ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.027.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 27

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
30ta' Jannar 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/44/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2014 dwar il-konklużjoni tal-Memorandum ta’ Qbil rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea

1

 

 

Memorandum ta' Qbil rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 78/2014 tat-22 ta’ Novembru 2013 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fir-rigward ta’ ċerti ċereali li jikkawżaw l-allerġiji jew l-intolleranzi u ikel b’fitosteroli, l-esteri fitosteroli, il-fitostanoli u l-esteri fitostanoli miżjuda

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 79/2014 tad-29 ta’ Jannar 2014 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-bifenażat, il-klorprofam, l-esfenvalerat, il-fludjossonil u t-tijobenkarb f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

9

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 80/2014 tad-29 ta’ Jannar 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

56

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/45/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2014 li taħtar membru Daniż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

58

 

 

2014/46/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2014 li taħtar tliet membri supplenti mir-Renju Unit fil-Kumitat tar-Reġjuni

59

 

 

2014/47/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2014 li taħtar tmien membri Portugiżi u seba’ membri supplenti Portugiżi fil-Kumitat tar-Reġjuni

60

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

30.1.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta’ Jannar 2014

dwar il-konklużjoni tal-Memorandum ta’ Qbil rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea

(2014/44/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/523/UE (1), il-Memorandum ta’ Qbil Rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea (l-“MoU rivedut”) ġie ffirmat fil-21 ta’ Ottubru 2013, suġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data iktar tard.

(2)

L-MoU rivedut għandu jiġi approvat,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Memorandum ta’ Qbil rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni.

It-test tal-MoU rivedut huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

G. STOURNARAS


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/523/UE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Memorandum ta’ Qbil rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 282, 24.10.2013, p. 35).


30.1.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/2


MEMORANDUM TA' QBIL RIVEDUT

mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea

Artikolu I

Ambitu u Għanijiet

Permezz ta' dan il-Qbil, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea biħsiebhom jilħqu l-għanijiet li ġejjin:

1.

Li jipprovdu, fl-ewwel fażi (“Fażi 1”), temporanjament u parzjalment, għal:

(a)

espansjoni mill-UE ta’ aċċess għas-suq għal Ċanga ta’ Kwalità Għolja u

(b)

tnaqqis fil-livell ta’ dazji ogħla applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-UE awtorizzati mid-WTO fl-1999 (“id-dazji ogħla”)

sabiex il-Partijiet jiksbu esperjenza f’kummerċ addizzjonali f’Ċanga ta’ Kwalità Għolja u jiffaċilitaw tranżizzjoni lejn kundizzjonijiet fit-tul;

2.

Li jipprovdu l-opportunità li jipproċedu għat-tieni fażi (“Fażi 2”), għal:

(a)

espansjoni ulterjuri mill-UE ta’ aċċess għas-suq għal Ċanga ta’ Kwalità Għolja u

(b)

tnaqqis għal żero ta' dazji ogħla

sabiex il-Partijiet jiksbu esperjenza f’kummerċ addizzjonali f’Ċanga ta’ Kwalità Għolja u jiffaċilitaw tranżizzjoni lejn kundizzjonijiet fit-tul; kif ukoll

3.

Li jipprovdu għal aktar opportunità għad-dħul fit-tielet fażi (“Fażi 3”) fir-rigward tad-disputa tad-WTO bejn il-Partijiet, KE — Miżuri li Jikkonċernaw il-Laħam u Prodotti tal-Laħam (Ormoni).

Artikolu II

Obbligi Ċentrali

1.   Fil-bidu tal-Fażi 1, l-UE se tistabbilixxi kwota tar-rata tariffarja awtonoma għal Ċanga ta’ Kwalità Għolja ta’ kwantità annwali ta’ 20 000 Tunnellata Metrika piż tal-prodott, u li għalihom ir-rata tariffarja fi ħdan il-kwota hija żero (0) fil-mija.

2.   L-UE se tiftaħ kwota ta’ rata tariffarja awtonoma msemmija fil-paragrafu 1 sat-3 ta’ Awwissu 2009.

3.   Fir-rigward tad-dazji ogħla, l-Istati Uniti mhux se żżid mal-ambitu tagħhom, u lanqas sejra tibdel l-oriġini ta’ prodotti suġġetti għal dazji ogħla jew iżżid il-livell ta’ dawn id-dazji kif kien fis-seħħ fit-23 ta’ Marzu 2009.

4.   Kemm-il darba l-Istati Uniti u l-UE jidħlu fil-Fażi 2, kif deskritt fl-Artikolu I.2, u nnegozjat taħt l-Artikolu IV.2:

(a)

l-UE se żżid il-kwantità ta’ kwota ta’ rata tariffarja awtonoma msemmija fil-paragrafu 1 għal 45 000 tunnellati metriċi piż tal-prodott u

(b)

l-Istati Uniti se tissospendi kull dazji miżjudin imposti f’konnessjoni ma’ proċeduri għar-riżoluzzjoni tad-disputa tad-WTO fil-KE — Miżuri li Jikkonċernaw il-Laħam u Prodotti tal-Laħam (Ormoni).

5.   Kemm-il darba l-Istati Uniti u l-UE jidħlu fil-Fażi 3, kif deskritt fl-Artikolu I.3, u nnegozjat taħt l-Artikolu IV.3:

(c)

l-UE se żżid il-kwantità ta’ kwota ta’ rata tariffarja awtonoma msemmija fil-paragrafu 1, għal-livell speċifikat fil-paragrafu 4(a) u

(d)

l-Istati Uniti se tissospendi kull dazji miżjudin imposti f’konnessjoni ma’ proċeduri għar-riżoluzzjoni tad-disputa tad-WTO fil-KE — Miżuri li Jikkonċernaw il-Laħam u Prodotti tal-Laħam (Ormoni).

Artikolu III

Ġestjoni tal-Kwota

1.   Il-Partijiet jaqblu li l-kwota tar-rata tariffarja msemmija fl-Artikolu II se tiġi amministrata mill-Kummissjoni fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.

