ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 147

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
17 ta' Mejju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 518/2014 tal-5 ta' Marzu 2014 li jemenda r-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010, (UE) Nru 1060/2010, (UE) Nru 1061/2010, (UE) Nru 1062/2010, (UE) Nru 626/2011, (UE) Nru 392/2012, (UE) Nru 874/2012, (UE) Nru 665/2013, (UE) Nru 811/2013 u (UE) Nru 812/2013 dwar it-tikkettar ta' prodotti b'rabta mal-enerġija fuq l-Internet ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 519/2014 tas-16 ta' Mejju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 401/2006 fir-rigward ta' metodi tat-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar, ħwawar u supplimenti tal-ikel, il-kriterji ta' rendiment għat-tossini T-2 u HT-2 u ċ-ċitrinina u metodi ta' skrinjar ta' analiżi ( 1 )

29

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 520/2014 tas-16 ta' Mejju 2014 li jżid mal-kwoti tas-sajd tal-2014 ċerti kwantitajiet miżmuma fis-sena 2013 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

44

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 521/2014 tas-16 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

68

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/285/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUTM Mali/2/2014 tat-13 ta' Mejju 2014 dwar l-aċċettazzjoni tal-kontributi ta' Stati terzi għall-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati ta' Mali (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/UE

 

*

Deċiżjoni ta' delega tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi l-kriterji u l-kundizzjonijiet li jridu jissodisfaw in-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-provdituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu ma' dawn in-Netwerks Ewropej ta' Referenza ( 1 )

71

 

 

2014/287/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2014 li tistipula kriterji għall-istabbiliment u l-evalwazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi faċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u ta' għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' netwerks bħal dawn ( 1 )

79

 

 

2014/288/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Mejju 2014 fir-rigward tar-rekwiżiti standard ta' rapportaġġ għall-programmi nazzjonali għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta' ċertu mard u mard żoonotiku tal-annimali kofinanzjati mill-Unjoni u li jirrevokaw d-Deċiżjoni 2008/940/KE (notifikata bid-dokument C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Mejju 2014 li tippermetti lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet provviżorji mogħtija għas-sustanzi attivi pinoksaden u meptildinokap (notifikata bid-dokument C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/290/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta' April 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì rigward il-modifika tal-Anness XII għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, li jistabbilixxi l-listi ta' entitajiet Ċileni li jipprovdu skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti IV dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern

116

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.5.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 147/1


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 518/2014

tal-5 ta' Marzu 2014

li jemenda r-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010, (UE) Nru 1060/2010, (UE) Nru 1061/2010, (UE) Nru 1062/2010, (UE) Nru 626/2011, (UE) Nru 392/2012, (UE) Nru 874/2012, (UE) Nru 665/2013, (UE) Nru 811/2013 u (UE) Nru 812/2013 dwar it-tikkettar ta' prodotti b'rabta mal-enerġija fuq l-Internet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta' ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 7 u 10 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2010/30/UE tesiġi li l-Kummissjoni tistabbilixxi d-dettalji dwar it-tikkettar ta' prodotti b'rabta mal-enerġija permezz ta' atti delegati li fihom miżuri li jiżguraw li l-utenti finali potenzjali jingħataw l-informazzjoni speċifikata fuq it-tikketta u fl-iskeda tal-prodott fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod, inkluż il-bejgħ bil-posta, permezz ta' katalgu, il-kummerċjalizzazzjoni televiżiva jew permezz tal-Internet.

(2)

Bħalissa, huwa speċifikat li fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod l-informazzjoni fuq it-tikketta għandha tiġi ppreżentata f'ordni speċifika. Madanakollu, bħalissa ma hemm ebda rekwiżit li t-tikketta nfisha jew l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott jintwerew. Għaldaqstant, l-abbiltà tal-utenti finali li jieħdu deċiżjonijiet infurmati aħjar dwar ix-xiri tagħhom hija affettwata fil-każ tal-bejgħ mill-bogħod għaliex la huma ggwidati mill-iskala tal-kulur tat-tikketta, u anqas mhuma mgħarrfin dwar liema klassi ta' tikkettar tal-enerġija huwa l-aħjar għall-grupp tal-prodotti jew mogħtija l-informazzjoni addizzjonali li tinsab fl-iskeda.

(3)

Il-bejgħ mill-bogħod permezz tal-Internet qiegħed isir dejjem aktar sehem sinifikanti tal-bejgħ ta' prodotti relatati mal-enerġija. Meta jsir bejgħ permezz tal-Internet, huwa possibbli li tintwera t-tikketta u l-iskeda mingħajr ma jiddaħħal piż amministrattiv addizzjonali. Għaldaqstant, il-fornituri għandhom juru t-tikketta u l-iskeda meta jbiegħu permezz tal-Internet.

(4)

Biex it-tikketta u l-iskeda jintwerew fuq l-Internet, il-fornituri għandhom jagħtu lin-negozjanti verżjoni elettronika tat-tikketta u l-iskeda għal kull mudell ta' prodott relatat mal-enerġija, eż. billi jagħmluhom disponibbli fuq sit fejn dawn jistgħu jitniżżlu min-negozjanti.

(5)

Biex jiġu implimentati r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament bħala parti miċ-ċikli normali tan-negozju, il-fornituri għandhom ikunu obbligati li jagħmlu t-tikketta u l-iskeda disponibbli elettronikament għal mudelli ġodda biss, inklużi aġġornamenti ta' mudelli eżistenti, li f'termini prattiċi jfisser dawk b'identifikatur ġdid tal-mudell. Għal mudelli eżistenti, l-provvista ta' tikketta u skeda elettroniċi għandha tkun fuq bażi personali.

(6)

Peress li l-wiri tat-tikketta u l-iskeda ħdejn il-prodott jista' jeħtieġ iktar spazju fuq l-iskrin, għandu jkun permess li dawn jintwerew permezz ta' wiri ta' ħaġa ġo oħra.

(7)

Ir-Regolamenti Degelati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010 (2), (UE) Nru 1060/2010 (3), (UE) Nru 1061/2010 (4), (UE) Nru 1062/2010 (5), (UE) Nru 626/2011 (6), (UE) Nru 392/2012 (7), (UE) Nru 874/2012 (8), (UE) Nru 665/2013 (9), (UE) Nru 811/2013 (10) u (UE) Nru 812/2013 (11), għandhom għaldaqstant jiġu emendati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1059/2010

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1059/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Huwa miżjud il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilita fl-Anness I hija disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' magna domestika tal-ħasil tal-platti mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll għall-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' magni domestiċi tal-ħasil tal-platti;”;

(b)

Huwa miżjud il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilita fl-Anness II issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll għall-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' magni domestiċi tal-ħasil tal-platti.”.

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

il-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jistax ikun mistenni li jara l-magna domestika tal-ħasil tal-platti murija, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness IV. Meta l-offerta issir permezz tal-Internet u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika jkunu saru disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(f) u 3(g), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII;”.

(3)

Jiżdied Anness VIII ġdid skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1060/2010

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1060/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Huwa miżjud il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness II issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' tagħmir refriġeranti domestiku mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' issir disponibbli wkoll għall-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' tagħmir refriġeranti domestiku;”;

(b)

Huwa miżjud il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' tagħmir refriġeranti domestiku mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll għall-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' tagħmir refriġeranti domestiku.”.

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

tagħmir refriġeranti domestiku offrut għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, ikun ikkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness V. Meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, u tikketta u skeda tal-prodott elettroniċi jkunu saru disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(f) u 3(g), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness X;”.

(3)

Jiżdied Anness X ġdid skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1061/2010

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1061/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Huwa miżjud il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness I issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' magna domestika tal-ħasil tal-ħwejjeġ imqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' magni tal-ħasil domestiċi;”;

(b)

Huwa miżjud il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness II issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' magna domestika tal-ħasil tal-ħwejjeġ imqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' magni tal-ħasil domestiċi.”

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness IV. Fejn l-offerta ssir permezz tal-Internet, u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika jkunu saru disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(f) u 3(g), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII;”.

(3)

Jiżdied Anness VIII ġdid skont l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2010

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1 għandu jiżdied il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness V issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' televixin mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra tat-televixin;”;

(b)

Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' televixin mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra tat-televixin.”.

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

televixins offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness VI. Fejn l-offerta ssir permezz tal-Internet, u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika jkunu ġew magħmula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(1)(f) u 3(1)(g) minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness IX;”.

(3)

Jiżdied Anness IX ġdid skont l-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 626/2011

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 626/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt (h) li ġej:

“(h)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' kundizzjonatur tal-arja mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell, b'rispett għall-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika stabbiliti fl-Anness II. Tista' tiġi magħmula disponibbli lil kummerċjanti ta' mudelli oħra ta' kundizzjonaturi tal-arja;”;

(b)

Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt (i) li ġej:

“(i)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness IV issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' kundizzjonatur tal-arja mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' kundizzjonaturi tal-arja.”.

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

kundizzjonaturi tal-arja offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Annessi IV u VI. Fejn l-offerta tkun magħmula permezz tal-Internet, u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika jkunu ġew magħmula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(1)(h) u 3(1)(i), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness IX;”.

(3)

Jiżdied Anness IX ġdid skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 392/2012

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 392/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Huwa miżjud il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness I issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ;”;

(b)

Huwa miżjud il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness II issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ.”.

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ offruti għall-bejgħ, il-kiri jew ix-xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, kif jispeċifika l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2010/30/UE, huma kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont il-Anness IV ta' dan ir-Regolament. Meta l-offerta ssir bl-Internet, u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika jkunu ġew magħmula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(f) u 3(g), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII;”.

(3)

Jiżdied Anness VIII ġdid skont l-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1 għandu jiżdied il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness I issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' bozoz tal-elettriku mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' bozoz tal-elettriku;”;

(b)

Fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt (e) li ġej:

“(e)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness I issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' unità tat-tidwil mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' unitajiet tat-tidwil.”.

(2)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, il-punt (a) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“(a)

kull mudell offrut għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri huwa kkummerċjalizzat bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness IV. Meta l-offerta tkun magħmula permezz tal-Internet, u tikketta elettronika tkun ġiet magħmula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(1)(f) minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII;”;

(b)

Fil-paragrafu 2, il-punt (d) li ġej huwa miżjud:

“(d)

kull mudell offrut għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs permezz tal-Internet u li għalih tikketta elettronika tkun ġiet magħmula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(2)(e) huwa akkumpanjat bit-tikketta skont l-Anness VIII.”.

(3)

Jiżdied Anness VIII ġdid skont l-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 665/2013

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 665/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, għandu jiżdied il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbilita fl-Anness II issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' vacuum cleaner imqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' vacuum cleaners;”;

(b)

Fil-paragrafu 1, għandu jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' vacuum cleaner mqiegħed fis-suq mill-1 ta' Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista' tiġi magħmula disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli oħra ta' vacuum cleaners;”;

(2)

Fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

vacuum cleaners offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, kif speċifikat fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2010/30/UE, huma kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament. Meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika tkun ġiet magħmula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(1)(f) u 3(1)(g), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII;”.

(3)

Jiżdied Anness VIII ġdid skont l-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 811/2013

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 811/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, il-punt (f) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 1.1 tal-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter tal-post konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-post staġjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II;”;

(b)

Fil-paragrafu 1, il-punt (g) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness IV issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter tal-post, li biha għall-mudelli ta' ħiters tal-post b'pompa tas-sħana, l-iskeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott tkun disponibbli għan-negozjanti tal-inqas għall-ġeneratur tas-sħana;”;

(c)

Fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Mis-26 ta' Settembru 2019 tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 1.2 tal-Anness III għandha tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter tal-post konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-post staġjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II.”;

(d)

Fil-paragrafu 2, il-punt (f) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 2.1 tal-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter ikkombinat konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-post staġjonali u klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-ħiters tal-ilma stabbiliti fil-punt 1 u 2 tal-Anness II;”;

(e)

Fil-paragrafu 2, il-punt (g) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness IV issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter ikkombinat, li biha għall-mudelli ta' ħiters tal-post b'pompa tas-sħana, l-iskeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott tkun disponibbli għan-negozjanti tal-inqas għall-ġeneratur tas-sħana;”;

(f)

“Fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

Mis-26 ta' Settembru 2019 tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbilita fil-punt 2.2 tal-Anness III għandha tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter ikkombinat konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-post staġjonali u l-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-ilma stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II.”;

(g)

Fil-paragrafu 3 il-punt (c) li ġej huwa miżjud:

“(c)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' regolatur tat-temperatura.”.

(h)

Fil-paragrafu 4, jiżdied il-punt (c) li ġej:

“(c)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 4 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' regolatur ta' apparat solari.”.

(i)

Fil-paragrafu 5, għandu jiżdied il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 3 tal-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell magħmul minn pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-post staġjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II;”;

(j)

Fil-paragrafu 5, jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 5 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell magħmul minn pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari.”.

(k)

Fil-paragrafu 6, għandu jiżdied il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 4 tal-Anness III għandha ssir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell magħmul minn pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-ħiters tal-post staġjonali u l-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-ħiters tal-ilma stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II;”.

(l)

Fil-paragrafu 6, jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 6 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell magħmul minn pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari.”.

(2)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

ħiters tal-post offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-ħiter tal-post għall-wiri, jkunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont il-punt 1 tal-Anness VI, ħlief meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, f'liema każ id-dispożizzjonijiet tal-Anness IX għandhom japplikaw;”;

(b)

Fil-paragrafu 2, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

ħiters ikkombinati offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-ħiter ikkombinat għall-wiri, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont il-punt 2 tal-Anness VI, ħlief meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness IX;”;

(c)

Fil-paragrafu 3, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

pakketti ta' ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari offrut għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs, meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-pakkett ta' ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari għall-wiri, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija skont il-punt 3 tal-Anness VI, ħlief meta l-offerta issir permezz tal-Internet, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness IX;”;

(d)

Fil-paragrafu 4, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

pakketti ta' ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari offrut għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs, meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-pakkett ta' ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari għall-wiri, ikunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija skont il-punt 4 tal-Anness VI, ħlief meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness IX;”.

