ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.225.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 225

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
23 ta' Awwissu 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 801/2013 tat-22 ta’ Awwissu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1275/2008 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju f’modalità standby u f’modalità mitfi, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 642/2009 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għat-televixins ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 802/2013 tat-22 ta’ Awwissu 2013 li japprova s-sustanza attiva fluwopiram skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 803/2013 tat-22 ta’ Awwissu 2013 dwar l-awtorizzazzjoni tal-aċidu foliku bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali ( 1 )

17

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 804/2013 tat-22 ta’ Awwissu 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

20

 

 

 

*

Avviż lill-qarrejja – Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 

*

Nota lill-qarrejja – kif tirreferi għall-atti (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

23.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 225/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 801/2013

tat-22 ta’ Awwissu 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1275/2008 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju f’modalità standby u f’modalità mitfi, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 642/2009 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għat-televixins

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttivao2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti tal-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (1), u b’mod partikolari l-Artikoluo15(1) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Forum ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn,

Billi:

(1)

L-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jipprovdi għal miżura ta’ implimentazzjoni, peress li waħda mill-miżuri prijoritarji hija li titnaqqas il-ħela mill-konsum bil-modalità standby għal grupp ta’ prodotti.

(2)

Il-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju fil-modalità standby ta’ netwerk kien ġie indirizzat permezz tal-istudju tekniku, ambjentali u ekonomiku dwar il-ħela fil-modalitajiet standby u mitfi li sar fl-2006/2007. Mill-istudju ġie konkluż li l-konnettività ta’ netwerks kienet se ssir karatteristika komuni tat-tagħmir tad-dar u tal-uffiċċju. Fil-21 ta’ Ġunju 2008, il-Kumitat Regolatorju dwar l-Ekodisinn tal-Prodotti li jużaw l-Enerġija rrakkomanda li l-kwistjoni tal-konsum tal-elettriku fil-modalità standby ta’ netwerk tiġi indirizzata fi proċess separat; dan, minħabba n-nuqqas ta’ dejta disponibbli f’dak iż-żmien.

(3)

Il-Pjan ta’ Ħidma 2009-2011 għall-Ekodisinn identifika l-kwistjoni tal-modalità standby ta’ netwerk bħala waħda mill-prijoritajiet. Għalhekk, fl-2010/2011 il-Kummissjoni wettqet studju ta’ tħejjija li stħarreġ l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi tal-modalità standby ta’ netwerk. L-istudju tfassal flimkien mal-partijiet interessati mill-UE u minn pajjiżi mhux membri tal-UE, u r-riżultati tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(4)

Mill-istudju ħareġ li l-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju mibjugħ fil-Komunità relatat ma’ kundizzjonijiet li jippermettu l-użu tal-modalità standby ta’ netwerk kien jammonta għal 54 TWh fl-2010, li jikkorrispondi għal 23 Mt ta’ emissjonijiet ta’ CO2 Jekk ma jittieħdux miżuri speċifiċi, huwa mbassar li sal-2020, il-konsum sejjer jiżdied għal 90 TWh. Il-konklużjoni tal-istudju kienet li l-konsum tal-elettriku relatat mal-modalità standby ta’ netwerk jista’ jitnaqqas b’mod sinifikanti. Dan ir-Regolament għandu jżid il-penetrazzjoni fis-suq tat-teknoloġiji li jipproduċu effiċjenza enerġetika mtejba fir-rigward tal-modalità standby ta’ netwerk, li huwa stmat li għandu jwassal għal frankar ta’ enerġija li jlaħħaq għal 36 TWh fl-2020 u għal 49 TWh fl-2025, meta mqabbel ma’ xenarju ta’ “kollox jibqa’ kif inhu”.

(5)

B’mod partikolari, l-istudju sab li l-funzjoni ta’ ġestjoni tal-enerġija li tiswiċċja t-tagħmir għal kundizzjoni ta’ standby ta’ netwerk meta ma jkunx qiegħed iwettaq funzjoni ewlenija hija essenzjali biex jinkiseb l-iffrankar potenzjali. It-tagħmir, riattivat permezz ta’ kmand estern jew intern, jista’ jkun f’modalità attiv għal perjodu ta’ żmien limitat ikun xi jkunu l-funzjonijiet ewlenin tiegħu, eż., li jippermetti l-manutenzjoni jew it-tniżżil ta’ softwer. Il-ġestjoni tal-enerġija għandha tiżgura li l-modalità tal-prodott tmur lura għall-kundizzjoni ta’ standby ta’ netwerk wara li x-xogħol ikun tlesta.

(6)

Mill-istudju preparatorju ġie konkluż li, għall-modalità standby ta’ netwerk, kien meħtieġ li jsir divrenzjar tar-rekwiżiti skont id-disponibbiltà tan-netwerk. Għal din ir-raġuni, ġie identifikat għadd limitat ta’ tagħmir HiNA, li jinkludi r-router, is-swiċċ ta’ netwerk, il-punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili, il-hub u l-modem, li l-funzjoni ewlenija tiegħu hija li jipproċessa t-traffiku tan-netwerk. Minħabba li r-reazzjoni tat-tagħmir fuq it-traffiku li jkun dieħel hija mistennija li ssir b’mod immedjat, il-kundizzjoni ta’ standby ta’ netwerk tista’ titqies ekwivalenti għall-modalità inattiv.

(7)

Peress li l-funzjonalitajiet fil-kundizzjonijiet ta’ standby u ta’ standby ta’ netwerk huma konnessi ma’ xulxin u l-ambitu tal-applikazzjoni tal-prodott huwa ekwivalenti, fl-14 ta’ Settembru 2011 il-Forum ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn esprima l-appoġġ tiegħu għall-opinjoni li r-rekwiżiti tal-ekodisinn fir-rigward tal-modalità standby ta’ netwerk għandhom jiġu stabbiliti f’att li emenda r-Regolament eżistenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 (3).

(8)

Ir-rekwiżiti għall-modalitajiet standby u mitfi, u għall-modalità standby ta’ netwerk għandhom jiġu riveduti flimkien. Peress li d-data tar-reviżjoni stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 1275/2008 tippreċedi d-dħul fis-seħħ tal-ewwel stadju tar-rekwiżiti tal-modalità standby ta’ netwerk, id-data tar-reviżjoni tar-Regolament għandha tiġi posposta b’sena.

(9)

Peress li t-televixins li huma suġġetti għal miżura ta’ implimentazzjoni għall-ekodisinn speċifika għall-prodott ġew eżentati mill-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 1275/2008, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-modalità standby ta’ netwerk fir-rigward ta’ televixins huma inklużi fir-Regolament (KE) Nru 642/2009 (4). Fl-istudju tekniku, ambjentali u ekonomiku dwar il-modalità standby ta’ netwerk ġie stmat li r-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-modalità standby ta’ netwerk tat-televixins għandhom iwasslu għal frankar ta’ 10 TWh sal-2020.

(10)

Għall-magni tal-kafè, il-Forums ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn (5) tas-16 ta’ Diċembru 2011 u tat-18 ta’ April 2012 esprimew l-appoġġ tagħhom għall-opinjoni li għandha tiġi adottata miżura ta’ implimentazzjoni speċifika għall-prodott, iżda r-rekwiżiti fir-rigward tal-modalità standby tar-Regolament (KE) Nru 1275/2008 għandhom isiru aktar speċifiċi għall-magni tal-kafè.

(11)

Dan ir-regolament jintroduċi speċifikazzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ rekwiżiti tal-ġestjoni tal-enerġija għall-magni tal-kafè fir-rigward tal-ħin predefinit tad-dewmien, li warajh it-tagħmir jiġi swiċċjat awtomatikament għall-modalità standby/mitfi.

(12)

Mill-istudju tekniku, ambjentali u ekonomiku dwar il-magni tal-kafè tad-dar, li sar fl-ambitu tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn, jirriżulta li jekk jitnaqqas il-ħin predefinit tad-dewmien li warajh il-magna tal-kafè tiswiċċja awtomatikament għall-modalità standby/mitfi, dan għandu jwassal għal frankar annwali addizzjonali ta’ aktar minn 2 TWh sal-2020. Dan l-iffrankar ma ġiex meqjus fl-istimi tal-iffrankar li saru għar-Regolament (KE) Nru 1275/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1275/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 1275/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

It-titolu huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“ ‘Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju fil-modalitajiet standby u mitfi u fil-modalità standby ta’ netwerk

(2)

L-Artikolu 1 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Suġġett u ambitu

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn relatati mal-konsum tal-elettriku fil-modalitajiet standby u mitfi, u f’modalità standby ta’ netwerk, għat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju.

Dan ir-Regolament mhux applikabbli għal tagħmir elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju li jitqiegħed fis-suq bi provvisti tal-enerġija esterni b’vultaġġ baxx biex jaħdem kif suppost.”

(3)

Fl-Artikolu 2, jiddaħħlu dawn id-definizzjonijiet:

“10.

“netwerk” tfisser infrastruttura tal-komunikazzjoni b’topoloġija ta’ konnessjonijiet, arkitettura, inkluż il-komponenti fiżiċi, prinċipji organizzattivi, proċeduri u formati tal-komunikazzjonijiet (protokolli);

11.

“standby ta’ netwerk” tfisser il-kundizzjoni li fiha t-tagħmir ikun jista’ jerġa’ jħaddem funzjoni permezz ta’ kmand mill-bogħod li jingħata minn konnessjoni ta’ netwerk;

12.

