ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.354.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 354

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
28 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000

1

 

*

Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE

22

 

*

Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza għall-perijodu 2014 sa 2020 ( 1 )

62

 

*

Regolament (UE) Nru 1382/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm dwar il-Ġustizzja għall-perijodu 2014 sa 2020 ( 1 )

73

 

*

Regolament (UE) Nru 1383/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017 ( 3 )

84

 

*

Regolament (UE) Nru 1384/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova

85

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1385/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, wara l-emenda tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea

86

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2013/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2013 dwar id-dgħajjes li jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali u li tħassar id-Direttiva 94/25/KE ( 1 )

90

 

*

Direttiva 2013/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 li temenda d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI") ( 1 )

132

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna ( 1 )

171

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011

201

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 7/2010

319

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

 

(3)   Test b'relevanza għaż-ŻEE u għall-Isvizzera

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/1


REGOLAMENT (UE) Nru 1379/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Diċembru 2013

dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 42 u 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Europea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd (il-PKS) jestendi għal miżuri relatati mas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fl-Unjoni. L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura (l-OKS), hija parti integrali tal-PKS u għandha tikkontribwixxi biex jinkisbu l-għanijiet tagħha. Billi l-PKS qed tiġi riveduta, l-OKS għandha tiġi adattata kif meħtieġ.

(2)

Jeħtieġ li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (4) jiġi rivedut biex jitqiesu n-nuqqasijiet misjuba fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ attwalment, l-iżviluppi riċenti fl-Unjoni u s-swieq dinjija, u l-evoluzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura.

(3)

Is-sajd għandu rwol partikolarment importanti fl-ekonomiji tar-reġjuni kostali tal-Unjoni, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi. Minħabba li lis-sajjieda ta’ dawk ir-reġjuni jipprovdilhom l-għajxien tagħhom, għandhom jittieħdu passi biex jitrawmu l-istabbiltà tas-suq u korrelazzjoni eqreb bejn il-provvista u d-domanda.

(4)

Għandhom jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tal-OKS skont l-impenji internazzjoni tal-Unjoni, partikularment fir-rigward ta' dawk taħt id-dispożizzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Meta jsir il-kummerċ tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura ma' pajjiżi terzi għandhom jiġu żgurati l-kondizzjonijiet għall-kompetizzjoni ġusta, billi jiġu rrispettati ir-rekwiżiti fir-rigward ta' sostenibbiltà u l-applikazzjoni ta' standards soċjali ekwivalenti għal dawk li japplikaw għall-prodotti tal-Unjoni.

(5)

Huwa importanti li l-immaniġġar tal-OKS jitmexxa fuq il-prinċipji ta' governanza tajba tal-PKS.

(6)

Biex l-OKS tkun suċċess, huwa essenzjali li l-konsumaturi jiġu mgħarrfa, permezz ta’ kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni u edukattivi, dwar il-valur li wieħed jiekol il-ħut u dwar il-varjetà wiesgħa ta’ speċijiet disponibbli, kif ukoll dwar kemm hu importanti li wieħed ikun jista' jifhem it-tagħrif li jidher fuq it-tikketti.

(7)

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi tas-sajd u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-akkwakultura ("organizzazzjonijiet tal-produtturi") huma ewlenin sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS u tal-OKS. Huwa għalhekk meħtieġ li jiżdiedu r-responsabbiltajiet tagħhom u li jipprovdu l-appoġġ finanzjarju meħtieġ biex ikun jista' jkollhom rwol iktar sinifikanti fil-ġestjoni ta' kuljum tas-sajd, filwaqt li jirrispettaw il-qafas definit mill-għanijiet tal-PKS. Huwa wkoll meħtieġ li jiżguraw li l-membri tagħhom iwettqu attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura b'mod sostenibbli, itejbu t-tqegħid fis-suq ta' prodotti, jiġbru informazzjoni ekonomika dwar l-akkwakultura u jtejbu d-dħul tagħhom. Waqt li jinkisbu dawk l-għanijiet, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jikkunsidraw il-kondizzjonijiet differenti tas-setturi tas-sajd u l-akkwakultura li jeżistu fl-Unjoni, inkluż ir-reġjuni ultraperifeċriċi, u b'mod partikulari l-karatteristiċi speċjali tas-sajd fuq skala żgħira u tal-akkwakultura estensiva. Għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jieħdu responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta’ dawk l-għanijiet, u jaħdmu mill-qrib mal-organizzazzjonijiet tal-produtturi fuq kwistjonijiet ta’ ġestjoni, inkluża, fejn hi xierqa, l-allokazzjoni ta’ kwoti u l-ġestjoni tal-isforz tas-sajd, skont il-ħtiġijiet ta’ kull qasam tas-sajd partikolari.

(8)

Għandhom jittieħdu miżuri biex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni xierqa u rappreżentattiva tal-produtturi fuq skala żgħira.

(9)

Sabiex jissaħħu l-kompetittività u l-vijabbiltà ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi, kriterji xierqa għall-istabbiliment tagħhom għandhom jiġu definiti b'mod ċar.

(10)

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali li jikkonsistu f'kategoriji differenti ta' operaturi fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura għandhom il-potenzjal biex jgħinu fit-titjib tal-koordinazzjoni ta' attivitajiet tal-kummerċjalizzajoni matul il-katina tal-provvista u biex jiżviluppaw miżuri ta' interess għas-settur kollu.

(11)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet komuni għar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi u organizzazzjonijiet interprofessjonali mill-Istati Membri, biex ir-regoli adottati mill-organizzazzjonijiet interprofessjonali u tal-produtturi jiġu estiżi, u biex il-kosti li jirriżultaw minn din l-estensjoni jiġu kondiviżi. L-estensjoni tar-regoli għandha tkun soġġetta għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni.

(12)

Ladarba l-istokkijiet tal-ħut huma riżorsi kondiviżi, l-isfruttar sostenibbli u effiċjenti tagħhom jista', f'xi ċirkustanzi, jintlaħaq aħjar minn organizzazzjoniiet magħmula minn membri minn Stati Membri differenti u reġjuni differenti. Għalhekk, jeħtieġ ukoll l-inkoraġġiment tal-possibbiltà li jitwaqqfu organizzazzjonijiet ta' produtturi u assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi fuq livell nazzjonali jew transnazzjonali bbażati, fejn ikun il-każ, fuq ir-reġjuni bijoġeografiċi. Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom ikunu sħubiji li jaħdmu biex jistabbilixxu regoli komuni u vinkolanti u jipprovdu kondizzjonijiet ekwi għall-partijiet interessati kollha involuti fis-sajd. Fl-istabbiliment ta' organizzazzjonijiet bħal dawn, jeħtieġ li jiġi żgurat li huma jibqgħu soġġetti għar-regoli tal-kompetizzjoni kif previst f'dan ir-Regolament u li tiġi rispettata l-ħtieġa li tinżamm ir-rabta bejn il-komunitajiet kostali individwali u l-ħut u l-ilmijiet li fil-passat ikunu sfruttaw.

(13)

Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ miżuri ta' appoġġ biex titrawwem iktar il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-akkwakultura.

(14)

Sabiex ikunu jistgħu jidderiġu lill-membri lejn attivitajiet ta' sajd u akkwakultura sostenibbli, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jippreparaw u jippreżentaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tagħhom pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni li jkollu fih il-miżuri li jkunu jeħtieġu biex ikunu ssodisfati l-għanijiet tagħhom.

(15)

Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS fir-rigward tar-rimi, jeħtieġ li jsir użu wiesa’ ta’ rkaptu tas-sajd selettiv li jipprevjeni li jinqabad ħut ta’ daqs iżgħar milli suppost.

(16)

Id-diffikultà biex jitbassru l-attivitajiet tas-sajd teżiġi li jitwaqqaf mekkaniżmu għal ħżin ta' prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem bil-għan li titrawwem stabbilità akbar tas-suq u jiżdied ir-redditu fuq il-prodotti, partikularment billi jinħoloq valur miżjud. Dak il-mekkaniżmu għandu jikkontribwixxi għall-istabbilizzazzjoni u l-konverġenza tas-swieq lokali tal-Unjoni biex jinkisbu l-għanijiet tas-suq intern.

(17)

Sabiex tiġi kkunsidrata d-diversità fil-prezzijiet madwar l-Unjoni, kull organizzazzjoni ta' produtturi fis-setturi tas-sajd għandha tkun intitolata li tagħmel proposta għal prezz li jiskatta l-mekkaniżmu ta' ħżin. Dak il-prezz għandu jiġi stabbilit b'tali mod li tinżamm kompetizzjoni b'saħħitha u ġusta bejn l-operaturi.

(18)

L-istabbiliment u l-applikazzjoni ta' standards komuni ta' l-kummerċjalizzazzjoni għandha tippermetti li s-suq ikun fornut bi prodotti sostenibbli u biex jitwettaq i, li jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tas-suq intern tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, u li għandhom jiġu ffaċilitati il-attivitajiet kummerċjali fuq bażi ta' kompetizzjoni ġusta, u b'hekk tgħin biex tintlaħaq il-profitabbiltà tal-produzzjoni. Għal dak il-għan, l-istandards kummerċjali eżistenti għandhom ikomplu japplikaw.

(19)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-prodotti importati li jidħlu fis-suq tal-Unjoni jikkonformaw mal-istess rekwiżiti u standards ta’ kummerċjalizzazzjoni li l-produtturi tal-Unjoni għandhom jikkonformaw magħhom.

(20)

Sabiex jiġi garantit livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, tas-sajd u tal-akkwakultura, prodotti mqiegħda fis-suq tal-Unjoni, irrispettivament mill-oriġini tagħhom, għandhom jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar is-sigurtà u l-iġjene alimentari.

(21)

Sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati, hu meħtieġ għalihom li jingħataw informazzjoni ċara u komprensiva dwar, fost oħrajn, l-oriġini u l-metodu ta' produzzjoni tal-prodotti.

(22)

L-użu ta' ekotikketta għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, kemm jekk u kemm jekk ma joriġinawx minn ġewwa jew barra l-Unjoni, joffri l-possibbiltà li tiġi pprovduta informazzjoni ċara dwar is-sostenibbiltà ekoloġika ta' dawn il-prodotti. Huwa meħtieġ għalhekk li l-Kummissjoni teżamina l-possibbiltà li jiġu żviluppati u stabbiliti kriterji minimi għall-iżvilupp ta' ekotikketta għall-prodotti tas-sajd u tal-akwakultura waħda għall-Unjoni kollha.

(23)

Għall-finijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli għall-monitoraġġ u l-infurzar tal-eżegwibbiltà tal-obbligi stabbiliti f’dan ir-Regolament għandhom jagħmlu użu sħiħ mit-teknoloġija disponibbli, inkluża l-analiżi tad-DNA, sabiex l-operaturi ma jitħallewx jagħmlu tikkettar falz tal-qabdiet.

(24)

Ir-regoli dwar il-kompetizzjoni relatata ma' ftehimiet, deċiżjonijiet u prassi msemmija fl-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) għandhom japplikaw għall-produzzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, sakemm l-applikazzjoni tagħhom ma tfixkilx il-funzjonament tal-OKS jew thedded il-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 39 TFUE.

(25)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli tal-kompetizzjoni applikabbli għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, waqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tas-sajd u l-akkwakultura, inklużi l-frammentazzjoni tas-settur, il-fatt li l-ħut huwa riżorsa kondiviża u l-ammont estensiv tal-importazzjoni, li għandhom ikunu suġġetti għall-istess regoli bħall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tal-Unjoni. Minħabba raġunijiet ta' simplifikazzjoni, id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 (5) għandhom jiġu inkorporati f’dan ir-Regolament. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1184/2006 ma għandux jibqa' japplikabbli għal prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

(26)

Jeħtieġ titjib fil-ġbir, l-ipproċessar u d-disseminazzjoni tal-informazzjoni ekonomika dwar is-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fl-Unjoni.

(27)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta': l-iskadenzi ta' żmien u l-proċeduri u l-għamla ta' applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi u ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali u għall-irtirar ta' tali rikonoxximent; il-format, l-iskadenzi taż-żmien u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mill-Istati Membri għall-komunikazzjoni lill-Kummissjoni ta' kwalunkwe deċiżjoni biex jingħata jew jiġi rtirat ir-rikonoxximent; il-format u l-proċedura tan-notifika mill-Istati Membri dwar ir-regoli li jkunu vinkolanti għall-produtturi jew l-operaturi kollha; il-format u l-istruttura tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll il-proċedura u l-iskadenzi ta' żmien għall-preżentazzjoni u għall-approvazzjoni tagħhom; il-format tal-pubblikazzjoni mill-Istati Membri tal-prezzijiet skattaturi, għandhom ikunu konferiti lill-Kummissjoni setgħat ta' implimentazzjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(28)

Ir-Regolament (KE) Nru 104/2000 għandu jitħassar. Madankollu, sabiex tkun żgurata l-kontinwità fl-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi, l-Artikolu 4 tiegħu għandu jibqa' japplika sat-12 ta' Diċembru 2014.

(29)

Ladarba l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jistabbilixxi l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba n-natura komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura u għalhekk jista', minħabba raġunijiet tal-iskala u l-effetti tiegħu u l-ħtieġa għal azzjoni komuni, jinkiseb fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dan l-għan.

(30)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 għandhom jiġu għalhekk emendati kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.   B'dan hija stabbilita organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura (OKS).

2.   L-OKS għandha tikkonsisti mill-istrumenti li ġejjin:

(a)

organizzazzjonijiet professjonali;

(b)

standards ta' kummerċjalizzazzjoni;

(c)

informazzjoni għall-konsumatur;

(d)

regoli dwar il-kompetizzjoni;

(e)

intelligence dwar is-suq.

3.   L-OKS għandha tkun supplimentata, fir-rigward tal-aspetti esterni, mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1220/2012 (7) u mir-Regolament (UE) Nru 1026/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

4.   L-implimentazzjoni tal-OKS għandha tkun eliġibbli li tirċievi appoġġ finanzjarju tal-Unjoni b'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perjodu 2014 - 2020.

Artikolu 2

Ambitu

L-OKS għandhom japplikaw għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, li huma kkummerċjalizzati fl-Unjoni.

Artikolu 3

Għanijiet

L-għanijiet tal-OKS huma dawk stipulati fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

Artikolu 4

Prinċipji

L-organizzazzjoni komuni tas-swieq għandha tipproċedi fuq il-prinċipji ta' governanza tajba stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 5

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1380/2013 kif ukoll dawk imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (10), fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), fl-Artikoli 2 u 3 tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 (12), u fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13). Għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

'prodotti tas-sajd' tfisser organiżmi akwatiċi li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tas-sajd jew prodotti li ġejjin minnhom, kif elenkati fl-Anness I;

(b)

'prodotti tal-akkwakultura' tfisser organiżmi akwatiċi, fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tal-akkwakultura jew prodotti li ġejjin minnhom, kif elenkati fl-Anness I;

(c)

'produttur' tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tuża mezzi ta' produzzjoni biex tipproduċi prodotti ta' sajd jew akkwakultura bl-intenzjoni li tqiegħdhom fis-suq;

(d)

'settur tas-sajd u tal-akkwakultura' tfisser dak is-settur tal-ekonomija li jinkludi l-attivitajiet kollha tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura;

(e)

'isir disponibbli fis-suq' tfisser kwalunkwe provvista ta' prodott tas-sajd jew tal-akkwakultura għad-distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq tal-Unjoni tul attività kummerċjali, kemm jekk issir bi ħlas kif ukoll jekk tkun mingħajr ħlas;

(f)

'tqegħid fis-suq' tfisser l-ewwel darba li prodott tas-sajd jew tal-akkwakultura jsir disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

(g)

'bejgħ bl-imnut' tfisser it-trattament u/jew l-ipproċessar ta' ikel u l-ħażna tiegħu fil-punt tal-bejgħ jew twassil lill-konsumatur finali, inklużi stazzjonijiet ta' distribuzzjoni, operazzjonijiet ta' catering, canteens ta' fabbriki, catering istituzzjonali, ristoranti u operazzjonijiet simili ta' servizzi tal-ikel, ħwienet, ċentri ta' tqassim ta' supermarkets u ħwienet li jbiegħu bl-ingrossa;

(h)

'prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura ppakkjat bil-lest' tfisser prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura li jkunu 'ikel ippakkjat bil-lest' imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1169/2011.

KAPITOLU II

ORGANIZZAZZJONIJIET PROFESSJONALI

TAQSIMA I

Stabbiliment, għanijiet u miżuri

Artikolu 6

Stabbiliment ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi tas-sajd u organizzazzjonijiet ta' produtturi tal-akkwakultura

1.   L-organizzazzjonijiet ta' produtturi tas-sajd u l-organizzazzjonijiet ta' produtturi tal-akkwakultura ("organizzazzjonijiet tal-produtturi") jistgħu jiġu stabbiliti fuq l-inizjattiva tal-produtturi ta' prodotti tas-sajd jew tal-akkwakultura, fi Stat Membru wieħed jew aktar u li huma rikonoxxuti skont it-Taqsima II.

2.   Fejn rilevanti, għandu jittieħed kont tas-sitwazzjoni speċifika ta' produtturi fuq skala żgħira meta jiġu stabbiliti organizzazzjonijiet ta' produtturi,

3.   Organizzazzjoni ta' produtturi li tkun rappreżentattiva kemm ta' attivitajiet tas-sajd kif ukoll tas-settur tal-akkwakultura tista' tiġi stabbilita bħala organizzazzjoni konġunta tal-produtturi tas-sajd u tal-akkwakultura.

Artikolu 7

L-għanijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   L-organizzazzjonijiet ta' produtturi tas-sajd għandhom jaħdmu għall-għanijiet li ġejjin:

(a)

jippromwovu attivitajiet vijabbli u sostenibbli tas-sajd tal-membri tagħhom, b'konformità sħiħa mal-politika ta' konservazzjoni kif stipulata, b'mod partikolari, fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u fil-liġi dwar l-ambjent, filwaqt li jirrispettaw il-politika soċjali u, fejn l-Istat Membru kkonċernat jipprovdi f'dan is-sens, jipparteċipaw fil-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

(b)

jevitaw u jnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet inċidentali ta' stokkijiet kummerċjali u fejn meħtieġ, jagħmlu l-aħjar użu minn qabdiet bħal dawn, mingħajr ma jinħoloq suq għal dawk li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza tal-konservazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(c)

jikkontribwixxu għat-traċċabbiltà tal-prodotti tas-sajd u jtejbu l-aċċess għal informazzjoni ċara u komprensiva għall-konsumaturi;

(d)

jikkontribwixxu għall-eliminazzjoni ta' sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat.

2.   L-organizzazzjonijiet ta' produtturi tas-sajd għandhom jaħdmu għall-għanijiet li ġejjin:

(a)

jippromwovu attivitajiet sostenibbli tal-akkwakultura tal-membri tagħhom billi jipprovdu opportunitajiet għall-iżvilupp tagħhom b'konformità sħiħa ma', b'mod partikolari, ir-Regolament Nru 1380/2013 u mal-liġi tal-ambjent, filwaqt li jirrispettaw il-politika soċjali;

(b)

jaċċertaw li l-attivitajiet tal-membri tagħhom huma konsistenti mal-pjanijiet strateġiċi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(c)

jaħdmu biex jiżguraw li prodotti tal-ikel mill-akkwakultura li joriġinaw mis-sajd jiġu minn sajd li jkun ġestit b’mod sostenibbli.

3.   L-organizzazzjonijiet ta' produtturi għandhom jaħdmu, addizzjonalment għall-għanijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2, għal tnejn jew aktar mill-għanijiet li ġejjin:

(a)

itejbu l-kondizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tal-membri tagħhom;

(b)

itejbu l-qligħ ekonomiku;

(c)

jistabbilizzaw is-swieq;

(d)

jikkontribwixxu għall-provvista tal-ikel u jippromwovu standards għoljin tal-kwalità u tas-sikurezza alimentari, filwaqt li jikkontribwixxu għall-impjieg f'żoni kostali u rurali.

(e)

inaqqsu l-impatt ambjentali tas-sajd, inkluż permezz ta' miżuri li jtejbu s-selettività ta' tagħmir tas-sajd.

4.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jaħdmu sabiex jiksbu għanijiet komplementari oħrajn.

Artikolu 8

Miżuri li jistgħu jittieħdu minn organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   Sabiex jiksbu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 7, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu, inter alia, jużaw il-miżuri li ġejjin:

(a)

jaġġustaw il-produzzjoni għall-bżonnijiet tas-suq;

(b)

jidderieġu l-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-membri tagħhom;

(c)

jippromwovu l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tal-Unjoni tal-membri tagħhom b'mod mhux diskriminatorju bl-użu, pereżempju, ta' ċertifikazzjoni, u partikolarment denominazzjonijiet tal-oriġini, siġilli ta' kwalità, indikazzjonijiet ġeografiċi, speċjalitajiet tradizzjonali garantiti, u merti ta' sostenibbiltà;

(d)

jikkontrollaw u jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-attivitajiet tal-membri tagħhom ikun konformi mar-regoli stabbiliti mill-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernati;

(e)

jippromwovu taħriġ vokazzjonali u programmi ta' kooperazzjoni biex iħeġġu liż-żgħażagħ jidħlu fis-settur;

(f)

inaqqsu l-impatt ambjentali tas-sajd, inkluż permezz ta' miżuri li jtejbu s-selettività ta' tagħmir tas-sajd;

(g)

jippromwovu l-użu ta' teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni biex itejbu l-kummerċjalizzazzjoni u l-prezzijiet;

(h)

jiffaċilitaw l-aċċess tal-konsumatur għall-informazzjoni dwar il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

2.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi tas-sajd jistgħu jagħmlu użu wkoll mill-miżuri li ġejjin:

(a)

jiġu ppjanati u ġestiti kollettivament l-attivitajiet tas-sajd tal-membri tagħhom, soġġett għall-organizzazzjoni, mill-Istati Membri tal-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, inklużi żvilupp u implimentazzjoni ta' miżuri biex tittejjeb is-selettività tal-attivitajiet tas-sajd u tingħata konsulenza lill-awtoritajiet kompetenti;

(b)

jiġu evitati u mminimizzati l-qabdiet inċidentali permezz tal-involviment fl-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' miżuri tekniċi, u jsir l-aħjar użu minn qabdiet inċidentali ta' stokkijiet kummerċjali mingħajr ma jinħoloq suq għal dawk il-qabdiet li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza tal-konservazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 15(11) tar-Regolament Nru 1380/2013 u l-Artikolu 34(2) ta' dan ir-Regolament, skont il-każ;

(c)

jiġi ġestit il-ħżin temporanju ta' prodotti tas-sajd skont l-Artikoli 30 u 31 ta' dan ir-Regolament.

3.   L-organizzazzjonijiet ta' produtturi tal-akkwakultura jistgħu wkoll jagħmlu użu mill-miżuri li ġejjin:

(a)

jippromwovu attivitajiet akkwakulturali sostenibbli, notevolment f'termini ta' ħarsien ambjentali, saħħa u trattament xieraq tal-annimali;

(b)

jiġbru informazzjoni dwar il-prodotti kkumerċjalizzati, inkluża informazzjoni ekonomika dwar l-ewwel bejgħ, u dwar it-tbassir tal-produzzjoni;

(c)

jiġbru informazzjoni ambjentali;

(d)

jippjanaw il-ġestjoni tal-attivitajiet tal-akkwakultura tal-membri tagħhom;

(e)

jappoġġaw programmi għal professjonisti biex jippromwovu prodotti ta' akkwakultura sostenibbli.

Artikolu 9

Stabbiliment ta' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   Assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi tista' tiġi stabbilita fuq l-inizjattiva ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuti fi Stat Membru wieħed jew aktar.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament applikabbi għal organizzazzjonijiet ta' produtturi għandhom japplikaw ukoll għal assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi ħlief jekk stipulat mod ieħor.

Artikolu 10

Għanijiet ta' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   L-assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi għandhom jaħdmu għall-għanijiet li ġejjin:

(a)

it-twettiq b'mod iktar effiċjenti u sostenibbli, kwalunkwe wieħed jew aktar mill-għanijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi membri stipulati fl-Artikolu 7;

(b)

jikkoordinaw u jiżviluppaw attivitajiet ta' interess komuni għall-organizzazzjonijiet ta' produtturi membri.

2.   L-assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju b'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perjodu 2014 - 2020.

Artikolu 11

Stabbiliment ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali

Jistgħu jiġu stabbiliti organizzazzjonijiet interprofessjonali fuq l-inizjattiva ta' operaturi ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fi Stat Membru wieħed jew aktar u li tkun rikonoxxuta skont it-Taqsima II.

Artikolu 12

Għanijiet ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali għandhom itejbu l-koordinazjoni, u l-kondizzjonijiet, biex jagħmlu l-prodotti ta' sajd u akkwakultura disponibbli fis-suq tal-Unjoni.

Artikolu 13

Miżuri li jittieħdu minn organizzazzjonijiet interprofessjonali

Sabiex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 12, l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jistgħu jużaw il-miżuri li ġejjin:

(a)

it-tfassil ta’ kuntratti standard li huma kompatibbli mal-legislazzjoni tal-Unjoni;

(b)

il-promozzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tal-Unjoni b'mod mhux diskriminatorju permezz, pereżempju, tal-użu ta' ċertifikazzjoni, u partikularment denominazzjonijiet tal-oriġini, siġilli ta' kwalità, indikazzjonijiet ġeografiċi, speċjalitajiet tradizzjonali garantiti, u merti ta' sostenibbiltà;

(c)

il-provvediment ta' regoli dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura li huma iktar stretti minn dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni;

(d)

it-titjib fil-kwalità, konoxxenza u trasparenza tal-produzzjoni u tas-suq, kif ukoll it-twettiq ta' attivitajiet ta' taħriġ professjonali u vokazzjonali, pereżempju dwar kwistjonijiet ta' kwalità u traċċabbiltà, dwar is-sikurezza alimentari u biex jiġu mħeġġa inizjattivi ta' riċerka.

(e)

it-twettiq ta' riċerka u studji tas-suq, u l-iżvilupp ta' tekniki li jwasslu għall-aqwa livell tal-operat tas-suq, inkluż permezz tal-użu tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni, kif ukoll il-ġbir ta' data soċjo-ekonomika;

(f)

l-għoti ta' informazzjoni u t-twettiq ta' riċerka meħtieġa biex twassal għal provvisti sostenibbli bi kwantità, kwalità u prezz korrispondenti għall-ħtiġijiet tas-suq u l-aspettattivi tal-konsumatur;

(g)

il-promozzjoni, fost il-konsumaturi, ta' speċijiet miksuba mill-istokkijiet tal-ħut li jkunu fi stat sostenibbli, li jkollhom valur nutrittiv apprezzabbli u li ma jkunux ikkunsmati fuq firxa wiesgħa;

(h)

il-kontroll u t-teħid ta' miżuri biex l-attivitajiet tal-membri tagħhom ikunu konformi mar-regoli stabbiliti mill-organizzazzjoni interprofessjonali kkonċernati.

TAQSIMA II

Rikonoxximent

Artikolu 14

Rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu bħala organizzazzjonijiet ta' produtturi l-gruppi kollha stabbiliti fuq l-inizjattiva ta' produtturi tas-sajd jew tal-akkwakultura li japplikaw għal tali rikonoxximent, sakemm:

(a)

ikunu konformi mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 17 u mar-regoli adottati għall-applikazzjoni tagħhom;

(b)

ikunu ekonomikament attivi b'mod suffiċjenti fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat jew parti minnu, partikolarment fir-rigward tal-għadd ta' membri jew tal-volum ta' produzzjoni kummerċjabbli;

(c)

ikollhom personalità ġuridika taħt il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, ikunu stabbiliti hemmhekk u jkollhom il-kwartieri ġenerali uffiċjali tagħhom fit-territorju tiegħu;

(d)

ikunu kapaċi jsegwu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 7;

(e)

jikkonformaw mar-regoli tal-kompetizzjoni msemmijin fil-Kapitolu V;

(f)

ma jabbużawx pożizzjoni dominanti f’suq partikolari; u

(g)

jipprovdu dettalji rilevanti tas-sħubija, governanza u sorsi ta' finanzjament tagħhom.

2.   L-organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuti qabel 29 ta’ Diċembru 2013, għandhom jiġu meqjusa bħala organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, mingħajr ħsara għall-obbligu tagħhom li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 15

Appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal- produtturi

Miżuri ta' kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura maħsuba għall-ħolqien jew ir-ristrutturar ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jistgħu jkunu appoġġati finanzjarjament b'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perjodu 2014 - 2020.

Artikolu 16

Rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali

1.   L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu bħala organizzazzjonijiet interprofessjonali gruppi ta' operaturi stabbiliti fit-territorju tagħhom li japplikaw għal tali rikonoxximent sakemm huma:

(a)

jkunu konformi mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 17 u mar-regoli adottati għall-applikazzjoni tagħhom;

(c)

jirrappreżentaw sehem sinifikanti tal-attività ta' produzzjoni u ta' attivitajiet ta' pproċessar jew ta' kummerċjalizzazzjoni, jew it-tnejn li huma, fir-rigward ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura jew prodotti pproċesstati minn prodotti tas-sajd u l-akkwakultra;

(c)

ma jkunux huma stess impenjati f'attivitajiet ta' produzzjoni, ipproċessar jew kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura jew ta' prodotti pproċessati minn prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura;

(d)

ikollhom personalità ġuridika skont il-liġi nazzjonali ta' Stat Membri, ikunu stabbiliti hemmhekk u jkollhom il-kwartieri ġenerali uffiċjali tagħhom fit-territorju tiegħu;

(e)

jistgħu jaħdmu għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 12;

(f)

jikkunsidraw l-interess tal-konsumaturi;

(g)

ma jfixklux il-funzjonament tajjeb tal-OKS; u

(h)

jikkonformaw mar-regoli ta' kompetizzjoni msemmija fil-Kapitolu V.

2.   Organizzazzjonijiet stabbiliti qabel 29 ta’ Diċembru 2013 għandhom jiġu rikonoxxuti bħala organizzazzjonijiet interprofessjonali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament dment li l-Istat Membru kkonċernat ikun sodisfatt li dawn huma konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali.

3.   L-organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti 29 ta’ Diċembru 2013 qabel għandhom jiġu meqjusa bħala organizzazzjonijiet interprofessjonali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, u li jkunu marbuta bid-dispożizzjonijiet tiegħu.

Artikolu 17

Il-funzjonament intern ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi u organizzazzjonijiet interprofessjonali

Il-funzjonament intern ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi u organizzazzjonijiet interprofessjonali msemmija fl-Artikoli 14 u 16 għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji li ġejjin:

(a)

konformità mill-membri tagħha mar-regoli adottati mill-organizzazzjoni f'termini ta' sfruttament, produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni tas-sajd;

(b)

non-diskriminazzjoni fost il-membri, partikolarment fuq bażi ta' nazzjonalità jew il-post ta' stabbiliment;

(c)

l-intaxxar ta' kontribuzzjoni finanzjarja mill-membri tagħha sabiex jiffinanzjaw l-organizzazzjoni;

(d)

funzjonament demokratiku li jippermetti lill-membri li jiskrutinizzaw l-organizzazzjoni tagħhom u d-deċiżjonijiet tagħha;

(e)

l-impożizzjoni ta' penalitajiet effettivi, dissważivi u proporzjonali għall-ksur ta' obbligi stipulati fir-regoli interni tal-organizzazzjoni kkonċernata, partikolarment fil-każ ta' nuqqas ta' ħlas ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji;

(f)

id-definizzjoni ta' regoli dwar l-ammissjoni ta' membri ġodda u dwar l-irtirar minn membri;

(g)

id-definizzjoni tar-regoli ta' kontabbiltà u baġitarji meħtieġa għat-tmexxija tal-organizzazzjoni.

Artikolu 18

Verifiki u rtirar tar-rikonoxximenti mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu verifiki f'intervalli regolari biex jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jikkonformaw mal-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent stipulati fl-Artikoli 14 u 16 rispettivament. Il-konstatazzjoni ta' nonkonformità tista’ tirriżulta fl-irtirar ta’ rikonoxximent.

2.   L-Istat Membru li jospita l-kwartieri ġenerali uffiċjali ta' organizzazzjoni ta' produtturi jew organizzazzjoni interprofessjonali li jkollu membri minn Stat Membri differenti, jew ta' assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuta fi Stati Membri differenti, għandu jistabbilixxi l-kooperazzjoni ammistrattiva meħtieġa biex jitwettqu l-verifiki fuq l-attivitajiet tal-organizzazzjoni jew tal-assoċjazzjoni kkonċernata f'kollaborazzjoni mal-Istati Membri l-oħrajn ikkonċernati.

Artikolu 19

Allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd

Meta twettaq il-kompiti tagħha, organizzazzjoni tal-produtturi li l-membri tagħha jkunu ċittadini ta' Stati Membri differenti jew assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuta fi Stati Membri differenti għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri skont l-Artikolu 16 tar-Regolament Nru 1380/2013.

Artikolu 20

Verifiki mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel verifiki u għandha, meta jkun xieraq, titlob li l-Istati Membri jirtiraw ir-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew organizzazzjonijiet minn diversi oqsma, sabiex tiżgura konformità mal-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew organizzazzjonijiet interprofessjonali stipulati fl-Artikoli 14 u 16.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni b'mezzi elettroniċi kwalunkwe deċiżjoni biex jingħata jew jiġi rtirat ir-rikonoxximent. Il-Kummissjoni għandha tagħmel tali informazzjoni disponibbli kollha għall-pubbliku.

Artikolu 21

Atti ta' implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni dwar:

(a)

l-iskadenzi ta' żmien u l-proċeduri u l-għamla ta' applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi u ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali skont l-Artikoli 14 u 16 rispettivament jew għall-irtirar ta' tali rikonoxximent skont l-Artikolu 18;

(b)

il-format, l-iskadenzi taż-żmien u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mill-Istati Membri għall-komunikazzjoni lill-Kummissjoni ta' kwalunkwe deċiżjoni biex jingħata jew jiġi rtirat ir-rikonoxximent skont l-Artikolu 20(2).

L-atti ta' implimentazzjoni adottati taħt il-punt (a) għandhom, fejn ikun il-każ, jiġu adattati għall-karatteristiċi speċjali tas-sajd u tal-akwakultura li jkunu fuq skala żgħira.

2.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 43(2).

TAQSIMA III

Estensjoni tar-regoli

Artikolu 22

Estensjoni tar-regoli ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   Stat Membru jista' jagħmel vinkolanti r-regoli miftiehma f'organizzazzjoni tal-produtturi għal produtturi li mhumiex membri tal-organizzazzjoni u li jbiegħu kwalunkwe prodott fiż-żona li fiha l-organizzazzjoni tal-produtturi hija rrapreżentata, sakemm:

(a)

l-organizzazzjoni ta' produtturi tkun ilha stabbilita għal perijodu ta' mhux anqas minn sena u hija kkunsidrata li tirrappreżenta l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, inklużi, fejn rilevanti, is-setturi ta' skala żgħira u artiġjanali, fi Stat Membru wieħed u tressaq applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;

(b)

ir-regoli li jiġu estiżi jikkonċernaw kwalunkwe miżura għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi stabbilita fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 8(1), fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 8(2) u fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 8(3);

(c)

ikun hemm konformità mar-regoli dwar il-kompetizzjoni msemmija fil-Kapitolu V.

2.   Għall-finijiet tal- punt (a) tal-paragrafu 1, organizzazzjoni tal-produtturi tas-sajd titqies bħala rappreżentattiva meta tkun responsabbli għal mill-anqas 55 % tal-kwantitajiet ikkummerċjalizzati tal-prodott rilevanti matul is-sena ta' qabel fiż-żona li fiha jkun propost li jiġu estiżi r-regoli.

3.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 1 organizzazzjoni tal-produtturi tal-akkwakultura titqies bħala rappreżentattiva meta tkun responsabbli għal mill-anqas 40 % tal-kwantitajiet ikkummerċjalizzati tal-prodott rilevanti matul is-sena ta' qabel fiż-żona li fiha jkun propost li jiġu estiżi r-regoli.

4.   Ir-regoli li se jiġu estiżi għal dawk li mhumiex membri għandhom japplikaw għal perjodu ta' bejn 60 jum u tnax-il xahar.

Artikolu 23

Estensjoni tar-regoli ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali

1.   Stat Membru jista' jeżiġi li xi wħud mill-ftehimiet, deċiżjonijiet jew prassi ġenerali miftiehma fi ħdan organizzazzjoni interprofessjonali tkun vinkolanti fiż-żona jew żoni speċifiċi għal operaturi oħra li mhumiex affiljati mal-organizzazzjoni, sakemm:

(a)

l-organizzazzjoni interprofessjonali tkopri mill-anqas 65 % ta' kull waħda minn għall-anqas tnejn mill-attivitajiet li ġejjin: produzzjoni, ipproċessar jew kummerċjalizzazzjoni tal-prodott rilevanti matul is-sena ta' qabel fiż-żona jew iż-żoni kkonċernati ta' Stat Membru, u tressaq applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali; u

(b)

ir-regoli li jiġu estiżi għal operaturi oħra jikkonċernaw kwalunkwe miżura għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali stipulata fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 13 u ma jikkawżaw l-ebda dannu lil operaturi oħra fl-Istat Membru kkonċernat jew fl-Unjoni.

2.   L-estensjoni tar-regoli tista' ssir vinkolanti għal mhux iktar minn tliet snin, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 25(4).

Artikolu 24

Responsabbiltà

Meta r-regoli jiġu estiżi għal dawk li mhumiex membri skont l-Artikoli 22 u 23, l-Istat Membru kkonċernat jista' jiddeċiedi li dawk li mhumiex membri huma responsabbli għall-organizzazzjoni tal-produtturi jew għall-organizzazzjoni minn diversi oqmsa għall-ekwivalenti tal-kosti kollha, jew ta' parti minnhom, li tħallsu minn membri bħala riżultat tal-applikazzjoni tar-regoli li ġew estiżi għal dawk li mhumiex membri.

Artikolu 25

Awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu minnufih lill-Kummissjoni dwar ir-regoli li huma beħsiebhom jagħmlu vinkolanti għall-produtturi jew l-operaturi kollha fiż-żona jew żoni speċifiċi skont l-Artikoli 22 u 23.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tawtorizza l-estensjoni tar-regoli msemmija fil-paragrafu 1, sakemm:

(a)

ikun hemm konformità mad-disposizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 23;

(b)

hemm konformità mar-regoli tal-kompetizzjoni msemmija fil-Kapitolu V;

(c)

l-estensjoni ma tipperikolax il-kummerċ ħieles; u

(d)

m'hemmx theddida għall-kisba tal-għanijiet tal-Artikolu 39 TFUE.

3.   Fi żmien xahar mir-riċezzjoni tan-notifika, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni li tawtorizza jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni għall-estensjoni tar-regoli u għandha tinforma lill-Istati Membri b'dan. Meta l-Kummissjoni ma tkunx ħadet deċiżjoni fi żmien xahar mir-riċezzjoni tan-notifika, l-estensjoni tar-regoli għandha titqies li ġiet awtorizzata mill-Kummissjoni.

4.   Estensjoni awtorizzata tar-regoli tista' tibqa' tapplika wara li jiskadi l-perijodu inizjali ta' żmien, inkluż bi ftehim taċitu, mingħajr tiġdid espliċitu tal-awtorizzazzjoni, dment li l-Istat Membru kkonċernat jkun innotifika lill-Kummissjoni, tal-anqas xahar qabel ma jiskadi dak il-perijodu inizzjali, bil-perijodu addizzjonali tal-applikazzjoni u l-Kummissjoni tkun awtorizzat dik l-applikazzjoni addizzjonali, jew ma oġġezzjonatx għaliha fi żmien xahar minn meta tkun irċiviet in-notifika bħal din.

Artikolu 26

Irtirar tal-awtorizzazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tagħmel verifiki u tista' tirtira l-awtorizzazzjoni ta' estensjoni ta' regoli fil-każ li tistabbilixxi li kwalunkwe rekwiżit għall-awtorizzazzjoni ma jitħarisx. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b'dan l-irtirar.

Artikolu 27

Atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jikkonċernaw il-format u l-proċedura tan-notifika prevista fl-Artikolu 25(1). Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 43(2).

TAQSIMA IV

Ippjanar tal-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni

Artikolu 28

Pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni

1.   Kull organizzazzjoni tal-produtturi għandha tippreżenta pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni, għallinqas għall-ispeċijiet kummerċjalizzati ewlenin tagħha lill- awtoritajiet kompetenti nazzjonali tagħha għall-approvazzjoni. Dawn il-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni għandhom jimmiraw sabiex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 3 u 7.

2.   Pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni għandu jinkludi:

(a)

programm ta' produzzjoni għall-ispeċijiet maqbuda jew mrobbija;

(b)

strateġija ta' kummerċjalizzazzjoni biex il-kwantità, l-kwalità u l-preżentazzjoni tal-provvista jaqblu mar-rekwiżiti tas-suq;

(c)

miżuri li għandhom jittieħdu mill-organizzazzjoni ta' produtturi sabiex tikkontribbwixxi għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 7;

(d)

miżuri speċjali maħsuba bil-quddiem sabiex tiġi aġġustata l-provvista tal-ispeċijiet li regolarment jippreżentaw diffikutajiet għall-kummerċjalizzazzjoni matul is-sena;

(e)

pieni applikabbli għal membri li jiksru d-deċiżjonijiet adottati biex jiġi implimentat il-pjan ikkonċernat.

3.   L- awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom japprovaw il-pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni. Ladarba l-pjan jiġi approvat, l-organizzazzjoni tal-produtturi għandha immedjatament timplimentah.

4.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jirrivedu l-pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni u għandhom, f'dak il-każ, jippreżentawh għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

5.   L-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tipprepara rapport annwali tal-attivitajiet tagħha skont il-pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni, u għandha tippreżentah lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-approvazzjoni.

6.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jirċievu sostenn finanzjarju għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' produzzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni b'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perjodu 2014 - 2020.

7.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu verifiki biex jiżguraw li kull organizzazzjoni tal-produtturi twettaq l-obbligi previsti f'dan l-Artikolu. Konstatazzjoni ta' nonkonformità tista’ tirriżulta fl-irtirar ta’ rikonoxximent.

Artikolu 29

Atti ta' implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni dwar:

(a)

il-format u l-istruttura tal-pjan ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni msemmi fl-Artikolu 28;

(b)

il-proċedura u l-iskadenzi ta' żmien għall-preżentazzjoni mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u għall-approvazzjoni mill-Istati Membri tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 28.

2.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 43(2).

TAQSIMA V

Stabbilizzazzjoni tas-swieq

Artikolu 30

Mekkaniżmu ta' ħżin

L-organizzazzjonijiet ta' produtturi f'setturi tas-sajd jistgħu jirċievu sostenn finanzjarju għall-ħżin ta' prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness II, sakemm:

(a)

ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet għall-ħżin stipulati f'att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perjodu 2014 - 2020;

(b)

il-prodotti jkunu tqiegħdu fis-suq mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi f'setturi tas-sajd iżda ma nstabx bejgħ tagħhom bil-prezz skattatur imsemmi fl-Artikolu 31;

(c)

il-prodotti jissodisfaw l-istandards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 33 u jkunu ta' kwalità adegwata għal konsum mill-bniedem;

(d)

il-prodotti jkunu stabbilizzati jew proċessati u maħżuna f'tankijiet jew ġaġeġ billi jiġu ffriżati, jew abbord bastimenti jew f'faċilitajiet fuq l-art, immellħa, imnixxfa, immarinati, jew, fejn rilevanti, mgħollija u pasturizzati, kemm jekk humiex imqattgħin fi fletti, imqattgħin f'biċċiet jew, fejn ikun il-każ, b'rashom maqtugħa;

(e)

il-prodotti maħżuna jitqiegħdu mill-ġdid fis-suq għall-konsum tal-bniedem fi stadju aktar tard.

(f)

il-prodotti jibqgħu maħżuna għal tal-inqas ħamest ijiem.

Artikolu 31

Prezzijiet li jiskattaw il-mekkaniżmu tal-ħżin

1.   Qabel il-bidu ta' kull sena, kull organizzazzjoni tal-produtturi f'setturi tas-sajd tista' tagħmel individwalment proposta għal prezz li jiskatta l-mekkaniżmu tal-ħżin imsemmi fl-Artikolu 30 għall-prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness II.

2.   Il-prezz skattatur ma għandux jaqbeż it-80 % tal-prezz medju peżat irreġistrat għall-prodott ikkonċernat fiż-żona tal-attività tal-organizzazzjoni tal-produtturi rilevanti matul it-tliet snin li jiġu immedjatament qabel is-sena li għaliha qed jiġi ffissat il-prezz skattatur.

3.   Meta jiġi ffissat il-prezz skattatur, għandhom jitqiesu:

(a)

ix-xejriet fil-produzzjoni u d-domanda;

(b)

l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tas-suq;

(c)

il-konverġenza tas-swieq;

(d)

l-introjtu tal-produtturi;

(e)

l-interessi tal-konsumaturi.

4.   L-Istati Membri għandhom, meta jeżaminaw il-proposti tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti fit-territorju tagħhom, jiddeterminaw il-prezzijiet skattaturi li għandhom jiġu applikati minn dawk l-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Dawk il-prezzijiet għandhom jiġu ffissati abbażi tal-kriterji msemmija fil-paragrafi 2 u 3. Il-prezzijiet għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Artikolu 32

Atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jikkonċernaw il-format tal-pubblikazzjoni mill-Istati Membri tal-prezzijiet skattaturi skont l-Artikolu 31(4). Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 43(2).

KAPITOLU III

L-ISTANDARDS KOMUNI TA' KUMMERĊJALIZZAZZJONI

Artikolu 33

Stabbiliment tal-istandards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 47, jistgħu jiġu stabbiliti standards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti tas-sajd li huma elenkati fl-Anness I, irrispettivament mill-oriġini tagħhom (jekk humiex mill-Unjoni jew importati) u li huma maħsuba għal konsum mill-bniedem.

2.   Id-drittijiet msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jikkonċernaw il-kwalità, d-daqs, il-piż, l-ippakkjar, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-prodotti, u partikolarment:

(a)

id-daqsijiet minimi ta' kummerċjalizzazzjoni li jqisu l-aħjar parir xjentifiku disponibbli: dawn id-daqsijiet minimi ta' kummerċjalizzazzjoni jikkorrispondu, fejn rilevanti, għad-daqsijiet minimi ta' referenza tal-konservazzjoni, f'komformità mal-Artikolu 15(10) tar-Regolament Nru 1380/2013;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet ta' prodotti ppreservati skont ir-rekwiżiti ta' konservazzjoni u l-obbligi internazzjonali.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għal:

(a)

ir-Regolament (KE) Nru 178/2002;

(b)

ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 (14);

(c)

ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15);

(d)

ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16);

(e)

ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17);

(f)

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (18); u

(g)

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 34

Konformità mal-istandards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni

1.   Il-prodotti maħsuba għal konsum mill-bniedem li għalihom hemm stabbiliti standards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni jistgħu jsiru disponibbli fis-suq tal-Unjoni biss skont dawk l-istandards.

2.   Il-prodotti tas-sajd kollha li jinħattu l-art, inklużi dawk li ma jikkonformawx mal-istandards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni, jistgħu jintużaw għal skopijiet differenti mill-konsum dirett mill-bniedem, inkluż bħala ikel tal-ħut, żejt tal-ħut, ikel ta' annimali domestiċi, additivi tal-ikel, farmaċewtiċi jew kosemitiċi.

KAPITOLU IV

INFORMAZZJONI GĦALL-KONSUMATUR

Artikolu 35

Informazzjoni obbligatorja

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011, il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura msemmija fil-punti (a), (b), (c), u (e) tal-Anness I ta' dan ir-Regolament li jiġu kkummerċjalizzati fl-Unjoni, irrispettivament mill-oriġini jew il-metodu tat-tqegħid fis-suq tagħhom, jistgħu jiġu offruti għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew il-caterer tal-massa biss jekk l-immarkar jew it-tikkettar adatt jindika:

(a)

l-indikazzjoni kummerċjali tal-ispeċi u l-isem xjentifiku tagħha;

(b)

il-metodu ta' produzzjoni, partikolarment bil-kliem li ġej "…maqbud…" jew "…maqbud f'ilma frisk …" jew "…imrobbi…";

(c)

iż-żona fejn il-prodott inqabad jew trabba, u l-kategorija tal-irkaptu użat fiż-żoni tas-sajd fejn sar il-qbid, kif stabbilit fl-ewwel kolonna tal-Anness III għal dan ir-Regolament;

(d)

jekk il-prodott kienx iddifrostjat;

(e)

id-data minima ta' kemm iservi, fejn ikun il-każ.

Ir-rekwiżit fil-punt (d) ma għandux japplika għal:

(a)

ingredjenti li jinsabu fil-prodott finali;

(b)

ikel li l-iffriżar tiegħu huwa pass teknoloġikament neċessarju tal-proċess tal-produzzjoni;

(c)

prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura li kienu ffriżati qabel għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa, skont l-Anness III, Taqsima VIII, għar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(d)

prodott tas-sajd u tal-akkwakultura li ġie iddifrostjati qabel il-proċess tal-affumikazzjoni, tat-tmelliħ, tat-tisjir, tal-preparazzjoni fil-ħall jew fis-salmura, tat-tnixxif jew qabel taħlita ta’ kwalunkwe minn dawk il-proċessi.

2.   Għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mhux ippakkjati bil-lest minn qabel, l-informazzjoni obbligatorja elenkata fil-paragrafu 1 tista' tiġi pprovduta għall-bejgħ bl-imnut permezz ta' informazzjoni kummerċjali bħal "bill boards" jew posters.

3.   Fejn jiġi offrut għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lill-caterer tal-masses prodott imħallat magħmul mill-istess speċi iżda li jkun ġej minn metodi differenti ta' produzzjoni, għandu jiġi ndikat il-metodu ta' kull lott. Fejn jiġi offrut għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lill-caterer tal-masses prodott imħallat magħmul mill-istess speċi iżda li jkun ġej minn varjetà ta żoni ta' qbid jew ta' pajjiżi ta' trobbija tal-ħut, għandha tiġi dikjarata tal-anqas iż-żona tal-lott l-aktar rappreżentattiv f'termini ta' kwantità, flimkien ma' indikazzjoni li l-prodotti ġejjin ukoll minn żoni differenti ta' qbid jew ta' trobbija tal-ħut.

4.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 kwantitajiet żgħar ta’ prodotti li jinbiegħu direttament mill-bastimenti tas-sajd lill-konsumaturi, dment li dawk ma jeċċedux il-valur imsemmi fl-Artikolu 58(8) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

5.   Il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura u l-pakketti tagħhom li ġew ittikkettati jew immarkati qabel it-13 ta' Diċembru 2014 u li ma jikkonformawx ma' dan l-Artikolu jistgħu jitqiegħdu fis-suq sakemm dawn l-istokkijiet jkunu ntużaw kollha.

Artikolu 36

Rappurtar tal-ekotikkettar

Wara li tkun ikkonsultat mal-Istati Membri u l-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha, sal-1 ta' Jannar 2015, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' fattibbiltà dwar opzjonijiet għal skema ta' ekotikketta għal prodotti tas-sajd u tal-akwakultura, b'mod partikolari dwar l-istabbiliment ta' tali skema bħala skema mifruxa mal-Unjoni kollha u dwar l-iffissar ta' rekwiżiti minimi għall-użu mill-Istati Membri ta' ekotikketta tal-Unjoni.

Artikolu 37

Indikazzjoni kummerċjali

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 35(1), l-Istati Membri għandhom ifasslu u jippubblikaw lista tal-indikazzjonijiet kummerċjali aċċettati fit-territorju tagħhom, flimkien mal-ismijiet xjentifiċi tagħom. Il-lista għandha tindika:

(a)

l-isem xjentifiku għal kull speċi, skont is-Sistema ta' Informazzjoni FishBase jew skont id-database tal-ASFIS tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u Agrikoltura (FAO), fejn rilevanti;

(b)

l-indikazzjoni kummerċjali:

(i)

l-isem tal-ispeċi bil-lingwa jew bil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat;

(ii)

fejn applikabbli, kwalunkwe isem ieħor jew ismijiet oħra li jkunu aċċettati jew permessi lokalment jew reġjonalment.

2.   L-ispeċijiet kollha tal-ħut fejn il-ħut jifforma ingredjent ta’ xi ikel ieħor jistgħu jiġu indikati bħala "ħut", dment li l-isem u l-preżentazzjoni ta’ dak l-ikel ma jirriferix għal speċi speċifika

3.   Kull tibdil fil-lista tad-deskrizzjonijiet kummerċjali aċċettata minn Stat Membru għandu jiġi notifikat minnufih lill-Kummissjoni li għandha tavża b'dan lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 38

Indikazzjoni taż-żona tal-qabda jew tal-produzzjoni

1.   L-indikazzjoni taż-żona tal-qabda jew tal-produzzjoni skont il-punt (i) tal-Artikolu 35(1) għandha tkun tikkonsisti f'dan li ġej:

(a)

fil-każ ta' prodotti tas-sajd maqbuda fil-baħar, l-isem bil-miktub tas-subżona jew diviżjoni elenkata fiż-żoni tas-sajd tal-FAO kif ukoll l-isem ta' tali żona li tiġi espressa f'termini li huma komprensibbli għall-konsumatur, jew mappa jew grafika li turi dik iż-żona, b'deroga minn dan ir-rekwiżit, għal prodotti tas-sajd maqbuda fl-ilmijiet li mhumiex il-Grigal tal-Atlantiku (Żona tas-Sajd tal-FAO 27) u l-Mediterran u l-Baħar l-Iswed (Żona tas-Sajd tal-FAO 37) l-indikazzjoni tal-isem taż-Żona tas-Sajd tal-FAO:

(b)

fil-każ ta' prodotti tas-sajd maqbuda fl-ilma ħelu, referenza għall-ilmijiet tal-oriġini fl-Istat Membru jew il-pajjiż terz tal-oriġini tal-prodott;

(c)

fil-każ ta' prodotti tal-akkwakultura, referenza għall-Istat Membru jew il-pajjiż terz li fih il-prodott laħaq aktar minn nofs il-piż finali tiegħu jew għadda aktar minn nofs il-perijodu ta' trobbija tiegħu jew, fil-każ tal-frott tal-baħar, għadda minn stadju finali ta' trobbija jew kultivazzjoni ta' mhux inqas minn 6 xhur.

2.   Barra mill-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-operaturi jistgħu jindikaw żona ta' qbid jew produzzjoni aktar preċiża.

Artikolu 39

Informazzjoni addizzjonali volontarja

1.   Barra mill-informazzjoni obbligatorja meħtieġa skont l-Artikolu 35, l-informazzjoni li ġejja tista' tingħata fuq bażi volontarja, sakemm tkun ċara u mhux ambigwa:

(a)

id-data tal-qabda tal-prodotti tas-sajd jew id-data tal-ħsad tal-prodotti tal-akkwakultura;

(b)

id-data tal-iżbark tal-prodotti tas-sajd jew informazzjoni dwar il-port fejn il-prodotti ġew żbarkati;

(c)

informazzjoni aktar dettaljata dwar it-tip ta' apparat tas-sajd, kif hemm elenkat fit-tieni kolonna tal-Anness III;

(d)

fil-każ ta' prodotti tas-sajd maqbudin fil-baħar, dettalji tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment li qabad dawk il-prodotti;

(e)

informazzjoni ambjentali;

(f)

informazzjoni ta' natura etika jew soċjali;

(g)

informazzjoni dwar tekniki u prattiki ta' produzzjoni;

(h)

informazzjoni dwar il-kontenut nutrizzjonali tal-prodott.

2.   Jista' jintuża kodiċi ta' Risposta Rapida (QR, Quick Response) li jiddeskrivi fis-qosor l-informazzjoni kollha, jew parti minnha, elenkata fl-Artikolu 35(1).

3.   M'għandhiex tintwera informazzjoni volontarja għad-detriment tal-ispazju disponibbli għall-informazzjoni obbligatorja fuq il-marka jew it-tikketta.

4.   M'għandha tkun inkluża ebda informazzjoni volontarja li ma tistax tiġi verifikata.

KAPITOLU V

REGOLI DWAR IL-KOMPETIZZJONI

Artikolu 40

Applikazzjoni ta’ regoli ta’ kompetizzjoni

L-Artikoli 101 sa 106 TFUE u d-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni tagħhom għandhom japplikaw għal ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki msemmija fl-Artikolu 101(1) u fl-Artikolu 102 TFUE li huma relatati mal-produzzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

Artikolu 41

Eċċezzjonijiet għall-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni

1.   Minkejja l-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament, l-Artikolu 101(1) TFUE ma għandux japplika għal ftehimiet, deċiżjonijiet u prassi ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi li jikkonċernaw il-produzzjoni jew il-bejgħ ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, jew l-użu ta' faċilitajiet konġunti għall-ħżin, it-trattament jew l-ipproċessar ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, u li

(a)

huma meħtieġa biex jinkisbu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 39 TFUE; u

(b)

ma jimplikaw l-ebda obbligu li jintalbu prezzijiet identiċi;

(c)

ma jwasslux għal separazzjoni ta’ kwalunkwe għamla ta’ swieq tal-Unjoni;

(d)

ma jeskludux il-kompetizzjoni, u

(e)

ma jeliminawx il-kompetizzjoni fir-rigward ta’ proporzjon sostanzjali tal-prodotti kkonċernati.

2.   Minkejja l-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament, l-Artikolu 101(1) TFUE ma għandux japplika għal ftehimiet, deċiżjonijiet u prassi ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali li

(a)

huma meħtieġa biex jinkisbu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 39 TFUE;

(b)

ma jeżiġu l-ebda obbligu li jiġi applikat prezz fiss;

(c)

ma jwasslux għal separazzjoni ta’ kwalunkwe għamla ta’ swieq tal-Unjoni;

(d)

ma japplikawx kondizzjonijiet mhux simili għal xulxin għal tranżazzjonijiet ekwivalenti ma' sħab oħra tal-kummerċ, u b'hekk ipoġġuhom fi żvantaġġ kompetittiv;

(e)

ma jeliminawx il-kompetizzjoni fir-rigward ta’ proporzjon sostanzjali tal-prodotti kkonċernati; u

(f)

ma jxekklux il-kompetizzjoni b’xi mod li ma jkunx essenzjali biex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS.

KAPITOLU VI

INTELLIGENCE DWAR IS-SUQ

Artikolu 42

Intelligence dwar is-Suq

1.   Il-Kummissjoni għandha:

(a)

tiġbor, tanalizza u tqassam tagħrif u għarfien ekonomiku tas-suq tal-Unjoni għal prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-provvista, waqt li tqis il-kuntest internazzjonali;

(b)

tipprovdi sostenn prattiku lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u organizzazzjonijiet interprofessjonali sabiex tikkoordina aħjar l-informazzjoni bejn l-operaturi u l-proċessuri tas-suq.

(c)

tistħarreġ il-prezzijiet regolarment għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-provvista tal-Unjoni u tagħmel analiżi tax-xejriet tas-suq;

(d)

tagħmel studji ad hoc u tipprovdi metodoloġija għal stħarriġ dwar il-formazzjoni tal-prezzijiet.

2.   Sabiex timplimenta l-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tagħmel użu minn dawn il-miżuri:

(a)

tiffaċilita l-aċċess għal dejta disponibbli dwar prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura miġbura skont il-liġi tal-Unjoni;

(b)

tqiegħed l-informazzjoni dwar is-swieq, bħal stħarriġ dwar il-prezzijiet, analiżi u studji tas-swieq, għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati kollha u għall-pubbliku ġenerali b'mod aċċessibbli u li jinftiehem, soġġett għar-Regolament (KE) 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19).

3.   L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu biex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 43

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 44

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1184/2006

L-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1184/2006 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 1

"Dan ir-Regolament jistipula r-regoli li jikkonċernaw l-applikabbiltà tal-Artikoli 101 sa 106 u ċerti dispożizzjonijiet tal-Artikolu 108(1) u (3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) fir-rigward tal-produzzjoni jew tal-kummerċ tal-prodotti elenkati fl-Anness I mat-TFUE bl-eċċezzjoni tal-prodotti koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (*) u r-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**)

Artikolu 45

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1224/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 57(1), jiżdiedu s-sentenzi li ġejjin:

"L-Istati Membri għandhom jagħmlu verifiki biex jiżguraw il-konformità. Il-verifiki jistgħu jsiru fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni u waqt it-trasport.";

(2)

l-Artikolu 58(5) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (g) huwa sostitwit b’dan li ġej:

"(g)

l-informazzjoni lill-konsumaturi prevista mill-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (***);

(***)  Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 11 ta’ Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1")."

(b)

il-punt (h) huwa mħassar.

Artikolu 46

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 104/2000 huwa b'dan imħassar. Madankollu, l-Artikolu 4 għandu japplika sat- 12 ta' Diċembru 2014.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u jinqraw b’konformità mat-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness III.

Artikolu 47

Regoli li jistabbilixxu standards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni

Regoli li jistabbilixxu standards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni, b'mod partikolari r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2136/89 (20), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1536/92 (21), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2406/96 (22), kif ukoll regoli oħra adottati għall-applikazzjoni ta' standards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni, bħar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3703/85 (23), għandhom jibqgħu japplikaw.

Artikolu 48

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolalment sal-31 ta' Diċembru 2022.

Artikolu 49

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014, bl-eċċezzjoni tal- Kapitolu IV u l-Artikolu 45 li għandhom japplikaw mit- 13 ta' Diċembru 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 183.

(2)  ĠU C 225, 25.7.2012, p. 20.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Settembru 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-17 ta' Ottubru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' … (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) tad-9 ta' Diċembru 2013

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 tas-17 ta' Diċembru 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 tal-24 ta' Lulju 2006 li japplika ċerti regoli ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni ta', u l-kummerċ f'ċerti prodotti agrikoli ( ĠU L 214, 4.8.2006, p. 7 ).

(6)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)

(7)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1220/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 dwar miżuri relatati mal-kummerċ sabiex tkun garantita l-provvista ta’ ċerti prodotti tas-sajd lill-proċessuri tal-Unjoni mill-2013 sal-2015, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 104/2000 u (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 349, 19.12.2012, p. 4).

(8)  Regolament (UE) Nru 1026/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ċerti miżuri għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 34).

(9)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 11 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 354).li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (Ara paġna 22 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(10)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 ( ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1 ).

(11)  Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

(12)  Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(13)  Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi ta’ l-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

(14)  Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-prodotti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1).

(15)  Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

(16)  Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali fuq il-prodotti ta' oriġini mill-annimali intiżi għall-konsum uman (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83).

(17)  Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).

(18)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(19)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data ( ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1 ).

(20)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2136/89 tal-21 ta' Ġunju 1989 li jippreskrivi standards komuni ta' marketing għal sardin ippriservat u deskrizzjonijiet kummerċjali għal sardin ippriservat u prodotti tat-tip tas-sardin ( ĠU L 212, 22.7.1989, p. 79 ).

(21)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1536/92 tad-9 ta' Ġunju 1992 li jippreskrivi l-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni għat-tonn u għall-plamtu/tumbrell priservat ( ĠU L 163, 17.6.1992, p. 1 ).

(22)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2406/96 tas-26 ta' Novembru 1996 li jistabbilixxi standards komuni għall-marketing għal ċerti prodotti tal-industrija tas-sajd ( ĠU L 334, 23.12.1996, p. 1 ).

(23)  Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3703/85 tat-23 ta' Diċembru 1985 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' livelli komuni fis-suq għal ċertu ħut frisk u mkessaħ ( ĠU L 351, 28.12.1985, p. 63 ).


ANNESS I

PRODOTTI TAS-SAJD U TAL-AKKWAKULTURA KOPERTI MILL-OKS

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-prodotti

(a)

0301

Ħut ħaj

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta' titlu 0304

0303

Ħut, friżat, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304

0304

Qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex), frisk, imkessaħ jew friżat

(b)

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar jew le qabel jew waqt il-proċess ta’ affumikar; dqiq; pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman

(c)

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akwatiċi għajr krustaċji u molluski, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akwatiċi għajr krustaċji, tajbin għal konsum uman

(d)

 

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; annimali mejtin ta’ Kapitlu 1 jew 3, mhux tajbin għall-konsum uman:

Oħrajn

Prodotti ta’ ħut jew krustaċej, molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn; annimali mejtin ta’ Kapitlu 3:

0511 91 10

Skart tal-ħut

0511 91 90

Oħrajn

(e)

1212 20 00

Alka tal-baħar u alki oħrajn

(f)

 

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament:

1504 10

Żjut tal-fwied tal-ħut u l-frazzjonijiet tagħhom

1504 20

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut, ħlief żjut tal-fwied

(g)

1603 00

Estratti u sugu ta’ laħam, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

(h)

1604

Ħut preparat jew preservat; kavjar jew sostituti tal-kavjar imħejjija minn bajd tal-ħut

(i)

1605

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, preparati jew preservati

(j)

 

Għaġin, imsajjar jew le jew mimli (bil-laħam jew sustanzi oħrajn) jew preparat mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, taljarini (noodles), lasanji, njokki, ravjul, kannelloni; kuskus, ippreparat jew le

1902 20

Għaġin mimli, imsajjar jew ippreparat mod ieħor jew le:

1902 20 10

Li fih iktar minn 20 % tal-piż ħut, krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

(k)

 

Dqiq, smida u gerbub, tal-laħam jew tal-fdalijiet tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċei, molluski jew invertebri akwatiċi oħra, li mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem:

2301 20 00

Dqiq, pasta u gerbub, ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

(l)

 

Preparazzjonijiet ta’ tip użati għall-għalf tal-annimali

2309 90

Oħrajn:

ex 2309 90 10

Materjali li jinħallu ta’ ħut


ANNESS II

PRODOTTI TAS-SAJD SOĠĠETTI GĦALL -MEKKANIŻMU TA' ĦŻIN

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-prodotti

0302 22 00

Barbun tat-tbajja’ (Pleonectes platessa)

ex 0302 29 90

Dab (Limanda limanda)

0302 29 10

Megrim (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Barbun (Platichthys flesus)

0302 31 10

kif ukoll

0302 31 90

Alonga jew tonn tal-ġwienaħ twal (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Arringa tal-ispeċi Clupea harengus

0302 50 10

Merluzz tal-ispeċi Gadus morhua

0302 61 10

Sardin tal-ispeċi Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Laċċa kaħla (sprattus sprattus)

0302 62 00

Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Pollakju (saithe) (Pollachius virens)

ex 0302 64

Kavalli tal-ispeċijiet Scomber scombrus u Scomber japonicus

0302 65 20

kif ukoll

0302 65 50

Mazzola (Squalus acanthias u Scyliorhinus spp)

0302 69 31

kif ukoll

0302 69 33

Ħut aħmar (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlangu (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Lipp (Molva spp.)

0302 69 55

Inċova (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Marlozz tal-ispeċi Merluccius merluccius

0302 69 81

Xkatlu komuni (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Lampuka (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Siċċ (Sepia officinalis u Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Gambli tal-ispeċi Crangon crangon u gambli tal-fond (Pandalus borealis)

0302 23 00

Lingwata (Solea spp.)

0306 24 30

Granċijiet li jittieklu (Cancer pagurus)

0306 29 30

Ksampu (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Groenlandja (Reinhardtius hipoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

kif ukoll

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Marlozz tal-ġeneru Merluccius

0303 79 71

Denċi (Dentex dentex u Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Pixxispad (Xiphias Gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Gambli tal-familja Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Siċċ tal-ispeċijiet Sepia officinalis, Rossia macrosoma u Sepiola rondeletti

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

kif ukoll

0307 49 38

Klamari (Loligo spp.)

0307 49 51

Klamari (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Qarnit (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Alonga jew tonn tal-ġwienaħ twal (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Tonna safra(Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Palamit jew plamtu bl-istrixxi fuq iż-żaqq (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Tonn (Thunnus thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Speċijiet oħra tal-ġeneri Thunnus u Euthynnus

ex 0302 29 90

Il-lingwata lemon sole (Microstomus kitt)

0302 35 10

kif ukoll

0302 35 90

Tonn tax-xewka kaħla (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Pollakkju (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Pixxiluna (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Stokkafixx (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Pout (Trisopterus luscus) u mankana (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Vopi (Boops boops)

ex 0302 69 99

Arżnell (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Gringu (Conger conger)

ex 0302 69 99

Gallina (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Sawrell (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Mulett (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

kif ukoll

ex 0304 19 99

Rebekkin skur (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Xabla (Lepidopus caudatus u Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Moxt il-baħar komuni (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Bronja komuni (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Trilja tal-faxxi jew bla faxxi (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Tannuta (Spondyliosoma cantharus)


ANNESS III

INFORMAZZJONI DWAR IT-TAGĦMIR TAS-SAJD

Informazzjoni obbligatorja dwar il-kategorija ta' tagħmir tas-sajd

Informazzjoni aktar dettaljata u kodiċijiet korrispondenti, skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 (1) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 (2)

Tartaruni

Tartaruni tal-ixtut

SB

Tartaruni Daniżi

SDN

Tartaruni Skoċċiżi

SSC

Tartaruni bil-par

SPR

Xbieki tat-tkarkir

Xbieki tat-tkarkir bit-travu (Beam trawls)

TBB

Xbieki tal-qiegħ tas-sufrun

OTB

Xbieki tal-qiegħ bil-par

PTB

Xbieki tas-sufrun għal nofs l-ilma

OTM

Xbieki tal-qiegħ pelaġiku

PTM

Xbieki tas-sufrun tewmi

OTT

Xbieki tal-garġi u xbieki simili

Xbieki tal-garġi fissi (ankrati)

GNS

Xbieki tal-mitlaq

GND

Xbieki tal-mitlaq li jdawru

GNC

Pariti

GTR

Partiti u xbieki tal-mitlaq ikkombinati

GTN

Xbieki tat-tidwir u xbieki tal-irfigħ

Tartarun idur

PS

Xbieki tal-lampara

LA

Xbieki tal-irfigħ operati minn dgħajjes

LNB

Xbieki tal-irfigħ stazzjonarji operati mix-xatt

LNS

Snanar u lenzi

Xolfa tal-idejn u xolfa tal-qasba (operata bl-idejn)

LHP

Xolfa tal-idejn u xolfa tal-qasba (mekkanizzati)

LHM

Lenzi twal fissi

LLS

Lenzi twal (mitluqa mal-kurrent)

LLD

Lenzi għas-sajd bir-rixa

LTL

Dragi

Dragi bid-dgħajsa

DRB

Dragi tal-idejn li jintużaw fuq bastiment

DRH

Dragi mekkanizzati inklużi dragi bl-aspirazzjoni

HMD

Kontenituri (pots) u nases

Kontenituri (nases)

FPO


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25).

(2)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 tat-8 ta’ April 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 112, 30.4.2011, p. 1).


ANNESS IV

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 104/2000

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikoli 1 sa 5

Artikoli 2 u 3

Artikoli 33, 34

Artikolu 4

Artikoli 35 sa 39

Artikolu 5(1)

Artikoli 6, 7, 8

Artikoli 5(2), 5(3), 5(4) u Artikolu 6

Artikoli 14, 18 sa 21

Artikolu 7

Artikoli 22 u 24 sa 27

Artikolu 8

Artikoli 9 sa 12

Artikoli 28, 29

Artikolu 13

Artikoli 11, 12, 13, 16, 18, 20 u 21

Artikolu 14

Artikolu 41(2)

Artikolu 15

Artikolu 23

Artikolu 16

Artikoli 24 sa 27

Artikoli 17 sa 27

Artikoli 30, 31 u 32

Artikolu 33

Artikolu 34

Artikoli 20(2), 21 u 32

Artikolu 35

Artikolu 36

Artikolu 37

Artikolu 43

Artikoli 38 u 39

Artikolu 43

Artikolu 40

Artikolu 41

Artikolu 48

Artikolu 42

Artikoli 44, 45 u 46

Artikolu 43

Artikolu 49

Artikolu 40

Artikolu 41(1)

Artikolu 42


28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/22


REGOLAMENT (UE) Nru 1380/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Diċembru 2013

dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (4) stabbilixxa sistema Komunitarja għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS).

(2)

L-iskop tal-PKS jinkludi l-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ġestjoni tas-sajd iffukata fuqhom. Barra minn hekk, huwa jinkludi, fir-rigward ta' miżuri tas-suq u miżuri finanzjarji b'appoġġ għall-għanijiet tagħha, għar-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u attivitajiet ta' akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, fejn dawn l-attivitajiet iseħħu fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 (5) (UNCLOS).

(3)

Is-sajd rikreattiv jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq ir-riżorsi tal-ħut u l-Istati Membri għandhom, għalhekk, jiżguraw li dan isir b’mod kompatibbli mal-objettivi tal-PKS.

(4)

Il-PKS għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura jikkontribwixxu għal sostenibbiltà ambjentali, ekonomika u soċjali fit-tul. Hija għandha tinkludi regoli li għandhom l-għan li jiżguraw it-traċċabbiltà, is-sikurezza u l-kwalità tal-prodotti kummerċjalizzati fl-Unjoni. Barra minn hekk, il-PKS għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-produttività, standard xieraq tal-għajxien għas-settur tas-sajd inkluż is-sajd fuq skala żgħira, u swieq stabbli, u għandha tiżgura d-disponibbiltà ta' provvisti tal-ikel u li l-provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli. Il-PKS għandha tikkontribwixxi għall-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u tgħin biex jinkisbu l-għanijiet stipulati f’dik l-istrateġija.

(5)

L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall- UNCLOS (6) u, taħt id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/414/KE (7), għall-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet ta' ħut tranżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna tal-4 ta’ Diċembru 1995 (8) (Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut), u, taħt id-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/428/KE (9), għall-Ftehim għall-promozzjoni tal-konformità mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni minn bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (10).

(6)

Dawk l-istrumenti internazzjonali prevalentement jistabbilixxu obbligi ta' konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu jipproduċu rendiment massimu sostenibbli kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttament ta' stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali differenti u obbligi biex ikun hemm qies xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-PKS għandha, għaldaqstant, tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni mill-Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha skont dawn l-istrumenti internazzjonali. Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni li ngħataw is-setgħa għalihom fil-qafas tal-PKS, huma għandhom jaġixxu wkoll b’mod li huwa konsistenti għal kollox mal-obbligi internazzjonali ta’ konservazzjoni u kooperazzjoni skont dawk l-istrumenti internazzjonali.

(7)

Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-PKS biex tiżgura f'perijodu ta' żmien raġonevoli li l-isfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar iġib lura u jżomm popolazzjonijiet ta' stokkijiet maqbuda 'l fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Ir-rati ta' sfruttament għandhom jinkisbu sal-2015. Il-kisba ta' dawk ir-rati ta' sfruttament sa data aktar tard għandha tkun permessa biss jekk il-kisba tagħhom sal-2015 tipperikola serjament is-sostenibbiltà soċjali u ekonomika tal-flotot tas-sajd involuti. Wara l-2015, dawk ir-rati għandhom jinkisbu l-aktar kmieni possibbli u taħt l-ebda ċirkostanza aktar tard mill-2020. Fejn informazzjoni xjentifika ma tkunx biżżejjed biex jiġu ddeterminati l-imsemmija livelli, jistgħu jitqiesu parametri approssimattivi.

(8)

Id-deċiżjonijiet ta' ġestjoni b'rabta mar-rendiment massimu sostenibbli fis-sajd imħallat għandhom iqisu d-diffikultà tas-sajd tal-istokkijiet kollha f'sajd imħallat b'rendiment massimu sostenibbli fl-istess waqt, f'każijiet fejn il-pariri xjentifiċi jindikaw li huwa diffiċli ħafna li jiġi evitat il-fenomenu tal-"ispeċijiet choke" billi tiżdied is-selettività tal-irkaptu tas-sajd użat. Korpi xjentifiċi adatti għandhom jintalbu jipprovdu parir dwar il-livelli adegwati ta’ mortalità mis-sajd f'tali ċirkostanzi.

(9)

Il-PKS għandha tiżgura koerenza mal-miri tas-sajd stabbiliti fid-Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011 – 2020, u mal-miri tal-bijodiversità adottati mill-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta’ Marzu 2010.

(10)

L-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar dejjem għandu jkun ibbażat fuq l-approċċ prekawzjonarju, li huwa derivat mill-prinċipju prekawzjonarju msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 191(2) tat-Trattat, meta jiġi meqjus bid-data xjentifika disponibbli.

(11)

Il-PKS għandha tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar, għall-ġestjoni sostenibbli tal-ispeċijiet sfruttati għal skop kummerċjali, u b'mod partikolari għall-kisba ta' status ambjentali tajjeb sal-2020, kif stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(12)

Il-PKS għandha wkoll tikkontribwixxi għall-forniment tas-suq tal-Unjoni b’ikel li jkun nutrittiv ħafna u għat-tnaqqis tad-dipendenza tal-Unjoni fuq l-importazzjonijiet tal-ikel. Hija għandha wkoll tippromwovi l-ħolqien dirett u indirett tal-impjiegi u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni tal-kosta.

(13)

Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux mixtieqa għandhom jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun.

(14)

Huwa importanti li l-ġestjoni tal-PKS tkun iggwidata minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni b'suċċess tal-PKS tiddipendi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, reġjonali, nazzjonali u lokali u fuq il-kompatibbiltà reċiproka tal-miżuri meħuda u l-konsistenza tagħhom ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(15)

Il-PKS għandha tikkontribwixxi għat-titjib tal-kondizzjonijiet ta' sigurtà u dawk tax-xogħol għall-operaturi tas-sajd.

(16)

Il-PKS għandha tagħti attenzjoni sħiħa, fejn hu rilevanti, għas-saħħa tal-annimali, għall-benesseri tal-annimali, is-sikurezza tal-ikel u l-għalf.

(17)

Ladarba l-kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-ibħra Ewropej huma interkonnessi, il-PKS għandha tkun implimentata b'mod li jkun konsistenti ma' politiki oħra tal-Unjoni u, b'mod partikolari, li tqis l-interazzjonijiet ma' azzjoni tal-Unjoni f'oqsma oħra tal-politika marittima. Għandha tiġi żgurata l-koerenza fil-ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta tal-Iberja, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

(18)

Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-ilmijiet u r-riżorsi tal-Unjoni suġġett għar-regoli tal-PKS.

(19)

Ir-regoli eżistenti li jillimitaw l-aċċess għar-riżorsi fi ħdan iż-żoni ta' 12-il mil nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li minnhom jiddipendi ħafna l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom ikomplu japplikaw. L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jagħtu aċċess preferenzjali għal sajjieda ta' skala żgħira, artiġġjanali jew kostali.

(20)

Il-gżejjer żgħar lil hinn mill-kosta li jiddipendu mis-sajd għandhom, fejn ikun il-każ, ikunu rikonoxxuti b’mod speċjali u jingħataw għajnuna sabiex ikunu jistgħu jissoppravvivu u jistgħanew fil-ġejjieni.

(21)

Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikolu 349(1) tat-Trattat għandhom jiġu protetti b'mod partikolari billi huma jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali ta' dawk it-territorji, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tagħhom. Ċerti attivitajiet ta' sajd f'dawk l-ilmijiet għaldaqstant għandhom ikunu limitati għal bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet ta' dawk it-territorji.

