ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 118

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
22 ta' April 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 374/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 16 April 2014 dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

22.4.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/1


REGOLAMENT (UE) Nru 374/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' 16 April 2014

dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)

L-Ukraina hija pajjiż sieħeb ta' prijorità fil-Politika Ewropea tal-Viċinat u s-Sħubija tal-Lvant. L-Unjoni kienet qed tfittex relazzjoni dejjem aktar mill-viċin mal-Ukraina li tmur lil hinn minn sempliċi kooperazzjoni bilaterali, li tinkludi progress gradwali lejn l-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika. F’dan ir-rigward, Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni”) ġie nnegozjat fl-2007-2011, li jinkludi Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA), u ġie inizjalat miż-żewġ partijiet fit-30 ta' Marzu 2012. Skont id-dispożizzjonijiet tad-DCFTA, l-Unjoni u l-Ukraina għandhom jistabbilixxu żona ta’ kummerċ ħieles tul perjodu tranżitorju ta’ massimu ta' 10 snin li jibda mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994.

(2)

Fid-dawl tal-isfidi mingħajr preċedent ta' sigurtà, dawk politiċi u ekonomiċi li qed taffaċċja l-Ukraina, u biex tiġi appoġġjata l-ekonomija tagħha, huwa xieraq li ma jkunx mistenni d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fuq DCFTA, iżda li tkun antiċipata l-implimentazzjoni tiegħu permezz ta’ preferenzi kummerċjali awtonomi u biex jinbdew unilateralment it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tad-dazji doganali tal-Unjoni fuq oġġetti li joriġinaw mill-Ukraina, skont l-Iskeda ta’ konċessjonijiet stipulata fl-Anness I-A mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni.

(3)

Sabiex jiġi evitat kull riskju ta' frodi, il-jedd għall-benefiċċji minn preferenzi kummerċjali awtonomi għandu jkun kundizzjonali għall-konformità mill-Ukraina mar-regoli rilevanti tal-oriġini tal-prodotti u l-proċeduri relatati magħhom kif ukoll għall-involviment f’kooperazzjoni amministrattiva effettiva mal-Unjoni. Barra minn hekk, l-Ukraina għandha tastjeni milli tintroduċi dazji ġodda jew imposti li jkollhom effett ekwivalenti jew restrizzjonijiet kwantitattivi ġodda jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti għall-importazzjonijiet li joriġinaw fl-Unjoni, jew milli żżid livelli eżistenti ta’ dazji jew imposti jew milli tintroduċi kull restrizzjoni oħra.

(4)

Huwa neċessarju li jiġi pprovdut għall-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni normali ta’ kwalunkwe prodott li jikkawża, jew li jhedded li jikkawża, diffikultajiet serji għal produtturi tal-Unjoni ta’ prodotti simili jew li jkunu f'kompetizzjoni diretta, soġġetta għal investigazzjoni mill-Kummissjoni.

(5)

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tissospendi temporanjament kompletament jew parzjalment l-arranġamenti preferenzjali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

(6)

Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat sakemm it-Titolu IV (kummerċ u materji relatati mal-kummerċ) tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni jidħol fis-seħħ jew, fejn xieraq, ikun applikat provviżorjament, u sa mhux aktar tard mill-1 ta' Novembru 2014.

(7)

Fid-dawl tal-urġenza tal-kwistjoni, jeħtieġ li jsir provvediment għal eċċezzjoni fuq il-perjodu ta’ tmien ġimgħat imsemmi fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Arranġamenti preferenzjali

Dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina jitnaqqsu jew jiġu eliminati skont l-Anness I .

Artikolu 2

Kundizzjonijiet għad-dritt għall-arranġamenti preferenzjali

Id-dritt għall-benefiċċju mill-arranġamenti preferenzjali introdotti mill-Artikolu 1 ikun soġġett għal:

(a)

konformità mar-regoli tal-oriġini tal-prodotti u l-proċeduri relatati magħhom kif previst fit-Titolu IV, Kapitolu 2, taqsima 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (2);

(b)

konformità mal-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva previsti fl-Artikoli 121 u 122 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93;

(c)

parteċipazzjoni mill-Ukraina f’kooperazzjoni amministrattiva effettiva mal-Unjoni sabiex jiġi evitat kull riskju ta’ frodi;

(d)

astensjoni mill-Ukraina milli tintroduċi dazji ġodda jew imposti li jkollhom effett ekwivalenti u restrizzjonijiet kwantitattivi ġodda jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti għal importazzjonijiet li joriġinaw mill-Unjon,i jew milli żżid livelli eżistenti ta’ dazji jew imposti jew milli tintroduċi kull restrizzjoni oħra minn 23 April 2014.

Artikolu 3

Aċċess għal kwoti tariffarji

1.   Il-prodotti elenkati fl-Annessi II u III jiġu aċċettati għall-importazzjoni fl-Unjoni fi ħdan il-limiti tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni kif stabbilit f’dawk l-Annessi.

2.   Il-kwoti tariffarji msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ikunu ġestiti mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 308a, 308b u 308c tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, bl-eċċezzjoni tal-kwoti tariffarji għal prodotti agrikoli speċifiċi msemmija fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

3.   Kwoti tariffarji għal prodotti agrikoli speċifiċi msemmija fl-Anness III ta' dan ir-Regolament jiġu amministrati mill-Kummissjoni skont ir-regoli stabbiliti skont l-Artikolu 184 tar- Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

Artikolu 4

Sospensjoni temporanja

Meta ssib li jkun hemm biżżejjed evidenza ta' nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni sabiex tissospendi temporanjament kompletament jew parzjalment l-arranġamenti preferenzjali pprovduti f'dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 6(2).

Artikolu 5

Klawżola ta’ salvagwardja

Fejn l-importazzjonijiet ta' prodott li joriġina mill-Ukraina u inkluż fl-Anness I ta' dan ir-Regolament jikkawżaw jew jheddu li jikkawżaw diffikultajiet serji lill-produtturi tal-Unjoni ta' prodotti simili jew f'kompetizzjoni diretta, il-Kummissjoni tista' tintroduċi mill-ġdid id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni normali fir-rigward ta' tali importazzjonijiet soġġetti għall-kundizzjonijiet u skont il-proċeduri stipulati fl-Artikoli 11 u 11a tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 (4) li japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 6

Proċedura tal-kumitat

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Kodiċi Doganali stabbilit permezz tal-Artikolu 248a tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (5). Dak il-kumitat ikun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħl fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa japplika sakemm it-Titolu IV tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni jidħol fis-seħħ jew, fejn xieraq, japplika b'mod provviżorju, u sa mhux aktar tard mill-1 ta' Novembru 2014.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea avviż f’każ li dan ir-Regolament jieqaf japplika qabel dik id-data.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-16 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Martin SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347.20.12.2013, p. 671).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 tal-21 ta’ Jannar 2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 980/2005 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/924/KE (ĠU L 20, 24.1.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS I

L-iskedi tat-tariffi tal-UE

NM 2008

Deskrizzjoni

Rata bażi

Kategorija tal-Fażi

I

TAQSIMA I – ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI TA' L-ANNIMALI

 

 

01

KAPITOLU 1 – ANNIMALI ĦAJJIN

 

 

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tar-rkib ħajjin

 

 

0101 10

– Annimali ta’ razza pura għar-razza

 

 

0101 10 10

– – Żwiemel

- Oħrajn

0

0101 10 90

– – Oħrajn

7,7

0

0101 90

– Oħrajn

 

 

 

– – Żwiemel

 

 

0101 90 11

– – – Għall-qtil

- Oħrajn

0

0101 90 19

– – – Oħrajn

11,5

0

0101 90 30

– – Ħmir

7,7

0

0101 90 90

– – Bgħula u bgħula tar-rkib

10,9

0

0102

Annimali bovini ħajjin

 

 

0102 10

– Annimali ta’ razza pura għar-razza

 

 

0102 10 10

– – Bovini nisa Heifers (annimali tal-ifrat nisa li qatt ma welldu)

- Oħrajn

0

0102 10 30

– – Baqar

- Oħrajn

0

0102 10 90

– – Oħrajn

- Oħrajn

0

0102 90

– oħrajn

 

 

 

– – Speċi domestiċi

 

 

0102 90 05

– – – Ta’ piż li ma jaqbiżx 80 kg

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

 

– – – Ta’ piż li jaqbeż 80 kg iżda li ma jaqbiżx 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Għall-qatla

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

0102 90 29

– – – – Oħrajn

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

 

– – – Ta’ piż li jaqbeż 160 kg iżda li ma jaqbiżx 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Għall-qatla

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

0102 90 49

– – – – Oħrajn

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

 

– – – Ta’ piż li jaqbeż 300 kg

 

 

 

– – – – Bovini nisa Heifers (annimali tal-ifrat nisa li qatt ma welldu)

 

 

0102 90 51

– – – – – Għall-qatla

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

0102 90 59

– – – – – Oħrajn

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

 

– – – – Baqar

 

 

0102 90 61

– – – – – Għall-qatla

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

0102 90 69

– – – – – Oħrajn

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

 

– – – – Oħrajn

 

 

0102 90 71

– – – – – Għall-qatla

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

0102 90 79

– – – – – Oħrajn

EUR 10,2 + 93,1 /100 kg/nett

0

0102 90 90

– – Oħrajn

- Oħrajn

0

0103

Majjali ħajjin

 

 

0103 10 00

– Annimali ta’ razza pura għar-razza

- Oħrajn

0

 

– oħrajn

 

 

0103 91

– – Ta’ piż li ma jaqbiżx 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Speċi domestiċi

EUR 41,2 /100 kg/nett

0

0103 91 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0103 92

– – Li jiżnu 50 kg jew iżjed

 

 

 

– – – Speċi domestiċi

 

 

0103 92 11

– – – – Majjali nisa li jkunu ferrgħu għallinqas darba, ta’ piż mhux inqas minn 160 kg

EUR 35,1 /100 kg/nett

0

0103 92 19

– – – – Oħrajn

EUR 41,2 /100 kg/nett

0

0103 92 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0104

Nagħaġ u mogħoż ħajjin

 

 

0104 10

– Nagħaġ

 

 

0104 10 10

– – Annimali ta’ razza pura għar-razza

- Oħrajn

0

 

– – Oħrajn

 

 

0104 10 30

– – – Ħrief (li ma jkollhomx iżjed minn sena)

EUR 80,5 /100 kg/nett

0

0104 10 80

– – – Oħrajn

EUR 80,5 /100 kg/nett

0

0104 20

– Mogħoż

 

 

0104 20 10

– – Annimali ta’ razza pura għar-razza

3,2

0

0104 20 90

– – Oħrajn

EUR 80,5 /100 kg/nett

0

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni

 

 

 

– Li ma jiżnux iżjed minn 185 g

 

 

0105 11

– – Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus

 

 

 

– – – Flieles nisa nanniet u ġenituri

 

 