(3)

L-Anness VI huwa emendat skont l-Anness IX ta' dan ir-Regolament.

(4)

Jiżdied Anness IX ġdid skont l-Anness IX ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Emendi għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 812/2013

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 812/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, il-punt (f) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilita fil-punt 1.1 tal-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter tal-ilma, skont il-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-ilma stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II;”.

(b)

Fil-paragrafu 1, il-punt (g) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter tal-ilma, li biha għall-mudelli ta' ħiters tal-ilma b'pompa tas-sħana, l-iskeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott tkun disponibbli għan-negozjanti tal-inqas għall-ġeneratur tas-sħana.”;

(c)

Fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Mis-26 ta' Settembru 2017 tikketta elettronika fil-format bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 1.2 tal-Anness III għandha tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' ħiter tal-ilma konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-ilma stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II.”;

(d)

Fil-paragrafu 2, il-punt (f) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbilita fil-punt 2.1 tal-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' tank għall-ħażna tal-misħun skont il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-ilma stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II;”;

(e)

Fil-paragrafu 2, il-punt (g) li ġej huwa miżjud fl-ewwel subparagrafu:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness IV issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' tank għall-ħażna tal-misħun.”;

(f)

Fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Mis-26 ta' Settembru 2017 tikketta elettronika fil-format bl-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 2.2 tal-Anness III għandha tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' tank għall-ħażna tal-misħun, skont il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II.”;

(g)

Fil-paragrafu 3 il-punt (c) li ġej huwa miżjud:

“(c)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta' apparat solari.”;

(h)

Fil-paragrafu 4, għandu jiżdied il-punt (f) li ġej:

“(f)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilita fil-punt 3 tal-Anness III issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell magħmul minn pakkett magħmul minn ħiter tal-ilma u apparat solari, skont il-klassijiet tal-effiċjenza tal-ħiters tal-ilma stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II;”.

(i)

Fil-paragrafu 4, jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 4 tal-Anness IV, issir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell magħmul minn pakkett magħmul minn ħiter tal-ilma u apparat solari.”.

(2)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

ħiters tal-ilma offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-ħiter tal-ilma għall-wiri, jkunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont il-punt 1 tal-Anness VI, ħlief meta l-offerta tkun magħmula permezz tal-Internet, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness X;”;

(b)

Fil-paragrafu 2, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

it-tankijiet għall-ħażna tal-misħun offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs, meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara t-tank għall-ħażna tal-misħun għall-wiri, jkunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni pprovduta mill-fornituri skont il-punt 2 tal-Anness VI; ħlief meta l-offerta ssir permezz tal-Internet f'liema każ id-dispożizzjonijiet fl-Anness X għandhom japplikaw;”;

(c)

Fil-paragrafu 3, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

pakketti ta' ħiter tal-ilma u apparat solari offruti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs, meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-pakkett ta' ħiter tal-ilma u apparat solari għall-wiri, jkunu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija skont il-punt 3 tal-Anness VI, ħlief meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness X;”.

(3)

L-Anness VI huwa emendat skont l-Anness X ta' dan ir-Regolament.

(4)

Jiżdied Anness X ġdid skont l-Anness X ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010 tat-28 ta' Settembru 2010 li jissupplimentaw d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikketti li jindikaw il-konsum tal-enerġija tal-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1060/2010 tat-28 ta' Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' tikkettar tal-enerġija tat-tagħmir refriġeranti domestiku (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 17).

(4)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 tat-28 ta' Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 47).

(5)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010 tat-28 ta' Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku għat-televixins (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 64).

(6)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 626/2011 tal-4 ta' Mejju 2011 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-kundizzjonaturi tal-arja (ĠU L 178, 6.7.2011, p. 1).

(7)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2012 tal-1 ta' Marzu 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar dwar il-konsum tal-enerġija tal-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 123, 9.5.2012, p. 1).

(8)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 tat-12 ta' Lulju 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-bozoz tal-elettriku u l-unitajiet tat-tidwil (ĠU L 258, 26.9.2012, p. 1).

(9)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 665/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar enerġetiku tal-vacuum cleaners (ĠU L 192, 13.7.2013, p. 1).

(10)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 811/2013 tat-18 ta' Frar 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta' ħiters tal-post, ħiters ikkombinati, pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari u pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari (ĠU L 239, 6.9.2013, p. 1).

(11)  Ir-Regolament Degelat tal-Kummissjoni (UE) Nru 812/2013 tat-18 ta' Frar 2013 li jissupplimenta id-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta' ħiters tal-ilma, tankijiet tal-misħun u pakketti magħmulin minn ħiter tal-ilma u minn apparat solari (ĠU L 239, 6.9.2013, p. 83).


ANNESS I

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 1059/2010

L-Anness VIII li ġej huwa miżjud:

“ANNESS VIII

L-Informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri, jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fil-punt 2 tal-Anness I. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS II

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 1060/2010

L-Anness X li ġej huwa miżjud:

“ANNESS X

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate u smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fil-punt 3 tal-Anness II. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS III

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 1061/2010

Għandu jiżdied l-Anness VIII li ġej:

“ANNESS VIII

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate u smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fil-punt 2 tal-Anness I. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, u f'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, u f'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS IV

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 1062/2010

L-Anness IX li ġej huwa miżjud:

“ANNESS IX

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3(3). Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fil-punt 5 tal-Anness V. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, u f'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS V

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 626/2011

L-Anness IX li ġej huwa miżjud:

“ANNESS IX

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(h) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3(4) sa 3(6). Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fl-Anness III. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(i) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS VI

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 392/2012

L-Anness VIII li ġej huwa miżjud:

“ANNESS VIII

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fil-punt 4 tal-Anness I. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li tista' tinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS VII

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 874/2012

L-Anness VIII li ġej huwa miżjud:

“ANNESS VIII

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 4 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex tiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(f) jew l-Artikolu 3(2)(e) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fl-Anness I. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.”


ANNESS VIII

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 665/2013

L-Anness VII li ġej hu miżjud:

“ANNESS VII

L-informazzjoni li għandha tingħata fil-każ tal-bejgħ, il-kiri jew ix-xiri bin-nifs permezz tal-Internet

(1)

Għall-għanijiet tal-punti minn 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċja viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq immaġni oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-immaġni l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal apparati bħat-tablets, il-kompjuters tat-tip slate u l-ismartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-immaġni, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta xierqa li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3(2). Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fil-punt 3 tal-Anness II. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-immaġni li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-immaġni l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-immaġni l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-immaġni li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-immaġni msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tal-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-immaġni għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-immaġni bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun fil-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda xierqa bl-informazzjoni dwar il-prodott li tkun magħmula disponibbli mill-fornituri skont l-Artikolu 3(1)(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda bl-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda bl-informazzjoni dwar il-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa użata biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda bl-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda bl-informazzjoni dwar il-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda bl-informazzjoni dwar il-prodott għandha tidher hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS IX

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 811/2013

(a)

Fl-Anness VI, it-titolu jinbidel b' dan li ġej:

“L-informazzjoni li għandha tingħata f'każijiet fejn l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, ħlief fuq l-Internet”

(b)

L-Anness IX li ġej huwa miżjud:

“ANNESS IX

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex tiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3 jew fil-każ ta' pakkett fejn jiġi mimli b'mod xieraq ibbażat fuq it-tikketta u l-iskeda tal-informazzjoni pprovduti mill-fornituri skont l-Artikolu 3 għandhom jintwerew fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott jew tal-pakkett skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3. Jekk jintwerew kemm prodott kif ukoll pakkett, iżda bi prezz li jidher biss fuq il-pakkett, għandha tintwera biss it-tikketta tal-pakkett. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fl-Anness III. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott jew pakkett fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott jew tal-pakkett bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott jew tal-pakkett;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott jew tal-pakkett, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3 għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott jew tal-pakkett. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


ANNESS X

Emendi għall-Annessi tar-Regolament ta' Delega (UE) 812/2013

(a)

Fl-Anness VI, it-titolu jinbidel b' dan li ġej:

“L-informazzjoni li għandha tingħata f'każijiet fejn l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, ħlief fuq l-Internet”

(b)

L-Anness X li ġej huwa miżjud:

“ANNESS X

L-informazzjoni li għandha tingħata f'każ ta' bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs fuq l-Internet

(1)

Għall-finijiet tal-punti 2 sa 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘mekkaniżmu għall-wiri’ tfisser kwalunkwe skrin, inklużi l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viżiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;

(b)

‘wiri ta' ħaġa ġo oħra’ tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

‘skrin tattilu’ tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal tablets, kompjuters tat-tip slate jew smartfowns;

(d)

‘test alternattiv’ tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku f'każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista' juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex tiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

(2)

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3 jew fil-każ ta' pakkett fejn jiġi mimli b'mod xieraq ibbażat fuq it-tikketta u l-iskeda tal-informazzjoni pprovduti mill-fornituri skont l-Artikolu 3 għandhom jintwerew fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott jew tal-pakkett skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3. Jekk jintwerew kemm prodott kif ukoll pakkett, iżda bi prezz li jidher biss fuq il-pakkett, għandha tintwera biss it-tikketta tal-pakkett. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fl-Anness III. It-tikketta tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta' dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

(3)

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott jew tal-pakkett fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott jew tal-pakkett bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll

(c)

tkun f'wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

(4)

Fil-każ tal-wiri ta' ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott jew tal-pakkett;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (‘tab’) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta' skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott jew tal-pakkett, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

(5)

L-iskeda tal-informazzjoni x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3 għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott jew tal-pakkett. Id-daqs ta' din l-iskeda tal-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra. F'dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem ‘L-iskeda tal-informzzjoni tal-prodott’. Jekk jintuża l-wiri ta' ħaġa ġo oħra, l-iskeda tal-informazzjoni tal-prodott għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.”


17.5.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 147/29


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2014

tas-16 ta' Mejju 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 401/2006 fir-rigward ta' metodi tat-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar, ħwawar u supplimenti tal-ikel, il-kriterji ta' rendiment għat-tossini T-2 u HT-2 u ċ-ċitrinina u metodi ta' skrinjar ta' analiżi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (1), b'mod partikolari l-Artikolu 11(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 (2) jistipula l-livelli massimi għal ċerti mikotossini f'ċerti oġġetti tal-ikel.

(2)

It-teħid ta' kampjuni għandu rwol kruċjali fil-preċiżjoni tad-determinazzjoni tal-livelli ta' mikotossini, li huma mxerrda b'mod eteroġenu f'lott wieħed. Għalhekk huwa neċessarju li jiġu stabbiliti l-kriterji li l-metodi tat-teħid ta' kampjuni għandhom jissodisfaw.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 (3) jistabbilixxi l-kriterji tat-teħid ta' kampjuni għall-kontroll tal-livelli ta' mikotossini.

(4)

Huwa meħtieġ li jiġu emendati r-regoli dwar it-teħid ta' kampjuni ta' ħwawar sabiex jitqiesu d-differenzi fid-daqs tal-partiċella li jwasslu għal distribuzzjoni eteroġenja ta' kontaminazzjoni mill-mikotossini fil-ħwawar. Barra minn hekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli għat-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar sabiex jiġi żgurat approċċ ta' infurzar uniformi madwar l-Unjoni. Huwa wkoll xieraq li jiġi ċċarat liema metodu ta' teħid ta' kampjuni għandu jiġi applikat għat-teħid ta' kampjun tal-meraq tat-tuffieħ.

(5)

Il-kriterji ta' rendiment għat-tossini T-2 u HT-2 għandhom jiġu aġġornati sabiex iqisu l-progress xjentifiku u teknoloġiku. Il-kriterji ta' rendiment għaċ-ċitrinina jeħtieġ li jiġu stabbiliti minħabba l-livell massimu stabbilit għaċ-ċitrinina fis-supplimenti tal-ikel ibbażati fuq ir-ross iffermentat bil-ħmira ħamra Monascus purpureus.

(6)

Il-metodoloġiji ta' analiżi qed jintużaw dejjem aktar, għall-analiżi ta' mikotossini. Jixraq li jiġu stabbiliti l-kriterji li magħhom għandhom jikkonformaw il-metodi ta' analiżi għall-użu għal skopijiet regolatorji.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 401/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-Parti B, in-nota 1 f'qiegħ il-paġna tinbidel b'dan li ġej:

“(1)

It-teħid ta' kampjuni ta' tali lottijiet għandu jitwettaq skont ir-regoli stabbiliti fil-parti L. Il-gwida għat-teħid tal-kampjuni ta' lottijiet kbar għandha tiġi pprovduta f'dokument ta' gwida disponibbli fuq is-sit elettroniku li ġej: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf

L-applikazzjoni ta' regoli ta' teħid ta' kampjuni skont l-EN ISO 24333:2009 jew ir-Regoli tat-teħid ta' kampjuni 124 GAFTA, applikati minn operaturi tan-negozju tal-ikel biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni hija ekwivalenti għar-regoli tat-teħid ta' kampjuni stipulati fil-Parti L.

