ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.198.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 198

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
23 ta' Lulju 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 695/2013 tal-15 ta’ Lulju 2013 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jħassar l-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina wara reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) u reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 696/2013 tat-22 ta’ Lulju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

22

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 697/2013 tat-22 ta’ Lulju 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 698/2013 tad-19 ta’ Lulju 2013 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

35

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 699/2013 tad-19 ta’ Lulju 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

36

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 700/2013 tat-22 ta’ Lulju 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

38

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/391/PESK tat-22 ta’ Lulju 2013 b’appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtá tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom

40

 

 

2013/392/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2013 li tistabbilixxi d-data tal-effettività tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra

45

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/393/PESK tat-22 ta’ Lulju 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2013/382/PESK li testendi l-mandat tar- Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Afganistan

47

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/394/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2013 tal-kumitat tal-istatiska tal-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera tat-12 ta’ Ġunju 2013 li tissostitwixxi l-Anness A tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika

48

 

 

 

*

Avviż lill-qarrejja – Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 695/2013

tal-15 ta’ Lulju 2013

li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jħassar l-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina wara reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) u reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikoli 9(4) u 11(2), (3) u (6) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   IL-PROĊEDURA

1.   Il-miżuri fis-seħħ

(1)

Permezz tar-Regolament (KE) Nru 452/2007 (2), il-Kunsill impona dazji anti-dumping definittivi li jvarjaw bejn 9,9 % u 38,1 % fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“PRC” jew “iċ-Ċina”) u l-Ukraina; permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1243/2010 (3), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tat-twavel għall-mogħdija ta’ Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., produttur esportatur Ċiniż, wara investigazzjoni ġdida skont l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku (l-“investigazzjonijiet oriġinali”).

(2)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 270/2010 (4), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tat-twavel għall-mogħdija ta’ Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., produttur esportatur Ċiniż tat-twavel għall-mogħdija.

(3)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 580/2010 (5), il-Kunsill emenda d-dazju anti-dumping definittiv fis-seħħ fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina għal 7 %, wara reviżjoni interim pazjali limitata fl-iskop għal dumping skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku.

(4)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 77/2010 (6), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija ta' Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, produttur esportatur Ċiniż ta' twavel għall-mogħdija, wara reviżjoni ta’ esportatur ġdid skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku.

(5)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 805/2010 (7), il-Kunsill reġa' impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjoni ta' twavel għall-mogħdija ta' Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, produttur esportatur Ċiniż ta' twavel għall-mogħdija, bħala miżura għall-konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-141/08 P (8).

(6)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 987/2012 (9), il-Kunsill reġa' impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, manifatturati minn Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. bħala miżura għall-konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-274/07 (10).

(7)

Minn hawn 'il quddiem l-investigazzjonijiet ta' hawn fuq ser jissejħu wkoll bħala “l-investigazzjonijiet preċedenti”.

2.   It-talbiet għal reviżjoni

2.1.   Ir-reviżjoni tal-iskadenza tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ kontra l-Ukraina u l-PRC

(8)

Wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar l-iskadenza fil-qrib (11) tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ, fil-25 ta’ Jannar 2012 il-Kummissjoni rċiviet talba għat-tnedija ta' reviżjoni tal-iskadenza ta' dawn il-miżuri skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(9)

It-talba ġiet ippreżentata minn tliet produtturi mill-Unjoni li jirrappreżentaw sehem qawwi, f'dan il-każ iktar minn 40 % tal-produzzjoni tal-Unjoni ta' twavel għall-mogħdija “(l-applikanti tar-reviżjoni ta’ skadenza”).

(10)

It-talba għar-reviżjoni tal-iskadenza kienet relatata mal-pajjiżi kollha li bħalissa huma koperti mill-miżuri fis-seħħ, jiġifieri l-PRC u l-Ukraina, u kienet ibbażata fuq ir-raġunijiet li l-iskadenza tal-miżuri aktarx li tirriżulta f'issoktar tad-dumping u d-dannu għall-industrija tal-Unjoni.

(11)

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv li matulha ddeterminat li kien hemm biżżejjed evidenza għat-tnedija ta' reviżjoni tal-iskadenza, fil-25 ta’ April 2012 il-Kummissjoni ħabbret it-tnedija ta' reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, permezz ta' avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (12) (“avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza”).

2.2.   Ir-reviżjoni interim parzjali tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ kontra l-Ukraina fir-rigward tal-uniku produttur esportatur fl-Ukrania

(12)

Fis-17 ta’ Marzu 2012 il-Kummissjoni rċiviet talba għall-bidu ta’ reviżjoni interim parzjali, limitata fl-iskop għal dumping, skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku. It-talba ġiet ippreżentata minn Eurogold Industries Ltd., l-uniku produttur esportatur tal-prodott ikkonċernat mill-Ukraina (“l-applikant tar-reviżjoni interim”).

(13)

Skont l-applikant tar-reviżjoni interim, iċ-ċirkustanzi li fuq il-bażi tagħhom ġew stabbiliti l-miżuri kienu nbidlu u dawn il-bidliet kienu tal-għamla dejjiema. Fuq il-bażi ta' dawn il-bidliet, kien allegat li l-miżuri anti-dumping eżistenti ma baqgħux meħtieġa biex jiġi kkumpensat id-dumping.

(14)

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv li matulha sabet li kien hemm biżżejjed evidenza għat-tnedija tar-reviżjoni interim parzjali, il-Kummissjoni nediet din ir-reviżjoni fit-12 ta’ Ġunju 2012 (13) (“avviż ta' reviżjoni interim ta’ tnedija”).

3.   L-investigazzjoni

3.1.   Ir-reviżjoni tal-iskadenza

(a)   Il-perjodi ta’ investigazzjoni u l-perjodu kkunsidrat fl-investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza

(15)

L-investigazzjoni tad-dumping u d-dannu għar-reviżjoni tal-iskadenza kopriet il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2011 ('il-perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza' jew 'ERIP'). L-eżami tax-xejriet fil-kuntest tal-analiżi tad-dannu kopra l-perjodu bejn Jannar 2008 sa tmiem l-ERIP (il-'perjodu meqjus').

(b)   Il-partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni u t-teħid ta' kampjuni

(16)

Il-Kummissjoni għarrfet b'mod uffiċjali lill-applikanti, produtturi oħrajn magħrufin fl-Unjoni, produtturi esportaturi, importaturi, utenti fl-Unjoni magħrufin li huma kkonċernati u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, u r-rappreżentanti tal-pajjiżi esportaturi ikkonċernat bit-tnedija tar-reviżjoni tal-iskadenza. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jiddikjaraw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u sabiex jitolbu smigħ fi ħdan il-limitu ta' żmien stabbilit fl-avviż ta' tnedija rigward l-iskadenza. Il-partijiet interessati kollha, li talbu hekk u li wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw din l-opportunità.

(17)

Fir-rigward tan-numru li mid-dehra kien kbir ta' produtturi esportaturi Ċiniżi u produtturi tal-Unjoni, it-teħid tal-kampjuni kien previst fl-avviż ta' reviżjoni ta’ skadenza tal-bidu b'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

(18)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi dwar jekk ikunx hemm bżonn li jittieħdu kampjuni u, jekk iva, li jintgħażel kampjun rappreżentattiv, il-produtturi esportaturi Ċiniżi ntalbu jinnotifikaw lilhom infushom lill-Kummissjoni u li jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fl-avviż ta' tnedija rigward l-iskadenza. Kienu biss żewġ produtturi esportaturi fil-PRC li nnotifikaw u li pprovdew lill-Kummissjoni bl-informazzjoni mitluba fl-avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza. Għaldaqstant, it-teħid ta' kampjuni ma tqiesx neċessarju.

(19)

L-uniku produttur esportatur Ukrain ikkoopera fir-reviżjoni interim parzjali parallela u talab sabiex id-dejta verifikata u miġbura fil-kuntest tar-reviżjoni interim jingħataw għall-fini ta' din ir-reviżjoni tal-iskadenza (ara l-premessa (31) iktar 'il quddiem).

(20)

Fl-avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza l-Kummissjoni ħabbret li kienet għażlet b'mod proviżorju kampjun ta' produtturi tal-Unjoni. Dan il-kampjun kien jikkonsisti fi tliet kumpaniji, mill-20-30 produttur tal-Unjoni stmati li kienu magħrufin qabel it-tnedija tal-investigazzjoni sabiex jipproduċu l-prodott simili. It-tliet kumpaniji inklużi fil-kampjun intgħażlu fuq il-bażi tal-volum ta' bejgħ u produzzjoni tagħhom tal-prodott simili fl-2011 kif ukoll il-post ġeografiku tagħhom fl-Unjoni. Il-kampjun kien jirrappreżenta iktar minn 40 % tal-produzzjoni u l-bejgħ totali stmat tal-Unjoni matul l-ERIP u għaldaqstant tqies li huwa rappreżentattiv. Il-partijiet interessati kienu mistiedna jikkonsultaw il-fajl u sabiex jikkummentaw fuq l-adegwatezza ta' din l-għażla fi żmien 15-il jum mid-data ta' pubblikazzjoni tal-avviż ta' tnedija. L-ebda parti interessata ma kkummentat fuq il-kampjun propost.

(21)

Ebda importatur mhux relatat fl-Unjoni ma nnotifika lilu nnifsu u kkoopera fl-investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(c)   Il-kwestjonarji u l-verifika

(22)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset neċessarja għad-determinazzjoni tal-probabilità ta' ssoktar u rikorrenza tad-dumping u d-danni li jirriżultaw u għad-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni.

(23)

Il-kwestjonarji ntbagħtu kemm lill-produtturi esportaturi Ċiniżi li offrew ruħhom fl-eżerċizzju ta' teħid ta' kampjuni. Kien biss wieħed minn dawn il-produtturi esportaturi Ċiniżi li kkoopera u li pprovda tweġiba għall-kwestjonarju.

(24)

It-tweġibiet għall-kwestjonarju daħlu mit-tliet produtturi tal-Unjoni li ġew kampjunati. Barra minn hekk, erba' produtturi tal-Unjoni f'kooperazzjoni pprovdew dejta ġenerali għall-analiżi tad-danni.

(25)

Saru żjariet ta' verifika fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:

Il-PRC

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, il-PRC

Brabantia S&S, Ħong Kong

Produtturi tal-Unjoni

Colombo New Scal SpA, l-Italja

Rörets Polska Spółka z.o.o., il-Polonja

Vale Mill (Rochdale) Ltd, ir-Renju Unit

(26)

Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġi stabbilit valur normali għall-produtturi esportaturi fil-PRC li MET ma ġietx garantita lilhom fl-investigazzjonijiet oriġinali, saret żjara ta’ notifika sabiex jiġi stabbilit il-valur normali fuq il-bażi tad-dejta minn pajjiż analogu fil-post tal-kumpanija li ġejja:

L-Ukraina

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, l-Ukraina

(d)   Id-divulgazzjoni

(27)

Il-partijiet interessati kollha ġew informati dwar il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kien hemm il-ħsieb li tiġi rakkomandata l-impożizzjoni ta' dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw fil-PRC u sabiex tintemm l-investigazzjoni li tikkonċerna l-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-Ukraina. Il-partijiet ingħataw ukoll perjodu li matulu jistgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet wara din id-divulgazzjoni. Ma wasal l-ebda kumment.

3.2.   Ir-reviżjoni interim parzjali

(a)   Il-perjodu ta’ investigazzjoni fl-investigazzjoni tar-reviżjoni interim

(28)

Il-perjodu ta' investigazzjoni għar-reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku rigward l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-Ukraina kopera l-perjodu bejn l-1 ta’ April 2011 u l-31 ta’ Marzu 2012 (il-'perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni interim'). Perjodu ta’ investigazzjoni aktar reċenti, bħal dak użat għar-reviżjoni tal-iskadenza, ma kienx ikun konsistenti mar-rekwiżiti tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament bażiku. Barra minn hekk, intuża perjodu ta’ investigazzjoni simili fi proċediment parallel ta’ rifużjoni.

(b)   Il-partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni

(29)

Il-Kummissjoni għarrfet b'mod uffiċjali lill-applikant tar-reviżjoni interim u lir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur ikkonċernat dwar it-tnedija tar-reviżjoni interim parzjali. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jiddikjaraw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu smigħ fi ħdan il-limitu ta' żmien stabbilit fl-avviż ta' tnedija ta’ reviżjoni interim. Il-partijiet interessati kollha, u talbu hekk u li wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw smigħ.

(c)   Il-kwestjonarji u l-verifika

(30)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset neċessarja għad-determinazzjoni ta' dumping tal-applikant tar-reviżjoni interim u l-ħtieġa ta' impożizzjoni ssoktata tal-miżuri.

(31)

L-applikant tar-reviżjoni interim kien jirrappreżenta l-importazzjonijiet kollha tal-prodott ikkonċernat mill-Ukraina. Intbagħat kwestjonarju lil din il-kumpanija li kkooperat kif xieraq u pprovdiet tweġiba għall-kwestjonarju. Saret żjara ta' verifika fil-bini li ġej:

L-Ukraina

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, l-Ukraina

(d)   Id-divulgazzjoni

(32)

Il-partijiet interessati kollha ġew mgħarrfa dwar il-fatti u l-kunsiderazzjoni essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kien maħsub li tintemm l-investigazzjonijiet li tikkonċerna l-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-Ukraina. Il-partijiet ingħataw ukoll perjodu li fi ħdanu setgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet wara din id-divulgazzjoni. Ma wasal l-ebda kumment.

B.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

(33)

Il-prodott soġġett kemm għar-reviżjoni tal-iskadenza kif ukoll għar-reviżjoni interim parzjali huwa l-istess bħal dak kopert mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 452/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1243/2010, jiġifieri t-twavel għall-mogħdija, kemm jekk bis-saqajn jew mingħajrhom, b’wiċċ jew le minn fejn joħroġ il-fwar u/jew is-sħana u/jew l-arja, inkluż it-twavel għall-kmiem, u partijiet essenzjali minnhom, jiġifieri s-saqajn, il-wiċċ, u fejn tisserraħ il-ħadida, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u l-Ukraina (‘il-prodott konċernat’), li bħalissa għandhom il-kodiċijiet tan-NM ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 u ex 8516 90 00.

(34)

L-investigazzjonijiet tar-reviżjoni attwali kkonfermaw li, bħal fl-investigazzjonijiet oriġinali, il-prodott ikkonċernat u t-twavel għall-mogħdija manifatturati u mibjugħin fis-swieq domestiċi fil-pajjiżi kkonċernati, it-twavel għall-mogħdija manifatturati u mibjugħin mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u dawk manifatturati u mibjugħa fis-suq tal-pajjiż analogu tal-Ukraina għandhom l-istess karatteristiċi bażiċi fiżiċi u tekniċi u l-istess użi bażiċi.

(35)

Għaldaqstant, dawn il-prodotti jitqiesu li huma prodotti simili skont it-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

C.   DUMPING, IL-PROBABILITÀ TA' SSOKTAR U/JEW RIKORRENZA TAD-DUMPING U L-GĦAMLA DEJJIEMA TAĊ-ĊIRKOSTANZI MIBDULIN

1.   Dumping – reviżjoni tal-iskadenza – il-PRC

1.1.   Rimarki ġenerali

(36)

Kif intqal iktar 'il fuq, wieħed biss mill-produtturi esportaturi Ċiniżi kkoopera fl-investigazzjoni, li kien jirrappreżenta biss ammont negliġibbli tal-esportazzjonijiet totali mill-PRC matul l-ERIP. Għaldaqstant, is-sejbiet għal din il-kumpanija ma tqisux li jirrappreżentaw il-pajjiż.

(37)

Għaldaqstant, l-awtoritajiet Ċiniżi u l-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx ġew notifikati dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament bażiku u ngħataw l-opportunità li jippreżentaw il-kummenti tagħhom b'konformità mal-Artikolu 18(4) tar-Regolament bażiku. F'dan ir-rigward ma daħal ebda kumment.

(38)

B'konformità mal-Artikolu 18(1) tar-Regolament bażiku, is-sejbiet relatati ma’ dumping u l-probabilità ta' ssoktar tad-dumping stabbilit hawn taħt kellhom jiġu bbażati fuq fatti disponibbli, b'mod partikolari informazzjoni fit-talba għar-reviżjoni tal-iskadenza u l-istatistiki disponibbli għall-Kummissjoni misjuba li huma l-aktar preċiżi, jiġifieri, id-dejta ta’ kull xahar trasmessa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 14(6) tar-Regolament bażiku (‘il-bażi ta’ dejta 14.6’). Sorsi statistiċi oħrajn bħall-bażi ta’ dejtatal-esportazzjonijiet Ċiniża u Eurostat (8 ċifri) instabu li ma kinux affidabbli minħabba li l-kodiċijiet doganali rispettivi koprew prodotti oħrajn u mhux il-prodott konċernat.

1.2.   Il-valur normali

(a)   Il-pajjiż analogu

(39)

Skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali għall-produtturi esportaturi li ma ngħatawx trattament tal-ekonomija tas-suq (MET) irid jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet domestiċi jew valur normali mibni f'pajjiż analogu.

