ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.290.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 290

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
31 ta' Ottubru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1001/2013 tal-4 ta’ Ottubru 2013 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

31.10.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 290/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1001/2013

tal-4 ta’ Ottubru 2013

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u partikolarment l-Artikoli 9 u 12 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa nomenklatura għall-merkanzija, minn issa ’l quddiem imsejħa “in-Nomenklatura Magħquda”, biex jissodisfa, fl-istess waqt, ir-rekwiżiti tat-Tariffa Doganali Komuni, l-istatistiki tal-kummerċ estern tal-Komunità u linji politiċi oħra Komunitarji li jikkonċernaw l-importazzjoni jew l-esportazzjoni tal-merkanzija.

(2)

Fl-interess tas-simplifikazzjoni leġiżlattiva, huwa xieraq li n-Nomenklatura Magħquda tiġi mmodernizzata u li l-istruttura tagħha tiġi adattata.

(3)

Hu neċessarju li n-Nomenklatura Magħquda tiġi emendata biex tikkunsidra dan li ġej: bidliet fi ħtiġijiet marbuta mal-istatistika u l-politika kummerċjali, bidliet li jkunu saru sabiex jitwettqu impenji internazzjonali, żviluppi teknoloġiċi u kummerċjali, u l-bżonn li t-testi jiġu allinjati jew iċċarati.

(4)

Skond l-Artikolu 12 tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, l-Anness I tar-Regolament għandu jinbidel, b'seħħ mill-1 ta' Jannar 2014, b'verżjoni sħiħa tan-Nomenklatura Magħquda, flimkien mar-rati awtonomi u konvenzjonali ta' dazju li joħorġu mill-miżuri adottati mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 2658/87 għandu jinbidel bit-test li jidher fl-Anness ta' ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANNESS I

NOMENKLATURA MAGĦQUDA

SOMMARJU

L-EWWEL PARTI — DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

Taqsima 1 — Regoli ġenerali

A.

Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda 11

B.

Regoli ġenerali li jikkonċernaw dazji 12

Ċ.

Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji 13

Taqsima II — Dispożizzjonijiet speċjali

A.

Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni 13

B.

Mezzi tal-ajru ċivili u oġġetti għall-użu f’mezzi tal-ajru ċivili 15

Ċ.

Prodotti farmaċewtiċi 17

D.

Rata standard ta’ dazju 17

E.

Kontenituri u materjali ta’ ippakkjar 19

F.

Trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tal-oġġetti 19
Sinjali, abbrevjazzjonijiet u simboli 21
Unitajiet supplimentari 22

IT-TIENI PARTI — SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

Kapitlu

Taqsima I

Annimali ħajjin; prodotti minn annimali

1

Annimali ħajjin 25

2

Laħam u ġewwieni li jittiekel 29

3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn 47

4

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel naturali; prodotti tajbin għall-ikel ġejjin minn annimali, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 70

5

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra 82

Taqsima II

Prodotti veġetali

6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali 84

7

Veġetali u ċerti għeruq u tuberi tajbin għall-ikel 87

8

Frott u ġewż tajbin għall-ikel; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew bettieħ 94

9

Kafè, tè, matè u ħwawar 101

10

Ċereali 104

11

Prodotti tal-industrija tat-tħin; malt; lamti; inulina; glutina tal-qamħ 109

12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef 114

13

Gommalakka; gomom, rażi, u linef u estratti veġetali oħrajn 119

14

Materjali veġetali tat-trizza; prodotti veġetali li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 121

Taqsima III

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex

15

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex 122

Taqsima IV

Preparazzjonijiet tal-ikel; xorb, l-ispirti u ħall; tabakk u s-sostituti manifatturati tat-tabakk

16

Preparazzjonijiet ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn 134

17

Zokkor u ħelu taz-zokkor 140

18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw 144

19

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki tal-għaġina 147

20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti 152

21

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel 171

22

Xorb, spirti u ħall 175

23

Fdal u skart mill-industrija tal-ikel; għalf tal-annimali ppreparat 186

24

Tabakk u sostituti manifatturati ta’ tabakk 191

Taqsima V

Prodotti minerali

25

Melħ; kubrit; trabijiet u ħaġar; materjali tat-tikħil, ġir u siment 193

26

Minerali (ores), gagazza u rmied 199

27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali 202

Taqsima VI

Prodotti tal-industrija kimika jew dawk relatati magħha

28

Kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta’ elementi radjoattivi jew ta’ isotopi 211

29

Kimiċi organiċi 225

30

Prodotti farmaċewtiċi 248

31

Fertilizzanti 252

32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek 255

33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta 259

34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active), preparazzjonijiet għal ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibs 262

35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enżimi 265

36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli 268

37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi 269

38

Diversi prodotti kimiċi 272

Taqsima VII

Plastik u oġġetti tiegħu; gomma u oġġetti tagħha

39

Plastiks u oġġetti tagħhom 281

40

Gomma (lastiku) u oġġetti tagħha 295

Taqsima VIII

Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

41

Ġlud mhux maħdumin (ħlief ferijiet) u ġilda 302

42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir) 307

43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom 310

Taqsima IX

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; sufra u oġġetti tas-sufra; manifatturi ta’ tiben, ta’ spartu jew ta’ materjali oħrajn tat-trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam 312

45

Sufra u oġġetti ta’ sufra 322

46

Manifatturi ta’ tibna, ta’ spartu jew materjali oħrajn ta’ trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab 323

Taqsima X

Polpa tal-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat; karta jew kartun u oġġetti magħmulin minnhom

47

Polpa tal-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat 325

48

Karta u kartun; oġġetti ta’ polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun 327

49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħrajn tal-industrija tal-istampar; manuskritti, testi ttajpjati u pjanti 339

Taqsima XI

Tessuti u oġġetti ta’ tessuti

50

Ħarir 346

51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ annimali; ħjut u drapp minsuġ minn krin 348

52

Qoton (tajjar) 352

53

Fibri oħrajn ta’ tessuti veġetali; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin minn ħjut tal-karta 359

54

Filamenti magħmulin mill-bniedem; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem 362

55

Fibri magħmulin mill-bniedem ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) 367

56

Materjal tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u kejbils u oġġetti minnhom 374

57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta’ tessuti 378

58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet ta’ tessuti bil-bżiebeż; bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu 381

59

Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b’sustanza oħra (impregnated), miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti ta’ tessuti ta’ tip tajjeb għal użu industrijali 384

60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) 388

61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) 391

62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) 400

63

Oġġetti oħrajn manifatturati ta’ tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta’ tessuti li jintlibsu; ċraret 410

Taqsima XII

Ilbies għar-riġlejn, ilbies għar-ras, umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten siġġu, swat, frosti u partijiet tagħhom; rix ippreparat u oġġetti magħmulin minnu; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman

64

Ilbies għar-riġlejn, gettijiet u bħalhom; bċejjeċ ta’ dawn l-oġġetti 415

65

Ilbies għar-ras u partijiet tiegħu 421

66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, swat, frosti u partijiet tagħhom 422

67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparati u oġġetti magħmulin minn rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman 423

Taqsima XIII

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili; prodotti ta’ ċeramika; ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili 424

69

Prodotti ta’ ċeramika 428

70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ 431

Taqsima XIV

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom, ġojjelli artifiċjali; munita

71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom, ġojjelli artifiċjali; munita 439

Taqsima XV

Metalli ta’ valur baxx u oġġetti ta’ metalli ta’ valur baxx

72

Ħadid u azzar 445

73

Oġġetti ta’ ħadid jew azzar 466

74

Ram u oġġetti tiegħu 478

75

Nikil u oġġetti tiegħu 484

76

Aluminju u oġġetti tiegħu 487

77

(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata)

78

Ċomb u oġġetti tiegħu 492

79

Żingu u oġġetti tiegħu 495

80

Landa u oġġetti tagħha 497

81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom 499

82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta’ metall ta’ valur baxx; bċejjeċ tagħhom ta’ metall ta’ valur baxx 502

83

Taħlita ta’ oġġetti ta’ metall ta’ valur baxx 508

Taqsima XVI

Makkinarju u għodod mekkaniċi; apparat elettriku; partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u strumenti li jirriproduċu l-ħoss; strumenti li jirrekordjaw u strumenti li jirriproduċu stampa u ħoss televiżivi u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

84

Reatturi nukleari, kaldaruni (boilers), makkinarju u għodod mekkaniċi; partijiet tagħhom 512

85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu stampa u ħoss tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti 558

Taqsima XVII

Vetturi, biċċiet tal-ajru, bastimenti u tagħmir tat-trasport assoċjat

86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u partijiet tagħhom ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir u armar u partijiet tagħhom għal-linji ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir ta’ sinjalar tat-traffiku mekkaniku (inkluż elettro-mekkaniku) ta’ kull tip 584

87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling-stock) ta’ ferroviji jew linji tat-tramm; u partijiet u aċċessorji tagħhom 587

88

Inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, u partijiet tagħhom 598

89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma 600

Taqsima XVIII

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, ta’ kejl, ta’ iċċekkjar, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; arloġġi u arloġġi tal-idejn; strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji tagħhom

90

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, għal kejl, għal iċċekkjar, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; partijiet u aċċessorji tagħhom 603

91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn jew tal-but u partijiet tagħhom 617

92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn 620

Taqsima XIX

Armi u munizzjon; partijiet u aċċessorji tagħhom

93

Armi u munizzjon; partijiet u aċċessorji tagħhom 622

Taqsima XX

Oġġetti manifatturati varji

94

Għamara; friex, mtieraħ, irfid għal imtieraħ, kuxxini u tagħmir (furnishing) simili mimli; lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; sinjali mdawlin, pjanċi ta’ l-ismijiet imdawlin u simili; bini prefabbrikat 624

95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom 629

96

Oġġetti manifatturati varji 633

Taqsima XXI

Xogħlijiet tal-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

97

Xogħlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet 638

98

Makkinarju industrijali komplet 640

99

Kodiċi speċjali tan-Nomenklatura Magħquda 644

IT-TIELET PARTI — ANNESSI GĦAT-TARIFFA

Taqsima I — Annessi agrikoli

Anness 1

Komponenti agrikoli (EA), dazji addizzjonali għaz-zokkor (AD S/Z) u dazji addizzjonali għad-dqiq (AD F/M) 649

Anness 2

Prodotti li għalihom japplika prezz ta’ dħul 667

Taqsima II — Lista ta' sustanzi farmaċewtiċi li jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju

Anness 3

Lista ta’ ismijiet mhux proprjetarji internazzjonali (INNs), mogħtijin għal sustanzi farmaċewtiċi mill-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa, li huma meħlusin mid-dazju 705

Anness 4

Lista ta' prefissi u suffissi li, flimkien mal-INNs tal-anness 3, jiddeskrivu l-melħ, l-esteri jew l-idrati ta' INNs; dan il-melħ, esteri u idrati huma ħielsa mid-dazju, sakemm huma klassifikabbli taħt l-istess titlu tas-sistema armonizzata (SA) b'sitt numri bħall-INN korrispondenti 817

Anness 5

Melħ, esteri u idrati ta' INNs, li mhumiex ikklassifikati taħt l-istess titlu tas-sistema armonizzata (SA) bħall-INNs korrispondenti u li huma ħielsa mid-dazju 829

Anness 6

Lista ta' intermedji farmaċewtiċi użati għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi mitmumin, li huma ħielsa mid-dazju 833

Taqsima III

Anness 7

(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata) 874

Taqsima IV — Trattament favorevoli tat-tariffa minħabba fin-natura tal-oġġetti

Anness 8

Oġġetti li mhumiex tajbin għall-konsum 878

Anness 9

Ċertifikati 884

Anness 10

TARIC statistikas kodi 899

L-EWWEL PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

TAQSIMA I

REGOLI ĠENERALI

A.   Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda

Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda għandha tkun irregolata mill-prinċipji li ġejjin:

1.

It-titli tat-taqsimiet, kapitli u subkapitli huma maħsubin għall-ħeffa ta’ referenza biss; għal għanijiet legali, il-klassifikazzjoni għandha tkun deċiża skond it-termini tat-titli u n-noti ta’ kwalunkwe taqsima jew kapitlu relattiv u, sakemm dawn t-titli jew in-noti ma jkunux jeħtieġu mod ieħor, skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

2.

(a)

Kwalunkwe referenza f’titlu għal oġġett għandha titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett mhux komplut jew mhux mitmum, sakemm, kif preżentat, l-oġġett mhux komplut jew mhux mitmum ikollu l-karattru essenzjali ta’ l-oġġett komplut jew mitmum. Għandha wkoll titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett komplut jew mitmum (jew li jista’ jkun klassifikat bħala komplut jew mitmum permezz ta’ din ir-regola), preżentat mhux armat jew żarmat.

(b)

Kwalunkwe referenza f’titlu għal materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal taħlit jew kombinazzjonijiet ta’ dak il-materjal jew is-sustanza b’materjali jew sustanzi oħra. Kwalunkwe referenza għal oġġetti ta’ ċertu materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal oġġetti li jikkonsistu totalment jew parzjalment minn materjal jew sustanza bħal din. Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti magħmulin minn iżjed minn materjal jew sustanza waħda għandha ssir skond il-prinċipji ta' regola 3.

3.

Meta permezz ta’ l-applikazzjoni tar-regola 2(b) jew kwalunkwe raġuni oħra, l-oġġetti jkunu klassifikati prima facie f’titlu wieħed jew iżjed, il-klassifikazzjoni għandha ssir kif ġej:

(a)

it-titlu li jagħti l-iżjed deskrizzjoni speċifika għandha tkun preferuta għal titli li jagħtu deskrizzjoni iżjed ġenerali. Madanakollu, meta jkun hemm żewġ titli jew iżjed li kull wieħed minnhom jirreferi għal parti waħda mill-materjali jew mis-sustanzi li qegħdin f’oġġetti mħalltin jew komposti jew għal parti biss mill-oġġetti f’sett imtella’ għal bejgħ bl-imnut, dawk t-titli għandhom jitqiesu ugwalment speċifiċi fir-rigward ta’ dawk l-oġġetti, ukoll jekk wieħed minnhom jagħti deskrizzjoni iżjed kompluta jew preċiża ta’ l-oġġetti;

(b)

taħlitiet, oġġetti komposti li jikkonsistu minn materjali differenti jew magħmulin minn komponenti differenti, u oġġetti mtellgħin għal bejgħ bl-imnut, li ma jistgħux ikunu klassifikati b’referenza għal 3(a), għandhom ikunu klassifikati daqs li kieku kienu magħmulin mill-materjal jew mill-komponent li jagħtihom il-karattru essenzjali tagħhom, sakemm dan il-kriterju jkun applikabbli;

(ċ)

meta oġġetti ma jistgħux ikunu klassifikati b’referenza għal 3(a) jew (b), huma għandhom ikunu klassifikati fit-titlu li jiġi l-aħħar f’ordni numerika fost dawk li ugwalment għandha tingħatalhom konsiderazzjoni.

4.

Oġġetti li ma jistgħux ikunu klassifikati skond ir-regoli ta’ hawn fuq għandhom ikunu klassifikati fit-titlu xieraq għall-oġġetti li huma l-iżjed jixbħu.

5.

Bħala żieda mad-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward ta’ oġġetti imsemmijin fihom:

(a)

kaxex ta’ kameras, kaxex ta’ strumenti mużikali, kaxex ta’ xkubetti, kaxex ta’ strumenti tat-tpinġija, kaxex ta’ ġiżirajjen u kontenituri simili, ffurmati jew imdaħħlin apposta biex iżommu oġġett speċifiku jew sett ta’ oġġetti, kif xieraq għal użu fit-tul u ppreżentati ma’ l-oġġetti li għalihom huma intiżi, għandhom ikunu klassifikati ma’ tali oġġetti meta jkunu ta’ tip normalment mibjugħ magħhom. Din ir-regola, madanakollu, ma tapplikax għal kontenituri li jagħtu lill-oġġett intier il-karattru essenzjali tiegħu;

(b)

suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-regola 5(a), il-materjali u l-kontenituri (1), ta’ l-ippakkjar ippreżentati ma’ l-oġġetti ta’ ġo fihom għandhom ikunu klassifikati ma’ l-oġġetti jekk huma ta’ tip normalment użati fl-ippakkjar ta’ oġġetti bħal dawn. Madanakollu, din id-dispożizzjoni ma torbotx meta materjali ta’ ippakkjar jew kontenituri ta’ ippakkjar bħal dawn ikunu jidhru biċ-ċar li huma qegħdin għal użu repetittiv.

6.

Għal għanijiet legali, il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fis-subtitli ta’ titlu għandha tkun deċiża skond it-termini ta’ dawk is-subtitli u kwalunkwe noti ta’ subtitli relatati u, mutatis mutandis skond ir-regoli ta’ hawn fuq, skond il-kondizzjoni li subtitli fl-istess livell biss huma komparabbli. Għall-għanijiet ta’ din ir-regola t-taqsima relattiva u n-noti tal-kapitlu japplikaw ukoll, sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor.

B.   Regoli ġenerali li jikkonċernaw dazji

1.

Id-dazji tad-dwana applikabbli għal oġġetti importati li joriġinaw f’pajjiżi li huma Partijiet Kuntrattwali tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Negozju (GATT) jew li magħhom il-Unjoni Ewropea laħqet ftehim li fih il-klawsola tat-tariffa tal-pajjiż l-aktar favorit għandhom ikunu d-dazji konvenzjonali murijin fil-kolonna 3 ta’ l-iskeda tad-dazji. Sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor, dawn id-dazji konvenzjonali japplikaw għal oġġetti, għajr dawk imsemmijin hawn fuq, importati minn kwalunkwe pajjiż terz.

Ir-rati ta’ dazji konvenzjonali murijin fil-kolonna 3 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014.

Meta rati ta’ dazji awtonomi jkunu inqas mir-rati ta’ dazji konvenzjonali, id-dazji awtonomi, murijin permezz ta’ nota fil-qiegħ, japplikaw.

2.

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn dazji tad-dwana awtonomi speċjali jingħataw fir-rigward ta’ oġġetti li joriġinaw f’ċertu pajjiżi jew fejn dazji tad-dwana preferenzjali japplikaw skond ftehim li jkun sar.

3.

Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jipprekludu lill-Pajjiżi Membri milli japplikaw dazji tad-dwana għajr dawk tat-Tariffa Doganali Komuni fejn l-applikazzjoni ta’ dazji oħra bħal dawn tkun ġustifikata mil-liġi tal-Unjoni Ewropea.

4.

Id-dazji mniżżlin bħala rati perċentwali huma dazji ad valorem.

5.

Is-simbolu “EA” jindika li l-oġġetti konċernati jistgħu jkollhom taxxa ta’ “komponent agrikolu” stipulat skond l-Anness 1.

6.

Is-simbolu “AD S/Z” jew “AD F/M” fil-Kapitli 17 sa 19 jindika li r-rata massima ta’ dazju tikkonsisti f’dazju ad valorem biż-żieda ta’ dazju addizzjonali għal ċerti forom ta’ zokkor jew dqiq. Dan id-dazju addizzjonali huwa stipulat skond id-dispożizzjonijiet ta’ Anness 1.

7.

Fil-Kapitlu 22, is-simbolu “€/% vol/el” ifisser li dazju speċifiku, espress f’euro, għandu jkun kalkolat għal kull volum perċentwali ta’ alkoħol għal kull ettolitru. B’hekk xarba li jkollha kontenut ta’ alkoħol bil-volum ta’ 40 % għandha tkun intaxxata kif ġej:

“€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, li jagħti dazju ta’ € 40 għal kull ettolitru, jew

“€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 biż-żieda ta’ € 5, li jagħti dazju ta’ € 45 għal kull ettolitru.

Fejn, minbarra dan, jidher valur minimu (MIN), per eżempju “€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, dan ifisser li d-dazju, kalkolat fuq il-bażi tar-regola msemmija hawn fuq, għandu jkun komparat mad-dazju minimu, per eżempju “€ 9/hl”, u l-ogħla mit-tnejn għandu jkun applikat.

C.   Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji

1.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet relatati ma’ valur tad-dwana għandhom ikunu applikati biex ikun deċiż, minbarra l-valur għall-kalkolu ta’ dazji tad-dwana ad valorem, il-valuri li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti titli jew subtitli huwa definit.

2.

Il-piż dazjabbli, fil-każ ta’ oġġetti li jkunu ntaxxati bil-piż, u l-piżijiet li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti titli jew subtitli huwa definit, għandu jitqies li huwa:

(a)

fil-każ ta’ referenza għal piż gross, il-piż aggregat ta’ l-oġġetti u tal-materjali ta’ ippakkjar u l-kontenituri ta’ ippakkjar kollha;

(b)

fil-każ ta’ referenza għal piż nett jew sempliċement piż mingħajr kwalifika, il-piż ta’ l-oġġetti nfushom mingħajr materjali ta’ ppakkjar jew kontenituri ta’ ippakkjar ta’ kwalunkwe tip.

3.

L-ekwivalent f’munita nazzjonali għall-euro, għal Pajjiżi Membri għajr Pajjiżi Membri parteċipanti kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 (2) (minn hawn ’il quddiem imsejħin “Pajjiżi Membri mhux parteċipanti”), għandu jkun stabbilit skond l-Artiklu 18 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (3).

4.

Oġġetti eliġibbli għal trattament ta’ tariffa favorevoli minħabba l-użu finali tagħhom:

fejn id-dazju ta’ l-importazzjoni applikabbli taħt l-arranġamenti ta’ użu finali għal oġġetti għal użu finali speċifiku ma jkunx inqas minn dak li kieku kien ikun applikabbli għall-oġġetti, l-oġġetti msemmijin għandhom ikunu klassifikati fil-kodiċi b’referenza għall-użu finali u l-Artikli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1) m’għandhomx japplikaw.

TAQSIMA II

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

A.   Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni

1.

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati f’vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn mniżżlin fl-iskeda li ġejja, għall-għanijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi li jitwaħħlu fuq u jarmaw vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn bħal dawn.

2.

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal:

(a)

oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għat-tħaffir jew produzzjoni taż-żejt:

(1)

fissi, tas-subtitlu ex 8430 49 li joperaw fil-baħar territorjali ta’ Pajjiżi Membri jew barra minnu, jew

(2)

li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli, ta’ subtitlu 8905 20,

għall-għanijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi li jarmaw l-imsemmijin pjattaformi.

Dawk l-oġġetti bħal karburanti tal-mutur, lubrikanti u gass, li huma meħtieġa għall-operazzjoni ta’ magni u apparat li ma jaffettwax permanentament, u li m’humiex parti integrali mill-pjattaformi u li jintużaw abbord għall-kostruzzjoni, għat-tiswija, għall-manteniment, għall-konverżjoni jew għat-tagħmir ta’ dawn il-pjattaformi jitqiesu ukoll li jintużaw biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għal tħaffir jew produzzjoni taż-żejt;

(b)

tubi, pajpijiet, kejbils, u l-partijiet ta’ konnessjoni tagħhom, li jgħaqqdu dawn il-pjattaformi għal tħaffir jew produzzjoni ma’ l-art prinċipali.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

(1)

(2)

8901

Vapuri ta’ kruċiera, dgħajjes ta’ eskursjoni, laneċ, braken u bastimenti simili għat-trasport ta’ persuni jew oġġetti

8901 10

–  Vapuri ta’ kruċiera, dgħajjes ta’ eskursjoni u bastimenti simili prinċipalment iddisinjati għat-trasport ta’ persuni; laneċ ta’ kull tip

8901 10 10

– –  Li jbaħħru

8901 20

–  Tankers

8901 20 10

– –  Li jbaħħru

8901 30

–  Bastimenti friġġ, għajr dawk ta’ subtitlu 8901 20

8901 30 10

– –  Li jbaħħru

8901 90

–  Bastimenti oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti u bastimenti oħrajn għat-trasport kemm ta’ persuni kif ukoll ta’ oġġetti

8901 90 10

– –  Li jbaħħru

8902 00

Bastimenti għal sajd; bastimenti fabbrika u bastimenti oħrajn għal proċessar jew preservar ta’ prodotti tas-sajd

8902 00 10

–  Li jbaħħru

8903

Jottijiet u bastimenti oħrajn għall-passatemp jew sports; dgħajjes tal-qdif u kenuri

 

–  Oħrajn

8903 91

– –  Dgħajjes tal-qlugħ, b’mutur awżiljarju jew mingħajru

8903 91 10

– – –  Li jbaħħru

8903 92

– –  Dgħajjes bil-mutur, minbarra dgħajjes b’mutur awtbord

8903 92 10

– – –  Li jbaħħru

8904 00

Laneċ ta’ l-irmonk u “pusher craft

8904 00 10

–  Laneċ ta’ l-irmonk

 

–  Pusher craft

8904 00 91

– –  Li jbaħħru

8905

Bastimenti ħfief, fire-floats, dreġers, krejnijiet li jżommu f’wiċċ l-ilma, u bastimenti oħrajn li l-istat navigabbli tagħhom huwa sussidjarju għall-funzjoni prinċipali tagħhom; baċiri li jżommu f’wiċċ l-ilma; pjattaformi għal tħaffir jew għall-produzzjoni taż-żejt li jżommu f’wiċċ l-ilma jew li huma sommerġibbli

8905 10

–  Dreġers

8905 10 10

– –  Li jbaħħru

8905 90

–  Oħrajn

8905 90 10

– –  Li jbaħħru

8906

Bastimenti oħrajn, inklużi bastimenti tal-gwerra u dgħajjes tas-salvataġġ barra minn dgħajjes bil-qdif

8906 10 00

–  Bastimenti tal-gwerra

 

–  Oħrajn

8906 90 10

– –  Li jbaħħru

3.

Is-sospensjonijiet għandhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea rilevanti bil-ħsieb ta’ kontroll tad-dwana ta’ l-użu ta’ oġġetti bħal dawn.

B.   Mezzi ta’ l-ajru ċivili u oġġetti għall-użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili

1.

Ħelsien minn dazju tad-dwana huwa maħsub għal:

mezzi ta’ l-ajru ċivili,

ċerti oġġetti għall-użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili u biex ikunu inkorporati fihom fil-proċess tal-manifattura, tiswija, manutenzjoni, bini mill-ġdid, modifikazzjoni jew konverżjoni,

tagħmir fuq l-art għat-taħriġ għat-titjir u l-partijiet tagħhom, għall-użu ċivili.

Dawn l-oġġetti huma koperti mit-titli u s-subtitli elenkati fit-tabelli f’paragrafu 5.

2.

Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-ewwel u t-tieni inċiżi, “mezzi ta’ l-ajru ċivili” tfisser mezzi ta’ l-ajru minbarra mezzi ta’ l-ajru użati f’servizzi militari jew servizzi simili fil-Pajjiżi Membri li għandhom reġistrazzjoni militari jew mhux ċivili.

3.

Għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1, it-tieni inċiż, l-espressjoni “għal użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili” għandha tinkludi oġġetti li jintużaw fi trainers għal titjir fil-baxx għal użu ċivili.

4.

Il-ħelsien minn dazji tad-dwana għandu jkun soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontroll tad-dwana ta’ l-użu ta’ oġġetti bħal dawn (ara Artikli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1)).

5.

L-oġġetti li huma eliġibbli għal dan il-ħelsien mid-dazji tad-dwana huma koperti b’dawn it-titli jew subtitli:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Għas-subtitli li ġejjin, il-ħelsien mid-dazju tad-dwana għall-użu tal-mezzi ta’ l-ajru ċivili hu mogħti biss lill-oġġetti deskritti f’kolonna 2:

Subtitlu

Deskrizzjoni

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

B’tagħmir imwaħħal

4008 29

Forom profil, maqtugħin għal qies

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Tajbin għat-twassil ta’ gassijiet jew likwidi

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Għall-użi tekniċi

4504 90 , 4823 90

Gaskits, woxers u siġilli oħrajn

6812 80

Ħlief ħwejjeġ, aċċessorji ta’ ħwejjeġ, ilbies għar-riġlejn u xedd għar-ras, karta, kartun qawwi, feltru jew materjal li jġonġi ta’ fibra ta’ asbestos kompressat, f’folji jew rombli

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

B’bażi ta’ asbestos jew sustanzi minerali oħrajn

7007 21

Windskrins, mingħajr gwarniċi

7312 10 , 7312 90

B’tagħmir magħhom, jew magħmulin f’oġġetti,

7322 90

Ħiters ta’ l-arja u distributuri ta’ arja sħuna (esklużi partijiet tagħhom)

7324 90

Oġġetti għall-kamra tal-banju (ħlief partijiet tagħhom)

7304 31 , 7304 39 , 7304 41 , 7304 49 , 7304 51 , 7304 59 , 7304 90 , 7306 30 , 7306 40 , 7306 50 , 7306 61 , 7306 69 , 7608 10 , 7608 20

B’tagħmir magħhom, tajbin għat-trasmissjoni ta’ gassijiet jew ta’ likwidi

8108 90

Tubi u pajpijiet, b’tagħmir imwaħħal, tajbin għal trasmissjoni ta’ gassijiet jew likwidi

8415 90

Ta’ magni ta’ arja kundizzjonata ta’ subtitli 8415 81 , 8415 82 jew 8415 83

8419 90

Ta’ unitajiet għal trasferiment ta’ sħana

8479 89

Batteriji idropnewmatiċi ; azzjonisti mekkaniċi għal qtugħ ta’ l-imbuttatura (thrust reversers); unitajiet tat-tojlit maħdumin apposta; umidifikaturi u deumidifikaturi ta’ l-arja; servomekkaniżmi, mhux elettriċi; muturi ta’ l-istarter mhux elettriċi; starters pnewmatiċi għal ġettijiet turbo, skrejjen turbo u turbini oħrajn tal-gass; wajpers tal-windskrin, mhux elettriċi; regulaturi ta’ l-iskrejjen, mhux elettriċi

8501 20 , 8501 40

Bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 735 W iżda mhux aktar minn 150 kW

8501 31

Muturi bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 735 W, ġeneraturi DC

8501 33

Muturi bi produzzjoni ta’ enerġija mhux aktar minn 150 kW u ġeneraturi

8501 34

Ġeneraturi bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 375 kW

8501 51

Bi produzzjoni ta’ enerġija mhux aktar minn 735 W

8501 53

Bi produzzjoni ta’ enerġija mhux aktar minn 150 kW

8516 80 20

Immuntati biss b’bobbina sempliċi iżolata u konnessjonijiet elettriċi, użati għal kontra s-silġ jew għat-tneħħija tas-silġ

8517 69 31 , 8517 69 39

Għal radjo-telefonija jew għal radjo telegrafija

8517 12 , 8517 61 , 8517 62 , 8517 69 90

Apparat radjo-telegrafiku jew radjo-telefoniku

8522 90

Immuntar u sub-immuntar magħmulin minn żewġ partijiet jew biċċiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għal apparat ta’ subtitli 8519 81 95 u 8519 89 90

8529 90

Immuntar u sub-immuntar magħmulin minn żewġ partijiet jew biċċiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għal apparat ta’ titli 8526

8543 70 90

Reġistraturi ta’ titjiriet, synchros u transducers elettriċi, defrostaturi u demisters b’resistors elettriċi

8543 90

Immuntar u sub-immuntar magħmulin minn żewġ partijiet jew biċċiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għar-reġistraturi ta’ titjir

8803 90 90

Inklużi l-glajders

9014 90

Ta’ strumenti ta’ subtitli 9014 10 jew 9014 20

9020 00

Partijiet esklużi

9029 10

Apparat għal kejl ta’ dawran ta’ l-elettriku jew elettroniku

9029 90

Apparat għal kejl ta’ dawran, indikaturi ta’ veloċità u takometri

9031 90

Ta’ subtitlu 9031 80

9109 10 , 9109 90

Ta’ wisgħa jew dijametru mhux aktar minn 50 mm

9401 10

Mhux miksijin bil-ġilda

9405 10 , 9405 60

Ta’ plastiks jew ta’ metall ta’ valur baxx

9405 92 , 9405 99

Ta’ plastiks jew ta’ metall ta’ valur baxx, bċejjeċ mill-oġġetti ta’ subtitlu 9405 10 jew 9405 60

6.

Il-prodotti li jidhru fil-paragrafu 5 huma integrati fit-TARIC skond is-subtitli, b’nota ta’ qiegħ il-paġna kif ġej, “Dħul f’dan is-subtitlu huwa suġġett għal kundizzjonijiet stipulati fil-provvedimenti tal-Unjoni Ewropea rilevanti (ara Artikli 291 sa 300 ta’ Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1))”.

C.   Prodotti Farmaċewtiċi

1.

Ħelsien minn dazju tad-dwana huwa maħsub għal prodotti farmaċewtiċi tal-kategoriji li ġejjin:

(1)

sustanzi farmaċewtiċi koperti mill-CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) u mill-international non-proprietary names (INNs) elenkati fl-Anness 3;

(2)

melħ, esteri u idrati ta’ INNs li jistgħu jkunu deskritti billi jkunu kombinati INNs ta’ l-Anness 3 ma’ prefissi jew suffissi ta’ l-Anness 4, sakemm prodotti bħal dawn jistgħu jkunu klassifikati fl-istess titlu SA b’6 numri bħall-INN rilevanti;

(3)

melħ, esteri u idrati ta’ INNs li huma elenkati fl-Anness 5 u li m’humiex klassifikabbli fl-istess titlu SA b’6 numri bħall-INNs korrispondenti;

(4)

intermedji farmaċewtiċi, jiġifieri komposti ta' tip użati fil-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi lesti li huma koperti mill-CAS RN u l-ismijiet kimiċi, elenkati fl-Anness 6.

2.

Każijiet speċjali:

(1)

INNs ikopru biss dawk is-sustanzi mfissra fil-listi ta’ INNs rakkomandati u proposti ppublikati mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa (WHO). Fejn in-numru ta’ sustanzi koperti minn INN huwa inqas minn dak kopert miċ-CAS RN, dawk is-sustanzi koperti mill-INN biss għandhom ikunu suġġetti għal trattament mingħajr dazju;

(2)

fejn prodott ta’ l-Anness 3 jew l-Anness 6 ikun identifikat minn CAS RN jikkorrispondi għal isomer speċifiku, dak l-isomer biss jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju.

(3)

derivattivi doppji (melħ, esteri u idrati) ta’ INNs identifikati permezz ta’ għaqda ta’ INN ta’ l-Anness 3 ma’ prefiss jew suffiss ta’ l-Anness 4 jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju, sakemm huma jkunu klassifikabbli fl-istess titlu SA b’sitt numri bħall-INN rilevanti:

eżempju: ester ta’ l-analina metil, idrokloru;

(4)

fejn INN ta’ l-Anness 3 huwa melħ (jew ester), l-ebda melħ (jew ester) ieħor ta’ l-aċidu li jikkorrispondi ma’ l-INN ma jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju:

eżempju: potassju oxprenoat (INN): mingħajr dazju

sodju oxprenoat: mhuwiex bla dazju

D.   Rata standard ta’ dazju

1.

Dazju tad-dwana għandu jitħallas bir-rata fissa ta’ 2,5 % ad valorem fuq oġġetti:

li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, jew

li jkunu fil-bagalji personali ta’ vjaġġaturi,

sakemm dawn l-importazzjonijiet ma jkunux ta’ natura kummerċjali.

Din ir-rata fissa ta’ 2,5 % dazju doganali għandha tapplika, sakemm il-valur intrinsiku ta’ l-oġġetti soġġetti għal dazji ta’ importazzjoni ma jaqbiżx € 700 għal kull konsenja jew għal kull vjaġġatur.

Din il-valutazzjoni b’rata fissa ma għandhiex tapplika għal oġġetti li għalihom ir-rata tad-dazju fl-iskeda ta’ dazji doganali hija “eżentata” u għal oġġetti tal-Kapitolu 24 li jinstabu f’konsenja jew f’bagalji personali talpassiġġieri f’ammonti li jeċċedu dawk elenkati fl-Artikolu 27 jew skont l-Artikolu 41 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 tas-16 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ eżenzjonijiet mid-dazju doganali (4).

2.

Importazzjonijiet għandhom jitqiesu li m’humiex ta’ natura kummerċjali jekk:

(a)

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, kunsinni bħal dawn:

ikunu ta’ natura okkażjonali,

ikun fihom oġġetti esklużivament għall-użu personali tad-destinatarju jew tal-familja tiegħu, li bin-natura jew kwantità tagħhom ma jirriflettu l-ebda interess kummerċjali,

jintbagħtu lid-destinatarju mill-kunsinnatarju mingħajr ħlas ta’ kwalunkwe tip;

(b)

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’bagalji personali ta’ vjaġġaturi, huma:

jkunu ta’ natura okkażjonali u

jikkonsistu esklużivament minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom, jew minn oġġetti maħsubin bħala rigali; in-natura u l-kwantità ta’ oġġetti bħal dawn m’għandhomx ikunu tali li jistgħu jindikaw li huma qed ikunu importati għal raġunijiet kummerċjali.

3.

Ir-rata fissa ta’ dazju tad-dwana m’għandhiex tapplika għal oġġetti importati taħt il-kondizzjonijiet stipulati filparagrafi 1 u 2 jekk il-persuna intitolata, qabel ma r-rata fissa msemmija ġiet applikata għalihom, talbet biex huma jkunu suġġetti għal dazji tad-dwana kif suppost. L-oġġetti kollha li jiffurmaw il-kunsinna għandhom imbagħad ikunu suġġetti għad-dazji tal-importazzjoni kif suppost, mingħajr preġudizzju għad-dħul mingħajr dazju maħsub skont Artikli 25 sa 27 u 41 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.

Għall-għanijiet ta’ l-ewwel subparagrafu, dazji ta’ l-importazzjoni għandhom ifissru kemm dazji tad-dwana u taxxi li għandhom effett ekwivalenti u taxxi oħrajn ta’ importazzjoni maħsubin skond il-politika komuni agrikola jew skond arranġamenti speċifiċi applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli.

4.

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jqarrbu għall-eqreb ammont f’munita nazzjonali li jirriżulta mill-konverżjoni tas-somma ta’ € 700.

5.

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jżommu mhux mibdul f’munita nazzjonali l-ekwivalenti tas-somma ta’ € 700 jekk, fil-mument ta’ l-aġġustament annwali maħsub f’ Artiklu 18(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 il-konverżjoni ta’ dan l-ammont, qabel it-taqrib stipulat fil-paragrafu 4, jirriżulta f’bidla ta’ inqas minn 5 % fl-ekwivalent f’munita nazzjonali, jew fi tnaqqis ta’ dan.

E.   Kontenituri u materjali ta’ ippakkjar

Id-disposizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għall-kontenituri u l-materjali ta’ ippakkjar imsemmijin fir-regola ġenerali interpretattiva 5(a) u (b) u mqegħdin fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-istess ħin bħall-oġġetti li huma jkollhom fihom jew li magħhom huma jkunu preżentati.

1.

Meta l-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar ikunu klassifikati ma’ l-oġġetti skond id-dispożizzjonijiet tar-regola ġenerali interpretattiva 5, huma għandhom:

(a)

iħallsu l-istess rata ta’ dazju tad-dwana bħall-oġġetti:

fejn oġġetti bħal dawn huma suġġetti għal dazju tad-dwana ad valorem, jew

fejn huma għandhom ikunu inklużi fil-piż taxxabbli ta’ l-oġġetti;

(b)

imdaħħlin mingħajr dazji tad-dwana:

fejn l-oġġetti jkunu mingħajr dazju tad-dwana, jew

fejn l-oġġetti huma taxxabbli mod ieħor ħlief b’referenza għall-piż jew għall-valur, jew

fejn il-piż tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar m’għandux ikun ikluż fil-piż taxxabbli ta’ l-oġġetti.

2.

Fejn il-kontenituri u l-materjali ta’ ippakkjar koperti mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 (a) u (b) ikun fihom jew ikunu preżentati flimkien ma’ oġġetti ta’ diversi deskrizzjonijiet tat-tariffa, il-piż u l-valur tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar għandhom, bil-għan li jkun determinat il-piż jew il-valur taxxabbli tagħhom, jitqassmu fost l-oġġetti kollha ta’ ġewwa, bi proporzjon mal-piż jew mal-valur ta’ dawk l-oġġetti.

F.   Trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti

1.

Taħt ċerti kondizzjonijiet, trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti huwa maħsub għal:

oġġetti mhux tajbin għall-konsum,

żrieragħ,

drapp tal-pezza, mhux maħdum,

ċerti tipi ta’ għeneb tal-mejda frisk, tabakk u nitrat.

Dawn l-oġġetti huma koperti b'subtitli (5) b’nota ta’ referenza fil-qiegħ f’dawn it-termini: “Dħul f’dan is-subtitlu huwa suġġett għal kundizzjonijiet stipulati fi’Taqsima II, paragrafu F, tad-dispożizzjonijiet preliminari.” jew “Dan it-trattament tariffarju favorevoli huwa suġġett għall-konformità mal-formalitajiet u kundizzjonijiet stipulati fit-Taqsima II, paragrafu F, tad-dispożizzjonijiet preliminari.”

2.

Oġġetti mhux tajbin għall-konsum li għalihom jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tagħhom huma elenkati f’Anness 8 b’referenza għat-titlu li fih huma klassifikati flimkien mad-deskrizzjoni u l-kwantitajiet tad-denaturanti użati. Oġġetti bħal dawn jitqiesu li m’humiex tajbin għall-konsum meta l-oġġetti li għandhom ikunu denaturati u id-denaturanti jkunu mħalltin b’mod omoġenju u s-separazzjoni tagħhom m’hijiex ekonomikament vijabbli.

3.

L-oġġetti elenkati hawn taħt għandhom ikunu klassifikati fit-titli xierqa għal żerriegħa jew għal żriegħ, sakemm l-oġġetti huma konformi mad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea:

għall-qamħ ħelu, spelt, qamħirrun ibridu, ross u sorgu (Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (6));

għall-patata taż-żriegħ (Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 (7));

għal żerriegħa żejtnija u frott żejtni (Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 (8)).

Meta qamħ ħelu ibridu, spelt, qamħirrun ibridu, ross, sorgu ibridu jew żerriegħa żejtnija u frott żejtni huma ta’ tip li għalih ma japplikawx id-dispożizzjonijiet agrikoli, għandu jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tagħhom, sakemm ikun stabbilit li l-oġġetti huma attwalment intiżi għal żriegħ.

4.

Drapp tal-pezza, mhux maħdum, għandu jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa bil-kundizzjoni li l-oġġetti jkunu mmarkati b’mod li ma jitħassarx b’manjiera li tidentifikahom li huma ntiżi għal pezez jew għal għanijiet simili industrijali.

5.

Għeneb tal-mejda frisk, tabakk u nitrat jingħataw trattament favorevoli ta’ tariffa meta jkun preżentat ċertifikat awtentikat kif suppost. Id-dispożizzjonijiet partikolari li għandhom jiġu applikati u l-mudelli taċ-ċertifikati jinsabu f’Anness 9.

SINJALI, ABBREVJAZZJONIJIET U SIMBOLI

Tirreferi għal numri ġodda tal-kodiċi

Tirreferi għal numri tal-kodiċi użati s-sena ta’ qabel iżda jkopru oġġetti differenti

AD F/M

Dazju żejjed fuq id-dqiq

AD S/Z

Dazju żejjed fuq iz-zokkor

b/f

Flixkun flask

ċm/s

Ċentimetru/i fis-sekonda

EA

Komponent agrikolu

Ewro

INN

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju

INNM

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju Modifikat

ISO

Organizazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramm, gross

kg/netti

Kilogramm, nett

kg/netti eda

Kilogramm piż nett xott

kg/netti mas

Kilogramm, nett ta’ materjal xott

MAX

Massimu

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimu

ml/g

Millilitru/i kull gramma

mm/s

Millimetru/i fis-sekonda

RON

Numru Ottan ta’ Riċerka (Research octane number)

Nota:

Numru ta’ titlu mqiegħed bejn parentesi kwadri f’kolonna 1 ta’ l-Iskeda tad-Dazji tad-Dwana jindika li t-titlu kien imħassar (per eżempju, t-titlu [1519]). Meta f'anness tal-iskeda ta' dazji doganali, ir-referenza tal-assess tkun tinsab f'parenteżi kwadri, dan jindika li l-kontenut ta' dak l-anness ikun tħassar (pereżempju, [Anness 7]).

UNITAJIET SUPPLIMENTARI

c/k

Karati (1 karat metriku = 2 x 10–4 kg)

ċe/el

Numru ta’ ċelluli

ċt/l

Kapaċità ta’ ġarr f’tunellati (9)

g

Gramm

gi F/S

Gramm ta’ isotopi fissili

kg H2O2

Kilogramm perossidu ta’ l-idroġenu

kg K2O

Kilogramm ossidu tal-potassju

kg KOH

Kilogramm idrossidu tal-potassju (potassju kawstiku)

kg met.am.

Kilogramm metilamini

kg N

Kilogramm nitroġenu

kg NaOH

Kilogramm idrossidu tas-sodju (soda kawstika)

kg/net eda

Kilogramm piż nett xott

kg P2O5

Kilogramm ta’ pentaossidu difosforu

kg 90 % sdt

Kilogramm ta’ sustanza 90 % xotta

kg U

Kilogramm ta’ uranju

1 000 kWh

1 000 kilowott - sigħat

l

Litru

1 000 l

1 000 Litri

l alc. 100 %

Litru alkoħol pur (100 %)

m

Metru

m2

Metru kwadru

m3

Metru kubu

1 000 m3

1 000 metru kubu

pa

Għadd ta’ pari

p/st

Għadd ta’ oġġetti

100 p/st

Mitt oġġett

1 000 p/st

Elf oġġett

TJ

Terajoule (valur kalorifiku gross)

L'ebda unità supplimentari

IT-TIENI PARTI

SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

TAQSIMA I

ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI

Noti

1.

Kwalunkwe referenza f’din it taqsima għal ġeneru jew speċi partikolari ta’ annimal, ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tinkludi referenza għall-frieħ ta’ dak il-ġeneru jew ta’ dik l-ispeċi.

2.

Ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tul in-nomenklatura kwalunkwe referenza għal prodotti “mnixxfin” tkopri ukoll prodotti li kienu ddeidrati, evaporati jew iffriżati u mnixxfin (freeze-dried).

KAPITLU 1

ANNIMALI ĦAJJIN

Nota

1.

Dan il-kapitlu jkopri annimali ħajjin kollha, ħlief:

(a)

ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ta’ titlu 0301, 0306, 0307 jew 0308;

(b)

kulturi ta’ mikro-organiżmi u prodotti oħrajn ta’ titlu 3002; u

(c)

annimali ta’ titlu 9508.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unità Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tar-rkib

 

 

 

–  Żwiemel

 

 

0101 21 00

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (11)

B’xejn

p/st

0101 29

– –  Oħrajn

 

 

0101 29 10

– – –  Għall-qtil (12)

B’xejn

p/st

0101 29 90

– – –  Oħrajn

11,5

p/st

0101 30 00

–  Ħmir

7,7

p/st

0101 90 00

–  Oħrajn

10,9

p/st

0102

Annimali ta’ l-ifrat ħajjin

 

 

 

–  Frat

 

 

0102 21

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Għoġiela (annimali ta’ l-ifrat nisa li qatt ma welldu)

B’xejn

p/st

0102 21 30

– – –  Baqar

B’xejn

p/st

0102 21 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0102 29

– –  Oħrajn

 

 

0102 29 05

– – –  Tas-subġens Bibos jew tas-subġens Poephagus

B’xejn

p/st

 

– – –  Oħrajn

 

 

0102 29 10

– – – –  Ta’ piż li ma jaqbiżx 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Ta’ piż li jaqbeż 80 kg iżda li ma jaqbiżx 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Ta’ piż li jaqbeż 160 kg iżda li ma jaqbiżx 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Ta’ piż li jaqbeż 300 kg

 

 

 

– – – – –  Għoġiela (annimali ta’ l-ifrat nisa li qatt ma welldu)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Baqar

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Oħrajn

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Buflu

 

 

0102 31 00

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (13)

B’xejn

p/st

0102 39

– –  Oħrajn

 

 

0102 39 10

– – –  Speċi domestiċi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0102 90

–  Oħrajn

 

 

0102 90 20

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (13)

B’xejn

p/st

 

– –  Oħrajn

 

 

0102 90 91

– – –  Speċi domestiċi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0103

Majjali Ħajjin

 

 

0103 10 00

–  Annimali ta’ razza pura għar-razza (14)

B’xejn

p/st

 

–  Oħrajn

 

 

0103 91

– –  Li jiżnu inqas minn 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Speċi domestiċi

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0103 92

– –  Li jiżnu 50 kg jew iżjed

 

 

 

– – –  Speċi domestiċi

 

 

0103 92 11

– – – –  Majjali nisa li jkunu ferrgħu għallinqas darba, ta’ piż mhux inqas minn 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Oħrajn

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0104

Nagħaġ u mogħoż ħajjin

 

 

0104 10

–  Ngħaġ

 

 

0104 10 10

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (15)

B’xejn

p/st

 

– –  Oħrajn

 

 

0104 10 30

– – –  Ħrief (li ma jkollhomx iżjed minn sena)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Oħrajn

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Mogħoż

 

 

0104 20 10

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Oħrajn

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni

 

 

 

–  Li ma jiżnux iżjed minn 185 g

 

 

0105 11

– –  Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Flieles nisa nanniet u ġenituri

 

 

0105 11 11

– – – –  Irjus għall-bajd

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Oħrajn

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Oħrajn

 

 

0105 11 91

– – – –  Irjus għall-bajd

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Oħrajn

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Dundjani

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Papri

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Wiżż

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Farawni

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Oħrajn

 

 

0105 94 00

– –  Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Oħrajn

 

 

0105 99 10

– – –  Papri

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Wiżż

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Dundjani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Farawni

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Annimali ħajjin oħrajn

 

 

 

–  Mammiferi

 

 

0106 11 00

– –  Primati

B’xejn

p/st

0106 12 00

– –  Baleni, delfini u fiċeni (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (walruses) (mammiferi tas-subordni Pinnipedia)

B’xejn

p/st

0106 13 00

– –  Iġmla u kamelidi oħrajn (Camelidae)

B’xejn

p/st

0106 14

– –  Fniek u fniek tal-liebru

 

 

0106 14 10

– – –  Fniek domestiċi

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0106 19 00

– –  Oħrajn

B’xejn

0106 20 00

–  Rettili (inklużi sriep u fkieren)

B’xejn

p/st

 

–  Għasafar

 

 

0106 31 00

– –  Għasafar tal-priża

B’xejn

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciformes (inklużi pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

B’xejn

p/st

0106 33 00

– –  Ngħam; emu (Dromaius novaehollandiae)

B’xejn

p/st

0106 39

– –  Oħrajn

 

 

0106 39 10

– – –  Ħamiem

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Oħrajn

B’xejn

 

–  Insetti

 

 

0106 41 00

– –  Naħal

B’xejn

0106 49 00

– –  Oħrajn

B’xejn

0106 90 00

–  Oħrajn

B’xejn

KAPITLU 2

LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL

Nota

1.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

prodotti tat-tip deskritt f’titli 0201 sa 0208 jew 0210, mhux tajbin jew mhux adattati għall-konsum uman;

(b)

imsaren, bżieżaq u stonki ta’ annimali (titlu 0504) jew demm ta’ l-annimali (titlu 0511 jew 3002); jew

(c)

xaħam ta’ l-annimali, ħlief prodotti tat-titlu 0209 (Kapitlu 15).

Noti Addizzjonali

1.

A.

Dawn l-espressjonijiet għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a)

“karkassi ta’ annimali ta’ l-ifrat”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 10 u 0202 10: karkassi sħaħ ta’ l-annimali maqtulin wara li jkunu svinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni jew mingħajru magħhom. Meta karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fl-għaksa atlojdo-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin fil-għaksa karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali; “karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 pari kustilji;

(b)

“nofs-karkassi ta’ annimali ta’ ifrat”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 10 u 0202 10: il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskjo-pubika; “nofs-karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 kustilji;

(c)

“kwarti kumpensanti”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 20 u 0202 20 10: porzjonijiet magħmulin jew minn:

kwarti ta’ quddiem bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, u maqtugħin ma’ l-għaxar kustilja; u kwarti ta’ wara bil-għadam kollu u bil-koxxa u l-kustilji tal-flett, maqtugħin mat-tielet kustilja, jew

kwarti ta’ quddiem bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, u maqtugħin mal-ħames kustilja, bil-falda u s-sider sħaħ magħhom; u kwarti ta’ wara li jinkludu l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, u maqtugħin mat-tmien kustilja.

Il-kwarti ta’ quddiem u l-kwarti ta’ wara li jagħmlu “kwarti kumpensanti” għandhom ikunu impurtati fl-istess ħin u f’numri ugwali, u l-piż totali tal-kwarti ta’ quddiem għandu jkun l-istess bħal dak tal-kwarti ta’ wara; madankollu, differenza bejn il-piżijiet taż-żewġ partijiet tal-kunsinna titħalla sakemm din ma taqbiżx 5 % tal-piż ta’ l-itqal parti (kwarti ta’ quddiem jew kwarti ta’ wara);

(d)

“kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 30 u 0202 20 30: il-parti ta’ quddiem ta’ karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ pari kustilji u massimu ta’ 10 pari kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(e)

“kwarti ta’ quddiem mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 30 u 0202 20 30: il-parti ta’ quddiem ta’ nofs karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ kustilji u massimu ta’ 10 kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(f)

“kwarti ta’ wara mhux separati”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 50 u 0202 20 50: il-parti ta’ wara ta’ karkassa li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet pari kustilji sħaħ jew maqtugħin, bix-xikel ta’ l-ispalla jew mingħajru u bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(g)

“kwarti ta’ wara mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 50 u 0202 20 50: il-parti ta’ wara ta’ nofs-karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet kustilji sħaħ jew maqtugħin, bix-xikel ta’ l-ispalla jew mingħajru u bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(h)

1.

qatgħat ta’ “crop” u ta’ “spalla u skapula”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0202 30 50: il-biċċa dorsali tal-kwart ta’ quddiem, inkluża l-parti ta’ fuq ta’ l-ispalla, miksuba minn kwart ta’ quddiem b’minimu ta’ erba’ kustilji u b’massimu ta’ 10 kustilji maqtugħa b’linja dritta mill-punt fejn l-ewwel kustilja tagħqad ma’ l-ewwel segment ta’ l-isternu sal-punt tar-rifless tad-dijaframma fuq l-għaxar kustilja;

2.

“qatgħa tas-sidra”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0202 30 50: il-parti t’isfel tal-kwart ta’ quddiem, li tinkludi t-tarf tas-sidra taż-żokra u t-tarf tal-ponta tas-sidra.

B.

Prodotti koperti minn noti addizzjonali 1 (A) (a) sa (g) għal dan il-kapitlu jistgħu jkunu preżentati bil-kolonna vertebrali jew mingħajrha.

C.

Biex ikun determinat in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin fin-nota addizzjonali 1 (A), għandhom jingħaddu biss dawk magħqudin mal-kolonna vertebrali. Jekk il-kolonna vertebrali tkun tneħħiet, il-kustilji sħaħ jew maqtugħin li kieku kienu jkunu magħqudin direttament mal-kolonna vertebrali biss għandhom jingħaddu.

2.

A.

L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a)

“karkassi jew nofs karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 11 10 u 0203 21 10: majjali maqtulin, fil-forma ta’ karkassi ta’ majjali domestiċi li kienu svinati u mbattlin u li minnhom tneħħew il-lanżit u d-dwiefer. Nofs-karkassi jiġu minn karkassi sħaħ permezz ta’ qsim minn ġo kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali, minn ġo jew matul l-isternu u matul is-simfisi iskjo-pubika. Dawn il-karkassi jew nofs karkassi jistgħu jkunu b’ras jew mingħajr ras, bix-xedaq, bis-saqajn, bix-xaħam tal-kliewi, bil-kliewi, bid-denb jew bid-dijaframma jew mingħajrhom. Nofs- karkassi jistgħu jkunu bin-nerv tas-sinsla tad-dahar, bil-moħħ jew bl-ilsien jew mingħajrhom. Karkassi u nofs- karkassi ta’ majjali nisa jistgħu jkunu bil-bżieżel (glandoli mammarji) jew mingħajrhom;

(b)

“ġarretti” (saqajn), għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 u 0210 11 31: il-parti ta’ wara (tad-denb) tan-nofs karkassa, li tinkludi l-għadam, bis-sieq, bil-qasba, bil-ġilda jew bix-xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

Il-ġarretta (sieq) għandha tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa, biex din tinkludi, l-aktar, l-aħħar vertebra lumbari;

(c)

“truf ta’ quddiem”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 u 0210 19 60: il-parti (kranjali) ta’ quddiem tan-nofs-karkassa mingħajr ir-ras, bl-ixdqa jew mingħajrhom, inklużi għadam, bis-sieq, qasba, ġilda jew xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

It-tarf ta’ quddiem ikun mifrud mill-bqija tan-nofs karkassa biex jinkludi, l-aktar, il-ħames vertebra dorsali.

Il-biċċa ta’ fuq (dorsali) tat-tarf ta’ quddiem, kemm jekk tkun bl-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli magħha (tarf ta’ l-għonq frisk jew id-dawra ta’ l-għonq immellħa) jew le, hija meqjusa bħala qatgħa tad-dgħif, meta tkun mifruda mill-biċċa (taż-żaqq) t’isfel tat-tarf ta’ quddiem, l-aktar b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(d)

“spalel”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 u 0210 11 39: il-biċċa t’isfel tat-tarf ta’ quddiem kemm jekk bl-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli magħha jew le, inklużi għadam, bis-sieq, qasba, ġilda jew xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

L-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli tagħha, preżentati separatament, għandhom jibqgħu klassifikati f’dan is-subtitlu bħala biċċa mill-ispalla;

(e)

“flettijiet”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 u 0210 19 70: il-biċċa ta’ fuq tan-nofs karkassa, li tibda mill-ewwel vertebra ċervikali sal-vertebri tad-denb, inklużi għadam, bid-dgħif tari jew mingħajru, għadma ta’ l-iskapula, xaħam taħt il-ġilda jew ġilda jew mingħajrhom.

Il-flett ikun mifrud mill-biċċa t’isfel tan-nofs karkassa b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(f)

“żquq”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 u 0210 12 19: il-biċċa t’isfel tan-nofs karkassa li tkun bejn il-ġarretta (sieq) u l-ispalla, magħrufa komunement bħala “streaky”, bil-għadam jew mingħajru, iżda bil-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda;

(g)

“ġnub tal-bejken”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 10: in-nofs karkassa tal-majjal mingħajr ir-ras, ħaddejn, xedaq, saqajn, denb, xaħam tal-kliewi, kliewi, dgħif tari, għadma ta’ l-iskapula, sternu, kolonna vertebrali, għadma pelvika u dijaframma;

(h)

“ġnub tal-bejken (spencers)”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 10: il-ġenb tal-bejken mingħajr ġarretta, bil-għadma jew mingħajrha;

(ij)

“ġnub tliet-kwarti”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 20: il-ġenb tal-bejken mingħajr it-tarf ta’ quddiem, bil-għadma jew mingħajrha;

(k)

“biċċiet tan-nofs”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 20: il-ġenb tal-bejken mingħajr il-ġarretta u t-tarf ta’ quddiem, bil-għadma jew mingħajrha.

Is-subtitlu jinkludi ukoll qatgħat tan-nofs li jkun fihom laħam tad-dgħif u taż-żaqq fi proporzjon naturali għall-biċċiet tan-nofs sħaħ.

B.

Il-partijiet tal-qatgħat definiti f’paragrafu 2 (A) (f) jaqgħu biss fl-istess subtitli jekk ikun fihom il-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda.

Jekk il-qatgħat li jaqgħu fis-subtitli 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 u 0210 19 60 ikunu ġejjin minn ġenb ta’ bejken li minnu jkunu diġa’ tneħħew l-għadam indikati f’paragrafu 2 (A) (g), il-linji tal-qtugħ għandhom għalhekk jimxu fuq dawk stipulati f’paragrafu 2 (A) (b), (ċ) u (d); f’kull każ, dawn il-qatgħat jew bċejjeċ minnhom għandu jkollhom l-għadam.

C.

Subtitli 0206 49 00u 0210 99 49, għandhom, jinkludu, partikularment, irjus jew nofs irjus ta’ majjal domestiku, bl-imħuħ, ħaddejn jew ilsna, u bċejjeċ tagħhom jew mingħajrhom.

Ir-ras tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa kif ġej:

b’qatgħa dritta parallela mal-kranju; jew

b’qatgħa parallela mal-kranju sal-livell ta’ l-għajnejn u mbagħad iddur għal quddiem tar-ras, biex b’hekk l-ixdqa jibqgħu mwaħħlin man-nofs karkassa.

Il-ħaddejn, il-geddum u l-widnejn flimkien mal-laħam imwaħħal mar-ras, partikularment man-naħa ta’ wara, huma meqjusin parti mill-irjus. Iżda, il-qatgħat ta’ laħam mingħajr għadam tat-tarf ta’ quddiem, preżentati waħedhom (gangala, ixdqa jew gangala u ixdqa flimkien), jaqgħu taħt subtitlu 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50jew 0210 19 81, skond il-każ.

D.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0209 10 11 u 0209 10 19, “xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal” għandu jfisser it-tessut tax-xaħam li jinġabar taħt il-ġilda tal-majjal u jeħel magħha, immaterjali minn liema parti tal-majjal tkun ġejja; f’kull każ, il-piż tat-tessut tax-xaħam għandu jaqbeż il-piż tal-ġilda.

Dawn is-subtitli jinkludu ukoll xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal li minnu tkun tneħħiet il-ġilda.

E.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 u 0210 19 60 sa 0210 19 89, prodotti li fihom il-proporzjon ilma/proteina fil-laħam (kontenut ta’ nitroġenu x 6,25) huwa 2,8 jew inqas għandhom jitqiesu bħala “mnixxfin jew affumikati”. Il-kontenut ta’ nitroġenu għandu jitkejjel skond il-metodu ISO 937-1978.

3.

A.

Għall-għanijiet ta’ subtitlu 0204, l-espressjonijiet li ġejjin għandhom ifissru kif inhuma assenjati hawn taħt:

(a)

“karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 u 0204 50 51: karkassi sħaħ ta’ l-annimali maqtulin wara li jkunu svinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni jew mingħajru magħhom. Meta karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fl-għaksa atlojdo-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-għekiesi karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali;

(b)

“nofs-karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 u 0204 50 51: il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskjo-pubika;

(c)

“kwarti ta’ quddiem qosra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 u 0204 50 53: il-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispallejn, il-ponta u n-nofs ta’ l-għonq, maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(d)

“kwarti ta’ quddiem qosra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 u 0204 50 53: il-biċċa ta’ quddiem tan-nofs-karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispalla, il-ponta u n-nofs ta’ l-għonq, maqtugħ f’angolu rett max-xewka tad-dahar, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(e)

“qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 u 0204 50 55: il-biċċa li tifdal mill-karkassa wara li jitneħħew is-saqajn u l-kwarti qosra ta’ quddiem, bil-kliewi jew mingħajrhom; is-sinsla, meta mifruda mill-aħjar truf, għandu jkollha għallinqas ħames vertebri lumbari; l-aħjar truf, meta mifrudin mis-sinsla, għandu jkollhom mill-inqas ħames pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(f)

“qatgħa tad-dahar u/jew tarf mill-aħjar”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 u 0204 50 55: il-biċċa li tifdal min-nofs-karkassa wara li jitneħħew is-saqajn u l-kwarti qosra ta’ quddiem, bil-kilwa jew mingħajrha; is-sinsla, meta mifruda mill-aħjar tarf, għandu jkollha għallinqas ħames vertebri lumbari; l-aħjar tarf, meta mifrud mis-sinsla, għandu jkollu mill-inqas ħames kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(g)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 u 0204 50 59: il-biċċa ta’ wara tal-karkassa, bl-għadam kollu u s-saqajn u maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskjo-pubika;

(h)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 u 0204 50 59: il-biċċa ta’ wara tan-nofs- karkassa, bl-għadam kollu u s-sieq u maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskjo-pubika.

B.

Biex ikun stabbilit in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin f’paragrafu 3 A, għandhom jingħaddu dawk biss imwaħħlin max-xewka tad-dahar.

4.

Dawn l-espressjonijiet għandhom ifissru kif assenjati hawn taħt:

(a)

“qatgħat tat-tjur, bil-għadma”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20 sa 0207 13 60, 0207 14 20 sa 0207 14 60, 0207 26 20 sa 0207 26 70, 0207 27 20 sa 0207 27 70, 0207 44 21 sa 0207 44 61, 0207 45 21 sa 0207 45 61, 0207 54 21 sa 0207 54 61, 0207 55 21 sa 0207 55 61 u 0207 60 21 sa 0207 60 61: il-qatgħat speċifikati fihom, inkluż l-għadam kollu.

Qatgħat tat-tjur kif imsemmijin f’(a) li tneħħilhom parti mill-għadam għandhom jaqgħu f’subtitlu 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 jew 0207 60 81;

(b)

“nofsijiet”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 u 0207 60 21: nofsijiet ta’ karkassi ta’ tjur, magħmulin b’qatgħa mit-tul f’linja matul l-isternu u x-xewka tad-dahar;

(c)

“kwarti”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 u 0207 60 21: kwarti tas-saqajn jew kwarti tas-sidra, magħmulin b’qatgħa trasversali ta’ nofs;

(d)

“ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 u 0207 60 31: qatgħat ta’ tjur, magħmulin mill-omeru, radju u ulna, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Il-ponta, inklużi l-għadam karpali, tista’ tkun tneħħiet jew le. Il-qtugħ għandu jsir mill-għekiesi;

(e)

“isdra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 u 0207 60 51: qatgħat ta’ tjur, magħmulin mill-isternu u l-kustilji mqassmin fuq iż-żewġ naħat tiegħu, flimkien mal-muskolatura tal-madwar;

(f)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 u 0207 60 61: qatgħat ta’ tjur magħmulin mill-wirk, mill-qasba u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(g)

“koxox (drumsticks) tad-dundjan”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 26 60 u 0207 27 60: qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-qasba u l-fibula flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(h)

“saqajn tad-dundjan, għajr koxox (drumsticks)”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 26 70 u 0207 27 70: qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-wirk flimkien mal-muskolatura tal-madwar jew mill-wirk, mill-qasba u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(ij)

“palito’ tal-papri jew tal-wiżż”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 u 0207 55 71: papri jew wiżż, imnittfin u msewwija għal kollox,mingħajr irjus jew saqajn, bl-għadam tal-karkassa (għadma tas-sider, kustilji, xewka tad-dahar u sakrum) imneħħi iżda bl-iwriek, qasab u omeri.

5.

Ir-rata ta’dazju applikabbli għal kumbinazzjonijiet li jaqgħu f’dan il-kapitlu tkun kif ġej:

(a)

f’kumbinazzjonijiet fejn wieħed mill-komponenti jirrappreżenta għall-anqas 90 % tal-piż, tapplika ir-rata applikabbli għal dak il-komponent;

(b)

f’taħlit ieħor, ir-rata applikabbli għandha tkun dik tal-komponent li jwassal għall-ogħla ammont ta’ dazju ta’ importazzjoni.

6.

(a)

Laħam nej imħawwar jaqa’ f’Kapitlu 16. “Laħam imħawwar” għandu jkun laħam nej li ġie mħawwar jew fil-fond inkella fil-wiċċ kollu tal-prodott bi ħwawar viżibbli għall-għajnejn jew faċilment jingħarfu mit-togħma.

(b)

Prodotti li jaqgħu f’titlu 0210 li magħhom kienu miżjudin il-ħwawar tul il-proċess ta’ preparazzjoni jibqgħu klassifikati hemmhekk sakemm iż-żieda tal-ħwawar ma bidlitx il-kwalita’ tagħhom.

7.

Għall-fini ta’ subtitli 0210 11 sa 0210 93, it-termini “laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ”, tfisser laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel mimli bil-melħ fil-fond u b’mod omoġeneu fil-partijiet kollha u li għandu kontenut totali ta’ melħ bil-piż ta’ 1,2 % jew aktar, sakemm ikun it-tmelliħ li jiggarantixxi l-preżervazzjoni fit-tul. Għall-fini ta’ subtitlu 0210 99, it-terminu “laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ”, jfisser laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel mimli bil-melħ fil-fond u b’mod omoġeneu fil-partijiet kollha, u li għandu kontenut totali ta’ melħ bil-piż ta’ 1,2 % jew aktar.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unità Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, frisk jew imkessaħ

 

 

0201 10 00

–  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Qatgħat oħra bil-għadma

 

 

0201 20 20

– –  Kwarti “kumpensati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Kwarti ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Oħrajn

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Mingħajr għadam

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, friżat

 

 

0202 10 00

–  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Qatgħat oħra bil-għadma

 

 

0202 20 10

– –  Kwarti “kumpensati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Kwarti ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Oħrajn

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Mingħajr għadam

 

 

0202 30 10

– –  Kwarti ta’ quddiem, sħaħ jew imqattgħin f’massimu ta’ ħames biċċiet, kull kwart qiegħed ġo blokka waħda; kwarti “kumpensati” f’żewġ blokok, waħda fiha il-kwart ta’ quddiem, sħiħ jew imqatta’ f’massimu ta’ ħames biċċiet, u l-oħra, il-kwart ta’ wara, mingħajr flett, f’biċċa waħda

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  “Crop”, qatgħat ta’ spalla u skapula u sidra (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Oħrajn

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

–  Frisk jew imkessaħ

 

 

0203 11

– –  Karkassi u nofs-karkassi

 

 

0203 11 10

– – –  Ta’ majjal domestiku

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 12

– –  Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 12 11

– – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 19

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 19 11

– – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0203 19 55

– – – – –  Bla għadam

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Oħrajn

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

 

–  Friżati

 

 

0203 21

– –  Karkassi u nofs-karkassi

 

 

0203 21 10

– – –  Ta’ majjal domestiku

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 22

– –  Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 22 11

– – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 29

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 29 11

– – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0203 29 55

– – – – –  Bla għadam

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Oħrajn

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0204

Laħam tan-ngħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0204 10 00

–  Karkassi u nofs-karkassi tal-ħaruf, friski jew imkessħin

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Laħam ieħor tan-ngħaġ, frisk jew imkessaħ

 

 

0204 21 00

– –  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Qatgħat oħrajn bil-għadma

 

 

0204 22 10

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Saqajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Oħrajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Bla għadma

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Karkassi u nofs-karkassi tal-ħaruf, friżati

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Laħam ieħor tan-ngħaġ, friżat

 

 

0204 41 00

– –  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Qatgħat oħrajn bil-għadma

 

 

0204 42 10

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Saqajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Oħrajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Bla għadma

 

 

0204 43 10

– – –  Tal-ħaruf

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Oħrajn

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Laħam tal-mogħoż

 

 

 

– –  Frisk jew imkessaħ

 

 

0204 50 11

– – –  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Saqajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Oħrajn

 

 

0204 50 31

– – – –  Qatgħat bil-għadma

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Qatgħat bla għadma

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Friżati

 

 

0204 50 51

– – –  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Saqajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Oħrajn

 

 

0204 50 71

– – – –  Qatgħat bl-għadma

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Qatgħat bla għadma

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0205 00 20

–  Frisk jew imkessaħ

5,1

0205 00 80

–  Friżat

5,1

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali ta’ l-ifrat, majjal, ngħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0206 10

–  Ta’ annimali ta’ l-ifrat, frisk jew imkessaħ

 

 

0206 10 10

– –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (12)

B’xejn

 

– –  Oħrajn

 

 

0206 10 95

– – –  Falda ħoxna u falda rqiqa

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Oħrajn

B’xejn

 

–  Ta’ annimali ta’ l-ifrat, friżat

 

 

0206 21 00

– –  Ilsna

B’xejn

0206 22 00

– –  Fwied

B’xejn

0206 29

– –  Oħrajn

 

 

0206 29 10

– – –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (12)

B’xejn

 

– – –  Oħrajn

 

 

0206 29 91

– – – –  Falda ħoxna u falda rqiqa

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Oħrajn

B’xejn

0206 30 00

–  Tal-majjal, frisk jew imkessaħ

B’xejn

 

–  Tal-majjal, friżat

 

 

0206 41 00

– –  Fwied

B’xejn

0206 49 00

– –  Oħrajn

B’xejn

0206 80

–  Ieħor, frisk jew imkessaħ

 

 

0206 80 10

– –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (12)

B’xejn

 

– –  Oħrajn

 

 

0206 80 91

– – –  Ta’ żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tar-rkib

6,4

0206 80 99

– – –  Ta’ ngħaġ u mogħoż

B’xejn

0206 90

–  Ieħor, friżat

 

 

0206 90 10

– –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (12)

B’xejn

 

– –  Oħrajn

 

 

0206 90 91

– – –  Ta’ żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tar-rkib

6,4

0206 90 99

– – –  Ta’ ngħaġ u mogħoż

B’xejn

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, ta’ tjur tat-titlu 0105, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

–  Ta’ tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 11 10

– – –  Imnittfa u mnaddfa mill-imsaren, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “83 % tiġieġ”

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew preżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati

 

 

0207 12 10

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew preżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 13 10

– – – –  Bla għadam

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 13 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Oħrajn

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 13 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 13 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Qatgħat u ġewwieni, friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 14 10

– – – –  Bla għadam

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 14 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Oħrajn

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 14 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 14 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

–  Tad-dundjani

 

 

0207 24

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 24 10

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew preżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati

 

 

0207 25 10

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew preżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 26 10

– – – –  Bla għadam

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 26 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Koxox u qatgħat tal-koxox

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Oħrajn

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Oħrajn

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 26 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 26 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Qatgħat u ġewwieni, friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 27 10

– – – –  Bla għadam

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 27 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Koxox u qatgħat tagħhom

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Oħrajn

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Oħrajn

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 27 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 27 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

–  Ta' papri

 

 

0207 41

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 41 20

– – –  Imnittfa, svinati, imnaddfa mill-imsaren imma mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “85 % papri”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew preżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati

 

 

0207 42 30

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew preżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Fwied bix-xaħam, frisk jew imkessaħ

B’xejn

0207 44

– –  Oħrajn, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 44 10

– – – –  Bla għadam

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 44 21

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Palito’ tal-papri

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 44 91

– – – –  Fwied, mhux fwied bix-xaħam

6,4

0207 44 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Oħrajn, friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 45 10

– – – –  Bla għadam

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 45 21

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Palito’ tal-papri

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

 

– – – –  Fwied

 

 

0207 45 93

– – – – –  Fwied bix-xaħam

B’xejn

0207 45 95

– – – – –  Oħrajn

6,4

0207 45 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

–  Ta' wiżż

 

 

0207 51

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 51 10

– – –  Imnittfa, svinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew preżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Mhux imqattgħin f'biċċiet, iffriżati

 

 

0207 52 10

– – –  Imnittfa, svinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew preżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Fwied bix-xaħam, frisk jew imkessaħ

B’xejn

0207 54

– –  Oħrajn, friski jew imkessħa

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 54 10

– – – –  Bla għadam

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 54 21

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Palito’ tal-wiżż

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 54 91

– – – –  Fwied, mhux fwied bix-xaħam

6,4

0207 54 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Oħrajn, iffriżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 55 10

– – – –  Bla għadam

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 55 21

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Palito’ tal-wiżż

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

 

– – – –  Fwieds

 

 

0207 55 93

– – – – –  Fwied bix-xaħam

B’xejn

0207 55 95

– – – – –  Oħrajn

6,4

0207 55 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Ta' farawni

 

 

0207 60 05

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski, imkessħin jew friżati

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Oħrajn, friski, imkessħin jew friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 60 10

– – – –  Bla għadam

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 60 21

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 60 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 60 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0208 10

–  Tal-fenek jew tal-liebru

 

 

0208 10 10

– –  Ta’ fenek domestiku

6,4

0208 10 90

– –  Oħrajn

B’xejn

0208 30 00

–  Ta’ primati

9

0208 40

–  Ta' baleni, delfini u fiċeni (mammiferi tal-ordni Cetacea); ta' lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); ta' foki, iljuni tal-baħar u odobeni (walruses) (mammiferi tas-subordni Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Laħam tal-balieni

6,4

0208 40 20

– –  Laħam tal-foki

6,4

0208 40 80

– –  Oħrajn

9

0208 50 00

–  Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

9

0208 60 00

–  Ta' iġmla u kamelidi oħrajn (Camelidae)

9

0208 90

–  Oħrajn

 

 

0208 90 10

– –  Ta’ ħamiem domestiku

6,4

0208 90 30

– –  Ta’ kaċċa, ħlief fniek jew liebri

B’xejn

0208 90 60

– –  Ta’ renni

9

0208 90 70

– –  Saqajn taż-żrinġijiet

6,4

0208 90 98

– –  Oħrajn

9

0209

Xaħam tal-majjal, mingħajr ebda dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux maħdum jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

 

 

0209 10

–  Ta' majjali

 

 

 

– –  Xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal

 

 

0209 10 11

– – –  Frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ jew fis-salmura

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Imnixxef jew affumikat

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Xaħam tal-majjal, ħlief dak tas-subtitlu 0209 10 11 jew 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Oħrajn

41,5 €/100 kg/net

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; dqiq u pasti mill-laħam jew mill-ġewwieni li jittiekel

 

 

 

–  Laħam tal-majjal

 

 

0210 11

– –  Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

 

– – – –  Immelħin jew fis-salmura

 

 

0210 11 11

– – – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Imnixxfin jew affumikati

 

 

0210 11 31

– – – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Oħrajn

15,4

0210 12

– –  Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0210 12 11

– – – –  Immellħin jew fis-salmura

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Imnixxfin jew affumikati

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Oħrajn

15,4

0210 19

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

 

– – – –  Immellħin jew fis-salmura

 

 

0210 19 10

– – – – –  Ġnub jew ħxuniet tal-bejken

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Ġnub tliet-kwarti jew biċċiet tan-nofs

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Flettijiet u qatgħat tagħhom

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Oħrajn

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Imnixxfin jew affumikati

 

 

0210 19 60

– – – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Flettijiet u qatgħat tagħhom

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Oħrajn

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Bla għadam

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Oħrajn

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Oħrajn

15,4

0210 20

–  Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat

 

 

0210 20 10

– –  Bl-għadam

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Bla għadam

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Oħrajn, inklużi dqiq u pasti mill-laħam jew mill-ġewwieni li jittieklu

 

 

0210 91 00

– –  Ta’ primati

15,4

0210 92

– –  Ta' baleni, delfini u fiċeni (mammiferi tal-ordni Cetacea); ta' lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); ta' foki, iljuni tal-baħar u odobeni (walruses) (mammiferi tas-subordni Pinnipedia

 

 

0210 92 10

– – –  Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); ta’ lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia)

15,4

 

– – –  Oħrajn

 

 

0210 92 91

– – – –  Laħam

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Ġewwieni

15,4

0210 92 99

– – – –  Dqiq u pasti mil-laħam jew mill-ġewwieni li jittiekel

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

15,4

0210 99

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Laħam

 

 

0210 99 10

– – – –  Taż-żwiemel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

6,4

 

– – – –  Tan-ngħaġ u tal-mogħoż

 

 

0210 99 21

– – – – –  Bl-għadam

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Bla għadam

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Tar-renni

15,4

0210 99 39

– – – –  Oħrajn

130 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

 

– – – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0210 99 41

– – – – –  Fwied

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Oħrajn

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Ta’ annimali ta’ l-ifrat

 

 

0210 99 51

– – – – –  Falda ħoxna u falda rqiqa

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Oħrajn

12,8

 

– – – –  Oħrajn

 

 

 

– – – – –  Fwied tat-tjur

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Fwied bix-xaħam ta’ wiżż u papri, immellaħ jew fis-salmura

B’xejn

0210 99 79

– – – – – –  Oħrajn

6,4

0210 99 85

– – – – –  Oħrajn

15,4

0210 99 90

– – –  Dqiq u pasti mil-laħam jew mill-ġewwieni li jittiekel

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITLU 3

ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN

Noti

1.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

mammiferi ta’ titlu 0106;

(b)

laħam ta’ mammiferi ta’ titlu 0106 (titlu 0208 jew 0210);

(c)

ħut (inklużi fwied u bajd tagħhom) jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mejtin u mhux tajbin u adattati għall-konsum uman minħabba jew l-ispeċi tagħhom inkella l-kundizzjoni tagħhom (Kapitlu 5);.dqiqijiet jew pasti jew gerbub ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum uman (titlu 2301); jew

(d)

kavjar jew sostituti tal-kavjar magħmulin minn bajd tal-ħut (titlu 1604).

2.

F’dan il-kapitlu, it-terminu “gerbub” ifisser prodotti mgħaqqdin flimkien direttament b’kompressjoni jew biż-żieda ta’ kwantità żgħira ta’ materjal li jgħaqqad.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unità Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ħut ħaj

 

 

 

–  Ħut ornamentali

 

 

0301 11 00

– –  Ħut ta’ I-ilma ħelu

B’xejn

0301 19 00

– –  Oħrajn

7,5

 

–  Ħut ieħor ħaj

 

 

0301 91

– –  Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jewOncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Oħrajn

12

0301 92

– –  Sallur (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  Twil inqas minn 12-il cm

B’xejn

0301 92 30

– – –  Twil 12-il cm jew iktar imma inqas minn 20 cm

B’xejn

0301 92 90

– – –  Twil 20 cm jew aktar

B’xejn

0301 93 00

– –  Karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Atlantiku u tal-Paċifiku (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Atlantiku (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Paċifiku (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ħut ta’ I-ilma ħelu

 

 

0301 99 11

– – – –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  Oħrajn

8

0301 99 85

– – –  Oħrajn

16

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304

 

 

 

–  Salmonidae, ħlief fwied u bajd

 

 

0302 11

– –  Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, msewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0302 11 80

– – –  Oħrajn

12

0302 13 00

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Oħrajn

8

 

–  Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 21

– –  Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Lingwata (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Barbun Imperjali (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Oħrajn

 

 

0302 29 10

– – –  Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Oħrajn

15

 

–  Tonn (tal-ġeneru Thunnus), skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 31

– –  Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta' titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0302 32

– –  Tonn tax-xewk safrani (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0302 33

– –  Skipjack jew bonito żaqqu rrigata

 

 

0302 33 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0302 34

– –  Tonn għajnejh kbar (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0302 35

– –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Atlantiku u tal-Paċifiku (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Atlantiku (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Oħrajn

22 (10)

 

– – –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Paċifiku (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Oħrajn

22 (10)

0302 36

– –  Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0302 39

– –  Oħrajn

 

 

0302 39 20

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Oħrajn

22 (10)

 

–  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), inċova (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinell (Sardinella spp.), jew laċċi koħol jew aringi żgħar (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), u sawrell (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) u pixxispad (Xiphias gladius), minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0302 41 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Inċova (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardin Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol jew aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardin ta’ l-ispeċi Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Sawrell (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Sawrell tal-Atlantiku (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Sawrell taċ-Ċile (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Oħrajn

15

0302 46 00

– –  Cobia (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

15

 

–  Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0302 51

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Oħrajn

12

0302 52 00

– –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Marlozz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Marlozz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Oħrajn

15 (10)

0302 54 90

– – –  Marlozz tal-ġeneru Urophycis

15

0302 55 00

– –  Pollakkju tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Oħrajn

 

 

0302 59 10

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

12

0302 59 20

– – –  Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Pollakkju (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Molvi (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Oħrajn

15

 

–  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.), minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0302 71 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  Sallur (Anguilla spp.)

B’xejn

0302 79 00

– –  Oħrajn

8

 

–  Ħut ieħor, ħlief fwied u bajd

 

 

0302 81

– –  Mazzola griża u klieb il-baħar oħrajn

 

 

0302 81 10

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Squalus acanthias

6

0302 81 20

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0302 81 30

– – –  Pixxiplamtu (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  Oħrajn

8

0302 82 00

– –  Raj (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Ħuta tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Spnott (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Spnott (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Oħrajn

15

0302 85

– –  Pagru (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Denċi (Dentex dentex) u paġell (Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  Awrat (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Oħrajn

15

0302 89

– –  Oħrajn

 

 

0302 89 10

– – –  Ħut ta’ l-ilma ħelu

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

 

– – – –  Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subtitlu 0302 33

 

 

0302 89 21

– – – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Oħrajn

22 (10)

 

– – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Oħrajn

7,5

0302 89 40

– – – –  Rundin (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Petriċa (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Genypterus blacodes

7,5

0302 89 90

– – – –  Oħrajn

15

0302 90 00

–  Fwied u bajd

10

0303

Ħut, friżat, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304

 

 

 

–  Salmonidae, minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0303 11 00

– –  Salamun dahru blu ta’ l-Alaska (salamun aħmar) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Salamun tal-Paċifiku Ieħor (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, imsewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0303 14 90

– – –  Oħrajn

12

0303 19 00

– –  Oħrajn

9 (10)

 

–  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.), minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0303 23 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  Sallur (Anguilla spp.)

B’xejn

0303 29 00

– –  Oħrajn

8

 

–  Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 31

– –  Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platesa)

15

0303 33 00

– –  Lingwata (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Barbun Imperjali (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Oħrajn

 

 

0303 39 10

– – –  Barbun ta’ l-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ħut tal-ġeneru Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Pelotreis flavilatus jew Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Oħrajn

15

 

–  Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 41

– –  Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0303 42

– –  Tonn tax-xewk safrani (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

 

 

 

– – – –  Sħiħ

 

 

0303 42 12

– – – – –  Itqal minn 10 kg kull wieħed

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  Oħrajn

20 (18)  (10)

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0303 42 42

– – – – –  Itqal minn 10 kg kull wieħed

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  Oħrajn

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0303 43

– –  Skipjack jew bonito żaqqu rrigata

 

 

0303 43 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0303 44

– –  Tonn għajnejh kbar (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0303 45

– –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Atlantiku u tal-Paċifiku (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Atlantiku (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Oħrajn

22 (10)

 

– – –  Tonn tax-xewka kaħla tal-Paċifiku (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Oħrajn

22 (10)

0303 46

– –  Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Oħrajn

22 (10)

0303 49

– –  Oħrajn

 

 

0303 49 20

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Oħrajn

22 (10)

 

–  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), jew laċċi koħol jew aringi żgħar (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), u sawrell (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) u pixxispad (Xiphias gladius), minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0303 51 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardin Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol jew aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardin ta’ l-ispeċi Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Scomber scombrus jew Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  Ta’ l-ispeċi Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Sawrell (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Sawrell tal-Atlantiku (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Sawrell taċ-Ċile (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Oħrajn

15

0303 56 00

– –  Cobia (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

 

–  Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0303 63

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus magrocephalus

12

0303 64 00

– –  Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Marlozz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Marlozz Arġentin (marlozz ta’ l-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Marlozz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Oħrajn

15 (10)

0303 66 90

– – –  Marlozz tal-ġeneru Urophycis

15

0303 67 00

– –  Pollakkju tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou, Gadus poutasou)

7,5

0303 68 90

– – –  Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Oħrajn

 

 

0303 69 10

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

12

0303 69 30

– – –  Merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Pollakkju (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Grenadier ikħal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Molvi (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Oħrajn

15

 

–  Ħut ieħor, minbarra l-fwied u l-bajd

 

 

0303 81

– –  Mazzola griża u klieb il-baħar oħrajn

 

 

0303 81 10

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Squalus acanthias

6

0303 81 20

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0303 81 30

– – –  Pixxiplamtu (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  Oħrajn

8

0303 82 00

– –  Raj (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Ħuta tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Spnott (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Spnott (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Oħrajn

15

0303 89

– –  Oħrajn

 

 

0303 89 10

– – –  Ħut ta’ l-ilma ħelu

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

 

– – – –  Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subtitlu 0303 43

 

 

0303 89 21

– – – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Oħrajn

22 (10)

 

– – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Oħrajn

7,5

0303 89 40

– – – –  Ħut ta’ l-ispeċi Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 45

– – – –  Inċovi (Engraulis spp.)

15

0303 89 50

– – – –  Denċi (Dentex dentex) u paġell (Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  Awrat (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Rundin (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Petriċa (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Genypterus blacodes

7,5

0303 89 90

– – – –  Oħrajn

15

0303 90

–  Fwied u bajd

 

 

0303 90 10

– –  Bajd iebes u artab għall-manifattura ta’ aċidu deossiribonuklejku jew sulfat tal-protamina (12)

B’xejn

0303 90 90

– –  Oħrajn

10

0304

Qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex), frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

–  Qatgħat friski jew imkessħa tat-Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Burqax tan-Nil (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Oħrajn

9

 

–  Qatgħat friski jew imkessħa ta' ħut ieħor

 

 

0304 41 00

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u Salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400 g kull waħda

12

0304 42 50

– – –  Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Oħrajn

12

0304 43 00

– –  Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae)

18

0304 44

– –  Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac,Gadus macrocephalus) u ħut tal-ispeċi Boregadus saida

18

0304 44 30

– – –  Merlangu (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Oħrajn

18

0304 45 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

18

0304 49

– –  Oħrajn

 

 

0304 49 10

– – –  Ħut tal-ilma ħelu

9

 

– – –  Oħrajn

 

 

0304 49 50

– – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Oħrajn

18

 

–  Oħrajn, friski jew imkessħa

 

 

0304 51 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Salmonidae

8

0304 53 00

– –  Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Ħuta tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0304 59

– –  Oħrajn

 

 

0304 59 10

– – –  Ħut tal-ilma ħelu

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

0304 59 50

– – – –  Ġwienaħ ta’ l-aringi

 (19)

0304 59 90

– – – –  Oħrajn

15 (10)

 

–  Qatgħat iffriżati tat-Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Burqax tan-Nil (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Oħrajn

9

 

–  Qatgħat iffriżati ta' ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae

 

 

0304 71

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Merluzz tal-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Oħrajn

7,5

0304 72 00

– –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Marlozz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Marlozz Arġentin (marlozz ta’ l-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  Oħrajn

6,1

0304 74 90

– – –  Marlozz tal-ġeneru Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Pollakkju tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Oħrajn

 

 

0304 79 10

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

7,5

0304 79 30

– – –  Merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Grenadier ikħal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Molvi (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  Oħrajn

15

 

–  Qatgħat iffriżati ta' ħut ieħor

 

 

0304 81 00

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u Salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400 g kull waħda

12

0304 82 50

– – –  Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  Oħrajn

12

0304 83

– –  Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Ta’ Barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Ta’ Barbun tal-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  Oħrajn

15

0304 84 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Tonn (tal-ġeneru Thunnus), skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus)pelamis), ħlief fwied u bajd

18

0304 89

– –  Oħrajn

 

 

0304 89 10

– – –  Ħut tal-ilma ħelu

9

 

– – –  Oħrajn

 

 

 

– – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  Oħrajn

7,5

0304 89 30

– – – –  Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus)pelamis) imsemmi f'subtitlu 0304 87 00

18

 

– – – –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) u ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  Kavall tal-ispeċi Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  Oħrajn

15

 

– – – –  Klieb il-baħar u tawri oħrajn

 

 

0304 89 51

– – – – –  Kelb il-baħar (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp)

7,5

0304 89 55

– – – – –  Pixxiplamtu (Lamma nasus)

7,5

0304 89 59

– – – – –  Klieb il-baħar oħrajn

7,5

0304 89 60

– – – –  Petriċa (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  Oħrajn

15 (10)

 

–  Oħrajn, iffriżati

 

 

0304 91 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  Oħrajn

8

0304 94

– –  Pollakkju tal-Alaska (Theraga chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  Oħrajn

7,5

0304 95

– –  Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, minbarra Pollakkju tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Oħrajn

 

 

 

– – – –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac,Gadus macrocephalus) u ħut tal-ispeċi Boregadus saida

 

 

0304 95 21

– – – – –  Merluzz tal-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  Merluzz tal-ispeċi Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  Oħrajn

7,5

0304 95 30

– – – –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Marlozz tal-ġeneru Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  Oħrajn

7,5

0304 99

– –  Oħrajn

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Oħrajn

 

 

0304 99 21

– – – –  Ħut tal-ilma ħelu

8

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0304 99 23

– – – – –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Rundin (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Petriċa (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Oħrajn

7,5

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar jew le qabel jew waqt il-proċess ta’ affumikar; dqiq; pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman

 

 

0305 10 00

–  Dqiq, pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman

13

0305 20 00

–  Fwied u bajd ta’ ħut, imnixxfin, affumikati, immellħin jew fis-salmura

11

 

–  Qatgħat ta’ ħut, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura, iżda mhux affumikati

 

 

0305 31 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac,Gadus macrocephalus) u ħut tal-ispeċi Boregadus saida

 

 

0305 32 11

– – – –  Merluzz tal-ispeċi Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  Oħrajn

20

0305 32 90

– – –  Oħrajn

16

0305 39

– –  Oħrajn

 

 

0305 39 10

– – –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho), immellħin jew fis-salmura

15

0305 39 50

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides), immellaħ jew fis-salmura

15

0305 39 90

– – –  Oħrajn

16

 

–  Ħut affumikat, inklużi qatgħat, minbarra ġewwieni li jittiekel

 

 

0305 41 00

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Sallur (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  Oħrajn

14

0305 49

– –  Oħrajn

 

 

0305 49 10

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Oħrajn

14

 

–  Ħut niexef, minbarra ġewwieni li jittiekel tal-ħut, kemm jew immellaħ jew le iżda mhux affumikat

 

 

0305 51

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Imnixxef, mhux immellaħ

13 (10)

0305 51 90

– – –  Imnixxef, immellaħ

13 (10)

0305 59

– –  Oħrajn

 

 

0305 59 10

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

13 (10)

0305 59 30

– – –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Oħrajn

12

 

–  Ħut, niexef iżda mhux imnixxef jew affumikat jew ħut fis-salmura, minbarra ġewwieni li jittiekel tal-ħut

 

 

0305 61 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sallur (Anguilla spp.), burqax tan-Nil (Lates niloticus) u rjus is-serp (Channa spp.)

12

0305 69

– –  Oħrajn

 

 

0305 69 10

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

13 (10)

0305 69 30

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Oħrajn

12

 

–  Xewk, irjus, dnub, grieżen jew ġewwieni ieħor li jittielek tal-ħut

 

 

0305 71

– –  Xewk tal-klieb il-baħar

 

 

0305 71 10

– – –  Affumikat

14

0305 71 90

– – –  Oħrajn

12

0305 72 00

– –  Rjus, dnub u grieżem tal-ħut

13

0305 79 00

– –  Oħrajn

13

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji affumikati, kemm jekk fil-qoxra jew le, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess ta' affumikazzjoni; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

 

 

 

–  Friżati

 

 

0306 11

– –  Awwista tal-blat u awwist ieħor tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 05

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 11 10

– – – –  Dnub ta’ l-awwist

12,5

0306 11 90

– – – –  Oħrajn

12,5

0306 12

– –  Awwisti (Homarus spp.)

 

 

0306 12 05

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 12 10

– – – –  Sħaħ

6

0306 12 90

– – – –  Oħrajn

16

0306 14

– –  Granċi

 

 

0306 14 05

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 14 10

– – – –  Granċi ta’ l-ispeċi Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. u Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – – –  Granċi ta’ l-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – – –  Oħrajn

7,5

0306 15

– –  Awwista tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 15 10

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

0306 15 90

– – –  Oħrajn

12

0306 16

– –  Gambli u gambli kbar tal-ilma kiesaħ (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 10

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess ta’ affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 16 91

– – – –  Gambli tal-ispeċi Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – –  Oħrajn

12

0306 17

– –  Gambli u gambli kbar oħrajn

 

 

0306 17 10

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 17 91

– – – –  Gambli roża ta’ l-ilma fond (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – – –  Gambli tal-ġeneru Penaeus

12

0306 17 93

– – – –  Gambli tal-familja Pandalidae, ħlief tal-ġeneru Pandalus

12

0306 17 94

– – – –  Gambli tal-ġeneru Crangon, ħlief l-ispeċji Crangon crangon

18

0306 17 99

– – – –  Oħrajn

12

0306 19

– –  Oħrajn, inklużi dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

 

 

0306 19 05

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 19 10

– – – –  Awwist ta’ l-ilma ħelu

7,5

0306 19 90

– – – –  Oħrajn

12

 

–  Mhux friżati

 

 

0306 21

– –  Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 21 10

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

0306 21 90

– – –  Oħrajn

12,5

0306 22

– –  Awwist (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Ħajjin

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 22 30

– – – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0306 22 91

– – – – –  Sħaħ

8

0306 22 99

– – – – –  Oħrajn

10

0306 24

– –  Granċi

 

 

0306 24 10

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 24 30

– – – –  Granċi ta’ l-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – – –  Oħrajn

7,5

0306 25

– –  Awwista tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 25 10

– – –  Affumikat, kemm jekk fil-qoxra jew le, imsajrin bl-istim jew le qabel jew wara l-proċeess tal-affumikar, mhux preparati b'mod ieħor

20

0306 25 90

–