0105 11 11

– – – – Irjus għall-bajd

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Oħrajn

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0105 11 91

– – – – Irjus għall-bajd

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Oħrajn

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Dundjani

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Oħrajn

 

 

0105 19 20

– – – Wiżż

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Papri u farawni

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– oħrajn

 

 

0105 94 00

– – Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus

EUR 20,9 /100 kg/nett

0

0105 99

– – Oħrajn

 

 

0105 99 10

– – – Papri

EUR 32,3 /100 kg/nett

0

0105 99 20

– – – Wiżż

EUR 31,6 /100 kg/nett

0

0105 99 30

– – – Dundjani

EUR 23,8 /100 kg/nett

0

0105 99 50

– – – Farawni

EUR 34,5 /100 kg/nett

0

0106

Annimali ħajjin oħra

 

 

 

– Mammiferi

 

 

0106 11 00

– – Primati

- Oħrajn

0

0106 12 00

– – Baleni, delfin u foċeni (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (ma mmiferi tal-ordni Sirenia)

- Oħrajn

0

0106 19

– – Oħrajn

 

 

0106 19 10

– – – Fniek domestiċi

3,8

0

0106 19 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0106 20 00

– Rettili (inklużi sriep u fkieren)

- Oħrajn

0

 

– Għasafar

 

 

0106 31 00

– – Għasafar tal-priża

- Oħrajn

0

0106 32 00

– – Psittaciformes (inklużi pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

- Oħrajn

0

0106 39

– – Oħrajn

 

 

0106 39 10

– – – Ħamiem

6,4

0

0106 39 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0106 90 00

– oħrajn

- Oħrajn

0

02

KAPITOLU 2 – LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL

 

 

0201

Laħam ta’ annimali tal-ifrat, frisk jew imkessaħ

 

 

0201 10 00

– Karkassi u nofs karkassi

EUR 12,8 + 176,8 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0201 20

– Qatgħat oħra bil-għadma

 

 

0201 20 20

– – Kwarti (robbi) “kumpensati”

EUR 12,8 + 176,8 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0201 20 30

– – Kwarti (robbi) ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

EUR 12,8 + 141,4 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0201 20 50

– – Kwarti (robbi) ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

EUR 12,8 + 212,2 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0201 20 90

– – Oħrajn

EUR 12,8 + 265,2 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0201 30 00

– Mingħajr għadam

EUR 12,8 + 303,4 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202

Laħam ta’ annimali tal-ifrat (bovini), iffriżat

 

 

0202 10 00

– Karkassi u nofs karkassi

EUR 12,8 + 176,8 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 20

– Qatgħat oħra bil-għadma

 

 

0202 20 10

– – Kwarti (robbi) “kumpensati”

EUR 12,8 + 176,8 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 20 30

– – Kwarti (robbi) ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

EUR 12,8 + 141,4 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 20 50

– – Kwarti (robbi) ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

EUR 12,8 + 221,1 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 20 90

– – Oħrajn

EUR 12,8 + 265,3 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 30

– Mingħajr għadam

 

 

0202 30 10

– – Kwarti (robbi) ta’ quddiem, sħaħ jew imqattgħin f’massimu ta’ ħames biċċiet, kull kwart ikun ġo blokka waħda; kwarti (robbi) “kumpensati” f’żewġ blokok, waħda minnhom fiha l-kwart ta’ quddiem, sħiħ jew maqtugħ f’massimu ta’ ħames biċċiet, u l-oħra fiha l-kwart ta’ wara, mingħajr flett, f’biċċa waħda

EUR 12,8 + 221,1 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 30 50

– – “Crop”, qatgħat ta’ spalla u skapula u sidra

EUR 12,8 + 221,1 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0202 30 90

– – Oħrajn

EUR 12,8 + 304,1 /100 kg/nett

TRQ_taċ-ċanga (12 000 t espressi f’piż nett)

0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat

 

 

 

– Frisk jew imkessaħ

 

 

0203 11

– – Karkassi u nofs karkassi

 

 

0203 11 10

– – – Ta’ majjal domestiku

EUR 53,6 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 11 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0203 12

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 12 11

– – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom

EUR 77,8 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 12 19

– – – – Spalel u qatgħat tagħhom

EUR 60,1 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 12 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0203 19

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 19 11

– – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

EUR 60,1 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 19 13

– – – – Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

EUR 86,9 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 19 15

– – – – Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

EUR 46,7 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

 

– – – – Oħrajn

 

 

0203 19 55

– – – – – Bla għadam

EUR 86,9 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 19 59

– – – – – Oħrajn

EUR 86,9 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 19 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

 

– Iffriżat

 

 

0203 21

– – Karkassi u nofs karkassi

 

 

0203 21 10

– – – Ta’ majjal domestiku

EUR 53,6 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 21 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0203 22

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 22 11

– – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom

EUR 77,8 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 22 19

– – – – Spalel u qatgħat tagħhom

EUR 60,1 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 22 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0203 29

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 29 11

– – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

EUR 60,1 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 29 13

– – – – Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

EUR 86,9 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 29 15

– – – – Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

EUR 46,7 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

 

– – – – Oħrajn

 

 

0203 29 55

– – – – – Bla għadam

EUR 86,9 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 29 59

– – – – – Oħrajn

EUR 86,9 /100 kg/nett

TRQ_Pork (20 000 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Pork addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0203 29 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0204

Laħam tan-nagħaġ jew mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

 

 

0204 10 00

– Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friski jew imkessħin

EUR 12,8 + 171,3 /100 kg/nett

0

 

– Laħam ieħor tan-nagħaġ, frisk jew imkessaħ

 

 

0204 21 00

– – Karkassi u nofs karkassi

EUR 12,8 + 171,3 /100 kg/nett

0

0204 22

– – Qatgħat oħrajn bil-għadma

 

 

0204 22 10

– – – Kwarti (robbi) ta’ quddiem qosra

EUR 12,8 + 119,9 /100 kg/nett

0

0204 22 30

– – – Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

EUR 12,8 + 188,5 /100 kg/nett

0

0204 22 50

– – – Saqajn

EUR 12,8 + 222,7 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 22 90

– – – Oħrajn

EUR 12,8 + 222,7 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 23 00

– – Bla għadam

EUR 12,8 + 311,8 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 30 00

– Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, iffriżati

EUR 12,8 + 128,8 /100 kg/nett

0

 

– Laħam ieħor tan-nagħaġ, iffriżat

 

 

0204 41 00

– – Karkassi u nofs karkassi

EUR 12,8 + 128,8 /100 kg/nett

0

0204 42

– – Qatgħat oħrajn bil-għadma

 

 

0204 42 10

– – – Kwarti (robbi) ta’ quddiem qosra

EUR 12,8 + 90,2 /100 kg/nett

0

0204 42 30

– – – Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

EUR 12,8 + 141,7 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 42 50

– – – Saqajn

EUR 12,8 + 167,5 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 42 90

– – – Oħrajn

EUR 12,8 + 167,5 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 43

– – Bla għadam

 

 

0204 43 10

– – – Tal-ħaruf

EUR 12,8 + 234,5 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 43 90

– – – Oħrajn

EUR 12,8 + 234,5 /100 kg/nett

TRQ_Nagħaġ (1 500 – 2,250 t espressi f’piż nett) (1)

0204 50

– Laħam tal-mogħoż

 

 

 

– – Frisk jew imkessaħ

 

 

0204 50 11

– – – Karkassi u nofs karkassi

EUR 12,8 + 171,3 /100 kg/nett

0

0204 50 13

– – – Kwarti (robbi) ta’ quddiem qosra

EUR 12,8 + 119,9 /100 kg/nett

0

0204 50 15

– – – Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

EUR 12,8 + 188,5 /100 kg/nett

0

0204 50 19

– – – Saqajn

EUR 12,8 + 222,7 /100 kg/nett

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0204 50 31

– – – – Qatgħat bl-għadma

EUR 12,8 + 222,7 /100 kg/nett

0

0204 50 39

– – – – Qatgħat bla għadma

EUR 12,8 + 311,8 /100 kg/nett

0

 

– – Iffriżati

 

 

0204 50 51

– – – Karkassi u nofs karkassi

EUR 12,8 + 128,8 /100 kg/nett

0

0204 50 53

– – – Kwarti (robbi) ta’ quddiem qosra

EUR 12,8 + 90,2 /100 kg/nett

0

0204 50 55

– – – Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

EUR 12,8 + 141,7 /100 kg/nett

0

0204 50 59

– – – Saqajn

EUR 12,8 + 167,5 /100 kg/nett

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0204 50 71

– – – – Qatgħat bl-għadma

EUR 12,8 + 167,5 /100 kg/nett

0

0204 50 79

– – – – Qatgħat bla għadma

EUR 12,8 + 234,5 /100 kg/nett

0

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tal-irkib, frisk, imkessaħ jew iffriżat

 

 

0205 00 20

– Frisk jew imkessaħ

5,1

0

0205 00 80

– Iffriżat

5,1

0

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali tal-ifrat (bovini), majjali, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tal-irkib, frisk, imkessaħ jew iffriżat

 

 

0206 10

– Ta’ annimali tal-ifrat, frisk jew imkessaħ

 

 

0206 10 10

– – Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

- Oħrajn

0

 

– – Oħrajn

 

 

0206 10 95

– – – Falda ħoxna u falda rqiqa

EUR 12,8 + 303,4 /100 kg/nett

0

0206 10 98

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

 

– Ta’ annimali tal-ifrat, iffriżat

 

 

0206 21 00

– – Ilsna

- Oħrajn

0

0206 22 00

– – Fwied

- Oħrajn

0

0206 29

– – Oħrajn

 

 

0206 29 10

– – – Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

- Oħrajn

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0206 29 91

– – – – Falda ħoxna u falda rqiqa

EUR 12,8 + 304,1 /100 kg/nett

0

0206 29 99

– – – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0206 30 00

– Tal-majjal, friski jew imkessħin

- Oħrajn

0

 

– Tal-majjal, iffriżati

 

 

0206 41 00

– – Fwied

- Oħrajn

0

0206 49 00

– – Oħrajn

- Oħrajn

0

0206 80

– Oħrajn, friski jew imkessħin

 

 

0206 80 10

– – Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

- Oħrajn

0

 

– – Oħrajn

 

 

0206 80 91

– – – Ta’ żwiemel, ħmir jew bgħula

6,4

0

0206 80 99

– – – Ta’ nagħaġ u mogħoż

- Oħrajn

0

0206 90

– Oħrajn, iffriżati

 

 

0206 90 10

– – Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

- Oħrajn

0

 

– – Oħrajn

 

 

0206 90 91

– – – Ta’ żwiemel, ħmir jew bgħula

6,4

0

0206 90 99

– – – Ta’ nagħaġ u mogħoż

- Oħrajn

0

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, ta’ tjur tat-titlu 0105, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

– Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 11 10

– – – Imnittfa u mnaddfa mill-imsaren, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “83 % tiġieġ”

