ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.029.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 29

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
31ta' Jannar 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2014 tal-1 ta’ Ottubru 2013 li jissupplimenta lid-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar enerġetiku tal-fran domestiċi u l-estratturi tal-kukers ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 66/2014 tal-14 ta’ Jannar 2014 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-fran domestiċi, għall-ħobbs domestiċi u għall-estratturi tal-kukers domestiċi ( 1 )

33

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

31.1.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 29/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 65/2014

tal-1 ta’ Ottubru 2013

li jissupplimenta lid-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar enerġetiku tal-fran domestiċi u l-estratturi tal-kukers

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2010/30/UE teżiġi li l-Kummissjoni tadotta atti delegati fejn jidħol it-tikkettar ta’ prodotti relatati mal-enerġija b’potenzjal sinifikanti li jiffrankaw l-enerġija u li għandhom differenzi kbar fil-livelli tal-prestazzjoni b’funzjonalità ekwivalenti.

(2)

L-enerġija li jużaw il-fran tal-elettriku hija parti sinifikanti mid-domanda totali tal-enerġija fl-Unjoni. Apparti t-titjib li diġà ntlaħaq fl-effiċjenza enerġetika, għad hemm lok sostanzjali biex jibqa’ jonqos il-konsum tal-enerġija ta’ dan l-apparat.

(3)

Ġew stabbiliti dispożizzjonijiet għat-tikkettar enerġetiku tal-fran tal-elettriku domestiċi mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/40/KE tat-8 ta’ Mejju 2002 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE rigward it-tikkettar li jindika l-konsum tal-enerġija tal-fran tal-elettriku domestiċi (2).

(4)

Tul l-aħħar snin sar żvilupp teknoloġiku mgħaġġel fil-qasam tal-apparat domestiku tat-tisjir. L-istudji preparatorji wrew li l-fran tal-gass domestiċi u l-estratturi tal-kukers għandhom potenzjal sinifikanti li jiffrankaw l-enerġija. Sabiex ikun żgurat li t-tikketti tal-enerġija jagħtu inċentivi dinamiċi lill-fornituri biex jibqgħu jtejbu l-effiċjenza enerġetika ta’ dan l-apparat u jħaffu l-bidla fis-suq għal teknoloġiji effiċjenti fl-enerġija, id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/40/KE għandha titneħħa u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet ġodda.

(5)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-fran tal-elettriku u tal-gass domestiċi, inkluż meta jkunu inkorporati fil-kukers, u għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jaħdmu bl-elettriku.

(6)

Dan ir-Regolament għandu jdaħħal skala riveduta tal-effiċjenza enerġetika minn A+++ sa D għall-fran kollha kkonċernati u skala ġdida tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G bi “+” miżjuda fin-naħa ta’ fuq tal-iskala kull sentejn sa ma tintlaħaq il-klassi A+++ għall-estratturi tal-kukers domestiċi, dawn il-klassijiet ulterjuri għandhom jiżdiedu biex l-apparat effiċjenti ħafna jippenetra s-suq aktar malajr.

(7)

L-effett magħqud tad-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, u fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 66/2014 (3) mistenni jwassal biex tiġi ffrankata 27 PJ/a ta’ enerġija primarja fl-2020, u sa 60 PJ/a sal-2030.

(8)

Il-livell tal-qawwa tal-ħoss tal-estratturi tal-kukers domestiċi jista’ jkun fattur importanti li għandhom iqisu l-utenti aħħarin. L-informazzjoni dwar il-livelli tal-qawwa tal-ħoss għandha titqiegħed fuq it-tikketti tal-estratturi tal-kukers domestiċi biex l-utenti aħħarin ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni infurmata.

(9)

L-informazzjoni li tingħata fuq it-tikketta għandha tinkiseb bi proċeduri tal-kejl u l-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, u li jqisu l-aqwa metodi tal-kejl u l-kalkolu rikonoxxuti inkluż, meta disponibbli, l-istandards armonizzati li adottaw l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, kif elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea (4).

(10)

Dan ir-Regolament għandu jispeċifika disinn u kontenut uniformi għat-tikketti tal-fran domestiċi, anki meta jkunu inkorporati fil-kukers, u tal-estratturi tal-kukers domestiċi li jaħdmu bl-elettriku.

(11)

Dan ir-Regolament għandu jispeċifika r-rekwiżiti għad-dokumentazzjoni teknika u l-iskeda tat-tagħrif għall-fran domestiċi, anki meta jkunu inkorporati fil-kuker, u għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jaħdmu bl-elettriku, anki meta jintużaw għal skopijiet mhux domestiċi.

(12)

Dan ir-Regolament għandu jispeċifika r-rekwiżiti għall-informazzjoni li trid tingħata għal kull għamla ta’ bejgħ mill-bogħod, riklamar u materjal tekniku ta’ promozzjoni tal-fran domestiċi (anki meta jkunu inkorporati fil-kukers) u tal-estratturi tal-kukers domestiċi li jaħdmu bl-elettriku, anki meta jintużaw għal skopijiet li mhumiex domestiċi.

(13)

Jixraq ikun hemm provediment għal reviżjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li tqis il-progress teknoloġiku, u b’mod partikolari l-effikaċja u l-adegwatezza ta’ dan l-approċċ segwit, sabiex jinstabu l-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għall-fran domestiċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett u l-kamp ta’ appikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-tikkettar u d-dispożizzjoni tal-informazzjoni supplimentarja dwar il-prodott għall-fran tal-elettriku u tal-gass domestiċi (anki meta jkunu inkorporati fil-kukers) u għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jaħdmu bl-elettriku, anki meta jintużaw għal skopijiet li mhumiex domestiċi.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal:

(a)

fran li jużaw sorsi oħra tal-enerġija flok l-elettriku jew il-gass;

(b)

fran li joffru l-funzjoni li “jsaħħan bil-microwave”;

(c)

fran żgħar;

(d)

fran portabbli;

(e)

fran li jaħdmu bil-ħżin tas-sħana;

(f)

fran li jissaħħnu bil-fwar bħala l-mezz ewlieni tat-tisħin tagħhom;

(g)

fran maħsubin biex jaħdmu biss bil-gassijiet tat-“tielet familja” (il-propan u l-butan).

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/30/KE, għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“forn” tfisser apparat jew parti minnu li jkollhom kavità waħda jew aktar u biex jaħdmu jeħtieġu l-elettriku u/jew il-gass u fihom jitħejja l-ikel fil-modalità Konvenzjonali jew fil-modalità Fann mixgħul;

(2)

“kavità” tfisser kompartiment magħluq li t-temperatura ta’ ġo fih tista’ tiġi kkontrollata għall-preparazzjoni tal-ikel;

(3)

“forn b’diversi kavitajiet” tfisser forn b’żewġ kavitajiet jew aktar u kull waħda minnhom tissaħħan għaliha;

(4)

“forn żgħir” tfisser forn b’kull kavità tkun wiesgħa u fonda inqas minn 250 mm jew għolja inqas minn 120 mm;

(5)

“forn portabbli” tfisser forn b’massa tal-prodott inqas minn 18 kg, sakemm ma jkunx iddisinjat għal installazzjonijiet inkorporati;

(6)

“isaħħan bil-microwave” tfisser li jsaħħan l-ikel bl-enerġija elettromanjetika;

(7)

“modalità Konvenzjonali” tfisser il-modalità ta’ forn li jkun qed jaħdem biss bil-konvezzjoni naturali biex jiċċirkola arja msaħħna fil-kavità tal-forn;

(8)

“modalità Fann mixgħul” tfisser il-modalità ta’ forn meta l-fann inkorporat fih ikun qed jiċċirkola arja msaħħna fil-kavità tal-forn;

(9)

“ċiklu” tfisser il-perjodu tat-tisħin ta’ tagħbija standard f’kavità tal-forn f’kundizzjonijiet definiti;

(10)

“kuker” tfisser apparat li jkun fih forn u ħobb li jużaw il-gass jew l-elettriku;

(11)

“modalità Mħaddem” tfisser il-qagħda ta’ forn meta jkun qed jintuża;

(12)

“sors tas-sħana” tfisser forma ewlenija tal-enerġija biex jissaħħan il-forn;

(13)

“estrattur tal-kukers” tfisser apparat li jaħdem b’mutur li huwa stess jikkontrolla, maħsub biex jiġbor l-arja kkontaminata minn fuq il-ħobb, jew li jkun fih sistema ta’ estrazzjoni tal-arja ‘l isfel maħsuba biex tiġi installata ħdejn estratturi tat-tisjir, ħobbs jew prodotti simili fit-tisjir li jiġbdu l-fwar f’pajp tal-eġżost intern.

(14)

“modalità Funzjonament awtomatiku waqt il-perjodu tat-tisjir” tfisser qagħda li fiha l-fluss tal-arja tal-estrattur tal-kukers waqt il-perjodu tat-tisjir jiġi kkontrollat awtomatikament bis-senser(s), anki fejn jidħlu l-umdità, it-temperatura, eċċ;

(15)

“estrattur tal-kukers kompletament awtomatiku” tfisser estrattur tal-kukers li fih il-fluss tal-arja u/jew funzjonijiet oħra jiġi kkontrollat awtomatikament bis-senser(s) matul il-ġurnata kollha anki waqt il-perjodu tat-tisjir;

(16)

“il-punt tal-effiċjenza massima” (BEP) tfisser il-punt tat-tħaddim tal-estrattur tal-kukers li jkollu effiċjenza fluwidodinamika massima (FDEestrattur);

(17)

“effiċjenza tat-tidwil” (LEestrattur) tfisser il-proporzjon bejn il-luminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil tal-estrattur tal-kukers domestiku u l-enerġija tas-sistema tat-tidwil f’lux/W;

(18)

“effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet” (GFEestrattur) tfisser l-ammont relattiv ta’ grass li jinqabad fil-filters tal-grass tal-estratturi tal-kukers;

(19)

“modalità Mitfi” tfisser qagħda li fiha t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejnijiet tal-elettriku imma ma jkun qed jipprovdi l-ebda funzjoni jew jipprovdi biss indikazzjoni ta’ qagħda ta’ modalità Mitfi, jew jipprovdi biss funzjonalitajiet maħsuba biex jiżguraw kompatibbiltà elettromanjetika skont id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(20)

“modalità Stennija” tfisser qagħda li fiha l-apparat ikun imqabbad mal-mejnijiet tal-elettriku, jiddependi fuq l-input tal-enerġija mill-mejnijiet tal-elettriku biex ikun jista’ jaħdem kif suppost u jagħti l-funzjoni biss ta’ riattivazzjoni, jew il-funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni biss li l-funzjoni ta’ riattivazzjoni hija attivata, u/jew turija tal-informazzjoni jew tal-istatus li tista’ ddum żmien indefinit;

(21)

“funzjoni ta’ riattivazzjoni” tfisser funzjoni li tiffaċilita l-attivazzjoni ta’ modalitajiet oħra, inkluża l-modalità attiva, bi swiċċ mill-bogħod, inkluż il-kontroll mill-bogħod, senser intern, jew kronometru għal qagħda li tagħti funzjonijiet addizzjonali, inkluża l-funzjoni ewlenija;

(22)

“turija tal-informazzjoni jew tal-istatus” tfisser funzjoni kontinwa li tagħti informazzjoni jew turi l-istatus tat-tagħmir fuq skrin, inklużi l-arloġġi;

(23)

“utent aħħari” tfisser konsumatur li jixtri prodott jew li jkun mistenni jixtrih;

(24)

“post tal-bejgħ” tfisser post fejn jintwera l-apparat u/jew fejn jitqiegħed għall-bejgħ jew għall-kiri;

(25)

“mudell ekwivalenti” tfisser mudell li jitqiegħed fis-suq bl-istess parametri tekniċi bħal mudell ieħor li l-istess manifattur jew importatur iqiegħed fis-suq b’numru tal-kodiċi kummerċjali differenti.

Artikolu 3

Ir-responsabbiltajiet tal-fornituri u skeda taż-żmien

Il-fornituri għandhom jiżguraw li:

1.

Fir-rigward tat-tikketti, l-iskedi tat-tagħrif u d-dokumentazzjoni teknika

(a)

Għall-fran domestiċi:

(i)

kull forn domestiku jkollu tikketta/i stampata bl-informazzjoni fil-format stabbilit fil-punt 1 tal-Anness III għal kull kavità tal-forn;

(ii)

kif jistabbilixxi l-punt A tal-Anness IV, tkun disponibbli skeda tat-tagħrif tal-prodott għall-fran domestiċi li jitqiegħdu fis-suq;

(iii)

kif jistipula l-punt A tal-Anness V, id-dokumentazzjoni teknika tkun disponibbli għall-awtoritajiet tal-Istati Membri meta jitolbuha;

(iv)

kull riklam ta’ mudell speċifiku ta’ forn domestiku jkun fih il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, jekk ir-riklam jagħti informazzjoni relatata mal-enerġija jew il-prezz;

(v)

xi materjal tekniku ta’ promozzjoni dwar mudell speċifiku ta’ forn domestiku li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu, inkluża l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell;

(vi)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness III tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull kavità ta’ kull mudell tal-forn domestiku;

(vii)

skeda tat-tagħrif elettronika dwar il-prodott stabbilita fil-punt A tal-Anness IV tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell tal-forn domestiku;

(b)

Għall-estratturi tal-kukers domestiċi:

(i)

kull estrattur tal-kukers domestiku jkollu tikketta/i stampata bl-informazzjoni fil-format stabbilit fil-punt 2 tal-Anness III;

(ii)

kif jistabbilixxi l-punt B tal-Anness IV, tkun disponibbli skeda tat-tagħrif tal-prodott għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jitqiegħdu fis-suq;

(iii)

kif jistipula l-punt B tal-Anness V, id-dokumentazzjoni teknika tkun disponibbli għall-awtoritajiet tal-Istati Membri meta jitolbuha;

(iv)

kull riklam ta’ mudell speċifiku ta’ estrattur tal-kukers domestiku jkun fih il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, jekk ir-riklam jagħti informazzjoni relatata mal-enerġija jew il-prezz;

(v)

xi materjal tekniku ta’ promozzjoni dwar mudell speċifiku ta’ estrattur tal-kukers domestiku li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu, inkluża l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell;

(vi)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbilita fil-punt 2 tal-Anness III tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell tal-estrattur tal-kukers domestiku;

(vii)

skeda tat-tagħrif elettronika dwar il-prodott stabbilita fil-punt B tal-Anness IV tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell tal-estrattur tal-kukers domestiku.