(40)

Għal dan il-għan, fl-avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza, il-Kummissjoni ssuġġeriet lill-Ukraina bħala pajjiż analogu Ukrain. L-Ukraina kienet wieħed mill-pajjiżi użati fl-investigazzjonijiet preċedenti bħala pajjiż terz xieraq b'ekonomija tas-suq bil-għan li jiġi stabbilit valur normali fir-rigward tal-PRC. Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jikkummentaw fuq l-għażla tal-pajjiż analogu previst. F'dan ir-rigward ma daħal ebda kumment.

(41)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ppruvat tikseb kooperazzjoni minn pajjiżi analogi potenzjali oħrajn, fosthom il-Malasja, il-Bożnja Ħerzegovina, l-Indja, l-Iżrael u t-Turkija. L-awtoritajiet Torok biss offrew lista ta' produtturi magħrufin li jistgħu jiġu kkuntattjati, mingħajr ma indikaw jekk xi ħadd minnhom kienx lest li jikkoopera fl-investigazzjoni. Fl-istess ħin, l-uniku produttur esportatur Ukrain qabel sabiex jissottometti u tiġi verifikata d-dejta tiegħu fil-kuntest tar-reviżjoni interim parallela li għandha tintuża għall-fini tar-reviżjoni tal-iskadenza. Id-dejta hija rappreżentattiva għall-pajjiż kollu.

(42)

Fid-dawl tal-fatti ta’ hawn fuq u tar-rekwiżiti tal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku ġie konkluż li l-Ukraina kienet pajjiż analogu xieraq.

(b)   Id-determinazzjoni tal-valur normali f'pajjiż analogu

(43)

L-uniku produttur esportatur Ukrain ma kkooperax fir-reviżjoni tal-iskadenza iżda ikkoopera fir-reviżjoni interim parzjali parallela u qiegħed id-dejta tiegħu, miġbura u verifikata fil-qafas tar-reviżjoni interim parzjali, għad-dispożizzjoni għall-fini tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(44)

Minħabba t-trikkib sinifikanti bejn il-perjodi ta' investigazzjoni tal-iskadenza u interim u peress li l-esportatur Ukrain inkwistjoni kien jirrappreżenta 100 % tal-esportazzjonijiet mill-Ukraina lejn l-Unjoni, ġie għaldaqstant stabbilit valur normali fuq il-bażi tad-dejta miġbura u verifikatafil-qafas tar-reviżjoni interim parzjali parallela (ara l-premessi (77) sa (83) hawn taħt).

1.3.   Il-prezz ta' esportazzjoni

(45)

Il-prezz ta' esportazzjoni għall-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx kien ibbażat fuq il-fatti disponibbli b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. B'hekk, il-prezz ta' esportazzjoni ġie stabbilit fuq il-bażi tal-istatistiki dwar l-importazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni (jiġifieri l-bażi ta’ dejta14(6)) ikkalkolat fuq bażi medja peżata.

(46)

Fil-każ tal-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera, il-prezzijiet ta' esportazzjoni kienu bbażati fuq il-prezz li bih il-prodotti importati inbiegħu mill-ġdid lil xerrej indipendenti, b'konformità mal-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku.

1.4.   It-tqabbil

(47)

Għall-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx, it-tqabbil bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni sar fuq bażi tal-prezz mill-fabbrika. Għall-fini ta' żgurar ta' tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragunabilità tal-prezzijiet b'konformità mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Fejn xieraq saru aġġustamenti fir-rigward tal-ispejjeż tal-merkanzija u t-trasport, fil-każijiet kollha fejn intwera li dawn jaffettwaw il-paragunabilità tal-prezzijiet, iddeterminati fuq il-bażi tad-dejta miġbura mill-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera.

(48)

Fil-każ tal-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera, it-tqabbil sar bejn il-valur normali medju peżat u l-prezz medju peżat tal-esportazzjoni stabbilit fuq il-bażi tad-dejta rrapportata u verifikata mqabbla fuq bażi tal-prezz mill-frabbrika għal kull tip ta' prodott u fl-istess livell tal-kummerċ. Għall-fini ta' żgurar ta' tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragunabilità tal-prezzijiet b'konformità mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Fejn xieraq saru aġġustamenti sa 5.9 % fir-rigward tal-ispejjeż tal-merkanzija u t-trasport, fil-każijiet kollha fejn intwera li dawn jaffettwaw il-paragunabilità tal-prezzijiet.

1.5.   Il-marġni tad-dumping

(49)

Kif stipulat fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni tad-dumping għall-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera ġie stabbilit fuq il-bażi ta' tqabbil tal-valur normali medju peżat skont it-tip bil-prezz medju peżat ta' esportazzjoni tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat. Dan il-paragun indikattiv ma weriex l-eżistenza ta' dumping. Peress li l-importazzjonijiet ta' din il-kumpanija kienu jirrappreżentaw biss sehem marġinali tal-importazzjonijiet Ċiniżi totali fil-volum, is-sejbiet għal din il-kumpanija ma jitqisux li jirrappreżentaw lill-PRC sħiħa.

(50)

Fil-każ tal-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx, il-marġni tad-dumping ġie stabbilit fuq il-bażi ta' tqabbil tal-valur normali medju peżat mal-prezz medju peżat ta' esportazzjoni. Minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni, it-tqabbil għal kull tip ta' prodott ma kienx possibbli. Minflok, it-tqabbil kellu jkun ibbażat fuq id-dejta statistika kif spjegat fil-premessi (44) u (45) iktar 'il fuq. It-tqabbil wera l-eżistenza ta' marġni indikattiv tad-dumping ta' 11,5 %.

1.6.   Il-probabilità ta' ssoktar tad-dumping – il-PRC

(51)

Fir-rigward tal-kooperazzjoni batuta, ma kienet disponibbli ebda informazzjoni dwar is-suq domestiku Ċiniż matul l-investigazzjoni. L-esportatur Ċiniż li kkoopera twaqqaf biex jipproduċi għas-suq tal-Unjoni biss u ma kellu ebda informazzjoni fuq is-sitwazzjoni domestika.

(52)

Is-sejbiet fir-rigward tal-probabilità ta’ kontinwazzjoni ta’ dumping kellhom ikunu bbażati prinċipalment fuq l-informazzjoni disponibbli fit-talba ta' reviżjoni tal-iskadenza u l-informazzjoni vverifikata u ppubblikata fil-qafas tal-analiżi sunset ta’ Ġunju 2010 imwettqa mill-Kummissjoni għall-Kummerċ Internazzjonali tal-Istati Uniti (“analiżi sunset tal-Istati Uniti”) (14) li l-Kummissjoni qieset li hija relevanti għall-għanijiet tal-investigazzjoni tagħha.

(a)   Il-volum u l-prezzijiet ta' importazzjonijiet mill-PRC li huma l-oġġett ta' dumping

(53)

Minkejja l-miżuri fis-seħħ u minkejja tnaqqis ta' importazzjonijiet miċ-Ċina matul il-perjodu meqjus kif stabbilit iktar 'il quddiem (ara premessa (106)), dawn baqa' jkollhom sehem mis-suq importanti fis-suq tal-Unjoni ta' madwar 15-20 % matul l-ERIP, u waqqgħu l-prezzijiet tal-Unjoni bi qrib l-20 % matul l-istess perjodu (ara l-premessa (109) iktar 'il quddiem).

(54)

Minħabba s-sehem tas-suq sostanzjali u t-tnaqqis sinifikanti kontinwat fl-ERIP, jista’ jkun mistenni b’mod raġonevoli li l-importazzjonijiet Ċiniżi ta’ volumi sostanzjali jkomplu jeżerċitaw pressjoni sinifikanti fuq il-prezzijiet fuq l-industrija tal-Unjoni jekk il-miżuri jitneħħew.

(b)   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità ta' riżerva fil-PRC

(55)

Id-dejta ppubblikata fl-analiżi sunset tal-Istati Uniti turi kapaċità importanti fil-PRC li tirrappreżenta madwar 80 % tal-konsum tal-Unjoni (2009). Il-Kummissjoni ma identifikatx aktar inforazzjoni reċenti li tikkontradixxi l-informazzjoni miġbura mill-awtorità ta’ investigazzjoni tal-US. Minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni, ma setax jiġi stabbilit kemm hi l-kapaċità eżatta li ma ntużatx.

(56)

Abbażi tal-informazzjoni fit-talba ta' reviżjoni tal-iskadenza, in-numru ta' produtturi eżistenti fil-PRC baqa' għoli. Għaldaqstant, ebda indikazzjoni fuq it-tnaqqis tal-kapaċità tal-produzzjoni fil-PRC ma ġie identifikat.

(57)

Barra minn hekk, fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni mill-analiżi sunset tal-Istati Uniti u kif ikkonfermata mis-sejbiet tar-reviżjoni tal-iskadenza attwali fir-rigward tal-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera, malajr tista' tiġi installata kapaċità addizzjonali biex tissodisfa żieda fid-domanda peress li ħafna mill-produzzjoni hija bbażata fuq il-ħaddiema. Barra minn hekk, l-investigazzjoni żvelat li l-produtturi li jimmanifatturaw prodotti oħrajn ukoll minbarra l-prodott ikkonċernat faċilment setgħu jibdlu bejn il-produzzjoni ta' prodotti oħrajn u l-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat skont id-domanda. Għalhekk, li kieku kellu jiġi revokat id-dazju anti-dumping, il-produtturi Ċiniżi jkunu jistgħu wisq probabbli jżidu l-produzzjoni tagħhom ta' twavel għall-mogħdija relattivament malajr mingħajr ebda bżonn ta' investiment sostanzjali.

(58)

Għalhekk, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, ġie konkluż li hemm kapaċitajiet ta' riżerva tal-inqas potenzjalment għoljin disponibbli fil-PRC, li jistgħu jiġu diretti mill-ġdid lejn is-suq tal-Unjoni jekk jitħallew jiskadu l-miżuri anti-dumping.

(c)   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni u ta’ swieq terzi oħrajn

(59)

Minħabba l-kooperazzjoni batuta u n-nuqqas ta' disponibilità ta' dejta affidabbli, ma setax isir tqabbil tal-prezzijiet bejn l-importazzjonijiet lejn l-Unjoni u lejn swieq terzi ta' esportazzjoni oħrajn kif ukoll il-prezzijiet fis-swieq domestiċi taċ-Ċina. It-tqabbil indikattiv ibbażat fuq il-fatti disponibbli kixef twaqqigħ importanti tal-prezzijiet medji tal-Unjoni mill-importazzjonijiet Ċiniżi (ara l-premessa (109) iktar 'il quddiem). Għalhekk, is-suq tal-Unjoni jitqies attraenti għall-produtturi esportaturi Ċiniżi f'termini ta' prezzijiet.

(60)

Barra minn hekk, fuq il-bażi tas-sejbiet tal-analiżi sunset tal-Istati Uniti, kontra liema ma nstabet l-ebda informazzjoni, jista’ jitqies li bħalissa l-Unjoni hija l-ikbar suq ta' esportazzjoni għall-produtturi Ċiniżi. It-tieni l-ikbar suq ta' esportazzjoni, l-Istati Uniti, għadu magħluq għall-produtturi esportaturi Ċiniżi peress li d-dazji anti-dumping huma sostanzjali u dan l-aħħar ġew estiżi sal-2015.

(61)

Is-sehem mis-suq sostanzjali u relattivament stabbli tal-importazzjonijiet Ċiniżi minkejja l-miżuri fis-seħħ jindika li l-Unjoni għadha suq attraenti ta' esportazzjoni għall-produtturi esportaturi Ċiniżi. L-għeluq tas-suq tal-Istati Uniti, it-tieni l-ikbar suq ta' esportazzjoni, juri li l-kapaċità ta' assorbiment ta' swieq terzi hija limitata. Għaldaqstant, is-suq tal-Unjoni aktarx li jkun fil-mira tal-produtturi esportaturi Ċiniżi jekk jitneħħew il-miżuri anti-dumping kontra l-PRC.

(d)   L-imġiba fl-imgħoddi

(62)

L-informazzjoni miġbura fil-qafas tal-analiżi sunset tal-Istati Uniti turi li l-produtturi Ċiniżi huma ferm orjentati lejn l-esportazzjoni. Dan jidher li huwa kkonfermat b'mod parzjali mis-sejbiet tar-reviżjoni tal-iskadenza attwali fejn l-uniku produttur esportatur ma kienx attiv fis-suq domestiku Ċiniż, iżda esklussivament orjentat lejn l-esportazzjoni.

(63)

L-estensjoni tal-miżuri anti-dumping mill-Istati Uniti wara l-analiżi sunset tal-Istati Uniti hija indikazzjoni li l-prattika tad-dumping tal-produtturi esportaturi Ċiniżi fi swieq oħrajn tista' tiġi replikata fis-suq tal-Unjoni li kieku kellhom jitneħħew il-miżuri eżistenti.

(64)

Barra minn hekk, l-imġiba ta' esportatur Ċiniż li bbenefika fl-imgħoddi minn rata ta' dazju ta' 0 % fis-suq tal-Unjoni, Since Hardware (Guangzhou) Co., tista' titqies li hija indikazzjoni b’saħħitha tal-imġiba probabbli tal-esportaturi Ċiniżi li kieku kellhom jitneħħew id-dazji. Since Hardware, waħda mill-ikbar produtturi esportaturi Ċiniżi żiedet is-sehem mis-suq tagħha fis-suq tal-Unjoni b'madwar 64 % fil-volum, b'dumping stabbilit ta' madwar 52 % u twaqqigħ tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni ta’ 16 % (15). Fir-rigward tal-attraenza tas-suq tal-Unjoni u l-kapaċità disponibbli fil-PRC, din l-imġiba fl-imgħoddi tindika li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping aktarx li jerġgħu jfeġġu f'volumi sostanzjali li kieku jitneħħew il-miżuri.

1.7.   Il-konklużjoni dwar il-probabilità ta' ssoktar tad-dumping – il-PRC

(65)

Fid-dawl tas-sejbiet spjegati hawn fuq, jista' jiġi konkluż li minħabba l-kapaċità ta' produzzjoni importanti disponibbli fil-PRC, il-ħila li l-produtturi Ċiniżi jżidu malajr il-volumi ta' produzzjoni tagħhom u jallokawhom għall-esportazzjoni, il-livell importanti ta' dumping u twaqqigħ tal-prezz tat-tali esportazzjonijiet u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni għat-tali esportazzjonijiet, ikun raġonevoli li jiġi supponut li tneħħija tal-miżuri tkun tirriżulta f'iktar esportazzjonijiet fil-livelli ta' twavel għall-mogħdija li huma l-oġġett ta' dumping mill-PRC lejn l-Unjoni.

2.   Id-dumping – reviżjoni tal-iskadenza – l-Ukraina

2.1.   Rimarki ġenerali

(66)

Fil-każ tal-Ukraina, l-uniku produttur esportatur Ukrain magħruf ma kkooperax fir-reviżjoni interim tal-iskadenza, għaldaqstant, kellhom jintużaw il-fatti disponibbli. Minħabba t-trikkib bejn il-perjodi ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza u tar-reviżjoni interim u minħabba li l-produttur esportatur Ukrain kien jirrappreżenta 100 % tal-importazzjonijiet mill-Ukraina, id-dejta miġbura u vverifikata fil-kuntest tar-reviżjoni interim intużat bħala fatti disponibbli fl-iskadenza parallela, bi qbil ma’ dak il-prodottur.

2.2.   Sejbiet

(67)

Is-sejbiet tar-reviżjoni interim deskritti fis-sezzjoni 6 hawn taħt, intużaw bħala fatti disponibbli għall-għanijiet tar-reviżjoni ta’ skadenza.

2.3.   Il-marġni tad-dumping

(68)

Kif stipulat fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni tad-dumping kien stabbilit fuq il-bażi ta' tqabbil tal-valur normali medju peżat skont it-tip mal-prezz medju peżat ta' esportazzjoni tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat. Dan it-tqabbil ma weriex l-eżistena ta' dumping.

2.4.   Il-probabilità ta' rikorrenza tad-dumping

(69)

Fir-rigward tal-probabilità tar-rikorrenza ta’ dumping, ġew analizzati l-elementi li ġejjin: il-volum u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-Ukraina, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni u swieq terzi oħrajn, il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità eċċessiva disponibbli għall-esportazzjonijiet tal-produttur Ukrain.

(a)   Il-volum u l-prezzijiet ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-Ukraina

(70)

L-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina żdiedu b'24 %. Is-sehem mis-suq korrispondenti żdied ftit minn 8 % fl-2008 għal 10 % fil-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza.

(71)

Matul il-perjodu meqjus, il-prezzijiet tal-importazzjonijiet segwew l-istess xejriet bħall-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni. B'mod ġenerali, il-prezzijiet tal-importazzjonijiet żdiedu mill-2008 għall-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza b'14 %.

