ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 169

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
7 ta' Ġunju 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 553/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi Programm ta’ Riċerka u Żvilupp imwettaq b’mod konġunt minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jappoġġa intrapriżi żgħar u medji li jwettqu riċerka u żvilupp ( 1 )

1

 

*

Deċiżjoni Nru 554/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm ta’ Riċerka u Żvilupp għall-Għajxien Attiv u Megħjun li qed isir b’mod konġunt minn diversi Stati Membri

14

 

*

Deċiżjoni Nru 555/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloġija għall-Innovazzjoni u r-Riċerka (EMPIR) li bosta Stati Membri jwettqu b'mod konġunt ( 1 )

27

 

*

Deċiżjoni Nru 556/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fit-tieni Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) li qed isir b’mod konġunt minn diversi Stati Membri

38

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 557/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 ( 1 )

54

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ( 1 )

77

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 559/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 ( 1 )

108

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 560/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika ( 1 )

130

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 561/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta ECSEL ( 1 )

152

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/1


DEĊIŻJONI Nru 553/2014/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi Programm ta’ Riċerka u Żvilupp imwettaq b’mod konġunt minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jappoġġa intrapriżi żgħar u medji li jwettqu riċerka u żvilupp

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 185 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-Komunikazzjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 intitolata “Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (“l-Istrateġija Ewropa 2020”) il-Kummissjoni saħqet fuq il-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni sabiex ikun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Unjoni. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill approvaw din l-istrateġija.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabilixxa l-Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (“Orizzont 2020”). L-Orizzont 2020 għandu l-għan li jikseb impatt akbar fir-rigward tar-riċerka u l-innovazzjoni billi jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi, anki permezz tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi li jitwettqu minn diversi Stati Membri f’konformità mal-Artikolu 185 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Is-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi għandhom l-għan li jiżviluppaw sinerġiji eqreb, iżidu l-koordinazzjoni u jevitaw id-duplikazzjoni mhux meħtieġa mal-programmi ta’ riċerka reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u dawk tal-Unjoni u jirrispettaw għalkollox il-prinċipji ġenerali tal-Orizzont 2020, b’mod partikolari dawk relatati mal-ftuħ u t-trasparenza. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi.

(4)

Bid-Deċiżjoni Nru 743/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), il-Komunità ddeċidiet li tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja lil Eurostars, programm konġunt ta’ riċerka u żvilupp, imwettaq mill-Istati Membri kollha u ħames pajjiżi parteċipanti fil-qafas tal-Eureka, inizjattiva intergovernattiva li ġiet stabbilita fl-1985 bil-għan li tippromwovi l-kooperazzjoni fir-riċerka industrijali (“Eurostars”).

(5)

F’April 2012, il-Kummissjoni kkomunikat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-evalwazzjoni interim tal-Eurostars li twettaq minn Grupp ta’ Esperti Indipendenti sentejn wara l-bidu tal-programm. L-opinjoni globali tal-esperti kienet li l-Eurostars jilħaq l-objettivi tiegħu, iżid il-valur tal-intrapriżi żgħar u medji (‘SMEs’) Ewropej li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp u għandu jitkompla wara l-2013. Il-Eurostars jitqies ukoll li jilħaq għadd ta’ ħtiġijiet ġenwini tal-SMEs involuti fir-riċerka u l-iżvilupp; huwa attira għadd kbir ta’ applikazzjonijiet, bil -baġit għalproġetti eliġibbli għall-finanzjament jaqbeż il-baġit inizjali. Saru għadd ta’ rakkomandazzjonijiet għal titjib, li prinċipalment jindirizzaw il-ħtieġa ta’ aktar integrazzjoni ta’ programmi nazzjonali u titjib tal-prestazzjoni operattiva sabiex jintlaħaq żmien iqsar sal-kuntratt u aktar trasparenza fil-proċeduri.

(6)

Għandha tapplika d-definizzjoni ta’ SME li hija stipulata fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar it-tifsira ta’ mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (5).

(7)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (6), l-appoġġ jista’ jiġi pprovdut ukoll lil azzjoni msejsa fuq il-Eurostars u r-riorjentazzjoni tiegħu tul il-linji dikjarati fl-evalwazzjoni interim tiegħu.

(8)

It-tieni Programm għar-Riċerka u l-Iżvilupp li qed jitwettaq b’mod konġunt minn diversi Stati Membri għandu l-għan li jappoġġa impriżi żgħar u ta’ daqs medju li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp (“Eurostars-2”), allinjat mal-Istrateġija Ewropa 2020, l-inizjattiva ewlenija tagħha ‘Unjoni tal-Innovazzjoni’ u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Lulju 2012 intitolata ‘Sħubija Rinfurzata taż-Żona Ewropea tar-Riċerka għall-Eċċellenza u għat-Tkabbir’ ser jkollu l-għan li jappoġġa l-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp billi jikkofinanzja l-proġetti ta’ riċerka tagħhom orjentati lejn is-suq f’kull qasam. Bħala tali, u flimkien mal-attivitajiet skont l-objettiv tat-“Tmexxija fit-Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” stabbilit fl-Orizzont 2020, ser jikkontribwixxu għall-miri ta’ tiswir tal-parti li tirrigwarda t-tmexxija industrijali ta’ dak il-programm biex jitħaffef l-iżvilupp tat-teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li ser ikunu l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u li ser jgħinu lil SMEs innovattivi Ewropej biex jikbru u jsiru kumpaniji ewlenin fid-dinja. Bħala parti mit-titjib fuq il-programm Eurostars preċedenti, Eurostars-2 għandu jimmira lejn perijodu iqsar ta’ żmien sakemm jinħarġu l-għotjiet, integrazzjoni aktar b’saħħitha, u amministrazzjoni sempliċi, trasparenti u aktar effiċjenti għall-benefiċċju finali tal-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp. Huwa importanti għas-suċċess ta’ Eurostars-2 li jinżammu n-natura minn isfel għal fuq u l-aġenda mmotivata min-negozju bl-attenzjoni prinċipali tiegħu fuq il-potenzjal tas-suq mill-programm Eurostars preċedenti.

(9)

Sabiex jiġi kkunsidrat it-tul ta’ żmien tal-Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti skont Eurostars-2 għandhom jitnedew mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020. F’każijiet debitament ġustifikati s-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2021.

(10)

Il-Konferenza Ministerjali dwar Eureka fit-22 ta’ Ġunju 2012 f’Budapest approvat viżjoni strateġika għal Eurostars-2 (“Dokument ta’ Budapest”). Il-Ministri impenjaw ruħhom li jappoġġaw il-kontinwazzjoni tal-Eurostars wara t-terminazzjoni tiegħu fl-2013 għall-perijodu kopert mill-Orizzont 2020. Dan ser jikkonsisti fi sħubija msaħħa li tindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni interim tal-Eurostars. Id-Dokument ta’ Budapest jistabbilixxi żewġ objettivi ewlenin għal Eurostars-2. L-ewwel nett, objettiv orjentat lejn l-istruttura li japprofondixxi s-sinkronizzazzjoni u l-allinjament tal-programmi nazzjonali ta’ riċerka fil-qasam tal-finanzjament, li huwa element ċentrali lejn il-ħolqien taż-Żona Ewropea tar-Riċerka mill-pajjiżi membri. It-tieni, objettiv relatat mal-kontenut li jappoġġa lill-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp li jinvolvu ruħhom fi proġetti transnazzjonali ta’ riċerka u innovazzjoni. Id-Dokument ta’ Budapest jistieden lill-UE tipparteċipa f’Eurostars-2.

(11)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-piżijiet amministrattivi għandhom jitnaqqsu għall-partijiet kollha. Awditi doppji u dokumentazzjoni u rapporti sproporzjonati għandhom jiġu evitati. Meta jsiru l-awditi, għandhom jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-programmi nazzjonali kif adatt.

(12)

L-awditi tal-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni pprovduti skont Eurostars-2 għandhom isiru f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(13)

L-Istati Parteċipanti għandhom l-intenzjoni li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2 matul il-perijodu kopert minn Eurostars-2 (2014-2024).

(14)

L-attivitajiet ta’ Eurostars-2 għandhom ikunu konformi mal-objettivi u l-prinċipji minn isfel għal fuq tal-Orizzont 2020 u mal-prinċipji ġenerali u l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(15)

Għandu jiġi stabbilit limitu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni f’Eurostars-2 għat-tul ta’ żmien tal-Orizzont 2020. Fil-limiti ta’ dak il-limitu massimu, għandu jkun hemm flessibbiltà fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni li tal-inqas għandha tkun terz iżda mhux aktar minn nofs il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti sabiex tiġi żgurata massa kritika meħtieġa biex jissodisfaw id-domanda minn proġetti li ħaqqhom appoġġ finanzjarju, biex jinkiseb effett ta’ influwenza qawwija u jiżguraw integrazzjoni aktar b’saħħitha tal-programmi nazzjonali ta’ riċerka tal-Istati Parteċipanti.

(16)

F’konformità mal-objettivi tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, kwalunkwe Stat Membru u kwalunkwe pajjiż assoċjat mal-Orizzont 2020 għandu jkun intitolat jipparteċipa f’Eurostars-2.

(17)

Kwalunkwe Membru ta’ Eureka jew pajjiż assoċjat ma’ Eureka li mhuwiex Stat Membru jew pajjiż assoċjat mal-Orizzont 2020 jista’ jsir pajjiż sieħeb ta’ Eurostars-2.

(18)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għal impenji formali mill-Istati parteċipanti li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2 u għat-twettiq ta’ dawk l-impenji. Appoġġ finanzjarju skont Eurostars-2 għandu jieħu prinċipalment il-forma ta’ għotjiet lil proġetti magħżula wara li jsiru sejħiet għal proposti mnedija skont Eurostars-2. Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ Eurostars-2, l-Istati parteċipanti għandhom jiżguraw kontribuzzjoni finanzjarja biżżejjed biex jiġu ffinanzjati għadd raġonevoli ta’ proposti magħżula permezz ta’ kull sejħa.

(19)

L-implimentazzjoni konġunta ta’ Eurostars-2 teħtieġ struttura ta’ implimentazzjoni. L-Istati Parteċipanti qablu li s-Segretarjat tal-Eureka (“ESE”) jinħatar bħala l-istruttura ta’ implimentazzjoni għal Eurostars-2. L-ESE huwa assoċjazzjoni internazzjonali mingħajr skop ta’ qligħ stabbilit taħt il-liġi Belġjana fl-1997 mill-pajjiżi tal-Eureka, u, mill-2008, huwa responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars. Ir-rwol tal-ESE jmur lil hinn mill-implimentazzjoni ta’ Eurostars, billi fl-istess ħin huwa s-Segretarjat tal-inizjattiva Eureka, bil-governanza tiegħu stess marbuta mal-ġestjoni tal-proġetti Eureka lil hinn minn Eurostars. L-Unjoni, rappreżentata mill-Kummissjoni, hija membru fundatur tal-inizjattiva Eureka u membru sħiħ tal-assoċjazzjoni tas-Segretarjat tal-Eureka.

(20)

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ Eurostars-2, l-ESE għandu jieħu ħsieb l-organizzazzjoni tas-sejħiet għal proposti, il-verifika tal-kriterji ta’ eliġibbiltà, l-evalwazzjoni bejn il-pari u l-għażla u l-monitoraġġ tal-proġetti kif ukoll l-allokazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni. L-evalwazzjoni tal-proposti għandha ssir f’livell ċentrali minn esperti esterni indipendenti taħt ir-responsabbiltà tal-ESE wara li jsiru sejħiet għal proposti. Il-lista tal-klassifika tal-proġetti għandha tkun vinkolanti għall-Istati Parteċipanti fir-rigward tal-allokazzjoni ta’ finanzjament mill-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u mill-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti.

(21)

Komplessivament, Eurostars-2 għandu juri progress ċar lejn aktar allinjament u sinkronizzazzjoni mal-programmi nazzjonali ta’ riċerka u innovazzjoni bħala Programm verament Konġunt ikkaratterizzat minn sinkronizzazzjoni aktar b’saħħitha f’livell xjentifiku, finanzjarju u ta’ ġestjoni. Integrazzjoni xjentifika aktar b’saħħitha għandha tinkiseb permezz tad-definizzjoni u l-implimentazzjoni komuni ta’ attivitajiet u għandha tiżgura l-eċċellenza u l-impatt għoli tal-proġetti magħżula. L-integrazzjoni fil-livell tal-ġestjoni għandha tiżgura aktar titjib tal-eċċellenza operazzjonali u tar-responsabbiltà għall-programm. Integrazzjoni finanzjarja aktar b’saħħitha għandha tkun ibbażata fuq kontribuzzjoni finanzjarji annwali u kumplessiva adegwata mill-Istati parteċipanti fil-Eurostars-2 u livell għoli ta’ sinkronizzazzjoni nazzjonali. Dan għandu jinkiseb permezz ta’ armonizzazzjoni progressiva tar-regoli nazzjonali dwar il-finanzjament.

(22)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi ġestita f’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u mar-regoli dwar il-ġestjoni indiretta stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) u fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (8).

(23)

Sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tnaqqas, tissospendi jew ittemm il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni jekk Eurostars-2 jiġi implimentat b’mod inadegwat, parzjalment jew b’mod tardiv, jew jekk l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, jew jikkontribwixxu b’mod parzjali jew tard, għall-finanzjament ta’ Eurostars-2. Dawk id-drittijiet għandhom jiġu previsti fil-ftehim ta’ delega li għandu jiġi konkluż bejn l-Unjoni u l-ESE.

(24)

Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati minn Eurostars-2 hija soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9). Madankollu, minħabba l-ħtiġijiet operattivi speċifiċi ta’ Eurostars-2 jeħtieġ li jiġu previsti derogi minn dak ir-Regolament f’konformità mal-Artikolu 1(3) ta’ dak ir-Regolament.

(25)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ta’ SMEs li huma aktar imdorrija bil-kanali nazzjonali u li kieku jwettqu attivitajiet ta’ riċerka biss fil-konfini nazzjonali tagħhom, il-kontribuzzjoni finanzjarja ta’ Eurostars-2 għandha tingħata f’konformità ma’ regoli magħrufa ferm tal-programmi nazzjonali tagħhom u tiġi implimentata permezz ta’ ftehim ta’ finanzjament amministrat direttament mill-awtoritajiet nazzjonali, biex b’hekk il-finanzjament tal-Unjoni jintrabat mal-finanzjament nazzjonali korrispondenti. Għalhekk għandha issir deroga mill-Artikolu 15(9), l-Artikoli 18(1), 23(1), (5) sa (7), 28 sa 34 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013.

(26)

Is-sejħiet għal proposti minn Eurostars-2 għandhom jiġu ppubblikat wkoll fuq portal wieħed għall-parteċipanti kif ukoll b’mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni.

(27)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom ikunu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu kollu tan-nefqa, inklużi l-prevenzjoni, l-iskoperta u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa ħażin jew użati b’mod ħażin u, fejn adatt, pieni amministrattivi u finanzjarji f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(28)

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Parteċipanti, għandha tagħmel evalwazzjoni interim li tivvaluta b’mod partikolari l-kwalità u l-effiċjenza ta’ Eurostars-2 u l-progress li sar biex jinkisbu l-objettivi stabbiliti, kif ukoll evalwazzjoni finali tħejji rapport dwar dawk l-evalwazzjonijiet.

(29)

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-ESE u l-Istati Parteċipanti għandhom iressqu kwalunkwe informazzjoni li jeħtieġ li l-Kummissjoni tinkludiha fir-rapporti dwar l-evalwazzjoni ta’ Eurostars-2.

(30)

Peress li l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni, jiġifieri li tappoġġa attivitajiet ta’ riċerka transnazzjonali mwettqa minn SMEs ta’ riċerka intensiva u li tikkontribwixxi għall-integrazzjoni, l-allinjament u s-sinkronizzazzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ finanzjament tar-riċerka ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba nuqqas ta’ dimensjoni transnazzjonali u ta’ komplementarjetà u interoperabbiltà tal-programmi nazzjonali iżda pjuttost jistgħu, minħabba l-iskala u l-impatt tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fit-tieni Programm ta’ Riċerka u Żvilupp imwettaq b’mod konġunt minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jappoġġa lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp (“Eurostars-2”) u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tagħha.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“SME” tfisser intrapriża mikro, żgħira u ta’ daqs medju kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE;

(2)

“SME li twettaq attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp” tfisser SME li għallanqas tissodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

tinvesti mill-ġdid tal-inqas 10 % tal-fatturat tagħha f’attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp;

(b)

tiddedika tal-inqas 10 % tal-ekwivalenti full-time tagħha lil attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp;

(c)

għandha tal-inqas ħamsa ekwivalenti full-time (għal SME li ma għandhiex aktar minn 100 ekwivalent full-time) għall-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp; jew

(d)

għandha 10 ekwivalenti full-time (għal SME li għandha aktar minn 100 ekwivalent full-time) għall-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp.

Artikolu 3

Objettivi

Eurostars-2 għandu jsegwi l-objettivi li ġejjin:

(1)

il-promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-attivitajiet jitwettqu bil-kollaborazzjoni transnazzjonali tal-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp bejniethom jew li jinkludu atturi oħra tal-katina tal-innovazzjoni (eż. universitajiet, organizzazzjonijiet ta’ riċerka);

(b)

ir-riżultati ta’ attivitajiet huma mistennija li jiġu introdotti fis-suq fi żmien sentejn minn meta titlesta attività;

(2)

jiżdiedu l-aċċessibilità, l-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzi pubbliċi għall-SMEs fl-Ewropa, billi jiġu allinjati, armonizzati u sinkronizzati l-mekkaniżmi ta’ finanzjament nazzjonali tal-Istati Parteċipanti;

(3)

tiġi promossa u tiżdied il-parteċipazzjoni ta’ SMEs mingħajr esperjenza preċedenti ta’ riċerka transnazzjonali.

Artikolu 4

Parteċipazzjoni f’Eurostars-2 u sħubija fih

1.   L-Unjoni għandha tipparteċipa f’Eurostars-2 imwettaq b’mod konġunt mill-Awsstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Iżlanda, l-Iżrael, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija„ is-Slovakkja, is-SlovenjaSpanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Turkija u r-Renju Unit (l-‘Istati Parteċipanti’), f’konformità mal-kondizzjonijiet stipulati f’din id-Deċiżjoni.

2.   Kwalunkwe Stat Membru ieħor għajr dawk elenkati fil-paragrafu 1 u kwalunkwe pajjiż ieħor assoċjat mal-Orizzont 2020 jista’ jipparteċipa f’Eurostars-2 dment li jissodisfa l-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1) ta’ din id-Deċiżjoni. Jekk jissodisfa dik il-kundizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1) għandu jitqies bħala Stat Parteċipanti għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

3.   Kwalunkwe Membru ta’ Eureka jew pajjiż assoċjat ma’ Eureka li mhuwiex Stat Membru jew pajjiż assoċjat mal-Orizzont 2020 jista’ jsir pajjiż sieħeb f’Eurostars-2 dment li dan jissodisfa l-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1). Dawk il-Membri ta’ Eureka jew il-pajjiżi assoċjati ma’ Eureka li jissodisfaw il-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1), għandhom jitqiesu bħala pajjiżi sħab għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni. L-entitajiet legali minn dawk il-pajjiżi sħab ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni skont Eurostars-2.

Artikolu 5

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, għal Eurostars-2 għandha tkun sa EUR 287 000 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti tal-Programm Speċifiku li jimplimenta l- Orizzont 2020, stabbilit bid-Deċiżjoni 2013/743/UE f’konformità mal-punt (c)(vi) tal-Artikolu 58(1), u l-Artikoli 60 u 61 u tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, u b’mod partikolari mill-approprjazzjonijiet taħt l-intestatura “Innovazzjoni fl-SMEs” taħt il-Parti II.

2.   Mingħajr ma jinqabeż l-ammont stipulat fil-paragrafu 1, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tal-inqas għandha tkun ugwali għal terz tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1). Hija għandha tkopri l-ispejjeż operazzjonali inklużi l-ispejjeż tal-evalwazzjoni ta’ proposti, u l-ispejjeż amministrattivi. Fejn matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-Eurostars-2 ikun jeħtieġ li r-rata ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni tiġi adattata, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tista’ togħla sa massimu ta’ nofs il-kontribuzzjonijiet talIstati Parteċipanti msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1).

3.   Ammont li ma jeċċidix 4 % mill-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 1 jista’ jintuża biex tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż amministrattivi ta’ Eurostars-2. L-Istati parteċipanti għandhom ikopru l-ispejjeż amministrattivi nazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2.

Artikolu 6

Kondizzjonijiet għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għal li ġej:

(a)

l-Istati Parteċipanti juru li huma jkunu stabbilixxew Eurostars-2 f’konformità mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 3;

(b)

in-nomina mill-Istati Parteċipanti jew l-organizzazzjonijiet maħtura mill-Istati parteċipanti (“ESE”), bħala l-istruttura responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2 u sabiex tiġi rċevuta, allokata u sorveljata l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(c)

l-impenn ta’ kull Stat Parteċipant li jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ Eurostars-2;

(d)

l-ESE juri l-kapaċità tiegħu li timplimenta Eurostars-2, inkluż, li jirċievi, jalloka u jissorvelja l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, fil-qafas tal-ġestjoni indiretta tal-baġit tal-Unjoni f’konformità mal-Artikoli 58, 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u

(e)

l-istabbiliment ta’ mudell ta’ governanza għal Eurostars-2 f’konformità mal-Anness II.

2.   Matul l-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tiddependi wkoll minn:

(a)

l-implimentazzjoni mill-ESE tal-objettivi ta’ Eurostars 2 stabbiliti fl-Artikolu 3 u l-attivitajiet stabbiliti fl-Anness I skont ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni msemmija fl-Artikolu 8;

(b)

iż-żamma ta’ mudell ta’ governanza adatt u effiċjenti f’konformità mal-Anness II;

(c)

il-konformità mill-ESE mar-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

(d)

il-ħlas effettiv mill-Istati Parteċipanti tal-kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istati parteċipanti kollha fil-proġetti Eurostars-2 magħżula għall-finanzjament wara s-sejħiet għal proposti mnedija taħt Eurostars-2, sabiex jiġu sodisfatti l-impenji msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(e)

l-allokazzjoni tal-fondi mill-baġits nazzjonali għal proġetti Eurostars-2 u l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni f’konformità mal-listi ta’ gradazzjoni ta’ proġetti; u

(f)

progress ċar muri fil-kooperazzjoni fil-livell xjentifiku, finanzjarju u tal-ġestjoni bl-istabbiliment ta’ miri u passi importanti fir-rigward tal-prestazzjoni operazzjonali minima għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2.

Artikolu 7

Kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti

1.   Il-kontribuzzjoni mill-Istati Parteċipanti għandha tikkonsisti fil-kontribuzzjonijiet finanzjarji li ġejjin:

(a)

il-kofinanzjament tal-proġetti Eurostars-2 magħżula permezz ta’ forom ta’ finanzjament nazzjonali rilevanti, prinċipalment permezz ta’ għotjiet. Il-Kummissjoni tista’ tuża r-regoli stabbiliti ekwivalenti dwar l-għotjiet għall-valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti f’forom oħrajn li mhumiex għotjiet;

(b)

kontribuzzjoni finanzjarja għall-ispejjeż amministrattivi ta’ Eurostars-2 mhux koperti mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 5(3).

2.   Kull Stat Parteċipanti għandu jaħtar Korp ta’ Finanzjament Nazzjonali (NFB) sabiex jamministra l-appoġġ finanzjarju lill-parteċipanti nazzjonali f’Eurostars-2 f’konformità mal-Artikolu 8.

Artikolu 8

Regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni

1.   Għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, l-ESE għandu jitqies bħala l-korp ta’ finanzjament.

2.   B’deroga mill-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, l-NFBs, taħt il-koordinazzjoni tal-ESE għandhom jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja tal-applikanti kollha għall-finanzjament taħt Eurostars-2.

3.   B’deroga mill-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, il-ftehimiet dwar l-għotjiet mal-benefiċjarji tal-azzjonijiet indiretti taħt Eurostars-2 għandhom jiġu ffirmati mill-NFBs ikkonċernati.

4.   B’deroga mill-Artikolu 23(1), (5), (6) u (7) u l-Artikoli 28 sa 34 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, ir-regoli dwar il-finanzjament tal-programmi nazzjonali parteċipanti għandhom japplikaw għall-għotjiet tal-Eurostars-2 mill-NFBs.

Artikolu 9

Implimentazzjoni ta’ Eurostars-2

1.   Eurostars-2 għandu jiġi implimentat fuq il-bażi ta’ pjani ta’ ħidma annwali.

2.   Eurostars-2 għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara li jsiru sejħiet għal proposti.

Artikolu 10

Ftehimiet bejn l-Unjoni u l-ESE

1.   Soġġett għal valutazzjoni ex ante pożittiva tal-ESE f’konformità mal-Artikolu 61(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, għandha tikkonkludi ftehim ta’ delega u ftehimiet ta’ trasferiment ta’ fondi annwali mal-ESE.

2.   Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi konkluż f’konformità mal-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u skont l-Artikolu 40 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1268/2012. Huwa għandu jistabbilixxi wkoll dan li ġej:

(a)

ir-rekwiżiti għall-ESE rigward l-indikaturi tal-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness II tad-Deċiżjoni (UE) Nru 2013/743;

(b)

ir-rekwiżiti tal-kontribut tal-ESE għall-monitoraġġ imsemmi fl-Anness III għad-Deċiżjoni (UE) Nru 2013/743;

(c)

indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi għall-funzjonament tal-ESE fir-rigward tal-Eurostars-2;

(d)

rekwiżiti tal-ESE rigward l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ispejjeż amministrattivi u ċ-ċifri dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2;

(e)

arranġamenti rigward il-provvista ta’ data meħtieġa biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tkun tista’ tissodisfa l-obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtar;

(f)

obbligu tal-ESE li jiffirma ftehimiet bilaterali mal-NFBs qabel isiru kwalunkwe trasferimenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, tali ftehimiet bilaterali li jistipulaw il-miri u l-passi importanti fir-rigward tal-prestazzjoni operazzjonali minima għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2;

(g)

id-dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti minn Eurostars-2 b’mod partikolari fuq portal wieħed għall-parteċipanti kif ukoll b’mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni.

Artikolu 11

It-terminazzjoni, it-tnaqqis jew is-sospensjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Jekk Eurostars-2 ma jiġix implimentat jew jiġi implimentat b’mod inadegwat, parzjalment jew b’mod tardiv, il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas proporzjonalment, jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni f’konformità mal-implimentazzjoni attwali ta’ Eurostars-2.

2.   Jekk l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment jew tard għall-finanzjament ta’ Eurostars-2, il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas proporzjonalment, jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, wara li tittieħed kunsiderazzjoni tal-ammont ta’ fondi allokat mill-Istati Parteċipanti biex jiġi implimentat Eurostars-2.

Artikolu 12

Awditi ex post

1.   L-ESE għandu jiżgura li jsiru awditi ex post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti mill-NFBs rispettivi f’konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tagħmel l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 hija stess. F’tali każijiet, għandha tagħmel dan f’konformità mar-regoli applikabbli, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 13

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri adatti li jiżguraw li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont din id-Deċiżjoni, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa ħażin, u fejn adatt, permezz ta’ pieni amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-ESE għandu jagħti lill-persunal tal-Kummissjoni u lill-persuni oħra awtorizzati minnha, flimkien mal-Qorti tal-Awdituri, aċċess għas-siti u l-bini tiegħu u għall-informazzjoni kollha, inkluża informazzjoni f’forma elettronika, meħtieġa sabiex isiru l-awditi tagħhom.

3.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f’konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (10) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), bil-għan li jiġi stabbilit jekk ikunx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim jew deċiżjoni jew kuntratt iffinanzjat skont din id-Deċiżjoni.

4.   Kuntratti, ftehimiet ta’ għotja u deċiżjonijiet ta’ għotja, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa espressament lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-OLAF u lill-ESE biex jagħmlu awditi u investigazzjonijiet bħal dawn, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

5.   Fl-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2, l-Istati Parteċipanti għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi, regolatorji, amministrattivi u miżuri meħtieġa oħrajn biex iħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, b’mod partikolari biex jiġi żgurat l-irkupru sħiħ ta’ kwalunkwe ammont dovut lill-Unjoni f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament Delegat (UE) Nru 1268/2012.

Artikolu 14

Komunikazzjoni tal-informazzjoni

1.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-ESE għandu jibgħat kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 15.

2.   L-Istati parteċipanti għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, permezz tal-ESE, kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni finanzjarja ta’ Eurostars-2.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinkludi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fir-rapporti msemmija fl-Artikolu 15.

Artikolu 15

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni interim ta’ Eurostars-2 f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Parteċipanti u bl-assistenza ta’ esperti indipendenti. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dan ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni interim ta’ Eurostars-2 għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni fl-evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020.

2.   Sa tmiem il-parteċipazzjoni tal-Unjoni f’Eurostars-2 iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2022, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali ta’ Eurostars-2. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li għandu jinkludi r-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 17

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta’ Diċembru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2014.

(3)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(4)  Deċiżjoni Nru 743/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi programm ta’ riċerka u żvilupp mibdi minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jappoġġja lill-impriżi żgħar u ta’ daqs medju li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp (ĠU L 201, 30.7.2008, p. 58).

(5)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-25 ta’ Ottubru 2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(9)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f’Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(11)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).


ANNESS I

Implimentazzjoni ta’ Eurostars-2

1.

L-ESE għandu jorganizza b’mod kontinwu sejħiet miftuħa għal proposti b’dati ta’ skadenza għall-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lil azzjonijiet indiretti.

2.

L-applikanti għandhom jippreżentaw proposti għal proġetti lill-ESE bħala l-punt ta’ kuntatt waħdieni.

3.

Wara l-għeluq ta’ sejħa għal proposti għandu jsir kontroll ċentrali għall-eliġibbiltà mill-ESE abbażi tal-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti fil-pjan ta’ ħidma annwali. L-ebda kriterja ta’ eliġibbiltà differenti jew ulterjuri ma tista’ tiżdied mill-Istati parteċipanti.

4.

L-NFBs, taħt il-koordinazzjoni tal-ESE, għandhom jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja tal-parteċipanti f’konformità ma’ regoli komuni, ċari u trasparenti.

5.

Il-proposti eliġibbli għandhom jiġu evalwati f’livell ċentrali u jiġu kklassifikati minn grupp ta’ esperti indipendenti esterni f’konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, abbażi ta’ proċeduri trasparenti.

6.

L-ESE għandu jipprovdi proċedura ta’ reviżjoni tal-evalwazzjoni f’konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013.

7.

Il-lista ta’ gradazzjoni, approvata kollha kemm hija mill-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Eurostars-2 imsemmija fl-Anness II, għandha tkun vinkolanti għall-allokazzjoni ta’ fondi minn baġits nazzjonali allokati għal proġetti Eurostars-2.

8.

Ladarba din il-lista ta’ gradazzjoni tkun ġiet approvata, kull Stat parteċipanti għandu jiffinanzja lill-parteċipanti nazzjonali tiegħu f’dawk il-proġetti magħżula għall-finanzjament permezz tal-NFBt maħtur, filwaqt li jagħmel l-isforzi kollha possibbli biex jiżgura li jiġu ffinanzjati l-proġetti kklassifikati bħala l-aqwa 50 u tal-inqas minn 50 % sa 75 % tal-proġetti li jaqbżu l-limiti. Il-kontribuzzjoni finanzjarja lill-parteċipanti għandha tiġi kkalkolata f’konformità mar-regoli ta’ finanzjament tal-programmi nazzjonali rilevanti tal-Istat parteċipanti ta’ Eurostars-2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi ttrasferita mill-ESE għall-NFBs dment li l-NFBs ikunu ħallsu l-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-proġetti.

9.

Il-parteċipanti eliġibbli kollha fil-proġetti magħżula f’livell ċentrali għandhom jiġu ffinanzjati. L-għoti ta’ appoġġ finanzjarju mill-NFBs lill-parteċipanti fi proġetti magħżula f’livell ċentrali għandu jkun soġġett għall-prinċipji ta’ trattament indaqs, trasparenza u dawk ta’ kofinanzjament.

10.

L-ESE għandu jkun responsabbli għall-evalwazzjoni ta’ proposti, l-għoti ta’ informazzjoni lill-NFBs, il-koordinazzjoni ta’ proċess ta’ sinkronizzazzjoni, il-monitoraġġ ta’ proġetti permezz ta’ rappurtar tal-proġetti u awditi li jkunu saru mill-NFBs, u rappurtar lill-Kummissjoni li jiżgura li l-għotja tingħata fi żmien qasir. Għandu jieħu wkoll miżuri adatti biex jiġi inkoraġġit ir-rikonoxximent tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni lil Eurostars-2, kemm lill-programm stess kif ukoll lil proġetti individwali. Għandu jippromwovi viżibilità adatta għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni permezz tal-użu tal-logo ta’ Orizzont 2020 fil-materjal ippubblikat kollu, inklużi pubblikazzjonijiet stampati u elettroniċi, b’rabta ma’ Eurostars-2.

11.

L-ESE għandu jikkonkludi ftehimiet bilaterali ta’ Eurostars-2 mal-NFBs tal-Istati Parteċipanti. Dawk il-ftehimiet bilaterali ta’ Eurostars-2 għandhom jistabbilixxu r-responsabbiltajiet tal-partijiet kontraenti f’konformità mar-regoli, l-objettivi u l-implimentazzjoni tal-Eurostars-2. Il-ftehimiet bilaterali ta’ Eurostars-2 għandhom jinkludu r-regoli li jirregolaw it-trasferiment tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni u l-miri operazzjonali minimi u l-passi importanti progressivi nazzjonali għal aktar integrazzjoni u sinkronizzazzjoni ta’ programmi nazzjonali, inkluż li l-għotja tingħata fi żmien iqsar f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Il-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2 b’konsultazzjoni mal-Kummissjoni għandhom jilħqu qbil dwar dawk il-miri u l-passi importanti. Il-firma tal-ftehim bilaterali ta’ Eurostars-2 u l-konformità mal-miri operazzjonali u l-passi importanti għandhom ikunu prekondizzjoni biex l-NFBs jirċievu l-kontribuzzjoni tal-Unjoni.

12.

L-ESE jista’ jikkonkludi ftehimiet bilaterali ta’ Eurostars-2 mal-NFBs ta’ pajjiżi sħab. Dawk il-ftehimiet bilaterali ta’ Eurostars-2 għandhom jistabbilixxu r-responsabbiltajiet tal-partijiet kontraenti f’konformità mar-regoli, l-objettivi u l-modalitajiet tal-implimentazzjoni ta’ Eurostar-2, jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li taħthom isseħħ sħubija ma’ Eurostars-2, u jinkludu l-miri operazzjonali minimi, inkluż li l-għotja tingħata fi żmien qasir.

13.

L-attivitajiet ta’ netwerking u l-iskambju tal-aqwa prattiki għandhom jiġu organizzati wkoll fost l-Istati Parteċipanti sabiex jiġu promossi integrazzjoni aktar b’saħħitha fil-livell xjentifiku, maniġerjali u dak finanzjarju.

14.

Attivitajiet oħra għandhom jinkludu wkoll attivitajiet ta’ senserija, promozzjoni ta’ programmi u dawk ta’ netwerking ma’ partijiet interessati oħra (investituri, fornituri ta’ riċerka u innovazzjoni, intermedjarji) prinċipalment biex titwessa’ l-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji fl-Istati Parteċipanti kollha u biex l-SMEs mingħajr esperjenza preċedenti jiġu involuti fi proġetti ta’ riċerka transnazzjonali.


ANNESS II

Governanza ta’ Eurostars-2

1.

L-ESE għandu jamministra l- Eurostars-2.

Il-Kap tal-ESE bħala r-rappreżentant legali tal-ESE għandu jkun inkarigat mill-implimentazzjoni tal- Eurostars-2 permezz ta’ dan li ġej:

(a)

it-tħejjija tal-baġit annwali għas-sejħiet, l-organizzazzjoni ċentrali ta’ sejħiet konġunti għal proposti u l-ilqugħ tal-proposti bħala l-punt ta’ kuntatt waħdieni, l-organizzazzjoni ċentrali tal-eliġibbiltà u l-evalwazzjoni ta’ proposti, f’konformità mal-kriterji komuni ta’ eliġibbiltà u evalwazzjoni, l-organizzazzjoni ċentrali tal-gradazzjoni u l-għażla ta’ proposti għal finanzjament, u l-monitoraġġ u s-segwitu ta’ proġetti; l-ilqugħ, l-allokazzjoni u l-monitoraġġ tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(b)

il-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa mill-NFBs għat-trasferiment tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(c)

il-promozzjoni tal- Eurostars-2;

(d)

ir-rappurtar lill-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2 u l-Kummissjoni dwar il-programm Eurostars-2;

(e)

l-infurmar tan-netwerk Eureka dwar l-attivitajiet ta’ Eurostars-2;

(f)

l-iffirmar tal-ftehim ta’ delega mal-Kummissjoni, il-ftehimiet bilaterali mal-NFBs u l-kuntratti mal-esperti li jivvalutaw l-applikazzjonijiet Eurostars-2;

(g)

l-adozzjoni tal-pjan ta’ ħidma annwali Eurostars-2 b’segwitu għall-ftehim preċedenti tal-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2 u tal-Kummissjoni.

2.

Il-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2, magħmul minn rappreżentanti nazzjonali fil-Grupp ta’ Livell Għoli tal-Eureka tal-Istati Parteċipanti f’Eurostars-2, għandu jissorvelja l-operazzjonijiet tal-ESE dwar Eurostars-2 permezz ta’:

(a)

is-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal- Eurostars-2;

(b)

il-ħatra tal-membri tal-Grupp Konsultattiv Eurostars-2 (“EAG”);

(c)

l-approvazzjoni ta’ pjan ta’ ħidma annwali;

(d)

l-approvazzjoni tal-lista ta’ gradazzjoni ta’ proġetti Eurostars-2 li għandhom jiġu ffinanzjati u t-teħid tad-deċiżjoni dwar l-għotja.

L-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni, għandu jkollha l-istatus ta’ osservatur fil-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2. Il-Kummissjoni għandha tiġi mistiedna biex tipparteċipa fil-laqgħat, għandha tirċievi d-dokumenti kollha tal-laqgħat u tkun tista’ tieħu sehem fid-diskussjoni.

Kwalunkwe pajjiż sieħeb għandu jkollu d-dritt li jibgħat rappreżentanti għal-laqgħat tal-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2 bħala osservaturi.

3.

L-EAG għandu jkun magħmul mill-Koordinaturi Nazzjonali tal-Proġett tal-Eureka (membri tal-gvern nazzjonali jew tal-aġenzija li tittratta l-livell operazzjonali tal-ġestjoni ta’ Eureka/Programm Eurostars u responsabbli għall-promozzjoni tal- Eurostars-2 fl-Istati Parteċipanti) mill-Istati Parteċipanti. Il-Kummissjoni u l-pajjiżi sħab għandu jkollhom id-dritt li jibagħtu rappreżentanti fil-laqgħat tal-EAG bħala osservaturi. Il-laqgħat tal-EAG għandhom jiġu ppreseduti mill-ESE.

L-EAG għandu jagħti pariri lill-ESE u lill-grupp ta’ livell għoli ta’ Eurostars-2 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni ta’ Eurostars-2.

4.

L-NFB għandu jkollu inkarigat mill-amministrazzjoni tal-appoġġ finanzjarju lill-parteċipanti nazzjonali.


7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/14


DEĊIŻJONI Nru 554/2014/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Mejju 2014

dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm ta’ Riċerka u Żvilupp għall-Għajxien Attiv u Megħjun li qed isir b’mod konġunt minn diversi Stati Membri

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz ta' att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-3 ta' Marzu bit-titolu 'Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' (l-"Istrateġija Ewropa 2020"), il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni sabiex ikun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Unjoni. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill approvaw dik l-istrateġija.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabbilixxa Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) ("Orizzont 2020"). Orizzont 2020 għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni billi jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi, inkluż permezz tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi mwettqin minn diversi Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 185 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Is-sħubiji pubbliċi-pubbliċi għandu jkollhom l-għan li jiżviluppaw sinerġiji aktar mill-qrib, iżidu l-koordinazzjoni u jevitaw id-duplikazzjoni mhux meħtieġa mal-programmi ta' riċerka tal-Unjoni, internazzjonali, nazzjonali u reġjonali, u għandhom josservaw għalkollox il-prinċipji ġenerali ta' Orizzont 2020, b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw attitudni miftuħa u t-trasparenza. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi.

