ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 189

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
27 ta' Ġunju 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE

1

 

*

Regolament (UE) Nru 653/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tikkettjar taċ-ċanga

33

 

*

Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ regoli kummerċjali internazzjonali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Komunità fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Komunità skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ

50

 

*

Regolament (UE) Nru 655/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jistabbixxi proċedura ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tad-dejn f’materji ċivili u kummerċjali

59

 

*

Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea

93

 

*

Regolament (UE) Nru 657/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 fir-rigward tas-setgħat delegati u tas-setgħat ta’ implimentazzjoni li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni

108

 

*

Regolament (UE) Nru 658/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ farmakoviġilanza fir-rigward ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ( 1 )

112

 

*

Regolament (UE) Nru 659/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta’ merkanzija bejn Stati Membri rigward l-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri, il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni mill-amministrazzjoni tad-dwana, l-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn l-Istati Membri, kif ukoll id-definizzjoni tal-valur statistiku

128

 

*

Regolament (UE) Nru 660/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta’ skart

135

 

*

Regolament (UE) Nru 661/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

143

 

*

Regolament (UE) Nru 662/2014 Tal-Parlament Ewropew u Tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 rigward l-implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ( 1 )

155

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2014/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE fir-rigward tad-databases tal-kompjuter li huma parti min-netwerks ta’ sorveljanza fl-Istati Membri

161

 

*

Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta’ apparat ta’ pressjoni ( 1 )

164

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE ( ĠU L 347, 20.12.2013 )

260

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 ( ĠU L 347, 20.12.2013 )

261

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/1


REGOLAMENT (UE) Nru 652/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 168(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-dritt tal-Unjoni jipprovdi għal rekwiżiti dwar l-ikel u s-sikurezza tal-ikel u l-għalf u s-sikurezza tal-għalf, fl-istadji kollha tal-produzzjoni, inklużi r-regoli li jimmiraw li jiggarantixxu prattiki ġusti fil-kummerċ u l-għoti tal-informazzjoni lill-konsumaturi. Jistipula wkoll rekwiżiti li jikkonċernaw il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ mard li jittieħed fl-annimali u ż-żoonożi, kif ukoll rekwiżiti rigward it-trattament xieraq tal-annimali, il-prodotti sekondarji tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti, il-protezzjoni ta’ varjetajiet ta’ pjanti, l-organiżmi ġenetikament modifikati, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. Id-dritt tal-Unjoni jipprovdi wkoll għall-kontrolli uffiċjali u attivitajiet oħra uffiċjali mmirati biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva ta’ dawk ir-rekwiżiti u l-konformità magħhom.

(2)

L-objettiv ġenerali tad-dritt tal-Unjoni f’dawk l-oqsma huwa li jikkontribwixxi għal livell għoli ta’ saħħa għall-bnedmin, l-annimali u l-pjanti tul il-katina alimentari, livell għoli ta’ protezzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi u livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali filwaqt li jiffavorixxi l-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi.

(3)

Sabiex jintlaħaq dak l-objettiv ġenerali jinħtieġu riżorsi finanzjarji xierqa. Għalhekk, hu meħtieġ għall-Unjoni li tikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ miżuri meħuda fl-oqsma differenti relatati ma’ dak l-objettiv ġenerali. Barra minn hekk, sabiex l-użu tan-nefqa jiġi mmirat b’mod effiċjenti, għandhom jiġu stabbiliti objettivi speċifiċi u indikaturi sabiex tiġi vvalutata l-ilħiq ta’ dawk l-objettivi.

(4)

Fl-imgħoddi, il-finanzjament tal-Unjoni għan-nefqa marbuta mal-ikel u l-għalf kellu l-forma ta’ għotjiet, akkwisti u pagamenti lil organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam. Huwa xieraq li tali finanzjament jissokta bl-istess mod.

(5)

Il-finanzjament mill-Unjoni jista’ jintuża wkoll mill-Istati Membri biex jappoġġahom f’azzjonijiet dwar is-saħħa tal-pjanti jew tal-annimali għall-kontroll, il-prevenzjoni jew il-qerda ta’ pesti jew mard tal-annimali, biex jitwettqu minn organizzazzjonijiet li huma attivi f’dawk l-oqsma.

(6)

Għal raġunijiet ta’ dixxiplina baġitarja, jeħtieġ li f’dan ir-Regolament tiġi stabbilita l-lista ta’ miżuri eliġibbli li jistgħu jibbenefikaw minn kontribuzzjoni tal-Unjoni kif ukoll l-ispejjeż eliġibbli u r-rati applikabbli.

(7)

B’kont meħud tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 (3), l-ammont massimu għan-nefqa marbuta mal-ikel u l-għalf għall-perjodu kollu mill-2014 sal-2020 għandha tkun ta’ EUR 1 891 936 000.

(8)

Barra minn hekk, għandu jkun provdut finanzjament fil-livell tal-Unjoni bil-għan li jkunu jistgħu jiġu indirizzati b’suċċess ċirkostanzi eċċezzjonali bħal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza relatati mas-saħħa tal-pjanti u tal-annimali, meta l-approprjazzjonijiet taħt l-intestatura baġitarja 3 ma jkunux suffiċjenti iżda jkunu meħtieġa miżuri ta’ emerġenza. Il-finanzjament bil-għan li tali kriżijiet jiġu indirizzati b’suċċess għandu jiġi mobilizzat billi, pereżempju, isir rikors għall-istrument ta’ flessibbiltà, skont il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (4).

(9)

Id-dritt bħalissa jipprovdi li xi wħud mill-ispejjeż eliġibbli jiġu rimborżati b’rati fissi. B’rabta ma’ spejjeż oħrajn, id-dritt ma jipprovdix għal limiti fuq ir-rimborż. Għal finijiet ta’ razzjonalizzazzjoni u semplifikazzjoni tas-sistema, għandha tiġi stabbilita rata massima fissa għar-rimborż. Huwa xieraq li dik ir-rata tiġi stabbilita fil-livell li normalment japplika għall-għotjiet. Huwa wkoll meħtieġ li tingħata l-possibbiltà li f’ċerti ċirkostanzi tiżdied din ir-rata massima.

(10)

Minħabba l-importanza li jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, huwa xieraq li jiġu ffinanzjati 100 % tal-ispejjeż eliġibbli għal ċerti azzjonijiet bil-kondizzjoni li l-implimentazzjoni ta’ dawk l-azzjonijiet tinvolvi wkoll il-ħlas ta’ spejjeż mhux eliġibbli.

(11)

L-Unjoni hija responsabbli biex tiżgura li l-fondi jintefqu tajjeb u biex jittieħdu miżuri li jwieġbu għall-ħtieġa li tissimplifika l-programmi ta’ nfiq tagħha sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv u l-ispejjeż għall-benefiċjarji tal-fondi u għall-atturi kollha involuti, skont il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta’ Ottubru 2010 intitolata Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea.

(12)

Id-dritt tal-Unjoni jirrikjedi li l-Istati Membri jimplimentaw ċerti miżuri meta jokkorrru jew jiżviluppaw ċertu mard tal-annimali jew żoonożi. Għalhekk, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi finanzjarjament għal tali miżuri ta’ emerġenza.

(13)

Jinħtieġ ukoll li, permezz ta’ miżuri xierqa ta’ qerda, kontroll u monitoraġġ, jitnaqqas l-għadd ta’ tifqigħat ta’ mard tal-annimali u żoonożi li huma ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll li ssir prevenzjoni tal-okkorrenza ta’ tali tifqigħat. Il-programmi nazzjonali għall-qerda, kontroll u monitoraġġ ta’ tali mard u żoonożi għandhom għalhekk jibbenefikaw minn finanzjament mill-Unjoni.

(14)

Għal raġunijiet organizzattivi u ta’ effiċjenza fir-rigward tal-immaniġġar tal-finanzjament fl-oqsma tas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar il-kontenut, il-preżentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-approvazzjoni tal-programmi nazzjonali, inklużi dawk implimentati fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”). Għall-istess raġunijiet, għandhom jiġu stabbiliti wkoll l-iskadenzi għar-rappurtar u l-preżentazzjoni ta’ talbiet għall-pagament.

(15)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE (5) tirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu ċerti miżuri ta’ emerġenza għall-qerda ta’ organiżmi li huma ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti (“il-pesti”). L-Unjoni għandha tikkontribwixxi finanzjarjament għall-qerda ta’ dawk il-pesti. Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun disponibbli wkoll soġġetta għal ċerti kondizzjonijiet, għall-miżuri ta’ emerġenza mmirati biex irażżnu l-pesti li għandhom l-aktar impatt serju fuq l-Unjoni u li ma jistgħux jinqerdu f’ċerti żoni u għall-miżuri ta’ prevenzjoni li jikkonċernaw dawk il-pesti.

(16)

Il-miżuri ta’ emerġenza meħuda kontra l-pesti għandhom ikunu eliġibbli għal kofinanzjament mill-Unjoni dment li jwasslu għal valur miżjud għall-Unjoni kollha kemm hi. Għal din ir-raġuni, kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun disponibbli għall-pesti elenkati fit-Taqsima 1 tal-Parti A tal-Anness I u t-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II għad-Direttiva 2000/29/KE taħt l-intestatura “Organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Unjoni”. Fejn hu magħruf li jokkorru pesti fl-Unjoni, il-miżuri biss relatati ma’ dawk fosthom li għandhom l-aktar impatti serji fuq l-Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni. Tali pesti jinkludu b’mod partikolari dawk suġġetti għall-miżuri taħt id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE (6), 93/85/KEE (7), 98/57/KE (8) jew 2007/33/KE (9). Għandha ssir disponibbli wkoll kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal dawk il-pesti li mhumiex elenkati fl-Anness I jew fl-Anness II għad-Direttiva 2000/29/KE, li huma suġġetti għal miżuri nazzjonali u li provviżorjament jikkwalifikaw biex jiġu elenkati fit-Taqsima 1 tal-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2000/29/KE jew it-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II għaliha. Il-miżuri relatati mal-pesti suġġetti għal miżuri ta’ emerġenza tal-Unjoni li jimmiraw għall-qerda tagħhom, għandhom ukoll ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

(17)

Jinħtieġ li tiġi individwata f’waqtha l-preżenza ta’ ċerti pesti. Stħarriġ ta’ tali preżenza li jsir mill-Istati Membri huwa essenzjali biex tiġi żgurata l-qerda immedjata ta’ tifqigħat ta’ dawn il-pesti. L-istħarriġ li jsir minn Stati Membri individwali huwa essenzjali biex jitħares it-territorju tal-Istati Membri l-oħra kollha. L-Unjoni tista’ tikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ dan l-istħarriġ b’mod ġenerali, bil-kondizzjoni li l-ambitu tiegħu jinkludi tal-inqas waħda miż-żewġ kategoriji kritiċi ta’ pesti, jiġifieri l-pesti li mhumiex magħrufa li jokkorru fl-Unjoni u l-pesti li huma suġġetti għall-miżuri ta’ emerġenza tal-Unjoni.

(18)

Il-finanzjament mill-Unjoni fis-saħħa tal-annimali u tal-pjanti għandu jkopri spejjeż eliġibbli speċifiċi. F’każijiet eċċezzjonali u dovutement iġġustifikati, għandu jkopri wkoll l-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ miżuri oħra meħtieġa. Tali miżuri jistgħu jinkludu l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ bijosigurtà msaħħa fil-każ ta’ tifqigħ ta’ marda jew preżenza ta’ pesti, il-qerda u t-trasport ta’ karkassi waqt programmi ta’ qerda, u l-ispejjeż ta’ kumpens lis-sidien li jirriżultaw mill-kampanji ta’ tilqim ta’ emerġenza.

(19)

Ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Istati Membri jkollhom diffikultajiet minħabba li jinsabu mbegħdin u d-dipendenza tagħhom fuq għadd limitat ta’ prodotti. Huwa xieraq li l-Unjoni tikkontribwixxi finanzjarjament għall-programmi tal-Istati Membri li huma jwettqu għall-kontroll tal-pesti f’dawk ir-reġjuni ultraperiferiċi skont l-objettivi tar-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10). Peress li ċerti reġjuni ultraperiferiċi huma suġġetti għar-regoli speċifiċi għal dawk ir-reġjuni minflok ir-regoli tal-Unjoni stabbiliti fid-Direttiva 2000/29/KE, dik il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tapplika għar-regoli li hemm fis-seħħ f’dawk ir-reġjuni, kemm jekk huma regoli tal-Unjoni u kemm jekk huma nazzjonali.

(20)

Il-kontrolli uffiċjali li jsiru mill-Istati Membri huma għodda essenzjali biex jiġi vverifikat u ssorveljat li r-rekwiżiti rilevanti tal-Unjoni qed jiġu implimentati, imħarsa u infurzati. L-effikaċja u l-effiċjenza tas-sistemi ta’ kontroll uffiċjali huma vitali sabiex jinżamm livell għoli ta’ sikurezza għall-bnedmin, l-annimali u l-pjanti tul il-katina alimentari filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent. Għandu jkun disponibbli appoġġ finanzjarju tal-Unjoni għal tali miżuri ta’ kontroll. B’mod partikolari, għandha tkun disponibbli kontribuzzjoni finanzjarja għal-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni sabiex tgħinhom isostnu l-ispejjeż li jinqalgħu minħabba l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma approvati mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, billi l-effikaċja tal-kontrolli uffiċjali tiddipendi wkoll mid-disponibbiltà għall-awtoritajiet ta’ kontroll ta’ persunal imħarreġ tajjeb li jkollu konoxxenza adegwata tad-dritt tal-Unjoni, l-Unjoni għandha tkun kapaċi tikkontribwixxi għat-taħriġ tagħhom kif ukoll għall-programmi ta’ skambju rilevanti organizzati minn awtoritajiet kompetenti.

(21)

Il-ġestjoni effiċjenti tal-kontrolli uffiċjali tiddipendi minn skambju rapidu ta’ dejta u informazzjoni relatati ma’ dawk il-kontrolli. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni korretta u armonizzata tar-regoli rilevanti tiddipendi mit-twaqqif ta’ sistemi effiċjenti li jinvolvu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Għaldaqstant, it-twaqqif u t-tħaddim ta’ bażijiet ta’ dejta u sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni tal-informazzjoni għal dawn l-iskopijiet għandhom ikunu wkoll eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja.

(22)

L-Unjoni għandha tagħmel disponibbli finanzjament għal attivitajiet tekniċi, xjentifiċi, ta’ koordinament u ta’ komunikazzjoni meħtieġa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u biex jiġi żgurat l-adattament tad-dritt għall-iżviluppi xjentifiċi, teknoloġiċi u soċjali. Il-finanzjament għandu jkun disponibbli wkoll għal proġetti li jimmiraw li jtejbu l-effikaċja u l-effiċjenza tal-kontrolli uffiċjali.

(23)

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), kull proposta ppreżentata lill-awtorità leġiżlattiva li tinkludi derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament hija meħtieġa biex tindika b’mod ċar dawn id-derogi u tagħti r-raġunijiet speċifiċi li jiġġustifikawhom. Għaldaqstant, minħabba n-natura speċifika ta’ uħud mill-objettivi koperti b’dan ir-Regolament u minħabba li l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri huma fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet assoċjati ma’ dawk l-objettivi, dawk l-awtoritajiet għandhom jitqiesu bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu 128(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Għalhekk, jista’ jkun possibbli li jingħataw għotjiet lil tali awtoritajiet mingħajr ma jiġu ppubbikati minn qabel sejħiet għal proposti.

(24)

B’deroga mill-Artikolu 86 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, u bħala eċċezzjoni għall-prinċipju tan-nonrettroattivitá kif provdut fl-Artikolu 130 tiegħu, l-ispejjeż għall-miżuri ta’ emerġenza koperti bl-Artikoli 7 u 17 ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu eliġibbli mid-data ta’ notifika tal-okkorrenza ta’ marda jew il-preżenza ta’ pest mill-Istat Membru lill-Kummissjoni minħabba n-natura urġenti u mhux prevedibbli ta’ dawk il-miżuri. L-impenji baġitarji korrispondenti u l-pagament tan-nefqa eliġibbli għandhom isiru mill-Kummissjoni, wara valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-pagamenti ppreżentati mill-Istati Membri.

(25)

Huwa ta’ importanza kbira li tali miżuri ta’ emerġenza jiġu implimentati minnufih. Għalhekk, ikun kontroproduttiv li jiġu esklużi mill-finanzjament dawk l-ispejjeż imġarrba qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-għotja, peress li dan jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiffukaw l-isforzi immedjati tagħhom fuq it-tħejjija ta’ applikazzjoni għal għotja, minflok fuq l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ emerġenza.

(26)

Minħabba l-firxa tad-dritt tal-Unjoni fis-seħħ rigward l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ qerda u sorveljanza u l-limitazzjonijiet tekniċi fir-rigward ta’ kompetenzi oħra disponibbli, l-implimentazzjoni tal-miżuri koperti b’dan ir-Regolament għandha titwettaq prinċipalment mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Għaldaqstant, jeħtieġ li f’ċerti każijiet jiġu kofinanzjati l-ispejjeż tas-salarji tal-persunal tal-amministrazzjonijiet nazzjonali.

(27)

L-ipprogrammar jippermetti l-koordinament u l-prijoritizzazzjoni u għalhekk jikkontribwixxi għal użu effettiv tar-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni fid-dawl tal-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma għall-implimentazzjoni ta’ ċerti miżuri previsti f’dan ir-Regolament.

(28)

Sabiex tiżgura l-użu responsabbli u effettiv tar-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tivverifika li l-finanzjament tal-Unjoni jintuża b’mod effettiv għall-implimentazzjoni ta’ miżuri eliġibbli jew b’verifiki fil-post jew permezz ta’ kontrolli tad-dokumenti.

(29)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jitħarsu tul iċ-ċiklu kollu tan-nefqa, inklużi l-prevenzjoni, l-individwazzjoni u l-investigazzjoni tal-irregolaritajiet u mill-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett.

(30)

Il-lista ta’ mard tal-annimali li jikkwalifika għall-fondi taħt il-miżuri ta’ emerġenza hija annessa ma’ dan ir-Regolament u fiha l-mard tal-annimali msemmi fl-Artikoli 3(1), 4(1), 6(2) u 14(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE (12). Sabiex jitqies il-mard tal-annimali li għandu jiġi notifikat skont id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE (13), u l-mard li x’aktarx li jikkostitwixxi theddida ġdida għall-Unjoni, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti taħt l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tas-supplimentar ta’ dik il-lista.

(31)

Il-listi ta’ mard tal-annimali u ta’ żoonożi li jikkwalifikaw għall-finanzjament taħt il-programmi ta’ qerda, kontroll u sorveljanza huma annessi ma’ dan ir-Regolament u fihom il-mard tal-annimali u ż-żoonożi msemmija fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2009/470/KE. Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li huma provokati b’dan, dak il-mard tal-annimali li jkollu impatt sinifikanti fuq il-produzzjoni jew il-kummerċ tal-annimali tat-trobbija, l-iżvilupp taż-żoonożi li jippreżentaw theddida għall-bnedmin, jew l-iżvilupp xjentifiku jew epidemjoloġiku ġdid, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti b’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tas-supplimentar ta’ dawk il-listi.

(32)

Meta jiġu adottati atti ddelegati taħt dan ir-Regolament, huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(33)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbliment ta’ programmi ta’ ħidma annwali u pluriannwali; fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-miżuri ta’ emerġenza jew, meta jkun meħtieġ, sabiex ikun hemm reazzjoni għall-iżviluppi mhux prevedibbli; fir-rigward tal-proċeduri għas-sottomissjoni mill-Istati Membri ta’ applikazzjonijiet, u ta’ rapporti u talbiet għal pagamenti għall-għotjiet. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14).

(34)

Id-dritt tal-Unjoni għandu jiġi implimentat b’tali mod li jiġi żgurat li dan jipproduċi l-benefiċċji maħsuba, fid-dawl tal-esperjenza. Huwa għalhekk xieraq li l-Kummissjoni tevalwa l-funzjonament u l-effikaċja ta’ dan ir-Regolament u li tikkomunika r-riżultati lill-istituzzjonijiet l-oħra.

(35)

Kumitati differenti attwalment jassistu lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-Unjoni koperti minn dan ir-Regolament, partikolarment il-Kumitati stabbiliti permezz tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 66/399/KEE (15), 76/894/KEE (16), id-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE (17), 2008/90/KE (18) u tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19). Huwa xieraq li tiġi ssemplifikata l-proċedura tal-Kumitat f’dan il-qasam. Il-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 jingħata l-kompitu li jassisti l-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni tagħha fir-rigward tan-nefqa imġarrba fl-oqsma rilevanti u l-isem ta’ dak il-Kumitat għandu jinbidel sabiex jirrifletti r-responsabbiltajiet li żdidulu. Konsegwentement, id-Deċiżjonijiet 66/399/KEE u 76/894/KEE għandhom jitħassru u d-Direttivi 98/56/KE u 2008/90/KE u r-Regolament (KE) Nru 178/2002 għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

(36)

Dan ir-Regolament jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2009/470/KE. Jissostitwixxi wkoll l-Artikolu 13c(5) u l-Artikoli 22 sa 26 tad-Direttiva 2000/29/KE, l-Artikolu 66 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20), il-Kapitolu VII tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21), l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) u l-Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23). Konsegwentement, id-Direttiva 2000/29/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005, id-Direttiva 2009/128/KE u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

(37)

L-introduzzjoni ta’ kofinanzjament mill-Unjoni għall-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri għall-kumpens lis-sidien għall-valur tal-pjanti, il-prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra meqruda soġġetti għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2000/29/KE tirrikjedi l-iżvilupp ta’ linji gwida dwar il-kondizzjonijiet applikabbli fir-rigward tal-limiti tal-valur tas-suq tal-għelejjel u s-sigar ikkonċernati. Dik l-introduzzjoni għandha għalhekk tapplika biss mill-1 ta’ Jannar 2017 ‘il quddiem,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

KAPITOLU I

Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u objettivi

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma koperti mir-regoli tal-Unjoni:

(a)

li jirregolaw l-ikel u s-sikurezza tal-ikel, f’kull stadju tal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u r-rimi tal-ikel, inklużi r-regoli mmirati biex jiggarantixxu l-prattiki ġusti fil-kummerċ u jħarsu l-interessi u l-informazzjoni tal-konsumaturi, u l-manifattura u l-użu ta’ materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel;

(b)

li jirregolaw l-għalf u s-sikurezza tal-għalf fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u r-rimi u l-użu tal-għalf, inklużi regoli mmirati biex jiggarantixxu l-prattiki ġusti fil-kummerċ u jħarsu l-interessi u l-informazzjoni tal-konsumaturi;

(c)

li jistabbilixxu r-rekwiżiti għas-saħħa tal-annimali;

(d)

li jistabbilixxu r-rekwiżiti għat-trattament xieraq tal-annimali;

(e)

dwar il-miżuri protettivi kontra organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew il-prodotti tal-pjanti kif definit fil-punt (e) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/29/KE (“pesti”);

(f)

dwar il-produzzjoni, bil-ħsieb li jitqiegħdu fis-suq, u t-tqegħid fis-suq ta’ materjal riproduttiv tal-pjanti;

(g)

li jistabbilixxu r-rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi;

(h)

li jimmiraw lejn il-prevenzjoni u l-imminimizzar tar-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali kkawżati minn prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati;

(i)

li jirregolaw ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi ġenetikament modifikati;

(j)

dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fir-rigward tal-varjetajiet ta’ pjanti kif ukoll il-konservazzjoni u l-iskambju ta’ riżorsi ġenetiċi tal-pjanti.

Artikolu 2

Objettivi

1.   In-nefqa msemmija fl-Artikolu 1 għandha timmira li tilħaq:

(a)

l-objettiv ġenerali li tikkontribwixxi għal livell għoli ta’ saħħa għall-bnedmin, l-annimali u l-pjanti tul il-katina tal-ikel u f’oqsma relatati, billi jiġu pprevenuti u meqruda l-mard u l-pesti, u billi tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumaturi u l-ambjent filwaqt li tissaħħaħ il-kompetittività tal-industrija tal-ikel u tal-għalf fl-Unjoni tiffavorixxi l-ħolqien tal-impjiegi;

(b)

l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(i)

li tikkontribwixxi għal livell għoli ta’ sikurezza tal-ikel u tas-sistemi ta’ produzzjoni tal-ikel u ta’ prodotti oħra li jistgħu jaffettwaw is-sikurezza tal-ikel, filwaqt li ttejjeb is-sostenibbiltà tal-produzzjoni tal-ikel;

(ii)

li tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-istatus tas-saħħa tal-annimali ogħla għall-Unjoni u li tappoġġa t-titjib tat-trattament xieraq tal-annimali;

(iii)

li tikkontribwixxi għall-individwazzjoni f’waqtha tal-pesti u l-qerda tagħhom meta dawk il-pesti jkunu daħlu fl-Unjoni;

(iv)

li tikkontribwixxi biex jitjiebu l-effikaċja, l-effiċjenza u l-affidabbiltà tal-kontrolli uffiċjali u attivitajiet oħra mwettqa fid-dawl tal-implimentazzjoni effettiva tar-regoli tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1 u l-konformità magħhom.

2.   Sabiex titkejjel il-kisba tal-objettivi speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1(b) għandhom jintużaw l-indikaturi li ġejjin:

(a)

għall-objettiv speċifiku fil-paragrafu 1(b)(i), tnaqqis tal-għadd ta’ każijiet ta’ mard fil-bnedmin fl-Unjoni u li huma marbuta mas-sikurezza tal-ikel jew maż-żoonożi;

(b)

għall-objettiv speċifiku fil-paragrafu 1(b)(ii):

(i)

żieda fl-għadd ta’ Stati Membri jew ir-reġjuni tagħhom li huma ħielsa mill-mard tal-annimali li għalih tingħata kontribuzzjoni finanzjarja;

(ii)

tnaqqis kumplessiv tal-parametri tal-mard bħalma huma l-inċidenza, il-prevalenza u l-għadd ta’ tifqigħat;

(c)

għall-objettiv speċifiku fil-paragrafu 1(b)(iii):

(i)

il-kopertura tat-territorju tal-Unjoni permezz ta’ stħarriġ għall-pesti, b’mod partikolari għall-pesti li l-preżenza tagħhom ma ġietx individwata fit-territorju tal-Unjoni u l-pesti meqjusa bħala l-aktar perikolużi għat-territorju tal-Unjoni;

(ii)

iż-żmien u r-rata ta’ suċċess għall-qerda ta’ dawk il-pesti;

(d)

għall-objettiv speċifiku fil-paragrafu 1(b)(iv), xejra favorevoli tar-riżultati tal-kontrolli f’oqsma partikolari ta’ tħassib imwettqa u rrapportati minn esperti tal-Kummissjoni fl-Istati Membri.

KAPITOLU II

Modi ta’ finanzjament u dispożizzjonijiet finanzjarji ġenerali

Artikolu 3

Modi ta’ finanzjament

1.   Il-finanzjament mill-Unjoni għan-nefqa msemmija fl-Artikolu 1 għandu jiġi implimentat b’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

2.   Meta jingħataw għotjiet lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, dawn għandhom jiġu meqjusa bħala benefiċjarji identifikati fis-sens tal-Artikolu 128(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Tali għotjiet jistgħu jingħataw mingħajr sejħa għal proposti.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament tista’ tieħu wkoll il-forma ta’ pagamenti volontarji lil organizzazzjonijiet internazzjonali, li tagħhom l-Unjoni hija membru jew li fil-ħidma tagħhom hija tipparteċipa, li huma attivi fl-oqsma koperti mir-regoli msemmija fl-Artikolu 1.

Artikolu 4

Baġit

1.   Il-pakkett finanzjarju għan-nefqa msemmija fl-Artikolu 1 għall-perjodu 2014 – 2020 għandu jkun ta’ EUR 1 891 936 000 bil-prezzijiet attwali.

2.   Il-limitu massimu imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż relatati mal-attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-ġestjoni u l-ksib tal-objettivi tan-nefqa msemmija fl-Artikolu 1, b’mod partikolari fir-rigward ta’ studji u laqgħat ta’ esperti, l-ispejjeż marbuta man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha ta’ assistenza teknika u amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni ta’ dik in-nefqa.

3.   Il-limitu massimu jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż ta’ assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni minn azzjonijiet adottati qabel għal azzjonijiet adottati wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Jekk hu meħtieġ, l-approprjazzjoni tista’ tiddaħħal fil-baġit lil hinn mill-2020 biex tkopri spejjeż simili sabiex tippermetti l-ġestjoni tal-azzjonijiet li jkunu għadhom ma tlestewx sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 5

Rati massimi tal-għotjiet

1.   Meta l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni tieħu l-forma ta’ għotja, din ma għandhiex taqbeż il-50 % tal-ispejjeż eliġibbli.

2.   Ir-rata massima msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiżdied għal 75 % tal-ispejjeż eliġibbli fir-rigward ta’:

(a)

attivitajiet transkonfinali implimentati flimkien minn żewġ Stati Membri jew aktar sabiex jikkontrollaw, jipprevjenu jew jeqirdu l-pesti jew il-mard tal-annimali;

(b)

l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali gross tagħhom għal kull abitant abbażi tal-aħħar dejta tal-Eurostat ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-Unjoni.

3.   Ir-rata massima msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiżdied għal 100 % tal-ispejjeż eliġibbli meta l-attivitajiet li jibbenefikaw mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni jkunu jikkonċernaw il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ riskji serji tas-saħħa tal-bnedmin, il-pjanti u l-annimali għall-Unjoni, u:

(a)

huma mfassla biex jiġi evitat li jkun hemm vittmi umani jew tħarbit ekonomiku maġġuri għall-Unjoni kollha kemm hi;

(b)

huma kompiti speċifiċi li huma indispensabbli għall-Unjoni kollha kemm hi kif ġie stabbilit mill-Kummissjoni fil-programm ta’ ħidma adottat skont l-Artikolu 36(1); jew

(c)

huma implimentati f’pajjiżi terzi.

TITOLU II

DISPOSIZZJONIJIET FINANZJARJI

KAPITOLU I

Is-saħħa tal-annimali

Taqsima 1

Miżuri ta’ Emerġenza

Artikolu 6

Miżuri eliġibbli

1.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lill-Istati Membri sar-rati massimi stabbiliti fl-Artikolu 5(1) sa (3) fir-rigward tal-miżuri meħuda bħala riżultat tal-konferma li okkorriet waħda mill-mard tal-annimali elenkati skont l-Artikolu 7, dment li l-miżuri jkunu ġew applikati immedjatament u d-dispożizzjonijiet applikabbli stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni jkunu ġew imħarsa. Tali għotjiet jistgħu jinkludu wkoll dawk l-ispejjeż imġarrba bħala riżultat ta’ okkorrenza suspettuża ta’ xi marda, kemm-il darba dik l-okkorrenza tal-marda ġiet sussegwentement ikkonfermata.

2.   Jistgħu jingħataw għotjiet lil Stati Membri fejn, wara l-konferma tal-okkorrenza ta’ waħda mill-mardiet tal-annimali elenkati skont l-Artikolu 7, żewġ Stati Membri jew aktar jikkollaboraw mill-qrib biex jikkontrollaw l-epidemija.

3.   Jistgħu jingħataw għotjiet lil Stati Membri, pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali fir-rigward tal-miżuri ta’ protezzjoni meħuda f’każ ta’ theddida diretta għall-istatus tas-saħħa tal-Unjoni b’riżultat tal-okkorrenza jew l-iżvilupp, fit-territorju ta’ pajjiż terz jew Stat Membru, ta’ waħda mill-mard tal-annimali u ż-żoonożi elenkati skont l-Artikoli 7 jew 10.

4.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lill-Istati Membri fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi, fuq talba ta’ Stat Membru, li għandhom jistabbilixxu ħażniet ta’ prodotti bijoloġiċi maħsuba għall-kontroll tal-mard tal-annimali u taż-żoonożi elenkati skont l-Artikoli 7 jew 10.

5.   Kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni tista’ tingħata għat-twaqqif ta’ ħażniet ta’ prodotti bijoloġiċi jew l-akkwist ta’ dożi ta’ vaċċin jekk l-okkorrenza jew l-iżvilupp f’pajjiż terz jew fi Stat Membru ta’ waħda mill-mard tal-annimali u taż-żoonożi elenkati skont l-Artikolu 7 jew 10, jistgħu jikkostitwixxu theddida għall-Unjoni.

Artikolu 7

Lista ta’ mard tal-annimali

1.   Il-lista ta’ mard tal-annimali li jikkwalifika għal finanzjament taħt l-Artikolu 6 hija stabbilita fl-Anness I.

2.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 40, bil-għan li tissupplimenta l-lista ta’ mard tal-annimali msemmija fil-paragrafu 1, filwaqt li jitqies il-mard tal-annimali li jrid jiġi notifikat b’konformità mad-Direttiva 82/894/KEE u l-mard li x’aktarx jikkostitwixxu theddida ġdida għall-Unjoni minħabba l-impatt sinifikanti tagħhom fuq:

(a)

is-saħħa tal-bniedem;

(b)

is-saħħa tal-annimali jew it-trattament xieraq tal-annimali; jew

(c)

il-produzzjoni tal-agrikoltura jew tal-akkwakultura jew setturi relatati tal-ekonomija.

Artikolu 8

Spejjeż eliġibbli

1.   L-ispejjeż li ġejjin imġarrba mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 6(1) jistgħu jikkwalifikaw għal finanzjament taħt dak il-paragrafu:

(a)

l-ispejjeż ta’ kumpens għas-sidien għall-valur tal-annimali tagħhom imbiċċra jew maqtula, fil-limitu tal-valur fis-suq ta’ tali annimali kieku ma ntlaqtux mill-marda;

(b)

l-ispejjeż tat-tbiċċir u l-qtil tal-annimali u spejjeż tat-trasport relatati;

(c)

l-ispejjeż ta’ kumpens lis-sidien għall-valur tal-prodotti meqruda tagħhom ta’ oriġini mill-annimali, fil-limitu tal-valur fis-suq ta’ dawk il-prodotti immedjatament qabel ma jkun inħoloq xi suspett tal-marda jew qabel dan is-suspett ikun ġie kkonfermat;

(d)

l-ispejjeż ta’ tindif, diżinsettizzazzjoni u diżinfezzjoni tal-azjendi u tat-tagħmir, ibbażati fuq l-epidemjoloġija u l-karatteristiċi tal-patoġenu;

(e)

l-ispejjeż għat-trasport u l-qerda tal-għalf kontaminat u, fejn ma jistax jiġi diżinfettat, it-tagħmir kontaminat;

(f)

l-ispiża tax-xiri, il-ħżin, it-tilqim, l-amministrazzjoni jew id-distribuzzjoni tal-vaċċini u l-lixka kif ukoll spejjeż ta’ inokulazzjkoni, jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi jew tawtorizza tali azzjonijiet;

(g)

l-ispejjeż tat-trasport u r-rimi tal-karkassi;

(h)

f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, kull spiża oħra essenzjali għall-qerda tal-marda kif previst fid-deċiżjoni tal-finanzjament imsemmija fl-Artikolu 36(4) ta’ dan ir-Regolament.

2.   Kif imsemmi fl-Artikolu 130(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-ispejjeż għandhom ikunu eliġibbli mid-data tan-notifika tal-okkorrenza tal-marda mill-Istati Membri lill-Kummissjoni. Dawn l-ispejjeż jistgħu jinkludu wkoll l-ispejjeż magħmula bħala riżultat ta’ okkorrenza suspettata ta’ marda bħal din, bil-kundizzjoni li dik il-okkorrenza tkun sussegwentement konfermata.

3.   Wara valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-pagamenti ppreżentata mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tagħmel l-impenji baġitarji korrispondenti u għandha tħallas in-nefqa eliġibbli.

Taqsima 2

Programmi għall-qerda, il-kontroll u s-sorveljanza tal-mard tal-annimali u taż-żoonożi

Artikolu 9

Programmi eliġibbli

Jistgħu jingħataw għotjiet lill-programmi nazzjonali annwali jew pluriennali tal-Istati Membri għall-qerda, il-kontroll u s-sorveljanza tal-mard tal-annimali u taż-żoonożi elenkati skont l-Artikolu 10 (“programmi nazzjonali”).

Artikolu 10

Lista ta’ mard tal-annimali u żoonożi

1.   Il-lista ta’ mard tal-annimali u żoonożi li jikkwalifikaw għal finanzjament skont l-Artikolu 9 hija stabbilita fl-Anness II.

2.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 40, bil-għan li tissupplimenta l-lista tal-mard tal-annimali u ż-żoonożi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, billi tqis:

(a)

is-sitwazzjoni ta’ mard tal-annimali li jkollu impatt sinifikanti fuq il-produzzjoni tal-bhejjem jew il-kummerċ;

(b)

l-iżvilupp ta’ żoonożi li huma ta’ theddida għall-bnedmin; jew

(c)

l-iżviluppi epidemjoloġiċi jew xjentifiċi ġodda.

Artikolu 11

Spejjeż eliġibbli

L-ispejjeż li ġejjin li jiġġarrbu mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali jistgħu jikkwalifikaw għall-għotjiet taħt l-Artikolu 9:

(a)

l-ispejjeż tat-teħid ta’ kampjuni tal-annimali;

(b)

l-ispejjeż tat-testijiet, bil-kondizzjoni li dawn ikunu limitati għal:

(i)

spejjeż ta’ kits tat-testijiet, reaġenti u oġġetti konsumabbli li huma identifikabbli u speċifikament użati biex isiru dawk it-testijiet;

(ii)

spejjeż tal-persunal, irrispettivament mill-istatus tiegħu, li jkun direttament involut fit-twettiq tat-testijiet;

(c)

l-ispejjeż ta’ kumpens għas-sidien għall-valur tal-annimali tagħhom imbiċċra jew maqtula, fil-limitu tal-valur fis-suq ta’ tali annimali kieku ma ntlaqtux mill-marda;

(d)

spejjeż tat-tbiċċir jew il-qtil tal-annimali;

(e)

l-ispejjeż ta’ kumpens lis-sidien għall-valur tal-prodotti meqruda tagħhom ta’ oriġini mill-annimali, fil-limitu tal-valur fis-suq ta’ dawk il-prodotti immedjatament qabel ma jkun inħoloq xi suspett tal-marda jew qabel dan is-suspett ikun ġie kkonfermat;

(f)

l-spejjeż tax-xiri, il-ħżin, it-tilqim, l-amministrazzjoni jew id-distribuzzjoni ta’ dożi ta’ vaċċin jew vaċċin u lixki użati għall-programmi;

(g)

l-ispejjeż ta’ tindif, diżinfezzjoni, diżinsettizzazzjoni tal-azjenda u tat-tagħmir ibbażati fuq l-epidemjoloġija u l-karatteristiċi tal-patoġenu; u

(h)

f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, l-ispejjeż li jiġġarrbu fl-implimentazzjoni ta’ miżuri neċessarji oħra għajr dawk imsemmija fil-punti minn (a) sa (g), sakemm tali miżuri jkunu stabbiliti fid-deċiżjoni tal-għotja msemmija fl-Artikolu 13(3) u (4).

Għall-finijiet tal-punt (c) tal-ewwel paragrafu, il-valur tal-irkupru tal-annimali, jekk ikun hemm, għandu jitnaqqas mill-kumpens.

Għall-finijiet tal-punt (d) tal-ewwel paragrafu, il-valur tal-irkupru tal-bajd mhux inkubat ittrattat bis-sħana għandu jitnaqqas mill-kumpens.

Artikolu 12

Kontenut u preżentazzjoni tal-programmi nazzjonali

1.   Sal-31 ta’ Mejju, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-programmi nazzjonali li għandhom jinbdew fis-sena ta’ wara fir-rigward ta’ dawk li jixtiequ japplikaw għal għotja.

Il-programmi nazzjonali li jiġu ppreżentati wara l-31 ta’ Mejju ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-finanzjament fis-sena ta’ wara.

2.   Il-programmi nazzjonali għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-marda tal-annimali jew taż-żoonożi qabel id-data tal-bidu tal-programm;

(b)

deskrizzjoni u demarkazzjoni taż-żoni ġeografiċi u amministrattivi li fihom għandu jiġi applikat il-programm;

(c)

it-tul tal-programm;

(d)

il-miżuri li se jiġu implimentati;

(e)

l-istima baġitarja;

(f)

il-miri li għandhom jintlaħqu sad-data tat-tmiem tal-programm u l-benefiċċji mistennija minnu; u

(g)

l-indikaturi xierqa biex jitkejjel l-ilħiq tal-miri tal-programm.

F’kull programm nazzjonali pluriennali, l-informazzjoni msemmija fil-punti (b), (d) u (f) tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi pprovduta għal kull sena koperta mill-programm, fil-każ ta’ tibdiliet sinifikanti meta mqabbla mas-sena preċedenti. L-informazzjoni msemmija fil-punt (e) ta’ dak is-subparagrafu għandha tiġi provduta għal kull sena koperta mill-programm.

3.   Jekk l-okkorrenza jew l-iżvilupp ta’ waħda mill-mardiet tal-annimali jew iż-żoonożi elenkati skont l-Artikolu 10 x’aktarx li jkunu ta’ theddida għall-istatus tas-saħħa tal-Unjoni u sabiex l-Unjoni titħares mill-introduzzjoni ta’ waħda minn dawn il-mardiet jew iż-żoonożi, l-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-programmi nazzjonali tagħhom miżuri li għandhom jiġu implimentati fit-territorji ta’ pajjiżi terzi ġirien b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ dawk il-pajjiżi.

Artikolu 13

Evalwazzjoni u approvazzjoni tal-programmi nazzjonali

1.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-programmi nazzjonali b’kunsiderazzjoni tal-prijoritajiet u l-kriterji stabbiliti fil-programmi ta’ ħidma annwali jew pluriennali msemmija fl-Artikolu 36(1).

2.   Sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena l-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri:

(a)

il-lista tal-programmi nazzjonali appovati teknikament u proposti għal kofinanzjament;

(b)

l-ammont provviżorju allokat għal kull programm;

(c)

il-livell massimu provviżorju tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal kull programm; u

(d)

kwalunkwe kondizzjoni provviżorja li għaliha tista’ tkun suġġetta l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tapprova l-programmi nazzjonali annwali u l-finanzjament assoċjat sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, permezz ta’ deċiżjoni tal-għotja b’rabta mal-miżuri implimentati u l-ispejjeż imġarrba mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Wara l-preżentazzjoni tar-rapporti intermedji kif imsemmija fl-Artikolu 14, il-Kummissjoni tista’ temenda tali deċiżjonijiet jekk ikun meħtieġ fir-rigward tal-perjodu kollu ta’ eliġibbiltà.

4.   Il-Kummissjoni għandha tapprova l-programmi nazzjonali pluriennali u l-finanzjament assoċjat sal-31 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni permezz ta’ deċiżjoni tal-għotja b’rabta mal-miżuri implimentati u l-ispejjeż imġarrba mill-1 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni sal-aħħar tal-perjodu ta’ implimentazzjoni.

5.   Fil-każ ta’ approvazzjoni ta’ programmi nazzjonali pluriennali skont il-paragrafu 4, l-impenji baġitarji jistgħu jinqasmu f’pagamenti annwali. Fejn l-impenji baġitarji jinqasmu hekk, il-Kummissjoni għandha tikkommetti l-pagamenti annwali filwaqt li tqis il-progress tal-programmi, l-istima tal-ħtiġijiet u l-baġit disponibbli.

Artikolu 14

Rappurtar

Għal kull programm nazzjonali annwali jew pluriennali approvat, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, rapport dettaljat tekniku u finanzjarju annwali. Dak ir-rapport għandu jkopri s-sena preċedenti inklużi r-riżultati miksuba, imkejla abbażi tal-indikaturi msemmija fl-Artikoli 12(2)(g) u rendikont dettaljat tal-ispejjeż eliġibbli mġarrba.

Barra minn hekk, għal kull programm ta’ stħarriġ nazzjonali annwali approvat, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ Awwissu ta’ kull sena, rapport finanzjarju intermedju.

Artikolu 15

Pagamenti

It-talba għal pagament għal sena partikolari fir-rigward ta’ programm nazzjonali għandha tiġi ppreżentata mill-Istat Membru lill-Kummissjoni sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara.

Il-Kummissjoni għandha tħallas il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-ispejjeż eliġibbli wara verifika xierqa tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 14.

KAPITOLU II

Is-saħħa tal-pjanti

Taqsima 1

Miżuri ta’ emerġenza

Artikolu 16

Miżuri eliġibbli

1.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lill-Istati Membri sar-rati massimi stabbiliti fl-Artikolu 5(1) sa (3) għall-miżuri li ġejjin kontra l-pesti, suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 17:

(a)

il-miżuri biex jinqered pest minn żona infestata, meħuda mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 16(1) u (2) tad-Direttiva 2000/29/KE jew skont il-miżuri tal-Unjoni adottati skont l-Artikolu 16(3) ta’ dik id-Direttiva;

(b)

il-miżuri biex jitrażżan pest, li jkunu ġew adottati miżuri ta’ trażżin tal-Unjoni kontrih skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE, f’żona infestata li minnha dak il-pest ma jistax jinqered, meta dawk il-miżuri jkunu essenzjali biex jipproteġu lill-Unjoni kontra aktar tixrid ta’ dak il-pest. Dawk il-miżuri għandhom jikkonċernaw esklużivament il-qerda ta’ dak il-pest miż-żona ta’ lqugħ f’każ li l-preżenza tiegħu tiġi individwata f’dik iż-żona ta’ lqugħ;

(c)

il-miżuri protettivi addizzjonali meħuda kontra t-tixrid ta’ pest, kontra liema ġew adottati miżuri tal-Unjoni skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE, għajr il-miżuri ta’ qerda msemmija fil-punt (a) u l-miżuri ta’ trażżin imsemmija fil-punt (b), meta dawk il-miżuri jkunu essenzjali biex jipproteġu lill-Unjoni kontra aktar tixrid ta’ dak il-pest.

Għotjiet għall-miżuri msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu jistgħu jingħataw ukoll għall-miżuri meħuda bħala riżultat ta’ preżenza suspettuża ta’ xi pest, kemm-il darba dik il-preżenza tkun sussegwentement ġiet ikkonfermata.

2.   L-għotjiet imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jingħataw ukoll lil Stat Membru li fit-territorju tiegħu mhumiex preżenti l-pesti msemmija fil-paragrafu 1, fejn ittieħdu miżuri kontra d-dħul ta’ dawk il-pesti fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru minħabba l-preżenza tagħhom fi Stat Membru ġar jew f’pajjiż terz ġar li jkun eżatt ħdejn il-fruntieri tiegħu.

3.   Jistgħu jingħataw għotjiet lill-Istati Membri fejn, wara l-konferma tal-preżenza ta’ wieħed mill-pesti msemmija fl-Artikolu 17, żewġ Stati Membri jew aktar jikkollaboraw mill-qrib biex iwettqu l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

4.   Jistgħu jingħataw ukoll għotjiet fir-rigward tal-miżuri msemmija fil-punti (a) sa (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 lil organizzazzjonijiet internazzjonali.

Artikolu 17

Kondizzjonijiet

Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 16 jistgħu jikkwalifikaw għall-għotjiet sakemm ikunu ġew applikati minnufih u d-dispożizzjonijiet applikabbli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni ġew imħarsa, u sakemm waħda jew aktar minn dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu ġew sodisfatti:

(a)

dawn jikkonċernaw il-pesti elenkati fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2000/29/KE u t-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II tagħha;

(b)

dawn jikkonċernaw pesti koperti b’miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE.

(c)

dawn jikkonċernaw pesti li għalihom ikunu ġew adottati miżuri skont id-Direttivi 69/464/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE jew 2007/33/KE; jew

(d)

dawn jikkonċernaw il-pesti, mhux elenkati fl-Anness I jew fl-Anness II għad-Direttiva 2000/29/KE, li huma suġġetti għal xi miżura adottata mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru skont l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2000/29/KE u li provviżorjament jikkwalifikaw biex jiġu elenkati fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2000/29/KE u t-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II tagħha.

Għall-miżuri li jissodisfaw il-kondizzjoni stabbilita fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu, l-għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż imġarrba wara l-iskadenza tal-miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE.

Għall-miżuri li jissodisfaw il-kondizzjoni stabbilita fil-punt (d) tal-ewwel paragrafu, l-għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż imġarrba aktar tard minn sentejn mid-dħul fis-seħħ tal-miżura adottata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat, jew imġarrba wara li jkun skada ż-żmien ta’ dik il-miżura.

Artikolu 18

Spejjeż eliġibbli

1.   L-ispejjeż li ġejjin imġarrba mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 16 jistgħu jikkwalifikaw għal għotjiet taħt dak l-Artikolu:

(a)

l-ispejjeż tal-persunal, irrispettivament mill-istatus tiegħu, li jkun direttament involut fil-miżuri, kif ukoll l-ispejjeż ta’ kiri ta’ tagħmir, ta’ oġġetti konsumabbli u ta’ kull materjal ieħor meħtieġ, ta’ prodotti ta’ trattament, tal-kampjunar u tat-testijiet tal-laboratorju;

(b)

l-ispejjeż tal-kuntratti tas-servizz ma’ partijiet terzi għall-implimentazzjoni ta’ parti mill-miżuri;

(c)

l-ispejjeż ta’ kumpens lill-operaturi jew is-sidien ikkonċernati għat-trattament, il-qerda u t-tneħħija sussegwenti ta’ pjanti, ta’ prodotti tal-pjanti u ta’ oġġetti oħra, u għat-tindif u d-diżinfezzjoni tal-istabbiliment, l-art, l-ilma, il-ħamrija, il-mezzi ta’ tkabbir, il-faċilitajiet, il-makkinarju u t-tagħmir;

(d)

l-ispejjeż ta’ kumpens lis-sidien għall-valur tal-pjanti, il-prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra li jkunu ġew meqruda suġġetti għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2000/29/KE, fil-limitu tal-valur tas-suq ta’ tali pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra kieku ma kinux ġew milquta minn dawk il-miżuri; il-valur tas-salvataġġ, jekk ikun il-każ, għandu jitnaqqas mill-kumpens; u

(e)

f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, l-ispejjeż imġarrba fl-implimentazzjoni ta’ miżuri neċessarji oħra għajr dawk imsemmija fil-punti (a) sa (d), sakemm tali miżuri jkunu stabbiliti fid-deċiżjoni tal-finanzjament imsemmija fl-Artikolu 36(4).

Il-kumpens lis-sidien imsemmi fil-punt (c) għandu jkun eliġibbli biss jekk il-miżuri jkunu ġew implimentati taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti.

2.   Kif imsemmi fl-Artikolu 130(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-ispejjeż għandhom ikunu eliġibbli mid-data tan-notifika tal-preżenza tal-pesti mill-Istati Membri lill-Kummissjoni. Dawn l-ispejjeż jistgħu jinkludu wkoll l-ispejjeż magħmula bħala riżultat tal-preżenza suspettata tal-pesti, sakemm dik il-preżenza tkun ikkonfermata wara.

3.   Wara valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-pagamenti ppreżentata mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tagħmel l-impenji baġitarji korrispondenti u l-pagament tan-nefqa eliġibbli.

Taqsima 2

Programmi ta’ stħarriġ dwar il-preżenza ta’ pesti

Artikolu 19

Programmi ta’ stħarriġ eliġibbli

L-għotjiet jistgħu jingħataw lill-Istati Membri għall-programmi ta’ stħarriġ annwali u pluriennali li jwettqu fir-rigward tal-preżenza tal-pesti (“programmi ta’ stħarriġ”), sakemm dawn il-programmi ta’ stħarriġ jikkonformaw mill-inqas ma’ waħda minn dawn il-kondizzjonijiet:

(a)

li jkunu jikkonċernaw il-pesti elenkati fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2000/29/KE u t-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II tagħha;

(b)

li jkunu jikkonċernaw pesti koperti b’miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE.

Għall-pesti msemmija fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, il-programmi ta’ stħarriġ għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tar-riskju tad-dħul, l-istabbiliment u t-tixrid ta’ dawk il-pesti fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat u għandhom bħala minimu jimmiraw lejn il-pesti li joħolqu r-riskji ewlenin u l-ispeċijiet ta’ pjanti ewlenin li huma esposti għal dawn ir-riskji.

