ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.329.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 329

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
10 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2013/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2013 dwar ċerti responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-konformità mal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu 2006 u l-infurzar tagħha ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2013/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2013 li temenda d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija, u ta’ ċelluli buttuna li fihom kontenut baxx ta’ merkurju, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/603/KE ( 1 )

5

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1277/2013 tad-9 ta’ Diċembru 2013 li jawtorizza żieda tal-limiti għall-arrikkiment tal-inbid prodott mill-għeneb maħsud fl-2013 f’ċerti reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid, jew f’partijiet minnhom

10

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1278/2013 tad-9 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

13

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2013/60/UE tas-27 ta’ Novembru 2013 li temenda għar-raġunijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, id-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta’ vetturi ta’ żewġ jew tlett roti b’mutur, id-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li għandha x’taqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u d-Direttiva 2009/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta’ apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b’żewġ jew bi tliet roti ( 1 )

15

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/725/PESK tad-9 ta' Diċembru 2013 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2012/173/PESK dwar l-attivazzjoni taċ-Ċentru ta’ Operazzjonijiet tal-UE għall-missjonijiet u l-operazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u Difiża Komuni fil-Qarn tal-Afrika

39

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/726/PESK tad-9 ta' Diċembru 2013 b'appoġġ għal UNSCR 2118 (2013) u l-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW EC-M-33/Dec 1, fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva

41

 

 

2013/727/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-format għan-notifika tal-informazzjoni dwar l-adozzjoni u r-reviżjonijiet sostanzjali tal-pjanijiet għall-immaniġġjar tal-iskart u l-programmi għall-prevenzjoni tal-iskart (notifikata bid-dokument C(2013) 8641)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/1


DIRETTIVA 2013/54/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Novembru 2013

dwar ċerti responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-konformità mal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu 2006 u l-infurzar tagħha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tat-trasport marittimu għandha l-għan, fost l-oħrajn, li ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord għall-baħħara, li ttejjeb is-sigurtà u s-sikurezza fuq il-baħar, u li tipprevjeni t-tniġġis ikkawżat mill-inċidenti marittimi.

(2)

L-Unjoni hija konxja mill-fatt li ħafna mill-inċidenti fuq il-baħar huma direttament ikkawżati minn fatturi umani, b’mod partikolari l-għejja.

(3)

Wieħed mill-objettivi prinċipali tal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà marittima huwa li telimina t-tbaħħir li ma jilħaqx l-istandards.

(4)

Fit-23 ta’ Frar 2006, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), bix-xewqa li jinħoloq strument uniku, koerenti u aġġornat, li jiġbor fih ukoll il-prinċipji fundamentali li jinsabu f’konvenzjonijiet internazzjonali oħra dwar ix-xogħol, adottat il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006 (MLC 2006).

(5)

Skont l-Artikolu VIII tagħha, l-MLC 2006 għandha tidħol fis-seħħ 12-il xahar wara d-data li fiha jkunu ġew irreġistrati ratifiki minn tal-inqas 30 Membru tal-ILO b’sehem totali fit-tunnellaġġ gross dinji ta’ bastimenti ta’ 33 %. Din il-kondizzjoni ntlaħqet fl-20 ta’ Awwissu 2012 u għaldaqstant l-MLC 2006 daħlet fis-seħħ fl-20 ta’ Awwissu 2013.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/431/KE (3) awtorizzat lill-Istati Membri sabiex jirratifikaw l-MLC 2006, u l-Istati Membri huma mħeġġa jagħmlu hekk malajr kemm jista’ jkun.

(7)

L-MLC 2006 tistabbilixxi standards globali minimi sabiex jiġi żgurat id-dritt tal-baħħara kollha għal kondizzjonijiet deċenti tal-għajxien u tax-xogħol, irrispettivament miċ-ċittadinanza tagħhom u irrispettivament mill-bandiera tal-bastimenti li fuqhom huma jservu, u biex jiġu stabbiliti kondizzjonijiet indaqs.

(8)

Partijiet diversi tal-MLC 2006 ġew introdotti fi strumenti differenti tal-Unjoni - kemm fir-rigward ta’ obbligi tal-Istat tal-bandiera kif ukoll obbligi tal-Istat tal-port. L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jintroduċi ċerti dispożizzjonijiet dwar il-konformità u l-infurzar, previsti fit-Titolu 5 tal-MLC 2006 fir-rigward ta’ dawk il-partijiet tal-MLC 2006 li fir-rigward tagħhom ma jkunux għadhom ġew adottati d-dispożizzjonijiet meħtieġa dwar il-konformità u l-infurzar. Dawk il-partijiet jikkorrispondu għall-elementi imniżżlin fl-Anness għad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE (4).

(9)

Id-Direttiva 2009/13/KE timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006 (“il-Ftehim”), anness ma’ dik id-Direttiva. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2009/13/KE u għandha għalhekk tiżgura l-konformità ma’ dispożizzjonijiet aktar favorevoli tal-liġi tal-Unjoni f’konformitá ma dik id-Direttiva.

(10)

Għalkemm id-Direttiva 2009/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) tirregola r-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera, tinkorpora l-iskema ta’ verifika volontarja tal-Istati Membri tal-IMO fil-liġi tal-Unjoni, u tintroduċi ċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-awtoritajiet marittimi nazzjonali, Direttiva separata li tkopri l-istandards tax-xogħol marittimu tkun aktar xierqa u tirrifletti b’mod aktar ċar il-finijiet u l-proċeduri differenti mingħajr ma taffettwa d-Direttiva 2009/21/KE.

(11)

Id-Direttiva 2009/21/KE tapplika għall-Konvenzjonijiet tal-IMO. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw, jimplimentaw u jżommu sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità għall-partijiet operattivi tal-attivitajiet relatati mal-Istat tal-bandiera tal-amministrazzjoni marittima tagħhom li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(12)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-twettiq effettiv tal-obbligi tagħhom bħala Stati tal-bandiera fir-rigward tal-implimentazzjoni, minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom, tal-partijiet rilevanti tal-MLC 2006. Meta jistabbilixxi sistema effettiva għall-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ, inklużi l-ispezzjonijiet, Stat Membru jista’, fejn ikun xieraq, jagħti l-awtorizzazzjoni lil istituzzjonijiet pubbliċi, jew lil organizzazzjonijiet oħrajn fit-tifsira tar-Regolament 5.1.2 tal-MLC 2006, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fih.

(13)

Skont l-Artikolu 2(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) il-mandat tal-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà tinkludi, bħala kompitu ewlieni, li l-Aġenzija għandha taħdem mal-Istati Membri biex tipprovdi, fuq talba tal-Istati Membri, informazzjoni adatta sabiex jiġi appoġġat il-monitoraġġ tal-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaġixxu f’isem l-Istati Membri, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Istat tal-bandiera.

(14)

Peress li l-objettivi ta’ din id-Direttiva ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi.

(15)

L-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva m’għandha, taħt l-ebda ċirkostanza, twassal għal tnaqqis fil-livell ta’ protezzjoni li attwalment igawdu minnu l-baħħara skont il-liġi tal-Unjoni,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jwettqu l-obbligi tagħhom bħala Stati tal-bandiera fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-partijiet rilevanti tal-MLC 2006. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 2009/13/KE u 2009/21/KE, u għal kwalunkwe standard ogħla tal-kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol għall-baħħara li jinsabu fihom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, tapplika d-definizzjoni li ġejja, flimkien mad-definizzjonijiet rilevanti mniżżlin fl-Anness għad-Direttiva 2009/13/KE:

“partijiet rilevanti tal-MLC 2006” tfisser il-partijiet tal-MLC 2006 li l-kontenut tagħhom għandu jitqies bħala li jikkorrispondi mad-dispożizzjonijiet fl-Anness għad-Direttiva 2009/13/KE.

Artikolu 3

Monitoraġġ tal-konformità

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ infurzar u monitoraġġ effettivi u adatti, inklużi ispezzjonijiet f’intervalli previsti fl-MLC 2006, sabiex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tal-baħħara fuq il-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom jissodisfaw, u jibqgħu jissodisfaw, ir-rekwiżiti tal-partijiet rilevanti tal-MLC 2006.

2.   Fir-rigward ta’ bastimenti b’tunnellaġġ gross ta’ anqas minn 200 li ma jwettqux vjaġġi internazzjonali, l-Istati Membri jistgħu, f’konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet ikkonċernati tas-sidien tal-bastimenti u tal-baħħara, jiddeċiedu li jadattaw, skont l-Artikolu II, paragrafu 6 tal-MLC 2006, il-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ, inklużi l-ispezzjonijiet, biex jittieħed kont tal-kondizzjonijiet speċifiċi relatati ma’ tali bastimenti.

3.   Meta jwettqu l-obbligi tagħhom taħt dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu, fejn ikun adatt, jawtorizzaw istituzzjonijiet pubbliċi jew organizzazzjonijiet oħra, inklużi dawk ta’ Stat Membru ieħor, jekk dan tal-aħħar jaqbel, li huma jirrikonoxxu li għandhom kapaċità, kompetenza u indipendenza biżżejjed biex iwettqu ispezzjonijiet. Fil-każijiet kollha, Stat Membru għandu jibqa’ kompletament responsabbli għall-ispezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tal-baħħara kkonċernati fuq bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu objettivi u standards ċari li jkopru l-amministrazzjoni tas-sistemi ta’ ispezzjoni tagħhom, kif ukoll proċeduri ġenerali adegwati għall-valutazzjoni tagħhom dwar sa liema punt dawn l-objettivi u l-istandards qegħdin jinkisbu.

5.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-baħħara fuq bastimenti li jtajtu l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru jkollhom aċċess għall-Ftehim. L-aċċess jista’ jiġi pprovdut b’mod elettroniku.

Artikolu 4

Persunal inkarigat mill-monitoraġġ tal-konformità

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal, inkluż il-persunal mill-istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet rikonoxxuti oħra (“organizzazzjonijiet rikonoxxuti” skont it-tifsira tal-MLC 2006), awtorizzat li jagħmel ispezzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 3(3) u inkarigat mill-verifika tal-implimentazzjoni adatta tal-partijiet rilevanti tal-MLC 2006, ikollu t-taħriġ, il-kompetenza, it-termini ta’ referenza, l-awtorità legali sħiħa, l-istatus u l-indipendenza meħtieġa jew mixtieqa sabiex ikunu jistgħu jwettqu dik il-verifika u jiżguraw il-konformità mal-partijiet rilevanti tal-MLC 2006. F’konformità mal-MLC 2006, l-ispetturi għandu jkollhom is-setgħa li jieħdu passi, kif adatt, biex jipprojbixxu bastiment milli jħalli l-port sakemm tittieħed l-azzjoni meħtieġa.

2.   L-awtorizzazzjonijiet kollha mogħtija rigward l-ispezzjonijiet għandhom, tal-anqas, jagħtu s-setgħa lill-organizzazzjoni rikonoxxuta li tirrikjedi ir-rettifika tan-nuqqasijiet li tidentifika fil-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tal-baħħara, u li twettaq ispezzjonijiet f’dak ir-rigward fuq talba tal-Istat tal-port.

3.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi:

(a)

sistema biex tiġi żgurata l-adegwatezza tax-xogħol imwettaq minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti, li tinkludi informazzjoni dwar il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali applikabbli kollha u l-istrumenti internazzjonali rilevanti; u

(b)

proċeduri għall-komunikazzjoni ma’ tali organizzazzjonijiet u s-sorveljanza tagħhom.

4.   Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol b’lista attwali ta’ kull organizzazzjoni rikonoxxuta li hija awtorizzata taġixxi f’ismu, u għandu jżomm din il-lista aġġornata. Il-lista għandha tispeċifika l-funzjonijiet li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti ġew awtorizzati li jwettqu.

Artikolu 5

Proċeduri ta’ lmenti abbord, trattament ta’ lmenti u miżuri korrettivi

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li, fil-liġijiet jew ir-regolamenti tiegħu, ikunu fis-seħħ proċeduri adatti ta’ lmenti abbord.

2.   Jekk Stat Membru jirċievi ilment li huwa ma jqisx li huwa manifestament infondat jew inkella jikseb prova li bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu ma jikkonformax mar-rekwiżiti tal-partijiet rilevanti tal-MLC 2006 jew li hemm nuqqasijiet serji fil-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu, dak l-Istat Membru għandu jieħu l-passi meħtieġa sabiex jinvestiga l-kwistjoni u jiżgura li tittieħed azzjoni sabiex jiġi rrimedjat kwalunkwe nuqqas identifikat.

3.   Il-persunal li jittratta jew isir konxju minn ilmenti għandu jittratta bħala kunfidenzjali s-sors ta’ kwalunkwe protest jew ilment li jallega periklu jew nuqqas fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tal-baħħara jew ksur tal-liġijiet u r-regolamenti u bl-ebda mod ma għandu jgħarraf lis-sid tal-bastiment, lir-rappreżentant tas-sid tal-bastiment jew lill-operatur tal-bastiment li saret ispezzjoni bħala konsegwenza ta’ tali protest jew ilment.

Article 6

Rapporti

1.   Il-Kummissjoni għandha, fil-kuntest tar-rapporti tagħha li għandhom jiġu stabbiliti f’konformità mal-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/21/KE, tinkludi l-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2.   Mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2018, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-Regolament 5.3 tal-MLC 2006 dwar ir-responsabbiltajiet għall-provvediment tal-ħaddiema. Jekk ikun xieraq, ir-rapport jista’ jinkludi proposti għal miżuri biex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fis-settur marittimu.

Artikolu 7

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-31 ta’ Marzu 2015. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex isiru referenzi bħal dawn għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, l-20 ta’ Novembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  1 ĠU C 299, 4.10.2012, p. 153.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ottubru 2013 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/431/KE tas-7 ta’ Ġunju 2007 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Komunità Ewropea, il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ĠU L 161, 22.6.2007, p. 63).

(4)  Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE tas-16 ta’ Frar 2009 li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE (ĠU L 124, 20.5.2009, p. 30).

(5)  Direttiva 2009/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 132).

(6)  Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li jistabbilixxi l-Aġenziji[a] Marittima Ewropea tas-Sigurtà (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1).

(7)  Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 47)


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

“Il-Kummissjoni tqis li t-titlu ma jirriflettix b’mod xieraq il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.”


10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/5


DIRETTIVA 2013/56/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Novembru 2013

li temenda d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija, u ta’ ċelluli buttuna li fihom kontenut baxx ta’ merkurju, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/603/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli, inklużi dawk inkorporati f’appliances, li jkun fihom aktar minn 0,002 % ta’ kadmju fil-piż. Madankollu, il-batteriji u l-akkumulaturi portabbli maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija huma eżentati minn dik il-projbizzjoni.

(2)

Il-Kummissjoni rrevediet dik l-eżenzjoni skont l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 2006/66/KE.

(3)

Dik ir-reviżjoni wasslet għall-konklużjoni li, sabiex l-ammont ta’ kadmju rilaxxat fl-ambjent jiġi mnaqqas b’mod gradwali, il-projbizzjoni tal-użu tal-kadmju għandha tiġi estiża għal batteriji u akkumulaturi portabbli maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija għar-raġuni li għal tali applikazzjonijiet fis-suq hemm disponibbli sostituti xierqa li ma għandhomx kadmju, jiġifieri teknoloġiji tal-batteriji tan-nikil-idrur tal-metall u tal-litju-jone.

(4)

L-eżenzjoni attwali għal batteriji u akkumulaturi portabbli maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija għandha tkompli tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2016 sabiex l-industrija tar-riċiklaġġ u l-konsumaturi fil-katina kollha tal-valur ikunu jistgħu jkomplu jadattaw għat-teknoloġiji ta’ sostituzzjoni rilevanti b’mod uniformi fir-reġjuni kollha tal-Unjoni.

(5)

Id-Direttiva 2006/66/KE tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-batteriji u l-akkumulaturi kollha, kemm jekk inkorporati f’appliances u kemm jekk le, li jkun fihom aktar minn 0,0005 % ta’ merkurju fil-piż. Madankollu, iċ-ċelluli buttuna b’kontenut ta’ merkurju ta’ mhux aktar minn 2 % fil-piż huma eżentati minn din il-projbizzjoni. Is-suq taċ-ċelluli buttuna fl-Unjoni diġà qed jesperjenza bidla lejn ċelluli buttuna li ma għandhomx merkurju. Għaldaqstant huwa xieraq li tiġi pprojbita l-kummerċjalizzazzjoni ta’ ċelluli buttuna b’kontenut ta’ merkurju li jaqbeż 0,0005 % fil-piż.

(6)

B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, is-setgħat ikkonferiti lill-Kummissjoni skont id-Direttiva 2006/66/KE iridu jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(7)

Sabiex id-Direttiva 2006/66/KE tiġi ssupplimentata jew emendata, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ kriterji għall-valutazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwivalenti li jirrigwardaw it-trattament u r-riċiklaġġ barra mill-Unjoni, it-tikkettar tal-kapaċità ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli u awtomotivi, u l-eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tat-tikkettar. Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(8)

Kull meta xieraq, ir-rekwiżiti u l-format għar-reġistrazzjoni tal-produttur għandhom ikunu koerenti fir-rigward tar-regoli u l-format ta’ reġistrazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Parti A tal-Anness X għall-istess Direttiva (4).

(9)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/66/KE, il-Kummissjoni Ewropea għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ arranġamenti tranżitorji dwar ir-rati minimi ta’ kollezzjoni, metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-bejgħ annwali ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli lil utenti aħħarin, regoli dettaljati rigward il-kalkolu tal-effiċjenzi ta’ riċiklaġġ, u kwestjonarju jew skema għal rapporti nazzjonali ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(10)

Id-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) ġiet revokata bid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) b’effett mit-12 ta’ Diċembru 2010.