EUR 26,2 /100 kg/nett

0

0207 11 30

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

EUR 29,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 11 90

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 32,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 – 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 12

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati

 

 

0207 12 10

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

EUR 29,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 – 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1) + TRQ Tjur tal-irziezet addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0207 12 90

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 32,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 – 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1) + TRQ Tjur tal-irziezet addizzjonali (20 000 tunnellata espressi f’piż nett)

0207 13

– – Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin

 

 

 

– – – Qatgħat

 

 

0207 13 10

– – – – Bla għadam

EUR 102,4 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Bl-għadma

 

 

0207 13 20

– – – – – Nofsijiet jew kwarti (robbi)

EUR 35,8 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 13 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

EUR 26,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 13 40

– – – – – Dahar, għenuq, dahar bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

EUR 18,7 /100 kg/nett

0

0207 13 50

– – – – – Sidriet u qatgħat tagħhom

EUR 60,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 13 60

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom

EUR 46,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 13 70

– – – – – Oħrajn

EUR 100,8 /100 kg/nett

0

 

– – – Ġewwieni

 

 

0207 13 91

– – – – Fwied

6,4

0

0207 13 99

– – – – Oħrajn

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 14

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati

 

 

 

– – – Qatgħat

 

 

0207 14 10

– – – – Bla għadam

EUR 102,4 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Bl-għadma

 

 

0207 14 20

– – – – – Nofsijiet jew kwarti (robbi)

EUR 35,8 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 14 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

EUR 26,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 14 40

– – – – – Dahar, għenuq, dahar bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

EUR 18,7 /100 kg/nett

0

0207 14 50

– – – – – Sidriet u qatgħat tagħhom

EUR 60,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 14 60

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom

EUR 46,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 14 70

– – – – – Oħrajn

EUR 100,8 /100 kg/nett

0

 

– – – Ġewwieni

 

 

0207 14 91

– – – – Fwied

6,4

0

0207 14 99

– – – – Oħrajn

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– Ta' dundjani

 

 

0207 24

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 24 10

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufin bħala “80 % dundjani”

EUR 34/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 24 90

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufin bħala “73 % dundjani”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 37,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 25

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati

 

 

0207 25 10

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufin bħala “80 % dundjani”

EUR 34/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 25 90

– – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufin bħala “73 % dundjani”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 37,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 26

– – Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin

 

 

 

– – – Qatgħat

 

 

0207 26 10

– – – – Bla għadam

EUR 85,1 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Bl-għadma

 

 

0207 26 20

– – – – – Nofsijiet jew kwarti (robbi)

EUR 41/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 26 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

EUR 26,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 26 40

– – – – – Dahar, għenuq, dahar bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

EUR 18,7 /100 kg/nett

0

0207 26 50

– – – – – Sidriet u qatgħat tagħhom

EUR 67,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 26 60

– – – – – – Koxox u qatgħat tal-koxox

EUR 25,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 26 70

– – – – – – Oħrajn

EUR 46/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 26 80

– – – – – Oħrajn

EUR 83/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Ġewwieni

 

 

0207 26 91

– – – – Fwied

6,4

0

0207 26 99

– – – – Oħrajn

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 27

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati

 

 

 

– – – Qatgħat

 

 

0207 27 10

– – – – Bla għadam

EUR 85,1 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Bl-għadma

 

 

0207 27 20

– – – – – Nofsijiet jew kwarti (robbi)

EUR 41/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 27 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

EUR 26,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 27 40

– – – – – Dahar, għenuq, dahar bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

EUR 18,7 /100 kg/nett

0

0207 27 50

– – – – – Sidriet u qatgħat tagħhom

EUR 67,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 27 60

– – – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

EUR 25,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 27 70

– – – – – – Oħrajn

EUR 46/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 27 80

– – – – – Oħrajn

EUR 83/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Ġewwieni

 

 

0207 27 91

– – – – Fwied

6,4

0

0207 27 99

– – – – Oħrajn

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– Tal-papri, wiżż jew farawni

 

 

0207 32

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

 

– – – Tal-papri

 

 

0207 32 11

– – – – Imnittfa, żvinati, imnaddfa mill-imsaren iżda mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufin bħala “85 % papri”

EUR 38/100 kg/nett

0

0207 32 15

– – – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufin bħala “70 % papri”

EUR 46,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 32 19

– – – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufin bħala “63 % papri”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 51,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Tal-wiżż

 

 

0207 32 51

– – – – Imnittfa, żvinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufin bħala “82 % wiżż”

EUR 45,1 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 32 59

– – – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufin bħala “75 % wiżż”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 48,1 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 32 90

– – – Tal-farawni

EUR 49,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 33

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati

 

 

 

– – – Tal-papri

 

 

0207 33 11

– – – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufin bħala “70 % papri”

EUR 46,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 33 19

– – – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufin bħala “63 % papri”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 51,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Tal-wiżż

 

 

0207 33 51

– – – – Imnittfa, żvinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufin bħala “82 % wiżż”

EUR 45,1 /100 kg/nett

0

0207 33 59

– – – – Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufin bħala “75 % wiżż”, jew ippreżentati b’mod ieħor

EUR 48,1 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 33 90

– – – Tal-farawni

EUR 49,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 34

– – Fwied bix-xaħam, frisk jew imkessaħ

 

 

0207 34 10

– – – Tal-wiżż

- Oħrajn

0

0207 34 90

– – – Tal-papri

- Oħrajn

0

0207 35

– – Oħrajn, friski jew imkessħin

 

 

 

– – – Qatgħat

 

 

 

– – – – Bla għadam

 

 

0207 35 11

– – – – – Tal-wiżż

EUR 110,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 15

– – – – – Tal-papri jew tal-farawni

EUR 128,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Bl-għadma

 

 

 

– – – – – Nofsijiet jew kwarti (robbi)

 

 

0207 35 21

– – – – – – Tal-papri

EUR 56,4 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 23

– – – – – – Tal-wiżż

EUR 52,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 25

– – – – – – Tal-farawni

EUR 54,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

EUR 26,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 41

– – – – – Dahar, għenuq, dahar bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – – Sidriet u qatgħat tagħhom

 

 

0207 35 51

– – – – – – Tal-wiżż

EUR 86,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 53

– – – – – – Tal-papri jew tal-farawni

EUR 115,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 35 61

– – – – – – Tal-wiżż

EUR 69,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 63

– – – – – – Tal-papri jew tal-farawni

EUR 46,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 71

– – – – – Palito’ tal-wiżż jew tal-papri

EUR 66/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 35 79

– – – – – Oħrajn

EUR 123,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Ġewwieni

 

 

0207 35 91

– – – – Fwied, mhux fwied bix-xaħam

6,4

0

0207 35 99

– – – – Oħrajn

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36

– – Oħrajn, iffriżati

 

 

 

– – – Qatgħat

 

 

 

– – – – Bla għadam

 

 

0207 36 11

– – – – – Tal-wiżż

EUR 110,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 15

– – – – – Tal-papri jew tal-farawni

EUR 128,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Bl-għadma

 

 

 

– – – – – Nofsijiet jew kwarti (robbi)

 

 

0207 36 21

– – – – – – Tal-papri

EUR 56,4 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 23

– – – – – – Tal-wiżż

EUR 52,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 25

– – – – – – Tal-farawni

EUR 54,2 /100 kg/nett

0

0207 36 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

EUR 26,9 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 41

– – – – – Dahar, għenuq, dahar bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – – Sidriet u qatgħat tagħhom

 

 

0207 36 51

– – – – – – Tal-wiżż

EUR 86,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 53

– – – – – – Tal-papri jew tal-farawni

EUR 115,5 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 36 61

– – – – – – Tal-wiżż

EUR 69,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 63

– – – – – – Tal-papri jew tal-farawni

EUR 46,3 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0207 36 71

– – – – – Palito’ tal-wiżż jew tal-papri

EUR 66/100 kg/nett

0

0207 36 79

– – – – – Oħrajn

EUR 123,2 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Ġewwieni

 

 

 

– – – – Fwied

 

 

0207 36 81

– – – – – Fwied bix-xaħam, tal-wiżż

- Oħrajn

0

0207 36 85

– – – – – Fwied bix-xaħam, tal-papri

- Oħrajn

0

0207 36 89

– – – – – Oħrajn

6,4

0

0207 36 90

– – – – Oħrajn

EUR 18,7 /100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0208 10

– Tal-fenek jew tal-liebru

 

 

0208 10 10

– – Ta’ fenek domestiku

6,4

0

0208 10 90

– – Oħrajn

- Oħrajn

0

0208 30 00

– Ta' primati

9

0

0208 40

– Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi tal-ordni Cetacea); ta’ “manatees” u dugongs (mammali tal-ordni Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – Laħam tal-balieni

6,4

0

0208 40 90

– – Oħrajn

9

0

0208 50 00

– Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

9

0

0208 90

– Oħrajn

 

 

0208 90 10

– – Ta’ ħamiem domestiku

6,4

0

0208 90 30

– – Ta’ annimali kkaċċjati, ħlief fniek jew liebri

- Oħrajn

0

0208 90 55

– – Laħam tal-foki

6,4

0

0208 90 60

– – Tar-renni

9

0

0208 90 70

– – Saqajn taż-żrinġijiet

6,4

0

0208 90 95

– – Oħrajn

9

0

0209 00

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr laħam dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux mirdud jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

 

 

 

– Xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal

 

 

0209 00 11

– – Frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ jew fis-salmura

EUR 21,4 /100 kg/nett

0

0209 00 19

– – Imnixxef jew affumigat

EUR 23,6 /100 kg/nett

0

0209 00 30

– Xaħam tal-majjal, ħlief dak tas-subintestatura 0209 00 11 jew 0209 00 19

EUR 12,9 /100 kg/nett

0

0209 00 90

– Grass tat-tjur

EUR 41,5 /100 kg/nett

0

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; dqiq u biċċiet li jittieklu ta’ laħam u ta’ ġewwieni tal-laħam

 

 

 

– Laħam tal-ħnieżer:

 

 

0210 11

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

 

– – – – Immelħin jew fis-salmura

 

 

0210 11 11

– – – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom

EUR 77,8 /100 kg/nett

0

0210 11 19

– – – – – Spalel u qatgħat tagħhom

EUR 60,1 /100 kg/nett

0

 

– – – – Imnixxfin jew affumigati

 

 

0210 11 31

– – – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom

EUR 151,2 /100 kg/nett

0

0210 11 39

– – – – – Spalel u qatgħat tagħhom

EUR 119/100 kg/nett

0

0210 11 90

– – – Oħrajn

15,4

0

0210 12

– – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

0210 12 11

– – – – Immelħin jew fis-salmura

EUR 46,7 /100 kg/nett

0

0210 12 19

– – – – Imnixxfin jew affumigati

EUR 77,8 /100 kg/nett

0

0210 12 90

– – – Oħrajn

15,4

0

0210 19

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ta’ majjal domestiku

 