(4)

Id-Deċiżjoni Nru 742/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tipprevedi kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għall-Programm Konġunt ta' Riċerka u Żvilupp għall-Għajxien Megħjun Kuntestwalment ("AAL JP") li tikkorrispondi għal dik tal-Istati Membri iżda li ma taqbiżx EUR 150 000 000 għat-tul taż-żmien tas-Seba' Programm Qafas tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(5)

F'Diċembru 2012, il-Kummissjoni kkomunikat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-evalwazzjoni interim tal-AAL JP. Dik l-evalwazzjoni saret minn grupp ta' esperti. L-opinjoni ġenerali ta' dak il-grupp ta' esperti kienet li l-AAL JP kiseb progress tajjeb lejn l-objettivi tiegħu u riżultati ammirevoli u li għandu jkompli lil hinn mill-perijodu ta' finanzjament attwali. Il-bord ta' esperti innota madankollu xi nuqqasijiet, b'mod partikolari l-ħtieġa li jkun hemm involviment ikbar mill-utenti fi proġetti mill-iktar stadju bikri possibbli u iktar titjib fil-prestazzjoni operazzjonali fir-rigward tal-perijodu ta' żmien għall-iffirmar tal-kuntratti u ż-żmien għall-pagamenti.

(6)

L-evalwazzjoni interim tal-2010 u l-proċess ta' konsultazzjoni tal-2012 enfasizzaw id-diversità tal-istrumenti finanzjarji, ir-regoli dwar l-eliġibbiltà u s-sistemi ta' rimborż. Permezz tal-Assemblea Ġenerali tal-Għajxien Megħjun Kuntestwalment, l-Istati Parteċipanti jistgħu jirriflettu dwar dan u jippromwovu l-iskambju ta' prattiki tajba.

(7)

Fil-komunikazzjoni tagħha tat-12 ta' Ottubru 2006 bit-titolu 'Il-ġejjieni demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida f’opportunità', il-Kummissjoni saħqet dwar il-fatt li t-tixjiħ demografiku huwa waħda mill-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw l-Istati Membri kollha u li l-użu li qed jiżdied ta' teknoloġiji ġodda jista' jgħin biex jiġu kkontrollati l-ispejjeż, jittejjeb il-benesseri u tiġi promossa l-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà tal-persuni anzjani, kif ukoll tittejjeb il-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni.

(8)

Taħt l-inizjattiva ewlenija 'Unjoni tal-Innovazzjoni' tal-Istrateġija Ewropa 2020, il-Kummissjoni indikat li t-tixjiħ tal-popolazzjoni huwa waħda mill-isfidi tas-soċjetà fejn l-iskoperti fl-innovazzjoni jista' jkollhom rwol importanti u jagħtu spinta lill-kompetittività, jgħinu lill-kumpanniji Ewropej biex imexxu l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, biex ikabbru u jkollhom tmexxija globali fis-swieq il-ġodda tat-tkabbir, itejbu l-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi pubbliċi u b'hekk jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' għadd kbir ta' impjiegi ġodda ta' kwalità.

(9)

Madwar 20 miljun persuna madwar l-Unjoni għandhom impjiegi ta' 'ġagaga bajda' fil-qasam tas-saħħa u fil-qasam tas-servizzi soċjali, ċifra li mistennija tiżdied fis-snin li ġejjin minħabba t-tixjiħ tal-popolazzjoni. It-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja f’dan is-settur sensittiv għandhom ikunu prijorità ewlenija. Għalhekk, il-ħtieġa ta' impjiegi fis-settur tas-saħħa u tas-servizzi soċjali u ta' investimenti f’ħiliet moderni, bħal pereżempju l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni, għandha tiġi vvalutata b’mod aktar preċiż.

(10)

Fil-komunikazzjoni tagħha tad-19 ta' Mejju 2010 bit-titolu 'Aġenda Diġitali għall-Ewropa', il-Kummissjoni pproponiet li ssaħħaħ l-AAL JP sabiex tgħin biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-tixjiħ tal-popolazzjoni.

(11)

Fil-komunikazzjoni tagħha tad-29 ta' Frar 2012 bit-titolu 'Il-progress tal-Pjan Strateġiku tal-Implimentazzjoni tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu', il-Kummissjoni pproponiet li tanalizza l-prijoritajiet rilevanti tal-Pjan Strateġiku ta' Implimentazzjoni għall-programmi ta' ħidma u l-istrumenti tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-futur li huma parti minn Orizzont 2020. Il-Kummissjoni pproponiet ukoll li jittieħed kont tal-kontributi għas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu li jistgħu jsiru mill-AAL JP.

(12)

Taħt l-Isħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu stabbilita taħt l-Unjoni ta' Innovazzjoni, is-soluzzjonijiet innovattivi bbażati fuq it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) huma mistennija li jkollhom rwol importanti fil-kisba tal-miri tagħha ta' sentejn ħajja addizzjonali b'saħħithom sal-2020 kif ukoll fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u t-titjib fl-effiċjenza tas-sistemi tal-kura fl-Unjoni. Il-Pjan Strateġiku ta' Implimentazzjoni tagħha jistabbilixxi l-prijoritajiet biex tiġi aċċellerata u tiżdied l-innovazzjoni fit-tixjiħ attiv u b'saħħtu mal-Unjoni kollha, fi tliet setturi: il-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, il-kura u l-fejqan, u l-għajxien indipendenti u l-inklużjoni soċjali.

(13)

Peress li s-sistemi tal-ICT jittrattaw ammont kbir ta' data u profili personali, u joperaw b'komunikazzjoni f'ħin reali, u għalhekk jimplikaw riskju kbir ta' ksur tas-sigurtà tad-data, l-aspetti tal-protezzjoni tad-data għandhom jiġu kkunsidrati. Barra minn hekk, id-dritt għall-privatezza għandu jiġi rrispettat.

(14)

Il-Programm ta' Riċerka u Żvilupp għall-Għajxien Attiv u Megħjun ('il-Programm AAL') għandu jibni fuq il-kisbiet tal-programm preċedenti u jindirizza n-nuqqasijiet tiegħu billi jinkoraġġixxi biżżejjed parteċipazzjoni mill-utenti fil-proġetti mill-aktar stadju bikri, sabiex jiġi żgurat li s-soluzzjonijiet żviluppati jkunu aċċettabbli u jwieġbu għal ħtiġijiet speċifiċi tal-utenti, u billi jiżgura implimentazzjoni aħjar tal-Programm AAL.

(15)

L-implimentazzjoni tal-Programm AAL għandha tikkunsidra definizzjoni wiesgħa ta' innovazzjoni li tinkludi l-aspetti organizzattivi, kummerċjali, teknoloġiċi, relatati mas-soċjetà u ambjentali. Għandu jiżgura approċċ multidixxiplinari u l-integrazzjoni tax-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi fi ħdan il-Programm AAL.

(16)

L-attivitajiet tal-programm AAL għandhom ikunu konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet ta' riċerka u innovazzjoni ta' Orizzont 2020 u mal-prinċipji ġenerali u l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(17)

Għandu jiġi stabbilit limitu massimu għall-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-Programm AAL sakemm idum għaddej Orizzont 2020. Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-Programm AAL ma għandhiex taqbeż il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Istati Parteċipanti sakemm idum għaddej Orizzont 2020 sabiex jinkiseb effett ta' lieva għoli u jiġi żgurat l-involviment attiv tal-Istati Parteċipanti fil-kisba tal-objettivi tal-Programm AAL.

(18)

Sabiex jiġi kkunsidrat it-tul ta' żmien ta' Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti taħt il-Programm AAL għandhom jitniedu mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020. F'każijiet debitament ġustifikati s-sejħiet għal proposti jistgħu jitniedu sal-31 ta' Diċembru 2021.

(19)

F'konformità mal-objettivi tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, kwalunkwe Stat Membru u kwalunkwe pajjiż assoċjat ma' Orizzont 2020 għandu jkun intitolat li jipparteċipa fil-Programm AAL fi kwalunkwe mument.

(20)

Sabiex jiġi żgurat li l-impenn finanzjarju mill-Unjoni jiġi mqabbel mill-Istati Parteċipanti, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għal impenji formali mill-Istati Parteċipanti qabel ma jitnieda l-Programm AAL u t-twettiq tagħhom. Il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti għall-Programm AAL għandha tinkludi l-ispejjeż amministrattivi mġarrba fil-livell nazzjonali għat-tħaddim effettiv tal-Programm AAL.

(21)

L-implimentazzjoni konġunta tal-Programm AAL tirrikjedi struttura ta' implimentazzjoni. L-Istati Parteċipanti qablu dwar l-istruttura ta' implimentazzjoni għall-Programm AAL u fl-2007 stabbilixxew l-aisbl "Għajxien Megħjun Kuntestwalment", assoċjazzjoni internazzjonali mingħajr skop ta' qligħ b'personalità legali stabbilita taħt il-liġi Belġjana ('AALA'). Peress li, skont ir-rapport ta' evalwazzjoni interim, l-istruttura eżistenti tal-governanza tal-AAL JP tat prova li hija effiċjenti u ta' kwalità tajba, l-AALA għandha tintuża bħala l-istruttura ta' implimentazzjoni u għandu jkollha r-rwol bħala l-korp ta' allokazzjoni u monitoraġġ tal-Programm AAL. L-AALA għandha tamministra l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u għandha tiżgura implimentazzjoni effiċjenti tal-Programm AAL.

(22)

Sabiex tikseb l-objettivi tal-Programm AAL, l-AALA għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju primarjament permezz ta' għotjiet lill-parteċipanti f'azzjonijiet magħżula mill-AALA. Dawk l-azzjonijiet għandhom jintgħażlu wara li jsiru sejħiet għall-proposti taħt ir-responsabbiltà tal-AALA, li għandha tkun assistita minn esperti esterni indipendenti. Il-klassifikazzjoni għandha tkun vinkolanti fir-rigward tal-għażla tal-proposti u l-allokazzjoni ta' fondi mill-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u mill-baġits nazzjonali għall-proġetti tal-Programm AAL.

(23)

Il-kontribuzzjoni finanzjara tal-Unjoni għandha tkun ġestita f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja fis-sod u mar-regoli dwar ġestjoni indiretta stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (7).

(24)

Sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' miżuri proporzjonati, jkollha d-dritt li tnaqqas, tiċħad jew ittemm il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni meta l-Programm AAL jiġi implimentat b'mod inadegwat, parzjalment jew tard, jew meta l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, jew jikkontribwixxu parzjalment jew tard, għall-finanzjament tal-Programm AAL. Dawk id-drittijiet għandhom jiġu previsti fil-ftehim ta' delega li għandu jiġi konkluż bejn l-Unjoni u l-AALA.

(25)

Għall-fini ta' simplifikazzjoni, il-piżijiet amministrattivi għandhom jitnaqqsu għall-partijiet kollha. Awditi doppji u dokumentazzjoni u rapporti sproporzjonati għandhom jiġu evitati. Meta jsiru l-awditi, għandhom jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-programmi nazzjonali, kif adatt.

(26)

Il-parteċipazzjoni f'azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Programm AAL hija soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Madankollu, minħabba l-ħtiġijiet operattivi speċifiċi tal-Programm AAL jeħtieġ li jiġu previsti derogi minn dak ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 1(3) ta' dak ir-Regolament.

(27)

Is-sejħiet għal proposti mill-AALA għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq portal uniku għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi ta' disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020, ġestiti mill-Kummissjoni.

(28)

Meħtieġa derogi speċifiċi mir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 peress li l-Programm AAL maħsub li jkun programm ta' riċerka u innovazzjoni orjentat lejn is-suq, fejn jinġabru bosta flussi ta' finanzjament nazzjonali differenti (bħall-programmi ta' finanzjament fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, is-saħħa u l-industrija). Min-natura tagħhom dawk il-programmi nazzjonali għandhom regoli ta' parteċipazzjoni differenti u ma jistgħux ikunu mistennija jallinjaw għalkollox mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Barra minn hekk, il-Programm AAL qed jimmira b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u organizzazzjonijiet tal-utenti li normalment ma jipparteċipawx fl-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ta' dawk l-intrapriżi u l-organizzazzjonijiet, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni tiġi pprovduta f'konformità mar-regoli magħrufa sew tal-programmi ta' finanzjament nazzjonali tagħhom u tiġi implimentata permezz ta' għotja unika li tikkombina l-finanzjament tal-Unjoni mal-finanzjament nazzjonali korrispondenti.

(29)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom ikunu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-nefqa kollu, inkluż il-prevenzjoni, l-individwazzjoni u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa b'mod skorrett jew użati b'mod skorrett u, fejn xieraq, penali amministrattivi u finanzjarji skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(30)

Il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-għajnuna ta' esperti indipendenti, evalwazzjoni interim li tivvaluta b'mod partikolari l-kwalità u l-effiċjenza tal-Programm AAL u l-progress li jkun sar fil-kisba tal-objettivi stabbiliti, kif ukoll evalwazzjoni finali, u għandha tħejji rapport dwar dawk l-evalwazzjonijiet.

(31)

L-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni preċiża u aġġornata. Fuq talba mill-Kummissjoni, l-AALA u l-Istati Parteċipanti għandhom għalhekk jippreżentaw kwalunkwe informazzjoni li l-Kummissjoni tkun teħtieġ fir-rapporti dwar l-evalwazzjoni tal-Programm AAL.

(32)

L-azzjonijiet previsti fil-Programm AAL għandhom jikkontribwixxu biex isaħħu s-sistemi pubbliċi Ewropej tas-saħħa u tal-kura, peress li jikkostitwixxu mezzi essenzjali ta' sostenn tal-assistenza soċjali u ta' tnaqqis tal-inugwaljanzi fil-qasam tal-assistenza soċjali bejn ir-reġjuni u s-setturi tal-popolazzjoni, li qed jiżdiedu b’mod allarmanti minħabba l-kriżi ekonomika u soċjali attwali.

(33)

Il-Programm AAL għandu jiżgura l-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi kif stipulat f'Orizzont 2020. Il-Programm AAL għandu jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-dimensjoni relatata mas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-bilanċ bejn is-sessi, soġġett għas-sitwazzjoni fil-qasam, f'bordijiet ta' evalwazzjoni u f'korpi bħalma huma l-gruppi konsultattivi u l-gruppi ta' esperti. Id-dimensjoni relatata mas-sessi għandha tkun integrata b'mod adegwat fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-istrateġiji, il-programmi u l-proġetti u għandha tiġi segwita tul l-istadji kollha taċ-ċiklu tar-riċerka.

(34)

Il-Programm AAL għandu jikkonforma mal-prinċipji etiċi kif stipulati f'Orizzont 2020. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-prinċipju tal-proporzjonalità, id-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-integrità fiżika u mentali, id-dritt għan-nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(35)

Peress li l-Istati Parteċipanti ddeċidew li jkomplu bil-Programm AAL u peress li l-objettivi ta' din id-Deċiżjoni, jiġifieri li jappoġġaw u jikkomplementaw direttament il-politiki tal-Unjoni fil-qasam tat-tixjiħ attiv u b'saħħtu, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba d-daqs tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Parteċipazzjoni fil-Programm AAL

1.   L-Unjoni għandha tipparteċipa fil-Programm ta' Riċerka u Żvilupp għall-Għajxien Attiv u Megħjun ("Programm AAL") li qed isir b'mod konġunt mill-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, id-Danimarka, Franza, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera u r-Renju Unit (l-"Istati parteċipanti"), f'konformità mal-kondizzjonijiet stipulati f'din id-Deċiżjoni.

2.   Kwalunkwe Stat Membru li mhuwiex wieħed minn dawk elenkati fil-paragrafu 1 u kwalunkwe pajjiż ieħor assoċjat ma' Orizzont 2020 jista' japplika biex jingħaqad mal-Programm AAL fi kwalunkwe ħin, dment li jissodisfa l-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) ta' din id-Deċiżjoni. Jekk jissodisfa l-kondizzjoni stipulata f fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1), għandu jitqies bħala Stat Parteċipanti għall-fini ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Programm AAL li tkopri l-ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż operazzjonali għandha tkun sa EUR 175 000 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti tal-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020, stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (9) f'konformità mal-punt (c)(vi) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

2.   L-impenn finanzjarju annwali tal-Unjoni għall-Programm AAL ma għandux jaqbeż l-impenn finanzjarju annwali tal-Istati Parteċipanti għall-Programm AAL.

3.   Ammont li ma jisboqx is-6 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandu jintuża biex jikkontribwixxi għall-ispejjeż amministrattivi tal-Programm AAL.

Artikolu 3

Kondizzjonijiet għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tingħata bil-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

li l-Istati Parteċipanti juru li l-Programm AAL ġie stabbilit f'konformità mal-Annessi I u II;

(b)

li tiġi nnominata mill-Istati Parteċipanti jew mill-organizzazzjonijiet nominati mill-Istati Parteċipanti, l-Assoċjazzjoni tal-AALA, bħala l-istruttura responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Programm AAL u għall-allokazzjoni u l-monitoraġġ tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(c)

li jkun hemm impenn minn kull Stat Parteċipanti li jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-Programm AAL;

(d)

li l-AALA turi l-kapaċità tagħha li timplimenta l-Programm AAL, inkluż l-allokazzjoni u l-monitoraġġ tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni fil-qafas tal-amministrazzjoni indiretta tal-baġit tal-Unjoni f'konformità mal-Artikoli 58, 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u

(e)

l-istabbiliment ta' mudell ta' governanza għall-Programm AAL skont l-Anness III.

2.   Matul l-implimentazzjoni tal-Programm AAL, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha wkoll tingħata bil-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-implimentazzjoni mill-AALA tal-objettivi tal-Programm AAL kif stipulati fl-Anness I u l-attivitajiet stipulati fl-Anness II għal din id-Deċiżjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, soġġett għall-Artikolu 5 ta' din id-Deċiżjoni;

(b)

iż-żamma ta' mudell amministrattiv xieraq u effiċjenti skont l-Anness III;

(c)

il-konformità min-naħa tal-AALA mar-rekwiżiti ta' rappurtar stipulati fl-Artikolu 60 (5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u

(d)

it-twettiq tal-impenji minn kull Stat Parteċipanti msemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u t-twettiq tal-impenji annwali biex jingħata kontribut għall-finanzjament tal-Programm AAL.

Artikolu 4

Kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti

Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti għandhom jikkonsistu f'dawn li ġejjin:

(a)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-azzjonijiet indiretti appoġġati taħt il-Programm AAL skont l-Anness II;

(b)

il-kontribuzzjonijiet in natura li jikkorrispondu għall-ispejjeż amministrattivi mġarrba mill-amministrazzjonijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni effettiva tal-Programm AAL skont l-Anness II.

Artikolu 5

Regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni

1.   Għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, l-AALA għandha titqies li hija korp ta' finanzjament u għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-azzjonijiet indiretti f'konformità mal-Anness II għal din id-Deċiżjoni.

2.   B'deroga mill-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, il-kapaċità finanzjara tal-applikanti għandha tiġi vverfikata mill-organizzazzjoni nazzjonali magħżula biex jamministraw il-programm f'konformità mar-regoli ta' parteċipazzjoni fil-programmi nazzjonali magħżula.

3.   B'deroga mill-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, il-ftehimiet ta' għotja mal-parteċipanti għandhom jiġu ffirmati mill-aġenzija nazzjonali magħżula biex jamministraw il-programm.

4.   B’deroga mill-Artikolu 23(1), (5) sa (7) u l-Artikoli 25 sa 35 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, ir-regoli dwar il-finanzjament tal-programmi nazzjonali magħżula għandhom japplikaw għall-għotjiet amministrati mill-aġenziji nazzjonali magħżula biex jamministraw il-programm.

5.   B'deroga mill-Artikoli 41 sa 49 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, ir-regoli tal-programmi nazzjonali magħżula li jirregolaw ir-riżultati, id-drittijiet ta' aċċess għall-isfond u r-riżultati għandhom japplikaw, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, stipulat fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 6

Implimentazzjoni tal-Programm AAL

Il-Programm AAL għandu jiġi implimentat abbażi ta' strateġija implimentata permezz ta' pjani ta' ħidma annwali f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 7

Ftehimiet bejn l-Unjoni u l-AALA

1.   Soġġett għal valutazzjoni pożittiva ex ante tal-AALA f'konformità mal-Artikolu 61(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-Kummissjoni, f'isem l-Unjoni, għandha tikkonkludi mal-AALA ftehim ta' delega u ftehimiet annwali dwar it-trasferiment ta' fondi.

2.   Il-ftehim ta' delega msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi konkluż f'konformità mal-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u mal-Artikolu 40 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012. Għandu jistabbilixxi wkoll dan li ġej:

(a)

ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-kontribuzzjoni tal-AALA fir-rigward tal-indikaturi rilevanti minn fost l-indikaturi tal- prestazzjoni stipulati fl-Anness II għad-Deċiżjoni (UE) Nru 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti rigward il-kontribuzzjoni tal-AALA għall-monitoraġġ imsemmi fid-Deċiżjoni (UE) Nru 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi speċifiċi tal-prestazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ tal-funzjonament tal-AALA f'konformità mal-Artikolu 3(2);

(d)

l-arranġamenti fir-rigward tal-forniment tad-data u l-informazzjoni neċessarja biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tkun tista' tissodisfa l-obbligi tagħha ta' disseminazzjoni u rappurtar.

(e)

dispożizzjoni għall-pubblikazzjoni ta' sejħiet għal proposti mill-AALA, b'mod partikolari fuq il-portal uniku għall-parteċipanti, kif ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi ta' disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni.

Artikolu 8

Terminazzjoni, tnaqqis jew sospensjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Fejn il-Programm tal-AAL ma jiġix implimentat skont il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3, il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas proporzjonalment, jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni f'konformità mal-implimentazzjoni attwali tal-Programm AAL.

2.   Fejn l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment, jew tard għall-finanzjament tal-Programm AAL, il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas proporzjonalment, jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, filwaqt li tikkunsidra l-ammont ta' finanzjament allokat mill-Istati Parteċipanti biex jimplimentaw il-Programm AAL.

Artikolu 9

Awditi ex post

1.   L-awditi ex post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandhom isiru minn aġenziji nazzjonali magħżula biex jamministraw il-programm f'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tagħmel hija stess l-awditi msemmija fil-paragrafu 1. F'tali każijiet, hija għandha tagħmel dan f'konformità mar-regoli applikabbli, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 10

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri adatti biex tiżgura li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont din id-Deċiżjoni, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' verifiki effettivi u, jekk jinkixfu irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa inkorrettament, u fejn xieraq, permezz ta' pieni amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inkluż verifiki u spezzjonijiet fil-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (10) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' ftehim ta' għotja jew deċiżjoni ta' għotja jew kuntratt iffinanzjat f'konformità ma' din id-Deċiżjoni.

3.   Kuntratti, ftehimiet ta' għotja u deċiżjonijiet ta' għotja, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, lill-AALA, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu awditi u investigazzjonijiet, f'konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom.

4.   L-AALA għandha tagħti lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati mill-Kummissjoni, kif ukoll mill-Qorti tal-Awdituri, aċċess għas-siti u l-bini tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluż informazzjoni f'format elettroniku, meħtieġa sabiex isiru l-awditi msemmija fil-paragrafu 3.

5.   Fl-implimentazzjoni tal-Programm AAL, l-Istati Parteċipanti għandhom jieħdu l-miżuri leġislattivi, regolatorji, amministrattivi jew miżuri oħrajn meħtieġa għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, b'mod partikolari, biex jiżguraw l-irkupru totali ta' kwalunkwe ammont dovut lill-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012.

Artikolu 11

Komunikazzjoni tal-informazzjoni

1.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-AALA għandha tippreżenta lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 12.

2.   L-Istati Parteċipanti għandhom jippreżentaw, permezz tal-AALA, kwalunkwe informazzjoni rilevanti mitluba mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill li tikkonċerna l-amministrazzjoni finanzjarja tal-Programm AAL.

3.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu fir-rapporti stipulati fl-Artikolu 12.

Artikolu 12

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni, bl-assistenza ta' esperti indipendenti, għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-Programm AAL. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2017. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni interim tal-Programm AAL għandu jiġi kkunsidrat fl-evalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020.

2.   Fi tmiem il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm AAL iżda sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2022, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-Programm AAL. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li għandu jinkludi r-riżultati tal-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2013 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' April 2014 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2014.

(3)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(4)  Deċiżjoni Nru 742/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi programm ta' riċerka u żvilupp mibdi minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ persuni mdaħħlin fiż-żmien permezz tal-użu ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni ġodda (ĠU L 201, 30.7.2008, p. 49).

(5)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(7)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(8)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f' "Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(9)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(10)  Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(11)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).


ANNESS I

OBJETTIVI TAL-PROGRAMM AAL

1.

Il-Programm AAL għandu jissodisfa l-objettivi li ġejjin:

1.1.

jaċċellera l-emerġenza u l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi bbażati fuq l-ICT li jkunu rilevanti, bi prezzijiet raġonevoli u integrati għat-tixjiħ attiv u b'saħħtu fid-dar, fil-komunità, jew fuq ix-xogħol, u b'hekk itejjeb il-kwalità tal-ħajja, l-awtonomija, l-inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali, il-ħiliet jew il-kapaċità ta' impjieg ta' adulti aktar avvanzati fl-età u jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza u l-effettività tal-forniment tal-kura tas-saħħa u l-kura soċjali;

1.2.

jappoġġa l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet li jikkontribwixxu għall-indipendenza u għat-tnaqqis ta’ sens ta’ iżolazzjoni soċjali fost adulti aktar avvanzati fl-età, b'mod li l-komponent tal-ICT ma jnaqqasx il-kuntatt uman, iżda jkun komplementari għalih. Is-soluzzjonijiet ibbażati fuq l-ICT taħt il-programm AAL għandhom jintegraw aspetti mhux tal-ICT fil-mod kif ikunu mfassla;

1.3.

iżomm u jkompli jiżviluppa massa kritika ta' riċerka applikata, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma ta' prodotti u servizzi bbażati fuq l-ICT għat-tixjiħ attiv u b'saħħtu;

1.4.

jiżviluppa soluzzjonijiet kosteffettivi, aċċessibbli u, fejn rilevanti, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, inkluż l-istabbiliment ta' standards ta' interoperabbiltà rilevanti u l-iffaċilitar tal-lokalizzazzjoni u l-adattament ta' soluzzjonijiet komuni, li huma kompatibbli ma' preferenzi soċjali, fatturi soċjoekonomiċi (inklużi l-faqar enerġetiku, l-inklużjoni soċjali), aspetti ta' ġeneru u aspetti regolatorji fil-livell nazzjonali jew reġjonali li jvarjaw, li jirrispettaw il-privatezza u d-dinjità tal-adulti aktar avvanzati fl-età inklużi l-protezzjoni u s-sigurtà ta' data personali bl-applikazzjoni tal-protezzjoni innovattiva tal-privatezza sa mit-tfassil, u fejn applikabbli, li jappoġġaw l-aċċess għal servizzi f'żoni rurali u periferiċi jew li jkunu ta' benefiċċju għal gruppi ta' nies oħra, bħal nies b'diżabilitajiet. Biex titjieb l-aċċessibbiltà, il-kunċett ta' Disinn Universali ser jiġi promoss fl-iżvilupp u l-użu ta' soluzzjonijiet.

2.

Il-Programm AAL għandu jistabbilixxi ambjent favorevoli għall-parteċipazzjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

3.

Il-Programm AAL għandu jiffoka fuq riċerka applikata u innovazzjoni orjentati lejn is-suq u għandu jikkomplementa riċerka relatata aktar fit-tul u attivitajiet għall-innovazzjoni fuq skala kbira previsti f'Orizzont 2020, u inizjattivi Ewropej u nazzjonali oħrajn bħal inizjattivi ta' programmazzjoni konġunta u attivitajiet imwettqin fi ħdan l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Komunitajiet rilevanti tiegħu ta' Għarfien u Innovazzjoni. Għandu jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu.


ANNESS II

ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM AAL

I.   Azzjonijiet indiretti

1.

L-implimentazzjoni tal-Programm AAL għandha prinċipalment tappoġġa proġetti ta' riċerka u innovazzjoni li huma orjentati lejn is-suq għat-tixjiħ attiv u b'saħħtu, li għandhom juru l-kapaċità ta' sfruttament tar-riżultati tal-proġetti f'qafas ta' żmien realistiku; il-finanzjament ta' dawk l-azzjonijiet indiretti taħt il-Programm AAL għandhom ikunu prinċipalment fil-forma ta' għotjiet. Jista' wkoll jieħu forom oħra bħal premjijiet, akkwist prekummerċjali, u akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi.

2.

Barra minn hekk, jistgħu jiġu appoġġati azzjonijiet għal finijiet ta' senserija, promozzjoni tal-programm, b'mod partikolari attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni f'pajjiżi li attwalment mhumiex jipparteċipaw fil-Programm AAL, azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni dwar il-kapaċitajiet attwali, għall-promozzjoni tal-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi u biex tinħoloq relazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet min-naħa tal-forniment u dawk min-naħa tad-domanda u azzjonijiet li jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament u l-investituri.

3.

Jistgħu jiġu appoġġati wkoll azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità tal-proposti, studji dwar il-fattibbiltà u workshops. Tista' tkun prevista kollaborazzjoni mar-reġjuni tal-Unjoni biex jikber il-grupp ta' partijiet interessati involuti fil-Programm AAL.

4.

L-azzjonijiet għandu jkollhom l-għan li jikkonsolidaw u janalizzaw metodi differenti ta’ involviment tal-utent aħħari sabiex ikunu żviluppati linji gwida tal-aħjar prattika bbażati fuq l-evidenza.

II.   Implimentazzjoni

1.

Il-Programm AAL għandu jiġi implimentat abbażi ta' pjani ta' ħidma annwali li jidentifikaw forom ta' finanzjament u temi għas-sejħiet għal proposti. Il-pjani ta' ħidma għandhom jirriżultaw minn strateġija ppubblikata, li tissottolinja l-isfidi u l-prijoritajiet, adottata mill-AALA.

2.

Il-pjani ta' ħidma għandhom jiġu maqbula mal-Kummissjoni abbażi tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali mill-Unjoni.

3.

L-implimentazzjoni tal-Programm AAL għandha timplika konsultazzjonijiet, inkluż dwar l-istrateġija, mal-partijiet interessati rilevanti (inkluż dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fost l-awtoritajiet pubbliċi, rappreżentanti tal-utenti, fornituri ta' servizzi mis-settur privat u fornituri tal-assigurazzjoni kif ukoll mill-industrija inklużi l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju) fir-rigward tal-prijoritajiet tar-riċerka applikata u tal-innovazzjoni li għandhom jiġu indirizzati.

4.

L-implimentazzjoni tal-Programm AAL għandha tikkonsidra x-xejriet demografiċi u r-riċerka demografika sabiex tipprovdi soluzzjonijiet li jirriflettu s-sitwazzjoni soċjali u ekonomika madwar l-Unjoni.

5.

L-implimentazzjoni tal-Programm AAL għandha tikkunsidra l-politika industrijali, dik dwar il-klima u dik relatata mal-enerġija. Il-Programm AAL għandu wkoll jippromwovi l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u jirrifletti l-ħtieġa li jiġi trattat il-faqar enerġetiku.

6.

Għandu jittieħed kont dovut ta' kwistjonijiet relatati mas-sessi, etiċi, kwistjonijiet marbutin max-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi u kwistjonijiet ta' privatezza, f'konformità mal-prinċipji u r-regoli ta' Orizzont 2020. Għandu jittieħed kont ukoll tal-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni u nazzjonali u tal-linji gwida internazzjonali, b'mod partikolari rigward id-drittijiet għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data.

7.

F'konformità man-natura qrib tas-suq tal-Programm AAL u f'konformità mar-regoli stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-AALA għandha tiżgura żmien għall-għotja u żmien għall-pagament f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 u tiżgura konformità magħhom mill-Istati Parteċipanti matul l-implimentazzjoni tal-Programm AAL.

8.

Kull Stat Parteċipanti għandu jippromwovi bis-sħiħ, mill-aktar stadju bikri tal-proġetti kollha ta' riċerka u innovazzjoni, il-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-parteċipanti min-naħa tad-domanda, inklużi l-utenti aħħarin.

9.

Kull Stat Parteċipanti għandu jikkofinanzja lill-parteċipanti nazzjonali tiegħu li jkollhom proposti li jirnexxu permezz tal-aġenziji nazzjonali li barra minn hekk għandhom jiddirezzjonaw il-kofinanzjament tal-Unjoni mill-istruttura ddedikata ta' implimentazzjoni, abbażi ta' deskrizzjoni komuni tal-proġett, li tifforma parti minn ftehim li għandu jiġi konkluż bejn l-aġenziji nazzjonali rispettivi li jamministraw il-programm u l-parteċipanti nazzjonali tagħhom għal kull proġett.

10.

Wara li tingħalaq is-sejħa għal proposti tal-proġetti, l-AALA għandha twettaq verifika ċentrali tal-eliġibbiltà f'kooperazzjoni mal-aġenziji nazzjonali magħżula biex jamministraw il-programm. Dik il-verifika għandha ssir abbażi tal-kriterji komuni tal-eliġibbiltà għall-Programm AAL li għandhom jiġu ppubblikati mas-sejħa għal proposti tal-proġetti.

11.

L-AALA għandha, bl-assistenza tal-aġenziji nazzjonali li jamministraw il-programm, tivverifika li jiġu ssodisfati l-kriterji tal-eliġibbiltà nazzjonali addizzjonali stipulati fis-sejħiet għall-proposti tal-proġett.

12.

Il-kriterji tal-eliġibbiltà nazzjonali għandhom ikunu biss rigward l-istatus legali u finanzjarju tal-applikanti individwali u mhux il-kontenut tal-proposta u għandhom jikkonċernaw l-aspetti li ġejjin:

12.1.

it-tip ta' applikant, inkluż l-istatus legali u l-fini;

12.2.

ir-responsabbiltà u l-vijabbiltà, inkluż is-solidità finanzjarja, it-twettiq tal-obbligi ta' taxxa u soċjali.

13.

Il-proposti eliġibbli għal proġetti għandhom jiġu evalwati mill-AALA bl-assistenza ta' esperti indipendenti, abbażi ta' kriterji ta' evalwazzjoni trasparenti u komuni, kif stipulat fis-sejħa għal proposti ppubblikata u għandha issir lista ta' proġetti skont kif jikklassifikaw. Il-proġetti għandhom jintgħażlu skont dik il-klassifikazzjoni u b'kunsiderazzjoni tal-finanzjament disponibbli. Dik l-għażla, ladarba tiġi adottata mill-Assemblea Ġenerali tal-AALA, għandha tkun vinkolanti fuq l-Istati Parteċipanti.

14.

Jekk parteċipant fi proġett jonqos milli jissodisfa wieħed jew iktar mill-kriterji nazzjonali tal-eliġibbiltà jew jekk il-baġit nazzjonali korrispondenti għall-impenn għall-finanzjament jiġi eżawrit, il-Bord Eżekuttiv tal-AALA jista' jiddeċiedi li għandha ssir evalwazzjoni indipendenti ċentrali addizzjonali tal-proposta kkonċernata bl-assistenza ta' esperti indipendenti, sabiex tevalwa l-proposta jew mingħajr il-parteċipazzjoni tal-parteċipant inkwistjoni jew inkella b'parteċipant ieħor, kif issuġġerit minn parteċipanti fil-proġett.

15.

Kwistjonijiet legali u finanzjarji li jikkonċernaw il-parteċipanti fi proġetti magħżula għall-finanzjament għandhom jiġu ġestiti mill-aġenzija nazzjonali magħżula biex tamministra l-programm. Għandhom japplikaw regoli u prinċipji amministrattivi nazzjonali.


ANNESS III

GOVERNANZA TAL-PROGRAMM AAL

L-istruttura organizzattiva għall-Programm AAL għandha tkun kif ġej:

1.

L-AALA, għandha tikkostitwixxi l-istruttura ta' implimentazzjoni ddedikata maħluqa mill-Istati Parteċipanti.

2.

L-AALA għandha tkun responsabbli għall-attivitajiet kollha tal-Programm AAL. Il-kompiti tal-AALA għandhom jinkludu l-ġestjoni tal-kuntratti u tal-baġit, l-iżvilupp tal-pjani ta' ħidma annwali, l-organizzazzjoni tas-sejħiet għal proposti, il-ġestjoni tal-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-proposti għall-finanzjament.

3.

Barra minn hekk, l-AALA għandha twettaq superviżjoni u għandha tkun responsabbli għall-monitoraġġ tal-proġett u għandha tittrasferixxi l-pagamenti assoċjati tal-kontribuzzjonijiet tal-Unjoni lill-aġenziji nazzjonali magħżula biex jamministraw il-programm. Għandha torganizza wkoll attivitajiet ta' disseminazzjoni.

4.

L-AALA għandha tkun irregolata mill-Assemblea Ġenerali. L-Assemblea Ġenerali għandha tkun il-korp tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Programm AAL. Għandha taħtar il-membri tal-Bord Eżekuttiv u twettaq superviżjoni tal-implimentazzjoni tal-Programm AAL, inkluż l-approvazzjoni tal-istrateġija u tal-pjani ta' ħidma annwali, l-allokazzjoni ta' fondi nazzjonali għall-proġetti u l-ġestjoni tal-applikazzjonijiet għal sħubija ġdida. Għandha taħdem abbażi tal-prinċipju ta' vot wieħed għal kull pajjiż. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu permezz ta' maġġoranza sempliċi, għajr għal deċiżjonijiet marbutin mas-suċċessjoni, l-ammissjoni jew l-esklużjoni ta' membri jew ix-xoljiment tal-AALA, li għalihom jistgħu jiġu stipulati rekwiżiti speċifiċi tal-vot fl-istatuti tal-AALA.

5.

Il-Kummissjoni għandu jkollha status ta' osservatur fil-laqgħat tal-Assemblea Ġenerali tal-AALA u għandha tapprova l-pjan ta' ħidma annwali. Il-Kummissjoni għandha tkun mistiedna għal-laqgħat kollha tal-AALA u tista' tipparteċipa fid-diskussjonijiet. Id-dokumenti rilevanti kollha ċċirkolati b'rata mal-Assemblea Ġenerali tal-AALA għandhom ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni.

6.

Il-Bord Eżekuttiv tal-AALA — li jikkonsisti minn tal-inqas president, viċi president, teżorier u viċi teżorier — għandu jkun elett mill-Assemblea Ġenerali tal-AALA biex jassumi r-responsabbiltajiet speċifiċi ta' ġestjoni bħall-ippjanar baġitarju, il-forniment tal-persunal u l-għoti ta' kuntratti. Legalment huwa għandu jirrappreżenta lill-AALA u għandu jirrapporta lill-Assemblea Ġenerali tal-AALA.

7.

L-Unità ta' Ġestjoni Ċentrali stabbilita bħala parti mill-AALA għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni ċentrali tal-implimentazzjoni tal-Programm AAL f'koordinazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib mal-aġenziji nazzjonali li jamministraw il-programm, li għandhom ikunu awtorizzati mill-Istati Parteċipanti biex iwettqu ħidma assoċjata mal-ġestjoni tal-proġett u mal-aspetti amministrattivi u legali għall-parteċipanti nazzjonali tal-proġett kif ukoll biex jipprovdu appoġġ għall-evalwazzjoni u n-negozjar tal-proposti tal-proġett. L-Unità Ċentrali ta' Amministrazzjoni u l-aġenziji nazzjonali li jamministraw il-programm għandhom jaħdmu flimkien bħala Unità ta' Amministrazzjoni taħt is-superviżjoni tal-AALA.

8.

L-AALA għandha tistabbilixxi Bord Konsultattiv b'rappreżentanti mill-industrija, l-utenti, u partijiet interessati rilevanti oħra, li jfittxu bilanċ bejn il-ġenerazzjonijiet u s-sessi. Huwa għandu ipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-AALA dwar l-istrateġija ġenerali tal-programm, fir-rigward tal-prijoritajiet u s-suġġetti li għandhom jiġu indirizzati fis-sejħiet għal proposti u fir-rigward ta' azzjonijiet rilevanti oħra tal-Programm AAL.