(b)   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni u ta’ swieq terzi oħrajn

(72)

Matul il-perjodu meqjus, il-prezzijiet ta' esportazzjoni mill-Ukraina lejn pajjiżi terzi kienu ġeneralment inqas mill-prezzijiet tagħha fis-suq tal-Unjoni. Din id-differenza fil-prezz kienet aktar minn 10 % tal-livell tal-prezz ta' esportazzjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza.

(73)

Il-prezzijiet ta' esportazzjoni mill-Ukraina għal pajjiżi terzi kienu ġeneralment inqas mill-prezz tal-esportazzjonijiet mill-Ukraina lejn l-Unjoni li tappoġġja l-konklużjoni li s-suq tal-Unjoni huwa attraenti peress li s-suq tal-Unjoni jista' jiġġenera profitti ogħla.

(c)   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità eċċessiva disponibbli għall-esportazzjonijiet tal-produttur Ukrain

(74)

Matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza, l-Ukraina kellha biss sehem żgħir tal-kapaċità ta' produzzjoni tagħha disponibbli għall-esportazzjonijiet.

(75)

Skont l-informazzjoni miġbuda matul l-investigazzjoni, il-kapaċità tal-Ukraina mhijiex mistennija tiżdied iktar. Għaldaqstant, ma hemmx probabilità li l-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni jiżdiedu li kieku jitneħħew il-miżuri.

(d)   Il-konklużjoni dwar il-probabilità ta' rikorrenza tad-dumping - l-Ukraina

(76)

Fid-dawl ta' dan li ntqal hawn fuq, b'mod partikolari s-sejbiet dwar l-evoluzzjoni mistennija tal-kapaċità, tqies li ma hemmx probabilità li l-produttur esportatur Ukrain ser ikompli jesporta kwantitajiet dannużi bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping lejn is-suq tal-Unjoni fil-perjodu qasir sa medju jekk jitneħħew il-miżuri.

3.   Dumping – reviżjoni interim – L-Ukraina

3.1.   Valur normali

(77)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk il-volum ta’ bejgħ domestiku totali tal-prodott simili lil klijenti indipendenti kienx rappreżentattiv matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni interim, jiġifieri jekk il-volum totali ta’ tali bejgħ irrappreżentax 5 % jew aktar tal-volum ta’ bejgħ ta’ esportazzjoni tagħhom tal-prodott konċernat lill-Unjoni. Fuq dik il-bażi, il-bejgħ domestiku tal-produttur Ukrain konċernat tqies li b’mod ġenerali huwa rappreżentattiv.

(78)

Sussegwentament, il-Kummissjoni identifikat dawk it-tipi ta’ prodotti li kienu identiċi jew komparabbli mat-tipi mibjugħin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

(79)

Għal kull tip ta’ prodott mibjugħ mill-produttur esportatur fis-suq domestiku tiegħu u misjub li huwa identiku jew komparabbli mat-tip ta’ prodott mibjugħ għall-esportazzjoni lill-Unjoni, ġie eżaminat jekk il-bejgħ domestiku kienx rappreżentattiv biżżejjed għall-għanijiet tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Il-bejgħ domestiku tat-tip tal-prodott partikolari tqies li huwa rappreżentattiv biżżejjed meta l-volum totali ta’ dak it-tip ta’ prodott mibjugħ fis-suq domestiku lil klijenti indipendenti matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni interim irrappreżenta għallinqas 5 % tal-volum totali tat-tip ta’ prodott komparabbli mibjugħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

(80)

Sussegwentament ġie eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott simili jistax jitqies bħala li huwa magħmul fil-kors ordinarju tan-negozju skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku, billi jiġi stabbilit il-proporzjon ta’ bejgħ profitabbli tal-klijenti indipendenti fuq is-suq domestiku għal kull tip ta’ prodott.

(81)

Meta l-volum tal-bejgħ ta’ tip ta’ prodott, mibjugħ bi prezz tal-bejgħ nett ugwali għal jew ogħla mill-ispiża tal-produzzjoni kkalkolata, irrappreżenta 80 % tal-volum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip, u fejn il-prezz tal-bejgħ medju peżat ta’ dak it-tip kien ugwali għal jew ogħla mill-ispiża tal-produzzjoni għal kull unità, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezz domestiku attwali kkalkolat bħala l-medja peżata tal-prezzijiet tal-bejgħ domestiku kollu ta’ dak it-tip magħmul matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni interim, irrispettivament minn jekk dak il-bejgħ huwiex profitabbli jew le.

(82)

Meta l-volum tal-bejgħ profitabbli ta’ tip ta’ prodott irrappreżenta 80 % jew inqas tal-volum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip, jew fejn il-prezz medju peżat ta’ dak it-tip kien taħt il-kost ta’ unità ta’ produzzjoni, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezz domestiku attwali, li ġie kkalkolat bħala l-prezz medju peżat tal-bejgħ domestiku profittabbli biss ta’ dak it-tip magħmul matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni interim.

(83)

Fir-rigward tat-tipi tal-prodott li ma kinux profittabbli, il-valur normali inbena skont l-Artikolu 2(3) u 2(6) tar-Regolament bażiku. Il-valur normali inbena billi mal-kost tal-manifattura tal-produttur Ukrain matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni ta’ skadenza żdiedu l-bejgħ medju peżat, l-ispejjeż ġenerali u amministrattivi (SG&A) imġarrba fil-kors ordinarju tal-kummerċ u l-profitt medju peżat li jsir għat-tipi ta’ prodotti li kienu profitabbli.

3.2.   Prezz ta’ esportazzjoni

(84)

Minħabba li l-produttur esportatur Ukrain għamel bejgħ tal-esportazzjoni lill-Unjoni direttament lil klijenti indipendenti fl-Unjoni, il-prezzijiet tal-esportazzjoni kienu bbażati fuq il-prezzijiet imħallsa tabilħaqq jew pagabbli għall-prodott konċernat, skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

3.3.   Tqabbil

(85)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tqabblu fuq bażi hekk kif ħierġin mill-fabbrika. Għall-għanijiet tal-iżgurar ta’ tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, sar il-provvediment dovut fil-forma ta’ aġġustamenti għal differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabilità tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Saru aġġustamenti fir-rigward tat-trasport, assigurazzjoni, maniġġ u spejjeż anċillari, imballaġġ, kreditu, imposti bankarji u kummissjonijiet fil-każijiet kollha meta murija li jaffettwaw il-komparabilità tal-prezzijiet.

3.4.   Marġini ta’ dumping

(86)

Kif hemm ipprovdut fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġini ta’ dumping ġie stabbilit fuq il-bażi ta’ tqabbil tal-valur normali medju perżat skont it-tip bil-prezz tal-esportazzjoni medju peżat tat-tip korrespondenti tal-prodott konċernat. Dan it-tqabbil ma weriex l-eżistenza ta’ dumping.

4.   Natura dewwiema taċ-ċirkostanzi mibdula – l-Ukraina

(87)

Skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat ukoll jekk iċ-ċirkostanzi mibdula jistgħux jiġu raġonevolment meqjusin bħala li huma ta’ natura dewwiema.

4.1.   Natura dewwiema taċ-ċirkostanzi mibdula

(88)

Il-produttur Ukrain irristruttura l-organizzazzjoni tal-bejgħ tiegħu sabiex, minn Diċembru 2010, il-bejgħ kollu tiegħu mill-esportazzjoni tal-prodott konċernat lejn l-Unjoni jkun sar direttament lill-klijent indipendenti mingħajr ma tkun involuta ebda kumpanija tal-bejgħ. Il-kalkolazzjoni tal-prezzijiet tal-esportazzjoni ġiet għalhekk aġġustatat sabiex tqis dawn iċ-ċirkostanzi l-ġodda.

(89)

Dawn il-bidliet huma meqjusin li huma ta’ natura dewwiema minħabba li l-kompiti mwettqa preċedentament mill-kumpanija relatata ġew trasferiti effettivament lill-produttur Ukrain għal perjodu ta’ madwar sena. Ma nstabet ebda indikazzjoni li tindika għal tibdil futur possibbli fl-istruttura tal-iskali. Għaldaqstant, qiegħed jiġi konkluż li ċ-ċirkostanzi mibdulin huma ta’ natura dewwiema.

D.   ID-DEFINIZZJONI TAL-INDUSTRIJA TAL-UNJONI

Il-produzzjoni tal-Unjoni u l-Industrija tal-Unjoni

(90)

Il-prodott simili kien manifatturat minn madwar 20-30 produttur fl-Unjoni. Jikkositwixxu l-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

(91)

Il-produzzjoni annwali tal-industrija tal-Unjoni kienet stmata fuq il-bażi tas-sejbiet li saru fl-investigazzjoni msemmija fil-premessa (1) iktar 'il fuq dwar l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija ta' Since Hardware (Guangzhou) Co, produttur esportatur Ċiniż ta' twavel għall-mogħdija u abbażi tad-dejta sottomessa mill-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. Kif stipulat fil-premessa (65) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1243/2010 li jimponi miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-produttur esportatur imsemmi qabel, il-produzzjoni annwali tal-Unjoni ta' twavel għall-mogħdija tista' tiġi stmata għal iktar minn 5 miljun biċċa fl-2009. B'hekk, u fin-nuqqas ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra, tqies raġonevoli li jiġi ssoponut li l-produzzjoni annwali totali tal-Unjoni kienet tammonta għal 5 miljun biċċa fil-bidu tal-perjodu meqjus tar-reviżjoni tal-iskadenza attwali (2008). L-iżvilupp tal-volum ta' produzzjoni fuq il-perjodu meqjus ġie stabbilit fuq il-bażi tax-xejriet fil-volum ta' produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. Il-volum ta' produzzjoni tal-Unjoni li għalhekk kien stabbilit ammonta għal madwar 5,2 miljun biċċa matul l-ERIP.

(92)

Kif indikat fil-premessa (20) iktar 'il fuq, intgħażlu tliet produtturi mill-Unjoni fil-kampjun li kienu jirrappreżentaw iktar minn 40 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-prodott simili. Dawn il-produtturi użati fil-kampjun ipprovdew tweġibiet għall-kwestjonarju.

(93)

Barra minn hekk, erba' produtturi oħrajn tal-Unjoni ppreżentaw informazzjoni bażika fuq id-dejta tal-produzzjoni u l-bejgħ tagħhom.

(94)

Instab li s-seba' produtturi tal-Unjoni jammontaw għal iktar minn 55 %, tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-prodott simili.

(95)

Is-suq tal-Unjoni għal twavel għall-mogħdija huwa karatterizzat l-iktar minn produtturi żgħar u medji li jinsabu f'għadd ta' Stati Membri inklużi l-Ġermanja, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, Spanja u r-Renju Unit.

E.   IS-SITWAZZJONI FIS-SUQ TAL-UNJONI

(96)

Peress li hemm biss esportatur produttur wieħed fl-Ukraina, il-konsum tal-Unjoni u wħud mill-indikaturi makroekonomiċi huma ppreżentati f'forma jew meded indiċizzati, biex tkun protetta l-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku

1.   Il-konsum tal-Unjoni

(97)

Il-konsum tal-Unjoni ġie stabbilit fuq il-bażi tal-volumi ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni kif deskritt fil-premessa (100) u l-volum tal-importazzjonijiet kif irreġistrat fil-bażi ta’ dejta 14(6).

(98)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-volumi tal-importazzjonijiet mill-PRC, id-dejta tal-uniku esportatur Ċiniż li kkoopera ma setgħetx tintuża sabiex issir estrapolazzjoni tal-ammont totali ta’ importazzjonijiet mill-PRC, għaliex dawn jirrappreżentaw biss parti żgħira ħafna tal-importazzjonijiet totali mill-PRC. Għaldaqstant, il-volum totali tal-importazzjonijiet kellu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-fatti disponibbli b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Peress li l-kodiċijiet relevanti tan-NM fil-Eurostat ikopru iktar prodotti mill-prodott ikkonċernat, il-Eurostat ma tqiesx xieraq sabiex jew jistabbilixxi volumi tal-importazzjonijiet mill-PRC. B'hekk, fid-dawl tal-kooperazzjoni baxxa ħafna tal-produtturi esportaturi Ċiniżi u n-nuqqas ta’ kooperazzjoni ta’ importaturi mhux relatati, l-uniku sors statistiku affidabbli użat biex jiġu determinati l-volumi tal-importazzjonijiet kien l-informazzjoni li tinsab fil-bażi ta’ dejta 14(6). Peress li l-volumi tal-importazzjonijiet fil-bażi ta’ dejta 14(6) huma madankollu rrapportati biss f'kg, id-dejta kellha tiġi konvertita f'biċċiet (unitajiet) billi tintuża r-rata ta' konverżjoni stabbilita għall-importazzjonijiet mill-Ukraina fir-reviżjoni interim parallela. Dan tqies raġonevoli peress li l-importazzjonijiet tal-kumpanija Ċiniża li kkooperat ma tqisux rappreżentattivi u barra minn hekk, kif ġie ddikjarat fil-premessa (36) iktar 'il fuq, l-Ukraina ntużat ukoll bħala pajjiż analogu għad-determinazzjoni tal-valur normali għall-PRC u għaldaqstant, id-dejta tqieset rappreżentattiva għad-determinazzjoni tal-livell tal-importazzjonijiet Ċiniżi.

(99)

Fil-każ ta' importazzjonijiet mill-Ukraina, intużat id-dejta verifikata rrapportata fit-tweġiba għall-kwestjonarju fir-reviżjoni interim parallela. Għad li l-perjodu ta' investigazzjoni interim ġie stabbilit għal bejn l-1 ta’ April 2011 sal-31 ta’ Marzu 2012 u għalhekk ma kienx ikopri l-ewwel trimestru tal-perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza, instab li dik l-informazzjoni hija madankollu xierqa għad-determinazzjoni tal-volumi tal-importazzjoni. Tabilħaqq, dik l-informazzjoni ġiet ivverifikata u nstabet li hija preċiża u rappreżentattiva għad-determinazzjoni tal-volumi ta' importazzjoni mill-Ukraina fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(100)

Il-volumi ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni ġew stmati billi ġie estrapolat il-proporzjon bejn il-volum tal-produzzjoni totali u l-volum tal-bejgħ totali tas-seba' produtturi tal-Unjoni li kkooperaw għall-volum tal-produzzjoni totali stmat tal-industrija tal-Unjoni għal kull sena tal-perjodu meqjus.

(101)

Fuq din il-bażi, il-konsum tal-Unjoni naqas bejn l-2008 u l-RIP bi 11 %. Fid-dettalji, id-domanda apparenti naqset b'7 punti perċentwali bejn l-2008 u l-2009, filwaqt li wara żdiedet b'9 punti perċentwali bejn l-2009 u l-2010. Matul l-ERIP, il-konsum tal-Unjoni laħaq 9 sa 10 miljun biċċa, jiġifieri tnaqqis ta' 13-il punt perċentwali meta mqabbel mas-sena ta' qabel.

Tabella 1

Il-volum

('000 biċċa)

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-konsum

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

L-indiċi

100

93

102

89

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6), tweġibiet għall-kwestjonarju

2.   L-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

Il-valutazzjoni kumulattiva tal-effetti tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

(102)

Fl-investigazzjoni oriġinali konkluża fl-2007, l-importazzjonijiet li oriġinaw fil-PRC u l-Ukraina ġew valutati b'mod kumulattiv b'konformità mal-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku. Wara ġie mistħarreġ jekk valutazzjoni kumulattiva kinitx xierqa fir-reviżjoni tal-iskadenza attwali.

(103)

F'dan ir-rigward, instab li l-marġni tad-dumping stabbilit għall-importazzjonijiet mill-PRC kien ogħla mil-livell de minimis (11,5 %) kif definit fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament bażiku. Fir-rigward tal-importazzjonijiet mill-Ukraina, ma ġie stabbilit ebda dumping għall-ERIP u ebda probabilità ta' rikorrenza ta' dumping. Għaldaqstant, huwa propost li jitneħħew il-miżuri kontra dan il-pajjiż. Fuq dawn ir-raġunijiet, l-importazzjonijiet mill-Ukraina għandhom jiġu dekumulati mill-importazzjonijiet mill-PRC, peress li mhumiex issodisfati l-kriterji stipulati fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku.

3.   L-importazzjonijiet mill-PRC

3.1.   Il-volum u s-sehem mis-suq

(104)

Kif imsemmi iktar 'il fuq fil-premessa (98), minħabba l-kooperazzjoni batuta ħafna tal-produtturi esportaturi Ċiniżi, il-volumi tal-importazzjonijiet totali mill-PRC ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli fil-bażi ta’ dejta14(6) b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(105)

Fuq din il-bażi, l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-PRC naqsu f'termini assoluti minn 4 sa 4,5 miljun biċċa fl-2008 għal 1,5 sa 2,0 miljun biċċa fl-ERIP, li jiġifieri tnaqqis ta' 59 % matul il-perjodu meqjus. Dan it-tnaqqis inħass b'mod partikolari bejn l-2010 u l-ERIP meta l-importazzjonijiet mill-PRC naqsu minn 3 sa 3,5 miljun fl-2010 għal 1,5 sa 2,0 miljun biċċa fl-ERIP, b'36 punt perċentwali. Dan it-tnaqqis jaħbat mal-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazju anti-dumping fuq Since Hardware f'Diċembru 2010 (ara l-premessa (64) iktar 'il fuq).