 

 

– – – – Immelħin jew fis-salmura

 

 

0210 19 10

– – – – – Ġnub jew ħxuniet tal-bejken

EUR 68,7 /100 kg/nett

0

0210 19 20

– – – – – Ġnub tliet-kwarti (robbi) jew biċċiet tan-nofs

EUR 75,1 /100 kg/nett

0

0210 19 30

– – – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

EUR 60,1 /100 kg/nett

0

0210 19 40

– – – – – Flettijiet u qatgħat tagħhom

EUR 86,9 /100 kg/nett

0

0210 19 50

– – – – – Oħrajn

EUR 86,9 /100 kg/nett

0

 

– – – – Imnixxfin jew affumigati

 

 

0210 19 60

– – – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

EUR 119/100 kg/nett

0

0210 19 70

– – – – – Flettijiet u qatgħat tagħhom

EUR 149,6 /100 kg/nett

0

 

– – – – – Oħrajn

 

 

0210 19 81

– – – – – – Bla għadam

EUR 151,2 /100 kg/nett

0

0210 19 89

– – – – – – Oħrajn

EUR 151,2 /100 kg/nett

0

0210 19 90

– – – Oħrajn

15,4

0

0210 20

– Laħam ta’ annimali tal-ifrat

 

 

0210 20 10

– – Bl-għadma

EUR 15,4 + 265,2 /100 kg/nett

0

0210 20 90

– – Bla għadam

EUR 15,4 + 303,4 /100 kg/nett

0

 

– Oħrajn, inklużi biċċiet u frak mil-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu

 

 

0210 91 00

– – Ta' primati

15,4

0

0210 92 00

– – Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi tal-ordni Cetacea); ta’ “manatees” u dugongs (mammali tal-ordni Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

15,4

0

0210 99

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Laħam

 

 

0210 99 10

– – – – Taż-żwiemel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

6,4

0

 

– – – Ta’ nagħaġ u mogħoż

 

 

0210 99 21

– – – – – Bl-għadma

EUR 222,7 /100 kg/nett

0

0210 99 29

– – – – – Bla għadam

EUR 311,8 /100 kg/nett

0

0210 99 31

– – – – Tar-renni

15,4

0

0210 99 39

– – – – Oħrajn

EUR 130/100 kg/nett

TRQ_Tjur tal-irziezet (16 000 - 20 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Ġewwieni

 

 

 

– – – – Ta’ majjal domestiku

 

 

0210 99 41

– – – – – Fwied

EUR 64,9 /100 kg/nett

0

0210 99 49

– – – – – Oħrajn

EUR 47,2 /100 kg/nett

0

 

– – – – Ta’ annimali tal-ifrat

 

 

0210 99 51

– – – – – Falda ħoxna u falda rqiqa

EUR 15,4 + 303,4 /100 kg/nett

0

0210 99 59

– – – – – Oħrajn

12,8

0

0210 99 60

– – – Ta’ nagħaġ u mogħoż

15,4

0

 

– – – – Oħrajn

 

 

 

– – – – – Fwied tat-tjur

 

 

0210 99 71

– – – – – – Fwied bix-xaħam ta’ wiżż u papri, immellaħ jew fis-salmura

- Oħrajn

0

0210 99 79

– – – – – – Oħrajn

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Oħrajn

15,4

0

0210 99 90

– – – Dqiq u pasti mil-laħam jew mill-ġewwieni li jittiekel

EUR 15,4 + 303,4 /100 kg/nett

0

03

KAPITOLU 3 – ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN Ħut ħajjin

 

 

0301

Ħut ħaj

 

 

0301 10

– Ħut ornamentali

 

 

0301 10 10

– – Ħut tal-ilma ħelu

- Oħrajn

0

0301 10 90

– – Ħut tal-ilma mielaħ

7,5

0

 

– Ħut ieħor ħaj

 

 

0301 91

– – Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Oħrajn

12

0

0301 92 00

– – Sallur (Anguilla spp.)

- Oħrajn

0

0301 93 00

– – Karpjun

8

0

0301 94 00

– – Tonn (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Tonn tan-Nofsinhar (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ħut tal-ilma ħelu

 

 

0301 99 11

– – – – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Oħrajn

8

0

0301 99 80

– – – Ħut tal-ilma mielaħ

16

0

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, minbarra fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304

 

 

 

– Salmonidae, ħlief fwied u bajd

 

 

0302 11

– – Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, imsewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0

0302 11 80

– – – Oħrajn

12

0

0302 12 00

– – Salamun tal-paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Oħrajn

8

0

 

– Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 21

– – Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platesa)

7,5

0

0302 23 00

– – Lingwata (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Oħrajn

 

 

0302 29 10

– – – Lepidorhombus spp.

15

0

0302 29 90

– – – Oħrajn

15

0

 

– Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 31

– – Alonga jew tonn tal-pinen twal (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 31 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 32

– – Tonna safra (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 32 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 33

– – Skipjack jew bonito żaqqu rrigata

 

 

0302 33 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 33 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 34

– – Tonn obeż (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 34 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 35

– – Tonn (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 35 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 36

– – Tonn tan-Nofsinhar (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 36 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 39

– – Oħrajn

 

 

0302 39 10

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 39 90

– – – Oħrajn

22

0

0302 40 00

– Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), ħlief fwied u bajd

15

0

0302 50

– Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 50 10

– – Tal-ispeċi Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Oħrajn

12

0

 

– Ħut ieħor, minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0302 61

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardin tal-ispeċi Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Mazzola jew gattarell u klieb-il baħar oħra

 

 

0302 65 20

– – – Klieb il-baħar tal-ispeċi Squalus acanthias

6

0

0302 65 50

– – – Klieb il-baħar tal-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

– – – Oħrajn

8

0

0302 66 00

– – Sallur (Anguilla spp.)

- Oħrajn

0

0302 67 00

– – Ta’ pixxispad (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Ta’ ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ħut tal-ilma ħelu

 

 

0302 69 11

– – – – Karpjun

8

0

0302 69 19

– – – – Oħrajn

8

0

 

– – – Ħut tal-ilma mielaħ

 

 

 

– – – – Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subintestatura 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

- Oħrajn

0

0302 69 25

– – – – – Oħrajn

22

0

 

– – – – Redfish (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Tal-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Oħrajn

7,5

0

0302 69 35

– – – – Ħut tar-razza Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Molvi (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Pollakju tal-Alaska (Theragra chalcogramma) u pollakju (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Inċovi (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Denċi (Dentex dentex spp.) u Paġell (Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Merluzz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Merluzz tal-mantell (merluzz tal-ilma baxx) (Merluccius capensis) u merluzz tal-ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Merluzz tan-Nofsinhar (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Oħrajn

15

0

0302 69 69

– – – – – Merluzz tal-ġeneru Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Rundin (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Petriċa (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Sawrell (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Spnott (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Awrat (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Oħrajn

15

0

0302 70 00

– Fwied u bajd

10

0

0303

Ħut, iffriżat, minbarra fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304

 

 

 

– Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 11 00

– – Salamun dahru blu tal-Alaska (salamun aħmar) (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Oħrajn

2

0

 

– Salmonidae oħrajn, ħlief fwied u bajd

 

 

0303 21

– – Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, imsewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0

0303 21 80

– – – Oħrajn

12

0

0303 22 00

– – Salamun tal-Atlantiku(Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Oħrajn

9

0

 

– Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 31

– – Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Lingwata (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Oħrajn

 

 

0303 39 10

– – – Barbun tal-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Ħut tal-ġeneru Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Oħrajn

15

0

 

– Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 41

– – Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 41 13

– – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 41 19

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 41 90

– – – Oħrajn

22

0

0303 42

– – Tonna safra (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

 

– – – – Sħaħ

 

 

0303 42 12

– – – – – Itqal minn 10 kg kull wieħed

- Oħrajn

0

0303 42 18

– – – – – Oħrajn

- Oħrajn

0

 

– – – – Bla garġi u msewwija

 

 

0303 42 32

– – – – – Itqal minn 10 kg kull wieħed

- Oħrajn

0

0303 42 38

– – – – – Oħrajn

- Oħrajn

0

 

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

 

 

0303 42 52

– – – – – Itqal minn 10 kg kull wieħed

- Oħrajn

0

0303 42 58

– – – – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0303 42 90

– – – Oħrajn

22

0

0303 43

– – Skipjack jew bonito żaqqu rrigata

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 43 13

– – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 43 19

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 43 90

– – – Oħrajn

22

0

0303 44

– – Tonn obeż (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 44 13

– – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 44 19

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 44 90

– – – Oħrajn

22

0

0303 45

– – Tonn (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 45 13

– – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 45 19

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 45 90

– – – Oħrajn

22

0

0303 46

– – Tonn tan-Nofsinhar (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 46 13

– – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 46 19

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 46 90

– – – Oħrajn

22

0

0303 49

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 49 33

– – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 49 39

– – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 49 80

– – – Oħrajn

22

0

 

– Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), u bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 51 00

– – Ħut affumigat, inklużi qatgħat

15

0

0303 52

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Tal-ispeċi Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Tal-ispeċi Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Tal-ispeċi Gadus macrocephalus

12

0

 

– Pixxispad (Xiphias gladius) u ħut tas-sinna (Dissostichus spp.) , ħlief fwied u bajd

 

 

0303 61 00

– – Ta’ pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Ta’ ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Ħut ieħor, ħlief il-fwied u l-bajd

 

 

0303 71

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardin tal-ispeċi Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Tal-ispeċi Scomber scombrus jew Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Tal-ispeċi Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Mazzola jew gattarell u klieb-il baħar oħra

 

 

0303 75 20

– – – Klieb il-baħar tal-ispeċi Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

– – – Klieb il-baħar tal-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

– – – Oħrajn

8

0

0303 76 00

– – Sallur (Anguilla spp.)