7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/27


DEĊIŻJONI Nru 555/2014/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Mejju 2014

dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloġija għall-Innovazzjoni u r-Riċerka (EMPIR) li bosta Stati Membri jwettqu b'mod konġunt

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz ta' att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-Komunikazzjoni tat-3 ta' Marzu 2010 intitolata 'Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv'("l-Istrateġija Ewropa 2020") il-Kummissjoni saħqet dwar il-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni sabiex ikun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill approvaw dik l-istrateġija.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabbilixxa l-Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) ("Orizzont 2020"). L-Orizzont 2020 għandu l-għan li jikseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni billi jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi, anki permezz tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi li jitwettqu minn bosta Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 185 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Is-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi għandu jkollhom l-għan li jiżviluppaw sinerġiji aktar qawwija, iżidu l-koordinazzjoni u jevitaw duplikazzjoni mhux meħtieġa mal-programmi ta' riċerka reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u dawk tal-Unjoni u għandhom jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipji ġenerali ta' Orizzont 2020, b'mod partikolari dawk relatati mal-ftuħ u t-trasparenza. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat ukoll aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi.

(4)

Bid-Deċiżjoni Nru 912/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), l-Unjoni ddeċidiet li tagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-Programm Ewropew ta' Riċerka dwar il-Metroloġija (l- "EMRP") li taqbel ma' dik tal-Istati Parteċipanti iżda li ma taqbiżx EUR 200 000 000, għall-perijodu kollu tas-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(5)

F'April 2012, il-Kummissjoni għaddiet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-Evalwazzjoni Interim tal-Programm Ewropew ta' Riċerka dwar il-Metroloġija (ERMP). Dik l-evalwazzjoni interim kienet saret minn bord tal-esperti tliet snin wara l-bidu tal-programm. L-opinjoni ġenerali tal-bord tal-esperti kienet li l-ERMP hu progamm Ewropew tar-riċerka konġunt li jitmexxa tajjeb u li diġà laħaq livell relattivament għoli ta' integrazzjoni xjentifika, amministrattiva u finanzjarja. Madankollu, il-bord tal-esperti nnota l-esplojtazzjoni industrijali limitata tiegħu, ftuħ limitat għal xjenza eċċellenti barra l-istituti tal-metroloġija u bini tal-kapaċità insuffiċenti. Il-bord tal-esperti kien tal-opinjoni wkoll li bl-implimentazzjoni tal-ERMP jista' jinbena qasam Ewropew tar-riċerka fil-metroloġija aktar inklużiv.

(6)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (6) jista' jingħata aktar appoġġ lill-ERMP.

(7)

Il-Programm Ewropew tal-Metroloġija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ("EMPIR"), allinjat mal-istrateġija Ewropa 2020 u l-inizjattivi ewlenin tagħha, b'mod partikolari l-"Unjoni tal-Innovazzjoni", l-"Aġenda Diġitali għall-Ewropa", l-"Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi" u l-"Politika Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni", se jkun programm aktar ambizzjuż u inklużiv, implimentat fuq perjodu ta' għaxar snin (2014-2024) minn 28 Stat Parteċipanti. Bħala parti mit-titjib tal-programm preċedenti, l-EMPIR se jinkludi attivitajiet dwar l-innovazzjoni u l-esplojtazzjoni industrijali, dwar ir-riċerka għal normi, standardizzazzjoni u finijiet regolatorji u dwar il-bini tal-kapaċità.

(8)

L-Istati Parteċipanti beħsiebhom jikkontribwixxu biex jimplimentaw l-EMPIR matul il-perijodu kopert minnu, partikolarment 2014-2024. Sabiex jitqies it-tul ta' żmien tal- Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti taħt l-EMPIR għandhom jitniedu mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020. F'każijiet ġustifikati kif meħtieġ is-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta' Diċembru 2021.

(9)

L-attivitajiet tal-EMPIR għandhom ikunu konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet ta' riċerka u innovazzjoni tal- Orizzont 2020 u l-prinċipji u l-kondizzjonijiet ġenerali stipulati fl-Artikolu 26 ta' dak ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(10)

Għandu jiġi stabbilit limitu massimu għall-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni fl-EMPIR għal kemm itul l-Orizzont 2020. Fi ħdan il-limitu ta' dak il-limitu massimu, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun daqs il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti fl-EMPIR ħalli jintlaħaq effett qawwi ta' ingranaġġ u tkun żgurata integrazzjoni aktar b'saħħitha tal-programmi tal-Istati Parteċipanti.

(11)

F'konformità mal-għanijiet tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, kwalunkwe Stat Membru u kwalunkwe pajjiż assoċjat mal- Orizzont 2020 għandu jkun intitolat jieħu sehem fl-EMPIR.

(12)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għal impenji formali mill-Istati Parteċipanti biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-EMPIR u t-twettiq sħiħ ta' dawk l-impenji. Il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti fl-EMPIR għandhom jinkludu kontribuzzjoni għall-ispejjeż amministrattivi soġġetta għal- limitu ta' 5 % tal-baġit tal-EMPIR. L-Istati Parteċipanti għandhom jimpenjaw ruħhom biex iżidu, jekk meħtieġ, il-kontribuzzjoni tagħhom fl-EMPIR b'kapaċità ta' finanzjament ta' riżerva ta' 50 % tal-impenn tagħhom biex ikun żgurat li huma kapaċi jiffinanzjaw l-entitajiet nazzjonali tagħhom, l-Istituti Nazzjonali tal-Metroloġija ("NMIs") u l-Istituti Magħżula ("DIs"), li jieħdu sehem fil-proġetti magħżula.

(13)

L-implimentazzjoni konġunta tal-EMPIR teħtieġ struttura tal-implimentazzjoni. L-Istati Parteċipanti qablu dwar l-istruttura ta' implimentazzjoni għall-EMRP, u fl-2007 stabbilixxew l-EURAMET e.V. ("EURAMET"), l-Organizzazzjoni Reġjonali Ewropea tal-Metroloġija u assoċjazzjoni mingħajr skop ta' qligħ skont il-liġi Ġermaniża. Il-EURAMET għandu wkoll kompiti u obbligi relatati mal-armonizzazzjoni Ewropea u globali usa tal-metroloġija. Is-sħubija tal-EURAMET hi miftuħa għall–NMIs Ewropej kollha, bħala membri, u għad-DIs, bħala assoċjati. Is-sħubija fil-EURAMET ma tiddependix fuq jekk ikunux jeżistu programmi nazzjonali tar-riċerka fil-metroloġija. Billi, skont ir-Rapport dwar l-Evalwazzjoni Interim tal-EMRP, l-istruttura tal-governanza tal-EURAMET instabet effiċjenti u ta' kwalità għolja għall-implimentazzjoni tal-EMRP, il-EURAMET għandha tintuża wkoll għall-implimentazzjoni tal-EMPIR. Il-EURAMET għandha għalhekk tkun ir-riċevitur tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

(14)

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-EMPIR, il-EURAMET għandha tagħti appoġġ finanzjarju, l-aktar fil-forma ta' għotjiet lill-parteċipanti f'dawk l-azzjonijiet li jintgħażlu fil-livell tal-EURAMET. Dawk l-azzjonijiet għandhom jintgħażlu wara sejħiet għall-proposti fir-responsabbiltà tal-EURAMET. Il-lista tal-klassifika għandha tkun vinkolanti fejn jidħlu l-għażla tal-proposti u l-allokazzjoni tal-finanzjament mill-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u mill-kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti għall-proġetti tal-EMPIR.

(15)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titmexxa f'konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba u mar-regoli rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) u r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (8).

(16)

Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt tnaqqas, tissospendi jew tittermina l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni jekk l-EMPIR jiġi implimentat b'mod inadegwat, parzjalment jew tard, jew jekk l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux jew jikkontribwixxu parzjalment jew tard għall-finanzjament tal-EMPIR. Dawk id-drittijiet għandhom jiġu previsti fil-ftehim ta' delega li għandu jiġi konkluż bejn l-Unjoni u l-EURAMET.

(17)

Għall-fini ta' simplifikazzjoni, il-piżijiet amministrattivi għandhom jitnaqqsu għall-partijiet kollha. Awditi doppji u dokumentazzjoni u rapporti sproporzjonati għandhom jiġu evitati. Meta jsiru l-awditi, għandhom jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-programmi nazzjonali, kif adatt.

(18)

Verifiki ta' riċevituri ta' fondi tal-Unjoni pprovduti skont din id-Deċiżjoni għandhom jiżguraw tnaqqis fil-piż amministrattiv, skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(19)

Il-parteċipazzjoni f'azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-EMPIR hi soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9). Madankollu, minħabba ħtiġijiet operattivi speċifiċi tal-Programm AAL jeħtieġ li jiġu previsti derogi mir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 1(3) ta' dak ir-Regolament.

(20)

Prinċipalment, il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti se tirrappreżenta finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fil-proġetti magħżula. Il-kontribuzzjoni mill-Istati Parteċipanti għandha tinkludi wkoll kontribuzzjoni fi flus kontanti għall-ispejjeż amministrattivi tal-EMPIR. Proporzjon tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandu jiġi allokat lil entatjiet oħra flok l-NMI u d-DI li qed jieħdu sehem fil-proġetti magħżula. Il-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fil-proġetti tal-EMPIR għandhom jiżguraw li l-kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-EMPIR ma taqbiżx il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti. Filwaqt li jitqies li l-finanzjament istituzzjonali tal-NMI u d-DI mill-Istati Parteċipanti jkun jikkorrispondi għall-ispejjeż ġenerali allokati għall-proġetti tal-EMPIR mhux rimborżati mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni, ir-rata fissa għall-finanzjament tal-ispejjeż indiretti eliġibbli tal-NMIs u d-DIs għandha tiġi adattata, imqabbla mar-rata fissa stipulata fir-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Ir-rata fissa għall-finanzjament tal-ispejjeż indiretti eliġibbli tal-NMIs u d-DIs għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-ispejjeż indiretti kollha li l-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem fil-proġett tal-EMRP jiddikjarawhom bħala eliġibbli, u li huma stabbli u jikkostitwixxu approssimazzjoni affidabbli tal-ispejjeż indiretti li jġarrbu l-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem fil-proġetti tal-EMPIR. Billi dawk l-ispejjeż indiretti jilħqu 140 % tal-ispejjeż diretti totali eliġibbli tal-NMIs u d-DIs, esklużi l-ispejjeż diretti eleġibbli għas-subkuntrattar u l-kontribuzzjonijiet in natura bla ħlas mhux użati fl-istabbilimenti tal-benefiċjarji, ir-rata fissa għall-finanzjament tal-ispejjeż indiretti tal-NMIs u d-DIs għandha titnaqqas minn 25 % kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 għal 5 %. Għalhekk huwa xieraq li tiġi provduta deroga mill-Artikolu 29 ta' dak ir-Regolament għall-NMIs u d-DIs. Entitajiet oħra li jieħdu sehem fil-proġetti tal-EMPIR għandhom jiġu ffinanzjati f'konformità ma' dak ir-Regolament.

(21)

Is-sejħiet għal proposti mill-EMPIR għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal uniku għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi oħra ta' disseminazzjoni ta' Orizzont 2020 li tieħu ħsieb il-Kummissjoni.

(22)

L-adegwatezza tal-mudell tal-finanzjament fejn jidħol il-prinċipju tat-tqabbil bejn il-fondi tal-Unjoni u l-fondi li mhumiex tal-Unjoni għandha tiġi vvalutata mill-ġdid waqt l-evalwazzjoni interim tal-EMPIR.

(23)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jitħarsu permezz ta' miżuri proporzjonati tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu, inkluż bil-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa ħażin jew użati ħażin u, meta adatt, pieni amministrattivi u finanzjarji f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(24)

Il-Kummissjoni għandha tmexxi evalwazzjoni interim li b'mod partikolari tivvaluta l-kwalità u l-effiċjenza tal-EMPIR, il-progress li jkun sar għall-għanijiet stabbiliti u evalwazzjoni finali u għandha tħejji rapport dwar dawk l-evalwazzjonijiet.

(25)

Fuq talba mill-Kummissjoni, il-EURAMET u l-Istati Parteċipanti għandhom iressqu kwalunkwe informazzjoni li l-Kummissjoni jeħtieġ tinkludi fir-rapporti dwar l-evalwazzjoni tal-EMPIR.

(26)

L-għan ta' din id-deċiżjoni hu li l-Unjoni tieħu sehem fl-EMPIR, partikolarment biex tappoġġa l-provvista ta' soluzzjonijiet tal-metroloġija adatti, integrati u f'lokhom, u li tinħoloq Sistema Ewropea tar-Riċerka fil-Metroloġija integrata b'massa kritika u impenn attiv f'livell reġjonali, nazzjonali, Ewropew u internazzjonali li l-Istati Membri ma jistgħux jilħqu b'mod suffiċjenti waħedhom. L-iskala u l-kumplessità tar-rekwiżiti tal-metroloġija jitolbu investimenti akbar mill-baġits tar-riċerka fundamentali tal-NMIs u d-DIs tagħhom. L-eċċellenza meħtieġa għar-riċerka u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet avvanzati tal-metroloġija hi mifruxa fost il-fruntieri nazzjonali u għalhekk ma tistax tinkiseb biss fuq livell nazzjonali. Għalhekk, peress li l-għan jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni billi jiġu integrati l-isforzi nazzjonali f'approċċ Ewropew konsistenti, billi jingħaqdu programmi nazzjonali tar-riċerka li huma maqtugħin għalihom, billi tingħata għajnuna biex jitfasslu strateġiji komuni tar-riċerka u l-finanzjament li jegħlbu l-fruntieri nazzjonali, u billi tinkiseb il-massa kritika ta' atturi u investimenti meħtieġa, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak meħtieġ biex jintlaħaq dak l-għan,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-parteċipazzjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloġija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

1.   L-Unjoni għandha tieħu sehem fil-Programm Ewropew tal-Metroloġija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ("EMPIR") imwettaq b'mod konġunt mill-Awstrija, il-Belġju, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Kroazja, in-Norveġja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, l-ir-Renju Unit, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Turkija l-Ungerija, (l"Istati Parteċipanti"), f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.

2.   Kull Stat Membru għajr għal dawk elenkati fil-paragrafu 1 u kwalunkwe pajjiż ieħor assoċjat ma' Orizzont 2020 jista' jieħu sehem fl-EMPIR sakemm ikun jissodisfa l-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) ta' din id-Deċiżjoni. Jekk jissodisfa l-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1), għandu jitqies bħala Stat Parteċipanti għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-EMPIR għandha tkun sa EUR 300 000 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti tal-Programm Speċifiku li jimplimenta l- Orizzont 2020, stabbilit mid-Deċiżjoni 2013/743/UE, skont il-punt (c)(vi) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, u b'mod partikolari minn Parti II "Tmexxija Industrijali" u Parti III "Sfidi tas-Soċjetà".

2.   Mingħajr ma jinqabeż l-ammont stipulat fil-paragrafu 1, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun daqs il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti fl-EMPIR, ħlief il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti għall-ispejjeż amministrattivi li jaqbżu 5 % tal-baġit tal-EMPIR.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex tintuża biex tkopri l-ispejjeż amministrattivi tal-EMPIR.

Artikolu 3

Il-kundizzjonijiet għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkollha dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

l-Istati Parteċipanti juru li l-EMPIR hu stabbilit f'konformità mal-Annessi I u II;

(b)

il-ħatra mill-Istati Parteċipanti, jew mill- NMIs maħtura mill-Istati Parteċipanti, tal-EURAMET e.V. ("EURAMET"), bħala l-istruttura responsabbli biex timplimenta l-EMPIR u biex tirċievi, talloka u tissorvelja l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(c)

l-impenn ta' kull Stat Parteċipanti biex jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-EMPIR u biex jistabbilixxi kapaċità ta' finanzjament ta' riżerva ta' 50 % tal-ammont tal-impenn;

(d)

il-EURAMET turi l-kapaċità tagħha biex timplimenta l-EMPIR, inkluż li tirċievi, talloka u tissorvelja l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-qafas tal-ġestjoni indiretta tal-baġit tal-Unjoni f'konformità mal-Artikoli 58, 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u

(e)

it-twaqqif ta' mudell ta' governanza għall-EMPIR f'konformità mal-Anness III.

2.   Matul l-implimentazzjoni tal-EMPIR, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkollha wkoll dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

il-EURAMET timplimenta l-għanijiet tal-EMPIR stabbiliti fl-Anness I l-attivitajiet stabbiliti fl-Anness II, f'konformità mar-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni msemmija fl-Artikolu 5;

(b)

iż-żamma ta' mudell amministrattiv xieraq u effiċjenti skont l-Anness III;

(c)

il-konformità mill-EURAMET mar-rekwiżiti ta' rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u

(d)

it-twettiq tal-impenni msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 4

Kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti

Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti għandhom jikkonsistu minn dan li ġej:

(a)

kontribuzzjonijiet permezz ta' finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-DI li jieħdu sehem fil-proġetti tal-EMPIR;

(b)

kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-ispejjeż amministrattivi tal-EMPIR.

Artikolu 5

Regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid

1.   Għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, il-EURAMET għandha titqies bħala korp ta' finanzjament u għandha tagħti appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti f'konformità mal-Anness II għal din id-Deċiżjoni.

2.   B'deroga mill-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, l-ispejjeż indiretti eliġibbli tal-NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fi proġetti ffinanzjati mill-EMPIR għandhom jiġu determinati billi tiġi applikata rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli kollha tagħhom, esklużi l-ispejjeż diretti eliġibbli għas-subkuntrattar u l-ispejjeż ta' riżorsi li partijiet terzi jagħmlu disponibbli u li ma jintużawx fl-istabbiliment tal-benefiċjarju, kif ukoll appoġġ finanzjarju għal partijiet terzi.

3.   L-evalwazzjoni interim tal-EMPIR imsemmija fl-Artikolu 12 għandha tinkludi valutazzjoni tal-ispejjeż indiretti kollha tal-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem fi proġetti tal-EMPIR u tal-finanzjament istituzzjonali korrispondenti.

4.   Abbażi ta' din il-valutazzjoni u għall-fini tal-Artikolu 2(2), il-EURAMET tista' tadatta r-rata fissa stabbilita fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

5.   Jekk ma jkunx biżżejjed, il-EURAMET b'deroga mill-Artikolu 28(3) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, tista' tapplika rata aktar baxxa ta' rimborż għall-ispejjeż eliġibbli tal-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem fi proġetti ffinanzjati mill-EMPIR.

Artikolu 6

L-implimentazzjoni tal-EMPIR

1.   L-EMPIR għandu jiġi implimentat abbażi tal-pjanijiet ta' ħidma annwali.

2.   Il-EURAMET għandha tagħti appoġġ finanzjarju prinċipalment fl-għamla ta' għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet għall-proposti.

Qabel ma tidentifika s-suġġetti ta' kull sejħa għall-proposti, il-EURAMET għandha tistieden lil individwi jew organizzazzjonijiet interessati mill-komunità u l-utenti tar-riċerka fil-metroloġija biex jissuġġerixxu suġġetti potenzjali tar-riċerka.

Artikolu 7

Ftehimiet bejn l-Unjoni u l-EURAMET

1.   Soġġetta għal valutazzjoni ex ante pożittiva tal-EURAMET f'konformità mal-Artikolu 61(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-Kummissjoni, f'isem l-Unjoni, għandha tikkonkludi ftehim ta' delega u ftehimiet ta' trasferiment annwali ta' fondi mal-EURAMET.

2.   Il-ftehim ta' delega msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi konkluż f'konformità mal-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u mal-Artikolu 40 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012. Dan għandu jistabbilixxi wkoll:

(a)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-EURAMET dwar l-indikaturi tal-prestazzjoni, stabbiliti fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-EURAMET għall-monitoraġġ, imsemmi fl-Anness III għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi relatati mal-funzjonament tal-EURAMET;

(d)

ir-rekwiżiti għall-EURAMET dwar l-għoti tal-informazzjoni dwar l-ispejjeż amministrattivi u dwar ċifri dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-EMPIR;

(e)

l-arranġamenti dwar l-għoti tad-data meħtieġa biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tista' tissodisfa l-obbligi tagħha tta' disseminazzjoni u rappurtar;

(f)

id-dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta' sejħiet għal proposti mill-EMPIR, b'mod partikolari fuq il-portal uniku għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi oħra ta' disseminazzjoni ta' Orizzont 2020 li tieħu ħsieb il-Kummissjoni.

Artikolu 8

It-terminazzjoni, it-tnaqqis jew is-sospensjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Jekk l-EMPIR ma jiġix implimentat jew jiġi implimentat b'mod inadegwat, parzjali jew tard, il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni skont l-implimentazzjoni attwali tal-EMPIR.

Jekk l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment jew tard għall-finanzjament tal-EMPIR, il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, filwaqt li tqis l-ammont ta' finanzjament allokat mill-Istati Parteċipanti biex jimplimentaw l-EMPIR.

Artikolu 9

Awditi ex post

1.   Awditi ex post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandhom jitwettqu mill-EURAMET f'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tagħmel l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 hi stess. F'tali każijiet, għandha tagħmel dan f'konformità mar-regoli applikabbli, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 10

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri adatti li jiżguraw li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' verifiki effettivi u, jekk jiġu individwalizzati irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod skorrett, u fejn adatt, permezz ta' penali amministrattivi u dawk finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Il-EURAMET għandha tagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati minnha, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, għall-postijiet u l-istabbilimenti tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluża dik f'format elettroniku, li jkunu meħtieġa biex isiru l-awditi tagħhom.

3.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2185/96 (10) u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 883/2013 (11) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. bil-għan li jistabbilixxi jekk tkunx saret frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' ftehim għal għotja jew deċiżjoni għal għotja jew kuntratt iffinanzjat f'konformità ma' din id-Deċiżjoni.

4.   Il-kuntratti, il-ftehimiet għal għotja u d-deċiżjonijiet għal għotja, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa espressament lill-Kummissjoni, il-EURAMET, il-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu dawn l-awditi u l-investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

5.   Waqt l-implimentazzjoni tal-EMPIR, l-Istati Parteċipanti għandhom jieħdu l-miżuri leġislattivi, regolatorji, amministrattivi u miżuri oħra meħtieġa biex iħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, b'mod partikolari biex jiżguraw l-irkupru sħiħ ta' kwalunkwe ammont dovut lill-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta' Delegt (UE) Nru 1268/2012.

Artikolu 11

Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni

1.   Fuq talba tal-Kummissjoni, il-EURAMET għandha tibgħat kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 12.

2.   Permezz tal-EURAMET, l-Istati Parteċipanti għandhom iressqu lill-Kummissjoni kull informazzjoni mitluba mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-EMPIR.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinkludi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu fir-rapporti msemmija fl-Artikolu 12.

Artikolu 12

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta' Ġunju 2017 il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-għajnuna ta' esperti indipendenti, evalwazzjoni interim tal-EMPIR. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dan ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni interim tal-EMPIR għandu jitqies fl-evalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020.

2.   Fi tmiem il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EMPIR, iżda mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-EMPIR. Il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport li għandu jinkludi l-evalwazzjoni li jinkludi r-riżultati ta' dik l-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2013 (Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2014.

(3)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(4)  Deċiżjoni Nru 912/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni mill-Komunità fi programm Ewropew ta' riċerka u żvilupp dwar il-metroloġija meħud b'impenn minn diversi Stati Membri (ĠU L 257, 30.9.2009, p. 12).

(5)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012).

(8)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(9)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(11)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.09.2013, p. 1).


ANNESS I

L-GĦANIJIET TAL-EMPIR

L-EMPIR għandu jsegwi l-għanijiet ġenerali li ġejjin:

(a)

jipprovdi soluzzjonijiet tal-metroloġija xierqa, integrati u adatti għall-iskop tagħhom li jappoġġaw l-innovazzjoni u l-kompetittività industrijali kif ukoll teknoloġiji tal-kejl li jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà bħas-saħħa, l-ambjent u l-enerġija, inkluż appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika;

(b)

li joħloq Sistema Ewropea tar-Riċerka fil-Metroloġija integrata b'massa kritika u impenn attiv fil-livell reġjonali, nazzjonali, Ewropew u dak internazzjonali.


ANNESS II

AZZJONIJIET INDIRETTI APPOĠĠATI MILL-EMPIR

1.

L-EMPIR jista' jappoġġa l-azzjonijiet indiretti li ġejjin fil-qasam tar-riċerka konġunta u l-iżvilupp teknoloġiku:

1.1.

azzjonijiet xjentifiċi-tekniċi li jappoġġaw metroloġija xjentifika fundamentali li tħejji l-bażi għall-passi suċċessivi kollha inklużi r-riċerka u l-iżvilupp fil-metroloġija applikata u servizzi relatati mal-metroloġija;

1.2.

ir-riċerka fil-metroloġija biex jipprovdu soluzzjonijiet għall-isfidi tas-soċjetà li jiffokaw fuq il-kontributi għall-enerġija, l-ambjent u s-saħħa;

1.3.

ir-riċerka ħalli tinħoloq strumentazzjoni tal-kejl ġdida bil-għan li l-industrija tuża t-teknoloġiji metroloġiċi li jistimulaw l-innovazzjoni fl-industrija;

1.4.

ir-riċerka u l-iżvilupp prenormattivi u konormattivi fil-metroloġija għal standards dokumentarji ta' prijorità bil-għan li l-għarfien espert tal-istituti tal-metroloġija tal-Istati Parteċipanti jintuża biex jappoġġa l-implimentazzjoni tal-politika u jħaffef it-tqegħid fis-suq ta' prodotti u servizzi innovattivi;

1.5.

attivitajiet li jibnu l-kapaċità fil-metroloġija fuq livelli teknoloġiċi differenti bil-għan li fl-Istati Parteċipanti tinħoloq sistema bilanċjata u integrata tal-metroloġija, u li jippermettulhom li jiżviluppaw il-kapaċitajiet xjentifiċi u tekniċi tagħhom fil-metroloġija.

2.

L-EMPIR jista' jappoġġa aktar azzjonijiet għad-disseminazzjoni u l-esplojtazzjoni tar-riżultati tar-riċerka fil-metroloġija.

L-EMPIR jista' jappoġġa azzjonijiet oħra li jindirizzaw speċifikament l-istituti tal-metroloġija li m'għandhomx kapaċitajiet xjentifiċi jew għandhom kapaċitajiet limitati, billi jgħinhom jużaw programmi oħra reġjonali, nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea għat-taħriġ u l-mobbiltà, il-kooperazzjoni transkonfinali jew l-investiment f'infrastruttura tal-metroloġija.

3.

L-EMPIR jista' jappoġġa l-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' networking għall-promozzjoni tal-EMPIR u jimmassimizza l-impatt tiegħu.

4.

L-azzjonijiet indiretti msemmija fil-punt 1 għandhom jitwettqu mill-NMIs u d-DIs skont kif jiġu assenjati mill-awtorità nazzjonali adatta. Madankollu, l-EMPIR għandu jħeġġeġ u jappoġġa l-parteċipazzjoni ta' entitajiet oħra fis-sejħiet kollha mnedija mill-EMPIR. Dan l-approċċ mistenni jwassal biex madwar 15 % tal-baġit tal-EMPIR jingħata lil dawn l-entitajiet.


ANNESS III

L-IMPLIMENTAZZJONI U L-GOVERNANZA TAL-EMPIR

I   Ir-rwol tal-EURAMET

1.

Il-EURAMET għandha tkun responsabbli mill-implimentazzjoni tal-EMPIR, skont l-Artikolu 3. Għandha tmexxi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-EMPIR u għandha tkun responsabbli biex tħejji u timplimenta l-pjan ta' ħidma annwali, torganizza s-sejħiet għall-proposti, tieħu ħsieb l-evalwazzjoni ta' proposta u l-klassifika u kwalunkwe attività oħra li tirriżulta mill-pjan ta' ħidma annwali. Il-EURAMET għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni tal-għotjiet inkluż l-iffirmar tal-ftehimiet għal għotja, l-irċevuta, l-allokazzjoni u l-monitoraġġ tal-użu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u l-pagamenti lill-parteċipanti tal-EMPIR fil-proġetti magħżula.

Il-monitoraġġ tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkopri l-attivitajiet kollha ta' kontroll u awditjar, kontrolli ex ante u/jew ex post, li huma meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti li l-Kummissjoni tiddelega lill-EURAMET. Dawk l-attivitajiet għandhom jimmiraw biex jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli dwar il-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti, u l-eliġibbiltà tal-ispejjeż iddikjarati fil-ftehimiet dwar l-għotja.

2.

Il-EURAMET tista' tafda ċerti kompiti amministrattivi u loġistiċi fl-implimentazzjoni tal-EMPIR f'idejn l-Istati Parteċipanti.

II   L-istruttura organizzattiva tal-EURAMET involuta fl-implimentazzjoni tal-EMPIR

1.

L-Assemblea Ġenerali hi l-ogħla awtorità fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha tal-EURAMET. Il-Kumitat tal-EMPIR jieħu ħsieb il-programm f'qafas definit mill-EURAMET sabiex il-EURAMET tista' tiżgura li l-programm, fil-mod kif jiġi eżegwit, jilħaq l-objettivi tiegħu.

Il-Kumitat tal-EMPIR għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-membri tal-EURAMET mill-Istati Parteċipanti. Il-piżijiet tal-votazzjoni għandhom jiġu kkalkulati mill-impenji nazzjonali skont regola tal-għerq kwadrat.

B'mod partikolari l-Kumitat tal-EMPIR għandu jieħu deċiżjonijiet dwar l-aġenda strateġika għar-riċerka u l-innovazzjoni, l-ippjanar tas-sejħiet għall-proposti, il-proċedura tar-rieżami tal-evalwazzjoni, l-għażla tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati skont il-klassifika u l-monitoraġġ tal-progress tal-proġetti ffinanzjati. Huwa għandu jadotta l-pjan ta' ħidma annwali wara li jkun kiseb l-approvazzjoni mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandu jkollha status ta' osservatur fil-laqgħat tal-Kumitat tal-EMPIR. Madankollu, l-adozzjoni tal-pjan ta' ħidma annwali mill-Kumitat tal-EMPIR jeħtieġ il-kunsens bil-quddiem tal-Kummissjoni. Il-Kumitat tal-EMPIR għandu jistieden lill-Kummissjoni għal-laqgħat tiegħu u għandu jibgħat id-dokumenti rilevanti. Il-Kummissjoni tista' tieħu sehem fid-diskussjonijiet tal-Kumitat tal-EMPIR.

2.

Il-President tal-Kumitat tal-EMPIR u d-deputat tiegħu/tagħha għandhom jiġu eletti mill-Kumitat tal-EMPIR. Il-President tal-Kumitat tal-EMPIR għandu jkun wieħed miż-żewġ Viċi Presidenti tal-EURAMET. Il-President tal-Kumitat tal-EMPIR għandu jirrappreżenta lill-EURAMET fi kwistjonijiet relatati mal-EMPIR.

3.

Il-Kunsill tar-Riċerka għandu jkun kompost minn esperti ta' livell għoli mill-industrija, ir-riċerka, l-akkademja u organizzazzjonijiet internazzjonali tal-partijiet interessati. Għandu jipprovdi parir strateġiku indipendenti dwar il-pjan ta' ħidma annwali tal-EMPIR. Il-membri tal-Kunsill tar-Riċerka għandhom jinħatru mill-Assemblea Ġenerali tal-EURAMET.

4.

Is-Segretarjat tal-EURAMET li jagħti appoġġ amministrattiv ġenerali lill-EURAMET għandu jżomm il-kontijiet bankarji għall-EMPIR.

5.

L-unità ta' appoġġ tal-Maniġment għandha tiġi stabbilita bħala parti mis-Segretarjat tal-EURAMET u għandha tkun responsabbli mill-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' kuljum tal-EMPIR.


7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/38


DEĊIŻJONI Nru 556/2014/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Mejju 2014

dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fit-tieni Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) li qed isir b’mod konġunt minn diversi Stati Membri

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 185, u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu ‘Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (“l-Istrateġija Ewropa 2020”), il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni ħalli fl-Unjoni isir tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill approvaw dik l-istrateġija.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabbilixxa Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (“Orizzont 2020”) għandu l-għan li jżid l-impatt fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni billi jgħin ħalli jissaħħu s-sħubiji pubbliċi-pubbliċi, inkluż bil-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi li jwettqu bosta Stati Membri skont l-Artikolu 185 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Is-sħubiji pubbliċi-pubbliċi għandu jkollhom l-għan li jiżviluppaw sinerġiji aktar mill-qrib, iżidu l-koordinazzjoni u jevitaw id-duplikazzjoni mhux meħtieġa mal-programmi ta’ riċerka internazzjonali, nazzjonali, reġjonali u dawk tal-Unjoni, u għandhom josservaw għalkollox il-prinċipji ġenerali ta’ Orizzont 2020, b’mod partikolari dawk li jirrigwardaw attitudni miftuħa u t-trasparenza. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi.

(4)

Bid-Deċiżjoni Nru 1209/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), il-Komunità ddeċidiet li tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja lis-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (“EDCTP1”) li tikkorrispondi għal dik tal-Istati Parteċipanti iżda ma taqbiżx EUR 200 000 000, għal kemm itul is-Sitt Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, li jgħin biex tinħoloq iż-Żona Ewropea tar-Riċerka u għall-innovazzjoni (mill-2002 sal-2006) stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1513/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). L-EDCTP1 ġiet appoġġata wkoll taħt is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007 - 2013) stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(5)

Fl-2009, esperti indipendenti adottaw ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-EDCTP1. Il-bord tal-esperti kien tal-opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma unika għal djalogu ġenwin max-xjenzjati Afrikani, u li beda jnaqqas id-differenza bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw opportunitajiet ta’ tagħlim u xogħol għar-riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dak ir-rapport, hemm bosta kwistjonijiet fundamentali li għandhom jiġu kkunsidrati għat-tieni Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (“programm EDCTP2”): jeħtieġ li l-ambitu attwali tal-EDCTP1 jiġi emendat u jiġi estiż; il-kapaċitajiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għat-twettiq u l-ġestjoni tajba ta’ provi kliniċi għandhom, fejn meħtieġ, jiġu żviluppati u msaħħa aktar, b’mod partikolari r-rwol u l-iżvilupp ta’ kumitati etiċi ta’ reviżjoni u l-ambjent regolatorju korrispondenti, il-koordinazzjoni, l-kollaborazzjoni u, fejn adatt, għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-programmi nazzjonali Ewropej, jeħtieġ li tissaħħaħ u titwessa’ l-kollaborazzjoni ma’ sħab pubbliċi u privati ewlenin oħra, inkluża l-industrija tal-farmaċewtika, u sħubiji pubbliċi-privati bħas-Sħubiji għall-Iżvilupp ta’ Prodotti (“SIPs”), is-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet u fondazzjonijiet nongovernattivi; għandu jkun hemm regoli ċari u trasparenti ta’ governanza; sinerġiji ma’ azzjonijiet esterni tal-politika Ewropej għandhom jiġu żviluppati b’mod speċifiku mal-assistenza tal-Unjoni għall-iżvilupp; għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli dwar il-kofinanzjament; u jeħtieġ li jissaħħu l-għodod tal-monitoraġġ.

(6)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (7), jista’ jingħata aktar appoġġ għall-Programm EDCTP2.

(7)

L-Unjoni hija finanzjatur ewlieni tar-riċerka dwar mard relatat mal-faqar u mard infettiv ittraskurat. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkontribwixxu għal kważi kwart (22 %) tal-investiment globali rilevanti magħmul mill-gvernijiet. L-Unjoni hija wkoll attur ewlieni fis-saħħa globali. Pereżempju, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jipprovdu madwar nofs il-finanzjament tal-Fond Globali għall-Ġlieda kontra l-AIDS, it-Tuberkulożi u l-Malarja.

(8)

L-EDCTP1 pproduċiet kisbiet kbar, u żviluppat tmien trattamenti mediċi mtejba, b’mod partikolari għat-trabi, it-tfal u n-nisa tqal jew li qed ireddgħu li jbatu mill-HIV/AIDS jew il-malarja. Dan wassal għat-tnedija tal-ewwel erba’ Netwerks Reġjonali Afrikani ta’ Eċċellenza li jippromwovu l-koperazzjoni bejn in-nofsinhar u n-nofsinhar fir-riċerka klinika u tħarrġu aktar minn 400 riċerkatur Afrikan. Dan ikkontribwixxa wkoll biex jiġu stabbiliti r-Reġistru Pan-Afrikan tal-Provi Kliniċi u l-Forum Afrikan tar-Regolaturi tat-Tilqim.

(9)

Minkejja r-riżultati u l-kisbiet konsiderevoli li għamlet l-EDCTP1, il-mard relatat mal-faqar għadu xkiel kbir għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw minħabba l-piż soċjali u ekonomiku tagħhom, l-aktar fl-Afrika sub-Saħarjana. Għall-parti l-kbira tal-mard relatat mal-faqar għadhom ma jeżistux trattamenti mediċi effettivi, sikuri, xierqa u bi prezz li jista’ jintlaħaq li huma mfassla għaċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u l-investiment fir-riċerka klinika għadu mhux adegwat minħabba li t-twettiq tal-provi kliniċi jiswa ħafna flus u r-redditu fuq l-investiment hu limitat minħabba l-falliment tas-suq. Għandu jiġi ssottolinjat li 10 % biss tal-fondi globali għar-riċerka huma allokati għall-mard responsabbli għal 90 % tal-patoloġiji fid-dinja. Barra minn hekk, ħafna drabi l-attivitajiet u l-programmi tar-riċerka Ewropej għadhom ta’ spiss frammentati u għaldaqstant ma għandhomx il-massa kritika neċessarja jew huma sovrapposti, filwaqt li l-kapaċità tar-riċerka u l-investiment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw mhix adegwata.

(10)

L-appoġġ għall-ġlieda kontra l-mard relatat mal-faqar jgħin ukoll biex jissalvagwardja ċ-ċittadini Ewropej minn dak il-mard hekk kif iż-żieda fil-mobbiltà globali (inkluż it-turiżmu), movimenti migratorji u ċaqliq fid-distribuzzjoni ġeografika ta’ dak il-mard ifisser li l-Ewropa tista’ tkun qed taffaċċja sfidi ġodda jew li jerġgħu jitfaċċaw b’konnessjoni ma’ dak il-mard.

(11)

Fil-15 ta’ Ġunju 2010, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar il-progress li sar biex jintlaħqu l-Miri tal-Iżvilupp tal-Millennju (“MDG”) qabel il-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 2010, li fiha ‘talablill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex b’mod koerenti u olistiku jindirizzaw l-MDG Nru 5 (dwar it-titjib tas-saħħa materna), l-MDG Nru 4 (dwar il-mortalità tat-tfal) u l-MDG Nru 6 (dwar l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi).

(12)

L-Unjoni impenjat ruħha għall-konklużjonijiet tal-konferenza Rio+20 tal-2012 biex jiġu żviluppati u jintlaħqu Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli (“SDG”) maqbula internazzjonalment, li jsegwu u jinkludu l-MDG.

(13)

Fis-sena 2000, l-Unjoni bdiet djalogu politiku ta’ livell għoli mal-Afrika li wassal biex inħolqot is-Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Afrika, u wara dan fl-2007 ġiet adottata Strateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE, u fl-2011 ġie stabbilit djalogu politiku ta’ livell għoli dwar ix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni.

(14)

Fil-31 ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni dwar ir-rwol tal-UE fis-saħħa globali, li appellat għal approċċ aktar ikkoordinat fost l-Istati Membri u fil-politiki rilevanti biex jidentifika u jindirizza b’mod konġunt il-prijoritajiet globali kondiviżi għar-riċerka fis-saħħa. F’dik il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni tennet ukoll il-ħtieġa li jiġu promossi kopertura ekwa u universali ta’ servizzi tas-saħħa ta’ kwalità, kif ukoll finanzjament effettiv u ġust ta’ riċerka li tibbenefika s-saħħa ta’ kulħadd.

(15)

Fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rwol tal-UE fis-saħħa globali, il-Kunsill appella lill-Unjoni biex tippromwovi finanzjament effettiv u ġust ta’ riċerka li tibbenefika s-saħħa ta’ kulħadd u tiżgura li l-innovazzjonijiet u l-interventi jwasslu għal soluzzjonijiet aċċessibbli u bi prezz li jista’ jintlaħaq. B’mod partikolari, għandhom jiġu esplorati mudelli li jiddissoċjaw l-ispejjeż tar-Riċerka u l-Iżvilupp (“R&Ż”) mill-prezzijiet tal-mediċini, inklużi l-opportunitajiet għal trasferiment teknoloġiku għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(16)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-21 ta’ Settembru 2011 dwar is-sħubija fir-riċerka u l-innovazzjoni, il-Kummissjoni poġġiet is-sħubiji li jaqsmu l-fruntieri istituzzjonali, nazzjonali u kontinentali fil-qalba tal-politika tar-riċerka tal-Unjoni.