Għat-teħid ta' kampjuni tal-lottijiet ta' tossini Fusarium, l-applikazzjoni ta' regoli tat-teħid ta' kampjuni skont l-EN ISO 24333:2009 jew ir-Regoli ta 124 GAFTA, applikati minn operaturi tan-negozju tal-ikel biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni hija ekwivalenti għar-regoli tat-teħid ta' kampjuni stipulati fil-Parti B;”

(b)

Fil-Parti B.2, it-Tabella 1 tinbidel bit-tabella li ġejja:

“Tabella 1

Is-suddiviżjoni tal-lottijiet f'sublottijiet skont il-prodott u l-piż tal-lott

Komodità

Piż tal-lott (f'tunnellati)

Piż jew numru ta' sublottijiet

Għadd ta' kampjuni inkrementali

Il-piż tal-kampjun aggregat (kg)

Ċereali u prodotti taċ-ċereali

> 300 u < 1 500

3 sublottijiet

100

10

≥ 50 u ≤ 300

100 tunnellata

100

10

< 50

3 - 100 (*)

1 - 10

(c)

Fil-parti B.3, tiżdied is-sentenza li ġejja fi tmiem l-ewwel inċiż:

“Għal lottijiet > 500 tunnellata, in-numru ta' kampjuni inkrementali huwa previst fil-Parti L. 2 tal-Anness I.”

(d)

Fil-parti D.2 is-sentenza li ġejja tiżdied wara l-ewwel sentenza:

“Dan il-metodu ta' teħid ta' kampjuni huwa wkoll ta' applikazzjoni għall-kontroll uffiċjali tal-livelli massimi stabbiliti għall-okratossina A, l-aflatossina B1 u għall-aflatossini totali fil-ħwawar b'daqs ta' partiċelli relattivament kbar (daqs tal-partiċella komparabbli mal-karawett jew akbar eż. in-noċemuskata).”;

(e)

Fil-parti E, l-ewwel sentenza tinbidel b'li ġej:

“Dan il-metodu ta' teħid ta' kampjuni huwa ta' applikazzjoni għall-kontroll uffiċjali tal-livelli massimi stabbiliti għall-okratossina A, l-aflatossina B 1 u għall-aflatossini totali fil-ħwawar ħlief f'każijiet ta' ħwawar b'daqs ta' partiċelli relattivament kbar (distribuzzjoni eteroġena ta' kontaminazzjoni mill-mikotossini).”;

(f)

Fil-parti I, l-intestatura u l-ewwel sentenza jinbidlu b'dan li ġej:

“I.   METODU TAT-TEĦID TA' KAMPJUNI GĦAL PRODOTTI SOLIDI TAT-TUFFIEĦ

Dan il-metodu tat-teħid ta' kampjuni huwa ta' applikazzjoni għall-kontroll uffiċjali tal-livelli massimi stabbiliti għall-patulin fil-prodotti solidi tat-tuffieħ, inklużi prodotti solidi tat-tuffieħ għat-tfal u tfal żgħar.”

(g)

Fil-parti I.1, it-tieni paragrafu, jitħassru s-sentenzi li ġejjin:

“Fil-każ tal-prodotti likwidi, il-lott għandu jkun imħallat sew kemm jista' jkun possibbli permezz ta' mezzi manwali jew permezz ta' mezzi mekkaniċi eżatt qabel ma jittieħdu l-kampjuni. F'dan il-każ, wieħed jista' jassumi distribuzzjoni omoġenja tal-patulin f'lott partikolari. Huwa għalhekk suffiċjenti li jittieħdu tliet kampjuni inkrementali minn lott biex jiġi fformat il-kampjun aggregat.”

(h)

Jiżdiedu l-Partijiet L u M kif stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2.

Fl-Anness II, il-punti 4.2 “Rekwiżiti ġenerali” u 4.3 “Ir-rekwiżiti speċifiċi” u 4.4 L-istima tal-inċertezza tal-qjies, tal-kalkolu tal-irkupru u tar-rappurtaġġ tar-riżultati" huma sostitwiti bit-test stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1881/2006 tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2006 jiffissal-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi l-metodi tat-teħid ta' kampjuni u l-metodi ta' analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta' mikotossini fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 70, 9.3.2006, p. 12).

(*)  Jiddependi mill-piż tal-lott — ara t-Tabella 2”


ANNESS I

“L.   METODU TA' TEĦID TA' KAMPJUNI GĦAL LOTTIJIET KBAR ĦAFNA JEW LOTTIJIET MAĦŻUNA JEW TRASPORTATI B'MOD LI MA JKUNX FATTIBBLI LI JSIR TEĦID TA' KAMPJUNI TAL-LOTT KOLLU

L.1.   Prinċipji ġenerali

Jekk il-mod ta' trasport jew ta' ħażna ta' lott ma jippermettix li jittieħdu kampjuni inkrementali mil-lott kollu, it-teħid ta' kampjuni ta' tali lottijiet preferibbilment għandu jsir meta l-lott ikun fi fluss (teħid dinamiku ta' kampjuni).

Fil-każ ta' mħażen kbar maħsuba biex jinħażen l-ikel fihom, l-operaturi għandhom jiġu mħeġġa li f'dawn l-imħażen jinstallaw tagħmir li jippermetti t-teħid (awtomatiku) ta' kampjuni mil-lott kollu maħżun.

Meta l-proċeduri kif stipulati f'din il-parti L jiġu applikati, l-operatur tan-negozju tal-ikel jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jiġi infurmat dwar il-proċedura tat-teħid tal-kampjuni. Jekk din il-proċedura ta' teħid ta' kampjuni tiġi kkontestata mill-operatur tan-negozju tal-ikel jew mir-rappreżentant tiegħu, l-operatur tan-negozju tal-ikel jew ir-rappreżentant tiegħu għandhom jippermettu lill-awtorità kompetenti tieħu kampjuni mil-lott kollu bi spejjeż tagħhom.

Teħid ta' kampjuni ta' parti mil-lott huwa permess, bil-kundizzjoni li l-kwantità tal-parti fil-kampjun tkun mill-inqas 10 % tal-lott li minnu se jittieħdu l-kampjuni. Jekk parti ta' lott ta' ikel tal-istess klassi jew deskrizzjoni tkun ittieħdet bħala kampjun u identifikata bħala li ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Unjoni, għandu jiġi preżunt li l-lott kollu huwa milqut ukoll, sakemm valutazzjoni aktar dettaljata ma turi l-ebda evidenza li l-bqija tal-lott mhuwiex sodisfaċenti.

Id-dispożizzjonijiet rilevanti, bħall-piż tal-kampjun inkrementali, previsti f'partijiet oħra ta' dan l-Anness huma applikabbli għat-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar ħafna jew lottijiet maħżuna jew trasportati b'mod li bih it-teħid ta' kampjuni mil-lott kollu mhuwiex fattibbli.

L.2.   L-għadd ta' kampjuni inkrementali li għandhom jittieħdu fil-każ ta' lottijiet kbar ħafna

Fil-każ ta' porzjonijiet kampjun kbar (porzjonijiet kampjun > 500 tunnellata), l-għadd ta' kampjuni inkrementali li għandhom jittieħdu = 100 kampjun inkrementali + √tunnellata. Madankollu f'każ li l-lott ikun inqas minn 1500 tunnellata u jista' jiġi suddiviż f'sublottijiet skont it-Tabella 1 tal-Parti B u bil-kundizzjoni li s-sublottijiet jistgħu fiżikament jinfirdu, għandu jittieħed in-numru ta' kampjuni inkrementali kif previst fil-Parti B.

L.3.   Lottijiet kbar ittrasportati bil-baħar

L.3.1.   Teħid dinamiku ta' kampjuni ta' lottijiet kbar ittrasportati bil-baħar

It-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar fuq il-bastimenti preferibbilment isir waqt li l-prodott ikun fi fluss (teħid dinamiku ta' kampjuni).

It-teħid ta' kampjuni għandu jsir għal kull stiva (entità li tkun tista' tiġi separata fiżikament). Madankollu l-istivi jiġu mbattla parzjalment, waħda wara l-oħra, biex is-separazzjoni fiżika inizjali ma tibqax hemm wara t-trasferiment tal-lottijiet f'faċilitajiet tal-ħżin. It-teħid ta' kampjuni għalhekk jista' jsir skont is-separazzjoni fiżika inizjali jew abbażi tas-separazzjoni wara t-trasferiment fil-faċilitajiet tal-ħżin.

Il-ħatt ta' vapur jista' jdum diversi jiem. Normalment, it-teħid ta' kampjuni jsir f'intervalli regolari tul il-perjodu kollu li fih ikun għaddej il-ħatt. Madankollu mhux dejjem ikun fattibbli jew f'loku li jkun hemm spettur uffiċjali preżenti waqt it-teħid ta' kampjuni tul l-operazzjoni kollha tal-ħatt. Għalhekk jistgħu jittieħdu kampjuni minn parti tal-lott (porzjon li jittieħed kampjun minnu). L-għadd ta' kampjuni inkrementali jiġi stabbilit billi jitqies id-daqs tal-porzjon kampjunat.

Anke jekk il-kampjun uffiċjali jittieħed b'mod awtomatiku, il-preżenza ta' spettur hija neċessarja. Madankollu, meta t-teħid ta' kampjuni awtomatiku jsir skont parametri ddeterminati minn qabel u li ma jkunux jistgħu jinbidlu waqt it-teħid ta' kampjuni, u l-kampjuni inkrementali jinġabru f'reċipjent issiġillat b'mod li jelimina kull possibbiltà ta' frodi, il-preżenza ta' spettur allura tkun meħtieġa biss fil-bidu tat-teħid ta' kampjuni, kull darba li r-reċipjent tal-kampjuni jkun irid jinbidel u fi tmiem it-teħid ta' kampjuni.

L.3.2.   It-teħid ta' kampjuni tal-lottijiet ittrasportati bil-baħar permezz ta' teħid ta' kampjuni statiku

Jekk it-teħid ta' kampjuni jsir b'mod statiku, tkun trid tiġi applikata l-istess proċedura kif prevista fil-faċilitajiet ta' ħżin (silos) aċċessibbli minn fuq (ara l-punt L.5.1).

It-teħid ta' kampjuni jsir fuq il-parti aċċessibbli (minn fuq) tal-lott/stiva. L-għadd ta' kampjuni inkrementali jiġi stabbilit billi jitqies id-daqs tal-porzjon li jittieħed kampjun minnu.

L.4.   It-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar maħżuna fi mħażen

It-teħid ta' kampjuni jrid isir fuq il-parti aċċessibbli tal-lott. L-għadd ta' kampjuni inkrementali jiġi stabbilit billi jitqies id-daqs tal-porzjon kampjunat.

L.5.   It-teħid ta' kampjuni ta' faċilitajiet ta' ħażna (silos)

L.5.1.   It-teħid ta' kampjuni minn silos (faċilment) aċċessibbli minn fuq

It-teħid ta' kampjuni jrid isir fuq il-parti aċċessibbli tal-lott. L-għadd ta' kampjuni inkrementali jiġi stabbilit billi jitqies id-daqs tal-porzjon kampjunat.

L.5.2.   It-teħid ta' kampjuni minn silos mhux aċċessibbli minn fuq (silos magħluqa)

L.5.2.1.   Silos mhux aċċessibbli minn fuq (silos magħluqa) b'qisien individwali ta' > 100 tunnellata

Ikel maħżun f'silos bħal dawn ma jistax jitteħidlu kampjun b'mod statiku. Għalhekk, jekk l-ikel maħżun fis-silo jrid jittieħed kampjun minnu u ma hemm l-ebda possibbiltà li l-kunsinna tiċċaqlaq, irid isir ftehim mal-operatur li hu jrid jinforma l-ispettur dwar meta jkun se jinħatt is-silo, parzjalment jew kompletament, biex b'hekk it-teħid ta' kampjuni jsir meta l-għalf ikun fi fluss.

L.5.2.2.   Silos mhux aċċessibbli minn fuq (silos magħluqa) ta's < 100 tunnellata

Kuntrarju għad-disposizzjonijiet fil-parti punt L.1 (parti li jittieħed kampjun minnha tal-anqas 10 %), il-proċedura tat-teħid tal-kampjuni tinvolvi r-rilaxx f'reċipjent ta' kwantità ta' 50 sa 100 kg u jittieħed il-kampjun minnha. Id-daqs tal-kampjun aggregat jikkorrispondi mal-lott kollu u l-għadd ta' kampjuni inkrementali relatati mal-kwantità tal-ikel rilaxxata mis-silo għal ġo reċipjent biex jittieħed kampjun minnu.

L.6.   It-teħid ta' kampjuni tal-ikel f'kontenituri kbar u magħluqa

Spiss, dawn il-lottijiet ikun jista' jittieħed kampjun minnhom biss wara li jinħattu. F'ċerti każi ma jkunx possibbli li jinħattu fil-post li jaslu fih mal-importazzjoni jew fejn jiġu kkontrollati, u għalhekk it-teħid ta' kampjuni għandu jsir meta dawn il-kontenituri jinħattu. L-operatur għandu jgħarraf lill-ispettur dwar il-post u l-ħin tal-ħatt tal-kontenituri.

M.   IL-METODU TAT-TEĦID TA' KAMPJUNI TA' SUPPLIMENTI TAL-IKEL IBBAŻAT FUQ ROSS IFFERMENTAT BI ĦMIRA ĦAMRA MONASCUS PURPUREUS

Dan il-metodu ta' teħid ta' kampjuni huwa applikabbli għall-kontroll uffiċjali tal-livell massimu stabbilit għaċ-ċitrinina fis-supplimenti tal-ikel ibbażat fuq ir-ross iffermentat bil-ħmira ħamra Monascus purpureus.

Il-proċedura tat-teħid tal-kampjuni u d-daqs tal-kampjun

Il-proċedura tat-teħid tal-kampjuni hija bbażata fuq il-preżunzjoni li supplimenti tal-ikel abbażi ta' ross iffermentat bi ħmira ħamra Monascus purpureus jiġu kkummerċjalizzati f'pakketti tal-imnut li normalment jinkludu minn 30 sa 120 kapsula f'kull pakkett bl-imnut.