2.   Il-Kummissjoni se timplimenta u tamministra kwota tar-rata tariffarja stipulata f’dan il-Qbil skont l-Artikolu XIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994, inklużi n-noti interpretattivi tiegħu. Il-Kummissjoni se tagħmel kull sforz biex tamministra l-kwota tar-rata tariffarja msemmija fl-Artikolu II b’mod li jippermetti lill-importaturi li jutilizzawha b’mod sħiħ.

Artikolu IV

Monitoraġġ u Konsultazzjonijiet

1.   L-Istati Uniti u l-UE se:

(a)

jimmonitorjaw u jirrivedu t-tħaddim ta’ dan il-Qbil u,

(b)

fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet, imexxu konsultazzjonijiet bilaterali addizzjonali rigward it-tħaddim ta’ dan il-Qbil, inklużi kwistjonijiet ta’ ġestjoni tal-kwota, sa mhux iktar tard minn tletin (30) jum mill-wasla tat-talba bil-miktub għal konsultazzjonijiet.

2.   L-Istati Uniti u l-UE se jiltaqgħu, mhux aktar tard minn tmintax-il (18) xahar mid-data speċifikata fl-Artikolu II.2, sabiex jirrivedu t-tħaddim tal-Fażi 1 bl-għan li jidħlu fil-Fażi 2.

3.   Kemm-il darba l-Istati Uniti u l-UE jidħlu fil-Fażi 2, l-Istati Uniti u l-UE se jiltaqgħu, mhux aktar tard minn sitt (6) xhur mid-data li fiha l-UE timplimenta l-obbligu stabbilit fl-Artikolu II.4(a), sabiex jirrivedu t-tħaddim tal-Fażi 2 bil-għan li jidħlu fil-Fażi 3. Din ir-reviżjoni għandha b’mod partikolari tkopri, inter alia, il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

it-tul tal-Fażi 3,

(b)

l-istatus u l-effetti tal-Qbil fir-rigward tal-Qbi; dwar Regoli u Proċeduri li Jirregolaw ir-Riżoluzzjoni ta’ Disputi (DSU),

(c)

il-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità mat-termini tal-Qbil minn waħda mill-Partijiet, u

(d)

l-istatus u d-disposizzjoni ta’ kwalunkwe proċedura għar-riżoluzzjoni tad-disputa KE — Miżuri li Jikkonċernaw il-Laħam u Prodotti tal-Laħam (Ormoni).

4.   Wara l-konklużjoni tar-reviżjoni msemmija fil-paragrafu 3, jekk il-Partijiet jaqblu dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul fil-Fażi 3, il-Partijiet jistgħu, billi tiġi applikata l-proċedura stipulata fl-Artikolu V.5, jemendaw il-Qbil sabiex jirrifletti l-konklużjonijiet miftiehma ta’ dik ir-reviżjoni. Din l-emenda mhix se tibdel l-obbligi ewlenin kif imsemmijin fl-Artikolu II.5.

5.   Bħala parti minn din ir-reviżjoni, il-Partijiet qablu li jimmodifikaw dan il-Qbil f' [data tal-iffirmar].

Artikolu V

Tul ta’ żmien, Irtirar u Emendar

1.   Il-Fażi 1 se ddum tliet (3) snin mid-data speċifikata fl-Artikolu II.2.

2.   Il-Fażi 2 se ddum tliet (3) snin mid-data li fiha l-Partijiet ikunu daħlu fil-Fażi 2.

3.   Il-Fażi 3 għandha tibda fuq notifika lill-Korp tar-Riżoluzzjoni ta' Disputi tad-WTO f’dan is-sens.

4.   L-Istati Uniti jew l-UE jistgħu jirtiraw minn dan il-Qbil billi javżaw bil-miktub lill-Parti l-oħra. F’każ li naħa miż-żewġ Partijiet tkun ipprovdiet tali avviż bil-miktub, dan il-Qbil għandu jiskadi sitt (6) xhur mid-data tal-wasla ta’ tali avviż. F’każ li ż-żewġ Partijiet ikunu pprovdew tali avviż bil-miktub, dan il-Qbil għandu jiskadi sitt (6) xhur mid-data l-iktar bikrija tal-wasla ta’ tali avviż. Matul dawn sitt (6) xhur, l-obbligi ewlenin, kif definiti fl-Artikolu II, applikabbli fiż-żmien tal-għoti tal-irtirar l-avviż, se jinżamm miż-żewġ Partijiet.

5.   L-Istati Uniti u l-UE jistgħu jemendaw dan il-Qbil bi ftehim reċiproku bil-miktub.

Artikolu VI

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Qbil, “Ċanga ta’ Kwalità Għolja” tfisser:

“Il-qatgħat taċ-ċanga li jinkisbu minn karkassi ta’ erieħ u għoġġiela b’età ta’ inqas minn 30 xahar li, tal-anqas matul l-aħħar 100 jum qabel il-qatla, ikunu ngħalfu b’dieta li tinkludi mhux inqas minn 62 fil-mija ta’ konċentrati u/jew koprodotti tal-għalf tal-qamħ, abbażi ta’ materja niexfa, li jilħqu jew jisbqu kontenut tal-enerġija metabolizzabbli ta’ ’l fuq minn 12.26 megajoules kull kilogramm ta’ materja niexfa. L-erieħ u l-għoġiela li jingħalfu d-dieta deskritta fil-punt 1 għandhom jingħalfu, bħala medja, mhux inqas minn 1.4 fil-mija ta' piż ħaj tal-ġisem kuljum abbażi ta’ materja niexfa.

Il-karkassi li minnhom ġejjin il-qatgħat taċ-ċanga għandhom jiġu evalwati minn evalwatur impjegat mill-gvern nazzjonali, li jibbaża l-evalwazzjoni, u l-klassifikazzjoni tal-karkassi li tirriżulta minnha fuq metodu approvat mill-gvern nazzjonali. Il-metodu ta’ evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-gvern nazzjonali għandhom jevalwaw il-kwalità mistennija tal-karkassa bl-użu ta’ kombinazzjoni ta’ karatteristiċi rigward il-maturità tal-karkassa u rigward kemm il-qatgħat taċ-ċanga jkunu xierqa għall-palat. Tali metodu ta’ evalwazzjoni tal-karkassa għandu jinkludi, iżda ma għandux ikun limitat għal, evalwazzjoni tal-karatteristiċi ta’ maturità tal-lewn u tal-konsistenza tal-muskolu longissimus dorsi, tal-għadam u tal-qarquċa, kif ukoll evalwazzjoni ta’ kemm il-laħam mistenni li jkun xieraq għall-palat, b’kombinazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet definiti tax-xaħam ta’ bejn il-muskoli u tas-sodizza tal-muskolu longissimus dorsi.