(11)

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/66/KE għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2006/66/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1(a) m’għandhiex tapplika għal ċelluli buttuna b’kontenut ta’ merkurju ta’ mhux aktar minn 2 % fil-piż sal-1 ta’ Ottubru 2015”;

(b)

il-punt (c) tal-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija; din l-eżenzjoni għall-għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija għandha tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2016.”;

(c)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit bdan’li ġej:

“4.   Fir-rigward ta’ ċelluli buttuna għall-apparati tas-smigħ, il-Kummissjoni għandha żżomm taħt osservazzjoni l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-disponibbiltà taċ-ċelluli buttuna għall-apparati tas-smigħ li huma f’konformità mal-paragrafu 1(a) mhux aktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2014. Fejn iġġustifikat minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà taċ-ċelluli buttuna għall-apparati tas-smigħ li huma f’konformità mal-paragrafu 1(a), il-Kummissjoni għandha takkumpanja r-rapport tagħha bi proposta adatta bil-ħsieb li tiġi estiża l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 2 fir-rigward taċ-ċelluli buttuna għall-apparati tas-smigħ.”;

(2)

L-Artikolu 6(2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Batteriji u akkumulaturi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, iżda li tqiegħdu fis-suq legalment qabel id-dati ta’ applikazzjoni tal-projbizzjonijiet rispettivi fl-Artikolu 4, jistgħu jibqgħu jiġu kkummerċjalizzati sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.”;

(3)

L-Artikolu 10(4) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, arranġamenti tranżitorji sabiex tindirizza d-diffikultajiet li Stat Membru jiffaċċa biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu 2 li jirriżultaw minn ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 24(2).

Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-bejgħ annwali ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli lil utenti aħħarin sas-26 ta’ Settembru 2007. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 24(2).”;

(4)

L-Artikolu 11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 11

Tneħħija ta’ skart ta’ batteriji u akkumulaturi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi jiddiżinjaw l-appliances b’ mod li l-iskart ta’ batteriji u akkumulaturi jkun jista’ jitneħħa faċilment. Meta ma jkunux jistgħu jitneħħew faċilment mill-utent aħħari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi jiddiżinjaw l-appliances b’tali mod li l-iskart ta’ batteriji u akkumulaturi jista’ jitneħħa faċilment minn professjonisti kwalifikati li jkunu indipendenti mill-manifattur. Appliances li jkollhom batteriji u akkumulaturi inkorporati fihom għandhom jiġu akkumpanjati minn istruzzjonijiet dwar kif dawk il-batteriji u akkumulaturi jistgħu jitneħħew mingħajr periklu jew mill-utent aħħari jew inkella minn professjonisti indipendenti u kwalifikati. Meta jkun xieraq, l-istruzzjonijiet għandhom jinfurmaw ukoll lill-utent aħħari bit-tipi ta’ batterija jew akkumulatur inkorporat fl-appliance.

Id-dispożizzjonijiet stipulati fl-ewwel paragrafu m’għandhomx japplikaw fejn, għal raġunijiet ta’ sigurtà, ta’ prestazzjoni mediċi jew ta’ integrità tad-data, tkun neċessarja l-kontinwità tal-provvista tal-enerġija u konnessjoni permanenti bejn l-appliance u l-batterija jew l-akkumulatur tkun rikjesta.”;

(5)

L-Artikolu 12(6) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dettaljati rigward il-kalkolu tal-effiċjenzi ta’ riċiklaġġ sas-26 ta’ Marzu 2010. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 24(2).”;

(6)

L-Artikolu 12(7) huwa mħassar;

(7)

L-Artikolu 15(3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a biex tistabbilixxi regoli dettaljati li jissupplimentaw ir-regoli msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari l-kriterji għall-valutazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwivalenti kif imsemmija fih.”;

(8)

L-Artikolu 17 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 17

Reġistrazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull produttur ikun irreġistrat. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun soġġetta għall-istess rekwiżiti ta’ proċedura f’kull Stat Membru skont l- Anness IV.”;

(9)

L-Artikolu 18(2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-abbozzi ta’ miżuri ta’ eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 1, u r-raġunijiet li għalihom dawn ikunu proposti, u għandhom jinnotifikawhom lill-Kummissjoni u l-Istati Membri oħra.”;

(10)

L-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li sas-26 ta’ Settembru 2009, il-kapaċità tal-batteriji u akkumulaturi portabbli u awtomotivi kollha tkun indikata fuqhom b’mod viżibbli, leġibbli u li ma jitħassarx. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a li jistabilixxu regoli dettaljati li jissupplimentaw dak ir-rekwiżit, inklużi metodi armonizzati għad-determinazzjoni tal-kapaċità u l-użu xieraq sas-26 ta’ Marzu 2009.”;

(b)

il-paragrafu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“7.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a sabiex jingħataw eżenzjonijiet mir-rekwiżiti ta’ tikkettar stipulati f’dan l-Artikolu. Bħala parti mit-tħejjija ta’ tali atti delegati, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati rilevanti, b’mod partikolari il-produtturi, il-kolletturi, ir-riċiklaturi, l-operaturi tat-trattamenti, l-organizzazzjonijiet ambjentali u tal-konsumaturi, u l-assoċjazzjonijiet tal-impjegati.”;

(11)

L-Artikolu 22(2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Ir-rapporti għandhom jitfasslu abbażi ta’ kwestjonarju jew ta’ skema. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-kwestjonarju jew l-iskema għal dawk ir-rapporti. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 24(2). Il-kwestjonarju jew l-iskema għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri sitt xhur qabel ma jibda l-ewwel perijodu tar-rappurtar.”;

(12)

L-Artikolu li ġej huwa miżjud:

“Artikolu 23a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti delegati hija kkonferita lill-Kummissjoni, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(3) u l-Artikolu 21(2) u (7) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-30 ta’ Diċembru 2013. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħat sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża taċitament għal perijodi ta’ durata identika, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 15(3) u l-Artikolu 21(2) u (7) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tkun effettiva mill-jum wara dak tal-publikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew minn data oħra aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat li jiġi adottat skont l-Artikolu 15(3) u l-Artikolu 21(2) u (7) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”;

(13)

L-Artikolu 24 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 24

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 39 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(*)  Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3)."

(**)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

(14)

L-Anness li ġej jiżdied:

“ANNESS IV

Rekwiżiti proċedurali għar-reġistrazzjoni

1.   Rekwiżiti għar-reġistrazzjoni

Ir-reġistrazzjoni tal-produtturi ta’ batteriji u akkumulaturi għandha ssir mal-awtoritajiet nazzjonali jew mal-organizzazzjonijiet ta’ responsabbiltà ta’ produtturi nazzjonali awtorizzati mill-Istati Membri (minn hawn ‘il quddiem: korpi tar-reġistrazzjoni), bil-miktub jew elettronikament.

Din il-proċedura ta’ reġistrazzjoni tista’ tkun parti minn proċedura oħra ta’ reġistrazzjoni ta’ produttur.

Il-produtturi ta’ batteriji u akkumulaturi għandu jkollhom bżonn biss li jirreġistraw darba fi Stat Membru fejn huma jqiegħdu l-batteriji u l-akkumulaturi fis-suq tal-Istat Membru għall-ewwel darba fuq bażi professjonali, u għandhom jiġu pprovduti b’numru ta’ reġistrazzjoni meta sseħħ ir-reġistrazzjoni.

2.   Informazzjoni li għandha tingħata mill-produtturi

Il-produtturi ta’ batteriji u akkumulaturi għandhom jipprovdu lill-korpi tar-reġistrazzjoni l-informazzjoni li ġejja:

(i)

l-isem tal-produttur u l-marki kummerċjali (jekk disponibbli) li taħthom joperaw fl-Istat Membru,

(ii)

l-indirizz(i) tal-produttur: il-kodiċi postali u l-lokalità, l-isem tat-triq u n-numru, il-pajjiż, il-URL, in-numru tat-telefon, kif ukoll il-persuna ta’ kuntatt, in-numru tal-fax u l-indirizz elettroniku tal-produttur, jekk huma disponibbli,

(iii)

l-indikazzjoni dwar it-tipi ta’ batteriji u akkumulaturi li tqiegħdu fis-suq mill-produttur: batteriji u akkumulaturi portabbli, batteriji u akkumulaturi industrijali, jew batteriji u akkumulaturi awtomotivi,

(iv)

informazzjoni dwar kif il-produttur jirrispetta r-responsabbiltajiet tiegħu; permezz ta’ skema individwali jew kollettiva,

(v)

data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni,

(vi)

kodiċi ta’ identifikazzjoni nazzjonali tal-produttur, inkluż in-numru tal-kodiċi fiskali Ewropew jew in-numru tal-kodiċi fiskali nazzjonali tal-produttur (fakultattiv),

(vii)

dikjarazzjoni li l-informazzjoni pprovduta hija vera.

Għall-fini tar-reġistrazzjoni msemmija fit-tieni paragrafu tal-punt 1, il-produtturi ta’ batteriji u akkumulaturi ma għandhomx ikunu obbligati jipprovdu l-ebda informazzjoni oħra għajr dik elenkata fil-punt 2 (i) - (vii).

3.   Ħlas għar-reġistrazzjoni

Il-korpi tar-reġistrazzjoni jistgħu japplikaw ħlas għar-reġistrazzjoni bil-kundizzjoni li dawn ikunu abbażi tal-ispiża u proporzjonati.

Il-korpi tar-reġistrazzjoni li japplikaw ħlas għar-reġistrazzjoni għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bil-metodoloġija li tintuża biex jiġi kkalkulat il-prezz tal-ħlas.

4.   Bidla fid-data tar-reġistrazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każ li tinbidel id-data pprovduta minn produtturi skont il-punt 2 (i) - (vii), il-produtturi għandhom jinfurmaw b’dan lill-korp tar-reġistrazzjoni rilevanti mhux aktar tard minn xahar wara l-bidla.

5.   Tneħħija tar-reġistrazzjoni

Meta l-produtturi ma jibqgħux aktar produtturi fi Stat Membru, huma għandhom ineħħu r-reġistrazzjoni billi jinfurmaw lill-korp tar-reġistrazzjoni rilevanti b’dan.”

Artikolu 2

Tħassir tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/603/KE

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/603/KE (8) għandha titħassar b’effett mill-1 ta’ Lulju 2015.

Artikolu 3

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi mal-Artikolu 1 ta’ din id-Direttiva sal-1 ta’ Lulju 2015. Huma għandhom jikkomunikaw it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

2.   Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali referenza.

3.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, l-20 ta’ Novembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ĠU C 229, 31.7.2012, p. 140.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Ottubru 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal 15 ta’ Novembru 2013.

(3)  Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE (ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1).

(4)  Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).

(5)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċitar mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(6)  Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart (ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9).

(7)  Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

(8)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/603/KE tal-5 ta’ Awwissu 2009 li tistabbilixxi r-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni tal-produtturi ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi skont id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 206, 8.8.2009, p. 13).


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/10


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1277/2013

tad-9 ta’ Diċembru 2013

li jawtorizza żieda tal-limiti għall-arrikkiment tal-inbid prodott mill-għeneb maħsud fl-2013 f’ċerti reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid, jew f’partijiet minnhom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 121 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-punt A.3 tal-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistipula li l-Istati Membri jistgħu jitolbu li l-limiti ta’ żieda tal-qawwa alkoħolika (arrikkiment) ta’ nbid bil-volum jiżdiedu b’sa 0,5 % fis-snin li fihom il-kundizzjonijiet klimatiċi jkunu eċċezzjonalment ħżiena.

(2)

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, Franza, il-Kroazja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Awstrija u s-Slovakkja talbu dawn iż-żidiet tal-limiti għall-arrikkiment tal-inbid prodott mill-għeneb maħsud fis-sena 2013, hekk kif il-kundizzjonijiet klimatiċi matul l-istaġun tat-tkabbir kienu eċċezzjonalment ħżiena. Din it-talba saret mir-Repubblika Ċeka, mill-Ġermanja, mill-Kroazja, mil-Lussemburgu, mill-Ungerija, mill-Awstrija u mis-Slovakkja għar-reġjuni kollha tagħhom għat-tkabbir tal-għeneb għall-inbid, u minn Franza għal xi wħud mil-lokalitajiet fi ħdan id-dipartiment ta’ Gironde.

(3)

Minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp eċċezzjonalment ħżiena fl-2013, il-limiti fuq iż-żidiet tas-saħħa alkoħolika naturali stabbiliti fil-punt A.2 tal-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ma jippermettux il-produzzjoni ta’ nbid b’qawwa alkoħolika totali xierqa f’ċerti reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid jew f’partijiet minnhom, u li għalih normalment ikun hemm talba fis-suq.

(4)

Wara li ġie kkunsidrat l-għan tal-Anness XVa tar- Regolament (KE) Nru 1234/2007, jiġifieri li jiġi skoraġġut u limitat l-arrikkiment tal-inbid, u minħabba n-natura eċċezzjonali tad-deroga fil-punt A.3 tal-istess Anness, l-awtorizzazzjonijiet biex jiżdiedu l-limiti għall-arrikkiment tal-inbid għandhom jingħataw biss għar-reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid jew għal partijiet minnhom li jkunu ġew affettwati minn kundizzjonijiet klimatiċi eċċezzjonalment ħżiena. Għalhekk, fi Franza, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss għal numru limitat ta’ lokalitajiet fid-dipartiment ta’ Gironde li ġew affettwati minn kundizzjonijiet klimatiċi ta’ dan it-tip.

(5)

Għaldaqstant ikun xieraq li tiġi awtorizzata żieda tal-limiti għall-arrikkiment tal-inbid prodott mill-għeneb maħsud fl-2013 f’reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid fir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, Franza, il-Kroazja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Awstrija u s-Slovakkja, jew f’partijiet minnhom.

(6)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’deroga mill-punt A.2 tal-Anness XVa tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, fir-reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid jew fil-partijiet minnhom imniżżla fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, iż-żieda fil-qawwa alkoħolika naturali skont il-volum ta’ għeneb frisk maħsud fis-sena 2013, most tal-għeneb, most tal-għeneb li jkun qed jiffermenta, inbid ġdid li jkun għadu qed jiffermenta u nbid li jkun ġie prodott mill-għeneb maħsud fis-sena 2013, ma għandhiex taqbeż il-limiti li ġejjin:

(a)

3,5 % volum fiż-żona A tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid imsemmija fl-appendiċi tal-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

2,5 % volum fiż-żona B tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid imsemmija fl-appendiċi tal-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(c)

2,0 % volum fiż-żoni C I u C II tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid imsemmija fl-appendiċi tal-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANNESS

Reġjuni fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid, jew partijiet minnhom, fejn żieda fil-limitu ta’ arrikkiment hi awtorizzata skont l-Artikolu 1

Stat Membru

Reġjuni fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid, jew partijiet minnhom (żona ta’ tkabbir tad-dwieli għall-inbid)

Ir-Repubblika Ċeka

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żoni A u B)

Il-Ġermanja

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żoni A u B)

Franza

Il-lokalitajiet li ġejjin fi ħdan id-dipartiment ta’ Gironde: Arbanats, Ayguemorte-Les-Graves, Baurech, Beautiran, Belvès-de-Castillon, Blésignac, Branne, Cabara, Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Cardan, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Civrac-sur-Dordogne, Daignac, Dardenac, Espiet, Faleyras, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Grézillac, Guillac, Haux, La Brède, Langoiran, Lestiac-sur-Garonne, Lugaignac, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Naujan-et-Postiac, Paillet, Podensac, Portets, Pujols, Rions, Saint-Aubin-de-Branne, Sainte-Colombe, Saint-Étienne-de-Lisse, Sainte-Florence, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Selve, Sainte-Terre, Les Salles-de-Castillon, La Sauve, Tabanac, Tizac-de-Curton, Le Tourne, Vignonet, Villenave-de-Rions and Virelade (żona CI)

Il-Kroazja

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żoni B, CI u CII)

Il-Lussemburgu

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żona A)

L-Ungerija

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żona CI)

L-Awstrija

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żona B)

Is-Slovakkja

Ir-reġjuni kollha fejn isir it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid (żoni B u CI)


10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/13


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1278/2013

tad-9 ta’ Diċembru 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

45,1

MA

81,4

TN

86,4

TR

84,7

ZZ

74,4

0707 00 05

AL

59,9

MA

127,8

TR

122,5

ZZ

103,4

0709 93 10

MA

153,0

TR

161,8

ZZ

157,4

0805 10 20

AR

30,4

AU

88,3

MA

36,7

TR

61,1

UY

36,0

ZA

55,2

ZW

19,7

ZZ

46,8

0805 20 10

AU

135,6

MA

58,6

ZZ

97,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

66,3

ZZ

66,3

0805 50 10

TR

70,1

ZZ

70,1

0808 10 80

BA

42,7

MK

36,9

NZ

160,5

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

121,1

0808 30 90

TR

130,9

US

211,2

ZZ

171,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DIRETTIVI

10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/15


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2013/60/UE

tas-27 ta’ Novembru 2013

li temenda għar-raġunijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, id-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta’ vetturi ta’ żewġ jew tlett roti b’mutur, id-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li għandha x’taqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u d-Direttiva 2009/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta’ apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b’żewġ jew bi tliet roti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 1997 dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta’ vetturi ta’ żewġ jew tlett roti b’mutur (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Marzu 2002 li għandha x’taqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 17 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar l-installazzjoni ta’ apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b’żewġ jew bi tliet roti (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Billi:

(1)

L-Unjoni hija parti kontraenti għall-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti rigward l-adozzjoni ta’ rekwiżiti tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet li jistgħu jkunu ffittjati u/jew ikunu użati ma’ vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għal rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta’ dawn ir-rekwiżiti (‘Ftehim Rivedut tal-1958’) (4). Sabiex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-Unjoni, skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport finali intitolat “CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century”, huwa xieraq li jiġu emendati d-Direttivi tal-UE bl-inkorporazzjoni fil-liġi tal-Unjoni u bl-applikazzjoni ta’ Regolamenti UNECE addizzjonali fil-leġiżlazzjoni attwali tal-approvazzjoni tat-tipi tal-vetturi tal-kategorija L mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta’ protezzjoni. Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv assoċjat mal-proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip, il-manifatturi tal-vetturi għandhom jitħallew ifittxu l-approvazzjoni tat-tip skont ir-regolamenti UNECE msemmija fl-Artikolu 1 ta’ din id-Direttiva.