Id-daqs tal-lott (Numru ta' pakketti bl-imnut)

L-għadd ta' imballaġġi bl-imnut li għandhom jittieħdu għall-kampjun

Id-daqs tal-kampjun

1-50

1

Il-kapsuli kollha

51-250

2

Il-kapsuli kollha

251-1 000

4

Minn kull pakkett għall-bejgħ bl-imnut meħud għall-kampjun, nofs il-kapsuli

> 1 000

4 + 1 pakketti għall-bejgħ bl-imnut għal kull 1000 pakkett għall-bejgħ bl-imnut b'massimu ta' 25 pakkett għall-bejgħ bl-imnut

≤ 10 pakketti għall-bejgħ bl-imnut: minn kull pakkett għall-bejgħ bl-imnut, nofs il-kapsuli

> 10 pakketti għall-bejgħ bl-imnut: minn kull pakkett għall-bejgħ bl-imnut, jittieħed għadd ugwali ta' kapsuli li jirriżulta f'kampjun b'kontenut daqs dak ta' 5 pakketti għall-bejgħ bl-imnut”


ANNESS II

“4.2.   Ir-rekwiżiti ġenerali

Il-metodi ta' analiżi li ntużaw għal raġunijiet ta' kontroll tal-ikel għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-partiti 1 u 2 tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

4.3.   Ir-rekwiżiti speċifiċi

4.3.1.   Ir-rekwiżiti speċifiċi għal metodi konfermatorji

4.3.1.1.   Il-kriterji ta' rendiment

Huwa rakkomandat li l-metodi ta' konferma vvalidati bis-sħiħ (jiġifieri l-metodi vvalidati mill-proċess ta' kollaborazzjoni għal matriċi rilevanti) jintużaw fejn xieraq u fejn disponibbli. Metodi ta' konferma xierqa oħra vvalidati (eż. metodi validati internament dwar matriċijiet rilevanti li jappartjenu għall-grupp ta' interess tal-komodità) jistgħu jintużaw ukoll dejjem jekk jissodisfaw il-kriterji ta' rendiment stipulati fit-tabelli li ġejjin.

Fejn huwa possibli, il-validazzjoni tal-metodi vvalidati internament għandha tinkludi materjal ta' referenza ċċertifikat.

(a)

Il-kriterji ta' rendiment għall-aflatossini

Kriterju

Konċentrazzjoni Firxa

Valur Rakkomandat Valur

Massimu Valur permess

Vojta

Kollha

Negliġibbli

 

 

 

 

Irkupru — Aflatossina M1

0,01 — 0,05 μg/kg

60 sa 120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70 sa 110 %

 

 

 

 

 

Irkupru-Aflotossini B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50 sa 120 %

 

 

1 — 10 μg/kg

70 sa 110 %

 

 

> 10 μg/kg

80 sa 110 %

 

 

 

 

 

Reproduċibbilità RSDR

Kollha

Kif derivat mill-Ekwazzjoni Horwitz (*) (**)

2 × il-valur derivat mill-Ekwazzjoni Horwitz (*) (**)

RSDr ta' ripetizzjoni jista' jiġi kkalkulat bħala 0,66 darba l-RSDR ta' riproduċibilità fil-konċentrazzjoni tal-interess

Nota:

Il-valuri li japplikaw kemm għall-B1 u kemm għat-total ta' B1 + B2 + G1 + G2

Jekk it-total tal-aflatossini individwali B1 + B2 + G1 + G2 irid jiġi rrapportat, allura r-rispons ta' kull waħda għas-sistema analitika jrid ikun magħruf jew ekwivalenti.

(b)

Il-kriterji ta' rendiment għall-okratossina A

Livell

μg/kg

Okratossina A

RSDr %

RSDR %

Irkupru %

< 1

≤ 40

≤ 60

50 sa 120

≥ 1

≤ 20

≤ 30

70 sa 110

(c)

Il-kriterji ta' rendiment għall-patulin

Livell

μg/kg

Patulin

RSDr %

RSDR %

Irkupru %

< 20

≤ 30

≤ 40

50 sa 120

20 – 50

≤ 20

≤ 30

70 sa 105

> 50

≤ 15

≤ 25

75 sa 105

(d)

Il-kriterji ta' rendiment għad- deossinivalenol

Livell

μg/kg

Deossinivalenol

RSDr %

RSDR %

Irkupru %

> 100 – ≤ 500

≤ 20

≤ 40

60 sa 110

> 500

≤ 20

≤ 40

70 sa 120

(e)

Il-kriterji ta' rendiment għaz-zearalenone

Livell

μg/kg

Zearalenone

RSDr %

RSDR %

Irkupru %

≤ 50

≤ 40

≤ 50

60 sa 120

> 50

≤ 25

≤ 40

70 sa 120

(f)

Il-kriterji ta' rendiment għall-Fumonisin B1 u B2 individwalment

Livell

μg/kg

Fumonisin B1 u B2 individwalment

RSDr %

RSDR %

Irkupru %

≤ 500

≤ 30

≤ 60

60 sa 120

> 500

≤ 20

≤ 30

70 sa 110

(g)

Il-kriterji ta' rendiment għat-tossini T-2 u HT-2 individwalment

Livell

μg/kg

It-tossini T-2 u HT-2 individwalment

RSDr %

RSDR %

Irkupru %

15 - 250

≤ 30

≤ 50

60 sa 130

> 250

≤ 25

≤ 40

60 sa 130

(h)

Il-kriterji ta' rendiment għaċ-ċitrinina

Livell

μg/kg

Ċitrinina

RSDr %

RSDR % rakkomandat

RSDR % massimu permess

Irkupru %

Kollha

0.66 × RSDR

Kif derivat mill-Ekwazzjoni Horwitz (*) (**)

2 × il-valur derivat mill-Ekwazzjoni Horwitz (*) (**)

70 sa 120

(i)

In-noti għall-kriterji ta' rendiment għall-mikotossini

Il-limiti ta' skoperta tal-metodi użati mhumiex iddikjarati bħala l-valuri ta' preċiżjoni mogħtija fil-konċentrazzjonijiet ta' interess.

Il-valuri ta' preċiżjoni huma kkalkulati mill-ekwazzjoni Horwitz, b'mod partikolari l-ekwazzjoni Horwitz oriġinali (għall-konċentrazzjonijiet 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) (*) u l-ekwazzjoni Horwitz mmodifikata (għall-konċentrazzjonijiet C < 1,2 × 10–7) (**).

(*)

L-ekwazzjoni Horwitz għall-konċentrazzjonijiet 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2(1-0,5logC)

(ref: W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344)

(**)

L-ekwazzjoni Horwitz mmodifikata (*) għall-konċentrazzjonijiet C < 1,2 × 10–7:

RSDR = 22 %

(ref: M. Thompson, Analyst, 2000, 125, p. 385-386)

Fejn:

RSDR hija d-devjazzjoni standard relattiva kkalkulata mir-riżultati ġġenerati skont il-kundizzjonijiet ta' reproduċibbilità [(sR/) 100]

C huwa l-proporzjon tal-konċentrazzjoni (jiġifieri 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg)

Din hija ekwazzjoni ġeneralizzata ta' preċiżjoni li nstab li hija indipendenti mill-analita u mill-matriċi imma hija dipendenti biss fuq il-konċentrazzjoni għall-parti l-kbira tal-metodi ta' analiżi ta' rutina.

4.3.1.2.   Il-metodu ‘adegwatezza għall-fini’

Jista' jintuża l-approċċ ‘adegwatezza għall-fini’ (***) bħala alternattiva biex tiġi vvalutata l-konvenjenza tal-metodi vvalidati internament għall-kontroll uffiċjali. Metodi xierqa għall-kontroll uffiċjali jridu jrendu riżultati b'inċertezza ta' kejl standard magħquda (u) inqas mill-inċertezza ta' kejl standard massimu kkalkulata bil-formula ta' hawn taħt:

Formula

fejn:

Uf hija l-inċertezza ta' kejl standard massima (μg/kg).

LOD hija l-limitu ta' skoperta tal-metodu (μg/kg)

α hija fattur numeriku kostanti li għandu jintuża skont il-valur ta' C. Il-valuri li għandhom jintużaw huma stabbiliti fit-Tabella aktar 'l isfel.

C hija l-konċentrazzjoni ta' interess (μg/kg)

Jekk il-metodu analitiku jiprovdi riżultati b'qisien ta' inċertezza inqas mill-inċertezza standard massima, il-metodu għandu jitqies li huwa xieraq b'mod ugwali għal wieħed li jissodisfa l-kriterji ta' rendiment li jingħataw fil-punt 4.3.1.1.

Tabella

Il-valuri numeriċi li għandhom jintużaw għal α bħala kwantità kostanti fil-formula stipulata f'dan il-punt, skont il-konċentrazzjoni tal-interess

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501 - 1 000

0,15

1001 - 10 000

0,12

> 10 000

0,1

(***)

Ref: M. Thompson u R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, 10, p. 471-478.

4.3.2.   Ir-rekwiżiti speċifiċi għal metodi ta' skrinjar semikwantitattivi

4.3.2.1.   Ambitu

L-ambitu japplika għal metodi bijoanalitiċi bbażati fuq l-immunorikonoxximent jew l-irbit tar-reċetturi (bħal ELISA, dip-sticks, mekkaniżmi ta' fluss laterali, immunosensers) u metodi fiżikokimiċi bbażati fuq kromatografija jew detezzjoni diretta bl-ispektrometrija bil-massa (pereżempju ambient MS). Metodi oħrajn (eż. kromatografija ta' saff irqiq) mhumiex esklużi sakemm is-sinjali ġġenerati jirreferu direttament għal mikotossini ta' interess u jippermettu li l-prinċipju deskritt hawn taħt ikun applikabbli.

Ir-rekwiżiti speċifiċi japplikaw għal metodi speċifiċi li r-riżultat tal-kejl tagħhom huwa valur numeriku, pereżempju reazzjoni (relattiva) minn qarrej tad-dip-stick, sinjal minn LC-MS, eċċ., u li l-istatistika normali tapplika.

Ir-rekwiżiti ma japplikawx għal metodi li ma jagħtux valuri numeriċi (eż. linja li tkun hemm jew le biss), li jeħtieġu approċċi ta' validazzjoni differenti. Ir-rekwiżiti speċifiċi għal dawn il-metodi huma pprovduti fil-punt 4.3.3.

Dan id-dokument jiddeskrivi l-proċeduri għall-validazzjoni tal-metodi ta' skrinjar permezz ta' validazzjoni interlaboratorja, il-verifika tar-rendiment ta' metodu vvalidat permezz ta' eżerċizzju interlaboratorju u l-validazzjoni minn laboratorju wieħed ta' metodu ta' skrinjar.

4.3.2.2.   Terminoloġija

Konċentrazzjoni tal-mira tal-iskrinjar (STC): il-konċentrazzjoni tal-interess għad-detezzjoni tal-mikotossina f'kampjun. Meta l-għan ikun li tiġi ttestjata l-konformità ma' limiti regolatorji, l-STC tkun ugwali għal-livell massimu applikabbli. Għal għanijiet oħra jew fil-każ li l-ebda livell massimu ma jkun ġie stabbilit, l-STC tiġi definita minn qabel mil-laboratorju.

Metodu ta' skrinjar: tfisser metodu użat għal għażla minn dawk il-kampjuni b'livelli ta' mikotossini li jaqbżu l-konċentrazzjoni tal-iskrinjar tal-mira (STC), b'ċertezza partikolari. Għall-iskop ta' skrinjar tal-mikotossini, ċertezza ta' 95 % hi meqjusa tajba għall-iskop. Ir-riżultat tal-analiżi tal-iskrinjar huwa ‘negattiv’ jew ‘suspett’. Il-metodi ta' skrinjar għandhom jippermettu volum kbir ta' kampjuni kosteffikaċi, u b'hekk iżidu l-possibbiltà li jiġu skoperti każijiet ġodda ta' espożizzjoni għolja tal-konsumaturi u ta' riskji għal saħħithom. Dawn il-metodi għandhom ikunu bbażati fuq metodi bijonalatiċi, HPLC jew LC-MS. Riżultati minn kampjuni li jaqbżu l-valur ta' limitu għandhom jiġu vverifikati permezz tal-analiżi sħiħa mill-ġdid mill-kampjun oriġinali b'metodu ta' konferma.

‘Kampjun negattiv’ tfisser il-kontenut tal-mikotossini fil-kampjun huwa < STC b'ċertezza ta' 95 % (jiġifieri hemm 5 % ċans li l-kampjuni jkunu ġew irrappurtati b'mod inkorrett bħala negattivi).

‘Kampjun negattiv falz’ tfisser li l-kontenut tal-mikotossina fil-kampjun huwa > STC iżda li ġie identifikat bħala negattiv.

‘Kampjun suspettat’ (pożittiv għall-iskrinjar) tfisser li l-kampjun jaqbeż il-livell ta' limitu (ara hawn taħt) u jista' jkun fih livell ta' mikotossina ogħla mill-STC. Kull riżultat ta' suspett jixpruna analiżi ta' konferma għall-identifikazzjoni mhux ambigwa u l-kwantifikazzjoni tal-mikotossini.

‘Kampjun ta' suspett falz’ tfisser kampjun negattiv li ġie identifikat bħala suspett.

‘Metodi ta' konferma’ tfisser metodi li jipprovdu informazzjoni sħiħa jew informazzjoni komplementari li tippermetti li l-mikotossina tiġi identifikata u kwantifikata b'mod ċar fil-livell tal-interess.

Livell ta' limitu: ir-rispons, is-sinjal, jew il-konċentrazzjoni, miksub bil-metodu ta' skrinjar, li 'l fuq minnu l-kampjun huwa kklassifikat bħala ‘suspett’. Il-limitu jiġi stabbilit matul il-validazzjoni u jieħu inkonsiderazzjoni l-varjabbiltà tal-kejl.

Il-kampjun ta' kontroll negattiv (matriċi vojt): kampjun magħruf bħala ħieles (1) mill-mikotossina li għandha tiġi skrinjata, pereżempju minn determinazzjoni preċedenti bl-użu ta' metodu ta' konferma ta' sensittività suffiċjenti. Jekk ma jkun jista' jinkiseb l-ebda kampjun vojt, mela l-materjal bl-aktar livell baxx li jista' jinkiseb jista' jintuża sakemm il-livell jippermetti l-konklużjoni li l-metodu ta' skrinjar huwa adegwat għall-fini.