(106)

Filwaqt li l-ishma mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi naqsu bi 22 punt perċentwali matul il-perjodu meqjus, is-sehem mis-suq miżmum matul l-ERIP, jiġifieri 15-20 % baqa' sostanzjali.

Tabella 2

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-volumi ta' importazzjonijiet mill-PRC soġġetti għal miżuri ('000 biċċa)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

L-indiċi

100

73

76

40

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-PRC soġġetti għal miżuri

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6)

3.2.   Il-prezzijiet u t-twaqqigħ tal-prezzijiet

(107)

Minħabba l-kooperazzjoni batuta ħafna tal-produtturi esportaturi Ċiniżi, il-prezz medju ta' importazzjoni rigward importazzjonijiet mill-PRC kellu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-fatti disponibbli b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, jiġifieri fuq il-bażi tal-informazzjoni li hemm fil-bażi ta’ dejta14(6). Informazzjoni rreġistrata fih ġew konvertiti fi prezz/biċċa wara li ntużat il-metodoloġija msemmija hawn fuq (ara l-premessa (104) iktar 'il fuq). Il-prezzijiet ta' importazzjoni stabbiliti skont dik il-metodoloġija, żdiedu minn 7,0 EUR/biċċa fl-2008 għal 8,2 EUR/biċċa matul l-ERIP, jiġifieri bi 17 %.

Tabella 3

Il-prezz ta' importazzjonijiet soġġetti għal miżuri f'EUR/biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-PRC

7,0

8,3

8,4

8,2

L-indiċi

100

119

121

117

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6)

(108)

Biex jiġi determinat it-twaqqigħ tal-prezzijiet matul l-ERIP, il-prezz medju peżat tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun li ntalab lill-klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, aġġustat għal-livell tal-prezz mill-fabbrika (jiġifieri esklużi l-ispejjeż tat-trasport fl-Unjoni u wara tnaqqis tal-iskontijiet u roħs), tqabbel mal-prezz medju peżat korrispondenti tal-importazzjonijiet kif stipulat iktar 'il fuq fil-premessa (107), fuq bażi ta' CIF, bl-aġġustamenti xierqa għad-dazji tal-importazzjoni.

(109)

It-tqabbil wera li, meta mogħtija bħala perċentwal tal-fatturat tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun matul l-ERIP, l-importazzjonijiet mill-PRC kienu qed iwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni bi kważi 20 %.

4.   L-importazzjonijiet mill-Ukraina

(110)

Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessa (99) il-volumi u l-prezzijiet ta' importazzjoni mill-Ukraina kienu stabbiliti fuq il-bażi tat-tweġiba verifikata għall-kwestjonarju ppreżentata mill-produttur esportatur Ukrain fir-reviżjoni interim parallela attwali.

(111)

It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-importazzjonijiet mill-Ukraina matul il-perjodu meqjus f'termini ta' volum u ishma mis-suq.

Tabella 4

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-volumi ta' importazzjonijiet mill-Ukraina soġġetti għal miżuri ('000 biċċa)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

L-indiċi

100

104

128

124

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-Ukraina soġġetti għal miżuri

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Sors: Tweġiba verifikata għall-kwestjonarju

(112)

L-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina żdiedu b'24 % bejn l-2008 u l-2011. L-Ukraina rnexxielha żżid l-importazzjonijiet tagħha l-iktar minħabba d-dazju anti-dumping ogħla fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li oriġinaw mill-PRC. Barra minn hekk, l-emenda tad-dazju anti-dumping għall-Ukraina f'Lulju 2010 minn 9,9 % għal 7,7 % ikkontribwixxiet għal dan l-iżvilupp li renda l-importazzjonijiet tal-Ukraina iktar kompetittivi fis-suq tal-Unjoni.

(113)

It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-prezzijiet medji CIF fil-fruntiera tal-Unjoni tal-importazzjonijiet bil-miżuri mill-Ukraina.

Tabella 5

Il-prezz tal-importazzjonijiet soġġetti għal miżuri f'EUR/biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-Ukraina

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

L-indiċi

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Sors: Tweġiba verifikata għall-kwestjonarju

(114)

Kif muri fit-tabella 5 ta’ hawn fuq, il-prezz medju ta' importazzjoni żdied b'10-15 % tul il-perjodu meqjus, u kważi laħaq il-livell tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni matul l-ERIP.

5.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri

(115)

Il-volumi ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-bażi ta’ dejta 14(6) konvertiti f'biċċiet billi ġiet segwita l-istess metodoloġija bħad-determinazzjoni tal-volumi ta' importazzjoni mill-PRC kif deskritta fil-premessa (98) iktar 'il fuq. Dan tqies raġonevoli peress li l-kodiċijiet relevanti tan-NM fil-Eurostat koprew anki prodotti oħrajn minbarra l-prodott ikkonċernat u għalhekk ma nstabux li kienu xierqa biex jiġu stabbiliti volumi ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi oħrajn.

(116)

It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn matul il-perjodu meqjus f'termini ta' volumi u sehem mis-suq, kif ukoll il-prezz medju ta' dawk l-importazzjonijiet.

Tabella 6

Il-volumi ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn f''000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

It-Turkija

300-500

500-700

700-900

800-1 000

L-indiċi

100

160-170

215-225

225-235

Pajjiżi terzi oħrajn

400-600

600-800

900-1 100

700-900

L-indiċi

100

130-140

190-200

150-160

It-total tal-pajjiżi kollha l-oħrajn

700-1 100

1 100 -1 500

1 600 -2 000

1 500 -1 900

L-indiċi

100

140-150

200-210

180-190

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi kollha l-oħrajn

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Il-prezz tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kollha l-oħrajn (EUR/biċċa)

7,7

8,1

8,2

9,0

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6)

(117)

Il-volum ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn żdied b'mod ġenerali matul il-perjodu meqjus. Filwaqt li żdied b'iktar mid-doppju bejn l-2008 u l-2010, reġa' naqas bejn l-2010 u l-ERIP. Fuq din il-bażi, il-volum ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn żdied b'mod konsiderevoli fil-perjodu meqjus u laħaq il-1,5-1,9 miljun biċċa fl-ERIP, jiġifieri sehem mis-suq fil-medda ta’ 15-20 % matul l-RIP. Ħafna minn dawn l-importazzjonijiet ġew mit-Turkija fejn l-importazzjonijiet żdiedu minn 0,3 – 0,5 miljun biċċa fl-2008 għal 0,8 – 1,0 miljun biċċa fl-ERIP.

(118)

Il-prezz medju tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn bla miżuri żdied minn EUR 7,7/biċċa fl-2008 għal EUR 9,0/biċċa matul l-ERIP, jiġifieri żieda ta' 17 %.

6.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

(119)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-istħarriġ tal-impatt tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping fl-industrija tal-Unjoni kien jinkludi evalwazzjoni tal-fatturi ekonomiċi kollha u ġew studjati l-indiċi li għandhom effett fuq il-qagħda tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu meqjus.

(120)

Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessa (20), it-teħid ta' kampjuni ntuża biex jiġi mistħarreġ id-dannu possibbli mġarrab mill-industrija tal-Unjoni.

(121)

Għall-fini tal-analiżi tad-dannu, l-indikaturi tad-dannu ġew stabbiliti f'żewġ livelli:

l-indikaturi makroekonomiċi (produzzjoni, kapaċità tal-produzzjoni, użu tal-kapaċità, produttività, volum ta' bejgħ, sehem mis-suq, tkabbir, impjiegi, u kobor tal-marġni tad-dumping u l-irkupru mid-dumping fl-imgħoddi) ġew valutati fil-livell tal-produzzjoni sħiħa tal-Unjoni, stmata fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-produtturi li offrew minn jeddhom;

l-analiżi tal-indikaturi mikroekonomiċi (prezzijiet unitarji medji, spejjeż unitarji, stokkijiet, kost lavorattiv, profitabilità, redditu fuq l-investimenti, fluss tal-flus, ħila li jżidu l-kapital u investimenti) twettqet fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mit-tliet produtturi tal-Unjoni fil-kampjun.

6.1.   L-indikaturi makroekonomiċi

(a)   Il-produzzjoni

(122)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni ġiet stmata kif spjegat iktar 'il fuq fil-premessa (91) Fuq din il-bażi, il-produzzjoni tal-Unjoni żdiedet b'4 % bejn l-2008 u l-ERIP. B'mod iktar speċifiku, naqset bi 2 % bejn l-2008 u l-2009 iżda żdiedet b'6 punti perċentwali bejn l-2009 u l-ERIP għal madwar 5,2 miljun unità.

Tabella 7

F'000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-produzzjoni

5 000

4 887

5 072

5 194

L-indiċi

100

98

101

104

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(b)   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(123)

Il-kapaċità ta' produzzjoni ġiet stmata billi ġie applikat il-proporzjon bejn il-volum totali ta' produzzjoni u l-kapaċità totali tas-seba' produtturi tal-Unjoni li kkooperaw għal kull sena tal-perjodu meqjus għall-produzzjoni totali tal-industrija tal-Unjoni kif stipulat iktar 'il fuq fil-premessa (122).

(124)

Il-kapaċità ta' produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni żdiedet bi 17 % tul il-perjodu meqjus. Madankollu, din iż-żieda hija relatata biss ma' wieħed mill-produtturi tal-Unjoni filwaqt li l-produtturi l-oħrajn tal-Unjoni li kkooperaw kellhom kapaċitajiet stabbli tul il-perjodu meqjus. Is-sejbiet tal-investigazzjoni jindikaw li wħud mill-produtturi tal-Unjoni li ma kkooperawx setgħu għalqu l-faċilitajiet ta' produzzjoni tagħhom u b'hekk naqqsu l-kapaċità totali ta' produzzjoni tal-Unjoni matul il-perjodu meqjus li mhuwiex rifless fit-tabella 8 ta' hawn taħt. L-investigazzjoni wriet ukoll li l-industrija tal-Unjoni pproduċiet prodotti oħrajn minbarra l-prodott ikkonċernat (bħal dryers) parzjalment bl-istess linji ta' produzzjoni. Barra minn hekk, l-investigazzjoni uriet li l-produtturi tal-Unjoni faċilment jistgħu jibdlu bejn il-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat u prodotti oħrajn. Għaldaqstant, ma kienx possibbli li tiġi stabbilita b'mod ċar il-kapaċità ta' produzzjoni tal-prodott ikkonċernat.

(125)

L-użu tal-kapaċità kien ta' 66 % fl-2008 u naqas ftit għal 58 % matul l-ERIP. Kif indikat fil-premessa preċedenti, il-kapaċità ta' produzzjoni totali fl-Unjoni ma setgħetx tiġi stabbilita b'mod affidabbli. Peress li l-użu tal-kapaċità huwa stabbilit fuq il-bażi tal-kapaċità totali, bl-istess mod, ma jistax jitqies bilfors bħala indikatur ta' dannu importanti f'dan il-każ.

Tabella 8

F'000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-kapaċità ta' produzzjoni

7 592

7 962

8 375

8 906

L-indiċi

100

105

110

117

L-użu tal-kapaċità

66  %

61  %

61  %

58  %

L-indiċi

100

93

92

89

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(c)   Il-volum tal-bejgħ

(126)

Il-volum ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni ġie stabbilit kif spjegat fil-premessa (100) iktar 'il fuq. B'hekk, il-volum ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lill-klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni żdied b'10 % bejn l-2008 u l-ERIP. Din iż-żieda nħasset b'mod partikolari bejn l-2010 u l-ERIP, fejn il-volumi ta' bejgħ żdiedu b'7 punti perċentwali. Dan jaħbat ma' tnaqqis fl-importazzjonijiet mill-PRC minħabba l-impożizzjoni tad-dazju anti-dumping fuq Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabella 9

F''000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-bejgħ lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni

4 300 - 4 500

4 300 - 4 500

4 500 - 4 700

4 800 - 5 000

L-indiċi

100

99

103

110

Sors: Questionnaire replies

(d)   Is-sehem mis-suq

(127)

Matul il-perjodu meqjus, l-industrija tal-Unjoni reġgħet iggwadanjat iktar fis-sehem mis-suq, li żdied minn 40-45 % fl-2008 għal 50-55 % fl-ERIP, jiġifieri żieda ta' 24 %. Din iż-żieda hija dovuta l-iktar għat-tnaqqis fil-konsum kif ukoll il-volum tal-importazzjoni Ċiniża u ż-żieda parallela fil-volum ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni.

Tabella 10

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-ishma mis-suq tal-produtturi tal-Unjoni

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

L-indiċi

100

107

101

124

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju u l-bażi ta’ dejta 14(6)

(e)   It-tkabbir

(128)

Il-konsum tal-Unjoni naqas bejn l-2008 u l-ERIP. B'mod parallel, il-volum tal-bejgħ mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni żdied b'10 % u s-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni żdied b'24 %. Bl-istess mod, il-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni żdiedet b’4 %, l-investiment iktar mill-rdoppja (premessa (141) taħt) u l-impjiegi żdiedu b’10 % (premessa (129) taħt) matul l-istess perjodu. Għaldaqstant, jista’ jiġi konkluż li l-industrija tal-Unjoni esperjenzat xi tkabbir tul il-perjodu kkunsidrat.

(f)   L-impjiegi

(129)

L-impjiegi u x-xejriet fl-impjiegi għall-industrija totali tal-Unjoni ġew stmati billi ġew estrapolati l-figuri disponibbli fir-rigward tal-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. B'konformità maż-żieda fil-bejgħ, il-livell ta' impjiegi tal-industrija tal-Unjoni juri żieda ta' 10 % bejn l-2008 u l-ERIP.

Tabella 11

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-impjiegi għall-prodott simili

655

672

736

722

L-indiċi

100

102

112

110

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(g)   Il-produttività

(130)

Il-produttività tal-forza tax-xogħol tal-industrija tal-Unjoni, imkejla bħala l-produzzjoni (biċċiet) għal kull persuna impjegata fis-sena, naqset b'6 % fil-perjodu meqjus. Dan huwa marbut mal-fatt li l-produzzjoni żdiedet b'rata inqas mill-impjiegi.

Tabella 12

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-produttività (000 biċċa għal kull impjegat)

7,6

7,3

6,9

7,2

L-indiċi

100

95

90

94

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(h)   Il-kobor tal-marġni tad-dumping u l-irkupru mid-dumping fl-imgħoddi

(131)

Il-marġni tad-dumping li nstab kienu ferm ogħla mil-livell de minimis. Rigward l-impatt tal-kobor tal-marġni tad-dumping propji fuq l-industrija tal-Unjoni, minħabba b'mod partikolari l-volumi u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet mill-PRC, l-impatt ma jistax jitqies negliġibbli.

(132)

Rigward l-effetti tad-dumping fl-imgħoddi, filwaqt li l-indikaturi eżaminati hawn fuq juri xi titjib, jipprovdu wkoll evidenza li l-industrija tal-Unjoni għadha fraġli u vulnerabbli.

6.2.   L-indikaturi mikroekonomiċi

(a)   Il-prezzijiet u fatturi oħrajn li jaffettwaw il-prezzijiet

(133)

Il-prezz medju tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun lill-klijenti mhux relatati fl-Unjoni żviluppa kif muri fit-tabella hawn taħt. Il-prezzijiet medji baqgħu relattivament stabbli tul il-perjodu meqjus, għad li bi tnaqqis żgħir fl-RIP. Kif intqal iktar 'il fuq, din iż-żieda ħabtet mal-impożizzjoni ta' miżuri anti-dumping fir-rigward ta' Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabella 13

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-prezz ta' unità fis-suq tal-Unjoni (EUR/biċċa)

10,9

10,7

10,9

11,2

L-indiċi

100

98

100

103

Il-kost ta' produzzjoni ta' unità (EUR/biċċa)

10,9

10,5

11,0

11,4

L-indiċi

100

96

101

105

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(134)

Il-prezzijiet ta' bejgħ isegwu x-xejriet fil-prezzijiet tal-materja prima ewlenija (jiġifieri l-azzar). Il-prezzijiet tal-bejgħ u l-ispejjeż baqgħu relattivament stabbli tul il-perjodu meqjus, għad li l-ispejjeż naqsu ftit iktar mill-prezzijiet tal-bejgħ, u ħallew impatt negattiv fuq is-sitwazzjoni tal-profitabilità tal-industrija tal-Unjoni bejn l-2008 u l-ERIP. Madankollu, l-industrija tal-Unjoni ma kinitx f'qagħda li żżid il-prezzijiet tagħha għal-livelli sostenibbli iżda kienet imġiegħla tniżżel il-prezzijiet biex tilħaq il-prezzijiet baxxi tal-importazzjonijiet Ċiniżi biex terġa' tiggwadanja s-sehem mis-suq f'perjodu ta' konsum nieqes.

(b)   Il-kost lavorattiv

(135)

Il-pagi medji baqgħu stabbli tul il-perjodu meqjus, filwaqt li l-kost unitarju tal-produzzjoni żdied bi 3 % (tabella 13 fuq).

Tabella 14

EUR / impjegat

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-paga medja

20 669

19 377

19 885

20 523

L-indiċi

100

94

96

99

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(c)   L-istokkijiet

(136)

Il-volum ta' stokkijiet żdied matul il-perjodu meqjus. Il-livell ta' stokkijiet kien 56 % ogħla fl-ERIP fir-rigward tal-livelli tagħhom fl-2008.

Tabella 15

F''000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-istokk tal-għeluq

94

137

184

146

L-indiċi

100

147

197

156

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(d)   Il-profitabilità u r-redditu fuq l-investimenti

(137)

L-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid il-profitabilità tagħha bi ftit bejn l-2008, meta kienet f'punt ta' ekwilibriju, u l-2009 meta żdiedet għal 2 %. Madankollu, il-profitabilità reġgħet naqset fl-2010 u kompliet ukoll matul l-ERIP meta laħqet -1,7 %. Madankollu, il-profitabilità naqset bi kważi 2 % tul il-perjodu meqjus. Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessa (134) dan kien dovut l-iktar għall-fatt li l-industrija tal-Unjoni ma rnexxilhiex iżżid il-prezzijiet ta' bejgħ tagħha b'konformità maż-żieda fl-ispejjeż peress li kienet imġiegħla tnaqqas il-prezzijiet biex tlaħħaq mal-prezzijiet baxxi tal-importazzjonijiet Ċiniżi sabiex terġa' tiggwadanja s-sehem mis-suq tagħha.

(138)

Ir-redditu fuq l-investimenti (ROI), mogħti bħala l-profitt f'perċentwal tal-valur nett skont il-kotba tal-investimenti, segwa bejn wieħed u ieħor ix-xejra tal-profitabilità. Żdied bejn l-2008 u l-2009, u naqas mill-2009 għall-ERIP. It-tnaqqis fl-ROI nħass iktar mit-tnaqqis fil-livelli ta' profitabilità minħabba żieda fl-investimenti kif muri fil-premessa (141) iktar 'il quddiem.

Tabella 16

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-profitabilità

(% tal-bejgħ nett)

0,0  %

2,0  %

–0,8  %

–1,7  %

L-indiċi

100

102

99

98

ROI (il-profitt f'% tal-valur nett skont il-kotba tal-investimenti)

–4  %

96  %

–20  %

–82  %

L-indiċi

100

200

84

22

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(e)   Il-fluss ta' flus u l-ħila li jżidu l-kapital

(139)

Il-fluss ta' flus nett mill-attivitajiet operatorji, li hija l-ħila li l-industrija tiffinanzja l-attivitajiet tagħha stess, espressi bħala perċentwal tal-fatturat tal-prodott simili, tjieb b'konformità mal-profitabilità mil-livell ta' ekwilibriju fl-2008 għal 5 % fl-2009. Niżel għal 3 % fl-2010 u kien negattiv matul l-ERIP.

Tabella 17

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-fluss ta' flus

(% tal-fatturat)

0  %

5  %

3  %

–1  %

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(140)

Ma kien hemm ebda indikazzjoni partikolari li l-industrija tal-Unjoni kienet tiltaqa' ma’ diffikultajiet biex iżżid il-kapital.

(f)   L-investimenti

(141)

L-investimenti annwali fil-produzzjoni tal-prodott simili mill-produtturi fil-kampjun żdiedu b'iktar mid-doppju bejn l-2008 u l-ERIP. Żdiedu b'mod kostanti bejn l-2008 u l-2009. Iż-żieda fl-investimenti tista' tiġi spjegata mill-isforzi ta' ristrutturar li saru mill-industrija tal-Unjoni billi investiet fil-proċess ta' produzzjoni tagħhom biex tagħmilhom iktar kompetittivi. Bejn l-2010 u l-ERIP kien hemm tnaqqis filwaqt li l-livell ta' investimenti baqa' għoli b'mod konsiderevoli meta mqabbel mal-2008.

Tabella 18

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-investimenti netti ( 000 EUR)

239

504

1 046

569

L-indiċi

100

211

438

239

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

7.   Il-konklużjoni dwar il-korriment

(142)

L-analiżi tal-indikaturi makroekonomiċi turi sinjali ta' titjib b’mod partikolari f'termini ta' produzzjoni u volumi ta' bejgħ kif ukoll is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni tul il-perjodu meqjus. Fl-istess ħin, uħud mill-iktar indikaturi mikroekonomiċi relevanti naqsu bħall-profitabilità u r-redditu fuq l-investimenti. Il-prezzijiet tal-bejgħ, għad li qed jiżdiedu ftit ma jistgħux jilħqu livelli sostenibbli u jlaħħqu maż-żieda fil-kost ta' produzzjoni. Dan huwa dovut l-iktar għall-fatt li s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi baqa' f'livelli għoljin matul il-perjodu meqjus, billi l-importazzjonijiet Ċiniżi kienu wkoll bi prezzijiet baxxi li l-industrija tal-Unjoni kellha ssegwi biex terġa' tiggwadanja s-sehem mis-suq.

(143)

Għaldaqstant, il-miżuri kontra l-PRC għenu biss parzjalment lill-industrija tal-Unjoni sabiex tirkupra mid-danni mġarrba.

(144)

Minħabba din l-analiżi ta' hawn fuq, is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni tjiebet u ma jidher li kien qed iseħħ ebda dannu materjali. Minkejja dan, minkejja xejriet li jidhru pożittivi u l-isforzi notevoli ta' ristrutturar, l-industrija tal-Unjoni għadha fraġli u vulnerabbli.

F.   IL-PROBABILITÀ TA' RIKORRENZA TAD-DANNI

1.   Il-kummenti preliminari

(145)

Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessi (51) sa (52), fir-rigward tal-kooperazzjoni batuta tal-produtturi esportaturi Ċiniżi, l-analiżi rigward is-suq domestiku Ċiniż u l-esportazzjonijiet mill-PRC lejn pajjiżi terzi oħrajn kellha toqgħod fuq l-informazzjoni disponibbli, jiġifieri informazzjoni ppubblikata fil-qafas tal-analiżi sunset ta’ Ġunju 2010 imwettqa mill-Kummissjoni għall-Kummerċ Internazzjonali tal-Istati Uniti (“analiżi sunset tal-Istati Uniti”).

(146)

Matul il-perjodu meqjus, l-industrija tal-Unjoni kienet f'sitwazzjoni fraġli u vulnerabbli, kienet għadha esposta għall-effett dannuż tal-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping mill-PRC.

(147)

B'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat ġew valutati sabiex jiġi stabbilit jekk kienx hemm probabilità ta' rikorrenza tad-danni, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

2.   L-impatt tal-volum imbassar ta' importazzjonijiet u l-effetti fuq il-prezz fil-każ ta' tneħħija tal-miżuri

(148)

Kif intqal iktar 'il fuq, rigward l-importazzjonijiet mill-PRC, kien hemm probabilità ta' ssoktar tad-dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Il-volumi ta' importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-PRC aktarx li jiżdiedu bla miżuri bi prezzijiet li jwaqqugħ sew il-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni. L-investigazzjoni uriet li l-klijenti ewlenin tal-industrija tal-Unjoni huma bejjiegħa bl-imnut, jiġifieri supermarkets kbar li huma f'pożizzjoni ta' negozjar b'saħħitha u li ser iġibu dejjem iktar twavel għall-mogħdija mill-PRC li ferm probabbli ser jidħlu fis-seħħ bi prezzijiet ferm baxxi li huma l-oġġett ta' dumping. B'hekk, il-pressjoni fuq il-prezzijiet fuq l-industrija tal-Unjoni aktarx li jmorru għall-agħar, u dan ser iġiegħlha tnaqqas il-prezzijiet b'effett diżastruż fuq is-sitwazzjoni tal-profitabilità tagħha li diġà kienet negattiva matul l-ERIP.

(149)

B'hekk, fl-isfond tas-sitwazzjoni fraġli u vulnerabbli tal-industrija tal-Unjoni, il-volumi ikbar u l-effetti fuq il-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-PRC jirriżultaw f'telf finanzjarju qawwi u tnaqqis fis-sehem mis-suq.

(150)

L-imġiba ta' esportatur Ċiniż li fl-imgħoddi bbenefika minn rata ta' dazju ta' 0 %, Since Hardware (Guangzhou) Co, tista' titqies bħala indikazzjoni soda tal-imġiba probabbli tal-esportaturi Ċiniżi, li kieku kellhom jitneħħew id-dazji. Huwa mfakkar li Since Hardware (Guangzhou) Co, li bbenefika minn dazju ta' 0 % fl-imgħoddi (minn April 2007 sa Diċembru 2010) żied b'mod notevoli l-esportazzjonijiet tiegħu lejn l-Unjoni bi prezzijiet li b'mod sostanzjali kienu l-oġġett ta' dumping li waqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul dak il-perjodu. Kif intqal qabel, investigazzjoni anti-dumping rigward din il-kumpanija rriżultat fl-impożizzjoni ta' dazju anti-dumping definittiv ta' 35,8 %. Din l-investigazzjoni kkonkludiet ukoll li l-volum ta' importazzjonijiet minn din il-kumpanija matul il-perjodu ta' investigazzjoni ta' dik l-investigazzjoni (2009) kien irdoppja meta mqabbel mal-importazzjonijiet tal-istess kumpanija tul il-perjodu ta' investigazzjoni tal-investigazzjoni oriġinali konkluża fl-2007 (2005). L-investigazzjoni rigward Since Hardware (Guangzhou) Co kkonkludiet li b'hekk, l-industrija tal-Unjoni ġarrbet danni materjali.

(151)

Barra minn hekk, l-investigazzjoni uriet li, qabel it-tnedjia ta' din ir-reviżjoni tal-iskadenza, produtturi esportaturi Ċiniżi diġà pproponew lill-klijenti potenzjali fl-Unjoni offerti bi prezzijiet li jwaqqgħu sew il-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni. Dan juri li huwa ferm probabbli li l-produtturi esportaturi Ċiniżi jippruvaw jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi kwantitajiet ikbar billi jnaqqsu l-livelli tal-prezzijiet attwali tagħhom li kieku l-miżuri jitħallew jiskadu.

3.   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni, il-miżuri eżistenti f'pajjiżi terzi oħrajn u l-kapaċità ta' riżerva

(152)

Kif imsemmi hawn fuq fil-premessi (55) sa (57), l-industrija Ċiniża tat-twavel għall-mogħdija hija ferm orjentata lejn l-esportazzjonijiet u, anki wara l-impożizzjoni tal-miżuri, l-Unjoni għadha l-ikbar suq u l-iktar wieħed attraenti għalihom.

(153)

Għall-produtturi esportaturi Ċiniżi l-Istati Uniti huma t-tieni l-ikbar suq tal-esportazzjoni. Madankollu, l-aċċess għas-suq tal-Istati Uniti għadu ristrett minħabba l-eżistenza ta' miżuri anti-dumping għoljin li ġew estiżi sal-2015. Dan isaħħaħ il-probabilità li l-importazzjonijiet mill-PRC jkunu allokati lejn is-suq tal-Unjoni fi kwantitajiet ikbar jekk ma jinżammux il-miżuri.

(154)

Skont l-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni mill-analiżi sunset tal-Istati Uniti, hemm potenzjalment kapaċitajiet addizzjonali sostanzjali disponibbli fil-PRC u aktar kapaċità addizzjonali tista’ tiżdied faċilment fil-każ li dazji kontra d-dumping jiġu revokati minħabba li l-produzzjoni ta’ twavel għall-mogħdija fil-PRC tirrekjedi ħafna ħaddiema u kwalunwke żieda fil-produzzjoni ma teħtieġx investimenti importanti jew ħiliet speċifiċi. Għaldaqstant, fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli, ġie konkluż li hemm għallinqas kapaċitajiet ta’ riżerva potenzjalment sostanzjali disponibbli fil-PRC, li jistgħu jiġu diretti mill-ġdid għas-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri anti-dumping kellhom jitħallew jiskadu.

4.   Fatturi oħrajn

4.1.   L-importazzjonijiet li mhumiex l-oġġett ta' dumping mill-PRC

(155)

Kif intqal iktar 'il fuq, matul l-ERIP ma nstab ebda dumping għall-uniku esportatur Ċiniż li kkoopera li għandu dazju individwali ta' 22,7 %. Madankollu, peress li l-importazzjonijiet ta' din il-kumpanija kienu jirrappreżentaw biss sehem minimu tal-volum totali ta' importazzjoni mill-PRC, ma setgħux jitqiesu bħala importanti u ma setgħux jitqiesu li kkontribwixxew għas-sitwazzjoni dgħajfa tal-industrija tal-Unjoni matul l-ERIP.

(156)

Ġie stabbilit ukoll li l-importazzjonijiet minn din il-kumpanija ma kinux qed iwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul l-ERIP.

4.2.   L-importazzjonijiet mill-Ukraina

(157)

Kif intqal iktar 'il fuq, l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina żdiedu b'24 %. Dan irriżulta f'żieda żgħira tas-suq korrispondenti tul il-perjodu meqjus.

(158)

Madankollu, il-prezz medju ta' importazzjoni żdied minn 2008 sal-ERIP b'14 %, u laħaq l-istess livell ta' prezz bħall-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni matul l-ERIP.

(159)

Għaldaqstant, is-sitwazzjoni dgħajfa tal-industrija tal-Unjoni ma tistax tiġi spjegata bl-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija mill-Ukraina. Bl-istess mod, mhuwiex probabbli li l-importazzjonijiet mill-Ukraina jikkontribwixxu għar-rikorrenza tad-dannu jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

4.3.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri

(160)

Il-volum ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri żdied tul il-perjodu meqjus, għad li hemm tnaqqis żgħir bejn l-2010 u l-ERIP. Din iż-żieda fil-volum ta' importazzjoni kienet tfisser ukoll żieda fis-sehem mis-suq matul l-istess perjodu, minn 5-10 % għal 15-20 %.

(161)

Għad li l-livelli tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet ta' pajjiżi terzi oħrajn kienu inqas mill-prezzijiet medji tal-industrija tal-Unjoni, kienu ogħla mill-prezzijiet medji ta' importazzjoni mill-PRC kif stabbiliti matul l-investigazzjoni attwali.

(162)

Minkejja dan li ntqal hawn fuq, l-importazzjonijiet mill-PRC aktarx li jiżdiedu b'mod notevoli bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping u li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. Tabilħaqq, l-investigazzjoni wriet li l-prezzijiet medji ta' importazzjoni mill-PRC bla dazju anti-dumping kienu qed iwaqqgħu l-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni b'madwar 20 %. Għalhekk, l-importazzjonijiet mill-PRC huma mistennija jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet inqas mill-prezz medju tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn, jekk jitħallew jiskadu l-miżuri, kif diġà kien il-każ matul l-ERIP. Għalhekk, ġie konkluż li l-importazzjonijiet minn swieq ta' pajjiżi terzi, għad li kellhom l-istess impatt fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, ma jistgħux jinvalidaw il-konklużjoni tal-probabilità ta' rikorrenza ta' dumping dannuż mill-importazzjonijiet Ċiniżi jekk jitħallew jiskadu l-miżuri.

4.4.   It-tnaqqis fil-konsum

(163)

Huwa osservat li t-tnaqqis apparenti fil-konsum bejn l-2010 u l-ERIP huwa dovut l-iktar għall-effett statistiku tat-tnaqqis fl-importazzjonijiet ikkawżati mill-impożizzjoni ta' miżuri anti-dumping kontra Since Hardware (Guangzhou) Co. Matul l-istess perjodu, l-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid il-volum ta' bejgħ u s-sehem mis-suq tagħha. Għaldaqstant, it-tnaqqis fil-konsum ma setax kellu impatt fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni.

5.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà tar-rikorrenza tal-korriment

(164)

L-investigazzjoni stabbilixxiet probabilità ta' rikorrenza ta' danni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(165)

Wara li ttieħdu f'kunsiderazzjoni l-livell ta' dumping li għadu eżerċitat mill-produtturi esportaturi Ċiniżi, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni, l-imġiba fl-imgħoddi tal-produttur esportatur Ċiniż Since Hardware (Guangzhou) Co evidenzjata fl-investigazzjoni konkluża f'Diċembru 2010, il-possibilità li l-produtturi Ċiniżi jżidu l-kapaċità faċilment f'każ ta' żieda fid-domanda, l-orjentazzjoni b'saħħitha lejn l-esportazzjoni tal-produtturi Ċiniżi u l-istrateġiji tagħhom fil-prezzijiet, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, aktarx li l-industrija tal-Unjoni tħabbat wiċċha ma' żieda ta' importazzjonijiet Ċiniżi li huma l-oġġett ta' dumping, li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'mod notevoli. F'dan il-każ, mhux talli s-sitwazzjoni diġà diffiċli tal-industrija tal-Unjoni f'termini ta' profitabilità hija mistennija tmur għall-agħar, iżda aktarx li jintilef anki wħud mit-titjib riċenti fil-prestazzjoni ġenerali tal-industrija tal-Unjoni.

G.   L-INTERESS TAL-UNJONI

1.   L-introduzzjoni

(166)

B'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, ġie mistħarreġ jekk l-impożizzjoni ta' miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-PRC wara s-sejbiet ta' din ir-reviżjoni tal-iskadenza tkunx kontra l-interess tal-Unjoni sħiħa. Id-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni kienet ibbażata fuq apprezzament ta' kull wieħed mill-bosta interessi involuti. Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jispjegaw il-fehmiet tagħhom skont l-Artikolu 21(2) tar-Regolament bażiku.

(167)

Din l-investigazzjoni hija reviżjoni li tanalizza sitwazzjoni li fiha diġà hemm fis-seħħ miżuri anti-dumping. Għaldaqstant tippermetti sabiex issir il-valutazzjoni ta' kwalunkwe impatt negattiv żejjed fuq il-partijiet ikkonċernati mill-miżuri anti-dumping attwali.

(168)

Huwa osservat ukoll li huwa propost li jintemm il-proċediment anti-dumping fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina li jwassal għal aċċess ikbar tal-importazzjonijiet ta' pajjiżi terzi bla restrizzjonijiet għas-suq tal-Unjoni.

(169)

Fuq din il-bażi, ġie mistħarreġ jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar il-probabilità ta' rikorrenza ta' dumping dannuż, kienx hemm raġunijiet validi li jwasslu għall-konklużjoni li mhuwiex fl-interess tal-Unjoni li żżomm miżuri kontra l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-PRC.

2.   L-interess tal-industrija tal-Unjoni u produtturi oħrajn tal-Unjoni

(170)

L-industrija tal-Unjoni wriet li hija industrija vijabbli. Dan kien ikkonfermat mill-iżvilupp pożittiv tas-sitwazzjoni ekonomika tagħha osservata matul il-perjodu meqjus, parzjalment minħabba l-isforzi tagħha sabiex tkun iktar kompetittiva u l-miżuri fis-seħħ. Jista' jiġi raġonevolment mistenni li l-industrija tal-Unjoni ser tkompli tibbenefika mill-miżuri li ser jinżammu. Jekk ma jinżammux il-miżuri kontra l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-PRC, aktarx li l-industrija tal-Unjoni ġġarrab dannu materjali minn volumi sostanzjali ta' importazzjonijiet mill-PRC li huma l-oġġett ta' dumping, u dan jikkaġuna tgħarriq serju tas-sitwazzjoni finanzjarja tagħha minħabba l-marġni ta' twaqqigħ tal-prezz stabbiliti matul l-ERIP. Ir-rati ta' profitabilità li diġà huma negattivi, ir-redditu fuq l-investimenti u l-istokks ser ikomplu jmorru għall-agħar u finalment ser iwasslu għall-għajbien probabbli tal-industrija tal-Unjoni.

(171)

B'hekk, huwa konkluż li ż-żamma tal-miżuri anti-dumping kontra l-PRC jkunu fl-interess tal-industrija tal-Unjoni b'mod ċar.

3.   L-interess ta’ partijiet oħrajn

(172)

L-ebda wieħed mill-15-il importatur/negozjant ma kkoopera. Ħadd milli partijiet interessati potenzjali l-oħrajn ma nnotifika lilu nnifsu waqt l-investigazzjoni. Ma hemm ebda evidenza li tissuġġerixxi li l-miżuri fis-seħħ jaffettwaw b'mod konsiderevoli lill-importaturi jew il-konsumaturi tal-prodott ikkonċernat. F'dan il-kuntest, jista' jiġi raġonevolment supponut li l-klijenti ewlenin, jiġifieri l-ħwienet ta' bejgħ kbar tal-imnut, ser ikunu jistgħu jgħaddu kawlunkwe żieda fil-prezzijiet li tirriżulta mid-dazji anti-dumping lill-konsumatur finali bla ma jħallu impatt sostanzjali fuq il-perċezzjoni tal-konsumaturi.

4.   Il-konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(173)

Fuq din il-bażi, jista' jiġi konkluż li ma hemm ebda raġuni valida li tindika biċ-ċar li ż-żamma tal-miżuri kontra l-PRC tmur kontra l-interess ġenerali tal-Unjoni.

H.   IL-MIŻURI ANTI-DUMPING

(174)

Il-partijiet kollha ġew mgħarrfa dwar il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom huwa maħsub li jiġu rakkomandati l-miżuri eżistenti fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-PRC u t-tneħħija tal-miżuri fis-seħħ fuq importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-Ukraina. Ingħataw ukoll perjodu biex jagħmlu rappreżentazzjonijiet sussegwenti għal din id-divulgazzjoni.

(175)

Minn dan li ntqal hawn fuq joħroġ li, kif stipulat fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, il-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-PRC għandhom jinżammu u li d-dazju anti-dumping fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina għandu jitħalla jiskadi,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   B'hekk huwa impost dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija, kemm jekk bis-saqajn jew mingħajrhom, b’wiċċ jew le minn fejn joħroġ il-fwar u/jew is-sħana u/jew l-arja, inkluż it-twavel għall-kmiem, u partijiet essenzjali minnhom, jiġifieri s-saqajn, il-wiċċ, u fejn tisserraħ il-ħadida li fil-preżent jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 u ex 8516 90 00 (kodiċijiet TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 u 8516900051) u li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

2.   Ir-rata tad-dazju anti-dumping definittiv applikabbli għal-prezz nett u ħieles fil-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, għall-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u manifatturati mill-kumpaniji elenkati hawn taħt għandha tkun kif ġej:

Il-pajjiż

Il-manifattur

Ir-rata tad-dazju(%)

Il-kodiċi TARIC addizzjonali

Ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

All other companies

42,3

A999

3.   Sakemm ma jiġix speċifikat b'xi mod ieħor, għandhom ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jikkonċernaw id-dazji tal-importazzjonijiet.

Artikolu 2

Il-proċediment anti-dumping li jikkonċerna importazzjonijiet ta’ twavel għall-mogħdija li joriġinaw fl-Ukraina huwa bil-preżenti tterminat u l-miżuri anti-dumping imposti fuq l-Ukraina bir-Regolament (KE) Nru 452/2007 huwa revokati minn issa.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

V. JUKNA


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 109, 26.4.2007, p. 12.

(3)  ĠU L 338, 22.12.2010, p. 10.

(4)  ĠU L 84, 31.3.2010, p. 13.

(5)  ĠU L 168, 2.7.2010, p. 12.

(6)  ĠU L 24, 28.1.2010, p. 24.

(7)  ĠU L 242, 15.09.2010, p. 1.

(8)  ĠU 2009/C 282/16

(9)  ĠU L 297, 26.10.2012, p. 5.

(10)  ĠU C 223, 22.9.2007.

(11)  ĠU C 187, 28.6.2011, p. 21.

(12)  ĠU C 120, 25.4.2012, p. 9.

(13)  ĠU C 166, 12.6.2012, p. 3.

(14)  14 Nru. 731-TA-1047 (Reviżjoni).

(15)  Ara l-premessi 57 u 67 tar-Regolament (UE) Nru 1243/2010.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/22


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 696/2013

tat-22 ta’ Lulju 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposti konġunti tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (1), jagħti effett lill-miżuri previsti fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/795/PESK tal-20 ta’ Novembru 2006 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (2), li mbagħad ġiet revokata u sostitwita mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/800/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (3).

(2)

Fit-22 ta’ April 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/183/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2010/800/PESK (4), li ġġedded il-miżuri eżistenti u tagħti effett għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSC) 2094 (2013).

(3)

Il-miżuri restrittivi jinkludu projbizzjoni fuq l-għoti ta’ taħriġ tekniku, pariri, servizzi jew assistenza teknika f’dak li għandu x’jaqsam ma’ oġġetti pprojbiti u huwa meħtieġ li jiġi estiż l-ambitu ta’ dik il-projbizzjoni sabiex jiġi jinkludi servizzi intermedjarji oħra.

(4)

Il-forniment ta’ servizzi finanzjarji lil persuni u entitajiet addizzjonali huwa pprojbit, jiġifieri dawk li jaġixxu f’isem jew taħt id-direzzjoni tal-persuni u l-entitajiet innominati jew entitajiet li huma proprjetà tagħhom jew li huma kkontrollati minnhom, u huwa meħtieġ li jiġi miżjud kriterju addizzjonali tal-elenkar fir-Regolament (KE) Nru 329/2007 għal dak il-għan.

(5)

Huwa neċessarju li jiġi pprojbit il-ħolqien ta’ relazzjonijiet ta’ korrispondent ġodda ma’ banek fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (‘Korea ta’ Fuq’) u ż-żamma ta’ relazzjonijiet ta’ korrispondent ma’ banek fil-Korea ta’ Fuq fejn ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li dan jista’ jikkontribwixxi għall-programmi relatati man-nukleari, ma’ armi oħra ta’ qerda massiva jew mal-missili ballistiċi jew attivitajiet projbiti oħra tal-Korea ta’ Fuq. Minbarra dan, l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għandhom ikunu pprojbiti milli jiftħu kontijiet bankarji fil-Korea ta’ Fuq.

(6)

Huwa meħtieġ li tiġi spezzjonata l-merkanzija kollha li toriġina mill-Korea ta’ Fuq, jew li hija destinata għall-Korea ta’ Fuq, jew li tkun intermedjata jew iffaċilitata mill-Korea ta’ Fuq jew miċ-ċittadini tagħha, jew minn individwi jew entitajiet li jaġixxu f’isimhom, fejn ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li l-merkanzija jkun fiha oġġetti pprojbiti. Għalhekk jenħtieġ li jkun hemm l-obbligu li tiġi ppreżentata informazzjoni qabel il-wasla u qabel it-tluq. Meta bastiment jirrifjuta spezzjoni, dan għandu jiġi rrifjutat id-dħul.

(7)

Huwa meħtieġ li jiġi pprojbit għal kwalunkwe inġenju tal-ajru li jitlaq minn, jinżel fi, jew itir fuq it-territorju tal-Unjoni, jekk ikun hemm bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li l-inġenju tal-ajru jkun fih oġġetti pprojbiti.

(8)

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 329/2007 jelenka l-oġġetti, il-materjali, it-tagħmir, il-prodotti u t-teknoloġija kollha, inkluż software, li huma prodotti jew teknoloġija b’użu doppju kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 (5) li huma pprojbiti milli jinbiegħu, jiġu fornuti, ittrasferiti jew esportati, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fil-Korea ta’ Fuq jew biex jintużaw hemm, f’konformità mal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 329/2007.

(9)

L-Anness Ia jelenka oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija oħra li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tal-Korea ta’ Fuq marbuta mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn ta’ qerda massiva jew ma’ missili ballistiċi li wkoll huma pprojbiti milli jinbiegħu, jiġu fornuti, ittrasferiti jew esportati. Huwa l-kompitu tal-Unjoni li tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tiddetermina l-oġġetti rilevanti li għandhom jiġu inklużi f’dak l-Anness.

(10)

Il-lista tal-oġġetti fl-Anness Ia tar-Regolament (KE) Nru 329/2007 għandha tiġi emendata biex tiżdied il-lista tal-oġġetti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(11)

Dawn il-miżuri jaqgħu fl-ambitu tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, għalhekk, b’mod speċjali bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha, hemm bżonn li tittieħed azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu implimentati.

(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, jiżdied il-punt li ġej:

“9.

‘servizzi ta’ senserija’ tfisser:

(i)

in-negozjar jew l-arranġament ta’ tranżazzjonijiet għax-xiri, bejgħ jew provvista ta’ merkanzija u teknoloġija jew ta’ servizzi finanzjarji u tekniċi, inklużi dawk minn pajjiż terz lil kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew

(ii)

il-bejgħ jew ix-xiri ta’ merkanzija u teknoloġija, jew ta’ servizzi finanzjarji u tekniċi, inklużi fejn jinsabu f’pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom għal pajjiż terz ieħor;”;

(2)

fil-Artikolu 3(1), il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ assistenza teknika jew ta’ servizzi ta’ senserija relatati ma’ merkanzija u teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew fl-Annessi I, Ia u Ib, u mal-forniment, manifattura, manutenzjoni u użu ta’ merkanzija elenkata fil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew fl-Annessi I, Ia u Ib lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-Korea ta’ Fuq, jew għall-użu fil-Korea ta’ Fuq;”;

(3)

L-Artikolu 3a huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 3a

1.   Bil-għan li jiġi impedut it-trasferiment ta’ merkanzija u teknoloġija li huma koperti mil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew il-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment, l-esportazzjoni jew l-importazzjoni tagħhom li huma pprojbiti minn dan ir-Regolament, flimkien mal-obbligu li l-awtoritajiet doganali kompetenti jiġu pprovduti bl-informazzjoni ta’ qabel il-wasla u wara t-tluq kif stabbilit fid-dispożizzjonijiet rilevanti li jirrigwardaw id-dikjarazzjonijiet sommarji tad-dħul u l-ħruġ flimkien mad-dikjarazzjonijiet tad-dwana fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (*) u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (**), il-persuna li tipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandha tiddikjara jekk il-merkanzija hijiex koperta mil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew minn dan ir-Regolament u, fejn l-esportazzjoni hija suġġetta għall-awtorizzazzjoni, tispeċifika d-dettalji tal-liċenzja tal-esportazzjoni mogħtija.

2.   L-elementi addizzjonali meħtieġa msemmija f’dan l-Artikolu għandhom jiġu ppreżentati jew f’forma miktuba jew bl-użu ta’ dikjarazzjoni tad-dwana kif ikun xieraq.

3.   Fejn hemm motivi raġonevoli biex wieħed jemmen li bastiment jista’ jkun fih oġġetti pprojbiti taħt dan ir-Regolament, għandu jkun ipprojbit li jiġi aċċettat, jew jiġi pprovdut aċċess għal portijiet fit-territorju tal-Unjoni għal:

(a)

kwalunkwe bastiment li jkun irrifjuta li jiġi spezzjonat wara li tali spezzjoni tkun ġiet awtorizzata mill-Istat tal-bandiera tal-bastiment, jew

(b)

kwalunkwe bastiment li jtajjar il-bandiera tal-Korea ta’ Fuq li jkun irrifjuta li jiġi spezzjonat.

4.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafu 3 ma għandhomx jirrestrinġu l-aċċess għall-portijiet fil-każ ta’ emerġenza;

5.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafu 3 ma għandhomx jirrestrinġu l-aċċes għall-portijiet fejn tali aċċess huwa meħtieġ għal finijiet ta’ spezzjoni.

6.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafu 3 ma għandhom jirrestrinġu lil ebda bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru milli jkollu aċċess għall-portijiet tal-istat tal-bandiera tiegħu.

7.   Għandha tkun ipprojbita l-parteċipazzjoni, konxjament u bi ħsieb, f’attivitajiet li għandhom l-għan jew l-effett li jevitaw il-paragrafu 3.

(*)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1."

(**)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.”;"

(4)

jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 3b

Il-forniment ta’ servizzi ta’ trażbord jew ta’ servizzi forniment ta’ bastimenti, jew xi servizzi oħra għall-bastimenti, lil bastimenti tal-Korea ta’ Fuq huwa pprojbit fejn il-fornituri tas-servizz ikollhom informazzjoni, inkluż mingħand l-awtoritajiet kompetenti tad-dwana fuq il-bażi tal-informazzjoni ta’ qabel il-wasla u ta’ qabel it-tluq imsemmija fl-Artikolu 3a(1), li tipprovdi bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li l-bastimenti qed iġorru oġġetti li l-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huma pprojbiti skont ir-Regolament, sakemm il-forniment ta’ dawn is-servizzi ma jkunx neċessarju għal skopijiet umanitarji.;

Artikolu 3c

1.   Ħlief fejn ipprojbit mill-paragrafu 8 tar-Riżoluzzjoni 1718 (2006) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-paragrafi 9, 10 u 23 tar-Riżoluzzjoni 1874 (2009) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-paragrafu 9 tar-Riżoluzzjoni 2087 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-paragrafi 7 u 20 tar-Riżoluzzjoni 2094 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew minn miżuri rilevanti taħt Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti oħrajn segwenti, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw, taħt dawk it-termini u l-kondizzjonijiet li huma jqisu xierqa, transazzjonijiet fir-rigward ta’ oġġetti u teknoloġija msemmija fl-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-Regolament jew assistenza jew servizzi ta’ senserija msemmija fl-Artikolu 3(1), dment li l-oġġetti u t-teknoloġija, l-assistenza jew is-servizzi ta’ senserija huma għall-finijiet ta’ ikel, ta’ agrikoltura, mediċi jew finijiet umanitarji oħrajn.

2.   L-Istat Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, fi żmien erba’ ġimgħat, ta’ awtorizzazzjonijiet taħt dan l-Artikolu.”;

(5)

L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Jekk deroga mill-Artikoli 2(1)(a) jew 3(1)(a) jew (b) tkun meqjusa meħtieġa f’każ speċifiku, il-bejjiegħ, il-fornitur, il-parti li tkun qed tittrasferixxi, l-esportatur jew il-fornitur tas-servizz ikkonċernati jistgħu jippreżentaw talba debitament motivata lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kif elenkat fl-Anness II. L-Istat Membru li jirċievi t-talba għandu, jekk iqis li tali deroga hija ġġustifikata, jippreżenta talba għal approvazzjoni speċifika lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU.”;

(b)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“4.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, taħt dawk il-kondizzjonijiet li huma jqisu xierqa, transazzjoni fir-rigward ta’ oġġetti msemmija fil-punt 17 tal-Anness III dment li l-oġġetti huma għal finijiet umanitarji jew għal finijiet uffiċjali ta’ missjonijiet diplomatiċi jew konsulari jew organizzazzjonijiet internazzjonali li jgawdu immunitajiet f’konformità mal-liġi internazzjonali.”;

(6)

fl-Artikolu 5a, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti (a) u (b) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(a)

jiftaħ kont bankarju ġdid ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja domiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew kull istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2);

(b)

jistabbilixxi relazzjoni ġdida ta’ bank korrispondenti ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja domiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2);”

(b)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(c)

jiftaħ uffiċċju rappreżentattiv ġdid fil-Korea ta’ Fuq, jew jistabbilixxi fergħa jew sussidjarja ġdida, fil-Korea ta’ Fuq;

(d)

jistabbilixxi impriża konġunta ġdida ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja domiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew kull istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2);

(e)

iżomm relazzjoni ta’ bank korrispondenti ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja domiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew istituzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2) jekk ikun hemm informazzjoni li tipprovdi bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li dan jista’ jikkontribwixxi għall-programmi tal-Korea ta’ Fuq relatati man-nukleari, ma’ armi oħra ta’ qerda massiva jew ma’ missili ballistiċi, jew attivitajiet oħra projbiti minn dan ir-Regolament jew mid-Deċiżjoni 2013/183/PESK.”;

(7)

fl-Artikolu 6, il-paragrafi 1 sa 4 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu għall-persuni, l-entitajiet, u l-korpi elenkati fl-Anness IV jew li huma proprjetà tagħhom jew li huma miżmuma jew ikkontrollati minnhom, għandhom jiġu ffriżati. L-Anness IV għandu jinkludi l-persuni, l-entitajiet u l-korpi indikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet jew mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti skont il-paragrafu 8(d) tar-Riżoluzzjoni 1718 (2006) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u l-paragrafu 8 tar-Riżoluzzjoni 2094 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

2.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu għall-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness V, jew li huma l-proprjetà tagħhom, jew li huma miżmuma jew ikkontrollati minnhom, għandhom jiġu ffriżati. L-Anness V għandu jinkludi l-persuni, l-entitajiet u l-korpi li mhumiex elenkati fl-Anness IV, li, f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 15(1) tad-Deċiżjoni 2013/183/PESK ġew identifikati mill-Kunsill:

(a)

li huma responsabbli għal, inkluż permezz tal-appoġġ jew il-promozzjoni ta’, programmi tal-Korea ta’ Fuq relatati mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn ta’ qerda massiva, jew mal-missili ballistiċi jew persuni, entitajiet jew korpi li jaġixxu f’isimhom jew skont l-istruzzjonijiet tagħhom, jew persuni, entitajiet jew korpi li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom, inkluż permezz ta’ mezzi illeċiti;

(b)

li jipprovdu servizzi finanzjarji jew it-trasferiment lejn, permezz ta’, jew mit-territorju tal-Unjoni, jew li jinvolvu ċittadini ta’ Stati Membri jew entitajiet organizzati taħt il-liġijiet tagħhom, jew persuni jew istituzzjonijiet finanzjarji fit-territorju tal-Unjoni, ta’ kwalunkwe assi finanzjarji jew assi oħrajn jew riżorsi li jistgħu jikkontribwixxu għal programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn ta’ qerda massiva jew ma’ missili ballistiċi, kif ukoll persuni, entitajiet jew korpi li jaġixxu f’isimhom jew fuq l-istruzzjonijiet tagħhom jew persuni, entitajiet jew korpi li jappartjenu lilhom jew li huma kkontrollati minnhom; jew

(c)

li huma involuti, inkluż permezz tal-għoti ta’ servizzi finanzjarji, fil-provvista lejn jew mill-Korea ta’ Fuq ta’ armi u ta’ materjali relatati ta’ kull tip, jew ta’ oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għal programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn ta’ qerda massiva u ma’ missili ballistiċi għall-Korea ta’ Fuq.

L-Anness V għandu jiġi rieżaminat regolarment u mill-inqas kull 12-il xahar.

2a.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu għall-persuni, l-entitajiet jew il-korpi elenkati fl-Anness Va, jew li huma l-proprjetà tagħhom, huma miżmuma jew huma kkontrollati minnhom, għandhom ikunu ffriżati. L-Anness Va għandu jinkludi l-persuni, l-entitajiet jew il-korpi mhux koperti bl-Anness IV jew V li qed jaħdmu f’isem jew fuq l-istruzzjonijiet ta’ persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness IV jew V jew lil persuni li jgħinu fl-evażjoni ta’ sanzjonijiet jew li jiksru d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew tad-Deċiżjoni 2013/183/PESK.

L-Anness Va għandu jiġi rieżaminat regolarment u mill-inqas kull 12-il xahar.

3.   L-Annessi IV, V u Va għandhom jinkludu, fejn disponibbli, informazzjoni dwar persuni fiżiċi elenkati, bil-għan li l-persuni kkonċernati jiġu identifikati biżżejjed.

Din l-informazzjoni tista’ tinkludi:

(a)

il-kunjom u l-ismijiet, inklużi psewdonimi u titli, jekk hemm;

(b)

id-data u l-post tat-twelid;

(c)

iċ-ċittadinanza;

(d)

in-numri tal-passaport u tal-karta tal-identità;

(e)

in-numri tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali;

(f)

is-sess;

(g)

l-indirizz jew tagħrif ieħor dwar fejn wieħed ikun jinsab;

(h)

il-funzjoni jew professjoni;

(i)

id-data tan-nomina.

L-Annessi IV, V u Va għandhom jinkludu wkoll ir-raġunijiet għall-elenkar, bħall-impjieg.

L-Annessi IV, V u Va jistgħu jinkludu wkoll informazzjoni għall-finijiet ta’ identifikazzjoni, kif stipulat f’dan il-paragrafu, dwar il-membri tal-familja tal-persuni elenkati, sakemm din l-informazzjoni tkun meħtiega f’każ speċifiku bil-għan waħdieni li tiġi vverifikata l-identità tal-persuna fiżika elenkata kkonċernata.

4.   L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom ikunu disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għall-benefiċċju tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi elenkati fl-Annessi IV, V u Va.”;

(8)

L-Artikolu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 7

1.   B’deroga mill-Artikolu 6, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikati fis-siti tal-Internet elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew iqiegħdu għad-dispożizzjoni ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi taħt dawk il-kondizzjonijiet li huma jqisu xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati huma:

(a)

neċessarji biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni fiżiċi jew legali, tal-entitajiet jew il-korpi elenkati fl-Anness IV, V jew Va, u l-membri tal-familji dipendenti ta’ tali persuni fiżiċi, inklużi ħlasijiet għal ikel, kera jew ipoteki, mediċini u trattament mediku, taxxi, ħlas ta’ assigurazzjoni u ħlasijiet għall-użu ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsuba esklussivament għall-ħlas ta’ onorarji professjonali raġonevoli u għar-rimbors ta’ spejjeż imġarrba b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi legali; jew

(c)

maħsuba esklussivament għall-ħlas ta’ onorarji jew imposti għal servizzi għall-kustodja normali jew għall-manutenzjoni ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; u

(d)

fejn l-awtorizzazzjoni tkun tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness IV, l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet b’dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni, u l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma jkunx oġġezzjona għal dik l-azzjoni fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol min-notifika.

2.   B’deroga mill-Artikolu 6, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikati fis-siti tal-Internet elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati jkunu meħtieġa għal spejjeż straordinarji, sakemm:

(a)

fejn l-awtorizzazzjoni tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness IV, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun ġie notifikat dwar din id-determinazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat u li d-determinazzjoni ġiet approvata minn dak il-Kumitat; u

(b)

fejn l-awtorizzazzjoni tkun tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness V jew Va, l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifka lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet għaliex iqis li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, mill-anqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt il-paragrafi 1 u 2.”;

(9)

Fl-Artikolu 8, il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

ir-rahan jew is-sentenza mhumiex għall-benefiċċju ta’ persuna, entità jew korp elenkati fl-Annessi IV, V jew Va;”;

(10)

Fl-Artikolu 11a, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 16 għandhom, fl-attivitajiet tagħhom mal-istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji msemmija fil-paragrafu 2, u sabiex jevitaw tali attivitajiet li jikkontribwixxu għall-programmi tal-Korea ta’ Fuq relatati man-nukleari, ma’ armi oħra ta’ qerda massiva jew mal-missili ballistiċi jew sabiex jevitaw attivitajiet oħra pprojbiti minn dan ir-Regolament, jew mid-Deċiżjoni 2013/183/PESK:

(a)

jeżerċitaw viġilanza kontinwa fuq l-attivitajiet tal-kontijiet, b’mod partikolari permezz tal-programmi tagħhom dwar diliġenza dovuta tal-klijent u obbligi relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

(b)

jirrikjedu li fl-istruzzjonijiet tal-pagamenti timtela l-informazzjoni kollha li tirrigwarda l-oriġinatur u l-benefiċjarju tat-tranżazzjoni kkonċernata u, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ipprovduta, jirrifjutaw it-tranżazzjoni;

(c)

iżommu r-rekords kollha tat-tranżazzjonijiet għal perijodu ta’ ħames snin u jagħmluhom disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali fuq talba;

(d)

jekk jissuspettaw jew ikollhom bażi raġonevoli sabiex jissuspettaw li l-fondi huma marbuta mal-finanzjament tal-proliferazzjoni, immedjatament jirrappurtaw is-suspetti tagħhom lill-unità tal-intelliġenza finanzjarja (UIF) jew awtorità kompetenti oħra nnominata mill-Istat Membru kkonċernat, kif indikat fis-siti tal-Internet fl-Anness II, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3(1) jew l-Artikolu 6. L-UIF jew xi awtorità kompetenti oħra għandha sservi ta’ ċentru nazzjonali għar-riċeviment u l-analiżi ta’ rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi dwar finanzjament potenzjali tal-proliferazzjoni. L-UIF jew xi awtorità kompetenti oħra simili għandu jkollha aċċess, direttament jew indirettament, mingħajr dewmien żejjed, għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva jew tal-infurzar tal-liġi li teħtieġ sabiex twettaq din il-funzjoni b’mod xieraq, inkluża l-analiżi tar-rapporti tat-tranżazzjonijiet suspettużi.”;

(11)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 11b

1.   Fejn hemm bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li inġenju tal-ajru jista’ jkun fih oġġetti li l-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huma pprojbiti taħt l-Artikoli 2, 4 jew 4a, għandu jkun ipprojbit għal dak l-inġenju tal-ajru li:

(a)

itir fuq it-territorju tal-Unjoni; jew

(b)

jibda jew itemm titjira fit-territorju tal-Unjoni.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux iwaqqaf lill-inġenji tal-ajru milli jagħmlu nżul ta’ emerġenza.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux iwaqqaf lill-inġenji tal-ajru rreġistrati fi Stat Membru milli jagħmlu nżul għall-ispezzjoni ta’ oġġetti pprojbiti.

4.   Il-parteċipazzjoni, konxjament u bi ħsieb, f’attivitajiet li għandhom l-għan jew l-effett li jevitaw il-paragrafu 1 hija pprojbita.”;

(12)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 11c

1.   L-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li tali fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, imwettaq bona fede fuq il-bażi li tali azzjoni tkun konformi ma’ dan ir-Regolament, ma għandux joħloq responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip min-naħa tal-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp li jkunu qed jimplimentawh, jew id-diretturi jew l-impjegati tagħhom, sakemm ma jiġix ippruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi ġew iffriżati jew miżmuma b’riżultat ta’ negliġenza.

2.   Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament ma għandhomx iwasslu għal responsabbiltà ta’ ebda xorta min-naħa tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi kkonċernati, jekk huma ma kinux jafu, u ma kellhom ebda raġuni valida li jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom jiksru dawn il-projbizzjonijiet.”;

(13)

L-Anness Ia għar-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa emendat skont it-test stipulat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

L-Anness II għal dan ir-Regolament huwa mdaħħal bħala l-Anness Va għar-Regolament (KE) Nru 329/2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 322, 22.11.2006, p. 32.

(3)  ĠU L 341, 23.12.2010, p. 32.

(4)  ĠU L 111, 23.4.2013, p. 52.

(5)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANNESS I

L-Anness Ia għar-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa emendat kif ġej:

L-entrati li ġejjin għandhom jiddaħħlu wara l-entrata I.A1.024:

“I.A1.025

Liegi tat-Titanju, minbarra dawk speċifikati f’1C002 u 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Żirkonju u liegi taż-żirkonju, minbarra dawk speċifikati f’1C011, 1C111 u 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Materjali splussivi minbarra dawk speċifikati f’1C239, jew materjali jew taħlitiet li aktar minn 2 % tal-piż tagħhom huwa tali materjal splussivi, b’densità kristallina ogħla minn 1,5 g/cm3 u li għandhom veloċità ta’ detonazzjoni ogħla minn 5 000  m/s.

1C239”

L-entrata I.A2.002 għandha tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“I.A2.002

Għodda tal-magni, minbarra dawk speċifikati f’2B001 jew 2B201 u kwalunkwe taħlita tagħhom, għat-tneħħija (jew il-qtugħ) ta’ metalli, ċeramika jew ‘kompożiti’ li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’apparat elettroniku għall-‘kontroll numeriku’, li jkollhom preċiżjoni ta’ pożizzjonar ta’ daqs jew inqas (aħjar) minn 30 μm skont ISO 230/2 (1988) (1) jew ekwivalenzi nazzjonali fuq kwalunkwe assi lineari.

2B001

 

 

2B201”

L-entrata li ġejja għandha tiddaħħal wara l-entrata I.A6.012:

“I.A6.013

Lejżers, minbarra dawk speċifikati f’6A005 u 6A205.

6A005

 

 

6A205”


ANNESS II

“ANNESS Va

LISTA’ TA’ PERSUNI, ENTITAJIET JEW KORPI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 6(2a)


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/28


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 697/2013

tat-22 ta’ Lulju 2013

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/255/PESK tal-31 ta' Mejju 2013 dwar miżuri ristrettivi kontra s-Sirja (1),

Wara li kkunsidra l-proposti konġunti tar-Rappreżentanta Għolja tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-18 ta' Jannar 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 (2) sabiex jagħti effett lid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar miżuri ristrettivi kontra s-Sirja (3)

(2)

Fid-29 ta' Novembru 2012, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2012/739/PESK (4) li ħassret u ssostitwiet id-Deċiżjoni 2011/782/PESK.

(3)

Fl-1 ta' Ġunju 2013 id-Deċiżjoni 2012/739/PESK skadiet.

(4)

Fil-31 ta' Mejju 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/255/PESK.

(5)

L-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 jelenka oġġetti li huma soġġetti għall-awtorizzazzjoni minn qabel, qabel il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni f'konformità mal-Artikolu 2b tar-Regolament Nru 36/2012. Dik il-lista għandha tkun estiża sabiex tinkludi aktar oġġetti. Għandha tiġi pprovduta eċċezzjoni għal prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur.

(6)

Dawk il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u hija meħtieġa azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' tali miżuri mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha.

(7)

Ir-Regolament (UE) Nru 36/2012 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 36/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 2

1.   Stat Membru jista' jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta' awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni, il-bejgħ, il-provvista jew it-trasferiment ta' tagħmir li jista' jintuża għal ripressjoni interna barra min dak elenkat fl-Anness IA jew l-Anness IX, sew jekk joriġina fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għal użu fis-Sirja.

2.   Stat Membru jista' jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta' awtorizzazzjoni fuq il-provvista ta' assitenza teknika, finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mat-tagħmir imsemmi filp-paragrafu 1, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għal użu fis-Sirja.";

(2)

L-Artikolu 2a huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 2a

1.   Huwa pprojbit:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, diretta jew indiretta, ta' tagħmir, merkanzija jew teknoloġija li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna jew għall-manifattura u l-manutenzjoni ta' prodotti li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna, kif elenkat fl-Anness IA, kemm jekk joriġinaw mill-Unjoni kif ukoll jekk le, fir-rigward ta' kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja;

(b)

il-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f'attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-punt (a).

