ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 173

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
12 ta' Ġunju 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE ( 1 )

1

 

*

Regolament (UE) Nru 597/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta’ ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd

62

 

*

Regolament (UE) Nru 598/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE

65

 

*

Regolament (UE) Nru 599/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

79

 

*

Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ( 1 )

84

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar skemi ta’ garanzija tad-depożiti ( 1 )

149

 

*

Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż tas-suq (direttiva dwar l-abbuż tas-suq)

179

 

*

Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

190

 

*

Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE ( 1 )

349

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

12.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/1


REGOLAMENT (UE) Nru 596/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ April 2014

dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Suq intern ġenwin għas-servizzi finanzjarji huwa kruċjali għat-tkabbir ekonomiku u għall-ħolqien ta’ impjiegi fl-Unjoni.

(2)

Suq finanzjarju integrat, effiċjenti u trasparenti jeħtieġ integrità tas-suq. Il-funzjonament bla xkiel tas-swieq tat-titoli u l-kunfidenza pubblika fis-swieq huma prerekwiżiti għat-tkabbir u għall-ġid ekonomiku. L-abbuż tas-suq jolqot ħażin l-integrità tas-swieq finanzjarji u l-kunfidenza pubblika f’titoli u derivati.

(3)

Id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) ikkompletat u aġġornat il-qafas legali tal-Unjoni għall-protezzjoni tal-integrità tas-suq. Madankollu, minħabba l-iżviluppi leġislattivi, tas-suq u teknoloġiċi minn mindu daħlet fis-seħħ dik id-Direttiva, li rriżultaw f’bidliet konsiderevoli għax-xenarju finanzjarju, dik id-Direttiva għandha issa tiġi sostitwita. Jeħtieġ ukoll strument leġislattiv ġdid sabiex jiġi żgurat li hemm regoli uniformi u ċarezza tal-kunċetti ewlenin u sett ta’ regoli wieħed f’konformità mal-konklużjonijiet tar-rapport tal-25 ta’ Frar 2009 mill-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-Superviżjoni Finanzjarja fl-UE, ippresedut minn Jacques de Larosière (il-grupp ‘de Larosière’).

(4)

Hemm bżonn li jiġi stabbilit qafas iktar uniformi u b’saħħtu sabiex tiġi ppreservata l-integrità tas-suq, jiġi evitat arbitraġġ regolatorju potenzjali, tiġi żgurata r-responsabilità fil-każ ta’ tentattiv ta’ manipulazzjoni, u tiġi pprovduta aktar ċertezza legali u inqas kumplessità regolatorja għall-parteċipanti fis-suq. Dan ir-Regolament jimmira li jikkontribwixxi, b’mod determinanti, għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, u għaldaqstant għandu jissejjes fuq l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif interpretat b’mod konsistenti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(5)

Għaldaqsant, sabiex jitneħħa x-xkiel li għad baqa’ għall-kummerċ, jisparixxi t-tagħwiġ sinifikanti tal-kompetizzjoni li jirriżulta mid-diverġenzi fost il-liġijiet nazzjonali, u jiġi evitat kull xkiel ieħor għall-kummerċ u għat-tagħwiġ sinifikanti tal-kompetizzjoni, jeħtieġ li jiġi adottat Regolament li jistabbilixxi interpretazzjoni iktar uniformi tal-qafas kontra l-abbuż tas-suq tal-Unjoni li tiddefinixxi b’,od iktar ċar ir-regoli applikabbli fl-Istati Membri kollha. L-istabbiliment ta’ rekwiżiti kontra l-abbuż tas-suq fil-forma ta’ regolament jiżgura li dawk ir-rekwiżiti ikunu direttament applikabbli. Dan għandu jiżgura kundizzjonijiet uniformi billi jevita d-diverġenza fost ir-rekwiżiti nazzjonali minħabba t-traspożizzjoni ta’ direttiva. Dan ir-Regolament jirrikjedi li l-persuni kollha isegwu l-istess regoli fl-Unjoni. Huwa wkoll inaqqas il-kumplessità regolatorja u jniżżel l-ispejjeż tal-kumpaniji li jkunu konformi, partikularment dawk il-kumpaniji li jaġixxu fuq bażi transkonfinali, u jikkontribwixxu għat-tneħħija totali tat-tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(6)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ġunju 2008 dwar “Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa” titlob lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jfasslu regoli sabiex inaqqsu l-piżijiet amministrattivi, jadattaw il-leġislazzjoni skont il-ħtiġijiet ta’ emittenti fis-swieq ta’ tkabbir ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament għal dawk l-emittenti. Għadd ta’ dispożizzjonijiet fid-Direttiva 2003/6/KE jimponu piżijiet amministrattivi fuq l-emittenti, b’mod partikulari dawk li l-istrumenti finanzjarji tagħhom huma ammessi għan-negozjar fis-swieq ta’ tkabbir tal-SMEs, li għandhom jitnaqqsu.

(7)

L-abbuż tas-suq huwa kunċett li jinkludi l-imġiba illegali fis-swieq finanzjarji u, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandu jkun mifhum li jikkonsisti f’abbuż minn informazzjoni privileġġata, l-iżvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq. Imġiba bħal din timpedixxi trasparenza totali u korretta tas-suq, li hija prerekwiżit għan-negozjar għall-atturi ekonomiċi kollha fi swieq finanzjarji integrati.

(8)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/6/KE kien jiffoka fuq l-istrumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar f’suq regolat jew li fir-rigward tagħhom tkun saret talba għal ammissjoni għal kummerċ f’tali suq. Minkejja dan, fis-snin riċenti l-istrumenti finanzjarji kienu negozjati dejjem aktar fuq faċilitajiet multilaterali tan-negozjar (MTFs). Hemm ukoll strumenti finanzjarji li huma nnegozjati biss fuq tipi oħra ta’ faċilitajiet organizzati tan-negozjar (OTFs) jew negozjati biss over the counter (OTC). Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għalhekk għandu jinkludi kull strument finanzjarju nnegozjati f’suq regolat, MTF jew OTF, u kwalunkwe kondotta jew azzjoni oħra li jista’ jkollha effett fuq strument finanzjarju bħal dan irrispettivament minn jekk isseħħx f’post tan-negozjar. Fil-każ ta’ ċerti tipi ta’ MTFs li, bħas-swieq regolati, jgħinu lil kumpaniji biex joħolqu finanzjament mill-bejgħ ta’ ishma, il-projbizzjoni kontra l-abbuż tas-suq tapplika wkoll meta ssir talba għal ammissjoni għal kummerċ f’tali suq. Għaldaqstant, il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jinkludi l-istrumenti finanzjarji li għalihom tkun saret applikazzjoni għal ammissjoni għal kummerċ fuq MTF. Dan għandu jtejjeb il-protezzjoni tal-investitur, jippreżerva l-integrità tas-swieq u jiżgura li l-abbuż tas-suq ta’ strumenti bħal dawn ikun ipprojbit b’mod ċar.

(9)

Għal finijiet ta’ trasparenza, l-operaturi ta’ suq regolat, MTF jew OTF, għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom bid-dettalji tal-istrumenti finanzjarji li jkunu ġew ammessi għan-negozjar, li fir-rigward tagħhom tkun saret talba għal ammissjoni għan-negozjar jew li jkunu ġew innegozjati fil-post tan-negozjar tagħhom. Għandha ssir notifika oħra meta l-istrument ma jibqax ammess għan-negozjar. Tali obbligi għandhom japplikaw ukoll għal strumenti finanzjarji li fir-rigward tagħhom tkun saret talba għal ammissjoni għan-negozjar fil-post tan-negozjar tagħhom u għal strumenti finanzjarji li jkunu ġew ammessi għan-negozjar qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. In-notifikigħandhom jiġu ppreżentati lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) mill-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għandha tippubblika lista tal-istrumenti finanzjarji kollha nnotifikati. Dan ir-Regolament japplika għal strumenti finanzjarji indipendentement minn jekk ikunux fil-lista ppubblikata mill-ESMA.

(10)

Huwa possibbli li ċerti strumenti finanzjarji li ma jiġux innegozjati f’post tan-negozjar jintużaw għall-abbuż tas-suq. Dawn jinkludu strumenti finanzjarji li l-prezz jew il-valur tagħhom jiddependi jew għandu effett fuq strumenti finanzjarji nnegozjati f’post tan-negozjar, jew li n-negozjar tagħhom għandu effett fuq il-prezz jew il-valur ta’ strumenti finanzjarji oħrajn innegozjati f’post tan-negozjar. Eżempji fejn tali strumenti jistgħu jintużaw għall-abbuż tas-suq jinkludu informazzjoni privileġġata relatata ma’ sehem jew bond, li tista’ tintuża biex jinxtara derivat ta’ dak is-sehem jew bond, jew indiċi li l-valur tiegħu jiddependi fuq dak is-sehem jew bond. Meta strument finanzjarju jintuża bħala prezz ta’ referenza, jista’ jintuża derivat innegozjat OTC biex wieħed jibbenefika minn prezzijiet immanipulati, jew jista’ jintuża biex jiġi mmanipulat il-prezz ta’ strument finanzjarju nnegozjat f’post tan-negozjar. Eżempju ieħor huwa l-ħruġ ippjanat ta’ pakkett ġdid ta’ titoli li fihom infushom ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, iżda li meta jsir negozjar f’dawk it-titoli dan ikun jista’ jaffettwa l-prezz jew il-valur ta’ titoli elenkati eżistenti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament ikopri wkoll is-sitwazzjoni meta l-prezz jew il-valur ta’ strument innegozjat f’post tan-negozjar jiddependi fuq istrument innegozjat OTC. L-istess prinċipju għandu japplika biex jiġu identifikati kuntratti spot tal-komoditajiet li l-prezzijiet tagħhom ikunu bbażati fuq dak ta’ derivat, u għax-xiri ta’ kuntratti spot tal-komoditajiet li għalihom ikunu referenzjati strumenti finanzjarji.

(11)

In-negozjar ta’ titoli jew strumenti assoċjati għall-istabilizzazzjoni ta’ titoli jew in-negozjar f’ishma proprji fi programmi ta’ riakkwist (“buy-back”) jista’ jkun leġittimu, għal raġunijiet ekonomiċi, u għandu, għalhekk, f’ċerti ċirkustanzi, ikun eżenti mill-projbizzjonijiet kontra l-abbuż tas-suq dment li l-azzjonijiet jitwettqu bit-trasparenza neċessarja, fejn tkun żvelata l-informazzjoni rilevanti rigward il-programm ta’ riakkwist jew stabilizzazzjoni.

(12)

Negozju f’ishma proprji fi programmi ta’ riakkwist u stabbilizzazzjoni ta’ strument finanzjarju li ma jibbenefikax mill-eżenjonijiet taħt dan ir-Regolament ma għandhomx fihom infushom jitqiesu li jikkostitwixxu abbuż tas-suq.

(13)

L-Istati Membri, membri tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ), Ministri u aġenziji oħra u vetturi b’għan speċjali ta’ Stat Membru wieħed jew diversi Stati Membri, u tal-Unjoni u ċerti korpi pubbliċi oħra jew persuni li jaġixxu f’isimhom, ma għandhomx ikunu ristretti fit-twettiq ta’ ġestjoni tal-politika monetarja, tar-rata ta’ skambju jew dejn pubbliku sakemm dawn jitwettqu fl-interess pubbliku u fl-insegwiment ta’ dawn il-politiki biss. Barra minn hekk, l-anqas it-tranżazzjonijiet jew l-ordnijiet imwettqa mill-Unjoni, jew l-imġiba mwettqa mill-Unjoni, xi vettura b’għan speċjali ta’ Stat Membru wieħed jew diversi Stati Membri, il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Faċilità Ewropea għall-Istabbiltà Finanzjarja, il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà, jew istituzzjoni finanzjarja internazzjonali stabbilita minn Stat Membru wieħed jew iktar ma għandhom ikunu ristretti fil-mobilizzazzjoni tal-finanzjament u l-forniment ta’ għajnuna finanzjarja għall-ġid tal-membri tagħhom. Tali eżenzjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament tista’, b’konformità ma’ dan ir-Regolament, tiġi estiża għal ċerti korpi pubbliċi inkarigati mill-ġestjoni tad-dejn pubbliku u għal banek ċentrali ta’ pajjiżi terzi jew li jintervjenu fir-rigward ta’ tali ġestjoni. Fl-istess ħin, l-eżenzjonijiet għall-ġestjoni tal-politika monetarja, tar-rata ta’ skambju jew tad-dejn pubbliku m’għandhomx ikunu estiżi għal każijiet fejn dawk il-korpi jkunu involuti fi tranżazzjonijiet, ordnijiet jew imġiba li ma jkunux fl-insegwiment ta’ dawk il-politiki jew meta l-persuni li jaħdmu għal dawk il-korpi jkunu involuti fi tranżazzjonijiet, ordnijiet jew imġiba għall-akkont tagħhom stess.

(14)

L-investituri raġonevoli jibbażaw id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom fuq informazzjoni diġà disponibbli għalihom, jiġifieri, fuq it-tagħrif disponibbli ex ante. Għalhekk, id-domanda jekk, fit-teħid ta’ deċiżjoni ta’ investiment, investitur raġonevoli x’aktarx li jqis biċċa informazzjoni partikulari, għandha tiġi evalwata fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli ex ante. Tali valutazzjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt antiċipat tal-informazzjoni fid-dawl tal-totalità tal-attività tal-emittent relatat, l-affidabbiltà tas-sors tal-informazzjoni u kwalunkwe varjant ieħor tas-suq li x’aktarx jaffettwa l-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti spot relatati tal-komoditajiet, jew il-prodotti rkantati bbażati fuq il-kwoti ta’ emissjonijiet fiċ-ċirkostanzi partikolari.

(15)

Informazzjoni ex post tista’ tintuża biex tivverifika l-preżunzjoni illi l-informazzjoni ex ante kienet sensittiva għall-prezzijiet, imma ma għandhiex tintuża biex tittieħed azzjoni kontra persuni li jkunu siltu konklużjonijiet raġonevoli mill-informazzjoni ex ante disponibbli għalihom.

(16)

Meta l-informazzjoni privileġġata tikkonċerna proċess li jseħħ fi stadji, kull stadju tal-proċess, kif ukoll il-proċess globali, jista’ jikkostitwixxi informazzjoni privileġġata. Pass intermedju fi proċess imtawwal fih innifsu jista’ jikkostitwixxi sett ta’ ċirkustanzi jew avveniment li jeżisti jew meta jkun hemm prospett realistiku li se jibdew jeżistu jew iseħħu, abbażi ta’ evalwazzjoni ġenerali tal-fatturi eżistenti fiż-żmien rilevanti. Madankollu, dik l-idea m’għandhiex tiġi interpretata li tfisser li l-kobor tal-effett ta’ dak is-sett ta’ ċirkostanzi jew dak l-avventiment fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji kkonċentati għandhom jiġu kkunsidrati. Pass intermedju għandu jitqies bħala informazzjoni privileġġata jekk, waħdu, jissodisfa l-kriterji stipulati f’dan ir-Regolament għal informazzjoni privileġġata.

(17)

Informazzjoni li tirrigwarda avveniment jew sett ta’ ċirkostanzi li jkun pass intermedju fi proċess imtawwal, tirrigwarda, pereżempju, il-qagħda ta’ negozjati ta’ kuntratti, it-termini miftiehma proviżjonalment fin-negozjati ta’ kuntratti, il-possibbiltà tal-pożizzjonament ta’ strumenti finanzjarji, il-kundizzjonijiet li skonthom strumenti finanzjarji jistgħu jiġi kkummerċjalizzati, it-termini proviżjonali għall-pożizzjonament ta’ strumenti finanzjarji, jew il-kunsiderazzjoni tal-inklużjoni ta’ strument finanzjarju f’indiċi prinċipali jew it-tħassir ta’ strument finanzjarju minn tali indiċi.

(18)

Iċ-ċertezza legali għall-parteċipanti tas-suq għandha tissaħħaħ permezz ta’ definizzjoni aktar mill-qrib ta’ tnejn mill-elementi essenzjali għad-definizzjoni ta’ informazzjoni privileġġata, jiġifieri n-natura preċiża ta’ dik l-informazzjoni u s-sinifikat tal-effett potenzjali tagħha fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti spot tal-komoditajiet relatati, jew il-prodotti rkantati bbażati fuq il-kwoti ta’ emissjonijiet. Għal derivati li jkunu prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, informazzjoni speċifika li għandha tkun mikxufa skont ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) għandha, b’mod partikolari, titqies bħala informazzjoni privileġġata.

(19)

Dan ir-Regolament mhux maħsub biex jipprojbixxi diskussjonijiet ta’ natura ġenerali rigward l-iżviluppi tas-suq u n-negozju bejn il-partijiet interessati u l-maniġment rigward emittent. Tali relazzjonijiet huma essenzjali għall-funzjonament effiċjenti tas-swieq u m’għandhomx jiġu pprojbiti b’dan ir-Regolament.

(20)

Is-swieq spot u s-swieq relatati tad-derivati huma interkonnessi ħafna u globali, u l-abbuż tas-suq jista’ jsir madwar is-swieq kif ukoll bejn il-fruntieri u dan jista’ jwassal għal riskji sistemiċi sinifikanti. Dan japplika kemm għall-abbuż minn informazzjoni privileġġata kif ukoll għall-manipulazzjoni tas-suq. B’mod partikolari, informazzjoni privileġġata minn suq spot tista’ tibbenefika lil persuna li tinnegozja f’suq finanzjarju. Informazzjoni privileġġata b’relazzjoni ma’ derivat ta’ komodità għandha tkun definita bħala informazzjoni li tissodisfa kemm id-definizzjoni ġenerali ta’ informazzjoni privileġġata fir-rigward tas-swieq finanzjarji u li meħtieġa ssir pubblika b’konformità mad-dispożizzjonijiet legali jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew dak nazzjonali, mar-regoli tas-suq, mal-kuntratti jew mal-użanzi fir-rigward tad-derivat tal-komodità jew is-suq spot rilevanti. Eżempji partikolari ta’ tali regoli jinkludu r-Regolament (UE) Nru 1007/2011 għas-suq tal-enerġija u d-database tal-Inizjattiva Konġunta dwar Database ta’ Organizzazzjonijiet (JODI) għaż-żejt. Tali informazzjoni tista’ sservi bħala l-bażi tad-deċiżjonijiet tal-parteċipanti tas-suq biex jidħlu f’derivati ta’ komodità jew il-kuntratti spot relatati mal-komoditajiet u għandha għalhekk tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata li jeħtieġ li ssir pubblika, meta x’aktarx ikollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ tali derivati jew kuntratti spot relatati mal-komoditajiet.

Barra minn hekk, l-istrateġiji manipulattivi jistgħu wkoll jestendu madwar post u swieq derivattivi. In-negozjar tal-istrumenti finanzjarji, inklużi d-derivati tal-komoditajiet, jista’ jintuża biex jimmanipula kuntratti spot relatati tal-komoditajiet, u viċiversa, dawn il-kuntratti jistgħu jintużaw biex jimmanipulaw strumenti finanzjarji relatati. Il-projbizzjoni tal-manipulazzjoni tas-suq għandha taqbad dawn l-interkonnessjonijiet. Madankollu, ma jixraqx, jew mhuwiex prattikabbli, li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jiġi estiż għal imġiba li ma tinvolvix strumenti finanzjarji, pereżempju, għal negozjar f’kuntratti spot tal-komoditajiet li jaffettwa biss is-suq spot. Fil-każ speċifiku ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi tad-definizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 meta japplikaw id-definizzjonijiet ta’ informazzjoni privileġġata (jew “minn ġewwa”), l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq taħt dan ir-Regolament għal strumenti finanzjarji marbuta ma’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

(21)

Skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), il-Kummissjoni, l-Istati Membri u korpi oħra maħtura uffiċjalment huma, inter alia, responsabbli għall-ħruġ tekniku tal-kwoti tal-emissjonijiet, l-allokazzjoni libera tagħhom għas-setturi eliġibbli tal-industrija u l-parteċipanti ġodda, u b’mod aktar ġenerali, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-qafas politiku tal-Unjoni rigward il-klima li fuqu hi msejsal-provvista tal-kwoti tal-emissjonijiet lix-xerrejja konformi tal-iskema tal-Unjoni għan-negozjar ta’ emissjonijiet (EU ETS). Fl-eżerċizzju ta’ dawk id-dmirijiet, dawk il-korpi pubbliċi jistgħu, inter alia, jkollhom aċċess għal informazzjoni sensittiva għall-prezzijiet li ma tkunx disponibbli għall-pubbliku u skont id-Direttiva 2003/87/KE, jista’ jkollhom bżonn iwettqu ċerti operazzjonijiet tas-suq relatati mal-kwoti tal-emissjonijiet. B’konsegwenza tal-klassifikazzjoni ta’ kwoti tal-emissjonijiet bħala strumenti finanzjarji bħala parti mir-reviżjoni tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), dawk l-istrumenti jaqgħu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Sabiex tinżamm il-kapaċità tal-Kummissjoni, tal-Istati Membri u ta’ korpi oħra maħtura uffiċjalment, li jiżviluppaw u jimplimentaw il-politika tal-Unjoni dwar il-klima, l-attivitajiet ta’ dawk il-korpi pubbliċi, sakemm jitwettqu fl-interess pubbliku u fl-insegwiment ta’ dik il-politika u li jikkonċernaw kwoti tal-emissjonijiet, għandhom ikunu eżentati mill-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Tali eżenzjoni ma għandhiex ikollha impatt negattiv fuq it-trasparenza globali tas-suq, peress li dawk il-korpi pubbliċi għandhom obbligi statutorji li joperaw b’tali mod li jiġi żgurat kemm l-iżvelar ordnat, ġust u mhux diskriminatorju ta’ kwalunkwe deċiżjoni, żvilupp jew data ġodda li n-natura tagħhom tista’ tinfluwenza l-prezzijiet, kif ukoll l-aċċess għalihom. Barra minn hekk, jeżistu salvagwardji għall-iżvelar ġust u mhux diskriminatorju ta’ informazzjoni speċifika li tista’ tinfluwenza l-prezzijiet miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi fid-Direttiva 2003/87/KE u l-miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skont din id-Direttiva. Fl-istess ħin, l-eżenzjoni għall-korpi pubbliċi li jaġixxu favur il-politika tal-Unjoni dwar il-klima ma għandhiex testendi għall-każijiet fejn dawk il-korpi pubbliċi jkunu involuti f’kondotta jew fi tranżazzjonijiet li ma jkunux fl-insegwiment tal-politika tal-Unjoni dwar il-klima, jew meta persuni li jkunu qegħdin jaħdmu għal dawk il-korpi jkunu involuti f’kondotta jew fi tranżazzjonijiet għall-akkont tagħhom stess.

(22)

Skont l-Artikolu 43 TFUE u l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet internazzjonali konklużi skont it-TFUE, il-Kummissjoni, l-Istati Membri u korpi oħra maħtura uffiċjalment huma, inter alia, responsabbli li jsegwu l-Politika Agrikola Komuni (PAK) u l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS). Fl-eżerċizzju ta’ dawk id-dmirijiet, dawk il-korpi pubbliċi jwettqu attivitajiet u jieħdu miżuri mmirati lejn il-ġestjoni tas-swieq agrikoli u tas-sajd, inklużi dawk ta’ intervent pubbliku, impożizzjoni ta’ dazji tal-importazzjoni addizzjonali jew is-sospensjoni tagħhom. Fid-dawl tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, ċerti dispożizzjonijiet tiegħu li japplikaw għal kuntratti spot tal-komoditajiet li għandhom jew li x’aktarx ikollhom effett fuq strumenti finanzjarji u strumenti finanzjarji li l-valur tagħhom jiddependi fuq il-valur ta’ kuntratti spot tal-komoditajiet u li għandom jew li x’aktarx ikollhom effett fuq kuntratti spot tal-komoditajiet, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-attività tal-Kummissjoni, l-Istati Membri u korpi oħra nominati uffiċjalment biex jiġu segwiti l-PAK u l-PKS, ma tkunx ristretta.Sabiex tinżamm il-kapaċità tal-Kummissjoni, l-Istati Membri u korpi oħra maħtura uffiċjalment biex jiġu żviluppati u segwiti l-PAK u l-PSK, l-attivitajiet tagħhom, sakemm jitwettqu fl-interess pubbliku u biss biex jiġu segwiti dawk il-politiki, għandhom ikunu eżentati mill-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Tali eżenzjoni ma għandhiex ikollha impatt negattiv fuq it-trasparenza globali tas-suq, peress li dawk il-korpi pubbliċi għandhom obbligi statutorji li joperaw b’tali mod li jiġi żgurat kemm l-iżvelar ordnat, ġust u mhux diskriminatorju ta’ kwalunkwe deċiżjoni, żvilupp jew data ġodda li n-natura tagħhom tista’ tinfluwenza l-prezzijiet, kif ukoll l-aċċess għalihom. Fl-istess ħin, l-eżenzjoni għall-korpi pubbliċi li jaġixxu biex jiġu segwiti l-PAK u l-PSK ma għandhiex testendi għall-każijiet fejn dawk il-korpi pubbliċi jkunu involuti f’kondotta jew fi tranżazzjonijiet li ma jkunux biex jiġu segwiti mal-PAK u l-PSK, jew meta persuni li jkunu qegħdin jaħdmu għal dawk il-korpi jkunu involuti f’kondotta jew fi tranżazzjonijiet għall-akkont tagħhom stess.

(23)

Il-karatteristika essenzjali tal-abbuż minn informazzjoni privileġġata tikkonsisti f’vantaġġ inġust li jinkiseb minn informazzjoni privileġġata għad-detriment ta’ partijiet terzi li ma jkunux konxji minn tali informazzjoni u, konsegwentement, it-tidgħjif tal-integrità tas-swieq finanzjarji u l-fiduċja tal-investitur. Konsegwentement, il-projbizzjoni kontra l-abbuż minn informazzjoni privileġġata għandha tapplika fejn persuna li jkollha fil-pussess tagħha informazzjoni privileġġata tieħu vantaġġ inġust mill-benefiċċju miksub minn dik l-informazzjoni billi tidħol fi tranżazzjonijiet tas-suq skont dik l-informazzjoni billi takkwista jew iċċedi, jew billi tipprova takkwista jew iċċedi, jew billi tikkanċella jew temenda jew billi tipprova tikkanċella jew temenda ordni biex takkwista jew iċċedi, għall-akkont tagħha stess jew għall-akkont ta’ parti terza, direttament jew indirettament, strumenti finanzjarji li dik l-informazzjoni tkun relatata magħhom. L-użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ jikkonsisti wkoll fl-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet jew derivati tagħhom u fil-parteċipazzjoni fl-irkant ta’ kwoti ta’ emissjonijiet jew prodotti irkantati oħrajn ibbażati fuqhom li jinżammu b’konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 (8).

(24)

Meta persuna ġuridika jew naturali fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata, takkwista jew iċċedi, jew tipprova takkwista jew iċċedi, għall-akkont tagħha stess jew għall-akkont ta’ parti terza, direttament jew indirettament, strumenti finanzjarji li dik l-informazzjoni tkun relatata magħhom, għandu jiġi implikat li dik il-persuna “użat dik l-informazzjoni”. Dik is-suppożizzjoni hija bla preġudizzju għad-drittijiet ta’ difiża. Il-mistoqsija jekk persuna kisritx il-projbizzjoni dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata jew ippruvatx twettaq abbuż minn informazzjoni privileġġata għandha tiġi analizzata għall-fini ta’ dan ir-Regolament, li hu li jipproteġi l-integrità tas-suq finanzjarju u jsaħħaħ il-fiduċja tal-investitur, li hija bbażata, u mbagħad, fuq l-iżgurar li l-investituri se jitqiegħdu fuq l-istess livell u jkunu protetti mill-użu ħażin ta’ informazzjoni privileġġata.

(25)

Ordnijiet li jsiru qabel ma persuna jkollha informazzjoni privileġġata m’għandhomx jitqiesu bħala abbuż minn informazzjoni privileġġata. Madankollu meta persuna tikseb informazzjoni privileġġata, għandu jkun hemm preżunzjoni li kwalunkwe bidla sussegwenti relatata ma’ dik l-informazzjoni għal ordnijiet magħmula qabel il-kisba ta’ tali informazzjoni, inklużi l-kanċellazzjoni jew l-emenda ta’ ordni, jew it-tentattiv ta’ kanċellazzjoni jew emenda ta’ ordni, tikkostitwixxi abbuż minn informazzjoni privileġġata. Dik il-preunzjoni tista’, madankollu, tiġi kkonfutata jekk il-persuna tistabbilixxi li ma użatx l-informazzjoni privileġġata fit-twettiq tat-tranżazzjoni.

(26)

L-użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ jikkonsisti fl-akkwist jew iċ-ċessjoni ta’ strument finanzjarju, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet, jew fil-kanċellazzjoni jew emenda ta’ ordni, jew f’tentattiv ta’ akkwist jew ċessjoni ta’ strument finanzjarju jew ta’ kanċellazzjoni jew emenda ta’ ordni, minn persuna li tkun taf, jew kellha tkun taf, li l-informazzjoni tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet kompetenti ghandhom jikkunsidraw dak li persuna normali u ragjonevoli tkun taf jew suppost kellha tkun taf fiċ-ċirkostanzi.

(27)

Dan ir-Regolament għandu jiġi interpretat b’mod konsistenti mal-miżuri adottati mill-Istati Membri biex jipproteġu l-interessi tad-detenturi ta’ titoli trasferibbli li jġorru magħhom drittijiet ta’ vot f’kumpannija (jew li jistgħu jġorru tali drittijiet b’konsegwenza tal-eżerċizzju ta’ drittijiet jew konverżjoni) meta l-kumpannija tkun soġġetta għal offerta pubblika ta’ take-over jew kwalunkwe bidla oħra proposta ta’ kontroll. B’mod partikolari, dan ir-Regolament għandu jiġi interpretat b’mod konsistenti mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati fir-rigward ta’ offerti ta’ take-over, tranżazzjonijiet ta’ fużjoni u tranżazzjonijiet oħra li jaffettwaw is-sjieda jew il-kontroll ta’ kumpaniji rregolati mill-awtoritajiet superviżorji maħtura mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(28)

Ir-riċerka u l-istimi imsejsa fuq data disponibbli pubblikament, m’għandhomx jitqiesu fihom infushom bħala informazzjoni privileġġata u l-fatt waħdu li tranżazzjoni titwettaq abbażi ta’ riċerka jew stimi m’għandhiex għaldaqstant titqies li tikkostitwixxi użu ta’ informazzjoni privileġġata. Madankollu pereżempju, meta l-pubblikazzjoni jew id-distribuzzjoni ta’ informazzjoni tkun mistennija fuq bażi regolari mis-suq u meta tali pubblikazzjoni jew distribuzzjoni tkun tikkontribwixxi għall-proċess tal-formazzjoni tal-prezz ta’ strumenti finanzjarji jew l-informazzjoni tkun tipprovdi fehmiet ta’ kummentatur tas-suq jew istituzzjoni rikonoxxuti li jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar il-prezzijiet ta’ strumenti finanzjarji relatati, l-informazzjoni tista’ tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata. L-atturi tas-suq għandhom għalhekk jikkunsidraw sa liema punt l-informazzjoni ma tkunx pubblika u l-effett possibbli fuq strumenti finanzjarji innegozjati qabel il-pubblikazzjoni jew id-distribuzzjoni tagħha, biex jistabbilixxu jekk ikunux qed jinnegozjaw abbażi ta’ informazzjoni privileġġata.

(29)

Sabiex jiġi evitat li bi żball jiġu pprojbiti forom ta’ attività finanzjarja li huma leġittimi, jiġifieri meta ma jkun hemm l-ebda effett ta’ abbuż tas-suq, jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta ċerta imġiba leġittima. Dan jista’ jinkludi, pereżempju, ir-rikonoxximent tar-rwol ta’ ġeneraturi tas-suq, meta jaġixxu fil-kapaċità leġittima li jipprovdu likwidità fis-suq.

(30)

Is-sempliċi fatt li ġeneraturi tas-suq jew persuni awtorizzati biex jaġixxu bħala kontropartijiet, jillimitaw lilhom infushom għat-twettiq tal-attività kummerċjali leġittima tagħhom li jixtru jew jbiegħu strumenti finanzjarji, jew li persuni awtorizzati biex jeżegwixxu ordinijiet f’isem partijiet terzi b’informazzjoni privileġġata jillimitaw irwieħhom għat-twettiq, il-kanċellazzjoni jew l-emenda ta’ ordni b’mod responsabbli, m’għandux jitqies li jikkostitwixxi użu ta’ informazzjoni privileġġata. Madankollu, il-protezzjoni, stipulata f’dan ir-Regolament għal ġeneraturi tas-suq, korpi awtorizzati li jaġixxu bħala kontropartijiet jew persuni awtorizzati biex jeżegwixxu ordinijiet f’isem partijiet terzi b’informazzjoni privileġġata ma jestendux għal attivitajiet ipprojbiti b’mod ċar skont dan ir-Regolament, inkluża, pereżempju, il-parattika komunement magħrufa bħala “front-running”. Meta persuni ġuridiċi jkunu ħadu l-miżuri raġonevoli kollha possibbli biex jevitaw li jseħħ abbuż tas-suq iżda minkejja dan persuni fiżiċi li jimpjegaw iwettqu abbuż tas-suq f’isem il-persuna ġuridika dan m’għandux jitqies li huwa abbuż tas-suq mill-persuna ġuridika. Eżempju ieħor li m’għandux jitqies li jikkostitwixxi użu ta’ informazzjoni privileġġata huma tranżazzjonijiet imwettqa fl-eżekuzzjoni ta’ obbligu preċedenti li jkun sar dovut. L-aċċess għal informazzjoni privileġġata li tikkonċerna kumpanija oħra u l-użu tagħha fil-kuntest ta’ offerta pubblika ta’ take-over għall-iskop li jinkiseb kontroll ta’ dik il-kumpanija jew li jkun hemm proposta ta’ fużjoni ma’ dik il-kumpanija m’għandux jitqies li jikkostitwixxi abbuż minn informazzjoni privileġġata.

(31)

Ladarba l-akkwist jew iċ-ċessjoni ta’ strumenti finanzjarji jinvolvi neċessarjament deċiżjoni minn qabel għall-akkwist jew iċ-ċessjoni li titieħed mill-persuna li tieħu fuqha operazzjoni waħda jew oħra minn dawk, it-twettiq ta’ dan l-akkwist jew din iċ-ċessjoni m’għandux jitqies li jikkostitwixxi l-użu ta’ informazzjoni privileġġata. L-aġir abbażi tal-pjanijiet u l-istrateġiji proprji għan-negozjar m’għandux jitqies bħala użu ta’ informazzjoni privileġġata. Minkejja dan, ħadd minn dawk il-persuni legali jew naturali m’għandhom ikunu protetti bis-saħħa tal-funzjoni professjonali tagħhom; huma għandhom ikunu protetti biss jekk jaġixxu b’mod ġust u xieraq, filwaqt li jissodisfaw kemm l-istandards mistennija tal-professjoni tagħhom kif ukoll dawk ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-integrità tas-suq u l-protezzjoni tal-investitur. Jista’ jitqies li jkun twettaq ksur jekk l-awtorità kompetenti tistabbilixxi li kien hemm raġuni illeġittima wara dawk it-tranżazzjonijiet jew orndijiet jew dak l-aġir, jew li l-persuna użat informazzjoni privileġġata.

(32)

Is-sondaġġi tas-suq huma interazzjonijiet bejn bejjiegħ ta’ strumenti finanzjarji u investitur potenzjali wieħed jew aktar, qabel ma titħabbar tranżazzjoni, sabiex jitkejjel l-interess ta’ investituri potenzjali fi tranżazzjoni possibbli u l-ipprezzar, id-daqs u l-istrutturar tagħha. Is-sondaġġi tas-suq jistgħu jinvolvu offerta inizjali jew sekondarja ta’ titoli rilevanti, u huma distinti minn negozjar ordinarju. Dawn huma għodda ta’ valur għoli sabiex titkejjel l-opinjoni ta’ investituri possibbli, jissaħħaħ id-djalogu mal-azzjonist, jiġi żgurat li l-operazzjonijiet jimxu bla xkiel, u li l-fehmiet tal-emittenti, l-azzjonisti eżistenti u l-investituri l-ġodda potenzjali jkunu allinjati. Jistgħu jkunu ta’ benefiċċju partikolari meta s-swieq ikollhom nuqqas ta’ fiduċja jew parametru ta’ referenza rilevanti, jew ikunu volatili. Għalhekk il-kapaċità li jitwettqu sondaġġi tas-suq hija importanti għall-funzjonament xieraq tas-swieq finanzjarji u s-sondaġġi tas-suq m’għandhomx jitqiesu bħala abbuż tas-suq.

(33)

Eżempji ta’ sondaġġi tas-suq jinkludu sitwazzjonijet fejn ditta fuq in-naħa tal-bejgħ tkun daħlet f’diskussjonijiet ma’ emittent dwar tranżazzjoni possibbli, u jkun ġie deċiż li jitkejjel l-interess ta’ investitur potenzjali sabiex jiġu ddeterminati t-termini li se jiffurmaw tranżazzjoni; meta emittent ikollu l-ħsieb li jħabbar ħruġ ta’ dejn jew ekwità addizzjonali u jiġu kkuntatjati investituri ewlenin minn ditta fuq in-naħa tal-bejgħ u jingħataw it-termini kollha tal-ftehim sabiex jinkiseb impenn finanzjarju għal parteċipazzjoni fit-tranżazzjoni; jew meta n-naħa tal-bejgħ tkun qed tippova tbiegħ ammont kbir ta’ titoli f’isem investitur u tipprova tkejjel l-interess potenzjali f’dawk it-titoli minn investituri potenzjali oħrajn.

(34)

It-twettiq ta’ sondaġġi tas-suq jista’ jirrikjedi żvelar lil investituri potenzjali ta’ informazzjoni privileġġata. Ġeneralment ikun hemm biss il-potenzjal li jinkiseb profitt finanzjarju minn negozju bbażat fuq informazzjoni privileġġata li tkun għaddiet f’sondaġġ tas-suq meta jkun hemm suq eżistenti fl-istrument finanzjarju li jkun is-suġġett tas-sondaġġ tas-suq jew fi strument finanzjarju relatat. Fid-dawl tal-għażla taż-żmien ta’ tali diskussjonijiet, huwa possibbli li tiġi żvelata informazzjoni privileġġata lill-investitur potenzjali matul is-sondaġġ tas-suq wara li strument finanzjarju jkun ġie ammess għan-negozjar f’suq regolat jew innegozjat fuq MTF jew OTF. Qabel ma jinvolvi ruħu f’sondaġġ tas-suq, il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jevalwa jekk is-sondaġġ tas-suq hux se jinvolvi l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata.

(35)

Għandu jitqies li tkun ġiet żvelata informazzjoni privileġġata b’mod leġittimu jekk din tiġi żvelata matul l-eżerċizzju normali tat-twettiq tal-impjieg, il-professjoni jew id-dmirijiet ta’ persuna. Meta sondaġġ tas-suq ikun jinvolvi l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata, il-parteċipant fis-suq li jiżvela se jitqies li qiegħed jaġixxi fit-twettiq tal-impjieg, il-professjoni jew id-dmirijiet normali tiegħu meta, fl-istess ħin li jsir l-iżvelar, huwa jinforma u jirċievi l-kunsens tal-persuna li lilha jkun sar l-iżvelar li tista’ tingħata informazzjoni privileġġata; li se tkun ristretta bid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament milli tinnegozja jew taġixxi fuq dik l-informazzjoni; li għandhom jittieħdu passi raġonevoli biex tiġi protetta l-kunfidenzjalità kontinwa tal-informazzjoni; u li għandha tinforma lill-parteċipant fis-suq li jiżvela dwar l-identitajiet tal-persuni fiżiċi u legali kollha li lilhom tiġi żvelata l-informazzjoni fil-qafas tal-iżvilupp ta’ rispons għas-sondaġġ tas-suq. Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jikkonforma wkoll mal-obbligi, li għandhom jiġu stipulati fi standards tekniċi regolatorji, rigward iż-żamma ta’ rekords ta’ informazzjoni żvelata. Il-parteċipanti tas-suq li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament fit-twettiq ta’ sondaġġ tas-suq ma għandhomx jiġu preżunti li żvelaw informazzjoni privileġġata illegalment iżda ma għandhomx ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-eżenzjoni mogħtija lil dawk li jkunu kkonformaw ma’ tali dispożizzjonijiet. Il-mistoqsija jekk kisrux il-projbizzjoni kontra l-iżvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata għandha tiġi analizzata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet rilevanti kollha ta’ dan ir-Regolament u l-parteċipanti kollha f’suq li jiżvela għandhom l-obbligu li jżommu rekord bil-miktub tal-valutazzjoni tagħhom, qabel ma jidħlu f’sondaġġ tas-suq, indipendentement minn jekk dak is-sondaġġ tas-suq ikunx jinvolvi l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata.

(36)

L-investituri potenzjali li jkunu s-suġġett ta’ sondaġġ tas-suq u mbagħad għandhom jikkunsidraw jekk l-informazzjoni żvelata lilhom tammontax għal informazzjoni privileġġata li twaqqafhom milli jagħmlu negozju abbażi tagħha jew li jkomplu jiżvelaw dik l-informazzjoni. L-investituri potenzjali jibqgħu suġġetti għar-regoli dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u dwar l-iżvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata, kif stipulat f’dan ir-Regolament. Sabiex l-investituri potenzjali jiġu assistiti fil-kunsiderazzjonijiet tagħhom u fir-rigward ta’ x’passi għandhom jieħdu sabiex ma jiksrux dan ir-Regolament, l-ESMA għandha toħroġ linji gwida.

(37)

Ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010 jistipula żewġ reġimi paralleli kontra l-abbuż tas-suq, applikabbli għall-irkanti tal-kwoti tal-emissjonijiet. Madankollu, b’riżultat tal-klassifikazzjoni tal-kwoti tal-emissjonijiet bħala strumenti finanzjarji, dan ir-Regolament għandu jikkostitwixxi sett ta’ regoli uniku ta’ miżuri kontra l-abbuż tas-suq applikabbli għas-swieq primarji u sekondarji kollha fil-kwoti tal-emissjonijiet. Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal imġiba jew tranżazzjonijiet, inklużi offerti, li jkollhom x;jaqsmu mal-irkantar fuq pjattaforma ta’ irkantar awtorizzata ta’ suq regolat ta’ kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti rkantati oħra bbażati fuqhom, inkluż meta prodotti irkantati ma jkunux strumenti finanzjarji, skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010.

(38)

Dan ir-Regolament għandu jipprovdi miżuri rigward il-manipulazzjoni tas-suq li jistgħu jiġu adattati għal forom ġodda ta’ negozjar jew strateġiji ġodda li jistgħu jkunu abbużivi. Sabiex jiġi rifless il-fatt li n-negozjar fi strumenti finanzjarji huwa dejjem aktar awtomatizzat, huwa mixtieq li d-definizzjoni ta’ manipulazzjoni tas-suq tipprovdi eżempji ta’ strateġiji speċifiċi ta’ abbuż li jistgħu jitwettqu permezz ta’ kwalunkwe mezz disponibbli ta’ negozjar algoritmiku u ta’ frekwenza għolja. L-eżempji pprovduti mhumiex maħsuba biex ikunu eżawrjenti u lanqas ma huma maħsuba biex jissuġġerixxu li l-istess strateġiji mwettqa permezz ta’ mezzi oħra ma jkunux abbużivi wkoll.

(39)

Il-projbizzjonijiet kontra l-abbuż tas-suq għandhom ikopru wkoll dawk il-persuni li jaġixxu f’kollaborazzjoni biex jitwettaq abbuż tas-suq. Eżempji jistgħu jinkludu, iżda mhux biss, sensara li joħolqu jew jirrakkomandaw strateġija ta’ negozju mfassla biex tirriżulta f’abbuż tas-suq, persuni li jħeġġu lil persuna li jkollha informazzjoni privileġġata biex tiżvela dik l-informazzjoni illegali, jew persuni li jiżviluppaw softwer b’kollaborazzjoni ma’ negozjant bl-iskop li jiffaċilitaw abbuż tas-suq.

(40)

Sabiex tiġi żgurata r-responsabilità kemm fuq il-persuna ġuridika kif ukoll kwalunkwe persuna fiżika li jipparteċipaw fit-teħid ta’ deċiżjoni tal-persuna ġuridika, jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti il-mekkaniżmi legali nazzjonali differenti fl-Istati Membri. Tali mekkaniżmi għandhom jirrelataw direttament għall-metodi ta’ attribuzzjoni ta’ responsabilità fil-liġi nazzjonali.

(41)

Sabiex jikkomplementa l-projbizzjoni tal-manipulazzjoni tas-suq, dan ir-Regolament għandu jinkludi projbizzjoni kontra tentattiv ta’ involviment fil-manipulazzjoni tas-suq. Tentattiv li jsir involviment f’manipulazzjoni tas-suq għandu jkun distint minn aġir li x’aktarx jirriżulta f’manipulazzjoni tas-suq peress li ż-żewġ attivitajiet huma pprojbiti skont dan ir-Regolament. Tali tentattiv jista’ jinkludi sitwazzjonijiet fejn l-attività tinbeda iżda ma titkompliex, pereżempju b’riżultat ta’ teknoloġija li tfalli jew istruzzjoni ta’ negozjar li ma titteħidx azzjoni fuqha. Il-projbizzjoni ta’ tentattivi ta’ involviment f’manipulazzjoni tas-suq hija neċessarja sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jimponu sanzjonijiet għal tali tentattivi.

(42)

Mingħajr preġudizzju għall-għan ta’ dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet appklikabbli direttament tiegħu, persuna li tidhol fi tranżazzjonijiet jew toħroġ ordnijiet għal kummerċ li jistgħu jitqiesu li jikkostitwixxu manipulazzjoni tas-suq tista’ tistabbilixxi li r-ragunijiet tagħha biex tidħol f’tali tranżazzjonijiet jew toħrog l-ordnijiet ta’ negozjar kienu legittimi u li t-tranżazzjonijiet u l-ordnijiet ta’ negozjar kienu konformi ma’ prattika aċċettata fis-suq ikkonċernat. Prattika tas-suq aċċettata tista’ tiġi stabbilita biss mill-awtorità kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-abbuż tas-suq tas-suq ikkonċernat. Prattika li hija aċċettata f’suq partikolari ma tistax titqies li hi applikabbli għal swieq oħra sakemm l-awtoritajiet kompetenti ta’ dawn is-swieq l-oħra ma jkunux aċċettaw dik il-prattika b’mod uffiċjali. Jista’ jitqies li jkun seħħ ksur ukoll jekk l-awtorità kompetenti tkun stabbilixxiet li kien hemm raġuni oħra, illeġittima wara dawn it-tranżazzjonijiet jew ordnijiet għal negozjar.

(43)

Dan ir-Regolament għandu jiċċara wkoll li l-involviment f’manipulazzjoni tas-suq jew tentattiv ta’ involviment f’manipulazzjoni tas-suq fi strument finanzjarju jistgħu jieħdu l-forma ta’ użu ta’ strumenti finanzjarji relatati bħal strumenti derivati li huma nnegozjati fuq post tan-negozjar ieħor jew OTC.

(44)

Bosta strumenti finanzjarji huma pprezzati b’referenza għall-parametri ta’ referenza. Il-manipulazzjoni reali jew tentattiv ta’ manipulazzjoni tal-parametri ta’ referenza, inklużi r-rati tal-offerti interbankarji, jistgħu jkollhom impatt serju fuq il-fiduċja fis-suq u jistgħu jirriżultaw f’telf sinifikanti għall-investituri jew distorsjoni tal-ekonomija reali. Għalhekk, dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-parametri ta’ referenza huma meħtieġa sabiex tiġi mħarsal-integrità tas-swieq u jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jinfurzaw projbizzjoni ċara tal-manipulazzjoni tal-parametri ta’ referenza. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom ikopru l-parametri ta’ referenza ppubblikati kollha inklużi dawk aċċessibbli permezz tal-Internet indipendentement ikunux bxejn jew le bħalma huma l-parametri ta’ referenza CDS u l-indiċi tal-indiċi. Jinħtieġ li tiġi kkomplementata l-projbizzjoni ġenerali tal-manipulazzjoni tas-suq billi jiġu pprojbiti l-manipulazzjoni tal-parametru ta’ referenza nnifsu u t-trażmissjoni ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa, forniment ta’ inputs foloz jew qarrieqa, jew kwalunkwe azzjoni oħra li timmanipula l-kalkolu ta’ parametru ta’ referenza, fejn dak il-kalkolu jkun definit b’mod wiesa’ biex jinkludi r-riċeviment u l-valutazzjoni tad-data kollha li tirrelata mal-kolkolu ta’ dak il-parametru ta’ referenza u jinkludi b’mod partikolari data maqtuha, u inkluża l-metodoloġija tal-parametru ta’ referenza. Dawk ir-regoli huma b’żieda mar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 li jipprojbixxi l-forniment intenzjonali ta’ informazzjoni falza lil impriżi li jipprovdu valutazzjonijiet tal-prezzijiet tas-suq jew rapporti tas-suq dwar prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li twassal biex il-parteċipanti tas-suq li jaġixxu abbażi ta’ dawk il-valutazzjonijiet tal-prezzijiet jew rapporti tas-suq jiġu mqarqa.

(45)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi tas-suq bejn postijiet u faċilitajiet tan-negozjar suġġetti għal dan ir-Regolament, kwalunkwe persuna li topera swieq regolati, MTFs u OTFs għandha tkun obbligata li tistabbilixxi u żżomm arranġamenti, sistemi u proċeduri effikaċi mmirati lejn il-prevenzjoni u l-kxif ta’ prattiki abbużivi u ta’ manipulazzjoni tas-suq.

(46)

Il-manipulazzjoni jew tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ strumenti finanzjarji jista’ jikkonsisti wkoll fi tqegħid ta’ ordnijiet li ma jistgħux jiġu eżegwiti. Barra minn hekk, strument finanzjarju jista’ jiġi mmanipulat permezz ta’ mġiba li ssir barra mill-post tan-negozjar. Persuni li professjonalment jirranġaw jew iwettqu tranżazzjonijiet għandhom ikunu mitluba li jistabbilixxu u li jżommu arranġamenti, sistemi u proċeduri effikaċi fis-seħħ sabiex jidentifikaw u jirrappurtaw tranżazzjonijiet suspettużi. Huma għandhom ukoll jirrapurtaw ordnijiet suspettużi u tranżazzjonijiet suspettużi li jsiru barra mill-post tan-negozjar.

(47)

Il-manipulazzjoni jew tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ strumenti finanzjarji jistgħu jikkonsistu wkoll fit-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa. It-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji f’perjodu ta’ żmien relattivament limitat. Jista’ jikkonsisti fl-invenzjoni ta’ informazzjoni ċarament falza, iżda wkoll fl-omissjoni apposta ta’ fatti materjali, kif ukoll ir-rappurtar impreċiż apposta ta’ informazzjoni. Dik il-forma ta’ manipulazzjoni tas-suq hija ta’ ħsara partikulari għall-investituri, għaliex iġegħilhom jsejsu d-deċiżjonijiet tal-investiment tagħhom fuq informazzjoni skorretta jew imgħawġa. Hija ta’ ħsara wkoll għall-emittenti, għaliex itnaqqas il-fiduċja fl-informazzjoni li hemm għad-dispożizzjoni tagħhom. Nuqqas ta’ fiduċja fis-suq jista’, min-naħa tiegħu, jikkomprometti serjament il-ħila ta’ emittent biex joħroġ strumenti finanzjarji ġodda, jew biex jiżgura l-kreditu minn parteċipanti oħra tas-suq sabiex jiffinanzja l-operati tiegħu. L-informazzjoni tinfirex mas-suq malajr ħafna. B’konsegwenza ta’ dan, il-ħsara lill-investituri u lill-emittenti tista’ tibqa’ sejra għal żmien relattivament twil, sakemm jinstab li l-informazzjoni kienet falza jew qarrieqi, u tkun tista’ tiġi kkoreġuta mill-emittent jew minn dawk responsabbli għat-tixrid tagħha. Għaldaqstant, jeħtieġ li t-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqi, inklużi l-għajdut u l-aħbarijiet foloz jew qarrieqi, jiġi kklassifikat bħala ksur ta’ dan ir-Regolament. Jixraq b’hekk li dawk li jkunu attivi fis-swieq finanzjarji ma jkollhom il-permess li jesprimu liberament informazzjoni li tmur kontra l-opinjoni tagħhom jew il-ġudizzju tajjeb tagħhom, li jafu jew imisshom jafu li hija falza jew qarrieqi, bi ħsara għall-investituri u għall-emittenti.

(48)

Minħabba ż-żieda fl-użu ta’ websajts, blogs u midja soċjali, importanti li jkun iċċarat li t-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa permezz tal-Internet, inklużi s-siti tal-midja soċjali jew blogs li ma jistgħux jiġu attribwiti, għandu jitqies għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, bħala ekwivalenti għal dak permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni aktar tradizzjonali.

(49)

L-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata minn emittent huwa essenzjali sabiex jiġi evitat l-abbuż ta’ informazzjoni privileġġata u jiżguraw li l-investituri ma jiġux imqarrqa. L-emittenti għandhom għalhekk ikunu mitluba li jinformaw lill-pubbliku malajr kemm jista’ jkun rigward informazzjoni privileġġata. Madankollu dak l-obbligu jista’, f’kundizzjonijiet speċjali, jippreġudika l-interessi leġittimi tal-emittent. F’tali ċirkostanzi, għandu jiġi permess żvelar imdawwem sakemm dak id-dewmien ma jkunx probabbli li jqarraq bil-pubbliku u l-emittent ikun jista’ jiżgura l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni. L-emittent għandu biss l-obbligu li jiżvela informazzjoni privileġġata jekk ikun talab jew approva ammissjoni tal-istrument finanzjarju għan-negozjar.

(50)

Sabiex jiġu applikati r-rekwiżiti dwar żvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata u d-dewmien ta’ tali żvelar pubbliku, kif stipulat f’dan ir-Regolament, l-interessi leġittimi jistgħu, b’mod partikolari, jirrelataw maċ-ċirkostanzi mhux eżawrjenti li ġejjin (a) in-negozjati li jkunu għaddejjin, jew l-elementi relatati, meta r-riżultat jew ix-xejra normali ta’ dawn in-negozjati x’aktarx li jiġu affettwati mill-iżvelar pubbliku. B’mod partikolari, fl-eventwalità illi l-vijabbiltà finanzjarja tal-emittent tkun f’periklu gravi u iminenti, għalkemm mhux fl-ambitu tal-liġi applikabbli tal-falliment, it-tagħrif dwar l-iżvelar pubbliku jista’ jiddewwem għal perjodu limitat taż-żmien meta tali żvelar pubbliku jipperikola serjament l-interess tal-azzjonarji eżistenti u potenzjali billi jdgħajjef il-konklużjoni ta’ negozjati speċifiċi mfassla sabiex jiżguraw l-irkupru finanzjarju fit-tul tal-emittent; (b) id-deċiżjonijiet meħuda jew il-kuntratti magħmula mill-korp tal-ġestjoni ta’ emittent li jeħtieġu l-approvazzjoni ta’ korp ieħor tal-emittent sabiex isiru effettivi, meta l-organizzazzjoni ta’ tali emittent teħtieġ is-separazzjoni bejn dawk il-kopri, sakemm żvelar pubbliku tal-informazzjoni qabel din l-approvazzjoni flimkien mat-taħbira simultanja tal-approvazzjoni jibqgħu pendenti jipperikolaw l-istima korretta tal-informazzjoni min-naħa tal-pubbliku.

(51)

Barra minn hekk, ir-rekwiżit li tirrapporta informazzjoni privileġġata jeħtieġ li jiġi indirizzat lill-parteċipanti fis-suq tal-kwota tal-emissjonijiet. Sabiex jiġi evitat li s-suq jiġi espost għal rappurtar li ma jkunx utli u biex tinżamm il-kosteffiċjenza tal-miżura prevista, jidher li huwa meħtieġ li l-impatt regolatorju ta’ dak ir-rekwiżit jiġi limitat biss għal dawk l-operaturi tal-ETS tal-UE li, minħabba d-daqs u l-attività tagħhom, jistgħu jkunu mistennija raġonevolment li jkollhom effett sinifikanti fuq il-prezz tal-kwoti tal-emissjonijiet, ta’ prodotti rkantati bbażati fuqha, jew ta’ strumenti finanzjarji ta’ derivati relatati magħhom u għal offerti f’irkanti skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li jistabbilixxu limitu minimu għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dik l-eżenzjoni permezz ta’ att delegat. L-informazzjoni li għandha tiġi żvelata għandha tikkonċerna l-operazzjonijiet fiżiċi tal-parti li qiegħda tiżvela l-informazzjoni u mhux il-pjanijiet jew l-istrateġiji proprji għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, il-prodotti rkantati bbażati fuqha, jew strumenti finanzjarji ta’ derivati relatati magħhom. Meta l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet diġà jkunu konformi ma’ rekwiżiti ekwivalenti ta’ żvelar ta’ informazzjoni privileġġata, b’mod partikolari skont ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011, l-obbligu ta’ żvelar ta’ informazzjoni privileġġata rigward il-kwoti tal-emissjonijiet m’għandux iwassal għall-iżvelar obbligatorju doppju sostanzjalment bl-istess kontenut. Fil-każ ta’ parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet b’emissjonijiet aggregati jew b’input termali ratat fil-limitu jew taħt il-limitu stabbilit, peress li l-informazzjoni dwar l-operazzjonijiet fiżiċi tagħhom hija meqjusa immaterjali għall-finijiet ta’ żvelar, għandha titqies ukoll li m’għandhiex effett sinifikanti fuq il-prezz tal-kwoti tal-emissjonijiet, ta’ prodotti rkantati bbażati fuqha, jew ta’ strumenti finanzjarji ta’ derivati relatati magħhom. Minkejja dan, tali parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom ikunu koperti bil-projbizzjoni tal-abbuż minn informazzjoni privileġġata fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra li jkollhom aċċess għaliha u li tkun informazzjoni privileġġata.

(52)

Sabiex jiġi protett l-interess pubbliku, tinżamm l-istabilità tas-sistema finanzjarja u, pereżempju, sabiex jiġi evitat li kriżijiet ta’ likwidità f’istituzzjonijiet finanzjarji jiżviluppaw fi kriżijiet ta’ solvenza minħabba irtirar f’daqqa ta’ fondi, jaf ikun xieraq li jiġi permess, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, id-dewmien tal-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata għal istituzzjonijiet ta’ kreditu jew istituzzjonijiet finanzjarji. B’mod partikolari, dan jista’ japplika għal informazzjoni pertinenti għal problemi ta’ likwidità temporanji, fejn ikollhom bżonn jirċievu self mill-bank ċentrali inkluża assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza minn bank ċentrali fejn l-iżvelar tal-informazzjoni jkollha impatt sistemiku. Dan id-dewmien għandu jkun bil-kundizzjoni li l-emittent jikseb il-kunsens tal-awtorità kompetenti rilevanti u filwaqt li jkun ċar li l-interess pubbliku u ekonomiku usa’ fid-dewmien tal-iżvelar huwa iktar importanti mill-interess tas-suq li jirċievi l-informazzjoni li tkun suġġetta għal dewmien.

(53)

Fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji, partikolarment meta jirċievu self minn banek ċentrali, inkluża assistenza f’likwidità ta’ emerġenza, il-valutazzjoni dwar jekk l-informazzjoni hijiex ta’ importanza sistemika u jekk dewmien fl-iżvelar huwiex fl-interess pubbliku għandha ssir mill-awtorità kompetenti, wara li tikkonsulta kif xieraq mal-bank ċentrali nazzjonali, l-awtorità makroprudenzjali jew kwalunkwe awtorità rilevanti oħra.

(54)

L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn informazzjoni privileġġata sabiex isir negozjar għall-akkont personali jew għall-akkont ta’ parti terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ jikkonsisti wkoll fl-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet u derivati tagħhom u fil-parteċipazzjoni fl-irkant ta’ kwoti ta’ emissjonijiet jew prodotti irkantati oħrajn ibbażati fuqhom li jinżammu b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1031/2010 minn persuni li jafu, jew li jmisshom jafu, li l-informazzjoni li jippossjedu tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata. Informazzjoni rigward il-pjanijiet u l-istrateġiji proprji għan-negozjar tal-parteċipant fis-suq m’għandhiex titqies bħala informazzjoni privileġġata, minkejja li l-informazzjoni rigward il-pjanijiet u l-istrateġiji għan-negozjar ta’ parti terza tista’ tammonta għal informazzjoni privileġġata.

(55)

Il-ħtieġa li tiġi żvelata informazzjoni privileġġata tista’ tkun ta’ piż għall-intrapriżi żgħar u medji, kif definit fid-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), li l-istrumenti finanzjarji tagħhom huma ammessi għan-negozjar fis-swieq ta’ tkabbir tal-SMEs, minħabba l-ispejjeż tal-monitoraġġ ta’ informazzjoni fil-pussess tagħhom u t-tiftix ta’ parir legali dwar jekk u meta l-informazzjoni jeħtieġ li tiġi żvelata. Madankollu, l-iżvelar fil-pront ta’ informazzjoni privileġġata huwa essenzjali biex tiġi żgurata l-kunfidenza tal-investituri f’dawk l-emittenti. Għalhekk, l-ESMA għandha tkun tista’ toħroġ linji gwida li jgħinu lill-emittenti jħarsu l-obbligu li jiżvelaw informazzjoni privileġġata mingħajr ma jikkompromettu l-protezzjoni tal-investitur.