Kampjun ta' kontroll pożittiv: kampjun li jinkludi l-mikotossina fil-konċentrazzjoni tal-mira tal-iskrinjar, eż. materjal ta' referenza ċċertifikat, materjal ta' kontenut magħruf (eż. materjal tat-test ta' testijiet tal-profiċjenza) jew inkella kkaratterizzat biżżejjed minn metodu konfermatorju. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe wieħed minn dawn ta' hawn fuq, tista' tintuża taħlita ta' kampjuni b'livelli differenti ta' kontaminazzjoni jew ta' kampjun miżjud ippreparat fil-laboratorju u kkaratterizzat biżżejjed, sakemm ikun jista' jintwera li l-livell ta' kontaminazzjoni ġie vverifikat.

4.3.2.3.   Proċedura ta' validazzjoni

L-għan tal-validazzjoni huwa li turi kemm il-metodu tal-iskrinjar huwa adegwat għall-għan. Dan isir billi jiġi stabbilit il-valur ta' limitu u d-determinazzjoni tar-rata ta' negattivi u suspetti foloz. F'dawn iż-żewġ parametri, karatteristiċi ta' rendiment bħas-sensittività, is-selettività, u l-preċiżjoni huma integrati.

Metodi ta' skrinjar jistgħu jiġu vvalidati minn validazzjoni minn interlaboratorju jew minn laboratorju wieħed. Jekk id-dejta ta' validazzjoni interlaboratorja hija diġà disponibbli għal ċertu kombinazzjoni ta' mikotossini/matriċi/STC, verifika ta' rendiment tal-metodu hija suffiċjenti f'laboratorju li jimplimenta l-metodu.

4.3.2.3.1.   Validazzjoni inizjali permezz ta' validazzjoni unika fil-laboratorju

Mikotossini:

Il-validazzjoni għandha ssir għal kull mikotossina individwali fl-ambitu. F'każ ta' metodi bijoanalitiċi li jagħtu rispons ikkombinat għal ċertu grupp ta' mitotossini (eż. l-aflotossini B1, B2, G1 & G2; il-fumoniżini B1 & B2), trid tintwera l-applikabbiltà u jissemmew il-limitazzjonijiet tat-test fl-ambitu tal-metodu. Reattività trasversali mhux mixtieqa (eż. DON-3-glikosidu, 3- jew 15-aċetil-DON għal metodi bbażati għal DON) mhix meqjusa li żżid ir-rata negattiva falza tal-mikotossini fil-mira, iżda tista' żżid ir-rata ta' suspett falz. Din iż-żieda mhux mixtieqa se titnaqqas permezz tal-analiżi ta' konferma għall-identifikazzjoni mhux ambigwa u l-kwantifikazzjoni tal-mikotossini.

Matriċi:

Għandha titwettaq validazzjoni inizjali għal kull komodità, jew, meta jsir magħruf li l-metodu huwa applikabbli għal bosta komoditajiet, għal kull grupp ta' komodità. Fil-każ tal-aħħar, rappreżentant wieħed u komodità rilevanti tintgħażel minn dak il-grupp (ara t-Tabella A).

Kampjun stabbilit:

In-numru minimu ta' kampjuni differenti meħtieġa għall-validazzjoni huwa 20 kampjun ta' kontroll negattiv omoġenju u 20 kampjun ta' kontroll pożittiv omoġenju li fihom il-mikotossina fl-STC, analizzata taħt kundizzjonijiet ta' preċiżjoni intermedja (RSDRi) mifruxa fuq ħamest ijiem differenti. B'mod mhux obbligatorju, ġabriet addizzjonali ta' 20 kampjun li fihom f'livelli oħra l-mikotossini jistgħu jiżdiedu għall-validazzjoni stabbiliti biex jinkiseb għarfien sa fejn il-metodu jista' jiddistingwi bejn konċentrazzjonijiet tal-mikotossini differenti.

Konċentrazzjoni:

Għal kull STC li tintuża f'applikazzjoni ta' rutina, għandha titwettaq validazzjoni.

4.3.2.3.2.   Validazzjoni inizjali permezz ta' provi kollaborattivi

Il-validazzjoni permezz ta' provi kollaborattivi għandha ssir skont protokoll rikonoxxut internazzjonalment fuq provi kollaborattivi (eż. ISO 5725:1994 jew il-Protokoll Armonizzat Internazzjonali tal-IUPAC) li jitlob l-inklużjoni ta' dejta valida minn mill-anqas tmien laboratorji differenti. Minbarra dan, l-unika differenza mqabbla ma' validazzjonijiet ta' laboratorju wieħed huwa li ≥ 20 kampjun għal kull komodità/livell jistgħu jitqassmu b'mod ugwali matul laboratorji parteċipanti, b'minimu ta' żewġ kampjuni għal kull laboratorju.

4.3.2.4.   Determinazzjoni tal-livell ta' limitu u r-rata ta' riżultati suspettati foloz ta' kampjuni vojta

It-tweġibiet (relattivi) għall-kontroll negattiv u l-kampjuni ta' kontroll pożittiv jittieħdu bħala bażi għall-kalkolu tal-parametri meħtieġa.

Metodi ta' skrinjar b'rispons proporzjonali mal-konċentrazzjoni tal-mikotossini

Għal metodi ta' skrinjar b'rispons proporzjonali mal-konċentrazzjoni tal-mikotossini japplika dan li ġej:

Limitu = RSTC — t-value0,05 *SDSTC

RSTC =

rispons medju tal-kampjuni tal-kontroll pożittivi (f'STC)

valur t:

valur t b'denb wieħed għal rata ta' riżultati negattivi falzi ta' 5 % (ara t-tabella B)

SDSTC =

devjazzjoni standardMetodi ta' skrinjar b'rispons inversament proporzjonali għall-konċentrazzjoni tal-mikotossini

Bl-istess mod, għal metodi ta' skrinjar b'rispons inversament proporzjonali mal-konċentrazzjoni tal-mikotossini, il-limitu jiġi ddeterminat bħala:

Limitu = RSTC + t-valur0,05 *SDSTC

Bl-użu ta' dan il-valur t speċifiku biex jiġi stabbilit il-valur ta' limitu, ir-rata ta' riżultati negattivi foloz tkun awtomatikament stabbilita għal 5 %.

L-adegwatezza għall-iskop ta' valutazzjoni

Riżultati mill-kampjuni ta' kontroll negattivi jintużaw biex issir stima tar-rata korrispondenti ta' riżultati suspettati foloz. Il-valur t jiġi kkalkulat b'mod li jikkorrispondi għas-sitwazzjoni fejn ir-riżultat ta' kampjun ta' kontroll negattiv ikun ikun ogħla mill-valur ta' limitu, u għalhekk jiġi kklassifikat li ġie ssuspettat bi żball.

t-valur= (limitu — medjublank)/SDblankgħal metodi ta' skrinjar b'rispons proporzjonali mal-konċentrazzjoni tal-mikotossini

jew

valur t= (medju blank — limitu)/SDblankgħal metodi ta' skrinjar b'rispons inversament proporzjonali għall-konċentrazzjoni tal-mikotossini

Mill-valur t miksub, ibbażat fuq il-gradi ta' libertà ikkalkulati mill-għadd ta' esperimenti, il-probabbiltà ta' kampjuni suspettati foloz għal tqassim b'denb wieħed tista' tiġi kkalkulata (funzjoni spread sheet ‘TDIST’) jew tittieħed minn tabella għat--tqassim t.

Il-valur korrispondenti tat-tqassim t b'denb wieħed jispeċifika r-rata ta' riżultati suspettati foloz.

Dan il-kunċett huwa deskritt fid-dettall b'eżempju f'Kimika Analitika u Bijoanalitika DOI 10.1007/s00216 -013-6922-1.

4.3.2.5.   It-twessigħ tal-ambitu tal-metodu

4.3.2.5.1.   Estensjoni tal-ambitu għal mikotossini oħra:

Meta mikotossini ġodda jiżdiedu mal-ambitu ta' metodu ta' skrinjar eżistenti, tkun meħtieġa validazzjoni sħiħa sabiex tintwera l-adegwatezza tal-metodu.

4.3.2.5.2.   Estensjoni għal prodotti oħra:

Jekk il-metodu ta' skrinjar huwa magħruf jew mistenni li jkun applikabbli għal prodotti oħra, il-validità għal dawn il-komoditajiet oħra għandha tiġi vverifikata. Sakemm il-komodità l-ġdida tkun tappartjeni għal grupp ta' komodità (ara t-Tabella A) li għalih tkun diġà saret validazzjoni inizjali, validazzjoni addizzjonali limitata hija biżżejjed. Għal dan, minimu ta' 10 kampjuni ta' kontroll negattiv omoġenju u 10 kampjuni ta' kontroll pożittiv omoġenju (STC) għandhom jiġu analizzati taħt kundizzjonijiet ta' preċiżjoni intermedji. Il-kampjuni ta' kontroll pożittiv għandhom kollha jkunu ogħla mill-valur ta' limitu. F'każ li dan il-kriterju ma jintlaħaqx tkun meħtieġa validazzjoni sħiħa.

4.3.2.6.   Verifika tal-metodi diġà vvalidati permezz ta' provi kollaborattivi

Għal metodi ta' skrinjar li diġà ġew ivvalidati b'suċċess permezz ta' prova kollaborattiva fil-laboratorju, għandu jiġi vverifikat ir-rendiment tal-metodu. Għal dan għandhom jiġu analizzati minimu ta' 6 kampjuni ta' kontroll negattiv u 6 ta' kontroll pożittiv (f'STC). Il-kampjuni ta' kontroll pożittiv għandhom kollha jkunu ogħla mill-valur ta' limitu. F'każ li dan il-kriterju ma jiġix issodisfat, il-laboratorju irid iwettaq analiżi tal-kawża ewlenija sabiex jidentifika r-raġuni għaliex ma jistax jissodisfa l-ispeċifikazzjoni kif miksuba fil-prova kollaborattiva. Huwa biss wara t-teħid ta' azzjoni korrettiva li għandu jivverifika mill-ġdid ir-rendiment tal-metodu fil-laboratorju tiegħu. F'każ li l-laboratorju ma jkunx kapaċi jivverifika r-riżultati mill-prova kollaborattiva, ikollu jistabbilixxi l-limitu tiegħu f'validazzjoni waħdanija kompleta fil-laboratorju.

4.3.2.7.   Il-verifika kontinwa tal-metodu/verifika tal-metodu li għadha għaddejja

Wara validazzjoni inizjali, tkun meħtieġa dejta ta' validazzjoni addizzjonali billi jiġu inklużi għall-anqas żewġ kampjuni ta' kontroll pożittivi f'kull lott ta' kampjuni skrinjati. Kampjun ta' kontroll pożittiv wieħed ikun kampjun magħruf (eż. dak użat waqt validazzjoni inizjali), u l-ieħor ikun komodità differenti mill-istess grupp ta' komoditajiet (f'każ li komodità waħda biss tiġi analizzata, jintuża biss kampjun ta' dik il-komodità minflok). L-inklużjoni ta' kampjun ta' kontroll negattiv hija fakultattiva. Ir-riżultati miksuba għaż-żewġ kampjuni ta' kontroll pożittiv ta' validazzjoni eżistenti huma miżjuda mas-sett ta' validazzjoni eżistenti.

Mill-inqas darba fis-sena il-valur ta' limitu jiġi stabbilit mill-ġdid u l-validità tal-metodu tiġi vvalutata mill-ġdid. Il-verifika kontinwa tal-metodu għandha bosta għanijiet:

kontroll tal-kwalità tal-lott ta' kampjuni skrinjati

tipprovdi tagħrif dwar ir-robustezza tal-metodu f'kundizzjonijiet fil-laboratorju li japplika l-metodu

ġustifikazzjoni ta' applikabbiltà tal-metodu għal komoditajiet differenti

tippermetti li l-valuri ta' limitu jiġu aġġustati f'każ ta' tifrix gradwali matul iż-żmien.

4.3.2.8.   Rapport ta' validazzjoni

Ir-rapport ta' validazzjoni għandu jkun fih:

Dikjarazzjoni dwar l-STC

Dikjarazzjoni dwar il-limitu miksub.

Nota: Il-limitu jrid ikollu l-istess għadd ta' ċifri sinifikanti bħall-STC. Il-valuri numeriċi użati biex jiġi kkalkulat il-limitu jeħtieġu għall-anqas ċifra oħra aktar sinifikanti mill-STC.

Dikjarazzjoni dwar ir-rata kkalkulata ta' suspetti foloz

Dikjarazzjoni dwar kif ġiet iġġenerata r-rata ta' suspetti foloz.

Nota: Id-dikjarazzjoni dwar ir-rata kkalkulata ta' suspetti foloz tindika jekk il-metodu hux adattat minħabba li tindika l-għadd ta' kampjuni (jew livell baxx ta' kontaminazzjoni) vojta li se jkunu soġġetti għal verifika.

Tabella A

Il-gruppi ta' komoditajiet għall-validazzjoni tal-metodi ta' skrinjar

Il-gruppi ta' komoditajiet

Il-kategoriji ta' komoditajiet

Komoditajiet tipiċi rappreżentattivi inklużi fil-kategorija

Kontenut għoli ta' ilma

Meraq tal-frott

Meraq tat-tuffieħ, meraq tal-għeneb

Xorb alkoħoliku

Inbid, birra, sajder

Ħxejjex f'sura ta' għeruq u tuberi

Ġinġer frisk

Ċereali jew purees fuq bażi ta' frott

Purees maħsuba għat-trabi u għat-tfal żgħar

Kontenut għoli ta' żejt

Ġewż tas-siġar

Ġewż, ġellewż, qastan

Żerriegħa taż-żejt u l-prodotti tagħha

Żrieragħ tal-lift, ġirasol, żerriegħa tal-qoton, fażola tas-sojja, karawett, ġunġlien eċċ.

Frott żejtni u prodotti tagħhom

Żjut u pejsts (eż. butir tal-karawett, tahina)

Kontenut għoli ta' lamtu u/jew kontenut ta' proteini u kontenut ta' ilma u xaħam baxx

Ħbub tal-qamħ u l-prodotti tagħhom

Qamħ, segala, xgħir, qamħirrum, ross, ħafur Ħobż tal-oħxon, ħobż abjad, crackers, ċereali għall-kolazzjon, għaġin

Prodotti tad-dieta

Trab imnixxef għall-preparazzjoni tal-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar

Kontenut għoli ta' aċidu u kontenut għoli ta' ilma (*)

Prodotti taċ-ċitru

 

‘Komoditajiet diffiċli jew uniċi’ (**)

 

Il-ful tal-kawkaw u l-prodotti tagħhom, il-kopra u l-prodotti tagħha,

kafè, te

Ħwawar, għud is-sus

Kontenut tal-ilma baxx għoli fiz-zokkor

Frott imnixxef

Tin, żbib, passolina, sultana

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Ħalib

Ħalib tal-baqar, tal-mogħoż u tal-buflu

Ġobon

Ġobon tal-baqar u tal-mogħoż

Prodotti tal-ħalib (eż. trab tal-ħalib)

Jogurt, krema


Tabella B

Valur t b'denb wieħed għal rata negattiva falza ta' 5 %

Gradi ta' libertà

Numru ta' repliki

valur t (5 %)

10

11

1,812

11

12

1,796

12

13

1,782

13

14

1,771

14

15

1,761

15

16

1,753

16

17

1,746

17

18

1,74

18

19

1,734

19

20

1,729

20

21

1,725

21

22

1,721

22

23

1,717

23

24

1,714

24

25

1,711

25

26

1,708

26

27

1,706

27

28

1,703

28

29

1,701

29

30

1,699

30

31

1,697

40

41

1,684

60

61

1,671

120

121

1,658

1,645

4.3.3.   Rekwiżiti għal metodi kwalitattivi ta' skrinjar (metodi li ma jagħtux valuri numeriċi)

L-iżvilupp ta' linji gwida ta' validazzjoni għal metodi ta' ttestjar binarju għadu soġġett għal korpi ta' standardizzazzjoni varji (eż. AOAC, ISO). Reċentement ħafna AOAC abbozzat linja gwida dwar din il-kwistjoni. Dan id-dokument jista' jitqies bħala l-qagħda attwali tat-teknoloġija fil-qasam tiegħu. Għalhekk metodi li jagħtu riżultati binarji (eż. spezzjoni viżiva tat-testijiet tad-dip-stick) għandhom jiġu vvalidati skont din il-linja gwida

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf

4.4.   L-istima tal-inċertezza tal-kejl, tal-kalkolu tal-irkupru u tar-rappurtaġġ tar-riżultati (2)

4.4.1.   Metodi ta' konferma

Ir-riżultat analitiku għandu jiġi rappurtat kif ġej:

(a)

Ikkoreġut għall-irkupru, u jiġi indikat il-livell ta' rkupru. Il-korrezzjoni għall-irkupru mhix neċessarja fejn ir-rata tal-irkupru tkun bejn 90 u 110 %.

(b)

bħala ‘x +/- U’, fejn x hija r-riżultat analitiku u U hija l-inċertezza tal-kejl imwessgħa, billi jintuża fattur ta' kopertura ta' 2 li jagħti livell ta' fiduċja ta' madwar 95 %.

Għall-ikel li ġej mill-annimali, tista' tittieħed inkonsiderazzjoni l-inċertezza tal-qies ukoll billi jiġi stabbilit il-limitu ta' deċiżjoni (CCα) skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/657/KE (3) (il-punt 3.1.2.5 tal-Anness I — il-każ ta' sustanzi b'limitu permess stabbilit).

Madankollu, jekk ir-riżultat tal-analiżi jkun sostanzjalment (> 50 %) inqas mil-livell massimu jew ogħla ħafna iktar mil-livell massimu (jiġifieri aktar minn ħames darbiet il-livell massimu), u bil-kundizzjoni li l-proċeduri ta' kwalità xierqa jiġu applikati u l-analiżi sservi biss l-iskop li tiġi ċċekkjata l-konformità mad-dispożizzjonijiet legali, ir-riżultat analitiku jista' jiġi rrappurtat mingħajr korrezzjoni għall-irkupru u, f'dawn il-każijiet, ir-rappurtar tar-rata tal-irkupru u l-inċertezza tal-kejl jista' jitħalla barra.

Ir-regoli ta' interpretazzjoni attwali tar-riżultat analitiku fid-dawl tal-aċċettazzjoni jew ir-rifjut tal-lott japplikaw għar-riżultat analitiku miksub tal-kampjun għall-kontroll uffiċjali. F'każ ta' analiżi għal raġunijiet ta' difiża jew ta' arbitraġġ, japplikaw ir-regoli nazzjonali.

4.4.2.   Metodi ta' skrinjar

Ir-riżultat tal-iskrinjar għandu jiġi espress bħala konformi jew suspettat li ma jikkonformax.

‘Kampjun suspettat iżda mhux konformi’ tfisser li l-kampjun jaqbeż il-livell ta' limitu u jista' jkun fih mikotossina f'livell ogħla mill-STC. Kull riżultat ta' suspett jixpruna analiżi ta' konferma għall-identifikazzjoni mhux ambigwa u l-kwantifikazzjoni tal-mikotossini.

‘Konformi’ tfisser li l-kontenut tal-mikotossini fil-kampjun huwa < STC b'ċertezza ta' 95 % (jiġifieri hemm 5 % ċans li l-kampjuni jiġu rrappurtati b'mod inkorrett bħala negattivi). Ir-riżultat analitiku huwa rrappurtat bħala ‘< livell ta' STC’ mal-livell ta' STC speċifikata.”


(1)  Il-kampjuni huma meqjusa ħielsa mill-analita jekk l-ammont preżenti fil-kampjun ma jaqbiżx aktar minn 1/5th tal-STC. Jekk il-livell ikun jista' jiġi kkwantifikat b'metodu ta' konferma, il-livell irid jittieħed inkonsiderazzjoni għall-valutazzjoni ta' validazzjoni.

(*)  Jekk bafer jintuża biex jistabbilizza l-bidliet tal-pH fl-istadju tal-estrazzjoni, imbagħad dan il-grupp ta' komoditajiet jista' jiġi mgħaqqad fi grupp ta' komoditajiet wieħed ‘Kontenut għoli tal-ilma’.

(**)  ‘Komoditajiet diffiċli jew uniċi’ għandha tkun biss ivvalidata kompletament jekk dawn jiġu analizzati ta' spiss. Jekk jiġu analizzati biss ta' kultant, il-validazzjoni tista' titnaqqas għall-verifika tal-livelli ta' rappurtar bl-użu ta' estratti bjanki miżjuda.

(2)  Aktar dettalji dwar proċeduri għall-istima tal-inċertezza tal-kejl u dwar proċeduri għall-valutazzjoni tal-irkupru jinsabu fir-rapport ‘Rapport dwar ir-relazzjoni bejn ir-riżultati analitiċi, l-inċertezza tal-kejl, il-fatturi ta' rkupru u d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-ikel u l-għalf tal-UE’ — http://ec.europa.eu/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/657/KE tal-14 ta' Awwissu 2002 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE rigward il-ħidma ta' metodi analitiċi u l-interpretazzjoni tar-riżultati (ĠU L 221, 17.8.2002, p. 8).


17.5.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 147/44


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 520/2014

tas-16 ta' Mejju 2014

li jżid mal-kwoti tas-sajd tal-2014 ċerti kwantitajiet miżmuma fis-sena 2013 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni, qabel il-31 ta' Ottubru tas-sena ta' applikazzjoni tal-kwota tas-sajd allokata lilhom, biex iżommu ammont massimu ta' 10 % ta' dik il-kwota sabiex jiġi trasferit għas-sena ta' wara. Il-Kummissjoni għandha żżid l-kwantità miżmuma mal-kwota rilevanti.

(2)

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 (2), (UE) Nru 1088/2012 (3), (UE) Nru 1261/2012 (4), (UE) Nru 39/2013 (5) u (UE) Nru 40/2013 (6) jiffissaw il-kwoti tas-sajd għal ċerti stokkijiet għall-2013 u jispeċifikaw liema stokkijiet jistgħu jkunu suġġetti għall-miżuri li hemm provvediment għalihom fir-Regolament (KE) Nru 847/96.

(3)

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012, (UE) Nru 1180/2013 (7), (UE) Nru 24/2014 (8), u (UE) Nru 43/2014 (9) jiffissaw il-kwoti tas-sajd għal ċerti stokkijiet għall-2014.

(4)

Ċerti Stati Membri talbu, qabel il-31 ta' Ottubru 2013, skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, illi parti mill-kwoti tagħhom għall-2013 tinżamm u tiġi trasferita għas-sena ta' wara. Fil-limiti indikati f'dak ir-Regolament, il-kwantitajiet miżmuma għandhom jiġu miżjuda mal-kwota tas-sena 2014.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwoti tas-sajd iffissati għall-2014 fir-Regolamenti (UE) Nru 1262/2012, (UE) Nru 1180/2013, (UE) Nru 24/2014, u (UE) Nru 43/2014 jiżdiedu kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 tal-20 ta' Diċembru 2012 li jiffissa għall-2013 u l-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond (ĠU L 356, 22.12.2012, p. 22).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1088/2012 tal-20 ta' Novembru 2012 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2013 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku (ĠU L 323, 22.11.2012, p. 2).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1261/2012 tal-20 ta' Diċembru 2012 li jistabbilixxi għall-2013 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar l-Iswed (ĠU L 356, 22.12.2012, p. 19).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 39/2013 tal-21 ta' Jannar 2013 li jiffissa, għall-2013, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 40/2013 tal-21 ta' Jannar 2013 li jiffissa għall-2013 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 54).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1180/2013 tad-19 ta' Novembru 2013 li jiffissal-opportunitajiet tas-sajd għall-2014 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku (ĠU L 313, 22.11.2013, p. 4).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 24/2014 tal-10 ta' Jannar 2014 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2014 għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut fil-Baħar l-Iswed (ĠU L 9, 14.1.2014, p. 4).

(9)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tat-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

ID tal-Pajjiż

ID tal-istokk

Speċi

Isem taż-żona

Kwota finali fl-2013 (1)

(f'tunnellati)

Qabdiet fl-2013

(f'tunnellati)

Qabdiet f'kundizzjonijiet speċjali fl-2013

(f'tunnellati)

Kwota finali

Kwantità trasferita

(f'tunnellati)

BE

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

1 702,800

1 127,900

134,600

74,14 %

170,280

BE

ANF/2AC4-C

Petriċa

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

343,800

136,800

0

39,79 %

34,380

BE

ANF/8ABDE.

Petriċa

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

259,500

238,000

0

91,71 %

21,500

BE

COD/07A.

Merluzz

Iż-żona VIIa

20,800

12,900

0

62,02 %

2,080

BE

COD/07D.

Merluzz

Iż-żona VIId

67,100

52,200

0

77,79 %

6,710

BE

COD/7XAD34

Merluzz

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

513,700

202,000

0

39,32 %

51,370

BE

HAD/07A.

Haddock

Iż-żona VIIa

37,900

6,200

0

16,36 %

3,790

BE

HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

85,400

78,400

0

91,80 %

7,000

BE

HAD/5BC6A.

Haddock

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa

0,700

0

0

0 %

0,070

BE

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, XII u XIV

2,800

0

0

0 %

0,280

BE

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

38,200

31,200

0

81,68 %

3,820

BE

HKE/571214

Merluzz

Iż-żoni VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

97,300

12,000

0

12,33 %

9,730

BE

HKE/8ABDE.

Merluzz

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

13,000

7,600

0

58,46 %

1,300

BE

LEZ/07.

Megrims

Iż-żona VII

578,100

520,200

0

89,98 %

57,810

BE

LEZ/2AC4-C

Megrims

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

6,900

0,400

0

5,80 %

0,690

BE

LEZ/8ABDE.

Megrims

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

25,000

18,200

0

72,80 %

2,500

BE

LIN/04-C.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

15,400

14,800

0

96,10 %

0,600

BE

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

77,400

52,100

0

67,31 %

7,740

BE

MAC/2A34.

Kavalli

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

79,100

61,600

0

77,88 %

7,910

BE

NEP/07.

Ksampu

Iż-żona VII

16,200

13,600

0

83,95 %

1,620

BE

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

1 034,800

286,800

0

27,72 %

103,480

BE

NEP/8ABDE.

Ksampu

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

5,600

0,400

0

7,14 %

0,560

BE

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Iż-żona VIIa

220,300

144,100

0

65,41 %

22,030

BE

PLE/7DE.

Barbun tat-tbajja'

Iż-żoni VIId u VIIe

1 556,300

1 391,100

0

89,39 %

155,630

BE

PLE/7HJK.

Barbun tat-tbajja'

VIIh, VIIj u VIIk

1,200

0

0

0 %

0,120

BE

SOL/07D.

Lingwata komuni

Iż-żona VIId

1 771,900

953,000

0

53,78 %

177,190

BE

SOL/07E.

Lingwata komuni

Iż-żona VIIe

34,600

29,500

0

85,26 %

3,460

BE

SOL/24-C.

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

1 339,800

697,300

0

52,05 %

133,980

BE

SOL/7FG.

Lingwata komuni

Iż-żoni VIIf u VIIg

860,200

787,600

0

91,56 %

72,600

BE

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

36,900

4,500

0

12,20 %

3,690

BE

SOL/8AB.

Lingwata komuni

Iż-żoni VIIIa u VIIIb

331,800

311,900

0

94,00 %

19,900

BE

WHG/07A.