Għall-miżuri li jissodisfaw il-kondizzjoni stabbilita fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, l-għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż li jkunu saru wara l-iskadenza tal-miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE.

Artikolu 20

Spejjeż eliġibbli

L-ispejjeż li ġejjin imġarrba mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-programmi ta’ stħarriġ imsemmija fl-Artikolu 19 jistgħu jikkwalifikaw għal għotjiet taħt dak l-Artikolu:

(a)

l-ispejjeż għat-teħid ta’ kampjuni;

(b)

l-ispejjeż tat-testijiet, sakemm dawn ikunu limitati għal:

(i)

spejjeż ta’ kits tat-testijiet, reaġenti u oġġetti konsumabbli li huma identifikabbli u jintużaw apposta biex jitwettqu t-testijiet;

(ii)

spejjeż tal-persunal, irrispettivament mill-istatus tiegħu, li jkun direttament involut fit-twettiq tat-testijiet;

(c)

f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, l-ispejjeż imġarrba fl-applikazzjoni ta’ miżuri neċessarji oħra għajr dawk imsemmija fil-punti minn (a) sa (b), sakemm tali miżuri jkunu stabbiliti fid-deċiżjoni tal-għotja msemmija fl-Artikolu 22(3) u (4).

Artikolu 21

Kontenut u preżentazzjoni tal-programmi ta’ stħarriġ

1.   Sal-31 ta’ Mejju, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-programmi ta’ stħarriġ li għandhom jinbdew fis-sena ta’ wara fir-rigward ta’ dak li jixtiequ japplikaw għal għotja.

Il-programmi ta’ stħarriġ li jiġu ppreżentati wara l-31 ta’ Mejju ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament fis-sena ta’ wara.

2.   Il-programmi ta’ stħarriġ għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a)

il-pesti inklużi fil-programm;

(b)

deskrizzjoni u demarkazzjoni taż-żoni ġeografiċi u amministrattivi li fihom għandu jiġi applikat il-programm u deskrizzjoni tal-istatus ta’ dawk iż-żoni fir-rigward tal-preżenza tal-pesti kkonċernati;

(c)

it-tul tal-programm;

(d)

l-għadd ta’ eżamijiet viżwali, kampjuni u testijiet skedati għall-pesti u l-pjanti, il-prodotti tal-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati;

(e)

l-istima baġitarja;

(f)

il-miri li għandhom jintlaħqu sad-data tat-tmiem tal-programm u l-benefiċċji mistennija minnu; u

(g)

l-indikaturi xierqa biex jitkejjel l-ilħiq tal-miri tal-programm.

F’kull programm ta’ stħarriġ pluriennali, l-informazzjoni msemmija fil-punti minn (b), (d) u (f) tal-ewwel sottoparagrafu għandha tiġi provduta għal kull sena koperta mill-programm, fil-każ ta’ tibdil sinifikanti meta mqabbel mas-sena preċedenti. L-informazzjoni msemmija fil-punt (e) ta’ dak is-subparagrafu għandha tingħata għal kull sena koperta mill-programm.

Artikolu 22

Evalwazzjoni u approvazzjoni tal-programmi ta’ stħarriġ

1.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-programmi ta’ stħarriġ b’kunsiderazzjoni tal-prijoritajiet u l-kriterji stabbiliti fil-programmi ta’ ħidma annwali jew pluriennali msemmija fl-Artikolu 36(1).

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena:

(a)

il-lista tal-programmi ta’ stħarriġ approvati teknikament u proposti għal kofinanzjament;

(b)

l-ammont provviżorju allokat għal kull programm;

(c)

il-livell massimu provviżorju tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal kull programm; u

(d)

kwalunkwe kondizzjoni provviżorja li tista’ tkun suġġetta għaliha l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tapprova l-programmi ta’ stħarriġ annwali u l-finanzjament assoċjat sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, permezz ta’ deċiżjoni tal-għotja b’rabta mal-miżuri implimentati u l-ispejjeż imġarrba mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Wara l-preżentazzjoni tar-rapporti intermedji kif imsemmija fl-Artikolu 23, il-Kummissjoni tista’ temenda, jekk ikun meħtieġ, tali deċiżjonijiet fir-rigward tal-perjodu kollu ta’ eliġibbiltà.

4.   Il-Kummissjoni għandha tapprova l-programmi ta’ stħarriġ pluriennali u l-finanzjament assoċjat sal-31 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni permezz ta’ deċiżjoni tal-għotja b’rabta mal-miżuri implimentati u l-ispejjeż imġarrba mill-1 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni sal-aħħar tal-perjodu ta’ implimentazzjoni.

5.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tal-programmi ta’ stħarriġ pluriennali skont il-paragrafu 4, l-impenji baġitarji jistgħu jinqasmu f’pagamenti annwali. Meta l-impenji baġitarji jinqasmu hekk, il-Kummissjoni għandha tikkommetti l-pagamenti annwali filwaqt li tqis il-progress tal-programmi, l-istima tal-ħtiġijiet u l-baġit disponibbli.

Artikolu 23

Rappurtar

Għal kull programm ta’ stħarriġ nazzjonali annwali jew pluriennali approvat, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, rapport annwali tekniku u finanzjarju dettaljat li jkopri s-sena preċedenti. Dak ir-rapport għandu jinkludi r-riżultati miksuba, imkejla abbażi tal-indikaturi msemmija fl-Artikolu 21(2)(g) u rendikont dettaljat tal-ispejjeż eliġibbli mġarrba. Barra minn hekk, għal kull programm ta’ stħarriġ annwali approvat, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ Awwissu ta’ kull sena, rapport finanzjarju intermedju.

Artikolu 24

Pagamenti

It-talba għal pagament għal sena partikolari fir-rigward ta’ programm ta’ stħarriġ għandha tiġi ppreżentata mill-Istat Membru lill-Kummissjoni sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara.

Il-Kummissjoni għandha tħallas il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-ispejjeż eliġibbli wara verifika xierqa tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 23.

Taqsima 3

Programmi li jikkonċernaw il-kontroll tal-pesti fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni

Artikolu 25

Miżuri eliġibbli u spejjeż eliġibbli

1.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lill-Istati Membri għal programmi li huma jwettqu għall-kontroll tal-pesti fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE b’konformità mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 228/2013 (“programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi”). Dawk l-għotjiet għandhom jikkonċernaw l-attivitajiet meħtieġa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta f’dawk ir-reġjuni tar-regoli, sew jekk huma regoli tal-Unjoni u sew jekk regoli nazzjonali, li jkunu fis-seħħ f’dawk ir-reġjuni, dwar il-kontroll tal-pesti.

2.   L-ispejjeż li ġejjin imġarrba mill-Istati Membri għal programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi jistgħu jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni:

(a)

l-ispejjeż tal-persunal, ikun xi jkun l-istatus tiegħu, direttament involut fl-implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll l-ispejjeż tal-kiri tat-tagħmir, tal-oġġetti konsumabbli, tal-prodotti ta’ trattament;

(b)

l-ispejjeż tal-kuntratti tas-servizz ma’ partijiet terzi għat-twettiq ta’ parti mill-miżuri;

(c)

l-ispejjeż tat-teħid ta’ kampjuni;

(d)

l-ispejjeż tat-testijiet, sakemm dawn ikunu limitati għal:

(i)

l-ispejjeż ta’ kits tat-testijiet, reaġenti u oġġetti konsumabbli li huma identifikabbli u jintużaw apposta biex iwettqu t-testijiet;

(ii)

l-ispejjeż tal-persunal, irrispettivament mill-istatus tiegħu, li jkun direttament involut fit-twettiq tat-testijiet.

Artikolu 26

Kontenut u preżentazzjoni tal-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi

1.   Sal-31 ta’ Mejju, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi li għandhom jinbdew fis-sena ta’ wara fir-rigward ta’ dawk li jixtiequ japplikaw għal għotja.

Il-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi ppreżentati wara l-31 ta’ Mejju ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-finanzjament fir-rigward tas-sena ta’ wara.

2.   Il-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a)

il-pesti inklużi fil-programm;

(b)

deskrizzjoni u demarkazzjoni taż-żoni ġeografiċi u amministrattivi li fihom għandu jiġi applikat il-programm u deskrizzjoni tal-istatus ta’ dawk iż-żoni fir-rigward tal-preżenza tal-pesti kkonċernati;

(c)

analiżi teknika tas-sitwazzjoni fitosanitarja reġjonali;

(d)

it-tul tal-programm;

(e)

l-attivitajiet inklużi fil-programm u, meta rilevanti, l-għadd ta’ eżamijiet viżwali, kampjuni u testijiet skedati għall-pesti u l-pjanti, il-prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra kkonċernati;

(f)

l-istima baġitarja;

(g)

il-miri li għandhom jintlaħqu sad-data tat-tmiem tal-programm u l-benefiċċji mistennija minnu; u

(h)

l-indikaturi xierqa biex jitkejjel l-ilħiq tal-miri tal-programm.

F’kull programm pluriennali għar-reġjuni ultraperiferiċi, l-informazzjoni msemmija fil-punti minn (b), (e) u (g) tal-ewwel sottoparagrafu għandha tiġi provduta għal kull sena koperta mill-programm, fil-każ ta’ tibdiliet sinifikanti meta mqabbel mas-sena preċedenti. L-informazzjoni msemmija fil-punt (f) ta’ dak is-subparagrafu għandha tiġi provduta għal kull sena koperta mill-programm.

Artikolu 27

Evalwazzjoni u approvazzjoni tal-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi

1.   Il-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi għandhom jiġu evalwati billi jitqiesu l-prijoritajiet u l-kriterji stabbiliti fil-programmi ta’ ħidma annwali jew pluriennali msemmija fl-Artikolu 36(1).

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena:

(a)

il-lista tal-programmi għar-reġjuni ultraperiferiċi approvati teknikament u proposti għal kofinanzjament;

(b)

l-ammont provviżorju allokat għal kull programm;

(c)

il-livell massimu provviżorju tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal kull programm; u

(d)

kwalunkwe kondizzjoni provviżorja li tista’ tkun suġġetta għaliha l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

3.   Il-programmi annwali għar-reġjuni ultraperiferiċi u l-finanzjament assoċjat għandhom jiġu approvati sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena permezz ta’ deċiżjoni tal-għotja b’rabta mal-miżuri implimentati u l-ispejjeż imġarrba mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Wara l-preżentazzjoni tar-rapporti intermedji kif imsemmija fl-Artikolu 28, il-Kummissjoni tista’ temenda tali deċiżjonijiet, jekk ikun meħtieġ, fir-rigward tal-perjodu kollu ta’ eliġibbiltà.

4.   Il-programmi pluriennali għar-reġjuni ultraperiferiċi u l-finanzjament assoċjat għandhom jiġu approvati sal-31 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni permezz ta’ deċiżjoni tal-għotja b’rabta mal-miżuri implimentati u l-ispejjeż imġarrba mill-1 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni sal-aħħar tal-perjodu ta’ implimentazzjoni.

5.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tal-programmi ta’ stħarriġ pluriennali skont il-paragrafu 4, l-impenji baġitarji jistgħu jinqasmu f’pagamenti annwali. Fejn l-impenji baġitarji jinqasmu hekk, il-Kummissjoni għandha tikkommetti l-pagamenti annwali filwaqt li tqis il-progress tal-programmi, l-istima tal-ħtiġijiet u l-baġit disponibbli.

Artikolu 28

Rappurtar

Għal kull programm annwali jew pluriennali għar-reġjuni ultraperiferiċi approvat, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, rapport annwali tekniku u finanzjarju dettaljat tas-sena preċedenti. Dak ir-rapport għandu jinkludi r-riżultati miksuba mkejla abbażi tal-indikaturi msemmija fil-punt (h) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 26(2) u rendikont dettaljat tal-ispejjeż eliġibbli mġarrba.

Barra minn hekk, għal kull programm annwali għar-reġjuni ultraperiferiċi approvat, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ Awwissu ta’ kull sena, rapport finanzjarju intermedju.

Artikolu 29

Pagamenti

It-talba għal pagament għal sena partikolari fir-rigward ta’ programm għar-reġjuni ultraperiferiċi għandha tiġi ppreżentata mill-Istat Membru lill-Kummissjoni sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara.

Il-Kummissjoni għandha tħallas il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-ispejjeż eliġibbli wara verifika xierqa tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 28.

KAPITOLU III

Appoġġ finanzjarju għal kontrolli uffiċjali u attivitajiet oħra

Artikolu 30

Laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea

1.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lil-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għall-ispejjeż li jġarrbu biex jimplimentaw il-programmi ta’ ħidma approvati mill-Kummissjoni.

2.   L-ispejjeż li ġejjin jistgħu jkunu eliġibbli għal għotjiet skont il-paragrafu 1:

(a)

l-ispejjeż tal-persunal, irrispettivament mill-istatus tiegħu, li jkun direttament involut f’attivitajiet tal-laboratorji li jitwettqu fil-kapaċità tagħhom ta’ laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni;

(b)

l-ispejjeż ta’ tagħmir kapitali;

(c)

l-ispejjeż ta’ oġġetti konsumabbli;

(d)

l-ispejjeż tat-twassil ta’ kampjuni, missjonijiet, laqgħat, attivitajiet ta’ taħriġ.

Artikolu 31

Taħriġ

1.   L-Unjoni tista’ tiffinanzja t-taħriġ tal-persunal tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-kontrolli uffiċjali, kif imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004, sabiex jiġi żviluppat approċċ armonizzat għall-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa programmi ta’ taħriġ li jidentifikaw il-prijoritajiet għall-intervent, ibbażati fuq ir-riskji identifikati għas-saħħa pubblika, is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti.

3.   Sabiex ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-konoxxenza miksuba permezz tal-attivitajiet ta’ taħriġ imsemmija f’dak il-paragrafu tinxtered kif meħtieġ u li tintuża b’mod xieraq fil-programmi ta’ taħriġ nazzjonali.

4.   L-ispejjeż li ġejjin jistgħu jkunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1:

(a)

l-ispiża tal-organizzazzjoni tat-taħriġ, inkluż taħriġ li huwa miftuħ ukoll għal parteċipanti minn pajjiżi terzi, jew tal-attivitajiet ta’ skambju;

(b)

l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-akkomodazzjoni u s-sussistenza ta’ kuljum tal-persunal tal-awtoritajiet kompetenti li jieħdu sehem fit-taħriġ.

Artikolu 32

Esperti mill-Istati Membri

Tista’ tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u tas-sussistenza ta’ kuljum imġarrba mill-esperti tal-Istati Membri b’riżultat tal-ħatra tagħhom mill-Kummissjoni biex jgħinu lill-esperti tagħha kif previst fl-Artikoli 45(1) u 46(1) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

Artikolu 33

Pjanijiet ta’ kontroll koordinati u ġbir tad-dejta

1.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lill-Istati Membri għall-ispejjeż imġarrba għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ kontroll koordinati msemmija fl-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 u għall-ġbir tad-dejta.

2.   L-ispejjeż segwenti jistgħu jikkwalifikaw għal tali għotjiet:

(a)

l-ispejjeż tat-teħid ta’ kampjuni u tat-testijiet tal-laboratorju;

(b)

l-ispiża tat-tagħmir meħtieġ biex jitwettqu l-ħidmiet tal-kontroll uffiċjali u tal-ġbir tad-dejta.

KAPITOLU IV

Miżuri oħra

Artikolu 34

Sistemi ta’ ġestjoni tal-informazzjoni

1.   L-Unjoni għandha tiffinanzja l-istabbiliment u t-tħaddim ta’ bażijiet ta’ dejta u sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni tal-informazzjoni ġestiti mill-Kummissjoni, li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1.

2.   Tista’ tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-istabbiliment u l-ġestjoni ta’ bażijiet ta’ dejta u sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni tal-informazzjoni ta’ partijiet terzi, inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali, dment li dawk il-bażijiet ta’ dejta u sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni tal-informazzjoni:

(a)

ikunu taw prova tal-valur miżjud għall-Unjoni kollha kemm hi u jkunu disponibbli fl-Unjoni kollha għall-utenti kollha interessati; u

(b)

ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1.

Artikolu 35

Implimentazzjoni u adattament tar-regoli

1.   L-Unjoni tista’ tiffinanzja l-ħidma teknika u xjentifika, inklużi studji u attivitajiet ta’ koordinament, meħtieġa biex jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tar-regoli fir-rigward tal-oqsma msemmija fl-Artikolu 1 u l-adattament ta’ dawk ir-regoli għall-iżviluppi xjentifiċi, teknoloġiċi u soċjali.

Tista’ tingħata wkoll kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni lill-Istati Membri jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali li joperaw fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 1 sabiex iwettqu attivitajiet b’appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-regoli fir-rigward ta’ dawk l-oqsma.

2.   Jistgħu jingħataw għotjiet għal proġetti organizzati minn Stat Membru wieħed jew aktar bl-għan li titjieb, permezz tal-użu ta’ tekniki u protokolli innovattivi, il-prestazzjoni effiċjenti tal-kontrolli uffiċjali.

3.   Tista’ tingħata wkoll kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni bħala appoġġ għall-inizjattivi ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni mill-Unjoni u l-Istati Membri mmirati biex jiżguraw mġiba mtejba, konformi u sostenibbli fl-implimentazzjoni tar-regoli fir-rigward tal-oqsma msemmija fl-Artikolu 1.

TITOLU III

IPPROGRAMMAR, IMPLIMENTAZZJONI U KONTROLL

Artikolu 36

Programmi ta’ ħidma u kontribuzzjonijiet finanzjarji

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu programmi ta’ ħidma annwali jew pluriennali komuni jew separati għall-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fit-Titolu II, għajr il-Kapitolu I, Taqsima 1, u l-Kapitolu II, Taqsima 1 tagħhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 41(2)

2.   Il-programmi ta’ ħidma msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu l-objetttivi operazzjonali segwiti, li għandhom ikunu konformi mal-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 2, ir-riżultati mistennija, il-metodu ta’ implimentazzjoni u l-ammont totali tagħhom. Dawn għandhom jinkludu wkoll deskrizzjoni tal-miżuri li għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull miżura u skeda ta’ żmien indikattiva għall-implimentazzjoni. Fir-rigward tal-għotjiet dawn għandhom jinkludu l-azzjonijiet prijoritarji, il-kriterji ta’ evalwazzjoni, ir-rata ta’ finanzjament u l-lista indikattiva tal-miżuri eliġibbli u l-ispejjeż, skont l-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament.

3.   Il-programmi ta’ ħidma għall-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fit-Titolu II, Kapitolu I, Taqsima 2, u fit-Titolu II, Kapitolu II, Taqismiet 2 u 3, għandhom jiġu adottati sat-30 ta’ April tas-sena qabel l-eżekuzzjoni tagħhom, kemm-il darba jiġi adottat l-abbozz ta’ baġit. Dawk il-programmi ta’ ħidma għandhom jirriflettu l-prijoritajiet kif stabbiliti fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

4.   Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ emerġenza msemmija fit-Titolu II, Kapitolu I, Taqsima 1, u fit-Titolu II, Kapitolu II, Taqsima 1, jew meta jkun meħtieġ reazzjoni għall-iżviluppi mhux prevedibbl, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu d-deċiżjoni tagħha dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 41(2).

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-proċeduri għas-sottomissjoni mill-Istati Membri ta’ applikazzjonijiet, rapporti u talbiet għal pagament għall-għotjiet imsemmija fit-Titolu II, Kapitolu I, Taqsimiet 1 u 2, u fit-Titolu II, Kapitolu II, Taqsimiet 1, 2 u 3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 41(2).

Artikolu 37

Verifiki fil-post mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tista’ torganizza verifiki fil-post fl-Istati Membri u fl-istabbilimenti tal-benefiċjarji bil-ħsieb li tivverifika b’mod partikolari:

(a)

l-implimentazzjoni effettiva tal-miżuri li jibbenefikaw mill-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(b)

il-konformità tal-prattiki amministrattivi mar-regoli tal-Unjoni;

(c)

l-eżistenza ta’ dokumenti ġustifikattivi meħtieġa u l-korrelazzjoni tagħhom mal-miżuri li jibbenefikaw minn kontribuzzjoni tal-Unjoni.

Artikolu 38

Aċċess għall-informazzjoni

L-Istati Membri u l-benefiċjarji għandhom jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jivverifikaw l-implimentazzjoni tal-miżuri u għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa sabiex jiffaċilitaw il-kontrolli li l-Kummissjoni tqis li huma xierqa b’rabta mal-ġestjoni tal-finanzjament tal-Unjoni, li jinkludu verifiki fil-post.

Artikolu 39

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tiżgura li, meta l-miżuri ffinanzjati skont dan ir-Regolament jiġu implimentati, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u, fejn jinstabu irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-fondi mħallsa bi żball u, meta jkun xieraq, permezz ta’ penali effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandhom is-setgħa li jagħmlu awditjar, fuq il-bażi ta’ dokumenti u fil-post, fuq il-benefiċjarji kollha tal-għotjiet ta’ flus, il-korpi ta’ implimentazzjoni, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi li jkunu rċevew fondi mill-Unjoni skont dan ir-Regolament.

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) huwa awtorizzat li jagħmel verifiki u ispezzjonijiet fuq il-post fuq l-operaturi ekonomiċi kkonċernati direttament jew indirettament minn tali finanzjament skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (24) bl-għan li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim ta’ għotja jew deċiżjoni jew kuntratt li jikkonċernaw il-finanzjament tal-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel u t-tieni sottoparagrafi, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, ftehimiet ta’ għotja, deċiżjonijiet ta’ għotja u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jagħtu s-setgħa b’mod espliċitu lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu awditjar, verifiki u ispezzjonijiet fil-post.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 40

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati kif imsemmija fl-Artikoli 7(2) u 10(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ seba’ snin mit-30 ta' Ġunju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ seba’ snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw tali estensjoni sa mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 7(2) u 10(2) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 10(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 41

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn ikun meħtieġ li tinkiseb l-opinjoni tal-kumitat permezz ta’ proċedura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-ħruġ tal-opinjoni, il-president tal-kumitat jiddeċiedi hekk, jew maġġoranza sempliċi tal-membri tal-kumitat jitolbu hekk.

Artikolu 42

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Ġunju 2017 il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu dwar jekk, f’termini tar-riżultati u l-impatti tagħhom, il-miżuri msemmija fil-Kapitoli I u II tat-Titolu II u fl-Artikoli 30 u 31 tal-Kapitolu III jilħqux l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2(1), fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud tagħhom, fil-livell tal-Unjoni. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni għandu jindirizza wkoll l-iskop għas-simplifikazzjoni, il-kontinwazzjoni tar-rilevanza tal-objettivi kollha, u l-kontribuzzjoni tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Din għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni dwar l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu ttieħdu qabel. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta leġiżlattivi biex jiġi emendat dan ir-Regolament.

2.   Sat-30 ta’ Ġunju 2022 il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ex-post tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. L-evalwazzjoni ex-post għandha teżamina l-effikaċja u l-effiċjenza tan-nefqa msemmija fl-Artikolu 1 u l-impatt tagħha.

3.   L-evalwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom iqisu l-progress li sar billi jintużaw l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 2(2).

4.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Artikolu 43

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.   Fejn ikun xieraq, il-benefiċjarji u l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li ssir pubbliċità adegwata għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija skont dan ir-Regolament sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf bir-rwol tal-Unjoni fil-finanzjament tal-miżuri.

2.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni dwar il-miżuri ffinanzjati u r-riżultati. Barra minn hekk, il-baġit allokat għall-komunikazzjoni skont dan ir-Regolament għandu jkopri wkoll il-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni.

Artikolu 44

Tħassir

1.   Id-Deċiżjonijiet 66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE jitħassru.

2.   Ir-referenzi għad-Deċiżjonijiet 66/399/KEE u 76/894/KEE għandhom jitqiesu bħala referenzi għall-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

3.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni 2009/470/KE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament

Artikolu 45

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Il-programmi nazzjonali tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 12(1) ta’ dan ir-Regolament, sottomessi lill-Kummissjoni fl-2012 għall-implimentazzjoni fl-2013, dawk sottomessi fl-2013 għall-implimentazzjoni fl-2014, u dawk sottomessi sat-30 ta’ April 2014 għall-implimentazzjoni fl-2015, għandhom, jekk ikunu approvati, ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni abbażi tal-Artikolu 27 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE.

Għall-programmi nazzjonali implimentati fl-2013 u l-2014, l-Artikolu 27(7) u (8) ta’ dik id-Deċiżjoni għandhom ikomplu japplikaw.

Għall-programmi nazzjonali implimentati fl-2015, l-Artikolu 27(2) ta’ dik id-Deċiżjoni għandu jkompli japplika.

2.   Il-programmi ta’ stħarriġ tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 21(1) ta’ dak ir-Regolament, sottomessi lill-Kummissjoni sat-30 ta’ April 2014 għall-implimentazzjoni fis-sena 2015, għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni abbażi tal-Artikolu 23(6) tad-Direttiva 2000/29/KE. Għal dawk il-programmi ta’ stħarriġ għandu jkompli japplika l-Artikolu 23(6) ta’ dik id-Direttiva.

3.   Għall-applikazzjonijiet mill-Istati Membri għal finanzjament mill-Unjoni għall-miżuri ta’ emerġenza msemmija fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, sottomessi lill-Kummissjoni sat-30 ta’ April 2014, għandhom ikomplu japplikaw l-Artikoli 22 u 24 tad-Direttiva 2000/29/KE.

Artikolu 46

Emenda għad-Direttiva 98/56/KE

Id-Direttiva 98/56/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Il-Kumitat għandu jkun megħjun mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

(*)  Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1)."

(**)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).’"

(2)

Fl-Artikolu 18, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.”.

Artikolu 47

Emenda għad-Direttiva 2000/29/KE

Id-Direttiva 2000/29/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 13c jitħassar il-paragrafu 5.

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu li jmiss:

‘Artikolu 15a

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull min ikun konxju tal-preżenza ta’ pest elenkat fl-Anness I jew l-Anness II jew pest kopert minn miżura skont l-Artikolu 16(2) jew 16(3), jew għandu raġuni li jissuspetta tali preżenza, għandu jinnotifika, bil-miktub, lill-awtorità kompetenti fi żmien għaxart ijiem kalendarji, u, jekk dan ikun mitlub minn dik l-awtorità kompetenti, għandu jipprovdi l-informazzjoni li tikkonċerna dik il-preżenza li tkun fil-pussess tiegħu.’.

(3)

L-Artikoli minn 22 sa 26 jitħassru.

Artikolu 48

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 178/2002

Fl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf, minn hawn ‘il quddiem jissemma bħala il-“Kumitat”. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (***). Il-Kumitat għandu jkun organizzat f’taqsimiet biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet kollha rilevanti.

Ir-referenzi kollha fid-dritt tal-Unjoni għall-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu bħala referenzi għall-Kumitat imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

Artikolu 49

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 882/2004

L-Artikolu 66 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 jitħassar.

Artikolu 50

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 396/2005

Il-Kapitolu VII tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jitħassar.

Artikolu 51

Emenda għad-Direttiva 2008/90/KE

Fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 2008/90/KE, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Il-Kumitat għandu jkun megħjun mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (****). Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*****).

Artikolu 52

Emenda għad-Direttiva 2009/128/KE

L-Artikolu 22 tad-Direttiva 2009/128/KE jitħassar.

Artikolu 53

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009

L-Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jitħassar.

Artikolu 54

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-30 ta' Ġunju 2014.

Madankollu, il-punt (d) tal-Artikolu 18(1) u l-punt (2) tal-Artikolu 47 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 67, 6.3.2014, p. 166.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2014.

(3)  Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

(6)  Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1969 dwar il-kontroll tal-marda tal-ġlata tal-patata (ĠU L 323, 24.12.1969, p. 1).

(7)  Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE tal-4 ta’ Ottubru 1993 dwar il-kontroll tat-tħassir forma ta’ ċirku tal-patata (ĠU L 259, 18.10.1993, p. 1).

(8)  Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-kontroll tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (ĠU L 235, 21.8.1998, p. 1).

(9)  Direttiva tal-Kunsill 2007/33/KE tal-11 ta’ Ġunju 2007 dwar il-kontroll ta’ nematodi taċ-ċisti fil-patata u li tħassar id-Direttiva 69/465/KEE (ĠU L 156, 16.6.2007, p. 12).

(10)  Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 23).

(11)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(12)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30).

(13)  Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1982 dwar in-notifika ta’ mard tal-annimali fil-Komunità (ĠU L 378, 31.12.1982, p. 58).

(14)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(15)  Deċiżjoni tal-Kunsill 66/399/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar l-iffurmar tal-Kumitat Permanenti dwar iż-Żrieragħ u l-Materjal tal-Propagazzjoni għall-Agrikoltura, l-Ortikoltura u l-Foresterija (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2289/66).

(16)  Deċiżjoni tal-Kunsill 76/894/KEE tat-23 ta’ Novembru 1976 li waqqfet Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti (ĠU L 340, 9.12.1976, p. 25).

(17)  Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-marketing tal-materjali tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali (ĠU L 226, 13.8.1998, p. 16).

(18)  Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-29 taa’ Settembru 2008 dwar il-marketing tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott (ĠU L 267, 8.10.2008, p. 8).

(19)  Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(20)  Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi dwar l-għalf u l-ikel, is-saħħa tal-annimali u r-regoli tal-benesseri tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).

(21)  Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).

(22)  Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).

(23)  Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

(24)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS I

Mard tal-annimali msemmi fl-Artikolu 7

Pesta tal-ifrat

Pesta tan-nagħaġ u tal-mogħoż

Marda vexxikuluża tal-ħnieżer

Marda tal-ilsien blu

Marda ta’ Teschen

Ġidri tan-nagħaġ u tal-mogħoż

Deni tal-Wied tar-Rift

Dermatite nodulari li tittieħed (lumpy skin)

Marda Afrikana taż-żwiemel

Stomatite vexxikuluża

Enċefalomjelite ekwina Veneżwelana

Marda emorraġika epiżootika taċ-ċriev

Deni klassiku tal-ħnieżer

Deni Afrikan tal-ħnieżer

Plewropolmonite li tittieħed tal-bhejjem tal-ifrat

Influwenza avjarja

Marda ta’ Newcastle

Marda tal-ilsien u d-dwiefer

Nekrożi ematopojetika epiżootika fil-ħut (EHN)

Sindromu ulċerattiv epiżootiku fil-ħut (EUS)

Infezzjoni bil-Bonamia exitiosa

Infezzjoni bil-Perkinsus marinus

Infezzjoni bil-Microcytos mackini

Sindromu Taura fil-krustaċji

Marda Yellowhead fil-krustaċji.


ANNESS II

Mard tal-annimali u żoonożi msemmija fl-Artikolu 10

Tuberkulożi bovina

Bruċellożi bovina

Bruċellożi ovina u kaprina (B. melitensis)

Marda tal-ilsien blu f’żoni endemiċi jew b’riskju għoli

Deni Afrikan tal-ħnieżer

Marda vexxikuluża tal-ħnieżer

Deni klassiku tal-ħnieżer

Antraċe

Plewropolmonite li tittieħed tal-bhejjem tal-ifrat

Influwenza avjarja

Rabja

Ekinokokkożi

Enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli (TSE)

Kampilobatterjożi

Listerjożi

Salmonellożi (salmonella żoonotika)

Trikinellożi

E. coli produtturi ta’ verotossini

Settiċemija emorraġika virali (VHS)

Nekrożi ematopojetika infettiva (IHN)

Virus erpetiku tal-karpjun koi (KHV)

Anemija infettiva tas-salamun (ISA)

Infezzjoni bil-Marteilia refringens

Infezzjoni bil-Bonamia ostreae

Marda tal-ponot bojod fil-krustaċji.


ANNESS III

Prijoritajiet għall-programmi ta’ ħidma tal-Kummissjoni msemmija fit-Titolu II, Kapitolu I, Taqsima 2, u fit-Titolu II, Kapitolu II, Taqsimiet 2 u 3

Prijoritajiet għall-appoġġ finanzjajru tal-Unjoni, fir-rigward tal-orjentazzjoni tal-programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u s-sorveljanza tal-mard tal-annimali u taż-żoonożi:

mard b’impatt fuq is-saħħa tal-bniedem;

mard b’impatt fuq is-saħħa tal-annimali, b’kunsiderazzjoni tat-tixrid potenzjali tiegħu u r-rati ta’ morbidità u mortalità fil-popolazzjoni tal-annimali;

mard u żoonożi li għandhom ir-riskju li jidħlu u/jew li jerġgħu jidħlu fit-territorju tal-Unjoni minn pajjiżi terzi;

mard li għandu l-potenzjal li jiġġenera sitwazzjoni ta’ kriżi b’konsegwenzi ekonomiċi serji;

mard b’impatt fuq il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi u kummerċ bejn l-Istati Membri stess tal-UE.

Prijoritajiet għall-appoġġ finanzjajru tal-Unjoni fir-rigward tal-orjentazzjoni tal-programmi nazzjonali għal stħarriġ tal-pesti għall-protezzjoni tat-territorju tal-Unjoni:

pesti elenkati fl-Anness I, Parti A, Taqsima I, u fl-Anness II, Parti A, Taqsima I, għad-Direttiva 2000/29/KE li mhumiex magħrufa li jokkorru fit-territorju tal-Unjoni;

pesti suġġetti għall-miżuri tal-Unjoni adottati skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/29/KE;

pesti li mhumiex elenkati fid-Direttiva 2000/29/KE u li jirrappreżentaw periklu imminenti għat-territorju tal-Unjoni;

pesti li għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw sitwazzjoni ta’ kriżi b’konsegwenzi ekonomiċi u ambjentali serji;

pesti b’impatt fuq il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi u fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri stess tal-UE.

Prijoritajiet għall-appoġġ finanzjajru tal-Unjoni fir-rigward tal-orjentazzjoni tal-programmi nazzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi:

miżuri kontra l-pesti assoċjati mal-importazzjonijiet lejn dawk ir-reġjuni u l-klima fihom;

metodi biex jiġu miġġielda dawk il-pesti;

miżuri kontra l-pesti elenkati skont ir-regoli dwar il-pesti tal-pjanti li hemm fis-seħħ f’dawk ir-reġjuni.


DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

dwar il-proċeduri għall-approvazzjoni tal-programmi veterinarji u fitosanitarji

Sabiex tinforma aħjar lill-Istati Membri, il-Kummissjoni se ssejjaħ laqgħa fis-sena tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf li sejra tiffoka fuq l-eżitu tal-proċedura ta’ evalwazzjoni tal-programmi. Dik il-laqgħa ssir mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru tas-sena qabel l-implimentazzjoni tal-programmi.

B’rabta ma’ dik il-laqgħa, il-Kummissjoni se tippreżenta l-lista tal-programmi approvati teknikament u proposti għall-kofinanzjament. Id-dettalji finanzjarji u tekniċi se jiġu diskussi mad-delegazzjonijiet nazzjonali, u jitqiesu l-kummenti tagħhom.

Barra minn hekk, qabel ma tieħu d-deċiżjoni finali tagħha dwar dan, il-Kummissjoni sejra, matul il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf f’Jannar, tikkomunika lill-Istati Membri l-lista finali tal-programmi magħżula għall-kofinanzjament u l-ammont finali allokat għal kull programm.

Ix-xogħol preparatorju għat-tfassil tal-programm ta’ ħidma għall-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikoli 9, 19 u 25 se jitwettaq mal-esperti tal-Istati Membri kmieni fi Frar ta’ kull sena sabiex l-Istati Membri jingħataw l-informazzjoni rilevanti biex jistabbilixxu l-programmi tal-qerda u s-sorveljanza.


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/33


REGOLAMENT (UE) Nru 653/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tikkettjar taċ-ċanga

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 168(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fl-1997, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (3) saħħaħ ir-regoli tal-Unjoni dwar l-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-annimali bovini fid-dawl tal-epidemija tal-enċefalopatija sponġiformi bovina (BSE) u l-bżonn li minħabba f’hekk kiber biex jiġu rintraċċati l-oriġini u l-movimenti ta’ annimali bl-użu ta’ tikketti konvenzjonali mal-widnejn.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jistipula li kull Stat Membru għandu jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini skont dak ir-Regolament.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini li tinkludi t-tikketti mal-widnejn applikati fuq il-widnejn ta’ kull annimal, bażijiet ta’ data kompjuterizzati, passaporti tal-annimali u reġistri individwali miżmuma f’kull stabbiliment.

(4)

It-traċċar tal-laħam taċ-ċanga lura sas-sors permezz ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni huwa prerekwiżit għat-tikkettjar tal-oriġini tul il-katina alimentari kollha. Dawk il-miżuri jiżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u s-saħħa pubblika u jippromwovu l-fiduċja tal-konsumatur.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u, b’mod aktar speċifiku, is-sistemi ta’ identifikazzjoni bovina u ttikkettjar volontarju tal-laħam taċ-ċanga ġew elenkati bħala obbligi ta’ informazzjoni b’importanza speċjali f’termini tal-piżijiet li jġibu magħhom fuq in-negozji fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2009 bl-isem “Programm ta’ Azzjoni għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi fl-UE – Il-Pjanijiet għat-Tnaqqis Settorjali u l-Azzjonijiet tal-2009”.

(6)

L-użu ta’ sistemi elettroniċi ta’ identifikazzjoni (‘EID’) għandu l-potenzjal li jissemplifika l-proċessi tat-traċċabilità permezz ta’ qari u reġistrazzjoni awtomatizzati u aktar preċiżi fir-reġistru tal-istabbiliment. Barra minn hekk, dan jippermetti rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-annimali fil-bażi ta’ data kompjuterizzata, u b’hekk ikun hemm titjib fil-veloċità, l-affidabilità u l-preċiżjoni tas-sistema ta’ traċċabilità. L-użu ta’ sistemi ta’ EID itejjeb ukoll il-ġestjoni ta’ ċerti pagamenti diretti lill-bdiewa.

(7)

Is-sistemi ta’ EID bbażati fuq l-identifikazzjoni bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar veloċi u aktar preċiż ta’ kodiċijiet tal-identità tal-annimali individwali direttament għal ġo sistemi għall-ipproċessar tad-data. Dan jirriżulta fi tnaqqis fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati annimali jew ikel potenzjalment infettati, iwassal għal titjib fl-affidabilità ta’ bażijiet ta’ data u żieda fil-kapaċità ta’ reazzjoni fil-pront f’każ li jfaqqa’ l-mard, u jiffranka l-ispejjeż tax-xogħol ukoll jekk jinvolvi żieda fl-ispejjeż tat-tagħmir.

(8)

Dan ir-Regolament huwa koerenti mal-fatt li s-sistemi tal-EID diġà ġew introdotti fl-Unjoni għal speċijiet ta’ annimali li mhumiex bovini, bħas-sistema obbligatorja użata f’annimali ovini u mogħżin.

(9)

Minħabba l-avvanzi teknoloġiċi fis-sistemi EID, bosta Stati Membri ddeċidew li jibdew jimplimentaw l-EID bovina fuq bażi volontarja. Huwa possibbli li dawk l-inizjattivi jwasslu għall-iżvilupp ta’ sistemi differenti fl-Istati Membri individwali u minn partijiet interessati differenti. L-iżvilupp ta’ sistemi diverġenti jimpedixxi l-armonizzazzjoni sussegwenti tal-istandards tekniċi fi ħdan l-Unjoni. Għandhom jiġu żgurati kemm l-interoperabbiltà tas-sistemi ta’ EID tal-Istati Membri, kif ukoll il-konsistenza tagħhom mal-istandards rilevanti tal-ISO jew ma’ standards tekniċi internazzjonali oħra adottati minn organizzazzjonijiet internazzjonali rikonoxxuti li jistabbilixxu l-istandards, bl-intendiment li dawk l-istandards internazzjonali jkunu kapaċi jiggarantixxu, għall-inqas, livell ta’ prestazzjoni ogħla minn dak tal-istandards tal-ISO.

(10)

Ir-Rapport mill-Kummissjoni tal-25 ta’ Jannar 2005 dwar il-possibbiltà tal-introduzzjoni ta’ EID għall-annimali bovini ikkonkluda li kien intwera li l-identifikazzjoni bil-frekwenzi tar-radju kienet ġiet żviluppata sal-punt li diġa tista’ tiġi applikata fil-prattika. Dak ir-rapport ikkonkluda wkoll illi huwa ferm opportun li s-sistema tinqaleb għall-EID tal-annimali bovini fi ħdan l-Unjoni peress li, fost benefiċċji oħra, dan jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv.

(11)

Skont il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta’ Settembru 2008 intitolata “Pjan ta’ Azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għas-Saħħa tal-Annimali”, il-Kummissjoni għandha tissemplifika l-obbligi ta’ informazzjoni, bħal reġistri tal-istabbilimenti u passaporti tal-annimali matul l-introduzzjoni tas-sistemi EID.

(12)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-19 ta’ Settembru 2007 intitolata “Strateġija ġdida tas-Saħħa tal-Annimali għall-Unjoni Ewropea (2007-2013) fejn “Il-prevenzjoni hija aqwa mill-kura” ”, tipproponi li titqies l-EID għall-annimali bovini bħala titjib possibbli għas-sistema eżistenti tal-Unjoni ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni sabiex jiġu ssemplifikati l-obbligi ta’ informazzjoni, bħal reġistri tal-istabbilimenti u passaporti tal-annimali, u tissuġġerixxi l-implimentazzjoni ta’ skambju ta’ passaporti bovini elettroniċi. Dak l-iskambju jkun jinvolvi l-introduzzjoni tal-EID bi dħul tad-data f’ħin reali. Skambju bħal dan iwassal għal iffrankar konsiderevoli f’termini ta’ spejjeż u sforzi għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u partijiet interessati oħra u jnaqqas l-ammont tax-xogħol fit-trasferiment tad-data tal-passaporti tal-annimali fil-bażijiet ta’ data kompjuterizzati. Dan ir-Regolament huwa konsistenti ma’ dik l-inizjattiva.

(13)

Dan ir-Regolament huwa għalhekk mistenni li jikkontribwixxi għal xi wħud mill-objettivi ewlenin tal-istrateġiji maġġuri tal-Unjoni inkluża l-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv billi jtejjeb it-tkabbir ekonomiku, il-koeżjoni u l-kompetittività.

(14)

Ċerti pajjiżi terzi diġà stabbilixxew regoli li jippermettu teknoloġiji avvanzati tal-EID. L-Unjoni għandha tistabbilixxi regoli simili biex jiġi ffaċilitat in-negozju u tiżdied il-kompetittività tas-settur.

(15)

Fid-dawl tal-iżvilupp teknoloġiku ta’ tipi ġodda ta’ identifikaturi elettroniċi, huwa xieraq li jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tal-mezzi ta’ identifikazzjoni stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 sabiex jippermetti l-użu ta’ identifikaturi elettroniċi bħala mezz uffiċjali ta’ identifikazzjoni. Peress li l-introduzzjoni tad-dispożizzjonijiet korrispondenti timplika investiment konsiderevoli, huwa neċessarju li jkun previst perjodu tranżitorju ta’ ħames snin biex l-Istati Membri jkollhom biżżejjed ħin għat-tħejjija. Matul dak il-perjodu tranżitorju tikketti konvenzjonali mal-widnejn ser jibqgħu l-uniku mezz ta’ identifikazzjoni għal annimali bovini.

(16)

Ir-rekwiżit li l-EID issir obbligatorja madwar l-Unjoni kollha jista’ jħalli effetti ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. Huwa għalhekk xieraq li, ladarba l-EID issir mezz uffiċjali ta’ identifikazzjoni, l-użu tagħha mill-indokraturi tkun fuq bażi volontarja. Taħt tali sistema volontarja, l-EID tintgħażel minn indokraturi li x’aktarx jibbenefikaw ekonomikament minnha, filwaqt li għandu jkun possibbli li indokraturi oħra jibqgħu jidentifikaw l-annimali tagħhom b’żewġ tikketti mal-widnejn konvenzjonali.

(17)

L-Istati Membri għandhom sistemi tat-trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-organizzazzjonijiet tas-settur differenti ħafna. L-Istati Membri għandhom għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID obbligatorja fit-territorju tagħhom biss meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha, fosthom l-impatti fuq il-bdiewa ż-żgħar, u wara konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-industrija tal-bhejjem. Matul movimenti kummerċjali tal-annimali intra-Unjoni l-obbligu li annimal bovin jiġi identifikat b’mod elettroniku għandu jkun f’idejn l-Istat Membru li jkun għamel l-użu tal-EID obbligatorju fit-territorju tiegħu. Dan m’għandux jimplika li dak l-Istat Membru huwa obbligat li jerġa’ jidentifika l-annimali li diġà ġew identifikati b’mod elettroniku fl-Istat Membru minn fejn intbagħtu.

(18)

L-annimali u l-laħam li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta’identifikazzjoni u traċċabilità li jipprovdu livell ekwivalenti ta’ protezzjoni.

(19)

Meta annimali ħajjin jiġu impurtati fl-Unjoni minn pajjiżi terzi, huma għandhom ikunu soġġetti, mal-wasla, għall-istess rekwiżiti ta’ identifikazzjoni li japplikaw għal annimali li twieldu fl-Unjoni.

(20)

Iż-żewġ mezzi uffiċjali ta’ identifikazzjoni allokati għal annimal wieħed għandu jkollhom l-istess kodiċi ta’ identifikazzjoni. Madankollu, matul l-ewwel fażi ta’ aġġustament għall-użu ta’ identifikaturi elettroniċi bħala mezz uffiċjali ta’ identifikazzjoni, ma jistax jiġi eskluż li, f’ċerti każijiet, limitazzjonijiet tekniċi marbuta mal-konfigurazzjoni tal-kodiċi ta’ identifikazzjoni oriġinali tal-annimal jistgħu jipprevjenu r-riproduzzjoni ta’ dak il-kodiċi fuq identifikatur elettroniku. Dan jiġri meta l-karattri li jiffurmaw il-kodiċi ta’ identifikazzjoni eżistenti ta’ annimal iżommu dak il-kodiċi milli jiġi konvertit f’format elettroniku. Għalhekk, għandhom jiġu previsti derogi tranżitorji speċjali li jippermettu l-applikazzjoni ta’ identifikatur elettroniku wkoll għal dawk l-annimali, sakemm dik it-traċċabilità sħiħa tiġi żgurata u l-annimali ikunu jistgħu jiġu individwati individwalment, inkluż l-istabbiliment fejn ikunu twieldu.

(21)

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha toħroġ passaport għal kull annimal li jrid jiġi identifikat skont dak ir-Regolament. Dan jikkawża piż amministrattiv konsiderevoli għall-Istati Membri. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom obbligu li jistabbilixxu bażi ta’ data kkompjuterizzata skont l-Artikoli 14 u 18 tad-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE (5). Peress li dawk il-bażijiet ta’ data kellhom ikunu operattivi bis-sħiħ sa mill-31 ta’ Diċembru 1999, huma għandhom jiżguraw suffiċjentement it-traċċabilità tal-movimenti domestiċi tal-annimali bovini. Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarġu biss għal annimali maħsuba għall-kummerċ intra-Unjoni. Madankollu, dan ir-Regolament m’għandux jipprekludi dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-ħruġ ta’ passaporti għal annimali li ma jkunux maħsuba għall-kummerċ intra-Unjoni.

(22)

BOVEX, il-proġett pilota għall-iskambju ta’ passaporti bovini bejn l-Istati Membru ġie stabbilit mill-Kummissjoni sabiex jiffaċilita l-iskambju tad-data bejn l-Istati Membri, filwaqt li fl-istess ħin jiżgura t-traċċabilità tal-annimali matul il-movimenti intra-Unjoni tagħhom. Ladarba l-iskambju tad-data bejn il-bażijiet ta’ data kompjuterizzati nazzjonali jkun operattiv bis-sħiħ, ir-rekwiżit tal-ħruġ ta’ dawn il-passaporti tal-annimali f’forma stampata ma għandux jibqa’ japplika għal annimali maħsuba għall-kummerċ intra-Unjoni. Dan għandu jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv tal-Istati Membri u ta’ operaturi ekonomiċi.

(23)

It-Taqsima II tat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tistabbilixxi r-regoli għal sistema volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga li jistipulaw l-approvazzjoni ta’ ċerti speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat. Il-piż amministrattiv merfugħ u l-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri u minn operaturi ekonomiċi biex japplikaw dik is-sistema mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji tas-sistema. Peress li daħlet fis-seħħ leġislazzjoni ġdida wara l-adozzjoni ta’ dak ir-Regolament, regoli speċifiċi dwar is-sistema ta’ tikkettjar volontarju saru superfluwi u għalhekk għandhom jitħassru. Madankollu, d-dritt tal-operaturi li jinfurmaw lill-konsumaturi permezz ta’ tikkettjar volontarju dwar il-karatteristiċi tal-laħam u d-dritt tal-konsumaturi li jirċievu informazzjoni verifikabbli ma għandhomx jiġu kompromessi. Konsegwentement, bħal kwalunkwe tip ieħor ta’ laħam, l-informazzjoni dwar l-ikel li tirrigwarda laħam taċ-ċanga li tmur lil hinn mit-tikkettjar mandatorju għandha tirrispetta l-leġislazzjoni orizzontali attwali, inkluż ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(24)

Sabiex jipprevjenu r-riskji ta’ frodi fit-tikkettjar tal-laħam u biex jipproteġu lill-konsumaturi Ewropej, il-kontrolli u l-penalitajiet applikabbli għandu jkollhom effett dissważiv suffiċjenti.

(25)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011, il-Kummissjoni ppreżentat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-indikazzjoni mandatorja tal-pajjiż ta’ oriġini jew il-post ta’ provenjenza tal-laħam użat bħala ingredjent. Dak ir-rapport kellu jkun akkumpanjat minn proposta leġislattiva, jekk ikun xieraq, sabiex tiġi żgurata aktar trasparenza fil-katina tal-laħam kollha u sabiex il-konsumaturi Ewropej ikunu informati aħjar. B’kunsiderazzjoni tal-problemi riċenti fir-rigward tat-tikkettjar ta’ prodotti tal-laħam li affettwaw il-funzjonament tal-katina tal-ikel, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ipprevedew li r-rapport jiġi adottat malajr kemm jista’ jkun matul it-tieni simestru tal-2013 u ġie finalment adottat fis-17 ta’ Diċembru 2013.

(26)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, is-setgħat konferiti bir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 fuq il-Kummissjoni jeħtiġilhom ikunu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(27)

Sabiex jiġi żgurat li r-regoli meħtieġa għat-tħaddim sew tal-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni u t-traċċabilità tal-annimali bovini u tal-laħam taċ-ċanga jkunu applikati, is-setgħa għall-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rekwiżiti għal mezzi alternattivi ta’ identifikazzjoni tal-annimali bovini; iċ-ċirkostanzi speċjali li fihom l-Istati Membri għandhom jkunu jistgħu jestendu l-perjodi massimi għall-applikazzjoni tal-mezzi ta’ identifikazzjoni; d-data li trid tiġi skambjata bejn il-bażijiet ta’ data kompjuterizzati tal-Istati Membri; l-perjodu massimu għal ċerti obbligi ta’ rappurtar; ir-rekwiżiti għal mezzi ta’ identifikazzjoni; iż-żieda tal-mezzi ta’ identifikazzjoni mal-lista stipulata fl-Anness ir-regoli li jikkonċernaw l-informazzjoni mill-bażi tad-data kompjuterizzata li għandha tkun inkluża fil-passaporti tal-annimali u fir-reġistri individwali li jridu jinżammu fuq kull stabbiliment; l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ movimenti ta’ annimali bovini meta jinħarġu għar-ragħa staġjonali inkluża t-transumanza; ir-regoli għat-tikkettjar ta’ ċerti prodotti li għandhom ikunu ekwivalenti għar-regoli stabbliti fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000; id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar relatati mal-preżentazzjoni ssemplifikata tal-indikazzjoni tal-oriġini għall-każijiet ta’ waqfa qasira ħafna tal-annimal fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz tat-twelid jew tal-qtil; u d-definizzjonijiet u r-rekwiżiti applikabbli għat-termini jew il-kategoriji tat-termini li jistgħu jiqiegħdu fuq it-tikketti tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella frisk u ffriżat ippakkjat minn qabel. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal tali atti ddelegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(28)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-istabbilimenti li jagħmlu użu minn mezzi alternattivi ta’ identifikazzjoni: karatteristiċi tekniċi u arranġamenti dettaljati għall-iskambju tad-data bejn il-bażijiet ta’ data kompjuterizzati tal-Istati Membri: ir-rikonoxximent tal-operabilità sħiħa tas-sistemi tal-iskambju tad-data; il-format u d-disinn tal-mezzi ta’ identifikazzjoni; il-proċeduri u l-istandards tekniċi għall-implimentazzjoni tal-EID: ir-regoli dwar il-konfigurazzjoni tal-kodiċi ta’ identifikazzjoni, id-daqs massimu u l-kompożizzjoni ta’ ċerti gruppi ta’ annimali, il-Kummissjoni għandha tiġi konferita bis-setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(29)

L-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi mmonitorjata. Konsegwentement, sa mhux aktar tard minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw it-tikkettjar volontarju tal-laħam taċ-ċanga, u disa’ snin, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-EID, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill żewġ rapporti li jittrattaw kemm l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament kif ukoll il-fattibilità teknika u ekonomika tal-introduzzjoni ta’ EID obligatorja madwar l-Unjoni kollha. Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat, jekk ikun neċessarju, minn proposti leġizlattivi xierqa.