(2)

Fil-perjodu ta’ tranżizzjoni sad-data li fiha r-Regolament Nru 41 tal-UNECE dwar l-emissjonijiet tal-istorbju li jagħmlu l-muturi (5) isir obligatorju fir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013, dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (6), huwa xieraq li, għal tipi ġodda ta’ vetturi, r-rekwiżiti tal-ħoss għall-muturi stabbiliti fil-Kapitolu 9 tad-Direttiva 97/24/KE u fir-raba’ serje ta’ emendi għar-Regolament Nru 41 tal-UNECE, inkluż il-limiti tal-ħsejjes assoċjati stabbiliti fl-Anness 6 għal dak ir-Regolament tal-UNECE, jitqiesu bħala ekwivalenti.

(3)

Minħabba l-livell għoli b’mod sproporzjonat ta’ emissjonijiet tal-idrokarburi u tal-monossidu tal-karbonju prodotti mill-kategoriji ta’ vetturi L1e, L2e u L6e (mopeds b’żewġ roti jew tlieta, u kwadriċikli ħfief) huwa xieraq li ssir reviżjoni tat-test ambjentali tat-tip I (emissjonijiet mill-pajp tal-exhaust wara startjar kiesaħ) billi jiġu inklużi l-kejl tal-emissjonijiet li jibdew direttament wara startjar kiesaħ sabiex jirriflettu aħjar l-użu reali u l-proporzjon sinifikanti ta’ emissjonijiet li jniġġsu prodotti direttament wara startjar kiesaħ waqt li l-magna tisħon. Il-bidliet fil-proċedura tat-test fil-laboratorju tal-emissjonijiet għandhom ikunu riflessi f’dispożizzjonijiet amministrattivi, b’mod partikolari fil-bidliet f’dak li għandu x’jaqsam mal-entrati fiċ-Ċertifikat tal-Konformità (CoC) u r-riżultati tat-testijiet tal-kejl tad-Direttiva 2002/24/KE.

(4)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-produtturi kollha u għal raġunijiet ta’ prestazzjoni ambjentali ugwali vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e f’termini tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-crankcase huwa wkoll xieraq li l-manifattur tal-vettura, meta japplika għal approvazzjoni ta’ tip ġdid, jintalab jiddikjara espliċitament li ma hemm l-ebda emissjonijiet ġejjin mis-sistema tal-ventilazzjoni tal-gassijiet tal-crankcase għal dawn il-kategoriji tal-vetturi, li jimplika li l-crankcase hija issiġillata sew u li l-gassijiet tal-crankcase ma jkunux qed jiġu rilaxxati direttament fl-atmosfera ambjentali matul il-ħajja utli tal-vettura.

(5)

Sabiex ikunu koerenti mar-rekwiżiti tad-dawl u tal-installazzjoni tas-sinjalar tad-dawl tal-UNECE għall-vetturi tal-kategorija L u biex titjieb il-viżibbiltà tagħhom, tipi ġodda ta’ vetturi bħal dawn għandhom jiġu mgħammra bi dwal li jixegħlu awtomatikament f’konformità mar-Regolamenti tal-UNECE Nru 74 (vetturi L1e) (7) u Nru 53 (muturi L3e) (8) jew b’dawl għal binhar apposta (ay-time running lights/DRL) f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti tar-Regolament UNECE Nru 87 (9). Għas-subkategoriji l-oħra kollha tal-vetturi tal-kategorija L, għandha tkun installata sistema biex id-dawl jinxtegħel awtomatikament jew, skont l-għażla tal-manifattur, dwal għas-sewqan binhar apposta li jinxtegħlu awtomatikament.

(6)

Din id-Direttiva għandha espliċitament tintroduċi l-livell Euro għal vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2002/24/KE. Ċertifikati ta’ Konformità għal vetturi b’approvazzjoni ta’ emissjonijiet skont id-dispożizzjonijiet preċedenti għandhom jibqgħu jitħallew sabiex il-livell Euro jiġi indikat fuq bażi volontarja.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva jaqblu mal-opinjoni tal-Kumitat Tekniku għall-Adatazzjoni mal-Progress Tekniku,

(8)

Sabiex tippermetti l-adozzjoni mill-Istati Membri tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva fi żmien l-iskadenza stabbilita hemmhekk, hi għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 97/24/KE hija emendata kif ġej:

1.

L-Artikolu 4(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2002/24/KE, l-ekwivalenza għandha tkun rikonoxxuta tar-rekwiżiti tal-Kapitolu 1 (tajers), tal-Kapitolu 2 (strumenti li jagħtu d-dawl u strumenti li jagħmlu sinjal bid-dawl), tal-Kapitolu 4 (mirja li bihom tara xi jkun ġej minn wara), tal-Anness III tal-Kapitolu 9 (il-livell ta’ ħoss permissibbli u rekwiżiti tas-sistema tal-exhaust għal motoċikli) u l-Kapitolu 11 (ċintorini tas-sigurtà) annessi ma din id-Direttiva u dawk tar-Regolamenti UNECE Nri 30 (10), 54 (11), 64 (12) u 75 (13) fir-rigward tat-tajers, 3 (14), 19 (15), 20 (16), 37 (17), 38 (18), 50 (19), 53 (20), 56 (21), 57 (22), 72 (23), 74 (24) u 82 (25) fir-rigward tal-istrumenti li jagħtu d-dawl u strumenti li jagħmlu sinjal bid-dawl, 81 (26) fir-rigward tal-mirja li bihom tara xi jkun ġej minn wara, 16 (27) fir-rigward taċ-ċintorini tas-sigurtà u 41 (28) fir-rigward tal-emissjonijiet tal-ħoss mill-motoċikli.

(10)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 29."

(11)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 53."

(12)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 63."

(13)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 74."

(14)  E/ECE/TRANS/324/ADD 2."

(15)  E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 18."

(16)  E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 19."

(17)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 36."

(18)  E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 37."

(19)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 49."

(20)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD52/Rev.2."

(21)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 55."

(22)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 56."

(23)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 71."

(24)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD73/Rev.2/Amend.1."

(25)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 81."

(26)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 80."

(27)  E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 15."

(28)  E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.40/Rev.2.”"

2.

L-Annessi I, II u IV tal-Kapitolu 5 huma emendati skont l-Anness I ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Annessi IV u VII tad-Direttiva 2002/24/KE huma emendati skont l-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

L-Annessi I sa VI tad-Direttiva 2009/67/KE huma emendati skont l-Anness III ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

1.   B’effett mill-1 ta’ Lulju 2014, l-Istati Membri għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati ma’ miżuri meħuda kontra t-tniġġis tal-arja u mas-sikurezza funzjonali, li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal tipi ġodda ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta li ma tikkonformax mad-Direttivi 2002/24/KE u 97/24/KE kif emendati minn din id-Direttiva.

2.   B’effett mill-1 ta’ Lulju 2014, għandhom jinħarġu ċ-Ċertifikati ta’ Konformità għal vetturi li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 97/24/KE kif emendati bil-punt 1 tal-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 5

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test rilevanti ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati minn tali referenza fuq il-publikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin fil-liġijiet nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttva.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 226, 18.8.1997, p. 1.

(2)  ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1.

(3)  ĠU L 222, 25.8.2009, p. 1.

(4)  ĠU L 346, 17.12.1997, p. 81.

(5)  ĠU L 317, 14.11.2012, p. 1.

(6)  ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52.

(7)  ĠU L 166, 18.6.2013, p. 88.

(8)  ĠU L 166, 18.6.2013, p. 55.

(9)  ĠU L 164, 30.6.2010, p. 46.


ANNESS I

L-Annessi I, II u IV tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti 2.2 sa 2.2.1.2.2 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“2.2.   Deskrizzjoni tat-testijiet

2.2.1.   Il-vettura tal-kategorija L1e, L2e jew L6e f’konformità mal-emissjonijiet Euro 3 għandha tiġi soġġetta għal testijiet tat-Tip I u II, kif speċifikat hawn taħt:

2.2.1.1.   Test tat-tip I (il-medja ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi gassużi niġġiesa f’żona urbana konġestjonata wara l-istartjar kiesaħ)

2.2.1.1.1.

Il-vettura tat-test titqiegħed fuq dinamometru mgħammar bi brejk u torn. Il-proċedura tat-test li ġejja għandha titwettaq:

2.2.1.1.1.1.

Fażi 1 tat-test fil-kiesaħ li ddum total ta’ 448 sekonda u li tikkonsisti minn erba’ ċikli elementari għandha titwettaq mingħajr interruzzjoni;

2.2.1.1.1.2.

Fażi 2 tat-test fis-sħun għandha ssegwi l-fażi 1 tat-test fil-kiesaħ, mingħajr dewmien, li ddum total ta’ 448 sekonda u li tikkonsisti minn erba’ ċikli elementari. Il-fażi 2 tat-test fis-sħun għandha titwettaq mingħajr interruzzjoni;

2.2.1.1.1.3.

Kull ċiklu elementari għall-fażi 1 tat-test fil-kiesaħ jew il-fażi 2 tat-test fis-sħun għandu jinkludi seba’ operazzjonijiet (mhux ingranat, b’aċċelerazzjoni, b’veloċità stabbli, tnaqqis fl-aċċelerazzjoni, stat stabbli, tnaqqis fl-aċċelerazzjoni, mhux ingranat). Matul kemm il-fażi tat-test fil-kiesaħ kif ukoll fis-sħun il-gassijiet tal-egżost għandhom jiġu dilwiti bl-arja friska sabiex il-volum tal-fluss tat-taħlita jibqa’ kostanti.

2.2.1.1.1.4.

Fit-test tat-tip I:

2.2.1.1.1.4.1.

Fluss kontinwu ta’ kampjuni tat-taħlita tal-gass tal-egżost u tal-arja tad-dilwizzjoni għandu jinġabar fil-borża Nru 1 miġbura matul il-fażi 1 fil-kiesaħ. Fluss kontinwu ta’ kampjuni tat-taħlita tal-gassijiet tal-ekżost u tal-arja tad-dilwizzjoni għandu jinġabar f’borża separata Nru 2 miġbura matul il-fażi 2 fis-sħun. Il-konċentrazzjonijiet ta’ monossidu tal-karbonju, idrokarburi totali, ossidi tan-nitroġenu u diossidu tal-karbonju f’borża Nru 1 u f’borża Nru 2 għandhom jiġu determinati separatament wieħed wara l-ieħor;

2.2.1.1.1.4.2.

Il-volum totali tat-taħlita f’kull borża għandu jitkejjel u jiġu miżjuda biex jipproduċu t-total tal-volum tal-borża;

2.2.1.1.1.4.3.

Fi tmiem kull fażi tat-test id-distanza effettivament magħmulha tiġi rreġistrata mit-total indikat mit-totalizzatur li jkejjel ir-rata kumulattiva tad-dawriet tal-magna mħaddem mir-romblu.

2.2.1.1.2.

It-test jitwettaq skont il-proċedura tat-test deskritt fl-Appendiċi 1. Il-gassijiet huma miġbura u analizzati skont il-metodi stabbiliti.

2.2.1.1.3.

Soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-punt 2.2.1.1.4, it-test jitwettaq tliet darbiet. Il-massa totali ta’ monossidu tal-karbonju, ta’ idrokarburi u ta’ ossidi tan-nitroġenu miksuba f’kull test għandha tkun inqas mill-valuri ta’ limitu Euro 3 stabbiliti fit-tabella hawn taħt.

2.2.1.1.3.1.

Tabella 1

Il-limiti ta’ emissjoni Euro 3 għall-kategoriji tal-vetturi L1e, L2e u L6e

L-approvazzjoni tat-tip u l-konformità tal-komponent tal-produzzjoni

CO (g/km)

HC + NOx (g/km)

L1

L2

1  (1)

1,2 .

2.2.1.1.3.2.

Madankollu, wieħed mit-tliet riżultati għal kull waħda minn dawn il-kontaminanti jistgħu jaqbżu l-valur ta’ limitu preskritt tal-moped konċernat b’massimu ta’ 10 %, dejjem jekk il-medja aritmetika tat-tliet riżultati hi inqas mill-valur tal-limitu preskritt. Jekk aktar minn sustanza waħda li tniġġes taqbeż il-valuri tal-limitu preskritti, huwa immaterjali jekk dan iseħħx fl-istess test jew f’testijiet differenti.

2.2.1.1.4.

L-għadd ta’ testijiet preskritti fil-punt 2.2.1.1.3 jonqos skont il-kundizzjonijiet deskritti hawn taħt fejn V1 huwa r-riżultat tal-ewwel test u V2 huwa r-riżultat tat-tieni test għal kull waħda mis-sustanzi li jniġġsu msemmija f’dak il-punt.

2.2.1.1.4.1.

Test wieħed biss huwa meħtieġ jekk V1 ≤ 0,70 L għas-sustanzi li jniġġsu kollha kkonċernati.

2.2.1.1.4.2.

Huma meħtieġa żewġ testijiet biss jekk V1 ≤ 0,85 L għas-sustanzi li jniġġsu kollha kkonċernati u jekk, tal-anqas waħda mis-sustanzi li jniġġsu, V1 > 0,70 L. Minbarra dan, għal kull waħda mis-sustanzi li jniġġsu kkonċernati, V2 għandu jkun tali li V1 + V2 < 1,70 L u V2< L.

2.2.1.1.5.

Vettura tal-kategorija L1e, L2e jew L6e li hija konformi mal-limiti tat-test Euro 3 tat-tip I stabbiliti fil-punt 2.2.1.1.3.1 u mar-rekwiżiti t-test tat-tip I stabbiliti f’dan l-Anness għandha tiġi approvata bħala konformi ma’ Euro 3.

2.2.1.2.   It-test tat-Tip II (emissjonijiet ta’ monossidu tal-karbonju u ta’ idrokarburi mhux maħruqa bil-veloċita tal-magna mhux ingranata).

2.2.1.2.1.

Il-massa ta’ monossidu tal-karbonju u l-massa tal-idrokarburi mhux maħruqa li joħorġu bil-magna bil-veloċita tal-magna mhux ingranata jitkejlu għal minuta.

2.2.1.2.2.

It-test jitwettaq skont il-proċedura tat-test deskritta fl-Appendiċi 2.”

(b)

Fl-Appendiċi 1, il-punti 4.2 sa 4.2.3 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“4.2.   Tagħmir għall-ġbir tal-gass

It-tagħmir għall-ġbir tal-gass għandu jikkonsisti mill-komponenti li ġejjin (ara s-Sub-Appendiċi 2 u 3):

4.2.1.

Apparat biex jiġbor il-gassijiet kollha tal-egżost prodotti matul it-test, filwaqt li tinżamm pressjoni atmosferika fl-iżbokk/i għall-egżost tal-moped;

4.2.2.

Tubu li jgħaqqad it-tagħmir tal-ġbir tal-gass tal-egżost mas-sistema ta’ teħid ta’ kampjuni tal-gass tal-egżost. Dan it-tubu li jgħaqqad u t-tagħmir tal-ġbir tal-gass għandhom ikunu magħmulha minn azzar li ma jsaddadx, jew minn xi materjal ieħor li ma jaffettwax il-kompożizzjoni tal-gassijiet miġbura u li jirreżisti għat-temperatura tagħhom;

4.2.3.

Apparat biex tiġbed il-gassijiet dilwiti. Dan l-apparat għandu jiggarantixxi fluss ta’ volum suffiċjenti li jiżgura li l-gassijiet kollha tal-egżost huma miġbuda ’l ġewwa;”

(c)

Fl-Appendiċi 1, il-punti 4.2.4 sa 4.2.8 huma sostitwiti b’dan li ġej:

4.2.4.   Sonda tat-teħid tal-kampjuni imwaħħla man-naħa ta’ barra tal-apparat li jiġbor il-gass li tista’ tiġbor kampjun kostanti tal-arja ta’ dilwizzjoni bl-użu ta’ pompa, filtru u apparat li jkejjel iċ-ċirkolazzjoni matul it-test;

4.2.5.   Sonda tat-teħid tal-kampjuni mqiegħda qabel il-pompa ta’ spostament u diretta ’l fuq taċ-ċirkolazzjoni tal-gassijiet dilwiti sabiex tieħu kampjuni tat-taħlita matul it-test f’rata kostanti ta’ cirkolazzjoni, bl-użu, jekk neċessarju, ta’ filtru, ta’ apparat li jkejjel iċ-ċirkolazzjoni u ta’ pompa. Ir-rata minima ta’ ċirkolazzjoni tal-gassijiet fiż-żewġ sistemi ta’ teħid ta’ kampjuni deskritti hawn fuq għandha tkun ta’ mill-anqas 150 l/s;

4.2.6.   Valvijiet bi tlieta fuq iċ-ċirkwiti tat-teħid tal-kampjuni deskritti hawn fuq biex iwasslu ċ-ċirkolazzjoni tal-kampjuni jew fl-atmosfera jew inkella għal ġol-boroż ta’ kampjuni rispettivi tagħhom matul it-test;

4.2.7.   Boroż ta’ kampjuni biex jiġbru t-taħlita tal-gass tal-egżost u l-arja tad-dilwizzjoni. Dawn ma għandhomx jiġu affettwati bis-sustanzi li jniġġsu kkonċernati u għandu jkollhom kapaċità biżżejjed biex ma ttellifx iċ-ċirkolazzjoni normali tat-teħid ta’ kampjuni. Għandu jkun hemm tal-anqas borża separata tal-kampjuni (borża Nru 1) għall-fażi 1 tat-test fil-kiesaħ u borża waħda separata tal-kampjuni (borża Nru 2) għall-fażi 2 tat-test fis-sħun;

4.2.7.1.

Dawn il-boroż ta’ kampjuni għandu jkollhom apparat tal-issiġillar awtomatiku fuq in-naħa tal-borża li jkun jista’ jingħalaq malajr u jissikka, kemm fuq iċ-ċirkwit tat-teħid ta’ kampjuni jew fuq iċ-ċirkwit tal-analiżi fit-tmiem tat-test.

4.2.7.1.1.

L-apparat tal-għeluq fuq il-borża Nru 1 għandu jagħlaq wara 448 sekondi wara l-bidu tat-test tat-tip I.

4.2.7.1.2.

L-apparat tal-għeluq fuq il-borża Nru 2 għandu jinfetaħ immedjatament wara l-issiġillar tal-borża Nru 1 u jerġa’ jagħlaq 896 sekondi wara l-bidu tat-test tat-tip I;

4.2.8.   Għandu jkun hemm metodu għall-kejl tal-volum totali ta’ gassijiet dilwiti li jgħaddu mill-apparat għat-teħid ta’ kampjuni matul it-test. Is-sistema ta’ dilwizzjoni tal-egżost għandha tkun konformi mar-rekwiżiti tal-Appendiċi 2 tal-Kapitlu 6 tal-Anness I tar-Regolament UNECE Nru 83.

