ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 120

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
23 ta' April 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/209/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2014 dwar l-ekwivalenzi bejn kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan (notifikata bid-dokument C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

23.4.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 120/1


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-20 ta' Marzu 2014

dwar l-ekwivalenzi bejn kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan

(notifikata bid-dokument C(2014) 1625)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2014/209/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva Nru 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar il-liċenzji tas-sewqan (1), u b'mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 13 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva Nru 2006/126/KE tipprovdi li l-liċenzji kollha tas-sewqan maħruġa mill-Istati Membri, għandhom ikunu rikonoxxuti b'mod reċiproku, inklużi dawk maħruġa qabel id-data tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

(2)

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan iġib miegħu r-rikonoxximent sħiħ tal-intitolamenti kollha li jkunu ngħataw lil detentur ta' liċenzja skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali fis-seħħ f'dak il-mument.

(3)

Id-Direttiva Nru 2006/126/KE tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ekwivalenzi bejn il-kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan maħruġin qabel l-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva u dawk definiti fl-Artikolu 4 tagħha. Dawn l-ekwivalenzi għandu jkun hemm qbil dwarhom mill-Kummissjoni f'forma legalment vinkolanti.

(4)

Wara l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni, huwa meħtieġ li jkunu inklużi liċenzji tas-sewqan maħruġa minn dan il-pajjiż fit-tabelli ta' ekwivalenzi stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2013/21/UE (2).

(5)

Mill-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru 2013/21/UE, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, is-Slovenja u l-Isvezja nnotifikaw il-korrezzjonijiet għall-ekwivalenzi awtorizzati bid-Deċiżjoni msemmija.

(6)

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni Nru 2013/21/UE għandha titħassar,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal-liċenzji tas-sewqan validi kollha maħruġin mill-Istati Membri u li jinsabu fiċ-ċirkolazzjoni.

Artikolu 2

It-tabelli tal-ekwivalenzi bejn kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan, li nħarġu fl-Istati Membri qabel l-implimentazzjoni tad-Direttiva Nru 2006/126/KE u l-kategoriji armonizzati ta' liċenzji tas-sewqan kif definiti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva Nru 2006/126/KE huma stabbiliti fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

1.   Il-kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan li nħarġu qabel l-implimentazzjoni tad-Direttiva Nru 2006/126/KE jintitolaw lid-detentur li jsuq vetturi tal-kategoriji korrispondenti kif deskritti fl-Anness mingħajr ma jibdel il-liċenzja tas-sewqan. Ċerti restrizzjonijiet jistgħu japplikaw u huma dikjarati għall-intitolament rilevanti fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

2.   Mal-bdil ta' liċenzja tas-sewqan ma' mudell ta' liċenzja tas-sewqan tal-UE kif deskritt fl-Anness I tad-Direttiva Nru 2006/126/KE, l-intitolamenti ekwivalenti għandhom jingħataw kif deskritt fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

3.   Il-kodiċijiet li jindikaw ir-restrizzjoni tal-intitolamenti korrispondenti huma kodiċijiet armonizzati tal-UE kif speċifikati fl-Anness I tad-Direttiva Nru 2006/126/KE.

4.   Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku kif iddikjarat fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva Nru 2006/126/KE ma japplikax għall-kategoriji nazzjonali ta' liċenzji tas-sewqan.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni Nru 2013/21/UE hija mħassra b'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Siim KALLAS

Viċi President


(1)  ĠU L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/21/UE tat-18 ta' Diċembru 2012 dwar ekwivalenzi bejn kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan (ĠU L 19, 22.1.2013, p. 1).


ANNESS

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-BELĠJU

Mudell tal-Belġju 1 (B1)

Maħruġ fil-Belġju mill-1.1.1967 sal-31.12.1988

Deskrizzjoni: Il-mudell jidher f'waħda mil-lingwi li ġejjin: Olandiż, Franċiż u Ġermaniż. Jeżistu differenzi fir-rigward tal-kulur u l-istampar tal-mudell. Mudell tal-karta roża (105/222 mm) b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell B1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A b'kodiċijiet tal-UE għal vetturi adattati

2

BF

B b'kodiċijiet tal-UE għal vetturi adattati

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

B* għal vetturi tal-kategorija B użati bħala taxi, għall-kiri ta' karozzi, trasport tal-persunal, eċċ.

2.

Sabiex wieħed ikun intitolat li jsuq vetturi tal-kategorija AF u/jew BF, kienet meħtieġa l-validazzjoni tal-kategorija A u/jew B, kif ukoll tal-kategorija F, kif ukoll l-indikazzjoni tan-numru tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni fuq il-liċenzja.

Mudell tal-Belġju 2 (B2)

Maħruġ fil-Belġju mill-1.1.1989 sat-30.9.1998

Deskrizzjoni: Il-mudell jidher f'waħda mil-lingwi li ġejjin: Olandiż, Franċiż u Ġermaniż. Jeżistu differenzi fir-rigward tal-kulur u l-istampar tal-mudell. Mudell tal-karta roża (106/222 mm) b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell B2

Kategoriji korrispondenti

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Mudell tal-Belġju 3 (B3)

Maħruġ fil-Belġju mill-1.1.1998

Deskrizzjoni: Il-mudell jidher f'waħda mil-lingwi li ġejjin: Olandiż, Franċiż u Ġermaniż. Mudell tal-karta roża (106/222 mm) b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell B3

Kategoriji korrispondenti

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Mudell tal-Belġju 4 (B4)

Maħruġ fil-Belġju mill-1.7.2010

Deskrizzjoni: Il-mudell jidher f'waħda mil-lingwi li ġejjin: Olandiż, Franċiż u Ġermaniż. Mudell ta' kard tal-polikarbonat roża, immanifatturata skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness I tad-Direttiva 2006/126/KE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell B4

Kategoriji korrispondenti

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-BULGARIJA

Mudell tal-Bulgarija 1 (BG1)

Maħruġ fil-Bulgarija mill-1.1.2010 sad-19.1.2013

Deskrizzjoni: Skont id-Direttiva 2006/126/KE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell BG1

Kategoriji korrispondenti

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

MUDELLI MAĦRUĠIN FIR-REPUBBLIKA ĊEKA

Mudell tar-Repubblika Ċeka 1 (CZ1)

Maħruġ fir-Repubblika Ċeka mill-1.1.2001 sat-30.4.2004

Deskrizzjoni: Materjal: Karta tal-karti tal-flus b'ħafna kuluri, magħluqa fil-plastik. Xbieha olografika tonda (bl-ittri “CZ” fin-nofs) fil-fuljetta tal-plastik tirkeb parti mir-ritratt fin-naħa t'isfel tax-xellug. Ritratt: 35mm × 45mm imwaħħal fl-ispazju tal-kwadru fuq in-naħa ta' quddiem b'timbru uffiċjali li jinkludi l-isem tal-awtorità tal-ħruġ u l-istemma araldika tal-istat.

Validità tal-liċenzja tas-sewqan: il-ħajja kollha. Dan il-mudell irid jinbidel sal-31 ta' Diċembru 2013.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell CZ1

Kategoriji korrispondenti

AM

AM

A1

AM, A1

A (mill-età ta' 18 sena 'l fuq)

AM, A1, A2

A (mill-età ta' 21 sena 'l fuq)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (kategorija nazzjonali tat-trakters agrikoli)

Mudell tar-Repubblika Ċeka 2 (CZ2)

Maħruġ fir-Repubblika Ċeka mill-1.5.2004

Deskrizzjoni: Materjal: Kard tal-plastik tal-polikarbonat tad-daqs ID1 — 54 × 86 mm (daqs ta' karta tal-kreditu) bil-kliem “ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” u l-isem tal-pajjiż “ČESKÁ REPUBLIKA” fin-naħa ta' fuq. Il-kliem “MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” u “DRIVING LICENSE” fil-lingwi tal-UE jidher fuq in-naħa tal-lemin tal-kard. Il-marka distintiva tal-Istat Membru li joħroġ il-liċenzja (“CZ”), stampata fin-negattiv f'rettangolu ikħal u mdawwar b'ċirku ta' tnax-il stilla safra tidher fil-kantuniera ta' fuq tax-xellug tal-kard. Dejta personali inċiża bil-lejżer li tinkludi r-ritratt u l-firma tad-detentur. Ibbuzzar pożittiv ta' altoriljiev b'guilloches u l-ittri “CZ” fuq iż-żewġ naħat tal-kard. Il-lowgo bl-ittri “CZ” fil-kantuniera ta' fuq tal-lemin tan-naħa ta' quddiem b'linka ottikament varjabbli li taqleb bejn kulur id-deheb u l-kulur aħdar. Xbieha li tinbidel fil-kantuniera ta' taħt tal-lemin tan-naħa ta' quddiem turi r-ritratt tad-detentur u n-numru tal-liċenzja tas-sewqan (l-istess bħal fis-sezzjoni 5).

Validità tal-liċenzja tas-sewqan: 10 snin

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell CZ2

Kategoriji korrispondenti

AM

AM

A1

AM, A1

A (mill-età ta' 18 sena 'l fuq)

AM, A1, A2

A (mill-età ta' 21 sena 'l fuq)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (kategorija nazzjonali tat-trakters agrikoli)

MUDELLI MAĦRUĠIN FID-DANIMARKA

Mudell tad-Danimarka 1 (DK1)

Maħruġ fid-Danimarka sat-30.4.1986

Deskrizzjoni: Il-mudell huwa roża, b'erba' paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell DK1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija Daniża A1 hija mutur mingħajr kabina fil-ġenb u A2 hija mutur b'kabina fil-ġenb. Dawk il-kategoriji għalhekk ma jikkorrispondux mas-subkategoriji A1 u A2 kif definiti fid-Direttiva 2006/126/KE. L-intitolament ta' sewqan bil-kategorija Daniża A1 huwa ristrett għall-muturi mingħajr kabina fil-ġenb, u A2 huwa ristrett għall-muturi b'kabina fil-ġenb. Id-detenturi tal-kategorija Daniża A1 u/jew A2 huma intitolati li jiksbu AM, A1, A2, u A sħaħ fi Stati Membri oħra.

2.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża B huma awtorizzati wkoll li jsuqu triċikli bil-mutur.

Dan il-mudell m'għadux aktar validu għal sewqan fid-Danimarka, minħabba li kien impost bdil obbligatorju tal-liċenzji kollha fis-snin mill-1991 sal-1993. Madankollu, il-liċenzja tista' tiġi mġedda permezz ta' liċenzja ġdida maħruġa mid-Danimarka u trid tiġi rikonoxxuta minn Stati Membri oħra sad-19.1.2033.

Mudell tad-Danimarka 2 (DK2)

Maħruġ fid-Danimarka mill-1.5.1986 sat-30.6.1996

Deskrizzjoni: il-mudell fih linji roża u beige, b'erba' paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell DK2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija Daniża A1 hija mutur mingħajr kabina fil-ġenb, u A2 hija mutur b'kabina fil-ġenb. Dawk il-kategoriji għalhekk ma jikkorrispondux mas-subkategoriji A1 u A2 kif definiti fid-Direttiva 2006/126/KE. L-intitolament ta' sewqan bil-kategorija Daniża A1 huwa ristrett għall-muturi mingħajr kabina fil-ġenb, u A2 huwa ristrett għall-muturi b'kabina fil-ġenb. Id-detenturi tal-kategorija Daniża A1 u/jew A2 huma intitolati li jiksbu AM, A1, A2, u A sħaħ fi Stati Membri oħra.

2.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża B huma awtorizzati wkoll li jsuqu triċikli bil-mutur.

Mudell tad-Danimarka 3 (DK3)

Maħruġ fid-Danimarka mill-1.7.1996 sat-13.4.1997

Deskrizzjoni: Mudell b'linji roża u beige, b'erba' paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell DK3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A (mutur żgħir)

AM, A1,

1

A (mutur kbir)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża A (mutur żgħir) huma awtorizzati li jsuqu:

a.

Muturi b'żewġ roti mingħajr kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg u potenza li ma taqbiżx 25 kW.

b.

Muturi b'żewġ roti u kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg.

c.

Triċikli bil-mutur.

d.

Vetturi msemmija taħt a., b. u c. bil-karru.

e.

Moped kbir.

2.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża A (mutur kbir) huma awtorizzati li jsuqu:

a.

Vetturi kif imsemmija taħt (1).

b.

Muturi b'żewġ roti mingħajr kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li jaqbeż 0,16 kW/kg jew potenza li taqbeż 25 kW.

c.

Muturi b'żewġ roti u kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li jaqbeż 0,16 kW/kg.

d.

Vetturi msemmija taħt (b) u (c) bil-karru.

3.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża B huma awtorizzati wkoll li jsuqu triċikli bil-mutur.

Mudell Danimarka 4 (DK4)

Maħruġ fid-Danimarka mill-14.4.1997

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE (1).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell DK4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A (mutur żgħir)

AM, A1

1

A (mutur kbir)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali

1.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża A (mutur żgħir) huma awtorizzati li jsuqu:

(a)

Muturi b'żewġ roti mingħajr kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg u potenza li ma taqbiżx 25 kW.

(b)

Muturi b'żewġ roti u kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg.

(c)

Triċikli bil-mutur.

(d)

Vetturi msemmija taħt (a), (b) u (c) bil-karru.

(e)

Moped kbir.

2.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża A (mutur kbir) huma awtorizzati li jsuqu:

(a)

Vetturi kif imsemmija taħt (1).

(b)

Muturi b'żewġ roti mingħajr kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li jaqbeż 0,16 kW/kg jew potenza li taqbeż 25 kW.

(c)

Muturi b'żewġ roti u kabina fil-ġenb bi proporzjon ta' potenza/piż (flimkien mal-ilma, żejt u fjuwil) li jaqbeż 0,16 kW/kg.

(d)

Vetturi msemmija taħt (b) u (c) bil-karru.

3.

Id-detenturi tal-kategorija Daniża B huma awtorizzati wkoll li jsuqu triċikli bil-mutur.

Id-data tal-ewwel ħruġ tal-kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan li nħarġu qabel l-1.5.1986 mhix magħrufa. F'każijiet bħal dawn, is-simbolu “<” jew “≤” jista' jidher fil-kolonna 10 tal-liċenzja, akkumpanjat minn ċerta sena, li juri li l-kategorija nħarġet qabel jew f'dik is-sena.

Sad-19 ta' Jannar 2013, ir-regoli Daniżi għall-intitolament sabiex wieħed isuq mopeds żgħar huma kif ġej:

Kull wieħed minn dawn l-elementi li ġejjin jintitola lil persuna biex issuq moped żgħir fid-Danimarka:

a)

ċertifikat ta' moped,

b)

liċenzja tas-sewqan għas-sewqan ta' trakter, jew

c)

li wieħed ikollu 18-il sena jew aktar.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-ĠERMANJA

Mudell tal-Ġermanja 1 (D1)

Maħruġ fil-Ġermanja sal-1.4.1986 (f'każijiet partikolari d-data tal-ħruġ tista' tkun wara l-1.4.1986)

Deskrizzjoni: Griż, b'erba' paġni. Fil-prattika jista' jkun hemm varjetà ta' differenzi fir-rigward tal-kulur u l-forma tal-mudell, billi dan il-mudell inħareġ għal iżjed minn 40 sena. Il-mudelli maħruġin fil-Land ta' Saarland jista' jkollhom daqs differenti u huma bilingwi (Ġermaniż u Franċiż).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D1

Kategoriji korrispondenti

Noti

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980 — 31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Informazzjoni addizzjonali:

Jistgħu jirriżultaw intitolamenti oħra ta' natura speċifika u limitata ħafna, li ma jidhrux fit-tabelli. Fiċ-ċirkustanza rari li jseħħ każ bħal dan, iridu jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet tal-ħruġ Ġermaniżi f'każ ta' dubju dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' intitolament partikolari.

1.

Jekk liċenzja ta' “Klasse 1” tkun inkisbet qabel l-1.4.1954 (qabel l-1.10.1960 fil-Land ta' Saarland), id-detentur ikun intitolat ukoll li jsuq kategorija B 79 (≤ 700 cm3), mingħajr ma jkollu jibdel il-liċenzja. F'każ ta' bdil ta' tali liċenzja, id-detentur jingħata liċenzja ta' kategorija B sħiħa.

2.

Jekk id-detentur ta' intitolament għal “Klasse 2” ikun għalaq il-50 sena qabel il-31.12.1999, l-intitolament tiegħu ma jkunx baqa' validu fil-31.12.2000. F'każ li dan id-detentur ta' liċenzja jkun bidel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid fil-31.12.2000 jew qabel, il-perjodu ta' validità u l-perjodiċità tal-eżami mediku japplikaw għall-mudell il-ġdid. Jekk detentur jagħlaq il-50 sena wara l-31.12.1999, huwa jkollu jibdel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid malli jagħlaq il-50 sena, mhux aktar tard, u wara jkun japplika perjodu ta' validità ta' ħames snin.

Fejn id-detentur ta' liċenzja bħal din jistabbilixxi r-residenza ordinarja tiegħu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun konformi mar-regoli ta' hawn fuq, l-intitolament tiegħu għal “Klasse 2” m'għandux jiġi rikonoxxut (sakemm ma jkunx bidel ir-residenza ordinarja tiegħu qabel ma r-regoli msemmija hawn fuq ikunu japplikaw għalih).

3.

Jekk liċenzja ta'“Klasse 2” jew ta' “Klasse 3” tkun inkisbet qabel l-1.12.1954 (qabel l-1.10.1960 fil-Land ta' Saarland), id-detentur ikun intitolat ukoll li jsuq il-kategoriji A1 u A 79 (≤ 250 cm3). Fiż-żewġ każijiet, id-detentur jingħata intitolament mhux ristrett għal kategorija A f'każ li jibdel il-liċenzja.

Jekk liċenzja ta' “Klasse 2” jew ta' “Klasse 3” kienet inkisbet wara d-dati msemmija hawn fuq iżda qabel l-1.4.1980, hija tintitola wkoll lid-detentur li jsuq il-kategorija A1.

4.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 3” huwa intitolat ukoll li jsuq il-vettura li ġejja: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= mhux aktar minn total ta' tliet fusien).

Dan l-intitolament għandu jidher fuq liċenzja ġdida li tinħareġ bi bdil, fuq talba espliċita tad-detentur biss.

5.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 3” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri sa piż massimu ta' 7,5 t, anki fi traffiku internazzjonali. Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 2” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri fi traffiku internazzjonali. F'kaz ta' bdil tal-mudelli fil-Ġermanja, id-dritt ta' sewqan ta' karozza tal-linja mingħajr passiġġieri jkun limitat għat-territorju Ġermaniż bl-applikazzjoni ta' kodiċi nazzjonali.

6.

Fejn intitolament għal “Klasse 4” kien ingħata qabel l-1.12.1954 (qabel l-1.10.1960 fil-Land ta' Saarland), dan ma jkunx kategorija nazzjonali biss iżda jintitola lid-detentur li jsuq il-kategoriji li ġejjin: A1, A 79 (≤ 250 cm3) u B 79 (≤ 700 cm3). Fiż-żewġ każijiet, id-detentur jingħata intitolament mhux ristrett għall-kategorija A u B meta jibdel il-liċenzja.

F'każ li tkun inħarġet liċenzja ta' “Klasse 4” wara d-dati msemmija hawn fuq, iżda qabel l-1.4.1980, din tintitola lid-detentur li jsuq il-kategorija A1.

7.

A1 hija valida wkoll għal muturi tal-kategorija A1 bi proporzjon ta' potenza/piż 'il fuq minn 0,1 kW/kg (kodiċi 79.05).

8.

A1 hija valida wkoll għal muturi tal-kategorija A1 bi proporzjon ta' potenza/piż 'il fuq minn 0,1 kW/kg (kodiċi 79.05). A hija ristretta għal triċikli (kodiċi 79.03) u triċikli kombinati ma' karru li jkollu massa massima awtorizzata li ma taqbiżx 750 kg (kodiċi ġdid 79.04). BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

9.

A1 u A hija ristretta għal triċikli (kodiċi 79.03) u triċikli kombinati ma' karru li jkollu massa massima awtorizzata li ma taqbiżx 750 kg (kodiċi 79.04). BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

Mudell tal-Ġermanja 2 (D2)

Maħruġ fir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja sal-1969

Deskrizzjoni: Mudell griż b'erba' paġni.

Emenda statutorja, li daħlet fis-seħħ fl-1.4.1957, biddlet il-kamp ta' applikazzjoni u d-definizzjonijiet tal-kategoriji. Għalhekk huma meħtieġa żewġ tabelli ta' ekwivalenza għal dan il-mudell.

D2a:   Mudell maħruġ sal-31.3.1957

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D2a

Kategoriji korrispondenti

Noti

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Mudell maħruġ mill-1.4.1957 sal-1969.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D2b

Kategoriji korrispondenti

Noti

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Informazzjoni addizzjonali:

Jistgħu jirriżultaw intitolamenti oħra ta' natura speċifika u limitata ħafna, li ma jidhrux fit-tabelli. Fiċ-ċirkustanza rari li jseħħ każ bħal dan, iridu jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet tal-ħruġ Ġermaniżi f'każ ta' dubju dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' intitolament partikolari.

1.

Jekk id-detentur ta' intitolament għal “Klasse 2” maħruġ qabel l-1.4.1957 jew ta' intitolament għal “Klasse 5” maħruġ wara l-31.3.1957 ikun għalaq il-50 sena qabel il-31.12.1999, l-intitolament tiegħu ma jkunx baqa' validu fil-31.12.2000. F'każ li dan id-detentur ta' liċenzja jkun bidel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid fil-31.12.2000 jew qabel, il-perjodu ta' validità u l-perjodiċità tal-eżami mediku japplikaw għall-mudell il-ġdid. Jekk detentur jagħlaq il-50 sena wara l-31.12.1999, huwa jkollu jibdel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid malli jagħlaq il-50 sena, mhux aktar tard, u wara jkun japplika perjodu ta' validità ta' ħames snin.

Fejn id-detentur ta' liċenzja bħal din jistabbilixxi r-residenza ordinarja tiegħu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun konformi mar-regoli ta' hawn fuq, l-intitolament tiegħu għal “Klasse 2” m'għandux jiġi rikonoxxut (sakemm ma jkunx bidel ir-residenza ordinarja tiegħu qabel ma r-regoli msemmija hawn fuq ikunu japplikaw għalih).

2.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 3” maħruġa qabel l-1.4.1957 u ta' liċenzja ta' “Klasse 4” maħruġa wara l-31.3.1957 ikun intitolat ukoll isuq il-vettura li ġejja: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= mhux aktar minn total ta' tliet fusien).

Dan l-intitolament għandu jidher fuq liċenzja ġdida li tinħariġlu bi bdil, fuq talba espliċita tad-detentur biss.

3.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 3” maħruġa qabel l-1.4.1957 (D2a) jew ta' “Klasse 4” maħruġa wara l-31.3.1957 (D2b), huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri b'piż massimu ta' inqas minn 7,5 t, anki fi traffiku internazzjonali.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 2” maħruġa qabel l-1.4.1957 (D2a) jew ta' “Klasse 5” maħruġa wara l-31.3.1957 (D2b), huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri fi traffiku internazzjonali.

F'kaz ta' bdil tal-mudelli fil-Ġermanja, id-dritt ta' sewqan ta' karozza tal-linja mingħajr passiġġieri jkun limitat għat-territorju Ġermaniż bl-applikazzjoni ta' kodiċi nazzjonali.

4.

Detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 2”, “Klasse 3” jew “Klasse 4” tal-mudell D2a jew ta' liċenzja ta' “Klasse 2”, “Klasse 4” jew “Klasse 5” tal-mudell D2b, li tkun inħarġet qabel l-1.12.1954, ikun intitolat li jsuq kategorija A b'mod mhux ristrett biss wara bdil tal-liċenzja. Mingħajr il-bdil tal-liċenzja, il-mudell jintitola lid-detentur li jsuq A 79 (≤ 250 cm3) biss.

5.

Mingħajr il-bdil tad-dokument, japplika dan li ġej:

Fejn liċenzja ta' “Klasse 1” jew ta' “Klasse 4” tkun inħarġet qabel l-1.12.1954, id-detentur ikun intitolat li jsuq B 79 (≤ 700 cm3) biss. F'każ ta' ħruġ ta' “Klasse 1” jew ta' “Klasse 4” wara dik id-data u qabel l-1.4.1957, jew ta' liċenzja ta' “Klasse 2” maħruġa wara l-31.3.1957, id-detentur ikun intitolat li jsuq B 79 (≤ 250 cm3) biss.

Fil-każ ta' bdil tad-dokument ma' liċenzja ġdida, id-detentur jingħata B sħiħa.

6.

BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

7.

A1 hija valida wkoll għal muturi tal-kategorija A1 bi proporzjon ta' potenza/piż 'il fuq minn 0,1 kW/kg (kodiċi 79.05).

Mudell tal-Ġermanja 3 (D3)

Maħruġ fir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja mill-1969 sal-31.5.1982

Deskrizzjoni: Ktieb ta' liċenzja bi 12-il paġna, qoxra griża.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D3

Kategoriji korrispondenti

Noti

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Informazzjoni addizzjonali:

Jistgħu jirriżultaw intitolamenti oħra ta' natura speċifika u limitata ħafna, li ma jidhrux fit-tabelli. Fiċ-ċirkustanza rari li jseħħ każ bħal dan, iridu jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet tal-ħruġ Ġermaniżi f'każ ta' dubju dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' intitolament partikolari.

1.

Jekk id-detentur ta' intitolament għal “Klasse 5” ikun għalaq il-50 sena qabel il-31.12.1999, l-intitolament tiegħu ma jkunx baqa' validu fil-31.12.2000. F'każ li dan id-detentur ta' liċenzja jkun bidel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid fil-31.12.2000 jew qabel, il-perjodu ta' validità u l-perjodiċità tal-eżami mediku japplikaw għall-mudell il-ġdid. Jekk detentur jagħlaq il-50 sena wara l-31.12.1999, huwa jkollu jibdel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid malli jagħlaq il-50 sena, mhux aktar tard, u wara jkun japplika perjodu ta' validità ta' ħames snin. Fejn id-detentur ta' liċenzja bħal din jistabbilixxi r-residenza ordinarja tiegħu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun konformi mar-regoli ta' hawn fuq, l-intitolament tiegħu għal “Klasse 2” m'għandux jiġi rikonoxxut (sakemm ma jkunx bidel ir-residenza ordinarja tiegħu qabel ma r-regoli msemmija hawn fuq ikunu japplikaw għalih).

2.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 4” ikun intitolat ukoll isuq il-vettura li ġejja: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= mhux aktar minn total ta' tliet fusien).

Dan l-intitolament għandu jidher fuq liċenzja ġdida, li tinħariġlu bi bdil fuq talba espliċita tad-detentur biss.

3.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 4” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri sa piż massimu ta' 7,5 t, anki fi traffiku internazzjonali. Id-detentur ta' liċenzja tas-sewqan ta' “Klasse 5” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri fi traffiku internazzjonali. F'kaz ta' bdil tal-mudelli fil-Ġermanja, id-dritt ta' sewqan ta' karozza tal-linja mingħajr passiġġieri jkun limitat għat-territorju Ġermaniż bl-applikazzjoni ta' kodiċi nazzjonali.

4.

Detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 2”, “4” jew “5” li oriġinarjament tkun inħarġet qabel l-1.12.1954, ikun intitolat li jsuq kategorija A b'mod mhux ristrett biss wara bdil tal-liċenzja. Mingħajr il-bdil tal-liċenzja, il-mudell jintitola lid-detentur li jsuq A 79 (≤ 250 cm3) biss.

5.

Mingħajr il-bdil tad-dokument, japplika dan li ġej:

Fejn liċenzja ta' “Klasse 1” tkun inħarġet qabel l-1.12.1954, id-detentur ikun intitolat li jsuq B 79 (≤ 700 cm3). Fejn “Klasse 1” tkun inħarġet wara dik id-data u qabel l-1.4.1957, jew liċenzja ta' “Klasse 2” tkun inħarġet wara l-1.4.1957,id-detentur ikun intitolat li jsuq B 79 (≤ 250 cm3).

Fejn id-dokument jinbidel ma' liċenzja ġdida, id-detentur jingħata B sħiħa.

6.

Fejn detentur ta' “Klasse 2”, “3”, “4” jew “5”, jew skont § 6 StVZO jew § 85 StVZO, ikun kiseb il-liċenzja tiegħu qabel l-1.4.1980, huwa jkun intitolat ukoll li jsuq il-kategorija A1. F'dan il-każ, “Klasse 3” ma tkunx biss kategorija nazzjonali.

7.

BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

8.

A1 u A huma ristretti għal triċikli (kodiċi 79.03).

Mudell tal-Ġermanja 4 (D4)

Maħruġ fir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja mill-1.6.1982 sat-2.10.1990

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża jgħajjat (bright), b'erba' paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Informazzjoni addizzjonali:

Jistgħu jirriżultaw intitolamenti oħra ta' natura speċifika u limitata ħafna, li ma jidhrux fit-tabelli. Fiċ-ċirkustanza rari li jseħħ każ bħal dan, iridu jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet tal-ħruġ Ġermaniżi f'każ ta' dubju dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' intitolament partikolari.

1.

Jekk id-detentur ta' intitolament għal “Klasse C”, “CE”, “D” u “DE” ikun għalaq il-50 sena qabel il-31.12.1999, l-intitolament tiegħu ma jkunx baqa' validu fil-31.12.2000. F'każ li dan id-detentur ta' liċenzja jkun bidel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid fil-31.12.2000 jew qabel, il-perjodu ta' validità u l-perjodiċità tal-eżami mediku japplikaw għall-mudell il-ġdid. Jekk detentur jagħlaq il-50 sena wara l-31.12.1999, huwa jkollu jibdel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid malli jagħlaq il-50 sena, mhux aktar tard, u wara jkun japplika perjodu ta' validità ta' ħames snin.

Fejn id-detentur ta' liċenzja bħal din jistabbilixxi r-residenza ordinarja tiegħu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun konformi mar-regoli ta' hawn fuq, l-intitolament tiegħu għal “Klasse C” m'għandux jiġi rikonoxxut (sakemm ma jkunx bidel ir-residenza ordinarja tiegħu qabel ma r-regoli msemmija hawn fuq ikunu japplikaw għalih).

2.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse B” u “BE” huwa intitolat ukoll li jsuq il-vettura li ġejja: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= mhux aktar minn total ta' tliet fusien).

Dan l-intitolament għandu jidher fuq liċenzja ġdida, li tinħariġlu bi bdil fuq talba espliċita tad-detentur biss.

3.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse B” u “BE” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri sa piż massimu ta' 7,5 t, anki fi traffiku internazzjonali.

Id-detentur ta' liċenzja tal-“Klasse C” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri fi traffiku internazzjonali. Wara bdil tal-mudelli fil-Ġermanja, id-dritt ta' sewqan ta' karozza tal-linja jkun limitat għat-territorju Ġermaniż bl-applikazzjoni ta' kodiċi nazzjonali.

4.

A1 hija valida wkoll għal muturi tal-kategorija A1 bi proporzjon ta' potenza/piż 'il fuq minn 0,1 kW/kg (kodiċi 79.05).

5.

A1 u A huma ristretti għal triċikli (kodiċi 79.03).

6.

BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

Mudell tal-Ġermanja 5 (D5)

Maħruġ fil-Ġermanja mill-1.4.1986 sal-31.12.1998

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D5

Kategoriji korrispondenti

Noti

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Informazzjoni addizzjonali:

Jistgħu jirriżultaw intitolamenti oħra ta' natura speċifika u limitata ħafna, li ma jidhrux fit-tabelli. Fiċ-ċirkustanza rari li jseħħ każ bħal dan, iridu jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet tal-ħruġ Ġermaniżi f'każ ta' dubju dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' intitolament partikolari.

1.

Fejn id-detentur ta' intitolament għal “Klasse 2”ikun għalaq il-50 sena qabel il-31.12.1999, l-intitolament tiegħu ma jkunx baqa' validu fil-31.12.2000. F'każ li dan id-detentur ta' liċenzja jkun bidel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid fil-31.12.2000 jew qabel, il-perjodu ta' validità u l-perjodiċità tal-eżami mediku japplikaw għall-mudell il-ġdid. Jekk detentur jagħlaq il-50 sena wara l-31.12.1999, huwa jkollu jibdel il-liċenzja tiegħu ma' mudell ġdid malli jagħlaq il-50 sena, mhux aktar tard, u wara jkun japplika perjodu ta' validità ta' ħames snin.

Fejn id-detentur ta' liċenzja bħal din jistabbilixxi r-residenza ordinarja tiegħu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun konformi mar-regoli ta' hawn fuq, l-intitolament tiegħu għal “Klasse 2” m'għandux jiġi rikonoxxut (sakemm ma jkunx bidel ir-residenza ordinarja tiegħu qabel ma r-regoli msemmija hawn fuq ikunu japplikaw għalih).

2.

Fejn liċenzja ta' “Klasse 1” ta' mudell D1 tkun inkisbet qabel l-1.4.1954 (qabel l-1.10.1960 fil-Land ta' Saarland), id-detentur ikun barra minn hekk intitolat isuq kategorija B 79 (≤ 700 cm3), mingħajr ma jkollu jibdel il-liċenzja. Mal-bdil ta' liċenzja bħal din, id-detentur jingħata liċenzja ta' kategorija B sħiħa.

Dan ta' hawn fuq japplika għall-mudell D5 biss jekk D1 ikun inħareġ lill-istess detentur qabel id-dati rilevanti u wara nbidel ma' mudell D5.

3.

F'każ li liċenzja ta' “Klasse 2” jew ta' “Klasse 3” tal-mudell D1 tkun inkisbet qabel l-1.12.1954 (qabel l-1.10.1960 fil-Land ta' Saarland), id-detentur ikun intitolat ukoll li jsuq il-kategoriji A1 u A 79 (≤ 250 cm3). Fiż-żewġ każijiet id-detentur jingħata intitolament mhux ristrett għal kategorija A meta jibdel il-liċenzja. Jekk liċenzja ta' “Klasse 2” jew ta' “Klasse 3” tkun inkisbet wara d-dati msemmija hawn fuq iżda qabel l-1.4.1980, hija tintitola wkoll lid-detentur li jsuq il-kategorija A1.

Dan ta' hawn fuq japplika għall-mudell D5 biss jekk D1 ikun inħareġ lill-istess detentur qabel id-dati rilevanti u wara nbidel ma' mudell D5.

4.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse 3” huwa intitolat ukoll li jsuq il-vettura li ġejja: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= mhux aktar minn total ta' tliet fusien). Dan l-intitolament għandu jidher fuq liċenzja ġdida, li tinħariġlu bi bdil biss fuq talba espliċita tad-detentur.

5.

Id-detentur ta' liċenzja ta' “Klasse3” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri sa piż massimu ta' 7,5 t, anki fi traffiku internazzjonali. Id-detentur ta' liċenzja tas-sewqan ta' “Klasse 2” huwa intitolat li jsuq karozzi tal-linja mingħajr passiġġieri fi traffiku internazzjonali. F'kaz ta' bdil tal-mudelli fil-Ġermanja, id-dritt ta' sewqan ta' karozza tal-linja mingħajr passiġġieri jkun limitat għat-territorju Ġermaniż bl-applikazzjoni ta' kodiċi nazzjonali.

6.

Fejn intitolament għal “Klasse 4” tal-mudell D1 ikun ingħata qabel l-1.12.1954 (qabel l-1.10.1960 fil-Land ta' Saarland), dan ma jkunx biss kategorija nazzjonali iżda jintitola wkoll lid-detentur li jsuq il-kategoriji li ġejjin: A1, A 79 (≤ 250 cm3) u B 79 (≤ 700 cm3). Fiż-żewġ każijiet, id-detentur jingħata intitolament mhux ristrett għall-kategorija A u B meta jibdel il-liċenzja. Fejn liċenzja ta' “Klasse 4” tkun inħarġet qabel id-dati msemmija hawn fuq, iżda qabel l-1.4.1980, hija tintitola għal sewqan ta' A1.

Dan ta' hawn fuq japplika għall-mudell D5 biss jekk D1 ikun inħareġ lill-istess detentur qabel id-dati rilevanti u wara nbidel ma' mudell D5.

7.

A1 hija valida wkoll għal muturi tal-kategorija A1 bi proporzjon ta' potenza/piż 'il fuq minn 0,1 kW/kg (kodiċi 79.05).

8.

A1 u A hija ristretta għal triċikli (kodiċi ġdid 79.03) u għal triċikli kombinati ma' karru li jkollu massa massima awtorizzata li ma taqbiżx 750 kg (kodiċi 79.04).

9.

BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

Mudell tal-Ġermanja 6 (D6)

Maħruġ fil-Ġermanja mill-1.1.1999 sat-18.1.2013

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell D6

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

A1 hija valida wkoll għal mutur tal-kategorija A1 bi proporzjon ta' potenza/piż ogħla minn 0,1 kW/kg (kodiċi 79.05).

2.

A1 u A huma ristretti għal triċikli (kodiċi 79.03) u għal triċikli kombinati ma' karru li jkollu massa massima awtorizzata li ma taqbiżx 750 kg (kodiċi 79.04).

3.

BE hija valida wkoll għal vetturi tal-kategorija BE fejn il-massa massima awtorizzata tal-karru taqbeż 3 500 kg (kodiċi 79.06)

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-ESTONJA

Mudell tal-Estonja 1 (EST1)

Maħruġ fl-Estonja mill-1.11.1999 sat-30.9.2004

Deskrizzjoni: Il-kulur tal-liċenzja tas-sewqan huwa roża u hija magħmula minn karta sintetika speċjali msejħa (TESLIN, ISO 9002; 1994), miksija kompletament bil-plastik tas-sigurtà. Il-karta għandha disinn ta' xibka tas-sigurtà; il-qoxra tal-plastik għandha l-ittri “EST” ibbuzzati fuq wara b'sitt linji mmewġa. Id-dejta hija stampata, ir-ritratt huwa stampat.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell EST 1

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Il-potenza massima għall-kategorija A m'għandhiex taqbeż 25 kW jew 0,16 kW/kg.

Informazzjoni addizzjonali:

Restrizzjoni(jiet), fil-formola tal-kodiċijiet:

1 —

Meħtieġa nuċċalijiet jew lentijiet ta' kuntatt;

2 —

Meħtieġa għajnuna għas-smigħ;

3 —

Valida għal vetturi mħaddma bl-idejn;

4 —

Il-potenza massima għall-kategorija A m'għandhiex taqbeż 25 kW jew 0,16 kW/kg.

5 —

Gerboks awtomatika.

Il-kelma “ESMANE” fin-nofs fin-naħa ta' isfel tal-faċċata ta' quddiem tindika li d-detentur tal-liċenzja jkun sewwieq għadu jibda; il-validità ta' liċenzja bħal din hija limitata għal sentejn.

Mudell tal-Estonja 2 (EST2)

Maħruġ fl-Estonja mill-1.10.2004 sas-7.9.2008

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Il-materjal tal-liċenzja huwa plastik u għandha disinn roża fl-isfond li huwa uniku u li huwa komuni biss għal-liċenzja tas-sewqan Estonjana. Intużat inċiżjoni bil-lejżer biex tippersonifika d-dejta trasferita fuq il-liċenzja tas-sewqan (inkluż ir-ritratt diġitali u l-firma tad-detentur).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell EST 2

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Il-potenza massima għall-kategorija A m'għandhiex taqbeż 25 kW jew 0,16 kW/kg;

Informazzjoni addizzjonali:

Restrizzjoni(jiet), fil-formola tal-kodiċijiet:

101 —

Liċenzja tas-sewqan provviżorja. Is-sewwieqa li għadhom jibdew huma obbligati li jpoġġu xbieha ta' werqa tal-aġġru ħadra fuq it-tieqa tal-karozza (quddiem u wara) meta jkollhom liċenzji tas-sewqan provviżorji (sentejn). Il-limitu massimu tal-veloċità huwa 90 km/h.

102 —

Dawn il-kategoriji huma permessi li jsuqu biss matul il-perjodu li s-suldat bil-lieva jkun fil-Forzi tad-Difiża.

103 —

Kategorija D — Sewwieq ta' din il-kategorija jkun awtorizzat li jsuq biss trolleybus.

105 —

Mutur b'potenza li ma taqbiżx 25 kW jew potenza effettiva tal-magna li ma taqbiżx 0,16 kW/kg.

106 —

Kategorija D — ristretta għal rotot ta' 50 km.

Mudell tal-Estonja 3 (EST3)

Maħruġ fl-Estonja mit-8.9.2008

Deskrizzjoni: L-istess bħal-liċenzja tal-mudell 2; żdiedu biss il-kelmiet “Driving Licence” u “Permis de conduire” fuq il-paġna ta' quddiem qrib il-kelma “JUHILUBA”.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell EST 3

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-GREĊJA

Mudell tal-Greċja 1 (GR1a)

Maħruġ fil-Greċja sal-11.1.1987

Deskrizzjoni: Blu u isfar b'karattri suwed.

Din il-liċenzja tikkonsisti minn tnax-il paġna u tirrigwarda l-kategoriji Β, Γ, Δ, Ε.

Mudell tal-Greċja 1 (GR1b)

Maħruġ fil-Greċja sal-11.1.1987

Deskrizzjoni: Roża u isfar b'karattri suwed.

Din il-liċenzja tikkonsisti minn tmien paġni u tirrigwarda biss il-kategorija A.

Sat-30.1.1985, il-liċenzji tas-sewqan ta' kwalunkwe kategorija (Β, Γ, Δ, Ε) kienu jinkludu d-dritt ta' sewqan ta' vettura tal-kategorija AM ukoll. Minn dak iż-żmien sat-18.1.2013, il-kategorija AM kienet ipprovduta biss mill-Istazzjonijiet tal-Pulizija tat-Traffiku Griegi fuq liċenzja tas-sewqan separata.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell GR1a u GR1b

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

Għalkemm il-punt “4b” jindika li dawn il-mudelli speċifiċi għandhom ċertu perjodu ta' validità, dan il-perjodu ġie estiż sal-età ta' 65 sena, skont id-Digriet Presidenzjali 255/1984.

1.

Il-kategorija E kienet kategorija separata, iżda kienet meqjusa valida biss meta tkun ikkombinata ma' kategorija oħra.

Mudell Greċja 2 (GR2)

Maħruġ fil-Greċja mit-12.1.1987 sal-31.3.1997

Deskrizzjoni: Roża b'karattri suwed. Din il-liċenzja tikkonsisti minn sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell GR2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

Mit-30.1.1985 sat-18.1.2013, il-kategorija AM kienet ipprovduta biss mill-Istazzjonijiet tal-Pulizija tat-Traffiku Griegi fuq liċenzja tas-sewqan separata.

1.

Il-kategorija E kienet kategorija separata, iżda kienet ikkunsidrata valida biss meta tkun ikkombinata ma' kategorija oħra (“Β” jew “Γ” jew “Δ”).

Mudell Greċja 3 (GR3)

Maħruġ fil-Greċja mill-1.4.1997 sat-30.4.2001

Deskrizzjoni: Roża b'karattri suwed.

Din il-liċenzja tikkonsisti minn sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell GR3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

Mit-30.1.1985 sat-18.1.2013, il-kategorija AM kienet ipprovduta biss mill-Istazzjonijiet tal-Pulizija tat-Traffiku Griegi fuq liċenzja tas-sewqan separata.

1.

Skont id-Direttiva 91/439/KEE li hija trasposta għal-leġiżlazzjoni Griega bid-Digriet Presidenzjali 19/1995, id-detentur ta' kategoriji B1, B għandu l-awtorità li jsuq triċikli u kwadriċikli bil-mutur. Għalhekk il-kategorija A bil-kodiċi 79.03 tista' tiddaħħal.

Mudell tal-Greċja 4 (GR4)

Maħruġ fil-Greċja mill-1.5.2001 sat-18.1.2009

Deskrizzjoni: Roża b'karattri suwed.

Din il-liċenzja tikkonsisti minn sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell GR4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A/A (≤ 25 kW u ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

Mit-30.1.1985 sat-18.1.2013, il-kategorija AM kienet ipprovduta biss mill-Istazzjonijiet tal-Pulizija tat-Traffiku Griegi fuq liċenzja tas-sewqan separata.

1.

Skont id-Direttiva 91/439/KEE li hija trasposta għal-leġiżlazzjoni Griega bid-Digriet Presidenzjali 19/1995, id-detentur ta' kategoriji B1, B għandu l-awtorità li jsuq muturi triċikli u kwadriċikli. Għalhekk il-kategorija A bil-kodiċi 79.03 tista' tiddaħħal.

Mudell tal-Greċja 5 (GR5)

Maħruġ fil-Greċja mid-19.1.2009 sat-18.1.2013

Deskrizzjoni: Roża b'karattri suwed.

Qisien: wisa': 85,6 mm, għoli: 54 mm (ħxuna 0,75 mm).

Il-liċenzji l-ġodda tas-sewqan huma stampati fil-forma ta' kard tal-plastik, skont l-istandards internazzjonali tal-kwalità (ISO) u r-rekwiżiti tekniċi kollha stipulati fl-Anness I tad-Direttiva 2006/126/KE. In-naħa ta' quddiem tinkludi ologramma tas-sigurtà (kantuniera tax-xellug). Il-karattri kollha huma mikrostampati fuq sfond ta' sigurtà b'linka ottikament varjabbli (O.V.I.). Hemm ippjanati wkoll xbihat doppji u elementi tas-sigurtà li jinħassu bil-mess. In-naħa ta' wara tinkludi ologramma tridimensjonali tas-sigurtà u sfond tas-sigurtà li jikkonsisti minn xbihat esklussivi u linji ta' intersezzjoni. L-istampar fuq iż-żewġ naħat huwa viżibbli fid-dawl UV, madankollu dan bl-ebda mod ma jaffettwa l-kwalità tal-liċenzja.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell GR5

Kategoriji korrispondenti

Noti

A/A (≤ 25 kW u ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

Mit-30.1.1985 sat-18.1.2013, il-kategorija AM kienet ipprovduta biss mill-Istazzjonijiet tal-Pulizija tat-Traffiku Griegi fuq liċenzja tas-sewqan separata.

1.

Skont id-Direttiva 91/439/KEE li hija trasposta għal-leġiżlazzjoni Griega bid-Digriet Presidenzjali 19/1995, id-detentur ta' kategoriji B1, B għandu l-awtorità li jsuq muturi triċikli u kwadriċikli. Għalhekk il-kategorija A bil-kodiċi 79.03 tista' tiddaħħal.

MUDELLI MAĦRUĠIN FI SPANJA

Mudell ta' Spanja 1 (E1)

Maħruġ fi Spanja mis-27.6.1997 sal-1.11.2004

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni skont l-Anness I tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell E1

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Mudell ta' Spanja 2 (E2)

Maħruġ fi Spanja mit-2.11.2004 sas-7.12.2009

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell E2

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Mudell ta' Spanja 3 (E3)

Maħruġ fi Spanja mit-8.12.2009

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness I.3 tad-Direttiva 2006/126/KE

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell E3

Kategoriji korrispondenti

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Informazzjoni addizzjonali:

Il-kategoriji AM u A2 bdew jinħarġu mit-8.12.2009.

MUDELLI MAĦRUĠIN FI FRANZA

Mudell ta' Franza 1 (F1)

Maħruġ fi Franza sal-31.12.1954

Deskrizzjoni: Kard roża b'żewġ paġni, ritratt fuq quddiem.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F1

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM, A1. B1. B

1, 2

1

Voitures affectés à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2

véhicules pesant en charge plus de 3 000  kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Jekk ma jkun indikat xejn fuq wara tal-liċenzja, din ma tkunx valida sabiex jinstaqu vetturi tal-kategoriji 1o, 2o, 3o. Għalhekk, l-intitolament ekwivalenti għal kategorija B, li ma jkunx f'waħda mit-tliet kategoriji deskritti, ma ġiex indikat fid-dokument. Linja fit-tabella turi dan: “—”.

2.

L-ekwivalenza mal-Kategorija A1 (mopeds u vetturi tal-Kategorija L4e) hija valida biss f'każ ta' prattika ġustifikata tas-sewqan fil-5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

Mudell ta' Franza 2 (F2)

Maħruġ fi Franza mill-1.1.1955 sad-19.1.1975

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża (akbar sewwa mill-mudelli fl-Anness I tad-Direttiva 91/439/KEE), b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kodiċi (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kodiċi (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kodiċi (10, 15, …)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Jekk il-vettura użata għall-ittestjar tad-detentur tal-liċenzja tas-sewqan, fit-test prattiku għall-kategorija D jew DE kellha massa ta' ≤ 3 500 kg, id-detentur ikun intitolat li jsuq biss vetturi tal-kategoriji AM, A1 (ara n-nota 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) u D 79 (≤ 3 500 kg).

Mudell ta' Franza 3 (F3)

Maħruġ fi Franza mill-20.1.1975 sad-29.2.1980

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża (akbar sewwa mill-mudelli fl-Anness I tad-Direttiva 91/439/KEE), b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + kodiċi (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ kodiċi (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kodiċi (10, 15, …)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan ta' dan it-tip ta' vetturi matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Jekk il-vettura użata għall-ittestjar tad-detentur tal-liċenzja tas-sewqan, fit-test prattiku għall-kategorija D jew DE kellha massa ta' ≤ 3 500 kg (fil-perjodu bejn l-20.1.1975 u l-31.5.1979), jew ≤ 7 000 kg (fil-perjodu bejn l-1.6.1979 u l-1.3.1980), id-detentur ikun intitolat li jsuq biss vetturi tal-kategoriji AM, A1 (ara n-nota 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) u D 79 (≤ 3 500 kg).

Mudell ta' Franza 4 (F4)

Maħruġ fi Franza mill-1.3.1980 sal-31.12.1984

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża (akbar sewwa mill-mudelli fl-Anness I tad-Direttiva 91/439/KEE), b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kodiċi (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kodiċi (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kodiċi (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kodiċi (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kodiċi (10, 15, …)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan ta' dan it-tip ta' vetturi matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Jekk il-vettura użata għall-ittestjar tad-detentur tal-liċenzja tas-sewqan, fit-test prattiku għall-kategorija D jew DE kellha massa ta' ≤ 7 000 kg, id-detentur ikun intitolat li jsuq biss vetturi tal-kategoriji AM, A1 (ara l-punt 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) u D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Għal A1: Kodiċi 79 L5e ≤ 15 kW.

Mudell ta' Franza 5 (F5)

Maħruġ fi Franza mill-1.1.1985 sat-30.6.1990

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F5

Kategoriji korrispondenti

Noti

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan ta' dan it-tip ta' vetturi matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Jekk il-vettura użata għall-ittestjar tad-detentur tal-liċenzja tas-sewqan, fit-test prattiku għall-kategorija D jew DE kellha massa ta' ≤ 3 500 kg, id-detentur ikun intitolat li jsuq biss vetturi tal-kategoriji AM, A1 (ara l-punt 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) u D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Għal A1: Kodiċi 79 L5e ≤ 15 kW.

Mudell ta' Franza 6 (F6)

Maħruġ fi Franza mill-1.7.1990 sal-15.11.1994

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F6

Kategoriji korrispondenti

Noti

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan ta' dan it-tip ta' vetturi matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Għal A1: Kodiċi 79 L5e ≤ 15 kW.

Mudell ta' Franza 7 (F7)

Maħruġ fi Franza mis-16.11.1994 sat-28.2.1999

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F7

Kategoriji korrispondenti

Noti

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan ta' dan it-tip ta' vetturi matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Għal A1: Kodiċi 79 L5e ≤ 15 kW.

Mudell ta' Franza 8 (F8)

Maħruġ fi Franza mill-1.3.1999 sat-18.1.2013

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża skont l-Anness I tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell F8

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-ekwivalenza mal-kategorija A1 (mopeds ħfief u vetturi tal-kategorija L5e) hija valida biss f'każ ta' prattika effettiva ġustifikata tas-sewqan ta' dan it-tip ta' vetturi matul l-aħħar 5 snin li jippreċedu l-1 ta' Jannar 2011 (informazzjoni pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni), jew, wara l-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-attendenza għal taħriġ ta' 3 jew 7 sigħat.

2.

Għal A1: Kodiċi 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Il-kategorija CE hija awtorizzata għas-sewqan ta' vetturi tal-kategorija DE fil-każ illi d-detentur ikollu wkoll il-liċenzja għall-kategorija D.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-KROAZJA

Mudell tal-Kroazja 1 (HR1)

Maħruġ fil-Kroazja mill-1.4.1993 sad-19.11.2004

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, mitwi, b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell HR 1

Kategoriji korrispondenti

Noti

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija H kienet valida għal mopeds u makkinarju tax-xogħol bħal makkinarju tat-tagħbija, forklift, eċċ.

2.

Il-kategorija G kienet valida għat-trakters. Il-kategoriji G u H kienu kategoriji separati, iżda nħarġu wkoll għal detenturi ta' liċenzji tas-sewqan tal-kategorija B, C jew D.

3.

Il-kategorija E kienet kategorija separata, iżda kienet valida biss meta tkun kombinata ma' kategorija oħra (B, C jew D).

4.

Il-kategorija F kienet valida għat-trammijiet.

Mudell tal-Kroazja 2 (HR2)

Maħruġ fil-Kroazja mill-20.11.2004 sal-31.1.2009

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, mitwi, b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell HR 2

Kategoriji korrispondenti

Noti

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija F hija valida għal trakters b'karru jew mingħajru.

2.

Il-kategorija G hija valida għal makkinarju tax-xogħol bħal makkinarju tat-tagħbija, forklift, eċċ. Il-kategoriji F, G u M kienu kategoriji separati, iżda dawn inħarġu wkoll għal detenturi ta' liċenzji tas-sewqan tal-kategorija B, C jew D.

3.

Il-kategorija H kienet valida għat-trammijiet.

Mudell tal-Kroazja 3 (HR3)

Maħruġ fil-Kroazja mill-1.2.2009 sat-30.6.2013

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, mitwi, b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell HR 2

Kategoriji korrispondenti

Noti

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija F hija valida għal trakters b'karru jew mingħajru.

2.

Il-kategorija G hija valida għal makkinarju tax-xogħol bħal makkinarju tat-tagħbija, forklift, eċċ. Il-kategoriji F, G u M kienu kategoriji separati, iżda dawn inħarġu wkoll għal detenturi ta' liċenzji tas-sewqan tal-kategorija B, C jew D.

3.

Il-kategorija H kienet valida għat-trammijiet.

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-IRLANDA

Mudell tal-Irlanda 1 (IRL1)

Maħruġ fl-Irlanda mill-25.6.1992 sas-16.11.1999

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'fuljetta tal-plastik.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell IRL1

Kategoriji korrispondenti

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informazzjoni addizzjonali:

Dan il-mudell inħareġ f'żewġ lingwi, bit-test Irlandiż (Gaeliku) jiġi qabel l-Ingliż.

Mudell tal-Irlanda 2 (IRL2)

Maħruġ fl-Irlanda bejn wieħed u ieħor mis-17.11.1999 sal-4.7.2005

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'fuljetta tal-plastik.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell IRL2

Kategoriji korrispondenti

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Informazzjoni addizzjonali:

Dan il-mudell inħareġ f'żewġ lingwi, bit-test Irlandiż (Gaeliku) jiġi qabel l-Ingliż.

Mudell tal-Irlanda 3 (IRL3)

Maħruġ fl-Irlanda mill-4.7.2007

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'fuljetta tal-plastik.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell IRL3

Kategoriji korrispondenti

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-ITALJA

Mudell tal-Italja 1 (I1)

Maħruġ fl-Italja mill-1959 sal-1989

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Kull kategorija hija valida wkoll għall-kategoriji A 1, A 2, u A jekk maħruġa qabel l- 1.1.1986 biss.

2.

Kull kategorija hija valida wkoll għall-kategorija fit-territorju nazzjonali biss jekk tkun inħarġet qabel l-1.1.1986.

Mudell tal-Italja 2 (I2)

Maħruġ fl-Italja mill-1989 sal-1990

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija ta' liċenzja tas-sewqan A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 3 (I3)

Maħruġ fl-Italja mill-1990 sal-1995

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija ta' liċenzja tas-sewqan A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 4 (I4)

Maħruġ fl-Italja fl-1995

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija ta' liċenzja tas-sewqan A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 5 (I5)

Maħruġ fl-Italja fl-1996

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I5

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija ta' liċenzja tas-sewqan A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 6 (I6)

Maħruġ fl-Italja mill-1996 sal-1997

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I6

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija ta' liċenzja tas-sewqan A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 7 (I7)

Maħruġ fl-Italja mill-1997 sal-1999

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I7

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 8 (I8)

Maħruġ fl-Italja mill-1999 sal-2004

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I8

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

2.

C1, C1E, C u CE hija valida biss jekk il-liċenzja tas-sewqan tal-kategorija D tkun inħarġet qabel l-1.10.2004.

Mudell tal-Italja 9 (I9)

Maħruġ fl-Italja mill-2005 sal-2007

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I9

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali.

Mudell tal-Italja 10 (I10)

Maħruġ fl-Italja mill-2007 sal-2013

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell I10

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

A1 hija valida biss fit-territorju nazzjonali

MUDELLI MAĦRUĠIN F'ĊIPRU

Model ta' Ċipru 1 (CY1)

Maħruġ f'Ċipru mill-1.5.2004

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell CY1

Kategoriji korrispondenti

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-LATVJA

Mudell tal-Latvja 1 (LV1)

Maħruġ fil-Latvja mit-28.9.1993 sat-30.4.2004

Deskrizzjoni: mudell ta' kard tal-plastik roża.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell LV1

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informazzjoni addizzjonali:

Il-kategoriji nazzjonali TRAM u TROL jintitolaw għal sewqan ta' trammijiet u trolleybuses rispettivament.

Hemm liċenzji separati maħruġin għal trakters agrikoli u tal-foresterija.

Mudell tal-Latvja 2 (LV2)

Maħruġ fil-Latvja mill-1.5.2004

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell LV2

Kategoriji korrispondenti

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategoriji nazzjonali TRAM u TROL jintitolaw għal sewqan ta' trammijiet u trolleybuses rispettivament.

2.

Hemm liċenzji separati maħruġin għal trakters agrikoli u tal-foresterija.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-LITWANJA

Mudell tal-Litwanja 1 (LT1)

Maħruġ fil-Litwanja sal-1.4.2000

Deskrizzjoni: mudell tal-kard b'żewġ naħat, safra, issiġillata, b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell LT1

Kategoriji korrispondenti

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Informazzjoni addizzjonali:

Fuq dan il-mudell m'hemm indikata l-ebda data ta' skadenza.

Id-detentur ta' kwalunkwe liċenzja huwa intitolat ukoll li jsuq vetturi AM.

Mudell tal-Litwanja 2 (LT2)

Maħruġ fil-Litwanja mill-1.4.2000 sal-31.12.2002

Deskrizzjoni: mudell tal-kard b'żewġ naħat, safra, issiġillata, b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell LT2

Kategoriji korrispondenti

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informazzjoni addizzjonali:

Il-liċenzji ta' dan il-mudell huma validi sad-data ta' skadenza indikata fuq id-dokument.

Id-detentur ta' kwalunkwe liċenzja huwa intitolat ukoll li jsuq vetturi AM.

Mudell tal-Litwanja 3 (LT3)

Maħruġ fil-Litwanja mill-1.1.2003 sal-31.10.2005

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża. Id-dejta (ritratt, kategoriji u dejta personali) inċiża bil-lejżer f'saff tal-polikarbonat.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell LT3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Id-detentur tal-kategorija A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) jista' wara sentejn ikun intitolat li jsuq kategorija A mingħajr restrizzjonijiet biss wara bdil tal-liċenzja.

Id-detentur ta' kwalunkwe liċenzja huwa intitolat ukoll li jsuq vetturi AM.

Mudell tal-Litwanja 4 (LT4)

Maħruġ fil-Litwanja mill-1.11.2005

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell LT4

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Id-detentur tal-kategorija A (≤ 25 kW, 0.16 kW/kg) jista' wara sentejn ikun intitolat li jsuq kategorija A mingħajr restrizzjonijiet biss wara bdil tal-liċenzja.

Id-detentur ta' kwalunkwe liċenzja huwa intitolat ukoll li jsuq vetturi AM.

Validità: 3 xhur, sentejn, 10 snin.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-LUSSEMBURGU

Mudell tal-Lussemburgu 1 (L1)

Maħruġ fil-Lussemburgu sal-31.12.1985

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell L1

Kategoriji korrispondenti

Noti

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Jekk liċenzja tal-kategorija B1/B2 tkun inħarġet qabel l-1 ta' Lulju 1977, id-detentur ikun intitolat li jsuq il-kategorija A.

2.

Il-kategorija E2 tinkludi l-intitolament ta' sewqan ta' vetturi b'karrijiet u semi-karrijiet b'massa massima awtorizzata ta' aktar minn 1 750 kg.

3.

Kategoriji nazzjonali.

Mudell tal-Lussemburgu 2 (L2)

Maħruġ fil-Lussemburgu sal-31.12.1985

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell L2

Kategoriji korrispondenti

Noti

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Jekk liċenzja tal-kategorija B1/B2 tkun inħarġet qabel l-1 ta' Lulju 1977, id-detentur ikun intitolat li jsuq il-kategorija A.

2.

Il-kategorija E2 tinkludi l-intitolament ta' sewqan ta' vetturi b'karrijiet u semi-karrijiet b'massa massima awtorizzata ta' aktar minn 1 750 kg.

3.

Kategoriji nazzjonali.

Mudell tal-Lussemburgu 3 (L3)

Maħruġ fil-Lussemburgu mill-1.1.1986 sat-30.9.1996

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell L3

Kategoriji korrispondenti

Noti

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Kategoriji nazzjonali.

Mudell Lussemburgu 4 (L4)

Maħruġ fil-Lussemburgu mill-1.10.1996

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża skont l-Anness I tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell L4

Kategoriji korrispondenti

Noti

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija B hija valida wkoll għas-sewqan ta' karozzi tal-kategorija B1.

2.

Kategoriji nazzjonali.

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-UNGERIJA

Mudell tal-Ungerija 1 (H1)

Mudell maħruġ fl-Ungerija mill-1.1.1964 sal-1.1.1984

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, mitwi, b'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell H1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija “E” hija valida biss flimkien ma' kategoriji armonizzati li s-sewwieq diġà jkun intitolat li jsuq. Eż: L-intitolament ta' kategorija “B” u kategorija “E”, huma kkunsidrati bħala kategorija kombinata “B+E”.

Mudell tal-Ungerija 2 (H2)

Mudell maħruġ fl-Ungerija mill-1.1.1984 sal-31.12.2000

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, b'erba' paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell H2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija “E” hija valida biss flimkien ma' kategoriji armonizzati li s-sewwieq diġà jkun intitolat li jsuq. Eż: L-intitolament ta' kategorija “B” u kategorija “E”, huma kkunsidrati bħala kategorija kombinata “B+E”.

Mudell tal-Ungerija 3 (H3)

Mudell maħruġ fl-Ungerija mill-1.1.2000 sal-31.12.2004

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża. Dan il-mudell huwa rikonoxxut ukoll bħala dokument nazzjonali tal-identità fi ħdan il-konfini tal-Ungerija. Huwa dokument sigur ta' kategorija “A” maħruġ b'mod ċentrali, prodott b'inċiżjoni tal-lejżer.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell H3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Informazzjoni addizzjonali:

Liċenzja tas-sewqan b'kategorija kombinata tista' tinħareġ biss lil min ikun intitolat li jsuq il-vettura tal-irmonk.

1.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “C1” hija valida wkoll għall-kategoriji “B” u “D1”.

2.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “D1” hija valida wkoll għall-kategorija “B”.

3.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “C” hija valida għall-kategoriji kollha li s-sewwieq ikun intitolat li jsuq, u li jkunu validati fil-liċenzja tas-sewqan.

4.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “D” hija valida wkoll għall-kategoriji “B” u “D1”.

Mudell tal-Ungerija 4 (H4)

Mudell maħruġ fl-Ungerija mill-5.8.2004

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE. Dan il-mudell huwa rikonoxxut bħala dokument nazzjonali tal-identità fi ħdan il-konfini tal-Ungerija. Huwa dokument sigur ta' kategorija “A” maħruġ b'mod ċentrali, prodott b'inċiżjoni tal-lejżer.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell H4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Informazzjoni addizzjonali:

Liċenzja tas-sewqan b'kategorija kombinata tista' tinħareġ biss lil min ikun intitolat li jsuq il-vettura tal-irmonk.

1.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “C1” hija valida wkoll għall-kategoriji “B” u “D1”.

2.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “D1” hija valida wkoll għall-kategorija “B”.

3.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “C” hija valida għall-kategoriji kollha li s-sewwieq ikun intitolat li jsuq, u li jkunu validati fil-liċenzja tas-sewqan.

4.

Kategorija kombinata “E” li tkun inkisbet mal-kategorija “D” hija valida wkoll għall-kategoriji “B” u “D1”.

MUDELLI MAĦRUĠIN F'MALTA

Mudell ta' Malta 1 (M1)

Mudell maħruġ f'Malta mill-1.7.1991 sal-31.12.2000

Deskrizzjoni: liċenzja tal-karta roża, 221 mm × 100 mm meta miftuħa, maħruġa għall-ewwel darba f'Lulju 1991 mitwija f'sitt paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell M1

Kategoriji korrispondenti

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Informazzjoni addizzjonali:

Il-liċenzja hija stampata bil-Malti u l-Ingliż. Il-liċenzja fuq karta għandha n-numru tas-serje fuq iż-żewġ naħat u miksija b'emblemi żgħar tal-pulizija ta' Malta. Emblema akbar hija bbuzzata parzjalment fuq ir-ritratt u parzjalment fuq il-liċenzja u Emblema kbira ta' Malta tista' tidher fil-kaxxa l-kbira tan-nofs fuq in-numru tas-serje.

Mudell ta' Malta 2 (M2)

Mudell maħruġ f'Malta mill-1.1.2001

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża bir-ritratt, daqs 85.4mm × 54mm — format ta' karta tal-identità — maħruġ fl-2001, f'konformità mad-Direttiva 91/439/KEE.

Il-liċenzja tas-sewqan tikkonsisti minn żewġ partijiet — il-kard tal-plastik bir-ritratt u l-kontroparti tal-liċenzja. Il-kard bir-ritratt turi r-ritratt tad-detentur tal-kard, id-dettalji tal-indirizz, il-firma u l-intitolamenti. Il-kontroparti takkumpanja l-liċenzja tas-sewqan u tinkludi n-numru tas-serje, id-dettalji personali tas-sewwieq, in-numru tal-liċenzja, il-firma skannjata tal-persuna liċenzjata, l-intitolamenti tas-sewqan u l-validità, il-kodiċijiet ta' informazzjoni, rekord tal-punti ta' penalità, id-dati ta' validità tal-liċenzja ta' persuni liċenzjati li jkollhom 'il fuq minn 70 sena, u informazzjoni rilevanti oħra. Il-parti ta' isfel isservi bħala riċevuta tal-liċenzja. Fuq in-naħa ta' wara, il-kontroparti turi l-indirizz tal-awtorità tal-ħruġ u d-deskrizzjoni tal-kategoriji tal-liċenzja u d-deskrizzjoni tal-kodiċijiet ta' informazzjoni tal-UE u nazzjonali.

Rigward il-karatteristiċi tas-sigurtà, il-liċenzja tikkonsisti minn kard b'saħħitha ħafna u flessibbli fl-istil ta' kard tal-kreditu sensittiva għad-dawl Ultravjola. Fuq quddiem tal-kard, salib Malti roża jidher fiċ-ċentru. Il-kliem “Driving Licence” tradott fil-lingwi tal-istati membri tal-UE (mingħajr spazji bejn il-kliem) ripetut f'linji kkurvati tul il-biċċa l-kbira ta' quddiem. Il-kard turi wkoll xbieha sekondarja tal-persuna liċenzjata u ittri mikro madwar il-kaxxa blu li fiha l-ittra M u 12-il stilla sofor. Fuq wara tal-liċenzja, 5 emblemi Maltin huma bbuzzati fuq in-naħa tax-xellug. Linji simili bil-kelma “Driving Licences” huma ripetuti wkoll matul in-naħa ta' wara kollha. L-intitolamenti tal-kategorija, il-validità tagħhom u kodiċijiet oħra ta' informazzjoni jidhru wkoll fuq in-naħa ta' wara tal-kard. Il-kontroparti hija dokument safrani (li qabel kien blu u roża) b'watermark. In-numru tas-serje jidher fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin taħt il-lowgo tal-awtorità. In-numru tas-serje jidher ukoll fuq l-irċevuta.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell M2

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-PAJJIŻI L-BAXXI

Mudell tal-Pajjiżi l-Baxxi 1 (NL1)

Mudell maħruġ fil-Pajjiżi l-Baxxi mill-1.6.2002 sal-1.10.2006

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża, daqs 106 mm × 222 mm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell NL1

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-muturi ta' kategorija ’A ħfief’ (tal-mudell 1) għandhom potenza li ma taqbiżx 25 kW u proporzjon ta' potenza/piż li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg; din hija daqsxejn differenti mill-kategorija A2 (li huma muturi b'potenza li ma taqbiżx 35 kW u bi proporzjon ta' potenza/piż li ma jaqbiżx 0,2 kW/kg). L-età minima biex persuna tikseb kategorija ’A ħfief’ issa hija 18-il sena, skont id-Direttiva 2006/126/KE l-età minima biex wieħed jikseb kategorija A2 hija 18-il sena għall-aċċess dirett.

L-età minima biex persuna tikseb muturi tal-kategorija A (tal-mudell 1) issa hija 21 sena. Jekk persuna jkollha sentejn esperjenza tas-sewqan b'kategorija ’A ħfief’, huwa jew hija jkunu awtomatikament intitolati li jsuqu mutur tal-kategorija A wkoll. Skont id-Direttiva 2006/126/KE l-età minima biex wieħed jikseb il-kategorija A hija 24 sena għall-aċċess dirett, jew 20 sena meta wieħed ikollu sentejn esperjenza bil-kategorija A2.

Mill-1 ta' Mejju 2004, il-pajjiżi l-ġodda tal-UE huma miżjudin ukoll fuq wara tal-liċenzja tas-sewqan tal-mudell 2.

Mudell tal-Pajjiżi l-Baxxi 2 (NL2)

Mudell maħruġ fil-Pajjiżi l-Baxxi mill-1.10.2006 sad-19.1.2013

Deskrizzjoni: Liċenzja roża, tessut tal-plastik, mudell ta' kard tal-kreditu.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell NL2

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-muturi ta' kategorija ’A ħfief’ (tal-mudell 2) għandhom potenza li ma taqbiżx 25 kW u proporzjon ta' potenza/piż li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg; din hija daqsxejn differenti mill-kategorija A2 (li huma muturi b'potenza li ma taqbiżx 35 kW u bi proporzjon ta' potenza/piż li ma jaqbiżx 0,2 kW/kg). L-età minima biex persuna tikseb kategorija ’A ħfief’ issa hija 18-il sena, skont id-Direttiva 2006/126/KE l-età minima biex wieħed jikseb kategorija A2 hija 20 sena.

L-età minima biex persuna tikseb muturi tal-kategorija A (tal-mudell 2) issa hija 21 sena. Jekk persuna jkollha sentejn esperjenza tas-sewqan b'kategorija ’A ħfief’, huwa jew hija jkunu awtomatikament intitolati li jsuqu mutur tal-kategorija A wkoll. Skont id-Direttiva 2006/126/KE, l-età minima biex wieħed jikseb kategorija A hija 24 sena għall-aċċess dirett, jew 20 sena meta wieħed ikollu sentejn esperjenza bil-kategorija A2.

Fuq il-liċenzja tas-sewqan tal-mudell 2, diġà hemm riservat spazju għall-kategoriji l-ġodda tad-Direttiva 2006/126/KE. Dawn ma jiġux implimentati sad-19.1.2013.

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-AWSTRIJA

Mudell tal-Awstrija 1 (A1)

Maħruġ fl-Awstrija mill-25.3.1947 sal-15.5.1952

Deskrizzjoni: karta ħoxna iżda sempliċi griża, daqs ta' 15 × 10,5 cm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell A1

Kategoriji korrispondenti

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Informazzjoni addizzjonali:

Fuq il-Mudelli maħruġa mill-1947 sa Settembru 1951, fuq paġna 4 hemm referenza stampata li dawn il-mudelli nħarġu bi bdil ma' liċenzja tas-sewqan Ġermaniża.

Mudell tal-Awstrija 2 (A2)

Maħruġ fl-Awstrija mis-16.5.1952 sal-31.12.1955

Deskrizzjoni: karta ħoxna iżda sempliċi griża, daqs ta' ta' 22 × 10,5 cm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell A2

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Klassi d2: validità ta' 5 snin.

Mudell tal-Awstrija 3 (A3)

Maħruġ fl-Awstrija mill-1.1.1956 sal-1.11.1997

Deskrizzjoni: 22 × 10.5 cm, kulur roża; materjal ta' karta reżistenti. It-tifsila ta' dan il-mudell tista' tvarja. Madankollu, matul il-perjodu tal-ħruġ ta' dan il-mudell ma seħħew l-ebda bidliet sinifikanti fil-kontenut tal-intitolamenti.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell A3

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategoriji BE, CE u DE ma kinux jeżistu fid-Direttiva 91/439/KEE qabel l-introduzzjoni tal-mudell A4. Il-kategorija E hija valida biss b'rabta ma' mill-anqas waħda mill-kategoriji B, C jew D; il-perjodu ta' validità ta' 5 snin għall-kategorija D huwa validu wkoll għall-kategorija E b'rabta mal-kategorija D.

Mudell tal-Awstrija 4 (A4)

Maħruġ fl-Awstrija mill-1.11.1997 sal-1.3.2006.

Deskrizzjoni: 22 × 10,5 cm, kulur roża; materjal ta' karta reżistenti, fuljetta tal-plastik fuq paġna 2 (dejta u ritratt tad-detentur tal-liċenzja).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell A4

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Mudell tal-Awstrija 5 (A5)

Mudell maħruġ fl-Awstrija fl-1.3.2006.

Deskrizzjoni: 8,5 × 5,5 cm, kulur roża; mudell ta' kard tal-plastik.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell A5

Kategoriji korrispondenti

AM

A (≤25 KW U ≤ 0,16 KW/Kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-POLONJA

Mudell tal-Polonja 1 (PL1)

Maħruġ fil-Polonja mill-1.7.1999 sat-30.9.2001

Deskrizzjoni: Kard tal-identifikazzjoni (tifsila orizzontali), daqs 53,98 × 85,60 mm. Ħxuna: 0,76 mm, kard tal-plastik f'tonijiet roża b'kisja protettiva trasparenti fuqha.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell PL1

Kategoriji korrispondenti

Noti

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Dokument li jikkonferma d-dritt ta' sewqan ta' moped minn persuna ta' bejn 13 u 18-il sena huwa l-liċenzja ta' moped; persuna minn 18-il sena 'l fuq tista' ssuq moped mingħajr intitolament.

2.

Il-kategorija “T” tagħti d-dritt ta' sewqan ta' trakter agrikolu b'karru (karrijiet) jew vettura li timxi bil-mod b'karru (karrijiet) fit-territorju Pollakk biss.

Mudell tal-Polonja 2 (PL2)

Maħruġ fil-Polonja mill-1.10.2001 sat-30.4.2004

Deskrizzjoni: Kard tal-identifikazzjoni (tifsila orizzontali), daqs 53,98 × 85,60 mm. Ħxuna: 0,76 mm, kard tal-plastik f'tonijiet roża b'kisja protettiva trasparenti fuqha.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell PL2

Kategoriji korrispondenti

Noti

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Dokument li jikkonferma d-dritt ta' sewqan ta' moped minn persuna ta' bejn 13 u 18-il sena huwa l-liċenzja ta' moped; persuna minn 18-il sena 'l fuq tista' ssuq moped mingħajr intitolament.

2.

Il-kategorija “T” tagħti d-dritt ta' sewqan ta' trakter agrikolu b'karru (karrijiet) jew vettura li timxi bil-mod b'karru (karrijiet) fit-territorju Pollakk biss.

Mudell tal-Polonja 3 (PL3)

Maħruġ fil-Polonja mill-1.5.2004

Deskrizzjoni: Kard tal-identifikazzjoni (tifsila orizzontali), daqs 53,98 × 85,60 mm. Ħxuna: 0,76 mm, kard tal-plastik f'tonijiet roża b'kisja protettiva trasparenti fuqha.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell PL3

Kategoriji korrispondenti

Noti

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Dokument li jikkonferma d-dritt ta' sewqan ta' moped minn persuna ta' bejn 13 u 18-il sena huwa l-liċenzja ta' moped; persuna minn 18-il sena 'l fuq tista' ssuq moped mingħajr intitolament.

2.

Il-kategorija “T” tagħti d-dritt ta' sewqan ta' trakter agrikolu b'karru (karrijiet) jew vettura li timxi bil-mod b'karru (karrijiet) fit-territorju Pollakk biss.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-PORTUGALL

Mudell tal-Portugall 1 (P1)

Maħruġ fil-Portugall mit-30.8.1965 sal-1.9.1984

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'karattri suwed, b'6 paġni, 105 × 222 mm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell P1

Kategoriji korrispondenti

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Trakters agrikoli

Informazzjoni addizzjonali:

Il-ftit liċenzji minn dawn li għadhom jintużaw se jiskadu matul l-2015.

Mudell tal-Portugall 2 (P2)

Maħruġ fil-Portugall mill-1.9.1984 sal-1.7.1994

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'karattri suwed, b'4 paġni, 106 × 148 mm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell P2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (trakters agrikoli)

 

G (sewwieqa professjonali)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Teżisti liċenzja speċjali għal muturi b'inqas minn 50 cm3 u Mopeds. Id-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija A huma permessi wkoll li jsuquhom.

2.

E tinħareġ biss lil sewwieqa ta' kwalunkwe kategorija oħra.

Mudell tal-Portugall 3 (P3)

Maħruġ fil-Portugall mill-1.7.1994 sat-18.10.1998

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'karattri suwed; b'sitt paġni. Għoli/wisa' 106 × 221 mm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell P3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Teżisti liċenzja speċjali għal muturi b'inqas minn 50 cm3 u Mopeds; Id-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija A huma permessi wkoll li jsuquhom.

2.

E tinħareġ biss flimkien ma' kategorija oħra.

Mudell tal-Portugall 4 (P4)

Maħruġ fil-Portugall mit-18.10.1998 sal-1.7.1999

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'karattri suwed; b'sitt paġni. Għoli/wisa' 106 × 221 mm.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell P4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A <25 kW u 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW u 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Teżisti liċenzja speċjali għal muturi b'inqas minn 50 cm3 u Mopeds; Id-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija A huma permessi wkoll li jsuquhom.

Mudell tal-Portugall 5 (P5)

Maħruġ fil-Portugall mill-1.7.1999 sal-25.5.2005

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont id-Direttiva 91/439/KEE u ISO 7810/7816. Mezzi ta' verifika skont ISO 10 373.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell P5

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW u 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k u 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Teżisti liċenzja speċjali għal muturi b'inqas minn 50 cm3 u Mopeds; Id-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija A huma permessi wkoll li jsuquhom.

Mill-1.7.1999 sal-31.12.1999, inħarġu ż-żewġ mudelli ta' liċenzja tas-sewqan P5 u P6.

Mudell tal-Portugall 6 (P6)

Maħruġ fil-Portugall mill-25.5.2005

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont id-Direttiva 91/439/KEE u ISO 7810/7816. Mezzi ta' verifika skont ISO 10 373.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell P6

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW u 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k u 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Teżisti liċenzja speċjali għal muturi b'inqas minn 50 cm3 u Mopeds; Id-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija A huma permessi wkoll li jsuquhom.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIR-RUMANIJA

Mudell tar-Rumanija 1 (ROU1)

Maħruġ fir-Rumanija mid-29.4.1966 sat-28.6.1984

Deskrizzjoni: Ktieb ta' liċenzja b'folja waħda tal-karti ġo fih. Roża. Qisien għal paġna waħda: 74 × 105 mm.

Dan il-mudell m'għadux aktar validu għal sewqan fir-Rumanija, minħabba li kien impost bdil obbligatorju tal-liċenzji kollha fis-snin mill-1995 sal-2001. Madankollu, il-liċenzja tista' tiġi mġedda permezz ta' liċenzja ġdida tas-sewqan maħruġa mir-Rumanija u trid tiġi rikonoxxuta minn Stati Membri oħra sad-19 ta' Jannar 2033.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ROU1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija E kienet kategorija għaliha waħedha u kienet valida biss flimkien ma' kategorija oħra, bil-mod li ġej: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Mudell tar-Rumanija 2 (ROU2)

Maħruġ fir-Rumanija mill-1.7.1984 sad-9.4.1990

Deskrizzjoni: Karta ħoxna ta' kwalità ta' karta tal-flus (roża) b'disinn tas-sigurtà stampat fuqha. Qisien: 76 × 112 mm.

Dan il-mudell m'għadux aktar validu għal sewqan fir-Rumanija, minħabba li kien impost bdil obbligatorju tal-liċenzji kollha fis-snin mill-1995 sal-2001. Madankollu, il-liċenzja tista' tiġi mġedda permezz ta' liċenzja ġdida tas-sewqan maħruġa mir-Rumanija u trid tiġi rikonoxxuta minn Stati Membri oħra sad-19 ta' Jannar 2033.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ROU2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija E kienet kategorija għaliha waħedha u kienet valida biss flimkien ma' kategorija oħra, bil-mod li ġej: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Mudell tar-Rumanija 3 (ROU3)

Maħruġ fir-Rumanija mid-9.4.1990 sal-1.12.1995

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni. Qisien għal paġna waħda: 75 × 103 mm. Żewġ paġni huma maqlugħin, għall-eżamijiet mediċi perjodiċi.

Dan il-mudell m'għadux aktar validu għal sewqan fir-Rumanija, minħabba li kien impost bdil obbligatorju tal-liċenzji kollha fis-snin mill-1995 sal-2001. Madankollu, il-liċenzja tista' tiġi mġedda permezz ta' liċenzja ġdida tas-sewqan maħruġa mir-Rumanija u trid tiġi rikonoxxuta minn Stati Membri oħra sad-19 ta' Jannar 2033.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ROU3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija E kienet kategorija waħedha u kienet valida biss flimkien ma' kategorija oħra, bil-mod kif ġej: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Mudell tar-Rumanija 4 (ROU4)

Maħruġ fir-Rumanija mill-1.12.1995 sal-2008

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà. Roża. Qisien skont l-istandard ISO 7810. Il-mudell tal-kard tal-plastik iddaħħal gradwalment mill-1.12.1995. Mill-1.12.1995 sal-31.10.1996, inħarġu ż-żewġ mudelli ROU 3 u ROU 4.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ROU4

Kategoriji korrispondenti

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Informazzjoni addizzjonali:

Il-liċenzji ta' dan il-mudell huma validi sad-data ta' skadenza reġistrata fuq id-dokument (10 snin).

Protezzjoni multipla kontra l-falsifikazzjoni: karta speċjali li ma tistax tiġi ddisinjata wara (litho multiplex, inċiżjonijiet kontra l-ikkupjar, mezz ottikament varjabbli, stampar priżmatiku, stampar bil-fidda); ir-ritratt huwa applikat permezz ta' skannjar; ologramma qrib ir-ritratt; protezzjoni viżibbli fid-dawl UV (fluworexxenti viżibbli/inviżibbli); ittri żgħar ħafna (ROMANIA) fuq il-borduri tar-ritratt u Microplex fuq it-tpinġija tal-vettura fuq wara tad-dokument.

Mudell tar-Rumanija 5 (ROU5)

Maħruġ fir-Rumanija mill-2008 sad-19.1.2013

Deskrizzjoni: Il-mudell tal-liċenzji ROU 5 skont id-Direttiva 2006/126/KE.: Kard tal-polikarbonat skont l-ISO 7810 u ISO 7816-1; miżuri kontra l-falsifikazzjoni: ologrammi; linek UV viżibbli u inviżibbli; pigmenti IR u fosforexxenti; sezzjonijiet li jinħassu bil-mess; materjali mingħajr brighteners ottiċi; disinji tas-sigurtà fl-isfond; elementi ottikament varjabbli; inċiżjoni bil-lejżer; sfond tas-sigurtà fil-parti tar-ritratt.

Elementi addizzjonali: tieqa trasparenti, disinn immewweġ.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ROU5

Kategoriji korrispondenti

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Informazzjoni addizzjonali:

Il-liċenzji ta' dan il-mudell huma validi sad-data ta' skadenza reġistrata fuq id-dokument (10 snin).

Fl-2008, inħarġu ż-żewġ mudelli ROU 4 u ROU 5.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIS-SLOVENJA

Mudell tas-Slovenja 1 (SLO1)

Maħruġ fis-Slovenja mill-15.2.1992 sal-2006

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, mitwi, b'sitt paġni.

Il-mudell jista' jinħareġ fil-lingwi li ġejjin: Sloven; Sloven u Taljan (bilingwi); Sloven u Ungeriż (bilingwi).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell SLO1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Ir-restrizzjonijiet li ġejjin jistgħu japplikaw għal kategorija A (approvati taħt is-sezzjoni tan-Noti):

“A — LE DO 50 KM/H”, jew “21800 A LE DO 50 KM/H”, jew “A 79 (< 50 KM/H)”: restrizzjoni għas-sewqan ta' muturi A1 79 (< 50 km/h) biss.

“A — DO 125 CCM”, jew “20500 A <= 125 CCM”, jew “A <= 125 CCM IN <= 11KW”, jew “20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW”, jew “72. (A1)”: tintitola għal sewqan ta' muturi tal-kategorija A1 biss;

“A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG”, jew “20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG”; jew “A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg)”: tintitola għal sewqan ta' muturi tal-kategorija A b'potenzaprodotta li ma taqbiżx 25 kW u bi proporzjon ta' potenza għall-piż li ma jaqbiżx 0,16 kW/kg;

“A — DO 350 CCM” jew “20700 A <= 350 CCM”: tintitola għal sewqan ta' muturi tal-kategorija A mill-età ta' 20 sena (jew fuqhom).

2.

Jekk dan li ġej ikun approvat fis-sezzjoni tan-Noti:

“E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE” jew “20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” jew “E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: id-detentur ikun intitolat ukoll li jsuq vetturi tal-kategorija BE.

3.

Id-detenturi ta' liċenzja E jkunu intitolati wkoll li jsuqu vetturi f'każ li jkunu diġà akkwistaw il-kategorija D.

Mudell tas-Slovenja 2 (SLO2)

Maħruġ fis-Slovenja mill-1.1.2006 sat-13.7.2009

Deskrizzjoni: karta roża f'folja termoplastika.

Il-mudell jista' jinħareġ fil-lingwi li ġejjin: Sloven; Sloven u Taljan (bilingwi); Sloven u Ungeriż (bilingwi).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell SLO2

Kategoriji korrispondenti

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Mudell tas-Slovenja 3 (SLO3)

Maħruġ fis-Slovenja mit-13.7.2009 sat-18.1.2013

Deskrizzjoni: kard tal-polikarbonat skont l-ISO/IEC 7810:2003; 85,6 × 53,98 mm.

Il-mudell jista' jinħareġ fil-lingwi li ġejjin: Sloven; Sloven u Taljan (bilingwi); Sloven u Ungeriż (bilingwi).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell SLO3

Kategoriji korrispondenti

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MUDELLI MAĦRUĠIN FIS-SLOVAKKJA

Mudell tas-Slovakkja 1 (SK1)

Maħruġ mill-1.1.1993 sat-30.4.2004

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard issiġillata roża li jikkonsisti minn żewġ paġni.

Qisien 105 × 74mm; karta f'folja termoplastika.

Karatteristiċi tas-sigurtà: stampar fluworexxenti speċjali UV applikat għan-numru tal-liċenzja tas-sewqan u guilloche offset. Stampar fl-isfond taż-żewġ paġni tad-dokument.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell SK1

Kategoriji korrispondenti

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Informazzjoni addizzjonali:

Sal-1 ta' Jannar 2004, it-test “skúšobná lehota” (perjodu ta' prova) kien irreġistrat fit-tabella Osobitné záznamy (rekords addizzjonali) fuq il-paġna ta' wara tad-dokument. Il-perjodu ta' prova ta' sentejn kien jibda jgħodd mid-data tal-ħruġ. Għalhekk, dawn id-dokumenti kellhom validità limitata ta' sentejn irreġistrata fil-punt 7. Wara l-bdil ta' tali liċenzja, l-ebda perjodu ta' validità ma kien irreġistrat fil-liċenzja mibdula. Il-kategoriji kollha huma validi għall-ħajja kollha.

Kodiċijiet Armonizzati:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = Din ir-restrizzjoni tiddependi fuq id-diżabilità fiżika tad-detentur u tista' tikkonċerna iżjed minn kodiċi wieħed tal-UE — tista' tkopri wieħed jew aktar mill-kodiċijiet tal-UE li ġejjin: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 u 44.

Mudell tas-Slovakkja 2 (SK2)

Maħruġ mill-1.5.2004

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Karatteristiċi tas-sigurtà:

(a)

mezz diffrattiv tond trasparenti ottikament varjabbli fuq il-paġna ta' quddiem bejn il-folja trasparenti u s-saff tal-polikarbonat u li jgħatti parzjalment ix-xbieha skannjata tal-wiċċ tad-detentur tad-dokument,

(b)

elementi bi kwistjonijiet relatati mat-traffiku, grafika fil-forma ta' sinjali tat-traffiku u pittogrammi ta' vetturi fuq il-paġna ta' quddiem fuq il-wiċċ tal-polikarbonat,

(c)

element ta' riljiev “SLOVENSKÁ REPUBLIKA” fil-parti ta' fuq tax-xellug tax-xbieha tal-wiċċ tad-detentur u fuq il-bqija tal-kard,

(d)

ħajta tas-sigurtà (fuq in-naħa ta' wara) b'karattru ottikament varjabbli u t-test li jirrepeti ruħu SLOVENSKO/SLOVAKIA applikat,

(e)

żewġ kuluri pastelli applikati fuq iż-żewġ naħat bl-istampar ta' qawsalla doppja li jifforma l-impressjoni finali tal-kulur roża tad-dokument,

(f)

strixxa ta' kulur blu wiesgħa madwar 15-il mm applikata fit-tarf, li tidher ħamra taħt radjazzjoni bi frekwenza baxxa u blu taħt radjazzjoni UV ta' frekwenza għolja; “VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” fuq il-paġna ta' quddiem u simboli ta' vettura fuq wara.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell SK2

Kategoriji korrispondenti

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-FINLANDJA

Mudell tal-Finlandja 1 (FIN1)

Maħruġ fil-Finlandja mill-1.7.1972 sat-30.9.1990

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża, b'żewġ paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN1

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Mudell tal-Finlandja 2 (FIN2)

Maħruġ fil-Finlandja mill-1.10.1990 sat-30.6.1996

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN2

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Mudell tal-Finlandja 3 (FIN3)

Maħruġ fil-Finlandja mill-1.7.1996 sal-31.12.1997

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN3

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Mudell tal-Finlandja 4 (FIN4)

Maħruġ fil-Finlandja mill-1.1.1998

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN4

Kategoriji korrispondenti

Noti

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija nazzjonali M (għal vetturi b'erba' roti għal użu ħafif, mopeds standard, bl-esklużjoni tal-mopeds ta' potenza baxxa) iddaħħlet fl-1.1.2000. Dawk li kienu għalqu 15-il sena qabel dik id-data għad għandhom id-dritt li jsuqu mopeds (il-mopeds ħfief mhumiex inklużi) mingħajr liċenzja tas-sewqan.

2.

Il-kategorija T iddaħħlet saħansitra qabel l-ewwel mudell (FIN1). Il-kategorija T qiegħda għal trakters (esklużi t-trakters għall-użu fit-triq), makkinarju tax-xogħol motorizzat u vetturi għall-użu fuq is-silġ, u kwalunkwe vettura miġbuda minnhom. Id-dritt ta' sewqan ta' vetturi tal-kategorija T huwa inkluż fil-kategoriji l-oħra kollha għajr il-kategorija M/AM. Il-kategorija T ma ġietx irreġistrata fil-liċenzja jekk hemm kategoriji oħra li hija inkluża fihom. Hija tista' tiġi rreġistrata biss jekk tkun għaddiet mit-test għall-kategorija T. Mid-19.1.2013 għandha tiddaħħal kategorija ġdida LT għal trakters għall-użu fit-triq. Id-dritt ta' sewqan ta' vetturi tal-kategorija LT huwa inkluż fil-kategoriji C1 u C.

3.

Mid-19.1.2013, A tkun tikkorrispondi għall-kategorija A2 jekk ma jkunx skada l-perjodu rilevanti ta' sentejn u inkella għall-kategorija A jekk il-liċenzja tkun ingħatat qabel dik id-data.

4.

Mid-19.1.2013, test prattiku għall-mopeds (test tal-immaniġġar) u għall-kwadriċikli ħfief (test tas-sewqan) li jkun sar b'suċċess fil-kategorija AM jiġi rreġistrat fil-liċenzja bl-użu ta' kodiċijiet nazzjonali separati.

Mudell tal-Finlandja 5 (FIN5)

Maħruġ fit-territorju tal-Gżejjer Åland mill-1.8.1973 sal-31.5.1992

Deskrizzjoni: Liċenzja tal-karta roża, b'żewġ paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN5

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Mudell tal-Finlandja 6 (FIN6)

Maħruġ fit-territorju tal-Gżejjer Åland mill-1.6.1992 sal-31.12.1997

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik roża.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN6

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Informazzjoni addizzjonali:

Il-kategorija A1 iddaħħlet fl-1.7.1996.

Il-kategoriji B1, C1, C1E, D1 u D1E ddaħħlu fl-1.9.1996.

Id-dehra tal-liċenzja tas-sewqan ma nbidlitx meta ddaħħlu l-kategoriji A1, B1, C1, C1E, D1 u D1E.

Mudell tal-Finlandja 7 (FIN7)

Maħruġ fit-territorju tal-Gżejjer Åland mill-1.1.1998

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness 1a tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FIN7

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Il-kategorija M (għal vetturi b'erba' roti għal użu ħafif, mopeds standard, bl-esklużjoni tal-mopeds ta' potenza baxxa) iddaħħlet fl-1.6.2004.

2.

Il-kategorija T qiegħda għal trakters (esklużi t-trakters għall-użu fit-triq), makkinarju tax-xogħol motorizzat u vetturi għall-użu fuq is-silġ, u kwalunkwe vettura miġbuda minnhom.

3.

Il-liċenzji tas-sewqan fil-kategorija A jinħarġu jew għal muturi b'potenza sa 25 kilowatt u bi proporzjon ta' potenza għal piż li ma jaqbiżx 0,16 kilowatts għal kull kilogramma jew għal kwalunkwe tip ta' mutur. Persuna li kellha liċenzja tas-sewqan għal sentejn fil-kategorija A għal muturi b'potenza sa 25 kilowatt u proporzjon ta' potenza għal piż li ma jaqbiżx 0,16 kilowatts għal kull kilogramma għandha dritt li ssuq kwalunkwe tip ta' mutur.

4.

Il-kategorija B1 mhijiex speċifikata fuq paġna 2 tal-liċenzja tas-sewqan.

5.

Il-kategorija A2 se tiddaħħal fid-19.1.2013.

6.

Il-kategorija B1 se titneħħa fid-19.1.2013.

7.

Il-kategorija M se tiġi sostitwita bil-kategorija AM fid-19.1.2013.

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-ISVEZJA

Mudell tal-Isvezja 1

Maħruġ fl-Isvezja mill-1.6.1999 sat-30.11.2007

Deskrizzjoni: Il-liċenzja tas-sewqan inħarġet bħala kard tal-ID-1 magħmula mill-polikarbonat.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell S1

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Detenturi ta' liċenzji li jkunu kisbu l-intitolament tagħhom tal-kategorija A b'restrizzjoni għal muturi ħfief qabel l-1.7.1996 huma intitolati li jsuqu muturi b'kapaċità kubika ta' mhux iktar minn 125 cm3, mingħajr limitazzjoni ta' potenza (kW). Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel..

2.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija B qabel l-1 ta' Lulju 1996 huma intitolati li jsuqu karozzi privati b'massa massima awtorizzata ta' aktar minn 3,5 t, sakemm il-vettura tkun irreġistrata bħala karozza privata u mhux bħala trakk ħafif. Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

3.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija A1 jew A qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu muturi b'erba' roti. Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 jew A skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

4.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija A1 qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu muturi A1 bi proporzjon ta' potenza/piż ogħla minn 0.1 kW/kg (kodiċi 79.05). Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

5.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija A qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu muturi ta' potenza ogħla minn 25 kW jew bi proporzjon ta' potenza/piż ogħla minn 0.16 kW/kg biss jekk ikunu żammew liċenzja tal-kategorija A għal mill-inqas sentejn jew ikunu għaddew minn test tas-sewqan fuq mutur ta' dan it-tip wara li għalqu 21 sena.

6.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija B qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu triċikli bil-mutur ta' kwalunkwe potenza. Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Il-liċenzji tal-kategorija B maħruġin wara l-irtirar wara d-19 ta' Jannar 2013 jintitolaw lid-detentur li jsuq triċikli bil-mutur b'potenza netta ogħla minn 15 kW fit-territorju Svediż biss u sakemm ikollu 21 sena jew aktar. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

7.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija BE qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu vetturi b'massa massima awtorizzata tal-karru ta' aktar minn 3.5 t (kodiċi 79.06). Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi BE skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

Mudell tal-Isvezja 2 (S2)

Maħruġ fl-Isvezja mis-27.11.2007 sat-18.1.2013

Deskrizzjoni: Il-liċenzja tas-sewqan hija maħruġa bħala kard tal-ID-1 magħmula mill-polikarbonat. Il-kard hija prodotta b'kulur roża u l-karatteristiċi huma tieqa ċara (trasparenti) f'nofs il-kard, taħt il-firma.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell S2

Kategoriji korrispondenti

Noti

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Detenturi ta' liċenzji li jkunu kisbu l-intitolament tagħhom tal-kategorija A b'restrizzjoni għal muturi ħfief qabel l-1.7.1996 huma intitolati li jsuqu muturi b'kapaċità kubika ta' mhux iktar minn 125 cm3, mingħajr limitazzjoni ta' potenza (kW). Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

2.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija B qabel l-1 ta' Lulju 1996 huma intitolati li jsuqu karozzi privati b'massa massima awtorizzata ta' aktar minn 3,5 tunnellati sakemm il-vettura tkun irreġistrata bħala karozza privata u mhux bħala trakk ħafif. Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

3.

Il-kategorija AM iddaħħlet fl-Isvezja fl-1.10.2009 bħala kategorija nazzjonali.

4.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija A1 jew A qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu muturi b'erba' roti. Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 jew A skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

5.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija A1 qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu muturi A1 bi proporzjon ta' potenza/piż ogħla minn 0,1 kW/kg (kodiċi ġdid 79.05 mill-31 ta' Diċembru 2013). Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi A1 skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

6.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija A qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu muturi ta' potenza ogħla minn 25k W jew bi proporzjon ta' potenza/piż ogħla minn 0.16 kW/kg biss jekk ikunu żammew liċenzja tal-kategorija A għal mill-inqas sentejn jew ikunu għaddew minn test tas-sewqan fuq mutur ta' dan it-tip wara li għalqu 21 sena.

7.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija B qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu triċikli bil-mutur ta' kwalunkwe potenza. Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Il-liċenzji tal-kategorija B maħruġin wara l-irtirar wara d-19 ta' Jannar 2013 jintitolaw lid-detentur li jsuq triċikli bil-mutur b'potenza netta ogħla minn 15 kW fit-territorju Svediż biss u sakemm ikollu 21 sena jew aktar. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

8.

Id-detenturi ta' liċenzja li kisbu liċenzja tal-kategorija BE qabel id-19 ta' Jannar 2013 huma intitolati li jsuqu vetturi b'massa massima awtorizzata tal-karru ta' aktar minn 3.5 t (kodiċi ġdid 79.06 mill-31 ta' Diċembru 2013). Dan id-dritt jibqa' jeżisti sakemm tiskadi l-liċenzja tas-sewqan. Mal-ħruġ ta' liċenzja ġdida tas-sewqan wara l-irtirar, id-detentur ikun intitolat biss li jsuq vetturi BE skont id-Direttiva 2006/126/KE. It-tiġdid jew ħruġ ta' liċenzja tas-sewqan f'każijiet differenti minn dawk ta' wara l-irtirar ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta' qabel.

MUDELLI MAĦRUĠIN FIR-RENJU UNIT

Mudell tar-Renju Unit 1 (UK1)

Maħruġ fil-Gran Brittanja minn Jannar 1976 sa Jannar 1986

Deskrizzjoni: Mudell twil aħdar, li jiġi mitwi.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK1 (Gran Brittanja)

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Id-detenturi ta' grupp A huma intitolati li jsuqu vetturi D1 u D1E mhux għall-kiri u ħlas (mhux għall-użu professjonali, l-ebda passiġġier ma jħallas b'mod dirett jew indirett) u vetturi C1E bil-kundizzjoni li l-piż kombinat tal-karru u tal-vettura tal-irmonk ma jaqbiżx 8.25 tunnellati.

2.

Bħad-detenturi tal-grupp A, iżda għall-vetturi kollha bi trażmissjoni awtomatika biss.

Mudell tar-Renju Unit 2 (UK2)

Maħruġ fil-Gran Brittanja minn Jannar 1986 sa Ġunju 1990

Deskrizzjoni: Mudell roża, mitwi. Parti minnu biss hija l-liċenzja proprja tas-sewqan, il-bqija hija l-kontroparti

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK2 (Gran Brittanja)

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Id-detenturi ta' grupp A huma intitolati li jsuqu vetturi D1 u D1E mhux għall-kiri u ħlas (mhux għall-użu professjonali, l-ebda passiġġier ma jħallas b'mod dirett jew indirett) u vetturi C1E bil-kundizzjoni li l-piż kombinat tal-karru u tal-vettura tal-irmonk ma jaqbiżx 8,25 tunnellati.

2.

Bħad-detenturi tal-grupp A, iżda għall-vetturi kollha bi trażmissjoni awtomatika biss.

3.

Ristretta għal vetturi ta' kategorija A tat-tip ta' triċiklu bil-mutur jew vetturi tat-tip ta' kwadriċiklu tal-kategorija B1, b'massa massima awtorizzata ta' ≥ 550 kg fiż-żewġ każijiet.

4.

Ristretta għal vetturi A1 b'kapaċità ċilindrika ta' ≤ 50 ċentimetri kubi u ristretti għal veloċità massima ddisinjata ta' ≤ 50 kilometru fis-siegħa.

Mudell tar-Renju Unit 3 (UK3)

Maħruġ fil-Gran Brittanja minn Ġunju 1990 sa Diċembru 1996

Deskrizzjoni: Mudell roża u aħdar, mitwi. Parti minnu biss hija l-liċenzja proprja tas-sewqan, il-bqija hija l-kontroparti

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK3 (Gran Brittanja)

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (vetturi għal persuni b'diżabilità)

4

F, G, H, K, L

 

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Ristretta għal vetturi ta' kategorija A tat-tip ta' triċiklu bil-mutur jew vetturi tat-tip ta' kwadriċiklu tal-kategorija B1, b'massa massima awtorizzata ta' ≥ 550 kg fiż-żewġ każijiet.

2.

Id-detenturi ta' grupp A huma intitolati li jsuqu vetturi D1 u D1E mhux għall-kiri u ħlas (mhux għall-użu professjonali, l-ebda passiġġier ma jħallas b'mod dirett jew indirett) u vetturi C1E bil-kundizzjoni li l-piż kombinat tal-karru u tal-vettura tal-irmonk ma jaqbiżx 8.25 tunnellati.

3.

Ristretta għal vetturi A1 b'kapaċità ċilindrika ta' ≤ 50 ċentimetri kubi u ristretti għal veloċità massima ddisinjata ta' ≤ 50 kilometru fis-siegħa.

4.

Kategorija nazzjonali, vetturi ddisinjati u mibnija għall-persuni b'diżabilità, li jiżnu ≤ 254 kg.

Mudell tar-Renju Unit 4 (UK4)

Maħruġ fil-Gran Brittanja minn Jannar 1997 sa Marzu 2000

Deskrizzjoni: Mudell roża u aħdar, mitwi. Parti minnu biss hija l-liċenzja proprja tas-sewqan, il-bqija hija l-kontroparti

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK4 (Gran Brittanja)

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vetturi għal persuni b'diżabilità)

F, G, H, K, P

 

3

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Ristretta għal vetturi ta' kategorija A tat-tip ta' triċiklu bil-mutur jew vetturi tat-tip ta' kwadriċiklu tal-kategorija B1, b'massa massima awtorizzata ta' ≥ 550kg fiż-żewġ każijiet.

2.

Ristretta għal vetturi A1 b'kapaċità ċilindrika ta' ≤ 50 ċentimetri kubi u ristretti għal veloċità massima ddisinjata ta' ≤ 50 kilometru fis-siegħa.

3.

Maħruġa biss għal dawk li kellhom dak l-intitolament qabel it-12 ta' Novembru 1999.

Il-perjodu tal-mudell 4 u dak tal-mudell 5 jikkoinċidu ma' xulxin.

Mudell tar-Renju Unit 5 (UK5)

Maħruġ fil-Gran Brittanja minn Lulju 1998 u qabel id-19 ta' Jannar 2013

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Il-kontroparti, fejn jiġu rreġistrati l-kundanni għall-ksur tar-regolamenti tat-traffiku, tinħareġ separatament. Il-perjodu tal-ħruġ ta' dan il-mudell jikkoinċidi mal-perjodu tal-ħruġ tal-mudell UK4 minħabba l-introduzzjoni gradwali tal-mudell il-ġdid.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK5 (Gran Brittanja)

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vetturi għal persuni b'diżabilità)

F, G, H, K, P

 

3

Informazzjoni addizzjonali:

1.

Ristretta għal vetturi ta' kategorija A tat-tip ta' triċiklu bil-mutur jew vetturi tat-tip ta' kwadriċiklu tal-kategorija B1, (b'massa massima awtorizzata ta' ≥ 550kg fiż-żewġ każijiet).

2.

Ristretta għal vetturi A1 b'kapaċità ċilindrika ta' ≤ 50 ċentimetri kubi u ristretti għal veloċità massima ddisinjata ta' ≤ 50 kilometru fis-siegħa.

3.

Maħruġa biss għal dawk li kellhom dak l-intitolament qabel it-12 ta' Novembru 1999.

Mudell tar-Renju Unit 6 (UK6)

Maħruġ fl-Irlanda ta' Fuq mill-1.4.1999 u qabel id-19 ta' Jannar 2013

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness 1a tad-Direttiva 91/439/KEE.

Il-kontroparti, fejn jiġu rreġistrati l-kundanni għall-ksur tar-regolamenti tat-traffiku, tinħareġ separatament.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK6 (Irlanda ta' Fuq)

Kategoriji korrispondenti

Noti

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vetturi għal persuni b'diżabilità)

 

F, G, H, K

 

Informazzjoni addizzjonali

1.

Ristretta għal vetturi ta' kategorija A tat-tip ta' triċiklu bil-mutur jew vetturi tat-tip ta' kwadriċiklu tal-kategorija B1, (b'massa massima awtorizzata ta' ≥ 550kg fiż-żewġ każijiet).

2.

Ristretta għal vetturi A1 b'kapaċità ċilindrika ta' ≤ 50 ċentimetri kubi u ristretti għal veloċità massima ddisinjata ta' ≤ 50 kilometru fis-siegħa.

Mudell tar-Renju Unit 7 (UK7)

Maħruġ f'Ġibiltà mit-2.12.1990 sal-15.1.1997

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni maħruġ skont l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 80/1263/KEE (2).

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK7 (Ġibiltà)

Kategoriji korrispondenti

A

A, B1 79(≤400 kg) triċikli biss

B

B, B1 (kwadriċikli biss)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE, u għad-detenturi tal-kategorija D, D1E u DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Mudell tar-Renju Unit 8 (UK8)

Maħruġ f'Ġibiltà mis-16.1.1997 sal-24.8.2006

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni maħruġ skont l-Anness 1 tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK8 (Ġibiltà)

Kategoriji korrispondenti

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Mudell tar-Renju Unit 9 (UK9)

Maħruġ f'Ġibiltà mill-15.8.2006

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta roża b'sitt paġni maħruġ skont l-Anness 1 tad-Direttiva 91/439/KEE. Bħall-Mudell UK 8 iżda l-qoxra tal-faċċata emendata biex tirrifletti l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell UK9 (Ġibiltà)

Kategoriji korrispondenti

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

MUDELLI MAĦRUĠIN FL-ISLANDA

Mudell tal-Islanda 1 (ÍS1)

Maħruġ fl-Islanda mit-12.4.1960 sal-1981

Deskrizzjoni: Karta ħadra, b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà, b'żewġ paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ÍS1

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-intitolament għas-sewqan tal-kategorija C ta' dawk il-liċenzji jirreferi biss għal sewqan professjonali tal-kategorija B u/jew E u m'għandux rilevanza fir-rigward tad-Direttiva 91/439/KEE.

Mudell tal-Islanda 2 (ÍS2)

Maħruġ fl-Islanda mill-1981 sal-1.3.1988

Deskrizzjoni: Karta roża, b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà, b'żewġ paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ÍS2

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-intitolament għas-sewqan tal-kategorija C ta' dawk il-liċenzji jirreferi biss għal sewqan professjonali tal-kategorija B u/jew E u m'għandux rilevanza fir-rigward tad-Direttiva 91/439/KEE.

Mudell tal-Islanda 3 (ÍS3)

Maħruġ fl-Islanda mill-1.3.1988 sal-31.5.1993

Deskrizzjoni: Karta roża, b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà, b'żewġ paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ÍS3

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-intitolament għas-sewqan tal-kategorija C ta' dawk il-liċenzji jirreferi biss għal sewqan professjonali tal-kategorija B u/jew E u m'għandux rilevanza fir-rigward tad-Direttiva 91/439/KEE.

Mudell tal-Islanda 4 (ÍS4)

Maħruġ fl-Islanda mill-1.6.1993 sal-14.8.1997

Deskrizzjoni: Karta roża, b'fuljetta tal-plastik tas-sigurtà, b'żewġ paġni.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ÍS4

Kategoriji korrispondenti

Noti

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informazzjoni addizzjonali:

1.

L-intitolament għas-sewqan tal-kategorija C ta' dawk il-liċenzji jirreferi biss għal sewqan professjonali tal-kategorija B u/jew E u m'għandux rilevanza fir-rigward tad-Direttiva 91/439/KEE.

Mudell tal-Islanda 5 (ÍS5)

Maħruġ fl-Islanda mill-15.8.1997

Deskrizzjoni: Mudell ta' kard tal-plastik skont l-Anness Ia tad-Direttiva 91/439/KEE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell ÍS5

Kategoriji korrispondenti

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

MUDELLI MAĦRUĠIN FIL-LIECHTENSTEIN

Mudell tal-Liechtenstein 1 (FL1)

Maħruġ fil-Liechtenstein mill-1978 sal-1993

Deskrizzjoni: Mudell tal-karta blu, daqs A-5.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FL1

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (għal użu professjonali)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Mudell tal-Liechtenstein 2 (FL2)

Maħruġ fil-Liechtenstein mill-1993 sa April 2003

Deskrizzjoni: Karta blu, daqs: A-5.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FL2

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Mudell tal-Liechtenstein 3 (FL3)

Maħruġ fil-Liechtenstein minn April 2003

Deskrizzjoni: format ta' kard tal-kreditu, mudell tal-UE.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell FL3

Kategoriji korrispondenti

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

MUDELLI MAĦRUĠIN FIN-NORVEĠJA

Rimarka ġenerali għall-mudelli kollha: il-liċenzji kollha tas-sewqan Norveġiżi għandhom test stampat minn qabel bil-“bokmål” jew bin-“nynorsk”. Iż-żewġ forom tal-lingwa għandhom status ugwali. Il-kelmiet “førerkort” u “Norge” juru li t-test huwa bil-“bokmål”; “førarkort” u “Noreg” jindikaw il-forma bin-“nynorsk”.

Mudell tan-Norveġja 1 (N1)

Maħruġ fin-Norveġja mit-23.4.1967 sal-31.3.1979

Deskrizzjoni: qoxra ħadra skura, mudell mitwi fil-format A7, b'sitt paġni. Il-kelma “Førerkort” jew “Førarkort” hija stampata fuq il-qoxra ta' quddiem.

Tabella tal-ekwivalenzi

Kategoriji tal-mudell N1

Kategoriji korrispondenti

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Informazzjoni addizzjonali:

Dan il-mudell huwa validu sakemm id-detentur jagħlaq 100 sena, bil-kundizzjoni li l-liċenzja jkollha perjodu ta' validità ta' 10 snin u kienet valida fit-2 ta' April 1982. L-awtoritajiet nazzjonali jirrakkomandaw li d-detenturi jibdlu għall-mudell N4 qabel ma jsuqu barra l-pajjiż jew li jżommu fuqhom ukoll traduzzjoni ċertifikata jew permess internazzjonali tas-sewqan skont il-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1968 dwar it-Traffiku Stradali.

Mudell tan-Norveġja 2 (N2)

Maħruġ fin-Norveġja mill-1.4.1979 sal-1.3.1989

Deskrizzjoni: mudell tal-karta roża jgħajjat magħluq fi plastik ċar, b'żewġ paġni. Il-liċenzji maħruġa wara Lulju 1985 iġibu d-data tal-ewwel ħruġ ta' kwalunkwe liċenzja għad-detentur (“Første førerkort”).

Tabella tal-ekwivalenzi