Merlangu

Iż-żona VIIa

4,500

2,300

0

51,11 %

0,450

BE

WHG/7X7A-C

Merlangu

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

390,600

319,800

0

81,87 %

39,060

DE

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

353,900

310,413

0

87,71 %

35,390

DE

ANF/2AC4-C

Petriċa

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

369,600

248,831

0

67,32 %

36,960

DE

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

27,300

0

0

0 %

2,730

DE

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

11,200

0

0

0 %

1,120

DE

ARU/567.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

432,600

416,765

0

96,34 %

15,835

DE

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

5,000

0

0

0 %

0,500

DE

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

57,500

0

0

0 %

5,750

DE

COD/03AS.

Merluzz

Kattegat

1,200

0,481

0

40,08 %

0,120

DE

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

4 711,350

0

540,701

11,48 %

471,135

DE

GFB/1234-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

9,900

0

0

0 %

0,990

DE

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

11,000

0

0

0 %

1,100

DE

GHL/2A-C46

Ħalibatt tal-Groenlandja

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

8,000

0

0

0 %

0,800

DE

HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

700,990

233,909

436,130

95,58 %

30,951

DE

HAD/5BC6A.

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa

1,800

0

0

0 %

0,180

DE

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, XII u XIV

4,000

0

0

0 %

0,400

DE

HER/1/2-

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

4 431,130

2 321,619

1 922,228

95,77 %

187,283

DE

HER/3D-R30

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

1 416,000

0

1 415,315

99,95 %

0,685

DE

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

4 481,680

4 032,643

0

89,98 %

448,168

DE

HER/7G-K.

Aringa

Iż-żoni VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

501,970

450,217

0

89,69 %

50,197

DE

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

171,250

92,375

0

53,94 %

17,125

DE

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

27 659,260

24 834,294

49,803

89,97 %

2 765,926

DE

LEZ/2AC4-C

Megrims

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

5,600

1,071

0

19,13 %

0,56

DE

LIN/04-C.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

104,160

45,061

0

43,26 %

10,416

DE

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

8,900

0,663

0

7,45 %

0,890

DE

LIN/3A/BCD

Lipp

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIIbcd

4,150

0,410

0

9,88 %

0,415

DE

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

93,070

2,589

0

2,78 %

9,307

DE

MAC/2A34.

Kavalli

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

871,140

836,766

0

96,05 %

34,374

DE

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

531,650

419,588

0

78,92 %

53,165

DE

NEP/3A/BCD

Ksampu

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

12,500

3,139

0

25,11 %

1,250

DE

POK/56-14

Pollakkju

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

85,270

0

0

0 %

8,527

DE

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

8,500

0

0

0 %

0,850

DE

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

41,000

0

0

0 %

4,100

DE

SOL/24-C.

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

658,500

560,818

0

85,17 %

65,850

DE

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

22,400

8,892

0

39,70 %

2,240

DE

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

10 322,000

0

10 315,365

99,94 %

6,635

DE

USK/04-C.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

20,800

1,817

0

8,74 %

2,080

DE

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II u XIV

4,700

0,297

0

6,32 %

0,470

DE

USK/3A/BCD

Tusk

Iż-żona III, l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

7,700

0,018

0

0,23 %

0,770

DE

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

3,000

0

0

0 %

0,300

DE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

12 618,360

11 341,048

37,671

90,18 %

1 239,641

DE

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

2,000

0

0

0 %

0,200

DK

ANF/2AC4-C

Petriċa

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

756,580

196,140

0

25,92 %

75,658

DK

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

1 017,300

317,760

0

31,24 %

101,730

DK

ARU/567.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

422,500

124,850

0

29,55 %

42,250

DK

COD/03AS.

Merluzz

Kattegat

71,700

56,730

0

79,12 %

7,170

DK

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

15 204,390

0

5 869,290

38,60 %

1 520,439

DK

GHL/2A-C46

Ħalibatt tal-Groenlandja

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

13,200

0

0

0 %

1,320

DK

HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

1 470,160

1 282,900

0

87,26 %

147,016

DK

HER/1/2-

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

17 184,200

16 880,370

0

98,23 %

303,830

DK

HER/3D-R30

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

2 204,000

0

2 197,030

99,68 %

6,970

DK

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

247,500

208,370

0

84,19 %

24,750

DK

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

1 351,570

870,060

0

64,37 %

135,157

DK

HKE/3A/BCD

Merluzz

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

816,800

210,910

0

25,82 %

81,680

DK

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

7 868,710

6 681,950

43,700

85,47 %

786,871

DK

LEZ/2AC4-C

Megrims

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

21,100

19,180

0

90,90 %

1,920

DK

LIN/04-C.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

204,330

83,180

0

40,71 %

20,433

DK

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

8,900

0

0

0 %

0,890

DK

LIN/3A/BCD

Lipp

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIIbcd

63,310

56,380

0

89,05 %

6,331

DK

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

5,600

0

0

0 %

0,560

DK

MAC/2A4A-N

Kavalli

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni IIa u IVa

11 413,440

0

11 413,080

100,00 %

0,360

DK

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

1 035,110

250,970

0

24,25 %

103,511

DK

NEP/3A/BCD

Ksampu

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

4 298,680

2 646,290

0

61,56 %

429,868

DK

PRA/2AC4-C

Gambli tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

2 530,600

163,460

0

6,46 %

253,060

DK

SOL/24-C.

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

692,100

497,230

0

71,84 %

69,210

DK

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

528,900

246,150

0

46,54 %

52,890

DK

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

27 569,000

0

27 113,080

98,35 %

455,920

DK

USK/04-C.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

69,900

4,830

0

6,91 %

6,990

DK

USK/3A/BCD

Tusk

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

16,300

0,820

0

5,03 %

1,630

DK

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

3 417,510

2 165,250

14,710

63,79 %

341,751

EE

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

1 633,670

0

248,622

15,22 %

163,367

EE

HER/03D.RG

Aringa

Is-sottodiviżjoni 28.1

12 332,440

11 898,247

0

96,48 %

434,193

EE

HER/3D-R30

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

10 142,000

0

10 042,332

99,02 %

99,668

EE

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

63,000

0

0

0 %

6,300

EE

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

29 810,000

0

29 805,065

99,98 %

4,935

ES

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

2 971,400

2 868,090

0

96,52 %

103,310

ES

ANF/8ABDE.

Petriċa

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

1 070,400

1 019,850

0

95,28 %

50,550

ES

ANF/8C3411

Petriċa

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

2 121,690

1 816,280

0

85,61 %

212,169

ES

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

588,220

568,360

19,830

99,99 %

0,030

ES

GHL/2A-C46

Ħalibatt tal-Groenlandja

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

13,200

0,110

0

0,83 %

1,320

ES

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, XII u XIV

3,300

0

0

0 %

0,330

ES

HKE/571214

Merluzz

Iż-żoni VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

12 446,040

11 941,040

0

95,94 %

505,000

ES

HKE/8ABDE.

Merluzz

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

8 631,140

6 619,750

1 709,730

96,50 %

301,660

ES

HKE/8C3411

Merluzz

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

9 882,200

7 099,500

0

71,84 %

988,220

ES

JAX/08C.

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

Iż-żona VIIIc

23 628,510

18 787,770

0

79,51 %

2 362,851

ES

JAX/09.

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

Iż-żona IX

10 840,780

10 127,150

0

93,42 %

713,630

ES

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

7 075,130

5 880,240

0

83,11 %

707,513

ES

LEZ/07.

Megrims

Iż-żona VII

5 437,900

4 539,310

0

83,48 %

543,790

ES

LEZ/56-14

Megrims

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; Iż-żona VI; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

427,400

212,710

0

49,77 %

42,740

ES

LEZ/8ABDE.

Megrims

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

685,100

581,130

0

84,82 %

68,510

ES

LEZ/8C3411

Megrims

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

1 158,770

735,070

0

63,44 %

115,877

ES

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

2 456,700

1 621,160

0

65,99 %

245,670

ES

MAC/8C3411

Kavalli

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

20 223,800

15 444,990

620,400

79,44 %

2 022,380

ES

NEP/07.

Ksampu

Iż-żona VII

1 498,480

76,510

132,180

13,93 %

149,848

ES

NEP/08C.

Ksampu

Iż-żona VIIIc

68,700

21,950

0

31,95 %

6,870

ES

NEP/5BC6.

Ksampu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb

37,200

0,060

0

0,16 %

3,720

ES

NEP/8ABDE.

Ksampu

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

131,200

0,570

0

0,43 %

13,120

ES

NEP/9/3411

Ksampu

Iż-żoni IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

36,850

31,340

0

85,05 %

3,685

ES

POK/56-14

Pollakkju

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

23,000

21,190

0

92,13 %

1,810

ES

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

111,060

110,900

0

99,86 %

0,160

ES

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

3 650,020

2 417,700

202,060

71,77 %

365,002

ES

SBR/09-

Paġell

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona IX

682,500

111,530

52,720

24,07 %

68,250

ES

SBR/10-

Paġell

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona X

10,000

0,510

0

5,10 %

1,000

ES

SBR/678-

Paġell

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

118,230

118,170

0

99,95 %

0,060

ES

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

1 587,170

74,530

0

4,70 %

158,717

ES

WHB/8C3411

Stokkafixx

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

21 487,890

14 538,070

0

67,66 %

2 148,789

ES

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

1,100

0

0

0 %

0,110

ES

WHG/7X7A-C

Merlangu

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

11,200

4,190

0

37,41 %

1,120

Fi

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

1 250,090

0

434,391

34,75 %

125,009

Fi

HER/30/31.

Aringa

Is-sottodiviżjonijiet 30-31

105 843,500

0

103 546,210

97,83 %

2 297,290

Fi

HER/3D-R30

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

19 556,000

0

18 052,464

92,31 %

1 503,536

Fi

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

11 442,000

0

11 074,842

96,79 %

367,158

FR

ALF/3X14-

Alfonsinos

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali tat-III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

31,200

19,300

0

61,86 %

3,120

FR

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

17 267,500

14 859,400

0

86,05 %

1 726,750

FR

ANF/2AC4-C

Petriċa

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

70,200

17,600

0

25,07 %

7,020

FR

ANF/8ABDE.

Petriċa

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

7 397,600

6 154,300

0

83,19 %

739,760

FR

ANF/8C3411

Petriċa

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

49,500

38,400

0

77,58 %

4,950

FR

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

8,900

0,200

0

2,25 %

0,890

FR

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

7,800

1,800

0

23,08 %

0,780

FR

ARU/567.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

7,800

0

0

0 %

0,780

FR

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

2 239,640

1 694,000

0

75,64 %

223,964

FR

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

2 887,090

2 167,100

0

75,06 %

288,709

FR

BSF/8910-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

31,900

7,400

0

23,20 %

3,190

FR

COD/07A.

Merluzz

Iż-żona VIIa

11,600

0,500

0

4,31 %

1,160

FR

COD/07D.

Merluzz

Iż-żona VIId

1 414,400

642,300

0

45,41 %

141,440

FR

COD/7XAD34

Merluzz

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

8 182,100

4 016,200

0

49,09 %

818,210

FR

GFB/1012-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni X u XII

10,000

0

0

0 %

1,000

FR

GFB/1234-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

10,000

0,600

0

6,00 %

1,000

FR

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

727,000

438,100

17,300

62,64 %

72,700

FR

GFB/89-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX

16,000

10,100

0

63,13 %

1,600

FR

GHL/2A-C46

Ħalibatt tal-Groenlandja

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

598,400

305,600

0

51,07 %

59,840

FR

HAD/07A.

Merluzz tal-linja sewda

Iż-żona VIIa

95,900

0,700

0

0,73 %

9,590

FR

HAD/2AC4.

Haddock

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

256,700

179,000

0

69,73 %

25,670

FR

HAD/5BC6A.

Haddock

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa

103,100

51,700

0

50,15 %

10,310

FR

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, XII u XIV

149,800

0

0

0 %

14,980

FR

HAD/7X7A34

Merluzz tal-linja sewda

Iż-żoni VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

8 878,000

8 778,600

0

98,88 %

99,400

FR

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

590,200

586,600

0

99,39 %

3,600

FR

HER/7G-K.

Aringa

Iż-żoni VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

1 200,400

0,900

0

0,07 %

120,040

FR

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

1 032,750

800,800

0

77,54 %

103,275

FR

HKE/571214

Merluzz

Iż-żoni VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

17 925,400

16 129,600

0

89,98 %

1 792,540

FR

HKE/8ABDE.

Merluzz

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

18 839,000

13 633,600

0

72,37 %

1 883,900

FR

HKE/8C3411

Merluzz

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

951,700

368,700

0

38,74 %

95,170

FR

JAX/08C.

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

Iż-żona VIIIc

411,100

9,800

0

2,38 %

41,110

FR

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

12 410,200

6 461,500

300

54,48 %

1 241,020

FR

LEZ/07.

Megrims

Iż-żona VII

6 633,800

3 679,500

0

55,47 %

663,380

FR

LEZ/2AC4-C

Megrims

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

35,200

6,800

0

19,32 %

3,520

FR

LEZ/56-14

Megrims

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; Iż-żona VI; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

1 665,600

95,600

0

5,74 %

166,560

FR

LEZ/8ABDE.

Megrims

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

1 194,700

849,700

0

71,12 %

119,470

FR

LEZ/8C3411

Megrims

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

62,100

12,900

0

20,77 %

6,210

FR

LIN/04-C.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

133,900

103,800

0

77,52 %

13,390

FR

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

8,900

7,400

0

83,15 %

0,890

FR

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

2 678,200

2 215,400

0

82,72 %

267,820

FR

MAC/2A34.

Kavalli

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

1 725,200

1 341,900

0

77,78 %

172,520

FR

MAC/2CX14-

Kavalli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV

16 821,900

13 367,400

1 322,300

87,32 %

1 682,190

FR

MAC/8C3411

Kavalli

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

1 037,100

221,300

642,700

83,31 %

103,710

FR

NEP/07.

