ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.293.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 293

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
5 ta' Novembru 2013


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1083/2013 tat-28 ta’ Awwissu 2013 li jistabbilixxi regoli marbuta mal-proċedura għall-irtirar temporanju ta’ preferenzi tariffarji u mal-adozzjoni ta’ miżuri ġenerali ta’ salvagwardja skont ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1084/2013 tat-30 ta’ Ottubru 2013 għar-reġistrazzjoni ta' denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Plátano de Canarias (IĠP)]

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1085/2013 tat-30 ta’ Ottubru 2013 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Westfälischer Knochenschinken (IĠP)]

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1086/2013 tat-30 ta’ Ottubru 2013 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Raschera (IOP)]

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1087/2013 tal-4 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rappurtar dwar il-bromur tal-metil

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1088/2013 tal-4 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam ma’ applikazzjonijiet għal liċenzi ta’ importazzjoni u esportazzjoni ta’ tagħmir li fih jew li jiddipendi mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru

29

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1089/2013 tal-4 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva kieselgur (trab tad-diatomi) ( 1 )

31

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1090/2013 tal-4 ta’ Novembru 2013 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Travia da Beira Baixa (DPO)]

34

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1091/2013 tal-4 ta’ Novembru 2013 li jemenda għall-206 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta' Al-Qaida

36

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1092/2013 tal-4 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

38

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/635/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Ottubru 2013 li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/734/KE, 2006/415/KE u 2007/25/KE fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħhom (notifikata bid-dokument C(2013) 7148)  ( 1 )

40

 

 

2013/636/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Ottubru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument C(2013) 7162)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/1


DEĊIŻJONI Nru 1082/2013/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Ottubru 2013

dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 168(5) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddikjara, fost oħrajn, li għandu jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-linji ta’ politika u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni. Dak l-Artikolu jipprovdi wkoll li azzjoni tal-Unjoni għandha tikkomplementa l-linji politiċi nazzjonali u għandha tkopri l-monitoraġġ, it-twissija bikrija ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ġlieda kontrih u li l-Istati Membri għandhom, flimkien mal-Kummissjoni, jikkoordinaw bejniethom il-linji politiċi u l-programmi tagħhom fl-oqsma koperti minn azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika.

(2)

Bid-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill (3) ġie stabbilit netwerk għas-sorveljanza epidemjoloġika ta’ mard li jinxtered fil-Komunità. L-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta’ dik id-Deċiżjoni tikkonferma li l-azzjoni kkoordinata tal-Unjoni għall-monitoraġġ, it-twissija bikrija ta’ dak it-theddid u l-ġlieda kontrih iżżid valur għall-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem. Madankollu, għadd ta’ żviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak internazzjonali matul l-aħħar deċennju ġabu l-ħtieġa ta’ reviżjoni ta’ dak il-qafas legali.

(3)

Minbarra l-mard li jittieħed, għadd ta’ sorsi oħra ta’ perikolu għas-saħħa, b’mod partikolari marbuta ma’ aġenti bijoloġiċi jew kimiċi oħra jew avvenimenti ambjentali, li jinkludu perikoli marbuta mat-tibdil fil-klima, jistgħu, minħabba l-iskala jew is-severità tagħhom, jipperikolaw is-saħħa taċ-ċittadini fl-Unjoni kollha, iwasslu għal tħaddim difettuż ta’ setturi kruċjali tas-soċjetà u l-ekonomija u jikkompromettu l-kapaċità ta’ reazzjoni ta’ Stati Membru individwali., Il-qafas legali stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE għandu, għaldaqstant, jiġi estiż biex ikopri theddidiet oħra u jipprevedi approċċ ikkoordinat aktar wiesa’ għas-sigurtà tas-saħħa fil-livell tal-Unjoni.

(4)

Grupp informali magħmul minn rappreżentanti ta’ livell għoli mill-Istati Membri, magħruf bħala l-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa, u stabbilit abbażi tal-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-15 ta’ Novembru 2001 dwar il-bijoterroriżmu,, kellu rwol importanti fil-koordinazzjoni ta’ kriżijiet reċenti rilevanti għall-Unjoni. Jeħtieġ li dan il-grupp jingħatastatus formalizzat u jingħata rwol definit sew biex jiġu evitati dupplikazzjonijiet ma’ entitajiet oħra tal-Unjoni responsabbli għall-ġestjoni tar-riskji.

(5)

Taħt ir-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (4) (“ECDC”) jagħti mandat lill-ECDC li jkopri s-sorveljanza, is-sejba u l-valutazzjoni tar-riskju ta’ theddid għas-saħħa tal-bniedem minn mard li jittieħed u tifqigħat ta’ oriġini mhux magħrufa. L-ECDC, progressivament, ħa f’idejh is-sorveljanza epidemjoloġika ta’ mard li jittieħed u l-operazzjoni tas-Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Reazzjoni min-netwerk (“EWRS”) tal-Komunità stabbilita bid-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE. Dawk it-tibdiliet mhumiex riflessi fid-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE, minħabba li din ġiet adottata qabel it-twaqqif tal-ECDC.

(6)

Ir-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005) (“IHR”) adottati mit-Tmienja u ħamsin Assemblea Dinjija tas-Saħħa tat-23 ta’ Mejju 2005 saħħew il-koordinazzjoni fost il-Partijiet tal-Istati tal-Organizzazzjoni tas-Saħħa Dinjija (WHO), li tinkludi l-Istati Membri kollha tal-Unjoni, tat-tħejjija u r-reazzjoni għal emerġenza tas-saħħa pubblika ta’ interess internazzjonali. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għandha tikkunsidra dan l-iżvilupp, inkluż l-approċċ integrat għall-perikoli kollha tad-WHO li jkopri l-kategorija kollha tat-theddid irrispettivament mill-oriġini tagħhom.

(7)

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal miżuri vinkolanti oħra li jirrigwardaw attivitajiet speċifiċi jew li jistabbilixxu l-istandards tal-kwalità u s-sikurezza ta’ ċerti oġġetti, li jipprevedu obbligi u għodda speċjali għal monitoraġġ, twissija bikrija ta’ theddid speċifiku ta’ natura transkonfinali u l-ġlieda kontrih. Dawk il-miżuri jinkludu b’mod partikolari leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni fil-qasam ta’ tħassib komuni dwar is-sikurezza fi kwistjonijiet tas-saħħa pubblika, li jkopru oġġetti bħal prodotti farmaċewtiċi, tagħmir mediku u oġġetti tal-ikel, u l-esponiment għal radjazzjoni ionizzanti.

(8)

Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem hija kwistjoni b’dimensjoni wiesgħa u hija relevanti għal diversi linji politiċi u attivitajiet tal-Unjoni. Bil-ħsieb li jintlaħaq livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, u li jiġu evitati kwalunkwe dħul fuq xulxin mill-attivitajiet, id-duplikazzjoni jew azzjonijiet konfliġġenti, il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, għandha tiżgura l-koordinazzjoni u l-iskambju ta’informazzjoni bejn il-mekkaniżmi u l-istrutturi stabbiliti b’din id-Deċiżjoni, u mekkaniżmi u strutturi oħra stabbiliti fil-livell tal-Unjoni u skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (It-Trattat Euratom) li l-attivitajiet tagħhom ikunu rilevanti għall-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni, il-monitoraġġ, it-twissija bikrija ta’, u l-ġlieda kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa. B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni rilevanti mid-diversi sistemi ta’ twissija rapida u sistemi ta’ informazzjoni fil-livell tal-Unjoni u skont it-Trattat Euratom tinġabar u tiġi kkomunikata lill-Istati Membri permezz tal-EWRS.

(9)

L-istrutturi għall-koordinazzjoni ta’ reazzjonijiet għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa stabbiliti b’din id-Deċiżjoni, għandhom, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ikunu disponibbli għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni anke meta t-theddid ma jkunx kopert minn din id-Deċiżjoni u fejn hu possibli li l-miżuri tas-saħħa pubblika meħudin biex jiġi indirizzat dak it-theddid huma insuffiċjenti biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. L-Istati Membri għandhom flimkien mal-Kummissjoni, jikkoordinaw ir-rispons fi ħdan il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa (“HSC”) kif stabbilit minn din id- Deċiżjoni f’kooperazzjoni mill-qrib ma’, fejn applikabbli, strutturi oħra stabbiliti fil-livell tal-Unjoni u skont it-Trattat Euratom, għall-monitoraġġ, it-twissija bikrija ta’ tali theddid jew il-ġlieda kontrih.

(10)

L-ippjanar ta’ tħejjija u reazzjoni huwa element essenzjali għall-monitoraġġ effettiv, it-twissija bikrija ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ġlieda kontrih. Ippjanar bħal dan għandu jinkludi, b’mod partikolari, it-tħejjija xierqa ta’ setturi kruċjali tas-soċjetà bħall-enerġija, it-trasport, il-komunikazzjoni jew il-protezzjoni ċivili li, f’sitwazzjoni ta’ kriżi, jiddependu minn sistemi pubbliċi tas-saħħa mħejjija sew li huma wkoll dipendenti mill-funzjonament ta’ dawk is-setturi u mill-manutenzjoni ta’ servizzi essenzjali f’livell xieraq. Fl-eventwalità ta’ theddida transkonfinali serja għas-saħħa li toriġina minn infezzjoni żoonotika, huwa importanti li tiġi żgurata l-interoperabbiltà bejn is-setturi tas-saħħa u dawk veterinarji għall-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni.

(11)

Theddid transkonfinali għas-saħħa huwa spiss relatat ma’ aġenti patoġeniċi li jistgħu jiġu trasmessi bejn l-individwi. Filwaqt li trasmissjoni bħal din ma tistax tiġi kompletament evitata, miżuri tal-iġjene ġenerali jistgħu jagħtu kontribut importanti billi jnaqqsu r-rapidità u l-firxa ta’ tixrid tal-aġent u b’hekk inaqqsu r-riskju ġenerali. Tali miżuri jistgħu jinkludu informazzjoni dwar prattiċi tal-iġjene tajba, bħalma huma l-ħasil u t-tnixxif sewwa tal-idejn, f’ambjenti kollettivi u fuq il-post tax-xogħol, u għandhom iqisu r-rakkomandazzjonijiet eżistenti tal-WHO.

(12)

L-IHR diġà jirrikjedu li l-Istati Membri jiżviluppaw, isaħħu u jżommu l-kapaċità tagħhom li jiskopru, jivvalutaw, jinnotifikaw u jirreaġixxu għal emerġenza tas-saħħa pubblika ta’ tħassib internazzjonali. Il-konsultazzjoni bil-ħsieb ta’ koordinazzjoni fost l-Istati Membri hija neċessarja sabiex tiġi promossal-interoperabbiltà bejn l-ippjanar ta’ tħejjija nazzjonali b’kont meħud tal-istandards internazzjonali, filwaqt li tiġi rispettata l-kompetenza tal-Istati Membri fl-organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa tagħhom. L-Istati Membri għandhom jipprovdu regolarment lill-Kummissjoni b’aġġornamentdwar l-istatus tal-ippjanar tagħhom ta’ tħejjija u reazzjoni fil-livell nazzjonali. L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri għandha tinkludi l-elementi li l-Istati Membri huma obbligati jirrappurtaw lid-WHO fil-kuntest tal-IHR. Dik l-informazzjoni għandha tindirizza b’mod partikolari d-dimensjoni transkonfinali tal-ippjanar ta’ tħejjija u reazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-informazzjoni li tirċievi u għandha tiżgura l-iskambju tagħha fost l-Istati Membri permezz tal-HSC. Meta Stat Membru jiddeċiedi li jirrevedi sostanzjalment l-ippjanar tat-tħejjija nazzjonali tiegħu, huwa għandu jiforma lill-Kummissjoni b’dan u jibgħat l-informazzjoni dwar l-aspetti prinċipali ta’ dik ir-reviżjoni b’mod f’waqtu lill-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu jsiru skambju tal-informazzjoni u konsultazzjonijiet possibbli fi ħdan l-HSC.

(13)

Il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Marzu 2011 u l-Kunsill fil-Konklużjonijiet tiegħu tat-13 ta’ Settembru 2010 enfasizzaw il-ħtieġa li tiġi introdotta proċedura komuni għall-akkwist konġunt ta’ kontromiżuri mediċi, u b’mod partikolari ta’ tilqim pandemiku, li tippermetti lill-Istati Membri biex, fuq bażi volontarja, jibbenefikaw minn tali xiri fi grupp, pereżempju billi jinkisbu prezzijiet vantaġġjużi u flessibbiltà tal-ordni fir-rigward ta’ prodott speċifiku. Fir-rigward tat-tilqim pandemiku, fil-kuntest tal-kapaċitajiet limitati għall-produzzjoni f’livell globali, tali proċedura titwettaq bl-għan li jkun permess aċċess aktar ekwu għal vaċċini għall-Istati Membri involuti, biex tgħinhom jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tat-tilqim taċ-ċittadini tagħhom, skont politiki dwar it-tilqim fl-Istati Membri.

(14)

B’differenza mill-mard li jittieħed, li s-sorveljanza tiegħu fil-livell tal-Unjoni titwettaq fuq bażi permanenti mill-ECDC, theddid transkonfinali serju ieħor għas-saħħa bħalissa ma jeħtiġx monitoraġġ sistematiku. Approċċ ibbażat fuq ir-riskju, fejn il-monitoraġġ jiġi mwettaq mis-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri u l-informazzjoni disponibbli tiġi skambjata permezz tal-EWRS, huwa għalhekk aktar adatt għal dak it-theddid l-ieħor.

(15)

Il-Kummissjoni ser issaħħaħ il-kooperazzjoni u l-attivitajiet mal-ECDC, l-Istati Membri, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u l-WHO biex ittejjeb il-metodi u l-proċessi li permezz tagħhom tiġi pprovduta l-informazzjoni relatata mal-kopertura tal-mard li jista’ jiġi evitat bit-tilqim.