- Oħrajn

0

0303 77 00

– – Spnott (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puntatus)

15

0

0303 78

– – Merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Merluzz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Merluzz tal-mantell (merluzz tal-ilma baxx) (Merluccius capensis) u merluzz tal-ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Merluzz Arġentin (marluzz tal-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Merluzz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Oħrajn

15

0

0303 78 90

– – – Merluzz tal-ġeneru Urophycis

15

0

0303 79

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ħut tal-ilma ħelu

 

 

0303 79 11

– – – – Karpjun

8

0

0303 79 19

– – – – Oħrajn

8

0

 

– – – Ħut tal-ilma mielaħ

 

 

 

– – – – Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subintestatura 0303 43

 

 

 

– – – – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt l-intestatura 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Sħaħ

- Oħrajn

0

0303 79 23

– – – – – – Bla garġi u msewwija

- Oħrajn

0

0303 79 29

– – – – – – Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

- Oħrajn

0

0303 79 31

– – – – – Oħrajn

22

0

 

– – – – Redfish (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Tal-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Oħrajn

7,5

0

0303 79 41

– – – – Ħut tar-razza Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Molvi (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Pollakju tal-Alaska (Theragra chalcogramma) u pollakju (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Inċovi (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Denċi (Dentex dentex spp.) u Paġell (Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – Rundin (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Petriċa (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Sawrell (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Grenadier ikħal (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Ħut tal-ispeċi Pelotreis flavilatus jew Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Oħrajn

15

0

0303 80

– Fwied u bajd

 

 

0303 80 10

– – Bajd iebes u artab għall-manifattura ta’ aċidu deossiribonuklejku jew sulfat tal-protamina

- Oħrajn

0

0303 80 90

– – Oħrajn

10

0

0304

Fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut (kemm jekk ikkapuljat kif ukoll jekk le), friski, imkessħin jew iffriżati

 

 

 

– Frisk jew imkessaħ

 

 

0304 11

– – Ta’ pixxispad (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Qatgħat ta’ ħut

18

0

0304 11 90

– – – Laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex)

15

0

0304 12

– – Ta’ ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Qatgħat ta’ ħut

18

0

0304 12 90

– – – Laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex)

15

0

0304 19

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Qatgħat ta’ ħut

 

 

 

– – – – Ta’ ħut tal-ilma ħelu

 

 

0304 19 13

– – – – – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Trot tal-ispeċi Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita u Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu iktar minn 400 g kull waħda

12

0

0304 19 17

– – – – – – Oħrajn

12

0

0304 19 19

– – – – – Ta’ ħut tal-ilma ħelu

9

3

 

– – – – Oħrajn

 

 

0304 19 31

– – – – – Ta’ bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut tal-ispeċi Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Ta’ merlangu (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Ta’ redfish (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Oħrajn

18

3

 

– – – Laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex)

 

 

0304 19 91

– – – – Ta’ ħut tal-ilma ħelu

8

0

 

– – – – Oħrajn

 

 

0304 19 97

– – – – – Ġwienaħ tal-aringi

15

0

0304 19 99

– – – – – Oħrajn

15

0

 

– Qatgħat friżati

 

 

0304 21 00

– – Ta’ pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Ta’ ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ta’ ħut tal-ilma ħelu

 

 

0304 29 13

– – – – Ta’ salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Ta’ trot tal-ispeċi Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita u Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400g kull waħda

12

0

0304 29 17

– – – – – Oħrajn

12

0

0304 29 19

– – – – Ta’ ħut tal-ilma ħelu

9

3

 

– – – Oħrajn

 

 

 

– – – – Ta’ bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) u ta’ ħut tal-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Ta’ bakkaljaw tal-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Oħrajn

7,5

0

0304 29 31

– – – – Ta’ merlangu (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Ta’ redfish (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Tal-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Oħrajn

7,5

0

0304 29 41

– – – – Ta’ merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Ta’ molvi (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Ta’ tonn (tal-ġeneru Thunnus) u ta' ħut tal-ġeneru Euthynnus

18

0

 

– – – – Ta’ kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) u ta’ ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 29 51

– – – – – Ta’ kavalli tal-ispeċi Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Oħrajn

15

0

 

– – – – Ta’ merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Ta’ merluzz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Ta’ merluzz tal-mantell (merluzz tal-ilma baxx) (Merluccius capensis) u ta’ merluzz tal-ilma fond (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Ta’ merluzz Arġentin (merluzz tal-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Oħrajn

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Ta’ merluzz tal-ġeneru Urophycis

7,5

0

 

– – – – Ta’ klieb il-baħar u tawri oħrajn

 

 

0304 29 61

– – – – – Ta’ klieb il-baħar (Squalus acanthias u Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Ta’ klieb il-baħar oħrajn

7,5

0

0304 29 71

– – – – Ta’ barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Ta’ barbun tal-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Ta’ aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Ta’ Lepidorhombus spp.

15

0

0304 29 83

– – – – Ta’ petriċa (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Ta’ pollakkju tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Ta’ grenadier ikħal (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Oħrajn

15

3

 

– oħrajn

 

 

0304 91 00

– – Ta’ pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Ta’ ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Oħrajn

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0304 99 21

– – – – Ta’ ħut tal-ilma ħelu

8

0

 

– – – – Oħrajn

 

 

0304 99 23

– – – – – Tal-aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Ta’ redfish (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Ta’ bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut tal-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Ta’ bakkaljaw tal-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Ta’ bakkaljaw tal-ispeċi Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Oħrajn

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Ta’ merlangu (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Ta’ merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Ta’ Lepidorhombus spp.

15

0

0304 99 61

– – – – – Ta’ rundin (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Ta’ petriċa (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Ta’ merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Ta’ pollakkju tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Oħrajn

7,5

0

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumigat, kemm jekk imsajjar qabel jew matul il-proċess tal-affumigar; dqiq, pasta u pritkuni tal-ħut, tajbin għall-konsum tal-bniedem

 

 

0305 10 00

– Dqiq, frak u gerbub ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

13

0

0305 20 00

– Fwied u bajd ta’ ħut, imnixxfin, affumigati, immelħin jew fis-salmura

11

0

0305 30

– Qatgħat ta’ ħut, imnixxfin, immelħin jew fis-salmura, iżda mhux affumigati

 

 

 

– – Ta’ bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut tal-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – Ta’ bakkaljaw tal-ispeċi Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Oħrajn

20

0

0305 30 30

– – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho), immelħin jew fis-salmura

15

0

0305 30 50

– – Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides), immellaħ jew fis-salmura

15

0

0305 30 90

– – Oħrajn

16

0

 

– Ħut affumigat inkluż fillets

 

 

0305 41 00

– – Salamun tal-paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Ħut affumigat, inklużi qatgħat

10

0

0305 49

– – Oħrajn

 

 

0305 49 10

– – – Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Groenlandja (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Sallur (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Oħrajn

14

0

 

– Ħut imnixxef, kemm jekk immellaħ jew le iżda mhux affumigat

 

 

0305 51

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Imnixxef, mhux immellaħ

13

0

0305 51 90

– – – Imnixxef, immellaħ

13

0

0305 59

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Ħut tar-razza Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Imnixxef, mhux immellaħ

13

0

0305 59 19

– – – – Imnixxef, immellaħ

13

0

0305 59 30

– – – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Inċova (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Oħrajn

12

0

 

– Ħut, immellaħ iżda mhux imnixxef jew affumigat u ħut fis-salmura

 

 

0305 61 00

– – Ħut affumigat, inklużi qatgħat

12

0

0305 62 00

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Inċova (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Oħrajn

 

 

0305 69 10

– – – Ħut tar-razza Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Oħrajn

12

0

0306

Krustaċji, sew fil-qoxra sew jekk le, ħajjin, friski, imkessħa, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salnitru; Krustaċji, fil-qoxra, imsajra bil-fwar, jew mgħollija fil-misħun, imkessħa jew le, iffriżati, imnixxfa, immelħa jew fis-salmura; krustaċji bħala dqiq, proċessat jew pritkuna, għall-konsum mill-bniedem

 

 

 

– Iffriżat

 

 

0306 11

– – Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Dnub tal-awwisti

12,5

0

0306 11 90

– – – Oħrajn

12,5

0

0306 12

– – Awwisti (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Sħaħ

6

0

0306 12 90

– – – Oħrajn

16

0

0306 13

– – Gambli u gambli kbar

 

 

0306 13 10

– – – Tal-familja Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Gambli tal-ġeneru Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Gambli roża tal-ilma fond (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Gambli tal-ġeneru Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Oħrajn

12

0

0306 14

– – Granċi

 

 

0306 14 10

– – – Granċi tal-ispeċi Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. u Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Granċi tal-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Oħrajn

7,5

0

0306 19

– – Oħrajn, inklużi dqiq, frak u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem

 

 

0306 19 10

– – – Awwisti tal-ilma ħelu

7,5

0

0306 19 30

– – – Awwisti tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Oħrajn

12

0

 

– Mhux friżati

 

 

0306 21 00

– – Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Awwisti (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Ħajjin

8

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0306 22 91

– – – – Sħaħ

8

0

0306 22 99

– – – – Oħrajn

10

0

0306 23

– – Gambli u gambli kbar

 

 

0306 23 10

– – – Tal-familja Pandalidae

12

0

 

– – – Gambli tal-ġeneru Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Friski, imkessħin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma

18

0

0306 23 39

– – – – Oħrajn

18

0

0306 23 90

– – – Oħrajn

12

0

0306 24

– – Granċi

 

 

0306 24 30

– – – Granċi tal-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Oħrajn

7,5

0

0306 29

– – Oħrajn, inklużi dqiq, frak u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem

 

 

0306 29 10

– – – Awwisti tal-ilma ħelu

7,5

0

0306 29 30

– – – Awwisti tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Oħrajn

12

0

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra kif ukoll jekk le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akwatiċi għajr krustaċji u molluski, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immelħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akwatiċi għajr krustaċji, tajbin għall-konsum uman

 

 

0307 10

– Gajdri

 

 

0307 10 10

– – Gajdri ċatti (tal-ġeneru Ostrea), ħajjin u jiżnu (bil-qoxra b’kollox) mhux aktar minn 40 g kull waħda

- Oħrajn

0

0307 10 90

– – Oħrajn

9

0

 

– “Scallops” (mxat, tip ta’ molluski bivalvi), li jinkludu mriewaħ, tal-ġeneri Pecten, Chlamys jew Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

8

0

0307 29

– – Oħrajn

 

 

0307 29 10

– – – Pellegrini (Coquilles St Jacques) (Pecten maximus), iffriżati

8

0

0307 29 90

– – – Oħrajn

8

0

 

– “Mussels” (mitili, tip ta’ molluski bivalvi) (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Oħrajn

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) u klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

 

 

0307 41 10

– – – Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Oħrajn

8

0

0307 49

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Iffriżati

 

 

 

– – – – Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Tal-ġeneru Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Siċċ miż-żgħar (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Oħrajn

8

0

0307 49 18

– – – – – Oħrajn

8

0

 

– – – – Klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Oħrajn

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Oħrajn

8

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0307 49 71

– – – – Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Oħrajn

8

0

 

– Qarnit (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

8

0

0307 59

– – Oħrajn

 

 

0307 59 10

– – – Iffriżati

8

0

0307 59 90

– – – Oħrajn

8

0

0307 60 00

– Bebbux, għajr bebbux tal-baħar

- Oħrajn

0

 

– Oħrajn, inklużi dqiq, frak u gerbub ta’ invertebrati akkwatiċi għajr krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem

 

 

0307 91 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0

0307 99

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Iffriżati

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Venus irrigata u speċi oħrajn tal-familja Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Bram (Rhopilema spp.)

