ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.038.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 38

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
7 ta' Frar 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/60/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2014 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ Kiribati, min-naħa l-oħra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar il-Mudell tar-Regolament Finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata imsemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 111/2014 tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 112/2014 tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2014 tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

20

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 114/2014 tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 115/2014 tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 116/2014 tas-6 ta’ Frar 2014 dwar in-nonapprovazzjoni tas-sustanza attiva jodur tal-potassju, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

26

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 117/2014 tas-6 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

28

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/19/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li temenda l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

30

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/20/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li tistabbilixxi l-klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ bażika u ċċertifikata, u l-kundizzjonijiet u l-marki applikabbli għal dawn il-klassijiet ( 1 )

32

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/21/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li tiddetermina l-kundizzjonijiet minimi u l-klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ prebażika ( 1 )

39

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/61/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Frar 2014 li testendi l-validità tad-Deċiżjoni 2006/502/KE li tirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-lajters li jitqiegħdu fis-suq ikunu biss dawk reżistenti għat-tfal u li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq tal-lajters magħrufa bħala novelty lighters (notifikata bid-dokument C(2014) 493)  ( 1 )

43

 

 

2014/62/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Frar 2014 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2003/766/KE dwar miżuri ta’ emerġenza biex ma jitħalliex it-tixrid ta’ Diabrotica virgifera Le Conte fil-Komunità (notifikata bid-dokument C(2014) 467)

45

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

2014/63/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Frar 2014 dwar miżuri ta’ kontroll tad-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte f’żoni tal-Unjoni fejn il-preżenza tiegħu hija kkonfermata

46

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta’ Jannar 2014

dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ Kiribati, min-naħa l-oħra

(2014/60/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Fit-23 ta’ Lulju 2007, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 893/2007 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ Kiribati, min-naħa l-oħra (1) (“il-Ftehim”). Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim skada fil-15 ta’ Settembru 2012.

(2)

L-Unjoni nnegozjat Protokoll ġdid mar-Repubblika ta’ Kiribati li jipprovdi lill-bastimenti tas-sajd tal-UE b’opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet li fuqhom ir-Repubblika ta’ Kiribati teżerċita s-sovranità jew ġurisdizzjoni tagħha (“il-Protokoll”).

(3)

Il-Protokoll ġie ffirmat skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/669/UE (2) u ġie applikat fuq bażi provviżorja mis-16 ta’ Settembru 2012 ’l hawn.

(4)

Il-Protokoll għandu jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ Kiribati, min-naħa l-oħra, (“il-Protokoll”), huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni (3).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jagħti, f’isem l-Unjoni, in-notifika prevista fl-Artikolu 16 tal-Protokoll (4).

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

G. STOURNARAS


(1)  ĠU L 205, 7.8.2007, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/669/UE tad-9 ta’ Ottubru 2012 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ Kiribati, min-naħa l-oħra (ĠU L 300, 30.10.2012, p. 2).

(3)  Il-Protokoll ġie ppubblikat fil-ĠU L 300, 30.10.2012, p. 3, flimkien mad-Deċiżjoni dwar l-iffirmar.

(4)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll se tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


REGOLAMENTI

7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/2


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 110/2014

tat-30 ta’ Settembru 2013

dwar il-Mudell tar-Regolament Finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata imsemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (1), u partikolarment l-Artikolu 209 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, ibbażat fuq l-esperjenza bi sħubijiet pubbliċi privati istituzzjonalizzati bħala korpi tal-Unjoni skont l-Artikolu 185 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2), introduċa kategoriji addizzjonali ta’ sħubijiet pubbliċi privati sabiex tiżdied l-għażla ta’ strumenti u jiġu inklużi korpi li r-regoli tagħhom huma aktar flessibbli u aċċessibbli għall-imsieħba privati minn dawk applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Fost dawk il-kategoriji addizzjonali huma l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 li huma fdati bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata (minn hawn ’il quddiem “korpi PPP”).

(2)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi tal-Unjoni u biex korpi tal-PPP ikunu jistgħu jadottaw ir-regoli finanzjarji tagħhom stess, huwa neċessarju li jiġi adottat mudell ta’ regolament finanzjarju għal dawk il-korpi.

(3)

Korpi PPP għandhom jistabilixxu u jimplimentaw il-baġit tagħhom f’konformità mal-prinċipji tal-unità, l-akkuratezza baġitarja, l-annwalità, l-ekwilibriju, l-unità tal-kontijiet, l-universalità, l-ispeċifikazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja tajba, li titlob kontroll intern effettiv u effiċjenti, u t-trasparenza kif imniżżel f’dan ir-Regolament.

(4)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni ġenerali tal-kompiti u l-attivitajiet ta’ korp PPP, huwa għandu jkun jista’ jdaħħal l-approprjazzjonijiet mhux użati għal sena partikolari fl-estimu tad-dħul u n-nefqa sa tliet snin finanzjarji li jsegwu.

(5)

Billi l-fondi tal-Unjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ korp PPP għandhom jiġu implimentati b’ġestjoni indiretta prevista fl-Artikolu 60 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, id-dispożizzjonijiet dwar l-ippjanar finanzjarju u r-rappurtar għandhom ikunu konsistenti mal-metodu ta’ ġestjoni indiretta tal-implimentazzjoni tal-baġit. Il-kwittanza tal-implimentazzjoni tal-baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-korpi PPP għandha tkun parti mill-kwittanza mogħtija mill-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni. Għalhekk, rappurtar annwali adegwat, inkluż is-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, għandu jiġi pprovdut skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, li jippermetti lill-Kummissjoni li tassumi aħjar ir-responsabbiltajiet tagħha fir-rigward tal-kwittanza.

(6)

Huwa neċessarju li jiġu definiti l-poteri u r-responsabbiltajiet tal-uffiċjal tal-kontabilità u tal-uffiċjali awtorizzanti b’kunsiderazzjoni għan-natura pubblika-privata tal-korpi PPP. L-uffiċjali awtorizzanti għandhom ikunu kompletament responsabbli għall-operazzjonijiet kollha tad-dħul u n-nefqa eżegwiti permezz tal-awtorità tagħhom u għandhom ikunu miżmuma responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom, inklużi, meta meħtieġ, permezz ta’ proċedimenti dixxiplinarji.

(7)

Huwa meħtieġ li tiġi ċċarata d-diviżjoni tal-funzjonijiet tal-awditjar intern u dawk tal-kontroll intern u li jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti ta’ rappurtar. Il-funzjoni tal-awditjar intern fi ħdan il-korpi PPP għandha tkun imwettqa mill-awditur intern tal-Kummissjoni li għandu jwettaq awditi meta dawn ikunu ġġustifikat mir-riskji involuti. Dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment u l-funzjonament ta’ kapaċitajiet ta’ awditjar intern għandhom jiġu introdotti.

(8)

Sabiex jiġi garantit li kull korp huwa responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu u jkunu rrispettati l-objettivi assenjati lilu meta kien stabbilit, il-korpi PPP għandhom ikunu permessi, għat-twettiq tal-kompiti fdati lilhom, jimpjegaw korpi esterni tas-settur privat fejn meħtieġ biss u mhux għal kompiti li jinvolvu xi missjoni ta’ servizz pubbliku jew kwalunkwe użu tal-poteri diskrezzjonali ta’ ġudizju.

(9)

Il-prinċipji li għandhom jiġu segwiti f’dak li jirrigwarda l-operazzjonijiet tad-dħul u tan-nefqa ta’ korp PPP għandhom jiġu stabbiliti.

(10)

Minħabba n-natura pubblika-privata tal-korpi PPP u b’mod partikolari l-kontribut tas-settur privat għall-baġit tal-korp PPP, proċeduri flessibbli għall-għoti ta’ kuntratti ta’ akkwist għandhom ikunu permessi. Il-proċeduri rilevanti għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta’ trasparenza, proporzjonalità, trattament ugwali u nondiskriminazzjoni u parzjalment jitbiegħdu mid-dispożizzjonijiet relevanti stabbiliti fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (3). Huwa meħtieġ li tkun żgurata l-provvista ta’ merkanzija u servizzi aħjar u orħos, kif ukoll l-evitar ta’ kostiejit eċċessivi fil-ġestjoni ta’ proċeduri ta’ akkwist permezz ta’ kooperazzjoni msaħħa fost il-membri tal-korpi PPP. Għalhekk il-korpi PPP għandhom ikollhom ukoll il-possibbiltà li jikkonkludu kuntratti mingħajr ma jkun hemm rikors għal proċedura ta’ akkwist mal-membri tagħhom ħlief l-Unjoni għall-provvista ta’ prodotti jew ta’ servizzi jew għat-twettiq ta’ xogħol li dawk il-membri jipprovdu direttament, mingħajr rikors għal partijiet terzi.

(11)

Sabiex titjieb il-kosteffiċjenza, il-possibilità ta’ kondiviżjoni tas-servizzi jew it-trasferiment tagħhom lil korp ieħor jew lill-Kummissjoni għandha tkun ipprovduta, b’mod partikolari billi tippermetti li l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni huwa inkarigat bil-kompiti kollha jew parti minnhom tal-uffiċjal tal-kontabilità ta’ korp PPP.

(12)

Għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għal għotjiet, proġetti u offerti u biex jiġu pprovduti opinjonijiet u pariri f’każijiet speċifiċi, il-korpi PPP għandhom ikunu jistgħu jużaw esperti esterni. Dawn l-esperti għandhom jintgħażlu skont il-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, trattament indaqs u assenza ta’ kunflitt ta’ interessi.

(13)

Fl-għotja ta’ għotjiet u premjijiet, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012, suġġetti għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika tal-istrument kostitwenti tal-korp PPP jew tal-att bażiku tal-programm li l-implimentazzjoni tiegħu hija fdata lil korp PPP sabiex tkun żgurata implimentazzjoni koerenti mal-azzjonijiet li huma amministrati direttament mill-Kummissjoni.

(14)

Fejn il-kontijiet ta’ korpi PPP għandhom bżonn jiġu konsolidati skont ir-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, ir-regoli tal-kontabilità li jiġu applikati mill-korpi PPP għandhom jippermettu tali konsolidazzjoni.

(15)

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sabiex tkun tista’ ssir l-adozzjoni f’waqtha tar-regolamenti finanzjarji riveduti tal-korpi PPP mill-1 ta’ Jannar 2014 sabiex jiġu żgurati regoli koerenti tal-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

AMBITU

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji essenzjali abbażi ta’ liema korp ta’ Sħubija Pubblika-Privata (minn hawn’ il quddiem “korp PPP”) jadotta r-regoli finanzjarji tiegħu. Ir-regoli finanzjarji tal-korp PPP ma jitbiegħdux minn dan ir-Regolament għajr meta l-ħtiġijiet speċifiċi tiegħu jirrikjedi dan u bil-kunsens bil-quddiem tal-Kummissjoni skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Kull korp PPP jadotta dispożizzjonijiet dettaljati li jimplimentaw dawn il-prinċipji fir-regoli finanzjarji tiegħu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“bord ta’ tmexxija” tfisser il-korp intern ewlini tal-korp PPP li għandha r-responsabilità li tieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet finanzjarji u baġitarji, irrispettivament mill-isem li ngħata fl-istrument kostitwenti tal-korp PPP,

“direttur” tfisser il-persuna li għandha r-responsabilità li timplimenta d-deċiżjonijiet tal-bord ta’ tmexxija u l-baġit tal-korp PPP bħala uffiċċjal li jawtorizza, irrispettivament mit-titolu mogħti lilu/ha fl-istrument kostitwenti tal-korp PPP,

“membru” tfisser membru tal-korp PPP skont l-istrument kostitwenti,

“strument kostitwenti” tfisser l-istrument tal-liġi tal-Unjoni li jirregola l-aspetti ewlenin tat-twaqqif u t-tħaddim tal-korp PPP,

“baġit tal-korp PPP” tfisser l-istrument li, għal kull sena finanzjarja, ibassar u jawtorizza d-dħul u n-nefqa kollha meqjusa neċessarji għall-korp PPP.

Artikolu 3

Ambitu tal-baġit

Il-baġit tal-korp PPP jikkonsisti minn:

(a)

id-dħul tal-korp PPP, li jinkludi:

(i)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri tiegħu għall-kostijiet amministrattivi;

(ii)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri tiegħu għall-kostijiet operazzjonali;

(iii)

dħul assenjat lill-elementi speċifiċi tan-nefqa;

(iv)

kull dħul iġġenerat mill-korp PPP;

(b)

in-nefqa tal-korp PPP, inkluż nefqa amministrattiva.

KAPITOLU 2

PRINĊIPJI BAĠITARJI

Artikolu 4

Ripett għall-prinċipji baġitarji

Il-baġit tal-korp PPP ikun stabbilit u implimentat f’konformità mal-prinċipji tal-unità, l-akkuratezza baġitarja, l-annwalità, l-ekwilibriju, l-unità tal-kontijiet, l-universalità, l-ispeċifikazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja tajba li titlob kontroll intern effettiv u effiċjenti, u t-trasparenza kif imniżżel f’dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Prinċipji tal-unità u tal-preċiżjoni baġitarja

1.   L-ebda dħul ma għandu jiġabar u l-ebda nefqa ma għandha ssir sakemm dawn ma jkunux allokati f’linja baġitarja tal-korp PPP.

2.   L-ebda nefqa ma tista’ tkun impenjata jew awtprizzata lil hinn mill-appropjazzjonijiet awtorizzati mill-baġit tal-korp PPP.

3.   Approprjazzjoni tista’ tkun imdaħħla fil-baġit tal-korp PPP biss jekk din tkun għal element ta’ nefqa meqjus bħala meħtieġ.

4.   L-imgħaxijiet iġġenerati mill-ħlasijiet ta’ prefinanzjament magħmula mill-baġit ta’ korp PPP ma jkunux dovuti lill-korp PPP.

Artikolu 6

Prinċipju tal-annwalità

1.   L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-korp PPP jkunu awtorizzati għal sena finanzjarja li tkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

2.   L-approprjazzjonijiet ta’ impenn ikopru l-kost totali tal-impenji legali assunti matul is-sena finanzjarja.

3.   L-approprjazzjonijiet ta’ pagament jkopru l-pagamenti magħmula biex jonoraw l-impenji legali li jsiru matul is-sena finanzjarja jew fi snin finanzjarji preċedenti.

4.   Għall-approprjazzjonijiet amministrattivi, in-nefqa m’għandiex teċċedi d-dħul mistenni għas-sena kif imsemmi fl-Artikolu 3(a)(i).

5.   Minħabba l-ħtiġijiet tal-korp PPP, l-approprjazzjonijiet mhux użati jistgħu jiddaħħlu fl-estimi tad-dħul u n-nefqa sat-tliet snin finanzjarji li jsegwu. Dawn l-approprjazzjonijiet għandhom jintużaw l-ewwel.

6.   Il-paragrafi 1 sa 5 ma jwaqqfux l-impenji tal-baġit għal azzjonijiet li jestendu għal aktar minn sena finanzjarja waħda milli jkunu maqsuma matul diversi snin fi ħlasijiet annwali biss meta l-att bażiku hekk jipprovdi jew fejn ikunu relatati man-nefqa amministrattiva.

Artikolu 7

Prinċipju tal-ekwilibriju

1.   Id-dħul u l-approprjazzjonijiet ta’ pagament ikunu bbilanċjati.

2.   Approprjazzjonijiet għall-impenji annwali m’għandhomx jaqbżu l-kontribuzzjoni rilevanti tal-Unjoni kif stabbilit fil-ftehim tat-trasferiment annwali tal-fondi mal-Kummissjoni, flimkien ma’ kontribuzzjonijiet annwali minn Membri oħra għajr l-Unjoni, kull dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 3 u l-ammont ta’ approprjazzjonijiet mhux użati msemmija fl-Artikolu 6(5).

3.   Il-korp PPP ma jistgħax jidħol għal self fil-qafas tal-baġit tal-korp PPP.

4.   Jekk ir-riżultat tal-baġit huwa pożittiv, dan jiddaħħal fil-baġit tas-sena finanzjarja ta’ wara bħala dħul.

Jekk ir-riżultat tal-baġit huwa negattiv, dan jiddaħħal fil-baġit tas-sena finanzjarja ta’ wara bħala approprjazzjonijiet ta’ pagament.

Artikolu 8

Prinċipju tal-unità tal-kontijiet

Il-baġit tal-korp PPP jiġi mfassal u jkun implementat f’euro u l-kontijiet jiġu ppreżentati f’euro. Madankollu, minħabba raġunijiet ta’ fluss tal-flus, l-uffiċjal tal-kontabilità jkun awtorizzat li jwettaq operazzjonijiet f’muniti oħra kif preskritt fir-regoli finanzjarji tal-korp PPP.

Artikolu 9

Prinċipju tal-universalità

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, id-dħul totali jkopri l-approprjazzjonijiet ta’ pagament totali. Id-dħul u n-nefqa kollha jkunu rreġistrati bis-sħiħ mingħajr ebda aġġustament kontra xulxin, suġġett għal kwalunkwe dispożizzjoni fir-regoli finanzjarji tal-korp PPP dwar każijiet fejn ċerti deduzzjonijiet jistgħu jsiru minn talbiet għal pagament, li imbagħad ikunu mgħoddija għall-pagament tal-ammont nett.

2.   Id-dħul assenjat għal skop speċifiku, bħal ma huwa l-introjtu minn fondazzjonijiet, sussidji, rigali u legati, jintuża għall-finanzjament ta’ oġġetti speċifiċi ta’ nefqa.

3.   Id-direttur jista’ jilqa’ kull donazzjoni li ssir lill-korp PPP, bħalma huma fondazzjonijiet, sussidji, rigali u legati.

Aċċettazzjoni ta’ donazzjonijiet li jistgħu jinvolvu tariffa finanzjarja sinifikanti jkunu suġġetti għall-awtorizzazzjoni minn qabel tal-bord ta’ tmexxija, li jrid jiddeċiedi fi żmien xahrejn mid-data li tingħatalu t-talba. Jekk il-bord ta’ tmexxija ma jiħux deċiżjoni f’dak iż-żmien, id-donazzjoni titqies milqugħa.

L-ammont li l-fuq minnu t-tariffa finanzjarja involuta hija kkunsidrata sinifikanti jiġi stabbilit b’deċiżjoni tal-bord ta’ tmexxija.

Artikolu 10

Prinċipju tal-ispeċifikazzjoni

1.   L-approprjazzjonijiet ikunu assenjati għal skopijiet speċifiċi skont it-titolu u l-kapitolu.

2.   Id-direttur jista’ jittrasferixxi approprjazzjonijiet minn kapitolu għal ieħor mingħajr limitu u minn titolu għal ieħor sa massimu ta’ 10 % tal-approprjazzjonijiet għas-sena murija fil-linja li minnha jsir it-trasferiment.

Lil hinn mil-limitu msemmi fl-ewwel subparagrafu, id-direttur jista’ jipproponi trasferimenti ta’ approprazzjonijiet minn titolu għal ieħor lill-bord ta’ tmexxija. Il-bord ta’ tmexxija għandu żmien ta’ tliet ġimgħat biex jopponi dawn it-trasferimenti. Wara dan il-limitu ta’ żmien, it-trasferimenti jitqiesu adottati.

Id-direttur jinforma lill-bord ta’ tmexxija kemm jista’ jkun malajr dwar it-trasferimenti kollha mwettqa taħt l-ewwel subparagrafu.

Artikolu 11

Prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba

1.   L-approprjazzjonijiet ikunu użati b’konformità mal-prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba, jiġifieri skont il-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja.

2.   Il-prinċipju tal-ekonomija jitlob li r-riżorsi li juża l-korp PPP għall-attivitajiet tiegħu jridu jkunu disponibbli fiż-żmien dovut, fi kwantitajiet u kwalità xierqa u bl-aħjar prezz.

Il-prinċipju tal-effiċjenza jikkonċerna l-aqwa relazzjoni bejn ir-riżorsi użati u r-riżultati miksuba.

Il-prinċipju tal-effikaċja jikkonċerna l-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti u li jintlaħqu r-riżultati ppjanati.

3.   Objettivi speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jinkisbu, relevanti u bi skadenza jkunu stabbiliti għas-setturi kollha tal-attività koperta bil-baġit tal-korp PPP. Il-kisba ta’ dawk l-objettivi tkun monitorjata permezz ta’ indikaturi tal-imġiba għal kull attività, u tingħata informazzjoni lill-bord ta’ tmexxija mid-Direttur kull sena u l-aktar tard fid-dokumenti li jakkompanjaw l-abbozz preliminari tal-baġit tal-korp PPP.

4.   Sakemm l-istrument kostitwenti ma jipprovdix biex l-evalwazzjonijiet ikunu mwettqa mill-Kummissjoni, il-korp PPP, sabiex jittejjeb it-teħid tad-deċiżjonijiet, iwettaq evalwazzjonijiet, inklużi l-evalwazzjonijiet ex post, tal-programmi u l-attivitajiet tiegħu li jinvolvu nefqa sinifikanti u r-riżultati tal-evalwazzjoni intbagħtu lill-bord ta’ tmexxija.

Artikolu 12

Kontroll intern tal-implimentazzjoni baġitarja

1.   Il-baġit tal-korp PPP jiġi implimentat skont kontroll intern effettiv u effiċjenti.

2.   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-korp PPP, il-kontroll intern huwa definit bħala proċess applikabbli fil-livelli kollha tal-ġestjoni u mfassal biex jipprovdi assigurazzjoni raġonevoli għall-kisba tal-objettivi li ġejjin:

(a)

l-effikaċja, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-operazzjonijiet;

(b)

l-affidabilità tar-rappurtar;

(c)

is-salvagwardja tal-assi u tal-informazzjoni;

(d)

il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u s-segwitu tal-frodi u l-irregolaritajiet;

(e)

ġestjoni adegwata tar-riskji marbutin mal-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti, b’kont meħud tal-karattru pluriennali tal-programmi kif ukoll tan-natura tal-ħlasijiet involuti.

3.   Kontroll intern effettiv u effiċjenti jkunu bbażat fuq l-aħjar prattiki internazzjonali u jinkludi b’mod partikolari, l-elementi stabbiliti fl-Artikolu 32(3) u (4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, b’kunsiderazzjoni għall-istruttura u d-daqs tal-korp PPP, in-natura tal-kompiti fdati lilu u l-ammonti u r-riskji finanzjarji u operazzjonali involuti.

Artikolu 13

Prinċipju tat-trasparenza

1.   Il-baġit tal-korp PPP jiġi stabbilit u implimentat u l-kontijiet ippreżentati b’konformità mal-prinċipju tat-trasparenza.

2.   Il-baġit tal-korp PPP inkluż il-pjan ta’ stabbiliment u l-baġits emendatorji, kif adottati, inkluż kwalunkwe adattament kif previst fl-Artikolu 15(1), jiġu ppubblikati fuq is-sit tal-Internet tal-korp PPP fi żmien erba’ ġimgħat mill-adozzjoni tagħhom u jiġu trasmessi lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

3.   Il-korp PPP jagħmel disponibbli fuq is-sit tal-Internet tiegħu sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju tas-sena finanzjarja ta’ wara, informazzjoni dwar ir-riċevituri tal-fondi li joħorġu mill-baġit tiegħu, skont il-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012, skont preżentazzjoni standardizzata.

Il-pubblikazzjoni tkun faċilment aċċessibbli, trasparenti u komprensiva. Din l-informazzjoni tkun disponibbli filwaqt li jkunu debitament osservati r-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u s-sigurtà, b’mod partikolari l-ħarsien tad-dejta personali kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

4.   L-esperti ikkuntrattati skont l-Artikolu 34 ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu ppubblikati fuq website tal-Unjoni.

KAPITOLU 3

PJANIFIKAZZJONI FINANZJARJA

Artikolu 14

Estimi ta’ dħul u nfiq

1.   Il-korp PPP jibgħat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar tas-sena ta’ qabel dik li fiha l-baġit tal-korp PPP għandu jiġi implimentat estimu tad-dħul u n-nefqa tiegħu u l-linji gwida ġenerali li fuqhom ikun ibbażat dan l-estimu, flimkien mal-programm ta’ ħidma tiegħu msemmi fl-Artikolu 31(4).

2.   L-estimu tad-dħul u n-nefqa tal-korp PPP jinkludi:

(a)

estimu tan-numru ta’ karigi permanenti u temporanji, skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad, kif ukoll tal-persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti ta’ full-time, fil-limiti tal-approprjazzjonijiet tal-baġit;

(b)

f’każ ta’ varjazzjoni fl-għadd ta’ persunial, dikjarazzjoni li tiġġustifika t-talbiet għal impjiegi ġodda;

(c)

(c) estimu ta’ kull tlett xhur ta’ pagamenti bi flus u riċevuti;

(d)

informazzjoni dwar il-ksib tal-objettivi kollha li ġew stabbiliti minn qabel għall-attivitajiet varji;

(e)

il-miri stabbiliti għas-sena finanzjarja kkonċernata mill-abbozz tal-baġit, fejn jiġu indikati l-bżonnijiet baġitarji speċifiċi ddedikati biex jinkisbu dawn il-miri,

(f)

il-kostijiet amministrattivi u l-baġit implimentat tal-korp PPP fis-sena finanzjarja preċedenti;

(g)

l-ammont tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula mill-membri u l-valur tal-kontribuzzjonijiet in natura magħmula mill-membri, minbarra l-Unjoni;

(h)

informazzjoni dwar l-approprjazzjonijiet mhux użati li jiddaħħlu fl-estimi tad-dħul u n-nefqa skont is-sena skont l-Artikolu 6(5).

Artikolu 15

Stabbiliment tal-baġit

1.   Il-baġit tal-korp PPP u l-pjan tal-istabbiliment tal-persunal, inkluż l-għadd ta’ karigi permanenti u temporanji skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad u kkomplementat bin-numru ta’ persunal bil-kuntratt u ta’ esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti ta’ full-time, jiġu adottati mill-bord ta’ tmexxija skont l-istrument kostitwenti tal-korp PPP. Dispożizzjonijiet dettaljati jistgħu jiġu stabbiliti fir-regoli finanzjarji tal-korp PPP. Kull emenda għall-baġit tal-korp PPP, inkluż il-pjan ta’ stabbiliment, tkun is-suġġett ta’ baġit emendatorju tal-korp PPP addottat bl-istess proċedura tal-baġit inizjali tal-korp PPP. Il-baġit tal-korp PPP u, fejn xieraq, il-baġits ta’ emenda tal-korp PPP ikunu adattati sabiex jitqis l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni kif stabbiliti fil-baġit tal-Unjoni.

2.   Il-baġit tal-korp PPP jkun magħmul minn rendikont ta’ dħul u rendikont ta’ nefqa.

3.   Il-baġit tal-korp PPP juri:

(a)

fir-rendikont tad-dħul:

(i)

l-estimi tad-dħul tal-korp PPP għas-sena finanzjarja kkonċernata (“sena n”);

(ii)

id-dħul stmat għas-sena finanzjarja preċedenti u d-dħul għas-sena n-2;

(iii)

rimarki xierqa fuq kull linja ta’ dħul;

(b)

fir-rendikont tan-nefqa:

(i)

l-appropjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament għas-sena n;

(ii)

l-appropjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament għas-sena finanzjarja preċedenti u n-nefqa impenjata u n-nefqa mħallsa fis-sena n-2, b’din tal-aħħar espressa wkoll bħala perċentwali tal-baġit tal-korp PPP tas-sena n;

(iii)

rendikont fil-qosor ta’ kif se jsiru l-pagamenti dovuti fis-snin finanzjarji ta’ wara biex jintlaħqu l-impenji tal-baġit mibdijin fi snin finanzjarji ta’ qabel;

(iv)

rimarki xierqa għal kull sottodiviżjoni.

4.   Il-pjan ta’ stabbiliment juri, ħdejn in-numru tal-għadd ta’ impjiegi awtorizzati għas-sena finanzjarja, l-għadd tal-impjiegi awtorizzati għas-sena finanzjarja preċedenti kif ukoll in-numru ta’ impjiegi li tassew imtlew. L-istess informazzjoni tkun murija għal persunal b’kuntratt u esperti nazzjonali ssekondati.

KAPITOLU 4

ATTURI FINANZJARJI

Artikolu 16

Implimentazzjoni tal-baġit skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba

1.   Id-direttur jaqdi d-dmirijiet tal-uffiċjal awtorizzanti. Id-direttur gjimplimenta d-dħul u n-nefqa tal-baġit tal-korp PPP skont ir-regoli finanzjarji tal-korp PPP u l-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba taħt ir-responsabilità tiegħu jew tagħha u fil-limiti tal-approprjazzjonijiet awtorizzati. Id-Direttur ikun responsabbli mill-iżgurar li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti ta’ legalità u regolarità.

Bla ebda ħsara lejn ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjal awtorizzanti fir-rigward tal-prevenzjoni u l-kxif ta’ frodi u irregolaritajiet, il-korp PPP jipparteċipa f’attivijtaijet ta’ prevenzjoni tal-frodi tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF).

2.   Id-direttur jista’ jiddelega s-setgħat tal-implimentazzjoni tal-baġit lil persunal tal-korp PPP kopert mir-Regolamenti tal-Persunal, fejn dawk japplikaw għall-persunal tal-korp PPP, bi qbil mal-kundizzjonijiet stabbiliti fir-regoli finanzjarji tal-korp PPP. Dawk inkarigati jistgħu jaġixxu biss fil-limiti tas-setgħat mogħtija espressament lilhom.

Artikolu 17

Poteri u dmirijiet tal-uffiċjal awtorizzanti

1.   Il-baġit tal-korp PPP jkun implimentat mid-direttur fid-dipartimenti taħt l-awtorità tiegħu.

2.   Kompiti ta’ kompetenza teknika u kompiti amminstrattivi, preparatorji jew anċillarji li la jeħtiġu l-eżerċitazzjoni ta’ awtorita pubblika u lanqas l-użu ta’ poteri ta’ ġudizzju diskrezjonali jistgħu jingħataw b’kuntratt lil entitajiet esterni tal-qasam privat, fejn ma jistax isir mod ieħor.

3.   Id-direttur, f’konformità mal-istandards minimi adottati mill-bord ta’ tmexxija u b’kunsiderazzjoni xierqa għar-riskji assoċjati mal-ambjent tal-ġestjoni u n-natura tal-azzjonijiet iffinanzjati, jistabbilixxi l-istruttura organizzattiva u s-sistemi tal-kontroll intern xierqa għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. L-istabbiliment ta’ din l-istruttura u dawn is-sistemi jkun appoġġjat minn analiżi sħiħa tar-riskju, li tieħu kont tal-kosteffikaċja tagħhom.

Id-direttur jista’ jistabbilixxi fid-dipartiment tiegħu stess funzjoni ta’ kompetenza u parir maħsuba biex tgħinu jikkontrolla r-riskji involuti fl-attivitajiet tiegħu.

4.   L-uffiċjal awtorizzanti jikkonserva d-dokumenti ta’ sostenn b’rabta mal-operazzjonijiet imwettqa matul perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-deċiżjoni meta ngħatat kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni għas-sena kkonċernata. Dejta personali li tinsab f’dokument ta’ appoġġ titħassar fejn possibbli meta dik id-dejta ma tkunx meħtieġa għal skopijiet ta’ kontroll u awditjar. Fi kwalunkwe każ, ikun rispettat l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 f’dak li jirrigwarda l-konservazzjoni tad-dejta tat-traffiku.

Artikolu 18

Kontrolli ex ante

1.   Kull operazzjoni tkun suġġetta għal mill-anqas kontroll ex ante, ibbażat fuq analiżi mhux fuq il-post tad-dokumenti u wkoll fuq ir-riżultati disponibbli tal-kontrolli diġà mwettqa, fir-rigward tal-aspetti operazzjonali u finanzjarji tal-operazzjoni.

Il-kontrolli ex ante jinkludu l-inizjazzjoni u l-verifika tal-operazzjoni.

L-inizjazzjoni u l-verifika ta’ operazzjoni ikunu funzjonijiet separati.

2.   L-inizjazzjoni u ta’ operazzjoni tinftiehem bħala l-operazzjonijiet kollha li huma preparatorji għall-adozzjoni tal-atti li jimplimentaw il-baġit tal-korp PPP mill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli.

3.   Verifika ex ante ta’ operazzjoni tinftiehem bħala l-kontrolli ex ante kollha li jagħmel l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli sabiex jivverifika l-aspetti operazzjonali u finanzjarji tagħha.

4.   Il-kontrolli ex ante jivverifikaw il-koerenza fost id-dokumenti ta’ sostenn mitluba u kwalunkwe informazzjoni disponibbli.

Il-firxa f’termini tal-frekwenza u l-intensità tal-kontrolli ex ante tiġi ddeterminata mill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli billi jitqiesu konsiderazzjonijiet ibbażati fuq ir-riskji u l-kosteffikaċja. F’każ ta’ dubju, l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli mill-validazzjoni tal-ħlasijiet rilevanti jitlob informazzjoni kumplimentari jew jagħmel kontroll fuq il-post sabiex jikseb assigurazzjoni raġonevoli bħala parti mill-kontroll ex ante.

L-għan tal-kontrolli ex ante huwa li jaċċertaw li:

(a)

in-nefqa saret kif suppost u tikkonforma mad-dispożizzjonijiet applikabbli;

(b)

il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba msemmi fl-Artikolu 11 ikun ġie applikat.

Għall-iskop tal-kontrolli, jistgħu jiġu kkunsidrati serje ta’ tranżazzjonijiet individwali simili relatati man-nefqa ta’ rutina fuq is-salarji, il-pensjonijiet, ir-rimborż tal-ispejjeż tal-missjonijiet u tal-ispejjeż mediċi mill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli biex imexxi operazzjoni waħda.

Artikolu 19

Kontrolli ex post

1.   L-uffiċjal awtorizzanti responsabbli jista’ jistabbilixxi kontrolli ex post sabiex jivverifika l-operazzjonijiet diġà approvati wara l-kontrolli ex ante. Dawn il-kontrolli jistgħu jkunu organizzati fuq bażi ta’ kampjun skont ir-riskji.

Il-kontrolli ex post jistgħu jitwettqu fuq il-bażi ta’ dokumenti u, fejn ikun xieraq, fuq il-post.

2.   Il-kontrolli ex post jitwettqu minn membri tal-persunal li mhumiex dawk responsabbli għall-kontrolli ex ante. Il-persunal responsabbli għall-kontrolli ex post ma jkunux subordinati għall-membri tal-persunal responsabbli għall-kontrolli ex ante.

Il-persunal responsabbli għall-kontroll tal-ġestjoni tal-operazzjonijiet finanzjarji jkollu l-kapaċitajiet professjonali meħtieġa.

Artikolu 20

Rappurtar Annwali

L-uffiċjal awtorizzanti jirrapporta kull sena lill-bord ta’ tmexxija dwar il-qadi tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Għal dan l-għan, l-uffiċjal awtorizzanti jippreżenta mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar tas-sena finanzjarja ta’ wara lill-bord ta’ tmexxija u lill-Kummissjoni:

(a)

rapport dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali tal-PPP, baġit tal-korp PPP u riżorsi umani;

(b)

il-kontijiet proviżorji tal-korp PPP, inkluż ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja msemmija fl-Artikolu 39;

(c)

dikjarazzjoni ta’ ġestjoni li tiddikjara li, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’xi riserva, l-uffiċjal awtorizzanti għandu assigurazzjoni raġonevoli li:

(i)

l-informazzjoni hija ppreżentata kif suppost, kompluta u akkurata (stammpa vera u ġusta);

(ii)

in-nefqa intużat għall-iskop maħsub għaliha;

(iii)

il-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti jagħtu l-garanziji neċessarji fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti.

(d)

taqsira tar-rapporti finali tal-awditjar u tal-kontrolli kollha mwettqa, inkluża analiżi tan-natura u tal-portata tal-iżbalji u tan-nuqqasijiet identifikati fis-sistemi, u wkoll l-azzjoni korrettiva meħuda jew ippjanata.

Ir-rapport jindika r-riżultati tal-operazzjonijiet b’referenza għall-objettivi stabbiliti, ir-riskji assoċjati ma’ dawn l-operazzjonijiet, l-użu li jkun sar mir-riżorsi pprovduti u l-effiċjenza u l-effikaċja tas-sistemi ta’ kontroll intern u jkun proporzjonat għall-kompiti fdati u l-ammonti involuti.

Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju ta’ kull sena, id-dokumenti msemmija taħt il-punti c) u d) tal-ewwel paragrafu u l-valutazzjoni tagħhom mill-bord ta’ tmexxija, ir-rapport ta’ attività annwali u l-kontijiet finali flimkien mal-approvazzjoni tagħhom mill-bord ta’ tmexxija skont l-Artikolu 43(2) jintbagħtu mid-direttur lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tibgħat dawn id-dokumenti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 21

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Jekk membru tal-persunal, involut fil-ġestjoni finanzjarja u fil-kontroll tat-tranżazzjonijiet iqis li deċiżjoni li s-superjur tiegħu jirrikjedi minnu li japplika jew li jaqbel magħha tkun irregolari jew tmur kontra l-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba jew kontra r-regoli professjonali li dak il-membru tal-persunal huwa rikjest li josserva, hu jew hi jinforma lid-direttur bil-miktub u dan iwieġeb bil-miktub. Jekk id-direttur jonqos milli jieħu azzjoni jew jikkonferma d-deċiżjoni jew l-istruzzjoni inizjali tiegħu u l-membru tal-persunal iqis li tali konferma ma tikkostitwixxix tweġiba raġonevoli għall-problema tiegħu, il-membru tal-persunal jinforma lill-bord relevanti imsemmi fl-Artikolu 23(3) bil-miktub. Il-bord imsemmi fl-Artikolu 23(3) immedjatament jinforma lill-bord ta’ tmexxija.

2.   Fil-każ ta’ kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista’ tippreġudika l-interessi tal-korp PPP jew tal-membri tiegħu, il-membru tal-persunal jinforma lill-awtoritajiet u l-korpi maħtura mil-leġislazzjoni applikabbli. Il-kuntratti mal-awdituri esterni li jwettqu awditjar tal-ġestjoni finanzjarja tal-korp PPP jipprovdu obbligu tal-awditur estern biex jinforma lill-uffiċjal awtorizzanti bi kwalunkwe suspett ta’ attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista’ tippreġudika l-interessi tal-korp PPP kew tal-membri tiegħu.

Artikolu 22

Uffiċjal tal-kontabilità

1.   Il-bord ta’ tmexxija jaħtar uffiċjal tal-kontabilità kopert mir-Regolamenti tal-Persunal, fejn dawk japplikaw għall-persunal ta’ korp PPP, li jkun kompletament indipendenti fit-twettiq ta’ dmirijietu/ha. Ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjal tal-kontabilità fil-korp PPP huma:

(a)

l-implimentazzjoni adegwata tal-ħlasijiet, il-ġbir tad-dħul u l-irkupru tal-ammonti stabbiliti bħala riċevibbli;

(b)

il-preparazzjoni u l-preżentazzjoni tal-kontijiet skont il-Kapitolu 8;

(c)

l-implimentazzjoni, b’konformità mal-Kapitolu 8, tar-regoli tal-kontabilità u tat-tabella tal-kontijiet;

(d)

l-stabbiliment ta’ sistemi tal-kontabilità u tal-validazzjoni u, fejn xieraq, il-validazzjoni ta’ sistemi stabbiliti mill-uffiċjal awtorizzanti maħsuba biex ifornu jew jiġġustifikaw l-informazzjoni dwar il-kontijiet; f’dan ir-rigward l-uffiċjal tal-kontabilità jingħata s-setgħa biex jivverifika fi kwalunkwe żmien ir-rispett tal-kriterji ta’ validazzjoni;

(e)

amministrazzjoni tat-teżor.

2.   Żewġ korpi PPP jew aktar jistgħu jaħtru l-istess uffiċjal tal-kontabilità.

Korpi PPP jistgħu wkoll jaqblu mal-Kummissjoni li l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jaġixxi wkoll bħala l-uffiċjal tal-kontabilità tal-korp PPP.

Huma jistgħu wkoll jinkarigaw lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni b’parti mill-kompiti tal-uffiċjal tal-kontabilità tal-korp PPP filwaqt li wieħed jikkunsidra l-kostbenefiċċju ta’ dan.

Fil-każ imsemmi f’dan il-paragrafu, dawn jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interessi.

3.   L-uffiċjal tal-kontabilità jikseb mingħand l-uffiċjali awtorizzanti l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-produzzjoni ta’ kontijiet li jagħtu stampa vera u ġusta tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-korp PPP u tal-implimentazzjoni tal-baġit. L-uffiċjali awtorizzanti jiggarantixxi l-affidabilità ta’ tali informazzjoni.

4.   Qabel l-adozzjoni tal-kontijiet mid-Direttur, l-uffiċjal tal-kontabilità jiffirmahom u b’dan jiċċertifika li għandu assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet jippreżentaw stampa vera u ġusta tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-korp PPP.

Għal fini tal-ewwel subparagrafu, l-uffiċjal tal-kontabilità jivverifika li l-kontijiet tħejjew skont ir-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 38 u li d-dħul u n-nefqa kollha jkunu ddaħħlu fil-kontijiet.

L-uffiċjal tal-kontabilità jingħata l-poter sabiex jikkontrolla l-informazzjoni li tasal kif ukoll li jwettaq kwalunkwe kontroll ieħor li jqis meħtieġ sabiex jiffirma l-kontijiet.

L-uffiċjal tal-kontabilità jagħmel riżervi, jekk ikun meħtieġ, u jispjega eżattament in-natura u l-ambitu ta’ tali riżervi.

Suġġett għall-paragrafu 5, l-uffiċjal tal-kontabilità biss ikollu s-setgħa li jamministra l-flus kontanti u l-ekwivalenti għall-flus kontanti. L-uffiċjal tal-kontabilità jkun responsabbli għas-salvagwardja tagħhom.

5.   L-uffiċjal tal-kontabilità jista’, fit-twettiq tad-doveri tiegħu, jiddelega ċerti kompiti lil membri tal-persunal suġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal, fejn dawk japplikaw għall-persunal tal-korp PPP, fejn dan ikun indispensabbli għall-qadi ta’ dmirijietu jew dmirijietha f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-korp PPP.

6.   Mingħajr preġudizzju għal azzjoni dixxiplinari, l-uffiċjali tal-kontabilità jista’, f’kull żmien, jissospendi lill-uffiċjal tal-kontabilità milli jaqdi dmirijietu jew dmirijietha temporanjament jew għal kollox. F’każ bħal dan, il-bord ta’ tmexxija jaħtar uffiċjal interim tal-kontabilità.

Artikolu 23

Ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji

1.   L-Artikoli 16 sa 25 huma bla ħsara għal kwalunkwe responsabilità taħt il-liġi kriminali, li l-atturi finanzjarji jistgħu jeħlu kif previst fid-dritt nazzjonali applikabbli u fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Unjoni jew uffiċjali tal-Istati Membri.

2.   Kull uffiċjal awtorizzanti u uffiċjal tal-kontabilità huwa suġġett għal azzjoni dixxiplinarja u għall-ħlas ta’ kumpens kif previst fir-Regolamenti tal-Persunal. Fil-każ ta’ attività illegali, frodi jew korruzzjoni li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-interessi tal-korp PPP, il-kwistjoni tkun ippreżentata lill-awtoritajiet u lill-korpi nnominati bil-leġislazzjoni applikabbli, partikolarment lill-OLAF.

3.   Il-bord speċjalizzat fl-irregolaritajiet finanzjarji stabbilit mill-Kummissjoni jew li fih il-Kummissjoni tieħu sehem skont l-Artikolu 73(6) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, jeżerċita l-istess setgħat fir-rigward tal-korp PPP kif huwa jagħmel fir-rigward tad-dipartimenti tal-Kummissjoni, sakemm il-bord ta’ ymexxija ma jiddeċiedix li jwaqqaf bord funzjonalment indipendenti, jew li jipparteċipa f’bord konġunt imwaqqaf minn diversi korpi. Għal każijiet ippreżentati mill-korpi PPP, il-bord speċjalizzat fl-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf mill-Kummissjoni jew li fih tipparteċipa l-Kummissjoni jinkludi membru wieħed tal-persunal ta’ korp PPP.

Fuq il-bażi tal-opinjoni ta’ dan il-bord imsemmi fl-ewwel subparagrafu, id-direttur jiddeċiedi jekk jagħtix bidu għal proċedimenti għal azzjoni dixxiplinari jew għal ħlas ta’ kumpens. Jekk il-bord jintebaħ bi problemi sistemiċi, dan jibgħat rapport b’rakkomandazzjonijiet lill-uffiċjal awtorizzanti. Jekk din l-opinjoni timplika lid-direttur, il-bord jibgħatha lill-bord ta’ tmexxija u lill-awditur intern tal-Kummissjoni. Id-direttur jirreferi, f’forma anonima, għall-opinjonijiet tal-bord fir-rapport tiegħu jew tagħha skont l-Artikolu 20 u jindika l-miżuri ta’ segwitu meħuda.

4.   Kull membru tal-persunal jista’ jintalab jagħmel tajjeb għad-dannu, kollu jew parti minnu, li jkun sofra l-korp PPP minħabba mġiba serjament ħażina min-naħa tiegħu waqt il-qadi ta’ dmirijietu jew dmirijietha jew f’konnessjoni mal-qadi ta’ dmirijietu jew dmirijietha. L-awtorita tal-ħatra tieħu deċiżjoni motivata wara li twettaq il-formalitajiet preskritti mil-leġislazzjoni applikabbli rigward kwistjonijiet dixxiplinari.

Artikolu 24

Kunflitti ta’ interessi

1.   L-atturi finanzjarji fi ħdan it-tifsira tal-Artikoli 16 sa 25 u persuni oħra involuti fl-implimentazzjoni u l-ġestjoni baġitarja, inklużi l-atti preparatorji tagħhom, l-awditjar jew il-kontroll ma jieħdu ebda azzjoni li tista’ ġġib l-interessi tagħhom f’kunflitt ma’ dawk tal-korp PPP.

Fejn jeżisti tali riskju, il-persuna inkwistjoni tieqaf minn tali azzjonijiet u tirreferi l-kwistjoni lid-direttur li jikkonferma bil-miktub jekk jeżistix kunflitt ta’ interess. Il-persuna inkwistjoni tinforma wkoll lis-superjur ġerarkiku tagħha. Jekk l-attur ikun id-direttur, hu jew hi jirreferi/tirreferi l-kwistjoni lill-bord ta’ tmexxija.

Meta jinstab li jeżisti kunflitt ta’ interess, il-persuna inkwistjoni twaqqaf l-attivitajiet kollha tagħha fil-kwistjoni. Id-direttur jew il-bord ta’ tmexxija, fil-każ tad-direttur, jieħu kwalunkwe azzjoni ulterjuri xierqa.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, ikun jeżisti kunflitt ta’ interessi fejn l-eżerċizzju imparzjali u oġġettiv tal-funzjonijiet ta’ attur finanzjarju jew ta’ persuna oħra, kif jissemma fil-paragrafu 1, ikun kompromess għal raġunijiet li jinvolvu l-familja, il-ħajja emozzjonali, l-affinità politika jew nazzjonali, l-interess ekonomiku jew kwalunkwe interess ieħor kondiviż mal-benefiċjarju.

Artikolu 25

Segregazzjoni tad-dmirijiet

Id-dmirijiet tal-uffiċjal awtorizzanti u tal-uffiċjal tal-kontabilità jkunu segregati u reċiprokament esklussivi.

KAPITOLU 5

AWDITJAR INTERN

Artikolu 26

Poteri u dmirijiet tal-awditur intern

1.   Il-korp PPP ikollu funzjoni ta’ awditjar intern li trid issir skont l-istandards internazzjonali relevanti.

2.   Il-funzjoni ta’ awditjar intern titwettaq mill-awditur intern tal-Kummissjoni. L-awditur intern la jista’ jkun uffiċjal awtorizzanti u lanqas uffiċjal tal-kontabilità.

3.   L-awditur intern jagħti pariri lill-korp PPP dwar kif jitrattaw ir-riskji, billi jagħti opinjonijiet indipendenti fuq il-kwalità tas-sistemi ta’ tmexxija u ta’ kontroll u billi joħroġ rakkomandazzjonijiet biex jirranġaw il-kundizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-operazzjonijiet u jġibu ’l quddiem ġestjoni finanzjarja tajba.

L-awditur intern ikun responsabbli partikolarment għal:

(a)

il-valutazzjoni tal-idoneità u l-effikaċja tas-sistemi interni ta’ ġestjoni u l-prestazzjoni tad-dipartimenti fil-programmi u l-azzjonijiet implimentattivi b’referenza għar-riskji marbuta magħhom;

(b)

il-valutazzjoni tal-effiċjenza u l-effikaċja tas-sistemi interni ta’ kontroll u tal-awditjar applikabbli għal kull operazzjoni ta’ implimentazzjoni baġitarja.

4.   L-awditur intern iwettaq id-doveri tiegħu jew tagħha fir-rigward tal-attivitajiet kollha tal-korp PPP u d-dipartimenti kollha tiegħu. L-awditur intern igawdi minn aċċess sħiħ u mingħajr limitu għall-informazzjoni kollha meħtieġa biex iwettaq id-doveri tiegħu jew tagħha.

5.   L-awditur intern jieħu nota tar-rapport annwali tal-uffiċjali awtorizzanti taħt l-Artikolu 20 u ta’ kwalunkwe biċċa informazzjoni oħra identifikata.

6.   L-awditur intern j/tirraporta lill-bord ta’ tmexxija u lid-direttur fuq is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu/tagħha.

L-awditur intern jirrapporta wkoll fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

riskji u rakkomandazzjonijiet kritiċi ma ġewx indirizzati,

hemm dewmien sinifikanti fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet magħmula fis-snin ta’ qabel.

Il-bord ta’ tmexxija u d-direttur jiżguraw il-monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu. Il-bord ta’ tmexxija jeżamina l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 20 u jekk ir-rakkomandazzjonijiet ġewx implimentati kompletament u fil-ħin.

7.   Il-korp PPP jagħmel disponibbli d-dettalji ta’ kuntatt tal-awditur intern għal kull persuna fiżika jew ġuridika involuta f’operazzjonijiet ta’ nefqa, għall-iskopijiet ta’ kuntatt kunfidenzjali mal-awditur intern.

8.   Ir-rapporti u r-riżultati tal-awditur intern ikunu aċċessibbli lill-pubbliku biss wara validazzjoni mill-awditur intern tal-azzjoni meħuda għall-implimentazzjoni tagħhom.

Artikolu 27

Indipendenza tal-awditur intern

L-indipendenza tal-awditur intern, ir-responsabilità tal-awditur intern għall-azzjoni meħuda fit-twettiq ta’ dmirijietu jew dmirijietha u d-dritt tal-awditur intern li jressaq azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tiġi stabbilita skont l-Artikolu 100 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 28

Stabbiliment ta’ kapaċità ta’ verifika internay

1.   Il-bord ta’ tmexxija jista’ jistabbilixxi b’konsiderazzjoni xierqa għal kostefikaċja u l-valur miżjud, kapaċità ta’ awditjar intern, li twettaq id-dmirijiet tagħha f’konformità mal-istandards internazzjonali rilevanti.

L-għan, l-awtorità u r-responsabilità tal-kapaċità ta’ awditjar internjkun hemm provvediment għalihom fil-karta tal-awditjar intern u jkun suġġett għall-approvazzjoni tal-bord ta’ tmexxija.

Il-pjan annwali tal-awditjar ta’ kapaċità ta’ awditjar intern jiġi mfassal mill-Kap ta’ kapaċità tal-awditjar intern li jqis inter alia l-valutazzjoni tar-riskju tad-direttur fil-korp PPP.

Huwa jiġi rivedut u approvat mill-bord ta’ tmexxija.

L-awditur intern jirraporta lill-bord ta’ tmexxija u lid-direttur fuq is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu/tagħha.

Jekk il-kapaċità tal-awditjar intern ta’ korp waħdieni PPP ma tkunx kosteffettiva jew ma tkunx tista’ tilħaq standards internazzjonali, il-korp PPP jista’ jiddeċiedi li jikkondividi kapaċità ta’ awditjar intern ma’ korpi oħra PPP li jaħdmu fl-istess qasam ta’ politika.

F’dawn il-każijiet il-bord ta’ tmexxija tal-korpi PPP ikkonċernati jaqblu dwar il-modalitajiet prattiċi tal-kapaċitajiet kondiviżi ta’ awditjar intern.

L-atturi tal-awditjar intern jikkooperaw effiċjentement billi jiskambjaw informazzjoni u rapporti tal-awditjar u, fejn xieraq, jistabbilixxu valutazzjonijiet tar-riskju konġunti u jwettqu awditi konġunti.

2.   Il-bord ta’ tmexxija u d-direttur jiżguraw il-monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal kapaċità tal-awditjar intern

KAPITOLU 6

OPERAZZJONIJIET TA’ DĦUL U NFIQ

Artikolu 29

Implimentazzjoni tad-dħul

1.   L-implimentazzjoni tad-dħul tinkludi l-preparazzjoni tal-estimi tal-ammonti riċevibbli, l-istabbiliment tal-intitolamenti li għandhom jiġu rkuprati u l-irkupru ta’ ammonti mhux dovuti. Hija tinkludi wkoll il-possibilità li jitwarrbu intitolament stabbiliti, fejn xieraq.

2.   L-ammonti li jitħallsu bi żball jiġu rkuprati.

Jekk l-irkupru effettiv ma jseħħx fl-iskadenza prevista fin-nota tad-debitu, l-uffiċjal tal-kontabilità jgħarraf lill-uffiċjal awtorizzanti kompetenti u jniedi minnufih il-proċedura tal-irkupru bi kwalunkwe mezz legali, inkluż, jekk ikun il-każ, permezz ta’ kumpens, u jekk dan ma jkunx jistax isir, permezz ta’ infurzar.

Fejn l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli jkun qiegħed jippjana li jirrinunzja bi sħiħ jew parzjalment għal għal irkupru ta’ xi ammont riċevibbli stabbilit, huwa għandu jiżgura li r-rinunzja ssir sewwa u li tkun konformi mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba u tal-proporzjonalità. Id-deċiżjoni ta’ rinunzja tiġi ssostanzjata. Id-deċiżjoni ta’ rinunzja tiddikjara li ttieħdet azzjoni biex isir l-irkupru u l-punti ta’ dritt u ta’ fatt li fuqhom tkun ibbażata.

L-uffiċjal tal-kontabilità jżomm lista ta’ ammonti li għandhom ikunu rkuprati. L-intitolamenti tal-korp PPP jinġabru flimkien fil-lista skont id-data tal-ħruġ tal-ordni ta’ rkupru. L-uffiċjal tal-kontabilità jindika d-deċiżjonijiet li jirrinunzja jew li jirrinunzja parzjalment għall-irkupru ta’ ammonti stabbiliti. Il-lista tiżdied mar-rapport tal-korp PPP dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja.

3.   Kwalunkwe debitu mhux mħallas lura sad-data stipulata fin-nota ta’ debitu jwassal għal imgħax skont ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012.

4.   L-intitolamenti tal-korp PPP fir-rigward ta’ partijiet terzi u l-intitolamenti ta’ partijiet terzi fir-rigward tal-korp PPP ikunu suġġetti għal terminu ta’ limitazzjoni ta’ ħames snin.

Artikolu 30

Kontribut tal-membri

1.   Il-korp PPP jippreżenta lill-membri tiegħu talbiet għall-ħlas tal-kontribuzzjoni kollha jew parti tal-kontribuzjoni tagħhom skont it-termini u fl-intervalli stabbiliti jew miftiehma fl-istrument kostitwenti.

2.   Il-fondi mħallsa lill-korp PPP mill-Membri tiegħu permezz ta’ kontribuzzjoni jwasslu għal imgħax għall-benefiċċju tal-baġit tal-korp PPP.

Artikolu 31

Implimentazzjoni tan-nefqa

1.   Biex tiġi implimentata n-nefqa, l-uffiċjal awtorizzanti jagħmel impenji baġitarji u impenji ġuridiċi, jivvalida n-nefqa u jawtorizza l-ħlasijiet u jieħu f’idejh passi preliminari għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

2.   Kull element tan-nefqa jiġi impenjat, validat, awtorizzat u mħallas.

Il-validazzjoni tan-nefqa hija l-att li bih l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli jikkonferma operazzjoni finanzjarja.

L-awtorizzazzjoni tan-nefqa hija l-att li bih l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, wara li jkun ivverifika li l-approprjazzjonijiet ikunu disponibbli, jagħti struzzjoni lill-uffiċjal tal-kontabilità sabiex iħallas nefqa vvalidata.

3.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe miżura li tista’ tistabbilixxi nefqa addebitabbli lill-baġit tal-korp PPP, l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli l-ewwel jagħmel impenn tal-baġit qabel ma’ jidħol għal impenn ġuridiku ma’ partijiet terzi.

4.   Il-programm tax-xogħol annwali korp tal-PPP għandu jipprovdi l-awtorizzazzjoni mill-Bord tat-Tmexxija għal in-nefqa operattiva korp tal-PPP dwar l-attivitajiet li jkopri, sakemm l-elementi msemmija f’dan il-paragrafu huma identifikati b’mod ċar.

Il-programm ta’ ħidma annwali jinkludi objettivi dettaljati u r-riżultati mistennija inklużi indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa jinkludi wkoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni.

Kwalunkwe emenda sostanzjali fil-programm ta’ ħidma annwali tkun addottata bl-istess proċedura bħall-programm ta’ ħidma inizjali, skont id-dispożizzjonijiet tal-istrument kostitwenti.

Il-bord ta’ tmexxija jista’ jiddelega s-setgħa li jagħmel emendi mhux sostanzjali fil-programm ta’ ħidma lill-uffiċjal awtorizzanti tal-korp PPP.

Artikolu 32

Limiti taż-żmien

Il-ħlas ta’ nefqa jsir fil-limiti ta’ żmien speċifikati fi, u skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012.

KAPITOLU 7

IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-KORP PPP

Artikolu 33

Akkwist

1.   Fir-rigward tal-akkwisti, it-Titolu V tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 japplikaw bla ħsara għall-paragrafi 3 sa 6 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-korp PPP jipparteċipa fid-dejtabejż ċentrali tal-esklużjoni stabbilita u operata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali.

3.   Għal kuntratti b’valur ta’ bejn EUR 60 000 u l-limiti stabbiliti fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 il-proċedura stipulata fir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 għal kuntratti b’valur baxx li ma jaqbżux EUR 60 000 tista’ tintuża.

4.   Il-korp PPP jista’ jkun assoċjat, fuq talba tiegħu, bħala awtorità kontraenti, fl-għoti ta’ kuntratti tal-Kummissjoni jew kuntratti interistituzzjonali u fl-għoti ta’ kuntratti ta’ entitajiet tal-Unjoni jew PPP oħrajn.

5.   Il-korp PPP jista’ jikkonkludi kuntratt, mingħajr ma jirrikorri għal proċedura ta’ akkwist pubbliku, mal-Kummissjoni, l-uffiċċji interistituzzjonali, iċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 (5) u mal-korpi PPP oħra għall-provvista ta’ oġġetti, jew ta’ servizzi jew għat-twettiq ta’ xogħol li jipprovdu dawn tal-aħħar.

Għalhekk il-korpi PPP jistgħu jikkonkludu kuntratt, mingħajr ma jkun hemm rikors għal proċedura ta’ akkwist, mal-membri tagħhom minbarra l-Unjoni għall-provvista ta’ oġetti, ta’ servizzi jew għat-twettiq ta’ xogħol li dawk il-membri jipprovdu direttament mingħajr rikors għal partijiet terzi.

L-oġġetti, servizzi jew xogħol ipprovduti taħt l-ewwel u t-tieni subparagrafi ma jitqiesux bħala parti mill-kontribuzzjoni tal-membri għall-baġit tal-korp PPP.

6.   Il-korp PPP jista’ juża proċeduri konġunti ta’ akkwist pubblikumal-awtoritajiet kontraenti tal-Istat Membru ospitanti sabiex ikopri l-ħtiġijiet amministrattivi jew ma’ awtoritajiet kontraenti tal-Istati Membri, l-Istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) jew pajjiżi kandidati tal-Unjoni li jipparteċipaw fih bħala membri. F’każijiet bħal dawn, l-Artikolu 133 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 japplika mutatis mutandis.

Il-korp PPP jista’ juża proċeduri konġunti ta’ akkwist pubbliku mal-membri privati tiegħu jew ma’ awtoritajiet kontraenti ta’ pajjiżi li qed jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni li jipparteċipaw fih bħala membri. F’każijiet bħal dawn, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 133 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 japplika mutatis mutandis.

Artikolu 34

Esperti

L-Artikolu 287 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 japplika mutatis mutandis għall-għażla ta’ esperti soġġetti għal kwalunkwe proċedura speċifika stabbilita fl-att bażiku tal-programm ta’ implimentazzjoni li hija fdata lill-korp PPP. Tali esperti jitħallsu fuq il-bażi ta’ ammont fiss imħabbar minn qabel u jintgħażlu fuq il-bażi tal-kapaċità professjonali tagħhom.

Il-korp PPP jista’ juża l-listi ta’ esperti mħejjija mill-Kummissjoni jew minn korpi oħra tal-Unjoni jew PPP.

Il-korp PPP jista’, jekk jitqies xieraq u f’każijiet debitament iġġustifikati, jagħżel kwalunkwe individwu bil-ħiliet xierqa li ma jkunx fil-listi.

L-esperti esterni jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom u skont il-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, trattament indaqs u assenza ta’ kunflitt ta’ interessi.

Artikolu 35

Għotjiet

Fir-rigward ta’ għotjiet, it-Titolu VI tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 japplikaw suġġetti għal dispożizzjonijiet speċifiċi tal-istrument kostitwenti.

Artikolu 36

Premijiet

1.   Fir-rigward tal-premijiet, it-Titolu VII tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012 japplikaw bla ħsara għall-paragrafi 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-kompetizzjonijiet għall-premjijiet b’valur unitarju ta’ EUR 1 000 000 jew aktar jistgħu jkunu ppubblikati biss jekk ikunu ġew previsti fl-abbozz tal-programm ta’ ħidma imsemmi fl-Artikolu 14(1).

Artikolu 37

Indikazzjoni ta’ mezzi ta’ rimedju

1.   Meta att proċedurali ta’ uffiċjal awtorizzanti jolqot b’mod negattiv id-drittijiet ta’ applikant jew ta’ offerent, benefiċjarju jew kuntrattur, huwa jkun fih indikazzjoni tal-mezzi disponibbli ta’ rimedju amministrattiv u/jew ġudizzjarju għall-kontestazzjoni ta’ dan l-att.

2.   B’mod partikolari, in-natura tar-rimedju, l-entità jew l-entitajiet lil min jista’ jitressaq kif ukoll il-limiti taż-żmien għall-eżerċizzju tagħhom ikunu indikati.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ikunu suġġetti għal kwalunkwe proċedura speċifika stipulata fl-atti bażiċi tal-programm li l-implimentazzjoni tagħhom hija fdata lil korp PPP.

KAPITOLU 8

KONTABILITÀ

Artikolu 38

Regoli dwar il-kontabilità

Il-korp PPP jistabbilixxi sistema ta’ kontabilità li tipprovdi informazzjoni akkurata, sħiħa u affidabbli f’waqtha.

Il-kontabbiltà tal-korp PPP tkun konformi mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 39

Struttura tal-kontabilità

Il-kontijiet tal-korp PPP jinkludu:

(a)

ir-rendikonti finanzjarji tal-korp PPP;

(b)

ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni baġitarja tal-korp PPP (rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja).

Il-korp PPP iħejji rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tas-sena finanzjarja. Ir-rapport jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit.

Fejn il-kontijiet tal-korp PPP jiġu kkonsolidati f’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-korp PPP jibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara.

Artikolu 40

Prinċipji tal-kontabilità

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jippreżentaw l-informazzjoni, inkluża informazzjoni dwar il-politiki tal-kontabilità, b’mod li jiġi żgurat li tkun relevanti, affidabbli, komparabbli u li tista’ tinftiehem. Ir-rendikonti finanzjarji itfasslu f’konformità mal-prinċipji tal-kontabilità ġeneralment aċċettati kif deskritti fir-regoli tal-kontabilità skont l-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jew fuq l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità għas-Settur Pubbliku bbażati fuq id-dovuti (minn hawn ’il quddiem “IPSAS”).

Artikolu 41

Dikjarazzjonijiet finanzjarji

1.   Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jiġu ppreżentati f’euro u jinkludu:

(a)

il-karta tal-bilanċ u rendikont tar-riżultat finanzjarju, li jirrappreżentaw l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha u s-sitwazzjoni finanzjarja u r-riżultat ekonomiku fil-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti; dawn ikunu ppreżentati b’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jew IPSAS bbażata fuq id-dovuti;

(b)

ir-rendikont tal-fluss tal-flus li juri l-ammonti miġbura u żbursati matul is-sena u l-pożizzjoni finali tat-teżor;

(c)

ir-rendikont tal-bidliet fl-assi netti li jippreżenta ħarsa ġenerali taċ-ċaqliq matul is-sena fir-riżervi u r-riżultati akkumulati.

2.   In-noti annessi mar-rendikonti finanzjarji jissuplimentaw lil u jikkumentaw dwar it-tagħrif mogħti fir-rendikonti msemmijin fil-paragrafu 1 u jagħtu l-informazzjoni addizjonali l-ħra kollha preskritta minn prattiċi li jkunu aċċettati internazzjonalment, meta tali informazzjoni jkollha x’taqsam mal-attivitajiet tal-korp PPP.

Artikolu 42

Rapporti tal-implimentazzjoni tal-baġit

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni baġitarja jkunu ppreżentati f’euro. Huma jinkludu:

(a)

rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha għas-sena f’termini ta’ dħul u nefqa;

(b)

noti ta’ spjegazzjoni, li jissupplimentaw u jikkummentaw fuq l-informazzjoni mogħtija fir-rapporti.

L-istruttura tar-rapporti dwar l-implimentazzjoni baġitarja tkun l-istess bħal dik tal-baġit innifsu.

Artikolu 43

Kontijiet provviżorji u l-approvazzjoni tal-kontijiet finali

1.   Fejn il-kontijiet tal-korp PPP għandhom jiġu kkonsolidati f’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjali tal-kontabilità tal-korp PPP ibgħat il-kontijiet proviżorji lill-Qorti tal-Awdituri sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar tas-sena finanzjarja ta’ wara.

Fil-każ imsemmi fl-ewwel subparagfrafu, l-uffiċjali tal-kontabilità tal-korp PPP sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar tas-sena ta’ wara jibgħat ukoll pakkett ta’ rapporti lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni, f’format standardizat kif stabbilit mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għall-finijiet tal-konsolidazzjoni.

2.   L-uffiċjal tal-kontabilità jfassal il-kontijiet finali tal-korp PPP. Id-Direttur jibgħathom sal-15 ta’ Marzu, flimkien mal-opinjoni tal-awditur estern imsemmi fl-Artikolu 46, lill-bord ta’ tmexxija għall-approvazzjoni.

Fejn il-kontijiet tal-korp PPP huma meħtieġa jiġu kkonsolidati f’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-kontabilità jibgħat il-kontijiet finali, flimkien mal-opinjoni tal-awditur estern imsemmi fl-Artikolu 46 u l-approvazzjoni tal-bord ta’ tmexxija lill-Qorti tal-Awdituri, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja ta’ wara. F’tali każ l-uffiċjal tal-kontabilità tal-korp PPP sal-1 ta’ Lulju jibgħat ukoll pakkett ta’ rapporti lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni f’format standardizzat kif stabbilit mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għall-finijiet tal-konsolidazzjoni.

Fejn il-kontijiet tal-korp PPP għandhom jiġu kkonsolidati f’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-korp PPP wkoll jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri, b’kopja lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni, fl-istess data tat-trażmissjoni tal-kontijiet finali, ittra ta’ rappreżentazzjoni li tkopri dawn il-kontijiet finali.

Il-kontijiet finali jkunu akkumpanjati minn nota mfassla mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni, li fiha dan tal-aħħar jiddikjara li l-kontijiet finali ġew imħejjija skont dan il-kapitolu u skont il-prinċipji, ir-regoli u l-metodi tal-kontabilità applikabbli.

Il-kontijiet finali approvati tal-korp PPP jiġu ppubblikati fuq is-sit tal-Internet tiegħu fi żmien xahar mill-approvazzjoni tagħhom.

Artikolu 44

Sistema tal-kontabilità

1.   Fejn il-kontijiet tal-korp PPP huma meħtieġa jiġu kkonsolidati f’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-pjan armonizzat tal-kontjiet li għandu jiġi applikat mill-korp PPP jiġi adottat mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 152 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

2.   Il-sistema tal-kontijiet tikkonsisti fil-kontijiet ġenerali u l-kontijiet baġitarji. Dawn iż-żewġ kontijiet jinżammu f’euro fuq il-bażi tas-sena kalendarja.

3.   Il-kontijiet ġenerali iżommu, b’ordni kronoloġika u bil-metodu tal-partita doppja, l-eventi u l-operazzjonijiet kollha li jolqtu l-qagħda ekonomika u finanzjarja u l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-korp PPP.

4.   Il-kontijiet baġitarji jipprovdu rekord dettaljat tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-korp PPP. Huma jirreġistraw l-operazzjonijiet baġitarji kollha tad-dħul u n-nefqa.

Artikolu 45

Inventarji

Il-korp PPP iżomm inventarji li juru l-kwantità u l-valur tal-assi kollha tanġibbli, intanġibbli u assi finanzjarji li jikkostitwixxu proprjetà tiegħu jew tal-Unjoni. Fejn il-kontijiet tal-korp PPP jiġu kkonsolidati f’konformità mar-regoli tal-kontabilità msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjali tal-kontabilità tal-korp PPP iżomm l-inventarji skont mudell imfassal mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni. Il-korp PPP jikkontrolla li l-annotazzjonijiet fl-inventarju jaqblu mal-qagħda veru.

KAPITOLU 9

VERIFIKA ESTERNA U L-ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

Artikolu 46

Awditjar estern

Il-korp PPP ikun suġġett għal awditjar indipendenti estern, imwettaq skont l-istandards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment minn korp tal-awditjar indipendenti. L-opinjoni tal-awditur estern tistabbilixxi jekk il-kontijiet jagħtux stampa vera u ġusta, jekk is-sistemi ta’ kontroll stabbiliti jaħdmux sewwa, u jekk it-tranżazzjonijiet sottostanti humiex legali u regolari. L-opinjoni tiddikjara wkoll jekk ix-xogħol tal-awditjar iqajjimx dubju dwar l-affermazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 20. L-opinjoni tiġi sottomessa lill-bord ta’ tmexxija. Din tintbagħat lill-Kummissjoni flimkien mal-kontijiet finali tal-korp PPP sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Marzu.

Artikolu 47

Eżaminazzjoni tal-Awditjar estern mill-Qorti tal-Awdituri

1.   Sakemm ma jkunx diversament previst fl-istrument kostitwenti tal-korp PPP, il-Qorti tal-Awdituri tiskrutinizza l-kontijiet tal-korp PPP skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Fl-eżami tagħha, il-Qorti tal-Awdituri tista’ tikkunsidra x-xogħol ta’ awditjar imwettaq mill-awditur indipendenti estern imsemmi fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament u l-azzjoni meħuda bi tweġiba għas-sejbiet tiegħu jew tagħha.

2.   L-iskrutinju mwettaq mill-Qorti tal-Awdituri jkun irregolat bl-Artikoli 158 sa 163 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 48

Kontrolli fuq il-post mill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 47(1), il-korp PPP jagħti lill-persunal tal-Kummissjoni u kwalunkwe persuni oħra awtorizzati minnha, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, aċċess għas-siti u l-bini tiegħu u għall-informazzjoni kollha, inkluż informazzjoni f’forma elettronika, meħtieġa sabiex iwettqu l-awditi tagħhom.

2.   L-OLAF jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 (6) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (7) bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ għotja jew kuntratt iffinanzjati mill-korp PPP.

3.   Bla ħsara għall-paragrafi 1 u 2, kuntratti, ftehimiet u deċiżjonijiet tal-korp PPP jinkludu dispożizzjonijiet espressament li jagħtu s-setgħa lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-OLAF biex jitwettqu tali awditi u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

KAPITOLU 10

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI U TRANŻITORJI

Artikolu 49

Talbiet għall-informazzjoni

Il-Kummissjoni u l-membri tal-korp PPP minbarra l-Unjoni jistgħu jitlobu kull informazzjoni jew spjegazzjoni neċessarja mill-korp PPP rigward materji baġitarji fi ħdan l-oqsma tal-kompetenza tagħhom.

Artikolu 50

Adozzjoni tar-regoli finanzjarji tal-korp PPP

Kull korp imsemmi fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jadotta regoli finanzjarji ġodda fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tiegħu fl-1 ta’ Jannar 2014 jew, fi kwalunkwe każ, fi żmien disa’ xhur mid-data li fiha korp PPP jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 51

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Settembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-estmi ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi rigward l-ipproċessar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità u rigward il-moviment ħieles ta’ din id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta’ Novembru 1994 li jistabbilixxi ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritjiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/16


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 111/2014

tal-4 ta’ Frar 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqu, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati skont il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’, għal ċertu perjodu, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta’ tliet xhur.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni tariffarja vinkolanti li ma tkunx tikkonforma ma’ dan ir-Regolament tista’ tibqa’ tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta’ tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Apparat li jikkombina moniter tal-kulur tat-tip bid-display tal-kristall likwidu (LCD) u b’superfiċe touch-sensitive (hekk imsejjaħ “moniter b’touch skrijn”) b’kejl diagonali tal-iskrijn ta’ madwar 38 cm (15-il pulzier) bi:

riżoluzzjoni normali ta’ 1 024  × 768 pixels,

riżoluzzjonijiet sostnuti ta’ 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 u 1 024  × 768 pixels,

proporzjon tal-aspett ta’ 4:3,

pixel pitch ta’ 0,297 mm,

luminożità ta’ 250 cd/m2,

angolu ta’ viżjoni orizzjontali ta’ 120° u angolu ta’ viżjoni vertikali ta’ 100°,

ħin ta’ reazzjoni ta’ 17 ms,

proporzjon ta’ kuntrast ta’ 400:1,

buttuni tal-enerġija u buttuni tal-kontroll.

Huwa mgħammar bl-interfaċċi li ġejjin:

D-sub,

USB u RS-232 għall-konnessjoni tas-superfiċe tiegħu touch-sensitive ma’ magna awtomatika tal-ipproċessar tad-dejta (ADP).

Għandu stand b’mekkaniżmu li jdur u jitmejjel u superfiċe antiriflessi.

Il-moniter huwa ppreżentat għall-użu, pereżempju, fit-terminals fil-punt ta’ bejgħ/terminali ta’ informazzjoni għall-klijenti. Is-superfiċe tiegħu touch-sensitive jippermetti lill-utenti li jdaħħlu d-dejta f’dawn it-terminals. Il-monitor jista’ juri sinjali minn magni ADP.

8528 51 00

Il-klassifikazzjoni hija stabbilita bir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, bin-Nota 3 taq-Taqsima XVI u bil-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 8528  u 8528 51 00 .

L-apparat huwa magna komposta li twettaq il-funzjoni ta’ mezz li jdaħħal il-koordinati X-Y tal-intestatura 8471  u ta’ moniter tal-intestatura 8528 . Barra li juri l-informazzjoni, l-apparat jagħti lill-utenti l-faċilità li jdaħħlu d-dejta. Fid-dawl tad-diżinn, il-kunċett u l-karatteristiki oġġettivi tal-apparat, jiġifieri l-kapaċità tal-moniters li jwettqu l-funzjoni tagħhom b’mod indipendenti mill-mezz ta’ input, il-funzjoni ta’ display tikkostitwixxi l-funzjoni prinċipali tal-apparat fit-tifsira tan-nota 3 għat-Taqsima XVI. Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, bħall-proporzjon tal-aspett, il-pixel pitch adattat biex wieħed iħares lejh mill-qrib u fit-tul, il-luminożità, l-interfaċċi użati b’mod komuni fis-sistemi ADP, il-mekkaniżmi li bihom idur u jitmejjel u s-superfiċe antiriflessi tiegħu, il-moniter jitqies bħala t-tip għall-użu unikament jew prinċipalment f’sistema ADP tal-intestatura 8471 .

Għalhekk l-apparat irid jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8528 51 00 bħala moniter ieħor tat-tip li hu unikament jew prinċipalment għall-użu f’sistema tal-ipproċessar tad-dejta awtomatika tal-intestatura 8471 .


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/18


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 112/2014

tal-4 ta’ Frar 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni tat-tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’, għal ċertu perjodu, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta’ tliet xhur.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’ tibqa’ tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta’ tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Moniter tal-kulur tat-tip tal-kristalli likwidi (LCD) b’qies dijagonali tal-iskrin ta’ madwar 75 ċm (30 pulzier) b’dimensjonijiet ta’ madwar 71 × 45 × 11-il ċm bi:

riżoluzzjoni normali ta’ 1 280  × 768 pixels,

riżoluzzjonijiet appoġġjati ta’ 640 × 480, 800 × 600, 1 024  × 768 u 1 280  × 768 pixels,

standards tat-televiżjoni appoġġjati: NTSC, PAL u SECAM,

modalità ta’ vidjo appoġġata: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p u 1 080 i,

proporzjon tal-aspett ta’ 15:9,

pixel pitch ta’ 0,5025 mm,

ħin ta’ rispons ta’ 25 ms,

luminożità ta’ 450 cd/m2,

proporzjon tal-kuntrast ta’ 350:1,

angolu tal-wiri orizzontali u vertikali ta’ 170°,

kapaċità ta’ stampa-fi-stampa (PIP),

amplifikatur tal-awdjo inkorporat,

buttuni biex tixgħel u titfi u buttuni ta’ kontroll.

Huwa mgħammar bl-interfaċċi li ġejjin:

DVI-D,

D-sub żgħir,

BNC (RGB analogu)

kompost RCA jew S-Video,

komponent BNC,

2 settijiet sterjo RCA u sterjo żgħir,

ġakkijiet tal-ispikers esterni,

RS-232 għall-input ta’ kontroll.

Għandu stand fissa mingħajr mekkaniżmu li jdur jew li jitmejjel u huwa ppreżentat b’apparat tal-kontroll mill-bogħod.

Il-moniter ma jinkorporax tjuner tal-vidjo jew elettronika oħra għall-ipproċessar tas-sinjali tat-televiżjoni.

Il-moniter huwa ppreżentat għall-użu f’applikazzjonijiet ta’ wiri ta’ informazzjoni, bħal punti ta’ aċċess ta’ informazzjoni pubblika, sinjal ta’ reklamar, skambji finanzjarji, ajruporti u esibiti f’wirjiet kummerċjali. Biex iwettaq din il-funzjoni, il-moniter huwa kapaċi juri sinjali kemm minn magni tal-ipproċessar tad-dejta awtomatiċi (ADP) kif ukoll minn sorsi tal-vidjo oħrajn.

8528 59 31

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mit-test tal-kodiċi NM 8528 , 8528 59 u 8528 59 31 .

Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, bħad-daqs tal-iskrin, standards għat-televiżjoni appoġġati u modi ta’ vidjo, pixel pitch li mhix adatta għal wiri mill-qrib fit-tul, luminożità għolja, il-preżenza ta’ apparat tal-kontroll mill-bogħod, ċirkwiti ta’ awdjo bl-amplifikazzjoni, il-funzjoni PIP u l-istand fiss mingħajr mekkaniżmu li jdur jew li jitmejjel il-moniter mhuwiex meqjus bħala tip użat biss jew prinċipalment f’sistema ADP tal-intestatura 8471 . Il-klassifikazzjoni taħt il-kodiċi NM 8528 51 00 hija għaldaqstant eskluża.

Minħabba li l-moniter huwa kapaċi juri sinjali minn magna ADP f’livell suffiċjenti għal użu prattiku ma’ magna ADP, huwa kkunsidrat li huwa kapaċi juri sinjali minn magni awtomatiċi tal-ipproċessar tad-dejta b’livell aċċettabbli ta’ funzjonalità.

Il-moniter għalhekk għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8528 59 31 bħala skrin tal-pannell ċatt li kapaċi juri sinjali minn magni ta’ pproċessar tad-dejta awtomatiċi b’livell aċċettabbli ta’ funzjonalità bi skrin b’teknoloġija tal-kristalli likwidi (LCD).


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/20


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 113/2014

tal-4 ta’ Frar 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqu, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħrajn relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikata fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’, għal ċertu perjodu, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta’ tliet xhur.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’ tibqa’ tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta’ tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Apparat b’forma rettangolari (l-hekk imsejħa “kamera b’veloċità għolja”) li jinkludi lenti u ċirkwiterija elettronika bid-dimensjonijiet ta’ madwar 12 × 12 × 11 cm.

Jinkorpora memorja interna volatili ta’ 2 GB b’kapaċità li jaħżen b’mod temporanju immaġnijiet f’sekwenza b’tul massimu ta’ 1,54 sekonda b’1 000 frejm kull sekonda (fps) b’riżoluzzjoni sħiħa. L-immaġinijiet li jittieħdu jintilfu meta l-kamera tintefa.

Hija meħtieġa konnessjoni b’kejbil ma’ magna awtomatika tal-ipproċessar tad-dejta (ADP) għat-tħaddim u r-reġistrazzjoni tal-immaġinijiet fil-magna ADP.

Din tkun mgħammra b’sensur CMOS b’xater għat-teħid ta’ ritratti elettroniku, magħrufa wkoll bħala “flaxx fuq terminu qasir” (short duration flash) jew “immaġnijiet stroboskopiċi” (stroboscopic imaging).

Il-kamera hi mfassla biex tiġbed sekwenza ta’ immaġnijiet b’rata ta’ għeluq tax-xater (shutter rate) minn 60 sa 1 000 fps b’riżoluzzjoni sħiħa ta’ 1 024  × 1 024 pixel jew 109 500 fps b’riżoluzzjoni iktar baxxa ta’ 128 pixel × 16-il pixel. L-immaġnijiet li jinġibdu jistgħu jitqiesu individwalment jew jinqraw mill-ġdid (played back) bħala vidjow, pereżempju, f’moviment bil-mod.

L-immaġnijiet jistgħu jkunu soġġetti għal analiżi f’laboratorju jew ambjent simili għall-istudju, pereżempju, ta’ fenomeni ta’ veloċità ultra-għolja bħal testijiet ta’ ħabta tal-karozzi.

8525 80 19

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mit-test tal-kodiċi tan-NM 8525 , 8525 80  u 8525 80 19 .

Ħażna temporanja fuq memorja volatili mhijiex meqjusa bħala reġistrazzjoni fil-kamera hekk kif l-immaġinijiet jintilfu wara li tintefa l-kamera. B’konsegwenza, il-klassifikazzjoni kemm bħala kameras diġitali skont is-subintestatura 8525 80 30 kif ukoll bħala vidjow kameras li jirrekordjaw ħsejjes u jiġbdu immaġnijiet meħuda minn kamera ta’ televiżjoni skont is-subintestatura 8525 80 91 hi eskluża (ara wkoll n-Noti ta’ Spjegazzjoni tas-Sistema Armonizzata (HSEN) għall-intestatura 8525 , l-ewwel u l-ħames paragrafi tal-grupp (B)).

Għalhekk l-apparat għandu jiġi kklasifikat skont il-kodiċi NM 8525 80 19 bħala kameras oħrajn ta’ televiżjoni (ara wkoll HSEN għall-intestatura 8525 , ir-raba’ paragrafu tal-grupp (B)).


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/22


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 114/2014

tal-4 ta’ Frar 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqu, jew li żżid kwalunkwe suddiviżjoni magħha u li hija stabbilita b’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’, għal ċertu perjodu, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta’ tliet xhur.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella stabbilita fl-Anness ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’ tibqa’ tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta’ tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Moniter tal-kulur tat-tip li juża l-kristalli likwidi (LCD) b’qies dijagonali tal-iskrin ta’ madwar 54 ċm (21 pulzier) u b’dimensjonijiet (mingħajr l-istand) ta’ bejn wieħed u ieħor 37 × 47 × 7 cm bi:

riżoluzzjoni ta’ 1 200  × 1 600 pixels,

proporzjon tal-aspett ta’ 3:4,

pixel pitch ta’ 0,270 mm,

frekwenza ta’ skennjar orizzontali ta’ 31 sa 76 kHz,

frekwenza ta’ scanning vertikali ta’ 49 sa 61 Hz,

luminożità massima ta’ 250 cd/m2 li tista’ tiġi kkalibrata,

angolu tal-wiri totali, orizzontali u vertikali, ta’ 170°,

proporzjon tal-kuntrast ta’ 550:1,

ħin ta’ rispons ta’ 30 ms,

buttuni biex tixgħel u titfi u buttuni ta’ kontroll inkluża l-għażla tal-mod tal-kalibrazzjoni.

Huwa mgħammar bl-interfaċċi li ġejjin:

DVI-I,

D-Sub żgħir,

USB 1 upstream u 2 USB downstream.

Għandu funzjoni ta’ fus ta’ 90°.

Għandu stand b’mekkaniżmu li jdur jew li jitmejjel u wiċċ li ma jirriflettix. Jista’ wkoll jiġi mmuntat fuq ħajt.

Il-prodott huwa konformi mal-istandards tad-“Digital Imaging and Communications in Medicine” (DICOM), inkluża l-Parti 14 u jippermetti lill-utent jissettja valuri estremament preċiżi ta’ gamma, luminożità u tat-temperatura tal-kulur kif ukoll lill-moniters li juru gradazzjonijiet bil-kulur u bi sfumaturi differenti ta’ griż ta’ stampi bil-preċiżjoni meħtieġa fid-dijanjostika medika.

Il-moniter huwa ppreżentat għall-użu f’sistemi mediċi biex juri stampi radjografiċi għal djanjostiċi kliniċi.

8528 59 31

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mit-test tal-kodiċi NM 8528 , 8528 59 u 8528 59 31 .

Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, bħall-konformità mal-istandards DICOM li jippermetti lill-utent jissettja valuri estremament preċiżi ta’ gamma, luminożità u tat-temperatura tal-kulur kif ukoll lill-moniters li juru gradazzjonijiet bil-kulur u bi sfumaturi differenti ta’ griż ta’ stampi bil-preċiżjoni meħtieġa fid-dijanjostika medika, l-użu maħsub tal-moniter huwa dak ta’ wiri mediku użati f’sistemi mediċi biex juri immaġini radjografiċi għal dijanjostika klinika. Il-moniter mhux meqjus wieħed użat biss jew prinċipalment fis-sistema tal-ipproċessar awtomatiku ta’ dejta (ADP) tal-intestatura 8471 . Il-klassifikazzjoni taħt is-subintestatura 8528 51 00 hija għaldaqstant eskluża.

Minħabba li l-moniter huwa kapaċi juri sinjali minn magna ADP f’livell suffiċjenti għal użu prattiku mal-magna ADP, huwa kkunsidrat li kapaċi juri sinjali minn magni awtomatiċi tal-ipproċessar tad-dejta b’livell aċċettabbli ta’ funzjonalità.

Il-moniter għandu għalhekkjiġi kklassifikat taħt il-Kodiċi NM 8528 59 31 bħala skrin tal-pannell ċatt li kapaċi juri sinjali minn magni ta’ pproċessar tad-dejta awtomatiċi b’livell aċċettabbli ta’ funzjonalità bi skrin b’teknoloġija tal-kristalli likwidi (LCD).


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 115/2014

tal-4 ta’ Frar 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1),u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, iridu jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqu, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati fil-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’, għal ċertu perjodu, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta’ tliet xhur.

(5)

Il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali ma ħariġx opinjoni fil-perjodu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness huma kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda fil-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament tista’ tibqa’ tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta’ tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Apparat li jikkontrolla l-elettriku għal vultaġġ li ma jaqbiżx 1 000  V li jinkludi skrin bi kristalli likwidi (LCD) bi skrin li jaħdem billi jintmiss. L-iskrin mill-wisa’ għandu kejl ta’ 30,5 cm (12-il pulzier) u riżoluzzjoni ta’ 800 × 600 pixels f’tagħmir ta’ kejl ta’ madwar 30 × 23 × 6 cm.

L-apparat jinkorpora magna awtomatika għal ipproċessar ta’ dejta (ADP) mgħammra b’sistema operattiva.

L-apparat huwa mgħammar bl-interfaċċji li ġejjin:

compact flash memory slot,

żewġ konnetturi USB,

żewġ konnetturi RJ-45,

konnettur RS-232,

konnettur RS-485,

memorja tal-espansjoni bi slot,

espansion bus b’expansion cards għall-kontroll, pereżempju, tal-units ta’ proprjetà ta’ input/output (I/O).

Huwa mgħammar ukoll b’diversi built-in drivers għall-konnessjoni ma’ tipi differenti ta’ apparat ta’ awtomazzjoni u jista’ jeżegwixxi u juri xi programmi tas-softwer desktop, bħall-word processor u l-applikazzjoni spreadsheet.

L-apparat huwa maħsub biex jintuża għall-kontroll elettriku ta’ magni fi proċessi industrijali f’applikazzjonijiet li jużaw kontrolluri awtomatiċi jew kontrolluri loġiċi li jistgħu jiġu pprogrammati.

8537 10 10

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mit-test tal-kodiċi tan-NM 8537 , 8537 10 and 8537 10 10 .

Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, jiġifieri l-preżenza ta’ built-in drivers għal tipi differenti ta’ apparat ta’ awtomazzjoni u ta’ bus expansion għall-kontroll tal-units ta’ input/output, l-apparat huwa maħsub għall-użu fil-kontroll elettriku ta’ magni fil-proċessi industrijali. Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8471 bħala magna awtomatika li tipproċessa d-dejta hija għalhekk eskluża.

Billi l-apparat jinkludi magna awtomatika ta’ pproċessar tad-dejta jrid jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi tan-NM 8537 10 10 bħala pannelli b’kontroll numeriku b’magna built-in awtomatika għall-ipproċessar tad-dejta għal vultaġġ li ma jaqbiżx 1 000  V.


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/26


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 116/2014

tas-6 ta’ Frar 2014

dwar in-nonapprovazzjoni tas-sustanza attiva jodur tal-potassju, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi li għalihom ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta’ dik id-Direttiva qabel l-14 ta’ Ġunju 2011. Għall-jodur tal-potassju, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/751/KE (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, fis-6 ta’ Settembru 2004 l-Pajjiżi l-Baxxi rċevew applikazzjoni minn Koppert Beheer B.V. għall-inklużjoni tal-jodur tal-potassju bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Id-Deċiżjoni 2005/751/KE kkonfermat li d-dossier kien “komplut” fis-sens li seta’ jitqies bħala wieħed li fil-prinċipju jissodisfa r-rekwiżiti tad-dejta u tal-informazzjoni tal-Annessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

Għal dik is-sustanza attiva, ġew ivvalutati l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva 91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant. L-Istat Membru relatur maħtur ressaq abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni fit-27 ta’ Lulju 2007. Skont l-Artikolu 11(6) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 188/2011 (4), l-applikant intalab aktar informazzjoni. Fit-30 ta’ Mejju 2011, l-applikant informa li l-ebda informazzjoni addizzjonali ma kienet disponibbli.

(4)

L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”). L-Awtorità ppreżentat lill-Kummissjoni l-konklużjoni tagħha dwar il-valutazzjoni tar-riskju tas-sustanza attiva tal-jodur tal-potassju (5) bħala pestiċida fit-22 ta’ Ottubru 2012. L-Awtorità identifikat bosta nuqqasijiet fid-dejta u kienet meħtieġa kontribuzzjoni akbar mingħand l-applikant. B’ittra tas-27 ta’ Settembru 2013, Koppert B.V. rtirat l-applikazzjoni tagħha għall-approvazzjoni tal-jodur tal-potassju.

(5)

Skont l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 91/414/KEE, l-Istati Membri ngħataw il-possibilità li jagħtu awtorizzazzjonijiet provviżorji għall-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom il-jodju tal-potassju għal perjodu inizjali ta’ tliet snin. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/457/UE (6) tat permess lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet proviżorji għall-jodur tal-potassju għal perjodu li jintemm mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2012. Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/363/UE (7) tat permess lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet provviżorji għall-jodur tal-potassju għal perjodu li jintemm mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2014.

(6)

Minħabba li ġiet irtirata l-applikazzjoni, il-jodur tal-potassju ma għandux għalhekk jiġi approvat skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(7)

Konsegwentement, l-awtorizzazzjonijiet provviżorji eżistenti għandhom jiġu rtirati u ma jingħatawx aktar awtorizzazzjonijiet.

(8)

L-Istati Membri għandhom jingħataw żmien biex jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-jodur tal-potassju.

(9)

Għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-jodur tal-potassju, meta l-Istati Membri jagħtu xi perjodu ta’ grazzja skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, dan il-perjodu għandu jiskadi sa mhux aktar tard minn tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(10)

Dan ir-Regolament ma jippreġudikax is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni oħra għall-jodur tal-potassju skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(11)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Nonapprovazzjoni ta’ sustanza attiva

Is-sustanza attiva jodur tal-potassju mhix approvata.

Artikolu 2

Miżuri tranżitorji

L-Istati Membri għandhom jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-jodur tal-potassju bħala sustanza attiva sa mhux aktar tard mis-27 ta’ Awwissu 2014.

Artikolu 3

Perjodu ta’ grazzja

Kwalunkwe perjodu ta’ grazzja mogħti mill-Istati Membri b’konformità mal-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jkun qasir kemm jista’ jkun u għandu jiskadi sa mhux aktar tard mis-27 ta’ Awwissu 2015.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/751/KE tal-21 ta’ Ottubru 2005 li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossiers imressqa għal eżami dettaljat bil-ħsieb tad-dħul possibbli tal-aċidu assorbiku, il-jodur tal-potassju u t-tijoċjanat tal-potassju fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 282, 26.10.2005, p. 18).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 188/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-proċedura għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li ma kinux fis-suq sentejn (2) wara d-data ta’ notifika ta’ dik id-Direttiva (ĠU L 53, 26.2.2011, p. 51).

(5)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2013;11(6):2923. Jista’ jinstab onlajn: www.efsa.europa.eu

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/457/UE tas-17 ta’ Awwissu 2010 li tippermetti lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet provviżorji mogħtija għas-sustanzi attivi l-ġodda Candida oleophila tip O, il-jodur tal-potassju u t-tijoċjanat tal-potassju (ĠU L 218, 19.8.2010, p. 24).

(7)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/363/UE tal-4 ta’ Lulju 2012 li tippermetti lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet provviżorji mogħtija għas-sustanzi attivi l-ġodda biksafen, Candida oleophila tip O, fluwopiram, ħalosulfuron, jodur tal-potassju u tijoċjanat tal-potassju u spirotetramat (ĠU L 176, 6.7.2012, p. 70).


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/28


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 117/2014

tas-6 ta’ Frar 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

85,7

MA

48,7

TN

89,6

TR

85,7

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

151,0

ZZ

151,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

48,3

TR

101,7

ZZ

75,0

0805 10 20

EG

47,6

MA

54,9

TN

65,7

TR

71,6

ZZ

60,0

0805 20 10

IL

123,4

MA

73,9

ZZ

98,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

60,3

EG

21,7

IL

134,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

146,4

PK

55,3

TR

98,6

ZZ

96,8

0805 50 10

TR

66,6

ZZ

66,6

0808 10 80

CN

127,8

MK

35,4

US

161,6

ZZ

108,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

131,9

US

135,9

ZA

93,1

ZZ

106,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DIRETTIVI

7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/30


DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/19/UE

tas-6 ta’ Frar 2014

li temenda l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (1), u b’mod partikolari l-punt (d) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 14 tagħha,

Billi:

(1)

Minn informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, jidher li d-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte diġà nfirxet u stabbilixxiet ruħha f’parti kbira mit-territorju tal-Unjoni. Minn valutazzjoni tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni Ewropea, ġie konkluż li l-ebda miżura mhi fattibbli biex teqridha jew tevita aktar tixrid tagħha b’mod effettiv.

(2)

Barra minn hekk, jeżistu mezzi ta’ kontroll effettivi u sostenibbli li jimminimizzaw l-impatt ta’ dan l-organiżmu fuq il-ħsad tal-qamħirrum, b’mod partikolari l-implimentazzjoni ta’ skema ta’ tinwib.

(3)

Għalhekk ma għandha tiġi stabbilita l-ebda miżura protettiva oħra skont id-Direttiva 2000/29/KE fir-rigward tad-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Għaldaqstant, dak l-organiżmu ma għandux jitniżżel iktar bħala organiżmu ta’ ħsara skont dik id-Direttiva.

(4)

L-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju 2014, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Ġunju 2014.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fil-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif issir tali referenza.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.


ANNESS

L-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE hu emendat kif ġej:

Fl-intestatura (a) tat-Taqsima II tal-Parti A, il-punt 0.1 huwa mħassar.


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/32


DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/20/UE

tas-6 ta’ Frar 2014

li tistabbilixxi l-klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ bażika u ċċertifikata, u l-kundizzjonijiet u l-marki applikabbli għal dawn il-klassijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-patata taż-żerriegħa (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/17/KEE (2) introduċiet regoli li jikkonċernaw klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ bażika.

(2)

L-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi rapidi fis-sistemi tal-produzzjoni tal-patata taż-żrigħ u ż-żieda fil-kummerċ b’patata taż-żrigħ fis-suq intern jwasslu li jkun mixtieq li dawk ir-regoli jiġu adottati. Fid-dawl tal-iżviluppi tas-settur, regoli bħal dawn għandhom ukoll japplikaw għal patata taż-żrigħ iċċertifikata.

(3)

Dawk ir-regoli għandhom jikkonċernaw in-nomina ta’ ismijiet ta’ klassi uniformi tal-Unjoni. Għandhom ukoll jinkludu kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ patata taż-żrigħ u lottijiet ta’ patata taż-żrigħ bħal kull klassi tal-Unjoni rispettiva. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom jikkonċernaw, kif xieraq, il-preżenza ta’ pesti, patata li tappartjeni għal varjetajiet oħra, u patata b’tebgħat, tikmix, ħamrija jew materjal minn barra.

(4)

Ir-rekwiżit li l-pjanta titkabbar fuq art ta’ produzzjoni fejn għaddew tliet snin mill-aħħar darba li tkun tkabbret il-patata, u li tkun suġġetta għal mill-inqas żewġ spezzjonijiet uffiċjali, mhix aktar meħtieġa minħabba rekwiżiti aktar stretti għall-klassijiet tal-Unjoni stabbiliti f’din id-Direttiva.

(5)

Sa mill-adozzjoni tad-Direttiva 2002/56/KE, ġie żviluppat għarfien xjentifiku li jikkonċerna r-rabta bejn in-numru ta’ ġenerazzjonijiet u l-livell ta’ preżenza ta’ pesti tal-patata taż-żrigħ. Il-limitazzjoni tan-numru ta’ ġenerazzjonijiet hija mezz neċessarju biex jiġi mmitigat ir-riskju fitosanitarju li jinħoloq minn pesti f’forma latenti. Dik il-limitazzjoni hija meħtieġa għall-mitigazzjoni ta’ dak ir-riskju, u ma hemm disponibbli l-ebda miżura anqas stretta biex tissostitwixxiha. L-esperjenza wriet li għall-klassijiet tal-Unjoni S, SE u E għandhom jiġu permessi numri massimi ta’ ġenerazzjonijiet għal kull wieħed minnhom. Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti sostantivi. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġu kkunsidrati biss li għandhom jiġu ssodisfati fuq il-bażi ta’ spezzjoni uffiċjali.

(6)

Id-Direttiva 93/17/KEE għandha għaldaqstant tiġi rrevokata.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għaż-Żrieragħ u għall-Materjal ta’ Propagazzjoni għall-Agrikultura, l-Ortikultura u l-Forestrija,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ bażika

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li patata taż-żrigħ bażika tista’ titqiegħed fis-suq bħala “klassi tal-Unjoni S” jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-patata tissodisfa l-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt (1)(a) tal-Anness I; u wkoll

(b)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-lottijiet tagħha jissodisfaw il-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt (1)(b) ta’ dak l-Anness.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-patata taż-żrigħ bażika titqiegħed fis-suq bħala “klassi tal-Unjoni SE” jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-patata tissodisfa l-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt (2)(a) tal-Anness I; u wkoll

(b)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-lottijiet tagħha jissodisfaw il-kundizzjonijiet, kif imniżżla fil-punt (2)(b) ta’ dak l-Anness.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li patata taż-żrigħ bażika tista’ titqiegħed fis-suq bħala “klassi tal-Unjoni E’jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-patata tissodisfa l-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt 3(a) tal-Anness I; u wkoll

(b)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-lottijiet tagħha jissodisfaw il-kundizzjonijiet, kif imniżżla fil-punt (3)(b) ta’ dak l-Anness.

Artikolu 2

Klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ iċċertifikata

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li patata taż-żrigħ iċċertifikata, tista’ titqiegħed fis-suq bħala “klassi tal-Unjoni A” jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-patata tissodisfa l-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt (1)(a) tal-Anness II; u wkoll

(b)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-lottijiet tagħha jissodisfaw il-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt (1)(b) ta’ dak l-Anness.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li patata taż-żrigħ iċċertifikata tista’ titqiegħed fis-suq bħala “klassi tal-Unjoni B” jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-patata tissodisfa l-kundizzjonijiet, kif stabbilit fil-punt (2)(a) tal-Anness II; u wkoll

(b)

permezz ta’ spezzjoni uffiċjali jinstab li l-lottijiet tagħha jissodisfaw il-kundizzjonijiet, kif imniżżla fil-punt (2)(b) ta’ dak l-Anness.

Artikolu 3

Informazzjoni lill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni safejn japplikaw il-klassijiet rispettivi tal-Unjoni meta jiċċertifikaw il-prodotti taghhom.

Artikolu 4

Traspożizzjoni

1.   Sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015, l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-Regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Jannar 2016.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 5

Revoka

Id-Direttiva 93/17/KEE hi mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2016.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 60.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/17/KEE tat-30 ta’ Marzu 1993 li tistabbilixxi klassijiet ta’ patata taż-żrigħ bażika tal-Komunità, flimkien mal-kundizzjonijiet u marki applikabbli għal dawn il-klassijiet (ĠU L 106, 30.4.1993, p. 7).


ANNESS I

Kundizzjonijiet għall-patata taż-żrigħ bażika

(1)

Il-kundizzjonijiet għall-patata taż-żrigħ bażika ta’ “Klassi tal-Unjoni S” għandhom ikunu kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet rigward il-patata taż-żrigħ:

(i)

l-għadd ta’ xitel li ma jitkabbrux b’mod leali għall-varjetà u l-għadd ta’ xitel ta’ varjetà differenti, ma għandhomx jaqbżu ż-0,1 %;

(ii)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li huma affettwati mill-blackleg ma għandux jaqbeż iż-0,1 %

(iii)

fil-proġenija diretta, l-għadd ta’ xitel li juru sintomi ta’ infezzjoni b’virus ma għandux jaqbeż il-1,0 %;

(iv)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li juru sintomi tal-mużajk u l-għadd ta’ xitel li juru sintomi kkawżati minn virus tal-werqa kumplessivament ma għandhomx jaqbżu ż-0,2 %.”

(v)

l-għadd ta’ ġenerazzjonijiet, inkluż dawk prebażiċi fuq il-post u dawk bażiċi, għandu jkun restritt għal ħamsa;

(vi)

jekk il-ġenerazzjoni ma tkunx indikata fuq it-tikketta uffiċjali, il-patata kkonċernata għandha titqies li tappartjeni għall-ħames ġenerazzjoni.

(b)

tolleranzi applikabbli għal-lottijiet, fir-rigward tal-impuritajiet, it-tbajja’ u l-mard:

(i)

patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir, barra minn taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandhiex taqbeż iż-0,5 % tal-massa, u li minnha l-patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir imxarrab ma għandhiex taqbeż iż-0,2 % tal-massa;

(ii)

patata taż-żrigħ affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iii)

patata taż-żrigħ affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iv)

patata taż-żrigħ affettwata minn ġidri rmiedi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(v)

tuberi mkemmxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda, ma għandhomx jaqbżu l-1,0 % tal-massa.

(vi)

patata taż-żrigħ bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jitilfu l-għamla tagħhom jew li għandhom xi ħsara, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(vii)

il-preżenza ta’ ħamrija u materja barranija ma għandhiex taqbeż il-1,0 % tal-massa;

(viii)

il-perċentwal totali ta’ patata taż-żrigħ koperta minn tolleranzi, kif jissemma fil-punti (i) sa (vi), ma għandux jaqbeż is-6,0 % tal-massa.

(2)

Il-kundizzjonijiet għal patata taż-żrigħ bażika ta’ “Klassi tal-Unjoni S” għandhom ikunu kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet rigward il-patata taż-żrigħ:

(i)

l-għadd ta’ xitel li ma jitkabbrux b’mod leali għall-varjetà u l-għadd ta’ xitel ta’ varjetà differenti, ma għandhomx jaqbżu ż-0,1 %;

(ii)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li huma affettwati mill-blackleg ma għandux jaqbeż iż-0,5 %

(iii)

fil-proġenija diretta l-għadd ta’ xitel li juru sintomi ta’ infezzjoni b’virus ma għandux jaqbeż it-2,0 %;

(iv)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li juru sintomi tal-mużajk jew sintomi kkawżati minn virus tal-werqa ma għandux jaqbeż iż-0,5 %.”

(v)

l-għadd ta’ ġenerazzjonijiet, inkluż dawk prebażiċi fuq il-post u dawk bażiċi, għandu jkun restritt għal sitta;

(vi)

jekk il-ġenerazzjoni ma tkunx indikata fuq it-tikketta uffiċjali, il-patata kkonċernata għandha titqies li tappartjeni għas-sitt ġenerazzjoni.

(b)

tolleranzi applikabbli għal-lottijiet, fir-rigward tal-impuritajiet, it-tbajja’ u l-mard:

(i)

patata taż-żrigħ, affettwata minn taħsir, barra minn taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandhiex taqbeż iż-0,5 % tal-massa, u li minnha l-patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir imxarrab ma għandhiex taqbeż iż-0,2 % tal-massa;

(ii)

patata taż-żrigħ affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iii)

patata taż-żrigħ affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iv)

patata taż-żrigħ affettwata minn ġidri rmiedi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(v)

tuberi mkemmxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda, ma għandhomx jaqbżu l-1,0 % tal-massa.

(vi)

patata taż-żrigħ bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jitilfu l-għamla tagħhom jew li għandhom xi ħsara, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(vii)

il-preżenza ta’ ħamrija u materja barranija ma għandhiex taqbeż il-1,0 % tal-massa;

(viii)

il-perċentwal totali ta’ patata taż-żrigħ koperta minn tolleranzi, kif jissemma fil-punti (i) sa (vi), ma għandux jaqbeż is-6,0 % tal-massa.

(3)

Il-kundizzjonijiet għal patata taż-żrigħ bażika ta’ “Klassi tal-Unjoni E” għandhom ikunu kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet rigward il-patata taż-żrigħ:

(i)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li ma jitkabbrux b’mod leali għall-varjetà u l-għadd ta’ xitel ta’ varjetà differenti, ma għandhomx jaqbżu ż-0,1 %;

(ii)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li huma affettwati mill-blackleg ma għandux jaqbeż il-1,0 %

(iii)

fil-proġenija diretta l-għadd ta’ xitel li juru sintomi ta’ infezzjoni b’virus ma għandux jaqbeż l-4,0 %;

(iv)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru b’sintomi tal-mużajk jew sintomi kkawżati minn virus tal-werqa ma għandux jaqbeż iż-0,8 %,

(v)

l-għadd ta’ ġenerazzjonijiet, inkluż dawk prebażiċi fuq il-post u dawk bażiċi, għandu jkun restrett għal sebgħa;

(vi)

jekk il-ġenerazzjoni ma tkunx indikata fuq it-tikketta uffiċjali, il-patata kkonċernata għandha titqies li tappartjeni għas-seba’ ġenerazzjoni.

(b)

tolleranzi applikabbli għal-lottijiet, fir-rigward tal-impuritajiet, it-tbajja’ u l-mard:

(i)

patata taż-żrigħ, affettwata minn taħsir, barra minn taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandhiex taqbeż iż-0,5 % tal-massa, u li minnha l-patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir imxarrab ma għandhiex taqbeż iż-0,2 % tal-massa;

(ii)

patata taż-żrigħ affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iii)

patata taż-żrigħ affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iv)

patata taż-żrigħ affettwata minn ġidri rmiedi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(v)

tuberi mkemmxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda, ma għandhomx jaqbżu l-1,0 % tal-massa.

(vi)

patata taż-żrigħ bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jitilfu l-għamla tagħhom jew li għandhom xi ħsara, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(vii)

il-preżenza ta’ ħamrija u materja barranija ma għandhiex taqbeż il-1,0 % tal-massa;

(viii)

il-perċentwal totali ta’ patata taż-żrigħ koperta minn tolleranzi, kif jissemma fil-punti (i) sa (vi), ma għandux jaqbeż is-6,0 % tal-massa.


ANNESS II

Kundizzjonijiet minimi għall-patata taż-żrigħ iċċertifikata

(1)

Il-kundizzjonijiet għal patata taż-żrigħ iċċertifikata ta’ “Klassi tal-Unjoni A” għandhom ikunu kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet rigward il-patata taż-żrigħ:

(i)

l-għadd ta’ xitel li ma jitkabbrux b’mod leali għall-varjetà u l-għadd ta’ xitel ta’ varjetà differenti, ma għandhomx jaqbżu ż-0,2 %;

(ii)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li huma affettwati mill-blackleg ma għandux jaqbeż it-2,0 %

(iii)

fil-proġenija diretta l-għadd ta’ xitel li juru sintomi ta’ infezzjoni b’virus gravi ma għandux jaqbeż it-8,0 %;

(iv)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li juru sintomi tal-mużajk jew l-għadd ta’ xitel li juru sintomi kkawżati minn virus tal-werqa ma għandhomx jaqbżu t-2,0 %.”

(b)

tolleranzi applikabbli għal-lottijiet, fir-rigward tal-impuritajiet, it-tbajja’ u l-mard li ġejjin:

(i)

patata taż-żrigħ, affettwata minn taħsir, barra minn taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandhiex taqbeż iż-0,5 % tal-massa, u li minnha l-patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir imxarrab ma għandhiex taqbeż iż-0,2 % tal-massa;

(ii)

patata taż-żrigħ affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iii)

patata taż-żrigħ affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iv)

patata taż-żrigħ affettwata minn ġidri rmiedi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(v)

tuberi mkemmxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda, ma għandhomx jaqbżu l-1,0 % tal-massa.

(vi)

patata taż-żrigħ bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jitilfu l-għamla tagħhom jew li għandhom xi ħsara, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(vii)

il-preżenza ta’ ħamrija u materja barranija ma għandhiex taqbeż it-2,0 % tal-massa;

(viii)

il-perċentwal totali ta’ patata taż-żrigħ koperta minn tolleranzi, kif imsemmi fil-punti (i) sa (vi), ma għandux jaqbeż it-8,0 % tal-massa.

(2)

Il-kundizzjonijiet għall-patata taż-żrigħ iċċertifikata tal-“Klassi tal-Unjoni B” għandhom ikunu kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet rigward il-patata taż-żrigħ:

(i)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru li ma jitkabbrux b’mod leali għall-varjetà u l-għadd ta’ xitel ta’ varjetà differenti, ma għandhomx jaqbżu ż-0,5 %;

(ii)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li huma affettwati mill-blackleg ma għandux jaqbeż l-4,0 %

(iii)

fil-proġenija diretta l-għadd ta’ xitel li juru sintomi ta’ infezzjoni b’virus ma għandux jaqbeż l-10,0 %;

(iv)

l-għadd ta’ xitel li qegħdin jikbru u li juru sintomi ta’ mużajk u l-għadd ta’ xitel li juru sintomi kkawżati minn virus tal-werqa kumplessivament ma għandhomx jaqbżu s-6,0 %.”

(b)

tolleranzi applikabbli għal-lottijiet, fir-rigward tal-impuritajiet, it-tbajja’ u l-mard li ġejjin:

(i)

patata taż-żrigħ, affettwata minn taħsir, barra minn taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandhiex taqbeż iż-0,5 % tal-massa, u li minnha l-patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir imxarrab ma għandhiex taqbeż iż-0,2 % tal-massa;

(ii)

patata taż-żrigħ affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iii)

patata taż-żrigħ affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % tal-massa;

(iv)

patata taż-żrigħ affettwata minn ġidri rmiedi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(v)

tuberi mkemmxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda, ma għandhomx jaqbżu l-1,0 % tal-massa.

(vi)

patata taż-żrigħ bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jitilfu l-għamla tagħhom jew li għandhom xi ħsara, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % tal-massa;

(vii)

il-preżenza ta’ ħamrija u materja barranija ma għandhiex taqbeż it-2,0 % tal-massa;

(viii)

il-perċentwal totali ta’ patata taż-żrigħ koperta minn tolleranzi, kif imsemmi fil-punti (i) sa (vi), ma għandux jaqbeż it-8,0 % tal-massa.


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/39


DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/21/UE

tas-6 ta’ Frar 2014

li tiddetermina l-kundizzjonijiet minimi u l-klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ prebażika

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-patata taż-żerriegħa (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18(c) tagħha,

Billi:

(1)

Il-patata taż-żrigħ progressivament takkumula l-mard ma’ kull ċiklu ta’ multiplikazzjoni. Għaldaqstant sistemi ta’ produzzjoni tal-patata taż-żrigħ li jiffunzjonaw sew jeħtieġu materjal tal-bidu b’saħħtu li huwa mmultiplikat b’rata minima ta’ deġenerazzjoni.

(2)

Standards nazzjonali differenti dwar il-produzzjoni ta’ patata taż-żrigħ prebażika, ostakolaw it-tqegħid fis-suq ta’ dik il-patata fl-Unjoni kollha, u fixklu l-funzjonament tas-suq intern. Għaldaqstant huwa xieraq li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet minimi li skonthom tista’ titqieghed fis-suq il-patata taż-żrigħ prebażika madwar l-Unjoni. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom jikkonċernaw mard, sintomi, difetti u rekwiżiti tal-produzzjoni għal patata taż-żrigħ prebażika, u lottijiet ta’ patata bħal dik, sabiex ikunu żgurati l-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ patata taż-żrigħ prebażika b’saħħitha u ta’ kwalità għolja.

(3)

Dawk il-kundizzjonijiet għandhom jikkunsidraw l-istandard tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE), dwar it-tqegħid fis-suq u l-kontroll tal-kwalità ta’ patata taż-żrigħ, kif ukoll l-istandards rilevanti tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta’ Pjanti (KIPP) u l-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja dwar il-Protezzjoni tal-Pjanti (EPPO), fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi u xjentifiċi. Dawk l-istandards għandhom l-għan li jgħinu biex jiffaċilitaw il-kummerċ internazzjonali, jinkoraġġixxu l-produzzjoni ta’ kwalità għolja, issaħħu l-profitabbiltà u jħarsu l-interessi tal-konsumatur.

(4)

Fid-dawl tal-prattiki tal-produzzjoni tal-fornituri, u d-domanda tal-utenti ta’ patata taż-żrigħ prebażika, huwa xieraq li l-kundizzjonijiet minimi għal patata taż-żrigħ prebażika jinkludu wkoll il-possibbiltà għat-tqegħid fis-suq bħala klassi tal-Unjoni. Għandhom japplikaw żewġ klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ prebażika (il-“klassi tal-Unjoni PBTC” u l-“klassi tal-Unjoni PB”), skont il-prattiki ta’ produzzjoni eżistenti dwar patata taż-żrigħ prebażika tal-klassi PBTC, u patata taż-żrigħ prebażika tal-klassi PB. Għaldaqstant għandhom jiġu adottati kundizzjonijiet differenti għal kull klassi rigward mard, sintomi, difetti, rekwiżiti tal-produzzjoni u ġenerazzjonijiet għal dawk il-klassijiet.

(5)

Sabiex dawk ir-regoli jkunu effettivi, għandhom jistabbilixxu wkoll id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-ittestjar u l-ispezzjonijiet uffiċjali fuq il-post.

(6)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar iż-Żrieragħ u l-Materjal Propagattiv għall-Agrikoltura, l-Ortikoltura u l-Forestrija,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“xitla omm” tfisser xitla identifikata li minnha jittieħed materjal għall-propagazzjoni;

(2)

“mikropropagazzjoni” tfisser il-prattika tal-multiplikazzjoni malajr tal-materjal tax-xitla għall-produzzjoni ta’ għadd kbir ta’ xitel, bl-użu tal-kultura in vitro ta’ rimjiet veġetattivi differenzjati jew ta’ meristem meħuda minn xtieli.

Artikolu 2

Kundizzjonijiet minimi għal patata taż-żrigħ prebażika

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-patata taż-żrigħ prebażika tissodisfa l-kundizzjonijiet minimi li ġejjin:

(a)

hija dderivata minn pjanti omm li huma ħielsa minn dawn l-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin: Pectobacterium spp., Dickeya spp., il-virus tal-werqa tal-patata, il-virus A tal-patata, il-virus M tal-patata, il-virus S tal-patata, il-virus X tal-patata, u l-virus Y tal-patata;

(b)

hija ħielsa mis-sintomi tal-blackleg;

(c)

in-numru ta’ xitel li ma jitkabbarx b’mod leali għall-varjetà u n-numru ta’ xitel ta’ varjetà differenti flimkien, ma għandux jaqbeż iż-0,01 %;

(d)

fil-proġenija diretta, in-numru ta’ xitel li juri sintomi ta’ infezzjoni virali ma għandux jaqbeż iż-0,5 %;

(e)

in-numru ta’ xitel li qiegħed jiker b’sintomi tal-mużajk jew sintomi kkawżati minn virus tal-werqa ma għandux jaqbeż iż-0,1 %;

(f)

in-numru massimu ta’ ġenerazzjonijiet fuq il-post għandu jkun erbgħa.

2.   L-Istati Membri għandhom jistipulaw li l-patata taż-żrigħ prebażika tista’ titqiegħed fis-suq bħala “klassi tal-Unjoni PBTC” u “klassi tal-Unjoni PB”, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

3.   Il-konformità mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1(b), (c) u (e) għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ spezzjonijiet uffiċjali fuq il-post. F’każ ta’ dubju, dawk l-ispezzjonijiet għandhom ikunu ssupplimentati minn testijiet uffiċjali fuq il-weraq.

Meta jintużaw metodi ta’ mikropropagazzjoni, il-konformità mal-punt 1(a) għandha tkun stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali, jew ittestjar taħt sorveljanza uffiċjali, tax-xitla omm.

Meta jintużaw metodi ta’ selezzjoni klonali, il-konformità mal-punt 1(a) għandha tkun stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali, jew ittestjar taħt sorveljanza uffiċjali, tal-istokk klonali.

Artikolu 3

Kundizzjonijiet minimi għal lottijiet ta’ patata taż-żrigħ prebażika

L-Istati Membri għandhom jistipulaw li lottijiet ta’ patata taż-żrigħ prebażika għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet minimi li ġejjin:

(a)

il-preżenza ta’ ħamrija u materjal estranju ma għandhiex taqbeż il-1,0 % f’massa;

(b)

l-għadd ta’ patata affettwata minn taħsir, minbarra taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandux ikunu preżenti fi kwantità li teċċedi iż-0,2 % f’massa;

(c)

in-numru ta’ patata bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jkunu tilfu l-għamla tagħhom jew għandhom xi ħsara, ma għandux jaqbeż it-3,0 % f’massa;

(d)

in-numru ta’ patata affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandux jaqbeż il-5,0 % f’massa;

(e)

in-numru ta’ patata affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10,0 % tal-wiċċ tagħha, ma għandux jaqbeż il-1,0 % f’massa;

(f)

in-numru ta’ patata affettwata minn ġidri rmiedi ta’ trab fuq aktar minn 10,0 % tal-wiċċ tagħha, ma għandux jaqbeż il-1,0 % f’massa;

(g)

tuberi imkemxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda ma għandhomx jaqbżu ż-0,5 % f’massa.

(h)

in-numru totali ta’ patata, kif hemm referenza fil-punti minn (b) sa (g), ma għandux jaqbeż is-6,0 % f’massa.

Artikolu 4

Transpożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji, sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015, sabiex ikunu f’konformità ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Jannar 2016.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir referenza bħal din.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Id-destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 60.


ANNESS

Kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ patata taż-żrigħ prebażika bħala klassijiet tal-Unjoni PBTC u PB

(1)

Il-kundizzjonijiet għal patata taż-żrigħ prebażika tal-klassi tal-Unjoni PBTC għandhom ikunu kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet dwar il-patata taż-żrigħ:

(i)

xitel li ma jitkabbarx b’mod leali għall-varjetà, jew xitel ta’ varjetà differenti, ma għandux ikun preżenti mal-uċuħ tar-raba’;

(ii)

xitel affettwat mill-blackleg ma għandux ikun preżenti mal-uċuħ tar-raba’;

(iii)

fil-proġeni diretta, l-infezzjoni minn virus ma għandhiex tkun preżenti mal-uċuħ tar-raba’;

(iv)

xitel b’sintomi tal-mużajk jew sintomi kkawżati mill-virus tal-werqa ma għandux ikunu preżenti mal-uċuħ tar-raba’;

(v)

ix-xitel, inklużi tuberi, huwa prodott permezz ta’ mikropropogazzjoni;

(vi)

ix-xitel, inklużi tuberi, huwa prodott f’faċilità protetta u f’ambjent ħieles minn insetti;

(vii)

it-tuberi ma għandhomx jiġu mmultiplikati lil hinn mill-ewwel ġenerazzjoni

(b)

il-lottijiet għandhom ikunu ħielsa minn patata taż-żrigħ li taqa’ taħt kwalunkwe wieħed mill-punti li ġejjin:

(i)

hija affettwata minn taħsir;

(ii)

hija affettwata minn qxur iswed;

(iii)

hija affettwata minn skorċa komuni;

(iv)

hija affettwata minn ġidri rmiedi;

(v)

tkemmxet b’mod eċċessiv minħabba deidratazzjoni,

(vi)

għandha tbajja’ esterni, inklużi tuberi li tilfu l-għamla tagħhom jew għandhom xi ħsara.

(2)

Il-kundizzjonijiet għal patata taż-żrigħ prebażika tal-klassi tal-Unjoni PBTC għandha tkun kif ġej:

(a)

kundizzjonijiet dwar il-patata taż-żrigħ:

(i)

in-numru ta’ xitel li ma jitkabbarx b’mod leali għall-varjetà u n-numru ta’ xitel ta’ varjetà differenti flimkien, ma għandux jaqbeż iż-0,01 %;

(ii)

ix-xitel għandu jkun ħieles mis-sintomi tal-blackleg;

(iii)

in-numru ta’ xitel li qed jitkabbar b’sintomi tal-mużajk jew sintomi kkawżati minn virus tal-werqa ma għandux jaqbeż iż-0,1 %;

(iv)

fil-proġenija diretta n-numru ta’ xitel li juri sintomi ta’ infezzjoni minn virus, ma għandux jaqbeż iż-0,5 %;

(b)

tolleranzi applikabbli għal lottijiet, fir-rigward tal-impuritajiet, it-tbajja’ u l-mard li ġejjin:

(i)

il-patata taż-żrigħ affettwata minn taħsir, minbarra taħsir ċirkulari jew taħsir kannella, ma għandhiex taqbeż iż-0,2 % f’massa;

(ii)

il-patata taż-żrigħ affettwata minn qxur iswed fuq aktar minn 10,0 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-1,0 % f’massa;

(iii)

il-patata taż-żrigħ affettwata minn skorċa komuni fuq aktar minn terz tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-5,0 % f’massa;

(iv)

il-patata taż-żrigħ affettwata minn ġidri rmiedi fuq aktar minn 10,0 % tal-wiċċ tagħha, ma għandhiex taqbeż il-1,0 % f’massa;

(v)

it-tuberi imkemxa minħabba deidratazzjoni eċċessiva jew deidrazzjoni kkawżata minn qxur tal-fidda ma għandhomx taqbżu ż-0,5 % f’massa.

(vi)

il-patata taż-żrigħ bi tbajja’ esterni, inklużi tuberi li jkunu tilfu l-għamla tagħhom jew ġew danneġġjati, ma għandhiex taqbeż it-3,0 % f’massa;

(vii)

il-preżenza ta’ ħamrija u materjal estranju ma għandhiex taqbeż il-1,0 % f’massa;

(viii)

il-persentaġġ totali ta’ patata taż-żrigħ koperta minn tolleranzi, kif hemm referenza fil-punti minn (i) sa (vi), ma għandhiex taqbeż is-6,0 % f’massa.


DEĊIŻJONIJIET

7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/43


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-5 ta’ Frar 2014

li testendi l-validità tad-Deċiżjoni 2006/502/KE li tirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-lajters li jitqiegħdu fis-suq ikunu biss dawk reżistenti għat-tfal u li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq tal-lajters magħrufa bħala novelty lighters

(notifikata bid-dokument C(2014) 493)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2014/61/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/502/KE (2) tirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-lajters li jitqiegħdu fis-suq ikunu biss dawk reżistenti għat-tfal u li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq tal-lajters magħrufa bħala novelty lighters.

(2)

Id-Deċiżjoni 2006/502/KE ġiet adottata skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2001/95/KE, li tillimita l-validità tad-Deċiżjoni għal perjodu ta’ mhux iżjed minn sena, iżda tippermetti li tiġi estiża għal perjodi addizzjonali li l-ebda wieħed minnhom ma għandu jaqbeż sena.

(3)

Il-validità tad-Deċiżjoni 2006/502/KE ġiet estiża għal perjodi ta’ sena (1), l-ewwel permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/231/KE (3) sal-11 ta’ Mejju 2008, it-tieni permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/322/KE (4) sal-11 ta’ Mejju 2009, it-tielet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/298/KE (5) sal-11 ta’ Mejju 2010, ir-raba’ permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/157/UE (6) sal-11 ta’ Mejju 2011, il-ħames permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/176/UE (7) sal-11 ta’ Mejju 2012, is-sitta permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/53/UE (8) sal-11 ta’ Mejju 2013 u s-seba’ permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/113/UE (9) sal-11 ta’ Mejju 2014.

(4)

Il-lajters li mhumiex reżistenti għat-tfal għadhom qed jitqiegħdu fis-suq. Attivitajiet imsaħħa għas-sorveljanza tas-suq, minn kampjunar immirat sa miżuri ristrettivi effettivi, għandhom ikomplu jnaqqsu l-preżenza tagħhom.

(5)

Fin-nuqqas ta’ miżuri oħra sodisfaċenti li jindirizzaw is-sikurezza tal-lajters għat-tfal, huwa meħtieġ li tittawwal il-validità tad-Deċiżjoni 2006/502/KE għal 12-il xahar oħra.

(6)

Għalhekk, id-Deċiżjoni 2006/502/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mid-Direttiva 2001/95/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 2006/502/KE, il-paragrafu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-11 ta’ Mejju 2015.”

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Deċiżjoni sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Mejju 2014 u għandhom jippubblikaw dawk il-miżuri. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan minnufih.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Neven MIMICA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  ĠU L 198, 20.7.2006, p. 41.

(3)  ĠU L 99, 14.4.2007, p. 16.

(4)  ĠU L 109, 19.4.2008, p. 40.

(5)  ĠU L 81, 27.3.2009, p. 23.

(6)  ĠU L 67, 17.3.2010, p. 9.

(7)  ĠU L 76, 22.3.2011, p. 99.

(8)  ĠU L 27, 31.1.2012, p. 24.

(9)  ĠU L 61, 5.3.2013, p. 11.


7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/45


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Frar 2014

li tirrevoka d-Deċiżjoni 2003/766/KE dwar miżuri ta’ emerġenza biex ma jitħalliex it-tixrid ta’ Diabrotica virgifera Le Conte fil-Komunità

(notifikata bid-dokument C(2014) 467)

(2014/62/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (1), u b’mod partikolari r-raba’ sentenza tal-Artikolu 16(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/766/KE (2) ma rnexxilhiex tevita t-tixrid tad-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, kif jidher mill-istħarriġ annwali mwettaq mill-Istati Membri skont dik id-Deċiżjoni. Dawk l-istħarriġiet ikomplu juru li Diabrotica virgifera virgifera Le Conte issa ġiet stabbilita f’parti kbira mit-territorju tal-Unjoni. Barra minn hekk, mhuwiex fattibbli li jitrażżan aktar it-tixrid u jeżistu mezzi ta’ kontroll effettivi u sostenibbli li jimminimizzaw l-impatt ta’ dak l-organiżmu fuq il-ħsad tal-qamħirrum, b’mod partikolari l-implimentazzjoni ta’ skema tan-newba tal-uċuħ tar-raba’.

(2)

Id-Deċiżjoni 2003/766/KE għandha għalhekk tiġi rrevokata.

(3)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2003/766/KE hija mħassra.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/766/KE tal-24 ta’ Ottubru 2003 dwar miżuri ta’ emerġenza biex ma jitħalliex it-tixrid ta’ Diabrotica virgifera Le Conte (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 49).


RAKKOMANDAZZJONIJIET

7.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 38/46


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Frar 2014

dwar miżuri ta’ kontroll tad-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte f’żoni tal-Unjoni fejn il-preżenza tiegħu hija kkonfermata

(2014/63/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (minn hawn ‘il quddiem magħruf bħala: “Diabrotica”) huwa pest insett mhux endemiku tal-qamħirrum. Dan infirex u stabbilixxa lilu nnifisu f’aktar minn nofs iż-żona tal-Unjoni li fiha jitkabbar il-qamħirrum.

(2)

Il-miżuri biex jiġi evitat it-tixrid tad-Diabrotica fl-Unjoni mwettqa skont id- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/766/KE (1) ma kinux ta’ suċċess. Barra minn hekk, skont valutazzjoni tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni mhuwiex fattibbli li wieħed jipprova jeqred lil dan il-pest mit-territorju tal-Unjoni u lanqas li jiġi evitat it-tixrid tiegħu fl-oqsma li bħalissa huma ħielsa minn dan l-organiżmu ta’ ħsara. Għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet bid-Direttiva ta’ Implimentazzjoni 2014/19/UE (2) u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/62/UE (3) li tirtira r-rikonoxximent tad-Diabrotica bħala organiżmu ta’ ħsara rregolat bi status ta’ kwarantina, billi tħassru mill-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE (4), u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/766/KE, rispettivament.

(3)

Skont id-Deċiżjoni 2003/766/KE n-newba tal-uċuħ tar-raba’ saret obbligatorja biss għall-qerda ta’ tifqigħ iżolat tad-Diabrotica. Madankollu, studji xjentifiċi wrew li n-newba tal-uċuħ tar-raba’ hija l-aktar teknika effettiva sabiex jitrażżan ukoll it-tifrix tad-Diabrotica u jitnaqqas l-impatt tiegħu. Apparti l-fatt li n-newba tal-uċuħ tar-raba’ hija metodu effettiv għall-kontroll tad-Diabrotica, din għandha diversi vantaġġi oħra mil-lat ambjentali. Dawn jinkludu t-titjib jew iż-żamma tal-fertilità u l-istruttura tal-ħamrija, u t-tkissir ta’ ċikli tal-pesti u tax-xibt bil-potenzjal li titnaqqas id-dipendenza tal-bdiewa fuq l-użu ta’ fertilizzanti li fihom il-kimiċi u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. B’konsegwenza, in-newba tal-uċuħ tar-raba’ għandha wkoll impatt pożittiv fuq il-kwalità tal-arja u tal-ilma, u fuq il-bijodiversità. Madankollu, minn studji oħrajn li saru dwar dan il-pest, deher ċar li bit-tixrid tiegħu hemm il-potenzjal ta’ dipendenza akbar fuq l-insettiċidi, peress li f’xi każijiet jista’ jkun diffiċli li jinstabu alternattivi ekonomikament attraenti għall-qamħirrum fin-newba.

(4)

Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jipprevedu kontroll effettiv u sostenibbli tad-Diabrotica, anki wara l-irtirar tar-rikonoxximent tad-Diabrotica bħala orġaniżmu ta’ ħsara rregolat bi status ta’ kwarantina. L-Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/128/KE tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jipprovdi għall-Istati Membri biex jistabbilixxu inċentivi xierqa biex iħeġġu lill-utenti professjonali sabiex jimplimentaw, fuq bażi volontarja, linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur għall-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, li għandhom jitfasslu mill-awtoritajiet pubbliċi jew l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw utenti professjonali partikolari, skont il-prinċipji ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, il-prevenzjoni tal-okkorrenza ta’ pesti għandha rwol ewlieni biex titnaqqas il-ħtieġa ta’ intervent bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Barra minn hekk, metodi sostenibbli bijoloġiċi, fiżiċi u mhux kimiċi oħrajn għandhom ikunu ppreferuti minn metodi kimiċi jekk huma jipprovdu kontroll sodisfaċenti tal-organiżmi ta’ ħsara.

(5)

Skont dawn il-prinċipji ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, l-applikazzjoni tan-newba tal-uċuħ tar-raba’, tal-monitoraġġ xieraq tal-popolazzjonijiet tad-Diabrotica u miżuri rilevanti oħra jevitaw it-tixrid ta’ organiżmi ta’ ħsara, bħal miżuri ta’ iġjene u t-tindif tal-makkinarju agrikolu, għandhom ikunu inklużi f’linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur.

(6)

Barra minn hekk, sabiex jissaħħaħ ir-rispett mill-utenti tal-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jekk jintużaw insettiċidi biex jikkontrollaw id-Diabrotica, il-linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur għall-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara li jikkonċernaw lil dan il-pest għandhom ikunu konformi mar-regoli dwar l-użu xieraq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif stabbilit f’dik id-dispożizzjoni.

(7)

Utenti professjonali ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom informazzjoni u għodod għall-monitoraġġ tad-Diabrotica, kif ukoll servizzi ta’ konsulenza dwar ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, inklużi prevenzjoni u metodi ta’ kontroll speċifiċi għad-Diabrotica. Ir-riżultati tal-monitoraġġ għandhom jgħinu lill-bdiewa biex jiddeċiedu jekk għadx hemm bżonn japplikaw il-miżuri ta’ protezzjoni tal-pjanti u meta. Huwa importanti li valuri ta’ limitu robusti u xjentifikament tajbin għall-popolazzjonijiet tad-Diabrotica jkunu ddefiniti għar-reġjun, peress li dawn huma komponenti essenzjali għat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

(8)

Għalhekk l-Istati Membri li jiżguraw, f’konformità mal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/128/KE, li l-utenti professjonali kollha jkollhom aċċess għal taħriġ dwar suġġetti speċifiċi, għandhom jinkludu wkoll id-dispożizzjonijiet ta’ din ir-Rakkomandazzjoni fil-programm ta’ taħriġ rispettiv.

(9)

Ir-riċerka u l-iżvilupp fuq għodod teknoloġiċi għall-kontroll sostenibbli tad-Diabrotica għandhom ikunu promossi biex ikunu żgurati miżuri aktar effiċjenti ekonomikament u ambjentalment sostenibbli kontra dak l-organiżmu ta’ ħsara,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

L-Istati Membri għandhom iqisu l-prinċipji ġenerali ta’ ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva 2009/128/KE għall-kontroll tad-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (minn hawn ‘il quddiem “Diabrotica”) f’żoni tal-Unjoni fejn il-preżenza tiegħu hija kkonfermata. Għall-iskopijiet ta’ din ir-Rakkomandazzjoni “kontroll” tfisser it-tneħħija tad-densità tal-popolazzjoni ta’ pest b’tali mod li ma tikkawżax telf ekonomiku sinifikanti, bil-ħsieb li tiġi żgurata produzzjoni ekonomikament sostenibbli tal-qamħirrum.

2.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur għall-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, imfassla mill-awtoritajiet pubbliċi jew l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw utenti professjonali partikolari, dwar id-Diabrotica indirizzati lill-bdiewa tal-qamħirrum u utenti professjonali ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huma konformi mar-regoli dwar l-użu xieraq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif stabbiliti fl-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

3.

Metodi sostenibbli bijoloġiċi, fiżiċi u mhux kimiċi oħrajn għandhom ikunu ppreferuti minn metodi kimiċi jekk ikunu jipprovdu kontroll sodisfaċenti tal-organiżmi ta’ ħsara. Għalhekk, il-kontroll tad-Diabrotica minn utenti professjonali għandu jinkiseb jew jiġi appoġġat bl-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

in-newba tal-uċuħ tar-raba’;

(b)

l-użu ta’ aġenti tal-bijokontroll;

(c)

l-adattament tad-data taż-żrigħ tal-qamħirrum sabiex jiġi evitat li l-ġerminazzjoni taħbat mat-tifqis tal-larva;

(d)

it-tindif ta’ makkinarju agrikolu u t-tneħħija ta’ pjanti spontanji tal-qamħirrum u miżuri oħra ta’ iġjene.

In-newba tal-uċuħ tar-raba’ għandha tiġi ppreferuta fid-dawl tal-effettività għolja tagħha fil-kontroll tad-Diabrotica u minħabba l-benefiċċji agronomiċi u ambjentali tagħha fit-tul.

4.

Il-miżuri kollha stabbiliti fil-punt 3 għandhom ikunu akkumpanjati mill-monitoraġġ tal-preżenza tad-Diabrotica sabiex jiġu identifikati l-ħtieġa u ż-żmien xieraq għal azzjoni protettiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-monitoraġġ effettiv tal-popolazzjoni tad-Diabrotica jsir billi jintużaw metodi u għodod xierqa. Il-valuri ta’ limitu xjentifikament tajbin għall-popolazzjonijiet tad-Diabrotica għandhom jiġu stabbiliti skont ir-reġjun, billi dawn huma komponenti essenzjali għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura ta’ kontroll.

5.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, skont l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2009/128/KE, li l-utenti professjonali ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom informazzjoni u għodod għall-monitoraġġ tad-Diabrotica.

6.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-servizzi ta’ konsulenza dwar ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, kif previst fl-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2009/128/KE, jipprovdu wkoll pariri speċifiċi dwar il-kontroll tad-Diabrotica lill-utenti professjonali kollha tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu inċentivi xierqa biex iħeġġu lill-utenti professjonali sabiex jimplimentaw il-linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur imsemmija fil-punt 2.

7.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti professjonali kollha tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jkollhom aċċess għal taħriġ rigward il-kontroll sostenibbli tad-Diabrotica. Id-dispożizzjonijiet ta’ din ir-Rakkomandazzjoni għandhom isiru parti mit-taħriġ żgurat mill-Istati Membri skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/128/KE.

8.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu r-riċerka u l-iżvilupp ta’ għodod teknoloġiċi għall-kontroll sostenibbli tad-Diabrotica.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/766/KE tal-24 ta’ Ottubru 2003 dwar miżuri ta’ emerġenza biex ma jitħalliex it-tixrid ta’ Diabrotica virgifera Le Conte fil-Komunità (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 49).

(2)  Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/19/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li temenda l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità. Ara paġna 30 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/62/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li tħassar id-Deċiżjoni 2003/766/KE dwar miżuri ta’ emerġenza biex ma jitħalliex it-tixrid ta’ Diabrotica virgifera Le Conte fil-Komunità. Ara paġna 45 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1)