Il-qatgħat għandhom jiġu ttikkettati skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

L-indikazzjoni ‘High Quality Beef’ tista’ tiżdied mal-informazzjoni fuq it-tikketta.

Artikolu VII

Riżerva ta’ Drittijiet

1.   Ebda Parti ma għandha titlob l-istabbiliment ta’ panel taħt l-Artikolu 21.5 tad-DSU f’KE — Miżuri li Jikkonċernaw il-Laħam u Prodotti tal-Laħam (Ormoni) matul il-Fażi 2 jew il-Fażi 3 ta’ dan il-Qbil.

2.   La dan il-Qbil u lanqas it-teħid ta' kwalunkwe passi mill-Partijiet maħsuba b’dan il-Qbil ma jippreġudikaw nuqqas ta’ qbil bejn il-Partijiet rigward jekk ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tad-DSB f’KE — Miżuri li Jikkonċernaw il-Laħam u Prodotti tal-Laħam (Ormoni) ġewx implimentati.

3.   Minbarra kif speċifikament imsemmi hawnhekk, dan il-Qbil huwa mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Uniti u tal-UE taħt il-ftehimiet tad-WTO.

Artikolu VIII

Relazzjoni ma’ drittijiet tad-WTO

1.   Il-Partijiet jipprevedu li l-Fażi 3 tkun tinvolvi t-terminazzjoni tal-awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 22.7 tad-DSB, magħmula mid-DSB fil-laqgħa tiegħu tas-26 ta’ Lulju 1999, u li ma tittieħed l-ebda azzjoni oħra taħt id-DSU fir-rigward ta' DS26.

2.   Dan il-Qbil u l-pass taħt id-DSU msemmi fil-paragrafu 1 huma mingħajr preġudizzju għal xi drittijiet ta’ xi Parti sabiex tibda disputa ġdida taħt id-DSU.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

ImageREGOLAMENTI

30.1.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/7


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 78/2014

tat-22 ta’ Novembru 2013

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fir-rigward ta’ ċerti ċereali li jikkawżaw l-allerġiji jew l-intolleranzi u ikel b’fitosteroli, l-esteri fitosteroli, il-fitostanoli u l-esteri fitostanoli miżjuda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 10(2) u 21(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 jistabbilixxi lista ta’ sustanzi jew prodotti li jikkaġunaw allerġiji jew intolleranzi. Il-punt 1 tal-Anness II jelenka, fost l-oħrajn, “il-kamut” u “l-ispelt”. Madankollu, “il-kamut” hija marka rreġistrata ta’ tip ta’ qamħ, magħrufa bħala “qamħ Khorasan” u l-ispelt huwa wkoll tip ta’ qamħ. Il-“qamħ Khorasan” u “l-ispelt” għandhom għalhekk jiġu indikati bħala tipi ta’ qamħ fil-punt 1 ta’ dak l-Anness.

(2)

L-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 jistabbilixxi l-lista ta’ ikel li t-tikkettar tiegħu jrid jinkludi partikular wieħed jew aktar addizzjonali. Il-punt 5.1 ta’ dak l-Anness jipprovdi li t-tikkettar ta’ ikel jew l-ingredjenti ta’ ikel li għandhom il-fitosteroli, l-esteri fitosteroli, il-fitostanoli u l-esteri fitostanoli miżjuda jridu jinkludu, inter alia, stqarrija li l-ikel huwa maħsub esklussivament għan-nies li jixtiequ jbaxxu l-livell ta’ kolesterol f’demmhom.

(3)

Dik id-dikjarazzjoni, flimkien mal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa awtorizzati għal dak l-ikel jew l-ingredjenti tal-ikel, tista’ potenzjalment twassal lill-konsumaturi li ma jeħtiġilhomx jikkontrollaw il-livell ta’ kolesterol f’demmhom biex jużaw il-prodott u għalhekk għandhom ikunu emendati. Tali emenda għandha tirrifletti l-kliem tad-dikjarazzjoni attwalment stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (2). Ir-Regolament se jiġi rrevokat u sostitwit bir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 mit-13 ta’ Diċembru 2014.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sentenza tal-bidu fil-punt 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 jinbidel b’dan li ġej:

“1.

Iċ-ċereali li fihom il-gluteina, b’mod partikolari: il-qamħ (bħall-ispelt u l-qamħ Khorasan), is-segala, ix-xgħir, il-ħafur jew il-pjanti ibridizzati tagħhom, u prodotti tagħhom, minbarra:”

Artikolu 2

Fit-tieni kolonna tal-punt 5.1 tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011, il-punt (3) jinbidel b’dan li ġej:

“(3)

għandu jkun hemm dikjarazzjoni li l-prodott mhuwiex maħsub għal persuni li ma jeħtiġux li jikkontrollaw il-livell ta’ kolesterol f’demmhom;”

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 tal-31 ta’ Marzu 2004 li jikkonċerna l-ittikkettar ta’ ikel u ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli miżjuda, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli (ĠU L 97, 1.4.2004, p. 44).


30.1.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/9


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 79/2014

tad-29 ta’ Jannar 2014

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-bifenażat, il-klorprofam, l-esfenvalerat, il-fludjossonil u t-tijobenkarb f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a), l-Artikolu 18(1)(b) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-bifenżat, il-klorprofam u l-esfenvalerat, il-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) huma stipulati fl-Anness II u l-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-fludjossonil u għat-tijobenkarb huma stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Għall-bifenażat, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”, bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (2). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Fir-rigward tal-frott taċ-ċitru, il-frott bl-għadma, l-għeneb, il-ħops, il-frawli, it-tadam, il-bżar, il-brunġiel, il-bettieħ, id-dulliegħ, il-passolina (ħamra, sewda u bajda), it-tut u l-lampun, wara li bagħtet l-opinjoni msemmija fl-ewwel sentenza, l-Awtorità bagħtet opinjonijiet oħrajn dwar l-MRLs (3) (4). Jixraq li dawn l-opinjonijiet jiġu kkunsidrati. Għal ċerti prodotti, l-Awtorità rrakkomandat li jiżdiedu l-MRLs jew li jinżammu l-MRLs eżistenti jew li jiġu stabbiliti MRLs fil-livell identifikat minnha. Hija kkonkludiet li dwar l-MRLs għall-frott taż-żerriegħa, il-brunġiel, il-fażola (friska, mingħajr miżwed), il-piżelli (friska, mingħajr miżwed) u l-għads (friska) xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar attenzjoni mill-amministraturi tar-riskji. Billi m’hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom ikunu stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs għandhom jiġu analizzati; l-analiżi se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(3)

Fir-rigward tal-klorprofam, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (5). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija rrakkomandat li l-MRLs jonqsu għall-ħalib tal-baqar, għall-ħalib tan-nagħaġ u għall-ħalib tal-mogħoż. Hija kkonkludiet li dwar l-MRLs għall-patata, il-krafes, il-basal, l-għenieqed tal-basal, il-ħass, l-iskarol, ir-rukola, l-ispinaċi, iċ-ċikwejra, il-kardun, il-karfus, il-bużbież, l-infużjonijiet erbali (fjuri mqadda), il-ħwawar (il-frott u tut), l-għeruq taċ-ċikwejra, il-laħam tat-tjur, ix-xaħam tat-tjur, il-fwied tat-tjur u l-bajd tal-għasafar, xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar attenzjoni mill-amministraturi tar-riskji. Billi m’hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew il-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs għandhom jiġu analizzati. l-analiżi se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għal prodotti oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li jinżammu l-MRLs eżistenti.

(4)

Għall-esfenvalerat, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (6). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija rrakkomandat li jonqsu l-MRLs għall-kaboċċi, iż-żerriegħa tal-kittien, iż-żerriegħa tar-rapa, iż-żerriegħa tal-mustarda, il-kamelina, il-pitravi taz-zokkor (għeruq), il-majjal (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), iċ-ċanga (il-laħam, il-fwied u l-kliewi), in-nagħaġ (il-laħam, il-fwied u l-kliewi) u l-mogħoż (il-laħam, il-fwied u l-kliewi). Hija kkonkludiet li dwar l-MRLs għal-lewż, it-tuffieħ, il-lanġas, iċ-ċirasa, l-għajnbaqar, il-frawli, il-lampun, il-karrotti, l-għerq mustarda, l-għeruq tat-tursin, ir-ravanell, it-tewm, il-basal, il-bżar, il-kukurbiti bil-qoxra li tittiekel, il-bettieħ, il-qamħirrum ħelu, il-brokkoli, il-pastard, il-kaboċċi ta’ Brussell, il-ħass, l-ispinaċi, it-tursin, il-kurrat, l-għads (niexef), il-ħabba tax-xgħir, il-ħabba tal-qamħirrum, il-ħabba tal-ħafur, il-ħabba tas-segala, il-ħabba tas-sorgu, il-ħabba tal-qamħ, il-ħwawar (żrieragħ), il-majjal (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), iċ-ċanga (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), in-nagħaġ (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi) u l-mogħoż (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi) kif ukoll għall-ħalib tal-baqar, il-ħalib tal-mogħoż, il-ħalib tan-nagħaġ, xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar attenzjoni mill-amministraturi tar-riskji. Billi m’hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew il-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs għandhom jiġu analizzati; l-analiżi se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għal prodotti oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li jinżammu l-MRLs eżistenti.

(5)

Għall-fludjossonil, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (7). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Fir-rigward tal-ħwawar friski, il-weraq tal-ispinaċi u tal-pitravi, il-ħass, il-valerjanella, il-ħabirxa, l-iskarol, ir-rukola, il-weraq u n-nebbieta tal-brassica spp., il-karfus, il-weraq tal-karfus, ir-ravanell u l-kukurbit bil-qoxra li ma tittikilx, wara li bagħtet l-opinjoni msemmija fl-ewwel sentenza, l-Awtorità bagħtet opinjonijiet adduzzhibaku dwar l-MRLs (8) (9) (10). Huwa xieraq li dawn l-opinjonijiet jiġu kkunsidrati. L-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jonqsu għall-mirtilli, il-passolina (ħamra, sewda u bajda), il-frott tas-sebuqa, ir-ribes, il-kiwi, il-patata, it-tewm, l-għenieqed tal-basal, it-tadam, il-bżar, il-brunġiel, il-ħjar, il-ħjar żgħir, il-qarabagħli, il-qamħirrum ħelu, il-valerjanella, il-ħabirxa, il-krexxun, ir-rukola, il-mustrada ħamra, il-weraq u n-nebbieta tal-brassica spp, iċ-ċikwejra, il-fażola (friska, mingħajr miżwed), l-asparagu, il-bużbież, iż-żerriegħa tal-peprin, iż-żerriegħa tal-ġirasol, iż-żerriegħa tar-rapa, il-fażola tas-sojja, iż-żerriegħa tal-qoton, il-ħabba tax-xgħir, il-ħabba tal-qamħ saraċin, il-ħabba tal-qamħirrum, il-ħabba tal-millieġ, il-ħabba tal-ħafur, il-ħabba tar-ross, il-ħabba tas-segala, il-ħabba tas-sorgu, il-ħabba tal-qamħ, il-pitravi taz-zokkor (għeruq), il-laħam tat-tajr, il-ħalib tal-baqar, il-ħalib tan-nagħaġ u l-ħalib tal-mogħoż. Hija kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-frawli, il-kukurbiti bil-qoxra li ma tittikilx, il-karfus, iċ-ċanga (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), in-nagħaġ (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi) u l-mogħoż (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar attenzjoni mill-amministraturi tar-riskji. Billi m’hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs għandhom jiġu analizzati; L-analiżi se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għal prodotti oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li jinżammu l-MRLs eżistenti.

(6)

Fir-rigward tat-tijobenkarb, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (11). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel.

(7)

In-nuqqas ta’ inklużjoni tat-tijobenkarb fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE (12). L-awtorizzazzjonijiet eżistenti kollha għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva tijobenkarb ġew irrevokati. Skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, flimkien mal-Artikolu 14(1)(a) tiegħu, l-MRLs stabbiliti għal dawk is-sustanzi attivi fl-Annessi II u III għandhom għalhekk jitħassru. Dan ma għandux japplika għal CXLs ibbażati fuq l-użu f’pajjiżi terzi, sakemm dawk is-CXLs ikunu aċċettabbli fir-rigward tas-sigurtà tal-konsumatur. Dan lanqas ma għandu japplika f’każijiet fejn l-MRLs ikunu ġew stabbiliti speċifikament bħala tolleranzi tal-importazzjoni.

(8)

Rigward prodotti li fil-każ tagħhom ma ġewx irrappurtati la awtorizzazzjonijiet rilevanti u lanqas tolleranzi tal-importazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea u l-ebda MRL tal-Kodiċi ma kien disponibbli, l-Awtorità kkonkludiet li kienet meħtieġa aktar attenzjoni mill-amministraturi tar-riskji. Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRL għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati fil-limitu speċifiku ta’ determinazzjoni jew fuq l-MRL iffissat skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(9)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità, u b’kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti għas-suġġett li qed jiġi kkunsidrat, l-emendi rilevanti fl-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għaldaqstant għandu jiġi emendat skont dan.

(11)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli ta’ żmien qabel ma l-MRLs modifikati jsiru applikabbli, biex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw żmien biex jitħejjew biex ikunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(12)

Biex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, ir-Regolament għandu jistipula arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li ġew prodotti legalment qabel l-emenda tal-LMR u li fil-każ tagħhom l-informazzjoni turi li kien hemm livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi.

(13)

L-imsieħba kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-MRLs il-ġodda u l-kummenti tagħhom ġew ikkunsidrati.

(14)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat b’dan ir-Regolament għandu jibqa’ japplika għall-prodotti li kienu prodotti b’mod legali qabel id-19 ta’ Awwissu 2014.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, għandu japplika mid-19 ta’ Awwissu 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Jannar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Analiżi tal-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) eżistenti għall-bifenażat skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2420. [35 pp.].

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Modifika fl-MRLs eżistenti għall-bifenażat fil-frott taċ-ċitru, fil-frott taż-żerriegħa, fil-frott bl-għadma, fl-għeneb, fil-ħops, fil-frawli, fit-tadam, fil-bżar, fil-brunġiel, fil-bettiegħ u fid-dulliegħ. EFSA Journal 2012; 10(10):2920. [45 pp.].

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Modifika fl-MRLs eżistenti għall-bifenażat fil-passolina (ħamra, sewda u bajda), fit-tut u fil-lampun. EFSA Journal 2012; 10(2):2577 [24 pp.].

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Analiżi tal-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) eżistenti għall-klorprofam skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(2):2584. [53 pp.].

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Analiżi tal-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) eżistenti għall-esfenvalerat skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. The EFSA Journal 2011; 9(11):2432. [74 pp.].

(7)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Analiżi tal-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) eżistenti għall-fludjossonil skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2335. [86 pp.].

(8)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Modifika fl-MRLS eżistenti għal fludjossonil f’diversi għelejjel bil-weraq. EFSA Journal 2011; 9(12):2487. [27 pp.].

(9)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Modifika fl-MRLs eżistenti għall-fludjossonil karfus, il-weraq tal-karfus u r-ravanell. EFSA Journal 2012; 10(12): 3014 [26 pp.].

(10)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Modifika fl-MRLs eżistenti għall-fludjossonil fil-kukurbiti bil-qoxra li ma tittikilx u r-ravanell. EFSA Journal 2013; 11(2):3113. [25 pp.].

(11)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Analiżi tal-livelli massimi ta’ residwu (MRL) eżistenti għat-tijobenkarb skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2341. [17 pp.].

(12)  ĠU L 333, 12.12.2008, p. 11.


ANNESS

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għall-bifenżat, il-klorprofam u l-“fenvalerat u l-esfenvalerat, (it-total tal-isomeri RR u SS)” huma sostitwiti b’dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Bifenażat (bifenażat flimkien ma' bifenażat-diażin) (F)

Klorprofam (F) (R)

Fenvalerat (kwalunkwe proporzjon tal-isomeri kostitwenti (RR, SS, RS & SR) inkluż l-esfenvalerat) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠEWŻ IFFRIŻAT

 

0,01  (*)

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,9

 

0,02  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, tangerine, il-minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

0,2

 

0,05  (*)

0120010

Lewż

 

 

(+)

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,7 (+)

 

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

 

0,1 (+)

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0,1 (+)

0130030

Sfarġel

 

 

0,02  (*)

0130040

Naspli

 

 

0,02  (*)

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

 

0,02  (*)

0130990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

2

 

 

0140010

Berquq

 

 

0,2

0140020

Ċiras (Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa)

 

 

0,02 (*) (+)

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

0,2

0140040

Għanbaqar (Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,02 (*) (+)

0140990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

0,7

 

0,3

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

3

 

0,02 (*) (+)

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

7

 

0,02  (*)

0153010

Tut

 

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta’ Rubus oħra)

 

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampun (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

(+)

0153990

Oħrajn

 

 

 

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

 

0,02  (*)

0154010

Blueberries (Mirtill)

0,01  (*)

 

 

0154020

Cranberries (Għeneb tal-muntanja (cowberries)/mirtill aħmar (vitis-idaea))

0,01  (*)

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

0,7

 

 

0154040

Ribes (gooseberries) (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra tar-Ribes)

0,01  (*)

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

0,01  (*)

 

 

0154060

Ċawsli (Arbutus berry)

0,01  (*)

 

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

0,01  (*)

 

 

0154080

Frott is-sebuqa (Black chokeberry/appleberry, mountain ash, buckthorn/sea sallowthorn, hawthorn, serviceberries, u treeberries ieħor)

0,01  (*)

 

 

0154990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan (għanbaqar tal-Ġava) (Tuffieħ tal-Ġava/water apple, rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora),)

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel/sapote safra, sapote mammey)

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple/sweetsop, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor ta’ Annonnaceae ta’ daqs medju)

 

 

 

0163070

Gwava (Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana)

 

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0211000

(a)

Patata

 

10 (+)

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0,01  (*)

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jammijiet (Potato bean/yam bean, yam bean Messikan)

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

0213010

Pitravi

 

0,01  (*)

 

0213020

Karrotti

 

0,01  (*)

(+)

0213030

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

 

0,05 (*) (+)

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

0,01  (*)

(+)

0213050

Artiċokks (Crosne)

 

0,01  (*)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0,01  (*)

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0,01  (*)

(+)

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

0,01  (*)

(+)

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

0,01  (*)

 

0213100

Swedes

 

0,01  (*)

 

0213110

Turnips (xorta ta’ Brassica)

 

0,01  (*)

 

0213990

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0220010

Tewm

 

0,01  (*)

(+)

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

 

0,05 (*) (+)

(+)

0220030

Shallots

 

0,05 (*) (+)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta’ Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

 

0,01  (*)

 

0220990

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

0,01  (*)

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp., goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

0,5

 

0,1

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

3

 

0,02 (*) (+)

0231030

Brunġiel (Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon))

0,5

 

0,06

0231040

Okra

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0231990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0232000

(b)

Cucurbits - qoxra li tittiekel

0,5

 

0,02 (*) (+)

0232010

Ħjar

 

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

 

0232030

Zukkini (qarabagħli żgħir) (Qara’ tas-sajf, qara’ (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bettieħ morr, snake gourd, angled luffa/teroi)

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbits - qoxra li ma tittikilx

0,5

 

0,02  (*)

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

(+)

0233020

Qara’ aħmar (Qara’ ħamra, qara’ (varjetà imwaħħra))

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrun żgħir)

0,01  (*)

 

0,02 (*) (+)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

0,02 (*) (+)

0241010

Brokkoli (Calabrese, broccoli raab, brokkoli Ċiniżi)

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0,05 (+)

0242020

Kaboċċa bir-ras (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda)

 

 

0,08

0242990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

0,02  (*)

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta’ Pekin/pe-tsai)

 

 

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat, collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

0244000

(d)

Ġidra

 

 

0,02  (*)

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0251010

Ħass tal-ħaruf (Insalata tal-qamħ Taljan)

 

0,01  (*)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0,05 (*) (+)

(+)

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra salvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radiccho, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra salvaġġa)

 

0,05 (*) (+)

 

0251040

Krexxun (Mung bean sprouts, alfalfa sprouts)

 

0,01  (*)

 

0251050

Krexxun tal-art

 

0,01  (*)

 

0251060

Aruka (Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

0,05 (*) (+)

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0,01  (*)

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta’ Brassika) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra)

 

0,01  (*)

 

0251990

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

0,05 (*) (+)

(+)

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner’s lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

0,01  (*)

 

0252030

Weraq tal-pitravi (chard) (Weraq tal-pitravi)

 

0,01  (*)

 

0252990

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (Malabar nightshade, weraq tal-banana, climbing wattle (Acacia pennata))

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/water spinach/kangkung (Ipomea aquatica), silla tal-ilma, mimoża tal-ilma)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0255000

(e)

Witloof

0,01  (*)

0,05 (*) (+)

0,02  (*)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

 

0,02  (*)

0,05  (*)

0256010

Maxxita

0,02  (*)

 

 

0256020

Kurrat salvaġġ

0,02  (*)

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u weraq oħrajn Apiacea, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed (Eryngium foetidum))

0,02  (*)

 

 

0256040

Tursin (weraq tat-tursin tuberuż)

0,02  (*)

 

(+)

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana), weraq Borago officinalis)

0,02  (*)

 

 

0256060

Klin

0,02  (*)

 

 

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

0,02  (*)

 

 

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, nagħniegħ, pepermint, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, fjuri li jittieklu (qronfol Tork u oħrajn), ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri)

40

 

 

0256090

Weraq tar-rand (Lemon grass)

0,02  (*)

 

 

0256100

Stragun (Issopu)

0,02  (*)

 

 

0256990

Oħrajn

0,02  (*)

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

0,01  (*)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/snap beans, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yard long beans, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja)

7

 

0,1

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

0,4

 

0,02  (*)

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

7

 

0,1

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

0,4

 

0,02  (*)

0260050

Għads

0,4

 

0,02  (*)

0260990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0270010

Asparagu

 

0,01  (*)

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

0,01 (*) (+)

 

0270030

Karfus

 

0,05 (*) (+)

 

0270040

Bużbież

 

0,05 (*) (+)

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

0,01  (*)

 

0270060

Kurrat

 

0,01  (*)

(+)

0270070

Rabarbru

 

0,01  (*)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

 

0,01  (*)

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0,01  (*)

 

0270990

Others

 

0,01  (*)

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat (Faqqiegħ komuni, oyster mushroom, shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ (Chanterelle, tartuf, more, cep)

 

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

 

0,01  (*)

0,02  (*)

0300010

Fażola (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, fażola tal-għelieqi, cowpeas)

0,3

 

 

0300020

Għads

0,01  (*)

 

(+)

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena)

0,01  (*)

 

 

0300040

Lupini

0,01  (*)

 

 

0300990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,01  (*)

0,05  (*)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,02  (*)

 

 

0401020

Karawett

0,02  (*)

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,02  (*)

 

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

0,02  (*)

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,02  (*)

 

 

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, turnip rape)

0,02  (*)

 

 

0401070

Żerriegħa tas-sojja

0,02  (*)

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,02  (*)

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,3

 

 

0401100

Żrieragħ tal-qara’ ħamra (Żrieragħ oħrajn tal- Cucurbitaceae)

0,02  (*)

 

 

0401110

Għosfor

0,02  (*)

 

 

0401120

Fiddloqom (Purple viper’s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

0,02  (*)

 

 

0401130

Camelina sativa

0,02  (*)

 

 

0401140

Żerrigħa tal-qanneb

0,02  (*)

 

 

0401150

Castor bean

0,02  (*)

 

 

0401990

Oħrajn

0,02  (*)

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,02  (*)

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

 

 

0402030

Frott tal-palm

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0500010

Xgħir

 

 

0,3 (+)

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

 

0,02  (*)

0500030

Qamħirrum

 

 

0,02 (*) (+)

0500040

Millieġ (Dekkuk, teff, millieġ Afrikan, millieġ perla)

 

 

0,02  (*)

0500050

Ħafur

 

 

0,3 (+)

0500060

Ross (Ross Indjan/salvaġġ (Zizania aquatica))

 

 

0,02  (*)

0500070

Segala

 

 

0,2 (+)

0500080

Sorgu

 

 

0,02 (*) (+)

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

 

0,2 (+)

0500990

Oħrajn (Skalora (Phalaris canariensis))

 

 

0,02  (*)

0600000

6.

TE, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0610000

(i)

Te

 

 

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

 

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

 

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

(+)

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

(+)

 

0631030

Petali tal-ward

 

(+)

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 

(+)

 

0631050

Xkomp (linden)

 

(+)

 

0631990

Oħrajn

 

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

 

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

 

 

0632030

Matè

 

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

 

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

 

 

0650000

(v)

Ħarruba

 

 

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

20

0,05  (*)

0,1  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

 

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1 (*) (+)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

0810020

Ħlewwa sewda

 

 

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-lovage)

 

 

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

 

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

 

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

 

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

 

0820000

(ii)

Frott u żibeġ tal-kukku

0,05  (*)

0,05 (*) (+)

0,1  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

0820060

Bżar, iswed, aħdar u abjad (Bżar twil, bżar roża)

 

 

 

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0830010

Kannella (Kassja)

 

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0840020

Ġinġer

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja (kurkuma)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0850010

Msiemer tal-qronfol

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0860010

Żagħfran

 

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

 

0870000

(vii)

Aril

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0900010

Pitravi taz-zokkor (għeruq)

 

0,01  (*)

 

0900020

Kannamiela

 

0,01  (*)

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0,05 (*) (+)

 

0900990

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

(i)

Tessut

 

 

 

1011000

(a)

Majjal

 

 

(+)

1011010

Muskoli

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1011020

Xaħam

0,05

0,05  (*)

0,03

1011030

Fwied

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1011040

Kliewi

0,01  (*)

0,2

0,02  (*)

1011050

Ġewwieni li jittieklu

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1011990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1012000

(b)

Bovini

 

 

(+)

1012010

Muskoli

0,01  (*)

0,05  (*)

0,025

1012020

Xaħam

0,05

0,05  (*)

0,25

1012030

Fwied

0,01  (*)

0,05  (*)

0,07

1012040

Kliewi

0,01  (*)

0,2

0,05

1012050

Ġewwieni li jittieklu

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1012990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

(+)

1013010

Muskoli

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1013020

Xaħam

0,05

0,05  (*)

0,2

1013030

Fwied

0,01  (*)

0,05  (*)

0,07

1013040

Kliewi

0,01  (*)

0,2

0,05

1013050

Ġewwieni li jittieklu

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1013990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

(+)

1014010

Muskoli

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1014020

Xaħam

0,05

0,05  (*)

0,2

1014030

Fwied

0,01  (*)

0,05  (*)

0,07

1014040

Kliewi

0,01  (*)

0,2

0,05

1014050

Ġewwieni li jittieklu

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1014990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 

 

(+)

1015010

Muskoli

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1015020

Xaħam

0,05

0,05  (*)

0,2

1015030

Fwied

0,01  (*)

0,05  (*)

0,07

1015040

Kliewi

0,01  (*)

0,2

0,05

1015050

Ġewwieni li jittieklu

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1015990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1016000

(f)

Tjur - tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02 (*) (+)

1016010

Muskoli

 

(+)

 

1016020

Xaħam

 

(+)

 

1016030

Fwied

 

(+)

 

1016040

Kliewi

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett (Fenek, kangarù, ċerv)

 

 

(+)

1017010

Muskoli

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1017020

Xaħam

0,05

0,05  (*)

0,2

1017030

Fwied

0,01  (*)

0,05  (*)

0,07

1017040

Kliewi

0,01  (*)

0,2

0,05

1017050

Ġewwieni li jittieklu

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1017990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

1020000

(ii)

Ħalib

0,01  (*)

0,05  (*)

(+)

1020010

Frat

 

 

0,04

1020020

Nagħaġ

 

 

0,02  (*)

1020030

Mogħoż

 

 

0,02  (*)

1020040

Żwiemel

 

 

0,02  (*)

1020990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

0,01  (*)

0,05 (*) (+)

0,02 (*) (+)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

 

1040000

(iv)

Għasel (Ħalib tan-naħal, polline, għasel tax-xehda bix-xehda)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

(v)

Anfibji u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02 (*) (+)

1060000

(vi)

Bebbux

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02 (*) (+)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra (Kaċċa salvaġġa)

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02 (*) (+)

(b)

Tiżdied il-kolonna li ġejja għall-fludjossonil:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (2)

Fludjossonil (F) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠEWŻ IFFRIŻAT

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

10

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin (Klementini, tangerine, il-minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

0120010

Lewż

0,01  (**)

0120020

Ġewż tal-Brażil

0,01  (**)

0120030

Ġewż tal-anakardju

0,01  (**)

0120040

Qastan

0,01  (**)

0120050

Ġewż tal-Indi

0,01  (**)

0120060

Ġellewż (Filbert)

0,01  (**)

0120070

Macadamia

0,01  (**)

0120080

Ġewż Amerikan

0,01  (**)

0120090

Ġewż tal-arżnu

0,01  (**)

0120100

Pistaċċi

0,2

0120110

Ġewż

0,01  (**)

0120990

Oħrajn

0,01  (**)

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

5

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

5

0140020

Ċiras (Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa)

5

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

10

0140040

Għanbaqar (Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

5

0140990

Oħrajn

0,01  (**)

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

0151010

Għeneb tal-mejda

5

0151020

Għeneb tal-inbid

4

0152000

(b)

Frawli

4 (+)

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

5

0153010

Tut

 

0153020

Dewberries (Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta’ Rubus oħra)

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampu (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

2

0154020

Cranberries (Għeneb tal-muntanja (cowberries)/mirtill aħmar (vitis-idaea))

2

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

2

0154040

Ribes (gooseberries) (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra tar-Ribes)

2

0154050

Warda Skoċċiża

0,01  (**)

0154060

Ċawsli (Arbutus berry)

0,01  (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

0,01  (**)

0154080

Frott is-sebuqa (Black chokeberry/appleberry, mountain ash, buckthorn/sea sallowthorn, hawthorn, serviceberries, u treeberries ieħor)

0,8

0154990

Oħrajn

0,01  (**)

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

0,01  (**)

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan (għanbaqar tal-Ġava) (Tuffieħ tal-Ġava/water apple, rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora),)

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

0162010

Kiwi

15

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak)

0,01  (**)

0162030

Frotta tal-passjoni

0,01  (**)

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

0,01  (**)

0162050

Tuffieħa stilla

0,01  (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel/sapote safra, sapote mammey)

0,01  (**)

0162990

Oħrajn

0,01  (**)

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

0,01  (**)

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

0,01  (**)

0163030

Mango

1

0163040

Papaja

0,01  (**)

0163050

Rummien

3

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple/sweetsop, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor ta’ Annonnaceae ta’ daqs medju)

0,01  (**)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus))

0,01  (**)

0163080

Ananas

0,01  (**)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

0,01  (**)

0163100

Durian

0,01  (**)

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana)

0,01  (**)

0163990

Oħrajn

0,01  (**)

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

0211000

(a)

Patata

0,06

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

0,01  (**)

0212020

Patata ħelwa

10

0212030

Jammijiet (Potato bean/yam bean, yam bean Messikan)

10

0212040

Ararut

0,01  (**)

0212990

Oħrajn

0,01  (**)

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

1

0213020

Karrotti

1

0213030

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

0,2

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

1

0213050

Artiċokks (Crosne)

0,01  (**)

0213060

Zunnarija bajda

1

0213070

Tursin tuberuż

1

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

0,1

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

1

0213100

Swedes

0,01  (**)

0213110

Turnips (xorta ta’ Brassica)

0,01  (**)

0213990

Oħrajn

0,01  (**)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0220010

Tewm

0,02

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

0,5

0220030

Shallots

0,02

0220040

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta’ Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

5

0220990

Oħrajn

0,01  (**)

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

0231000

(a)

Solanacea

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp., goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

0,9

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

1

0231030

Brunġiel (Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon))

0,4

0231040

Okra

0,01  (**)

0231990

Oħrajn

0,01  (**)

0232000

(b)

Cucurbits - qoxra li tittiekel

0,4

0232010

Ħjar

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

0232030

Zukkini (qarabagħli żgħir) (Qara’ tas-sajf, qara’ (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bettieħ morr, snake gourd, angled luffa/teroi)

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

0,3

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

0233020

Qara’ aħmar (Qara’ ħamra, qara’ (varjetà imwaħħra))

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrun żgħir)

0,01  (**)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,01  (**)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, broccoli raab, brokkoli Ċiniżi)

0,7

0241020

Pastard

0,01  (**)

0241990

Oħrajn

0,01  (**)

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

0,01  (**)

0242020

Kaboċċa bir-ras (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda)

2

0242990

Oħrajn

0,01  (**)

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta’ Pekin/pe-tsai)

10

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat, collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

0,01  (**)

0243990

Oħrajn

0,01  (**)

0244000

(d)

Ġidra

0,01  (**)

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

15

0251010

Ħass tal-ħaruf (Insalata tal-qamħ Taljan)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra salvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radiccho, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra salvaġġa)

 

0251040

Krexxun (Mung bean sprouts, alfalfa sprouts)

 

0251050

Krexxun tal-art

 

0251060

Aruka (Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta’ Brassika) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra)

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

15

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner’s lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

0252030

Weraq tal-pitravi (chard) (Weraq tal-pitravi)

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (Malabar nightshade, weraq tal-banana, climbing wattle (Acacia pennata))

0,01  (**)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/water spinach/kangkung (Ipomea aquatica), silla tal-ilma, mimoża tal-ilma)

10

0255000

(e)

Witloof

0,02

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

15

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat salvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u weraq oħrajn Apiacea, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed (Eryngium foetidum))

 

0256040

Tursin (weraq tat-tursin tuberuż)

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana), weraq Borago officinalis)

 

0256060

Klin

 

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, nagħniegħ, pepermint, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, fjuri li jittieklu (qronfol Tork u oħrajn), ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri)

 

0256090

Weraq tar-rand (Lemon grass)

 

0256100

Stragun (Issopu)

 

0256990

Oħrajn

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/snap beans, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yard long beans, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja)

1

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

0,05

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

1

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

0,05

0260050

Għads

0,05

0260990

Oħrajn

0,01  (**)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

0270010

Asparagu

0,01  (**)

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

0,01  (**)

0270030

Karfus

1,5

0270040

Bużbież

0,05

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

0,01  (**)

0270060

Kurrat

0,01  (**)

0270070

Rabarbru

0,01  (**)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

0,01  (**)

0270090

Qlub tal-palm

0,01  (**)

0270990

Others

0,01  (**)

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,01  (**)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat (Faqqiegħ komuni, oyster mushroom, shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ (Chanterelle, tartuf, more, cep)

 

0280990

Oħrajn

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,01  (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

0,4

0300010

Fażola (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, fażola tal-għelieqi, cowpeas)

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (**)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

0401070

Żerriegħa tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żrieragħ tal-qara’ ħamra (Żrieragħ oħrajn tal- Cucurbitaceae)

 

0401110

Għosfor

 

0401120

Fiddloqom (Purple viper’s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Camelina sativa

 

0401140

Żerrigħa tal-qanneb

 

0401150

Castor bean

 

0401990

Oħrajn

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

0402030

Frott tal-palm

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01  (**)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ (Dekkuk, teff, millieġ Afrikan, millieġ perla)

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross (Ross Indjan/salvaġġ (Zizania aquatica))

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

0500990

Oħrajn (Skalora (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

TE, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

 

0610000

(i)

Te

0,05  (**)

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

0,05  (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

0631000

(a)

Fjuri

0,05  (**)

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

0631030

Petali tal-ward

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 

0631050

Xkomp (linden)

 

0631990

Oħrajn

 

0632000

(b)

Weraq

0,05  (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

0632030

Matè

 

0632990

Oħrajn

 

0633000

(c)

Għeruq

1

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

0633990

Oħrajn

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

0,05  (**)

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

0,05  (**)

0650000

(v)

Ħarruba

0,05  (**)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05  (**)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05  (**)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Ħlewwa sewda

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-lovage)

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn

 

0820000