- Oħrajn

0

0307 99 18

– – – – Oħrajn

11

0

0307 99 90

– – – Oħrajn

11

0

04

KAPITLU 4 – PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAT-TJUR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MINN ANNIMALI, LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA

 

 

0401

Ħalib u krema, li la huma kkonċentrati u lanqas fihom zokkor miżjud jew materja oħra li żżid il-ħlewwa

 

 

0401 10

– B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 1 %

 

 

0401 10 10

– – F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

EUR 13,8 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 10 90

– – Oħrajn

EUR 12,9 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 20

– B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 6 %

 

 

 

– – Mhux aktar minn 3 %

 

 

0401 20 11

– – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

EUR 18,8 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 20 19

– – – Oħrajn

EUR 17,9 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – Aktar minn 3 %

 

 

0401 20 91

– – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

EUR 22,7 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 20 99

– – – Oħrajn

EUR 21,8 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 30

– B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 6 %

 

 

 

– – Mhux aktar minn 21 %

 

 

0401 30 11

– – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

EUR 57,5 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 30 19

– – – Oħrajn

EUR 56,6 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – Aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 45 %

 

 

0401 30 31

– – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

EUR 110/100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 30 39

– – – Oħrajn

EUR 109,1 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – Aktar minn 45 %

 

 

0401 30 91

– – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

EUR 183,7 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0401 30 99

– – – Oħrajn

EUR 182,8 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402

Ħalib u krema, konċentrati jew li fihom zokkor miżjud jew materja oħra li żżid il-ħlewwa

 

 

0402 10

– Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 1,5 %

 

 

 

– – Mingħajr zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu

 

 

0402 10 11

– – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

EUR 125,4 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 10 19

– – – Oħrajn

EUR 118,8 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – Oħrajn

 

 

0402 10 91

– – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 10 99

– – – Oħrajn

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– Fi trab, ħbub u forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 1,5 %

 

 

0402 21

– – Mingħajr zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu

 

 

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 27 %

 

 

0402 21 11

– – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

EUR 135,7 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Oħrajn

 

 

0402 21 17

– – – – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 11 %

EUR 130,4 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 21 19

– – – – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 130,4 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 27 %

 

 

0402 21 91

– – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

EUR 167,2 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 21 99

– – – – Oħrajn

EUR 161,9 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 29

– – Oħrajn

 

 

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 27 %

 

 

0402 29 11

– – – – Ħalib speċjali, għal trabi, f’kontenituri ssiġillati ermetikament b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 500 g, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 10 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Oħrajn

 

 

0402 29 15

– – – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 29 19

– – – – – Oħrajn

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 27 %

 

 

0402 29 91

– – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0402 29 99

– – – – Oħrajn

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– Oħrajn

 

 

0402 91

– – Mingħajr zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu

 

 

0402 91 10

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 8 %

EUR 34,7 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402 91 30

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 10 %

EUR 43,4 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 45 %

 

 

0402 91 51

– – – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

EUR 110/100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402 91 59

– – – – Oħrajn

EUR 109,1 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 45 %

 

 

0402 91 91

– – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

EUR 183,7 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402 91 99

– – – – Oħrajn

EUR 182,8 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402 99

– – Oħrajn

 

 

0402 99 10

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 9,5 %

EUR 57,2 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 9,5 % iżda mhux aktar minn 45 %

 

 

0402 99 31

– – – – F’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402 99 39

– – – – Oħrajn

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 45 %

 

 

0402 99 91

– – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0402 99 99

– – – – Oħrajn

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew li saru aċidużi, kemm jekk ikkonċentrati kif ukoll jekk le jew biz-zokkor jew b’materja oħra li tagħti ħlewwa miżjuda jew imħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw

 

 

0403 10

– Jogurt

 

 

 

– – Mogħti togħma jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjud

 

 

 

– – – Mingħajr zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa miżjud, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 10 11

– – – – Mhux aktar minn 3 %

EUR 20,5 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 10 13

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

EUR 24,4 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 10 19

– – – – Aktar minn 6 %

EUR 59,2 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 10 31

– – – – Mhux aktar minn 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 10 33

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 10 39

– – – – Aktar minn 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – Mogħti togħma jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjud

 

 

 

– – – Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 10 51

– – – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 8,3 + 95/100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 8,3 + 130,4 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Aktar minn 27 %

EUR 8,3 + 168,8 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

 

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż

 

 

0403 10 91

– – – – Mhux aktar minn 3 %

EUR 8,3 + 12,4 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

EUR 8,3 + 17,1 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Aktar minn 6 %

EUR 8,3 + 26,6 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 90

– Oħrajn

 

 

 

– – Mogħti togħma jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjud

 

 

 

– – – Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

 

– – – – Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 90 11

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 100,4 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0403 90 13

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 135,7 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0403 90 19

– – – – – Aktar minn 27 %

EUR 167,2 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 90 31

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0403 90 33

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0403 90 39

– – – – – Aktar minn 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – – Oħrajn

 

 

 

– – – – Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 90 51

– – – – – Mhux aktar minn 3 %

EUR 20,5 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 90 53

– – – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

EUR 24,4 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 90 59

– – – – – Aktar minn 6 %

EUR 59,2 /100 kg/nett

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 90 61

– – – – – Mhux aktar minn 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 90 63

– – – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0403 90 69

– – – – – Aktar minn 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/netti

TRQ_Ħalib u krema, ħalib kondensat u jogurts (8 000 – 10 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

 

– – Mogħti togħma jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjud

 

 

 

– – – Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0403 90 71

– – – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 8,3 + 95/100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 8,3 + 130,4 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Aktar minn 27 %

EUR 8,3 + 168,8 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

 

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż

 

 

0403 90 91

– – – – Mhux aktar minn 3 %

EUR 8,3 + 12,4 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

EUR 8,3 + 17,1 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Aktar minn 6 %

EUR 8,3 + 26,6 /100 kg/nett

TRQ_ Prodotti tal-ħalib fermentat ipproċessati (2 000 t)

0404

Xorrox, kemm jekk konċentrat kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu; prodotti magħmulin minn konstitwenti naturali tal-ħalib, kemm jekk biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra

 

 

0404 10

– Xorrox u xorrox modifikat, kemm jekk ikkonċentrat kif ukoll jekk le jew biz-zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa miżjud

 

 

 

– – Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn

 

 

 

– – – Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38 ), bil-piż

 

 

 

– – – – Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 02

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 7/100 kg/nett

0

0404 10 04

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 135,7 /100 kg/nett

0

0404 10 06

– – – – – Aktar minn 27 %

EUR 167,2 /100 kg/nett

0

 

– – – – Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 12

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 100,4 /100 kg/nett

0

0404 10 14

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 135,7 /100 kg/nett

0

0404 10 16

– – – – – Aktar minn 27 %

EUR 167,2 /100 kg/nett

0

 

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38 ), bil-piż

 

 

 

– – – – Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 26

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,07 EUR/kg/netti + 16,8 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 28

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 32

– – – – – Aktar minn 27 %

1,62 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

 

– – – – Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 34

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 36

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 38

– – – – – Aktar minn 27 %

1,62 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

 

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38 ), bil-piż

 

 

 

– – – – Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 48

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,07 EUR/kg/netti

0

0404 10 52

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 135,7 /100 kg/nett

0

0404 10 54

– – – – – Aktar minn 27 %

EUR 167,2 /100 kg/nett

0

 

– – – – Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 56

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 100,4 /100 kg/nett

0

0404 10 58

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

EUR 135,7 /100 kg/nett

0

0404 10 62

– – – – – Aktar minn 27 %

EUR 167,2 /100 kg/nett

0

 

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38 ), bil-piż

 

 

 

– – – – Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 72

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,07 EUR/kg/netti + 16,8 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 74

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 76

– – – – – Aktar minn 27 %

1,62 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

 

– – – – Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 10 78

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 82

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 10 84

– – – – – Aktar minn 27 %

1,62 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

0

0404 90

– oħrajn

 

 

 

– – Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 90 21

– – – Mhux aktar minn 1,5 %

EUR 100,4 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0404 90 23

– – – Ta’ iktar minn 1,5 % iżda ta’ mhux iktar minn 27 %

EUR 135,7 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0404 90 29

– – – Aktar minn 27 %

EUR 167,2 /100 kg/nett

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

 

– – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż

 

 

0404 90 81

– – – Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0404 90 83

– – – Ta’ iktar minn 1,5 % iżda ta’ mhux iktar minn 27 %

1,31 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0404 90 89

– – – Aktar minn 27 %

1,62 EUR/kg/netti + 22 EUR/100 kg/netti

TRQ_Trab tal-ħalib (1 500 – 5 000 t espressi f’piż nett) (1)

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; prodotti li jiddelku li ġejjin mill-ħalib

 

 

0405 10

– Butir

 

 

 

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 85 %

 

 

 

– – – Butir naturali

 

 

0405 10 11

– – – – f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

EUR 189,6 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 10 19

– – – – Oħrajn

EUR 189,6 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 10 30

– – – Butir rekombinat

EUR 189,6 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 10 50

– – – Butir tax-xorrox

EUR 189,6 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 10 90

– – Oħrajn

EUR 231,3 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 20

– Dlik (pejst) tal-butir

 

 

0405 20 10

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 39 % jew aktar iżda inqas minn 60 %

9 + EA

TRQ_Butir ipproċessat (250 t)

0405 20 30

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 %

9 + EA

TRQ_Butir ipproċessat (250 t)

0405 20 90

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 75 % iżda anqas minn 80 %

EUR 189,6 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 90

– Oħrajn

 

 

0405 90 10

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 99,3 % jew aktar u b’kontenut ta’ ilma , bil-piż, ta’ mhux aktar minn 0,5 %

EUR 231,3 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0405 90 90

– – Oħrajn

EUR 231,3 /100 kg/nett

TRQ_Butir (1 500 – 3 000 tunnelleta espressi f’piż nett) (1)

0406

Ġobon u baqta

 

 

0406 10

– Ġobon frisk (mhux misjur jew konservat), inkluż ġobon tax-xorrox, u baqta

 

 

0406 10 20

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 40 %

EUR 185,2 /100 kg/nett

0

0406 10 80

– – Oħrajn

EUR 221,2 /100 kg/nett

0

0406 20

– Ġobon maħkuk jew trab, ta’ kull tip

 

 

0406 20 10

– – Ġobon glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger) magħmul minn ħalib xkumat u mħallat ma’ ħxejjex mitħunin fin

7,7

0

0406 20 90

– – Oħrajn

EUR 188,2 /100 kg/nett

0

0406 30

– Ġobon proċessat, mhux maħkuk jew trab

 

 

0406 30 10

– – Li fil-manifattura tiegħu ma ntuża ebda ġobon ħlief Emmentaler, Gruyère u Appenzell u li jista’ jkun fih, miżjud, ġobon glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger); għall-bejgħ bl-imnut, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materja niexfa, li ma jkunx aktar minn 56 %

EUR 144,9 /100 kg/nett

0

 

– – Oħrajn

 

 

 

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 36 % u b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, fil-materjal xott

 

 