2.

Fir-rigward tal-klassijiet tal-effiċjenza:

(a)

Għall-fran domestiċi, għandha tinstab il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-kavità tal-forn skont il-punt 1 tal-Anness I, u l-punt 1 tal-Anness II.

(b)

Għall-estratturi tal-kukers domestiċi,

(i)

għandhom jinstabu l-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika skont il-punt 2(a) tal-Anness I u l-punt 2.1. tal-Anness II;

(ii)

għandhom jinstabu l-klassijiet tal-effiċjenza fluwidodinamika skont il-punt 2(b) tal-Anness I u l-punt 2.2. tal-Anness II;

(iii)

għandhom jinstabu l-klassijiet tal-effiċjenza tat-tidwil skont il-punt 2(c) tal-Anness I u l-punt 2.3. tal-Anness II;

(iv)

għandhom jinstabu l-klassijiet tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet skont il-punt 2(d) tal-Anness I u l-punt 2.4. tal-Anness II.

3.

Fir-rigward tal-formati tat-tikketti:

(a)

Għall-fran domestiċi, il-format tat-tikketta għall-kavità tal-forn għandu jkun kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness III, għall-apparat li se jitqiegħed fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2015.

(b)

Għall-estratturi tal-kukers domestiċi, il-format tat-tikketta għandu jkun kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness III, skont din l-iskeda taż-żmien:

(i)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jitqiegħdu fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2015 bil-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika A, B, C, D, E, F, u G, it-tikketti għandhom ikunu skont il-punt 2.1.1 tal-Anness III (it-Tikketta 1) jew, meta l-fornituri jidhrilhom li jixraq, skont il-punt 2.1.2 ta’ dak l-Anness (it-Tikketta 2);

(ii)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jitqiegħdu fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2016 bil-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika A+, A, B, C, D, E, u F, it-tikketti għandhom ikunu skont il-punt 2.1.2 tal-Anness III (it-Tikketta 2) jew, meta l-fornituri jidhrilhom li jixraq, skont il-punt 2.1.3 ta’ dak l-Anness (it-Tikketta 3);

(iii)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jitqiegħdu fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2018 bil-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika A++, A+, A, B, C, D, u E, it-tikketti għandhom ikunu skont il-punt 2.1.3 tal-Anness III (it-Tikketta 3) jew, meta l-fornituri jidhrilhom li jixraq, skont il-punt 2.1.4 ta’ dak l-Anness (it-Tikketta 4);

(iv)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jitqiegħdu fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2020 bil-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika A+++, A++, A+, A, B, C, u D, it-tikketti għandhom ikunu skont il-punt 2.1.4 tal-Anness III (it-Tikketta 4).

Artikolu 4

Ir-responsabbiltajiet tan-negozjanti

In-negozjanti għandhom jiżguraw li:

1.

Għall-fran domestiċi:

(a)

kull forn ippreżentat fil-post tal-bejgħ ikollu t-tikketta għal kull kavità mogħtija mill-fornituri skont l-Artikolu 3(1)(a)(i) li tidher fuq quddiem jew fuq il-wiċċ tal-apparat, jew esposta sew fuq l-apparat ħalli tkun tidher ċara u tingħaraf bħala t-tikketta tal-mudell mingħajr il-bżonn li wieħed joqgħod jaqra l-isem tad-ditta jew in-numru tal-mudell fuq it-tikketta;

(b)

meta l-utent aħħari ma jkunx mistenni jara l-prodott muri, kif jispeċifika l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2010/30/UE, il-fran għall-bejgħ jew għall-kiri jiġu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont il-parti A tal-Anness VI ta’ dan ir-Regolament, ħlief meta l-offerta ssir bl-Internet u minflok ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VII;

(c)

kull riklam ta’ kull għamla jew mezz ta’ bejgħ mill-bogħod u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ mudell speċifiku ta’ forn ikollhom referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika, jekk ir-riklam jagħti informazzjoni relatata mal-enerġija jew il-prezz;

(d)

kull materjal tekniku ta’ promozzjoni dwar mudell speċifiku li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi ta’ forn ikollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell.

2.

Għall-estratturi tal-kukers domestiċi:

(a)

kull forn ippreżentat fil-post tal-bejgħ ikollu t-tikketta għal kull kavità mogħtija mill-fornituri skont l-Artikolu 3(1)(a)(i) li tidher fuq quddiem jew fuq il-wiċċ tal-apparat, jew esposta sew fuq l-apparat ħalli tkun tidher ċara u tingħaraf bħala t-tikketta tal-mudell mingħajr il-bżonn li wieħed joqgħod jaqra l-isem tad-ditta jew in-numru tal-mudell fuq it-tikketta;

(b)

meta l-utent aħħari ma jkunx mistenni jara l-prodott muri, kif jispeċifika l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2010/30/UE, l-estratturi tal-kukers domestiċi għall-bejgħ jew għall-kiri jiġu kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont il-parti B tal-Anness VI ta’ dan ir-Regolament; ħlief meta l-offerta ssir bl-Internet u minflok ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VII;

(c)

kull riklam ta’ kull għamla jew mezz ta’ bejgħ mill-bogħod u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ mudell speċifiku ta’ estrattur tal-kukers domestiku jkollhom referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika, jekk ir-riklam jagħti informazzjoni relatata mal-enerġija jew il-prezz;

(d)

kull materjal tekniku ta’ promozzjoni dwar mudell speċifiku li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi ta’ estrattur tal-kukers domestiku jkollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell.

Artikolu 5

Miżuri tal-kejl u l-kalkolu

L-informazzjoni li trid tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb bi proċeduri tal-kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-aqwa metodi tal-kejl u l-kalkolu rikonoxxuti.

Artikolu 6

Il-proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

Meta jsiru l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq għall-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika deskritta fl-Anness VIII.

Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 8

Revoka

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/40/KE għandha titħassar mill-1 ta’ Jannar 2015.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Ilfran domestiċi li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u li jitqiegħdu fis-suq jew li jkunu għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs qabel l-1 ta’ Jannar 2015 għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2002/40/KE.

2.   Mill-1 ta’ Jannar sal-1 ta’ April 2015, in-negozjanti jistgħu japplikaw l-Artikolu 4(1)(b) għal fran speċifiċi li jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni.

3.   Mill-1 ta’ Jannar sal-1 ta’ April 2015, in-negozjanti jistgħu japplikaw l-Artikolu 4(2)(b) għal estratturi tal-kukers speċifiċi li jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni.

Artikolu 10

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015. Madanakollu, l-Artikolu 3(1)(a)(iv) u (v), l-Artikolu 3(1)(b)(iv) u (v), l-Artikolu 4(1)(b), (c) u (d), u l-Artikolu 4(2)(b), (c) u (d) għandhom japplikaw mill-1 ta’ April 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  ĠU L 128, 15.5.2002, p. 45.

(3)  Ara paġna 33 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.

(5)  Id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-kompatibilità elettromanjetika u li tħassar id-Direttiva 89/336/KEE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 24).


ANNESS I

Klassijiet tal-effiċjenza

1.   IL-FRAN DOMESTIĊI

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-fran domestiċi għandhom jiġu stabbiliti b’mod separat għal kull kavità skont il-valuri mogħtija fit-Tabella 1 ta’ dan l-Anness. L-effiċjenza enerġetika tal-fran għandha tiġi stabbilita skont il-punt 1. tal-Anness II.

It-Tabella 1

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-fran domestiċi

Klassi tal-effiċjenza enerġetika

Indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIkavità)

A+++ (l-iktar effiċjenti)

EEIkavità < 45

A++

45 ≤ EEIkavità < 62

A+

62 ≤ EEIkavità < 82

A

82 ≤ EEIkavità < 107

B

107 ≤ EEIkavità < 132

C

132 ≤ EEIkavità < 159

D (l-inqas effiċjenti)

EEIkavità ≥ 159

2.   L-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

(a)

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-estratturi tal-kukers domestiċi għandhom jiġu stabbiliti skont il-valuri mogħtija fit-Tabella 2 ta’ dan l-Anness. L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur) tal-estratturi tal-kukers domestiċi għandu jiġi kkalkulat skont il-punt 2.1 tal-Anness II.

It-Tabella 2

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-estratturi tal-kukers domestiċi

Klassi tal-effiċjenza enerġetika

Indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur)

Tikketta 1

Tikketta 2

Tikketta 3

Tikketta 4

A+++ (l-iktar effiċjenti)

 

 

 

EEIestrattur < 30

A++

 

 

EEIestrattur < 37

30≤ EEIestrattur < 37

A+

 

EEIestrattur < 45

37≤ EEIestrattur < 45

37≤ EEIestrattur < 45

A

EEIestrattur < 55

45≤ EEIestrattur < 55

45≤ EEIestrattur < 55

45≤ EEIestrattur < 55

B

55≤ EEIestrattur < 70

55≤ EEIestrattur < 70

55≤ EEIestrattur < 70

55≤ EEIestrattur < 70

C

70≤ EEIestrattur < 85

70≤ EEIestrattur < 85

70≤ EEIestrattur < 85

70≤ EEIestrattur < 85

D

85≤ EEIestrattur < 100

85≤ EEIestrattur < 100

85≤ EEIestrattur < 100

EEIestrattur ≥ 85

E

100≤EEIestrattur< 110

100≤ EEIestrattur < 110

EEIestrattur ≥ 100

 

F

110≤EEIestrattur< 120

EEIestrattur ≥ 110

 

 

G (l-inqas effiċjenti)

EEIestrattur ≥ 120

 

 

 

(b)

Il-klassijiet tal-effiċjenza fluwidodinamika ta’ estrattur tal-kukers domestiku għandhom jiġu stabbiliti skont l-effiċjenza fluwidodinamika tiegħu (FDEestrattur) skont il-valuri mogħtija fit-Tabella 3 li ġejja. L-effiċjenza fluwidodinamika tal-estratturi tal-kukers domestiċi għandha tiġi stabbilita skont il-punt 2.2 tal-Anness II.

It-Tabella 3

Il-klassijiet tal-effiċjenza fluwidodinamika tal-estratturi tal-kukers domestiċi

Klassi tal-effiċjenza fluwidodinamika

Effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur)

A (l-iktar effiċjenti)

FDEestrattur > 28

B

23 < FDEestrattur ≤ 28

C

18 < FDEestrattur ≤ 23

D

13 < FDEestrattur ≤ 18

E

8 < FDEestrattur ≤ 13

F

4 < FDEestrattur ≤ 8

G (l-inqas effiċjenti)

FDEestrattur ≤ 4

(c)

Il-klassijiet tal-effiċjenza tat-tidwil ta’ estrattur tal-kukers domestiku għandhom jiġu stabbiliti skont l-effiċjenza tat-tidwil tiegħu (LEestrattur) skont il-valuri mogħtija fit-Tabella 4 li ġejja. L-effiċjenza tat-tidwil tal-estratturi tal-kukers domestiċi għandha tiġi stabbilita skont il-punt 2.3 tal-Anness II.

It-Tabella 4

Il-klassijiet tal-effiċjenza tat-tidwil tal-estratturi tal-kukers domestiċi

Klassi tal-effiċjenza tat-tidwil

Effiċjenza tat-tidwil (LEestrattur)

A (l-iktar effiċjenti)

LEestrattur > 28

B

20 < LEestrattur ≤ 28

C

16 < LEestrattur ≤ 20

D

12 < LEestrattur ≤ 16

E

8 < LEestrattur ≤ 12

F

4 < LEestrattur ≤ 8

G (l-inqas effiċjenti)

LEestrattur ≤ 4

(d)

Il-klassijiet tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet ta’ estrattur tal-kukers domestiku għandhom jiġu stabbiliti skont l-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet tiegħu (GFEestrattur) skont il-valuri mogħtija fit-Tabella 5 li ġejja. L-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet tal-estratturi tal-kukers domestiċi għandha tiġi stabbilita skont il-punt 2.4 tal-Anness II.

It-Tabella 5

Il-klassijiet tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet (GFEestrattur) tal-estratturi tal-kukers domestiċi

Klassi tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet

Effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet (f’perċentwali)

A (l-iktar effiċjenti)

GFEestrattur > 95

B

85 < GFEestrattur ≤ 95

C

75 < GFEestrattur ≤ 85

D

65 < GFEestrattur ≤ 75

E

55 < GFEestrattur ≤ 65

F

45 < GFEestrattur ≤ 55

G (l-inqas effiċjenti)

GFEestrattur ≤ 45


ANNESS II

Il-kejl u l-kalkoli

Għall-għanijiet tal-konformità u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom isiru billi jintuża metodu li jkun affidabbli, preċiż u riproduċibbli, li jqis il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati ġeneralment irrikonoxxuti, fosthom l-istandards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jissodisfaw id-definizzjonijiet, il-kundizzjonijiet, l-ekwazzjonijiet u l-parametri tekniċi stipulati f’dan l-Anness.

1.   IL-FRAN DOMESTIĊI

Il-konsum tal-enerġija ta’ kavità ta’ forn domestiku għandu jitkejjel għal ċiklu wieħed standardizzat, fil-modalità Konvenzjonali u fil-modalità Fann mixgħul, jekk din tkun disponibbli, billi tissaħħan tagħbija standardizzata mxarrba fl-ilma. Għandu jiġi vverifikat li t-temperatura ta’ ġol-kavità tal-forn tilħaq it-temperatura magħżula tat-termostat u/jew tal-iskrin tal-kontroll tal-forn waqt li jkun qed isir it-test. Fil-kalkoli li ġejjin għandu jintuża l-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu li jikkorrispondi għall-modalità bl-aħjar prestazzjoni (il-modalità Konvenzjonali jew il-modalità Fann mixgħul).

Għal kull kavità ta’ forn domestiku, l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIkavità) għandu jiġi kkalkulat skont il-formoli li ġejjin:

għall-fran domestiċi li jaħdmu bl-elettriku:

Formula

Formula (f’kWh);

għall-fran domestiċi li jaħdmu bil-gass:

Formula

Formula (f’MJ)

fejn:

—   EEIkavità = l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika għal kull kavità ta’ forn domestiku, f’perċentwali, imqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   SECkavità tal-elettriku = il-konsum standard tal-enerġija (tal-elettriku) meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jissaħħan bl-elettriku f’ċiklu wieħed, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

—   SECkavità tal-gass = il-konsum standard tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bil-gass f’ċiklu wieħed, mogħti f’MJ u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

—   V= il-volum tal-kavità tal-forn domestiku f’litri (L), imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

—   ECkavità tal-elettriku = il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jissaħħan bl-elettriku f’ċiklu wieħed, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

—   ECkavità tal-gass = il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bil-gass f’ċiklu wieħed, mogħti f’MJ u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali.

2.   L-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

2.1.   Kalkolu tal-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur)

L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur ) huwa kkalkulat kif ġej:

Formula

u jitqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

fejn:

SAECestrattur huwa l-konsum annwali standard tal-enerġija tal-estrattur tal-kukers domestiku, mogħti f’kWh fis-sena u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

AECestrattur huwa l-konsum annwali tal-enerġija tal-estrattur tal-kukers domestiku, mogħti f’kWh fis-sena u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

Il-konsum annwali standard tal-enerġija (SAECestrattur ) ta’ estrattur tal-kukers domestiku għandu jiġi kkalkulat kif ġej:

Formula

fejn:

WBEP huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

WL huwa l-kontribut nominali tal-enerġija elettrika tas-sistema tat-tidwil tal-estrattur tal-kukers domestiku fuq il-wiċċ għat-tisjir, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

Il-konsum annwali tal-enerġija (AECestrattur ) ta’ estrattur tal-kukers domestiku huwa kkalkulat kif ġej:

(i)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi li huma kompletament awtomatiċi:

Formula

(ii)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi l-oħrajn kollha:

Formula

fejn:

tL huwa l-ħin medju tat-tidwil ta’ kuljum, mogħti f’minuti (tL = 120);

tH huwa l-ħin medju tal-użu ta’ kuljum tal-estratturi tal-kukers domestiċi, mogħti f’minuti (tH = 60);

Po huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-modalità Mitfi, mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

Ps huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-modalità Stennija, mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

f huwa l-fattur ta’ żieda fil-ħin, ikkalkulat kif ġej u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali:

Formula

2.2.   Kalkolu tal-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur)

L-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur ) fil-punt tal-effiċjenza massima hija kkalkulata permezz tal-formola li ġejja u hija mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

QBEP hija r-rata tal-fluss tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħtija f’metri kubi fis-siegħa u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

PBEP hija d-differenza fil-pressjoni statika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħtija f’Pa u mqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

WBEP huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

2.3.   Kalkolu tal-effiċjenza tat-tidwil (LEestrattur)

L-effiċjenza tat-tidwil (LEestrattur) ta’ estrattur tal-kukers domestiku tirreferi għall-proporzjon tal-luminazzjoni medja meta mqabbla mal-kontribut nominali tal-enerġija elettrika tas-sistema tat-tidwil. Din għandha tiġi kkalkulata f’lux għal kull Watt kif ġej u għandha titqarreb għall-eqreb numru sħiħ:

Formula

fejn:

Emedja hija l-luminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċ għat-tisjir, imkejla f’kundizzjonijiet standard, mogħtija f’lux u mqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

WL huwa l-kontribut nominali tal-enerġija elettrika tas-sistema tat-tidwil tal-estrattur tal-kukers domestiku fuq il-wiċċ għat-tisjir, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

2.4.   Kalkolu tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet (GFEestrattur)

L-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet (GFEestrattur) ta’ estrattur tal-kukers domestiku tirreferi għall-ammont relattiv ta’ grass maqbud mill-filtri tal-grass tal-estrattur tal-kukers. Din għandha tiġi kkalkulata kif ġej u għandha titqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

—   wg = il-massa taż-żejt fil-filtru tal-grass, inklużi l-partijiet kollha li jservu ta’ għata li jistgħu jinqalgħu, mogħtija fi grammi u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   wr = il-massa taż-żejt maqbuda fil-pajpijiet tal-arja tal-estrattur tal-kukers, mogħtija fi grammi u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   wt = il-massa taż-żejt maqbuda fil-filtru assolut, mogħtija fi grammi u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali.

2.5.   L-istorbju

Il-livell ta’ storbju (f’dB) jitkejjel bħala l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A (valur medju ppeżat - LWA), ta’ estrattur tal-kukers domestiku meta jkun qed jitħaddem bl-ogħla konfigurazzjoni tiegħu għall-użu normali, imqarrbin għall-eqreb numru sħiħ.


ANNESS III

It-tikketta

1.   IT-TIKKETTA GĦALL-FRAN DOMESTIĊI

1.1.   Il-fran domestiċi li jaħdmu bl-elettriku

1.1.1.   Il-preżentazzjoni tat-tikketta – għal kull kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bl-elettriku

Image

1.1.2.   Tagħrif fuq it-tikketta – għall-fran domestiċi li jaħdmu bl-elettriku

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, fejn “identifikatur tal-mudell” tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ forn domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur;

III.

is-sors tal-enerġija tal-forn domestiku;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-kavità stabbilita skont l-Anness I. It-tarf tal-vleġġa li fiha tidher l-ittra ta’ indikazzjoni għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-volum tal-kavità li jista’ jintuża, f’litri, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu, mogħti f’kWh għal kull ċiklu (il-konsum tal-elettriku), għall-funzjoni(jiet) tat-tisħin tal-kavità (konvenzjonali u jekk disponibbli, bil-konvezzjoni tal-arja sfurzata) abbażi ta’ tagħbija standard stabbilita skont il-proċeduri tat-testijiet, imqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali (ECkavità tal-elettriku ).

1.1.3.   Id-disinn tat-tikketta – għall-fran domestiċi li jaħdmu bl-elettriku

Id-disinn tat-tikketta għal kull kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bl-elettriku għandu jkun bħal dak tal-istampa li ġejja:

Image

fejn:

(i)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 85 millimetru u għolja mill-inqas 170 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(ii)

L-isfond għandu jkun abjad.

(iii)

Il-kuluri għandhom ikunu dawk bil-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(iv)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-istampa t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura: 4 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

Il-lowgo tal-enerġija: kulur: X-00-00-00; pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 70 millimetru, għoli: 14-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1,5 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – tul: 70 millimetru.

Image

L-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-vleġeġ: għoli: 5,5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1) – kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00

it-tieni klassi: 70-00-X-00

it-tielet klassi: 30-00-X-00

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00

il-ħames klassi: 00-30-X-00

is-sitt klassi: 00-70-X-00

l-aħħar klassi: 00-X-X-00

Il-kliem: Calibri tipa grassa 18-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad; is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 12-il pt, bl-abjad u allinjat f’ringiela waħda.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika

Il-vleġġa: wisa’: 20 millimetru, għoli: 10 millimetri, 100 % iswed;

Il-kliem: Calibri tipa grassa 24 pt, b’ittri kbar u bl-abjad; is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 18-il pt, bl-abjad u allinjat f’ringiela waħda.

Image

Il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu

Il-bordura: 1,5 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa grassa 19-il pt, 100 % iswed u Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed.

Image

Il-volum

Il-bordura: 1,5 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed u Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed.

Image

L-asterisk: Calibri tipa normali 6 pt, 100 % iswed.

Image

In-numru tar-Regolament: Calibri tipa grassa 10 pt, 100 % iswed.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 70 bi 13-il millimetru.

1.2.   Il-fran domestiċi li jaħdmu bil-gass

1.2.1.   Il-preżentazzjoni tat-tikketta – għal kull kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bil-gass

Image

1.2.2.   Tagħrif fuq it-tikketta

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, fejn “identifikatur tal-mudell” tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ forn domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur;

III.

is-sors tal-enerġija tal-forn domestiku;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-kavità stabbilita skont l-Anness I. It-tarf tal-vleġġa li fiha tidher l-ittra ta’ indikazzjoni għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-volum tal-kavità li jista’ jintuża, f’litri, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu, mogħti f’MJ għal kull ċiklu u f’kWh għal kull ċiklu (1) (il-konsum tal-gass), għall-funzjoni(jiet) tat-tisħin tal-kavità (konvenzjonali u jekk disponibbli, bil-konvezzjoni tal-arja sfurzata) abbażi ta’ tagħbija standard stabbilita skont il-proċeduri tat-testijiet, imqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali (ECkavità tal-gass ).

1.2.3.   Id-disinn tat-tikketta – għall-fran domestiċi li jaħdmu bil-gass

Id-disinn tat-tikketta għal kull kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bil-gass għandu jkun bħal dak tal-istampa li ġejja:

Image

fejn:

(i)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 85 millimetru u għolja mill-inqas 170 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(ii)

L-isfond għandu jkun abjad.

(iii)

Il-kuluri għandhom ikunu dawk bil-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(iv)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-istampa t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura: 4 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

Il-lowgo tal-enerġija: kulur: X-00-00-00; pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 70 millimetru, għoli: 14-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1,5 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – tul: 70 millimetru.

Image

L-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-vleġeġ: għoli: 5,5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1) – kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00

it-tieni klassi: 70-00-X-00

it-tielet klassi: 30-00-X-00

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00

il-ħames klassi: 00-30-X-00

is-sitt klassi: 00-70-X-00

l-aħħar klassi: 00-X-X-00

Il-kliem: Calibri tipa grassa 18-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad; is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 12-il pt, bl-abjad u allinjat f’ringiela waħda.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika

Il-vleġġa: wisa’: 20 millimetru, għoli: 10 millimetri, 100 % iswed;

Il-kliem: Calibri tipa grassa 24 pt, b’ittri kbar u bl-abjad; is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 18-il pt, bl-abjad u allinjat f’ringiela waħda.

Image

Il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu

Il-bordura: 1,5 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa grassa 19-il pt, 100 % iswed u Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed.

Image

Il-volum

Il-bordura: 1,5 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed u Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed.

Image

L-asterisk: Calibri tipa normali 6 pt, 100 % iswed.

Image

In-numru tar-Regolament: Calibri tipa grassa 10 pt, 100 % iswed.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 70 bi 13-il millimetru.

2.   IT-TIKKETTA GĦALL-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

2.1.   Il-formati tat-tikketta

2.1.1.   L-estratturi tal-kukers domestiċi li jaqgħu fil-klassijiet A sa G tal-effiċjenza enerġetika (it-Tikketta 1)

Image

2.1.2.   L-estratturi tal-kukers domestiċi li jaqgħu fil-klassijiet A+ sa F tal-effiċjenza enerġetika (it-Tikketta 2)

Image

2.1.3.   L-estratturi tal-kukers domestiċi li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa E tal-effiċjenza enerġetika (it-Tikketta 3)

Image

2.1.4.   L-estratturi tal-kukers domestiċi li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika (it-Tikketta 4)

Image

2.2.   Tagħrif fuq it-tikketta – għall-estratturi tal-kukers domestiċi

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, fejn “identifikatur tal-mudell” tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ estrattur tal-kukers domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur;

III.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-estrattur tal-kukers domestiku, stabbilita skont l-Anness I. It-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-estrattur tal-kukers domestiku għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

IV.

il-konsum annwali tal-enerġija (AECestrattur), ikkalkulat skont l-Anness II, mogħti f’kWh u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

V.

il-klassi tal-effiċjenza fluwidodinamika, stabbilita skont l-Anness I;

VI.

il-klassi tal-effiċjenza tat-tidwil, stabbilita skont l-Anness I;

VII.

il-klassi tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet, stabbilita skont l-Anness I;

VIII.

il-livell ta’ storbju, stabbilit skont il-punt 2.5. tal-Anness II u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

2.3.   Id-disinn tat-tikketta – għall-estratturi tal-kukers domestiċi

Id-disinn tat-tikketta għandu jkun bħal dak tal-istampa li ġejja:

Image

fejn:

(i)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 60 millimetru u għolja mill-inqas 120 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(ii)

L-isfond għandu jkun abjad.

(iii)

Il-kuluri għandhom ikunu dawk bil-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(iv)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-istampa t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura: 3 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 2 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

Il-lowgo tal-enerġija: kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 51 millimetru, għoli: 10 millimetri.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 51 millimetru.

Image

L-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-vleġeġ: għoli: 4 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 0,75 millimetru – kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00

it-tieni klassi: 70-00-X-00

it-tielet klassi: 30-00-X-00

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00

il-ħames klassi: 00-30-X-00

is-sitt klassi: 00-70-X-00

l-aħħar klassi: 00-X-X-00

Il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt, b’ittri kbar u bl-abjad; is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 7 pt, bl-abjad u allinjat f’ringiela waħda.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika

Il-vleġġa: wisa’: 15-il millimetru, għoli: 8 millimetri, 100 % iswed;

Il-kliem: Calibri tipa grassa 17-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad; is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 12-il pt, bl-abjad u allinjat f’ringiela waħda.

Image

Il-konsum annwali tal-enerġija

Il-bordura: 1 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 2,5 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa grassa 21 pt, 100 % iswed u Calibri tipa normali 8 pt, 100 % iswed.

Image

L-effiċjenza fluwidodinamika

Il-pittogramma kif murija;

Il-bordura: 1 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 2,5 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa normali 6 pt, 100 % iswed u Calibri tipa grassa 11,5 pt, 100 % iswed.

Image

L-effiċjenza tat-tidwil

Il-pittogramma kif murija;

Il-bordura: 1 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 2,5 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa normali 6 pt, 100 % iswed u Calibri tipa grassa 11,5 pt, 100 % iswed.

Image

L-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet

Il-pittogramma kif murija;

Il-bordura: 1 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 2,5 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed u Calibri tipa grassa 14-il pt, 100 % iswed.

Image

Il-livell ta’ storbju

Il-pittogramma kif murija;

Il-bordura: 1 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 2,5 millimetri;

Il-valur: Calibri tipa normali 6 pt, 100 % iswed u Calibri tipa grassa 11,5 pt, 100 % iswed.

Image

In-numru tar-Regolament: Calibri tipa grassa 8 pt, 100 % iswed.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 51 b’9 millimetri.


(1)  1 kWh għal kull ċiklu = 3,6 MJ għal kull ċiklu.


ANNESS IV

L-iskeda tat-tagħrif

A.   L-ISKEDA TAT-TAGĦRIF GĦALL-FRAN DOMESTIĊI

1.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-fran domestiċi msemmija fl-Artikolu 3(1)(a)(ii) għandu jingħata kif iddefinit hawn taħt u fl-ordni mogħtija hawn taħt, u għandu jiddaħħal fil-fuljett tal-prodott jew f’materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, li tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ forn domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur li għandhom valuri ddikjarati differenti għal xi wieħed mill-parametri inklużi fit-tikketta għall-forn domestiku (il-punt 1 tal-Anness III);

(c)

l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIkavità) għal kull kavità tal-mudell, ikkalkulat skont il-punt 1 tal-Anness II u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali; l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika ddikjarat m’għandux jaqbeż l-indiċi rrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(d)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-mudell għal kull kavità, kif iddefinita fit-Tabella 1 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(e)

il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu għal kull kavità, jekk dan ikun disponibbli, fil-modalità Konvenzjonali u fil-modalità Konvezzjoni bil-fann mixgħul; il-konsum tal-enerġija mkejjel għandu jingħata f’kWh (għall-fran li jaħdmu bl-elettriku u bil-gass) u f’MJ (għall-fran li jaħdmu bil-gass), u għandu jitqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(f)

l-għadd ta’ kavitajiet, is-sors (jew is-sorsi) tas-sħana għal kull kavità u l-volum ta’ kull kavità.

2.

Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti tal-iskema tal-ekotikketta tal-UE, meta mudell ikun ingħata ekotikketta tal-Unjoni Ewropea skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009, tista’ tiżdied kopja ta’ dik l-ekotikketta (1).

3.

Skeda waħda tat-tagħrif tista’ tkopri għadd ta’ mudelli tal-fran domestiċi fornuti mill-istess fornitur.

4.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif jista’ jingħata bħala kopja tat-tikketta ta’ kull kavità, stampata bil-kulur jew bl-abjad u l-iswed. Meta dan ikun il-każ, għandu jingħata wkoll it-tagħrif imniżżel fil-punt 1 li ma jkunx diġà muri fuq it-tikketta.

B.   L-ISKEDA TAT-TAGĦRIF GĦALL-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

1.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-estratturi tal-kukers domestiċi msemmija fl-Artikolu 3(1)(b)(ii) għandu jingħata kif iddefinit hawn taħt u fl-ordni mogħtija hawn taħt, u għandu jiddaħħal fil-fuljett tal-prodott jew f’materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, li tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ estrattur tal-kukers domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur li għandhom valuri ddikjarati differenti għal xi wieħed mill-parametri inklużi fit-tikketta għall-estrattur tal-kukers domestiku (il-punt 2 tal-Anness III);

(c)

il-konsum annwali tal-enerġija (AECestrattur), ikkalkulat skont il-punt 2 tal-Anness II u mogħti f’kWh fis-sena u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(d)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, kif iddefinita fit-Tabella 2 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(e)

l-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur), ikkalkulata skont il-punt 2 tal-Anness II u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun ogħla mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(f)

il-klassi tal-effiċjenza fluwidodinamika, kif iddefinita fit-Tabella 3 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun aħjar mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(g)

l-effiċjenza tat-tidwil (LEestrattur), ikkalkulata skont il-punt 2 tal-Anness II u mogħtija f’lux għal kull Watt u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun ogħla mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(h)

il-klassi tal-effiċjenza tat-tidwil, kif iddefinita fit-Tabella 4 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun aħjar mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(i)

l-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet, ikkalkulata skont il-punt 2 tal-Anness II u mogħtija f’perċentwali u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun ogħla mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(j)

il-klassi tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet, kif iddefinita fit-Tabella 5 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun aħjar mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(k)

il-fluss tal-arja (mogħti f’metri kubi fis-siegħa u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ), fil-veloċità minima u massima tal-apparat waqt użu normali, mingħajr l-użu tal-modalità intensiva jew ta’ qawwa addizzjonali; il-valuri ddikjarati m’għandhomx ikunu ogħla mill-valuri rrappurtati fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(l)

jekk ikun disponibbli, il-fluss tal-arja (mogħti f’metri kubi fis-siegħa u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ), meta l-apparat ikun qed jitħaddem bl-użu tal-modalità intensiva jew ta’ qawwa addizzjonali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun ogħla mill-valuri rrappurtati fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(m)

l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A (mogħtija f’dB u mqarrbin għall-eqreb numru sħiħ), fil-veloċità minima u massima tal-apparat disponibbli waqt użu normali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(n)

jekk ikunu disponibbli, l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A (mogħtija f’dB u mqarrbin għall-eqreb numru sħiħ), meta l-apparat ikun qed jitħaddem bl-użu tal-modalità intensiva jew ta’ qawwa addizzjonali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(o)

jekk ikun applikabbli, il-konsum tal-enerġija fil-modalità Mitfi (Po), mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali; il-valuri ddikjarati m’għandhomx ikunu inqas mill-valuri rrappurtati fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(p)

jekk ikun applikabbli, il-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija (Ps), mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali; il-valuri ddikjarati m’għandhomx ikunu inqas mill-valuri rrappurtati fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V.

2.

Skeda waħda tat-tagħrif tista’ tkopri għadd ta’ mudelli tal-estratturi tal-kukers domestiċi fornuti mill-istess fornitur.

3.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif jista’ jingħata bħala kopja tat-tikketta, stampata bil-kulur jew bl-abjad u l-iswed. Meta dan ikun il-każ, għandu jingħata wkoll it-tagħrif imniżżel fil-punt 1 li ma jkunx diġà muri fuq it-tikketta.


(1)  ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANNESS V

Id-dokumentazzjoni teknika

A.   ID-DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA GĦALL-FRAN DOMESTIĊI

1.

Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Artikolu 3(1)(a)(iii) għandha tinkludi mill-inqas dan li ġej:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni ġenerali tal-mudell tal-apparat li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat faċilment u mingħajr ambigwità, inkluż l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, jiġifieri l-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ forn domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur li għandhom valuri ddikjarati differenti għal xi wieħed mill-parametri inklużi fit-tikketta għall-forn domestiku (il-punt 1 tal-Anness III);

(c)

il-parametri tekniċi għall-kejl, kif ġej:

(i)

l-għadd ta’ kavitajiet, il-volum ta’ kull kavità, is-sors (jew is-sorsi) tas-sħana għal kull kavità, u l-funzjoni (jew il-funzjonijiet) tat-tisħin għal kull kavità (konvenzjonali u/jew bil-konvezzjoni tal-arja sfurzata);

(ii)

il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu għal kull kavità, jekk dan ikun disponibbli, fil-modalità Konvenzjonali u fil-modalità Konvezzjoni bil-fann mixgħul; il-konsum tal-enerġija mkejjel għandu jingħata f’kWh (għall-fran li jaħdmu bl-elettriku u bil-gass) u f’MJ (għall-fran li jaħdmu bil-gass), u għandu jitqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

(iii)

l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIkavità) għal kull kavità tal-forn domestiku, ikkalkulat skont il-punt 1 tal-Anness II u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(iv)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika għal kull kavità tal-forn domestiku, kif iddefinita fit-Tabella 1 tal-Anness I;

(d)

kopja tal-kalkolu u r-riżultati tal-kalkoli magħmulin skont l-Anness II;

(e)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati użati;

(f)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(g)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur.

2.

Il-fornituri jistgħu jinkludu tagħrif addizzjonali fi tmiem il-lista mogħtija hawn fuq.

B.   ID-DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA GĦALL-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

1.

Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Artikolu 3(1)(b)(iii) għandha tinkludi mill-inqas dan li ġej:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni ġenerali tal-mudell tal-apparat li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat faċilment u mingħajr ambigwità, inkluż l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, jiġifieri l-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ estrattur tal-kukers domestiku minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur li għandhom valuri ddikjarati differenti għal xi wieħed mill-parametri inklużi fit-tikketta għall-estrattur tal-kukers domestiku (il-punt 2 tal-Anness III);

(c)

il-parametri tekniċi għall-kejl, kif ġej:

(1)

l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur), ikkalkulat skont il-punt 2 tal-Anness II u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(2)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, kif iddefinita fit-Tabella 2 tal-Anness I;

(3)

il-konsum annwali tal-enerġija (AECestrattur), ikkalkulat skont il-punt 2 tal-Anness II u mogħti f’kWh fis-sena u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(4)

il-fattur ta’ żieda fil-ħin (f), ikkalkulat skont il-punt 2 tal-Anness II u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(5)

l-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur), ikkalkulata skont il-punt 2 tal-Anness II u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

(6)

il-klassi tal-effiċjenza fluwidodinamika, kif iddefinita fit-Tabella 3 tal-Anness I;

(7)

ir-rata tal-fluss tal-estrattur tal-kukers domestiku mkejla fil-punt tal-effiċjenza massima (QBEP), mogħtija f’metri kubi fis-siegħa u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

(8)

id-differenza fil-pressjoni statika tal-estrattur tal-kukers domestiku mkejla fil-punt tal-effiċjenza massima (PBEP), mogħtija f’Pa u mqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(9)

il-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku mkejjel fil-punt tal-effiċjenza massima (WBEP), mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(10)

il-luminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċ għat-tisjir (Emedja), mogħtija f’lux u mqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(11)

il-konsum nominali tal-enerġija tas-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċ għat-tisjir (WL), mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(12)

l-effiċjenza tat-tidwil imkejla (LEestrattur), ikkalkulata skont il-punt 2 tal-Anness II u mogħtija f’lux għal kull Watt u mqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(13)

il-klassi tal-effiċjenza tat-tidwil, kif iddefinita fit-Tabella 4 tal-Anness I;

(14)

l-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet imkejla (GFEestrattur), ikkalkulata skont il-punt 2 tal-Anness II u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

(15)

il-klassi tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet, kif iddefinita fit-Tabella 5 tal-Anness I;

(16)

jekk ikun applikabbli, il-konsum tal-enerġija fil-modalità Mitfi (Po), mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

(17)

jekk ikun applikabbli, il-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija (Ps), mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

(18)

l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A, fil-veloċità minima u massima tal-apparat disponibbli waqt użu normali, mogħtija f’dB u mqarrbin għall-eqreb numru sħiħ;

(19)

l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A, meta l-apparat ikun qed jitħaddem bl-użu tal-modalità intensiva jew ta’ qawwa addizzjonali, mogħtija f’dB u mqarrbin għall-eqreb numru sħiħ, jekk ikun hemm it-tali emissjonijiet;

(20)

il-valuri tal-fluss tal-arja tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-veloċità minima u massima tal-apparat disponibbli waqt użu normali, mogħtija f’metri kubi fis-siegħa u mqarrbin għal ċifra wara l-punt deċimali;

(21)

il-fluss tal-arja tal-estrattur tal-kukers domestiku meta dan ikun qed jitħaddem bl-użu tal-modalità intensiva jew ta’ qawwa addizzjonali, mogħti f’metri kubi fis-siegħa u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali, jekk ikun hemm it-tali fluss;

(d)

kopja tal-kalkoli u r-riżultati tal-kalkoli magħmulin skont l-Anness II;

(e)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati użati;

(f)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(g)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur.

2.

Il-fornituri jistgħu jinkludu tagħrif addizzjonali.


ANNESS VI

It-tagħrif li għandu jingħata f’każijiet fejn l-utent aħħari ma jistax jiġi mistenni jara l-prodott għall-wiri, ħlief fuq l-Internet

A.   IL-FRAN DOMESTIĊI

1.

It-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, jiġifieri l-identifikatur tal-mudell tal-forn domestiku speċifiku li għalih japplikaw iċ-ċifri mogħtija hawn taħt;

(c)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-mudell għal kull kavità, kif iddefinita fit-Tabella 1 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(d)

il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu għal kull kavità, jekk dan ikun disponibbli, fil-modalità Konvenzjonali u fil-modalità Konvezzjoni bil-fann mixgħul; il-konsum tal-enerġija mkejjel għandu jingħata f’kWh (għall-fran li jaħdmu bl-elettriku u bil-gass) u f’MJ (għall-fran li jaħdmu bil-gass), u għandu jitqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(e)

l-għadd ta’ kavitajiet, is-sors (jew is-sorsi) tas-sħana għal kull kavità u l-volum ta’ kull kavità.

2.

Meta jingħata wkoll tagħrif ieħor li jkun jinsab fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott, dan għandu jkun fil-forma u fl-ordni speċifikati fl-Anness IV.

3.

It-tagħrif kollu msemmi f’dan l-Anness għandu jkun stampat jew muri b’daqs u tipa li jkunu leġġibbli.

B.   L-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

1.

It-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 4(2)(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, jiġifieri l-identifikatur tal-mudell tal-estrattur tal-kukers speċifiku li għalih japplikaw iċ-ċifri mogħtija hawn taħt;

(c)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-mudell, kif iddefinita fit-Tabella 2 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(d)

il-konsum annwali tal-enerġija tal-mudell f’kWh, kif iddefinit fil-punt 2.1. tal-Anness II; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(e)

il-klassi tal-effiċjenza fluwidodinamika tal-mudell, kif iddefinita fit-Tabella 3 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(f)

il-klassi tal-effiċjenza tat-tidwil tal-mudell, kif iddefinita fit-Tabella 4 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(g)

il-klassi tal-effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet tal-mudell, kif iddefinita fit-Tabella 5 tal-Anness I; il-klassi ddikjarata m’għandhiex tkun iktar favorevoli mill-klassi rrappurtata fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V;

(h)

l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A (valur medju ppeżat - LWA), ta’ estrattur tal-kukers domestiku fil-veloċità minima u massima tal-apparat disponibbli waqt użu normali, mogħtija f’dB u mqarrbin għall-eqreb numru sħiħ; il-valur iddikjarat m’għandux ikun inqas mill-valur irrappurtat fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness V.

2.

Meta jingħata wkoll tagħrif ieħor li jkun jinsab fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott, dan għandu jkun fil-forma u fl-ordni speċifikati fl-Anness IV.

3.

It-tagħrif kollu msemmi f’dan l-Anness għandu jkun stampat jew muri b’daqs u tipa li jkunu leġġibbli.


ANNESS VII

It-tagħrif li għandu jingħata fil-każ tal-bejgħ, il-kiri jew ix-xiri bin-nifs fuq l-Internet

1.

Għall-għanijiet tal-punti 2 sa 5 ta’ dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“mekkaniżmu għall-wiri” tfisser kwalunkwe skrin li jintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet, inklużi l-iskrins tattili jew teknoloġija viżiva oħra;

(b)

“wiri ta’ ħaġa ġo oħra” tfisser interfaċċja viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal stampa jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq stampa oħra jew sett tad-dejta ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-istampa l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa’ dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattilu;

(c)

“skrin tattilu” tfisser skrin li jaħdem billi jintmiss bħal dak tat-tablets, tal-kompjuters tat-tip slate u tal-ismartfowns;

(d)

“test alternattiv” tfisser test li jingħata bħala alternattiva għall-istampi, li jippermetti li t-tagħrif jintwera b’mod mhux grafiku f’każ li l-apparat għall-wiri ma jkunx jista’ juri l-istampa, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibbiltà għat-tagħrif, bħal, pereżempju, biex jiddaħħal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi.

2.

It-tikketta x-xierqa li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(a)(vi) jew l-Artikolu 3(1)(b)(vi) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3(3). Fil-każ tal-fran, għandha tintwera t-tikketta x-xierqa għal kull kavità tal-forn. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b’mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħti fl-Anness III. It-tikketta tista’ tintwera billi jintuża l-wiri ta’ ħaġa ġo oħra. F’dak il-każ, l-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta’ dan l-Anness. Jekk jintuża l-wiri ta’ ħaġa ġo oħra, it-tikketta għandha tidher mal-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-istampa l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa’ dik l-istampa l-oħra jew dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattilu.

3.

L-istampa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta’ ħaġa ġo oħra għandha:

(a)

tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; u

(c)

tkun f’wieħed miż-żewġ formati li ġejjin:

Image

Image

4.

Fil-każ tal-wiri ta’ ħaġa ġo oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

(a)

l-istampa msemmija fil-punt 3 ta’ dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu ta’ wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-istampa għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-istampa bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa’ dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, folja (“tab”) ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta’ skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, muri bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz.

5.

L-iskeda tat-tagħrif ix-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(a)(vii) jew l-Artikolu 3(1)(b)(vii) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu għall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta’ din l-iskeda tat-tagħrif għandu jkun tali li jidher u jinqara b’mod ċar. L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tista’ tintwera billi jintuża l-wiri ta’ ħaġa ġo oħra. F’dak il-każ, il-ħolqa li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għall-iskeda tat-tagħrif għandha tkun immarkata b’mod ċar u li jista’ jinqara bil-kliem “L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott”. Jekk jintuża l-wiri ta’ ħaġa ġo oħra, l-iskeda tat-tagħrif tal-prodott għandha tidher mal-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-ħolqa jew hekk kif wieħed iwessa’ dik il-ħolqa darba fuq l-iskrin tattilu.


ANNESS VIII

Proċedura biex l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jiċċekkjaw il-konformità tal-prodotti

Għall-għanijiet tal-valutazzjoni tal-konformità tal-prodotti mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura li ġejja:

1.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw apparat wieħed għal kull mudell.

2.

Il-mudell għandu jitqies li jkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli:

(a)

jekk il-valuri u l-klassijiet mogħtija fuq it-tikketta u fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott ma jkunux aktar favorevoli għall-fornitur mill-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika, inklużi fir-rapporti tat-testijiet, u

(b)

jekk it-testijiet tal-parametri rilevanti tal-mudell juru, filwaqt li jiġu applikati t-tolleranzi mniżżlin fit-Tabella 6, li hemm konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri kollha.

3.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(a), il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

4.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(b), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżlu tliet apparati oħra tal-istess mudell biex dawn jiġu ttestjati. Bħala alternattiva, it-tliet apparati l-oħra li jintgħażlu jistgħu jkunu ta’ mudell wieħed jew aktar li jkunu tniżżlu fid-dokumentazzjoni teknika tal-fornitur bħala prodotti ekwivalenti.

5.

Il-mudell għandu jitqies li jkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk it-testijiet tal-parametri rilevanti tal-mudell imniżżlin fit-Tabella 6 juru li hemm konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri kollha.

6.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 5, il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jipprovdu t-tagħrif dwar ir-riżultati tat-testijiet u t-tagħrif rilevanti l-ieħor lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien xahar minn meta tittieħed id-deċiżjoni dwar il-fatt li l-mudell ma jkunx konformi.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness II.

It-tolleranzi stabbiliti f’dan l-Anness, li jirrappreżentaw id-differenzi permessi fir-riżultati tal-kejl miksubin mit-testijiet tal-verifika, għandhom japplikaw biss għall-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u m’għandhomx jintużaw mill-fornitur huwa u jistabbilixxi l-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika jew huwa u jinterpreta dawn il-valuri sabiex il-prodott jikseb livell ogħla fl-iskala tal-effiċjenza enerġetika għal fuq it-tikketta jew sabiex huwa jkun jista’ jgħid, bi kwalunkwe mod, li l-prodott għandu prestazzjoni aħjar.

It-Tabella 6

Tolleranzi tal-verifika

Parametri mkejla

Tolleranzi tal-verifika

Il-massa tal-forn (M)

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ M iddikjarat b’iktar minn 5 %.

Il-volum tal-kavità tal-forn (V)

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ V iddikjarat.

ECkavità tal-elettriku, ECkavità tal-gass

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ ECkavità tal-elettriku, ECkavità tal-gass iddikjarat b’iktar minn 5 %.

WBEP, WL

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ WBEP, WL iddikjarat b’iktar minn 5 %.

QBEP, PBEP

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ QBEP, PBEP iddikjarat.

Qmax

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ Qmax iddikjarat b’iktar minn 8 %.

Emedja

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ Emedja ddikjarat.

GFEestrattur

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ GFEestrattur iddikjarat.

Po, Ps

Il-valur stabbilit għall-konsum tal-enerġija, Po u Ps , m’għandux jaqbeż il-valur iddikjarat b’iktar minn 10 %. Meta l-valur stabbilit għall-konsum tal-enerġija, Po u Ps , ikun ta’ 1,00 W jew inqas, dan m’għandux jaqbeż il-valur iddikjarat b’iktar minn 0,10 W.

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, LWA

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur iddikjarat.


31.1.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 29/33


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 66/2014

tal-14 ta’ Jannar 2014

li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-fran domestiċi, għall-ħobbs domestiċi u għall-estratturi tal-kukers domestiċi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttivao2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 15(1) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Forum ta’ Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2009/125/KE,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2009/125/KE teżiġi li l-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-prodotti relatati mal-enerġija li jirrappreżentaw ammonti sinifikanti ta’ bejgħ u kummerċ, li għandhom impatt ambjentali sinifikanti u li jippreżentaw potenzjal sinifikanti għal titjib minħabba d-disinn tagħhom f’termini tal-impatt ambjentali tagħhom mingħajr ma jinvolvu kostijiet eċċessivi.

(2)

L-Artikolu 16(2)(a) tad-Direttiva 2009/125/KE jipprovdi li, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(3) u l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15(2), u wara li tkun ikkonsultat il-Forum ta’ Konsultazzjoni, il-Kummissjoni għandha tintroduċi, kif xieraq, miżuri ta’ implimentazzjoni għall-prodotti li joffru potenzjal għoli għal tnaqqis effettiv meta mqabbel man-nefqa fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, bħall-apparat domestiku, fosthom il-fran, il-ħobbs u l-estratturi tal-kukers.

(3)

Il-Kummissjoni wettqet studji ta’ tħejjija biex tanalizza l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi tal-apparat domestiku tat-tisjir bħall-fran, il-ħobbs u l-estratturi tal-kukers. F’dawn l-istudji kienu involuti l-partijiet interessati mill-UE u minn pajjiżi terzi u r-riżultati tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(4)

L-aspett ambjentali ewlieni tal-prodotti koperti li ġie identifikat bħala sinifikanti għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament huwa l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu.

(5)

Il-modalità Stennija u l-modalità Mitfi jistgħu jwasslu għal ħafna mill-konsum totali tal-enerġija tal-apparat domestiku tat-tisjir bħall-fran, il-ħobbs u l-estratturi tal-kukers. Għal apparat bħal dan, il-konsum tal-enerġija f’dawn il-modalitajiet huwa parti mir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. Ir-rekwiżiti għall-fran domestiċi u għall-ħobbs domestiċi fil-modalità Stennija u fil-modalità Mitfi huma stabbiliti abbażi tar-rekwiżiti tal-ekodisinn mogħtija fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju f’modalità standby u f’modalità mitfija (2).

(6)

Il-konsum annwali tal-enerġija tal-fran domestiċi, tal-ħobbs domestiċi u tal-estratturi tal-kukers domestiċi ġie stmat li huwa ta’ 755 PJ (għall-konsum tal-enerġija primarja) fl-UE fl-2010. Jekk ma jittiħdux miżuri speċifiċi, il-konsum annwali tal-enerġija mistenni jkun ta’ 779 PJ fl-2020. L-istudji ta’ tħejjija juru li l-konsum tal-enerġija ta’ dawn il-prodotti jista’ jitnaqqas b’mod sinifikanti.

(7)

Flimkien, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn stabbiliti f’dan ir-Regolament u r-rekwiżiti tat-tikkettar mogħtija fir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2014 (3), huma mistennija jwasslu għal iffrankar annwali tal-enerġija primarja ta’ 27 PJ fis-sena fl-2020, li se jiżdied għal iffrankar ta’ 60 PJ fis-sena sal-2030.

(8)

L-istudji ta’ tħejjija juru li r-rekwiżiti marbutin mal-parametri l-oħra tal-ekodisinn imsemmijin fil-punt 1.3 tal-Parti 1 tal-Anness I tad-Direttiva 2009/125/KE mhumiex meħtieġa minħabba li l-konsum tal-gass u tal-elettriku tal-apparat domestiku tat-tisjir bħall-fran, il-ħobbs u l-estratturi tal-kukers fil-fażi tal-użu huwa l-iktar aspett ambjentali sinifikanti.

(9)

Il-prodotti li huma suġġetti għal dan ir-Regolament għandhom isiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija billi jiġu applikati teknoloġiji nonproprjetarji kosteffettivi eżistenti li jistgħu jnaqqsu l-kostijiet ikkombinati tax-xiri u t-tħaddim ta’ dawn il-prodotti.

(10)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn m’għandhomx jaffettwaw il-funzjonalità mill-perspettiva tal-utent aħħari u m’għandhomx jaffettwaw ħażin is-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent. B’mod partikulari, il-benefiċċji tat-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija waqt il-fażi tal-użu għandhom ipattu sew għal kull impatt ambjentali addizzjonali li jista’ jkun hemm waqt il-fażi tal-produzzjoni tal-prodott u meta dan ikun qed jintrema.

(11)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għandhom jiddaħħlu bil-mod il-mod fi tliet fażijiet, sabiex il-manifatturi jingħataw biżżejjed żmien biex jiddisinjaw mill-ġdid il-prodotti tagħhom li huma suġġetti għal dan ir-Regolament. Skeda taż-żmien bħal din għandha tevita kull impatt negattiv fuq il-funzjonalità tat-tagħmir li jkun diġà fis-suq u għandha tqis l-impatt tal-kostijiet li l-utenti aħħarin u l-manifatturi jkollhom iħallsu, b’mod partikulari l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, filwaqt li tiżgura l-kisba f’waqtha tal-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

(12)

Il-parametri tal-prodott għandhom jitkejlu u jiġu kkalkulati permezz ta’ metodi li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, u li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrikonoxxuti, inklużi, fejn ikunu disponibbli, standards armonizzati adottati mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, kif imniżżel fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea (4).

(13)

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, dan ir-Regolament jispeċifika liema huma l-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità li japplikaw.

(14)

Sabiex jiffaċilitaw il-verifiki tal-konformità, fid-dokumentazzjoni teknika l-manifatturi għandhom jipprovdu t-tagħrif imsemmi fl-Annessi IV u V tad-Direttiva 2009/125/KE, safejn dak it-tagħrif ikollu x’jaqsam mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(15)

Sabiex ikun żgurat li jkun hemm kompetizzjoni ġusta, u bil-għan li jinkiseb l-iffrankar maħsub tal-enerġija u li l-konsumaturi jingħataw tagħrif preċiż dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-prodotti, dan ir-Regolament għandu jagħmilha ċara li t-tolleranzi preskritti għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tas-suq meta jkunu qed iwettqu testijiet fiżiċi biex jistabbilixxu jekk mudell speċifiku ta’ prodott relatat mal-enerġija huwiex konformi ma’ dan ir-Regolament jew le, m’għandhomx jintużaw mill-manifatturi bl-iskop li jiddikjaraw prestazzjoni aktar favorevoli tal-mudell minn dik li jistgħu jiġġustifikaw il-kejl u l-kalkoli mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika tal-prodott.

(16)

Minbarra r-rekwiżiti li jorbtu legalment li huma stabbiliti f’dan ir-Regolament, għandhom jiġu identifikati valuri indikattivi ta’ referenza għall-apparat bl-aqwa prestazzjoni disponibbli fis-suq sabiex ikun żgurat li t-tagħrif dwar l-aspetti ambjentali l-iktar rilevanti għall-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti tul iċ-ċiklu ta’ ħajja tagħhom ikun disponibbli b’mod wiesa’ u jkun aċċessibbli faċilment.

(17)

Huwa xieraq li tiġi prevista analiżi tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li tqis il-progress teknoloġiku, u b’mod partikulari kemm l-approċċ użat biex tiġi stabbilita l-effiċjenza enerġetika tal-fran huwa xieraq u effettiv.

(18)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2009/125/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għat-tqegħid fis-suq u għad-dħul fis-servizz ta’ fran domestiċi (inklużi dawk li jkunu integrati fil-kukers), ħobbs domestiċi u estratturi tal-kukers domestiċi li jaħdmu bl-elettriku, ukoll meta dawn jinbiegħu għal għanijiet mhux domestiċi.

2.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika:

(a)

għall-apparat li juża sorsi tal-enerġija oħrajn minbarra l-elettriku jew il-gass;

(b)

għall-apparat li jkun fih il-funzjoni tat-“tisħin tal-ikel bil-majkrowejv”;

(c)

għall-fran iż-żgħar;

(d)

għall-fran portabbli;

(e)

għall-fran li jaħdmu bil-ħżin tas-sħana;

(f)

għall-fran li jissaħħnu bil-fwar bħala l-mezz ewlieni tat-tisħin tagħhom;

(g)

għall-berners mgħottijin tal-gass fil-ħobbs;

(h)

għall-apparat għat-tisjir għall-użu fuq barra;

(i)

għall-apparat maħsub biex jaħdem biss bil-gassijiet tat-“tielet familja” (il-propan u l-butan);

(j)

għall-grillijiet.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/125/KE, għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“forn” tfisser apparat, jew parti minn apparat, li jkun fih kavità waħda jew aktar u li jaħdem bil-gass u/jew bl-elettriku, li fih jitħejja l-ikel billi tintuża l-modalità Konvenzjonali jew il-modalità Fann mixgħul;

(2)

“kavità” tfisser kompartiment magħluq li fih it-temperatura tista’ tiġi kkontrollata għall-preparazzjoni tal-ikel;

(3)

“forn b’diversi kavitajiet” tfisser forn li jkollu żewġ kavitajiet jew aktar, li kull waħda minnhom tissaħħan b’mod separat;

(4)

“forn żgħir” tfisser forn li fih il-kavitajiet kollha jkunu wesgħin u fondi inqas minn 250 millimetru jew ikunu għoljin inqas minn 120 millimetru;

(5)

“forn portabbli” tfisser forn li ma jiżinx iktar minn 18-il kilogramm, sakemm dan ma jkunx iddisinjat għall-installazzjonijiet inkorporati;

(6)

“tisħin tal-ikel bil-majkrowejv” tfisser it-tisħin tal-ikel bl-użu tal-enerġija elettromanjetika;

(7)

“modalità Konvenzjonali” tfisser il-modalità Mħaddem ta’ forn li juża l-konvezzjoni naturali biss għaċ-ċirkulazzjoni tal-arja msaħħna fil-kavità tal-forn;

(8)

“modalità Fann mixgħul” tfisser modalità li fiha fann inkorporat jiċċirkola l-arja msaħħna ġol-kavità tal-forn;

(9)

“ċiklu” tfisser il-perjodu tat-tisħin ta’ tagħbija standardizzata f’kavità tal-forn f’kundizzjonijiet iddefiniti;

(10)

“kuker” tfisser apparat magħmul minn forn u ħobb li jaħdmu bil-gass jew bl-elettriku;

(11)

“modalità Mħaddem” tfisser l-istatus tal-forn jew tal-ħobb waqt l-użu;

(12)

“sors tas-sħana” tfisser il-forma ewlenija tal-enerġija għat-tisħin ta’ forn jew ta’ ħobb;

(13)

“ħobb tal-elettriku” tfisser apparat, jew parti minn apparat, li jkun fih żona waħda jew iktar tat-tisjir u/jew erja waħda jew iktar tat-tisjir, inkluża unità ta’ kontroll, u li jkun jissaħħan bl-elettriku;

(14)

“ħobb tal-gass” tfisser apparat, jew parti minn apparat, li jkun fih żona waħda jew iktar tat-tisjir, inkluża unità ta’ kontroll, u li jkun jissaħħan bl-użu ta’ berners tal-gass b’qawwa minima ta’ 1,16 kW;

(15)

“ħobb” tfisser “ħobb tal-elettriku”, “ħobb tal-gass” jew “ħobb imħallat”;

(16)

“berners mgħottijin tal-gass” tfisser berners magħluqin jew issiġillati tal-kukers tal-gass, mgħottijin bi ħġieġa b’saħħitha jew b’għatu taċ-ċeramika li jifforma wiċċ lixx għat-tisjir;

(17)

“ħobb imħallat” tfisser apparat li jkollu żona jew erja waħda jew iktar tat-tisjir li tkun tissaħħan bl-elettriku u żona waħda jew iktar tat-tisjir li tkun tissaħħan bl-użu ta’ berners tal-gass;

(18)

“żona tat-tisjir” tfisser parti minn ħobb li jkollha dijametru ta’ mill-inqas 100 millimetru, li fuqha jitqiegħdu u jissaħħnu, wieħed wieħed, ir-reċipjenti għat-tisjir; l-erja taż-żona tat-tisjir tista’ tkun immarkata b’mod ċar fuq wiċċ il-ħobb;

(19)

“erja tat-tisjir” tfisser parti minn erja ta’ ħobb tal-elettriku li tissaħħan bl-użu ta’ kamp manjetiku indott, li fuqha jitqiegħdu r-reċipjenti għat-tisjir biex jissaħħnu mingħajr marki viżibbli għalihom u li fuqha jistgħu jintużaw diversi reċipjenti għat-tisjir fl-istess ħin;

(20)

“estrattur tal-kukers” tfisser apparat li jaħdem b’mutur li huwa stess jikkontrolla, li huwa maħsub biex jiġbor l-arja kkontaminata minn fuq ħobb jew li jinkludi sistema ta’ estrazzjoni tal-arja ‘l isfel maħsuba biex tiġi installata maġenb il-kukers, il-ħobbs jew apparat simili għat-tisjir, li tiġbed il-fwar ‘l isfel għal ġo pajp tal-egżost li jkun jinsab fuq ġewwa;

(21)

“modalità Funzjonament awtomatiku matul il-perjodu tat-tisjir” tfisser qagħda li fiha l-fluss tal-arja tal-estrattur tal-kukers matul il-perjodu tat-tisjir ikun ikkontrollat b’mod awtomatiku permezz ta’ sensur (jew sensuri), fosthom b’rabta mal-umdità, mat-temperatura, eċċ.;

(22)

“estrattur tal-kukers kompletament awtomatiku” tfisser estrattur tal-kukers li fih il-fluss tal-arja u/jew il-funzjonijiet l-oħra huma kkontrollati b’mod awtomatiku permezz ta’ sensur (jew sensuri) matul 24 siegħa, inkluż waqt il-perjodu tat-tisjir;

(23)

“il-punt tal-effiċjenza massima” (BEP) tfisser il-punt tat-tħaddim tal-estrattur tal-kukers li fih ikun hemm l-effiċjenza fluwidodinamika massima (FDEestrattur);

(24)

“luminazzjoni medja” (Emedja) tfisser il-luminazzjoni medja li tagħti s-sistema tat-tidwil tal-estrattur tal-kukers fuq il-wiċċ għat-tisjir, imkejla f’lux;

(25)

“modalità Mitfi” tfisser qagħda li fiha t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejnijiet tal-elettriku imma ma jkun qed jipprovdi l-ebda funzjoni, jew jipprovdi biss indikazzjoni ta’ qagħda ta’ modalità Mitfi, jew jipprovdi biss funzjonijiet maħsubin biex jiżguraw il-kompatibbiltà elettromanjetika skont id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(26)

“modalità Stennija” tfisser qagħda li fiha t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejnijiet tal-elettriku, ikun jiddependi fuq l-enerġija li tkun ġejja mill-mejnijiet tal-elettriku biex jaħdem kif suppost u jkun jipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni jew funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni li din il-funzjoni reġgħet ġiet attivata biss u/jew turija tal-informazzjoni jew tal-istatus, li tista’ ddum għaddejja għal tul taż-żmien mhux definit;

(27)

“funzjoni ta’ riattivazzjoni” tfisser funzjoni li tiffaċilita l-attivazzjoni ta’ modalitajiet oħrajn, fosthom il-modalità attiva, permezz ta’ swiċċ mill-bogħod, li jkun jinkludi kontroll mill-bogħod, sensur intern jew kronometru, għal qagħda li tipprovdi funzjonijiet addizzjonali, fosthom il-funzjoni ewlenija;

(28)

“turija tal-informazzjoni jew tal-istatus” tfisser funzjoni kontinwa li tipprovdi informazzjoni jew inkella li tindika l-istatus tat-tagħmir fuq skrin, inkluż il-ħin;

(29)

“utent aħħari” tfisser konsumatur li jkun qed jixtri prodott jew li jkun mistenni jixtrih;

(30)

“mudell ekwivalenti” tfisser mudell imqiegħed fis-suq bl-istess parametri tekniċi bħal dawk ta’ mudell ieħor imqiegħed fis-suq mill-istess manifattur jew mill-istess importatur b’numru tal-kodiċi kummerċjali differenti.

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-ekodisinn u skeda taż-żmien

1.   L-Anness I jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-fran domestiċi, għall-ħobbs domestiċi u għall-estratturi tal-kukers domestiċi, inkluża l-iskeda taż-żmien marbuta magħhom.

2.   Il-konformità mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għandha titkejjel u tiġi kkalkulata skont il-metodi stabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-konformità

1.   Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE għandha tkun is-sistema ta’ kontroll intern tad-disinn stabbilita fl-Anness IV ta’ dik id-Direttiva jew is-sistema ta’ ġestjoni stabbilita fl-Anness V ta’ dik id-Direttiva.

2.   Għall-għanijiet tal-valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, il-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għandu jkun fih kopja tal-kalkolu stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

3.   F’każ li t-tagħrif inkluż fid-dokumentazzjoni teknika ta’ mudell ikun inkiseb permezz ta’ kalkolu magħmul abbażi tad-disinn jew permezz ta’ estrapolazzjoni minn apparat ekwivalenti ieħor, jew permezz tat-tnejn li huma, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi d-dettalji tat-tali kalkoli jew tat-tali estrapolazzjonijiet, jew tat-tnejn li huma, u tat-testijiet li l-manifatturi jkunu wettqu sabiex jivverifikaw kemm dawn il-kalkoli li jkunu saru huma preċiżi. F’dawn il-każijiet, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi wkoll lista tal-mudelli ekwivalenti l-oħra kollha li għalihom it-tagħrif inkluż fid-dokumentazzjoni teknika jkun inkiseb bl-istess mod.

4.   Jekk il-manifattur jew l-importatur iqiegħed fis-suq mudelli ekwivalenti, huwa għandu jinkludi lista tal-mudelli ekwivalenti l-oħra kollha.

Artikolu 5

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika deskritta fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament meta jkunu qed iwettqu l-verifiki tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE sabiex jiżguraw li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Valuri indikattivi ta’ referenza

L-Anness IV jistabbilixxi l-valuri indikattivi ta’ referenza għall-apparat li jkun disponibbli fis-suq meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament li jkollu l-aqwa prestazzjoni.

Artikolu 7

Analiżi

Sa mhux aktar tard minn seba’ snin wara li jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tanalizzah fid-dawl tal-progress teknoloġiku li jkun sar u għandha tippreżenta r-riżultat ta’ din l-analiżi lill-Forum ta’ Konsultazzjoni. Din l-analiżi għandha tinkludi valutazzjoni, fost l-oħrajn, tal-fattibbiltà tar-rekwiżiti potenzjali biex jitjiebu l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-apparat, tar-rekwiżiti ta’ kemm idum iservi l-apparat u tat-tul ta’ ħajja tiegħu, tal-inklużjoni tal-apparat professjonali u kummerċjali u tar-rekwiżiti għat-tneħħija tad-dħaħen u l-irwejjaħ.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu jibda japplika minn sena wara li jidħol fis-seħħ.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Jannar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 45.

(3)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.

(5)  Id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-kompatibilità elettromanjetika u li tħassar id-Direttiva 89/336/KEE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 24).


ANNESS I

Rekwiżiti tal-ekodisinn

1.   IR-REKWIŻITI TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA, IR-REKWIŻITI TAL-FLUSS TAL-ARJA U R-REKWIŻITI TAL-LUMINAZZJONI

1.1.   Għall-fran domestiċi

Il-kavitajiet tal-fran domestiċi (inklużi dawk li jkunu integrati fil-kukers) għandhom ikunu konformi mal-valuri massimi ta’ limitu tal-indiċi tal-effiċjenza enerġetika mogħtija fit-Tabella 1.

It-Tabella 1

Il-valuri ta’ limitu tal-indiċi tal-effiċjenza enerġetika għall-kavitajiet tal-fran domestiċi (EEIkavità)

 

Fran domestiċi li jaħdmu bl-elettriku u bil-gass

Minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

EEIkavità < 146

Minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

EEIkavità < 121

Minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

EEIkavità < 96

Fil-każ tal-fran b’diversi kavitajiet (inklużi dawk li jkunu integrati fil-kukers), minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, tal-inqas waħda mill-kavitajiet għandha tkun konformi mal-indiċi massimu tal-effiċjenza enerġetika mogħti fit-Tabella 1 kif applikabbli minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, filwaqt li l-kavitajiet l-oħra għandhom ikunu konformi mal-indiċi massimu tal-effiċjenza enerġetika mogħti fit-Tabella 1 kif applikabbli minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament.

1.2.   Għall-ħobbs domestiċi

Il-ħobbs domestiċi jrid ikollhom il-valuri massimi ta’ limitu tal-konsum tal-enerġija għall-ħobbs tal-elettriku (ECħobb tal-elettriku) u l-valuri minimi ta’ limitu tal-effiċjenza enerġetika għall-ħobbs tal-gass (EEħobb tal-gass) mogħtija fit-Tabella 2.

It-Tabella 2

Il-valuri ta’ limitu tal-prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika għall-ħobbs domestiċi (ECħobb tal-elettriku u EEħobb tal-gass)

 

Ħobb tal-elettriku

(ECħobb tal-elettriku f’Wh għal kull kilogramm.)

Ħobb tal-gass

(EEħobb tal-gass f’perċentwali)

Minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

ECħobb tal-elettriku < 210

EEħobb tal-gass > 53

Minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

ECħobb tal-elettriku < 200

EEħobb tal-gass > 54

Minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

ECħobb tal-elettriku < 195

EEħobb tal-gass > 55

1.3.   Għall-estratturi tal-kukers domestiċi

1.3.1.   L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur) u l-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur)

L-estratturi tal-kukers domestiċi irid ikollhom il-valuri massimi ta’ limitu għall-EEIestrattur u l-valuri minimi ta’ limitu għall-FDEestrattur mogħtija fit-Tabella 3.

It-Tabella 3

L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur) u l-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur) għall-estratturi tal-kukers domestiċi

 

EEIestrattur

FDEestrattur

Minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

EEIestrattur < 120

FDEestrattur > 3

Minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

EEIestrattur < 110

FDEestrattur > 5

Minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament

EEIestrattur < 100

FDEestrattur > 8

1.3.2.   Il-fluss tal-arja

Minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, l-estratturi tal-kukers domestiċi li jkollhom fluss massimu tal-arja ta’ iktar minn 650 metru kubu fis-siegħa fi kwalunkwe waħda mill-konfigurazzjonijiet disponibbli għandhom jerġgħu jmorru lura b’mod awtomatiku għal fluss tal-arja ta’ 650 metru kubu fis-siegħa jew ta’ inqas minn hekk wara ċertu ammont ta’ ħin, tlimitu , hekk kif iddefinit fl-Anness II.

1.3.3.   Il-modalitajiet b’konsum baxx tal-enerġija għall-estratturi tal-kukers domestiċi

(1)

Minn 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament:

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Mitfi: il-konsum tal-enerġija fi kwalunkwe qagħda tal-modalità Mitfi m’għandux jaqbeż il-1,00 W;

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija:

il-konsum tal-enerġija fi kwalunkwe qagħda li tipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni, jew li tipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni sempliċi li din il-funzjoni reġgħet ġiet attivata, m’għandux jaqbeż il-1,00 W.

Il-konsum tal-enerġija tat-tagħmir fi kwalunkwe qagħda li tipprovdi biss turija tal-informazzjoni jew tal-istatus, jew li tipprovdi biss taħlita tal-funzjoni ta’ riattivazzjoni u tat-turija tal-informazzjoni jew tal-istatus, m’għandux jaqbeż iż-2,00 W;

id-disponibbiltà tal-modalità Mitfi u/jew tal-modalità Stennija: l-estratturi tal-kukers domestiċi għandhom jipprovdu l-modalità Mitfi u/jew il-modalità Stennija, u/jew xi qagħda oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti tal-konsum tal-enerġija li japplikaw għall-modalità Mitfi u/jew għall-modalità Stennija meta t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejnijiet tal-elettriku;

(2)

Minn tliet snin u sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament:

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Mitfi: il-konsum tal-enerġija fi kwalunkwe qagħda tal-modalità Mitfi m’għandux jaqbeż iż-0,50 W;

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija: il-konsum tal-enerġija fi kwalunkwe qagħda li tipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni, jew li tipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni sempliċi li din il-funzjoni reġgħet ġiet attivata, m’għandux jaqbeż iż-0,50 W.

Il-konsum tal-enerġija tat-tagħmir fi kwalunkwe qagħda li tipprovdi biss turija tal-informazzjoni jew tal-istatus, jew li tipprovdi biss taħlita tal-funzjoni ta’ riattivazzjoni u tat-turija tal-informazzjoni jew tal-istatus, m’għandux jaqbeż il-1,00 W;

ġestjoni tal-konsum tal-enerġija: meta l-estratturi tal-kukers domestiċi ma jkunux qed jipprovdu l-funzjoni ewlenija, jew meta prodotti oħrajn li jużaw l-enerġija ma jkunux jiddependu fuq il-funzjonijiet tagħhom, dan it-tagħmir għandu joffri, dejjem jekk dan ikun adattat għall-użu maħsub, funzjoni ta’ ġestjoni tal-konsum tal-enerġija jew funzjoni simili li, wara l-iqsar perjodu taż-żmien possibbli li jkun adattat għall-użu maħsub tat-tagħmir, tibdel il-qagħda tiegħu b’mod awtomatiku:

għall-modalità Stennija jew

għall-modalità Mitfi jew

għal qagħda oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti tal-konsum tal-enerġija li japplikaw għall-modalità Mitfi u/jew għall-modalità Stennija meta t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejnijiet tal-elettriku.

Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-konsum tal-enerġija għandha tiġi attivata qabel il-kunsinna tal-prodott.

Għall-estratturi tal-kukers li jkun fihom il-modalità ta’ funzjonament awtomatiku matul il-perjodu tat-tisjir u għall-estratturi tal-kukers li huma kompletament awtomatiċi, il-perjodu taż-żmien li warajh il-prodott jibdel il-qagħda tiegħu b’mod awtomatiku għall-modalitajiet u l-qagħdiet imsemmija fil-punt ta’ qabel għandu jkun ta’ minuta minn x’ħin id-dawl u l-mutur ikunu ntfew it-tnejn li huma jew b’mod awtomatiku jew b’mod manwali.

1.3.4.   Il-luminazzjoni tas-sistema tat-tidwil

Għall-estratturi tal-kukers li joffru l-possibbiltà ta’ tidwil tal-wiċċ għat-tisjir, minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-luminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċ għat-tisjir (Emedja) għandha tkun ta’ iktar minn 40 lux meta titkejjel f’kundizzjonijiet standard.

2.   IR-REKWIŻITI TAT-TAGĦRIF DWAR IL-PRODOTTI

Minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, it-tagħrif li ġej dwar il-prodotti għandu jingħata fid-dokumentazzjoni teknika tal-prodott, fuq il-manwal tal-istruzzjonijiet u fuq is-siti tal-Internet tal-manifatturi tal-fran domestiċi, tal-ħobbs domestiċi u tal-estratturi tal-kukers domestiċi u tar-rappreżentanti awtorizzati tagħhom, kif ukoll tal-importaturi, li jkunu aċċessibbli mingħajr ħlas:

(a)

it-titlu qasir jew ir-referenza tal-metodi tal-kejl u tal-kalkolu użati biex tiġi stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti mogħtija hawn fuq;

(b)

tagħrif li huwa rilevanti għall-utenti biex inaqqsu l-impatt totali ambjentali tal-proċess tat-tisjir (pereżempju l-konsum tal-enerġija).

Minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, id-dokumentazzjoni teknika u t-taqsimiet tas-siti tal-Internet tal-manifatturi u tar-rappreżentanti awtorizzati tagħhom, kif ukoll tal-importaturi, għall-professjonisti, li jkunu aċċessibbli mingħajr ħlas, għandu jkun fihom tagħrif li huwa rilevanti għaż-żarmar mhux distruttiv tal-prodott għall-għanijiet tal-manutenzjoni u tagħrif li huwa rilevanti għaż-żarmar tal-prodott, b’mod partikulari għaż-żarmar tal-mutur, jekk dan ikun applikabbli, u ta’ kwalunkwe batterija li jista’ jkun fih, u għar-riċiklaġġ, għall-irkupru u għar-rimi tal-prodott fi tmiem iċ-ċiklu ta’ ħajja tiegħu.

2.1.   Għall-fran domestiċi

It-Tabella 4

Tagħrif dwar il-fran domestiċi

 

Simbolu

Valur

Unità

Identifikazzjoni tal-mudell

 

 

 

It-tip ta’ forn

 

 

 

Il-massa tal-apparat

M

X,X

kilogrammi

L-għadd ta’ kavitajiet

 

X

 

Sors tas-sħana għal kull kavità (l-elettriku jew il-gass)

 

 

 

Volum għal kull kavità

V

X

litri

Il-konsum tal-enerġija (l-ammont ta’ elettriku) meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn li jissaħħan bl-elettriku f’ċiklu wieħed fil-modalità Konvenzjonali għal kull kavità (l-enerġija finali tal-elettriku)

ECkavità tal-elettriku

X,XX

kWh għal kull ċiklu

Il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn li jissaħħan bl-elettriku f’ċiklu wieħed fil-modalità bil-fann mixgħul għal kull kavità (l-enerġija finali tal-elettriku)

ECkavità tal-elettriku

X,XX

kWh għal kull ċiklu

Il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn li jaħdem bil-gass f’ċiklu wieħed fil-modalità Konvenzjonali għal kull kavità (l-enerġija finali tal-gass)

ECkavità tal-gass

X,XX

X,XX

MJ għal kull ċiklu

kWh għal kull ċiklu (1)

Il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn li jaħdem bil-gass f’ċiklu wieħed fil-modalità bil-fann mixgħul għal kull kavità (l-enerġija finali tal-gass)

ECkavità tal-gass

X,XX

X.XX

MJ għal kull ċiklu

kWh għal kull ċiklu

L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika għal kull kavità

EEIkavità

X.X

 

2.2.   Għall-ħobbs domestiċi

2.2.1.   Il-ħobbs domestiċi tal-elettriku

It-Tabella 5a

Tagħrif dwar il-ħobbs domestiċi tal-elettriku

 

Simbolu

Valur

Unità

Identifikazzjoni tal-mudell

 

 

 

It-tip ta’ ħobb

 

 

 

L-għadd ta’ żoni u/jew erjas tat-tisjir

 

X

 

It-teknoloġija tat-tisħin (żoni u erjas tat-tisjir li jaħdmu bl-induzzjoni, żoni tat-tisjir konvenzjonali, pjanċi tal-elettriku)

 

 

 

Għaż-żoni jew l-erjas tat-tisjir f’għamla ta’ ċirku: id-dijametru tal-erja utli tal-wiċċ għal kull żona tat-tisjir li tissaħħan bl-elettriku, imqarreb għall-eqreb 5 millimetri

Ø

X,X

ċentimetri

Għaż-żoni jew l-erjas tat-tisjir li mhumiex f’għamla ta’ ċirku: it-tul u l-wisa’ tal-erja utli tal-wiċċ għal kull żona jew erja tat-tisjir li tissaħħan bl-elettriku, imqarrbin għall-eqreb 5 millimetri

L

W

X,X

X,X

ċentimetri

Il-konsum tal-enerġija għal kull żona jew erja tat-tisjir, ikkalkulat għal kull kilogramm

ECsajran bl-elettriku

X,X

Wh għal kull kilogramm

Il-konsum tal-enerġija tal-ħobb, ikkalkulat għal kull kilogramm

ECħobb tal-elettriku

X,X

Wh għal kull kilogramm

2.2.2.   Il-ħobbs domestiċi tal-gass

It-Tabella 5b

Tagħrif dwar il-ħobbs domestiċi tal-gass

 

Simbolu

Valur

Unità

Identifikazzjoni tal-mudell

 

 

 

It-tip ta’ ħobb

 

 

 

L-għadd ta’ berners tal-gass

 

X

 

L-effiċjenza enerġetika għal kull berner tal-gass

EEberner tal-gass

X,X

 

L-effiċjenza enerġetika tal-ħobb tal-gass

EEħobb tal-gass

X,X

 

2.2.3.   Il-ħobbs domestiċi mħalltin tal-elettriku u tal-gass

It-Tabella 5c

Tagħrif dwar il-ħobbs domestiċi mħalltin

 

Simbolu

Valur

Unità

Identifikazzjoni tal-mudell

 

 

 

It-tip ta’ ħobb

 

 

 

L-għadd ta’ żoni u/jew erjas tat-tisjir li jaħdmu bl-elettriku

 

X

 

It-teknoloġija tat-tisħin (żoni u erjas tat-tisjir li jaħdmu bl-induzzjoni, żoni tat-tisjir konvenzjonali, pjanċi tal-elettriku) għal kull żona u/jew erja tat-tisjir li taħdem bl-elettriku

 

 

 

Għaż-żoni tat-tisjir f’għamla ta’ ċirku li jaħdmu bl-elettriku: id-dijametru tal-erja utli tal-wiċċ għal kull żona tat-tisjir li tissaħħan bl-elettriku, imqarreb għall-eqreb 5 millimetri

Ø

X,X

ċentimetri

Għaż-żoni jew l-erjas tat-tisjir li mhumiex f’għamla ta’ ċirku li jaħdmu bl-elettriku: it-tul u l-wisa’ tal-erja utli tal-wiċċ għal kull żona jew erja tat-tisjir li tissaħħan bl-elettriku, imqarrbin għall-eqreb 5 millimetri

L

W

X,X

X,X

ċentimetri

Il-konsum tal-enerġija għal kull żona jew erja tat-tisjir li taħdem bl-elettriku, ikkalkulat għal kull kilogramm

ECsajran bl-elettriku

X

Wh għal kull kilogramm

L-għadd ta’ berners tal-gass

 

X

 

L-effiċjenza enerġetika għal kull berner tal-gass

EEberner tal-gass

X,X

 

2.3.   Għall-estratturi tal-kukers domestiċi

It-Tabella 6

Tagħrif dwar l-estratturi tal-kukers domestiċi

 

Simbolu

Valur

Unità

Identifikazzjoni tal-mudell

 

 

 

Il-konsum annwali tal-enerġija

AECestrattur

X,X

kWh fis-sena

Fattur ta’ żieda fil-ħin

f

X,X

 

L-effiċjenza fluwidodinamika

FDEestrattur

X,X

 

L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika

EEIestrattur

X,X

 

Ir-rata tal-fluss tal-arja mkejla fil-punt tal-effiċjenza massima

QBEP

X,X

metri kubi fis-siegħa

Il-pressjoni tal-arja mkejla fil-punt tal-effiċjenza massima

PBEP

X

Pa

Il-fluss massimu tal-arja

Qmax

X,X

metri kubi fis-siegħa

Il-kontribut tal-enerġija elettrika mkejjel fil-punt tal-effiċjenza massima

WBEP

X,X

W

Il-qawwa nominali tas-sistema tat-tidwil

WL

X,X

W

Il-luminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċ għat-tisjir

Emedja

X

lux

Il-konsum tal-enerġija mkejjel fil-modalità Stennija

Ps

X,XX

W

Il-konsum tal-enerġija mkejjel fil-modalità Mitfi

Po

X,XX

W

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss

LWA

X

dB


(1)  1 kWh għal kull ċiklu = 3,6 MJ għal kull ċiklu.


ANNESS II

Il-kejl u l-kalkoli

Għall-għanijiet tal-konformità u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom isiru billi jintuża metodu li jkun affidabbli, preċiż u riproduċibbli, li jqis il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati ġeneralment irrikonoxxuti, fosthom l-istandards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jissodisfaw id-definizzjonijiet, il-kundizzjonijiet, l-ekwazzjonijiet u l-parametri tekniċi stipulati f’dan l-Anness.

1.   IL-FRAN DOMESTIĊI

Il-konsum tal-enerġija ta’ kavità ta’ forn domestiku għandu jitkejjel għal ċiklu wieħed standardizzat, fil-modalità Konvenzjonali u fil-modalità Fann mixgħul, jekk din tkun disponibbli, billi tissaħħan tagħbija standardizzata mxarrba fl-ilma. Għandu jiġi vverifikat li t-temperatura ta’ ġol-kavità tal-forn tilħaq it-temperatura magħżula tat-termostat u/jew tal-iskrin tal-kontroll tal-forn waqt li jkun qed isir it-test. Fil-kalkoli li ġejjin għandu jintuża l-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu li jikkorrispondi għall-modalità bl-aħjar prestazzjoni (il-modalità Konvenzjonali jew il-modalità Fann mixgħul).

Għal kull kavità ta forn domestiku, l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIkavità) għandu jiġi kkalkulat skont il-formoli li ġejjin:

għall-fran domestiċi li jaħdmu bl-elettriku:

Formula

Formula (f’kWh);

għall-fran domestiċi li jaħdmu bil-gass:

Formula

Formula (f’MJ)

fejn:

—   EEIkavità = l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika għal kull kavità ta’ forn domestiku, imqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   SECkavità tal-elettriku = il-konsum standard tal-enerġija (tal-elettriku) meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jissaħħan bl-elettriku f’ċiklu wieħed, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

—   SECkavità tal-gass = il-konsum standard tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bil-gass f’ċiklu wieħed, mogħti f’MJ u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

—   V= il-volum tal-kavità tal-forn domestiku f’litri (L), imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

—   ECkavità tal-elettriku = il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jissaħħan bl-elettriku f’ċiklu wieħed, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

—   ECkavità tal-gass = il-konsum tal-enerġija meħtieġ biex tissaħħan tagħbija standardizzata f’kavità ta’ forn domestiku li jaħdem bil-gass f’ċiklu wieħed, mogħti f’MJ u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali.

2.   IL-ĦOBBS DOMESTIĊI

2.1.   Il-ħobbs domestiċi tal-elettriku

Il-konsum tal-enerġija ta’ ħobb domestiku tal-elettriku (ECħobb tal-elettriku) jitkejjel f’Wh għal kull kilogramm ta’ ilma li jissaħħan b’mod normalizzat (f’Wh għal kull kilogramm), meta wieħed iqis ir-reċipjenti kollha għat-tisjir f’kundizzjonijiet tat-test standardizzati, u jitqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

2.2.   Il-ħobbs domestiċi tal-gass

L-effiċjenza enerġetika tal-berners tal-gass f’ħobb domestiku hija kkalkulata kif ġej:

Formula

fejn:

—   EEberner tal-gass = l-effiċjenza enerġetika ta’ berner tal-gass, mogħtija f’perċentwali u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   Eberner tal-gass = il-kontenut tal-enerġija tal-ammont ta’ gass użat għat-tisħin preskritt, mogħti f’MJ u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   Eteoretika = l-ammont minimu teoretiku ta’ enerġija meħtieġa għat-tisħin preskritt korrispondenti, mogħti f’MJ u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

L-effiċjenza enerġetika tal-ħobb tal-gass (EEħobb tal-gass ) hija kkalkulata bħala l-valur medju tal-effiċjenza enerġetika tal-berners tal-gass differenti (EEberner tal-gass ) li jkun fih il-ħobb.

2.3.   Il-ħobbs domestiċi mħalltin tal-elettriku u tal-gass

Għall-finijiet tal-kejl, il-ħobbs domestiċi mħalltin tal-elettriku u tal-gass jitqiesu bħala żewġ apparati separati. Iż-żoni u l-erjas tat-tisjir f’ħobb domestiku mħallat li jaħdmu bl-elettriku għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet mogħtija fit-taqsima 2.1 ta’ qabel, filwaqt li ż-żoni tat-tisjir imsaħħnin bl-użu ta’ berners tal-gass għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet mogħtija fit-taqsima 2.2 ta’ qabel.

3.   L-ESTRATTURI TAL-KUKERS DOMESTIĊI

3.1.   Kalkolu tal-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur)

L-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIestrattur ) huwa kkalkulat kif ġej:

Formula

u jitqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

fejn:

—   SAECestrattur = il-konsum annwali standard tal-enerġija tal-estrattur tal-kukers domestiku, mogħti f’kWh fis-sena u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

—   AECestrattur = il-konsum annwali tal-enerġija tal-estrattur tal-kukers domestiku, mogħti f’kWh fis-sena u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

Il-konsum annwali standard tal-enerġija (SAECestrattur ) ta’ estrattur tal-kukers domestiku għandu jiġi kkalkulat kif ġej:

Formula

fejn:

WBEP huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

WL huwa l-kontribut nominali tal-enerġija elettrika tas-sistema tat-tidwil tal-estrattur tal-kukers domestiku fuq il-wiċċ għat-tisjir, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

Il-konsum annwali tal-enerġija (AECestrattur ) ta’ estrattur tal-kukers domestiku huwa kkalkulat kif ġej:

(i)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi li huma kompletament awtomatiċi:

Formula

(ii)

għall-estratturi tal-kukers domestiċi l-oħrajn kollha:

Formula

fejn:

tL huwa l-ħin medju tat-tidwil ta’ kuljum, mogħti f’minuti (tL = 120);

tH huwa l-ħin medju tal-użu ta’ kuljum tal-estratturi tal-kukers domestiċi, mogħti f’minuti (tH = 60);

Po huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-modalità Mitfi, mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

Ps huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-modalità Stennija, mogħti f’Watts u mqarreb għal żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

f huwa l-fattur ta’ żieda fil-ħin, ikkalkulat kif ġej u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali:

Formula

3.2.   Kalkolu tal-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur)

L-effiċjenza fluwidodinamika (FDEestrattur ) fil-punt tal-effiċjenza massima hija kkalkulata permezz tal-formola li ġejja u hija mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

QBEP hija r-rata tal-fluss tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħtija f’metri kubi fis-siegħa u mqarrba għal ċifra wara l-punt deċimali;

PBEP hija d-differenza fil-pressjoni statika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħtija f’Pa u mqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

WBEP huwa l-kontribut tal-enerġija elettrika tal-estrattur tal-kukers domestiku fil-punt tal-effiċjenza massima, mogħti f’Watts u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

3.3.   Kalkolu tal-limitu fuq l-arja tal-egżost

3.3.1.

L-estratturi tal-kukers domestiċi li jkollhom fluss massimu tal-arja ta’ iktar minn 650 metru kubu fis-siegħa fi kwalunkwe waħda mill-konfigurazzjonijiet disponibbli għandhom jerġgħu jmorru lura b’mod awtomatiku għal fluss tal-arja ta’ 650 metru kubu fis-siegħa jew ta’ inqas minn hekk wara ċertu ammont ta’ ħin, tlimitu . Dan huwa l-ammont ta’ ħin li estrattur tal-kukers domestiku li jkun qed jaħdem bi fluss tal-arja ta’ iktar minn 650 metru kubu fis-siegħa jieħu biex jiġbed volum tal-arja ta’ 100 metru kubu qabel ma jmur lura b’mod awtomatiku għal fluss tal-arja ta’ 650 metru kubu fis-siegħa jew inqas. Dan jiġi kkalkulat kif ġej u jingħata f’minuti u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ:

Formula  (1)

fejn:

Qmax huwa l-fluss massimu tal-arja tal-estrattur tal-kukers domestiku, inkluża l-modalità intensiva/ta’ qawwa addizzjonali, jekk din tkun disponibbli, mogħti f’metri kubi fis-siegħa u mqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

Is-sempliċi preżenza ta’ swiċċ jew konfigurazzjoni manwali li biha l-fluss tal-arja tal-apparat jitnaqqas għal 650 metru kubu fis-siegħa jew għal valur inqas minnu ma titqiesx li tissodisfa dan ir-rekwiżit.

3.3.2.

Għall-estratturi tal-kukers domestiċi li jkun fihom il-modalità ta’ funzjonament awtomatiku matul il-perjodu tat-tisjir:

il-modalità ta’ funzjonament awtomatiku għandha tkun tista’ tiġi attivata biss billi l-utent iqabbadha b’mod manwali jew minn fuq l-estrattur jew minn xi mkien ieħor;

il-modalità ta’ funzjonament awtomatiku għandha tmur lura għall-kontroll manwali wara mhux aktar minn għaxar minuti minn x’ħin il-mutur jintefa permezz tal-funzjoni awtomatika.

3.4.   Il-luminazzjoni tas-sistema tat-tidwil (Emedja)

Il-luminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċ għat-tisjir (Emedja ) titkejjel f’kundizzjonijiet standard f’lux u titqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

3.5.   L-istorbju

Il-livell ta’ storbju (f’dB) jitkejjel bħala l-emissjonijiet akustiċi tal-qawwa tal-ħoss fl-arja, ippeżati għall-frekwenza A (valur medju ppeżat - LWA), ta’ estrattur tal-kukers domestiku meta jkun qed jitħaddem bl-ogħla konfigurazzjoni tiegħu għall-użu normali, mingħajr l-użu tal-modalità intensiva jew ta’ qawwa addizzjonali, imqarrbin għall-eqreb numru sħiħ.


(1)  Ara l-formola Formula li tista’ tiġi ssimplifikata għall-formola li ġejja:Formula

fejn:

Vmax huwa l-volum massimu tal-arja li jrid tinġibed, li huwa stabbilit bħala 100 metru kubu.

Qmax huwa l-fluss massimu tal-arja tal-estrattur tal-kukers, inkluża l-modalità intensiva/ta’ qawwa addizzjonali, jekk din tkun disponibbli.

t huwa l-ħin, mogħti f’minuti u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

dt huwa l-ħin totali meħud sa ma jintlaħaq il-volum tal-arja ta’ 100 metru kubu.

tlimitu huwa l-ammont ta’ ħin meħtieġ biex jinġibed volum tal-arja ta’ 100 metru kubu, mogħti f’minuti u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ.


ANNESS III

Proċedura biex l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jiċċekkjaw il-konformità tal-prodotti

Għall-għanijiet tal-valutazzjoni tal-konformità tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura li ġejja:

1.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw apparat wieħed għal kull mudell.

2.

Il-mudell għandu jitqies li jkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli:

(a)

jekk il-valuri mogħtija fit-tagħrif dwar il-prodotti li għandu jingħata skont dan ir-Regolament ma jkunux aktar favorevoli għall-manifattur mill-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika, inklużi fir-rapporti tat-testijiet, u

(b)

jekk it-testijiet tal-parametri rilevanti tal-mudell juru, filwaqt li jiġu applikati t-tolleranzi mniżżlin fit-Tabella 7, li hemm konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri kollha.

3.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(a), il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

4.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(b), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżlu tliet apparati oħra tal-istess mudell biex dawn jiġu ttestjati. Bħala alternattiva, it-tliet apparati l-oħra li jintgħażlu jistgħu jkunu ta’ mudell wieħed jew aktar li jkunu tniżżlu fid-dokumentazzjoni teknika tal-fornitur bħala prodotti ekwivalenti.

5.

Il-mudell għandu jitqies li jkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk it-testijiet tal-parametri rilevanti tal-mudell imniżżlin fit-Tabella 7 juru li hemm konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri kollha.

6.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 5, il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jipprovdu t-tagħrif dwar ir-riżultati tat-testijiet u t-tagħrif rilevanti l-ieħor lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien xahar minn meta tittieħed id-deċiżjoni dwar il-fatt li l-mudell ma jkunx konformi.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness II.

It-tolleranzi stabbiliti f’dan l-Anness, li jirrappreżentaw id-differenzi permessi fir-riżultati tal-kejl miksubin mit-testijiet tal-verifika, għandhom japplikaw biss għall-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u m’għandhomx jintużaw mill-manifattur huwa u jistabbilixxi l-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika jew huwa u jinterpreta dawn il-valuri sabiex il-prodott jikseb livell ogħla fl-iskala tal-effiċjenza enerġetika għal fuq it-tikketta jew sabiex huwa jkun jista’ jgħid, bi kwalunkwe mod, li l-prodott għandu prestazzjoni aħjar.

It-Tabella 7

Tolleranzi tal-verifika

Parametri mkejla

Tolleranzi tal-verifika

Il-massa tal-forn domestiku (M)

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ M iddikjarat b’iktar minn 5 %.

Il-volum tal-kavità tal-forn domestiku (V)

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ V iddikjarat.

ECkavità tal-elettriku, ECkavità tal-gass

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ ECkavità tal-elettriku, ECkavità tal-gass iddikjarat b’iktar minn 5 %.

ECħobb tal-elettriku

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ ECħobb tal-elettriku ddikjarat b’iktar minn 5 %.

EEħobb tal-gass

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ EEħobb tal-gass iddikjarat.

WBEP, WL

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ WBEP, WL iddikjarat b’iktar minn 5 %.

QBEP, PBEP

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ QBEP, PBEP iddikjarat.

Qmax

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur ta’ Qmax iddikjarat b’iktar minn 8 %.

Emedja

Il-valur stabbilit m’għandux ikun iktar minn 5 % inqas mill-valur ta’ Emedja ddikjarat.

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, LWA

Il-valur stabbilit m’għandux jaqbeż il-valur iddikjarat.

Po, Ps

Il-valur stabbilit għall-konsum tal-enerġija, Po u Ps, m’għandux jaqbeż il-valur iddikjarat b’iktar minn 10 %. Meta l-valur stabbilit għall-konsum tal-enerġija, Po u Ps, ikun ta’ 1,00 W jew inqas, dan m’għandux jaqbeż il-valur iddikjarat b’iktar minn 0,10 W.


ANNESS IV

Il-valuri indikattivi ta’ referenza

Fil-perjodu li fih daħal fis-seħħ dan ir-Regolament, il-fran domestiċi, il-ħobbs domestiċi u l-estratturi tal-kukers domestiċi disponibbli fis-suq li kellhom l-aqwa prestazzjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom ġew identifikati kif ġej:

Il-fran domestiċi

tal-elettriku

EEIkavità = 70,7

tal-gass

EEIkavità = 75,4

Il-ħobbs domestiċi

tal-elettriku

ECsajran bl-elettriku = 169,3

tal-gass

EEberner tal-gass = 63,5 %

L-estratturi tal-kukers domestiċi

Il-fluss tal-arja

FDEestrattur = 22

L-istorbju

51 dB f’550 metru kubu fis-siegħa; 57 dB f’750 metru kubu fis-siegħa