(17)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta’ Frar 2013 bit-titolu “Ħajja diċenti għal kulħadd: Neqirdu l-faqar u nagħtu lid-dinja futur sostenibbli”, il-Kummissjoni affermat mill-ġdid l-impenn tagħha li tagħmel l-almu tagħha biex tgħin fil-kisba tal-MDGs sal-2015, u ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li r-riċerka ffinanzjata mill-UE skont l-EDCTP1 kienet tat kontribut għall-kisba tal-MDGs.

(18)

F’konformità mal-objettivi ta’ Orizzont 2020, kull Stat Membru u kull pajjiż assoċjat ma’ Orizzont 2020 għandu jkun intitolat li jieħu sehem fil-Programm EDCTP2.

(19)

Għandhom jiġu kkunsidrati l-kontribut għall-esplorazzjoni ta’ mudelli ta’ innovazzjoni miftuħa għal riċerka mmexxija mill-ħtiġijiet, u eżiti disponibbli u bi prezz li jintlaħaq f’konformità ma’ impenji oħra tal-Unjoni fir-R&Ż tas-saħħa.

(20)

L-Istati Parteċipanti għandhom l-intenzjoni li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2 matul il-perjodu kopert minnu, jiġifieri 2014-2024. Sabiex jittieħed kont tat-tul ta’ żmien ta’ Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti taħt il-Programm EDCTP2 għandhom jitnedew mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020. F’każijiet debitament iġġustifikati, is-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2021.

(21)

Għandu jiġi stabbilit limitu massimu għall-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-Programm EDCTP2 għal kemm itul Orizzont 2020. fi ħdan dak il-limitu massimu, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun daqs il- kontribuzzjoni tal-istati msemmijin f’din id-Deċiżjoni sabiex jinkiseb effett ta’ influwenza qawwija u tkun żgurata integrazzjoni iktar b’saħħitha tal-programmi ta’ dawk l-istati.

(22)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għal impenji formali mingħand l-Istati Parteċipanti biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2 u għat-twettiq ta’ dawk l-impenji.

(23)

L-implimentazzjoni konġunta tal-Programm EDCTP2 teħtieġ struttura tal-implimentazzjoni. L-Istati Parteċipanti qablu dwar struttura tal-implimentazzjoni għall- Programm EDCTP2 u ħolqu l-Istruttura tal-Implimentazzjoni tal-EDCTP2 (“EDCTP2-IS”). L-EDCTP2-IS għandha tkun il-benefiċjarju li jirċievi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u għandha tiżgura l-implimentazzjoni effiċjenti tal-Programm EDCTP2.

(24)

L-attivitajiet tal-EDCTP2 għandhom ikunu f’konformità mal-objettivi u l-prijoritajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ Orizzont 2020 u mal-prinċipji ġenerali u l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(25)

Is-sejħiet għal proposti mill-EDCTP2-IS għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal uniku għall-parteċipanti, kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni.

(26)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titmexxa skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda u skont ir-regoli rilevanti dwar il-ġestjoni indiretta stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (9).

(27)

Sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha jkollha d-dritt tnaqqas, tissospendi jew tittermina l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni jekk il-Programm EDCTP2 jiġi implimentat b’mod inadegwat, parzjalment jew tard, jew jekk l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux għall-finanzjament tal-Programm EDCTP2 jew jikkontribwixxu għalih parzjalment jew tard. Dawn id-drittijiet għandhom jiġu previsti fil-ftehim tad-delega li jridu jikkonkludu l-Unjoni u l-EDCTP2-IS.

(28)

Sabiex il-Programm EDCTP2 jiġi implimentat b’mod effiċjenti, l-EDCTP2-IS għandha tagħti appoġġ finanzjarju, l-aktar fil-forma ta’ għotjiet lill-parteċipanti fl-azzjonijiet magħżula fil-livell tal-EDCTP2-IS. L-għażla ta’ dawk l-azzjonijiet għandha ssir wara sejħiet miftuħa u kompetittivi għall-proposti li tkunu responsabbli minnhom l-EDCTP2-IS.

(29)

Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti bil-Programm EDCTP2 hi soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10). Madankollu, minħabba l-bżonnijiet operattivi speċifiċi tal-Programm EDCTP2, hemm bżonn li jiġu previsti derogi minn dak ir-Regolament skont l-Artikolu 1(3) ta’ dak ir-Regolament.

(30)

Id-derogi mill-punt (b) Artikol 9(1), il-punt (c) tal-Artikolu 10(1) u l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 huma meħtieġa biex jeżiġu l-parteċipazzjoni u jippermettu l-finanzjament tal-entitajiet Afrikani, u biex tkun tista’ ssir kooperazzjoni permezz ta’ sejħiet konġunti bejn il-Programm EDCTP2 u xi entità legali oħra.

(31)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-piżijiet amministrattivi għandhom jitnaqqsu għall-partijiet kollha. Awditi doppji u dokumentazzjoni u rappurtar sproporzjonati għandhom jiġu evitati. Meta jsiru l-awditi, għandhom jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-programmi nazzjonali, kif adatt.

(32)

L-awditjar tal-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni previst skont din id-Deċiżjoni għandu jiżgura tnaqqis tal-piż amministrattiv, f’konformità ma’ Orizzont 2020.

(33)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jitħarsu permezz ta’ miżuri proporzjonati tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu, inkluż bil-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa ħażin jew użati ħażin u, meta xieraq, pieni amministrattivi u finanzjarji skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(34)

Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjonijiet interim li b’mod partikolari jivvalutaw il-kwalità u l-effiċjenza tal-Programm EDCTP2, il-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti u evalwazzjoni finali, u għandha tħejji rapporti dwar dawn l-evalwazzjonijiet.

(35)

Meta l-Kummissjoni titlobhom, l-EDCTP2-IS u l-Istati Parteċipanti għandhom iressqu kull informazzjoni li l-Kummissjoni jeħtieġ tinkludi fir-rapporti dwar l-evalwazzjoni tal-Programm EDCTP2.

(36)

Hu essenzjali li l-attivitajiet tar-riċerka li jsiru bil-Programm EDCTP2 ikunu f’konformità sħiħa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli Supplimentari tagħha, il-prinċipji etiċi inklużi fid-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki tal-2008 tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, l-istandards għal prattiċi kliniċi tajba tal-Konferenza Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni tar-Rekwiżiti Tekniċi għar-Reġistrazzjoni tal-Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem, il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni u r-rekwiżiti lokali tal-etika fil-pajjiżi fejn iridu jsiru l-attivitajiet tar-riċerka.

(37)

Huwa essenzjali li l-kunsens infurmat għall-provi kliniċi mwettqa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jinkiseb dejjem b’mod li huwa verament infurmat u volontarju.

(38)

Huwa wkoll importanti li l-attivitajiet imwettqa skont il-Programm EDCTP2 għandhom ikunu koerenti mal-azzjonijiet tal-politika għall-iżvilupp tal-Unjoni. F’dan il-kuntest, għandu jkun hemm ħidma biex jinħolqu sinerġiji bejn l-EDCTP2 u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp.

(39)

Fi ħdan l-objettiv ta’ kooperazzjoni ma’ inizjattivi internazzjonali ta’ assistenza għall-iżvilupp, l-attivitajiet iffinanzjat mill-EDCTP2, fejn adatt, għandhom iqisu r-rakkomandazzjonijiet proposti mill-inizjattivi rilevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), inkluż il-Grupp ta’ Ħidma Espert konsultattiv dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp ((“CEWG”).

(40)

Il-Bord Xjentifiku għas-Saħħa twaqqaf minn Orizzont 2020 bħala pjattaforma tal-partijiet interessati mmexxija mix-xjenza, biex jelabora l-kontribut xjentifiku, biex jipprovdi analiżi koerenti ffukata fuq ix-xjenza ta’ ostakli fir-riċerka u l-innovazzjoni u opportunitajiet relatati mal-isfida tas-soċjetà ta’ Orizzont 2020 dwar is-saħħa, il-bidla demografika u l-benesseri, biex jikkontribwixxi għad-definizzjoni tal-prijoritajiet tiegħu għar-riċerka u l-innovazzjoni u biex iħeġġeġ parteċipazzjoni xjentifika mill-Unjoni kollha. Permezz ta’ kooperazzjoni attiva mal-partijiet interessati, huwa jgħin biex jinbnew kapaċitajiet u biex titrawwem il-kondiviżjoni tal-għarfien u kollaborazzjoni aktar b’saħħitha madwar l-Unjoni f’dak il-qasam. Għaldaqstant u fejn adatt, l-EDCTP2 għandu jikkollabora u jiskambja informazzjoni mal-Bord Xjentifiku għas-Saħħa.

(41)

Billi l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni, jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u b’mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi tħaffef l-iżvilupp kliniku ta’ interventi mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli, xierqa u bi prezz li jista’ jintlaħaq għall-mard relatat mal-faqar, l-Istati Membri ma jistgħux jilħquhom biżżejjed minħabba n-nuqqas tal-massa kritika meħtieġa li trid tintlaħaq, kemm mil-lat uman u mil-lat finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak meħtieġ għal dawk l-objettivi,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Parteċipazzjoni fit-tieni Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw

1.   L-Unjoni għandha tipparteċipa fit-tieni Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (“Programm EDCTP2”), li qed isir b’mod konġunt mill- Awstrija, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, in-Norveġja, il-Portugall, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera u r-Renju Unit, (l-“Istati Parteċipanti”) skont il-kundizzjonijiet stipulati f’din id-Deċiżjoni.

2.   Kwalunkwe Stat Membru ieħor li mhuwiex wieħed minn dawk elenkati fil-paragrafu 1 u kwalunkwe pajjiż assoċjat ieħor ma’ Orizzont 2020 jista’ jipparteċipa fil-Programm EDCTP2, sakemm dan jissodisfa l-kondizzjoni stabbilita fil-punt (e) tal-Artikolu 3(1) ta’ din id-Deċiżjoni. Jekk jissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (e) tal-Artikolu 3(1), għandu jitqies bħala “Stat Parteċipanti” għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha tkun sa’ EUR 683 000 000 biex ikun ugwali għall-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti tal-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020, stabbilit bid-Deċiżjoni 2013/743/EU u b’mod partikolari mill-approprjazzjonijiet taħt l-objettiv speċifiku “Saħħa, it-tibdil demografiku u l-benesseri” f’konformità mal-punt (c)(vi) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 u tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

3.   Ammont sa 6 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 1 jista’ jintuża mill-istruttura tal-EDCTP2 (il-“EDCTP2-IS”) biex tkopri l-ispejjeż amministrattivi tagħha.

Artikolu 3

Kundizzjonijiet għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkollha dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

l-Istati Parteċipanti juru li l-Programm EDCTP2 hu stabbilit skont l-Annessi I, II u III;

(b)

in-nomina mill-Istati Parteċipanti jew l-organizzazzjonijiet nominati mill-Istati Parteċipanti tal-EDCTP2-IS, entità b’personalità ġuridika bħala l-istruttura responsabbli biex timplimenta l-Programm EDCTP2 u biex tirċievi, talloka u tissorvelja l-kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti kif ukoll il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(c)

il-EDCTP2-IS turi l-kapaċità tagħha biex timplimenta l-Programm EDCTP2, inkluż li tirċievi, talloka u tissorvelja l-kontribuzzjoni tal-Unjoni fil-qafas tal-ġestjoni indiretta tal-baġit tal-Unjoni skont l-Artikoli 58, 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

(d)

it-twaqqif ta’ mudell ta’ governanza għall-Programm EDCTP2 skont l-Anness III; u

(e)

l-impenn minn kull Stat Parteċipanti li jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-Programm EDCTP2.

2.   Waqt l-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkollha wkoll dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

il-EDCTP2 jimplimenta l-objettivi tal-EMPIR stabbiliti fl-Anness I, l-attivitajiet stabbiliti fl-Anness II, skont din id-Deċiżjoni b’mod partikolari l-attivitajiet u l-azzjonijiet indiretti li tiffinanzja, f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 kif imsemmi fl-Artikolu 6 ta’ din id-Deċiżjoni;

(b)

il-manutenzjoni ta’ mudell ta’ governanza xieraq u effiċjenti għall-Programm EDCTP2 skont l-Anness III;

(c)

l-EDCTP2-IS tkun konformi mar-rekwiżiti tar-rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u

(d)

it-twettiq kollu tal-impenji msemmija fil-punt (e) tal-paragrafu 1.

Artikolu 4

Attivitajiet tal-Programm EDCTP2

1.   L-attivitajiet tal-Programm EDCTP2 għandhom jilħqu l-objettivi deskritti fl-Anness I u għandhom ikunu konformi mal-prinċipji stabbiliti fl-Anness II.

L-attivitajiet jistgħu jinkludu attivitajiet tal-programmi nazzjonali tal-Istati Parteċipanti, inkluż attivitajiet imwettqa minn organizzazzjonijiet ta’ riċerka pubbliċi jew privati mingħajr skop ta’ qligħ, u attivitajiet ġodda, inklużi sejħiet għall-proposti li tmexxi l-EDCTP2-IS.

L-attivitajiet għandhom jiddaħħlu fil-pjan ta’ ħidma tal-Programm EDCTP2 adottat kull sena mill-EDCTP2-IS (“pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2”) wara l-eżitu pożittiv tal-evalwazzjoni esterna tagħhom minn evalwazzjoni internazzjonali mill-pari b’konsiderazzjoni tal-objettivi tal-Programm EDCTP2.

2.   Il-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2 għandu jispeċifika l-valur fil-baġit ta’ kull attività u għandu jipprovdi għall-allokazzjoni tal-finanzjament immexxi mill-EDCTP2-IS, inkluża l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

Il-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2 għandu jagħmel differenza bejn l-attivitajiet finanzjati jew kofinanzjanjati mill-Unjoni u dawk finanzjati mill-Istati Parteċipanti jew minn dħul ieħor.

3.   L-EDCTP2-IS għandha timplimenta l-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2.

L-EDCTP2-IS għandha timmonitorja u tirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha li fih jew li ntgħażlu wara sejħiet għall-proposti li mexxiet l-EDCTP2-IS.

4.   L-attivitajiet inklużi fil-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2 u li ma ġewx iffinanzjati mill-EDCTP2-IS għandhom jiġu implimentati skont prinċipji komuni li għandhom jiġu miftiehma mill-Istati Parteċipanti u l-Kummissjoni, filwaqt li jitqiesu l-prinċipji stabbiliti f’din id-Deċiżjoni, fit-Titolu VI tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fir-Regolament (UE) Nru 1290/2013, b’mod partikolari il-prinċipji tat-trattament ugwali, it-trasparenza, evalwazzjoni indipendenti mill-pari u l-għażla. L-Istati Parteċipanti u l-Kummissjoni għandhom jaqblu wkoll dwar ir-rekwiżiti tar-rappurtar tal-EDCTP2-IS, inkluż fejn jidħlu l-indikaturi mdaħħla f’kull waħda minn dawk l-attivitajiet.

Kull attività ffinanzjata mill-EDCTP2-IS skont il-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2, jew wara sejħiet għall-proposti li tmexxi l-EDCTP2-IS, għandha titqies bħala azzjoni indiretta fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, u għandha tiġi implimentata f’konformità mal-Artikolu 6 ta’ din id-Deċiżjoni.

5.   Kull komunikazzjoni jew pubblikazzjoni fil-qasam tal-attivitajiet tal-Programm EDCTP2, u li ssir f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-EDCTP2, kemm jekk twettaqhom l-EDCTP2-IS, Stat Parteċipanti, jew parteċipanti f’attività, għandha tinkludi l-kliem “[isem l-attività] hi parti mill-Programm EDCPT2 appoġġat mill-Unjoni Ewropea”.

Artikolu 5

Kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteċipanti

1.   Il-Kontribuzzjonijiet mingħand l-Istati Parteċipanti għandhom jikkonsistu minn:

(a)

kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-EDCTP2-IS;

(b)

kontribuzzjonijiet in natura li jikkonsistu mill-ispejjeż li ġarrbu l-Istati Parteċipanti biex jimplimentaw l-attivitajiet inklużi u identifikati b’mod ċar fil-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2, jew għall-baġit amministrattiv tal-EDCTP2-IS.

2.   Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, l-ispejjeż għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika tal-kontabbiltà normali u l-istandards tal-kontabbiltà tal-Istat Parteċipanti kkonċernat u skont l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà/l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju applikabbli.

Artikolu 6

Regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid

1.   Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 għandu japplika għall-azzjonijiet indiretti magħżulin u finanzjati mill-EDCTP2-IS abbażi tal-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2 jew wara sejħiet għall-proposti ġestiti mill-EDCTP2-IS. Skont dak ir-Regolament, l-EDCTP2-IS għandha titqies bħala korp tal-finanzjament u għandha tagħti appoġġ finanzjarju għall-azzjonijiet indiretti skont l-Anness II ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   B’deroga mill-punt (b) tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, in-numru minimu ta’ parteċipanti għandu jkun żewġ entitajiet legali stabbiliti f’żewġ Stati Parteċipanti differenti u t-tielet entità legali f’pajjiż tal-Afrika sub-Saħarjana elenkat fil-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2.

3.   B’deroga mill-punt (c) tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, kull entità legali stabbilita f’pajjiż tal-Afrika sub-Saħarjana elenkat fil-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2, għandha tkun eliġibbli għal finanzjament.

4.   Meta attività bħal din tkun imdaħħla fil-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2, l-EDCTP2-IS tista’ tniedi sejħiet konġunti ma’ pajjiżi terzi jew mal-organizzazzjonijiet u l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom, ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali jew ma’ partijiet terzi oħra, b’mod partikolari organizzazzjonijiet mhux governattivi, skont ir-regoli żviluppati bbażati fuq l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013.

Artikolu 7

Ftehimiet bejn l-Unjoni u l-EDCTP2-IS

1.   Soġġetta għal valutazzjoni ex-ante pożittiva tal-EDCTP2-IS skont l-Artikolu 61(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012, il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, għandha tikkonkludi ftehim ta’ delega u ftehimiet dwar it-trasferiment annwali tal-fondi mal-EDCTP2-IS.

2.   Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi konkluż skont l-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-Artikolu 40 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012. Fost l-oħrajn, dan għandu jistabbilixxi wkoll:

(a)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-EDCTP2-IS dwar l-indikaturi tal-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-EDCTP2-IS għall-monitoraġġ imsemmi fl-Anness III tad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi relatati mal-funzjonament tal-EDCTP2-IS;

(d)

ir-rekwiżiti għall-EDCTP2-IS dwar l-għoti tal-informazzjoni fuq l-ispejjeż amministrattivi u ċ-ċifri fid-dettall dwar l-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2;

(e)

l-arranġamenti dwar l-għoti tad-data meħtieġa biex tiżgura li l-Kummissjoni kapaċi tissodisfa l-obbligi tagħha tat-tixrid u r-rappurtar;

(f)

l-arranġamenti għall-approvazzjoni jew ir-rifjut mill-Kummissjoni tal-abbozz tal-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2, qabel l-adozzjoni tiegħu mill-EDCTP2-IS; u

(g)

dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti mill-EDCTP2, b’mod partikolari fuq il-portal uniku għall-parteċipanti kif ukoll b’mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni.

Artikolu 8

Terminazzjoni, tnaqqis jew sospensjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Jekk il-Programm EDCTP2 ma jiġix implimentat jew ma jiġix implimentat kif xieraq, jew jiġi implimentat parzjalment jew tard, il-Kummissjoni tista’ tittermina, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni skont l-implimentazzjoni attwali tal-Programm EDCTP2.

Jekk l-Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment jew tard għall-finanzjament tal-Programm EDCTP2, il-Kummissjoni tista’ tittermina, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, filwaqt li tqis l-ammont ta’ finanzjament li allokaw l-Istati Parteċipanti biex jimplimentaw il-Programm EDCTP2.

Artikolu 9

Verifiki ex-post

1.   Il-verifiki ex-post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandha tagħmilhom l-EDCTP2-IS skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tagħmel hija stess il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1. F’tali każijiet, hija għandha tagħmel dan f’konformità mar-regoli applikabbli, b’mod partikolari id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 10

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont din id-Deċiżjoni, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jitħarsu bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali oħra, b’kontrolli effikaċi u, jekk jinkixfu irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti li jkunu tħallsu ħażin u, meta xieraq, b’penali amministrattivi u finanzjarji effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra li din tawtorizza, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, l-EDCTP2-IS għandha tagħtihom aċċess għall-postijiet u l-istabbilimenti tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluża dik f’format elettroniku, li hemm bżonn biex isiru dawn il-verifiki.

3.   L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (11) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim ta’ għotja jew deċiżjoni ta’ għotja jew kuntratt iffinanzjat skont din id-Deċiżjoni.

4.   Il-kuntratti, il-ftehimiet għal għotja u d-deċiżjonijiet għal għotja, li joħorġu mill-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li lill-Kummissjoni, lill-EDCTP2-IS, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF espressament jagħtuhom is-setgħa biex jagħmlu dawn il-verifiki u l-investigazzjonijiet skont il-kompetenzi tagħhom.

5.   Waqt l-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2, l-Istati Parteċipanti għandhom jieħdu l-miżuri leġislattivi, regolatorji, amministrattivi jew miżuri oħra meħtieġa biex iħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, b’mod partikolari biex jiżguraw l-irkupru sħiħ ta’ xi ammonti dovuti lill-Unjoni f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012.

Artikolu 11

Komunikazzjoni tal-informazzjoni

1.   Meta l-Kummissjoni titlobha, l-EDCTP2-IS għandha tibgħat kull informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 12.

2.   Permezz tal-EDCTP2-IS, l-Istati Parteċipanti għandhom iressqu lill-Kummissjoni kull informazzjoni li jitolbuhom il-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-Programm EDCTP2.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinkludi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fir-rapporti msemmija fl-Artikolu 12.

Artikolu 12

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Ġunju 2017 il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-għajnuna ta’ esperti indipendenti, evalwazzjoni interim tal-Programm EDCTP2. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jkun fih il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni interim tal-Programm EDCTP2 għandu jiġi kkunsidrat fl-evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020.

2.   Fi tmiem il-parteċipazzjoni tal-Unjoni f’EDCTP2, iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni interim oħra tal-Programm EDCTP2. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li għandu jkun fih ir-riżultati tal-evalwazzjoni. Dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-Programm EDCTP2 sal-31 ta’ Diċembru 2026. Ir-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tibgħathom lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta’ Diċembru 2013 (Għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2014.

(3)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(4)  Deċiżjoni Nru 1209/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 fuq il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi programm ta’ riċerka u l-iżvilupp immirat għall-iżvilupp ta’ interventi kliniċi ġodda biex ikunu missielta l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi permezz ta’ sħubija fit-tul bejn l-Ewropa u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, magħmul minn diversi Stati Membri (ĠU L 169, 8.7.2003, p. 1).

(5)  Deċiżjoni Nru 1513/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tikkonċerna s-sitt programm kwadru tal-Komunità Ewropea dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, l-iżvilupp tekonoloġiku u dimostrazzjoni li jikkontribwixxu għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u għall-innovazzjoni (mill-2002 sal-2006) (ĠU L 232, 29.8.2002, p. 1).

(6)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007 - 2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014 - 2020) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(8)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(9)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(10)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f’ “Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)” u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(11)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(12)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).


ANNESS I

OBJETTIVI TAL-PROGRAMM EDCTP2

L-EDCTP2 għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu dawn l-objettivi:

(1)   Objettiv Ġenerali

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi jħaffef l-iżvilupp kliniku ta’ interventi mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli, xierqa u bi prezz li jista’ jintlaħaq (1) għall-mard relatat mal-faqar bi sħab mal-Afrika sub-Saħarjana.

(2)   Objettivi Speċifiċi

Sabiex jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali, l-EDCTP2 għandu jilħaq dawn l-objettivi speċifiċi:

(a)

aktar interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, inkluż dak ittraskurat, u sa tmiem il-programm ikun instab mill-inqas intervent mediku ġdid wieħed; jinħarġu madwar 30 linja gwida biex l-interventi mediċi eżistenti jintużaw aħjar jew b’mod estiż; u jsir progress fl-iżvilupp kliniku ta’ madwar 20 intervent mediku kandidat;

(b)

tissaħħaħ il-koperazzjoni mal-pajjiżi tal-Afrika sub-Saħarjana, b’mod partikolari biex tinbena l-kapaċità tagħhom biex jagħmlu provi kliniċi f’konformità sħiħa mal-prinċipji etiċi fundamentali u mal-leġislazzjoni rilevanti nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali, inklużi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli Supplimentari tagħha, il-verżjoni tal-2008 tad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija u l-istandards għal prattiċi kliniċi tajba li adottat il-Konferenza Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni tar-Rekwiżiti Tekniċi għar-Reġistrazzjoni tal-Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem (ICH);

(c)

jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament u, fejn adatt, l-integrazzjoni tal-programmi nazzjonali rilevanti biex tiżdied il-kosteffikaċja tal-investimenti pubbliċi Ewropej. Barra minn hekk, il-prijoritajiet tar-riċerka għandhom jiġu stabbiliti b’mod orjentat lejn l-objettiv sabiex jiġu aċċellerati r-riżultati u jikkontribwixxu għall-kontroll u l-qerda tal-mard relatat mal-faqar, inkluż dak ittraskurat;

(d)

titwessa’ l-kooperazzjoni internazzjonali ma’ sħab pubbliċi u/jew privati oħra sabiex jigi żgurat li jiġi massimizzat l-impatt tar-riċerka kollha u jkunu jistgħu jitqiesu s-sinerġiji u jiġu mobilizzati r-riżorsi u l-investimenti;

(e)

jiżdied l-impatt minħabba kooperazzjoni effettiva ma’ inizjattivi rilevanti tal-Unjoni, inkluża l-assistenza għall-iżvilupp.

(3)   Indikaturi u Objettivi Operattivi

Sabiex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punt 2, għandhom jiġu ssorveljati l-indikaturi li ġejjin matul il-Programm EDCTP2:

(a)

Jiġu appoġġati l-provi kliniċi fuq interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-mard relatat mal-faqar, inkluż dak ittraskurat, bi sħubiji bejn pajjiżi Ewropej u pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana:

 

Indikatur: jiżdied l-għadd ta’ provi kliniċi appoġġati għal mill-anqas 150, meta mqabbel mat-88 tul l-EDCTP1, li jwasslu għal prodotti, proċessi, metodoloġiji, dijanjostiċi, trattamenti jew prevenzjonijiet ġodda.

 

Indikatur: jiġi sostnut jew jiżdied il-proporzjon ta’ provi kliniċi li l-EDCTP2-IS tiffinanzja mat-tmexxija Afrikana.

 

Indikatur: issir ħidma biex jiżdied l-għadd ta’ artikli xjentifiċi evalwati bejn il-pari li jiġu ppubblikati għal tliet darbiet dak tal-EDCTP1.

(b)

Jiġu appoġġati l-attivitajiet tar-riċerka li jibnu l-kapaċità fl-Afrika sub-Saħarjana li jippermettu li jsiru provi kliniċi u jgħinu biex tonqos il-ħarba tal-imħuħ:

 

Indikatur: issir ħidma biex tiġi sostnuta jew tiżdied il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi tal-Afrika sub-Saħarjana fil-Programm EDCTP2.

 

Indikatur:jiżdied l-għadd ta’ boroż ta’ studju lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana minn 400 tul l-EDCTP1, filwaqt li jiġu mħeġġa u appoġġati bis-sħiħ sabiex ikomplu l-karriera fir-riċerka tagħhom fl-Afrika sub-Saħarjana wara l-borża ta’ studju tagħhom.

 

Indikatur:jiżdied l-għadd ta’ attivitajiet li jibnu l-kapaċità appoġġati biex isiru provi kliniċi fl-Afrika sub-Saħarjana minn 74 tul-l-EDCTP1.

(c)

Tiġi żviluppata aġenda tar-riċerka għall-EDCTP2 ibbażata fuq kriterji komuni għat-tfassil tal-prijoritajiet u evalwazzjoni komuni, filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-kontribuzzjonijiet minn programmi nazzjonali u l-EDCTP jistgħu jvarjaw.

Mira: mill-inqas 50 % tal-investiment pubbliku li jagħmlu l-Istati Parteċipanti ikun integrat, allinjat jew ikkoordinat mill-Programm EDCTP2.

(d)

Tkun żgurata effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2:

Mira: l-ispejjeż amministrattivi jkunu anqas minn 5 % tal-baġit tal-EDCTP2-IS.

(e)

Tinħoloq koperazzjoni u jitnedew azzjonijiet konġunti ma’ finanzjaturi pubbliċi u privati oħra.

 

Mira: jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet mingħand il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal mill-inqas EUR 30 000 000 meta mqabbel ma’ EUR 14 000 000 taħt l-EDCTP1.

 

Mira: jinkisbu kontribuzzjonijiet addizzjonali, minn fondi pubbliċi jew mingħand il-privat ta’ mill-inqas EUR 500 000 000, meta mqabbel ma’ EUR 71 000 000 taħt l-EDCTP1.

(f)

Tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew azzjonijiet konġunti mal-inizjattivi tal-Unjoni, nazzjonali u internazzjonali tal-assistenza għall-iżvilupp, inkluż fejn adatt, inizjattivi rilevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), sabiex tkun żgurata l-komplementarjetà u jiżdied l-impatt tar-riżultati tal-attivitajiet li jiffinanzja l-EDCTP.


(1)  Għall-finijiet ta’ din id-deċiżjoni, “interventi mediċi” jinkludu miżuri li l-iskop tagħhom huwa li tittejjeb jew tinżamm is-saħħa jew li tinbidel il-mixja ta’ marda, b’mod partikolari l-prevenzjoni u t-trattament ibbażati fuq prodotti mediċinali bħal drogi, mikrobiċidi jew titqibiet, inkluż il-mod kif jingħataw, is-segwitu għat-trattament u l-prevenzjoni fil-popolazzjoni milquta kif ukoll id-dijanjostika medika biex tiġi identifikata u ssorveljata l-evoluzzjoni tal-marda/tas-saħħa.


ANNESS II

L-ATTIVITAJIET U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM EDCTP2

(1)   L-attivitajiet

Il-Programm EDCTP2 għandu jinkludi dawn l-attivitajiet:

(a)

il-promozzjoni tan-netwerks, il-koordinazzjoni, l-allinjament, il-kollaborazzjoni u l-integrazzjoni tal-programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-riċerka fil-mard relatat mal-faqar, inkluż dak ittraskurat, fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u finanzjarju;

(b)

l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-faqar, b’mod partikolari l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi u mard ieħor relatat mal-faqar, inkluż dak ittraskurat;

(c)

it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, permezz ta’ għotjiet: għall-iżvilupp tal-karrieri ta’ sħab subalterni u superjuri, il-promozzjoni tal-mobbiltà, l-iskambju tal-persunal, netwerks tat-taħriġ fir-riċerka, it-tisħiħ tal-korpi tal-etika u regolatorji, il-mentoring u s-sħubiji f’livell individwali jew istituzzjonali jew reġjonali;

(d)

biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew azzjonijiet konġunti ma’ finanzjaturi pubbliċi u privati oħra;

(e)

biex ikun żgurat li l-Programm EDCTP2 u l-attivitajiet tiegħu jkunu magħrufin, imħaddna u rikonoxxuti permezz ta’ appoġġ u komunikazzjoni, mhux biss fil-livell tal-Unjoni u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, iżda wkoll fil-livell globali.

(2)   Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-Programm

Il-Programm EDCTP2 għandha timplimentah l-EDCTP2-IS skont il-pjan ta’ ħidma annwali u pjan ta’ ħidma strateġiku pluriennali li tħejji l-EDCTP2-IS, b’konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, u li tadotta l-Assemblea Ġenerali tal-EDCTP2-IS wara evalwazzjoni bejn il-pari u soġġetta għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

Il-pjan ta’ ħidma annwali għandu jidentifika temi u attivitajiet li jridu jiġu implimentati, inkluż sejħiet għall-proposti li l-EDCTP-IS trid tniedi biex tagħżel u tiffinanzja l-azzjonijiet indiretti, kif ukoll il-baġits u l-finanzjament tal-EDCTP2 għal dawn it-temi u l-attivitajiet. Fejn adatt, l-EDCTP2 tista’ tiskambja informazzjoni ma’ inizjattivi pubbliċi jew privati oħrajn, inklużi dawk taħt Orizzont 2020.

Il-pjan ta’ ħidma annwali għandu jiddistingwi bejn l-attivitajiet li tiffinanzja jew tikkofinanzja l-Unjoni u dawk li jiffinanzjaw l-Istati Parteċipanti jew minn dħul ieħor.

Il-pjan ta’ ħidma strateġiku pluriennali għandu jistabbilixxi aġenda tar-riċerka strateġika komuni li għandha titħejja u tiġi aġġornata kull sena.

L-EDCTP2-IS għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-pjan ta’ ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti li ntgħażlu mis-sejħiet għall-proposti li din tmexxi. Din għandha talloka u tmexxi l-finanzjament għal dawk skont din id-Deċiżjoni u l-implimentazzjoni effettiva tal-attivitajiet magħżula u identifikati fil-pjanijiet ta’ ħidma preċedenti.

(3)   Ir-riżultati mistennija bl-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall dwar l-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2. Din il-ħarsa ġenerali għandha tagħti informazzjoni dwar kull attività magħżula skont il-pjan ta’ ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti li ntgħażlu mis-sejħiet għall-proposti li tmexxi l-EDCTP2-IS. Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni ta’ kull attività, inklużi l-azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur tal-finanzjament allokat għaliha jekk ikun hemm, u l-istatus tagħha.

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi l-EDCTP2-IS, ir-rapport annwali għandu jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta’ proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-finanzjament, l-użu fid-dettall tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u oħrajn inkluż speċifikazzjoni dwar it-tip ta’ kontribuzzjonijiet in natura, it-tipi ta’ parteċipanti, l-istatistika tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-attivitajiet ta’ tixrid. Ir-rapport annwali jista’ jinkludi wkoll, meta adatt, informazzjoni dwar miżuri meħudin biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-prodotti li joriġinaw mill-EDCTP2.

Ir-rapport annwali għandu jkun fih wkoll informazzjoni dwar il-progress biex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm EDCTP2 stabbiliti fl-Anness I.

Barra minn hekk, l-EDCTP2-IS għandha tagħti kull rapport u informazzjoni previsti b’din id-Deċiżjoni u l-ftehim konkluż mal-Unjoni.


ANNESS III

GOVERNANZA TAL-PROGRAMM EDCTP2

L-istruttura organizzattiva tal-Programm EDCTP2 għandha tkun kif ġej:

(1)

L-EDCTP2-IS għandha tkun regolata minn assemblea ġenerali (“GA”), li fiha l-Istati Parteċipanti kollha jkunu rappreżentati.

Ir-responsabbiltà ewlenija tal-GA għandha tkun li tiżgura li tittieħed kull azzjoni meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm EDCTP2, u li r-riżorsi tagħha jitmexxew sew u b’mod effiċjenti. Din għandha tadotta l-pjan ta’ ħidma annwali.

Il-GA għandha tiddeċiedi b’kunsens. Meta ma jkunx hemm kunsens, il-GA għandha tiddeċiedi b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti.

L-Unjoni, rappreżentata mill-Kummissjoni, għandha tiġi mistiedna għal kull laqgħa tal-GA bħala osservatur, u għandha tirċievi d-dokumenti kollha meħtieġa. Din tista’ tieħu sehem fid-diskussjonijiet.

(2)

Il-GA għandha taħtar Bord Maniġerjali li għandu jissorvelja lis-segretarjat tal-EDCTP2-IS (“SEC”) stabbilit mill-GA bħala l-korp eżekuttiv tal-Programm EDCTP2. Il-Bord Maniġerjali għandu jikkonsisti minn dak l-għadd ta’ Membri tal-Bord kif determinat mill-GA, iżda ta’ mhux inqas minn ħamsa.

Is-SEC għandu jkollu mill-inqas il-kompiti li ġejjin:

(a)

jesegwixxi l-pjan ta’ ħidma annwali;

(b)

jappoġġa lill-GA;

(c)

jissorvelja u jirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2;

(d)

imexxi l-kontribuzzjonijiet finanzjarji mingħand l-Istati Parteċipanti, l-Unjoni u kull parti terza, u jirrapporta dwar l-użu tagħhom lill-GA u lill-Unjoni;

(e)

iżid il-viżibbiltà tal-programm EDCTP2 b’appoġġ u komunikazzjoni;

(f)

jaħdem id f’id mal-Kummissjoni skont il-ftehim ta’ delega msemmi fl-Artikolu 7.

(3)

L-GA għandha tingħata pariri mingħand Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (“SAC”) dwar il-prijoritajiet strateġiċi tal-Programm EDCTP2.

Is-SAC għandu jinħatar mill-GA u jkun fih esperti indipendenti Ewropej u Afrikani li jkunu kompetenti f’oqsma rilevanti għall-Programm EDCTP2, waqt li jittieħed kont tal-bilanċ bejn is-sessi.

Is-SAC għandu jkollu dawn il-kompiti:

(a)

jagħti pariri lill-GA dwar il-prijoritajiet u l-ħtiġijiet strateġiċi fejn jidħlu l-provi kliniċi fl-Afrika;

(b)

jagħti pariri lill-GA dwar il-kontenut, l-ambitu u d-dimensjoni tal-abbozz tal-pjan ta’ ħidma annwali tal-EDCTP2, inkluż il-mard kopert u l-approċċi li jittieħdu, mil-lat xjentifiku u tekniku;

(c)

jirrevedi l-aspetti xjentifiċi u tekniċi tal-implimentazzjoni tal-Programm EDCTP2 u jagħti opinjoni dwar ir-rapport annwali tiegħu.

Waqt li jkun qed iwettaq il-kompiti tiegħu, is-SAC għandu jissorvelja u jippromovi standards għoljin ta’ kondotta etika tal-provi kliniċi u jinvolvi ruħu mal-awtoritajiet regolatorji tat-tilqim.

Is-SAC jista’ jirrakkomanda lill-GA biex twaqqaf sottokumitati xjentifiċi, task forces u gruppi ta’ ħidma.

Il-GA għandha tistabbilixxi l-għadd tal-membri tas-SAC, id-drittijiet tal-vot tagħhom u l-arranġamenti għall-ħatra tagħhom skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Il-GA tista’ tistabbilixxi gruppi ta’ ħidma speċjalizzati fis-SAC b’aktar esperti indipendenti għal kompiti speċifiċi.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/54


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 557/2014

tas-6 ta' Mejju 2014

li jistabbilixxi Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

Billi:

(1)

Fil-bidu, is-sħubijiet pubbliċi-privati fl-għamla ta’ Impriżi Teknoloġiċi Konġunti ġew previsti fid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE (2) identifikat sħubijiet pubbliċi-privati li jridu jiġu appoġġati, inkluża s-sħubija pubblika-privata tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva Teknoloġika tal-Mediċini Innovattivi bejn l-Unjoni u l-Federazzjoni Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet Farmaċewtiċi (“EFPIA”).

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummmissjoni intitolata “Ewropa 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (l-“Istrateġija Ewropa 2020”), approvata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni sabiex jinkiseb it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabbilixxa Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (“Orizzont 2020”). L-Orizzont 2020 jimmira li jkollu impatt ikbar fir-rigward tar-riċerka u l-innovazzjoni billi jgħaqqad il-finanzjament tal- Orizzont 2020 u l-fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ tal-kompetittività tal-Unjoni, jimmobilizzaw investiment privat u jgħinu ħalli jingħelbu l-isfidi soċjali. Dawn is-sħubijiet għandhom ikunu bbażati fuq impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni bilanċjata mill-imsieħba kollha, ikunu responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-governanza u l-funzjonament ta’ dawk is-sħubijiet għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità lil firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom biex jipparteċipaw. Skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013, l-involviment tal-Unjoni f’dawk is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-impriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

(5)

F’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (4) għandu jingħata aktar appoġġ lill-impriżi konġunti stabbiliti skont id-Deċiżjoni (UE) Nru 1982/2006/KE skont il-kondizzjonijiet speċifikati fid-Deċiżjoni 2013/743/UE.