Grafika 1

Teħid ta’ kampjuni ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu għal Euro 3 meta mqabbla ma’ EUR 2 għal vettura tal-kategorija L1e, L2e jew L6e

Image

(d)

fl-Appendiċi 1 għandu jiddaħħal il-punt 4.3.3 li ġej:

“4.3.3.

It-tagħmir analitiku għandu jkun kapaċi jkejjel indipendentement il-kampjun tat-taħlita tal-gassijiet tal-egżost u l-arja tad-dilwizzjoni miġbura fil-boroż Nri 1 u 2.”

(e)

fl-Appendiċi 1 il-punti 5.4 sa 5.4.3 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“5.4.   L-ikkundizzjonar tal-vettura tat-test

5.4.1.

Il-pressjoni tat-tajer tal-vettura tat-test għandha tkunu kif iddikjarata mill-manifattur għall-użu normali fit-triq. Madankollu, jekk id-dijametru tar-rombli hu anqas minn 500 mm, il-pressjoni tat-tajers tista’ tiżdied b’bejn 30 % u 50 %.

5.4.2.

It-tank(ijiet) tal-fjuwil għandu jiġi mneħħi permezz tad-drejn (ijiet) provduti u jiġu kkargati bil-fjuwil tat-test speċifikat fl-Anness IV.

5.4.3.

Il-vettura tat-test għandha tiċċaqlaq għaż-żona tat-test u għandhom isiru l-operazzjonijiet li ġejjin:”

(f)

fl-Appendiċi 1 jiddaħħlu l-punti 5.4.3.1 sa 5.4.3.5 li ġejjin:

“5.4.3.1.

Il-vettura tat-test għandha tinsaq jew tiġi mbuttata għal fuq dinamometru tax-xażi u għandha titħaddem permezz taċ-ċiklu tat-test stabbilit fil-punt 2.1. Ma hemmx għalfejn li l-vettura tat-test tkun kiesħa, u din tista’ tintuża biex tiġi stabbilita l-qawwa tad-dinamometru.

5.4.3.2.

It-tagħbija fuq rota motriċi għandha tkun fil-limiti ta’ ± 3 kg tat-tagħbija fuq vettura f’użu normali fit-triq, b’sewwieq li jiżen 75 kg ± 5 kg, bilqiegħda f’pożizzjoni wieqfa.

5.4.3.3.

F’punti tat-test jista’ jitwettaq dawran ta’ prattika waħda jew aktar matul iċ-ċiklu tat-test stabbilit fil-punt 2.1, dejjem jekk ma jitteħidx kampjun ta’ emissjoni, biex tiġi ddeterminata l-azzjoni tat-throttle minima meħtieġa għaż-żamma ta’ relazzjoni xierqa bejn l-ispeed u l-ħin.

5.4.3.4.

Qabel ma titqiegħed fiż-żona tat-tkessiħ il-vettura tat-test għandha tgħaddi minn erba’ ċikli konsekuttivi ta’ tħaddim kif stabbilit fil-punt 2.1, b’kull wieħed idum 112-il sekonda. Dan iċ-ċiklu tat-test ta’ prekondizzjonar għandu jitwettaq bis-settings tad-dinamometru stabbiliti fil-punti 5.1 u 5.2. Il-kejl tal-emissjonijiet fil-pajp ta’ wara ma jkunx meħtieġ għal dan iċ-ċiklu tat-test ta’ prekondizzjonar.

5.4.3.5.

Fi żmien ħames minuti minn mindu jitlesta l-prekondizzjonar, il-vettura tat-test għandha titneħħa mid-dinamometru u tinsaq jew tiġi mbuttata għal fuq iż-żona tat-tkessiħ biex tiġi pparkjata. It-temperatura ambjentali fiż-żona tat-tkessiħ għandha tkun ikkontrollata bejn 298 K ± 5 K. Il-vettura tinżamm għal mhux anqas minn sitt sigħat u mhux aktar minn 36 siegħa qabel it-test tal-istartjar kiesaħ tat-tip I test jew sakemm it-temperatura taż-żejt tal-magna TOil, it-temperatura tal-coolant TCoolant jew it-temperatura tal-isparkplug seat/gasket TSP (għal magni biss li tkessħu bl-arja) tkun ugwali għat-temperatura tal-arja taż-żona tat-tkessiħ. Ir-rapport tat-test għandu jindika liema mill-kriterji ġie magħżul.”

(g)

fl-Appendiċi 1 il-punti 7.1 sa 7.1.3 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“7.1.   Teħid ta’ kampjuni

7.1.1.

It-teħid ta’ kampjuni jibda hekk kif jibda t-test, kif indikat fil-punt 6.2.2.

7.1.2.

Il-boroż Nri 1 u 2 għandhom jiġu ssiġillati b’mod ermetiku u għandhom isegwu s-sekwenza tal-issiġillar stabbilita fil-punt 4.2.7.1. Dawn m’għandhomx ikunu konnessi matul il-fażi 1 tat-test fil-kiesaħ jew il-fażi 2 tat-test fis-sħun.

7.1.3.

Fl-aħħar taċ-ċiklu finali tal-apparat għall-ġbir tal-gassijiet tal-egżost dilwiti u l-arja dilwita għandu jingħalaq u l-gassijiet prodotti mill-magna ddevjati fl-atmosfera.”

(h)

Fl-Appendiċi 1, il-punt 7.2.4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“7.2.4.

Il-konċentrazzjonijiet ta’ HC, CO u NOx u CO2 fil-kampjuni tal-gassijiet tal-eġżost dilwiti u fil-boroż fejn inġabret l-arja dilwita jiġu determinati mill-valuri murija jew irreġistrati bit-tagħmir tal-kejl bl-applikazzjoni tal-kurvi ta’ kalibratura rilevanti.”

(i)

fl-Appendiċi 1 il-punti 8 sa 8.4.1 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“8.   DETERMINAZZJONI TAL-KWANTITA’ TA’ EMISSJONIJIET TA’ GASSIJIET LI JNIĠĠSU

8.1.

Il-mases ta’ CO2 u tal-gassijiet li jniġġsu CO, HC, NOx għandhom jiġu determinati separatament għall-boroż Nri 1 u 2 skont il-punti 8.2 sa 8.6.

8.2.

Il-massa tal-gass tal-monossidu tal-karbonju li jkun ħareġ matul it-test hi determinata permezz tal-formula:

Formula

fejn:

8.2.1.

COm hija l-massa tal-monossidu tal-karbonju lijkun ħareġ matul it-test, expressa fi g/km, ikkalkultata separatament għal kull fażi;

8.2.2.

Id-distanza SX attwalment magħmulha, espressa f’km, hija miksuba billi jiġi mmultiplikat in-numru totali ta’ dawriet muri fl-apparat li jkejjel id-dawriet bil-qies tar-romblu,

fejn:

X

=

1 għall-fażi 1 fil-kiesaħ;

X

=

2 għall-fażi 2 fis-sħun.

8.2.3.

dCO hija d-densità tal-monossidu tal-karbonju fit-temperatura ta’ 273,2 K (0 °C) u fi pressjoni ta’

Formula

;

8.2.4.

COc hija l-konċentrazzjoni tal-volum ta’ monossidu tal-karbonju fil-gassijiet dilwiti espressa f’partiijiet għal kull miljun u kkoreġuta sabiex jitqies it-tniġġis tal-arja dilwita:

Formula

fejn:

8.2.4.1.

COe hija l-konċentrazzjoni ta’ monossidu tal-karbonju, imkejla f’partijiet f’kull miljun, fil-kampjun ta’ gassijiet dilwiti miġbura fil-borża Sa.

8.2.4.2.

COd hija l-konċentrazzjoni ta’ monossidu tal-karbonju, imkejla f’partijiet f’kull miljun, fil-kampjun ta’ arja dilwita miġbura fil-borża Sb.

8.2.4.3.

DF hija l-koeffiċjent speċifikat fil-punt 8.6.

8.2.5.

V hija l-volum totali, espress f’m3/fażi, ta’ gassijiet dilwiti fit-temperatura ta’ referenza 273,2 K (0 °C) u pressjoni ta’ referenza 101,3 kPa,

Formula

fejn:

8.2.5.1.

V0 hija l-volum ta’ gas spostat mill-pompa P1 matul dawra waħda espressa f’m3/dawra. Dan il-volum hu funzjoni tal-pressjonijiet differenzjali bejn is-sezzjonijiet ta’ dħul u ta’ ħruġ tal-pompa nfisha,

8.2.5.2.

N hija n-numru ta’ dawriet magħmula mill-pompa P1 matul l-erba’ ċikli elementari tat-test ta’ kull fażi;

8.2.5.3.

Pa hija l-pressjoni atmosferika espressa f’kPa;

8.2.5.4.

Pi hija l-valur medju, espress f’kPa, matul il-prestazzjoni tal-waqa’ tal-pressjoni fis-sezzjoni ta’ dħul tal-pompa P1;

8.2.5.5.

Tp (°C) hija l-valur tat-temperatura tal-gassijiet dilwiti mkejla fis-sezzjoni ta’ dħul tal-pompa P1.

8.3.

Il-massa tal-idrokarburi mhux maħruqa li joħorġu permezz tal-egżost tal-moped matul it-test hija kkalkulata permezz tal-formula:

Formula

fejn

8.3.1.

HCm hija l-massa tal-monossidu tal-karbonju li jkun ħareġ matul it-test, expressa fi g/km, ikkalkultata separatament għal kull fażi;

8.3.2.

SX hija d-distanza definita fil-punt 8.2.2;

8.3.3.

dHC hija d-densità tal-idrokarburi f’temperatura ta’ 273,2 K (0 °C) u f’pressjoni ta’ 101,3 kPa (għall-petrol (E5) (C1H1,89O0,016)) (= 631 g/m3);

8.3.4.

HCc hija l-konċentrazzjoni ta’ ossidi tan-nitroġenu fil-gassijiet dilwiti, espressa f’partijiets f’kull miljun ta’ ekwivalenti tal-karbonju u kkoreġuta sabiex titqies l-arja dilwita:

Formula

fejn

8.3.4.1.

HCe hija l-konċentrazzjoni ta’ idrokarburi, espressa f’partijiet f’kull miljun ta’ ekwivalenti tal-karbonju, fil-kampjun ta’ gassijiet dilwiti miġbura fil-borża Sa;

8.3.4.2.

HCd hija l-konċentrazzjoni ta’ idrokarburi, espressa f’partijiet f’kull miljun ta’ ekwivalenti tal-karbonju, fil-kampjun ta’ arja dilwita miġbura fil-borża Sb;

8.3.4.3.

DF hija l-koeffiċjent speċifikat fil-punt 8.6;

8.3.5.

V hija l-volum totali (ara l-punt 8.2.5).

8.4.

Il-massa ta’ ossidi tan-nitorġenu li joħorġu permezz tal-egżost tal-moped matul it-test hija kkalkulata permezz tal-formula:

Formula

fejn

8.4.1.

NOxm hija l-massa tal-ossidu tan-nitroġenu li jkun ħareġ matul it-test, expressa fi g/km, ikkalkultata separatament għal kull fażi;”

(j)

fl-Appendiċi 1 jiddaħħlu l-punti 8.4.2 sa 8.6.3 li ġejjin:

“8.4.2.

SX hija d-distanza definita fil-punt 8.2.2;

8.4.3.

dNO2 hija d-densità tal-ossidu tan-nitroġenu fil-gassijiet tal-egżost, f’ekwivalenti ta’ NO2, f’temperatura ta’ 273,2 K (0 °C) u f’pressjoni ta’ 101,3 kPa (= 2,050 103 g/m3);

8.4.4.

NOxc hija l-konċentrazzjoni ta’ ossidi tan-nitroġenu fil-gassijiet dilwiti, espressa f’partijiet f’kull miljun u kkoreġua sabiex titqies l-arja dilwita:

Formula

fejn

8.4.4.1.

NOxe hija l-konċentrazzjoni ta’ ossidi tan-nitroġenu, espressa f’partijiet f’kull miljun, fil-kampjun ta’ gassijiet dilwiti miġbura fil-borża Sa;

8.4.4.2.

NOxd hija l-konċentrazzjoni ta’ monossidu tan-nitroġenu, espressa f’partijiet f’kull miljun, fil-kampjun ta’ arja dilwita miġbura fil-borża Sb;

8.4.4.3.

DF hija l-koeffiċjent speċifikat fil-punt 8.6.

8.4.5.

Kh hija l-fattur ta’ korrezzjoni għall-umidità:

Formula

fejn

8.4.5.1.

H hija l-umidità assoluta fi grammi ta’ ilma għal kull kg ta’ arja xotta (fi g/kg)

Formula

fejn

8.4.5.1.1.

U hija l-kontenut ta’ umidità espress bħala perċentwali;

8.4.5.1.2.

Pd hija l-pressjoni tal-fwar tal-ilma assorbit, espressa f’kPa, fit-temperatura tat-test;

8.4.5.1.3.

Pa hija l-pressjoni atmosferika espressa f’kPa.

8.4.6.

V hija l-volum totali definit fil-punt 8.2.5.

8.5.   Diossidu tal-karbonju (CO2)

Il-massa tal-idrokarburi mhux maħruqa li joħorġu permezz tal-egżost tal-vettura matul it-test hija kkalkulata permezz tal-formula:

Formula

fejn

8.5.1.

CO2 m hija l-massa tal-monossidu tal-karbonju li jkun ħareġ matul it-test, fi g/km, ikkalkultata separatament għal kull fażi;

8.5.2.

SX hija d-distanza definita fil-punt 8.2.2;

8.5.3.

V hija l-volum definit fil-punt 8.2.5;

8.5.4.

dCO2 hija d-densità tal-monossidu tal-karbonju fit-temperatura ta’ 273,2 K (0 °C) u fi pressjoni ta’ 101,3 kPa,

Formula

;

8.5.5.

CO2c hija l-konċentrazzjoni ta’ gassijiet dilwiti, espressa f’partijiet f’kull miljun ta’ ekwivalenti tal-karbonju u kkoreġuta sabiex titqies l-arja dilwita permezz ta’ din il-formula:

Formula

fejn

8.5.5.1.

CO2e hija l-konċentrazzjoni ta’ diossidu tal-karbonju, espressa f’perċentwali, fil-kampjun ta’ gassijiet dilwiti miġbura fil-borża/boroż SA;

8.5.5.2.

CO2d hija l-konċentrazzjoni ta’ diossidu tal-karbonju, espressa f’perċentwali, fil-kampjun ta’ arja dilwita miġbura fil-borża/boroż SB;

8.5.5.3.

DF hija l-koeffiċjent definit fil-punt 8.6;

8.6.   DF hija l-koeffiċjent espress permezz ta’ din il-formula:

Formula għall-petrol (E5)

fejn

8.6.1.

CCO2 = il-konċentrazzjoni ta’ CO2 fil-gass tal-egżost dilwit li jinsab fil-boroż tal-kampjuni, espressa f’perċentwali tal-volum;

8.6.2.

CHC = il-konċentrazzjoni tal-HC fil-gass tal-egżost dilwit li jinsab fil-boroż tal-kampjuni, espressa f’ppm ekwivalenti tal-karbonju,

8.6.3.

CCO = il-konċentrazzjoni tas-CO fil-gass tal-egżost dilwit li jinsab fil-boroż tal-kampjuni, espressa f’ppm.”

(k)

fl-Appendiċi 1, il-punt 9. huwa sostitwit b’dan li ġej:

9.   Preżentazzjoni tar-riżultati tat-test:

Ir-riżultat (medju) tal-fażi fil-kiesaħ jissejjaħ RX1 (fi g), ir-riżultat (medju) tal-fażi fis-sħun jissejjaħ RX2 (fi g). Bl-użu ta’ dawn ir-riżultati ta’ emissjoni ir-riżultat finali tat-test tat-tip I RX (fi g/km) għandu jiġi kkalkulat bil-formula li ġejja:

Formula in g/km

Fejn:

 

X = HC, CO, NOx jew CO2

 

RHC_Kiesaħ = HCmassa_fażi_kiesaħ_1 (fi g) u RHC_Sħun = HCmassa_fażi_sħun_2 (fi g), ara l-formula fil-punt 8.3

 

RCO_Kiesaħ = COmassa_fażi_kiesaħ_1 (fi g) u RCO_Sħun = CO massa_fażi_sħun_2 (in g), ara l-formula fil-punt 8.2

 

RNOx_Kiesaħ = NOx_massa_fażi_kiesaħ_1 (fi g) u RNOx_Sħun = NOx_massa_fażi_sħun_2 (fi g), ara l-formula tal-punt 8.4

 

RCO2_Kiesaħ = CO2_massa_fażi_kiesaħ_1 (fi g) u RCO2_Sħun = CO2_massa_fażi_sħun_2 (fi g): ara formula fil-punt 8.5

 

ST: Formula effettivament koperta bil-vettura tat-test L1e, L2e jew L6e tfil-fażi 1 fil-kiesaħ u fil-fażi 2 fis-sħun taċ-ċiklu kollu tat-test.”

(l)

fl-Appendiċi 1, jiżdied il-punt 10. li ġej:

“10.   Il-konsum tal-fjuwil

Il-konsum tal-fjuwil għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw ir-riżultati tat-test mill-punt 9 kif ġej:

Formula

fejn

FC

=

il-konsum tal-fjuwil f’litru għal kull 100 km;

D

=

id-densità tal-fjuwil tat-test f’kg/L fi 288,2 K (15 °C).”;

(m)

tiżdied l-Appendiċi 3 li ġejja:

“Appendiċi 3

L-emissjonijiet ta’ gassijiet tal-crankcase u l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil

1.

Żero emissjonijiet ta’ gassijiet tal-crankcase għandu joħroġ mill-vetturi tat-tip approvat tal-kategoriji L1e, L2e u L6e. L-emissjonijiet tal-gassijiet tal-crankcase ma għandhomx jiġu rilaxxati direttament fl-atmosfera ambjentali minn kwalunkwe vettura tal-kategorija L tul iż-żmien tal-utilità tiegħu.

2.

L-interpretazzjoni tar-riżultati tat-test tat-tip I tal-emissjonjiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e.

2.1.

Il-valuri tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil adottati bħala l-valur tal-approvazzjoni tat-tip għandu jkun kif iddikjarat mill-manifattur sakemm dan ma jinqabiżx b’aktar minn erba’ fil-mija mill-valur imkejjel mis-servizz tekniku. Il-valur imkejjel jista’ jkun iċken mingħajr l-ebda limitu.

2.2.

Jekk il-valur imkejjel tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil jaqbeż il-valur tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil iddikjarati tal-manifattur b’aktar minn erba’ fil-mija jsir test ieħor fuq l-istess vettura.

2.3.

Jekk il-medja taż-żewġ riżultati tat-testi ma taqbiżx il-valur iddikjarat tal-manifattur b’aktar minn erba’ fil-mija, mela l-valur iddikjarat mill-manifattur jitqies bħala l-valur tal-approvazzjoni tat-tip.

2.4.

Jekk il-medja taż-żewġ riżultati tat-testi xorta taqbeż il-valur iddikjarat b’aktar minn erba’ fil-mija, isir test finali fuq l-istess vettura. Il-medja tat-tliet riżultati tat-test titqies bħala l-valur tal-approvazzjoni tat-tip.”

(2)

Il-punt 2.2.1.1.7 tal-Anness II tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE huwa emendat kif ġej:

“2.2.1.1.7.

Id-dejta rreġistrata hi mniżżla fis-sezzjonijiet rilevanti tad-dokument imsemmi fl-Anness VII tad-Direttiva 2002/24/KE. Il-livell Euro xieraq għandu jiddaħħal fil-punt 46.2 tal-Anness IV tad-Direttiva 2002/24/KE skont ir-regoli stabbiliti fin-nota f’qiegħ il-paġna għal dan il-punt.”

(3)

L-Anness IV tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IV

SPEĊIFIKAZZJONIJIET GĦALL-FJUWILS TA’ REFERENZA

Il-fjuwils ta’ referenza petrol (E5) u diżil (B5) għandhom ikunu speċifikati skont it-Taqsima A tal-Anness IX tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (*).


(1)  Il-limitu tal-massa ta’ CO għandu jkun 3,5 g/km fil-każ ta’ mopeds bi tliet roti (L2e) u ta’ kwadriċikli ħfief (L6e).

(*)  ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1.”


ANNESS II

(1)

L-Annessi IV tad-Direttiva 2002/24/KE huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 46. huwa emendat kif ġej:

“46.   Emissjonijiet tal-egżost (11):

46.1.

Livell Euro: …(1, 2, jew 3) (12)

46.2.

Test tat-tip I CO: … g/km HC: … g/km NOx … g/km HC + NOx: … g/km (13)

46.3.

Test tat-tip II CO (13): … g/min HC (13): … g/min

CO (14): … % vol

Tniġġis tal-arja viżibbli kkawżat minn magna b’compression-ignition:

valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment: … m–1

(b)

In-noti ta’ qiegħ il-paġna 12, 13 u 14 jiżdiedu fl-Anness IV tad-Direttiva 2002/24/KE:

“(12)

Skont in-numru tad-Direttiva rilevanti u l-aħħar att ta’ emenda applikabbli għall-approvazzjoni, il-konformità mal-livell Euro 1, 2 jew 3 għandha tiġi ddeterminata kif ġej:

Bl-indikazzjoni tal-livell Euro jekk l-awtorità tal-approvazzjoni tagħżel hekk, għall-approvazzjonijiet mogħtija qabel id-data: il-11 ta’ Diċembru 2013.

Fit-tabella 2.2.1.1.3 tal-Anness I tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE, il-konformità mal-ewwel ringiela tal-valuri ta’ limitu għandha tfisser il-konformità mal-livell ‘EUR 1’ u l-konformità mat-tieni ringiela tal-valuri ta’ limitu għandha tfisser konformità mal-livell ‘Euro 2’;

Il-konformità sħiħa mal-Anness I tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE, li tinkludi l-osservanza tal-livell “Euro 2” flimkien mal-metodoloġija tat-test methodology stabbilita fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2013/60/UE (ĠU L 329, 10.12.2013, p. 15), għandha tfisser konformità mal-livell ‘Euro 3’;

Fit-tabella 2.2.1.1.5 tal-Anness II tal-Kapitolu 5 tad-Direttiva 97/24/KE, il-konformità ma’:

ir-ringieli tal-limiti tal-valur tal-Parti A tat-tabella 2.2.1.1.5 dwar il-klassi I (< 150 cm3) u l-klassi II (≥ 150 cm3), għandhom ifissru konformità mal-livell ‘Euro 2’;

ir-ringieli tal-limiti tal-valur tal-Parti B tat-tabella 2.2.1.1.5 dwar il-klassi I (< 150 cm3) u l-klassi II (≥ 150 cm3), għandhom ifissru konformità mal-livell ‘Euro 3’;

ir-ringieli tal-limiti tal-valur tal-Parti C tat-tabella 2.2.1.1.5 dwar il-klassi I (vmax < 130 km/h) u l-klassi II (vmax ≥ 130 km/h), għandhom ifissru konformità mal-livell ‘Euro 3’;

(13)

Għall-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e biss li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 97/24/KE, kif emendat bid-Direttiva 2013/60/UE.

(14)

Għall-vetturi tal-kategorija L fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 2002/24/KE bl-eċċezzjoni tal-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e.”

(2)

L-Anness VII tad-Direttiva 2002/24/KE huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti 2 sa 2.2 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“2.   Riżultati tat-testijiet tal-emissjonijiet

In-numru tad-Direttiva rilevanti u tal-atti ta’ emenda tagħha applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip. Fil-każ ta’ Direttiva b’żewġ stadji ta’ implimentazzjoni jew aktar, għandhom jiġu indikati wkoll l-istadju ta’ implimentazzjoni u l-livell Euro:

 

Varjant/Verżjoni: …

 

Livell Euro (1): …

2.1.   Test tat-Tip I

CO: … g/km

HC (3): … g/km

NOx (3). … g/km

HC + NOx (2): … g/km

CO2 (2): … g/km

Konsum tal-fjuwil (2): … l/100km

2.2.   Tip II

CO (g/min) (2) …

HC (g/min) (2) …

CO (% vol) (3) bil-veloċita tal-magna mhux ingranata …

Speċifika l-veloċita tal-magna mhux ingranata (3) (4): …

CO (% vol) (3) bil-magna mhux ingranata taħdem b’veloċità għolja …

Speċifika l-veloċita tal-magna mhux ingranata (3) (4): …

It-temperatura taż-żejt tal-magna (3) (5): …”

(b)

in-noti ta’ qiegħ il-paġna fl-Anness VII tad-Direttiva 2002/24/KE huma emendati kif ġej:

“(1)

Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 12 fl-Anness IV.

(2)

Għall-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e biss.

(3)

Għall-vetturi tal-kategorija L fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 2002/24/KE bl-eċċezzjoni tal-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e.’;

(4)

Semmi t-tolleranza tal-kejl.

(5)

Applikabbli għall-magni four-stroke biss.’


ANNESS III

L-Annessi I sa VI tad-Direttiva 2009/67/KE huma emendati kif ġej:

(1)

Il-lista tal-Annessi hija emendata kif ġej:

(a)

ir-referenzi għall-Appendiċi 1 u 2 tal-Anness II huma mħassra;

(b)

ir-referenzi għall-Appendiċi 1 u 2 tal-Anness IV huma mħassra.

(2)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-Parti A, jiżdiedu l-punti 16 sa 18 li ġejjin:

“16.

‘lampa tas-sewqan binhar’

tfisser lampa li tiffaċċja f’direzzjoni ’l quddiem u li tintuża biex tagħmel il-vettura viżibbli b’mod aktar faċli waqt is-sewqan binhar;

17.

‘sistema stop/start’

tfisser waqfien u startjar awtomatiku tal-magna sabiex jitnaqqas il-ħin tal-vettura wieqfa bil-magna ingranata, u b’hekk jonqsu l-konsum tal-fjuwil, is-sustanzi li jniġġsu u l-emissjonijiet tas-CO2;

18.

‘swiċċ ta’ kontroll prinċipali tal-vettura”

jfisser apparat li permezz tiegħu s-sistema tal-elettronika abbord il-vettura tgħaddi minn modalità mitfija, bħal fil-każ fejn vettura tkun ipparkjata mingħajr il-preżenza tas-sewwieq, għal dik ta’ tħaddim normali.”;

(b)

fil-Parti B, il-punt 10. huwa sostitwit b’dan li ġej:

10.   Il-konnessjonijiet elettriċi jridu jkunu tali li l-lampa ta’ quddiem jew il-lampa ta’ quddiem għad-dawl (dipped beam) baxx, jekk ma jkunx hemm lampa ta’ quddiem, il-lampa ta’ wara u l-lampa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara jistgħu jinxtegħlu u jintfew biss simultanjament.

Il-vetturi għandu jkollhom jew:

lampi tas-sewqan binhar: jew

lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li jinxtegħlu awtomatikament meta jiġi attivat is-swiċċ tal-kontroll prinċipali tal-vettura.”;

(c)

fil-Parti B, il-punt 11. huwa sostitwit b’dan li ġej:

11.   Fin-nuqqas ta’ rekwiżiti speċifiċi, il-konnessjonijiet elettriċi jridu jkunu tali li l-lampa ta’ quddiem tad-dawl prinċipali, il-lampa ta’ quddiem għad-dawl baxx u l-lampi taċ-ċpar ma jkunux jistgħu jinxtegħlu sakemm il-lampi msemmija fl-ewwel paragrafu tal-punt 10 ma jkunux huma wkoll mixgħula. Dan ir-rekwiżit ma japplikax, madankollu għal-lampi ta’ quddiem tad-dawl prinċipali u għall-lampi ta’ quddiem li jagħtu dawl baxx meta s-sinjal tat-twissija tagħhom ikun jikkonsisti minn tidwil intermittenti f’intervalli qosra tal-lampa ta’ quddiem għad-dawl baxx, jew ta’ tidwil li jalterna f’intervalli qosra tal-lampi ta’ quddiem tad-dawl prinċipali u għad-dawl baxx.”;

(d)

fil-Parti B, jiżdiedu l-punti 15. sa 17. li ġejjin:

15.   Il-vetturi tal-kategoriji L1e u L3e jistgħu ikunu mgħammra b’apparati u materjali supplementari ta’ wara u tal-ġnub li jkunu retroriflettivi sakemm dawn ma jfixklux l-effikaċja tal-apparati mandatorji tad-dawl u tas-sinjalar bid-dawl. B’mod partikolari, il-kompartimenti tal-bagalji u l-ixkejjer tas-srieġ jistgħu jkunu mgħammra b’materjali retroriflettivi, sakemm dawn ikunu tal-istess kulur bħall-apparat tad-dawl f’dak il-post.

16.   L-ebda vettura ma għandha tiġi mgħammra b’sorsi tad-dawl awżiljarji li jarmu dawl li jista’ jiġi direttament u/jew indirettament osservat f’kundizzjonijiet normali tas-sewqan, minbarra dawk għall-iskop tat-tidwil tal-kontrolli, ta’ tell-tales u ta’ indikaturi jew ta’ kompartiment tal-okkupant.

17.   Fejn l-attivazzjoni ta’ lampa ta’ quddiem jew ta’ lampa tas-sewqan binhar li tinxtegħel awtomatikament hija marbuta mat-tħaddim ta’ magna, din għandha tkun meqjusa li hija marbuta mal-attivazzjoni tas-swiċċ ta’ kontroll prinċipali. B’mod partikolari dan japplika għal vetturi b’sistemi tal-elettriku jew b’sistema ta’ propulsjoni alternattivi u għal vetturi mgħammra b’sistema awtomatika għall-waqfien jew tal-istarjar tal-magna.”

(3)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti 1 sa 1.2 huma sostitwiti b’dan li ġej:

1.   Il-vetturi tal-kategorija L1e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-Regolament UNECE Nru 74. Il-vetturi b’veloċità massima tad-disinn tal-vettura ta’ ≤ 25 km/h għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha kif preskritt għal vetturi b’veloċità massima tad-disinn tal-vettura ta’ > 25 km/h.

1.1.   Il-vetturi tal-kategorija L1e għandhom, fin-nuqqas ta’ rekwiżiti speċifiċi għal vetturi ta’ dik il-kategorija, ikunu mgħammra b’lampa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara.

1.2.   Fin-nuqqas ta’ rekwiżiti speċifiċi fir-Regolament UNECE Nru 74, il-vetturi tal-kategorija L1e jistgħu jkunu mgħammra b’lampi tas-sewqan binhar li huma attivati minflok b’lampi ta’ quddiem li jinxtegħlu awtomatikament u li jikkonformaw mar-rekwiżiti fil-punti 6.15. li 6.15.7. tal-Anness III.”;

(b)

l-Appendiċijiet 1 u 2 huma mħassra;

(c)

l-Appendiċi 3 hija nnumerata mill-ġdid bħala l-Appendiċi 1 u r-referenza għaliha fil-Lista tal-Annessi hija emendata skont dan.

(d)

l-Appendiċi 4 hija nnumerata mil-ġdid bħala l-Appendiċi 2 u r-referenza għaliha fil-Lista tal-Annessi hija emendata skont dan.

(e)

fl-Appendiċi 2 jiddaħħal il-punt 5.7 li ġej:

“5.7.

Lampa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara”;

(f)

fl-Appendiċi 2, il-punt 6.3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.3.

Lampa tas-sewqan binhar: iva/le (*)”.

(4)

l-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-punt 1.8 li ġej:

1.8.   Lampa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara”;

(b)

il-punt 2.3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

2.3.   lampa tas-sewqan binhar”;

(c)

il-punt 6.1.10 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.1.10.   Circuit-closed tell-tale: obbligatorju jekk tkun imwaħħla l-lampa ta’ quddiem b’raġġ tas-sewqan (tell-tale blu li ma jteptipx).”;

(d)

jiddaħħal il-punt 6.1.11. li ġej:

6.1.11.   Rekwiżiti oħra:

il-lampi ta’ quddiem tar-raġġ tas-sewqan ta’ vetturi li għandhom it-tendenza li jinklinaw f’kantunieri jistgħu jkunu mgħammra b’sistema għall-aġġustament orizzontali tal-inklinazzjoni (HIAS) kif definit fil-paragrafu 2.25 tar-Regolament UNECE Nru 53, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ dak ir-Regolament li japplikaw għal HIAS huma sodisfatti,

Il-valur ikkombinat tal-intensità massima tal-lampi ta’ quddiem tar-raġġ tas-sewqan kollha li tista’ tiġi attivata fl-istess ħin m’għandux jaqbeż 430 000 cd, li jikkorrispondi għal valur ta’ referenza ta’ 100.”;

(e)

il-punt 6.2.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.2.3.1.

Fil-wisa’:

lampa ta’ quddiem tad-dawl tal-inkrocjar (passing beam) unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa ta’ quddiem “passing beam” għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa ta’ quddiem “main-beam” unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa ta’ quddiem għad-dawl baxx (“passing-beam”), iċ-ċentru ta’ referenza taż-żewġ lampi għandu jkun simetriku f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

Fejn hemm żewġ lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż l-400 mm.”;

(f)

il-punt 6.2.11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.2.11.   Rekwiżiti oħra:

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx ta’ vetturi li għandhom it-tendenza li jinklinaw f’kantunieri jistgħu jkunu mgħammra b’sistema għall-aġġustament orizzontali tal-inklinazzjoni (HIAS) kif definit fil-paragrafu 2.25 tar-Regolament UNECE Nru 53, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ dak ir-Regolament li japplikaw għal HIAS huma sodisfatti,

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li l-aktar punt fil-baxx tagħhom tas-superfiċje li tarmi d-dawl huwa 0,8 m jew anqas ’il fuq mill-art, għandhom jiġu aġġustati għal inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,0 % u –1,5 %. Il-valur preċiż jista’ jiġi ddikjarat mill-manifattur,

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li l-aktar punt fil-baxx tagħhom tas-superfiċje li tarmi d-dawl huwa bejn 0,8 m u 1,0 ’il fuq mill-art, għandhom jiġu aġġustati għal inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,0 % u –2,0 %. Il-valur preċiż jista’ jiġi ddikjarat mill-manifattur,

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li l-aktar punt fil-baxx tagħhom tas-superfiċje li tarmi d-dawl huwa 1,0 m jew aktar ’il fuq mill-art, għandhom jiġu aġġustati għal inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,5 % u –2,0 %. Il-valur preċiż jista’ jiġi ddikjarat mill-manifattur,

għal lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx b’sors tad-dawl bi fluss luminuż oġġettiv li ma jaqbiżx 2 000 lumen u b’inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,0 % u –1,5 %, l-inklinazzjoni vertikali għandha tibqa’ bejn –0,5 % u –2,5 % fil-kundizzjonijiet kollha ta’ tagħbija. L-inklinazzjoni vertikali għandha tibqa’ bejn –1,0 % u –3,0 % jekk l-inklinazzjoni inizjali hija stabbilita bejn –1,5 % u –2,0 %. Apparat ta’ aġġustament estern jista’ jintuża biex jissodisfa r-rekwiżiti, sakemm ma hija meħtieġa l-ebda għodda oħra ħlief dawk ipprovduti mal-vettura,

għal lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx b’sors tad-dawl bi fluss lumenuż oġġettiv li jaqbeż l-2 000 lumen u b’inklinazzjoni inizjali ta’ bejn –1.0 % u –1,5 %, l-inklinazzjoni verikali għandha tibqa’ bejn –0,5 % u –2,5 % fil-kundizzjonijiet kollha ta’ tagħbija. L-inklinazzjoni vertikali għandha tibqa’ bejn –1,0 u –3,0 % jekk l-inklinazzjoni inizjali hija stabbilita bejn –1,5 % u –2,0 %. Apparat għall-invellar tal-lampi ta’ quddiem ikunu jistgħu jintużaw biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta’ dan il-punt, sakemm it-tħaddim huwa kompletament awtomatika u l-ħin tar-rispons huwa inqas minn 30 sekonda.”;

(g)

jiddaħħal il-punt 6.2.11.1 li ġej:

“6.2.11.1.

Kundizzjonijiet tal-ittestjar:

ir-rekwiżiti tal-inklinazzjoni fil-punt 6.2.11 għandhom jiġu vverifikati kif ġej:

vettura b’massa fi stat ta’ tħaddim u b’massa ta’ 75 kg li tirrappreżenta s-sewwieq,

vettura mgħobbija kompletament bil-massa distribwita sabiex tilħaq it-tagħbijiet massimi tal-fus kif iddikjarat mill-manifattur għal din kundizzjoni ta’ tagħbija,

vettura b’massa ta’ 75 kg li tirrappreżenta s-sewwieq u b’tagħbija addizzjonali sabiex tinkiseb it-tagħbija massima permissibbli tal-fus ta’ wara kif iddikjarat mill-manifattur; madankollu, it-tagħbija tal-fus ta’ quddiem għandha tkun baxxa kemm jista’ jkun f’dan il-każ,

qabel kull kejl, il-vettura għandha tkun imbandla tliet darbiet u mbagħad tiġi mċaqilqa lura u’l quddiem għal mill-inqas tidwira kompluta ta’ rota.”;

(h)

il-punt 6.4.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.4.1.   Numru:

wieħed jew tnejn, fil-każ ta’ vetturi ta’ wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

tnejn, fil-każ ta’ vetturi ta’ wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

Lampa ta’ waqfien supplementari tal-kategorija S3 jew S4 ċentrali (jiġifieri lampa tal-waqfien immuntata fl-għoli) tista’ tkun mgħammra, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-Regolament UNECE Nru 48 li japplikaw l-installazzjoni ta’ tali lampi tal-waqfien għal vetturi tal-kategorija M1 huma sodisfatti.”;

(i)

il-punt 6.5.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.5.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem, iċ-ċentri ta’ referenza taż-żewġ lampi għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem li l-ebda waħda minnhom, waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

fejn hemm żewġ lampi tal-pożizzjoni ta’ quddiem, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż l-400 mm.”;

(j)

il-punt 6.6.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.6.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tal-pożizzjoni ta’ wara unika għandha tiġi installata fil-vettura sabiex iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa ta’ wara jkun jinsab fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

żewġ lampa tal-pożizzjoni ta’ wara għandhom jiġu installati fil-vettura sabiex iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampi tal-pożizzjoni ta’ wara jkun simetriku f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

fil-każ ta’ vetturi b’żewġ roti fuq wara u tal-wisa’ ġlobali ta’ aktar minn 1 300 mm, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż 400 mm.”;

(k)

il-punt 6.7.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.7.3.1.

Fil-wisa’:

jekk ikun hemm retroriflettur ta’ wara uniku, dan għandu jiġi installat fuq il-vettura b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tiegħu jinsab fil-pjan lonġitudinali medjan tagħha,

jekk ikun hemm żewġ retrorifletturi ta’ wara, dawn għandhom jiġu installati fil-vettura b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tagħha,

jekk ikun hemm żewġ retrorifletturi ta’ wara, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż l-400 mm.”;

(l)

jiżdiedu l-punti 6.15 sa 6.15.7 li ġejjin:

“6.15.   Lampa tas-sewqan binhar:

6.15.1.   Numru:

wieħed jew tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm.

6.15.2.   Arranġament

l-ebda rekwiżit speċifiku.

6.15.3.   Pożizzjoni:

6.15.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tas-sewqan binhar unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa tas-sewqan binhar għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra, iċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa tas-sewqan binhar unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa tas-sewqan binhar, iċ-ċentri ta’ referenza taż-żewġ lampi għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampi tas-sewqan binhar li l-ebda waħda minnhom, waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

it-trufijieta ta’ ġewwa tas-superfiċji li jdawlu jridu jkunu tal-anqas 500 mm’ il bogħod minn xulxin fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ globali ta’ aktar minn 1 300 mm.

6.15.3.2.

Fl-għoli:

minimu ta’ 250 mm u massimu ta’ 1 500 mm ’l fuq mill-art.

6.15.3.3.

Fit-tul:

fuq quddiem tal-vettura. Dan ir-rekwiżit huwa kkunsidrat sodisfatt jekk id-dawl mitfugħ ma jiddisturbax lis-sewwieq kemm direttament jew indirettament permezz tar-riflessjoni minn fuq il-mirja ta’ viżjoni anterjuri u/jew mis-superfiċi oħra li jirriflettu tal-vettura.

6.15.3.4.

Distanza

Jekk id-distanza bejn il-lampa ta’ quddiem li tindika d-direzzjoni u l-lampa tas-sewqan binhar tkun daqs jew inqas minn 40 mm, il-konnessjonijiet elettriċi tal-lampa tas-sewqan binhar fuq in-naħa rilevanti tal-vettura jistgħu jkunu tali li jew:

tkun mitfija, jew

l-intensità luminuża tagħha titnaqqas sa livell li ma jaqbżix 140 cd;

matul il-perjodu kollu (iċ-ċiklu kemm meta tinxtegħel u kemm meta tintefa) l-attivazzjoni tal-lampa ta’ quddiem rilevanti li tindika d-direzzjoni.

6.15.4.   Viżibilità ġeometrika:

α = 10° ’il fuq and 10° ’l isfel,

β = 20° lejn ix-xellug u lejn il-lemin jekk ikun hemm biss lampa waħda tas-sewqan binhar,

β = 20° ’il barra u 20° ’il ġewwa jekk hemm żewġ lampi tas-sewqan binhar.

6.15.5.   Orjentazzjoni

fuq quddiem; tista’ timxi fl-istess linja mal-angolu tal-istering ta’ kwalunkwe manubriju.

6.15.6.   Konnessjonijiet elettriċi:

il-lampi tas-sewqan binhar kollha għandhom jinxtegħlu meta jiġi attivat is-swiċċ tal-kontroll prinċipali; madankollu, huma jistgħu jibqgħu mitfija fil-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-kontroll tat-trażmissjoni awtomatika jkun fil-pożizzjoni tal-parking, jew

il-brejk tal-ipparkjar huwa attivat, jew

qabel mal-vettura tinsaq għall-ewwel darba wara kull attivazzjoni manwali tas-swiċċ tal-kontroll prinċipali u tas-sistema ta’ propulsjoni tal-vettura;

il-lampi tas-sewqan binhar jistgħu jkunu diżattivati manwalment; madankollu, dan ikun possibbli biss fil-veloċità however, this shall be possible only at a vehicle speed not exceeding 10 km/s. The lamps shall be automatically reactivated when the vehicle speed exceeds 10 km/s or when the vehicle has travelled more than 100 m,

il-lampi tas-sewqan binhar għandhom jiġu diżattivati awtomatikament meta:

il-vettura ikun mitfija permezz ta’ swiċċ tal-kontroll prinċipali,

jiġu attivati l-lampi taċ-ċpar ta’ quddiem,

jiġu attivati l-lampi ta’ quddiem, ħlief meta jintużaw biex jagħtu twissijiet luminużi intermittenti f’intervalli qosra, kif ukoll

f’kundizzjonijiet ta’ dawl ambjentali ta’ inqas minn 1 000 lux fejn il-veloċità indikata fuq is-speedometer tal-vettura għadha tkun tista’ tinqara faċilment (eż. meta l-illuminazzjoni tas-speedometer tkun dejjem mixgħula) u l-vettura ma tkunx mgħammra b’sinjal aħdar li ma jteptipx f’konformità mal-punt 6.5.9 jew b’sinjalatur aħdar tal-ingranaġġ (‘green circuit-closed tell-tale’) apposta għal-lampa tas-sewqan binhar identifikata bis-simbolu xieraq. F’dan il-każ, il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx u l-apparati tad-dawl meħtieġa fil-punt 11 tal-Anness I Taqsima B għandhom jiġu attivati awtomatikament b’mod simultanju f’temp ta’ żewġ sekondi wara li l-livell tad-dawl ambjentali jinżel taħt l-1 000 lux.. Jekk il-kundizzjonijiet tat-tidwil ambjentali sussegwentement jilħqu livell ta’ mill-inqas 7 000 lux, il-lampi tas-sewqan binhar għandhom jiġu riattivati awtomatikament, filwaqt li l-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx u l-apparati tad-dawl meħtieġa fil-punt 11 tal-Anness I, Taqsima B għandhom jiġi diżattivati simultanjament f’temp ta’ minn ħames sa 300 sekonda (jiġifieri hija meħtieġa attivazzjoni tad-dawl totalment awtomatika jekk ix-xufier ma jkollu l-ebda indikazzjoni viżibbli u stimolu biex jattiva dawl normali meta jkun id-dlam).

6.15.7.   Circuit-closed tell-tale:

fakultattiv.”;

(m)

fl-Appendiċi 4 jiddaħħal il-punt 5.8. li ġej:

“5.8.

Lampa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara”;

(n)

fl-Appendiċi 4, il-punt 6.4. huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.4.

Lampa tas-sewqan binhar: iva/le (*)”.

(5)

l-Anness IV huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

1.   Il-vetturi tal-kategorija L3e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-Regolament UNECE Nru 53, bl-eċċezzjoni tal-punt 5.14.9.”;

(b)

l-Appendiċi 1 u 2, huma mħassra;

(c)

l-Appendiċi 3 hija nnumerata mill-ġdid bħala l-Appendiċi 1 u r-referenza għaliha fil-Lista tal-Annessi hija emendata skont dan.

(d)

l-Appendiċi hija nnumerata mill-ġdid bħala l-Appendiċi 2 u r-referenza għaliha fil-Lista tal-Annessi hija emendata skont dan.

(e)

fl-Appendiċi 2, jiżdied il-punt 6.5. li ġej:

“6.5.

Lampa tas-sewqan binhar: iva/le (*)”;

(6)

l-Anness V huwa emendat kif ġej:

(a)

jiżdied il-punt 2.5 li ġej:

2.5.   Lampa tas-sewqan binhar”;

(b)

il-punt 6.1.11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.1.11.   Rekwiżiti oħra:

il-lampi ta’ quddiem tar-raġġ tas-sewqan ta’ vetturi li għandhom it-tendenza li jinklinaw f’kantunieri jistgħu jkunu mgħammra b’sistema għall-aġġustament orizzontali tal-inklinazzjoni (HIAS) kif definit fil-paragrafu 2.25. tar-Regolament UNECE Nru 53, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ dak ir-Regolament li japplikaw għal HIAS huma sodisfatti,

il-valur ikkombinat tal-intensità massima tal-lampi ta’ quddiem tar-raġġ tas-sewqan kollha li jistgħu jiġu attivati fl-istess ħin ma għandhomx jaqbżu l-430 000 cd, li jikkorrispondi għal valur ta’ referenza ta’ 100.”;

(c)

jiżdiedu l-punti 6.13 sa 6.13.7 li ġejjin:

“6.13.   Lampa tas-sewqan binhar:

6.13.1.   Numru:

wieħed jew tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm.

6.13.2.   Arranġament

l-ebda rekwiżit speċifiku.

6.13.3.   Pożizzjoni:

6.13.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tas-sewqan binhar unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa tas-sewqan binhar għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra, iċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa tas-sewqan binhar unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa tas-sewqan binhar, iċ-ċentri ta’ referenza taż-żewġ lampi għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampi tas-sewqan binhar li l-ebda waħda minnhom, waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

it-trufijieta ta’ ġewwa tas-superfiċji li jdawlu għandhom ikunu tal-anqas 500 mm’ il bogħod minn xulxin fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ globali ta’ aktar minn 1 300 mm.

6.13.3.2.

Fl-għoli:

minimu ta’ 250 mm u massimu ta’ 1 500 mm ’l fuq mill-art.

6.13.3.3.

Fit-tul:

fuq quddiem tal-vettura. Dan ir-rekwiżit huwa kkunsidrat sodisfatt jekk id-dawl mitfugħ ma jiddisturbax lis-sewwieq kemm direttament jew indirettament permezz tar-riflessjoni minn fuq il-mirja ta’ viżjoni anterjuri u/jew mis-superfiċi oħra li jirriflettu tal-vettura.

6.13.3.4.

Distanza

Jekk id-distanza bejn il-lampa ta’ quddiem li tindika d-direzzjoni u l-lampa tas-sewqan binhar tkun daqs jew inqas minn 40 mm, il-konnessjonijiet elettriċi tal-lampa tas-sewqan binhar fuq in-naħa rilevanti tal-vettura jistgħu jkunu tali li jew:

tkun mitfija, jew

l-intensità luminuża tagħha titnaqqas sa livell li ma jaqbżix 140 cd.

matul il-perjodu kollu (iċ-ċiklu kemm meta tinxtegħel u kemm meta tintefa) l-attivazzjoni tal-lampa ta’ quddiem rilevanti li tindika d-direzzjoni.

6.13.4.   Viżibilità ġeometrika:

α = 10° ’il fuq and 10° ’l isfel,

β = 20° lejn ix-xellug u lejn il-lemin jekk ikun hemm biss lampa waħda tas-sewqan binhar,

β = 20 ’il barra u 20° ’il ġewwa jekk hemm żewġ lampi tas-sewqan binhar.

6.13.5.   Orjentazzjoni

fuq quddiem; tista’ timxi fl-istess linja mal-angolu tal-istering ta’ kwalunkwe manubriju.

6.13.6.   Konnessjonijiet elettriċi:

il-lampi tas-sewqan binhar kollha għandhom jinxtegħlu meta jiġi attivat is-swiċċ tal-kontroll prinċipali; madankollu, huma jistgħu jibqgħu mitfija fil-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-kontroll tat-trażmissjoni awtomatika jkun fil-pożizzjoni tal-parking, jew

il-brejk tal-ipparkjar huwa attivat, jew

qabel mal-vettura tinsaq għall-ewwel darba wara kull attivazzjoni manwali tas-swiċċ tal-kontroll prinċipali u tas-sistema ta’ propulsjoni tal-vettura;

il-lampi tas-sewqan binhar jistgħu jkunu diżattivati manwalment; madankollu, dan ikun possibbli biss fil-veloċità tal-vettura li ma taqbiżx 10 km/s. Il-lampi għandhom jiġu riattivati awtomatikament meta l-veloċità tal-vettura taqbeż 10 km/s jew meta l-vettura tkun għamelt aktar minn 100 m,

il-lampi tas-sewqan binhar għandhom jiġu diżattivati awtomatikament meta:

il-vettura tkun mitfija permezz ta’ swiċċ tal-kontroll prinċipali,

jiġu attivati l-lampi taċ-ċpar ta’ quddiem,

jiġu attivati l-lampi ta’ quddiem, ħlief meta jintużaw biex jagħtu twissijiet luminużi intermittenti f’intervalli qosra, kif ukoll

f’kundizzjonijiet ta’ dawl ambjentali ta’ inqas minn 1 000 lux fejn il-veloċità indikata fuq is-speedometer tal-vettura għadha tkun tista’ tinqara faċilment (eż. meta l-illuminazzjoni tas-speedometer tkun dejjem mixgħula) u l-vettura ma tkunx mgħammra b’tell-tale aħdar li ma jteptipx f’konformità mal-punt 6.5.9 jew b’sinjalatur aħdar tal-ingranaġġ apposta għal-lampa tas-sewqan binhar identifikata bis-simbolu xieraq. F’dan il-każ, il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx u l-apparati tad-dawl meħtieġa fil-punt 11 tal-Anness I Taqsima B għandhom jiġu attivati awtomatikament b’mod simultanju f’temp ta’ żewġ sekondi wara li l-livell tad-dawl ambjentali jinżel taħt l-1 000 lux. Jekk il-kundizzjonijiet tat-tidwil ambjentali sussegwentement jilħqu livell ta’ mill-inqas 7 000 lux, il-lampi tas-sewqan binhar għandhom jiġu riattivati awtomatikament, filwaqt li l-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx u l-apparati tad-dawl meħtieġa fil-punt 11 tal-Anness I, Taqsima B għandhom jiġi diżattivati simultanjament f’temp ta’ minn ħames sa 300 sekonda (jiġifieri hija meħtieġa attivazzjoni tad-dawl totalment awtomatika jekk ix-xufier ma jkollu l-ebda indikazzjoni viżibbli u stimolu biex jattiva dawl normali meta jkun id-dlam).

6.13.7.   Circuit-closed tell-tale:

fakultattiv”;

(d)

fl-Appendiċi 4, jiżdied il-punt 6.5 li ġej:

“6.5.

Lampa tas-sewqan binhar: iva/le (*)”;

(7)

L-Anness VI huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 2.4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

2.4.   lampa tas-sewqan binhar”:

(b)

il-punt 6.1.11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.1.11.   Rekwiżiti oħra:

il-lampi ta’ quddiem tar-raġġ tas-sewqan ta’ vetturi li għandhom it-tendenza li jinklinaw f’kantunieri jistgħu jkunu mgħammra b’sistema għall-aġġustament orizzontali tal-inklinazzjoni (HIAS) kif definit fil-paragrafu 2.25 tar-Regolament UNECE Nru 53, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ dak ir-Regolament li japplikaw għal HIAS huma sodisfatti;

Il-valur ikkombinat tal-intensità massima tal-lampi ta’ quddiem tar-raġġ tas-sewqan kollha li tista’ tiġi attivata fl-istess ħin m’għandux jaqbeż 430 000 cd, li jikkorrispondi għal valur ta’ referenza ta’ 100.”;

(c)

Il-punt 6.3.2.1. huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.2.3.1.

Fil-wisa’:

lampa ta’ quddiem tad-dawl tal-inkrocjar (passing beam) unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa ta’ quddiem “passing beam” għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa ta’ quddiem “main-beam” unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa ta’ quddiem għad-dawl baxx, iċ-ċentri ta’ referenza taż-żewġ lampi għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

Fejn hemm żewġ lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż l-400 mm.’;

(d)

il-punt 6.2.11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.2.11.   Rekwiżiti oħra:

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx ta’ vetturi li għandhom it-tendenza li jinklinaw f’kantunieri jistgħu jkunu mgħammra b’sistema għall-aġġustament orizzontali tal-inklinazzjoni (HIAS) kif definit fil-paragrafu 2.25 tar-Regolament UNECE Nru 53, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ dak ir-Regolament li japplikaw għal HIAS huma sodisfatti,

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li l-aktar punt fil-baxx tagħhom tas-superfiċje li tarmi d-dawl huwa 0,8 m jew anqas ’il fuq mill-art, għandhom jiġu aġġustati għal inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,0 % u –1,5 %. Il-valur preċiż jista’ jiġi ddikjarat mill-manifattur,

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li l-aktar punt fil-baxx tagħhom tas-superfiċje li tarmi d-dawl huwa bejn 0,8 m u 1,0 ’l fuq mill-art, għandhom jiġu aġġustati għal inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,0 % u –2,0 %. Il-valur preċiż jista’ jiġi ddikjarat mill-manifattur,

il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx li l-aktar punt fil-baxx tagħhom tas-superfiċje li tarmi d-dawl huwa 1,0 m jew aktar ’il fuq mill-art, għandhom jiġu aġġustati għal inklinazzjoni ta’ mmirar inizjali ta’ bejn –1,5 % u –2,0 %. Il-valur preċiż jista’ jiġi ddikjarat mill-manifattur,

għal lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx b’sors tad-dawl bi fluss lumenuż oġġettiv li jaqbeż l-2 000 lumen u b’inklinazzjoni inizjali ta’ bejn –1,0 % u –1.,5 %, l-inklinazzjoni verikali għandha tibqa’ bejn –0,5 % u –2,5 % fil-kundizzjonijiet kollha ta’ tagħbija. L-inklinazzjoni vertikali għandha tibqa’ bejn –1,0 u –3,0 % jekk l-inklinazzjoni inizjali hija stabbilita bejn –1,5 % u –2,0 %. Apparat ta’ aġġustament estern jista’ jintuża biex jissodisfa r-rekwiżiti, sakemm ma hija meħtieġa l-ebda għodda oħra ħlief dawk ipprovduti mal-vettura,

għal lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx b’sors tad-dawl bi fluss lumenuż oġġettiv li jaqbeż l-2 000 lumen u b’inklinazzjoni inizjali ta’ bejn –1,0 % u –1,5 %, l-inklinazzjoni verikali għandha tibqa’ bejn –0,5 % u –2,5 % fil-kundizzjonijiet kollha ta’ tagħbija. L-inklinazzjoni vertikali għandha tibqa’ bejn –1,0 u –3,0 % jekk l-inklinazzjoni inizjali hija stabbilita bejn –1,5 % u –2,0 %. Apparat għall-invellar tal-lampi ta’ quddiem ikunu jistgħu jintużaw biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta’ dan il-punt, sakemm it-tħaddim tiegħu huwa kompletament awtomatiku u l-ħin tar-rispons huwa inqas minn 30 sekonda.”

(e)

jiddaħħal il-punt 6.2.11.1 li ġej:

“6.2.11.1.

Kundizzjonijiet tal-ittestjar:

ir-rekwiżiti tal-inklinazzjoni fil-punt 6.2.11 għandhom jiġu vverifikati kif ġej:

vettura b’massa fi stat ta’ tħaddim u b’massa ta’ 75 kg li tirrappreżenta s-sewwieq,

vettura mgħobbija kompletament bil-massa distribwita sabiex tilħaq it-tagħbijiet massimi tal-fus kif iddikjarat mill-manifattur għal din kundizzjoni ta’ tagħbija,

vettura b’massa ta’ 75 kg li tirrappreżenta s-sewwieq u b’tagħbija addizzjonali sabiex tinkiseb it-tagħbija massima permissibbli tal-fus ta’ wara kif iddikjarat mill-manifattur; madankollu, it-tagħbija tal-fus ta’ quddiem għandha tkun baxxa kemm jista’ jkun f’dan il-każ,

qabel kull kejl, il-vettura għandha tkun imbandla tliet darbiet u mbagħad tiġi mċaqilqa lura u’l quddiem għal mill-inqas tidwira kompluta ta’ rota.”;

(f)

il-punt 6.4.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

6.4.1.   Numru:

wieħed jew tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

Lampa ta’ waqfien supplementari tal-kategorija S3 jew S4 ċentrali (jiġifieri lampa tal-waqfien immuntata fl-għoli) tista’ tkun mgħammra, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-Regolament UNECE Nru 48 li japplikaw l-installazzjoni ta’ tali lampi tal-waqfien għal vetturi tal-kategorija M1 huma sodisfatti.”

(g)

il-punt 6.5.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.5.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra, iċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem, iċ-ċentri ta’ referenza taż-żewġ lampi għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampa tal-pożizzjoni ta’ quddiem li l-ebda waħda minnhom, waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

fejn hemm żewġ lampi tal-pożizzjoni ta’ quddiem, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż l-400 mm.”

(h)

il-punt 6.6.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.6.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tal-pożizzjoni ta’ wara unika għandha tiġi installata fil-vettura sabiex iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa ta’ wara jkun jinsab fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

żewġ lampi tal-pożizzjoni ta’ wara għandhom jiġu installati fil-vettura sabiex iċ-ċentri ta’ referenza tal-lampi tal-pożizzjoni ta’ wara jkunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

fil-każ ta’ vetturi b’żewġ roti fuq wara u tal-wisa’ ġlobali ta’ aktar minn 1 300 mm, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż 400 mm.”

(i)

il-punt 6.12.3.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.12.3.1.

Fil-wisa’:

jekk ikun hemm retroriflettur ta’ wara uniku, dan għandu jiġi installat fuq il-vettura b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tiegħu jinsab fil-pjan lonġitudinali medjan tagħha,

jekk ikun hemm żewġ retrorifletturi ta’ wara, dawn għandhom jiġu installati fil-vettura b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tagħha,

jekk ikun hemm żewġ retrorifletturi ta’ wara, id-distanza laterali bejn it-trufijiet esterni tas-superfiċji li jdawlu u t-trufijiet ta’ barranett tal-vettura ma għandhiex taqbeż l-400 mm.”

(j)

jiżdiedu l-punti 6.14 sa 6.14.7 li ġejjin:

6.14.   Lampa tas-sewqan binhar:

6.14.1.   Numru:

wieħed jew tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm,

tnejn, fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ ġlobali li ma jaqbiżx l-1 300 mm.

6.14.2.   Arranġament

l-ebda rekwiżit speċifiku.

6.14.3.   Pożizzjoni:

6.14.3.1.

Fil-wisa’:

lampa tas-sewqan binhar unika indipendenti tista’ titwaħħal fuq, taħt jew maġenb lampa oħra ta’ quddiem: Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda fuq l-oħra, iċ-ċentru ta’ referenza tal-lampa tas-sewqan binhar għandu jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura; Jekk dawn il-lampi qegħdin waħda ħdejn l-oħra, iċ-ċentri ta’ referenza tagħhom għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

lampa tas-sewqan binhar unika indipendenti li hija inkorporata reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem għandha tkun installata b’tali mod li ċ-ċentru ta’ referenza tagħha jkun fil-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b’lampa oħra ta’ quddiem maġenb il-lampa tas-sewqan binhar, iċ-ċentri ta’ referenza taż-żewġ lampi għandhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura,

żewġ lampi tas-sewqan binhar li l-ebda waħda minnhom, waħda minnhom jew it-tnejn huma inkorporati reċiprokament ma’ lampa oħra ta’ quddiem, għandhom ikunu installati b’tali mod li ċ-ċentri ta’ referenza tagħhom ikunu simetriċi f’relazzjoni mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura,

it-trufijieta ta’ ġewwa tas-superfiċji li jdawlu għandhom ikunu tal-anqas 500 mm’ il bogħod minn xulxin fil-każ ta’ vetturi tal-wisa’ globali ta’ aktar minn 1 300 mm.

6.14.3.2.

Fl-għoli:

minimu ta’ 250 mm u massimu ta’ 1 500 mm ’l fuq mill-art.

6.14.3.3.

Fit-tul:

fuq quddiem tal-vettura. Dan ir-rekwiżit huwa kkunsidrat sodisfatt jekk id-dawl mitfugħ ma jiddisturbax lis-sewwieq kemm direttament jew indirettament permezz tar-riflessjoni minn fuq il-mirja ta’ viżjoni anterjuri u/jew mis-superfiċi oħra li jirriflettu tal-vettura.

6.14.3.4.

Distanza

Jekk id-distanza bejn il-lampa ta’ quddiem li tindika d-direzzjoni u l-lampa tas-sewqan binhar tkun daqs jew inqas minn 40 mm, il-konnessjonijiet elettriċi tal-lampa tas-sewqan binhar fuq in-naħa rilevanti tal-vettura jistgħu jkunu tali li jew:

tkun mitfija, jew

l-intensità luminuża tagħha titnaqqas sa livell li ma jaqbżix 140 cd;

matul il-perjodu kollu (iċ-ċiklu kemm meta tinxtegħel u kemm meta tintefa) l-attivazzjoni tal-lampa ta’ quddiem rilevanti li tindika d-direzzjoni.

6.14.4.   Viżibilità ġeometrika:

α = 10° ’il fuq and 10° ’l isfel,

β = 20° lejn ix-xellug u lejn il-lemin jekk ikun hemm biss lampa waħda tas-sewqan binhar,

β = 20° ’il barra u 20° ’il ġewwa jekk hemm żewġ lampi tas-sewqan binhar.

6.14.5.   Orjentazzjoni

fuq quddiem; tista’ timxi fl-istess linja mal-angolu tal-istering ta’ kwalunkwe manubriju.

6.14.6.   Konnessjonijiet elettriċi:

il-lampi tas-sewqan binhar kollha għandhom jinxtegħlu meta jiġi attivat is-swiċċ tal-kontroll prinċipali; madankollu, huma jistgħu jibqgħu mitfija fil-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-kontroll tat-trażmissjoni awtomatika jkun fil-pożizzjoni tal-parking, jew

il-brejk tal-ipparkjar huwa attivat, jew

qabel mal-vettura tinsaq għall-ewwel darba wara kull attivazzjoni manwali tas-swiċċ tal-kontroll prinċipali u tas-sistema ta’ propulsjoni tal-vettura;

il-lampi tas-sewqan binhar jistgħu jkunu diżattivati manwalment; madankollu, dan ikun possibbli biss fil-veloċità tal-vettura li ma taqbiżx 10 km/s. Il-lampi għandhom jiġu riattivati awtomatikament meta l-veloċità tal-vettura taqbeż 10 km/s jew meta l-vettura tkun għamelt aktar minn 100 m;

f’kull każ il-lampi tas-sewqan binhar għandhom jiġu diżattivati awtomatikament meta:

il-vettura tkun mitfija permezz ta’ swiċċ tal-kontroll prinċipali,

jiġu attivati l-lampi taċ-ċpar ta’ quddiem,

jiġu attivati l-lampi ta’ quddiem, ħlief meta jintużaw biex jagħtu twissijiet luminużi intermittenti f’intervalli qosra, kif ukoll

f’kundizzjonijiet ta’ dawl ambjentali ta’ inqas minn 1 000 lux fejn il-veloċità indikata fuq is-speedometer tal-vettura għadha tkun tista’ tinqara faċilment (eż. meta l-illuminazzjoni tas-speedometer tkun dejjem mixgħula) u l-vettura ma tkunx mgħammra b’tell-tale aħdar li ma jteptipx f’konformità mal-punt 6.5.9 jew b’sinjalatur aħdar tal-ingranaġġ apposta għal-lampa tas-sewqan binhar identifikata bis-simbolu xieraq. F’dan il-każ, il-lampi ta’ quddiem għad-dawl baxx u l-apparati tad-dawl meħtieġa fil-punt 11 tal-Anness I Taqsima B għandhom jiġu attivati awtomatikament b’mod simultanju f’temp ta’ żewġ sekondi wara li l-livell tad-dawl ambjentali jinżel taħt l-1 000 lux.. Jekk il-kundizzjonijiet tad-dawl ambjentali sussegwentement jilħqu livell ta’ mill-inqas 7 000 lux, il-lampi tas-sewqan binhar għandhom jiġu riattivati awtomatikament, filwaqt li l-lamp ta’ quddiem ‘passing beam’ u l-apparati tad-dawl meħtieġa fil-punt 11 tal-Anness I Taqsima B għandu jiġi diżattivat simultanjament f’temp ta’ minn ħames sa 300 sekonda (jiġifieri hija meħtieġa attivazzjoni tad-dawl totalment awtomatika jekk ix-xufier ma jkollu l-ebda indikazzjoni viżibbli u stimolu biex jattiva dawl normali meta jkun id-dlam).

6.14.7.   Circuit-closed tell-tale:

fakultattiv”;

(k)

fl-Appendiċi 4, il-punt 6.5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.5.

Lampa tas-sewqan binhar: iva/le (*)”


DEĊIŻJONIJIET

10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/39


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/725/PESK

tad-9 ta' Diċembru 2013

li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2012/173/PESK dwar l-attivazzjoni taċ-Ċentru ta’ Operazzjonijiet tal-UE għall-missjonijiet u l-operazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u Difiża Komuni fil-Qarn tal-Afrika

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 42(4) u 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-16 ta' Lulju 2012 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2012/389/PESK (1) dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-Bini tal-Kapaċità Marittima Reġjonali fil-Qarn tal-Afrika (EUCAP Nestor).

(2)

Fit-8 ta' Ottubru 2013, il-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) qabel li l-mandat taċ-Ċentru ta' Operazzjonijiet tal-UE għall-missjonijiet u l-operazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) fil-Qarn tal-Afrika għandu jiġi estiż għal perijodu inizjali ta' tnax-il xahar.

(3)

Għalhekk, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/173/PESK (2) għandha tiġi emendata u estiża.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2012/173/PESK hija b'dan emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Iċ-Ċentru ta’ Operazzjonijiet tal-UE għandu jiġi attivat b’appoġġ tal-missjonijiet u l-operazzjoni tal-PSDK fil-Qarn tal-Afrika, jiġifieri l-Operazzjoni Atalanta, EUTM Somalia u EUCAP Nestor.”.

(2)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 (a) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

li jipprovdi, billi juża l-għarfien militari u l-għarfien ta' ppjanar speċjalizzat tiegħu, appoġġ dirett lill-Kmandant tal-Operazzjonijiet Ċivili għall-ippjanar u t-tmexxija operattivi tal-missjoni EUCAP Nestor.”;

(b)

il-paragrafu 2(f) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(f)

li jiffaċilita l-koordinazzjoni u jtejjeb is-sinerġiji fost l-Operazzjoni Atalanta, l-EUTM Somalia, u l-EUCAP Nestor, fil-kuntest tal-Istateġija għall-Qarn tal-Afrika u f’kollaborazzjoni mill-qrib mar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Qarn tal-Afrika.”.

(3)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Il-Kaptan (Forza Navali) Ad VAN DER LINDE huwa b’dan maħtur Kap taċ-Ċentru ta’ Operazzjonijiet tal-UE għal perijodu ta’ sentejn.”.

(b)

għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“1a.   Il-Kunsill b'dan jawtorizza lill-KPS, f'konformità mal-Artikolu 38 tat-TUE, biex jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħatra ta' Kapijiet sussegwenti taċ-Ċentru ta' Operazzjonijiet tal-UE.”.

(4)

Fl-Artikolu 9, it-tieni subparagrafu għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Hija għandha tapplika mit-23 ta’ Marzu 2012 sat-22 ta’ Marzu 2015.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/389/PESK tas-16 ta’ Lulju 2012 dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-Bini tal-Kapaċità Marittima Reġjonali fil-Qarn tal-Afrika (EUCAP NESTOR) (ĠU L 187, 17.7.2012, p. 40).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/173/PESK tat- 23 ta’ Marzu 2012 dwar l-attivazzjoni taċ-Ċentru ta’ Operazzjonijiet tal-UE għall-missjonijiet u l-operazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u Difiża Komuni fil-Qarn tal-Afrika (ĠU L 89, 27.3.2012, p. 66).


10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/41


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/726/PESK

tad-9 ta' Diċembru 2013

b'appoġġ għal UNSCR 2118 (2013) u l-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW EC-M-33/Dec 1, fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 26(2) u l-Artikolu 31(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis 27 ta' Settembru 2013, il-Kunsill Eżekuttiv tal-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armamenti Kimiċi (OPCW) adotta “Deċiżjoni dwar il-qerda tal-armi kimiċi Sirjani” matul is-sessjoni EC-M-33 tiegħu.

(2)

Fis-27 ta' Settembru 2013, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 2118 (2013), li approvat id-Deċiżjoni tal-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW u esprima sens qawwi ta' offiża għall-użu ta' armi kimiċi fil-21 ta' Awwissu 2013 f'Rif Damasku, kif konkluż mir-rapport tal-Missjoni tan-NU, li jikkundanna l-qtil ta' persuni ċivili li rriżulta minn dan l-użu, filwaqt li jistqarr li l-użu ta' armi kimiċi jikkostitwixxi ksur serju tad-dritt internazzjonali, u jenfasizza li dawk responsabbli minn kwalunkwe użu ta' armi kimiċi għandhom jinżammu responsabbli; filwaqt li jenfasizza wkoll li l-unika soluzzjoni għall-kriżi attwali fir-Repubblika Għarbija tas-Sirja hija proċess politiku inklużiv u mmexxi mis-Sirjani bbażat fuq il-Communiqué ta' Ġinevra tat-30 ta' Ġunju 2012, u jenfasizza l-ħtieġa li titlaqqa' konferenza internazzjonali dwar is-Sirja malajr kemm jista' jkun.

(3)

Permezz ta' dikjarazzjoni, il-Gvern tar-Repubblika Għarbija tas-Sirja rrikonoxxa l-eżistenza ta' programm ta' armi kimiċi fuq skala kbira u kwantitajiet konsiderevoli ta' armi kimiċi, inkluż komponenti kimiċi tossiċi perikolużi ta' tali armi, li joħolqu tħassib serju relatat man-nonproliferazzjoni, id-diżarm u s-sigurtà.

(4)

B'segwitu għall-adeżjoni tar-Repubblika Għarbija tas-Sirja għall-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħażna u l-Użu ta' Armi Kimiċi u dwar il-Qerda tagħhom (minn hawn 'il quddiem il-“Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi” jew “CWC”), b'effett mill-14 ta' Ottubru, l-OPCW hija responsabbli biex tivverifika l-konformità tas-Sirja mas-CWC u mat-termini ta' kwalunkwe Deċiżjoni rilevanti tal-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW, u, bħala parti tal-Missjoni Konġunta, biex tissorvelja l- konformità mat-termini ta' -kwalunkwe riżoluzzjoni rilevanti tal-KSNU.

(5)

Fis-16 ta' Ottubru 2013, id-Direttur Ġenerali tal-OPCW fakkar lill-Istati Partijiet għas-CWC (nota S/1132/2013) li fid-deċiżjoni tiegħu dwar il-“Qerda tal-Armi Kimiċi tas-Sirja” (EC-M-33/DEC.1), il-Kunsill Eżekuttiv iddeċieda, fost l-oħrajn, “li jikkunsidra, fuq bażi urġenti, il-mekkaniżmi ta' finanzjament għal attivitajiet imwettqa mis-Segretarjat fir-rigward tar-Repubblika Għarbija tas-Sirja, u biex jappella lill-Istati Parti kollha li jinsabu f'pożizzjoni li jipprovdu kontribuzzjonijiet volontarji għall-attivitajiet imwettqa fl-implimentazzjoni ta' din id-deċiżjoni, biex jagħmlu dan” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Fl-istess nota, sar appell “biex l-Istati Parti kollha jikkunsidraw li jagħmlu l-kontribuzzjonijiet volontarji tagħhom stess, ikun xi jkun l-ammont, fil-Fond Fiduċjarju għas-Sirja biex jgħinu tiġi indirizzata dik li x'aktarx hija waħda mill-aktar sfidi ta' qtigħ il-qalb fl-istorja tal-Organizzazzjoni” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Il-Fond Fiduċjarju jista' jaċċetta wkoll kontribuzzjonijiet minn sorsi oħra, inkluż organizzazzjonijiet mhux governattivi, istituzzjonijiet jew donaturi privati.

(6)

Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2013, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea laqa' d-Deċiżjoni tal-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW u UNSCR 2118, u tenna li l-Unjoni tinsab lesta li tikkunsidra li tagħti appoġġ.

(7)

Fit-12 ta' Diċembru 2003, il-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva (l-“Istrateġija”), li l-Kapitolu III tagħha fih lista ta' miżuri li jeħtieġ jittieħdu kemm fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiżi terzi biex tiġi miġġielda proliferazzjoni bħal din.

(8)

L-Istrateġija tissottolinja r-rwol kruċjali tas-CWC u tal-OPCW biex tinħoloq dinja mingħajr armi kimiċi.

(9)

L-Unjoni qed timplimenta b'mod attiv l-Istrateġija u qed taħdem biex il-miżuri elenkati fil-Kapitolu III tagħha jsiru effettivi, b’mod partikolari billi tipprovdi riżorsi finanzjarji biex tappoġġa proġetti speċifiċi mwettqa minn istituzzjonijiet multilaterali, bħall-OPCW. Għaldaqstant, fit-23 ta' Marzu 2012, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2012/166/PESK (1) b'appoġġ għall-attivitajiet tal-OPCW.

(10)

Fil-21 ta' Novembru 2013, id-Direttur Ġenerali tal-OPCW talab lill-Unjoni għal kontribuzzjoni għall-Fond Fiduċjarju għas-Sirja.

(11)

L-implimentazzjoni teknika ta' din id-Deċiżjoni għandha tkun fdata lill-OPCW. Il-proġetti kif appoġġati mill-Unjoni jistgħu jiġu ffinanzjati biss permezz ta' kontribuzzjonijiet volontarji fil-Fond Fiduċjarju tal-OPCW. Kontribuzzjonijiet bħal dawn li għandhom jiġu pprovduti mill-Unjoni ser ikunu strumentali biex l-OPCWtkun tista' twettaq il-kompiti tagħha kif indikat fid-Deċiżjonijiet rilevanti tal-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW tas-27 ta' Settembru u tal-15 ta' Novembru 2013, u fil-UNSCR 2118 tas-27 ta' Settembru 2013.

(12)

Is-superviżjoni tal-implimentazzjoni korretta tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun fdata lill-Kummissjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-Unjoni għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-OPCW billi tikkontribwixxi għall-ispejjeż assoċjati mal-ispezzjoni u l-verifika tal-qerda ta' armi kimiċi Sirjani, kif ukoll għall-ispejjeż assoċjati mal-attivitajiet komplementari għall-kompiti prinċipali assenjati b'appoġġ għall-UNSCR 2118 (2013) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW tat-28 ta' Settembru 2013 dwar il-qerda tal-armi kimiċi Sirjani u deċiżjonijiet u riżoluzzjonijiet sussegwenti u relatati.

2.   Il-proġett appoġġat permezz ta' din id-Deċiżjoni huwa l-forniment ta' prodotti ta' konsapevolezza tas-sitwazzjoni relatati mas-sigurtà tal-Missjoni Konġunta NU-OPCW permezz tal-provvista lill-OPCW ta' immaġni bis-satellita u prodotti ta' informazzjoni relatati taċ-Centru Satellitari tal-UE (ĊENSAT UE).

Deskrizzjoni dettaljata tal-proġett tinsab fl-Anness.

Artikolu 2

1.   Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (ir-“RGħ”) għandu jkun responsabbli mill-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

2.   L-implimentazzjoni teknika tal-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 1(2) għandha tkun fdata lill-OPCW. Hija għandha twettaq dan il-kompitu taħt ir-responsabbiltà tar-RGħ. Għal dan il-għan, ir-RGħ għandu jidħol fl-arranġamenti meħtieġa mal-OPCW.

Artikolu 3

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja għall-implimentazzjoni tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandu jkun ta' EUR 2 311 842.

2.   L-infiq iffinanzjat mill-ammont stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jkun immaniġġat f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit tal-Unjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-immaniġġar adatt tal-infiq imsemmi fil-paragrafu 1. Għalhekk, hija għandha tikkonkludi ftehim ta’ finanzjament mal-OPCW. Il-ftehim ta’ finanzjament għandu jistipula li l-OPCW għandha tiżgura l-viżibbiltà tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, b’mod adatt skont id-daqs tagħha.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tikkonkludi l-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fil-paragrafu 3 malajr kemm jista’ jkun wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Hija għandha tinforma lill-Kunsill bi kwalunkwe diffikultà f’dak il-proċess u bid-data tal-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament.

Artikolu 4

1.   Ir-RGħ għandu jirrapporta lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni abbażi ta’ rapporti regolari mħejjija mill-OPCW. Dawk ir-rapporti għandhom ikunu l-bażi għall-evalwazzjoni mill-Kunsill.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-aspetti finanzjarji tal-implimentazzjoni tal-proġett imsemmi fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 5

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

2.   Din id-deċiżjoni għandha tiskadi 12-il xahar wara d-data tal-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament bejn il-Kummissjoni u l-OPCW imsemmija fl-Artikolu 3(3), jew 10 ta’ Ġunju 2014 jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda ftehim ta’ finanzjament qabel dik id-data.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/166/PESK tat- 23 ta’ Marzu 2012 b’appoġġ għall-attivitajiet tal-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta’ Armi Kimiċi (OPCW) fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Qerda Massiva (ĠU L 87, 24.3.2012, p. 49).


ANNESS

APPOĠĠ TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-UNSCR 2118 (2013) U L-KUNSILL EŻEKUTTIV TAL-OPCW EC-M-33/DEC 1, FIL-QAFAS TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA TAL-UE KONTRA L-PROLIFERAZZJONI TAL-ARMI TA' QERDA MASSIVA

Proġett:   L-għoti ta' appoġġ permezz ta' immaġni bis-satellita lill-OPCW fil-Missjoni Konġunta NU-OPCW

Objettiv:

Li jappoġġa lill-OPCW fil-Missjoni Konġunta NU-OPCW fil-kompiti tagħha taħtt l-UNSCR u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW rilevanti, kif ukoll it-termini tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi.

Riżultati:

Valutazzjoni tal-istatus tan-netwerk tat-toroq, b'mod partikolari l-identifikazzjoni ta' żoni ta' kontroll (road blocks) u żoni ta' diffikultà ta' moviment fit-toroq u; tisħiħ tal-konsapevolezza tas-sitwazzjoni fil-qasam relatat mas-sigurtà tal-Missjoni Konġunta NU-OPCW stazzjonata fis-Sirja u fir-rigward tal-postijiet fejn għandhom isiru żjarat/spezzjonijiet.

Attivitajiet:

L-appoġġ lill-OPCW ser jiġi pprovdut permezz tal-provvista ta' massimu ta' 5 prodotti ta' immaġni bis-satellita taċ-Centru Satellitari tal-UE (ĊENSAT UE) kull ġimgħa għal perijodu totali li jibda mill-iffirmar tal-kuntratt sal-31 ta' Diċembru 2014.

In-NU u l-OPCW ser jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom f'kooperazzjoni mal-imsieħba rilevanti, inkluż organizzazzjonijiet u aġenziji internazzjonali, sabiex jiġu żgurati sinerġiji effettivi u tiġi evitata duplikazzjoni.


10.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/44


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Diċembru 2013

li tistabbilixxi l-format għan-notifika tal-informazzjoni dwar l-adozzjoni u r-reviżjonijiet sostanzjali tal-pjanijiet għall-immaniġġjar tal-iskart u l-programmi għall-prevenzjoni tal-iskart

(notifikata bid-dokument C(2013) 8641)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/727/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (1), u partikolarment l-Artikolu 33(2) tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 28 tad-Direttiva 2008/98/KE l-Istati Membri jridu jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistabbilixxu pjan għall-immaniġġjar tal-iskart wieħed jew iktar li jkopri/u t-territorju ġeografiku kollu tal-Istat Membru kkonċernat.

(2)

Barra minn hekk, sa mhux aktar tard mit-12 ta’ Diċembru 2013, l-Istati Membri jridu jistabbilixxu programmi ta’ prevenzjoni tal-iskart skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/98/KE.

(3)

Sabiex tiġi ffaċilitata s-sottomissjoni tal-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni u r-reviżjonijiet sostanzjali ta’ dawk il-pjanijiet u programmi, għandu jiġi adottat il-format għan-notifika ta’ informazzjoni bħal din.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 39 tad-Direttiva 2008/98/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Istati Membri għandhom jużaw il-formats stabbiliti fl-Annessi I u II ta’ din id-Deċiżjoni biex jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-informazzjoni tal-adozzjoni u r-reviżjonijiet sostanzjali tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-iskart u l-programmi ta’ prevenzjoni tal-iskart imsemmija fl-Artikoli 28 u 29 tad-Direttiva 2008/98/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.


ANNESS I

FORMAT GĦAN-NOTIFIKA TAL-INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI U R-REVIŻJONIJIET SOSTANZJALI TAL-PJANIJIET GĦALL-IMMANIĠĠJAR TAL-ISKART

Isem il-pjan:

Korp amministrattiv (isem, indirizz, posta elettronika, u dettalji oħra tal-kuntatt kif meħtieġ) responsabbli mill-adozzjoni/reviżjoni tal-pjan:

Indirizz elettroniku għal sit tal-Internet aċċessibbli għall-pubbliku tal-pjan:

Korp amministrattiv (isem, indirizz, posta elettronika, u dettalji oħra tal-kuntatt kif meħtieġ) li għandu f’idejh il-koordinazzjoni tal-informazzjoni pprovduta f’din il-formola:

Jekk jogħġbok immarka l-kaxxa applikabbli:

Adozzjoni ta’ pjan ġdid ta’ mmaniġġjar tal-iskart

Reviżjoni sostanzjali ta’ pjan ta’ mmaniġġjar tal-iskart

(Importanti: Jekk jogħġbok indika n-numru/i tal-paġna/i rilevanti tal-pjan notifikat u/jew tad-dokument ta’ referenza għal kull mistoqsija)

1.   Informazzjoni ġenerali

1.1.

Data tal-adozzjoni/reviżjoni (xahar/sena):

1.2.

Il-pjan ikopri t-territorju kollu tal-Istat Membru?

Iva

Le

Jekk le, jekk jogħġbok indika liema partijiet tat-territorju mhumiex koperti u agħti r-raġunijiet:

1.3.

X’inhu l-ambitu tal-pjan ta’ mmaniġġjar tal-iskart?

Il-flussi kollha tal-iskart

Skart solidu muniċipali

Skart perikoluż

Flussi ta’ skart speċifiku Jekk jogħġbok speċifika:

Jekk il-pjan ma jkoprix il-flussi kollha tal-iskart, jekk jogħġbok indika l-pjanijiet addizzjonali rilevanti:

1.4.

Il-pjan huwa konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/98/KE?

Iva

Le

Jekk le, jekk jogħġbok indika r-raġunijiet:

1.5.

Il-pjan huwa mfassal f’konformità mal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE?

Iva

Le

Jekk le, jekk jogħġbok speċifika mil-liema flussi tal-iskart il-pjan qed jiddevja mill-ġerarkija tal-iskart u r-raġunijiet għal dawn id-devjazzjonijiet:

1.6.

Il-pjan jinkludi programmi għall-prevenzjoni tal-iskart?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika l-indirizzi tal-Internet rilevanti:

1.7.

Kif ipparteċipaw il-partijiet interessanti u l-awtoritajiet rilevanti u l-pubbliku ġenerali fl-elaborazzjoni tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-iskart u l-programmi ta’ prevenzjoni tal-iskart?

2.   Informazzjoni dwar l-iskemi ta’ ġbir u l-istallazjonijiet tat-trattament tal-iskart

2.1.

Il-pjan jivvaluta l-ħtieġa għal skemi ġodda ta’ ġbir u stallazjonijiet ewlenin għar-rimi/irkupru u investimenti relatati?

Iva

Le

2.2.

Il-pjan jipprovdi informazzjoni dwar il-post tar-rimi ppjanat jew l-istallazjonijiet ta’ rkupru ewlenin u l-kriterji tal-għażla ta’ dak il-post?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika fejn huma stabbiliti dawn il-kriterji fil-pjan:

3.   Informazzjoni dwar miri relatati tal-iskart:

3.1.

L-imballaġ u l-iskart tal-imballaġ huma koperti mill-pjan (l-Artikolu 14 tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE (1))?

Iva

Le

3.2.

Il-pjan jistabbilixxi strateġiji jew miżuri għall-implementazzjoni tat-tnaqqis tal-iskart bijodegradabbli li jintefa’ fil-miżbliet (l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE (2))?

Iva

Le

3.3.

Il-pjan jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-miri ta’ diverżjoni bijodegradabbli tal-miżbla?

Iva

Le

3.4.

Il-pjan jevalwa l-utilità u l-adekwatezza tal-istrumenti ekonomiċi u strumenti oħrajn, eż. it-taxxi tal-miżbliet, fl-indirizzar tal-kwistjonijiet tal-iskart?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika liema strumenti ekonomiċi u miżuri relatati ġew inklużi fil-pjan:


(1)  ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.

(2)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.


ANNESS II

FORMAT GĦAN-NOTIFIKA TAL-INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI U R-REVIŻJONIJIET SOSTANZJALI TAL-PROGRAMMI GĦALL-PREVENZJONI TAL-ISKART

Isem il-programm

Indirizz elettroniku għal sit tal-Internet aċċessibbli għall-pubbliku għal dan il-programm:

Korp amministrattiv (isem, indirizz, posta elettronika, u dettalji oħra tal-kuntatt kif meħtieġ) responsabbli mill-adozzjoni/reviżjoni tal-programm:

Korp amministrattiv (isem, indirizz, posta elettronika, u dettalji oħra tal-kuntatt kif meħtieġ) li għandu f’idejh il-koordinazzjoni ta’ dawn it-tweġibiet:

Jekk jogħġbok immarka l-kaxxa applikabbli:

Adozzjoni ta’ pjan ġdid ta’ prevenzjoni tal-iskart

Reviżjoni sostanzjali ta’ programm ta’ prevenzjoni tal-iskart (1)

F’każ ta’ notifika ta’ reviżjoni sostanzjali ta’ programm ta’ prevenzjoni tal-iskart, liema pjan/programm tirreferi għalih din ir-reviżjoni?

Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor l-ambitu u l-elementi ewlenin tar-reviżjoni, billi tindika fejn jistgħu jinstabu l-elementi riveduti fil-programm ta’ prevenzjoni tal-iskart:

(Importanti: Jekk jogħġbok indika n-numru/i tal-paġna/i rilevanti tal-programm notifikat u/jew id-dokument ta’ referenza relatat ma’ kull mistoqsija)

1.   Tagħrif ġenerali

1.1.

Data tal-adozzjoni/reviżjoni (xahar/sena):

1.2.

Il-programm ikopri t-territorju kollu tal-Istat Membru tiegħek?

Iva

Le

Jekk le, jekk jogħġbok indika liema partijiet tat-territorju mhumiex koperti u agħti r-raġunijiet:

1.3.

Il-programm huwa integrat fi pjan ta’ mmaniġġjar tal-iskart?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika l-pjan(ijiet) ta’ mmaniġġjar tal-iskart:

1.4.

Il-programm huwa inkluż fi programm(i) ta’ politika ambjentali ieħor/oħrajn?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika l-programm(i):

2.   Informazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-iskart

2.1.

Il-programm jiddeskrivi miżuri ta’ prevenzjoni eżistenti?

Iva

Le

2.2.

Il-programm jistabillixxi miri ta’ prevenzjoni tal-iskart?

Iva

Le

2.3.

Sa liema punt dawn l-għanijiet u miżuri għandhom fil-mira id-diżakkoppjament tat-tkabbir ekonomiku mill-impatti ambjentali tal-ġenerazzjoni tal-iskart?

2.4.

Il-programm jispeċifika punti ta’ riferiment kwantitattivi u/jew kwalitattivi għall-miżuri adottati ta’ prevenzjoni tal-iskart?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika jekk humiex kwalitattivi u/jew kwantitattivi u n-numru/i rilevanti tal-paġna/i:

2.5.

Il-programm jiddetermina miri u indikaturi kwalitattivi u/jew kwantitattivi speċifiċi?

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika jekk humiex kwalitattivi u/jew kwantitattivi u n-numru/i rilevanti tal-paġna/i:


(1)  Applikabbli biss jekk ikun diġà ġie notifikat programm ta’ prevenzjoni tal-iskart lill-Kummissjoni Ewropea.