(22)

Sabiex tikkontribwixxi għall-konservazzjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u l-ekosistemi tal-baħar, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha biex tipproteġi żoni protetti li huma bijoloġikament sensittivi, billi telenkahom bħala żoni protetti. F'dawn iż-żoni, għandu jkun possibbli li l-attivitajiet tas-sajd jiġu ristretti jew ipprojbiti. Meta jiġi deċiż liema żoni jiġu elenkati, għandha tingħata attenzjoni partikolari lil dawk b'evidenza ċara ta' konċentrazzjonijiet qawwija ta' ħut taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni u ta' postijiet fejn ibid il-ħut, u żoni li huma meqjusa bijoloġikament sensittivi. Għandu jittieħed kont ukoll ta' żoni konservazzjoni eżistenti. Sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-elenkar, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw żoni adegwati, inklużi żoni li jagħmlu parti minn netwerk koerenti, u, fejn ikun il-każ, huma għandhom jikkooperaw bejniethom, iħejju u jibagħtu rakkomandazzjonijiet konġunti lill-Kummissjoni. Sabiex jiġu stabbiliti żoni protetti b'mod aktar effettiv, għandu jkun possibbli li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex tkun tista' tistabbilixxihom fi pjan pluriennali u, sabiex jiġi żgurat livell adegwat responsabbiltà u kontroll demokratiku, il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjonament ta' dawk iż-żoni protetti.

(23)

L-għan tal-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod iżjed effettiv permezz ta' approċċ pluriennali għall-ġestjoni tas-sajd, li jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet pluriennali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet ta' setturi differenti tas-sajd.

(24)

Il-pjanijiet pluriennali għandhom fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet fejn dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati flimkien. Il-pjanijiet pluriennali għandhom jistabbilixxu l-qafas għall-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' salvagwardja għal żviluppi mhux previsti. Il-pjanijiet pluriennali għandhom ukoll ikunu regolati minn objettivi ta’ ġestjoni definiti b’mod ċar sabiex jikkontribwixxu għall-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar ikkonċernati. Dawk il-pjanijiet għandhom jiġu adottati f'konsultazzjoni ma' Kunsilli Konsultattivi, operaturi fl-industrija tas-sajd, xjentisti u partijiet interessati oħrajn li jkollhom interess fil-ġestjoni tas-sajd.

(25)

Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12), id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (13) u d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jimponu ċerti obbligi fuq l-Istati Membri fir-rigward ta' żoni ta' protezzjoni speċjali, żoni speċjali ta' konservazzjoni u żoni protetti tal-baħar, rispettivament. Tali miżuri jistgħu jeħtieġu l-adozzjoni ta' miżuri li jaqgħu taħt il-PKS. Huwa, għalhekk, xieraq li l-Istati Membri jiġu awtorizzati jadottaw, fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tagħhom, tali miżuri ta' konservazzjoni li huma meħtieġa għall-konformità mal-obbligi tagħhom skont dawk l-atti tal-Unjoni fejn tali miżuri ma jaffettwawx l-interessi tas-sajd ta' Stati Membri oħra. Fejn tali miżuri jistgħu jaffettwaw l-interessi tas-sajd ta' Stati Membri oħra, is-setgħa li tiġi adottata tali miżura għandha tingħata lill-Kummissjoni u għandu jsir rikors għal kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri kkonċernati.

(26)

Huma meħtieġa miżuri sabiex jitnaqqsu l-livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u jiġi gradwalment eliminat l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-art (l-"obbligu ta' ħatt l-art") għall-qabdiet kollha ta' speċijiet li huma soġġetti għal limitu ta' qbid, u fil-Mediterran anki qabdiet ta' speċijiet li huma soġġetti għal daqsijiet minimi, li jsiru waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, u għandhom jitħassru r-regoli li sa issa obbligaw lis-sajjieda biex jarmu.

(27)

L-obbligu ta’ ħatt l-art għandu jiġi introdott abbażi ta' kull attività tas-sajd individwalment. Is-sajjieda għandhom jitħallew ikomplu jiskartaw dawk l-ispeċijiet li, skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, għandhom rata ta' sopravivenza għolja meta jiġu rilaxxati fil-baħar.

(28)

Sabiex ikun implementabbli l-obbligu ta’ ħatt l-art u sabiex jittaffa l-effett ta' kompożizzjonijiet li jvarjaw tal-qabdiet annwali, l-Istati Membri għandhom jitħallew jittrasferixxu kwoti bejn is-snin, sa ċertu perċentwal.

(29)

Fil-ġestjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art, huwa meħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex inaqqsu qabdiet mhux mixtieqa. Għal dan il-għan, it-titjib fit-tekniki tas-sajd selettiv biex jiġu evitati u jitnaqqsu, safejn possibbli, il-qabdiet mhux mixtieqa għandu jkollu prijorità għolja. Huwa importanti li l-Istati Membri jqassmu l-kwoti bejn bastimenti f'taħlita li tirrifletti kemm jista' jkun possibbli l-kompożizzjoni mistennija ta' speċijiet fis-sajd. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn kwoti disponibbli u x-xejra tas-sajd attwali, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw aġġustamenti permezz ta' tpartit ta' kwoti ma' Stati Membri oħra, inkluż fuq bażi permanenti. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw ukoll il-faċilitazzjoni tal-ġbir b'mod akkomunat ta' kwoti individwali mis-sidien tal-bastimenti pereżempju, fil-livell tal-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew fi gruppi ta' sidien tal-bastimenti. Fl-aħħarnett l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-għadd ta' speċijiet maqbuda inċidentalment meta mqabbla mal-kwota tal-ispeċijiet immirati, skont is-sitwazzjoni tal-konservazzjoni tal-ispeċijiet maqbuda inċidentalment.

(30)

Id-destinazzjoni tal-ħatt l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ referenza minimu għall-konservazzjoni, għandha tkun limitata u għandha teskludi l-bejgħ għall-konsum mill-bniedem.

(31)

Sabiex jiġu trattati qabdiet inċidentali li mhumiex evitabbli saħansitra meta jiġu applikati l-miżuri kollha biex dawn jitnaqqsu, ċerti eżenzjonijiet de minimis mill-obbligu ta' ħatt l-art għandhom jiġu stabbiliti għal sajd li għalih japplika l-obbligu ta' ħatt l-art, primarjament permezz ta' pjanijiet pluriennali.

(32)

Soġġett għal parir xjentifiku u mingħajr ma jiġu pperikolati l-objettivi tar-rendiment massimu sostenibbli u mingħajr ma tiżdied il-mortalità mis-sajd, fejn ikun japplika l-obbligu tal-ħatt l-art inkluża l-obbligazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-qabdiet, għandha tkun possibbli żieda ta' opportunitajiet tas-sajd relatati, sabiex jitqies il-fatt li ħut li preċedentement kien jiġi skartat issa ser jinħatt l-art.

(33)

L-aċċess għal żona tas-sajd għandu jkun ibbażat fuq kriterji trasparenti u oġġettivi inkluż dawk ta' natura ambjentali, soċjali u ekonomika. L-Istati Membri għandhom jippromwovu sajd responsabbli billi jipprovdu inċentivi li dawk l-operaturi li jistadu bl-anqas mod li jagħmel ħsara ambjentali u li jipprovdu l-akbar benefiċċji għas-soċjetà.

(34)

Għal stokkijiet li għalihom ma ġie stabbilit l-ebda pjan pluriennali, għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttament li jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz tas-sajd. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed data disponibbli, l-azjendi tas-sajd għandhom ikunu ġestiti bl-użu ta’ parametri approssimattivi.

(35)

Minħabba l-qagħda ekonomika prekarja tal-industrija tas-sajd u d-dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali fuq is-sajd, huwa neċessarju li tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli tal-istokkijiet għal kull Stat Membru.

(36)

Tali stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd, minħabba s-sitwazzjoni bijoloġika temporanja tal-istokkijiet, għandha tħares u tieħu kont sħiħ tal-ħtiġijiet partikolari ta' reġjuni fejn il-komunitajiet lokali jiddipendu b'mod partikolari fuq is-sajd u l-attivitajiet relatati kif deċiż mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Novembru 1976 (14), u b'mod partikolari l-Anness VII tagħha.

(37)

Għalhekk, huwa f'dan is-sens li għandu jinftiehem il-kunċett ta' stabbiltà relattiva.

(38)

Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd. Dawk il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan skedi ta' żmien definiti u għandhom ikunu operattivi għal perijodu fiss ta’ żmien.

(39)

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw fil-livell reġjonali sabiex jadottaw rakkomandazzjonijiet konġunti u strumenti oħra għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' konservazzjoni u miżuri li jaffettwaw l-attività tas-sajd f'żoni protetti taħt il-liġi ambjentali. Fil-qafas tal-kooperazzjoni reġjonali, il-Kummissjoni għandha tadotta biss miżuri ta' konservazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni jew atti delegati fejn l-Istati Membri kollha konċernati f'reġjun jaqblu dwar rakkomandazzjoni konġunta. Fin-nuqqas ta' rakkomandazzjoni konġunta, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta għall-miżuri rilevanti f'konformità mat-Trattat.

(40)

L-Istati Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għal stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li jkunu applikabbli biss għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom.

(41)

Fiż-żona ta' 12-il mil nawtiku tagħhom, l-Istati Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni applikabbli għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-Unjoni, bil-kondizzjoni li, fejn tali miżuri japplikaw għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni minn Stati Membri oħra, il-miżuri adottati ma jkunux diskriminatorji, tkun saret konsultazzjoni minn qabel ma' Stati Membri oħra kkonċernati u l-Unjoni ma tkunx adottat miżuri li jindirizzaw speċifikament il-konservazzjoni u l-ġestjoni fi ħdan iż-żona kkonċernata ta' 12-il mil nawtiku.

(42)

L-Istati Membri għandhom jitħallew jintroduċu sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

(43)

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri speċifiċi biex jallinjaw in-numru ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni mar-riżorsi disponibbli, abbażi tal-valutazzjonijiet tagħhom dwar il-bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotot tagħhom u l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għalihom. Il-valutazzjonijiet għandhom isiru f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni u jiġu preżentati f'rapport annwali li jrid jiġi trasmess lill-Kummissjoni. Dawk ir-rapporti annwali għandhom isiru pubbliċi. Kull Stat Membru għandu jkun jista' jagħżel il-miżuri u strumenti li jixtieq jadotta biex inaqqas il-kapaċità eċċessiva ta' sajd.

(44)

Barra minn hekk, għall-finijiet tal-ġestjoni u l-aġġustament tal-kapaċità tas-sajd, għandhom jinżammu limiti massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u skemi nazzjonali ta' dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament għall-irtirar mis-servizz.

(45)

L-Istati Membri għandhom jirreġistraw l-informazzjoni minima dwar il-karatteristiċi u l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom. Dawk ir-rekords għandhom ikunu disponibbli għall-Kummissjoni sabiex timmonitorja d-daqs tal-flotot tal-Istati Membri.

(46)

Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli tirrikjedi settijiet ta' data armonizzati, affidabbli u preċiżi. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jiġbru data dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd tagħhom, b'mod partikolari data dwar il-qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, informazzjoni minn stħarriġ dwar l-istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. L-Istati Membri għandhom jiġġestixxu u jagħmlu d-data miġbura disponibbli għall-utenti finali, u partijiet interessati oħrajn. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin u mal-Kummissjoni sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir tad-data. Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' pajjiżi terzi dwar il-ġbir tad-data. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, għall-valutazzjoni tagħha, rapport annwali dwar l-attivitajiet ta' ġbir tad-data tagħhom, li għandhom isiru pubbliċi.

(47)

Il-ġbir tad-data għandu jinkludi data li tiffaċilita l-valutazzjoni ekonomika ta' impriżi attivi fis-settur tas-sajd, fl-akkwakultura u fl-ipproċessar ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura u tax-xejriet tal-impjiegi f'dawn l-industriji.

(48)

Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku tas-Sajd (STECF) kif stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/629/KE (15) jista' jiġi kkonsultat dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' riżorsi bijoloġiċi marittimi, sabiex tiġi żgurata l-assistenza neċessarja ta' persunal xjentifiku kwalifikat ferm, partikolarment fl-applikazzjoni ta' dixxiplini bijoloġiċi, ekonomiċi, ambjentali, soċjali u tekniċi.

(49)

Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' programmi adottati b'mod nazzjonali ta' ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd, ir-riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati Membri oħra kif ukoll fi ħdan l-oqfsa tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Għandha wkoll titrawwem kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti.

(50)

L-Unjoni għandha tippromwovi l-objettivi tal-PKS internazzjonalment, u tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni huma bbażati fuq l-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli taħt il-liġi tal-Unjoni, u tippromwovi kondizzjonijiet ugwali għal operaturi mill-Unjoni u operaturi minn pajjiżi terzi. Għal dan il-għan, l-Unjoni għandha tkun fuq quddiem fil-proċess tat-tisħiħ tal-prestazzjoni ta' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali biex ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jikkonservaw u jiġġestixxu r-riżorsi ħajjin tal-baħar taħt ir-responsabbiltà tagħhom, inkluż il-ġlieda kontra sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU). L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex iżżid il-konformità ma' miżuri internazzjonali, inkluża l-ġlieda kontra l-IUU. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu msejsa fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli.

(51)

Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi terzi għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli u skambju ta' informazzjoni rilevanti, li jiżgura sfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, trasparenza fir-rigward tad-determinazzjoni tal-eċċess u, konsegwentement, ġestjoni tar-riżorsi li hija konsistenti mal-objettivi tal-PKS. Il-ftehimiet li jipprevedu aċċess għal riżorsi li jikkorrispondi għall-interessi tal-flotta tal-Unjoni fi skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' kwalità għolja biex jiżguraw b'mod partikolari miżuri ta’ ġbir tad-data, monitoraġġ, kontroll u sorveljanza effikaċi.

(52)

Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u strumenti internazzjonali rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu jikkostitwixxi element essenzjali ta' ftehimiet ta' sħubija fis-sajd sostenibbli, li għandhom jinkludu klawżola speċifika dwar id-drittijiet tal-bniedem. L-introduzzjoni ta' klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli għandha tkun konsistenti għalkollox mal-għanijiet ġenerali tal-politika tal-Unjoni dwar l-iżvilupp.

(53)

L-akkwakultura għandha tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi sostenibbli mal-Unjoni kollha biex tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel, inklużi l-provvisti tal-ikel, kif ukoll it-tkabbir u l-impjiegi fit-tul għaċ-ċittadini tal-Unjoni, u għandha tikkontribwixxi biex tkun sodisfatta d-domanda dinjija dejjem tikber għal ikel akkwatiku.

(54)

L-Istrateġija tal-Kummissjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Akkwakultura Ewropea adottata fl-2009, li kienet milqugħa u approvata mill-Kunsill u milqugħa mill-Parlament Ewropew, innotat il-ħtieġa għall-ħolqien u l-promozzjoni ta' kondizzjonijiet ekwi għall-akkwakultura bħala l-bażi għall-iżvilupp sostenibbli tagħha.

(55)

L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-Unjoni huma influwenzati minn kondizzjonijiet differenti f’pajjiżi differenti, fost l-oħrajn dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-operaturi. Għalhekk il-linji gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu żviluppati biex titjieb il-kompetittività tal-industrija tal-akkwakultura, b'appoġġ għall-iżvlupp tagħha u l-innovazzjoni tagħha, u l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika, id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja fiż-żoni kostali u interni. Barra minn hekk, għandhom jiġu introdotti mekkaniżmi bejn l-Istati Membri għall-iskambju bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni u tal-aqwa prassi permezz ta' metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali dwar is-sigurtà tan-negozju, l-aċċess għall-ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni, u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' liċenzjar.

(56)

In-natura speċifika tal-akkwakultura titlob Kunsill Konsultattiv għal konsultazzjoni mal-partijiet interessati dwar elementi tal-politiki tal-Unjoni li jistgħu jaffettwaw l-akkwakultura.

(57)

Hemm bżonn li tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm simplifikazzjoni b’appoġġ għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ produzzjoni u kummerċ ta' dak is-settur. L-organizzazzjoni komuni tas-suq għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha tiżgura kondizzjonijiet ekwi għall-prodotti kollha tas-sajd u l-akkwakultura kummerċjalizzati fl-Unjoni, irrispettivament mill-oriġini tagħhom, għandha tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu għażliet informati aħjar u tappoġġa l-konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

(58)

L-organizzazzjoni komuni tas-suq għandha tiġi implimentata f’konformità mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

(59)

Sabiex tiġi żgurata konformità mar-regoli tal-PKS, għandha tiġi stabbilita sistema effettiva ta' kontroll, ispezzjoni u infurzar, inkluża l-ġlieda kontra l-attivitajiet tas-sajd IUU.

(60)

L-użu ta' teknoloġiji moderni u effettivi għandu jiġi promoss fil-qafas tas-sistema ta' kontroll, ispezzjoni, u infurzar tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom ikollhom il-possibbiltà li jwettqu proġetti pilota fuq teknoloġiji ta' kontroll u sistemi ta' ġestjoni tad-data ġodda.

(61)

Sabiex jiġu żgurati jkunu komparabbli l-kondizzjonijiet fi Stati Membri differenti għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kontroll u l-infurzar, għandha titħeġġeġ il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri dwar l-identifikazzjoni ta' pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(62)

Sabiex jiżguraw l-involviment tal-operaturi fil-ġbir tad-data fl-Unjoni u fis-sistema ta' kontroll, ispezzjoni, u infurzar tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jitolbu lill-operaturi tagħhom jikkontribwixxu b'mod proporzjonali għall-ispejjeż operattivi korrispondenti.

(63)

L-għanijiet tal-PKS ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom minħabba l-problemi li jiltaqgħu magħhom fl-iżvilupp tal-industrija tas-sajd u l-ġestjoni tagħha, u l-limiti fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri. Għalhekk, sabiex ikun hemm kontribut għall-kisba ta' dawn l-għanijiet, għandha tingħata għajnuna finanzjarja pluriennali tal-Unjoni li tkun iffukata fuq il-prijoritajiet tal-PKS u mfassla għall-karatteristiċi speċifiċi tal-industrija tas-sajd fi Stati Membri individwali.

(64)

L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun kondizzjonali fuq il-konformità mill-Istati Membri u l-operaturi, inklużi sidien ta' bastimenti, mar-regoli tal-PKS. Skont ir-regoli speċifiċi li għandhom jiġu adottati, għajnuna finanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi interrotta, sospiża jew korretta f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità ma' obbligu speċifiku skont il-PKS minn Stat Membru jew ksur serju ta' dawk ir-regoli minn operatur.

(65)

Irriżulta li d-djalogu mal-partijiet interessati kien essenzjali sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS. Filwaqt li jitqiesu l-kondizzjonijiet differenti fl-ilmijiet tal-Unjoni u ż-żieda fir-reġjonalizzazzjoni tal-PKS, il-Kunsilli Konsultattivi għandhom jippermettu, fl-implimentazzjoni tal-PKS, li tibbenefika mill-konoxxenza u l-esperjenza tal-partijiet kollha interessati.

(66)

Fid-dawl tal-karatteristiċi speċjali tar-reġjuni ultra-periferiċi, tal-akkwakultura, tas-swieq u tal-Baħar l-Iswed, huwa xieraq li jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv għal kull wieħed minnhom.

(67)

Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta' miżuri ta' konservazzjoni li jakkumpanjaw ċerti obbligi ambjentali mill-Istati Membri, l-adattament tal-obbligu ta' ħatt l-art bl-għan li jkun hemm konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, l-estensjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal speċijiet oħrajn permezz tal-proċess ta' reġjonalizzazzjoni, l-adozzjoni ta' pjanijiet speċifiċi għall-iskartar bl-użu tal-proċess ta' reġjonalizzazzjoni, l-adozzjoni ta' eżenzjonijiet de minimis għall-obbligu ta' ħatt l-art jekk ma tkun ġiet adottata l-ebda miżura ta' implimentazzjoni oħra għal dak l-obbligu, u l-istabbiliment ta' regoli dettaljati għall-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi. Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, anke f'livell ta' esperti. Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li ssir trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(68)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' miżuri temporanji sabiex tittaffa theddida serja għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, l-iskemi ta' dħul/ħruġ fil-ġestjoni tal-flotta, u r-reġistrazzjoni, il-format u t-trasmissjoni tad-data għar-reġistru tal-flotot tas-sajd tal-Unjoni, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

(69)

F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet tiegħu.

(70)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (17) għandha titħassar malli jidħlu fis-seħħ ir-regoli korrispondenti skont dan ir-Regolament.

(71)

Minħabba l-għadd u l-importanza tal-emendi li għandhom isiru, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 għandu jitħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

PARTI I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) għandha tkopri:

(a)

il-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ġestjoni ta' sajd u flotot li jisfruttaw tali riżorsi,

(b)

fir-rigward tal-miżuri dwar is-swieq u miżuri finanzjarji b'appoġġ tal-implimentazzjoni tal-PKS: ir-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu, l-akkwakultura, u l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura.

2.   Il-PKS għandha tkopri l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 fejn dawn jitwettqu:

(a)

fit-territorju tal-Istati Membri li għalihom japplika t-Trattat;

(b)

fl-ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u jkunu rreġistrati f'pajjiżi terzi;

(c)

minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni;

(d)

minn ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja tal-Istat tal-bandiera.

Artikolu 2

Objettivi

1.   Il-PKS għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura huma ambjentalment sostenibbli fit-tul u huma ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ta' impjieg, u li jingħata kontribut għad-disponibbiltà ta' provvisti tal-ikel.

2.   Il-PKS għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li tiżgura li l-isfruttament ta' riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar jirripristina l-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli.

Sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' ripristinar b'mod progressiv u taż-żamma tal-istokkijiet tal-ħut f'livelli superjuri għal livelli ta' bijomassa li jkunu kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli, ir-rata ta' sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli għandha, fejn possibbli, tintlaħaq sal-2015 u, fuq bażi progressiva u inkrementali sa mhux aktar tard mill-2020 għall-istokkijiet kollha.

3.   Il-PKS għandha timplimenta l-approċċ ibbażat fuq l–ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex tiżgura li l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu minimizzati, u għandha tirsisti sabiex tiżgura li attivitajiet ta'akkwakultura u sajd jevitaw id-degradazzjoni tal-ambjent marittimu.

4.   Il-PKS għandha tikkontribwixxi għall-ġbir ta’ data xjentifika.

5.   Il-PKS għandha, b'mod partikolari:

(a)

telimina b'mod gradwali l-iskart fuq bażi ta' każ b'każ u b'kont meħud tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, billi tevita u tnaqqas, safejn possibbli, il-qbid inċidentali, u billi gradwalment tiżgura li l-qbid jinħatt l-art;

(b)

fejn meħtieġ, tuża bl-aħjar mod il-qabdiet inċidentali, mingħajr ma toħloq suq għal dawn il-qabdiet li huma taħt id-daqs ta’ referenza minimu għall-konservazzjoni;

(c)

tipprovdi kondizzjonijiet għal industrija tas-sajd għall-qbid u l-ipproċessar ekonomikament vijabbli u kompetittiva u attività ta' sajd relatata bbażata fuq l-art;

(d)

tipprovdi miżuri għall-aġġustament tal-kapaċità tal-flotot għal-livell ta' opportunitajiet ta' sajd konsistenti mal-Artikolu 2(2), sabiex il-flotot ikunu ekonomikament vijabbli mingħajr ma jisfruttaw eċċessivament r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

(e)

tippromwovi l-iżvilupp tal-attivitajiet tal-akkwakultura sostenibbli fl-Unjoni biex tikkontribwixxi għall-provvisti u s-sigurtà tal-ikel u l-impjiegi;

(f)

tikkontribwixxi għal standard tal-għajxien ġust għal dawk li jiddipendu mill-attivitajiet tas-sajd, filwaqt li jittieħed kont tas-sajd kostali u l-aspetti soċjoekonomiċi;

(g)

tikkontribwixxi għal suq intern effiċjenti u trasparenti għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura u tikkontribwixxi sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet indaqs għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura kummerċjalizzati fl-Unjoni;

(h)

jittieħed kont tal-interessi kemm tal-konsumaturi kif ukoll tal-produtturi;

(i)

tippromwovi attivitajiet ta' sajd kostali, b'kont meħud tal-aspetti soċjoekonomiċi;

(j)

tkun koerenti mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-objettiv li jinkiseb status ambjentali tajjeb sal-2020, kif stabbilit fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE kif ukoll ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Artikolu 3

Prinċipji ta' governanza tajba

Il-PKS għandha tkun iggwidata mill-prinċipji ta' governanza tajba li ġejjin:

(a)

definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, reġjonali, nazzjonali u lokali;

(b)

b'kont meħud tal-ispeċifiċitajiet reġjonali permezz ta' approċċ reġjonalizzat;

(c)

l-istabbiliment ta’ miżuri skont l-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

(d)

perspettiva fit-tul;

(e)

kosteffiċjenza amministrattiva;

(f)

involviment adegwat tal-partijiet interessati, b'mod partikolari tal-Kunsilli Konsultattivi, fl-istadji kollha - mill-konċepiment sal-implimentazzjoni tal-miżuri;

(g)

ir-responsabbiltà primarja tal-Istat tal-bandiera;

(h)

konsistenza mal-politiki l-oħrajn tal-Unjoni,

(i)

l-użu ta' valutazzjonijiet tal-impatt skont il-każ;

(j)

koerenza bejn id-dimensjoni interna u esterna tal-PKS;

(k)

trasparenza fit-trattament tad-data f'konformità mar-rekwiżiti legali eżistenti, bir-rispett debitu għall-ħajja privata, il-protezzjoni tad-data personali u regoli dwar il-kunfidenzjalità, disponibbiltà tad-data għall-korpi xjentifiċi adegwati, korpi oħrajn b'interess xjentifiku jew ta' ġestjoni, u utenti aħħarin definiti oħrajn.

Artikolu 4

Definizzjonijiet

1.   Għall-għan ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

'ilmijiet tal-Unjoni' tfisser l-ilmijiet taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-territorji msemmija fl-Anness II għat-Trattat;

(2)

'riżorsi bijoloġiċi tal-baħar' tfisser speċijiet akkwatiċi tal-baħar ħajjin li huma disponibbli u aċċessibbli, inklużi speċijiet anadromi u katadromi matul il-ħajja tagħhom fil-baħar;

(3)

'riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu' tfisser speċijiet akkwatiċi ħajjin tal-ilma ħelu li huma disponibbli u aċċessibbli;

(4)

‘bastiment tas-sajd’ tfisser kwalunkwe bastiment mgħammar għall-isfruttament kummerċjali ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jew nassa tat-tonn;

(5)

‘bastiment tas-sajd tal-Unjoni’ tfisser bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

(6)

‘dħul fil-flotta tas-sajd’ tfisser reġistrazzjoni ta’ bastiment tas-sajd fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd ta’ Stat Membru;

(7)

'rendiment massimu sostenibbli' tfisser l-akbar rendiment teoretiku ta’ ekwilibriju li jista’ jittieħed kontinwament bħala medja minn stokk f’kondizzjonijiet ambjentali eżistenti medji mingħajr ma jiġi affettwat b’mod sinifikanti l-proċess tar-riproduzzjoni;

(8)

'approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd', kif imsemmi fl-Artikolu 6 tal-Ftehim tan-NU dwar -Istokkijiet tal-Ħut, tfisser approċċ li skontu n-nuqqas ta' informazzjoni xjentifika adegwata m'għandux jiġġustifika l-posponiment jew in-nuqqas ta' teħid ta' miżuri ta' ġestjoni sabiex jiġu kkonservati l-ispeċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-ambjent tagħhom;

(9)

'approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq l-ekosistema' jfisser approċċ integrat għall-ġestjoni tas-sajd f'limiti ekoloġikament sinifikanti li jfittex li jiġġestixxi l-użu ta' riżorsi naturali, b'kont meħud tas-sajd u attivitajiet oħra tal-bniedem, filwaqt li jippreserva kemm il-ġid bijoloġiku kif ukoll il-proċessi bijoloġiċi meħtieġa biex tiġi mħarsa l-kompożizzjoni, l-istruttura u t-tħaddim tal-ambjenti naturali tal-ekosistema affetwata, billi jqis l-għarfien u l-inċertezzi fir-rigward tal-komponenti bijotiċi, abijotiċi u dawk umani tal-ekosistemi;

(10)

'skartar' tfisser qabdiet li jerġgħu jintefgħu lura fil-baħar;

(11)

‘impatt baxx tas-sajd’ tfisser l-użu ta’ tekniki selettivi tas-sajd li jkollhom impatt detrimentali minimu fuq l-ekosistemi tal-baħar jew li jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet baxxi ta’ karburant, jew it-tnejn f'daqqa;

(12)

‘sajd selettiv’ tfisser sajd b’metodi ta’ sajd jew irkapti tas-sajd li jimmiraw għal organiżmi u jaqbduhom skont id-daqs jew l-ispeċi tagħhom matul l-operazzjoni tas-sajd, li jippermettu li l-kampjuni li ma jkunux fil-mira jiġu evitati jew rilaxxati mingħajr dannu;

(13)

'rata ta' mortalità mis-sajd' tfisser ir-rata li biha l-bijomassa jew individwi li jitneħħew minn stokk permezz ta' attivitajiet ta' sajd f'perijodu partikolari;

(14)

'stokk' tfisser riżorsa bijoloġika tal-baħar li tkun tinsab f'żona ta' ġestjoni partikolari;

(15)

'limitu ta' qbid' tfisser, skont il-każ, jew limitu kwantitattiv fuq qabdiet ta' stokk tal-ħut jew grupp ta' stokkijiet tal-ħut fuq perijodu speċifiku fejn stokkijiet ta' ħut jew gruppi ta' stokkijiet bħal dawn huma soġġetti għal obbligu ta' ħatt l-art, jew limitu kwantitattiv fuq il-ħatt l-art ta' stokk ta' ħut jew grupp ta' stokkijiet ta' ħut fuq perijodu partikolari li għalih ma japplikax l-obbligu ta' ħatt l-art;

(16)

'punt ta' referenza għall-konservazzjoni' tfisser il-valuri ta' parametri tal-popolazzjoni ta' stokk ta' ħut (bħall-bijomassa jew ir-rata ta' mortalità mis-sajd) użati fil-ġestjoni tas-sajd, pereżempju fir-rigward ta' livell aċċettabbli ta' riskju bijoloġiku jew livell mixtieq ta' rendiment;

(17)

'daqs ta' referenza minimu ta' konservazzjoni' tfisser id-daqs ta' speċi akkwatika ħajja tal-baħar, b'kont meħud tal-maturità, kif stabbilit mil-liġi tal-Unjoni, li taħtu japplikaw restrizzjonijiet u inċentivi li jkollhom l-għan li jevitaw il-qbid permezz ta' attività tas-sajd; dan id-daqs, fejn rilevanti, jieħu post id-daqs minimu ta' ħatt l-art;

(18)

'stokk fil-limiti bijoloġiċi sikuri' tfisser stokk li hu probabbli ħafna li l-bijomassa stmata ta' stokk riproduttiv tiegħu fl-aħħar tas-sena preċedenti tkun ogħla mill-punt ta' referenza ta' limitu tal-bijomassa (Blim) u r-rata stmata tiegħu ta' mortalità mis-sajd għas-sena preċedenti tkun inqas mill-punt ta' referenza limitu tar-rata ta' mortalità (Flim);

(19)

'salvagwardja' tfisser miżura prekawzjonarja maħsuba biex jiġi evitat li sseħħ xi ħaġa mhux mixtieqa;

(20)

'miżura teknika' tfisser miżura li tirregola l-kompożizzjoni tal-qabdiet abbażi tal-ispeċi u d-daqs u l-impatti fuq komponenti tal-ekosistemi li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd billi jkunu stabbiliti l-kondizzjonijiett għall-użu u l-istruttura tal-irkaptu tas-sajd u r-restrizzjonijiet tal-aċċess għal żoni tas-sajd;

(21)

‘sforz tas-sajd’ tfisser il-prodott tal-kapaċità u l-attività ta’ bastiment tas-sajd; għal grupp ta’ bastimenti tas-sajd ikun it-total tal-isforz tas-sajd tal-bastimenti kollha fil-grupp;

(22)

'Stat Membru li jkollu interess ta' ġestjoni dirett' tfisser Stat Membru li għandu interess li jikkonsisti jew f'opportunitajiet ta' sajd jew minn sajd li jsir fiż-żona ekonomika esklussiva tal-Istat Membru kkonċernat, jew, fil-Baħar Mediterran, minn sajd tradizzjonali f'ibħra miftuħa;

(23)

'konċessjoni trasferibbli tas-sajd' tfisser dritt revokabbli tal-utenti għal parti speċifika tal-opportunitajiet tas-sajd allokati lil Stat Membru jew stabbiliti f'pjanijiet ta' ġestjoni adottati minn Stat Membru skont l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 (18), li d-detentur jista' jittrasferixxi;

(24)

'kapaċità tas-sajd' tfisser it-tunnellaġġ ta' bastiment f'TG (Tunnellaġġ Gross) u l-qawwa tiegħu f'kW (Kilowatt) kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 (19);

(25)

'akkwakultura' tfisser it-tkabbir u l-kultivazzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi bl-użu ta’ tekniki mfassla biex tiżdied il-produzzjoni tal-organiżmi inkwistjoni lil hinn mill-kapaċità naturali tal-ambjent, fejn l-organiżmi jibqgħu l-proprjetà tal-persuna fiżika jew ġuridika matul l-istadju tat-tkabbir u tal-kultivazzjoni, sa u inkluż il-ħsad;

(26)

'liċenzja tas-sajd' tfisser liċenzja kif definita fil-punt (9) tal-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (20);

(27)

'awtorizzazzjoni tas-sajd' tfisser awtorizzazzjoni kif definita fil-punt (10) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(28)

'attività tas-sajd' tfisser tiftix għall-ħut, l-isparar, il-kalar, l-irfigħ tal-irkaptu tas-sajd, it-teħid tal-qabdiet abbord, it-trasbord, iż-żamma abbord, l-ipproċessar abbord, it-trasferiment, it-tqegħid f’gaġeġ, is-simna u l-ħatt l-art ta’ ħut u prodotti tas-sajd;

(29)

'prodotti tas-sajd' tfisser organiżmi akkwatiċi li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tas-sajd jew prodotti li joriġinaw minnha;

(30)

'operatur' tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika li topera jew li tikkontrolla kwalunkwe impriża li twettaq xi waħda mill-attivitajiet relatati ma' xi stadju tal-produzzjoni, l-ipproċessar, it-tqegħid fis-suq, il-ktajjen ta' distribuzzjoni u tal-bejgħ lill-konsumatur tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura;

(31)

'ksur serju' tfisser ksur li huwa definit bħala tali fil-liġi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Artikolu 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (21) u l-Artikolu 90(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(32)

'utent finali ta' data xjentifika' tfisser korp b'interess ta' riċerka jew ġestjoni fl-analiżi xjentifika ta' data fis-settur tas-sajd;

(33)

'eċċess tal-qabda permissibbli' tfisser dik il-parti tal-qabda permissibbli li Stat kostali ma jkollux il-kapaċità li jistad matul perijodu partikolari ta’ żmien, li jirriżulta f’rata ta' sfruttament globali għall-istokkijiet individwali li tinżamm taħt il-livelli li fihom l-istokkijiet kapaċi jreġġgħu lura lilhom infushom għal li kienu u ż-żamma ta' popolazzjonijiet ta' speċijiet maqbuda 'l fuq mil-livelli mixtieqa abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

(34)

'prodotti tal-akkwakultura' tfisser organiżmi akkwatiċi fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tal-akkwakultura jew prodotti li joriġinaw minnhom;

(35)

'bijomassa ta' stokk riproduttiv tfisser stima tal-massa tal-ħut ta' stokk partikolari li jirriproduċi fi żmien definit, li jinkludi ħut kemm irġiel kif ukoll nisa u ħut li jirriproduċi bit-tifriħ;

(36)

'sajd imħallat' tfisser sajd li fih tkun preżenti iżjed minn speċi waħda u fejn x'aktarx li jinqabdu speċijiet differenti fl-istess operazzjoni tas-sajd;

(37)

'ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli' tfisser ftehim internazzjonali konkluż ma' Stat terz għall-fini li jinkiseb aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi sabiex jiġi sfruttat b'mod sostenibbli sehem tar-riżorsi bijoloġiċi żejda tal-baħar, bi skambju għal kumpens finanzjarju mill-Unjoni li jista' jinkludi appoġġ settorjali.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ġeografiċi li ġejjin ta' dawn iż-żoni ġeografiċi:

(a)

'Baħar tat-Tramuntana' tfisser iż-żoni ICES (22) IIIa u IV;

(b)

'Baħar Baltiku' tfisser iż-żoni ICES IIIb, IIIc u IIId;

(c)

'Ilmijiet tal-Majjistral' tfisser iż-żoni ICES V (eskluż Va u l-ilmijiet tal-Unjoni ta' Vb biss), VI u VII;

(d)

'Ilmijiet tal-Lbiċ' tfisser żoni ICES VIII, IX u X (ilmijiet madwar l-Azores), u żoni CECAF (23) 34.1.1, 34.1.2 u 34.2.0 (ilmijiet madwar il-Madeira u l-Gżejjer Kanarji);

(e)

'Baħar Mediterran' tfisser l-Ilmijiet Marittimi tal-Mediterran lejn il-Lvant mil-linja 5°36' Punent;

(f)

'Baħar l-Iswed' tfisser is-subżona ġeografika tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran) kif definita fir-Riżoluzzjoni GFCM/33/2009/2.

PARTI II

AĊĊESS GĦALL-ILMIJIET

Artikolu 5

Regoli ġenerali dwar l-aċċess għal ilmijiet

1.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-ilmijiet u r-riżorsi fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni għajr dawk imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, suġġett għall-miżuri adottati skont il-Parti III.

2.   Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji bażi taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati, sal-31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq il-kosta maġenb, mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta’ Stati Membri oħra skont relazzjonijiet eżistenti dwar il-viċinat bejn l-Istati Membri u l-arranġamenti li jinsabu fl-Anness I, li jistabbilixxu għal kull Stat Membru ż-żoni ġeografiċi fi ħdan il-faxex kostali ta’ Stati Membri oħra fejn isiru attivitajiet tas-sajd u l-ispeċijiet ikkonċernati. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-paragrafu.

3.   Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji bażi tar-reġjuni ultra-periferiċi tal-Unjoni msemmijin fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 349 tat-Trattat, l-Istati Membri kkonċernati huma awtorizzati, sal-31 ta’ Diċembru 2022, li jillimitaw is-sajd għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawk it-territorji. Dawn ir-restrizzjonijiet mhux ser japplikaw għall-bastimenti tal-UE li tradizzjonalment kienu jistadu f’dawn l-ilmijiet, sakemm ma jaqbżux l-isforz tas-sajd li kienu jwettqu tradizzjonalment. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-paragrafu.

4.   Il-miżuri li għandhom japplikaw wara l-iskadenza tal-arranġamenti stipulati fil-paragrafu 2 u 3 għandhom jiġu adottati sal-31 ta’ Diċembru 2022.

PARTI III

MIŻURI GĦALL-KONSERVAZZJONI U SFRUTTAMENT SOSTENIBBLI TA' RIŻORSI BIJOLOĠIĊI TAL-BAĦAR

TITOLU I

'Miżuri ta' konservazzjoni

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Għall-fini li jinkisbu l-objettivi tal-PKS fir-rigward tal-konservazzjoni u sfruttament sostenibbli ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kif stipulat fl-Artikolu 2 l-Unjoni għandha tadotta miżuri ta' konservazzjoni kif jinsabu fl-Artikolu 7.

2.   Meta jiġi applikat dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-korpi konsultattivi rilevanti u l-korpi xjentifiċi rilevanti. Il-miżuri ta' konservazzjoni għandhom jiġu adottati b'kont meħud tal-parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku disponibbli, inklużi, fejn rilevanti, rapporti mfassla mis-STECF u korpi konsultattivi oħra, pariri mogħtija mill-Kunsilli Konsultattivi u rakkomandazzjonijiet konġunti magħmulin mill-Istati Membri skont l-Artikolu 17.

3.   L-Istati Membri jistgħu jikkooperaw flimkien għall-fini tal-adozzjoni ta' miżuri skont l-Artikoli 12, 15 u 17.

4.   L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw flimkien qabel ma jadottaw il-miżuri nazzjonali skont l-Artikolu 26(2).

5.   F'każijiet speċifiċi, b'mod partikolari rigward ir-reġjun tal-Mediterran, l-Istati Membri jistgħu jingħataw is-setgħa li jadottaw atti legalment vinkolanti fil-qasam tal-PKS, inklużi miżuri ta' konservazzjoni. Fejn huwa xieraq għandu japplika l-Artikolu 17.

Artikolu 7

Tipi ta' miżuri ta' konservazzjoni

1.   Il-miżuri għall-konservazzjoni u sfruttament sostenibbli ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

(a)

pjanijiet pluriennali taħt l-Artikoli 9 u 11;

(b)

miri għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet u l-miżuri relatati biex jimminimizzaw l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent marittimu;

(c)

miżuri biex jadattaw il-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti tas-sajd għall-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(d)

inċentivi, inklużi dawk ta' natura ekonomika bħal opportunitajiet tas-sajd, biex jippromwovu metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv, l-evitar u t-tnaqqis, sa fejn ikun possibbli, ta' qabdiet mhux mixtieqa, u għas-sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u riżorsi tas-sajd;

(e)

miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd;

(f)

miżuri biex jinkisbu l-objettivi tal-Artikolu 15;

(g)

daqsijiet minimi ta’ referenza għall-konservazzjoni;

(h)

proġetti pilota dwar tipi alternattivi ta' tekniki għall-ġestjoni tas-sajd u rkapti tas-sajd li jżidu s-selettività jew li jimminimizzaw l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar;

(i)

miżuri meħtieġa għall-konformità mal-obbligi skont il-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni adottati skont l-Artikolu 12;

(j)

miżuri tekniċi kif imsemmija fil-paragrafu 2.

2.   Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

(a)

karatteristiċi tal-irkapti tas-sajd u regoli dwar l-użu tagħhom;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet dwar il-kostruzzjoni tal-irkaptu tas-sajd, li jinkludu:

(i)

modifiki jew apparat addizzjonali sabiex itejbu s-selettività jew jimminimizzaw l-impatt negattiv minn fuq l-ekosistema;

(ii)

modifiki jew apparat addizzjonali sabiex inaqqsu l-qbid mhux mixtieqa ta' speċijiet li jinsabu fil-periklu, mhedda u protetti, kif ukoll sabiex inaqqsu qabdiet oħra mhux mixtieqa;

(c)

limitazzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti rkapti tas-sajd, u fuq attivitajiet tas-sajd, f'ċerti żoni jew perijodi;

(d)

rekwiżiti għall-bastimenti tas-sajd li jieqfu joperaw f'żona definita għal perijodu minimu definit sabiex jiġu protetti aggregazzjonijiet temporanji ta' speċijiet fil-periklu, ħut riproduttiv, ħut iżgħar mid-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni, u riżorsi oħra vulnerabbli tal-baħar;

(e)

miżuri speċifiċi biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar u ekosistemi tal-baħar, inklużi miżuri biex jevitaw u jnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet mhux mixtieqa.

Artikolu 8

L-istabbiliment ta' żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut

1.   L-Unjoni għandha, filwaqt li tieħu kont debitu taż-żoni eżistenti ta' konservazzjoni, tagħmel ħilitha biex tistabbilixxi żoni protetti għal raġunijiet tas-sensittività bijoloġika tagħhom, inklużi ż-żoni fejn hemm evidenza ċara ta' konċentrazzjonijiet qawwija ta' ħut taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni u ta' postijiet fejn ibid il-ħut. F'żoni bħal dawn l-attivitajiet tas-sajd jistgħu jkunu ristretti jew ipprojbiti sabiex jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u ekosistemi tal-baħar. L-Unjoni għandha tkompli tagħti protezzjoni addizzjonali lil żoni bijoloġikament sensittivi eżistenti.

2.   Għal dawk il-finijiet, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw, fejn possibbli, żoni adatti li jistgħu jiffurmaw parti minn network koerenti u għandhom iħejju, fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 17(7) bil-ħsieb li l-Kummissjoni tippreżenta proposta skont it-Trattat.

3.   Il-Kummissjoni tista' tingħata s-setgħa fi pjan pluriennali biex tistabbilixxi tali żona protetta bijoloġikament sensittiva. Għandu japplika l-Artikolu 17 (1) sa (6). Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar iż-żoni protetti.

TITOLU II

Miżuri speċifiċi

Artikolu 9

Prinċipji u objettivi ta' pjanijiet pluriennali

1.   Il-pjanijiet pluriennali għandhom jiġu adottati bħala prijorità abbażi ta' parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku, u għandhom jinkludu miżuri ta' konservazzjoni biex l-istokkijiet tal-ħut jiġu ripristinati u jinżammu 'l fuq minn livelli li jkunu kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli f'konformità mal-Artikolu 2(2).

2.   Fejn il-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif imsemmi fl-Artikolu 2(2) ma jkunux jistgħu jiġu determinati minħabba nuqqas ta' data, il-pjanijiet pluriennali għandhom jipprevedu miżuri bbażati fuq approċċ prekawzjonarju, li tal-anqas jiżguraw livell komparabbli ta' konservazzjoni tal-istokkijiet rilevanti.

3.   Il-pjanijiet pluriennali għandhom ikopru jew:

(a)

speċi unika; jew

(b)

fil-każ ta' sajd imħallat jew fejn id-dinamika tal-istokkijiet tkun interdipendenti, is-sajd li jisfrutta diversi stokkijiet f'żona ġeografika rilevanti, b'kont meħud tal-għarfien dwar l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet tal-ħut, is-sajd u l-ekosistemi tal-baħar.

4.   Il-miżuri li għandhom jiġu inklużi fil-pjanijiet pluriennali, u l-iskeda ta' żmien biex dawn jiġu implimentati, għandhom ikunu proporzjonati għall-objettivi u l-miri ppjanati u l-perijodu ta' żmien previst. Qabel ma l-miżuri jiġu inklużi fil-pjanijiet pluriennali, għandu jittieħed kont tal-impatt ekonomiku u soċjali probabbli tagħhom.

5.   Il-pjanijiet pluriennali jistgħu jinkludu objettivi ta' konservazzjoni speċifiċi u miżuri taħt l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema, biex jindirizzaw il-problemi speċifiċi ta' sajd imħallat fir-rigward tal-kisba tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2(2) għat-taħlita ta' stokkijiet koperti mill-pjan f'każijiet fejn il-parir xjentifiku jindika li ma jistgħux jinkisbu żidiet fis-selettività. Fejn ikun meħtieġ, il-pjan pluriennali għandu jinkludi miżuri ta' konservazzjoni alternattivi speċifiċi, taħt l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema, għal x'uħud mill-istokkijiet li huwa jkopri.

Artikolu 10

Kontenut tal-pjanijiet pluriennali

1.   B'mod adegwat u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi taħt it-Trattat, pjan pluriennali għandu jinkludi:

(a)

l-ambitu, f'termini tal-istokkijiet, is-sajd u ż-żona li għalihom għandu jiġi applikat il-pjan pluriennali;

(b)

l-objettivi li huma konsistenti mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli -7 u 9;

(c)

miri kwantifikabbli bħal rati ta' mortalità mis-sajd u/jew bijomassa ta' stokk riproduttiv;

(d)

skedi ta' żmien ċari biex jintlaħqu l-miri kwantifikabbli;

(e)

punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni konsistenti mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2;

(f)

objettivi għal miżuri ta' konservazzjoni u tekniċi li għandhom jittieħdu sabiex jintlaħqu l-miri stabbiliti fl-Artikolu 15 u miżuri maħsuba biex jiġu evitati jew imnaqqsa, kemm jista' jkun, qabdiet mhux mixtieqa;

(g)

salvagwardji biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-miri kwantifikabbli, u azzjonijiet rimedjali, fejn meħtieġ, inkluż għal sitwazzjonijiet fejn id-disponibbiltà jew il-kwalità tad-data, li jkunu qed jiddeterjoraw, ipoġġu f'riskju s-sostenibbiltà tal-istokk;

2.   Pjan pluriennali għandu jinkludi wkoll:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni oħrajn, b'mod partikolari miżuri li gradwalment jeliminaw ir-rimi b'kont meħud tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli jew biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv tas-sajd fuq l-ekosistema, għandhom jiġu iżjed speċifikati, fejn ikun il-każ, skont l-Artikolu 17;

(b)

indikaturi kwantifikabbli għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-pjan pluriennali;

(c)

fejn ikun il-każ, objettivi speċifiċi għall-parti tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet anadromi u katadromi.

3.   Pjan pluriennali għandu jipprevedi r-reviżjoni tiegħu wara evalwazzjoni inizjali ex-post, b'mod partikolari biex jitqies tibdil fil-parir xjentifiku.

Artikolu 11

Miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa għall-finijiet ta' konformità ma' obbligi taħt il-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni

1.   L-Istati Membri b'dan jingħataw is-setgħa li jadottaw miżuri ta' konservazzjoni li ma jaffettwawx bastimenti tas-sajd ta' Stati Membri oħrajn li huma applikabbli għall-ilmijiet taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tagħhom u li huma meħtieġa għall-fini tal-konformità mal-obbligi tagħhom taħt l-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE, l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE jew l-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, sakemm dawk il-miżuri jkunu kompatibbli mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2, jilħqu l-objettivi tal-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni li huma jkunu maħsuba biex jimplimentaw, u ma jkunux inqas stretti minn miżuri taħt il-liġi tal-Unjoni.

2.   Fejn Stat Membru (l-"Istat Membru inizjanti") jqis li jeħtieġ li jiġu adottati miżuri għall-finijet ta' konformità mal-objettivi msemmija fil-paragrafu 1 u Stati Membri oħra għandhom interess ta' ġestjoni dirett fis-sajd li jkun se jiġi affettwat minn tali miżuri, il-Kummissjoni b'dan hija mogħtija s-setgħa li tadotta tali miżuri, fuq talba, permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 55. Għal din il-fini, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 17(1) sa (4) u (6).

3.   L-Istat Membru inizjanti għandu jipprovdi informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett dwar il-miżuri mitluba, inkluż ir-raġunijiet għalihom, l-evidenza xjentifika li tappoġġahom u dettalji dwar l-implimentazzjoni u infurzar tagħhom fil-prattika. L-Istat Membru inizjanti u l-Istati Membri l-oħrajn li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett jistgħu jippreżentaw rakkomandazzjoni konġunta, kif previst fl-Artikolu 17(1), fi żmien sitt xhur mill-għoti ta' informazzjoni suffiċjenti. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri waqt li tieħu kont ta' kwalunkwe parir xjentifiku disponibbli fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni ta' talba sħiħa.

Jekk mhux l-Istati Membri kollha jirnexxilhom jaqblu dwar rakkomandazzjoni konġunta li trid tiġi preżentata lill-Kummissjoni taħt l-ewwel subparagrafu fiż-żmien l-iskadenza stabbilita fih, jew jekk ir-rakkomandazzjoni konġunta titqies bħala mhux kompatibbli mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta f'konformità mat-Trattat.

4.   B'deroga mill-paragrafu 3a, fin-nuqqas ta' rakkomandazzjoni konġunta msemmija fil-paragrafu 3a, f'każijiet ta' urġenza, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri. għal perijodu massimu ta' sena. Il-miżuri li għandhom jiġu adottati f'każ ta' urġenza għandhom ikunu limitati għal dawk li fin-nuqqas tagħhom il-kisba tal-objettivi marbuta mal-istabbiliment tal-miżuri ta' konservazzjoni, skont id-Direttivi msemmija fil-paragrafu 1 u l-intenzjonijiet tal-Istat Membru, tkun fil-periklu.

5.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3a għandhom japplikaw għal perijodu massimu ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż għal perijodu massimu ta' 12-il fejn ikunu għadhom jeżistu l-kondizzjonijiet previsti f'dak il-paragrafu.

6.   Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istat membru kkonċernat u l-Istati Membri l-oħrajn li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett fis-sajd ikkonċernat fil-proċess tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-miżuri adottati taħt il-paragrafi 3, 3a u 3ab.

Artikolu 12

Miżuri mill-Kummissjoni f'każ ta' theddida serja għal riżorsi bijoloġiċi tal-baħar

1.   Għal raġunijiet imperattivi, debitament ġustifikati, ta' urġenza relattivi għal theddida serja għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li jkunu bbażati fuq evidenza, il-Kummissjoni, fuq it-talba raġunata ta' xi Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, sabiex ittaffi dik it-theddida, tadotta atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament li jkunu applikabbli għal perijodu massimu ta' sitt xhur skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 56(3).

2.   L-Istat Membru għandu jikkomunika b'mod simultanju t-talba msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kunsilli Konsultattivi kkonċernati. L-Istati Membri l-oħra u l-Kunsilli Konsultattivi jistgħu jippreżentaw il-kummenti bil-miktub tagħhom fi żmien sebat ijiem ta' xogħol mid-data li jkunu rċevew in-notifika. Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fi żmien ħmistax-il ġurnata ta' xogħol wara l-wasla tat-talba msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Qabel ma jiskadi l-perijodu inizjali tal-applikazzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament previsti fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista', fejn ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet taħt il-paragrafu 1, tadotta atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament li jestendu l-applikazzjoni ta' tali miżura ta' emerġenza għal perijodu massimu ta' sitt xhur b'effett immedjat. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 56(3).

Artikolu 13

Miżuri ta' emerġenza tal-Istati Membri

1.   Fuq il-bażi ta' evidenza ta' theddida serja għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, jew għall-ekosistema tal-baħar relatata ma' attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' Stat Membru li jeħtieġu azzjoni immedjata, dak l-Istat Membru jista' jadotta miżuri ta' emerġenza biex itaffu t-theddida. Tali miżuri għandhom ikunu kompatibbli mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2 u mhux inqas stretti minn dawk previsti fil-liġi tal-Unjoni. Tali miżuri għandhom japplikaw għal perijodu massimu ta' tliet xhur.

2.   Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn Stat Membru jistgħu jaffettwaw bastimenti tas-sajd ta' Stati Membri oħra, tali miżuri għandhom jiġu adottati biss wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati Membri rilevanti u l-Kunsilli Konsultattivi rilevanti dwar abbozz tal-miżuri akkumpanjat minn memorandum ta' spjegazzjoni. L-Istat Membru li jkun qed jikkonsulta jista' jistabbilixxi skadenza raġonevoli għall-finijiet tal-konsultazzjoni, li madankollu m'għandhiex tkun iqsar minn xahar.

3.   Fejn il-Kummissjoni tqis li miżura adottata taħt dan l-Artikolu ma tkunx konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, hija tista', soġġett għal provvediment ta' raġunijiet rilevanti, titlob li l-Istat Membru kkonċernat jemenda jew iħassar dik il-miżura.

Artikolu 14

Evitar u minimizzazzjoni ta' qabdiet mhux mixtieqa

1.   Biex tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha fl-attività tas-sajd rispettiva skont l-Artikolu 15 ("l-obbligu ta’ ħatt l-art"), l-Istati Membri jistgħu jeżegwixxu proġetti pilota, fuq il-bażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli u b'kont meħud tal-opinjonijiet tal-Kunsilli Konsultattivi rilevanti, bil-ħsieb li jesploraw għalkollox il-metodi prattikabbli kollha għall-evitar, il-minimizzazzjoni u l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa f'attività tas-sajd.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipproduċu wkoll "atlas tar-rimi" li juri l-livell ta' rimi f'kull waħda mill-attivitajiet tas-sajd koperti mill-Artikolu 15(1).

Artikolu 15

L-obbligu ta' ħatt l-art

1.   Il-qabdiet kollha ta' speċijiet li huma soġġetti għal limiti ta' qbid u, fil-Mediterran, anki qabdiet ta' speċijiet li huma soġġetti għal daqsijiet minimi kif definit fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006, li jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni f'ilmijiet li mhumiex soġġetti għas-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi, fis-sajd u ż-żoni ġeografiċi elenkati hawn taħt, għandhom jinġiebu u jinżammu abbord il-bastimenti tas-sajd, jiġu rreġistrati, jinħattu l-art u jingħaddu skont il-kwoti fejn applikabbli, ħlief meta jintużaw bħala lixka ħajja, skont l-iskeda ta’ żmien li ġejja:

(a)

Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015:

sajd pelaġiku żgħir jiġifieri sajd għall-kavalli, aringi, sawrell, stokkafixx, pixxitrumbetta, inċova, argentina, sardin, laċċa kaħla; sajd pelaġiku kbir jiġifieri sajd għat-tonn, pixxispad, alonga, tonn għajnu kbira, marlin blu u abjad;

sajd għal skopijiet industrijali (fost l-oħrajn sajd għal capelin, ċiċċirell u Norwegian pout);

sajd għal salamun fil-Baħar Baltiku.

(b)

Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015 għal speċijiet li jiddefinixxu s-sajd u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2017 – għall-ispeċijiet l-oħrajn kollha fis-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni tal-Baħar Baltiku għall-ispeċijiet soġġetti għal limiti ta' qbid barra dawk koperti mill-punt (a).

(c)

Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016: għal speċijiet li jiddefinixxu s-sajd u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2019 għall-ispeċijiet l-oħrajn kollha fi:

(i)

il-Baħar Nordiku

sajd għal merluzz, haddock, merlangu, pollakkju;

sajd għal ksampu;

sajd għal lingwata komuni u barbun tat-tbajja’;

sajd għal marlozz;

sajd għal gambli tat-tramuntana;

(ii)

l-ilmijiet tal-Majjistral

sajd għal merluzz, haddock, merlangu, pollakkju;

sajd għal ksampu;

sajd għal lingwata komuni u barbun tat-tbajja’;

sajd għal marlozz;

(iii)

l-illmijiet tal-Lbiċ

sajd għal ksampu;

sajd għal lingwata komuni u barbun tat-tbajja’;

sajd għal marlozz;

(iv)

żoni ta' sajd oħrajn għal speċijiet soġġetti għal limiti ta' qbid.

(d)

Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2017 għal speċijiet li jiddefinixxu s-sajd u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2019 għall-ispeċijiet l-oħrajn kollha f'sajd li mhux kopert mill-punt (a) fil-Mediterran, fil-Baħar l-Iswed u fl-ilmijiet l-oħrajn kollha tal-Unjoni u f'ilmijiet mhux tal-Unjoni li mhumiex soġġetti għas-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi.

2.   Il-paragrafu 1 għandu jkun bla preġudizzju għall-obbligi internazzjonali tal-Unjoni. Il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 55, biex timplimenta tali obbligi internazzjonali fil-liġi tal-Unjoni, inklużi, b'mod partikolari, derogi mill-obbligu ta' ħatt l-art taħt dan l-Artikolu.

3.   Fejn l-Istati Membri kollha li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett f'sajd partikolari jaqblu li l-obbligu ta' ħatt l-art għandu japplika għal speċijiet għajr dawk elenkati fil-paragrafu 1, huma jistgħu jippreżentaw rakkomandazzjoni konġunta biex tiġi estiża l-applikazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal tali speċijiet oħrajn. Għal din il-fini, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 17(1) sa (6). Fejn tiġi ppreżentata tali rakkomandazzjoni konġunta, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 55, li jinkludu dawn il-miżuri.

4.   L-obbligu ta’ ħatt l-art imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux japplika għal:

(a)

speċijiet li s-sajd għalihom huwa pprojbit u li huma identifikati bħala tali f'att legali tal-Unjoni adottat fil-qasam tal-PKS;

(b)

speċijiet li għalihom l-evidenza xjentifika turi rati ta' soppravivenza għoljin, b'kont meħud tal-karatteristiċi tal-irkaptu tas-sajd, tal-prattiki tas-sajd u tal-ekosistema;

(c)

qabdiet li jaqgħu taħt eżenzjonijiet de minimis.

5.   Id-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom ikunu speċifikati fi pjanijiet pluriennali msemmija fl-Artikoli 9 u 11 u, fejn rilevanti, għandhom ikunu speċifikati iżjed skont l-Artikolu 17, inklużi:

(a)

dispożizzjonijiet speċifiċi rigward is-sajd jew l-ispeċijiet koperti mill-obbligu ta’ ħatt l-art imsemmi fil-paragrafu 1;

(b)

l-ispeċifikazzjoni ta' eżenzjonijiet għall-obbligu ta' ħatt l-art fir-rigward ta' speċijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 4;

(c)

dispożizzjonijiet għal eżenzjonijiet de minimis ta' mhux aktar minn 5 % tal-qabdiet annwali totali tal-ispeċijiet kollha soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art imsemmi fil-paragrafu 1. L-eżenzjoni de minimis għandha tapplika fil-każijiet li ġejjin:

(i)

fejn l-evidenza xjentifika tindika li ż-żidiet fis-selettività jkunu diffiċli ħafna biex jinkisbu; jew

(ii)

biex jiġu evitati spejjeż sproporzjonati tal-manipulazzjoni ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal dawk l-irkapti tas-sajd fejn il-qabdiet mhux mixtieqa għal kull irkaptu tas-sajd ma jirrappreżentax aktar minn ċertu perċentwal, li għandu jiġi stabbilit fil-pjan, tal-qabda totali annwali ta' dak l-irkaptu.

Il-qabdiet taħt id-dispożizzjonijiet imsemmija f'dan il-punt m'għandhomx jingħaddu fil-kuntest tal-kwoti rilevanti; madankollu l-qabdiet kollha ta' din ix-xorta għandhom jiġu ddokumentati bis-sħiħ.

Għal perijodu transitorju ta' erba' snin, il-perċentwal tal-qabdiet annwali totali msemmi f'dan il-punt għandu jiżdied:

(i)

b'żewġ perċentwali fl-ewwel sentejn ta' applikazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art ta' qabdiet; u

(ii)

b'perċentwal wieħed fis-sentejn sussegwenti;

(d)

dispożizzjonijiet dwar dokumentazzjoni ta' qabdiet;

(e)

fejn ikun il-każ, l-iffissar ta' daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni f'konformità mal-paragrafu 5.

6.   Fejn ma jiġi adottat ebda pjan pluriennali jew ebda pjan ta' ġestjoni skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006 għaż-żona tas-sajd inkwistjoni, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa biex tadotta, f'konformità mal-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament, atti delegati, f'konformità mal-Artikolu 55 ta' dan ir-Regolament, li jistabbilixxu, fuq bażi temporanja u għal perijodu ta' mhux aktar minn tliet snin, pjan speċifiku dwar ir-rimi li jinkludi l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu jikkooperaw, f'konformità mal-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament, meta jadottaw tali pjan bil-ħsieb li l-Kummissjoni tadotta tali atti jew tippreżenta proposta taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja.

7.   Fejn ma tkun ġiet adottata l-ebda miżura sabiex tiġi speċifikata l-eżenzjoni de minimis jew fi pjan pluriennali skont il-paragrafu 3 jew fi pjan speċifiku dwar ir-rimi skont il-paragrafu 3a, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 55, li jistabbilixxu l-eżenzjoni de minimis msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2, li għandha, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (c)(i) jew (ii) tal-paragrafu 3, tammonta għal mhux aktar minn 5 % tal-qabdiet totali annwali tal-ispeċijiet kollha li għalihom japplika l-obbligu ta' ħatt l-art taħt il-paragrafu 1. Dik l-eżenzjoni de minimis għandha tiġi adottata sabiex tkun tapplika mid-data ta' applikazzjoni tal-obbligu rilevanti ta' ħatt l-art.

8.   B'deroga mill-obbligu biex il-qabdiet jingħaddu skont il-kwoti rilevanti f'konformità mal-paragrafu 1, il-qabdiet ta' speċijiet li huma soġġetti għal obbligu ta' ħatt l-art u li huma maqbudin f'eċċess ta' kwoti għall-istokkijiet inkwistjoni, jew qabdiet ta' speċijiet li fir-rigward tagħhom l-Istat Membru m'għandu l-ebda kwota, jistgħu jitnaqqsu mill-kwota tal-ispeċijiet fil-mira bil-kondizzjoni li ma jaqbżux id-9 % tal-kwota tal-ispeċijiet fil-mira. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss fejn l-istokk tal-ispeċijiet mhux fil-mira jkun f'limiti bijoloġiċi siguri.

9.   Għal stokkijiet soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art, l-Istati Membri jistgħu jużaw flessibbiltà ta' sena b'sena sa 10 % tal-ħatt l-art permess tagħhom. Għal dan il-għan, Stat Membru jista' jippermetti l-ħatt l-art ta' kwantitajiet addizzjonali tal-istokk li huwa soġġett għall-obbligu tal-ħatt l-art sakemm tali kwantitajiet ma jaqbżux 10 % tal-kwota allokata għal dak l-Istat Membru. Għandu japplika l-Artikolu 105 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

10.   Jistgħu jiġu stabbiliti daqsijiet ta' referenza minimi għall-konservazzjoni bl-għan li tiġi żgurata l-protezzjoni ta' organiżmi tal-baħar li għadhom qed jikbru.

11.   Għall-ispeċijiet soġġetti għal obbligu ta' ħatt l-art kif speċifikat fil-paragrafu 1, l-użu ta' qabdiet ta' speċijiet taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni għandu jkun ristrett għal skopijiet li mhumiex għall-konsum dirett tal-bniedem, inkluż ikel tal-ħut, żejt tal-ħut, ikel tal-annimali, addittivi tal-ikel, farmaċewtiċi u kosmetiċi.

12.   Għal speċijiet li mhumiex soġġetti għal obbligu ta' ħatt l-art kif speċifikat fil-paragrafu 1, il-qabdiet ta' speċijiet taħt id-daqs ta’ referenza minimu għall-konservazzjoni m'għandhomx jinżammu abbord, iżda għandhom jiġu rritornati immedjatament fil-baħar.

13.   Għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-konformità mal-obbligu ta' ħatt l-art, l-Istati Membri għandhom jiżguraw dokumentazzjoni dettaljata u preċiża ta' kull vjaġġ tas-sajd u kapaċità u mezzi adegwati, bħal osservaturi, sistemi ta' televiżjoni ta' ċirkwitu magħluq (CCTV) u oħrajn. Meta jagħmlu dan, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-prinċipju ta' effiċjenza u proporzjonalità.

Artikolu 16

Opportunitajiet tas-sajd

1.   L-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istati Membri għandhom jiżguraw stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd ta’ kull Stat Membru għal kull stokk ta' ħut jew żona tas-sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ kull Stat Membru meta jiġu allokati l-opportunitajiet tas-sajd il-ġodda.

2.   Meta jiġi introdott l-obbligu ta' ħatt l-art fir-rigward ta' stokk ta' ħut, l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti billi titqies il-bidla mill-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd li jirriflettu l-ħatt l-art għall-istabbiliment tal-opportunitajiet tas-sajd li jirriflettu l-qabdiet fuq il-bażi li, għall-ewwel sena u s-snin sussegwenti, ir-rimi ta' dak l-istokk mhux ser jibqa' jiġi permess.

3.   Fejn evidenza xjentifika ġdida turi li hmm disparità sinifikanti bejn l-opportunitajiet tas-sajd li jkunu ġew iffissati għal stokk speċifiku u l-istat attwali ta' dak l-istokk, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett jistgħu jippreżentaw talba raġunata lill-Kummissjoni biex hija tibgħat proposta biex tnaqqas dik id-disparità, filwaqt li tirrispetta l-objettivi li jinsabu fl-Artikolu 2(2).

4.   L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti b'mod konsistenti mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) u għandhom jikkonformaw mal-miri kwantifikabbli, l-iskedi taż-żmien u l-marġini stabbiliti skont l-Artikolu 9(2) u punti (b) u (c) tal-Artikolu 11(1).

5.   Għandhom jiġu stabbiliti, f'konformità mat-Trattat, miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet ta' sajd disponibbli għall-pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni u opportunitajiet tas-sajd.

6.   Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif l-opportunitajiet tas-sajd li jkunu allokati lilu, u li mhumiex soġġetti għal sistema ta’ konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd, jistgħu jiġu allokati lil bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu (pereżempju billi jinħolqu opportunitajiet tas-sajd individwali). Għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-metodu ta' allokazzjoni.

7.   Għall-allokazzjoni ta' opportunitajiet ta' sajd marbuta ma' sajd imħallat, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kompożizzjoni probabbli tal-qbid tal-bastimenti li jipparteċipaw f'dan it-tip ta' sajd.

8.   L-Istati Membri jistgħu, wara li jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-sajd jew l-opportunitajiet kollha ta' sajd allokati lilhom.

Artikolu 17

Kriterji għall-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd mill-Istati Membri

Meta jallokaw opportunitajiet tas-sajd disponibbli għalihom kif imsemmi fl-Artikolu 16, l-Istati Membri għandhom jużaw kriterji trasparenti u oġġettivi inklużi dawk ta' natura ambjentali, soċjali u ekonomika. Il-kriterji li għandhom jintużaw jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent, l-istorja tal-konformità, il-kontribut għall-ekonomija lokali u l-livelli ta' qbid storiku. Fi ħdan l-opportunitajiet tas-sajd allokati lilhom, l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jipprovdu inċentivi għall-bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu selettiv tas-sajd jew li jużaw tekniki tas-sajd b'impatt ambjentali mnaqqas, bħal b'konsum imnaqqas tal-enerġija jew ta' ħsara għall-abitat.

TITOLU III

Reġjonalizzazzjoni

Artikolu 18

Kooperazzjoni reġjonali dwar miżuri ta' konservazzjoni

1.   Fejn il-Kummissjoni tingħata setgħat, inklużi fi pjan pluriennali stabbiliti skont l-Artikoli 9 u 11, kif ukoll fil-każijiet previsti fl-Artikoli 12 u 15(3a), biex tadotta miżuri permezz ta' atti delegati jew ta' implimentazzjoni, fir-rigward ta' miżura tal-Unjoni ta' konservazzjoni li tapplika għal żona ġeografika rilevanti, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett affettwat minn dawk il-miżuri jistgħu, fi skadenza li għandha tiġi stipulata fil-miżura ta' konservazzjoni rilevanti u/jew fil-pjan pluriennali, jaqblu li jippreżentaw rakkomandazzjonijiet konġunti biex jiksbu l-objettivi tal-miżuri rilevanti tal-Unjoni ta' konservazzjoni, tal-pjanijiet pluriennali jew tal-pjanijiet speċifiċi dwar ir-rimi.Il-Kummissjoni m'għandha tadotta ebda att delegat jew ta' implimentazzjoni bħal dan qabel ma jiskadi ż-żmien għall-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet konġunti mill-Istati Membri.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett affettwat mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkooperaw flimkien biex jifformulaw ir-rakkomandazzjonijiet konġunti. Huma għandhom jikkonsultaw ukoll lill-Kunsill(i) Konsultattiv(i) rilevanti. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, inkluż, fejn neċessarju, billi jiżguraw li jinkiseb kontribut xjentifiku mill-korpi xjentifiċi rilevanti.

3.   Fejn tiġi preżentata, taħt il-paragrafu 1, rakkomandazzjoni konġunta, il-Kummissjoni tista' tadotta dawk il-miżuri permezz ta' atti ddelegati jew ta' implimentazzjoni, dment li tali rakkomandazzjoni tkun kompatibbli mal-miżura ta' konservazzjoni rilevanti u/jew mal-pjan pluriennali.

4.   Fejn il-miżura ta' konservazzjoni tapplika għal stokk speċifiku ta' ħut maqsum ma' pajjiżi terzi u ġestit mill-organizzazzjonijiet multilaterali tas-sajd jew taħt ftehimiet bilaterali jew multilaterali, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha biex taqbel mas-sħab rilevanti dwar il-miżuri li jkunu meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet konġunti dwar miżuri ta' konservazzjoni li għandhom jiġu adottati skont il-paragrafu 1 ikunu bbażati fuq l-aqwa parir xjentifiku disponibbli u jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin kollha:

(a)

huma kompatibbli mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2;

(b)

huma kompatibbli mal-ambitu u l-objettivi tal-miżuri rilevanti ta' konservazzjoni;

(c)

huma kompatibbli mal-kamp ta' applikazzjoni u jilħqu l-objettivi u miri kwantifikabbli stabbiliti fi pjan pluriennali rilevanti b'mod effettiv;

(d)

mhumiex inqas stretti minn miżuri taħt il-liġi tal-Unjoni.

6.   Jekk mhux l-Istati Membri kollha jirnexxielhom jaqblul dwar rakkomandazzjonijiet konġunti li għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni taħt il-paragrafu 1 fil-limiti ta' skadenza stabbilita jew jekk ir-rakkomandazzjonijiet konġunti dwar miżuri ta' konservazzjoni jitqiesu bħala li mhux kompatibbli mal-objettivi u l-miri kwantifikabbli tal-miżuri ta' konservazzjoni inkwistjoni, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta għal miżuri adatti f'konformità mat-Trattat.

7.   Addizzjonalment għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett f'sajd f'żona ġeografika definita jistgħu wkoll jagħmlu rakkomandazzjonijiet konġunti komuni lill-Kummissjoni dwar miżuri li għandhom jiġu proposti jew adottati mill-Kummissjoni.

8.   Bħala metodu supplimentari jew alternattiv ta' kooperazzjoni reġjonali, l-Istat Membri se jingħataw is-setgħa, f'miżura tal-Unjoni ta' konservazzjoni li tapplika għal żona ġeografika rilevanti, anke fi pjan pluriennali stabbilit skont l-Artikoli 9 u 11, biex sad-data ta' skadenza stipulata jadottaw miżuri li jispeċifikaw aktar dik il-miżura ta' konservazzjoni. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkooperaw mill-qrib fl-adozzjoni ta' tali miżuri. Il-paragrafi 2, 4 u 5 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw mutatis mutandis. Il-Kummissjoni għandha tiġi assoċjata u l-kummenti tagħha għandhom jitqiesu. L-Istati Membri għandhom biss jadottaw il-miżuri nazzjonali rispettivi tagħhom jekk ikun intlaħaq ftehim dwar il-kontenut tal-miżuri mill-Istati Membri kkonċernati kollha. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-miżura ta' Stat Membru ma tikkonformax mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-miżura ta' konservazzjoni rilevanti, hija tista', soġġett għall-għoti ta' raġunijiet rilevanti, titlob li l-Istat Membru kkonċernat jemenda jew iħassar dik il-miżura.

TITOLU IV

Miżuri nazzjonali

Artikolu 19

Miżuri tal-Istati Membri applikabbli għall-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom jew għal persuni stabbiliti fuq it-territorju tagħhom

1.   Stat Membru jista' jadotta miżuri għall-konservazzjoni ta' stokkijiet ta' ħut fl-ilmijiet tal-Unjoni bil-kondizzjoni li dawk il-miżuri jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin kollha:

(a)

huma japplikaw biss għal bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru jew, fil-każ ta' attivitajiet tas-sajd li ma jsirux minn bastiment tas-sajd, għal persuni stabbiliti f'dik il-parti tat-territorju tiegħu li għalih japplika t-Trattat;

(b)

huma jkunu kompatibbli mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2;

(c)

huma ma jkunux inqas stretti minn miżuri taħt il-liġi tal-Unjoni.

2.   Stat Membru għandu, għall-finijiet ta' kontroll, jinforma lill-Istati Membri kkonċernati l-oħra dwar id-dispożizzjonijiet adottati skont il-paragrafu 1.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli informazzjoni adegwata dwar il-miżuri adottati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 20

Miżuri tal-Istati Membri fi ħdan iż-żona ta' 12-il mil nawtiku

1.   Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u ż-żamma jew it-titjib tal-istatus ta’ konservazzjoni tal- ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tiegħu bil-kondizzjoni li l-Unjoni ma tkunx adottat miżuri li jindirizzaw il-konservazzjoni u l-ġestjoni b'mod speċifiku għal dik iż-żona jew li jindirizzaw b'mod speċifiku l-problema identifikata mill-Istat Membru kkonċernati. Il-miżuri tal-Istat Membru għandhom ikunu kompatibbli mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2 u mhux inqas stretti minn miżuri taħt il-liġi tal-Unjoni.

2.   Fejn il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni li għandhom jiġu adottati minn Stat Membru jistgħu jaffettwaw bastimenti tas-sajd ta' Stati Membri oħra, tali miżuri għandhom jiġu adottati biss wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati Membri rilevanti u l-Kunsilli Konsultattivi rilevanti dwar abbozz tal-miżuri, li għandu jkun akkumpanjat minn memorandum ta' spjegazzjoni li juri, inter alia, li dawk il-miżuri mhumiex diskriminatorji. Għall-fini ta' tali konsultazzjoni, l-Istat Membru li jkun qed jikkonsulta jista' jistabbilixxi skadenza raġonevoli, li madankollu m'għandhiex tkun iqsar minn xahrejn.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli informazzjoni adegwata dwar il-miżuri adottati skont dan l-Artikolu.

4.   Fejn il-Kummissjoni tqis li miżura adottata taħt dan l-Artikolu mhijiex konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, hija tista', soġġetta għal provvediment ta' raġunijiet rilevanti, titlob li l-Istat Membru kkonċernat jemenda jew iħassar il-miżura rilevanti.

PARTI IV

ĠESTJONI TAL-KAPAĊITÀ TAS-SAJD

Artikolu 21

Stabbiliment tas-sistemi ta’ konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu sistema ta' konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd. L-Istati Membri li jkollhom tali sistema għandhom jistabbilixxu u jżommu reġistru ta' konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd.

Artikolu 22

Aġġustament u ġestjoni tal-kapaċità ta' sajd

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri biex tiġi aġġustata l-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom għall-opportunitajiet tas-sajd tagħhom matul iż-żmien, b'kont meħud tax-xejriet u abbażi tal-aħjar parir xjentifiku, bl-objettiv li jinkiseb bilanċ stabbli u dejjiem bejniethom.

2.   Sabiex jinkiseb l-objettiv imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, sal-31 ta' Mejju ta' kull sena, rapport dwar il-bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom u l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom. Sabiex jiġi ffaċilitat approċċ komuni fl-Unjoni kollha, dak ir-rapport għandu jitħejja skont il-linji gwida komuni li jistgħu jiġu żviluppati mill-Kummissjoni li jindikaw il-parametri tekniċi, soċjali u ekonomiċi rilevanti.

Dak ir-rapport għandu jinkludi l-valutazzjoni annwali tal-kapaċità tal-flotta nazzjonali u tas-segmenti kollha tal-flotot ta' kull Stat Membru. Ir-rapport għandu jkollhom l-għan li jidentifika l-kapaċità strutturali żejda skont is-segment u jagħtu stima tal-profittabbiltà fit-tul skont is-segment. Ir-rapporti għandhom isiru disponibbli għall-pubbliku.

3.   Fir-rigward tal-valutazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1a, l-Istati Membri għandhom jibbażaw l-analiżi tagħhom fuq il-bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom u l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom. Għandhom jitfasslu valutazzjonijiet separati għal flotot li jaħdmu fir-reġjuni ultraperiferiċi u għall-bastimenti li joperaw esklużivament barra mill-ilmijiet tal-Unjoni.

4.   Jekk il-valutazzjoni turi b'mod ċar li l-kapaċità tas-sajd mhijiex bilanċjata b'mod effikaċi mal-opportunitajiet tas-sajd, l-Istat Membru għandu jħejji, u jinkludi fir-rapport tiegħu, pjan ta' azzjoni għas-segmenti tal-flotta b'kapaċità żejda sinifikanti identifikata. Il-pjan ta' azzjoni għandu jistabbilixxi l-miri ta' aġġustament u l-għodod biex jinkiseb bilanċ u ssir skeda ta' żmien ċara għall-implimentazzjoni tiegħu.

Fuq bażi annwali, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill dwar il-bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tal-Istati Membri u l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom skont il-linji gwida msemmijin fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1a. Ir-rapport għandu jinkludi pjanijiet ta' azzjoni msemmijin fl-ewwel subparagrafu. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat sal-31 ta' Marzu 2015.

Jekk Stat Membru jonqos milli jagħmel ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1a, u/jew jonqos milli jimplimenta l-pjan ta' azzjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, ir-riżultat jista' jkun sospensjoni jew interruzzjoni proporzjonata tal-assistenza finanzjarja rilevanti tal-Unjoni lil dak l-Istat Membru għall-investiment fis-segment jew fis-segmenti tal-flotta kkonċernati f'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perijodu 2014 - 2020.

5.   M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ mill-flotta sostnut minn għajnuna pubblika sakemm ma jkunx preċedut mill-irtirar tal-liċenzja tas-sajd u tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd.

6.   Il-kapaċità tas-sajd li tikkorrispondi għall-bastimenti tas-sajd irtirati b'għajnuna pubblika m'għandhiex tiġi sostitwita.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li minn 1 Jannar 2014, il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom ma għandha, fl-ebda żmien, taqbeż il-limiti massimi ta' kapaċità tas-sajdstabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 23

Skema ta' Dħul/Ħruġ

1.   L-Istati Membri għandhom jiġġestixxu d-dħul fil-flotot tagħhom u l-ħruġ mill-flotot tagħhom b’tali mod li d-dħul fil-flotta ta’ kapaċità ġdida mingħajr għajnuna pubblika jiġi kkumpensat bl-irtirar preċedenti ta’ kapaċità mingħajr għajnuna pubblika tal-inqas l-istess ammont.

2.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistabbilixxu regoli ta' implimentazzjoni dwar l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 56(2).

3.   Mhux aktar tard minn 30 Diċembru 2018, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-iskema ta' Dħul/Ħruġ fid-dawl tar-relazzjoni li tkun qed tevolvi bejn il-kapaċità tal-flotta u l-opportunitajiet tas-sajd mistennija, u tipproponi, fejn ikun il-każ, emenda għal dik l-iskema.

Artikolu 24

Reġistri tal-bastimenti tas-sajd

1.   L-Istati Membri għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni dwar is-sidien, dwar il-karatteristiċi tal-bastiment u tal-irkaptu u dwar l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom li tkun meħtieġa għall-ġestjoni tal-miżuri stabbiliti taħt dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Il-Kummissjoni għandha żżomm reġistru tal-flotot tas-sajd tal-Unjoni li jkun fih l-informazzjoni li tirċievi skont il-paragrafu 2. Hija għandha tipprovdi aċċess pubbliku għar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni, filwaqt li tiżgura li d-data personali tiġi protetta b'mod adegwat.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistabbilixxu rekwiżiti operattivi tekniċi għar-reġistrar, il-format u l-modalitajiet tat-trażmissjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 56(2).

PARTI V

BAŻI XJENTIFIKA GĦALL-ĠESTJONI TAS-SAJD

Artikolu 25

Rekwiżiti ta' data għall-ġestjoni tas-sajd

1.   L-Istati Membri għandhom, skont ir-regoli adottati fil-qasam tal-ġbir tad-data, jiġbru data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni tas-sajd, jiġġestixxu dik id-data u jagħmluha disponibbli għall-utenti finali, inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. L-akkwist u l-ġestjoni ta' tali data għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament permezz tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd f'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perijodu 2014 - 2020. Dik id-data għandha b'mod partikolari tippermetti l-valutazzjoni ta':

(a)

l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar sfruttati,

(b)

il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar, u

(c)

il-prestazzjoni soċjoekonomika tas-setturi tas-sajd, l-akkwakultura u l-ipproċessar ġewwa u barra l-ilmijiet tal-Unjoni.

2.   Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-data għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji li ġejjin:

(a)

il-preċiżjoni u l-affidabbiltà, u l-ġbir fil-ħin;

(b)

l-użu ta' mekkaniżmi ta' koordinazzjoni bil-għan li jevitaw duplikazzjoni tal-ġbir tad-data għal skopijiet differenti;

(c)

il-ħażna sikura u l-protezzjoni ta' data miġbura fil-bażijiet tad-data kompjuterizzati, u d-disponibbiltà pubblika tagħhom fejn xieraq, inkluż fil-livell aggregat, filwaqt li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità;

(d)

l-aċċess mill-Kummissjoni, jew mill-entitajiet maħtura minnha, għall-bażijiet tad-data nazzjonali u s-sistemi użati għall-ipproċessar tad-data miġbura sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità tad-data.

(e)

id-disponibbiltà fil-ħin tad-data rilevanti u l-metodoloġiji rispettivi li bihom dawn jinkisbu, għal korpi b'interess ta' riċerka jew ġestjoni fl-analiżi xjentifika ta' data fis-settur tas-sajd u għal kwalunkwe parti interessata, ħlief f'ċirkostanzi fejn il-protezzjoni u l-kunfidenzjalità jkunu meħtieġa mil-liġi applikabbli tal-Unjoni.

3.   Kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport dwar l-eżekuzzjoni tal-programmi nazzjonali tagħhom tal-ġbir tad-data u għandhom jagħmluha disponibbli għall-pubbliku.

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rapport annwali dwar il-ġbir tad-data wara li tikkonsulta mal-korp konsultattiv xjentifiku tagħha u, fejn xieraq, ma' organizzazzjonijiet ta' ġestjoni tas-sajd reġjonali (RFMOs) li għalihom l-Unjoni hija parti kontraenti jew osservatur u ma' korpi xjentifiċi internazzjonali rilevanti.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-ġestjoni tad-data xjentifika, inkluża data soċjoekonomika, għall-ġestjoni tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom jaħtru korrispondent nazzjonali u jorganizzaw laqgħa annwali ta' koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

5.   L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, l-attivitajiet tagħhom ta' ġbir tad-data ma' Stati Membri oħra fl-istess reġjun, u jagħmlu kull sforz sabiex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

6.   Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data għandhom isiru b'mod kost-effettiv.

7.   In-nuqqas ta' Stat Membru milli jiġbor u/jew jipprovdi data b'mod f'waqtu lil utent finali jista' jirriżulta f'sospensjoni proporzjonali jew interruzzjoni tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni lil dak l-Istat Membru, f'konformità ma' att legali futur tal-Unjoni li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ finanzjarju għall-politika marittima u tas-sajd għall-perijodu 2014 - 2020.

Artikolu 26

Korpi xjentifiċi ta' konsultazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-korpi xjentifiċi adatti. Li STECF għandu jiġi kkonsultat, fejn xieraq, dwar materji li għandhom x'jaqsmu mal-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' riżorsi marittimi ħajjin, inklużi konsiderazzjonijiet bijoloġiċi, ekonomiċi, ambjentali, soċjali u tekniċi. Konsultazzjonijiet ma' korpi xjentifiċi għandhom jieħdu kont tal-ġestjoni xierqa tal-fondi pubbliċi, bil-għan li tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' xogħol minn tali korpi.

Artikolu 27

Riċerka u Parir Xjentifiku

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu programmi ta' riċerka u innovazzjoni dwar is-sajd u l-akkwakultura. Huma għandhom jikkoordinaw il-programmi tagħhom ta’ innovazzjoni fir-riċerka u ta’ konsulenza xjentifika dwar is-sajd ma' Stati Membri oħra, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, fil-kuntest tal-oqfsa ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni, filwaqt li, fejn xieraq, jinvolvu lill-Kunsilli Konsultattivi rilevanti. Dawk l-attivitajiet għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament permezz tal-baġit tal-Unjoni f'konformità mal-atti legali tal-Unjoni rilevanti.

2.   L-Istati Membri għandhom, bl-involviment tal-partijiet interessati rilevanti, bl-użu, fost l-oħrajn, tar-riżorsi finanzjarji disponibbli tal-Unjoni u permezz ta' koordinazzjoni ma' xulxin, jiżguraw id-disponibbiltà tal-kompetenzi u r-riżorsi umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-proċess konsultattiv xjentifiku.

PARTI VI

POLITIKA ESTERNA

Artikolu 28

Objettivi

1.   Sabiex jiġu żgurati sfruttament sostenibbli, ġestjoni u konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ambjent tal-baħar, l-Unjoni għandha tmexxi r-relazzjonijiet esterni tagħha dwar is-sajd f'konformità mal-obbligi internazzjonali u l-objettivi politiċi tagħha, kif ukoll l-objettivi u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4.

2.   B'mod partikolari l-Unjoni għandha:

(a)

tappoġġa u tikkontribwixxi b'mod attiv għall-iżvilupp ta' għarfien u parir xjentifiku;

(b)

ittejjeb il-koerenza politika tal-inizjattivi tal-Unjoni, b'mod partikolari għall-attivitajiet ambjentali, kummerċjali u tal-iżvilupp u ssaħħaħ il-konsistenza tal-azzjonijiet meħuda fil-kuntest tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni xjentifika, teknika u ekonomika;

(c)

tikkontribwixxi għal attivitajiet ta' sajd sostenibbli li huma ekonomikament vijabbli u jippromwovu l-impjiegi fl-Unjoni;

(d)

tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni huma bbażati fuq l-istess prinċipji u standards applikabbli taħt il-liġi tal-Unjoni fil-qasam tal-PKS waqt li tippromwovi kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għal operaturi tal-Unjoni vis-à-vis operaturi oħra ta' pajjiżi terzi;

(e)

tippromwovi u tappoġġa, fl-oqsma internazzjonali kollha, l-azzjoni meħtieġa biex jinqered għalkollox is-sajd IUU;

(f)

tippromwovi l-istabbiliment u t-tisħiħ ta' kumitati ta’ konformità ta' RFMOs, analiżi perjodiċi indipendenti tal-prestazzjoni u azzjonijiet xierqa ta’ rimedju, inklużi pieni effettivi u dissważivi, li jeħtieġ li jiġu applikati b’mod trasparenti u nondiskriminatorju.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta' din il-Parti għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi ta' ftehimiet internazzjonali adottati taħt l-Artikolu 218 tat-Trattat.

TITOLU I

Organizzazzjonijiet internazzjonali dwar is-sajd

Artikolu 29

Attivitajiet tal-Unjoni f'organizzazzjonijiet internazzjonali dwar is-sajd

1.   L-Unjoni għandha tappoġġa u tikkontribwixxi b'mod attiv fl-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali li jittrattaw is-sajd, inklużi RFMOs.

2.   Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni f'organizzazzjonijiet internazzjonali li jittrattaw is-sajd u fl-RFMOs għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd huma ġestiti b'mod konformi mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2, b'mod partikolari l-paragrafu (2) u l-punt (c) tal-paragrafu 5 tiegħu. L-Unjoni għandha tkun fuq quddiem fil-proċess tat-tisħiħ tal-prestazzjoni tal-RFMOs biex ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jikkonservaw u jiġġestixxu r-riżorsi ħajjin tal-baħar taħt il-mira tagħhom.

3.   L-Unjoni għandha b'mod attiv tappoġġa l-iżvilupp ta' mekkaniżmi adatti u trasparenti għall-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd.

4.   L-Unjoni għandha trawwem kooperazzjoni fost RFMOs u konsistenza bejn l-oqfsa regolatorji rispettivi tagħhom, u għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' għarfien u parir xjentifiku sabiex tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom ikunu bbażati fuq tali parir xjentifiku.

Artikolu 30

Konformità ma' dispożizzjonijiet internazzjonali

L-Unjoni għandha, inkluż permezz tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ("l-Aġenzija"), tikkoopera ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali relatati mas-sajd, inklużi RFMOs, sabiex tissaħħaħ il-konformità mal-miżuri, b'mod speċjali dawk li jiġġieldu kontra s-sajd IUU, sabiex jiġi żgurat li l-miżuri adottati minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħal dawn huma strettament osservati.

TITOLU II

Ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli

Artikolu 31

Prinċipji u objettivi tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli

1.   Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu qafas ta' governanza legali, ambjentali, ekonomiku u soċjali għall-attivitajiet tas-sajd imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi.

Tali oqfsa jistgħu jinkludu:

(a)

żvilupp u appoġġ għall-istituzzjonijiet meħtieġa fil-qasam tax-xjenza u r-riċerka;

(b)

kapaċitajiet ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza; u

(c)

elementi oħra ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet li jikkonċernaw l-iżvilupp ta' politika tas-sajd sostenibbli tal-pajjiż terz.

2.   Sabiex jiġi żgurat l-isfruttament sostenibbli ta' eċċessi ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha biex il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi terzi jkunu ta' benefiċċju reċiproku għall-Unjoni u l-pajjiż terz ikkonċernat, inklużi l-popolazzjoni u l-industrija tas-sajd lokali tiegħu u li huma jikkontribwixxu biex ikomplu l-attività tal-flotot tal-Unjoni u jimmiraw li jiksbu sehem adatt mill-eċċess disponibbli, proporzjonat mal-interess tal-flotot tal-Unjoni.

3.   Sabiex jiġi żgurat li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu taħt ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli joperaw, fejn xieraq, skont standards simili li huma applikabbli għal dawk ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li qed jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha biex tinkludi, fi ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, dispożizzjonijiet adatti dwar l-obbligi ta' ħatt l-art ta’ ħut u prodotti tas-sajd.

4.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom jaqbdu biss eċċessi tal-qabda permessa kif imsemmi fl-Artikolu62(2) u (3) tal-UNCLOS, u identifikata, b'mod ċar u trasparenti, abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli u l-informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali tas-sajd fir-rigward tal-istokkijiet affettwati mill-flotot kollha. Rigward l-istokkijiet ta' ħut transżonali jew li jpassi ħafna, id-determinazzjoni tar-riżorsi disponibbli għall-aċċess għandha tieħu kont debitu tal-valutazzjonijiet xjentifiċi mwettqa fil-livell reġjonali kif ukoll il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni adottati mill-RFMOs rilevanti.

5.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ma jistgħux joperaw fl-ilmijiet tal-pajjiż terz li miegħu jkun fis-seħħ ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli sakemm ma jkollhomx awtorizzazzjoni tas-sajd li tkun inħarġet skont dak il-ftehim;

6.   L-Unjoni għandha tiżgura li ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jinkludu klawsola dwar ir-rispett għal prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem, li tkun tikkostitwixxi element essenzjali minn tali ftehim.

Dawk il-ftehimiet għandhom, sa fejn possibbli, jinkludu wkoll:

(a)

klawsola li tipprojbixxi l-għoti ta' kondizzjonijiet iktar favorevoli lill-flotot diversi li jistadu f'dawk l-ilmijiet minn dawk mogħtija lill-atturi ekonomiċi tal-Unjoni, inklużi kondizzjonijiet li jikkonċernaw il-konservazzjoni, l-iżvilupp u l-ġestjoni ta' riżorsi, arranġamenti finanzjarji, u tariffi u drittijiet relatati mal-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd;

(b)

klawżola ta' esklużività relatata mar-regola prevista fil-paragrafu 3a.

7.   Għandu jsir sforz fil-livell tal-Unjoni biex jiġu mmonitorjati l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw f'ilmijiet mhux tal-Unjoni barra mill-qafas tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom u joperaw barra mill-ilmijiet tal-Unjoni ikunu f'pożizzjoni li jipprovdu dokumentazzjoni dettaljata u preċiża tal-attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar.

9.   Awtorizzazzjoni tas-sajd kif imsemmija fil-paragrafu 3a għandha tingħata lil bastiment li ħareġ mir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni u li sussegwentement reġa' daħal fih fi żmien 24 xahar biss sakemm is-sid ta' dak il-bastiment ma jkunx ipprovda lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera d-data kollha rekwiżita biex tistabbilixxi li, waqt dak il-perijodu, il-bastiment opera b'mod konsistenti bis-sħiħ mal-istandards applikabbli għal bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru tal-Unjoni.

Barra minn hekk, għandu jiġi stabbilit li, jekk l-istat li ta l-bandiera waqt il-perijodu li fih il-bastiment kien barra mir-reġistru tal-flotta tal-Unjoni, ġie rikonoxxut skont il-liġi tal-Unjoni bħala Stat li ma jikkooperax fir-rigward tal-ġlieda kontra, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-sajd IUU, jew bħala Stat li jippermetti l-isfruttament mhux sostenibbli ta' riżorsi marittimi ħajjin, l-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastiment waqfu u s-sid ħa azzjoni immedjata biex ineħħi l-bastiment mir-reġistru ta' dak l-Istat.

10.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel arranġamenti għal evalwazzjonijiet indipendenti ex-ante u ex-post ta' kull protokoll għal ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, u tagħmilhom disponibbli għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill f'ħin adatt qabel ma tippreżenta rakkomandazzjoni lill-Kunsill biex jiġi awtorizzat il-ftuħ ta' negozjati għal protokoll suċċessiv. Sommarju tat-tali evalwazzjonijiet għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 32

Assistenza finanzjarja

1.   L-Unjoni għandha tipprovdi għajnuna finanzjarja lil pajjiżi terzi permezz ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli sabiex:

(a)

tappoġġa parti tal-ispiża għall-aċċess għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi; il-parti tal-ispiża għall-aċċess għar-riżorsi tas-sajd li għandha titħallas mis-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni għandha tiġi vvalutata għal kull ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jew Protokoll għalih u għandu jkun ġust, mhux diskriminatorju u proporzjonat għall-benefiċċji provduti permezz tal-kondizzjonijiet ta' aċċess;

(b)

tistabbilixxi qafas ta’ governanza, inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka neċessarji, tippromwovi proċessi ta' konsultazzjoni mal-gruppi ta' interess, u l-kapaċità ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. Għanjuna finanzjarja bħal din għandha tkun kondizzjonali skont il-kisba ta' riżultati speċifiċi u tikkomplementa u tkun konsistenti mal-proġetti u l-programmi ta' żvilupp implimentati fil-pajjiż terz ikkonċernat.

2.   Taħt kull ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, l-assistenza finanzjarja għall-appoġġ settorjali għandha tinfired mill-ħlasijiet għall-aċċess għar-riżorsi tas-sajd. L-Unjoni għandha titlob riżultati speċifiċi bħala kondizzjoni tal-ħlasijiet taħt l-assistenza finanzjarja, u timmonitorja mill-qrib il-progress.

TITOLU III

Ġestjoni ta' stokkijiet ta' interess komuni

Artikolu 33

Prinċipji u objettivi tal-ġestjoni ta' stokkijiet ta' interess komuni għall-Unjoni u pajjiżi terzi u ftehimiet dwar skambju u ġestjoni konġunta

1.   Fejn l-istokkijiet ta' interess komuni jiġu sfruttati wkoll minn pajjiżi terzi, l-Unjoni għandha tikkomunika ma' dawk il-pajjiżi terzi bil-ħsieb li tiżgura li dawk l-istokkijiet jiġu ġestiti b'mod sostenibbli li jkun konsistenti ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari mal-objettiv stabbilit fl-Artikolu 2 (2). Fejn ma jintlaħaq ebda ftehim formali, l-Unjoni għandha tagħmel kull sforz biex jintlaħqu arranġamenti komuni għas-sajd tat-tali stokkijiet bil-ħsieb li l-ġestjoni sostenibbli ssir possibbli, b'mod partikolari, rigward l-objettiv fl-Artikolu 2(2), u b'hekk jiġu promossi kondizzjonijiet ekwivalenti għall-operaturi tal-Unjoni.

2.   Sabiex jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ta' stokkijiet kondiviżi ma' pajjiżi terzi u sabiex tkun garantita l-istabbiltà tal-operazzjonijiet tas-sajd tal-flotot tagħha, l-Unjoni għandha, f'konformità mal-UNCLOS, taħdem sabiex tistabbilixxi ftehimiet bilaterali jew multilaterali ma' pajjiżi terzi bil-għan ta' ġestjoni konġunta ta' stokkijiet, inkluż l-istabbiliment, fejn ikun il-każ, ta' aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u kondizzjonijiet għal tali aċċess, l-armonizzazzjoni tal-miżuri ta' konservazzjoni u skambju tal-opportunitajiet tas-sajd.

PARTI VII

AKKWAKULTURA

Artikolu 34

Promozzjoni tal-akkwakultura sostenibbli

1.   Bil-ħsieb li tiġi promossa s-sostenibbiltà u jingħata kontribut għas-sikurezza u l-provvisti tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni għall-iżvilupp ta' attivitajiet tal-akkwakultura sostenibbli. Tali linji gwida strateġiċi għandhom jieħdu kont tal-pożizzjonijiet tal-bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti madwar l-Unjoni u għandhom jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali pluriennali u għandhom jimmiraw lejn:

(a)

it-titjib tal-kompetittività tal-industrija tal-akkwakultura u s-sostenn tal-iżvilupp tagħha u l-innovazzjoni;

(b)

it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li tkun aktar effiċjenti u li tirrispondi għall-ħtiġijiet tal-partijiet interessati;

(c)

l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika;

(d)

id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja fiż-żoni kostali u interni;

(e)

l-integrazzjoni ta' attivitajiet tal-akkwakultura fl-ippjanar spazjali marittimu, kostali u intern.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pjan strateġiku nazzjonali pluriennali għall-iżvilupp ta' attivitajiet ta’ akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sa 30 juin 2014.

3.   Il-pjan strateġiku nazzjonali pluriennali għandu jinkludi l-għanijiet tal-Istat Membru u l-miżuri u l-iskedi taż-żmien meħtieġa sabiex dawn jinkisbu.

4.   Il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali pluriennali għandhom jimmiraw b'mod partikolari għal dan li ġej:

(a)

simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod partikolari fir-rigward ta' evalwazzjonijiet u studji tal-impatt u liċenzji;

(b)

ċertezza raġonevoli għall-operaturi tal-akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-ilmijiet u l-ispazju;

(c)

indikaturi għas-sostenibbiltà ambjentali, ekonomika u soċjali;

(d)

valutazzjoni ta' effetti transkonfinali oħra li jista' jkun hemm, b'mod speċjali fuq riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u ekosistemi marittimi fl-Istati Membri ġirien:

(e)

il-ħolqien ta' sinerġiji bejn programmi nazzjonali ta' riċerka u kollaborazzjoni bejn l-industrija u l-komunità xjentifika;

(f)

il-promozzjoni tal-vantaġġ kompetittiv ta' ikel sostenibbli ta' kwalità għolja;

(g)

il-promozzjoni ta' prattiki u riċerka tal-akkwakultura bil-ħsieb li jittejbu l-effetti pożittivi fuq l-ambjent u fuq ir-riżorsi tal-ħut, u li jitnaqqsu l-impatti negattivi, inkluż it-tnaqqis tal-pressjoni fuq l-istokkijiet tal-ħut li jintużaw għall-produzzjoni tal-għalf, u ż-żieda fl-effiċjenza tar-riżorsi.

5.   L-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni u l-aqwa prassi permezz ta' metodu miftuħ ta' koordinazzjoni tal-miżuri nazzjonali kontenuti fi pjanijiet strateġiċi nazzjonali pluriennali.

6.   Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-iskambju ta' informazzjoni u l-aqwa prattiki fost l-Istati Membri u tiffaċilita koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali previsti fil-pjan strateġiku nazzjonali pluriennali.

PARTI VIII

ORGANIZZAZZJONI TAS-SWIEQ KOMUNI

Artikolu 35

Objettivi

1.   Għandha tiġi stabbilita organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura ("l-organizzazzjoni komuni tas-swieq") sabiex:

(a)

tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2, u b'mod partikolari għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar;

(b)

l-industrija tas-sajd u l-akkwakultura tkun tista' tapplika l-PKS fil-livell xieraq;

(c)

issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod partikolari l-produtturi;

(d)

ittejjeb it-trasparenza u l-istabbiltà tas-swieq, b'mod partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-provvista, tiżgura aktar bilanċ tad-distribuzzjoni tal-valur miżjud tul il-katina tal-provvista tas-settur, ittejjeb l-informazzjoni għall-konsumatur u tissensibilizza l-għarfien, permezz ta' notifiki u/jew tikkettar li jipprovdu informazzjoni li tinftiehem;

(e)

tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ għoti ta’ opportunitajiet indaqs għall-prodotti kollha kummerċjalizzati fl-Unjoni billi tippromwovi l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd;

(f)

tikkontribwixxi lejn l-iżgurar li l-konsumaturi jkollhom provvista varja ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura;

(g)

tipprovdi informazzjoni verifikabbli u preċiża lill-konsumatur dwar l-oriġini tal-prodott u l-mod ta' produzzjoni tiegħu, b'mod partikolari permezz ta' mmarkar u ttikkettar.

2.   L-organizzazzjoni komuni tas-swieq għandha tapplika għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 (24), li jiġu kummerċjalizzati fl-Unjoni.

3.   L-organizzazzjoni komuni tas-swieq għandha tinkludi b'mod partikolari:

(a)

organizzazzjoni tal-industrija inklużi miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq;

(b)

pjanijiet tal-produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-sajd u l-akkwakultura;

(c)

standards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni;

(d)

informazzjoni għall-konsumatur.

PARTI IX

KONTROLL U INFURZAR

Artikolu 36

Objettivi

1.   Il-konformità mar-regoli tal-PKS għandha tiġi żgurata permezz ta’ sistema effikaċi għall-kontroll tas-sajd tal-Unjoni, li tinkludi l-ġlieda kontra s-sajd IUU.

2.   Il-kontroll u l-infurzar tal-PKS għandhom b'mod partikolari jkunu bbażati fuq u jinkludu dawn li ġejjin:

(a)

approċċ globali, integrat u komuni;

(b)

kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija;

(c)

kosteffiċjenza u proporzjonalità;

(d)

l-użu ta' teknoloġiji effiċjenti ta' kontroll għad-disponibbiltà u l-kwalità tad-data dwar is-sajd;

(e)

qafas tal-Unjoni għal kontroll, ispezzjoni u infurzar;

(f)

strateġija bbażata fuq ir-riskju ffukata fuq kontrolli sistematiċi u awtomatizzati tad-data rilevanti kollha disponibbli;

(g)

l-iżvilupp ta' kultura ta' konformità u kooperazzjoni fost l-operaturi u s-sajjieda kollha.

L-Unjoni għandha tadotta miżuri adatti fir-rigward ta' pajjiżi terzi li jippermettu sajd li mhux sostenibbli.

3.   L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri adatti għall-iżgurar tal-kontroll, l-ispezzjoni u l-infurzar ta' attivitajiet imwettqa fil-kamp ta' applikazzjoni tal-PKS, inkluż l-istabbiliment ta' pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 37

Grupp ta' esperti dwar il-konformità

1.   Għandu jiġi stabbilit grupp ta' esperti dwar il-konformità mill-Kummissjoni biex jivvaluta, jiffaċilita u jsaħħaħ l-implimentazzjoni ta', u l-konformità ma', l-obbligi skont is-sistema ta' kontroll tas-sajd tal-Unjoni.

2.   Il-grupp ta' esperti dwar il-konformità għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni tista' tistieden lill-Parlament Ewropew jibgħat esperti biex jattendu l-laqgħat tal-grupp ta' esperti. L-Aġenzija tista' tassisti l-grupp ta' esperti f'laqgħat ta' konformità bħala osservatur.

3.   Il-grupp ta' esperti għandu b'mod partikolari:

(a)

regolarment jeżamina kwistjonijiet ta' konformità u implimentazzjoni skont is-sistema ta' kontroll tas-sajd tal-Unjoni u jidentifika diffikultajiet possibbli ta' interess komuni fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-PKS;

(b)

jifformula parir fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-regoli tal-PKS, inkluża l-prijoritizzazzjoni tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni; u

(c)

jiskambja informazzjoni dwar attivitajiet ta' kontroll u ispezzjoni, inkluża l-ġlieda kontra s-sajd IUU.

4.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jinżammu informati bis-sħiħ fuq bażi regolari mill-grupp espert dwar l-attivitajiet ta' konformità msemmijin fil-paragrafu 3.

Artikolu 38

Proġetti pilota dwar teknoloġiji ta' kontroll u sistemi ta' ġestjoni tad-data ġodda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jwettqu proġetti pilota dwar teknoloġiji ta' kontroll u sistemi ta' ġestjoni tad-data ġodda.

Artikolu 39

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ kontroll, ispezzjoni, infurzar u ġbir ta' data

L-Istati Membri jistgħu jeżiġu li l-operaturi tagħhom jikkontribwixxu b'mod proporzjonali għall-ispejjeż operattivi tal-implimentazzjoni tas-sistema ta' kontroll tas-sajd tal-Unjoni u tal-ġbir ta' data.

PART X

STRUMENTI FINANZJARJI

Artikolu 40

Objettivi

Tista' tingħata għajnuna finanzjarja mill-Unjoni sabiex tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2.

Artikolu 41

Kondizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri

1.   Soġġett għall-kondizzjonijiet li għandhom ikunu speċifikati fl-atti legali applikabbli tal-Unjoni, l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni lill-Istati Membri għandha tkun taħt il-kondizzjoni ta' konformità mill-Istati Membri mar-regoli tal-PKS.

2.   In-nuqqas ta' konformità mill-Istati Membri mar-regoli tal-PKS jista' jwassal għall-interruzzjoni jew is-sospensjoni tal-ħlasijiet jew għall-applikazzjoni ta' korrezzjoni finanzjarja għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni skont il-PKS. Tali miżuri għandhom ikunu proporzjonati man-natura, is-serjetà, it-tul ta’ żmien u r-ripetizzjoni tan-nuqqas ta' konformità.

Artikolu 42

Kondizzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja lill-operaturi

1.   Soġġett għall-kondizzjonijiet li għandhom ikunu speċifikati fl-atti legali tal-Unjoni applikabbli, l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni lill-operaturi għandha tkun taħt il-kondizzjoni ta' konformità mill-operaturi mar-regoli tal-PKS.

2.   Soġġett għal regoli speċifiċi li għandhom jiġu adottati, ksur serju mill-operaturi tar-regoli tal-PKS għandu jirriżulta fi projbizzjonijiet temporanji jew permanenti fuq l-aċċess għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni u/jew l-applikazzjoni ta' tnaqqis finanzjarju. Tali miżuri, meħuda mill-Istat Membru, għandhom ikunu dissważivi, effettivi u proporzjonati man-natura, is-serjetà, id-dewmien u r-ripetizzjoni tal-ksur serju.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni tingħata biss jekk ma tkun ġiet imposta l-ebda piena għal xi ksur serju lill-operatur ikkonċernat f'perijodu ta' sena qabel id-data tal-applikazzjoni għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni.

PARTI XI

KUNSILLI KONSULTATTIVI

Artikolu 43

Stabbiliment ta' Kunsilli Konsultattivi

1.   B'dan huma stabbiliti Kunsilli Konsultattivi għal kull waħda miż-żoni ġeografiċi jew oqsma ta' kompetenza stipulati fl-Anness III, sabiex jippromwovu rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet interessati kollha skont l-Artikolu 54(1) u sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2.

2.   B'mod partikolari, il-Kunsilli Konsultattivi ġodda li ġejjin għandhom jiġu stabbiliti, skont l-Anness III:

(a)

Kunsill Konsultattiv għar-reġjuni ultra-periferiċi, maqsum fi tliet taqsimiet għal kull wieħed mill-baċiri tal-baħar li ġejjin: l-Atlantiku tal-Punent, l-Atlantiku tal-Lvant u l-Oċean Indjan;

(b)

Kunsill Konsultattiv għall-akkwakultura;

(c)

Kunsill Konsultattiv għas-swieq;

(d)

Kunsill Konsultattiv għall-Baħar l-Iswed.

3.   Kull Kunsill Konsultattiv għandu jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 44

Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi

1.   Fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament il-Kummissjoni għandha tikkonsulta, fejn rilevanti, lill-Kunsilli Konsultattivi.

2.   Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu:

(a)

jippreżentaw rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti dwar materji relatati mal-ġestjoni tas-sajd u l-aspetti soċjoekonomiċi u ta' konservazzjoni tas-sajd u l-akkwakultura lill-Kummissjoni, u lill-Istat Membru kkonċernat. B'mod partikolari, il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu jippreżentaw rakkomandazzjonijiet dwar kif jiġu ssimplifikati regoli dwar il-ġestjoni tas-sajd;

(b)

jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar problemi relatati mal-ġestjoni u l-aspetti soċjoekonomiċi u ta' konservazzjoni tas-sajd u, fejn xieraq, tal-akkwakultura fiż-żona ġeografika jew il-qasam ta' kompetenza tagħhom u jipproponu soluzzjonijiet sabiex jingħelbu dawk il-problemi;

(c)

jikkontribwixxu, f'kooperazzjoni mill-qrib max-xjenzati, għall-ġbir, il-forniment u l-analiżi tad-data meħtieġa għall-iżvilupp ta' miżuri ta' konservazzjoni.

Jekk kwistjoni tkun ta' interess komuni għal żewġ Kunsilli Konsultattivi jew aktar, huma għandhom jikkoordinaw il-pożizzjonijiet tagħhom bil-ħsieb li jadottaw rakkomandazzjonijiet konġunti dwar dik il-kwistjoni.

3.   Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom ikunu kkonsultati dwar rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 17. Huma jistgħu wkoll ikunu kkonsultati mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri dwar miżuri oħra. Għandu jitqies il-parir tagħhom. Dawk il-konsultazzjonijiet għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-konsultazzjoni tas-STECF jew korpi xjentifiċi oħra. L-opinjonijiet tal-Kunsilli Konsultattivi jistgħu jiġu ppreżentati lill-Istati Membri kollha kkonċernati u lill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni u, fejn rilevanti, l-Istat Membru kkonċernat, għandhom iwieġbu fi żmien xahrejn għal kwalunkwe rakkomandazzjoni, suġġeriment jew informazzjoni riċevuta skont il-paragrafu 1. Fejn l-miżuri finali adottati jitbiegħdu mill-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u s-suġġerimenti tal-Kunsilli Konsultattivi, riċevuti skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni jew l-Istat Membru kkonċernat għandhom jipprovdu raġunijiet dettaljati għat-tali diverġenza.

Artikolu 45

Kompożizzjoni, funzjonament u finanzjament tal-Kunsilli Konsultattivi

1.   Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom ikunu magħmula minn:

(a)

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-operaturi tas-sajd u, fejn xieraq, tal-akkwakultura, u rappreżentanti tas-setturi tal-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni;

(b)

gruppi oħra ta' interess affettwati mill-PKS, pereżempju organizzazzjonijiet ambjentali u gruppi tal-konsumaturi.

2.   Kull Kunsill Konsultattiv għandu jikkonsisti minn assemblea ġenerali u kumitat eżekuttiv, inkluż, kif xieraq, segretarjat u gruppi ta' ħidma biex jittrattaw kwistjonijiet ta' kooperazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 17, u għandu jadotta l-miżuri meħtieġa għall-funzjonament tiegħu.

3.   Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom jiffunzjonaw u jirċievu finanzjament kif previst fl-Anness III.

4.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 55 fir-rigward tad-dettalji tal-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi.

PARTI XII

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 46

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2), fl-Artikolu 15(2), (3), (6), (7) u fl-Artikolu 45(4) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn 29 Diċembru 2013. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi ta' tul ta' żmien identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(2), fl-Artikolu 15(2), (3), (6), (7) u fl-Artikolu 45(4) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data iżjed tard speċifikata fiha. M’għandha taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(2), l-Artikolu 15(2), (3), (6), (7) u l-Artikolu 45(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni jew mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 47

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat għas-sajd u l-akkwakultura. Tali kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni dwar abbozz ta' att ta' implimentazzjoni li għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 23, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien malArtikolu 5 tiegħu.

PARTI XIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 48

Tħassir u emendi

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 huwa mħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

2.   Id-Deċiżjoni 2004/585/KE hija mħassra b'effett mid-dħul fis-seħħ tar-regoli adottati taħt l-Artikolu 54(4) ta' dan ir-Regolament.

3.   L-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 (25) huwa mħassar.

4.   Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 639/2004 (26) huwa mħassar.

5.   Fl-Artikolu 105 tar-Regolament 1224/2009 jiżdied il-paragrafu li ġej:

"3a.   B'deroga mill-paragrafi 2 u 3, l-ebda fattur multiplikanti ma jiġi applikat mal-qabdiet li huma soġġetti għal obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), dment li l-ammont ta' sajd żejjed relatat ma' ħatt l-art permess ma jeċċedix l-10 %.

Artikolu 49

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjonament tal-PKS sal-31 ta' Diċembru 2022.

Artikolu 50

Rapport annwali

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress fit-twettiq tar-rendiment massimu sostenibbli u dwar is-sitwazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut, kmieni kemm jista' jkun wara l-adozzjoni tar-Regolament tal-Kunsill annwali li jistabbilixxi l-opportunitajiet disponibbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, f'ċerti ilmijiet li mhumiex tal-Unjoni, għal bastimenti tal-Unjoni.

Artikolu 51

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 183.

(2)  ĠU C 225, 27.7.2012, p. 20.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Frar 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-17 ta' Ottubru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Diċembru 2013. (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59).

(5)  Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar u Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Parti XI tagħha (ĠU L 179, 23.6.1998, p. 3).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 98/392/KE tat-23 ta' Marzu 1998 li tirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim tat-28 ta' Lulju 1994 li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tagħha (ĠU L 179, 23.6.1998, p. 1).

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill 98/414/KE tat-8 ta' Ġunju 1998 dwar ir-ratifika mill-Komunità Ewropea tal-Ftehim sabiex jimplimenta d-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 li għandha x'taqsam mal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-stokk tal-ħut fuq iż-żewġ naħat tal-istess żona u l-istokks tal-ħut li jpassi bil-qawwi (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 14).

(8)  Ftehim dwar l-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 li jirrigwardaw il-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-stokk tal-ħut fuq iż-żewġ naħat tal-istess żona u l-istokks tal-ħut li jpassi bil-qawwi (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 16).

(9)  Deċiżjoni tal-Kunsill 96/428/KE tal-25 ta' Ġunju 1996 dwar l-aċċettazzjoni mill-Komunità tal-Ftehim li jippromwovi l-osservanza tal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u maniġġar minn bastimenti tas-sajd fl-ibħra internazzjonali (ĠU L 177, 16.7.1996, p. 24).

(10)  Il-Ftehim li jippromwovi l-osservanza tal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u maniġġar minn bastimenti tas-sajd fl-ibħra internazzjonali (ĠU L 177, 16.7.1996, p. 26).

(11)  Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ambjent marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19.

(12)  Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

(13)  Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.07.1992, p. 7).

(14)  Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Novembru 1976, dwar ċerti aspetti esterni tal-ħolqien ta' żona tas-sajd ta' 200 mil fil-Komunità b'effett mill-1 ta’ Jannar 1977 (ĠU C 105, 7.5.1981, p. 1).

(15)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/629/KE tas-26 ta' Awwissu 2005 li jistabbilixxi Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (ĠU L 225, 31.8.2005, p. 18).

(16)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(17)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE tad-19 ta’ Lulju 2004 li tistabbilixxi Kunsilli Konsultattivi Reġjonali taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 256, 3.8.2004, p. 17).

(18)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2847/93 u r-Regolament (KE) Nru 973/2001 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1626/94 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11).

(19)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta' Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tad-dgħajjes tas-sajd (ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1).

(20)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal- 20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(21)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad- 29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(22)  Iż-żoni ICES (Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif iddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(23)  Iż-żoni CECAF (l-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant jew iż-Żona ta' sajd prinċipali 34) huma kif iddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).

(24)  Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(25)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 tal-4 ta' Novembru 2003 dwar l-immaniġġar tal-isforz għas-sajd li jirrigwarda ċerti żoni u riżorsi tas-sajd tal-Komunità u li jimmodifika r-Regolament (KE) Nru 2847/93 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 685/95 u (KE) Nru 2027/95 (ĠU L 289, 7.11.2003, p. 1).

(26)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 639/2004 tat-30 ta' Marzu 2004 dwar l-amministrazzjoni tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-aktar periferiċi tal-Komunità (ĠU L 102, 7.4.2004, p. 9).


ANNESS I

AĊĊESS GĦALL-ILMIJIET KOSTALI FIS-SENS TAL-ARTIKOLU 6(2)

1.   Ilmijiet kostali tar-renju unit

A.   AĊĊESS GĦAL FRANZA

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Berwick-upon-Tweed Lvant

Coquet Island lejn Lvant

Aringa

Bla limitu

2.

Flamborough Head Lvant

Spurn Head lejn Lvant

Aringa

Bla limitu

3.

Lowestoft Lvant

Lyme Regis Nofsinhar

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

4.

Lyme Regis Nofsinhar

Eddystone Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

5.

Eddystone Nofsinhar

Longships Lbiċ

Sajd demersali

Bla limitu

Arzell

Bla limitu

Awwista

Bla limitu

Awwista

Bla limitu

6.

Longships Lbiċ

Hartland Point Majjistral

Sajd demersali

Bla limitu

Awwista

Bla limitu

Awwista

Bla limitu

7.

Hartland Point sa linja mit-Tramuntana ta' Lundy Island

Sajd demersali

Bla limitu

8.

Minn linja lejn il-Punent ta' Lundy Island sa Cardigan Harbour

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

9.

Point Lynas Tramuntana

Morecambe Light Vessel Lvant

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

10.

County Down

Sajd demersali

Bla limitu

11.

New Island Grigal

Sanda Island Lbiċ

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

12.

Port Stewart Tramuntana

Barra Head Punent

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

13.

Latitudni 57°40' T

Butt of Lewis Punent

L-ispeċijiet kollha, ħlief frott il-baħar bil-qoxra

Bla limitu

14.

St Kilda, Flannan Islands

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

15.

Fil-Punent tal-linja li tgħaqqad il-fanal ta' Butt of Lewis mal-punt 59°30'N-5°45'W

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu


B.   AĊĊESS GĦALL-IRLANDA

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Point Lynas Tramuntana

Mull of Galloway Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

Skampi

Bla limitu

2.

Mull of Oa Punent

Barra Head Punent

Sajd demersali

Bla limitu

Skampi

Bla limitu


C.   AĊĊESS GĦALL-ĠERMANJA

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Lvant ta' Shetlands u Fair Isle bejn linji mpinġija lejn ix-Xlokk mill-fanal ta' Sumburgh Head lejn il-Grigal mill-fanal ta' Skroo u lejn il-Lbiċ mill-fanal ta' Skadan

Aringa

Bla limitu

2.

Berwick-upon-Tweed lejn il-Lvant, il-fanal Whitby High lejn il-Lvant

Aringa

Bla limitu

3.

Il-fanal North Foreland lejn il-Lvant, il-fanal ġdid Dungeness lejn in-Nofsinhar

Aringa

Bla limitu

4.

Iż-żona madwar St Kilda

Aringa

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

5.

Il-fanal ta’ Butt of Lewis lejn il-Punent sal-linja li tgħaqqad il-fanal ta’ Butt of Lewis u l-punt 59°30'N-5°45'W

Aringa

Bla limitu

6.

Iż-żona madwar North Rona u Sulisker (Sulasgeir)

Aringa

Bla limitu


D.   AĊĊESS GĦALL-PAJJIŻI L-BAXXI

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Lvant ta' Shetlands u Fair Isle bejn linji mpinġija lejn ix-Xlokk mill-fanal ta' Sumburgh Head lejn il-Grigal mill-fanal ta' Skroo u lejn il-Lbiċ mill-fanal ta' Skadan

Aringi

Bla limitu

2.

Berwick upon Tweed Lvant, Flamborough Head Lvant

Aringi

Bla limitu

3.

North Foreland Lvant, il-fanal ġdid ta' Dungeness Nofsinhar

Aringi

Bla limitu


E.   AĊĊESS GĦALL-BELĠJU

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Berwick-upon-Tweed Lvant

Coquet Island Lvant

Aringi

Bla limitu

2.

Cromer Tramuntana

North Foreland Lvant

Sajd demersali

Bla limitu

3.

North Foreland Lvant

Fanal il-ġdid ta' Dungeness Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

4.

Il-fanal ġdid Dungeness lejn in-Nofsinhar, Selsey Bill lejn in-Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

5.

Straight Point Xlokk, South Bishop Majjistral

Sajd demersali

Bla limitu

2.   Ilmijiet kostali tal-irlanda

A.   AĊĊESS GĦAL FRANZA

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Erris Head Majjistral

Sybil Point Punent

Sajd demersali

Bla limitu

Skampi

Bla limitu

2.

Mizen Head Nofsinhar

Stags Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

Skampi

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

3.

Stags Nofsinhar

Cork Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

Skampi

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

4.

Cork Nofsinhar, Carnsore Point Nofsinhar

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

5.

Carnsore Point Nofsinhar, Haulbowline Xlokk

L-ispeċijiet kollha, ħlief frott il-baħar bil-qoxra

Bla limitu


B.   AĊĊESS GĦAR-RENJU UNIT

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta Irlandiża (6 sa 12-il mil)

 

 

1.

Mine Head Nofsinhar

Hook Point

Sajd demersali

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Sajd demersali

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

Skampi

Bla limitu

Arzell

Bla limitu


C.   AĊĊESS GĦALL-PAJJIŻI L-BAXXI

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta Irlandiża (6 sa 12-il mil)

 

 

1.

Stags Nofsinhar

Carnsore Point Nofsinhar

Aringi

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu


D.   AĊĊESS GĦALL-ĠERMANJA

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Old Head of Kinsale Nofsinhar

Carnsore Point Nofsinhar

Aringa

Bla limitu

2.

Cork Nofsinhar

Carnsore Point Nofsinhar

Kavalli

Bla limitu


E.   AĊĊESS GĦALL-BELĠJU

Żona ġeografika

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta tar-Renju Unit (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

1.

Cork Nofsinhar

Carnsore Point Nofsinhar

Sajd demersali

Bla limitu

2.

Flamborough Head Lvant

Carlingford Lough Xlokk

Sajd demersali

Bla limitu

3.   Ilmijiet kostali tal-belġju

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

3 sa 12-il mil nawtiku

Pajjiżi l-Baxxi

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

 

Franza

Aringa

Bla limitu

4.   Ilmijiet kostali tad-danimarka

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Il-kosta tal-Baħar tat-Tramuntana (il-fruntiera Daniża/Ġermaniża sa Hanstholm) (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

 

 

 

Il-fruntiera Daniża/Ġermaniża sa Blåvands Huk

Ġermanja

Ħut ċatt

Bla limitu

Gambli u gambli kbar (prawns)

Bla limitu

Pajjiżi l-Baxxi

Ħut ċatt

Bla limitu

Ħuta tonda

Bla limitu

Blåvands Huk sa Bovbjerg

Belġju

Merluzz

Bla limitu biss mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Lulju

Bakkaljaw

Bla limitu biss mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Lulju

Ġermanja

Ħut ċatt

Bla limitu

Pajjiżi l-Baxxi

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Lingwata

Bla limitu

Thyborøn sa Hanstholm

Belġju

Merlangu

Bla limitu biss mill-1 ta' Ġunju sal-1 ta' Lulju

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu biss mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Lulju

Ġermanja

Ħut ċatt

Bla limitu

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Merluzz

Bla limitu

Pollakkju (saithe)

Bla limitu

Bakkaljaw

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Merlangu

Bla limitu

Pajjiżi l-Baxxi

Merluzz

Bla limitu

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Lingwata

Bla limitu

Skagerrak

(Hanstholm sa Skagen)

(4 sa 12-il mil nawtiku)

Belġju

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu biss mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Lulju

Ġermanja

Ħut ċatt

Bla limitu

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Merluzz

Bla limitu

Pollakkju (saithe)

Bla limitu

Bakkaljaw

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Merlangu

Bla limitu

Pajjiżi l-Baxxi

Merluzz

Bla limitu

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Lingwata

Bla limitu

Kattegat (3 sa 12-il mil)

Ġermanja

Merluzz

Bla limitu

Ħut ċatt

Bla limitu

Skampi

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Tramuntana ta' Zeeland sal-parallel tal-latitudni li tgħaddi minn ġol-fanal ta' Forsnæs

Ġermanja

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Baħar Baltiku

(inklużi Belts, Sound, Bornholm)

(3 sa 12-il mil nawtiku)

Ġermanja

Ħut ċatt

Bla limitu

Merluzz

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Sallura

Bla limitu

Salamun

Bla limitu

Merlangu

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

Is-Skagerrak

(4 sa 12-il mil)

Svezja

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Il-Kattegat

(3 sa 12-il mil (1))

Svezja

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Baħar Baltiku

(3 sa 12-il mil)

Svezja

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

5.   Ilmijiet kostali tal-ġermanja

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Il-kosta tal-Baħar tat-Tramuntana

(3 sa 12-il mil nawtiku)

il-kosti kollha

Danimarka

Sajd demersali

Bla limitu

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Sallura tar-ramel

Bla limitu

Pajjiżi l-Baxxi

Sajd demersali

Bla limitu

Gambli u gambli kbar (prawns)

Bla limitu

Il-fruntiera Daniża/Ġermaniża sal-ponta ta' fuq ta' Amrum f'54°43′N

Danimarka

Gambli u gambli kbar (prawns)

Bla limitu

Iż-żona madwar Helgoland

Renju Unit

Merluzz

Bla limitu

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Il-kosta Baltika

(3 sa 12-il mil)

Danimarka

Merluzz

Bla limitu

Barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Aringa

Bla limitu

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Sallura

Bla limitu

Merlangu

Bla limitu

Kavalli

Bla limitu

6.   Ilmijiet kostali ta' franza u d-dipartimenti extra-ewropej

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Grigal tal-kosta Atlantika

(6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

 

Il-fruntiera Belġjana/Franċiża sal-Lvant ta' Departement Manche (estwarju ta' Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2 'WNNE)

Belġju

Sajd demersali

Bla limitu

Arzell

Bla limitu

Pajjiżi l-Baxxi

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Dunkerque (2° 20' E) sa Cap d'Antifer (0° 10' E)

Ġermanja

Aringa

Bla limitu biss mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru

Il-fruntiera Belġjana/Franċiża sa Cap d'Alprech Punent

(50° 42 30" N — 1° 33' 30" E)

Renju Unit

Aringa

Bla limitu

Kosta Atlantika (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

 

Il-fruntiera Spanjola/Franċiża sa 46° 08′ N

Spanja

Inċova

Sajd dirett, bla limitu biss mill-1 ta’ Marzu sat-30 ta' Ġunju

Sajd għal lixka ħajja mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Ottubru biss.

Sardin

Bla limitu biss mill-1 ta’ Jannar sat-28 ta’ Frar u mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta' Diċembru.

Barra minn hekk, l-attivitajiet relatati mal-ispeċijiet hawn fuq imsemmija jridu jiġu segwiti skont u fil-limiti tal-attivitajiet imwettqa matul l-1984

Kosta Mediterranja

(6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

 

Il-fruntiera Spanjola Cap Leucate

Spanja

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

7.   Ilmijiet kostali ta' spanja

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Kosta Atlantika (6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

 

Il-fruntiera Franċiża/Spanjola sal-fanal ta' Cap Mayor (3° 47' W)

Franza

Pelaġiku

Bla limitu skont, u fil-limiti ta', l-attivitajiet segwiti matul l-1984

Kosta Mediterranja

(6 sa 12-il mil nawtiku)

 

 

 

Il-fruntiera Franċiża/Cap Creus

Franza

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

8.   Ilmijiet tal-kosta tal-kroazja  (2)

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

12-il mil limitati għaż-żona tal-baħar taħt is-sovranità tal-Kroazja li tinsab lejn it-tramuntana tal-45 grad u parallela 10 minuti fit-tramuntana tal-latitudni matul il-kosta tal-punent tal- Istria, mill-fruntiera ta' barra tal- baħar territorjali tal-Kroazja, fejn dan il-parallel imiss mal-art tal-kosta tal- punent ta' Istria (il-kap Grgatov rt Funtana)

Slovenja

Speċi demersali u speċi pelaġiċi żgħar inkluż is- sardin u l-inċova

100 tunnellata għal numru massimu ta' 25 bastiment tas-sajd li jinkludi 5 bastimenti tas-sajd mgħammra bi xbieki tat-tkarkir

9.   Ilmijiet kostali tal-pajjiżi l-baxxi

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

(3 sa 12-il mil nawtiku) il-kosta kollha

Belġju

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Danimarka

Sajd demersali

Bla limitu

Laċċa Kaħla

Bla limitu

Sallura tar-ramel

Bla limitu

Sawrell

Bla limitu

Ġermanja

Merluzz

Bla limitu

Gambli u gambli kbar (prawns)

Bla limitu

(6 sa 12-il mil nawtiku) il-kosta kollha

Franza

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Il-punt fin-Nofsinhar ta' Texel, lejn il-Punent tal-fruntiera tal-Pajjiżi l-Baxxi/tal-Ġermanja

Renju Unit

Sajd demersali

Bla limitu

10.   Ilmijiet tal-kosta tas-slovenja  (3)

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

12-il mil limitati għaż-żona tal-baħar taħt is-sovranità tas-Slovenja li tinsab lejn it-tramuntana tal-45 grad u parallela 10 minuti fit-tramuntana tal-latitudni matul il-kosta tal-punent tal- Istria, mill-fruntiera ta' barra tal- baħar territorjali tal-Kroazja, fejn dan il-parallel imiss mal-art tal-kosta tal- punent ta' Istria (il-kap Grgatov rt Funtana)

Kroazja

Speċi demersali u speċi pelaġiċi żgħar inkluż is- sardin u l-inċova

100 tunnellata għal numru massimu ta' 25 bastiment tas-sajd li jinkludi 5 bastimenti tas-sajd mgħammra bi xbieki tat-tkarkir

11.   Ilmijiet kostali tal-finlandja

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Il-Baħar Baltiku (4 sa 12-il mil) (4)

Svezja

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

12.   Ilmijiet kostali tal-isvezja

Żona ġeografika

Stat Membru

Speċijiet

Importanza jew karatteristiċi partikolari

Skagerrak (4 sa 12-il mil nawtiku)

Danimarka

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Kattegat (3 sa 12-il mil (5))

Danimarka

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Baħar Baltiku (4 sa 12-il mil)

Danimarka

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu

Finlandja

L-ispeċijiet kollha

Bla limitu


(1)  Imkejla mil-linja tal-kosta.

(2)  Ir-reġim imsemmi hawn fuq għandu japplika mill-implimentazzjoni sħiħa tas-sentenza tal-arbitraġġ li hi riżultat tal- Ftehim ta' Arbitraġġ bejn il-Gvern tar-Repubblika tas-Slovenja u l-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, iffirmat fi Stokkolma fl-4 ta' Novembru 2009.

(3)  Ir-reġim imsemmi hawn fuq għandu japplika mill-implimentazzjoni sħiħa tas-sentenza tal-arbitraġġ li hi riżultat tal- Ftehim ta' Arbitraġġ bejn il-Gvern tar-Repubblika tas-Slovenja u l-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, iffirmat fi Stokkolma fl-4 ta' Novembru 2009.

(4)  3 sa 12-il mil madwar Bogskär Isles.

(5)  Imkejla mil-linja tal-kosta.


ANNESS II

LIMITI MASSIMI TAL-KAPAĊITÀ TAS-SAJD

Limiti massimi ta' kapaċità

Stat Membru

GT

kW

Belġju

18 962

51 586

Bulgarija

7 250

62 708

Danimarka

88 762

313 333

Ġermanja

71 117

167 078

Estonja

21 677

52 566

Irlanda

77 568

210 083

Greċja

84 123

469 061

Spanja (inklużi r-reġjuni ultra-periferiċi)

423 550

964 826

Franza (inklużi r-reġjuni ultra-periferiċi)

214 282

1 166 328

Kroazja

53 452

426 064

Italja

173 506

1 070 028

Ċipru

11 021

47 803

Latvja

46 418

58 496

Litwanja

73 489

73 516

Malta

14 965

95 776

Pajjiżi Baxxi

166 859

350 736

Polonja

38 270

90 650

Portugall (inklużi r-reġjuni ultra-periferiċi)

114 549

386 539

Rumanija

1 908

6 356

Slovenja

675

8 867

Finlandja

18 066

181 717

Svezja

43 386

210 829

Renju Unit

231 106

909 141


Capacity ceilings

Ir-reġjuni ultra-periferiċi tal-Unjoni

GT

kW

Spanja

Gżejjer Kanarji: L (1) < 12 m. ilmijiet tal-Unjoni

2 617

20 863

Gżejjer Kanarji: L > 12 m. ilmijiet tal-Unjoni

3 059

10 364

Gżejjer Kanarji: L > 12 m. ilmijiet internazzjonali u ta' pajjiżi terzi

28 823

45 593

Franza

Gżira ta’ Reunion: Speċijiet demersali u pelaġiċi. L < 12 m

1 050

19 320

Gżira ta’ Reunion: Speċijiet pelaġiċi. L > 12 m

10 002

31 465

Guyana Franċiża: Speċijiet demersali u pelaġiċi Tul < 12 m

903

11 644

Guyana Franċiża: Bastimenti tal-gambli

7 560

19 726

Guyana Franċiża: Speċijiet pelaġiċi. Bastimenti lil hinn mill-kosta.

3 500

5 000

Martinique: Speċijiet demersali u pelaġiċi L < 12 m

5 409

142 116

Martinique: Speċijiet pelaġiċi. L < 12 m

1 046

3 294

Gwadelup: Speċijiet demersali u pelaġiċi L < 12 m

6 188

162 590

Gwadelup: Speċijiet pelaġiċi. L < 12 m

500

1 750

Portugall

Madejra: Speċijiet demersali: L < 12 m

604

3 969

Madejra: Speċijiet demersali u pelaġiċi L < 12 m

4 114

12 734

Madejra: Speċijiet Pelaġiċi. Tartarun. L > 12 m

181

777

Azores: Speċijiet demersali: L < 12 m

2 617

29 870

Azores: Speċijiet demersali u pelaġiċi L < 12 m

12 979

25 721


(1)  "L" tfisser it-tul totali ta' bastiment.


ANNESS III

KUNSILLI KONSULTATTIVI

1.   Isem u żona ta' kompetenza tal-Kunsilli Konsultattivi

Isem

Żona ta’ kompetenza

Il-Baħar Baltiku

Iż-żoni tal-ICES IIIb, IIIc u IIId

Il-Baħar l-Iswed

Is-subżona ġeografika tal-GFCM kif iddefinita fir-Riżoluzzjoni GFCM/33/2009/2 Isem tal-Kunsill Konsultattiv: Is-swieq Qasam ta' Kompetenza: L-oqsma kollha tas-swieq

Il-Baħar Mediterran

L-ilmijiet Marittimi tal-Mediterran tal-Lvant tal-linja 5°36′ Punent

Il-Baħar tat-Tramuntana

Iż-żoni tal-ICES IV u IIIa

Ilmijiet tal-Majjistral

Iż-żoni tal-ICES V (eskluża Va u l-ilmijiet tal-Unjoni biss ta' Vb), VI u VII

Ilmijiet tal-Lbiċ

Iż-żoni tal-ICES VIII, IX u X (ilmijiet madwar l-Azores), u żoni tas-CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2.0 (ilmijiet madwar Madejra u l-Gżejjer Kanarji)

Ir-Reġjuni Ultra-periferiċi

L-ilmijiet tal-Unjoni madwar ir-reġjuni ultra-periferiċi kif imsemmijin fl-Artikolu 349(1) tat-Trattat maqsum fi tliet baċiri: l-Atlantiku tal-Punent, l-Atlantiku tal-Lvant, l-Oċean Indjan

L-istokkijiet pelaġiċi (stokkafixx, kavall, sawrell, aringa, pixxitrombetta)

Iż-żoni ġeografiċi kollha esklużi l-Baħar Baltiku u l-Baħar Mediterran

Il-flotta tal-ibħra internazzjonali/distanzi twal

L-ilmijiet kollha mhux tal-Unjoni

L-akkwakultura

L-akkwakultura, kif definita fl-Artikolu 5

Is-swieq

Iż-żoni tas-swieq kollha

2.   Funzjonament u finanzjament tal-Kunsilli Konsultattivi

(a)

Fl-assemblea ġenerali u l-kumitat konsultattiv, 60 % tas-siġġijiet għandhom jiġu allokati lil rappreżentanti tas-sajjieda u lill-Kunsill Konsultattiv dwar l-Akkwakultura, lill-operaturi tal-akkwakultura, u rappreżentanti tas-setturi tal-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni, u 40 % lir-rappreżentanti tal-gruppi l-oħra ta' interess affettwati mill-Politika Komuni tas-Sajd, pereżempju organizzazzjonijiet ambjentali u gruppi ta' konsumaturi.

(b)

Minbarra l-Kunsill Konsultattiv dwar l-Akkwakultura u l-Kunsill Konsultattiv dwar is-Swieq, mill-anqas rappreżentant wieħed tas-sottosettur tal-qabdiet minn kull Stat Membru kkonċernat għandu jkun membru tal-kumitat eżekuttiv.

(c)

Il-membri tal-kumitat eżekuttiv għandhom, fejn hu possibbli, jadottaw rakkomandazzjonijiet b'kunsens. Jekk ma jkunx jista' jintlaħaq kunsens, l-opinjonijiet tal-membri li ma jaqblux għandhom jiġu reġistrati fir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-maġġoranza tal-membri preżenti li jkunu qed jivvotaw.

(d)

Kull Kunsill Konsultattiv għandu jaħtar president b'kunsens. Il-president għandu jaġixxi b'mod imparzjali.

(e)

Kull Kunsill Konsultattiv għandu jadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu żgurati t-trasparenza u r-rispett lejn l-opinjonijiet kollha espressi.

(f)

Rakkomandazzjonijiet adottati mill-kumitat eżekuttiv għandhom ikunu disponibbli immedjatament għall-assemblea ġenerali, għall-Kummissjoni, għall-Istati Membri konċernati u fuq talba, għal kwalunkwe membru tal-pubbliku.

(g)

Il-laqgħat tal-assemblea ġenerali għandhom ikunu miftuħa għall-pubbliku. Il-laqgħat tal-kumitat eżekuttiv għandhom ikunu miftuħa għall-pubbliku sakemm, f'każijiet eċċezzjonali, ma jiġix deċiż mod ieħor b'maġġoranza tal-kumitat eżekuttiv.

(h)

Organizzazzjonijiet Ewropew u nazzjonali li jirrappreżentaw lis-settur tas-sajd u l-gruppi ta' interess oħra jistgħu jipproponu membri lill-Istati Membri kkonċernati. Dawk l-Istati Membri għandhom jaqblu dwar il-membri tal-assemblea ġenerali.

(i)

Rappreżentanti tal-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali b'interessi fis-sajd fiż-żona kkonċernata u riċerkaturi mill-istituti ta’ riċerka xjentifika u tas-sajd tal-Istati Membri u mill-istituzzjonijiet xjentifiċi internazzjonali li jagħtu pariri lill-Kummissjoni għandhom jitħallew jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Kunsill Konsultattiv bħala osservaturi attivi. Jista' wkoll jiġi mistieden kwalunkwe xjentist kwalifikat ieħor.

(j)

Rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni jistgħu jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Kunsill Konsultattiv bħala osservaturi attivi.

(k)

Meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jaffettwawhom, rappreżentanti tas-settur tas-sajd u gruppi oħra ta' interess minn pajjiżi terzi, inklużi rappreżentanti minn RMFOs, li għandhom interess fis-sajd fiż-żona jew sajd kopert minn Kunsill Konsultattiv, jistgħu jiġu mistiedna jipparteċipaw bħala osservaturi.

(l)

Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu japplikaw għal għajnuna finanzjarja tal-Unjoni bħala korpi li qegħdin isegwu għan ta’ interess Ewropew ġenerali.

(m)

Il-Kummissjoni għandha tiffirma ftehim ta' għotjiet ma' kull Kunsill Konsultattiv biex tikkontribwixxi għall-ispejjeż operattivi tiegħu, inkluż l-ispejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni.

(n)

Il-Kummissjoni tista' twettaq il-verfiki kollha li hija tqis li huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità mal-kompiti assenjati lill-Kunsilli Konsultattivi.

(o)

Kull Kunsill Konsultattivi għandu jibgħat kull sena l-baġit tiegħu u rapport dwar l-attivitajiet tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati.

(p)

Il-Kummissjoni jew il-Qorti tal-Awdituri jistgħu fi kwalunkwe żmien jirranġaw biex isir awditu jew minn korp barrani magħżul minnha jew mill-Kummissjoni jew mid-dipartimenti tal-Qorti tal-Awdituri nfushom.

(q)

Kull Kunsill Konsultattiv għandu jaħtar awditur awtorizzat għall-perijodu li matulu huwa jibbenefika minn fondi tal-Unjoni.


28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/62


REGOLAMENT (UE) Nru 1381/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jistabbilixxi Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza għall-perijodu 2014 sa 2020

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 19(2), 21(2), 114, 168, 169 u 197 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

L-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq il-valuri tar- rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Dawk il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-non-diskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Fl-Unjoni, kull persuna hija intitolata tgawdi d-drittijiet mogħtija lilha mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Barra minn hekk, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta"), li mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona saret legalment vinkolanti fl-Unjoni, tirrifletti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali li huma intitolati għalihom il-persuni fl-Unjoni. Dawk id-drittijiet għandhom jiġu promossi u rispettati. It-tgawdija sħiħa ta’ dawk id-drittijiet, kif ukoll tad-drittijiet derivati mill-konvenzjonijiet internazzjonali li magħhom l-Unjoni aderiet, bħall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltajiet, għandha tkun iggarantita u għandu jitneħħa kwalunkwe ostakolu. Barra minn hekk, it-tgawdija ta' dawk id-drittijiet iġġib magħha responsabbiltajiet u dmirijiet kemm fir-rigward ta' persuni oħra, kif ukoll fir-rigward tal-komunità tal-bnedmin u tal-ġenerazzjonijiet futuri.

(2)

Fil-Programm ta’ Stokkolma (4) il-Kunsill Ewropew afferma mill-ġdid il-prijorità li jiġi żviluppat spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u speċifika bħala prijorità politika tiegħu, il-kisba ta’ Ewropa ta' drittijiet. Il-finanzjament kien identifikat bħala wieħed mill-għodda importanti għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-prijoritajiet politiċi tal-Programm ta’ Stokkolma. L-għanijiet ambizzjużi stabbiliti mit-Trattati u mill-Programm ta’ Stokkolma għandhom jinkisbu inter alia billi jiġi stabbilit, għall-perijodu mill-2014 sal-2020, Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza (il-"Programm") li jkun flessibbli u effikaċi u li jiffaċilita l-ippjanar u l-implimentazzjoni. L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm għandhom jiġu interpretati f'konformità mal-linji gwida strateġiċi rilevanti ddefiniti mill-Kunsill Ewropew.

(3)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 tistabbilixxi strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-appoġġ u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi fi ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi u l-promozzjoni taċ-ċittadinanza tal-Unjoni jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020.

(4)

In-non-diskriminazzjoni hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni. L-Artikolu 19 tat-TFUE jitlob għal azzjoni li tiġġieled kontra diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, fuq l-oriġini razzjali u etnika, fuq ir-reliġjon jew twemmin, fuq id-diżabilità, l-età jew fuq l-orjentazzjoni sesswali. In-nondiskriminazzjoni hija mnaqqxa wkoll fl-Artikolu 21 tal-Karta li għandu jiġi applikat fil-limiti ta' u skont l-Artikolu 51 tal-Karta. Għandhom jiġu akkomodati l-karatteristiċi speċifiċi tal-għamliet differenti ta’ diskriminazzjoni, u fl-istess ħin għandha tiġi żviluppata azzjoni xierqa biex tipprevjeni u tiġġieled id-diskriminazzjoni għal raġuni waħda jew iżjed.

(5)

Il-Programm għandu jiġi implimentat b'mod li jkun hemm rinfurzar reċiproku ma' attivitajiet oħrajn tal-Unjoni li għandhom l-istess għanijiet, partikolarment ma' dawk imsemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2011 intitolata "Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020" (5) u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2011 dwar Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020, li jistiednu lill-Istati Membri biex jindirizzaw l-esklużjoni soċjali u ekonomika tar-Rom billi jsegwu approċċ ta' integrazzjoni f'erba' oqsma ewlenin - l-edukazzjoni, l-impjiegi, is-saħħa u d-djar, kif ukoll billi jiżguraw li ma ssirx diskriminazzjoni kontra r-Rom iżda li d-drittijiet fundamentali tagħhom jingħataw l-istess rikonoxximent u biex jieħdu miżuri biex jeliminaw is-segregazzjoni fejn teżisti, b'mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni u d-djar.

(6)

Ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza huma ksur dirett tal-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt, prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni u li huma komuni għall-Istati Membri. Il-ġlieda kontra dawk il-fenomeni għaldaqstant hija mira kostanti li teħtieġ azzjoni kkoordinata, inkluż permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi. Dawn il-fenomeni jinkludu fost l-oħrajn l-inċitament pubbliku tal-vjolenza jew mibegħda diretta kontra grupp ta' persuni jew membru ta' grupp bħal dan, kif ukoll reati oħrajn meta jitwettqu b'motivazzjoni razzista, ksenofobika jew omofobika. F'dak il-kuntest għandha tiġi ddedikata attenzjoni partikolari lill-prevenzjoni ta' u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza u mibegħda, segregazzjoni u stigmatizzazzjoni kif ukoll lill-ġlieda kontra l-vittimizzazzjoni, il-fastidju, u t-trattament intolleranti, pereżempju fl-amministrazzjoni pubblika, fil-pulizija, fil-ġudikatura, l-iskola u fuq il-post tax-xogħol.

(7)

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni. It-trattatment mhux indaqs bejn in-nisa u l-irġiel jikser drittijiet fundamentali. Barra minn hekk, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ukoll tagħti kontribut għall-kisba tal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. L-għan li tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandu jiġi implimentat b'mod li jkun hemm rinfurzar reċiproku ma' attivitajiet oħrajn tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li għandhom l-istess għanijiet, partikolarment ma' dawk imsemmija fil-Patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għall-perijodu mill-2011 sal-2020.

(8)

Id-diskriminazzjoni abbażi tas-sess tinkludi, f'konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, diskriminazzjoni li tirriżulta mill-bidla fis-sess. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, għandhom jitqiesu wkoll l-iżviluppi fil-liġi tal-Unjoni u fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward ta' aspetti oħrajn relatati mal-ġeneru, inkluża l-identità tal-ġeneru.

(9)

Id-dritt għal trattament b'dinjità fuq il-post tax-xogħol u fis-soċjetà inġenerali huwa espressjoni tal-valuri bażilari tal-Unjoni u hija meħtieġa azzjoni kkoordinata biex ikunu possibbli attivitajiet immirati b'rabta mas-suq tal-impjiegi. Għaldaqstant, l-azzjonijiet fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni għandhom jinkludu l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tal-impjiegi.

(10)

Il-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll fuq gruppi oħrajn li qegħdin f'riskju, fil-forom kollha tagħha tikkostitwixxi ksur ta’ drittijiet fundamentali u pjaga serja għas-saħħa. Vjolenza bħal din hija preżenti madwar l-Unjoni kollha u jkollha riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa fiżika u psikoloġika tal-vittma kif ukoll fuq is-soċjetà kollha hemm hi. Huma meħtieġa rieda politika b'saħħitha u azzjoni kkoordinata msejsa fuq il-metodi u r-riżultati tal-programmi Daphne (6) sabiex tiġi indirizzata u biex jitħarsu l-vittmi. It-teħid ta’ azzjoni kontra l-vjolenza fuq in-nisa jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Billi l-finanzjament Daphne kien suċċess ġenwin sa mit-tnedija tiegħu fl-1997, kemm f'termini tal-popolarità tagħhom mal-partijiet interessati (awtoritajiet pubbliċi, istituzzjonijiet akkademiċi u organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs)) kif ukoll f'termini tal-effettività tal-proġetti ffinanzjati, huwa essenzjali li, fl-implimentazzjoni tal-Programm, l-isem Daphne jinżamm f'rabta mal-objettiv speċifiku tal-prevenzjoni ta', u l-ġlieda kontra, il-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, sabiex il-profil tal-programmi Daphne jinżamm jispikka kemm jista' jkun.

(11)

L-Artikolu 3(3) tat-TUE jeħtieġ li l-Unjoni tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, filwaqt li tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni. It-tfal huma vulnerabbli, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet ta’ faqar, esklużjoni soċjali jew diżabbiltà jew sitwazzjonijiet speċifiċi oħra li jesponuhom għal riskju, bħan-negliġenza, il-ħtif jew l-għajbien. Għandha tittieħed azzjoni biex jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal u biex isir kontribut għall-ħarsien tat-tfal mill-ħsara u l-vjolenza, li huma ta' periklu għas-saħħa fiżika jew mentali tagħhom u jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tagħhom għall-iżvilupp, il-ħarsien u d-dinjità.

(12)

Id-data tal-individwi għandha tkompli tiġi protetta b’mod effettiv fil-kuntest ta’ żvilupp teknoloġiku kostanti u l-globalizzazzjoni. Il-qafas legali tal-Unjoni għall-protezzjoni tad-data għandu jiġi applikat b’mod effettiv u konsistenti fl- Unjoni. Biex jinkiseb dan, l-Unjoni għandha tkun tista' tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jimplimentaw dak il-qafas legali, b'enfasi partikolari fuq l-iżgurar li l-individwi jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod effettiv.

(13)

Iċ-ċittadini għandhom ikunu aktar konxji mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, jiġifieri d-dritt tagħhom li jiċċaqalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvotaw u li joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u f'elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru fejn jirrisjedu, taħt l-istess kondizzjonijiet bħal dawk taċ-ċittadini ta' dak l-Istat, id-dritt tagħhom li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew fi kwalunkwe waħda mil-ilsna tat-Trattati, id-dritt tagħhom li jippreżentaw inizjattivi taċ-ċittadini u d-dritt tagħhom li jressqu lmenti quddiem l-Ombudsman Ewropew kontra amministrazzjoni istituzzjonali skorretta, u għandhom ikunu jistgħu jeżerċitawhom. L-inkoraġġiment taċ-ċittadini biex ikollhom rwol aktar attiv fid-demokrazija fuq il-livell tal-Unjoni ser isaħħaħ is-soċjetà ċivili Ewropea u jrawwem l-iżvilupp ta' identità Ewropea. Iċ-ċittadini għandhom iħossuhom komdi li jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu u jkunu volontarji fi Stat Membru ieħor, u għandhom ikunu jistgħu jafdaw fl-aċċess ugwali, l-infurzabbiltà sħiħa u l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom mingħajr ebda diskriminazzjoni, irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu fl-Unjoni.

(14)

L-individwi fil-kapaċità tagħhom ta' konsumaturi u intraprendituri fis-suq intern għandhom ikunu jistgħu jinfurzaw id-drittijiet tagħhom derivati mil-liġi tal-Unjoni f'kuntest transkonfinali.

(15)

B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE, il-Programm fl-attivitajiet kollha tiegħu għandu jappoġġa l-integrazzjoni bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-objettivi ta' nondiskriminazzjoni. Għandu jsir regolarment monitoraġġ u valutazzjoni sabiex jiġi evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm.

(16)

L-esperjenza tal-azzjoni fil-livell tal-Unjoni uriet li l-kisba tal-objettivi tal-Programm fil-prattika titlob kombinazzjoni ta’ strumenti, inklużi atti legali, inizjattivi politiċi u finanzjament. Il-finanzjament huwa għodda importanti li tikkumplimenta l-miżuri leġislattivi.

(17)

Barra milli jkunu ta' valur reali għall-benefiċjarji, l-azzjonijiet iffinanzjati taħt il-Programm jistgħu jiġġeneraw evidenza li fuqha jkun jista' jissejjes tfassil aħjar ta' politika fuq il-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni. Pereżempju, il-programmi Daphne ppermettew it-trasferiment reali ta' tagħlim u prattiki tajbin bejn il-partijiet interessati kollha involuti, inkluż l-Istati Membri f'rabta mal-prevenzjoni ta', u l-ġlieda kontra, il-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa.

(18)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 intitolata ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ tenfasizza l-ħtieġa ta r -razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-Unjoni. Speċjalment fid-dawl tal-kriżi ekonomika attwali, huwa importanti ħafna li l-fondi tal-Unjoni jkunu strutturati u ġestiti b'mod mill-aktar diliġenti. Jistgħu jinkisbu simplifikazzjoni sinifikanti u ġestjoni effiċjenti tal-finanzjament permezz tat-tnaqqis fl-għadd ta’ programmi u permezz tar-razzjonalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri ta’ finanzjament.

(19)

Bħala tweġiba għall-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni u ġestjoni effiċjenti tal-finanzjament u aċċess aktar faċli għalih, il-Programm għandu jkompli u jiżviluppa attivitajiet preċedentement imwettqa fuq il-bażi tat-Taqsima 4 (‘Antidiskriminazzjoni u diversità’) u tat-Taqsima 5 (‘Ugwaljanza bejn is-sessi’) tal-programm Progress stabbilit mid-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), il-programm ‘Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja’ stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/252/KE (8) u l-Programm Daphne III. L-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu ta' dawk il-programmi jinkludu rakkomandazzjonijiet bil-għan li tittejjeb l-implimentazzjoni ta' dawk il-programmi. Jeħtieġ li l-konklużjonijiet ta' dawk l-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu, kif ukoll il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet ex-post rispettivi, jitqiesu fl-implimentazzjoni tal-Programm.

(20)

Li jkun żgurat l-aħjar mod possibbli tal-użu tar-riżorsi finanzjarji u li titjieb l-effiċjenza fl-infiq għandhom jikkostitwixxu prinċipji ta' gwida għall-kisba tal-għanijiet tal-programm. Għandu jiġi garantit finanzjament adegwat biex jiġu appoġġati l-isforzi biex tiġi stabbilita Ewropa tad-drittijiet. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-Programm jiġi implimentat bl-iktar mod effettiv u faċli biex jintuża possibbli, filwaqt li fl-istess ħin jiġu ġġarantiti sigurtà legali u aċċess għalih għall-parteċipanti kollha. Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament għall-benefiċjarji potenzjali kollha, il-proċeduri ta' applikazzjoni u r-rekwiżiti ta' ġestjoni finanzjarja għandhom ukoll jiġu ssimplifikati u għandhom jitneħħew il-piżijiet amministrattivi.

(21)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ottubru 2010 intitolata ‘Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE’ u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 intitolata ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ jenfasizzaw l-importanza li l-finanzjament jiġi ffokat fuq azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew ċar, jiġifieri fejn l-intervent tal-Unjoni jista’ jagħti valur addizzjonali meta mqabbel mal-azzjoni tal-Istati Membri waħedhom. L-azzjonijiet koperti b’dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, biex b’hekk tiżdied il-kooperazzjoni u n-netwerking transkonfinali u l-kisba tal-applikazzjoni korretta, koerenti u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni. L-attivitajiet ta’ finanzjament għandhom jikkontribwixxu wkoll biex jinkiseb għarfien aħjar u effettiv tal-liġi tal-Unjoni u tal-politiki minn dawk kollha kkonċernati u għandhom jipprovdu bażi analitika soda għall-appoġġ u l-iżvilupp ta’ leġislazzjoni u politiki tal-Unjoni u billi jagħmlu dan jagħtu kontribut għall-infurzar u l-implimentazzjoni tajba tagħhom. L-intervent tal-Unjoni jippermetti li dawk l-azzjonijiet isiru b'mod konsistenti madwar l-Unjoni u jwassal għal ekonomiji ta’ skala. Barra minn hekk, l-Unjoni tinsab f’pożizzjoni aħjar mill-Istati Membri biex tindirizza sitwazzjonijiet transkonfinali u tipprovdi pjattaforma Ewropea għal tagħlim reċiproku.

(22)

Fl-għażla tal-azzjonijiet għall-finanzjament taħt il-Programm, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-proposti fil-kuntest ta' kriterji identifikati minn qabel. Dawk il-kriterji għandhom jinkludu valutazzjoni tal-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet proposti. Il-proġetti nazzjonali u l-proġetti fuq skala żgħira jistgħu wkoll ikollhom valur miżjud Ewropew.

(23)

Il-korpi u l-entitjiet li għandhom għan ta' interess Ewropew ġenerali fl-oqsma koperti mill-Programm, għandhom jiġu kkunsidrati bħala atturi ewlenin sal-punt li jkunu wrew jew jista' jkun mistenni minnhom li juru li għandhom effett konsiderevoli fuq it-twettiq ta' dak l-għan, u għandhom jirċievu finanzjament f'konformità mal-proċeduri u l-kriterji stabbiliti fil-programmi ta' ħidma annwali adottati mill-Kummissjoni taħt dan ir-Regolament.

(24)

Is-servizzi armonizzati ta' valur soċjali għandhom jiġu interpretati fis-sens tal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 116/2007/KE (9).

(25)

Il-korpi u l-entitajiet li għandhom aċċess għall-Programm għandhom jinkludu awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali.

(26)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għat-tul kollu tal-Programm li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' referenza ewlenija, fis-sens tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (10), għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(27)

Sabiex ikun żgurat li l-Programm ikun suffiċjentement flessibbli biex jirrispondi għall-bidliet fi ħtiġijiet u l-prijoritajiet korrispondenti ta' politika matul tulu kollu, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-modifika tal-persentaġġi stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament għal kull grupp ta' objettivi speċifiċi li jaqbżu dawk il-persentaġġi b'iżjed minn ħames punti perċentwali. Sabiex titqies il-ħtieġa ta' tali att iddelegat, dawk il-persentaġġi għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-pakkett finanzjarju tal-Programm għal tulu kollu, u mhux abbażi tal-approprjazzjonijiet annwali. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa tul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inklużi dawk fil-livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(28)

Dan ir-Regolament għandu jiġi implimentat f'konformità sħiħa mar-Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) (ir-"Regolament Finanzjarju"). Partikolarment fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) imħallsa mill-benefiċjarji tal-għotjiet, l-eliġibbiltà tal-VAT m'għandhiex tiddipendi mill-istatus legali tal-benefiċjarji għal attivitajiet li jistgħu jitwettqu minn korpi u entitajiet privati u pubbliċi taħt l-istess kondizzjonijiet legali. Filwaqt li titqies in-natura speċifika tal-għanijiet u l-attivitajiet koperti minn dan ir-Regolament, għandu jiġi ċċarat fis-sejħiet għal proposti li, għall-attivitajiet li jistgħu jsiru kemm minn korpi u entitajiet pubbliċi kif ukoll minn dawk privati, il-VAT imġarrba minn korpi u entitajiet pubbliċi li ma tistax titnaqqas għandha tkun eliġibbli, sa fejn titħallas fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' attivitajiet, bħat-taħriġ u s-sensibilizzazzjoni pubblika, li ma jistgħux jitqiesu bħala l-eżerċizzju ta' awtorità pubblika. Dan ir-Regolament għandu juża wkoll l-għodod ta' simplifikazzjoni introdotti mir-Regolament Finanzjarju. Barra minn hekk, il-kriterji għall-identifikazzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati għandu jkollhom l-għan li r-riżorsi finanzjarji disponibbli jiġu allokati għal azzjonijiet li jiġġeneraw l-ogħla impatt fir-rigward tal-objettiv ta' politika li għandu jinkiseb.

(29)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-programmi annwali ta' ħidma. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

(30)

Il-programmi ta' ħidma annwali adottati mill-Kummissjoni taħt dan ir-Regolament għandhom jiżguraw distribuzzjoni adatta tal-fondi bejn għotjiet u kuntratti tal-akkwist pubbliku. Il-Programm għandu primarjament jalloka fondi għal għotjiet, waqt li jżomm livelli ta' finanzjament suffiċjenti għall-akkwist. Il-persentaġġ minimu tan-nefqa annwali li għandu jingħata għal għotjiet għandu jiġi stabbilit fil-programmi ta' ħidma annwali u m'għandux ikun inqas minn 65 %. Biex jiġu ffaċilitati l-ippjanar u l-kofinanzjament ta' proġett mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi skeda ta' żmien għas-sejħiet għal proposti, għażla ta' proġetti u deċiżjonijiet ta' għotja.

(31)

Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni effiċjenti tal-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, għandu jkun hemm konsistenza, komplementarjetà u sinerġiji bejn il-programmi ta’ finanzjament li jappoġġaw l-oqsma ta' politika marbuta mill-qrib ma’ xulxin, b’mod partikolari bejn il-Programm u l-Programm dwar il-Ġustizzja stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 1382/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), il-Programm “Ewropa għaċ-Ċittadini”, il-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni stabbilit mir-Regolament (UE) 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) u programmi oħrajn fl-oqsma tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali; l-affarijiet interni; is-saħħa u l-ħarsien tal-konsumatur; l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, is-soċjetà tal-informazzjoni; it-tkabbir, b’mod partikolari l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II), u l-Fondi Ewropej Strutturali u tal-Investiment, li d-dipożizzjonijiet komuni tagħhom huma stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15).

(32)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura konsistenza ġenerali, komplementarjetà u sinerġiji mal-ħidma tal-korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, bħall-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, u għandha tieħu kont tal-ħidma ta' atturi nazzjonali u internazzjonali oħrajn, fl-oqsma koperti mill-Programm.

(33)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-nefqa, inklużi l-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi li jkunu ntilfu, imħallsa bi żball jew użati b'mod inkorrett u, fejn ikun il-każ, permezz tal-impożizzjoni ta' pieni amministrattivi u finanzjarji f'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

(34)

Sabiex jiġi implimentat il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, dan ir-Regolament għandu jipprovdi għodod adatti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu. Għal dan il-għan, huwa għandu jiddefinixxi objettivi ġenerali u speċifiċi. Biex titkejjel il-kisba ta’ dawn l-objettivi speċifiċi, għandu jiġi stabbilit sett ta’ indikaturi konkreti u kwantifikabbli li għandu jibqa' validu għat-tul kollu tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ li għandu jkun ibbażat inter alia fuq l-indikaturi stabbiliti f'dan ir-Regolament u li għandu jagħti dettalji dwar l-użu tal-fondi disponibbli.

(35)

Fl-implimentazzjoni tal-Programm il-Kummissjoni għandha tqis l-għan ta' distribuzzjoni ġeografika ġusta tal-fondi, u għandha tagħti għajnuna lil dawk l-Istati Membri fejn l-għadd ta' azzjonijiet iffinanzjati huwa relattivament baxx. Meta timplimenta l-Programm, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll jekk, skont korpi ta' monitoraġġ/indiċi rikonoxxuti internazzjonalment, jeħtieġx li tittieħed azzjoni f'xi Stati Membri sabiex jiġi żgurat li jinkisbu b'mod effettiv l-għanijiet tal-Programm, u għandha tappoġġa l-azzjoni mill-Istati Membri jew is-soċjetà ċivili f'dawn l-oqsma.

(36)

F'konformità mal-punt (l) tal-Artikolu 180(1) tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (16) (ir-"Regoli ta' Applikazzjoni"), il-ftehimiet dwar l-għotjiet għandhom jistipulaw dispożizzjonijiet li jirregolaw il-viżibbiltà tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, ħlief f'każijiet debitament ġustifikati, fejn ma tkunx possibbli jew xierqa preżentazzjoni pubblika.

(37)

F'konformità mal-Artikoli 35(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 21 tar-Regoli ta' Applikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, b'mod adatt u f'waqtu, informazzjoni dwar ir-riċevituri, kif ukoll in-natura u l-għan tal-miżura ffinanzjata mill-baġit. Din l-informazzjoni għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni b'osservanza xierqa tar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u tas-sigurtà, b'mod partikolari l-protezzjoni tad-data personali.

(38)

Minħabba li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jikkontribwixxi għal aktar żvilupp ta’ spazju, fejn l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-persuni, kif stabbilit fit-TUE, it-TFUE, il-Karta u f'konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni aderixxiet magħhom, jiġu promossi, protetti u implimentati b'mod effettiv, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ saħansitra jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif imsemmi fl-Artikolu 5 tat-TUE. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(39)

Sabiex tkun żgurata l-kontinwazzjoni tal-finanzjament tal-attivitajiet preċedentement imwettqa abbażi tat-Taqsimiet 4 u 5 tad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, tad-Deċiżjoni 2007/252/KE u tad-Deċiżjoni 779/2007/KE, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment u tul tal-Programm

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza ('il-Programm').

2.   Il-Programm għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 2

Valur miżjud Ewropew

1.   Il-Programm għandu jiffinanzja azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-azzjonijiet magħżulin għall-finanzjament ikunu maħsubin biex jipproduċu riżultati b'valur miżjud Ewropew.

2.   Il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet, inkluż dak ta' azzjonijiet fuq skala żgħira u nazzjonali, għandu jiġi vvalutat fid-dawl ta' kriterji bħall-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni konsistenti u koerenti tal-liġi tal-Unjoni, u għal kuxjenza pubblika wiesgħa dwar id-drittijiet li jirriżultaw minnha, il-potenzjal tagħhom biex jiżviluppaw fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri u biex itejbu l-kooperazzjoni transkonfinali, l-impatt transnazzjonali tagħhom, il-kontribut tagħhom għall-elaborazzjoni u d-disseminazzjoni tal-aħjar prattika jew il-potenzjal tagħhom li jagħtu kontribut għall-ħolqien ta' standards minimi, għodod u soluzzjonijiet prattiċi li jindirizzaw l-isfidi transkonfinali jew l-isfidi li jolqtu l-Unjoni kollha.

Artikolu 3

Objettiv ġenerali

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu jkun li jikkontribwixxi, skont l-Artikolu 4, għall-iżvilupp ulterjuri ta' spazju, fejn l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-persuni kif stabbiliti fit-TUE, fit-TFUE, fil-Karta u fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni aderixxiet għalihom, ikunu promossi, protetti u implimentati b'mod effettiv.

Artikolu 4

Objettivi speċifiċi

1.   Sabiex jinkiseb l-objettiv ġenerali imsemmi fl-Artikolu 3, il-Programm għandu jkollu l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(b)

li jippromwovi l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni minħabba s-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, u li jiġi rispettat il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni fuq il-bażi prevista fl-Artikolu 21 tal-Karta;

(b)

li jipprevjeni u jiġġieled ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza;

(c)

li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà;

(d)

li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u li jtejjeb l-integrazzjoni bejn is-sessi;

(e)

li jipprevjeni u jiġġieled kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju, b'mod partikolari gruppi f'riskju ta' vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, u li jipproteġi l-vittmi ta' tali vjolenza.

(f)

li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tat-tfal;

(g)

li jikkontribwixxi fl-iżgurar tal-ogħla livell ta' protezzjoni tal-privatezza u d-data personali;

(h)

li jippromwovi u jsaħħaħ l-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni;

(i)

li jagħti s-setgħa lill-individwi fil-kapaċità tagħhom ta' konsumaturi jew intraprendituri fis-suq intern biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mil-liġi tal-Unjoni, wara li jikkunsidraw il-proġetti ffinanzjati taħt il-Programm tal-Konsumatur.

2.   L-objettivi speċifiċi tal-programm għandhom jiġu segwiti permezz, b'mod partikolari, ta':

(a)

aktar sensibilizzazzjoni pubblika u għarfien pubbliku dwar il-liġi u l-politiki tal-Unjoni kif ukoll id-drittijiet, il-valuri u l-prinċipji li jsejsu l-Unjoni;

(b)

l-appoġġ tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi, komprensivi u konsistenti tal-istrumenti u l-politiki tal-liġi tal-Unjoni fl-Istati Membri u l-monitoraġġ u evalwazzjoni tagħhom;

(c)

il-promozzjoni tal-kooperazzjoni transkonfinali, it-titjib tal-għarfien reċiprokuu t-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka fost il-partijiet interessati kollha;

(d)

it-titjib fl-għarfien u l-fehim tal-ostakoli potenzjali għall-eżerċizzju tad-drittijiet u l-prinċipji garantiti mit-TUE, it-TFUE, il-Karta, il-konvenzjonijiet internazzjonali li l-Unjoni aderixxiet għalihom, u l-leġislazzjoni sekondarja tal-Unjoni.

Artikolu 5

Tipi ta' azzjonijiet

1.   Il-Programm għandu jiffinanzja fost l-oħrajn it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin:

(a)

attivitajiet analitiċi, bħall-ġbir ta’ data u statistika; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji komuni u, fejn ikun il-każ, indikaturi jew punti ta’ riferiment; studji, riċerki, analiżijiet u stħarriġ; l-elaborazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ gwidi, rapporti u materjal edukattiv; workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti u l-konferenzi;

(b)

attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-persunal, workshops, seminars, avvenimenti ta’ taħriġ tal-ħarrieġa, żvilupp ta’ moduli ta’ taħriġ online jew moduli oħrajn ta' taħriġ;

(c)

tagħlim, kooperazzjoni, attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u disseminazzjoni reċiproċi, bħall-identifikazzjoni ta’, u skambji dwar, prattiki tajbin, approċċi u esperjenzi innovattivi; l-organizzazzjoni ta' reviżjoni bejn il-pari u tagħlim reċiproku; l-organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, kampanji dwar il-mezzi tal-informazzjoni inklużi l-mezzi tal-informazzjoni online; kampanji ta' informazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni istituzzjonali tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi tal-Programm; il-ġabra u l-pubblikazzjoni ta' materjali għat-tixrid ta' informazzjoni dwar il-Programm u r-riżultati tiegħu, l-iżvilupp, l-operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ sistemi u għodod permezz ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

(d)

appoġġ għall-atturi prinċipali li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Programm, bħall-appoġġ għall-NGOs fl-implimentazzjoni ta' azzjonijiet b'valur miżjud Ewropew, l-appoġġ għal atturi Ewropej ewlenin, netwerks fil-livell Ewropew u servizzi armonizzati ta' valur soċjali; appoġġ għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi u l-politiki tal-Unjoni; u appoġġ għall-attivitajiet ta' netwerking fil-livell Ewropew fost il-korpi u entitajiet speċjalizzati kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u NGOs, inkluż appoġġ b'għotjiet ta' azzjoni jew għotjiet operattivi.

2.   Sabiex tiġi żgurata perspettiva inklużiva, il-benefiċjarji għandhom jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni ta' gruppi mmirati rilevanti fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Programm.

Artikolu 6

Parteċipazzjoni

1.   L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għall-korpi u l-entitajiet kollha, legalment stabbiliti fi:

(a)

l-Istati Membri;

(b)

il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles li huma Partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, skont dak il-Ftehim;

(c)

pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u pajjiżi fil-proċess ta’ adeżjoni mal-Unjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u kondizzjonijiet ġenerali stipulati għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-Ftehimiet ta’ Qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet ta' Kunsilli ta' Assoċjazzjoni, jew fi ftehimiet simili.

2.   Il-korpi u entitajiet li huma orjentati lejn il-profitt għandhom ikollhom aċċess għall-Programm biss flimkien ma' organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ jew dawk pubbliċi.

3.   Il-korpi u entitatjiet legalment stabbiliti f'pajjiżi terzi, minbarra dawk li jipparteċipaw fil-Programm skont il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, b'mod partikolari pajjiżi fejn tapplika l-Politika Ewropea tal-Viċinat, jistgħu jkunu assoċjati mal-azzjonijiet tal-Programm bi spejjeż tagħhom, jekk dan iservi l-iskop ta' dawk l-azzjonijiet.

4.   Il-Kummissjoni tista' tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali skont il-kondizzjonijiet stipulati fil-programmi rilevanti ta' ħidma annwali. L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għal organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fl-oqsma koperti mill-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju u l-programmi rilevanti ta' ħidma annwali.

Artikolu 7

Baġit

1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa stabbilit għal [EUR 439 473 000].

2.   L-allokazzjoni finanzjarja tal-Programm tista’ tkopri wkoll nefqiet relatati ma’ attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u għall-valutazzjoni tal-kisba tal-objettivi tiegħu. L-allokazzjoni finanzjarja tista' tkopri spejjeż relatati mal-azzjonijiet ta’ studji, laqgħat ta’ esperti, informazzjoni u komunikazzjoni meħtieġa, inkluża l-komunikazzjoni istituzzjonali tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sa fejn dawn ikunu relatati mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll in-nefqiet marbuta man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta’ informazzjoni; u assistenza oħra teknika u amministrattiva meħtieġa marbuta mal-ġestjoni tal-Programm mill-Kummissjoni.

3.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 (17) ta’ XX.

4.   Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm, l-ammonti għandhom ikunu allokati lil kull grupp ta' objettivi speċifiċi skont il-persentaġġi stabbiliti fl-Anness.

5.   Il-Kummissjoni ma għandhiex tmur lil hinn mill-persentaġġi allokati fil-pakkett finanzjarju, kif stabbiliti fl-Anness, b'iżjed minn ħames punti perċentwali għal kull grupp ta' objettivi speċifiċi. Jekk ikun meħtieġ li jinqabeż dak il-limitu, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa tadotta atti ddelegati taħt l-Artikolu 7a biex timmodifika kull waħda mill-figuri fl-Anness b'iżjed minn ħames, u sa għaxar, punti perċentwali.

Artikolu 8

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati b'dan hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 7(3b) hija mogħtija lill-Kummissjoni għat-tul tal-Programm.

3.   Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 7(3b) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandu jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b'mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 7(3b) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx saret oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 9

Miżuri ta' implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta il-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju.

2.   Sabiex timplimenta l-Programm, il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta’ ħidma annwali fil-forma ta’ atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 9(2).

3.   Kull programm ta' ħidma annwali għandu jimplimenta l-objettivi tal-programm billi jiddetermina dan li ġej:

(a)

l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu, skont l-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 u fl-Artikolu 4(1), inkluża l-allokazzjoni indikattiva tar-riżorsi finanzjarji;

(b)

l-eliġibbiltà, l-għażla u l-kriterji ta' għotja essenzjali li għandhom jiġu użati biex jiġu magħżula l-proposti li għandhom jirċievu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 84 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 94 tar-Regola ta' Applikazzjoni tiegħu;

(c)

il-persentaġġ minimu tan-nefqa annwali li għandha tiġi allokata lill-għotjiet.

4.   Għandha tiġi żgurata distribuzzjoni xierqa u ġusta tal-appoġġ finanzjarju bejn l-oqsma differenti koperti mill-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4(1), filwaqt li jitqies il-livell ta' finanzjament li diġà ġie allokat skont il-programmi preċedenti 2007-2013 stabbiliti bid-Deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13. Meta tkun qed tiddeċiedi dwar l-allokazzjoni tal-fondi għal dawk l-oqsma fil-programmi ta' ħidma annwali, il-Kummissjoni għandha tqis il-ħtieġa li jinżammu livelli suffiċjenti ta' finanzjament u għandha tiżgura l-kontinwità tal-azzjonijiet u t-tbassir tal-finanzjament fl-oqsma kollha koperti mill-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4(1).

5.   Is-sejħiet għal proposti għandhom jiġu ppubblikati fuq bażi annwali.

Artikolu 10

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 11

Komplementarjetà

1.   Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri għandha tiżgura l-konsistenza u l-komplementarjetà ġenerali u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, fost l-oħrajn, mal-Programm Ġustizzja, il-Programm Ewropa għaċ-Ċittadini u l-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, u ma’ programmi oħra fl-oqsma tal-impjiegi u affarijiet soċjali; l-affarijiet interni, is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-informazzjoni; it-tkabbir, b’mod partikolari l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II)u l-Fondi Ewropej Strutturali u tal-Investiment.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll b'mod ġenerali l-konsistenza, il-komplementarjetà u s-sinerġiji mal-ħidma tal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni li joperaw f'oqsma koperti mill-objettivi tal-Programm.

3.   Il-Programm jista’ jaqsam ir-riżorsi ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Programm Ġustizzja, sabiex jiġu implimentati azzjonijiet li jissodisfaw l-objettivi taż-żewġ programmi. Azzjoni li għaliha jkun ingħata finanzjament mill-Programm tista’ twassal ukoll għall-għoti ta’ finanzjament mill-Programm Ġustizzja, sakemm il-finanzjament ma jkunx ikopri l-istess elementi tal-ispiża.

Artikolu 12

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex tiżgura li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont dan il-Programm, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, b’kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti imħallsa bi żball u, fejn xieraq, permezz ta’ pieni amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta’ verifika, kemm abbażi ta' dokumenti kif ukoll fuq il-post, fuq il-benefiċjarji kollha tal-għotja, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont il-Programm.

3.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (19) bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kien hemmx frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f'konnessjoni ma' ftehim ta' għotja jew deċiżjoni ta' għotja jew kuntratt iffinanzjat taħt il-Programm.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta' għotja, deċiżjonijiet ta' għotja u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-Programm għandu jkollhom dispożizzjonijiet li b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu l-verifiki u investigazzjonijiet imsemmija f'dawk il-paragrafi, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Artikolu 13

Monitoraġġ u evalwazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-Programm kull sena sabiex issegwi l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa taħtu u l-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4. Il-monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz ta’ valutazzjoni tal-mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi, in-nondiskriminazzjoni u l-protezzjoni tat-tfal ikunu ġew indirizzati fl-azzjonijiet kollha tal-Programm.

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bi:

(a)

rapport ta' monitoraġġ annwali bbażat fuq l-indikaturi stabbiliti fl-Artikolu 12a(1) u fuq l-użu tal-fondi disponibbli;

(b)

rapport ta’ evalwazzjoni interim sat-30 ta' Ġunju 2018;

(c)

rapport ta’ evalwazzjoni ex-post sal-31 ta' Diċembru 2021.

3.   Ir-rapport ta’ evalwazzjoni interim għandu jivvaluta l-kisba tal-objettivi tal-Programm, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-Programm bl-għan li jiġi determinat jekk il-finanzjament f’oqsma koperti mill-Programm għandhomx jiġu mġedda, modifikati jew sospiżi wara l-2020. Huwa għandu jindirizza wkoll l-ambitu għal kwalunkwe simplifikazzjoni tal-Programm, il-koerenza interna u esterna tiegħu, kif ukoll ir-rilevanza kontinwata tal-objettivi u l-azzjonijiet kollha tiegħu. Dan għandu jieħu kont tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet ex-post tal-programmi ta' qabel l-2007-2013 stabbiliti bid-Deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 13.

4.   Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex-post għandu jivvaluta l-impatti fit-tul tal-Programm u s-sostenibbiltà tal-effetti tal-Programm, bil-għan li jsejjes deċiżjoni dwar programm sussegwenti.

Artikolu 14

Indikaturi

1.   F'konformità mal-Artikolu 12, l-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu għandhom iservu ta' bażi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni sal-punt li kull wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-Programm stabbiliti fl-Artikolu 4 jkun intlaħaq permezz tal-azzjonijiet previsti fl-Artikolu 5. Dawn għandhom jitkejlu skont linji bażi predefiniti li jirriflettu s-sitwazzjoni qabel l-implimentazzjoni. Fejn ikun rilevanti, l-indikaturi għandhom ikunu differenzjati fost l-oħrajn skont is-sess, l-età u d-diżabbiltà.

2.   L-indikaturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, inter alia, dawn li ġejjin:

(a)

l-għadd u l-persentaġġ ta’ persuni fi grupp immirat milħuqa b’attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni ffinanzjati mill-Programm;

(b)

l-għadd ta' partijiet interessati li jipparteċipaw fost l-oħrajn fl-attivitajiet ta' taħriġ, l-iskambji, iż-żjarat ta' studju, il-workshops u s-seminars iffinanzjati mill-Programm;

(c)

it-titjib fil-livell tal-għarfien tal-liġi u l-politiki tal-Unjoni u fejn applikabbli, tad-drittijiet, il-valuri u l-prinċipji li jirfdu l-Unjoni, fil-gruppi li jipparteċipaw f'attivitajiet iffinanzjati mill-programm b'paragun mal-grupp immirat kollu;

(d)

l-għadd ta' każijiet, attivitajiet u riżultati tal-kooperazzjoni transkonfinali;

(e)

valutazzjonijiet tal-parteċipanti dwar l-attivitajiet li jkunu pparteċipaw fihom u dwar is-sostenibbiltà (mistennija) tagħhom;

(f)

l-għadd ta' applikazzjonijiet u għotjiet relatati ma' kull objettiv speċifiku;

(g)

il-livell ta' finanzjament mitlub mill-applikanti u mogħti relattivament għal kull objettiv speċifiku;

(h)

il-kopertura ġeografika tal-attivitajiet iffinanzjati mill-Programm.

3.   Flimkien mal-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 1a, ir-rapporti ta' evalwazzjoni interim u ex-post tal-Programm għandhom inter alia jivvalutaw:

(a)

il-valur miżjud Ewropew tal-Programm, inkluża evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Programm fid-dawl ta' inizjattivi simili li ġew żviluppati fil-livell nazzjonali jew Ewropew u li mhumiex appoġġati minn finanzjament tal-Unjoni, u r-riżultati (mistennija) tagħhom; u l-vantaġġi u/jew l-iżvantaġġi tal-finanzjament tal-Unjoni b'paragun mal-finanzjament nazzjonali għat-tip ta' attività konċernata;

(b)

il-livell ta' finanzjament relatat mal-eżiti miksuba (effiċjenza);

(c)

l-ostakoli amministrattivi, organizzattivi u/jew strutturali possibbli għall- implimentazzjoni aktar faċli, aktar effettiva u effiċjenti tal-Programm (l-ambitu għal simplifikazzjoni).

Artikolu 15

Miżuri transizzjonali

L-azzjonijiet mibdija fuq il-bażi tat-Taqsima 4 (‘Antidiskriminazzjoni u diversità’) u tat-Taqsima 5 (‘Ugwaljanza bejn is-sessi’) tad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, tad-Deċiżjoni 2007/252/KE jew tad-Deċiżjoni 779/2007/KE għandhom ikomplu jiġu regolati mid-dispożizzjonijiet ta’ dawk id-Deċiżjonijiet sa meta jitlestew. Fir-rigward ta’ dawk l-azzjonijiet, fejn issir referenza għall-kumitati previsti fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, fl-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 2007/252/KE u fl-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 779/2007/KE din għandha tkun interpretata bħala referenza għall-kumitat previst fl-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 108.

(2)  ĠU C 277, 13.9.2012, p. 43.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2013.

(4)  ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.

(5)  ĠU C 258, 2.9.2011, p. 6.

(6)  Deċiżjoni Nru 293/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Jannar 2000 li tadotta programm ta’ azzjoni Komunitarja (il-Programm Daphne) (2000 sa 2003) dwar miżuri preventivi li jikkumbattu l-vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa (ĠU L 34, 9.2.2000, p. 1); Deċiżjoni Nru 803/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li jadotta programm ta’ azzjoni Komunitarja (2004 sa 2008) sabiex jipprevjeni u jikkumbatti l-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa u sabiex jipproteġi l-vittmi u l-gruppi li jkunu f’riskju (il-Programm Daphne II) (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 1); Deċiżjoni Nru 779/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 programm speċifiku sabiex jipprevjeni u jikkumbatti l-vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa u sabiex jipproteġi l-vittmi u l-gruppi li jkunu f’riskju (il-Programm Daphne III) bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja (ĠU L 173, 3.7.2007, p. 19).

(7)  Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali – Progress (ĠU L 315, 15.11.2006, p. 1).

(8)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/252/KE tad-19 ta’ April 2007 li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku ‘Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza’ bħala parti mill-programm ġenerali ‘Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja’ (ĠU L 110, 27.4.2007, p. 33).

(9)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2007 dwar l-irriservar tal-firxa nazzjonali ta' numri li jibdew b' 116 għal numri armonizzati ta' servizzi armonizzati ta' valur soċjali (ĠU L 49, 17.2.2007, p. 30).

(10)  ĠU L 373, 20.12.2013, p. 1.

(11)  Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(12)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)  Regolament (UE) Nru 1382/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm dwar il-Ġustizzja għall-perijodu 2014 sa 2020 (Ara paġna 73 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.)

(14)  Regolament (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali ("EaSI") u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 238).

(15)  Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320)

(16)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(17)  Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

(18)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1 ).

(19)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS

ALLOKAZZJONI TA' FONDI

Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm, l-ammonti għandhom jiġu allokati kif ġej lill-gruppi ta' objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4(1):

Grupp ta' objettivi speċifiċi

Sehem mill-pakkett finanzjarju (f' %)

Grupp 1

57  %

il-promozzjoni tal-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, u li jiġi rispettat il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni fuq il-bażi prevista fl-Artikolu 21 tal- Karta;

il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza;

il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuni b'diżabbiltà;

il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u progress fl-integrazzjoni tas-sessi;

Grupp 2

43  %

il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju, b'mod partikolari gruppi f'riskju ta' vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, u l-protezzjoni tal-vittmi ta' tali vjolenza;

il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal;

il-kontribuzzjoni għall-iżgurar tal-ogħla livell ta’ protezzjoni tal-privatezza u d-data personali;

il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni;

l-għoti tas-setgħa lill-individwi fil-kapaċità tagħhom ta' konsumaturi u intraprendituri fis-suq intern biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mil-liġi tal-Unjoni, b'kont meħud tal-proġetti ffinanzjati taħt il-Programm tal-Konsumatur.


28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/73


REGOLAMENT (UE) Nru 1382/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jistabbilixxi Programm dwar il-Ġustizzja għall-perijodu 2014 sa 2020

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 81(1) u (2), l-Artikolu 82(1), u l-Artikolu 84 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi l-ħolqien ta’ spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, li fiha l-persuni jkollhom l-libertà ta' moviment. Għal dak l-għan, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri għall-iżvilupp tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kriminali u għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-azzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kriminalità. Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali kif ukoll għall-prinċipji komuni bħan-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-aċċess effettiv għall-ġustizzja għal kulħadd, l-istat tad-dritt u sistema ġudizzjarja indipendenti li tiffunzjona b'mod tajjeb għandhom jiġu żgurati fl-iżvilupp ulterjuri ta' Ispazju Ewropew ta' Ġustizzja.

(2)

Fil-Programm ta’ Stokkolma (4), il-Kunsill Ewropew saħaq dwar il-prijorità li jkun żviluppat spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u speċifika l-kisba ta’ Ewropa tad-dritt u l-ġustizzja bħala prijorità politika. Il-finanzjament kien identifikat bħala wieħed mill-għodda importanti għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-prijoritajiet politiċi tal-Programm ta’ Stokkolma. Il-miri ambizzjużi stabbiliti mit-Trattati u mill-programm ta’ Stokkolma għandhom ikunu realizzati inter alia bit-twaqqif, għall-perijodu 2014 sa 2020, ta’ Programm dwar il-Ġustizzja (il-"Programm ") li jkun flessibbli u effikaċi, li jiffaċilita l-ippjanar u l-implementazzjoni. L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm għandhom jiġu interpretati f'konformità mal-linji gwida strateġiċi rilevanti definiti mill-Kunsill Ewropew.

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-Istrateġija tal-Ewropa 2020 tistabbilixxi strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Spazju ta' ġustizzja li jiffunzjona tajjeb, fejn l-ostakli fi proċedimenti ġudizzjarji transkonfinali u għal aċċess għall-ġustizzja f’sitwazzjonijiet transkonfinali jiġu eliminati, għandu jiġi żviluppat bħala element ewlieni għall-appoġġ tal-objettivi speċifiċi u l-inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020 u għall-faċilitazzjoni ta' mekkaniżmi intiżi biex jippromwovu t-tkabbir.

(4)

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, it-terminu "il-ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju" għandu jiġi interpretat fis-sens li jinkludi l-imħallfin, il-prosekuturi u l-uffiċjali tal-qorti, kif ukoll professjonisti legali oħrajn assoċjati mas-sistema ġudizzjarja, bħall-avukati, in-nutara, il-marixxalli tal-qorti, il-probation officers, il-medjaturi u l-interpreti tal-qorti.

(5)

It-taħriġ ġudizzjarju huwa ċentrali għall-bini ta' fiduċja reċiproka u jtejjeb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-prattikanti ġudizzjarji fid-diversi Stati Membri. It-taħriġ ġudizzjarju għandu jitqies bħala element essenzjali fil-promozzjoni tal-kultura ġudizzjarja Ewropea ġenwina fil-kuntest tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2013 (5), ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar it-taħriġ tal-persunal ġudizzjarju, il-prosekuturi u l-imħallfin fl-Unjoni Ewropea (6), il-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-28 ta' Ottubru 2011 dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2012 dwar it-taħriġ ġudizzjarju.

(6)

It-taħriġ ġudizzjarju jista' jinvolvi atturi differenti, bħall-awtoritajiet legali, ġudizzjarji u amministrattivi tal-Istati Membri, istituzzjonijiet akkademiċi, korpi nazzjonali responsabbli għat-taħriġ ġudizzjarju, organizzazzjonijiet jew netwerks ta' taħriġ fil-livell Ewropew jew netwerks ta' koordinaturi tal-qorti tal-liġi tal-Unjoni. Il-korpi u entitajiet li jfittxu l-interess ġenerali Ewropew fil-qasam tat-taħriġ tal-ġudikatura, bħan-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN), l-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA), in-Netwerk Ewropew tal-Kunsilli għall-Ġudikatura (ENCJ), l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u tal-Ġurisdizzjonijiet Amministrattivi Supremi tal-Unjoni Ewropea (ACA Europe), in-Netwerk tal-Presidenti tal-Qrati Ġudizzjarji Supremi tal-Unjoni Ewropea (RPCSJUE) u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA) għandhom ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom fil-promozzjoni ta' programmi ta' taħriġ b'dimensjoni Ewropea ġenwina għall-ġudikatura u persunal ġudizzjarju, u għaldaqstant ikunu jistgħu jingħataw appoġġ finanzjarju adegwat f'konformità mal-proċeduri u l-kriterji stabbiliti fil-programmi ta' ħidma annwali adottati mill-Kummissjoni taħt dan ir-Regolament.

(7)

L-Unjoni għandha tiffaċilita attivitajiet ta' taħriġ dwar l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE billi tikkunsidra s-salarji tal-ġudikatura parteċipanti u l-persunal ġudizzjarju mġarrba mill-awtoritajiet tal-Istati Membri bħala spejjeż eliġibbli jew kofinanzjament in natura, f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) (ir-"Regolament Finanzjarju").

(8)

L-aċċess għall-ġustizzja għandu jinkludi, b'mod partikolari, l-aċċess għall-qrati, għal metodi alternattivi ta' riżoluzzjoni ta' disputi u għal dawk li għandhom karigi pubbliċi li huma obbligati bil-liġi li jipprovdu lill-partijiet b'pariri legali indipendenti u imparzjali.

(9)

F'Diċembru 2012, il-Kunsill approva l-Istrateġija tal-UE dwar id-Drogi (2013-2020) (8), li timmira li tieħu approċċ bilanċjat ibbażat fuq it-tnaqqis simultanju fid-domanda għad-droga u l-provvista tad-droga filwaqt li tirrikonoxxi li t-tnaqqis fid-domanda għad-droga u t-tnaqqis fil-provvista tad-droga huma elementi reċiproċi li jsaħħu l-politika dwar d-drogi illeċiti. Dik l-Istrateġija għad għandha, bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tagħha, il-mira li tikkontribwixxi għal tnaqqis miżurabbli fid-domanda għad-droga, fid-dipendenza mid-droga u fir-riskji u l-ħsara għas-saħħa u s-soċjetà relatati mad-droga. Billi l-programm Prevenzjoni u Informazzjoni dwar id-Droga, stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1150/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) kien ibbażat fuq bażi legali ta' saħħa pubblika u jkopri dawk l-aspetti, il-Programm huwa bbażat fuq bażi legali differenti u għandu jimmira lejn l-iżvilupp ulterjuri ta' qasam Ewropew tal-ġustizzja bbażat fuq għarfien reċiproku u fiduċja reċiproka, b'mod partikolari bil-promozzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja. Għalhekk, bħala rispons għall-ħtieġa ta' simplifikazzjoni u f'konformità mal-bażi legali ta' kull programm, il-Programm Saħħa għat-Tkabbir jista' jappoġġa miżuri li jikkomplementaw l-azzjoni tal-Istati Membri fil-kisba tal-objettiv ta' tnaqqis tal-ħsara għas-saħħa relatata mad-droga, inklużi l-proviżjoni ta' tagħrif u l-prevenzjoni.

(10)

Element ieħor importanti tal-Istrateġija tal-UE dwar id-Drogi (2013-2020) huwa t-tnaqqis fil-provvista tad-droga. Billi l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għandu jappoġġa azzjonijiet immirati lejn il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga u tipi oħra ta' kriminalità, u b'mod partikolari miżuri li jolqtu l-produzzjoni, il-manifattura, l-estrazzjoni, il-bejgħ, it-trasport, l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' droga illegali, inkluż il-pussess u x-xiri bil-ħsieb ta' involviment f'attivitajiet ta' traffikar tad-droga, il-Programm tal-Ġustizzja għandu jkopri dawk l-aspetti tal-politika tad-drogi li mhumiex koperti mill-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna jew mill-Programm Saħħa għat-Tkabbir u li huma strettament marbuta mal-objettiv ġenerali tiegħu.

(11)

Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi żgurat il-finanzjament kontinwu tal-prijoritajiet taħt il-perijodu ta' pprogrammar 2007-2013 li nżammu bħala objettivi taħt l-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar id-Drogi (2013-2020), u għalhekk il-fondi għandhom ikunu disponibbli mill-Programm Saħħa għat-Tkabbir, l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Programm tal-Ġustizzja f'konformità mal-prijoritajiet rispettivi u l-bażijiet legali tagħhom filwaqt li jiġi evitat kwalunkwe finanzjament doppju.

(12)

Skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”) u l-Konvenzjoni tal-1989 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Programm għandu jappoġġa l-protezzjoni tad-drittijiet tal-tfal, inkluż id-dritt għal proċess ġust, id-dritt għall-fehim tal-proċedimenti, id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja u d-dritt għall-integrità u d-dinjità. Il-Programm għandu jimmira, b'mod partikolari, li jżid il-protezzjoni tat-tfal fi ħdan sistemi tal-ġustizzja u l-aċċess għall-ġustizzja għat-tfal u għandu jintegra l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet kollha tiegħu.

(13)

Skont l-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE, il-Programm għandu jappoġġa l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-objettivi tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fl-attivitajiet kollha tiegħu. Għandu jsir regolarment monitoraġġ u valutazzjoni sabiex jiġi evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm.

(14)

L-esperjenza tal-azzjoni fil-livell tal-Unjoni uriet li l-kisba tal-objettivi tal-Programm fil-prattika titlob ġabra ta’ strumenti, inklużi atti legali, inizjattivi ta' politika u finanzjament. Il-finanzjament huwa għodda importanti li tikkomplementa l-miżuri leġislattivi.

(15)

Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-22 u t-23 ta' Settembru 2011 dwar it-titjib tal-effiċjenza ta' programmi finanzjarji futuri tal-Unjoni b'appoġġ għall-kooperazzjoni ġudizzjarja, il-Kunsill enfasizza r-rwol importanti tal-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni fl-implimentazzjoni effiċjenti tal-acquis tal-Unjoni u tenna l-ħtieġa għal aċċess aktar trasparenti, flessibbli, koerenti u simplifikat għal dawk il-programmi.

(16)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 intitolata ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ tisħaq fuq il-ħtieġa għar-razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-Unjoni. B’mod partikolari meta titqies il-kriżi ekonomika attwali, huwa tal-akbar importanza li l-fondi tal-Unjoni jiġu strutturati u ġestiti bl-aktar mod diliġenti. Simplifikazzjoni effettiva u ġestjoni effiċjenti tal-finanzjament jistgħu jinkisbu permezz ta' tnaqqis fl-għadd ta’ programmi u permezz tar-razzjonalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri tal-finanzjament.

(17)

Bħala tweġiba għall-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni u ġestjoni effiċjenti tal-finanzjament u aċċess aktar faċli għalih, il-Programm għandu jkompli u jiżviluppa attivitajiet preċedentement imwettqa fuq il-bażi ta' tliet programmi stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/126/ĠAI (10), id-Deċiżjoni Nru 1149/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) u d-Deċiżjoni Nru 1150/2007/KE. L-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu ta' dawk il-programmi jinkludu rakkomandazzjonijiet bil-għan li tittejjeb l-implimentazzjoni ta' dawk il-programmi. Jeħtieġ li l-konklużjonijiet ta' dawk l-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu, kif ukoll il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet ex-post rispettivi, jitqiesu fl-implimentazzjoni tal-Programm.

(18)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ottubru 2010 intitolata ‘Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE’ u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 intitolata ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ jenfasizzaw l-importanza li l-finanzjament jiġi ffokat fuq azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew ċar, jiġifieri fejn l-intervent tal-Unjoni jista' jagħti valur addizzjonali meta mqabbel mal-azzjoni tal-Istati Membri waħedhom. L-azzjonijiet koperti b’dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, biex b’hekk tiżdied il-kooperazzjoni u n-netwerking transkonfinali u l-kisba tal-applikazzjoni korretta, koerenti u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni. L-attivitajiet ta’ finanzjament għandhom jikkontribwixxu wkoll biex jinkiseb għarfien aħjar u effettiv tal-liġi tal-Unjoni u tal-politiki minn dawk kollha kkonċernati u għandhom jipprovdu bażi analitika soda għall-appoġġ u l-iżvilupp ta’ leġislazzjoni u politiki tal-Unjoni u billi jagħmlu dan jagħtu kontribut għall-infurzar u l-implimentazzjoni tajba tagħhom. L-intervent tal-Unjoni jippermetti li dawk l-azzjonijiet isiru b'mod konsistenti madwar l-Unjoni u jwassal għal ekonomiji ta’ skala. Barra minn hekk, l-Unjoni tinsab f’pożizzjoni aħjar mill-Istati Membri biex tindirizza sitwazzjonijiet transkonfinali u tipprovdi pjattaforma Ewropea għal tagħlim reċiproku.

(19)

Fl-għażla tal-azzjonijiet għall-finanzjament taħt il-Programm, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-proposti fil-kuntest ta' kriterji identifikati minn qabel. Dawk il-kriterji għandhom jinkludu valutazzjoni tal-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet proposti. Jista' jintwera li l-proġetti nazzjonali u l-proġetti fuq skala żgħira wkoll għandhom valur miżjud Ewropew.

(20)

Il-korpi u l-entitajiet li jkollhom aċċess għall-Programm għandhom jinkludu l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali.

(21)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għat-tul kollu tal-Programm li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' referenza ewlenija, fis-sens tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (12), għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(22)

Sabiex ikun żgurat li l-Programm ikun suffiċjentement flessibbli biex jirrispondi għall-bidliet fi ħtiġijiet u l-prijoritajiet korrispondenti ta' politika matul tulu kollu, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-modifika tal-persentaġġi stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament għal kull grupp ta' objettivi speċifiċi li jaqbżu dawk il-persentaġġi b'iżjed minn ħames punti perċentwali. Sabiex titqies il-ħtieġa ta' tali att iddelegat, dawk il-persentaġġi għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-pakkett finanzjarju tal-Programm għal tulu kollu, u mhux abbażi tal-approprjazzjonijiet annwali. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa tul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inklużi dawk fil-livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(23)

Dan ir-Regolament għandu jiġi implimentat f'konformità sħiħa mar-Regolament Finanzjarju. Partikolarment fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) imħallsa mill-benefiċjarji tal-għotjiet, l-eliġibbiltà tal-VAT m'għandhiex tiddipendi mill-istatus legali tal-benefiċjarji għal attivitajiet li jistgħu jitwettqu minn korpi u entitajiet privati u pubbliċi taħt l-istess kondizzjonijiet legali. Filwaqt li titqies in-natura speċifika tal-għanijiet u l-attivitajiet koperti minn dan ir-Regolament, għandu jiġi ċċarat fis-sejħiet għal proposti li, għall-attivitajiet li jistgħu jsiru kemm minn korpi u entitajiet pubbliċi kif ukoll minn dawk privati, il-VAT imġarrba minn korpi u entitajiet pubbliċi li ma tistax titnaqqas għandha tkun eliġibbli, sa fejn titħallas fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' attivitajiet, bħat-taħriġ u s-sensibilizzazzjoni pubblika, li ma jistgħux jitqiesu bħala l-eżerċizzju ta' awtorità pubblika. Dan ir-Regolament għandu juża wkoll l-għodod ta' simplifikazzjoni introdotti mir-Regolament Finanzjarju. Barra minn hekk, il-kriterji għall-identifikazzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati għandu jkollhom l-għan li r-riżorsi finanzjarji disponibbli jiġu allokati għal azzjonijiet li jiġġeneraw l-ogħla impatt fir-rigward tal-objettiv ta' politika li għandu jinkiseb.

(24)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-programmi annwali ta' ħidma. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(25)

Il-programmi ta' ħidma annwali adottati mill-Kummissjoni taħt dan ir-Regolament għandhom jiżguraw distribuzzjoni adatta tal-fondi bejn għotjiet u kuntratti tal-akkwist pubbliku. Il-Programm għandu primarjament jalloka fondi għal għotjiet, waqt li jżomm livelli ta' finanzjament suffiċjenti għall-akkwist. Il-persentaġġ minimu tan-nefqa annwali li għandu jingħata għal għotjiet għandu jiġi stabbilit fil-programmi ta' ħidma annwali u m'għandux ikun inqas minn 65 %. Biex jiġu ffaċilitati l-ippjanar u l-kofinanzjament ta' proġett mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi skeda ta' żmien għas-sejħiet għal proposti, għażla ta' proġetti u deċiżjonijiet ta' għotja.

(26)

Sabiex tiġi żgurata l-allokazzjoni effiċjenti ta' fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, huwa meħtieġ li jinkisbu konsistenza, komplementarjetà u sinerġiji bejn il-programmi ta' finanzjament li jappoġġjaw l-oqsma ta' politika li huma relatati mill-qrib ma' xulxin, partikolarment bejn dan il-Programm u l-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza stabbilit bir-Regolament (UE) 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, il-Programm Saħħa għat-Tkabbir stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), il-Programm Erasmus+ stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), il-Programm Qafas Orizzont 2020 stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) u l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II).

(27)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-nefqa, inklużi l-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi li jkunu ntilfu, imħallsa bi żball jew użati b'mod inkorrett u, fejn ikun il-każ, permezz tal-impożizzjoni ta' pieni amministrattivi u finanzjarji f'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

(28)

Sabiex jiġi implimentat il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, dan ir-Regolament għandu jipprovdi għodod adatti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu. Għal dan il-għan, huwa għandu jiddefinixxi objettivi ġenerali u speċifiċi. Biex titkejjel il-kisba ta’ dawn l-objettivi speċifiċi, għandu jiġi stabbilit sett ta’ indikaturi konkreti u kwantifikabbli li għandu jibqa' validu għat-tul kollu tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ li għandu jkun ibbażat inter alia fuq l-indikaturi stabbiliti f'dan ir-Regolament u li għandu jagħti informazzjoni dwar l-użu tal-fondi disponibbli.

(29)

Il-Programm għandu jiġi implimentat b'mod effettiv, filwaqt li jirrispetta l-ġestjoni finanzjarja tajba, filwaqt li jippermetti wkoll għal applikanti potenzjali l-aċċess effettiv tal-Programm. Sabiex tappoġġa l-aċċess effettiv għall-Programm, il-Kummissjoni għandha tuża l-aħjar sforzi tagħha biex tissimplifika u tarmonizza l-proċeduri ta' applikazzjoni u d-dokumenti, il-formalitajiet amministrattivi u r-rekwiżiti ta' ġestjoni finanzjarja, tneħħi l-piżijiet amministrattivi u tinkoraġġixxi applikazzjonijiet għall-għotjiet minn entitajiet li jinsabu fi Stati Membri li huma inqas rappreżentati fil-Programm. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq webpage ddedikata informazzjoni dwar il-Programm, l-objettivi tiegħu, id-diversi sejħiet għal proposti u l-iskedi ta' ħin tagħhom. Dokumenti bażiċi u linji gwida relatati mas-sejħiet għal proposti għandhom ikunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

(30)

F'konformità mal-punt (l) tal-Artikolu 180(1) tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (17) (ir-"Regoli ta' Applikazzjoni"), il-ftehimiet dwar l-għotjiet għandhom jistipulaw dispożizzjonijiet li jirregolaw il-viżibbiltà tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, ħlief f'każijiet debitament ġustifikati, fejn ma tkunx possibbli jew xierqa preżentazzjoni pubblika.

(31)

F'konformità mal-Artikoli 35(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 21 tar-Regoli ta' Applikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, b'mod adatt u f'waqtu, informazzjoni dwar ir-riċevituri u dwar in-natura u l-għan tal-miżura ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni. Dik l-informazzjoni għandha ssir disponibbli b'osservanza xierqa tar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u tas-sigurtà, b'mod partikolari l-protezzjoni tad-data personali.

(32)

Minħabba li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ulterjuri ta' spazju Ewropew ta' ġustizzja ibbażat fuq ir-rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja reċiproka, partikolarment permezz tal-promozzjoni ta' kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kriminali, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ saħansitra, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F'konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(33)

F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u t-TFUE, l-Irlanda nnotifikat ix-xewqa tagħha li tipparteċipa fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(34)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u t-TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, ir-Renju Unit mhuwiex qiegħed jieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(35)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u t-TFUE, id-Danimarka mhix qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhix marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(36)

Sabiex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni tal-finanzjament tal-attivitajiet preċedentement imwettqa abbażi tad-Deċiżjoni 2007/126/ĠAI, tad-Deċiżjoni 1149/2007/KE u tad-Deċiżjoni 1150/2007/KE, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment u tul tal-Programm

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Programm dwar il-Ġustizzja (‘il-Programm’).

2.   Il-Programm għandu jkopri l-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 2

Valur miżjud Ewropew

1.   Il-Programm għandu jiffinanzja azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ulterjuri ta' spazju Ewropew ta’ ġustizzja. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-azzjonijiet magħżulin għall-finanzjament ikunu maħsubin biex jipproduċu riżultati b'valur miżjud Ewropew.

2.   Il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet, inkluż dak ta' azzjonijiet fuq skala żgħira u nazzjonali, għandu jiġi vvalutat fid-dawl ta' kriterji bħall-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni konsistenti u koerenti tad-dritt tal-Unjoni u għal kuxjenza pubblika wiesgħa dwar id-drittijiet li jirriżultaw minnha, il-potenzjal tagħhom biex jiżviluppaw fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri u biex itejbu l-kooperazzjoni transkonfinali, l-impatt transnazzjonali tagħhom, il-kontribut tagħhom għall-elaborazzjoni u d-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki jew il-potenzjal tagħhom li joħolqu għodod u soluzzjonijiet prattiċi li jindirizzaw l-isfidi transkonfinali jew l-isfidi li jolqtu l-Unjoni kollha.

Artikolu 3

Objettiv ġenerali

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu jkun li jikkontribwixxi biex ikompli jiġi żviluppat Spazju Ewropew ta' ġustizzja, ibbażat fuq ir-rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja reċiproka, b'mod partikolari permezz tal-promozzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kriminali.

Artikolu 4

Objettivi speċifiċi

1.   Sabiex jinkiseb l-objettiv ġenerali imsemmi fl-Artikolu 4, il-Programm għandu jkollu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)

tiġi faċilitata u appoġġata l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kriminali;

(b)

jiġi appoġġat u promoss it-taħriġ ġudizzjarju, inkluż it-taħriġ lingwistiku fit-terminoloġija legali, bil-ħsieb li titrawwem kultura legali u ġudizzjarja komuni;

(c)

jiġi faċilitat l-aċċess effettiv għall-ġustizzja għal kulħadd, inkluż li jiġu promossi u appoġġati l-vittmi tal-kriminalità, waqt li jiġu rispettati d-drittijiet tad-difiża;

(d)

jiġu appoġġati inizjattivi fil-qasam tal-politika dwar id-drogi fir-rigward ta' aspetti ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u ta' prevenzjoni tal-kriminalità konnessi mill-qrib mal-objettiv ġenerali tal-Programm tal-Ġustizzja, sa fejn mhumiex koperti mill-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, jew mill-Programm Saħħa għat-Tkabbir;

2.   L-objettivi speċifiċi tal-programm għandhom jiġu segwiti permezz, b'mod partikolari, ta':

(a)

aktar sensibilizzazzjoni pubblika u għarfien pubbliku dwar id-dritt u l-politiki tal-Unjoni;

(b)

bil-ħsieb li tiġi żgurata kooperazzjoni ġudizzjarja effettiva f'materji ċivili u kriminali li ttejjeb l-għarfien tad-dritt tal-Unjoni, inklużi l-liġi sostantiva u proċedurali, l-istrumenti ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja u l-każistika relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u l-liġi komparattiva;

(c)

l-appoġġ għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettiva, komprensiva u konsistenti tal-istrumenti tal-Unjoni fl-Istati Membri u l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom;

(d)

il-promozzjoni ta' kooperazzjoni transkonfinali, it-titjib tal-għarfien u l-fehim reċiproku tad-dritt ċivili u kriminali u tas-sistemi legali u ġudizzjarji tal-Istati Membri u t-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka;

(e)

it-titjib tal-għarfien u l-fehim ta' ostakli potenzjali għall-funzjonament bla xkiel tal-Ispazju Ewropew tal-ġustizzja;

(f)

it-titjib tal-effiċjenza ta' sistemi ġudizzjarji u l-kooperazzjoni tagħhom permezz ta' teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, inkluż l-interoperabbiltà transkonfinali tas-sistemi u l-applikazzjonijiet.

Artikolu 5

Integrazzjoni

Fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet kollha tiegħu, il-Programm għandu jfittex li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u li jippromwovi d-drittijiet tat-tfal, inter alia permezz ta' ġustizzja li tqis l-interessi tat-tfal. Huwa għandu jikkonforma wkoll mal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi ta' kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 21 tal-Karta, f'konformità ma' u fil-limiti stabbiliti mill-Artikolu 51 tal-Karta.

Artikolu 6

Tipi ta' azzjonijiet

1.   Il-Programm għandu jiffinanzja fost l-oħrajn it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin:

(a)

attivitajiet analitiċi, bħall-ġbir ta’ data u statistika; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji komuni u, fejn adatt, indikaturi jew punti ta’ riferiment; studji, riċerki, analiżijiet u stħarriġ; l-elaborazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ gwidi, rapporti u materjal edukattiv; workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti u konferenzi;

(b)

attivitajiet ta' taħriġ, bħal skambji tal-persunal, workshops, seminars, avvenimenti ta' taħriġ għal min iħarreġ, inkluż taħriġ lingwistiku fit-terminoloġija legali, u l-iżvilupp ta' għodod ta' tagħlim elettroniku u moduli ta' taħriġ oħrajn għall-membri tal-ġudikatura u persunal ġudizzjarju;

(c)

tagħlim reċiproku, kooperazzjoni, attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u disseminazzjoni, bħall-identifikazzjoni ta’ prattiki tajbin u skambji dwarhom, approċċi u esperjenzi innovattivi; l-organizzazzjoni ta' reviżjoni bejn il-pari u tagħlim reċiproku; l-organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, kampanji ta' informazzjoni inkluża komunikazzjoni istituzzjonali dwar prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni safejn dawn jirrelataw għall-objettivi tal-Programm; il-ġabra u l-pubblikazzjoni ta' materjal għat-tixrid ta' informazzjoni dwar il-Programm u r-riżultati tiegħu; l- iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta' sistemi u għodod li jużaw teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, inkluż l-iżvilupp ulterjuri tal-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika bħala għodda ta' titjib tal-aċċess ta-ċittadini għall-ġustizzja;

(d)

appoġġ għall-atturi ewlenin li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Programm, bħall-appoġġ għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-dritt u l-linji ta' politika tal-Unjoni, appoġġ għall-atturi prinċipali Ewropej u netwerks fil-livell Ewropew, inkluż fil-qasam tat-taħriġ ġudizzjarju; u appoġġ għal attivitajiet ta' netwerking fil-livell Ewropew fost korpi u organizzazzjonijiet speċjalizzati kif ukoll awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u organizzazzjonijiet mhux governattivi.

2.   In-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju għandu jirċievi għotja operattiva biex tiġi kofinanzjata n-nefqa assoċjata mal-programm ta' ħidma permanenti tiegħu.

Artikolu 7

Parteċipazzjoni

1.   L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għall-korpi u l-entitajiet kollha, legalment stabbiliti fi:

(a)

l-Istati Membri;

(b)

il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma Partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, skont dak il-Ftehim;

(c)

pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u pajjiżi fil-proċess ta’ adeżjoni mal-Unjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u kondizzjonijiet ġenerali stipulati għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-Ftehimiet ta’ Qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet ta' Kunsilli ta' Assoċjazzjoni, jew fi ftehimiet simili.

2.   Il-korpi u entitajiet li huma orjentati lejn il-profitt għandhom ikollhom aċċess għall-Programm biss flimkien ma' organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ jew dawk pubbliċi.

3.   Il-korpi u entitatjiet legalment stabbiliti f'pajjiżi terzi, minbarra dawk li jipparteċipaw fil-Programm skont il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, b'mod partikolari pajjiżi fejn tapplika l-Politika Ewropea tal-Viċinat, jistgħu jkunu assoċjati mal-azzjonijiet tal-Programm bi spejjeż tagħhom, jekk dan iservi l-iskop ta' dawk l-azzjonijiet.

4.   Il-Kummissjoni tista' tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-programmi rilevanti ta' ħidma annwali. L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għal organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fl-oqsma koperti mill-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju u l-programmi rilevanti ta' ħidma annwali.

Artikolu 8

Baġit

1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perijodu 2014 sa 2020 għandu jkun ta' EUR 377 604 000.

2.   L-allokazzjoni finanzjarja tal-Programm tista’ tkopri wkoll nefqiet relatati ma’ attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u għall-valutazzjoni tal-kisba tal-objettivi tiegħu. L-allokazzjoni finanzjarja tista' tkopri spejjeż relatati mal-azzjonijiet ta’ studji, laqgħat ta’ esperti, informazzjoni u komunikazzjoni meħtieġa, inkluża l-komunikazzjoni istituzzjonali tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, safejn dawn ikunu relatati mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll in-nefqiet marbuta man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta’ informazzjoni u assistenza oħra teknika u amministrattiva meħtieġa marbuta mal-ġestjoni tal-Programm mill-Kummissjoni.

3.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 (18) tat-2 ta' Diċembru 2013.

4.   Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm, l-ammonti għandhom ikunu allokati lil kull objettiv speċifiku skont il-persentaġġi stabbiliti fl-Anness.

5.   Il-Kummissjoni ma għandhiex tmur lil hinn mill-persentaġġi allokati fil-pakkett finanzjarju, kif stabbiliti fl-Anness, b'iżjed minn ħames punti għal kull kull objettiv speċifiku. Jekk ikun meħtieġ li jinqabeż dak il-limitu, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddelegati taħt l-Artikolu 8a biex timmodifika kull figura fl-Anness b'iżjed minn ħames, u sa għaxar, punti perċentwali.

Artikolu 9

Eżerċizzju ta' delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati b'dan hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 8(3b) hija mogħtija lill-Kummissjoni għat-tul tal-Programm.

3.   Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 8(3b) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandu tieħu effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika b'mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 8(3b) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx saret oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10

Miżuri implimentattivi

1.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju.

2.   Sabiex timplimenta l-Programm, il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta' ħidma annwali fl-għamla ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 10(2).

3.   Kull programm ta' ħidma annwali għandu jimplimenta l-objettivi tal-programm billi jiddetermina dan li ġej:

(a)

l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu, skont l-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 4 u l-Artikolu 5(1), inkluża l-allokazzjoni indikattiva tar-riżorsi finanzjarji;

(b)

l-eliġibbiltà, l-għażla u l-kriterji ta' għotja essenzjali li għandhom jintużaw biex jintgħażlu l-proposti li għandhom jirċievu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 84 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 94 tar-Regoli ta' Applikazzjoni tiegħu;

(c)

il-persentaġġ minimu tan-nefqa annwali li għandha tiġi allokata lill-għotjiet.

4.   Għandha tiġi żgurata distribuzzjoni adatta u ġusta ta' appoġġ finanzjarju bejn l-oqsma differenti koperti b'dan ir-Regolament. Meta tiddeċiedi dwar l-allokazzjoni ta' fondi għal dawn l-oqsma fil-programmi ta' ħidma annwali, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-ħtieġa li jinżammu livelli ta' finanzjament suffiċjenti kemm għall-ġustizzja ċivili, il-ġustizzja kriminali u għat-taħriġ u l-inizjattivi ġudizzjarji fil-qasam tal-politika tad-drogi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Programm.

5.   Is-sejħiet għal proposti għandhom jiġu ppubblikati fuq bażi annwali.

6.   Sabiex jiġu ffaċilitati attivitajiet ta' taħriġ ġudizzjarju, l-ispejjeż assoċjati mal-parteċipazzjoni tal-ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju f'dawk l-attivitajiet u mġarrba mil-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jiġu kkunsidrati f'konformità mar-Regolament Finanzjarju meta jiġi pprovdut il-finanzjament.

Artikolu 11

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 12

Komplementarjetà

1.   Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiżgura konsistenza, komplementarjetà u sinerġiji b'mod ġenerali ma' strumenti oħrajn tal-Unjoni, li jinkludu, fost l-oħrajn, il-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, il-Programm Saħħa għat-Tkabbir, il-Programm Erasmus+, il-Programm Qafas Orizzont 2020 u l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II).

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll b'mod ġenerali l-konsistenza, il-komplementarjetà u s-sinerġiji mal-ħidma tal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni li joperaw f'oqsma koperti mill-objettivi tal-Programm, bħall-Eurojust stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/187/ĠAI tat-28 ta' Frar 2002 li tistabbilixxi Eurojust bil-għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-kriminalità serja (19) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20).

3.   Il-Programm jista’ jikkondividi riżorsi ma’ strumenti oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, biex jimplimenta azzjonijiet li jilħqu l-objettivi taż-żewġ programmi. Azzjoni li tkun ingħatat finanzjament mill-Programm tista' twassal ukoll għall-għoti ta' finanzjament mill-Programm dwar id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza, dment li l-finanzjament ma jkoprix l-istess entrati tal-ispejjeż.

Artikolu 13

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex tiżgura li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont dan il-Programm, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, b’kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti imħallsa bi żball u, fejn xieraq, permezz ta’ pieni amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta’ verifika, kemm abbażi ta' dokumenti kif ukoll fuq il-post, fuq il-benefiċjarji kollha tal-għotja, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont il-Programm.

3.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (22) bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kien hemmx frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f'konnessjoni ma' ftehim ta' għotja jew deċiżjoni ta' għotja jew kuntratt iffinanzjat taħt il-Programm.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta' għotja, deċiżjonijiet ta' għotja u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-Programm għandu jkollhom dispożizzjonijiet li b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu l-verifiki u investigazzjonijiet imsemmija f'dawk il-paragrafi, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Artikolu 14

Monitoraġġ u evalwazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-Programm kull sena sabiex issegwi l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa taħtu u l-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 5. Il-monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz ta’ valutazzjoni tal-mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni jkunu ġew indirizzati fl-azzjonijiet kollha tal-Programm.

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bi:

(a)

rapport ta' monitoraġġ annwali, ibbażat fuq l-indikaturi stabbiliti fl-Artikolu 13a(1) u fuq l-użu tal-fondi disponibbli;

(b)

rapport ta’ evalwazzjoni interim sat-30 ta' Ġunju 2018;

(c)

rapport ta’ evalwazzjoni ex-post sal-31 ta' Diċembru 2021.

3.   Ir-rapport ta’ evalwazzjoni interim għandu jivvaluta l-kisba tal-objettivi tal-Programm, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-Programm bl-għan li jiġi determinat jekk il-finanzjament f’oqsma koperti mill-Programm għandhomx jiġu mġedda, modifikati jew sospiżi wara l-2020. Huwa għandu jindirizza wkoll l-ambitu għal kwalunkwe simplifikazzjoni tal-Programm, il-koerenza interna u esterna tiegħu, kif ukoll ir-rilevanza kontinwata tal-objettivi u l-azzjonijiet kollha tiegħu. Dan għandu jieħu kont tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet ex-post tal-programmi ta' qabel l-2007-2013 stabbiliti bid-Deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 14.

4.   Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex-post għandu jivvaluta l-impatti fit-tul tal-Programm u s-sostenibbiltà tal-effetti tal-Programm, bil-għan li jsejjes deċiżjoni dwar programm sussegwenti.

5.   L-evalwazzjonijiet għandhom jivvalutaw ukoll il-mod kif il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni ġew indirizzati fl-azzjonijiet tal-Programm.

Artikolu 15

Indikaturi

1.   F'konformità mal-Artikolu 13, l-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu għandhom iservu ta' bażi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni sal-punt li kull wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-Programm stabbiliti fl-Artikolu 5 jkun intlaħaq permezz tal-azzjonijiet previsti fl-Artikolu 6. Dawn għandhom jitkejlu skont linji bażi predefiniti li jirriflettu s-sitwazzjoni qabel l-implimentazzjoni. Fejn ikun rilevanti, l-indikaturi għandhom ikunu differenzjati skont, inter alia, is-sess, l-età u d-diżabbiltà.

2.   L-indikaturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, inter alia, dawn li ġejjin:

(a)

l-għadd u l-persentaġġ ta’ persuni fi grupp immirat milħuqa b’attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni ffinanzjati mill-Programm;

(b)

in-numru u l-persentaġġ ta' membri tal-ġudikatura u ta' persunal ġudizzjarju li pparteċipaw f'attivitajiet ta' taħriġ, skambji ta' persunal, żjarat ta' studju, workshops u seminars iffinanzjati minn dan il-Programm;

(c)

it-titjib fil-livell tal-għarfien tal-liġi u l-politiki tal-Unjoni fil-gruppi li jipparteċipaw f'attivitajiet iffinanzjati mill-programm b'paragun mal-grupp immirat kollu;

(d)

l-għadd ta’ każijiet, attivitajiet u riżultati ta’ kooperazzjoni transkonfinali, inkluża kooperazzjoni permezz tal-użu ta’ għodod tat-teknoloġija informatika u ta' proċeduri stabbiliti fil-livell tal-Unjoni;

(e)

il-valutazzjoni tal-parteċipanti dwar l-attivitajiet li jkunu pparteċipaw fihom u dwar is-sostenibbiltà (mistennija) tagħhom;

(f)

il-kopertura ġeografika tal-attivitajiet iffinanzjati mill-Programm.

3.   Flimkien mal-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 1a, ir-rapport ta' evalwazzjoni interim u dak ex post tal-Programm għandhom jivvalutaw, inter alia:

(a)

l-impatt perċepit tal-Programm dwar l-aċċess għal ġustizzja bbażata fuq data kwalitattiva u kwantitattiva miġbura fil-livell Ewropew;

(b)

in-numru u l-kwalità tal-istrumenti u l-għodod żviluppati permezz tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Programm;

(c)

il-valur miżjud Ewropew tal-Programm, inkluż evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Programm fid-dawl ta' inizjattivi simili li ġew żviluppati fil-livell nazzjonali jew Ewropew u li mhumiex appoġġati minn finanzjament tal-Unjoni, u r-riżultati (mistennija) tagħhom u l-vantaġġi u/jew l-iżvantaġġi tal-finanzjament tal-Unjoni b'paragun mal-finanzjament nazzjonali għat-tip ta' attività konċernata;

(d)

il-livell ta' finanzjament relatat mal-eżiti miksubin (effiċjenza);

(e)

l-ostakli possibbli amministrattivi, organizzattivi u/jew strutturali għall-implimentazzjoni aktar effettiva u effiċjenti u bla xkiel tal-Programm (lok għal simplifikazzjoni).

Artikolu 16

Miżuri transizzjonali

L-azzjonijiet li jinbdew abbażi tad-Deċiżjoni 2007/126/ĠAI, tad-Deċiżjoni 1149/2007/KE jew tad-Deċiżjoni 1150/2007/KE għandhom ikomplu jkunu regolati mid-dispożizzjonijiet ta’ dawk id-Deċiżjonijiet, sakemm jitlestew. Fir-rigward ta' dawk l-azzjonijiet, kull referenza għall-Kumitati prevista fl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 2007/126/ĠAI, fl-Artikoli 10 u 11 tad-Deċiżjoni 1149/2007/KE u fl-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 1150/2007/KE, għandha tiġi interpretata bħala referenza għall-Kumitat previst fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  ĠU C 299, 4.10.2012, p. 103.

(2)  ĠU C 277, 13.9.2012, p. 43.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2013.

(4)  ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.

(5)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Inkattru l-fiduċja f'Ġustizzja Ewropea. Dimensjoni ġdida għat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew.

(6)  Riżoluzzjoni tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar it-taħriġ tal-persunal ġudizzjarju, il-prosekuturi u l-imħallfin fl-Unjoni Ewropea (ĠU C 299, 22.11.2008, p. 1).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  ĠU C 402, 29.12.2012, p. 1.

(9)  Deċiżjoni Nru 1150/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku “Prevenzjoni u informazzjoni dwar id-droga” bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja (ĠU L 257, 3.10.2007, p. 23).

(10)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/126/ĠAI tat-12 ta’ Frar 2007 li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013, bħala parti mill-programm ġenerali dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja, il-programm speċifiku “Ġustizzja Kriminali” (ĠU L 58, 24.2.2007, p. 13).

(11)  Deċiżjoni Nru 1149/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Ġustizzja Ċivili” bħala parti mill-programm ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (ĠU L 257, 3.10.2007, p. 16).

(12)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(13)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(14)  Ara paġna 62 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(15)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.

(16)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104.

(17)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(18)  Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

(19)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/187/ĠAI tat-28 ta' Frar 2002 li tistabbilixxi Eurojust bil-għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-kriminalità serja (ĠU L 63, 6.3.2002, p. 1).

(20)  Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1).

(21)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1 ).

(22)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS

ALLOKAZZJONI TA' FONDI

Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm, l-ammonti għandhom jiġu allokati kif ġej għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 5(1):

 

Objettivi speċifiċi

Sehem mill-pakkett finanzjarju (%)

(a)

biex tiġi faċilitata u appoġġata l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kriminali

30 %

(b)

biex jiġi appoġġat u ssir il-promozzjoni tat-taħriġ ġudizzjarju, inkluż it-taħriġ lingwistiku dwar it-terminoloġija legali, bil-ħsieb li titrawwem kultura legali u ġudizzjarja komuni

35 %

(c)

biex jiġi faċilitat l-aċċess effettiv għall-ġustizzja għal kulħadd, inkluż li jiġu promossi u appoġġati l-vittmi tal-kriminalità, waqt li jiġu rispettati d-drittijiet tad-difiża

30 %

(d)

biex jiġu appoġġati inizjattivi fil-qasam tal-politika dwar id-drogi fir-rigward ta' aspetti ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u ta' prevenzjoni tal-kriminalità konnessi mil-qrib mal-objettiv ġenerali tal-Programm, sa fejn li ma jkunux koperti mill-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-immaniġġar ta' kriżijiet bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, jew mill-Programm Saħħa għat-Tkabbir.

5 %


28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/84


REGOLAMENT (UE) Nru 1383/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017

(Test b'relevanza għaż-ŻEE u għall-Isvizzera)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Waqt li jaġixxu b’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jipprevedi l-qafas u jistabbilixxi l-għanijiet u r-riżultati għall-produzzjoni, l-iżvilupp u d-disseminazzjoni ta’ statistiċi Ewropej għall-perjodu 2013 sal-2017.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 jistabbilixxi biss il-pakkett finanzjarju għall-2013, li huwa kopert mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007 sal-2013, u jistieden lill-Kummissjoni biex tissottometti l-proposta leġiżlattiva li tintroduċi l-allokazzjoni finanzjarja għall-perjodu 2014 sal-2017 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux iktar tard minn tliet xhur mill-adozzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu 2014 sal-2020.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1311/2013 (3) ġie adottat fit-2 ta' Diċembru 2013.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.

(5)

Sabiex ikun żgurat li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fir-Regolament (UE) Nru 99/2013, l-Artikolu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"Artikolu 7

Finanzjament

1.   Il-pakkett finanzjarju tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-programm għall-2013 għandu jammonta għal EUR 57.3 miljun, kopert bil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007 sal-2013. Il-pakkett finanzjarju tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-programm għall-2014-2017 għandu jammonta għal EUR 234.8 miljuni, kopert bil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014 - 2020.

2.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni b’konformità mar-Regolament Finanzjarju.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta d-deċiżjoni tagħha dwar approprjazzjonijiet annwali b’konformità mal-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill."

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2013.

(2)  Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017 (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).

(3)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali g]as-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).


28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/85


REGOLAMENT (UE) Nru 1384/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 (2) jistabbilixxi skema speċifika ta' preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (minn hawn 'il quddiem "il-Moldova"). Dik l-iskema tipprovdi aċċess liberu għas-swieq tal-Unjoni lil kull prodott li joriġina mill-Moldova, ħlief lil ċerti prodotti agrikoli mniżżla fl-Anness I ta' dak ir-Regolament li għalihom ingħataw konċessjonijiet limitati f'forma ta' eżenzjoni mid-dazji doganali fil-limitu tal-kwoti tariffarji jew f'forma ta' tnaqqis fid-dazji doganali.

(2)

Fil-qafas tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), il-Pjan ta' Azzjoni tal-PEV bejn l-UE u l-Moldova, u s-Sħubija tal-Lvant, il-Moldova adottat aġenda ambizzjuża għal assoċjazzjoni politika u aktar integrazzjoni ekonomika mal-Unjoni. Il-Moldova għamlet ukoll progress qawwi fl-approssimazzjoni regolatorja li twassal għal konverġenza mal-liġijiet u l-istandards tal-Unjoni.

(3)

In-negozjati għal Ftehim ta' Assoċjazzjoni ġdid, inkluż it-twaqqif ta' żona ta' kummerċ ħieles profonda u komprensiva bejn l-Unjoni u l-Moldova bdew f'Jannar tal-2010 u ntemmu f'Lulju tal-2013. Dak il-Ftehim jipprevedi l-liberalizzazzjoni sħiħa tal-kummerċ bilaterali tal-inbid.

(4)

Sabiex jitwieżnu l-isforzi tal-Moldova skont il-PEV u s-Sħubija tal-Lvant, u sabiex ikun provdut suq attraenti u affidabbli għall-esportazzjonijiet tal-inbid tagħha, l-importazzjoni tal-inbid mill-Moldova lejn l-Unjoni għandu jiġi liberalizzat mingħajr dewmien.

(5)

Bil-għan li jiġu garantiti l-kontinwità tal-flussi kummerċjali mill-Moldova u ċ-ċertezza tad-dritt għall-operaturi ekonomiċi, jeħtieġ li jiġi stabbilit li l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ japplikaw mingħajr interruzzjoni sad-data ta' skadenza fissata fir-Regolament (KE) Nru 55/2008.

(6)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 55/2008 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 55/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 16 jitħassru t-tielet, ir-raba' u l-ħames paragrafi;

(2)

fit-tabella fil-punt 1 tal-Anness I, titħassar l-aħħar ringiela dwar l-ordni Nru 09.0514 "Inbid ta' għeneb frisk, ħlief inbid effervexxenti.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta Diċembru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta'Diċembru 2013.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 tal-21 ta' Jannar 2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 980/2005 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/924/KE (ĠU L 20, 24.1.2008, p. 1.)


28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/86


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1385/2013

tas-17 ta’ Diċembru 2013

li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, wara l-emenda tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 349 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxi f'konformità ma' proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE (3), il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jemenda l-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014. Minn dik id-data, l-Majott mhijiex ser tibqa' pajjiż jew territorju extra-Ewropew u ser issir reġjun ultraperifiku tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 349 u l-Artikolu 355(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). B'segwitu għal din l-emenda tal-istatus legali tal-Majott, id-dritt tal-Unjoni ser japplika għall-Majott mill-1 ta' Jannar 2014. B'kont meħud tas-sitwazzjoni strutturali soċjali u ekonomika partikolari tal-Majott,li , hi aggravata bid-distanza, l-insularità, id-daqs żgħir, it-topografija diffiċli u l-klima tagħha, għandhom jiġu previsti ċerti miżuri speċifiċi f'għadd ta' oqsma.

(2)

Fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali, ir-Regolamenti li ġejjin għandhom jiġu emendati.

(3)

Fir-rigward tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 (4), l-ibħra madwar il-Majott, bħala reġjun ultraperiferiku ġdid, għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ purse-seines dwar ġlejjeb ta' tonn u ta' speċijiet ta' ħut li jixbhu lit-ton fiż-żona sa 24 mil mil-linji ta’ bażi tal-gżira għandu jkun projbit, sabiex ikunu ppreservati ġlejjeb ta’ ħut migratorji kbar qrib il-gżira tal-Majott.

(4)

Fir-rigward tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), fid-dawl tal-iskemi ta' kummerċjalizzazzjoni frammentati ħafna u sottożviluppati tal-Majott, l-applikazzjoni tar-regoli dwar it-tikkettar ta’ prodotti tas-sajd jimponu fuq il-bejjiegħa bl-imnut, piż mhux proporzjonat mal-informazzjoni li tiġi trasmessa lill-konsumatur. Għalhekk huwa xieraq li tkun prevista deroga temporanja mir-regoli dwar it-tikkettar ta’ prodotti tas-sajd offruti għall-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari fil-Majott.

(5)

Fir-rigward tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), għandhom jiġu introdotti miżuri speċifiċi fir-rigward tal-kapaċità tas-sajd u tar-reġistru tal-flotta tas-sajd.

(6)

Parti importanti tal-flotta tas-sajd li ttajjar il-bandiera ta’ Franza u li topera mid-Dipartiment Franċiż tal-Majott hi magħmula minn bastimenti ta’ inqas minn 10 metri li huma mxerrda madwar il-gżira, ma għandhomx postijiet ta’ żbark speċifiċi u għad iridu jiġu identifikati, imkejla u mgħammra b'tagħmir ta' sigurtà minima sabiex jiġu inklużi fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni. B'konsegwenza ta' dan, Franza mhux ser tkun tista' tlesti dan ir-reġistru sal-31 ta' Diċembru 2021. Franza għandha, madankollu, iżżomm r-reġistru provviżorju tal-flotta tas-sajd li jiggarantixxi identifikazzjoni minima tal-bastimenti f'dan is-segment, sabiex tiġi evitata l-proliferazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd informali.

(7)

Fid-dawl tal-fatt li Franza ppreżentat lill-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC) pjan ta’ żvilupp li jiddeskrivi d-daqs indikattiv tal-flotta tas-sajd tal-Majott u l-evoluzzjoni mistennija tal-flotta sottożviluppata ta' bastimenti tas-sajd mekkaniċi bil-konz li huma inqas minn 23 metru fit-tul u ta' purse-seiners bbażata fil-Majott bħala reġjun ultraperiferiku ġdid, li ma kien hemm oġġezzjoni għalih mill-ebda parti kontraenti tal-IOTC, inkluża l-Unjoni, huwa xieraq li l-livelli ta' referenza ta' dak il-pjan jintużaw bħala limiti massimi għall-kapaċità tal-flotta ta' bastimenti tas-sajd mekkaniċi bil-konz li huma inqas minn 23 metru fit-tul u ta' purse-seiners irreġistrati fil-portijiet tal-Majott. B'deroga mir-regoli tal-Unjoni applikabbli b'mod ġenerali, u minħabba s-sitwazzjoni soċjali u ekonomiċi speċifika attwali tal-Majott, għandu jkun previst żmien biżżejjed biex Franza tkun tista' żżid il-kapaċitajiet tas-segment sottożviluppat tal-flotta tagħha ta' basti