(6)

L-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (“Impriża Konġunta IMI”) stabbilita mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2008 (5) uriet il-mobilizzazzjoni effettiva tar-riżorsi billi laqqgħet bosta sħab mill-industrija tal-farmaċewtika, l-akkademja u l-intrapriżi żgħar u medji (“SMEs”), l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u regolaturi.

(7)

L-Impriża Konġunta IMI żiedet ukoll il-koperazzjoni bejn il-partijiet interessati fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-saħħa billi tat aċċess għall-għarfien espert ta’ msieħba oħra u żiedet il-kollaborazzjoni bejn l-industrija tal-farmaċewtika u partijiet interessati oħra fl-Unjoni billi żviluppat aġendi komprensivi tar-riċerka u koordinazzjoni orizzontali tal-politika. Ebda programm Ewropew jew nazzjonali ieħor ma rnexxielu jagħmel kollaborazzjoni bejn kumpanija u oħra fis-settur farmaċewtiku fuq l-iskala li nkisbet bl-Iizjattiva Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi. L-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta tal-IMI saħqet li hi tippermetti t-tagħlim reċiproku u tipprovdi opportunità li jitjieb il-fehim reċiproku fost il-partijiet interessati, u għalhekk jibbenefikaw il-partijiet kollha u li tat kontribut sinifikanti għat-transizzjoni lejn mudell tal-innovazzjoni miftuħ fir-riċerka bijofarmaċewtika.

(8)

Ir-riċerka relatata mal-futur tal-mediċina għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa pubblika u tal-kompetittività tal-industrija bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi u t-trawwim tal-kollaborazzjoni bejn is-setturi pubbliċi u privati, bl-involviment tal-SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-inizjattiva għandu jitwessa’ biex ikopri l-oqsma kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja ta’ interess għas-saħħa pubblika, kif jidentifika r-rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-mediċini ta’ prijorità għall-Ewropa u għad-Dinja, li ġie aġġornat fl-2013. Għaldaqstant l-inizjattiva għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ sħab, inklużi mid-caps, minn setturi differenti, bħall-industrija tal-immaġni bijomedika, l-industrija tal-informazzjoni teknoloġika medika, l-industrija dijanjostika u/jew tas-saħħa tal-annimali. Parteċipazzjoni usa’ tgħin biex isir l-iżvilupp ta’ approċċi u teknoloġiji ġodda għall-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament ta’ mard b’impatt qawwi fuq is-saħħa pubblika.

(9)

L-impriża konġunta għandha tiġi stabbilita għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi (“IMI2”) u għandha tissostitwixxi u tiġi wara l-Impriża Konġunta IMI. L-Impriża Konġunta IMI2 (“Impriża Konġunta IMI2”) għandha tfittex li trawwem il-kapaċità ta’ entitajiet fuq skala żgħira bħal organizzazzjonijiet ta’ riċerka, universitajiet, u SMEs li jipparteċipaw f’mudelli miftuħin ta’ innovazzjoni u li jippromwovu l-involviment ta’ SMEs fl-attivitajiet tagħha, f’konformità mal-objettivi tagħha.

(10)

Il-kontinwazzjoni ta’ din l-inizjattiva għandha tqis ukoll l-esperjenza miksuba mill-operat tal-Impriża Konġunta tal-IMI inklużi r-riżultati tal-evalwazzjoni interim tagħha u r-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet interessati u għandha tittwettaq bl-użu ta’ struttura u regoli iktar xierqa għall-għanijiet tagħha ħalli tiżdied l-effiċjenza u tiżgura simplifikazzjoni fil-livell operattiv. Għal dak il-għan, l- IMI2 għandha tadotta regoli finanzjarji speċifiċi għall-ħtiġijiet tagħha skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(11)

Il-Membri tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għajr l-Unjoni qablu li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka fil-qasam tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fi struttura li hi adatta aktar għan-natura ta’ sħubija pubblika-privata. Huwa xieraq li l-Membri għajr l-Unjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 jaċċettaw l-Istatuti inklużi fl-Anness għal dan ir-Regolament permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni.

(12)

Sabiex jiġu żviluppati aktar l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, is-sħubija għandha tkun ukoll miftuħa għal entitajiet legali oħra. Barra minn hekk, l-entitajiet legali interessati li jappoġġaw l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fl-oqsma tar-riċerka speċifiċi tagħhom għandhom jingħataw iċ-ċans li jsiru Sħab Assoċjati fl-Impriża Konġunta tal-IMI2.

(13)

Għandu jkun possibbli għal kwalunkwe istituzzjoni eliġibbli biex issir parteċipant jew koordinatur fil-proġetti magħżulin.

(14)

Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-parteċipanti prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet wara sejħiet miftuħa u kompetittivi għall-proposti.

(15)

Il-parteċipanti għandhom ikunu infurmati bis-sħiħ bil-kondizzjonijiet legali u proċedurali applikabbli, inklużi dawk stabbiliti abbażi tal-Artikolu 1(3) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) speċjalment fir-rigward tal-eliġibbiltà għall-finanzjament u l-isfruttament u d-disseminazzjoni tar-riżultati. Dawk il-kondizzjonijiet għandhom ikunu konsistenti u raġonevoli u għandhom jiżguraw trattament indaqs u ġust tal-parteċipanti rigward is-sjieda ta’ u l-aċċess għar-riżultati ġġenerati fil-proġetti tal-Impriża Konġunta IMI2.

(16)

Il-kontribuzzjonijiet mingħand il-Membri għajr l-Unjonigħandhom ikunu relatati mal-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u, flimkien mal-kontribuzzjonijiet mill-Imsieħba Assoċjati għall-qasam tar-riċerka speċifiku tagħhom, mal-kofinanzjament meħtieġ biex jitwettqu azzjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni appoġġati mill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

(17)

Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti iffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun konformi mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Barra minn hekk, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tiżgura applikazzjoni konsistenti ta’ dawk ir-regoli abbażi ta’ miżuri rilevanti adottati mill-Kummissjoni.

(18)

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tuża wkoll mezzi elettroniċi ġestiti mill-Kummissjoni sabiex jiġu żgurati l-ftuħ u t-trasparenza u l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni. Għalhekk, is-sejħiet għal proposti li tnedew mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi oħra tad-disseminazzjoni tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, data rilevanti fost l-oħrajn dwar proposti, applikanti, għotjiet u parteċipanti għandha tkun disponibbli mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 għall-inklużjoni fis-sistemi elettroniċi tar-rappurtar u d-disseminazzjoni ta’ Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni, f’format adatt u bil-perjodiċità li tikkorrispondi għall-obbligi tar-rappurtar tal-Kummissjoni.

(19)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titmexxa f’konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba u mar-regoli rilevanti dwar il-ġestjoni indiretta stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament Delegat mill-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (8).

(20)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-piż amministrattiv għandu jitnaqqas għall-partijiet kollha. Awditi doppji u ammonti ta’ dokumentazzjoni u rappurtar sproporzjonati għandhom jiġu evitati. L-awditi ta’ riċevituri tal-fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament għandhom isiru f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(21)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Membri l-oħra tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom jitħarsu permezz ta’ miżuri proporzjonati tul iċ-ċiklu tan-nefqa, inkluż il-prevenzjoni, l-identifikar u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa ħażin jew użati ħażin u, fejn adatt, penali amministrattivi u finanzjarji skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(22)

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta tal-IMI2 bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(23)

Fid-dawl tan-natura speċifika u l-istatus attwali tal-impriżi konġunti, u sabiex tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’ Programm Qafas, l-impriżi konġunti għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għal kwittanza separata. Permezz ta’ deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha għalhekk tingħata mill-Parlament Ewropew fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 m’għandhomx japplikaw għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 iżda għandhom ikunu allinjati sal-massimu possibbli ma’ dawk previsti għal korpi taħt l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. L-awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti għandha titwettaq mill-Qorti tal-Awdituri.

(24)

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha topera b’mod miftuħ u trasparenti u tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha fil-ħin lill-korpi adatti tagħha kif ukoll tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inkluż attivitajiet ta’ informazzjoni u disseminazzjoni lill-pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta’ proċedura tal-korpi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

(25)

Il-Bord Xjentifiku għas-Saħħa twaqqaf minn Orizzont 2020 bħala pjattaforma tal-partijiet interessati mmexxija mix-xjenza sabiex jelabora l-kontribut xjentifiku, jipprovdi analiżi koerenti ffukata fuq ix-xjenza ta’ ostakli fir-riċerka u l-innovazzjoni u opportunitajiet relatati mal-isfida tas-soċjetà ta’ Orizzont 2020 dwar is-saħħa, il-bidla demografika u l-benesseri, jikkontribwixxi għad-definizzjoni tal-prijoritajiet tiegħu għar-riċerka u l-innovazzjoni u jħeġġeġ parteċipazzjoni xjentifika mill-Unjoni kollha. Permezz ta’ kooperazzjoni attiva mal-partijiet interessati, huwa jgħin biex jinbnew kapaċitajiet u biex titrawwem il-kondiviżjoni tal-għarfien u kollaborazzjoni aktar b’saħħitha madwar l-Unjoni f’dak il-qasam. Għalhekk, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tikkollabora u tiskambja l-informazzjoni mal-Bord Xjentifiku għas-Saħħa, fejn adatt.

(26)

L-Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi għall-għeluq tal-qasma fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni permezz tal-promozzjoni tas-sinerġiji mal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF). Għalhekk l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tipprova tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-ESIF, li speċifikament jistgħu jgħinu biex isaħħu kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali fil-qasam tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u jirfdu l-isforzi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

(27)

L-Impriża Konġunta tal-IMI twaqqfet għal perijodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tagħti appoġġ kontinwu lill-programm tar-riċerka fil-Mediċini Innovattivi permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li fadal mibdija f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 73/2008 skont dak ir-Regolament. It-transizzjoni mill-Impriża Konġunta tal-IMI għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun allinjata u sinkronizzata mat-transizzjoni mis-Seba’ Programm Qafas għall-Orizzont 2020 biex ikun żgurat l-aqwa użu tal-finanzjament disponibbli għar-riċerka. Fl-interess taċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-Regolament (KE) Nru 73/2008 għandu għalhekk jitħassar u d-dispożizzjonijiet transitorji għandhom jiġu stipulati.

(28)

Minħabba li l-għan tal-Orizzont 2020 li jinkisbu aktar simplifikazzjoni u koerenza, is-sejħiet kollha għal proposti taħt l-IMI2 għandhom iqisu l-perijodu tal- Orizzont 2020.

(29)

Minħabb li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta IMI2 sabiex jissaħħu r-riċerka u l-innovazzjoni industrijali madwar l-Unjoni ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk, biex tkun evitata d-duplikazzjoni, tinżamm il-massa kritika u jkun żgurat li l-finanzjament pubbliku jintuża bl-aqwa mod, jistgħu jinkisbu aħjar mill-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadottam iżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stipulat f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi, qed titwaqqaf impriża konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“Impriża Konġunta tal-IMI2”), għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024. Sabiex jittieħed kont tat-tul ta’ żmien tal- Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti mill-Impriża Konġunta IMI2 għandhom jitnedew mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020. F’każijiet debitament iġġustifikati s-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2021.

2.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tieħu post u tiġi wara l-Impriża Konġunta tal-IMI mwaqqfa fir-Regolament (KE) Nru 73/2008.

3.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun korp responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata kif imsemmi fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

4.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jkollha personalità ġuridika. F’kull Stat Membru, din għandu jkollha l-iktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lill-persuni legali skont il-liġijiet ta’ dawk l-Istati Membri. B’mod partikolari, din tista’, tikseb jew tiddisponi minn proprjetà mobbli jew immobbli u tista’ tkun parti għal proċeduri legali.

5.   Is-sede tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun fi Brussell, il-Belġju.

6.   L-Istatuti tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Għanijiet

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jkollha dawn l-għanijiet:

(a)

tappoġġa, skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ riċerka prekompetittiva u ta’ attivitajiet ta’ innovazzjoni ta’ importanza strateġika għall-kompetittività tal-Unjoni u t-tmexxija industrijali jew biex jiġu indirizzati sfidi speċifiċi tas-soċjetà b’mod partikolari kif deskritti fil-partijiet II u III tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE, u b’mod partikolari l-isfida biex jitjiebu s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini.

(b)

tgħin ħalli jintlaħqu l-għanijiet tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta tal-Mediċini Innovattivi, b’mod partikolari biex:

(i)

iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi tal-mediċini ta’ prijorità li tidentifika l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

(ii)

fejn possibbli, tnaqqas iż-żmien biex tinstab prova klinika ta’ kunċett fl-iżvilupp tal-mediċina, bħal dik għal mard tal-kanċer, immunoloġiku, respiratorju, newroloġiku u newrodeġenerattiv;

(iii)

tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda tal-Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, bħar-reżistenza għall-antimikrobiċi;

(iv)

tiżviluppa bijomarkaturi dijanjostiċi u ta’ trattament għal mard relatat biċ-ċar mar-rilevanza klinika u approvat mir-regolaturi;

(v)

tnaqqas ir-rata ta’ falliment tat-tilqimiet kandidati fil-provi kliniċi tal-fażi III permezz ta’ bijomarkaturi ġodda għall-verifiki tal-bidu tal-effikaċja u s-sikurezza;

(vi)

ittejjeb il-proċess attwali tal-iżvilupp fil-mediċini billi tappoġġa l-iżvilupp ta’ għodod, standards u approċċi li jivvalutaw l-effikaċja, is-sikurezza u l-kwalità ta’ prodotti tas-saħħa regolati.

Artikolu 3

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, lill-Impriża Konġunta tal-IMI2, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, biex jiġu koperti l-ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż operattivi għandha tkun sa EUR 1 638 000 000 u għandha tikkonsisti f’dawn:

(a)

sa EUR 1 425 000 000 biex taqbel mal-kontribuzzjoni tal-Federazzjoni Ewropea tal- Inudstriji u l-Assoċjazzjonijiet tal-Farmaċewtika (“EFPIA”), jew tal-entitajiet kostitwenti tagħha jew l-entitajiet affiljati magħhom;

(b)

sa EUR 213 000 000 biex taqbel mal-kontribuzzjonijiet addizzjonali mingħand Sħab Assoċjati ta’ Membri oħra, jew tal-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati magħhom.

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokat lill-Orizzont 2020 li jimplimenta l- Orizzont 2020 skont il-punt (c)(iv) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-arranġamenti għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandhom ikunu stabbiliti fi ftehim ta’ delega u ftehimiet ta’ trasferiment annwali ta’ fondi li għandhom jiġu konklużi bejn il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, u l-Impriża Konġunta tal-IMI2.

3.   Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jindirizza l-elementi stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1268/2012 kif ukoll inter alia dawn li ġejjin:

(a)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 rigward l-indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti msemmijin fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fid-dawl tal-monitoraġġ imsemmi fl-Anness III għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi speċifiċi tal-prestazzjoni relatati mal-funzjonament tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(d)

l-arranġamenti rigward il-forniment ta’ data neċessarja biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tista’ tilħaq l-obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtar inkluż fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(e)

dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 anke fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll b’mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(f)

l-użu ta’ riżorsi umani u l-bidliet fihom, b’mod partikolari r-reklutaġġ skont il-grupp, il-grad u l-kategorija tal-funzjoni, l-eżerċizzju tar-riklassifikazzjoni u kull bidla fl-għadd tal-membri tal-persunal.

Artikolu 4

Kontribuzzjonijiet tal-Membri għajr l-Unjoni u tas-Sħab Assoċjati

1.   L-EFPIA għandha tagħmel jew tiftiehem biex l-entitajiet kostitwenti tagħha jew l-entitajiet affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjonijiet ta’ mill-inqas EUR 1 425 000 000. Membri oħra għajr l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati għandhom jagħmlu, jew jiftiehmu biex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati magħhom jagħmlu, il-kontribuzzjonijiet korrispondenti mal-ammonti li ntrabtu li jagħtu meta saru Membri jew Sħab Assoċjati.

2.   Il-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tikkonsisti f’kontribuzzjonijiet għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 stipulat fl-Artikolu 13(2), il-punt (b) tal-Artikolu 13(3) u l-punt (c) tal-Artikolu 13(3) tal-Istatuti. Kontribuzzjonijiet in natura magħmula minn spejjeż imġarrba f’pajjiżi terzi ħlief il-pajjiżi assoċjati mal-Orizzont 2020 għandhom ikunu ġustifikati u rilevanti għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament, u ma għandhomx jaqbżu it-30 % tal-ispejjeż eliġibbli mġarrba fil-livell tal-programm IMI2, mill-Membri għajr l-Unjoni u mis-Sħab Assoċjati.

3.   Il-Membri minbarra l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati għandhom jirrappurtaw ta’ kull sena sal-31 ta’ Jannar, lill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 magħmula f’kull waħda mis-snin finanzjarji preċedenti. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu wkoll jiġi infurmat b’dan fil-waqt.

4.   Għall-fini li jinstab il-valur tal-kontribuzzjonijiet msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 13(3) tal-Istatuti, l-ispejjeż għandhom jiġu ddeterminati skont il-prattiċi normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn l-entità hi stabbilita u skont l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju. L-ispejjeż għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur estern indipendenti maħtur mill-entità kkonċernata. Il-metodu ta’ valutazzjoni jista’ jiġi vverifikat mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 jekk ikun hemm inċertezza li toħroġ miċ-ċertifikazzjoni. Jekk jibqgħu xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu awditjati mill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tittermina, tnaqqas b’mod proporzjonat jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 jew tibda l-proċedura tal-istralċ li tissemma fl-Artikolu 21(2) tal-Istatuti jekk dawk il-Membri u s-Sħab Assoċjati, l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati magħhom ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment biss jew jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Regoli finanzjarji

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tadotta r-Regoli Finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 (9)

Artikolu 6

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni kif stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KESE) Nru 259/68 (10) (minn hawn ‘il quddiem - “Regolamenti tal-Persunal” u “Kundizzjonijiet tal-Impjieg”) u r-regoli adottati b’mod konġunt mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-fini li jiġu applikati r-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għandhom japplikaw għall-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

2.   Fir-rigward tal-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, il-Bord tat-Tmexxija għandu jeżerċita s-setgħat li jagħtuh ir-Regolamenti tal-Persunal fuq l-Awtorità tal-Ħatriet u s-setgħat li jagħtuh il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg fuq l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi kuntratt (minn hawn ‘il quddiem “is-setgħat tal-awtorità tal-ħatriet”).

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-Bord tat-Tmexxija għadu jadotta deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatriet lid-Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kondizzjonijiet li skonthom tista’ tkun sospiża dik id-delega. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawn is-setgħat.

Fejn ċirkustanzi eċċezzjonali jitolbu dan, il-Bord tat-Tmexxija jista’, permezz ta’ deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delegazzjoni ta’ setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u kwalunkwe sottodelegazzjoni ta’ dawk is-setgħat minn dan tal-aħħar. F’dawn il-każijiet il-Bord tat-Tmexxija għandu jeżerċita s-setgħat tal-awtorità tal-ħatriet hi stess jewtjiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 ħlief id-Direttur Eżekuttiv.

3.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta regoli xierqa ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti dwar il-Persunal.

4.   Ir-riżorsi tal-persunal għandhom ikunu determinati fil-pjan tal-istabbiliment tal-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad, u l-għadd ta’ persunal bil-kuntratt espress f’ekwivalenti full-time, skont il-baġit annwali tiegħu.

5.   Il-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jikkonsisti minn persunal temporanju u persunal bil-kuntratt.

6.   L-ispejjeż kollha relatati mal-persunal għandha ġġarrabhom l-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 7

Esperti Nazzjonali Ssekondati u apprendistati

1.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 tista’ tutilizza esperti nazzjonali ssekondati u apprendistati li ma timpjegax l-Impriża Konġunta tal-IMI2. In-numru ta’ esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti ta’ full-time għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-persunal kif imsemmi fl-Artikolu 6(4) skont il-baġit annwali.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 u dwar l-użu ta’ apprendistati.

Artikolu 8

Privileġġi u Immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewroepa. anness gġat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu japplika għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 u għall-persunal tagħha.

Artikolu 9

Responsabbiltà tal-Impriża Konġunta tal-IMI2

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti u l-liġi applikabbli għall-ftehim, id-deċiżjoni jew il-kuntratt inkwistjoni.

2.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, skont il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tirranġa kull dannu li jagħmel il-persunal tagħha waqt li jkun qed iwettaq dmirijietu.

3.   Kull pagament li tagħmel l-Impriża Konġunta tal-IMI2 fejn tidħol ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 jew 2 u l-ispejjeż u n-nefqiet li ġġarrbu minħabba fih, għandhom jitqiesu bħala nefqa tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u għandhom jiġu koperti mir-riżorsi tagħha.

4.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun responsabbli b’mod uniku li tissodisfa l-obbligi tagħha.

Artikolu 10

Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-liġi applikabbli

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni:

(a)

skont kwalunkwe klawsola ta’ arbitraġġ li tinsab fil-ftehimiet jew il-kuntratti konklużi mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 jew id-deċiżjonijiet tagħha;

(b)

f’tilwim relatat mal-kumpens għad-danni kkawżat mill-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 waqt li jkun qed iwettaq dmirijietu;

(c)

fi kwalunkwe tilwima bejn l-Impriża Konġunta tal-IMI2 u l-persunal tagħha fil-limiti u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

2.   Għal xi kwistjoni oħra mhux koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti oħra legali tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat fejn tinsab is-sede tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 11

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni, bl-assistenza ta’ esperti indipendenti, għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta tal-IMI2. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li tinkludi konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni fid-dettall u fl-evalwazzjoni interim imsemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Abbażi tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni interim msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ taġixxi skont l-Artikolu 4(5) jew tieħu xi azzjoni xierqa oħra.

3.   Fi żmien sitt xhur wara l-istralċ tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, iżda mhux iktar tard minn sentejn wara li tinbeda l-proċedura tal-istralċ imsemmija fl-Artikolu 21 tal-Istatuti, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2. Ir-riżultati ta’ din l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 12

Kwittanza

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 60(7) u l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill f’konformità mal-proċedura prevista fir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 13

Awditi ex-post

1.   L-awditi ex-post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandhom isiru mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 bħala parti mill-azzjonijiet indiretti tal-Orizzont 2020.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tagħmel l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 stess ta’ dawk il-parteċipanti li rċevew finanzjament mingħand l-Impriża Konġunta tal-IMI2. F’dawn il-każijiet, għandha tagħmel dan f’konformità mar-regoli applikabbli, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet għar-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 966/2012 (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 14

Ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Membri

1.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati mill-Impriża Konġuntatal-IMI2 jew mill-Kummissjoni, kif ukoll mill-Qorti tal-Awdituri, għas-siti u l-bini tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluża informazzjoni f’format elettroniku, meħtieġa biex iwettqu l-awditi tagħhom.

2.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, inklużi verifiki fuq il-post u spezzjonijiet, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (11) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li tolqot l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim, deċiżjoni jew kuntratt iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, il-ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti li joħorġu mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li espressament jagħtu s-setgħa:

(a)

lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 u lill-OLAF biex jagħmlu tali awditi u investigazzjonijiet, għall-finijiet, deskritti fil-paragrafi 1 u 2, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom; u

(b)

lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri biex jagħmlu tali awditi, għall-finijiet, deskritti fil-paragrafi 1 u 2, fuq ir-riċevituri tal-finanzjament mingħand l-Impriża Konġunta tal-IMI2, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

4.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tiżgura li jitħarsu kif xieraq l-interessi finanzjarji tal-Membri tagħha billi tagħmel jew tikkummissjona kontrolli interni u esterni xierqa.

5.   L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tilqa’ l-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar investigazzjonijiet interni mill- Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (13). L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex tiffaċilita l-investigazzjonijiet interni mwettqa mill-OLAF.

Artikolu 15

Kunfidenzjalità

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tiżgura li titħares informazzjoni sensittiva li d-divulgazzjoni tagħha tista’ tkun ta’ ħsara għall-interessi tal-Membri tagħha jew tal-parteċipanti fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 16

Trasparenza

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), għandu japplika għad-dokumenti li żżomm l-Impriża Konġunta tal-IMI2.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 jista’ jadotta l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, id-deċiżjonijiet li tieħu l-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jiffurmaw is-suġġett ta’ lment lill-Ombudsman skont il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 228 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 17

Regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni

Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 għandu japplika għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-IMI2. Skont dak ir-Regolament, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha titqies bħala korp tal-finanzjament u għandha tagħti appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif tistabbilixxi l-Artikolu 1 tal-Istatuti.

Artikolu 18

Appoġġ mingħand l-Istat ospitanti

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 u l-Istat fejn tinsab is-sede jistgħu jikkonkludu ftehim amministrattiv dwar il-privileġġi u l-immunitajiet u appoġġ ieħor li dak l-Istat għandu jagħti lill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet ta’ revoka u ta’ transizzjoni

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 73/2008 huwa mħassar.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008 u l-obbligi finanzjarji relatati ma’ dawk l-azzjonijiet għandhom jibqgħu jiġu rregolati b’dak ir-Regolament sat-tmiem tagħhom.

L-azzjonijiet li jirriżultaw minn sejħiet għal proposti previsti fil-pjani ta’ implimentazzjoni annwali adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008 għandhom ukoll jitqiesu bħala azzjonijiet li nbdew skont dak ir-Regolament.

L-evalwazzjoni interim msemmija fl-Artikolu 11(1) ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta tal-IMI skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-persunal ingaġġat skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008.

Il-kuntratti tal-impjieg tal-persunal imsemmi fl-ewwel subparagrafu jistgħu jiġu mġedda f’dan ir-Regolament skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

Id-Direttur Eżekuttiv maħtur abbażi tar-Regolament (KE) Nru 73/2008, għall-perijodu tal-mandat li jifdal, għandu jingħata l-funzjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv kif stipulat f’dan ir-Regolament b’effett mis-27 ta' Ġunju 2014. Il-kondizzjonijiet l-oħra tal-kuntratt ma għandhomx jinbidlu.

4.   Sakemm il-Membri tal-Impriża Konġunta tal-IMI ma jaqblux mod ieħor skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008, id-drittijiet u l-obbligi inkluż l-assi, id-djun jew r-responsabbiltajiet tal-Membri tal-Impriża Konġunta tal-IMI skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008 għandhom jiġu trasferiti lill-Membri tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont dan ir-Regolament.

5.   Kull approprjazzjoni li ma tintużax skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2008 għandha tiġi trasferita lill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brusell, is-6 ta’ Mejju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

G. STOURNARAS


(1)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412 30.12.2006, p. 1).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku ‘Koperazzjoni’ li jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 400 30.12.2006, p. 86).

(3)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(4)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2008 tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2007 li li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi (ĠU L 30, 4.2.2008, p. 38).

(6)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298 26.10.2012, p. 1).

(7)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f’“Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)” u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(8)  Regolament Delegat mill-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362 31.12.2012, p. 1).

(9)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar il-Mudell tar-Regolament Finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata imsemmija fl- Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 38, 7.2.2014, p. 2).

(10)  Regolament (KEE, Euratom, KESE) Nru 259/68 tal-Kunsill tad-29 ta’ Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU 56, 4.3.1968, p. 1).

(11)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2)

(12)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(13)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(14)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 rigward aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


ANNESS

STATUTI TAL-IMPRIŻA KONĠUNTA TAL-INIZJATTIVA DWAR MEDIĊINI INNOVATTIVI 2

Artikolu 1

Kompiti

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha twettaq dawn il-kompiti:

(a)

timmobilizza r-riżorsi tas-settur pubbliku u privat li hemm bżonn biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(b)

tirrevedi regolarment u tagħmel kull bidla meħtieġa fl-Aġenda Strateġika tar-Riċerka tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fid-dawl ta’ żviluppi xjentifiċi li jseħħu waqt l-implimentazzjoni tagħha;

(c)

tistabbilixxi u tiżviluppa koperazzjoni mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, il-Membri l-oħra, is-Sħab Assoċjati, u l-partijiet interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti, l-akkademja u ċentri kliniċi, kif ukoll koperazzjoni bejn l-industrija u l-akkademja;

(d)

tiffaċilita l-koordinazzjoni mal-attivitajiet Ewropej, nazzjonali u internazzjonali f’dan il-qasam, u tikkomunika u tinteraġġixxi mal-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati mal- Orizzont 2020;

(e)

tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka prekompetittiva u l-innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja prinċipalment permezz ta’ għotjiet; jekk ikunu meħtieġa provi kliniċi, għandha tingħata prijorità lill-fażijiet I u II; il-fażijiet III u IV għandhom jiġu ffinanzjati f’każijiet ġustifikati fejn jintwera li jeżistu ħtiġijiet mediċi li mhux sodisfatti, u li m’humiex kompetittivi jew li huma prekompetittivi;

(f)

tiddefinixxi u twettaq il-pjan ta’ ħidma annwali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 l-aktar b’sejħiet kompetittivi għall-proposti;

(g)

tagħmel sejħiet kompetittivi għall-proposti u kull proċedura oħra meħtieġa għal finanzjament, tevalwa l-proposti, tagħti finanzjament għal proġetti skont ir-regoli applikabbli, fil-limiti tal-fondi disponibbli;

(h)

tippubblika informazzjoni dwar il-proġetti, inklużi l-entitajiet parteċipanti u l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 kull parteċipant;

(i)

tingaġġa f’attivitajiet ta’ informazzjoni, komunikazzjoni, sfruttar u disseminazzjoni billi tapplika mutatis mutandis l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, inkluż li tagħmel l-informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati minn sejħiet għall-proposti disponibbli u aċċessibbli f’bażi tad-data elettronika komuni tal-Orizzont 2020;

(j)

tikkoordina ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati inklużi organizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet;

(k)

torganizza komunikazzjoni regolari, inkluż mill-inqas laqgħa kull sena ma’ gruppi ta’ interess u mal-partijiet interessati tagħha permezz tal-Forum tal-Partijiet Interessati sabiex jiġu żgurati d-disponibbiltà u t-trasparenza tal-attivitajiet ta’ riċerka tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(l)

kull kompitu ieħor li hemm bżonn biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Membri u s-Sħab Assoċjati

1.

Il-Membri tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, rappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

wara l-approvazzjoni ta’ dawn l-Istatuti b’ittra ta’ approvazzjoni, il-Federazzjoni Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet Farmaċewtiċi (“EFPIA”).

2.

Sakemm din tikkontribwixxi għall-finanzjament imsemmi fl-Artikolu 13 ta’ dawn l-Istatuti biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 stabbilita fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament u sakemm din taċċetta dawn l-Istatuti, kull entità legali li direttament jew indirettament tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat mal-Orizzont 2020 tista’ tapplika biex tkun Membru fl-Impriża Konġunta tal-IMI2.

3.

L-entitajiet kostitwenti ta’ Membru huma l-entitajiet li jikkostitwixxu kull Membru tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għajr l-Unjoni, skont l-Istatuti ta’ dak il-Membru.

4.

Meta jiġu approvati dawn l-Istatuti b’ittra tal-approvazzjoni, kull entità legali ħlief Membru jew entità kostitwenti ta’ Membru jew xi entità affiljati ma’ xi waħda minnhom, li tappoġġa l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-qasam tar-riċerka tagħha, fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat mal- Orizzont 2020, tista’ tapplika biex issir Sieħeb Assoċjat tal-Impriża Konġunta tal-IMI2. L-ittra tal-approvazzjoni għandha tagħti dettalji dwar l-ambitu tal-assoċjazzjoni fir-rigward tal-kontenut, attivitajiet u tul ta’ żmien.

5.

Is-Sħab Assoċjati għandhom jikkontribwixxu bl-istess mod bħall-Membri l-oħra għajr l-Unjoni għall-ispejjeż operattivi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, skont l-Artikolu 13 ta’ dawn l-Istatuti.

L-ittra tal-approvazzjoni għandha tagħti dettalji dwar il-kontribuzzjoni tas-Sħab Assoċjati għall-Impriża Konġunta tal-IMI2, li trid taqbel mal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, skont l-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Bidliet fis-sħubija u fl-assoċjazzjoni

1.

Kull applikazzjoni biex issir Membru jew Sieħeb Assoċjat tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tiġi indirizzata lill-Bord tat-Tmexxija. Fil-każ ta’ applikazzjoni biex issir Membru, l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposta għal adattament tal-kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

2.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jivvaluta l-applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u għandu jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni.

3.

Kull Membru jew Sieħeb Assoċjat jista’ jittermina s-sħubija jew l-assoċjazzjoni tiegħu fl-Impriża Konġunta tal-IMI2. It-terminazzjoni għandha tkun effettiva u irrevokabbli sitt xhur wara li jiġu mgħarrfa l-Membri u s-Sħab Assoċjati l-oħra. Minn dakinhar, il-Membru jew is-Sieħeb Assoċjat preċedenti għandu jinħeles minn kull obbligu ħlief dawk approvati jew sostnuti mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 qabel tiġi tterminata s-sħubija jew l-assoċjazzjoni.

4.

Is-sħubija jew l-assoċjazzjoni fl-Impriża Konġunta tal-IMI2 ma tistax tiġi ttrasferita għand parti terza mingħajr il-ftehim bil-quddiem mal-Bord tat-Tmexxija.

5.

Malli tinbidel kwalunkwe sħubija jew assoċjazzjoni, skont dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tippubblika immedjatament fuq is-sit elettroniku tagħha lista aġġornata tal-Membri u s-Sħab Assoċjati tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 flimkien mad-data ta’ tali bidla.

Artikolu 4

Organizzazzjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2

1.

Il-korpi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom ikunu:

(a)

il-Bord tat-Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-Kumitat Xjentifiku;

(d)

il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati;

(e)

il-Forum tal-Partijiet Interessati.

2.

Il-Kumitat Xjentifiku, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Forum tal-Partijiet Interessati għandhom ikunu korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 5

Kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul minn ħames rappreżentanti għal kull Membru.

Artikolu 6

Funzjonament tal-Bord tat-Tmexxija

1.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, kull Membru għandu jkollu persentaġġ minn 100 dritt tal-vot li jikkorrispondi għall-persentaġġ tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-Impriża Konġunta tal-IMI2.

L-Unjoni għandha żżomm 50 % tad-drittijiet tal-vot. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandhom ikunu indiviżibbli. Kull Stat Membru jista’ jalloka d-drittijiet tal-vot tiegħu fost ir-rappreżentanti tiegħu fil-Bord tat-Tmexxija. Il-Membri għandhom jagħmlu l-akbar sforzi tagħhom biex jilħqu kunsens. Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti kollha inklużi l-voti ta’ dawk li ma jkunx attendew.

Il-President tal-Bord tat-Tmexxija għandu jinħatar kull sena b’rotazzjoni bejn l-Unjoni u l-Membri l-oħra, skont min imissu.

2.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħmel il-laqgħat ordinarji tiegħu mill-inqas darbtejn fis-sena. Dan jista’ jagħmel laqgħat straordinarji fuq it-talba ta’ kwalunkwe Membru jew fuq it-talba tal-President. Il-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija għandu jsejjaħhom il-President u normalment għandhom isiru fis-sede tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jistieden kwalunkwe Sieħeb Assoċjat biex jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija għal dawk il-punti fuq l-aġenda li jkollhom x’jaqsmu mal-assoċjazzjoni tiegħu. Is-Sħab Assoċjati ma għandu jkollhom l-ebda dritt għall-vot.

Il-president tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jattendi l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija u jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet iżda ma għandu jkollu l-ebda dritt għall-vot.

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija bħala osservatur u jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu, kull meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompiti tiegħu, iżda ma għandu jkollu l-ebda dritt għall-vot.

Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistieden, każ b’każ, persuni oħra biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari lir-rappreżentanti tal-awtoritajiet reġjonali fi ħdan l-Unjoni.

3.

Ir-rappreżentanti tal-Membri ma għandhomx ikunu responsabbli personalment għall-azzjonijiet li ħadu fil-kapaċità tagħhom bħala rappreżentanti fil-Bord tat-Tmexxija.

4.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Artikolu 7

Kompiti tal-Bord tat-Tmexxija

1.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkollu r-responsabbiltà ġenerali tal-orjentazzjoni strateġika u l-operazzjonijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tiegħu.

2.

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-Bord tat-Tmexxija, għandha tara li tiżgura koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta IMI2 u l-attivitajiet rilevanti tal-Orizzont 2020 bil-ħsieb li jiġu promossi sinerġiji meta jiġu identifikati prijoritajiet koperti mir-riċerka kollaborattiva.

3.

B’mod partikolari, il-Bord tat-Tmexxija għandu jwettaq dawn il-kompiti:

(a)

jivvaluta, jaċċetta jew jirrifjuta applikazzjonijiet għal sħubija jew assoċjazzjoni skont l-Artikolu 3 ta’ dawn l-Istatuti;

(b)

jiddeċiedi dwar it-terminazzjoni tas-sħubija jew tal-assoċjazzjoni fl-Impriża Konġunta tal-IMI2 ta’ xi Membru jew Sieħeb Assoċjat li ma jissodisfax l-obbligi tiegħu;

(c)

jadotta r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont l-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

jadotta l-baġit annwali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal korrispondenti li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u skont il-grad kif ukoll l-għadd ta’ persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(e)

jeżerċita s-setgħat tal-awtorità tal-ħatriet fir-rigward tal-persunal, skont l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(f)

jaħtar, ikeċċi, jestendi t-terminu tal-uffiċċju, jiggwida u jissorvelja l-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(g)

japprova l-istruttura organizzazzjonali tal-Uffiċċju tal-Programm fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(h)

jadotta l-pjan ta’ ħidma annwali u l-estimi tan-nefqa korrispondenti, li jipproponi d-Direttur Eżekuttiv f’koperazzjoni mil-qrib mal-gruppi konsultattivi, wara li jkun ikkonsulta mal-Kumitat Xjentifiku u l-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati;

(i)

japprova r-rapport tal-attività annwali, inkluża n-nefqa korrispondenti;

(j)

jagħmel l-arranġamenti kif xieraq biex tiġi stabbilita kapaċità tal-awditu intern tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(k)

japprova s-sejħiet għall-proposti kif ukoll, fejn xieraq, ir-regoli relatati għall-proċeduri tas-sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti, u r-reviżjoni tal-evalwazzjoni, li jipproponi d-Direttur Eżekuttiv f’koperazzjoni mill-qrib mal-gruppi konsultattivi;

(l)

japprova l-lista tal-proposti magħżula għal finanzjament;

(m)

jistabbilixxi l-politika tal-komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(n)

fejn xieraq, jistabbilixxi regoli tal-implimentazzjoni għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg skont l-Artikolu 6(3) ta’ dan ir-Regolament;

(o)

fejn xieraq, jistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali fl-Impriża Konġunta tal-IMI2 u l-użu ta’ apprendistati skont l-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament;

(p)

fejn xieraq, jistabbilixxi gruppi konsultattivi flimkien mal-korpi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(q)

fejn xieraq, jippreżenta lill-Kummissjoni talba għal emenda ta’ dan ir-Regolament li jipproponi Membru tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(r)

jkun responsabbli minn kwalunkwe kompitu li mhuwiex speċifikament allokat lil korp partikolari tal-Impriża Konġunta tal-IMI2; huwa jista’ jassenja tali kompiti lil wieħed minn dawk il-korpi.

Artikolu 8

Ħatra, tkeċċija jew estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija minn fost lista kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-rappreżentanza mill-Membri l-oħra tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-proċedura tal-għażla kif xieraq.

B’mod partikolari, għandha tkun żgurata rappreżentanza xierqa mill-Membri l-oħra tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fl-istadju ta’ qabel il-proċedura tal-għażla. Għal dak l-għan, il-Membri għajr l-Unjoni għandhom jaħtru bi qbil komuni rappreżentant kif ukoll osservatur f’isem il-Bord tat-Tmexxija.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun membru tal-persunal u għandu jkun ingaġġat bħala aġent temporanju tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont il-punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

Sabiex jiġi konkluż il-kuntratt tad-Direttur Eżekuttiv, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun rappreżentata mill-president tal-Bord tat-Tmexxija.

3.

Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ tliet snin. Sa ma jintemm dak il-perijodu, il-Kummissjoni li tassoċja lill-Membri għajr l-Unjoni kif xieraq, għandha tivvaluta l-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

4.

Il-Bord tat-Tmexxija, fuq proposta tal-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba waħda, għal perjodu mhux iktar minn erba’ snin.

5.

Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu ġie estiż, ma jistax jieħu sehem fi proċedura oħra tal-għażla għall-istess kariga fi tmiem il-perijodu kollu.

6.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitkeċċa biss fuq deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni li tassoċja lill-Membri għajr tal-Unjoni kif xieraq.

Artikolu 9

Kompiti tad-Direttur Eżekuttiv

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun il-kap eżekuttiv responsabbli mill-ġestjoni ta’ kuljum tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont id-deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrispondi għall-Bord tat-Tmexxija.

3.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

4.

B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq il-kompiti b’mod indipendenti:

(a)

jipprepara u jressaq l-abbozz tal-baġit annwali għall-adozzjoni tal-Bord tat-Tmexxija, inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal korrispondenti li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji f’kull grad u grupp ta’ funzjoni u l-għadd ta’ persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(b)

f’koperazzjoni mill-qrib mal-gruppi konsultattivi jipprepara u jressaq għall-adozzjoni tal-Bord tat-Tmexxija, il-pjan ta’ ħidma annwali u l-estimi tan-nefqa korrispondenti;

(c)

iressaq il-kontijiet annwali għall-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija;

(d)

jipprepara u jressaq ir-rapport tal-attività annwali għall-approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija, inkluża l-informazzjoni dwar in-nefqa korrispondenti;

(e)

iressaq il-lista ta’ proposti magħżula għal finanzjament għall-approvazzjoni lill-Bord tat-Tmexxija;

(f)

jinforma lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat Xjentifiku regolarment dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha għar-rwol konsultattiv tagħhom;

(g)

jiffirma l-ftehimiet u d-deċiżjonijiet individwali tal-għotijiet;

(h)

jiffirma kuntratti ta’ akkwist;

(i)

jimplimenta l-politika tal-komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(j)

jorganizza, jmexxi u jissorvelja l-operazzjonijiet u l-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-limiti tad-delega mill-Bord tat-Tmexxija kif previst fl-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(k)

jistabbilixxi u jiżgura l-funzjonament ta’ sistema tal-kontroll intern effettiva u effikaċi u jirrapporta kull bidla sinifikanti fiha lill-Bord tat-Tmexxija;

(l)

jiżgura li jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju u ġestjoni tar-riskju;

(m)

jieħu kwalunkwe miżura oħra meħtieġa għall-valutazzjoni tal-progress tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex tilħaq l-għanijiet tagħha;

(n)

iwettaq kwalunkwe kompiti oħra mogħtija jew delegati lid-Direttur Eżekuttiv mill-Bord tat-Tmexxija.

5.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi Uffiċċju tal-Programm għall-eżekuzzjoni, taħt ir-responsabbiltà tiegħu/tagħha, tal-kompiti kollha ta’ appoġġ li jirriżultaw minn dan ir-Regolament. L-Uffiċċju tal-programm għandu jkun magħmul mill-persunal tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u għandu b’mod partikolari iwettaq dawn il-kompiti li ġejjin:

(a)

jipprovdi appoġġ għall-istabbiliment u l-ġestjoni ta’ sistema xierqa ta’ kontijiet skont ir-Regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(b)

jimmaniġġja s-sejħiet għall-proposti kif previst fil-pjan ta’ ħidma annwali u jmexxi l-ftehimiet u d-deċiżjonijiet tal-għotjiet, inkluża l-koordinazzjoni tagħhom;

(c)

jipprovdi lill-Membri u lill-korpi l-oħra tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 kull informazzjoni rilevanti u appoġġ li jeħtieġu biex iwettqu dmirijiethom u biex iwieġbu għat-talbiet speċifiċi tagħhom;

(d)

jaġixxi bħala s-segretarjat tal-korpi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u jagħti appoġġ lill-korpi konsultattiv stabbilit mill-Bord tat-Tmexxija.

Artikolu 10

Kumitat Xjentifiku

1.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jikkonsisti minn mhux iktar minn 11-il membru maħtur għal perijodu ta’ sentejn li jista’ jiġġedded. Dan għandu jeleġġi president minn fost il-membri tiegħu għal perjodu ta’ sentejn.

Jistgħu jinħatru esperti addizzjonali jekk meħtieġ għal kompiti ad hoc speċifiċi u għal żmien limitat. Għandhom jintgħażlu wara l-istess proċedura bħal dik applikabbli għall-membri permanenti għall-Kumitat Xjentifiku.

2.

Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku għandhom juru rappreżentanza bbilanċjata tal-esperti rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-akkademja, l-industrija u l-korpi regolatorji. Ilkoll flimkien, il-membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-għarfien espert meħtieġa li jkopru d-dominju tekniku meħtieġ biex jagħmlu rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq ix-xjenza lill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

3.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi u l-proċess tal-għażla għall-kompożizzjoni tal-Kumitat Xjentifiku u għandu jaħtar il-membri tiegħu. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jqis il-kandidati potenzjali li jipproponi l-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati.

4.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jwettaq dawn il-kompiti:

(a)

jagħti pariri dwar il-prijoritajiet xjentifiċi li għandhom jiġi inklużi fl-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika b’kont meħud tal-attivitajiet relatati fl-Orizzont 2020;

(b)

jagħti pariri dwar il-prijoritajiet xjentifiċi li jridu jiġu indirizzati fil-pjanijiet ta’ ħidma annwali;

(c)

jagħti pariri dwar il-kisbiet xjentifiċi spjegati fir-rapport tal-attività annwali.

5.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandu jsejjaħhom il-president tiegħu.

6.

Bi qbil mal-president, il-Kumitat Xjentifiku jista’ jistieden lil persuni oħra biex jattendu l-laqgħat tiegħu.

7.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Artikolu 11

Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati

1.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jikkonsisti minn rappreżentant wieħed ta’ kull Stat Membru u ta’ kull pajjiż assoċjat mal- Orizzont 2020. Dan għandu jeleġġi president minn fost il-membri tiegħu.

2.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandu jsejjaħhom il-president tiegħu. Il-president tal-Bord tat-Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu dawn il-laqgħat.

Il-president tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati jista’ jistieden persuni oħra biex jattendu għal-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari r-rappreżentanti tal-awtoritajiet reġjonali fi ħdan l-Unjoni u r-rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet tal-SMEs.

3.

B’mod partikolari, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jiġi kkonsultat u, jirrevedi informazzjoni u jagħti opinjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet:

(a)

il-progress tal-programm fl-Impriża Konġunta tal-IMI2 u l-kisba tal-miri tiegħu, inkluża l-informazzjoni dwar il-proċess ta’ evalwazzjoni tas-sejħiet u l-proposti;

(b)

l-aġġornament tal-orjentazzjoni strateġika;

(c)

konnessjonijiet mal-Orizzont 2020;

(d)

il-pjanijiet ta’ ħidma annwali;

(e)

l-involviment tal-SMEs.

4.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 u jaġixxi bħala interlokutur magħha fuq dawn il-kwistjonijiet:

(a)

l-istatus ta’ programmi rilevanti ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali għall-kooperazzjoni, inkluż l-iskjerament, biex ikun hemm sinerġiji u jiġi evitat l-irduppjar;

(b)

il-miżuri speċifiċi li ttieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali fir-rigward tal-avvenimenti ta’ disseminazzjoni, il-gruppi ta’ ħidma tekniċi dedikati u l-attivitajiet tal-komunikazzjoni.

5.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati jista’ jagħti, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, rakkomandazzjonijiet jew proposti lill-Bord tat-Tmexxija dwar kwistjonijiet tekniċi, maniġerjali u finanzjarji kif ukoll dwar pjanijiet annwali, b’mod partikolari meta dawk il-kwistjonijiet jolqtu interessi nazzjonali jew reġjonali.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jgħarraf mingħajr dewmien żejjed lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati dwar is-segwitu għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet jew proposti, jew għandu jagħti raġunijiet jekk dawn ma ġewx segwiti.

6.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi informazzjoni fuq bażi regolari, fost l-oħrajn dwar il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-IMI2, dwar l-eżitu ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’ proġett, dwar ġustifikazzjonijiet għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament, dwar is-sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra tal-Unjoni, u dwar it-twettiq tal-baġit tal-Impriża Konġunta IMI2.

7.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

Artikolu 12

Forum tal-Partijiet Interessati

1.

Il-Forum tal-Partijiet Interessati għandu jkun miftuħ għall-partijiet interessati pubbliċi u privati kollha, il-gruppi ta’ interess internazzjonali mill-Istati Membri, il-pajjiżi assoċjati kif ukoll minn pajjiżi oħra.

2.

Il-Forum tal-Partijiet Interessati għandu jkun mgħarraf bl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u għandu jiġi mistieden biex jikkummenta.

3.

Il-laqgħat tal-Forum tal-Partijiet Interessati għandu jsejjaħhom id-Direttur Eżekuttiv.

Artikolu 13

Sorsi ta’ finanzjament

1.

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun iffinanzjata b’mod konġunt mill-Unjoni, l-Membri għajr l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati, jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati magħhom, permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji mħallsa f’pagamenti u kontribuzzjonijiet li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti u li mhumiex rimborżati mill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

2.

L-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 ma għandhomx jaqbżu EUR 85 200 000 u għandhom jiġu koperti minn kontribuzzjonijiet finanzjarji li ta’ kull sena jinqasmu b’mod ugwali bejn l-Unjoni u l-Membri l-oħra għajr l-Unjoni. Jekk parti mill-kontribuzzjoni għall-ispejjeż amministrattivi ma tintużax, din tista’ ssir disponibbli biex tkopri l-ispejjeż operattivi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

3.

L-ispejjeż operattivi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandhom ikopruhom dawn il-kontribuzzjonijiet:

(a)

kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni;

(b)

kontribuzzjonijiet in natura mingħand il-Membri għajr l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati, l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati magħhom, li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti, u relatati mal-gruppi konsultattivi, jekk ikun previst fil-pjan ta’ ħidma annwali, li minnhom titnaqqas il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u kull kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawn l-ispejjeż;

(c)

kontribuzzjonijiet finanzjarji mingħand il-Membri għajr l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati, jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati magħhom, li tista’ ssir flimkien mal-punt (b) jew minfloku.

4.

Ir-riżorsi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 li ddaħħlu fil-baġit tagħha għandhom ikunu magħmula minn dawn il-kontribuzzjonijiet:

(a)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Membri għall-ispejjeż amministrattivi;

(b)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Membri u s-Sħab Assoċjati għall-ispejjeż operattivi;

(c)

kull dħul li tiġġenera l-Impriża Konġunta tal-IMI2;

(d)

kontribuzzjonijiet finanzjarja, riżorsi u dħul ieħor.

Kull interess miġbur mill-kontribuzzjonijiet imħallsa lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 mill-Membri u s-Sħab Assoċjati tagħha għandu jitqies bħala dħul tagħha.

5.

Ir-riżorsi kollha tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u l-attivitajiet tagħha għandhom ikunu dovuti għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

6.

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jkollha l-assi kollha ġġenerati minnha jew trasferiti lilha għall-kisba tal-għanijiet tagħha.

7.

Ħlief meta l-Impriża Konġunta tal-IMI2 tgħaddi minn proċess tal-istralċ, kull dħul li jaqbeż in-nefqa ma għandux jitħallas lill-Membri tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Artikolu 14

Impenji finanzjarji

L-impenji finanzjarji tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 ma għandhomx jaqbżu l-ammont ta’ riżorsi finanzjarji disponibbli jew impenjati għall-baġit tagħha mill-Membri u s-Sħab Assoċjati tagħha.

Artikolu 15

Sena finanzjarja

Is-sena finanzjarja għandha tkun bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 16

Ippjanar operattiv u finanzjarju

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jressaq abbozz tal-pjan ta’ ħidma annwali lill-Bord tat-Tmexxija biex jadottah, li għandu jinkludi pjan dettaljat tal-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, l-attivitajiet amministrattivi u l-estimi tan-nefqa korrispondenti għas-sena li jkun imiss. L-abbozz ta’ pjan ta’ ħidma għandu jinkludi wkoll il-valur stmat tal-kontribuzzjonijiet li għandhom isiru skont il-punt (b) tal-Artikolu 13(3) tal-Istatuti.

2.

Il-pjan ta’ ħidma annwali għal sena partikolari għandu jiġi adottat sal-aħħar tas-sena ta’ qabel. Il-pjan ta’ ħidma annwali għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

3.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji l-abbozz tal-baġit annwali għas-sena ta’ wara u jressqu lill-Bord tat-Tmexxija biex jadottah.

4.

Il-baġit annwali għal sena partikolari għandu jiġi adottat mill-Bord tat-Tmexxija sa tmiem is-sena ta’ qabel.

5.

Il-baġit annwali għandu jiġi adottat biex iqis l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni kif stabbilit fil-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 17

Rappurtar operazzjonali u finanzjarju

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta kull sena lill-Bord tat-Tmexxija dwar il-qadi tad-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv skont ir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu jressaq rapport tal-attività annwali għall-approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija, li jittratta l-progress li tkun għamlet l-Impriża Konġunta tal-IMI2fis-sena kalendarja ta’ qabel, b’mod partikolari b’rabta mal-pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. Ir-rapport tal-attività annwali għandu jkun fih, inter alia, informazzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet:

(a)

l-azzjonijiet tar-riċerka, l-innovazzjoni u oħrajn li twettqu, u n-nefqa korrispondenti;

(b)

il-proposti mressqa, inkluża kategorizzazzjoni skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi l-SMEs, u skont il-pajjiż;

(c)

l-azzjonijiet magħżula għal finanzjament, inkluża kategorizzazzjoni skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi l-SMEs, u skont il-pajjiż u li tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 lill-parteċipanti u l-azzjonijiet individwali.

2.

Meta l-Bord tat-Tmexxija japprova r-rapport tal-attività annwali, dan għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

3.

Sal-1 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

Sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri.

Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont l-Artikolu 148 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 u d-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord tat-Tmexxija għal opinjoni.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Sal-1 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja ta’ wara, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-kontijiet finali għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-15 ta’ Novembru tas-sena finanzjarja ta’ wara.

Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur Eżekuttiv għandu jipprovdu lill-Qorti tal-Awdituri bi tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha li jkunu saru fir-rapport annwali tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv għandu wkoll jippreżenta dik it-tweġiba lill-Bord tat-Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja inkwistjoni b’konformità mal-Artikolu 165(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 18

Awditu intern

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta tal-IMI2 bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

Artikolu 19

Responsabbiltà tal-Membri u assigurazzjoni

1.

Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-Membri għad-djun tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun limitati għall-kontribuzzjonijiet tagħhom li diġà għamlu għall-ispejjeż amministrattivi.

2.

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jkollha u żżomm assigurazzjoni xierqa.

Artikolu 20

Konflitt ta’ interess

1.

L-Impriża Konġunta tal-IMI2, il-korpi u l-persunal tagħha għandhom jevitaw il-konflitt ta’ interess fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom.

2.

Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-konflitti ta’ interess fir-rigward tal-Membri, is-Sħab Assoċjati, il-korpi u l-persunal tagħha. Dawk ir-regoli għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li jkunu intenzjonati biex ikun evitat kull konflitt ta’ interess fir-rigward tar-rappreżentanti tal-Membri li jservu fil-Bord tat-Tmexxija.

Artikolu 21

Proċess tal-istralċ

1.

Il-proċess tal-istralċ tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jibda fi tmiem il-perijodu stipulat fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

2.

Barra l-paragrafu 1, il-proċedura tal-istralċ għandha tinbeda b’mod awtomatiku jekk l-Unjoni jew il-Membri l-oħra kollha jirtiraw mill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

3.

Bil-għan li jmexxi l-proċeduri tal-istralċ tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, il-Bord tat-Tmexxija għandu jaħtar likwidatur wieħed jew iktar, li għandhom ikunu konformi mad-deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija.

4.

Meta Impriża Konġunta tal-IMI2 tkun għaddejja mill-proċess tal-istralċ, l-assi tagħha għandhom jintużaw biex ikopru r-responsabbiltajiet tagħha u n-nefqa relatata mal-proċess tal-istralċ. Kull eċċess għandu jitqassam fost il-Membri waqt il-proċess tal-istralċ b’mod proporzjonat mal-kontribuzzjonijiet finanzjarja tagħhom lill-Impriża Konġunta tal-IMI2. Kull eċċess bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu jiġi ritornat fil-baġit tal-Unjoni.

5.

Għandha tiġi stabbilita proċedura ad hoc li tiżgura l-ġestjoni xierqa ta’ kull ftehim konkluż jew deċiżjoni adottata mill-Impriża Konġunta tal-IMI2 kif ukoll kull kuntratt ta’ akkwist itwal miż-żmien tal-Impriża Konġunta IMI2.


7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/77


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 558/2014

tas-6 ta' Mejju 2014

li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Billi:

(1)

Inizjalment sħubiji pubbliċi-privati fl-għamla ta’ Inizjattivi Konġunti dwar it-Teknoloġija kienu previsti fid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE (3) identifikat sħubiji pubbliċi-privati speċifiċi li għandhom jiġu appoġġjati, inkluża sħubija pubblika-privata fil-qasam speċifiku tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta Clean Sky.

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’, (l-“Istrateġija Ewropa 2020”), approvata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, tenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għal investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 stabbilixxa Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (“Orizzont 2020”) (4). Orizzont 2020 għandu l-għan li jkollu impatt akbar fir-rigward tar-riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina Orizzont 2020 u l-fondi tas-settur privat fi sħubiji pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ ta’ kompetittività tal-Unjoni, jistimolaw l-investiment privat u jgħinu fl-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà. Dawn is-sħubiji għandhom ikunu bbażati fuq impenn fit-tul, inkluża kontribut bilanċjat mill-imsieħba kollha, ikunu responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-governanza u l-funzjonament ta’ dawn is-sħubiji għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità li tipparteċipa firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom. Skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013, l-involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubiji jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji lil impriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) taħt id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

(5)

F’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (5), għandu jingħata aktar appoġġ lill-impriżi konġunti stabbiliti taħt id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE skont il-kondizzjonijiet speċifikati fid-Deċiżjoni 2013/743/UE.

(6)

L-Impriża Konġunta Clean Sky stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/2008 (6) qed tilħaq l-objettivi tagħha li tistimula riċerka ġdida fi ħdan il-qafas ta’ sħubija pubblika-privata li jippermetti li jkun hemm kooperazzjoni fost il-partijiet interessati tal-ajrunawtika Ewropej. L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) għandhom sehem estensiv f’Clean Sky, b’madwar 40 % tal-baġit għal sejħiet għal proposti allokati lilhom. L-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta Clean Sky uriet li l-Impriża Konġunta qed jirnexxielha tistimula l-iżviluppi lejn miri ambjentali. Barra minn hekk, Clean Sky irnexxiela tattira parteċipazzjoni estensiva u mifruxa mill-industriji ewlenin kollha tal-UE, inkluż għadd kbir ta’ SMEs. Dan wassal għal kollaborazzjonijiet ġodda u għall-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ġodda. Iż-żona ta’ riċerka tiegħu għalhekk għandha tkompli tiġi appoġġata sabiex jintlaħqu l-objettivi tagħha kif stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(7)

L-appoġġ kontinwu għall-programm ta’ riċerka Clean Sky għandu wkoll iqis l-esperjenza miksuba mill-operazzjonijiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky inklużi r-riżultati tal-evalwazzjoni interim tagħha u r-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet interessati, u għandu jiġi implimentat bl-użu ta’ struttura u regoli li huma aktar adatti għall-iskop tiegħu sabiex titjieb l-effiċjenza u biex tiġi żgurata s-simplifikazzjoni. Għal dak il-fini, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tadotta regoli finanzjarji speċifiċi għall-ħtiġijiet tagħha skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(8)

Il-membri privati tal-Impriża Konġunta Clean Sky qablu li l-attivitajiet ta’ riċerka fil-qasam tal-Impriża Konġunta Clean Sky għandhom jiġu segwiti fi struttura aktar adatta għan-natura ta’ sħubija pubblika-privata. Huwa xieraq li l-membri privati tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jaċċettaw l-Istatuti annessi ma’ dan ir-Regolament permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni.

(9)

Sabiex tilħaq l-objettivi tagħha, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-parteċipanti u l-membri, prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet wara sejħiet miftuħa u kompetittivi għal proposti.

(10)

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha topera b’mod miftuħ u trasparenti li tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha fil-ħin lill-korpi adatti tagħha kif ukoll tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inkluż attivitajiet ta’ informazzjoni u disseminazzjoni lill-pubbliku usa’. Ir-regoli ta’ proċedura tal-korpi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

(11)

Il-kontribuzzjonijiet minn membri privati ma għandhomx ikunu limitati biss għall-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u għall-konfinanzjament meħtieġ biex jitwettqu azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni appoġġati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2, iżda għandhom ukoll ikopru attivitajiet addizzjonali ddikjarati preċedentement u li għandhom jitwettqu mill-membri privati kif speċifikat fi pjan ta’ attivitajiet addizzjonali. Sabiex wieħed ikun jista’ jieħu stampa ġenerali tajba tal-effett ta’ lieva ta’ dawk l-attivitajiet addizzjonali, dawn għandhom jirrappreżentaw kontribuzzjonijiet għall-Inizjattiva tat-Teknoloġija Konġunta Clean Sky fit-totalità tagħha.

(12)

Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tikkonforma mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Barra minn hekk, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tiżgura applikazzjoni konsistenti ta’ dawk ir-regoli bbażati fuq miżuri rilevanti adottati mill-Kummissjoni.

(13)

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tuża wkoll mezzi elettroniċi ġestiti mill-Kummissjoni biex jiġu żgurati l-ftuħ u t-trasparenza u biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni. Għalhekk, is-sejħiet għal proposti li tnedew mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi oħra tal-Orizzont 2020 tad-disseminazzjoni ġestiti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, data rilevanti fost l-oħrajn dwar proposti, applikanti, għotjiet u parteċipanti għandha tkun disponibbli mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għall-inklużjoni tar-rappurtar u d-disseminazzjoni ta’ sistemi elettroniċi f’Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni, f’format adatt u bil-perjodiċità li tikkorrispondi għall-obbligi tar-rappurtar tal-Kummissjoni.

(14)

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tieħu kont tad-definizzjonijiet tal-OECD rigward it-Technological Readiness Level fil-klassifikazzjoni tar-riċerka teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni.

(15)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi ġestita skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u mar-regoli dwar ġestjoni indiretta stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (9).

(16)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-piż amministrattiv għandu jitnaqqas għall-partijiet kollha. Awditi doppji u ammonti ta’ dokumentazzjoni u rappurtar sproporzjonati għandhom jiġu evitati. L-awditi ta’ riċevituri tal-fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament għandhom isiru f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(17)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-membri l-oħra tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom jiġu mħarsa permezz ta’ miżuri proporzjonali tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu kemm hu, li jinkludi l-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, pieni amministrattivi u finanzjarji skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(18)

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(19)

Fid-dawl tan-natura speċifika u l-istat attwali tal-impriżi konġunti, u biex tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’ Programm Qafas, l-impriżi konġunti għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għal kwittanza separata. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 60(7) u l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha għalhekk tingħata mill-Parlament Ewropew fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 ma għandhomx japplikaw għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 iżda huma għandhom ikunu allinjati, sa fejn hu possibbli, ma’ dawk previsti għal korpi taħt l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. L-awditjar tal-kontijiet u tal-leġalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti għandu jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri.

(20)

Għall-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni għal azzjonijiet fuq skala kbira fuq diversi snin, huwa rakkomandabbli li jkun hemm dispożizzjoni għall-possibbiltà li jinqasmu l-impenji baġitarji plurriennali mill-Unjoni u l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 f’pagamenti akkont annwali. L-impenji vinkolanti għall-Unjoni u l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 fuq medda twila ta’ żmien għandhom jagħmluha possibbli li jitnaqqsu l-inċertezzi marbuta mat-tlestija ta’ tali azzjonijiet fuq skala kbira.

(21)

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi għall-konklużjoni tar-riċerka u d-diviżjoni tal-innovazzjoni fl-Unjoni permezz tal-promozzjoni tas-sinerġiji mal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF). Għalhekk l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tara li tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-ESIF, li speċifikament jistgħu jgħinu biex isaħħu kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali fil-qasam tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u jirrinfurzaw sforzi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

(22)

L-Impriża Konġunta Clean Sky ġiet stabbilita għal perijodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tagħti appoġġ kontinwu lill-programm tar-riċerka Clean Sky permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li fadal inizjati skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 f’konformità ma’ dak ir-Regolament. It-transizzjoni mill-Impriża Konġunta Clean Sky għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tkun allinjata u sinkronizzata mat-transizzjoni mis-Seba’ Programm Qafas għal Orizzont 2020 biex jiġi żgurat l-aħjar użu tal-fondi disponibbli għar-riċerka. Fl-interess taċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 għandu għalhekk jitħassar u għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet transitorji.

(23)

Minħabba l-għan ġenerali ta’ Orizzont 2020 li jinkisbu aktar simplifikazzjoni u koerenza, is-sejħiet kollha għal proposti taħt l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom iqisu d-durata ta’ Orizzont 2020.

(24)

Minħabba l-importanza ta’ innovazzjoni kontinwa għall-kompetittività tas-settur tat-trasport tal-Unjoni u l-għadd ta’ impriżi konġunti f’dan il-qasam, għandu jkun hemm analiżi f’ħin debitu, notevolment fid-dawl tal-evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020, dwar l-adegwatezza tal-isforzi fir-riċerka kollaborattiva fil-qasam tat-trasport.

(25)

Peress li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment sabiex tissaħħaħ ir-riċerka u l-innovazzjoni industrijali madwar l-Unjoni, ma tistax tinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda tista’, għar-raġuni li tiġi evitata d-duplikazzjoni, tinżamm il-massa kritika u jiġi żgurat li l-finanzjament pubbliku jintuża b’mod ottimali, tinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fl-ajrunawtika, impriża konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (l-“Inizjattiva Konġunta Clean Sky 2”), hija stabbilita għal perijodu sal-31 ta’ Diċembru 2024. Sabiex jittieħed kont tat-tul ta’ żmien ta’ Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti taħt l-Inizjattiva Konġunta Clean Sky 2 għandhom jitnedew sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020. F’każijiet debitament iġġustifikati s-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2021.

2.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 tieħu post u tissuċċedi l-Impriża Konġunta Clean Sky, stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 71/2008.

3.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tkun entità fdata bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

4.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jkollha personalità ġuridika. F’kull wieħed mill-Istati Membri, din għandha tgawdi mill-aktar kapaċità legali estensiva mogħtija lill-persuni ġuridiċi skont il-liġijiet ta’ dawk l-Istati. Din tista’ tikseb jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tista’ tkun parti fi proċedimenti legali.

5.   Is-sede tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tkun fi Brussell, il-Belġju.

6.   L-Istatuti tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 huma ffissati fl-Anness I.

Artikolu 2

Objettivi

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jkollha l-objettivi li ġejjin:

(a)

i tikkontribwixxi għall-finalizzazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 u għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u b’mod partikolari l-Isfida ta’ Trasport Intelliġenti, Ekoloġiku u Integrat taħt il-Parti III - Sfidi tas-Soċjetà tad-Deċiżjoni Nru 2013/743/UE;

(b)

li tikkontribwixxi għat-titjib tal-impatt ambjentali tat-teknoloġiji ajrunawtiċi, inklużi dawk relatati mal-avjazzjoni żgħira, kif ukoll għall-iżvilupp ta’ industrija ajrunawtika u katina tal-provvista sodi u globalment kompetittivi fl-Ewropa.

Dan jista jinkiseb billi tingħata spinta lill-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar ekoloġiċi tat-trasport tal-ajru għal użu mill-aktar fis possibbli, u b’mod partikolari l-integrazzjoni, il-wiri u l-validazzjoni ta’ teknoloġiji li huma kapaċi:

(i)

iżidu l-effiċjenza tal-fjuwil tal-inġenji tal-ajru biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 b’20 sa 30 % meta mqabbel ma’ mezzi tal-ajru “avvanzati” li jiddaħħlu fis-servizz mill-2014;

(ii)

inaqqsu l-NOx u l-emissjonijiet ta’ storbju tal-inġenji tal-ajru b’20 sa 30 % meta mqabbla ma’ inġenji tal-ajru “avvanzati” li ddaħħlu fis-servizz mill-2014.

Artikolu 3

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, biex jitkoprew l-ispejjeż amministrattivi u operattivi, għandu jkun sa massimu ta’ EUR 1 755 000 000. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku ta’ Orizzont 2020, stabbiliti bid-Deċiżjoni 743/2013/UE, skont il-punt (c)(iv) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-arranġamenti għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandhom ikunu stabbiliti permezz ta’ ftehim ta’ delega u ftehim annwali ta’ trasferiment ta’ fondi li għandhom jiġu konklużi bejn il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, u l-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

3.   Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jkopri l-aspetti stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012, kif ukoll, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

(a)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 rigward l-indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti msemmijin fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 fid-dawl tal-monitoraġġ imsemmi fl-Anness III għad-Deċiżjoni Nru 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi relatati mat-tħaddim tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(d)

l-arranġamenti rigward id-dispożizzjoni ta’ data neċessarja biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tista’ tilħaq l-obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtar inkluż dwar il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(e)

dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ukoll fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(f)

l-użu ta’ riżorsi umani u l-bidliet fihom, b’mod partikolari r-reklutaġġ skont il-grupp ta’ funzjoni, il-grad u l-kategorija, l-eżerċizzju ta’ klassifikazzjoni mill-ġdid u kwalunkwe bidla għall-għadd ta’ membri tal-persunal.

Artikolu 4

Kontribuzzjonijiet minn membri li mhumiex l-Unjoni

1.   Kull Mexxej u Sieħeb Elwlieni tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jagħmel jew jirranġa biex l-entitajiet affiljati tiegħu jagħmlu l-kontribuzzjoni rispettiva tagħhom. Il-kontribuzzjoni totali mill-membri kollha għandha tkun ta’ mill-inqas EUR 2 193 750 000 miljun il-perijodu ddefinit fl-Artikolu 1.

2.   Il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

kontribuzzjonijiet lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 skont l-Artikolu 15(2) u l-punt (b) tal-Artikolu 15(3) tal-Istatuti.

(b)

kontribuzzjonijiet in natura ta’ mill-inqas EUR 965 250 000 matul il-perijodu ddefinit fl-Artikolu 1 mill-Mexxejja u s-Sħab Ewlenin jew l-entitajiet affiljati tagħhom, li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet addizzjonali barra l-pjan ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta Clean Sky. Programmi ta’ finanzjament oħra tal-Unjoni jistgħu jappoġġjaw dawk l-ispejjeż f’konformità mar-regoli u l-proċeduri applikabbli. F’dawn il-każijiet, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex tkun ta’ sostitut għall-kontribuzzjonijiet in natura mill-Mexxejja u s-Sħab Ewlenin jew l-entitajiet affiljati tagħhom.

L-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2. L-attivitajiet korrispondenti għandhom ikun stabbiliti f’attivitajiet addizzjonali annwali fil-pjan li għandu jindika l-valur stmat ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet.

3.   Il-Mexxejja u s-Sħab Ewlenin tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom jiddikjaraw kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 li jkunu saru f’kull waħda mis-snin finanzjarji preċedenti. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu wkoll jiġi informat.

4.   Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 u fil-punt (b) tal-Artikolu 15(3) tal-Istatuti, l-ispejjeż għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn l-entità tkun stabbilita, u l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju applikabbli. L-ispejjeż għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur estern indipendenti maħtur mill-entità konċernata. Il-metodu tal-valutazzjoni jista’ jiġi vverifikat mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jekk miċ-ċertifikazzjoni tirriżulta kwalunkwe inċertezza. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-ispejjeż imġarrba f’attivitajiet addizzjonali ma għandhomx jiġu awditjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew minn kwalunkwe korp tal-Unjoni.

5.   Il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew tibda l-proċedura tal-istralċ imsemmija fl-Artikolu 24(2) tal-Istatuti jekk il-membri li mhumiex l-Unjoni jew l-entitajiet affiljati tagħhom ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss parzjalment jew jikkontribwixxi tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma għandhiex timpedixxi r-rimborż ta’ spejjeż eliġibbli li jkunu diġà ġġarrbu minn dawk l-membri sa meta ssir in-notifika tad-deċiżjoni lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 5

Regoli finanzjarji

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 (10).

Artikolu 6

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Uffiċjali Oħra tal-Unjoni Ewropea, stabbiliti permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (11) (“Regolamenti tal-Persunal” u “Kondizzjonijiet tal-Impjieg”) u r-regoli adotatti b’mod konġunt bejn l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-fini tal-applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, għandhom japplikaw għall-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, is-setgħat konferiti mir-Regolamenti tal-Persunal lill-awtorità tal-ħatra u s-setgħat konferiti mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg lill-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi kuntratti ta’ impjieg (is-“setgħat tal-awtorità tal-ħatra”).

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu, skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, li tiddelega s-setgħat rilevanti ta’ awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kondizzjonijiet skont liema dik il-delega ta’ setgħat tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv huwa awtorizzat li jissottodelega dawn is-setgħat.

Fejn ċirkustanzi eċċezzjonali jitolbu dan, il-Bord ta’ Tmexxija jista’, b’deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u kwalunkwe sottodelega ta’ dawn minn dan tal-aħħar. F’dawn il-każijiet, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita hu stess is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra jew għandu jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għajr id-Direttur Eżekuttiv.

3.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni adatti għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

4.   Ir-riżorsi tal-persunal għandhom jiġu stabbiliti fil-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 b’indikazzjoni tal-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad u l-għadd ta’ persunal b’kuntratti espressi f’ekwivalenti ta’ full-time, skont il-baġit annwali tiegħu.

5.   Il-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jikkonsisti f’aġenti temporanji u aġenti kuntrattwali.

6.   L-ispejjeż kollha relatati mal-persunal għandhom ikunu ta’ responsabbiltà tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 7

Esperti Nazzjonali Ssekondati u apprentistati

1.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 tista’ tutilizza esperti nazzjonali ssekondati u apprendisti mhux impjegati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. L-għadd ta’ esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti ta’ full-time għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-persunal kif imsemmi fl-Artikolu 6(4) skont il-baġit annwali.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaddotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u dwar l-użu tal-apprendisti.

Artikolu 8

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu japplika għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u l-persunal tagħha.

Artikolu 9

Responsabbiltà tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Impriża Konġunta “Clean Sky 2” għandha tkun regolata mid-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti u mil-liġi applikabbli għall-ftehim, deċiżjoni jew għall-kuntratt ikkonċernat.

2.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha, f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kull dannu kkawżat mill-persunal tagħha fil-qadi ta’ dmirijiethom.

3.   Kwalunkwe ħlas mill-Impriża Konġunta “Clean Sky 2” fir-rigward tar-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 jew 2 u n-nefqiet u l-ispejjeż li jsiru b’konnessjoni magħha għandhom jitqiesu bħala nefqa tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u għandhom ikunu koperti mir-riżorsi tagħha.

4.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tkun responsabbli unikament biex tissodisfa l-obbligazzjonijiet tagħha.

Artikolu 10

Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-liġi applikabbli

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni:

(a)

skont kwalunkwe klawżola ta’ arbitraġġ li tinsab fi ftehimiet jew kuntratti konklużi mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew fid-deċiżjonijiet tagħha;

(b)

f’tilwim marbut ma’ kumpens għal danni kkawżati mill-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom;

(c)

fi kwalunkwe tilwim bejn l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u l-persunal tagħha fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

2.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni mhux koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti legali oħra tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat fejn tinsab is-sede tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 11

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni, bl-assistenza ta’ esperti indipendenti, għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni fid-dettall u fl-evalwazzjoni interim imsemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni interim imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ taġixxi f’konformità mal-Artikolu 4(5) jew tieħu kwalunkwe azzjoni adatta oħra.

3.   Fi żmien sitt xhur ta’ stralċ tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sentejn wara li jingħata bidu tal-proċedura tal-istralċ imsemmija fl-Artikolu 24 tal-Istatuti, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2. Ir-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu preżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 12

Kwittanza

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 60(7) u l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill f’konformità mal-proċedura prevista fir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 13

Awditi ex-post

1.   L-awditi ex-post tal-ispiża fuq azzjonijiet indiretti għandhom isiru mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 bħala parti mill-azzjonijiet indiretti ta’ Orizzont 2020.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li twettaq l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 hija stess. F’dawn il-każijiet hija għandha tagħmel dan f’konformità mar-regoli applikabbli, b’mod partikolari mad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 14

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-membri

1.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew mill-Kummissjoni, kif ukoll mill-Qorti tal-Awdituri, għas-siti u l-bini tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluża informazzjoni f’format elettroniku, meħtieġa biex iwettqu l-awditi tagħhom.

2.   L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 (12) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim, deċiżjoni jew kuntratt iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li espressament jagħtu lill-Kummissjoni, lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF is-setgħa li jwettqu awditi u investigazzjonijiet għall-finijiet imsemmijin f’dawk il-paragrafi, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

4.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tiżgura li l-interessi finanzjarji tal-Membri tagħha jitħarsu b’mod xieraq billi twettaq jew tqabbad lil min iwettaq kontrolli interni u esterni xierqa.

5.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha taderixxi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fir-rigward ta’ investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (14). L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet interni min-naħa tal-OLAF.

Artikolu 15

Kunfidenzjalità

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tiżgura l-protezzjoni ta’ informazzjoni sensittiva, li d-divulgazzjoni tagħha tista’ jkun ta’ ħsara għall-interessi tal-Membri tagħha jew tal-parteċipanti fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 16

Trasparenza

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) għandu japplika għal dokumenti miżmuma mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jadotta l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

3.   Mingħajr preġudizzju għal-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, id-deċiżjonijiet meħuda mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-suġġett ta’ lment lill-Ombudsman skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 228 TFUE.

4.   L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tadotta l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

Artikolu 17

Regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni

Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 għandu japplika għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-Clean Sky 2. F’konformità ma’ dak ir-Regolament, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha titqies li tkun korp ta’ finanzjament u għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju lil azzjonijiet indiretti kif inhu stabbilit fl-Artikolu 2 tal-Istatuti.

Artikolu 18

Appoġġ mill-Istat ospitanti

Jista’ jiġi konkluż ftrehim amministrattiv bejn l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u l-Istat fejn tinsab is-sede tagħha dwar privileġġi u immunitajiet u appoġġ ieħor li għandu jingħata minn dak l-Istat lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 19

Tħassir u dispożizzjonijiet transizzjonali

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 huwa d’dan imħassar.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008, u l-obbligi finanzjarji relatati ma’ dawk l-azzjonijiet għandhom jibqgħu jiġu rregolati minn dak ir-Regolament sakemm jitlestew.

Azzjonijiet li jirriżultaw minn sejħiet għal proposti previsti fil-pjani ta’ implimentazzjoni annwali adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 għandhom ukoll jitqiesu bħala azzjonijiet li nbdew skont dak ir-Regolament.

L-evalwazzjoni interim imsemmija fl-Artikolu 11(1) ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta Clean Sky skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-persunal impjegat skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008.

Il-kuntratti tal-impjieg tal-persunal imsemmija fl-ewwel sottoparagrafu jistgħu jiġu mġedda skont dan ir-Regolament f’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv maħtur skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 għandu, għall-perijodu tal-mandat li jifdal, jiġi assenjat il-funzjonijiet ta’ Direttur Eżekuttiv kif previst f’dan ir-Regolament b’effett mis-27 ta’ Ġunju 2014. Il-kondizzjonijiet l-oħra tal-kuntratt ma għandhomx jinbidlu.

4.   Sakemm ma jintlaħaqx qbil mod ieħor bejn il-membri skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008, id-drittijiet u l-obbligi kollha inklużi assi, djun jew djun tal-membri skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 għandhom jiġu trasferiti lill-membri skont dan ir-Regolament.

5.   Kwalunkwe approprjazzjoni mhux użata skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 għandha tiġi ttrasferita lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandhu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

G. STOURNARAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta’ Diċembru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku ‘Kooperazzjoni’ li jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86).

(4)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(6)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/2008 tal-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky (ĠU L 30, 4.2.2008, p. 1).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’ “Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni” (2014-2020) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(9)  Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(10)  Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni ((UE) Nru 110/2014 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata imsemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 38, 7.2.2014, p. 2).

(11)  ĠU 56, 4.3.1968, p. 1.

(12)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(13)  Regolament (KE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(14)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(15)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(16)  Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali għal istituzzjonijiet u korpi Komunitarji (ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13).


ANNESS I

STATUTI TAL-IMPRIŻA KONĠUNTA CLEAN SKY 2

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dawn l-Istatuti, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

‘Assoċjat’ tfisser entità ġuridika li tkun ġiet magħżula skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 u li tkun aċċettat dawn l-Istatuti permezz tal-iffirmar ta’ ittra ta’ approvazzjoni; u l-adeżjoni tal-Assoċjat għandha tintemm hekk kif l-azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 li fih hija tkun involuta, jintemmu, u sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2017;

(b)

‘Sieħeb ewlieni’ tfisser entità ġuridika li tipparteċipa f’ITD jew IADP jew f’TAs li tkun ġiet magħżula wara sejħa kif stabbilit fl-Artikolu 4(2) u li tkun aċċettat dawn l-Istatuti permezz tal-iffirmar ta’ ittra ta’ approvazzjoni;

(c)

‘IADP’ tfisser kwalunkwe waħda mill-Pjattaformi ta’ Dimostrazzjoni ta’ Mezzi tal-Ajru Innovattivi elenkati fl-Artikolu 11;

(d)

‘ITD’ tfisser kwalunkwe wieħed mid-Dimostraturi tat-Teknoloġija Integrata elenkati fl-Artikolu 11;

(e)

‘Mexxej’ tfisser komexxej ta’ waħda mill-ITDs, IADPS jew TAs;

(f)

‘parteċipant affiljat’ tfisser entità affiljata kif definit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 li tkun qed twettaq attivitajiet ta’ Mexxej, Assoċjat jew Sieħeb Ewlieni rilevanti, skont it-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehimiet jew id-deċiżjonijiet rilevanti dwar l-għotjiet;

(g)

‘Attivitajiet Trasversali’, jew ‘TAs’ tfisser l-azzjonijiet b’rilevanza għal diversi ITDs u/jew IADPS u li jeħtieġu koordinazzjoni u ġestjoni fl-ITDs u/jew IADPS għall-aħjar kisba tal-għanijiet globali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 2

Kompiti

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

tipprovdi appoġġ finanzjarju lil azzjonijiet indiretti ta’ riċerka u innovazzjoni prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet;

(b)

tgħaqqad flimkien firxa ta’ ITDs u IADPs appoġġati minn TAs bl-enfasi fuq teknoloġiji innovattivi u l-iżvilupp ta’ dimostraturi fuq skala sħiħa;

(c)

tiffoka l-isforzi fi ħdan l-ITDs, l-IADPs u TAs fuq riżultati importanti li jistgħu jgħinu lill-Unjoni biex tilaħaq l-għanijiet ambjentali u tal-kompetittività tagħha, inkluż kif deskritt fil-White Paper tal-Kummissjoni tal-2011 bit-titolu ‘Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti’;

(d)

ittejjeb il-proċess tal-verifika tat-teknoloġija sabiex tidentifika u tneħħi l-ostakoli għall-penetrazzjoni futura tas-suq;

(e)

tiġbor flimkien ir-rekwiżiti tal-utenti biex tiggwida l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp lejn soluzzjonijiet operazzjonali u li jistgħu jiġu kkummerċjalizzati;

(f)

tiżgura l-provvista ta’ kuntratti ta’ akkwist, fejn ikun adegwat, permezz ta’ sejħiet għal offerti;

(g)

timmobilizza l-finanzjament meħtieġ mis-settur pubbliku u dak privat;

(h)

tikkonsulta mal-attivitajiet nazzjonali u internazzjonali fil-qasam tekniku tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, b’mod partikolari mal-Impriża Konġunta SESAR stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 (1);

(i)

tistimula l-involviment ta’ SMEs fl-attivitajiet tagħha, f’konformità mal-għanijiet tas-Seba’ Programm Qafas u ta’ Orizzont 2020;

(j)

tiżviluppa kooperazzjoni mill-qrib u tiżgura koordinazzjoni ma’ attivitajiet Ewropej (b’mod partikolari taħt il-programmi qafas), nazzjonali u transnazzjonali rilevanti;

(k)

tinvolvi ruħha f’attivitajiet ta’ informazzjoni, komunikazzjoni, sfruttament u disseminazzjoni permezz ta’ applikazzjoni mutatis mutandis tal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, inkluż li l-informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati tas-sejħiet għal proposti tkun disponibbli u aċċessibbli fuq bażi ta’ data elettronika komuni Orizzont 2020;

(l)

tikkoordina ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati inklużi organizzazzjonijiet u universitajiet ta’ riċerka;

(m)

kwalunkwe kompitu ieħor meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet li jinsabu fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Membri

1.

Il-membri tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-Mexxejja u l-Assoċjati kif elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, u s-Sħab Ewlenin li għandhom jintgħażlu f’konformità mal-Artikolu 4(2).

2.

Il-membri tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 li mhumiex l-Unjoni għandhom jissejħu il-‘membri privati’.

Artikolu 4

Bidliet fil-membri

1.

Sakemm tikkontribwixxi għall-finanzjament msemmi fl-Artikolu 15 ta’ dawn l-Istatuti biex jinkisbu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 li jinsabu fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament, u sakemm taċċetta l-Istatuti tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, kwalunkwe entità ġuridika stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat ma’ Orizzont 2020 tista’ tapplika biex issir Sieħeb Ewlieni f’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.

Is-Sħab Ewlenin u l-affiljati rilevanti tagħhom għandhom jintgħażlu permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux diskriminatorja u kompetittiva u soġġetti għal evalwazzjoni indipendenti. Is-sejħiet għandhom ikunu xprunati mill-ħtieġa għal kapaċitajiet ewlenin fl-implimentazzjoni tal-programm. Huma għandhom ikunu ppubblikati fuq il-websajt ta’ Clean Sky u kkomunikati permezz tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u kanali oħra sabiex tiġi żgurata l-usa’ parteċipazzjoni possibbli.

3.

Kwalunkwe membru jista’ jtemm l-adeżjoni fl-Impriża Konġunta Clean Sky 2. It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u rrevokabbli sitt xhur wara li l-membri l-oħrajn jiġu nnotifikati. Sa minn dakinhar, il-Membru preċedenti għandu jinħeles minn kwalunkwe obbligu għajr dawk approvati jew li jsiru mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 qabel ma tintemm l-adeżjoni.

4.

L-adeżjoni fl-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ma tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr il-qbil minn qabel tal-Bord ta’ Tmexxija.

5.

Malli sseħħ xi bidla fil-membri skont dan l-Artikolu, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha immedjatament tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha lista aġġornata tal-membri tagħha flimkien mad-data ta’ tali bidla.

6.

L-adeżjoni tal-Assoċjati għandha tintemm awtomatikament hekk kif jintemmu l-azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 li fihom huma jkunu involuti u sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2017.

Artikolu 5

Korpi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2

1.

L-entitajiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-Kumitati ta’ Tmexxija;

(d)

il-Kumitat Xjentifiku;

(e)

il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati.

2.

Il-Kumitat Xjentifiku u l-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandhom ikunu korpi konsultattivi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 6

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

rappreżentant wieħed ta’ kull Mexxej;

(c)

rappreżentant wieħed tas-Sħab Ewlenin għal kull ITD;

(d)

rappreżentant wieħed tal-Assoċjati għal kull ITD;

(e)

rappreżentant wieħed tas-Sħab Ewlenin għal kull IADP.

Artikolu 7

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.

Ir-rappreżentant tal-Unjoni għandu jkollu 50 % tad-drittijiet tal-vot. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandu jkun indiviżibbli. Kull rappreżentant ieħor għandu jkollu numru ugwali ta’ voti. Ir-rappreżentanti għandhom jagħmlu kull sforz biex jiksbu kunsens. Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet b’maġġoranza ta’ mill-inqas 80 % tal-voti kollha, inklużi l-voti ta’ dawk li jkunu assenti.

2.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeleġġi l-president tiegħu għal perijodu ta’ sentejn.

3.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jorganizza l-laqgħat ordinarji tiegħu mill-inqas darbtejn fis-sena. Huwa jista’ jorganizza laqgħat straordinarji fuq it-talba tal-Kummissjoni jew ta’ maġġoranza tar-rappreżentanti tal-membri privati, jew fuq it-talba tal-president. Il-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom jiġu organizzati mill-President tiegħu u għandhom normalment isiru fis-sede tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu d-dritt li jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, iżda ma għandu jkollu l-ebda dritt ta’ vot.

Il-President jew il-Viċi-President tal-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala osservatur u jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda mingħajr drittijiet għal vot.

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollu d-dritt, kull meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompiti tiegħu, jattendi l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala osservatur u jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda mingħajr drittijiet għal vot.

Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistieden persuni oħra biex jattendu għal-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari r-rappreżentanti tal-awtoritajiet reġjonali fl-Unjoni.

4.

Ir-rappreżentanti tal-membri ma għandhomx ikunu responsabbli personalment għal azzjonijiet meħuda fil-kapaċità tagħhom bħala rappreżentanti tal-Bord ta’ Tmexxija.

5.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura proprji tiegħu.

6.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta miżuri transizzjonali, kif xieraq.

Artikolu 8

Kompiti tal-Bord tat-Tmexxija

1.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu r-responsabbiltà kumplessiva għall-orjentazzjoni strateġika u l-operazzjoniiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u għandu jwettaq superviżjoni tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħha.

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-Bord ta’ Tmexxija, għandha tara li tiżgura l-koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u l-attivitajiet rilevanti ta’ Orizzont 2020 bil-ħsieb li jiġu promossi sinerġiji meta jiġu identifikati prijoritajiet koperti mir-riċerka kollaborattiva.

2.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu b’mod partikolari jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jivvaluta, jaċċetta jew jirrifjuta l-applikazzjonijiet għal adeżjoni f’konformità mal-Artikolu 4 ta’ dawn l-Istatuti;

(b)

jiddeċiedi dwar it-terminazzjoni tal-adeżjoni fl-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ta’ kwalunkwe membru li ma jissodisfax l-obbligi tiegħu;

(c)

jadotta r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 f’konformità mal-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

jadotta l-baġit annwali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal korrispondenti filwaqt li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad u n-numru ta’ persunal b’kuntratt u esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(e)

jeżerċita s-setgħat ta’ awtorità tal-ħatra fir-rigward tal-persunal, f’konformità mal-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(f)

jaħtar id-Direttur Eżekuttiv, ineħħih mill-kariga, jestendi l-mandat tiegħu, jiggwidah u jwettaq monitoraġġ tal-prestazzjoni tiegħu;

(g)

japprova l-istruttura organizzattiva tal-Uffiċċju tal-Programm fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(h)

jadotta l-pjan ta’ ħidma u l-estimi tal-infiq korrispondenti, kif propost mid-Direttur Eżekuttiv wara li jkun ikkonsulta lill-Kumitat Xjentifiku u lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati;

(i)

japprova l-pjan ta’ attivitajiet addizzjonali msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament abbażi ta’ proposta mressqa mill-membri privati u wara li jkun ikkonsulta grupp konsultattiv ad hoc, fejn xieraq;

(j)

jirċievi u jagħti opinjoni dwar id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) ta’ dan ir-Regolament;

(k)

japprova r-rapport tal-attività annwali, inkluż l-ispiża korrispondenti;

(l)

jagħmel arranġamenti, kif jixraq, għall-istabbiliment ta’ kapaċità ta’ awditjar intern tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(m)

jiżgura li jkun hemm proċeduri għal sejħiet miftuħin u trasparenti u japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn xieraq, ir-regoli relatati għas-sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla u l-proċeduri ta’ rieżami;

(n)

japprova l-lista ta’ proposti u offerti magħżula għal finanzjament abbażi ta’ klassifika magħmula minn bord ta’ esperti indipendenti;

(o)

jistabbilixxi politika dwar il-komunikazzjoni għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(p)

fejn xieraq, jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg f’konformità mal-Artikolu 6(3) ta’ dan ir-Regolament;

(q)

fejn xieraq, jistabbilixxi regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali f-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u dwar l-użu ta’ apprendisti f’konformità mal-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament;

(r)

fejn xieraq, jistabbilixxi gruppi konsultattivi flimkien mal-korpi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(s)

fejn xieraq, jippreżenta lill-Kummissjoni talba biex dan ir-Regolament jiġi emendat li tiġi proposta minn membru tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(t)

ikun responsabbli għal kwalunkwe kompitu li ma jiġix allokat speċifikament lil korp partikolari tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2; huwa jista’ jassenja tali kompiti lil kwalunkwe wieħed minn dawk il-korpi.

Artikolu 9

Ħatra, tneħħija mill-kariga jew estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’ kandidati proposti mill-Kummissjoni, b’segwitu għal proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-rappreżentanza mill-membri privati fil-proċedura tal-għażla kif xieraq.

B’mod partikolari, rappreżentanza xierqa mill-membri privati għandha tiġi żgurata fl-istadju ta’ qabel l-għażla tal-proċedura tal-għażla. Għal dak l-għan, il-membri privati għandhom jaħtru bi qbil komuni rappreżentant kif ukoll osservatur f’isem il-Bord ta’ Tmexxija.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun membru tal-persunal u għandu jkun impjegat bħala aġent temporanju tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 skont il-punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

Għall-fini li jiġi konkluż il-kuntratt mad-Direttur Eżekuttiv, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tkun irrappreżentata mill-President tal-Bord ta’ Tmexxija.

3.

Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ tliet snin. Sa tmiem dak il-perijodu, il-Kummissjoni filwaqt li tassoċja l-membri privati kif jixraq għandha twettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u tal-kompiti u l-isfidi futuri tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

4.

Il-Bord ta’ Tmexxija, filwaqt li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tikkunsidra l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal perijodu ta’ mhux aktar minn ħames snin.

5.

Direttur Eżekuttiv b’mandat li ġġedded ma jistax jieħu sehem fi proċedura tal-għażla oħra għall-istess kariga fi tmiem il-perijodu globali.

6.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa mill-kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni li tassoċja lill-membri privati, kif xieraq.

Artikolu 10

Kompiti tad-Direttur Eżekuttiv

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun il-kap eżekuttiv responsabbli mill-ġestjoni ta’ kuljum tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 f’konformità mad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jagħti rendikont lill-Bord ta’ Tmexxija.

3.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

4.

B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq dawn il-kompiti li ġejjin b’mod indipendenti:

(a)

iħejji u jippreżenta għall-adozzjoni lill-Bord ta’ Tmexxija l-abbozz tal-baġit annwali, inkluż it-tabella tal-persunal korrispondenti filwaqt li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji f’kull grad u grupp ta’ funzjoni u l-għadd ta’ persunal b’kuntratt u esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(b)

iħejji u jippreżenta għall-adozzjoni lill-Bord ta’ Tmexxija l-pjan ta’ ħidma u l-estimi tal-ispejjeż korrispondenti;

(c)

jippreżenta l-kontijiet annwali lill-Bord ta’ Tmexxija għall-opinjoni;

(d)

iħejji u jippreżenta għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija r-rapport tal-attività annwali inkluż informazzjoni dwar l-ispiża korrispondenti;

(e)

jindirizza r-riżoluzzjoni tat-tilwim tat-tieni istanza f’ITDs jew IADPs jew TAs;

(f)

jindirizza r-riżoluzzjoni tat-tilwim tal-prim’istanza f’ITDs jew IADPs jew TAs;

(g)

jissorvelja s-sejħiet għal proposti abbażi tal-kontenut u s-suġġetti proposti mill-Kumitat ta’ Tmexxija tal-ITD/IADP rilevanti u f’konformità mal-għanijiet tal-programm u jippreżenta għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija l-lista ta’ azzjonijiet magħżula għall-finanzjament;

(h)

jinforma lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat Xjentifiku regolarment dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha għar-rwol konsultattiv tagħhom;

(i)

jiffirma ftehimiet u deċiżjonijiet individwali;

(j)

jiffirma kuntratti ta’ akkwist;

(k)

jimplimenta l-politika ta’ komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(l)

jorganizza, jidderieġi u jwettaq superviżjoni tal-operazzjonijiet u l-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 fil-limiti tad-delega mill-Bord ta’ Tmexxija kif previst fl-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(m)

jistabbilixxi u jiżgura l-funzjonament ta’ sistema effettiva u effiċjenti ta’ kontroll intern u jirrapporta kwalunkwe bidla sinifikanti fiha lill-Bord ta’ Tmexxija;

(n)

jiżgura li l-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju jitwettqu;

(o)

jieħu kwalunkwe miżura oħra meħtieġa biex jiġi vvalutat il-progress li għamlet l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 lejn il-kisba tal-għanijiet tagħha;

(p)

iwettaq kwalunkwe kompitu fdat jew iddelegat lid-Direttur Eżekuttiv mill-Bord ta’ Tmexxija;

(q)

jiżgura l-koordinazzjoni bejn id-diversi ITDs, IADPs u TAs u jieħu azzjoni adatta biex jiġġestixxi l-interfaċċji, jevita duplikazzjoni indebita bejn il-proġetti u jiffavorixxi s-sinerġiji fl-ITDs, l-IADPs u t-TAs kollha;

(r)

jipproponi lill-Bord ta’ Tmexxija adattamenti tal-kontenut tekniku u l-allokazzjonijiet baġitarji bejn l-ITDs, il-IADPs u t-TAs;

(s)

jiżgura li jkun hemm komunikazzjoni effettiva bejn l-Evalwatur tat-Teknoloġija, l-IADPs u l-ITDs u jiżgura li jintlaħqu l-iskadenzi għat-trasmissjoni tad-data meħtieġa lill-Evalwatur tat-Teknoloġija;

(t)

jippresjedi l-entità governattiva tal-Evalwatur tat-Teknoloġija u jiżgura li jittieħdu l-miżuri adatti kollha sabiex l-Evalwatur tat-Teknoloġija jwettaq il-kompiti tiegħu kif deskritt fl-Artikolu 12 ta’ dawn l-Istatuti;

(u)

jiżgura li l-għanijiet ppjanati u l-iskedi jiġu ssodisfati, jikkoordina u jsegwi l-attivitajiet tal-ITD u l-IADP u jipproponi kwalunkwe evoluzzjoni adatta tal-għanijiet u l-iskeda relatata;

(v)

jissorvelja l-progress li jkun sar mill-ITDs u l-IADPs lejn il-kisba tal-għanijiet, b’mod partikolari abbażi tal-valutazzjonijiet tal-Evalwatur tat-Teknoloġija;

(w)

japprova kwalunkwe trasferimenti baġitarju ta’ inqas minn 10 % tal-allokazzjonijiet tal-baġit annwali bejn l-ITDs u IADPs u fi ħdanhom;

(x)

jorganizza l-iskambju ta’ informazzjoni mal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati.

5.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi Uffiċċju tal-Programm għall-eżekuzzjoni, taħt ir-responsabilità tiegħu, ta’ kull kompitu ta’ appoġġ li jirriżulta minn dan ir-Regolament. L-Uffiċċju tal-Programm għandu jkun magħmul mill-persunal tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, u għandu, b’mod partikolari, iwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jipprovdi appoġġ fl-istabbiliment u t-tmexxija ta’ sistema ta’ kontabbiltà adatta f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(b)

jiġġestixxi s-sejħiet kif previst fil-pjan ta’ ħidma u jamministra l-ftehimiet u id-deċiżjonijiet, inklużi l-koordinazzjoni tagħhom;

(c)

jipprovdi lill-membri u lill-entitajiet l-oħrajn tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 b’kull informazzjoni u appoġġ li jeħtieġu biex iwettqu dmirijiethom u jwieġbu għat-talbiet speċifiċi tagħhom;

(d)

jaġixxi bħalasegretarjat tal-korpi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u jipprovdi appoġġ lil korpi konsultattivi stabbiliti mill-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 11

Kumitati ta’ Tmexxija

1.

Il-Kumitati ta’ Tmexxija għandhom jiġu stabbiliti għall-ITDs u l-IADPs li ġejjin:

(a)

IADP tal-Inġenji tal-Ajru Kbar tal-Passiġġieri;

(b)

IADP tal-Inġenji tal-Ajru Reġjonali;

(c)

IADP tal-Inġenji li jaħdmu bl-iskrejjen;

(d)

ITD tal-Qafas tal-Inġenji tal-Ajru;

(e)

ITD tal-Magni;

(f)

ITD tas-Sistemi.

2.

Il-Kumitati ta’ Tmexxija għall-ITDs li ġejjin tal-Impriża Konġunta Clean Sky għandhom jibqgħu jeżistu u jaħdmu skont ir-regoli eżistenti tagħhom (fir-rigward tal-għamla tagħhom, il-laqgħat, il-kompiti u r-regoli ta’ proċedura) kif iddefinit skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 sakemm jintemmu l-azzjonijiet li jirriżultaw skont dak ir-Regolament:

(a)

ITD tal-Inġenji tal-Ajru Intelliġenti bil-Ġwienaħ Fissi;

(b)

ITD tal-Inġenji tal-Ajru Reġjonali Ekoloġiċi;

(c)

ITD tal-Inġenji Ekoloġiċi bl-Iskrejjen;

(d)

ITD tas-Sistemi għal Operazzjonijiet Ekoloġiċi;

(e)

ITD tal-Magni Sostenibbli u Ekoloġiċi;

(f)

ITD tal-Eko-Disinn.

3.

Kompożizzjoni Kull Kumitat ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn:

(a)

President – rappreżentant anzjan tal-Mexxej(ja) tal-ITD jew l-IADP;

(b)

rappreżentant ta’ kull Sieħeb Ewlieni tal-ITD jew l-IADP; rappreżentanti tal-mexxejja ta’ ITDs jew IADPs oħrajn jistgħu jieħdu sehem ukoll;

(c)

rappreżentant wieħed jew aktar tal-Uffiċċju tal-Programm, kif maħtur mid-Direttur Eżekuttiv.

4.

Kull Kumitat ta’ Tmexxija għandu jiltaqa’ mill-inqas kull tliet xhur. Laqgħat straordinarji għandhom jiġu organizzati fuq it-talba tal-President jew tad-Direttur Eżekuttiv.

Rappreżentant tal-Kummissjoni jista’ jipparteċipa, bħala osservatur.

Membri privati b’interess fir-riżultati tal-ITD jew il-IADP jistgħu jiġu mistiedna jattendu.

5.

Kull Kumitat ta’ Tmexxija għandu jkun responsabbli għal:

(a)

l-għoti ta’ gwida u l-monitoraġġ tal-funzjonijiet tekniċi tal-ITD jew l-IADP tiegħu u t-teħid ta’ deċiżjonijiet f’isem l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 dwar materji tekniċi speċifiċi għall-ITD jew l-IADP rilevanti f’konformità mal-ftehimiet jew deċiżjonijiet dwar l-għotja;

(b)

ir-rappurtar lid-Direttur Eżekuttiv abbażi tal-indikaturi ta’ rappurtar li għandhom jiġu ddefiniti mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(c)

l-għoti tad-data kollha meħtieġa għall-Evalwatur tat-Teknoloġija f’format li għandu jiġi maqbul mal-Evalwatur tat-Teknoloġija abbażi tat-termini u l-kondizzjonijiet tal-mandat mogħti mill-Bord ta’ Tmexxija lill-Evalwatur tat-Teknoloġija għall-valutazzjoni tiegħu;

(d)

l-istabbiliment tal-pjani ta’ implimentazzjoni annwali ddettaljati għall-ITD jew l-IADP f’konformità mal-pjan ta’ ħidma;

(e)

il-proponiment tal-kontenut tas-sejħiet għall-proposti;

(f)

l-għoti ta’ pariri dwar il-kontenut tas-sejħiet għall-offerti li għandhom jiġu mnedija mill-Impriża Konġunta flimkien mal-membri kkonċernati u f’kooperazzjoni magħhom;

(g)

l-istabbiliment tal-ordni ta’ rotazzjoni għar-rappreżentanti tas-Sħab Ewlenin fuq il-Bord ta’ Tmexxija. Id-deċiżjonijiet dwar din il-kwistjoni għandhom jittieħdu mir-rappreżentanti tas-Sħab Ewlenin biss. Ir-rappreżentanti tal-Mexxejja m’għandux ikollhom id-dritt tal-vot;

(h)

ir-riżoluzzjoni ta’ tilwim fi ħdan l-ITD jew l-IADP;

(i)

proponiment lid-Direttur Eżekuttiv ta’ bidliet fl-allokazzjoni tal-baġit fi ħdan l-ITD jew l-IADP tiegħu.

6.

Kull Kumitat ta’ Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, abbażi ta’ mudell komuni għall-Kumitati ta’ Tmexxija kollha.

Artikolu 12

Evalwatur tat-Teknoloġija u Attivitajiet Trasversali oħrajn

1.

Evalwatur tat-Teknoloġija indipendenti, bħala Attività Trasversali, għandu jeżisti għat-tul ta’ żmien kollu tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

L-Evalwatur tat-Teknoloġija għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ambjentali u fuq is-soċjetà tar-riżultati teknoloġiċi tal-ITDs u l-IADPs individwali fl-attivitajiet kollha ta’ Clean Sky, speċifikament il-kwantifikazzjoni tat-titjib mistenni rigward l-istorbju kumplessiv, il-gassijiet b’effett ta’ serra u l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja mis-settur tal-avjazzjoni f’xenarji futuri meta mqabbla ma’ xenarji bażi;

(b)

l-għoti ta’ feedback lil ITDs u IADPs sabiex titjieb kemm jista’ jkun il-prestazzjoni tagħhom meta mqabbla mal-miri u l-għanijiet rispettivi tagħhom;

(c)

li jipprovdi kontribut, permezz tad-Direttur Eżekuttiv, lill-Bord ta’ Tmexxija dwar l-impatti ambjentali u fuq is-soċjetà tal-attivitajiet ta’ Clean Sky biex jippermetti lill-Bord ta’ Tmexxija li jieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex itejjeb kemm jista’ jkun il-benefiċċji fil-programmi kollha ta’ Clean Sky, meta mqabbla mal-miri u l-għanijiet ta’ livell għoli tal-programmi;

(d)

li jipprovdi informazzjoni regolari, permezz tal-membri, id-Direttur Eżekuttiv u entitajiet oħra tal-Impriża Konġunta, fuq l-impatt tar-riżultati teknoloġiċi tal-ITDs u l-IADPs.

2.

Il-bord ta’ tmexxija tal-Evalwatur tat-Teknoloġija għandu jkun ippresedut mid-Direttur Eżekuttiv. Il-kompożizzjoni u r-regoli ta’ proċedura tiegħu għandhom jiġu adottati mill-Bord ta’ Tmexxija, abbażi ta’ proposta mid-Direttur Eżekuttiv.

3.

L-Ekodisinn u l-Attivitajiet Trasversali tat-Trasport Żgħir bl-Ajru kollha għandhom ikollhom Kumitat ta’ Koordinazzjoni li għandu jkun inkarigat mill-koordinazzjoni tal-attivitajiet tagħhom f’kooperazzjoni mal-ITDs u l-IADPs. Il-Kumitat ta’ Koordinazzjoni għandu jkun ippresedut mill-Mexxej(ja) rispettiv(i). Il-kompożizzjoni u r-regoli ta’ proċedura tiegħu għandhom jiġu adottati mill-Bord ta’ Tmexxija, abbażi ta’ proposta mid-Direttur Eżekuttiv.

Artikolu 13

Kumitat Xjentifiku

1.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun magħmul minn mhux iktar minn 12-il membru. Huwa għandu jeleġġi president minn fost il-membri tiegħu.

2.

Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku għandhom jirreflettu rappreżentanza bbilanċjata ta’ esperti rrikonoxxuti fuq livell dinji mill-akkademji, l-industrija u mill-korpi regolatorji. B’mod kollettiv, il-membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-għarfien espert neċessarji li jkopru l-qasam tekniku meħtieġ biex isiru rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

3.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jistabbilixxi l-kriterji u l-proċess tal-għażla għall-kompożizzjoni tal-Kumitat Xjentifiku u għandu jaħtar il-membri tiegħu. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jikkunsidra l-kandidati potenzjali proposti mill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati.

4.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jagħti konsulenza dwar prijoritajiet xjentifiċi li għandhom jiġu indirizzati fil-pjani ta’ ħidma;

(b)

jagħti konsulenza dwar il-kisbiet xjentifiċi deskritti fir-rapport tal-attività annwali.

5.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom jiġu organizzati mill-President tiegħu.

6.

Il-Kumitat Xjentifiku jista’, bil-qbil tal-president, jistieden lil persuni oħra biex jattendu l-laqgħat tiegħu.

7.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura proprja tiegħu.

Artikolu 14

Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati

1.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jkun magħmul minn rappreżentat wieħed ta’ kull Stat Membru u ta’ kull pajjiż assoċjat ma’ Orizzont 2020. Huwa għandu jeleġġi President u viċi President minn fost il-membri tiegħu.

2.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom jiġu organizzati mill-President tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-President tal-Bord ta’ Tmexxija jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu għal-laqgħat.

Il-president tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati jista’ jistieden lil persuni oħra biex jattendu għal-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari r-rappreżentanti tal-awtoritajiet reġjonali fl-Unjoni u r-rappreżentanti ta’ assoċjazzjonjiet tal-SMEs.

3.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jiġi kkonsultat u, b’mod partikolari, għandu jeżamina l-informazzjoni u jipprovdi opinjonijiet dwar is-suġġetti li ġejjin:

(a)

il-progress li jkun sar fil-programm tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u lejn il-kisba tal-miri tagħha;

(b)

aġġornamenti dwar l-orjentazzjoni strateġika;

(c)

konnessjonijiet ma’ Orizzont 2020;

(d)

il-pjani tax-xogħol;

(e)

l-involviment tal-SMEs.

4.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lil u jaġixxi bħala interfaċċja mal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 dwar il-materji li ġejjin:

(a)

l-istatus ta’ programmi nazzjonali jew reġjonal rilevanti ta’ riċerka u innovazzjoni u l-identifikazzjoni ta’ oqsma ta’ kooperazzjoni potenzjali, inkluż l-użu ta’ teknoloġiji aeronawtiċi;

(b)

il-miżuri speċifiċi meħuda fuq livell nazzjonali jew reġjonali fir-rigward ta’ avvenimenti ta’ disseminazzjoni, workshops tekniċi ddedikati u attivitajiet ta’ komunikazzjoni.

5.

Fuq inizjattiva tiegħu stess, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet jew proposti għall-Bord ta’ Tmexxija rigward kwistjonijiet tekniċi, maniġerjali u finanzjarji kif ukoll dwar pjani annwali, b’mod partikolari meta dawk il-kwistjonijiet jolqtu interessi nazzjonali jew reġjonali.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu mingħajr dewmien żejjed jinforma lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati bis-segwitu għal tali rakkomandazzjonijiet jew proposti, jew għandu jagħti r-raġunijiet fil-każ li ma jkunx ingħata segwitu għalihom.

6.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi informazzjoni fuq bażi regolari, fost l-oħrajn dwar il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2, dwar l-eżitu ta’ kull sejħa għal proposti u implimentazzjoni tal-proġetti, dwar is-sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħrajn tal-Unjoni, u dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

7.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

Artikolu 15

Sorsi ta’ finanzjament

1.

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għanda tkun iffinanzjata b’mod konġunt mill-Unjoni u l-membri privati u l-entitajiet affiljati tagħhom permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji mħallsin f’pagamenti parzjali u kontribuzzjonijiet li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti li mhumiex imħallsin lura mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

2.

L-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ma għandhomx jaqbżu EUR 78 miljun u għandhom ikunu koperti permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji diviżi ugwalment fuq bażi annwali bejn l-Unjoni u l-membri privati tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2. Jekk parti mill-kontribuzzjoni għall-ispejjeż amministrattivi ma tintużax, din tista’ tkun disponibbli biex tkopri l-ispejjeż operazzjonali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

3.

L-ispejjeż operazzjonali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom ikunu koperti permezz ta’:

(a)

kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni;

(b)

kontribuzzjonijiet in natura mill-Mexxejja u s-Sħab Ewlenin u l-entitajiet affiljati magħhom li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjonijiet ta’ azzjonijiet indiretti li minnhom titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawk l-ispejjeż.

4.

Ir-riżorsi tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 imdaħħla fil-baġit tagħha għandhom ikunu magħmula mill-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri għall-ispejjeż amministrattivi;

(b)

il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-ispejjeż operazzjonali;

(c)

kwalunkwe dħul iġġenerat mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2;

(d)

kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja, riżorsa u dħul ieħor.

Kwalunkwe mgħax li jirriżulta mill-kontribuzzjonijiet imħallsa lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 mill-membri tagħha għandu jitqies bħala d-dħul tagħha.

5.

Ir-riżorsi kollha tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u l-attivitajiet tagħha għandhom ikunu ddedikati għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

6.

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jkollha s-sjieda tal-assi kollha ġġenerati minnha jew ttrasferiti lilha għall-kisba tal-objettivi tagħha.

7.

Ħlief fil-każ li l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 tiġi likwidata, kwalunkwe eċċess ta’ dħul jew infiq m’għandux jitħallas lill-membri tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Artikolu 16

Allokazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni

1.

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni ddedikata għall-ispejjeż operazzjonali għandha tiġi allokata kif ġej:

(a)

sa 40 % tal-finanzjament totali mill-Unjoni għandu jiġi allokat lill-Mexxejja u l-affiljati parteċipanti tagħhom;

(b)

sa 30 % tal-finanzjament totali mill-Unjoni għandu jiġi allokat lis-Sħab Ewlenin u l-affiljati parteċipanti tagħhom;

(c)

mill-inqas 30 % tal-finanzjament totali mill-Unjoni għandu jiġi allokat permezz ta’ sejħiet għal proposti u sejħiet għal offerti kompetittivi. Għandha tingħata attenzjoni partikolari li tiġi żgurata parteċipazzjoni adatta mill-SMEs.

2.

Il-finanzjament skont il-paragrafu 1 għandu jkun allokat wara l-evalwazzjoni tal-proposti minn esperti indipendenti.

3.

Fl-Anness III għal dan ir-Regolament jingħata tqassim indikattiv tal-allokazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-ITDs, IADPs u TAs.

Artikolu 17

Impenji finanzjarji

1.

L-impenji finanzjarji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ma għandhomx jaqbżu l-ammont ta’ riżorsi finanzjarji disponibbli jew impenjati għall-baġit tagħha mill-membri tagħha.

2.

L-impenji baġitarji jistgħu jitqassmu f’pagamenti parzjali annwali. Kull sena, il-Kummissjoni u l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom jmpenjaw l-pagamenti parzjali annwali b’kont dovut tal-progress tal-azzjonijiet li jirċievu l-appoġġ finanzjarju, il-ħtiġijiet stmati u l-baġit disponibbli.

L-iskeda ta’ żmien indikattiva għall-impenn tal-pagamenti parzjali annwali individwali għandha tiġi kkomunikata lill dawk li jirċievu l-fondi tal-Unjoni.

Artikolu 18

Sena finanzjarja

Is-sena finanzjarja għandha tkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 19

Ippjanar operazzjonali u finanzjarju

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta għall-adozzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija abbozz ta’ pjan ta’ ħidma annwali jew pluriennali, li għandu jinkludi pjan iddettaljat tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, l-attivitajiet amministrattivi u l-estimi tal-ispejjeż korrispondenti. L-abbozz ta’ pjan ta’ ħidma għandu jinkludi wkoll il-valur stmat tal-kontribuzzjonijiet li għandhom isiru f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 15(3).

2.

Il-pjan ta’ ħidma għandu jiġi adottat sal-aħħar tas-sena ta’ qabel l-implimentazzjoni tiegħu. Il-pjan ta’ ħidma għandu jkun disponibbli pubblikament.

3.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipprepara l-abbożż tal-baġit annwali għas-sena segwenti u jippreżentah lill-Bord ta’ Tmexxija għall-adozzjoni.

4.

Il-baġit annwali għal sena partikolari għandu jkun adottat mill-Bord ta’ Tmexxija sa tmiem is-sena preċedenti.

5.

Il-baġit annwali għandu jkun adottat sabiex jitqies l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni kif stabbilit fil-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 20

Rappurtar operazzjonali u finanzjarju

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta annwalment lill-Bord ta’ Tmexxija frigward it-twettiq tad-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu jissottometti lill-Bord ta’ Tmexxija għall-approvazzjoni rapport tal-attività annwali dwar il-progress li sar mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 fis-sena kalendarja preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. Ir-rapport tal-attività annwali għandu jinkludi, fost l-oħrajn, informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

riċerka, innovazzjoni u azzjonijiet oħra mwettqa u l-ispiża korrispondenti;

(b)

l-azzjonijiet ippreżentati, inkluż tqassim dettaljat skont it-tip ta’ parteċipant, inkluż SMEs, u l-pajjiż;

(c)

l-azzjonijiet magħżula għall-finanzjament inkluż tqassim dettaljat skont it-tip ta’ parteċipant, inkluż SMEs, u l-pajjiż u li tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 lill-parteċipanti u l-azzjonijiet individwali.

2.

Meta jkun approvat mill-Bord ta’ Tmexxija, ir-rapport tal-attività annwali għandu jkun disponibbli pubblikament.

3.

Sal-1 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

Sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri.

Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 skont l-Artikolu 148 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jħejji l-kontijiet finali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 u d-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord ta’ Tmexxija għal opinjoni.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu, sal-1 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja suċċessiva, jibgħat il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-kontijiet finali għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-15 ta’ Novembru tas-sena suċċessiva.

Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur Ġenerali għandu jagħti tweġiba lill-Qorti tal-Awdituri għall-osservazzjonijiet li saru fir-rapport annwali tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv għandu wkoll jippreżenta din it-tweġiba lill-Bord ta’ Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja inkwistjoni, f’konformità mal-Artikolu 165(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 21

Awditu intern

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

Artikolu 22

Responsabbiltà tal-membri u assigurazzjoni

1.

Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-membri għad-djun tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tkun limitata għall-kontribuzzjonijiet tagħhom li jkunu diġà għamlu għall-ispejjeż amministrattivi.

2.

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha tagħmel u żżomm assigurazzjoni adattata.

Artikolu 23

Kunflitt ta’ interess

1.

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2, l-entitajiet u l-persunal tagħha għandhom jevitaw kwalunkwe kunflitt ta’ interess fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom.

2.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta regoli sabiex jiġu evitati u mmaniġġjati l-kunflitti ta’ interess applikabbli lill-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu. Dawk ir-regoli għandhom ikunu intiżi biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interess fir-rigward tar-rappreżentanti tal-membri li jservu fil-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 24

Proċess ta’ stralċ

1.

Il-proċess ta’ stralċ tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandu jsir fi tmiem il-perijodu definit fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

2.

Minbarra l-paragrafu 1, il-proċedura tal-istralċ għandha tiskatta awtomatikament jekk l-Unjoni jew il-membri privati kollha jirtiraw mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2.

3.

Bil-għan li jmexxi l-proċedimenti għall-istralċ tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaħtar likwidatur wieħed jew iktar, li għandhom jikkonformaw mad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

4.

Meta l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 tkun għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi tagħha għandhom jintużaw biex ikopru d-djun tagħha u l-ispiża relatata mal-proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe eċċess għandu jitqassam fost il-membri fiż-żmien tal-proċess ta’ stralċ proporzjonalment mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. Kwalunkwe eċċess bħal dan li jitqassam lill-Unjoni għandu jiġi ritornat lill-baġit tal-Unjoni.

5.

Għandha tkun stabbilita proċedura ad hoc li tiżgura l-ġestjoni xierqa ta’ kwalunkwe ftehim konkluż jew deċiżjoni adottata mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 kif ukoll kwalunkwe kuntratt ta’ akkwist b’durata itwal mid-durata tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1).


ANNESS II

MEMBRI PRIVATI TAL-IMPRIŻA KONĠUNTA CLEAN SKY 2

1.   MEXXEJJA:

1.

AgustaWestland SpA and AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce Plc.

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   ASSOĊJATI

Lista ta’ Assoċjati tal-Impriża Konġunta Clean Sky skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 li għandhom ukoll ikunu membri tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 skont dan ir-Regolament sakemm jitlestew l-azzjonijiet tagħhom mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 71/2008 (1).

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi Di Napoli “Federico II” Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SPA

36.

Università di Bologna

37.

Università degli Studi di Pisa

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

L-Università ta’ Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL - Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Din il-lista hi bbażata fuq l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 71/2008, aġġornata abbażi tal-ftehimiet eżistenti dwar l-għotjiet iffirmati mill-Impriża Konġunta Clean Sky.