“kmand mogħti mill-bogħod” tfisser sinjal li jiġi minn barra t-tagħmir, permezz ta’ netwerk;

13.

“port tan-netwerk” tfisser interfaċċja fiżika, bil-fili jew bla fili, tal-konnessjoni tan-netwerk li tkun fit-tagħmir u li permezz tagħha, it-tagħmir ikun jista’ jiġi attivat mill-bogħod;

14.

“port tan-netwerk loġiku” tfisser it-teknoloġija ta’ netwerk li tiffunzjona fuq port tan-netwerk fiżiku;

15.

“port tan-netwerk fiżiku” tfisser mezz fiżiku (ħardwer) ta’ port tan-netwerk. Port tan-netwerk fiżiku jista’ jieħu żewġ teknoloġiji ta’ netwerk jew aktar;

16.

“disponibbiltà tan-netwerk” tfisser il-kapaċità tat-tagħmir li jerġa’ jħaddem funzjonijiet wara li kmand mogħti mill-bogħod jiġi rikonoxxut minn port tan-netwerk;

17.

“tagħmir imqabbad ma’ netwerk” tfisser kwalunkwe tagħmir li jista’ jiġi kkonnettjat ma’ netwerk u li jkollu port tan-netwerk wieħed jew aktar;

18.

“tagħmir imqabbad ma’ netwerk b’disponibbiltà ta’ netwerk għolja” (tagħmir HiNA) tfisser tagħmir b’waħda jew aktar minn dawn il-funzjonalitajiet, iżda mhux b’aktar, bħala l-funzjonalità/funzjonalitajiet ewlenija/ewlenin: router, swiċċ ta’ netwerk, punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili, hub, modem, telefown VoIP, vidjofown;

19.

“tagħmir imqabbad ma’ netwerk b’funzjonalità ta’ disponibbiltà ta’ netwerk għolja” (tagħmir b’funzjonalità HiNA) tfisser tagħmir bil-funzjonalità ta’ router, swiċċ ta’ netwerk, punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili jew kombinazzjoni tagħhom inkluża, iżda li ma jkunx tagħmir HiNA;

20.

router” tfisser apparat tan-netwerk li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jiddetermina liema tkun l-aħjar mogħdija li minnha għandu jgħaddi t-traffiku tan-netwerk. Ir-routers jibagħtu pakketti minn netwerk għall-ieħor, abbażi tal-informazzjoni dwar il-livell tan-netwerk (L3);

21.

“swiċċ ta’ netwerk” tfisser apparat tan-netwerk li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jiffiltra, jibgħat u jqassam frames abbażi tal-indirizz ta’ destinazzjoni ta’ kull frame. L-iswiċċis kollha jiffunzjonaw, mill-anqas, fil-livell tal-konnessjoni tad-dejta (L2);

22.

“punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili” tfisser apparat li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jipprovdi konnettività IEEE 802.11 (Wi-Fi) lil diversi klijenti;

23.

hub” tfisser apparat tan-netwerk li jkollu diversi portijiet u li jintuża għall-konnessjoni ta’ segmenti ta’ Netwerk ta’ Żona Lokali (LAN – Local Area Network);

24.

“modem” tfisser apparat li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jittrażmetti u jirċievi sinjali analogi modulati diġitalment fuq netwerk bil-fili;

25.

“tagħmir li jipprintja” tfisser tagħmir li jagħti output fuq il-karta minn input elettroniku. It-tagħmir li jipprintja jista’ jkollu funzjonijiet addizzjonali u jista’ jiġi kkummerċjalizzat bħala apparat jew prodott multifunzjonali;

26.

“tagħmir li jipprintja b’format kbir” tfisser tagħmir li jipprintja ddisinjat biex jipprintja fuq materjal ta’ format A2 jew akbar, inkluż tagħmir iddisinjat biex jieħu materjal kontinwu wiesa’ mill-anqas 406 mm;

27.

“sistema ta’ telepreżenza” tfisser sistema dedikata li tintuża għal vidjokonferenzi u kollaborazzjonijiet b’definizzjoni għolja li tinkludi interfaċċja tal-utent, kamera b’definizzjoni għolja, unità tal-wiri, sistema tal-awdjo u kapaċitajiet tal-ipproċessar għall-kodifikazzjoni (encoding) u d-dekodifikazzjoni (decoding) tal-vidjo u tal-awdjo;

28.

“magna tal-kafè tad-dar” tfisser tagħmir mhux għall-użu kummerċjali li jagħmel il-kafè;

29.

“magna tal-kafè tad-dar bi drip-filter” tfisser magna tal-kafè tad-dar li tipperkola l-kafè;

30.

“element tat-tisħin” tfisser komponent tal-magna tal-kafè li juża l-enerġija elettrika biex isaħħan l-ilma;

31.

“tisħin minn qabel tat-tazza” tfisser funzjoni li ssaħħan minn qabel it-tazez, li wara, jinħażnu fuq il-magna tal-kafè;

32.

“ċiklu tat-tisjir” tfisser il-proċess li jrid jitwettaq biex jiġi prodott il-kafè;

33.

“tindif awtomatiku” tfisser proċess li l-magna tal-kafè twettaq biex tnaddaf il-parti ta’ ġewwa tagħha. Dan il-proċess jista’ jkun tlaħliħa ħafifa jew proċess ta’ ħasil bl-użu ta’ addittivi speċifiċi;

34.

“tneħħija tal-ġebla” tfisser proċess li l-magna tal-kafè twettaq biex tneħħi għalkollox, jew parzjalment, il-formazzjoni ta’ ġebla fuq il-parti ta’ ġewwa tagħha;

35.

“klijent desktop ħafif” tfisser kompjuter li jiddependi minn konnessjoni ma’ riżorsi informatiċi mill-bogħod (eż., server informatiku, workstation mill-bogħod) biex jikseb funzjonalità primarja u ma jkollux mezz ta’ ħżin ta’ memorja rotazzjonali integrat fil-prodott. L-unità ewlenija ta’ klijent desktop ħafif għandha tkun maħsuba għall-użu f’post fiss (eż., fuq desk) u mhux li tkun tista’ tinġarr. Il-klijenti desktop ħfief jistgħu jibagħtu l-informazzjoni kemm lil unità tal-wiri esterna kif ukoll, fejn din tkun inkluża fil-prodott, lil unità interna.

36.

“workstation” tfisser kompjuter bi prestazzjoni għolja li jintuża minn utent wieħed, għal xogħol ta’ grafika, CAD (Kompjuter Aided Design), żvilupp ta’ softwer, applikazzjonijiet finanzjarji u xjentifiċi, fost kompiti oħra ta’ kalkolu intensiv, u li jkollu dawn il-karatteristiċi:

(a)

ikollu żmien medju ta’ bejn il-ħsarat (MTBF - mean time between failures) ta’ mill-anqas 15 000 siegħa;

(b)

ikollu kodiċi tal-korrezzjoni ta’ żbalji (ECC - error-correcting code) u/jew memorja bbaferjata;

(c)

jissodisfa tlieta minn dawn il-ħames karatteristiċi:

(1)

ikollu appoġġ tal-enerġija supplimentari għal grafiki tal-ogħla livell (jiġifieri, alimentazzjoni ta’ enerġija supplimentari ta’ 12 V, 6-pin, PCI-E);

(2)

is-sistema tiegħu jkollha fili għal × 4 PCI-E, jew għal aħjar, fuq il-motherboard apparti s-slot(s) tal-grafiki u/jew l-appoġġ għal PCI-X;

(3)

ma jappoġġax grafiki b’aċċess uniformi għall-memorja (UMA - uniform memory access);

(4)

jinkludi ħames slottijiet PCI, PCI-E jew PCI-X, jew aktar;

(5)

huwa kapaċi li jagħti appoġġ ta’ proċessuri multipli għal żewġ CPUs jew aktar (irid ikun kapaċi jappoġġja pakketti/sokits tas-CPU li jkunu fiżikament separati, jiġifieri kapaċità li mhijiex issodisfata minn CPU uniku b’nuklei multipli);

37.

workstation mobbli” tfisser kompjuter bi prestazzjoni għolja li jintuża minn utent wieħed, l-aktar għal xogħol ta’ grafika, CAD, żvilupp ta’ softwer, applikazzjonijiet finanzjarji u xjentifiċi, fost kompiti oħra ta’ kalkolu intensiv, għajr għal-logħob, u li jkun iddisinjat speċifikament biex ikun jista’ jinġarr u jitħaddem għal perjodi ta’ ħin twal kemm jekk imqabbad ma’ provvista ta’ enerġija AC kif ukoll jekk le. Il-workstations mobbli jużaw unità ta’ wiri integrata u jistgħu jitħaddmu b’batterija integrata jew bi provvista tal-enerġija portabbli oħra. Il-biċċa l-kbira tal-workstations mobbli jużaw provvista tal-enerġija esterna u ħafna minnhom ikollhom tastiera u mezz għall-ippuntar integrati.