Ksampu

Iż-żona VII

5 725,600

671,800

0

11,73 %

572,560

FR

NEP/08C.

Ksampu

Iż-żona VIIIc

14,600

0,500

0

3,42 %

1,460

FR

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

30,800

0

0

0 %

3,080

FR

NEP/5BC6.

Ksampu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb

147,700

0

0

0 %

14,770

FR

NEP/8ABDE.

Ksampu

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

4 195,500

2 430,900

0

57,94 %

419,550

FR

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Iż-żona VIIa

20,000

0,300

0

1,50 %

2,000

FR

PLE/7DE.

Barbun tat-tbajja'

Iż-żoni VIId u VIIe

3 152,400

2 358,200

0

74,81 %

315,240

FR

PLE/7HJK.

Barbun tat-tbajja'

VIIh, VIIj u VIIk

50,300

48,600

0

96,62 %

1,700

FR

POK/56-14

Pollakkju

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

4 794,000

3 805,600

0

79,38 %

479,400

FR

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

4 038,720

993,700

0

24,60 %

403,872

FR

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

133,900

0,200

0

0,15 %

13,390

FR

SBR/678-

Paġell

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

78,500

51,200

0

65,22 %

7,850

FR

SOL/07D.

Lingwata komuni

Iż-żona VIId

3 505,600

2 864,500

0

81,71 %

350,560

FR

SOL/07E.

Lingwata komuni

Iż-żona VIIe

354,100

321,100

0

90,68 %

33,000

FR

SOL/24-C.

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

947,100

680,100

0

71,81 %

94,710

FR

SOL/7FG.

Lingwata komuni

Iż-żoni VIIf u VIIg

63,500

48,800

0

76,85 %

6,350

FR

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

106,800

76,000

0

71,16 %

10,680

FR

SOL/8AB.

Lingwata komuni

Iż-żoni VIIIa u VIIIb

4 120,400

3 879,200

0

94,15 %

241,200

FR

USK/04-C.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

47,700

10,900

0

22,85 %

4,770

FR

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II u XIV

7,700

6,900

0

89,61 %

0,770

FR

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

625,040

228,200

0

36,51 %

62,504

FR

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

8 319,000

7 181,600

0

86,33 %

831,900

FR

WHG/07A.

Merlangu

Iż-żona VIIa

3,300

0,600

0

18,18 %

0,330

FR

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

39,000

1,400

0

3,59 %

3,900

FR

WHG/7X7A-C

Merlangu

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

15 078,900

6 997,700

0

46,41 %

1 507,890

IE

ALF/3X14-

Alfonsinos

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali tat-III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

1,100

0

0

0 %

0,110

IE

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

3 523,950

3 172,717

0

90,03 %

351,233

IE

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

7,800

0

0

0 %

0,780

IE

ARU/567.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

338,800

0

0

0 %

33,880

IE

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

0,500

0,480

0

96,00 %

0,020

IE

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

0,100

0

0

0 %

0,010

IE

COD/07A.

Merluzz

Iż-żona VIIa

175,100

159,692

0

91,20 %

15,408

IE

COD/7XAD34

Merluzz

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

1 612,010

1 452,085

0

90,08 %

159,925

IE

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

26,700

17,567

0

65,79 %

2,670

IE

HAD/07A.

Haddock

Iż-żona VIIa

541,640

491,903

0

90,82 %

49,737

IE

HAD/5BC6A.

Haddock

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa

777,260

746,274

0

96,01 %

30,986

IE

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, XII u XIV

105,400

105,358

0

99,96 %

0,042

IE

HER/07A/MM

Aringa

Iż-żona VIIa

2,500

0

0

0 %

0,250

IE

HER/1/2-

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

3 755,230

0

3 593,584

95,70 %

161,646

IE

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

3 739,510

3 025,655

0

80,91 %

373,951

IE

HER/7G-K.

Aringa

Iż-żoni VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

16 643,450

14 790,997

0

88,87 %

1 664,345

IE

HKE/571214

Merluzz

Iż-żoni VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

1 972,160

1 772,351

0

89,87 %

197,216

IE

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

41 195,510

37 398,143

0

90,78 %

3 797,367

IE

LEZ/07.

Megrims

Iż-żona VII

3 386,900

3 053,295

0

90,15 %

333,605

IE

LEZ/56-14

Megrims

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; Iż-żona VI; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

487,300

384,113

0

78,82 %

48,730

IE

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

692,520

619,345

0

89,43 %

69,252

IE

MAC/2CX14-

Kavalli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV

57 443,250

43 079,934

13 523,407

98,54 %

839,909

IE

NEP/*07U16

Ksampu

Iż-żona VII (Porcupine Bank -Unità 16)

771,400

654,000

0

84,78 %

77,140

IE

NEP/07.

Ksampu

Iż-żona VII

9 352,420

7 762,505

654,000

89,99 %

935,242

IE

NEP/5BC6.

Ksampu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb

247,100

6,106

0

2,47 %

24,710

IE

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Iż-żona VIIa

1 047,800

102,697

0

9,80 %

104,780

IE

POK/56-14

Pollakkju

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

465,000

312,944

0

67,30 %

46,500

IE

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

27,700

0

0

0 %

2,770

IE

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

5,700

0

0

0 %

0,570

IE

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

170,400

85,414

0

50,13 %

17,040

IE

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

14,300

1,865

0

13,04 %

1,430

IE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

14 671,780

13 205,392

0

90,01 %

1 466,388

IE

WHG/07A.

Merlangu

Iż-żona VIIa

47,910

44,360

0

92,59 %

3,550

IE

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

92,370

72,363

0

78,34 %

9,237

IE

WHG/7X7A-C

Merlangu

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

7 668,960

6 902,221

0

90,00 %

766,739

LT

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

4 353,400

0

1 743,276

40,04 %

435,340

LT

HER/3D-R30

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

2 663,000

0

2 478,427

93,07 %

184,573

LT

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

10 355,000

0

10 353,744

99,99 %

1,256

LV

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

6 283,000

0

2 441,400

38,86 %

628,300

LV

HER/03D.RG

Aringa

Is-sottodiviżjoni 28.1

18 463,000

18 462,300

0

100 %

0,700

NL

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

15,200

0,501

0

3,30 %

1,520

NL

ANF/2AC4-C

Petriċa

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

274,100

23,815

0

8,69 %

27,410

NL

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

20,700

0

0

0 %

2,070

NL

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

46,900

0

0

0 %

4,690

NL

ARU/567.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

3 147,100

1 430,210

0

45,45 %

314,710

NL

COD/07A.

Merluzz

Iż-żona VIIa

1,000

0

0

0 %

0,100

NL

COD/07D.

Merluzz

Iż-żona VIId

46,030

36,978

0

80,33 %

4,603

NL

COD/7XAD34

Merluzz

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

2,600

0,922

0

35,46 %

0,260

NL

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

149,000

0

0

0 %

14,900

NL

HAD/07A.

Haddock

Iż-żona VIIa

0,200

0

0

0 %

0,020

NL

HAD/2AC4.

Haddock

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

184,790

169,231

0

91,58 %

15,559

NL

HAD/7X7A34

Haddock

Iż-żoni VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

23,000

21,136

0

91,90 %

1,864

NL

HER/1/2-

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

5 479,850

5 425,883

10,620

99,21 %

43,347

NL

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

2 370,260

2 130,949

0

89,90 %

237,026

NL

HER/7G-K.

Aringa

Iż-żoni VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

865,370

314,834

0

36,38 %

86,537

NL

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

81,020

42,102

0

51,96 %

8,102

NL

HKE/571214

Merluzz

Iż-żoni VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

238,150

76,346

1,177

32,55 %

23,815

NL

HKE/8ABDE.

Merluzz

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

24,800

0

6,700

27,02 %

2,480

NL

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

64 263,580

52 455,973

2450,424

85,44 %

6 426,358

NL

LEZ/2AC4-C

Megrims

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

27,600

15,124

0

54,80 %

2,760

NL

LIN/04-C.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

5,600

0

0

0 %

0,560

NL

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

0,300

0,100

0

33,33 %

0,030

NL

MAC/2A34.

Kavalli

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

1 488,500

741,559

598,041

90,00 %

148,900

NL

MAC/2CX14-

Kavalli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV

19 082,230

13 711,312

3 462,695

90,00 %

1 908,223

NL

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

1 219,270

862,899

0

70,77 %

121,927

NL

NEP/5BC6.

Ksampu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb

18,000

0

0

0 %

1,800

NL

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Iż-żona VIIa

0,100

0

0

0 %

0,010

NL

PRA/2AC4-C

Gambli tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

41,900

0

0

0 %

4,190

NL

SOL/24-C.

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

11 127,000

9 910,051

0

89,06 %

1 112,700

NL

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

18,900

0

0

0 %

1,890

NL

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

59,040

0

0

0 %

5,904

NL

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

57 308,710

51 536,926

16,221

89,96 %

5 730,871

NL

WHG/7X7A-C

Merlangu

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

972,250

736,710

0

75,77 %

97,225

PL

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

38,500

0

0

0 %

3,850

PL

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

19 438,400

0

11 794,652

60,68 %

1 943,840

PT

BSF/8910-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

3 784,690

2 484,400

0

65,64 %

378,469

PT

GFB/1012-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni X u XII

40,000

6,400

0

16,00 %

4,000

PT

HKE/8C3411

Merluzz

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

4 624,560

3 191,100

0

69,00 %

462,456

PT

JAX/08C.

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

Iż-żona VIIIc

2 281,270

1 778,700

0

77,97 %

228,127

PT

JAX/09.

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

Iż-żona IX

22 413,800

20 088,700

0

89,63 %

2 241,380

PT

LEZ/8C3411

Megrims

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

106,200

81,300

0

76,55 %

10,620

PT

NEP/9/3411

Ksampu

Iż-żoni IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1

204,500

202,200

0

98,88 %

2,300

PT

SBR/09-

Paġell

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona IX

184,200

109,800

0

59,61 %

18,420

PT

SBR/10-

Paġell

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona X

1 128,000

571,700

0

50,68 %

112,800

SE

COD/3DX32.

Merluzz

l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 25 sa 32

16 032,100

0

5 287,710

32,98 %

1 603,210

SE

HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

28,500

17,570

0

61,65 %

2,850

SE

HER/1/2-

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

57,340

50,550

0

88,16 %

5,734

SE

HER/30/31.

Aringa

Is-sottodiviżjonijiet 30-31

11 892,500

0

10 937,740

91,97 %

954,760

SE

HER/3D-R30

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

29 272,000

0

28 830,000

98,49 %

442,000

SE

HKE/3A/BCD

Merluzz

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

178,400

27,060

0

15,17 %

17,840

SE

JAX/2A-14

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

677,300

0

0

0 %

67,730

SE

LIN/04-C.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

11,100

0,240

0

2,16 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Lipp

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIIbcd

27,300

11,700

0

42,86 %

2,730

SE

MAC/2A34.

Kavalli

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

2 941,540

2 101,050

829,280

99,62 %

11,210

SE

NEP/3A/BCD

Ksampu

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

1 538,400

1 124,740

0

73,11 %

153,840

SE

PRA/2AC4-C

Gambli tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

101,300

0

0

0 %

10,130

SE

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

57,340

54,250

0

94,61 %

3,090

SE

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

50 490,000

0

50 489,430

100,00 %

0,570

SE

USK/04-C.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

6,600

0

0

0 %

0,660

SE

USK/3A/BCD

Tusk

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Subdiviżjonijiet 22 sa 32

7,700

1,030

0

13,38 %

0,770

SE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

29,710

26,710

0

89,90 %

2,971

Ir-Renju Unit

ALF/3X14-

Alfonsinos

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali tat-III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

11,100

1,400

0

12,61 %

1,110

Ir-Renju Unit

ANF/07.

Petriċa

Iż-żona VII

6 533,860

6 152,200

197,500

97,18 %

184,160

Ir-Renju Unit

ANF/2AC4-C

Petriċa

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV

7 893,800

4 778,900

314,100

64,52 %

789,380

Ir-Renju Unit

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

43,600

0

0

0 %

4,360

Ir-Renju Unit

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

17,900

0

0

0 %

1,790

Ir-Renju Unit

ARU/567.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

45,700

0

0

0 %

4,570

Ir-Renju Unit

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

253,560

203,600

0

80,30 %

25,356

Ir-Renju Unit

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

76,860

56,900

0

74,03 %

7,686

Ir-Renju Unit

COD/07A.

Merluzz

Iż-żona VIIa

120,400

107,400

0

89,20 %

12,040

Ir-Renju Unit

COD/07D.

Merluzz

Iż-żona VIId

179,150

99,800

0

55,71 %

17,915

Ir-Renju Unit

COD/7XAD34

Merluzz

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

883,500

548,100

0

62,04 %

88,350

Ir-Renju Unit

GFB/1012-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni X u XII

10,000

0

0

0 %

1,000

Ir-Renju Unit

GFB/1234-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

14,500

2,100

0

14,48 %

1,450

Ir-Renju Unit

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

679,100

251,300

0

37,00 %

67,910

Ir-Renju Unit

GHL/2A-C46

Ħalibatt tal-Groenlandja

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

535,000

344,500

0

64,39 %

53,500

Ir-Renju Unit

HAD/07A.

Haddock

Iż-żona VIIa

615,000

154,400

0

25,11 %

61,500

Ir-Renju Unit

HAD/2AC4.

Haddock

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa

33 209,290

29 446,500

3 498,100

99,20 %

264,690

Ir-Renju Unit

HAD/5BC6A.

Haddock

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa

3 926,500

3 875,900

0

98,71 %

50,600

Ir-Renju Unit

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, XII u XIV

1 097,800

595,400

0

54,24 %

109,780

Ir-Renju Unit

HER/07A/MM

Aringa

Iż-żona VIIa

5 012,700

5 000,200

0

99,75 %

12,500

Ir-Renju Unit

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN