ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.057.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 57

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
27 ta' Frar 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 182/2014 tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jemenda l-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

1

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 183/2014 tal-20 ta’ Diċembru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment, fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji biex jiġi speċifikat il-kalkolu tal-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu speċifiċi u ġenerali ( 1 )

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 184/2014 tal-25 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, it-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw għas-sistema elettronika ta’ skambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni u li jadotta skont ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-mira ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, in-nomenklatura tal-kategoriji ta’ intervent għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-mira ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 185/2014 tas-26 ta’ Frar 2014 li jikkoreġi l-verżjoni bil-lingwa Bulgara tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE fir-rigward ta’ ċerti kampjuni u oġġetti li huma eżentati mill-verifiki veterinarji fil-fruntiera skont dik id-Direttiva ( 1 )

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 186/2014 tas-26 ta’ Frar 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 823/2012 fir-rigward tad-dati ta’ skadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi etossisulfuron, ossadiarġil u warfarin ( 1 )

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 187/2014 tas-26 ta’ Frar 2014 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva metjokarb ( 1 )

24

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 188/2014 tas-26 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

27

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/106/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ Diċembru 2013 dwar il-proċeduri ta’ akkreditazzjoni għal manifatturi ta’ oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/3 (BĊE/2013/54)

29

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 182/2014

tas-17 ta’ Diċembru 2013

li jemenda l-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 jistabbilixxi kriterji ta’ eliġibilità speċifiċi għall-għoti ta’ preferenzi tariffarji skont l-arranġament ta’ inċentiv speċjali għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba (SPĠ+) lil pajjiż rikjedenti. Għal dan l-għan, il-pajjiż għandu jitqies bħala vulnerabbli. Huwa għandu jkun irratifika l-konvenzjonijiet kollha elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament SPĠ u l-konklużjonijiet disponibbli l-aktar riċenti tal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti ma jidentifikawx nuqqas serju biex jimplimentaw b’mod effettiv kull waħda minn dawn il-konvenzjonijiet. Fir-rigward ta’ kwalunkwe konvenzjoni, il-pajjiż ma kellux jifformula riżerva pprojbita minn din il-konvenzjoni jew li, għall-finijiet esklussivi tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, titqies inkompatibbli mal-għan u l-fini ta’ din il-konvenzjoni. Għandu jaċċetta mingħajr riżerva l-obbligi ta’ rapportar imposti minn kull konvenzjoni u jagħti l-impenji vinkolanti msemmijin fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012.

(2)

Pajjiż benefiċjarju tal-SPĠ li jixtieq jibbenefika mill-SPĠ+ għandu jissottometti talba flimkien ma’ informazzjoni komprensiva li tikkonċerna r-ratifika tal-konvenzjonijiet rilevanti, ir-riżervi tiegħu u l-oġġezzjonijiet għal dawn ir-riżervi magħmula minn partijiet oħra għall-konvenzjoni, u l-impenji obbligatorji tiegħu.

(3)

Il-Kummissjoni ngħatat is-setgħa tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE biex tistabbilixxi u temenda l-Anness III biex jingħata l-SPĠ+ lil pajjiż rikjedenti billi jiżdied mal-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tal-SPĠ+.

(4)

Il-Kummissjoni rċeviet talba mir-Repubblika ta’ El Salvador, ir-Repubblika tal-Gwatemala u r-Repubblika tal-Panama.

(5)

Il-Kummissjoni eżaminat it-talbiet magħmula skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, u stabbiliet li dawn il-pajjiżi jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibilità. Għalhekk għandhom jingħataw l-SPĠ+ mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u l-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-Kummissjoni se tħalli taħt rieżami l-istatus ta’ ratifika tal-konvenzjonijiet rilevanti u l-implimentazzjoni effettiva tagħhom mill-pajjiżi benefiċjarji, kif ukoll il-kooperazzjoni tagħhom mal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti, skont l-Artikolu 13,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-pajjiżi li ġejjin u l-kodiċi alfabetiċi korrispondenti huma mdaħħla taħt kolonni B u A, rispettivament, tal-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 978/2012:

“El Salvador

SV

Il-Gwatemala

GT

Il-Panama

PA”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1.


27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/3


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 183/2014

tal-20 ta’ Diċembru 2013

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment, fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji biex jiġi speċifikat il-kalkolu tal-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu speċifiċi u ġenerali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u partikolarment it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 110(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 jiddefinixxi l-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu bħala l-ammont ta’ provvedimenti ġenerali u speċifiċi għal telf mis-self għar-riskji ta’ kreditu li ġew rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tal-istituzzjonijiet skont il-qafas tal-kontabilità applikabbli iżda ma jistabbilixxix regoli speċifiċi għad-determinazzjoni ta’ x’inhuma l-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu speċifiċi u ġenerali.

(2)

Għandhom jiġu pprovduti regoli rigward l-ispeċifikazzjoni tal-ammonti li jeħtiġilhom jiġu inklużi fil-kalkolu tal-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu li jirriflettu telf esklussivament relatat ma’ riskju ta’ kreditu. Il-kalkolu tal-aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu biex jiġu ddeterminati r-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandu jkun limitat għal ammonti li jkunu naqqsu l-Ekwità Komuni tal-Grad 1 (CET1) tal-istituzzjoni.

(3)

Telf relatat esklussivament mar-riskju tal-kreditu rikonoxxut skont il-qafas tal-kontabbiltà applikabbli fis-sena finanzjarja attwali għandu jiġi rikonoxxut bħala aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu sakemm l-istituzzjoni tirrikonoxxi l-effett fis-(CET1). Dan huwa rilevanti għal sitwazzjonijiet fejn iseħħ telf bħal dan minn indeboliment irreġistrat matul is-sena finanzjarja, minkejja profitti interim kumplessivi matul is-sena jew fi tmiem is-sena li ma jkunux approvati skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u fejn ir-rikonoxximent tagħhom bħala aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu jirriżulta f’impatt iżjed bikri fuq il-valuri tal-iskoperturi jew fuq il-Grad 2 milli fuq is-CET1. Għal telf interim kif previst fl-Artikolu 36(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 aġġustament bħal dan mhuwiex neċessarju sakemm it-telf għas-sena finanzjarja attwali skont dak l-Artikolu jitnaqqsu mill-ewwel mis-CET1.

(4)

Ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar l-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu jirreferu espliċitament għal entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali. Fejn ma ssirx distinzjoni bħal din, id-dispożizzjonijiet rilevanti japplikaw kemm għall-entrati fil-karta bilanċjali kif ukoll għall-entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali.

(5)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jkopru dak it-telf relatat esklussivament mar-riskju tal-kreditu li huwa rikonoxxut skont il-qafas tal-kontabbiltà applikabbli li bih ikun naqas il-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni ta’ istituzzjoni. Dawk ir-regoli għandhom ikopru indebolimenti u aġġustamenti tal-valur għal assi finanzjarji jew provvedimenti għal entrati li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali, sakemm dawn jirriflettu telf relatat esklussivament mar-riskju tal-kreditu u sakemm dawn jiġu rikonoxxuti fir-rapport tal-introjtu skont il-qafas tal-kontabbiltà applikabbli. Sal-punt li dak it-telf huwa marbut mal-istrumenti finanzjarji valwati b’valur ġust, dawk ir-regoli għandhom ikopru wkoll l-ammonti rikonoxxuti bħala indebolimenti skont l-oqfsa ta’ kontabbilità applikabbli, jew aġġustamenti simili, sakemm dawn ikunu jirriflettu telf relatat ma’ deterjorament jew tiħżin ta’ assi jew tal-kwalità tal-kreditu tal-portafoll tal-assi. F’dan l-istadju mhuwiex xieraq li jiġu rregolati ammonti oħra li mhumiex indeboliment ta’ strument finanzjarju skont il-qafas tal-kontabbiltà applikabbli, jew li ma jirriflettux kunċett ta’ natura simili, anki jekk dawk il-bidliet jistgħu jinkludu komponent ta’ riskju ta’ kreditu.

(6)

Sabiex tiġi żgurata kopertura sħiħa tal-kalkolu huwa meħtieġ li kull ammont li jkun rilevanti għall-finijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu ta;-Artikolu 110(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jiġi assenjat jew għall-kalkolu tal-aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu (l-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu) jew għal dak tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu (l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu).

(7)

Fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-ammonti li jistgħu jiġu inklużi fil-kalkolu tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu, l-uniku kriterju previst fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 huwa li l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu mhumiex eliġibbli għall-inklużjoni fil-kapital tal-Grad 2 skont l-Approċċ Standardizzat għar-riskju tal-kreditu, skont Artikolu 62(c) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għalhekk, id-distinzjoni tal-ammonti li għandhom jiġu inklużi fil-kalkolu tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu jew l-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu jeħtieġ li ssir b’mod konsistenti mal-kriterji għall-identifikazzjoni ta’ x’jista’ jiġi inkluż fil-kapital tal-Grad 2

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 jimplimenta l-istandards maqbula internazzjonalment tat-tielet Qafas Regolatorju Internazzjonali għall-banek (2) tal-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja” (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ “Basel III”). Għalhekk, ir-regoli xierqa dwar l-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-qafas ta’ Basel li jipprevedi li wieħed mill-kriterji għad-distinzjoni bejn l-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu u l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għandu jkun li provvedimenti ġenerali jew riżervi ġenrali għal telf minn self ikunu “disponibbli b’mod ħieles biex jagħmlu tajjeb għal telf li jimmaterjalizza sussegwentement’. Skont Basel III, provvedimenti jew riżervi għal telf minn self miżmuma kontra telf futur li attwalment għadu mhux identifikat ikunu disponibbli b’mod ħieles biex jagħmlu tajjeb għal telf li ġej mir-riskju ta’ kreditu u li jimmaterjalizza sussegwentament u għalhekk jikkwalifikaw biex jiġu inklużi fil-kapital tal-Grad 2. Barra minn hekk, l-ammonti inklużi fil-kalkolu tal-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu għandhom ikunu disponibbli bis-sħiħ, fir-rigward ta’ skedar u ammont, biex jissodisfaw tali telf, tallinqas fuq bażi ta’ negozju avvjat, fejn il-kapital ikun jista’ jassorbi t-telf fl-insolvenza qabel ma jitilfu l-flus id-depożitanti.

(9)

Għandu jkun possibbli li jiġu applikati regoli f’dan il-qasam irrispettivament mill-qafas tal-kontabilità applikabbli. Madankollu, biex l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jiddistingwixxu bejn Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu u l-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu b’mod komuni, għandhom jiġu pprovduti l-kriterji għat-trattament tat-telf mir-riskji ta’ kreditu fi ħdan qafas tal-kontabilità applikabbli għal kull tip ta’ aġġustament għar-riskju ta’ kreditu. Billi t-trattament tat-telf relatat esklussivament mar-riskju tal-kreditu rikonoxxut skont l-oqfsa tal-kontabbiltà applikabbli jiddependi fuq li jiġu ssodisfati dawk il-kriterji, il-maġġoranza l-kbira ta’ dawk l-ammonti għandhom normalment ikunu kklassifikati bħala Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu minħabba n-natura restrittiva tal-kriterji għall-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu.

(10)

L-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà huma suġġetti għal reviżjoni, li tista’ tqanqal il-ħtieġa ta’ bidliet fil-kriterji għad-distinzjoni bejn Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu u Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu. Fid-dawl tad-diskussjonijiet li għaddejjin, partikolarment fir-rigward tal-mudelli ta’ indeboliment, jidher prematur li jiġi antiċipat dak il-mudell fil-kriterji ta’ aġġustament għar-riskju ta’ kreditu.

(11)

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 jeħtieġ l-identifikazzjoni tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu speċifiku għal skopertura individwali. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi deċiż kif għandhom jiġu trattati l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu li jirriflettu telf relatat mar-riskju tal-kreditu ta’ grupp sħiħ ta’ skoperturi. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġi deċiż għal liema skoperturi fil-grupp u sa liema limitu l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għandhom jiġu rikonoxxuti. L-assenjazzjoni ta’ porzjonijiet minn dan l-ammont li jirriżulta minn Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu bħal dawn għall-iskoperturi fil-grupp għandha ssir proporzjonalment għall-ammonti tal-iskoperturi ponderati għar-riskju. Għal dan l-għan, il-valur tal-iskopertura għandu jiġi ddeterminat bla ma jitqies l-ebda Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu.

(12)

Għall-fini tad-determinazzjoni ta’ inadempjenza skont il-punt (b) tal-Artikolu 178(3) Regolament (UE) Nru 575/2013, huwa meħtieġ li jiġu inklużi biss l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu li jsiru individwalment għal skopertura individwali jew obbligant individwali, u l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu li jsiru għal gruppi sħaħ ta’ skoperturi ma jiġux inklużi. Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu li jkunu saru għal gruppi sħaħ ta’ skoperturi ma jidentifikawx l-obbliganti tal-iskoperturi ta’ gruppi bħal dawn li fil-konfront tagħhom jitqies li jkun seħħ avveniment ta’ inadempjenza. Partikolarment, l-eżistenza ta’ Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għal grupp ta’ skoperturi mhijiex raġuni biżżejjed biex jiġi konkluż li seħħew avvenimenti ta’ inadempjenza għal kull obbligant jew skopertura ta’ dan il-grupp.

(13)

Huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu juru kif jintużaw il-kriterji għad-distinzjoni bejn Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu u Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu fil-kuntest tal-qafas tal-kontabbiltà applikabbli. Għalhekk, l-istituzzjonijiet għandhom jiddokumentaw dak il-proċess.

(14)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi abbozzati regolatorji sottomessi mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(15)

L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi abbozzati regolatorji li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Identifikazzjoni tal-Aġġustamenti Ġenerali u Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għall-finijiet tal-Artikoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 u 266 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-ammonti li jeħtieġ li jiġu inklużi fil-kalkolu tal-aġġustamenti ġenerali u speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu minn istituzzjoni jkunu ugwali għall-ammonti kollha li bihom jkun tnaqqas il-kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni ta’ istituzzjoni biex jirrifletti telf relatat esklussivament mar-riskju tal-kreditu skont il-qafas tal-kontabbiltà applikabbli u rikonoxxut bħala tali fir-rapport tal-profitt u t-telf, irrispettivament minn jekk jirriżultax minn indebolimenti, aġġustamenti tal-valur jew provvedimenti għal entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali.

Kwalunkwe ammont li jirriżulta skont l-ewwel subparagrafu li jkun ġie rikonoxxut matul is-sena finanzjarja, jista’ biss jiġi inkluż fil-kalkolu tal-aġġustamenti ġenerali u speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu jekk l-ammonti rispettivi jkunu tnaqqsu mill-kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni ta’ istituzzjoni, f’konformità mal-Artikolu 36(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jew, fil-każ ta’ profitti interim jew profitti fi tmiem is-sena li ma jkunux ġew approvati skont l-Artikolu 26(2) ta’ dak ir-Regolament, permezz ta’ tnaqqis immedjat korrispondenti fil-kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni għad-determinzzjoni tal-fondi proprji.

2.   L-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 jiġu inklużi fil-kalkolu tal-aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu mill-istituzzjoni (l-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu) meta jissodisfaw iż-żewġ kriterji li ġejjin:

(a)

huma: jkunu disponibbli b’mod ħieles u bis-sħiħ, fir-rigward ta’ tajming u ammont, biex jagħmlu tajjeb għal telf marbut mar-riskju tal-kreditu li jkun għandu ma seħħx;

(b)

jirriflettu telf marbut mar-riskju ta’ kreditu għal grupp ta’ skoperturi li għalihom l-istituzzjoni attwalment ma għandha l-ebda evidenza li seħħ avveniment ta’ telf.

3.   L-ammonti l-oħra kollha msemmija fil-paragrafu 1 jiġu inklużi fil-kalkolu tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu (Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu).

4.   Bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kriterji tal-Paragrafu 2, l-istituzzjoni tinkludi t-telf li ġej fil-kalkolu tal-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu:

(a)

telf rikonoxxut biex ikopri l-esperjenza ta’ telf mill-portafoll ogħla mill-medja matul l-aħħar snin, għalkemm attwalment ma jkunx hemmx evidenza ta’ avvenimenti ta’ telf li ssostni l-livell ta’ telf osservat fil-passat;

(b)

telf minn deterjorazzjoni ta’ kreditu għal grupp ta’ skoperturi li l-istituzzjoni ma tkunx konxja minnu iżda li abbażi tal-esperjenza tal-passat, huwa statistikament probabbli li jkun hemm xi grad ta’ nuqqas ta’ ħlas.

5.   l-istituzzjoni tinkludi dejjem it-telf li ġej fil-kalkolu tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu msemmija fil-Paragrafu 3:

(a)

telf rikonoxxut fir-rapport tal-introjtu għal strumenti mkejla bil-valur ġust li jirrappreżenta indeboliment marbut mar-riskju tal-kreditu skont il-qafas tal-kontabbiltà applikabbli;

(b)

telf b’riżultat ta’ avvenimenti attwali jew fil-passat li ħoloq skopertura individwali sinifikanti jew skoperturi li mhumiex individwalment sinifikanti li jiġu vvalutati individwalment jew kollettivament;

(c)

telf li fir-rigward tiegħu l-esperjenza storika, aġġustata abbażi tad-dejta attwalment osservabbli, tindika li jkun seħħ telf iżda l-istituzzjoni tkun għadha mhijiex konxja liema skopertura individwali ġarbet dan it-telf.

Artikolu 2

Assenjazzjoni tal-Aġġustamenti Speċifiċi tar-Riskju ta’ Kreditu għal grupp ta’ skoperturi għall-iskoperturi fil-grupp

1.   Meta Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu jirrifletti telf relatat mar-riskju ta’ kreditu ta’ grupp ta’ skoperturi, l-istituzzjonijiet jassenjaw dak l-Aġġustament Speċifiku għar-Riskju tal-Kreditu lill-iskoperturi individwali kollha ta’ dak il-grupp b’mod proporzjonali mal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju. Għal dak l-għan, il-valur tal-iskopertura jiġi ddeterminat bla ma jitqies l-ebda Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu.