Workstation mobbli jkollu dawn il-karatteristiċi:

(a)

ikollu żmien medju ta’ bejn il-ħsarat (MTBF - mean time between failures) ta’ mill-anqas 13 000 siegħa;

(b)

ikollu kard tal-grafika diskreta (dGfx) li tissodisfa l-klassifikazzjoni ta’ G3 (b’Wisa’ tad-Dejta FB > 128-bit), G4, G5, G6 jew G7;

(c)

jappoġġja l-inklużjoni ta’ tliet mezzi interni ta’ ħżin jew aktar;

(d)

jappoġġja mill-inqas 32 GB ta’ memorja tas-sistema;

38.

“server żgħir” tfisser tip ta’ kompjuter li s-soltu juża komponenti ta’ kompjuter desktop fl-għamla ta’ kompjuter desktop iżda li primarjament ikun iddisinjat biex jaħżen id-dejta ta’ kompjuters oħrajn u jwettaq funzjonijiet bħall-għoti ta’ servizzi ta’ infrastruttura tan-netwerk u l-ilqugħ ta’ dejta/midja, u li jkollu l-karatteristiki li ġejjin:

(a)

ikun iddisinjat f’għamla ta’ pedestall, torri, jew għamla oħra simili għal dik tal-kompjuter desktop b’tali mod li l-ipproċessar kollu tad-dejta, il-ħżin, u l-interfaċċja tan-netwerk ikunu miġbura f’kaxxa waħda;

(b)

ikun iddisinjat biex jaħdem 24 siegħa kuljum u 7 ijiem fil-ġimgħa;

(c)

ikun primarjament iddisinjat biex jopera f’ambjent b’utenti multipli simultanjament filwaqt li jservi diversi utenti permezz ta’ unitajiet ta’ klijenti f’netwerk

(d)

fejn imqiegħed fis-suq b’sistema operatorja, is-sistema operatorja tkun mfassla għal server tad-dar jew applikazzjonijiet ta’ server ta’ livell baxx;

(e)

ma jitqiegħedx fis-suq b’kard tal-grafika diskreta (dGfx) li tissodisfa kwalunkwe klassifikazzjoni oħra ħlief dik tal-G1;

39.

“server informatiku” tfisser prodott ta’ kompjuterizzazzjoni li jipprovdi servizzi u jimmaniġġja riżorsi imqabbda b’netwerk ma’ apparati klijenti, bħal kompjuters desktop, kompjuters notebook, terminals ħfief desktop, telefowns tal-protokoll tal-Internet (IP), jew servers informatiċi oħrajn. Server informatiku tipikament jitqiegħed fis-suq għall-użu f’ċentri tad-dejta u f’ambjenti ta’ uffiċċji/korporattivi. Server informatiku primarjament isir aċċess għalih permezz ta’ konnessjonijiet tan-netwerk, u mhux permezz ta’ apparati ta’ input dirett mill-utent, bħat-tastiera jew il-maws;

Server informatiku jkollu dawn il-karatteristiċi:

(a)

ikun iddisinjat biex jappoġġja sistemi operatorji (OS) tas-servers informatiċi u/jew ipervisuri, u jkun mmirat biex iħaddem applikazzjonijiet għall-intrapriżi installati mill-utent;

(b)

jappoġġja l-kodiċi tal-korrezzjoni tal-iżbalji (ECC) u/jew il-memorja bbaferjata (li tinkludi kemm moduli ta’ memorja bbaferjata dual in-line (DIMMs – dual in-line memory modules) kif ukoll konfigurazzjonijiet baferjati on board (BOB- buffered on board));

(c)

jitqiegħed fis-suq bi provvista/i tal-enerġija AC-DC wieħed jew aktar;

(d)

il-proċessuri kollha jkollhom aċċess għal sistema kondiviża tal-memorja u huma indipendentement viżibbli għal OS waħda jew ipervisur wieħed.”

(4)

L-Artikolu 3 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 3

Rekwiżiti tal-ekodisinn

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn relatati mal-konsum tal-elettriku fil-modalitajiet standby u mitfi, u fil-modalità standby ta’ netwerk, huma stabbiliti fl-Anness II.”

(5)

L-Artikolu 7 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament, fid-dawl tal-progress teknoloġiku li jseħħ, u tippreżenta r-riżultati tar-reviżjoni lill-Forum ta’ Konsultazzjoni sa mhux aktar tard mis-7 ta’ Jannar 2016. B’mod partikolari, din ir-reviżjoni għandha tindirizza l-ambitu u r-rekwiżiti għall-modalità standby/mitfi u l-adegwatezza u l-livell tar-rekwiżiti għall-modalità standby ta’ netwerk fir-rigward tat-tielet stadju tal-implimentazzjoni (2019).

Ir-reviżjoni tista’ tindirizza, inter alia, tagħmir u prodotti professjonali li jkunu mgħammra b’muturi elettriċi mħaddma bi kmand mill-bogħod.”

(6)

L-Artikolu 8 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Punt 1 tal-Anness II għandu japplika mis-7 ta’ Jannar 2010.

Il-Punt 2 tal-Anness II għandu japplika mis-7 ta’ Jannar 2013.

Il-Punt 3 tal-Anness II għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.

Il-Punt 4 tal-Anness II għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2017.

Il-Punt 5 tal-Anness II għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2019.

Il-Punt 6 tal-Anness II għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.

Il-Punt 7 tal-Anness II għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli fl-Istati Membri kollha.”

(7)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 2, paragrafu d, huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“(d)

Ġestjoni tal-enerġija għat-tagħmir kollu li mhux tagħmir imqabbad ma’ netwerk

It-tagħmir għandu, sakemm ikun xieraq skont l-użu maħsub, joffri funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija jew funzjoni simili. Meta tagħmir ma jkunx qed jipprovdi l-funzjoni ewlenija tiegħu, u meta prodott(i) ieħor/oħra li jużaw l-enerġija ma jkunux jiddependu mill-funzjonijiet tiegħu, il-funzjoni ta’ ġestjoni tal-enerġija għandha tiswiċċja awtomatikament it-tagħmir wara l-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli xieraq għall-użu maħsub tat-tagħmir, għal:

modalità standby, jew

modalità mitfi, jew

kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti tal-konsum tal-enerġija applikabbli għall-modalità mitfi u/jew il-modalità standby meta t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejn.

Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija għandha tiġi attivata.”

(b)

Dan it-test ta’ hawn taħt jiġi miżjud bħala l-punti ġodda 3, 4, 5, 6 u 7.

3.   Mill-1 ta’ Jannar 2015:

(a)

Il-possibbiltà ta’ diżattivazzjoni ta’ konnessjoni(jiet) ta’ netwerk bla fili

Kwalunkwe tagħmir imqabbad ma’ netwerk li jista’ jiġi kkonnettjat ma’ netwerk bla fili għandu joffri lill-utent il-possibbiltà li jiddiżattiva l-konnessjoni(jiet) man-netwerk bla fili. Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal prodotti li għall-użu maħsub tagħhom jiddependu fuq konnessjoni waħda ma’ netwerk bla fili u li ma jkollhomx konnessjoni ma’ netwerk bil-fili.

(b)

Il-ġestjoni tal-enerġija għal tagħmir imqabbad ma’ netwerk

It-tagħmir għandu, sakemm ikun xieraq skont l-użu maħsub, joffri funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija jew funzjoni simili. Meta tagħmir ma jkunx qed jipprovdi l-funzjoni ewlenija tiegħu, u meta prodott(i) ieħor/oħra li jużaw l-enerġija ma jkunux jiddependu mill-funzjonijiet tiegħu, il-funzjoni ta’ ġestjoni tal-enerġija għandha tiswiċċja awtomatikament it-tagħmir wara l-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli xieraq għall-użu maħsub tat-tagħmir, għal kundizzjoni ta’ modalità ta’ standby ta’ netwerk.

F’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija tista’ tiswiċċja t-tagħmir f’modalità standby/mitfi awtomatikament jew f’kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għall-modalità standby u/jew mitfi.

Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, għandha tkun disponibbli għall-portijiet tan-netwerk kollha tat-tagħmir imqabbad ma’ netwerk.

Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, għandha tkun attivata, sakemm ma jkunux diżattivati l-portijiet tan-netwerk kollha. F’dak il-każ, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, għandha tiġi attivata jekk xi wieħed mill-portijiet tan-netwerk ikun attivat.

Il-perjodu ta’ żmien predefinit li jgħaddi minn meta l-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tiswiċċja t-tagħmir awtomatikament f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk ma għandux ikun itwal minn 20 minuta.

(c)

It-tagħmir imqabbad ma’ netwerk li jkollu modalità standby waħda jew aktar għandu jissodisfa r-rekwiżiti għal dawn il-modalità/jiet standby meta l-portijiet tan-netwerk ikunu kollha diżattivati.

(d)

It-tagħmir imqabbad ma’ netwerk li ma jkunx tagħmir HiNA għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-punt 2(d) meta l-portijiet tan-netwerk jkunu kollha diżattivati.

(e)

Il-konsum tal-enerġija f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk:

Il-konsum tal-enerġija ta’ tagħmir HiNA jew ta’ tagħmir b’funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-tagħmir jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 12,00 W.

Il-konsum tal-enerġija ta’ tagħmir ieħor imqabbad ma’ netwerk f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-tagħmir jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 6,00 W.

Il-limiti tal-konsum tal-enerġija stipulati fil-punt (e) ma għandhomx ikunu applikabbli għal:

i.

tagħmir li jipprintja bi provvista tal-elettriku ta’ potenza nominali ogħla minn 750 W;

ii.

tagħmir li jipprintja b’format kbir;

iii.

sistemi ta’ telepreżenza;

iv.

klijenti desktop ħfief;

v.

workstations;

vi.

workstations mobbli;

vii.

servers żgħar;

viii.

servers tal-kompjuters.