(56)

Il-listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata huma għodda importanti għar-regolaturi meta jinvestigaw abbuż possibbli tas-suq, iżda d-differenzi nazzjonali rigward data li għandha tiġi inkluża f’dawk il-listi jimponu piżijiet amministrattivi żejda fuq l-emittenti. Kaxex tad-data meħtieġa għal-listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata għandhom għalhekk ikunu uniformi sabiex jitnaqqsu dawk l-ispejjeż. Importanti li l-persuni inklużi fil-listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata jiġu infurmati b’dak il-fatt u bl-implikazzjonijiet tiegħu skont dan ir-Regolament u d-Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11). Il-ħtieġa li jinżammu listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata u li jiġu aġġornati kostantement timponi piżijiet amministrattivi speċifikament fuq l-emittenti fis-swieq ta’ tkabbir tal-SMEs. Peress li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jwettqu superviżjoni effettiva tal-abbuż tas-suq mingħajr ma jkollhom dawk il-listi disponibbli l-ħin kollu għal dawk l-emittenti dawn għandhom ikunu eżenti minn dan l-obbligu sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi imposti b’dan ir-Regolament. Madankollu, tali emittenti għandhom jipprovdu lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata lill-awtoritajiet kompetenti fuq talba.

(57)

L-istabbiliment, mill-emittenti jew minn kwalunkwe persuna li taġixxi f’isimhom jew għall-akkont tagħhom, ta’ listi ta’ persuni li jaħdmu għalihom permezz ta’ kuntratt tal-impieg jew b’xi mod ieħor u li jkollhom aċċess għall-informazzjoni privileġġata li tirrigwarda, direttament jew indirettament, lill-dak l-emittent, huwa miżura utili għall-protezzjoni tal-integrità tas-suq. Tali listi jistgħu jservu lill-emittenti jew lill-tali persuni biex jikkontrollaw il-fluss tal-informazzjoni privileġġata u b’hekk ikunu ta’ għajnuna għall-ġestjoni tad-doveri ta’ konfidenzalità tagħhom. Barra minn hekk, tali listi jistgħu jikkostitwixxu wkoll għodda utli biex l-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw kwalunkwe persuna li jkollha aċċess għal informazzjoni privileġġata u d-data li fiha tkun kisbet l-aċċess għaliha. L-aċċess għal informazzjoni privileġġata relatata, direttament jew indirettament, mal-emittent minn persuni inklużi f’tali lista huwa bla preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(58)

Trasparenza akbar tat-tranżazzjonijiet imwettqa minn persuni li jeżerċitaw responsabbiltajiet maniġerjali fil-livell tal-emittent u, fejn applikabbli, persuni assoċjati mill-qrib magħhom, tikkostitwixxi miżura preventiva kontra l-abbuż tas-suq, b’mod partikolari l-abbuż minn informazzjoni privileġġata. Il-pubblikazzjoni ta’ dawk it-tranżazzjonijiet mill-inqas fuq bażi individwali tista’ wkoll tkun sors siewi ta’ informazzjoni għall-investituri. Huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li l-obbligu li jiġu ppubblikati t-tranżazzjonijiet ta’ dawk il-maniġers jinkludi wkoll il-wegħda jew self ta’ strumenti finanzjarji, peress li l-wegħda ta’ ishma tista’ tirriżulta f’impatt materjali u potenzjalment distabbilizzanti fuq il-kumpanija fil-każ ta’ ċessjoni mhux prevista. Mingħajr l-iżvelar, is-suq ma jkunx konxju li tkun żdiedet il-possibilità ta’, pereżempju, bidla futura sinifikanti fis-sjieda tal-ishma; żieda fil-provvista ta’ ishma għas-suq; jew telf ta’ drittijiet ta’ vot f’dik il-kumpanija. Għal dik ir-raġuni, in-notifika skont dan ir-Regolament tkun meħtieġa meta l-wegħda ta’ titoli ssir bħala parti minn tranżazzjoni usa’ fejn il-maniġer iwiegħed it-titoli bħala kollateral biex jikseb kreditu minn parti terza. Barra minn hekk, it-trasparenza sħiħa u proprja hija prerekwiżit għall-fiduċja tal-atturi tas-suq u, b’mod partikolari, għall-fiduċja tal-azzjonisti ta’ kumpanija. Huwa neċessarju wkoll li jiġi ċċarat li l-obbligu li jiġu ppubblikati t-tranżazzjonijiet ta’ dawk il-manigers jinkludi tranżazzjonijiet minn persuna oħra li li teżerċita diskrezzjoni għall-maniġer. Sabiex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn il-livell tat-trasparenza u n-numru ta’ rapporti notifikati lill-awtoritajiet kompetenti u lill-pubbliku, għandhom jiġu introdotti limiti f’dan ir-Regolament li t-tranżazzjonijiet li ma jaqbżuhomx m’hemm għalfejn jiġu notifikati.

(59)

In-notifika ta’ tranżazzjonijiet imwettqa minn persuni li jeżerċitaw responsabbiltajiet maniġerjali għall-akkont tagħhom stess, jew minn persuna assoċċjata mill-qrib magħhom, mhux biss hija informazzjoni ta’ valur għall-parteċipanti tas-suq, imma tikkostitwixxi wkoll mezz addizzjonali għall-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw is-swieq. L-obbligu tan-notifika tat-tranżazzjonijiet huwa bla preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(60)

In-notifika ta’ tranżazzjonijiet għandha tkun konformi mar-regoli ta’ trasferiment ta’ data personali stipulati fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

(61)

Persuni li jwettqu responsabbiltajiet maniġerjali għandhom ikunu pprojbiti milli jagħmlu negozju qabel ma jitħabbar rapport finanzjarju interim jew rapport ta’ għeluq is-sena li l-emittent rilevanti obbligat jippubblika skont ir-regoli tal-post tan-negozjar fejn l-ishma tal-emittent ikunu ammessi għan-negozju jew skont il-liġi nazzjonali, sakemm ma jkunux jeżistu ċirkostanzi speċifiċi u ristretti li jiġġustifikaw permess mill-emittenti li jippermetti lil persuna li għandha responsabbiltajiet maniġerjali li tinnegozja. Madankollu, kwalunkwe tali permess mill-emittent huwa bla preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(62)

Sett ta’ għodod u setgħat u riżorsi effettivi għall-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru jiggarantixxi effettività ta’ superviżjoni. Għaldaqstant, dan ir-Regolament jistipula, b’mod partikolari, sett minimu ta’ setgħat superviżorji u investigattivi li għandhom jiġu fdati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri taħt il-liġi nazzjonali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati, fejn il-liġi nazzjonali tkun tirrikjedi dan, permezz ta’ applikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizjarji kompetenti. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom skont dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġixxu b’mod oġġettiv u imparzjali u għandhom jibqgħu awtonomi fit-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom.

(63)

L-intrapriżi tas-suq u l-atturi ekonomiċi kollha għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-integrità tas-suq. F’dak is-sens, il-ħatra ta’ awtorità kompetenti unika għall-abbuż tas-suq m’għandhiex teskludi rabtiet ta’ kollaborazzjoni jew delega taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti, bejn dik l-awtorità u l-intrapriżi tas-suq bil-ħsieb li tiġi ggarantita superviżjoni effiċjenti ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament. Meta persuni li jipproduċu jew jew ixerrdu rakkomandazzjonijiet ta’ investiment jew informazzjoni oħra fejn jirrakkomandaw jew jissuġġerixxu strateġija ta’ investiment fi strument finanzjarju wieħed jew iktar jinnegozjaw għall-akkont tagħhom stess f’tali strumenti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, inter alia, jkunu jistgħu jirrikjedu jew jitolbu minn tali persuni kwalunkwe informazzjoni neċessarja biex jiġi ddeterminat jekk ir-rakkomandazzjonijiet prodotti jew imxerrda minn dik il-perusna humiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

(64)

Għall-finijiet tal-identifikazzjoni ta’ każijiet ta’ negozjar b’informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq, jeħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom, b’konformità mal-liġi nazzjonali, il-kapaċità li jaċċessaw il-bini ta’ persuni fiżiċi u legali sabiex jikkonfiskaw dokumenti. L-aċċess għal tali bini huwa meħtieġ fejn ikun hemm suspett raġonevoli li jeżistu dokumenti u data oħra relatati mas-suġġett ta’ investigazzjoni u jistgħu jkunu rilevanti biex jiġi ppruvat każ ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata jew abbuż tas-suq. Barra minn hekk, l-aċċess għal tali bini huwa neċessarju meta: il-persuna li lilha tkun diġà saret talba għal informazzjoni tonqos, għal kollox jew parzjalment, milli tikkonforma magħha; jew fejn hemm raġunijiet ġustifikabbli biex wieħed jemmen li, kieku kellha ssir talba, ma tiġix milqugħa, jew id-dokumenti jew l-informazzjoni li t-talba tkun marbuta magħhom jitneħħew, jiġu mmanipulati jew jinqerdu. Jekk tkun tinħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità ġudizzjarja tal-Istat Membru kkonċernat, skont il-liġi nazzjonali, l-aċċess għal bini għandha jseħħ wara li tkun inkisbet dik l-awtorizzazzjoni minn qabel.

(65)

Rekordings eżistenti ta’ konverżazzjonijiet telefoniċi u rekords tat-traffiku tad-data minn kumpaniji tal-investiment, istituzzjonijiet tal-kreditu u instituzzjonijiet finanzjarji li jeżegwixxu u jiddokumentaw l-eżekuzzjoni ta’ tranżazzjonijiet, kif ukoll rekords eżistenti tat-telefown u tat-traffiku tad-data minn operaturi tat-telekomunikazzjonijiet, jikkostitwixxu evidenza kruċjali, u kultant anki l-unika evidenza, biex tiġi identifikata u pprovata l-eżistenza ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. Ir-rekords tat-telefown u tat-traffiku tad-data jistgħu jistabbilixxu l-identità ta’ persuna responsabbli għat-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa, jew li ċerti persuni jkunu ġew f’kuntatt f’ċertu ħin, jew li teżisti relazzjoni bejn tnejn min-nies jew aktar. Għaldaqstant, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu kapaċi jirrikjedu rekordingst eżistenti tal-konverżazzjonijiet telefoniċi, komunikazzjonijiet elettroniċi u rekords tat-traffiku tad-data miżmuma minn kumpanija ta’ investiment, istituzzjoni ta’ kreditu jew istituzzjoni finanzjarja skont id-Direttiva 2014/65/UE. L-aċċess għad-data u għar-rekords telefoniċi huwa meħtieġ biex tiġi pprovduta evidenza u jiġi investigat ħjiel dwar abbuż possibbli minn informazzjoni privileġġata jew manipulazzjoni possibbli tas-suq, u b’hekk għall-identifikazzjoni u l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet għallabbuż tas-suq. Sabiex jiġu introdotti kundizzjonijiet indaqs fl-Unjoni f’dak li jirrigwarda l-aċċess għar-rekords eżistenti tat-telefown u tat-traffiku tad-data miżmuma minn operatur tat-telekomunikazzjoni jew ir-rekordings eżistenti ta’ konverżazzjonijiet telefoniċi u traffiku ta’ data miżmuma minn kumpanija tal-investiment, istituzzjoni ta’ kreditu jew istituzzjoni finanzjarja, l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-possibbiltà, b’konformità mal-liġi nazzjonali, li jitolbu rekords eżistenti tat-telefown jew tat-traffiku tad-data miżmuma minn operatur tat-telekomunikazzjoni sakemm ikun permess skont il-liġi nazzjonali u rekordings eżistenti ta’ konverżazzjonijiet telefoniċi kif ukoll traffiku ta’ data miżmuma minn kumpanija ta’ investiment, f’każijiet fejn ikun hemm suspett raġonevoli li tali rekords, marbutin mas-suġġett tal-ispezzjoni jew investigazzjoni, ikunu relevanti bħala prova ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata jew ta’ manipulazzjoni tas-suq bi ksur ta’ dan ir-Regolament. L-aċċess għar-rekords tat-telefown u tat-traffiku tad-data miżmuma minn operatur tat-telekomunikazzjonijiet ma jinkludux l-aċċess għall-kontenut ta’ komunikazzjonijiet vokali bit-telefown.

(66)

Filwaqt li dan ir-Regolament jispeċifika sett minimu ta’ setgħat li għandu jkollhom l-awtoritajiet kompetenti, dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati fi ħdan sistema kompluta ta’ liġi nazzjonali li tiggarantixxi r-rispett tad-drittijiet fundamentali, inkuż id-dritt għall-privatezza. Għall-eżerċizzju ta’ dawk is-setgħat, li jista’ jammonta għal interferenzi serji mad-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u dik tal-familja, id-domiċilju u l-komunikazzjonijiet, l-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ salvagwardji adegwati u effikaċi kontra kwalunkwe abbuż, pereżempju, fejn opportun, rekwiżit biex tinkiseb awtorizzazzjoni minn qabel minn awtoritajiet ġudizzjarji ta’ Stat Membru. L-Istati Membri għandhom jippermettu l-possibilità li l-awtoritajiet kompetenti jeżerċitaw tali setgħat intrusivi sal-punt neċessarju għall-investigazzjoni xierqa ta’ każijiet serji fejn ma jkun hemm l-ebda mezz ekwivalenti biex effettivament jinkiseb l-istess riżultat.

(67)

Peress li l-abbuż tas-suq jista’ jsir bejn il-fruntieri u s-swieq, sakemm ma jkunx hemm ċirkostanzi straordinarji, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu mitluba li jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni ma’ awtoritajiet kompetenti u regolatorji oħra, u mal-ESMA, b’mod partikolari rigward attivitajiet ta’ investigazzjoni. Meta awtorità kompetenti tkun konvinta li l-abbuż tas-suq kien, jew qiegħed, jiġi mwettaq fi Stat Membru ieħor jew jaffettwa strumenti finanzjarji nnegozjati fi Stat Membru ieħor, għandha tinnotifika dak il-fatt lill-awtorità kompetenti u lill-ESMA. F’każijiet ta’ abbuż tas-suq b’effetti transkonfinali, l-ESMA għandha tkun tista’ tikkoordina l-investigazzjoni jekk tintalab li tagħmel hekk minn waħda mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

(68)

Jeħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom l-għodda neċessarja għal sorveljanza effikaċi bejn is-swieq tal-kotba tal-ordnijiet. Skont id-Direttiva 2014/65/UE, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu u jirċievu data minn awtoritajiet kompetenti oħrajn relatata mal-kotba tal-ordnijiet bħala assistenza fis-sorveljanza u l-kxif ta’ manipulazzjoni tas-suq fuq bażi transkonfinali.

(69)

Sabiex jiġu żgurati skambji ta’ informazzjoni u kooperazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi rigward l-infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonkludu arranġamenti ta’ kooperazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom f’pajjiżi terzi. Kwalunkwe trasferiment ta’ data personali li jsir fuq il-bażi ta’ dak il-ftehim għandu jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE kif ukoll mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(70)

Qafas prudenzjali u sod u l-kondotta tan-negozju għas-settur finanzjarju għandu jkun ibbażat fuq sistemi b’saħħithom ta’ sorveljanza, investigazzjoni u sanzjonar. Għal dak il-għan, l-awtoritajiet superviżorji għandhom ikunu mgħammra b’biżżejjed setgħat sabiex jaġixxu u għandhom ikunu jistgħu jistrieħu fuq sistemi ta’ sanzjonijiet ugwali, qawwija u ta’ deterrent kontra kull kondotta ħażina finanzjarja u sanzjonijiet li għandhom jiġu infurzati b’mod effettiv. Madankollu, il-Grupp de Larosièrekkunsidra li l-ebda wieħed minn dawn l-elementi ma huwa attwalment fis-seħħ. Analiżi tas-setgħat eżistenti li jiġu imposti sanzjonijietu l-applikazzjoni prattika tagħhom bil-għan li tiġi promossal-konverġenza tas-sanzjonijiet tul firxa ta’ attivitajiet ta’ sorveljanza ġiet imwettqa fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji.

(71)

Għalhekk, sett ta’ sanzjonijiet u miżuri amministrattivi oħrajn għandu jkun previst minn dan ir-Regolament sabiex jiġi żgurat approċċ komuni fl-Istati Membri u sabiex jiġi mtejjeb l-effett dissważiv tagħhom. Il-possibilità ta’ projbizzjoni mill-eżerċizzju ta’ funzjonijiet maniġerjali fi ħdan ditti tal-investiment għandha tkun disponibbli għall-awtorità kompetenti. Is-sanzjonijietimposti f’każijiet speċifiċi għandhom ikunu determinati billi jittieħdu in kunsiderazzjoni, fejn xieraq, fatturi bħad-disgorgement ta’ kwalunkwe benefiċċju finanzjarju identifikat, kemm ikun serju u kemm idum ksur, kwalunkwe fattur aggravanti jew mitiganti, il-ħtieġa li l-multi jkollhom effett deterrenti u, fejn xieraq, jinkludu skont għal kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti. B’mod partikolari, l-ammont attwali ta’ multi amministrattivi li għandu jiġi impost f’każ speċifiku jista’ jilħaq il-livell massimu previst f’dan ir-Regolament, jew l-ogħla livell previst fil-liġi nazzjonali, għal ksur serju ħafna, filwaqt li multi ferm aktar baxxi mil-livell massimu jistgħu jiġu applikati għal ksur minuri jew f’każ ta’ ftehim. Dan ir-Regolament ma jillimitax il-ħila tal-Istati Membri li jistipulaw sanzjonijiet amministrattivi jew miżuri amministrattivi oħrajn ogħla.

(72)

Għalkemm xejn ma jzomm lill-Istati Membri milli jistabbilixxu regoli għal sanzjonijiet amministrattivi kif ukoll għal sanzjonijiet kriminali fuq l-istess ksur, huma m’għandhomx ikunu obbligati li jistabbilixxu regoli għal sanzjonijiet amministrattivi għal ksur ta’ dan ir-Regolament li jkun diġa’ soġġett għal-liġi kriminali nazzjonali sat-3 ta’ Lulju 2016. F’konformità mal-liġi nazzjonali, l-Istati Membri mhumiex obbligati jimponu sanzjonijiet kemm amministrattivi u kriminali għall-istess reat, iżda huma jistgħu jagħmlu dan jekk il-liġi nazzjonali tagħhom tippermetti dan. Madankollu, iż-żamma ta’ sanzjonijiet kriminali minflok sanzjonijiet amministrattivi għall-ksur ta’ dan ir-Regolament jew tad-Direttiva 2014/57/UE m’għandhiex tnaqqas jew taffettwa b’xi mod ieħor il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jikkooperaw u jaċċedu u jiskambjaw informazzjoni fil-ħin ma’ awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, inkluż wara kwalunkwe riferiment tal-ksur rilevanti lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti għal prosekuzzjoni kriminali.

(73)

Sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti jkollhom effett dissważiv fuq il-pubbliku inġenerali, huma għandhom normalment ikunu ppubblikati. Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet hija wkoll għodda importanti għall-awtoritajiet kompetenti biex il-parteċipanti tas-suq jiġu informati dwar liema mġiba hija kkunsidrata bħala li tikser dan ir-Regolament u biex tiġi promossa mġiba tajba fost il-parteċipanti tas-suq. Jekk tali pubblikazzjoni tikkawża dannu sproporzjonat lill-persuni involuti jew tipperikola l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew investigazzjoni li tkun għaddejja l-awtorità kompetenti għandha tippubblika s-sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħrajn fuq bażi anonima f’konformità mal-liġi nazzjonali jew tittardja l-pubblikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom l-għażla li ma jippubblikawx sanzjonijiet u miżuri amministrattivi oħrajn fejn pubblikazzjoni anonima jew ittardjata titqies mhux biżżejjed biex jiġi żgurat li l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji ma tkunx ipperikolata. L-awtoritajiet kompetenti lanqas ma huma obbligati jippubblikaw miżuri li huma meqjusa ta’ natura minuri u li l-pubblikazzjoni tagħhom tkun sproporzjonata.

(74)

L-informaturi dwar prattiċi ħżiena (“whistleblowers”) jressqu informazzjoni ġdida għall-attenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti li tgħinhom biex jidentifikaw u jimponu sanzjonijiet f’każijiet ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq. Madankollu, l-għoti ta’ informazzjoni dwar prattiċi ħżiena jista’ jkun ostakolat minħabba l-biża’ minn ritaljazzjoni, jew minħabba nuqqas ta’ inċentivi. Ir-rappurtar ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament huwa meħtieġ biex ikun żgurat li awtorità kompetenti tkun tista’ tidentifika u timponi sanzjonijiet għall-abbuż tas-suq. Miżuri dwar għoti ta’ informazzjoni dwar prattiċi ħżiena huma meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni tal-abbuż tas-suq u biex jiġu żgurati l-protezzjoni u r-rispett tad-drittijiet tal-informatur dwar prattiċi ħżiena u tal-persuna akkużata. Dan ir-Regolament għalhekk għandu jiżgura li l-arranġamenti adegwati huma fis-seħħ biex jippermettu lill-informaturi dwar prattiċi ħżiena sabiex iwissu lill-awtoritajiet kompetenti dwar ksur possibbli ta’ dan ir-Regolament, u biex ikunu protetti minn ritaljazzjoni. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistipulaw inċentivi finanzjarji għal dawk il-persuni li joffru informazzjoni rilevanti dwar ksur potenzjali ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, l-informaturi dwar prattiċi ħżiena għandhom ikunu intitolati għal tali inċentivi finanzjarji meta dawn iressqu informazzjoni ġdida li mhumiex diġà legalment obbligati li jinnotifikaw u meta dik l-informazzjoni tirriżulta f’sanzjoni għal ksur ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-iskemi tal-għoti ta’ informazzjoni dwar prattiċi ħżiena li huma jimplimentaw jinkludu mekkaniżmi li jipprovdu protezzjoni xierqa ta’ persuna akkużata, b’mod partikulari rigward id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali tiegħu u proċeduri biex jiżguraw id-dritt tal-persuna akkużata għal difiża u li jinstema’ qabel ma tiġi adottata deċiżjoni li tikkonċerna lilu kif ukoll id-dritt għal tiftix ta’ rimedju effettiv quddiem qorti kontra deċiżjoni li tikkonċerna lilu.

(75)

Peress li l-Istati Membri adottaw leġislazzjoni li timplimenta d-Direttiva 2003/6/KE, u peress li l-atti delegati, l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni previsti f’dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati qabel il-qafas li se jiġi introdotti jista’ jiġi applikat b’mod siewi, huwa neċessarju li l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet sostantivi ta’ dan ir-Regolament tiġi diferita għal perjodu suffiċjenti ta’ żmien.

(76)

Sabiex tiġi faċilitata tranżizzjoni mingħajr xkiel għad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, prattiki tas-suq eżistenti qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2273/2003 (14) għall-iskop tal-applikazzjoni tal-punt 2(a) tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 2003/6/KE, jistgħu jibqgħu applikabbli, dment li jiġi nnotifikati lill-ESMA fi żmien perijodu stipulat, sakemm l-awtorità kompetenti tkun ħadet deċiżjoni rigward il-kontinwazzjoni ta’ dawk il-prattiki f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

(77)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil- Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (Karta). Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jkun interpretat u applikat bi qbil ma’ dawk id-drittijiet u prinċipji. B’mod partikolari, meta dan ir-Regolament jirreferi għal regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f’midja oħra u r-regoli jew il-kodiċi li jirregolaw il-professjoni ġurnalistika, għandhom jitqiesu dawk il-libertajiet kif ggarantiti fl-Unjoni u fl-Istati membri u kif rikonoxxuti skont l-Artikolu 11 tal-Karta u skont dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn.

(78)

Sabiex tiżdied it-trasparenza u sabiex l-operat tar-reġimi tas-sanzjonijiet ikun informat aħjar, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu data anonimizzata u aggregata lill-ESMA fuq bażi annwali. Dik id-data għandha tinkludi l-għadd ta’ investigazzjonijiet li nfetħu, l-għadd li għadhom għaddejjin u l-għadd li ngħalqu matul il-perjodu rilevanti.

(79)

Id-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali mwettaq mill-ESMA fil-qafas ta’ dan ir-Regolament u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b’mod partikolari l-awtoritajiet indipendenti pubbliċi maħturin mill-Istati Membri. Kull skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti għandu jkun skont ir-regoli dwar it-trasferiment ta’ data personali kif stabbilit fid-Direttiva 95/46/KE. Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-ESMA għandu jkun skont ir-regoli dwar it-trasferiment ta’ data personali kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

(80)

Dan ir-Regolament, kif ukoll l-atti delegati, l-atti ta’ implimentazzjoni, l-istandards regolatorji tekniċi, l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni u l-linji gwida adottati skont dan, huma bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni.

(81)

Sabiex jiġu speċifikati r-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tiġi delegata bis-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE fir-rigward tal-eżenzjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ta’ ċerti korpi pubbliċi u banek ċentrali ta’ pajjiżi terzi u ta’ ċerti korpi pubbliċi maħtura f’pajjiżi terzi li għandhom ftehim ta’ kollegament mal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 25 tad-Direttiva 2003/87/KE; l-indikaturi ta’ mġiba manipulattiva elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament; il-livelli li lil hinn minnhom tiġi determinata l-applikazzjoni tal-obbligu ta’ żvelar pubbliku lill-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet; iċ-ċirkustanzi li taħthom jista’ jitħalla jsir negozjar waqt perjodu magħluq; u l-karatteristiċi ta’ ċerti tranżazzjonijiet imwettqa minn persuni li jkollhom responsabbiltajiet maniġerjali jew persuni assoċjati mill-qrib li jwasslu għar-rekwiżit ta’ notifika. Huwa ta’ importanza partikulari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(82)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ proċeduri għar-rappurtar ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tispeċifika dawk il-proċeduri, inklużi l-arranġamenti għas-segwitu tar-rapporti u miżuri għall-protezzjoni tal-persuni li jaħdmu b’kuntratt ta’ impjieg u miżuri għall-protezzjoni tad-data personali. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15).

(83)

Standards tekniċi fis-servizzi finanzjarji għandhom jiżguraw kundizzjonijiet uniformi mal-Unjoni kollha fl-oqsma koperti minn dan ir-Regolament. Bħal korp b’għarfien espert speċjalizzat, ikun effiċjenti u xieraq li l-ESMA tkun fdata bit-tfassil ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li ma jinvolvux għażliet ta’ politika, għat-tressiq tagħhom lill-Kummissjoni.

(84)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji żviluppati mill-ESMA biex tispeċifika l-kontenut tan-notifiki li jridu jsiru mill-operaturi ta’ swieq regolati, MTFs u OTFs li jikkonċernaw l-istrumenti finanzjarji li huma ammessi għan-negozjar, innegozjati, jew li għalihom tkun saret talba għall-ammissjoni għan-negozjar fil-post ta’ negozjar tagħhom; il-manjiera u l-kundizzjonijiet tal-ġbir, il-pubblikazzjoni u ż-żamma tal-lista’ ta’ dawk l-istrumenti mill-ESMA; l-kundizzjonijiet li programmi ta’ riakkwist u miżuri ta’ stabilizzazzjoni jridu jissodisfaw inklużi l-kundizzjonijiet għan-negozjar, ir-restrizzjonijiet fir-rigward taż-żmien u l-volum, l-obbligi ta’ żvelar u rappurtar u l-kundizzjonijiet tal-prezz għall-istabbilizzazzjoni; fir-rigward tal-proċeduri u l-arranġamenti, sistemi għal postijiet ta’ negozju immirati li jipprevjenu u jidentifikaw l-abbuż tas-suq, kif ukoll is-sistemi u l-mudelli li għandhom jintużaw mill-persuni sabiex jidentifikaw u jinnotifikaw ordnijiet u tranżazzjonijiet suspettużi: arranġamenti, proċeduri u rekwiżiti ta’ żamma tar-rekords xierqa waqt is-sondaġġi tas-suq: u fir-rigward ta’ arranġamenti tekniċi għal kategoriji ta’ persuni għall-preżentazzjoni oġġettiva tal-informazzjoni, bir-rakkomandazzjoni ta’ strateġija ta’ investiment, u għall-iżvular ta’ interessi partikulari jew indikazzjonijiet ta’ kunflitti ta’ interess, permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE u l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16). Huwa ta’ importanza partikulari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti.

(85)

Il-Kummissjoni għandu jkollha wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-TFUE, u skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. L-ESMA għandha tkun fdata bit-tfassil ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għat-tressiq lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-kxif pubbliku tal-informazzjoni privileġġata, il-formati tal-listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata, u l-proċeduri għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, kemm fosthom stess kif ukoll mal-ESMA.

(86)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li timpedixxi abbuż tas-suq fil-forma ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata, żvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda, minħabba l-iskala u l-effetti teigħu, jista’ jintlaħaq aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(87)

Billi d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/6/KE m’għadhomx rilevanti jew suffiċjenti, dik id-Direttiva għandha tiġi mħassra mit-3 ta’ Lulju 2016. Il-ħtiġijiet u l-projbizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma relatati strettament ma’ dawk fid-Direttiva 2014/65/UE u għalhekk għandhom japplikaw mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva.

(88)

Għall-applikazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament, huwa meħtieġ, li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex jiżguraw li l-liġi nazzjonali tagħhom tkun konformi sat-3 ta’ Lulju 2016 mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar awtoritajiet kompetenti u s-setgħat tagħhom, sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra, ir-rappurtar ta’ ksur u l-pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet.

(89)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ta l-opinjoni tiegħu fil-10 ta’ Frar 2012 (17),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas regolatorju komuni kontra l-abbuż tal-informazzjoni privileġġata, l-iżvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata, u l-manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) kif ukoll miżuri biex jiġi evitat l-abbuż tas-suq, biex jiżgura l-integrità tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni, u biex itejjeb il-protezzjoni tal-investitur u l-fiduċja f’dawk is-swieq.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għal dawn li ġejjin:

(a)

strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar f’suq regolat jew li saret għalihom talba għall-ammissjoni għan-negozjar f’suq regolat;

(b)

strumenti finanzjarji nnegozjati fuq MTF, ammessi għan-negozjar fuq MTF jew li għalihom saret talba għall-ammissjoni għan-negozjar fuq MTF;

(c)

strumenti finanzjarji nnegozjati fuq OTF;

(d)

strumenti finanzjarji mhux koperti mill-punt (a), (b) jew (c), li l-prezz jew il-valur tagħhom jiddependi minn jew għandu effett fuq il-prezz jew il-valur ta’ strument finanzjarju msemmi f’dawk il-punti, inklużi, iżda mhumiex limitati għal, swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu jew kuntratti għad-differenzi.

Dan ir-Regolament japplika wkoll għal imġiba jew tranżazzjonijiet, inklużi offerti, li jkollhom x’jaqsmu mal-irkantar fuq pjattaforma tal-irkant awtorizzata bħala suq regolat ta’ kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti oħra rkantati bbażati fuqhom, inkluż meta l-prodotti rkantati ma jkunux strumenti finanzjarji, skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010. Bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjonijiet speċifiċi li jirreferu għal offerti sottomessi fil-kuntest ta’ rkant, kwalunkwe rekwiżiti u projbizzjonijiet f”dan ir-Regolament li jirreferu għal ordnijiet għan-negozjar għandhom japplikaw għal offerti bħal dawn.

2.   L-Artikoli 12 u 15 japplikaw ukoll għal:

(a)

kuntratti spot ta’ komoditajiet, li mhumiex prodotti tal-enerġija tal-operaturi, fejn it-tranżazzjoni, ordni jew imġiba jkollha jew x’aktarx ikollha jew maħsuba li jkollha effett fuq il-prezz jew il-valur ta’ strument finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1;

(b)

tipi ta’ strumenti finanzjarji, inklużi kuntratti ta’ derivati jew strumenti ta’ derivati għat-trasferiment ta’ riskju tal-kreditu fejn it-tranżazzjoni, l-ordni, l-offerta jew l-imġiba jkollha jew x’aktarx ikollha effett fuq il-prezz jew il-valur ta’ kuntratt spot ta’ komoditajiet meta l-prezz jew il-valur jiddependi fuq il-prezz jew il-valur ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji; u

(c)

imġiba b’rabta ma’ parametri ta’ referenza.

3.   Dan ir-Regolament japplika għal kwalunkwe tranżazzjoni, ordni jew imġiba li tikkonċerna kwalunkwe strument finanzjarju kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2, irrispettivament jekk tali tranżazzjoni, ordni jew imġiba sseħħx f’post tan-negozjar.

4.   Il-projbizzjonijiet u r-rekwiżiti f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal azzjonijiet u ommissjonijiet fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi, rigward l-istrumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“strument finanzjarju” tfisser kwalunkwe strument finanzjarju kif definit fil-punt (15) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

(2)

“ditta tal-investiment” tfisser kwalunkwe ditta tal-investiment kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(3)

“istituzzjoni tal-kreditu“ tfisser istituzzjoni tal-kreditu kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18);

(4)

“istituzzjoni finanzjarja” tfisser istituzzjoni finanzjarja kif definita fil-punt (26) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(5)

“operatur tas-suq” tfisser operatur tas-suq kif definit fil-punt (18) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(6)

“suq regolat” tfisser suq regolat kif definit fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(7)

“faċilità multilaterali tan-negozjar” jew “MTF” tfisser sistema multilaterali kif definita fil-punt (22) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(8)

“faċilità organizzata tan-negozjar” jew “OTF” tfisser sistema jew faċilità fl-Unjoni kif definit fil-punt (23) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(9)

“prattika tas-suq aċċettata” tfisser prattika tas-suq speċifika li hija aċċettata mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 13;

(10)

“post tan-negozjar” tfisser post tan-negozjar kif definit fil-punt (24) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(11)

“suq ta’ tkabbir tal-SMEs” tfisser suq ta’ tkabbir tal-SMEs kif definit fil-punt (12) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(12)

“awtorità kompetenti” tfisser awtorità maħtura skont l-Artikolu 22, ħlief jekk jingħad mod ieħor f’dan ir-Regolament;

(13)

“persuna” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika;

(14)

“komodità” tfisser komodità kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 (19);

(15)

“kuntratt spot tal-komoditajiet” tfisser kuntratt għall-provvista ta’ komodità nnegozjata f’suq spot li tiġi kkonsenjata fil-pront meta titlesta t-tranżazzjoni, u kuntratt għall-provvista ta’ komodità li ma jkunx strument finanzjarju, inkluż kuntratt forward li għandu jingħalaq fiżikament;

(16)

“suq spot” tfisser kwalunkwe suq ta’ komoditajiet li fih il-komoditajiet jinbigħu għal flus kontanti u jiġu kkonsenjati fil-pront malli titlesta t-tranżazzjoni, u swieq mhux finanzjarji oħra, bħal swieq forward għall-komoditajiet.

(17)

“programm ta’ riakkwist” tfisser in-negozjar fl-ishma proprji bi qbil mal-Artikoli 21 sa 27 tad-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20);

(18)

“negozjar algoritmiku” tfisser negozjar algoritmiku kif definit fil-punt (39) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(19)

“kwota tal-emissjonijiet” tfisser kwota tal-emissjonijiet kif deskritta fil-punt (11) tat-Taqsima C tal-Anness I għad-Direttiva 2014/65/UE;

(20)

“parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet” tfisser kwalunkwe persuna li tagħmel tranżazzjonijiet, inkluż it-tqegħid ta’ ordnijiet għan-negozjar, ta’ kwoti tal-emissjonijiet, prodotti irkantati insejsa fuqhom, jew derivattivi tagħhom u li ma jgawdux minn eżenzjoni skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(2);

(21)

“emittent“ tfisser entità legali rregolata mid-dritt pubbliku jew privat, li toħroġ jew tipproponi li jinħarġu strumenti finanzjarji, fejn l-emittent huwa, fil-każ ta’ rċevuti depożitarji li jirappreżentaw l-istrumenti finanzjarji, l-emittent tal-istrument finanzjarju rappreżentat.

(22)

“prodott tal-enerġija bl-ingrossa” tfisser prodott tal-enerġija bl-ingrossa kif definit fil-punt(4) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011;

(23)

“awtorità regolatorja nazzjonali” tfisser awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fil-punt (10) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011;

(24)

“derivati ta’ komoditajiet” tfisser derivati ta’ komoditajiet kif definiti fil-punt (30) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21);

(25)

“persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali“ tfisser persuna f’emittent, f’parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet jew xi entita oħra imsemmija fl-Artikolu 19(10), li hija:

(a)

membru tal-korp ta’ amministrazzjoni, ġestjoni jew superviżjoni ta’ dik l-entità; jew

(b)

uffiċjal eżekuttiv għoli li ma jkunx membru tal-korpi referuti fil-punt (a), li jkollu aċċess regolari għal informazzjoni nterna li tirrigwarda, direttament jew indirettament, lil dik l-entità, u l-poter li jieħu deċiżjonijiet maniġerjali li jaffettwaw l-iżviluppi futuri u l-prospetti tan-negozju ta’ dik l-entità.

(26)

“Persuna assoċjati mill-qrib“ tfisser:

(a)

konjuġi, jew sieħeb meqjus bħala ekwivalenti għal konjuġi skkont il-liġi nazzjonali;

(b)

wild dipendenti skont il-liġi nazzjonali;

(c)

qarib, li jkun għex fl-istess dar għal mhux inqas minn sena fid-data tat-tranżazzjoni kkonċernata; jew

(d)

persuna ġuridikaġuridika, trust jew soċjetà, li r-responsabbiltajiet maniġerjali tagħha jitwettqu minn persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali jew minn persuna msemmija fil-punt (a), (b) jew (c), jew li tkun direttament jew indirettament ikkontrollata minn tali persuna, li tkun stabbilita għal-benefiċċju ta’ tali persuna, jew li l-interessi ekonomiċi tagħha jkunu sostanzjalment ekwivalenti għal dawk ta’ tali persuna;

(27)

“rekords tat-traffiku tad-data” tfisser rekords ta’ traffiku tad-data kif definit fil-punt (b) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22);

(28)

“persuna li professjonalment tirranġa jew twettaq tranżazzjonijiet” tfisser persuna involuta professjonalment fir-riċeviment u t-trażmissjoni ta’ ordnijiet jew fit-twettiq ta’ tranżazzjonijiet fi strumenti finanzjarji;

(29)

“parametru ta’ referenza” tfisser kwalunkwe rata, indiċi jew ċifra, magħmula disponibbli għall-pubbliku jew ippubblikata li hija determinata perjodikament jew regolarment bl-applikazzjoni ta’ formula għal, jew abbażi ta’: l-valur ta’ assi jew prezz sottostanti wieħed jew aktar, inklużi stimi tal-prezzijiet, tar-rati tal-imgħax jew ta’ valuri oħra attwali jew stmati, jew stħarriġ, u li b’referenza għalihom jiġi determinat l-ammont li għandu jitħallas taħt strument finanzjarju jew il-valur ta’ strument finanzjarju;

(30)

“ġeneratur tas-suq” tfisser ġeneratur tas-suq kif definit fil-punt (7) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(31)

“Stakebuilding” tfisser akkwist ta’ titoli f’kumpanija li ma jiskattax obbligu legali jew regolatorju li titħabbar offerta ta’ takeover fir-rigward ta’ dik il-kumpanija;

(32)

“parteċipant fis-suq li jiżvela” tirreferi għal persuna fiżika jew ġuridika li taqa’ taħt waħda mill-kategoriji stabbiliti fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 11(1) jew tal-Artikolu 11(2), u li tiżvela informazzjoni matul sondaġġ tas-suq;

(33)

“innegozjar ta’ frekwenza għolja” tfisser innegozjar ta’ frekwenza għolja kif definit fil-punt (40) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(34)

“informazzjoni li tirrakkomanda jew tissuġġerixxi strateġija ta’ investiment” tfisser:

(i)

informazzjoni prodotta minn analista indipendenti, ditta tal-investimenti, istituzzjoni tal-kreditu, kwalunkwe persuna oħra li n-negozju ewlieni tagħha huwa li tipproduċi rakkomandazzjonijet ta’ investiment jew persuna fiżika li taħdem għalihom b’kuntratt ta’ impjieġ jew xorta oħra, li, b’mod dirett jew indirett, jesprimu proposti partikolari dwar investiment rigward strument finanzjarju jew emittent; jew

(ii)

informazzjoni prodotta minn persuni oħra għajr dawk imsemmija f’punt (i) li jipproponu deċiżjoni partikolari dwar investiment b’mod dirett rigward strument finanzjarju;

(35)

“rakkomandazzjonijiet ta’ investiment” tfisser informazzjoni li tirrakkomanda jew tissuġġerixxi strateġija ta’ investiment, b’mod espliċitu jew impliċitu, li tirrigwarda strument finanzjarju wieħed jew aktar jew l-emittenti, inkluża kull opinjoni dwar il-valur jew il-prezz attwali jew futur ta’ tali strumenti, maħsuba għall-kanali tad-distribuzzjoni jew għall-pubbliku.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 5, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“titoli” tfisser:

(i)

ishma u titoli oħra ekwivalenti għal ishma;

(ii)

bonds u tipi oħra ta’ debitu garantit; jew

(iii)

debitu garantit li jista’ jiġi kkonvertit jew skambjat f’ishma jew f’titoli oħra ekwivalenti għal ishma.

(b)

“strumenti assoċjati” tfisser l-istrumentri finanzjarji li ġejjin, inklużi dawk li ma jkunux ammessi għall-kummerċ jew negozjati f’post tan-negozjar, jew li għalihom ma tkunx saret talba għall-ammissjoni għall-kummerċ f’post tan-negozjar:

(i)

kuntratti jew drittijiet għas-sottoskrizzjoni għall-kisba jew id-disponiment mit-titoli;

(ii)

derivati finanzjarji fuq it-titoli;

(iii)

meta t-titoli jkunu strumenti tad-dejn konvertibbli jew li jistgħu jiġu skambjati, it-titoli li fihom jistgħu jiġu kkonvertiti jew skambjati dawn l-istrumenti tad-dejn konvertibbli jew li jistgħu jiġu skambjati;

(iv)

strumenti li jinħarġu jew li jiġu ggarantiti minn min joħroġ it-titoli jew il-garanti tagħhom u li l-prezz tas-suq tagħhom x’aktarx li jinfluwenza materjalment il-prezz tat-titoli, jew bil-maqlub;

(v)

meta t-titoli jkunu titoli ekwivaenti għall-ishma, l-ishma rrappreżentati minn dawn it-titoli (u kull titolu ieħor ekwivalenti għal dawn l-ishma);

(c)

“distribuzzjoni sinifikanti” tfisser offerta tal-bidu jew sekondarja tat-titoli rilevanti li tkun distinta mill-kummerċ ordinarju kemm f’termini tal-ammont fil-valur tat-titoli li se jiġu offruti u kemm fil-metodu tal-bejgħ li se jintuża;

(d)

“stabbilizzazzjoni” tfisser kull xiri jew offerta għax-xiri tat-titoli, jew transazzjoni fi strumenti assoċjati ekwivalenti għalihom, li jitwettqu minn ditta ta’ investiment jew minn istituzzjonijiet tal-kreditu, fil-kuntest ta’ distribuzzjoni sinifikanti ta’ tali titoli esklużivament biex jiġi appoġġat il-prezz tas-suq ta’ dawk it-titoli għal perjodu ta’ żmien stabbilit bil-quddiem, minħabba l-pressjoni tal-bejgħ f’dawn it-titoli.

Artikolu 4

Notifiki u lista ta’ strumenti finanzjarji

1.   L-operaturi tas-suq ta’ swieq regolati u ditti tal-investiment u operaturi tas-suq li joperaw MTF jew OTF għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar ta’ kwalunkwe strument finanzjarju li għalih tkun saret tkun saret talba għal ammissjoni għan-negozjar fil-post tan-negozjar tagħhom, li jiġi ammess għan-negozjar, jew li jiġi nnegozat għall-ewwel darba.

Għandhom ukoll jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar meta l-istrument finanzjarju ma jibqax jiġi nnegozat jew ma jibqax ammess għan-negozjar, ħlief jekk id-data li fiha l-istrument finanzjarju ma jibqax jiġi nnegozat jew ma jibqax ammess għan-negozjar tkun magħrufa u tkun imsemmija fin-notifika magħmula skont l-ewwel subparagrafu.

In-notifiki msemmijin f’dan il-paragrafu għandhom jinkludu, skont kif ikun xieraq, l-ismijiet u l-identifikaturi tal-istrumenti finanzjarji kkonċernati, u d-data u l-ħin tat-talba għall-ammissjoni għan-negozjar, l-ammissjoni għan-negozjar, u d-data u l-ħin li fihom sar l-ewwel negozjar.

L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment għandhom jittrażmettu wkoll lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar l-informazzjoni stipulata fit-tielet subparagrafu fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji li kienu s-suġġett ta’ talba għal ammissjoni għan-negozjar jew li kienu ammessi għan-negozjar qabel it-2 ta’ Lulju 2014, u li għadhom ammessi għan-negozjar jew innegozjati f’dak il-jum.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-post tan-negożjar għandhom jittrażmettu n-notifiki li jirċievu skont il-paragrafu 1 lill-ESMA mingħajr dewmien. L-EMSA għandha tippubblika dawk in-notifiki fuq is-sit web tagħha fil-forma ta’ lista minnufih malli jiġu irċevuti. L-ESMA għandha taġġorna dik il-lista minnufih malli tirċievi notifika mingħand awtorità kompetenti tal-post tan-negożjar. Il-lista m’għandhiex tillimita l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

3.   Din il-lista għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-ismijiet u l-identifikaturi tal-istrumenti finanzjarji li kienu s-suġġett ta’ talba għal ammissjoni għan-negozjar, li kienu ammessi għan-negozjar jew innegozjati għall-ewwel darba, fuq swieq regolati, MTFs u OTFs;

(b)

id-data u l-ħin tat-talba għall-ammissjoni għan-negozjar, tal-ammissjoni għan-negozjar, jew li fihom sar l-ewwel negozjar;

(c)

id-dettalji tal-postijiet tan-negozjar li fihom l-istrumenti finanzjarji ikunu s-suġġett ta’ talba għal ammissjoni għan-negozjar, kienu ammessi għan-negozjar jew kienu nnegozjati għall-ewwel darba; u

(d)

d-data u l-ħin li fihom l-istrumenti finanzjarji ma jibqgħux jiġu negozjati jew ammessi għan-negozjar.

4.   Sabiex tiżgura armonizzazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji sabiex ikun stipulat:

(a)

il-kontenut tan-notifiki msemmija fil-paragrafu 1; u

(b)

il-manjiera u l-kundizzjonijiet tal-ġbir, il-pubblikazzjoni u ż-żamma tal-lista msemmija fil-paragrafu 3.

L-ESMA għandha tippreżenta dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23).

5.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi tal-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni sabiex jiġu stipulati l-ħinijiet, il-format u l-mudell tal-preżentazzjoni tan-notifiki skont il-paragrafi 1 u 2.

L-EMSA għandha tippreżenta dak l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 5

Eżenzjoni għal programmi ta’ riakkwist u stabbilizzazzjoni

1.   Il-projbizzjonijiet fl-Artikoli 14 u 15 ta’ dan ir-Regolament ma japplikawx għan-negozjar fl-ishma proprji fi programmi ta’ riakkwist (“buy-back”) meta:

(a)

id-dettalji sħaħ tal-programm jiġu żvelat qabel il-bidu tan-negozjar;

(b)

in-negozjar ikun irrappurtat bħala parti mill-programm ta’ riakkwist lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar skont il-paragrafu 3 u wara dan jiġi żvelat lill-pubbliku;

(c)

jiġu rispettati l-limiti xierqa f’dak li jirrigwarda l-prezz u l-volum; u

(d)

jitwettaq skont l-objettivi msemmija fil-paragrafu 2 u l-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu u fl-istandards tekniċi regolatorji msemmija fil-paragrafu 6.

2.   Sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni prevista fil-paragrafu 1, programm ta’ riakkwist għandu jkollu bħala l-iskop waħdani tiegħu:

(a)

li jitnaqqas il-kapital tal-emittent;

(b)

li jitwettqu l-obbligazzjonijiet li jqumu minn strumenti finanzjarji tad-dejn li jistgħu jiġu skambjati fi strumenti ta’ ekwità; jew

(c)

li jitwettqu l-obbligazzjonijiet li jqumu minn programmi ta’ opzjonijiet fuq l-ishma, jew allokazzjonijiet oħra ta’ ishma, lill-impjegati jew lil membri tal-korpi amministrattivi, maniġerjali jew superviżorji tal-emittent jew ta’ kumpanija assoċjata.

3.   Sabiex igawdi mill-eżenzjoni stipulata fil-paragrafu 1, l-emittent għandu jirrapporta lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar li għalih l-ishma jkunu ġew ammessi għan-negozjar jew ikunu innegozjati kull waħda mit-transazzjonijiet li jkollha x’taqsam mal-programmi ta’ riakkwist, inkluż it-tagħrif speċifikat fl-Artikolu 25(1) u (2) u l-Artikolu 26(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

4.   Il-projbizzjonijiet fl-Artikoli 14 u 15 ta’ dan ir-Regolamet ma japplikawx għan-negozjar f’titoli jew strumenti assoċjati għall-istabbilizzazzjoni ta’ titoli meta:

(a)

l-istabbilizzazzjoni ssir għal perjodu limitat;

(b)

informazzjoni relevanti dwar l-istabbilizzazzjoni tiġi żvelata u notifikata lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar skont il-paragrafu 5;

(c)

jiġu rrispettati limiti xierqa f’dak li jirrigwarda l-prezz; u

(d)

tali negozjar ikun konformi mal-kundizzjonijiet għall-istabbilizzazzjoni stipulati fl-istandards tekniċi regolatorji msemmija fil-paragrafu 6.

5.   Mingħajr ħsara għall-Artkolu 23(1), id-dettalji tat-transazzjonijiet kollha ta’ stabbilizzazzjoni għandhom jiġu nnotifikati mill-emittenti, l-offerenti, jew l-entitajiet li jindaħlu għall-istabbilizzazzjoni kemm jekk ikunu jaġixxu f’isem dawn il-persuni u kemm jekk le, lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar mhux iktar tard mit-tmiem tas-seba’ sessjoni ta’ kuljum tas-suq wara d-data tat-twettiq ta’ dawn it-tranżazzjonijiet.

6.   Sabiex tiżgura armonizzazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tfassal abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li l-programmi ta’ riakkwist u miżuri ta’ stabbilizzazzjoni ta’ dan it-tip imsemmija fil-paragrafi 1 u 4 iridu jissodisfaw, inklużi l-kundizzjonijiet għan-negozjar, ir-restrizzjonijiet fir-rigward taż-żmien u l-volum, l-obbligi ta’ żvelar u rappurtar, u l-kundizzjonijiet tal-prezz.

L-ESMA għandha tressaq dan l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni hija delegata bis-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 6

Eżenzjoni għal attivitajiet monetarji u ta’ ġestjoni tad-dejn pubbliku u attivitajiet tal-politika tal-klima

1.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal tranżazzjonijiet, ordnijiet jew imgiba mwettqa fl-insegwiment ta’ politika monetarja, tar-rata tal-kambju jew ta’ ġestjoni tad-dejn pubbliku minn:

(a)

Stat Membru;

(b)

il-membri tas-SEBĊ;

(c)

ministeru, aġenzija jew entità bi skop speċjali ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, jew minn persuna li taġixxi f’isimha;

(d)

fil-każ ta’ Stat Membru li huwa stat federali, membru li jagħmel parti mill-federazzjoni.

2.   Dan ir-Regolament ma japplikax lanqas lil tranżazzjonijiet, ordnijiet jew imġiba mwettqa mill-Kummissjoni jew minn korp ieħor maħtur uffiċjalment jew minn kwalunkwe persuna li taġixxi f’ismu, fl-insegwiment tal-politika ta’ ġestjoni tad-dejn pubbliku.

Dan ir-Regolament ma japplikax għal tali tranżazzjonijiet, ordnijiet jew imġiba imwettqa minn:

(a)

l-Unjoni;

(b)

entità bi skop speċjali ta’ Stat Membru wieħed jew bosta;

(c)

il-Bank Ewropew tal-Investiment;

(d)

il-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja;

(e)

il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà;

(f)

istituzzjoni finanzjarja internazzjonali stabbilita minn żewġ Stati Membri jew aktar, li għandha l-għan li timmobilizza finanzjament u tipprovdi assistenza finanzjarja għall-benefiċċju tal-membri tagħha li jkunu għaddejjin jew mheddin minn problemi serjii ta’ finanzjament.

3.   Dan ir-Regolament ma japplikax għall-attività ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni Ewropea jew kwalunkwe korp ieħor maħtur uffiċjalment, jew ta’ kwalunkwe persuna li taġixxi f’isimhom, li tikkonċerna kwoti ta’ emissjonijiet u hija mwettqa fl-insegwiment tal-politika tal-klima tal-Unjoni skont id-Direttiva 2003/87/KE.

4.   Dan ir-Regolament ma japplikax għall-attivitajiet ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni jew kwalunkwe korp ieħor maħtur uffiċjalment, jew ta’ kwalunkwe persuna li taġixxi f’isimhom, li jitwettqu biex jiġu segwiti l-Politika Agrikola Komuni tal-Unjoni jew il-Politika Komuni tas-Sajd skont l-atti adottati jew il-ftehimiet internazzjonali konklużi taħt it-TFUE.

5.   Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 35 biex testendi l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għal ċerti korpi pubbliċi u banek ċentrali f’pajjiżi terzi.

Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni għandha, sat-3 ta’ Jannar 2016, tħejji u tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport fejn tivvaluta t-trattament internazzjonali tal-korpi pubbliċi inkarigati minn, jew li jintervjenu, fl-immaniġġjar tad-dejn pubbliku u tal-banek ċentrali.

Ir-rapport għandu jinkludi analiżi komparattiva tat-trattament ta’ dawk il-korpi u tal-banek ċentrali fil-qafas legali ta’ pajjiżi terzi, u l-istandards ta’ ġestjoni tar-riskju applikabbli għat-tranżazzjonijiet li jidħlu fihom dawk il-korpi u l-banek ċentrali f’dawk il-ġurisdizzjonijiet. Jekk ir-rapport jikkonkludi, b’mod partikolari fir-rigward tal-analiżi komparattiva, li eżenzjoni mir-responsabbiltà monetarja ta’ dawn il-banek ċentrali ta’ pajjiżi terzi mill-obbligi u l-projbizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament tkun neċessarja, il-Kummissjoni għandha testendi l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 1 wkoll għall-banek ċentrali ta’ dawk il-pajjiżi terzi.

6.   Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa wkoll li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 35 biex testendi l-eżenzjoni stabbilita fil-paragrafu 3 għal ċerti korpi pubbliċi maħtura ta’ pajjiżi terzi li jkunu daħlu fi ftehim ta’ kollegament mal-Unjoni skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2003/87/KE.

7.   Dan l-Artikolu m’għandux japplika għal persuni li jaħdmu b’kuntratt ta’ impjieg jew b’xi mod ieħor għall-entitajiet imsemmija f’dan l-Artikolu meta dawk il-persuni, iwettqu tranżazzjonijiet jew ordnijiet jew imġiba, direttament jew indirettament, għall-kont tagħhom infushom.

KAPITOLU 2

INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠATA, ABBUŻ MINN INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠATA, ŻVELAR ILLEGALI TA’ INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠATA U MANIPULAZZJONI TAS-SUQ

Artikolu 7

L-informazzjoni privileġġata

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, informazzjoni privileġġata (jew “minn ġewwa”) għandha tinkludi t-tipi ta’ informazzjoni li ġejjin:

(a)

informazzjoni ta’ natura preċiża, li ma saritx pubblika, relatata, direttament jew indirettament, ma’ emittent jew emittenti jew ma’ strument jew strumenti finanzjarji, u li jekk issir pubblika, x’aktarx li jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji jew fuq il-prezz ta’ strumenti finanzjarji ta’ derivati relatati.

(b)

rigward derivati ta’ komoditajiet, informazzjoni ta’ natura preċiża, li ma saritx pubblika, relatata, direttament jew indirettament ma’ derivat wieħed jew aktar minn dawn id-derivati jew relatata direttament mal-kuntratt spot relatat mal-komoditajiet, u li jekk issir pubblika, x’aktarx li jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ dawn id-derivati jew kuntratti spot relatati mal-komoditajiet u meta din tkun informazzjoni li hija raġonevolment mistennija li tiġi żvelata jew tkun meħtieġa li tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali jew regolatorji fuq livell tal-Unjoni jew nazzjonali, regoli tas-suq, kuntratti, prattika jew użanzi standard, fuq is-swieq ta’ derivati tal-komoditajiet jew swieq spot rilevanti;

(c)

fir-rigward ta’ kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti rkantati bbażati fuqhom, informazzjoni ta’ natura preċiża, li ma saritx pubblika, relatata, direttament jew indirettament, għal strument wieħed jew aktar bħal dawn, u li jekk issir pubblika, x’aktarx li jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ tali strumenti jew fuq il-prezzijiet ta’ strumenti finanzjarji ta’ derivati relatati;

(d)

għal persuni inkarigati bl-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet li jikkonċernaw strumenti finanzjarji, din tfisser ukoll informazzjoni mibgħuta minn klijent u relatata mal-ordnijiet pendenti tal-klijent fl-istrumenti finanzjarji, li hija ta’ natura preċiża, relatata, direttament jew indirettament, għal emittent jew emittenti jew għal strument jew strumenti finanzjarji, u li jekk issir pubblika, x’aktarx li jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji, il-prezz ta’ kuntratti spot relatati mal-komoditajiet, jew fuq il-prezz ta’ strumenti finanzjarji ta’ derivati relatati.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-informazzjoni għandha titqies li tkun ta’ natura preċiża jekk tindika sett ta’ ċirkostanzi li jeżistu jew li jistgħu raġonevolment ikunu mistennija li jidħlu fis-seħħ jew avveniment li seħħ jew jista’ raġonevolment ikun mistenni li jseħħ, fejn tkun speċifika biżżejjed biex tippermetti li ssir konklużjoni rigward l-effett possibbli ta’ dak is-sett ta’ ċirkostanzi jew avveniment fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji jew tal-istrument finanzjarju derivattiv relatat, il-kuntratti spot tal-komoditajiet relatati, jew il-prodotti rkantati bbażati fuq il-kwoti tal-emissjonijiet. F’dan ir-rigward fil-każ ta’ proċess imtawwal maħsub biex joħloq jew jirriżulta f’ċirkustanzi partikolari jew avveniment partikolari, dawk iċ-ċirkustanzi futuri jew dak l-avveniment futur, u wkol il-passi intermedji ta’ dak il-proċess li huma marbutin mat-twassil ta’ dik iċ-ċirkustanzi futuri jew avveniment futur jew li jirriżultaw fihom, jistgħu jitqiesu li huma informazzjoni preċiża.

3.   Pass intermedju fi proċess imtawwal għandu jitqies bħala informazzjoni privileġġata jekk, minnu nnifsu, jissodisfa l-kriterji ta’ informazzjoni privileġġata kif imsemmija f’dan l-Artikolu.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, informazzjoni li, jekk issir pubblika, aktarx ikollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ strumenti finanzjarji, strumenti finanzjarji ta’ derivati, kuntratti spot relatati tal-komoditajiet, jew prodotti rkantati bbażati fuq kwoti tal-emissjonijiet, għandha tfisser informazzjoni li investitur raġjonevoli x’aktarx li juża bħala parti mill-bażi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu.

Fil-każ ta’ parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet b’emissjonijiet aggregati jew b’input termali ratat fil-limitu jew taħt il-limitu stabbilit skont it-tienisubparagrafu tal-Artikolu 17(2), l-informazzjoni dwar l-operazzjonijiet fiżiċi tagħhom għandha titqies li m’għandhiex effett sinifikanti fuq il-prezz tal-kwoti tal-emissjonijiet, ta’ prodotti rkantati bbażati fuqha, jew ta’ strumenti finanzjarji ta’ derivati.

5.   L-ESMA għandha toħroġ linji gwida biex tistabblixxi lista indikattiva mhux eżawrjenti ta’ informazzjoni li hija raġonevolment mistennija jew meħtieġa li tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali jew regolatorji fil-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, regoli tas-suq, kuntratti, prattika jew użanzi standard, fuq is-swieq tad-derivati tal-komoditajiet jew swieq spot rilevanti kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1. L-ESMA għandha tqis debitament l-ispeċifiċitajiet ta’ dawk is-swieq.

Artikolu 8

L-abbuż minn informazzjoni privileġġata

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-abbuż minn informazzjoni privileġġata ssir meta persuna tippossjedi informazzjoni privileġġata u tuża dik l-informazzjoni billi takkwista jew tagħmel ċessjoni, għall-kont tagħha jew għall-kont ta’ parti terza, direttament jew indirettament, strumenti finanzjarji li dik l-informazzjoni tkun relatata magħhom. L-użu ta’ informazzjoni privileġġata billi tiġi kkanċellata jew emendata ordni rigward strument finanzjarju li l-informazzjoni tkun relatata miegħu meta dik l-ordni tkun saret qabel ma l-persuna kkonċernata kellha l-informazzjoni privileġġata, għandhom jitqiesu wkoll bħala abbuż minn informazzjoni privileġġata. B’rabta mal-irkanti ta’ kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti rkantati oħra bbażati fuqhom li huma miżmuma skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010, l-użu ta’ informazzjoni privileġġata msemmi fil-paragrafu 4 għandu jikkonsisti wkoll fis-sottomissjoni, il-modifikazzjoni jew l-irtirar ta’ offerta minn persuna għall-kont proprju tagħha jew għall-kont ta’ parti terza.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, rakkomandazzjoni biex persuna oħra ssir involuta f’abbuż minn informazzjoni privileġġata, jew persważjoni fil-konfront ta’ persuna oħra biex tinvolvi ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata isseħħ meta l-persuna tippossjedi informazzjoni privileġġata u:

(a)

tirrakkomanda, abbażi ta’ dik l-informazzjoni, li persuna oħra takkwista jew tagħmel ċessjoni minn strumenti finanzjarji li hija relatata magħhom dik l-informazzjoni, jew tinduċi lil dik il-persuna biex tagħmel tali akkwist jew ċessjoni, jew

(b)

tirrakkomanda, abbażi ta’ dik l-informazzjoni, li persuna oħra tikkanċella jew temenda ordni li tikkonċerna strument finanzjarju li hija relatata magħhom dik l-informazzjoni, jew tinduċi lil dik il-persuna biex tagħmel tali kanċellazzjoni jew emenda.

3.   L-użu tar-rakkomandazzjonijiet jew il-persważjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 jitqiesu bħala abbuż minn informazzjoni privileġġata skont it-tifsira f’dan l-Artikolu meta l-persuna li tuża r-rakkomandazzjoni jew il-persważjoni taf, jew imissha tkun taf, li huma bbażati fuq informazzjoni privileġġata.

4.   Dan l-Artikolu japplika għal kwalunkwe persuna li tippossjedi informazzjoni privileġġata minħabba li:

(a)

tkun membru tal-korpi amministrattivi, maniġerjali jew ta’ sorveljanza tal-emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(b)

ikollha sehem fil-kapital tal-emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(c)

ikollha aċċess għall-informazzjoni permezz tal-eżerċizzju ta’ impjieg, professjoni jew dmirijiet; jew

(d)

tkun involuta f’attivitajiet kriminali.

Dan l-Artikolu japplika wkoll għal kwalunkwe persuna li tippossjedi informazzjoni f’ċirkustanzi differenti minn dawk imsemmija fl-ewwel subparagrafu meta dik il-persuna tkun taf, jew imissha taf, li dik hi informazzjoni privileġġata.

5.   Meta l-persuna tkun persuna ġuridika, dan l-Artikolu għandu japplika wkoll, skont il-liġi nazzjonali għall-persuni fiżiċi li jipparteċipaw fid-deċiżjoni li jitwettaq l-akkwist, iċ-ċessjoni, il-kanċellazzjoni jew l-emenda ta’ ordni għall-kont tal-persuna ġuridika kkonċernata.

Artikolu 9

Imġiba leġittima

1.   Għall-finijiet tal-Artikoli 8 u 14, ma għandux jitqies mill-fatt waħdu li persuna ġuridika tkun jew kienet fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata li dik il-persuna użat dik l-informazzjoni u li għalhekk involviet ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata abbażi ta’ akkwist jew ċessjoni, meta dik il-persuna ġuridika:

(a)

tkun stabbiliet, implimentat u żammet arranġamenti u proċeduri interni adegwati u effettivi li effettivament jiżguraw li la l-persuna fiżika li ħadet id-deċiżjoni f’isimiha li takkwista jew iċċedi strumenti finanzjarji li l-informazzjoni hija relatata magħhom, u lanqas kwalunkwe persuna fiżika oħra li setgħet kellha influwenza fuq dik id-deċiżjoni ma kienet fil-pussess tal-informazzjoni privileġġata; kif ukoll

(b)

ma ħeġġitx, ma rrakkomandatx, ma ħajjritx jew ma influwenzatx b’xi mod ieħor lill-persuna fiżika li, f’isem il-persuna ġuridika, akkwistat jew ċediet l-istrumenti finanzjarji li magħhom l-informazzjoni tkun relatata.

2.   Għall-finijiet tal-Artikoli 8 u 14, ma għandux jitqies mill-fatt waħdu li persuna li tkun fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata li dik il-persuna tkun użat dik l-informazzjoni u li għalhekk tkun involviet ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata abbażi ta’ akkwist jew ċessjoni, meta dik il-persuna:

(a)

għall-istrument finanzjarju li għalih dik l-informazzjoni tkun tirrelata, tkun ġeneratur tas-suq jew persuna awtorizzata biex taġixxi bħala kontroparti, u l-akkwist jew iċ-ċessjoni tal-istrumenti finanzjarji li dik l-informazzjoni hija relatata magħhom isiru b’mod leġittimu matul it-twettiq normali tal-funzjoni tiegħu bħala ġeneratur tas-suq jew bħala kontroparti għal dak l-istrument finanzjarju; jew

(b)

tkun awtorizzata teżegwixxi ordnijiet f’isem partijiet terzi, u l-akkwist jew iċ-ċessjoni tal-istrumenti finanzjarji li l-ordni tkun relatata magħhom isiru biex tali ordni tiġi eżegwita b’mod leġittimu fit-twettiq normali tal-impjieg, professjoni jew dmirijiet ta’ dik il-persuna.

3.   Għall-finijiet tal-Artikoli 8 u 14, ma għandux jitqies mill-fatt waħdu li persuna tkun fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata li dik il-persuna tkun użat dik l-informazzjoni u li għalhekk tkun involviet ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata abbażi ta’ akkwist jew ċessjoni meta dik il-persuna twettaq tranżazzjoni biex takkwista jew iċċedi strumenti finanzjarji u dik it-tranżazzjoni ssir fit-twettiq ta’ obbligu li jkun sar dovut in buona fede u mhux biex tinħarab il-projbizzjoni kontra abbuż minn informazzjoni privileġġata u:

(a)

dak l-obbligu jirriżulta minn ordni mqiegħda jew ftehim konkluż qabel ma l-persuna kkonċernata kienet tippossjedi l-informazzjoni privileġġata; jew

(b)

dik it-transazzjoni titwettaq biex jiġi sodisfatt obbligu legali jew regolatorju li ħareġ qabel ma l-persuna kkonċernata kienet tippossjedi l-informazzjoni privileġġata.

4.   Għall-finijiet tal-Artikoli 8 u 14, ma għandux jitqies mill-fatt waħdu li persuna tkun fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata li dik il-persuna tkun użat dik l-informazzjoni u li għalhekk tkun involviet ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata, meta tali persuna tkun kisbet dik l-informazzjoni privileġġata fit-twettiq ta’ takeover pubblika jew fużjoni ma’ kumpanija u tuża dik l-informazzjoni privileġġata għall-iskop biss li tipproċedi b’dik il-fużjoni jew takeover pubblika, sakemm fil-mument tal-approvazzjoni tal-fużjoni jew l-aċċettazzjoni tal-offerta mill-azzjonisti ta’ dik il-kumpanija, kwalunkwe informazzjoni privileġġata tkun saret pubblika jew għal xi raġuni oħra ma tkunx baqgħet informazzjoni privileġġata.

Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal “stakebuilding”.

5.   Għall-finijiet tal-Artikoli 8 u 14, il-fatt waħdu li persuna tuża l-għarfien tagħha stess li tkun iddeċidiet li takkwista jew iċċedi strumenti finanzjarji fl-akkwist jew fiċ-ċessjoni ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji ma jikkostitwixxix fih innifsu l-użu ta’ informazzjoni privileġġata.

6.   Minkejja l-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu, ksur tal-projbizzjoni ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata stabbilita fl-Artikolu 14 xorta jista’ jitqies li jkun sar jekk l-awtorità kompetenti tistabbilixxi li kien hemm raġuni illeġittima wara l-ordnijiet għan-negozjar, it-tranżazzjonijiet jew l-imġiba kkonċernati.

Artikolu 10

L-iżvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-iżvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata jirriżulta meta persuna tippossjedi informazzjoni privileġġata u tiżvela dik l-informazzjoni lil kwalunkwe persuna oħra, ħlief meta l-iżvelar isir waqt it-twettiq normali ta’ impjieg, professjoni jew dmirijiet.

Dan il-paragrafu japplika għal kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fis-sitwazzjonijiet jew iċ-ċirkustanzi msemmija fl-Artikolu 8(4).

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament l-iżvelar ta’ rakkomandazzjonijiet jew suġġerimenti msemmija fl-Artikolu 8(2) jammonta għal żvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata skont dan l-Artikolu meta l-persuna li tiżvela r-rakkomandazzjoni jew is-suġġeriment tkun taf jew missha kienet taf li dan kien ibbażat fuq informazzjoni privileġġata.

Artikolu 11

Is-sondaġġi tas-suq

1.   Sondaġġ tas-suq jikkonsisti fil-komunikazzjoni ta’ informazzjoni, qabel titħabbar tranżazzjoni,sabiex jitkejjel l-interess ta’ investituri potenzjali fi tranżazzjoni possibbli u l-kundizzjonijiet marbuta magħha bħad-daqs jew il-prezz potenzjali tagħha, lil investitur potenzjali wieħed jew aktar minn:

(a)

emittent;

(b)

offerent sekondarju ta’ strument finanzjarju, fi kwantità jew valur tali li t-tranżazzjoni tkun distinta min-negozjar ordinarju u tinvolvi metodu ta’ bejgħ ibbażat fuq il-valutazzjoni minn qabel tal-interess potenzjali minn investituri potenzjali;

(c)

parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet; jew

(d)

parti terza li taġixxi f’isem jew għan-nom ta’ persuna msemmija fil-punti (a) sa (c).

2.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 23(3), l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata minn persuna li jkollha l-ħsieb tagħmel offerta ta’ xiri għat-titoli ta’ kumpanija jew fużjoni ma’ kumpanija lil partijiet intitolati għat-titoli, għandu wkoll jikkostitwixxi sondaġġ tas-suq, sakemm:

(a)

l-informazzjoni tkun meħtieġa biex tippermetti lill-partijiet intitolati għat-titoli li jiffurmaw opinjoni dwar kemm huma lesti joffru t-titoli tagħhom, u

(b)

ir-rieda tal-partijiet intitolati li joffru t-titoli tagħhom tkun meħtieġa b’mod raġonevoli għad-deċiżjoni biex issir l-offerta ta’ xiri jew il-fużjoni.

3.   Parteċipant fis-suq li jiżvela għandu, qabel iwettaq sondaġġ tas-suq, iqis speċifikament jekk is-sondaġġ tas-suq jinvolvix l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata. Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jirreġistra bil-miktub il-konklużjoni tiegħu u r-raġunijiet għal dik il-konklużjoni. Huwa għandu jipprovdi tali rekords bil-miktub lill-awtorità kompetenti fuq talba. Dan l-obbligu għandu japplika għal kull żvelar ta’ informazzjoni matul is-sondaġġ tas-suq. Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jaġġorna r-rekords bil-miktub imsemmija f’dan il-paragrafu kif xieraq.

4.   Għall-finijiet tal-Artikolu 10(1), żvelar ta’ informazzjoni privileġġata magħmul matul sondaġġ tas-suq għandu jitqies li jkun sar waqt it-twettiq normali ta’ impjieg, professjoni jew dmirijiet ta’ persuna meta l-parteċipant fis-suq li jiżvela ikkonforma mal-paragrafi 3 u 5 ta’ dan l-Artikolu

5.   Għall-iskopijiet tal-paragrafu 4, il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu, qabel ma jagħmel l-iżvelar:

(a)

jikseb il-kunsens tal-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq biex tirċievi informazzjoni privileġġata;

(b)

jinforma lill-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq li hija projbita milli tuża dik l-informazzjoni, jew tipprova tuża dik l-informazzjoni, billi takkwista jew iċċedi, għall-kont tagħha stess jew għall-kont ta’ parti terza, direttament jew indirettament, strumenti finanzjarji relatati ma’ dik l-informazzjoni;

(c)

jinforma lill-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq li hija projbita milli tuża dik l-informazzjoni, jew tipprova tuża dik l-informazzjoni, billi tikkanċella jew temenda ordni li diġa’ tqiegħdet dwar strument finanzjarju li l-informazzjoni hija relatata miegħu; u

(d)

jinforma lill-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq li billi taqbel li tirċievi l-informazzjoni tkun obbligata wkoll li żżomm l-informazzjoni kunfidenzjali. u

Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jagħmel u jżomm rekord tal-informazzjoni kollha mogħtija lill-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq, inkluża l-informazzjoni mogħtija skont il-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu, u l-identità tal-investituri potenzjali li lilhom ġiet żvelata l-informazzjoni, inklużi imma mhux biss il-persuni ġuridiċi u l-persuni fiżiċi li jaġixxu f’isem l-investitur potenzjali, u d-data u l-ħin ta’ kull żvelar. Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu għandu jipprovdi dak ir-rekord lill-awtorità kompetenti fuq talba.

6.   Meta l-informazzjoni li tkun ġiet żvelata matul sondaġġ tas-suq ma tibqax iżjed informazzjoni privileġġata skont il-valutazzjoni tal-parteċipant fis-suq li jiżvela, l-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu għandu jinforma lil lil min jirċievi b’dan, malajr kemm jista’ jkun.

Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jżomm rekord tal-informazzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu u għandu jipprovdih lill-awtorità kompetenti fuq talba.

7.   Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq għandha tivvaluta għaliha nfisha jekk hijiex fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata jew meta ma tibqax iżjed fil-pussess ta’ informazzjoni privileġġata.

8.   Il-parteċipant fis-suq li jiżvela għandu jżomm ir-rekords imsemmija f’dan l-Artikolu għal perjodu ta’ mhux inqas minn 5 snin.

9.   Sabiex tiżgura armonizzazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tiddetermina arranġamenti, proċeduri u rekwiżiti ta’ żamma ta’ rekords xierqa għall-persuni biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 4, 5, 6 u 8 ta’ dan l-Artikolu.

L-ESMA għandha tressaq dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tkun delegata bis-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

10.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex tispeċifika s-sistemi u l-mudelli ta’ notifika li għandhom jintużaw mill-persuni biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti mill-paragrafi 4, 5, 6 u 8 ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari l-format preċiż tar-rekords imsemmija fil-paragrafi 4 sa 8 u l-mezzi tekniċi għall-komunikazzjoni xierqa tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 6 lill-persuna li tirċievi s-sondaġġ tas-suq.

L-ESMA għandha tressaq dak l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

11.   L-ESMA għandha toħroġ linji gwida skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, indirizzati lill-persuni li jirċievu s-sondaġġ tas-suq, dwar:

(a)

il-fatturi li tali persuni għandhom iqisu meta tiġi żvelata lilhom informazzjoni bħala parti minn sondaġġ tas-suq sabiex huma jivvalutaw jekk l-informazzjoni tistax tammonta għal informazzjoni privileġġata;

(b)

il-passi li tali persuni għandhom jieħdu jekk tkun ġiet żvelata lilhom informazzjoni privileġġata sabiex jikkonformaw mal-Artikoli 8 u 10 ta’ dan ir-Regolament; u

(c)

ir-rekords li tali persuni għandhom iżommu sabiex juru li kkonformaw mal-Artikoli 8 u 10 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Il-manipulazzjoni tas-suq

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-manipulazzjoni tas-suq għandha tinkludi l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

id-dħul fi tranżazzjoni, tqegħid ta’ ordni għan-negozjar jew xi mġiba oħra li:

(i)

tagħti, jew aktarx tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa dwar provvista, domanda, jew prezz ta’ strument finanzjarju, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet; jew

(ii)

tikseb, jew aktarx tikseb, il-prezz ta’ strument finanzjarju wieħed jew aktar, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet fuq livell anormali jew artifiċjali;

sakemm il-persuna li tidħol fi tranżazzjoni, tagħmel ordni għall-kummerċ jew li għandha mġiba oħra tistabbilixxi li tranżazzjoni, ordni jew imġiba twettqu għal raġunijiet leġittimi, u huma konformi ma prattika aċċettata tas-suq kif stabbilit skont l-Artikolu 13;

(b)

id-dħul fi tranżazzjoni, tqegħid ta’ ordni għan-negozjar jew kwalunkwe attività jew imġiba oħra li taffettwa, jew x’aktarx taffettwa, il-prezz ta’ strument finanzjarju wieħed jew aktar, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet, li juża tagħmir fittizju jew kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew sotterfuġju;

(c)

it-tixrid ta’ informazzjoni bil-midja, inkluż bl-Internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor, li tagħti, jew aktarx tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista, id-domanda għal, jew il-prezz ta’ strument finanzjarju, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet jew li tiżgura, jew x’aktarx tiżgura, il-prezz ta’ strument finanzjarju wieħed jew aktar, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet f’livell anormali jew artifiċjali, inkluż it-tixrid ta’ għajdut fejn il-persuna li tkun xerrdet l-informazzjoni kienet taf, jew missha kienet taf, li l-informazzjoni kienet falza jew qarrieqa;

(d)

it-trażmissjoni ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa jew il-forniment ta’ inputs foloz jew qarrieqa rigward parametru ta’ referenza meta l-persuna li wettqet it-trażmissjoni jew ipprovdiet l-input kienet taf jew missha kienet taf li kien falz jew qarrieq, jew kwalunkwe imġiba oħra li timmanipula l-kalkolu ta’ parametru ta’ referenza.

2.   L-imġiba li ġejja għandha, fost l-oħrajn, titqies bħala manipulazzjoni tas-suq:

(a)

kondotta minn persuna, jew persuni li jaġixxu f’kollaborazzjoni, sabiex jiksbu pożizzjoni dominanti fuq il-provvista jew id-domanda għal strument finanzjarju, kuntratti spot relatati mal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet, li għandha, jew x’aktarx ikollha, l-effett li tistabbilixxi, direttament jew indirettament, prezzijiet ta’ xiri jew ta’ bejgħ jew toħloq, jew x’aktarx toħloq, kundizzjonijiet inġusti oħra ta’ negozjar;

(b)

ix-xiri jew il-bejgħ ta’ strumenti finanzjarji, fil-ftuħ jew fl-għeluq tas-suq, li għandu jew x’aktarx ikollu l-effett li l-investituri jiġu mqarrqa abbażi tal-prezzijiet li jintwerew, inklużi l-prezzijiet tal-ftuħ jew tal-għeluq,

(c)

it-tqegħid ta’ ordnijiet lejn post tan-negozjar, inkluża kwalunkwe kanċellazzjoni jew modifika tagħhom, bi kwalunkwe mezz ta’ negozjar disponibbli, inklużi mezzi elettroniċi, bħal strateġiji algoritmiċi u ta’ frekwenza għolja, u li għandu wieħed mill-effetti msemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b), billi:

(i)

jfixkel jew jittardja l-funzjonament tas-sistema ta’ negozjar tal-post tan-negozjar jew x’aktarx li jagħmel dan;

(ii)

jagħmilha aktar diffiċli għal persuni oħra jidentifikaw ordnijiet ġenwini fis-sistema ta’ negozjar tal-post tan-negozjar jew x’aktarx li jagħmel dan, inkluż billi jinħarġu ordnijiet li jirriżultaw fit-tagħbija eċċessiva jew id-destabbilizzazzjoni tal-ktieb tal-ordnijiet; jew

(iii)

joħloq jew x’aktarx li joħloq impressjoni falza jew qarrieqa dwar il-provvista jew id-domanda għal, jew il-prezz ta’ strument finanzjarju, b’mod partikolari billi jiddaħħlu ordnijiet biex tinbeda jew titkabbar tendenza.

(d)

jittieħed vantaġġ minn aċċess okkażjonali jew regolari għall-midja tradizzjonali jew elettronika billi tiġi espressa opinjoni dwar strument finanzjarju, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet (jew indirettament dwar l-emittent tiegħu) waqt li qabel ikunu ttieħdu pożizzjonijiet dwar dak l-istrument finanzjarju jew kuntratt spot relatati mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet u sussegwentement isir profitt mill-impatt tal-opinjonijiet espressi dwar il-prezz ta’ dak l-istrument, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet jew prodott irkantat ibbażat fuq kwota ta’ emissjonijiet, mingħajr ma jiġi żvelat simultanjament dak il-kunflitt ta’ interess lill-pubbliku b’mod xieraq u effettiv.

(e)

ix-xiri jew il-bejgħ fis-suq sekondarju ta’ kwoti tal-emissjonijiet jew derivati relatati qabel l-irkant imwettaq skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010 bl-effett li jiġi stabbilit il-prezz tal-ikklerjar tal-irkant għall-prodotti rkantati fuq livell anormali jew artifiċjali jew li offerenti li jagħmlu l-offerti fl-irkant jiġu mqarrqa.

3.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafu 1(a) u (b), u bla ħsara għall-forom ta’ mġiba stabbiliti fil-paragrafu 2, l-Anness I jiddefinixxi xi wħud mill-indikaturi, mhux eżawrjenti, relatati mat-tħaddim ta’ strataġemma fittizja jew kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew sotterfuġju, u xi wħud mill-indikaturi mhux eżawrjenti relatati ma’ sinjali foloz jew qarrieqa u ma’ kif jiġi żgurat il-prezz.

4.   Meta l-persuna msemmija f’dan l-Artikolu tkun persuna ġuridika, dan l-Artikolu għandu japplika ukoll, f’konformità mal-liġi nazzjonali, għall-persuni fiżiċi lijipparteċipaw fid-deċiżjoni li jitwettqu attivitajiet għall-kont tal-persuna ġuridika kkonċernata.

5.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 35 li jispeċifikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I, sabiex jiġu ċċarati l-elementi tagħhom u sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji.

Artikolu 13

Prattiki tas-suq aċċettati

1.   Il-projbizzjoni fl-Artikolu 15 m’għandhiex tapplika għall-attivitajiet imsemmijin fl-Artikolu 12(1)(a), sakemm il-persuna li tidħol fi tranżazzjoni, tqiegħed ordni għan-negozjar jew ikollha kwalunkwe mġiba oħra tipprova li tali tranżazzjoni, ordni jew imġiba jkunu saru għal raġunijiet leġittimi, u huma f’konformità ma’ prattika tas-suq aċċettata, kif stabbilit skont dan l-Artikolu.

2.   Awtoritajiet kompetenti tista’ tistabbilixxi prattika tas-suq aċċettata, filwaqt li tqis il-kriterji li ġejjin:

(a)

jekk il-prattika tas-suq tkunx tipprovdi għal livell sostanzjali ta’ trasparenza għas-suq;

(b)

jekk il-prattika tas-suq tkunx tiżgura livell għoli ta’ salvagwardji għall-operat tal-forzi tas-suq u l-interazzjoni xierqa mal-forzi tal-provvista u d-domanda;

(c)

jekk il-prattika tas-suq ikollhiex impatt pożittiv fuq il-likwidità u l-effiċjenza tas-suq;

(d)

jekk il-prattika tas-suq tqisx il-mekkaniżmu ta’ negozjar tas-suq rilevanti u tippermettix lill-parteċipanti fis-suq li jirreaġixxu b’mod xieraq u f’waqtu għas-sitwazzjoni ġdida tas-suq maħluqa b’dik il-prattika;

(e)

jekk il-prattika tas-suq ma toħloqx riskji għall-integrità tas-swieq relatati direttament jew indirettament, sew jekk regolati u sew jekk le, fl-istrument finanzjarju relevanti fi ħdan l-Unjoni;

(f)

l-eżitu ta’ kwalunkwe investigazzjoni tal-prattika tas-suq rilevanti minn xi awtorità kompetenti jew minn awtorità oħra, b’mod partikolari jekk il-prattika tas-suq rilevanti kisret ir-regoli jew ir-regolamenti mfassla sabiex ma jħallux l-abbuż tas-suq, jew kodiċi ta’ mġiba, irrispettivament minn jekk tkunx tikkonċerna s-suq inkwistjoni jew, direttament jew indirettament, swieq relatati fi ħdan l-Unjoni; u

(g)

il-karatteristiċi strutturali tas-suq rilevanti, inter alia, jekk huwiex regolat jew le, it-tipi ta’ strumenti finanzjarji nnegozjati u t-tip ta’ parteċipanti fis-suq, inkluż il-kobor tal-parteċipazzjoni ta’ investituri bl-imnut fis-suq rilevanti.

Prattika tas-suq li tkun ġiet stabbilita minn awtorità kompetenti bħala prattikatas-suq aċċettata f’suq partikolari m’għandhiex titqies li hi applikabbli għal swieq oħra sakemm l-awtoritajiet kompetenti ta’ dawk is-swieq l-oħra ma jkunux aċċettaw dik il-prattika skont dan l-Artikolu.

3.   Qabel ma jistabbilixxu prattika tas-suq aċċettata skont il-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra dwar l-intenzjoni tagħha li tistabbilixxi prattika tas-suq aċċettata u għandha tipprovdi d-dettalji ta’ dik il-valutazzjoni li tkun saret skont il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2. Tali notifika għandha ssir mhux anqas minn tliet xhur qabel ma l-prattika tas-suq aċċettata tkun maħsuba li tidħol fis-seħħ.

4.   Fi żmien xahrejn wara li tkun irċeviet in-notifika, l-ESMA għandha toħroġ opinjoni lill-awtorità kompetenti li tinnotifika li tivvaluta l-kompatibbiltà tal-prattika tas-suq aċċettata mal-paragrafu 2 u mal-istandards tekniċi regolatorji adottati skont il-paragrafu 7. L-EMSA għandha wkoll tivvaluta jekk l-istabbiliment tal-prattika tas-suq aċċettata tkunx ta’ theddida għall-kunfidenza tas-suq fis-suq finanzjarju tal-Unjoni. L-opinjoni għandha tiġi ppubblikata fuq il-websajt tal-ESMA.

5.   Meta awtorità kompetenti tistabbilixxi prattika tas-suq aċċettata li tmur kontra l-opinjoni tal-ESMA maħruġa skont il-paragrafu 4, għandha tippubblika fuq il-websajt tagħha, fi żmien 24 siegħa mill-istabbiliment tal-prattika tas-suq aċċettata, avviż li jispjega bis-sħiħ ir-raġunijiet għaliex għamlet dan, inkluż għaliex il-prattika tas-suq aċċettata ma theddidx il-fiduċja fis-suq.

6.   Meta awtorità kompetenti tqis li awtorità kompetenti tkun stabbiliet prattika tas-suq aċċettat li ma tilħaqx il-kriterji stipulati fil-paragrafu 2, l-ESMA għandha tgħin lill-awtoritajiet konċernati biex jintlaħaq qbil skont is-setgħat tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Jekk l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jonqsu milli jilħqu ftehim, l-ESMA tista’ tieħu deċiżjoni skont l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

7.   Sabiex tiżgura armonizzazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji, il-proċedura u r-rekwiżiti biex tiġi stabbilita prattika tas-suq aċċettata skont il-paragrafi 2, 3 u 4, u r-rekwiżiti biex tinżamm, tiġi terminata jew jiġu modifikati l-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni tagħha.

L-ESMA għandha tressaq dan l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

8.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jeżaminaw mill-ġdid b’mod regolari u tal-anqas kull sentejn, il-prattiki tas-suq aċċettati li li huma jkunu stabbilixxew, b’mod partikolari billi jqisu bidliet sinifikanti fl-ambjent tas-suq rilevanti, bħal bidliet fir-regoli tan-negozjar jew fl-infrastrutturi tas-suq, bil-għan li jiddeċiedu jżommuwhiex, jitterminawhiex, jew jimmodifikawx il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni tagħha.

9.   L-ESMA għandha tippubblika fuq il-websajt tagħha lista tal-prattiki tas-suq aċċettati u f’liema Stati Membri japplikaw.

10.   L-ESMA għandha timmonitorja l-applikazzjoni tal-prattiki tas-suq aċċettati u għandha tippreżenta rapport annwali lill-Kummissjoni dwar kif qed jiġu applikati fis-swieq ikkonċernati.

11.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw il-prattiki tas-suq aċċettati kollha stabbiliti qabel it-2 ta’ Lulju 2014 lill-ESMA fi żmien tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ tal-istandards tekniċi regolatorji imsemmija fil-paragrafu 7.

Il- prattiki tas-suq imsemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom ikomplu japplikaw fl-Istat Membru kkonċernat sakemm l-awtorità kompetenti tkun ħadet deċiżjoni dwar it-tkomplija ta’ din il-prattika wara l-opinjoni tal-ESMA skont il-paragrafu 4.

Artikolu 14

Il-projbizzjoni tal-abbuż minn informazzjoni privileġġata u tal-iżvelar illegali tal-informazzjoni privileġġata

Persuna m’għandhiex:

(a)

tinvolvi ruħha jew tagħmel tentattiv ta’ involviment f’abbuż minn informazzjoni privileġġata;

(b)

tirrakkomanda li persuna oħra tinvolvi ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata jew tinduċi lil persuna oħra tinvolvi ruħha f’abbuż minn informazzjoni privileġġata; or

(c)

twettaq żvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata.

Artikolu 15

Il-projbizzjoni tal-manipulazzjoni tas-suq

Persuna m’għandhiex tinvolvi ruħha f’manipulazzjoni tas-suq jew f’tentattiv ta’ involviment f’manipulazzjoni tas-suq.

Artikolu 16

Il-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta’ abbuż tas-suq

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti ta’ investiment li joperaw post tan-negozjar għandhom jistabbilixxu u jżommu arranġamenti, sistemi u proċeduri effettivi mmirati għall-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta’ abbuż ta’ informazzjoni privileġġata, manipular tas-suq u tentattivi ta’ abbuż ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipular tas-suq, skont l-Artikoli 31 u 54 tad-Direttiva 2014/65/UE.

Il-persuna msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tirrapporta ordnijiet u tranżazzjonijiet, inkluża kwalunkwe kanċellazzjoni jew modifika tagħhom, li jistgħu jikkostitwixxu abbuż minn informazzjoni privileġġata, manipulazzjoni tas-suq jew tentattiv ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata jew manipulazzjoni tas-suq lill-awtorità kompetenti tal-post tan-negozjar mingħajr dewmien.

2.   Kwalunkwe persuna li professjonalment tirranġa jew twettaq tranżazzjonijiet għandha tistabbilixxi u żżomm arranġamenti, sistemi u proċeduri effettivi sabiex jikxfu u jirrappurtaw ordnijiet u tranżazzjonijiet suspettużi. Kull meta tali persuna jkollha suspett raġonevoli li ordni jew tranżazzjoni fi kwalunkwe strument finanzjarju, kemm jekk imqiegħda jew eżegwita fuq jew ‘il barra minn post tan-negozjar, tista’ tikkostitwixxi abbuż minn informazzjoni privileġġata, manipulazzjoni tas-suq jew tentattiv ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata jew f’manipulazzjoni tas-suq, il-persuna għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti kif imsemmi fil-paragrafu 3 mingħajr dewmien.

3.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 22, il-persuni li professjonalment jirranġaw jew jeżegwixxu it-tranżazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għar-regoli tan-notifika tal-Istat Membru li fih huma rreġistrati jew fejn ikollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom, jew fil-każ ta’ fergħa, l-Istat Membru fejn tkun tinsab il-fergħa. In-notifika għandha tkun indirizzata lill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru.

4.   L-awtoritajiet kompetenti kif imsemmi fil-paragrafu 3 li jirċievu n-notifika dwar ordnijiet u tranżazzjonijiet suspettużi għandhom jittrażmettu minnufih tali informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-postijiet tan-negozjar ikkonċernat.

5.   Sabiex tiġi żgurata armonizzazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex jiddeterminaw:

(a)

l-arranġamenti, is-sistemi u l-proċeduri xierqa bil-għan li l-persuni jkunu konformi mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 u 2; u

(b)

il-mudelli tan-notifika li għandhom jintużaw mill-persuni biex jibqgħu konformi mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 u 2;

L-ESMA għandha tressaq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2016.

Il-Kummissjoni hija delegata bis-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

KAPITOLU 3

REKWIŻITI TA’ ŻVELAR

Artikolu 17

L-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata

1.   Emittent għandu jinforma lill-pubbliku malajr kemm jista’ jkun dwar informazzjoni privileġġata li tikkonċerna direttament lil dak l-emittent.

L-emittent għandu jiżgura li l-informazzjoni privileġġata ssir pubblika b’mod li jippermetti aċċess rapidu u sħiħ, valutazzjoni korretta u f’waqtha tal-informazzjoni mill-pubbliku u, meta applikabbli, fil-mekkaniżmu maħtur uffiċjalment imsemmi fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (24). L-emittent għandu jgħaqqad flimkien l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata lill-pubbliku mal-kummerċjalizzazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. L-emittent għandu jqiegħed u jżomm fuq il-websajt tiegħu għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin, l-informazzjoni privileġġata kollha li jeħtieġ jiżvela b’mod pubbliku.

Dan l-Artikolu għandu japplika għal emittenti li jkunu talbu jew approvaw ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji tagħhom għan-negozjar f’suq regolat fi Stat Membru jew, fil-każ ta’ strument innegozjat biss fuq MTF jew OTF, emittenti li jkunu talbu jew approvaw negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom fuq MTF jew OTF jew talbu ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji tagħhom fuq MTF fi Stat Membru.

2.   Parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu jiżvela, pubblikament, b’mod effettiv u fil-ħin, informazzjoni privileġġata dwar kwoti ta’ emissjonijiet li jkollu rigward in-negozju tiegħu, inklużi l-attivitajiet ta’ avjazzjoni kif speċifikat fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE jew installazzjonijiet fis-sens tal-Artikolu 3(e) ta’ dik id-Direttiva, li l-parteċipant ikkonċernat, jew l-impriża prinċipali jew impriża relatata tiegħu, ikunu sidien tagħhom jew jikkontrollaw jew li għall- kwistjonijiet operazzjonali tagħhom il-parteċipant, jew l-impriża prinċipali jew impriża relatata tiegħu, ikunu responsabbli, kompetament jew parzjalment. Rigward l-istallazzjonijiet, tali żvelar għandu jinkludi informazzjoni rilevanti għall-kapaċità u l-utilizzazzjoni ta’ installazzjonijiet, inkluż nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanata jew mhux ippjanata ta’ installazzjonijiet bħal dawn.

L-ewwel subparagrafu m’għandux japplika għal parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet fejn l-installazzjonijiet jew attivitajiet ta’ avjazzjoni li jippossjedi, jikkontrolla jew huwa responsabbli minnhom, fis-sena preċedenti kellhom emissjonijiet li ma jaqbżux limitu minimu ekwivalenti għad-dijossidju tal-karbonju u, jekk iwettqu attivitajiet ta’ kombustjoni, kellhom kapaċità termali kklassifikata li ma taqbiżx limitu minimu.

Il-Kummissjoni għandha tingħat s-setgħa li tadottaatti iddelegati skont l-Artikolu 35 li jistabbilixxu limitu minimu ta’ ekwivalenti tad-dijossidu tal-karbonju u limitu minimu ta’ kapaċità termali kklassifikata għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-eżenzjoni prevista fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 35, li jispeċifikaw l-awtorità kompetenti għan-notifiki tal-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet jista’, taħt ir-responsabbiltà proprja tiegħu, jittardja l-iżvelar lill-pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata kemm-il darba jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

l-iżvelar immedjat x’aktarx jippreġudika l-interessi leġittimi tal-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(b)

l-ittardjar fl-iżvelar ma jkunx probabbli li jqarraq bil-pubbliku;

(c)

l-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet ikun jista’ jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni.

Fil-każ ta’ proċess imtawwal li jseħħ fi stadji u li jkun maħsub biex iġib jew jirriżulta f’ċirkustanza partikolari jew avveniment partikolari, emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet jista’ taħt ir-responsabbiltà proprja tiegħu jittardja l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata relatata ma’ dan il-proċess, suġġett għall-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu.

Jekk emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet ikun ittardja l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata skont dan il-paragrafu, għandu jinforma lill-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 li l-iżvelar tal-informazzjoni kien ittardjat u għandu jipprovdi spjegazzjoni bil-miktub dwar kif ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati f’dan il-paragrafu, immedjatament wara li l-informazzjoni tiġi żvelata lill-pubbliku. Il-liġi nazzjonali tista’, alternattivament, tipprevedi li rekord ta’ tali spjegazzjoni jista’ jiġi ppreżentat biss fuq talba tal-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3.

5.   Sabiex tiġi ppreservata l-istabbilità tas-sistema finanzjarja, emittent li huwa istituzzjoni tal-kreditu jew istituzzjoni finanzjarja oħra, jista’ taħt ir-responsabbiltà proprja tiegħu jittardja l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata, inkluża, iżda mhux biss, informazzjoni li hija relatata ma’ problema temporanja ta’ likwidità u, b’mod partikolari l-bżonn li jirċievi assistenza temporanja fil-likwidità minn bank ċentrali jew mutwanti tal-aħħar istanza, sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

l-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata jinvolvi riskju li tiddgħajjef l-istabbiltà finanzjarja tal-emittent u tas-sistema finanzjarja;

(b)

ikun fl-interess pubbliku li l-iżvelar jiġi ttardjat;

(c)

il-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni tista’ tiġi żgurata; u

(d)

l-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 tkun tat il-kunsens tagħha għall-ittardjar ladarba l-kundizzjonijiet fil-punti (a), (b) u (c) jkunu sodisfatti.

6.   Għall-iskopijiet tal-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 5, l-emittent għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 dwar l-intenzjoni tiegħu li jittardja l-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata u jipprovdi evidenza li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 5 huma sodisfatti. L-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 għandha tikkonsulta kif xieraq mal-bank ċentrali nazzjonali jew lill-awtorità makroprudenzjali fejn din tkun istitwita, jew inkella l-awtoritajiet li ġejjin:

(a)

jekk l-emittent huwa istituzzjoni tal-kreditu jew ditta tal-investiment l-Awtorità determinata skont l-Artikolu 133(1) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25):

(b)

f’każijiet oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (a), kwalunkwe awtorità nazzjonali oħra responsabbli għas-superviżjoni tal-emittent.

L-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 għandha tiżgura li l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata jkun ittardjat biss għall-perjodu li hu meħtieġ fl-interess pubbliku. L-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 għandha tal-anqas tevalwa kull ġimgħa jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 5 għadhomx sodisfatti.

Jekk l-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 ma tagħtix il-kunsens tagħha għall-ittardjar tal-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata, l-emittent għandu jiżvela l-informazzjoni privileġġata minnufih.

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-każijiet fejn l-emittent ma jiddeċidix li jittardja l-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata skont il-paragrafu 4.

Ir-referenza f’dan il-paragrafu għall-awtorità kompetenti speċifikata taħt il-paragrafu 3 f’dan il-paragrafu hija mingħajr ħsara għall-kapaċità tal-awtorità kompetenti li teżerċita l-funzjonijiet tagħha bi kwalunkwe mill-modi msemmijin fl-Artikolu 23(1).

7.   Meta l-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata jiġi ittardjat skont il-paragrafu 4 jew 5 u l-kunfidenzjalità ta’ dikl-informazzjoni privileġġata ma tkunx aktar fiż-żgur, l-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu jiżvela dik l-informazzjoni privileġġata lill-pubbliku malajr kemm jista’ jkun.

Dan il-paragrafu jinkludi sitwazzjonijiet fejn għajdut ikun jirrigwarda b’mod espliċitu informazzjoni privileġġata li l-iżvelar tagħha ma jkunx ġiet ttardjat skont il-paragrafu 4 jew 5, meta dak l-għajdut ikun preċiż biżżejjed biex jindika li l-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni ma tkunx aktar fiż-żgur.

8.   Meta emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, jew persuna li taġixxi f’ismu jew għall-kont tiegħu, jiżvela xi informazzjoni privileġġata lil parti terza matul l-eżerċizzju normali ta’ impjieg, professjoni jew dmirijiet, kif imsemmi fl-Artikolu 10(1), dan għandu jagħmel żvelar pubbliku totali u effettiv ta’ dik l-informazzjoni, simultanjament fil-każ ta’ żvelar intenzjonali, u fil-pront fil-każ ta’ żvelar mhux intenzjonali. Dan il-paragrafu m’għandux japplika jekk il-persuna li tirċievi l-informazzjoni għandha d-dmir ta’ kunfidenzjalità, irrispettivament minn jekk dan id-dmir huwiex ibbażat fil-liġi, regolamenti, artikoli ta’ assoċjazzjoni, jew kuntratt.

9.   Informazzjoni privileġġata dwar emittenti, li l-istrumenti finanzjarji tagħhom huma ammessi għan-negozjar f’suq ta’ tkabbir tal-SMEs, tista’ tiġi mqiegħda fuq il-websajt tal-post tan-negozjar minflok fuq il-websajt tal-emittent meta l-post tan-negozjar jagħżel li jipprovdi din il-faċilità għall-emittenti f’dak is-suq.

10.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex jiddeterminaw:

(a)

il-mezzi tekniċi għal żvelar pubbliku xieraq ta’ informazzjoni privileġġata kif imsemmi fil-paragrafi 1, 2, 8 u 9; u

(b)

il-mezzi tekniċi biex jiġi ttardjat l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata kif imsemmi fil-paragrafi 4 and 5.

L-ESMA għandha tressaq dak l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2016.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

11.   L-ESMA għandha toħroġ linji gwida biex tistabbilixxi lista indikattiva mhux eżawrjenti tal-interessi leġittimi tal-emittent, kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 4, u tas-sitwazzjonijiet li fihom l-ittardjar ta’ żvelar ta’ informazzjoni privileġġata x’aktarx tqarraq lill-pubbliku kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 4.

Artikolu 18

Listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata

1.   Emittenti jew kwalunkwe persuna li taġixxi f’isihom jew għall-kont tagħhom, għandhom:

(a)

ifasslu lista tal-persuni kollha li għandhom aċċess għal informazzjoni privileġġata u li jaħdmu għalihom taħt kuntratt ta’ impjieg, jew inkella jwettqu kompiti li permezz tagħhom ikollhom aċċess għal informazzjoni privileġġata, bħal konsulenti, kontabilisti jew aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu (lista’ ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata);

(b)

jaġġornaw din il-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata fil-pront skont il-paragrafu 4; u

(c)

jipprovdu l-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata lill-awtorità kompetenti malajr kemm jista’ jkun fuq talba tagħha.

2.   Emittenti jew kwalunkwe persuna li taġixxi f’isimhom jew għall-kont tagħhom, għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex jiżguraw li kwalunkwe persuna fuq il-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata taċċetta bil-miktub id-dmirijiet legali u regolatorji involuti u hija konxja mis-sanzjonijiet applikabbli għal abbuz ta’ informazzjoni privileġġata, u żvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata.

Meta persuna oħra li taġixxi f’isem jew għall-kont tal-emittent tassumi l-kompitu li tfassal u taġġorna l-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata, l-emittent jibqa’ responsabbli b’mod sħiħ għall-konformità ma’ dan l-Artikolu. L-emittent għandu dejjem iżomm dritt ta’ aċċess għal-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata.

3.   Il-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata għandha tinkludi tal-anqas:

(a)

l-identità ta’ kwalunkwe persuna li jkollha aċċess għal informazzjoni privileġġata;

(b)

ir-raġuni għaliex dik il-persuna ddaħħlet fil-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata;

(c)

id-data u l-ħin li fihom dik il-persuna kisbet l-aċċess għal informazzjoni privileġġata; u

(d)

id-data li fiha nkitbet il-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata.

4.   L-emittenti jew kwalunkwe persuna li taġixxi f’isimhom jew għan-nom tagħhom għandhom jaġġornaw il-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata għandha tiġi aġġornata fil-pront, inkluża d-data tal-aġġornament fiċ-ċirkustanzi li ġejjin:

(a)

meta jkun hemm tibdil fir-raġuni għaliex tiddaħħal persuna li tkun diġa fil-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata;

(b)

meta jkun hemm persuna ġdida li jkollha aċċess għall-informazzjoni privileġġata u teħtieġ, għalhekk, tiżdied mal-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata; u

(c)

meta persuna ma jibqax ikollha aċċess għal informazzjoni privileġġata.

Kull aġġornament għandu jispeċifika d-data u l-ħin meta seħħ it-tibdil li wassal għall-aġġornament.

5.   L-emittenti jew kwalunkwe persuna li taġixxi f’isimhom jew għall-kont tagħhom għandhom iżommu l-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata għal perjodu ta’ mhux inqas minn 5 snin wara li tkun tfasslet jew ġiet aġġornata.

6.   Emittenti li l-istrumenti finanzjarji tagħhom huma ammessi għan-negozjar f’suq ta’ tkabbir tal-SMEs għandhom ikunu eżenti mit-tfassil ta’ lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata, kemm-il darba jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-emittent jieħu l-miżuri raġonevoli kollha biex jiżgura li kwalunkwe persuna b’aċċess għal informazzjoni privileġġata taċċetta d-dmirijiet legali u regolatorji involuti u tkun konxja mis-sanzjonijiet marbuta ma’ abbuz ta’ informazzjoni privileġġata u żvelar illegali ta’ informazzjoni privileġġata; u

(b)

l-emittent ikun kapaċi jipprovdi lill-awtorità kompetenti, fuq talba, bil-lista ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata.

7.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal emittenti li talbu jew approvaw ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji tagħhom għan-negozjar f’suq regolat fi Stat Membru jew, fil-każ ta’ strument innegozjat biss fuq MTF jew OTF, emittenti li talbu jew approvaw negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom fuq MTF jew OTF jew talbu ammissjoni għan-negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom fuq MTF fi Stat Membru.

8.   Il-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu għandu japplika wkoll:

(a)

għall-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet dwar informazzjoni privileġġata li tikkonċerna l-kwoti tal-emissjonijiet li tirriżulta fir-rigward tal-operat fiżiku ta’ dak il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet.

(b)

għal kwalunkwe pjattaforma ta’ rkantar, irkantatur jew sorveljatur tal-irkanti fir-rigward tal-irkantar tal-kwoti tal-emissjonijiet jew ta’ prodotti rkantati oħra bbażati fuqhom li jsiru skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010.

9.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjon ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex tiddetermina l-format preċiż tal-listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata, kif ukoll il-format għall-aġġornament tal-listi ta’ persuni b’informazzjoni privileġġata msemmija f’dan l-Artikolu.

L-EMSA għandha tressaq dak l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2016.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 19

Tranżazzjonijiet maniġerjali

1.   Persuni li jwettqu responsabbiltajiet maniġerjali, kif ukoll persuni assoċjati mill-qrib magħhom, għandhom jinnotifikaw lill-emittent jew lil parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet u lill-awtorità kompetenti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2:

(a)

b’ fir-rigward ta’ emittenti, ta’ kull tranżazzjoni mwettqa għall-kont tagħhom stess relatata mal-ishma jew mal-istrumenti tad-dejn ta’ dak l-emittent, jew ma’ derivati jew strumenti finanzjarji oħra marbuta magħhom,

(b)

fir-rigward ta’ parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, ta’ kull tranżazzjoni mwettqa għall-kont tagħhom stess dwar makwoti tal-emissjonijiet, ma’ prodotti rkantati insejsa fuqhom jew ma’ derivati relatati magħhom.

Tali notifiki għandhom isiru fil-pront u mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ negozju wara d-data tat-tranżazzjoni.

L-ewwel subparagrafu japplika ladarba l-ammont totali tat-tranżazzjonijiet ikun laħaq il-limitu stabbilit fil-paragrafu 8 jew 9, kif applikabbli, fi żmien sena kalendarja.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, u mingħajr ħsara għad-dritt tal-Istati Membri li jipprevedu obbligi tan-notifika minbarra dawk imsemmija f’dan l-Artikolu, t-transazzjonijiet kollha imwettqa għall-kont proprju tal-persuni msemmija fil-paragrafu 1, għandhom ikunu notifikati minn dawk il-persuni lill-awtoritajiet kompetenti.

Ir-regoli applikabbli tan-notifika, li magħhom il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jeħtieġ ikunu konformi, għandhom ikunu dawk tal-Istati Membri ta’ fejn l-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet huwa reġistrat. In-notifika għandha ssir fi żmien tlett ijiem tax-xogħol mid-data tat-tranżazzjoni lill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru. Meta l-emittent mhuwiex reġistrat fi Stat Membru, in-notifika għandha ssir lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini skont il-punt (i) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2004/109/KE jew, fin-nuqqas ta’ dan, lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ negozjar.

3.   L-emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu jiżgura li l-informazzjoni li tkun notifikata skont il-paragrafu 1 tiġi ppubblikata fil-pront u mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ negozju wara t-tranżazzjoni b’mod li jippermetti aċċess rapidu għal din l-informazzjoni fuq bażi nondiskriminatorja skont l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 17(10).

L-emittent jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu juża l-aktar midja affidabbli b’mod raġonevoli għat-tixrid effettiv ta’ informazzjoni lill-pubbliku madwar l-Unjoni, u, meta applikabbli, għandu juża l-mekkaniżmu maħtur uffiċjalment imsemmi f’l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2004/109/KE.

Minflok, il-liġi nazzjonali tista’ tipprevedi li awtorità kompetenti tista’ tippubblika l-informazzjoni hija stess.

4.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal emittenti li:

(a)

talbu jew approvaw ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji tagħhom għan-negozjar f’suq regolat; jew

(b)

fil-każ ta’ strument innegozjat biss fuq MTF jew OTF, emittenti li talbu jew approvaw negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom fuq MTF jew OTF jew talbu ammissjoni għan-negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom fuq MTF.

5.   L-emittenti u parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jinnotifikaw lill-persuni li jwettqu responsabbiltajiet maniġerjali dwar l-obbligi tagħhom skont dan l-Artikolu bil-miktub. L-emittenti u parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom ifasslu lista tal-persuni kollha li jwettqu responsabbiltajiet maniġerjali u persuni assoċjati mill-qrib magħhom.

Il-persuni li jwettqu responsabbiltajiet maniġerjali għandhom jinnotifikaw lill-persuni assoċjati mill-qrib magħhom dwar l-obbligi tagħhom skont dan l-Artikolu bil-miktub u għandhom iżommu kopja ta’ din in-notifika.

6.   In-notifika tat-tranżazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollha l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem tal-persuna;

(b)

ir-raġuni għan-notifika;

(c)

l-isem tal-emittent rilevanti jew parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(d)

deskrizzjoni u l-identità tal-istrument finanzjarju;

(e)

in-natura tat-tranżazzjoni(jiet) (eż. akkwiżizzjoni jew ċessjoni), li tindika jekk hijiex marbuta mal-eżerċizzju ta’ programmi għall-opzjonijiet fuq l-ishma jew mal-eżempji speċifiċi stabbiliti fil-paragrafu 7;

(f)

id-data u l-post tat-tranżazzjoni(jiet); kif ukoll

(g)

il-prezz u l-volum tat-tranżazzjoni(jiet). Fil-każ ta’ rahan li t-termini tiegħu jipprevedu li l-valur tiegħu jista’ jinbidel, dan għandu jiġi żvelat flimkien mal-valur tiegħu fid-data ta’ meta jkun sar ir-rahan.

7.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, it-tranżazzjonijiet li għandhom jiġu notifikati għandhom jinkludu wkoll:

(a)

il-wiegħda jew is-self ta’ strumenti finanzjarji minn jew f’isem persuna li twettaq resposabiltajiet maniġerjali jew persuna assoċjata mill-qrib ma’ tali persuna, kif jingħad fil-paragrafu 1;

(b)

tranżazzjonijiet imwettqa minn persuna li teżegwixxi jew tagħmel l-arranġamenti għal tranżazzjonijiet jew minn persuna oħra f’isem persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali jew persuna assoċjata mill-qrib ma’ tali persuna msemmija fil-paragrafu 1, inkluż fejn tinżamm id-diskrezzjoni;

(c)

tranżazzjonijiet magħmula taħt polza ta’ assigurazzjoni tal-ħajja, skont id-definizzjoni tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26), meta:

(i)

id-detentur tal-polza hija persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali jew persuna assoċjata mill-qrib ma’ tali persuna, kif jingħad fil-paragrafu 1,

(ii)

ir-riskju tal-investiment jinġarr mid-detentur tal-polza, u

(iii)

id-detentur tal-polza għandu s-setgħa jew id-diskrezzjoni li jieħu deċiżjonijiet dwar l-investiment fir-rigward ta’ strumenti speċifiċi f’dik il-polza ta’ assigurazzjoni tal-ħajja jew li jeżegwixxi tranżazzjonijiet fir-rigward ta’ strumenti speċifiċi għal dik il-polza ta’ assigurazzjoni tal-ħajja.

Għall-finijiet tal-punt (a), rahan, jew interess ta’ garanzija simili, ta’ strumenti finanzjarji b’rabta mad-depożitu tal-istrumenti finanzjarji f’kont ta’ kustodja m’hemmx bżonn ikun notifikat, sakemm u sa meta tali rahan jew interess ta’ garanzija ieħor ma jkunx speċifikat biex jiggarantixxi faċilità ta’ kreditu speċifika.

Sa fejn detentur ta’ polza ta’ kuntratt ta’ assigurazzjoni huwa meħtieġ jinnotifika t-tranżazzjonijiet skont dan il-paragrafu, il-kumpanija tal-assigurazzjoni m’għandhiex id-dmir li tinnotifika.

8.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kwalunkwe tranżazzjoni sussegwenti ladarba jkun intlaħaq ammont totali ta’ EUR 5 000 f’sena kalendarja. Il-limitu ta’ EUR 5 000 għandu jiġi kkalkulat billi jiżdiedu, mingħajr nettjar, it-tranżazzjonijiet kollha msemmija fil-paragrafu 1.

9.   Awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li żżid il-limitu stabbilit fil-paragrafu 8 għal EUR 20 000 u għandha tinforma lill-ESMA bid-deċiżjoni tagħha u l-ġustifikazzjoni għad-deċiżjoni tagħha, b’referenza speċifika għall-kundizzjonijiet tas-suq, li tadotta livell ogħla qabel l-applikazzjoni tiegħu. L-ESMA għandha tippubblika fuq il-websajt tagħha l-lista ta’ limiti li japplikaw skont dan l-Artikolu u l-ġustifikazzjonijiet ipprovduti mill-awtoritajiet kompetenti għal tali limiti.

10.   Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għal tranżazzjonijiet minn persuni li jwettqu responsabbiltajiet maniġerjali fi ħdan kwalunkwe pjattaforma ta’ rkantar, irkantatur jew sorveljatur tal-irkanti involuti fl-irkanti li jsiru skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010 u persuni assoċjati mill-qrib ma’ tali persuni sa fejn it-tranżazzjonijiet tagħhom jinvolvu kwoti tal-emissjonijiet, derivati tagħhom jew prodotti rkantati bbażati fuqhom. Dawn il-persuni għandhom jinnotifikaw it-tranżazzjonijiet tagħhom għall-pjattaformi ta’ rkantar, irkantaturi jew sorveljatur tal-irkanti, kif applikabbli, u lill-awtorità kompetenti fejn il-pjattaforma ta’ rkantar, irkantatur jew sorveljatur tal-irkanti, kif applikabbli, huwa rreġistrat. L-informazzjoni li hija notifikata b’dan il-mod għandha ssir pubblika mill-pjattaformi tal-irkant, l-irkantaturi, is-sorveljatur tal-irkant jew l-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 3.

11.   Mingħajr ħsara għall-Artikoli 14 u 15, persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali fi ħdan emittent m’għandhiex twettaq kwalunkwe tranżazzjonijiet għall-kont tagħha stess jew għall-kont ta’ parti terza, direttament jew indirettament, fir-rigward tal-ishma jew l-istrumenti tad-dejn tal-emittent jew ma’ derivati jew strumenti finanzjarji oħra marbuta magħhom, matul perjodu magħluq ta’ tletin jum kalendarju qabel jitħabbar rapport finanzjarju interim jew rapport ta’ tmiem is-sena li l-emittent huwa obbligat jippubblika skont:

(a)

ir-regoli tal-post tan-negozjar fejn l-ishma tal-emittent huma ammessi għan-negozjar: jew

(b)

il-liġi nazzjonali.

12.   Mingħajr ħsara għall-Artikoli 14 u 15 emittent jista jħalli persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali fi ħdanu tinnegozja għall-kont tagħha stess jew għall-kont ta’ parti terza matul perijodu magħluq kif imsemmi fil-paragrafu 11, kemm-il darba n-negozjar matul dak il-perjodujew:

(a)

fuq bażi ta’ każ b’każ minħabba l-eżistenza ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali, bħal diffikultajiet finanzjarji kbar, li jirrikjedu l-bejgħ immedjat ta’ ishma; jew

(b)

minħabba l-karatteristiċi tan-negozjar involut għal tranżazzjonijiet magħmula fl-ambitu ta’, jew relatati ma’, skemi ta’ ishma ta’ impjegati jew ta’ tfaddil, il-kwalifika jew intitolament ta’ ishma, jew tranżazzjonijiet fejn l-interess ta’ benefiċċju fis-sigurtà rilevanti ma jinbidilx.

13.   Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 35 li jispeċifikaw iċ-ċirkustanzi li fihom l-emittent jista’ jippermetti n-negozjar matul perjodu magħluq, kif imsemmi fil-paragrafu 12, inklużi ċ-ċirkustanzi li jkunu meqjusa bħala eċċezzjonali u t-tipi ta’ tranżazzjonijiet li jiġġustifikaw il-permess biex isir negozjar.

14.   Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 35 li jispeċifikaw it-tipi ta’ tranżazzjonijiet li jiskattaw ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1.

15.   Sabiex tiżgura applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 1, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni rigward il-format u mudell li permezz tiegħu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi notifikata u ppubblikata.

L-ESMA għandha tressaq dan l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 20

Rakkomandazzjonijiet u statistiċi dwar l-investiment

1.   Persuni li jipproduċu jew ixerrdu rakkomandazzjonijiet ta’ investiment jew informazzjoni li tirrakkomanda jew tissuġġerixxi strateġija ta’ investimentgħandhom jieħdu ħsieb jiżguraw li din l-informazzjoni tiġi ppreżentata b’mod oġġettiv, u li jiżvelaw l-interessi tagħhom jew jindikaw kunflitti ta’ interess li jikkonċernaw l-istrumenti finanzjarji li dik l-informazzjoni hija relatata magħhom.

2.   L-istituzzjonijiet pubbliċi li jxerrdu statistiċi jew previżjonijiet li x’aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq is-swieq finanzjarji għandhom ixerrduhom b’mod oġġettiv u trasparenti.

3.   Sabiex tiżgura armonizzazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex jiddeterminaw l-arranġamenti tekniċi, għall-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-paragrafu 1, għall-preżentazzjoni oġġettiva ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ investiment jew informazzjoni oħra li tirrakkomanda jew tissuġġerixxi strateġija tal-investiment, kif ukoll għall-iżvelar ta’ interessi partikulari jew indikazzjonijiet ta’ kunflitti ta’ interess.

L-ESMA għandha tressaq dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tiġi delegata bis-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

L-arranġamenti tekniċi stabbiliti fl-istandards tekniċi regolatorji msemmija fil-paragrafu 3 m’għandhomx japplikaw għal ġurnalisti li jkunu soġġetti għal regolamentazzjoni xierqa ekwivalenti fi Stat Membru, inkluża awtoregolamentazzjoni xierqa ekwivalenti, sakemm tali regolamentazzjoni tikseb effetti simili għal dawk l-arranġamenti tekniċi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw t-test ta’ dik ir-regolamentazzjoni ekwivalenti xierqa lill-Kummissjoni.

Artikolu 21

Żvelar u tixrid ta’ informazzjoni fil-midja

Għall-finijiet tal-Artikolu 10, l-Artikolu 12(1)(c) u l-Artikolu 20, meta tkun żvelata jew imxerrda informazzjoni u meta jkunu prodotti u mxerrda rakkomandazzjonijiet għall-fini ta’ ġurnaliżmu jew forma oħra ta’ espressjoni fil-midja, tali żvelar jew tixrid ta’ informazzjoni għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f’midja oħra u r-regoli jew il-kodiċi li jirregolaw il-professjoni tal-ġurnalist, sakemm:

(a)

il-persuni kkonċernati, jew il-persuni assoċjati mill-qrib magħhom, ma jisiltux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew qligħ mill-iżvelar jew it-tixrid tal-informazzjoni kkonċernata; jew

(b)

l-iżvelar jew it-tixrid isir bl-intenzjoni li jqarraq is-suq rigward il-provvista, id-domanda, jew il-prezz ta’ strumenti finanzjarji.

KAPITOLU 4

L-ESMA U L-AWTORITAJIET KOMPETENTI

Artikolu 22

Awtoritajiet kompetenti

Mingħajr ħsara għall-kompetenzi tal-awtoritajiet ġudizzjarji, kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti amministrattiva waħdanija għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni, l-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn ta’ Stati Membri oħra dwar dan. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jiġu applikati fit-territorju tagħha, fir-rigward tal-azzjonijiet kollha mwettqa fit-territorju tagħha, u l-azzjonijiet imwettqa barra mill-pajjiż relatati ma’ strumenti ammessi għan-negozjar f’suq regolat, li tkun saret talba għalihom biex jiġu ammessi għan-negozjar f’suq bħal dan, irkantati fuq pjattaforma ta’ rkantar jew li huma nnegozjati fuq MTF jew OTF jew li tkun saret talba għalihom biex jiġu ammessi għan-negozjar fuq MTF li topera fit-territorju tagħhom.

Artikolu 23

Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jeżerċitaw il-funzjonijiet u s-setgħat tagħhom kif ġej:

(a)

direttament;

(b)

f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet oħra jew mal-impriżi tas-suq;

(c)

taħt ir-responsabbiltà tagħhom b’delega lil dawn l-awtoritajiet jew impriżi tas-suq; jew

(d)

b’applikazzjoni għall-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti.

2.   Sabiex jaqdu d-dmirjiet tagħhom taħt dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom, f’konformità mal-liġi nazzjonali, mill-inqas is-setgħat superviżorji u investigatorji li ġejjin:

(a)

li jaċċessaw kwalunkwe dokument jew data fi kwalunkwe forma, jew jirċievu jew jieħdu kopja tiegħu;

(b)

li jitolbu jew jesiġu informazzjoni mingħand kwalunkwe persuna, inklużi dawk li huma involuti suċċessivament fit-trażmissjoni ta’ ordnijiet jew fit-twettiq tal-operazzjonijiet ikkonċernati, kif ukoll il-prinċipali tagħhom, u jekk meħtieġ, isejħu u jistaqsu lil kwalunkwe persuna bħal din bil-għan li jiksbu informazzjoni;

(c)

fir-rigward derivati dwar komoditajiet, li jitolbu informazzjoni minn parteċipanti tas-suq dwar swieq spot relatati skont il-formati standardizzati, jiksbu rapporti dwar tranżazzjonijiet, u jkollhom aċċess dirett għas-sistemi tan-negozjanti;

(d)

li jwettqu spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet f’siti li ma jkunux residenzi privati ta’ persuni fiżiċi;

(e)

bla ħsara għat-tieni subparagrafu, li jidħlu fl-istabbilimenti ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi sabiex jikkonfiskaw dokumenti u data fi kwalunkwe forma fejn hemm suspett raġonevoli li dokumenti jew data marbutin mas-suġġett tal-ispezzjoni jew tal-investigazzjoni jistgħu jkunu relevanti bħala evidenza ta’ każ ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata jew ta’ manipulazzjoni tas-suq bi ksur ta’ dan ir-Regolament.

(f)

li jirreferu kwistjonijiet għal investigazzjoni kriminali;

(g)

li jitolbu reġistrazzjonijiet eżistenti ta’ konverżazzjonijiet bit-telefon, komunikazzjonijiet elettroniċi jew rekords tat-traffiku tad-data miżmuma minn kumpaniji tal-investiment, istituzzjonijiet tal-kreditu jew istituzzjonijiet finanzjarji;

(h)

li jitolbu, sa fejn ikun permess mil-liġi nazzjonali, rekords eżistenti tat-traffiku tad-data miżmuma minn operatur tat-telekomunikazzjonijiet, meta jeżisti suspett raġonevoli ta’ ksur u meta li tali rekords jistgħu jkunu rilevanti għall-investigazzjoni ta’ ksur tal-punt (a) jew (b) tal-Artikolu 14 jew l-Artikolu 15;

(i)

li jitolbu l-iffriżar jew is-sekwestru tal-assi, jew it-tnejn;

(j)

li jissospendu n-negozjar tal-istrumenti finanzjarji kkonċernati;

(k)

li jitolbu l-waqfien temporanju ta’ kwalunkwe prattika li l-awtorità kompetenti tqis li tmur kontra dan ir-Regolament;

(l)

li jimponu projbizzjoni temporanja fuq l-eżerċizzju tal-attività professjonali;

(m)

li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li l-pubbliku ikun informat b’mod korrett, inter alia, billi jikkoreġu informazzjoni żvelata falza jew qarrieqa, inkluż billi kwalunkwe emittent jew persuna oħra li ppubblikaw jew xerrdu informazzjoni falza jew qarrieqa jintalbu jippubblikaw dikjarazzjoni korrettiva.

Meta f’konformità mal-liġi nazzjonali tkun tinħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità ġudizzjarja tal-Istat Membru kkonċernat biex jidħlu fl-istabbilitment ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil- punt (e) tal-ewwel subparagrafu, is-setgħa kif imsemmi fil-punt (e) tal-ewwel subparagrafu għandha tintuża biss wara li tkun inkisbet dik l-awtorizzazzjoni minn qabel.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu fis-seħħ miżuri xierqa sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat superviżorji u investigatorji li jkunu jeħtieġu biex iwettqu dmirijiethom.

Dan ir-Regolament huwa mingħajr ħsara għal liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi adottati fir-rigward ta’ offerti ta’ xiri, tranżazzjonijiet ta’ fużjoni u tranżazzjonijiet oħra li jaffettwaw is-sjieda jew il-kontroll ta’ kumpanniji regolati mill-awtoritajiet superviżorji maħtura mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/25/KE li jimponu rekwiżiti oħra minbarra r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

4.   Persuna li tqiegħed informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti skont dan ir-Regolament m’għandhiex titqies li tkun kisret xi restrizzjoni dwar l-iżvelar tal-informazzjoni imposta b’kuntratt jew b’xi dispożizzjoni leġislattiva, regolatorja jew amministrattiva, u dan m’għandu jinvolvi lill-persuna li tagħmel in-notifika f’ebda tip ta’ responsabbiltà relatata ma’ tali notifika.

Artikolu 24

Kooperazzjoni mal-ESMA

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw mal-ESMA għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-ESMA, mingħajr dewmien, l-informazzjoni kollha meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom, skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

3.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi l-proċeduri u l-forom għall-iskambju ta’ informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2.

L-ESMA għandha tressaq dan l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2016.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 25

Obbligu ta’ kooperazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-ESMA fejn ikun meħtieġ għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma tapplikax xi waħda mill-eċċezzjonijiet fil-paragrafu 2. B’mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħinu lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra u l-ESMA. B’mod partikolari, għandhom jiskambjaw informazzjoni, mingħajr dewmien żejjed, u jikkooperaw f’attivitajiet ta’ investigazzjoni u infurzar.

L-obbligu ta’ koperazzjoni u għajnuna stabbilit fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw ukoll fir-rigward tal-Kummissjoni b’rabta mal-iskambju ta’ informazzjoni dwar komoditajiet li huma prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-TFUE.

L-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għandhom jikkooperaw skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010, b’mod partikolari l-Artikolu 35 tiegħu.

Meta l-Istati Membri jkunu għażlu, skont l-Artikolu 30(1), it-tieni subparagrafu, li jistabbilixxu sanzjonijiet kriminali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament imsemmija f’dak l-Artikolu, huma għandhom jiżguraw li jkunu fis-seħħ miżuri xierqa sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat neċessarji kollha biex jikkollaboraw mal-awtoritajiet ġudizzjarji fil-ġurisdizzjoni tagħhom biex jirċievu informazzjoni speċifika relatata ma’ investigazzjonijiet jew proċeduri kriminali mibdija minħabba ksur possibbli ta’ dan ir-Regolament u jipprovdu l-istess lil awtoritajiet kompetenti oħra u l-ESMA biex jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jikkooperaw ma’ xulxin u mal-ESMA għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

2.   Awtorità kompetenti tista’ tirrifjuta li taġixxi fuq talba għall-informazzjoni jew talba biex tikkoopera f’investigazzjoni fiċ-ċirkustanzi eċċezzjonali li ġejjin, jiġifieri meta:

(a)

il-komunikazzjoni tal-informazzjoni rilevanti tista’ taffettwa ħażin is-sigurtà tal-Istat Membru indirizzat, b’mod partikolari l-ġlieda kontra t-terroriżmu u reati serji oħrajn;

(b)

il-konformità mat-talba x’aktarx taffettwa ħażin l-investigazzjoni jew l-attivitajiet ta’ infurzar tagħha stess jew, meta applikabbli, investigazzjoni kriminali;

(c)

Ikunu diġà nbdew proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-istess azzjonijiet u kontra l-istess persuni quddiem l-awtoritajiet tal-Istat Membru indirizzat; jew

(d)

Tkun diġà ngħatat sentenza finali fir-rigward ta’ tali persuni għall-istess azzjonijiet fl-Istat Membru indirizzat.

3.   L-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għandhom jikkoperaw mal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER), stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27), u mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri biex jiżguraw li jittieħed approċċ koordinat għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn it-tranżazzjonijiet, l-ordnijiet għan-negozjar jew azzjonijiet jew imġiba oħra jkunu relatati ma’ strument finanzjarju wieħed jew aktar li japplika għalihom dan ir-Regolament, kif ukoll għal prodott wieħed jew aktar ta’ enerġija bl-ingrossa li japplikaw għalihom l-Artikoli 3, 4 u 5 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi tad-definizzjonijiet tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 kif ukoll id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3, 4 u 5 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 meta jiġu biex japplikaw l-Artikoli 7, 8 u 12 ta’ dan ir-Regolament għall-istrumenti finanzjarji marbutin mal-prodotti ta’ enerġija bl-ingrossa.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom, fuq talba, jipprovdu immedjatament kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-iskop imsemmi fil-paragrafu 1.

5.   Meta awtorità kompetenti tkun konvinta li atti li jmorru kontra d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament qed ikunu, jew kienu, imwettqa fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor, jew li ċerti azzjonijiet qegħdin jaffettwaw strumenti finanzjarji nnegozjati f’post tan-negozjar li jinsab fi Stat Membru ieħor, għandha tinnotifika dak il-fatt bl-iktar mod speċifiku possibbli lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor u lill-ESMA, u fir-rigward tal-prodotti tal-enerġija tal-operaturi, lill-ACER. L-awtoritajiet kompetenti tad-diversi Stati Membri involuti għandhom jikkonsultaw ma’ xulxin u mal-ESMA, u fir-rigward tal-prodotti tal-enerġija tal-operaturi, lill-ACER, dwar l-azzjoni xierqa li għandhom jieħdu, u għandhom jinfurmaw lil xulxin bl-iżviluppi sinifikanti li jsiru sadanittant. Għandhom jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni possibbli meta japplikawsanzjonijiet, u miżuri amministrattivi oħrajn għal dawk il-każijiet transkonfinali skont l-Artikoli 30 u 31 u għandhom jgħinu lil xulxin fl-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħhom.

6.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru wieħed tista’ titlob l-għajnuna mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor rigward spezzjonijiet jew investigazzjonijiet fuq il-post.

Awtorità kompetenti li tagħmel it-talba tista’ tinforma lill-ESMA bi kwalunkwe talba msemmija fl-ewwel subparagrafu. Fil-każ ta’ investigazzjoni jew spezzjoni b’effett transkonfinali, l-ESMA, jekk tintalab tagħmel dan minn waħda mill-awtoritajiet kompetenti, għandha tikkoordina l-investigazzjoni jew l-ispezzjoni.

Fejn awtorità kompetenti tirċievi talba mingħand awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor biex twettaq spezzjoni jew investigazzjoni fuq il-post, tista’ tieħu kwalunkwe azzjoni minn dawn li ġejjin:

(a)

twettaq l-ispezzjoni jew l-investigazzjoni fuq il-post hi stess;

(b)

tippermetti lill-awtorità kompetenti li bagħtet it-talba tipparteċipa fl-ispezzjoni jew l-investigazzjoni fuq il-post;

(c)

tippermetti lill-awtorità kompetenti li bagħtet it-talba twettaq l-ispezzjoni jew l-investigazzjoni fuq il-post hi stess;

(d)

taħtar awdituri jew esperti biex iwettqu spezzjoni jew investigazzjoni fuq il-post;

(e)

taqsam kompiti speċifiċi relatati ma’ attivitajiet superviżorji mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu wkoll jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra fir-rigward tal-iffaċilitar tal-irkupru ta’ sanzjonijiet pekunarji.

7.   Bla ħsara għall-Artikolu 258 tat-TFUE, awtorità kompetenti li t-talba tagħha għal informazzjoni jew għajnuna skont il-paragrafi 1, 3, 4 u 5 ma ssirx azzjoni fuqha fi żmien raġonevoli, jew li t-talba tagħha għal informazzjoni jew għajnuna tiġi rrifjutata, tista’ tirreferi dak ir-rifjut jew nuqqas ta’ azzjoni fi żmien raġonevoli lill-ESMA.

Fis-sitwazzjonijiet imsemmija, l-ESMA tista’ taġixxi skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, bla ħsara għall-possibbiltà li l-ESMA taġixxi skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

8.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni ma’ awtoritajiet regolatorji rilevanti nazzjonali u ta’ pajjiżi terzi responsabbli għas-swieq spot relatati meta jkollhom raġunijiet raġonevoli biex jissuspettaw li azzjonjijiet, li jikkostitwixxu abbuż ta’ informazzjoni privileġġata, żvelar illegali ta’ informazzjoni jew manipulazzjoni tas-suq bi ksur ta’ dan ir-Regolament, ikunu qegħdin isiru jew ikunu saru. Din il-kooperazzjoni għandha tiżgura ħarsa ġenerali kkonsolidata tas-swieq finanzjarji u spot, u għandha tidentifika u timponi sanzjonijiet għall-abbużi tas-suq kemm bejn is-swieq kif ukoll bejn il-fruntieri.

Rigward il-kwoti tal-emissjonijiet, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni pprovduti taħt l-ewwel subparagrafu għandhom jiġu żgurati wkoll bi:

(a)

is-sorveljatur tal-irkant, rigward l-irkanti ta’ kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti rkantati oħra bbażati fuqhom li jsiru skont ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010; u

(b)

awtoritajiet kompetenti, amministraturi tar-reġistru, inkluż l-Amministratur Ċentrali, u korpi pubbliċi oħra inkarigati biex jissorveljaw il-konformità skont id-Direttiva 2003/87/KE.

L-ESMA għandha twettaq rwol ta’ faċilitazzjoni u koordinazzjoni rigward il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet regolatorji fi Stati Membri u pajjiżi terzi oħra. L-awtoritajiet kompetenti għandhom, kull fejn possibbli, jikkonkludu arranġamenti ta’ kooperazzjoni ma’ awtoritajiet regolatorji ta’ pajjiżi terzi responsabbli għas-swieq spot relatati skont l-Artikolu 26.

9.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-proċeduri u l-forom għall-iskambju ta’ informazzjoni u għajnuna kif imsemmi f’dan l-Artikolu.

L-ESMA għandha tressaq dan l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2016.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 26

Kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fejn meħtieġ, għandhom jikkonkludu arranġamenti ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji ta’ pajjiżi terzi dwar l-iskambju ta’ informazzjoni ma’ awtoritajiet superviżorji f’pajjiżi terzi u l-infurzar ta’ obbligi li jirriżultaw taħt dan ir-Regolament f’pajjiżi terzi. Dawn l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni għandhom jiżguraw mill-inqas skambju effiċjenti ta’ informazzjoni li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu d-dmirijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament.

Awtorità kompetenti għandha tinforma lill-ESMA u lil awtoritajiet kompetenti l-oħrajn meta tipproponi li tidħol f’arranġament bħal dan.

2.   L-ESMA għandha, kull meta possibbli, tiffaċilita u tikkoordina l-iżvilupp ta’ arranġamenti ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet superviżorji rilevanti ta’ pajjiżi terzi.

Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jkun fihom dokument mudell għal arranġamenti ta’ kooperazzjoni li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta jkun possibbli.

L-ESMA għandha tressaq dan l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fit-tieni subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

L-ESMA għandha tiffaċilita u tikkoordina wkoll, kull meta possibbli, l-iskambju bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri ta’ informazzjoni miksuba mill-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi li tista’ tkun rilevanti għat-teħid ta’ miżuri skont l-Artikoli 30 u 31.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonkludu arranġamenti ta’ kooperazzjoni dwar l-iskambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji ta’ pajjiżi terzi biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għal garanziji ta’ segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk stabbiliti fl-Artikolu 27. Dan l-iskambju ta’ informazzjoni għandu jkun maħsub għat-twettiq tal-kompiti ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 27

Is-segretezza professjonali

1.   Kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali rċevuta, skambjata jew trażmessa skont dan ir-Regolament għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ segretezza professjonali stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3.

2.   L-informazzjoni kollha skambjata bejn l-awtoritajiet kompetenti skont dan ir-Regolament li tikkonċerna n-negozju jew kundizzjonijiet operattivi u affarijiet oħra ekonomiċi jew personali għandha titqies kunfidenzjali u tkun soġġetta għar-rekwiżiti tas-segretezza professjonali, ħlief fejn l-awtorità kompetenti jew awtorità jew korp ieħor ikkonċernat jiddikjaraw fil-ħin tal-komunikazzjoni li din l-informazzjoni tista’ tiġi żvelata jew tali żvelar ikun meħtieġ għal proċedimenti legali.

3.   L-obbligu tas-segretezza professjonali japplika għall-persuni kollha li jaħdmu jew li ħadmu għall-awtorità kompetenti jew għal kwalunkwe awtorità jew impriża tas-suq li l-awtorità kompetenti ddelegat is-setgħat lilha, inklużi awdituri u esperti kkuntrattati mill-awtorità kompetenti. L-informazzjoni koperta b’segretezza professjonali ma tistax tiġi żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra ħlief permezz tad-dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali.

Artikolu 28

Il-protezzjoni tad-data

Rigward l-ipproċessar tad-data personali fil-qafas ta’ dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament skont il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 95/46/KE. Fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-ESMA fil-qafas ta’ dan ir-Regolament, l-ESMA għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Id-data personali għandha tinżamm għal perjodu massimu ta’ ħames snin.

Artikolu 29

L-iżvelar ta’ data personali lil pajjiżi terzi

1.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tittrasferixxi data personali lil pajjiż terz sakemm jintlaħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46/KE u biss fuq bażi ta’ każ b’każ. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li t-trasferiment ikun meħtieġ għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u li l-pajjiż terz ma jittrasferixxix data lejn pajjiż terz ieħor sakemm ma jingħatax awtorizzazzjoni espressa bil-miktub u jikkonforma mal-kundizzjonijiet speċifikati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

2.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għandha tiżvela biss data personali riċevuta minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor lil awtorità superviżorja ta’ pajjiż terz fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat tkun kisbet qbil espliċitu mill-awtorità kompetenti li tkun ittrażmettiet l-informazzjoni u, fejn applikabbli, id-data tiġi żvelata biss għall-finijiet li għalihom dik l-awtorità kompetenti tat il-kunsens tagħha.

3.   Fejn ftehim ta’ kooperazzjoni jipprovdi għall-iskambju ta’ data personali, għandu jikkonforma liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 95/46/KE.

KAPITOLU 5

MIŻURI U SANZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

Artikolu 30

Sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħrajn

1.   Bla ħsara għal sanzjonijiet kriminali u bla ħsara għas-setgħat superviżorji ta’ awtoritajiet kompetenti taħt l-Artikolu 23, l-Istati Membri, f’konformità mal-liġi nazzjonali, għandhom jipprevedu li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jimponu sanzjonijiet amministrattivi xierqa u jieħdu miżuri amministrattivi oħrajn fir-rigward ta’ mill-inqas il-ksur li ġej:

(a)

ksur tal-Artikoli 14 u 15, l-Artikolu 16(1) u (2), l-Artikolu 17(1), (2), (4) u (5), u (8), l-Artikolu 18(1) sa (6), l-Artikolu 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) u (11) u l-Artikolu 20(1); u

(b)

nuqqas ta’ kooperazzjoni jew konformità ma’investigazzjoni jew ma’ spezzjoni jew talba kif jingħad fl-Artikolu 23(2).

L-Istati Membri jistgħu„ jiddeċiedu li jistabbilixxu regoli għal sanzjonijiet amministrattivi kif jingħad fl-ewwel subparagrafu meta l-ksur imsemmi fil-punt (a) jew il-punt (b) ta’ dak is-subparagrafu diġà jkun soġġett għal sanzjonijiet kriminali fil-liġi nazzjonali tagħhom sat-3 ta’ Lulju 2016. Fejn jiddeċiedu dan, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, fid-dettall, lill-Kummissjoni u lill-ESMA bil-partijiet rilevanti tal-liġi kriminali tagħhom.

Sat-3 ta’ Lulju 2016, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw ir-regoli msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafu lill-Kummissjoni u lill-ESMA. Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-ESMA mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li ssirilhom.

2.   L-Istati Membri għandhom, f’konformità mal-liġi nazzjonali, jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jimponu mill-inqas is-sanzjonijiet amministrattivi li ġejjin jew jieħdu mill-inqas il-miżuri amministrattivi li ġejjin f’każ tal-ksur imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1:

(a)

ordni li teħtieġ li l-persuna responsabbli għall-ksur twaqqaf l-aġir u ma tirrepetix dan l-aġir;

(b)

iċ-ċediment (“disgorgement”) tal-profitti miksuba jew it-telf evitat minħabba l-ksur, sa fejn dawn ikunu jistgħu jiġu determinati;

(c)

twissija pubblika li tindika l-persuna responsabbli għall-ksur u n-natura tal-ksur;

(d)

irtirar jew sospensjoni tal-awtorizzazzjoni ta’ kumpanija ta’ investiment;

(e)

projbizzjoni temporanja ta’ persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali f’kumpanija tal-investiment jew kwalunkwe persuna fiżika oħra, li tinżamm responsabbli għall-ksur, milli teżerċita funzjonijiet ta’ maniġment f’kumpaniji tal-investiment;

(f)

fil-każ ta’ ksur ripetut tal-Artikolu 14 jew 15, projbizzjoni permanenti kontra ta’ persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali f’kumpanija tal-investiment jew kwalunkwe persuna fiżika oħra li tinżamm responsabbli għall-ksur, milli teżerċita funzjonijiet ta’ maniġment f’kumpaniji tal-investiment;

(g)

projbizzjoni temporanja ta’ kwalunkwe persuna li twettaq responsabbiltajiet maniġerjali f’kumpanija tal-investiment jew persuna fiżika oħra li tinżamm responsabbli għall-ksur, milli tinnegozja għall-kont tagħha stess;

(h)

sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi massimi ta’ mhux inqas minn tliet darbiet l-ammont tal-profitti miksuba jew it-telf evitat minħabba l-ksur fejn dawk ikunu jistgħu jiġu determinati.

(i)

fir-rigward ta’ persuna fiżika, sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi massimi ta’ mhux inqas minn:

(i)

għall-ksur tal-Artikoli 14 u 15, EUR 5 000 000, jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-2 ta’ Lulju 2014;

(ii)

għall-ksur tal-Artikoli 16 u 17, EUR 1 000 000 jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-2 ta’ Lulju 2014; u

(iii)

għall-ksur tal-Artikoli 18, 19 u 20, EUR 500 000 jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-2 ta’ Lulju 2014; u

(j)

fir-rigward ta’ persuna fiżika, sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi massimi ta’ mhux inqas minn:

(i)

għall-ksur tal-Artikoli 14 u 15, EUR 15 000 000 jew 15 % tal-fatturat annwali totali tal-persuna ġuridika skont l-aħħar kontijiet disponibbli approvati mill-korp maniġerjali, jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-2 ta’ Lulju 2014;

(ii)

għall-ksur tal-Artikoli 16 u 17, EUR 2 500 000 jew 2 % tal-fatturat annwali totali tagħha skont l-aħħar kontijiet disponibbli approvati mill-korp maniġerjali, jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-2 ta’ Lulju 2014 u

(iii)

għall-ksur tal-Artikoli 18, 19 u 20 EUR 1 000 000 jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-2 ta’ Lulju 2014.

Ir-referenzi għall-awtorità kompetenti f’dan il-paragrafu huma mingħajr ħsara għall-kapaċità tal-awtorità kompetenti li teżerċita l-funzjonijiet tagħha bi kwalunkwe mod imsemmi fl-Artikolu 23(1).

Għall-għanijiet tal-punti (j)(i) u (ii) tal-ewwel subparagrafu, meta l-persuna ġuridika tkun impriża prinċipali jew sussidjarja ta’ impriża li tkun meħtieġa tħejji kontijiet finanzjarji konsolidati skont id-Direttiva 2013/34/UE (28), il-fatturat rilevanti annwali totali għandu jkun il-fatturat totali annwali jew it-tip korrispondenti ta’ introjtu skont id-Direttivi rilevanti dwar il-kontabilità d-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (29) għall-banek u d-Direttiva tal-Kunsill 91/674/KEE (30) għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp maniġerjali tal-impriża prinċipali ewlenija.

3.   L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet kompetenti ikollhom setgħat oħra minbarra dawk imsemmijin fil-paragrafu 2 u jistgħu jipprovdu għal livelli ogħla ta’ sanzjonijiet minn dawk stabbiliti f’dak il-paragrafu.

Artikolu 31

L-eżerċizzju tas-setgħat superviżorji u l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta jiġu biex jiddeterminaw it-tip u l-livell ta’ sanzjonijiet amministrattivi, l-awtoritajiet kompetenti jieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha, inklużi, meta jkun xieraq:

(a)

is-serjetà u d-dewmien tal-ksur;

(b)

il-grad ta’ responsabbiltà tal-persuna responsabbli għall-ksur;

(c)

is-saħħa finanzjarja tal-persuna responsabbli għall-ksur, kif indikat, per eżempju, mill-fatturat totali tal-persuna ġuridika jew mid-dħul annwali tal-persuna fiżika responsabbli;

(d)

l-importanza tal-profitti miksuba jew tat-telf evitat mill-persuna responsabbli għall-ksur, sakemm dawn ikunu jistgħu jiġu determinati;

(e)

il-livell ta’ kooperazzjoni tal-persuna responsabbli għall-ksur mal-awtorità kompetenti, bla ħsara għall-ħtieġa li jiġi żgurat ċediment (“disgorgement”) tal-profitti miksuba jew tat-telf evitat minn dik il-persuna;

(f)

ksur preċedenti mill-persuna responsabbli għall-ksur; u

(g)

il-miżuri li ttieħdumill-persuna responsabbli għall-ksur biex tiġi evitata ripetizzjoni.

2.   Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom li jimponu sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħrajn taħt l-Artikolu 30, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw mill-qrib biex jiżguraw li l-eżerċizzju tas-setgħat superviżorji u investigattivi tagħhom, u s-sanzjonijiet amministrattivi li huma jimponu, u l-miżuri amministrattivi l-oħrajn li jieħdu, ikunu effettivi u xierqa taħt dan ir-Regolament. Huma għandhom jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom skont l-artikolu 25 biex jevitaw id-duplikazzjoni u t-trikkib meta jeżerċitaw is-setgħat superviżorji u investigattivi tagħhom u meta jimponu sanzjonijiet u multi amministrattivi fir-rigward ta’ każijiet transkonfinali.

Artikolu 32

Ir-rappurtar tal-ksur

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi biex jippermettu r-rappurtar ta’ ksur attwali jew potenzjali tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament lill-awtoritajiet kompetenti.

2.   Il-mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas:

(a)

proċeduri speċifiċi għar-riċeviment ta’ rapporti ta’ ksur u s-segwitu tagħhom, inkluż l-istabbiliment ta’ kanali ta’ komunikazzjoni siguri għal tali rapporti;

(b)

fi ħdan l-impjieg tagħhom, protezzjoni xierqa għall-persuni li jaħdmu b’kuntratt ta’ impjieg, li jirrappurtaw ksur jew jiġu akkużati bi ksur, kontra r-ritaljazzjoni, id-diskriminazzjoni u tipi oħra ta’ trattament inġust; u

(c)

protezzjoni ta’ data personali kemm tal-persuna li tirrapporta l-ksur kif ukoll il-persuna fiżika li allegatament wettqet il-ksur, inkluża protezzjoni fir-rigward taż-żamma tal-kunfidenzjalità tal-identità tagħhom, fl-istadji kollha tal-proċedura mingħajr preġudizzju għal żvelar ta’ informazzjoni li ikun meħtieġ mil-liġi nazzjonali fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet jew proċedimenti ġudizzjarji sussegwenti.

3.   L-Istati Membri għandhom jitolbu lill-impjegaturi li jwettqu attivitajiet li huma regolati minn regolameny ta’ servizzi finanzjarji li jkollhom fis-seħħ proċeduri interni xierqa biex l-impjegati tagħhom jirrapportaw ksur ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li inċentivi finanzjarji għal persuni li joffru informazzjoni rilevanti dwar ksur potenzjali ta’ dan ir-Regolament ikunu jistgħu jingħataw skont il-liġi nazzjonali fejn tali persuni ma jkollhomx dmirijiet legali jew kuntrattwali preeżistenti oħra li jirrapportaw tali informazzjoni, u sakemm l-informazzjoni hija ġdida, u tirriżulta fl-impożizzjoni ta’ sanzjoni amministrattiva jew kriminali jew it-teħid ta’ miżura amministrattiva oħra, għal ksur ta’ dan ir-Regolament.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadottaatti ta’ impliementazzjoni li jispeċifikaw aħjar il-proċeduri msemmijin fil-paragrafu 1, inklużi l-arranġamenti għar-rappurtar u għas-segwitu ta’ rapporti, u l-miżuri għall-protezzjoni tal-persuni li jaħdmu b’kuntratt ta’ impjieg u l-miżuri għall-protezzjoni tad-data personali. Dawk l-atti ta’ impliementazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 36(2).

Artikolu 33

L-iskambju ta’ informazzjoni mal-ESMA

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-ESMA, kull sena, informazzjoni aggregata dwar is-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali, miżuri amministrattivi oħrajn, imposti mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-Artikoli 30, 31 u 32. L-ESMA għandha tippubblika dik l-informazzjoni f’rapport annwali. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll jipprovdu lill-ESMA kull sena b’data anonimizzata u aggregata dwar l-investigazzjonijiet amministrattivi kollha mwettqa skont dawk l-Artikoli.

2.   Meta l-Istati Membri jkunu, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 30(1), stabbilew sanzjonijiet kriminali għall-ksur imsemmi f’dak l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom kull sena jipprovdu lill-ESMA b’data anonimizzata u aggregata rigward l-investigazzjonijiet kriminali mwettqa u l-pieni kriminali imposti kollha mill-awtoritajiet ġudizzjarji skont l-Artikoli 30, 31 u 32. L-ESMA għandha tippubblika data dwar sanzjonijiet kriminali imposti f’rapport annwali.

3.   Meta l-awtorità kompetenti tkun żvelat sanzjonijiet amministrattivi jew kriminali, jew miżuri amministrattivi oħrajn, lill-pubbliku, għandha fl-istess ħin tinnotifika lill-ESMA b’dan.

4.   Meta sanzjoni amministrattiva jew kriminali jew miżura amministrattivi oħra ppubblikata tkun relatata ma’ kumpanija tal-investiment awtorizzata skont id-Direttiva 2014/65/UE, l-ESMA għandha żżid referenza għal dik is-sanzjoni jew miżura ppubblikata fir-reġistru tal-kumpaniji tal-investiment stabbilit skont l-Artikolu 5(3) ta’ dik id-Direttiva.

5.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l–ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi l-proċeduri u l-forom għall-iskambju ta’ informazzjoni kif imsemmi f’dan l-Artikolu.

L-ESMA għandha tressaq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2016.

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 34

Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet

1.   Bla ħsara għat-tielet subparagrafu, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw kwalunkwe deċiżjoni li timponi sanzjoni amministrattiva, jew miżura amministrattiva oħra fir-rigward tal-ksur ta’ dan ir-Regolament fuq il-websajt tagħhom immedjatament wara li l-persuna suġġetta għal dik id-deċiżjoni tiġi infurmata b’dik id-deċiżjoni. Tali pubblikazzjoni għandha mill-inqas tinkludi informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità tal-persuna suġġetta għal dik id-deċiżjoni.

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għal deċiżjonijiet li jimponu miżuri li huma ta’ natura investigattiva.

Meta, awtorità kompetenti tqis li l-pubblikazzjoni tal-identità tal-persuna ġuridika suġġetta għal dik id-deċiżjoni, jew tad-data personali ta’ persuna fiżika, tkun sproporzjonata wara valutazzjoni każ b’każ, imwettqa fuq il-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni ta’ tali data, jew meta tali pubblikazzjoni tkun tipperikola investigazzjoni li tkun għaddejja jew l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji hija għandha tagħmel kwalunkwe minn dan li ġej:

(a)

tiddiferixxi l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni sal-mument meta r-raġunijiet għal dak id-diferiment ma jibqgħux jeżistu;

(b)

jippubblikaw id-deċiżjoni fuq bażi anonima skont il-liġi nazzjonali, jekk tali pubblikazzjoni tiżgura protezzjoni effettiva tad-data personali kkonċernata;

(c)

ma jippubblikawx id-deċiżjoni fil-każ li l-awtorità kompetenti tkun tal-opinjoni li l-pubblikazzjoni skont il-punt (a) jew (b) ma tkunx biżżejjed biex jiġi żgurat:

(i)

li l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji ma titqegħidx fil-periklu; jew

(ii)

li l-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni ta’ tali deċiżjonijiet fir-rigward ta’ miżuri li huma meqjusa bħala ta’ natura minuri.

Fejn awtorità kompetenti tieħu deċiżjoni li tippubblika deċiżjoni fuq bażi anonima kif imsemmi fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu, hija tista’ tipposponi l-pubblikazzjoni tad-data rilevanti għal perijodu raġonevoli ta’ żmien fejn ikun previst li r-raġunijiet għal pubblikazzjoni anonima ma jibqgħux jeżistu matul dak il-perijodu.

2.   Meta d-deċiżjoni tkun soġġetta għal appell quddiem awtorità nazzjonali ġudizzjarjia, amministrattiva jew awtorità oħra, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw ukoll, minnufih, fuq il-websajt tagħhom, tali informazzjoni u kwalunkwe informazzjoni sussegwenti dwar l-eżitu ta’ dan l-appell. Barra minn hekk, kwalunkwe deċiżjoni li tannulla deċiżjoni li tkun suġġetta għal appell għandha tiġi ppubblikata wkoll.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li kwalunkwe deċiżjoni li tiġi ppubblikata skont dan l-Artikolu tibqa’ aċċessibbli fuq il-websajt tagħhom għal perjodu ta’ mhux inqas minn ħames snin wara li tiġi ppubblikata. Id-data personali li tkun tinsab f’ tali pubblikazzjonijiet għandha tinżamm fuq il-websajt tal-awtorità kompetenti għall-perjodu li jkun meħtieġ skont ir-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.

KAPITOLU 6

ATTI DELEGATI ATTI TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 35

L-eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti delegati tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(5) u (6), l-Artikolu 12(5), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(2) u (3) u l-Artikolu 19(13) u (14) għal perjodu ta’ żmien mhux determinat mit-2 ta’ Lulju 2014.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 6(5) u (6), l-Artikolu 12(5), it-tielet subparagrph tal-Artikolu 17(2) u (3) u l-Artikolu 19(13) u (14) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Dan m’għandux jaffettwa l-validità ta’ kwalunkwe atti ddelegati diġà fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikaha simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 6(5) u (6), l-Artikolu 12(5), it-tielet subparagrafu tal- Artikolu 17(2) u (3) jew l-Artikolu 19(13) jew (14) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f’perjodu ta’ tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 36

Il-proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandu jkollha l-għajnuna tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli, imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE (31). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU 7

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 37

Tħassir tad-Direttiva 2003/6/KE u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tagħha

Id-Direttiva 2003/6/KE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2004/72/KE (32), 2003/125/KE (33) u 2003/124/KE (34) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2273/2003 (35) għandhom jitħassru b’effett mit-3 ta’ Lulju 2016. Ir-referenzi għad-Direttiva 2003/6/KE għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilità fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 38

Rapport

Sat-3 ta’ Lulju 2019, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, flimkien ma’ proposta leġislattiva biex temendha, jekk ikun xieraq. Dak ir-rapport għandu jivvaluta, inter alia:

(a)

kemm hu xieraq li jiġu introdotti regoli komuni dwar il-bżonn li l-Istati Membri kollha jipprevedu sanzjonijiet amministrattivi għall-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq;

(b)

jekk id-definizzjoni ta’ informazzjoni privileġġata hijiex biżżejjed biex tkopri l-informazzjoni kollha rilevanti għall-awtoritajiet kompetenti biex jikkumbattu b’mod effettiv l-abbuż tas-suq;

(c)

kemm huma xierqa l-kundizzjonijiet li taħthom tiġi ordnata l-projbizzjoni fuq in-negozjar skont l-Artikolu 19(11) bil-għan li jiġi identifikat jekk hemmx ċirkustanzi ulterjuri li fihom għandha tapplika l-projbizzjoni;

(d)

il-possibbiltà li jiġi stabbilit qafas tal-Unjoni għal sorveljanza bejn is-swieq tal-kotba tal-ordnijiet b’rabta mal-abbuż tas-suq, inklużi rakkomandazzjonijiet għal qafas bħal dan; kif ukoll

(e)

il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ referenza.

Għall-għanijiet tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, l-ESMA għandha twettaq eżerċizzju ta’ mmappjar tal-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi u, meta l-Istati Membri jkunu ddeċidew, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 30(1), li jistabbilixxu sanzjonijiet kriminali kif jingħad f’dak l-Artikolu għal ksur ta’ dan ir-Regolament, tal-applikazzjoni ta’ tali sanzjonijiet kriminali fi ħdan l-Istati Membri. Dak l-eżerċizzju għandu jinkludi wkoll kwalunkwe data disponibbli skont l-Artikolu 33(1) u (2).

Artikolu 39

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika mit-3 ta’ Lulju 2016, ħlief għall-Artikolu 4(4) u (5), l-Artikolu 5(6), l-Artikolu 6(5) u (6), l-Artikolu 7(5), l-Artikolu 11(9), (10) u (11), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 13(7) u (11), l-Artikolu 16(5), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(2), l-Artikolu 17(3), (10) u (11), l-Artikolu 18(9), l-Artikolu 19(13), (14) u (15), l-Artikolu 20(3), l-Artikolu 24(3), l-Artikolu 25(9), it-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 26(2), l-Artikolu 32(5) u l-Artikolu 33(5) li għandhom japplikaw fit-2 ta’ Lulju 2014.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi mal-Artikoli 22, 23 u 30, l-Artikolu 31(1) u l-Artikoli 32 u 34 sat-3 ta’ Lulju 2016.

4.   Referenzi f’dan ir-Regolament għad-Direttiva 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 600/2014 għandhom qabel it-3 ta’ Jannar 2017, jinqraw bħala referenzi għad-Direttiva 2004/39/KE skont it-tabell ta’ korrelazzjoni stipulata fl-Anness IV għad-Direttiva 2014/65/UE sa fejn dik it-tabella ta’ korrelazzjoni fiha dispożizzjonijiet li jirreferu għad-Direttiva 2004/39/KE.

Fejn issir referenza fid-dispożizzjonijiet ta ‘dan ir-Regolament għall-OTFs, swieq tat-tkabbir tal-SME, kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti rkantati bbażati fuqhom, dawk id-dispożizzjonijiet m’għandhomx japplikaw għall-OTFs, swieq tat-tkabbir tal-SME, kwoti tal-emissjonijiet jew prodotti rkantati bbażati fuqhom sat-3 ta’ Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 161, 7.6.2012, p. 3.

(2)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 64.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Settembru 2013 (għandha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta’ April 2014.

(4)  Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16).

(5)  Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

(6)  Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).

(7)  Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 tat-12 ta’ Novembru 2010 dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti oħra ta’ rkantar ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fil-Komunità, (ĠU L 302, 18.11.2010, p. 1).

(9)  Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 fuq offerti ta’ xiri (ĠU L 142, 30.4.2004, p. 12).

(10)  Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar swieq fi strumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/67/UE (Ara paġna 349 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(11)  Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar sanzjonijiet kriminali għall-abbuż tas-suq (Direttiva dwar l-abbuż tas-suq) (Ara paġna 179 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(12)  Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(13)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(14)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2273/2003 tat-22 ta’ Diċembru 2003 li jimplimenta d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-eżenzjonijiet għall-programmi tax-xiri lura u l-istabbilizzazzjoni tal-istrumenti finanzjarji (ĠU L 336, 23.12.2003, p. 33).

(15)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(16)  Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12.).

(17)  ĠU C 177, 20.6.2012, p. 1.

(18)  Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 Test b’relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(19)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 tal-10 ta’ Awwissu 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligi tad-ditti ta’ investiment li jżommu r-reġistri, ir-rapportaġġ tat-tranżazzjonijiet, it-trasparenza tas-suq, l-ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji għan-negozjar, u t-termini ddefiniti għall-finijiet ta’ dik id-Direttiva (ĠU L 241, 2.9.2006, p. 1).

(20)  Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta’ kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta’ kumpanniji pubbliċi ta’ responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74).

(21)  Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar swieq fi strumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (Ara paġna 84 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(22)  Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjonijiet elettroniċi) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(23)  Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(24)  Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).

(25)  Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(26)  Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(27)  Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1).

(28)  Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-istqarrijiet finanzjarji annwali, rapporti finanzjarji konsolidati u rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, li jemenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(29)  Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati tal-banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).

(30)  Direttiva tal-Kunsill 91/674/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ intrapriżi tal-assigurazzjoni (ĠU L 374, 31.12.1991, p. 7).

(31)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE tas-6 ta’ Ġunju 2001 li tistabbilixxi l-Kumitat Ewropew tat-Titoli (ĠU L 191, 13.7.2001, p. 45).

(32)  Direttiva tal-Kummissjoni 2004/72/KE tad-29 ta’ April 2004 li timplementa d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li jirrigwarda l-prattiċi aċċettati tas-suq, id-definizzjoni tal-informazzjoni interna b’relazzjoni mad-derivattivi dwar il-kommoditajiet, it-tħejjija ta’ listi ta’ persuni nterni, in-notifika tat-transazzjonijiet tal-amministraturi u n-notifika ta’ transazzjonijiet suspettużi (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 70).

(33)  Direttiva tal-Kummissjoni 2003/125/KE tat-22 ta’ Diċembru 2003 li timplimenta d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rakkomandazzjoniet għar-rappreżentazzjoni ġusta tal-investimenti u l-iżvelar tal-konflitti ta’ interess (ĠU L 339, 24.12.2003, p. 73).

(34)  Direttiva tal-Kummissjoni 2003/124/KE tat-22 ta’ Diċembru 2003 li timplimenta d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-definizzjoni u l-iżvelar pubbliku tat-tagħrif minn ġewwa u d-definizzjoni tal-manipulazzjoni tas-swieq (ĠU L 339, 24.12.2003, p. 70).

(35)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2273/2003 tat-22 ta’ Diċembru 2003 li jimplimenta d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-eżenzjonijiet għall-programmi tax-xiri lura u l-istabbilizzazzjoni tal-istrumenti finanzjarji (ĠU L 336, 23.12.2003, p. 33).


ANNESS I

A.   Indikaturi ta’ mġiba manipulattiva relatata ma’ sinjali foloz jew qarrieqa u l-iżgurar tal-prezzijiet

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-punt (a) tal-Artikolu 12(1) ta’ dan ir-Regolament, u bla ħsara għall-eżempji stabbiliti fil-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu, l-indikaturi mhux eżawrjenti li ġejjin, li mhux neċessarjament għandhom jitqiesu, fihom infushom, li jikkostitwixxu manipulazzjoni tas-suq, għandhom jitqiesu meta jiġu eżaminati t-tranżazzjonijiet jew l-ordnijiet għan-negozjar mill-parteċipanti tas-suq u l-awtoritajiet kompetenti:

(a)

safejn l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jew it-tranżazzjonijiet imwettqa jirrappreżentaw proporzjon sinifikanti tal-volum ta’ kuljum tat-tranżazzjonijiet fl-istrument finanzjarju relevanti, kuntratt spot relatat tal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet, b’mod partikulari meta dawn l-attivitajiet iwasslu għal bidla sinifikanti fil-prezzijiet tagħhom;

(b)

safejn l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jew it-tranżazzjonijiet imwettqa minn persuni b’pożizzjoni sinifikanti ta’ xiri jew bejgħ fi strument finanzjarju, kuntratt spot relatat tal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet, iwasslu għal tibdil sinifikanti fil-prezz ta’ dak l-istrument finanzjarju, kuntratt spot relatat tal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq il-kwoti tal-emissjonijiet;

(c)

jekk it-tranżazzjonijiet imwettqa jwasslux għall-ebda bidla fil-pussess benefiċjarju ta’ strument finanzjarju, kuntratt spot relatat tal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet;

(d)

safejn l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jew it-tranżazzjonijiet imwettqa jew l-ordnijiet ikkanċellati jinkludu treġġigħ lura tal-pożizzjoni f’perjodu qasir u jirrappreżentaw proporzjon sinifikanti tal-volum ta’ kuljum tat-tranżazzjonijiet fl-istrument finanzjarju rilevanti, kuntratt spot relatat tal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet, u jistgħu jkunu assoċjati ma’ tibdil sinifikanti fil-prezz ta’ strument finanzjarju, kuntratt spot relatat tal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet;

(e)

safejn l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jew it-tranżazzjonijiet imwettqa jkunu kkonċentrati fi żmien qasir fis-sessjoni tan-negozjar u jwasslu għal tibdil fil-prezz li sussegwentement jitreġġa’ lura;

(f)

safejn l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jbiddlu r-rappreżentazzjoni tal-aqwa offerta jew joffru prezzijiet fi strument finanzjarju, kuntratt spot relatat mal-komoditajiet, jew prodott irkantat ibbażat fuq kwoti tal-emissjonijiet, jew b’mod iktar ġenerali r-rappreżentazzjoni tal-ktieb tal-ordnijiet disponibbli għall-parteċipanti tas-suq, u jitneħħew qabel ma jitwettqu; u

(g)

safejn l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jew it-tranżazzjonijiet imwettqa fiż-żmien jew madwar żmien speċifiku meta l-prezzijiet ta’ referenza, prezzijiet ta’ qbil u valutazzjonijiet jiġu kkalkulati u jwasslu għal bidliet fil-prezzijiet li jkollhom effett fuq dawn il-prezzijiet jew valutazzjonijiet.

B.   Indikaturi ta’ mġiba manipulattiva relatata mal-użu ta’ element fittizju jew kull forma oħra ta’ qerq jew sotterfuġju

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-punt (b) tal-Artikolu 12(1) ta’ dan ir-Regolament, u bla ħsara għall-forom ta’ mġiba msemmija filparagrafu 2 ta’ dak l-Artikolu, l-indikaturi mhux eżawrjenti li ġejjin, li m’għandhomx neċessarjament jitqiesu fihom infushom li jikkostitwixxu manipulazzjoni tas-suq, għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni meta tranżazzjonijiet jew ordnijiet għan-negozjar jiġu eżaminati mill-parteċipanti tas-suq u l-awtoritajiet kompetenti:

(a)

jekk l-ordnijiet għan-negozjar mogħtija jew it-tranżazzjonijiet imwettqa minn persuni humiex preċeduti jew segwiti b’tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa mill-istess persuni jew persuni marbuta magħhom; u

(b)

jekk l-ordnijiet għan-negozjar humiex mogħtija jew it-tranżazzjonijiet humiex imwettqa minn persuni qabel jew wara li l-istess persuni jew persuni marbuta magħhom jipproduċu jew ixerrdu rakkomandazzjonijiet ta’ investiment li jkunu żbaljati jew ippreġudikati jew viżibbilment influwenzati minn interess materjali.


ANNESS II

Tabella ta’ korrelazzjoni

Dan ir-Regolament (MAR)

Direttiva 2003/6/KE

Artikolu 1

 

Artikolu 2

 

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 9, l-ewwel paragrafu

Artikolu 2(1)(b)

 

Artikolu 2(1)(c)

 

Artikolu 2(1)(d)

Artikolu 9, it-tieni paragrafu

Artikolu 2(3)

Artikolu 9, l-ewwel paragrafu

Artikolu 2(4)

Artikolu 10(a)

Artikolu 3(1), punt (1)

Artikolu 1(3)

Artikolu 3(1), punt (2)

 

Artikolu 3(1), punt (3)

 

Artikolu 3(1), punt (4)

 

Artikolu 3(1), punt (5)

 

Artikolu 3(1), punt (6)

Artikolu 1(4)

Artikolu 3(1), punt (7)

 

Artikolu 3(1), punt (8)

 

Artikolu 3(1), punt (9)

Artikolu 1(5)

Artikolu 3(1), punt (10)

 

Artikolu 3(1), punt (11)

 

Artikolu 3(1), punt (12)

Artikolu 1(7)

Artikolu 3(1), punt (13)

Artikolu 1(6)

Artikolu 3(1), punti (14) sa (35)

 

Artikolu 4

 

Artikolu 5

Artikolu 8

Artikolu 6(1)

Artikolu 7

Artikolu 6(2)

 

Artikolu 6(3)

 

Artikolu 6(4)

 

Artikolu 6(5)

 

Artikolu 6(6)

 

Artikolu 6(7)

 

Artikolu 7(1)(a)

Artikolu 1(1), l-ewwel paragrafu

Artikolu 7(1)(b)

Artikolu 1(1), it-tieni paragrafu

Artikolu 7(1)(c)

 

Artikolu 7(1)(d)

Artikolu 1(1), it-tielet paragrafu

Artikolu 7(2)

 

Artikolu 7(3)

 

Artikolu 7(4)

 

Artikolu 7(5)

 

Artikolu 8(1)

Artikolu 2 (1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 8(2)

 

Artikolu 8(2)(a)

Artikolu 3(b)

Artikolu 8(2)(b)

 

Artikolu 8(3)

 

Artikolu 8(4)(a)

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 8(4)(b)

Artikolu 2(1)(b)

Artikolu 8(4)(c)

Artikolu 2(1)(c)

Artikolu 8(4)(d)

Artikolu 2(1)(d)

Artikolu 8(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4

Artikolu 8(5)

Artikolu 2(2)

Artikolu 9(1)

 

Artikolu 9(2)

 

Artikolu 9(3)(a)

Artikolu 2(3)

Artikolu 9(3)(b)

Artikolu 2(3)

Artikolu 9(4)

 

Artikolu 9(5)

 

Artikolu 9(6)

 

Artikolu 10(1)

Artikolu 3(a)

Artikolu 10(2)

 

Artikolu 11

 

Artikolu 12(1)

 

Artikolu 12(1)(a)

Artikolu 1(2)(a)

Artikolu 12(1)(b)

Artikolu 1(2)(b)

Artikolu 12(1)(c)

Artikolu 1(2)(c)

Artikolu 12(1)(d)

 

Artikolu 12(2)(a)

Artikolu 1(2), it-tieni paragrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 12(2)(b)

Artikolu 1(2), it-tieni paragrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 12(2)(c)

 

Artikolu 12(2)(d)

Artikolu 1(2), it-tieni paragrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 12(2)(e)

 

Artikolu 12(3)

 

Artikolu 12(4)

 

Artikolu 12(5)

Artikolu 1(2), it-tielet paragrafu

Artikolu 13(1)

Artikolu 1(2)(a), it-tieni paragrafu

Artikolu 13(1)

 

Artikolu 13(2)

 

Artikolu 13(3)

 

Artikolu 13(4)

 

Artikolu 13(5)

 

Artikolu 13(6)

 

Artikolu 13(7)

 

Artikolu 13(8)

 

Artikolu 13(9)

 

Artikolu 13(10)

 

Artikolu 13(11)

 

Artikolu 14(a)

Artikolu 2(1), paragrafu 1

Artikolu 14(b)

Artikolu 3(b)

Artikolu 14(c)

Artikolu 3(a)

Artikolu 15

Artikolu 5

Artikolu 16(1)

Artikolu 6(6)

Artikolu 16(2)

Artikolu 6(9)

Artikolu 16(3)

 

Artikolu 16(4)

 

Artikolu 16(5)

Artikolu 6(10), is-seba’ inċiż

Artikolu 17(1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 17(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 9, it-tielet paragrafu

Artikolu 17(2)

 

Artikolu 17(3)

 

Artikolu 17(4)

Artikolu 6(2)

Artikolu 17(5)

 

Artikolu 17(6)

 

Artikolu 17(7)

 

Artikolu 17(8)

Artikolu 6(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi

Artikolu 17(9)

 

Artikolu 17(10)

Artikolu 6(10), l-ewwel u t-tieni inċiżi

Artikolu 17(11)

 

Artikolu 18(1)

Artikolu 6(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 18(2)

 

Artikolu 18(3)

 

Artikolu 18(4)

 

Artikolu 18(5)

 

Artikolu 18(6)

 

Artikolu 18(7)

Artikolu 9, it-tielet paragrafu

Artikolu 18(8)

 

Artikolu 18(9)

Artikolu 6(10), ir-raba’ inċiż

Artikolu 19(1)

Artikolu 6(4)

Artikolu 19(1)(a)

Artikolu 6(4)

Artikolu 19(1)(b)

 

Artikolu 19(2)

 

Artikolu 19(3)

 

Artikolu 19(4)(a)

 

Artikolu 19(4)(b)

 

Artikolu 19(5) sa (13)

 

Artikolu 19(14)

Artikolu 6(10), il-ħames inċiż

Artikolu 19(15)

Artikolu 6(10), il-ħames inċiż

Artikolu 20(1)

Artikolu 6(5)

Artikolu 20(2)

Artikolu 6(8)

Artikolu 20(3)

Artikolu 6(10), is-sitt inċiż u Artikolu 6(11)

Artikolu 21

Artikolu 1(2)(c), it-tieni sentenza

Artikolu 22

Artikolu 11, l-ewwel paragrafu u Artikolu 10

Artikolu 23(1)

Artikolu 12(1)

Artikolu 23(1)(a)

Artikolu 12(1)(a)

Artikolu 23(1)(b)

Artikolu 12(1)(b)

Artikolu 23(1)(c)

Artikolu 12(1)(c)

Artikolu 23(1)(d)

Artikolu 12(1)(d)

Artikolu 23(2)(a)

Artikolu 12(2)(a)

Artikolu 23(2)(b)

Artikolu 12(2)(b)

Artikolu 23(2)(c)

 

Artikolu 23(2)(d)

Artikolu 12(2)(c)

Artikolu 23(2)(e)

 

Artikolu 23(2)(f)

 

Artikolu 23(2)(g)

Artikolu 12(2)(d)

Artikolu 23(2)(h)

Artikolu 12(2)(d)

Artikolu 23(2)(i)

Artikolu 12(2)(g)

Artikolu 23(2)(j)

Artikolu 12(2)(f)

Artikolu 23(2)(k)

Artikolu 12(2)(e)

Artikolu 23(2)(l)

Artikolu 12(2)(h)

Artikolu 23(2)(m)

Artikolu 6(7)

Artikolu 23(3)

 

Artikolu 23(4)

 

Artikolu 24(1)

Artikolu 15a(1)

Artikolu 24(2)

Artikolu 15a(2)

Artikolu 24(3)

 

Artikolu 25(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 16(1)

Artikolu 25(2)

Artikolu 16(2) u Artikolu 16(4), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 25(2)(a)

Artikolu 16(2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż u Artikolu 16(4), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 25(2)(b)

 

Artikolu 25(2)(c)

Artikolu 16(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż u Artikolu 16(4), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 25(2)(d)

Artikolu 16(2), it-tieni subparagrafu, it-tielet inċiż u Artikolu 16(4), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 25(3)

 

Artikolu 25(4)

Artikolu 16(2), l-ewwel sentenza

Artikolu 25(5)

Artikolu 16(3)

Artikolu 25(6)

Artikolu 16(4)

Artikolu 25(7)

Artikolu 16(2), ir-raba’ subparagrafu u Artikolu 16(4), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 25(8)

 

Artikolu 25(9)

Artikolu 16(5)

Artikolu 26

 

Artikolu 27(1)

 

Artikolu 27(2)

 

Artikolu 27(3)

Artikolu 13

Artikolu 28

 

Artikolu 29

 

Artikolu 30(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 14(1)

Artikolu 30(1)(a)

 

Artikolu 30(1)(b)

Artikolu 14(3)

Artikolu 30(2)

 

Artikolu 30(3)

 

Artikolu 31

 

Artikolu 32

 

Artikolu 33(1)

Artikolu 14(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 33(2)

 

Artikolu 33(3)

Artikolu 14(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 33(4)

Artikolu 14(5), it-tielet subparagrafu

Artikolu 33(5)

 

Artikolu 34(1)

Artikolu 14(4)

Artikolu 34(2)

 

Artikolu 34(3)

 

Artikolu 35

 

Artikolu 36(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 36(2)

 

Artikolu 37

Artikolu 20

Artikolu 38

 

Artikolu 39

Artikolu 21

Anness

 


12.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/62


REGOLAMENT (UE) Nru 597/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ April 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta’ ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 (3) jikkonferixxi setgħat lill-Kummissjoni sabiex timplimenta xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament. Konsegwentement għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, huwa meħtieġ dawk is-setgħat jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(2)

Sabiex jiġi żgurat l-adattament effiċjenti ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 812/2004 għall-progress tekniku u xjentifiku, is-setgħa biex jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kondizzjonijiet relatati mal-karatteristiċi tas-sinjal u mal-karatteristiċi ta’ implimentazzjoni tal-użu tal-apparat akustiku deterrenti. Huwa importanti b’mod partikolari li l-Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, anke fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(3)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 812/2004 li jistabbilixxu r-regoli dwar il-proċedura u l-format għar-rappurtar mill-Istati Membri, għandhom jiġu kkonferiti setgħat implimentattivi lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(4)

Fid-dawl tar-rekwiżit li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema ta’ protezzjoni stretta għaċ-ċetaċji f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 812/2004, u minħabba n-nuqqasijiet ta’ dak ir-Regolament kif identifikati mill-Kummissjoni, l-adegwatezza u l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament għall-protezzjoni taċ-ċetaċji għandhom jiġu riveduti sal-31 ta’ Diċembru 2015. Abbażi ta’ dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha, jekk ikun kunsiljabbli, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta leġiżlattiva ġenerali sabiex tkun żgurata l-protezzjoni effettiva taċ-ċetaċji, anke permezz tal-proċess ta’ reġjonalizzazzjoni.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2004 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 3, paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-apparati akustiċi deterrenti użati fl-applikazzjoni tal-Artikolu 2(1) għandhom ikunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kondizzjonijiet tal-użu fl-Anness II. Sabiex jiġi żgurat li l-Anness II ikompli jirrifletti l-istat tal-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 8a, li jaġġornaw il-karatteristiċi tas-sinjal u l-karatteristiċi ta’ implimentazzjoni korrispondenti fl-Anness II. Meta tadotta dawk l-atti delegati il-Kummissjoni għandha tipprovdi għal żmien biżżejjed għall-implimentazzjoni ta’ tali adattamenti.”.

(2)

Fl-Artikolu 7 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.   Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-effikaċja tal-miżuri previsti f’dan ir-Regolament u, jekk ikun il-każ, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta leġiżlattiva ġenerali sabiex tkun żgurata l-protezzjoni effettiva taċ-ċetaċji.”.

(3)

L-Artikolu 8 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 8

Implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabilixxu regoli ddettaljati dwar il-proċedura u l-format tar-rappurtar previst fl-Artikolu 6. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 8b(2).”.

(4)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 8a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati hija b’dan mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ erba’ snin mit-2 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ erba’ snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 3(1) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat taħt l-Artikolu 3(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressal-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 8b

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għas-sajd u l-akkwakultura stabbilit bl-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 (**).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(*)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22)."

(**)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”."

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 11, 15.1.2013, p. 85.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-Pożizzjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 tas-26 ta’ April 2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta’ ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd u jemenda r-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 150, 30.4.2004, p. 12).

(4)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


12.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/65


REGOLAMENT (UE) Nru 598/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ April 2014

dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Objettiv ewlieni tal-politika komuni dwar it-trasport huwa l-iżvilupp sostenibbli. Dan jeħtieġ metodu integrat bil-għan li jiżgura kemm il-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ trasport tal-Unjoni kif ukoll il-protezzjoni tal-ambjent.

(2)

L-iżvilupp sostenibbli tat-trasport bl-ajru jeħtieġ l-introduzzjoni ta’ miżuri maħsuba biex jitnaqqas l-impatt tal-istorbju mill-inġenji tal-ajru fl-ajruporti tal-Unjoni. Dawn il-miżuri għandhom itejbu l-ambjent tal-istorbju fl-ajruporti tal-Unjoni kollha sabiex tinżamm jew tiżdied il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini ġirien u titrawwem il-kompattibbiltà bejn l-attivitajiet tal-avjazzjoni u ż-żoni residenzjali, b’mod partikolari fir-rigward tat-titjiriet billejl.

(3)

Ir-Riżoluzzjoni A33/7 tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) tintroduċi l-kunċett ta’ “Approċċ Bilanċjat” għall-ġestjoni tal-istorbju (Approċċ Bilanċjat) u tistabbilixxi metodu koerenti li jindirizza l-istorbju mill-inġenji tal-ajru. L-Approċċ Bilanċjat għandu jibqa’ l-pedament tar-regolamentazzjoni tal-istorbju għall-avjazzjoni bħala industrija globali. L-Approċċ Bilanċjat jirrikonoxxi l-valur ta’, u ma jippreġudikax, obbligi legali rilevanti, ftehimiet eżistenti, liġijiet attwali u politiki stabbiliti. L-inkorporazzjoni tar-regoli internazzjonali tal-Approċċ Bilanċjat f’dan ir-Regolament għandha tnaqqas sostanzjalment ir-riskju ta’ disputi internazzjonali fil-każ li trasportaturi ta’ pajjiżi terzi jiġu affettwati minn restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju.

(4)

Wara t-tneħħija tal-inġenji tal-ajru li jagħmlu l-aktar storbju skont id-Direttiva 2002/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva 2006/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), huwa meħtieġ aġġornament ta’ kif jintużaw miżuri ta’ restrizzjoni operattiva biex l-awtoritajiet ikunu jistgħu jindirizzaw l-inġenji tal-ajru li attwalment jagħmlu l-aktar storbju sabiex jitjieb l-ambjent tal-istorbju fl-ajruporti tal-Unjoni fi ħdan il-qafas internazzjonali ta’ Approċċ Bilanċjat.

(5)

Ir-rapport mill-Kummissjoni tal-15 ta’ Frar 2008 intitolat “Restrizzjonijiet Operattivi tal-Istorbju fl-Ajruporti tal-UE” indika l-ħtieġa li tkun iċċarata, fit-test tad-Direttiva 2002/30/KE, l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet u d-drittijiet u l-obbligi preċiżi tal-partijiet interessati matul il-proċess tal-istima tal-istorbju sabiex jiġi ggarantit li jittieħdu miżuri kost-effettivi sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ tnaqqis tal-istorbju għal kull ajruport.

(6)

L-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi mill-Istati Membri fl-ajruporti tal-Unjoni abbażi ta’ każijiet individwali, filwaqt li tillimita l-kapaċità, tista’ tikkontribwixxi għat-titjib tal-klima tal-istorbju fl-ajruporti kollha. Madankollu, hemm il-possibilità li ssir distorta l-kompetizzjoni jew jinħoloq xkiel għall-effiċjenza ġenerali tan-netwerk tal-avjazzjoni tal-Unjoni minħabba l-użu ineffiċjenti tal-kapaċità eżistenti. Billi l-objettiv speċifiku, ta’ tnaqqis ta’ storbju, ta’ dan ir-Regolament ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’, pjuttost, permezz ta’ regoli armonizzati tal-proċess għall-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi bħala parti mill-proċess ta’ ġestjoni tal-istorbju, jinkiseb iżjed fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv. Tali metodu armonizzat ma jimponix objettivi ta’ kwalità tal-istorbju, li jibqgħu derivanti mid-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), jew minn regoli jew leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Unjoni f’kull Stat Membru, u ma jippreġudikawx is-selezzjoni konkreta tal-miżuri.

(7)

Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-Istati Membri fejn hemm ajruport b’aktar minn 50 000 movimenti ta’ inġenji tal-ajru ċivili kull sena kalendarja u meta l-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju tkun qed tiġi kkunsidrata f’tali ajruport.

(8)

Dan ir-Regolament għandu japplika għal inġenji tal-ajru involuti fl-avjazzjoni ċivili. M’għandux japplika għall-inġenji tal-ajru bħal inġenji tal-ajru militari u inġenji tal-ajru waqt operazzjonijiet doganali, tal-pulizija u tat-tifi tan-nar. Barra minn hekk, għandhom jingħataw eżenzjoni minn dan ir-Regolament diversi operazzjonijiet ta’ natura eċċezzjonali, bħal titjiriet għal raġunijiet umanitarji urġenti, jew ta’ tiftix u salvataġġ għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, assistenza medika u assistenza f’każijiet ta’ diżastru.

(9)

Filwaqt li għandhom isiru stimi tal-istorbju fuq bażi regolari f’konformità mad-Direttiva 2002/49/KE, dawn l-istimi għandhom iwasslu biss għal miżuri addizzjonali ta’ tnaqqis tal-istorbju jekk il-kombinazzjoni attwali tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tal-istorbju ma tiksibx l-objettivi tat-tnaqqis tal-istorbju, b’kont meħud tal-iżvilupp mistenni tal-ajruport. Għall-ajruporti fejn ġiet identifikata problema tal-istorbju, għandhom jiġu identifikati miżuri addizzjonali ta’ tnaqqis tal-istorbju skont il-metodoloġija tal-Approċċ Bilanċjat. Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni wiesgħa tal-Approċċ Bilanċjat fl-Unjoni, l-użu tiegħu hu rakkomandat kull meta jkun ikkunsidrat adegwat mill-Istat Membru individwali konċernat, anke lil hinn mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament. Restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju għandhom jiġu introdotti biss meta miżuri oħra tal-Approċċ Bilanċjat ma jkunux suffiċjenti biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi għat-tnaqqis tal-istorbju.

(10)

Filwaqt li analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tipprovdi indikazzjoni tal-effetti totali fuq il-benesseri ekonomiku billi tqabbel l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha, valutazzjoni tal-kosteffettività tiffoka fuq il-ksib ta’ objettiv stabbilit bl-aktar mod kosteffettivi, u b’hekk teħieġ tqabbil tal-ispejjeż biss. Dan ir-Regolament m’għandux jipprevjeni lill-Istati Membri mill-jużaw l-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji fejn ikun il-każ.

(11)

L-importanza tal-aspetti tas-saħħa għandha tiġi rikonoxxuta fir-rigward tal-problemi ta’ storbju, u għalhekk huwa importanti li dawk l-aspetti jittieħdu inkonsiderazzjoni b’mod konsistenti fl-ajruporti kollha meta tittieħed deċiżjoni dwar l-objettivi ta’ tnaqqis tal-istorbju, b’kont meħud tal-eżistenza ta’ regoli komuni tal-Unjoni f’dan il-qasam. Għalhekk, l-aspetti tas-saħħa għandhom jiġu valutati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-evalwazzjoni tal-effetti tal-istorbju.

(12)

L-istimi tal-istorbju għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi u miżurabbli komuni għall-Istati Membri kollha and għandhom jibnu fuq l-informazzjoni eżistenti disponibbli, bħall-informazzjoni li tirriżulta mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/49/KE. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali informazzjoni tkun affidabbli, li tkun miksuba b’mod trasparenti u li tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti u partijiet interessati. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu l-għodod ta’ monitoraġġ li huma meħtieġa.

(13)

L-awtorità kompetenti responsabbli għall-adozzjoni ta’ miżuri dwar restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju għandha tkun indipendenti minn kwalunkwe organizzazzjoni involuta fl-operat tal-ajruport jew it-trasport bl-ajru, is-servizzi li jipprovdu n-navigazzjoni bl-ajru, jew li tirrappreżenta l-interessi ta’ dawn u tar-residenti li jgħixu fl-inħawi tal-ajruport. Dan ma għandux jinftiehem li l-Istati Membri huma meħtieġa jimmodifikaw l-istrutturi amministrattivi jew proċeduri deċiżjonali tagħhom.

(14)

Huwa rikonoxxut li l-Istati Membri ddeċidew dwar restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali msejsa fuq metodi marbuta mal-istorbju rikonoxxuti fuq livell nazzjonali, li, sa issa, jistgħu ma jkunux totalment konsistenti mal-metodu kif deskritt fid-Dokument 29 tar-Rapport awtorevoli tal-Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili intitolat “Il-Metodu Standard ta’ Komputazzjoni ta’ Profili tal-Istorbju madwar l-Ajruporti Ċivili” (Dok 29 tal-ECAC) u lanqas ma jużaw l-informazzjoni rikonoxxuta internazzjonalment dwar il-prestazzjoni tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru. Madankollu, l-effiċjenzja u l-effettività ta’ restrizzjoni operattiva relatata mal-istorbju għandhom jiġu valutati f’konformità mal-metodi preskritti fid-Dok 29 tal-ECAC tal-Approċċ Bilanċjat. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jadattaw l-istimi tagħhom tar-restrizzjonijiet operattivi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali biex ikun f’konformità sħiħa mad-Dok 29 tal-ECAC.

(15)

Għandha tiġi introdotta definizzjoni ġdida u usa’ ta’ restrizzjonijiet operattivi kif imqabbla mad-Direttiva 2002/30/KE sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji u kapaċitajiet operattivi ġodda ta’ inġenji tal-ajru u tagħmir tal-art. L-applikazzjoni tagħha m’għandhiex twassal għal dewmien fl-implimentazzjoni tal-miżuri operattivi li jistgħu jtaffu immedjatament l-impatt tal-istorbju mingħajr ma tiġi sostanzjalment affettwata l-kapaċità operattiva ta’ ajruport. Tali miżura, għalhekk, m’għandhiex titqies li qed tikkostitwixxi restrizzjoni operattiva ġdida.

(16)

Iċ-ċentralizzazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-istorbju se tnaqqas sostanzjalment il-piż amministrattiv kemm għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru kif ukoll għall-operaturi tal-ajruporti. Tali informazzjoni hija attwalment ipprovduta u ġestita fil-livell tal-ajruport individwali. Dik id-data teħtieġ titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru u tal-operaturi tal-ajruporti għal finijiet operattivi. Huwa importanti li jintuża l-bank tad-data tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (‘l-Aġenzija’) li jikkonċerna ċ-ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-istorbju bħala għodda ta’ validazzjoni mad-data tal-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni tal-Ajru (Eurocontrol) dwar titjiriet individwali. Tali data bħalissa hija diġà sistematikament mitluba għal finijiet ta’ ġestjoni ċentrali tal-flussi, iżda fil-preżent mhix disponibbli għall-Kummissjoni jew l-Aġenzija, u jeħtieġ li tiġi speċifikata għall-fini ta’ dan ir-Regolament u għar-regolazzjoni tal-prestazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru. Aċċess tajjeb għal data validata ta’ mudellar, iddeterminata f’konformità ma’ proċessi u l-aħjar prattiki rikonoxxuti internazzjonalment, għandu jtejjeb il-kwalità tal-immappjar ta’ profili tal-istorbju ta’ ajruporti individwali biex jiġu appoġġati deċiżjonijiet ta’ politika.

(17)

Sabiex jiġu evitati konsegwenzi mhux mixtieqa għas-sikurezza tal-avjazzjoni, il-kapaċità u l-kompetizzjoni tal-ajruporti, il-Kummissjoni għandha tinnotifika l-awtorità kompetenti rilevanti jekk tqis li l-proċess segwit għall-introduzzjoni tar-restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. L-awtorità kompetenti rilevanti għandha teżamina n-notifika tal-Kummissjoni u għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar l-intenzjonijiet tagħha qabel ma ddaħħal ir-restrizzjonijiet operattivi.

(18)

Sabiex jittieħed kont tal-Approċċ Bilanċjat, għandha tkun prevista l-possibbiltà ta’ eżenzjonijiet f’ċirkostanzi speċjali għal operaturi minn pajjiżi terzi li qed jiżviluppaw, li mingħajrhom tali operaturi jġarrbu diffikultajiet bla bżonn. Fejn issir referenza għal “pajjiżi li qed jiżviluppaw”, din għandha tinftiehem fid-dawl ta’ dan il-kuntest tal-avjazzjoni u fis-sens li ma tinkludix il-pajjiżi kollha li, fil-komunità internazzjonali, x’aktarx jissejħu bħala tali. B’mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li kwalunkwe tali eżenzjoni tkun kompatibbli mal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni.

(19)

Sabiex jiġi rifless il-progress teknoloġiku kontinwu fit-teknoloġiji tal-magni u l-oqsfa tal-inġenji tal-ajru u l-metodi użati għall-immappjar tal-profil tal-istorbju, is-setgħa biex jiġu adottati atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-aġġornament regolari tal-istandards tal-istorbju għall-inġenji tal-ajru msemmija f’dan ir-Regolament u r-referenza għall-metodi ta’ ċertifikazzjoni assoċjati, b’kont meħud, fejn ikun il-każ, tal-bidliet fid-dokumenti rilevanti tal-ICAO, u l-aġġornament tar-referenza għall-metodu tal-komputazzjoni tal-profili tal-istorbju, b’kont meħud, fejn ikun il-każ, tal-bidliet fid-dokumenti rilevanti tal-ICAO. Barra minn hekk, għandhom ukoll jitqiesu l-bidliet għad-Dok. 29 tal-ECAC għall-aġġornamenti tekniċi permezz tal-atti delegati, fejn ikun il-każ. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq livell espert. Il-Kummissjoni, waqt li tkun qed tipprepara u tfassal atti delegati, għandha tiżgura, trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(20)

Filwaqt li dan ir-Regolament jirrikjedi stima regolari tas-sitwazzjoni tal-istorbju fl-ajruporti, tali stima ma tinvolvix neċessarjament l-adozzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi ġodda relatati mal-istorbju jew ir-reviżjoni ta’ dawk eżistenti. Għalhekk, dan ir-Regolament ma jeħtieġx ir-reviżjoni tar-restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju diġà stabbiliti fid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu, inklużi dawk li jirriżultaw minn deċiżjonijiet tal-qorti jew proċessi ta’ medjazzjoni lokali. L-emendamenti tekniċi minuri fir-rigward ta’ miżuri mingħajr implikazzjonijiet sostantivi għall-kapaċità jew operat m’għandhomx ikunu kkunsidrati bħala restrizzjonijiet operattivi ġodda relatati mal-istorbju.

(21)

Fejn il-proċess ta’ konsultazzjoni preċedenti għall-adozzjoni ta’ restrizzjoni operattiva relatati mal-istorbju kien varat taħt id-Direttiva 2002/30/KE u għadu sejjer fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, huwa kunsiljabbli li li d-deċiżjoni finali titħalla tittieħed f’konformità mad-Direttiva 2002/30/KE sabiex tippreserva l-progress li diġà nkiseb f’dak il-proċess.

(22)

Fid-dawl tal-ħtieġa tal-applikazzjoni konsistenti tal-metodu ta’ stima tal-istorbju fi ħdan is-suq tal-avjazzjoni tal-Unjoni, dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tar-restrizzjonijiet operattivi tal-istorbju.

(23)

Id-Direttiva 2002/30/KE għandha għaldaqstant titħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett, għanijiet u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi, fejn tkun ġiet identifikata problema ta’ storbju, regoli dwar il-proċess li għandu jiġi segwit għall-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju b’mod konsistenti abbażi ta’ ajruporti individwali, sabiex jgħin fit-titjib tal-klima tal-istorbju u biex jillimita jew inaqqas l-għadd ta’ persuni li jkunu affettwati b’mod sinifikanti mill-effetti potenzjalment ta’ ħsara tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru, f’konformità mal-Approċċ Bilanċjat.

2.   L-objettivi ta’ dan ir-Regolament huma:

(a)

li jkun faċilitat il-ksib ta’ objettivi speċifiċi għat-tnaqqis tal-istorbju, li jinkludu aspetti ta’ saħħa, fil-livell ta’ ajruporti individwali, filwaqt li jiġu rispettati r-regoli rilevanti tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk stipulati fid-Direttiva 2002/49/KE, u l-leġiżlazzjoni f’kull Stat Membru;

(b)

li jkun possibbli l-użu ta’ restrizzjonijiet operattivi f’konformità mal-Approċċ Bilanċjat sabiex jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli tal-kapaċità tan-netwerk ta’ ġestjoni tal-ajruporti u t-traffiku tal-ajru minn perspettiva gate-to-gate.

3.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal inġenji tal-ajru mħaddma fl-avjazzjoni ċivili. Ma għandux japplika għal inġenji tal-ajru użati f’operazzjonijiet militari, doganali, tal-pulizija jew f’operazzjonijiet simili.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“inġenju tal-ajru” tfisser inġenju tal-ajru bi ġwienaħ fissi b’massa iċċertifikata tat-tluq ta’ 34 000 kg jew aktar, jew b’akkomodazzjoni interna massima ċċertifikata għat-tip ta’ inġenju tal-ajru inkwistjoni li tikkonsisti minn minn 19-il post tal-passiġġier jew aktar, minbarra kwalunkwe post riżervat għall-ekwipaġġ biss;

(2)

“ajruport” tfisser ajruport li għandu movimenti ta’ aktar minn 50 000 inġenju tal-ajru ċivili kull sena kalendarja (moviment ifisser it-tluq jew l-inżul), abbażi tal-għadd medju ta’ movimenti fl-aħħar tliet snin kalendarji qabel l-istima tal-istorbju;

(3)

“Approċċ Bilanċjat” tfisser il-proċess żviluppat mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali skont din il-firxa ta’ miżuri disponibbli, partikolarment it-tnaqqis tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru mis-sors, l-ippjanar u l-ġestjoni tal-art, il-proċeduri operattivi u r-restrizzjonijiet operattivi għat-tnaqqis tal-istorbju, jitqies b’mod konsistenti bl-għan li tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju bl-aktar mod kost-effettiv abbażi ta’ ajruporti individwali.

(4)

“inġenji tal-ajru marġinalment konformi” tfisser inġenji tal-ajru li huma ċertifikati f’konformità mal-limiti tal-Kapitolu 3 stipulati fil-Volum 1, Parti II, Kapitolu 3 tal-Anness 16 mal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali ffirmata fis-7 ta’ Diċembru 1944 (il-Konvenzjoni ta’ Chicago) b’marġni kumulattiva ta’ inqas minn 8 EPNdB (“Effective Perceived Noise in Decibels” — storbju effettivament ipperċepit f’deċibel) matul perijodu transizzjonali li jintemm fl-14 ta' Ġunju 2020, u b’marġni kumulattiva ta’ anqas minn 10 EPNdB wara t-tmiem ta’ dak il-perijodu transizzjonali, fejn il-marġni kumulattiva hija ċ-ċifra espressa f’EPNdB miksuba billi jiġu magħduda l-marġini individwali (jiġifieri differenzi bejn il-livell ta’ storbju ċċertifikat u l-livell massimu ta’ storbju permess) f’kull wieħed mit-tliet punti ta’ referenza għall-kejl tal-istorbju definit fil-Volum 1, Parti II, Kapitolu 3 tal-Anness 16 mal-Konvenzjoni ta’ Chicago;

(5)

“azzjoni relatata mal-istorbju” tfisser kwalunkwe miżura li taffettwa l-klima tal-istorbju madwar l-ajruporti, li għaliha japplikaw il-prinċipji tal-Approċċ Bilanċjat, inklużi azzjonijiet mhux operattivi oħra li jistgħu jaffettwaw in-numru ta’ nies esposti għall-istorbju tal-inġenji tal-ajru;

(6)

“restrizzjoni operattiva” tfisser azzjoni relatata mal-istorbju li tillimita aċċess jew tnaqqas il-kapaċità operazzjonali ta’ ajruport, inklużi r-restrizzjonijiet operattivi mmirati għall-irtirar mill-operat ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi f’ajruporti speċifiċi kif ukoll restrizzjonijiet operattivi ta’ natura parzjali, li pereżempju japplikaw għal perjodu ta’ żmien identifikat matul il-ġurnata jew għal ċerti runways biss fl-ajruport.

Artikolu 3

Awtoritajiet kompetenti

1.   Stat Membru li fih ikun jinsab ajruport kif imsemmi fil-punt (2) tal-Artikolu 2 għandu jaħtar awtorità kompetenti waħda jew aktar responsabbli għall-proċess li għandu jiġi segwit meta jiġu adottati restrizzjonijiet operattivi.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu indipendenti minn kwalunkwe organizzazzjoni li tista’ tiġi affettwata minn azzjoni relatata mal-istorbju. Dik l-indipendenza tista’ tinkiseb permezz ta’ separazzjoni funzjonali.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, fil-mument opportun, dwar l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti maħtura msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik l-informazzjoni.

Artikolu 4

Dritt ta’ appell

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-dritt ta’ appell kontra r-restrizzjonijiet operattivi adottati skont dan ir-Regolament quddiem korp ta’ appell li ma jkunx l-awtorità li adottat ir-restrizzjoni kkontestata, skont il-leġiżlazzjoni u l-proċeduri nazzjonali.

2.   L-Istat Membru fejn ikun jinsab ajruport kif imsemmi fil-punt (2) tal-Artikolu 2 għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, fil-mument opportun, bl-isem u l-indirizz tal-bord ta’ appell maħtur imsemmi fil-paragrafu 1 jew, fejn ikun il-każ, bl-arranġamenti li jiżguraw li jinħatar korp ta’ appell.

Artikolu 5

Regoli ġenerali dwar il-ġestjoni tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sitwazzjoni tal-istorbju f’ajruport individwali kif previst fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tiġi stmata skont id-Direttiva 2002/49/KE.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġi adottat l-Approċċ Bilanċjat fir-rigward tal-ġestjoni tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru f’dawk l-ajruporti fejn tkun ġiet identifikata problema ta’ storbju. Għal dak il-għan, huma għandhom jiżguraw li:

(a)

jiġi definit l-għan għat-tnaqqis tal-istorbju għal dak l-ajruport, b’kont meħud, fejn ikun il-każ, l-Artikolu 8 u l-Anness V tad-Direttiva 2002/49/KE;

(b)

jiġu identifikati l-miżuri disponibbli biex inaqqsu l-impatt tal-istorbju;

(c)

tiġi evalwata bir-reqqa l-kost-effettività probabbli tal-miżuri għall-mitigazzjoni tal-istorbju;

(d)

il-miżuri jingħażlu, b’kont meħud tal-interess pubbliku fil-qasam tat-trasport bl-ajru fir-rigward tal-prospetti ta’ żvilupp tal-ajruporti tagħhom, mingħajr detriment għas-sikurezza;

(e)

il-partijiet interessati jiġu kkonsultati b’mod trasparenti dwar l-azzjonijiet previsti;

(f)

jiġu adottati l-miżuri u tkun prevista notifika suffiċjenti;

(g)

jiġu implimentati l-miżuri; u

(h)

jkun stabbilit provvediment għar-riżoluzzjoni ta’ disputi.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta tittieħed azzjoni relatata mal-istorbju, tiġi kkunsidrata l-kombinazzjoni li ġejja tal-miżuri disponibbli, bil-ħsieb li jiddeterminaw l-aktar miżura jew kombinazzjoni ta’ miżuri kosteffettivi:

(a)

l-effett prevedibbli ta’ tnaqqis tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru mis-sors;

(b)

l-ippjanar u l-ġestjoni tal-użu tal-art;

(c)

proċeduri operattivi għat-tnaqqis tal-istorbju;

(d)

ma jiġux applikati restrizzjonijiet operattivi bħala l-ewwel miżura, iżda biss wara l-konsiderazzjoni tal-miżuri l-oħra tal-Approċċ Bilanċjat.

Il-miżuri disponibbli jistgħu, jekk ikun meħtieġ, jinkludu l-irtirar ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi. L-Istati Membri, jew il-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruporti, skont il-każ, jistgħu joffru inċentivi ekonomiċi sabiex iħeġġu lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru jużaw inġenji tal-ajru anqas storbjużi matul il-perjodu transizzjonali msemmi fil-punt 4 tal-Artikolu 2. Dawn l-inċentivi ekonomiċi għandhom ikunu konformi mar-regoli applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat.

4.   Il-miżuri jistgħu, fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat, jiġu differenzjati skont it-tip ta’ inġenji tal-ajru, il-prestazzjoni tal-istorbju mill-inġenji tal-ajru, l-użu tal-ajruport u l-faċilitajiet ta’ navigazzjoni tal-ajru, it-trajettorja tat-titjira u/jew l-iskeda taż-żmien koperta.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, restrizzjonijiet operattivi li jieħdu l-għamla tal-irtirar ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi minn operazzjonijiet tal-ajruporti ma għandhomx jaffettwaw inġenji tal-ajru subsoniċi ċivili li jikkonformaw, permezz taċ-ċertifikazzjoni oriġinali jew taċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, mal-istandard tal-istorbju stabbilit fil-Volum 1, Parti II, Kapitolu 4 tal-Anness 16 mal-Konvenzjoni ta’ Chicago.

6.   Il-miżuri jew kombinazzjoni ta’ miżuri meħuda skont dan ir-Regolament għal ajruport partikolari ma għandhomx ikunu aktar ristrettivi milli meħtieġ sabiex jinkisbu l-objettivi għat-tnaqqis tal-istorbju ambjentali stabbilit għal dak l-ajruport. Ir-restrizzjonijiet operattivi għandhom ikunu nondiskriminatorji, partikolarment abbażi ta’ nazzjonalità jew identità, u ma għandhomx ikunu arbitrarji.

Artikolu 6

Regoli dwar l-istima tal-istorbju

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li s-sitwazzjoni tal-istorbju fl-ajruporti li għalihom huma responsabbli tiġi stmata fuq bażi regolari, skont id-Direttiva 2002/49/KE u l-leġiżlazzjoni applikabbli f’kull Stat Membru. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu l-appoġġ tal-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 (7).

2.   Jekk l-istima msemmija fil-paragrafu 1 tindika li jistgħu jkunu meħtieġa miżuri operattivi ta’ restrizzjoni ġodda biex tiġi indirizzata problema rigward storbju f’ajruport, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li:

(a)

il-metodu, l-indikaturi u l-informazzjoni fl-Anness I jiġu applikati b’tali mod li jieħdu kont debitu tal-kontribut ta’ kull tip ta’ miżura skont l-Approċċ Bilanċjat, qabel jiġu introdotti r-restrizzjonijiet operattivi;

(b)

fil-livell adatt, tiġi stabbilita kooperazzjoni teknika bejn l-operaturi tal-ajruport, l-operaturi tal-inġenji tal-ajru u l-fornituri tas-servizz tan-navigazzjoni bl-ajru biex jiġu eżaminati miżuri għall-mitigazzjoni tal-istorbju. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll jiżguraw li jiġu kkonsultati r-residenti lokali, jew ir-rappreżentanti tagħhom, u l-awtoritajiet rilevanti lokali, u li tkun ipprovduta lilhom l-informazzjoni teknika dwar il-miżuri għall-mitigazzjoni tal-istorbju;

(c)

il-kosteffeċjenza ta’ kwalunkwe restrizzjoni operattiva ġdida tiġi vvalutata, f’konformità mal-Anness II. Emendi tekniċi minuri għal miżuri mingħajr implikazzjonijiet sostantivi fuq il-kapaċitajiet jew l-operat ma għandhomx jitqiesu bħala restrizzjonijiet operattivi ġodda;

(d)

il-proċess ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati, li jista’ jieħu s-sura ta’ proċess ta’ medjazzjoni, jiġi organizzat f’waqtu u b’mod sostantiv, filwaqt li jiżguraw il-frankezza u t-trasparenza fir-rigward tad-data u l-metodoloġija ta’ komputazzjoni. Il-partijiet interessati għandu jkollhom mill-inqas tliet xhur qabel l-adozzjoni tar-restrizzjonijiet operattivi ġodda biex jippreżentaw kummenti. Il-partijiet interessati għandhom mill-inqas jinkludu:

(i)

residenti lokali, li jgħixu fl-inħawi tal-ajruporti u jkunu affettwati mill-istorbju tat-traffiku tal-ajru, jew ir-rappreżentanti tagħhom, u l-awtoritajiet lokali rilevanti;

(ii)

rappreżentanti tan-negozji lokali bbażati fl-inħawi tal-ajruporti li l-attivitajiet tagħhom huma affettwati mit-traffiku tal-ajru u mill-operat tal-ajruport;

(iii)

operaturi rilevanti tal-ajruport;

(iv)

rappreżentanti ta’ dawk l-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jistgħu jkunu affettwati minn azzjonijiet; relatati mal-istorbju;

(v)

fornituri rilevanti ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru;

(vi)

il-Maniġer tan-Netwerk, kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 (8);

(vii)

fejn applikabbli, il-koordinatur tas-slots allokati.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom isegwu u jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tar-restrizzjonijiet operattivi u jieħdu azzjoni kif meħtieġ. Huma għandhom jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti tkun disponibbli mingħajr ħlas u li tkun faċilment aċċessibbli u fil-pront għar-residenti lokali li jgħixu fl-inħawi tal-ajruporti u għall-awtoritajiet lokali rilevanti.

4.   L-informazzjoni rilevanti tista’ tinkludi:

(a)

filwaqt li tkun rispettata l-liġi nazzjonali, informazzjoni dwar il-ksur allegat minħabba tibdiliet fi proċeduri tat-titjiriet, f’termini tal-impatt tagħhom u r-raġunijiet għaliex twettqu tali bidliet;

(b)

il-kriterji ġenerali applikati fit-tqassim u l-ġestjoni tat-traffiku f’kull ajruport, safejn dawk il-kriterji jista’ jkollhom impatt ambjentali jew impatt fuq l-istorbju; u

(c)

id-data miġbura mis-sistemi ta’ kejl tal-istorbju, jekk disponibbli.

Artikolu 7

Informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-istorbju

1.   Deċiżjonijiet dwar restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju għandhom ikunu bbażati fuq il-prestazzjoni tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru kif determinat mill-proċeduri ta’ ċertifikazzjoni mwettqa skont il-Volum 1 tal-Anness 16 mal-Konvenzjoni ta’ Chicago, is-sitt edizzjoni ta’ Marzu 2011.

2.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejja dwar l-istorbju fir-rigward tal-inġenji tal-ajru li huma jħaddmu f’ajruporti fl-Unjoni:

(a)

in-nazzjonalità tal-inġenju tal-ajru u l-marka tar-reġistrazzjoni;

(b)

id-dokumentazzjoni dwar l-istorbju tal-inġenju tal-ajru użat, flimkien mal-piż massimu assoċjat għat-take-off;

(c)

kwalunkwe modifika tal-inġenju tal-ajru li taffettwa l-prestazzjoni tal-istorbju tiegħu u li tkun iddikjarata fid-dokumentazzjoni dwar l-istorbju.

3.   Fuq talba tal-Aġenzija, dawk li għandhom ċertifikat tat-tip tal-inġenju tal-ajru jew ċertifikat tat-tip supplementari, maħruġ f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), u l-persuni ġuridiċi jew fiżiċi li joperaw inġenji tal-ajru li għalihom ma nħareġ l-ebda tip ta’ ċertifikat taħt dak ir-Regolament, għandhom jagħtu informazzjoni dwar l-istorbju u l-prestazzjoni mill-inġenji tal-ajru għal finijiet ta’ mudellar tal-istorbju. L-Aġenzija għandha tispeċifika d-data meħtieġa, kif ukoll il-ħin, forma u mod dwar l-għoti tagħha. L-Aġenzija għandha tivverifika l-informazzjoni dwar l-istorbju u l-prestazzjoni mill-inġenji tal-ajru li tkun irċeviet għal finijiet ta’ mudellar u għandha tagħmel disponibbli l-informazzjoni lil partijiet oħra għal finijiet ta’ mudellar tal-istorbju.

4.   Id-data msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun limitata għal dak li huwa strettament meħtieġ u għandha tkun ipprovduta mingħajr ħlas, f’forma elettronika u bl-użu tal-format speċifikat, fejn applikabbli.

5.   L-Aġenzija għandha tivverifika d-data dwar l-istorbju u l-prestazzjoni tal-inġenju tal-ajru għall-finijiet ta’ mudellar fir-rigward tal-kompiti tagħha mwettqa skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

6.   Id-data għandha tkun maħżuna f’bażi tad-data ċentrali u tkun għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, l-operaturi tal-inġenji tal-ajru, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-operaturi tal-ajruporti għal finijiet operattivi.

Artikolu 8

Regoli dwar l-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi

1.   Qabel ma tiġi introdotta restrizzjoni operattiva, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-partijiet interessati rilevanti l-introduzzjoni ta’ restrizzjoni operattiva sitt xhur qabel l-adozzjoni tagħha, u mill-anqas xahrejn qabel id-determinazzjoni tal-parametri ta’ koordinazzjoni tas-slot kif iddefinit fl-punt (m) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 (10) għall-ajruport ikkonċernat għall-perijodu tal-iskedar rilevanti.

2.   Konsegwentement għall-istima li ssir skont l-Artikolu 6, in-notifika għandha tkun akkumpanjata minn rapport bil-miktub skont ir-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 5 li jispjega r-raġunijiet għall-introduzzjoni ta’ restrizzjoni operattiva, l-objettiv ta’ tnaqqis tal-istorbju stabbilit għall-ajruport, il-miżuri li tqiesu biex jinkiseb dak l-objettiv, u l-evalwazzjoni tal-kost-effettività probabbli tad-diversi miżuri meqjusa, inkluż, fejn rilevanti, l-impatt transkonfinali tagħhom.

3.   Fuq it-talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva proprja, il-Kummissjoni tista’, fi żmien perijodu ta’ tliet xhur wara l-jum li fih tirċievi n-notifika skont il-paragrafu 1, terġa’ teżamina l-proċess għall-introduzzjoni ta’ restrizzjoni operattiva. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-introduzzjoni ta’ restrizzjoni operattiva relatata mal-istorbju ma ssegwix il-proċess stabbilit f’dan ir-Regolament, din tista’ tinnotifika lill-awtorità kompetenti rilevanti kif meħtieġ. L-awtorità kompetenti rilevanti għandha teżamina n-notifika tal-Kummissjoni u tinforma lill-Kummissjoni dwar l-intenzjonijiet tagħha qabel ma ddaħħal ir-restrizzjoni operattiva.

4.   Fejn ir-restrizzjoni operattiva tikkonċerna l-irtirar ta’ inġenju tal-ajru marġinalment konformi minn ajruport, ma għandhom jiġu permessi ebda servizzi addizzjonali ‘l fuq mill-għadd ta’ movimenti bl-inġenju tal-ajru marġinalment konformi fil-perijodu korrispondenti tas-sena preċedenti f’dak l-ajruport sitt xhur wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu dwar ir-rata annwali għat-tnaqqis tan-numru ta’ movimenti ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi tal-operaturi affettwati f’dak l-ajruport, b’kont debitu meħud tal-età tal-inġenju tal-ajru u il-kompożizzjoni tal-flotta totali. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(4), din ir-rata ma għandhiex tkun aktar minn 25 % tan-numru ta’ movimenti ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi għal kull operatur li jservi dak l-ajruport.

Artikolu 9

Pajjiżi li qed jiżviluppaw

1.   Sabiex tiġi evitata d-diffikultà ekonomika bla bżonn, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw l-inġenji tal-ajru marġinalment konformi reġistrati f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw minn restrizzjonijiet operattivi tal-istorbju, filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, dment li tali inġenji tal-ajru:

(a)

jingħataw ċertifikazzjoni dwar l-istorbju skont l-istandards speċifikati fil-Kapitolu 3, Volum 1 tal-Anness 16 mal-Konvenzjoni ta’ Chicago;

(b)

kiienu operati fl-Unjoni matul il-perijodu ta’ ħames snin qabel d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;

(c)

kienu fuq ir-reġistru tal-pajjiż li qed jiżviluppa konċernat f’dak il-perijodu ta’ ħames snin; u

(d)

jibqgħu jiġu operati minn persuna fiżika jew ġuridika stabbilita f’dak il-pajjiż.

2.   Fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni prevista fil-paragrafu 1, huwa għandu jinforma minnufih lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwarha.

Artikolu 10

Eżenzjoniji għal operazzjonijiet ta’ inġenji tal-ajru ta’ natura eċċezzjonali

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, fuq bażi ta’ każ b’każ, jawtorizzaw operazzjonijiet individwali f’ajruporti taħt ir-responsabbiltà tagħhom fir-rigward ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi li ma setgħux isiru b’mod ieħor abbażi ta’ dan ir-Regolament.

L-eżenzjoni għandha tkun limitata għal:

(a)

operazzjonijiet li huma ta’ natura tant eċċezzjonali li ma jkunx raġonevoli li ma tingħatalhomx eżenzjoni temporanja, inklużi t-titjiriet għal għajnuna umanitarja; jew

(b)

titjiriet li ma jiġġenerawx dħul għall-finijiet ta’ alterazzjonijiet, tiswija jew manutenzjoni.

Artikolu 11

Atti delegati

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 dwar:

(a)

aġġornamenti tekniċi tal-istandards ta’ ċertifikazzjoni tal-istorbju previsti fl-Artikolu 5(5) u l-punt (a) tal-Artikolu 9(1) u tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni prevista fl-Artikolu 7(1);

(b)

aġġornamenti tekniċi tal-metodoloġija u l-indikaturi stabbiliti fl-Anness I.

L-għan ta’ dawk l-aġġornamenti għandu jkun biex jittieħed kont tal-bidliet għar-regoli internazzjonali rilevanti, skont il-każ.

Artikolu 12

Eżerċizzju tad-delega

1.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-13 ta' Ġunju 2016. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija m’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13

Informazzjoni u reviżjoni

L-Istati Membri għandhom, meta mitluba, jippreżentaw informazzjoni dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-Kummissjoni.

Mhux aktar tard mill-14 ta’ Ġunju 2021, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn meħtieġ, minn proposti għar-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Restrizzjonijiet fuq l-operat eżistenti

Restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju li diġà kienu ddaħħlu qabel it-13 ta’ Ġunju 2016 għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm l-awtoritajiet kompetenti ma jiddeċidux li jirriveduhom f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 15

Tħassir

Id-Direttiva 2002/30/KE hija b’dan imħassra b’effett mit-13 ta’ Ġunju 2016.

Artikolu 16

Dispożizzjonijiet transizzjonali

Minkejja l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament, ir-restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju adottati wara t-13 ta’ Ġunju 2016 jistgħu jiġu adottati f’konformità mad-Direttiva 2002/30/KE fejn il-proċess ta’ konsultazzjoni qabel l-adozzjoni tagħhom kien għaddej f’dik id-data u dment li dawk ir-restrizzjonijiet jiġu adottati mhux aktar tard minn sena wara dik id-data.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta' Ġunju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 173.

(2)  ĠU C 277, 13.9.2012, p. 110.

(3)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-istadju tal-ewwel qari tal-24 ta’ Marzu 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Id-Direttiva 2002/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Marzu 2002 dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri għall-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet tal-istorbju fl-ajruporti tal-Komunità (ĠU L 85, 28.3.2002, p. 40).

(5)  Id-Direttiva 2006/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-regolament tal-operazzjoni tal-ajruplani koperta mill-Parti II, il-Kapitolu 3, il-Volum 1 tal-Anness 16 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, it-tieni edizzjoni (1988) (ĠU L 374, 27.12.2006, p. 1).

(6)  Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali (ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 tad-29 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (ĠU L 201, 3.8.2010, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 tas-7 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010 (ĠU L 185, 15.7.2011, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1).

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta’ Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità (ĠU L 14, 22.1.1993, p. 1).


ANNESS I

STIMA TAS-SITWAZZJONI TAL-ISTORBJU F’AJRUPORT

Metodoloġija:

L-awtoritajiet kompetenti ser jiżguraw l-użu ta’ metodi ta’ stima tal-istorbju li ġew żviluppati skont id-Dok. 29 tar-Rapport tal-Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili intitolat “Il-Metodu Standard ta’ Komputazzjoni ta’ Profili tal-Istorbju madwar l-Ajruporti Ċivili”, it-Tielet Edizzjoni.

Indikaturi:

1.

L-impatt tal-istorbju tat-traffiku tal-ajru ser jiġi deskritti, mill-anqas, f’termini tal-indikaturi tal-istorbju Lden u Lnight li huma ddefiniti u kkalkulati skont l-Anness I tad-Direttiva 2002/49/KE.

2.

Jistgħu jintużaw indikaturi addizzjonali tal-istorbju li għandhom bażi oġġettiva.

Informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-istorbju:

1.   Inventarju attwali

1.1.

Deskrizzjoni tal-ajruport, inkluża l-informazzjoni dwar id-daqs tiegħu, il-lok, l-inħawi madwaru, il-volum tat-traffiku tal-ajru u l-kompożizzjoni tiegħu.

1.2.

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe objettiv ambjentali għall-ajruport u l-kuntest nazzjonali. Din ser tinkludi deskrizzjoni tal-objettivi għat-tnaqqis tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru għall-ajruport.

1.3.

Id-dettalji tal-profili tal-istorbju għas-snin preċedenti rilevanti - inkluża valutazzjoni tan-numru ta’ nies affettwati mill-istorbju tal-inġenji tal-ajru„ imwettqa f’konformità mal-Anness II tad-Direttiva 2002/49/KE.

1.4.

Deskrizzjoni tal-miżuri eżistenti u ppjanati biex jiġi ġestit l-istorbju tal-inġenji tal-ajru li diġà ġew implimentati fil-qafas tal-Approċċ Bilanċjat u l-impatt fuq, u l-kontribut tagħhom fir-rigward ta’, is-sitwazzjoni tal-istorbju, b’riferiment għal:

1.4.1.

Għat-tnaqqis mis-sors:

(a)

informazzjoni dwar il-flotta attwali tal-inġenji tal-ajru u kwalunkwe titjib teknoloġiku mistenni;

(b)

pjani speċifiċi ta’ mmodernizzar tal-flotta.

1.4.2.

Għall-ippjanar u l-ġestjoni tal-użu tal-art:

(a)

strumenti ta’ ppjanar fis-seħħ, bħal ippjanar komprensiv jew it-tqassim f’zoni tal-istorbju;

(b)

miżuri ta’ mitigazzjoni fis-seħħ, bħal kodiċijiet ta’ bini, programmi ta’ iżolament tal-istorbju jew miżuri biex jitnaqqsu ż-żoni ta’ użu ta’ art sensittiv;

(c)

proċess ta’ konsultazzjoni fir-rigward tal-miżuri tal-użu tal-art;

(d)

monitoraġġ tal-użu invażiv.

1.4.3.

Għal miżuri operattivi għat-tnaqqis tal-istorbju, sa fejn dawk il-miżuri ma jirrestrinġux il-kapaċità ta’ ajruport:

(a)

użu ta’ runways preferenzjali;

(b)

użu ta’ rotot preferenzjali tal-istorbju;

(c)

użu ta’ proċeduri għat-tnaqqis tal-istorbju waqt it-take-off u l-avviċinament;

(d)

indikazzjoni sa fejn dawk il-miżuri jkunu regolati skont indikaturi ambjentali, kif imsemmi fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 691/2010.

1.4.4.

Għal restrizzjonijiet operattivi:

(a)

użu ta’ restrizzjonijiet globali, bħal limitu fuq il-movimenti jew kwoti tal-istorbju;

(b)

użu ta’ restrizzjonijiet speċifiċi għall-inġenji tal-ajru, bħall-irtirar ta’ inġenji tal-ajru marġinalment konformi;

(c)

użu ta’ restrizzjonijiet parzjali, fejn issir distinzjoni bejn miżuri matul il-jum u dawk matul il-lejl.

1.4.5.

L-istrumenti finanzjarji fis-seħħ, bħal imposti tal-ajruport relatati mal-istorbju.

2.   Previżjoni mingħajr miżuri ġodda

2.1.

Deskrizzjonijiet tal-iżviluppi fl-ajruporti, jekk ikun hemm, li diġà ġew approvati u ppjanat li jitwettqu, pereżempju, żieda fil-kapaċità, espansjoni tar-runways u/jew tat-terminals, previżjonijiet tal-inżul u tat-tluq, it-taħlita futura tat-traffiku pproġettata u t-tkabbir stmat u studju dettaljat dwar l-impatt tal-istorbju fuq iż-żona tal-madwar ikkaġunat mill-espansjoni tal-kapaċità, tar-runways jew tat-terminals, u mill-modifika tar-rotot tal-inżul u tat-tluq.

2.2.

Fil-każ tal-estensjoni tal-kapaċità tal-ajruporti, il-benefiċċji li jirriżultaw jekk dik il-kapaċità addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni fi ħdan in-netwerk usa’ tal-avjazzjoni u r-reġjun.

2.3.

Deskrizzjoni tal-effett fuq il-klima tal-istorbju mingħajr miżuri ulterjuri, u ta’ dawk il-miżuri diġà ppjanati għat-titjib tal-impatt tal-istorbju matul l-istess perijodu.

2.4.

Profili tal-istorbju mbassra - inkluża stima tal-għadd ta’ nies li x’ aktarx ikunu affettwati mill-istorbju tal-inġenji tal-ajru - li jagħmlu distinzjoni bejn iż-żoni residenzjali stabbiliti, iż-żoni residenzjali li jkunu għadhom kemm inbnew jew ġew ippjanati, u ż-żoni residenzjali futuri ppjanati li diġà ngħataw l-awtorizzazzjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti.

2.5.

Evalwazzjoni tal-konsegwenzi u l-ispejjeż possibbli talli ma titteħidx azzjoni sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ żieda fl-istorbju, jekk tkun mistennija sseħħ.

3.   Valutazzjoni ta’ miżuri addizzjonali

3.1.

Deskrizzjoni tal-miżuri addizjonali disponibbli u indikazzjoni tar-raġunijiet ewlenin għall-għażla tagħhom. Deskrizzjoni ta’ dawk il-miżuri magħżula għal aktar analiżi u informazzjoni dwar l-eżitu tal-analiżi tal-kost-effettività, b’mod partikolari l-ispiża għall-introduzzjoni ta’ dawk il-miżuri; in-numru ta’ persuni li mistennija jibbenifikaw u l-iskeda ta’ żmien; u klassifikar tal-effettività ġenerali ta’ miżuri partikolari.

3.2.

Ħarsa ġenerali lejn l-effetti ambjentali u kompetittivi possibli tal-miżuri proposti fuq ajruporti oħra, operaturi u partijiet interessati oħra.

3.3.

Raġunijiet għall-għażla tal-alternattiva preferuta.

3.4.

Sommarju mhux tekniku.


ANNESS II

Valutazzjoni tal-kost-effettività ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju

Il-kost-effettività tar-restrizzjonijiet operattivi previsti relatati mal-istorbju ser tiġi vvalutati b’kont debitu tal-elementi li ġejjin, sa fejn hu possibbli, f’termini kwantifikabbli:

(1)

il-benefiċċju antiċipat marbut mal-istorbju tal-miżuri previsti, issa u fil-futur;

(2)

is-sikurezza tal-operazzjonijiet tal-avjazzjoni, inkluż ir-riskji għal partijiet terzi;

(3)

il-kapaċità tal-ajruport;

(4)

kwalunkwe effett fuq in-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jieħdu kont debitu tal-fatturi li ġejjin:

(1)

is-saħħa u s-sikurezza tar-residenti lokali li jgħixu fl-inħawi tal-ajruport;

(2)

is-sostenibbiltà ambjentali, inkluż interdipendenzi bejn l-istorbju u l-emissjonijiet;

(3)

kwalunkwe effett dirett, indirett jew katalittiku fuq l-impjiegi u ekonomiċi.


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 2002/49/KE

Il-Kummissjoni qed tiddiskuti mal-Istati Membri l-Anness II għad-Direttiva 2002/49/KE (metodi ta' kalkolu tal-istorbju) bil-ħsieb li jiġi adottat fix-xhur li ġejjin.

Abbażi tax-xogħol li qed twettaq id-WHO attwalment dwar il-metodoloġija għall-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-saħħa tal-impatt tal-istorbju, il-Kummissjoni biħsiebha tirrevedi l-Anness III għad-Direttiva 2002/49/KE (stima tal-impatt fuq is-saħħa, kurvi ta' doża-rispons).


12.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/79


REGOLAMENT (UE) Nru 599/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ April 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 (2) jesiġi li l-oġġetti b’użu doppju jkunu suġġetti għal kontroll effettiv meta jkunu esportati jew fi transitu mill-Unjoni, jew jitwasslu lejn pajjiż terz bħala riżultat tas-servizzi ta’ senserija pprovduti minn sensar residenti jew stabbilit fl-Unjoni.

(2)

Sabiex l-Istati Membri u l-Unjoni jkunu jistgħu jikkonformaw mal-impenji internazzjonali tagħhom, l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jistabbilixxi l-lista komuni ta’ oġġetti b’użu doppju li jsirulhom kontrolli fl-Unjoni. Id-deċiżjonijiet dwar l-oġġetti jittieħdu fi ħdan il-qafas tal-Grupp Awstralja, is-Sistema ta’ Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili, il-Grupp ta’ Fornituri Nukleari, l-Arranġament ta’ Wassenaar u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 jipprovdi biex il-lista ta’ oġġetti b’użu doppju fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament tiġi aġġornata b’konformità mal-obbligi u l-impenji rilevanti, u kull modifika tagħhom, li l-Istati Membri aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali ta’ nonproliferazzjoni u l-arranġamenti għall-kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti.

(4)

Il-lista ta’ oġġetti b’użu doppju fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 teħtieġ li tiġi aġġornata regolarment sabiex tiżgura l-konformità sħiħa mal-obbligi tas-sigurtà internazzjonali, biex tiggarantixxi t-trasparenza, u żżomm il-kompetittività tal-esportaturi. Id-dewmien fir-rigward tal-aġġornament ta’ dik il-lista ta’ oġġetti b’użu doppju jista’ jkollu effetti negattivi fuq is-sigurtà u fuq l-isforzi internazzjonali ta’ nonproliferazzjoni, kif ukoll fuq il-prestazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi mill-esportaturi fl-Unjoni. Fl-istess ħin, in-natura teknika tal-emendi u l-fatt li dawk l-emendi għandhom ikunu konformi mad-deċiżjonijiet meħuda fir-reġimi internazzjonali għall-kontroll tal-esportazzjoni jfissru li għandha tiġi użata proċedura aċċellerata biex jiddaħħlu fis-seħħ fl-Unjoni l-aġġornamenti meħtieġa.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 jintroduċi l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni bħala wieħed minn erba’ tipi ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni disponibbli taħt dak ir-Regolament. L-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni jippermettu lill-esportaturi stabbiliti fl-Unjoni li jesportaw ċerti oġġetti speċifiċi lejn ċerti destinazzjonijiet speċifiċi skont il-kundizzjonijiet ta’ dawk l-awtorizzazzjonijiet.

(6)

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jistabbilixxi l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni li huma attwalment fis-seħħ fl-Unjoni. Minħabba n-natura ta’ dawn l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, jista’ jkun hemm bżonn li ċerti destinazzjonijiet jitneħħew mill-ambitu ta’ dawk l-awtorizzazzjonijiet, b’mod partikolari jekk ċirkostanzi li jinbidlu juru li t-tranżazzjonijiet tal-esportazzjoni ffaċilitati ma għandhomx jibqgħu jiġu awtorizzati skont Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni għal destinazzjoni partikolari. Tali tneħħija ta’ destinazzjoni mill-kamp tal-applikazzjoni ta’ Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni ma għandhiex tipprekludi esportatur milli japplika għal tip ieħor ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

(7)

Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm aġġornamenti regolari u f’waqthom tal-lista komuni ta’ oġġetti b’użu doppju f’konformità mal-obbligi u l-impenji meħuda mill-Istati Membri fi ħdan ir-reġimi internazzjonali għall-kontroll tal-esportazzjoni, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 fil-kamp tal-applikazzjoni tal-Artikolu 15 ta’ dak ir-Regolament. Huwa ferm importanti li l-Kummissjoni, matul ix-xogħol ta’ preparazzjoni tagħha, tikkonsulta b’mod xieraq, anke fil-livell tal-esperti.

(8)

Sabiex ikun hemm rispons mgħaġġel min-naħa tal-Unjoni għaċ-ċirkostanzi li jinbidlu fir-rigward tal-evalwazzjoni tas-sensittività tal-esportazzjonijiet taħt l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 fir-rigward tat-tneħħija ta’ destinazzjonijiet mill-kamp tal-applikazzjoni tal-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni. Minħabba li dawn il-modifiki għandhom isiru biss bħala reazzjoni għal żieda fil-valutazzjoni tar-riskju tal-esportazzjonijiet rilevanti u li l-użu kontinwu tal-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni għal dawk l-esportazzjonijiet jista’ jkollu effett negattiv imminenti fuq is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-Kummissjoni tista’ tuża proċedura ta’ urġenza.

(9)

Il-Kummissjoni, fil-preparazzjoni u t-tfassil tal-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(10)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 9(1), jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin:

“Bil-għan li jiġi żgurat li transazzjonijiet b’riskju baxx biss ikunu koperti mill-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni inklużi fl-Annessi IIa sa IIf, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a biex tneħħi destinazzjonijiet mill-kamp tal-applikazzjoni ta’ dawk l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, jekk tali destinazzjonijiet isiru soġġetti għal embargo tal-armi kif imsemmi fl-Artikolu 4(2).

Fejn, f’każijiet ta’ tali embargo tal-armi, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jeħtieġu t-tneħħija ta’ destinazzjonijiet partikolari mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, il-proċedura prevista fl-Artikolu 23b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(2)

fl-Artikolu 15, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a fir-rigward tal-aġġornament tal-lista ta’ oġġetti b’użu doppju stabbilita fl-Anness I. L-aġġornament tal-Anness I għandu jsir fil-kamp ta’ applikazzjoni stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Fejn l-aġġornament tal-Anness I jikkonċerna oġġetti b’użu doppju li jkunu elenkati wkoll fl-Annessi IIa sa IIg jew IV, dawk l-Annessi għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.”;

(3)

jiżdiedu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 23a

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmijin fl-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-2 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) u fl-Artikolu 15(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tavża b’dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu, it-tnejn li huma, infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġġedded b’xahrejn oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 23b

1.   L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tiġi espressal-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.   Jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23a(5). F’tali każ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att bla dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 (ĠU C 68E, 7.3.2014, p. 112) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tat-3 ta’ Marzu 2014 (ĠU C 100, 4.4.2014, p. 6). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropewtat-3 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1).


Dikjarazzjoni Konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-analiżi tas-sistema ta’ kontroll tal-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jirrikonoxxu l-importanza li jittejbu b’mod kontinwu l-effikaċja u l-koerenza tar-reġim strateġiku ta’ kontroll tal-esportazzjoni tal-UE, li jiżgura livell għoli ta’ sigurtà u trasparenza adegwata mingħajr ma jfixkel il-kompetittività u l-kummerċ leġittimu f’oġġetti b’użu doppju.

It-tliet istituzzjonijiet iqisu li l-modernizzazzjoni u l-konverġenza ulterjuri tas-sistema huma meħtieġa sabiex din tlaħħaq ma’ theddidiet ġodda u bidliet teknoloġiċi rapidi, sabiex jitnaqqsu d-distorsjonijiet, jinħoloq suq komuni ġenwin għal oġġetti b’użu doppju (kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni uniformi għall-esportaturi) u tkompli tkun mudell ta’ kontroll tal-esportazzjoni għal pajjiżi terzi.

Għal dan il-għan, huwa essenzjali li l-proċess tal-aġġornament tal-listi ta’ kontroll jiġi simplifikat (Annessi għar-Regolament); jissaħħu l-valutazzjoni tar-riskju u l-iskambju ta’ informazzjoni, jiġu żviluppati standards industrijali mtejba, u jitnaqqsu d-disparitajiet fl-implimentazzjoni.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jirrikonoxxu l-kwistjonijiet fir-rigward tal-esportazzjoni ta’ ċerta informazzjoni u teknoloġiji tal-komunikazzjoni (ICT) li jistgħu jintużaw f’konnessjoni mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll biex idgħajfu s-sigurtà tal-UE, b’mod partikolari għat-teknoloġiji użati għas-sorveljanza tal-massa, il-monitoraġġ, l-insegwiment, l-intraċċar u l-iċċensurar, kif ukoll għal-vulnerabbilitajiet tas-software.

Inbdew konsultazzjonijiet tekniċi f’dan ir-rigward, inklużi fil-qafas taż-Żjara bejn il-Pari tal-UE dwar l-Użu Doppju, il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Użu Doppju, u r-reġimi ta’ kontroll tal-esportazzjoni, u tkompla t-teħid ta’ azzjonijiet biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet ta’ urġenza permezz ta’ sanzjonijiet (skont l-Artikolu 215 TFUE), jew ta’ miżuri nazzjonali. Ser jiżdiedu l-isforzi biex jiġu promossi l-ftehimiet multilaterali fil-kuntest tar-reġimi ta’ kontroll tal-esportazzjoni, u ser jiġu esplorati għażliet biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni fil-kuntest tal-analiżi li għadhom għaddejjin tal-politika tal-UE dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-użu doppju, u t-tħejjija ta’ Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. F’dan il-kuntest it-tliet istituzzjonijiet ħadu nota tal-ftehim tal-4 ta’ Diċembru 2013 mill-Istati Parteċipanti tal-Arranġament Wassenaar biex jadottaw kontrolli fuq għodod kumplessi ta’ sorveljanza li jippermettu l-aċċess mhux awtorizzat għas-sistemi tal-kompjuters, u fuq sistemi ta’ sorveljanza tal-IP-netwerks.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni impenjaw ruħhom ukoll li jiżviluppaw aktar il-mekkaniżmu eżistenti “catch-all” għall-oġġetti ta’ użu doppju li mhumiex fl-Anness I għar-Regolament, sabiex ikomplu jsaħħu s-sistema ta’ kontroll tal-esportazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fis-suq uniku Ewropew.


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar atti delegati

Fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tfakkar l-impenn li għamlet fil-paragrafu 15 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi lill-Parlament l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha dwar il-laqgħat tagħha mal-esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma tagħha fir-rigward tat-tħejjija ta’ atti delegati.


Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-aġġornament tar-Regolament

Sabiex tiżgura approċċ Ewropew aktar integrat, effiċjenti u koerenti għall-moviment (l-esportazzjoni, it-trasferimenti, is-senserija u t-transitu) ta’ oġġetti strateġiċi, il-Kummissjoni ser tipproponi proposta ġdida għall-aġġornament tar-Regolament kemm jista’ jkun malajr.


12.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/84


REGOLAMENT (UE) Nru 600/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-kriżi finanzjarja esponiet dgħjufijiet fit-trasparenza tas-swieq finanzjarji. It-tisħiħ tat-trasparenza huwa wieħed mill-prinċipji kondiviżi għat-tisħiħ tas-sistema finanzjarja kif ikkonfermat bl-istqarrija tal-Mexxejja tal-G20 f’Londra fit-2 ta’ April 2009. Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza u jitjieb il-funzjonament tas-suq intern għall-istrumenti finanzjarji, għandu jiġi implimentat qafas ġdid li jistabbilixxi rekwiżiti uniformi għat-trasparenza tat-tranżazzjonijiet fis-swieq għall-istrumenti finanzjarji. Il-qafas għandu jistabbilixxi regoli komprensivi għal firxa wiesgħa ta’ strumenti finanzjarji. Għandu jikkumplimenta r-rekwiżiti għat-trasparenza tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet fir-rigward tal-ishma stabbiliti fid-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(2)

Il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-Superviżjoni Finanzjarja fl-UE ppresedut minn Jacques de Larosière stieden lill-Unjoni sabiex tiżviluppa sett aktar armonizzat ta’ regolamenti finanzjarji. Fil-kuntest tal-arkitettura tas-superviżjoni Ewropea tal-ġejjieni, il-Kunsill Ewropew tat-18 u d-19 ta’ Ġunju 2009 enfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita ġabra Ewropea waħda tar-regoli applikabbli għall-istitzzjonijiet finanzjarji kollha fis-suq intern.

(3)

Konsegwentement, il-leġiżlazzjoni l-ġdida għandha tikkonsisti f’żewġ strumenti legali differenti, Direttiva u dan ir-Regolament. Flimkien, iż-żewġ strumenti legali għandhom jifformaw il-qafas legali li jikkontrolla r-rekwiżiti applikabbli għad-ditti tal-investiment, is-swieq regolati u l-fornituri tas-servizzi ta’ rapportar tad-dejta. Għaldaqstant dan ir-Regolament għandu jinqara flimkien mad-Direttiva. Il-ħtieġa li tiġi stabbilita ġabra waħda ta’ regoli għall-istituzzjonijiet kollha fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti u li jiġi evitat il-potenzjal tal-arbitraġġ regolatorju kif ukoll li tiġi pprovduta aktar ċertezza legali u anqas kumplessità regolatorja għall-parteċipanti tas-suq tiġġustifika l-użu ta’ bażi legali li tippermetti għall-ħolqien ta’ Regolament. Sabiex jitneħħew l-ostakli li fadal għan-negozju u d-distorzjonijiet sinifikanti fil-kompetizzjoni li jirrizultaw mid-diverġenzi bejn il-liġijiet nazzjonali u jiġi prevenut kwalunkwe ostaklu ulterjuri probabbli għan-negozju u distorzjonijiet sinifikanti fil-kompetizzjoni milli jinħolqu, huwa meħtieġ li jiġi adottat Regolament li jistabbilixxi regoli uniformi applikabbli fl-Istati Membri kollha. Dan l-att applikabbli direttament jimmira biex jikkontribwixxi b’mod effettiv lejn il-funzjonament bla intoppi tas-suq intern u għandu, konsegwentament, ikun ibbażat fuq l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif interpretat skont il-ġurisprudenza konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(4)

Id-Direttiva 2004/39/KE tistabbilixxi regoli sabiex in-negozjar fl-ishma ammessi għan-negozjar isir f’suq regolat qabel in-negozjar u wara n-negozjar ikun trasparenti u għar-rapportar lill-awtoritajiet kompetenti ta’ tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar f’suq regolat; Id-Direttiva teħtieġ tiġi riformulata sabiex tirrefletti kif xieraq l-iżviluppi fis-swieq finanzjarji u sabiex tindirizza d-dgħjufijiet u tagħlaq il-lakuni li kienu fost l-oħrajn esposti matul il-kriżi tas-suq finanzjarju.

(5)

Id-dispożizzjonijiet fir-rigward tar-rekwiżiti tan-negozjar u tat-trasparenza regolatorja jeħtieġ li jieħdu l-forma ta’ liġi applikabbli direttament applikata għad-ditti tal-investiment kollha li għandhom isegwu regoli uniformi fis-swieq kollha tal-Unjoni, sabiex ikun hemm applikazzjoni uniformi ta’ qafas regolatorju wieħed, sabiex isaħħu l-fiduċja fit-trasparenza tas-swieq madwar l-Unjoni, biex inaqqsu l-kumplessità regolatorja u l-ispejjeż tal-konformità tad-ditti ta’ investiment, speċjalment għall-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw fuq bażi transkonfinali, u biex jikkontribwixxu għat-tneħħija tad-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. L-adozzjoni ta’ regolament li jiżgura applikabbiltà diretta hija l-aktar adattata biex tilħaq dawk l-għanijiet regolatorji u tiżgura kundizzjonijiet uniformi billi tipprevjeni rekwiżiti nazzjonali diverġenti bħala konsegwenza ta’ traspożizzjoni ta’ direttiva.

(6)

Importanti li jiġi żgurat li l-kummerċ fi strumenti finanzjarji kemm jista’ jkun iseħħ f’postijiet organizzati u li dawn il-postijiet kollha jkunu regolati b’mod xieraq. Skont id-Direttiva 2004/39/KE, ġew żviluppati xi sistemi tan-negozjar li ma nqabdux b’mod adegwat mir-reġim regolatorju. Kwalunkwe sistema tan-negozjar, bħalma huma entitajiet magħrufa attwalment bħala broker crossing networks, għandha, fil-futur, tkun regolata b’mod xieraq u tkun awtorizzata skont wieħed mit-tipi ta’ postijiet tan-negozjar multilaterali jew bħala internalizzatur sistematiku skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament u fid-Direttiva 2014/65/UE (5).

(7)

Id-definizzjonijiet ta’ suq regolat u ta’ faċilità ta’ kummerċ multilaterali (MTF) għandhom jiġu kkjarifikati u għandhom jibqgħu allenjati ma’ xulxin mill-qrib biex jirriflettu l-fatt li jirrappreżentaw effettivament l-istess funzjonalità organizzata ta’ negozjar. Id-definizzjonijiet għandhom jeskludu sistemi bilaterali fejn ditta tal-investiment tidħol għal kull biċċa negozju f’isimha stess, anki bħala kontraparti bla riskju interposta bejn il-bejjiegħ u x-xerrej. Is-swieq regolati u l-MTFs m’għandhomx jitħallew jeżegwixxu l-ordnijiet tal-klijenti b’kapital proprjetarju. It-terminu ‘sistema’ jinkludi dawk is-swieq kollha li huma magħmula minn sett ta’ regoli u pjattaforma tan-negozjar kif ukoll dawk li jiffunzjonaw biss abbażi ta’ sett ta’ regoli. Swieq regolati u MTFs mhumiex obbligati joperaw sistema ‘teknika’ għal ordinijiet li jaqblu u għandhom ikunu jistgħu joperaw protokolli oħrajn ta’ negozju, inklużi sistemi fejn l-utenti jkunu jistgħu jinnegozjaw kontra kwotazzjonijiet li jitolbu mingħand fornituri multipli. Suq li huwa magħmul biss minn sett ta’ regoli li jirregolaw aspetti relatati mas-sħubija, ammissjoni ta’ strumenti għan-negozjar, negozjar bejn il-membri, rappurtar u fejn applikabbli obbligi ta’ trasparenza huwa suq regolat jew MTF skont it-tifsira ta’ dan ir-Regolament u tranżazzjonijiet li jsiru skont dawn ir-regoli jitqiesu li saru skont is-sistemi ta’ suq regolat jew MTF. It-terminu ‘interessi ta’ xiri u bejgħ’ għandu jinftiehem f’sens wiesa’ u jinkludi ordnijiet, kwotazzjonijiet u indikazzjonijiet ta’ interess.

Wieħed mir-rekwiżiti importanti jikkonċerna l-obbligu li l-interessi jinġiebu flimkien fis-sistema permezz ta’ regoli nondiskriminatorji stipulati mill-operatur tas-sistema. Dak ir-rekwiżit ifisser li jinġiebu flimkien skont ir-regoli tas-sistema jew permezz tal-protokolli jew il-proċeduri operazzjonali interni tas-sistema, fosthom proċeduri integrati f’softwer tal-kompjuter). It-terminu ‘regoli nondiskriminatorji’ ifisser regoli li ma jħallu l-ebda diskrezzjoni lis-suq regolat jew lill-operatur tas-suq jew lil ditta tal-investiment li topera MTF dwar kif l-interessi jistgħu jinteraġixxu. Id-definizzjonijiet jeħtieġu li l-interessi jinġiebu flimkien b’mod li jwasslu għal kuntratt, biex b’hekk l-eżekuzzjoni sseħħ skont ir-regoli tas-sistema jew permezz tal-protokolli jew il-proċeduri operazzjonali interni tas-sistema.

(8)

Sabiex is-swieq finanzjarji tal-Unjoni jsiru aktar trasparenti u effiċjenti u biex il-kundizzjonijiet bejn id-diversi ċentri li joffru servizzi ta’ negozjar multilaterali jsiru ekwi huwa neċessarju li tkun introdotta kategorija ġdida ta’ post tan-negozjar ta’ faċilità organizzata tan-negozjar (organised trading facility - OTF) għal bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati u li jiġi żgurat li tkun regolata b’mod xieraq u tkun tapplika regoli nondiskriminatorji fir-rigward tal-aċċess għall-faċilità. Dik il-kategorija ġdida tkun iddefinita b’mod wiesa’ ħalli issa u fil-futur tkun tista’ tkopri t-tipi kollha ta’ eżekuzzjonijiet organizzati u arranġamenti ta’ negozjar li ma jikkorrispondux għall-funzjonalitajiet jew l-ispeċifikazzjonijiet regolatorji taċ-ċentri eżistenti. Konsegwentament jeħtieġ li jiġu applikati rekwiżiti organizzazzjonali xierqa u regoli trasparenti li jsostnu l-iskoperta effiċjenti tal-prezzijiet. Il-kategorija l-ġdida tinkludi sistemi eleġibbli għan-negozjar ta’ derivati eleġibbli għall-ikklerjar u likwidi biżżejjed.

Ma għandhiex tinkludi faċilitajiet fejn ma tkunx qed isseħħ eżekuzzjoni jew arranġament ġenwin ta’ negozju, bħal bords tal-avviżi użati għar-reklamar ta’ interessi ta’ xiri jew bejgħ, entitajiet oħra li jaggregaw jew jippuljaw interessi potenzjali ta’ xiri jew bejgħ, servizzi elettroniċi ta’ konferma wara n-negozjar, jew kompressjoni tal-portafoll, li tnaqqas ir-riskji mhux tas-suq f’portafolli tad-derivati eżistenti mingħajr ma jinbidel ir-riskju tas-suq tal-portafolli.Il-kompressjoni tal-portafoll tista’ tiġi pprovduta minn firxa ta’ ditti li fil-fatt mhumiex regolati b’dan ir-Regolament jew bid-Direttiva 2014/65/UE, bħal kontropartijiet ċentrali (CCPs), repożitorji kummerċjali kif ukoll minn ditti tal-investiment jew operaturi tas-suq. Huwa xieraq li jiġi ċċarat li meta ditti tal-investiment u operaturi tas-suq jagħmlu kompressjoni tal-portafoll, ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u tad-Direttiva 2014/65/UE mhumiex applikabbli fir-rigward tal-kompressjoni tal-portafoll. Peress li d-depożiti tat-titoli ċentrali (CSDs) se jkunu soġġetti għall-istess rekwiżiti bħad-ditti tal-investiment meta jipprovdu ċerti servizzi ta’ investiment jew meta jwettqu ċerti attivitajiet ta’ investiment, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u tad-Direttiva 2014/65/UE ma għandhomx ikunu applikabbli għal ditti li mhumiex regolati minnhom meta ssir kompressjoni tal-portafoll.

(9)

Dik il-kategorija ġdida ta’ OTF ser tikkumplimenta t-tipi eżistenti ta’ ċentri tan-negozjar. Filwaqt li swieq regolati u l-MTFs għandhom regoli nondiskriminatorja għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjonijiet, l-operatur ta’ OTF għandu jwettaq eżekuzzjoni ta’ ordni fuq bażi diskrezzjonali b’suġġett, fejn applikabbli għar-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozju u l-obbligi tal-aqwa eżekuzzjoni. Konsegwentament, ir-regoli tal-kondotta tan-negozju, l-aħjar eżekuzzjoni u l-maniġġ tal-ordnijiet tal-klijenti għandhom japplikaw għat-tranżazzjonijiet imwettqa f’OTF operata minn ditta tal-investiment jew operatur tas-suq. Barra minn hekk, kwalunkwe operatur tas-suq awtorizzat biex jopera OTF għandu jikkonforma mal-Kapitolu 1 tad-Direttiva 2014/65/UE rigward il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-awtorizzazzjoni tad-ditti tal-investiment. Id-ditta tal-investiment jew l-operatur tas-suq li joperaw OTF għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw diskrezzjoni f’żewġ livelli differenti: l-ewwel meta jiddeċiedu li jagħmlu ordni fuq OTF jew li terġa’ tirtiraha u t-tieni meta jiddeċiedu li ma jqabblux ordni speċifika mal-ordnijiet disponibbli fis-sistema f’mument speċifiku, sakemm dak ikun konformi mal-istruzzjonijiet speċifiċi mressqa mill-klijenti u mal-obbligi tal-aqwa eżekuzzjoni.

Għas-sistema li tqabbel l-ordnijiet tal-klijenti l-operatur jista’ jiddeċiedi jekk, meta u kemm minn żewġ ordnijiet jew aktar jixtieq li jqabbel fis-sistema. B’konformità mal-Artikolu 20(1), (2), (4) u (5) tad-Direttiva 2014/65/UE u mingħajr preġudizzjoni għall-Artikolu 20(3) tad-Direttiva 2014/65/UE, id-ditta għandha tkun tista’ tiffaċilita n-negozjati bejn il-klijenti sabiex iġġib flimkien żewġ interessi kummerċjali potenzjalment kompatibbli jew iżjed fi tranżazzjoni. Fiż-żewġ livelli ta’ diskrezzjoni l-operatur tal-OTF għandu jħares l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 18 u 27 tad-Direttiva 2014/65/UE. L-operatur tas-suq jew id-ditta tal-investiment li joperaw OTF għandhom ikunu ċari mal-utenti tal-post dwar kif se jeżerċitaw id-diskrezzjoni. Minħabba li OTF tikkostitwixxi pjattaforma ġenwina tan-negozjar, l-operatur tal-pjattaforma għandu jkun newtrali. Għalhekk, id-ditta tal-investiment jew l-operatur tas-suq li joperaw l-OTF għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti fir-rigward tal-eżekuzzjoni nondiskriminatorja u la d-ditta tal-investiment jew l-operatur tas-suq li joperaw l-OTF u lanqas xi entità li tkun parti mill-istess grupp u/jew persuna ġuridika bħad-ditta tal-investiment jew l-operatur tas-suq ma għandhom jitħallew jeżekwixxu ordnijiet ta’ klijenti f’OTF bil-kapital proprjetarju tagħhom stess.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-eżekuzzjoni ta’ordi waħda jew iżjed ta’ klijent f’bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati li ma jkunux ġew iddikjarati, b’suġġett għall-obbligu tal-ikklerjar b’konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), operatur tal-OTF jitħalla juża negozjar “matched principal” fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2014/65/UE sakemm il-klijent ikun ta l-kunsens tiegħu għal dan il-proċess. B’rabta mal-istrumenti ta’ dejn sovran li fir-rigward tagħhom ma hemm l-ebda suqlikwidu, ditta tal-investiment jew operatur tas-suq li joperaw OTF għandhom ikunu jistgħu jidħlu f’negozjati f’isimhom stess għajr negozjar “matched principal”. Meta jintuża n-negozjar “matched principal” għandu jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta’ trasparenza qabel u wara n-negozju kif ukoll mal-obbligi tal-aqwa eżekuzzjoni. L-operatur ta’ OTF jew kwalunkwe entità li tkun parti mill-istess grupp jew persuna ġuridika bħad-ditta tal-investiment jew l-operatur tas-suq m’għandhomx jaġixxu bħala internalizzatur sistematiku fl-OTF operata minnhom. Barra minn hekk, l-operatur ta’ OTF għandu jkun suġġett għall-istess obbligi bħal MTF fir-rigward tal-ġestjoni soda ta’ kunflitti ta’ interess potenzjali.

(10)

In-negozjar organizzat kollu għandu jitwettaq f’ċentri tan-negozjar regolati u jkunu kompletament trasparenti, kemm qabel kif ukoll wara n-negozjar. Għaldaqstant, ir-rekwiżiti ta’ trasparenza kkalibrati b’mod xieraq għandhom japplikaw għat-tipi kollha ta’ ċentri tan-negozjar, u għall-istrumenti finanzjarji kollha negozjati fihom.

(11)

Sabiex jiġi żgurat li aktar negozju jsir f’ċentri tan-negozjar regolati u f’internalizzaturi sistematiċi, obbligu tan-negozjar għall-ishma ammessi għan-negozjar f’suq regolat jew innegozjati f’ċentru tan-negozjar għandu jiddaħħal f’dan ir-Regolament għad-ditti tal-investiment. Dak l-obbligu tan-negozjar jirrikjedi li d-ditti tal-investiment iwettqu n-negozjar kollu tagħhom, inklużi t-tranżazzjonijiet innegozjati għall-kont proprju kif ukoll tranżazzjonijiet innegozjati fit-twettiq tal-ordnijiet tal-klijenti f’suq regolat, MTF, internalizzatur sistematiku jew ċentru ekwivalenti tan-negozjar ta’ pajjiż terz. Madankollu, jekk ma jkunx hemm raġuni leġittima, għandha tiġi prevista esklużjoni minn dak l-obbligu tan-negozjar. Dawk ir-raġunijiet leġittimi huma meta t-tranżazzjonijiet ma jkunux sistematiċi, ad-hoc, irregolari u infrekwenti, jew ikunu tranżazzjonijiet tekniċi bħatl-give-up trades li ma jikkontribwixxux għall-proċess tal-iskoperta tal-prezzijiet. Din l-esklużjoni minn dak l-obbligu tan-negozjar m’għandhiex tintuża biex jiġu evitati r-restrizzjonijiet introdotti fuq l-użu tal-eżenzjoni tal-prezz referenzjarju u l-eżenzjoni tal-prezz innegozjat jew biex jiġi operat netwerk ta’ broker crossing jew sistemi oħrajn ta’ crossing.

L-għażla li t-tranżazzjonijiet jitwettqu fuq internalizzatur sistematiku hija bla ħsara għar-reġim tal-internalizzaturi sistematiċi stabbilit f’dan ir-Regolament. L-intenzjoni hi li jekk id-ditta tal-investiment innifisha tissodisfa l-kriterji rilevanti stabbiliti f’dan ir-Regolament li skonthom titqies internalizzatur sistematiku f’dak is-sehem partikulari, it-tranżazzjoni tista’ titwettaq b’dak il-mod; madankollu, jekk ma titqisx internalizzatur sistematiku f’dak is-sehem partikulari, id-ditta tal-investiment tista’ xorta waħda għandha tkun tista’ twettaq it-tranżazzjoni fuq internalizzatur sistematiku ieħor fejn tkun konformi mal-obbligi tal-aħjar twettiq tagħha u l-alternattiva tkun disponibbli għalija. Barra minn hekk, sabiex ikun żgurat li n-negozjar multilaterali fir-rigward tal-ishma, irċevuti tad-depożiti, fondi nnegozjati fil-boroż (ETFs), ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra jkun regolat kif xieraq, ditta tal-investiment li topera sistema interna ta’ tqabbil fuq bażi multilaterali għandha tkun awtorizzata bħala MTF. Għandu jiġI ċċarat li d-dispożizzjonijiet tal-aħjar twettiq stipulati fid-Direttiva 2014/65/KE għandhom ikunu applikati b’mod li ma jimpedixxux l-obbligi tan-negozjar taħt dan ir-Regolament.

(12)

In-negozjar f’irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati, strumenti finanzjarji simili u ishma għajr dawk ammessi għan-negozjar f’suq regolat ħafna drabi iseħħ bl-istess mod, u jilħaq għan ekonomiku kważi identiku, bħan-negozjar f’ishma ammessi għan-negozjar f’suq regolat. Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet ta’ trasparenza applikabbli għall-ishma ammessi għan-negozjar fi swieq regolati għandhom jiġu estiżi għal dawk l-istrumenti finanzjarji.

(13)

Filwaqt li, fil-prinċipju, ir-rikonoxximent tal-ħtieġa għal reġim ta’ eżenzjonijiet minn trasparenza ta’ qabel in-negozju sabiex jiġi appoġġjat il-funzjonament effiċjenti tas-swieq, id-dispożizzjonijiet ta’ eżenzjoni attwali għall-ishma applikabbli fuq il-bażi tad-Direttiva 2004/39/KE u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 (7), jeħtieġu li jiġu skrutinizzati rigward l-adegwatezza tagħhom f’termini ta’ ambitu u kundizzjonijiet applikabbli. Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tal-eżenzjonijiet mit-trasparenza ta’ qabel in-negozju f’ishma u eventwalment strumenti finanzjarji simili oħrajn u prodotti mhux tal-ekwità għal mudelli speċifiċi tas-suq u tipi u daqs ta’ ordnijiet, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), stabbilita mir-Regolament 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) (‘ESMA’) għandha tivvaluta l-kompatibbiltà tat-talbiet individwali għall-applikazzjoni ta’ eżenzjoni ma’ regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament u f’atti ddelegati previsti minn dan ir-Regolament. Il-valutazzjoni tal-ESMA għandha tkun fil-format ta’ opinjoni skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. Barra minn hekk, l-eżenzjonijiet li jeżistu diġà għall-ishma għandhom jiġu reveduti mill-ESMA f’perjodu ta’ żmien xieraq u għandha ssir valutazzjoni, li ssegwi l-istess proċedura, dwar jekk għadhomx konformi mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament u f’atti ddelegati futuri previsti f’dan ir-Regolament.

(14)

Il-kriżi finanzjarja esponiet dgħjufijiet speċifiċi fil-mod kif issir disponibbli l-informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ negozjar u l-prezzijiet fl-istrumenti finanzjarji għajr l-ishma għall-parteċipanti tas-suq, l-aktar f’termini ta’ żmien, granularità, aċċess ekwu, u affidabbiltà. Għaldaqstant, għandhom jiġu introdotti fil-pront rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar li jikkunsidraw il-karatteristiċi differenti u l-istrutturi tas-suq ta’ tipi speċifiċi ta’ strumenti finanzjarji għajr l-ishma, u għandhom jiġu kkalibrati għal tipi differenti ta’ sistemi tan-negozjar, inklużi sistemi tar-reġistru tal-ordnijiet, dawk immotivati mill-kwotazzjonijiet, dawk ibridi, sistemi ta’ nnegozjar b’irkanti perjodiċi u sistemi ta’ negozjar bil-vuċi. Sabiex ikun provdut qafas tat-trasparenza b’sod għall-istrumenti finanzjarji relevanti kollha, dawn għandhom japplikaw għal bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati li huma negozjati f’ċentru tan-negozjar. Għaldaqstant, l-eżenzjonijiet mit-trasparenza ta’ qabel in-negozju u l-adattament tar-rekwiżiti fir-rigward tal-pubblikazzjoni differita għandhom ikunu biss disponibbli f’ċerti każijiet definiti.

(15)

Huwa neċessarju li jiġi introdott livell xieraq ta’ trasparenza tan-negozjar fis-swieq għal bonds, prodotti finanzjarji strutturati u derivati sabiex tiġi megħjuna l-valwazzjoni tal-prodotti kif ukoll l-effiċjenza tal-formazzjoni tal-prezz. Il-prodotti finanzjarji strutturati għandhom, partikularment, jinkludu l-aktar garanziji sostnuti b’assi kif definiti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 (9), li jinkludu fost l-oħrajn obbligi ta’ dejn kollateralizzati.

(16)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet applikabbli uniformi bejn iċ-ċentri tan-negozjar, għandhom japplikaw l-istess rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar għat-tipi differenti ta’ ċentri. Ir-rekwiżiti ta’ trasparenza għandhom jiġu kalibrati għal tipi differenti ta’ strumenti finanzjarji, inklużi l-ekwitajiet, il-bonds u d-derivati, filwaqt li jitqiesu l-interessi tal-investituri u tal-emittenti, inklużi l-emittenti tal-bonds tal-gvern, u l-likwidità tas-suq. Ir-rekwiżiti għandhom ikunu kkalibrati għal tipi differenti ta’ negozjar, inkluż ir-reġistru tal-ordnijiet u s-sistemi mmotivati mill-kwotazzjonijiet bħat-talbiet għall-kwotazzjoni kif ukoll sistemi ta’ senserija ibrida u bil-vuċi u jitqiesu d-daqs tat-tranżazzjoni, inkluż il-valur tal-iskambju u kriterji oħrajn rilevanti.

(17)

Sabiex jiġi evitat kull impatt negattiv fuq il-proċess tal-formazzjoni tal-prezzijiet, jeħtieġ li jiġi introdott mekkaniżmu xieraq tal-limitazzjoni tal-volum għall-ordnijiet magħmula f’sistemi bbażati fuq metodoloġija ta’ negozjar li fiha l-prezz huwa ddeterminat skont prezz ta’ riferenza u għal ċerti tranżazzjonijiet negozjati. Dak il-mekkaniżmu għandu jkollu limitazzjoni doppja, fejn limitazzjoni fuq il-volum tiġi applikata għal kull ċentru tan-negozjar li juża dawk l-eżenzjonijiet sabiex ċertu perċentwal biss tan-negozji jkun jista’ jsir fuq kull ċentru tan-negozjar, u, barra minn hekk, tkun applikata limitazzjoni ġenerali fuq il-volum li jekk tinqabeż twassal għas-sospensjoni tal-użu ta’ dawk l-eżenzjonijiet madwar l-Unjoni. Fir-rigward tat-tranżazzjonijiet negozjati, dan għandu japplika biss għal dawk it-tranżazzjonijiet li jitwettqu fil-firxa ppeżata ta’ volum attwali riflessa fir-reġistru tal-ordnijiet jew fil-kwotazzjonijiet tal-ġeneraturi tas-suq taċ-ċentru tan-negozjar li jopera dik is-sistema. Huwa għandu jeskludi t-tranżazzjonijiet negozjati fi stokks illikwidi, ishma, irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra, u għal dawk it-tranżazzjonijiet li huma suġġetti għall-kundizzjonijiet li mhumiex il-prezz attwali tas-suq peress li ma jikkontribwixxux għall-proċess tal-formazzjoni tal-prezz.

(18)

Sabiex jiġi żgurat li n-negozjar li jitwettaq OTC ma jheddidx l-iskoperta effiċjenti tal-prezzijiet jew kundizzjonijiet ekwi u trasparenti għal kulħadd bejn il-mezzi ta’ negozjar, ir-rekwiżiti ta’ trasparenza xierqa ta’ qabel in-negozjar għandhom japplikaw għad-ditti tal-investiment li jinnegozjaw f’isimhom stess fl-istrumenti finanzjarji OTC sakemm jitwettaq fil-kapaċità tagħhom bħala internalizzaturi sistematiċi relatati mal-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, ETFs, iċ-ċertifikati jew strumenti finanzjarji simili oħra li għalihom hemm suq likwidu, u bonds, prodotti strutturati ta’ ffinanzjar, kwoti tal-emissjonijiet u derivati li huma nnegozjati f’ċentru tan-negozjar u li għalihom hemm suq likwidu.

(19)

Ditta tal-investimenti li teżekwixxi ordnijiet tal-klijenti bil-kapital prjoprju tagħha għandha tiġi kkunsidrata bħala internalizzatur sistematiku, sakemm it-tranżazzjonijiet ma jitwettqux barra ċentru tan-negozjar fuq bażi okkażjonali, ad hoc u irregolari. Għaldaqstant, internalizzaturi sistematiċi għandhom jiġu definiti bħala ditti tal-investiment li, fuq bażi organizzata, frekwenti, sistematika u sostanzjali, jinnegozjaw f’isimhom stess billi jeżekwixxu ordnijiet tal-klijenti barra ċentru tan-negozjar. ir-rekwiżiti għal internalizzaturi sistematiċi f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal ditta tal-investiment biss b’rabta ma’ kull strument finanzjarju uniku, pereżempju fil-livell tal-kodiċi ISIN, li fih tkun internalizzatur sistematiku. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva tad-definizzjoni ta’ internalizzatur sistematiku għad-ditti tal-investiment, għandu jkun hemm limitu minimu predeterminat għall-internalizzaturi sistematiċi li jkun fih speċifikazzjoni eżatta ta’ xi tfisser bażi frekwenti, sistematika u sostanzjali.

(20)

Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema jew faċilità li fiha interessi ta’ partijiet terzi multipli għal xiri u bejgħ jinteraġixxu fis-sistema, l-internalizzatur sistematiku ma għandux jitħalla jiġbor flimkien interessi ta’ partijiet terzi għal xiri u bejgħ. Pereżempju, l-hekk imsejħa pjattaforma ta’ operatur wieħed, fejn in-negozju dejjem isir ma’ ditta tal-investiment waħda, għandha titqies internalizzatur sistematiku jekk hija tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, l-hekk imsejħa pjattaforma ta’ operaturi multipli, b’operaturi multipli li jaġixxu għall-istess strument finanzjarju, m’għandhiex titqies bħala internalizzatur sistematiku.

(21)

L-internalizzaturi sistematiċi għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu, abbażi tal-politika kummerċjali tagħhom u b’mod oġġettiv u nondiskriminatorju l-klijenti li lilhom jagħtu aċċess għall-kwotazzjonijiet tagħhom, billi jkunu intitolati jiddistingwu bejn kategoriji ta’ klijenti, u għandhom ikunu wkoll intitolati li jqisu distinzjonijiet bejn il-klijenti, pereżempju fir-rigward tar-riskju tal-kreditu. L-internalizzaturi sistematiċi m’għandhomx ikunu obbligati jippubblikaw il-kwotazzjonijiet vinkolanti, jesegwixxu ordnijiet tal-klijenti u jagħtu aċċess għall-kwotazzjonijiet tagħhom fir-rigward tat-tranżazzjonijiet mhux ta’ ekwità akbar mid-daqs speċifiku għall-istrument finanzjarju. Il-konformità tal-internalizzaturi sistematiċi mal-obbligi tagħhom għandha tiġi kkontrollata mill-awtoritajiet kompetenti u lil dawn l-awtoritajiet għandha tingħata l-informazzjoni li tippermettilhom jagħmlu dan.

(22)

Mhijiex l-intenzjoni ta’ dan ir-Regolament li jobbliga l-applikazzjoni tar-regoli ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar għal tranżazzjonijiet imwettaq fuq bażi OTC, ħlief għal dawk f’internalizzatur sistematiku.

(23)

Id-dejta tas-suq għandha tkun disponibbli faċilment u minnufih għall-utenti f’format diżaggregat kemm jista’ jkun sabiex tippermetti lill-investituri, u lill-fornituri tas-servizz tad-dejta li jaqdu l-bżonnijiet tagħhom, sabiex jadattaw soluzzjonijiet tad-dejta sal-ogħla grad possibbli. Għaldaqstant, id-dejta tat-trasparenza ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar għandha ssir disponibbli għall-pubbliku b’mod “diżaggregat” sabiex jonqsu l-ispejjeż għall-parteċipanti tas-suq meta jixtru d-dejta.

(24)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) għandhom ikunu kompletament applikabbli għall-iskambju, it-trażmissjoni u l-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari għat-Titolu IV, mill-Istati Membri u l-ESMA.

(25)

Meta wieħed jikkunsidra li l-ftehim milħuq mill-partijiet fis-summit ta’ Pittsburgh tal-G20 fil-25 ta’ Settembru 2009 sabiex fejn ikun xieraq in-negozjar f’kuntratti ta’ derivati OTC standardizzati jibda’ jsir f’boroż jew pjattaformi elettroniċi ta’ negozjar, għandha tiġi definita proċedura regolatorja formali sabiex jiġi obbligat in-negozjar bejn kontropartijiet finanzjarji u kontropartijiet mhux finanzjarji kbar fid-derivati kollha li ġew ikkunsidrati bħala eliġibbli għall-ikklerjar u li huma likwidi biżżejjed sabiex jitwettqu f’firxa ta’ ċentri tan-negozjar soġġetti għal regolament komparabbli u li jippermettu lill-parteċipanti jinnegozjaw ma’ kontropartijiet multipli. Il-valutazzjoni tal-likwidità suffiċjenti għandha tqis il-karatteristiċi tas-suq fil-livell nazzjonali fosthom elementi bħal l-għadd u t-tip ta’ parteċipanti tas-suq f’suq partikolari, u l-karatteristiċi tat-tranżazzjonijiet, bħad-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet f’dak is-suq.

Suq likwidu fi klassi ta’ prodott tad-derivati se jkun karatterizzat minn għadd kbir ta’ parteċipanti attivi tas-suq, inkluża taħlita adegwata ta’ fornituri u assorbituri ta’ likwidità, meta mqabbel mal-għadd ta’ prodotti nnegozjati, li sikwit jesegwixxu tranżazzjonijiet f’dawk il-prodotti f’daqsijiet iżgħar minn daqs li huwa kbir fl-iskala. Din l-attività fis-suq għandha tiġi indikata b’għadd kbir ta’ offerti ta’ stennija ta’ xiri u bejgħ fid-derivat rilevanti, li jwassal għal spread dejjaq għal tranżazzjoni ta’ daqs normali tas-suq. Il-valutazzjoni ta’ likwidità suffiċjenti għandha tirrikonoxxi li l-likwidità ta’ derivat tista’ tvarja b’mod sinifikanti skont il-kundizzjonijiet tas-suq u taċ-ċiklu tal-ħajja.

(26)

Meta wieħed jikkunsidra l-ftehim milħuq mill-partijiet fil-G20 f’Pittsburgh fil-25 ta’ Settembru 2009 sabiex minn naħa waħda, fejn ikun xieraq, in-negozjar f’kuntratti ta’ derivati OTC standardizzati jibda’ jsir fil-boroż jew pjattaformi elettroniċi ta’ negozjar, u min-naħa l-oħra, il-likwidità relattivament aktar baxxa ta’ diversi derivati OTC, ikun xieraq li tiġi fornita firxa adegwata ta’ ċentri eliġibbli li fihom ikun jista’ jseħħ negozjar skont dak l-impenn. Iċ-ċentri eliġibbli kollha għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti regolatorji allinjati mill-qrib f’termini ta’ aspetti organizzazzjonali u operattivi, l-arranġamenti sabiex jiġu mitigati kunflitti ta’ interess, sorveljanza tal-attività kollha ta’ negozjar, it-trasparenza ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar ikkalibrata mill-istrument finanzjarju u t-tipi ta’ sistema tan-negozjar, u biex interessi ta’ negozjar ta’ partijiet terzi multipli jkunu jistgħu jinteraġixxu flimkien. Madanakollu l-possibbiltà li l-operaturi ta’ ċentri jirranġaw tranżazzjonijiet skont dak l-impenn bejn partijiet terzi multipli b’mod diskrizzjonali għandha tiġi prevista sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni u l-likwidità.

(27)

L-obbligu li jiġu konklużi tranżazzjonijiet f’derivati li jappartjenu għal klassi ta’ derivati li ġiet iddikjarata suġġetta għall-obbligu tan-negozjar f’suq regolat, MTF, OTF jew ċentru tan-negozjar ta’ pajjiż terz m’għandux japplika għall-komponenti tas-servizzi ta’ tnaqqis tar-riskju wara n-negozjar li jnaqqsu r-riskji mhux tas-suq f’portafolli ta’ derivati inklużi portafolli ta’ derivati ta’ OTC eżistenti skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 mingħajr ma jibdlu r-riksju tas-suq tal-portafolli. Barra minn hekk, filwaqt li ma jkunx xieraq li ssir dispożizzjoni speċifika għall-kompressjoni tal-portafolli, dan ir-Regolament mhux maħsub bix jipprevjeni l-użu ta’ servizzi oħrajn ta’ tnaqqis tar-riskju wara n-negozjar.

(28)

L-obbligi ta’ negozjar stabbiliti għal dawk id-derivati għandhom jippermettu għal kompetizzjoni effiċjenti bejn iċ-ċentri tan-negozjar eliġibbli. Għaldaqstant, dawk iċ-ċentri tan-negozjar ma għandhomx ikunu jistgħu jkollhom il-pretensjoni għal drittijiet esklussivi relatati ma’ kwalunkwe derivat soġġett għal dak l-obbligu ta’ negozjar u b’hekk jipprevjeni ċentri tan-negozjar oħra milli joffru negozjar f’dawk l-istrumenti finanzjarji. Minħabba l-kompetizzjoni effettiva bejn iċ-ċentri tan-negozjar għad-derivati, huwa essenzjali li ċ-ċentri tan-negozjar ikollhom aċċess nondiskriminatorju u trasparenti għall-CCPs. Aċċess nondiskriminatorju għal CCP għandu jfisser li ċentru tan-negozjar għandu d-dritt għal trattament nondiskriminatorju f’termini ta’ kif kuntratti nnegozjati fil-pjattaforma tiegħu jkunu trattati f’termini ta’ rekwiżiti ta’ kollateral u n-netting ta’ kuntratti ekonomikament ekwivalenti u l-kontromarġinazzjoni ma’ kuntratti korrelati kklerjati mill-istess CCP, u tariffi tal-ikklerjar nondiskriminatorji.

(29)

Is-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu komplimentati b’mekkaniżmu espliċitu li jipprojbixxi jew jillimita l-kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni u l-bejgħ ta’ kwalunkwe strument finanzjarju jew depożitu strutturat li jġib miegħu tħassib serju rigward il-protezzjoni tal-investitur, il-funzjonament ordinat u l-integrità tas-swieq finanzjarji, jew suq tal-komoditajiet, jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja sħiħa jew parti minnha, flimkien ma’ setgħat ta’ koordinazzjoni u kontinġenza xierqa għall-ESMA jew, għal depożiti strutturati, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12). L-eżerċizzju ta’ setgħat bħal dawn mill-awtoritajiet kompetenti u, f’każijiet eċċezzjonali, mill-ESMA jew l-EBA, għandu jkun soġġett għall-ħtieġa li jiġu ssodifati għadd ta’ kundizzjonijiet speċifiċi. Meta dawk il-kundizzjonijiet ikunu sodisfatti, l-awtorità kompetenti jew, f’każijiet eċċezzjonali, l-ESMA jew l-EBA, għandha tkun tista’ timponi projbizzjoni jew restrizzjoni fuq bażi prekawzjonarja qabel ma strument finanzjarju jew depożitu strutturali jiġi kkumerċjalizzat, distribwit jew mibjugħ lill-klijenti.

Dawk is-setgħat ma jimplikaw l-ebda obbligu fuq awtorità kompetenti, fuq l-ESMA jew fuq l-EBA, li jintroduċu jew japplikaw proċess ta’ approvazzjoni jew ta’ liċenzjar ta’ prodott, u lanqas ma jeħilsu lid-ditti tal-investiment mir-responsabilità tagħhom li jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti kollha stabbiliti f’dan ir-Regolament u fid-Direttiva 2014/65/UE. Il-funzjonament ordinat u l-integrità tas-swieq tal-komoditajiet għandhom jiddaħħlu bħala kriterji għall-intervent mall-awtoritajiet kompetenti sabiex tkun tista’ tittieħed azzjoni li tagħmel tajjeb għall-esternalitajiet negattivi possibbli fis-swieq tal-komoditajiet mill-attivitajiet fuq is-swieq finanzjarji. Dan huwa veru, b’mod partikulari, għas-swieq tal-komoditajiet agrikoli li l-għan tagħhom huwa li jassiguraw provvista sikura ta’ ikel għall-popolazzjoni. F’dawk il-każijiet, il-miżuri għandhom jiġu kkordinati mal-awtoritajiet kompetenti għas-swieq tal-komoditajiet ikkonċernati.

(30)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA dwar id-dettalji ta’ kwalunkwe talba tagħhom sabiex inaqqsu pożizzjoni relatata ma’ kuntratt derivattiv, dwar kwalunkwe limitu ta’ darba, kif ukoll dwar kwalunkwe limitu ta’ pożizzjonijiet ex-ante sabiex titjieb il-koordinazzjoni u l-konverġenza ta’ kif ikunu applikati dawk is-setgħat. Id-dettalji essenzjali ta’ kwalunkwe limitu ta’ pożizzjonijiet ex-ante applikat minn awtorità kompetenti għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-ESMA.

(31)

L-ESMA għandha tkun tista’ titlob informazzjoni mingħand kwalunkwe persuna rigward il-pożizzjoni tagħhom relatata ma’ kuntratt derivat, titlob li dik il-pożizzjoni titnaqqas, kif ukoll tillimita l-abbiltà ta’ persuni li jwettqu tranżazzjonijiet individwali relatati mad-derivati ta’ komoditajiet. Imbagħad, l-ESMA għandha tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti relevanti bil-miżuri li tipproponi li jitwettqu u għandha tippubblika dawk il-miżuri.

(32)

Id-dettalji tat-tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu rrapportati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jippermettulhom jidentifikaw u jinvestigaw każijiet potenzjali ta’ abbuż tas-suq, sabiex jimmonitorjaw li jkun hemm funzjonament ġust u ordinat tas-swieq, kif ukoll jimmonitorjaw l-attivitajiet tad-ditti tal-investiment. L-ambitu ta’ dik is-sorveljanza jinkludi l-istrumenti finanzjarji kollha li huma nnegozjati f’ċentru tan-negozjar u strumenti finanzjarji meta s-sottostanti jkun strument finanzjarju nnegozjat f’ċentru tan-negozjar jew meta s-sottostanti jkun indiċi jew basket kompost minn strumenti finanzjarji nnegozjati f’ċentru tan-negozjar. L-obbligu għandu japplika irrispettivament jekk dawn it-tranżazzjonijiet fi kwalukwe minn dawk l-istrumenti finanzjarji twettqux f’ċentru tan-negozjar jew le. Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv żejjed fuq id-ditti tal-investiment, l-istrumenti finanzjarji li mhumiex suxxettibbli għall-abbuż tas-suq għandhom jiġu esklużi mill-obbligu ta’ rapportar. Ir-rapporti għandhom jużaw identifikatur ta’ entità legali konformi mal-impenji tal-G-20. L-ESMA għandha tirrapporta lill-Kummissjoni dwar il-funzjonament ta’ tali rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni għandha tieħu passi biex tipproponi xi tibdil fejn xieraq.

(33)

L-operatur ta’ ċentru tan-negozjar għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti tiegħu dejta ta’ referenza tal-istrument finanzjarji rilevanti. Dawk in-notifiki għandhom jiġu trażmessi mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien lill-ESMA, li għandha tippubblikahom minnufih fuq il-websajt tagħha sabiex tippermetti lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti jużaw, janalizzaw u jiskambjaw rapporti tat-tranżazzjonijiet.

(34)

Sabiex jaqdu l-għan tagħhom bħala għodda tal-monitoraġġ tas-suq, ir-rapporti ta’ tranżazzjonijiet għandhom jidentifikaw il-persuna li tkun ħadet id-deċiżjoni tal-investiment, kif ukoll dawk responsabbli mill-eżekuzzjoni tagħha. Apparti r-reġim ta’ trasparenza previst fir-regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), l-immarkar ta’ bejgħ bin-nieqes jipprovdi informazzjoni supplementari siewja li tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jimmonitorjaw il-livelli ta’ bejgħ bin-nieqes. Huwa meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess sħiħ għar-rekords fl-istadji kollha fl-eżekuzzjoni tal-ordni, mid-deċiżjoni inizjali għan-negozjar, sat-twettiq tagħha. Għaldaqstant, id-ditti tal-investiment għandhom iżommu rekords tal-ordnijiet u tat-tranżazzjonijiet kollha tagħhom fl-istrumenti finanzjarji, u l-operaturi tal-pjattaformi huma meħtieġa jżommu r-rekords tal-ordinijiet kollha sottomessi fis-sistemi tagħhom. L-ESMA għandha tikkoordina l-iskambju tal-informazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti sabiex tiżgura li jkollhom aċċess għar-rekords tat-tranżazzjonijiet u l-ordinijiet kollha, inklużi dawk imdaħħla fi pjattaformi li joperaw barra mit-territorju tagħhom, fl-istrumenti finanzjarji taħt is-superviżjoni tagħhom.

(35)

Għandu jiġi evitat ir-rapportar doppju tal-istess informazzjoni. Ir-rapporti sottomessi fir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet reġistrati jew rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 għall-istrumenti finanzjarji relevanti li fihom l-informazzjoni meħtieġa kollha għall-finijiet ta’ rapportar tat-tranżazzjonijiet ma għandhomx ikunu meħtieġa jiġu rrapportati lill-awtoritajiet kompetenti, iżda għandhom jiġu trażmessi lilhom permezz tar-repożitorji tat-tranżazzjonijiet. Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandu jiġi emendat skont dak.

(36)

Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti għandhom isiru skont ir-regoli dwar it-trasferiment ta’ dejta personali kif stabbilit fid-Direttiva 95/46/KE. Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-ESMA għandhom isiru skont ir-regoli dwar it-trasferiment tad-dejta personali kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 45/2001, li għandu jkun applikabbli bis-sħiħ għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(37)

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistabbilixxi l-kriterji li skonthom klassijiet ta’ derivati OTC għandhom ikunu soġġetti għall-obbligu ta’ kklerjar. Jipprevjeni d-distorsjonijiet fil-kompetittività billi jeżiġi aċċess nondiskriminatorju għas-CCPs li joffru kklerjar ta’ derivati OTC lil ċentri tan-negozjar u aċċess nondiskrimatorju għat-taqsimiet tan-negozjar taċ-ċentri tan-negozjar lis-CCPs li joffru kklerjar ta’ derivati OTC. Peress li d-derivati OTC huma definiti bħala kuntratti derivati li l-eżekuzzjoni tagħhom ma jsirx f’suq regolat, hemm bżonn li jiġu introdotti rekwiżiti simili għas-swieq regolati taħt dan ir-Regolament. Id-derivati negozjati fi swieq regolati għandhom ukoll ikunu kklerjati ċentralment.

(38)

Minbarra r-rekwiżiti fid-Direttiva 2004/39/KE u fid-Direttiva 2014/65/UE li jipprevjenu lill-Istati Membri milli jillimitaw l-aċċess mingħajr raġuni għall-infrastruttura ta’ wara n-negozjar, bħal CCP u arranġamenti ta’ saldi, huwa neċessarju li dan ir-Regolament ineħħi diversi ostakoli kummerċjali oħrajn li jistgħu jintużaw sabiex jipprevjenu l-kompetizzjoni fl-ikklerjar tal-istrumenti finanzjarji. Sabiex jiġu evitati prattiki diskriminatorji, is-CCPs għandhom jaċċettaw li jikklerjaw it-tranżazzjonijiet imwettqa f’ċentri tan-negozjar differenti, sakemm dawn iċ-ċentri jikkonformaw mar-rekwiżiti operattivi u tekniċi stabbiliti mis-CCP, inklużi r-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riksju. L-aċċess għandu jingħata minn CCP jekk ċerti kriterji ta’ aċċess speċifikati fl-istandards tekniċi regolatorji jiġu sodisfatti. Fir-rigward tas-CCPs stabbiliti ġodda li ġew awtorizzati jew rikonoxxuti għal perjodu ta’ anqas minn tliet snin meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, fir-rigward ta’ titoli trasferibbli u strumenti tas-swieq tal-flus, għandu jkun hemm il-possibilità li l-awtoritajiet kompetenti japprovaw perjodu tranżizzjonali ta’ mhux aktar minn sentejn u nofs qabel ma jkunu esposti għal aċċess nondiskriminatorju sħiħ fir-rigward tat-titoli trasferibbli u strumenti tas-swieq tal-flus. Madankollu, jekk CCP tagħżel li tuża l-arranġament tranżizzjonali, hija ma għandhiex tkun tista’ tibbenefika mid-drittijiet ta’ aċċess għal ċentru tan-negozjar skont dan ir-Regolament għal kemm idum fis-seħħ l-arranġament tranżizzjonali. Barra minn hekk, l-ebda ċentru tan-negozjar b’rabta mill-qrib ma’ dik is-CCP ma għandu jkun jista’ jibbenefika mid-drittijiet tal-aċċess għal CCP skont dan ir-regolament għal kemm idum fis-seħħ l-arranġament tranżizzjonali.

(39)

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom għandu jingħata l-aċċess nondiskriminatorju bejn CCPs u ċ-ċentri tan-negozju għad-derivat OTC. Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiddefinixxi d-derivati OTC bħala derivati li l-eżekuzzjoni tagħhom ma sseħħx f’suq regolat jew f’suq ta’ pajjiż terz meqjus bħala ekwivalenti għal suq regolat skont l-Artikolu 19(6) tad-Direttiva 2004/39/KE. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm lakuni jew dupplikazzjonijiet u sabiex jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza bejn ir-regolament (UE) Nru 648/2012 u dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament dwar l-aċċess nondiskriminatorju bejn is-CCPs u ċ-ċentri tan-negozjar japplikaw għal derivati nnegozjati f’ċentri tan-negozjar jew f’suq ta’ pajjiż terz meqjus bħala ekwivalenti għal suq regolat skont id-Direttiva 2014/65/UE u l-istrumenti finanzjarji kollha mhux derivati.

(40)

Iċ-ċentri tan-negozjar għandhom ikunu meħtieġa wkoll jipprovdu aċċess, inkluż il-forniment ta’ dejta, fuq bażi trasparenti u nondiskriminatorja lis-CCPs li jixtiequ jikklerjaw tranżazzjonijiet imwettqa f’ċentri tan-negozjar. Madankollu, dan m’għandux jirrikjedi l-użu ta’ arranġamenti ta’ interoperabilità għall-ikklerjar ta’ tranżazzjonijiet f’derivati jew joħloq frammentazzjoni tal-likwidità b’mod li jhedded il-funzjonament bla xkiel u ordinat tas-swieq. L-aċċess għandu jiġi miċħud biss minn ċentru tan-negozjar jekk ċerti kriterji għall-aċċess speċifikati fl-istandards tekniċi regolatorji ma jiġux sodisfatti. Fir-rigward tad-derivati nnegozjati fil-boroż, ikun sproporzjonat li ċ-ċentri tan-negozjar iż-żgħar, b’mod partikolari dawk marbuta mill-qrib mas-CCPs, ikunu mitluba jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-aċċess mhux diskriminatorji minnufih jekk ikunu għadhom ma kisbux il-kapaċità teknoloġika li jaħdmu f’kundizzjonijiet ugwali mail-maġġoranza tas-suq tal-infrastruttura ta’ wara n-negozju. Għaldaqstant, iċ-ċentri tan-negozjar taħt il-limitu minimu relevanti għandu jkollhom l-għażla li jeżentaw ruħhom, u għalhekk is-CCPs assoċjati tagħhom, minn rekwiżiti ta’ aċċess mhux diskriminatorji fir-rigward ta’ derivati nnegozjati fil-boroż għal perjodu ta’ tletin xahar, bil-possibbiltà ta’ tiġdid sussegwenti. Madankollu, jekk ċentru tan-negozjar jagħżel li jeżenta lilu nnifsu, huwa ma għandux ikun jista’ jibbenefika mid-drittijiet ta’ aċċess għal CCP skont dan ir-Regolament għal kemm iddum l-eżenzjoni.

Barra minn hekk, l-ebda CCP b’rabta mill-qrib ma’ dak iċ-ċentru tan-negozjar ma għandha tkun tista’ tibbenefika mid-drittijiet ta’ aċċess għal ċentru tan-negozjar skont dan ir-Regolament għal kemm iddum l-eżenzjoni. Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jidentifika li fejn drittijiet ta’ proprjetà kummerċjali u intellettwali jirrigwardaw servizzi finanzjarji relatati ma’ kuntratti ta’ derivati, il-liċenzi għandhom ikunu disponibbli fuq termini proporzjonati, ġusti, raġonevoli u nondiskriminatorji. Għaldaqstant, l-aċċess għall-liċenzjar ta’ punti referenzjarji, u għall-informazzjoni dwarhom, li jintużaw sabiex jiġi determinat il-valur tal-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu forniti lis-CCPs u liċ-ċentri tan-negozjar l-oħra fuq bażi proporzjonata, ġusta, raġonevoli u nondiskriminatorja u kull liċenzja għandha tkun fuq bażi kummerċjali raġonevoli. Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, fejn xi punt referenzjarju ġdid jiġi żviluppat wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament l-obbligu ta’ liċenzja għandu jibda 30 xahar wara li strument finanzjarju li jirreferenzja dak il-punt referenzjarju jkun beda l-kummerċ jew ġie ammess għall-kummerċ. L-aċċess għal-liċenzji huwa kritiku biex jiffaċilita l-aċċess bejn iċ-ċentri tan-negozjar u s-CCPs skont l-Artikoli 35 u 36, billi inkella l-arranġamenti ta’ liċenzjar jistgħu xorta jipprevjenu l-aċċess bejn iċ-ċentru tan-negozju u s-CCPs li hemm jkunu talbu l-aċċess għalihom.

It-tneħħija ta’ ostakoli u prattiki diskriminatorji għandha l-ħsieb li żżid il-kompetizzjoni għall-ikklerjar u n-negozjar ta’ strumenti finanzjarji sabiex tnaqqas l-ispejjeż tal-investiment u tat-teħid ta’ self, telimina l-ineffiċjenzi u trawwem l-innovazzjoni fis-swieq tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitorja mill-viċin l-evoluzzjoni tal-infrastruttura ta’ wara n-negozjar u għandha, fejn ikun meħtieġ, tintervjeni sabiex tipprevjeni distorsjonijiet fil-kompetizzjoni milli jseħħu fis-Suq Intern, b’mod partikulari fejn ir-rifjut tal-aċċess għall-infrastruttura jew għall-punti referenzjarji jikser l-Artikoli 101 jew 102 tat-TFUE. Id-dmirijiet ta’ liċenzjar skont dan ir-Regolament għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-obbligu ġenerali ta’ sidien proprjetarji ta’ punti referenzjarji skont il-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni u l-Artikoli 101 u 102 TFUE, b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għal punti referenzjarji li huma indispensabbli għad-dħul f’suq ġdid. L-approvazzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti sabiex ma japplikawx id-drittijiet ta’ aċċess għal perjodi tranżitorji mhumiex awtorizzazzjonijiet jew emendi ta’ awtorizzazzjonijiet.

(41)

Il-forniment ta’ servizzi minn ditti minn pajjiżi terzi fl-Unjoni huwa soġġett għar-reġimi u r-rekwiżiti nazzjonali. Dawk ir-reġimi huma ddifferenzjati ħafna u d-ditti awtorizzati skonthom ma jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-dritt ta’ stabbiliment f’Stati Membri oħra għajr dak fejn huma stabbililti. Huwa xieraq li jiġi introdott qafas regolatorju komuni fil-livell tal-Unjoni. Ir-reġim għandu jarmonizza l-qafas frammentat eżistenti, jiżgura ċ-ċertezza u t-trattament uniformi tad-ditti minn pajjiżi terzi li jaċċessaw l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet valutazzjoni tal-ekwivalenza effettiva mill-Kummissjoni fir-rigward tal-qafas prudenzjali u ta’ kondotta tan-negozju tal-pajjiżi terzi u għandu jipprovdi għal livell paragunabbli ta’ protezzjoni għall-klijenti fl-Unjoni li jirċievu servizzi minn ditti minn pajjiżi terzi.

Fl-applikazzjoni tar-reġim, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħtu prijorità lill-oqsma koperti mill-impenji tal-G-20 u l-ftehimiet mal-akbar sħab ta’ negozjar tal-Unjoni u għandhom jagħtu każ ir-rwol ċentrali li għandha l-Unjoni fis-swieq finanzjarji dinjin u jiżguraw li l-applikazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ pajjiżi terzi ma tipprevenix lill-investituri u l-emittenti tal-Unjoni milli jinvestu f’finanzjament jew jakkwistawh minn pajjiżi terzi jew investituri u emittenti ta’ pajjiżi terzi milli jinvestu, jiġġeneraw kapital jew jakkwistaw servizzi finanzjarji oħra fis-swieq tal-Unjoni sakemm dak mhuwiex meħtieġ għal raġunijiet prudenzjali oġġettivi u msejsa fuq l-evidenza. Fit-twettiq tal-valutazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tqis l-Objettivi u l-Prinċipji tar-regolament dwar it-Titoli tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO) u tar-rakkomandazzjonijiet tagħha, kif emendati u interpretati mill-IOSCO.

Fejn ma tista’ tittieħed deċiżjoni li tiddetermina l-ekwivalenza effettiva, il-provvista ta’ servizzi minn ditti minn pajjiżi terzi fl-Unjoni tibqa’ suġġetta għar-reġimi nazzjonali. Il-kummissjoni għandha tniedi il-valutazzjoni tal-ekwivalenza fuq inizjattiva tagħha. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jindikaw l-interess tagħhom li ċertu pajjiż terz jew ċerti pajjiżi terzi jkunu suġġetti għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza mwettqa mill-Kummissjoni, mingħajr ma dawn l-indikazzjonijiet jkunu jorbtu lill-Kummissjoni li tibda l-proċess ta’ ekwivalenza. Il-valutazzjoni tal-ekwivalenza għandha tkun ibbażata fuq l-eżitu; hija għandha tivvaluta sa liema punt il-qafas regolatorju u superviżorju rispettiv ta’ pajjiżi terzi jikseb effetti regolatorji simili u adegwati u sa liema punt dan jissodisfa l-istess għanijiet bħal-liġi tal-Unjoni. Meta tibda dawk il-valutazzjonijiet ta’ ekwivalenza, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tipprijoritizza fost il-ġurisdizzjonijiet ta’ pajjiżi terzi billi tqis ir-relevanza tal-eżitu tal-ekwivalenza għad-ditti u l-klijenti tal-Unjoni, l-eżistenza ta’ ftehimiet ta’ superviżjoni u ta’ kooperazzjoni bejn il-pajjiż terz u l-Istati Membri, l-eżistenza ta’ sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent tad-ditti tal-investiment awtorizzati skont reġimi barranin, kif ukoll l-interess u r-rieda tal-pajjiż terz li jieħdu sehem fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-ekwivalenza. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja kwalunkwe tibdil sinifikanti fil-qafas regolatorju u superviżorju tal-pajjiż terz u tirrivedi d-deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza, meta jkun il-każ.

(42)

Taħt dan ir-Regolament, il-forniment ta’ servizzi mingħajr fergħat għandu jkun limitat għal kontropartijiet eliġibbli u għall-klijenti professjonali per se. Għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni mill-ESMA u superviżjoni fil-pajjiż terz. Għandu jkun hemm arranġamenti xierqa ta’ kooperazzjoni bejn l-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż terz.

(43)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament li jirregolaw il-forniment ta’ servizzi jew twettiq ta’ attivitajiet minn ditti minn pajjiżi terzi ma għandux jaffettwa l-possibbiltà li persuni stabbiliti fl-Unjoni jirċievu servizzi ta’ investiment minn ditta minn pajjiż terz fuq inizjattiva esklussiva tagħhom jew li ditti tal-investiment tal-Unjoni jew istituzzjonijiet ta’ kreditu jirċievu servizzi jew attivitajiet ta’ investiment minn ditta minn pajjiż terz fuq inizjattiva esklussiva tagħhom stess jew li klijent jirċievi servizzi ta’ investiment minn ditta minn pajjiż terz fuq inizjattiva esklussiva tiegħu stess permezz tal-medjazzjoni ta’ tali istituzzjoni tal-kreditu jew ditta tal-investiment. Meta ditta minn pajjiż terz tipprovdi servizzi fuq inizjattiva esklussiva ta’ persuna stabbilita fl-Unjoni, is-servizzi m’għandhomx jitqiesu li ngħataw fit-territorju tal-Unjoni. Meta ditta minn pajjiż terz tissolleċita klijenti jew klijenti potenzjali fl-Unjoni jew tippromwovi jew tirriklama servizzi jew attivitajiet ta’ investiment flimkien ma servizzi anċillari fl-Unjoni, dawn ma għandhomx jitqiesu bħala servizz pprovdut fuq l-inizjattiva esklussiva tal-klijent.

(44)

Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ ditti minn pajjiżi terzi, u f’konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni skont ir-regolament li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, inkluż il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi, deċiżjonijiet li jiddeterminaw li l-oqsfa regolatorji u superviżorji ta’ pajjiżi terzi jkunu ekwivalenti għall-qafas regolatorji u superviżorji tal-Unjoni għandhom jiġu adottati biss jekk il-qafas ġuridiku u superviżorju tal-pajjiż terz tipprevedi sistema ekwivalenti effikaċi għar-rikonoxximent ta’ ditti tal-investimentkontropartijiet taħt sistemi legali barranin f’konformità, fost l-oħrajn, mal-objettivi u mal-istandards regolatorji ġenerali stabbiliti mill-G-20 f’Settembru 2009 għat-titjib tat-trasparenza fis-swieq tad-derivati, għat-taffija tar-riskji sistemiċi u l-protezzjoni kontra l-abbuż tas-suq. Tali sistema għandha titqies bħala ekwivalenti jekk tiżgura li r-riżultat sostanzjali tal-qafas regolatorju applikabbli jkun simili għar-rekwiżiti tal-Unjoni, u għandha titqies bħala effikaċi jekk dawk ir-regoli jkunu qed jiġu applikati b’mod konsistenti.

(45)

Seħħet firxa ta’ prattiki frawdalenti fis-swieq sekondarji spot tal-kwoti tal-emissjonijiet (EUA) li tista’ thedded il-fiduċja fl-iskemi ta’ negozjar tal-emissjonijiet, stabbiliti mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u ta-Kunsill (14), u qed jittieħdu miżuri sabiex tissaħħaħ is-sistema tar-reġistri tal-EUA u l-kondizzjonijiet biex jinfetaħ kont fil-kummerċ tal-EUAs. Sabiex tissaħħaħ l-integrità u jitħares il-funzjonament effiċjenti ta’ dawk is-swieq, fosthom superviżjoni komprensiva tal-attività tan-negozjar, huwa xieraq li l-miżuri meħuda skont id-Direttiva 2003/87/KE jiġu komplimentati billi l-kwoti tal-emissjonijiet jinġiebu kompletament taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u d-Direttiva 2014/65/UE, kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) u tad-Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) billi jiġu kklassifikati bħala strumenti finanzjarji.

(46)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. B’mod partikolari, l-atti ddelegati għandhom jiġu adottati fir-rigward tal-estensjoni tal-ambitu ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għall-banek ċentrali ta’ pajjiżi terzi, dettalji speċifiċi rigward id-definizzjonijiet, id-dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-ispejjeż għad-disponibbiltà tad-dejta tas-suq, aċċess għall-kwotazzjonijiet, id-daqsijiet li għalihom jew għal inqas minnhom ditta għandha tidħol fi tranżazzjonijiet ma’ kwalunkwe klijent ieħor li lilu tkun disponibbli kwotazzjoni, kompressjoni tal-portafollu d-determinazzjoni ulterjuri ta’ meta jkun jeżisti tħassib sinifikanti rigward il-protezzjoni tal-investitur jew theddid għall-protezzjoni tal-investitur, għall-funzjonament ordinat u għall-integrità tas-swieq finanzjarji, jew tas-swieq tal-komoditajiet jew għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha tal-Unjoni jew parti minnha jistgħu jiġġustifikaw azzjoni mill-ESMA, mill-EBA jew mill-awtoritajiet kompetenti, l-estensjoni tal-perjodu transitorju ta’ dan ir-Regolament għal ċertu perjodu ta’ żmien u fir-rigward tal-esklużjoni ta’ skambju ta’ derivattivi ta’ kummerċ mill-ambitu ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal ċertu perjodu ta’ żmien. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(47)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, lill-Kummissjoni għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni relatati mal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-ekwivalenza fir-rigward ta’ oqfsa legali u ta’ superviżjoni ta’ pajjiżi terzi għall-forniment ta’ servizzi minn ditti minn pajjiżi terzi jew ċentri tan-negozjar ta’ pajjiż terz, għall-iskop li tiġi determinata l-eliġibbiltà bħala ċentri tan-negozjar għad-derivati soġġetti għall-obbligu tan-negozjar, u ta’ aċċess għal CCPs ta’ pajjiżi terzi u ċentri tan-negozjar ta’ pajjiżi terzi għal ċentri tan-negozjar u CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17).

(48)

Peress li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbilit rekwiżiti uniformi relatati ma’ strumenti finanzjarji rigward l-iżvelar ta’ dejta tan-negozju, ir-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti, in-negozjar ta’ dervivati f’ċentri organizzati, l-aċċess non-diskriminatorju għas-CCPs, għaċ-ċentri tan-negozjar u lpunti referenzjarji, is-setgħat ta’ intervenzjoni tal-prodott u s-setgħat dwar il-ġestjoni tal-pożizzjoni u l-limiti tal-pożizzjoni, il-provvista ta’ servizzi jew attivitajiet ta’ investiment minn ditti minn terzi pajjiżi ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri, għax, minkejja li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali qegħdin f’pożizzjoni aħjar sabiex jimmonitorjaw l-iżviluppi tas-suq, l-impatt kumplessiv tal-problemi relatati mat-trasparenza tan-negozjar, ir-rapportar tat-tranżazzjonijiet, in-negozjar tad-derivati, u l-projbizzjonijiet ta’ prodotti u prattiki jista’ jiġi stmat kompletament biss fil-kuntest tal-Unjoni sħiħa, iżda pjuttost, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jistgħu jinkisbu aħjar fuq livell tal-Unjoni; l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jikseb dawn l-għanijiet.

(49)

L-ebda azzjoni meħuda minn xi awtorità kompetenti jew l-ESMA fit-twettiq tad-doveri tagħhom m’għandha, direttament jew indirettament, tiddiskrimina kontra xi Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri bħala ċentru għall-provvista ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment fi kwalunkwe munita. L-ebda azzjoni meħuda mill-ABE fit-twettiq tad-doveri tagħha m’għandha, direttament jew indirettament, tiddiskrimina kontra xi Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri.

(50)

L-istandards tekniċi fis-servizzi finanzjarji għandhom jiżguraw protezzjoni adegwata għad-depożitaturi, l-investituri u l-konsumaturi madwar l-Unjoni. Bħala korp b’kompetenzi speċjalizzati ferm, ikun effiċjenti u xieraq li tiġi fdata l-ESMA, bl-elaborazzjoni ta’ abbozz ta’ standards regolatorji u standards tekniċi li ma jinvolvux għażliet politiċi, għas-sottomissjoni għand il-Kummissjoni.

(51)

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji żviluppati mill-ESMA rigward il-karatteristiċi preċiżi tar-rekwiżiti ta’ trasparenza tal-kummerċ, rigward l-operazzjonijiet ta’ politika monetarja, tal-kambju u ta’ stabbilita’ finazjarja u t-tipi ta’ dawk it-tranżazzjonijiet li huma rilevanti taħt dan ir-Regolament, rigward il-kundizzjonijiet dettaljati għall-eżenzjonijiet mit-trasparenza qabel in-negozju, rigward l-arranġamenti ta’ pubblikazzjoni differiti ta’ wara n-negozjar, rigward l-obbligu li d-dejta ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar issir disponibbli għall-pubbliku b’mod separat, rigward il-kriterji għall-applikazzjoni tal-obbligi ta’ trasparenza qabel in-negozjar għall-internalizzaturi sistematiċi, rigward id-divulgazzjoni ta’ wara n-negozjar, rigward il-kontenut u l-frekwenza tat-talbiet ta’ dejta għall-għoti ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ trasparenza u kalkoli oħra, rigward it-tranżazzjonijiet li ma jikkontribwixxux għall-proċess tal-iskoperta tal-prezzijiet, rigward id-dejta tal-ordnijiet li tridu tinżamm, rigward il-kontenut u l-ispeċifikazzjonijiet tar-rapporti ta’ tranżazzjoni, rigward il-kontenut u l-ispeċifikazzjoni ta’ dejta ta’ referenza tal-istrument, l-Artikolu 28 rigward it-tipi ta’ kuntratti li għandhom effett dirett, sostanzjali u prevedibbli fl-Unjoni u l-każijiet fejn huwa meħtieġ l-obbligu tan-negozjar tad-derivati, rigward il-ħtiġiet għall-sistemi u proċeduri biex jiġi żgurat li tranżazzjonijiet f’derivati ikklerjati jiġu ppreżentati u aċċettati għall-ikklerjar, li jispeċifikaw it-tipi ta’ arranġamenti indiretti ta’ servizz ta’ kklerjar„ u rigward direttivi li huma soġġetti għall-obbligu ta’ negozjar f’ċentri organizzati tan-negozjar, fir-rigward tal-aċċess mhux diskriminatorju għal CCP u għal ċentru tan-negozjar, rigward l-aċċess mhux diskriminatorju għal punti referenzjarji u l-obbligu li jingħataw liċenzja, u dwar l-informazzjoni li d-ditta applikanti minn pajjiż terz għandha tipprovdi lill-ESMA fl-applikazzjoni tagħha għar-reġistrazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE u skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

(52)

L-Artikolu 95 tad-Direttiva 2014/65/UE jipprevedi eżenzjoni temporanja għal ċerti kuntratti ta’ derivati fuq prodotti tal-enerġija C6. Huwa għalhekk meħtieġ li l-istandards tekniċi li jispeċifikaw l-obbligu tal-ikklerjar żviluppati mill-ESMA u skont l-Artikolu 5(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 iqisu dan u ma jimponux obbligu tal-ikklerjar fuq kuntratti ta’ derivati li sussegwentement ikunu suġġett għal eżenzjoni tranżizzjonali għal kuntratti ta’ derivati fuq prodotti tal-enerġija C6.

(53)

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti f’dan ir-Regolament għandha tiġi differita sabiex tallinja l-applikabbiltà mal-applikazzjoni tar-regoli trasposti tad-Direttiva riformulata u sabiex jiġu stabbiliti l-miżuri ta’ implimentazzjoni essenzjali kollha. Imbagħad, il-pakkett regolatorju sħiħ għandu jiġi applikat mill-istess mument. L-applikazzjoni tas-setgħat għall-miżuri ta’ implimentazzjoni biss ma għandhiex tiġi differita sabiex il-passi neċessarji għall-abbozzar u l-adozzjoni ta’ dawk il-miżuri ta’ implimentazzjoni jkunu jistgħu jibdew malajr kemm jista’ jkun.

(54)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonnoxxuti b’mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, partikolarment id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà li jitwettaq negozju (l-Artikolu 16), id-dritt għall-protezzjoni tal-konsumaturi (l-Artikolu 38), id-dritt għal rimedju effettiv u smigħ ġust (l-Artikolu 47), u d-dritt li wieħed ma jiġix iġġudikat jew jingħata piena darbtejn għall-istess reat (l-Artikolu 50), u għandu jiġi applikat skont dawn dawn id-drittijiet u l-prinċipji.

(55)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u wassal opinjoni fl-10 ta’ Frar 2012 (18),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti unifirmi rigward dawn li ġejjin:

(a)

divulgazzjoni ta’ dejta tan-negozjar lill-pubbliku;

(b)

rapportar ta’ tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti;

(c)

negozjar ta’ derivati f’ċentri organizzati;

(d)

aċċess nondiskriminatorju għall-ikklerjar u aċċess nondiskriminatorju għan-negozjar f’punti referenzjarji;

(e)

setgħat ta’ intervent fil-prodott mill-awtoritajiet kompetenti, l-ESMA u l-EBA u setgħat tal-ESMA fuq il-kontrolli tal-ġestjoni tal-pożizzjonijiet u l-limiti tal-pożizzjonijiet;

(f)

forniment ta’ servizzi jew attivitajiet ta’ investiment minn ditti minn pajjiż terzi wara deċiżjoni ta’ ekwivalenza applikabbli mill-Kummissjoni b’fergħa jew mingħajrha.

2.   Dan ir-Regolament japplika għad-ditti tal-investiment awtorizzati skont id-Direttiva 2014/65/UE u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) meta jipprovdu servizzi ta’ investiment wieħed jew aktar u/jew meta jwettqu attivitajiet ta’ investimenti u operaturi tas-swieq inkluż kwalunkwe ċentru tan-negozjar li joperaw.

3.   It-Titolu V ta’ dan ir-Regolament japplika wkoll għall-kontropartijiet finanzjarji kollha kif speċifikat fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u għall-kontropartijiet mhux finanzjarji kollha li jaqgħu taħt l-Artikolu 10(1)(b) ta’ dak ir-Regolament.

4.   It-Titolu VI ta’ dan ir-Regolament japplika wkoll għal CCPs u l-persuni bi drittijiet propretarji għall-punti ta’ referiment.

5.   It-Titolu VIII ta’ dan ir-Regolament japplika għal ditti ta’ pajjiżi terzi li jipprovdu servizzi ta’ investiment jew attivitajiet fl-Unjoni b’segwitu għal deċiżjoni tal-ekwivalenza mill-Kummissjoni b’fergħa jew mingħajr fergħa.

6.   L-Artikoli 8, 10, 18 u 21 m’għandhomx japplikaw għal swieq regolati, operaturi tas-suq u diiti tal-investiment fir-rigward ta’ tranżazzjoni meta l-kontroparti tkun membru tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u fejn dik it-tranżazzjoni tkun imdaħħla fit-twettiq ta’ politika monetarja, tal-kambju u ta’ stabilità finanzjarja li dak il-membru tas-SEBĊ ikollu s-setgħa legali li jsegwi u fejn dak il-membru jkun ta notifika minn qabel lil dik il-kontroparti li t-trażazzjoni hija eżentata.

7.   Il-paragrafu 6 m’għandux japplika fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet li jkunu saru minn kwalunkwe membru tas-SEBĊ fit-twettiq tal-operazzjonijiet ta’ investiment tagħhom.

8.   L-ESMA għandha, f’kooperazzjoni mill-qrib mas-SEBĊ, tfassal abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji fejn jiġu speċifikati l-operazzjonijiet ta’ politika monetarja, tal-kambju u ta’ stabilità finanzjarja u t-tipi ta’ tranżazzjonijiet li għalihom japplikaw il-paragrafi 6 u 7.

L-ESMA għandha tippreżenta dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015:

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

9.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 biex testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 6 għal banek ċentrali oħrajn.

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha, sal-1 ta’ Ġunju 2015, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fejn jiġi vvalutat it-trattament tat-tranżazzjonijiet minn banek ċentrali ta’ pajjiżi terzi, li għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu jinkludu l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali. Ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-kompiti statitorji tagħhom u l-volumi ta’ kummerċ tagħhom fl-Unjoni. Ir-rapport għandu:

(a)

jidentifika dispożizzjonijiet applikabbli fil-pajjiżi terzi rilevanti rigward id-divulgazzjoni regolatorja ta’ tranżazzjonijiet ta’ bank ċentrali, inklużi tranżazzjonijiet magħmula minn membri tas-SEBĊ f’dawk il-pajjiżi terzi, u

(b)

jevalwaw l-impatt potenzjali li r-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni regolatorha fl-Unjoni jista’ jkollhom fuq it-tranżazzjonijiet ta’ bank ċentrali ta’ pajjiż terz.

Jekk ir-rapport jikkonkludi li l-eżenzjoni pprovduta fil-paragrafu 6 mhijiex neċessarja fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet fejn il-kontroparti tkun bank ċentrali ta’ pajjiż terz li jkun qed iwettaq politika monetarja, skambju u operazzjonijiet ta’ stabilità finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tipprovdi li dik l-eżenzjoni tapplika għal dak il-bank ċentrali ta’ pajjiż terz.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“ditti tal-investiment” tfisser ditta ta’ investiment kif definit fl-Artikolu 4(1)(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(2)

‘servizzi u attivitajiet ta’investiment’ tfisser servizzi ta’ investiment u attivitajiet definiti fl-Artikolu 4(1)(2) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(3)

‘servizzi anċillari’ tfisser is-servizzi anċillari kif iddefinit fl-Artikolu 4(1)(3) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(4)

‘eżekuzzjoni tal-ordnijiet f’isem il-klijenti’ tfisser eżekuzzjoni f’isem il-klijenti kif definit fl-Artikolu 4(1)(5) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(5)

‘in-negozjar akkont tagħhom infushom’ ifisser jitratta fuq kont tiegħu kif definit fl-Artikolu 4(1)(6) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(6)

‘ġeneratur tas-suq’ tfisser ġeneratur tas-suq kif definit fl-Artikolu 4(1)(7) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(7)

‘klijent’ tfisser klijent kif definit fl-Artikolu 4(1)(9) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(8)

‘klijent professjonali’ ifisser klijent professjonali kif definit fl-Artikolu 4(1)(10) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(9)

‘strument finanzjarju’ tfisser strument finanzjarju kif definit fl-Artikolu 4(1)(15) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(10)

‘operatur tas-suq’ tfisser operatur tas-suq kif definit fl-Artikolu 4(1)(18) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(11)

‘sistema multilaterali’ tfisser sistema multilaterali kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(19) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(12)

‘internalizzatur sistematiku’ ifisser internalizzatur sistematiku kif definit fl-Artikolu 4(1) u (20) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(13)

‘suq regolat’ tfisser suq regolat kif definit fl-Artikolu 4(1)(21) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(14)

‘facilità multilaterali tan-negozjar’ jew ‘MTF’ tfisser faċilità multilaterali tan-negozjar kif definit fl-Artikolu 4 (1)(22) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(15)

‘faċilità organizzata tan-negozjar’ jew ‘OTF’ tfisser faċilità organizzata tan-negozjar kif definit fl-Artikolu 4(1)(23) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(16)

‘ċentru tan-negozjar’ tfisser post tal-kummerċ kif definit fl-Artikolu 4(1)(24) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(17)

‘suq likwidu’ jfisser:

(a)

għall-finijiet tal-Artikoli 9, 11u 18, suq għal strument finanzjarju jew klassi ta’ strumenti finanzjarji, fejn ikun hemm xerrejja u bejjiegħa lesti u lesti fuq bażi kontinwa, u fejn is-suq jiġi valutat skont il-kriterji li ġejjin, b’kont konsiderazzjoni l-istrutturi speċifiċi tas-suq tal-istrument finanzjarju partikolari jew tal-klassi partikolari ta’ strumenti finanzjarji:

(i)

il-frekwenza medja u d-daqs ta’ tranżazzjonijiet fuq firxa ta’ kundizzjonijiet tas-suq, b’kont meħud tan-natura u l- ħajja tal-prodotti fil- klassi ta’ strument finanzjarju;

(ii)

in-numru u tip ta’ parteċipanti tas-suq, inkluż il-proporzjon ta’ parteċipanti fis-suq nnegozjati strumenti finanzjarji fi prodott partikolari;

(iii)

id-daqs medju ta’ spreads, fejn disponibbli;

(b)

għall-finijiet tal-Artikoli 4, 5 u 14, suq għal -istrument finanzjarju li jkun innegozjat kuljum u fejn is-suq ikun ivvalutat skont il-kriterji li ġejjin:

(i)

il-flotazzjoni libera;

(ii)

l-għadd medju ta’ tranżazzjonijiet ta’ kuljum f’dawk l-istrumenti finanzjarji;

(iii)

il-fatturat medju ta’ kuljum għal dawk l-istrumenti finanzjarji;

(18)

‘awtorità kompetenti’ tfisser awtorità kompetenti kif definita fl-Artikolu 2(1)(26) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(19)

‘istituzzjoni ta’ kreditu’ tfisser istituzzjoni ta’ kreditu kif definita fl-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill (20);

(20)

‘fergħa’ tfisser fergħa kif definita fl-Artikolu 4(1)(30) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(21)

‘rabtiet mill-qrib’ tfisser rabtiet mill-qrib kif definiti fl-Artikolu 4(1)(35) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(22)

‘korp maniġerjali’ tfisser korp maniġerjali kif definit fl-Artikolu 4(1)(36) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(23)

‘depożitu strutturat’ tfisser depożitu strutturat kif definit fl-Artikolu 4(1)(43) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(24)

‘titoli trasferibbli’ tfisser titoli trasferibbli kif definiti fl-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(25)

‘ċertifikati ta’ depożitu’ tfisser l-irċevuti depożitarji kif definit fl-Artikolu 4(1)(45) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(26)

‘fond innegozjat bi skambju’ jew ‘ETF’ tfisser fond innegozjat fil-boroż kif definit fl-Artikolu 4(1)(46) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(27)

‘ċertifikati’ tfisser dawk it-titoli li huma negozjabbli fis-suq kapitali u li fil-każ ta’ ħlas lura ta’ investiment mill-emittent huma kklassifikati fuq ishma iżda taħt strumenti tal-bonds mhux garantiti u strumenti simili oħra;

(28)

‘prodotti strutturati ta’ finanzjar’ tfisser dawk it-titoli maħluqa sabiex jittitolizzaw u jittrasferixxu r-riskju ta’ kreditu assoċjat ma’ pula ta’ assi finanzjarji li jintitolaw lid-detentur tat-titoli biex jirċievi ħlasijiet regolari li jiddependu fuq il-fluss tal-flus mill-assi sottostanti;

(29)

‘derivati’ tfisser dawk l-istrumenti finanzjarji definiti fil-punt (44)(c) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE, u msemmija fl-Anness I, Taqsima C (4) sa (10) tagħha;

(30)

‘derivati ta’ komoditajiet’ tfisser dawk l-istrumenti finanzjarji definiti fil-punt (44)(c) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE relatati ma’ komodità jew sottostanti msemmija fit-Taqsima C(10) tal-Anness I għad-Direttiva 2014/65/UE, jew fil-punti (5), (6), (7) u (10) tat-Taqsima C tal-Anness I tagħha;

(31)

‘CCP’ tfisser CCP fis-sens tal-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(32)

‘derivat negozjat fil-borża’ tfisser derivat negozjat f’suq regolat jew f’suq ta’ pajjiż terz meqjus bħala ekwivalenti għal suq regolat b’konformità mal-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament, u li għaldaqstant ma jaqax fid-definizzjoni ta’ derivat OTC kif definit fl-Artikolu 2(7) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(33)

‘indikazzjoni azzjonabbli tal-interess’ tfisser messaġġ minn membru jew parteċipant għal ieħor fi ħdan sistema ta’ negozjar fir-rigward ta’ interess ta’ negozjar disponibbli li fih l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex isir ftehim fuq negozjar;

(34)

‘arranġament approvat għall-pubblikazzjoni’ jew ‘APA’ tfisser arranġament approvat għall-pubblikazzjoni kif definit fl-Artikolu 4 (1)(52) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(35)

‘fornitur ta’ tape konsolidat’ jew ‘CTP’ tfisser fornitur ta’ tape konsolidat kif imfisser fl-Artikolu 4(1)(53) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(36)

‘mekkaniżmu ta’ rapportar approvat’ jew ‘ARM’ tfisser mekkaniżmu rapportar approvati kif definit fl-Artikolu 4(1)(54) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(37)

‘Stat Membru tad-domiċilju’ tfisser Stat Membru tad-domiċilju kif definit fl-Artikolu 4(1)(55) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(38)

‘Stat Membru ospitanti’ tfisser Stat Membru ospitanti kif definit fl-Artikolu 4(1)(56) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(39)

‘punt ta’ referenza’ tfisser kwalunkwe rata, indiċi jew figura, disponibbli għall- pubbliku jew ippubblikati li huwa perjodikament jew regolarment determinata mill- applikazzjoni ta’ formula għal, jew fuq il- bażi tal-valur ta’ wieħed jew aktar sottostanti assi jew prezzijiet, inklużi prezzijiet stimati, rati attwali jew stmati ta’ imgħax jew valuri oħra, jew stħarriġ u li b’referenza għalihom tiġi determinata l-ammont pagabbli skont strument finanzjarju jew il-valur ta’ strument finanzjarju.

(40)

‘arranġament tal-interoperabilità’ tfisser arranġament tal-interoperabilità kif definiti fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(41)

“istituzzjoni finanzjarja’ pajjiż terz’ tfisser entità, l-uffiċċju prinċipali tagħhom hija stabbilita f’pajjiż terz, li hija awtorizzata jew liċenzjata taħt il- liġi ta’ dak il-pajjiż terz biex iwettaq kwalunkwe mis-servizzi jew l-attivitajiet elenkati fid-Direttiva 2013/36/UE, id-Direttiva2014/65/UE, id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21), id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22), id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23) jew id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill (24);

(42)

‘ditta ta’ pajjiż terz’ tfisser ditta ta’ pajjiż terz kif definit fl -Artikolu 4(1)(57) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(43)

‘prodott tal-enerġija bl-ingrossa’ tfisser prodotti tal-enerġija bl-ingrossa kif definit fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill (25);

(44)

‘derivattivi tal-komoditajiet agrikoli’ tfisser kuntratti derivattivi relatati ma’ prodotti elenkati fl-Artikolu 1 ta’, u l-Anness I, Partijiet I sa XX u XXIV/1, tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26);

(45)

‘frammentazzjoni tal-likwidità’ tfisser sitwazzjoni li fiha:

(a)

parteċipanti f’ċentru tan-negozju ma jkunux jistgħu jikkonkludu tranżazzjoni ma’ parteċipant wieħed jew iżjed f’dak iċ-ċentru minħabba n-nuqqas ta’ arranġamenti tal-ikklerjar li jkollhom aċċess għalihom il-parteċipant kollha; jew

(b)

membru tal-ikklerjar jew il-klijenti tiegħu jkunu mġiegħla jżommu l-pożizzjonijiet tagħhom fi strument finanzjarju f’iktar minn CCP waħda u dan ikun jillimita l-potenzjal għan-netting ta’ skoperturi finanzjarji

(46)

‘dejn sovran’ tfisser dejn sovran kif definit fl-Artikolu 4(1)(61) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(47)

‘kompressjoni tal-portafoll’ tfisser servizz ta’ tnaqqis ta’ riskju fejn żewġ kontopartijiet jew iktar jitterminaw totalment jew parzjalment uħud mid-derivati jew id-derivati kollha ppreżentati minn dawk il-kontropartijiet għal inklużjoni fil-kompressjoni tal-portafoll u jissostitwixxu d-derivati tterminati b’derivat ieħor li l-valur nozzjonali kkombinat tiegħu jkun inqas mill-valur nozzjonali kkombinat tad-derivati tterminati.

2.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 li j jispeċifikaw ċerti elementi tekniċi tad-definizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 biex taġġusthom għall-iżviluppi tas-suq;

TITOLU II

TRASPARENZA GĦAĊ-ĊENTRI TAN-NEGOZJAR

KAPITOLU 1

Trasparenza għas-strumenti ta’ ekwità

Artikolu 3

Rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar għaċ-ċentri ta’ negozjar fir-rigward tal-ishma, l-irċevuti ta’ depożiti, ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jippubblikaw il-prezzijiet attwali tal-offerti u l-intensità tal-interessi għan-negozjar b’dawk il-prezzijiet li huma reklamati permezz tas-sistemi tagħhom għall-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra negozjati f’ċentru tan-negozjar. Dak ir-rekwiżit għandu japplika wkoll għall-indikazzjoni azzjonabbli tal-interessi. L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħmlu dik l-disponibbli għall-pubbliku fuq bażi kontinwa matul is-sigħat normali ta’ negozjar.

2.   Ir-rekwiżiti ta’ trasparenza msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu kkalibrati għal tipi differenti ta’ sistemi ta’ negozjar inklużi s-sistemi tar-reġistru tal-ordnijiet, dawk immotivati mill-kwotazzjonijiet, dawk ibridi u s-sistemi ta’ nnegozjar b’irkanti perjodiċi.

3.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħtu aċċess, b’termini kummerċjali raġonevoli u fuq bażi nondiskriminatorja, għall-arranġamenti li jużaw sabiex irendu pubblika l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lid-ditti tal-investiment li huma obbligati jippubblikaw il-kwotazzjonijiet tagħhom f’ishma, l-irċevuti ta’ depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra skont l-Artikolu 14.

Artikolu 4

Eżenzjonijiet għall-istrumenti tal-ekwità

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jeżentaw lill-operaturi tas-suq u lid-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar mill-obbligu li jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) għal:

(a)

sistemi ta’ tqabbil tal-ordnijiet ibbażati fuq metodoloġija ta’ negozjar li bihom il-prezz tal-istrument finanzjarju msemmi fl-Artikolu 3(1) jiġi dderivat miċ-ċentru tan-negozjar fejn dak l-istrument finanzjarju kien għall-ewwel darba ammess għan-negozjar jew l-aktar suq rilevanti f’termini ta’ likwidità, fejn dak il-prezz referenzjarju huwa ppubblikat fil-wisa’ u huwa meqjus mill-parteċipanti tas-suq bħala prezz referenzjarju affidabbli. L-użu kontinwu ta’ dik l-eżenzjoni għandu jkun suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5.

(b)

sistemi li jifformalizzaw tranżazzjonijiet negozjati li:

(i)

jitwettqu fil-firxa ppeżata ta’ volum attwali riflessa fir-reġistru tal-ordnijiet jew fil-kwotazzjonijiet tal-ġeneraturi tas-suq taċ-ċentru tan-negozjar li jopera dik is-sistema. Dawn huma suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5; jew

(ii)

ikunu f’ishma, irċevuti tad-depożitu, ETF, ċertifikati jew strumenti finanzjarji simili oħra illikwidi li ma jaqgħux fit-tifsira ta’ suq likwidu, u li jkunu nnegozjati f’perċentwal ta’ prezz referenzjarju adegwat, liema perċentwal u prezz referenzjarju huma ddeterminati minn qabel mill-operatur tas-sistema; jew

(iii)

huma soġġetti għal kondizzjonijiet barra minn dak tal-prezz tas-suq attwali ta’ dak l-istrument finanzjarju;

(c)

ordnijiet ta’ skala kbira meta pparagunati mad-daqs normali tas-suq;

(d)

ordnijiet miżmuma f’faċilità tal-ġestjoni tal-ordnijiet taċ-ċentru tan-negozjar sakemm jiġu ddivulgati.

2.   Il-prezz referenzjarju msemmi fil-paragrafu 1(a) għandu jiġi stabbilit billi jinkiseb:

(a)

il-punt medju tal-prezzijiet attwali tal-offerti tal-bejgħ u x-xiri taċ-ċentru tan-negozjar fejn dak l-istrument finanzjarju kien għall-ewwel darba ammess għan-negozjar jew l-aktar suq rilevanti f’termini ta’ likwidità; jew

(b)

meta l-prezz imsemmi fil-punt (a) ma jkunx disponibbli, il-prezz tal-ftuħ u/jew tal-għeluq tas-sessjoni relevanti tan-negozjar.

L-ordnijiet għandhom jirreferu biss għall-prezz imsemmi fil-punt (b) barra l-fażi kontinwa ta’ nnegozjar tas-sessjoni relevanti ta’ negozju.

3.   Meta ċ-ċentri tan-negozjar joperaw sistemi li jifformalizzaw it-tranżazzjonijiet negozjati skont il-paragrafu 1(b)(i):

(a)

dawk it-tranżazzjonijiet għandhom jitwettqu skont ir-regoli taċ-ċentru tan-negozjar;

(b)

iċ-ċentru tan-negozjar għandu jiżgura li jkun hemm fis-seħħ arranġamenti, sistemi u proċeduri biex jipprevjenu jew jidentifikaw abbuż tas-suq jew tentattiv ta’ abbuż tas-suq fir-rigward ta’ tali tranżazzjonijiet negozjati skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014;

(c)

iċ-ċentru tan-negozjar għandu jistabbilixxi, imantni u jimplimenta sistemi biex jinduna b’kull tentattiv li l-eżenzjoni tintuża biex jiġu evitati rekwiżiti oħrajn ta’ dan ir-Regolament jew Direttiva 2014/65/UE u li jirrapporta dawn it-tentattivi lill-awtorità kompetenti.

Meta awtorità kompetneti tagħti eżenzjoni skont il-paragrafu 1(b)(i) jew (iii), dik l-awtorità kompetenti għandha timmoniterja l-użu tal-eżenzjoni miċ-ċentru tan-ngeozjar biex tiżgura li l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ din l-eżenzjoni jkunu rispettati.

4.   Qabel ma tingħata eżenzjoni skont il-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn dwar l-użu maħsub ta’ kull eżenzjoni individwali u jipprovdu spjegazzjoni rigward il-funzjonament tagħha, inkluż id-dettalji tas-suq regolat fejn il-prezz ta’ referenza huwa stabbilit kif imsemmi fil-paragrafu 1(a). In-notifika tal-intenzjoni li tingħata eżenzjoni għandha ssir mhux inqas minn erba’ xhur qabel id-data maħsuba biex tidħol fis-seħħ l-eżenzjoni. Fi żmien xahrejn wara r-riċevuta tan-notifika, l-ESMA għandha toħroġ opinjoni mhux vinkolanti għall-awtorità kompetenti inkwistjoni li fiha tivvaluta l-kompatibbiltà ta’ kull eżenzjoni mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u speċifikati fl-istandards tekniċi regolatorji adottati skont il-paragrafu 6. Fejn l-awtorità kompetenti tagħti eżenzjoni u awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor ma taqbilx, dik l-Awtorità kompetenti tista’ tirreferi l-kwistjoni lura lill-ESMA, li tista’ taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. L-ESMA għandha timmonitorja l-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet u għandha tissottometti rapport annwali lill-Kummissjoni dwar kif jiġu applikati fil-prattika.

5.   Awtorità kompetenti tista’, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba minn awtorità kompetenti oħra, tirtira eżenzjoni mogħtija taħt il-paragrafu 1, kif speċifikat taħt il-paragrafu 6, jekk tosserva li l-eżenzjoni qed tintuża b’mod li jiddevja mill-għan oriġinali tagħha jew jekk temmen li l-eżenzjoni qed tintuża sabiex jiġu evitati r-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti oħra b’tali rtirar waqt li jagħtu raġunijiet sħaħ għad-deċiżjoni tagħhom.

6.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċfikaw dan li ġej:

(a)

il-firxa tal-prezzijiet tal-offerti tal-bejgħ u xiri jew tal-kwotazzjonijiet mingħand ġeneraturi tas-suq magħżula, u l-intensità tal-interess tan-negozjar b’dawk il-prezzijiet, li għandhom jiġu ppubblikati għal kull klassi ta’ strument finanzjarju konċernat skont l-Artikolu 3(1), filwaqt li titqies il-kalibrazzjoni meħtieġa għat-tipi differenti ta’ sistemi ta’ negozjar kif imsemmi fl-Artikolu 3(2);

(b)

l-aktar suq rilevanti f’termini tal-likwidità ta’ strument finanzjarju skont il-paragrafu 1(a);

(c)

il-karatteristiċi speċifiċi ta’ tranżazzjoni negozjata fir-rigward tal-modi differenti li l-membru jew il-parteċipant ta’ ċentru tan-negozjar jista’ jesegwixxi tali tranżazzjoni;

(d)

it-tranżazzjonijiet negozjati li ma jikkontribwixxux għall-formazzjoni tal-prezzijiet u li jagħmlu użu mill-eżenzjoni pprovduta skont il-paragrafu 1(b)(iii);

(e)

id-daqs tal-ordnijiet li huma ta’ skala kbira u t-tip u d-daqs minimu tal-ordnijiet miżmuma f’faċilità ta’ ġestjoni tal-ordnijiet ta’ ċentru tan-negozjar sakemm jiġu ddivulgati, li għalihom tista’ ssir eżenzjoni minn divulgazzjoni ta’ qabel in-negozjar skont il-paragrafu 1 għal kull klassi ta’ strument finanzjarju konċernat;

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

7.   L-eżenzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 29(2) u l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2004/39/KE u l-Artikoli 18, 19 u 20 tar-Regolament (KE) Nru 1287/2006 qabel it-3 ta’ Jannar 2017 għandhom jiġu analizzati mill-ESMA sat-3 ta’ Jannar 2019. L-ESMA għandha toħriġ opinjoni għall-awtorità kompetenti inkwistjoni li fiha tivvaluta l-kompatibbiltà kontinwata ta’ kull waħda minn dawn l-eżenzjonijiet mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u kwalunkwe att delegat u standard tekniku regolatorju bbażat fuq dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Mekkaniżmu għal-Limitazzjoni tal-Volum

1.   Sabiex ikun żgurat li l-użu tal-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 4(1)(a) u 4(1)(b)(i) ma jagħmilx ħsara mhux dovuta lill-formazzjoni tal-prezzijiet, in-negozju f’dawk l-eżenzjonijiet huwa ristrett kif ġej:

(a)

il-perċentwali ta’ negozju fi strument finanzjarju mwettaq f’ċentru tan-negozjar skont dawk l-eżenzjonijiet għandu jkun limitat għal 4 % tal-volum totali tan-negozju f’dak l-istrument finanzjarju fiċ-ċentri kollha tan-negozjar madwar l-Unjoni matul il-perjodu preċedenti ta’ 12-il xahar.

(b)

in-negozju globali fil-livell tal-Unjoni fi strument finanzjarju mwettaq skont dawk l-eżenzjonijiet għandu jkun limitat għal 8 % tal-volum totali tan-negozju f’dak l-istrument finanzjarju fiċ-ċentri kollha tan-negozjar madwar l-Unjoni matul il-perjodu preċedenti ta’ 12-il xahar.

Dak il-mekkaniżmu ta’ limitazzjoni tal-volum m’għandux japplika għal tranżazzjonijiet innegozjati li jkunu f’sehem, irċevuta tad-depożitu, ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor li għalihom m’hemmx suq likwidu kif determinat skont l-Artikolu 2(1)(17)(b) u li jkunu nnegozjati f’perċentwal ta’ prezz referenzjarju adegwat kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(b)(ii), jew għal tranżazzjonijiet innegozjati li jkunu suġġetti għal kundizzjonijiet li mhumiex il-prezz attwali tas-suq ta’ dak l-istrument finanzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(b)(iii).

2.   Meta l-perċentwal ta’ negozjar fi strument finanzjarju mwettaq f’ċentru tan-negozjar skont l-eżenzjonijiet ikun qabeż il-limitu msemmi fil-paragrafu 1(a), l-awtorità kompetenti li awtorizzat l-użu ta’ dawk l-eżenzjonijiet minn dak iċ-ċentru għandha, fi żmien jumejn tax-xogħol, tissospendi l-użu tagħhom f’dak iċ-ċentru f’dak l-istrument finanzjarju bbażat fuq id-dejta ppubblikata mill-ESMA u msemmija fil-paragrafu 4, għal perjodu ta’ 6 xhur.

3.   Meta l-perċentwal ta’ negozjar fi strument finanzjarju mwettaq fiċ-ċentri kollha tan-negozju madwar l-Unjoni skont dawk l-eżenzjonijiet ikun qabeż il-limitu msemmi fil-paragrafu 1(b), l-awtoritajiet kompetenti kollha għandhom, fi żmien jumejn tax-xogħol, jissospendu l-użu ta’ dawk l-eżenzjonijiet madwar l-Unjoni għal perjodu ta’ 6 xhur.

4.   L-ESMA għandha tippubblika, fi żmien 5 ijiem tax-xogħol fl-aħħar ta’ kull xahar kalendarju, il-volum totali ta’ negozjar fl-Unjoni għal kull strument finanzjarju fit-12-il xahar preċedenti, il-perċentwal tan-negozju fi strument finanzjarju mwettaq madwar l-Unjoni skont dawk l-eżenzjonijiet kif ukoll f’kull ċentru tan-negozjar fit-12-il xahar preċedenti, u l-metodoloġija li tintuża biex jinkisbu dawk il-perċentwali.

5.   F’każ li r-rapport imsemmi fil-paragrafu 4 jidentifika xi ċentru tan-negozjar fejn in-negozju fi kwalunkwe strument finanzjarju mwettaq skont dawn l-eżenzjonijiet ikun qabeż it-3,75 % tan-negozju totali tal-Unjoni f’ dak l-istrument finanzjarju, abbażi tan-negozju fit-12-il xahar preċedenti, l-ESMA għandha tippubblika rapport addizzjonali fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara l-15-il ġurnata tax-xahar kalendarju li fih ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 4 jkun ippubblikat. Dak ir-rapport għandu jkun fih l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 4 fir-rigward ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji fejn it-3,75 % imsemmija hawnhekk ikunu nqabżu.

6.   F’każ li r-rapport imsemmi fil-paragrafu 4 jidentifika li n-negozju globali fl-UE fi kwalunkwe strument finanzjarju mwettaq skont dawn l-eżenzjonijiet ikun qabeż is-7,75 % tan-negozju totali tal-UE fl-istrument finanzjarju, abbażi tan-negozju fit-12-il xahar preċedenti, l-ESMA għandha tippubblika rapport addizzjonali fi żmien 5 ijiem tax-xogħol wara l-15-il ġurnata tax-xahar kalendarju li fih ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 4 jkun ippubblikat. Dak ir-rapport għandu jkun fih l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 4 fir-rigward ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji fejn is-7,75 % imsemmija hawnhekk ikunu nqabżu.

7.   Sabiex tkun żgurata bażi affidabbli għall-monitoraġġ tan-negozju li jitwettaq skont dawk l-eżenzjonijiet u sabiex jiġi ddterminat jekk il-limiti msemmija fil-paragrafu 1 ikunux inqabżu, l-operaturi taċ-ċentri tan-negozju għandhom ikunu obbligati li jkollhom fis-seħħ sistemi u proċeduri sabiex:

(a)

jippermettu l-identifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet kollha tan-negozju li jkunu twettqu fiċ-ċentri tagħhom skont dawk l-eżenzjonijiet; kif ukoll

(b)

jiggarantixxu li l-perċentwal tat-tranżazzjonijiet tan-negozju awtorizzat skont dawk l-eżenzjonijiet kif imsemmija fil-paragrafu 1(a) ma jinqabeż fl-ebda ċirkustanza.

8.   Il-perjodu għall-pubblikazzjoni tad-dejta dwar in-negozju mill-ESMA, u li għalih in-negozju fi strument finanzjarju skont dawk l-eżenzjonijiet għandu jiġi mmoniterjat, jibda jgħodd mit-3 ta’ Jannar 2016. Bla ħsara għall-Artikolu 4(5), l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom is-setgħa jissospendu l-użu ta’ dawk l-eżenzjonijiet mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament u minn dakinhar ‘il quddiem fuq bażi ta’ kull xahar.

9.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-metodu, inkluż l-immarkar tat-tranżazzjonijiet, li abbażi tiegħu tiġbor, tikkalkula u tippubblika d-dejta tat-tranżazzjoni, skont l-Artikolu 4, sabiex tipprovdi kejl preċiż tal-volum totali tan-negozju għal kull strument finanzjarju u l-perċentwali tan-negozju li jużaw dawk l-eżenzjonijiet madwar l-Unjoni u għal kull ċentru tan-negozjar.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont -Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 6

Rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ wara n-negozjar għal ċentri tan-negozjar fir-rigward ta’ ishma, irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jippubblikaw il-prezz, il-volum u l-ħin tat-tranżazzjonijiet imwettqa fir-rigward tal-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra negozjati f’ċentru tan-negozjar. L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jippubblikaw id-dettalji tat-tranżazzjonijiet kollha bħal dawn fl-iktar ħin viċin għall-ħin reali teknikament possibbli.

2.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħtu aċċess, b’termini kummerċjali raġonevoli u fuq bażi nondiskriminatorja, għall-arranġamenti li jużaw sabiex irendu pubblika l-informazzjoni skont l-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu lid-ditti tal-investiment li huma obbligati jippubblikaw id-dettalji tat-tranżazzjonijiet tagħhom f’ishma, l-irċevuti ta’ depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra skont l-Artikolu 20.

Artikolu 7

Awtorizzazzjoni ta’ pubblikazzjoni differita

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jawtorizzaw lill-operaturi tas-suq u lid-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar biex jipprovdu pubblikazzjoni differita tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet abbażi tat-tip jew id-daqs tagħhom.

B’mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-pubblikazzjoni differita fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet li huma ta’ daqs kbir meta mqabbla mad-daqs normali tas-suq għal dak is-sehem, l-irċevuta tad-depożitu, l-ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor jew dik il-klassi tas-sehem, tal-irċevuta tad-depożitu, tal-ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor.

L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jiksbu l-approvazzjoni minn qabel mingħand l-awtorità kompetenti tal-arranġamenti proposti għall-pubblikazzjoni tan-negozjar differita, u għandhom jiddivulgaw b’mod ċar dawk l-arranġamenti lill-parteċipanti tas-suq u lill-pubbliku. L-ESMA għandha timmonitorja l-applikazzjoni ta’ dawk l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tan-negozjar differita u għandha tissottometti rapport annwali lill-Kummissjoni dwar jiġu applikati fil-prattika.

Fejn l-awtorità kompetenti tawtorizza pubblikazzjoni differita u awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor ma taqbilx mad-differiment jew mal-applikazzjoni effettiva tal-awtorizzazzjoni mogħtija, dik l-awtorità kompetenti tista’ tirreferi l-kwestjoni lura lill-ESMA, li tista’ taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

2.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifika dan li ġej b’mod li jippermetti l-pubblikazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 64 tad-Direttiva 2014/65/UE:

(a)

id-dettalji ta’ tranżazzjonijiet li ditti tal-investiment, inkluż l-internalizzaturi sistematiċi u l-operaturi tas-suq u ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku għal kull klassi ta’ strument finanzjarju kkonċernat f’konformità mal-paragrafu 6(1), inklużi identifikaturi għat-tipi differenti ta’ tranżazzjonijiet ippubblikati taħt l-Artikoli 6(1) u 20, li jiddistingwu bejn dawk determinati minn fatturi marbuta primarjament mal-valutazzjoni tal-istrumenti u dawk determinati minn fatturi oħra;

(b)

il-limitu taż-żmien li jkun determinat f’konformità mal-obbligu tal-pubblikazzjoni qrib il-ħin reali kemm jista’ jkun, inkluż meta n-negozjar jitwettaq barra l-ħinijiet ordinarji tan-negozju.

(c)

il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ ditti tal-investimenti inklużi internalizzaturi sistematiċi u operaturi tas-suq u ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar biex jipprovdu pubblikazzjoni differita tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet għal kull klassi ta’ strumenti finanzjarji kkonċernata f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 20(1);

(d)

il-kriterji li jridu jiġu applikati meta jiġu deċiżi t-tranżazzjonijiet li għalihom, minħabba d-daqs tagħhom jew it-tip, inkluż il-profil tal-likwidità, tas-sehem, irċevuta tad-depożitu, ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor involut, il-pubblikazzjoni differita hija permessa għal kull klassi ta’ strument finanzjarju kkonċernat.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

KAPITOLU 2

Trasparenza għas-strumenti mhux tal- ekwità

Artikolu 8

Rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar għal ċentri tan-negozjar fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjari strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jippubblikaw il-prezzijiet attwali tad-domanda u l-offerta u l-intensità tal-interessi ta’ negozjar ta’ dawk il-prezzijiet li huma rreklamati permezz tas-sistemi tagħhom għall-bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti ta’ emissjonijiet u derivati negozjati f’ċentru tan-negozjar. Dak ir-rekwiżit għandu japplika wkoll għall-indikazzjoni azzjonabbli tal-interessi. L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħmlu din l-disponibbli għall-pubbliku fuq bażi kontinwa matul is-sigħat normali ta’ negozjar. Dak l-obbligu tal-pubblikazzjoni ma japplikax għal dawn it-tranżazzjonijiet ta’ derivati ta’ kontropartijiet mhux finanzjarji li jistgħu oġġettivament jitkejlu bħala li jnaqqsu r-riskji li huma relatati direttament mal-attività kummerċjali jew mal-attività tal-iffinanzjar tat-teżor tal-kontroparti nonfinanzjarja jew ta’ dak il-grupp.

2.   Ir-rekwiżiti ta’ trasparenza msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu kkalibrati għal tipi differenti ta’ sistemi ta’ negozjar inklużi s-sistemi tar-reġistru tal-ordnijiet, dawk immotivati mill-kwotazzjonijiet, dawk ibridi sistemi ta’ nnegozjar b’irkanti perjodiċi u sistemi ta’ negozjar bil-vuċi.

3.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħtu aċċess, f’termini kummerċjali raġonevoli u fuq bażi nondiskriminatorja, għall-arranġamenti li jużaw sabiex jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu lid-ditti tal-investiment li huma obbligati jippubblikaw il-kwotazzjonijiet tagħhom f’bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati skont l-Artikolu 18.

4.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom, meta tingħata eżenzjoni f’konformità mal-Artikolu 9(1)(b), jippubblikaw għall-inqas prezz indikattiv għad-domanda u prezz indikattiv għall-offerta ta’ qabel in-negozjar li huma qrib il-prezz tal-interessi għan-negozjar irreklamati permezz tas-sistemi tagħhom f’bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti ta’ emissjonijiet u derivati nnegozjati f’ċentru tan-negozjar. L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħmlu dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi elettroniċi adegwati fuq bażi kontinwa matul is-sigħat normali ta’ negozjar. Dawk l-arranġamenti għandhom jiżguraw li l-informazzjoni hija pprovduta fuq termini kummerċjali raġonevoli u fuq bażi mhux diskriminatorja.

Artikolu 9

Eżenzjonijiet għall-istrumenti mhux tal-ekwità

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jeżentaw lill-operaturi tas-suq u lid-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar mill-obbligu li jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1) għal:

(a)

ordnijiet ta’ skala kbira meta mqabbla mad-daqs normali tas-suq u ordnijiet miżmuma f’faċilità tal-ġestjoni tal-ordnijiet ta’ ċentru tan-negozjar sakemm jiġu ddivulgati;

(b)

l-indikazzjonijiet azzjonabbli tal-interess fit-talba għal kwotazzjoni u sistemi ta’ negozjar bil-vuċi li huma akbar minn daqs speċifiku għall-istrument finanzjarju, li jesponi lill-fornituri tal-likwidità għal riskju żejjed u li jieħu kont ta’ jekk il-parteċipanti rilevanti tas-suq humiex investituri tal-bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa;

(c)

derivati li mhumiex soġġetti għall-obbligu tan-negozjar speċifikat fl-Artikolu 28 u strumenti finanzjarji oħra li m’hemmx suq likwidu għalihom.

2.   Qabel ma tingħata eżenzjoni skont il-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn dwar l-użu maħsub ta’ kull eżenzjoni individwali u jipprovdu spjegazzjoni rigward il-funzjonament tagħha. In-notifika tal-intenzjoni li tingħata eżenzjoni għandha ssir mhux inqas minn erba’ xhur qabel id-data maħsuba biex tidħol fis-seħħ l-eżenzjoni. Fi żmien xahrejn wara r-riċevuta tan-notifika, l-ESMA għandha toħroġ opinjoni għall-awtorità kompetenti inkwistjoni li fiha tivvaluta l-kompatibbiltà tal-eżenzjoni mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u speċifikati fl-istandards tekniċi regolatorji adottati skont il-paragrafu 5. Fejn l-awtorità kompetenti tagħti eżenzjoni u awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor ma taqbilx, dik l-Awtorità kompetenti tista’ tirreferi l-kwistjoni lura lill-ESMA, li tista’ taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. L-ESMA għandha timmonitorja l-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet u tissottometti rapport annwali lill-Kummissjoni dwar kif jiġu applikati fil-prattika.

3.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, jew fuq l-inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba minn awtoritajiet kompetenti oħra, jirtiraw eżenzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1 jekk huma josservaw li l-eżenzjoni qed tintuża b’tali mod li tiddevja mill-għan oriġinali tagħha jew jekk huma jikkunsidraw li l-eżenzjoni qed tintuża biex jiġu evitati r-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti oħra b’tali rtirar mingħajr dewmien u qabel ma jidħol fis-seħħ, waqt li jagħtu raġunijiet sħaħ għad-deċiżjoni tagħhom.

4.   L-awtorità kompetenti responsabbli mis-superviżjoni ta’ ċentru ta’ negozjar wieħed jew aktar li fih jiġu nnegozjati klassi ta’ bonds, prodott finanzjarju strutturat, kwoti ta’ emissjoni jew derivati tista’, fejn il-likwidità ta’ dik il-klassi ta’ strumenti finanzjarji taqa’ taħt limitu minimu speċifikat, tissospendi b’mod temporanju l-obbligi msemmija fl-Artikolu 8. Il-limitu speċifikat għandu jiġi ddefinit abbażi ta’ kriterji oġġettivi speċifiċi għas-suq għall-istrument finanzjarju kkonċernat. In-notifika ta’ tali sospensjoni temporanja għandha tiġi ppubblikata fuq il-websajt web tal-awtorità kompetenti rilevanti.

Is-sospensjoni temporanja għandha tkun valida għal perijodu inizjali ta’ mhux aktar minn tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-websajt tal-awtorità kompetenti rilevanti. Tali sospensjoni tista’ tiġġedded għal perjodi ulterjuri ta’ mhux aktar minn tliet xhur kull darba jekk ir-raġunijiet għas-sospensjoni jibqgħu jkunu applikabbli. Meta s-sospensjoni temporanja ma tiġġeddidx wara dak il-perjodu ta’ tliet xhur, din għandha tiskadi awtomatikament.

Qabel ma tissospendi jew iġġedded is-sospensjoni temporanja skont dan il-paragrafu tal-obbligi msemmija fl-Artikolu 8, l-awtorità kompetenti rilevanti għandha tgħarraf lill-ESMA bl-intenzjoni tagħha u tagħti spjegazzjoni. L-ESMA għandha toħroġ opinjoni lill-awtorità kompetenti hekk kif ikun prattikabbli dwar jekk fil-fehma tagħha, is-sospensjoni temporanja jew it-tiġdid tas-sospensjoni temporanja ikunux ġustifikati f’konformità mal-ewwel u t-tieni subparagrafi.

5.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards regolatorji tekniċi li jispeċifikaw dan li ġej:

(a)

il-parametri u l-metodi għall-kalkolu tal-limitu massimu tal-likwidità msemmi fil-paragrafu 4 b’rabta mal-istrument finanzjajru. Il-parametri u l-metodi għall-Istati Membri biex jikkalkulaw il-limitu massimu għandhom jiġu stabbiliti b’tali mod li meta jintlaħaq il-limitu massimu, huwa jirrappreżenta tnaqqis sinifikanti fil-likwidità fiċ-ċentri kollha fl-Unjoni għall-istrument finanzjarju kkonċernat ibbażat fuq il-kriterji użati skont l-Artikolu 2(1)(17);

(b)

il-firxa tal-prezzijiet tad-domanda u tal-offerta jew il-kwoti u l-intensità tal-interessi għan-negozjar f’dawk il-prezzijiet, jew offerta jew prezzijiet tal-offerta indikattivi ta’ qabel in-negozjar li huma qrib tal-prezz tal-interess ta’ negozjar, li għandha tiġi ppubblikata għal kull klassi ta’ strument finanzjarju kkonċernat f’konformità mal-Artikoli 8(1) u (4), filwaqt li titqies il-kalibrazzjoni meħtieġa għat-tipi differenti ta’ sistemi ta’ negozjar kif imsemmi fl-Artikolu 8(2);

(c)

id-daqs tal-ordnijiet li huma ta’ skala kbira u t-tip u d-daqs minimu tal-ordnijiet miżmuma f’faċilità ta’ ġestjoni tal-ordnijiet sakemm jiġu ddivulgati, li jistgħu jkunu eżentati mid-divulgazzjoni qabel in-negozjar taħt il-paragrafu 1 għal kull klassi ta’ strument finanzjarju kkonċernat;

(d)

id-daqs speċifiku għall-istrument finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1(b) u d-definizzjoni ta’ talba għal kwotazzjoni u sistemi ta’ negozjar bil-vuċi li d-divulgazzjoni tagħhom qabel in-negozjar tista’ tiġi eżentata skont il-paragrafu 1;

Meta tiddetermina d-daqs speċifiku għall-istrument finanzjarju li jesponi lill-fornituri tal-likwidità għal riskju żejjed u li jieħu kont ta’ jekk il-parteċipanti rilevanti tas-suq humiex investituri tal-bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa, f’konformità mal-paragrafu 1(b), l-ESMA għandha tqis il-fatturi li ġejjin:

(i)

jekk, f’daqsijiet bħal dawn, il-fornituri tal-likwidità jkunux jistgħu jkopru r-riskji tagħhom;

(ii)

fejn suq fl-istrument finanzjarju, jew klassi ta’ strumenti finanzjarji, ikun jikkonsisti parzjalment minn investituri tal-bejgħ bl-imnut; il-valur medju tat-transazzjonijiet imwettqa minn dawk l-investituri;

(e)

l-istrumenti finanzjarji jew il-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji li mhemmx suq likwidu għalihom fejn id-divulgazzjoni ta’ qabel in-negozjar tista’ tiġi eżentata skont il-paragrafu 1.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 10

Rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ wara n-negozjar għal ċentri tan-negozjar fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jippubblikaw il-prezz, il-volum u l-ħin tat-transazzjonijiet imwettqa fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati nnegozjati f’ċentru tan-negozjar. L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jippubblikaw id-dettalji tat-transazzjonijiet kollha bħal dawn fl-iktar ħin viċin għall-ħin reali teknikament possibbli.

2.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħtu aċċess, f’termini kummerċjali raġonevoli u fuq bażi nondiskriminatorja, għall-arranġamenti li jużaw sabiex jippubblikaw l-informazzjoni skont il-paragrafu 1 lid-ditti tal-investimenti li huma obbligati jippubblikaw id-dettalji tat-transazzjonijiet tagħhom f’bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati skont l-Artikolu 21.

Artikolu 11

Awtorizzazzjoni ta’ pubblikazzjoni differita

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jawtorizzaw lill-operaturi tas-suq u lid-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar biex jipprovdu pubblikazzjoni differita tad-dettalji tat-transazzjonijiet abbażi tad-daqs jew it-tip tat-transazzjoni.

B’mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-pubblikazzjoni differita fir-rigward ta’tranżazzjonijiet li:

(a)

huma ta’ daqs kbir meta mqabbla mad-daqs normali tas-suq għal dak il-bond, prodott finanzjarju strutturat, kwota ta’ emissjoni jew derivat nnegozjati f’ċentru tan-negozjar, jew għal dik il-klassi ta’ bond, prodott finanzjarju strutturat, kwota ta’ emissjoni jew derivat innegozjati f’ċentru tan-negozjar; jew

(b)

huma relatati ma’ bond, prodott finanzjarju strutturat, kwota ta’ emissjoni jew derivat li huwa nnegozjat f’ċentru tan-negozjar, jew klassi ta’ bond, prodott finanzjarju strutturat, kwota ta’ emissjoni jew derivat li huwa nnegozjat f’ċentru tan-negozjar li għalih m’hemmx suq likwidu;

(c)

huma aktar minn daqs speċifiku għal dak il-bond, prodott finanzjarju strutturat, kwota ta’ emissjoni jew derivat nnegozjati f’ċentru tan-negozjar, jew dik il-klassi ta’ bond, prodott finanzjarju strutturat, kwota ta’ emissjoni jew derivat innegozjati f’ċentru tan-negozjar, li jesponi lill-fornituri tal-likwidità għal riskju żejjed u li jieħu kont ta’ jekk il-parteċipanti rilevanti tas-suq humiex investituri tal-bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa.

L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jiksbu l-approvazzjoni minn qabel mingħand l-awtorità kompetenti tal-arranġamenti proposti għall-pubblikazzjoni tan-negozjar differita, u għandhom jiddivulgaw b’mod ċar dawk l-arranġamenti lill-parteċipanti tas-suq u lill-pubbliku. L-ESMA għandha timmonitorja l-applikazzjoni ta’ dawk l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tan-negozjar differita u għandha tissottometti rapport annwali lill-Kummissjoni dwar kif jintużaw fil-prattika.

2.   L-awtorità kompetenti responsabbli mis-superviżjoni ta’ ċentru tan-negozjar wieħed jew aktar li fih jiġu nnegozjati klassi ta’ bonds, prodott finanzjarju strutturat, kwoti ta’ emissjoni jew derivati tista’, fejn il-likwidità ta’ dik il-klassi ta’ strumenti finanzjarji taqa’ taħt il-limitu minimu determinat f’konformità mal-metodoloġija kif imsemmija fll-Artikolu 9(5)(a), tissospendi temporanjament l-obbligi msemmija fl-Artikolu 10. Dak il-limitu minimu għandu jiġi ddefinit abbażi ta’ kriterji oġġettivi speċifiċi għas-suq għall-istrument finanzjarju kkonċernat. Tali sospensjoni temporanja għandha tiġi ppubblikata fuq il-websajt tal-awtorità kompetenti rilevanti.

Is-sospensjoni temporanja għandha tkun valida għal perjodu inizjali ta’ mhux aktar minn tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-websajt tal-awtorità kompetenti rilevanti. Tali sospensjoni tista’ tiġġedded għal perjodi ulterjuri ta’ mhux aktar minn tliet xhur kull darba jekk ir-raġunijiet għas-sospensjoni jibqgħu jkunu applikabbli. Fejn is-sospensjoni temporanja ma tiġġeddidx wara dak il-perjodu ta’ tliet xhur, din għandha tiskadi awtomatikament.

Qabel ma s-sospensjoni temporanja tal-obbligi msemmija fl-Artikolu 10 tiġi sospiża jew imġedda, l-awtorità kompetenti rilevanti għandha tinnotifika lill-ESMA bl-intenzjoni tagħha u tagħti spjegazzjoni. L-ESMA għandha toħroġ opinjoni lill-awtorità kompetenti hekk kif ikun prattikabbli dwar jekk fil-fehma tagħha, is-sospensjoni temporanja jew it-tiġdid tas-sospensjoni temporanja ikunux ġustifikati f’konformità mal-ewwel u t-tieni subparagrafi.

3.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, flimkien ma’ awtorizzazzjoni għal pubblikazzjoni differita:

(a)

jitolbu l-pubblikazzjoni ta’ dettalji limitati ta’tranżazzjoni jew dettalji ta’ diversitranżazzjonijiet f’forma aggregata, jew kombinazzjoni tagħhom, waqt il-perijodu tad-differiment;

(b)

jippermettu n-nonpubblikazzjoni tal-volum ta’ tranżazzjoni individwali waqt perjodu estiż ta’ differiment;

(c)

jippermettu, fir-rigward tal-istrumenti mhux tal-ekwità li mhumiex dejn sovran, il-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata waqt perjodu estiż ta’ differiment;

(d)

jippermettu, fir-rigward ta’ strumenti ta’ dejn sovran, il-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata għal perjodu indefinit ta’ żmien.

Fir-rigward tal-istrumenti tad-dejn sovran, il-punti (b) u (d) jistgħu jintużaw jew separatament jew konsekuttivament sakemm ladarba l-perjodu estiż tan-nonpubblikazzjoni tal-volum jiskadi, il-volumi jkunu jistgħu mbagħad jiġu ppubblikati f’forma aggregata.

Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji l-oħrajn kollha, meta l-perjodu tad-differiment jiskadi, id-dettalji pendenti tat-tranżazzjoni u d-dettalji kollha tat-tranżazzjonijiet fuq bażi individwali għandhom ikunu ppubblikati.

4.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji b’tali mod li tippermetti l-pubblikazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 64 tad-Direttiva 2014/65/UE biex jiġu speċifikati dawn li ġejjin:

(a)

id-dettalji ta’tranżazzjonijiet li ditti tal-investiment, inkluż internalizzaturi sistematiċi, u l-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħmlu disponibbli lill-pubbliku għal kull klassi ta’ strument finanzjarju kkonċernat f’konformità mal-Artikolu 10(1), inklużi identifikaturi għat-tipi differenti ta’tranżazzjonijiet ippubblikati taħt l-Artikoli 10(1) u 21(1), li jiddistingwu bejn dawk determinati minn fatturi marbuta primarjament mal-valutazzjoni tal-istrumenti finanzjarji u dawk determinati minn fatturi oħra;

(b)

il-limitu taż-żmien li jkun determinat f’konformità mal-obbligu tal-pubblikazzjoni qrib il-ħin reali kemm jista’ jkun, inkluż meta n-negozjar jitwettaq barra l-ħinijiet ordinarji tan-negozju;

(c)

il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ ditti tal-investiment, inkluż internalizzaturi sistematiċi, u operaturi tas-suq u ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar, biex jipprovdu pubblikazzjoni differita tad-dettalji tat-transazzjonijiet għal kull klassi ta’ strumenti finanzjarji kkonċernata f’konformità mal-paragrafu (1) ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 21(4);

(d)

il-kriterji li għandhom jiġu applikati meta jkunu qed jiġu ddeterminati d-daqs u t-tip ta’ tranżazzjoni li għaliha l-pubblikazzjoni ddiferita u l-pubblikazzjoni ta’ dettalji limitati ta’ tranżazzjoni, jew il-pubblikazzjoni ta’ dettalji ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata, jew in-nonpubblikazzjoni tal-volum ta’ tranżazzjoni b’riferenza partikolari l-awtorizzazzjoni għal estensjoni taż-żmien ta’ differiment għal ċerti strumenti finanzjarji skont il-likwidità tagħhom, hija permessa skont il-paragrafu 3.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

KAPITOLU 3

Obbligu li tiġi offruta dejta tan-negozjar fuq bażi kummerċjali separata u raġonevoli

Artikolu 12

Obbligu li d-dejta ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar issir disponibbli b’mod separat

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni ppubblikata skont l-Artikoli 3, 4 u 6 sa 11 billi joffru d-dejta tat-trasparenza ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar b’mod separat.

2.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-offerta ta’ dejta tat-trasparenza ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar, inkluż il-livell ta’ diżaggregazzjoni tad-dejta li għandha ssir disponibbli għall-pubbliku kif imsemmmi fil-paragrafu 1.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 13

Obbligu sabiex id-dejta ta’ qabel in-negozjar u wara n-negozjar tkun disponibbli fuq bażi kummerċjali raġonevoli

1.   L-operaturi tas-suq u d-ditti tal-investiment li joperaw ċentru tan-negozjar għandhom ipoġġu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-informazzjoni ppubblikata skont l-Artikoli 3, 4 u 6 sa 11 fuq bażi kummerċjali raġonevoli u jiżguraw aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni. Din l-informazzjoni għandha ssir disponibbli mingħajr ħlas kwarta (15-il minuta) wara l-pubblikazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 li jiċċaraw x’jikkostittwixxi bażi kummerċjali raġonevoli sabiex l-informazzjoni ssir pubblika kif imsemmi fil-paragrafu 1.

TITOLU III

TRASPARENZA GĦALL-INTERNALIZZATURI SISTEMATIĊI U GĦAD-DITTI TAL-INVESTIMENT LI JINNEGOZJAW OTC

Artikolu 14

Obbligu għall-internalizzaturi sistematiċi li jippubblikaw il-kwotazzjonijiet vinkolanti fir-rigward tal-ishma, l-irċevuti ta’ depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra

1.   Id-ditti tal-investiment għandhom jagħmlu pubbliku l-kwotazzjonijiet vinkolanti fir-rigward ta’ dawk l-ishma, l-irċevuti ta’ depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u l-istrumenti finanzjajri simili oħra nnegozjati f’ċentru tan-negozjar u li għalihom huma internalizzaturi sistematiċi u dawk li għalihom hemm suq likwidu kif definit fl-Artikolu 2(7a)(b).

Fejn ma jkunx hemm suq likwidu għall-istrumenti finanzjarji msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-internalizzaturi sistematiċi għandhom, fuq talba, jiddivulgaw kwotazzjonijiet lill-klijenti tagħhom.

2.   Dan l-Artikolu u l-Artikoli 15, 16 u 17 għandhom japplikaw għall-internalizzaturi sistematiċi meta jinnegozjaw dwar daqsijiet sad-daqs standard tas-suq. L-internalizzaturi sistematiċi ma għandhomx ikunu soġġetti għal dan l-Artikolu u tal-Artikoli 15, 16 u 17 meta jinnegozjaw dwar daqsijiet akbar mid-daqs standard tas-suq.

3.   L-internalizzaturi sistematiċi jistgħu jiddeċiedu d-daqs jew id-daqsijiet li fihom se jikkwotaw. Id-daqs minimu tal-kwotazzjoni għandu jkun tal-inqas l-ekwivalenti ta’ 10 % tad-daqs standard tas-suq tas-sehem, tal-irċevuta tad-depożitu, ETF, taċ-ċertifikat jew ta’ strument finanzjarju simili ieħor innegozjat f’ċentru tan-negozjar. Għal sehem, irċevuta ta’ depożitu, ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor partikolari nnegozjat f’ċentru tan-negozjar kull kwotazzjoni għandha tinkludi offerta tad-ditta u prezz tal-offerta jew prezzijiet għal daqs jew daqsijiet li jistgħu jaslu sad-daqs standard tas-suq għall-klassi tal-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, ETFs, iċ-ċertifikati jew strumenti finanzjarji simili oħra li jappartjeni għalihom l-istrument finanzjarju. Il-prezz jew il-prezzijiet għandhom jirreflettu wkoll il-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq għal dak is-sehem, l-irċevuti tad-depożiti, ETF, iċ-ċeritifkat jew strument finanzjarju simili ieħor.

4.   L-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, ETFs, iċ-ċertifikati u l-istrumenti finanzjarji simili oħra għandhom jinġabru fi gruppi fi klassijiet fuq il-bażi ta’ valur aritmetiku medju tal-ordnijiet eżekwiti fis-suq għal dak l-istrument finanzjarju. Id-daqs standard għas-suq għal kull klassi ta’ ishma, irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra għandu jkun daqs li jirrappreżenta l-valur aritmetiku medju tal-ordnijiet eżekwiti fis-suq għall-istrumenti finanzjarji inklużi f’kull klassi.

5.   Is-suq għal kull sehem, irċevuta tad-depożitu, ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor għandu jkun magħmul mill-ordnijiet kollha eżekwiti fl-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ dak l-istrument finanzjarju għajr dawk li huma ta’ daqs kbir meta mqabbla mad-daqs normali tas-suq.

6.   L-awtorità kompetenti tas-suq l-aktar relevanti f’termini ta’ likwidità kif definit fl-Artikolu 26 għal kull sehem, irċevuta tad-depożitu, ETF, ċertifikat jew strument finanzjarju simili ieħor għandha tiddetermina tal-inqas darba fis-sena, abbażi tal-valur aritmetiku medju tal-ordnijiet eżekwiti fis-suq fir-rigward ta’ dak l-istrument finanzjarju, il-klassi li jappartjeni fiha. Din l-informazzjoni għandha tkun pubblika għall-parteċipanti kollha tas-suq u kkomunikata lill-ESMA, li għandha tippubblika l-informazzjoni fuq il-websajt tagħha.

7.   Sabiex tiġi żgurata l-valwazzjoni effiċjenti tal-ishma, l-irċevuti depożitarji, ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra u tiġi massimizzata l-possibbiltà tad-ditti tal-investiment li jiksbu l-aħjar negozju għall-klijenti tagħhom, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ulterjorment l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni ta’ kwotazzjoni vinkolanti kif imsemmi fil-paragrafu 1, li jiġu ddeterminat jekk il-prezzijiet jirriflettux il-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq kif imsemmi fil-paragrafu 3, u tad-daqs standard tas-suq kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 4.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 15

Eżekuzzjoni tal-ordnijiet tal-klijenti

1.   L-internalizzaturi sistematiċi għandhom jagħmlu pubbliċi l-kwotazzjonijiet tagħhom fuq bażi regolari u kontinwa matul is-sigħat normali ta’ negozjar. Huma jistgħu jaġġornaw il-kwotazzjonijiet tagħhom fi kwalunkwe ħin. Għandhom jitħallew ukoll, f’ċerti kundizzjonijiet eċċezzjonali tas-suq, jirtiraw il-kwotazzjonijiet tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jesiġu li d-ditti li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ internalizzatur sistematiku jgħarrfu lill-awtorità kompetenti tagħhom. Tali notifika għandha tiġi trażmessa lill-ESMA. L-ESMA għandha tistabbilixxi lista tal-internalizzaturi sistematiċi kollha fl-Unjoni.

Il-kwotazzjonijiet għandhom ikunu ppubblikati b’mod li huwa faċilment aċċessibbli għall-parteċipanti l-oħra tas-suq fuq bażi kummerċjali raġonevoli.

2.   L-internalizzaturi sistematiċi għandhom, filwaqt li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 27 tad-Direttiva 2014/65/UE, jeżegwixxu l-ordnijiet li jirċievu mill-klijenti tagħhom rigward l-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra li għalihom huma l-internalizzaturi sistematiċi bil-prezzijiet kwotati meta tasal tal-ordni.

Madanakollu, f’każijiet ġustifikati, huma jistgħu jeżekwixxu dawk l-ordnijiet bi prezz aħjar sakemm dan il-prezz jaqa’ f’firxa pubblika qrib il-kundizzjonijiet tas-suq.

3.   L-internalizzaturi sistematiċi jistgħu jwettqu wkoll ordnijiet li jirċievu mill-klijenti professjonisti tagħhom bi prezzijiet differenti minn dawk li jikkwotaw huma mingħajr ma jkollhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2, fir-rigward tat-tranżazzjonijiet fejn l-eżekuzzjoni f’diversi titoli tkun parti minn tranżazzjoni waħda u fir-rigward ta’ ordnijiet li jkunu soġġetti għal kundizzjonijiet għajr il-prezz attwali tas-suq.

4.   Meta internalizzatur sistematiku li jikkwota biss kwotazzjoni waħda jew li l-ogħla kwotazzjoni tiegħu hija inqas mid-daqs standard tas-suq jirċievi ordni minn klijent ta’ daqs akbar mid-daqs tal-kwotazzjoni tiegħu, iżda inqas mid-daqs standard tas-suq, jista’ jiddeċiedi li jeżekwixxi dik il-parti tal-ordni li taqbeż id-daqs tal-kwotazzjoni tiegħu, sakemm tiġi eżekwita bil-prezz ikkwotat, għajr fejn ikun permess mod ieħor skont il-kundizzjonijiet fiż-żewġ subparagrafi preċedenti. Meta internalizzatur sistematiku ikun qed jikkwota f’daqsijiet differenti u jirċievi ordni bejn dawk id-daqsijiet, li hu jagħżel li jeżekwixxi, għandu jeżekwixxi l-ordni b’wieħed mill-prezzijiet kwotati b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28 tad-Direttiva 2014/65/UE, għajr fejn huwa permess mod ieħor skont il-kundizzjonijiet fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

5.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50, li jikkjarifikaw x’jikkostitwixxi bażi kummerċjali raġonevoli sabiex l-informazzjoni ssir pubblika kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 16

Obbligi tal-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw dan li ġej:

(a)

li d-ditti tal-investiment jaġġornaw regolarment il-prezzijiet tal-offerti ppubblikati skont l-Artikolu 14 u jżommu prezzijiet li jirriflettu l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq;

(b)

li d-ditti tal-investiment jikkonformaw mal-kundizzjonijiet għat-titjib tal-prezz stabbiliti fl-Artikolu 15(2).

Artikolu 17

Aċċess għall-kwotazzjonijiet

1.   L-internalizzaturi sistematiċi għandhom jitħallew jiddeċiedu, abbażi tal-politika kummerċjali tagħhom u b’mod oġġettiv u nondiskriminatorju, lil liema klijenti jagħtu aċċess għall-kwotazzjonijiet tagħhom. Għal dan il-għan, għandu jkun hemm standards ċari li jirregolaw l-aċċess għall-kwotazzjonijiet tagħhom. L-internalizzaturi sistematiċi jistgħu jirrifjutaw li jidħlu jew itemmu r-relazzjonijiet kummerċjali ma’ klijenti fuq il-bażi ta’ kunsiderazzjonijiet kummerċjali bħall-istat tal-kreditu tal-klijent, ir-riskju tal-kontroparti u s-saldu finali tat-tranżazzjoni.

2.   Sabiex jillimitaw ir-riskju tal-esponiment għal tranżazzjonijiet multipli mill-istess klijent, l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jitħallew jillimitaw b’mod nondiskriminatorju l-għadd ta’ tranżazzjonijiet mingħand l-istess klijent li huma jimpenjaw li jdaħħlu għalihom skont il-kundizzjonijiet ippubblikati. Huma jistgħu wkoll, b’mod nondiskriminatorju u skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28 tad-Direttiva 2014/65/UE, jillimitaw l-għadd totali ta’ tranżazzjonijiet minn klijenti differenti fl-istess waqt sakemm dan ikun jista’ jsir biss meta l-għadd u/jew il-volum ta’ ordnijiet mixtieqa mill-klijenti jaqbeż in-norma b’mod konsiderevoli.

3.   Sabiex tiġi żgurata l-valwazzjoni effiċjenti tal-ishma, l-irċevuti tad-depożiti, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra u tiġi massimizzata l-possibbiltà li d-ditti tal-investiment jiksbu l-aħjar negozju għall-klijenti tagħhom, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50, li jispeċifikaw:

(a)

il-kriterji li jispeċifikaw meta kwotazzjoni hija ppubblikata b’mod regolari u kontinwu u faċilment aċċessibbli kif imsemmi fl-Artikolu 15(1) kif ukoll il-mezzi li bihom id-ditti tal-investiment jistgħu jikkonformaw mal-obbligi tagħhom li jagħmlu pubbliki l-kwotazzjonijiet tagħhom, li għandhom jinkludu l-possibbiltajiet li ġejjin:

(i)

permezz tal-faċilitajiet ta’ kwalunkwe suq regolat li jkun aċċetta l-istrument inkwistjoni għan-negozjar;

(ii)

permezz ta’ APA;

(iii)

permezz ta’ arranġamenti proprjetarji;

(b)

il-kriterji li jispeċifikaw dawk it-transazzjonijiet fejn l-eżekuzzjoni f’diversi titoli tkun parti minntranżazzjoni waħda jew dawk l-ordnijiet li huma soġġetti għal kundizzjonijiet għajr il-prezz attwali tas-suq kif imsemmi fl-Artikolu 15(3);

(c)

il-kriterji li jispeċifikaw x’jista’ jiġi kkunsidrat bħala kundizzjonijiet eċċezzjonali tas-suq li tippermetti l-irtirar tal-kwotazzjonijiet kif ukoll il-kundizzjonijiet għall-aġġornament tal-kwotazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 15(1);

(d)

il-kriterji li jispeċifikaw meta l-għadd u/jew il-volum tal-ordnijiet mixtieqa mill-klijenti jaqbeż b’mod konsiderevoli n-norma kif imsemmi fl-paragrafu 2;

(e)

il-kriterji li jispeċifikaw meta l-prezzijiet jaqgħu f’firxa pubblika qrib il-kundizzjonijiet tas-suq kif imsemmi fl-Artikolu 15(2).

Artikolu 18

Obbligu għall-internalizzaturi sistematiċi li jippubblikaw il-kwotazzjonijiet vinkolanti fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati

1.   Id-ditti tal-investiment għandhom jippubblikaw il-kwotazzjonijiet vinkolanti fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati nnegozjati f’ċentru tan-negozjar li għalihom huma internalizzaturi sistematiċi u li għalihom hemm suq likwidumeta jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jintalbu kwotazzjoni minn klijent tal-internalizzatur sistematiku;

(b)

jaqblu li jipprovdu kwotazzjoni.

2.   Fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti ta’ emissjonijiet u derivati nnegozjati f’ċentru tan-negozjar li m’hemmx suq likwidu għalihom, l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jiddivulgaw il-kwotazzjonijiet lill-klijenti tagħhom fuq talba jekk jaqblu li jipprovdu kwotazzjoni. Dan l-obbligu jista’ jitneħħa jekk il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 9(1) jiġu sodisfatti.

3.   L-internalizzaturi sistematiċi jistgħu jaġġornaw il-kwotazzjonijiet tagħhom fi kwalunkwe ħin. Huma jistgħu wkoll, f’ċerti kundizzjonijiet eċċezzjonali tas-suq, jirtiraw il-kwotazzjonijiet tagħhom.

4.   L-Istati Membri għandhom jesiġu li d-ditti li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ internalizzatur sistematiku jgħarrfu lill-awtorità kompetenti tagħhom. Tali notifika għandha tiġi trażmessa lill-ESMA. L-ESMA għandha tistabbilixxi lista tal-internalizzaturi sistematiċi kollha fl-Unjoni.

5.   L-internalizzaturi sistematiċi għandhom jagħmlu l-kwotazzjonijiet vinkolanti ppubblikati skont il-paragrafu 1 disponibbli lill-klijenti l-oħra tagħhom. Madankollu, huma għandhom ikunu permessi li jiddeċiedu, fuq il-bażi tal-politika kummerċjali tagħhom u f’manjiera oġġettiva u nondiskriminatorja, il-klijenti li lilhom jagħtu aċċess għall-kwotazzonijiet tagħhom. Għal dak il-għan, l-internalizzaturi sistematiċi għandu jkollhom standards ċari li jirregolaw l-aċċess għall-kwotazzjonijiet tagħhom. L-internalizzaturi sistematiċi jistgħu jirrifjutaw li jidħlu jew itemmu r-relazzjonijiet kummerċjali ma’ investituri fuq il-bażi ta’ kunsiderazzjonijiet kummerċjali bħall-istat tal-kreditu tal-investitur, ir-riskju tal-kontroparti u s-saldu finali tat-tranżazzjoni.

6.   L-internalizzaturi sistematiċi għandhom jimpenjaw ruħhom li jidħlu fi tranżazzjonijiet skont il-kundizzjonijiet ippubblikati ma’ kwalunkwe klijent ieħor li għalih tkun saret disponibbli l-kwotazzjoni skont il-paragrafu 5 meta d-daqs ikkwotat ikun daqs jew inqas mid-daqs speċifiku għall-istrument determinat f’konformità mal-Artikolu 9(5)(d).

L-internalizzaturi sistematiċi m’għandhomx ikunu soġġetti għall-obbligu li jippubblika kwotazzjoni vinkolanti skont il-paragrafu 1 għall-istrumenti finanzjarji li jaqgħu taħt il-limitu ta’ likwidità determinat f’konformità mal-Artikolu 9(4).

7.   L-internalizzaturi sistematiċi għandhom jitħallew jistabbilixxu limiti nondiskriminatorji u trasparenti fuq l-għadd ta’ tranżazzjonijiet li huma impenjaw ruħhom li jidħlu għalihom ma’ klijenti skont kwalunkwe kwotazzjoni partikolari.

8.   Il-kwotazzjonijiet ippubblikati skont il-paragrafi 1 u 5 u dawk daqs jew inqas mid-daqs imsemmi fil-paragrafu 6 għandhom isiru pubbliċi b’mod li jkun faċilment aċċessibbli għal parteċipanti oħra tas-suq fuq bażi kummerċjali raġonevoli.

9.   Il-prezz jew il-prezzijiet ikkwotati għandhom ikunu b’tali mod li jiżguraw li l-internalizzatur sistematiku jikkonforma mal-obbligi tiegħu tal-Artikolu 27 tad-Direttiva 2014/65/UE, fejn ikun il-każ, u għandhom jirriflettu l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq rigward il-prezzijiet li fihom jiġu konklużi t-transazzjonijiet għall-istess strumenti finanzjarji f’ċentru tan-negozjar.

Madanakollu, f’każijiet ġustifikati, huma jistgħu jeżegwixxu ordnijiet bi prezz aħjar dment li dan il-prezz jaqa’ f’firxa pubblika qrib il-kundizzjonijiet tas-suq.

10.   L-internalizzaturi sistematiċi m’għandhomx ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu meta t-transazzjonijiet tagħhom ikunu ta’ daqsijiet akbar mid-daqs speċifiku għall-istrument finanzjarju determinat skont l-Artikolu 9(5)(d).

Artikolu 19

Monitoraġġ mill-ESMA

1.   L-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għandhom jimmonitorjaw l-applikazzjoni tal-Artikolu 18 rigward id-daqsijiet li fihom isiru disponibbli l-kwotazzjonijiet għall-klijenti tad-ditta tal-investiment u għal parteċipanti oħra tas-suq skont attivitajiet oħra ta’ negozjar tad-ditta, u l-grad li fih il-kwotazzjonijiet jirreflettu l-kondizzjonijiet prevalenti tas-suq rigward it-transazzjonijiet fl-istess strument jew strumenti finanzjarji simili f’ċentru tan-negozjar. Sat-3 ta’ Jannar 2019, l-ESMA għandha tippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu. 18. F’każ ta’ kkwotar sinifikanti u attività ta’ negozjar ftit lil hinn mil-limitu msemmi fl-Artikolu 18(5) jew barra l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq, l-ESMA għandha tippreżenta rapport lill-Kummissjoni qabel dik id-data.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 li jispeċifikaw id-daqsijiet imsemmija fl-Artikolu 18(8) li fihom ditta għandha tidħol fit-transazzjonijiet ma’ kwalunkwe klijent ieħor li għalih tkun disponibbli l-kwotazzjoni. Id-daqs speċifiku għall-istrument finanzjarju għandu jiġi determinat f’konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9(6)(d).

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 li jiċċaraw x’jikkostittwixxi bażi kummerċjali raġonevoli biex il-kwotazzjonijiet isiru pubbliċi kif imsemmi fl-Artikolu 18(8).

Artikolu 20

Divulgazzjoni ta’ wara n-negozjar minn ditti tal-investiment, inklużi l-internalizzaturi sistematiċi, fir-rigward ta’ ishma, irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili

1.   Ditti tal-investiment li, jew f’isimhom jew f’isem il-klijenti, jikkonkludutranżazzjonijiet f’ishma, irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra nnegozjati f’ċentru tan-negozjar, għandhom jippubblikaw il-volum u l-prezz ta’ dawk it-transazzjonijiet u l-ħin meta ġew konklużi. Dik l-informazzjoni għandha ssir pubblika permezz ta’ APA.

2.   L-informazzjoni li ssir pubblika skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-limiti taż-żmien li fihom tiġi ppubblikata għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti adottati skont l-Artikolu 6, inkluż l-istandards tekniċi regolatorji adottati f’konformità mal-Artikolu 7(2)(a). Fejn il-miżuri adottati skont l-Artikolu 7 jipprevedu l-pubblikazzjoni differita għal ċerti kategoriji ta’tranżazzjonijiet f’ishma, irċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra nnegozjati f’ċentru tan-negozjar, din il-possibbiltà għandha tapplika wkoll għal dawk it-transazzjonijiet meta jitwettqu barra ċ-ċentri tan-negozjar.

3.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċfikaw dan li ġej:

(a)

identifikaturi għat-tipi differenti ta’tranżazzjonijiet ippubblikati f’dan l-Artikolu, li jiddistingwu bejn dawk determinati minn fatturi li huma primarjament marbutin mal-valwazzjoni tal-istrumenti finanzjarji u dawk determinati minn fatturi oħra;

(b)

l-applikazzjoni tal-obbligu skont l-paragrafu 1 għal tranżazzjonijiet li jinvolvu l-użu ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji għal kollateral, self jew għanijiet oħra fejn l-iskambju tal-istrumenti finanzjarji huwa determinat minn faturi oħra għajr il-valwazzjoni attwali tas-suq tal-istrument finanzjarju;

(c)

il-parti fi tranżazzjoni li trid tagħmel it-tranżazzjoni pubblika skont il-paragrafu 1 jekk iż-żewġ partijiet fi tranżazzjoni jkunu ditti tal-investiment.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 21

Divulgazzjoni ta’ wara n-negozjar minn ditti tal-investiment, inklużi internalizzaturi sistematiċi, fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati

1.   Ditti tal-investiment li, jew f’isimhom jew f’isem il-klijenti, jikkonkludutranżazzjonijiet f’bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati nnegozjati f’ċentru tan-negozjar, għandhom jagħmlu pubbliku l-volum u l-prezz ta’ dawk it-transazzjonijiet u l-ħin meta ġew konklużi. Dik l-informazzjoni għandha ssir pubblika permezz ta’ APA.

2.   Kull tranżazzjoni individwali għandha ssir pubblika darba permezz ta’ APA wieħed.

3.   L-informazzjoni li tiġi ppubblikata skont il-paragrafu 1 u l-limiti taż-żmien li fihom tiġi ppubblikata għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti adottati skont l-Artikolu 10, inkluż l-istandards tekniċi regolatorji adottati f’konformità mal-Artikolu 11(4)(a) u (b).

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jawtorizzaw lid-ditti tal-investiment jipprovdu pubblikazzjoni differita, jew jistgħu jitolbu l-pubblikazzjoni ta’ dettalji limitati ta’ tranżazzjoni jew dettalji ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata, jew kombinazzjoni tagħhom, waqt il-perijodu tad-differiment jew jistgħu jippermettu n-nonpubblikazzjoni tal-volum ta’ tranżazzjoni individwali waqt perjodu estiż ta’ differiment; jew fil-każ ta’ strumenti finanzjarji mhux ta’ ekwità li mhumiex dejn sovran, jistgħu jippermettu l-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata waqt perjodu estiż ta’ differiment, jew fil-każ ta’ strumenti tad-dejn sovran jistgħu jippermettu l-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata għal perjodu indefinit ta’ żmien, u jistgħu temporanjament jissospendu l-obbligi msemmija fil-paragrafu 1 fuq l-istess kundizzjonijiet kif stipulat fl-Artikolu 11.

Fejn il-miżuri adottati skont l-Artikolu 11 jipprevedu pubblikazzjoni differita u pubblikazzjoni ta’ dettalji limitati jew dettalji f’forma aggregata, jew kombinazzjoni tagħhom, jew in-nonpubblikazzjoni tal-volum ta’ ċerti kategoriji ta’tranżazzjonijiet f’bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati negozjati f’ċentru tan-negozjar, dik il-possibbiltà għandha tapplika wkoll għal dawk it-transazzjonijiet meta jitwettqu barra ċentri tan-negozjar.

5.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċfikaw dan li ġej b’mod li tkun tista’ ssir il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 64 tad-Direttiva 2014/65/UE:

(a)

l-identifikaturi għat-tipi differenti ta’tranżazzjonijiet ippubblikati f’konformità ma’ dan l-Artikolu, li jiddistingwu bejn dawk determinati minn fatturi li huma primarjament marbutin mal-valwazzjoni tal-istrumenti finanzjarji u dawk determinati minn fatturi oħra;

(b)

l-applikazzjoni tal-obbligu skont l-paragrafu 1 għal tranżazzjonijiet li jinvolvu l-użu ta’ dawk l-istrumenti finanzjarji għal kollateral, self jew għanijiet oħra fejn l-iskambju tal-istrumenti finanzjarji huwa determinat minn faturi oħra għajr il-valwazzjoni attwali tas-suq tal-istrument finanzjarju.

(c)

il-parti fi tranżazzjoni li trid tagħmel it-tranżazzjoni pubblika skont il-paragrafu 1 jekk iż-żewġ partijiet fi tranżazzjoni jkunu ditti tal-investiment.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 22

L-għoti ta’ informazzjoni għall-finijiet tat-trasparenza u kalkoli oħrajn

1.   Sabiex iwettqu kalkoli u biex jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta’ trasparenza qabel in-negozjar u wara n-negozjar u r-reġimi tal-obbligu tan-negozjar imposti mill-Artikoli 3 sa 11, l-Artikoli 14 sa 21 u l-Artikolu 32, li huma applikabbli għall-istrumenti finanzjarji u biex jiddeterminaw jekk ditta ta’ investiment tkunx internalizzatur sistematiku kif definit mill-Artikolu 2(3), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jesiġu informazzjoni mingħand:

(a)

iċ-ċentri tan-negozjar;

(b)

l-APAs; kif ukoll

(c)

is-CTPs.

2.   Iċ-ċentri tan-negozjar, l-APAs u s-CTPs għandhom jaħżnu d-dejta meħtieġa għal perjodu suffiċjenti ta’ żmien.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu lill-ESMA l-informazzjoni li l-ESMA tkun teħtieġ biex tipproduċi r-rapporti msemmija fl-Artikolu 5(4), (5) u (6).

4.   L-ESMA għandha tiżviluppa standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-kontenut u l-frekwenza tat-talbiet għal dejta u l-formati u l-kalendarju li skonthom iċ-ċentri tan-negozjar, l-APAs u s-CTPs iridu jwieġbu għat-talbiet skont il-paragrafu 1 u t-tip ta’ dejta li trid tiġi maħżuna u l-perjodu minimu ta’ żmien li ċ-ċentri tan-negozjar, l-APAs u s-CTPs iridu jaħżnu d-dejta sabiex ikunu jistgħu jwieġbu għal dawn it-talbiet skont il-paragrafu 2.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qed tiġi delegata s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija f’dan il-paragrafu skont l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 23

Obbligu tan-negozjar għad-ditti tal-investiment

1.   Ditta tal-investiment għanda tiżgura li n-negozjar li hija twettaq f’ishma ammessi għan-negozjar f’suq regolat jew innegozjati f’ċentru tan-negozjar, iseħħ f’suq regolat, f’MTF jew permezz ta’ internalizzatur sistematiku, jew ċentru tan-negozjar ta’ pajjiż terz valutat bħala ekwivalenti skont l-Artikolu 25(4)(a) tad-Direttiva 2014/65/UE, kif xieraq, sakemm il-karatteristiċi tagħhom ma jinkludux li huma:

(a)

mhux sistematiċi, ad hoc, irregolari u mhux frekwenti, jew

(b)

jitwettqu bejn kontropartijiet eliġibbli u/jew professjonali u ma jikkontribwixxux għall-proċess tal-iskoperta tal-prezzijiet.

2.   Ditta tal-investiment li topera sistema interna ta’ tqabbil li tesegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti f’ishma, riċevuti tad-depożiti, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra fuq bażi multilaterali għandha tassigura ruħha li tkun awtorizzata bħala MTF skont id-Direttiva 2014/65/UE u li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti kollha marbuta ma’ dawn l-awtorizzazzjonijiet.

3.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-karatteristiċi partikulari ta’ dawk it-tranżazzjonijiet f’ishma li ma jikkontribwixxux għall-proċess tal-iskoperta tal-prezzijiet kif imsemmi fil-paragrafu 1, filwaqt li tqis każijiet bħal:

(a)

negozjar f’likwidità mhux utilizzabbli; or

(b)

fejn l-iskambju ta’ tali strumenti finanzjarji huwa ddeterminat minn fatturi li mhumiex il-valutazzjoni attwali tas-suq tal-istrument finanzjarju.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

TITOLU IV

IR-RAPPORTAR TA’ TRANŻAZZJONIJIET

Artikolu 24

Obbligu li tinżamm l-integrità tas-swieq

Mingħajr ħsara għall-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet għall-infurzar tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-awtoritajiet kompetenti koordinati mill-AETS skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 għandhom jimmonitorjaw l-attivitajiet tad-ditti tal-investiment sabiex jiżguraw li jaġixxu b’onestà, b’mod ġust u professjonali u b’manjiera li tippromwovi l-integrità tas-suq.

Artikolu 25

Obbligu għaż-żamma tar-rekords

1.   Id-ditti tal-investiment għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti, għal 5 snin, id-dejta relevanti relatata mal-ordnijiet kollha u mat-transazzjonijiet kollha fl-istrumenti finanzjarji li wettqu, kemm jekk f’isimhom kif ukoll jekk f’isem il-klijent. Fil-każ tat-transazzjonijiet imwettqa f’isem klijenti, ir-reġistrazzjonijiet għandu jkun fihom it-tagħrif u d-dettalji kollha dwar l-identità tal-klijent, u t-tagħrif meħtieġ skont id-Direttiva tal-Kunsill 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27). L-ESMA tista’ titlob aċċess għal dik l-informazzjoni skont il-proċedura u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

2.   L-operatur ta’ ċentru tan-negozjar għandu jżomm għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti, għal tal-inqas ħames snin, id-dejta relevanti relatata mal-ordnijiet kollha fl-istrumenti finanzjarji li huma reklamati permezz tas-sistemi tagħhom. Ir-rekords għandu jkun fihom id-dejta kollha rilevanti li tikkostittiwixxi l-karatteristiċi tal-ordni, inklużi dawk li jorbtu ordni mat-tranżazzjoni jew tranżazzjonijiet imwettqa li joħorġu minn dik l-ordni u li d-dettalji tagħhom għandhom ikunu rrappurtatai skont l-Artikolu 26(1) u (3). L-ESMA għandu jkollha rwol ta’ faċilitazzjoni u koordinazzjoni fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu.

3.   L-ESMA għandha tfassal abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tiddetermina d-dettalji tad-dejta dwar l-ordni rilevanti li jeħtieġ li tinżamm skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu li mhux imsemmija fl-Artikolu 26.

Dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji għandu jinkludi l-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-membru jew tal-parteċipant li ttrasmetta l-ordni, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-ordni, id-data u l-ħin meta l-ordni kienet trasmessa, il-karatteristiċi tal-ordni, inkluż it-tip tal-ordni, il-prezz limitu jekk dan ikun applikabbli, il-perjodu ta’ validità, kwalunkwe istruzzjoni speċifika ta’ ordni, dettalji ta’ kwalunkwe modifika, kanċellazzjoni, twettiq parzjali jew sħiħ tal-ordni, l-isem tal-aġenzija jew l-operatur f’kapaċità prinċipali.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 26

Obbligu ta’ rapportar ta’tranżazzjonijiet

1.   Id-ditti tal-investiment li jwettqu tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji għandhom jirrapportaw id-dettalji sħaħ u preċiżi ta’ tali tranżazzjonijiet lill-awtorità kompetenti malajr kemm jista’ jkun, u mhux aktar tard minn tmiem il-ġurnata ta’ xogħol li jkun imiss.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom, skont l-Artikolu 85 tad-Direttiva 2014/65/UE, jistabbilixxu l-arranġamenti neċessarji sabiex jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-aktar suq relevanti f’termini ta’ likwidità għal dawk l-istrumenti finanzjarji tirċievi din l-informazzjoni wkoll.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom ipoġġu għad-dispożizzjoni tal-ESMA, fuq talba tagħha, kull informazzjoni rrappuratata skont dan l-Artikolu.

2.   L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu japplika għal:

(a)

strumenti finanzjarji li huma ammessi għan-negozjar jew negozjati f’ċentru tan-negozjar jew li għalihom saret talba għall-ammissjoni għan-negozjar;

(b)

strumenti finanzjarji meta s-sottostanti huwa strument finanzjarju negozjat f’ċentru tan-negozjar; kif ukoll

(c)

strumenti finanzjarji meta s-sottostanti huwa indiċi jew basket kompost minn strumenti finanzjarji nnegozjati f’ċentru tan-negozjar

L-obbligu għandu japplika għat-transazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji msemmija fil-punti (a) sa (c) irrispettivament minn jekktranżazzjonijiet bħal dawn jitwettqux fiċ-ċentru tan-negozjar jew le.

3.   B’mod partikolari, ir-rapporti għandhom jinkludu d-dettalji tal-ismijiet u l-għadd ta’ strumenti mixtrija jew mibjugħa, il-kwantità, id-dati u l-ħinijiet tal-eżekuzzjoni, il-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet, deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati l-klijenti li f’isimhom id-ditta tal-investimenti tkun wettqet dik it-tranżazzjoni, deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati l-persuni u l-algoritmi tal-kompjuter fid-ditta tal-investiment responsabbli mid-deċiżjoni tal-investiment u t-twettiq tat-tranżazzjoni, u deżinjazzjoni li tidentifika l-eżenzjoni applikabbli li skontha jkun sar in-negozjar, mezzi ta’ identifikazzjoni tad-ditti tal-investimenti konċernati u deżinjazzjoni biex jiġi identifikat bejgħ bin-nieqes kif definit fl-Artikolu 2(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fir-rigward ta’ kwalunkwe ishma jew dejn sovran fl-ambitu tal-Artikoli 12, 13 u 17 ta’ dak ir-Regolament. Għat-tranżazzjonijiet mhux imwettqa f’ċentru tan-negozjar, ir-rapporti għandhom jinkludu wkoll deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati t-tipi ta’ tranżazzjonijiet skont il-miżuri li għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 20(3)(a) u l-Artikoli 21(5)(a). Rigward id-derivattivi ta’ komodità, ir-rapporti għandhom jindikaw ukoll jekk it-tranżazzjoni tnaqqasx ir-riskju b’mod oġġettivament miżurabbli skont l-Artikolu 57 tad-Direttiva 2014/65/UE.

4.   Id-ditti tal-investiment li jittrażmettu ordnijiet għandhom jinkludu fit-trażmissjoni ta’ dik l-ordni d-dettalji kollha kif speċifikat fil-paragrafi 1 u 3. Minflok jiġu tinkludi d-dettalji msemmija meta tittrażmetti l-ordnijiet, ditta tal-investiment tista’ tagħżel li tirrapporta l-ordni trażmessa, jekk tkun twettqet, bħala tranżazzjoni skont ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1. F’dak il-każ, ir-rapport tat-tranżazzjoni mid-ditta tal-investiment għandu jindika li dan jirreferi għal ordni trażmessa.

5.   L-operatur ta’ ċentru tan-negozjar għandu jirrapporta d-dettalji tat-tranżazzjonijiet fl-istrumenti nnegozjati fuq il-pjattaforma tiegħu li jiġu eżekwiti permezz tas-sistemi tiegħu minn ditta li mhijiex soġġetta għal dan ir-Regolament skont il-paragrafi 1 u 3.

6.   Fir-rappurtar tad-deżinjazzjoni biex jidentifikaw il-klijenti, kif meħtieġ skont il-paragrafi 3 u 4, id-ditti tal-investiment għandhom jużaw identifikatur ta’ entità ġuridika stabbilit biex jidentifika klijenti li huma persuni ġuridiċi.

L-ESMA għandha tiżviluppa, sat-3 ta’ Jannar 2016 linji gwida skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 biex tiżgura li l-applikazzjoni ta’ identifikaturi ta’ entità legali fi ħdan l-Unjoni tikkonforma mal-istandards internazzjonali, b’mod partikolari dawk stabbiliti mill-Bord għall-Istabilità Finanzjarja.

7.   Ir-rapporti għandhom isiru għand l-awtorità kompetenti jew mid-ditta tal-investiment stess, minn ARM li jaġixxi f’isimha jew miċ-ċentru tan-negozjar li permezz tas-sistema tiegħu tkun ġiet konkluża t-transazzjoni, skont il-paragrafi 1, 3 u 9.

Id-ditti tal-investiment għandu jkollhom ir-responsabilità għall-kompletezza, il-preċiżjoni u l-preżentazzjoni f’waqtha tar-rapporti li jitressqu quddiem l-awtorità kompetenti’

B’deroga minn dik ir-responsabilità, meta ditta tal-investiment tirrapporta dettalji dwar dawk it-tranżazzjonijiet permezz ta’ ARM li jaġixxi f’isimha jew permezz ta’ ċentru tan-negozjar, id-ditta tal-investiment m’għandhiex tkun responsabbli għal nuqqasijiet għall-kompletezza, il-preċiżjoni jew il-preżentazzjoni f’waqtha tar-rapporti li huma attribwibbli lill-ARM jew liċ-ċentru tan-negozjar. F’dawk il-każijiet, u suġġett għall-Artikolu 66(4) tad-Direttiva 2014/65/UE, l-ARM jew iċ-ċentru tan-negozjar għandhom ikunu responsabbli għal dan in-nuqqasijiet.

Id-ditti tal-investiment għandhom, madankollu, jieħdu passi raġonevoli biex jivverifikaw il-kompletezza, il-preċiżjoni u l-preżentazzjoni f’waqtha tar-rapporti ta’tranżazzjoni li jkunu tressqu f’isimhom.

L-Istat Membru ta’ domiċilju għandu jeżigi li ċ-ċentru tan-negozjar, meta jagħmel rapporti f’isem id-ditta tal-investiment, ikollu fis-seħħ mekkaniżmi ta’ sigurtà tajbin imfasslin biex jiggarantixxu s-sigurtà u l-awtentikazzjoni tal-mezzi tat-trasferiment tal-informazzjoni, biex jimminimizzaw ir-riskju tal-korruzzjoni tad-dejta u aċċess mhux awtorizzat u biex jipprevjenu kxif ta’ informazzjoni filwaqt li tinżamm il-kunfidenzjalità tad-dejta f’kull ħin. L-Istat Membru tad-domiċilju għandu jeħtieġ li ċ-ċentru tan-negozjar iżżomm riżorsi adegwati u jkollu fis-seħħ faċilitajiet ta’ back-up b’mod li joffri u jżomm għaddejjin is-servizzi tuegħu f’kull ħin.

Sistemi ta’ tqabbil tan-negozju jew ta’ rapportar, inklużi repożitorji tat-transazzjonijiet irreġistrati jew rikonoxxuti f’konformità mat-Titolu VI tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jistgħu jiġu approvati mill-awtorità kompetenti bħala ARM sabiex jiġu trażmessi rapporti tat-transazzjonijiet lill-awtorità kompetenti f’konformità mal-paragrafi 1, 3 u 9.

F’każijiet fejn it-tranżazzjonijiet ġew irrapportati f’repożitorju tan-negozjar skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li huwa approvat bħala ARM u fejn dawn ir-rapporti fihom id-dettalji meħtieġa skont il-paragrafi 1, 3 u 9 u huma trażmessi lill-awtorità kompetenti mir-repożitorju tan-negozjar fil-limitu ta’ żmien stipulat mill-paragrafu 1, għandu jitqies li d-ditta tal-investiment tkun konformi mal-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1.

Meta jkun hemm żbalji jew nonpubblikazzjonijiet fir-rapporti ta’ tranżazzjoni, l-ARM, id-ditta tal-investiment jew iċ-ċentru tan-negozjar li jirrapporta t-tranżazzjoni għandu jikkoreġi l-informazzjoni u jippreżenta rapport ikkoreġut lill-awtorità kompetenti.

8.   Meta, skont l-Artikolu 35(8) tad-Direttiva 2014/65/UE, ir-rapporti previsti f’dan l-Artikolu jiġu trażmessi għand l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru Ospitanti, dik l-informazzjoni għandha tiġi trażmessa għand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju tad-ditta tal-investiment, sakemm l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju ma jiddeċidux li ma jkunux jixtiequ jirċievu dik l-informazzjoni.

9.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika:

(a)

l-istandards u l-formats tad-dejta sabiex l-informazzjoni tiġi rrappurtata skont il-paragrafu 1 u 3, inklużi l-metodi u l-arranġamenti għar-rapportar ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji u l-forma u l-kontenut ta’ tali rapporti;

(b)

il-kriterji għad-definizzjoni ta’ suq relevanti skont il-paragrafu 1;

(c)

ir-referenzi tal-istrumenti finanzjarji mixtrija jew mibjugħa, il-kwantità, id-dati u l-ħinijiet tal-eżekuzzjoni, il-prezzijiet tat-tranżazzjoni, l-informazzjoni u d-dettalji tal-identità tal-klijent, deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati l-klijenti li f’isimhom il-kumpanija tal-investimenti wettqet dik it-tranżazzjoni, deżinazzjoni sabiex jiġu identifikati l-persuni u l-algoritmi tal-kompjuter fid-ditta tal-investiment responsabbli mid-deċiżjoni tal-investiment u t-twettiq tat-tranżazzjoni, deżinjazzjoni li tidentifika l-eżenzjoni applikabbli li skontha jkun sar in-negozjar, il-mezzi ta’ identifikazzjoni tad-ditti tal-investimenti konċernati, il-mod li bih twettqet it-tranżazzjoni, it-taqsimiet tad-dejta meħtieġa għall-ipproċessar u l-analiżi tar-rapporti tat-tranżazzjonijiet skont il-paragrafu 3; u

(d)

id-deżinjazzjoni biex jiġi identifikat bejgħ bin-nieqes ta’ ishma u dejn sovran kif imsemmi fil-paragrafu 3;

(e)

il-kategoriji rilevanti ta’ strumenti finanzjarji li għandhom jiġu rrappurtati skont il-paragrafu 2;

(f)

il-kundizzjonijiet li bihom l-identifikaturi ta’ entità ġuridika jiġu żviluppati, attribwiti u miżmuma mill-Istati Membri skont il-paragrafu 6, u l-kundizzjonijiet li bihom jintużaw dawn l-identifikaturi ta’ entità ġuridika minn ditti tal-investiment sabiex jipprovdu, skont il-paragrafi 3, 4 u 5, id-deżinjazzjoni biex jiġu identifikati l-klijenti fir-rapporti tat-tranżazzjonijiet li huma meħtieġa jistabbilixxu skont il-paragrafu 1.

(g)

l-applikazzjoni tal-obbligi tar-rappurtar tat-transazzjonijiet lil fergħat ta’ ditti tal-investiment;

(h)

dak li jikkostitwixxitranżazzjoni u t-twettiq ta’tranżazzjoni għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu.

(i)

meta ditta tal-investiment titqies li tkun ittrażmettiet ordni għall-finijiet tal-paragrafu 4.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

10.   Sat-3 ta’ Jannar 2019 l-ESMA għandha tippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar il-funzjonament ta’ dan l-Artikolu, inkluż l-interazzjoni tagħha mal-obbligi relatati ta’ rappurtar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, u jekk il-kontenut u l-format tar-rapporti ta’ tranżazzjonijiet riċevuti u skambjati bejn l-awtoritajiet kompetenti komprensivi jippermettux il-monitoraġġ tal-attivitajiet tad-ditti tal-investiment skont l-Artikolu 24 ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista’ tieħu passi sabiex tipproponi kwalunkwe bidla, inkluż biex it-tranżazzjonijiet jiġu trażmessi biss f’sistema unika magħżula mill-ESMA minflok għand l-awtoritajiet kompetenti. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapport tal-AETS lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 27

Obbligu tal-provvista ta’ dejta ta’ referenza ta’ strument

1.   Fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar fi swieq regolati, jew negozjati f’MTFs jew OTFs, iċ-ċentri tan-negozjar għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti b’dejta ta’ referenza ta’ identifikazzjoni għall-iskop tar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet skont l-Artikolu 26.

Rigward strumenti finanzjarji oħrajn koperti mill-Artikolu 26(2), kull internalizzatur sistematiku għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti tiegħu dejta ta’ riferenza dwar dawk l-istrumenti finanzjarji nnegozjati fis-sistema tiegħu.

Id-dejta ta’ referenza ta’ identifikazzjoni għandha tkun lesta biex tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet kompetenti f’format elettroniku u standardizzat qabel ma jibda l-kummerċ fl-istrument finanzjarju li tirreferi għalih. Id-dejta ta’ referenza tal-istrument finanzjarji għandha tkun aġġornata kull meta jkun hemm bidliet fid-dejta rigward strument finanzjarju. Dawk in-notifiki għandhom jiġu trażmessi mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien lill-ESMA, li għandha tippubblikahom minnufih fuq il-websajt tagħha. L-ESMA għandha tagħti aċċess lill-awtoritajiet kompetenti għal dik id-dejta ta’ referenza.

2.   Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu, skont l-Artikolu 26, jimmonitorjaw l-attivitajiet tad-ditti tal-investiment biex jiżguraw li dawn jaġixxu b’mod onest, ġust u professjonali u b’mod li jippromwovi l-integrità tas-suq, l-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti neċessarji sabiex jiżguraw li:

(a)

l-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti effettivament jirċievu d-dejta ta’ referenza tal-istrumenti finanzjarji skont il-paragrafu 1;

(b)

il-kwalità tad-dejta rċevuta b’dan il-mod tkun adegwata għall-iskop tar-rappurtar tat-tranżazzjoni skont l-Artikolu 26;

(c)

id-dejta ta’ referenza tal-istrumenti finanzjarji riċevuta skont il-paragrafu 1 tkun skambjata b’mod effiċjenti bejn l-awtoritajiet kompetenti relevanti.

3.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika:

(a)

standards u formats ta’ dejta għad-dejta ta’ referenza tal-istrumenti finanzjarji f’konformità mal-paragrafu 1, inklużi l-metodi u l-arranġamenti għall-provvista tad-dejta u kwalunkwe aġġornament tagħha lill-awtoritajiet kompetenti, u t-trażmissjoni tagħha lill-ESMA skont il-paragrafu 1, u l-forma u l-kontenut ta’ tali dejta;

(b)

il-miżuri tekniċi li huma meħtieġa fir-rigward tal-arranġamenti li jridu jsiru mill-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti skont il-paragrafu 2.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

TITOLU V

DERIVATI

Artikolu 28

Obbligu għal negozjar fi swieq regolati, MTFs jew OTFs

1.   Kontropartijiet finanzjarji kif definiti fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u kontropartijiet mhux finanzjarji li jissodisfaw il-kundizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 10(1)(b) tiegħu għandhom jikkonkludu tranżazzjonijiet li la jkunu tranżazzjonijiet intragrupp kif definit fl-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament u lanqas ma jkunu tranżazzjonijiet koperti mid-dispożizzjonijiet tranżitorji fl-Artikolu 89 ta’ dak ir-Regolament ma’ kontropartijiet finanzjarji oħra tali jew ma’ tali kontropartijiet mhux finanzjarji li jissodisfaw il-kundizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 10(1(b) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 f’derivati li jappartjenu għal klassi ta’ derivati li ġiet ukoll dikjarata soġġetta għall-obbligu ta’ negozjar skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 32 u elenkata fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 34 biss fi:

(a)

swieq regolati;

(b)

MTFs;

(c)

OTFs; or

(d)

ċentri tan-negozjar ta’ pajjiżi terzi, dment li l-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni skont il-paragrafu 4 u sakemm il-pajjiż terz jipprevedi sistema ta’ rikonoxximent effettiva u ekwivalenti liċ-ċentri tan-negozjar awtorizzati skont id-Direttiva 2014/65/UE għall-ammissjoni għan-negozjar jew għan-negozjar ta’ derivati ddikjarati soġġetti għall-obbligu ta’ negozjar f’dak il-pajjiż terz fuq bażi mhux esklużiva.

2.   L-obbligu ta’ negozjar għandu japplika wkoll għall-kontropartijiet msemmija fil-paragrafu 1 li jdaħħlu fitranżazzjonijiet ta’ derivati li jappartjenu għal klassi ta’ derivati li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu ta’ negozjar ma’ istituzzjonijiet finanzjarji ta’ pajjiż terz jew entitajiet ta’ pajjiż terz li jkunu soġġetti għall-obbligu ta’ kklerjar jekk kienu stabbiliti fl-Unjoni. L-obbligu ta’ negozjar għandu japplika wkoll għall-entitajiet ta’ pajjiżi terzi li jkunu soġġetti għall-obbligu ta’ kklerjar kieku kienu stabbiliti fl-Unjoni, li jwettqutranżazzjonijiet ta’ derivati li jappartjenu għal klassi ta’ derivati li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu ta’ negozjar, sakemm il-kuntratt ikollu effett dirett, sostanzjali u prevedibbli fl-Unjoni jew fejn dan l-obbligu jkun neċessarju jew xieraq sabiex jipprevjeni l-evażjoni ta’ kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament.

L-ESMA għandha timmonitorja regolarment l-attività fid-derivati li ma ġewx dikjarati soġġetti għall-obbligu tan-negozjar kif deskritt fil-paragrafu 1 sabiex jiġu identifikati l-każijiet fejn klassi partikolari ta’ kuntratti tista’ tippreżenta riskju sistemiku u tipprevjeni arbitraġġ regolatorju bejn tranżazzjonijiet derivati soġġetti għall-obbligu tan-negozjar u tranżazzjonijiet derivati mhux soġġetti għall-obbligu tan-negozjar.

3.   Id-derivati ddikjarati soġġetti għall-obbligu ta’ negozjar skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu eliġibbli biex jiġu ammessi għan-negozjar f’suq regolat jew biex jinnegozjaw fi kwalunkwe ċentru tan-negozjar kif imsemmi fil-paragrafu 1 fuq bażi mhux esklużiva u nondiskriminatorja.

4.   Skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 51(2), il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjonijiet li jiddeterminaw li l-qafas legali u superviżorju ta’ pajjiż terz jiżgura li ċentru tan-negozjar awtorizzat f’dak il-pajjiż terz jikkonforma mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti għaċ-ċentri tan-negozjar msemmija fil-paragrafi 1(a), (b) jew (c) ta’ dan l-Artikolu, li jirriżultaw minn dan ir-Regolament, mid-Direttiva 2014/65/UE, u mir-Regolament (UE) Nru 596/2014, u li huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi f’dak il-pajjiż terz.

Dawk id-deċiżjonijiet għandhom ikunu għall-iskop waħdieni li tiġi determinata l-eliġibbiltà ta’ ċentru tan-negozjar għad-derivati soġġetti għall-obbligu tan-negozjar.

Il-qafas legali u superviżorju ta’ pajjiż terz jitqies li għandu l-effett ekwivalenti meta dak il-qafas jilħaq il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

iċ-ċentri tan-negozjar f’dak il-pajjiż terz ikunu soġġetti għall-awtorizzazzjoni u għas-superviżjoni u l-infurzar effettivi fuq bażi kontinwa;

(b)

iċ-ċentri tan-negozjar ikollhom regoli ċari u trasparenti dwar l-ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji għan-negozjar sabiex it-tali strumenti finanzjarji ikunu jistgħu jiġu negozjati b’mod ġust, ordinat u effiċjenti, u jkunu negozjabbli liberament;

(c)

l-emittenti tal-istrumenti finanzjarji jkunu soġġetti għal rekwiżiti ta’ informazzjoni perjodiċi u kontinwi li jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tal-investitur;

(d)

jiżgura t-trasparenza u l-integrità tas-suq permezz ta’ regoli li jindirizzaw l-abbuż tas-suq f’forma ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq.

Deċiżjoni tal-Kummissjoni skont dan il-paragrafu tista’ tkun limitata għal kategorija jew kategoriji ta’ ċentri tan-negozjar. F’dak il-każ, ċentru tan-negozjar ta’ pajjiż terz huwa inkluż fil-paragrafu 1(3) biss jekk jaqa’ fil-kategorija koperta mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

5.   Sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw it-tipi ta’ kuntratti msemmija fil-paragrafu 2 li għandhom effett dirett, sostanzjali u prevedibbli fl-Unjoni u l-każijiet fejn l-obbligu tan-negozjar huwa neċessarju jew xieraq biex tkun prevenuta l-evażjoni ta’ kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament.

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Meta jkun possibbli u xieraq, l-istandards tekniċi regolatorji msemmija f’dan il-paragrafu għandhom ikunu identiċi għal dawk adottati skont l-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 29

Obbligu ta’ kklerjar għad-derivati negozjati fi swieq regolati u ż-żmien ta’ aċċettazzjoni għall-ikklerjar

1.   L-operatur ta’ suq regolat għandu jiżgura li t-tranżazzjonijiet kollha fid-derivati li jiġu konklużi f’dak is-suq regolat jiġu kklerjati minn CCP.

2.   Is-CCPs, iċ-ċentri tan-negozjar u d-ditti tal-investiment li jaġixxu bħala membri tal-ikklerjar f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandu jkollhom sistemi, proċeduri u arranġamenti effettivi fir-rigward ta’ derivati kklerjati biex jiġi żgurat litranżazzjonijiet f’derivati kklerjati jiġu ppreżentati u aċċettati għall-ikklerjar kemm jista’ jkun malajr u sa fejn hu teknoloġikament prattikabbli bl-użu ta’ sistemi awtomatizzati.

F’dan il-paragrafu, “derivati kklerjati” tfisser

(a)

id-derivati kollha li għandhom jiġu kklerjati minħabba l-obbligu ta’ kklerjar skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jew minħabba l-obbligu ta’ kklerjar taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(b)

id-derivati kollha li b’xi mod ieħor il-partijiet rilevanti jilħqu qbil dwarhom li għandhom jiġu kklerjati.

3.   L-ESMA għandha tiżviluppa standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika r-rekwiżiti minimi għal sistemi, proċeduri u arranġamenti, inklużi l-perjodi taż-żmien ta’ aċċettazzjoni taħt dan l-Artikolu filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm ġestjoni xierqa tar-riskji operazzjonali u oħrajn.

L-ESMA għandha l-awtorità kontinwa li tfassal ulterjorment standards tekniċi regolatorji biex taġġorna dawk li jkunu fis-seħħ jekk hija tikkunsidra dan bħala meħtieġ mal-iżvilupp ta’ standards industrijali.

L-ESMA għandha tissottometti l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmi fl-ewwel subparagrafu lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qed tiġi delegata s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi skont l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 30

Arranġamenti indiretti ta’ kklerjar

1.   L-arranġamenti indiretti ta’ kklerjar fir-rigward ta’ derivati negozjati fil-boroż huma permissibbli sakemm dawk l-arranġamenti ma jżidux ir-riskju tal-kontropartijiet u jiżguraw li l-assi u l-pożizzjonijiet tal-kontropartijiet jibbenefikaw minn protezzjoni b’effett ekwivalenti għal dak msemmi fl-Artikoli 39 u 48 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

2.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika t-tipi ta’ arranġamenti indiretti ta’ servizz ta’ kklerjar, fejn dawn ikunu stabbiliti, li jissodisfaw il-kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1, filwaqt li jiżguraw il-konsistenza mad-dispożizzjonijiet stabbiliti għad-derivati OTC skont il-Kapitolu II tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013 (28).

L-ESMA għandha tissottometti dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Qed tiġi delegata s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija f’dan il-paragrafu skont l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 31

Kompressjoni tal-portafoll

1.   Meta jipprovdu kompressjoni tal-portafoll, id-ditti tal-investiment u l-operaturi tas-suq m’għandhomx ikunu suġġetti għall-obbligu tal-aħjar twettiq fl-Artikolu 27 tad-Direttiva 2014/65/UE, l-obbligi tat-trasparenza fl-Artikoli 8, 10, 18 u 21 ta’ dan ir-Regolament u l-obbligu fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2014/65/UE. It-tmiem jew is-sostituzzjoni tad-derivati li jagħmlu parti mill-kompressjoni tal-portafoll m’għandhomx ikunu suġġetti għall-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Id-ditti tal-investiment u l-operaturi tas-suq li jipprovdu kompressjoni tal-portafoll għandhom jagħmlu pubbliċi, permezz ta’ APA, il-volumi ta’ tranżazzjonijiet suġġetti għal-kompressjonijiet tal-portafoll u ż-żmien meta ġew konklużi fil-limiti taż-żmien speċifikati fl-Artikolu 10.

3.   Id-ditti tal-investiment u l-operaturi tas-suq li jipprovdu servizzi ta’ kompressjoni tal-portafoll għandhom iżommu rekords sħaħ u preċiżi tal-kompressjonijiet kollha tal-portafoll li huma jorganizzaw jew jipparteċipaw fihom. Dawk ir-rekords għandhom ikunu disponibbli fil-pront lill-awtorità kompetenti rilevanti jew lill-ESMA, meta jintalbu.

4.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 50, miżuri li jispeċifikaw dan li ġej:

(a)

l-elementi tal-kompressjoni tal-portafoll,

(b)

l-informazzjoni li għandha tiġi ppubblikata skont il-paragrafu 2

b’mod li jsir użu kemm jista’ jkun possibbli minn kwalunkwe rekwiżit eżistenti ta’ żamma tar-rekords, rappurtar jew pubblikazzjoni.

Artikolu 32

Proċedura ta’ obbligu ta’ negozjar

1.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji biex tiddetermina dan li ġej

(a)

liema mill-klassi ta’ derivati ddikjarata soġġetta għall-obbligu ta’ kklerjar skont l-Artikolu 5(2) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew partita rilevanti minnha għandha tiġi nnegozjata fiċ-ċentri msemmija fl-Artikolu 28(1) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

id-data jew dati li fihom jidħol fis-seħħ l-obbligu tan-negozjar, inkluża kwalunkwe introduzzjoni gradwali u l-kategoriji tal-kontropartijiet li għalihom japplika l-obbligu meta din l-introduzzjoni gradwali u dawn il-kategoriji tal-kontropartijiet ġew previsti fl-istandards tekniċi regolatorji f’konformità mal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

L-ESMA għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur wara l-adozzjoni tal-istandards tekniċi skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 mill-Kummissjoni.

Qabel ma tissottometti l-abbozz ta’ standards tekniċi implimentattivi lill-Kummissjoni għall-adozzjoni, l-ESMA għandha twettaq konsultazzjoni pubblika u, fejn xieraq, tista’ tikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

2.   Sabiex l-obbligu ta’ negozjar ikollu effett:

(a)

il-klassi ta’ derivati b’konformità mal-paragrafu 1(a) jew partita relevanti fiha trid tkun ammessa għal negozjar jew tkun negozjata tal-inqas f’ċentru tan-negozjar wieħed imsemmi fl-Artikolu 28(1), u

(b)

għandu jkun hemm biżżejjed interess ta’ bejgħ u xiri minn partijiet terzi fil-klassi ta’ derivati jew partita relevanti fiha biex jippermetti li tali klassi ta’ derivati titqies likwida biżżejjed sabiex tinnegozjaw biss fiċ-ċentri msemmija fl-Artikolu 28(1).

3.   Matul l-iżvilupp tal-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fil-paragrafu 1, l-ESMA għandha tikkunsidra l-klassi tad-derivati jew partita relevanti fiha bħala likwida biżżejjed skont il-kriterji li ġejjin:

(a)

il-frekwenza u d-daqs medji tat-transazzjonijiet fuq firxa ta’ kundizzjonijiet tas-suq, filwaqt li jiġu kkunsidrati n-natura u ċ-ċiklu ta’ ħajja tal-prodotti fil-klassi ta’ derivati;

(b)

l-għadd u t-tip ta’ parteċipanti attivi fis-suq, inkluż il-proporzjon ta’ parteċipanti fis-suq għall-prodotti/kuntratti nnegozjati fi prodott partikolari;

(c)

id-daqs medju tad-differenzjali (spreads).

Fit-tħejjija ta’ dak l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji, l-ESMA għandha tikkunsidra l-impatt antiċipat li dak l-obbligu ta’ negozjar jista’ jkollu fuq il-likwidità ta’ klassi ta’ derivati jew partita relevanti tagħha u l-attivitajiet kummerċjali ta’ utenti aħħarin li mhumiex entitajiet finanzjarji.

L-ESMA għandha tiddetermina jekk il-klassi ta’ derivati jew partita relevanti fiha hijiex biss likwida biżżejjed fi tranżazzjonijiet taħt ċertu daqs.

4.   L-ESMA għandha, fuq inizjattiva tagħha stess, skont il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2 u wara li twettaq konsultazzjoni pubblika, tidentifika u tinnotifika lill-Kummissjoni l-klassijiet ta’ derivati jew kuntratti ta’ derivati individwali li għandhom ikunu soġġetti għall-obbligu ta’ negozjar fiċ-ċentri msemmija fl-Artikolu 28(1), iżda li għalihom l-ebda CCP għadha ma rċiviet awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 jew 15 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew li mhijiex ammessa għan-negozjar jew mhijiex nnegozjata f’ċentru tan-negozjar imsemmi fl-Artikolu 28(1).

Wara n-notifika mill-ESMA msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni tista’ tippubblika sejħa għall-iżvilupp ta’ proposti għan-negozjar ta’ dawn id-derivati fiċ-ċentri msemmija fl-Artikolu 28(1).

5.   L-ESMA għandha, skont il-paragrafu 1, tissottometti għand il-Kummissjoni l-abbozz il-ġdid ta’ standards tekniċi regolatorji sabiex temenda, tissospendi jew tirrevoka l-istandards tekniċi regolatorji eżistenti kull meta jkun hemm bidla materjali fil-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2. Qabel ma tagħmel dan, l-ESMA tista’ tikkonsulta, fejn dan ikun xieraq, mal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin f’dan il-paragrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

6.   L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2(b).

L-ESMA għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta’ Lulju 2015.

Is-setgħa hija mogtħija lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 33

Mekkaniżmu biex jiġu evitat regoli duplikattivi jew kunfliġġenti

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-ESMA fil-monitoraġġ u t-tħejjija ta’ rapporti, tal-inqas fuq bażi annwali, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni internazzjonali tal-prinċipji stipulati fl-Artikoli 28 u 29, b’mod partikolari fir-rigward ta’ rekwiżiti potenzjalment duplikattivi jew kunfliġġenti fuq il-parteċipanti fis-suq, u tirrakkomanda azzjonijiet possibbli.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jiddikjaraw li l-arranġamenti legali, superviżorji u ta’ infurzar tal-pajjiż terz rilevanti:

(a)

ikunu ekwivalenti għar-rekwiżiti li jirriżultaw mill-Artikoli 28 u 29;

(b)

jiżguraw protezzjoni tas-sigriet professjonali li tkun ekwivalenti għal dik stipulata f’dan ir-Regolament;

(c)

ikunu qed jiġu applikati u infurzati b’mod effettiv b’mod ekwu u bla distorsjoni sabiex ikunu żgurati s-superviżjoni u l-infurzar effettivi f’dak il-pajjiż terz.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 51.

3.   Att ta’ implimentazzjoni dwar l-ekwivalenza kif imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jkollu l-effett li l-kontropartijiet li jidħlu fitranżazzjoni soġġetta għal dan ir-Regolament għandhom jitqiesu li jkunu wettqu l-obbligu li jinsab fl-Artikoli 28 u 29, fejn għall-inqas waħda mill-kontropartijiet hija stabbilita f’dak il-pajjiż terz u l-kontropartijiet jikkonformaw ma’ dawk l-arranġamenti legali, superviżorji u ta’ infurzar tal-pajjiż terz rilevanti.

4.   Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mal-ESMA, tissorvelja l-implimentazzjoni effettiva minn pajjiżi terzi, li għalihom ġie adottat att ta’ implimentazzjoni dwar l-ekwivalenza, tar-rekwiżiti ekwivalenti għal dawk li jinsabu fl-Artikoli 28 u 29 u tirrapporta regolarment, mill-inqas fuq bażi annwali, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien 30 jum tal-kalendarju mill-preżentazzjoni tar-rapport, fejn ir-rapport jiżvela difett jew inkonsistenza sinifikanti fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti ekwivalenti mill-awtoritajiet ta’ pajjiż terz, il-Kummissjoni tista’ tirtira r-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-qafas legali tal-pajjiż terz inkwistjoni. Meta att ta’ implimentazzjoni dwar l-ekwivalenza jiġi rtirat, it-transazzjonijiet tal-kontropartijiet għandhom awtomatikament jiġu soġġetti mill-ġdid għar-rekwiżiti kollha li jinsabu fl-Artikoli 28 u 29 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 34

Reġistru ta’ derivati soġġetti għall-obbligu ta’ negozjar

L-ESMA għandha tippubblika u żżomm fuq il-websajt tagħha reġistru li jispeċifika, b’mod eżawrenti u inekwivoku, id-derivati li huma soġġetti għall-obbligu ta’ negozjar fiċ-ċentri msemmija fl-Artikolu 28(1), iċ-ċentri fejn huma ammessi għan-negozjar jew fejn huma negozjati, u d-dati li fihom jidħol fis-seħħ l-obbligu.

TITOLU VI

AĊĊESS TA’ KKLERJAR NONDISKRIMINATORJU GĦALL-ISTRUMENTI FINANZJARJI

Artikolu 35

Aċċess nondiskriminatorju għal CCP

1.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, CCP għandha taċċetta li tikklirja strumenti finanzjarji fuq bażi nondiskriminatorja u trasparenti, anki fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ kollateral u tariffi relatati mal-aċċess, irrispettivament miċ-ċentru tan-negozjar li fih titwettaqtranżazzjoni. Partikolarment dan għandu jiżgura li ċentru tan-negozjar ikollu d-dritt għal trattament nondiskriminatorju ta’ kuntratti nnegozjati f’dak iċ-ċentru tan-negozjar f’termini ta’:

(a)

rekwiżiti ta’ kollateral u n-netting ta’ kuntratti ekonomikament ekwivalenti, fejn l-inklużjoni ta’ dawn il-kuntratti fil-proċeduri ta’ close-up u proċeduri oħrajn ta’ netting ta’ CCP ibbażata fuq il-liġi dwar l-insolvenza applikabbli ma tipperikolax il-funzjonament mingħajr xkiel u ordnat, il-validità jew l-infurzar ta’ dawn il-proċeduri; kif ukoll

(b)

il-kontromarġinazzjoni ma’ kuntratti korrelati kklerjati mill-istess CCP skont mudell ta’ riskju li jikkonforma mal-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

CCP tista’ teħtieġ li ċ-ċentru tan-negozjar jikkonforma ma’ rekwiżiti operattivi u tekniċi stabbiliti mis-CCP inklużi r-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskju. Ir-rekwiżit f’dan il-paragrafu ma japplika għall-ebda kuntratt ta’ derivati li diġà huwa soġġett għall-obbligu ta’ aċċess skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

CCP mhijiex marbuta b’dan l-Artikolu jekk ma tkunx konnessa b’rabtiet sodi ma’ ċentru tan-negozjar li jkun ta notifika skont l-Artikolu 36(5).

2.   Talba għal aċċess għal CCP minn ċentru tan-negozjar għandha tkun formalment sottomessa lil CCP, lill-awtorità kompetenti relevanti tagħha u lill-awtorità kompetenti taċ-ċentru tan-negozjar. It-talba għandha tispeċifika għal liema tipi ta’ strumenti finanzjarji huwa mitlub l-aċċess.

3.   Is-CCP għandha tipprovdi tweġiba bil-miktub liċ-ċentru tan-negozjar fi żmien tliet xhur fil-każ ta’ titoli trasferibbli u strumenti tas-suq monetarju, u fi żmien sitt xhur fil-każ ta’ derivati negozjati fil-borża, fejn jew tippermetti l-aċċess, bil-kundizzjoni li awtorità kompetenti rilevanti tat l-aċċess skont il-paragrafu 4, jew tiċħad l-aċċess. Is-CCP tista’ tiċħad talba għal aċċess skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 6(a) biss. Jekk CCP tiċħad l-aċċess, għandha tipprovdi r-raġunijiet sħaħ fit-tweġiba tagħha u tinforma bil-miktub lill-awtorità kompetenti tagħha dwar id-deċiżjoni. Meta ċ-ċentru tan-negozjar ikun stabbilit fi Stat Membru differenti minn dak tas-CCP, is-CCP għandha tipprovdi wkoll tali notifika u raġunijiet lill-awtorità kompetenti taċ-ċentru tan-negozjar. Is-CCP għandha tagħmel l-aċċess possibbli fi żmien tliet xhur minn meta tipprovdi tweġiba pożittiva għat-talba għal aċċess.

4.   L-awtorità kompetenti tas-CCP jew dik taċ-ċentru tan-negozjar għandha tagħti aċċess għal CCP lil ċentru tan-negozjar biss meta tali aċċess: