biss.

Artikolu 10

1.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar l-abbozz tad-disinji tan-naħat nazzjonali ġodda tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni, inklużi l-ittri fit-truf, u, fil-każ tal-muniti kommemorattivi, dwar l-istima ta' volum ta' ħruġ, qabel l-approvazzjoni formali ta' dawk id-disinji.

2.   Is-setgħa biex jiġu approvati d-disinji, ġodda jew modifikati, għan-naħat nazzjonali tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni hija mogħtija lill-Kunsill li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata f'konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 3 sa 7.

Fit-teħid tad-deċiżjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu jiġu sospiżi d-drittijiet tal-vot tal-Istati Membri li l-munita tagħhom ma tkunx l-euro.

3.   Għall-iskop tal-paragrafu 1, l-abbozzi tad-disinji tal-muniti għaċ-ċirkolazzjoni għandhom jiġu ppreżentati mill-Istat Membru emittenti lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn li l-munita tagħhom tkun l-euro, bħala prinċipju mill-inqas tliet xhur qabel id-data ta' ħruġ ippjanata.

4.   Fi żmien sebat ijiem wara l-preżentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, kwalunkwe Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-euro jista', f'opinjoni motivata indirizzata lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, iqajjem oġġezzjoni għall-abbozz ta' disinn propost mill-Istat Membru emittenti jekk dak id-disinn tal-abbozz x'aktarx li joħloq reazzjonijiet negattivi fost iċ-ċittadini.

5.   Fejn il-Kummissjoni tqis li l-abbozz ta' disinn ma jirrispettax ir-rekwiżiti tekniċi stipulati minn dan ir-Regolament, fi żmien sebat ijiem wara l-preżentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, hija tippreżenta valutazzjoni negattiva lill-Kunsill.

6.   Jekk ma tiġi ppreżentata l-ebda opinjoni motivata jew valutazzjoni negattiva lill-Kunsill fl-iskadenza msemmija fil-paragrafi 4 u 5 rispettivament, jitqies li d-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tad-disinn tkun ġiet adottata mill-Kunsill fil-jum ta' wara d-data tal-iskadenza tal-perijodu ta' żmien imsemmi fil-paragrafu 5.

7.   Fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-Kunsill jiddeċiedi mingħajr dewmien dwar l-approvazzjoni tal-abbozz ta' disinn, sakemm, fi żmien sebat ijiem wara l-preżentazzjoni ta' opinjoni motivata jew ta' valutazzjoni negattiva, l-Istat Membru emittenti ma jirtirax l-abbozz tad-disinn li jkun ippreżenta u jinforma lill-Kunsill dwar l-intenzjoni tiegħu li jippreżenta abbozz ġdid tad-disinn.

8.   L-informazzjoni rilevanti kollha dwar disinji ġodda tal-muniti nazzjonali għaċ-ċirkolazzjoni għandha tiġi ppubblikata mill-Kummissjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

L-Artikoli 4, 5 u 6 u l-Artikolu 9(2):

(a)

ma japplikawx għall-muniti għaċ-ċirkolazzjoni li jkunu nħarġu jew ikunu ġew prodotti qabel id-19 ta' Ġunju 2012;

(b)

ma japplikawx, matul perijodu tranżizzjonali li jintemm fl-20 ta' Ġunju 2062, għad-disinji li diġà kienu qed jintużaw b'mod legali fuq il-muniti għaċ-ċirkolazzjoni fid-19 ta' Ġunju 2012.

Il-muniti għaċ-ċirkolazzjoni li jkunu nħarġu jew li jkunu ġew prodotti matul il-perijodu tranżizzjonali jistgħu jibqgħu valuta legali mingħajr limitu ta' żmien.

Artikolu 12

Ir-Regolament (KE) Nru 975/98 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 13

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri, skont it-Trattati.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-24 ta' Ġunju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

E. VENIZELOS


(1)  ĠU L 139, 11.5.1998, p. 6.

(2)  Ara l-Anness II.

(3)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/27/KE tat-30 ta' Ġunju 1994 li temenda, għat-12-il darba d-Direttiva 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ĠU L 188, 22.7.1994, p. 1).


ANNESS I

Speċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 1

Valur nominali (euro)

Dijametru f'mm

Ħxuna f'mm

Piż fi grammi

Għamla

Lewn

Kompożizzjoni

Tarf

2

25,75

2,20

8,5

Tonda

Il-parti ta' barra: bajda

Ram u nikil

(Cu75Ni25)

Bl-ittri fit-truf u ssingjata fin

Il-parti ta' ġewwa: safra

Tliet saffi:

nikil-ram isfar/nikil/nikilram isfar

(CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5)

1

23,25

2,33

7,5

Tonda

Il-parti ta' barra: safra

Nikil-ram isfar

(CuZn20Ni5)

B'issingjar interrott

Il-parti ta' ġewwa: bajda

Tliet saffi:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Tonda

Isfar

“Nordic Gold”

Cu89Al5Zn5Sn1

tarf iddisinjat bil-forma ta' arzell fin

0,20

22,25

2,14

5,7

Għamla ta' “Fjura Spanjola”

Isfar

“Nordic Gold”

Cu89Al5Zn5Sn1

Lixx

0,10

19,75

1,93

4,1

Tonda

Isfar

“Nordic Gold”

Cu89Al5Zn5Sn1

tarf iddisinjat bil-forma ta' arzell fin

0,05

21,25

1,67

3,9

Tonda

Aħmar

Azzar miksi bir-ram

Lixx

0,02

18,75

1,67

3

Tonda

Aħmar

Azzar miksi bir-ram

Lixx b'sing

0,01

16,25

1,67

2,3

Tonda

Aħmar

Azzar miksi bir-ram

Lixx


ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma' lista tal-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98

(ĠU L 139, 11.5.1998, p. 6)

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/1999

(ĠU L 52, 27.2.1999, p. 2)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 566/2012

(ĠU L 169, 29.6.2012, p. 8)


ANNESS III

Tabella ta' korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 975/98

Dan ir-Regolament

Artikolu 1, il-kliem introduttorju

Artikolu 1

Artikolu 1a

Artikolu 2

Artikolu 1b

Artikolu 3

Artikolu 1c

Artikolu 4

Artikolu 1d

Artikolu 5

Artikolu 1e

Artikolu 6

Artikolu 1f

Artikolu 7

Artikolu 1g

Artikolu 8

Artikolu 1h

Artikolu 9

Artikolu 1i

Artikolu 10

Artikolu 1j, il-kliem introduttorju, punt (a) u l-ewwel sentenza tal-punt (b)

Artikolu 11, l-ewwel paragrafu

Artikolu 1j, it-tieni sentenza tal-punt (b)

Artikolu 11, it-tieni paragrafu

Artikolu 12

Artikolu 2

Artikolu 13

Artikolu 1, tabella

Anness I

Anness II

Anness III


2.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/8


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 730/2014

tal-1 ta’ Lulju 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 KG)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DIRETTIVI

2.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/10


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2014/85/UE

tal-1 ta' Lulju 2014

li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar il-liċenzji tas-sewqan (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tagħha,

Billi:

(1)

Fl-Unjoni sar titjib sinifikanti fis-sikurezza fil-mini, inkluż permezz tad-Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Sabiex tiġi żgurata l-effettività ta' dan it-titjib, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li s-sewwieqa jkunu jafu u jifhmu l-prinċipji ta' sewqan sigur fil-mini u jistgħu japplikawhom bl-imġiba tagħhom fit-traffiku. Ir-rekwiżiti teoretiċi u prattiċi tat-test fid-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE (3) għalhekk ġew emendati skont dan mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/65/KE (4) u l-istess dawk fid-Direttiva 2006/126/KE imfassla mill-ġdid.

(2)

Sa mill-adozzjoni tad-Direttiva 2006/126/KE, sar progress fl-għarfien xjentifiku dwar il-kundizzjonijiet mediċi li jaffettwaw kemm wieħed ikun f'qagħda tajba biex isuq, partikolarment fir-rigward tal-estimi kemm tar-riskji assoċjati għas-sikurezza fit-toroq u kemm tal-effettività ta' x'inhu jsir biex jiġu evitati dawn ir-riskji. Reċentement ħareġ għadd ġmielu ta' studji u riċerki li lkoll jikkonfermaw li s-sindrome ta' apnea ostruttiva waqt l-irqad huwa wieħed mill-ogħla fatturi ta' riskju ta' inċidenti ta' vetturi bil-mutur. Għalhekk din il-kundizzjoni ma għandhiex tibqa' tiġi injorata fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni tal-liċenzja tas-sewqan tal-Unjoni.

(3)

Id-Direttiva 2006/126/KE għalhekk għandha tiġi emendata sabiex tadatta l-Anness III għall-progress xjentifiku u tekniku.

(4)

Wara li ġie emendat bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2012/36/UE, l-Anness II tad-Direttiva 2006/126/KE instabu xi żbalji editorjali. (5) Dawn għandhom jiġu kkorreġuti.

(5)

B'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2011 dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni (6), l-Istati Membri refgħu r-responsabbiltà li, f'każijiet ġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew iktar li jispjega(w) ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali.

(6)

Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-liċenzji tas-sewqan,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tad-Direttiva Nru 2006/126/KE huma emendati skont l-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015, il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f'konformità ma' din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-31 ta' Diċembru 2015.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President

Siim KALLAS

Il-Viċi President


(1)  ĠU L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Id-Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà għall-mini fin-Network Trans-Ewropew tat-Toroq (ĠU L 167, 30.4.2004, p. 39).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan (ĠU L 237, 24.8.1991, p. 1);

(4)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/65/KE tas-27 ta' Ġunju 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE dwar il-liċenzji tas-sewqan (ĠU L 168, 28.6.2008, p. 36).

(5)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2012/36/UE tad-19 ta' Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan (ĠU L 321, 20.11.2012, p. 54).

(6)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

1.

L-Anness II tad-Direttiva 2006/126/KE huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 2.1.3 jinbidel b'dan li ġej:

“2.1.3

It-triq:

l-aktar prinċipji importanti rigward l-osservanza tad-distanza prudenti bejn il-vetturi, id-distanzi għall-ibbrejkjar u roadholding taħt diversi kondizzjonijiet tat-temp u tat-toroq,

il-fatturi tar-riskju fis-sewqan relatati ma' diversi kondizzjonijiet tat-toroq, partikolarment kif jinbidlu skont it-temp u l-ħin tal-ġurnata jew tal-lejl,

il-karatteristiċi ta' diversi tipi ta' toroq u r-rekwiżiti statutorji relatati magħhom,

is-sewqan sikur f'mini stradali;”;

(b)

il-punt 5.1.3 jinbidel b'dan li ġej:

“5.1.3.

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar vetturi tal-kategorija C, CE, D u DE

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma tiġi rreġistrata l-ebda restrizzjoni fuq vetturi bi trasmissjoni awtomatika fuq il-liċenzja tas-sewqan ta' vettura tal-kategorija C, CE, D jew DE msemmija fil-punt 5.1.2, meta l-applikant ikun diġà detentur ta' liċenzja tas-sewqan maħruġa fuq vettura bi trasmissjoni manwali f'ta' mill-inqas waħda mill-kategoriji li ġejjin: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 jew D1E, u jkun wettaq l-azzjonijiet deskritti fil-punt 8.4 matul it-test ta' ħiliet u ta' mġiba.”;

(c)

il-punt 6.3.8 jinbidel b'dan li ġej:

“6.3.8.

Il-fatturi speċjali tat-toroq (jekk ikun hemm): roundabouts; railway level crossings; waqfiet tat-tramm/tax-xarabank; pedestrian crossings; is-sewqan f'niżliet jew telgħat twal; mini;”;

(d)

il-punt 7.4.8 jinbidel b'dan li ġej:

“7.4.8.

Il-fatturi speċjali tat-toroq (jekk ikun hemm): ir-roundabouts; ir-railway level crossings; il-waqfiet tat-tramm/tax-xarabank; il-pedestrian crossings; is-sewqan f'niżliet jew telgħat twal; il-mini;”;

(e)

il-punt 8.3.8 jinbidel b'dan li ġej:

“8.3.8.

Il-fatturi speċjali tat-toroq (jekk ikun hemm): ir-roundabouts; ir-railway level crossings; il-waqfiet tat-tramm/tax-xarabank; il-pedestrian crossings; is-sewqan f'niżliet jew telgħat twal; il-mini;”;

2.

Fl-Anness III tad-Direttiva 2006/126/KE, it-Taqsima 11 (IL-MARD NEWROLOĠIKU) għandha tinbidel b'dan li ġej:

“IL-MARD NEWROLOĠIKU U S-SINDROME TA' APNEA OSTRUTTIVA TAL-IRQAD

IL-MARD NEWROLOĠIKU

11.1.

Ma għandhomx jinħarġu jew jiġġeddu liċenzji tas-sewqan lill-applikanti jew lis-sewwieqa li jbatu minn mard serju newroloġiku, għajr jekk l-applikalizzjoni tkun appoġġjata minn opinjoni medika awtorizzata.

Id-disturbi newroloġiċi assoċjati ma' mard jew interventi kirurġiċi li jaffettwaw is-sistema nervuża ċentrali jew periferali, li jwasslu għal defiċjenzi sensorji jew motorili u li jaffettwaw il-bilanċ u l-koordinazzjoni, iridu jitqiesu kif jixraq fejn ikollhom x'jaqsmu mal-effetti funzjonali tagħhom u r-riskji tal-progressjoni. F'dawn il-każi, il-ħruġ jew it-tiġdid tal-liċenzja jistgħu jkunu soġġetti għal evalwazzjoni perjodika fil-każ tar-riskju ta' deterjorazzjoni.

IS-SINDROME TA' APNEA OSTRUTTIVA TAL-IRQAD

11.2.

Fil-paragrafi li ġejjin, sindrome moderat ta' apnea ostruttiva tal-irqad jikkorrispondi għal għadd ta' apnea u ipopnea fis-siegħa (l-Indiċi Apnea-Ipopnea) bejn il-15 u d-29 u sindrome sever ta' apnea ostruttiva tal-irqad jikkorrispondi għal Indiċi Apnea-Ipopnea ta' 30 jew aktar, it-tnejn assoċjati ma' ngħas eċċessiv binhar.

11.3.

Applikanti jew sewwieqa suspettati li għandhom sindrome moderat jew sever ta' apnea ostruttiva tal-irqad għandhom jingħataw parir mediku awtorizzat ulterjuri qabel mal-Liċenzja tas-Sewqan tinħareġ jew tiġġedded. Dawn jista' jingħataw il-parir biex ma jsuqux qabel il-konferma tad-dijanjożi.

11.4.

Il-liċenzji tas-sewqan jistgħu jinħarġu lill-applikanti jew lis-sewwieqa b'sindrome moderat jew sever ta' apnea ostruttiva tal-irqad li juri kontroll adegwat tal-kundizzjoni tagħhom u l-konformità ma' trattament xieraq u titjib fin-ngħas, jekk ikun hemm, ikkonfermat mill-opinjoni medika awtorizzata.

11.5.

Applikanti jew sewwieqa b'sindrome moderat jew sever ta' apnea ostruttiva tal-irqad taħt trattament għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni medika perjodika, f'intervalli li ma jaqbżux it-tliet snin għas-sewwieqa tal-Grupp 1 u sena għas-sewwieqa tal-Grupp 2, bil-għan li li jiġi stabbilit il-livell ta' konformità mat-trattament, il-ħtieġa li trattament jitkompla u viġilanza tajba fuq bażi kontinwa.”.