2.   Għat-trattament tal-ammonti ta’ telf mistennija msemmi fl-Artikolu 159 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal grupp ta’ skoperturi li mhumiex fi stat ta’ inadempjenza, l-istituzzjonijiet mhumiex meħtieġa jassenjaw Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu lill-iskoperturi individwali tal-grupp.

3.   Fejn Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu jkun marbut ma’ grupp ta’ skoperturi, li r-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ kreditu tagħhom jiġu parzjalment ikkalkolati skont l-Approċċ Standardizzat u parzjalment skont l-Approċċ Ibbażat fuq Klassifikazzjoni Interna, l-istituzzjoni tassenja dak l-Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu lill-grupp ta’ skoperturi koperti minn kull Approċċ b’mod proporzjonali mal-ammonti tal-iskopertura tal-grupp, ponderati għar-riskju, qabel ma tapplika l-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2. Għal dak l-għan, il-valur tal-iskopertura jiġi ddeterminat bla ma jitqies l-ebda Aġġustament Speċifiku għar-Riskju ta’ Kreditu.

4.   Meta jassenjaw l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu lill-iskoperturi, l-istituzzjonijiet jiżguraw li l-istess porzjon ma jiġix assenjat darbtejn lil skoperturi differenti.

Artikolu 3

Kalkolu tal-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu għall-fini tad-determinazzjoni tal-valur tal-iskopertura skont l-Artikoli 111, 166, 167, 168, 246 u 266 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-valur tal-iskopertura skont l-Artikoli 111, 166 sa 168, 246 u 266 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet jikkalkolaw l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta Kreditu marbuta ma’ skopertura bħala l-ammonti tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għal dik l-iskopertura individwali, jew bħala l-ammonti tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu li l-istituzzjoni assenjat lil dik l-iskopertura skont l-Artikolu 2.

Artikolu 4

Kalkolu tal-aġġustamenti ġenerali u speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu għall-finijiet tat-trattament tal-ammonti ta’ telf mistennija skont l-Artikolu 159 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

1.   Għall-finijiet tat-trattament tal-ammonti ta’ telf mistennija skont l-Artikolu 159 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjoni tikkalkola t-total tal-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu relatati mal-iskoperturi inklużi fit-trattament tal-ammonti ta’ telf mistennija bħala s-somma ta’ dawk l-ammonti, identifikati bħala l-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu skont l-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament, li l-istituzzjoni tkun assenjat skont l-Artikolu 110(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

2.   Għall-finijiet tat-trattament tal-ammonti ta’ telf mistennija skont l-Artikolu 159 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-kalkolu tat-total tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu relatati mal-iskoperturi inklużi fit-trattament tal-ammonti ta’ telf mistennija jkun is-somma tal-ammonti tal-punti (a) u (b), esklużi l-iskoperturi fi stat ta’ inadempjenza:

(a)

ammonti identifikati bħall-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu skont l-Artikolu 1 li huma relatati mar-riskju tal-kreditu ta’ skopertura individwali;

(b)

ammonti identifikati bħall-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu skont l-Artikolu 1 li huma relatati mar-riskju tal-kreditu ta’ grupp ta’ skoperturi u li ġew assenjati skont l-Artikolu 2.

3.   It-total tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu relatati ma’ skopertura fi stat ta’ inadempjenza jiġi kkalkolat bħala s-somma tal-ammonti kollha tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għal dik l-iskopertura individwali, jew bħala l-ammonti tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu li l-istituzzjoni tkun assenjat lil dik l-iskopertura skont l-Artikolu 2.

Artikolu 5

Kalkolu tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu għar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-finijiet tad-determinazzjoni ta’ inadempjenza skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Għall-finijiet tad-determinazzjoni ta’ inadempjenza skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu jiġu kkalkolati bħala l-ammonti tal-Aġġustamenti Speċifiċi għar-Riskju ta’ Kreditu relatati mar-riskju tal-kreditu ta’ skopertura individwali jew obbligant individwali.

Artikolu 6

Dokumentazzjoni

L-istituzzjonijiet jiddokumentaw l-identifikazzjoni u l-kalkolu tal-Aġġustamenti Ġenerali għar-Riskju ta’ Kreditu u l-Aġġustamenti Speċifiċi tar-Riskju ta’ Kreditu.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 184/2014

tal-25 ta’ Frar 2014

li jistabbilixxi skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, it-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw għas-sistema elettronika ta’ skambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni u li jadotta skont ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-mira ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, in-nomenklatura tal-kategoriji ta’ intervent għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-mira ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 74(4) tiegħu,

Ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Reġjonali Ewropew għall-Iżvilupp għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea (2) u b'mod partikolari għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tiegħu

Billi:

(1)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, billi dawn kollha jittrattaw aspetti meħtieġa għat-tħejjija tal-programmi operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u skont l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u sabiex tiġi ffaċilitata ħarsa komprensiva u aċċess kompatt għalihom mir-residenti kollha tal-Unjoni, hemm il-bżonn li jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar il-kategoriji ta' intervent għall-mira ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea f'dan l-att ta' implimentazzjoni hekk kif il-proċedura fir-rigward tal-konsultazzjoni mal-Kumitat ta' Koordinazzjoni għall-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment stabbilit permezz tal-Artikolu 150(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 huwa l-istess għad-dispożizzjonijiet l-oħra koperti b'dan l-att ta' implimentazzjoni, billi l-kategoriji ta' intervent għall-mira ta' Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi huma soġġetti għal proċedura differenti.

(2)

Skont l-Artikolu 74(4) ta’ Regolament (UE) Nru 1303/2013 l-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali kollha bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni se jitwettqu permezz ta’ sistema tal-iskambju tad-dejta elettronika. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu stabbiliti t-termini u l-kundizzjonijiet li s-sistema elettronika għall-iskambju tad-dejta għandha tikkonforma magħhom.

(3)

Il-modalitajiet tal-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni għandhom jitqiesu distinti minn dawk stabbiliti għall-iskambji ta’ informazzjoni bejn il-benefiċjarji u awtoritajiet rilevanti skont l-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u li huma soġġetti għal att ta’ implimentazzjoni differenti. Sabiex tiġi garantita kwalità mtejba ta’ informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ programmi operazzjonali, użu mtejjeb tas-sistema u simplifikazzjoni, jeħtieġ li jiġu speċifikati r-rekwiżiti bażiċi għall-forma u l-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi skambjata.

(4)

Jeħtieġ li jiġu speċifikati prinċipji, kif ukoll regoli applikabbli għat-tħaddim tas-sistema fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-parti responsabbli biex ittella’ d-dokumenti u jsiru xi aġġornamenti fuqhom.

(5)

Sabiex jiġi garantit tnaqqis fil-piż amministrattiv fuq l-Istati Membri u l-Kummissjoni waqt li jiġi żgurat l-iskambju elettroniku effiċjenti u effettiv ta’ informazzjoni, jeħtieġ li jiġu stabbiliti karatteristiċi tekniċi għas-sistema.

(6)

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jikkodifikaw u jittrasferixxu d-dejta b’żewġ modi differenti li għandhom jiġu speċifikati. Jeħtieġ ukoll li jiġu pprovvduti regoli fil-każ ta’ force majeure li xxekkel l-użu ta’ sistema elettronika għall-iskambju ta’ dejta, biex jiġi żgurat li kemm l-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni jkunu jistgħu ikomplu bl-iskambju ta’ informazzjoni permezz ta’ mezzi alternattivi.

(7)

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li t-trasferiment tal-informazzjoni permezz tas-sistema elettronika għall-iskambju ta’ dejta jitwettaq b'mod sigur li jiżgura d-disponibbiltà, l-integrità, l-awtentiċità, il-kunfidenzjalità u n-nonripudju ta’ informazzjoni. Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti r-regoli dwar is-sigurtà.

(8)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali. B'hekk dan ir-Regolament għandu jiġi applikat skont dawn id-drittijiet u prinċipji. Dwar dejta personali pproċessata mill-Istati Membri, tapplika id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Rigward l-ipproċessar ta’ dejta personali mill-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-moviment liberu ta’ tali dejta, għandu japplika r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(9)

Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1299/2013, jeħtieġ li jiġu speċifikati l-kategoriji ta’ intervent komuni għal programmi taħt l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea li jippermetti lill-Istati Membri li jissottomettu lill-Kummissjoni informazzjoni konsistenti dwar l-użu pprogrammat tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), kif ukoll informazzjoni dwar l-allokazzjoni u n-nefqa tal-FEŻR skont il-kategorija u n-numru ta’ operazzjonijiet tul il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ programm. Dan sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tinforma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni u ċ-ċittadini tal-Unjoni b’mod xieraq dwar l-użu tal-FEŻR.

(10)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni immedjata tal-miżuri previsti f'dan ir-Regolament, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(11)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 150(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, hekk kif il-Kumitat ta' Koordinazzjoni għall-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment stabbilit mill-Artikolu 150(1) ta’ dak ir-Regolament ta opinjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet li jimplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tal-Fondi ESI

SISTEMA ELETTRONIKA TA’ SKAMBJU TA' DEJTA

(Awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 74(4) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

Artikolu 1

It-twaqqif ta’ sistema ta’ skambju elettroniku ta’ dejta

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi sistema elettronika ta’ skambju ta’ dejta għall-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali kollha bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni.

Artikolu 2

Il-kontenut ta’ sistema elettronika ta’ skambju ta’ dejta

1.   Is-sistema elettronika ta' skambju tad-dejta (minn hawn 'il quddiem “SFC2014”) se jkollha mill-inqas informazzjoni speċifikata skont il-mudelli, il-formati u l-formoli stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013, ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013, ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u l-att ġuridiku tal-Unjoni futur li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ finanzjarju għall-politika dwar l-affarijiet marittimi u s-sajd għall-perjodu ta' programmar 2014-2020 (ir-“Regolament FEMS”).

2.   L-informazzjoni mogħtija fil-formoli elettroniċi integrati f’SFC2014 (minn hawn ’il quddiem “dejta strutturata”) ma jistgħux jiġu mibdula għal dejta mhux strutturata, inkluż l-użu ta’ hyperlinks jew tipi oħra ta’ dejta bħal dejta mhux strutturata bħal tehmiż ta’ dokumenti jew immaġnijiet. Fejn Stat Membru jittrażmetti l-istess informazzjoni f’forma ta’ dejta strutturata u dejta mhux strutturata, id-dejta strutturata se tintuża fil-każ ta’ inkonsistenzi.

Artikolu 3

L-operat tal-SFC2014

1.   Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet magħżula mill-Istati Membri skont l-Artikolu 59(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u l-Artikolu 123 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u l-Artikolu 65(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 kif ukoll il-korpi li l-kompiti ta' dawk l-awtoritajiet ġew delegati lilhom se jidħlu fl-SFC2014, l-informazzjoni għat-trażmissjoni li huma responsabbli għalihom, u kull aġġornament fuqhom.

2.   Kull trażmissjoni ta’ informazzjoni lill-Kummissjoni se tiġi vverifikata u sottomessa minn persuna oħra għajr il-persuna li daħħlet id-dejta għal dik it-trażmissjoni. Din is-separazzjoni ta' kompiti se tkun appoġġata mill-SFC2014 jew permezz tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-Istat Membru li jkunu konnessi awtomatikament mal-SFC2014.

3.   L-Istati Membri se jinnominaw, fil-livell nazzjonali jew reġjonali jew fit-tnejn, persuna jew persuni responsabbli għall-ġestjoni ta’ drittijiet ta’ aċċess għall-SFC2014 li se jwettqu l-kompiti li ġejjin:

(a)

jidentifikaw lill-utenti li jitolbu aċċess, filwaqt li jiżguraw li dawk l-utenti huma impjegati mill-organizzazzjoni;

(b)

jinfurmaw lill-utenti dwar l-obbligi tagħhom biex tinżamm is-sigurtà tas-sistema;

(c)

jivverifikaw l-intitolament tal-utenti għal-livell ta' privileġġ meħtieġ skont ix-xogħlijiet tagħhom u l-pożizzjoni ġerarkika tagħhom.

(d)

jitolbu t-terminazzjoni tad-drittijiet ta’ aċċess meta dawk id-drittijiet ta’ aċċess ma jkunux għadhom meħtieġa jew iġġustifikati;

(e)

jirrappurtaw minnufih avvenimenti suspettużi li jistgħu jippreġudikaw is-sigurtà tas-sistema;

(f)

jassiguraw l-eżattezza kontinwa tad-dejta tal-identifikazzjoni tal-utent billi jirrappurtaw kwalunkwe tibdil;

(g)

jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji għall-protezzjoni tad-dejta u l-kunfidenzjalità kummerċjali skont ir-regoli nazzjonali u tal-Unjoni;

(h)

jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidliet li jaffettwaw il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri jew utenti tal-SFC2014 milli jwettqu r-responsabbiltajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jew il-kapaċità personali tagħhom milli jwettqu r-responsabbiltajiet imsemmija f’punti (a) sa (g).

4.   L-iskambji tad-dejta u t-tranżazzjonijiet se jkollhom fuqhom firma elettronika obbligatorja skont it-tifsira tad-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). L-Istati Membri u l-Kummissjoni se jirrikonoxxu l-effikaċja u l-ammissibilità ġuridika tal-firma elettronika użata fl-SFC2014 bħala evidenza fi proċedimenti ġuridiċi.

Informazzjoni pproċessata permezz tal-SFC2014 se tirrispetta l-protezzjoni tal-privatezza tad-dejta personali għal individwi u l-kunfidenzjalità kummerċjali għal entitajiet ġuridiċi skont id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) id-Direttiva 1995/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 4

Il-karatteristiċi tal-SFC2014

Sabiex jiġi żgurat skambju elettroniku effiċjenti u effettiv ta’ informazzjoni, l-SFC2014 għandu jkollu l-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

forom interattivi jew formoli mimlija minn qabel mis-sistema fuq il-bażi tad-dejta diġà rreġistrata fis-sistema qabel;

(b)

kalkoli awtomatiċi, fejn dawn inaqqsu l-isforz tal-utenti biex jikkodifikaw;

(c)

kontrolli integrati awtomatiċi li jivverifikaw il-konsistenza interna tad-dejta trażmessa u l-konsistenza ta’ din id-dejta mar-regoli applikabbli;

(d)

avviżi maħluqa mis-sistema SFC2014 li jwissu lill-utent li ċerti azzjonijiet jistgħu jew ma jistgħux jitwettqu;

(e)

monitoraġġ onlajn tal-istatus tat-trattament ta’ informazzjoni mdaħħla fis-sistema;

(f)

id-disponibbiltà ta’ dejta storika rigward l-informazzjoni kollha mdaħħla għal programm operazzjonali.

Artikolu 5

It-trażmissjoni tad-dejta permezz tal-SFC2014

1.   L-SFC2014 se tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u l-Kummissjoni jew direttament permezz ta’ interfaċċa interattiva għall-utent (jiġifieri applikazzjoni fuq l-Internet) jew permezz ta’ interfaċċa teknika bl-użu ta’ protokolli definiti minn qabel (jiġifieri servizzi tal-internet) li tippermetti s-sinkronizzazzjoni awtomatika u t-trażmissjoni ta’ dejta bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-Istati Membriu u l-SFC2014.

2.   Id-dejta tat-trażmissjoni elettronika tal-informazzjoni mill-Istat Membru lill-Kummissjoni u viċi versa se titqies bħala d-data tas-sottomissjoni tad-dokument ikkonċernat.

3.   F’każ ta’ force majeure, funzjonament ħażin tal-SFC2014 jew nuqqas ta’ konnessjoni mal-SFC2014 għal aktar minn ġurnata waħda tax-xogħol fl-aħħar ġimgħa qabel iż-żmien regolatorju għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni jew fil-perjodu mit-23 sal-31 ta’ Diċembru, jew ħamest ijiem tax-xogħol fi żminijiet oħra, l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni jista' jsir f'forma stampata bl-użu ta’ mudelli, formati u l-formoli msemmija fl-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-Regolament.

Meta sistema elettronika ta’ skambju ma tibqax ma taħdimx, il-konnessjoni ma’ dik is-sistema tiġi stabbilita mill-ġdid jew tieqaf il-force majeure, il-parti kkonċernata għandha ddaħħal mingħajr dewmien l-informazzjoni li tkun intbagħtet diġà f’forma stampata wkoll fl-SFC2014.

4.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 3, id-dejta ttimbrata se titqies bħala d-dejta tas-sottomissjoni tad-dokument ikkonċernat.

Artikolu 6

Is-sigurtà tad-dejta trażmessa permezz tal-SFC2014

1.   Il-Kummissjoni se tistabbilixxi politika ta' sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni (minn hawn 'il quddiem “il-politika ta’ sigurtà tal-IT”) għall-SFC2014 applikabbli għall-persunal li jagħmel użu mill-SFC2014 skont ir-regoli rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006) 3602 (11) u r-regoli implimentattivi tagħha. Il-Kummissjoni se tinnomina persuna jew persuni responsabbli biex jiddefinixxu, jżommu u jiżguraw l-applikazzjoni korretta tal-politika ta’ sigurtà għall-SFC2014.

2.   L-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet Ewropej kollha għajr il-Kummissjoni, li rċevew drittijiet ta’ aċċess għall-SFC2014, se jħarsu l-miżuri tal-politika ta’ sigurtà tal-IT li huma implimentati fil-portal tal-SFC2014 u l-miżuri li huma implimentati fl-SFC2014 mill-Kummissjoni biex tiġi żgurata t-trażmissjoni ta’ dejta, partikolarment fir-rigward tal-użu tal-interfaċċa teknika msemmija fl-Artikolu 5(1) ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni se jimplimentaw u jiżguraw l-effikaċja tal-miżuri ta’ sigurtà adottati sabiex jipproteġu d-dejta li tkun maħżuna u mibgħuta permezz tal-SFC2014.

4.   L-Istati Membri se jadottaw politika ta’ sigurtà nazzjonali jew reġjonali li tkopri aċċess għall-SFC2014 u d-dħul awtomatiku tad-dejta fih, sabiex jiżguraw sett minimu ta’ rekwiżiti ta’ sigurtà. Din il-politika ta’ sigurtà tal-IT lokali, nazzjonali jew reġjonali tista' tirreferi għal dokumenti oħra ta’ sigurtà. Kull Stat Membru se jiżgura li l-politika ta’ sigurtà tal-IT tapplika għall-awtoritajiet kollha li jagħmlu użu mill-SFC2014.

5.   Dawn il-politiki tas-sigurtà nazzjonali, reġjonali jew lokali se jinkludu:

(a)

l-aspetti ta’ sigurtà tal-IT tal-ħidma magħmula mill-persuna jew persuni responsabbli għall-ġestjoni tad-drittijiet ta' aċċess imsemmija fl-Artikolu 3(3) ta’ dan ir-Regolament, f’każ ta’ applikazzjoni ta’ użu dirett;

(b)

f’każ ta’ sistemi tal-kompjuter nazzjonali, reġjonali jew lokali konnessi mal-SFC2014, permezz ta' interfaċċa teknika msemmija fl-Artikolu 5(1) ta’ dan ir-Regolament, miżuri ta’ sigurtà għal dawk is-sistemi li jippermetti li jiġu allinjati mar-rekwiżiti ta’ sigurtà tal-SFC2014.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, se jiġu koperti dawn l-aspetti kif meħtieġ:

(a)

is-sigurtà fiżika;

(b)

il-midja tad-dejta u l-kontroll tal-aċċess;

(c)

il-kontroll tal-ħażna;

(d)

l-aċċess u l-kontroll tal-password;

(e)

il-monitoraġġ;

(f)

l-interkonnessjoni mal-SFC2014;

(g)

l-infrastruttura tal-komunikazzjoni;

(h)

il-ġestjoni tar-riżorsi umani qabel l-impjieg, matul l-impjeg u wara l-impjieg;

(i)

il-ġestjoni tal-inċidenti.

6.   Dawn il-politiki tas-sigurtà nazzjonali, reġjonali jew lokali se jkunu bbażati fuq valutazzjoni ta’ riskju u l-miżuri deskritti għandhom ikunu proporzjonali mar-riskji identifikati.

7.   Id-dokumenti li jistabbilixxu li l-politika tas-sigurtà tal-IT nazzjonali, reġjonali jew lokali se jkunu disponibbli għall-Kummissjoni kull meta jintalbu.

8.   L-Istati Membri se jagħżlu, fuq livell nazzjonali jew reġjonali, persuna jew persuni responsabbli biex iżommu u jiżguraw l-applikazzjoni tal-politika tas-sigurtà tal-IT nazzjonali, reġjonali jew lokali. Dik il-persuna jew dawn il-persuni se jaġixxi/u bħala punt ta’ kuntatt mal-persuna jew persuni maħtura mill-Kummissjoni u msemmija fl-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament.

9.   Kemm il-politika tas-sigurtà tal-IT tal-SFC u dik nazzjonali, reġjonali u lokali rilevanti se tiġi aġġornata f'każ ta' bidliet teknoloġiċi, l-identifikazzjoni ta’ theddid ġdid jew żviluppi oħra rilevanti. Fi kwalunkwe każ, huma se jiġu riveduti fuq bażi annwali biex ikun żgurat li dawn ikomplu jipprovdu rispons xieraq.

KAPITOLU II

Dispożizzjonijiet li jimplimentaw ir-regolament (UE) Nru 1299/2013

IN-NOMENKLATURA TA’ KATEGORIJI TA’ INTERVENT

(Awtorizzazzjoni skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1299/2013)

Artikolu 7

Il-Kategoriji ta’ intervent għall-mira ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

In-nomenklatura għall-kategoriji ta’ intervent imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1299/2013 hija stabbilita fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 8

Dan ir-Regolament se jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament se jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259.

(3)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment ħieles ta’ tali dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' tali dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(6)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(7)  Id-Direttiva Nru 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 dwar qafas tal-Komunità għall-firem elettroniċi (ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12).

(8)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar ta' dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (id-Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjonijiet elettroniċi), (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(9)  Id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ĠU L 337, 18.12.2009, p. 11)

(10)  Id-Direttiva 1995/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali dejta, (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006) 3602 tas-16 ta’ Awissu 2006 dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni użati mill-Kummissjoni Ewropea.


ANNESS

Nomenklatura għall-kategoriji ta' intervent għall-Fond Ewropew għall-IŜvilupp Reājonali taħt l-objettiv ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea

TABELLA 1:   IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI FIL-QASAM TA' INTERVENT

1.   IL-QASAM TA' INTERVENT

I.   Investiment produttiv:

001

Investiment produttiv ġeneriku fl-intrapriżi –żgħar u medji (“SMEs”)

002

Il-proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni f’intraprizi kbar

003

Investiment produttiv f’intrapriżi kbar marbuta ma' ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju

004

Investiment produttiv marbut mal-kooperazzjoni bejn intrapriżi kbar u l-SMEs għall-iżvilupp ta' prodotti u servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (“ICT”), il-kummerċ elettroniku u t-tkabbir fid-domanda għall-ICT.

II.   Infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi u investiment relatat:

 

Infrastruttura tal-enerġija

005

Elettriku (il-ħażna u t-trażmissjoni)

006

Elettriku (TEN-E il-ħażna u t-trażmissjoni)

007

Gass naturali

008

Gass naturali (TEN-E)

009

Enerġija rinovabbli: ir-riħ

010

Enerġija rinovabbli: ix-xemx

011

Enerġija rinovabbli: il-bijomassa

012

Enerġija rinnovabbli oħra (inkluża enerġija idroelettrika, ġeotermali u dik tal-baħar) u l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli (inkluż il-ħażna, elettriku għall-fjuwil u l-infrastruttura għall-idroġenu rinovabbli)

013

Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-infrastruttura pubblika, proġetti ta’ dimostrazzjoni u miżuri ta’ appoġġ

014

Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-istokk ezistenti tal-housing, proġetti ta’ dimostrazzjoni u miżuri ta’ appoġġ

015

Sistemi Intelliġenti ta' Distribuzzjoni ta' Enerġija b’livell ta’ vultaġġ baxx u medju (inklużi grids intelliġenti u sistemi tal-ICT)

016

Koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja u tisħin distrettwali

 

Infrastruttura ambjentali

017

Il-ġestjoni tal-iskart domestiku, (inkluż il-minimizzazzjoni, l-issortjar, il-miżuri ta’ riċiklaġġ)

018

Il-ġestjoni tal-iskart domestiku, (inkluż it-trattament mekkaniku bijoloġiku, it-trattament termali, l-inċinerazzjoni u l-miżuri dwar il-miżbli)

019

Il-ġestjoni ta' skart kummerċjali, industrijali jew perikoluż

020

Il-provvista tal-ilma għall-konsum mill-bniedem (l-estrazzjoni, it-trattament, il-ħażna u l-infrastruttura għad-distribuzzjoni)

021

Il-ġestjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tal-ilma tax-xorb (inkluż il-ġestjoni ta’ baċiri tax-xmajjar, il-provvista tal-ilma, miżuri speċifiċi ta’ adattament għat-tibdil fil-klima, kejl skont id-distrett u l-konsumatur, sistemi ta’ tariffi u t-tnaqqis fit-tnixxija)

022

It-trattament ta’ dranaġġ

023

Miżuri ambjentali mmirati biex jitnaqqsu u/jew jiġu evitati l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (inkluż it-trattament u l-ħażna ta’ gass tal-metanu u l-ikkompostjar)

 

L-infrastruttura tat-trasport

024

Il-ferroviji (TEN-T Ewlieni)

025

Il-ferroviji (TEN-T Komprensiv)

026

Ferroviji Oħra

027

Linji tal-ferrovija mobbli

028

Awtostradi u toroq TEN-T — Netwerk Ewlieni (binja ġdida)

029

Awtostradi u toroq TEN-T — Netwerk Komprensiv (binja ġdida)

030

Rabtiet tat-toroq sekondarji man-netwerk tat-toroq u nodi TEN-T (binja ġdida)

031

Toroq nazzjonali u reġjonali oħra (binja ġdida)

032

Toroq ta’ aċċess lokali (binja ġdida)

033

Toroq TEN-T mibnija mill-ġdid jew imtejba

034

Toroq oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba (awtostrada, nazzjonali, reġjonali jew lokali)

035

Trasport multimodali (TEN-T)

036

Trasport multimodali

037

Ajruporti (TEN-T) (1)

038

Ajruporti oħra (1)

039

Portijiet tal-baħar (TEN-T)

040

Portijiet oħra tal-baħar

041

Passaġġi interni fuq l-ilma u portijiet (TEN-T)

042

Il-passaġġi interni fuq l-ilma u portijiet (reġjonali u lokali)

 

Trasport sostenibbli

043

L-infrastruttura u l-promozzjoni tat-trasport urban nadif (inkluż tagħmir u vetturi ferrovjarji)

044

Sistemi intelliġenti tat-trasport (inkluż l-introduzzjoni tal-ġestjoni tad-domanda, sistemi ta’ nollijiet, monitoraġġ ta' kontroll tal-IT u sistemi ta’ informazzjoni)

 

L-infrastruttura tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT)

045

ICT: Netwerk Backhaul/Ewlieni

046

ICT: Netwerk broadband b'veloċità għolja (loop lokali/ta' aċċess; >/= 30 Mbps)

047

ICT: Netwerk broadband b'veloċità għolja ħafna (loop lokali/ta' aċċess; >/= 100 Mbps)

048

ICT: Tipi oħra ta’ infrastruttura tal-ICT/riżorsi/tagħmir ta' kompjuters ta' skala kbira (inkluż infrastruttura elettronika, ċentri tad-dejta u sensuri; ukoll meta inkorporati f’infrastruttura oħra bħal faċilitajiet għar-riċerka, infrastruttura ambjentali u soċjali)

III.   Infrastruttura soċjali, tas-saħħa u tal-edukazzjoni u investiment relatat

049

Infrastruttura tal-edukazzjoni għall-edukazzjoni terzjarja

050

Infrastruttura tal-edukazzjoni għall-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u tagħlim tal-adulti

051

Infrastruttura tal-edukazzjoni għall-edukazzjoni skolastika (edukazzjoni primarja u sekondarja ġenerali)

052

Infrastruttura għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal

053

Infrastruttura tas-Saħħa

054

Infrastruttura tal-housing

055

Infrastruttura soċjali oħra li tikkontribwixxi għal żvilupp reġjonali u lokali

IV.   L-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu:

 

Riċerka u żvilupp u innovazzjoni

056

Investiment fl-infrastruttura, il-kapaċitajiet u t-tagħmir f’SMEs marbuta direttament ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni

057

Investiment fl-infrastruttura, il-kapaċitajiet u t-tagħmir f’kumpaniji kbar marbuta direttament ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni

058

Infrastruttura għar-riċerka u l-innovazzjoni (pubblika)

059

Infrastruttura għar-riċerka u l-innovazzjoni (privata, inklużi parks tax-xjenza)

060

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fiċ-ċentri pubbliċi ta’ riċerka u ċentri ta’ kompetenza inkluż in-netwerking

061

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fiċ-ċentri privati ta’ riċerka inkluż in-netwerking

062

It-trasferiment tat-teknoloġija u l-kooperazzjoni bejn l-universitajiet u l-intrapriżi ta' benefiċċju primarjament għall-SMEs

063

L-appoġġ tar-raggruppamenti u netwerks kummerċjali primarjament ta' benefiċċju għall-SMEs

064

Il-proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni fl-SMEs (inklużi skemi ta’ kupuni, il-proċess, id-disinn, l-innovazzjoni soċjali u tas-servizz)

065

L-infrastruttura ta’ riċerka u innovazzjoni, il-proċessi, it-trasferiment ta’ teknoloġija u kooperazzjoni f’intrapriżi li jiffokaw fuq ekonomija b’konsum baxx tal-karbonju u reżistenza għat-tibdil fil-klima

 

Żvilupp tan-negozju

066

Servizzi ta’ appoġġ avvanzat għall-SMEs u l-gruppi ta’ SMEs (inkluż il-ġestjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u servizzi ta’ disinn)

067

L-iżvilupp tan-negozju tal-SMEs, appoġġ għall-intraprenditorija u għall-inkubazzjoni (inkluż l-appoġġ għal spin offs u spin outs)

068

L-effiċjenza tal-enerġija u proġetti ta’ dimostrazzjoni fl-SMEs u miżuri ta’ appoġġ

069

L-appoġġ għal proċessi ta’ produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi fl-SMEs

070

Il-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija f’impriżi kbar

071

Żvilupp u promozzjoni ta’ intrapriżi speċjalizzati fil-provvediment ta' servizzi li jikkontribwixxu għal ekonomija b’konsum baxx tal-karbonju u reżistenza għat-tibdil fil-klima (inkluż appoġġ għal servizzi bħal dawn)

072

L-infrastruttura tan-negozju għall-SMEs (inklużi parks industrijali u siti)

073

L-appoġġ għall-intrapriżi soċjali (SMEs)

074

L-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ assi ta' turiżmu kummerċjali fl-SMEs

075

L-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ servizzi ta' turiżmu kummerċjali fl-SMEs jew għalihom.

076

L-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ assi kulturali u kreattivi fl-SMEs

077

L-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ servizzi kulturali u kreattivi fl-SMEs jew għalihom.

 

It-teknoloġija tal-informatika u l-komunikazzjoni (ICT) — l-istimulazzjoni tad-domanda, l-applikazzjonijiet u s-servizzi

078

Servizzi u applikazzjonijiet elettroniċi tal-gvern (inkluż l-akkwist elettroniku, il-miżuri tal-ICT li jappoġġjaw ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, il-miżuri b'rabta maċ-ċibersigurtà, il-fiduċja u l-privatezza, il-Ġustizzja elettronika u d-Demokrazija elettronika)

079

L-aċċess għall-informazzjoni tas-settur pubbliku (inkluż dejta miftuħa tal-Kultura elettronika, il-libreriji diġitali, il-Kontenut elettroniku u t-Turiżmu elettroniku)

080

L-Inklużjoni elettronika, l-Aċċessibilità elettronika, is-servizzi u applikazzjonijiet b'rabta mat-Tagħlim elettroniku u l-Edukazzjoni elettronika, il-litteriżmu diġitali

081

Soluzzjonijiet tal-ICT li jindirizzaw l-isfida tat-tixjiħ f'saħħtu attiv u s-servizzi u l-applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika (inkluż il-Kura elettronika u l-għajxien megħjun kuntestwalment)

082

Is-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-ICT għall-SMEs (inkluż il-Kummerċ elettroniku, in-Negozju elettroniku u l-proċessi ta’ negozji f’netwerk, laboratorji ħajjin, intraprendituri tal-web u negozji tal-ICT li għadhom jibdew)

 

Ambjent

083

Miżuri b'rabta mal-kwalità tal-arja

084

Il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC)

085

Il-protezzjoni u t-titjib tal-bijodiversità, il-ħarsien tan-natura u l-infrastruttura ekoloġika

086

Il-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli ta’ siti ta’ Natura 2000

087

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima eż. l-erożjoni, in-nirien, l-għargħar, il-maltempati u n-nixfa, inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u sistemi u infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri.

088

Prevenzjoni tar-riskju u ġestjoni ta’ riskji naturali mhux marbuta mal-klima (jiġifieri terremoti) u riskji marbuta ma’ attivitajiet tal-bniedem (pereżempju inċidenti teknoloġiċi), inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri.

089

Rijabilitazzjoni ta’ siti industrijali u art ikkontaminata

090

Rotot għar-roti u għall-mixi

091

L-iżvilupp u l-promozzjoni tal-potenzjal tat-turiżmu ta’ żoni naturali

092

Il-protezzjoni, l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-assi ta’ turiżmu pubbliku

093

L-iżvilupp u l-promozzjoni tas-servizzi tat-turiżmu pubbliku

094

Il-protezzjoni, l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-assi pubbliċi tal-kultura u l-wirt

095

L-iżvilupp u l-promozzjoni tas-servizzi pubbliċi tal-kultura u l-wirt

 

Oħrajn

096

Il-kapaċità istituzzjonali tal-amministrazzjoni pubblika u s-servizzi pubbliċi relatati mal-implimentazzjoni tal-FEŻR jew azzjonijiet li jappoġġjaw il-kapaċità istituzzjonali tal-inizjattivi FSE

097

Inizjattivi ta’ żvilupp lokali mmexxija mill-Komunità f’żoni urbani u rurali

098

Ir-reġjuni ultraperiferiċi: kumpens għal kwalunkwe spejjeż addizzjonali minħabba nuqqas kbir ta’ aċċessibbiltà u frammentazzjoni territorjali

099

Ir-reġjuni ultraperiferiċi: azzjoni speċifika indirizzata biex tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali minħabba fatturi relatati mad-daqs tas-suq

100

Ir-reġjuni ultraperiferiċi: sostenn biex jikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali minħabba l-kundizzjonijiet klimatiċi u d-diffikultajiet fl-għoti tal-għajnuna

101

L-iffinanzjar transversali skont il-FEŻR (appoġġ għal azzjonijiet tat-tip FSE meħtieġa għall-implimentazzjoni sodisfaċenti tal-parti FEŻR tal-operazzjoni u li jkunu direttament marbuta miegħu)

V.   Il-promozzjoni għall-impjieg sostenibbli u ta' kwalità u appoġġ lill-mobilità tal-forza tax-xogħol:

102

L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li qed ifittxu xogħol u għan-nies inattivi, inklużi nies li ilhom qiegħda u 'l bogħod mis-suq tax-xogħol, ukoll permezz ta’ inizjattivi għall-impjiegi lokali u appoġġ għall-mobbiltà tal-forza tax-xogħol

103

L-integrazzjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol ta’ żgħażagħ, b’mod partikolari dawk li m’għandhomx impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, inklużi iż-żgħażagħ f’riskju ta’ esklużjoni soċjali u ż-żgħażagħ minn komunitajiet marġinalizzati, inkluż permezz tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

104

Ix-xogħol indipendenti, l-imprenditorija u l-ħolqien ta’ negozju inklużi l-intrapriżi innovativi mikro, żgħar u medji

105

L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-oqsma kollha, inkluż fl-aċċess għall-impjiegi, il-progress fil-karriera, ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja privata u l-promozzjoni ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali

106

Adattament ta’ ħaddiema, impriżi u intraprendituri għall-bidla:

107

Xjuħija attiva u b'saħħitha:

108

Il-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, bħal servizzi ta’ impjiegi pubbliċi u privati, u t-titjib tat-tqabbil tal-ħtiġijiet mas-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta' azzjonijiet li jtejbu l-mobilità transnazzjonali tax-xogħol kif ukoll permezz ta’ skemi ta’ mobilità u kooperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet u l-partijiet interessati rilevanti

VI.   Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u kwalunkwe diskriminazzjoni:

109

Inklużjoni attiva, inkluż bil-għan li jiġu promossi opportunitajiet indaqs u parteċipazzjoni attiva, u li titjieb l-impjegabilità

110

L-integrazzjoni soċjoekonomika ta' komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma

111

Il-ġlieda kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs

112

It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi prezz li jista’ jintlaħaq, sostenibbli u ta’ kwalità għolja, inkluż il-kura tas-saħħa u s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali

113

Il-promozzjoni tal-intraprenditorija soċjali u l-integrazzjoni vokazzjonali fl-intrapriżi soċjali u l-ekonomija soċjali u solidali sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-impjiegi

114

Strateġiji lokali għall-iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità;

VII.   L-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ vokazzjonali għal ħiliet u tagħlim tul il-ħajja:

115

It-tnaqqis u l-evitar tat-tluq bikri mill-iskola u l-promozzjoni ta’ aċċess ugwali għall-edukazzjoni ta’ kwalità tajba fil-bidu tat-tfulija, l-edukazzjoni primarja u sekondarja inklużi mogħdijiet ta' tagħlim formali, mhux formali u informali għall-integrazzjoni mill-ġdid fl-edukazzjoni u t-taħriġ

116

It-titjib tal-kwalità fl-edukazzjoni terzjarja u l-edukazzjoni ekwivalenti u l-effiċjenza tagħha, u l-aċċess għaliha, bil-għan li jiżdiedu l-livelli ta’ parteċipazzjoni u ta’ kisba, speċjalment għal gruppi żvantaġġati

117

It-titjib fl-aċċess ugwali għat-tagħlim tul il-ħajja għall-gruppi tal-etajiet kollha f’kuntesti formali, mhux formali u informali, it-titjib tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tal-forza tax-xogħol, u l-promozzjoni ta’ mogħdijiet ta’ tagħlim flessibbli inkluż permezz ta’ gwida għall-għażla tal-karriera u l-validazzjoni ta’ kompetenzi miksuba

118

It-tijib tar-rilevanza tas-suq tax-xogħol mas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol, u t-tisħiħ ta’ sistemi ta’ taħriġ u edukazzjoni vokazzjonali u l-kwalità tagħhom, inkluż permezz ta’ mekkaniżmi għal antiċipazzjoni tal-ħiliet, l-adattament tal-kurrikula u l-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, inklużi s-sistemi ta’ tagħlim doppju u skemi ta’ apprendistat

VIII.   It-tisħiħ fil-kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati u amministrazzjoni pubblika effiċjenti:

119

L-investiment f’kapaċità istituzzjonali, kif ukoll l-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet pubblika u s-servizzi pubbliċi fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali bil-għan li jkun hemm riformi, regolamentazzjoni aħjar u governanza tajba

120

Il-bini tal-kapaċità għall-partijiet interessati kollha fil-mod ta' kif iwasslu l-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja, it-taħriġ u l-impjiegi u l-politiki soċjali, inkluż permezz ta’ patti settorjali u territorjali għall-mobilizzazzjoni tar-riforma fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali

IX.   L-assistenza teknika:

121

It-tħejjija, l-implementazzjoni, il-monitoraġġ u l-ispezzjoni

122

L-evalwazzjoni u l-istudji;

123

L-informazzjoni u l-komunikazzjoni


TABELLA 2:   IL-KODIĊIJIET GĦALL-FORMA TAD-DIMENSJONI TAL-FINANZI

2.   IL-FORMA TAL-FINANZI

01

Għotja li ma titħallasx lura

02

Għotja li titħallas lura

03

Appoġġ permezz ta' strumenti finanzjarji: kapital tar-riskju u ekwità jew l-ekwivalenti tagħhom

04

Appoġġ permezz ta' strumenti finanzjarji: self jew l-ekwivalenti tagħha

05

Appoġġ permezz ta' strumenti finanzjarji: garanzija jew l-ekwivalenti tagħha

06

Appoġġ permezz ta' strumenti finanzjarji: sussidju fir-rata tal-interessi, sussidju fil-miżata tal-garanzija, appoġġ tekniku jew l-ekwivalenti tagħhom

07

Premju


TABELLA 3:   IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TERRITORJALI

3.   IT-TIP TA' TERRITORJU

01

Żoni Urbani kbar (b’densità għolja ta’ popolazzjoni > 50 000 popolazzjoni)

02

Żoni Urbani żgħar (b’densità medja ta’ popolazzjoni > 5 000 popolazzjoni)

03

Żoni rurali (b’popolazzjoni żgħira)

04

Iż-żona ta’ kooperazzjoni makroreġjonali

05

Il-kooperazzjoni fost iż-żoni ta’ programm nazzjonali jew reġjonali fil-kuntest nazzjonali

06

Il-kooperazzjoni transnazzjonali FSE

07

Mhux applikabbli


TABELLA 4:   IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TERRITORJALI TAL-MEKKANIŻMI EŻEKUTTIVI

4.   IL-MEKKANŻMI EŻEKUTTIVI TERRITORJALI

01

Investiment Territorjali Integrat — Urban

02

Approċċi integrati oħrajn lejn l-iżvilupp urban sostenibbli

03

Investiment Territorjali Integrat — Oħrajn

04

Approċċi integrati oħrajn lejn l-iżvilupp rurali sostenibbli

05

Approċċi integrati oħrajn lejn l-iżvilupp urban/rurali sostenibbli

06

Inizjattivi għall-iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità

07

Mhux applikabbli


TABELLA 5:   IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TAL-OBJETTIV TEMATIKU

5.   OBJETTIV TEMATIKU (FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni)

01

It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni

02

It-tisħiħ tal-aċċess għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, u l-użu u l-kwalità tagħhom

03

it-titjib tal-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju

04

L-appoġġ għat-trasferiment lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-oqsma kollha

05

Il-promozzjoni tal-adattament għat-tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji

06

Il-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi

07

Il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-netwerks ewlenin

08

Il-promozzjoni ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità u l-appoġġ għall-mobilità fil-forza tax-xogħol

09

Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar u kwalunkwe diskriminazzjoni

10

L-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ vokazzjonali għall-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja

11

It-tisħiħ fil-kapaċitajiet istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati u amministrazzjoni pubblika effiċjenti

12

Mhux applikabbli (Assistenza teknika biss)


TABELLA 6:   IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TAL-ATTIVITÀ EKONOMIKA

6.   L-ATTIVITÀ EKONOMIKA

01

L-agrikoltura u l-foresterija;

02

Is-sajd u l-akkwakultura

03

Il-manifattura ta’ prodotti tal-ikel u tax-xorb

04

Il-manifattura tat-tessuti u tal-prodotti tat-tessuti

05

Il-manifattura ta’ tagħmir għat-trasport

06

Il-manifattura ta’ kompjuters, prodotti elettroniċi u ottiċi

07

Industriji oħra ta' manifattura mhux speċifikati

08

Il-kostruzzjoni

09

It-tћaffir fil-minjieri u t-tħaffir fil-barrieri (inkluż għal materjali li jipproduċu l-enerġija)

10

L-elettriku, il-gass, l-ilma sħun u l-arja kkundizzjonata

11

Il-provvista tal-ilma, id-dranaġġ, l-immaniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta’ rimedju

12

It-trasport u l-ħżin

13

Attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni, inkluż it-telekomunikazzjoni, attivitajiet ta’ servizz tal-informatika, l-ipprogrammar tal-kompjuters, konsulenza u attivitajiet relatati

14

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut

15

It-turiżmu, attivitajiet b'rabta ma' servizzi ta’ akkomodazzjoni u tal-ikel

16

Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni

17

Attivitajiet ta' negozju, kiri, u tal-proprjeta' immobbli

18

L-amministrazzjoni pubblika

19

L-Edukazzjoni

20

Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem

21

Attiviatjiet marbuta ma' xogħol soċjali, servizzi tal-komunità, servizzi soċjali u personali

22

Attivitajiet marbuta mal-ambjent u mat-tibdil fil-klima

23

Arti, divertiment, l-industriji kreattivi u rikreazzjoni

24

Servizzi oħra mhux speċifikati


TABELLA 7:   IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TAL-POST

7.   IL-POST (2)

Il-Kodiċi

Il-Post

 

Il-kodiċi tar-reġjun jew taż-żona fejn tinstab/qed titwettaq l-operazzjoni, kif stabbilit fin-Nomenklatura tal-Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS) fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)


(1)  Ristrett għal investimenti marbuta mal-protezzjoni ambjentali u akkumpanjat minn investimenti meħtieġa sabiex jimmitigaw jew inaqqsu l-impatt ħażin tiegħu fuq l-ambjent.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).


27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 185/2014

tas-26 ta’ Frar 2014

li jikkoreġi l-verżjoni bil-lingwa Bulgara tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE fir-rigward ta’ ċerti kampjuni u oġġetti li huma eżentati mill-verifiki veterinarji fil-fruntiera skont dik id-Direttiva

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (1), u partikolarment l-Artikoli 5(2) u 6(1)(b)(ii) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2), l-Artikolu 11(2)(b) u (c) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(2), l-Artikolu 15(1)(b), (d), (e), (h) u (i) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(1), l-Artikoli 17(2) u 18(3), l-Artikolu 19(4)(a), (b) u (c) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(4), l-Artikolu 20(10) u (11), l-Artikolu 21(5) u (6) u l-Artikoli 22(3) u 23(3), l-Artikolu 27(a), (b), (c) u (e) sa (h) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 27, l-Artikoli 31(2), 32(3), l-Artikolu 40, l-ewwel u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 41(3), l-Artikolu 42, l-Artikoli 43(3), 45(4), 47(2), l-Artikolu 48(2), l-Artikolu 48(7)(a) u (8)(a) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 48(8) tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(3) tagħha,

Billi:

(1)

Hemm żball fil-verżjoni bil-lingwa Bulgara tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (3) li għandu jiġi kkoreġut. Il-verżjonijiet bil-lingwi l-oħra mhumiex affettwati.

(2)

Għaldaqstant ir-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi kkoreġut skont dan.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Jikkonċerna biss il-verżjoni bil-lingwa Bulgara.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9.

(3)  ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1.


27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/22


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 186/2014

tas-26 ta’ Frar 2014

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 823/2012 fir-rigward tad-dati ta’ skadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi etossisulfuron, ossadiarġil u warfarin

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod parikolari l-Artikolu 17(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2012 (2) ippospona l-iskadenza tal-perjodu ta’ approvazzjoni għas-sustanzi attivi etossisulfuron, ossadiarġil u warfarin, kif stipulat fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (3) sal-31 ta’ Lulju 2016 sabiex jippermetti lill-applikanti jagħtu l-avviż tat-tlett snin meħtieġ skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(2)

Ma ġew ippreżentati ebda applikazzjonijiet għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi etossisulfuron, ossadiarġil u warfarin li jirrispettaw il-perjodu ta’ avviż ta’ tlett snin.

(3)

Peress li ma ġew ippreżentati ebda minn dawn l-applikazzjonijiet, huwa xieraq li d-data ta’ skadenza l-ġdida tiġi stipulata kmieni kemm jista’ jkun wara d-data ta’ skadenza oriġinali li ġiet stipulata qabel l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 823/2012.

(4)

Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 823/2012 għandu jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 823/2012

L-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 823/2012 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Punt (1) jinbidel b’dan li ġej:

“(1)

il-31 ta’ Lulju 2016, fir-rigward tas-sustanzi attivi: l-etofumesat (entrata 29), l-imażamoks (entrata 41), l-ossasulfron (entrata 42), il-foramsulfuron (entrata 44), iċ-ċjażofammid (entrata 46), il-linuron (entrata 51), il-pendimetalina (entrata 53), it-triflossistrobin (entrata 59), l-etil tal-karfentrażon (entrata 60), il-meżotrion (entrata 61), il-fenamidon (entrata 62), u l-isossaflutol (entrata 63);”.

(b)

Għandu jiddaħħal il-punt (4) li ġej:

“(4)

il-31 ta’ Marzu 2014, fir-rigward tas-sustanzi attivi: etossisulfuron (entrata 43), ossadiarġil (entrata 45) u warfarin (entrata 120).”

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2012 tal-14 ta’ Settembru 2012 li jagħti deroga mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tad-dati ta’ skadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,4-DB, l-aċidu benżojku, il-beta-ċiflutrin, l-etil tal-karfentrażon, ir-razza Coniothyrium minitans CON/M/91-08 (DSM 9660), iċ-ċjażofammid, iċ-ċiflutrin, id-deltametrina, id-dimetenammid-P, l-etofumesat, l-etossisulfuron, il-fenamidon, il-flażasulfuron, il-flufenaket, il-flurtamon, il-foramsulfuron, il-fostijażat, l-imażamoks, l-iodosulfuron, l-iprodion, l-isossaflutol, il-linuron, l-idrażidu malejku, il-mekoprop, il-mekoprop-P, il-meżosulfuron, il-meżotrion, l-ossadiarġil, l-ossasulfron, il-pendimetalina, il-pikossistrobin, il-propikonażol, il-propineb, il-propossikarbażon, il-propiżammid, il-piraklostrobin, is-siltofamu, it-triflossistrobin, il-warfarin u ż-żossammid (ĠU L 250, 15.9.2012, p. 13).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).


27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 187/2014

tas-26 ta’ Frar 2014

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva metjokarb

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 21(3) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/5/KE (2) inkludiet fiha l-metjokarb bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE, (3) bil-kundizzjoni li l-Istati Membri kkonċernati jiżguraw li n-notifikatur, li fuq talba tiegħu ġiet inkluża fl-Anness l-metjokarb, jipprovdi aktar informazzjoni konfermatorja dwar ir-riskju għall-għasafar, il-mammiferi u artropodi mhux fil-mira.

(2)

Is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huma meqjusa bħala approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

In-notifikatur issottometta l-informazzjoni addizzjonali f’forma ta’ studji sabiex tiġi kkonfermata l-valutazzjoni tar-riskju għall-għasafar, il-mammiferi u artropodi mhux fil-mira lill-Istat Membru relatur, ir-Renju Unit, fil-perjodu ta’ żmien previst għat-tressiq tagħha.

(4)

Ir-Renju Unit analizza l-informazzjoni addizzjonali mressqa min-notifikatur. Ippreżenta l-valutazzjoni tiegħu fil-forma ta’ addendum għall-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni, lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”, fil-5 ta’ April 2011.

(5)

Il-Kummissjoni kkonsultat lill-Awtorità li ppreżentat l-opinjoni tagħha dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-metjokarb fl-1 ta’ Ġunju 2012 (5). L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni, l-addendum u l-opinjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ġie iffinalizzat fit-13 ta’ Diċembru 2013 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għall-metjokarb.

(6)

Fid-dawl tal-informazzjoni addizzjonali pprovduta min-notifikatur, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-informazzjoni addizzjonali ta’ konferma ma ġietx ipprovduta.

(7)

Il-Kummissjoni stiednet lin-notifikatur biex jippreżenta l-kummenti tiegħu dwar ir-rapport tar-reviżjoni għall-metjokarb.

(8)

Il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li ma jistax ikun eskluż riskju għoli għall-għasafar, il-mammiferi u artropodi mhux fil-mira, anke li kienu kellhom jiġu imposti aktar miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju.

(9)

Ġie kkonfermat li s-sustanza attiva metjokarb għandha titqies bħala approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Sabiex jiġi evitat l-esponiment tal-għasafar, il-mammiferi u artropodi mhux fil-mira, madankollu, jixraq l-użi ta’ din is-sustanza attiva jiġu ristretti iktar u li l-użu tagħha bħala molluskiċida jiġi rtirat.

(10)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 għandu għalhekk jigi emendat skont dan.

(11)

L-Istati Membri għandhom jingħataw iż-żmien biex jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-metjokarb.

(12)

Għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-metjokarb, meta l-Istati Membri jagħtu xi perjodu ta’ grazzja skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, dan il-perjodu għandu jiskadi mhux aktar tard minn 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan irRegolament.

(13)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

Fejn jinħtieġ, l-Istati Membri għandhom, b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-metjokarb bħala sustanza attiva sad-19 ta’ Settembru 2014.

Artikolu 3

Perjodu ta’ grazzja

Kwalunkwe perjodu ta’ grazzja mogħti mill-Istati Membri b’konformità mal-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jkun qasir kemm jista’ jkun u għandu jiskadi sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Settembru 2015.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/5/KE tas-7 ta’ Frar 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE sabiex tinkludi captan, folpet, formetanate u methiocarb bħala sustanzi attivi (ĠU L 35, 8.2.2007, p. 11).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Il-konklużjoni dwar ir-reviżjoni bejn il-pari dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċida tad-dejta konfirmatorja ppreżentata għas-sustanza attiva metjokarb. EFSA Journal 2012;10(6):2758. [14 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Jinsab onlajn: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ANNESS

Il-kolonna “Dispożizzjonijiet speċifiċi” tar-ringiela 148, il-metjokarb, tal-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 tinbidel b’dan li ġej:

“PARTI A

L-użi bħala repellent fit-trattament taż-żrieragħ u bħala insettiċida jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-metjokarb għall-użi għajr dak tat-trattament taż-żrieragħ tal-qamħirrum, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-metjokarb, b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Settembru 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għal dan li ġej:

il-protezzjoni tal-għasafar, il-mammiferi u artropodi mhux fil-mira, filwaqt li jkun żgurat li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq;

is-sikurezza tal-operaturi u l-persuni fil-viċin, filwaqt li jkun żgurat li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq;

l-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi.”


27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/27


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 188/2014

tas-26 ta’ Frar 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

54,9

TN

71,0

TR

99,2

ZZ

75,0

0707 00 05

EG

182,1

JO

188,1

MA

114,7

TR

155,9

ZZ

160,2

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

29,5

TR

103,8

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

53,5

IL

67,5

MA

48,5

TN

52,2

TR

69,8

ZA

63,5

ZZ

59,2

0805 20 10

IL

133,5

MA

91,9

TR

110,6

ZZ

112,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

140,9

MA

107,5

PK

46,0

TR

72,8

US

122,9

ZZ

98,0

0805 50 10

EG

57,3

TR

60,0

ZZ

58,7

0808 10 80

CN

115,6

MK

30,8

US

157,0

ZZ

101,1

0808 30 90

AR

132,9

CL

195,7

CN

53,3

TR

146,4

US

197,4

ZA

99,1

ZZ

137,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

27.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/29


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-20 ta’ Diċembru 2013

dwar il-proċeduri ta’ akkreditazzjoni għal manifatturi ta’ oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/3

(BĊE/2013/54)

(2014/106/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 128(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikolu 12.1, l-Artikolu 16 u l-Artikolu 34.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet (1), u partikolarment l-Artikolu 2 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 128(1) tat-Trattat u l-Artikolu 16 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn ‘il quddiem l-‘Istatut tas-SEBĊ’) jipprovdu li l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu d-dritt esklussiv li jawtorizza l-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro fi ħdan l-Unjoni. Dan id-dritt jinkludi l-kompetenza biex jieħu miżuri biex jipproteġi l-integrità ta’ karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ pagament.

(2)

Il-BĊE adotta d-Deċiżjoni BĊE/2008/3 tal-15 ta’ Mejju 2008 dwar il-proċeduri ta’ akkreditazzjoni għal manifatturi tal-elementi ta’ sigurtà tal-euro għall-karti tal-flus tal-euro (2), li tistabbilixxi proċedura li tikkonferma jekk manifatturi jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ sigurtà minimi għall-produzzjoni, l-ipproċessar, il-ħżin u t-trasportazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro u tal-komponenti tagħhom, u materjal u informazzjoni oħra relatati li jeħtieġu protezzjoni tas-sigurtà, u li t-telfa, is-serq jew il-pubblikazzjoni tagħhom tista’ tkun ta’ dannu għall-integrità ta’ karti tal-flus tal-euro jew tal-komponenti tagħhom. Barra minn dan, id-Deċiżjoni BĊE/2008/3 stabbilixxiet proċeduri li jiżguraw konformità kontinwa mar-rekwiżiti ta’ sigurtà fuq imsemmija.

(3)

Il-BĊE adotta d-Deċiżjoni BĊE/2010/22 tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar il-proċedura għall-akkreditazzjoni tal-kwalità għall-manifatturi ta’ karti tal-flus tal-euro (3), sabiex jiżgura li huma biss il-manifatturi li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi ta’ kwalità tal-BĊE għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro u materja prima tal-karti tal-flus tal-euro li jiġu akkreditati biex jipproduċu dawn il-karti tal-flus u l-materjal.

(4)

Skont l-Artikoli 9 u 11 tat-Trattat, il-BĊE adotta d-Deċiżjoni BĊE/2011/8 tal-21 ta’ Ġunju 2011 dwar il-proċeduri għall-akkreditazjoni ambjentali u tas-saħħa u sigurtà għall-produzzjoni ta’ karti tal- flus tal-euro (4), biex jiżgura illi huma biss il-manifatturi li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi ambjentali u ta’ saħħa u sigurtà tal-BĊE li jiġu akkreditati biex iwettqu attività ta’ produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro.

(5)

Wara l-esperjenza miksuba mill-BĊE fl-applikazzjoni tad-Deċiżjonijiet BĊE/2008/3, BĊE/2010/22 u BĊE/2011/8, huwa meħtieġ li tiġi implimentata sistema ta’ akkreditazzjoni unika effiċjenti sabiex tipprevjeni diskrepanzi sostantivi u proċedurali li jinqalgħu mill-applikazzjoni tad-Deċiżjonijiet fuq imsemmija, bħal ma huma d-diversità sproporzjonata fil-validità ta’ akkreditazzjonijiet, il-proċeduri u t-terminoloġija tagħhom.

(6)

Sabiex jiġu indirizzati l-kwistjoniijet fuq imsemmija u jitħaffef il-piż amministrattiv fuq il-manifatturi, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita sistema ta’ akkreditazzjoni unika, illi ser: (a) tippermetti l-evalwazzjoni tal-konformità tal-manifattur ma’ ħtiġijiet relevanti ta’ sigurtà, ta’ kwalità, ambjentali, u ta’ saħħa u sigurtà, kif stabbiliti mill-BĊE; (b) tevalwa l-konformità ma’ dawn il-ħtiġijiet fuq il-bażi ta’ proċedura ta’ spezzjoni armonizzata; (c) tipprovdi għal tipi ta’ penalitajiet xierqa u proporzjonati, inklużi penalitajiet finanzjarji, f’każ ta’ non-konformità mar-rekwiżiti fuq imsemmija; u (d) tiżgura illi elementi ta’ sigurtà tal-euro jistgħu jiġu kkonsenjati biss lil banek ċentrali taż-żona tal-euro, banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri li qed iħejju biex jadottaw l-euro, mingħajr ħsara għal deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, manifatturi akkreditati oħrajn u/jew il-BĊE.

(7)

Din is-sistema ta’ akkreditazzjoni ġdida għandha ddur madwar proċedura ta’ evalwazzjoni b’bosta fażijiet fejn manifattur li jkun qed ifittex akkreditazzjoni jiġi evalwat dwar jekk huwiex kompletament konformi mal-aspetti kollha tar-rekwiżiti relevanti għall-akkreditazzjoni stipulati f’din id-Deċiżjoni.

(8)

Sabiex tiġi ffaċilitata din l-evalwazzjoni, inkluża kull evalwazzjoni sussegwenti tal-konformità kontinwa ta’ manifattur akkreditat, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit reġim ta’ spezzjoni effiċjenti, li jippermetti li l-BĊE iwettaq spezzjonijiet kemm fuq il-post kif ukoll mhux fuq il-post.

(9)

Sabiex tiġi evitata l-multipliċità kurrenti ta’ akkreditazzjonijiet individwali, għandu jiġi stipulat l-għoti ta’ akkreditazzjoni provviżorja unika, bil-possibbiltà ta’ konverżjoni f’akkreditazzjoni unika, fejn il-manifattur relevanti jkun wera l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti kollha tal-akkreditazzjoni, ukoll matul il-produzzjoni, wara ordni uffiċjali minn manifattur akkreditat, il-BĊE jew BĊN skont l-akkreditazzjoni provviżorja tagħhom.

(10)

Biex tinżamm il-flessibbiltà tal-proċess ta’ akkreditazzjoni, il-BĊE għandu jkollu d-diskrezzjoni fuq kif jorganiżża l-fażijiet tal-evalwazzjoni fir-rigward tat-talba ta’ inizjazzjoni għall-akkreditazzjoni provviżorja.

(11)

Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni aħjar fil-kuntest tal-proċedura ta’ akkreditazzjoni, akkreditazzjoni provviżorja u akkreditazzjoni għandhom ikollhom validità kontinwa sakemm manifattur ma jinstabx li huwa mhux konformi mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti. Għall-istess skop, il-BĊE għandu jkun kompetenti biex jikkonverti akkreditazzjoni provviżorja f’akkreditazzjoni fejn il-manifattur relevanti jkun ipproduċa oġġetti tal-euro siguri u/jew oġġetti tal-euro wara talba uffiċjali mill-BĊE jew minn BĊN fuq perijodu mhux interrott ta’ 36 xahar. Il-BĊE ser ikollu wkoll il-kompetenza biex inaqqas il-grad ta’ akkreditazzjoni għal akkreditazzjoni provviżorja fuq inizjattiva tiegħu stess, fejn manifattur ma jkunx ipproduċa oġġetti tal-euro siguri u/jew oġġetti tal-euro fuq perijodu mhux interrott ta’ 36 xahar.

(12)

Għalhekk, huwa meħtieġ li d-Deċiżjonijiet BĊE/2008/3, BĊE/2010/22 u BĊE/2011/8 jiġu rrevokati u sostitwiti minn din id-Deċiżjoni. Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni mingħajr xkiel mir-reġimi ta’ akkreditazzjoni kurrenti għal sistema ta’ akkreditazzjoni unika, għandu jiġi stabbilit perijodu tranżitorju ta’ sena mill-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni. Dan għandu jippermetti li manifatturi b’akkreditazzjonijiet individwali ta’ sigurtà, ta’ kwalità, ambjentali, u ta’ saħħa u sigurtà jagħmlu l-arranġamenti kollha neċessarji biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti taħt din id-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

TAQSIMA I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni:

1.

“oġġetti tal-euro” tfisser karti tal-flus tal-euro, karti tal-flus tal-euro stampati parzjalment u karta, inka, fojl u ħajt użati għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro jew karti tal-flus tal-euro stampati parzjalment;

2.

“attività ta’ oġġetti tal-euro” tfisser il-produzzjoni ta’ oġġetti tal-euro;

3.

“oġġetti tal-euro siguri” tfisser l-oġġetti elenkati fir-rekwiżiti ta’ sigurtà sostantivi, inklużi karti tal-flus tal-euro li huma:(a) fiċ-ċirkolazzjoni; (b) qegħdin jiġu żviluppati biex jieħdu post il-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni, jew (c) irtirati miċ-ċirkolazzjoni, flimkien mal-komponenti tagħhom u informazzjoni relatata, li jeħtieġu l-ħarsien tas-sigurtà minħabba li t-telf, is-serq jew il-pubblikazzjoni mhux awtorizzata tagħhom tista’ tkun ta’ ħsara għall-integrità ta’ karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas;

4.

“attività sigura tal-euro” tfisser kwalunkwe minn dawn li ġejjin: l-oriġinazzjoni, il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distruzzjoni, il-ħżin, iċ-ċaqlieq intern fi ħdan sit tal-manifattura jew it-trasport ta’ oġġetti tal-euro siguri;

5.

“oriġinazżjoni” tfisser it-trasformazzjoni tad-disinn bażiku tal-karti tal-flus tal-euro li qed jiġu żviluppati għal ġo format, separazzjoni ta’ lwien, line work u pjanċi tal-istampar u t-tħejjija ta’ formati u prototipi għall-komponenti proposti f’dawk id-disinni bażiċi;

6.

“manifattur” tfisser kull entità li hija, jew li tixtieq tkun, involuta f’attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro, bl-eċċezzjoni ta’ entitajiet li huma biss, jew li jixtiequ jkunu biss, involuti fit-trasport ta’ oġġetti tal-euro siguri jew fil-forniment ta’ faċilitajiet ta’ qerda speċjalizzati;

7.

“sit ta’ manifattura” tfisser font li manifattur juża jew li jixtieq juża, għall-oriġinazzjoni, il-produzzjoni, l-ipproċessar, il-qerda, u l-ħżin ta’ oġġetti tal-euro siguri u/jew ta’ oġġetti tal-euro;

8.

“rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni” tfisser ir-rekwiżiti sostantitivi tal-BĊE, il-proċedura ta’ akkreditazzjoni u r-rekwiżiti tal-lok, kif ukoll l-obbligi kontinwi stabbiliti f’din id-Deċiżjoni, illi manifattur għandu jikkonforma magħhom biex jingħata jew iżomm l-akkreditazzjoni provviżorja jew l-akkreditazzjoni tiegħu;

9.

“manifattur akkreditat” tfisser manifattur b’akkreditazzjoni provviżorja jew akkreditazzjoni;

10.

“rekwiżiti sostantivi” tfisser ir-rekwiżiti ta’ sigurtà, ta’ kwalità, ambjentali, u ta’ saħħa u sigurtà relevanti, kif stipulati separatament mill-BĊE, li manifattur irid jikkonforma magħhom sabiex ikun jista’ jwettaq attività tal-euro sigura u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro;

11.

“arranġamenti” tfisser il-miżuri ta’ sigurtà, ta’ kwalità, ambjentali jew ta’ saħħa u sigurtà meħudin minn manifattur sabiex jikkonforma mar-rekwiżiti sostantivi relevanti;

12.

“akkreditazzjonijiet tar-reġim il-qadim” tfisser akkreditazzjonijiet validi temporanji jew sħaħ, b’mod partikolari ta’ sigurtà, ta’ kwalità, ambjentali jew ta’ saħħa u sigurtà mogħtija mill-BĊE lil manifattur sabiex iwettaq attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro skont id-Deċiżjonijiet BĊE/2008/3, BĊE/2010/22 u BĊE/2011/8;

13.

“deċiżjonijiet imħassra tal-BĊE dwar l-akkreditazzjoni” tfisser b’mod kollettiv id-Deċiżjonijiet BĊE/2008/3, BĊE/2010/22 u BĊE/2011/8;

14.

“BĊN” tfisser il-bank ċentrali nazzjonali ta’ Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro;

15.

“BĊN futur tal-Eurosistema” tfisser il-bank ċentrali nazzjonali ta’ Stat Membru b’deroga li jkun issodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti għall-adozzjoni tal-euro u li dwaru tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-abrogazzjoni tad-deroga skont l-Artikolu 140(2) tat-Trattat;

16.

“awtorità għaċ-ċertifikazzjoni” tfisser awtorità għaċ-ċertifikazzjoni indipendenti li tevalwa s-sistemi tal-manifattur għall-ġestjoni tal-kwalità, ambjentali u tas-saħħa u sigurtà u li hija intitolata biex tiċċertifika illi l-manifattur jissodisfa r-rekwiżiti tas-sensiela ta’ standards ISO 9001 jew ISO 14000 jew OHSAS 18000;

17.

“jum tax-xogħol” tfisser jum tax-xogħol tal-BĊE mit-Tnejn sal-Ġimgħa, esklużi l-btajjel pubbliċi tal-BĊE, kif ippubblikati fuq il-websajt tal-BĊE;

18.

“spezzjoni” tfisser proċedura għall-akkreditazzjoni immirata lejn il-valutazzjoni tal-konformità ta’ manifattur mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni, li tieħu l-forma jew ta’ spezzjoni fuq il-post jew ta’ spezzjoni mhux fuq il-post, u li tispiċċa bil-finalizzazzjoni ta’ rapport tal-ispezzjoni relevanti dwar l-eżitu ta’ din l-evalwazzjoni;

19.

“spezzjoni fuq il-post” tfisser żjara minn tim ta’ spezzjoni tal-BĊE lil sit ta’ manifattura biex jivvaluta jekk l-arranġamenti stabbiliti fis-sit ta’ manifattura jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti;

20.

“spezzjoni mhux fuq il-post” tfisser valutazzjoni mill-BĊE tad-dokumentazzjoni ppreżentata minn manifattur fil-kuntest ta’ spezzjoni, imwettqa barra mis-sit ta’ manifattura tiegħu, biex jiġi identifikat jekk manifattur jikkonformaz mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti;

21.

“verifiki speċifiċi tas-sigurtà ta’ BĊN” tfisser it-twettiq ta’ kontrolli ta’ stokks, kontrolli fuq il-qerda jew kontrolli fuq it-trasport minn BĊN li qed jagħmel ordni f’sit ta’ manifattura akkreditat fir-rigward tal-ordni tal-produzzjoni uffiċjali mogħtija lil manifattur akkreditat b’konformità mal-Artikolu 11;

22.

“kontroll tal-istokk” tfisser żjara minn BĊN li qed jagħmel ordni lil sit ta’ manifattura akkreditat biex jivvaluta l-preċiżjoni tal-inventarji tal-istokk ta’ oġġetti tal-euro siguri miżmumin mill-manifattur relevanti;

23.

“kontroll fuq il-qerda” tfisser żjara minn BĊN li qed jagħmel ordni lil sit ta’ manifattura akkreditat biex jimmonitorja l-qerda ta’ oġġetti siguri tal-euro u biex iwettaq kontrolli tal-istokk matul il-qerda ta’ oġġetti tal-euro siguri b’konformità mal-Artikolu 11;

24.

“kontroll fuq it-trasport” tfisser valutazzjoni tal-konformità fir-rigward tal-arranġamenti għat-trasport ta’ karti tal-flus tal-euro u/jew ta’ karta tal-karti tal-flus tal-euro stabbiliti minn manifattur akkreditat;

25.

“produzzjoni” tfisser il-manifattura ta’ oġġetti tal-euro siguri jew oġġetti tal-euro b’konformità ma’ ordni uffiċjali minn manifattur akkreditat ieħor, BĊN jew il-BĊE, eskluża l-manifattura għal finijiet ta’ R&D u ta’ ittestjar, fejn dak li jrid jiġi kkonsenjat mhux intiż għall-ħruġ, u eskluża l-manifattura għal stokks interni.

Artikolu 2

Prinċipji ġenerali tal-akkreditazzjoni

1.   Manifattur jista’ jwettaq attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro biss fir-rigward ta’ oġġett tal-euro sigur u/jew oġġetti tal-euro fis-sit ta’ manifattura li għalih il-BĊE jkun tah akkreditazzjoni jew akkreditazzjoni provviżorja.

2.   Fejn manifattur ma jkunx wettaq il-produzzjoni, il-BĊE jista’ jagħtih akkreditazzjoni provviżorja għall-attività sigura tal-euro u/jew l-attività tal-oġġetti tal-euro skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 4, 5 u 6.

3.   Akkreditazzjoni provviżorja tista’ tiġi kkonvertita f’akkreditazzjoni fejn manifattur ikun għadda mill-ispezzjonijiet rilevanti kollha matul il-produzzjoni skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7.

4.   Fejn manifattur akkreditat ma jkunx wettaq il-produzzjoni għal perijodu mhux interrot ta’ 36 xahar, il-BĊE jista’ jikkonverti l-akkreditazzjoni tiegħu f’akkreditazzjoni provviżorja, kif stipulat fl-Artikolu 8.

5.   Sabiex jirċievi u jżomm akkreditazzjoni provviżorja jew akkreditazzjoni mill-BĊE, minbarra r-rekwiżiti stipulati f’din id-Deċiżjoni, manifattur għandu jikkonforma ma’:

(a)

ir-rekwiżiti sostantivi relevanti, li huma rekwiżiti minimi. Il-manifatturi jistgħu jadottaw u jimplimentaw arranġamenti dwar is-sigurtà, il-kwalità, ambjentali, tas-saħħa u sigurtà aktar stretti;

(b)

ir-rekwiżiti tal-lok li ġejjin:

i.

fejn mhuwiex stamperija, is-sit tal-manifattura tiegħu jinsab fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew fi Stat Membru tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles; jew

ii.

fejn huwa stamperija, is-sit ta’ manifattura tiegħu jinsab fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

6.   Il-Bord Eżekuttiv jista’ fejn dan huwa ġġustifikat miċ-ċirkostanzi, jagħti eżenzjoni mir-rekwiżit tal-lok stipulat fil-paragrafu 5(b) aktar ‘il fuq. Fejn il-Bord Eżekuttiv jagħti eżenzjoni bħal din, huwa għandu jipprovdi raġunijiet relevanti għal dan.

7.   Il-manifatturi b’akkreditazzjoni provviżorja jew akkreditazzjoni huma eliġibbli bl-istess mod biex jipparteċipaw għall-offerti.

8.   Manifattur akkreditat jista’ jipproduċi u/jew iforni biss oġġetti tal-euro siguri biex jissodisfa ordni uffiċjali li ssir minn wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

manifattur akkreditat ieħor li jeħtieġ l-oġġetti tal-euro siguri għall-attività sigura tal-euro tiegħu;

(b)

BĊN;

(c)

suġġett għal deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, BĊN futur tal-Eurosistema; u

(d)

il-BĊE.

9.   Manifattur għandu jġorr kwalunkwe kosti u telf assoċjat li jġarrab b’rabta mal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Deċiżjonijiet meħudin mill-Bord Eżekuttiv

1.   Il-Bord Eżekuttiv huwa kompetenti biex jieħu d-deċiżjonijiet relatati mal-akkreditazzjoni ta’ manifattur taħt l-Artikoli 6, 16 sa 18 u 20.

2.   Il-Bord Eżekuttiv jista’ jiddeċiedi li jissubdelega s-setgħat biex tingħata akkreditazzjoni provviżorja taħt l-Artikolu 6 lil wieħed jew aktar mill-membri tiegħu.

TAQSIMA II

PROĊEDURA TA’ AKKREDITAZZJONI

Artikolu 4

Talba biex tinbeda l-akkreditazzjoni provviżorja

1.   Manifattur mingħajr xi tip ta’ akkreditazzjoni li jixtieq iwettaq attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro għandu jibgħat talba bil-miktub lill-BĊE sabiex tinbeda l-proċedura tal-akkreditazzjoni provviżorja.

2.   Din it-talba għandha:

(a)

tispeċifika l-attività sigura tal-euro u l-oġġett(i) tal-euro sigur(i) u/jew l-attività tal-oġġetti tal-euro u l-oġġett(i) tal-euro kif ukoll l-indirizz preċiż tas-sit ta’ manifattura li għalih qed tintalab akkreditazzjoni provviżorja;

(b)

tinkludi dikjarazzjoni mill-manifattur rikjedenti illi huwa ser iżomm il-kontenut tar-rekwiżiti sostantivi kunfidenzjali;

(c)

tinkludi impenn bil-miktub illi huwa ser jikkonforma mad-dispożizzjonijiet kollha applikabbli ta’ din id-Deċiżjoni.

3.   Fejn manifattur qed jitlob li jwettaq attività ta’ oġġetti tal-euro, il-manifattur jipprovdi lill-BĊE b’kopji taċ-ċertifikati tal-ISO 9001, ISO 14001 u OHSAS 18001 maħruġin minn awtoritajiet taċ-ċertifikazzjoni kompetenti, li jiddikjaraw illi huwa jikkonforma mal-istandards relevanti fis-sit ta’ manifattura relevanti għall-attività tal-oġġetti tal-euro ppjanata.

4.   Il-BĊE għandu jivvaluta l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni pprovduta mill-manifattur fit-talba tiegħu biex tinbeda l-akkreditazzjoni provviżorja u jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali jew kjarifiki fejn meħtieġ.

5.   Il-BĊE jista’ jiċħad it-talba biex tinbeda l-akkreditazzjoni provviżorja fejn din tibqa’ inkompleta wara talba mill-BĊE għal informazzjoni addizzjonali jew kjarifiki skont il-paragrafu 4 jew fejn il-manifattur ma jikkonformax mal-Artikolu 2(5)(b).

Artikolu 5

Valutazzjoni preliminari tar-rekwiżiti sostantivi

1.   Malli tiġi aċċettata t-talba biex tinbeda l-akkreditazzjoni provviżorja, il-BĊE jipprovdi lill-manifattur b’kopja tar-rekwiżiti sostantivi relevanti. Il-BĊE jipprovdi aktar dokumentazzjoni, li fiha l-manifattur jindika kif l-arranġamenti tiegħu jikkonformaw mar-rekwiżiti sostantivi relevanti. Il-manifattur jimla u jibgħat lura din id-dokumentazzjoni sabiex il-BĊE ikun jista’ jagħmel valutazzjoni preliminari dwar jekk il-manifattur jistax jissodisfa r-rekwiżiti sostantivi relevanti.

2.   Fejn manifattur li qed jitlob akkreditazzjoni provviżorja għal attività sigura tal-euro huwa meħtieġ taħt il-liġi nazzjonali tiegħu biex juża faċilitajiet tal-qerda speċjalizzati, u fejn mhuwiex possibbli illi dawn il-faċilitajiet isiru disponibbli fis-sit ta’ manifattura, huwa għandu jipprovdi wkoll informazzjoni dwar il-faċilità tal-qerda speċjalizzata illi qed jipproponi li juża, inklużi dettalji sħaħ ta’:

(a)

id-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi nazzjonali u spjegazzjoni ta’ għaliex mhuwiex possibbli li jkun hemm lok għall-faċilitajiet tal-qerda fis-sit tal-manifattura

(b)

il-faċilità tal-qerda speċjalizzata illi l-manifattur jipproponi li juża;

(c)

l-oġġett(i) tal-euro sigur(i) illi l-manifttur jipproponi li jeqred fil-faċilità tal-qerda speċjalizzata relevanti;

(d)

l-arranġamenti tas-sigurtà proposti għall-protezzjoni tal-oġġett(i) tal-euro sigur(i) matul il-proċess kollu ta’ trasport lil u mill-faċilità u l-qerda fil-faċilità.

3.   Il-BĊE jivvaluta l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni pprovduta mill-manifattur imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 u jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali jew kjarifiki. Il-BĊE jista’ jiċħad kwalunkwe talba għal akkreditazzjoni provviżorja li tibqa’ mhux kompleta wara talba tal-BĊE għal informazzjoni addizzjonali jew kjarifiki, jew li tonqos milli tikkonforma ma’ dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Għoti ta’ akkreditazzjoni provviżorja

1.   Il-BĊE jista’ jagħti lil manifattur akkreditazzjoni kemm-il darba l-manifattur ikun irnexxielu juri, qabel ma jkun beda attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro, li jkun stabbilixxa l-proċeduri u l-infrastrutturi meħtieġa sabiex jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti fis-sit tal-manifattura.

2.   B’mod konformi mal-Artikolu 9, il-BĊE għandu jwettaq spezzjonijiet biex jivvaluta jekk manifattur jikkonformax mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni kollha.

3.   Manifattur li jitlob akkreditazzjoni provviżorja għal attività sigura tal-euro li tkun ippjanata għandu l-ewwel jiġi spezzjonat għal konformità mar-rekwiżiti ta’ sigurtà. Ebda spezzjoni oħra ma għandha tibda qabel ma l-manifattur ikun irnexxielu jgħaddi mill-ispezzjoni tas-sigurtà.

Artikolu 7

Konverżjoni ta’ akkreditazzjoni proviżorja f’akkreditazzjoni

Il-BĊE jista’ jikkonverti l-akkreditazzjoni provviżorja ta’ manifattur f’akkreditazzjoni, kemm-il darba l-manifattur ikun irnexxielu jgħaddi mill-ispezzjonijiet relevanti matul il-produzzjoni u waqt li jkun qiegħed jagħmel dan ikun wera li waqt it-twettiq attwali tal-attività sigura tal-euro relevanti u/jew l-attività tal-oġġetti tal-euro jkun stabbilixxa l-proċeduri u infrastruttura meħtieġa u jkun jikkonforma effettivament mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti fis-sit tal-manifattura.

Artikolu 8

Konverżjoni ta’ akkreditazzjoni f’akkreditazzjoni provviżorja

Il-BĊE jista’ jikkonverti l-akkreditazzjoni ta’ manifattur f’akkreditazzjoni provviżorja meta manifattur ma jkunx għamel produzzjoni taħt ordni uffiċjali mill-BĊE jew BĊN għal aktar minn perjodu ta’ 36 xahar mingħajr interruzzjoni.

TAQSIMA III

SPEZZJONIJIET U KONTROLLI TA’ SIGURTÀ SPEĊIFIĊI TAL-BĊN

Artikolu 9

Spezzjonijiet

1.   Il-BĊE għandha jivvaluta jekk manifattur jikkonformax mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni relevanti permezz ta’ spezzjonijiet. Dawn jistgħu jieħdu l-forma ta’ spezzjonijiet fuq il-post u/jew spezzjonijiet mhux fuq il-post.

2.   Spezzjoni(jiet) mhux fuq il-post għandha titwettaq (għandhom jitwettqu) fir-rigward ta’ kull dokumentazzjoni pprovduta minn manifattur li tkun relevanti għall-valutazzjoni tal-konformità tagħha mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni.

3.   Spezzjoni(jiet) fuq il-post għandha tivvaluta (għandhom jivvalutaw) il-konformità ta’ manifattur mar-rekwiżiti sostantivi relevanti fuq is-sit tal-manifattura, b’mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ sigurtà u kwalità. Il-BĊE jista’ jiddeċiedi li jmexxi dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post kull meta jidhirlu li dan huwa meħtieġ, iżda mill-inqas kull 36 xahar fir-rigward tar-rekwiżiti sostantivi tas-sigurtà u l-kwalità għal attività ta’ oġġetti tal-euro u/jew attività sigura tal-euro.

4.   Spezzjonijiet fuq il-post fir-rigward tar-rekwiżiti sostantivi tas-sigurtà u l-kwalità għandhom jitħabbru bil-quddiem. Spezzjonijiet fuq il-post għas-sigurtà u l-kwalità li jkunu tħabbru għandhom jibdew fid-data li tkun ġiet miftiehma bejn il-manifattur u l-BĊE. Malli l-manifattur ikun beda jwettaq attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro, l-ispezzjonijiet ta’ sigurtà u kwalità fuq il-post jistgħu jkunu wkoll għall-għarrieda.

5.   Sa mhux aktar tard minn 10 jiem tax-xogħol qabel id-data meta tkun ser tibda spezzjoni fuq il-post mħabbra, il-BĊE jista’ jipprovdi lill-manifattur b’dokumentazzjoni ta’ qabel l-ispezzjoni fuq ix-xogħol li għandha timtela mill-manifattur. Il-manifattur għandu jibgħat lura dik id-dokumentazzjoni lill-BĊE ta’ mill-inqas ħamest ijiem tax-xogħol qabel id-data meta tkun ser tibda l-ispezzjoni fuq il-post.

6.   Jekk manifattur ikun meħtieġ li juża faċilità ta’ qerda speċjalizzata skont il-liġi nazzjonali tiegħu, it-tim ta’ spezzjoni fuq il-post jista’ jżur ukoll din il-faċilità sabiex jivvaluta jekk l-arranġamenti proposti mill-manifattur humiex suffiċjenti biex tiġi protetta l-integrità tal-oġġetti tal-euro siguri kkonċernati.

Artikolu 10

Ittra dwar is-sejbiet u rapport ta’ spezzjoni

1.   Jekk matul spezzjoni jiġi identifikat nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti relevanti tal-akkreditazzjoni, il-BĊE għandu jibgħat ittra dwar is-sejbiet lill-manifattur, li tispeċifika l-każ(ijiet) ta’ nuqqas ta’ konformità inkwistjoni, fil-perjodi ta’ żmien li ġejjin:

(a)

15-il jum tax-xogħol mid-data meta tkun tlestiet l-ispezzjoni fuq il-post relevanti;

(b)

40 jum tax-xogħol wara li l-BĊE jkun irċieva xi dokumentazzjoni relevanti wara spezzjoni mhux fuq il-post, b’mod partikolari fir-rigward tal-obbligi kontinwati stabbiliti fl-Artikolu 12;

(c)

15-il jum tax-xogħol wara li jirċievi r-rapport tal-BĊN lill-BĊE meta jkunu twettqu kontrolli ta’ sigurtà speċifiċi mill-BĊN skont l-Artikolu 11.

2.   Il-manifattur għandu jkollu 15-il jum tax-xogħol minn meta jirċievi l-ittra dwar is-sejbiet biex jikkomunika mal-BĊE bil-miktub, filwaqt li jipprovdi l-kummenti tiegħu u dettalji dwar kwalunkwe arranġament jew titjib li jkun beħsiebu jagħmel fir-rigward tal-kontenut tal-ittra dwar is-sejbiet.

3.   Il-BĊE għandu jħejji abbozz ta’ rapport ta’ spezzjoni fi żmien 25 jum tax-xogħol wara: (a) l-iffinalizzar ta’ spezzjoni, meta ebda każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma jkun ġie identifikat; (b) li l-BĊE jkun irċieva l-kummenti bil-miktub tal-manifattur għall-ittra dwar is-sejbiet; jew (c) l-iskadenza tad-data sa meta jridu jintbagħtu dawk il-kummenti, meta ma jkunx irċieva kummenti. Dan l-abbozz ta’ rapport ta’ spezzjoni għandu jinkludi s-sejbiet tal-ispezzjoni u l-kummenti relevanti li l-BĊE jirċievi mingħand il-manifattur. L-abbozz tar-rapport ta’ spezzjoni għandu wkoll jasal għal konklużjonijiet dwar jekk il-manifattur huwiex konformi mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni.

4.   Il-manifattur għandu jkollu 15-il jum tax-xogħol minn meta jirċievi l-abbozz tar-rapport ta’ spezzjoni biex jikkomunika mal-BĊE bil-miktub, filwaqt li jipprovdi l-kummenti tiegħu u dettalji dwar kwalunkwe arranġament jew titjib li jkun beħsiebu jagħmel fir-rigward tal-kontenut tal-abbozz tar-rapport ta’ spezzjoni. Wara li jirċievi l-kummenti tal-manifattur jew wara l-iskadenza tad-data sa meta jridu jintbagħtu dawk il-kummenti, il-BĊE għandu, fi żmien 30 jum tax-xogħol, jiffinalizza l-abbozz tar-rapport ta’ spezzjoni u jissottomettih lill-manifattur relevanti.

5.   Jistgħu jsiru spezzjonijiet addizzjonali fuq il-post sabiex jiġi vverifikat jekk, wara l-implimentazzjoni ta’ dawk l-arranġamenti jew titjib, il-manifattur jikkonformax mar-rekwiżiti relevanti tal-akkreditazzjoni. Spezzjonijiet addizzjonali fuq il-post jistgħu jdewmu l-iffinalizzar tal-abbozz tar-rapport ta’ spezzjoni.

6.   F’każ ta’ nuqqasijiet kbar ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni li jkunu jeħtieġu deċiżjoni urġenti tal-BĊE li tista’ raġonevolment titqies li tiġġustifika deċiżjoni ta’ sospensjoni skont l-Artikolu 17 jew deċiżjoni ta’ revoka skont l-Artikolu 18, il-BĊE jista’ jiddeċiedi li jqassar il-proċess deskritt fil-paragrafi 1, 2 u 3, sabiex b’hekk il-manifattur ikollu massimu ta’ ħamest ijiem tax-xogħol biex jikkummenta dwar in-nuqqas ta’ konformità relevanti. Il-BĊE għandu jipprovdi raġunijiet għal dik l-urġenza.

7.   Il-BĊE jista’ jiddeċiedi li jestendi d-dati ta’ skadenza msemmija f’dan l-Artikolu.

Artikolu 11

Kontrolli ta’ sigurtà speċifiċi mill-BĊN

1.   Kull BĊN li jkun għamel ordni uffiċjali għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro jista’, fir-rigward ta’ dawn l-ordnijiet, jagħmel kontrolli tal-istokks, kontrolli tal-qerda ta’ oġġetti tal-euro siguri fis-sit tal-manifattura fejn ikunu qegħdin jinħadmu l-karti tal-flus tal-euro jew fi kwalunkwe sit ieħor ta’ manifattura fejn il-komponenti għal dawk il-karti tal-flus tal-euro jkunu qegħdin jinħadmu, jiġu pproċessati, maħżuna jew meqruda.

2.   Il-BĊN imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jagħmel ukoll kontrolli dwar it-trasport ta’ karti tal-flus tal-euro u karta tal-karti tal-flus tal-euro.

3.   Il-BĊN għandu jibgħat rapport bil-miktub lill-BĊE fi żmien tliet ijiem tax-xogħol minn meta jitlestew il-kontrolli jekk jinsab li l-manifattur kiser ir-rekwiżiti sostantivi tar-regoli tal-BĊE dwar it-trasport jew jekk tinstab xi diskrepanza oħra waqt il-kontrolli tal-istokks jew il-kontrolli tal-qerda.

4.   Il-BĊE jista’ jaħtar tim speċifiku ta’ spezzjoni tas-sigurtà fuq il-post biex jagħmel spezzjonijiet fuq il-post fis-sit tal-manifattura sabiex jivverifika l-ksur jew diskrepanzi identifikati mill-BĊN. Kwalunkwe sejba mill-BĊE li tkun ibbażata fuq l-eżitu tal-ispezzjoni mwettqa mit-tim speċifiku ta’ spezzjoni tas-sigurtà għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 10.

TAQSIMA IV

OBBLIGI KONTINWATI

Artikolu 12

Obbligi kontinwati ta’ manifatturi akkreditati

1.   Manifattur akkreditat għandu, għas-sit ta’ manifattura relevanti, jipprovdi lill-BĊE b’kopja taċ-ċertifikat relevanti msemmi fl-Artikolu 4(3) kull darba li xi ċertifikat ta’ dak it-tip jiġi mġedded jew mibdul fi żmien tliet xhur mid-data relevanti tal-kontinwazzjoni jew bidla.

2.   Manifattur akkreditat għandu jinforma lill-BĊE minnufih jekk jiġi rrevokat xi wieħed miċ-ċertifikati meħtieġa.

3.   Manifattur akkreditat għandu jinforma lill-BĊE minnufih u bil-miktub b’kull waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-bidu ta’ xi proċedura għall-istralċ jew riorganizzazzjoni tal-manifattur jew kull proċedura analoga;

(b)

il-ħatra ta’ likwidatur, riċevitur, amministratur jew uffiċjal simili b’rabta mal-manifattur;

(c)

kull intenzjoni li jingħata sottokuntratt jew li jiġu involuti partijiet terzi f’attività ta’ oġġetti tal-euro jew attività tal-euro li għaliha l-manifattur ikollu akkreditazzjoni;

(d)

kull bidla fl-arranġamenti fis-sit tal-manifattura li sseħħ wara li tkun ingħatat l-akkreditazzjoni u li taffettwa, jew tista’ taffettwa, il-konformità mar-rekwiżiti relevanti ta’ akkreditazzjoni, inklużi bidliet għad-dettalji taħt l-Artikolu 5(2)(a) sa (d);

(e)

kull intenzjoni li jinbidel il-kontroll tal-manifattur akkreditat jew li tinbidel l-istruttura ta’ sjieda tiegħu;

(f)

l-iskadenza ta’ perjodu ta’ 34 xahar mingħajr interruzzjoni sa mill-aħħar produzzjoni.

4.   Manifattur akkreditat ma għandhux jittrasferixxi jew jassenja l-akkreditazzjonijiet tiegħu lil terza persuna, inklużi kwalunkwe mis-sussidjarji u l-kumpaniji assoċjati tiegħu.

5.   Manifattur akkreditat ma għandu jittrasferixxi ebda parti tal-attività sigura tal-euro jew l-attività ta’ oġġetti tal-euro, u ebda oġġett tal-euro sigur jew oġġett tal-euro, lil xi sit ieħor li jkun il-proprjetà tal-manifattur, jew inkella mikri lilu jew taħt il-kontroll tiegħu, ħlief jekk is-sit ikun ingħata l-akkreditazzjoni xierqa skont l-Artikolu 2 u l-BĊE jkun ta l-kunsens tiegħu bil-miktub minn qabel għat-trasferiment.

6.   Manifattur akkreditat ma għandu jesternalizza jew jittrasferixxi ebda parti tal-attività sigura tal-euro jew l-attività ta’ oġġetti tal-euro, u ebda oġġett tal-euro sigur jew oġġett tal-euro lil xi terza persuna, inklużi s-sussidjarji u l-kumpaniji assoċjati tal-manifattur, ħlief jekk dik it-terza persuna tkun ingħatat l-akkreditazzjoni xierqa skont l-Artikolu 2 u l-BĊE jkun ta l-kunsens tiegħu bil-miktub minn qabel għall-esternalizzazzjoni jew trasferiment.

7.   Il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-BĊE għandu jkun meħtieġ għal manifattur akkreditat biex jesternalizza xi parti ta’ attività sigura tal-euro lil sit ta’ manifattura ieħor.

8.   Manifattur b’akkreditazzjoni provviżorja għandu jinforma lill-BĊE minnufih meta jirċievi ordni uffiċjali biex jipproduċi mingħand manifattur akkreditat ieħor, minn BĊN jew mill-BĊE, sabiex l-ispezzjonijiet relevanti jkunu jistgħu jsiru kemm jista’ jkun malajr. In-notifika għandha tinkludi informazzjoni dwar l-ordni uffiċjali għall-produzzjoni u d-data ippjanata għall-bidu u għat-tmiem tal-produzzjoni.

9.   Manifattur b’akkreditazzjoni provviżorja għandu jipprovdi lill-BĊE b’informazzjoni dwar aspetti ambjentali, tas-saħħa u tas-sigurtà kif meħtieġ fir-rekwiżiti sostantivi relevanti.

10.   Jekk manifattur akkreditat ikun stamperija, huwa għandu jieħu ħsieb li ssir analiżi tas-sustanzi kimiċi ta’ karti tal-flus tal-euro lesti u għandu jirrapporta lill-BĊE skont ir-rekwiżiti ambjentali, tas-saħħa u tas-sigurtà relevanti.

11.   Manifattur akkreditat għandu jżomm ir-rekwiżiti sostantivi kunfidenzjali.

Artikolu 13

Obbligi kontinwati tal-BĊE

Il-BĊE għandu jinforma lil manifatturi akkreditati b’kull aġġornament tar-rekwiżiti tas-sigurtà li jikkonċerna l-attività sigura tal-euro u/jew l-attività ta’ oġġetti tal-euro li għalihom ikunu ingħataw akkreditazzjoni jew akkreditazzjoni provviżorja.

TAQSIMA V

KONSEGWENZI TA’ NUQQAS TA’ KONFORMITÀ

Artikolu 14

Każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità

1.   Kull wieħed mill-atti li ġejjin ta’ manifattur jikkostitwixxi każ ta’ nuqqas ta’ konformità:

(a)

in-nuqqas milli jissodisfa r-rekwiżiti relevanti tal-akkreditazzjoni;

(b)

in-nuqqas milli jimplimenta titjib kif miftiehem mal-BĊE;

(c)

iċ-ċaħda tal-aċċess immedjat lis-sit ta’ manifattura lil tim ta’ spezzjoni fuq il-post jew lil persunal maħtur minn BĊN biex imexxi kontrolli ta’ stokks, kontrolli tal-qerda jew kontrolli fuq it-trasport;

(d)

il-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni falza jew qarrieqa jew ta’ dokument iffalsifikat lill-BĊE u, fejn japplika, lil BĊN, bis-saħħa ta’ kwalunkwe mill-proċeduri f’din id-Deċiżjoni;

(e)

il-ksur tal-obbligu tiegħu li jżomm kunfidenzjali l-kontenut tar-rekwiżiti sostantivi.

2.   Kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti relevanti tal-akkreditazzjoni jiġi nnotifikat lill-manifattur li ma jkunx konformi skont l-Artikolu 10(4) jew innotifikat mod ieħor lill-manifattur li ma jkunx konformi. Kull każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu jiġi korrett fi żmien perijodu miftiehem. Dan il-perijodu huwa proporzjonat mal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità.

3.   Nuqqas ta’ konformità maġġuri huwa każ li għandu jew kellu impatt negattiv immedjat u serju fuq is-sigurtà tal-attività sigura tal-euro u/jew impatt negattiv immedjat u serju fuq l-aspetti tal-kwalità, ambjentali jew ta’ saħħa u sigurtà ta’ attività ta’ oġġetti tal-euro.

4.   Il-BĊE jista’ joħroġ rakkomandazzjoni lil manifattur, li hija suġġeriment għat-titjib ta’ arranġament li madankollu huwa konformi mar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni.

Artikolu 15

Deċiżjonijiet tal-BĊE dwar in-nuqqas ta’ konformità

1.   Il-BĊE jieħu kwalunkwe mid-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 16 sa 18 u 20 bil-miktub. Dawn id-deċiżjonijiet jinkludu:

(a)

il-każ ta’ nuqqas ta’ konformità u l-kummenti forniti mill-manifattur, fejn applikabbli;

(b)

is-sit ta’ manifattura, l-oġġett tal-euro sigur u/jew l-oġġett tal-euro u l-attività sigura tal-euro u/jew l-attività sigura tal-euro li għalihom tirreferi d-deċiżjoni;

(c)

id-data li fiha d-deċiżjoni ssir effettiva;

(d)

it-terminu ta’ żmien biex tiġi rrimedjata n-nuqqas ta’ konformità, fejn applikabbli;

(e)

ir-raġunijiet għad-deċiżjoni.

2.   Fil-każijiet kollha fejn il-BĊE jieħu deċiżjoni bis-saħħa tal-Artikoli 16 sa 18 u 20, hija għandha tkun proporzjonata mas-serjetà tan-nuqqas ta’ konformità u mar-rekord tal-prestazzjoni tal-manifattur fir-rigward tal-okkorrenzi u l-korrezzjonijiet ta’ kwalunkwe każ ieħor ta’ nuqqas ta’ konformità.

3.   Il-BĊE jista’ jinforma lill-BĊNi u lill-manifatturi akkreditati kollha bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda bis-saħħa ta’ dan l-Artikolu, l-iskop u t-tul ta’ żmien tagħha u, f’dak il-każ, għandu jispeċifika li l-BĊNi ser ikunu nnotifikati jekk ikun hemm aktar tibdil fl-istatus tal-manifattur.

Artikolu 16

Deċiżjoni ta’ twissija

1.   Il-BĊE jista’ jieħu deċiżjoni ta’ twissija fir-rigward ta’ manifattur akkreditat f’każ ta’:

(a)

nuqqaS TA’ konformità maġġuri fir-rigward ta’ aspetti tas-sigurtà ta’ attività sigura tal-euro, jew l-aspetti tal-kwalità, ambjentali jew tas-saħħa u sigurtà ta’ attività sigura tal-euro;

(b)

xejra rikorrenti ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità;

(c)

nuqqas ta’ korrezzjoni tempestiva u effettiva ta’ kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità.

2.   Il-BĊE jikkunsidra l-ispjegazzjonijiet kollha relevanti mogħtija minn dak il-manifattur.

3.   Deċiżjoni ta’ twissija tista’ tiddikjara wkoll illi jekk in-nuqqas ta’konformità ma tkunx ġiet irrimedjata fil-limitu ta’ żmien speċifikat, l-Artikoli 17 jew 18 japplikaw.

4.   Jekk il-BĊE jidhirlu illi deċiżjoni ta’ twissija waħedha ma tkunx iġġustifikata minħabba s-serjetà tal-każ ta’ nuqqas ta’ konformità identifikat, huwa jista’ jieħu deċiżjoni bis-saħħa tal-Artikolu 17 jew 18.

Artikolu 17

Sospensjoni fir-rigward ta’ ordnijiet ġodda

1.   Il-BĊE jista’ jieħu deċiżjoni ta’ sospensjoni fir-rigward ta’ manifattur akkreditat bl-effett illi l-manifattur jista’ jtemm kwalunkwe ordni ta’ produzzjoni li tkun għaddejja iżda ma jistax jaċċetta ordnijiet ġodda sakemm ma tkunx tneħħiet id-deċiżjoni ta’ sospensjoni. Deċiżjoni ta’ sospensjoni tista’ tittieħed f’każ ta’:

(a)

nuqqas ta’ konformità maġġuri b’impatt negattiv serju u immedjat fuq is-sigurtà tal-attività sigura tal-euro iżda fejn il-manifattur seta’ juri illi ma seħħ l-ebda telf jew serq ta’ oġġetti tal-euro siguri jew pubblikazzjoni mhux awtorizzata ta’ informazzjoni, li tista’ tkun ta’ ħsara għall-integrità ta’ oġġetti tal-euro siguri;

(b)

manifattur li jonqos milli jirrimedja n-nuqqas ta’ konformità speċifikata f’deċiżjoni ta’ twissija.

2.   Il-BĊE jikkunsidra l-ispjegazzjonijiet kollha relevanti mogħtija minn dak il-manifattur.

3.   Deċiżjoni ta’ sospensjoni tista’ tiddikjara wkoll illi jekk in-nuqqas ta’ konformità ma tkunx ġiet irrimedjata fil-limitu ta’ żmien speċifikat, japplika l-Artikolu 18.

4.   Jekk il-BĊE jidhirlu illi deċiżjoni ta’ twissija waħedha ma tkunx iġġustifikata minħabba s-serjetà tal-każ ta’ nuqqas ta’ konformità identifikat, huwa jista’ jieħu deċiżjoni ta’ revoka bis-saħħa tal-Artikolu 18.

5.   Deċiżjoni ta’ sospensjoni tista’ titneħħa biss jekk il-każijiet kollha relevanti ta’ nuqqas ta’ konformità jkunu ġew korretti u evalwati permezz ta’ spezzjoni wara l-korrezzjoni.

Artikolu 18

Revoka tal-akkreditazzjoni

1.   Il-BĊE jista’ jieħu deċiżjoni ta’ revoka f’każ ta’:

(a)

nuqqas ta’ manifattur li jaġixxi fuq deċiżjoni ta’ sospensjoni;

(b)

nuqqas ta’ manifattur li jikkonforma mal-Artikolu 19;

(c)

nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżit illi l-BĊE jiġi informat immedjatament bi kwalunke miċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikolu 12(3)(c) sa (f);

(d)

talba mingħand manifattur akkreditat biex jittrasferixxi l-attività sigura tal-euro kollha tiegħu jew parti minnha u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro lil sit ta’ manifattura ġdid. L-iskop ta’ din ir-revoka jinkludi s-sit ta’ manifattura l-qadim li minnu qed tiġi ttrasferita l-attività relevanti;

(e)

talba minn manifattur akkreditat biex tiġi rtirata l–akkreditazzjoni provviżorja jew l-akkreditazzjoni tiegħu.

2.   Il-BĊE jista’ jieħu deċiżjoni ta’ revoka fejn jevalwa illi din ir-revoka hija proporzjonata ma’:

(a)

il-gravità tal-każ(ijiet) ta’ nuqqas ta’ konformità;

(b)

id-daqs attwali jew potenzjali tat-telf, serq jew ta’ kwalunkwe dannu konsegwenzjali finanzjarju u tar-reputazzjoni mill-pubblikazzjoni mhux awtorizzata ta’ informazzjoni relatata ma’ oġġetti tal-euro siguri;

(c)

l-adegwatezza tar-reazzjoni, il-kapaċità u l-ħila tal-manifattur biex itaffi n-non-konformità.

3.   Il-BĊE jikkunsidra l-ispjegazzjonijiet kollha relevanti mogħtija mill-manifattur rispettiv.

4.   Meta l-pussess ta’ oġġetti tal-euro siguri mill-manifattur wara r-revoka jista’ jqiegħed f’riskju l-integrità ta’ karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas, il-BĊE jista’ jitlob lill-manifattur biex jieħu miżuri, bħall-kunsinna lill-BĊE jew lil BĊN ta’ oġġetti tal-euro siguri speċifikati jew il-qerda tagħhom, biex jiġi żgurat illi l-manifattur ma jippossjedi l-ebda oġġett tal-euro sigur wara li r-revoka ssir effettiva.

5.   Deċiżjoni ta’ revoka għandha tispeċifika d-data li warajha manifattur jista’ jerġa’ japplika għal akkreditazzjoni provviżorja. Din id-data ser tiġi ddeterminata fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi li jwasslu għar-revoka u għandha tkun tal-anqas sena wara d-data tad-deċiżjoni ta’ revoka.

Artikolu 19

Waqfa immedjata ta’ attività sigura tal-euro

1.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn jiġi identifikatnuqqas ta’ konformità maġġuri li tista’ twassal għat-telf jew is-serq ta’ oġġetti tal-euro siguri jew għall-pubblikazzjoni mhux awtorizzata ta’ informazzjoni li jistgħu jkunu ta’ dannu għall-integrità ta’ karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas sakemm ma titteħidx azzjoni ta’ rimedju immedjata, it-tim ta’ spezzjoni fuq il-post jista’ jitlob lill-manifattur biex iwaqqaf l-attività sigura tal-euro b’effett immedjat sakemm ma jkunx ġie rrimedjat in-nuqqas ta’ konformità. F’każ bħal dan, il-manifattur ma jistax jerġa jaqbad din l-attività mingħajr ma jkollu l-approvazzjoni bil-miktub tal-BĊE minn qabel.

2.   Dan il-manifattur għandu jipprovdi lill-BĊE informazzjoni li tikkonċerna lil kull manifattur ieħor li jista’, bħala klijent jew fornitur, ikun effettwat indirettament mill-attività sigura tal-euro jew l-attività tal-oġġetti tal-euro li tkun twaqqfet. It-tim ta’ spezzjoni fuq il-post jista’ jeħtieġ ukoll li l-manifattur akkreditat jieħu l-miżuri msemmija fl-Artikolu 18(4) biex jiżgura li huwa ma għandux oġġetti tal-euro ta’ siguri speċifikati matul il-perijodu li għalih twaqqfet l-attività sigura tal-euro.

3.   Jekk attività sigura tal-euro ta’ manifattur akkreditat titwaqqaf skont il-paragrafu 1, il-BĊE jinforma lil kwalunkwe manifattur terza persuna effettwat potenzjalment imsemmi fil-paragrafu 2 u f’dak il-każ jispeċifika illi manifatturi terzi effettwati potenzjalment ser jiġu notifikati jekk ikun hemm bidla fl-istat tal-manifattur.

4.   Wara li t-tim ta’ spezzjoni fuq il-post tal-BĊE ikun talab li titwaqqaf attività sigura tal-euro, malli jkun possibbli u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjonijiet oħrajn meħuda bis-saħħa tal-Artikoli 16 sa 18, il-BĊE minnufih itemm dan il-waqfien jekk spezzjoni sussegwenti tikkonkludi illi n-nuqqas ta’ konformità relevanti jkun ġie rrimedjata.

Artikolu 20

Penali finanzjarji f’każ ta’ diskrepanzi fil-kwantitajiet ta’ karti tal-flus tal-euro jew karta tal-karti tal-flus

1.   B’konformità mar-rekwiżiti ta’ sigurtà sostantivi, manifattur li jwettaq produzzjoni ta’ karta tal-karti tal-flus tal-euro jew karti tal-flus tal-euro jirrapporta lill-BĊE kull diskrepanza identifikata fil-kwantitajiet ta’ karta ta’ karti tal-flus tal-euro jew fil-kwantitajiet ta’ karti tal-flus tal-euro stampati kollha jew parzjalment matul kwalunkwe attività sigura tal-euro fis-sit ta’ manifattura akkreditat tiegħu.

2.   Jekk dan il-manifattur jidentifika diskrepanza fi kwantità ta’ karta tal-karti tal-flus tal-euro jew fi kwantitajiet ta’ karti tal-flus tal-euro stampati kollha jew parzjalment matul attività sigura tal-euro fis-sit ta’ manifattura akkreditat u jonqos milli jirrapportaha b’konformità mar-rekwiżiti ta’ sigurtà sostantivi u d-diskrepanza tinġieb għall-attenzjoni tal-BĊE b’mezzi oħrajn, il-BĊE jimponi fuq il-manifattur penali finanzjarja ta’ mhux anqas minn EUR 50 000. Jekk il-valur nominali ekwivalenti tad-diskrepanza jaqbeż il-EUR 50 000, il-BĊE jimponi penali finanzjarja fuq il-manifattur ta’ dak il-valur nominali ekwivalenti, sa penali massima ta’ EUR 500 000.

3.   Jekk dan il-manifattur jidentifika diskrepanza fi kwantità ta’ karta tal-karti tal-flus tal-euro jew fi kwantitajiet ta’ karti tal-flus tal-euro stampati kollha jew parzjalment matul attività sigura tal-euro fis-sit ta’ manifattura akkreditat u jonqos milli jirrapportaha b’konformità mar-rekwiżiti ta’ sigurtà sostantivi u d-diskrepanza tinġieb għall-attenzjoni tal-BĊE b’mezzi oħrajn, il-BĊE jimponi fuq il-manifattur penali finanzjarja ta’ mhux anqas minn EUR 50 000. Jekk il-valur nominali ekwivalenti tad-diskrepanza jaqbeż il-EUR 50 000, il-BĊE jimponi penali finanzjarja fuq il-manifattur ta’ dak il-valur nominali ekwivalenti, sa penali massima ta’ EUR 500 000.

4.   Jekk dan il-manifattur jidentifika diskrepanza fi kwantità ta’ karta tal-karti tal-flus tal-euro jew fi kwantitajiet ta’ karti tal-flus tal-euro stampati kollha jew parzjalment matul attività sigura tal-euro fis-sit ta’ manifattura akkreditat u jonqos milli jirrapportaha b’konformità mar-rekwiżiti ta’ sigurtà sostantivi u d-diskrepanza tinġieb għall-attenzjoni tal-BĊE b’mezzi oħrajn, il-BĊE jimponi fuq il-manifattur penali finanzjarja ta’ mhux anqas minn EUR 50 000. Jekk il-valur nominali ekwivalenti tad-diskrepanza jaqbeż il-EUR 50 000, il-BĊE jimponi penali finanzjarja fuq il-manifattur ta’ dak il-valur nominali ekwivalenti, sa penali massima ta’ EUR 500 000.

5.   Is-serjetà tad-diskrepanza titqies f’kull każ speċifiku meta tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar l-ammont tal-penali finanzjarja u tiġġustifika penali finanzjarja ta’ aktar jew anqas mill-ammont ta’ EUR 50 000. Is-serjetà tad-diskrepanza għandha tintwera mill-valur nominali ekwivalenti tad-diskrepanza relevanti. Il-penali finanzjarji m’għandhom taħt l-ebda ċirkostanza jissuperaw il-EUR 500 000.

6.   Id-deċiżjonijiet dwar il-penali finanzjarji jsegwu l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2531/98 u r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 tat-23 Settembru 1999 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet (BĊE/1999/4) (5). Minbarra l-penali finanzjarji, il-BĊE jista’ jiddeċiedi li joħroġ deċiżjoni ta’ twissija, jew li jirrevoka jew jissospendi l-akkreditazzjoni provviżorja jew l-akkreditazzjoni.

Artikolu 21

Proċedura ta’ reviżjoni

1.   Il-BĊE jevalwa kull talba u informazzjoni pprovduta mill-manifattur fir-rigward ta’ din id-Deċiżjoni u jinforma lill-manifattur bil-miktub bid-deċiżjoni tiegħu li jaċċetta jew jiċħad it-talba jew il-validità tal-informazzjoni riċevuta fi żmien 50 jum tax-xogħol minn meta tkun riċevuta:

(a)

it-talba għall-bidu; jew

(b)

kull informazzjoni jew kjarifiki addizzjonali mitlubin mill-BĊE.

2.   Meta l-BĊE ikun ħa deċiżjoni:

(a)

li jiċħad talba għall-bidu ta’ kwalunkwe proċedura ta’ akkreditazzjoni;

(b)

li jiċħad li: (i) jagħti akkreditazzjoni provviżorja; (ii) jaqleb akkreditazzjoni provviżorja f’akkreditazzjoni; jew (iii) jaqleb akkreditazzjoni f’akkreditazzjoni provviżorja;

(c)

jaqleb akkreditazzjoni tar-reġim il-qadim f’akkreditazzjoni provviżorja jew akkreditazzjoni;

(d)

bis-saħħa tal-Artikoli 16 sa 19

il-manifattur jista’, fi żmien 30 jum tax-xogħol min-notifika ta’ din id-deċiżjoni, jissottometti talba bil-miktub lill-Kunsill Governattiv sabiex jirrevedi d-deċiżjoni. Il-manifattur jinkludi r-raġunijiet tiegħu għal din it-talba u l-informazzjoni kollha li tappoġġjaha.

3.   Ir-reviżjoni m’għandhiex effett li jwassal għal sospensjoni. Jekk il-manifattur jitlob hekk b’mod ċar fit-talba ta’ reviżjoni tiegħu, u jagħti r-raġunijiet għal dan, il-Kunsill Governattiv jista’ jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni li tkun qed tiġi rriveduta.

4.   Il-Kunsill Governattiv jirrevedi d-deċiżjoni fid-dawl tat-talba ta’ reviżjoni tal-manifattur. Jekk il-Kunsill Governattiv iqis illi d-deċiżjoni tikser din id-Deċiżjoni huwa għandu jew jordna li l-proċedura in kwistjoni tiġi ripetuta jew jieħu deċiżjoni finali. Inkella t-talba ta’ reviżjoni tal-manifattur tiġi miċħuda. Il-manifattur jiġi notifikat bil-miktub bl-eżitu tar-reviżjoni fi żmien 60 jum ta’ xogħol mill-irċevuta tat-talba ta’ reviżjoni. Id-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tiddikjara r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata.

5.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha ġurisdizzjoni esklussiva f’kull tilwima bejn il-BĊE u manifattur fir-rigward ta’ din id-Deċiżjoni. Jekk proċedura ta’ reviżjoni hija disponibbli taħt il-paragrafu 2, il-manifattur jistenna d-deċiżjoni tal-BĊE dwar ir-reviżjoni qabel ma jġib il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Il-limiti ta’ żmien stipulati fit-Trattat jibdew jiddekorru mill-irċevuta tad-deċiżjoni ta’ reviżjoni.

6.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 sa 4, il-proċedura ta’ reviżjoni għal deċiżjonijiet dwar penali finanzjarji skont l-Artikolu 20 titwettaq b’konformità mal-proċedura stabbilita fir-regolament (KE) Nru 2532/98 u r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 (BĊE/1999/4).

Artikolu 22

Reġistru ta’ akkreditazzjoni tal-BĊE

1.   Il-BĊE għandu jżomm reġistru ta’ akkreditazzjonijiet:

(a)

li jelenka l-manifatturi kollha li jkunu ngħataw akkreditazzjoni provviżorja jew akkreditazzjoni;

(b)

li jindika, fir-rigward ta’ kull sit ta’ manifattura, l-attività sigura tal-euro u/jew l-attività tal-oġġetti tal-euro, l-oġġetti tal-euro siguri u l-oġġetti tal-euro li għalihom ingħatat akkreditazzjoni provviżorja jew akkreditazzjoni.

2.   Il-BĊE għandu jagħmel l-informazzjoni mir-reġistru ta’ akkreditazzjoni disponibbli lill-BĊNi kollha, lil BĊNi futuri tal-Eurosistema u lil manifatturi akkreditati. Il-BĊE għandu jaġġorna regolarment ir-reġistru ta’ akkreditazzjoni b’konformità mal-informazzjoni mogħtija mill-manifatturi akkreditati u l-BĊNi skont din id-Deċiżjoni. Sabiex isiru aġġornamenti regolari tar-reġistru ta’ akkreditazzjoni, il-BĊE jista’ jiġbor mingħand manifatturi akkreditati, il-BĊNi u BĊNi futuri tal-Eurosistema aktar informazzjoni relevanti, li l-BĊE iqis neċessarja sabiex tinżamm il-preċiżjoni u l-korrettezza tal-informazzjoni fir-reġistru ta’ akkreditazzjoni.

3.   Jekk il-BĊE jieħu deċiżjoni ta’ sospensjoni skont l-Artikolu 17, huwa għandu jirreġistra l-iskop u d-dewmien tal-miżura u l-bidliet kollha fl-istat tal-manifattur fir-rigward ta’ ismu, is-sit ta’ manifattura kkonċernat u l-oġġetti tal-euro siguri, l-oġġetti tal-euro, l-attività sigura tal-euro u l-attività ta’ oġġetti tal-euro kkonċernata b’konformità mal-patti ta’ din id-deċiżjoni ta’ sospensjoni.

4.   Jekk il-BĊE jieħu deċiżjoni ta’ revoka bis-saħħa tal-Artikolu 18, huwa għandu jneħħi l-isem tal-manifattur, tas-sit tal-manifattura, tal-oġġett tal-euro sigur u tal-attività sigura tal-euro u/jew l-oġġett tal-euro u l-attività sigura tal-euro mir-reġistru ta’ akkreditazzjoni b’konformità mal-patti ta’ dik id-deċiżjoni ta’ revoka.

TAQSIMA VI

DISPOŻIZZJONIJIET EMENDATORJI, TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 23

Emenda

L-Artikolu 1(c) tad-Decizjoni BCE/2008/3 huwa mibdul b’dan li gej:

“(c)

‘oġġetti tal-euro siguri’ tfisser l-oġġetti elenkati fir-regoli tas-sigurtà, inkluż karti tal-flus tal-euro illi huma: (a) fiċ-ċirkolazzjoni; (b) qegħdin jiġu żviluppati biex jieħdu post il-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni, jew (c) irtirati miċ-ċirkolazzjoni, flimkien mal-komponenti tagħhom u informazzjoni relatata, li jeħtieġu l-ħarsien tas-sigurtà minħabba li t-telf, is-serq jew il-pubblikazzjoni mhux awtorizzata tagħhom tista’ tkun ta’ ħsara għall-integrità ta’ karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas;”.

Artikolu 24

Revoka

Id-Deċiżjonijiet BĊE/2008/3, BĊE/2010/22 u BĊE/2011/8 jiġu revokati fid-data speċifikata fl-Artikolu 26(3). Ir-referenzi għad-Deċiżjonijiet BĊE/2008/3, BĊE/2010/22 u BĊE/2011/8 jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 25

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Manifatturi b’akkreditazzjonijiet tar-reġim il-qadim huma intitolati li jwettqu attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro sad-data indikata fl-Artikolu 26(3).

2.   Xahrejn qabel id-data indikata fl-Artikolu 26(3), manifatturi b’akkreditazzjonijiet tar-reġim il-qadim jinformaw lill-BĊE jekk ikunux wettqu attività sigura tal-euro u/jew attività ta’ oġġetti tal-euro fis-36 xahar preċedenti.

3.   Akkreditazzjonijiet tar-reġim il-qadim skont id-deċiżjonijiet ta’ akkreditazzjoni tal-BĊE revokati jew jinqalbu b’konformità mal-paragrafi 4 u 5 jew jiskadu wara d-data indikata fl-Artikolu 26(3) irrispettivament mill-perijodi ta’ validità li jibqagħlhom jew l-istat permanenti.

4.   Manifattur b’akreditazzjonijiet validi tas-sigurtà, tal-kwalità, ambjentali, i tas-saħħa u sigurtà li pproduċa oġġetti tal-euro siguri u/jew materja prima tal-karti tal-flus tal-euro b’konformità mad-deċiżjonjiet tal-akkreditazzjoni revokati tal-BĊE matul is-36 xahar qabel id-data indikata fl-Artikolu 26(3) ikollu l-akkreditazzjonijiet tiegħu maqlubin f’akkreditazzjoni skont l-Artikolu 7 ta’ din id-Deċiżjoni u r-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni relevanti tagħha.

5.   Manifattur b’akkreditazzjonijiet validi tas-sigurtà, tal-kwalità, ambjentali, i tas-saħħa u sigurtà li pproduċa oġġetti tal-euro siguri u/jew materja prima tal-karti tal-flus tal-euro b’konformità mad-deċiżjonjiet ta’ akkreditazzjoni revokati tal-BĊE matul is-36 xahar qabel id-data indikata fl-Artikolu 26(3) ikollu l-akkreditazzjonijiet tiegħu maqlubin f’akkreditazzjoni skont l-Artikolu 8 ta’ din id-Deċiżjoni u r-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni relevanti tagħha.

6.   Il-proċeduri kollha mibdijin jew għaddejjin skont id-deċiżjonijiet ta’ akkreditazzjoni revokati tal-BĊE fir-rigward ta’ akkreditazzjonijiet tar-reġim il-qadim, b’mod partikolari:

(a)

spezzjonijiet tas-sigurtà tal-bidu jew ta’ segwitu, inklużi verifiki tal-kwalità jew verifiki minn qabel tal-kwalità;

(b)

l-għoti ta’ akkreditazzjoni(jiet);

(c)

il-ħruġ ta’ deċiżjoni ta’ twissija, sospensjoni jew revoka ta’ akkreditazzjoni(jiet); jew

(d)

ir-reviżjoni ta’ azzjoniiet jew deċiżjonijiet skont is-subparagrafi (a) sa (c),

jiġu ffinalizzati b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjonijiet ta’ akkreditazzjoni revokati tal-BĊE għall-perijodu sad-data indikata fl-Artikolu 26(3).

7.   Mill-produzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro tal-2016, il-BĊNi ma jivvalidaw karti tal-flus tal-euro stampati b’sustanzi kimiċi li jaqbżu l-limiti ta’ aċċettazzjoni msemmijin fir-rekwiżiti ambjentali u tas-saħħa u sigurtà.

Artikolu 26

Dispożizzjonijiet finali

1.   Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-Artikoli 23 u 25 japplikaw mill-jum wara l-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Id-dispożizzjonijiet rimanenti ta’ din id-Deċiżjoni japplikaw sa minn 12-il xahar wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil manifatturi ta’ oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro u lill-BĊNi, kull meta dawn tal-aħħar iwettqu kontrolli tal-istokks, kontrolli fuq il-qerda jew kontrolli fuq it-trasport.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-20 ta’ Diċembru 2013.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 4.

(2)  ĠU L 140, 30.5.2008, p. 26.

(3)  ĠU L 330, 15.12.2010, p. 14.

(4)  ĠU L 176, 5.7.2011, p. 52.

(5)  ĠU L 264, 12.10.1999, p. 21.