ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.239.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 239

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
6 ta' Settembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 811/2013 tat-18 ta’ Frar 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta’ ħiters tal-post, ħiters ikkombinati, pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari u pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 812/2013 tat-18 ta’ Frar 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta’ ħiters tal-ilma, tankijiet tal-misħun u pakketti magħmulin minn ħiter tal-ilma u minn apparat solari ( 1 )

83

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2013 tat-2 ta’ Awwissu 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati ( 1 )

136

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 814/2013 tat-2 ta’ Awwissu 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-ilma u għat-tankijiet tal-misħun ( 1 )

162

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

6.9.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 239/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 811/2013

tat-18 ta’ Frar 2013

li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta’ ħiters tal-post, ħiters ikkombinati, pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari u pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 10 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2010/30/UE teżiġi li l-Kummissjoni tadotta atti ddelegati dwar it-tikkettar tal-prodotti marbutin mal-enerġija li għandhom potenzjal sostanzjali għall-iffrankar fl-enerġija iżda li juru differenzi kbar fil-livelli tal-prestazzjoni b’funzjonalità ekwivalenti.

(2)

L-enerġija kkunsmata mill-ħiters tal-post u mill-ħiters ikkombinati li jkunu qed isaħħnu l-post u jsaħħnu l-ilma tammonta għal parti sinifikanti mid-domanda totali għall-enerġija fl-Unjoni. Il-ħiters tal-post u l-ħiters ikkombinati b’funzjonalità ekwivalenti juru differenzi kbar f’termini tal-effiċjenza enerġetika. Hemm lok għal tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-enerġija tagħhom, li jinkludi l-ikkombinar tagħhom ma’ regolatur tat-temperatura xieraq u ma’ apparat solari xieraq. Għalhekk, il-ħiters tal-post, il-ħiters ikkombinati u l-pakketti magħmulin mit-tali ħiters ikkombinati ma’ regolaturi tat-temperatura u apparat solari għandhom ikunu koperti minn rekwiżiti għat-tikkettar enerġetiku.

(3)

Il-ħiters tal-post u l-ħiters ikkombinati li huma ddisinjati biex jużaw il-fjuwils gassużi jew il-fjuwils likwidi li huma prodotti l-iktar mill-bijomassa (iktar minn 50 % minnhom) għandhom karatteristiċi tekniċi speċifiċi li jeħtieġu iktar analiżi teknika, ekonomika u ambjentali. Ir-rekwiżiti għat-tikkettar enerġetiku għal dawk il-ħiters għandhom jiġu stabbiliti fi stadju iktar tard, jekk dan ikun xieraq, skont x’jirriżulta mill-analiżi.

(4)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet armonizzati dwar it-tikkettar u t-tagħrif standard dwar il-prodotti b’rabta ma-effiċjenza enerġetika tal-ħiters tal-post u tal-ħiters ikkombinati sabiex il-manifatturi jkollhom inċentiv itejbu l-effiċjenza enerġetika ta’ dawn il-ħiters, sabiex l-utenti aħħarin jitħeġġu jixtru prodotti li jkunu effiċjenti fl-enerġija u sabiex jingħata kontribut għall-funzjonament tas-suq intern.

(5)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-iffrankar sinifikanti tal-enerġija u tal-kostijiet għal kull tip ta’ ħiter, dan ir-Regolament għandu jintroduċi skala ġdida għat-tikkettar, li tmur minn A++ sa G, għall-funzjoni tat-tisħin tal-post tal-ħiters tal-post b’bojler, tal-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni, tal-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, tal-ħiters ikkombinati b’bojler u tal-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana. Filwaqt li l-klassijiet minn A sa G ikopru d-diversi tipi ta’ bojlers konvenzjonali meta dawn ma jkunux ikkombinati mat-teknoloġiji tal-koġenerazzjoni jew tal-enerġija rinnovabbli, il-klassijiet A+ u A++ għandhom jippromwovu l-użu tal-koġenerazzjoni u tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

(6)

Barra minn hekk, għandha tiddaħħal skala ġdida għat-tikkettar, li tmur minn A sa G, għall-funzjoni tat-tisħin tal-ilma tal-ħiters ikkombinati b’bojler u tal-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, skont ir-Regolament iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 812/2013 tat-18 ta’ Frar 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta’ ħiters tal-ilma, tankijiet tal-misħun u pakketti magħmulin minn ħiter tal-ilma u minn apparat solari (2).

(7)

Erba’ snin wara għandhom jiddaħħlu żewġ klassijiet oħra, msejħin il-klassi A+++ u A+, mal-klassijiet għat-tisħin tal-post staġonali u għat-tisħin tal-ilma rispettivament, sakemm ir-reviżjoni tar-Regolament ma turix mod ieħor, sabiex titħaffef il-penetrazzjoni fis-suq ta’ ħiters tal-post li jkunu effiċjenti ħafna u ta’ ħiters ikkombinati li jużaw is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

(8)

Dan ir-Regolament għandu jiżgura li l-konsumaturi jiksbu tagħrif komparattiv aktar eżatt dwar il-prestazzjoni tal-ħiters b’pompa tas-sħana, ibbażat fuq metodu għall-kejl u għall-kalkolu tal-effiċjenza staġonali għal tliet żoni klimatiċi Ewropej. Il-Kummissjoni qabbdet lill-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni jinvestigaw jekk għandux jiġi żviluppat metodu simili għall-ħiters l-oħra wkoll. L-istaġuni standardizzati tat-tisħin fl-Ewropa għall-ħiters b’bojler, għall-ħiters b’koġenerazzjoni u għall-ħiters solari jistgħu jitqiesu fir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss ta’ ħiter jista’ jkun fattur importanti li jqisu l-utenti aħħarin. It-tagħrif dwar il-livelli tal-qawwa tal-ħoss għandu jiġi inkluż fuq it-tikketti tal-ħiters tal-post u tal-ħiters ikkombinati.

(10)

L-effett ikkombinat ta’ dan ir-Regolament u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2013 tat-2 ta’ Awwissu 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati (3) huwa mistenni jwassal għal iffrankar stmat tal-enerġija ta’ madwar 1 900 PJ (madwar 45 Mtoe) fis-sena sal-2020, li jikkorrispondi għal emissjonijiet ta’ madwar 110 miljun tunnellata ta’ CO2, meta mqabbel ma’ dak li jiġri kieku ma tittieħed l-ebda miżura.

(11)

It-tagħrif mogħti fuq it-tikketta għandu jinkiseb permezz ta’ proċeduri tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, u li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrikonoxxuti, inklużi, fejn ikunu disponibbli, standards armonizzati adottati mill-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni, skont il-proċeduri stabbiliti fid-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni (4), sabiex jiġu stabbiliti r-rekwiżiti tal-ekodisinn.

(12)

Dan ir-Regolament għandu jispeċifika disinn u kontenut uniformi għat-tikketti tal-prodotti għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati.

(13)

Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu jispeċifika r-rekwiżiti għall-iskeda tat-tagħrif tal-prodott u d-dokumentazzjoni teknika għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati.

(14)

Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu jispeċifika r-rekwiżiti għat-tagħrif li għandu jingħata f’kull forma ta’ bejgħ mill-bogħod ta’ ħiters tal-post u ta’ ħiters ikkombinati u fi kwalunkwe riklam u materjal tekniku ta’ promozzjoni dwarhom.

(15)

Minbarra t-tikketti tal-prodott u l-iskedi tat-tagħrif tal-prodott għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati indipendenti stabbiliti f’dan ir-Regolament, tikketti tal-pakkett u skedi tat-tagħrif tal-pakkett, ibbażati fuq l-iskedi tat-tagħrif tal-prodotti mogħtija mill-fornituri, għandhom jiżguraw li l-utent aħħari jkollu aċċess faċli għat-tagħrif dwar il-prestazzjoni enerġetika tal-pakketti ta’ ħiters ikkombinati ma’ apparat solari u/jew ma’ regolatur tat-temperatura. It-tali pakketti jistgħu jilħqu l-klassi tal-ikbar effiċjenza enerġetika, jiġifieri l-klassi A+++.

(16)

Huwa xieraq li jsir provvediment għal reviżjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li tqis il-progress teknoloġiku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-tikkettar enerġetiku u l-forniment ta’ tagħrif addizzjonali dwar il-prodotti għall-ħiters tal-post u l-ħiters ikkombinati li jkollhom potenza termika nominali ta’ 70 kW jew inqas, għall-pakketti li jkun fihom ħiter tal-post ta’ 70 kW jew inqas, regolatur tat-temperatura u apparat solari, u għall-pakketti li jkun fihom ħiter ikkombinat ta’ 70 kW jew inqas, regolatur tat-temperatura u apparat solari.

2.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika:

(a)

għall-ħiters iddisinjati b’mod speċifiku biex jużaw il-fjuwils gassużi jew il-fjuwils likwidi li huma prodotti l-iktar mill-bijomassa;

(b)

għall-ħiters li jużaw il-fjuwils solidi;

(c)

għall-ħiters li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(d)

għall-ħiters li jipproduċu s-sħana biss biex jipprovdu ilma għax-xorb u sanitarju sħun;

(e)

għall-ħiters użati għat-tisħin u d-distribuzzjoni ta’ mezzi gassużi għat-trasferiment tas-sħana bħal pereżempju l-fwar jew l-arja;

(f)

għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni li jkollhom kapaċità elettrika massima ta’ 50 kW jew iktar.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/30/KE, għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“ħiter” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat;

(2)

“ħiter tal-post” tfisser apparat:

(a)

li jipprovdi s-sħana lil sistema ta’ tisħin ċentrali bl-ilma sabiex tintlaħaq u tinżamm temperatura ta’ ġewwa fil-livell mixtieq f’post magħluq bħal bini, abitazzjoni jew kamra, u

(b)

li jkun mgħammar b’ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana;

(3)

“ħiter ikkombinat” tfisser ħiter tal-post li jkun iddisinjat b’mod li jipprovdi wkoll is-sħana sabiex iwassal ilma għax-xorb jew sanitarju sħun b’temperaturi, kwantitajiet u rati tal-fluss speċifiċi waqt intervalli speċifiċi u li jkun imqabbad ma’ provvista esterna ta’ ilma sanitarju jew għax-xorb;

(4)

“sistema ta’ tisħin ċentrali bl-ilma” tfisser sistema li tuża l-ilma bħala mezz għat-trasferiment tas-sħana sabiex is-sħana prodotta ċentralment tiġi ddistribwita lill-emitturi tas-sħana għat-tisħin tal-post tal-bini jew ta’ partijiet minnu;

(5)

“ġeneratur tas-sħana” tfisser il-parti ta’ ħiter li tipproduċi s-sħana billi tuża proċess wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

il-kombustjoni tal-fjuwils fossili u/jew tal-fjuwils tal-bijomassa;

(b)

l-użu tal-effett “Joule” fl-elementi tat-tisħin permezz ta’ reżistenza elettrika;

(c)

il-qbid tas-sħana ambjentali minn sors tal-arja, sors tal-ilma jew sors tal-art, u/jew tas-sħana sekondarja;

(6)

“potenza termika nominali” (Prated) tfisser il-potenza termika ddikjarata ta’ ħiter meta dan ikun qed isaħħan post u, jekk ikun applikabbli, meta dan ikun qed isaħħan l-ilma bil-kundizzjonijiet nominali standard, mogħtija f’kW; għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u l-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, il-kundizzjonijiet nominali standard biex tiġi stabbilita l-potenza termika nominali huma l-kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn kif inhuma stabbiliti fit-Tabella 10 tal-Anness VII;

(7)

“kundizzjonijiet nominali standard” tfisser il-kundizzjonijiet operattivi tal-ħiters f’kundizzjonijiet klimatiċi medji sabiex jiġu stabbiliti l-potenza termika nominali, l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma u l-livell ta’ qawwa tal-ħoss;

(8)

“bijomassa” tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli tal-prodotti, l-iskart u r-residwi ta’ oriġini bijoloġika mill-agrikultura (inklużi s-sustanzi veġetali u tal-annimali), mill-forestrija u minn industriji oħrajn relatati, inkluż mis-sajd u l-akkwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli tal-iskart industrijali u dak muniċipali;

(9)

“fjuwil tal-bijomassa” tfisser fjuwil gassuż jew fjuwil likwidu prodott mill-bijomassa;

(10)

“fjuwil fossili” tfisser fjuwil gassuż jew fjuwil likwidu ta’ oriġini fossili;

(11)

“ħiter tal-post b’koġenerazzjoni” tfisser ħiter tal-post li jipproduċi s-sħana u l-elettriku fl-istess ħin permezz ta’ proċess wieħed;

(12)

“regolatur tat-temperatura” tfisser l-apparat li jservi ta’ interfaċċja mal-utent aħħari b’rabta mal-valuri u l-iskeda taż-żmien tat-temperatura mixtieqa ta’ ġewwa u li jikkomunika d-dejta rilevanti lil interfaċċja tal-ħiter bħall-proċessur ċentrali, biex b’hekk tkun tista’ tiġi rregolata t-temperatura ta’ ġewwa;

(13)

“apparat solari” tfisser sistema esklużivament solari, kollettur solari, tank tal-misħun solari jew pompa fis-sistema ċirkolari tal-kollettur, li jitqegħdu fis-suq b’mod separat;

(14)

“sistema esklużivament solari” tfisser apparat li huwa mgħammar b’kollettur solari wieħed jew aktar u b’tankijiet tal-misħun solari u forsi wkoll b’pompi fis-sistema ċirkolari tal-kollettur u elementi oħrajn li titqiegħed fis-suq bħala unità waħda u ma tkun mgħammra bl-ebda ġeneratur tas-sħana, ħlief forsi għal xi ħiter sommerġibbli ta’ riżerva wieħed jew aktar;

(15)

“kollettur solari” tfisser apparat iddisinjat biex jassorbi l-irradjanza solari globali u biex jittrasferixxi l-enerġija termika prodotta b’dan il-mod għal ġo fluwidu li jkun għaddej minnu;

(16)

“tank tal-misħun” tfisser kontenitur li fih jinħażen il-misħun għall-finijiet tat-tisħin tal-ilma u/jew tat-tisħin tal-post, inkluż kwalunkwe addittiv, li ma jkun mgħammar bl-ebda ġeneratur tas-sħana, ħlief forsi għal xi ħiter sommerġibbli ta’ riżerva wieħed jew aktar

(17)

“tank tal-misħun solari” tfisser tank tal-misħun li jaħżen l-enerġija termika prodotta minn kollettur solari wieħed jew aktar;

(18)

“ħiter sommerġibbli ta’ riżerva” tfisser ħiter bir-reżistenza elettrika li jkollu l-effett “Joule” li jifforma parti minn tank tal-misħun u li jipproduċi s-sħana biss meta s-sors tas-sħana estern ma jkunx qed jaħdem (inkluż matul il-perjodi ta’ manutenzjoni) jew meta dan ikun bil-ħsara, jew li jifforma parti minn tank tal-misħun solari u li jkun jipprovdi s-sħana meta s-sors tas-sħana solari ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa l-livelli ta’ kumdità meħtieġa;

(19)

“pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari” tfisser pakkett offrut lill-utent aħħari li jkun fih ħiter wieħed jew aktar tal-post ikkombinat ma’ regolatur tat-temperatura wieħed jew aktar u/jew ma’ apparat solari wieħed jew aktar;

(20)

“pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari” tfisser pakkett offrut lill-utent aħħari li jkun fih ħiter ikkombinat wieħed jew aktar ikkombinat ma’ regolatur tat-temperatura wieħed jew aktar u/jew ma’ apparat solari wieħed jew aktar;

(21)

“l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post” (ηs ) tfisser il-proporzjon tad-domanda għat-tisħin tal-post għal staġun tat-tisħin speċifikat, li għaliha jintuża ħiter tal-post, ħiter ikkombinat, pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari jew pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari, meta mqabbla mal-konsum annwali tal-enerġija meħtieġ sabiex tiġi ssodisfata din id-domanda, mogħti bħala perċentwali;

(22)

“l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma” (ηwh ) tfisser il-proporzjon tal-enerġija utli fl-ilma għax-xorb jew sanitarju li l-ħiter ikkombinat jew il-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari jipprovdi meta mqabbla mal-enerġija meħtieġa għall-produzzjoni ta’ dik l-enerġija, mogħti bħala perċentwali;

(23)

“il-livell ta’ qawwa tal-ħoss” (LWA ) tfisser il-livell ta’ qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza A, fuq ġewwa u/jew fuq barra, mogħti f’dB.

Fl-Anness I qed jingħataw iktar definizzjonijiet għall-għanijiet tal-Annessi II sa VIII.

Artikolu 3

Responsabbiltajiet tal-fornituri u skeda taż-żmien

1.   Mis-26 ta’ Settembru 2015, il-fornituri li jkunu qed iqegħdu fis-suq u/jew idaħħlu fis-servizz il-ħiters tal-post, inklużi dawk integrati f’pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, għandhom jiżguraw:

(a)

li għal kull ħiter tal-post li jkun konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II tiġi pprovduta tikketta stampata li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 1.1 tal-Anness III, fejn: għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, it-tikketta stampata tiġi pprovduta mill-inqas fuq il-pakkett tal-ġeneratur tas-sħana; u għall-ħiters tal-post maħsubin għall-użu f’pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari, għal kull ħiter tal-post tiġi pprovduta tikketta oħra li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness III;

(b)

li tiġi pprovduta skeda tat-tagħrif tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness IV, għal kull ħiter tal-post, fejn: għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, l-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tiġi pprovduta tal-inqas għall-ġeneratur tas-sħana; u għall-ħiters tal-post maħsubin għall-użu f’pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari, tiġi pprovduta skeda oħra tat-tagħrif tal-prodott kif stabbilit fil-punt 5 tal-Anness IV;

(c)

li d-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness V, tiġi pprovduta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni fuq talba tagħhom;

(d)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ ħiter tal-post u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(e)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ ħiter tal-post u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

Mis-26 ta’ Settembru 2019, għal kull ħiter tal-post li jkun konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II għandha tiġi pprovduta tikketta stampata li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 1.2 tal-Anness III, fejn għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, it-tikketta stampata għandha tiġi pprovduta mill-inqas fuq il-pakkett tal-ġeneratur tas-sħana.

2.   Mis-26 ta’ Settembru 2015, il-fornituri li jkunu qed iqiegħdu fis-suq u/jew idaħħlu fis-servizz il-ħiters ikkombinati, inkluż dawk integrati f’pakketti ta’ ħiters ikkombinati, regolatur tat-temperatura u apparat solari, għandhom jiżguraw:

(a)

li għal kull ħiter ikkombinat li jkun konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II tiġi pprovduta tikketta stampata li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 2.1 tal-Anness III, fejn: għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, it-tikketta stampata tiġi pprovduta mill-inqas fuq il-pakkett tal-ġeneratur tas-sħana; u għall-ħiters ikkombinati maħsubin għall-użu f’pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari, għal kull ħiter ikkombinat tiġi pprovduta tikketta oħra li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 4 tal-Anness III;

(b)

li tiġi pprovduta skeda tat-tagħrif tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness IV, għal kull ħiter ikkombinat, fejn: għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, l-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tiġi pprovduta tal-inqas għall-ġeneratur tas-sħana; u għall-ħiters ikkombinati maħsubin għall-użu f’pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari, tiġi pprovduta skeda oħra tat-tagħrif tal-prodott kif stabbilit fil-punt 6 tal-Anness IV;

(c)

li d-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness V, tiġi pprovduta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni fuq talba tagħhom;

(d)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ ħiter ikkombinat u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(e)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ ħiter ikkombinat u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

Mis-26 ta’ Settembru 2019, għal kull ħiter ikkombinat li jkun konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II għandha tiġi pprovduta tikketta stampata li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 2.2 tal-Anness III, fejn għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, it-tikketta stampata għandha tiġi pprovduta mill-inqas fuq il-pakkett tal-ġeneratur tas-sħana.

3.   Mis-26 ta’ Settembru 2015, il-fornituri li jkunu qed iqegħdu fis-suq u/jew idaħħlu fis-servizz ir-regolaturi tat-temperatura għandhom jiżguraw:

(a)

li tiġi pprovduta skeda tat-tagħrif tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Anness IV;

(b)

li d-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fil-punt 3 tal-Anness V tiġi pprovduta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni fuq talba tagħhom.

4.   Mis-26 ta’ Settembru 2015, il-fornituri li jkunu qed iqegħdu fis-suq u/jew idaħħlu fis-servizz apparat solari għandhom jiżguraw:

(a)

li tiġi pprovduta skeda tat-tagħrif tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 4 tal-Anness IV;

(b)

li d-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fil-punt 4 tal-Anness V, tiġi pprovduta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni fuq talba tagħhom.

5.   Mis-26 ta’ Settembru 2015, il-fornituri li jkunu qed iqegħdu fis-suq u/jew idaħħlu fis-servizz pakketti ta’ ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari għandhom jiżguraw:

(a)

li għal kull pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari li jkun konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness II tiġi pprovduta tikketta stampata li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness II;

(b)

li tiġi pprovduta skeda tat-tagħrif tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 5 tal-Anness IV, għal kull pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari;

(c)

li d-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fil-punt 5 tal-Anness V, tiġi pprovduta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni fuq talba tagħhom;

(d)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(e)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

6.   Mis-26 ta’ Settembru 2015, il-fornituri li jkunu qed iqegħdu fis-suq u/jew idaħħlu fis-servizz pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, għandhom jiżguraw:

(a)

li għal kull pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari li jkun konformi mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u mal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II tiġi pprovduta tikketta stampata li tkun konformi mal-format u l-kontenut tat-tagħrif stabbiliti fil-punt 4 tal-Anness III;

(b)

li tiġi pprovduta skeda tat-tagħrif tal-prodott, kif stabbilit fil-punt 6 tal-Anness IV, għal kull pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari;

(c)

li d-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fil-punt 6 tal-Anness V, tiġi pprovduta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni fuq talba tagħhom;

(d)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(e)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

Artikolu 4

Responsabbiltajiet tal-bejjiegħa

1.   Il-bejjiegħa tal-ħiters tal-post għandhom jiżguraw:

(a)

li, fil-punt tal-bejgħ, kull ħiter tal-post ikollu fuqu t-tikketta pprovduta mill-fornituri skont l-Artikolu 3(1), kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness III, fuq in-naħa ta’ barra fuq quddiem tal-apparat, b’tali mod li din tkun tidher b’mod ċar;

(b)

li l-ħiters tal-post offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs ikunu kkummerċjalizzati bit-tagħrif ipprovdut mill-fornituri skont il-punt 1 tal-Anness VI f’każijiet fejn l-utent aħħari ma jistax jiġi mistenni jara l-ħiter tal-post għall-wiri;

(c)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ ħiter tal-post u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(d)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ ħiter tal-post u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

2.   Il-bejjiegħa tal-ħiters ikkombinati għandhom jiżguraw:

(a)

li, fil-punt tal-bejgħ, kull ħiter ikkombinat ikollu fuqu t-tikketta pprovduta mill-fornituri skont l-Artikolu 3(2), kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness III, fuq in-naħa ta’ barra fuq quddiem tal-apparat, b’tali mod li din tkun tidher b’mod ċar;

(b)

li l-ħiters ikkombinati offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs ikunu kkummerċjalizzati bit-tagħrif ipprovdut mill-fornituri skont il-punt 2 tal-Anness VI f’każijiet fejn l-utent aħħari ma jistax jiġi mistenni jara l-ħiter ikkombinat għall-wiri;

(c)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ ħiter ikkombinat u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(d)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ ħiter ikkombinat u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

3.   Il-bejjiegħa ta’ pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari għandhom jiżguraw, abbażi tat-tikketta u tal-iskedi tat-tagħrif ipprovduti mill-fornituri skont l-Artikolu 3(1), (3), (4) u (5):

(a)

li kull offerta ta’ pakkett speċifiku tkun tinkludi l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post għal dak il-pakkett fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji jew iksaħ jew isħan, skont kif ikun applikabbli, billi juru, flimkien mal-pakkett, it-tikketta mogħtija fil-punt 3 tal-Anness III u billi jipprovdu l-iskeda tat-tagħrif mogħtija fil-punt 5 tal-Anness IV, mimlija kif xieraq skont il-karatteristiċi ta’ dak il-pakkett;

(b)

li l-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs ikunu kkummerċjalizzati bit-tagħrif ipprovdut skont il-punt 3 tal-Anness VI f’każijiet fejn l-utent aħħari ma jistax jiġi mistenni jara l-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għall-wiri;

(c)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(d)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

4.   Il-bejjiegħa ta’ pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari għandhom jiżguraw, abbażi tat-tikketta u tal-iskedi tat-tagħrif ipprovduti mill-fornituri skont l-Artikolu 3(2), (3), (4) u (6):

(a)

li kull offerta ta’ pakkett speċifiku magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari tkun tinkludi l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma, il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma għal dak il-pakkett fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji jew iksaħ jew isħan, skont kif ikun applikabbli, billi juru, flimkien mal-pakkett, it-tikketta mogħtija fil-punt 4 tal-Anness III u billi jipprovdu l-iskeda tat-tagħrif mogħtija fil-punt 6 tal-Anness IV, mimlija kif xieraq skont il-karatteristiċi ta’ dak il-pakkett.

(b)

li l-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs ikunu kkummerċjalizzati bit-tagħrif ipprovdut skont il-punt 4 tal-Anness VI f’każijiet fejn l-utent aħħari ma jistax jiġi mistenni jara l-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għall-wiri;

(c)

li kwalunkwe riklam li jkollu x’jaqsam ma’ mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari u li jkun fih tagħrif dwar il-prezz jew tagħrif li għandu x’jaqsam mal-enerġija jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell;

(d)

li kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari u li jkun fih deskrizzjoni tal-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji għal dak il-mudell.

Artikolu 5

Metodi tal-kejl u ta’ kkalkular

It-tagħrif li għandu jingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandu jinkiseb permezz ta’ metodi tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrikonoxxuti, kif stipulat fl-Anness VII.

Artikolu 6

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura stabbilita fl-Anness VIII meta jkunu qed jivvalutaw il-konformità tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma, tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, tal-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma u tal-livell ta’ qawwa tal-ħoss tal-ħiters iddikjarati.

Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku sa mhux aktar tard minn ħames snin wara li jkun daħal fis-seħħ. Ir-reviżjoni għandha tivvaluta, b’mod partikulari, kwalunkwe bidla sinifikanti fl-ishma tas-suq tad-diversi tipi ta’ ħiters li jkollhom x’jaqsmu mat-tikketti stabbiliti fil-punti 1.2 u 2.2 tal-Anness III, il-fattibbiltà u l-utilità tal-indikazzjoni tal-effiċjenza tal-ħiters, minbarra dik tal-pompi tas-sħana, abbażi ta’ staġuni standardizzati tat-tisħin, u l-adegwatezza tal-iskedi tat-tagħrif u tat-tikketti tal-pakkett stabbiliti fil-punti 3 u 4 tal-Anness III u fil-punti 5 u 6 tal-Anness IV, u kemm ikun xieraq li tinkludi l-apparat għall-irkupru passiv tas-sħana mill-kombustjoni fl-ambitu tar-Regolament.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Frar 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  Ara paġna 83 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(3)  Ara paġna 136 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(5)  ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.


ANNESS I

Definizzjonijiet li japplikaw għall-Annessi II sa VIII

Għall-għanijiet tal-Annessi II sa VIII, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

 

Definizzjonijiet marbutin mal-ħiters:

(1)

“ħiter tal-post b’bojler”, li qed jissejjaħ “bojler” għall-għanijiet tal-Figuri 1 sa 4 fl-Anness IV, tfisser ħiter tal-post li jipproduċi s-sħana billi juża l-proċess ta’ kombustjoni tal-fjuwils fossili u/jew tal-fjuwils tal-bijomassa u/jew billi juża l-effett “Joule” fl-elementi tat-tisħin permezz ta’ reżistenza elettrika;

(2)

“ħiter ikkombinat b’bojler”, li qed jissejjaħ “bojler” għall-għanijiet tal-Figuri 1 sa 4 fl-Anness IV, tfisser ħiter tal-post b’bojler li jkun iddisinjat b’mod li jipprovdi wkoll is-sħana sabiex iwassal ilma għax-xorb jew sanitarju sħun b’temperaturi, kwantitajiet u rati tal-fluss speċifiċi waqt intervalli speċifiċi u li jkun imqabbad ma’ provvista esterna ta’ ilma sanitarju jew għax-xorb;

(3)

“ħiter tal-post b’pompa tas-sħana”, li qed jissejjaħ “pompa tas-sħana” għall-għanijiet tal-Figuri 1 u 3 fl-Anness IV, tfisser ħiter tal-post li juża s-sħana ambjentali li tkun ġejja minn sors tal-arja, sors tal-ilma jew sors tal-art, u/jew is-sħana sekondarja biex jipproduċi s-sħana; ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jista’ jkun mgħammar b’ħiter supplimentari wieħed jew iktar li juża l-effett “Joule” fl-elementi tat-tisħin permezz ta’ reżistenza elettrika jew il-proċess ta’ kombustjoni tal-fjuwils fossili u/jew tal-fjuwils tal-bijomassa;

(4)

“ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana”, li qed jissejjaħ “pompa tas-sħana” għall-għanijiet tal-Figuri 1 u 3 fl-Anness IV, tfisser ħiter tal-post b’pompa tas-sħana li jkun iddisinjat b’mod li jipprovdi wkoll is-sħana sabiex iwassal ilma għax-xorb jew sanitarju sħun b’temperaturi, kwantitajiet u rati tal-fluss speċifiċi waqt intervalli speċifiċi u li jkun imqabbad ma’ provvista esterna ta’ ilma sanitarju jew għax-xorb;

(5)

“ħiter supplimentari” tfisser ħiter mhux preferenzjali li jipproduċi s-sħana f’każijiet fejn id-domanda għat-tisħin tkun ikbar mill-potenza termika nominali tal-ħiter preferenzjali;

(6)

“potenza termika nominali tal-ħiter supplimentari” (Psup) tfisser il-potenza termika ddikjarata ta’ ħiter supplimentari meta dan ikun qed isaħħan post u, jekk ikun applikabbli, meta dan ikun qed isaħħan l-ilma bil-kundizzjonijiet nominali standard, mogħtija f’kW; jekk il-ħiter supplimentari jkun ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana, il-kundizzjoni nominali standard sabiex tiġi stabbilita l-potenza termika nominali tal-ħiter supplimentari hija t-temperatura ta’ barra, Tj = + 7 °C;

(7)

“temperatura ta’ barra” (Tj ) tfisser it-temperatura tal-arja ta’ barra b’termometru niexef, mogħtija fi gradi Celsius; l-umdità relattiva tista’ tintwera billi tingħata t-temperatura korrispondenti b’termometru umdu;

(8)

“konsum annwali tal-enerġija” (QHE ) tfisser il-konsum annwali tal-enerġija ta’ ħiter meħtieġ sabiex it-tisħin tal-post jissodisfa d-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin għal staġun tat-tisħin speċifikat, mogħti f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV;

(9)

“modalità Stennija” tfisser kundizzjoni li fiha l-ħiter ikun imqabbad mal-mejnijiet, ikun jiddependi fuq l-enerġija li tkun ġejja mill-mejnijiet biex jaħdem kif suppost u jkun jipprovdi biss il-funzjonijiet li ġejjin, li jistgħu jdumu għaddejjin għal tul taż-żmien mhux definit: funzjoni ta’ riattivazzjoni jew funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni li din il-funzjoni reġgħet ġiet attivata biss u/jew turija tat-tagħrif jew tal-istat;

(10)

“konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija” (PSB ) tfisser il-konsum tal-enerġija ta’ ħiter li jkun fil-modalità Stennija, mogħti f’kW;

(11)

“il-koeffiċjent ta’ konverżjoni” (CC) tfisser koeffiċjent li jirrifletti l-medja tal-effiċjenza tal-ġenerazzjoni tal-UE, stmata bħala 40 %, imsemmija fid-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1); il-valur tal-koeffiċjent ta’ konverżjoni huwa ta’: CC = 2.5;

(12)

“valur kalorifiku gross” (GCV) tfisser l-ammont totali ta’ sħana rrilaxxat minn unità ta’ fjuwil meta din tinħaraq kompletament bl-ossiġnu u meta l-prodotti tal-kombustjoni jerġgħu jinġiebu fit-temperatura ambjentali; din il-kwantità tinkludi s-sħana tal-kondensazzjoni ta’ kwalunkwe fwar tal-ilma li jkun hemm fil-fjuwil u tal-fwar tal-ilma ffurmat mill-ħruq ta’ kwalunkwe idroġenu li jkun hemm fil-fjuwil;

 

Definizzjonijiet marbutin mal-ħiters tal-post b’bojler, mal-ħiters ikkombinati b’bojler u mal-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni:

(13)

“l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-modalità attiva” (ηson ) tfisser

għall-ħiters tal-post b’bojler li jaħdem bil-fjuwil u għall-ħiters ikkombinati b’bojler li jaħdem bil-fjuwil, il-medja ppeżata tal-effiċjenza utli fil-potenza termika nominali u tal-effiċjenza utli fi 30 % tal-potenza termika nominali, mogħtija bħala perċentwali;

għall-ħiters tal-post b’bojler elettriku u għall-ħiters ikkombinati b’bojler elettriku, l-effiċjenza utli fil-potenza termika nominali, mogħtija bħala perċentwali;

għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni li ma jkunux mgħammra b’ħiters supplimentari, l-effiċjenza utli fil-potenza termika nominali, mogħtija bħala perċentwali;

għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni li jkunu mgħammra b’ħiters supplimentari, il-medja ppeżata tal-effiċjenza utli fil-potenza termika nominali meta l-ħiter supplimentari jkun diżattivat u tal-effiċjenza utli fil-potenza termika nominali meta l-ħiter supplimentari jkun attivat, mogħtija bħala perċentwali;

(14)

“l-effiċjenza utli” (η) tfisser il-proporzjon tal-produzzjoni tas-sħana utli meta mqabbel mal-kontribut totali tal-enerġija ta’ ħiter tal-post b’bojler, ta’ ħiter ikkombinat b’bojler jew ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni, mogħti bħala perċentwali, fejn il-kontribut totali tal-enerġija jingħata f’termini tal-GCV u/jew f’termini tal-enerġija finali mmultiplikata bil-valur ta’ CC;

(15)

“il-produzzjoni tas-sħana utli” (P) tfisser il-potenza termika ta’ ħiter tal-post b’bojler, ta’ ħiter ikkombinat b’bojler jew ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni, trażmessa lill-fluwidu trasportatur tas-sħana, mogħtija f’kW;

(16)

“l-effiċjenza elettrika” (ηel ) tfisser il-proporzjon tal-elettriku li jkun qed jiġi prodott meta mqabbel mal-kontribut totali tal-enerġija ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni, mogħti bħala perċentwali, fejn il-kontribut totali tal-enerġija jingħata f’termini tal-GCV u/jew f’termini tal-enerġija finali mmultiplikata bil-valur ta’ CC;

(17)

“konsum tal-enerġija tal-berner tat-tqabbid” (Pign ) tfisser il-konsum tal-enerġija ta’ berner li jkun maħsub biex iqabbad il-berner prinċipali, mogħti f’W f’termini tal-GCV;

(18)

“bojler li juża l-kondensazzjoni” tfisser ħiter tal-post b’bojler jew ħiter ikkombinat b’bojler li fih, fil-kundizzjonijiet operattivi normali u f’temperaturi tal-ilma partikulari tal-operat, parti mill-fwar tal-ilma fil-prodotti tal-kombustjoni jispiċċa kkondensat, sabiex is-sħana latenti ta’ dan il-fwar tal-ilma tintuża għall-għanijiet tat-tisħin;

(19)

“konsum tal-elettriku awżiljarju” tfisser l-ammont annwali ta’ elettriku meħtieġ għat-tħaddim ippjanat ta’ ħiter tal-post b’bojler, ħiter ikkombinat b’bojler jew ħiter tal-post b’koġenerazzjoni, ikkalkulat mill-konsum tal-elettriku meta jkun hemm tagħbija sħiħa (elmax) u tagħbija parzjali (elmin), fil-modalità Stennija u waqt il-ħinijiet normali tal-operat f’kull modalità, u mogħti f’kWh f’termini tal-enerġija finali;

(20)

“telf ta’ sħana fil-modalità Stennija” (Pstby ) tfisser it-telf tas-sħana ta’ ħiter tal-post b’bojler, ta’ ħiter ikkombinat b’bojler jew ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni f’modalitajiet ta’ operazzjoni mingħajr domanda għat-tisħin, mogħti f’kW;

 

Definizzjonijiet marbutin mal-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u mal-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana:

(21)

“koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni” (COPrated ) jew “proporzjon nominali tal-enerġija primarja” (PERrated ) ifissru l-kapaċità termika ddikjarata, mogħtija f’kW, diviża bil-kontribut tal-enerġija, mogħti f’kW f’termini tal-GCV u/jew f’kW f’termini tal-enerġija finali mmultiplikata bil-valur ta’ CC, għat-tisħin ipprovdut f’kundizzjonijiet nominali standard;

(22)

“kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn” tfisser il-kombinazzjoni tat-temperatura ta’ referenza tad-disinn, tat-temperatura bivalenti massima u tat-temperatura massima tal-limitu tat-tħaddim, kif stabbilit fit-Tabella 10 tal-Anness VII;

(23)

“temperatura ta’ referenza tad-disinn” (Tdesignh) tfisser it-temperatura ta’ barra, mogħtija fi gradi Celsius, kif stabbilita fit-Tabella 10 tal-Anness VII, li fiha l-proporzjon tat-tagħbija parzjali jkun ta’ 1;

(24)

“il-proporzjon tat-tagħbija parzjali” (pl(Tj)) tfisser it-temperatura ta’ barra mnaqqsa b’16-il °C u diviża bit-temperatura ta’ referenza tad-disinn imnaqqsa b’16-il °C;

(25)

“staġun tat-tisħin” tfisser sett ta’ kundizzjonijiet operattivi għall-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan, li jiddeskrivu, għal kull intervall ta’ temperaturi, il-kombinazzjoni ta’ temperaturi ta’ barra mal-għadd ta’ sigħat li matulhom ikun hemm dawk it-temperaturi waqt kull staġun;

(26)

“intervall ta’ temperaturi” (binj ) tfisser kombinazzjoni ta’ temperatura ta’ barra mas-sigħat tal-intervall ta’ temperaturi, kif stabbilit fit-Tabella 12 tal-Anness VII;

(27)

“sigħat tal-intervall ta’ temperaturi” (Hj ) tfisser is-sigħat kull staġun tat-tisħin, mogħtija f’sigħat fis-sena, li matulhom ikun hemm temperatura ta’ barra partikulari għal kull intervall ta’ temperaturi, kif stabbilit fit-Tabella 12 tal-Anness VII;

(28)

“tagħbija parzjali għat-tisħin” (Ph(Tj)) tfisser it-tagħbija tat-tisħin f’temperatura speċifika ta’ barra, ikkalkulata bħala t-tagħbija tad-disinn immultiplikata bil-proporzjon tat-tagħbija parzjali u mogħtija f’kW;

(29)

“koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni” (SCOP) jew “proporzjon staġonali tal-enerġija primarja” (SPER) tfisser il-koeffiċjent kumplessiv tal-prestazzjoni ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jaħdem bl-elettriku jew il-proporzjon kumplessiv tal-enerġija primarja ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jaħdem bil-fjuwil, li jkun rappreżentattiv għall-istaġun tat-tisħin speċifikat u jkun ikkalkulat bħala d-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin diviża bil-konsum annwali tal-enerġija;

(30)

“domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin” (QH ) tfisser id-domanda ta’ referenza għat-tisħin għal staġun tat-tisħin speċifikat li għandha tintuża bħala l-bażi għall-kalkolu tal-valuri ta’ SCOP jew SPER u li tiġi kkalkulata billi t-tagħbija tad-disinn għat-tisħin tiġi mmultiplikata bis-sigħat annwali ekwivalenti fil-modalità attiva, mogħtija f’kWh;

(31)

“sigħat annwali ekwivalenti fil-modalità attiva” (HHE ) tfisser l-għadd annwali presuppost ta’ sigħat li ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew li ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana jrid jipprovdi lit-tagħbija tad-disinn għat-tisħin biex jissodisfa d-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin, mogħti f’sigħat;

(32)

“koeffiċjent tal-prestazzjoni fil-modalità attiva” (SCOPon ) jew “proporzjon tal-enerġija primarja fil-modalità attiva” (SPERon ) ifissru l-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jaħdem bl-elettriku fil-modalità attiva, jew il-proporzjon medju tal-enerġija primarja ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jaħdem bil-fjuwil fil-modalità attiva għall-istaġun tat-tisħin speċifikat;

(33)

“kapaċità supplimentari tat-tisħin” (sup(Tj)) tfisser il-potenza termika nominali (Psup), mogħtija f’kW, ta’ ħiter supplimentari li jissupplimenta l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata sabiex tintlaħaq it-tagħbija parzjali għat-tisħin, f’każ li l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tkun inqas mit-tagħbija parzjali għat-tisħin;

(34)

“koeffiċjent tal-prestazzjoni speċifikat għall-intervall ta’ temperaturi” (COPbin(Tj)) jew “proporzjon tal-enerġija primarja speċifikat għall-intervall ta’ temperaturi” (PERbin(Tj)) tfisser il-koeffiċjent tal-prestazzjoni ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jaħdem bl-elettriku jew il-proporzjon tal-enerġija primarja ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jaħdem bil-fjuwil għal kull intervall ta’ temperaturi fi staġun, li jiġi mit-tagħbija parzjali għat-tisħin, mill-kapaċità tat-tisħin iddikjarata u mill-koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni għal intervalli ta’ temperaturi partikulari u jiġi kkalkulat permezz tal-interpolazzjoni jew tal-estrapolazzjoni għal intervalli ta’ temperaturi oħrajn, u kkoreġut, f’każ li jkun hemm bżonn, permezz tal-koeffiċjent ta’ degradazzjoni;

(35)

“kapaċità tat-tisħin iddikjarata” (Pdh(Tj)) tfisser il-kapaċità tat-tisħin, mogħtija f’kW, li ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana jista’ jipprovdi f’temperatura partikulari ta’ barra;

(36)

“kontroll tal-kapaċità” tfisser il-ħila ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jibdel il-kapaċità tiegħu billi jbiddel ir-rata tal-fluss volumetriku ta’ mill-inqas wieħed mil-likwidi meħtieġa biex jitħaddem iċ-ċiklu ta’ refriġerazzjoni. Dan għandu jiġi mmarkat bħala “fiss” jekk ir-rata tal-fluss volumetriku ma tistax tinbidel jew bħala “varjabbli” jekk ir-rata tal-fluss volumetriku tinbidel jew tvarja f’sensiela ta’ żewġ stadji jew iktar;

(37)

“tagħbija tad-disinn għat-tisħin” (Pdesignh) tfisser il-potenza termika nominali (Prated), mogħtija f’kW, ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana fit-temperatura ta’ referenza tad-disinn, fejn it-tagħbija tad-disinn għat-tisħin tkun daqs it-tagħbija parzjali għat-tisħin u t-temperatura ta’ barra tkun daqs it-temperatura ta’ referenza tad-disinn;

(38)

“koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni” (COPd(Tj)) jew “proporzjon iddikjarat tal-enerġija primarja” (PERd(Tj)) tfisser il-koeffiċjent tal-prestazzjoni jew il-proporzjon tal-enerġija primarja f’għadd limitat ta’ intervalli ta’ temperaturi partikulari;

(39)

“temperatura bivalenti” (Tbiv ) tfisser it-temperatura ta’ barra ddikjarata mill-fornitur għat-tisħin, mogħtija fi gradi Celsius, li fiha l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tkun daqs it-tagħbija parzjali għat-tisħin u li f’temperaturi inqas minnha l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tkun teħtieġ kapaċità supplimentari tat-tisħin sabiex tintlaħaq it-tagħbija parzjali għat-tisħin;

(40)

“temperatura tal-limitu tat-tħaddim” (TOL) tfisser it-temperatura ta’ barra ddikjarata mill-fornitur għat-tisħin, mogħtija fi gradi Celsius, li f’temperaturi inqas minnha ħiter tal-post b’pompa tas-sħana arja-ilma jew ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana arja-ilma ma jkun jista’ jwassal l-ebda kapaċità tat-tisħin u l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tkun ta’ żero;

(41)

“temperatura limitu tat-tħaddim għall-ilma tat-tisħin” (WTOL) tfisser it-temperatura tal-ħruġ tal-ilma ddikjarata mill-fornitur għat-tisħin, mogħtija fi gradi Celsius, li f’temperaturi ogħla minnha ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana ma jkun jista’ jwassal l-ebda kapaċità tat-tisħin u l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tkun ta’ żero;

(42)

“kapaċità tal-intervall ċikliku għat-tisħin” (Pcych) tfisser il-kapaċità tat-tisħin integrata tul l-intervall ċikliku tat-test għat-tisħin, mogħtija f’kW;

(43)

“l-effiċjenza tal-intervall ċikliku” (COPcyc jew PERcyc) tfisser il-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni jew il-proporzjon medju tal-enerġija primarja tul l-intervall ċikliku tat-test, ikkalkulat billi l-kapaċità tat-tisħin integrata tul l-intervall, mogħtija f’kWh, tiġi diviża bil-kontribut tal-enerġija integrat tul dak l-istess intervall, mogħti f’kWh f’termini tal-GCV u/jew f’kWh f’termini tal-enerġija finali mmultiplikata bil-valur ta’ CC;

(44)

“koeffiċjent ta’ degradazzjoni” (Cdh) tfisser il-kejl tal-effiċjenza mitlufa minħabba ċ-ċikli ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana; jekk dan il-koeffiċjent ma jiġix stabbilit bil-kejl, b’mod awtomatiku jitqies li huwa ta’ Cdh = 0.9;

(45)

“modalità attiva” tfisser il-kundizzjoni li tikkorrispondi għas-sigħat b’tagħbija tat-tisħin għall-post magħluq u b’funzjoni attivata tat-tisħin; din il-kundizzjoni tista’ tinvolvi ċikli tal-ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew tal-ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana sabiex tintlaħaq jew tinżamm it-temperatura tal-arja ta’ ġewwa meħtieġa;

(46)

“modalità Mitfi” tfisser kundizzjoni li fiha l-ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew il-ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana jkun imqabbad mal-mejnijiet imma ma jkun qed jipprovdi l-ebda funzjoni, inklużi kundizzjonijiet li jipprovdu biss indikazzjoni ta’ kundizzjoni ta’ modalità Mitfi, kif ukoll kundizzjonijiet li jipprovdu biss funzjonijiet maħsuba biex jiżguraw il-kompatibbiltà elettromanjetika skont id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2);

(47)

“modalità bit-termostat mitfi” tfisser il-kundizzjoni li tikkorrispondi għas-sigħat mingħajr tagħbija tat-tisħin u b’funzjoni attivata tat-tisħin, fejn il-funzjoni tat-tisħin tkun mixgħula imma l-ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew il-ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana ma jkunx qed jaħdem; iċ-ċikli fil-modalità attiva mhumiex meqjusa bħala modalità bit-termostat mitfi;

(48)

“modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank” tfisser kundizzjoni li fiha jiġi attivat apparat għat-tisħin sabiex jiġi evitat li r-refriġerant jgħaddi għal ġol-kompressur biex tiġi llimitata l-konċentrazzjoni tar-refriġerant fiż-żejt malli jitqabbad il-kompressur;

(49)

“konsum tal-enerġija fil-modalità Mitfi” (POFF ) tfisser il-konsum tal-enerġija ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana li jkun fil-modalità Mitfi, mogħti f’kW;

(50)

“konsum tal-enerġija fil-modalità bit-termostat mitfi” (PTO ) tfisser il-konsum tal-enerġija ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana waqt li jkun fil-modalità bit-termostat mitfi, mogħti f’kW;

(51)

“konsum tal-enerġija fil-modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank” (PCK ) tfisser il-konsum tal-enerġija ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew ta’ ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana waqt li jkun fil-modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank, mogħti f’kW;

(52)

“pompa tas-sħana b’temperatura baxxa” tfisser ħiter tal-post b’pompa tas-sħana li jkun iddisinjat b’mod speċifiku għal applikazzjoni b’temperatura baxxa, u li ma jistax jipprovdi ilma għat-tisħin b’temperatura tal-ħruġ ta’ 52 °C f’temperatura tad-dħul b’termometru niexef ta’ – 7 °C (jew ta’ – 8 °C b’termometru umdu) fil-kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn għal klima medja;

(53)

“applikazzjoni b’temperatura baxxa” tfisser applikazzjoni li fiha l-ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jipprovdi l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tiegħu f’temperatura tal-ħruġ ta’ skambjatur tas-sħana li jkun jinsab fuq ġewwa ta’ 35 °C;

(54)

“applikazzjoni b’temperatura medja” tfisser applikazzjoni li fiha l-ħiter tal-post b’pompa tas-sħana jew il-ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana jipprovdi l-kapaċità tat-tisħin iddikjarata tiegħu f’temperatura tal-ħruġ ta’ skambjatur tas-sħana li jkun jinsab fuq ġewwa ta’ 55 °C;

 

Definizzjonijiet marbutin mat-tisħin tal-ilma fil-ħiters ikkombinati:

(55)

“profil tat-tagħbija” tfisser sekwenza partikulari ta’ estrazzjonijiet mill-ilma, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII; kull ħiter ikkombinat ikun jikkorrispondi tal-inqas ma’ profil tat-tagħbija wieħed;

(56)

“estrazzjoni mill-ilma” tfisser kombinazzjoni partikulari ta’ rata tal-fluss tal-ilma utli, ta’ temperatura utli tal-ilma, ta’ kontenut ta’ enerġija utli u tal-ogħla temperatura, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII;

(57)

“rata tal-fluss tal-ilma utli” (f) tfisser ir-rata minima ta’ fluss, mogħtija f’litri għal kull minuta, li għaliha l-misħun ikun qed jikkontribwixxi għall-enerġija ta’ referenza, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII;

(58)

“temperatura utli tal-ilma” (Tm ) tfisser it-temperatura tal-ilma, mogħtija fi gradi Celsius, li fiha l-misħun jibda jikkontribwixxi għall-enerġija ta’ referenza, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII;

(59)

“kontenut ta’ enerġija utli” (Qtap ) tfisser il-kontenut tal-enerġija tal-misħun, mogħti f’kWh, ipprovdut f’temperatura li tkun daqs it-temperatura utli tal-ilma jew ogħla minnha, u f’rati ta’ fluss tal-ilma li jkunu daqs ir-rata tal-fluss tal-ilma utli jew ogħla minnha, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII;

(60)

“kontenut tal-enerġija tal-misħun” tfisser il-prodott tal-kapaċità termika speċifika tal-ilma, id-differenza medja fit-temperatura bejn dik tal-misħun li jkun qed jiġi prodott u dik tal-ilma kiesaħ li jkun dieħel, u l-massa totali tal-misħun prodott;

(61)

“l-ogħla temperatura” (Tp ) tfisser it-temperatura minima tal-ilma, mogħtija fi gradi Celsius, li għandha tinkiseb waqt l-estrazzjonijiet mill-ilma, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII;

(62)

“enerġija ta’ referenza” (Qref ) tfisser is-somma tal-kontenut ta’ enerġija utli tal-estrazzjonijiet mill-ilma, mogħti f’kWh, fi profil tat-tagħbija partikulari, kif speċifikat fit-Tabella 15 mogħtija fl-Anness VII;

(63)

“il-profil massimu tat-tagħbija” tfisser il-profil tat-tagħbija li jkollu l-enerġija massima ta’ referenza li ħiter ikkombinat jkun jista’ jipprovdi filwaqt li jissodisfa l-kundizzjonijiet tat-temperatura u tar-rata ta’ fluss ta’ dan il-profil tat-tagħbija;

(64)

“il-profil tat-tagħbija ddikjarat” tfisser il-profil tat-tagħbija li jiġi applikat meta tkun qed tiġi kkalkulata l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma;

(65)

“konsum ta’ kuljum tal-elettriku” (Qelec ) tfisser il-konsum tal-elettriku għat-tisħin tal-ilma matul 24 siegħa konsekuttivi, mogħti f’kWh f’termini tal-enerġija finali, meta jintuża l-profil tat-tagħbija ddikjarat;

(66)

“konsum ta’ kuljum tal-fjuwil” (Qfuel ) tfisser il-konsum tal-fjuwil għat-tisħin tal-ilma matul 24 siegħa konsekuttivi, mogħti f’kWh f’termini tal-GCV u f’GJ f’termini tal-GCV għall-għanijiet tal-punt 5(f) tal-Anness VII, meta jintuża l-profil tat-tagħbija ddikjarat;

(67)

“konsum annwali tal-elettriku” (AEC) tfisser il-konsum annwali tal-elettriku ta’ ħiter ikkombinat għat-tisħin tal-ilma meta jintuża l-profil tat-tagħbija ddikjarat u jkun hemm kundizzjonijiet klimatiċi partikulari, mogħti f’kWh f’termini tal-enerġija finali;

(68)

“konsum annwali tal-fjuwil” (AFC) tfisser il-konsum annwali tal-fjuwils fossili u/jew tal-fjuwils tal-bijomassa ta’ ħiter ikkombinat għat-tisħin tal-ilma meta jintuża l-profil tat-tagħbija ddikjarat u jkun hemm kundizzjonijiet klimatiċi partikulari, mogħti f’GJ f’termini tal-GCV;

 

Definizzjonijiet marbutin mal-apparat solari:

(69)

“kontribut annwali ta’ tisħin li mhux solari” (Qnonsol ) tfisser il-kontribut annwali tal-elettriku (mogħti f’kWh f’termini tal-enerġija primarja) u/jew tal-fjuwils (mogħti f’kWh f’termini tal-GCV) għall-produzzjoni tas-sħana utli ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat u regolatur tat-temperatura, filwaqt li jitqies l-ammont ta’ sħana maqbuda mill-kollettur solari fis-sena u t-telf tas-sħana tat-tank tal-misħun solari;

(70)

“erja ta’ apertura tal-kollettur” (Asol ), li qed tissejjaħ “daqs tal-kollettur” għall-għanijiet tal-Figuri 1 sa 4 fl-Anness IV, tfisser l-erja massima pprojettata li minnha r-radjazzjoni solari mhix ikkonċentrata tidħol fil-kollettur, mogħtija f’metri kwadri;

(71)

“l-effiċjenza tal-kollettur” (ηcol ) tfisser l-effiċjenza tal-kollettur solari meta jkun hemm differenza ta’ 40 K fit-temperatura tal-kollettur solari meta mqabbla ma’ dik tal-arja ta’ madwaru u meta jkun hemm irradjanza solari globali ta’ 1 000 W/m2, mogħtija bħala perċentwali;

(72)

“telf kostanti” (S) tfisser il-potenza termika mitlufa minn tank tal-misħun solari f’ċerti temperaturi partikulari tal-ilma u tal-ambjent, mogħtija f’W;

(73)

“volum tal-ħżin” (V), li qed jissejjaħ “volum tat-tank” għall-għanijiet tal-Figuri 1 sa 4 fl-Anness IV, tfisser il-volum nominali ta’ tank tal-misħun solari, mogħti f’litri jew f’metri kubi;

(74)

“il-konsum tal-elettriku awżiljarju” (Qaux ), li qed jissejjaħ “l-elettriku awżiljarju” għall-għanijiet tal-Figura 5 fl-Anness IV, tfisser il-konsum annwali tal-elettriku, mogħti f’kWh f’termini tal-enerġija finali, ta’ sistema esklużivament solari, li ġej mill-konsum tal-enerġija tal-pompa u mill-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija;

(75)

“konsum tal-enerġija tal-pompa” (solpump) tfisser il-konsum nominali tal-enerġija elettrika tal-pompa fis-sistema ċirkolari tal-kollettur ta’ sistema esklużivament solari, mogħti f’W;

(76)

“konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija” (solstandby) tfisser il-konsum nominali tal-enerġija elettrika ta’ sistema esklużivament solari meta l-pompa u l-ġeneratur tas-sħana ma jkunux attivi, mogħti f’W;

 

Definizzjonijiet oħrajn:

(77)

“kundizzjonijiet klimatiċi medji”, “kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ” u “kundizzjonijiet klimatiċi isħan” ifissru t-temperaturi u l-kundizzjonijiet ta’ irradjanza solari globali li huma tipiċi għall-bliet ta’ Strasburgu, Ħelsinki u Ateni, rispettivament;

(78)

“identifikatur tal-mudell” tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ ħiter tal-post, ta’ ħiter ikkombinat, ta’ regolatur tat-temperatura, ta’ apparat solari ta’ pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, jew -ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari minn mudelli oħrajn tal-istess marka kummerċjali jew bl-isem tal-istess fornitur jew tal-istess bejjiegħ.


(1)  ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANNESS II

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

1.   KLASSIJIET TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA STAĠONALI TAT-TISĦIN TAL-POST

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post ta’ ħiter, minbarra l-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa u l-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana għal applikazzjoni b’temperatura baxxa, għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter, kif mogħti fit-Tabella 1.

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post ta’ pompa tas-sħana b’temperatura baxxa u ta’ ħiter tal-post b’pompa tas-sħana għal applikazzjoni b’temperatura baxxa għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tagħhom, kif mogħti fit-Tabella 2.

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post ta’ ħiter għandha tiġi kkalkulata skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana u għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa f’kundizzjonijiet klimatiċi medji.

Tabella 1

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiters, minbarra l-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa u l-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana għal applikazzjoni b’temperatura baxxa

Klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs , f’perċentwali

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


Tabella 2

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa u tal-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana għal applikazzjoni b’temperatura baxxa

Klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs , f’perċentwali

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   KLASSIJIET TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA GĦAT-TISĦIN TAL-ILMA

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma ta’ ħiter ikkombinat għandha tiġi stabbilita skont l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma tiegħu kif stipulat fit-Tabella 3.

L-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma ta’ ħiter ikkombinat għandha tiġi kkalkulata skont il-punt 5 tal-Anness VII.

Tabella 3

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-ħiters ikkombinati, imqassmin fi klassijiet skont il-profili tat-tagħbija ddikjarati, ηwh f’perċentwali

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   KLASSIJIET TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA TAT-TANKIJIET TAL-MISĦUN SOLARI, JEKK DAWN IKUNU APPARAT SOLARI (JEW IKUNU JIFFURMAW PARTI MINN DAN IT-TIP TA’ APPARAT)

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ tank tal-misħun solari għandha tiġi stabbilita skont it-telf kostanti tiegħu kif stipulat fit-Tabella 4, jekk dan ikun apparat solari (jew ikun jifforma parti minn dan it-tip ta’ apparat).

Tabella 4

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tankijiet tal-misħun solari, jekk dawn ikunu apparat solari (jew ikunu jiffurmaw parti minn dan it-tip ta’ apparat)

Klassi tal-effiċjenza enerġetika

It-telf kostanti, S, f’watts, u l-volum tal-ħżin, V, f’litri

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


ANNESS III

It-tikketti

1.   IL-ĦITERS TAL-POST

1.1.   It-tikketta numru 1

1.1.1.   Il-ħiters tal-post b’bojler li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post b’bojler għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-potenza termika nominali f’kW, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’bojler għandhom ikunu skont il-punt 5 ta’ dan l-Anness.

1.1.2.   Il-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post b’koġenerazzjoni għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

VII.

il-funzjoni addizzjonali ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni għandhom ikunu skont il-punt 6 ta’ dan l-Anness.

1.1.3.   Il-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, minbarra l-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post għal applikazzjoni b’temperatura medja u applikazzjoni b’temperatura baxxa rispettivament;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji għal applikazzjoni b’temperatura medja u applikazzjoni b’temperatura baxxa rispettivament, stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post b’pompa tas-sħana għal applikazzjoni b’temperatura medja u għal applikazzjoni b’temperatura baxxa rispettivament, għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan, għal applikazzjoni b’temperatura medja u għal applikazzjoni b’temperatura baxxa rispettivament, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

mappa tat-temperaturi fl-Ewropa li turi tliet żoni indikattivi tat-temperatura;

VII.

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa (jekk ikun japplika) u fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana għandhom ikunu skont il-punt 7 ta’ dan l-Anness. Bħala eċċezzjoni, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-Unjoni Ewropea” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), tista’ tiżdied kopja tal-ekotikketta tal-Unjoni Ewropea.

1.1.4.   Il-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post għal applikazzjoni b’temperatura baxxa;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji, stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pompa tas-sħana b’temperatura baxxa għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

mappa tat-temperaturi fl-Ewropa li turi tliet żoni indikattivi tat-temperatura;

VII.

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa (jekk ikun japplika) u fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa għandhom ikunu skont il-punt 8 ta’ dan l-Anness. Bħala eċċezzjoni, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-Unjoni Ewropea” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tista’ tiżdied kopja tal-ekotikketta tal-Unjoni Ewropea.

1.2.   It-tikketta numru 2

1.2.1.   Il-ħiters tal-post b’bojler li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif imniżżel fil-punt 1.1.1(a) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’bojler għandhom ikunu skont il-punt 5 ta’ dan l-Anness.

1.2.2.   Il-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif imniżżel fil-punt 1.1.2(a) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni għandhom ikunu skont il-punt 6 ta’ dan l-Anness.

1.2.3.   Il-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, minbarra l-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif imniżżel fil-punt 1.1.3(a) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana għandhom ikunu skont il-punt 7 ta’ dan l-Anness.

1.2.4.   Il-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif imniżżel fil-punt 1.1.4(a) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa għandhom ikunu skont il-punt 8 ta’ dan l-Anness.

2.   IL-ĦITERS IKKOMBINATI

2.1.   It-tikketta numru 1

2.1.1   Il-ħiters ikkombinati b’bojler li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u fil-klassijiet A sa G tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma

Image

(a)

The following information shall be included in the label:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post u l-funzjoni tat-tisħin tal-ilma, inkluż il-profil tat-tagħbija ddikjarat, indikat bl-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma, stabbiliti skont il-punti 1 u 2 tal-Anness II; it-truf tal-vleġeġ li fihom jidhru l-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-ħiter ikkombinat b’bojler għandhom jitqegħdu fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-potenza termika nominali f’kW, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

VII.

għall-ħiters ikkombinati b’bojler li kapaċi jaħdmu biss fis-sigħat kwieti, tista’ tiżdied il-pittogramma msemmija fil-punt 9(d)(11) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters ikkombinati b’bojler għandhom ikunu skont il-punt 9 ta’ dan l-Anness.

2.1.2.   Il-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana li jaqgħu fil-klassijiet A++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u fil-klassijiet A sa G tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post għal applikazzjoni b’temperatura medja u l-funzjoni tat-tisħin tal-ilma, inkluż il-profil tat-tagħbija ddikjarat, indikat bl-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji għal applikazzjoni b’temperatura medja u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma f’kundizzjonijiet klimatiċi medji, stabbiliti skont il-punti 1 u 2 tal-Anness II; it-truf tal-vleġeġ li fihom jidhru l-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana għandhom jitqegħdu fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

V.

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

VI.

mappa tat-temperaturi fl-Ewropa li turi tliet żoni indikattivi tat-temperatura;

VII.

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa (jekk ikun japplika) u fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

VIII.

għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana li kapaċi jaħdmu biss fis-sigħat kwieti, tista’ tiżdied il-pittogramma msemmija fil-punt 10(d)(12) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana għandhom ikunu skont il-punt 10 ta’ dan l-Anness.

2.2.   It-tikketta numru 2

2.2.1.   Il-ħiters ikkombinati b’bojler li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u fil-klassijiet A+ sa F tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif imniżżel fil-punt 2.1.1(a) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters ikkombinati b’bojler għandhom ikunu skont il-punt 9 ta’ dan l-Anness.

2.2.2.   Il-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u fil-klassijiet A+ sa F tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif imniżżel fil-punt 2.1.2(a) ta’ dan l-Anness.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana għandhom ikunu skont il-punt 10 ta’ dan l-Anness.

3.   IL-PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER TAL-POST, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

It-tikketta għall-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa G tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-bejjiegħ u/jew il-fornitur jew il-marka kummerċjali tieġħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell(i) tal-bejjiegħ u/jew tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin;

IV.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post, stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II;

V.

indikazzjoni dwar jekk kollettur solari, tank tal-misħun, regolatur tat-temperatura u/jew ħiter tal-post supplimentari jistgħux jiġu inklużi fil-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari jew le;

VI.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, stabbilita skont il-punt 5 tal-Anness IV; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandhom ikunu skont il-punt 11 ta’ dan l-Anness. Għall-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, jistgħu jitħallew barra l-klassijiet li jinsabu fl-aħħar postijiet tal-iskala li tmur minn A+++ sa G, jiġifieri l-klassijiet E sa G.

4.   IL-PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER IKKOMBINAT, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

It-tikketta għall-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa G tal-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-post staġonali u tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma

Image

(a)

It-tikketta għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

I.

isem il-bejjiegħ u/jew il-fornitur jew il-marka kummerċjali tieġħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell(i) tal-bejjiegħ u/jew tal-fornitur;

III.

il-funzjoni tat-tisħin tal-post u l-funzjoni tat-tisħin tal-ilma, inkluż il-profil tat-tagħbija, indikat b-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII;

IV.

il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-ħiter ikkombinat, stabbiliti skont il-punti 1 u 2 tal-Anness II;

V.

indikazzjoni dwar jekk kollettur solari, tank tal-misħun, regolatur tat-temperatura u/jew ħiter supplimentari jistgħux jiġu inklużi fil-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari jew le;

VI.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, stabbilita skont il-punt 6 tal-Anness IV; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;

VII.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, stabbilita skont il-punt 6 tal-Anness IV; it-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jitqiegħed fl-istess livell bħat-tarf tal-vleġġa li fiha tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti.

(b)

L-aspetti tad-disinn tat-tikketta għall-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandhom ikunu skont il-punt 12 ta’ dan l-Anness. Għall-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li jaqgħu fil-klassijiet A+++ sa D tal-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-post u/jew tal-effiċjenza enerġetika staġonali għat-tisħin tal-ilma, jistgħu jitħallew barra l-klassijiet li jinsabu fl-aħħar postijiet tal-iskala li tmur minn A+++ sa G, jiġifieri l-klassijiet E sa G.

5.   Id-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’bojler għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 105 millimetri u għolja mill-inqas 200 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(b)

L-isfond għandu jkun abjad.

(c)

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(d)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 4 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 86 millimetru, għoli: 17-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 86 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

L-iskala li tmur minn A++ sa G u dik li tmur minn A+++ sa D rispettivament:

il-vleġeġ: għoli: 5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1.3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

it-tmien klassi: 00-X-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 14-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

il-vleġeġ: għoli: 7 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post:

il-vleġġa: wisa’: 22 millimetru, għoli: 12-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 24 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed,

il-kliem “dB”: Calibri tipa normali 15-il pt, 100 % iswed.

Image

Il-potenza termika nominali:

bordura: 2 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 45 pt, 100 % iswed,

il-kliem “kW”: Calibri tipa normali 30 pt, 100 % iswed.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur:

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 86 bi 12-il millimetru.

6.   Id-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 105 millimetri u għolja mill-inqas 200 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(b)

L-isfond għandu jkun abjad.

(c)

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(d)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 4 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 86 millimetru, għoli: 17-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 86 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

L-iskala li tmur minn A++ sa G u dik li tmur minn A+++ sa D rispettivament:

il-vleġeġ: għoli: 5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1.3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

it-tmien klassi: 00-X-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 14-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

il-vleġeġ: għoli: 7 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post:

il-vleġġa: wisa’: 22 millimetru, għoli: 12-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 24 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed,

il-kliem “dB”: Calibri tipa normali 15-il pt, 100 % iswed.

Image

Il-potenza termika nominali:

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 45 pt, 100 % iswed,

il-kliem “kW”: Calibri tipa normali 30 pt, 100 % iswed.

Image

Il-funzjoni tal-elettriku:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur:

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 86 bi 12-il millimetru.

7.   Id-disinn tat-tikketta għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 105 millimetri u għolja mill-inqas 200 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(b)

L-isfond għandu jkun abjad.

(c)

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(d)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 4 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 86 millimetru, għoli: 17-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 86 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

Applikazzjoni b’temperatura medja u temeratura baxxa:

Il-kliem ‘55 °C’ u ‘35 °C’: Calibri tipa normali 14-il pt, 100 % iswed.

Image

L-iskala li tmur minn A++ sa G u dik li tmur minn A+++ sa D rispettivament:

il-vleġeġ: għoli: 5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1.3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

it-tmien klassi: 00-X-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 14-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

il-vleġeġ: għoli: 7 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post:

il-vleġġa: wisa’: 19-il millimetru, għoli: 12-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 24 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa (jekk ikun japplika) u fuq barra:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed,

il-kliem “dB”: Calibri tipa normali 15-il pt, 100 % iswed.

Image

Il-potenza termika nominali:

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valuri “YZ”: Calibri tipa ta’ mill-inqas 15-il pt, 100 % iswed,

il-kliem “kW”: Calibri tipa normali 15-il pt, 100 % iswed.

Image

Mappa tat-temperaturi fl-Ewropa u kaxxi kkuluriti:

pittogramma kif murija,

kuluri:

blu skur: 86-51-00-00,

blu normali: 53-08-00-00,

blu ċar: 25-00-02-00.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur:

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 86 bi 12-il millimetru.

8.   Id-disinn tat-tikketta għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 105 millimetri u għolja mill-inqas 200 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(b)

L-isfond għandu jkun abjad.

(c)

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(d)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 4 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 86 millimetru, għoli: 17-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 86 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

Applikazzjoni b’temperatura baxxa:

Il-kliem ‘35 °C’: Calibri tipa normali 14-il pt, 100 % black.

Image

L-iskala li tmur minn A++ sa G u dik li tmur minn A+++ sa D rispettivament:

il-vleġeġ: għoli: 5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1.3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

it-tmien klassi: 00-X-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 14-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

il-vleġeġ: għoli: 7 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post:

il-vleġġa: wisa’: 22 millimetru, għoli: 12-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 24 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa (jekk ikun japplika) u fuq barra:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed,

il-kliem “dB”: Calibri tipa normali 15-il pt, 100 % iswed.

Image

Il-potenza termika nominali:

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valuri “YZ”: Calibri tipa ta’ mill-inqas 18-il pt, 100 % iswed,

il-kliem “kW”: Calibri tipa normali 13,5 pt, 100 % iswed.

Image

Mappa tat-temperaturi fl-Ewropa u kaxxi kkuluriti:

pittogramma kif murija,

kuluri:

blu skur: 86-51-00-00,

blu normali: 53-08-00-00,

blu ċar: 25-00-02-00.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur:

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 86 bi 12-il millimetru.

9.   Id-disinn tat-tikketta għall-ħiters ikkombinati b’bojler għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 105 millimetri u għolja mill-inqas 200 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

(b)

L-isfond għandu jkun abjad.

(c)

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

(d)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 4 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 86 millimetru, għoli: 17-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 86 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-ilma:

pittogramma kif murija, inkluż il-profil tat-tagħbija ddikjarat, indikat bl-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII: Calibri tipa grassa 16-il pt, 100 % iswed.

Image

L-iskala li tmur minn A++ sa G u dik li tmur minn A sa G, minn A+++ sa D jew minn A+ sa F rispettivament:

il-vleġeġ: għoli: 5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1.3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

it-tmien klassi: 00-X-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 14-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

il-vleġeġ: għoli: 7 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma:

il-vleġeġ: wisa’: 14-il millimetru, għoli: 9 millimetri, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 18-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-potenza termika nominali:

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 37,5 pt, 100 % iswed,

il-kliem “kW”: Calibri tipa normali 18-il pt, 100 % iswed

Image

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed,

il-kliem “dB”: Calibri tipa normali 15-il pt, 100 % iswed.

Image

Jekk tkun tapplika, l-idonjetà f’sigħat kwieti:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt – kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 % – kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur:

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 86 bi 12-il millimetru

10.   Id-disinn tat-tikketta għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

a.

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 105 millimetri u għolja mill-inqas 200 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

b.

L-isfond għandu jkun abjad.

c.

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

d.

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 4 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 86 millimetru, għoli: 17-il millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 1 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 86 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-ilma:

pittogramma kif murija, inkluż il-profil tat-tagħbija ddikjarat, indikat bl-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII: Calibri tipa grassa 16-il pt, 100 % iswed.

Image

L-iskala li tmur minn A++ sa G u dik li tmur minn A sa G, minn A+++ sa D jew minn A+ sa F rispettivament:

il-vleġeġ: għoli: 5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1.3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

it-tmien klassi: 00-X-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 14-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

il-vleġeġ: għoli: 7 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

l-aħħar klassi: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma:

il-vleġeġ: wisa’: 14-il millimetru, għoli: 9 millimetri, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 18-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-potenza termika nominali:

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valuri “YZ”: Calibri tipa ta’ mill-inqas 12-il pt, 100 % iswed,

il-kliem “kW”: Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed.

Image

Mappa tat-temperaturi fl-Ewropa u kaxxi kkuluriti:

pittogramma kif murija,

Kuluri:

blu skur: 86-51-00-00,

blu normali: 53-08-00-00,

blu ċar: 25-00-02-00.

Image

Il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa (jekk ikun japplika) u fuq barra:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri,

il-valur “YZ”: Calibri tipa grassa 15-il pt, 100 % iswed,

il-kliem “dB”: Calibri tipa normali 10 pt, 100 % iswed.

Image

Jekk tkun tapplika, l-idonjetà f’sigħat kwieti:

pittogramma kif murija,

bordura: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 10 pt.

Image

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur:

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 86 bi 12-il millimetru.

11.   Id-disinn tat-tikketta għall-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

a.

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 210 millimetru u għolja mill-inqas 297 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

b.

L-isfond għandu jkun abjad.

c.

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

d.

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 6 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 191 millimetru, għoli: 37 millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 191 millimetru.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

Pittogramma kif murija.

Image

Ħiter tal-post:

Pittogramma kif murija,

klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post:

il-vleġġa: wisa’: 24 millimetru, għoli: 14-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 28 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simbolu “+”: stampat ’il fuq mill-vers, allinjat f’ringiela waħda;

bordura: 3 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-pakkett b’kollettur solari, b’tank tal-misħun, b’regolatur tat-temperatura u/je ħiter supplimentari:

pittogrammi kif murija;

is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 50 pt, blu jagħti fl-aħdar 100 %;

il-kaxxi: wisa’: 12-il millimetru, għoli: 12-il millimetru, bordura: 4 pt, blu jagħti fl-aħdar 100 %;

bordura: 3 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

L-iskala li tmur minn A+++ sa G bil-bordura:

il-vleġeġ: għoli: 15-il millimetru, spazju bejn vleġġa u oħra: 3 millimetri, kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

jekk ikun japplika, il-klassijiet tal-aħħar: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 30 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

bordura: 3 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post għall-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari:

il-vleġġa: wisa’: 33 millimetru, għoli: 19-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 40 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 12-il pt.

Image

Isem il-bejjiegħ u/jew il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-bejjiegħ u/jew tal-fornitur:

Isem il-bejjiegħ u/jew il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 191 b’19-il millimetru.

12.   Id-disinn tat-tikketta għall-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jkun dan li ġej:

Image

fejn:

a.

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 210 millimetru u għolja mill-inqas 297 millimetru. F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

b.

L-isfond għandu jkun abjad.

c.

Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % blu jagħti fl-aħdar, 70 % maġenta, 100 % isfar u 0 % iswed.

d.

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-disinn t’hawn fuq):

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 6 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-lowgo tal-UE: Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

Image

It-tikketta tal-enerġija: Kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija: il-lowgo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa’: 191 millimetru, għoli: 37 millimetru.

Image

Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar: 2 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, tul: 191 millimetru.

Image

Il-ħiter ikkombinat:

pittogrammi kif murija, għall-funzjoni tat-tisħin tal-ilma, inkluż il-profil tat-tagħbija ddikjarat, indikat bl-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII: Calibri tipa grassa 16-il pt, 100 % iswed;

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-ħiter ikkombinat:

il-vleġeġ: wisa’: 19-il millimetru, għoli: 11-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 23 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampat ’il fuq mill-vers, allinjat f’ringiela waħda;

bordura: 3 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-pakkett b’kollettur solari, b’tank tal-misħun, b’regolatur tat-temperatura u/jew b’ħiter supplimentari:

pittogrammi kif murija;

is-simbolu “+”: Calibri tipa grassa 50 pt, blu jagħti fl-aħdar 100 %;

il-kaxxi: wisa’: 12-il millimetru, għoli: 12-il millimetru, bordura: 4 pt, blu jagħti fl-aħdar 100 %;

bordura: 3 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-post:

pittogramma kif murija.

Image

L-iskala li tmur minn A+++ sa G bil-bordura:

il-vleġeġ: għoli: 6.5 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: millimetru (1), kuluri:

l-aqwa klassi: X-00-X-00,

it-tieni klassi: 70-00-X-00,

it-tielet klassi: 30-00-X-00,

ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,

il-ħames klassi: 00-30-X-00,

is-sitt klassi: 00-70-X-00,

is-seba’ klassi: 00-X-X-00,

jekk ikun japplika, il-klassijiet tal-aħħar: 00-X-X-00;

il-kliem: Calibri tipa grassa 16-il pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda;

bordura: 3 pt, kulur: blu jagħti fl-aħdar 100 %, kantunieri fit-tond: 3.5 millimetri.

Image

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma, rispettivament, għall-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari:

il-vleġeġ: wisa’: 24 millimetru, għoli: 14-il millimetru, 100 % iswed;

il-kliem: Calibri tipa grassa 28 pt, b’ittri kbar u bl-abjad, is-simboli “+”: stampati ’l fuq mill-vers, allinjati f’ringiela waħda.

Image

Il-funzjoni tat-tisħin tal-ilma:

Pittogramma kif murija, inkluż il-profil tat-tagħbija ddikjarat, indikat bl-ittra xierqa skont it-Tabella 15 tal-Anness VII: Calibri tipa grassa 22 pt, 100 % iswed;

Image

Is-sena li fiha ddaħħlet it-tikketta u n-numru tar-Regolament:

il-kliem: Calibri tipa grassa 12-il pt.

Image

Isem il-bejjiegħ u/jew il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu.

Image

L-identifikatur tal-mudell tal-bejjiegħ u/jew tal-fornitur:

Isem il-bejjiegħ u/jew il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’ 191 b’19-il millimetru.


(1)  ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANNESS IV

L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott

1.   IL-ĦITERS TAL-POST

1.1.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-ħiter tal-post għandu jingħata fl-ordni li ġejja u għandu jiddaħħal fil-fuljett tal-prodott jew f’materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

(c)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-mudell, stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II;

(d)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(e)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(f)

il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(g)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, jekk dan ikun japplika);

(h)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat il-ħiter tal-post jew meta ssirlu xi manutenzjoni;

barra minn hekk, għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni:

(i)

l-effiċjenza elettrika f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

barra minn hekk, għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana:

(j)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(k)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 4 tal-Anness VII;

(l)

il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 4 tal-Anness VII;

(m)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ

1.2.

Skeda waħda tat-tagħrif tista’ tkopri għadd ta’ mudelli tal-ħiters tal-post fornuti mill-istess fornitur.

1.3.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif jista’ jingħata bħala kopja tat-tikketta, stampata bil-kulur jew bl-abjad u l-iswed. Meta dan ikun il-każ, għandu jingħata wkoll it-tagħrif imniżżel fil-punt 1.1 li ma jkunx diġà muri fuq it-tikketta.

2.   IL-ĦITERS IKKOMBINATI

2.1.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-ħiter ikkombinat għandu jingħata fl-ordni li ġejja u għandu jiddaħħal fil-fuljett tal-prodott jew f’materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

(c)

għat-tisħin tal-post, l-applikazzjoni b’temperatura medja (u għall-ħiters ikkombinati b’pompi tas-sħana, l-applikazzjoni b’temperatura baxxa, jekk applikabbli); u għat-tisħin tal-ilma, il-profil tat-tagħbija ddikjarat, muri permezz tal-ittra x-xierqa u tal-użu tipiku skont it-Tabella 15 tal-Anness VII;

(d)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-mudell, stabbiliti skont il-punti 1 u 2 tal-Anness II;

(e)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(f)

għat-tisħin tal-post, il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji); u għat-tisħin tal-ilma, il-konsum annwali tal-elettriku f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew il-konsum annwali tal-fjuwil f’GJ f’termini tal-GCV, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 5 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(g)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji); u l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 5 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(h)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, jekk dan ikun japplika);

(i)

indikazzjoni, jekk tkun tapplika, li l-ħiter ikkombinat ikun kapaċi jaħdem biss fis-sigħat kwieti;

(j)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat il-ħiter ikkombinat jew meta ssirlu xi manutenzjoni;

barra minn hekk, għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana:

(k)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(l)

għat-tisħin tal-post, il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 4 tal-Anness VII; u għat-tisħin tal-ilma, il-konsum annwali tal-elettriku f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew il-konsum annwali tal-fjuwil f’GJ f’termini tal-GCV, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 5 tal-Anness VII;

(m)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 4 tal-Anness VII; u l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma f’perċentwali, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 5 tal-Anness VII;

(n)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

2.2.

Skeda waħda tat-tagħrif tista’ tkopri għadd ta’ mudelli tal-ħiters ikkombinati fornuti mill-istess fornitur.

2.3.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif jista’ jingħata bħala kopja tat-tikketta, stampata bil-kulur jew bl-abjad u l-iswed. Meta dan ikun il-każ, għandu jingħata wkoll it-tagħrif imniżżel fil-punt 2.1 li ma jkunx diġà muri fuq it-tikketta.

3.   IR-REGOLATUR TAT-TEMPERATURA

3.1.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tar-regolatur tat-temperatura għandu jingħata fl-ordni li ġejja u għandu jiddaħħal fil-fuljett tal-prodott jew f’materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott:

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

(c)

il-klassi tar-regolatur tat-temperatura;

(d)

il-kontribut tar-regolatur tat-temperatura għall-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali.

3.2.

Skeda waħda tat-tagħrif tista’ tkopri għadd ta’ mudelli tar-regolatur tat-temperatura fornuti mill-istess fornitur.

4.   L-APPARAT SOLARI

4.1.

It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-apparat solari għandu jingħata fl-ordni li ġejja u għandu jiddaħħal fil-fuljett tal-prodott jew f’materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott (għall-pompi fis-sistema ċirkolari tal-kollettur, jekk ikun applikabbli):

(a)

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

(c)

l-erja ta’ apertura tal-kollettur f’metri kwadri, mogħtija sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

(d)

l-effiċjenza tal-kollettur f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(e)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tat-tank tal-misħun solari, stabbilita skont il-punt 3 tal-Anness II;

(f)

it-telf kostanti tat-tank tal-misħun solari f’W, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

(g)

il-volum tal-ħżin tat-tank tal-misħun solari f’litri u f’metri kubi;

(h)

il-kontribut annwali ta’ tisħin li mhux solari, Qnonsol , f’kWh f’termini tal-enerġija primarja għall-elettriku u/jew f’kWh f’termini tal-GCV għall-fjuwils, għall-profili tat-tagħbija M, L, XL, u XXL f’kundizzjonijiet klimatiċi medji, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

(i)

il-konsum tal-enerġija tal-pompa f’W, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

(j)

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija f’W, mogħti sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

(k)

il-konsum annwali tal-elettriku awżiljarju, Qaux , f’kWh f’termini tal-enerġija finali, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

4.2.

Skeda waħda tat-tagħrif tista’ tkopri għadd ta’ mudelli tal-apparat solari fornuti mill-istess fornitur.

5.   IL-PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER TAL-POST, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

L-iskeda tat-tagħrif għall-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jkun fiha l-elementi mogħtija fil-Figura 1, il-Figura 2, il-Figura 3 u l-Figura 4, rispettivament, għall-evalwazzjoni tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post ta’ pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, inkluż it-tagħrif li ġej:

I: il-valur tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post preferenzjali, mogħti bħala perċentwali;

II: il-fattur għall-ippeżar tal-potenza termika tal-ħiters preferenzjali u tal-ħiters supplimentari ta’ pakkett, hekk kif mogħti fit-Tabelli 5 u 6 ta’ dan l-Anness rispettivament;

III: il-valur tal-formola matematika Formula, fejn il-valur ta’ Prated huwa marbut mal-ħiter tal-post preferenzjali;

IV: il-valur tal-formola matematika Formula, fejn il-valur ta’ Prated huwa marbut mal-ħiter tal-post preferenzjali;

barra minn hekk, għall-ħiters tal-post preferenzjali b’pompa tas-sħana:

V: il-valur tad-differenza bejn l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u dik f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ, mogħti bħala perċentwali;

VI: il-valur tad-differenza bejn l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u dik f’kundizzjonijiet klimatiċi isħan, mogħti bħala perċentwali.

6.   IL-PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER IKKOMBINAT, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

L-iskeda tat-tagħrif għall-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari għandu jkun fiha l-elementi mogħtija fil-punti (a) u (b):

(a)

l-elementi mogħtija fil-Figura 1 u fil-Figura 3, rispettivament, għall-evalwazzjoni tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, inkluż it-tagħrif li ġej:

I: il-valur tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-ħiter ikkombinat preferenzjali, mogħti bħala perċentwali;

II: il-fattur għall-ippeżar tal-potenza termika tal-ħiters preferenzjali u tal-ħiters supplimentari ta’ pakkett, hekk kif mogħti fit-Tabelli 5 u 6 ta’ dan l-Anness rispettivament;

III: il-valur tal-formola matematika Formula, fejn il-valur ta’ Prated huwa marbut mal-ħiter ikkombinat preferenzjali;

IV: il-valur tal-formola matematika Formula, fejn il-valur ta’ Prated huwa marbut mal-ħiter ikkombinat preferenzjali;

barra minn hekk, għall-ħiters ikkombinati preferenzjali b’pompa tas-sħana:

V: il-valur tad-differenza bejn l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u dik f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ, mogħti bħala perċentwali;

VI: il-valur tad-differenza bejn l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’kundizzjonijiet klimatiċi medji u dik f’kundizzjonijiet klimatiċi isħan, mogħti bħala perċentwali;

(b)

l-elementi mogħtija fil-Figura 5 għall-evalwazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma ta’ pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, li fiha għandu jiddaħħal it-tagħrif li ġej:

I: il-valur tal-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma tal-ħiter ikkombinat, mogħti bħala perċentwali;

II: il-valur tal-formola matematika Formula, fejn il-valur ta’ Qref jittieħed mill-valuri mogħtija fit-Tabella 15 tal-Anness VII u l-valur ta’ Qnonsol jittieħed mill-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-apparat solari għall-profil tat-tagħbija ddikjarat ta’ M, L, XL jew XXL tal-ħiter ikkombinat;

III: il-valur tal-formola matematika Formula, mogħti bħala perċentwali, fejn il-valur ta’ Qaux jittieħed mill-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-apparat solari u l-valur ta’ Qref jittieħed mill-valuri mogħtija fit-Tabella 15 tal-Anness VII għall-profil tat-tagħbija ddikjarat ta’ M, L, XL jew XXL.

Tabella 5

Għall-għanijiet tal-Figura 1 ta’ dan l-Anness, l-ippeżar tal-ħiter tal-post preferenzjali b’bojler jew tal-ħiter ikkombinat preferenzjali b’bojler u tal-ħiter supplimentari  (*)

Formula

 (**)

II, pakkett li ma jkunx jinkludi tank tal-misħun

II, pakkett li jkun jinkludi tank tal-misħun

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0.7

1,00

1,00


Tabella 6

Għall-għanijiet tal-Figuri 2 sa 4 ta’ dan l-Anness, l-ippeżar tal-ħiter tal-post preferenzjali b’koġenerazzjoni, tal-ħiter tal-post preferenzjali b’pompa tas-sħana, tal-ħiter ikkombinat preferenzjali b’pompa tas-sħana jew tal-pompa tas-sħana preferenzjali b’temperatura baxxa u tal-ħiter supplimentari  (***)

Formula

 (****)

II, pakkett li ma jkunx jinkludi tank tal-misħun

II, pakkett li jkun jinkludi tank tal-misħun

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0.7

0

0

Figura 1

Għall-ħiters tal-post preferenzjali b’bojler u l-ħiters ikkombinati preferenzjali b’bojler, element tal-iskeda tat-tagħrif għal pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari u għal pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, rispettivament, li juri l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett offrut

Image

Figura 2

Għall-ħiters tal-post preferenzjali b’koġenerazzjoni, element tal-iskeda tat-tagħrif għal pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li juri l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett offrut

Image

Figura 3

Għall-ħiters tal-post preferenzjali b’pompa tas-sħana u l-ħiters ikkombinati preferenzjali b’pompa tas-sħana, element tal-iskeda tat-tagħrif għal pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari u għal pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, rispettivament, li juri l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett offrut

Image

Figura 4

Għall-pompi tas-sħana preferenzjali b’temperatura baxxa, element tal-iskeda tat-tagħrif għal pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li juri l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-pakkett offrut

Image

Figura 5

Għall-ħiters ikkombinati preferenzjali b’bojler u l-ħiters ikkombinati preferenzjali b’pompa tas-sħana, element tal-iskeda tat-tagħrif għal pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li juri l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma tal-pakkett offrut

Image

(*)  Il-valuri intermedji jiġu kkalkulati permezz ta’ interpolazzjoni lineari bejn iż-żewġ valuri li jinsabu ħdejn xulxin.

(**)  Il-valur ta’ Prated huwa marbut mal-ħiter tal-post preferenzjali jew mal-ħiter ikkombinat preferenzjali.

(***)  Il-valuri intermedji jiġu kkalkulati permezz ta’ interpolazzjoni lineari bejn iż-żewġ valuri li jinsabu ħdejn xulxin.

(****)  Il-valur ta’ Prated huwa marbut mal-ħiter tal-post preferenzjali jew mal-ħiter ikkombinat preferenzjali.


ANNESS V

Id-dokumentazzjoni teknika

1.   IL-ĦITERS TAL-POST

Id-dokumentazzjoni teknika għall-ħiters tal-post imsemmija fl-Artikolu 3(1)(c) għandha tinkludi:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni tal-mudell tal-ħiter tal-post li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat mingħajr ambigwità;

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur;

(f)

il-parametri tekniċi:

għall-ħiters tal-post b’bojler u għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni, il-parametri tekniċi mogħtija fit-Tabella 7, imkejla u kkalkulati skont l-Anness VII;

għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, il-parametru tekniku mogħti fit-Tabella 8, imkejjel u kkalkulat skont l-Anness VII;

għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’każ li t-tagħrif dwar mudell speċifiku li jkun magħmul kemm minn unitajiet ta’ ġewwa kif ukoll minn unitajiet ta’ barra jkun inkiseb permezz ta’ kalkolu magħmul abbażi tad-disinn u/jew permezz ta’ estrapolazzjoni minn kombinazzjonijiet oħrajn, id-dettalji tat-tali kalkoli u/jew tat-tali estrapolazzjonijiet, u ta’ kwalunkwe test li jkun sar sabiex jiġi vverifikat kemm dawn il-kalkoli huma preċiżi, inklużi d-dettalji tal-mudell matematiku użat għall-kalkolu tal-prestazzjoni tat-tali kombinazzjonijiet u d-dettalji tal-kejl li jkun ittieħed biex jiġi vverifikat dan il-mudell;

(g)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat il-ħiter tal-post jew meta ssirlu xi manutenzjoni.

2.   IL-ĦITERS IKKOMBINATI

Id-dokumentazzjoni teknika għall-ħiters ikkombinati msemmija fl-Artikolu 3(2)(c) għandha tinkludi:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni tal-mudell tal-ħiter ikkombinat li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat mingħajr ambigwità;

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur;

(f)

il-parametri tekniċi:

għall-ħiters ikkombinati b’bojler, il-parametri tekniċi mogħtija fit-Tabella 7, imkejla u kkalkulati skont l-Anness VII;

għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, il-parametri tekniċi mogħtija fit-Tabella 8, imkejla u kkalkulati skont l-Anness VII;

għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’każ li t-tagħrif dwar mudell speċifiku li jkun magħmul kemm minn unitajiet ta’ ġewwa kif ukoll minn unitajiet ta’ barra jkun inkiseb permezz ta’ kalkolu magħmul abbażi tad-disinn u/jew permezz ta’ estrapolazzjoni minn kombinazzjonijiet oħrajn, id-dettalji tat-tali kalkoli u/jew tat-tali estrapolazzjonijiet, u ta’ kwalunkwe test li jkun sar sabiex jiġi vverifikat kemm dawn il-kalkoli huma preċiżi, inklużi d-dettalji tal-mudell matematiku użat għall-kalkolu tal-prestazzjoni tat-tali kombinazzjonijiet u d-dettalji tal-kejl li jkun ittieħed biex jiġi vverifikat dan il-mudell;

(g)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat il-ħiter ikkombinat jew meta ssirlu xi manutenzjoni.

Tabella 7

Parametri tekniċi għall-ħiters tal-post b’bojler, għall-ħiters ikkombinati b’bojler u għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni

Mudell(i): [tagħrif li bih jiġi identifikat il-mudell/jiġu identifikati l-mudelli li magħhom huwa relatat dan it-tagħrif]

Bojler li juża l-kondensazzjoni: [iva/le]

Bojler b’temperatura baxxa (**): [iva/le]

Bojler tat-tip B11: [iva/le]

Ħiter tal-post b’koġenerazzjoni: [iva/le]

Jekk iva, mgħammar b’ħiter supplimentari: [iva/le]

Ħiter ikkombinat: [iva/le]

Fattur

Simbolu

Valur

Unità

 

Fattur

Simbolu

Valur

Unità

Potenza termika nominali

Prated

x

kW

Effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

ηs

x

%

Għall-ħiters tal-post b’bojler u għall-ħiters ikkombinati b’bojler: il-produzzjoni tas-sħana utli

Għall-ħiters tal-post b’bojler u għall-ħiters ikkombinati b’bojler: l-effiċjenza utli

Fil-potenza termika nominali u reġim ta’ temperaturi għoljin (*)

P4

x,x

kW

Fil-potenza termika nominali u reġim ta’ temperaturi għoljin (*)

η4

x,x

%

Fi 30 % tal-potenza termika nominali u reġim ta’ temperaturi baxxi (**)

P1

x,x

kW

Fi 30 % tal-potenza termika nominali u reġim ta’ temperaturi baxxi (**)

η1

x,x

%

Għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni: il-produzzjoni tas-sħana utli

Għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni: l-effiċjenza utli

Fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun diżattivat

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun diżattivat

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun attivat

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun attivat

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni: l-effiċjenza elettrika

Ħiter supplimentari

Fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun diżattivat

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Potenza termika nominali

Psup

x,x

kW

Fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b’koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun attivat

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Tip ta’ kontribut tal-enerġija

 

Il-konsum tal-elettriku awżiljarju

Fatturi oħrajn

Meta jkun hemm tagħbija sħiħa

elmax

x,x

kW

Telf ta’ sħana fil-modalità Stennija

Pstby

x,x

kW

Meta jkun hemm tagħbija parzjali

elmin

x,x

kW

Konsum tal-enerġija tal-berner tat-tqabbid

Pign

x,x

kW

Fil-modalità Stennija

PSB

x,xxx

kW

Konsum annwali tal-enerġija

QHE

x

kWh or GJ

Livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa

LWA

x

dB

Għall-ħiters ikkombinati:

Profil tat-tagħbija ddikjarat

 

 

Effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma

ηwh

x

%

Konsum ta’ kuljum tal-elettriku

Qelec

x,xxx

kWh

Konsum ta’ kuljum tal-fjuwil

Qfuel

x,xxx

kWh

Konsum annwali tal-elettriku

AEC

x

kWh

Konsum annwali tal-fjuwil

AFC

x

GJ

Dettalji ta’ kuntatt

Isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu.


Tabella 8

Parametri tekniċi għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana

Mudell(i): [tagħrif li bih jiġi identifikat il-mudell/jiġu identifikati l-mudelli li magħhom huwa relatat dan it-tagħrif]

Pompa tas-sħana arja-ilma: [iva/le]

Pompa tas-sħana ilma-ilma: [iva/le]

Pompa tas-sħana salmura-ilma: [iva/le]

Pompa tas-sħana b’temperatura baxxa: [iva/le]

Mgħammar b’ħiter supplimentari: [iva/le]

Ħiter ikkombinat b’pompa tas-sħana: [iva/le]

Il-parametri għandhom jingħataw għal applikazzjoni b’temperatura medja, ħlief għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa. Għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa, il-parametri għandhom jingħataw għal applikazzjoni b’temperatura baxxa.

Il-parametri għandhom jingħataw għall-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan.

Fattur

Simbolu

Valur

Unità

 

Fattur

Simbolu

Valur

Unità

Potenza termika nominali  (***)

Prated

x

kW

Effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post

ηs

x

%

Kapaċità tat-tisħin iddikjarata għal tagħbija parzjali b’temperatura ta’ ġewwa ta’ 20 °C u temperatura ta’ barra ta’ Tj

Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni jew proporzjon iddikjarat tal-enerġija primarja għal tagħbija parzjali b’temperatura ta’ ġewwa ta’ 20 °C u temperatura ta’ barra ta’ Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew%

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew%

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew%

Tj = temperatura bivalenti

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura bivalenti

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew%

Tj = temperatura limitu tat-tħaddim

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura limitu tat-tħaddim

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew%

Għall-pompi tas-sħana arja-ilma: Tj = – 15 °C (jekk TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Għall-pompi tas-sħana arja-ilma: Tj = – 15 °C (jekk TOL < – 20 °C)

COPd jew PERd

x,xx jew x,x

– jew%

Temperatura bivalenti

Tbiv

x

°C

Għall-pompi tas-sħana arja-ilma: Temperatura tal-limitu tat-tħaddim

TOL

x

°C

Kapaċità tal-intervall ċikliku għat-tisħin

Pcych

x,x

kW

Effiċjenza tal-intervall ċikliku

COPcyc jew PERcyc

x,xx jew x,x

– jew%

Koeffiċjent ta’ degradazzjoni (****)

Cdh

x,x

Temperatura limitu tat-tħaddim għall-ilma tat-tisħin

WTOL

x

°C

Konsum tal-enerġija fil-modalitajiet minbarra dik attiva

Ħiter supplimentari

Modalità Mitfi

POFF

x,xxx

kW

Potenza termika nominali (****)

Psup

x,x

kW

Modalità bit-termostat mitfi

PTO

x,xxx

kW

 

 

Modalità Stennija

PSB

x,xxx

kW

Tip ta’ kontribut tal-enerġija

Modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank

PCK

x,xxx

kW

 

Fatturi oħrajn

 

Kontroll tal-kapaċità

fiss/varjabbli

Għall-pompi tas-sħana arja-ilma: Rata nominali ta’ fluss tal-arja fuq barra

x

m3/h

Livell ta’ qawwa tal-ħoss, fuq barra/fuq ġewwa

LWA

x / x,x

dB

Għall-pompi tas-sħana ilma-/salmura-ilma: Rata nominali ta’ fluss tal-ilma jew tas-salmura, skambjatur tas-sħana li jkun jinsab fuq barra

x

m3/h

Konsum annwali tal-enerġija

QHE

x

kWh jew GJ

Għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana:

Profil tat-tagħbija ddikjarat

x

 

Effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma

ηwh

x

%

Konsum ta’ kuljum tal-elettriku

Qelec

x,xxx

kWh

Konsum ta’ kuljum tal-fjuwil

Qfuel

x,xxx

kWh

Konsum annwali tal-elettriku

AEC

x

kWh

Konsum annwali tal-fjuwil

AFC

x

GJ

Dettalji ta’ kuntatt

Isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu.

3.   IR-REGOLATUR TAT-TEMPERATURA

Id-dokumentazzjoni teknika għar-regolatur tat-temperatura msemmija fl-Artikolu 3(3)(b) għandha tinkludi:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni tal-mudell tar-regolatur tat-temperatura li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat mingħajr ambigwità;

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur;

(f)

il-parametri tekniċi:

il-klassi tar-regolatur tat-temperatura;

il-kontribut tar-regolatur tat-temperatura għall-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarreb għal ċifra wara l-punt deċimali;

(g)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat ir-regolatur tat-temperatura jew meta ssirlu xi manutenzjoni.

4.   L-APPARAT SOLARI

Id-dokumentazzjoni teknika għall-apparat solari msemmija fl-Artikolu 3(4)(b) għandha tinkludi:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni tal-mudell tal-apparat solari li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat mingħajr ambigwità;

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur;

(f)

il-parametri tekniċi (għall-pompi fis-sistema ċirkolari tal-kollettur, jekk ikun applikabbli):

l-erja ta’ apertura tal-kollettur, Asol , f’metri kwadri, mogħtija sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

l-effiċjenza tal-kollettur, ηcol , f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tat-tank tal-misħun solari, stabbilita skont il-punt 3 tal-Anness II;

it-telf kostanti, S, tat-tank tal-misħun solari f’W, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

il-volum tal-ħżin, V, tat-tank tal-misħun solari f’litri u f’metri kubi;

il-kontribut annwali ta’ tisħin li mhux solari, Qnonsol , f’kWh f’termini tal-enerġija primarja għall-elettriku u/jew f’kWh f’termini tal-GCV għall-fjuwils, għall-profili tat-tagħbija M, L, XL u XXL f’kundizzjonijiet klimatiċi medji, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

il-konsum tal-enerġija tal-pompa, solpump, f’W, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Stennija, solstandby, f’W, mogħti sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

il-konsum annwali tal-elettriku awżiljarju, Qaux , f’kWh f’termini tal-enerġija finali, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

(g)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat l-apparat solari jew meta ssirlu xi manutenzjoni.

5.   PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER TAL-POST, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

Id-dokumentazzjoni teknika għall-pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari msemmija fl-Artikolu 3(5)(c) għandha tinkludi:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni tal-mudell tal-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat mingħajr ambigwità;

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur;

(f)

il-parametri tekniċi:

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

il-parametri tekniċi mogħtija fil-punti 1, 3 u 4 ta’ dan l-Anness;

(g)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat il-pakkett magħmul minn ħiter tal-post, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari jew meta ssirlu xi manutenzjoni.

6.   PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER IKKOMBINAT, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

Id-dokumentazzjoni teknika għall-pakketti magħmulin minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari msemmija fl-Artikolu 3(6)(c) għandha tinkludi:

(a)

isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;

(b)

deskrizzjoni tal-mudell tal-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari li tkun biżżejjed biex dan jiġi identifikat mingħajr ambigwità;

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna li jkollha s-setgħa torbot lill-fornitur;

(f)

il-parametri tekniċi:

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma f’perċentwali, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

il-parametri tekniċi mogħtija fil-punti 2, 3 u 4 ta’ dan l-Anness;

(g)

kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi mmuntat jew jiġi installat il-pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, minn regolatur tat-temperatura u minn apparat solari, jew meta ssirlu xi manutenzjoni.


(*)  Reġim ta’ temperaturi għoljin tfisser temperatura ta’ ritorn ta’ 60 °C fil-post tad-dħul ta’ ħiter u temperatura ta’ alimentazzjoni ta’ 80 °C fil-post tal-ħruġ ta’ ħiter.

(**)  Temperatura baxxa tfisser temperatura ta’ ritorn ta’ 30 °C għall-bojlers li jużaw il-kondensazzjoni, ta’ 37 °C għall-bojlers b’temperatura baxxa u ta’ 50 °C għall-ħiters l-oħra (fil-post tad-dħul ta’ ħiter).

(***)  Għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, il-potenza termika nominali, Prated, hija daqs it-tagħbija tad-disinn għat-tisħin, Pdesignh, u l-potenza termika nominali ta’ ħiter supplimentari, Psup, hija daqs il-kapaċità supplimentari tat-tisħin, sup(Tj).

(****)  Jekk il-koeffiċjent ta’ degradazzjoni, Cdh, ma jiġix stabbilit bil-kejl, b’mod awtomatiku jitqies li huwa ta’ Cdh = 0.9.


ANNESS VI

It-tagħrif li għandu jingħata f’każijiet fejn l-utent aħħari ma jistax jiġi mistenni jara l-prodott għall-wiri

1.   IL-ĦITERS TAL-POST

1.1.

It-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:

(a)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-mudell, stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II;

(b)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(c)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(d)

il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(e)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana, jekk dan ikun japplika);

barra minn hekk, għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni:

(f)

l-effiċjenza elettrika f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

barra minn hekk, għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana:

(g)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(h)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 4 tal-Anness VII;

(i)

il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 4 tal-Anness VII;

(j)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

barra minn hekk, għall-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa:

(k)

indikazzjoni li l-pompa tas-sħana b’temperatura baxxa hija adattata biss għall-applikazzjoni b’temperatura baxxa.

1.2.

It-tagħrif imsemmi fil-punt 1.1 għandu jkun stampat jew muri b’daqs u tipa li jkunu leġġibbli.

2.   IL-ĦITERS IKKOMBINATI

2.1.

It-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 4(2)(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:

(a)

għat-tisħin tal-post, l-applikazzjoni b’temperatura medja; u għat-tisħin tal-ilma, il-profil tat-tagħbija ddikjarat, muri permezz tal-ittra x-xierqa u tal-użu tipiku skont it-Tabella 15 tal-Anness VII;

(b)

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-mudell, stabbiliti skont il-punti 1 u 2 tal-Anness II;

(c)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(d)

għat-tisħin tal-post, il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji); u għat-tisħin tal-ilma, il-konsum annwali tal-elettriku f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew il-konsum annwali tal-fjuwil f’GJ f’termini tal-GCV, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 5 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(e)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punti 3 u 4 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji); u l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 5 tal-Anness VII (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet klimatiċi medji);

(f)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq ġewwa, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ (għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, jekk dan ikun japplika);

(g)

indikazzjoni, jekk tkun tapplika, li l-ħiter ikkombinat ikun kapaċi jaħdem biss fis-sigħat kwieti;

barra minn hekk, għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana:

(h)

il-potenza termika nominali f’kW, inkluża l-potenza termika nominali ta’ kwalunkwe ħiter supplimentari, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(i)

għat-tisħin tal-post, il-konsum annwali tal-enerġija f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 4 tal-Anness VII; u għat-tisħin tal-ilma, il-konsum annwali tal-elettriku f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew il-konsum annwali tal-fjuwil f’GJ f’termini tal-GCV, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont il-punt 5 tal-Anness VII;

(j)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 4 tal-Anness VII; u l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma f’perċentwali, f’kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ u isħan, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulata skont il-punt 5 tal-Anness VII;

(k)

il-livell ta’ qawwa tal-ħoss LWA , fuq barra, f’dB, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ.

2.2.

It-tagħrif imsemmi fil-punt 2.1 għandu jkun stampat jew muri b’daqs u tipa li jkunu leġġibbli.

3.   PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER TAL-POST, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI

3.1.

It-tagħrif mogħti fl-Artikolu 4(3)(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:

(a)

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-mudell, stabbilita skont il-punt 1 tal-Anness II;

(b)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(c)

l-elementi mogħtija fil-Figura 1, fil-Figura 2, fil-Figura 3 u fil-Figura 4, rispettivament, tal-Anness IV;

3.2.

It-tagħrif imsemmi fil-punt 3.1 għandu jkun stampat jew muri b’daqs u tipa li jkunu leġġibbli.

4.   PAKKETTI MAGĦMULIN MINN ĦITER IKKOMBINAT, MINN REGOLATUR TAT-TEMPERATURA U MINN APPARAT SOLARI.

4.1.

It-tagħrif mogħti fl-Artikolu 4(4)(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:

(a)

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma tal-mudell, stabbilita skont il-punti 1 u 2 tal-Anness II;

(b)

l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-effiċjenza enerġetika għat-tisħin tal-ilma f’perċentwali, imqarrba għall-eqreb numru sħiħ;

(c)

l-elementi mogħtija fil-Figura 1 u fil-Figura 3, rispettivament, tal-Anness IV;

(d)

l-elementi mogħtija fil-Figura 5, tal-Anness IV;

4.2.

It-tagħrif imsemmi fil-punt 4.1 għandu jkun stampat jew muri b’daqs u tipa li jkunu leġġibbli.


ANNESS VII

Kejl u kalkoli

1.   Għall-għanijiet tal-konformità u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom isiru billi jintużaw standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew billi jintużaw metodi oħrajn li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi l-aktar avvanzati ġeneralment irrikonoxxuti. Dawn għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-parametri tekniċi stipulati fil-punti 2 sa 6.

2.   Kundizzjonijiet ġenerali għall-kejl u l-kalkoli

(a)

Għall-għanijiet tal-kejl mogħti fil-punti 3 sa 7, it-temperatura ambjentali ta’ ġewwa għandha tkun ta’ 20 °C.

(b)

Għall-għanijiet tal-kalkoli mogħtija fil-punti 3 sa 7, il-konsum tal-elettriku għandu jiġi mmultiplikat b’koeffiċjent ta’ konverżjoni, CC, ta’ 2.5, sakemm il-konsum annwali tal-elettriku ma jingħatax f’termini tal-enerġija finali għall-utent aħħari, kif stabbilit fil-punti 3(b), 4(g), 5(e) u 6.

(c)

Għall-ħiters li jkunu mgħammra b’ħiters supplimentari, il-kejl u l-kalkolu tal-potenza termika nominali, tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, tal-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma, tal-livell ta’ qawwa tal-ħoss u tal-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu għandhom iqisu l-ħiter supplimentari.

(d)

Il-valuri ddikjarati għall-potenza termika nominali, għall-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, għall-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma, għall-konsum annwali tal-enerġija u għal-livell ta’ qawwa tal-ħoss għandhom jitqarrbu għall-eqreb numru sħiħ.

3.   L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-konsum tal-ħiters tal-post b’bojler, tal-ħiters ikkombinati b’bojler u tal-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni

(a)

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs , għandha tiġi kkalkulata bħala l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post fil-modalità attiva, ηson , ikkoreġuta b’fatturi li jqisu r-regolatur tat-temperatura, il-konsum tal-elettriku awżiljarju, it-telf ta’ sħana fil-modalità Stennija, il-konsum tal-enerġija tal-berner tat-tqabbid (jekk dan ikun japplika) u, għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni, ikkoreġuta billi tiżdied l-effiċjenza elettrika mmultiplikata b’koeffiċjent ta’ konverżjoni, CC, ta’ 2.5.

(b)

Il-konsum annwali tal-enerġija, QHE , f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, għandu jiġi kkalkulat bħala l-proporzjon tad-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin meta mqabbla mal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post.

4.   L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post u l-konsum tal-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u tal-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana

(a)

Sabiex jiġu stabbiliti l-koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni, COPrated , jew il-proporzjon nominali tal-enerġija primarja, PERrated , jew il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, il-kundizzjonijiet operattivi għandhom ikunu l-kundizzjonijiet nominali standard mogħtija fit-Tabella 9 u għandha tintuża l-istess kapaċità tat-tisħin iddikjarata.

(b)

Il-koeffiċjent tal-prestazzjoni fil-modalità attiva, SCOPon , għall-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan, għandu jiġi kkalkulat abbażi tat-tagħbija parzjali għat-tisħin, Ph(Tj), tal-kapaċità supplimentari tat-tisħin, sup(Tj) (jekk din tkun tapplika), u tal-koeffiċjent tal-prestazzjoni speċifikat għall-intervall ta’ temperaturi, COPbin(Tj), jew tal-proporzjon tal-enerġija primarja speċifikat għall-intervall ta’ temperaturi, PERbin(Tj), ippeżati bis-sigħat tal-intervall ta’ temperaturi li għalihom japplikaw il-kundizzjonijiet tal-intervall ta’ temperaturi, billi jintużaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn mogħtija fit-Tabella 10;

l-istaġun tat-tisħin ta’ referenza għall-Ewropa fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan mogħti fit-Tabella 12;

jekk ikun applikabbli, l-effetti ta’ kwalunkwe degradazzjoni tal-effiċjenza enerġetika kkawżata miċ-ċikli, skont it-tip ta’ kontroll tal-kapaċità tat-tisħin.

(c)

Id-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin, QH , għandha tkun it-tagħbija tad-disinn għat-tisħin, Pdesignh, għall-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan, immultiplikata bis-sigħat annwali ekwivalenti fil-modalità attiva, HHE , jiġifieri b’2 066, 2 465 u 1 336 siegħa għall-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan rispettivament.

(d)

Il-konsum annwali tal-enerġija, QHE , għandu jiġi kkalkulat billi jingħaddu flimkien:

il-proporzjon tad-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin, QH , meta mqabbla mal-koeffiċjent tal-prestazzjoni fil-modalità attiva, SCOPon , jew mal-proporzjon tal-enerġija primarja fil-modalità attiva, SPERon , u

il-konsum tal-enerġija fil-modalità Mitfi, il-modalità bit-termostat mitfi, il-modalità Stennija u l-modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank matul l-istaġun tat-tisħin.

(e)

Il-koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni, SCOP, jew il-proporzjon staġonali tal-enerġija primarja, SPER, għandhom jiġu kkalkulati bħala l-proporzjon tad-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin, QH , meta mqabbla mal-konsum annwali tal-enerġija, QHE .

(f)

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs , għandha tiġi kkalkulata bħala l-koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni, SCOP, diviż bil-koeffiċjent ta’ konverżjoni, CC, jew bħala l-proporzjon staġonali tal-enerġija primarja, SPER, ikkoreġut b’fatturi li jqisu r-regolatur tat-temperatura, u, għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana ilma-/salmura-ilma u għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, il-konsum tal-elettriku ta’ pompa waħda tal-ilma ta’ taħt l-art jew iktar.

(g)

Il-konsum annwali tal-enerġija, QHE , f’kWh f’termini tal-enerġija finali u/jew f’GJ f’termini tal-GCV, għandu jiġi kkalkulat bħala l-proporzjon tad-domanda annwali ta’ referenza għat-tisħin, QH , meta mqabbla mal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs .

5.   L-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma tal-ħiters ikkombinati

L-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma, ηwh , ta’ ħiter ikkombinat għandha tiġi kkalkulata bħala l-proporzjon tal-enerġija ta’ referenza, Qref , meta mqabbla mal-enerġija meħtieġa għall-produzzjoni ta’ dik l-enerġija, bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kejl għandu jsir billi jintużaw il-profili tat-tagħbija mogħtija fit-Tabella 15;

(b)

il-kejl għandu jittieħed billi jintuża ċiklu tal-kejl ta’ 24 siegħa, imqassam kif ġej:

min-00:00 sas-06:59: l-ebda estrazzjoni mill-ilma;

mis-07:00: estrazzjoni mill-ilma skont il-profil tat-tagħbija ddikjarat;

minn tmiem l-aħħar estrazzjoni mill-ilma sa 24:00: l-ebda estrazzjoni mill-ilma;

(c)

il-profil tat-tagħbija ddikjarat għandu jkun il-profil massimu tat-tagħbija jew il-profil tat-tagħbija li jkun jinsab eżatt wara dak massimu;

(d)

għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, japplikaw ukoll il-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana għandhom jiġu ttestjati bil-kundizzjonijiet mogħtija fit-Tabella 9;

il-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana li jużaw l-arja tal-egżost tal-ventilazzjoni bħala s-sors tas-sħana għandhom jiġu ttestjati bil-kundizzjonijiet mogħtija fit-Tabella 11;

(e)

il-konsum annwali tal-elettriku, AEC, f’kWh f’termini tal-enerġija finali, għandu jiġi kkalkulat bħala l-konsum ta’ kuljum tal-elettriku, Qelec , f’kWh f’termini tal-enerġija finali, immultiplikat b’220;

(f)

il-konsum annwali tal-fjuwil, AFC, f’GJ f’termini tal-GCV, għandu jiġi kkalkulat bħala l-konsum ta’ kuljum tal-fjuwil, Qfuel , immultiplikat b’220.

6.   Kundizzjonijiet għall-kejl u l-kalkoli għall-apparat solari

Il-kollettur solari, it-tank tal-misħun solari u l-pompa fis-sistema ċirkolari tal-kollettur (jekk tkun tapplika) għandhom jiġu ttestjati b’mod separat. F’każ li l-kollettur solari u t-tank tal-misħun solari ma jkunux jistgħu jiġu ttestjati b’mod separat, dawn għandhom jiġu ttestjati flimkien.

Ir-riżultati għandhom jintużaw biex jiġi stabbilit it-telf kostanti, S, u biex jiġu kkalkulati l-effiċjenza tal-kollettur, ηcol , il-kontribut annwali ta’ tisħin li mhux solari, Qnonsol , għall-profili tat-tagħbija M, L, XL u XXL fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji mogħtija fit-Tabelli 13 u 14, u l-konsum annwali tal-elettriku awżiljarju, Qaux , f’kWh f’termini tal-enerġija finali.

Tabella 9

Il-kundizzjonijiet nominali standard għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana

Sors tas-sħana

Skambjatur tas-sħana li jkun jinsab fuq barra

Skambjatur tas-sħana li jkun jinsab fuq ġewwa

Kundizzjonijiet klimatiċi

Temperatura tad-dħul b’termometru niexef (jew b’termometru umdu)

Ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, minbarra l-pompi tas-sħana b’temperatura baxxa

Pompi tas-sħana b’temperatura baxxa

Temperatura tad-dħul

Temperatura tal-ħruġ

Temperatura tad-dħul

Temperatura tal-ħruġ

L-arja ta’ barra

Kundizzjonijiet klimatiċi medji

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47  °C

+55  °C

+30  °C

+35  °C

 

Kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ

+ 2 °C

(+ 1 °C)

 

Kundizzjonijiet klimatiċi isħan

+ 14 °C

(+ 13 °C)

L-arja tal-egżost

Il-kundizzjonijiet klimatiċi kollha

+ 20 °C

(+ 12 °C)

 

 

Temperatura tad-dħul/tal-ħruġ

Ilma

Il-kundizzjonijiet klimatiċi kollha

+ 10 °C /

+ 7 °C

Salmura

Il-kundizzjonijiet klimatiċi kollha

0 °C/- 3 °C


Tabella 10

Il-kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana, b’temperaturi tal-arja b’termometru niexef (it-temperaturi tal-arja b’termometru umdu huma mogħtija fil-parenteżi)

Kundizzjonijiet klimatiċi

Temperatura ta’ referenza tad-disinn

Temperatura bivalenti

Temperatura tal-limitu tat-tħaddim

Tdesignh

Tbiv

TOL

Kundizzjonijiet klimatiċi medji

– 10 °C (– 11 °C)

massimu ta’ + 2 °C

massimu ta’ – 7 °C

Kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ

– 22 °C (– 23 °C)

massimu ta’ – 7 °C

massimu ta’ – 15 °C

Kundizzjonijiet klimatiċi isħan

+ 2 °C (+ 1 °C)

massimu ta’ + 7 °C

massimu ta’ + 2 °C


Tabella 11

L-ammont massimu disponibbli ta’ arja tal-egżost tal-ventilazzjoni [f’metri kubi għal kull siegħa, m3/h], b’umdità ta’ 5.5 grammi għal kull metru kubu

Profil tat-tagħbija ddikjarat

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

L-ammont massimu disponibbli ta’ arja tal-egżost tal-ventilazzjoni

109

128

128

159

190

870

1 021


Tabella 12

L-istaġun tat-tisħin ta’ referenza għall-Ewropa fil-kundizzjonijiet klimatiċi medji u iksaħ u isħan għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u għall-ħiters ikkombinati b’pompa tas-sħana

binj

Tj [fi °C]

Kundizzjonijiet klimatiċi medji

Kundizzjonijiet klimatiċi iksaħ

Kundizzjonijiet klimatiċi isħan

Hj [f’sigħat fis-sena]

Hj [f’sigħat fis-sena]

Hj [f’sigħat fis-sena]

1 sa 8

– 30 sa – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0