(2)  Preċedentement Stork Aerospace

(3)  Preċedentement Volvo Aero Norge AS

(4)  Preċedentement Volvo Aero Corporation

(5)  Preċedentement UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; preċedentement Advanced Composites Group (ACG)


ANNESS III

ALLOKAZZJONI INDIKATTIVA TAL-KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI LILL-ITDS/IADPS/TAS

 

100  %

IADPs

Inġenji tal-ajru kbar tal-passiġġieri

32  %

Inġenji tal-ajru reġjonali

6  %

Inġenji bl-iskrejjen

12  %

ITDs

Oqfsa tal-ajruplani

19  %

Inġenji

17  %

Sistemi

14  %

Attivitajiet trasversali

Evalwatur tat-Teknoloġija

1 % tal-valuri IADP/ITD ta’ hawn fuq

Attività trasversali Eco-DESIGN

2 % tal-valuri IADP/ITD ta’ hawn fuq

Attività Trasversali tat-Trasport Żgħir bl-Ajru

4 % tal-valuri IADP/ITD ta’ hawn fuq


7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/108


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 559/2014

tas-6 ta' Mejju 2014

li jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Billi:

(1)

Sħubiji pubbliċi-privati fl-għamla ta’ Inizjattivi Konġunti dwar it-Teknoloġija inizjalment kienu previsti fid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE (3) identifikati sħubijiet pubbliċi-privati speċifiċi li għandhom jiġu appoġġati, inklużi sħubija pubblika-privata fil-qasam speċifiku tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

(3)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’, (l-“Istrateġija Ewropa 2020”), tenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni biex fl-Unjoni jinkiseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill approvaw l-Istrateġija Ewropa 2020.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) (“Orizzont 2020”) għandu l-għan li jinkiseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni billi jgħaqqad il-fondi tal-Orizzont 2020 u dawk tas-settur privat fi sħubiji pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-miri tal-kompetittività usa’ tal-Unjoni, jistimulaw l-investiment privat, u jgħinu jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. Dawn is-sħubiji għandhom ikunu bbażati fuq impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni bilanċjata mill-imsieħba kollha, ikunu responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-governanza u l-funzjonament ta’ dawk is-sħubijiet għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità li tipparteċipa medda wiesgħa ta’ partijiet interessati attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom. Skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013, l-involviment tal-Unjoni f’dawk is-sħubijiet pubbliċi-privati jista’ jieħu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

(5)

F’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (5) għandu jingħata aktar appoġġ għall-impriżi konġunti stabbiliti taħt id-Deċiżjoni (UE) Nru 1982/2006/KE taħt il-kondizzjonijiet speċifikati fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE.

(6)

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, imwaqqfa bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 (6) wriet il-potenzjal tal-idroġenu bħala mezz għat-twassil tal-enerġija, u taċ-ċelloli tal-fjuwil bħala konvertituri tal-enerġija, biex joffru t-triq għal sistemi nodfa li jnaqqsu l-emissjonijiet, itejbu s-sigurtà tal-enerġija, u jistimulaw l-ekonomija. L-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu stipulata fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni “Is-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni” wriet li l-Impriża Konġunta serviet bħala pjattaforma għall-ħolqien ta’ sħubija b’saħħitha, biex ikun immobilizzat il-finanzjament pubbliku u privat u għal involviment qawwi mill-industrija, b’mod partikolari l-SMEs. Dik l-evalwazzjoni rrakkomandat ukoll żieda fl-attivitajiet relatati mal-produzzjoni, il-ħażna u t-tqassim tal-idroġenu li saret dwar l-objettivi l-ġodda. Iż-żona ta’ riċerka tal-Impriża Konġunta għalhekk għandha tkompli tiġi appoġġata bil-għan li jkun żviluppat portafoll ta’ soluzzjonijiet nodfa, effiċjenti u affordabbli sal-punt tal-introduzzjoni fis-suq.

(7)

Għal dik il-fini, għandha titwaqqaf Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (l-“Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2”) u tieħu post u tiġi wara l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

(8)

L-appoġġ kontinwu għall-programm ta’ riċerka dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għandu jikkunsidra wkoll l-esperjenza miksuba mill-attivitajiet tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, inklużi r-riżultati tal-ewwel evalwazzjoni interim tal-Kummissjoni u r-riżultati tar-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet interessati. Dak l-appoġġ kontinwu għandu jiħi implimentat bl-użu ta’ struttura u regoli iktar xierqa għall-għanijiet tagħha biex issaħħaħ l-effiċjenza u tiżgura s-simplifikazzjoni. Għal dak l-għan, l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tadotta regoli finanzjarji speċifiċi għall-ħtiġijiet tagħha skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament (7).

(9)

Il-Membri li mhumiex l-Unjoni tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu esprimew bil-miktub il-qbil tagħhom fir-rigward tal-attivitajiet ta’ riċerka fil-qasam tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu li għandu jiġi segwit fi ħdan struttura aktar adattata għan-natura ta’ sħubija pubblika-privata. Huwa adatt li l-Membri għajr l-Unjoni tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 jaċċettaw l-istatuti stabbiliti fl-Anness għal dan ir-Regolament permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni.

(10)

Sabiex jinkisbu l-objettivi tagħha, l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet miftuħa u kompetittivi għal proposti.

(11)

Il-kontribuzzjonijiet minn Membri għajr l-Unjoni u l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitatjiet affiljati tagħhom ma għandhomx ikunu limitati biss għall-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u għall-konfinanzjament mitlub biex jitwettqu azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni appoġġati mill-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu. Il-kontribuzzjonijiet tagħhom għandhom ikopru wkoll attivitajiet addizzjonali li jridu jidħlu għalihom il-Membri għajr l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati tagħhom, kif speċifikat fi pjan annwali tal-attivitajiet addizzjonali. Sabiex tinkiseb stampa ġenerali tajba tal-effett ta’ ingranaġġ ta’ dawk l-attivitajiet addizzjonali, għandhom jirrappreżentaw kontribuzzjonijiet għall-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta usa’ taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

(12)

Kwalunkwe istituzzjoni eliġibbli tista’ tipparteċipa jew issir koordinatur fil-proġetti magħżula. Skont ir-rekwiżiti ta’ politika speċifika jew in-natura u l-objettiv tal-azzjoni stipulati fil-pjan ta’ ħidma, jista’ jkun meħtieġ li l-parteċipanti jkunu entitajiet kostitwenti ta’ Membru għajr l-Unjoni, f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(13)

Il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, b’mod partikolari, il-fatt li sal-lum dan is-settur għadu kwistjoni prematura, mingħajr qligħ ċert fuq l-investiment u li l-benefiċċji prinċipali tiegħu huma soċjetali, jiġġustifikaw li l-kontribuzzjoni tal-Unjoni tkun ogħla mill-kontribuzzjonijiet mill-Membri għajr l-Unjoni. Sabiex tinkoraġġixxi rappreżentanza usa’ tal-gruppi li huma membri tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u li tappoġġa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet kostitwenti ġodda tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun maqsuma f’żewġ ħlasijiet parzjali, bit-tieni wieħed ikun kundizzjonali fuq impenji addizzjonali, b’mod partikolari minn entitajiet kostitwenti ġodda.

(14)

Fil-valutazzjoni tal-impatt globali dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, ser jiġu kkunsidrati l-investimenti mill-entitajiet ġuridiċi kollha għajr l-Unjoni li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Inizjattiva Teknoloġika fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu. L-ispejjeż li jġarrbu l-entitajiet ġuridiċi kollha għal attivitajiet addizzjonali li mhumiex fil-pjan ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandhom jiġu ddikjarati meta jiġu ffirmati l-ftehimiet ta’ għotja. Dawn l-investimenti globali tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu mistennija li jammontaw għal mill-inqas EUR 665 miljun.

(15)

Il-parteċipazzjoni f’azzjonjiet diretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tkun konformi mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Barra minn hekk, l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tiżgura applikazzjoni konsistenti ta’ dawk ir-regoli bbażati fuq miżuri rilevanti adottati mill-Kummissjoni.

(16)

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tuża wkoll mezzi elettroniċi ġestiti mill-Kummissjoni sabiex jiġu żgurati l-ftuħ u t-trasparenza u l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni. Għalhekk, is-sejħiet għal proposti li tnedew mill-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal uniku għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi oħra tad-disseminazzjoni tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, data rilevanti fost l-oħrajn dwar proposti, applikanti, għotjiet u parteċipanti għandha tkun disponibbli mill-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għall-inklużjoni tar-rappurtar u d-disseminazzjoni ta’ sistemi elettroniċi fl-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni, f’format adatt u bil-perjodiċità li tikkorrispondi għall-obbligi tar-rappurtar tal-Kummissjoni.

(17)

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tieħu kont tad-definizzjonijiet tal-OECD rigward il-Livell ta’ Tlestija Teknoloġika (Technological Readiness Level) fil-klassifikazzjoni tar-riċerka teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni.

(18)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun immexxija skont il-prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba u bir-regoli rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament Delegat mill-Kummissjoni (UE) (9).

(19)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-piż amministrattiv għandu jitnaqqas għall-partijiet kollha. L-awditi doppji u ammont sproporzjonat ta’ dokumentazzjoni u rappurtar għandhom jiġu evitati. L-awditi ta’ riċevituri tal-fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament għandhom isiru f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(20)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Membri l-oħra tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandhom jiġu mħarsa permezz ta’ miżuri proporzjonali tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu kemm hu, li jinkludi l-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, pieni amministrattivi u finanzjarji skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(21)

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(22)

Minħabba n-natura speċifika u l-istatus attwali tal-impriżi konġunti, u sabiex tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’ Programm Qafas, l-impriżi konġunti għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għal kwittanza separata. Permezz ta’ deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha għalhekk tingħata mill-Parlament Ewropew fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 m’għandhomx japplikaw għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 iżda għandhom ikunu allinjati safejn ikun l-aktar possibbli ma’ dawk previsti għal korpi taħt l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Il-verifika tal-kontijiet u tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti għandha titwettaq mill-Qorti tal-Awdituri.

(23)

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha topera b’mod miftuħ u trasparenti waqt li tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha fil-ħin lill-korpi adatti tagħha kif ukoll tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inkluż attivitajiet ta’ informazzjoni u disseminazzjoni lill-pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta’ proċedura tal-korpi tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

(24)

L-Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi għall-għeluq tal-qasma fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni permezz tal-promozzjoni tas-sinerġiji mal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF). Għalhekk l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tara li tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-ESIF, li speċifikament jistgħu jgħinu biex isaħħu kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali fil-qasam tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u jsostnu sforzi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

(25)

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 ġiet stabbilita għall-perijodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tipprovdi appoġġ kontinwu lill-programm tar-riċerka taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġen permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li fadal inizjati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 521/2008 u f’konformità ma’ dak ir-Regolament. It-transizzjoni mill-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għall-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tkun allinjata u sinkronizzata mat-transizzjoni mis-Seba’ Programm ta’ Qafas għall- Orizzont 2020 biex ikun assigurat l-aqwa użu tal-iffinanzjar disponibbli għar-riċerka. Fl-interess taċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-Regolament (KE) Nru 521/2008 għandu għalhekk jiġi revokat u għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet transizzjonali.

(26)

Minħabba l-għan ġenerali tal-Orizzont 2020 li jinkisbu aktar simplifikazzjoni u koerenza, is-sejħiet kollha għal proposti taħt l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandhom jieħdu kont tat-tul ta’ żmien tal-Orizzont 2020.

(27)

Minħabba li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 sabiex issaħħaħ ir-riċerka u l-innovazzjoni industrijali madwar l-Unjoni ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ iktarx, jinkiseb billi tiġi evitata duplikazzjoni, tinżamm massa kritika u jkun żgurat li jintuża finanzjament pubbliku bl-aqwa mod, jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà kif stipulati fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju biex jinkiseb dak l-objettiv.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, impriża konġunta fis-sens tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (minn issa ‘l quddiem l-‘Impriża Konġunta FCH 2’), hija stabbilita għall-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024. Sabiex jittieħed kont tat-tul ta’ żmien tal- Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti mill-Impriża Konġunta FCH 2 għandhom jitnedew mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020. F’każijiet debitament ġustifikati s-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2021.

2.   L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 tieħu post u tiġi wara l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli u tal-Fjuwil u l-Idroġenu stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 521/2008.

3.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tkun korp fdat bl-implimentazzjoni tas-sħubija pubblika-privata msemmi fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

4.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandu jkollha personalità ġuridika. F’kull wieħed mill-Istati Membri, għandha tgawdi l-kapaċità ġuridika l-aktar estensiva mogħtija lil persuni legali skont il-liġijiet ta’ dawk l-Istati Membri. B’mod partikolari, hija tista’ tikseb jew tiddisponi minn proprjetà mobbli jew immobbli u tista’ tkun parti waqt proċedimenti legali.

5.   Is-sede tal-Impriża Konġunta FCH 2 ser tkun fi Brussell, il-Belġju.

6.   L-Istatuti tal-Impriża Konġunta FCH 2 huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Objettivi

1.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandu jkollha l-objettivi li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, u b’mod partikolari l-Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti u Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat taħt il-Parti III tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE;

(b)

li tikkontribwixxi għall-objettivi tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, permezz tal-iżvilupp ta’ settur taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu qawwi, sostenibbli u kompetittiv globalment fl-Unjoni.

2.   B’mod partikolari, għandha l-għan li:

(a)

tnaqqas l-ispiża tas-sistemi tal-produzzjoni taċ-ċelloli tal-fjuwil li jintużaw f’applikazzjonijiet fit-trasport, filwaqt li żżid it-tul tal-ħajja tagħhom għal livelli li jistgħu jikkompetu mat-teknoloġiji konvenzjonali,

(b)

iżżid l-effiċjenza elettrika u t-tul ta’ żmien (durabbilità) ta’ ċelloli differenti tal-fjuwil użati għall-produzzjoni tal-enerġija għal livelli li jistgħu jikkompetu mat-teknoloġiji konvenzjonali filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż,

(c)

iżżid l-effiċjenza enerġetika tal-produzzjoni tal-elettriku, prinċipalment mill-elettroliżi tal-ilma u sorsi rinnovabbli filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż operattivi u kapitali, biex b’hekk il-kombinazzjoni tas-sistema tal-produzzjoni tal-idroġenu u l-konverżjoni bl-użu tas-sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil tista’ tikkompeti mal-alternattivi għall-produzzjoni tal-idroġenu disponibbli fis-suq;

(d)

turi fuq skala kbira l-fattibbiltà tal-użu tal-idroġenu biex jappoġġa l-integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fis-sistemi tal-enerġija, inkluż permezz tal-użu tiegħu bħala mezz ta’ ħżin tal-enerġija kompetittiv għal elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(e)

tnaqqas l-użu ta’ “Materja prima kritika” definita mill-UE, pereżempju permezz ta’ riżorsi li ma fihomx platinu jew li fihom livell baxx ta’ platinu u permezz tar-riċiklaġġ jew it-tnaqqis jew billi jiġi evitat l-użu ta’ elementi terrestri rari.

Artikolu 3

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjonigħall-Impriża Konġunta FCH 2, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, biex tkopri l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż operattivi, għandha tkun sa EUR 665 000 000, u għandha tikkonsisti f’dan li ġej:

(a)

sa EUR 570 000 000 li jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni kommessa mill-Membri tal-Impriża Konġunta FCH 2 għajr l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom skont l-Artikolu 4(1),

(b)

sa EUR 95 000 000 biex tlaħħaq ma’ kwalunkwe kontribut addizzjonali kommess mill-Membri tal-Impriża Konġunta FCH 2 għajr l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom fuq l-ammont minimu speċifikat fl-Artikolu 4(1).

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokat għall-Programm Speċifiku Orizzont 2020 li jimplimenta l- Orizzont 2020 skont il-punt (c)(iv) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-arranġamenti għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandhom ikunu stabbiliti fi ftehim ta’ delegazzjoni u ftehimiet ta’ trasferiment annwali ta’ fondi li għandhom jiġu konklużi bejn il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, u l-Impriża Konġunta FCH 2.

3.   Il-ftehim ta’ delegazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jindirizza l-elementi stipulati fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 kif ukoll fost l-oħrajn dawn li ġejjin:

(a)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta FCH” rigward l-indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti msemmijin fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta FCH fid-dawl tal-monitoraġġ imsemmi fl-Anness III għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi relatati mal-funzjonament tal-Impriża Konġunta FCH 2;

(d)

l-arranġamenti rigward il-forniment ta’ data meħtieġa biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tista’ tilħaq l-obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtar; inkluż fuq il-portal uniku għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(e)

id-dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti tal-Impriża Konġunta FCH 2anke fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll b’mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(f)

l-użu ta’ riżorsi umani u l-bidliet li jsirulhom, b’mod partikolari r-reklutaġġ skont il-grupp ta’ funzjoni, grad u kategorija, l-eżerċizzju tal-klassifikazzjoni mill-ġdid u kwalunkwe tibdil fl-għadd tal-membri tal-persunal.

Artikolu 4

Kontribuzzjonijiet tal-Membri li mhumiex l-Unjoni

1.   Il-Membri tal-Impriża Konġunta FCH 2 li mhumiex l-Unjoni għandhom jagħmlu jew jirranġaw għall-entitajiet kostitwenti tagħhom jew għall-entitajiet affiljati tagħhom biex jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 380 000 000 matul il-perijodu definit fl-Artikolu 1.

2.   Il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tikkonsisti milli ġej:

(a)

kontribuzzjonijiet lejn l-Impriża Konġunta FCH 2 stipulati fl-Artikolu 13(2) u fil-punt (b) tal-Artikolu 13(3) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness.

(b)

il-kontribuzzjonijiet in natura ta’ mill-inqas EUR 285 000 000 matul il-perijodu definit fl-Artikolu 1 mill-Membri għajr l-Unjoni jew entitajiet kostitwenti tagħhom jew entitajiet affiljati tagħhom, li jikkonsistu fl-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet addizzjonali barra l-pjan ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta FCH 2 li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta FCH 2. Programmi ta’ finanzjament oħra tal-Unjoni jkunu jistgħu jappoġġaw dawk l-ispejjeż skont ir-regoli u l-proċeduri applikabbli. F’każijiet bħal dawn, il-finanzjament tal-Unjoni ma għandux ikun ta’ sostitut għall-kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji għall-Membri li mhumiex l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati tagħhom.

L-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tal-Impriża Konġunta FCH 2. L-attivitajiet korrispondenti għandhom ikunu stabbiliti fi pjan ta’ attivitajiet addizzjonali annwali li għandu jindika l-valur stmat ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet.

3.   Il-Membri tal-Impriża Konġunta FCH 2 li mhumiex l-Unjoni għandhom jirrappurtaw kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta FCH 2 fuq il-valur tal-kontribuzzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 li saru f’kull waħda mis-snin finanzjarji preċedenti.

4.   Għall-fini tal-valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 13(3)(b) tal-Istatuti, l-ispejjeż għandhom jiġu determinati skont il-prattika normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn l-entitajiet tkun stabbilita, u skont l-Istandards tal-Kontabbiltà Internazzjonali applikabbli u l-Istandards ta’ Rappurtaġġ Finanzjarju Internazzjonali. L-ispejjeż għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur estern indipendenti maħtur mill-entità konċernata. Il-metodu tal-valutazzjoni jista’ jiġi vverifikat mill-Impriża Konġunta FCH 2 jekk tirriżulta kwalunkwe inċertezza miċ-ċertifikazzjoni. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-ispejjeż imġarrba f’attivitajiet addizzjonali ma għandhomx jiġu awditjati mill-Impriża Konġunta FCH 2 jew minn kwalunkwe korp tal-Unjoni.

5.   Il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta FCH 2 jew tibda l-proċedura tal-istralċ imsemmija fl-Artikolu 21(2) tal-Istatuti jekk il-Membri tal-Impriża Konġunta FCH2 għajr l-Unjoni l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew entitajiet affiljati tagħhom ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma għandhiex timpedixxi r-rimborż ta’ spejjeż eliġibbli li jkunu diġà ġġarrbu mill-Membri tal-Impriża Konġunta FCH2 għajr l-Unjoni sa meta tiġi notifikata d-deċiżjoni li tittermina, tnaqqas b’mod proporzjonat jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 5

Regoli finanzjarji

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, l-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 (10).

Artikolu 6

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, stabbiliti permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (11) (“Regolamenti tal-Persunal” u “Kondizzjonijiet tal-Impjieg”) u r-regoli adotatti b’mod konġunt mill-Istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex jiġu applikati dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, għandhom japplikaw għall-persunal tal-Impriża Konġunta FCH 2.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu, jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Impriża Konġunta FCH 2, is-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal lill-Awtorità tal-Ħatra u s-setgħat mogħtija mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg lill-awtorità mogħtija s-setgħa biex tikkonkludi kuntratti (minn hawn ‘il quddiem ‘is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra’).

Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, li tiddelega s-setgħat rilevanti ta’ awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kondizzjonijiet skont liema dik id-delega ta’ setgħat tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat jissottodelega dawk is-setgħat.

Fil-każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord tat-Tmexxija jista’, permezz ta’ deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u kwalunkwe sottodelega sussegwenti ta’ dawk is-setgħat minn tal-aħħar. F’tali każijiet, il-Bord tat-Tmexxija għandu jeżerċita s-setgħat tal-awtorità tal-ħatra huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta FCH 2 li mhuwiex id-Direttur Eżekuttiv.

3.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni adatti għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg, b’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

4.   Ir-riżorsi tal-persunal għandhom ikunu determinati fil-pjan tal-istabbiliment tal-persunal tal-Impriża Konġunta FCH 2 u għandu jindika n-numru ta’ postijiet temporanji bil-grupp tal-funzjoni u bil-grad u n-numru ta’ persunal bil-kuntratt espress f’ekwivalenti full-time, f’konformità mal-baġit annwali tiegħu.

5.   Il-persunal tal-Impriża Konġunta FCH 2 għandu jikkonsisti f’aġenti temporanji u aġenti kuntrattwali.

6.   L-ispiża kollha relatata mal-persunal għandha titħallas mill-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 7

Esperti nazzjonali sekondati u persuni li qed jitħarrġu

1.   L-Impriża Konġunta FCH 2 tista’ tuża esperti nazzjonali ssekondati u mħarrġa mhux impjegati mill-Impriża Konġunta FCH 2. L-għadd ta’ esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti full-time għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-persunal kif jissemma fl-Artikolu 6(4) skont il-baġit annwali.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jaddotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali lill-Impriża Konġunta FCH 2 u dwar l-użu ta’ persuni mħarrġa.

Artikolu 8

Privileġġi u Immunitajiet

Il-Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu japplika għall-Impriża Konġunta FCH 2 u l-persunal tagħha.

Artikolu 9

Responsabbiltà tal-Impriża Konġunta FCH 2

1.   L-obbligi kuntrattwali tal-Impriża Konġunta FCH 2 għandhom jitmexxew mid-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti u mil-liġi applikabbli għall-ftehim, deċiżjoni jew kuntratt in kwistjoni.

2.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Impriża Konġunta FCH 2, f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, għandha tagħmel tajjeb għad-danni kollha kkawżati mill-persunal tagħha fil-qadi ta’ dmirijiethom.

3.   Kwalunkwe ħlas mill-Impriża Konġunta FCH 2 fir-rigward tar-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 jew 2 u l-ispejjeż u l-infiq mġarrba b’rabta magħhom għandhom jitqiesu u bħala nefqa tal-Impriża Konġunta FCH 2 u għandhom jiġu koperti mir-riżorsi tal-Impriża Konġunta FCH 2.

4.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tkun l-unika waħda responsabbli għall-konformità mal-obbligi tagħha.

Artikolu 10

Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-liġi applikabbli

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha ġurisdizzjoni:

(a)

għal kwalunkwe klawsola ta’ arbitraġġ li jkun hemm fi ftehimiet jew kuntratti konklużi mill-Impriża Konġunta FCH 2 jew fid-deċiżjonijiet tagħha;

(b)

f’tilwim relatat mal-kumpens għal danni kkawżati mill-persunal tal-Impriża Konġunta FCH 2 waqt il-qadi ta’ dmirijiethom;

(c)

fi kwalunkwe tilwima bejn l-Impriża Konġunta FCH 2 u l-persunal tagħha fil-limiti u skont il-kondizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti dwar il-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

2.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni oħra mhux koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti oħra legali tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat fejn hija tkun tinsab is-sede tal-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 11

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta’ esperti independenti, għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta FCH 2, li ser tivvaluta il-livell ta’ parteċipazzjoni fi, u l-kontribuzzjoni għal, l-azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni jew entitajiet affiljati oħra tagħhom, kif ukoll minn entitajiet legali oħra. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta FCH 2 għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni fid-dettall u fl-evalwazzjoni interim imsemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Abbażi tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni interim imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ taġixxi skont l-Artikolu 4(5) jew tieħu kwalunkwe azzjoni adatta oħra.

3.   Fi żmien sitt xhur wara l-proċess ta’ stralċ tal-Impriża Konġunta FCH 2, iżda mhux iktar tard minn sentejn wara li tinbeda l-proċedura tal-proċess ta’ stralċ imsemmija fl-Artikolu 21 tal-Istatuti, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta FCH 2. Ir-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 12

Kwittanza

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 60(7) u l-Artikolu 209 tar-Regolament Nru 966/2012 (UE, Euratom), il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill f’konformità mal-proċedura prevista fir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta tal-FCH 2.

Artikolu 13

Awditi ex-post

1.   L-awditi ex-post tal-ispiża fuq azzjonijiet indiretti għandhom jitwettqu mill-Impriża Konġunta FCH 2 f’konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 bħala parti mill-azzjonijiet indiretti tal-Orizzont 2020.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li twettaq hi stess l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. F’tali każijiet, għandha tagħmel dan f’konformità mar-regoli applikabbli, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 14

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Membri

1.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati mill-Impriża Konġunta FCH 2 jew mill-Kummissjoni, kif ukoll mill-Qorti tal-Awdituri, għas-siti u l-bini tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluża informazzjoni f’format elettroniku, meħtieġa biex iwettqu l-awditi tagħhom.

2.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, inklużi kontrolli fuq il-post u spezzjonijiet, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2185/96 (12) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) bil-għan li jiġi stabbilit kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim, deċiżjoni jew kuntratt iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, kuntratti, ftehimiet u deċiżjonijiet, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li espressament jabilitaw lill-Kummissjoni, l-Impriża Konġunta FCH 2, il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)biex iwettqu tali awditi u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

4.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tiżgura li l-interessi finanzjarji tal-Membri tagħha jitħarsu b’mod adegwat billi twettaq jew tqabbad lil min iwettaq kontrolli interni u esterni xierqa.

5.   L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha taċċedi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fir-rigward ta’ investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (14). L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet interni mmexxija minn OLAF.

Artikolu 15

Kunfidenzjalità

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16, l-Impriża Konġunta FCH 2 għandha tiżgura l-protezzjoni ta’ informazzjoni sensittiva, li l-espożizzjoni tagħha tista’ tippreġudika l-interessi tal-Membri tagħha jew tal-parteċipanti fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 16

Trasparenza

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), għandu japplika għal dokumenti miżmuma mill-Impriża Konġunta FCH 2.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta FCH 2 jista’ jadotta l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, deċiżjonijiet meħuda mill-Impriża Konġunta FCH 2 skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jiffurmaw is-suġġett ta’ ilment lill-Ombudsman taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 228 tat-TFUE.

Artikolu 17

Regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni

Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 għandu japplika għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-FCH 2. Skont dak ir-Regolament, l-Impriża Konġunta FCH 2 għandha titqies bħala korp tal-iffinanzjar u għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif stabbilit fl-Artikolu 1 tal-Istatuti.

Skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, pjani ta’ ħidma jistgħu jipprevedu kondizzjonijiet addizzjonali ġustifikati skont ir-rekwiżiti ta’ politika speċifika jew in-natura u l-objettiv tal-azzjoni.

Artikolu 18

Appoġġ mill-Istat ospitanti

Jista’ jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn l-Impriża Konġunta FCH 2 u l-Istat tas-sede tagħha dwar privileġġi u immunitajiet u appoġġ ieħor li għandu jingħata mill-Istat lill-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet ta’ revoka u ta’ tranżizzjoni

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 521/2008 qiegħed b’dan jiġi revokat.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 521/2008 u l-obbligi finanzjarji relatati ma’ dawk l-azzjonijiet għandhom jibqgħu jiġu rregolati minn dak ir-Regolament sat-tmiem tagħhom.

L-evalwazzjoni interim imsemmija fl-Artikolu 11(1) ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta FCH skont ir-Regolament (KE) Nru 521/2008.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-persunal ingaġġat skont ir-Regolament (KE) Nru 521/2008.

Il-kuntratti tal-impjieg tal-persunal imsemmija fl-ewwel sottoparagrafu jistgħu jiġġeddu skont dan ir-Regolament f’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv maħtur skont ir-Regolament (KE) Nru 521/2008 għandu, għall-perijodu li jifdal tal-mandat tiegħu, jiġi assenjat il-funzjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv kif previst f’dan ir-Regolament b’effett mis-27 ta' Ġunju 2014. Il-kondizzjonijiet l-oħra tal-kuntratt ma għandhomx jinbidlu.

4.   Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bejn il-Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 521/2008, id-drittijiet u l-obbligi kollha, inklużi assi, dejn jew responsabbiltajiet tal-Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 521/2008, għandhom jiġu trasferiti lill-Membri skont dan ir-Regolament.

5.   Kwalunkwe approprjazzjonijiet mhux użati taħt ir-Regolament (KE) Nru 521/2008 għandhom ikunu trasferiti lill-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

G. STOURNARAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta’ Diċembru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(2)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/971/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku ‘Kooperazzjoni’ li jimplimenta s-Seba’ Programm Qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86).

(4)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(5)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjonjiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(6)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (ĠU L 153, 12.6.2008, p. 1).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 84).

(8)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-Regoli għal Parteċipazzjoni u Disseminazzjoni f’ ‘Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)’ (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(9)  Regolament Delegat mill-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(10)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar il-Mudell tar-Regolament Finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata imsemmija fl- Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 38, 7.2.2014, p. 2).

(11)  Regolament (KEE, Euratom, KESE) Nru 259/68 tal-Kunsill tad-29 ta’ Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU 56, 4.3.1968, p. 1).

(12)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar kontrolli u spezzjonijiet imwettqa fuq il-post mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi tal-Komunitajiet Ewropej minn frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(13)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal- Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(14)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(15)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


ANNESS

STATUTI TAL-IMPRIŻA KONĠUNTA TAĊ-ĊELLOLI TAL-FJUWIL U L-IDROĠENU 2

Artikolu 1

Kompiti

L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

tagħti appoġġ finanzjarju lill-azzjonijiet indiretti tar-riċerka u l-innovazzjoni prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet;

(b)

tilħaq il-massa kritika tal-isforzi tar-riċerka biex titnissel il-fiduċja fl-industrija, fl-investituri pubbliċi u privati, f’dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u partijiet interessati oħra sabiex jidħlu għal programm fit-tul;

(c)

tintegra l-iżviluppi fir-riċerka u t-teknoloġija, u tiffoka fuq il-ksib ta’ sostenibbiltà fit-tul u miri kompetittivi industrijali dwar l-ispejjeż, ir-rendiment u d-durabbiltà u tegħleb l-ostakli teknoloġiċi kritiċi;

(d)

tistimola l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ katini ġodda ta’ valur;

(e)

tiffaċilita l-interazzjoni bejn l-industrija, l-universitajiet u ċ-ċentri ta’ riċerka;

(f)

tippromwovi l-involviment ta’ SMEs fl-attivitajiet tagħha, f’konformità mal-objettivi tal- Orizzont 2020;

(g)

twettaq riċerka soċjo-tekniko-ekonomika fis-sens wiesgħa tat-terminu biex tivvaluta u timmonitorja l-progress teknoloġiku u l-ostakli mhux tekniċi għad-dħul fis-suq;

(h)

tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ regolamenti u standards ġodda u tirrivedi dawk li diġà jeżistu sabiex jiġu eliminati l-ostakli artifiċjali għad-dħul fis-suq u biex tappoġġja l-interkambjabbiltà, l-interoperabbiltà, il-kummerċ transkonfinali, u s-swieq tal-esportazzjoni;

(i)

tiżgura t-tmexxija effiċjenti tal-Impriża Konġunta FCH 2;

(j)

tikkommetti finanzjament mill-Unjoni u timmobilizza s-settur privat u riżorsi oħra tas-settur pubbliku meħtieġa biex timplimenta attivitajiet ta’ innovazzjoni u riċerka fis-settur taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu;

(k)

trawwem u tiffaċilita l-involviment tal-industrija f’attivitajiet addizzjonali implimentati għajr azzjonijiet indiretti;

(l)

ingaġġa f’attivitajiet ta’ informazzjoni, komunikazzjoni, esplojtazzjoni u disseminazzjoni billi tapplika mutatis mutandis l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, inkluż li l-informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati minn sejħiet għal proposti jsiru disponibbli u aċċessibbli f’e-database komuni tal-Orizzont 2020;

(m)

tikkoordina ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati inklużi organizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet;

(n)

kull kompitu ieħor meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Membri

Il-Membri tal-Impriża Konġunta FCH 2 għandhom ikunu:

(a)

L-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni,

(b)

mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni n-New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ stabbilita taħt il-Liġi Belġjana (numru tar-reġistrazzjoni: 890 025 478) bl-uffiċċju permanenti tagħha fi Brussell, il-Belġju (ir-‘Raggruppament għall-Industrija’), u

(c)

mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni n-New European Research Grouping fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu AISBL, organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ stabbilita taħt il-Liġi Belġjana (numru tar-reġistrazzjoni: 0897.679.372) bl-uffiċċju permanenti tagħha fi Brussell, il-Belġju (ir-‘Raggruppament għar-Riċerka’).

L-entitajiet kostitwenti huma l-entitajiet li jikkostitwixxu kull Membru tal-Impriża Konġunta FCH 2 għajr l-Unjoni, skont l-Istatuti ta’ dak il-Membru.

Artikolu 3

Tibdiliet fis-sħubija

1.

Kwalunkwe Membru jista’ jtemm is-sħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta FCH 2. It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u revokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-Membri l-oħra. Sa minn dak iż-żmien, il-Membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat mill-obbligi kollha għajr dawk approvati jew li jsiru mill-Impriża Konġunta FCH 2 qabel ma jtemm is-sħubija.

2.

Is-Sħubija fl-Impriża Konġunta FCH 2 ma tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr il-qbil minn qabel tal-Bord tat-Tmexxija.

3.

L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha malli sseħħ kwalunkwe bidla fis-sħubija skont dan l-Artikolu, tippubblika immedjatament lista aġġornata tal-Membri tal-Impriża Konġunta FCH 2 fuq il-websajt tagħha flimkien mad-data meta tali bidla ssir effettiva.

Artikolu 4

Korpi tal-Impriża Konġunta FCH 2

1.

Il-korpi tal-Impriża Konġunta FCH 2 għandhom ikunu:

(a)

il-Bord tat-Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-Kumitat Xjentifiku;

(d)

il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati;

(e)

il-Forum tal-Partijiet Interessati.

2.

Il-Kumitat Xjentifiku, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Forum tal-Partijiet Interessati għandhom ikunu korpi konsultattivi tal-Impriża Konġunta FCH 2.

Artikolu 5

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul minn:

(a)

tliet rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

sitt rappreżentanti tar-Raggruppament għall-Industrija, li ta’ mill-anqas wieħed minnhom għandu jirrappreżenta lill-SMEs;

(c)

rappreżentant wieħed tar-Raggruppament għar-Riċerka.

Artikolu 6

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.

L-Unjoni għandha żżomm 50 % tad-drittijiet tal-vot. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandu jkun indiviżibbli. Ir-Raggruppament għall-Industrija għandu jkollu 43 % tad-drittijiet tal-vot u r-Raggruppament għar-Riċerka 7 % tad-drittijiet tal-vot. Il-Membri għandhom jagħmlu li jistgħu biex jiksbu kunsens. Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti kollha, inklużi l-voti ta’ dawk assenti.

2.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jaħtar il-president tiegħu għal perijodu ta’ sentejn.

3.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkollu l-laqgħat ordinarji tiegħu mill-inqas darbtejn fis-sena. Huwa jista’ jsejjaħ laqgħat straordinarji fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ maġġoranza tar-rappreżentanti tar-Raggruppament għall-Industrija u r-Raggruppament għar-Riċerka jew fuq talba tal-President. Il-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija għandhom jissejħu mill-President tiegħu u għandhom normalment isiru fis-sede tal-Impriża Konġunta FCH 2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu d-dritt li jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, iżda ma għandux ikollu drittjiet tal-vot.

Il-president tal-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala osservatur u jieħu parti fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda mingħajr drittijiet għal vot.

Il-president tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollu d-dritt, kull meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompiti tiegħu, jattendi l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija bħala osservatur u jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda mingħajr drittijiet għal vot.

Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistieden, fuq bażi ta’ każ b’każ, persuni oħrajn biex jattendu għal-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari rappreżentanti tal-awtoritajiet reġjonali fi ħdan l-Unjoni.

4.

Ir-rappreżentanti tal-Membri ma għandhomx ikunu responsabbli personalment għal azzjonijiet li jkunu ħadu fil-kapaċità tagħhom bħala rappreżentanti fuq il-Bord tat-Tmexxija.

5.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu proprja.

Artikolu 7

Kompiti tal-Bord ta’ Tmexxija

1.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkollu r-responsabbiltà kumplessiva għall-orjentazzjoni strateġika u l-operazzjoniiet tal-Impriża Konġunta FCH 2 u għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħha.

2.

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-Bord tat-Tmexxija, għandha tara li tiżgura l-koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta FCH 2 u l-attivitajiet rilevanti tal-Orizzont 2020 bil-ħsieb li jiġu promossi sinerġiji meta jiġu identifikati prijoritajiet koperti mir-riċerka kollaborattiva.

3.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu b’mod partikolari jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jiddeċiedi dwar it-terminazzjoni tas-sħubija fl-Impriża Konġunta FCH 2 ta’ kwalunkwe Membru li ma jissodisfax l-obbligi tiegħu;

(b)

jadotta r-Regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta FCH 2 skont l-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

jadotta l-baġit annwali tal-Impriża Konġunta FCH 2 inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal li jindika n-numru ta’ postijiet temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u l-grad kif ukoll in-numru tal-persunal kuntrattwali u l-esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(d)

jeżerċita s-setgħat ta’ awtorità tal-ħatra fir-rigward tal-persunal, skont l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(e)

jaħtar, ineħħi, jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv; jipprovdilu gwida u jagħmel monitoraġġ tal-prestazzjoni tiegħu;

(f)

japprova l-istruttura organizzattiva tal-Uffiċċju tal-Programm fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(g)

jadotta pjan ta’ ħidma annwali u l-istimi tal-infiq korrispondenti, kif propost mid-Direttur Eżekuttiv wara li jkun ikkonsultat lill-Kumitat Xjentifiku u l-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati;

(h)

japprova l-pjan annwali ta’ attivitajiet addizzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 4(2)(b) ta’ dan ir-Regolament fuq il-bażi ta’ proposta mressqa mill-Membri għajr l-Unjoni u wara li jikkonsulta, fejn adatt, grupp konsultattiv ad hoc;

(i)

japprova r-rapport tal-attività annwali, inkluż in-nefqa korrispondenti;

(j)

jipprovdi, kif adatt, għall-istabbiliment ta’ kapaċità ta’ awditu intern tal-Impriża Konġunta FCH 2;

(k)

japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn adatt, ir-regoli relatati għas-sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla u l-proċeduri ta’ rieżami;

(l)

japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula għal finanzjament abbażi tal-lista ta’ klassifikazzjoni prodotta minn panel ta’ esperti indipendenti;

(m)

jistabbilixxi l-politika dwar il-komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta FCH 2 fuq rakkomandazzjoni mid-Direttur Eżekuttiv;

(n)

fejn adatt, jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Komdizzjonijiet tal-Impjieg skont l-Artikolu 6(3) ta’ dan ir-Regolament;

(o)

fejn adatt, jistabbilixxi regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali fl-Impriża Konġunta FCH 2 u dwar l-użu ta’ dawk li qed jitħarrġu skont l-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament;

(p)

fejn adatt,