(30)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, it-tieni sentenza tal-paragrafu 2 titħassar;

(2)

Fl-Artikolu 2, l-ewwel inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“—

‘annimal’ tfisser annimal bovin skont it-tifsira tal-Artikolu 2(2), punti (b) u (c) tad-Direttiva 64/432/KEE, inklużi annimali li jieħdu sehem f’avvenimenti kulturali u sportivi;”;

(3)

Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3, il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

il-mezzi ta’ identifikazzjoni biex jiġu identifikati l-annimali individwalment;”;

(4)

L-Artikolu 4 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Obbligu ta’ identifikazzjoni tal-annimali

1.   L-annimali kollha fi stabbiliment għandhom jiġu identifikati b’tal-inqas żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni elenkati fl-Anness u konformi mar-regoli adottati skont il-paragrafu 3 u approvati mill-awtorità kompetenti. Tal-anqas wieħed mill-mezzi ta’ identifikazzjoni għandu jkun viżibbli u jkollu kodiċi ta’ identifikazzjoni viżibbli.

L-ewwel subparagrafu m’għandux japplika għall-annimali li jkunu twieldu qabel l-1 ta’ Jannar 1998 u li mhumiex intenzjonati għall-kummerċ intra-Unjoni. Dawk l-annimali għandhom ikunu identifikati b’tal-anqas mezz wieħed ta’ identifikazzjoni.

Sabiex tiżgura l-adattament għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b dwar iż-żieda ta’ mezzi ta’ identifikazzjoni mal-lista stipulata fl-Anness, filwaqt li tiżgura l-interoperabilità tagħhom.

Il-mezzi ta’ identifikazzjoni għandhom ikunu allokati lill-istabbiliment, distribwiti u applikati fuq l-annimali b’mod determinat mill-awtorità kompetenti.

Iż-żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni awtorizzati skont l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 3 u dan il-paragrafu u li huma applikati għal annimal wieħed, għandu jkollhom l-istess kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku, li, flimkien mar-reġistrazzjoni tal-annimali, jagħmilha possibbli illi kull annimal ikun identifikat individwalment u l-istabbiliment fejn twieled.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, fil-każ li l-karattri li jiffurmaw il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-annimal ma jippermettux l-applikazzjoni ta’ identifikatur elettroniku mal-istess kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku, l-Istat Membru kkonċernat jista’ jippermetti li, taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti tiegħu, it-tieni mezz ta’ identifikazzjoni jista’ jkollu kodiċi differenti, sakemm kull waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin tiġi ssodisfata:

(a)

l-annimal jitwieled qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-punt (c) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3;

(b)

tkun żgurata t-traċċabilità sħiħa;

(c)

tkun possibbli l-identifikazzjoni individwali tal-annimal, inkluż l-istabbiliment fejn twieled;

(d)

l-annimal mhuwiex maħsub għall-kummerċ intra-Unjoni.

3.   Sabiex tiżgura traċċabilità u adattabilità għall-progress tekniku u l-funzjonament ottimali tas-sistema ta’ identifikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b dwar ir-rekwiżiti għall-mezzi ta’ identifikazzjoni stipulati fl-Anness, u l-miżuri tranżitorji meħtieġa għall-introduzzjoni ta’ mezz partikolari ta’ identifikazzjoni.

Abbażi tal-istandards rilevanti tal-ISO jew standards tekniċi internazzjonali oħra adottati minn organizzazzjonijiet internazzjonali rikonoxxuti li jistabbilixxu l-istandards, bil-fehim li dawk l-istandards internazzjonali jkunu kapaċi jiggarantixxu, għall-inqas, livell ta’ prestazzjoni u affidabilità li jkun ogħla minn dak tal-istandards tal-ISO, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, ir-regoli neċessarji dwar:

(a)

il-format u d-disinn tal-mezzi ta’ identifikazzjoni;

(b)

il-proċeduri tekniċi għall-identifikazzjoni elettronika ta’ annimali bovini; u

(c)

il-konfigurazzjoni tal-kodiċi ta’ identifikazzjoni.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).

4.   Mit-18 ta’ Lulju 2019, l-Istati Membri għandu jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ l-infrastruttura neċessarja sabiex tipprovdi għall-identifikazzjoni tal-annimali abbażi ta’ identifikatur elettroniku bħala mezz uffiċjali ta’ identifikazzjoni skont dan ir-Regolament.

Mit-18 ta’ Lulju 2019, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-użu ta’ identifikatur elettroniku obbligatorju bħala wieħed miż-żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni stipulati fil-paragrafu 1.

L-Istati Membri li jużaw il-possibilità stipulata fit-tieni subparagrafu għandhom jipprovdu t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali lill-Kummissjoni u jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli fuq l-Internet. Il-Kummissjoni għandha tgħin lill-Istati Membri biex jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli lill-pubbliku billi tipprovdi, fis-sit elettroniku tagħha, l-links għas-siti elettroniċi rilevanti tal-Istati Membri.

5.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-annimali bovini maħsuba għal avvenimenti kulturali u sportivi, ħlief fieri u eżibizzjonijiet, jistgħu jiġu identifikati b’mezzi alternattivi ta’ identifikazzjoni li joffru standards ta’ identifikazzjoni ekwivalenti għal dawk stipulati fil-paragrafu 1.

L-istabbilimenti li jużaw mezzi alternattivi ta’ identifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu rreġistrati fil-bażi ta’ data kompjuterizzata stipulata fl-Artikolu 5.

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula r-regoli neċessarji li jikkonċernaw dik ir-reġistrazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 23(2).

Sabiex tiżgura traċċabilità abbażi tal-istandards ta’ identifikazzjoni ekwivalenti għal dawk stipulati fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 22b li jikkonċernaw ir-rekwiżiti għal mezzi alternattivi ta’ identifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, inklużi l-miżuri tranżitorji meħtieġa għall-introduzzjoni tagħhom.

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi r-regoli dwar il-format u d-disinn tal-mezzi alternattivi ta’ identifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, inklużi l-miżuri tranżitorji meħtieġa għall-introduzzjoni tagħhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).

6.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lil xulxin u lill-Kummissjoni, mudell tal-mezz ta’ identifikazzjoni użat fit-territorju tagħhom. Huma għandhom jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli fuq l-Internet. Il-Kummissjoni għandha tgħin lill-Istati Membri biex jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli lill-pubbliku billi tipprovdi, fuq is-sit elettroniku tagħha l-links għas-siti elettroniċi rilevanti tal-Istati Membri.”;

(5)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4a

Perjodu taż-żmien għall-applikazzjoni tal-mezzi ta’ identifikazzjoni

1.   Il-mezzi ta’ identifikazzjoni stipulati fl-Artikolu 4(1) għandhom jiġu applikati lill-annimal qabel l-iskadenza ta’ perjodu massimu, li għandu jiġi ddeterminat mill-Istat Membru fejn twieled l-annimal. Il-perjodu massimu għandu jiġi kkalkulat mid-data tat-twelid tal-annimal u m’għandux jisboq l-20 jum.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, għal raġunijiet relatati mal-iżvilupp fiżjoloġiku tal-annimali, dak il-perjodu jista’, għat-tieni mezz ta’ identifikazzjoni, jiġi estiż sa massimu ta’ 60 jum wara t-twelid tal-annimal. L-ebda annimal ma jista’ jħalli l-istabbiliment fejn ikun twieled qabel ma ż-żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni jkunu ġew applikati għal dak l-annimal.

2.   Sabiex tippermetti l-applikazzjoni tal-mezzi ta’ identifikazzjoni f’ċirkustanzi speċjali li jinvolvu diffikultajiet prattiċi, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 22b biex tiddetermina ċ-ċirkostanzi speċjali li taħthom l-Istati Membri jistgħu jestendu l-perjodi massimi għall-applikazzjoni ta’ mezzi ta’ identifikazzjoni kif stipulat fl-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni b’kull użu ta’ dik il-possibilità.

Artikolu 4b

Identifikazzjoni tal-annimali minn pajjiżi terzi

1.   Kull annimal suġġett għall-kontrolli veterinarji, skont id-Direttiva 91/496/KEE, li jidħol fl-Unjoni minn pajjiż terz u maħsub għal stabbiliment ta’ destinazzjoni fit-territorju tal-Unjoni, għandu jiġi identifikat fl-istabbiliment ta’ destinazzjoni bil-mezzi ta’ identifikazzjoni stipulati fl-Artikolu 4(1).

L-identifikazzjoni oriġinali applikata għall-annimal fil-pajjiż terz ta’ oriġini għandha tiġi rreġistrata fil-bażi ta’ data kompjuterizzata stipulata fl-Artikolu 5 flimkien ma’ kodiċi uniku ta’ identifikazzjoni tal-mezz ta’ identifikazzjoni allokat lill-annimal mill-Istat Membru ta’ destinazzjoni.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal annimali destinati direttament għal biċċerija li tinsab fi Stat Membru, sakemm l-annimali jinqatlu fi żmien 20 jum wara dawk il-kontrolli veterinarji skont id-Direttiva 91/496/KEE.

2.   Il-mezzi ta’ identifikazzjoni tal-annimali msemmija fl-Artikolu 4(1) għandhom jiġu applikati f’perjodu massimu li jrid jiġi ddeterminat mill-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment ta’ destinazzjoni. Dak il-perjodu ma għandux jaqbeż l-20 jum minn wara l-kontrolli veterinarji msemmija fil-paragrafu 1.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, għal raġunijiet relatati mal-iżvilupp fiżjoloġiku tal-annimali, dak il-perjodu jista’, għat-tieni mezz ta’ identifikazzjoni, jiġi estiż sa massimu ta’ 60 jum wara t-twelid tal-annimal.

Fil-każijiet kollha, iż-żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1) għandhom jiġu applikati lill-annimali qabel ma jitilqu mill-istabbiliment tad-destinazzjoni.

3.   Meta l-istabbiliment ta’ destinazzjoni jkun jinsab fi Stat Membru li jkun introduċa d-dispożizzjonijiet nazzjonali taħt it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(4) li jagħmlu l-użu ta’ identifikatur elettroniku obbligatorju, l-annimali għandhom ikunu identifikati b’dak l-identifikatur elettroniku fl-istabbiliment tad-destinazzjoni fl-Unjoni, f’perjodu li għandu jiġi ddeterminat mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.

Dak il-perjodu ma għandux jaqbeż l-20 jum minn wara l-kontrolli veterinarji msemmija fil-paragrafu 1.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, għal raġunijiet relatati mal-iżvilupp fiżjoloġiku tal-annimali, dak il-perjodu jista’, għat-tieni mezz ta’ identifikazzjoni, jiġi estiż sa massimu ta’ 60 jum wara t-twelid tal-annimal. Fil-każijiet kollha, l-identifikatur elettroniku għandu jiġi applikat lill-annimali qabel ma jitilqu mill-istabbiliment tad-destinazzjoni.

Artikolu 4c

L-identifikazzjoni tal-annimali li jittieħdu minn Stat Membru għal ieħor

1.   Annimali li jittieħdu minn Stat Membru għal ieħor għandhom iżommu l-mezzi oriġinali ta’ identifikazzjoni applikati lilhom skont l-Artikolu 4(1).

Madankollu, b’deroga mill-ewwel subparagrafu, mit-18 ta’ Lulju 2019, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ destinazzjoni tista’„ tippermetti:

(a)

is-sostituzzjoni ta’ wieħed mill-mezzi ta’ identifikazzjoni permezz ta’ identifikatur elettroniku mingħajr ma tibdel il-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku oriġinali tal-annimal;

(b)

Is-sostituzzjoni taż-żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni minn żewġ mezzi ta’ identifikazzjoni li t-tnejn għandu jkollhom l-istess kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku ġdid. Din id-deroga tista’ tiġi applikata sa ħames snin wara t-18 ta’ Lulju 2019, fejn il-karattri li jiffurmaw il-kodiċi ta’ identifikazzjoni ta’ tikketta konvenzjonali mal-widnejn ta’ annimal ma jippermettux l-applikazzjoni ta’ identifikatur elettroniku bl-istess kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku, u sakemm dak l-annimal ikun twieled qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-punt (c) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(3).

2.   Meta l-istabbiliment tad-destinazzjoni jkun jinsab fi Stat Membru li jkun introduċa dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-użu ta’ identifikatur elettroniku obbligatorju, l-annimali għandhom jiġu identifikati b’dak l-identifikatur elettroniku l-aktar tard fl-istabbiliment tad-destinazzjoni f’perjodu massimu li jrid jiġi ddeterminat mill-Istat Membru fejn ikun jinsab dak l-istabbiliment ta’ destinazzjoni.

Dak il-perjodu massimu m’għandux jaqbeż l-20 jum mid-data tal-wasla tal-annimali fl-istabbiliment tad-destinazzjoni.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, għal raġunijiet relatati mal-iżvilupp fiżjoloġiku tal-annimali, dak il-perjodu jista’, għat-tieni mezz ta’ identifikazzjoni, jiġi estiż sa massimu ta’ 60 jum wara t-twelid tal-annimal.

Fil-każijiet kollha, l-identifikatur elettroniku għandu jiġi applikat lill-annimali qabel ma jitilqu mill-istabbiliment tad-destinazzjoni. Madankollu, l-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-annimali destinati direttament għal biċċerija li tinsab fit-territorju tal-Istat Membru li daħħal dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-użu ta’ identifikatur elettroniku obbligatorju.

Artikolu 4d

It-tneħħija, il-modifika jew is-sostituzzjoni tal-mezz ta’ identifikazzjoni

L-ebda mezz ta’ identifikazzjoni ma jista’ jitneħħa, jiġi modifikat jew sostitwit mingħajr il-permess tal-awtorità kompetenti. Dan il-permess jista’ jingħata biss meta t-tneħħija, il-modifika jew is-sostituzzjoni ma jkunux jikkompromettu t-traċċabilità tal-annimal u meta tkun possibbli l-identifikazzjoni individwali tiegħu, inkluż l-istabbiliment fejn ikun twieled.

Kull sostituzzjoni ta’ kodiċi ta’ identifikazzjoni għandu jiġi rreġistrat f’bażi tad-data kompjuterizzata stipulata fl-Artikolu 5, flimkien mal-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku tal-mezz oriġinali ta’ identifikazzjoni tal-annimal.”;

(6)

L-Artikolu 5 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 5

L-awtorità kompetenti tal-Istati Membri għandha tistabbilixxi bażi ta’ data kkompjuterizzata skont l-Artikoli 14 u 18 tad-Direttiva 64/432/KEE.

L-Istati Membri jistgħu jiskambjaw data elettronika bejn il-bażijiet ta’ data kompjuterizzati tagħhom mid-data li fiha l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-operabilità sħiħa tas-sistema tal-iskambju tad-data. L-iskambju għandu jsir b’tali mod li l-protezzjoni tad-data tkun iggarantita u għandu jiġi evitat kull abbuż sabiex jiġu protetti l-interessi tal-indokratur.

Sabiex tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni elettronika bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ddelegati bi qbil mal-Artikolu 22b biex jiġu stabbiliti r-regoli dwar id-data li trid tkun skambjata bejn il-bażijiet ta’ data kompjuterizzati tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għandha tistipula l-kundizzjonijiet tekniċi u l-modalitajiet għal dan l-iskambju u tirrikonoxxi l-operabilità sħiħa tas-sistema ta’ skambju tad-data. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).”;

(7)

L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 6

1.   Fejn Stat Membru ma jiskambjax data elettronika mal-Istati Membri l-oħra, fil-qafas tas-sistema tal-iskambju elettroniku msemmija fl-Artikolu 5, japplika dan li ġej:

(a)

l-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru għandha, għal kull annimal li huwa maħsub għall-kummerċ intra-Unjoni, toħroġ passaport ibbażat fuq l-informazzjoni miżmuma fil-bażi ta’ data kompjuterizzata stabbilita f ‘dak l-Istat Membru;

(b)

kull annimal li jinħariġlu passaport għandu jkun akkumpanjat minn dak il-passaport kull meta l-annimal jittieħed minn Stat Membru għal ieħor;

(c)

mal-wasla tal-annimal fl-istabbiliment tad-destinazzjoni, il-passaport li jakkumpanja l-annimal għandu jingħata lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment tad-destinazzjoni.

2.   Sabiex tippermetti t-traċċar tal-movimenti tal-annimali lura għall-istabbiliment ta’ oriġini li jinsab fi Stat Membru, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b biex tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw l-informazzjoni mill-bażi tad-data kompjuterizzata li għandha tiġi inkluża fil-passaport tal-annimali, fosthom il-miżuri tranżitorji meħtieġa għall-introduzzjoni tagħhom.”;

(8)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 6a

Dan ir-Regolament m’għandux jipprevjeni dispożizzjonijiet nazzjonali minn Stat Membru dwar il-ħruġ ta’ passaporti għal annimali li ma jkunux maħsuba għall-kummerċ intra-Unjoni.”;

(9)

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

it-tieni inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“—

jirrapporta lill-awtorità kompetenti l-movimenti kollha lejn u mill-istabbiliment u t-twelid u l-imwiet kollha tal-annimali tal-istabbiliment, flimkien mad-dati ta’ dawn l-avvenimenti, f’perjodu massimu ffissat mill-Istat Membru kkonċernat; dak il-perjodu massimu għandu jkun ta’ mill-inqas tlett ijiem u ma jisboqx sebat ijiem wara li sseħħ waħda minn dawk il-ġrajjiet; l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni biex jestendu l-perjodu massimu ta’ sebat ijiem.”;

(ii)

jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

“Sabiex tqis id-diffikultajiet prattiċi f’każijiet eċċezzjonali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati bi qbil mal-Artikolu 22b biex tiddetermina ċ-ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri jistgħu jestendu l-perjodu massimu ta’ sebat ijiem stipulat fit-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu, flimkien mat-tul massimu ta’ dik l-estensjoni, li m’għandhiex taqbeż l-14-il jum wara l-perjodu ta’ sebat ijiem imsemmi fit-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu.”;

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Sabiex tiżgura t-traċċabilità adegwata u effettiva tal-annimali bovini meta jinħarġu għar-ragħi staġjonali, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b dwar l-Istati Membri jew parti tal-Istati Membri fejn għandhom japplikaw regoli speċjali għar-ragħi staġjonali, inklużi l-perjodu ta’ żmien, l-obbligi speċifiċi tal-indokraturi, u r-regoli dwar ir-reġistrazzjoni tal-istabbiliment u r-reġistrazzjoni tal-movimenti ta’ dawn l-annimali bovini, inklużi l-miżuri tranżitorji għall-introduzzjoni tagħhom.”;

(c)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“5.   B’deroga mill-paragrafu 4, iż-żamma ta’ reġistru għandha tkun fakultattiva għal kull indokratur li:

(a)

għandu aċċess għall-bażi ta’ data kompjuterizzata stipulata fl-Artikolu 5 li diġà fiha l-informazzjoni li għandha tkun inkluża fir-reġistru; kif ukoll

(b)

jdaħħal l-informazzjoni aġġornata, jew jara li tiddaħħal,direttament fil-bażi ta’ data kompjuterizzata stipulata fl-Artikolu 5.

6.   Sabiex tiżgura l-eżattezza u l-affidabbiltà tal-informazzjoni li għandha tkun inkluża fir-reġistru tal-istabbiliment stipulat f’dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b sabiex tistabbilixxi r-regoli neċessarji dwar dik l-informazzjoni, inklużi l-miżuri nazzjonali meħtieġa għall-introduzzjoni tagħhom.”;

(10)

L-Artikolu 8 jitħassar;

(11)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 9a

Taħriġ

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull persuna responsabbli għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali tkun irċeviet istruzzjonijiet u gwida dwar id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament u ta’ kwalunkwe atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament.

Kull meta d-dispożizzjonijiet rilevanti jiġu emendati, l-informazzjoni korrispondenti għandha ssir disponibbli għall-persuna msemmija fl-ewwel subparagrafu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu disponibbli korsijiet xierqa ta’ taħriġ.

Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex ittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni u t-taħriġ madwar l-Unjoni.”;

(12)

L-Artikolu 10 jitħassar;

(13)

L-Artikolu 12 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 12

Għall-għanijiet ta’ dan it-Titolu, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“laħam taċ-ċanga” tfisser il-prodotti kollha li jinsabu fil-kodiċijiet tan-NK 0201, 0202, 0206 10 95 u 0206 29 91;

(2)

“tikkettjar” tfisser it-twaħħil ta’ tikketta fuq biċċa jew biċċiet individwali tal-laħam jew mal-materjal tal-ippakkjar tagħhom, jew, fil-każ ta’ prodotti mhux ippakkjati minn qabel, il-forniment ta’ tagħrif xieraq f’għamla bil-miktub u viżibbli għall-konsumatur fil-punt tal-bejgħ;

(3)

“organizzazzjoni” tfisser grupp ta’ operaturi mill-istess parti jew minn partijiet differenti tal-kummerċ fil-laħam taċ-ċanga;

(4)

“laħam ikkapuljat” tfisser kull laħam bl-għadam li tqatta’ fi frammenti u li għandu inqas minn 1 % melħ u li jinsab fil-kodiċijiet tan-NK 0201, 0202, 0206 10 95 u 0206 29 91;

(5)

“fdalijiet tal-laħam” tfisser biċċiet żgħar tal-laħam meqjusa tajba għall-konsum mill-bniedem prodotti esklussivament waqt operazzjonijiet ta’ tirqim waqt id-dissussar tal-karkassi u/jew it-tqattigħ tal-laħmijiet;

(6)

“laħam imqatta’” tfisser laħam imqatta’ f’kubi żgħar, biċċiet jew porzjonijiet oħra individwali, li m’għandhomx bżonn ikomplu jitqattgħu minn operatur qabel l-akkwist tagħhom mill-konsumatur finali u li jista’ jintuża direttament minn dak il-konsumatur. Din id-definizzjoni ma tkoprix il-laħam ikkapuljat u l-fdalijiet tal-laħam.”;

(14)

L-Artikolu 13 jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafi 3 u 4 jitħassru.

(b)

fil-paragrafu 5, il-frażi introduttorja tal-punt (a) tinbidel b’dan li ġej:

“(a)

L-operaturi u l-organizzazzjonijiet għandhom jindikaw ukoll fuq it-tikketti:”;

(c)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“6.   Sabiex tiġi evitata repetizzjoni bla meħtieġ tal-indikazzjoni fuq it-tikketta tal-laħam taċ-ċanda tal-Istati Membri jew tal-pajjiżi terzi fejn tkun saret it-trobbija, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b dwar preżentazzjoni ssemplifikata għall-każijiet ta’ waqfa qasira ħafna tal-annimal fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz tat-twelid jew tal-qatla.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dwar id-daqs massimu u l-kompożizzjoni tal-gruppi ta’ annimali msemmija fil-paragrafi 1 u 2(a), b’kunsiderazzjoni tar-restrizzjonijiet rigward l-omoġenità tal-gruppi ta’ annimali minn fejn ġew dawk il-qatgħat u l-fdalijiet tal-laħam. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).”;

(15)

Fl-Artikolu 14, ir-raba’ paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Sabiex tiżgura l-konformità mar-regoli orizzontali dwar it-tikkettjar f’din it-Taqsima, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 22b biex tistabbilixxi, abbażi tal-esperjenza fir-rigward ta’ laħam ikkapuljat, regoli ekwivalenti għal dawk fl-ewwel tliet paragrafi ta’ dan l-Artikolu għall-fdal tal-laħam taċ-ċanga jew qatgħat tal-laħam taċ-ċanga.”;

(16)

L-Artikolu 15 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 15

It-tikkettjar obbligatorju tal-laħam taċ-ċanga minn pajjiżi terzi

B’deroga mill-Artikolu 13, il-laħam taċ-ċanga importat fit-territorju tal-Unjoni li l-informazzjoni kollha dwaru prevista fl-Artikolu 13 mhijiex disponibbli, għandu jiġi ttikkettjat bl-indikazzjoni:

‘Oriġini: mhux mill-UE’ u ‘Maqtul fi (isem tal-pajjiż terz)’.”;

(17)

Mit-13 ta’ Diċembru 2014:

(a)

L-intestatura tat-Taqsima II tat-Titolu II tinbidel bil-kliem “Tikkettjar volontarju”;

(b)

L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru; u

(c)

L-Artikolu li ġej jiddaħħal fit-Taqsima II tat-Titolu II:

“Artikolu 15a

Regoli ġenerali

L-informazzjoni dwar l-ikel għajr dik speċifikata fl-Artikoli 13, 14 u 15 li tiżdied mat-tikketti b’mod volontarju mill-operaturi jew mill-organizzazzjonijiet li jikkumerċjalizzaw il-laħam taċ-ċanga, għandha tkun oġġettiva, verifikabbli mill-awtoritajiet rilevanti u tinftiehem mill-konsumaturi.

Dik l-informazzjoni għandha tikkonforma mal-leġislazzjoni orizzontali dwar it-tikkettjar u b’mod partikolari r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

Fejn l-operaturi jew l-organizzazzjonijiet li jikkummerċjalizzaw il-laħam taċ-ċanga ma jirrispettawx l-obbligi msemmija fl-ewwel u t-tieni paragrafi, l-awtorità kompetenti għandha tapplika l-penalitajiet xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 22.

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22b dwar id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti applikabbli għat-termini u l-kategoriji tat-termini li jistgħu jitqiegħdu fuq it-tikketti tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella friski u ffriżati ppakkjati minn qabel.

(*)  Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).”;"

(18)

L-Artikoli 19, 20 u 21 jitħassru;

(19)

L-Artikolu 22 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 22

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jiġu rispettati.

Il-kontrolli pprovduti għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kull kontroll li l-Kummissjoni tista’ twettaq bis-saħħa tal-Artikolu 9 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95.

Kwalunkwe penalitá imposta mill-Istat Membru fuq indokratur, operatur jew organizzazzjoni li tikkummerċjalizza l-laħam taċ-ċanga għandha tkun effettiva, dissważiva u proporzjonata.

Kull sena l-awtorità kompetenti għandha twettaq numru minimu ta’ kontrolli uffiċjali fir-rigward tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni tal-annimali li għandhom ikopru tal-anqas 3 % tal-istabbilimenti.

L-awtorità kompetenti għandha immedjatament iżżid ir-rata minima tal-kontrolli uffiċjali msemmija fit-tieni subparagrafu fejn jiġi stabbilit li ma kienx hemm konformità mad-dispożizzjonijiet fuq l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali.

L-għażla tal-istabbilimenti li għandhom jiġu kkontrollati mill-awtorità kompetenti għandha ssir abbażi ta’ analiżi tar-riskju.

Kull Stat Membru għandu jippreżenta rapport annwali lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Awwissu dwar l-implimentazzjoni tal-kontrolli uffiċjali matul is-sena ta’ qabel.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha timponi fuq l-indokratur dawn il-penalitajiet amministrattivi li ġejjin:

(a)

jekk annimal wieħed jew aktar fi stabbiliment ma jikkonforma ma l-ebda dispożizzjoni stabbilita fit-Titolu I, restrizzjoni fuq il-moviment tal-annimali kollha lejn jew mill-istabbiliment tal-indokratur ikkonċernat;

(b)

fil-każ ta’ annimali li ma jkunux konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni stabbiliti fit-Titolu I, restrizzjoni immedjata fuq il-moviment ta’ dawk l-annimali biss, sakemm ikun hemm konformità sħiħa ma’ dawk ir-rekwiżiti;

(c)

jekk, fi stabbiliment wieħed, l-għadd ta’ annimali li ma kkonformax mar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni stabbiliti fit-Titolu I ikun aktar minn 20 %, restrizzjoni immedjata fuq il-moviment ta’ dawk l-annimali kollha preżenti f’ dak l-istabbiliment; fir-rigward ta’ stabbilimenti li ma jkollhomx aktar minn 10 annimali, din il-miżura għandha tapplika jekk aktar minn żewġ annimali ma jiġux identifikati bis-sħiħ skont ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu I;

(d)

jekk l-indokratur ta’ annimal ma jistax jipprova l-identifikazzjoni u t-traċċabilità ta’ dak l-annimal, fejn ikun xieraq, abbażi ta’ valutazzjoni tas-saħħa tal-annimal u r-riskji tas-sikurezza tal-ikel, il-qerda tal-annimal mingħajr kumpens;

(e)

jekk indokratur ma jirrappurtax lill-awtorità kompetenti l-moviment ta’ annimal lejn u mill-istabbiliment tiegħu skont it-tieni inċiż tal-Artikolu 7(1), l-awtorità kompetenti għandha tillimita l-moviment tal-annimal lejn u minn dak l-istabbiliment;

(f)

jekk indokratur ma jirrappurtax lill-awtorità kompetenti t-twelid jew il-mewt ta’ annimal skont it-tieni inċiż tal-Artikolu 7(1), l-awtorità kompetenti għandha tillimita l-moviment tal-annimal lejn u minn dak l-istabbiliment;

(g)

F’każijiet ta’ nuqqas persistenti minn indokratur li jħallas l-imposta msemmija fl-Artikolu 9, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-moviment tal-annimal lejn u minn dak l-istabbiliment.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, fejn l-operaturi u l-organizzazzjonijiet li jikkummerċjalizzaw il-laħam taċ-ċanga jkunu ttikkettjaw il-laħam taċ-ċanga mingħajr ma kkonformaw mal-obbligi tagħhom stabbiliti fit-Titolu II, l-Istati Membri għandhom, kif xieraq, u skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, jesiġu t-tneħħija tal-laħam taċ-ċanga mis-suq. Barra l-penalitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu:

(a)

jekk il-laħam ikkonċernat jikkonforma mar-regoli veterinarji u tal-iġjene rilevanti jawtorizzaw li tali laħam taċ-ċanga:

(i)

jitqiegħed fis-suq wara li jkun ġie ttikkettjat kif xieraq skont ir-rekwiżiti tal-Unjoni, jew

(ii)

jintbagħat direttament għall-ipproċessar fi prodotti għajr dawk indikati fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 12;

(b)

jordnaw is-sospensjoni jew l-irtirar tal-approvazzjoni tal-operaturi u l-organizzazzjonijiet ikkonċernati.

4.   Esperti mill-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet kompetenti, għandhom:

(a)

jivverifikaw li l-Istati Membri jkunu konformi mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament;

(b)

jagħmlu kontrolli fuq il-post sabiex jiżguraw illi l-kontrolli jkunu qegħdin jitwettqu skont dan ir-Regolament.

5.   Stat Membru li fit-territorju tiegħu tkun twettqet verifika fuq il-post għandu jipprovdi lill-esperti tal-Kummissjoni bl-għajnuna li huma jistgħu jirrikjedu sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom. L-eżitu tal-verifiki mwettqa għandu jiġi diskuss mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat qabel ma r-rapport finali jkun imħejji u ċċirkolat. Dan ir-rapport għandu, fejn ikun xieraq, ikun fih rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri dwar it-titjib tal-konformità ma’ dan ir-Regolament.”;

(20)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 22a

Awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli biex jiżguraw il-konformità ma’ dan ir-Regolament u kwalunkwe att adottat mill-Kummissjoni abbażi tiegħu.

Huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-identità ta’ dawn l-awtoritajiet.

Artikolu 22b

L-eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati hija kkonferita lill-Kummissjoni, soġġetta għall-kundizzjonijiet taħt dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikoli 4(1), 4(3), 4(5), 4a(2), 5, 6(2), 7(1), 7(2), 7(6), 13(6), 14(4) u 15a hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mis-17 ta’ Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikoli 4(1), 4(3), 4(5), 4a(2), 5, 6(2), 7(1), 7(2), 7(6), 13(6), 14(4) u 15a tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iżjed tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 4(1), 4(3), 4(5), 4a(2), 5, 6(2), 7(1), 7(2), 7(6), 13(6), 14(4) u 15a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn b’inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”;

(21)

L-Artikolu 23 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 23

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistitagħall-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikoli 4(3), 4(5), 5 u 13(6) mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali mwaqqaf bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (***).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn l-opinjoni tal-Kumitat tkun trid tinkiseb bi proċedura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti tal-opinjoni, il-president tal-Kumitat jiddeċiedi hekk jew meta l-maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Kumitat tiddeċiedi hekk.

(**)  Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1)."

(***)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar mekkaniżmi ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”;"

(22)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 23a

Rapport u żviluppi leġislattivi

Mhux aktar tard minn:

mit-18 ta' Lulju 2019 għad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju, u

mit-18 ta’ Lulju 2023 għad-dispożizzjonijiet dwar l-identifikazzjoni elettronika,

il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rapporti korrispondenti li jitrattaw l-implimentazzjoni u l-impatt ta’ dan ir-Regolament inkluż, fl-ewwel każ, il-possibilità ta’ rieżami tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju, u, fit-tieni każ, il-fattibilità teknika u ekonomika tal-introduzzjoni tal-identifikazzjoni elettronika mandatorja fl-Unjoni kollha.

Dawk ir-rapporti għandhom, jekk ikun neċessarju, ikunu akkumpanjati minn proposti leġislattivi xierqa.”;

(23)

Jiddaħħal l-Anness li ġej:

‘ANNESS I

MEZZI TA’ IDENTIFIKAZZJONI

A)

TIKKETTA MAL-WIDNEJN KONVENZJONALI

B’EFFETT MIT-18 ta’ LULJU 2019:

B)

IDENTIFIKATUR ELETTRONIKU FIL-FORMA TA’ TIKKETTA MAL-WIDNEJN KONVENZJONALI

C)

IDENTIFIKATUR ELETTRONIKU FIL-FORMA TA’ KAPSOLA RUMINALI

D)

IDENTIFIKATUR ELETTRONIKU FIL-FORMA TA’ TRANSPONDER INJETTABBLI’.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 229, 31.7.2012, p. 144.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2014.

(3)  Regolament tal-Kusnill (KE) Nru 820/97 tal-21 ta’ April 1997 li jistabilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga (ĠU L 117, 7.5.1997, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta’ annimali bovini u suwini fil-Komunità (ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/50


REGOLAMENT (UE) Nru 654/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Mejju 2014

dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ regoli kummerċjali internazzjonali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Komunità fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Komunità skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

L-Unjoni kkonkludiet għadd ta' ftehimiet multilaterali, reġjonali u bilaterali kummerċjali internazzjonali li joħolqu d-drittijiet u l-obbligi għall-benefiċċju reċiproku tal-partijiet.

(2)

Huwa essenzjali li l-Unjoni jkollha strumenti xierqa li jiżguraw l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali biex jissalvagwardjaw l-interessi ekonomiċi tagħha. Dan huwa partikolarment il-każ f'sitwazzjonijiet fejn pajjiżi terzi jdaħħlu fis-seħħ miżuri restrittivi kummerċjali li jnaqqsu l-benefiċċji dovuti lill-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali. L-Unjoni għandha tkun f’pożizzjoni li tirreaġixxi malajr u b’mod flessibbli fil-kuntest tal-proċeduri u l-iskadenzi stabbiliti minn ftehimiet kummerċjali internazzjonali li hija kkonkludiet. Għalhekk hemm il-ħtieġa għal regoli li jiddefinixxu l-qafas għall-eżerċitar tad-drittijiet tal-Unjoni f'ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi.

(3)

Il-mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim li twaqqfu bil-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u u ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħrajn, inklużi ftehimiet reġjonali jew bilaterali, għandhom l-għan li jsibu soluzzjoni pożittiva għal kwalunkwe tilwima li tinqala' bejn l-Unjoni u l-parti jew il-partijiet l-oħra għal dawk il-ftehimiet. L-Unjoni għandha, madankollu, tkun tista' tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra, skont dawk il-mekkaniżmi ta’ riżoluzzjonitat-tilwim, meta mezzi oħra biex tinstab soluzzjoni pożittiva għal tilwima ma jkunu ta' ebda suċċess. L-azzjoni mill-Unjoni f'dawn il-każijiet għandha sservi l-għan li twassal lill-pajjiż terz ikkonċernat biex jikkonforma mar-regoli kummerċjali internazzjonali rilevanti biex terġa' tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċji reċiproċi.

(4)

Skont il-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji, membru tad-WTO li jipproponi li japplika miżura ta' salvagwardja jew li jfittex estensjoni ta' miżura ta' salvagwardja għandu jagħmel ħiltu biex iżomm livell sostanzjalment ekwivalenti tal-konċessjonijiet u ta' obbligi oħra bejnu u l-Membri esportaturi, li jistgħu jkunu affettwati minn tali miżura. Regoli simili huma stipulati fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħrajn konklużi mill-Unjoni, inklużi ftehimiet reġjonali jew bilaterali. L-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' bbilanċjar mill-ġdid billi tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra f'każijiet fejn il-pajjiż terz ikkonċernat ma jimplimenta l-ebda aġġustamenti adegwati u proporzjonati. L-azzjoni mill-Unjoni f'dawn il-każijiet għandha sservi l-għan li twassal għall-introduzzjoni ta' miżuri li jsaħħu l-kummerċ minn pajjiżi terzi biex terġa' tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċji reċiproċi.

(5)

L-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (GATT 1994) u l-Ftehim relatat jirregolaw il-modifika jew l-irtirar tal-konċessjonijiet stabbiliti fl-iskedi tat-tariffi tal-Membri tad-WTO. Il-Membri tad-WTO affettwati bi kwalunkwe modifika bħal din huma intitolati, skont ċerti kondizzjonijiet, li jirtiraw il-konċessjonijiet sostanzjalment ekwivalenti. L-Unjoni għandha tadotta miżuri ta' bilanċjar mill-ġdid f'każijiet bħal dawn, sakemm ma jiġux miftiehma aġġustamenti ta’ kumpens. L-azzjoni mill-Unjoni għandu jkollha l-għan li twassal lill-pajjiżi terzi biex jimplimentaw miżuri li jsaħħu l-kummerċ.

(6)

L-Unjoni għandu jkollha l-possibbiltà li tinforza d-drittijiet tagħha fil-qasam tal-akkwist pubbliku meta sieħeb kummerċjali jonqos milli jirrispetta l-impenji tiegħu skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) jew ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra. Il-GPA jiddikjara li kwalunkwe tilwima li toħroġ mill-ambitu tagħha ma għandhiex tirriżulta fis-sospensjoni ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra skont kwalunkwe ftehim kopert ieħor tad-WTO. L-azzjoni tal-Unjoni għandu jkollha l-għan li tiżgura li jinżamm livell sostanzjalment ekwivalenti ta' konċessjonijiet, kif stipulat fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali rilevanti.

(7)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-applikazzjoni fit-territorji rispettivi tagħhom ta' miżuri ta' politika kummerċjali fil-qasam tal-akkwist pubbliku bl-aktar mod adattat għall-istrutturi u l-prattiki amministrattivi tagħhom, filwaqt li tiġi rispettata l-liġi tal-Unjoni.

(8)

Il-miżuri ta' politika kummerċjali adottati skont dan ir-Regolament għandhom jintgħażlu u jiġu mfassla abbażi ta' kriterji oġġettivi inkluż l-effettività tal-miżuri li jwasslu għall-konformità ta' pajjiżi terzi ma' regoli kummerċjali internazzjonali, il-potenzjal tagħhom li jipprovdu għajnuna lil operaturi ekonomiċi fl-Unjoni affettwati minn miżuri ta' pajjiż terz, u l-objettiv li jiġu minimizzati l-impatti ekonomiċi negattivi fuq l-Unjoni, inkluż fir-rigward ta' materja prima essenzjali.

(9)

Dan ir-Regolament għandu jiffoka fuq dawk il-miżuri li fir-rigward tagħhom l-Unjoni għandha l-esperjenza fit-tfassil u l-applikazzjoni. Il-possibbiltà li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu sabiex tiġi prevista l-adozzjoni ta' miżuri fis-settur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u miżuri addizzjonali li jikkonċernaw is-servizzi għandha tiġi vvalutata bħala parti mir-rieżami dwar il-funzjonament ta' dan ir-Regolament, b'kont dovut għall-ispeċifiċitajiet ta' kull qasam.

(10)

Meta jiġu infurzati d-drittijiet tal-Unjoni, l-oriġini ta' prodott għandha tiġi ddeterminata skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Meta jiġu infurzati d-drittijiet tal-Unjoni wara riżoluzzjoni ta' tilwima fil-qasam tal-akkwist pubbliku, l-oriġini ta' servizz għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdih. L-awtoritajiet jew entitajiet kontraenti għandhom japplikaw prekawzjonijiet normali u jeżerċitaw diliġenza dovuta meta jivvalutaw l-informazzjoni u l-garanziji pprovduti minn offerenti fir-rigward tal-oriġini ta' oġġetti u servizzi

(11)

Il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami tal-kamp ta' applikazzjoni, il-funzjonament u l-effiċjenza ta' dan ir-Regolament, inkluż miżuri possibbli fis-settur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u miżuri addizzjonali li jirrigwardaw is-servizzi, mhux aktar tard minn tliet snin wara l-ewwel istanza tal-implimentazzjoni tiegħu jew mhux aktar tard minn ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu, skont liema minnhom ikun l-ewwel. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport dwar il-valutazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rieżami jista' jiġi segwit minn kwalunkwe proposta leġislattiva adatta.

(12)

Huwa importanti li jiġu żgurati komunikazzjoni effettiva u skambju ta' fehmiet bejn il-Kummissjoni, min-naħa l-waħda, u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill min-naħa l-oħra, b'mod partikolari dwar tilwim taħt il-ftehimiet kummerċjali internazzjonali li jistgħu jwasslu għall-adozzjoni ta' miżuri taħt dan ir-Regolament.

(13)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 (3) għandu jiġi emendat sabiex jirreferi għal dan ir-Regolament fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' miżuri ta' politika kummerċjali.

(14)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni fuq il-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(15)

Fid-dawl tal-kumplessità kbira involuta fl-eżami tal-impatti multipli li jistgħu jkollhom il-miżuri ta' politika kummerċjali adottati skont dan ir-Regolament, u bil-ħsieb li jiġu permessi biżżejjed opportunitajiet sabiex jinkiseb l-aktar appoġġ wiesa' possibbli, l-atti ta' implimentazzjoni m'għandhomx jiġu adottati mill-Kummissjoni fejn, eċċezzjonalment, il-kumitat imsemmi f'dan ir-Regolament ma jagħti l-ebda opinjoni dwar l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni.

(16)

Biex jitħarsu l-interessi tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli fejn, f’każijiet ġustifikati b'mod debitu relatati mal-ħtieġa li jiġu adattati miżuri ta' politika kummerċjali għall-imġiba tal-parti terza kkonċernata, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan.

(17)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-adozzjoni possibbli ta' miżuri ta' politika kummerċjali abbażi ta' atti rilevanti oħra tal-Unjoni jew tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet applikabbli fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali dwar is-sospensjoni jew l-irtirar ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistipula regoli u proċeduri sabiex jiġi żgurat eżerċizzju effettiv u f'waqtu tad-drittijiet tal-Unjoni li tissospendi jew tirtira konċessjonijiet jew obbligi oħra skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali, bil-ħsieb li:

(a)

jkun hemm reazzjoni għal ksur minn pajjiżi terzi ta' regoli kummerċjali internazzjonali li jaffettwaw l-interessi tal-Unjoni, bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni sodisfaċenti li tirrestawra l-benefiċċji għall-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni;

(b)

jiġu riekwilibrati l-konċessjonijiet jew obbligi oħra fir-relazzjonijiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi, meta t-trattament tal-importazzjoni mogħti lill-merkanzija mill-Unjoni jinbidel b'mod li jaffettwa l-interessi tal-Unjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"pajjiż" tfisser kull Stat jew territorju doganali separat;

(b)

"konċessjonijiet jew obbligi oħra" tfisser konċessjonijiet tariffarji jew kwalunkwe benefiċċju ieħor li l-Unjoni tkun impenjat ruħha li tapplika fil-kummerċ tagħha ma' pajjiżi terzi bis-saħħa ta’ ftehimiet kummerċjali internazzjonali li għalihom hija parti;

(c)

"livell ta' tħassir jew indeboliment" tfisser il-grad ta’ kemm il-benefiċċji dovuti lill-Unjoni skont ftehim kummerċjali internazzjonali huma affettwati. Għajr fejn definit mod ieħor fil-ftehim rilevanti, dan jinkludi kwalunkwe impatt ekonomiku negattiv li jirriżulta minn miżura ta' pajjiż terz;

(d)

"penali mandatorja tal-prezzijiet" tfisser obbligu fuq awtoritajiet kontraenti jew għall-entitajiet li jwettqu proċeduri ta’ akkwist pubbliku biex iżidu, soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet, il-prezz ta' servizzi u/jew ta' prodotti li joriġinaw f'ċerti pajjiżi terzi li ġew offruti fi proċeduri ta' għoti ta' kuntratti.

Artikolu 3

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika:

(a)

wara l-aġġudikazzjoni ta’ tilwim kummerċjali taħt il-Ftehim tad-WTO dwar Regoli u Proċeduri li Jirregolaw ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim (Ftehim tad-WTO dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim), meta l-Unjoni tkun ġiet awtorizzata li tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra skont il-ftehimiet multilaterali u plurilaterali koperti bil-Ftehim tad-WTO dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim;

(b)

wara l-aġġudikazzjoni ta’ tilwim kummerċjali skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra, inklużi ftehimiet reġjonali jew bilaterali, meta l-Unjoni għandha d-dritt li tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra skont ftehimiet bħal dawn;

(c)

għall-bilanċjar mill-ġdid ta' konċessjonijiet jew ta' obbligi oħra, li għalihom l-applikazzjoni ta' miżura ta' salvagwardja minn pajjiż terz tista’ tagħti d-dritt skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji jew għad-dispożizzjonijiet dwar salvagwardji inklużi fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra, inklużi ftehimiet reġjonali jew bilaterali;

(d)

f'każijiet ta' modifika tal-konċessjonijiet minn membru tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994, fejn l-ebda aġġustament ta’ kumpens ma kien miftiehem.

Artikolu 4

Eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni

1.   Fejn hija meħtieġa azzjoni biex tissalvagwardja l-interessi tal-Unjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jiddeterminaw il-miżuri xierqa ta' politika kummerċjali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).

2.   L-atti ta' implementazzjoni adottati skont il-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

fejn konċessjonijiet jew obbligi oħra huma sospiżi wara l-aġġudikazzjoni ta' tilwim kummerċjali skont il-Ftehim tad-WTO dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim, il-livell tagħhom ma għandux jaqbeż il-livell awtorizzat mill-Korp tar-Riżoluzzjonitat-Tilwim tad-WTO;

(b)

fejn konċessjonijiet jew obbligi oħra huma sospiżi wara t-twettiq ta’ proċedura għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim internazzjonali taħt ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħrajn, inklużi ftehimiet reġjonali jew bilaterali, il-livell tagħhom ma għandux jeċċedi l-livell ta' tħassir jew ħsara li jirriżulta mill-miżura kkonċernata tal-pajjiż terz kif iddeterminat mill-Kummissjoni jew permezz ta' rikors għall-arbitraġġ, skont kif ikun il-każ;

(c)

fil-każ tal-bilanċjar mill-ġdid ta' konċessjonijiet jew ta' obbligi oħra skont id-dispożizzjonijiet dwar is-salvagwardji fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali, l-azzjoni tal-Unjoni għandha tkun sostanzjalment ekwivalenti għal-livell ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra affettwati mill-miżura ta' salvagwardja, skont il-kondizzjonijiet tal-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji jew tad-dispożizzjonijiet dwar is-salvagwardji fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħrajn, inklużi ftehimiet reġjonali jew bilaterali, li taħthom il-miżura tas-salvagwardja tiġi applikata;

(d)

fejn konċessjonijiet ikunu rtirati mill-kummerċ ma' pajjiż terz b'konnessjoni mal-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Ftehim relatat (5), huma għandhom ikunu sostanzjalment ekwivalenti għall-konċessjonijiet modifikati jew irtirati minn dak il-pajjiż terz, skont it-termini stabbiliti fl-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Ftehim relatat.

3.   Il-miżuri ta' politika kummerċjali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu determinati abbażi tal-kriterji li ġejjin, fid-dawl tat-tagħrif disponibbli u fl-interess ġenerali tal-Unjoni:

(a)

l-effettività tal-miżuri fit-tnedija tal-konformità ta' pajjiżi terzi mar-regoli tal-kummerċ internazzjonali;

(b)

il-potenzjal tal-miżuri li jipprovdu eżenzjoni lill-operaturi ekonomiċi fl-Unjoni affettwati minn miżuri ta' pajjiżi terzi;

(c)

id-disponibbiltà ta’ sorsi alternattivi ta’ provvista għall-oġġetti jew is-servizzi kkonċernati, biex ikun evitat jew minimizzat kwalunkwe impatt negattiv fuq l-industriji downstream, awtoritajiet jew entitajiet kontraenti, jew fuq il-konsumaturi finali fl-Unjoni;

(d)

l-evitar ta' kumplessità amministrattiva sproporzjonata u spejjeż fl-applikazzjoni tal-miżuri;

(e)

kwalunkwe kriterju speċifiku li jista' jiġi stabbilit fi ftehimiet internazzjonali tal-kummerċ relatati mal-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3.

Artikolu 5

Miżuri ta' politika kummerċjali

1.   Bla ħsara għal kull ftehim internazzjonali li tiegħu l-Unjoni hija parti, il-miżuri tal-politika kummerċjali li jistgħu jiġu attivati permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1) għandhom jikkonsistu minn:

(a)

is-sospensjoni tal-konċessjonijiet tat-tariffi u l-impożizzjoni ta' dazji doganali ġodda jew miżjuda, inkluż l-istabbiliment mill-ġdid tad-dazji doganali f'livell tan-nazzjon l-aktar iffavorit jew l-impożizzjoni ta' dazji doganali lil hinn mil-livell tan-nazzjon l-iktar iffavorit, jew l-introduzzjoni ta’ kwalunkwe ħlas addizzjonali fuq l-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet ta' oġġetti;

(b)

l-introduzzjoni jew iż-żieda ta' restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet ta' oġġetti, kemm jekk jiġu applikati permezz ta' kwoti, permezz ta' liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni kif ukoll permezz ta' miżuri oħra;

(c)

is-sospensjoni tal-konċessjonijiet rigward oġġetti, servizzi jew fornituri fil-qasam tal-akkwist pubbliku, permezz ta':

(i)

l-esklużjoni mill-akkwist pubbliku ta' fornituri ta' oġġetti jew servizzi stabbiliti fil-pajjiż terz ikkonċernat u joperaw minnu u/jew tal-offerti li l-valur globali tagħhom huwa magħmul għal aktar minn 50 % ta' oġġetti jew servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz ikkonċernat; u/jew

(ii)

l-impożizzjoni ta' penali obbligatorja fuq il-prezz fuq offerti ta' fornituri ta' oġġetti jew servizzi stabbiliti fil-pajjiż terz ikkonċernat u joperaw minnu u/jew fuq dik il-parti tal-offerta li tikkonsisti f'oġġetti jew servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz ikkonċernat.

2.   Il-miżuri adottati skont il-paragrafu 1(c) għandhom:

(a)

jinkludu limiti minimi, skont il-karatteristiċi tal-oġġetti jew is-servizzi kkonċernati, li jekk jinqabżu għandha tiġi applikata l-esklużjoni u/jew il-penali obbligatorja fuq il-prezz, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim kummerċjali kkonċernat u l-livell ta' tħassir jew indeboliment;

(b)

jiddeterminaw is-setturi jew il-kategoriji ta' oġġetti jew servizzi li japplikaw għalihom, kif ukoll kwalunkwe eċċezzjoni applikabbli;

(c)

jiddeterminaw l-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti jew il-kategoriji ta' awtoritajiet jew entitajiet kontraenti, elenkati mill-Istat Membru, li l-akkwist tagħhom huwa kopert. Biex tiġi pprovduta l-bażi għal din id-determinazzjoni kull Stat Membru għandu jippreżenta lista ta' awtoritajiet jew entitajiet kontraenti adatti jew kategoriji ta' awtoritajiet jew entitajiet kontraenti. Il-miżuri għandhom jiżguraw li jinkiseb livell adatt ta' sospensjoni ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra u distribuzzjoni ġusta fost l-Istati Membri.

Artikolu 6

Regoli ta’ oriġini

1.   L-oriġini ta' prodott għandha tiġi determinata skont ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

2.   L-oriġini ta' servizz għandha tkun determinata skont l-oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qed tipprovdih. L-oriġini ta' min jipprovdi s-servizz għandha titqies bħala:

(a)

fil-każ ta' persuna fiżika, il-pajjiż fejn il-persuna tkun ċittadin jew fejn ikollha d-dritt ta' residenza permanenti;

(b)

fil-każ ta' persuna ġuridika kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

jekk is-servizz huwa pprovdut b'mod ieħor li mhuwiex preżenza kummerċjali fl-Unjoni, il-pajjiż fejn il-persuna ġuridika tkun ikkostitwita jew organizzata skont il-liġijiet ta' dak il-pajjiż u fit-territorju fejn il-persuna ġuridika tkun impenjata f'operazzjonijiet sostantivi ta' negozju;

(ii)

jekk is-servizz huwa pprovdut permezz ta' preżenza kummerċjali fl-Unjoni, l-Istat Membru fejn il-persuna ġuridika tkun stabbilita u fit-territorju li tkun impenjata f'operazzjonijiet sostantivi ta' negozju b'mod li jkollha rabta diretta u effettiva mal-ekonomija ta' dak l-Istat Membru.

Għall-finijiet tal-punt (ii) tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, jekk il-persuna ġuridika li tipprovdi s-servizz ma tkunx impenjata f'operazzjonijiet sostantivi ta' negozju b'mod li jkollha rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-Istat Membru li fih tkun stabbilita, l-oriġini ta' dik il-persuna ġuridika għandha titqies li hija l-oriġini tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkollhom is-sjieda tagħha jew li jikkontrollawha.

Il-persuna ġuridika li tipprovdi s-servizz għandha titqies bħala "li tappartjeni" lill-persuni ta' pajjiż partikolari jekk aktar minn 50 % tal-interess ta' ekwità fiha jkun proprjetà benefiċjarja ta' persuni minn dak il-pajjiż u "kkontrollata" minn persuni ta' pajjiż partikolari jekk dawn il-persuni jkollhom is-setgħa jaħtru l-maġġoranza tad-diretturi tagħha jew inkella li jmexxu legalment l-azzjonijiet tagħha.

Artikolu 7

Sospensjoni, modifika u tħassir ta' miżuri

1.   Fejn, wara l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1), il-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u proporzjonat lill-Unjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1)(a) u (b), il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-applikazzjoni ta’ dak l-att ta' implimentazzjoni għat-tul tal-perijodu ta’ kumpens. Is-sospensjoni għandha tiġi deċiża skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).

2.   Il-Kummissjoni għandha tħassar att ta' implimentazzjoni adottat skont l-Artikolu 4(1) f'kull waħda miċ-ċirkustanzi li ġejjin:

(a)

meta l-pajjiż terz li l-miżuri tiegħu nstab li kienu fi ksur tar–regoli tal-kummerċ internazzjonali fi proċedura ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim isir konformi, jew fejn soluzzjoni reċiprokament sodisfaċenti ta' xorta oħra tkun intlaħqet;

(b)

f'każijiet ta' ibbilanċjar mill-ġdid ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra wara l-adozzjoni minn pajjiż terz ta' miżura ta' salvagwardja, meta l-miżura tas-salvagwardja tiġi rtirata jew tiskadi, jew meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u proporzjonat lill-Unjoni wara l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1);

(c)

f'każijiet ta' modifika tal-konċessjonijiet minn membru tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994, meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u proporzjonat lill-Unjoni wara l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1).

It-tħassir imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi deċiż skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).

3.   Fejn huwa meħtieġ li jsiru aġġustamenti għal miżuri ta' politika kummerċjali adottati skont dan ir-Regolament, soġġett għall-Artikolu 4(2) u 4(3), il-Kummissjoni tista’ tintroduċi kwalunkwe emendi xierqa skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).

4.   Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza debitament ġustifikati marbuta mat-tneħħija jew il-modifika tal-miżura kkonċernata tal-pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli li jissospendu, jemendaw jew li jħassru l-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 4(1), kif previst f'dan l-Artikolu, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(3).

Artikolu 8

Proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 3286/94. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-abozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

Artikolu 9

Ġbir ta' tagħrif

1.   Il-Kummissjoni għandha tfittex tagħrif u fehmiet dwar l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni f'oġġetti jew servizzi speċifiċi jew f'setturi speċifiċi, fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, permezz ta' avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew permezz ta' mezzi ta’ komunikazzjoni pubbliċi xierqa oħra, li jindika l-perijodu li fih għandu jiġi ppreżentat il-kontribut. Il-Kummissjoni għandha tieħu kont tal-kontribut irċevut.

2.   Tagħrif li jasal skont dan ir-Regolament għandu jintuża biss għall-għan li għalih ikun intalab.

3.   La l-Parlament Ewropew, la l-Kunsill, la l-Kummissjoni, u lanqas l-Istati Membri jew l-uffiċjali rispettivi tagħhom ma għandhom jiżvelaw xi tagħrif ta' natura kunfidenzjali li jasal skont dan ir-Regolament, mingħajr permess speċifiku minn min jipprovdi dan it-tagħrif.

4.   Min jipprovdi t-tagħrif jista' jitlob li t-tagħrif ipprovdut jiġi ttrattat bħala kunfidenzjali. F'każijiet bħal dawn, it-tagħrif għandu jkun akkumpanjat minn sommarju mhux kunfidenzjali li jippreżenta t-tagħrif f'forma ġeneralizzata jew minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ma jistax isir sommarju ta' dan it-tagħrif.

5.   Jekk jidher li t-talba għall-kunfidenzjalità mhijiex ġustifikata u jekk min jipprovdi t-tagħrif mhuwiex lest li jew jagħmel it-tagħrif pubbliku jew li jawtorizza l-iżvelar tiegħu f'termini ġenerali jew bħala sommarju, dan it-tagħrif jista' ma jiġix ikkalkolat.

6.   Il-paragrafi 2 sa 5 ma għandhomx jipprekludu l-iżvelar ta' tagħrif ġenerali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri. Dan l-iżvelar għandu jqis l-interess leġittimu tal-partijiet ikkonċernati li s-sigrieti kummerċjali tagħhom ma jiġux iddivulgati.

Artikolu 10

Rieżami

1.   Mhux aktar tard minn tliet snin wara l-ewwel istanza tal-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni jew mhux aktar tard mit-18 ta’ Lulju 2019, skont liema jiġi l-ewwel, il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, partikolarment fir-rigward tal-miżuri ta' politika kummerċjali li jistgħu jiġu adottati, kif ukoll tal-implimentazzjoni tiegħu, u għandha tirrapporta l-konklużjonijiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami bl-għan li tipprevedi taħt dan ir-Regolament miżuri addizzjonali ta' politika kummerċjali li jissospendu konċessjonijiet jew obbligi oħra fil-qasam tal-kummerċ f'servizzi. Il-Kummissjoni għandha teżamina, fost l-oħrajn, l-aspetti li ġejjin:

(a)

żviluppi internazzjonali fir-rigward tas-sospensjoni ta' obbligi oħra skont il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS);

(b)

żviluppi fl-Unjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta' regoli komuni dwar is-setturi tas-servizzi;

(c)

l-effettività ta' miżuri ta' politika kummerċjali addizzjonali possibbli bħala mezz biex jiġu infurzati d-drittijiet tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali;

(d)

mekkaniżmi disponibbli sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni prattika, b'mod uniformi u effiċjenti, ta' miżuri ta' politika kummerċjali addizzjonali possibbli rigward servizzi; u

(e)

implikazzjonijiet għal min jipprovdi servizz li jkun jinsab fl-Unjoni fil-waqt tal-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta l-valutazzjoni inizjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-18 ta’ Lulju 2017.

Artikolu 11

Emendi ta' atti oħra

Fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 3286/94 il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3.   Fejn l-Unjoni, wara li tkun aġixxiet skont l-Artikolu 12(2), ikollha tieħu deċiżjoni dwar il-miżuri ta' politika kummerċjali li għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 11(2)(c) jew skont l-Artikolu 12, hija għandha taġixxi, mingħajr dewmien, skont l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, fejn xieraq, ir-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) jew kwalunkwe proċedura applikabbli oħra.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Mejju 2014.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 tat-22 ta' Diċembru 1994 li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Komunità fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Komunità skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (ĠU L 349, 31.12.1994, p. 71).

(4)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)  Ftehim "Interpretazzjoni u Applikazzjoni tal-Artikolu XXVIII".


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tilqa’ l-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ regoli tal-kummerċ internazzjonali u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3286/94.

Skont ir-Regolament, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni f’ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi, abbażi ta’ kriterji oġġettivi u soġġetti għall-kontroll tal-Istati Membri. Fl-eżerċitar ta' din is-setgħa, il-Kummissjoni beħsiebha taġixxi skont din id-Dikjarazzjoni.

Meta tipprepara abbozzi ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni ser twettaq konsultazzjonijiet estensivi bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-interessi rilevanti kollha huma kkunsidrati kif xieraq. Permezz ta’ dawn il-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni tistenna li tirċievi kontribuzzjoni minn partijiet interessati privati affettwati minn miżuri ta’ pajjiżi terzi jew minn miżuri ta’ politika kummerċjali possibbli li għandhom jiġu adottati mill-Unjoni. Bl-istess mod, il-Kummissjoni tistenna li tirċievi kontribut minn awtoritajiet pubbliċi li jistgħu jkunu involuti fl-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ politika kummerċjali possibbli li għandhom jiġu adottati mill-Unjoni. Fil-każ ta’ miżuri fil-qasam tal-akkwist pubbliku, b’mod partikolari ser jitqies l-input tal-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri fit-tħejjija ta’ abbozzi ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Il-Kummissjoni tagħraf l-importanza tal-Istati Membri li jirċievu informazzjoni f’waqtha meta tkun qed tikkonsidra l-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament biex ikunu jistgħu jikkontribwixxu għal deċiżjonijiet infurmati bis-sħiħ u ser jaġixxu biex jilħqu dan l-għan.

Il-Kummissjoni tikkonferma li ser tibgħat minnufih abbozzi ta’ atti ta’ implimentazzjoni lill-Parlament u lill-Kunsill li hija tippreżenta lill-Kumitat tal-Istati Membri. Bl-istess mod, din ser tibgħat minnufih l-abbozzi finali tal-atti ta’ implimentazzjoni lill-Parlament u lill-Kunsill wara l-wasla tal-opinjonijiet fil-Kumitat.

Il-Kummissjoni ser iżżomm lill-Parlament u lill-Kunsill regolarment infurmati dwar żviluppi internazzjonali li jistgħu jwasslu għal sitwazzjonijiet li jeħtieġu l-adozzjoni ta’ miżuri skont ir-Regolament. Dan ser isir permezz tal-kumitati responsabbli fil-Kunsill u fil-Parlament.

Il-Kummissjoni tilqa’ l-intenzjoni tal-Parlament li tippromwovi djalogu strutturat dwar is-soluzzjoni tat-tilwim u kwistjonijiet ta’ infurzar u ser timpenja ruħha bis-sħiħ f'sessjonijiet partikolari mal-kumitat Parlamentari responsabbli għal skambju ta’ fehmiet dwar tilwim kummerċjali u azzjonijiet ta’ infurzar, inklużi fir-rigward tal-impatti fuq l-industriji tal-Unjoni.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tikkonferma li hija tagħti importanza kbira lill-fatt li jiġi żgurat li r-Regolament huwa għodda effettiva u effiċjenti għall-infurzar tad-drittijiet tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-kummerċ fis-servizzi. Għalhekk, il-Kummissjoni ser tirrevedi l-ambitu tal-Artikolu 5 skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament, bil-għan li tkopri miżuri ta’ politika kummerċjali addizzjonali dwar il-kummerċ fis-servizzi hekk kif il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat it-tħaddim u l-effettività ta’ dawn il-miżuri jkunu preżenti.


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/59


REGOLAMENT (UE) Nru 655/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jistabbixxi proċedura ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tad-dejn f’materji ċivili u kummerċjali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari punti (a), (e) u (f) tal-Artikolu 81(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li bagħtu l-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-Unjoni stabbilixxiet għaliha nnifisha l-objettiv li żżomm u li tiżviluppa spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, li fiha jkun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Sabiex tali spazju jiġi stabbilit gradwalment, l-Unjoni għandha tadotta miżuri relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li għandhom implikazzjonijiet transkonfinali, partikolarment meta meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(2)

Skont l-Artikolu 81(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), tali miżuri jistgħu jinkludu miżuri mmirati biex jiżguraw, fost l-oħrajn, ir-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi bejn l-Istati Membri, l-aċċess effettiv għall-ġustizzja u l-eliminazzjoni tal-ostakli għall-funzjonament xieraq ta’ proċeduri ċivili, jekk ikun jeħtieġ billi tiġi promossal-kompatibbiltà tar-regoli dwar il-proċeduri ċivili applikabbli fl-Istati Membri.

(3)

Fl-24 ta’ Ottubru 2006, permezz tal-“Green Paper dwar titjib fl-effiċjenza tal-infurzar tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: is-sekwestru ta’ kontijiet bankarji”, il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni dwar il-ħtieġa għal proċedura Ewropea uniformi għall-preservazzjoni tal-kontijiet bankarji u dwar il-karatteristiċi possibbli ta’ tali proċedura.

(4)

Fil-Programm ta’ Stokkolma ta’ Diċembru 2009 (3), li jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-libertà, s-sigurtà u l-ġustizzja għall-2010 sal-2014, il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tanalizza l-ħtieġa, u l-fattibbiltà, li jiġu previsti ċerti miżuri proviżorji, inklużi miżuri protettivi, fil-livell tal-Unjoni, pereżempju biex jiġi evitat l-għajbien ta’ assi qabel l-eżekuzzjoni ta’ pretensjoni, u sabiex tressaq proposti xierqa biex titjieb l-effiċjenza tal-eżekuzzjoni tas-sentenzi fl-Unjoni rigward il-kontijiet bankarji u l-assi tad-debituri.

(5)

Il-proċeduri nazzjonali biex jinkisbu miżuri protettivi bħalma huma ordnijiet għall-preservazzjoni tal-kontijiet jeżistu fl-Istati Membri kollha, iżda l-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ tali miżuri kif ukoll l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tagħhom ivarjaw b’mod konsiderevoli. Barra minn hekk, l-applikazzjoni għal miżuri nazzjonali ta’ protezzjoni tista’ tkun diffiċli f’każijiet li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali, b’mod partikolari meta l-kreditur jipprova jippreserva diversi kontijiet li jinsabu fi Stati Membri differenti. Għalhekk jidher li jkun meħtieġ u xieraq li jiġi adottat strument legali tal-Unjoni li jkun vinkolanti u applikabbli direttament li jistabbilixxi proċedura tal-Unjoni ġdida li tippermetti, f’każijiet transkonfinali, il-preservazzjoni b’mod effiċjenti u rapidu ta’ fondi miżmuma f’kontijiet bankarji.

(6)

Il-proċedura stabbilita b’dan ir-Regolament għandha sservi ta’ mezz addizzjonali u fakultattiv għall-kreditur, li jibqa’ ħieles li juża kull proċedura oħra biex jikseb miżura ekwivalenti fil-liġi nazzjonali.

(7)

Kreditur għandu jkun jista’ jikseb miżura protettiva fl-għamla ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet (“Ordni tal-Preservazzjoni” jew “Ordni”) li twaqqaf it-trasferiment jew il-ġbid ta’ fondi miżmuma mid-debitur tiegħu f’kont bankarju li jinsab fi Stat Membru jekk ikun hemm riskju li, mingħajr miżura bħal din, l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-pretensjoni tiegħu kontra d-debitur ser tixxekkel jew issir sostanzjalment aktar diffiċli. Il-preservazzjoni ta’ fondi miżmuma fil-kont tad-debitur għandu jkollha l-effett li timpedixxi mhux biss id-debitur innifsu, iżda wkoll il-persuni kollha awtorizzati minnu biex jagħmlu pagamenti permezz ta’ dak il-kont, per eżempju permezz ta’ ordni permanenti jew ta’ debitu dirett jew l-użu ta’ karta ta’ kreditu, milli jużaw il-fondi.

(8)

L-ambitu ta’ dan ir-Regolament għandu jkopri l-materji ċivili u kummerċjali kollha minbarra ċerti materji li huma definiti sew. B’mod partikolari, dan ir-Regolament ma għandux japplika għal pretensjonijiet kontra debitur fiproċedimenti ta’ insolvenza. Dan għandu jfisser li ma’ tista’ tinħareġ l-ebda Ordni tal-Preservazzjoni kontra d-debitur ladarba proċedimenti ta’ insolvenza kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 (4) jkunu nfetħu b’rabta miegħu. Min-naħa l-oħra, l-esklużjoni għandha tippermetti li l-Ordni tal-Preservazzjoni tintuża biex tiżgura l-irkupru ta’ pagamenti ta’ detriment magħmulin minn tali debitur lil partijiet terzi.

(9)

Dan ir-Regolament għandu japplika għal kontijiet miżmuma ma’ istituzzjonijiet tal-kreditu li n-negozju tagħhom huwa li jirċievu depożiti jew fondi oħra li jitħallsu lura mingħand il-pubbliku u jagħtu krediti f’isimhom stess.

Għaldaqstant ma għandux japplika għall-istituzzjonijiet finanzjarji li ma jiħdux tali depożiti pereżempju l-istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament għal proġetti ta’ esportazzjoni u investiment jew proġetti f’pajjiżi li qed jiżviluppaw jew istituzzjonijiet li jipprovdu servizzi fis-suq finanzjarju. Barra minn hekk, dan ir-Regolament ma għandux japplika għal kontijiet miżmuma minn jew ma’ banek ċentrali meta jaġixxu fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji, u lanqas għal kontijiet li ma jistgħux jiġu ppreservati b’ordnijiet nazzjonali ekwivalenti għall-Ordni tal-Preservazzjoni jew li b’xi mod ieħor huma eżenti mill-konfiska skont il-liġi tal-Istat Membru fejn il-kont inkwistjoni jkun miżmum.

(10)

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-każijiet transkonfinali biss u għandu jiddefinixxi x’jikkostitwixxi każ transkonfinali f’dan il-kuntest partikolari.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, każ transkonfinali għandu jitqies li jeżisti meta l-qorti li tittratta r-rikors għall-Ordni tal-Preservazzjoni tinsab fi Stat Membru wieħed u l-kont bankarju kkonċernat tal-Ordni tal-Preservazzjoni jkun miżmum fi Stat Membru ieħor. Għandu jiġi kkunsidrat li jeżisti każ transkonfinali meta l-kreditur ikun domiċiljat fi Stat Membru wieħed u l-qorti u l-kont bankarju li għandu jiġi ppreservat jinsabu fi Stat Membru ieħor.

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-preservazzjoni ta’ kontijiet li jinżammu fl-Istat Membru tal-qorti invokata bir-rikors għal Ordni tal-Preservazzjoni jekk id-domiċilju tal-kreditur jinsab ukoll f’dak l-Istat Membru, anki jekk il-kreditur jirrikorri fl-istess ħin għal Ordni tal-Preservazzjoni li tirrigwarda kont jew kontijiet miżmuma fi Stat Membru ieħor. F’tali każ, il-kreditur għandu jagħmel żewġ applikazzjonijiet separati, wieħed għal Ordni tal- Preservazzjoni u ieħor għal miżura nazzjonali.

(11)

Il-proċedura għal Ordni tal-Preservazzjoni għandha tkun disponibbli għal kreditur li jkun jixtieq jiżgura l-eżekuzzjoni ta’ sentenza sussegwenti dwar il-merti tal-kwistjoni qabel ma jinfetħu l-proċedimenti dwar il-merti tal-kwistjoni fi kwalunkwe fażi matul tali proċedimenti. Din għandha tkun disponibbli wkoll għal kreditur li jkun diġà ngħata sentenza, transazzjoni ġudizzjarja permezz tal-qorti jew strument awtentiku li jitlob lid-debitur iħallas il-pretensjoni tal-kreditur.

(12)

L-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha tkun disponibbli għall-fini li jiġu żgurati pretensjonijiet li jkunu diġà skadew. Għandha tkun disponibbli wkoll għal pretensjonijiet li għadhom ma jridux jitħallsu dejjem sakemm dawn il-pretensjonijiet jirriżultaw minn transazzjoni jew avveniment li diġà seħħ u l-ammont tagħhom jista’ jiġi determinat, fosthom pretensjonijiet marbuta ma’ tort, delitt jew kważi delitt u pretensjonijiet ċivili għal danni jew restituzzjoni li huma bbażati fuq att li jwassal għal proċedimenti kriminali.

Kreditur għandu jkun jista’ jitlob li l-Ordni ta’ Preservazzjoni tinħareġ fl-ammont tal-pretensjoni prinċipali jew f’ammont aktar baxx. Dan tal-aħħar għandu jkun fl-interess tiegħu, pereżempju, fejn dan ikun diġà kiseb xi garanzija oħra għal parti mill-pretensjoni tiegħu.

(13)

Sabiex tiġi żgurata rabta mill-qrib bejn il-proċedimenti għall-Ordni ta’ Preservazzjoni u l-proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni, il-qrati tal-Istat Membru li l-qrati tiegħu jkollhom ġurisdizzjoni biex jiddeċiedu dwar il-mertu tal-kwistjoni, għandu jkollhom ġurisdizzjoni internazzjonali biex joħorġu l-Ordni. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-kunċett ta’ proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni għandhom ikopru kwalunkwe proċediment li għandu l-għan li jikseb titolu eżegwibbli dwar il-pretensjoni sottostanti inkluż, pereżempju, proċedimenti sommarji li jikkonċernaw ordnijiet għal pagament u proċedimenti bħal “procédure de référé” Franċiża. Jekk id-debitur ikun konsumatur domiċiljat fi Stat Membru, huma l-qrati ta’ dak l-Istat Membru li jkollhom il-ġurisdizzjoni li joħorġu Ordni ta’ Preservazzjoni.

(14)

Il-kondizzjonijiet sabiex tinħareġ Ordni ta’ Preservazzjoni għandhom isibu bilanċ xieraq bejn l-interessi tal-kreditur li jikseb Ordni u l-interessi tad-debitur li jevita abbuż tal-Ordni.

Konsegwentement, meta l-kreditur japplika għal Ordni ta’ Preservazzjoni qabel ma jikseb sentenza, il-qorti li magħha ssir l-applikazzjoni għandha tkun sodisfatta abbażi tal-evidenza mressqa mill-kreditur li l-kreditur x’aktarx jingħata raġun fil-mertu tal-pretensjoni tiegħu kontra d-debitur.

Barra minn hekk, f’kull sitwazzjoni, inkluż meta jkun diġà kiseb sentenza, il-kreditur għandu jkun obbligat juri b’mod li jissodisfa l-qorti li l-pretensjoni tiegħu teħtieġ b’mod urġenti protezzjoni ġudizzjarja u li, mingħajr l-Ordni, l-eżekuzzjoni tas-sentenza eżistenti jew futura tista’ tiġi ostakolata jew issir sostanzjalment aktar diffiċli għar-raġuni li jkun hemm riskju reali li, saż-żmien meta s-sentenza eżistenti jew futura tkun tista’ tiġi eżegwita favur il-kreditur, id-debitur jista’ ikun berbaq, ħeba jew qered l-assi tiegħu jew ikun iddispona minnhom bi prezz inqas mill-valur tagħhom, fi kwantità mhux normali jew permezz ta’ azzjoni mhux tas-soltu.

Il-qorti għandha tivvaluta l-evidenza mressqa mill-kreditur biex issostni l-eżistenza ta’ riskju bħal dan. Dan jista’ jorbot, pereżempju, mal-imġiba tad-debitur fir-rigward tal-pretensjoni tal-kreditur jew f’tilwima preċedenti bejn il-partijiet, il-passat tad-debitur rigward il-kreditu, in-natura tal-assi tad-debitur u kwalunkwe azzjoni reċenti meħuda mid-debitur fir-rigward tal-assi tiegħu. Fil-valutazzjoni tal-evidenza, il-qorti tista’ tqis ċertu ġbid ta’ flus minn kontijiet u każijiet ta’ nfiq mid-debitur biex isostni l-proċess normali tan-negozju tiegħu jew l-ispejjeż rikorrenti tal-familja bħala normali, fihom infushom. Is-sempliċi nuqqas ta’ ħlas jew il-kontestazzjoni tal-pretensjoni jew is-sempliċi fatt li d-debitur għandu aktar minn kreditur wieħed m’għandhomx, fihom infushom, jitqiesu bħal evidenza suffiċjenti biex tiġġustifika l-ħruġ ta’ Ordni. Lanqas m’għandu s-sempliċi fatt li ċ-ċirkostanzi finanzjarji tad-debitur ikunu ħżiena jew sejrin għall-agħar, fih innifsu, ikun raġuni biżżejjed għall-ħruġ ta’ Ordni. Madankollu, il-qorti tista’ tqis dawn il-fatturi fil-valutazzjoni globali tal-eżistenza tar-riskju.

(15)

Biex ikun żgurat l-effett ta’ sorpriża tal-Ordni ta’ Preservazzjoni, u biex jiġi żgurat li din tkun strument siewi għal kreditur li qed jipprova jirkupra djun minn debitur f’każijiet transkonfinali, id-debitur la għandu jiġi mgħarraf bl-applikazzjoni tal-kreditur u lanqas ma jinstema’ qabel il-ħruġ tal-Ordni jew jiġi nnotifikat bl-Ordni qabel l-implimentazzjoni tagħha. Fejn, abbażi tal-evidenza u l-informazzjoni mogħtija mill-kreditur jew, jekk ikun applikabbli, mix-xhud/xhieda tiegħu, il-qorti ma tkunx sodisfatta mill-ġustifikazzjoni tal-preservazzjoni tal-kont jew il-kontijiet inkwistjoni, hija ma għandhiex toħroġ l-Ordni.

(16)

F’sitwazzjonijiet fejn il-kreditur japplika għal Ordni ta’ Preservazzjoni qabel ma jibda proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni quddiem qorti, dan ir-Regolament għandu jobbligah jibda tali proċedimenti f’perijodu ta’ żmien speċifiku u għandu jobbligah ukoll jipprovdi prova ta’ tali bidu lill-qorti li magħha huwa ressaq l-applikazzjoni tiegħu għal Ordni. Jekk il-kreditur jonqos milli jikkonforma ma’ dan l-obbligu tiegħu, l-Ordni għandha tiġi rrevokata mill-qorti fuq inizjattiva tagħha stess jew għandha tittermina awtomatikament.

(17)

Fid-dawl tan-nuqqas ta’ seduta preċedenti tad-debitur dan ir-Regolament għandu jipprevedi salvagwardji speċifiċi sabiex jevita abbuż mill-Ordni u biex jipproteġi d-drittijiet tad-debitur.

(18)

Waħda minn dawn is-salvagwardji importanti għandha tkun il-possibbiltà li l-kreditur ikun meħtieġ jipprovdi garanzija biex jiżgura li d-debitur jista’ jiġi kkompensat fi stadju aktar tard għal kwalunkwe dannu li seta’ kien ikkawżat lilu mill-Ordni. Skont il-liġi nazzjonali, tali garanzija għandha tingħata fil-forma ta’ depożitu ta’ garanzija jew assigurazzjoni alternattiva, bħalma hi garanzija bankarja jew ipoteka. Il-qorti għandu jkollha d-diskrezzjoni fid-determinazzjoni tal-ammont ta’ garanzija meħtieġa biex tevita l-abbuż tal-Ordni u tiżgura kumpens lid-debitur u l-qorti għandha tkun tista’, fin-nuqqas ta’ evidenza speċifika dwar l-ammont ta’ ħsara potenzjali, tqis l-ammont li fih għandha tinħareġ l-Ordni bħala linja gwida biex jiġi determinat l-ammont tal-garanzija.

F’każijiet fejn il-kreditur ikun għadu ma kisibx sentenza, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku li jobbliga lid-debitur iħallas il-pretensjoni tal-kreditur, il-forniment ta’ garanzija għandu jkun ir-regola u l-qorti għandha tagħti eżenzjoni minn dan l-obbligu, jew titlob forniment ta’ garanzija f’ammont inqas, f’każijiet eċċezzjonali biss jekk tqis li tali garanzija tkun mhux adatta, superfluwa jew sproporzjonata fiċ-ċirkostanzi tal-każ. Tali ċirkostanzi jistgħu jkunu, pereżempju, li l-kreditur ikollu każ partikolarment b’saħħtu iżda ma jkollux mezzi suffiċjenti biex jipprovdi garanzija, li l-pretensjoni tirrigwarda mantenimenti jew ħlas ta’ pagi, jew li l-ammont tal-pretensjoni jkun tali ma jkunx probabbli li l-Ordni toħloq xi dannu lid-debitur, pereżempju. dejn kummerċjali żgħir.

F’każijiet fejn il-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku, il-forniment ta’ garanzija għandu jitħalla għad-diskrezzjoni tal-qorti. Il-forniment ta’ garanzija jista’ jkun xieraq, pereżempju, minbarra fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali msemmija hawn fuq, jekk is-sentenza li l-Ordni ta’ Preservazzjoni tkun maħsuba li tiggarantixxi l-eżekuzzjoni tagħha, tkun għadha mhix eżegwibbli jew tkun biss eżegwibbli proviżorjament minħabba appell pendenti.

(19)

Element importanti ieħor biex jintlaħaq bilanċ xieraq bejn l-interessi tal-kreditur u dawk tad-debitur għandu jkun regola dwar ir-responsabbiltà tal-kreditur għal kwalunkwe dannu kkawżat lid-debitur permezz tal-Ordni ta’ Preservazzjoni. Għalhekk dan ir-Regolament għandu, bħala standard minimu, jipprevedi r-responsabbiltà tal-kreditur fejn id-dannu kkawżat lid-debitur mill-Ordni ta’ Preservazzjoni jkun minħabba tort min-naħa tal-kreditur. F’dan il-kuntest, l-oneru tal-prova għandu jkun fuq id-debitur. Rigward ir-raġunijiet għal responsabbiltà speċifikati f’dan ir-Regolament, għandha tiġi prevista regola armonizzata li tistabbilixxi preżunzjoni konfutabbli ta’ tort min-naħa tal-kreditur.

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jżommu jew jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom raġunijiet għal responsabbiltà minbarra dawk speċifikati f’dan ir-Regolament. Għal tali raġunijiet oħra ta’ responsabbiltà, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu wkoll iżommu jew jintroduċu tipi oħra ta’ responsabbiltà, bħal responsabbiltà stretta.

Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi wkoll regola dwar il-konflitt tal-liġijiet li tispeċifika li l-liġi applikabbli għar-responsabbiltà tal-kreditur għandha tkun il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni. Meta jkun hemm diversi Stati Membri tal-eżekuzzjoni, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi ta’ dak l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni li fih id-debituri jkollu r-residenza abitwali tiegħu. F’każ fejn id-debitur ma jkollux ir-residenza abitwali tiegħu fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tal-eżekuzzjoni, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni li miegħu l-każ ikollu l-eqreb rabta. Fl-istabbiliment tal-eqreb rabta, id-daqs tal-ammont ippreservat fid-diversi Stati Membri tal-eżekuzzjoni jista’ jkun wieħed mill-fatturi li għandu jitqies mill-qorti.

(20)

Sabiex jingħelbu diffikultajiet prattiċi eżistenti biex tinkiseb l-informazzjoni dwar il-post fejn ikun jinsab il-kont bankarju tad-debitur f’kuntest transkonfinali, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti lill-kreditur jitlob li l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi identifikat il-kont tad-debitur tinkiseb mill-qorti, qabel ma tinħareġ Ordni ta’ Preservazzjoni, mill-awtorità tal-informazzjoni magħżula tal-Istat Membru li fih il-kreditur jemmen li d-debitur ikollu kont. Minħabba n-natura partikolari ta’ tali intervent mill-awtoritajiet pubbliċi u ta’ tali aċċess għad-data privata, l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-kontijiet, bħala regola, għandu jingħata biss f’każijiet fejn il-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku eżegwibbli. Madankollu, eċċezzjonalment, għandu jkun possibbli għall-kreditur li jagħmel talba għal informazzjoni dwar il-kontijiet anke jekk is-sentenza, it-transazzjoni ġudizzjarja jew l-istrument awtentiku tiegħu jkun għadu ma ġiex eżegwit. Tali talba għandha tkun possibbli meta l-ammont li għandu jiġi ppreservat ikun sostanzjali b’kont meħud taċ-ċirkostanzi rilevanti u l-qorti tkun sodisfatta, abbażi tal-evidenza preżentata mill-kreditur, li hemm ħtieġa urġenti għal tali informazzjoni dwar il-kont għaliex hemm riskju li, mingħajrha, l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-pretensjoni tal-kreditur kontra d-debitur x’aktarx tkun ipperikolata u li dan konsegwentement jista’ jwassal għal deterjorament sostanzjali tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-kreditur.

Sabiex dak il-mekkaniżmu jkun jista’ jiffunzjona, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli fil-liġi nazzjonali tagħhom metodu wieħed jew aktar biex tinkiseb din l-informazzjoni li jkunu effettivi u effiċjenti u li ma jinvolvux spejjeż sproporzjonati jew jieħdu żmien eċċessiv. Il-mekkaniżmu għandu japplika biss jekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti kollha għall-ħruġ ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni u l-kreditur ikun issustanzja debitament fit-talba tiegħu għalfejn wieħed għandu jaħseb li d-debitur għandu kont wieħed jew aktar fi Stat Membru speċifiku, pereżempju peress li d-debitur jaħdem jew ikollu attività professjonali f’dak l-Istat Membru jew ikollu proprjetà hemmhekk.

(21)

Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali tad-debitur, l-informazzjoni miksuba dwar l-identifikazzjoni tal-kont jew kontijiet bankarji tad-debitur ma għandhiex tingħata lill-kreditur. Għandha tingħata biss lill-qorti rikjedenti u, b’mod eċċezzjonali, lill-bank tad-debitur jekk il-bank jew entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni ma tkunx tista’ tidentifika kont tad-debitur abbażi tal-informazzjoni mogħtija fl-Ordni, pereżempju meta fl-istess bank ikun hemm miżmuma kontijiet ta’ diversi persuni li jkollhom l-istess isem u l-istess indirizz. Meta, f’dan il-każ, fl-Ordni jkun indikat li n-numru jew in-numri tal-kont(ijiet) li għandhom jiġu ppreservati nkisbu permezz ta’ talba għall-informazzjoni, il-bank għandu jitlob dik l-informazzjoni lill-awtorità tal-informazzjoni tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni u għandu jkun jista’ jagħmel tali talba b’mod informali u sempliċi.

(22)

Dan ir-Regolament għandu jagħti d-dritt lill-kreditur biex jappella ċ-ċaħda tal-ħruġ ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni. Dak id-dritt għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-kreditur jagħmel applikazzjoni ġdida għal Ordni ta’ Preservazzjoni, abbażi ta’ fatti jew evidenza ġodda,.

(23)

Fl-Istati Membri, l-istrutturi tal-eżekuzzjoni għall-preservazzjoni tal-kontijiet bankarji jvarjaw b’mod konsiderevoli. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni ta’ dawk l-istrutturi fl-Istati Membri u biex sa fejn possibbli jiġu rrispettati l-proċeduri nazzjonali, dan ir-Regolament għandu, fir-rigward tal-eżekuzzjoni u l-implimentazzjoni proprja tal-Ordni ta’ Preservazzjoni, jibbaża fuq il-metodi u l-istrutturi fis-seħħ għall-eżekuzzjoni u l-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti fl-Istat Membru fejn l-Ordni għandha tiġi eżegwita.

(24)

Sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni rapida, dan ir-Regolament għandu jipprevedi li l-Ordni tintbagħat mill-Istat Membri ta’ oriġini lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni bi kwalunkwe mezz adatt li jiżgura li l-kontenut tad-dokumenti mibgħuta jkun veru u preċiż u jinqara faċilment.

(25)

Malli tirċievi l-Ordni ta’ Preservazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex l-Ordni tiġi eżegwita f’konformità mal-liġi nazzjonali tagħha, billi tibgħat l-Ordni riċevuta lill-bank jew lil entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni ta’ tali ordnijiet f’dak l-Istat Membru jew inkella, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi dan, altrimenti billi tagħti struzzjonijiet lill-bank biex jimplimenta l-Ordni.

(26)

Skont il-metodu disponibbli taħt il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għal ordnijiet nazzjonali ekwivalenti, l-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha tiġi implimentata billi l-ammont ippreservat jiġi bblokkat fil-kont tad-debitur jew, fejn previst mil-liġi nazzjonali, billi dak l-ammont jiġi ttrasferit f’kont iddedikat għal skopijiet ta’ preservazzjoni, li jista’ jkun kont miżmum jew mill-awtorità tal-eżekuzzjoni kompetenti, mill-qorti, mill-bank li miegħu d-debitur għandu l-kont tiegħu jew minn bank magħżul bħala entità ta’ koordinazzjoni għall-preservazzjoni f’każ partikolari.

(27)

Dan ir-Regolament ma għandux jeskludi l-possibbiltà li jista’ jintalab ħlas minn qabel tat-tariffi għall-eżekuzzjoni tal-Ordni ta’ Preservazzjoni. Din il-kwistjonigħandha titħalla għal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru li fih tiġi eżegwita l-Ordni ta’ Preservazzjoni.

(28)

L-Ordni ta’ Preservazzjoni għandu jkollha l-istess klassifikazzjoni, jekk teżisti, bħal ordni nazzjonali ekwivalenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni. Jekk, skont il-liġi nazzjonali, ċerti miżuri ta’ eżekuzzjoni jkollhom prijorità fuq miżuri ta’ preservazzjoni, għandha tingħatalhom l-istess prijorità fir-rigward tal-Ordnijiet ta’ Preservazzjoni taħt dan ir-Regolament. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ordnijiet in personam kif jeżistu f’xi sistemi legali nazzjonali jistgħu jitqiesu bħala ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

(29)

Dan ir-Regolament għandu jipprevedi l-impożizzjoni fuq il-bank jew fuq entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni ta’ Preservazzjoni fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni ta’ obbligu, li tiddikjara jekk u, jekk ikun il-każ, sa liema punt l-Ordni tkun wasslet għall-preservazzjoni ta’ kwalunkwe fondi tad-debitur, u ta’ obbligu fuq il-kreditur li jiżgura r-rilaxx ta’ kwalunkwe fond ippreservat li jaqbeż l-ammont speċifikat fl-Ordni.

(30)

Dan ir-Regolament għandu jissalvagwardja d-dritt tad-debitur għal proċess ġust u d-dritt tiegħu għal rimedju effettiv u għandu għalhekk, b’kunsiderazzjoni tan-natura ex parte tal-proċedimenti għall-ħruġ tal-Ordni ta’ Preservazzjoni, jippermettilu li jikkontesta l-Ordni jew l-eżekuzzjoni tagħha għar-raġunijiet previsti f’dan ir-Regolament eżatt wara l-implimentazzjoni tal-Ordni.

(31)

F’dan il-kuntest, dan ir-Regolament għandu jitlob li l-Ordni ta’ Preservazzjoni, id-dokumenti kollha ppreżentati mill-kreditur lill-qorti tal-Istat Membru ta’ oriġini u t-traduzzjonijiet meħtieġa jiġu notifikati lid-debitur fil-pront wara li tiġi implimentata l-Ordni. Il-qorti għandha setgħat diskrezzjonali li tehmeż xi dokumenti oħra li fuqhom tkun ibbażat id-deċiżjoni tagħha u li d-debitur jista’ jkollu bżonnhom għall-azzjoni ta’ rimedju tiegħu, bħal traskrizzjonijiet verbatim ta’ kwalunkwe seduta orali.

(32)

Id-debitur għandu jkun jista’ jitlob rieżami tal-Ordni ta’ Preservazzjoni, b’mod partikolari jekk ma jkunux intlaħqu l-kondizzjonijiet jew ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament jew jekk iċ-ċirkostanzi li wasslu għall-ħruġ tal-Ordni jkunu nbidlu b’tali mod li l-ħruġ tal-Ordni ma tibqax iġġustifikata. Pereżempju, għandu jkun hemm rimedju disponibbli għad-debitur jekk il-każ ma jkunx ikkostitwixxa każ transkonfinali kif iddefinit f’dan ir-Regolament, jekk ir-regoli dwar il-ġurisdizzjoni stabbiliti f’dan ir-Regolament ma jkunux ġew rispettati, jekk il-kreditur ma jkunx beda l-proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni fil-perijodu ta’ żmien previsti f’dan ir-Regolament u l-qorti, bħala konsegwenza, ma rrevokatx l-Ordni fuq inizjattiva tagħha stess jew l- l-Ordni ma tterminatx awtomatikament, jew jekk il-pretensjoni tal-kreditur ma kellhiex bżonn protezzjoni urġenti fil-forma ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni għar-raġuni li ma kien hemm l-ebda riskju li l-eżekuzzjoni sussegwenti ta’ dik il-pretensjoni tiġi ostakolata jew issir sostanzjalment aktar diffiċli, jew jekk il-provvista ta’ sigurtà ma kinitx f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Għandu jkun hemm rimedju disponibbli għad-debitur anke jekk ma jkunux ingħatawlu uffiċjalment l-Ordni u d-dikjarazzjoni dwar il-preservazzjoni kif previst f’dan ir-Regolament jew jekk id-dokumenti mogħtija lilu ma laħqux ir-rekwiżiti lingwistiċi previsti f’dan ir-Regolament. Madankollu, tali rimedju ma għandux jingħata jekk in-nuqqas ta’ notifika jew ta’ traduzzjoni jiġi rettifikat f’perijodu ta’ żmien partikolari. Sabiex jiġi rettifikat in-nuqqas ta’ notifika, il-kreditur għandu jagħmel talba lill-korp responsabbli għan-notifika fl-Istat Membru ta’ oriġini biex jibgħat id-dokumenti rilevanti bil-posta reġistrata lid-debitur jew, fejn id-debitur ikun qabel li jiġbor id-dokumenti fil-qorti, biex jipprovdi t-traduzzjonijiet meħtieġa tad-dokumenti lill-qorti. Tali talba m’għandhiex tintalab jekk in-nuqqas ta’ notifika diġà jkun ġie rettifikat b’mezzi oħra, pereżempju jekk, f’konformità mal-liġi nazzjonali, il-qorti bdiet in-notifika fuq inizjattiva tagħha stess.

(33)

Il-kwistjoni dwar min għandu jipprovdi kwalunkwe traduzzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament u min għandu jġarrab l-ispejjeż għal dawn it-traduzzjonijiet titħalla f’idejn il-liġi nazzjonali.

(34)

Il-qrati tal-Istat Membru li fih tkun inħarġet l-Ordni għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni biex jagħtu rimedji kontra l-ħruġ tal-Ordni ta’ Preservazzjoni. Il-qrati jew, fejn applikabbli, l-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni biex jagħtu rimedji għall-eżekuzzjoni tal-Ordni.

(35)

Id-debitur għandu jkollu d-dritt li japplika għar-rilaxx tal-fondi ppreservati jekk huwa jipprovdi garanzija alternattiva adatta. Tali garanzija alternattiva għandha tingħata fil-forma ta’ depożitu ta’ garanzija jew assigurazzjoni alternattiva, bħal garanzija bankarja jew ipoteka.

(36)

Dan ir-Regolament għandu jiżgura li l-preservazzjoni tal-kont tad-debitur ma taffettwax l-ammonti li huma eżentati mill-konfiska skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, pereżempju l-ammonti meħtieġa biex jiġi żgurat l-għajxien tad-debitur u l-familja tiegħu. Skont is-sistema proċedurali applikabbli f’dak l-Istat Membru, l-ammont rilevanti għandu jew jiġi eżentat ex officio mill-korp responsabbli, li tista’ tkun il-qorti, il-bank jew l-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni, qabel ma tiġi implimentata l-Ordni, jew jiġi eżentat fuq talba tad-debitur wara l-implimentazzjoni tal-Ordni. Meta jiġu ppreservati kontijiet f’diversi Stati Membri u l-eżenzjoni tkun ġiet applikata aktar minn darba, il-kreditur għandu jkun jista’ jressaq rikors quddiem il-qorti kompetenti ta’ kwalunkwe Stat Membru tal-eżekuzzjoni jew, fejn il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni kkonċernat tipprevedi dan, l-awtorità tal-eżekuzzjoni kompetenti f’dak l-Istat Membru, għal aġġustament tal-eżenzjoni applikata f’dak l-Istat Membru.

(37)

Sabiex jiġi żgurat li l-Ordni ta’ Preservazzjoni tinħareġ u tiġi eżegwita b’mod rapidu u mingħajr dewmien, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien li fihom iridu jkunu ttieħdu d-diversi passi fil-proċedura. Il-qrati u l-awtoritajiet involuti fil-proċedura għandhom ikunu jistgħu jidderogaw minn dawk il-limiti ta’ żmien f’ċirkostanzi eċċezzjonali biss, pereżempju f’każijiet li huma legalment jew fattwalment kumplessi.

(38)

Għall-fini tal-kalkolu tal-perijodi u l-limiti ta’ żmien previsti f’dan ir-Regolament, għandu japplika r-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill (5).

(39)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi previst obbligu għall-Istati Membri li jikkomunikaw ċerta informazzjoni rigward il-leġislazzjoni u l-proċeduri tagħhom relatati ma’ Ordnijiet ta’ Preservazzjoni u ordnijiet nazzjonali ekwivalenti għall-Kummissjoni.

(40)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fil-prattika, għandhom jiġu stabbiliti formoli standard, b’mod partikolari għall-applikazzjoni għal Ordni, għall-Ordni nnfisha, għad-dikjarazzjoni li tirrigwarda l-preservazzjoni ta’ fondi u għall-applikazzjoni jew appell skont dan ir-Regolament.

(41)

Sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċedimenti, dan ir-Regolament għandu jippermetti l-akbar użu possibbli tat-teknoloġiji moderni tal-komunikazzjoni aċċettati taħt ir-regoli proċedurali tal-Istati Membri kkonċernati, partikolarment għall-finijiet tal-mili tal-formoli standard previsti f’dan ir-Regolament u tal-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet involuti fil-proċedimenti. Barra minn hekk, il-metodi għall-iffirmar tal-Ordni ta’ Preservazzjoni u dokumenti oħra skont dan ir-Regolament għandhom ikunu teknoloġikament newtrali sabiex jippermettu l-applikazzjoni ta’ metodi eżistenti, bħaċ-ċertifikazzjoni diġitali jew l-awtentikazzjoni sigura, u l-iżviluppi tekniċi futuri f’dan il-qasam.

(42)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-istabbiliment u l-emenda sussegwenti tal-formoli standard previsti f’dan ir-Regolament. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(43)

Il-proċedura konsultattiva għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu u sussegwentement jemendaw il-formoli standard previsti f’dan ir-Regolament f’konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(44)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod partikolari, huwa jfittex li jiżgura r-rispett tal-ħajja privata u dik tal-familja, il-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-proprjetà u d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust kif stabbilit fl-Artikoli 7, 8, 17 u 47 tiegħu rispettivament.

(45)

Fil-kuntest tal-aċċess għad-data personali u l-użu u t-trasmissjoni ta’ tali data skont dan ir-Regolament, jeħtieġ li jiġu osservati r-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), kif trasposti fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri.

(46)

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, madanakollu jeħtieġ li jiġu stabbiliti xi kondizzjonijiet speċifiċi għall-aċċess għad-data personali u għall-użu u t-trasmissjoni ta’ din id-data. F’dan il-kuntest, l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (8) ttieħdet f’kunsiderazzjoni. In-notifika tas-suġġett tad-data għandha ssir f’konformità mal-liġi nazzjonali. Madankollu, in-notifika tad-debitur dwar l-iżvelar tal-informazzjoni dwar il-kont jew kontijiet tiegħu għandha tiġi diferita bi tletin jum, sabiex jiġi evitat li notifika bikrija tipperikola l-effett tal-Ordni ta’ Preservazzjoni.

(47)

Peress li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment ta’ proċedura tal-Unjoni għal miżura ta’ protezzjoni li tippermetti lill-kreditur jikseb Ordni ta’ Preservazzjoni biex jiġi evitat ir-riskju li l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-pretensjoni tal-kreditur milli tiġi pperikolata permezz tat-trasferiment jew il-ġbid ta’ fondi miżmuma mid-debitur f’kont bankarju fl-Unjoni, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri imma pjuttost minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(48)

Dan ir-Regolament għandu japplika biss għal dawk l-Istati Membri li huma marbutin bih skont it-Trattati. Il-proċedura biex tinkiseb Ordni ta’ Preservazzjoni prevista f’dan ir-Regolament għandha għalhekk tkun disponibbli biss għall-kredituri li huma domiċiljati fi Stat Membru marbut b’dan ir-Regolament u Ordnijiet maħruġin skont dan ir-Regolament għandhom jirrigwardaw biss il-preservazzjoni ta’ kontijiet bankarji li jinżammu f’tali Stat Membru.

(49)

F’konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, l-Irlanda nnotifikat x-xewqa tagħha li tieħu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(50)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 21dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u għat-TFU, u mingħajr preġudizzju għal Artikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, ir-Renju Unit mhux qed jieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(51)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

SUĠĠETT, KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura tal-Unjoni li tippermetti lil kreditur jikseb Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet (“Ordni tal-Preservazzjoni” jew “Ordni”) biex jiġi evitat ir-riskju li l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-pretensjoni tal-kreditur tiġi pperikolata bit-trasferiment jew il-ġbid ta’ fondi sal-ammont speċifikat fl-Ordni li jinżammu mid-debitur jew f’ismu f’kont bankarju miżmum fi Stat Membru.

2.   L-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha tkun disponibbli għall-kreditur bħala alternattiva għall-miżuri ta’ preservazzjoni taħt il-liġi nazzjonali.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għal pretensjonijiet pekunarji f’materji ċivili u kummerċjali f’każijiet transkonfinali kif definiti fl-Artikolu 3, tkun xi tkun in-natura tal-qorti jew it-tribunal ikkonċernat (“il-qorti”). Hija ma testendix, b’mod partikolari, għal materji ta’ dħul, dawk doganali jew amministrattivi jew għar-responsabbiltà tal-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju tal-awtorità tal-Istat (“acta iure imperii”).

2.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a)

drittijiet fuq proprjetà li jirriżultaw minn relazzjoni matrimonjali jew minn relazzjoni li titqies mil-liġi applikabbli għal tali relazzjoni li għandha effetti komparabbli għal żwieġ;

(b)

testmenti u suċċessjoni, inklużi obbligi tal-manteniment li jirriżultaw minħabba mewt;

(c)

pretensjonijiet kontra debitur li fil-konfront tiegħu jkunu infetħu proċedimenti ta’ falliment, proċedimenti għall-istralċ ta’ kumpanniji insolventi jew persuni ġuridiċi oħra, arranġamenti ġudizzjarji, kompożizzjonijiet jew proċedimenti analogi;

(d)

sigurtà soċjali;

(e)

arbitraġġ.

3.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal kontijiet bankarji li huma eżenti mill-konfiska skont il-liġi tal-Istat Membru li fih jinżamm il-kont, u lanqas għal kontijiet miżmuma f’konnessjoni mal-operazzjoni ta’ kwalunkwe sistema kif definita fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

4.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal kontijiet bankarji miżmuma minn jew ma’ banek ċentrali meta jkunu qed jaġixxu fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji.

Artikolu 3

Każijiet transkonfinali

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, każ transkonfinali huwa wieħed fejn il-kont jew il-kontijiet bankarji li għandhom jiġu ppreservati mill-Ordni ta’ Preservazzjoni jinżammu fi Stat Membru li mhuwiex:

(a)

l-Istat Membru tal-qorti li quddiemha jsir ir-rikors għall-Ordni ta’ Preservazzjoni skont l-Artikolu 6, jew

(b)

l-Istat li fih il-kreditur huwa domiċiljat.

2.   Il-mument rilevanti biex jiġi stabbilit jekk każ huwiex każ transkonfinali huwa d-data li fiha jsir ir-rikors għall-Ordni ta’ Preservazzjoni mal-qorti li għandha ġurisdizzjoni biex toħroġ l-Ordni ta’ Preservazzjoni.

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1)

“kont bankarju” jew “kont” tfisser kwalunkwe kont li fih fondi li huwa miżmum ma’ bank f’isem id-debitur jew f’isem parti terza għan-nom tad-debitur;

(2)

“bank” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), inklużi fergħat, fit-tifsira tal-punt (17) tal-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament), ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu li għandhom l-uffiċċji prinċipali tagħhom fl-Unjoni jew, f’konformità mal-Artikolu 47 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), barra l-Unjoni fejn tali fergħat ikunu jinsabu fl-Unjoni;

(3)

“fondi” tfisser flus ikkreditati lil kont fi kwalunkwe munita, jew pretensjonijiet simili għall-ħlas lura ta’ flus, bħal depożiti tas-suq tal-flus;

(4)

“L-Istat Membru li fih il-kont bankarju huwa miżmum” tfisser:

(a)

l-Istat Membru indikat fl-IBAN tal-kont (Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank); jew

(b)

għal kont bankarju li ma għandux IBAN, l-Istat Membru li fih il-bank li miegħu l-kont huwa miżmum għandu l-uffiċċju prinċipali tiegħu jew, fejn il-kont huwa miżmum ma’ fergħa, l-Istat Membru li fih tinsab il-fergħa;

(5)

“pretensjoni” tfisser pretensjoni għall-ħlas ta’ ammont speċifiku ta’ flus dovut jew pretensjoni għall-ħlas ta’ammont determinabbli ta’ flus li jirriżulta minn transazzjoni jew avveniment li jkun diġà seħħ dejjem jekk tali pretensjoni tista’ tinġieb quddiem qorti;

(6)

“kreditur” tfisser persuna fiżika domiċiljata fi Stat Membru jew persuna ġuridika domiċiljata fi Stat Membru jew kwalunkwe entità oħra domiċiljata fi Stat Membru li għandha kapaċità legali li tħarrek jew tiġi mħarrka skont il-liġi ta’ Stat Membru, jew li tapplika għal, jew tkun diġà kisbet, Ordni ta’ Preservazzjoni marbuta ma’ pretensjoni;

(7)

“debitur” tfisser persuna fiżika jew persuna ġuridika jew kwalunkwe entità oħra li għandha kapaċità legali li tħarrek jew tiġi mħarrka skont il-liġi ta’ Stat Membru, li fil-konfront tagħha l-kreditur, jipprova jikseb jew diġà jkun kiseb, Ordni ta’ Preservazzjoni marbuta ma’ pretensjoni;

(8)

“sentenza” tfisser kwalunkwe sentenza mogħtija minn qorti ta’ Stat Membru, irrispettivament minn kif tissejjaħ is-sentenza, inkluż deċiżjoni dwar id-determinazzjoni tal-kosti jew spejjeż minn uffiċjal tal-qorti;

(9)

“transazzjoni ġudizzjarja” tfisser transazzjoni li ġiet approvata minn qorti ta’ Stat Membru jew li ġiet konkluża quddiem qorti ta’ Stat Membru matul il-proċedimenti;

(10)

“strument awtentiku” tfisser dokument li jkun ġie imfassal jew irreġistrat b’mod formali bħala strument awtentiku fi Stat Membru u li l-awtentiċità tiegħu:

(a)

hija relatata mal-firma u l-kontenut tal-istrument; u

(b)

tkun ġiet stabbilita minn awtorità pubblika jew awtorità oħra li jkollha s-setgħa għal dak il-għan;

(11)

“Stat Membru tal-oriġini” tfisser l-Istat Membru li fih inħarġet l-Ordni ta’ Preservazzjoni;

(12)

“Stat Membru tal-eżekuzzjoni” tfisser l-Istat Membru li fih ikun miżmum il-kont bankarju li għandu jiġi ppreservat;

(13)

“awtorità tal-informazzjoni” tfisser l-awtorità li l-Istat Membru jkun innomina bħala kompetenti għall-finijiet tal-kisba tal-informazzjoni neċessarja dwar il-kont jew kontijiet tad-debitur skont l-Artikolu 14;

(14)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità jew awtoritajiet li Stat Membru jkun innomina bħala kompetenti biex jirċievi, jittrasmetti jew jinnotifika bis-saħħa tal-Artikolu 10(2), l-Artikolu 23(3), (5) u (6), l-Artikoli 25(3), l-Artikolu 27(2) u 28(3) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 36(5);

(15)

“domiċilju” tfisser domiċilju kif iddeterminat skont l-Artikoli 62 u 63 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

KAPITOLU 2

PROĊEDURA BIEX TINKISEB ORDNI TA’ PRESERVAZZJONI

Artikolu 5

Disponibbiltà

L-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha tkun disponibbli għall-kreditur fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

qabel ma l-kreditur jibda proċedimenti fi Stat Membru kontra d-debitur dwar il-mertu tal-kwistjoni, jew fi kwalunkwe stadju matul tali proċedimenti sal-pubblikazzjoni tas-sentenza jew il-konklużjoni ta’ transazzjoni ġudizzjarja;

(b)

wara li l-kreditur ikun kiseb sentenza, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku fi Stat Membru, li jitlob li d-debitur iħallas il-pretensjoni tal-kreditur.

Artikolu 6

Ġurisdizzjoni

1.   Fejn il-kreditur ma jkunx għadu kiseb sentenza, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku, il-qrati li għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni biex joħorġu Ordni tal-Preservazzjoni għandhom ikunu l-qrati tal-Istat Membru li jkollhom il-ġurisdizzjoni biex jieħdu deċiżjoni dwar il-mertu tal-kwistjoni f’konformità mar-regoli rilevanti tal-ġurisdizzjoni applikabbli.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, fejn id-debitur huwa konsumatur li jkun ikkonkluda kuntratt mal-kreditur għal raġuni li tista’ titqies bħala waħda li mhix parti mis-sengħa jew mill-professjoni tad-debitur, huma biss il-qrati tal-Istat Membru li fih id-debitur huwa domiċiljat li għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni biex joħorġu Ordni ta’ Preservazzjoni maħsuba biex tiggarantixxi pretensjoni relatata ma’ dak il-kuntratt.

3.   Fejn il-kreditur ikun diġà kiseb sentenza jew riżoluzzjoni bil-qorti, il-qrati tal-Istat Membru li fih tkun inħarġet is-sentenza jew tkun ġiet approvata jew konkluża r-riżoluzzjoni bil-qorti għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni li joħorġu Ordni ta’ Preservazzjoni għal-pretensjoni speċifikata fis-sentenza jew fir-riżoluzzjoni bil-qorti.

4.   Fejn il-kreditur ikun kiseb strument awtentiku, il-ġurisdizzjoni għall-ħruġ ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni għal-pretensjoni speċifikata f’dak l-istrument għandha taqa’ taħt il-kompetenza tal-qrati nnominati għal dak l-iskop fl-Istat Membru li fih ikun tfassal dak l-istrument.

Artikolu 7

Kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni

1.   Il-qorti għandha toħroġ l-Ordni ta’ Preservazzjoni meta l-kreditur ikun ippreżenta evidenza suffiċjenti biex tissodisfaw il-qorti li hemm ħtieġa urġenti għal miżura protettiva fil-forma ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni għax hemm riskju reali li, mingħajr tali miżura, l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-pretensjoni tal-kreditur kontra d-debitur ser tkun ostakolata jew issir sostanzjalment aktar diffiċli.

2.   Fejn il-kreditur ma jkunx għadu kiseb fi Stat Membru sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku li jitolbu li d-debitur iħallas il-pretensjoni tal-kreditur, il-kreditur għandu jippreżenta wkoll evidenza suffiċjenti li tissodisfa l-qorti li x’aktarx li l-kreditur jingħata raġun dwar il-mertu tal-pretensjoni tiegħu kontra d-debitur.

Artikolu 8

Rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni

1.   Ir-rikorsi għal Ordni ta’ Preservazzjoni għandhom isiru bl-użu tal-formola stabbilita skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2).

2.   Ir-rikors għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-qorti li magħha jsir ir-rikors;

(b)

dettalji dwar il-kreditur: isem u dettalji ta’ kuntatt u, fejn applikabbli, isem u dettalji ta’ kuntatt tar-rappreżentant tal-kreditur, u:

(i)

meta l-kreditur ikun persuna fiżika, id-data tat-twelid tiegħu u, jekk applikabbli u disponibbli, in-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tiegħu, jew

(ii)

meta l-kreditur ikun persuna ġuridika jew kwalunkwe entità oħra li jkollha kapaċità legali li tħarrek jew titħarrek skont il-liġi ta’ Stat Membru, l-Istat tal-inkorporazzjoni, formazzjoni, jew reġistrazzjoni u n-numru tal-karta tal-identità jew tar-reġistrazzjoni tiegħu jew, fejn ma jeżistix tali numru, id-data u l-post tal-inkorporazzjoni, formazzjoni, jew reġistrazzjoni tiegħu;

(c)

dettalji dwar id-debitur: isem u dettalji ta’ kuntatt u, fejn applikabbli, isem u dettalji ta’ kuntatt tar-rappreżentant tad-debitur u, jekk disponibbli:

(i)

meta d-debitur ikun persuna fiżika, id-data tat-twelid u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tiegħu, jew

(ii)

meta d-debitur ikun persuna ġuridika jew kwalunkwe entità oħra li jkollha kapaċità legali li tħarrek jew titħarrek skont il-liġi ta’ Stat Membru, l-Istat tal-inkorporazzjoni, formazzjoni, jew reġistrazzjoni tiegħu u n-numru tal-karta tal-identità jew tar-reġistrazzjoni tiegħu jew, fejn ma jeżistix tali numru, id-data u l-post tal-inkorporazzjoni, formazzjoni, jew reġistrazzjoni tiegħu;

(d)

numru li jippermetti l-identifikazzjoni tal-bank, bħall-IBAN jew BIC u/jew l-isem u l-indirizz tal-bank, li fih id-debitur għandu kont wieħed jew aktar li jridu jiġu ppreservati;

(e)

jekk disponibbli, in-numru tal-kont jew il-kontijiet li għandu jiġi ppreservat u, f’tali każ, indikazzjoni dwar jekk għandux jiġi ppreservat kwalunkwe kont ieħor li l-kreditur ikollu mal-istess bank;

(f)

fejn ma jista’ jingħata xejn mill-informazzjoni meħtieġa skont il-punt (d), dikjarazzjoni li tkun saret talba biex tinkiseb informazzjoni dwar il-kont skont l-Artikolu 14, fejn tali talba tkun possibbli, u spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex il-kreditur jemmen li d-debitur għandu kont wieħed jew aktar ma’ bank fi Stat Membru speċifiku;

(g)

l-ammont li għalih qed tintalab l-Ordni tal-Preservazzjoni:

(i)

meta l-kreditur ikun għadu ma kisibx sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, l-ammont tal-pretensjoni prinċipali jew parti minnu u ta’ kwalunkwe mgħax irkuprabbli skont l-Artikolu 15;

(ii)

meta l-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, l-ammont tal-pretensjoni prinċipali kif speċifikat fis-sentenza, ir-riżoluzzjoni bil-qorti jew l-istrument awtentiku jew parti minnu u ta’ kwalunkwe mgħax u spiża irkuprabbli skont l-Artikolu 15;

(h)

meta l-kreditur ikun għadu ma kisibx sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku:

(i)

deskrizzjoni tal-elementi rilevanti kollha li huma ta’ sostenn għall-qorti li magħha jsir ir-rikors għal Ordni tal-Preservazzjoni;

(ii)

deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha invokati bħala l-bażi tal-pretensjoni, u, fejn applikabbli, tal-imgħax mitlub;

(iii)

dikjarazzjoni li tindika jekk il-kreditur ikunx diġà beda proċedimenti kontra d-debitur dwar il-mertu tal-kwistjoni;

(i)

meta l-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, dikjarazzjoni li jkun għad m’hemmx konformità mas-sentenza, ir-riżoluzzjoni bil-qorti jew l-istrument awtentiku, jew, fejn ikun hemm konformità parzjali, indikazzjoni tal-punt sa fejn hemm nuqqas ta’ konformità;

(j)

deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha li jiġġustifikaw il-ħruġ tal-Ordni ta’ Preservazzjoni kif meħtieġ mill-Artikolu 7(1);

(k)

fejn applikabbli, indikazzjoni tar-raġunijiet li għalihom il-kreditur jemmen li għandu jiġi eżentat milli jipprovdi garanzija skont l-Artikolu 12;

(l)

lista tal-evidenza kollha pprovduta mill-kreditur;

(m)

dikjarazzjoni kif prevista fl-Artikolu 16 dwar jekk il-kreditur issottometta lill-qrati jew lill-awtoritajiet oħra b’rikors għal ordni nazzjonali ekwivalenti jew jekk tali ordni diġà nkisbet jew ġiet miċħuda u, jekk inkisbet, sa liema punt din ġiet implimentata;

(n)

indikazzjoni fakultattiva tal-kont tal-bank tal-kreditur li għandu jintuża għal kull ħlas volontarju tal-pretensjoni mid-debitur;

(o)

dikjarazzjoni li l-informazzjoni mogħtija mill-kreditur fir-rikors sa fejn jaf hu hija vera u kompleta u li l-kreditur huwa konxju li kwalunkwe dikjarazzjoni deliberatament falza jew mhux kompleta tista’ twassal għal konsegwenzi legali skont il-liġi tal-Istat Membru li fih isir ir-rikors jew għal responsabbiltà skont l-Artikolu 13.

3.   Ir-rikors għandu jiġi akkumpanjat mid-dokumenti ta’ sostenn l-oħra kollha rilevanti u, meta l-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, minn kopja tas-sentenza, ir-riżoluzzjoni bil-qorti jew l-istrument awtentiku li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa biex tiġi stabbilita l-awtentiċità tagħha.

4.   Ir-rikors u d-dokumenti ta’ sostenn jistgħu jiġu ppreżentati bi kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni, inkluż dak elettroniku, li jkun aċċettat taħt ir-regoli ta’ proċedura tal-Istat Membru fejn isir ir-rikors.

Artikolu 9

Ġbir ta’ evidenza

1.   Il-qorti għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha permezz ta’ proċedura bil-miktub abbażi tal-informazzjoni u levidenza mogħtija mill-kreditur fir-rikors tiegħu jew flimkien miegħu. Jekk il-qorti tqis li l-evidenza mogħtija ma tkunx suffiċjenti hija tista’, fejn il-liġi nazzjonali tippermetti, titlob lill-kreditur jagħti evidenzadokumentata addizzjonali.

2.   Minkejja l-paragrafu 1 u soġġett għall-Artikolu 11, il-qorti tista’, dment li dan ma jikkawżax dewmien żejjed fil-proċedimenti, tuża wkoll kwalunkwe metodu ieħor adatt għall-ġbir tal-evidenza li tkun disponibbli skont il-liġi nazzjonali tagħha, bħax-xhieda tal-kreditur jew tax-xhud/xhieda tiegħu inkluż permezz ta’ vidjokonferenza jew teknoloġija tal-komunikazzjoni oħra.

Artikolu 10

Bidu ta’ proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni

1.   Meta l-kreditur ikun applika għal Ordni ta’ Preservazzjoni qabel ma jibda proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni, huwa għandu jibda dawn il-proċedimenti u jagħti prova ta’ tali bidu lill-qorti li magħha jkun sar ir-rikors għall-Ordni ta’ Preservazzjoni fi żmien 30 jum mid-data li fiha r-rikors ikun sar jew fi żmien 14-il jum mid-data tal-ħruġ tal-Ordni, skont liema data tkun l-iktar tard. Il-qorti tista’ wkoll, fuq it-talba tad-debitur, testendi dak il-perijodu ta’ żmien, pereżempju sabiex il-partijiet ikunu jistgħu jittransiġu l-pretensjoni, u għandha tgħarraf liż-żewġ partijiet dwar dan.

2.   Jekk il-qorti ma tkunx irċeviet prova tal-bidu tal-proċedimenti fi żmien il-perijodu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 1, l-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha titħassar jew tittermina u l-partijiet għandhom jiġu mgħarrfa dwar dan.

Meta l-qorti li ħarġet l-Ordni tkun tinsab fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, it-tħassir jew it-terminazzjoni tal-Ordni f’dak l-Istat Membru għandha ssir f’konformità mal-liġi ta’ dak l-Istat Membru.

Fejn ikun meħtieġ li t-tħassir jew it-terminazzjoni tiġi implimentata fi Stat Membru minbarra l-Istat Membru tal-oriġini, il-qorti għandha tħassar l-Ordni ta’ Preservazzjoni billi tuża l-formola ta’ tħassir stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2) u għandha tittrasmetti l-formola tar-revoka skont l-Artikolu 29 lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni. Dik l-awtorità għandha tieħu l-passi neċessarji billi tapplika l-Artikolu 23 kif xieraq biex timplimenta t-tħassir jew it-terminazzjoni.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni għandhom jitqiesu li bdew:

(a)

fil-waqt meta d-dokument li jniedi l-proċedimenti jew dokument ekwivalenti jiġi ppreżentat fil-qorti, dment li l-kreditur ma jkunx sussegwentement naqas milli jieħu l-passi li kien meħtieġ jieħu sabiex id-debitur jiġi notifikat; jew

(b)

jekk id-dokument għandu jkun innotifikat qabel ma jiġi ppreżentat quddiem il-qorti, fil-ħin meta tirċievih l-awtorità responsabbli għan-notifika, dment illi l-kreditur ma jkunx sussegwentement naqas milli jieħu l-passi li kien meħtieġ jieħu biex jara li d-dokument ikun ippreżentat lill-qorti.

L-awtorità responsabbli għan-notifika msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun l-ewwel awtorità li tirċievi d-dokumenti li għandhom jiġu nnotifikati.

Artikolu 11

Proċedura ex parte

Id-debitur ma għandux jiġi nnotifikat bir-rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni jew jinstema’ qabel il-ħruġ tal-Ordni.

Artikolu 12

Garanzija li għandha tingħata mill-kreditur

1.   Qabel ma toħroġ Ordni ta’ Preservazzjoni f’każ meta l-kreditur ikun għadu ma kisibx sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, il-qorti għandha tobbliga lill-kreditur biex jipprovdi garanzija għal ammont biżżejjed biex tevita l-abbuż tal-proċedura prevista minn dan ir-Regolament u biex tiżgura kumpens għal kwalunkwe dannu mġarrab mid-debitur b’riżultat tal-Ordni sa fejn il-kreditur ikun responsabbli għal tali dannu skont l-Artikolu 13.

B’eċċezzjoni, il-qorti tista’ tagħti eżenzjoni mir-rekwiżit stabbilit fl-ewwel subparagrafu jekk tqis li l-forniment ta’ garanzija msemmija f’dak is-subparagrafu ma tkunx xierqa fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

2.   Meta l-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, il-qorti tista’, qabel ma toħroġ l-Ordni, titlob lill-kreditur jagħti garanzija kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 jekk hija tqis li dan ikun meħtieġ u adatt fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

3.   Jekk il-qorti tesiġi li tingħata garanzija skont dan l-Artikolu, hija għandha tgħarraf lill-kreditur bl-ammont meħtieġ u bil-forom ta’ garanzija aċċettabbli skont il-liġi tal-Istat Membru fejn tinsab il-qorti. Hija għandha tindika lill-kreditur li ser toħroġ Ordni ta’ Preservazzjoni ladarba tkun ingħatat garanzija f’konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti.

Artikolu 13

Responsabbiltà tal-kreditur

1.   Il-kreditur għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat lid-debitur mill-Ordni ta’ Preservazzjoni minħabba tort min-naħa tal-kreditur. L-oneru tal-prova għandu jkun fuq id-debitur.

2.   Fil-każijiet li ġejjin, it-tort min-naħa tal-kreditur għandu jkun preżunt sakemm ma jippruvax mod ieħor:

(a)

jekk l-Ordni titħassar għar-raġuni li l-kreditur ikun naqas milli jibda proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni, ħlief jekk l-ommissjoni kienet konsegwenza tal-ħlas tal-pretensjoni mid-debitur jew forma oħra għal riżoluzzjoni bejn il-partijiet;

(b)

jekk il-kreditur ikun naqas milli jitlob ir-rilaxx ta’ ammonti żejda ppreservati kif previst fl-Artikolu 27;

(c)

jekk sussegwentement jinsab li l-ħruġ tal-Ordni ma kienx xieraq jew kien xieraq biss f’ammont inqas minħabba n-nuqqas min-naħa tal-kreditur li jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 16; jew

(d)

jekk l-Ordni titħassar jew l-eżekuzzjoni tagħha tiġi terminata għax il-kreditur ikun naqas milli jikkonforma mal-obbligi taħt dan ir-Regolament rigward is-servizz jew it-traduzzjoni ta’ dokumenti jew rigward ir-rettifika tan-nuqqas ta’ notifika jew in-nuqqas ta’ traduzzjoni.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom kriterji jew tipi ta’ responsabbiltà jew regoli oħrajn dwar l-oneru tal-prova. Kwalunkwe aspett ieħor relatat mar-responsabbiltà tal-kreditur lejn id-debitur li mhuwiex indirizzat speċifikament fil-paragrafu 1 jew 2 għandu jkun irregolat mil-liġi nazzjonali.

4.   Il-liġi li tapplika għar-responsabbiltà tal-kreditur għandha tkun il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

Jekk il-kontijiet ikunu ppreservati f’aktar minn Stat Membru wieħed, il-liġi applikabbli għar-responsabbiltà tal-kreditur għandha tkun il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni:

(a)

li fih id-debitur ikollu r-residenza abitwali tiegħu kif definit fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), jew fin-nuqqas ta’ dan,

(b)

li jkollu l-eqreb rabta mal-każ.

5.   Dan l-Artikolu ma jittrattax il-kwistjoni ta’ responsabbiltà possibbli tal-kreditur lejn il-bank jew kwalunkwe parti terza.

Artikolu 14

Talba biex tinkiseb informazzjoni dwar kontijiet

1.   Meta l-kreditur ikun kiseb fi Stat Membru sentenza, soluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku eżegwibbli li jeħtieġ li d-debitur iħallas il-pretensjoni tal-kreditur u l-kreditur ikollu raġunijiet biex jemmen li d-debitur għandu kont wieħed jew aktar ma’ bank fi Stat Membru speċifikat, iżda ma jkun jaf la l-isem u/jew lanqas l-indirizz tal-bank u lanqas l-IBAN, il-BIC jew numru bankarju ieħor li jippermetti li l-bank jiġi identifikat, huwa jista’ jitlob lill-qorti li sarilha ir-rikors għall-Ordni ta’ Preservazzjoni biex titlob li l-awtorità tal-informazzjoni tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tikseb l-informazzjoni neċessarja biex til-bank jew banek u l-kont jew kontijiet tad-debitur ikunu jistgħu jiġu identifikati.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, il-kreditur jista’ jagħmel it-talba msemmija f’dak is-subparagrafu fejn is-sentenza, it-transazzjoni ġudizzjarja jew l-istrument awtentiku miksub mill-kreditur ikun għadu ma ġiex eżegwit u l-ammont li għandu jiġi preservat ikun sostanzjali b’kont meħud taċ-ċirkostanzi rilevanti, u l-kreditur ikun ippreżenta evidenza suffiċjenti li tissodisfa l-qorti li hemm ħtieġa urġenti għal informazzjoni dwar il-kontijiet għaliex hemm riskju li, mingħajr tali informazzjoni, l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-pretensjoni tal-kreditur kontra d-debitur x’aktarx tiġi pperikolata u li dan konsegwentement jista’ jwassal għal deterjorament sostanzjali tas-sitwazzjoni tal-kreditur.

2.   Il-kreditur għandu jagħmel it-talba msemmija fil-paragrafu 1 fir-rikors għall-Ordni ta’ Preservazzjoni. Il-kreditur għandu jissustanzja r-raġunijiet għalfejn jemmen li d-debitur għandu kont wieħed jew aktar ma’ bank fl-Istat Membru speċifiku u għandu jagħti l-informazzjoni kollha rilevanti disponibbli għalih dwar id-debitur u l-kont jew il-kontijiet li għandhom ikunu preservati. Jekk il-qorti li quddiemha jkun tressaq ir-rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni tqis li t-talba tal-kreditur ma jkollhiex biżżejjed raġunijiet, hija għandha tiċħadha.

3.   Meta l-qorti tkun sodisfatta li t-talba tal-kreditur ikollha biżżejjed raġunijiet u li jkunu ntlaħqu l-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti kollha għall-ħruġ tal-Ordni ta’ Preservazzjoni, minbarra r-rekwiżit tal-informazzjoni stipulat fil-punt (d) tal-Artikolu 8(2), u, fejn applikabbli, ir-rekwiżit ta’ garanzija f’konformità mal-Artikolu 12, il-qorti għandha tibgħat it-talba għall-informazzjoni lill-awtorità tal-informazzjoni tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni f’konformità mal-Artikolu 29.

4.   Sabiex tinkiseb l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità tal-informazzjoni fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha tuża wieħed mill-metodi disponibbli f’dak l-Istat Membru skont il-paragrafu 5.

5.   Kull Stat Membru għandu jagħmel disponibbli fil-liġi nazzjonali tiegħu tal-inqas wieħed mill-metodi li ġejjin sabiex tinkiseb l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1:

(a)

obbligu fuq il-banek kollha fit-territorju tiegħu li jiżvelaw, fuq talba mill-awtorità tal-informazzjoni, jekk id-debitur għandux xi kont magħhom;

(b)

aċċess mill-awtorità tal-informazzjoni għall-informazzjoni rilevanti fejn dik l-informazzjoni tinżamm mill-awtoritajiet jew l-amministrazzjonijiet pubbliċi f’reġistri jew b’xi mod ieħor;

(c)

il-possibbiltà li l-qrati jobbligaw lid-debitur li jiżvela ma’ liema bank jew banek fit-territorju tiegħu huwa jkollu kont wieħed jew aktar fejn tali obbligu huwa akkumpanjat minn ordni in personam mill-qorti li tipprojbixxi l-użu, il-ġbid jew it-trasferiment minnu tal-fondi miżmumin fil-kont jew il-kontijiet tiegħu sal-ammont ippreservat mill-Ordni tal- Preservazzjoni; jew

(d)

kwalunkwe metodu ieħor li huwa effettiv u effiċjenti għall-finijiet li tinkiseb l-informazzjoni rilevanti dment li ma jinvolvux spejjeż sproporzjonat jew jieħdu żmien eċċessiv.

Irrispettivament mill-metodu jew il-metodi li jkunu disponibbli minn Stat Membru, l-awtoritajiet kollha involuti fil-kisba tal-informazzjoni għandhom jaġixxu mingħajr dewmien.

6.   Hekk kif l-awtorità tal-informazzjoni tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tkun kisbet l-informazzjoni dwar il-kont, hija għandha tibgħatha lill-qorti li tkun talbet l-informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 29.

7.   Jekk l-awtorità tal-informazzjoni ma tkunx tista’ tikseb l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 hija għandha tinforma b’dan lill-qorti rikjedenti. Fejn, bħala riżultat tan-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet, ir-rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni jinċaħad kompletament, il-qorti li tkun ressqet it-talba għandha mingħajr dewmien tirrilaxxa kwalunkwe garanzija li l-kreditur ikun eventwalment ipprovda skont l-Artikolu 12.

8.   Fejn taħt dan l-Artikolu l-awtorità tal-informazzjoni tingħata informazzjoni minn bank jew tingħata aċċess għal informazzjoni dwar il-kont miżmuma mill-awtoritajiet jew mill-amministrazzjonijiet pubbliċi f’reġistri, in-notifika tad-debitur dwar l-iżvelar tad-data personali tiegħu għandha tiġi ddifferita għal 30 jum, sabiex jiġi evitat li notifika bikrija tipperikola l-effett tal-Ordni ta’ Preservazzjoni.

Artikolu 15

Imgħax u spejjeż

1.   Fuq it-talba tal-kreditur, l-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha tinkludi kwalunkwe mgħax li jkun akkumula skont il-liġi applikabbli għall-pretensjoni sad-data tal-ħruġ tal-Ordni, dment li l-ammont jew it-tip ta’ mgħax ma jkunx tali li l-inklużjoni tiegħu jikkostitwixxi ksur ta’ dispożizzjonijiet obbligatorji sovrastanti fil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini.

2.   Meta l-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, transazzjoni ġudizzjarja bil-qorti jew strument awtentiku, l-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha, fuq it-talba tal-kreditur, tinkludi wkoll l-ispejjeż għall-kisba ta’ tali sentenza, transazzjoni jew strument, sa fejn tkun saret determinazzjoni li dawk l-ispejjeż għandhom jiġġarbu mid-debitur.

Artikolu 16

Rikorsi paralleli

1.   Il-kreditur ma jistax jippreżenta quddiem diversi qrati fl-istess ħin rikorsi paralleli għal Ordni ta’ Preservazzjoni kontra l-istess debitur li għandhom l-għan li jiggarantixxu l-istess pretensjoni.

2.   Fir-rikors tiegħu għal Ordni ta’ Preservazzjoni, il-kreditur għandu jiddikjara jekk huwa ppreżentax f’xi qorti jew awtorità oħra rikors għal ordni nazzjonali ekwivalenti kontra l-istess debitur u li kellu l-għan li jiggarantixxi l-istess pretensjoni jew jekk kisibx diġà tali ordni. Huwa għandu jindika wkoll kwalunkwe rikors għal tali ordni li jkun ġie miċħud bħala inammissibbli jew infondat.

3.   Jekk il-kreditur jikseb ordni nazzjonali ekwivalenti kontra l-istess debitur u li għandu l-għan li jiggarantixxi l-istess pretensjoni waqt il-proċedimenti għall-ħruġ ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni, huwa għandu jinforma lill-qorti b’dan u bi kwalunkwe implimentazzjoni sussegwenti tal-ordni nazzjonali mogħtija. Huwa għandu jinforma wkoll lill-qorti bi kwalunkwe rikors għal ordni nazzjonali ekwivalenti li jkun ġie miċħud bħala inammissibbli jew infondat.

4.   Meta l-qorti tiġi infurmata li l-kreditur diġà kiseb ordni nazzjonali ekwivalenti, hija għandha tikkunsidra fir-rigward taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, jekk għadux adatt li toħroġ l-Ordni ta’ Preservazzjoni, sħiħ jew parzjali.

Artikolu 17

Deċiżjoni dwar ir-rikors għall-Ordni ta’ Preservazzjoni

1.   Il-qorti li quddiemha tressaq rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni għandha teżamina jekk intlaħqux il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament.

2.   Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar ir-rikors mingħajr dewmien, iżda mhux aktar tard mill-iskadenza tat-termini stabbiliti fl-Artikolu 18.

3.   Meta l-kreditur ma jkunx ipprovda l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-Artikolu 8, il-qorti tista’, sakemm ir-rikors ma jkunx manifestament inammissibbli jew infondat, tagħti lill-kreditur l-opportunità li jikkompleta jew jirretifika r-rikors f’perijodu ta’ żmien li għandu jkun speċifikat mill-qorti. Jekk il-kreditur jonqos milli jikkompleta jew jirratifika r-rikors f’dak il-perijodu ta’ żmien, ir-rikors għandu jiġi miċħud.

4.   L-Ordni tal-Preservazzjoni għandha tinħareġ għall-ammont li jkun iġġustifikat mill-evidenza msemmija fl-Artikolu 9 u kif determinat mil-liġi applikabbli għall-pretensjoni sottostanti, u għandha tinkludi, fejn adatt, imgħax u/jew spejjeż skont l-Artikolu 15.

Fl-ebda ċirkostanza l-Ordni ma tista’ tinħareġ f’ammont li jaqbeż l-ammont indikat mill-kreditur fir-rikors tiegħu.

5.   Id-deċiżjoni dwar ir-rikors għandha tiġi nnotifikata lill-kreditur f’konformità mal-proċedura prevista bil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini għal ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

Artikolu 18a

Limiti ta’ żmien għad-deċiżjoni dwar ir-rikors għal Ordni tal-Preservazzjoni

1.   Meta l-kreditur ikun għadu ma kisibx sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, il-qorti għandha toħroġ id-deċiżjoni tagħha sa tmiem l-għaxar jum ta’ xogħol wara li l-kreditur ikun ippreżenta, jew fejn applikabbli, ikkompleta r-rikors tiegħu.

2.   Meta l-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, riżoluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku, il-qorti għandha toħroġ id-deċiżjoni tagħha sa tmiem il-ħames jum ta’ xogħol wara li l-kreditur ikun ippreżenta, jew fejn applikabbli, lesta r-rikors tiegħu.

3.   Meta l-qorti tiddetermina skont l-Artikolu 9(2) li tkun meħtieġa seduta tal-kreditur u, skont il-każ, tax-xhieda tiegħu, il-qorti għandha żżomm is-seduta mingħajr dewmien u għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha sa tmiem il-ħames jum ta’ xogħol wara li tkun saret is-seduta.

4.   Fis-sitwazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 12, il-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw għad-deċiżjoni li titlob lill-kreditur jipprovdi garanzija. Il-qorti għandha toħroġ id-deċiżjoni tagħha dwar ir-rikors għal Ordni tal-Preservazzjoni mingħajr dewmien ladarba l-kreditur ikun ipprovda l-garanzija meħtieġa.

5.   Minkejja l-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, f’sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 14, il-qorti għandha toħroġ id-deċiżjoni tagħha mingħajr dewmien ladarba tkun irċeviet l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14(6) jew (7), ladarba l-kreditur ikun ipprovda kwalunkwe garanzija meħtieġa sa dak iż-żmien.

Artikolu 19

Forma u kontenut tal-Ordni tal-Preservazzjoni

1.   L-Ordni tal-Preservazzjoni għandha tinħareġ bl-użu tal-formola stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 50a(2) u għandu jkollha timbru, firma u kwalunkwe awtentikazzjoni oħra tal-qorti. Il-formola għandha tkun magħmula minn żewġ partijiet:

(a)

parti A, li fiha l-informazzjoni kif tinsab fil-paragrafu 2 li għandha tingħata lill-bank, lill-kreditur u lid-debitur; u

(b)

parti B, li fiha l-informazzjoni kif tinsab fil-paragrafu 3 li għandha tingħata lill-kreditur u lid-debitur flimkien mal-informazzjoni skont il-paragrafu 2.

2.   Parti A għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-qorti u numru tal-fajl tal-kawża;

(b)

dettalji tal-kreditur kif indikat fil-punt (b) tal-Artikolu 8(2);

(c)

dettalji tad-debitur kif indikat fil-punt (c) tal-Artikolu 8(2);

(d)

l-isem u l-indirizz tal-bank li huwa kkonċernat mill-Ordni;

(e)

jekk il-kreditur ikun ta n-numru tal-kont tad-debitur fir-rikors, in-numru tal-kont jew il-kontijiet li għandhom jiġu ppreservati, u, fejn applikabbli, indikazzjoni dwar jekk għandux jiġi ppreservat ukoll kwalunkwe kont ieħor li d-debitur ikollu mal-istess bank;

(f)

fejn applikabbli, indikazzjoni li n-numru ta’ kwalunkwe kont li għandu jiġi ppreservat inkiseb permezz ta’ talba skont l-Artikolu 14 u li l-bank, fejn meħtieġ skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24(4), għandu jikseb in-numru jew numri kkonċernati mill-awtorità tal-informazzjoni tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni;

(g)

l-ammont li għandu jiġi ppreservat mill-Ordni;

(h)

struzzjoni lill-bank biex jimplimenta l-Ordni skont l-Artikolu 24;

(i)

id-data tal-ħruġ tal-Ordni;

(j)

jekk il-kreditur ikun indika kont fir-rikors tiegħu skont punt (n) tal-Artikolu 8(2), awtorizzazzjoni lill-bank skont l-Artikolu 24(3) biex jirrilaxxa u jittrasferixxi, jekk mitlub jagħmel dan mid-debitur u jekk permess mil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, fondi sal-ammont speċifikat fl-Ordni mill-kont ippreservat lill-kont li l-kreditur ikun indika fir-rikors tiegħu;

(k)

informazzjoni dwar fejn wieħed jista’ jsib il-verżjoni elettronika tal-formola li għandha tintuża għad-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25.

3.   Il-Parti B għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjoni tas-suġġett tal-każ u r-raġunament tal-qorti għall-ħruġ tal-Ordni;

(b)

l-ammont tal-garanzija mogħtija mill-kreditur, jekk ikun hemm;

(c)

fejn applikabbli, l-iskadenza ta’ żmien biex jinbdew il-proċedimenti dwar il-mertu tal-kwistjoni u biex jingħataw provi ta’ tali bidu lill-qorti emittenti;

(d)

fejn applikabbli, indikazzjoni dwar liema dokumenti għandhom jiġu tradotti skont it-tieni sentenza tal-Artikolu 49(1);

(e)

fejn applikabbli, indikazzjoni li l-kreditur huwa responsabbli li jibda l-eżekuzzjoni tal-Ordni u konsegwentement, fejn applikabbli, indikazzjoni li l-kreditur huwa responsabbli li jittrasmettiha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 23(3) u li jibda n-notifika lid-debitur skont l-Artikolu 28(2), (3) u (4); u

(f)

informazzjoni dwar ir-rimedji disponibbli għad-debitur.

4.   Meta l-Ordni tal-Preservazzjoni tkun tikkonċerna kontijiet f’banek differenti, għandha timtela formola separata (parti A skont il-paragrafu 2) għal kull bank. F’tali każ, il-formola pprovduta lill-kreditur u d-debitur (partijiet A u B skont il-paragrafi 2 u 3 rispettivament) għandu, jkun fiha lista tal-banek kollha kkonċernati.

Artikolu 20

Tul taż-żmien tal-preservazzjoni

Il-fondi ppreservati bl-Ordni tal-Preservazzjoni għandhom jibqgħu ppreservati kif previst fl-Ordni jew fi kwalunkwe modifika ta’ jew limitazzjoni ta’ dik l-Ordni sussegwenti skont il-Kapitolu 4:

(a)

sakemm l-Ordni tiġi rrevokata;

(b)

sakemm l-eżekuzzjoni tal-Ordni tiġi tterminata; jew

(c)

sakemm tidħol fis-seħħ miżura għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku miksub mill-kreditur li hi marbuta mal-pretensjoni li l-Ordni tal-Preservazzjoni kellha l-għan li tiggarantixxi fir-rigward tal-fondi ppreservati mill-Ordni.

Artikolu 21

Appell kontra rifjut li jinħareġ l-Ordni tal-Preservazzjoni

1.   Il-kreditur għandu jkollu d-dritt ta’ appell kontra kwalunkwe deċiżjoni tal-qorti li tiċħad kollu kemm hu jew in parti r-rikors tiegħu għal Ordni tal-Preservazzjoni.

2.   Tali appell għandu jkun ippreżentat fi żmien 30 jum mid-data li fiha d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun ġiet innotifikata lill-kreditur. Huwa għandu jiġi ppreżentat fil-qorti kkomunikata mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kummissjoni skont il-punt (d) tal-Artikolu 50(1).

3.   Meta r-rikors għall-Ordni tal-Preservazzjoni tinċaħad kompletament, l-appell għandu jiġi ttrattat fi proċedimenti ex parte kif previst fl-Artikolu 11.

KAPITOLU 3

RIKONOXXIMENT, EŻEGWIBBILTÀ U EŻEKUZZJONI TAL-ORDNI TAL-PRESERVAZZJONI

Artikolu 22

Rikonoxximent u eżegwibbiltà

Ordni tal-Preservazzjoni maħruġa fi Stat Membru f’konformità ma’ dan ir-Regolament għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħra mingħajr ma tkun rikjesta xi proċedura speċjali u għandha tkun eżegwibbli fl-Istati Membri l-oħrajn mingħajr il-ħtieġa għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà.

Artikolu 23

Eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

1.   Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-Ordni tal-Preservazzjoni għandha tiġi eżegwita skont il-proċeduri applikabbli għall-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

2.   L-awtoritajiet kollha involuti fl-eżekuzzjoni tal-Ordni għandhom jaġixxu mingħajr dewmien.

3.   Meta l-Ordni tal-Preservazzjoni tkun inħarġet fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, il-parti A tal-Ordni kif indikat fl-Artikolu 19(2) u formola standard vojta għad-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 għandha, għall-fini tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, tiġi trasmessa f’konformità mal-Artikolu 29 lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

It-trasmissjoni għandha ssir mill-qorti emittenti jew mill-kreditur, skont min huwa responsabbli skont il-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini biex tinbeda l-proċedura ta’ eżekuzzjoni.

4.   L-Ordni għandha tkun akkumpanjata, fejn meħtieġ, bi traduzzjoni jew traslitteralizzazzjoni fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew, fejn ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn l-Ordni tkun ser tiġi implimentata. Din it-traduzzjoni jew traslitteralizzazzjoni għandha tingħata mill-qorti emittenti billi tagħmel użu mill-verżjoni tal-lingwa adatta tal-formola standard imsemmija fl-Artikolu 19.

5.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha, tieħu l-passi meħtieġa sabiex l-Ordni tiġi eżegwita skont il-liġi nazzjonali tagħha.

6.   Meta l-Ordni tal-Preservazzjoni tikkonċerna aktar minn bank wieħed fl-istess Stat Membru jew fi Stati Membri differenti, għandha tintbagħat formola separata għal kull bank kif indikat fl-Artikolu 19(4) lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni rilevanti.

Artikolu 24

Implimentazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

1.   Bank li lilu tkun indirizzata Ordni tal-Preservazzjoni għandu jimplimentaha mingħajr dewmien wara li jkun irċieva l-Ordni jew, fejn ikun previst hekk mil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, ikun irċieva struzzjoni korrispondenti biex jimplimenta l-Ordni.

2.   Biex jimplimenta l-Ordni tal-Preservazzjoni, il-bank għandu, soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 31, jippreserva l-ammont speċifikat fl-Ordni:

(a)

billi jiżgura li dak l-ammont ma jiġix trasferit jew irtirat mill-kont jew kontijiet indikati fl-Ordni jew identifikati skont il-paragrafu 4; jew

(b)

fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi hekk, billi jittrasferixxi dak l-ammont għal kont dedikat għal skopijiet ta’ preservazzjoni.

L-ammont finali ippreservat jista’ jkun soġġett għas-saldu ta’ transazzjonijiet li jkunu diġà pendenti meta l-Ordni jew l-istruzzjoni korrispondenti tasal għand il-bank. Madankollu, transazzjonijiet pendenti bħal dawn jistgħu jiġu kkunsidrati biss meta s-saldu tagħhom isir qabel il-bank joħroġ id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 fl-iskadenzi stipulati fl-Artikolu 25(1).

3.   Minkejja l-punt (a) tal-paragrafu 2, il-bank għandu jiġi awtorizzat, fuq talba tad-debitur, li jirrilaxxa fondi ppreservati u jittrasferixxi dawk il-fondi fil-kont tal-kreditur indikat fl-Ordni bl-iskop li jħallas il-pretensjoni tal-kreditur, jekk il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin jintlaħqu:

(a)

tali awtorizzazzjoni tal-bank tkun speċifikament indikatafl-Ordni f’konformità mal-punt (j) tal-Artikolu 19(2);

(b)

il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tippermetti dan ir-rilaxx u trasferiment; u

(c)

ma jkunx hemm kunflitt fl-Ordnijiet fir-rigward tal-kont ikkonċernat.

4.   Meta l-Ordni tal-Preservazzjoni ma tispeċifikax in-numru jew numri tal-kont jew kontijiet tad-debitur iżda tipprovdi biss l-isem jew dettalji oħrajn rigward id-debitur, il-bank jew entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni għandha tidentifika l-kont jew il-kontijiet miżmuma mid-debitur mal-bank indikat fl-Ordni.

Jekk, abbażi tal-informazzjoni mogħtija fl-Ordni, ma jkunx possibbli li l-bank jew entità oħra tidentifika b’ċertezza kont tad-debitur, il-bank għandu:

(a)

fejn, f’konformità mal-punt (f) tal-Artikolu 19(2), ikun indikat fl-Ordni li n-numru jew numri tal-kont jew kontijiet li għandhom jiġu preservati nkisbu permezz ta’ talba skont l-Artikolu 14, jikseb dak in-numru jew dawk in-numri mill-awtorità tal-informazzjoni tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni; u

(b)

fil-każijiet l-oħra kollha, ma jimplimentax l-Ordni.

5.   Kwalunkwe fondi miżmuma fil-kont jew kontijiet imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 2 li jeċċedu l-ammont speċifikat fl-Ordni tal-Preservazzjoni ma għandhomx jiġu affettwati mill-implimentazzjoni tal-Ordni.

6.   Meta, fil-mument tal-implimentazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni, il-fondi miżmuma fil-kont jew kontijiet imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 2 mhumiex suffiċjenti biex jippreservaw l-ammont sħiħ speċifikat fl-Ordni, l-Ordni għandha tiġi implimentata biss fl-ammont disponibbli fil-kont jew kontijiet.

7.   Meta l-Ordni tal-Preservazzjoni tkopri diversi kontijiet miżmuma mid-debitur mal-istess bank u dawk il-kontijiet ikun fihom fondi li jeċċedu l-ammont speċifikat fl-Ordni, l-Ordni għandha tiġi implimentata fl-ordni ta’ prijorità li ġejja:

(a)

kontijiet tat-tfaddil f’isem id-debitur biss;

(b)

kontijiet kurrenti f’isem id-debitur biss;

(c)

kontijiet tat-tfaddil f’ismijiet konġunti, soġġett għall-Artikolu 30;

(d)

kontijiet kurrenti f’ismijiet konġunti, soġġett għall-Artikolu 30.

8.   Meta l-munita tal-fondi miżmuma fil-kont jew kontijiet imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 2 mhix l-istess bħal dik li fiha tkun inħarġet l-Ordni tal-Preservazzjoni, il-bank għandu jikkonverti l-ammont speċifikat fl-Ordni għall-munita tal-fondi b’referenza għar-rata tal-kambju ta’ referenza esterna tal-Bank Ċentrali Ewropew jew ir-rata tal-kambju tal-bank ċentrali tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għall-bejgħ ta’ dik il-munita fil-jum u fil-mument tal-implimentazzjoni tal-Ordni, u għandu jippreserva l-ammont korrispondenti fil-munita tal-fondi.

Artikolu 25

Dikjarazzjoni rigward il-preservazzjoni tal-fondi

1.   Sa tmiem it-tielet jum ta’ xogħol wara l-implimentazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni, il-bank jew entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha toħroġ dikjarazzjoni billi tuża l-formola ta’ dikjarazzjoni stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2), li tindika jekk il-fondi fil-kont jew kontijiet tad-debitur ġewx ippreservati u sa fejn u, jekk dan minnu, f’liema data ġiet implimentata l-Ordni. Jekk, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ma jkunx possibbli għall-bank jew entità oħra li toħroġ id-dikjarazzjoni fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol, għandha toħroġha malajr kemm jista’ jkun iżda sa mhux aktar tard minn tmiem it-tmien jum ta’ ħidma mill-implimentazzjoni tal-Ordni.

Id-dikjarazzjoni għandha tintbagħat, mingħajr dewmien, skont il-paragrafi 2 u 3.

2.   Fejn l-Ordni tkun inħarġet fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, il-bank jew entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni għandha tibgħat id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 29 lill-qorti emittenti u bil-posta reġistrata attestata b’konferma tar-riċevuta, jew mezzi elettroniċi ekwivalenti, lill-kreditur.

3.   Meta l-Ordni tkun inħarġet fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, id-dikjarazzjoni għandha tiġi trasmessa f’konformità mal-Artikolu 29 lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, sakemm ma tkunx inħarġet minn dik l-istess awtorità.

Sa tmiem l-ewwel jum ta’ xogħol wara li tirċievi jew toħroġ id-dikjarazzjoni, dik l-awtorità għandha tittrasmetti d-dikjarazzjoni f’konformità mal-Artikolu 29 lill-qorti emittenti u bil-posta reġistrata attestata b’konferma li tkun waslet, jew mezzi elettroniċi ekwivalenti, lill-kreditur.

4.   Il-bank jew entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni, għandha fuq talba mid-debitur, tiżvela d-dettalji tal-Ordni lid-debitur. Il-bank jew entità jistgħu wkoll jagħmlu dan fin-nuqqas ta’ tali talba.

Artikolu 26

Responsabbiltà tal-bank

Kwalunkwe responsabbiltà tal-bank għal nuqqas ta’ konformità mal-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament għandha tkun irregolata mil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 27

Id-dmir tal-kreditur li jitlob ir-rilaxx ta’ ammonti żejda preservati

1.   Il-kreditur għandu jkun taħt dmir li jieħu l-passi meħtieġa biex jiżgura r-rilaxx ta’ kull ammont li, wara l-implimentazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni, jaqbeż l-ammont speċifikat fl-Ordni tal-Preservazzjoni:

(a)

meta l-Ordni tkopri diversi kontijiet fl-istess Stat Membru jew fi Stati Membri differenti; jew

(b)

meta l-Ordni tkun inħarġet wara l-implimentazzjoni ta’ ordni nazzjonali ekwivalenti waħda jew aktar kontra l-istess debitur u li jkollha l-għan li tiżgura l-istess pretensjoni.

2.   Sa tmiem it-tielet jum ta’ xogħol wara li tiġi riċevuta kwalunkwe dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 li turi tali preservazzjoni żejda l-kreditur għandu, bil-mezz l-aktar rapidu possibbli u billi juża l-formola biex jintalab ir-rilaxx ta’ ammonti żejda preservati, stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2), jressaq talba għar-rilaxx lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni li fih tkun saret il-preservazzjoni żejda.

Dik l-awtorità, meta tirċievi t-talba, għandha minnufih tagħti struzzjonijiet lill-bank ikkonċernat biex jirrilaxxa l-ammonti żejda preservati. L-Artikolu 24(7) għandu japplika, kif adatt, fl-ordni inversa ta’ priorità.

3.   Dan l-Artikolu m’għandux jipprekludi li Stat Membru milli jipprevedi fil-liġi nazzjonali tiegħu li r-rilaxx ta’ fondi żejda preservati minn kwalunkwe kont miżmum fit-territorju tiegħu għandu jinbeda mill-awtorità tal-eżekuzzjoni kompetenti ta’ dak l-Istat Membru fuq inizjattiva tiegħu stess.

Artikolu 28

Notifika lid-debitur

1.   L-Ordni tal-Preservazzjoni, id-dokumenti l-oħrajn imsemmijin fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu u d-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 għandhom jiġu notifikati lid-debitur skont dan l-Artikolu.

2.   Meta d-debitur ikun domiċiljat fl-Istat Membru tal-oriġini, in-notifika għandha ssir skont il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru. In-notifika għandha tinbeda mill-qorti emittenti jew mill-kreditur, skont min huwa responsabbli biex titnieda n-notifika fl-Istat Membru tal-oriġini, sa tmiem it-tielet jum ta’ xogħol wara l-jum meta tasal id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 li turi li l-ammonti ġew preservati.

3.   Meta d-debitur ikun domiċiljat fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tal-oriġini, il-qorti emittenti jew il-kreditur, skont min huwa responsabbli biex titnieda n-notifika fl-Istat Membru tal-oriġini, għandu, sa tmiem it-tielet jum ta’ xogħol wara l-jum meta tasal id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 li turi li l-ammonti ġew preservati, jittrasmetti d-dokumenti msemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu f’konformità mal-Artikolu 29 lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa domiċiljat id-debitur. Dik l-awtorità għandha, mingħajr dewmien, tieħu l-passi meħtieġa biex in-notifika ssir lid-debitur skont il-liġi tal-Istat Membru li fih id-debitur ikun domiċiljat.

Meta l-Istat Membru li fih id-debitur ikun domiċiljat huwa l-unika Stat Membru tal-eżekuzzjoni, id-dokumenti msemmijin fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu trasmessi lill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru fl-istess waqt li l-Ordni tiġi trasmessa f’konformità mal-Artikolu 23(3). F’każ bħal dan, dik l-awtorità kompetenti għandha tagħti bidu għan-notifika tad-dokumenti kollha msemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sa tmiem it-tielet jum ta’ xogħol wara l-jum meta tasal jew tinħareġ id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 li turi li l-ammonti jkunu ġew preservati.

L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-qorti emittenti jew lill-kreditur, skont min ittrasmetta d-dokumenti li għandhom jiġu notifikati, bir-riżultat tan-notifika lid-debitur.

4.   Meta d-debitur ikun domiċiljat fi Stat terz, in-notifika għandha ssir skont ir-regoli dwar in-notifiki internazzjonali applikabbli fl-Istat Membru tal-oriġini.

5.   Id-dokumenti li ġejjin għandhom jiġu notifikati lid-debitur u għandu, fejn meħtieġ, għandhom ikunu flimkien ma’ traduzzjoni jew traskrizzjoni kif previst fl-Artikolu 49(1):

(a)

l-Ordni tal-Preservazzjoni li tuża l-partijiet A u B tal-formola msemmija fl-Artikolu 19(2) u (3);

(b)

ir-rikors għall-Ordni tal-Preservazzjoni ippreżentat mill-kreditur lill-qorti;

(c)

kopji tad-dokumenti kollha ppreżentati mill-kreditur lill-qorti sabiex tinkiseb l-Ordni.

6.   Fejn l-Ordni tal-Preservazzjoni tirrigwarda aktar minn bank wieħed, l-ewwel dikjarazzjoni biss skont l-Artikolu 25 li turi li l-ammonti jkunu ġew ippreservati għandha tiġi nnotifikata lid-debitur f’konformità ma’ dan l-Artikolu. Id-debitur għandu jiġi mgħarraf mingħajr dewmien dwar kwalunkwe dikjarazzjoni sussegwenti skont l-Artikolu 25.

Artikolu 29

Trasmissjoni tad-dokumenti

1.   Fejn dan ir-Regolament jipprevedi t-trasmissjoni ta’ dokumenti skont dan l-Artikolu, tali trasmissjoni tista’ titwettaq bi kwalunkwe mezz xieraq, sakemm il-kontenut tad-dokument riċevut ikun veru u konformi ma’ dak tad-dokument trasmess u li l-informazzjoni kollha fih tkun tista’ tinqara faċilment.

2.   Il-qorti jew l-awtorità li tirċievi d-dokumenti f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha, sa tmiem il-jum ta’ xogħol wara l-jum tar-riċevuta, tibgħat konferma tar-riċevuta lill-awtorità, il-kreditur jew il-bank li ttrasmetta d-dokumenti, bl-użu tal-aktar mezz rapidu ta’ trasmissjoni u billi tuża l-formola standard stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52.

Artikolu 30

Preservazzjoni tal-kontijiet konġunti u tal-kontijiet ta’ mandatarju (nominee)

Fondi miżmuma f’kontijiet li, skont ir-rekords tal-bank, mhumiex miżmuma esklużivament mid-debitur, jew huma miżmuma minn parti terza f’isem id-debitur, jew mid-debitur f’isem parti terza, jistgħu jiġu ppreservati skont dan ir-Regolament biss sa fejn jistgħu jkunu soġġetti għall-preservazzjoni skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 31

Ammonti eżentati mill-preservazzjoni

1.   L-ammonti li huma eżentati mill-konfiska skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandhom ikunu eżentati mill-preservazzjoni skont dan ir-Regolament.

2.   Fejn, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, l-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 ikunu eżentati mill-konfiska mingħajr ebda talba mid-debitur, il-korp responsabbli għall-eżenzjoni ta’ tali ammonti f’dak l-Istat Membru għandu, fuq inizjattiva tiegħu stess, jeżenta l-ammonti rilevanti mill-preservazzjoni.

3.   Fejn, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, l-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ikunu eżentati mill-konfiska fuq talba tad-debitur, dawk l-ammonti għandhom ikunu eżentati mill-preservazzjoni mill-mument tar-rikors mid-debitur kif previst mill-punt (a) tal-Artikolu 34(1).

Artikolu 32

Klassifikazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

L-Ordni tal-Preservazzjoni għandu jkollha l-istess klassifikazzjoni, jekk teżisti, bħal ordni nazzjonali ekwivalenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

KAPITOLU 4

RIMEDJI

Artikolu 33

Rimedji tad-debitur kontra l-Ordni tal-Preservazzjoni

1.   Malli jitressaq rikors mid-debitur lill-qorti kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini, l-Ordni tal-Preservazzjoni għandha tiġi rrevokata jew, jekk ikun applikabbli, modifikata għar-raġuni li:

(a)

il-kondizzjonijiet jew ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament ma ġewx sodisfatti;

(b)

l-Ordni, id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 25 u/jew id-dokumenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 28(5) ma ġewx innotifikati lid-debitur fi żmien 14-il jum mill-preservazzjoni tal-kont jew kontijiet) tiegħu;

(c)

id-dokumenti notifikati lid-debitur f’konformità mal-Artikolu 28 ma kinux jissodisfaw ir-rekwiżiti lingwistiċi stipulati fl-Artikolu 49(1);

(d)

l-ammonti preservati li jeċċedu l-ammont tal-Ordni ma ġewx rilaxxati f’konformità mal-Artikolu 27;

(e)

il-pretensjoni li l-eżekuzzjoni tagħha l-kreditur fittex li jiggarantixxi permezz tal-Ordni tħallset kollha jew parti minnha;

(f)

sentenza dwar il-mertu tal-kwistjoni tkun ċaħdet il-pretensjoni li l-kreditur kien qed ifittex li jikseb l-eżekuzzjoni tagħha permezz tal-Ordni; jew

(g)

is-sentenza dwar il-mertu tal-kwistjoni jew it-transazzjoni ġudizzjarja jew l-istrument awtentiku, li l-kreditur kien qed ifittex li jikseb l-eżekuzzjoni tiegħu permezz tal-Ordni ikun ġie revokat jew, skont il-każ, annullat.

2.   Mal-applikazzjoni mid-debitur lill-qorti kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini, id-deċiżjoni dwar il-garanzija skont l-Artikolu 12 għandha tiġi rieżaminata, abbażi li l-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti ta’ dak l-Artikolu ma jkunux ġew sodisfatti.

Fejn fuq il-bażi ta’ rimedju bħal dan, il-qorti titlob li l-kreditur jipprovdi garanzija jew garanzija addizzjonali, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 12(3) għandha tapplika kif xieraq u l-qorti għandha tindika li l-Ordni tal-Preservazzjoni ser titħassar jew tiġi mmodifikata jekk il-garanzija (addizzjonali) meħtieġa ma tingħatax sal-iskadenża speċifikata mill-qorti.

3.   Ir-rimedju li jitressaq rikors għalih skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jingħata sakemm in-nuqqas ta’ notifika ma jiġix rettifikat fi żmien 14-il jum minn meta l-kreditur jiġi informat bir-rikors tad-debitur għal rimedju skont il-punt (b) tal-paragrafu 1.

Sakemm in-nuqqas ta’ servizz ma jkunx diġà ġie rettifikat b’mezzi oħrajn, in-nuqqas ta’ servizz għandu, għall-finijiet tal-valutazzjoni jekk ir-rimedju skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandux jingħata, jitqies li ġie rettifikat:

(a)

jekk il-kreditur jitlob lill-korp responsabbli għan-notifika fl-Istat Membru tal-oriġini biex id-dokumenti jiġu nnotifikati lid-debitur; jew

(b)

fejn id-debitur ikun indika fl-applikazzjoni tiegħu għal rimedju li huwa jaqbel li jiġbor id-dokumenti mill-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini u fejn il-kreditur kien responsabbli li jipprovdi t-traduzzjonijiet, jekk il-kreditur jittrasmetti lil dik il-qorti kwalunkwe traduzzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 49(1).

Il-korp responsabbli għan-notifika skont il-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini għandu, fuq talba tal-kreditur skont il-punt (a) tat-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, bla dewmien jinnotifika d-dokumenti lid-debitur bil-posta reġistrata attestata b’dikjarazzjoni tal-konferma li d-dokumenti jkunu waslu fl-indirizz indikat mid-debitur f’konformità mal-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

Fejn il-kreditur kien responsabbli biex jagħti bidu għan-notifika tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 28, nuqqas ta’ notifika jista’ jiġi rettifikat biss jekk il-kreditur juri li huwa kien diġà ħa l-passi kollha li kellu jieħu biex issir in-notifika inizjali tad-dokumenti.

4.   Ir-rimedju li jitressaq rikors għalih skont il-punt (c) tal-paragrafu 1 għandu jingħata sakemm il-kreditur ma jipprovdix it-traduzzjonijiet rikjesti skont dan ir-Regolament fi żmien 14-il jum minn meta l-kreditur jiġi infurmat bir-rikors mid-debitur għal rimedju skont il-punt (c) tal-paragrafu 1.

It-tieni u t-tielet subparagrafi tal-paragrafu 3 għandhom japplikaw kif adatt.

5.   Fir-rikors tiegħu għal rimedju skont il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 id-debitur għandu jindika indirizz fejn id-dokumenti u t-traduzzjonijiet msemmijin fl-Artikolu 28 jistgħu jintbagħtu lilu f’konformità mal-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu jew, alternattivament, għandu jindika li jaqbel li jiġbor dawk id-dokumenti mill-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini.

Artikolu 34

Rimedji tad-debitur kontra l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

1.   Minkejja l-Artikoli 33 u 35, malli jitressaq rikors mid-debitur lill-qorti kompetenti jew, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi dan, lill-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni f’dak l-Istat Membru għandha tkun:

(a)

imitata għar-raġuni li ċerti ammonti miżmuma fil-kont għandhom ikunu eżentati mill-konfiska skont l-Artikolu 31(3), jew li ammonti eżentati mill-konfiska ma ġewx ikkunsidrati jew ma ġewx ikkunsidrati b’mod korrett fl-implimentazzjoni tal-Ordni kif previst fl-Artikolu 31(2); jew

(b)

itterminata għar-raġuni li:

(i)

il-kont ippreservat ikun eskluż mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 2(3) u (4);

(ii)

l-eżekuzzjoni tas-sentenza, it-transazzjoni ġudizzjarja jew l-istrument awtentiku, li l-kreditur ikun qed ifittex li jikseb l-eżekuzzjoni tiegħu permezz tal-Ordni ikun ġie miċħud fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni;

(iii)

l-eżegwibbiltà tas-sentenza li l-kreditur fittex li jikseb l-eżekuzzjoni tagħha permezz tal-Ordni, tkun ġiet sospiża fl-Istat Membru ta’ oriġini; jew

(iv)

japplika l-punt (b), (c), (d), (e), (f) jew (g) tal-Artikolu 33(1). L-Artikolu 33(3), (4) u (5) għandu japplika kif xieraq.

2.   Malli d-debitur iressaq rikors lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni f’dak l-Istat Membru għandha tintemm, jekk b’mod ċar tmur kontra l-politika pubblika (ordre public) tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 35

Rimedji oħra disponibbli għad-debitur u l-kreditur

1.   Id-debitur jew il-kreditur jista’ jressaq rikors lill-qorti li tkun ħarġet l-Ordni tal-Preservazzjoni għal modifika jew revoka tal-Ordni għar-raġuni li ċ-ċirkustanzi li fuq il-bażi tagħhom inħarġet l-Ordni nbidlu.

2.   Il-qorti li tkun ħarġet l-Ordni tal-Preservazzjoni tista’ wkoll„ fejn il-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini tippermetti dan, fuq inizjattiva tagħha stess, timmodifika jew tirrevoka l-Ordni minħabba bidla fiċ-ċirkostanzi.

3.   Id-debitur u l-kreditur jistgħu, għar-raġuni li jkunu qablu li jittransiġu l-pretensjoni, iressqu b’mod konġunt rikors lill-qorti li tkun ħarġet l-Ordni tal-Preservazzjoni għal revoka jew modifika tal-Ordni jew lill-qorti kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi dan, lill-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni f’dak l-Istat Membru, għal tmiem jew limitazzjoni tal-eżekuzzjoni tal-Ordni.

4.   Il-kreditur jista’ jressaq rikors quddiem il-qorti kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi dan, l-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni f’dak l-Istat Membru, għal modifika tal-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni li tikkonsisti f’aġġustament għall-eżenzjoni applikata f’dak l-Istat Membru skont l-Artikolu 31, għar-raġuni li jkunu diġà saru rikorsi għal eżenzjonijiet oħrajn għal ammont għoli biżżejjed fir-rigward ta’ kont wieħed jew diversi kontijiet miżmuma fi Stat Membru wieħed jew aktar u li għalhekk ikun xieraq li jsir aġġustament.

Artikolu 36

Proċedura għar-rimedji skont l-Artikoli 33, 345 u 35

1.   Ir-rikors għal rimedju skont l-Artikolu 33, l-Artikolu 34 jew l-Artikolu 35 għandu jitressaq bl-użu tal-formola ta’ rimedju stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2). Ir-rikors jista’ jsir fi kwalunkwe mument u bi kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni, inklużi mezzi elettroniċi, li jkunu aċċettati skont ir-regoli ta’ proċedura tal-Istat Membru fejn isir ir-rikors.

2.   Il-parti l-oħra għandha tiġi mgħarrfa dwar ir-rikors.

3.   Ħlief fejn ir-rikors tressaq mid-debitur skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1) jew skont l-Artikolu 35(3), id-deċiżjoni dwar ir-rikors għandha tinħareġ wara li ż-żewġ partijiet ikunu ngħataw l-opportunità jippreżentaw il-każ tagħhom, inkluż b’dawk il-mezzi tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni xierqa li jkunu disponibbli u aċċettati taħt il-liġi nazzjonali ta’ kull wieħed mill-Istati Membri involuti.

4.   Id-deċiżjoni għandha tinħareġ mingħajr dewmien, iżda mhux aktar tard minn 21 jum wara li l-qorti jew, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi dan, l-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni tkun irċeviet it-tagħrif kollu meħtieġ biex tieħu deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-partijiet.

5.   Id-deċiżjoni ta’ revoka jew modifika tal-Ordni tal-Preservazzjoni u d-deċiżjoni li tiġi limitata jew itterminata l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni għandha tkun eżegwibbli minnufih:

Fejn ir-rikors għal rimedju jkun sar fl-Istat Membru tal-oriġini, il-qorti għandha, f’konformità mal-Artikolu 29, tittrasmetti d-deċiżjoni dwar ir-rimedju mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, bl-użu tal-formola stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2). Dik l-awtorità għandha tiżgura li d-deċiżjoni dwar ir-rimedju tiġi implimentata minnufih malli tirċeviha.

Meta d-deċiżjoni dwar ir-rimedju tirrigwarda kont bankarju miżmum fl-Istat Membru tal-oriġini, għandha tiġi implimentata fir-rigward ta’ dak il-kont bankarju f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini.

Fejn ir-rikors għal rimedju jkun sar fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, id-deċiżjoni dwar ir-rimedju għandha tiġi implimentata f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 37

Dritt ta’ appell

Kwalunkwe parti għandu jkollha d-dritt ta’ appell kontra deċiżjoni mogħtija skont l-Artikolu 33, 34 jew 35. Tali appell għandu jitressaq bl-użu tal-formola ta’ appell stabbilita permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2).

Artikolu 38

Dritt li tiġi pprovduta garanzija minflok preservazzjoni

1.   Fuq talba mid-debitur:

(a)

il-qorti li tkun ħarġet l-Ordni tal-Preservazzjoni tista’ tordna r-rilaxx tal-fondi ppreservati jekk id-debitur jagħti lil dik il-qorti garanzija fl-ammont tal-Ordni, jew assigurazzjoni alternattiva f’forma aċċettabbli taħt il-liġi tal-Istat Membru li fih tinsab il-qorti u ta’ valur li, mill-inqas, ikun ekwivalenti għal dak l-ammont;

(b)

il-qorti kompetenti jew, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi hekk, l-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tista’ tittermina l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni fl-Istat Membru tal-Eżekuzzjoni jekk id-debitur jipprovdi lil dik il-qorti jew awtorità garanzija fl-ammont ippreservat f’dak l-Istat Membru, jew assigurazzjoni alternattiva f’forma aċċettabbli skont il-liġi tal-Istat Membru li fih tinsab il-qorti u ta’ valur tal-inqas ekwivalenti għal dak l-ammont.

2.   L-Artikoli 23 u 24 għandhom japplikaw kif xieraq għar-rilaxx tal-fondi ppreservati. Il-kreditur għandu jiġi mgħarraf dwar l-għoti tal-garanzija minflok il-preservazzjoni skont il-liġi nazzjonali.

Artikolu 39

Id-dritt ta’ partijiet terzi

1.   Id-dritt ta’ parti terza li tikkontesta Ordni tal-Preservazzjoni għandu jiġi rregolat bil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini.

2.   Id-dritt ta’ parti terza li tikkontesta l-eżekuzzjoni ta’ Ordni tal-Preservazzjoni għandu jiġi rregolat bil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

3.   Mingħajr preġudizzju għal regoli oħrajn dwar il-ġurisdizzjoni stipulati fil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali, il-ġurisdizzjoni fir-rigward ta’ kwalunkwe rikors mressaq minn parti terza:

(a)

li jikkontesta Ordni tal-Preservazzjoni għandha tkun tal-qrati tal-Istat Membru tal-oriġini, u

(b)

li jikkontesta l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha tkun tal-qrati ta’ dak l-Istat Membru jew, fejn il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru tipprevedi dan, tal-awtorità kompetenti tal-eżekuzzjoni.

KAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 40

Legalizzazzjoni jew formalità simili oħra

Ma għandha tkun meħtieġa l-ebda legalizzazzjoni jew formalità simili oħra fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 41

Rappreżentanza legali

Ir-rappreżentanza minn avukat jew professjonist legali ieħor mhijiex obbligatorja fi proċedimenti għall-ksib ta’ Ordni tal-Preservazzjoni. Fi proċedimenti f’konformità mal-Kapitolu 4, ir-rappreżentanza minn avukat jew professjonist legali ieħor ma għandhiex tkun obbligatorja, għajr jekk il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tal-qorti jew l-awtorità li quddiemha jitressaq r-rikors għal rimedju, tali rappreżentanza hija obbligatorja irrispettivament min-nazzjonalità jew domiċilju tal-partijiet.

Artikolu 42

Tariffi tal-qorti

It-tariffi tal-qorti fi proċedimenti għall-ksib ta’ Ordni tal-Preservazzjoni jew għal rimedju kontra Ordni ma għandhomx ikunu ogħla mit-tariffi għall-ksib ta’ ordni nazzjonali ekwivalenti jew rimedju kontra tali ordni nazzjonali.

Artikolu 43

Spejjeż imġarrba mill-banek

1.   Bank għandu jkun intitolat li jitlob il-ħlas jew ir-rimborż mingħand il-kreditur jew id-debitur tal-ispejjeż imġarrba fl-implimentazzjoni ta’ Ordni tal-Preservazzjoni biss meta, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, il-bank huwa intitolat għal dan il-ħlas jew rimborż fir-rigward tal ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

2.   It-tariffi imposti mill-bank biex ikopru l-ispejjeż imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jiġu determinati b’kont meħud tal-kumplessità tal-implimentazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni u ma jistgħux ikunu ogħla mit-tariffi imposti għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

3.   Tariffi imposti minn bank biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-għoti ta’ informazzjoni dwar kontijiet skont l-Artikolu 14 ma jistgħux ikunu ogħla mill-ispejjeż li verament ġew imġarrba u, fejn applikabbli, mhux ogħla mit-tariffi imposti għall-għoti ta’ informazzjoni dwar kontijiet fil-kuntest ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

Artikolu 44

Tariffi imposti mill-awtoritajiet

Tariffi imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni involut/a fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni ta’ Ordni tal-Preservazzjoni jew fl-għoti ta’ informazzjoni dwar kontijiet skont l-Artikolu 14, għandha tiġi determinata abbażi ta’ skala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli stabbiliti minn qabel minn kull Stat Membru filwaqt li jingħata tagħrif b’mod trasparenti dwar it-tariffi applikabbli. Meta jistabbilixxi dik l-iskala jew sett ieħor ta’ regoli, Stat Membru jista’ jieħu kont tal-ammont tal-Ordni u l-kumplessità involuta fl-ipproċessar tiegħu. Fejn applikabbli, it-tariffi ma jistgħux ikunu ogħla mit-tariffi imposti f’rabta ma’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

Artikolu 45

Skedi ta’ żmien

Meta, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ma jkunx possibbli li l-qorti jew l-awtorità involuta tirrispetta l-iskedi ta’ żmien previsti fl-Artikolu 14(7), l-Artikolu 18, l-Artikolu 23(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(3), l-Artikolu 28(2), (3) u (6), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 36(4) u (5), il-qorti jew l-awtorità għandha tieħu l-passi meħtieġa minn dawk id-dispożizzjonijiet kemm jista’ jkun malajr.

Artikolu 46

Relazzjoni mal-liġi proċedurali nazzjonali

1.   Il-kwistjonijiet proċedurali kollha li ma jiġux indirizzati b’mod speċifiku f’dan ir-Regolament għandhom jiġu rregolati mil-liġi tal-Istat Membru fejn isseħħ il-proċedura.

2.   L-effetti tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza fuq proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali, bħall-eżekuzzjoni ta’ Ordni tal-Preservazzjoni, għandhom jiġu rregolati mil-liġi tal-Istat Membru li fih ikunu nfetħu l-proċedimenti ta’ insolvenza.

Artikolu 47

Protezzjoni tad-data

1.   Data personali, li hija miksuba, ipproċessata jew mibgħuta skont dan ir-Regolament għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva fir-rigward tal-għan li għalih din ġiet miksuba, ipproċessata jew trasmessa, u għandha tintuża biss għal dak il-għan.

2.   L-awtorità kompetenti, l-awtorità ta’ informazzjoni u kwalunkwe entità oħra responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni ma jistgħux jaħżnu d-data msemmija fil-paragrafu 1 lil hinn mill-perijodu meħtieġ għall-iskop li għalih kienet inkisbet, ġiet ipproċessata jew intbagħtet, li fi kwalunkwe każ ma għandux ikun itwal minn sitt xhur wara li ntemmew il-proċedimenti, u għandhom, matul dak il-perijodu, jiżguraw il-protezzjoni adegwata ta’ dik id-data. Dan il-paragrafu ma japplikax għad-data pproċessata u maħżuna mill-qrati fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji tagħhom.

Artikolu 48

Relazzjoni ma’ strumenti oħra

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal:

(a)

Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), ħlief kif previst fl-Artikolu 10(2), l-Artikolu 14(3) u (6), l-Artikolu 17(5), l-Artikolu 23(3) u (6), l-Artikolu 25(2) u (3), l-Artikolu 28(1), (3), (5) u (6), l-Artikolu 29, l-Artikolu 33(3), l-Artikolu 36(2) u (4), u l-Artikolu 49(1);

(b)

Regolament (UE) Nru 1215/2012;

(c)

Regolament (KE) Nru 1346/2000;

(d)

Direttiva 95/46/KE, ħlief kif previst fl-Artikoli 14(8) u 47 ta’ dan ir-Regolament;

(e)

Regolament (KE) Nru 1206/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil (15);

(f)

Regolament (KE) Nru 864/2007, ħlief kif previst fl-Artikolu 13(4) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 49

Lingwi

1.   Kwalunkwe dokument elenkat fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 28(5) li għandu jiġi nnotifikat lid-debitur u li mhuwiex bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru li fih ikun domiċiljat id-debitur jew, fejn ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn ikun domiċiljat id-debitur jew bi kwalunkwe lingwa oħra li huwa jifhem għandu jkun akkumpanjat minn traduzzjoni jew traslitteralizzazzjoni għal waħda minn dawk il-lingwi. Id-dokumenti elenkati fil-punt (c) tal-Artikolu 28(5) m’għandhomx jiġu tradotti, sakemm il-qorti ma tiddeċidix, eċċezzjonalment, li jeħtieġ li dokumenti speċifiċi jiġu tradotti jew trasletterati sabiex id-debitur ikun jista’ li jasserixxi d-drittijiet tiegħu.

2.   Kwalunkwe dokument li għandu jiġi indirizzat skont dan ir-Regolament lil qorti jew awtorità kompetenti jista’ wkoll ikun fi kwalunkwe lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, jekk l-Istat Membru kkonċernat ikun indika li jista’ jaċċetta din il-lingwa l-oħra.

3.   Kwalunkwe traduzzjoni li ssir skont dan ir-Regolament għandha ssir minn persuna li tkun ikkwalifikata li tagħmel traduzzjonijiet f’wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 50

Informazzjoni li għandha tingħata mill-Istati Membri

1.   Sat-18 ta' Lulju 2016, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-qrati nominati kompetenti biex toħroġ Ordni tal-Preservazzjoni (Artikolu 6(4));

(b)

l-awtorità nominata kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet (Artikolu 14);

(c)

il-metodi biex tinkiseb l-informazzjoni dwar il-kontijiet disponibbli skont il-liġi nazzjonali tagħhom(Artikolu 14(5));

(d)

il-qrati li quddiemhom għandu jiġi ppreżentat appell (Artikolu 21);

(e)

l-awtorità jew l-awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrasmettu jew jinnotifikaw l-Ordni tal-Preservazzjoni u dokumenti oħrajn skont dan ir-Regolament (il-punt (14) tal-Artikolu 4);

(f)

l-awtorità kompetenti biex teżegwixxi l-Ordni tal-Preservazzjoni skont il-Kapitolu 3;

(g)

il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew nominee jistgħu jiġu preservati skont il-liġi nazzjonali tagħhom (Artikolu 30);

(h)

ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti mill-konfiska skont il-liġi nazzjonali (Artikolu 31);

(i)

jekk, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, il-banek humiex intitolati jimponu tariffi għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet u, jekk dan ikun il-każ, liema parti hija responsabbli b’mod proviżorju u finali biex tħallas dawk it-tariffi (Artikolu 43);

(j)

l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni(Artikolu 44);

(k)

jekk tingħatax xi klassifikazzjoni lil ordnijiet nazzjonali ekwivalenti skont il-liġi nazzjonali (Artikolu 32);

(l)

il-qrati jew, fejn applikabbli, l-awtorità tal-eżekuzzjoni, kompetenti biex tagħti rimedju (Artikolu 33(1), Artikolu 34(1) jew (2));

(m)

il-qrati li quddiemhom għandu jiġi ppreżentat appell, il-perijodu ta’ żmien, jekk ikun stipulat, li fih irid jiġi ppreżentat tali appell skont il-liġi nazzjonali u l-avveniment li jimmarka l-mument li minnu jibda jiskorri dak il-perijodu (l-Artikolu 37);

(n)

indikazzjoni tat-tariffi tal-qorti (Artikolu 42); u

(o)

il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti (Artikolu 49(2)).

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla sussegwenti għal din l-informazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta’ kwalunkwe mezz xieraq, b’mod partikolari permezz tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali.

Artikolu 51

Stabbiliment u emendi sussegwenti tal-formoli

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu u sussegwentement jemendaw il-formoli msemmijin fl-Artikoli 8(1), 10(2), 19(1), 25(1), 27(2), 29(2), u 36(1), it-tienisubparagrafu tal-Artikolu 36(5) u l-Artikolu 37. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2).

Artikolu 52

Il-proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 53

Monitoraġġ u reviżjoni

1.   Sat-18 ta' Jannar 2022, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż evalwazzjoni dwar jekk:

(a)

strumenti finanzjarji għandhomx ikunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u

(b)

l-ammonti kkreditati lill-kont tad-debitur wara l-implimentazzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni jistgħux isiru soġġetti għall-preservazzjoni taħt l-Ordni.

Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn adatt, minn proposta biex jiġi emendat dan ir-Regolament u valutazzjoni tal-impatt tad-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu introdotti.

2.   Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jiġbru u jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni informazzjoni dwar:

(a)

l-għadd ta’ rikorsi għal Ordni tal-Preservazzjoni u l-għadd ta’ każijiet li fihom inħarġet l-Ordni;

(b)

in-numru ta’ rikorsi għal rimedju skont l-Artikoli 33 u 34 u, jekk possibbli, l-għadd ta’ każijiet li fihom ingħata r-rimedju; u

(c)

in-numru ta’ appelli ppreżentati skont l-Artikolu 37 u, jekk possibbli, in-numru ta’ każijiet fejn intlaqa’ l-appell.

KAPITOLU 6

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 54

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-18 ta' Jannar 2017, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 50, li għandu japplika mit-18 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 57.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Mejju 2014.

(3)  ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar proċedimenti ta’ falliment (ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1); Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 19 Volum 01 p. 191.

(5)  Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta’ żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1); Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 01 Volum 01 p. 51.

(6)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31); Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 13 Volum 015 p. 355.

(8)  ĠU C 373, 21.12.2011, p. 4.

(9)  Id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998 dwar il-finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli (ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(11)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(12)  Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).

(13)  Ir-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40).

(14)  Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79).

(15)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1).


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/93


REGOLAMENT (UE) Nru 656/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-punt (d) tal-Artikolu 77(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu f’konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

L-għan ta’ politika tal-Unjoni fil-qasam tal-fruntieri esterni tal-Unjoni huwa li jkun żgurat monitoraġġ effiċjenti tal-qsim tal-fruntieri esterni inkluż permezz tas-sorveljanza fuq il-fruntiera, filwaqt li jingħata kontribut biex jiġu żgurati l-protezzjoni u s-salvataġġ tal-ħajjiet. L-għan tas-sorveljanza fuq il-fruntiera huwa li tipprevjeni qsim mhux awtorizzat fil-fruntieri, sabiex tiġi miġġielda l-kriminalità transkonfinali u biex jinqabdu jew jittieħdu miżuri oħra kontra dawk il-persuni li jkunu qasmu l-fruntiera b’mod irregolari. Is-sorveljanza fuq il-fruntiera għandha tkun effettiva fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ persuni milli jevadu l-kontrolli fil-punti ta’ qsim tal-fruntiera. Għal dan il-għan, is-sorveljanza fuq il-fruntiera mhix limitata għall-identifikazzjoni tat-tentattivi ta’ qsim tal-fruntieri mhux awtorizzat iżda testendi ugwalment għal passi bħall-interċettazzjoni ta’ bastimenti suspettati li qed jippruvaw jidħlu fl-Unjoni mingħajr ma jgħaddu mill-kontrolli fil-fruntieri, kif ukoll arranġamenti maħsuba biex jindirizzaw sitwazzjonijiet bħat-tfittxija u s-salvataġġ li jista’ jkun hemm bżonn waqt operazzjoni ta’ sorveljanza fuq il-fruntiera fuq il-baħar u arranġamenti maħsuba biex jikkonkludu b’suċċess tali operazzjoni.

(2)

Il-politiki tal-Unjoni fil-ġestjoni tal-fruntieri, l-asil u l-immigrazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom għandhom jiġu rregolati mill-prinċipju tas-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri taħt l-Artikolu 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Kull fejn meħtieġ, atti tal-Unjoni adottati fil-qafas ta’ dawk il-politiki għandu jkollhom miżuri adatti biex ikun effettiv dak il-prinċipju u jiġi promoss il-qsim tal-piżijiet inkluż permezz tat-trasferiment, fuq bażi volontarja, tal-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali.

(3)

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun limitat għal operazzjonijiet ta’ sorveljanza tal-fruntieri li jsiru mill-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-baħar tagħhom fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (‘l-Aġenzija’) stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 (2). Il-miżuri investigattivi u punittivi huma regolati mil-liġijiet kriminali nazzjonali u mill-istrumenti eżistenti tal-assistenza legali reċiproka fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali fl-Unjoni.

(4)

L-Aġenzija hija responsabbli mill-koordinazzjoni tal-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, inkluż fir-rigward tas-sorveljanza fuq il-fruntieri. L-Aġenzija hija responsabbli wkoll biex tassisti lill-Istati Membri f’ċirkustanzi li jeħtieġu aktar assistenza teknika fil-fruntieri esterni, b’kont meħud tal-fatt li xi sitwazzjonijiet jistgħu jinvolvu emerġenzi umanitarji u salvataġġ fuq il-baħar. Huma meħtieġa regoli speċifiċi fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ sorveljanza fuq il-fruntiera li jsiru mill-unitajiet marittimi, tal-art u tal-ajru ta’ Stat Membru fil-fruntieri marittimi ta’ Stati Membri oħra jew fl-ibħra internazzjonali fil-kuntest ta’ kooperazzjoni operazzjonali kkoordinata mill-Aġenzija biex tkompli tissaħħaħ tali kooperazzjoni.

(5)

Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi ġirien hija kruċjali biex jiġi evitat il-qsim mhux awtorizzat ta’ fruntieri, biex tiġi miġġielda l-kriminalità transkonfinali u jiġi evitat it-telf tal-ħajja fuq il-baħar. F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 u sa fejn jiġi żgurat il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali tal-migranti, l-Aġenzija tista’ tikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi, b’mod partikolari fir-rigward tal-analiżi tar-riskju u t-taħriġ, u għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi. Meta l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi sseħħ fit-territorju jew fl-ibħra territorjali ta’ dawk il-pajjiżi, l-Aġenzija u l-Istati Membri għandhom jikkonformaw man-normi u l-istandards li jkunu tal-inqas ekwivalenti għal dawk stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni.

(6)

Is-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għandha ssaħħaħ l-iskambju ta’ informazzjoni u l-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-Istati Membri u mal-Aġenzija. Dak għandu jiżgura li l-għarfien tas-sitwazzjoni u l-kapaċità ta’ reazzjoni tal-Istati Membri jitjiebu b’mod konsiderevoli, anke bl-appoġġ tal-Aġenzija, għall-iskopijiet tal-identifikazzjoni, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari u l-kriminalità transkonfinali u għall-kontribuzzjoni biex jiġu żgurati l-protezzjoni u s-salvataġġ tal-ħajjiet tal-migranti mal-fruntieri esterni tagħhom. Meta tikkoordina operazzjonijiet ta’ sorveljanza fuq il-fruntiera, l-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati Membri b’informazzjoni u analiżi dwar dawk l-operazzjonijiet f’konformità ma’ dak ir-Regolament.

(7)

Dan ir-Regolament jissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/UE (4) li ġiet annullata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (‘il-Qorti’) bis-sentenza tagħha tal-5 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża C-355/10.

F’dik is-sentenza, il-Qorti żammet l-effetti tad-Deċiżjoni 2010/252/UE sad-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda. Għaldaqstant, mill-jum tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, dik id-Deċiżjoni m’għandhiex tibqa’ effettiva.

(8)

Waqt l-operazzjonijiet ta’ sorveljanza fil-fruntiera fuq il-baħar, l-Istati Membri għandhom josservaw l-obbligi rispettivi tagħhom skont il-liġi internazzjonali, b’mod partikolari skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar, il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-Protokoll tagħha kontra t-Traffikar tal-Immigranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal u strumenti internazzjonali rilevanti oħrajn.

(9)

Meta tikkoordina l-operazzjonijiet ta’ sorveljanza fil-fruntieri fuq il-baħar, l-Aġenzija għandha tissodisfa l-kompiti tagħha f’konformità sħiħa mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (‘il-Karta’) u l-liġi internazzjonali rilevanti, b’mod partikolari dik imsemmija fil-premessa (8).

(10)

F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u l-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, kwalunkwe miżura li tittieħed waqt l-operazzjoni ta’ sorveljanza għandha tkun proporzjonata mal-għanijiet segwiti, ma tkunx diskriminatorja u tirrispetta bis-sħiħ id-dinjità tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tar-refuġjati u ta’ dawk li jfittxu asil, inkluż il-prinċipju ta’ non-refoulement. L-Istati Membri u l-Aġenzija huma marbuta bid-dispożizzjonijiet tal-acquis dwar l-asil, u b’mod partikolari d-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali li jsiru fit-territorju, inkluż fil-fruntiera, fl-ibħra territorjali jew f’żoni ta’ tranżitu tal-Istati Membri.

(11)

L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), b’mod partikolari fir-rigward tal-assistenza li għandha tingħata lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.

(12)

Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat f’konformità sħiħa mal-prinċipju ta’ non-refoulement kif definit fil-Karta u kif interpretat bil-każistika tal-Qorti u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

F’konformità ma’ dak il-prinċipju, ebda persuna m’għandha tiżbarka fi, tkun sfurzata tidħol, titwassal sa jew inkella tingħata lill-awtoritajiet ta’ pajjiż fejn, inter alia, ikun hemm riskju serju li din tkun soġġetta għal piena tal-mewt, tortura, persekuzzjoni jew trattament jew kastig inuman jew degradanti ieħor, jew fejn il-ħajja jew il-libertà tagħha jkunu mhedda minħabba r-razza, reliġjon, nazzjonalità, orjentazzjoni sesswali, sħubija fi grupp soċjali partikolari jew opinjoni politika, jew li minn liema pajjiż hemm riskju serju ta’ espulsjoni, tneħħija jew estradizzjoni lejn pajjiż ieħor bi ksur tal-prinċipju ta’ non-refoulement.

(13)

L-eżistenza possibbli ta’ arranġament bejn Stat Membru u pajjiż terz ma jeħlisx lill-Istati Membri mill-obbligi tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni u l-liġi internazzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tal-konformità mal-prinċipju ta’ non-refoulement, kull meta jkunu konxji jew għandhom ikunu konxji li nuqqasijiet sistemiċi fil-proċedura tal-asil u fil-kundizzjonijiet ta’ akkoljenza ta’ dawk li jfittxu asil f’dak il-pajjiż terz jammontaw għal raġunijiet sostanzjali biex wieħed jemmen li min ifittex asil jiffaċċja riskju reali li jkun soġġett għal trattament inuman jew degradanti jew fejn ikunu konxji jew għandhom ikunu konxji li dak il-pajjiż terz huwa involut fi prattiki bi ksur tal-prinċipju ta’ non-refoulement.

(14)

Waqt operazzjoni tas-sorveljanza fuq il-fruntiera fil-baħar, tista’ tinqala’ sitwazzjoni fejn ikun meħtieġ li tingħata assistenza lil persuni li jinsabu f’diffikultà. F’konformità mal-liġi internazzjonali, kull Stat għandu jobbliga lill-kaptan ta’ bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu, sa fejn ikun jista’ jagħmel dan mingħajr periklu serju għall-bastiment, l-ekwipaġġ jew il-passiġġieri, biex jagħti assistenza bla dewmien lil kwalunkwe persuna li tinstab fil-baħar f’periklu li tintilef u li jipproċedi malajr kemm jista’ jkun biex isalva lill-persuni f’diffikultà. Tali assistenza għandha tingħata tkun xi tkun in-nazzjonalità jew l-istatus tal-persuni li għandhom jingħataw l-assistenza jew taċ-ċirkustanzi li jinsabu fihom. Il-kaptan tal-bastiment u l-ekwipaġġ m’għandhomx jiffaċċjaw penali kriminali għall-unika raġuni li jkunu salvaw persuna f’diffikultà fuq il-baħar u ħaduha f’post sigur.

(15)

L-obbligu li tingħata assistenza lil persuni li jinsabu f’diffikultà għandu jitwettaq mill-Istati Membri f’konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-istrumenti internazzjonali li jirregolaw is-sitwazzjonijiet ta’ tfittxija u salvataġġ u f’konformità mar-rekwiżiti dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dan ir-Regolament ma jaffettwax ir-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tat-tfittxija u s-salvataġġ inkluż biex jiżguraw li l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni jsiru b’tali mod li l-persuni salvati jkunu jistgħu jitwasslu f’post sigur.

(16)

Meta ż-żona operazzjonali ta’ operazzjoni fuq il-baħar tinkludi r-reġjun ta’ tfittxija u s-salvataġġ ta’ pajjiż terz, għandu jkun hemm l-istabbiliment ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mal-awtoritajiet ta’ tfittxija u salvataġġ ta’ dak il-pajjiż terz fl-ippjanar ta’ operazzjoni fuq il-baħar, biex b’hekk jiġi żgurat li dawk l-awtoritajiet ikunu jistgħu iwieġbu għall-każijiet ta’ tfittxija u salvataġġ li jiżviluppaw fir-reġjun ta’ tfittxija u salvataġġ tagħhom.

(17)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004, l-operazzjonijiet tas-sorveljanza fuq il-fruntiera kkoordinati mill-Aġenzija jsiru f’konformità mal-pjan operazzjonali. Bl-istess mod, fir-rigward tal-operazzjonijiet fuq il-baħar, il-pjan operazzjonali għandu jinkludi informazzjoni speċifika dwar l-applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-leġislazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika fejn issir l-operazzjoni konġunta, il-proġett pilota jew l-intervent rapidu, inkluż referenzi għal-liġi tal-Unjoni u għal-liġi internazzjonalidwar l-interċettazzjoni, is-salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. Il-pjan operazzjonali għandu jkun stabbilit f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li jirregola l-interċettazzjoni, is-salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ sorveljanza tal-fruntiera fuq il-baħar ikkoordinati mill-Aġenzija u b’kont meħud taċ-ċirkostanzi partikolari tal-operazzjoni kkonċernata.

Il-pjan operazzjonali għandu jinkludi proċeduri li jiżguraw li l-persuni bi ħtiġijiet ta’ protezzjoni internazzjonali, il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-minorenni mhux akkumpanjati u persuni vulnerabbli oħra jiġu identifikati u jingħataw l-assistenza adatta, inkluż l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali.

(18)

Il-prassi taħt ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 hija li għal kull operazzjoni fuq il-baħar, tkun stabbilita struttura ta’ koordinazzjoni fl-Istat Membru ospitanti, magħmula minn uffiċjali mill-Istat Membru ospitanti, uffiċjali mistiedna u rappreżentanti tal-Aġenzija, inkluż l-Uffiċjal ta’ Koordinazzjoni tal-Aġenzija. Din l-istruttura ta’ koordinazzjoni, li normalment tissejjaħ iċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni, għandha tintuża bħala mezz ta’ komunikazzjoni bejn l-uffiċjali involuti fl-operazzjoni fuq il-baħar u l-awtoritajiet ikkonċernati.

(19)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikoli 2 u 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u mill-Karta, b’mod partikolari r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-ħajja, il-projbizzjoni tat-tortura u trattament jew kastig inuman jew degradanti, il-projbizzjoni tat-traffikar tal-bnedmin, id-dritt għal-libertà u s-sigurtà, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-asil u l-protezzjoni mit-tneħħija u t-tkeċċija, il-prinċipju ta’ non-refoulement u l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, id-dritt għal rimedju effettiv u d-drittijiet tat-tfal. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat mill-Istati Membri u mill-Aġenzija f’konformità ma’ dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(20)

Minħabba li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-adozzjoni ta’ regoli speċifiċi għas-sorveljanza fuq il-fruntiera tal-baħar mill-gwardji tal-fruntieri li joperaw taħt il-koordinazzjoni tal-Aġenzija, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-differenzi fil-liġijiet u l-prassi tagħhom, iżda jista’, minħabba n-natura multinazzjonali tal-operazzjonijiet, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(21)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhix marbuta bih u lanqas soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Minħabba li dan ir-Regolament jibbaża fuq l-acquis ta’ Schengen, id-Danimarka għandha, f’konformità mal-Artikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur wara li l-Kunsill ikun iddeċieda dwar dan ir-Regolament, jekk hijiex se timplimentah fil-liġi nazzjonali tagħha.

(22)

Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament huwa żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen skont il-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u mir-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (8), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt A, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE (9).

(23)

Fir-rigward tal-Isvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (10), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt A, tad-Deċiżjoni 1999/437/KE li jinqara flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE (11)

(24)

Fir-rigward tal-Liechtenstein, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fis-sens tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (12), li jaqa’ fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punti A, tad-Deċiżjoni 1999/437/KE li jinqara flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE (13).

(25)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih ir-Renju Unit ma jiħux sehem, f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE (14); għaldaqstant, ir-Renju Unit mhuwiex jieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(26)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tiħux sehem, f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (15). Għaldaqstant, l-Irlanda mhijiex tieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għal operazzjonijiet ta’ sorveljanza fuq il-fruntiera li jsiru mill-Istati Membri mal-fruntieri esterni fl-ibħra tagħhom fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali koordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(1)

‘Aġenzija’ tfisser l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 2007/2004;

(2)

‘operazzjoni fuq il-baħar’ tfisser operazzjoni konġunta, proġett pilota jew intervent rapidu li jsir mill-Istati Membri għas-sorveljanza fuq il-fruntieri esterni fl-ibħra tagħhom bil-koordinazzjoni tal-Aġenzija;

(3)

‘Stat Membru ospitanti’ tfisser Stat Membru li fih isseħħ operazzjoni fuq il-baħar jew li minnu tiġi varata;

(4)

‘Stat Membru parteċipanti’ tfisser Stat Membru li jipparteċipa f’operazzjoni fuq il-baħar billi jipprovdi tagħmir tekniku, gwardji tal-fruntiera skjerati bħala parti mit-Timijiet ta’ Gwardji tal-Fruntiera Ewropea jew persunal rilevanti ieħor iżda li mhuwiex Stat Membru ospitanti;

(5)

‘unità parteċipanti’ tfisser unità marittima, tal-art jew tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru ospitanti jew ta’ Stat Membru parteċipanti li jieħu sehem f’operazzjoni fuq il-baħar;

(6)

‘Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni’ tfisser l-istruttura ta’ koordinazzjoni stabbilita fl-Istat Membru għall-koordinazzjoni ta’ operazzjoni fuq il-baħar;

(7)

‘Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni’ tfisser iċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni stabbilit għall-finijiet tas-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur) f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1052/2013;

(8)

‘pjan operazzjonali’ tfisser il-pjan operazzjonali msemmi fl-Artikoli 3a jew l-Artikolu 8e tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004;

(9)

‘bastiment’ tfisser kwalunkwe tip ta’ inġenju tal-ilma, inklużi d-dgħajjes, id-dingis, il-pjattaformi li jżommu fil-wiċċ, l-inġenju ma jiċċaqlaqx u l-idroplani, li jintużaw jew li jistgħu jintużaw fuq il-baħar;

(10)

‘bastiment apolidi’ tfisser bastiment mingħajr nazzjonalità jew assimilat ma’ bastiment mingħajr nazzjonalità meta l-bastiment ma jkunx ingħata id-dritt minn xi Stat li jtajjar il-bandiera tiegħu jew meta jkun qed ibaħħar bil-bnadar ta’ żewġ Stati jew aktar, u jużahom skont il-konvenjenza;

(11)

‘Protokoll kontra t-Traffikar tal-Immigranti’ tfisser il-Protokoll kontra t-Traffikar tal-Immigranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, li jissupplimenta l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali ffirmata f’Palermo, l-Italja f’Diċembru 2000;

(12)

‘post ta’ sikurezza’ tfisser post fejn l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ jitqiesu li jitterminaw u fejn is-sikurezza tal-ħajja ta’ min isalva mhix mhedda, fejn jistgħu jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi umani tagħhom u minn fejn jistgħu jsiru l-arranġamenti għat-trasportazzjoni għad-destinazzjoni li jmiss jew id-destinazzjoni finali għal min isalva, b’kont meħud tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tagħhom f’konformità mal-prinċipju ta’ non-refoulement;

(13)

‘Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ’ tfisser unità responsabbli għall-promozzjoni ta’ organizzazzjoni effiċjenti ta’ servizzi ta’ tfittxija u salvataġġ u għall-koordinazzjoni tat-twettiq ta’ operazzjonijiet ta’ tfittxija u salvataġġ f’reġjun ta’ tfittxija u salvataġġ kif definit fil-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi tal-1979;

(14)

‘żona kontigwa’ tfisser żona kontigwa għall-ibħra territorjali kif definita fl-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, fejn ipprokklamata formalment;

(15)

‘Stat Membru kostali’ tfisser Stat Membru li fl-ibħra territorjali jew fiż-żona kontigwa tiegħu isseħħ interċezzjoni.

KAPITOLU II

REGOLI ĠENERALI

Artikolu 3

Sikurezza fuq il-baħar

Il-miżuri meħuda għall-fini ta’ operazzjoni fuq il-baħar għandhom isiru b’tali mod li, f’kull ċirkostanza, jiżguraw is-sikurezza tal-persuni interċettati jew salvati, is-sikurezza tal-unitajiet parteċipanti jew dik tal-partijiet terzi.

Artikolu 4

Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta’ non-refoulement

1.   Ebda persuna m’għandha, bi ksur tal-prinċipju tan-nonrefoulement, tiżbarka fi, tkun sfurzata tidħol, titwassal sa jew inkella tingħata lill-awtoritajiet ta’ pajjiż fejn, inter alia, ikun hemm riskju serju li hu jew hi jkunu soġġetti għal piena tal-mewt, tortura, persekuzzjoni jew trattament jew kastig inuman jew degradanti ieħor, jew fejn il-ħajja jew il-libertà tiegħu jew tagħha jkunu mhedda minħabba r-razza, reliġjon, nazzjonalità, orjentazzjoni sesswali, sħubija fi grupp soċjali partikolari jew opinjoni politika tiegħu jew tagħha; jew li minnu hemm riskju serju ta’ espulsjoni, tneħħija jew estradizzjoni lejn pajjiż ieħor bi ksur tal-prinċipju ta’ non-refoulement.

2.   Meta jikkunsidra l-possibbiltà ta’ żbark f’pajjiż terz, fil-kuntest tal-ippjanar ta’ operazzjoni fuq il-baħar, l-Istat Membru ospitanti, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri parteċipanti u l-Aġenzija, għandu jieħu kont tas-sitwazzjoni ġenerali f’dak il-pajjiż terz.

Il-valutazzjoni tas-sitwazzjoni ġenerali f’pajjiż terz għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni derivata minn firxa wiesgħa ta’ sorsi, li jistgħu jinkludi Stati Membri oħra, korpi tal-Unjoni, uffiċċji u aġenziji oħra, u organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti u tista’ tieħu kont li jeżistu ftehimiet u proġetti dwar il-migrazzjoni u l-asil li jkunu saru f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u permezz ta’ fondi tal-Unjoni. Dik il-valutazzjoni għandha tkun parti mill-pjan operazzjonali u għandha tingħata lill-unitajiet parteċipanti. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi aġġornata kif meħtieġ.

Persuni interċettati jew salvati ma għandhomx jitniżżlu, jiġu mġiegħla jidħlu, immexxija lejn jew inkella mogħtija lill-awtoritajiet ta’ pajjiż terz meta l-Istat Membru ospitanti jew l-Istati Membri parteċipanti jkunu konxji jew għandhom ikunu konxji li dak il-pajjiż terz huwa involut fi prattiki kif deskritt fil-paragrafu 1.

3.   Waqt operazzjoni fuq il-baħar, qabel ma l-persuni interċettati jew salvati jitniżżlu fi, ikunu mġiegħla jidħlu, imwassla sa jew b’xi mod ieħor mogħtija lill-awtoritajiet ta’ pajjiż terz u b’kont meħud tal-valutazzjoni tas-sitwazzjoni ġenerali f’dak il-pajjiż terz f’konformità mal-paragrafu 2, l-unitajiet parteċipanti għandhom, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, jużaw il-mezzi kollha biex jidentifikaw il-persuni interċettati jew salvati, jivvalutaw iċ-ċirkostanzi personali tagħhom, jinfurmawhom bid-destinazzjoni tagħhom b’mod li dawk il-persuni jifhmu jew jista’ b’mod raġonevoli jidhru li jifhmu u jagħtuhom l-opportunità li jesprimu kwalunkwe raġuni għalxiex jaħsbu li l-fatt li tniżżlu fil-post propost jikser il-prinċipju ta’ non-refoulement.

Għal dawk l-iskopijiet għandhom jingħataw aktar dettalji fil-pjan operazzjonali inkluż, fejn meħtieġ, id-disponibbiltà ta’ persunal mediku, interpreti, konsulenti legali u esperti rilevanti oħra bbażati fuq ix-xatt tal-Istati Membri ospitanti u parteċipanti. Kull unità parteċipanti għandha tinkludi mill-inqas persuna waħda b’taħriġ bażiku tal-ewwel għajnuna.

Ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 13 għandu, ibbażati fuq l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri ospitanti u parteċipanti, inklużi aktar dettalji dwar każijiet ta’ żbark f’pajjiżi terzi u kif kull element tal-proċeduri mniżżla fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ġie applikat mill-unitajiet parteċipanti biex tiżgura l-konformità mal-prinċipju ta’ non-refoulement.

4.   Matul operazzjoni fuq il-baħar, l-unitajiet parteċipanti għandhom jindirizzaw il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, inklużi l-minorenni mhux akkumpanjati, tal-vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin, il-persuni li jkollhom bżonn urġenti ta’ assistenza medika, il-persuni b’diżabbiltà, il-persuni li jkollhom bżonn protezzjoni internazzjonali u persuni oħrajn li jkunu f’sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli.

5.   Kwalunkwe skambju ma’ pajjiżi terzi ta’ data personali miksuba matul operazzjoni fuq il-baħar għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandha tkun strettament limitata għal dak li huwa assulutament meħtieġ u għandhom isiru f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), mad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (17) u d-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data.

L-iskambju bejn pajjiżi terzi ta’ data personali dwar persuni interċettati jew salvati miksuba matul operazzjoni fuq il-baħar għandu jkun ipprojbit fejn ikun hemm riskju serju ta’ ksur tal-prinċipji ta’ non-refoulement.

6.   Meta jkunu qed jaqdu dmirijiethom, l-unitajiet parteċipanti għandhom jirrispettaw b’mod sħiħ id-dinjità tal-bniedem.

7.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-miżuri kollha mittieħda minn Stati Membri jew mill-Aġenzija f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

8.   Il-gwardjani tal-fruntiera u persunal ieħor li jipparteċipaw fl-operazzjoni fuq il-baħar għandhom jitħarrġu fir-rigward tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ drittijiet fundamentali, il-liġi dwar ir-refuġjati u l-iskema legali internazzjonali dwar it-tfittxija u s-salvataġġ f’konformità mat-tieni paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

KAPITOLU III

REGOLI SPEĊIFIĊI

Artikolu 5

Identifikazzjoni

1.   Hekk kif jiġi misjub, l-unitajiet parteċipanti għandhom jersqu lejn bastiment issuspettat li jkun qed iġorr persuni li qed jevadu jew għandhom l-intenzjoni li jevadu kontrolli fil-punti tal-qsim tal-fruntiera jew li jkunu involuti fit-traffikar ta’ migranti bil-baħar sabiex josservaw l-identità u n-nazzjonalità tiegħu u, sakemm jittieħdu miżuri oħrajn, għandhom jissorveljaw dak il-bastiment minn distanza prudenti filwaqt li jieħdu l-prekwazjonijiet kollha meħtieġa. L-unitajiet parteċipanti għandhom jiġbru u immedjatament jirrapportaw l-informazzjoni dwar dak il-bastiment liċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni, inkluż, fejn possibbli, informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-persuni abbord, partikolarment jekk ikunx hemm riskju imminenti għal ħajjithom jew jekk ikunx hemm persuni li jeħtieġu assistenza medika b’mod urġenti. Iċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni għandu jibgħat dik l-informazzjoni liċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti.

2.   Fejn bastiment ikun ser jidħol jew ikun daħal fl-ibħra territorjali jew fiż-żona kontigwa ta’ Stat Membru li ma jkunx parteċipanti fl-operazzjoni fuq il-baħar, l-unitajiet parteċipanti għandhom jiġbru u jirrapportaw l-informazzjoni dwar dak il-bastiment liċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni, li għandu jibgħat dik l-informazzjoni liċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

3.   L-unitajiet parteċipanti għandhom jiġbru u jirrapportaw l-informazzjoni dwar kwalunkwe bastiment issuspettat li jkun involut f’attivitajiet illegali fuq il-baħar, li jkunu barra mill-ambitu tal-operazzjoni fuq il-baħar, liċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni, li għandu jibgħat dik l-informazzjoni liċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 6

Interċettazzjoni fl-ibħra territorjali

1.   Fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru ospitanti jew Stat Membru parteċipanti ġar, dak l-Istat Membru għandu jawtorizza lill-unitajiet parteċipanti biex jieħdu waħda mill-miżuri li ġejjin jew aktar fejn ikun hemm bażi raġonevoli biex jissusspettaw li bastiment jista’ jkun qed iġorr persuni li għandhom l-intenzjoni li jevadu kontrolli fil-punti tal-qsim tal-fruntieri jew ikun involut fit-traffikar ta’ migranti fuq il-baħar:

(a)

jitolbu informazzjoni u dokumentazzjoni dwar is-sjieda, ir-reġistrazzjoni u l-elementi relatati mal-vjaġġ tal-bastiment, u dwar l-identità, in-nazzjonalità u data oħra rilevanti dwar il-persuni abbord, inkluż jekk ikunx hemm persuni li jeħtieġu assistenza medika b’mod urġenti, u jagħmlu lill-persuni abbord konxji li jistgħu ma jkunux awtorizzati jaqsmu l-fruntiera;

(b)

iwaqqfu, jitilgħu abbord u jfittxu l-bastiment, il-merkanzija tiegħu u l-persuni abbord, u jinterrogaw lill-persuni abbord u jinfurmawhom li l-persuni li qed jidderieġu l-bastiment jistgħu jiffaċċaw pieni talli ffaċilitaw il-vjaġġ.

2.   Jekk tinstab evidenza li tikkonferma dak is-suspett, dak l-Istat Membru ospitanti jew Stat Membru parteċipanti ġar jista’ jawtorizza lill-unitajiet parteċipanti biex jieħdu waħda mill-miżuri li ġejjin jew aktar:

(a)

il-bastiment jiġi kkonfiskat u l-persuni abbord jiġu arrestati;

(b)

jagħtu ordni biex il-bastiment jibdel ir-rotta tiegħu ‘l barra minn jew lejn destinazzjoni barra mill-ibħra territorjali jew iż-żona kontigwa, u jeskortaw jew isegwu mill-qrib il-bastiment sakemm jiġi kkonfermat li l-bastiment ikun qed iżomm ma’ dik ir-rotta partikolari mogħtija;

(c)

imexxu lill-bastiment jew lill-persuni abbord lejn l-Istat Membru kostali f’konformità mal-pjan operazzjonali.

3.   Kwalunkwe miżura li tittieħed f’konformità mal-paragrafu 1 jew 2 għandha tkun proporzjonata u ma għandhiex tmur lil hinn minn dak meħtieġ biex jinkisbu l-objettivi ta’ dan l-Artikolu.

4.   Għall-iskopijiet tal-paragrafi 1 u 2, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni kif adatt lill-unità parteċipanti permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

L-unità parteċipanti għandha tinforma lill-Istat Membru ospitanti, permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni, kull meta l-kaptan tal-bastiment jitlob li jiġi nnotifikat aġent diplomatiku jew uffiċjal tal-konsulat tal-Istat tal-bandiera.

5.   Fejn ikun hemm bażi raġonevoli biex jiġi ssuspettat li bastiment apolidi ikun qed iġorr persuni bil-ħsieb li jevadu l-kontrolli fil-punti tal-qsim tal-fruntieri jew ikun involut fit-traffikar ta’ persuni bil-baħar, l-Istat Membru ospitanti jew l-Istat Membru parteċipanti ġar li dak il-bastiment apolidi ġie interċettat fl-ibħra territorjali tiegħu għandu jawtorizza waħda mill-miżuri jew aktar stabbiliti fil-paragrafu 1 u jista’ jawtorizza waħda mill-miżuri jew aktar stabbiliti fil-paragrafu 2. L-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni b’mod adatt lill-unità parteċipanti permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

6.   Kwalunkwe attività operazzjonali fl-ibħra territorjali ta’ Stat Membru li ma jkunx qed jipparteċipa fl-operazzjoni fuq il-baħar għandha titwettaq f’konformità mal-awtorizzazzjoni ta’ dak l-Istat Membru. L-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni ibbażata fuq l-azzjoni awtorizzata minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 7

Interċettazzjoni fl-ibħra internazzjonali

1.   Fl-ibħra internazzjonali, fejn ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li bastiment huwa involut fit-traffikar ta’ migranti bil-baħar, l-unitajiet parteċipanti għandhom jieħdu waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin, soġġett għall-awtorizzazzjoni tal-Istat tal-bandiera f’konformità mal-Protokoll kontra t-Traffikar tal-Migranti, u fejn rilevanti, mal-liġi nazzjonali u l-liġi internazzjonali:

(a)

jitolbu informazzjoni u dokumentazzjoni dwar is-sjieda, ir-reġistrazzjoni u l-elementi relatati mal-vjaġġ tal-bastiment, u dwar l-identità, in-nazzjonalità u data oħra rilevanti dwar il-persuni abbord, inkluż jekk ikunx hemm persuni li jeħtieġu assistenza medika b’mod urġenti;

(b)

iwaqqfu, jitilgħu abbord u jfittxu l-bastiment, il-merkanzija tiegħu u l-persuni abbord, u jinterrogaw lill-persuni abbord u jinfurmawhom li l-persuni li qed jidderieġu l-bastiment jistgħu jiffaċċaw pieni talli ffaċilitaw il-vjaġġ.

2.   Jekk tinstab evidenza li tikkonferma dak is-suspett, l-unitajiet parteċipanti jistgħu jieħdu waħda mill-miżuri li ġejjin jew aktar, soġġetti għall-awtorizzazzjoni tal-Istat tal-bandiera, f’konformità mal-Protokoll kontra t-Traffikar tal-Migranti, u fejn rilevanti, il-liġi nazzjonali u l-liġi internazzjonali:

(a)

il-bastiment jiġi kkonfiskat u l-persuni abbord jiġu arrestati;

(b)

iwissu u jordnaw lill-bastiment ma jidħolx fl-ibħra territorjali jew iż-żona kontigwa, u fejn meħtieġ jitolbu biex il-bastiment jibdel ir-rotta tiegħu lejn destinazzjoni differenti mill-ibħra territorjali jew iż-żona kontigwa;

(c)

jikkonduċu lill-bastiment jew il-persuni abbord lejn pajjiż terz jew inkella jgħaddu l-bastiment jew lill-persuni abbord f’idejn l-awtoritajiet ta’ pajjiż terz;

(d)

jikkonduċu lill-bastiment jew il-persuni abbord lejn l-Istat Membru ospitanti jew lejn Stat Membru parteċipanti ġar.

3.   Kwalunkwe miżura li tittieħed f’konformità mal-paragrafu 1 jew 2 għandha tkun proporzjonata u ma għandhiex tmur lil hinn minn dak meħtieġ biex jinkisbu l-objettivi ta’ dan l-Artikolu.

4.   Għall-iskopijiet tal-paragrafi 1 u 2, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni kif adatt lill-unità parteċipanti permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

5.   Fejn il-bastiment ikun qed itajjar il-bandiera jew juri l-marki tar-reġistrazzjoni tal-Istat Membru ospitanti jew ta’ Stat Membru parteċipanti, dak l-Istat Membru, wara li jikkonferma n-nazzjonalità tal-bastiment, jista’ jawtorizza waħda mill-miżuri jew aktar stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2. Wara, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni b’mod adatt lill-unità parteċipanti permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

6.   Fejn il-bastiment ikun qed itajjar il-bandiera jew juri l-marki tar-reġistrazzjoni ta’ Stat Membru li ma jkunx parteċipanti fl-operazzjoni fuq il-baħar jew ta’ pajjiż terz, l-Istat Membru ospitanti jew Stat Membru parteċipanti, skont liema unità parteċipanti tinterċetta dak il-bastiment, għandu jinnotifika lill-Istat tal-bandiera, għandu jitlob konferma tar-reġistrazzjoni u, jekk in-nazzjonalità tiġi kkonfermata, huwa għandu jitlob li l-Istat tal-bandiera jieħu azzjoni biex iwaqqaf il-bastiment tiegħu milli jintuża għat-traffikar ta’ migranti. Jekk l-Istat tal-bandiera ma jkunx irid jew ma jkunx jista’ jagħmel dan direttament jew bl-assistenza tal-Istat Membru li għandu l-unità parteċipanti, dak l-Istat Membru għandu jitlob awtorizzazzjoni mill-Istat tal-bandiera biex jieħu kwalunkwe miżura stabbilita fil-paragrafi 1 u 2. L-Istat Membru ospitanti jew l-Istat Membru parteċipanti għandu jinforma liċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni bi kwalunkwe komunikazzjoni mal-Istat tal-bandiera u bl-azzjonijiet maħsuba jew bil-miżuri awtorizzati mill-Istat tal-bandiera. Wara, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni b’mod adatt lill-unità parteċipanti permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

7.   Fejn, minkejja li jkun qed itajjar bandiera barranija jew jirrifjuta li juri l-bandiera tiegħu, ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li l-bastiment ikun, fil-verità, tal-istess nazzjonalità tal-unità parteċipanti, dik l-unità parteċipanti għandha tivverifika d-dritt tal-bastiment li jtajjar il-bandiera tagħha. Għal dak il-għan, hija tista’ tavviċina l-bastiment issuspettat. Jekk jibqa’ s-suspett, hija għandha tipproċedi b’aktar eżami abbord il-bastiment, li għandu jsir bil-kunsiderazzjoni kollha possibbli.

8.   Fejn, minkejja li jkun qed itajjar bandiera barranija jew jirrifjuta li juri l-bandiera tiegħu, ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li l-bastiment ikun, fil-verità, tal-istess nazzjonalità tal-Istat Membru ospitanti jew ta’ Stat Membru parteċipanti, l-unità parteċipanti għandha tivverifika d-dritt tal-bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu.

9.   Fejn, fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 7 jew 8, hemm xiehda li tikkonferma li s-suspett dwar in-nazzjonalità tal-bastiment ikollhom bażi, dak l-Istat Membru ospitanti jew dak l-Istat Membru parteċipanti jista’ jawtorizza waħda mill-miżura jew iktar stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2. Wara, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ordni b’mod adatt lill-unità parteċipanti permezz taċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

10.   Sa meta toħroġ awtorizzazzjoni jew fin-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni mill-Istat tal-bandiera, il-bastiment għandu jiġi ssorveljat minn distanza prudenti. Ma għandha tittieħed l-ebda miżura oħra mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa tal-Istat tal-bandiera, minbarra dawk meħtieġa biex jitneħħa periklu imminenti għal ħajjet il-persuni jew dawk il-miżuri li jirriżultaw minn ftehimiet bilaterali jew multilaterali rilevanti.

11.   Fejn ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li bastiment apolidi jkun involut fit-traffikar ta’ migranti bil-baħar, l-unità parteċipanti tista’ titla’ abbord u tagħmel tfittxija fil-bastiment bil-ħsieb li tivverifika li huwa apolidi. Jekk tinstab evidenza li tikkonferma dak is-suspett, l-unità parteċipanti għandha tinforma lill-Istat Membru ospitanti li jista’, direttament jew bl-assistenza tal-Istat Membru li għandu l-unità parteċipanti, jieħu aktar miżuri adatti kif stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 f’konformità mal-liġi nazzjonali u l-liġi internazzjonali.

12.   Stat Membru li l-unità parteċipanti tiegħu tkun ħadet kwalunkwe miżura f’konformità mal-paragrafu 1 għandu jinforma minnufih lill-Istat tal-bandiera bir-riżultat ta’ dik il-miżura.

13.   L-uffiċjal nazzjonali li jirrappreżenta lill-Istat Membru ospitanti jew Stat Membru parteċipanti fiċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni għandu jkun responsabbli għall-faċilitazzjoni tal-komunikazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti ta’ dak l-Istat Membru kkonċernat meta jitlob l-awtorizzazzjoni biex jivverifika d-dritt tal-bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu jew li jieħu kwalunkwe miżura stabbilita fil-paragrafi 1 u 2.

14.   Fejn jirriżulta li r-raġunijiet biex wieħed jissuspetta li bastiment ikun involut fit-traffikar tal-migranti fl-ibħra internazzjonali jkunu bla bażi jew fejn l-unità parteċipanti ma jkollhiex ġurisdizzjoni biex taġixxi, iżda jibqa’ suspett raġonevoli li l-bastiment ikun qed iġorr persuni bil-ħsieb li jilħqu l-fruntiera ta’ Stat Membru u li jevadu l-kontrolli fil-punti tal-qsim tal-fruntieri, dak il-bastiment għandu jkompli jiġi ssorveljat. Iċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni għandu jikkomunika l-informazzjoni dwar dak il-bastiment liċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni tal-Istati Membri li jkun dirett lejhom.

Artikolu 8

Interċettazzjoni fiż-żona kontigwa

1.   Fiż-żona kontigwa tal-Istat Membru ospitanti jew ta’ Stat Membru parteċipanti ġar, il-miżuri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 6 għandhom jittieħdu f’konformità ma’ dawk il-paragrafi u mal-paragrafi 3 u 4. Kwalunkwe awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1) u (2) tista’ tingħata biss għal miżuri li jkunu meħtieġa biex jiġi evitat il-ksur tal-liġijiet u r-regolamenti rilevanti fit-territorju jew fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru.

2.   Il-miżuri stabbiliti fl-Artikoli 6(1) u (2) ma għandhomx jittieħdu fiż-żona kontigwa ta’ Stat Membru li ma jkunx parteċipanti fl-operazzjoni fuq il-baħar mingħajr l-awtorizzazzjoni ta’ dak l-Istat Membru. Iċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni għandu jiġi infurmat bi kwalunkwe komunikazzjoni ma’ dak l-Istat Membru u bl-azzjoni sussegwenti awtorizzata minn dak l-Istat Membru. Jekk dak l-Istat Membru ma jagħtix awtorizzazzjoni u fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li l-bastiment ikun qed iġorr persuni bil-ħsieb li jilħqu l-fruntiera ta’ Stat Membru, għandu japplika l-Artikolu 7(14).

3.   Fejn bastiment apolidi jgħaddi miż-żona kontigwa, għandu japplika l-Artikolu 7(11).

Artikolu 9

Sitwazzjonijiet ta’ tfittxija u salvataġġ

1.   L-Istati Membri għandhom josservaw l-obbligu tagħhom li jagħtu l-assistenza lil kwalunkwe bastiment jew persuna li tinsab f’diffikultà u matul operazzjoni fuq il-baħar, huma għandhom jiżguraw li l-unitajiet parteċipanti tagħhom ikunu konformi ma’ dak l-obbligu, f’konformità mal-liġi internazzjonali u fir- rispett tad-drittijiet fundamentali. Huma għandhom jagħmlu dan tkun xi tkun in-nazzjonalità jew l-istatus ta’ tali persuna jew taċ-ċirkustanzi li tinstab fihom.

2.   Għall-fini li jiġu ttrattati sitwazzjonijiet ta’ tfittxija u salvataġġ matul operazzjoni fuq il-baħar, il-pjan operazzjonali għandu jkun fih, f’konformità mal-liġi internazzjonali rilevanti inkluż dik dwar it-tfittxija u s-salvataġġ, tal-inqas id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

Meta, waqt l-operazzjoni fuq il-baħar, l-unitajiet parteċipanti jkollhom raġuni għaliex jaħsbu li qed jiffaċċaw fażi ta’ inċertezza, twissija jew diffikultà fir-rigward ta’ bastiment jew kwalunkwe persuna abbord, huma għandhom immedjatament jibagħtu l-informazzjoni kollha disponibbli liċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ responsabbli għar-reġjun tat-tfittxija u s-salvataġġ li fih tinqala’ s-sitwazzjoni u huma għandhom ikunu disponibbli għal dak iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ.

(b)

L-unitajiet parteċipanti għandhom jinfurmaw liċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni mill-aktar fis possibbli bi kwalunkwe kuntatt maċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ u bl-azzjoni li tittieħed minnhom.

(c)

Bastiment jew il-persuni abbord għandhom jitqiesu li huma f’fażi ta’ inċertezza b’mod partikolari:

(i)

meta persuna tkun ġiet irrapportata nieqsa jew bastiment suppost ikun ilu li wasal; jew

(ii)

meta persuna jew bastiment ikun naqas milli jagħmel pożizzjoni mistennija jew rapport dwar is-sigurtà.

(d)

Bastiment jew il-persuni abbord għandhom jitqiesu li huma f’fażi ta’ twissija b’mod partikolari:

(i)

meta, wara fażi ta’ inċertezza, jipprovaw jistabbilixxu kuntatt ma’ persuna jew bastiment u ma jirnexxilhomx u l-inkjesti indirizzati lil sorsi adatti oħra ma kinux ta’ suċċess; jew

(ii)

meta tasal informazzjoni li tindika li l-effiċjenza operazzjonali ta’ bastiment tkun iddgħajfet iżda mhux b’tali mod li tkun probabbli sitwazzjoni ta’ diffikultà.

(e)

Bastiment jew il-persuni abbord għandhom jitqiesu li huma f’fażi ta’ diffikultà b’mod partikolari:

(i)

meta tasal informazzjoni pożittiva li persuna jew bastiment huwa fil-periklu u għandu bżonn assistenza immedjata;

(ii)

meta, wara fażi ta’ twissija, tentattivi ulterjuri mingħajr suċċess biex jiġi stabbilit kuntatt ma’ persuna jew bastiment u aktar inkjesti mifruxa mingħajr suċċess jimmiraw lejn il-probabbiltà li teżisti sitwazzjoni ta’ diffikultà; jew

(iii)

meta tasal informazzjoni li tindika li l-effiċjenza operazzjonali ta’ bastiment tkun iddgħajfet b’tali mod li tkun probabbli sitwazzjoni ta’ diffikultà.

(f)

L-unitajiet parteċipanti għandhom, għall-iskop li jikkunsidraw jekk il-bastiment huwiex f’fażi ta’ inċertezza, twissija jew diffikultà, jikkunsidraw u jibagħtu l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet rilevanti kollha liċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ responsabbli inklużi dawk dwar:

(i)

l-eżistenza ta’ talba għall-assistenza, minkejja li tali talba ma tkunx l-unika fattur biex tiġi determinata sitwazzjoni ta’ diffikultà;

(ii)

kemm il-bastiment ikun tajjeb għall-baħar u jekk hux probabbli li l-bastiment ma jasalx fid-destinazzjoni aħħarija tiegħu;

(iii)

in-numru ta’ persuni abbord meta mqabbel mat-tip u l-kundizzjoni tal-bastiment;

(iv)

id-disponibbiltà tal-provvisti meħtieġa, bħall-karburant, l-ilma u l-ikel biex jasal sax-xatt;

(v)

il-preżenza ta’ ekwipaġġ u kmand ikkwalifikat tal-bastiment;

(vi)

id-disponibbiltà u l-abbiltà ta’ tagħmir ta’ sikurezza, navigazzjoni u komunikazzjoni;

(vii)

il-preżenza ta’ persuni abbord li jeħtieġu assistenza medika b’mod urġenti;

(viii)

il-preżenza ta’ persuni abbord mejtin;

(ix)

il-preżenza ta’ nisa tqal jew ta’ tfal abbord;

(x)

il-kundizzjonijiet tat-temp u tal-baħar, inkluż tbassir tat-temp u tal-baħar.

(g)

Filwaqt li jistennew struzzjonijiet miċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ, l-unitajiet parteċipanti għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex jiżguraw is-sikurezza tal-persuni kkonċernati.

(h)

Fejn bastiment jiġi kkunsidrat li jinsab f’sitwazzjoni ta’ inċertezza, twissija jew diffikultà iżda l-persuni abbord jirrifjutaw li jaċċettaw l-assistenza, l-unità parteċipanti għandha tinforma liċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ responsabbli u ssegwi l-istruzzjonijiet tiegħu. L-unità parteċipanti għandha tkompli tissodisfa d-dover ta’ kura billi tissorvelja l-bastiment u billi tieħu kwalunkwe miżura meħtieġa fir-rigward tas-sikurezza tal-persuni kkonċernati, filwaqt li tevita li tieħu azzjoni li tista’ taggrava s-sitwazzjoni jew iżżid iċ-ċansijiet li xi ħadd iweġġa’ jew jitlef ħajtu.

(i)

Fejn iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ ta’ pajjiż terz responsabbli mir-reġjun tat-tfittxija u s-salvataġġ ma jweġibx għall-informazzjoni mibgħuta mill-unità parteċipanti, din tal-aħħar għandha tikkuntattja liċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ tal-Istat Membru ospitanti sakemm dik l-unità parteċipanti ma tqisx li Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ ieħorrikonoxxut internazzjonalment ikun f’pożizzjoni aħjar li jieħu f’idejh il-koordinazzjoni tas-sitwazzjoni ta’ tfittxija u salvataġġ.

Il-pjan operazzjonali jista’ jinkludi dettalji adattati għaċ-ċirkostanzi tal-operazzjoni fuq il-baħar ikkonċernata.

3.   Fejn is-sitwazzjoni tat-tfittxija u s-salvataġġ tkun ġiet konkluża, l-unità parteċipanti għandha, b’konsultazzjoni maċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni, tissokta bl-operazzjoni fuq il-baħar.

Artikolu 10

Żbark

1.   F’konformità mal-liġi internazzjonali u fir-rispett tad-drittijiet fundamentali, il-pjan operazzjonali għandu jkun fih, tal-inqas il-modalitajiet li ġejjin biex isir l-iżbark tal-persuni interċettati jew salvati fl-operazzjoni fuq il-baħar:

(a)

fil-każ ta’ interċettazzjoni fl-ibħra territorjali jew iż-żona kontigwa kif stabbilit fl-Artikolu 6(1), (2) jew (6) jew fl-Artikolu 8(1) jew (2), l-iżbark għandu jsir fl-Istat Membru kostali, mingħajr preġudizzju għall-punt (b) tal-Artikolu 6(2);

(b)

fil-każ ta’ interċettazzjoni fl-ibħra internazzjonali kif stabbilit fl-Artikolu 7, jista’ jseħħ żbark fil-pajjiż terz minn fejn ikun ġie assunt li telaq il-bastiment. Jekk dan ma jkunx possibbli, l-iżbark għandu jseħħ fl-Istat Membru ospitanti;

(c)

fil-każ ta’ sitwazzjonijiet ta’ tfittxija u salvataġġ kif stabbilit fl-Artikolu 9 u mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà taċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ l-Istat Membru ospitanti u l-Istati Membri parteċipanti għandhom jikkooperaw maċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ responsabbli biex jidentifikaw post ta’ sikurezza u, meta ċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ responsabbli jagħżel tali post, huma għandhom jiżguraw li l-iżbark tal-persuni salvati jsir b’mod rapidu u effettiv.

Jekk ma jkunx possibbli li l-unità parteċipanti tinħeles mill-obbligu tagħha, imsemmi fl-Artikolu 9(1), malajr kemm jista’ jkun raġonevolment prattiku, filwaqt li jittieħed kont tas-sikurezza tal-persuni salvati u dik tal-unità parteċipanti nnifisha, hija għandha tkun awtorizzata tiżbarka l-persuni salvati fl-Istat Membru ospitanti.

Dawk il-modalitajiet għall-iżbark ma għandhomx ikollhom l-effett li jimponu obbligi fuq l-Istati Membri li ma jkunux parteċipanti fl-operazzjoni fuq il-baħar sakemm huma ma jipprovdux espressament l-awtorizzazzjoni biex jittieħdu miżuri fl-ibħra territorjali tagħhom jew fiż-żona kontigwa tagħhom f’konformità mal-Artikolu 6(6) jew l-Artikolu 8(2).

Il-pjan operazzjonali jista’ jkun fih dettalji adattati skont iċ-ċirkostanzi tal-operazzjoni fuq il-baħar ikkonċernata.

2.   L-unitajiet parteċipanti għandhom jinfurmaw liċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni bil-preżenza ta’ kwalunkwe persuna fis-sens tal-Artikolu 4, u ċ-Ċentru Internazzjonali ta’ Koordinazzjoni għandu jibgħat dik l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-pajjiż fejn isir l-iżbark.

Il-pjan operazzjonali għandu jkun fih id-dettalji ta’ kuntatt ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, li għandhom jieħdu miżuri adatti ta’ segwitu.

Artikolu 11

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 2007/2004

Fl-Artikoli 3a(1) u 8e(1) tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004, fl-aħħar tal-punt (j) rispettivament, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“F’dak ir-rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi stabbilit f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*);

Artikolu 12

Mekkaniżmi ta’ solidarjetà

1.   Stat Membru li jkun qed jiffaċċa sitwazzjoni ta’ pressjoni urġenti u eċċezzjonali fil-fruntieri esterni tiegħu għandu jkun jista’ jitlob:

(a)

l-iskjerament tat-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntieri f’konformità mal-Artikolu 8a tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 biex tingħata assistenza operazzjonali rapida lil dak l-Istat Membru;

(b)

l-assistenza teknika u operazzjonali lill-Aġenzija f’konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 biex jikseb assistenza fil-qasam ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u/jew l-iskjerament ta’ esperti biex jappoġġaw lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;

(c)

assistenza ta’ emerġenza skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet urġenti u speċifiċi f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.

2.   Stat Membru soġġett għal pressjoni migratorja qawwija li tikkawża talbiet urġenti fuq il-faċilitajiet ta’ akkoljenza u fuq is-sistemi tal-asil tiegħu jista’ jitlob:

(a)

lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil għall-iskjerament ta’ tim ta’ appoġġ fil-qasam tal-asil f’konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) sabiex jipprovdi għarfien espert, bħal fil-qasam ta’ servizzi ta’ interpretazzjoni, mal-informazzjoni dwar il-pajjiżi ta’ oriġini u għarfien dwar it-trattament u l-ġestjoni tal-fajls tal-asil;

(b)

assistenza ta’ emerġenza f’konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20) biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet urġenti u speċifiċi f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza;

Artikolu 13

Rapport

1.   L-Aġenzija għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni prattika ta’ dan ir-Regolament sat-18 ta' Lulju 2015 u kull sena wara dan.

2.   Ir-rapport għandu jinkludi deskrizzjoni tal-proċeduri implimentati mill-Aġenzija biex tapplika dan ir-Regolament matul operazzjonijiet fuq il-baħar u informazzjoni dwar l-applikazzjoni prattika ta’ dan ir-Regolament, inkluża informazzjoni dettaljata dwar il-konformità mad-drittijiet fundamentali u l-impatt ta’ dawk id-drittijiet, u kwalunkwe inċident li seta’ seħħ.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14

Effetti tad-Deċiżjoni 2010/252/UE

Id-Deċiżjoni 2010/252/UE għandha tieqaf milli jkollha effett mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f’konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Mejju 2014.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 tas-26 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1).

(3)  Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur) (ĠU L 295, 6.11.2013, p. 11).

(4)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/UE tas-26 ta’ April 2010 li tissupplimenta l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen rigward is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operattiva kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 111, 4.5.2010, p. 20).

(5)  Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1).

(6)  Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60).

(7)  Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1).

(8)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(9)  Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn iż-żewġ Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31).

(10)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(11)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE tat-28 ta’ Jannar 2008 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1).

(12)  ĠU L 160, 18.6.2011, p. 21.

(13)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE tas-7 ta’ Marzu 2011 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, relatat mal-abolizzjoni tal-verifiki mal-fruntieri interni u l-moviment tal-persuni (ĠU L 160, 18.6.2011, p. 19).

(14)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittannja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu parti f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43).

(15)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20).

(16)  Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru, 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(17)  Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali (ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60).

(18)  Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall- fruntieri esterni u l-viża u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 143).

(19)  Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (ĠU L 132, 29.5.2010, p. 11).

(20)  Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE u li tħassar id-Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/435/KE (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 168).


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/108


REGOLAMENT (UE) Nru 657/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 fir-rigward tas-setgħat delegati u tas-setgħat ta’ implimentazzjoni li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 (2) jagħti setgħat lill-Kummissjoni biex timplimenta xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament.

(2)

B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 2173/2005 għandhom jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(3)

Sabiex jiġu applikati wħud mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2173/2005, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi għal Annessi I, II u III għal dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fil-livell tal-esperti. Meta tkun qed tħejji u tfassal atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u adattata tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(4)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2173/2005, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni biex tivvaluta u tapprova skemi eżistenti li jiggarantixxu l-legalità u l-intraċċar affidabbli tal-prodotti tal-injam esportati mill-pajjiżi msieħba, bil-għan li dawk l-iskemi jsiru l-bażi ta’ liċenzja tal-Infurzar tal-Liġi, t-Tmexxija u l-Kummerċ fis-Settur tal-Forestrija (FLEGT), u biex jiġu adottati modalitajiet ta’ natura prattika u dokumenti ta’ format standard, inklużi l-mezzi possibbli tagħhom (format elettroniku jew karta) fir-rigward tal-iskema ta’ liċenzjar FLEGT. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(5)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2173/2005 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 2173/2005 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 4, il-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“2.   Sabiex tiġi pprovduta l-assigurazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-legalità tal-prodotti tal-injam ikkonċernati, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-iskemi eżistenti li jiggarantixxu l-legalità u l-intraċċar affidabbli tal-prodotti tal-injam esportati mill-pajjiżi msieħba u tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tapprovahom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 11(3).

L-iskemi approvati mill-Kummissjoni jistgħu jiffurmaw il-bażi ta’ liċenzja tal-FLEGT.

3.   Il-prodotti tal-injam tal-ispeċijiet elenkati fl-Annessi A, B u C tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 (*) għandhom ikunu eżenti mir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina dik l-eżenzjoni b’kont meħud tal-iżviluppi tas-suq u l-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandha tirrapporta dwar is-sejbiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u, jekk ikun meħtieġ, tressaq, proposti leġislattivi xierqa.

(*)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1).”;"

(2)

Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 9 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“9.   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-modalitajiet proċedurali u d-dokumenti ta’ format standard, inklużi l-mezzi possibbli tagħhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 11(3).”;

(3)

L-Artikolu 10 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 10

1.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 11a sabiex temenda l-lista tal-pajjiżi msieħba u l-awtoritajiet maħturin ta’ liċenzjar tagħhom, kif stipulat fl-Anness I.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 11a sabiex temenda l-lista tal-prodotti tal-injam, kif stipulat fl-Anness II, li għaliha tapplika l-iskema ta’ liċenzjar tal-FLEGT. Fl-adozzjoni ta’ dawk l-emendi l-Kummissjoni għandha tqis l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija tal-FLEGT. Tali emendi għandhom jinkludu l-kodiċi tal-prodotti, fil-livell ta’ intestatura ta’ erba’ ċifri jew fil-livell ta’ subintestatura ta’ sitt ċifri tal-verżjoni attwali tal-Anness I tas-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Prodotti.

3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 11a sabiex temenda l-lista tal-prodotti tal-injam, kif jinsab fl-Anness III, li għaliha tapplika l-iskema ta’ liċenzjar tal-FLEGT. Fl-adozzjoni ta’ dawk l-emendi l-Kummissjoni għandha tqis l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija tal-FLEGT. Tali emendi għandhom jinkludu l-kodiċi tal-prodotti, fil-livell ta’ intestatura ta’ erba’ ċifri jew fil-livell ta’ subintestatura ta’ sitt ċifri tal-verżjoni attwali tal-Anness I tas-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Prodotti, u għandhom japplikaw biss b’rabta mal-pajjiżi sieħba korrispondenti kif stabbilit fl-Anness III.”;

(4)

L-Artikolu 11 huwa emendatkif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat għall-Infurzar tal-Liġi tal-Foresta, Governanza u Kummerċ (FLEGT). Dan il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

(**)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”;"

(b)

jitħassar il-paragrafu 2.

(c)

il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.”;

(d)

jitħassar il-paragrafu 4.

(5)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 11a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 10(1), (2) u (3) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-30 ta' Ġunju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10(1), (2) u (3) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni għar-revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata ta’ wara dik tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 10(1), (2) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jkunux oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jiġu nnotifikati dwaru, jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’erba’ xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta’ April 2014 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2014.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ skema ta’ liċenzjar FLEGT għall-importazzjoni ta’ injam fil-Komunità Ewropea(ĠU L 347, 30.12.2005, p. 1).

(3)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tfakkar fl-impenn li ħadet, fil-punt 15 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, li tipprovdi lill-Parlament l-informazzjoni kollha u d-dokumentazzjoni kollha disponibbli dwar il-laqgħat tagħha ma' esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma tagħha bi tħejjija ta' atti delegati.


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/112


REGOLAMENT (UE) Nru 658/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

dwar tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ farmakoviġilanza fir-rigward ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 u l-punt (c) tal-Artikolu 168(4) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz ta’ att leġislattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-dħul tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (‘l-Aġenzija’), jikkonsisti f’kontribuzzjoni mill-Unjoni u tariffi mħallsa mill-impriżi għall-kisba u ż-żamma tal-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni għat-tqegħid fis-suq u għal servizzi oħra kif imsemmi fl-Artikolu 67(3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(2)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-farmakoviġilanza relatati mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (‘prodotti mediċinali’) stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 726/2004 u bid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) ġew emendati bid-Direttiva 2010/84/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), ir-Regolament (UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), id-Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) u r-Regolament (UE) Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Dawk l-emendi jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija fir-rigward tal-farmakoviġilanza, inklużi proċeduri tal-farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni, il-monitoraġġ ta’ każijiet fil-letteratura u l-użu mtejjeb tal-għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Barra minn hekk, dawk l-emendi jipprevedu li l-Aġenzija għandha tkun awtorizzata tiffinanzja dawk l-attivitajiet mit-tariffi imposti fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Għaldaqstant, għandhom jinħolqu tipi ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-kompiti l-ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija.

(3)

Sabiex l-Aġenzija tkun tista’ timponi tariffi għal dawk il-kompiti l-ġodda ta’ farmakoviġilanza u sakemm issir reviżjoni leġislattiva ġenerali tar-reġimi tat-tariffi fis-settur tal-prodotti mediċinali, għandu jiġi adottat dan ir-Regolament. It-tariffi previsti f’dan ir-Regolament għandhom ikunu applikabbli mingħajr ħsara għat-tariffi stabbiliti bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 (9).

(4)

Dan ir-Regolament għandu jkun ibbażat fuq il-bażi ġuridika doppja tal-Artikolu 114 u tal-punt (c) tal-Artikolu 168(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Huwa għandu l-għan li jiffinanzja attivitajiet ta’ farmakoviġilanza li jikkontribwixxu għall-kisba ta’ suq intern fir-rigward ta’ prodotti mediċinali, u jieħu bħala bażi livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa. Fl-istess ħin, dan ir-Regolament għandu l-għan li jipprovdi riżorsi finanzjarji li jappoġġjaw l-attivitajiet li jindirizzaw tħassib komuni dwar is-sikurezza sabiex jinżammu standards għoljin ta’ kwalità, sikurezza u effikaċja ta’ prodotti mediċinali. Iż-żewġ għanijiet qed jiġu segwiti simultanjament u huma marbuta b’mod inseparabbli, b’tali mod li l-ebda wieħed mhu sekondarju għall-ieħor.

(5)

Għandhom jiġu stabbiliti l-istruttura u l-ammonti ta’ tariffi għall-farmakoviġilanza miġbura mill-Aġenzija kif ukoll ir-regoli tal-ħlas tagħhom. L-istruttura tat-tariffi għandha kemm jista’ jkun tkun sempliċi biex tiġi applikata sabiex jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv relatat.

(6)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea tad-19 ta’ Lulju 2012 dwar aġenziji deċentralizzati, għal korpi li għalihom id-dħul huwa kostitwit mit-tariffi u l-imposti minbarra l-kontribuzzjoni tal-Unjoni, it-tariffi għandhom jiġu stabbiliti f’livell li jevita defiċit jew akkumulazzjoni sinifikanti ta’ surplus u għandu jkun rivedut meta dan ma jkunx il-każ. Għaldaqstant, it-tariffi stabbiliti b’dan ir-Regolament għandhom ikunu bbażati fuq evalwazzjoni tal-istimi u l-previżjonijiet tal-Aġenzija fir-rigward tal-volum ta’ xogħol imwettaq u l-ispejjeż relatati u abbażi ta’ evalwazzjoni tal-ispejjeż tax-xogħol imwettaq mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jaġixxu bħala relaturi u, fejn applikabbli, korelaturi, f’konformità mal-Artikoli 61(6) u 62(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 u l-Artikoli 107e, 107j u 107q tad-Direttiva 2001/83/KE.

(7)

It-tariffi stabbiliti f’dan ir-Regolament għandhom ikunu trasparenti, ġusti u proporzjonati għax-xogħol imwettaq. L-informazzjoni dwar dawk it-tariffi għandha tkun pubblikament disponibbli. Kwalunkwe reviżjoni futura tat-tariffi ta’ farmakoviġilanza jew tariffi oħra imposti mill-Aġenzija għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni trasparenti u indipendenti tal-ispejjeż tal-Aġenzija u l-ispejjeż tal-kompiti mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

(8)

Dan ir-Regolament għandu jirregola biss tariffi li għandhom jiġu imposti mill-Aġenzija, filwaqt li għandha tibqa’ l-kompetenza tal-Istati Membri li jiddeċiedu dwar tariffi possibbli imposti mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, inkluż fir-rigward ta’ kompiti ta’ detezzjoni tas-sinjali. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma għandhomx iħallsu darbtejn għall-istess attività ta’ farmakoviġilanza. Għaldaqstant, l-Istati Membri ma għandhomx jimponu tariffi għall-attivitajiet li huma koperti minn dan ir-Regolament.

(9)

Għal raġunijiet ta’ prevedibbiltà u ċarezza, l-ammonti tat-tariffi għandhom jiġu previsti f’euro.

(10)

Skont dan ir-Regolament għandhom jiġu imposti żewġ tipi differenti ta’ tariffi sabiex jittieħed kont tad-diversità tal-kompiti tal-Aġenzija u tar-relaturi u, fejn applikabbli, il-korelaturi. L-ewwel nett, tariffi għall-proċeduri ta’ farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni għandhom ikunu imposti fuq dawk id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li l-prodotti mediċinali tagħhom huma parti mill-proċedura. Dawk il-proċeduri huma relatati mal-valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza, il-valutazzjoni ta’ studji tas-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni u valutazzjonijiet fil-kuntest ta’ konsultazzjonijiet mibdija bħala riżultat tal-evalwazzjoni tad-data dwar il-farmakoviġilanza. It-tieni, tariffa annwali għandha tiġi imposta għal attivitajiet ta’ farmakoviġilanza oħra mwettqa mill-Aġenzija li jibbenefikaw minnhom b’mod ġenerali d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Dawk l-attivitajiet huma relatati mat-teknoloġija tal-informazzjoni, b’mod partikolari l-manutenzjoni tal-bażi ta’ data ‘Eudravigilance’ msemmija fl-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 u l-monitoraġġ ta’ letteratura medika magħżula.

(11)

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal prodotti mediċinali awtorizzati mir-Regolament (KE) Nru 726/2004 diġà jħallsu tariffa annwali lill-Aġenzija sabiex iżommu l-awtorizzazzjonijiet tagħhom, li tinkludi attivitajiet ta’ farmakoviġilanza li huma koperti mit-tariffa annwali stabbilita b’dan ir-Regolament. Sabiex jiġi evitat li dawk l-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza tal-Aġenzija jħallsu darbtejn, it-tariffa annwali stabbilita b’dan ir-Regolament ma għandhiex tiġi imposta għal awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq mogħtija skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004.

(12)

Il-ħidma li ssir fil-livell tal-Unjoni fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni mingħajr intervent imposta mill-Aġenzija jew l-awtorità kompetenti nazzjonali li għandha titwettaq f’aktar minn Stat Membru wieħed u li l-protokoll tagħha għandu jiġi approvat mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza, jinvolvi s-superviżjoni ta’ dawk l-istudji, inkluża l-valutazzjoni tal-abbozz ta’ protokoll u l-valutazzjoni tar-rapporti tal-istudju finali. Għaldaqstant, it-tariffa imposta għal dik il-proċedura għandha tkopri l-ħidma kollha relatata mal-istudju. Minħabba li l-leġislazzjoni dwar il-farmakoviġilanza tinkoraġġixxi t-twettiq ta’ studji dwar is-sikurezza konġunti wara l-awtorizzazzjoni, id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandhom jikkondividu t-tariffa applikabbli f’każijiet fejn jiġi ppreżentat studju konġunt. Sabiex jiġu evitati imposti doppji, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jħallsu t-tariffa għall-valutazzjoni ta’ tali studji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni„ għandhom ikunu eżentati minn kwalunkwe tariffa oħra imposta mill-Aġenzija jew minn awtorità kompetenti nazzjonali għas-sottomissjoni ta’ dawk l-istudji.

(13)

Għall-valutazzjoni tagħhom, ir-relaturi jiddependu fuq l-evalwazzjonijiet xjentifiċi u r-riżorsi tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, filwaqt li hija r-responsabbiltà tal-Aġenzija li tikkoordina r-riżorsi xjentifiċi eżistenti li l-Istati Membri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha. Fid-dawl ta’ dan u sabiex tiġi żgurata l-eżistenza ta’ riżorsi adegwati għall-valutazzjonijiet xjentifiċi relatati mal-proċeduri ta’ farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni, l-Aġenzija għandha tirrimunera s-servizzi ta’ valutazzjoni xjentifika pprovduti mir-relaturi u, fejn applikabbli, il-korelaturi maħtura mill-Istati Membri bħala membri tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza msemmi fil-punt (aa) tal-Artikolu 56(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 jew, fejn rilevanti, previsti minn relaturi u korelaturi fil-grupp ta’ koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 27 tad-Direttiva 2001/83/KE. L-ammont ta’ rimunerazzjoni għas-servizzi pprovduti minn dawk ir-relaturi u l-korelaturi għandu jkun ibbażat esklużivament fuq stimi tal-volum ta’ xogħol involut u dawn għandu jittieħed kont tagħhom meta jkun qed jiġi stabbilit il-livell tat-tariffi tal-proċeduri tal-farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni. Jiġi mfakkar li bħala kwistjoni ta’ prattika tajba, fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet mibdija bħala riżultat tal-evalwazzjoni ta’ data dwar il-farmakoviġilanza, il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza ġeneralment ifittex li jevita li jaħtar bħala relatur dak il-membru nnominat mill-Istat Membru li beda l-proċedura ta’ referenza.

(14)

It-tariffi għandhom jiġu imposti fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kollha b’mod ġust. Għaldaqstant, għandha tiġi stabbilita unità li tista’ tiġi imposta, irrispettivament mill-proċedura skont liema jkun ġie awtorizzat il-prodott mediċinali, jew skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 jew inkella skont id-Direttiva 2001/83/KE u l-mod li bih ġew assenjati n-numri ta’ awtorizzazzjoni mill-Istati Membri jew il-Kummissjoni. Dak l-objettiv jintlaħaq bl-istabbiliment tal-unità li tista’ tiġi imposta abbażi tas-sustanza/i attiva/i u l-forma farmaċewtika ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li huma soġġetti għall-obbligu li jiġu rreġistrati fil-bażi ta’ data msemmija fil-punt (l) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 57(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, ibbażata fuq informazzjoni mil-lista tal-prodotti mediċinali kollha awtorizzati fl-Unjoni msemmija fl-Artikolu 57(2) tiegħu. Ma għandux jittieħed kont tas-sustanzi attivi meta tiġi stabbilita l-unità li tista’ tiġi imposta fir-rigward ta’ prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati jew prodotti mediċinali erbali awtorizzati.

(15)

Sabiex jittieħed kont tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali mogħtija lil detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, in-numru ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti li jikkorrispondu għal dawk l-awtorizzazzjonijiet għandu jieħu kont tan-numru ta’ Stati Membri fejn l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tkun valida.

(16)

F’konformità mal-politika tal-Unjoni li tappoġġa l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, tariffi mnaqqsa għandhom japplikaw għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (10). Tali tariffi għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi li tieħu kont debitu tal-kapaċità tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jħallsu. B’mod konsistenti ma’ dik il-politika, il-mikrointrapriżi skont it-tifsira ta’ dik ir-Rakkomandazzjoni, għandhom jiġu eżentati mit-tariffi kollha taħt dan ir-Regolament. Tali tariffi għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi li tieħu kont debitu tal-kapaċità tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jħallsu.

(17)

Il-prodotti mediċinali ġeneriċi, il-prodotti mediċinali awtorizzati skont id-dispożizzjonijiet relatati ma’ użu mediċinali stabbilit sew, prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati u prodotti mediċinali erbali awtorizzati, għandhom ikunu soġġetti għal tariffa annwali mnaqqsa, peress li dawk il-prodotti mediċinali ġeneralment ikollhom profil stabbilit sew ta’ sikurezza. Madankollu, f’każijiet fejn dawk il-prodotti mediċinali jkunu parti minn kwalunkwe proċedura ta’ farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni, għandha tkun imposta t-tariffa kollha minħabba x-xogħol involut.

(18)

Il-prodotti mediċinali omeopatiċi u erbali rreġistrati f’konformità, rispettivament, mal-Artikolu 14 u l-Artikolu 16a tad-Direttiva 2001/83/KE għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament minħabba li l-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza għal dawk il-prodotti mediċinali jitwettqu mill-Istati Membri. Il-prodotti mediċinali li huma awtorizzati biex jitqiegħu fis-suq f’konformità mal-Artikolu 126a tad-Direttiva 2001/83/KE għandhom ukoll jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(19)

Sabiex jiġi evitat volum ta’ xogħol amministrattiv sproporzjonat għall-Aġenzija, it-tnaqqis fit-tariffa u l-eżenzjoni mit-tariffa previsti f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw abbażi ta’ dikjarazzjoni tad-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li tgħid li huwa intitolat għal tali tnaqqis fi jew eżenzjoni minn tariffa. Is-sottomissjoni ta’ informazzjoni skorretta għandha tiġi skoraġġita permezz tal-applikazzjoni b’żieda fl-ammont tat-tariffa applikabbli f’tali ċirkostanzi.

(20)

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, għandhom jiġu stabbiliti skadenzi għall-ħlas ta’ tariffi imposti skont dan ir-Regolament, b’kont meħud tal-iskadenzi tal-proċeduri relatati mal-farmakoviġilanza previsti fir-Regolament (KE) Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/KE.

(21)

L-ammonti tat-tariffi u tar-remunerazzjoni għar-relaturi u l-korelaturi previsti taħt dan ir-Regolament għandhom jiġu aġġustati fejn adatt sabiex tittieħed kont tal-inflazzjoni.Għal dak l-għan, għandu jintuża l-Indiċi Ewropew tal-Prezzijiet għall-Konsumatur ippubblikat mill-Eurostat skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (11). Għall-fini ta’ tali aġġustament, is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trasmissjoni simultanja, fil-ħin u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(22)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiżgura finanzjament adegwat għall-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda minħabba l-iskala tal-miżura jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif jinsab fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif jinsab f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(23)

Għal raġunijiet ta’ prevedibbiltà, ċertezza legali u proporzjonalità, it-tariffa annwali għas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-monitoraġġ tal-letteratura għandha tiġi imposta għall-ewwel darba fl-1 ta’ Lulju 2015,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal tariffi għall-attivitajiet tal-farmakoviġilanza relatati ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (“prodotti mediċinali”) awtorizzati fl-Unjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/KE li għandhom jiġu imposti mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (l-“Aġenzija”) fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

2.   Prodotti mediċinali omeopatiċi u erbali rreġistrati f’konformità, rispettivament, mal-Artikolu 14 u l-Artikolu 16a tad-Direttiva 2001/83/KE u prodotti mediċinali li huma awtorizzati li jitqiegħdu fis-suq f’konformità mal-Artikolu 126a tad-Direttiva 2001/83/KE, għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

3.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-Unjoni li għalihom huma dovuti tariffi, l-ammonti u r-regoli tal-ħlas ta’ dawk it-tariffi lill-Aġenzija u l-ammonti ta’ rimunerazzjoni mill-Aġenzija, għas-servizzi pprovduti mir-relaturi u, fejn applikabbli, il-korelaturi.

4.   Il-mikrointrapriżi għandhom jiġu eżentati mill-ħlas ta’ kwalunkwe tariffa skont dan ir-Regolament.

5.   It-tariffi stipulati f’dan ir-Regolament japplikaw mingħajr ħsara għat-tariffi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 297/95.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“Unità li tista’ tiġi imposta” tfisser unità definita minn taħlita unika tas-sett tad-data li ġej, derivat minn informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija dwar il-prodotti mediċinali kollha awtorizzati fl-Unjoni u konsistenti mal-obbligu tad-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 57(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jissottomettu tali informazzjoni lill-bażi ta’ data msemmija fil-punt (l) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 57(1) ta’ dak ir-Regolament:

(a)

l-isem tal-prodott mediċinali, kif definit fil-punt 20 tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/83/KE;

(b)

id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(c)

l-Istat Membru li fih l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun validu;

(d)

sustanza attiva jew taħlita ta’ sustanzi attivi; u

(e)

il-forma farmaċewtika.

Il-punt (d) tal-ewwel subparagrafu mhuwiex applikabbli fil-każ ta’ prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati jew prodotti mediċinali erbali awtorizzati, kif definit, rispettivament, fil-punti 5 u 30 tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/83/KE;

(2)

“intrapriża medja” tfisser intrapriża medja skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE;

(3)

“intrapriża żgħira” tfisser intrapriża żgħira skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE;

(4)

“mikrointrapriża” ifisser mikrointrapriża skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.

Artikolu 3

Tipi ta’ tariffi

1.   It-tariffi għall-attivitajiet tal-farmakoviġilanza għandhom jikkonsistu f’dan li ġej:

(a)

tariffi għall-proċeduri mwettqa fil-livell tal-Unjoni kif previst fl-Artikoli 4, 5 u 6;

(b)

tariffa annwali kif previst fl-Artikolu 7.

2.   Meta tariffa tiġi imposta mill-Aġenzija f’konformità mal-punt (a) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Aġenzija għandha tħallas rimunerazzjoni, skont l-Artikolu 9, lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali:

(a)

għas-servizzi pprovduti mir-relaturi u, fejn applikabbli, il-korelaturi fil-Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza maħtura bħala membri ta’ dak il-Kumitat mill-Istati Membri;

(b)

għall-ħidma mwettqa mill-Istati Membri li jaġixxu bħala r-relaturi u, fejn applikabbli, il-korelaturi fil-grupp ta’ koordinazzjoni.

Artikolu 4

Tariffa għall-valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza

1.   L-Aġenzija għandha timponi tariffa għall-valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza msemmija fl-Artikoli 107e u 107 g tad-Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

2.   L-ammont tat-tariffa u l-ammont korrispondenti ta’ rimunerazzjoni għall-awtorità kompetenti nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 3(2) huma stabbiliti fil-punt 1 tal-Parti I tal-Anness.

3.   Meta detentur wieħed biss ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun soġġett għall-obbligu li jissottometti rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-sikurezza fil-kuntest tal-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha timponi l-ammont totali tat-tariffa applikabbli lil dak id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

4.   Meta żewġ detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew iktar huma soġġetti għall-obbligu li jissottomettu rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-sikurezza fil-kuntest tal-proċedura msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha tikkondividi l-ammont totali tat-tariffa bejn dawk id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq f’konformità mal-punt 2 tal-Parti I tal-Anness.

5.   Meta d-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq imsemmi fil-paragrafi 3 u 4 huwa intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju, l-ammont pagabbli mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jitnaqqas kif stabbilit fil-punt 3 tal-Parti I tal-Anness.

6.   L-Aġenzija għandha timponi t-tariffa skont dan l-Artikolu billi toħroġ fattura lil kull detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkonċernat. It-tariffa għandha tkun dovuta fid- data tal-bidu tal-proċedura ta’ valutazzjoni tar-rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-sikurezza. It-tariffi dovuti skont dan l-Artikolu għandhom jitħallsu fi żmien 30 ġurnata kalendarja mid-data tal-fattura.

Artikolu 5

Tariffa għall-valutazzjoni ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha timponi tariffa għall-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikoli 107n sa 107q tad-Direttiva 2001/83/KE u l-Artikolu 28b tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-istudji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 21au l-punt (a) Artikolu 22a(1) tad-Direttiva 2001/83/KE, u l-punt (cb) tal-Artikolu 9(4) u l-punt (a) tal-Artikolu 10a(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, li jitwettqu f’aktar minn Stat Membru wieħed.

2.   L-ammont tat-tariffa u l-ammont korrispondenti ta’ rimunerazzjoni għall-awtorità kompetenti nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 3(2) huma stabbiliti fil-punt 1 tal-Parti II tal-Anness.

3.   Meta l-obbligu li jsir studju dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni jiġi impost fuq iktar minn detentur wieħed ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, u l-istess tħassib ikun japplika għal aktar minn prodott mediċinali wieħed, u d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkonċernati jwettqu studju konġunt dwar is-sikurezza l-ammont pagabbli minn kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jiġi impost kif stabbilit fil-punt 2 tal-Parti II tal-Anness.

4.   Meta l-obbligu li jsir studju dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni jiġi impost fuq detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li huwa intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju, l-ammont pagabbli mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jitnaqqas, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Parti II tal-Anness.

5.   L-Aġenzija għandha timponi t-tariffa billi toħroġ żewġ fatturi lil kull detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkonċernat, waħda għall-valutazzjoni tal-abbozz ta’ protokoll u waħda għall-valutazzjoni tar-rapport ta’ studju finali. Il-parti rilevanti tat-tariffa għandha tkun dovuta fil-bidu tal-proċedura għall-valutazzjoni tal-abbozz ta’ protokoll u fil-bidu tal-proċedura għall-valutazzjoni tar-rapport ta’ studju finali u għandha titħallas lill-Aġenzija fi żmien 30 ġurnata kalendarja tal-fattura rispettiva.

6.   Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li fuqhom tiġi imposta t-tariffa skont dan l-Artikolu huma eżentati mill-ħlas ta’ kwalunkwe tariffa oħra imposta mill-Aġenzija jew minn awtorità kompetenti nazzjonali għas-sottomissjoni tal-istudji msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 6

Tariffa għal valutazzjonijiet fil-kuntest ta’ konsulenzi mibdija bħala riżultat tal-evalwazzjoni ta’ data dwar il-farmakoviġilanza

1.   L-Aġenzija għandha timponi tariffa għall-valutazzjoni mwettqa fil-kuntest ta’ proċedura mibdija bħala riżultat tal-evalwazzjoni ta’ data dwar il-farmakoviġilanza skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(1), l-Artikolu 31(2) u l-Artikoli 107i sa 107k tad-Direttiva 2001/83/KE, jew skont l-Artikolu 20(8) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

2.   L-ammont tat-tariffa u l-ammont korrispondenti ta’ rimunerazzjoni għall-awtorità kompetenti nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 3(2) huma stabbiliti fil-punt 1 tal-Parti II tal-Anness.

3.   Meta detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wieħed biss ikun involut fil-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Aġenzija timponi l-ammont totali tat-tariffa fuq dak id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, kif stabbilit fil-punt 1 tal-Parti III tal-Anness, ħlief fil-każijiet speċifikati fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Meta żewġ detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew iktar ikunu involuti fil-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Aġenzija għandha tikkondividi l-ammont tat-tariffa bejn dawk id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq f’konformità mal-punt 2 tal-Parti III tal-Anness.

5.   Meta l-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tinvolvi sustanza waħda jew taħlita ta’ sustanzi u detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wieħed, l-Aġenzija għandha timponi ammont imnaqqas tat-tariffa fuq dak id-detentur tal-awtorizzazzjoni u għandha tirrimunera lill-awtorità kompetenti nazzjonali għas-servizz provdut mir-relatur jew il-korelatur, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Parti III tal-Anness. Fejn dak id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq hija impriża żgħira jew ta’ daqs medju, l-ammont pagabbli għandu jitnaqqas kif stabbilit fil-punt 3 tal-Parti III tal-Anness.

6.   Meta d-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq imsemmi fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu huwa intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju, l-ammont pagabbli minn dak id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid għandu jitnaqqas kif stabbilit fil-punt 4 tal-Parti III tal-Anness.

7.   L-Aġenzija għandha timponi t-tariffa billi toħroġ fattura lil kull detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq involut fil-proċedura. It-tariffa għandha tkun dovuta fid-data tal-bidu tal-proċedura. It-tariffi dovuti skont dan l-Artikolu għandhom jitħallsu lill-Aġenzija fi żmien 30 ġurnata kalendarja mid-data tal-fattura.

Artikolu 7

Tariffa annwali għas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-monitoraġġ tal-letteratura

1.   Għall-attivitajiet tagħha ta’ farmakoviġilanza relatati mas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni skont l-Artikolu 24, l-Artikolu 25a, l-Artikolu 26, il-punt (l) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 57(1) u l-Artikolu 57(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 u l-monitoraġġ ta’ letteratura medika magħżula skont l-Artikolu 27 tiegħu, l-Aġenzija għandha timponi tariffa darba fis-sena, kif stabbilit fil-punt 1 tal-Parti IV tal-Anness (“tariffa annwali”).

2.   It-tariffa annwali għandha tiġi imposta fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali kollha awtorizzati fl-Unjoni f’konformità mad-Direttiva 2001/83/KE, abbażi tal-unitajiet li jistgħu jiġu imposti li jikkorrispondu għal dawk il-prodotti mediċinali. L-unitajiet li jistgħu jiġu imposti li jikkorrispondu għal prodotti mediċinali awtorizzati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 726/2004 ma għandhomx ikunu soġġetti għat-tariffa annwali.

L-ammont pagabbli totali tat-tariffa annwali għal kull detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jiġi kkalkulat mill-Aġenzija abbażi tal-unitajiet li jistgħu jiġu imposti li jikkorrispondu għall-informazzjoni rreġistrata fl-1 ta’ Lulju ta’ kull sena. Dak l-ammont għandu jkopri l-perijodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena kkonċernata.

3.   Meta d-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju, l-ammont tat-tariffa annwali pagabbli minn dak id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jitnaqqas kif stabbilit fil-punt 2 tal-Parti IV tal-Anness.

4.   Tariffa annwali li ġiet imnaqqsa, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Parti IV tal-Anness, għandha tapplika fir-rigward tal-prodotti mediċinali msemmija fl-Artikolu 10(1) u l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE u fir-rigward ta’ prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati u prodotti mediċinali erbali awtorizzati.

5.   Meta d-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali msemmija fil-paragrafu 4 ikun intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju, għandu japplika biss it-tnaqqis fit-tariffa stipulat fil-paragrafu 3.

6.   It-tariffa annwali għandha titħallas fl-1 ta’ Lulju ta’ kull sena fir-rigward ta’ dik is-sena kalendarja.

It-tariffi dovuti skont dan l-Artikolu għandhom jitħallsu fi żmien 30 ġurnata kalendarja mid-data tal-fattura.

7.   L-Aġenzija għandha żżomm id-dħul mit-tariffi mit-tariffa annwali.

Artikolu 8

Tnaqqis fit-tariffa u eżenzjoni mit-tariffa

1.   Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju, intitolat għal tariffa mnaqqsa skont l-Artikolui 4(5), l-Artikolu 5(4), l-Artikolu 6(5), l-Artikolu 6(6) jew l-Artikolu 7(3), għandu jagħmel dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-Aġenzija fi żmien 30 ġurnata kalendarja mid-data tal-fattura mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tapplika t-tnaqqis fit-tariffa abbażi ta’ dik id-dikjarazzjoni.

2.   Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa mikrointrapriża intitolat għall-eżenzjoni mit-tariffa skont l-Artikolu 1(4) għandu jagħmel dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-Aġenzija fi żmien 30 ġurnata kalendarja mid-data tal-fattura mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tapplika l-eżenzjoni abbażi ta’ dik id-dikjarazzjoni.

3.   Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis fit-tariffa annwali skont l-Artikolu 7(4) għandu jagħmel dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tippubblika linji gwida dwar kif dik id-dikjarazzjoni għandha tiġi fformulata mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-Aġenzija għandha tapplika t-tnaqqis fit-tariffa abbażi ta’ dik id-dikjarazzjoni. Meta d-dikjarazzjoni mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq issir wara l-wasla tal-fattura mill-Aġenzija, id-dikjarazzjoni għandha ssir fi żmien 30 ġurnata kalendarja mid-data ta’ dik il-fattura.

4.   L-Aġenzija tista’ titlob, fi kwalunkwe ħin, evidenza li turi li ntlaħqu l-kondizzjonijiet għal tnaqqis fit-tariffa jew għal eżenzjoni mit-tariffa. F’dak il-każ, id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra jew li kien jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis fit-tariffa jew eżenzjoni mit-tariffa skont dan ir-Regolament, għandu jippreżenta lill-Aġenzija, fi żmien 30 ġurnata kalendarja minn meta jirċievi t-talba tal-Aġenzija, l-informazzjoni neċessarja sabiex l-Aġenzija tkun tista’ tivverifika li jkunu ntlaħqu dawk il-kondizzjonijiet.

5.   Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, li jikkunsidra jew kien jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis fit-tariffa jew eżenzjoni mit-tariffa skont dan ir-Regolament, jonqos milli jipprovdi evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont tat-tariffa stabbilita fl-Anness għandu jiżdied b’10 % u l-Aġenzija għandha timponi l-ammont applikabbli sħiħ li jirriżulta jew, skont kif ikun xieraq, il-bilanċ tal-ammont applikabbli sħiħ li jirriżulta.

Artikolu 9

Ħlas ta’ rimunerazzjoni mill-Aġenzija lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali

1.   L-Aġenzija għandha tirrimunera lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għas-servizzi pprovduti mir-relaturi u, fejn applikabbli, mill-korelaturi f’konformità mal-Artikolu 3(2) fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-Istat Membru ikun ħatar membru tal-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza bħala relatur u, fejn applikabbli, korelatur għall-valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 4;

(b)

meta l-grupp ta’ koordinazzjoni jkun ħatar Stat Membru li jaġixxi bħala relatur u, fejn applikabbli, korelatur fil-kuntest tal-valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 4;

(c)

meta l-Istat Membru jkun ħatar membru tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza bħala relatur u, fejn applikabbli, korelatur għall-valutazzjoni ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 5;

(d)

meta l-Istat Membru jkun ħatar membru tal-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza bħala relatur u, fejn applikabbli, korelatur għall-konsulenzi msemmija fl-Artikolu 6.

Meta l-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza jew il-grupp ta’ koordinazzjoni jiddeċiedi li jaħtar korelatur, ir-rimunerazzjoni għar-relatur u l-korelatur għandha tiġi ddeterminata f’konformità mal-Partijiet I, II u III tal-Anness.

2.   L-ammonti korrispondenti tar-rimunerazzjoni għal kull attività elenkata fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 tal-Artikolu huma stabbiliti fil-Partijiet I, II u III tal-Anness.

3.   Ir-rimunerazzjoni prevista fil-punti (a), (b) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha titħallas biss wara li r-rapport ta’ valutazzjoni finali għal rakkomandazzjoni li hija intenzjonata biex tiġi adottata mill-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza, ikun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija. Ir-rimunerazzjoni għall-valutazzjoni ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha titħallas f’żewġ pagamenti. L-ewwel pagament relatat mal-valutazzjoni tal-abbozz ta’ protokoll, u t-tieni pagament, relatat mal-valutazzjoni tar-rapport finali dwar l-istudju, għandhom jitħallsu wara li r-rapporti ta’ valutazzjoni finali rispettivi jkunu ntbagħtu lill-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza.

4.   Ir-rimunerazzjoni għas-servizzi pprovduti mir-relatur u l-korelatur u għal kwalunkwe appoġġ xjentifiku u tekniku relatat, għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-Istati Membri li ma jagħtux lill-membri u l-esperti tal-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza u struzzjonijiet li huma inkompatibbli mal-kompiti individwali ta’ dawk il-membri u l-esperti fil-kapaċità tagħhom bħala relatur jew korelatur, jew inkompatibbli mal-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-Aġenzija.

5.   Ir-rimunerazzjoni għandha titħallas f’konformità mal-kuntratt bil-miktub imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004. Kwalunkwe imposta bankarja relatata mal-ħlas ta’ dik ir-rimunerazzjoni għandha titħallas mill-Aġenzija.

Artikolu 10

Metodu ta’ ħlas tat-tariffa

1.   It-tariffi għandhom jitħallsu f’Euro.

2.   Il-ħlasijiet tat-tariffi għandhom isiru biss wara li d-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun irċieva fattura maħruġa mill-Aġenzija.

3.   Il-ħlasijiet tat-tariffi għandhom isiru permezz ta’ trasferiment fil-kont bankarju tal-Aġenzija. Kwalunkwe imposta bankarja relatata ma’ dak il-ħlas għandha titħallas mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Artikolu 11

Identifikazzjoni tal-ħlas tat-tariffa

F’kull ħlas, id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jindika n-numru tar-referenza tal-fattura. Għal ħlasijiet li jsiru permezz tas-sistema online, in-numru tar-referenza għandu jkun in-numru ġġenerat awtomatikament mis-sistema tal-fatturazzjoni tal-Aġenzija.

Artikolu 12

Data tal-ħlas tat-tariffa

Id-data li fiha l-ammont sħiħ tal-ħlas jasal fil-kont bankarju tal-Aġenzija għandha titqies bħala d-data li fiha jkun sar il-ħlas. L-iskadenza tal-ħlas għandha titqies li tkun ġiet osservata biss jekk l-ammont sħiħ tat-tariffa dovuta jkun tħallas fil-ħin.

Artikolu 13

Rifużjoni tal-ammonti tat-tariffi mħallsa żejda

Kwalunkwe ammont imħallas żejjed ta’ ammont ta’ tariffa dovut għandu jitħallas lura mill-Aġenzija lid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq sakemm ma jkunx miftiehem differenti b’mod espliċitu mad-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Madankollu, meta l-ammont imħallas żejjed ikun inqas minn EUR 100, u d-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma jkunx għamel talba speċifika għar-rifużjoni, l-ammont imħallas żejjed ma jitħallasx lura.

Artikolu 14

Stima proviżorja tal-baġit tal-Aġenzija

Meta tipproduċi stima tad-dħul u n-nefqa ġenerali għas-sena finanzjarja li jmiss f’konformità mal-Artikolu 67(6) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, l-Aġenzija għandha tinkludi informazzjoni ddettaljata dwar dħul minn tariffi relatati mal-farmakoviġilanza. Dik l-informazzjoni għandha tiddistingwi bejn tariffi annwali u tariffi għal kull proċedura msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1). L-Aġenzija għandha tipprovdi wkoll informazzjoni analitika speċifika dwar id-dħul u n-nefqa tagħha relatata mal-attivitajiet tal-farmakoviġilanza, li tippermetti distinzjoni bejn it-tariffa annwali u t-tariffi għal kull proċedura msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1).

Artikolu 15

Trasparenza u monitoraġġ

1.   L-ammonti u r-rati stabbiliti fil-Partijiet I sa IV tal-Anness għandhom jiġu ppubblikati fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għandu jipprovdi, bħala parti mir-rapport annwali ta’ attività mogħti lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri l-informazzjoni dwar il-komponenti li jista’ jkollhom impatt fuq l-ispejjeż li għandhom jiġu koperti mit-tariffi previsti minn dan ir-Regolament. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u previżjoni għas-sena ta’ wara. L-Aġenzija għandha tippubblika wkoll ħarsa ġenerali ta’ dik l-informazzjoni fir-rapport annwali tagħha.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għandu jipprovdi wkoll darba fis-sena lill-Kummissjoni u lill-Bord tat-Tmexxija l-informazzjoni tal-prestazzjoni stabbilita fil-Parti V tal-Anness ibbażat fuq l-indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Sat-18 ta' Lulju 2015 l-Aġenzija għandha tadotta sett ta’ indikaturi tal-prestazzjoni b’kunsiderazzjoni għall-informazzjoni elenkata fil-Parti V tal-Anness.

5.   Ir-rata tal-inflazzjoni, imkejla permezz tal-Indiċi Ewropew tal-Prezzijiet għall-Konsumatur, ippubblikat mill-Eurostat skont ir-Regolament (KE) Nru 2494/95 għandha tiġi ssorveljata fir-rigward tal-ammonti stabbiliti fl-Anness. Il-monitoraġġ għandu jseħħ għall-ewwel darba wara li dan ir-Regolament ikun ġie applikat matul sena kalendarja sħiħa u wara għandu jseħħ kull sena.

6.   Fejn ikun ġustifikat fid-dawl tal-monitoraġġ imsemmi fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati li jaġġustaw l-ammonti tat-tariffi u l-ammonti tar-rimunerazzjoni għar-relaturi u l-korelaturi msemmija fil-Partijiet I sa IV tal-Anness. Fejn l-att delegat jidħol fis-seħħ qabel l-1 ta’ Lulju, dawk l-aġġustamenti għandhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju. Fejn l-att delegat jidħol fis-seħħ wara t-30 ta’ Ġunju, dawn għandhom jieħdu effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-att delegat.

Artikolu 16

Eżerċizzju tad-delega

1.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti delegati kif imsemmi fl-Artikolu 15(6) għal perijodu ta’ ħames snin mis-17 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, għajr jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel ma jintemm kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15(6) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tapplika mill-ġurnata wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att li jkun diġà daħal fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 15(6) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 17

Dispożizzjonijiet transizzjonali

It-tariffi msemmija fl-Artikoli 4, 5 u 6 ma għandhomx japplikaw għal dawk il-proċeduri mwettqa fil-livell tal-Unjoni li fir-rigward tagħhom tibda valutazzjoni qabel is-26 ta' Awwissu 2014.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   It-tariffa annwali msemmija fl-Artikolu 7 għandha tiġi imposta mill-1 ta’ Lulju 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 67, 6.3.2014, p. 92.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2014 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2014.

(3)  Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u għall-użu veterinarju u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1).

(4)  Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità relatata ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).

(5)  Direttiva 2010/84/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Unjoni relatata mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74).

(6)  Regolament (UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u għall-użu veterinarju u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament (KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata (ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1).

(7)  Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-farmakoviġilanza (ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1).

(8)  Regolament (UE) Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward tal-farmakoviġilanza (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38).

(9)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 tal-10 ta’ Frar 1995 dwar it-tariffi li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija (ĠU L 35, 15.2.1995, p. 1).

(10)  Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

(11)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-23 ta’ Ottubru 1995 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (ĠU L 257, 27.10.1995, p. 1).


ANNESS

PARTI I

TARIFFA GĦALL-VALUTAZZJONI TA’ RAPPORTI PERJODIĊI DWAR L-AĠĠORNAMENT TAS-SIKUREZZA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4

1.

It-tariffa għall-valutazzjoni ta’ rapport perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza għandha tkun ta’ EUR 19 500 għal kull proċedura. Minn dak l-ammont, ir-rimunerazzjoni għar-relatur għandha tkun ta’ EUR 13 100. Dik in-numerazzjoni għandha tiġi kondiviża, fejn applikabbli, bejn ir-relatur u l-korelatur(i).

2.

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-ammont li għandu jiġi impost fuq kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq b’applikazzjoni tal-Artikolu 4(4), l-Aġenzija għandha tikkalkula l-proporzjon tal-unitajiet li jistgħu jiġu imposti, miżmuma minn kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkonċernat, tal-għadd totali ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti miżmuma mid-detenturi kollha ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq involuti fil-proċedura.

Is-sehem li għandu jitħallas minn kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jiġi kkalkulat billi:

(a)

l-ammont totali tat-tariffa jinqasam bejn id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkonċernati proporzjonalment għan-numru ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti; u

(b)

sussegwentement, fejn rilevanti, jiġi applikat it-tnaqqis fit-tariffa kif stipulat fil-punt 3 ta’ din il-Parti u l-eżenzjoni mit-tariffa msemmija fl-Artikolu 1(4).

3.

B’applikazzjoni tal-Artikolu 4(5), l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-ammont applikabbli.

4.

Fejn japplikaw tnaqqis fit-tariffa jew eżenzjoni mit-tariffa, ir-rimunerazzjoni għar-relatur u, fejn applikabbli, tal-korelaturi għandha tiġi adattata proporzjonalment ukoll. Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda ta’ 10 % kif prevista fl-Artikolu 8(5), ir-rimunerazzjoni għar-relatur u, fejn applikabbli, il-korelatur(i) għandha tiġi adattata proporzjonalment ukoll.

PARTI II

TARIFFA GĦALL-VALUTAZZJONI TA’ STUDJI DWAR IS-SIKUREZZA WARA L-AWTORIZZAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 5

1.

It-tariffa għall-valutazzjoni ta’ kull rapport perjodiku dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni għandha tkun ta’ EUR 43 000 li għandha titħallas f’żewġ pagamenti kif ġej:

(a)

EUR 17 200 għandhom jitħallsu fid-data meta tibda l-proċedura għall-valutazzjoni tal-abbozz ta’ protokoll imsemmija fl-Artikolu 107n tad-Direttiva 2001/83/KE; minn dak l-ammont, ir-rimunerazzjoni għar-relatur għandha tkun ta’ EUR 7 280 u dik in-numerazzjoni għandha tiġi kondiviża, fejn applikabbli, bejn ir-relatur u l-korelatur(i);

(b)

EUR 25 800 għandhom jitħallsu fid-data meta tibda l-proċedura għall-valutazzjoni tar-rapport finali dwar l-istudju mill-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza msemmija fl-Artikolu 107p tad-Direttiva 2001/83/KE; minn dan l-ammont, ir-rimunerazzjoni għar-relatur għandha tkun ta’ EUR 10 920 u dik in-numerazzjoni għandha tiġi kondiviża, fejn applikabbli, bejn ir-relatur u l-korelatur(i).

2.

Meta d-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq iwettqu studju konġunt dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni msemmi fl-Artikolu 5(3), l-ammont li għandu jitħallas minn kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jkun impost mill-Aġenzija billi din taqsam b’mod ekwivalenti l-ammont totali tat-tariffa bejn dawk id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Fejn rilevanti, it-tnaqqis fit-tariffa stabbilit fil-punt 3 ta’ din il-Parti jew, fejn xieraq, l-eżenzjoni mit-tariffa msemmija fl-Artikolu 1(4) għandha tapplika għas-sehem li għandu jitħallas mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

3.

B’applikazzjoni tal-Artikolu 5(4), l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-ammont applikabbli.

4.

Fejn japplikaw tnaqqis fit-tariffa jew eżenzjoni mit-tariffa, ir-rimunerazzjoni għar-relatur u, fejn applikabbli, tal-korelatur(i) għandha tiġi adattata proporzjonalment ukoll. Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-rimunerazzjoni għar-relatur u, fejn applikabbli, tal-korelatur(i) għandha tiġi adattata proporzjonalment ukoll.

PARTI III

TARIFFA GĦALL-VALUTAZZJONI FIL-KUNTEST TA’ KONSULTAZZJONIJIET MIBDIJA B’RIŻULTAT TAL-EVALWAZZJONI TAD-DATA DWAR IL-FARMAKOVIĠILANZA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 6

1.

It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(1) għandha tkun ta’ EUR 179 000 meta sustanza attiva waħda jew żewġ sustanzi attivi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni. Dik it-tariffa għandha tiżdied b’EUR 38 800 għal kull sustanza attiva addizzjonali jew taħlita addizzjonali ta’ sustanzi attivi mit-tielet sustanza attiva jew taħlita ta’ sustanzi. Dik it-tariffa ma għandhiex taqbeż EUR 295 400 irrispettivament mill-għadd ta’ sustanzi attivi u/jew mill-għadd ta’ taħlitiet ta’ sustanzi attivi.

Mill-ammont tat-tariffa, l-ammont totali ta’ rimunerazzjoni għar-relatur u għall-korelatur(i) għandu jkun kif ġej:

(a)

EUR 119 333 meta sustanza attiva waħda jew żewġ sustanzi attivi u/jew taħlita ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni;

(b)

EUR 145 200 meta tliet sustanzi attivi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni;

(c)

EUR 171 066 meta erba’ sustanzi attivi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni;

(d)

EUR 196 933 meta ħames sustanzi attivi jew aktar u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni.

Meta sustanza attiva waħda jew żewġ sustanzi attivi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni, l-Aġenzija għandha tirrimunera lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għas-servizzi pprovduti mir-relatur u mill-korelatur(i) billi taqsam b’mod ugwali l-ammont totali ta’ rimunerazzjoni.

Meta tliet sustanzi attivi jew aktar u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi jkunu inklużi fil-valutazzjoni, l-Aġenzija għandha tirrimunera lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għas-servizzi pprovduti mir-relatur u mill-korelatur(i) billi:

(a)

taqsam l-ammont totali ta’ rimunerazzjoni b’mod ugwali bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali; u

(b)

sussegwentement iżżid l-ammont ta’ rimunerazzjoni li jirriżulta għar-relatur b’EUR 1 000 meta jkunu inklużi tliet sustanzi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi, b’EUR 2 000 meta jkunu inklużi erba’ sustanzi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi u bi EUR 3 000 meta jkunu inklużi ħames sustanzi attivi jew aktar u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi. Dik iż-żieda għandha titħallas mill-partijiet tat-tariffa attribwita lill-Aġenzija u lill-korelatur(i), li kull waħda minnhom għandha tikkontribwixxi l-istess ammont.

2.

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-ammont li għandu jiġi impost fuq kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq b’applikazzjoni tal-Artikolu 6(4), l-Aġenzija għandha tikkalkula l-proporzjon ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti minn kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq konċernat tal-għadd totali ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti miżmuma mid-detenturi kollha ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq involuti fil-proċedura.

L-ammont li għandu jitħallas minn kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jiġi kkalkulat billi:

(a)

l-ammont totali tat-tariffa jinqasam bejn id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq proporzjonalment għan-numru ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti; u

(b)

sussegwentement jiġi applikat it-tnaqqis fit-tariffa stabbilit fil-punt 4 ta’ din il-Parti u l-eżenzjoni mit-tariffa msemmija fl-Artikolu 1(4), fejn relevanti.

Fejn japplikaw tnaqqis fit-tariffa jew eżenzjoni mit-tariffa, ir-rimunerazzjoni tar-relatur u l-korelaturi għandha tiġi adattata ukoll proporzjonalment. Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-rimunerazzjoni tar-relatur u tal-korelatur(i) għandha tiġi adattata proporzjonalment.

3.

B’applikazzjoni tal-Artikolu 6(5), l-ammont li għandu jitħallas mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandha tkun ta’ żewġ terzi tat-tariffa applikabbli stipulata fil-punt 1 ta’ din il-Parti. L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju għandhom iħallsu 60 % ta’ dak l-ammont.

L-ammont totali ta’ rimunerazzjoni għar-relatur u għall-korelatur(i) minn wieħed mill-ammonti mnaqqsa tat-tariffa msemmija fil-ewwel subparagrafu għandu jikkorrispondi għall-istess proporzjon tal-ammont totali ta’ rimunerazzjoni għar-relatur u għall-korelatur(i) mit-tariffa stipulata fil-punt 1 ta’ din il-Parti għall-valutazzjonijiet li jinvolvu sustanza attiva waħda jew żewġ sustanzi attivi u/jew taħlitiet ta’ sustanzi attivi. L-Aġenzija għandha taqsam dak l-ammont b’mod ugwali bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għas-servizzi pprovduti mir-relatur u mill-korelatur(i).

4.

B’applikazzjoni tal-Artikolu 6(6), l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-ammont applikabbli.

PARTI IV

TARIFFA ANNWALI GĦAS-SISTEMI TAT-TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LETTERATURA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 7

1.

It-tariffa annwali għandha tkun ta’ EUR 67 għal kull unità li tista’ tiġi imposta.

2.

B’applikazzjoni tal-Artikolu 7(3), l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-ammont applikabbli.

3.

Id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali msemmija fl-Artikolu 7(4) għandhom iħallsu 80 % tal-ammont applikabbli għall-unitajiet li jistgħu jiġu imposti li jikkorrispondu għal dawk il-prodotti mediċinali.

PARTI V

INFORMAZZJONI DWAR IL-PRESTAZZJONI

L-informazzjoni li ġejja għandha tkun relatata ma’ kull sena kalendarja:

 

Numru ta’ persunal tal-Aġenzija involut fl-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza skont atti legali tal-Unjoni applikabbli matul il-perijodu ta’ referenza, u speċifikazzjoni tal-persunal allokat għall-attivitajiet korrispondenti għal kull tariffa msemmija fl-Artikoli 4 sa 7.

 

Numru ta’ sigħat esternalizzati lil partijiet terzi bi speċifikazzjoni tal-attivitajiet ikkonċernati u tal-ispejjeż imġarrba.

 

Spejjeż ġenerali għall-farmakoviġilanza u rendikont tal-ispejjeż għall-persunal u mhux għall-persunal relatati mal-attivitajiet li jikkorrispondu għal kull waħda mit-tariffi msemmija fl-Artikoli 4 sa 7.

 

Numru ta’ proċeduri relatati mal-valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza, kif ukoll in-numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u n-numru ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti; in-numru ta’ rapporti ppreżentati għal kull proċedura u n-numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ppreżentaw rapport perjodiku konġunt dwar l-aġġornament tas-sikurezza.

 

Numru ta’ proċeduri relatati mal-valutazzjoni ta’ abbozzi ta’ protokolli u ta’ rapporti finali ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni; numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ppreżentaw abbozz ta’ protokoll; numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ppreżentaw rapport finali ta’ studju; numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ppreżentaw studju konġunt.

 

Numru ta’ proċeduri relatati mal-konsultazzjonijiet mibdija bħala riżultat tal-evalwazzjoni ta’ data dwar il-farmakoviġilanza kif ukoll in-numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u n-numru ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti involuti għal kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u għal kull proċedura.

 

Numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li talbu status ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju involuti f’kull proċedura; numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li t-talba tagħhom ġiet miċħuda.

Numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li talbu status ta’ mikrointrapriżi; numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li t-talba tagħhom għal eżenzjoni mit-tariffa ġiet miċħuda.

 

Numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali msemmija fl-Artikolu 7(4) li bbenefikaw minn tariffi annwali mnaqqsa; numru ta’ unitajiet li jistgħu jiġu imposti għal kull detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkonċernat.

 

Numru ta’ fatturi mibgħuta u tariffi annwali imposti fir-rigward tat-tariffa annwali u ammont medju u kumplessiv fatturat lid-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li talbu status ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u ta’ mikrointrapriża għal kull applikazzjoni tat-tariffa annwali; numru ta’ detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li t-talba tagħhom ġiet miċħuda.

 

Għoti ta’ karigi ta’ relaturi u korelaturi għal kull Stat Membru u għal kull tip ta’ proċedura.

 

Numru ta’ sigħat ta’ xogħol imwettqa mir-relatur u mill-korelatur(i) għal kull proċedura abbażi tal-informazzjoni pprovduta lill-Aġenzija mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kkonċernati.


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/128


REGOLAMENT (UE) Nru 659/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta’ merkanzija bejn Stati Membri rigward l-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri, il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni mill-amministrazzjoni tad-dwana, l-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn l-Istati Membri, kif ukoll id-definizzjoni tal-valur statistiku

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz ta’ att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu f’konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni għandhom jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 TFUE.

(2)

B’rabta mal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), il-Kummissjoni ntrabtet li fid-dawl tal-kriterji stabbiliti fit-TFUE, tirrieżamina atti leġislattivi li bħalissa fihom referenzi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 638/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jagħti s-setgħat lill-Kummissjoni sabiex timplimenta xi wħud mid-dispożizzjonijiet tiegħu.

(4)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 638/2004 jiġi allinjat mal-Artikoli 290 u 291 TFUE, is-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni minn dak ir-Regolament għandhom jinbidlu b’ setgħat li jiġu adottati atti delegati u ta’ implimentazzjoni.

(5)

Sabiex tipprovdi reazzjoni li tissodisfa l-bżonnijiet tal-utenti tal-informazzjoni statistika mingħajr ma’ jiġu imposti piżijiet żejda fuq l-operaturi ekonomiċi, biex jitqiesu t-tibdiliet meħtieġa għal raġunijiet metodoloġiċi u l-ħtieġa li tiġi stabbilita sistema effiċjenti għall-ġbir tad-data u l-kompilazzjoni tal-istatistika, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta’ regoli differenti jew speċifiċi li japplikaw għal prodotti jew movimenti speċifiċi, l-adattament tar-rati ta’ kopertura tal-Intrastat, l-ispeċifikazzjoni tal-kondizzjonijiet li jiddefinixxu l-livelli msemmija fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 638/2004, l-ispeċifikazzjoni tal-kondizzjonijiet biex jissimplifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata għal transazzjonijiet żgħar individwali u d-definizzjoni tad-data aggregata.

(6)

Meta jiġu adottati l-atti delegati, huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll li l-atti delegati previsti fl-atti leġislattivi ma jimponux piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti u li jibqgħu prudenti kemm jista’ jkun.

(7)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 638/2004, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni li jippermettulha tadotta l-arranġamenti għall-ġbir tal-informazzjoni, partikolarment rigward il-kodiċijiet li għandhom jintużaw, id-determinazzjoni tal-kategorizzazzjoni tal-estimi, id-dispożizzjonijiet tekniċi għall-kompilazzjoni tal-istatistika annwali dwar il-kummerċ permezz tal-karatteristiċi tan-negozju, kwalunkwe miżura meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kwalità tal-istatistika trasmessa tikkonforma mal-istandards tal-kwalità. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(8)

Il-Kumitat għall-istatistika dwar il-kummerċ tal-merkanzija bejn l-Istati Membri (il-‘Kumitat Intrastat’) imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 638/2004 jipprovdi pariri lill-Kummissjoni u jassistiha fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni tagħha.

(9)

Taħt l-istrateġija għal struttura ġdida tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) maħsuba biex ittejjeb il-koordinazzjoni u s-sħubija fi struttura piramida ċara fi ħdan l-ESS, il-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESSC), stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), għandu jkollu rwol konsultattiv u għandu jassisti lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni tagħha. It-titjib tal-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni (Eurostat) huwa essenzjali biex tinħareġ statistika ta’ kwalità ogħla fl-Unjoni.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 638/2004 għandu jiġi emendat billi r-referenza għall-Kumitat tal-Intrastat tinbidel b’referenza għall-ESSC.

(11)

Simplifikazzjonijiet ta’ skemi ta’ approvazzjoni doganali wasslu għal nuqqas ta’ disponibbiltà, fil-livell doganali, ta’ informazzjoni statistika dwar merkanzija li tgħaddi minn proċeduri doganali ta’ proċessar. Biex tiġi żgurata l-kopertura tad-data, il-movimenti ta’ dik il-merkanzija għandhom jiġu inklużi fis-sistema tal-Intrastat.

(12)

L-iskambju ta’ data kunfidenzjali relatata mal-istatistika dwar il-kummerċ fl-Unjoni għandu jitħalla jsir bejn l-Istati Membri bil-għan li jkun hemm iktar effiċjenza fl-iżvilupp, fil-produzzjoni u fid-disseminazzjoni ta’ din l-istatistika jew għat-titjib tal-kwalità tagħha. Dan l-iskambju ta’ data kunfidenzjali għandu jkun volontarju, għandu jiġi ttrattat bir-reqqa u per se m’għandux jinvolvi piż amministrattiv ogħla fuq l-impriżi.

(13)

Id-definizzjoni ta’ valur statistiku għandha tiġi ċċarata u allinjata mad-definizzjoni ta’ dak l-element tad-data skont l-istatistika dwar il-kummerċ barra l-Unjoni sabiex ikun possibbli li ssir komparabbiltà aħjar bejn l-istatistika kummerċjali fl-Unjoni u dik barra l-Unjoni. Id-definizzjonijiet uniformi huma essenzjali għar-reġistrazzjoni armonizzata ta’ kummerċ transkonfinali u huma importanti b’mod speċjali bħala prerekwiżit li jippermetti li l-awtoritajiet nazzjonali jagħmlu interpretazzjonijiet konkordanti tar-regoli li jkollhom impatt fuq l-attivitajiet transkonfinali tan-negozji.

(14)

F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, huwa neċessarju u xieraq li jiġu stabbiliti regoli armonizzati dwar il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni mill-amministrazzjoni doganali, l-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn l-Istati Membri u d-definizzjoni ta’ valur statistiku fil-qasam tal-istatistika tal-kummerċ ġewwa l-Unjoni. Dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-għan, f’konformità mal-Artikolu 5(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(15)

It-trasmissjoni tad-data mill-awtoritajiet nazzjonali għandha tkun bla ħlas għall-Istati Membri u għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni.

(16)

Huwa importanti li tiġi garantita s-sigurtà tal-modi ta’ trażmissjoni ta’ data statistika sensittiva, inkluża data ekonomika.

(17)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, il-proċeduri għall-adozzjoni tal-miżuri li nbdew iżda ma tlestewx qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, ma għandhomx jintlaqtu b’dan ir-Regolament.

(18)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 638/2004 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 638/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:

‘4.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwar regoli differenti jew speċifiċi li japplikaw għal merkanzija jew movimenti speċifiċi.’;

(2)

l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-kelma ‘Komunità’ tħassret;

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

‘2.   L-informazzjoni statistika dwar id-dispaċċi u l-wasliet ta’ merkanzija li jkunu s-suġġett ta’ dokument amministrattiv uniku għall-finijiet doganali jew fiskali għandha tkun ipprovduta direttament mid-dwana lill-awtoritajiet nazzjonali, ta’ lanqas darba fix-xahar.’;

(c)

għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

‘2a.   L-amministrazzjoni doganali responsabbli f’kull Stat Membru għandha, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba tal-awtorità nazzjonali, tipprovdi lill-awtorità nazzjonali b’kull informazzjoni disponibbli biex tiġi identifikata l-persuna li twettaq id-dispaċċi u l-wasliet ta’ merkanzija koperti mill- proċedurital-ipproċessar attiv doganali jew ipproċessar taħt kontroll doganali.’;

(3)

L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li ġej:

‘Artikolu 6

Perijodu ta’ referenza

Il-perijodu ta’ referenza għall-informazzjoni li għandha tingħata f’konformità mal-Artikolu 5 għandu jkun:

(a)

ix-xahar kalendarju tad-dispaċċ jew il-wasla tal-merkanzija; jew

(b)

ix-xahar kalendarju li fih iseħħ il-fatt taxxabbli għall-merkanzija Komunitarja li fuqha l-VAT jiġi taxxabbli fuq akkwiżizzjonijiet u provvisti fil-Komunità; jew

(c)

ix-xahar kalendarju li fih id-dikjarazzjoni hi aċċettata mid-dwana fejn id-dikjarazzjoni Doganali tintuża bħala sors tad-data.’;

(4)

fl-Artikolu 9(1), it-tieni subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

‘Id-definizzjonijiet tad-data statistika msemmija fil-punti minn (e) sa (h) huma stipulati fl-Anness. Il-Kummissjoni se tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-arranġamenti biex tinġabar dik l-informazzjoni, b’mod partikolari l-kodiċi u l-format li jridu jintużaw.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2).’;

(5)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

‘Artikolu 9a

Skambju ta’ data kunfidenzjali

L-iskambju ta’ data kunfidenzjali, kif iddefinit fl-Artikolu 3(7) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), jista’ jseħħ biss għal finijiet ta’ statistika, bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli f’ kull Stat Membru, fejn l-iskambju jservi l-iżvilupp effiċjenti, il-produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea rigward il-kummerċ ta’ merkanzija bejn l-Istati Membri jew itejjeb il-kwalità tagħhom.

L-awtoritajiet nazzjonali li jkunu kisbu data kunfidenzjali għandhom jittrattaw dik l-informazzjoni bħala kunfidenzjali u għandhom jużawha esklużivament għal finijiet ta’ statistika f’konformità mal-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

(*)  Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).’;"

(6)

L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

‘Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a biex tadatta dawk ir-rati ta’ kopertura tal-Intrastat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi kull meta jkun possibbli li tnaqqashom, filwaqt li żżomm statistika li tissodisfa l-indikaturi tal-kwalità u l-istandards fis-seħħ.’;

(b)

fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

‘Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a biex tispeċifika l-kondizzjonijiet għad-definizzjoni ta’ dawk il-limiti.’;

(c)

il-paragrafu 5 jinbidel b’dan li ġej:

‘5.   L-Istati Membri jistgħu, taħt ċerti kondizzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ kwalità, jissimplifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata għal tranżazzjonijiet individwali żgħar dment li tali simplifikazzjoni ma jkollha ebda effett ta’ detriment għall-kwalità tal-istatistika. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a biex jiġu speċifikati dawk il-kondizzjonijiet.’;

(7)

l-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-punt (a) jinbidel b’li ġej:

‘(a)

40 jum kalendarju wara t-tmiem tax-xahar ta’ referenza għad-data aggregata biex tiġi definita mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a biex tiddefinixxi dik id-data aggregata. Dawk l-atti delegati għandhom iqisu l-iżviluppi ekonomiċi u tekniċi rilevanti.’;

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

‘2.   Fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni (Eurostat) ir-riżultati ta’ kull xahar li jkopru l-kummerċ totali tagħhom tal-merkanzija billi jużaw estimi. Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddetermina l-klassifikazzjoni għal dawn l-estimi. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2).’;

(c)

fil-paragrafu 4, it-tielet subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

‘Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta dispożizzjonijiet tekniċi għal kumpilazzjoni ta’ dawk l-istatistiċi bl-aktar mod prudenti possibbli.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2).’;

(8)

fl-Artikolu 13, il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:

‘4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kwalunkwe miżura neċessarja biex tiżgura l-kwalità tal-istatistika trasmessa skont il-kriterji tal-kwalità, filwaqt li tevita kostijiet eċċessivi għall-awtoritajiet nazzjonali.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2).’;

(9)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

‘Artikolu 13a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Meta teżerċita s-setgħa delegata fl-Artikolu 3(4), l-Artikolu 10(3), (4) u (5) u l-punt (a) tal-Artikolu 12(1) ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha taġixxi skont l-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, filwaqt li tiżgura, fost oħrajn, li l-atti delegati ma jimponux piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri u fuq ir-rispondenti.

Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni ssegwi l-prattika abitwali tagħha u twettaq konsultazzjonijiet ma’ esperti, inklużi esperti tal-Istati Membri, qabel ma tadotta dawk l-atti delegati.

3.   Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(4), l-Artikolu 10(3), (4) u (5) u l-punt (a) tal-Artikolu 12(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mis-17 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perijodi ta’ żmien identiċi, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

4.   Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 3(4), l-Artikolu 10(3), (4) u (5), u l-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ xi atti delegati diġà fis-seħħ.

5.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tgħarraf simultanjament b’dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(4), l-Artikolu 10(3), (4) u (5) u punt (a) tal-Artikolu 12(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressal-ebda oġġezzjoni għalih mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur minn meta dak l-att jiġi nnotifikat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.’;

(10)

L-Artikolu 14 jinbidel b’dan li ġej:

‘Artikolu 14

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(**)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).’;"

(11)

fl-Anness, il-punt 3(b) jinbidel b’dan li ġej:

‘(b)

il-valur statistiku, li huwa l-valur ikkalkulat fil-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri. Għandu jkun ibbażat fuq l-ammont taxxabbli jew, fejn applikabbli, il-valur minfloku. Dan jinkludi biss spejjeż inċidentali (merkanzija, assigurazzjoni), fil-każ tad-dispaċċi, fil-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tad-dispaċċ u, fil-każ tal-wasliet, fil-parti tal-vjaġġ li ssir barra mit-territorju tal-Istat Membru tal-wasla. Jgħidulu l-valur fob (free on board) għad-dispaċċi, u l-valur cif ([cost, insurance, freight] kost, assigurazzjoni, merkanzija) għall-wasliet’.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-proċeduri għall-adozzjoni ta’ miżuri previsti fir-Regolament (KE) Nru 638/2004 li jkunu nbdew iżda ma tlestewx qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tas- 6 ta’ Mejju 2014.

(2)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)

(3)  Regolament (KE) Nru 638/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta’ merkanzija bejn Stati Membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3330/91 (ĠU L 102, 7.4.2004, p. 1).

(4)  Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasmissjoni ta’ data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).


27.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/135


REGOLAMENT (UE) Nru 660/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta’ skart

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Sabiex jitħares l-ambjent, ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jistipula rekwiżiti għall-vjeġġi ta’ skart kemm fl-Unjoni u kemm bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi,. Madankollu, ġew identifikati xi diverġenzi u lakuni fl-infurzar u l-ispezzjonijiet imwettqa mill-awtoritajiet involuti fi spezzjonijiet fl-Istati Membri.

(2)

Hemm bżonn ta’ ppjanar adegwat tal-ispezzjonijiet tal-vjeġġi ta’ skart sabiex tiġi stabbilita l-kapaċità meħtieġa għall-ispezzjonijiet u biex jiġu evitati b’mod effettiv il-vjeġġi illegali. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-infurzar u l-ispezzjonijiet stipulati fl-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 għandhom jissaħħu bil-għan li jiġi żgurat l-ippjanar regolari u konsistenti ta’ tali spezzjonijiet. Għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet ta’ spezzjoni għal spezzjonijiet li jsiru skont dawk id-dispożizzjonijiet. Il-pjanijiet ta’ spezzjoni għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tar-riskju u għandhom jinkludu għadd ta’ elementi ewlenin, jiġifieri objettivi, prijoritajiet, iż-żona ġeografika koperta, informazzjoni dwar spezzjonijiet ippjanati, il-kompiti assenjati lill-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet, arranġamenti għal kooperazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet involuti fi spezzjonijiet fi Stat Membru, fi Stati Membri differenti, kif ukoll, fejn adatt, bejn dawk l-awtoritajiet fi Stati Membri u f’pajjiżi terzi, u informazzjoni dwar it-taħriġ tal-ispetturi kif ukoll dwar ir-riżorsi umani, finanzjarji u oħrajn għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ spezzjoni kkonċernat.

(3)

Il-pjanijiet ta’ spezzjoni jistgħu jitfasslu separatament jew bħala parti minn pjanijiet oħrajn definiti b’mod ċar.

(4)

Billi l-pjanijiet ta’ spezzjoni huma koperti mid-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, inkluż, fejn applikabbli, l-eċċezzjonijiet fl-Artikolu 4 tagħha, japplikaw għal tali pjanijiet.

(5)

Ir-riżultat tal-ispezzjonijiet u l-miżuri meħuda, inklużi kull penali imposti, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, inkluż elettronikament permezz tal-Internet.

(6)

Jeżistu regoli diverġenti fl-Unjoni kollha fir-rigward tas-setgħa ta’ u l-possibbiltà li l-awtoritajiet involuti fi ispezzjonijiet fl-Stati Membri jitolbu evidenza sabiex jivverifikaw il-legalità tal-vjeġġi. Tali evidenza tista’ tirrigwarda, fost l-oħrajn, jekk is-sustanza jew l-oġġett ikunx skart, skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, u jekk l-iskart ġiex ikklassifikat b’mod korrett, jew jekk l-iskart ikunx ser jiġi ttrasportat lejn impjanti li jirrispettaw l-ambjent f’konformità mal-Artikolu 49 ta’ dak ir-Regolament. L-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 għandu għalhekk jipprovdi lill-awtoritajiet involuti fi spezzjonijiet fl-Istati Membri l-possibbiltà li jitolbu tali evidenza. Tali evidenza tista’ tintalab fuq il-bażi ta’ dispożizzjonijiet ġenerali jew inkella skont il-każ. Fejn tali evidenza ma ssirx disponibbli jew tkun ikkunsidrata li mhix biżżejjed, it-trasport tas-sustanza jew l-oġġett ikkonċernati, jew il-vjeġġ ta’ skart ikkonċernat għandu jitqies bħala vjeġġ illegali u għandu jiġi ttrattat skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

(7)

Il-vjeġġi ta’ skart illegali ta’ spiss jinbtu minn ġbir, tqassim u ħżin mhux kontrollati. It-twettiq ta’spezzjonijiet ta’ vjeġġi ta’ skart b’mod sistematiku, għandu għalhekk jikkontribwixxi għall-identifikazzjoni u l-indirizzar ta’ dawk l-attivitajiet mhux kontrollati, biex b’hekk tiġi promossal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

(8)

Sabiex jingħata żmien biżżejjed biex l-Istati Membri jippreparaw għall-applikazzjoni tal-miżuri meħtieġa taħt l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, kif emendat b’dan ir-Regolament, huwa xieraq li l-ewwel pjanijiet ta’ spezzjoni jiġu adottati sal-1 ta’ Jannar 2017.

(9)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 għandhom jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(10)

Is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi delegat lill-Kummissjoni b’rispett għall-emenda ta’ ċerti elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Hija u tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(11)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(12)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 huwa emendat kif ġej: