ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.093.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 93

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
28 ta' Marzu 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/172/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

Protokoll għall-ftehim ta’ stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-istati membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 315/2014 tal-24 ta' Marzu 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 fir-rigward ta’ ċerti limiti ta’ qbid

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 316/2014 tal-21 ta’ Marzu 2014 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ ftehimiet dwar trasferiment ta’ teknoloġija ( 1 )

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 317/2014 tas-27 ta’ Marzu 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) rigward l-Anness XVII (sustanzi CMR) ( 1 )

24

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 318/2014 tas-27 ta’ Marzu 2014 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għall-fenarimol, il-metaflumiżon u t-teflubenzuron f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 319/2014 tas-27 ta' Marzu 2014 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 593/2007 ( 1 )

58

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 320/2014 tas-27 ta’ Marzu 2014 li jemenda l-Anness VIII tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni

81

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2014 tas-27 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

83

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 ( ĠU L 88, 24.3.2012 )

85

 

*

Rettifika tar-Regolament Nru 72 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE) – Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ fanali ta’ quddiem li jarmu raġġ tad-dawl baxx asimmetriku u raġġ tas-sewqan u mgħammra b’fanali tal-aloġenu (fanali HS1) ( ĠU L 75, 14.3.2014 )

85

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1081/2012 tad-9 ta’ Novembru 2012 għall-finijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 dwar l-esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali ( ĠU L 324, 22.11.2012 )

86

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

28.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Ottubru 2013

dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

(2014/172/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 217, flimkien mal-Artikolu 218(5) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 218(8) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fl-24 ta’ Settembru 2012 il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u r-Repubblika tal-Kroazja, mal-Montenegro sabiex tikkonkludi Protokoll mal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (“il-Protokoll”).

(2)

Dawk in-negozjati tlestew b’suċċess bl-inizzazzjoni tal-Protokoll fis-16 ta’ Mejju 2013.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi ffirmat f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, suġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data aktar tard.

(4)

Il-konklużjoni tal-Protokoll hija soġġetta għal proċedura separata fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

(5)

Fid-dawl tal-adeżjoni tal-Kroazja għall-Unjoni fl-1 ta’ Lulju 2013, il-Protokoll għandu jkun applikat fuq bażi proviżorja minn dik id-data,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Protokoll mal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni huwa b’dan awtorizzat f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, suġġett għall-konklużjoni tal-Protokoll imsemmi.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat jaħtar il-persuna/persuni bis-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Protokoll f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

Artikolu 3

Il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi proviżorja, skont l-Artikolu 12 tiegħu, sa mill-1 ta’ Lulju 2013, sakemm jiġu kkompletati l-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-22 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


28.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/2


PROTOKOLL

għall-ftehim ta’ stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-istati membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

L-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TAL-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA’ FUQ

Partijiet kontraenti għat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

minn hawn ‘il quddiem imsejjħa ‘Stati Membri’, u

L-UNJONI EWROPEA u L-KOMUNITÀ EWROPEA TAL-ENERĠIJA ATOMIKA,

minn hawn ‘il quddiem imsejjħa l-‘Unjoni Ewropea’,

minn naħa, u

IL-MONTENEGRO

min-naħa l-oħra,

Wara li kkunsidraw l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (minn hawn ‘il quddiem imsejjħa il-“Kroazja”) mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Lulju 2013,

BILLI:

(1)

Il-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro min-naħa l-oħra, (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “l-FSA”) ġie ffirmat fil-Lussemburgu fil-15 ta’ Ottubru 2007 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2010.

(2)

It-Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “it-Trattat tal-Adeżjoni”), ġie ffirmat fi Brussell fid-9 ta’ Diċembru 2011.

(3)

Il-Kroazja aċċediet għall-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Lulju 2013.

(4)

Skont Artikolu 6(2) tal-Att ta’ Adeżjoni tal-Kroazja, l-adeżjoni tal-Kroazja mal-FSA għandha tiġi miftiehma mill-konklużjoni ta’ protokoll għall-FSA.

(5)

Saru konsultazzjonijiet skont Artikolu 39(3) tal-FSA sabiex jiġi żgurat li jitqiesu l-interessi reċiproċi tal-Unjoni Ewropea u l-Montenegro msemmija f’dak il-Ftehim,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

TAQSIMA I

IL-PARTIJIET KONTRAENTI

Artikolu 1

Il-Kroazja għandha tkun parti mill-FSA u għandha rispettivament tadotta u tieħu nota, bl-istess mod bħall-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea, tat-testi tal-FSA, kif ukoll tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti u d-Dikjarazzjonijiet Unilaterali mehmuża mal-Att Finali iffirmat fl-istess data.

AĠĠUSTAMENTI FIT-TEST TAL-FSA INKLUŻI L-ANNESSI U L-PROTOKOLLI TIEGĦU

TAQSIMA II

PRODOTTI AGRIKOLI

Artikolu 2

Konċessjonijiet Montenegrini fuq prodotti agrikoli

1.   Fl-Artikolu 27 tal-FSA jiddaħħal paragrafu 3 ġdid:

“3.   Mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għal dan il-Ftehim bit-teħid f’konsiderazzjoni tal-adeżjoni tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea, il-Montenegro għandu japplika d-dazji doganali applikabbli fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu prodotti agrikoli li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea fil-kwantitajiet indikati, elenkati f’Anness III(d).”.

2.   It-test stabbilit fl-Anness I għal dan il-Protokoll għandu jiżdied bħala Anness III(d) għall-FSA.

Artikolu 3

Prodotti tas-Sajd

1.   Fl-Artikolu 30 tal-FSA jiddaħħal paragrafu ġdid:

“3.   Minn meta jidħol fis-seħħ il-Protokoll għal dan il-Ftehim bit-teħid f’konsiderazzjoni tal-adeżjoni tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea, il-Montenegro għandu jneħħi d-dazji doganali u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq il-ħut u l-prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Komunità ħlief dawk elenkati fl-Anness Va. Il-prodotti elenkati fl-Anness V għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet stipulati fih.”.

2.   It-test stabbilit fl-Anness II għal dan il-Protokoll għandu jiżdied bħala Anness Va għall-FSA.

Artikolu 4

Konċessjonijiet Montenegrini fuq Prodotti Agrikoli Proċessati

It-test stabbilit fl-Anness III għal dan il-Protokoll għandu jiżdied bħala Anness IIa għall-Protokoll 1 tal-FSA.

TAQSIMA III

REGOLI TAL-ORIĠINI

Artikolu 5

L-Anness IV għall-Protokoll 3 tal-FSA għandu jinbidel bit-test tal-Anness IV għal dan il-Protokoll.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

TAQSIMA IV

Artikolu 6

WTO

Il-Montenegro jimpenja ruħu li la jagħmel pretensjonijiet, talbiet jew referenzi u lanqas jibdel jew jirtira konċessjonijiet skont l-Artikoli XXIV.6 u XXVIII tal-GATT tal-1994 fir-rigward ta’ dan it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Provi ta’ oriġini u kooperazzjoni amministrattiva

1.   Il-provi ta’ oriġini maħruġa kif suppost mill-Montenegro jew mill-Kroazja fil-qafas ta’ ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom għandhom ikunu aċċettati fil-pajjiżi rispettivi, sakemm:

(a)

il-ksib tal-oriġini jagħti trattament b’tariffi preferenzjali abbażi tal-miżuri dwar tariffi preferenzjali fil-FSA;

(b)

il-prova tal-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta’ qabel id-data tal-adeżjoni;

(c)

il-prova tal-oriġini titressaq lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta’ erba’ xhur mid-data tal-adeżjoni.

Meta l-merkanżija tiġi ddikjarata għall-finijiet ta’ importazzjoni fil-Montenegro jew fil-Kroazja, qabel id-data tal-adeżjoni, fil-qafas ta’ ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati f’dak il-mument bejn il-Montenegro u l-Kroazja, prova ta’ oriġini li maħruġa retrospettivament taħt dawk il-ftehimiet jew arranġamenti tista’ wkoll tiġi aċċettata, b’kundizzjoni li tkun ippreżentata lill-awtoritajiet doganali fi żmien erba’ xhur mid-data tal-adeżjoni.

2.   Il-Montenegro u l-Kroazja huma awtorizzati li jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ingħata l-istatus ta’ “esportaturi approvati” fil-qafas ta’ ftehimiet preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom, sakemm:

(a)

tali dispożizzjoni tkun provduta wkoll fil-ftehim konkluż qabel id-data tal-adeżjoni tal-Kroazja bejn il-Montenegro u l-Unjoni Ewropea; u

(b)

l-esportaturi approvati japplikaw ir-regoli tal-oriġini fis-seħħ skont dak il-ftehim.

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu sostitwiti, sa mhux aktar tard minn sena wara d-data tal-adeżjoni tal-Kroazja, b’awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa skont il-kundizzjonijiet tal-FSA.

3.   Talbiet għall-verifika sussegwenti tal-provi tal-oriġini maħruġin taħt il-ftehimiet preferenzjali jew l-arranġamenti awtonomi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti jew tal-Montenegro jew tal-Kroazja għal perjodu ta’ tliet snin wara li tkun inħarġet il-prova tal-oriġini kkonċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta’ tliet snin wara l-aċċettazzjoni tal-prova tal-oriġini ppreżentata lil dawk l-awtoritajiet favur dikjarazzjoni ta’ importazzjoni.

Artikolu 8

Merkanzija fi tranżitu

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-FSA jistgħu jiġu applikati għal oġġetti esportati jew mill-Montenegro għall-Kroazja jew mill-Kroazja għall-Montenegro, li jaqblu mad-dispożizzjonijiet ta’ Protokoll 3 tal-FSA u li fid-data tal-adeżjoni tal-Kroazja huma jew en route jew maħżuna temporanjament f’maħżen doganali jew f’zona ħielsa fil-Montenegro jew fil-Kroazja.

2.   F’każijiet bħal dawn jista’ jingħata trattament preferenzjali, soġġett għas-sottomissjoni lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jimporta, fi żmien erba’ xhur mid-data tal-adeżjoni tal-Kroazja, ta’ prova ta’ oriġini maħruġa retrospettivament mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jesporta.

Artikolu 9

Kwoti fl-2013

Għas-sena 2013, il-volumi tal-kwoti l-ġodda tat-tariffi u ż-żidiet fil-volumi tal-kwoti tat-tariffi eżistenti għandhom ikunu kalkulati bħala pro rata tal-volumi bażiċi, billi titqies il-parti tal-perjodu li għadda qabel l-1 ta’ Lulju 2013.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

TAQSIMA V

Artikolu 10

Dan il-Protokoll u l-Annessi tiegħu għandhom ikunu parti integrali mill-FSA.

Artikolu 11

1.   Dan il-Protokoll għandu jkun approvat mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u mill-Montenegro skont il-proċeduri tagħhom stess.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettiq tal-proċeduri korrispondenti msemmija fil-paragrafu 1. L-istrumenti ta’ approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 12

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-ewwel xahar wara d-data tad-depożitu tal-aħħar strument ta’ approvazzjoni.

2.   Jekk sal-1 ta’ Lulju 2013 ma jkunux ġew iddepożitati l-istrumenti kollha ta’ approvazzjoni, dan il-Protokoll għandu japplika b’mod proviżorju b’effett mill-1 ta’ Lulju 2013.

Artikolu 13

Dan il-Protokoll huwa abbozzat f’żewġ kopji fil-lingwa Bulgara, Kroata, Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, u Svediża u fil-lingwa uffiċjali użata fil-Montenegro, u kull wieħed minn dawn it-testi huwa ugwalment awtentiku.

Artikolu 14

It-test tal-FSA, inklużi l-Annessi u l-Protokolli li huma parti integrali minnu, kif ukoll l-Att Finali flimkien mad-dikjarazzjonijiet annessi miegħu huma mfassla bil-lingwa Kroata, u dawk it-testi għandhom ikunu awtentiċi bl-istess mod bħat-testi oriġinali. Il-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu japprova dawk it-testi

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Evropsku uniju

Image

Image

Image

За Черна гора

Por Montenegro

Za Černou Horu

For Montenegro

Für Montenegro

Montenegro nimel

Για το Μαυροβουνίου

For Montenegro

Pour le Monténégro

Za Crnu Goru

Per il Montenegro

Melnkalnes vārdā –

Juodkalnijos vardu

Montenegró részéről

Għall-Montenegro

Voor Montenegro

W imieniu Czarnogóry

Pelo Montenegro

Pentru Muntenegru

Za Čiernu Horu

Za Črno goro

Montenegron puolesta

För Montenegro

Za Crnu Goru

Image


ANNESS I

“ANNESS III(d)

Konċessjonijiet tariffarji Montenegrini għal prodotti primarji tal-agrikoltura li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea

(imsemmija fl-Artikolu 27(3))

(Dazji doganali (ad valorem u/jew dazji partikolari)) kif indikat ser jiġu applikati għall-prodotti msemmija f’dan l-anness fil-kwantitajiet indikati għal kull prodott mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll)

Kodiċi NM

2013

Deskrizzjoni

Kwantità annwali

(f’tunnellati)

Rata ta’ dazju ġewwa l-kwota

(% tal-MFN)

0207 11 90

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 30

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

Tjur

500

20  %

0406 10 20

0406 10 80

0406 30 31

0406 40 50

0406 90 78

0406 90 88

0406 90 99

Ġobon

65

30  %

1602 20 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 41 10

1602 49 15

1602 49 30

1602 50 31

1602 50 95

Preparazzjonijiet tal-laħam

130

30  %”


ANNESS II

“ANNESS Va

Konċessjonijiet Montenegrini għall-Prodotti tas-Sajd imsemmija fl-Artikolu 30(3) ta’ dan il-Ftehim

Importazzjoni fil-Montenegro tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità għandhom ikunu suġġetti għall-kwoti ta’ hawn taħt:

Kodiċi N

2013

Deskrizzjoni

Kwantità annwali

(f’tunnellati)

Rata ta’ dazju ta’ ġewwa l-kwota

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Sardin ippreparat jew ippreservat

200

0 % (bla dazju)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Tonn u palamit preparat u preservat; filletti tat-tonn magħrufa bħala ‘loins’

75

0 % (bla dazju)

1604 15 11

1604 15 19

Kavalli ppreparati jew ippreservati

30

0 % (bla dazju)”


ANNESS III

(Prodotti msemmija fl-Artikolu 25 tal-FSA)

“ANNESS IIa GĦALL-PROTOKOLL 1

Kwoti ta’ tariffi applikabbli għal oġġetti li joriġinaw mill-Unjoni Ewropea fuq importazzjoni fil-Montenegro

Kodiċi NM

2013

Deskrizzjoni

Kwantità annwali

(f’litri)

Rata ta’ dazju ta’ ġewwa l-kwota

2201

Ilma, inkluż naturali jew artifiċjali

ilma minerali u bil-gass, li ma fihomx zokkor miżjud, jew xi sustanzi tal-ħlewwa oħra jew bit-togħma;

 

0  %

2201 10

Ilma minerali u ilmijiet bil-gass

240 000

Ex22 01 90

Oħrajn

 

2201900010

Ilma naturali regolari fil-pakkett

430 000

2202

Ilma, inluż ilmijiet minerali u

ilma effervexxenti, li fih zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tal-intestatura 2009

810 000

0  %”


ANNESS IV

“ANNESS IV

TEST TAD-DIKJARAZZJONI TAL-FATTURA

Id-dikjarazzjoni tal-fattura, li t-test tagħha huwa mogħti hawn taħt, trid issir skont in-noti ta’ qiegħ il-paġna. Madankollu, in-noti ta’ qiegħ il-paġna m’għandhomx għalfejn ikunu riprodotti.

Il-verżjoni bil-Bulgaru

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Il-Verżjoni bl-Ispanjol

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Il-verżjoni biċ-Ċek

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2)

Il-verżjoni bid-Daniż

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Il-verżjoni bil-Ġermaniż

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Il-verżjoni bl-Estonjan

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Il-verżjoni bil-Grieg

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Il-verżjoni bl-Ingliż

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Il-verżjoni bil-Franċiż

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Il-Verżjoni bil-Kroat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Il-verżjoni bit-Taljan

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Il-verżjoni bil-Latvjan

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Il-verżjoni bil-Litwan

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Il-verżjoni bl-Ungeriż

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Il-verżjoni bil-Malti

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Il-verżjoni bl-Olandiż

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Il-verżjoni bil-Pollakk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Il-verżjoni bil-Portugiż

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Il-verżjoni bir-Rumen

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială… (2).

Il-verżjoni bis-Slovakk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Il-verżjoni bis-Sloven

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Il-verżjoni bil-Finlandiż

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Il-verżjoni bl-Isvediż

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Il-verżjoni tal-Montenegro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(Il-post u d-data)

 (4)

(Firma tal-esportatur. (Barra minn dan, l-isem tal-persuna li ttiffirma d-dikjarazzjoni għandu jkun indikat b’mod ċar.)”


(1)  Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ssir minn esportatur approvat, in-numru ta' awtorizzazzjoni tal-esportatur approvat għandu jitniżżel f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni fuq il-fattura ma ssirx minn esportatur approvat, il-kliem fil-parenteżi għandu jinqabeż jew l-ispazju jitħalla vojt

(2)  Għandha tiġi indikata l-oriġini tal-prodotti. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tirrigwarda, kompletement jew parzjalment, prodotti li joriġinaw f'Ceura u Melilla, l-esportatur għandu jindikahom b'mod ċar fid-dokument li fih issir id-dikjarazzjoni permezz tas-simbolu “CM”.

(3)  Dawn l-indikazzjonijiet jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni tkun inkluża fid-dokument innifsu.

(4)  F’każijiet fejn l-esportatur m’għandux għalfejn jiffirma, l-eżenzjoni mill-firma timplika wkoll eżenzjoni mill-isem tal-firmatarju.


REGOLAMENTI

28.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/12


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 315/2014

tal-24 ta' Marzu 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 fir-rigward ta’ ċerti limiti ta’ qbid

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-limiti ta’ qbid għaċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni ICES IIa, IIIa u IV ġew stabbiliti għal żero fl-Anness IA tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (1), sakemm jasal il-parir tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES).

(2)

Il-parir tal-ICES dwar l-istokk sar disponibbli mill-21 ta’ Frar 2014, u issa huwa possibbli li jiġi stabbilit TAC għaċ-ċiċċirell f’din iż-żona, li hija mqassma f’seba’ żoni ta’ amministrazzjoni sabiex jiġi evitat it-tnaqqis lokali.

(3)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE fl-ilmijiet tan-Norveġja u tal-Faeroe u għall-bastimenti tan-Norveġja u tal-Faeroe fl-ilmijiet tal-Unjoni, u l-kondizzjonijiet ta’ aċċess għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta’ xulxin huma stabbiliti kull sena fid-dawl ta’ konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tas-sajd li jsiru b’konformità mal-ftehimiet bilaterali dwar is-sajd man-Norveġja (2) u l-Gżejjer Faeroe (3), rispettivament. Sakemm jiġu konklużi dawk il-konsultazzjonijiet dwar l-arranġamenti għall-2014, ir-Regolament (UE) Nru 43/2014 iffissa opportunitajiet tas-sajd provviżorji għall-istokkijiet tal-istokkafixx. Fit-12 ta’ Marzu 2014, ġew konklużi l-konsultazzjonijiet man-Norveġja u l-Gżejjer Faeroe, inklużi dawk relatati mal-istokkafixx.

(4)

L-Anness IA tar-Regolament (UE) Nru 43/2014 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-limiti tal-qbid stipulati fir-Regolament (UE) Nru 43/2014 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-limiti tal-qbid għandhom għaldaqstant japplikaw ukoll minn dik id-data. Tali applikazzjoni retroattiva hija mingħajr preġudizzju għall-prinċipji taċ-ċertezza legali u l-protezzjoni ta’ aspettattivi leġittimi peress li l-opportunitajiet tas-sajd ikkonċernati kienu ġew stabbiliti għal żero fir-Regolament (UE) Nru 43/2014. Billi l-modifika ta’ dan il-limitu ta’ qbid jaffettwa l-attivitajiet ekonomiċi u l-ippjanar tal-istaġun tas-sajd tal-bastimenti tal-UE, dan ir-Reglament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 43/2014

L-Anness IA tar-Regolament (UE) Nru 43/2014 huwa emendat skont it-test stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

A.. TSAFTARIS


(1)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta’ Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).

(2)  Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48).

(3)  Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, fuq in-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Gżejjer Faroe, fuq in-naħa l-oħra (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12).


ANNESS

L-Anness IA tar-Regolament (UE) Nru 43/2014 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-annotazzjoni għal Ċiċċirell fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ICES IIa, IIIa u IV hija sostitwita b’dan li ġej:

Speċi

:

Ċiċċirell

Ammodytes spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIa u IV (1)

Id-Danimarka

195 471  (2)

TAC analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Ir-Renju Unit

4 273  (2)

Il-Ġermanja

298  (2)

L-Isvezja

7 177  (2)

L-Unjoni

207 219

TAC

207 219

Kundizzjoni speċjali:

fi ħdan il-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni ta’ amministrazzjoni taċ-ċiċċirell, kif definit fl-Anness IID:

Żona: L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ta’ amministrazzjoni taċ-ċiċċirell

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Id-Danimarka

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Ir-Renju Unit

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Il-Ġermanja

82

7

202

7

0

0

0

L-Isvezja

1 974

173

4 849

173

0

8

0

L-Unjoni

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0 ”

(b)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni II u IV hija sostitwita b’dan li ġej:

Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni II u IV

(WHB/24-N.)

Id-Danimarka

0

TAC analitika

Ir-Renju Unit

0

L-Unjoni

0

TAC

1 200 000 ”

(c)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Zone

:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

(WHB/1X14)

Id-Danimarka

28 325  (3)

TAC analitika

Il-Ġermanja

11 013  (3)

Spanja

24 013  (3)  (4)

Franza

19 712  (3)

L-Irlanda

21 934  (3)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

34 539  (3)

Il-Portugall

2 231  (3)  (4)

L-Isvezja

7 007  (3)

Ir-Renju Unit

36 751  (3)

L-Unjoni

185 525  (3)  (5)

In-Norveġja

100 000

Il-Gżejjer Faeroe

15 000

TAC

1 200 000

(d)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1 hija sostitwita b’dan li ġej:

Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanja

24 658

TAC analitika

Il-Portugall

6 165

L-Unjoni

30 823  (6)

TAC

1 200 000

(e)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° W hija sostitwita b’ dan li ġej:

Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta’ 56° 30′N, u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° W

(WHB/24A567)

In-Norveġja

0  (7)  (8)

TAC analitika

Il-Gżejjer Faeroe

25 000  (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  Esklużi l-ilmijiet sa sitt mili nawtiċi mil-linji bażi tar-Renju Unit f’Shetland, Fair Isle u Foula.

(2)  Tal-anqas 98 % tal-ħut żbarkat li jingħadd ma’ din il-kwota għandu jkun ċiċċirell. Il-qabdiet inċidentali tal-barbun komuni, tal-kavalli u tal-merlangu għandhom jingħaddu mat-2 % tal-kwota li jifdal (OT1/*2A3A4).

(3)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom sal-perċentwali li ġej jistgħu jinqabdu fiż-Żona Ekonomika tan-Norveġja jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

(4)  Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota għaż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona CECAF 34.1.1. Madankollu, trasferimenti bħal dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni minn qabel.

(5)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom sal-kwantità li ġejja tista’ tinstad fl-ilmijiet tal-Faeroe ((WHB/*05-F.): 25 000”

(6)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom sal-perċentwali li ġej jistgħu jinqabdu fiż-Żona Ekonomika tan-Norveġja jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %”

(7)  Għandhom jinqatgħu mil-limiti tal-qbid tan-Norveġja stabbiliti skont l-arranġament tal-Istati Kostali

(8)  Kundizzjoni speċjali: il-qabda fi IV m’għandhiex tkun aktar mill-ammont li ġej (WHB/*04 A-C): 0

Dan il-limitu ta’ qbid f’IV jammonta għall-perċentwali li ġej tal-aċċess tan-Norveġja għall-kwota: 0 %

(9)  Għandhom jinqatgħu mil-limiti tal-qbid tal-Gżejjer Faeroe

(10)  Kondizzjonijiet speċjali: jistgħu jinqabdu wkoll fi VIb (WHB/*06B-C). Il-qabda fi IVa m’għandhiex tkun aktar minn 6 250 tunnellata (WHB/*04 A-C).”


28.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 316/2014

tal-21 ta’ Marzu 2014

dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ ftehimiet dwar trasferiment ta’ teknoloġija

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill Nru 19/65/KEE tat-2 ta’ Marzu 1965 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 85(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ ftehimiet u prattiċi miftiehma (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1 tiegħu,

Wara li ppubblikat abbozz ta’ dan ir-Regolament,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv dwar Prattiki Restrittivi u Pożizzjonijiet Dominanti,

Billi:

(1)

Ir-Regolament Nru 19/65/KEE jagħti l-poter lill-Kummissjoni biex tapplika, permezz ta’ Regolament, l-Artikolu 101(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ ftehimiet dwar trasferiment tat-teknoloġija u għall-prattiki korrispondenti miftehma fejn jipparteċipaw biss żewġ impriżi u li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 101(1) tat-Trattat.

(2)

Skont ir-Regolament Nru 19/65/KEE, il-Kummissjoni, b’mod partikolari, adottat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 772/2004 (2). Ir-Regolament (KE) Nru 772/2004 jiddefinixxi kategoriji ta’ ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li l-Kummissjoni qieset li normalment jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 101(3) tat-Trattat. Fid-dawl tal-esperjenza globalment pożittiva fl-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament, li jiskadi fit-30 ta’ April 2014 u b’kunsiderazzjoni tal-esperjenza ulterjuri miksuba mindu ġie adottat, huwa xieraq li jiġi adottat regolament ġdid ta’ eżenzjoni ta’ kategorija.

(3)

Dan ir-Regolament għandu jissodisfa żewġ rekwiżiti, jiġifieri li tiġi assigurata protezzjoni effettiva tal-kompetizzjoni u li tiġi pprovduta ċertezza legali adegwata għall-impriżi. Fil-ħidma biex jintlaħqu dawk l-għanijiet għandu jitqies kemm jista’ jkun il-bżonn li tiġi ssimplifikata is-superviżjoni amministrattiva u l-qafas leġiżlattiv.

(4)

Il-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jirrigwardaw l-għoti ta’ liċenzja fir-rigward ta’ drittijiet marbuta mat-teknoloġija. Dawk il-ftehimiet għandhom itejbu b’mod regolari l-effiċjenza ekonomika u jkunu favur il-kompetizzjoni billi jistgħu jnaqqsu d-duplikazzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp, isaħħu l-inċentiv għar-riċerka u l-iżvilupp tal-bidu, iħeġġu dejjem aktar l-innovazzjoni, jiffaċilitaw it-tixrid u joħolqu kompetizzjoni fis-suq għall-prodott.

(5)

Il-probabbiltà li effetti bħal dawn li jkabbru l-effiċjenza u l-kompetittività jegħlbu kull effett li jmur kontra l-kompetittività minħabba r-restrizzjonijiet inklużi fil-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija tiddependi fuq il-grad ta’ poter fis-suq tal-impriżi ikkonċernati u, għalhekk, fuq l-ammont ta’ kompetizzjoni li dawk l-impriżi jiffaċċjaw minn impriżi li jħaddnu teknoloġiji ta’ sostituzzjoni jew impriżi li jipproduċu prodotti ta’ sostituzzjoni.

(6)

Dan ir-Regolament għandu jkopri biss ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija bejn il-liċenzjatur u d-detentur tal-liċenzja. Hu għandu jkopri ftehimiet bħal dawk anki jekk il-ftehim ikun fih kundizzjonijiet li jirrigwardaw iktar minn livell wieħed ta’ kummerċ, billi pereżempju id-detentur tal-liċenzja jintalab biex jistabbilixxi sistema partikolari ta’ distribuzzjoni u jispeċifika l-obbligi li għandhom jew jistgħu jiġu imponuti mid-detentur tal-liċenżja fuq dawk li jbiegħu mill-ġdid il-prodotti manifatturati taħt dik il-liċenzja. Madankollu, dawn il-kundizzjonijiet u l-obbligi għandhom ikunu konformi mar-regoli tal-kompetizzjoni applikabbli għal ftehimiet dwar il-provvista u d-distribuzzjoni stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 330/2010 (3). Il-ftehimiet dwar il-provvista u d-distribuzzjoni milħuqa bejn id-detentur tal-liċenzja u min jixtri l-prodotti kuntrattwali tiegħu, m’għandhomx ikunu eżentati minn dan ir-Regolament.

(7)

Dan ir-Regolament għandu japplika biss għal ftehimiet li fihom il-liċenzjatur jippermetti lid-detentur tal-liċenzja u/jew lis-subkuntrattur jew subkuntratturi tiegħu li jisfruttaw d-drittijiet marbutin mat-teknoloġija liċenzjati, possibbilment wara aktar riċerka u żvilupp mid-detentur tal-liċenzja u/jew s-sub-kuntrattur(i), bil-għan li jipproduċi prodotti jew servizzi. Ma għandux japplika għal-liċenzjar fil-kuntest ta’ ftehimiet ta’ riċerka u żvilupp li huma koperti mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1217/2010 (4) jew għal-liċenzjar fil-kuntest ta’ ftehimiet ta’ speċjalizzazzjoni li huma koperti bir-Regolament tal-Kumissjoni (UE) Nru 1218/2010 (5). M’għandhux japplika wkoll għal ftehimiet, li l-għan tagħhom huwa sempliċement ir-riproduzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ prodotti protetti bid-dritt tal-awtur tas-softwer minħabba li dak it-tip ta’ ftehimiet ma jikkonċernax il-liċenzjar ta’ teknoloġija għal skopijiet ta’ produzzjoni, iżda jixbah aktar il-ftehimiet dwar id-distribuzzjoni. Ir-Regolament m’għandux japplika lanqas għal ftehimiet biex jiġu stabbiliti pools tat-teknoloġija, jiġifieri il-ftehimiet li l-għan tagħhom ikun li t-teknoloġiji jsiru komuni bejn kulħadd bl-iskop li jiġu liċenzjati lill-partijiet terzi u lanqas għal ftehimiet li permezz tagħhom it-teknoloġija li tkun saret komuni bejn kulħadd tkun liċenzjata lil dawk il-partijiet terzi.

(8)

Għall-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat b’regolament, mhux neċessarju li jiġu definiti dawk il-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jkunu jistgħu jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 101(1). Fl-istima individwali tal-ftehimiet skont l-Artikolu 101(1) tat-Trattat, għandhom jitqiesu diversi fatturi, b’mod partikolari l-istruttura u d-dinamika tat-teknoloġija rilevanti u tas-swieq tal-prodott.

(9)

Il-benefiċċju tal-eżenzjoni ta’ kategorija stabbilita b’dan ir-Regolament għandu jkun limitat għal dawk il-ftehimiet li fir-rigward tagħhom wieħed jista’ jassumi b’ċertezza suffiċjenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat. Sabiex jinkisbu l-benefiċċji u l-objettivi ta’ trasferiment ta’ teknoloġija, dan ir-Regolament ma għandux ikopri biss it-trasferiment ta’ teknoloġija nnifisha iżda għandu jkopri wkoll dispożizzjonijiet oħrajn fil-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jekk, u sakemm, dawk id-dispożizzjonijiet ikunu direttament relatati mal-produzzjoni jew mal-bejgħ tal-prodotti kuntrattwali.

(10)

Fil-każ ta’ ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija bejn il-kompetituri jista’ jiġi meqjus li, meta s-sehem magħqud tas-swieq rilevanti li għandhom il-partijiet ma jkunx iktar minn 20 % u meta l-ftehimiet ma jkunux jinkludu restrizzjonijiet kbar antikompetittivi, dawk il-ftehimiet b’mod ġenerali jwasslu għal titjib fil-produzzjoni jew fid-distribuzzjoni u jippermettu li l-konsumaturi jirċievu sehem xieraq mill-benefiċċji li jirriżultaw.

(11)

Fil-każ ta’ ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija bejn dawk li ma jkunux kompetituri jista’ jiġi meqjus li meta s-sehem individwali tas-swieq rilevanti li jkollha kull waħda mill-partijiet ma jkunx iktar minn 30 % u meta l-ftehimiet ma jkunux jinkludu restrizzjonijiet kbar antikompetittivi, dawk il-ftehimiet b’mod ġenerali jwasslu għal titjib fil-produzzjoni jew fid-distribuzzjoni u jippermettu li l-konsumaturi jirċievu sehem xieraq mill-benefiċċji li jirriżultaw.

(12)

Jekk jinqabeż il-limitu tas-sehem mis-suq applikabbli f’suq jew f’diversi swieq ta’ prodotti u ta’ tekonoloġija, l-eżenzjoni ta’ kategorija ma għandhiex tapplika għall-ftehim li jirrigwarda dak is-suq jew swieq ikkonċernati.

(13)

Ma għandu jkun hemm l-ebda suppożizzjoni li ‘l fuq minn dawn il-limiti tas-sehem fis-suq il-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jkunu jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 101(1) tat-Trattat. Pereżempju, ftehimiet esklussivi li jippermettu l-għoti ta’ liċenzji bejn impriżi li ma jkunux jikkompetu spiss ma jkunux jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 101(1). Ma għandu jkun hemm ukoll l-ebda suppożizzjoni li, ‘il fuq minn dawk il-limiti tas-sehem fis-suq, ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 101(1) ma jkunux jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni. Madankollu, jista’ wkoll ma jiġix preżunt li dawn joħolqu b’mod regolari vantaġġi objettivi ta’ karattru u daqs li jwasslu biex jikkumpensaw għall-iżvantaġġi li huma joħolqu għall-kompetizzjoni.

(14)

Dan ir-Regolament ma għandux jeżenta ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jkunu jinkludu restrizzjonijiet li ma jkunux indispensabbli għat-titjib tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni. B’mod partikolari, ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jkunu jinkludu ċerti restrizzjonijiet kbar antikompetittivi, bħall-istabbiliment tal-prezzijiet li l-partijiet terzi jiġu mitluba jħallsu għandhom jiġu esklużi mill-benefiċċju tal-eżenzjoni ta’ kategorija stabbilit b’dan ir-Regolament irrispettivament mill-ishma fis-suq tal-impriżi kkonċernati. F’każ ta’ restrizzjonijiet fundamentali bħal dawn il-ftehim kollu għandu jiġi eskluż mill-benefiċċju tal-eżenzjoni ta’ kategorija.

(15)

Bl-iskop li jkunu protetti l-inċentivi għall-innovazzjoni u l-applikazzjoni xierqa tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, ċerti restrizzjonijiet għandhom jiġu esklużi mill-benefiċċju tal-eżenzjoni ta’ kategorija. B’mod partikolari obbligi ta’ retroċessjoni esklussivi u klawżoli ta’ ebda kontestazzjoni għandhom jiġu esklużi. Meta restrizzjoni bħal din tkun inkluża fi ftehim ta’ liċenzja għandha tkun biss ir-restrizzjoni fil-kwistjoni li tiġi eskluża mill-benefiċċju tal-eżenzjoni ta’ kategorija.

(16)

Il-limiti tas-sehem mis-suq u n-nuqqas ta’ eżenzjoni tal-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jkunu jinkludu r-restrizzjonijiet kbar antikompetittivi u r-restrizzjonijiet esklużi stabbiliti f’dan ir-Regolament normalment jassiguraw li l-ftehimiet li għalihom tkun tapplika l-eżenzjoni ta’ kategorija ma jwasslux biex l-impriżi li jkunu qed jipparteċipaw jeliminaw il-kompetizzjoni fir-rigward ta’ parti kbira tal-prodotti kkonċernati.

(17)

Il-Kummissjoni tista’ tirtira l-benefiċċju ta’ dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (6), meta f’każ partikolari ssib li ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li għalih tkun tapplika l-eżenzjoni msemmija f’dan ir-Regolament xorta jkollu effetti li ma jkunux kompatibbli mal-Artikolu 101(3) tat-Trattat. B’mod partikolari dan jista’ jiġri meta l-inċentivi għall-innovazzjoni jkunu tnaqqsu jew meta l-aċċess għas-swieq ikun imfixkel.

(18)

L-awtorità tal-kompetizzjoni ta’ Stat Membru tista’ tirtira l-benefiċċju ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 fir-rigward tat-territorju ta’ dak l-Istat Membru, jew ta’ parti minnu, meta, f’każ partikolari, ftehim li tapplika għalih l-eżenzjoni prevista f’dan ir-Regolament xorta ikollu effetti li jkunu inkompatibbli mal-Artikolu 101(3) tat-Trattat fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru, jew f’parti minnu, u meta dak it-territorju jkollu l-karatteristiċi kollha ta’ suq ġeografiku distint.

(19)

Sabiex tissaħħaħ is-superviżjoni ta’ netwerks paralleli ta’ ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija b’effetti restrittivi simili u li jkopru aktar minn 50 % minn suq partikolari, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ regolament, tiddikjara li dan ir-Regolament ma japplikax għal ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jkun fihom restrizzjonijiet speċifiċi relatati mas-suq ikkonċernat, biex b’hekk l-Artikolu 101 tat-Trattat jerġa’ japplika b’mod sħiħ għal dawk il-ftehimiet,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

1.   Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“ftehim” tfisser ftehim, deċiżjoni ta’ assoċjazzjoni ta’ impriżi jew prattika miftehma;

(b)

“drittijiet marbutin mat-teknoloġija” tfisser kompetenza u d-drittijiet li ġejjin, jew taħlita tat-tnejn, inklużi l-applikazzjonijiet ta’ dawk id-drittijiet jew l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni tagħhom:

(i)

privattivi;

(ii)

mudelli ta’ utilità;

(iii)

drittijiet tad-diżinn;

(iv)

topografiji ta’ prodotti ta’ semikondutturi;

(v)

ċertifikati ta’ protezzjoni supplimentari għal prodotti mediċinali jew prodotti oħra li għalihom jistgħu jinkisbu ċertifikati ta’ protezzjoni supplimentari;

(vi)

ċertifikati ta’ min inissel il-pjanti; u

(vii)

drittijiet tal-awtur tas-softwer;

(c)

“ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija” tfisser:

(i)

ftehim ta’ liċenzjar tad-drittijiet marbutin mat-teknoloġija bejn żewġ impriżi għall-iskop ta’ produzzjoni ta’ prodotti kuntrattwali mid-detentur tal-liċenzja u/jew mis-subkuntrattur(i) tiegħu;

(ii)

assenjament tad-drittijiet marbuta mat-teknoloġija bejn żewġ impriżi għall-iskop ta’ produzzjoni tal-prodotti kuntrattwali, fejn l-assenjatur jibqa’ jkollu parti mir-riskju assoċjat mal-isfruttar tat-teknoloġija;

(d)

“ftehim reċiproku” tfisser ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija meta żewġ impriżi jikkonċedu lil xulxin, fl-istess kuntratt jew f’kuntratti separati, liċenzja għad-drittijiet tat-teknoloġija, u fejn dawk il-liċenzji jikkonċernaw teknoloġiji li jikkompetu bejniethom jew jistgħu jintużaw għall-produzzjoni ta’ prodotti li jikkompetu;

(e)

“ftehim mhux reċiproku” tfisser ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija fejn impriża waħda tikkonċedi lil impriża oħra liċenzja tat-teknoloġija, jew meta żewġ impriżi jikkonċedu lil xulxin liċenzja ta’ dak it-tip, iżda dawk il-liċenzji ma jkunux jikkonċernaw teknoloġiji li jikkompetu u ma jkunux jistħgu jintużaw għall-produzzjoni ta’ prodotti li jikkompetu;

(f)

“prodott” tfisser oġġetti jew servizzi, inklużi kemm l-oġġetti u s-servizzi intermedjarji kif ukoll l-oġġetti u s-servizzi finali;

(g)

“prodott kuntrattwali” tfisser prodott li jiġi magħmul, b’mod dirett jew indirett, fuq il-bażi tad-drittijiet marbutin mat-teknoloġija liċenzjata;

(h)

“drittijiet tal-proprjetà intellettwali” tinkludi d-drittijiet tal-proprjetà industrijali, b’mod partikolari l-privattivi u l-marki kummerċjali, id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet assoċjati;

(i)

“kompetenza” tfisser pakkett ta’ informazzjoni prattika, li jirriżulta mill-esperjenza u l-ittestjar li jkun:

(i)

sigriet, jiġifieri, li ma jkunx magħruf b’mod ġenerali jew ma jkunx aċċessibbli b’mod faċli;

(ii)

sostanzjali, jiġifieri, sinifikanti u bżonjuż għall-produzzjoni tal-prodotti kuntrattwali; u

(iii)

identifikat, jiġifieri, li jkun deskritt b’mod li jinftiehem biżżejjed sabiex ikun jista’ jiġi vverifikat li jkun jissodisfa l-kriterji ta’ segretezza u sostanzjalità;

(j)

“suq rilevanti tal-prodott” tfisser is-suq tal-prodotti parti minn kuntratt u s-sostituti tagħhom, jiġifieri dawk il-prodotti kollha li jitqies li jistgħu jiġu skambjati jew sostitwiti mix-xerrej, minħabba l-karatteristiċi tal-prodotti, il-prezzijiet tagħhom u l-użu li għalih huma intenzjonati;

(k)

“suq rilevanti tat-teknoloġija” tfisser is-suq tad-drittijiet liċenzjati marbuta mat-teknoloġija u s-sostituti tagħhom, jiġifieri dawk id-drittijiet marbutin mat-teknoloġija kollha li huma kkunsidrati li jistgħu jiġu skambjati jew sostitwiti mix-xerrej, minħabba l-karatteristiċi tad-drittijiet tatteknoloġij, id-drittijiet pagabbli għal dawk id-drittijiet u l-użu li għalih huma intenzjonati;

(l)

“suq ġeografiku rilevanti” tfisser iż-żona fejn l-impriżi kkonċernati jkunu involuti fil-provvista jew fid-domanda ta’ prodotti jew fil-liċenzjar tad-drittijiet marbutin mat-teknoloġija, fejn il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni jkunu omoġenji biżżejjed u li jistgħu jkunu distinti minn żoni ġirien billi l-kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni jkunu sostanzjalment differenti f’dawk iż-żoni;

(m)

“suq rilevanti” tfisser il-kombinazzjoni tas-suq rilevanti tal-prodott jew tat-teknoloġija mas-suq ġeografiku rilevanti;

(n)

“impriżi li jikkompetu bejniethom” tfisser impriżi li jikkompetu fis-suq rilevanti, jiġifieri:

(i)

impriżi li jikkompetu fis-suq rilevanti fejn id-drittijiet marbutin mat-teknoloġija jiġu liċenzjati, jiġifieri impriżi li jagħtu l-liċenżji li jikkompetu tad-drittijiet marbutin mat-teknoloġija (kompetituri veri fis-suq rilevanti);

(ii)

impriżi li jikkompetu fis-suq rilevanti fejn jinbiegħu il-prodotti kuntrattwali, jiġifieri impriżi li, fin-nuqqas tal-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija, ikunu t-tnejn attivi fis-suq jew fis-swieq rilevanti fejn jinbiegħu l-prodotti kuntrattwali (kompetituri veri fis-suq rilevanti) jew, fin-nuqqas tal-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija, fuq bażi realistika u mhux biss bħala possibbiltà teoretika, b’reazzjoni għal żieda żgħira u permanenti fil-prezzijiet relattivi, x’aktarx li fi żmien qasir jagħmlu investimenti addizzjonali jew spejjeż oħrajn meħtieġa biex jidħlu fis-suq (swieq) rilevanti (kompetituri potenzjali fis-suq rilevanti);

(o)

“sistema ta’ distribuzzjoni selettiva” tfisser sistema ta’ distribuzzjoni fejn il-liċenzjatur jintrabat li jagħti l-liċenzja għall-produzzjoni tal-prodotti kuntrattwali, direttament jew indirettament, biss lil detenturi magħżula fuq bażi ta’ kriterji speċifikati u fejn dawk id-detenturi jintrabtu li ma jbigħux il-prodotti kuntrattwali lil distributuri mhux awtorizzati fit-territorju riżervat mil-liċenzjatur biex fih iħaddem dik is-sistema;

(p)

“liċenzja esklussiva” tfisser liċenzja li permezz tagħha l-liċenzjatur stess ma jkunx permess li jipproduċi fuq il-bażi tad-drittijiet marbutin mat-teknoloġija liċenzjati u ma jkunx permess li jagħti liċenżja għad-drittijiet marbutin mat-teknoloġija liċenzjata lil partijiet terzi, b’mod ġenerali jew għal użu partikolari jew f’territorju partikolari;

(q)

“territorju esklussiv” tfisser territorju partikolari li fih impriża waħda biss ikollha l-permess tipproduċi il-prodotti kuntrattwali, iżda li madankollu xorta jkun possibbli li detentur ieħor ta’ liċenzja jingħata l-peremss li jipproduċi l-prodotti kuntrattwali f’dak it-territorju biss għal klijent partikolari wieħed, fejn din it-tieni liċenzja tkun ingħatat sabiex jinħoloq sors alternattiv ta’ provvista għal dak il-klijent;

(r)

“grupp esklussiv ta’ klijenti” tfisser grupp ta’ klijenti li parti waħda biss fil-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija tkun permessa tbegħilhom b’mod attiv il-prodotti kuntrattwali li jkunu ġew prodotti bit-teknoloġija liċenzjata.

2.   Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, it-termini “impriża”, “liċenzjatur” u “detentur ta’ liċenzja” jinkludu l-impriżi konnessi rispettivi tagħhom.

“Impriżi relatati” tfisser:

(a)

impriżi fejn waħda mill-partijiet fil-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija, b’mod dirett jew indirett:

(i)

ikollha s-setgħa li teżerċita iktar minn nofs id-drittijiet tal-vot, jew

(ii)

ikollha s-setgħa li taħtar aktar minn nofs il-membri tal-bord ta’ superviżjoni, tal-bord ta’ tmexxija jew ta’ korpi li jirrappreżentaw legalment lill-impriża, jew

(iii)

ikollha d-dritt li tmexxi l-affarijiet tal-impriża;

(b)

impriżi li, direttament jew indirettament, ikollhom id-drittijiet jew is-setgħat elenkati fil-punt (a) fil-konfront ta’ parti fil-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija;

(c)

impriżi li fihom impriża msemmija fil-punt (b) ikollha, direttament jew indirettament, id-drittijiet jew is-setgħat elenkati fil-punt (a);

(d)

impriżi li fihom parti fil-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija flimkien ma’ impriża waħda jew aktar imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c), jew li fihom tnejn jew aktar mill-impriżi msemmija l-aħħar, flimkien ikollhom id-drittijiet jew is-setgħat elenkati fil-punt (a);

(e)

impriżi li fihom id-drittijiet jew is-setgħat elenkati fil-punt (a) ikunu miżmuma konġuntament minn:

(i)

partijiet fil-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jew l-impriżi konnessi rispettivi tagħhom imsemmija fil-punti (a) sa (d); jew

(ii)

parti waħda jew aktar fil-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jew impriża waħda konnessa tagħhom jew aktar imsemmija fil-punti (a) sa (d) u parti terza waħda jew aktar.

Artikolu 2

Eżenzjoni

1.   Skont l-Artikolu 101(3) tat-Trattat u suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Artikolu 101(1) tat-Trattat ma japplikax għal ftehimiet dwar it-trasferimenti ta’ teknoloġija.

2.   L-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tapplika sal-punt li l-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jkun fihom restrizzjonijiet tal-kompetizzjoni li jidħlu fl-ambitu tal-Artikolu 101(1) tat-Trattat. L-eżenzjoni tapplika sakemm id-drittijiet marbutin mat-teknoloġija liċenzjati ma jkunux skadew, jew ġew iddikjarati invalidi jew, fil-każ tal-kompetenza, sakemm il-kompetenza tibqa’ sigrieta. Madankollu, meta l-kompetenza ssir magħrufa pubblikament minħabba intervent tad-detentur tal-liċenzja, l-eżenzjoni tapplika għal kemm idum il-ftehim.

3.   L-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tapplika wkoll għad-dispożizzjonijiet fil-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija, li għandhom x’jaqsmu max-xiri ta’ prodotti mid-detentur tal-liċenzja jew li jirrigwardaw il-liċenzjar jew l-assenjazzjoni ta’ drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali jew kompetenza lid-detentur tal-liċenzja, jekk u sa fejn dawk id-dispożizzjonijiet ikunu direttament relatati mal-produzzjoni jew mal-bejgħ tal-prodotti kuntrattwali.

Artikolu 3

Limiti tas-sehem fis-suq

1.   Meta l-impriżi li jkunu parti fil-ftehim ikunu impriżi li jikkompetu bejniethom, l-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 2 tapplika bil-kundizzjoni li s-sehem mis-suq magħqud tan-negozju tal-partijiet ma jkunx iktar minn 20 % ta’ kull suq jew swieq rilevanti.

2.   Meta l-impriżi li jkunu parti fil-ftehim ma jkunux impriżi li jikkompetu bejniethom, l-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 2 tapplika bil-kundizzjoni li s-sehem mis-suq ta’ kull wieħed mill-partijiet ma jkunx iktar minn 30 % ta’ kull suq jew swieq rilevanti.

Artikolu 4

Restrizzjonijiet fundamentali

1.   Meta l-impriżi li jkunu parti fil-ftehim ikunu impriżi li jikkompetu bejniethom, l-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 2 ma tapplikax għal ftehimiet li l-għan tagħhom, b’mod dirett jew indirett, weħidhom jew flimkien ma’ fatturi oħrajn li jkunu fil-kontroll tal-partijiet, ikun kwalunkwe mill-punti li ġejjin:

(a)

ir-restrizzjoni tal-kapaċita ta’ parti partikolari li tistabbilixxi l-prezzijiet tagħha meta tkun qed tbigħ il-prodotti lil partijiet terzi;

(b)

il-limitazzjoni tal-produzzjoni, minbarra l-limitazzjonijiet fuq il-produzzjoni tal-prodotti kuntrattwali li jkunu imposti fuq detentur tal-liċenżja permezz ta’ ftehim mhux reċiproku jew imposti fuq wieħed biss mid-detenturi tal-liċenzja permezz ta’ ftehim reċiproku;

(c)

l-allokazzjoni tas-swieq jew tal-klijenti, għajr:

(i)

l-obbligu tal-liċenzjatur u/jew tad-detentur tal-liċenzja biex, permezz ta’ ftehim mhux reċiproku, ma jipproduċix bid-drittijiet marbutin mat-teknoloġija liċenzjata f’territorju esklussiv riżervat għall-parti l-oħra u/jew li ma jbigħx, kemm attivament u/jewl passivament fit-territorju esklussiv jew lill-grupp esklussiv ta’ klijenti li jkun riżervat għall-parti l-oħra,

(ii)

ir-restrizzjoni, permezz ta’ ftehim mhux reċiproku, ta’ bejgħ attiv minn detentur tal-liċenzja f’territorju esklussiv jew lill-grupp esklussiv ta’ klijenti li jkun allokat minn liċenzjatur lil xi detentur ieħor tal-liċenzja sakemm ikun provdut li dan tal-aħħar ma kienx impriża li kkompetiet mad-detentur tal-liċenzja fiż-żmien meta kien qed jiġi konkluż il-ftehim dwar il-liċenzja tiegħu stess,

(iii)

l-obbligu tad-detentur tal-liċenzja biex il-produzzjoni tal-prodotti kuntrattwali issir għall-użu tiegħu biss sakemm id-detentur tal-liċenzja ma jkunx ristrett milli jbigħ il-prodotti kuntrattwali b’mod attiv u passiv bħala spare parts għall-prodotti tiegħu stess,

(iv)

l-obbligu tad-detentur tal-liċenzja biex, permezz ta’ ftehim mhux reċiproku, jipproduċi l-prodotti kuntrattwali għal xi klijent partikolari biss, fejn il-liċenzja tkun ingħatat sabiex jinħoloq sors alternattiv ta’ provvista għal dak il-klijent;

(d)

ir-restrizzjoni tal-kapaċità tad-detentur tal-liċenzja li jisfrutta d-drittijiet marbuta mat-teknoloġija tiegħu stess jew ir-restrizzjoni tal-kapaċità ta’ kull parti fil-ftehim li twettaq riċerka u żvilupp, sakemm din l-aħħar restrizzjoni ma tkunx indispensabbli biex ma tiġix żvelata l-kompetenza liċenzjata lil partijiet terzi.

2.   Meta l-impriżi li jkunu parti fil-ftehim ma jkunux impriżi li jikkompetu, l-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 2 ma tapplikax għal ftehimiet li l-għan tagħhom, b’mod dirett jew indirett, weħidhom jew flimkien ma’ fatturi oħrajn li jkunu fil-kontroll tal-partijiet, ikunkwalunkwe minn dawn il-punti li ġejjin:

(a)

ir-restrizzjoni tal-kapaċità ta’ parti li tistabbilixxi l-prezzijiet tagħha meta tbiegħ il-prodotti tagħha lil terzi, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jiġi imponut prezz massimu ta’ bejgħ jew prezz rakkomandat ta’ bejgħ, sakemm dan ma jsirx prezz fiss jew prezz minimu ta’ bejgħ minħabba pressjoni li tkun qed issir minn kwalunkwe mill-partijiet jew inċentivi li jkunu qed jiġu offruti minnhom;

(b)

ir-restrizzjoni tat-territorju li fih, jew tal-klijenti li lilhom id-detentur tal-liċenzja jista’ jbigħ b’mod passiv il-prodotti kuntrattwali, minbarra:

(i)

ir-restrizzjoni ta’ bejgħ passiv f’territorju esklussiv jew lil grupp esklussiv ta’ klijenti li jkun riżervat għal-liċenzjatur;

(ii)

l-obbligu li l-prodotti kuntrattwali jiġu prodotti biss għall-użu tiegħu stess sakemm id-detentur tal-liċenzja ma jkunx restritt milli jbigħ il-prodotti kuntrattwali b’mod attiv jew passiv bħala spare parts għall-prodotti tiegħu stess;

(iii)

l-obbligu li l-prodotti kuntrattwali jiġu prodotti biss għal xi klijent partikolari, fejn il-liċenzja tkun ingħatat sabiex jinħoloq sors alternattiv ta’ provvista għal dak il-klijent;

(iv)

ir-restrizzjoni ta’ bejgħ lill-utenti finali permezz ta’ liċenzja li taħdem fuq il-livell ta’ bejgħ bl-ingrossa fil-kummerċ;

(v)

ir-restrizzjoni ta’ bejgħ lil distributuri mhux awtorizzati mill-membri ta’ sistema ta’ distribuzzjoni selettiva;

(c)

ir-restrizzjoni ta’ bejgħ attiv u passiv lill-utenti finali minn detentur tal-liċenzja li jkun membru ta’ sistema selettiva ta’ distribuzzjoni li taħdem fuq il-livell ta’ bejgħ bl-imnut, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li membru tas-sistema jkun ipprojbit milli jopera minn post ta’ stabbiliment mhux awtorizzat.

3.   Meta l-impriżi li jkunu parti fil-ftehim ma jkunux impriżi li jikkompetu bejniethom fiż-żmien tal-konklużjoni tal-ftehim iżda wara jsiru impriżi li jikkompetu bejniethom, japplika l-paragrafu 2 u mhux il-paragrafu 1 għall-perjodu kollu ta’ validità tal-ftehim sakemm il-ftehim ma jkunx emendat fi kwalunkwe aspett materjali f’perjodu sussegwenti. Emenda ta’ dak it-tip tinkludi l-konklużjoni ta’ ftehim ġdid dwar it- trasferiment ta’ teknoloġija bejn il-partijiet li jirrigwarda d-drittijiet marbutin mat-teknoloġija li jikkompetu bejniethom.

Artikolu 5

Restrizzjonijiet esklużi

1.   L-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 2 ma tapplikax għall-obbligi kollha li ġejjin li jinsabu fil-ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija:

(a)

kull obbligu dirett jew indirett fuq id-detentur tal-liċenzja biex jagħti liċenzja esklussiva jew biex jassenja drittijiet, sħaħ jew parzjali, lil-liċenzjatur jew lil parti terza indikata mil-liċenzjatur rigward titjib li jkun sar minnu stess ft-teknoloġija liċenzjata jew fl-applikazzjonijiet ġodda tagħha;

(b)

kull obbligu dirett jew indirett fuq parti biex ma tiddubitax mill-validità tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li l-parti l-oħra jkollha fl-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-possibilità li, fil-każ ta’ liċenzja esklussiva, ittemm il-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija f’każ li d-detentur tal-liċenzja jikkontesta l-validità ta’ wieħed jew aktar mid-drittijiet liċenzjati tat-teknoloġija.

2.   Meta l-impriżi li jkunu parti fil-ftehim ma jkunux impriżi li jikkompetu bejniethom, l-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 2 ma tapplikax għall-ebda obbligu dirett jew indirett li jillimita l-kapaċità tad-detentur tal-liċenzja li jisfrutta d-drittijiet marbutin mat-teknoloġija tiegħu stess jew li jillimita l-kapaċità ta’ kull parti fil-ftehim li tagħmel riċerka u żvilupp, sakemm din ir-restrizzjoni ma tkunx indispensabbli biex ma tiġix żvelata l-kompetenza liċenzjata lil partijiet terzi.

Artikolu 6

Irtirar f’każijiet individwali

1.   Il-Kummissjoni tista’ tirtira l-benefiċċju ta’ dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, fejn f’kull każ partikolari issib li ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li għalih tkun tapplika l-eżenzjoni msemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament xorta jkollu effetti li ma jkunux kompatibbli mal-Artikolu 101(3) tat-Trattat, u b’mod partikolari meta:

(a)

l-aċċess tat-teknoloġiji ta’ terzi għas-suq ikun ristrett, pereżempju minħabba l-effett kumulattiv ta’ netwerks paralleli ta’ ftehim restrittivi simili li jipprojbixxu lid-dententuri tal-liċenżja milli juża t-teknoloġiji tat-terzi;

(b)

l-aċċess għas-suq ta’ detenturi tal-liċenzja potenzjali ikun ristrett, pereżempju minħabba l-effett kumulattiv ta’ netwerks paralleli ta’ ftehimiet restrittivi simili li jipprojbixxu lil-liċenzjatur milli jilliċenzja lil detenturi tal-liċenzja oħrajn jew minħabba li l-uniku proprjetarju ta’ teknoloġija li jagħti liċenzji fir-rigward ta’ drittijiet rilevanti tat-teknoloġija jikkonkludi ftehim ta’ liċenzja esklussiva ma’ detentur tal-liċenzja li jkun diġà attiv fis-suq tal-prodott fuq il-bażi ta’ drittijiet marbutin mat-teknoloġija sostitwibbli.

2.   Meta, f’kull każ partikolari, fejn ftehim dwar trasferiment ta’ teknoloġija li għalih tapplika l-eżenzjoni msemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament, ikollu effetti li ma jkunux kompatibbli mal-Artikolu 101(3) tat-Trattat fit-territorju ta’ Stat Membru, jew f’parti minnu, li jkollu l-karatteristiċi kollha ta’ suq ġeografiku distint, l-awtorità tal-kompetizzjoni ta’ dak l-Istat Membru tista’ tirtira l-benefiċċju ta’ dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, fir-rigward ta’ dak it-territorju, fl-istess ċirkostanzi bħal dawk stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

In-nuqqas ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament

1.   Skont l-Artikolu 1a tar-Regolament Nru 19/65/KEE, il-Kummissjoni tista’ b’regolament tiddikjara li, fejn netwerks paralleli ta’ ftehimiet simili dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija jkunu jkopru aktar minn 50 % ta’ suq rilevanti, dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-ftehim dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija li jkun fihom restrinzjonijiet speċifiċi li jkollhom x’jaqsmu ma dak is-suq.

2.   Regolament skont il-paragrafu 1 ma jibdiex jgħodd aktar kmieni minn sitt xhur wara l-adozzjoni tiegħu.

Artikolu 8

Applikazzjoni tal-limiti tas-sehem fis-suq

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti tas-sehem fis-suq stipulati fl-Artikolu 3, japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

is-sehem fis-suq jiġi kkalkulat fuq il-bażi tad-dejta dwar il-valur tal-bejgħ fis-suq; jekk id-dejta dwar il-valur tal-bejgħ fis-suq ma tkunx disponibbli, jistgħu jintużaw stimi bbażati fuq informazzjoni oħra tas-suq li tkun affidabbli, inklużi l-volumi tal-bejgħ fis-suq, sabiex jiġi stabbilit is-sehem mis-suq tal-impriża kkonċernata;

(b)

is-sehem fis-suq għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ dejta relattiva għas-sena kalendarja preċedenti;

(c)

is-sehem mis-suq tal-impriżi msemmija f’punt (e) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(2) jiġi mqassam b’mod ugwali bejn kull impriża li jkollha d-drittijiet jew is-setgħat imsemmija fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(2);

(d)

is-sehem mis-suq ta’ liċenzjatur f’suq rilevanti tad-drittijiet tat-teknoloġija liċenzjati jiġi kkalkulat, fuq il-bażi tal-preżenza tad-drittijiet tat-teknoloġija liċenzjati fis-suq jew swieq rilevanti (jiġifieri s-suq jew is-swieq tal-prodotti u s-suq jew is-swieq ġeografiċi) fejn jinbiegħu l-prodotti kuntrattwali, jiġifieri fuq il-bażi tad-dejta dwar il-bejgħ li tirrigwarda l-prodotti kuntrattwali li jiġu prodotti mill-liċenzjatur flimkien mad-detenturi tal-liċenżja tiegħu;

(e)

jekk is-sehem mis-suq imsemmi fl-Artikolu 3(1) jew (2) fil-bidu ma jkunx aktar minn 20 % jew 30 % rispettivament imma wara jaqbeż dawn il-livelli, l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 2 tibqa’ tgħodd għal sentejn tal-kalendarju wara xulxin wara s-sena li fiha l-limitu ta’ 20 % jew il-limitu ta’ 30 % jkunu nqabżu għall-ewwel darba.

Artikolu 9

Relazzjoni ma’ regolamenti oħra ta’ eżenzjoni ta’ kategorija

Dan ir-Regolament ma japplikax għal arranġamenti dwar il-liċenzjar fil-ftehimiet dwar ir-riċerka u l-iżvilupp li jaqgħu fl-ambitu tar-Regolament (UE) Nru 1217/2010 jew fil-ftehimiet dwar speċjalizzazzjoni li jaqgħu fl-ambitu tar-Regolament (UE) Nru 1218/2010.

Artikolu 10

Perijodu tranżitorju

Il-projbizzjoni stipulata fl-Artikolu 101(1) tat-Trattat ma tapplikax matul il-perjodu mill-1 ta’ Mejju 2014 sat-30 ta’ April 2015 fir-rigward ta’ ftehimiet li jkunu diġà fis-seħħ fit-30 ta’ April 2014 u li ma jkunux jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni stabbilitli f’dan ir-Regolament iżda li, fit-30 ta’ April 2014, ikunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 772/2004.

Artikolu 11

Perjodu ta’ validità

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2014.

Huwa jiskadi fit-30 ta’ April 2026.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, il-21 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Joaquín ALMUNIA

Viċi President


(1)  ĠU 36, 6.3.1965, p. 533/65.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 772/2004 tas-7 ta’ April 2004 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għall-kategoriji ta’ ftehimiet dwar it-trasferiment ta’ teknoloġija (ĠU L 123, 27.4.2004, p. 11).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 330/2010 tal-20 ta’ April 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ ftehimiet vertikali u prattiċi miftiehma (ĠU L 102, 23.4.2010, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1217/2010 tal-14 ta’ Diċembru 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta’ ftehimiet ta’ riċerka u żvilupp (ĠU L 335, 18.12.2010, p. 36).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1218/2010 tal-14 ta’ Diċembru 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta’ ftehimiet ta’ speċjalizzazzjoni (ĠU L 335, 18.12.2010, p. 43).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fuq il-kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).


28.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/24


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 317/2014

tas-27 ta’ Marzu 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) rigward l-Anness XVII (sustanzi CMR)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 68(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, fl-entrati 28 sa 30 tiegħu, jipprojbixxi l-bejgħ lill-pubbliku ġenerali ta’ sustanzi li huma kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), fil-kategoriji 1 A jew 1B jew tat-taħlitiet li jkun fihom dawn is-sustanzi f’konċentrazzjoni ogħla mil-limiti ta’ konċentrazzjoni speċifikati. Is-sustanzi inkwistjoni huma elenkati fl-Appendiċijiet 1 sa 6 mal-Anness XVII.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) kien emendat bir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 618/2012 (3) u (UE) Nru 944/2013 (4), għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, sabiex jiġu aġġornati jew inklużi għadd ta’ klassifikazzjonijiet armonizzati ġodda tas-sustanzi CMR.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 618/2012 jistabbilixxi klassifikazzjoni armonizzata ġdida għas-sustanzi li ġejjin: fosfru tal-indju ġie kklassifikat bħala karċinoġenu 1B, fosfat tat-triksilil u 4-tert-aċidu butilbenżojku ġew ikklassifikati bħala tossiċi riproduttivi 1B.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 944/2013 jistabbilixxi klassifikazzjoni armonizzata ġdida għas-sustanzi li ġejjin: [żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja] ġie kklassifikat bħala karċinoġenu 1 A; arsenur tal-gallju ġie kklassifikat bħala karċinoġenu 1B; [żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja] ġie kklassifikat bħala mutaġenu 1B; [żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja], epossikonażol (ISO), nitrobenżen, dieżil ftalat, N-etil-2-pirrolidon, ammonjupentadekafluworoottanoat, aċidu perfluworoottanojku u 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditija-4-stannatetradekanoat ta’ 2-etileżil ġew ikklassifikati bħala tossiċi riproduttivi 1B.

(5)

Peress li l-operaturi jistgħu japplikaw il-klassifikazzjonijiet armonizzati stabbiliti fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 f’data aktar bikrija, dawn għandhom ikunu jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament aktar kmieni, fuq bażi volontarja.

(6)

L-Appendiċijiet 1 sa 6 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandhom jiġu emendati kif xieraq.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu jiġi emendat skont l-Annessi I, II u III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Anness I ta’ dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ April 2014.

L-Anness II ta’ dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.

L-Anness III ta’ dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ April 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 618/2012 tal-10 ta’ Lulju 2012 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 179, 11.7.2012, p. 3).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 944/2013 tat-2 ta’ Ottubru 2013 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 261, 3.10.2013, p. 5).


ANNESS I

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Appendiċi 2, tiddaħħal l-entrata li ġejja fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stipulati fiha:

“fosfru tal-indju

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7”

 

(2)

Fl-Appendiċi 6, jiddaħħlu l-entrati li ġejjin fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fiha:

“fosfat tat-triksilil

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

4-tert-aċidu butilbenżojku

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7”

 


ANNESS II

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Appendiċi 2, tiddaħħal l-entrata li ġejja fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stipulati fiha:

“arsenur tal-gallju

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0”

 

(2)

Fl-Appendiċi 6, jiddaħħlu l-entrati li ġejjin fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stipulati fiha:

“epossikonażol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluworofenil)-[(1H-1,2,4-triażol-1-il)metil]ossiran

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

nitrobenżen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

dieżil ftalat

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-etil-2-pirrolidon; 1-etilpirrolidin-2-on

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

ammonjupentadekafluworoottanoat

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

aċidu perfluworoottanojku

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditija-4-stannatetradekanoat ta’ 2-etileżil

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1”

 


ANNESS III

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Appendiċi 1, tiddaħħal l-entrata li ġejja fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stipulati fiha:

“żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja;

(Ir-residwu mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam b’temperatura għolja. Solidu iswed b’punt ta’ trattib approssimattiv minn 30 °C sa 180 °C (86 °F sa 356 °F). Magħmul primarjament minn taħlita kumplessa ta’ idrokarburi aromatiċi bi ċrieki kondensati bi tliet membri jew aktar.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

(2)

Fl-Appendiċi 2, titħassar l-entrata li ġejja:

“żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja;

(Ir-residwu mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam b’temperatura għolja. Solidu iswed b’punt ta’ trattib approssimattiv minn 30 °C sa 180 °C (86 °F sa 356 °F). Magħmul primarjament minn taħlita kumplessa ta’ idrokarburi aromatiċi bi ċrieki kondensati bi tliet membri jew aktar.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

(3)

Fl-Appendiċi 4, tiddaħħal l-entrata li ġejja fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fiha:

“żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja;

(Ir-residwu mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam b’temperatura għolja. Solidu iswed b’punt ta’ trattib approssimattiv minn 30 °C sa 180 °C (86 °F sa 356 °F). Magħmul primarjament minn taħlita kumplessa ta’ idrokarburi aromatiċi bi ċrieki kondensati bi tliet membri jew aktar.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

(4)

Fl-Appendiċi 6, tiddaħħal l-entrata li ġejja fit-tabella skont l-ordni tal-entrati stipulati fiha:

“żift, qatran tal-faħam, temperatura għolja;

(Ir-residwu mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam b’temperatura għolja. Solidu iswed b’punt ta’ trattib approssimattiv minn 30 °C sa 180 °C (86 °F sa 356 °F). Magħmul primarjament minn taħlita kumplessa ta’ idrokarburi aromatiċi bi ċrieki kondensati bi tliet membri jew aktar.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 


28.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 318/2014

tas-27 ta’ Marzu 2014

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għall-fenarimol, il-metaflumiżon u t-teflubenzuron f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-fenarimol, il-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-metaflumiżon u t-teflubenzuron, l-MRLs ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fih is-sustanza attiva metaflumiżon fuq il-kukurbiti (qoxra li tittiekel), il-bettieħ, id-dulliegħ, il-brokkoli, il-pastard, il-kaboċċi Ċiniż, il-ħass u pjanti oħra tal-insalata, il-ħxejjex aromatiċi, il-fażola (bil-miżwed), il-piżelli (bil-miżwed), il-qaqoċċ u ż-żerriegħa tal-qoton tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 biex jiġu mmodifikati l-MRLs eżistenti.

(3)

Rigward it-teflubenzuron, tressqet applikazzjoni bħal din għal għelejjel li jiffurmaw parti mill-grupp Solanaceae u l-kukurbiti (qoxra li tittiekel).

(4)

Skont l-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 ġiet imressqa applikazzjoni għall-fenarimol fuq it-tuffieħ, iċ-ċirasa, il-ħawħ, l-għeneb, il-frawli, il-banana, it-tadam, il-ħjar, il-bettieħ, il-qara' aħmar u d-dulliegħ. L-applikant isostni li l-użu awtorizzat tal-fenarimol fuq dawn l-għelejjel f'diversi pajjiżi terzi jwassal għal residwi ogħla mill-MRLs fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 u li huma meħtieġa MRLs ogħla biex ma jkunx hemm ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawn l-għelejjel.

(5)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet motivati dwar l-MRLs proposti (2). Din għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(7)

Fl-opinjonijiet motivati tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-użu tal-fenarimol fuq il-ħawħ, l-għeneb, il-frawli, il-banana, it-tadam u d-dulliegħ u l-użu tal-metaflumiżon fuq il-bettieħ, id-dulliegħ, il-ħxejjex aromatiċi u l-pjanti tal-insalata (ħlief il-ħass), id-dejta li tressqet mhix biżżejjed biex jiġu stabbiliti MRLs ġodda. Fejn jidħol l-użu tal-metaflumożin fuq il-kurrat, l-Awtorità ma tirrakkomandax li jiġi ffissat l-MRL propost għax ma jistax jiġi eskluż ir-riskju għall-konsumaturi. Għalhekk l-MRLs eżistenti ma għandhomx jinbidlu.

(8)

Fir-rigward tal-użu tal-metaflumiżon fuq il-brokkoli u l-ħass, l-Awtorità tirrakkomanda li jiġu stabbiliti MRLs iktar baxxi minn dawk proposti mill-applikant.

(9)

Fir-rigward tal-użu tat-teflubenzuron fuq l-għelejjel tas-Solanaceae u l-kukurbiti (qoxra li tittiekel), l-Awtorità identifikat riskju kroniku għas-saħħa tal-konsumatur. Madankollu, il-kontributur ewlieni għall-esponiment totali huwa t-tuffieħ. L-Awtorità tirrakkomanda t-tnaqqis tal-MRL stabbilit għat-tuffieħ meta jiżdiedu l-MRLs għall-għelejjel ta’ hawn fuq. Billi tali MRL ġie stabbilit biex jakkomoda tolleranza tal-importazzjoni mitluba bbażata fuq użi awtorizzati fil-Brażil, l-applikant ġie kkuntattjat sabiex jiġu evitati ostakli kummerċjali. L-applikant ippropona MRL ta’ rimedju ta' 0,5 mg/kg, li huwa suffiċjenti biex jakkomoda l-użi awtorizzati fil-Brażil. Billi jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi, huwa xieraq li jiġi stabbilit dak l-MRL għal 0,5 mg/kg.

(10)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha, l-Awtorità kkonkludiet li kienu ġew ssodisfati r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta u li, abbażi ta' valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għas-27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, it-tibdil fl-MRLs mitlub mill-applikanti kien aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi bil-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista’ jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir b'konsum għoli tal-għelejjel u l-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li jinqabeż il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum (ADI) jew id-doża ta’ referenza akuta (ARfD).

(11)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u waqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, il-modifiki xierqa għall-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(12)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-MRLs il-ġodda u l-kummenti tagħhom ittieħdu inkonsiderazzjoni.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.

(14)

Biex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, dan ir-Regolament għandu jistipula arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li ġew prodotti legalment qabel il-modifika tal-MRLs, u li għalihom l-informazzjoni turi li jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi.

(15)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli ta’ żmien qabel ma l-MRLs modifikati jsiru applikabbli, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw żmien biex jitħejjew sabiex ikunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(16)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat b'dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għall-prodotti li kienu prodotti b'mod legali qabel 17 ta’ Ottubru 2014

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn 17 ta’ Ottubru 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli onlajn fuq: http://www.efsa.europa.eu

Opinjoni motivata tal-EFSA dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-fenarimol f'diversi għelejjel. EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-metaflumiżon f'diversi prodotti bażiċi. EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għat-teflubenzuron f'diversi għelejjel. EFSA Journal 2012; 10(3):2633 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonna għall-fenarimol tinbidel b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Fenarimol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT ĠEWŻ

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,02  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin (Klementini, tangerine, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

0,02  (*)

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,1

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 (**)

0130050

Naspla tal-Ġappun

 (**)

0130990

Oħrajn

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

0,5

0140020

Ċiras (Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa)

1,5

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

0,5

0140040

Għanbaqar (Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

0,02  (*)

0140990

Oħrajn

0,02  (*)

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

0,3

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

0152000

(b)

Frawli

0,3

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

0,02  (*)

0153020

Dewberries (Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta’ Rubus oħra)

0,02  (*)

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampun (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,1

0153990

Oħrajn

0,02  (*)

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

0,02  (*)

0154020

Cranberries (Għeneb tal-muntanja (cowberries)/mirtill aħmar (vitis-idaea))

0,02  (*)

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

1

0154040

Ribes (gooseberries) (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra tar-Ribes)

1

0154050

Warda Skoċċiża

 (**)

0154060

Ċawsli (Arbutus berry)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (**)

0154080

Frott is-sebuqa (Black chokeberry/appleberry, mountain ash, buckthorn/sea sallowthorn, hawthorn, serviceberries, u treeberries ieħor)

 (**)

0154990

Oħrajn

0,02  (*)

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

0,02  (*)

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (**)

0161060

Kaki

 (**)

0161070

Jambolan (għanbaqar tal-Ġava) (Tuffieħ tal-Ġava/water apple, rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora),)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,02  (*)

0162010

Kiwi

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 (**)

0162050

Tuffieħa stilla

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel/sapote safra, sapote mammey)

 (**)

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

0,02  (*)

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

0,2

0163030

Mango

0,02  (*)

0163040

Papaja

0,02  (*)

0163050

Rummien

0,02  (*)

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple/sweetsop, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor ta’ Annonnaceae ta’ daqs medju)

 (**)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus))

 (**)

0163080

Ananas

0,02  (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana)

 (**)

0163990

Oħrajn

0,02  (*)

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,02  (*)

0211000

(a)

Patata

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jammijiet (Potato bean/yam bean, yam bean Messikan)

 

0212040

Ararut

 (**)

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Karrotti

 

0213030

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

0213050

Artiċokks (Crosne)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

0213100

Swedes

 

0213110

Turnips (xorta ta’ Brassica)

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,02  (*)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

 

0220030

Shallots

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta’ Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

0231000

(a)

Solanacea

0,02  (*)

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp., goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

 

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

 

0231030

Brunġiel (Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra

 

0231990

Oħrajn

 

0232000

(b)

Cucurbits - qoxra li tittiekel

0,2

0232010

Ħjar

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

0232030

Zukkini (qarabagħli żgħir) (Qara’ tas-sajf, qara’ (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bettieħ morr, snake gourd, angled luffa/teroi)

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

0,2

0233020

Qara’ aħmar (Qara’ ħamra, qara’ (varjetà imwaħħra))

0,2

0233030

Dulliegħ

0,05

0233990

Oħrajn

0,05

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrun żgħir)

0,02  (*)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,02  (*)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

0,02  (*)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, broccoli raab, brokkoli Ċiniżi)

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa bir-ras (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda)

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta’ Pekin/pe-tsai)

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat, collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)

Ġidra

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

0,02  (*)

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

0251010

Ħass tal-ħaruf (Insalata tal-qamħ Taljan)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra salvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radiccho, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra salvaġġa)

 

0251040

Krexxun (Mung bean sprouts, alfalfa sprouts)

 

0251050

Krexxun tal-art

 (**)

0251060

Aruka (Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta’ Brassika) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra )

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

 

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner’s lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi (chard) (Weraq tal-pitravi)

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (Malabar nightshade, weraq tal-banana, climbing wattle (Acacia pennata))

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/water spinach/kangkung (Ipomea aquatica), silla tal-ilma, mimoża tal-ilma)

 

0255000

(e)

Witloof

 

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

 

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat salvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u weraq oħrajn Apiacea, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed (Eryngium foetidum))

 

0256040

Tursin (weraq tat-tursin tuberuż)

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana), weraq Borago officinalis)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 (**)

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, nagħniegħ, pepermint, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, fjuri li jittieklu (qronfol Tork u oħrajn), ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri)

 (**)

0256090

Weraq tar-rand (Lemon grass)

 (**)

0256100

Stragun (Issopu)

 (**)

0256990

Oħrajn

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

0,02  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/snap beans, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yard long beans, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja)

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,02  (*)

0270010

Asparagu

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

0270030

Karfus

 

0270040

Bużbież

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

 (**)

0270090

Qlub tal-palm

 (**)

0270990

Oħrajn

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,02  (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat (Faqqiegħ komuni, oyster mushroom, shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ (Chanterelle, tartuf, more, cep)

 

0280990

Oħrajn

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

 (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

0,02  (*)

0300010

Fażola (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, fażola tal-għelieqi, cowpeas)

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,02  (*)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

0401070

Żerriegħa tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żrieragħ tal-qara’ ħamra (Żrieragħ oħrajn tal- Cucurbitaceae)

 

0401110

Għosfor

 (**)

0401120

Fiddloqom (Purple viper’s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 (**)

0401130

Camelina sativa

 (**)

0401140

Żerrigħa tal-qanneb

 

0401150

Castor bean

 (**)

0401990

Oħrajn

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 (**)

0402030

Frott tal-palm

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

0402990

Oħrajn

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,02  (*)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ (Dekkuk, teff, millieġ Afrikan, millieġ perla)

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross (Ross Indjan/salvaġġ (Zizania aquatica))

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

0500990

Oħrajn (Skalora (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

0610000

(i)

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 (*)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (*)

0631000

(a)

Fjuri

 (*)

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 (*)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (*)

0631030

Petali tal-ward

 (*)

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 (*)

0631050

Xkomp (linden)

 (*)

0631990

Oħrajn

 (*)

0632000

(b)

Weraq

 (*)

0632010

Weraq tal-frawli

 (*)

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 (*)

0632030

Matè

 (*)

0632990

Oħrajn

 (*)

0633000

(c)

Għeruq

 (*)

0633010

Għeruq tal-valerjana

 (*)

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 (*)

0633990

Oħrajn

 (*)

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 (*)

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 (*)

0650000

(v)

Ħarruba

 (*)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

5

0800000

8.

ĦWAWAR

 (**)

0810000

(i)

Żrieragħ

 (**)

0810010

Ħlewwa

 (**)

0810020

Ħlewwa sewda

 (**)

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-lovage)

 (**)

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 (**)

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 (**)

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 (**)

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 (**)

0810080

Fienu

 (**)

0810090

Noċemuskata

 (**)

0810990

Oħrajn

 (**)

0820000

(ii)

Frott u żibeġ tal-kukku

 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 (**)

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 (**)

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 (**)

0820040

Kardamomu

 (**)

0820050

Frott tal-ġnibru

 (**)

0820060

Bżar, iswed, aħdar u abjad (Bżar twil, bżar roża)

 (**)

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 (**)

0820080

Tamar tal-Indja

 (**)

0820990

Oħrajn

 (**)

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

 (**)

0830010

Kannella (Kassja)

 (**)

0830990

Oħrajn

 (**)

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 (**)

0840010

Għud is-sus

 (**)

0840020

Ġinġer

 (**)

0840030

Żagħfran tal-Indja (kurkuma)

 (**)

0840040

Għerq tal-mustarda

 (**)

0840990

Oħrajn

 (**)

0850000

(v)

Blanzuni

 (**)

0850010

Msiemer tal-qronfol

 (**)

0850020

Kappar

 (**)

0850990

Oħrajn

 (**)

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 (**)

0860010

Żagħfran

 (**)

0860990

Oħrajn

 (**)

0870000

(vii)

Aril

 (**)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 (**)

0870990

Oħrajn

 (**)

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (**)

0900010

Pitravi taz-zokkor (għeruq)

 (**)

0900020

Kannamiela

 (**)

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 (**)

0900990

Oħrajn

 (**)

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI–ANNIMALI TERRESTRI

 

1010000

(i)

Tessut

0,02  (*)

1011000

(a)

Majjal

 

1011010

Muskoli

 

1011020

Xaħam

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittieklu

 

1011990

Oħrajn

 

1012000

(b)

Bovini

 

1012010

Muskoli

 

1012020

Xaħam

 

1012030

Fwied

 

1012040

Kliewi

 

1012050

Ġewwieni li jittieklu

 

1012990

Oħrajn

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

1013010

Muskoli

 

1013020

Xaħam

 

1013030

Fwied

 

1013040

Kliewi

 

1013050

Ġewwieni li jittieklu

 

1013990

Oħrajn

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

1014010

Muskoli

 

1014020

Xaħam

 

1014030

Fwied

 

1014040

Kliewi

 

1014050

Ġewwieni li jittieklu

 

1014990

Oħrajn

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 (**)

1015010

Muskoli

 (**)

1015020

Xaħam

 (**)

1015030

Fwied

 (**)

1015040

Kliewi

 (**)

1015050

Ġewwieni li jittieklu

 (**)

1015990

Oħrajn

 (**)

1016000

(f)

Tjur -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

1016010

Muskoli

 

1016020

Xaħam

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittieklu

 

1016990

Oħrajn

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett (Fenek, kangarù, ċerv)

 (**)

1017010

Muskoli

 (**)

1017020

Xaħam

 (**)

1017030

Fwied

 (**)

1017040

Kliewi

 (**)

1017050

Ġewwieni li jittieklu

 (**)

1017990

Oħrajn

 (**)

1020000

(ii)

Ħalib

0,02  (*)

1020010

Frat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

0,02  (*)

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 (**)

1030030

Wiżż

 (**)

1030040

Summien

 (**)

1030990

Oħrajn

 (**)

1040000

(iv)

Għasel (Ħalib tan-naħal, polline, għasel tax-xehda bix-xehda)

 (**)

1050000

(v)

Anfibji u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

 (**)

1060000

(vi)

Bebbux

 (**)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra (Kaċċa salvaġġa)

 (**)

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-Parti A, il-kolonni għall-metaflumiżon u t-teflubenzuron jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (2)

Metaflumiżon (total ta' isomeri E-u Z- )

Teflubenzuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT ĠEWŻ

0,05  (***)

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

0,05  (***)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, tangerine, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

0,05  (***)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

0,5

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0130040

Naspli

 

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

1

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa)

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

0140040

Għanbaqar (Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

 

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

1

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

0,2

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

0,2

0153010

Tut

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta’ Rubus oħra)

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampun (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

0,2

0154010

Blueberries (Mirtill)

 

 

0154020

Cranberries (Għeneb tal-muntanja (cowberries)/mirtill aħmar (vitis-idaea))

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

 

0154040

Ribes (gooseberries) (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra tar-Ribes)

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

 

0154060

Ċawsli (Arbutus berry)

 

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Frott is-sebuqa (Black chokeberry/appleberry, mountain ash, buckthorn/sea sallowthorn, hawthorn, serviceberries, u treeberries ieħor)

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamal

 

2

0161020

Tin

 

0,05  (***)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0,05  (***)

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,05  (***)

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0,05  (***)

0161060

Kaki

 

0,05  (***)

0161070

Jambolan (għanbaqar tal-Ġava) (Tuffieħ tal-Ġava/water apple, rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora),)

 

0,05  (***)

0161990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

0,05  (***)

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel/sapote safra, sapote mammey)

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0,05  (***)

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Rummien

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple/sweetsop, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor ta’ Annonnaceae ta’ daqs medju)

 

 

0163070

Gwava (Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana)

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,05  (***)

 

0211000

(a)

Patata

 

0,1

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

0,05  (***)

0212020

Patata ħelwa

 

0,1

0212030

Jammijiet (Potato bean/yam bean, yam bean Messikan)

 

0,05  (***)

0212040

Ararut

 

0,05  (***)

0212990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0,05  (***)

0213010

Pitravi

 

 

0213020

Karrotti

 

 

0213030

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

 

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

 

0213050

Artiċokks (Crosne)

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0213070

Tursin tuberuż

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

 

0213100

Swedes

 

 

0213110

Turnips (xorta ta’ Brassica)

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,05  (***)

0,05  (***)

0220010

Tewm

 

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

 

 

0220030

Shallots

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta’ Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

 

 

0220990

Oħrajn

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

0231000

(a)

Solanacea

 

1,5

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp., goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

0,6

 

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

1

 

0231030

Brunġiel (Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon))

0,6

 

0231040

Okra

0,05  (***)

 

0231990

Oħrajn

0,05  (***)

 

0232000

(b)

Cucurbits - qoxra li tittiekel

0,4

 

0232010

Ħjar

 

0,5

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

1,5

0232030

Zukkini (qarabagħli żgħir) (Qara’ tas-sajf, qara’ (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bettieħ morr, snake gourd, angled luffa/teroi)

 

0,5

0232990

Oħrajn

 

0,5

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

0,05  (***)

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

0,2

0233020

Qara’ aħmar (Qara’ ħamra, qara’ (varjetà imwaħħra))

 

0,05  (***)

0233030

Dulliegħ

 

0,05  (***)

0233990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrun żgħir)

0,05  (***)

0,2

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,05  (***)

0,05  (***)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

 

0,5

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, broccoli raab, brokkoli Ċiniżi)

3

 

0241020

Pastard

1,5

 

0241990

Oħrajn

0,05  (***)

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

 

0242010

Brussels sprouts

1

 

0242020

Kaboċċa bir-ras (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda)

1

 

0242990

Oħrajn

0,05  (***)

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta’ Pekin/pe-tsai)

7

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat, collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

0,05  (***)

 

0243990

Oħrajn

0,05  (***)

 

0244000

(d)

Ġidra

0,05  (***)

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

0,05  (***)

0251010

Ħass tal-ħaruf (Insalata tal-qamħ Taljan)

10

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

5

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra salvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radiccho, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra salvaġġa)

0,05  (***)

 

0251040

Krexxun (Mung bean sprouts, alfalfa sprouts)

10

 

0251050

Krexxun tal-art

10

 

0251060

Aruka (Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.))

10

 

0251070

Mustarda ħamra

10

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta’ Brassika) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra )

10

 

0251990

Oħrajn

10

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

0,05  (***)

0,05  (***)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner’s lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi (chard) (Weraq tal-pitravi)

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (Malabar nightshade, weraq tal-banana, climbing wattle (Acacia pennata))

0,05  (***)

0,05  (***)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/water spinach/kangkung (Ipomea aquatica), silla tal-ilma, mimoża tal-ilma)

0,05  (***)

0,05  (***)

0255000

(e)

Witloof

0,05  (***)

0,05  (***)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

0,05  (***)

2

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat salvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u weraq oħrajn Apiacea, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Tursin (weraq tat-tursin tuberuż)

 

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana), weraq Borago officinalis)

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 

 

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, nagħniegħ, pepermint, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, fjuri li jittieklu (qronfol Tork u oħrajn), ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri)

 

 

0256090

Weraq tar-rand (Lemon grass)

 

 

0256100

Stragun (Issopu)

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

0,05  (***)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/snap beans, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yard long beans, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja)

0,9

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

0,05  (***)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

1,5

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

0,05  (***)

 

0260050

Għads

0,05  (***)

 

0260990

Oħrajn

0,05  (***)

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

 

0270010

Asparagu

0,05  (***)

0,05  (***)

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

0,05  (***)

0,05  (***)

0270030

Karfus

0,05  (***)

0,5

0270040

Bużbież

0,05  (***)

0,05  (***)

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

0,9

0,05  (***)

0270060

Kurrat

0,05  (***)

0,05  (***)

0270070

Rabarbru

0,05  (***)

0,05  (***)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

0,05  (***)

0,05  (***)

0270090

Qlub tal-palm

0,05  (***)

0,05  (***)

0270990

Oħrajn

0,05  (***)

0,05  (***)

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,05  (***)

 

0280010

Faqqiegħ ikkultivat (Faqqiegħ komuni, oyster mushroom, shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

0,05  (***)

0280020

Faqqiegħ salvaġġ (Chanterelle, tartuf, more, cep)

 

0,2

0280990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,05  (***)

0,05  (***)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

0,05  (***)

0,05  (***)

0300010

Fażola (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, fażola tal-għelieqi, cowpeas)

 

 

0300020

Għads

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,05  (***)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,05  (***)

 

0401020

Karawett

0,05  (***)

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,05  (***)

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

0,05  (***)

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,05  (***)

 

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, turnip rape)

0,05  (***)

 

0401070

Żerriegħa tas-sojja

0,05  (***)

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,05  (***)

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,07

 

0401100

Żrieragħ tal-qara’ ħamra (Żrieragħ oħrajn tal- Cucurbitaceae)

0,05  (***)

 

0401110

Għosfor

0,05  (***)

 

0401120

Fiddloqom (Purple viper’s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

0,05  (***)

 

0401130

Camelina sativa

0,05  (***)

 

0401140

Żerrigħa tal-qanneb

0,05  (***)

 

0401150

Castor bean

0,05  (***)

 

0401990

Oħrajn

0,05  (***)

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,05  (***)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

 

0402030

Frott tal-palm

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,05  (***)

 

0500010

Xgħir

 

0,1

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

0,05  (***)

0500030

Qamħirrum

 

0,1

0500040

Millieġ (Dekkuk, teff, millieġ Afrikan, millieġ perla)

 

0,05  (***)

0500050

Ħafur

 

0,1

0500060

Ross (Ross Indjan/salvaġġ (Zizania aquatica))

 

0,05  (***)

0500070

Segala

 

0,1

0500080

Sorgu

 

0,05  (***)

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Oħrajn (Skalora (Phalaris canariensis))

 

0,05  (***)

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,1  (***)

0,05  (***)

0610000

(i)

 

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

 

0631030

Petali tal-ward

 

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Xkomp (linden)

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

 

0632030

Matè

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

 

0650000

(v)

Ħarruba

 

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,1  (***)

0,05  (***)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05  (***)

0,05  (***)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda

 

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-lovage)

 

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

(ii)

Frott u żibeġ tal-kukku

0,05  (***)

0,05  (***)