4.   Mill-1 ta’ Jannar 2017:

Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3(a) u 3(b), għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet:

(a)

It-tagħmir imqabbad ma’ netwerk li jkollu modalità standby waħda jew aktar għandu jissodisfa r-rekwiżiti għal dawk il-modalitajiet standby meta l-portijiet tan-netwerk bil-fili jkunu kollha skonnettjati u meta l-portijiet tan-netwerk bla fili jkunu kollha diżattivati.

(b)

It-tagħmir imqabbad ma’ netwerk li ma jkunx tagħmir HiNA għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-punt 2(d) meta l-portijiet tan-netwerk bil-fili jkunu kollha skonnettjati u meta l-portijiet tan-netwerk bla fili jkunu kollha diżattivati.

(c)

Il-konsum tal-enerġija f’kundizzjoni li tipprovdi modalità “standby ta’ netwerk”:

 

Il-konsum tal-enerġija ta’ tagħmir HiNA jew ta’ tagħmir b’funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-tagħmir jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 8,00 W.

 

Il-konsum tal-enerġija ta’ tagħmir ieħor imqabbad ma’ netwerk f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-tagħmir jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 3,00 W.

 

Il-limiti tal-konsum tal-enerġija stipulati fil-punt (c) ma għandhomx ikunu applikabbli għal:

i.

tagħmir li jipprintja b’format kbir;

ii.

klijenti desktop ħfief;

iii.

workstations;

iv.

workstations mobbli;

v.

servers żgħar;

vi.

servers tal-kompjuters.

5.   Mill-1 ta’ Jannar 2019:

Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 3(a), 3(b), 4(a), 4(b) u 4(c), id-dispożizzjoni li ġejja għandha tkun applikabbli għal tagħmir imqabbad ma’ netwerk li ma jkunx tagħmir HiNA jew li ma jkunx tagħmir b’funzjonalità HiNA:

Il-konsum tal-enerġija ta’ tagħmir imqabbad ma’ netwerk li ma jkunx tagħmir HiNA jew tagħmir li ma jkunx tagħmir b’funzjonalità HiNA, f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-tagħmir jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 2,00 W.

6.   Mill-1 ta’ Jannar 2015:

Għall-magni tal-kafè, il-ħin predefinit tad-dewmien, li warajh, il-prodott jiġi swiċċjat awtomatikament għall-modalitajiet u l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Anness II, punt 2, paragrafu d) għandu jkun kif ġej:

għal magni tal-kafè tad-dar bi drip-filter li jżommu l-kafè f’buqar iżolat, massimu ta’ ħames minuti minn tmiem l-aħħar ċiklu tat-tisjir, jew massimu ta’ 30 minuta minn tmiem il-proċess ta’ tneħħija tal-ġebla jew ta’ tindif awtomatiku tal-magna;

għal magni tal-kafè tad-dar bi drip-filter li jżommu l-kafè f’buqar mhux iżolat, massimu ta’ 40 minuta minn tmiem l-aħħar ċiklu tat-tisjir, jew massimu ta’ 30 minuta minn tmiem il-proċess ta’ tneħħija tal-ġebla jew ta’ tindif awtomatiku tal-magna;

għal magni tal-kafè tad-dar li mhumiex tat-tip bi drip-filter, massimu ta’ 30 minuta minn tmiem l-aħħar ċiklu tat-tisjir, jew massimu ta’ 30 minuta minn meta jiġi attivat l-element tat-tisħin, jew massimu ta’ 60 minuta minn meta tiġi attivata l-funzjoni “tisħin minn qabel tat-tazza”, jew massimu ta’ 30 minuta minn tmiem il-proċess ta’ tneħħija tal-ġebla jew ta’ tindif awtomatiku tal-magna, sakemm ma jfaqqax xi allarm li jeħtieġ l-intervent tal-utent biex ma ssirx xi ħsara jew xi aċċident.

Sad-data indikata hawn fuq, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn stabbiliti fl-Anness II.2.d mhumiex applikabbli.

7.   Rekwiżiti ta’ informazzjoni dwar il-prodott

Mill-1 ta’ Jannar 2015, din l-informazzjoni li tikkonċerna t-tagħmir imqabbad ma’ netwerk għandha tintwera fuq il-websajts aċċessibbli għall-pubbliku tal-manifatturi:

(a)

għal kull tagħmir fil-modalità standby u/jew mitfi u fil-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-tagħmir jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija jew ta’ funzjoni simili:

id-dejta dwar il-konsum tal-enerġija f’Watts, imqarrba sal-ewwel ċifra wara l-punt deċimali,

il-perjodu ta’ żmien li jgħaddi minn meta l-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tiswiċċja t-tagħmir awtomatikament fil-modalità standby u/jew mitfi u/jew f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby;

(b)

il-konsum tal-enerġija tal-prodott f’modalità ta’ standby ta’ netwerk jekk il-portijiet tan-netwerk bil-fili jkunu kollha konnettjati u l-portijiet tan-netwerk bla fili jkunu kollha diżattivati;

(c)

struzzjonijiet dwar kif issir id-diżattivazzjoni ta’ portijiet tan-netwerk bla fili.

Il-konsum tal-enerġija tal-prodott f’modalità ta’ standby ta’ netwerk kif imsemmi fil-punt (b) u l-istruzzjonijiet imsemmija fil-punt (c) għandhom ikunu inklużi wkoll fil-manwal tal-utent.”

(c)

Il-punt 3 huwa ssostitwit b’dan il-punt 8:

“8.   Il-kejl

Il-konsum tal-elettriku msemmi fil-punti 1(a), 1(b), 2(a), 2(b), 3(e), 4(c) u 5 u l-ħinijiet tad-dewmien imsemmija fil-punt 6 għandhom jiġu ffissati bi proċedura ta’ kejl affidabbli, preċiża u riproduċibbli, li tqis il-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati rikonoxxuti b’mod ġenerali.”

(d)

Il-punt 4 huwa ssostitwit b’dan il-punt 9:

“9.   Informazzjoni li trid tingħata mill-manifatturi

Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 4, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi dawn l-elementi:

(a)

għal kull modalità standby u/jew mitfi:

id-dejta dwar il-konsum tal-enerġija f’Watts, imqarrba sal-ewwel ċifra wara l-punt deċimali,

il-metodu tal-kejl użat,

deskrizzjoni ta’ kif intgħażlet jew ġiet ipprogrammata l-modalità tal-apparat,

is-sekwenza tal-istadji li jwasslu għall-kundizzjoni fejn l-apparat jibdel għal modalitajiet oħra awtomatikament,

kwalunkwe noti dwar kif jaħdem it-tagħmir, eż., informazzjoni dwar kif l-utent għandu jiswiċċja t-tagħmir għal kundizzjoni ta’ standby ta’ netwerk,

jekk ikun applikabbli, il-ħin predefinit tad-dewmien li warajh, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tkun swiċċjat it-tagħmir fil-modalità jew kundizzjoni ta’ konsum baxx applikabbli;

(b)

għal tagħmir imqabbad ma’ netwerk:

l-għadd u t-tip ta’ portijiet tan-netwerk u, għajr għall-portijiet tan-netwerk bla fili, il-post fejn dawn il-portijiet ikunu fuq it-tagħmir; b’mod partikolari għandu jiġi ddikjarat jekk l-istess port fiżiku tan-netwerk jiħux żewġ, jew aktar, tipi ta’ portijiet tan-netwerk;

jekk il-portijiet tan-netwerk jiġux diżattivati kollha qabel il-konsenja,

jekk it-tagħmir jikkwalifikax bħala tagħmir HiNA jew tagħmir b’funzjonalità HiNA; dan ma għandux jitqies li jkun il-każ, meta ma tingħata ebda informazzjoni;

u għal kull tip ta’ port tan-netwerk:

il-ħin predefinit tad-dewmien, li warajh, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tiswiċċja t-tagħmir f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk,

il-kmand li jintuża għar-riattivazzjoni tat-tagħmir,

l-ispeċifikazzjonijiet (massimi) tal-prestazzjoni,

il-konsum (massimu) tal-enerġija tat-tagħmir f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li l-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tiswiċċja t-tagħmir fiha, f’każ li dan il-port biss jintuża għall-attivazzjoni mill-bogħod,

il-protokoll ta’ komunikazzjoni użat mit-tagħmir;

Jekk ma tingħata ebda informazzjoni, it-tagħmir ma jitqiesx li jkun tagħmir imqabbad ma’ netwerk sakemm ma jipprovdix il-funzjonalitajiet ta’ router, swiċċ ta’ netwerk, punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili (li ma jkunx terminal), hub, modem, telefown VoIP, vidjofown.

(c)

il-parametri tal-ittestjar għall-kejl:

temperatura ambjentali,

vultaġġ tal-ittestjar f’V u frekwenza f’Hz,

distorsjoni armonika totali mis-sistema ta’ provvista tal-elettriku,

informazzjoni u dokumentazzjoni dwar l-istrumentazzjoni, l-immuntar u ċ-ċirkwiti użati għall-ittestjar tal-elettriku;

(d)

il-karatteristiċi tat-tagħmir rilevanti għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1(c), jew ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 2(c) u/jew 2(d) u/jew 3(b), kif applikabbli, inkluż il-ħin li jittieħed biex tintlaħaq awtomatikament il-modalità standby, jew il-modalità mitfi, jew kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti tal-konsum tal-elettriku applikabbli għall-modalità mitfi u/jew modalità standby.

B’mod partikolari, jekk applikabbi, għandha tingħata ġustifikazzjoni teknika għaliex ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1(c), jew ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 2(c) u/jew 2(d) u/jew 3(b), ma jixirqux għall-użu maħsub tat-tagħmir. Il-ħtieġa li tinżamm konnessjoni waħda jew aktar man-netwerk jew li t-tagħmir jistenna għal kmand mogħti mill-bogħod, mhix mejqusa bħala ġustifikazzjoni teknika għall-eżenzjoni mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 2(d), fil-każ ta’ tagħmir li mhux definit bħala tagħmir imqabbad ma’ netwerk mill-manifattur.”

(8)

Dan li ġej jiżdied mal-Anness III:

“Fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, punt 2(d), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-proċedura applikabbli msemmija hawn fuq biex ikejlu l-konsum tal-enerġija wara li l-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tkun swiċċjat it-tagħmir fil-modalità jew kundizzjoni applikabbli.

Fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, punti 3(c) u 4(a), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-proċedura applikabbli msemmija hawn fuq, wara li jkunu diżattivaw u/jew skonnettjaw, kif applikabbli, il-ports tan-netwerk kollha tal-unità.

Fit-twettiq tal-verifiki (spezzjonijiet) tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika li ġejja għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, punti 3 u 4, kif applikabbli.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw unità waħda biss kif ġej:

 

Jekk it-tagħmir ikollu, kif indikat fid-dokumentazzjoni teknika, tip ta’ port tan-netwerk wieħed u żewġ portijiet jew aktar ta’ dak it-tip ikunu disponibbli, għandu jintgħażel wieħed minn dawn il-portijiet b’mod aleatorju u dak il-port jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port. F’każ li jkun hemm diversi portijiet tan-netwerk bla fili tal-istess tip, jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk bla fili l-oħra għandhom jiġu diżattivati. Fil-każ ta’ diversi portijiet tan-netwerk bil-fili tal-istess tip, sabiex jiġu verifikati r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness II, jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk l-oħra għandhom jiġu diżattivati. Jekk ikun disponibbli port tan-netwerk wieħed biss, dak il-port għandu jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port.

 

L-unità titqiegħed fil-modalità mixgħul. Hekk kif l-unità fil-modalità mixgħul tkun qiegħda taħdem sew, din tkun tista’ taqleb għall-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk u l-konsum tal-enerġija jiġi mkejjel. Imbagħad it-tagħmir jingħata l-kmand xieraq, li jgħaddi mill-port tan-netwerk, u jiġi verifikat jekk it-tagħmir ġiex riattivat.

 

Jekk it-tagħmir ikollu, kif indikat fid-dokumentazzjoni teknika, aktar minn tip ta’ port tan-netwerk wieħed, il-proċedura li ġejja għandha tiġi ripetuta għal kull tip ta’ port tan-netwerk. Jekk ikunu disponibbli żewġ tipi ta’ portijiet tan-netwerk jew aktar, għandu jintgħażel port wieħed għal kull tip ta’ port tan-netwerk b’mod aleatorju u dak il-port jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port.

 

F’każ li għal ċertu tip ta’ port tan-netwerk ikun disponibbli tip ta’ port wieħed biss, dak il-port jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port. Jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk bla fili li ma jintużawx għandhom jiġu diżattivati. Fil-każ tal-verifika tar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness II, jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk bil-fili li ma jintużawx għandhom jiġu diżattivati.

 

L-unità titqiegħed fil-modalità mixgħul. Hekk kif l-unità fil-modalità mixgħul tkun qiegħda taħdem sew, din tkun tista’ taqleb għall-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk u l-konsum tal-enerġija jiġi mkejjel. Imbagħad it-tagħmir jingħata l-kmand xieraq, li jgħaddi mill-port tan-netwerk, u jiġi vverifikat jekk it-tagħmir ġiex riattivat. F’każ li port fiżiku tan-netwerk wieħed jintuża ma’ żewġ tipi jew aktar ta’ portijiet (loġiċi) tan-netwerk fl-istess ħin, din il-proċedura għandha tiġi ripetuta għal kull tip ta’ port loġiku tan-netwerk, filwaqt li l-portijiet loġiċi tan-netwerk l-oħra jkunu diżattivati.

 

Il-mudell għandu jitqies bħala konformi ma’ dan ir-Regolament jekk ir-riżultati għal kull tip ta’ port tan-netwerk ma jkunux ogħla mill-valur limitu b’aktar minn 10 %.

 

Jekk dan ma jkunx il-każ, għandhom jiġu ttestjati tliet unitajiet oħra. Il-mudell għandu jitqies bħala konformi ma’ dan ir-Regolament jekk il-medja tar-riżultati għal kull tip ta’ port tan-netwerk ta’ dawn it-tliet testijiet ma tkunx ogħla mill-valur limitu b’aktar minn 10 %.

 

Jekk dan ma jkunx il-każ, il-mudell għandu jitqies bħala mhux konformi.

 

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħtu r-riżultati tat-testijiet u l-informazzjoni l-oħra rilevanti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien xahar minn meta tittieħed id-deċiżjoni dwar in-nuqqas ta’ konformità tal-mudell.

Minbarra l-proċeduri stabbiliti hawn fuq, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw proċeduri ta’ kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati rikonoxxuti b’mod ġenerali, inkluż metodi stabbiliti f’dokumenti li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(*)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.”"

(9)

Fl-Anness IV wara l-aħħar sentenza jiżdied dan li ġej:

“Standby ta’ netwerk: 3 W għal tagħmir HiNA; 1 W jew inqas għal tagħmir li mhux tagħmir HiNA.”

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 642/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 642/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, jiżdiedu d-definizzjonijiet li ġejjin:

“12.

“netwerk” tfisser infrastruttura tal-komunikazzjoni b’topoloġija ta’ konnessjonijiet, arkitettura, inkluż il-komponenti fiżiċi, prinċipji organizzattivi, proċeduri u formati tal-komunikazzjonijiet (protokolli);

13.

“port tan-netwerk” tfisser interfaċċja fiżika, bil-fili jew bla fili, tal-konnessjoni tan-netwerk li tkun fit-televixin u li permezz tagħha, it-televixin ikun jista’ jiġi attivat mill-bogħod;

14.

“televixin imqabbad ma’ netwerk” tfisser televixin li jista’ jiġi kkonnettjat ma’ netwerk u li jkollu port tan-netwerk wieħed jew aktar;

15.

“disponibbiltà tan-netwerk” tfisser il-kapaċità tat-televixin li jerġa’ jħaddem funzjonijiet wara li kmand mogħti mill-bogħod jiġi rikonoxxut minn port tan-netwerk;

16.

“kmand mogħti mill-bogħod” tfisser sinjal li jiġi minn barra t-televixin, permezz ta’ netwerk;

17.

“standby ta’ netwerk” tfisser il-kundizzjoni li fiha t-televixin ikun jista’ jerġa’ jħaddem funzjoni permezz ta’ kmand mill-bogħod li jingħata minn konnessjoni ta’ netwerk;

18.

“televixin imqabbad ma’ netwerk b’funzjonalità ta’ disponibbiltà ta’ netwerk għolja” (televixin b’funzjonalità HiNA) tfisser televixin bil-funzjonalità ta’ router, swiċċ ta’ netwerk, punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili (li ma jkunx terminal) jew kombinazzjoni tagħhom inkluża;

19.

router” tfisser apparat tan-netwerk li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jiddetermina liema tkun l-aħjar mogħdija li minnha għandu jgħaddi t-traffiku tan-netwerk. Ir-routers jibagħtu pakketti minn netwerk għall-ieħor, abbażi tal-informazzjoni dwar il-livell tan-netwerk (L3);

20.

“swiċċ ta’ netwerk” tfisser apparat tan-netwerk li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jiffiltra, jibagħtu u jqassam frames abbażi tal-indirizz ta’ destinazzjoni ta’ kull frame. L-iswiċċis kollha jiffunzjonaw, mill-anqas, fil-livell tal-konnessjoni tad-dejta (L2);

21.

“punt ta’ aċċess għan-netwerk bla fili” tfisser apparat li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jipprovdi konnettività IEEE 802.11 (Wi-Fi) lil diversi klijenti.”

(2)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

Dan li ġej jiżdied bħala l-punt 3 l-ġdid:

“3.   KONSUM TAL-ENERĠIJA FIL-MODALITà STANDBY TA’ NETWERK

Għal televixins imqabbda ma’ netwerk, għandhom japplikaw dawn ir-rekwiżiti:

1.

Mill-1 ta’ Jannar 2015:

(a)

Il-possibbiltà ta’ diżattivazzjoni ta’ konnessjoni(jiet) ta’ netwerk bla fili

Jekk televixin imqabbad ma’ netwerk ikollu l-kapaċità li jikkonnettja ma’ netwerk bla fili, l-utent għandu jkollu l-possibbiltà li jiddiżattiva l-konnessjoni(jiet) tan-netwerk bla fili. Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal prodotti li għall-użu maħsub tagħhom jiddependu fuq konnessjoni waħda ma’ netwerk bla fili u li ma jkollhomx konnessjoni ma’ netwerk bil-fili.

(b)

Il-ġestjoni tal-enerġija għal televixins imqabbda ma’ netwerk:

It-televixins imqabbda ma’ netwerk għandhom jipprovdu funzjoni bil-karetteristiċi li ġejjin:

 

Wara mhux aktar minn 4 sigħat li t-televixin ikun ilu f’modalità mixgħul mill-ħin tal-aħħar interazzjoni tal-utent u/jew bdil ta’ stazzjon, it-televixin għandu jiġi swiċċjat awtomatikament minn modalità mixgħul għal kundizzjoni ta’ standby ta’ netwerk jew għal kwalunkwe kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għal kundizzjonijiet li jipprovdu l-modalità standby ta’ netwerk.

 

It-televixins għandhom juru messaġġ li javża qabel ma sseħħ il-bidla awtomatika mill-modalità mixgħul għall-kundizzjoni/modalitajiet applikabbli. Din il-funzjoni għandha tkun issettjata bħala n-norma predefinita.

 

F’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija tista’ tiswiċċja t-televixin f’modalità standby/mitfi awtomatikament jew f’kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għall-modalità mitfi u/jew il-modalità standby.

 

Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, għandha tkun disponibbli għall-portijiet tan-netwerk kollha tat-televixin imqabbad ma’ netwerk.

 

Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, għandha tkun attivata, sakemm ma jkunux diżattivati l-portijiet tan-netwerk bla fili kollha. F’dak il-każ, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, għandha tiġi attivata jekk xi wieħed mill-portijiet tan-netwerk ikun attivat.

(c)

It-televixin imqabbad ma’ netwerk li jkollu modalità standby waħda jew aktar għandu jissodisfa r-rekwiżiti għal dawn il-modalità/jiet standby meta l-portijiet tan-netwerk bla fili jkunu kollha diżattivati.

(d)

Il-konsum tal-enerġija f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk:

 

Il-konsum tal-enerġija ta’ televixin b’funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-televixin jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 12,00 W.

 

Il-konsum tal-enerġija ta’ televixins mingħajr funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-televixin jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 6,00 W.

2.

Mill-1 ta’ Jannar 2017:

Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1 (a) u 1 (b), għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet:

(a)

Televixin imqabbad ma’ netwerk li jkollu modalità standby waħda jew aktar għandu jissodisfa r-rekwiżiti għal dawk il-modalitajiet standby meta l-portijiet tan-netwerk bil-fili jkunu kollha skonnettjati u meta l-portijiet tan-netwerk bla fili jkunu kollha diżattivati.

(b)

Televixin imqabbad ma’ netwerk għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-punt 2.2(d) meta l-portijiet tan-netwerk bil-fili jkunu kollha skonnettjati u meta l-portijiet tan-netwerk ikunu kollha diżattivati.

(c)

Il-konsum tal-enerġija f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk:

 

Il-konsum tal-enerġija ta’ televixin b’funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-televixin jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 8,00 W.

 

Il-konsum tal-enerġija ta’ televixins mingħajr funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-televixin jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 3,00 W.

3.

Fl-1 ta’ Jannar 2019:

Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 1(a), 1(b), 2(a), 2(b) u 2(c), id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu applikabbli għal televixins imqabbda ma’ netwerk li ma jkunux tagħmir HiNA jew li ma jkunux televixins b’funzjonalità HiNA:

Il-konsum tal-enerġija ta’ televixins mingħajr funzjonalità HiNA f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li t-televixin jiġi swiċċjat fiha permezz tal-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, ma għandux ikun ogħla minn 2,00 W.’

(b)

Il-punt 3 jsir il-punt 4.

(c)

Il-punt 4 jsir il-punt 5.

(d)

Il-punt 5 jsir il-punt 6.

(e)

Fil-punt 5.1 (il-punt 6.1 il-ġdid), jiżdied dan li ġej wara l-punt (d), bħala l-punt (e):

“(e)

għal standby ta’ netwerk

l-għadd u t-tip ta’ portijiet tan-netwerk u, għajr għall-portijiet tan-netwerk bla fili, il-post fejn dawn il-portijiet ikunu fit-televixin; b’mod partikolari għandu jiġi nnotat jekk l-istess port fiżiku tan-netwerk jiħux żewġ, jew aktar, tipi ta’ portijiet tan-netwerk;

jekk il-portijiet tan-netwerk jiġux diżattivati kollha qabel il-konsenja;

jekk it-televixin jikkwalifikax bħala televixin b’funzjonalità HiNA; meta ma tingħata ebda informazzjoni, it-televixin ma jitqiesx bħala tagħmir ĦiNA jew televixin b’funzjonalità HiNA.”

(f)

Fil-punt 5.1 (il-punt 6.1 il-ġdid), jiżdied dan li ġej wara l-punt (e), bħala l-punt (f):

“(f)

għal kull tip ta’ port tan-netwerk:

il-ħin predefinit tad-dewmien, li warajh, il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tiswiċċja t-televixin f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk,

il-kmand li jintuża għar-riattivazzjoni tat-tagħmir,

l-ispeċifikazzjonijiet (massimi) tal-prestazzjoni,

il-konsum (massimu) tal-enerġija tat-televixin f’kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk li l-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, tiswiċċja t-tagħmir fiha, f’każ li dan il-port biss jintuża għall-attivazzjoni mill-bogħod.

Meta ma tingħata ebda informazzjoni, it-televixin jitqies li mhux televixin imqabbad ma’ netwerk.’

(g)

Il-punt 5.1 (e) jsir il-punt 6.1 (g) l-ġdid

(h)

Fil-punt 5.2, (il-punt 6.2 il-ġdid), it-tieni inċiż huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“—

għal kull modalità standby u/jew mitfi u fil-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk, id-dejta dwar il-konsum tal-enerġija f’Watts, imqarrba sat-tieni ċifra wara l-punt deċimali;”

(3)

Fl-Anness II, il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Kejl tal-konsum tal-enerġija fil-modalità standby/mitfi, u fil-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk

Il-kejl tal-konsum tal-enerġija msemmi fl-Annness I, Parti 2 u 3 għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Il-konsum tal-enerġija msemmi fil-punti 2.1(a), 2.1(b), 2.2(a), 2.2(b), 3.1(d) u 3.2(c) għandu jiġi ffissat bi proċedura ta’ kejl affidabbli, preċiża u riproduċibbli, li tqis il-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati rikonoxxuti b’mod ġenerali.”

(4)

L-Anness III huwa sostitwit kif ġej:

“ANNESS III

PROĊEDURA TA’ VERIFIKA

A.   Proċedura ta’ verifika għar-rekwiżiti stabbiliti fil-partijiet 1, 2, 4 u 5 tal-Anness I.

(1)

Fit-twettiq tal-verifiki (spezzjonijiet) tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika li ġejja għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, partijiet 1, 2, 4 u 5.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw unità ta’ televixin waħda biss.

Il-mudell għandu jitqies bħala konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I, jekk:

(a)

ir-riżultat għall-konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul ma jkunx ogħla mill-valur limitu stabbilit fl-Anness I, il-punti 1 u 2 tal-Parti 1 b’aktar minn 7 %; u

(b)

ir-riżultat għall-konsum tal-enerġija fil-kundizzjonijiet mitfi/standby, kif applikabbli, ma jkunx ogħla mill-valuri limitu stabbiliti fl-Anness I, il-punti 1(a), 1(b), 2(a) u 2(b) tal-Parti 2 b’aktar minn 0,10 Watt; u

(c)

ir-riżultat għall-proporzjon tal-luminanza massima stabbilit fl-Anness I, il-Parti 5 ma jkunx inqas minn 60 %.

Jekk ir-riżultati msemmija fil-punt 1(a) jew 1(b) jew 1(c) ma jintlaħqux, għandhom jiġu ttestjati tliet unitajiet oħra tal-istess mudell.

(2)

Wara li jkunu ġew ittestjati tliet unitajiet oħra tal-istess mudell, il-mudell għandu jitqies bħala konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I, jekk:

(a)

il-medja tar-riżultati għal dawn it-tliet unitajiet għall-konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul ma tkunx ogħla mill-valur limitu applikabbli stabbilit fl-Anness I, il-punti 1 u 2 tal-Parti 1 b’aktar minn 7 %; u

(b)

il-medja tar-riżultati għal dawn it-tliet unitajiet għall-kundizzjonijiet li jipprovdu modalità mitfi/standby, kif applikabbli, ma tkunx ogħla mill-valuri limitu stabbiliti fl-Anness I, il-punti 1(a), 1(b), 2(a) u 2(b) tal-Parti 2 b’aktar minn 0,10 Watt; u

(c)

il-medja tar-riżultati għal dawn it-tliet unitajiet għall-proporzjon tal-luminanza massima stabbilit fl-Anness I, il-Parti 5 ma tkunx inqas minn 60 %.

Jekk ir-riżultati msemmija fil-punti 2(a) u 2(b) u 2(c) ma jintlaħqux, il-mudell għandu jitqies bħala mhux konformi mar-rekwiżiti.

B.   Proċedura ta’ verifika għar-rekwiżiti stabbiliti fil-parti 3 tal-Anness I

Fit-twettiq tal-verifiki (spezzjonijiet) tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika li ġejja għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I, punti 1(d) u 2(c) tal-Parti 3, kif applikabbli. Dawn l-awtoritajiet għandhom jużaw il-proċedura ta’ hawn taħt, wara li jkunu ddiżattivaw jew skonnettjaw, kif applikabbli, il-portijiet tan-netwerk kollha tal-unità.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw unità waħda biss kif ġej:

Jekk it-televixin ikollu, kif indikat fid-dokumentazzjoni teknika, tip ta’ port tan-netwerk wieħed u żewġ portijiet jew aktar ta’ dak it-tip ikunu disponibbli, għandu jintgħażel wieħed minn dawn il-portijiet b’mod aleatorju u dak il-port jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port. F’każ li jkun hemm diversi portijiet tan-netwerk bla fili tal-istess tip, jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk bla fili l-oħra għandhom jiġu diżattivati. Fil-każ ta’ diversi portijiet tan-netwerk bil-fili tal-istess tip, sabiex jiġu verifikati r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness I, jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk l-oħra għandhom jiġu diżattivati. Jekk ikun disponibbli port tan-netwerk wieħed biss, dak il-port għandu jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port.

L-unità titqiegħed fil-modalità mixgħul. Hekk kif l-unità fil-modalità mixgħul tkun qiegħda taħdem sew, din tkun tista’ taqleb għall-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk u l-konsum tal-enerġija jiġi mkejjel. Imbagħad it-televixin jingħata l-kmand xieraq, li jgħaddi mill-port tan-netwerk, u jiġi vverifikat jekk it-televixin ġiex riattivat.

Meta t-televixin ikollu, kif indikat fid-dokumentazzjoni teknika, aktar minn tip ta’ port tan-netwerk wieħed, il-proċedura li ġejja għandha tiġi ripetuta għal kull tip ta’ port tan-netwerk. Jekk ikunu disponibbli żewġ tipi ta’ portijiet tan-netwerk jew aktar, għandu jintgħażel port wieħed għal kull tip ta’ port tan-netwerk b’mod aleatorju u dak il-port jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port.

F’każ li għal ċertu tip ta’ port tan-netwerk ikun disponibbli tip ta’ port wieħed biss, dak il-port jiġi kkonnettjat man-netwerk xieraq li jkun konformi mal-ispeċifikazzjoni massima tal-port. Jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk bla fili li ma jintużawx għandhom jiġu diżattivati. Fil-każ tal-verifika tar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness II, jekk ikun possibbli, il-portijiet tan-netwerk bil-fili li ma jintużawx għandhom jiġu diżattivati.

L-unità titqiegħed fil-modalità mixgħul. Hekk kif l-unità fil-modalità mixgħul tkun qiegħda taħdem sew, din tkun tista’ taqleb għall-kundizzjoni li tipprovdi modalità standby ta’ netwerk u l-konsum tal-enerġija jiġi mkejjel. Imbagħad it-televixin jingħata l-kmand xieraq, li jgħaddi mill-port tan-netwerk, u jiġi vverifikat jekk it-televixin ġiex riattivat.

F’każ li port fiżiku tan-netwerk wieħed jintuża ma’ żewġ tipi jew aktar ta’ portijiet (loġiċi) tan-netwerk fl-istess ħin, din il-proċedura għandha tiġi ripetuta għal kull tip ta’ port loġiku tan-netwerk, filwaqt li l-portijiet loġiċi tan-netwerk l-oħra jkunu diżattivati.

Il-mudell għandu jitqies bħala konformi ma’ dan ir-Regolament jekk ir-riżultati għal kull tip ta’ port tan-netwerk ma jkunux ogħla mill-valur limitu b’aktar minn 7 %.

Jekk dan ma jkunx il-każ, għandhom jiġu ttestjati tliet unitajiet oħra. Il-mudell għandu jitqies bħala konformi ma’ dan ir-Regolament jekk il-medja tar-riżultati għal kull tip ta’ port tan-netwerk ta’ dawn it-tliet testijiet ma tkunx ogħla mill-valur limitu b’aktar minn 7 %.

Jekk dan ma jkunx il-każ, il-mudell għandu jitqies bħala mhux konformi.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħtu r-riżultati tat-testijiet u l-informazzjoni l-oħra rilevanti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien xahar minn meta tittieħed id-deċiżjoni dwar in-nuqqas ta’ konformità tal-mudell.

Verifika tal-konformità

Għall-fini tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-proċedura stabbilita fl-Anness II u proċeduri ta’ kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati rikonoxxuti b’mod ġenerali, inklużi metodi stabbiliti f’dokumenti li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29.

(3)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 45.

(4)  ĠU L 191/42, 23.7.2009, p. 42.

(5)  ĠU L 190.18.7.2008, p. 22.

(**)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.”


23.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 225/13


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 802/2013

tat-22 ta’ Awwissu 2013

li japprova s-sustanza attiva fluwopiram skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni, id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) għandha tapplika għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta’ dik id-Direttiva qabel l-14 ta’ Ġunju 2011. Għall-fluwoparim, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tissodisfahom id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/464/KE (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE fit-30 ta’ Ġunju 2008 il-Ġermanja rċeviet applikazzjoni mingħand Bayer CropScience AG biex is-sustanza attiva fluwoparim tiddaħħal fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Id-Deċiżjoni 2009/464/KE ikkonfermat li d-dossier kien “sħiħ” fis-sens li fil-prinċipju seta’ jitqies li jissodisfa r-rekwiżiti tad-dejta u tal-informazzjoni tal-Annessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

Għal dik is-sustanza attiva, ġew ivvalutati l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva 91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant. Fit-30 ta’ Awwissu 2011 ir-relatur maħtur mill-Istat Membru ressaq abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni.

(4)

L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni rrivedewh l-Istati Membri u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”). Fis-17 ta’ Diċembru 2012, l-Awtorità ppreżentat il-konklużjoni tagħha (4) lill-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva fluwopiram. L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni u l-konklużjoni tal-Awtorità rrivedewhom l-Istati Membri u l-Kummissjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u fis-16 ta’ Lulju 2013 ġew finalizzati fil-format ta’ rapport tar-reviżjoni tal-Kummissjoni għall-fluwopiram.

(5)

Minn bosta eżamijiet li saru, deher li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-fluwopriam huma mistennija li b’mod ġenerali jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) u fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fejn jidħlu l-użi eżaminati u ddettaljati fir-rapport tal-analiżi tal-Kummissjoni. Għaldaqstant jixraq li l-fluwopriam jiġi approvat.

(6)

Skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, jeħtieġ jiddaħħlu ċerti kundizzjonijiet u restrizzjonijiet. B’mod partikolari, jixraq li tintalab iktar informazzjoni ta’ konferma.

(7)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel l-approvazzjoni ħalli l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jħejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-approvazzjoni.

(8)

Iżda mingħajr preġudizzju għall-obbligi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 minħabba l-approvazzjoni, u meta titqies is-sitwazzjoni speċifika li nħolqot bit-tranżizzjoni mid-Direttiva 91/414/KEE għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandu japplika dan li ġej. L-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta’ sitt xhur wara l-approvazzjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom il-fluwopiram. L-Istati Membri għandhom jemendaw, jibdlu jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet kif jixraq. B’deroga minn dik l-iskadenza, għandu jingħata perjodu itwal għas-sottomissjoni u għall-valutazzjoni tad-dossier sħiħ tal-Anness III, kif stipulat fid-Direttiva 91/414/KEE, ta’ kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għal kull użu maħsub skont il-prinċipji uniformi.

(9)

L-esperjenza miksuba mill-inklużjoni ta’ sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE li jkunu ġew ivvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (5) uriet li jaf jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti fir-rigward tal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, biex jiġu evitati aktar diffikultajiet, jidher li jeħtieġ jiġu ċċarati l-obbligi tal-Istati Membri, speċjalment l-obbligu tal-verifikazzjoni li d-detentur tal-awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva. Iżda din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet meta mqabbla mad-Direttivi li ġew adottati s’issa li jemendaw l-Anness I ta’ dik id-Direttiva jew ir-Regolamenti li japprovaw is-sustanzi attivi.

(10)

Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (6) għandu jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Approvazzjoni ta’ sustanza attiva

Is-sustanza attiva fluwopiram, kif speċifikata fl-Anness I, hi approvata skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Valutazzjoni mill-ġdid tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

1.   F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, meta meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jemendaw jew jirtiraw awtorizzazzjonijiet eżistenti tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-fluwopiram bħala sustanza attiva sal-31 ta’ Lulju 2014.

B’mod partikolari, sa din id-data, dawn għandhom jivverifikaw li l-kundizzjonijiet tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament ikunu ntlaħqu, ħlief dawk identifikati fil-kolonna dwar dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dak l-Anness, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jkollu dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13(1) sa (4) ta’ dik id-Direttiva u l-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jew aċċess għalih.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-protezzjoni tal-pjanti li fih il-fluwopiram bħala l-unika sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn diversi sustanzi attivi, ilkoll elenkati fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-Istati Membri, sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Jannar 2014, għandhom jerġgħu jevalwaw il-prodott skont il-prinċipji uniformi, kif jissemma fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, abbażi ta’ dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III tad-Direttiva 91/414/KEE u billi titqies il-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Abbażi ta’ din l-evalwazzjoni, dawn għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jilħaqx il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Wara li dan jinstab:

(a)

jekk il-prodott ikun fih il-fluwopiram bħala l-unika sustanza attiva, meta meħtieġ, l-Istati membri għandhom jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2015; jew

(b)

jekk il-prodott ikun fih il-fluwopiram fost il-bosta sustanzi attivi, meta meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sal-31 ta’ Lulju 2015 jew sad-data ffissata għal din l-emenda jew għal dan l-irtirar fl-att(i) rispettiv(i) li żied(u) s-sustanza/i rilevanti fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jew approva(w) dik is-sustanza/i, skont liema minnhom tkun l-iktar riċenti.

Artikolu 3

Emendi fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 hu emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Id-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu jibda japplika mill-1 ta’ Frar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  ĠU L 151, 16.6.2009, p. 37.

(4)  The EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Jista’ jinstab fuq: www.efsa.europa.eu

(5)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANNESS I

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Fluwopiram

Nru CAS 658066-35-4

Nru CIPAC 807

N-{2-[3-kloro-5-(trifluworometil)-2-piridil]etil}-α,α,α-trifluworo-o-toluammid

≥ 960 g/kg

fl-1 ta’ Frar 2014

fil-31 ta’ Jannar 2024

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif jissemmew fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni għall-fluwopriam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali tas-16 ta’ Lulju 2013.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju għall-annimali u għall-organiżmi akkwatiċi.

Meta jixraq, il-kundizzjonijiet għall-użu għandu jkun fihom miżuri li jtaffu r-riskju.

L-applikant għandu jressaq l-informazzjoni ta’ konferma dwar:

(1)

ir-riskju fit-tul għall-għasafar insettivori;

(2)

il-potenzjal li jitħallew effetti ta’ tħarbit endokrinali f’vertebrati mhux fil-mira ħlief il-mammiferi.

Lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, u lill-Awtorità, l-applikant għandu jressqilhom l-informazzjoni stabbilita fil-punt 1 sal-1 ta’ Frar 2016 u l-informazzjoni stabbilita fil-punt 2 fi żmien sentejn wara l-adozzjoni tal-linji gwida tat-test OECD korrispondenti dwar it-tħarbit endokrinali.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jistgħu jinstabu fir-rapport tal-analiżi.


ANNESS II

Fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, tiżdied din l-annotazzjoni:

Numru

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem IUPAC

Purità (*)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“51

Fluwopiram

Nru CAS 658066-35-4

Nru CIPAC 807

N-{2-[3-kloro-5-(trifluworometil)-2-piridil]etil}-α,α,α-trifluworo-o-toluammid

≥ 960 g/kg

fl-1 ta’ Frar 2014.

fil-31 ta’ Jannar 2024.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif jissemmew fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni għall-fluwopiram, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali tas-16 ta’ Lulju 2013.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju għall-annimali u għall-organiżmi akkwatiċi.

Meta jixraq, il-kundizzjonijiet għall-użu għandu jkun fihom miżuri li jtaffu r-riskju.

L-applikant għandu jressaq l-informazzjoni ta’ konferma dwar:

(1)

ir-riskju fit-tul għall-għasafar insettivori;

(2)

il-potenzjal li jitħallew effetti ta’ tħarbit endokrinali f’vertebrati mhux fil-mira ħlief il-mammiferi.

Lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, u lill-Awtorità, l-applikant għandu jressqilhom l-informazzjoni stabbilita fil-punt 1 sal-1 ta’ Frar 2016 u l-informazzjoni stabbilita fil-punt 2 fi żmien sentejn wara l-adozzjoni tal-linji gwida tat-test OECD korrispondenti dwar it-tħarbit endokrinali.”


(*)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jistgħu jinstabu fir-rapport tal-analiżi.


23.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 225/17


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 803/2013

tat-22 ta’ Awwissu 2013

dwar l-awtorizzazzjoni tal-aċidu foliku bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u partikolarment l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u għar-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 tar-Regolament jistipula l-valutazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

L-aċidu foliku kienu awtorizzat mingħajr limitu ta’ żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittiv fl-għalf għall-użu fl-ispeċi kollha tal-annimali bħala parti mill-grupp “Vitamini, provitamini u sustanzi definiti tajjeb kimikament li jkollhom effett simili”. Dan il-prodott imbagħad iddaħħal fir-Reġistru tal-Unjoni Ewropea tal-addittivi fl-għalf bħala prodott eżistenti, skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

F’konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament, tressqet applikazzjoni għar-rievalwazzjoni tal-aċidu foliku bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali, bit-talba li l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrizzjonali”. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mill-partikolaritajiet u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tal-24 ta’ April 2012 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu fl-għalf, l-aċidu foliku ma għandux effett negattiv fuq saħħet l-annimali, u mhux mistenni li joħloq riskju addizzjonali għall-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li ma għandu jinqala’ l-ebda tħassib dwar is-sikurezza sakemm jittieħdu l-miżuri xierqa ta’ protezzjoni. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf li tressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza mwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-aċidu foliku turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għaldaqstant, l-użu ta’ din is-sustanza għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Peress li r-raġunijiet ta’ sikurezza ma jeħtiġux l-applikazzjoni minnufih tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni, huwa xieraq li jiġi stabbilit perjodu tranżitorju għar-rimi tal-ħażniet eżistenti tal-addittiv, tal-pretaħlitiet u tal-għalf kompost li jkun fihom minnu, kif awtorizzat bid-Direttiva 70/524/KEE.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi ‘addittivi nutrizzjonali’ u mill-grupp funzjonali ‘vitamini, pro-vitamini u sustanzi ddefiniti sew kimikament li għandhom effett simili’, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness u l-għalf li jkun fih dik il-preparazzjoni, li huma prodotti u ttikkettati qabel it-12 ta’ Marzu 2014 skont ir-regoli applikabbli qabel it-12 ta’ Settembru 2013 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fuq is-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2674.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

mg/kg tal-għalf komplet b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija tal-addittivi nutrittivi. Grupp funzjonali: vitamini, pro-vitamini u sustanzi definiti sew kimikament li għandhom effett simili

3a316

Aċidu Foliku

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni ta’ aċidu foliku, forma solida

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isem: aċidu foliku

Formula kimika: C19H19N7O6

Nru tal-CAS: 59-30-3.

Prodott b’sinteżi kimika

Purità: Mhux inqas minn 96 % aċidu foliku, bażi anidruża

Kriterji ta’ purità: kif stabbiliti mis-6 Edizzjoni tal-Farmakopea Ewropea 01/2008/0067

 

Metodu tal-Analiżi  (1)

Għall-kwantifikazzjoni tal-aċidu foliku fl-addittiv tal-għalf u taħlitiet minn qabel: Kromatografija Likwida ta’ Prestazzjoni Għolja ta’ Fazi Riversata bl-użu ta’ detettur tal-UV (RP-HPLC-UV).

Għall-kwantifikazzjoni ta’ folati totali (inkluż aċidu foliku miżjud) fl-għalf u l-ilma: Analiżi mikrobijoloġika — ibbażata fuq il-metodu EN 14131CEN ivvalidat fuq prova interlaboratorja.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

Jekk il-preparazzjoni fiha addittiv teknoloġiku jew materjali tal-għalf li għalihom il-kontenut massimu jkun iffissat jew li hija suġġetta għal restrizzjonijiet oħra, il-manifattur tal-addittiv tal-għalf għandu jipprovdi din l-informazzjoni lill-konsumaturi.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u l-pretaħlitiet, indika l-kundizzjonijiet tal-ħażna u tal-istabilità.

3.

L-aċidu foliku jista’ tintuża wkoll fl-ilma għax-xorb.

4.

Għas-sikurezza: waqt l-immaniġġar għandha tintuża protezzjoni tan-nifs, tal-ġilda, u tal-għajnejn.

It-12 ta’ Settembru 2023


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jistgħu jinstabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


23.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 225/20


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 804/2013

tat-22 ta’ Awwissu 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

121,9

ZZ

121,9

0805 50 10

AR

118,3

CL

112,4

TR

70,0

UY

99,9

ZA

104,1

ZZ

100,9

0806 10 10

EG

182,8

MA

135,8

TR

145,7

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

186,2

BR

108,7

CL

140,9

CN

95,5

NZ

125,1

US

129,8

ZA

117,7

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

196,9

CL

148,9

TR

147,4

ZA

87,4

ZZ

145,2

0809 30

TR

142,6

ZZ

142,6

0809 40 05

BA

52,6

MK

57,7

TR

101,0

ZZ

70,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


23.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 225/s3


AVVIŻ LILL-QARREJJA

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 69, 13.3.2013, p. 1), mill-1 ta’ Lulju 2013, l-edizzjoni elettronika biss tal-Ġurnal Uffiċjali għandha tiġi meqjusa awtentika u għandu jkollha effett legali.

Fejn ma jkunx possibbli li tiġi ppubblikata l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali u mhux previsti, l-edizzjoni stampata għandha tkun awtentika u għandu jkollha effett legali skont it-termini u l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 216/2013.


23.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 225/s3


NOTA LILL-QARREJJA – KIF TIRREFERI GĦALL-ATTI

Mill-1 ta' Lulju 2013, il-mod ta' kif jiġu ċċitati l-atti nbidel.

Waqt il-perjodu ta' tranżizzjoni, il-metodu l-ġdid jibqa' jeżisti flimkien mal-qadim.