0406 30 31

– – – – Mhux aktar minn 48 %

EUR 139,1 /100 kg/nett

0

0406 30 39

– – – – Aktar minn 48 %

EUR 144,9 /100 kg/nett

0

0406 30 90

– – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 36 %

EUR 215/100 kg/nett

0

0406 40

– Ġobon blu tal-gorgonzola (ġobon tat-tursina) u ġobon ieħor bil-vini prodott mill-Penicilium Roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

EUR 140,9 /100 kg/nett

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

EUR 140,9 /100 kg/nett

0

0406 40 90

– – Oħrajn

EUR 140,9 /100 kg/nett

0

0406 90

– Ġobon ieħor

 

 

0406 90 01

– – Għal proċessar

EUR 167,1 /100 kg/nett

0

 

– – Oħrajn

 

 

0406 90 13

– – – Emmentaler

EUR 171,7 /100 kg/nett

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

EUR 171,7 /100 kg/nett

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

EUR 171,7 /100 kg/nett

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or u Tête de Moine

EUR 171,7 /100 kg/nett

0

0406 90 19

– – – Glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger) magħmul minn ħalib xkumat u mħallat ma’ ħxejjex mitħunin fin

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

EUR 167,1 /100 kg/nett

0

0406 90 23

– – – Edam

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 25

– – – Tilsit

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 32

– – – Feta

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 37

– – – Finlandia

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

EUR 151/100 kg/nett

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0406 90 50

– – – – Minn ħalib tan-nagħaġ jew minn ħalib tal-buflu f’kontenituri bis-salmura, jew fi fliexken tal-ġilda tan-nagħaġ jew tal-ġilda tal-mogħoż

EUR 151/100 kg/nett

0

 

– – – – Oħrajn

 

 

 

– – – – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ mhux aktar minn 40 % u b’kontenut ta’ ilma, bil-piż, fil-materjal mhux xaħmi

 

 

 

– – – – – – Mhux aktar minn 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

EUR 188,2 /100 kg/nett

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

EUR 188,2 /100 kg/nett

0

0406 90 69

– – – – – – – Oħrajn

EUR 188,2 /100 kg/nett

0

 

– – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

EUR 151/100 kg/nett

0

 

– – – – – – – Ġobon ieħor, b’kontenut ta’ ilma, bil-piż, fil-materjal mhux xaħmi

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Iktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 52 %

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 87

– – – – – – – – Iktar minn 52 % iżda mhux aktar minn 62 %

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 88

– – – – – – – – Iktar minn 62 % iżda mhux aktar minn 72 %

EUR 151/100 kg/nett

0

0406 90 93

– – – – – – Aktar minn 72 %

EUR 185,2 /100 kg/nett

0

0406 90 99

– – – – – Oħrajn

EUR 221,2 /100 kg/nett

0

0407 00

Bajd tal-għasafar, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar

 

 

 

– Tat-tjur tal-irziezet (poultry)

 

 

 

– – Għat-tifqis

 

 

0407 00 11

– – – Ta’ dundjani jew wiżż

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Oħrajn

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Oħrajn

EUR 30,4 /100 kg/nett

TRQ_Bajd (1 500 – 3 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra) (1) + TRQ bajd addizzjonali (3 000 tunnellati espressi f’piż nett)

0407 00 90

– Oħrajn

7,7

0

0408

Bajd ta’ l-għasafar, mhux fil-qoxra, u isfar tal-bajd, friski, imnixxfin, imsajjrin bil-fwar jew mgħollijin fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreservati mod ieħor, li fihom iz-zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu miżjud jew le

 

 

 

– Isfar tal-bajd

 

 

0408 11

– – Imnixxfin

 

 

0408 11 20

– – – Mhux tajbin għall-konsum uman

- Oħrajn

0

0408 11 80

– – – Oħrajn

EUR 142,3 /100 kg/nett

TRQ_Bajd (1 500 – 3 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra) (1)

0408 19

– – Oħrajn

 

 

0408 19 20

– – – Mhux tajbin għall-konsum uman

- Oħrajn

0

 

– – – Oħrajn

 

 

0408 19 81

– – – – Likwidu

EUR 62/100 kg/nett

TRQ_Bajd (1 500 – 3 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra) (1)

0408 19 89

– – – – Oħrajn, inklużi iffriżati

EUR 66,3 /100 kg/nett

TRQ_Bajd (1 500 – 3 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra) (1)

 

– Oħrajn

 

 

0408 91

– – Imnixxfin

 

 

0408 91 20

– – – Mhux tajbin għall-konsum uman

- Oħrajn

0

0408 91 80

– – – Oħrajn

EUR 137,4 /100 kg/nett

TRQ_Bajd (1 500 – 3 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra) (1)

0408 99

– – Oħrajn

 

 

0408 99 20

– – – Mhux tajbin għall-konsum uman

- Oħrajn

0

0408 99 80

– – – Oħrajn

EUR 35,3 /100 kg/nett

TRQ_Bajd (1 500 – 3 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra) (1)

0409 00 00

Għasel naturali

17,3

TRQ_Għasel (5 000 – 6 000 tunnellata espressi f’piż nett) (1)

0410 00 00

Prodotti li jistgħu jittieklu li joriġinaw mill-annimali iżda li mhumhiex imsemmija jew inklużi band'oħra

7,7

0

05

KAPITOLU 5 – PRODOTTI ĠEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’OĦRA

 

 

0501 00 00

Xagħar uman, mhux maħdum, ke mm jekk maħsul u mnaddaf kif ukoll jekk le; skart ta’ xagħar uman

- Oħrajn

0

0502

Lanżit u xagħar tal-ħnieżer, majjali tas-simna (hogs) jew ċingjali; xagħar tal-baġer u xagħar ieħor għall-manifattura ta’ l-ixkupilji; skart minn dan il-lanżit u x-xagħar

 

 

0502 10 00

– Lanżit u xagħar tal-ħnieżer, majjali tas-simna (hogs) jew ċingjali u skart tagħhom

- Oħrajn

0

0502 90 00

– Oħrajn

- Oħrajn

0

0504 00 00

Imsaren, bżieżaq u stonki ta' annimali (ħlief ħut), sħaħ jew bċejjeċ minnhom, friski, imkessħin, iffriżati, immellħin, fis-salmura, imqaddin jew affumikati

- Oħrajn

0

0505

Ġlud u partijiet oħrajn minn għasafar, bir-rix, rix u bċejjeċ tar-rix (kemm bit-trufijiet mirqumin jew le), mhumiex maħdumin aktar minn imnaddfin, disinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart tar-rix jew partijiet tar-rix

 

 

0505 10

– Rix tat-tip li jintuża għall-mili; rix irqiq artab

 

 

0505 10 10

– – Mhux proċessati

- Oħrajn

0

0505 10 90

– – Oħrajn

- Oħrajn

0

0505 90 00

– Oħrajn

- Oħrajn

0

0506

Għadam u ċ-ċentru tal-qrun, mhux maħdumin, bix-xaħam imneħħi, sempliċiment preparati (iżda mhux maqtugħin għall-forma), trattati bl-aċtu jew deġelatinizzati; trab u skart minn dawn il-prodotti

 

 

0506 10 00

– Ossejn u għadam trattati bl-aċidu

- Oħrajn

0

0506 90 00

– Oħrajn

- Oħrajn

0

0507

Avorju, qoxra tal-fekruna, (għadma tal-) baliena u x-xagħar tagħha, qrun (inklużi dawk imsaġġra), qawqab, dwiefer u mnaqar, mhux maħdumin jew sempliċiment preparati iżda mhux maqtugħin għall-forma; trab u skart minn dawn il-prodotti

 

 

0507 10 00

– Avorju; trab u skart tal-avorju

- Oħrajn

0

0507 90 00

– oħrajn

- Oħrajn

0

0508 00 00

Qroll u materjali simili, mhux maħdumin jew sempliċiment preparati iżda mhux maħdumin mod ieħor; qxur tal-molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħduma jew sempliċement imħejjija imma mhux maqtugħa f'xi forma, trab u skart li joħroġ minnhom

- Oħrajn

0

0510 00 00

Ambra griża, kastorew, żibett u misk; kanatridi; bili, niexfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn ta’ annimali użati fil-preparazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi, friski, imkessħin, friżati jew preservati mod ieħor provviżorjament

- Oħrajn

0

0511

Prodotti ta' l-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band'oħra; annimali mejtin ta’ Kapitolu 1 jew 3, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem

 

 

0511 10 00

– Semen minn annimali tal-ifrat

- Oħrajn

0

 

– oħrajn

 

 

0511 91

– – Prodotti ta’ ħut jew krustaċej, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn; annimali mejtin ta’ Kapitolu 3

 

 

0511 91 10

– – – Skart tal-ħut

- Oħrajn

0

0511 91 90

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

0511 99

– – Oħrajn

 

 

0511 99 10

– – – Muskoli jew għeruq; bċejjeċ u skart simili ta' ġlud mhux proċessati

- Oħrajn

0

 

– – – Sponoż naturali ġejjin minn annimali

 

 

0511 99 31

– – – – Mhux proċessati

- Oħrajn

0

0511 99 39

– – – – Oħrajn

5,1

0

0511 99 85

– – – Oħrajn

- Oħrajn

0

II

TAQSIMA II – PRODOTTI VEĠETALI

 

 

06

KAPITOLU 6 – SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U WERAQ ORNAMENTALI

 

 

0601

Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq ħlief dawk l-għeruq tal-intestatura 1212

 

 

0601 10

– Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin

 

 

0601 10 10

– – Ġjaċinti

5,1

0

0601 10 20

– – Narċis

5,1

0

0601 10 30

– – Tulipan

5,1

0

0601 10 40

– – Gladjoli

5,1

0

0601 10 90

– – Oħrajn

5,1

0

0601 20

– Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq

 

 

0601 20 10

– – Pjanti taċ-ċikwejra u għeruq

- Oħrajn

0

0601 20 30

– – Orkidej, ġjaċinti, narċis u tulipan

9,6

0

0601 20 90

– – Oħrajn

6,4

0

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; spawn għall-faqqiegħ

 

 

0602 10

– Biċċiet u żabriet maqlugħin mill-għeruq

 

 

0602 10 10

– – Tad-dwieli

- Oħrajn

0

0602 10 90

– – Oħrajn

4

0

0602 20

– Siġar, arbuxxelli u buxxijiet, imlaqqmin jew le, ta’ razez li jagħmlu frott u ġewż li jittiekel

 

 

0602 20 10

– – Żraġen tad-dwieli, imlaqqmin jew bl-għeruq

- Oħrajn

0

0602 20 90

– – Oħrajn

8,3

0

0602 30 00

– Rododendri u ażaleji, imlaqqmin jew le

8,3

0

0602 40 00

– Ward, imlaqqmin jew le

8,3

0

0602 90

– oħrajn

 

 

0602 90 10

– – Spawn għall-faqqiegħ

8,3

0

0602 90 20

– – Pjanti tal-ananas

- Oħrajn

0

0602 90 30

– – Pjanti veġetali u tal-frawli

8,3

0

 

– – Oħrajn

 

 

 

– – – Pjanti ta’ barra

 

 

 

– – – – Siġar, arbuxxelli u buxxijiet

 

 

0602 90 41

– – – – – Siġar tal-foresta

8,3

0

 

– – – – – Oħrajn

 

 

0602 90 45

– – – – – – Biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Oħrajn

8,3

0

0602 90 50

– – – – Pjanti oħrajn ta’ barra

8,3

0

 

– – – Pjanti perenni

 

 

0602 90 70

– – – – Biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar, ħlief kakti

6,5

0

 

– – – – Oħrajn

 

 

0602 90 91

– – – – – Pjanti li jagħmlu l-fjuri bil-blanzuni jew bil-fjuri, ħlief kakti

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Oħrajn

6,5

0

0603

Fjuri maqtugħin u blanzuni ta’ fjuri ta’ tip adattati għal bukketti u għal għanijiet ornamentali, friski, nixfin, miżbugħin, ibbliċjati, mimlijin jew ippreparati mod ieħor

 

 

 

– Frisk

 

 

0603 11 00

– – Ward

8,5

0

0603 12 00

– – Qronfli

8,5

0

0603 13 00

– – Orkidej

8,5

0

0603 14 00

– – Kriżantemi

8,5

0

0603 19

– – Oħrajn

 

 

0603 19 10

– – – Gladjoli

8,5

0

0603 19 90

– – – Oħrajn

8,5

0

0603 90 00

– oħrajn

10

0

0604

Weraq, friegħi u partijiet oħrajn ta’ pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, u ħaxix, ħażiż u likeni, li huma oġġetti adattati għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, nixfin, miżbugħin, ibbliċjati, mimlijin jew ippreparati mod ieħor

 

 

0604 10

– Ħaxix u likeni

 

 

0604 10 10

– – Likena tar-renna

- Oħrajn

0

0604 10 90

– – Oħrajn

5

0

 

– oħrajn

 

 

0604 91

– – Friski

 

 

0604 91 20

– – – Siġar tal-Milied

2,5

0

0604 91 40

– – – Friegħi tal-koniferi

2,5

0

0604 91 90

– – – Oħrajn

2

0

0604 99

– – Oħrajn

 

 

0604 99 10

– – – Mhumiex ippreparati għajr imnixxfin

- Oħrajn

0

0604 99 90

– – – Oħrajn

10,9

0

07

KAPITOLU 7 – VEĠETALI U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL

 

 

0701

Patata, friska jew imkessħa

 

 

0701 10 00

– Żerriegħa

4,5

0

0701 90

– oħrajn

 

 

0701 90 10

– – Għall-manifattura tal-lamtu

5,8

0

 

– – Oħrajn

 

 

0701 90 50

– – – Ġdida, mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

9,6

0

0701 90 90

– – – Oħrajn

11,5

0

0702 00 00

Tadam, frisk jew imkessaħ

Ara l-Anness 2

Ħielsa mill-ad valorem (prezz tad-dħul)

0703

Basal, shallots, tewm, kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin

 

 

0703 10

– Basal u shallots

 

 

 

– – Basal

 

 

0703 10 11

– – – Sets (xorta ta’ basal żgħir għaż-żriegħ)

9,6

0

0703 10 19

– – – Oħrajn

9,6

0

0703 10 90

– – Shallots

9,6

0

0703 20 00

– Tewm

EUR 9,6 + 120/100 kg/nett

TRQ_Tewm (500 tunnellata espressi f’piż nett)

0703 90 00

– Kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm

10,4

0

0704

Kaboċċi, pastard, ġdur u brassicae oħrajn li jittieklu, friski jew imkessħin

 

 

0704 10 00

– Pastard u brokkli bir-ras

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/netti

0

0704 20 00

– Brussels sprouts

12

0

0704 90

– oħrajn

 

 

0704 90 10

– – Kaboċċi bojod u kaboċċi ħomor

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/netti

0

0704 90 90

– – Oħrajn

12

0

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin

 

 

 

– Ħass

 

 

0705 11 00

– – Ħass ikkabbuċċat

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Oħrajn

10,4

0

 

– Ċikwejra

 

 

0705 21 00

– – Ċikwejra Witloof (Cichorium intybus var. Foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Oħrajn

10,4

0

0706

Karrotti, turnips (xorta ta’ Brassica), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta’ krafes), ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin

 

 

0706 10 00

– Karrotti u turnips (xorta ta’ Brassica)

13,6

0

0706 90

– oħrajn

 

 

0706 90 10

– – Celeriac (celeriac bl-għeruq jew celeriac Ġermaniża)

13,6

0

0706 90 30

– – Għerq tal-mustarda (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Oħrajn

13,6

0

0707 00

Ħjar u gherkins (xorta ta’ ħjar żgħir), friski jew imkessħin

 

 

0707 00 05

– Ħjar

Ara l-Anness 2

Ħielsa mill-ad valorem (prezztad-dħul)

0707 00 90

– Gherkins (xorta ta’ ħjar żgħir)

12,8

0

0708

Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin

 

 

0708 10 00

– Piżelli (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/netti

0

0708 90 00

– Veġetali oħrajn leguminużi

11,2

0

0709

Ħaxix ieħor, frisk jew imkessaħ

 

 

0709 20 00

– Asparagu

10,2

0

0709 30 00

– Brunġiel

12,8

0

0709 40 00

– Krafes ħlief celeriac

12,8

0

 

– Faqqiegħ u tartuf

 

 

0709 51 00

– – Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Oħrajn

 

 

0709 59 10

– – – Chanterelles

3,2

0

0709 59 30

– – – Flap mushrooms

5,6

0

0709 59 50

– – – Tartufi

6,4

0

0709 59 90

– – – Oħrajn

6,4

0

0709 60

– Frottijiet tal-ġenus Capsicum jew tal-ġenus Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Bżar ħelu

7,2

0

 

– – Oħrajn

 

 

0709 60 91

– – – Tal-ġens Capsicum, għall-manifattura ta’ capsicin jew ta’ żebgħa minn oleoraża tal-capsicum

- Oħrajn

0

0709 60 95

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ żjut essenzjali jew rażinojdi

- Oħrajn

0

0709 60 99

– – – Oħrajn

6,4

0

0709 70 00

– Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache)

10,4

0

0709 90

– oħrajn

 

 

0709 90 10

– – Veġetali għall-insalata, ħlief ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Pitravi chard (jew pitravi zokkrija) u kardun

10,4

0

 

– – Żebbuġ

 

 

0709 90 31

– – – Għal użi ħlief għall-produzzjoni taż-żejt

4,5

0

0709 90 39

– – – Oħrajn

EUR 13,1 /100 kg/nett

0

0709 90 40

– – Kappar

5,6

0

0709 90 50

– – Bużbież

8

0

0709 90 60

– – Qamħ ħelu

EUR 9,4 /100 kg/nett

0

0709 90 70

– – Zukkini (qarabagħli żgħir)

Ara l-Anness 2

Ħielsa mill-ad valorem (prezz tad-dħul)

0709 90 80

– – Qaqoċċ

Ara l-Anness 2

Ħielsa mill-ad valorem (prezz tad-dħul)

0709 90 90

– – Oħrajn

12,8

0

0710

Ħaxix (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma), iffriżat

 

 

0710 10 00

– Patata

14,4

0

 

– Veġetali leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra

 

 

0710 21 00

– – Piżelli (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Oħrajn

14,4

0

0710 30 00

– Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache)

14,4

0

0710 40 00

– Qamħ ħelu

EUR 5,1 + 9,4 /100 kg/nett

TRQ_Qamħ ħelu (1 500 tunnellata)

0710 80

– Veġetali oħrajn

 

 

0710 80 10

– – Żebbuġ

15,2

0

 

– – Frottijiet tal-ġenus Capsicum jew tal-ġenus Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Bżar ħelu

14,4

0

0710 80 59

– – – Oħrajn

6,4

0

 

– – Faqqiegħ

 

 

0710 80 61

– – – Tal-ġens Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Oħrajn

14,4

0

0710 80 70

– – Tadam

14,4

0

0710 80 80

– – Qaqoċċ

14,4

0

0710 80 85

– – Asparagu

14,4

0

0710 80 95

– – Oħrajn

14,4

0

0710 90 00

– Taħlitiet ta’ veġetali

14,4

0

0711

Veġetali preservati provviżorjament (per eżempju, bil-gass dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, f’ilma tal-kubrit jew f’taħlitiet oħrajn biex jippreservaw), iżda mhux tajbin f’dak l-istat għal konsum immedjat

 

 

0711 20

– Żebbuġ

 

 

0711 20 10

– – Għal użi ħlief għall-produzzjoni taż-żejt

6,4

0

0711 20 90

– – Oħrajn

EUR 13,1 /100 kg/nett

0

0711 40 00

– Ħjar u ħjar żgħir (gherkins)

12

0

 

– Faqqiegħ u tartuf

 

 

0711 51 00

– – Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

TRQ_Faqqiegħ (500 tunnellata espressi f’piż nett) + TRQ Faqqiegħ addizzjonali (500 tunnellata espressi f’piż nett)

0711 59 00

– – Oħrajn

9,6

0

0711 90

– Veġetali oħrajn; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Ħaxix

 

 

0711 90 10

– – – Frott tal-ġens Capsicum jew tal-ġens Pimenta, ħlief bżar ħelu

6,4

0

0711 90 30

– – – Qamħ ħelu

EUR 5,1 + 9,4 /100 kg/nett

TRQ_Qamħ ħelu (1 500 tunnellata)

0711 90 50

– – – Basal

7,2

0

0711 90 70

– – – Kappar

4,8

0

0711 90 80

– – – Oħrajn

9,6

0

0711 90 90

– – Taħlitiet ta’ ħxejjex

12

0

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar

 

 

0712 20 00

– Basal

12,8

0

 

– Faqqiegħ tal-ispeċi Auricularia spp., Tremella spp. u tartuf

 

 

0712 31 00

– – Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Faqqiegħ tal-ispeċi Auricularia spp

12,8

0

0712 33 00

– – Faqqiegħ tal-ispeċi Tremella spp

12,8

0

0712 39 00

– – Oħrajn

12,8

0

0712 90

– Veġetali oħrajn; mixtures of vegetables

 

 

0712 90 05

– – Patata, imqattgħa jew flieli jew le iżda mhux ippreparata aktar minn hekk

10,2

0

 

– – Qamħ ħelu (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Ibridi għaż-żriegħ

- Oħrajn

0

0712 90 19

– – – Oħrajn

EUR 9,4 /100 kg/nett

0

0712 90 30

– – Tadam

12,8

0

0712 90 50

– – Karrotti

12,8

0

0712 90 90

– – Oħrajn

12,8

0

0713

Ħxejjex leguminużi mnixxfa, bil-qoxra, sew jekk imqaxxrin u sew jekk maqsumin

 

 

0713 10

– Piżelli (Pisum sativum)