(16)

Għandha tiġi stabbilita sistema li tippermetti n-notifika fil-livell tal-Unjoni ta’ twissijiet relatati ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa sabiex tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa pubblika fl-Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu debitament informati u b’mod f’waqtu. L-EWRS għandha għalhekk tiġi estiża għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa kollu kopert mid-Deċiżjoni preżenti. L-operazzjoni tal-EWRS għandha tibqa’ fil-kompetenza tal-ECDC. In-notifika ta’ twissija għandha tkun rikjesta biss fejn l-iskala u s-severità tat-theddid ikkonċernat huma jew jistgħu jsiru tant sinifikanti li jaffetwaw jew jistgħu jaffetwaw aktar minn Stat Membru wieħed u jirrikjedu jew jistgħu jirrikjedu reazzjoni kkoordinata fil-livell tal-Unjoni. Sabiex tiġi evitata d-dupplikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiżgura li n-notifiki ta’ twissija taħt l-EWRS u sistemi oħra ta’ twissija rapida fil-livell tal-Unjoni jkunu marbuta ma’ xulxin kemm jista’ jkun sabiex l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkunu jistgħu jevitaw safejn possibbli li jibagħtu l-istess twissija permezz ta’ sistemi differenti fil-livell tal-Unjoni.

(17)

Sabiex jiġi żgurat li l-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa pubblika fil-livell tal-Unjoni minn theddid transkonfinali serju għas-saħħa hija konsistenti kif ukoll komprensiva minn perspettiva tas-saħħa pubblika, il-kompetenzi xjentifiċi disponibbli għandhom jiġu mobilizzati b’mod ikkoordinat, permezz ta’ mezzi jew strutturi skont it-tip ta’ theddid ikkonċernat.Dik il-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa pubblika għandha tiġi żviluppata permezz ta’ proċess għal kollox trasparenti u għandha tkun ibbażata fuq prinċipji ta’ eċċellenza, indipendenza imparzjalitàu trasparenza. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi pprovduta mill-aġenziji tal-Unjoni f’konformità mal-missjonijiet tagħhom jew mill-Kummissjoni jekk il-valutazzjoni tar-riskju mitluba tkun kompletament jew parzjalment barra l-mandati tal-aġenziji tal-Unjoni.

(18)

B’kont meħud tar-regoli applikabbli f’kull każ, esperti xjentifiċi għandhom jagħmlu dikjarazzjonijiet ta’ interess u ta’ impenn. Tali dikjarazzjonijiet għandhom jinkludu kwalunkwe attività, pożizzjoni, ċirkustanzi jew fatti oħra li potenzjalment jinvolvu interessi diretti u indiretti sabiex isir possibbli li jiġu identifikati interessi li jistgħu jiġu meqjusa li jippreġudikaw l-indipendenza ta’ dawk l-esperti.

(19)

Reazzjoni effettiva għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa fil-livell nazzjonali tista’ teħtieġ konsultazzjoni fost l-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, bil-ħsieb li jiġu kkoordinati r-reazzjonijiet nazzjonali u tista’ tirrikjedi skambju ta’ informazzjoni. Bis-saħħa tad-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE, l-Istati Membri diġà jikkonsultaw lil xulxin f’koordinazzjoni mal-Kummissjoni bil-ħsieb li jiġu kkoordinati l-isforzi u r-reazzjoni tagħhom fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta’ mard li jittieħed. Mekkaniżmu simili għandu japplika għal kull theddid transkonfinali serju għas-saħħa irrispettivament mill-oriġini tiegħu. Wieħed għandu jiftakar ukoll li indipendentement minn din id-Deċiżjoni, fil-każ ta’ emerġenza kbira, Stat Membru jista’ jitlob għajnuna skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/779/KE, Euratom tat-8 ta’ Novembru 2007 li tistabbilixxi Mekkaniżmu Komunitarju tal-Protezzjoni Ċivili (5).

(20)

L-obbligi tal-Istati Membri li jipprovdu informazzjoni skont din id-Deċiżjoni ma jaffettwawx l-applikazzjoni tal-punt (a) tal-Artikolu 346(1) tat-TFUE, li jistabbilixxi li l-ebda Stat Membru ma huwa obbligat jipprovdi informazzjoni li l-iżvelar tagħha hu meqjus kuntrarju għall-interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu.

(21)

L-Istati Membri għandhom responsabbiltà li jiġġestixxu kriżijiet tas-saħħa pubblika fil-livell nazzjonali. Madankollu, miżuri meħudin minn Stati Membri individwali jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-interessi ta’ Stati Membri oħra jekk ma jkunux konsistenti ma’ xulxin jew jekk ikunu bbażati fuq valutazzjonijiet tar-riskju diverġenti. L-għan tal-koordinazzjoni tar-reazzjoni fil-livell tal-Unjoni għandu, għalhekk, ifittex li jiżgura fost oħrajn li l-miżuri meħudin fil-livell nazzjonali jkunu proporzjonati u limitati għal riskji tas-saħħa pubblika marbuta ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa, u ma jmorrux kontra l-obbligi u d-drittijiet stabbiliti fit-TFUE, bħal dawk marbuta mar-restrizzjoni fuq is-safar u l-kummerċ.

(22)

Komunikazzjoni inkonsistenti, u li toħloq konfużjoni mal-pubbliku u mal-partijiet interessati bħall-professjonisti fil-kura tas-saħħa, jista’ jkollha impatt negattiv fuq l-effettività tar-reazzjoni minn perspettiva tas-saħħa pubblika kif ukoll fuq operaturi ekonomiċi. Il-koordinazzjoni tar-reazzjoni fl-HSC, megħjun minn sottogruppi rilevanti, għandha, għalhekk, tkopri l-iskambju rapidu ta’ informazzjoni rigward il-messaġġi u strateġiji ta’ komunikazzjoniu l-indirizzar tal-isfidi tal-komunikazzjoni bil-ħsieb li tiġi kkoordinata l-komunikazzjoni tar-riskju u tal-kriżi, abbażi ta’ evalwazzjoni tajba u indipendenti tar-riskji għas-saħħa pubblika, li għandhom jiġu adattati għall-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi nazzjonali. Tali skambji ta’ informazzjoni huma intiżi biex jiffaċilitaw il-monitoraġġ taċ-ċarezza u l-koerenza tal-messaġġi lill-pubbliku u lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa.

(23)

L-applikabbiltà ta’ ċerti dispożizzjonijiet speċifiċi tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2006 tad-29 ta’ Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjoni kondizzjonali għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li jagħmlu parti mill-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1234/2008 tal-24 ta’ Novembru 2008 li jikkonċerna l-eżami ta’ varjazzjonijiet fit-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u tal-prodotti mediċinali veterinarji (7) tiddependi mir-rikonoxximent fil-livell tal-Unjoni, fil-qafas tad-Deċiżjoni 2119/98/KE, ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza jew ta’ sitwazzjoni ta’ pandemija fir-rigward tal-influwenza tal-bniedem. Dawk id-dispożizzjonijiet jippermettu t-tqegħid fis-suq aktar malajr ta’ ċerti prodotti mediċinali fil-każ ta’ ħtiġijiet urġenti, rispettivament permezz ta’ awtorizzazzjoni kondizzjonali għat-tqegħid fis-suq u tal-opzjoni temporanja li tingħata varjazzjoni għat-termini tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal-tilqim kontra l-influwenza tal-bniedem anke meta ċerta data klinika jew mhux klinika tkun nieqsa. Madankollu, minkejja s-siwi ta’ dispożizzjonijiet bħal dawn f’każ ta’ kriżi, sal-ġurnata tal-lum ma teżisti l-ebda proċedura speċifika għall-ħruġ ta’ tali rikonoxximenti fil-livell tal-Unjoni. Huwa għaldaqstant xieraq li tiġi prevista proċedura bħal din bħala parti mill-istipular ta’ standards ta’ kwalità u sikurezza għal prodotti mediċinali.

(24)

Qabel tiġi rikonoxxuta sitwazzjoni ta’ emerġenza tas-saħħa pubblika fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tikkoordina mal-WHO sabiex tikkondividi l-analiżi tal-Kummissjoni tas-sitwazzjoni tat-tifqigħa u tinforma lill-WHO bl-intenzjoni tagħha li toħroġ tali deċiżjoni. Fejn tiġi adottata tali deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma wkoll lill-WHO dwarha.

(25)

L-okkorrenza ta’ avveniment marbut ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li probabbilment jkollu konsegwenzi madwar l-Ewropa tista’ tirrikjedi li l-Istati Membri kkonċernati li jieħdu miżuri partikolari ta’ kontroll jew ta’ rintraċċar ta’ kuntatti b’mod ikkoordinat, sabiex jiġu identifikati dawk il-persuni diġà infettati u dawk il-persuni esposti għal riskju. Tali kooperazzjoni tista’ teħtieġ l-iskambju ta’ data personali permezz tas-sistema, inkluża informazzjoni sensittiva dwar is-saħħa uinformazzjoni dwar każijiet umani ta’ mard ikkonfermati jew suspettati bejn dawk l-Istati Membri direttament involuti fil-miżuri ta’ rintraċċar ta’ kuntatti.

(26)

Il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, fil-qasam tas-saħħa pubblika, għandha tiġi mrawma u hija ta’ importanza partikolari li jiġi żgurat l-iskambju ta’ informazzjoni mal-WHO dwar il-miżuri meħuda bis-saħħa ta’ din id-Deċiżjoni. B’mod partikolari, jista’ jkun fl-interessi tal-Unjoni li jiġu konklużi ftehimiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluża l-WHO, biex jitrawwem l-iskambju ta’ informazzjoni rilevanti mis-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ twissija dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa. Fi ħdan il-limiti tal-kompetenzi tal-Unjoni, ftehimiet bħal dawn jistgħu jinkludu, fejn adatt, is-sehem ta’ tali pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali fin-netwerk ta’ monitoraġġ ta’ sorveljanza epidemjoloġika rilevanti u l-EWRS, l-iskambju ta’ prattika tajba fl-oqsma tal-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa pubblika u l-kollaborazzjoni fil-koordinazzjoni ta’ reazzjoni.

(27)

L-ipproċessar ta’ data personali għall-fini tal-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandu jikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (8) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data (9). B’mod partikolari, l-operazzjoni tal-EWRS għandha tipprovdi salvagwardji speċifiċi għall-iskambju sikur u legali tad-data personali għall-fini ta’ miżuri tat-traċċar ta’ kuntatti li l-Istati Membri implimentaw fil-livell nazzjonali.

(28)

Billi l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni, ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri waħidhom minħabba d-dimensjoni transkonfinali ta’ theddid serju għas-saħħa, u għalhekk jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(29)

Minħabba l-fatt li r-responsabbiltà għas-saħħa pubblika mhijiex kwistjoni esklużivament nazzjonali f’ċerti Stati Membri, imma hija sostanzjalment deċentralizzata, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, jinvolvu lill-awtoritajiet rilevanti fl-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(30)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta atti ta’ implimentazzjoni relatati ma’: mudelli li għandhom jintużaw fil-provvista tal-informazzjoni dwar l-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni; l-istabbiliment u l-aġġornament ta’ lista ta’ mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali dwar is-saħħa relatati soġġetti għan-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika u l-proċeduri għall-operazzjoni ta’ netwerk bħal dan; l-adozzjoni ta’ definizzjonijiet tal-każ għal dak il-mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali ta’ saħħa koperti min-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika u, fejn meħtieġ, għal kwistjonijiet oħra ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa soġġetti għal monitoraġġ ad hoc; il-proċeduri għall-operazzjoni tal-EWRS; il-proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar is-suġġett u l-koordinazzjoni tar-reazzjonijiet tal-Istati Membri; ir-rikonoxximent ta’ sitwazzjonijiet ta’ emerġenza ta’ saħħa pubblika fil-livell tal-Unjoni u t-tmiem ta’ tali rikonoxximent. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (10). Minħabba li l-atti ta’ implimentazzjoni previsti minn din id-Deċiżjoni jikkonċernaw il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin, il-Kummissjoni ma tistax tadotta abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni fejn il-Kumitat dwar theddid serju transkonfinali għas-saħħa ma jippreżentax opinjoni, f’konformità mal-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(31)

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli immedjatament fejn, f’każijiet debitament ġustifikati relatati mal-gravità jew novità tat-theddida serja transkonfinali għas-saħħa jew mar-rapidità tat-tixrid tagħha bejn l-Istati Membri, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jirrikjedu hekk.

(32)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u adotta opinjoni (11).

(33)

Għalhekk, id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE għandha titħassar u tiġi sostitwita b’din id-Deċiżjoni,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza epidemjoloġika, il-monitoraġġ it-twissija bikrija ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ġlieda kontrih, li jinkludu l-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni marbuta ma’ dawk l-attivitajiet, sabiex jiġu kkoordinati u kkomplementati l-linji politiċi nazzjonali.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha l-għan li tappoġġa l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri għat-titjib tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-firxa ta’ mard serju tal-bniedem lil hinn mill-fruntieri tal-Istati Membri, u għall-ġlieda kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa ieħor sabiex tikkontribwixxi għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika fl-Unjoni.

3.   Din id-Deċiżjoni tiċċara wkoll il-metodi ta’ kooperazzjoni u ta’ koordinazzjoni bejn l-atturi differenti fil-livell tal-Unjoni.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal miżuri tas-saħħa pubblika fir-rigward tal-kategoriji ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa li ġejjin:

(a)

theddid ta’ oriġini bijoloġika, li jikkonsisti minn:

(i)

mard li jittieħed,

(ii)

reżistenza antimikrobika u infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa marbuta ma’ mard li jittieħed (minn issa ’l quddiem “kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati”),

(iii)

bijotossini jew aġenti bijoloġiċi dannużi oħra mhux relatati ma’ mard li jittieħed;

(b)

theddid ta’ oriġini kimika;

(c)

theddid ta’ oriġini ambjentali;

(d)

theddid ta’ oriġini mhux magħrufa;

(e)

avvenimenti li jistgħu jikkostitwixxu emerġenzi tas-saħħa pubblika ta’ interess internazzjonali li ġew iddeterminati skont l-IHR, sakemm jaqgħu taħt waħda mill-kategoriji ta’ theddid stabbiliti fil-punti (a) sa (d).

2.   Din id-deċiżjoni għandha tapplika wkoll għas-sorveljanza epidemjoloġika tal-mard li jittieħed u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ atti oħra tal-Unjoni li jirregolaw aspetti speċifiċi tal-monitoraġġ, it-twissija bikrija, il-koordinazzjoni tal-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-koordinazzjoni tal-ġlieda kontrih, inklużi miżuri li jistabbilixxu standards ta’ kwalità u ta’ sikurezza għal oġġetti speċifiċi u miżuri li jirrigwardaw attivitajiet ekonomiċi speċifiċi.

4.   F’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza eċċezzjonali, Stat Membru jew il-Kummissjoni jistgħu jitolbu koordinazzjoni tar-reazzjoni fi ħdan l-HSC, kif imsemmi fl-Artikolu 11, għal theddidiet transkonfinali serji għas-saħħa oħra minbarra dawk koperti mill-Artikolu 2(1), jekk jitqies li l-miżuri tas-saħħa pubblika meħuda qabel ma kienux adegwati biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

5.   Il-Kummissjoni għandha, flimkien mal-Istati Membri, tiżgura l-koordinazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-mekkaniżmi u l-istrutturi stabbiliti b’din id-Deċiżjoni u mekkaniżmi u strutturi simili stabbiliti fil-livell tal-Unjoni jew taħt it-Trattat Euratom li l-attivitajiet tagħhom huma rilevanti għall-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni, il-monitoraġġ, it-twissija bikrija, u l-ġlieda kontra t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa.

6.   L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt jew jintroduċu arranġamenti, proċeduri u miżuri addizzjonali għas-sistemi nazzjonali tagħhom fl-oqsma koperti minn din id-Deċiżjoni, inklużi arranġamenti previsti fi ftehimiet jew konvenzjonijiet bilaterali jew multilaterali eżistenti jew futuri, bil-kondizzjoni li tali arranġamenti, proċeduri u miżuri addizzjonali ma jxekklux l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“definizzjoni tal-każ” tfisser sett ta’ kriterji dijanjostiċi li fuqhom hemm qbil komuni li jridu jiġu sodisfatti sabiex jiġu identifikati bi preċiżjoni każijiet ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa fil-mira f’popolazzjoni partikolari, filwaqt li tiġi eskluża s-sejba ta’ theddid mhux relatat;

(b)

“mard li jittieħed” tfisser mard infettiv ikkawżat minn aġent kontaġġuż li jiġi trasmess minn persuna għal persuna permezz ta’ kuntatt dirett ma’ individwu infettat jew permezz ta’ mezz indirett bħall-esponiment għal vettur, annimal, fomit, prodott jew ambjent, jew skambju ta’ fluwidu, li huwa kkontaminat bl-aġent kontaġġuż;

(c)

“traċċar ta’ kuntatti” tfisser miżuri implimentati sabiex jiġu ttraċċati persuni li ġew esposti għal xi sors ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa, u li huma fil-perikolu li toħroġilhom xi marda jew li diġà ħarġitilhom;

(d)

“sorveljanza epidemjoloġika” tfisser il-ġbir, l-analiżi, l-interpretazzjoni u d-disseminazzjoni sistematiċi ta’ data u analiżi dwar mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati;

(e)

“monitoraġġ” tfisser l-osservazzjoni kontinwa, is-sejba jew ir-reviżjoni ta’ bidliet f’kondizzjoni, f’sitwazzjoni, jew f’attivitajiet, inkluża funzjoni kontinwa li tuża l-ġbir sistematiku ta’ data u analiżi dwar indikaturi speċifiċi relatati ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa;

(f)

“miżura tas-saħħa pubblika” tfisser deċiżjoni jew azzjoni li hija maħsuba biex tipprevjeni, timmonitorja jew tikkontrolla l-firxa ta’ mard jew kontaminazzjoni, biex tiġġieled kontra riskji gravi għas-saħħa pubblika jew biex ittaffi l-impatt tagħhom fuq is-saħħa pubblika;

(g)

“theddid transkonfinali serju għas-saħħa” tfisser perikolu li jista’ jkun fatali jew b’xi mod ieħor serju għas-saħħa ta’ oriġini bijoloġika, kimika, ambjentali jew mhux magħrufa li jixtered jew li jikkostitwixxi riskju sinifikanti li jixtered bejn il-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri, u li jista’ jkun jeħtieġ koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

KAPITOLU II

IPPJANAR

Artikolu 4

Ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan HSC msemmi fl-Artikolu 17 bil-ħsieb li jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex jiżviluppaw, isaħħu u jżommu l-kapaċitajiet tagħhom għall-monitoraġġ, it-twissija bikrija u l-valutazzjoni ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa u r-reazzjoni fil-konfront tiegħu. Dik il-konsultazzjoni għandha tkun immirata lejn:

(a)

il-kondiviżjoni tal-aħjar prattika u esperjenza fl-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni;

(b)

il-promozzjoni tal-interoperabbiltà ta’ ppjanar ta’ tħejjija nazzjonali;

(c)

l-indirizzar tad-dimensjoni intersettorjali tal-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni fil-livell tal-Unjoni; u

(d)

l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti tal-kapaċità ewlenija, għas-sorveljanza u r-reazzjoni kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 13 tal-IHR.

2.   Għall-fini tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom sas-7 ta' Novembru 2014 u kull tliet snin wara dan jipprovdu lill-Kummissjoni aġġornament dwar is-sitwazzjoni aħħarija fir-rigward tal-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni fil-livell nazzjonali.

Dik l-informazzjoni għandha tkopri dan li ġej:

(a)

l-identifikazzjoni ta’ u aġġornament dwar l-istatus tal-implimentazzjoni tal-istandards tal-kapaċità ewlenija għall-ippjanar ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni kif iddeterminat fil-livell nazzjonali għas-settur tas-saħħa, kif ipprovduti lill-WHO f’konformità mal-IHR;

(b)

deskrizzjoni tal-miżuri jew arranġamenti mmirati biex jiżguraw l-interoperabbiltà bejn is-settur tas-saħħa u setturi oħra, inkluż is-settur veterinarju, li jkunu identifikati bħala kritiċi fil-każ ta’ emerġenza, partikolarment:

(i)

il-koordinazzjoni tal-istrutturi fil-post fir-rigward ta’ inċidenti transettorjali,

(ii)

ċentri operattivi f’każ ta’ emerġenza (ċentri f’każ ta’ kriżi);

(c)

deskrizzjoni tal-pjani ta’ kontinwità tal-ħidma, miżuri jew arranġamenti immirati sabiex tiġi żgurata l-provvista kontinwa ta’ servizzi u prodotti kritiċi.

L-obbligu tal-provvista tal-informazzjoni msemmija fil-punti (b) u (c) għandu japplika biss jekk it-tali miżuri jew arranġamenti huma stabbiliti jew huma previsti bħala parti mill-ippjanar nazzjonali ta’ tħejjija u ta’ reazzjoni.

3.   Għall-fini tal-paragrafu 1, meta jirrevedu sostanzjalment l-ippjanar ta’ tħejjija nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni fi żmien xieraq dwar l-aspetti prinċipali tar-reviżjoni tal-ippjanar ta’ tħejjija tagħhom fil-livell nazzjonali li jkunu rilevanti għall-objettivi msemmijin fil-paragrafu 1 u għall-kwistjonijiet speċifiċi msemmijin fil-paragrafu 2.

4.   Meta jirċievu informazzjoni klassifikata trasmessa skont il-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni u l-HSC għandhom japplikaw ir-regoli stabbiliti fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/844/KE, KESE, Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 li temenda r-Regoli ta’ Proċedura interni tagħha (12).

Kull Stat Membru għandu jiżgura li r-regolamenti tas-sigurtà nazzjonali tiegħu japplikaw għall-persuni fiżiċi kollha residenti fit-territorju tiegħu u l-persuni ġuridiċi kollha stabbiliti fit-territorju tiegħu li jitrattaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu. Dawk ir-regolamenti ta’ sigurtà nazzjonali għandhom joffru livell ta’ protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-anqas ekwivalenti għal dik mogħtija mir-regoli dwar is-sigurtà kif stabbiliti fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom u mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/292/UE tal-31 ta’ Marzu 2011 dwar ir-regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (13).

5.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli l-informazzjoni li tkun waslitilha skont il-paragrafi 2 u 3 lill-membri tal-HSC.

Abbażi ta’ dik l-informazzjoni, u għall-fini tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, b’mod f’waqtuq, tibda diskussjonijiet fl-HSC, inkluż, fejn adatt, abbażi tar-rapporti ta’ progress ta’ sintesi jew tematiċi.

6.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta mudelli li għandhom jintużaw mill-Istati Membri meta jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 sabiex tiġi żgurata r-rilevanza tagħha għall-objettivi identifikati fil-paragrafu 1 u l-komparabbilta’ tagħha.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

Artikolu 5

Akkwist konġunt ta’ kontromiżuri mediċi

1.   L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u kwalunkwe Stat Membru li jixtiequ hekk jistgħu jidħlu fi proċedura ta’ akkwist konġunt imwettqa skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 104(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (14) u skont l-Artikolu 133 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (15), bil-ħsieb li jkun hemm xiri bil-quddiem ta’ kontromiżuri mediċi għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa.

2.   Il-proċedura ta’ akkwist konġunt imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun konformi mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-parteċipazzjoni fil-proċedura tal-akkwist konġunt tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha sat-tnedija tal-proċedura;

(b)

id-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-akkwist konġunt jiġu rrispettati, partikolarment dawk marbuta mal-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem;

(c)

l-akkwist konġunt ma jaffettwax is-suq intern, ma jikkostittwixxix diskriminazzjoni jew restrizzjoni tal-kummerċ, jew ma jikkawżax distorsjonijiet tal-kompetizzjoni;

(d)

l-akkwist konġunt ma jkollux impatt finanzjarju dirett fuq il-baġit tal-Istati Membri li ma jkunux qed jipparteċipaw fl-akkwist konġunt.

3.   Il-proċedura ta’ akkwist konġunt imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi preċeduta minn Ftehim ta’ Akkwist Konġunt bejn il-Partijiet li jiddeterminaw l-arranġamenti prattiċi li jirregolaw dik il-proċedura, u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tal-għażla tal-proċedura, il-valutazzjoni tas-sejħiet għall-offerti u l-għoti tal-kuntratt.

KAPITOLU III

SORVELJANZA EPIDEMJOLOĠIKA U MONITORAĠĠ AD HOC

Artikolu 6

Sorveljanza epidemjoloġika

1.   Netwerk għas-sorveljanza epidemjoloġika tal-mard li jittieħed u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati msemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1), huwa b’dan stabbilit. In-netwerk għandu jitħaddem u jiġi kkoordinat mill-ECDC.

2.   In-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika għandu jġib f’komunikazzjoni permanenti lill-Kummissjoni, lill-ECDC u lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli fil-livell nazzjonali għal sorveljanza epidemjoloġika.

3.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti msemmijin fil-paragrafu 2 għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejjin lill-awtoritajiet parteċipanti tan-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika:

(a)

data u informazzjoni komparabbli u kompatibbli fir-rigward tas-sorveljanza epidemjoloġika ta’ mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati msemmijin fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1);

(b)

informazzjoni rilevanti dwar il-progressjoni tas-sitwazzjonijiet tal-epidemija;

(c)

informazzjoni rilevanti rigward fenomeni epidemiċi mhux tas-soltu jew mard li jittieħed ġdid ta’ oriġini mhux magħrufa, inkluż dawk f’pajjiżi terzi.

4.   Meta jirrappurtaw informazzjoni dwar sorveljanza epidemjoloġika, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom, fejn disponibbli, jużaw il-definizzjonijiet tal-każ adottati skont il-paragrafu 5 għal kwalunkwe mard li jittieħed u kwistjoni speċjali ta’ saħħa relatata msemmija fil-paragrafu 1.

5.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi u taġġorna:

(a)

il-lista tal-mard li jittieħed u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati stabbiliti skont il-kriterji stipulati fl-Anness u msemmija fil-punti (i) u (ii)tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1), sabiex tiżgura kopertura tal-mard li jittieħed u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati min-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika;

(b)

id-definizzjonijiet tal-każ rigward kull marda li tittieħed u l-kwistjoni speċjali tas-saħħa relatati soġġetta għal sorveljanza epidemjoloġika, sabiex tiżgura fil-livell tal-Unjoni, il-komparabbiltà u l-kompatibbiltà tad-data miġbura;

(c)

proċeduri għall-operazzjoni tan-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika kif żviluppat fl-applikazzjoni tal-Artikoli 5, 10 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 851/2004.

Dawk l-atti ta’ implimentetazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament iġġustifikati marbuta mas-severità jew man-novità ta’ xi theddid transkonfinali serju għas-saħħa jew għar-rapidità tat-tixrid tiegħu bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-miżuri msemmija fil-punti (a) u (b) permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3).

Artikolu 7

Monitoraġġ Ad hoc

1.   Wara twissija nnotifikata skont l-Artikolu 9 dwar theddid għas-saħħa kif imsemmija fil-punt (iii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) u fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 2(1), l-Istati Membri għandhom, flimkien mal-Kummissjoni u abbażi tal-informazzjoni disponibbli mis-sistema ta’ sorveljanza tagħhom, jinformaw lil xulxin, permezz tal-EWRS u, jekk l-urġenza tas-sitwazzjoni tirrikjedi dan, permezz tal-HSCdwar l-iżviluppi fir-rigward tat-theddid ikkonċernat fil-livell nazzjonali.

2.   L-informazzjoni trasmessa skont il-paragrafu 1, għandha tinkludi b’mod partikolari kwalunkwe bidla fid-distribuzzjoni ġeografika, il-firxa u s-severità tat-theddid ikkonċernat u tal-mezz għas-sejba, jekk disponibbli.

3.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta, fejn meħtieġ, id-definizzjonijiet tal-każ li għandhom jintużaw għall-monitoraġġ ad hoc, sabiex jiġu żgurati l-komparabbiltà u l-kompatibbiltà fil-livell tal-Unjoni tad-data miġbura.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament iġġustifikati marbuta mas-severità ta’ theddida transkonfinali serja għas-saħħa jew għar-rapidità tat-tixrid tagħha fost l-Istati Membri, il-Kummissjoni tista’ tadotta jew taġġorna d-definizzjonijiet tal-każ imsemmija fl-ewwel subparagrafu permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni applikabbli immedjatament f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3).

KAPITOLU IV

TWISSIJA BIKRIJA U REAZZJONI

Artikolu 8

Stabbiliment ta’ sistema ta’ twissija bikrija u ta’ reazzjoni

1.   Sistema ta’ twissija rapida biex tinnotifika fil-livell tal-Unjoni twissijiet marbuta ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa, “Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Reazzjoni” (EWRS), hija b’dan stabbilita. L-EWRS għandha tippermetti komunikazzjoni permanenti bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli fil-livell nazzjonali sabiex ikunu jistgħu javżaw, jivvalutaw ir-riskji għas-saħħa pubblika u jiddeterminaw il-miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

2.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta proċeduri rigward l-iskambju ta’ informazzjoni sabiex tiżgura l-funzjonament tajjeb tal-EWRS u l-implimentazzjoni uniformi tal-Artikoli 8 u 9 u tevita l-koinċidenza ta’ attivitajiet jew azzjonijiet konfliġġenti ma’ strutturi u mekkaniżmi eżistenti għall-monitoraġġ, it-twissija bikrija u l-ġlieda kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

Artikolu 9

Notifika ta’ twissija

1.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew il-Kummissjoni għandhom jinnotifikaw twissija fl-EWRS fejn il-bidu jew l-iżvilupp ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

mhix normali jew mistennija fit-tali post u t-tali ħin, u tikkawża jew tista’ tikkawża morbidità jew mortalità sinifikanti fil-bnedmin, jew tikber malajr jew tista’ tikber malajr fil-kobor tagħha, jew taqbeż jew tista’ taqbeż il-kapaċità nazzjonali għal reazzjoni; u

(b)

taffettwa jew tista’ taffettwa aktar minn Stat Membru wieħed; u

(c)

teħtieġ jew tista’ teħtieġ reazzjoni kkoordinata fil-livell tal-Unjoni.

2.   Fejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jinnotifikaw lill-WHO b’avvenimenti li jistgħu jikkostittwixxu emerġenzi tas-saħħa pubblika ta’ interess internazzjonali skont l-Artikolu 6 tal-IHR huma għandhom, l-aktar tard, jinnotifikaw simultanjament bi twissija fl-EWRS, dment li dak it-theddid ikun jaqa’ taħt dak imsemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ din id-Deċiżjoni.

3.   Meta jinnotifikaw twissija, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw minnufih permezz tal-EWRS kwalunkwe informazzjoni rilevanti disponibbli fil-pussess tagħhom li tista’ tkun utli fil-koordinazzjoni tar-reazzjoni bħal:

(a)

it-tip u l-oriġini tal-aġent;

(b)

id-data u l-post tal-inċident jew tat-tifqigħa;

(c)

il-mezzi ta’ trasmissjoni jew tixrid;

(d)

data tossikoloġika;

(e)

il-metodi ta’ sejba u konferma;

(f)

ir-riskji għas-saħħa pubblika;

(g)

il-miżuri dwar is-saħħa pubblika implimentati jew li huma intiżi li jittieħdu fil-livell nazzjonali;

(h)

miżuri għajr dawk tas-saħħa pubblika;

(i)

id-data personali meħtieġa għall-fini tat-traċċar ta’ kuntatti skont l-Artikolu 16;

(j)

kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa kkonċernat.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali permezz tal-EWRS, kwalunkwe informazzjoni li tista’ tkun utli għall-koordinazzjoni tar-reazzjoni msemmija fl-Artikolu 11, inkluż informazzjoni relatata ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa u miżuri għas-saħħa pubblika marbuta ma’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa trasmess permezz tas-sistemi ta’ twissija u ta’ informazzjoni rapidi stabbiliti skont dispożizzjonijiet oħra tal-Unjoni jew tat-Trattat Euratom.

Artikolu 10

Valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa pubblika

1.   Meta tingħata twissija skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ għall-koordinazzjoni tar-reazzjoni fil-livell tal-Unjon, u fuq talba tal-HSC msemmi fl-Artikolu 17 jew fuq inizjattiva tagħha stess, tagħmel disponibbli minnufih lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u lill-HSC permezz tal-EWRS, valutazzjoni tar-riskju tas-severità potenzjali tat-theddida għas-saħħa pubblika, inkluż miżuri tas-saħħa pubblika possibbli. Dik il-valutazzjoni tar-riskju għandha titwettaq minn:

(a)

l-ECDC skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 851/2004 fil-każ ta’ theddid imsemmi fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) jew il-punt (d) tal-Artikolu 2(1); u/jew

(b)

l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) stabbilita bl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (16) fil-każ ta’ theddid imsemmi fl-Artikolu 2 ta’ din id-Deċiżjoni fejn it-theddid jaqa’ taħt il-mandat tal-EFSA; u/jew

(c)

aġenziji tal-Unjoni oħra relevanti.

2.   Fejn il-valutazzjoni tar-riskju meħtieġa hija kompletament jew parzjalment barra l-mandati tal-aġenziji msemmijin fil-paragrafu 1, jew hija meqjusa bħala neċessarja għall-koordinazzjoni tar-rispons fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni, fuq talba tal-HSC jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, għandha tipprovdi valutazzjoni tar-riskju ad hoc.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-valutazzjoni tar-riskju disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fil-pront, permezz tal-EWRS. Meta l-valutazzjoni tar-riskju jkollha tiġi ppubblikata, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jirċievuha qabel il-pubblikazzjoni tagħha.

Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tieħu kont, jekk disponibbli, tal-informazzjoni rilevanti pprovduta minn entitajiet oħra, b’mod partikolari mill-WHO, fil-każ ta’ emerġenza tas-saħħa pubblika ta’ tħassib internazzjonali.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni li tista’ tkun rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju ssir disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti permezz tal-EWRS u għall-HSC.

Artikolu 11

Koordinazzjoni tar-reazzjoni

1.   Wara twissija skont l-Artikolu 9, fuq talba mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru u abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluża l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 u l-valutazzjonijiet tar-riskju msemmija fl-Artikolu 10, l-Istati Membri għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan l-HSC u flimkien mal-Kummissjoni bil-ħsieb li jikkoordinaw:

(a)

reazzjonijiet nazzjonali għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa, inkluż fejn emerġenza tas-saħħa pubblika ta’ tħassib internazzjonali tiġi ddikjarata f’konformità mal-IHR u tkun taqa’ taħt l-Artikolu 2 ta’ din id-Deċiżjoni;

(b)

komunikazzjoni tar-riskju u tal-kriżi, adattata skont il-ħtiġijiet u ċ-ċirkustanzi tal-Istat Membru, li għandha l-għan li tipprovdi informazzjoni konsistenti u kkoordinata fl-Unjoni lill-pubbliku u lil professjonisti tal-kura tas-saħħa.

2.   Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li jadotta miżuri għas-saħħa pubblika sabiex jiġġieled kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa, qabel ma jadotta dawn il-miżuri huwa għandu jinforma u jikkonsulta lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar in-natura, l-għan u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri, ħlief meta l-ħtieġa li tiġi mħarsa s-saħħa pubblika tkun tant urġenti li jkun meħtieġ li l-miżuri jiġu adottati minnufih.

3.   Meta Stat Membru jkollu jadotta, minħabba urġenza, miżuri għas-saħħa pubblika bħala reazzjoni għall-feġġ jew għar-ritorn ta’ xi theddid transkonfinali serju għas-saħħa, huwa għandu, eżatt mal-adozzjoni, jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar in-natura, il-fini u l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

4.   F’każ ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa li l-kapaċitajiet tar-reazzjoni nazzjonali ma jkunux jistgħu jlaħħqu miegħu, Stat Membru li jkun ġie affettwat jista’ jitlob l-għajnuna ta’ Stati Membri oħra permezz tal-Mekkaniżmu tal-Komunità għall-Protezzjoni Ċivili stabbilit bid-Deċiżjoni 2007/779/KE, Euratom.

5.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-proċeduri meħtieġa għall-implimentazzjoni uniformi tal-iskambju tal-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-koordinazzjoni previst fil-paragrafi 1 sa 3.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

KAPITOLU V

SITWAZZJONIJIET TA’ EMERĠENZA

Artikolu 12

Rikonoxximent ta’ sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

1.   Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi sitwazzjoni ta’ emerġenza tas-saħħa pubblika relata ma’:

(a)

epidemiji ta’ influwenza tal-bniedem meqjusin li għandhom potenzjal pandemiku, fejn id-Direttur Ġenerali tal-WHO jkun ġie infurmat iżda ma jkunx għadu adotta deċiżjoni li tiddikjara sitwazzjoni ta’ influwenza pandemika f’konformità mar-regoli applikabbli tal-WHO; jew

(b)

każijiet li mhumiex dawk imsemmijin fil-punt (a), fejn id-Direttur Ġenerali tal-WHO jkun ġie infurmat u ma jkunx għadu adotta deċiżjoni li tiddikjara emerġenza tas-saħħa pubblika ta’ tħassib internazzjonali f’konformità mal-IHR, u fejn:

(i)

it-theddida transkonfinali serja għas-saħħa inkwistjoni tipperikola s-saħħa pubblika fil-livell tal-Unjoni,

(ii)

il-ħtiġijiet mediċi ma jintlaħqux fir-rigward ta’ dik it-theddida, li jfisser li l-ebda metodu sodisfaċenti ta’ dijanjosi, prevenzjoni jew trattament mhu awtorizzat fl-Unjoni jew, minkejja l-eżistenza ta’ tali metodu, l-awtorizzazzjoni ta’ prodott mediku xorta waħda jkun ta’ vantaġġ terapewtiku kbir ħafna għal dawk affettwati.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament iġġustifikati marbuta mas-severità ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa jew għar-rapidità tat-tixrid tiegħu bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi sitwazzjonijiet ta’ emerġenza tas-saħħa pubblika skont il-paragrafu 1 permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 18(3).

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lid-Direttur Ġenerali tal-WHO bl-adozzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 13

Effetti legali tar-rikonoxximent

Ir-rikonoxximent ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza skont l-Artikolu 12(1), għandu jkollu l-effett legali uniku li jippermetti li japplika l-punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 507/2006 jew, fejn ir-rikonoxximent jikkonċerna b’mod speċifiku epidemiji ta’ influwenza tal-bniedem meqjusin li għandhom potenzjal pandemiku, li jippermetti li japplika l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2008.

Artikolu 14

Tmiem tar-rikonoxximent

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, ittemm ir-rikonoxximent tas-sitwazzjonijiet imsemmija fl- Artikolu 12(1) hekk kif waħda mill-kondizzjonijiet applikabbli stabbiliti fihomma jibqgħux sodisfatti.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 18(2).

It-tmiem tar-rikonoxximent kif imsemmi fl-ewwel paragrafuma għandux jaffettwa l-validità tal-awtorizzazzjonijiet tat-tqegħid fis-suq mogħtija abbażi tar-Regolament (KE) Nru 507/2006 għal prodotti mediċinali msemmija fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tiegħu jew mogħtija skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2008.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 15

Ħatra ta’ awtoritajiet u rappreżentati nazzjonali

1.   Kull Stat Membri għandu jaħtar sas-7 ta' Marzu 2014:

(a)

l-awtoritajiet kompetenti responsabbli fi ħdan l-Istat Membru għas-sorveljanza epidemjoloġika kif imsemmi fl-Artikolu 6;

(b)

l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli fil-livelli nazzjonali għan-notifika ta’ twissija u biex jiddeterminaw miżuri meħtieġa għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika, għall-finijiet tal-Artikoli 8, 9 u 10;

(c)

rappreżentant wieħed u sostitut għalih fl-HSC imsemmi fl-Artikolu 17.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-ħatriet imsemmija fil-paragrafu 1 u bi kwalunkwe tibdil tagħhom. Fl-eventwalità ta’ tali tibdil, il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih lill-HSC lista aġġornata ta’ tali ħatriet.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli pubblikament lista aġġornata tal-awtoritajiet maħtura f’konformita mal-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-lista aġġornata tal-awtoritajiet li jappatjenu għalihom ir-rappreżentanti fl-HSC.

Artikolu 16

Protezzjoni ta’ data personali

1.   Fl-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, id-data personali għandha tiġi pproċessata skont id-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001. B’mod partikolari, għandhom jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jipproteġu dik id-data personali kontra l-qrid aċċidentali jew illegali, telf aċċidentali, jew aċċess mhux awtorizzat u kontra kull forma ta’ pproċessar illegali.

2.   L-EWRS għandha tinkludi funzjonalità ta’ messaġġar selettiv li tippermetti li d-data personali tiġi kkomunikata biss lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali involuti permezz ta’ miżuri ta’ traċċar ta’ kuntatti. Dik il-funzjonalità selettiva ta’ messaġġar għandha tiġi mfassla u operata b’mod li tiżgura skambju sikur u legali ta’ data personali.

3.   Fejn awtoritajiet kompetenti li jimplimentaw miżuri tat-traċċar ta’ kuntatti jikkomunikaw data personali meħtieġa għall-finijiet tat-traċċar ta’ kuntatti permezz tal-EWRS skont l-Artikolu 9(3), huma għandhom jużaw il-funzjonalità ta’ messaġġar selettiv imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u jikkomunikaw d-data biss lill-Istati Membri l-oħra involuti fil-miżuri tat-traċċar ta’ kuntatti.

4.   Meta jkunu qed jiċċirkolaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreferu għat-twissija li ġiet ikkomunikata preċedentement permezz tal-EWRS.

5.   Messaġġi li jkun fihom data personali għandhom jitħassru awtomatikament mill-funzjonalità selettiva tal-messaġġi 12-il xahar wara d-data tan-notifika tagħhom.

6.   Fejn awtorità kompetenti tistabbilixxi li notifika ta’ data personali magħmula skont l-Artikolu 9(3) sussegwentement uriet li kisret id-Direttiva 95/46/KE għaliex dik in-notifika ma kinitx neċessarja għall-implimentazzjoni tal-miżuri tat-traċċar ta’ kuntatti inkwistjoni, hija għandha tinforma immedjatament lill-Istati Membri li ntbagħtitilhom dik in-notifika.

7.   Fir-rigward tar-responsabbiltajiet tagħhom li jinnotifikaw u jirrettifikaw data personali permezz tal-EWRS, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiġu kkunsidrati bħala kontrolluri fis-sens tal-punt (d) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 95/46/KE.

8.   Fir-rigward tar-responsabbiltajiet tagħha rigward il-ħżin ta’ data personali, il-Kummissjoni għandha tiġi meqjusa bħala kontrollur fis-sens tal-punt (d) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

9.   Il-Kummissjoni għandha tadotta:

(a)

linji gwida li għandhom l-għan li jiżguraw li l-operazzjoni ta’ kuljum tal-EWRS tikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001;

(b)

rakkomandazzjoni li tipprovdi lista indikattiva tad-data personali li tista’ tiġi skambjata għall-fini tal-koordinazzjoni tal-miżuri tat-traċċar ta’ kuntatti.

Artikolu 17

Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa

1.   Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri maħturin skont il-punt (c) tal-Artikolu 15(1), huwa b’dan stabbilit.

2.   L-HSC għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

l-appoġġ għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar l-esperjenza miksuba fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni;

(b)

il-koordinazzjoni flimkien mal-Kummissjoni tal-ippjanar ta’ tħejjija u reazzjoni tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4;

(c)

il-koordinazzjoni flimkien mal-Kummissjoni tal-komunikazzjoni dwar ir-riskji u l-kriżijiet u r-reazzjonijiet għalihom tal-Istati Membri għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa, skont l-Artikolu 11.

3.   L-HSC għandu jkun ippresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. L-HSC għandu jiltaqa’ b’mod regolari u kull meta is-sitwazzjoni tirrikjedi dan, fuq talba mill-Kummissjoni jew Stat Membru.

4.   Is-segretarjat għandu jkun ipprovdut mis-servizzi tal-Kummissjoni.

5.   L-HSC għandu jadotta, b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu, ir-regoli ta’ proċedura tiegħu. Dawk ir-regoli ta’ proċedura għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti tal-ħidma, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

(a)

il-proċeduri għal laqgħat plenarji f’livell għoli u għal gruppi ta’ ħidma;

(b)

il-parteċipazzjoni ta’ esperti f’laqgħat plenarji, l-istat tal-osservaturi, inkluż minn pajjiżi terzi;

(c)

l-arranġamenti għall-HSC sabiex jeżamina r-rilevanza għall-mandat tiegħu ta’ kwistjoni ppreżentata lilu u l-possibbiltà li jirrakkomanda li din il-kwistjoni tiġi riferuta lil korp kompetenti taħt xi dispożizzjoni ta’ att ieħor tal-Unjoni jew taħt it-Trattat Euratom; dawk l-arranġamenti ma għandhomx jaffettwaw l-obbligi tal-Istati Membri skont l-Artikoli 4 u 11 ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 18

Proċedura ta’ Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

Artikolu 19

Rapporti li jikkonċernaw din id-Direttiva

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni sas-7 ta' Novembru 2015, u kull tliet snin wara dan. Ir-rapport għandu jinkludi, b’mod partikolari, valutazzjoni tal-operazzjoni tal-EWRS u tan-netwerk ta’ sorveljanza epidemjoloġika, kif ukoll informazzjoni dwar kif il-mekkaniżmi u l-istrutturi stabbiliti b’din id-Deċiżjoni jikkomplementaw sistemi oħra ta’ allert fil-livell tal-Unjoni u taħt it-Trattat Euratom biex jipproteġu s-saħħa pubblika b’mod effettiv, filwaqt li jevitaw dupplikazzjonijiet strutturali. Il-Kummissjoni tista’ takkumpanja r-rapport bi proposti biex jiġu mmodifikati d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Tħassir tad-Deċiżjoni 2119/98/KE

1.   Id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE hija b’dan imħassra.

2.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 22

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, it-22 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 160.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ Lulju 2013 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Ottubru 2013.

(3)  ĠU L 268, 3.10.1998, p. 1.

(4)  ĠU L 142, 30.4.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 314, 1.12.2007, p. 9.

(6)  ĠU L 92, 30.3.2006, p. 6.

(7)  ĠU L 334, 12.12.2008, p. 7.

(8)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(9)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(10)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(11)  ĠU C 197, 5.7.2012, p. 21.

(12)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.

(13)  ĠU L 141, 27.5.2011, p. 17.

(14)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(15)  ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1.

(16)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.


ANNESS

Kriterji għall-għażla ta’ mard li jittieħed u ta’ kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati li għandhom jiġu koperti minn sorveljanza epidemjoloġika fi ħdan in-netwerk.

1.

Mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati li jikkawżaw, jew li għandhom il-potenzjal li jikkawżaw morbożità sinifikanti jew imwiet, jew it-tnejn li huma, madwar l-Unjoni, speċjalment fejn il-prevenzjoni ta’ dak il-mard tkun teħtieġ approċċ ta’ koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni.

2.

Mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati fejn l-iskambju ta’ informazzjoni jista’ jipprovdi twissija bikrija ta’ theddid għas-saħħa pubblika.

3.

Mard rari u serju li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati li ma jkunux jintgħarfu f’livell nazzjonali u fejn il-ġbir ta’ data jippermetti t-tfassil ta’ ipoteżi minn bażi usa’ ta’ tagħrif.

4.

Mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati li għalihom huma disponibbli miżuri effettivi ta’ prevenzjoni ta’ benefiċċju għall-protezzjoni tas-saħħa.

5.

Mard li jittieħed u kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati li għalihom paragun mill-Istati Membri jkun jikkontribwixxi għall-evalwazzjoni ta’ programmi nazzjonali u tal-Unjoni.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/16


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1083/2013

tat-28 ta’ Awwissu 2013

li jistabbilixxi regoli marbuta mal-proċedura għall-irtirar temporanju ta’ preferenzi tariffarji u mal-adozzjoni ta’ miżuri ġenerali ta’ salvagwardja skont ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Europea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 15(12), 19(14), u 22(4) tiegħu,

Billi:

Sabiex tiżgura t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-irtirar temporanju tal-preferenzi u tal-adozzjoni ta’ salvagwardji ġenerali, il-Kummissjoni ngħatat is-setgħa mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill li tadotta att delegat biex tistabbilixxi regoli, b’mod partikolari, fir-rigward tal-osservanza tal-iskadenzi, tad-drittijiet tal-partijiet, tal-kunfidenzjalità u tar-rieżami,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

REGOLI RELATATI MAL-PROĊEDURA GĦALL-IRTIRAR TEMPORANJU TAL-PREFERENZI TARIFFARJI

Artikolu 1

L-eżaminazzjoni tal-informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tfittex li tikseb l-informazzjoni kollha li tqis meħtieġa, inklużi, inter alia, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti. Fit-tfassil tal-konklużjonijiet tagħha l-Kummissjoni tevalwa l-informazzjoni kollha rilevanti.

2.   Il-Kummissjoni tipprovdi perjodu ta’ żmien raġonevoli li fih il-partijiet terzi jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom bil-miktub billi jibagħtu l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni. Dan il-perjodu jiġi speċifikat fl-avviż li jħabbar il-bidu tal-proċedura għall-irtirar temporanju. Il-Kummissjoni tieħu inkunsiderazzjoni l-fehmiet ippreżentati mill-partijiet terzi meta dawn ikunu sostnuti b’evidenza suffiċjenti.

3.   Il-Kummissjoni tinjora tagħrif ipprovdut mill-pajjiż benefiċjarju kkonċernat jew minn kwalunkwe parti terza, f’konformità mal-paragrafu 2, li jinstab li jkun falz jew qarrieqi.

Artikolu 2

Il-fajl kostitwit

1.   F’każ li l-Kummissjoni tat bidu għall-proċedura għall-irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji, hija tistabbilixxi fajl kostitwit. Fajl kostitwit jinkludi d-dokumenti li huma rilevanti biex isiru konklużjonijiet, fosthom, l-informazzjoni pprovduta mill-pajjiż benefiċjarju tal-SPĠ ikkonċernat, mill-pajjiż benefiċjarju tal-SPĠ + jew mill-pajjiż benefiċjarju ta’ EBA (il-“pajjiż benefiċjarju”), l-informazzjoni ppreżentata minn partijiet terzi f’konformità mal-Artikolu 1(2) u kwalunkwe informazzjoni rilevanti miksuba mill-Kummissjoni.

2.   Il-pajjiż benefiċjarju u l-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni sostnuta minn evidenza suffiċjenti f’konformità mal-Artikolu 1(2), għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-fajl kostitwit fuq talba bil-miktub. Dawn jistgħu jispezzjonaw l-informazzjoni kollha li tinsab fil-fajl kostitwit minbarra d-dokumenti interni mħejjija mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, filwaqt li jitqiesu l-obbligi tal-kunfidenzjalità li jinsabu fl-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 (ir-Regolament SPĠ).

3.   Il-kontenut ta’ fajl kostitwit ikun konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ kunfidenzjalità skont l-Artikolu 38 tar-Regolament SPĠ.

Artikolu 3

L-obbligu ta’ kooperazzjoni għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SPĠ+

1.   F’każ li l-Kummissjoni tat bidu għall-proċedura għall-irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u għall-governanza tajba (GSP+), il-pajjiż benefiċjarju tal-SPĠ + ikkonċernat jippreżenta l-informazzjoni kollha meħtieġa li tipprova l-konformità mal-obbligi li jirriżultaw mill-impenji vinkolanti tiegħu f’perjodu stipulat fl-Avviż tal-Kummissjoni.

2.   Nuqqas ta’ kooperazzjoni min-naħa tal-pajjiż benefiċjarju tal-SPĠ + ikkonċernat ma jimpedixxix id-dritt tal-aċċess għall-fajl kostitwit.

3.   Jekk il-pajjiż benefiċjarju tal-SĠP + ikkonċernat jirrifjuta li jikkoopera, jew ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa fil-limitu ta’ żmien rilevanti, jew jimpedixxi b’mod sinifikanti l-proċedura, is-sejbiet tal-Kummissjoni, kemm jekk pożittivi kemm jekk negattivi, jistgħu jsiru abbażi tal-fatti disponibbli.

Artikolu 4

Is-smigħ ġenerali

1.   Il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u l-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni sostnuta minn evidenza suffiċjenti f’konformità mal-Artikolu 1(2), għandhom id-dritt li jiġu mismugħa mill-Kummissjoni.

2.   Huma jippreżentaw talba bil-miktub li tispeċifika r-raġunijiet li għalihom għandhom jiġu mismugħa verbalment. Talba bħal din għandha tasal għand il-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn xahar wara d-data tal-bidu ta’ proċedura ta’ rtirar temporanju.

Artikolu 5

L-involviment tal-Uffiċjal tas-Seduta

1.   Il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u l-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni sostnuta minn evidenza suffiċjenti f’konformità mal-Artikolu 1(2), jistgħu jitolbu wkoll li jsir intervent min-naħa tal-Uffiċjal tas-Seduta. L-Uffiċjal tas-Seduta jagħmel rieżami tat-talbiet għall-aċċess għall-fajl kostitwit, tat-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, tat-talbiet għall-estensjoni tal-limiti ta’ żmien u tat-talbiet għal smigħ.

2.   Il-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni sostnuta minn evidenza suffiċjenti f’konformità mal-Artikolu 1(2) jistgħu jitolbu li jsir intervent min-naħa tal-Uffiċjal tas-Seduta sabiex jivverifikaw jekk il-Kummissjoni kkunsidratx il-kummenti tagħhom. It-talba bil-miktub tiġi mressqa sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara li jiskadi l-perjodu għad-dispożizzjoni biex jesprimu l-fehmiet tagħhom.

3.   Jekk il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat jew il-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni sostnuta minn evidenza suffiċjenti f’konformità mal-Artikolu 1(2)), jkollhom seduta verbali mal-Uffiċjal tas-Seduta, jipparteċipa fiha s-servizz tal-Kummissjoni rilevanti.

Artikolu 6

Id-divulgazzjoni għall-investigazzjonijiet skont l-Artikolu 15 tar-Regolament SPĠ

1.   Il-Kummissjoni tiddivulga lill-pajjiż benefiċjarju tal-SPĠ + ikkonċernat, id-dettalji sottostanti tal-fatti u tal-kunsiderazzjonijiet essenzjali, li abbażi tagħhom il-Kummissjoni beħsiebha tieħu deċiżjonijiet skont l-Artikolu 15(8) u 15(9) tar-Regolament SPĠ.

2.   Id-divulgazzjoni ssir bil-miktub. Din ikun fiha s-sejbiet tal-Kummissjoni u tirrifletti l-intenzjoni provviżorja tagħha jekk ittemmx il-proċedura għall-irtirar temporanju jew tirtirax temporanjament il-preferenzi tariffarji.

3.   Id-divulgazzjoni ssir, filwaqt li titqies il-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali f’konformità mal-Artikolu 38 tar-Regolament SPĠ, kemm jista’ jkun malajr u, normalment, mhux iktar tard minn 45 jum qabel ma tittieħed deċiżjoni definittiva mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe proposta għal azzjoni finali. F’każ li l-Kummissjoni ma tkunx f’pożizzjoni li tiddivulga xi fatti jew kunsiderazzjonijiet f’dak il-ħin, dawn jiġu divulgati kemm jista’ jkun malajr wara.

4.   Id-divulgazzjoni hija bla ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti li tista’ tittieħed, iżda meta tali deċiżjoni tkun ibbażata fuq kwalunkwe fatti u kunsiderazzjonijiet differenti, dawn jiġu divulgati kemm jista’ jkun malajr.

5.   Il-preżentazzjonijiet li jsiru wara d-divulgazzjoni jittieħdu inkunsiderazzjoni biss jekk ikunu waslu f’perjodu li f’kull każ, għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni, li jkun mill-inqas 14-il jum wara d-divulgazzjoni, filwaqt li titqies l-urġenza tal-kwistjoni.

Artikolu 7

Ir-rieżami

1.   F’każ li l-preferenzi tariffarji kienu ġew irtirati temporanjament minn pajjiż benefiċjarju, il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat jista’ jippreżenta talba bil-miktub għal ristabbiliment tal-preferenzi tariffarji jekk iqis li r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-irtirar temporanju ma jkunux għadhom japplikaw.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tagħmel rieżami tal-ħtieġa għall-irtirar temporanju tal-preferenzi kull fejn tqis li l-kundizzjonijiet għal tali rtirar ma għadhomx jiġu ssodisfati.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu japplikaw mutatis mutandis għar-rieżami ta’ rtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji.

KAPITOLU II

REGOLI RELATATI MAL-PROĊEDURA GĦALL-ADOZZJONI TAl-MIŻURI ĠENERALI TA’ SALVAGWARDJA

Artikolu 8

Il-bidu ta’ investigazzjoni fuq talba

1.   It-talba biex jingħata bidu għal investigazzjoni ta’ salvagwardja tiġi ppreżentata bil-miktub, f’forma kunfidenzjali u f’forma mhux kunfidenzjali. Hi jkun fiha informazzjoni, skont dak li jkun raġonevolment għad-dispożizzjoni tal-parti rikjedenti, dwar dan li ġej:

(a)

l-identità tal-produtturi tal-Unjoni li qed iressqu l-ilment u deskrizzjoni tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni tal-Unjoni tagħhom tal-prodott simili jew tal-prodott f’kompetizzjoni diretta. F’każ li jsir ilment bil-miktub f’isimhom, l-ilment irid jidentifika liema huma l-produtturi tal-Unjoni li f’isimhom ikun tressaq l-ilment. L-ilment irid jelenka wkoll produtturi oħrajn magħrufa (jew assoċjazzjonijiet ta’ produtturi tal-Unjoni tal-prodott simili) fl-Unjoni li mhumiex jilmentaw, u jiddeskrivi l-volum u l-valur tal-produzzjoni tal-Unjoni tagħhom;

(b)

deskrizzjoni sħiħa tal-prodott simili, l-isem tal-pajjiż benefiċjarju kkonċernat, l-identità ta’ kull esportatur jew produttur barrani magħruf u lista ta’ persuni magħrufa li jimpurtaw il-prodott inkwistjoni;

(c)

informazzjoni dwar il-livelli u x-xejriet tal-volumi u tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet tal-prodott simili li joriġinaw fil-pajjiż benefiċjarju kkonċernat. Din l-informazzjoni tagħmel distinzjoni bejn l-importazzjonijiet preferenzjali skont ir-Regolament SPĠ, l-importazzjonijiet preferenzjali l-oħra, u l-importazzjonijiet li ma jgawdux minn preferenzi;

(d)

informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-produtturi tal-Unjoni li qed iressqu l-ilment, fuq il-bażi tal-fatturi elenkati fl-Artikolu 23 tar-Regolament SPĠ;

(e)

informazzjoni dwar l-effett li kellhom l-importazzjonijiet kif deskritt taħt (c), fuq il-produtturi tal-Unjoni li qed iressqu l-ilment, filwaqt li jitqiesu fatturi addizzjonali oħra li jolqtu s-sitwazzjoni tal-produtturi tal-Unjoni.

2.   It-talba, flimkien mad-dokumenti ta’ akkumpanjament, jiġu ppreżentati lis-servizz tar-riċeviment tal-posta tal-Kummissjoni:

Central mail service (Uffiċċju Ċentrali tal-Posta)

Bâtiment DAV1

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

1140 Brussels/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

It-talba titqies bħala li tressqet fl-ewwel jum tax-xogħol wara li tkun waslet għand il-Kummissjoni bil-posta rreġistrata jew wara li l-Kummissjoni tkun ħarġet konferma tar-riċevuta tagħha.

Il-Kummissjoni tibgħat lill-Istati Membri kopja tat-talba ladarba din tkun irċevietha.

3.   Minbarra l-preżentazzjoni formali bil-miktub, it-talba u d-dokumenti ta’ akkumpanjament jiġu ppreżentati wkoll f’format elettroniku. Kwalunwke talba ppreżentata esklussivament f’format elettroniku mhux se titqies valida għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-awtoritajiet jevitaw kwalunkwe ppubbliċizzar tat-talba sabiex jingħata bidu għal investigazzjoni, sakemm ma tkunx ittieħdet id-deċiżjoni biex jingħata bidu għal investigazzjoni. Madankollu, wara li jirċievi talba dokumentata kif suppost u qabel jipproċedi għall-bidu ta’ investigazzjoni, il-gvern tal-pajjiż esportatur kkonċernat irid jiġi mgħarraf.

5.   It-talba tista’ tiġi rtirata qabel ma jingħata bidu għal investigazzjoni, u f’każ bħal dan, ikun bħallikieku ma tkun tressqet l-ebda talba.

Artikolu 9

Il-bidu ex officio ta’ investigazzjoni

Il-Kummissjoni tista’ tagħti bidu għal investigazzjoni mingħajr talba, fuq il-bażi ta’ evidenza prima facie suffiċjenti li tipprova li l-kundizzjonijiet biex tkun imposta l-miżura ta’ salvagwardja stabbilita fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament SPĠ huma ssodisfati.

Artikolu 10

Informazzjoni dwar il-bidu ta’ investigazzjoni

1.   L-avviż li jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea:

(a)

jagħti sommarju tal-informazzjoni riċevuta, u jirrikjedi li l-informazzjoni kollha rilevanti għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni;

(b)

jiddikjara l-perjodu ta’ żmien li matulu l-partijiet interessati jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jippreżentaw l-informazzjoni, bil-għan li dawn il-fehmiet u din l-informazzjoni jittieħdu inkunsiderazzjoni matul l-investigazzjoni;

(c)

jiddikjara l-perjodu ta’ investigazzjoni, li normalment ikopri perjodu ta’ mhux inqas minn 3 snin immedjatament qabel ma jingħata bidu għall-proċediment tal-investigazzjoni. L-informazzjoni li għandha x’taqsam ma’ perjodu li jsegwi l-perjodu ta’ investigazzjoni, normalment ma tiġix ikkunsidrata.

(d)

jiddikjara l-perjodu ta’ żmien li matulu l-partijiet interessati jistgħu japplikaw biex jiġu mismugħa verbalment mill-Kummissjoni;

(e)

jiddikjara l-perjodu ta’ żmien li matulu l-partijiet interessati jistgħu jitolbu li jkun hemm intervent min-naħa tal-Uffiċjal tas-Seduta.

2.   Il-Kummissjoni tinforma lill-esportaturi, lill-importaturi u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tal-importaturi jew tal-esportaturi li hi mgħarrfa bl-involviment tagħhom, kif ukoll lir-rappreżentanti tal-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u lill-produtturi tal-Unjoni li qed iressqu l-ilment, bil-bidu tal-investigazzjoni u, filwaqt li tqis il-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali, tipprovdi t-test sħiħ tal-ilment miktub lill-esportaturi magħrufa u lill-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur, u tagħmlu disponibbli, fuq talba, lill-partijiet interessati l-oħra involuti. F’każ li n-numru ta’ esportaturi involuti jkun partikolarment għoli, it-test sħiħ tal-ilment miktub jista’ minflok jiġi pprovdut biss lill-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur jew lill-assoċjazzjoni kummerċjali rilevanti.

Artikolu 11

L-investigazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tfittex li tikseb l-informazzjoni kollha li hija tqis meħtieġa biex titwettaq investigazzjoni.

2.   Il-partijiet interessati jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom bil-miktub billi jibagħtu l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni. Dawn il-fehmiet jistgħu jiġu kkunsidrati meta jkunu sostnuti b’evidenza suffiċjenti. Il-Kummissjoni tista’ tivverifika l-informazzjoni li tkun irċeviet mal-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u ma’ kwalunkwe parti interessata.

3.   Il-partijiet li jirċievu kwestjonarji użati fl-investigazzjoni jingħataw mill-inqas 30 ġurnata biex iwieġbu. Tista’ tingħata estensjoni ta’ perjodu ta’ 30 ġurnata, filwaqt li jitqiesu l-limiti ta’ żmien tal-investigazzjoni, sakemm il-parti turi raġuni dovuta għal tali estensjoni, f’dak li jirrigwarda ċ-ċirkostanzi partikolari tagħha.

4.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri biex jipprovdu l-informazzjoni, u l-Istati Membri jridu jieħdu kwalunkwe passi meħtieġa sabiex iwettqu tali talbiet.

5.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri sabiex iwettqu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet kollha meħtieġa partikolarment fost l-importaturi, il-kummerċjanti u l-produtturi tal-Unjoni, u twettaq l-investigazzjonijiet fil-pajjiżi terzi, sakemm l-operaturi ekonomiċi kkonċernati jagħtu l-kunsens tagħhom u l-gvern tal-pajjiż inkwistjoni jkun ġie uffiċjalment notifikat u ma jqajjem l-ebda oġġezzjoni. L-Istati Membri jieħdu kwalunkwe passi meħtieġa sabiex iwettqu tali talbiet min-naħa tal-Kummissjoni. L-Uffiċjali tal-Kummissjoni jkunu awtorizzati, jekk il-Kummissjoni jew Stat Membru titlob/jitlob li jsir hekk, li jassistu lill-Uffiċjali tal-Istati Membri fit-twettiq tad-doveri tagħhom.

6.   F’każijiet fejn in-numru ta’ partijiet interessati, tipi ta’ prodotti jew tranżazzjonijiet huma kbar, l-investigazzjoni tista’ tkun limitata għal numru raġonevoli ta’ partijiet, prodotti, jew tranżazzjonijiet bl-użu ta’ kampjuni li huma statistikament validi abbażi tal-informazzjoni disponibbli fiż-żmien tal-għażla, jew għall-akbar volum rappreżentattiv ta’ produzzjoni, bejgħ jew esportazzjonijiet li jista’ jiġi investigat b’mod raġonevoli fiż-żmien disponibbli. L-għażla finali ta’ partijiet, tipi ta’ prodotti jew tranżazzjonijiet magħmula skont dawn id-dispożizzjonijiet rigward il-kampjunar tibqa’ f’idejn il-Kummissjoni, għalkemm hemm preferenza għall-kampjuni li jintgħażlu f’konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u bil-kunsens tagħhom, sakemm tali partijiet jidentifikaw ruħhom u jpoġġu għad-dispożizzjoni biżżejjed informazzjoni, sabiex ikun jista’ jintgħażel kampjun rappreżentattiv. F’każ li jiġi deċiż li jsir kampjunar u jkun hemm grad ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni minn uħud mill-partijiet magħżula jew minn kollha kemm huma, li x’aktarx jaffettwa materjalment l-eżitu tal-investigazzjoni, jista’ jintgħażel kampjun ġdid. Madankollu, jekk jippersisti grad materjali ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni jew jekk ma jkunx hemm ħin biżżejjed biex jiġi magħżul kampjun ġdid, japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 13.

Artikolu 12

Iż-żjarat ta’ verifika

1.   Il-Kummissjoni tista’ tagħmel żjarat biex teżamina r-rekords tal-importaturi, tal-esportaturi, tal-kummerċjanti, tal-aġenti, tal-produtturi, tal-assoċjazzjonijiet u tal-organizzazzjonijiet kummerċjali u ta’ partijiet interessati oħra biex tivverifika l-informazzjoni li tkun ġiet ipprovduta fir-rigward ta’ prodotti li jistgħu jirrikjedu miżuri ta’ salvagwardja.

2.   Il-Kummissjoni tista’ twettaq investigazzjonijiet f’pajjiżi terzi kif meħtieġ, sakemm tikseb il-ftehim tal-operaturi ekonomiċi kkonċernati, tavża lir-rappreżentanti tal-gvern tal-pajjiż ikkonċernat u sakemm dan tal-aħħar ma joġġezzjonax għall-investigazzjoni. Malli jintlaħaq ftehim bejn l-operaturi ekonomiċi kkonċernati, il-Kummissjoni għandha tavża lill-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur bl-ismijiet u bl-indirizzi tal-operaturi ekonomiċi li għandha ssirilhom żjara u d-dati miftiehma.

3.   L-operaturi ekonomiċi kkonċernati jiġu infurmati dwar in-natura tal-informazzjoni li għandha tiġi vverifikata matul iż-żjarat ta’ verifika u dwar kwalunkwe informazzjoni li teħtieġ li tiġi pprovduta matul dawn iż-żjarat. Tista’ tintalab informazzjoni ulterjuri.

4.   Fl-investigazzjonijiet imwettqa skont il-paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tiġi assistita mill-Uffiċjali ta’ dawk l-Istati Membri li jitolbu li jsir hekk.

Artikolu 13

In-nuqqas ta’ kooperazzjoni

1.   F’każijiet fejn kwalunkwe parti interessata tirrifjuta li tagħti aċċess għall-informazzjoni meħtieġa, jew inkella ma tipprovdix din l-informazzjoni fil-limiti ta’ żmien stipulati f’dan ir-Regolament, jew timpedixxi l-investigazzjoni b’mod sinifikanti, is-sejbiet, kemm jekk pożittivi kemm jekk negattivi, jistgħu jsiru abbażi tal-fatti disponibbli. Fejn jinstab li xi parti interessata tkun ipprovdiet tagħrif falz jew qarrieqi, dan it-tagħrif jiġi injorat u jintużaw il-fatti li jkunu disponibbli. Il-partijiet interessati jiġu infurmati dwar il-konsegwenzi li jġib miegħu n-nuqqas ta’ koperazzjoni.

2.   F’każ li l-informazzjoni ppreżentata minn parti interessata ma tkunx ideali f’kull rigward, din ma għandhiex madankollu tiġi injorata, sakemm ma jkunx hemm nuqqasijiet tali li jikkawżaw diffikultà mhux mixtieqa fil-kisba ta’ sejba raġonevolment preċiża u sakemm l-informazzjoni tiġi ppreżentata kif xieraq fi żmien adegwat u tkun tista’ tiġi vverifikata, u sakemm il-parti tkun aġixxiet bl-aħjar mod possibbli.

3.   Jekk xi evidenza jew xi informazzjoni ma tiġix aċċettata, il-parti fornitriċi tiġi infurmata mill-ewwel bir-raġunijiet għal dan u tingħata l-opportunità li tipprovdi spjegazzjonjiet ulterjuri fil-limitu ta’ żmien speċifikat. Jekk l-ispjegazzjonijiet jiġu kkunsidrati mhux sodisfaċenti, ir-raġunijiet għaċ-ċaħda ta’ tali evidenza jew informazzjoni jiġu divulgati u mogħtija f’sejbiet ippubblikati.

4.   Jekk id-deċiżjonijiet ikunu bbażati fuq id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, li jinkludu l-informazzjoni pprovduta fit-talba, fejn ikun prattikabbli u filwaqt li jitqiesu l-limiti ta’ żmien tal-investigazzjoni, din tiġi vverifikata b’referenza għal informazzjoni minn sorsi oħra indipendenti li jistgħu jkunu disponibbli, bħal-listi ta’ prezzijiet ippubblikati, l-istatistika uffiċjali tal-importazzjonijiet u r-redditi tad-dwana, jew xi informazzjoni miksuba minn partijiet oħra interessati matul l-investigazzjoni.

Tali informazzjoni tista’ tinkludi dejta rilevanti li tappartjeni għas-suq dinji jew għal swieq oħra rappreżentattivi, fejn ikun xieraq.

5.   Jekk ikun hemm xi parti interessata li ma tikkooperax, jew li tikkoopera biss parzjalment, bil-għan li ma tiġix żvelata informazzjoni rilevanti, ir-riżultat jista’ jkun inqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku tkun ikkooperat.

Artikolu 14

Il-fajl kostitwit

1.   F’każ li l-Kummissjoni, f’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament SPĠ, tat bidu għal investigazzjoni, hija trid tistabbilixxi fajl kostitwit. Fajl kostitwit ikun fih l-informazzjoni ppreżentata mill-Istati Membri, minn pajjiż benefiċjarju, u mill-partijiet interessati u l-informazzjoni rilevanti li tkun inkisbet mill-Kummissjoni filwaqt li jkunu tqiesu l-obbligi ta’ kunfidenzjalità stipulati fl-Artikolu 38 tar-Regolament SPĠ.

2.   Il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u l-partijiet interessati li ppreżentaw informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(2), għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-fajl kostitwit fuq talba bil-miktub. Huma jistgħu jispezzjonaw l-informazzjoni kollha li tinsab fil-fajl kostitwit minbarra d-dokumenti interni mħejjija mill-awtoritajiet tal-UE jew mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jitqiesu l-obbligi tal-kunfidenzjalità li jinsabu fl-Artikolu 38 tar-Regolament SPĠ. Dawn il-partijiet jistgħu jwieġbu għal din l-informazzjoni, u l-kummenti tagħhom jiġu kkunsidrati kull meta jkunu sostanzjati biżżejjed.

3.   Il-kontenut ta’ fajl kostitwit ikun konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ kunfidenzjalità f’konformità mal-Artikolu 38 tar-Regolament SPĠ.

Artikolu 15

Is-smigħ ġenerali

1.   Il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u l-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(2), għandhom id-dritt li jiġu mismugħa mill-Kummissjoni.

2.   Huma jippreżentaw talba bil-miktub fil-perjodu stipulat fl-avviż ippublikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sabiex juru li x’aktarx huma se jkunu affettwati mill-eżitu tal-investigazzjoni u li hemm raġunijiet speċjali li għalihom huma għandhom jiġu mismugħa verbalment.

Artikolu 16

L-involviment tal-Uffiċjal tas-Seduta

1.   Il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u l-partijiet terzi li ppreżentaw informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(2), jistgħu jitolbu wkoll li jsir intervent min-naħa tal-Uffiċjal tas-Seduta. L-Uffiċjal tas-Seduta jagħmel rieżami tat-talbiet għall-aċċess għall-fajl kostitwit, tat-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, tat-talbiet għall-estensjoni tal-limiti ta’ żmien u tat-talbiet għal smigħ.

2.   Jekk isir smigħ verbali mal-Uffiċjal tas-Seduta jieħu sehem fih ukoll is-servizz tal-Kummissjoni rilevanti.

Artikolu 17

Divulgazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tiddivulga d-dettalji sottostanti tal-fatti u tal-kunsiderazzjonijiet essenzjali, li fuqhom il-Kummissjoni tibbaża d-deċiżjonijiet li tieħu.

2.   Id-divulgazzjoni ssir bil-miktub. Din ikun fiha s-sejbiet tal-Kummissjoni u tirrifletti l-intenzjoni tagħha tintroduċix mill-ġdid jew le d-dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni.

3.   Id-divulgazzjoni ssir, filwaqt li titqies il-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali, kemm jista’ jkun malajr u normalment, mhux aktar tard minn 45 jum qabel ma tittieħed deċiżjoni definittiva mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe proposta għal azzjoni finali u fi kwalunkwe każ fi żmien xieraq għall-partijiet biex jgħaddu l-kummenti tagħhom u biex dawk il-kummenti jiġu kkunsidrati mill-Kummissjoni. F’każ li l-Kummissjoni ma tkunx f’pożizzjoni li tiddivulga xi fatti jew kunsiderazzjonijiet f’dak il-ħin, dawn jiġu divulgati kemm jista’ jkun malajr wara.

4.   Id-divulgazzjoni hija bla ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti li tista’ tittieħed, iżda meta tali deċiżjoni tkun ibbażata fuq kwalunkwe fatti u kunsiderazzjonijiet differenti, dawn jiġu divulgati kemm jista’ jkun malajr.

5.   Il-preżentazzjonijiet li jsiru wara d-divulgazzjoni jittieħdu inkunsiderazzjoni biss jekk ikunu waslu f’perjodu li f’kull każ, għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni, li jkun mill-inqas 14-il jum, filwaqt li titqies l-urġenza tal-kwistjoni.

Artikolu 18

Ir-rieżami

1.   Kull fejn id-dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni ġew introdotti mill-ġdid, kwalunkwe parti interessata tista’ tippreżenta talba bil-miktub għal ristabbiliment tal-preferenzi tariffarji sakemm ikun hemm evidenza prima facie li r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ dazji normali ma jkunux għadhom japplikaw. Il-produtturi tal-Unjoni jistgħu jippreżentaw talba bil-miktub għal estensjoni tal-perjodu tal-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji normali filwaqt li jipprovdu evidenza prima facie li r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ dazji normali jibqgħu japplikaw.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tagħmel rieżami tal-ħtieġa għal ristabbiliment tad-dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni kull fejn tqis li tali rieżami jkun iġġustifikat.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu japplikaw mutatis mutandis għar-rieżami tal-miżuri ta’ salvagwardja.

Artikolu 19

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1.


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/22


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1084/2013

tat-30 ta’ Ottubru 2013

għar-reġistrazzjoni ta' denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Plátano de Canarias (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u partikolarment l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (2).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba minn Spanja biex id-denominazzjoni “Plátano de Canarias” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3).

(3)

Peress li ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, id-denominazzjoni “Plátano de Canarias” għandha għalhekk tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament hija b’dan irreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni, F’isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  ĠU C 372, 1.12.2012, p. 9.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum uman elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

SPANJA

Plátano de Canarias (IĠP)


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1085/2013

tat-30 ta’ Ottubru 2013

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Westfälischer Knochenschinken (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, it-talba tal-Ġermanja biex id-denominazzjoni “Westfälischer Knochenschinken” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Billi l-Kummissjoni ma ġiet innotifikata bl-ebda dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Westfälischer Knochenschinken” għandha għalhekk tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament hija b’dan irreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni, F’isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 102, 9.4.2013, p. 8.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.2.   Prodotti tal-laħam

IL-ĠERMANJA

Westfälischer Knochenschinken (IĠP)


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/26


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1086/2013

tat-30 ta’ Ottubru 2013

li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Raschera (IOP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2)(b) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni tal-Italja għall-approvazzjoni ta’ emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Raschera”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1263/96 (2).

(2)

Minħabba li l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53 paragrafu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba għall-emenda f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kif stipulat fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 50(2), point (a), tar-Regolament imsemmi (3).

(3)

Ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 1151/2012, l-emenda għandha għalhekk tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda għall-ispeċifikazzjoni, ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li tikkonċerna d-denominazzjoni mniżżla fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, hija b'dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12 2012, p. 1.

(2)  ĠU L 163, 2.7.1996, p. 19.

(3)  ĠU C 109, 16.4.2013, p. 12.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum uman elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.3.   Ġobnijiet

L-ITALJA

Raschera (IOP)


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1087/2013

tal-4 ta’ Novembru 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rappurtar dwar il-bromur tal-metil

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 26(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 26(1)(a), l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw kull sena dwar il-kwantitajiet ta’ bromur tal-metil awtorizzat għall-kwarantina u qabel it-trasbord skont l-Artikolu 12(2), kif ukoll dwar il-kwantitajiet ta’ bromur tal-metil awtorizzat f’każ ta’ emerġenza skont l-Artikolu 12(3).

(2)

L-iskadenza tat-18 ta’ Marzu 2010 li tinsab fl-Artikolu 12(1) inqabżet u l-bromur tal-metil ma jistax jibqa’ jitqiegħed fis-suq u jintuża għall-kwarantina u għal applikazzjonijiet ta’ qabel it-trasbord. Għalhekk, ma hemm l-ebda bżonn li l-Istati Membri jibqgħu jiġu mitluba biex jagħmlu rapport kull sena dwar il-bromur tal-metil awtorizzat għall-kwarantina u qabel it-trasbord skont l-Artikolu 12(2).

(3)

L-awtorizzazzjoni temporanja ta’ bromur tal-metil f’każijiet ta’ emerġenza skont l-Artikolu 12(3) tirrikjedi deċiżjoni speċifika tal-Kummissjoni għal kull każ. Għalhekk, ma hemm l-ebda bżonn li l-Istati Membri jibqgħu jiġu mitluba biex jagħmlu rapport kull sena, minħabba li l-obbligu ta’ rappurtar jista’ jiġi inkluż direttament f’kull deċiżjoni speċifika.

(4)

Għalhekk, l-Artikolu 26(1)(a) għandu jitħassar.

(5)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 26(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009 għandu jitħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 286, 31.10.2009, p. 1.


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/29


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1088/2013

tal-4 ta’ Novembru 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam ma’ applikazzjonijiet għal liċenzi ta’ importazzjoni u esportazzjoni ta’ tagħmir li fih jew li jiddipendi mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18(9) tiegħu,

Billi:

(1)

L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru stabbiliti fil-punti minn 4.1 sa 4.6 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009, huma soġġetti għal liċenzji.

(2)

L-Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009, jistipula l-lista ta’ oġġetti li għandhom jiġu inklużi f’applikazzjoni għal liċenzja. Il-livell ta’ dettall ta’ dik il-lista jeħtieġ, fil-prattika, liċenzja separata għal kull esportazzjoni u kull importazzjoni.

(3)

F’każ ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru stabbiliti fil-punti minn 4.1 sa 4.6 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1005/2009, l-obbligu li jkollhom liċenzja separata għal kull esportazzjoni u importazzjoni qajjem xi dubji minħabba kwistjonijiet ta’ skedar speċifiku għas-settur tal-avjazzjoni, peress li f’xi każijiet, il-liċenzji huma meħtieġa fi żmien qasir ħafna biex jiġi evitat li xi titjiriet jitwaqqfu. Meta mqabbel ma’ setturi oħra ta’ użi kritiċi tal-aloni, is-settur tal-avjazzjoni min-natura tiegħu jimporta u jesporta b’mod aktar frekwenti u l-proċess huwa ripetittiv ħafna.

(4)

L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru stabbiliti fil-punti minn 4.1 sa 4.6 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1005/2009, mhumiex suġġetti għal limiti kwantitattivi, u għalhekk ma jeħtiġux li l-liċenzji separati għal kull esportazzjoni u importazzjoni jiġu kontrollati kontra l-limiti kwantitattivi.

(5)

Is-sistemi tat-tifi tan-nar abbord l-inġenji tal-ajru huma regolati permezz tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili li tistabbilixxi standards komuni minimi għall-operat ta’ inġenji tal-ajru u l-affidabbiltà li jittajru l-inġenji tal-ajru fl-Anness 6 u l-Anness 8 tagħha, u permezz tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u t-twaqqif tal-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni (2).

(6)

Għalhekk, għall-każ speċifiku ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru stabbiliti fil-punti minn 4.1 sa 4.6 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1005/2009, il-lista ta’ entrati meħtieġa fl-applikazzjoni għal-liċenzja għandhom jiġu simplifikati sabiex jippermettu l-ħruġ ta’ liċenzji ġenerali aktar milli liċenzji separati għal kull importazzjoni u esportazzjoni.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri li għalihom jipprovdi dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009, żdied il-punt (j) kif ġej:

“(j)

permezz ta’ deroga mill-punti minn (a) sa (h), fil-każ ta’ importazzjonijiet u esportazzjonijiet ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu mill-aloni għall-użi kritiċi f’inġenji tal-ajru stabbiliti fil-punti minn 4.1 sa 4.6 tal-Anness VI:

(1)

l-għan u t-tip ta’ prodotti u tagħmir li għandu jkun impurtat jew esportat kif deskritt fil-punti minn 4.1 sa 4.6 tal-Anness VI;

(2)

it-tipi ta’ aloni li l-prodotti u tagħmir li għandhom ikunu impurtati jew esportati jkun fihom jew li jkun jiddependi fuqhom;

(3)

il-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda tal-prodott jew tagħmir li għandu jkun impurtat jew esportat.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/31


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1089/2013

tal-4 ta’ Novembru 2013

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva kieselgur (trab tad-diatomi)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-sustanza attiva kieselgur (trab tad-diatomi) kienet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE (3) skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 24b tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2229/2004 (4). Billi d-Direttiva Nru 91/414/KEE nbidlet bir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, din is-sustanza qed titqies li ġiet approvata skont dak ir-Regolament u hija elenkata fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (5).

(2)

Fit-22 ta’ Ġunju 2012, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Awtorità”, ippreżentat lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha dwar l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni għall-kieselgur (trab tad-diatomi) skont l-Artikolu 25a tar-Regolament (KE) Nru 2229/2004. L-Awtorità kkomunikat l-opinjoni tagħha dwar il-kieselgur (trab tad-diatomi) lin-notifikatur. Il-Kummissjoni stednitha tressaq il-kummenti tagħha dwar l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-kieselgur (trab tad-diatomi). L-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni flimkien mal-opinjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni ġie ffinalizzat fit-3 ta’ Ottubru 2013 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għall-kieselgur (trab tad-diatomi).

(3)

Huwa kkonfermat li s-sustanza attiva kieselgur (trab tad-diatomi) għandha titqies bħala approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(4)

Skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, kif ukoll fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, huwa meħtieġ li l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni jiġu emendati. B’mod partikolari, jixraq li tintalab iktar informazzjoni ta’ konferma.

(5)

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(6)

L-Istati Membri għandhom jingħataw biżżejjed żmien biex jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-kieselgur (trab tad-diatomi).

(7)

Għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-kieselgur (trab tad-diatomi), fejn l-Istati Membri jagħtu xi perjodu ta’ grazzja skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, dan il-perjodu għandu jiskadi sa mhux aktar tard minn tmintax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 hija emendata skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Miżuri ta’ tranżizzjoni

L-Istati Membri għandhom, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u fejn hu meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-kieselgur (trab tad-diatomi) bħala sustanza attiva sal-25 ta’ Mejju 2014.

Artikolu 3

Perjodu ta’ grazzja

Kull perjodu ta’ grazzja mogħti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jkun qasir kemm jista’ jkun u għandu jiskadi f’data li ma tkunx aktar tard mill-25 ta’ Mejju 2015.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ bosta sustanzi attivi (ĠU L 344, 20.12.2008, p. 89).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2229/2004 tat-3 ta’ Diċembru 2004 li jistabbilixxi aktar regoli fid-dettall għall-implimentazzjoni tar-raba’ stadju tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 379, 24.12.2004, p. 13).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANNESS

Fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, ir-ringiela 236 dwar is-sustanza attiva kieselgur (trab tad-diatomi) tinbidel b’dan li ġej:

Numru

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“236

Kieselgur (trab tad-diatomi)

Nru CAS 61790-53-2

Nru CIPAC 647

Kieselgur (m’għandux isem tal-IUPAC)

Trab tad-diatomi

Diossidu tas-siliċju amorfu

Silika

Diatomite

Il-prodott huwa magħul 100 % mit-trab tad-diatomi.

Massimu ta’ 0,1 % ta’ partiċelli tas-silika kristallina b’dijametru ta’ anqas minn 50 μm

L-1 ta’ Settembru 2009

Il-31 ta’ Awwissu 2019

IL-PARTI A

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu fuq ġewwa bħala insettiċida u akariċida minn utenti professjonali.

IL-PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-kieselgur (trab tad-diatomi) (SANCO/2617/2008) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ottubru 2013.

F’din il-verifika ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lis-sikurezza tal-operaturi u tal-ħaddiema. Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali u respiratorju xieraq. Fejn meħtieġ, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jipprojbixxu l-preżenza tal-ħaddiema wara l-applikazzjoni tal-prodott ikkonċernat għal perjodu xieraq fid-dawl tar-riskji kkawżati minn dak il-prodott.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikaturi jissottomettu, sal-25 ta’ Novembru 2015, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Awtorità l-informazzjoni dwar it-tossiċità mill-inalazzjoni biex jikkonfermaw il-limiti tax-xogħol tal-kieselgur (trab tad-diatomi).”


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/34


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1090/2013

tal-4 ta’ Novembru 2013

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Travia da Beira Baixa (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 daħal fis-seħħ fit-3 ta' Jannar 2013. Dan ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (2).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba mill-Portugall biex id-denominazzjoni "Travia da Beira Baixa" tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3).

(3)

Ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, u d-denominazzjoni “Travia da Beira Baixa” għandha għaldaqstant tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament hija rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  ĠU C 353, 17.11.2012, p. 14.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum uman elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Il-klassi 1.4 –   Prodotti oħra li joriġinaw mill-annimali (prodotti li ġejjin mill-ħalib)

IL-PORTUGALL

Travia da Beira Baixa (DPO)


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/36


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1091/2013

tal-4 ta’ Novembru 2013

li jemenda għall-206 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta' Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta’ Al-Qaida (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a), 7a(1) u 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

Fit-18 ta’ Ottubru 2013, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSC) ddeċieda li jżid persuni waħda fiżika, kif ukoll entità waħda, mal-lista tiegħu ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi. Fl-24 ta' Ottubru 2013, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSC) ddeċieda li jżid persuni oħra fiżika mal-lista. Barra minn hekk, fid-16 ta' Ottubru, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-UNSC ddeċieda li jemenda annotazzjoni waħda fil-lista.

(3)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

(4)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, huwa għandu jidħol fis-seħħ immedjatament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropeja.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni, F’isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESSI

L-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 881/2002, huwa emendat kif ġej:

(1)

L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jiżdiedu taħt l-intestatura “Persuni naturali”:

(a)

‘Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif (magħruf ukoll bħala (a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, (b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, (c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, (e) Muhammad Jamal Abdu, (f) Muhammad Jamal, (g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre), (h) Abu Ahmad (nom de guerre), (i) Abu Jamal (nom de guerre), (j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, (k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre), (l) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre), (m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre), (n) Riyadh (nom de guerre)). Data tat-twelid: (a) 1.1.1964, (b) 1.2.1964. Post tat-twelid: Il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Nru tal-Passaport: (a) Passaport Eġizzjan numru 6487, maħruġ fit-30 ta' Jannar 1986, bl-isem ta' Muhammad Jamal Abdu, (b) Passaport Eġizzjan maħruġ fl-1993, bl-isem ta' Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (c) Passaport Jemeni numru 388181, bl-isem ta' Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Indirizz: L-Eġittu. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): Il-21 ta' Ottubru 2013.’

(b)

‘Mohamed Lahbous (magħruf ukoll bħala (a) Mohamed Ennouini, (b) Hassan, (c) Hocine). Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Il-Mali. Nazzjonalità: Maljana. Indirizz: Il-Mali. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): L-24 ta' Ottubru 2013.’

(2)

L-annotazzjoni li ġejja għandha tiżdied taħt l-intestatura “Persuni ġuridiċi, gruppi u entitajiet”:

Muhammad Jamal Network (magħruf ukoll bħala (a) MJN, (b) Muhammad Jamal Group, (c) Jamal Network, (d) Abu Ahmed Group, (e) Al-Qaida in Egypt, (f) AQE. Tagħrif ieħor: Jopera fl-Eġittu, il-Libja u l-Mali, Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): Il-21 ta' Ottubru 2013.’

(3)

L-annotazzjoni ‘Mati ur-Rehman Ali Muhammad (alias (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor 1977. Post tat-twelid: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, il-Pakistan. Nazzjonalità: Pakistana. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 22.8.2011.’ taħt l-intestatura "Persuni naturali" tiġi sostitwita b'dan li ġej:

‘Mati ur-Rehman Ali Muhammad (magħruf ukoll bħala (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor 1977. Post tat-twelid: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, il-Pakistan. Nazzjonalità: Pakistana. Tagħrif ieħor: Deskrizzjoni fiżika: 5 piedi u 2 pulzieri; 157,4 ċm. Isem il-missier: Ali Muhammad. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 22.8.2011.’


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/38


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1092/2013

tal-4 ta’ Novembru 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

50,8

MA

41,9

MK

59,5

TR

75,3

ZZ

56,9

0707 00 05

AL

54,1

EG

180,4

MK

66,2

TR

147,3

ZZ

112,0

0709 93 10

AL

50,7

TR

120,6

ZZ

85,7

0805 50 10

CL

81,7

TR

80,7

ZA

54,2

ZZ

72,2

0806 10 10

BR

225,0

TR

173,7

ZZ

199,4

0808 10 80

CL

210,3

NZ

175,8

US

146,6

ZA

122,1

ZZ

163,7

0808 30 90

CN

85,6

TR

119,7

ZZ

102,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/40


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-31 ta’ Ottubru 2013

li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/734/KE, 2006/415/KE u 2007/25/KE fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħhom

(notifikata bid-dokument C(2013) 7148)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/635/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u partikolarment l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 18 tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 63(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2005/734/KE (5), 2006/415/KE (6) u 2007/25/KE (7) ġew adottati fir-rigward tat-tifqigħat tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1 bil-għan li tiġi protetta s-saħħa tal-annimali u tal-bniedem fl-Unjoni.

(2)

Id-Deċiżjoni 2005/734/KE li tistabbilixxi miżuri ta’ bijosigurtà sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ trażmissjoni tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja kkawżata mis-sottotip H5N1 tal-virus A tal-Influwenza minn għasafar selvaġġi fl-ambjent naturali tagħhom għal tjur tal-irziezet u għasafar oħra mrobbija mill-bniedem u li tipprevedi sistema ta’ għarfien minn kmieni f’żoni b’riskju partikolari. Id-Deċiżjoni 2006/415/KE tistabbilixxi ċerti miżuri ta’ protezzjoni li għandhom jiġu applikati fil-każ ta’ tifqigħa tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1 fit-tjur ta’ Stat Membru, inkluż li jiġu stabbiliti żoni A u B wara s-suspett jew il-konferma ta’ tifqigħa ta’ dik il-marda. Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 2007/25/KE tikkonċerna ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja u movimenti ta’ għasafar domestiċi li jkunu akkumpanjati mis-sid tagħhom fl-Unjoni.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dawk id-Deċiżjonijiet japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2013. Madankollu, tifqigħat tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1 f’għasafar slavaġ u fit-tjur baqgħu iseħħu f’pajjiżi terzi u b’hekk ipoġġu wkoll f’riskju s-saħħa tal-annimali u tal-bniedem fl-Unjoni.

(4)

Minħabba s-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1, ikun xieraq li jkomplu jitnaqqsu r-riskji ta’ din l-infezzjoni billi jinżammu miżuri ta’ bijosigurtà, sistemi ta’ ditezzjoni minn kmieni u ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ tifqigħat tal-influwenza fit-tjur u ta’ movimenti ta’ għasafar domestiċi minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni.

(5)

Barra minn hekk, l-evalwazzjoni esterna (8) tan-netwerk ta’ reazzjoni f’każ ta’ emerġenza tal-Unjoni li saret matul l-2012 wriet li l-miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward tat- tifqigħat tal-influwenza tat-tjur, inkluż il-miżuri stipulati fid-Deċiżjoni 2006/415/KE, adottati fil-livell tal-Unjoni huma meqjusa mill-Istati Membri bħala rilevanti u effettivi.

(6)

Il-perjodu ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjonijiet 2005/734/KE, 2006/415/KE u 2007/25/KE għalhekk għandu jiġi estiż sal-31 ta’ Diċembru 2015.

(7)

Id-Deċiżjonijiet 2005/734/KE, 2006/415/KE u 2007/25/KE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2005/734/KE, id-data “31 ta’ Diċembru 2013” għandha tiġi sostitwita bid-data “31 ta’ Diċembru 2015”.

Artikolu 2

Fl-Artikolu 12 tad-Deċiżjoni 2006/415/KE, id-data “31 ta’ Diċembru 2013” għandha tiġi sostitwita bid-data “31 ta’ Diċembru 2015”.

Artikolu 3

Fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 2007/25/KE, id-data “31 ta’ Diċembru 2013” għandha tiġi sostitwita bid-data “31 ta’ Diċembru 2015”.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.

(4)  ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.

(5)  Id-Deċiżjoni 2005/734/KE tad-19 ta’ Ottubru 2005 li tistabbilixxi miżuri ta’ bijosigurtà sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ trażmissjoni tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja kkawżata mis-sottotip H5N1 tal-virus A tal-Influwenza minn għasafar selvaġġi fl-ambjent naturali tagħhom għal tjur tal-irziezet u għasafar oħra mrobbija mill-bniedem u li tipprevedi sistema ta’ ditezzjoni minn kmieni f’żoni b’riskju partikolari (ĠU L 274, 20.10.2005, p. 105).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/415/KE tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward tal-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta’ patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur tal-Komunità u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2006/135/KE (ĠU L 164, 16.6.2006, p. 51).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/25/KE tat-22 ta’ Diċembru 2006 fir-rigward ta’ ċerti miżuri ta’ ħarsien relatati mal-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja u l-movimenti ta’ għasafar domestiċi li huma akkumpanjati mis-sid tagħhom fil-Komunità (ĠU L 8, 13.1.2007, p. 29).

(8)  http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/docs/23_final_report_eu_rapid_response.pdf


5.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/42


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-31 ta’ Ottubru 2013

li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha

(notifikata bid-dokument C(2013) 7162)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/636/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b)(i) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li jirregolaw b’mod ġenerali l-ikel u l-għalf, u b’mod partikolari s-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, fil-livell tal-Unjoni u f’dak nazzjonali. Dan jistipula miżuri ta’ emerġenza meta jkun evidenti li ikel jew għalf impurtat minn pajjiż terz huwa mistenni li jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali jew l-ambjent, u li tali riskju ma jistax jiġi kkontrollat b’mod sodisfaċenti permezz ta’ miżuri meħuda mill-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/866/KE tat-12 ta’ Novembru 2008 dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem (2) ġiet adottata wara tifqigħa tal-epatite A fil-bnedmin relatata mal-konsum tal-molluski bivalvi importati mill-Perù li kienu kontaminati mill-vajrus tal-epatite A (HAV). Dik id-Deċiżjoni għall-bidu kienet applikabbli sal-31 ta’ Marzu 2009 iżda dan il-perjodu ta’ applikazzjoni kien ġie estiż sat-30 ta’ Novembru 2013 permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/729/UE tat-23 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE, dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha (3).

(3)

L-Awtorità Kompetenti Peruvjana ppreżentat tagħrif addizzjonali rigward il-miżuri korrettivi li ġew implimentati biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati fis-sistema ta’ kontroll ta’ ċerti molluski bivalvi. Madankollu, għad baqa’ għadd ta’ kwistjonijiet pendenti. B’mod partikolari, ir-riżultati tal-programm ta’ monitoraġġ għall-aħħar sena ma jinkludux il-kontroll tal-gandoffli Donax (Donax spp) li nstab li kienu l-oriġini tat-tifqigħa. Għaldaqstant, ma jistax jiġi konkluż li l-garanziji mogħtija mill-Awtorità Kompetenti Peruvjana sal-lum huma biżżejjed biex titneħħa l-miżura ta’ emerġenza.

(4)

Għalhekk, il-limitu tal-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/866/KE għandu jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 2008/866/KE, id-data “30 ta’ Novembru 2013” għandha tiġi sostitwita bid-data “30 ta’ Novembru 2014”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 307, 18.11.2008, p. 9.

(3)  ĠU L 327, 27.11.2012, p. 56.