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, kif identifikati fil-websajts elenkati fl-Anness III, jistgħu jagħtu, skont it-termini u l-kundizzjonijiet li jqisu bħala xierqa, awtorizzazzjoni għal tranżazzjoni fir-rigward ta' tagħmir, prodotti jew teknoloġija kif elenkati fl-Anness IA, kemm-il darba t-tagħmir, il-prodotti jew it-teknoloġija jkunu intiżi għal finijiet alimentari, agrikoli, mediċi jew finijiet umanitarji oħrajn, jew għall-benefiċċju tal-persunal tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-persunal tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha.";

(3)

fl-Artikolu 2c il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.   Il-qbid u t-trattament ta' tagħmir, merkanzija jew teknoloġija li l-forniment, bejgħ, trasferiment jew esportazzjoni tagħhom huma pprojbiti mill-Artikoli 2a ta' dan ir-Regolament, jistgħu, b'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali jew mad-deċiżjoni ta' awtorità kompetenti, isiru a spejjeż tal-persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1 jew, jekk ma jkunx possibbli li dawn l-ispejjeż jiġu rkuprati minn dik il-persuna jew entità, l-ispejjeż jistgħu, b'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali, jiġu rkuprati minn kwalunkwe persuna jew entità li tassumi responsabbiltà għall-ġarr tal-merkanzija jew tagħmir fit-tentattiv ta' forniment, bejgħ, trasferiment jew esportazzjoni illeċiti.";

(4)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 2d

Stat Membru jista' jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta' awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni lejn is-Sirja tal-oġġetti b'użu doppju msemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) No 428/2009.";

(5)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   Huwa pprojbit:

(a)

l-għoti, dirett jew indirett, ta' għajnuna teknika jew servizzi ta' senserija relatati ma' tagħmir, merkanzija jew teknoloġija li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna jew għall-manifattura u l-manutenzjoni ta' prodotti li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna kif elenkati fl-Anness IA, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għal użu fis-Sirja;

(b)

l-għoti, dirett jew indirett, il-finanzjament jew l-għajnuna finanzjarja relatata ma' merkanzija u teknoloġija elenkati fl-Anness IA, inklużi b'mod partikolari l-għotjiet, is-self u l-assigurazzjoni fuq il-kreditu ta' esportazzjoni, kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta' tali oġġetti, jew għal kwalunkwe għoti ta' għajnuna teknika relatata ma' kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għal użu fis-Sirja;

(c)

il-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f'attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b). ".

(b)

il-paragrafu 2 jitħassar.

(c)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, kif identifikati fil-websajts elenkati fl-Anness III, jistgħu jagħtu, skont it-termini u l-kundizzjonijiet li jqisu bħala xierqa, awtorizzazzjoni għal għajnuna teknika "jew servizzi ta' senserija, jew finanzjament jew għajnuna finanzjara relatata ma' tagħmir, merkanzija jew teknoloġija, kif elenkati fl-Anness IA, kemm-il darba t-tagħmir, il-merkanzija jew it-teknoloġija jkunu intiżi għal finijiet alimentari, agrikoli, mediċi jew finijiet umanitarji oħrajn, jew għall-benefiċċju tal-persunal tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-persunal tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni, fi żmien erba' ġimgħat, bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt l-ewwel subparagrafu.";

(6)

jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

"Artikolu 6a

1.   B'deroga mill-Artikolu 6, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kif definit fil-websajt elenkat fl-Anness III, jistgħu jawtorizzaw, taħt tali termini u kundizzjonijiet li jqisu bħala xierqa, l-importazzjoni, l-akkwist jew it-trasport ta' żejt mhux maħdum jew ta' prodotti petrolifiċi, jew l-għoti ta' finanzjament jew għajnuna finanzjarja relatati, inklużi derivattivi finanzjarji, kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kemm-il darba l-kundizzjonijiet li ġejjin jintlaħqu:

(a)

abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluż informazzjoni provduta mill-persuna, l-entità jew il-korp li qed titlob l-awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti tkun iddeterminat li huwa raġonevoli li li jkun konkluż li;

(i)

l-attivitajiet kkonċernati huma għall-fini li jipprovdu għajnuna lill-popolazzjoni ċivili Sirjana, b'mod partikolari biex jissodisfaw it-tħassib umanitarju, jgħinu fil-għoti ta' servizzi bażiċi, fil-bini mill-ġdid u fir-restawr tal-attività ekonomika, jew finijiet ċivili oħra;

(ii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jinvolvux fondi jew riżorsi ekonomiċi disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp imsemmija fl-Artikolu 14 jew għall-benefiċċju tagħhom;

(iii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jiksru l-ebda projbizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament;

(b)

l-Istat Membru kkonċernat ikkonsulta minn qabel lill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fir-rigward, inter alia, ta':

(i)

id-determinazzjoni tal-awtorità kompetenti skont il-punti (a) (i) u (ii);

(ii)

id-disponibbiltà tal-informazzjoni li tindika li l-attivitajiet ikkonċernati jistgħu jinvolvu fondi jew riżorsi ekonomiċi li qed isiru disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp, jew għall-benefiċċju tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu (*) jew fl-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban (**);

u l-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni jkunu taw il-fehmiet tagħhom lill-Istat Membru rilevanti.

(c)

Fin-nuqqas tal-fehmiet mill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fi żmien 30 jum wara li tkun saritilhom it-talba, l-awtorità kompetenti tista' tipproċedi bid-deċiżjoni tagħha dwar jekk toħroġx l-awtorizzazzjoni jew le.

2.   Meta tapplika l-kondizzjonijiet skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha titlob għal salvagwardji xierqa kontra l-użu ħażin tal-awtorizzazzjoni mogħtija, inkluż informazzjoni rigward il-kontropartijiet għat-tranżazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma, fi żmien ġimagħtejn, lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.;

(*)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70."

(**)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.""

(7)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 9a

1.   B'deroga mill-Artikoli 8 u 9, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kif indikat fil-websajts elenkati fl-Anness III, jistgħu jawtorizzaw, taħt dawn it-termini u kundizzjonijiet kif iqisu bħala xieraq, il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tat-tagħmir jew tat-teknoloġija ewlenija elenkati fl-Anness VI, jew l-għoti ta' assistenza teknika jew servizzi ta' senserija relatati, finanzjament jew għajnuna finanzjarja, kemm-il darba l-kundizzjonijiet li ġejjin jintlaħqu:

(a)

abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluż informazzjoni provduta mill-persuna, l-entità jew il-korp li qed titlob l-awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti tkun iddeterminat li huwa raġonevoli li li jkun konkluż li;

(i)

l-attivitajiet kkonċernati huma għall-fini li jipprovdu għajnuna lill-popolazzjoni ċivili Sirjana, b'mod partikolari biex jissodisfaw it-tħassib umanitarju, jgħinu fl-għoti ta' servizzi bażiċi, fil-bini mill-ġdid u fir-restawr tal-attività ekonomika, jew finijiet ċivili oħra;

(ii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jinvolvux fondi jew riżorsi ekonomiċi disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp imsemmija fl-Artikolu 14 jew għall-benefiċċju tagħhom;

(iii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jiksru l-ebda projbizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament;

(b)

l-Istat Membru kkonċernat ikkonsulta minn qabel lill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mill-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fir-rigward, inter alia, ta':

(i)

id-determinazzjoni tal-awtorità kompetenti skont il-punti (a) (i) u (ii);

(ii)

id-disponibbiltà tal-informazzjoni li tindika li l-attivitajiet ikkonċernati jistgħu jinvolvu fondi jew riżorsi ekonomiċi li qed isiru disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp, jew għall-benefiċċju tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament Nru 2580/2001 jew fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 881/2002;

u l-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni jkunu taw il-fehmiet tagħhom lill-Istat Membru rilevanti.

(c)

Fin-nuqqas tal-fehmiet mill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fi żmien 30 jum wara li tkun saritilhom it-talba, l-awtorità kompetenti tista' tipproċedi bid-deċiżjoni tagħha dwar jekk toħroġx l-awtorizzazzjoni jew le.

2.   Meta tapplika l-kondizzjonijiet skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha titlob għal salvagwardji xierqa kontra l-użu ħażin tal-awtorizzazzjoni mogħtija, inkluż informazzjoni rigward il-kontropartijiet għat-tranżazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma, fi żmien ġimagħtejn, lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.";

(8)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 13a

1.   B'deroga mill-Artikolu 13(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kif definit fil-websajts elenkati fl-Anness III, jistgħu jawtorizzaw, taħt dawn it-termini u kundizzjonijiet kif iqisu bħala xieraq, l-għoti ta' kwalunkwe self jew kreditu finanzjarju għal jew l-akkwist jew l-estensjoni tal-parteċipazzjoni fi, jew il-ħolqien ta' kwalunkwe impriża konġunta ma' kwalunkwe persuna, entità jew korp Sirjan imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 13(2), kemm-il darba l-kundizzjonijiet li ġejjin jintlaħqu:

(a)

abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluż informazzjoni provduta mill-persuna, l-entità jew il-korp li qed titlob l-awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti tkun iddeterminat li huwa raġonevoli li li jkun konkluż li;

(i)

l-attivitajiet kkonċernati huma għall-fini li jipprovdu għajnuna lill-popolazzjoni ċivili Sirjana, b'mod partikolari biex jissodisfaw it-tħassib umanitarju, jgħinu fl-għoti ta' servizzi bażiċi, fil-bini mill-ġdid u fir-restawr tal-attività ekonomika, jew finijiet ċivili oħra;

(ii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jinvolvux fondi jew riżorsi ekonomiċi disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp imsemmija fl-Artikolu 14 jew għall-benefiċċju tagħhom;

(iii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jiksru l-ebda projbizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament;

(b)

l-Istat Membru kkonċernat ikkonsulta minn qabel lill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mill-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fir-rigward, inter alia, ta':

(i)

id-determinazzjoni tal-awtorità kompetenti skont il-punti (a) (i) u (ii);

(ii)

id-disponibbiltà tal-informazzjoni li tindika li l-attivitajiet ikkonċernati jistgħu jinvolvu fondi jew riżorsi ekonomiċi li qed isiru disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp, jew għall-benefiċċju tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament Nru 2580/2001 jew fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 881/2002;

u l-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni jkunu taw il-fehmiet tagħhom lill-Istat Membru rilevanti.

(c)

Fin-nuqqas tal-fehmiet mill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fi żmien 30 jum wara li tkun saritilhom it-talba, l-awtorità kompetenti tista' tipproċedi bid-deċiżjoni tagħha dwar jekk toħroġx l-awtorizzazzjoni jew le.

2.   Meta tapplika l-kondizzjonijiet skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha titlob għal salvagwardji xierqa kontra l-użu ħażin tal-awtorizzazzjoni mogħtija, inkluż informazzjoni rigward il-kontropartijiet għat-tranżazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma, fi żmien ġimagħtejn, lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.";

(9)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 25 a

1.   B'deroga mill-punti (a) u (c) tal-Artikolu 25(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kif definit fil-websajts elenkati fl-Anness III, jistgħu jawtorizzaw, taħt dawn it-termini u kundizzjonijiet kif iqisu bħala xieraq, il-ftuħ ta' kont bankarju ġdid jew uffiċċju rappreżentattiv ġdid, jew l-istabbiliment ta' fergħa jew sussidjarja ġdida, kemm-il darba l-kundizzjonijiet li ġejjin jintlaħqu:

(a)

abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluż informazzjoni provduta mill-persuna, l-entità jew il-korp li qed titlob l-awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti tkun iddeterminat li huwa raġonevoli li li jkun konkluż li;

(i)

l-attivitajiet kkonċernati huma għall-fini li jipprovdu għajnuna lill-popolazzjoni ċivili Sirjana, b'mod partikolari biex jissodisfaw it-tħassib umanitarju, jgħinu fl-għoti ta' servizzi bażiċi, fil-bini mill-ġdid u fir-restawr tal-attività ekonomika, jew finijiet ċivili oħra;

(ii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jinvolvux fondi jew riżorsi ekonomiċi disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp imsemmija fl-Artikolu 14 jew għall-benefiċċju tagħhom;

(iii)

l-attivitajiet ikkonċernati ma jiksru l-ebda projbizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament;

(b)

l-Istat Membru kkonċernat ikkonsulta minn qabel lill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mill-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fir-rigward, inter alia, ta':

(i)

id-determinazzjoni tal-awtorità kompetenti skont il-punti (a) (i) u (ii);

(ii)

id-disponibbiltà tal-informazzjoni li tindika li l-attivitajiet ikkonċernati jistgħu jinvolvu fondi jew riżorsi ekonomiċi li qed isiru disponibbli, direttament jew indirettament, għal persuna jew entità jew korp, jew għall-benefiċċju tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament Nru 2580/2001 jew fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 881/2002;

u l-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni jkunu taw il-fehmiet tagħhom lill-Istat Membru rilevanti.

(c)

Fin-nuqqas tal-fehmiet mill-persuna, l-entità jew il-korp nominati mil-Koalizzjoni Nazzjonali għall-Forzi Sirjani Rivoluzzjonarji u tal-Oppożizzjoni fi żmien 30 jum wara li tkun saritilhom it-talba, l-awtorità kompetenti tista' tipproċedi bid-deċiżjoni tagħha dwar jekk toħroġx l-awtorizzazzjoni jew le.

2.   Meta tapplika l-kondizzjonijiet skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha titlob għal salvagwardji xierqa kontra l-użu ħażin tal-awtorizzazzjoni mogħtija, inkluż informazzjoni rigward il-kontropartijiet għat-tranżazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma, fi żmien ġimagħtejn, lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.";

(10)

l-Anness I huwa mħassar.;

(11)

L-Anness IX huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara t-titolu "Lista ta' Tagħmir, Prodotti u Teknoloġija Msemmija fl-Artikolu 2b":

"Il-lista stipulata fl-Anness ma tinkludix prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali, bl-eċċezzjoni tal-isopropanol.";

(b)

Fit-Taqsima IX.A1 "Materjali, kimiċi, 'mikroorganiżmi' u 'tossini' ", l-entrati stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament jiżdiedu bħala l-punt IX.A1.004.

(c)

Fit-Taqsima IX.A2 "Ipproċessar ta' Materjali", l-entrata stipulata fl-Anness II ta' dan ir-Regolament jiżdiedu bħala l-punt IX.A2.010.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 319, 2.12.2011, p 56.

(4)  ĠU L 330, 30.11.2012, p. 21.


ANNESS I

Entrati msemmija fil-punt (11)(b)

Komposti definiti kimikament separati skont in-Nota 1 tal-Kapitoli 28 u 29 tan-Nomenklatura Magħquda (1), f'konċentrazzjoni ta' 90 % jew aktar, ħlief jekk indikat mod ieħor, kif ġej:

Aċetun,

(CAS RN 67-64-1)

(Kodiċi NM 2914 11 00 )

Aċitilena,

(CAS RN 74-86-2)

(Kodiċi NM 2901 29 00 )

Ammonja,

(CAS RN 7664-41-7)

(Kodiċi NM 2814 10 00 )

Antimonju,

(CAS RN 7440-36-0)

(intestatura 8110 )

Benżaldeide,

(CAS RN 100-52-7)

(Kodiċi NM 2912 21 00 )

Benżoin

(CAS RN 119-53-9)

(Kodiċi NM 2914 40 90 )

1-Butanol,

(CAS RN 71-36-3)

(Kodiċi NM 2905 13 00 )

2-Butanol,

(CAS RN 78-92-2)

(Kodiċi NM 2905 14 90 )

Iso-Butanol,

(CAS RN 78-83-1)

(Kodiċi NM 2905 14 90 )

Tert-Butanol,

(CAS RN 75-65-0)

(Kodiċi NM 2905 14 10 )

Karbur tal-kalċju,

(CAS RN 75-20-7)

(Kodiċi NM 2849 10 00 )

Monossidu tal-karbonju,

(CAS RN 630-08-0)

(Kodiċi NM 2811 29 90 )

Klorin,

(CAS RN 7782-50-5)

(Kodiċi NM 2801 10 00 )

Ċikloeżanol,

(CAS RN 108-93-0)

(Kodiċi NM 2906 12 00 )

Diċikloeżilammina (DCA),

(CAS RN 101-83-7)

(Kodiċi NM 2921 30 99 )

Etanol,

(CAS RN 64-17-5)

(Kodiċi NM 2207 10 00 )

Etilene,

(CAS RN 74-85-1)

(Kodiċi NM 2901 21 00 )

Ossidu tal-etilena,

(CAS RN 75-21-8)

(Kodiċi NM 2910 10 00 )

Fluworoapatite,

(CAS RN 04/05/1306)

(Kodiċi NM 2835 39 00 )

Klorur tal-idroġenu,

(CAS RN 7647-01-0)

(Kodiċi NM 2806 10 00 )

Sulfur tal-idroġenu,

(CAS RN 04/06/7783)

(Kodiċi NM 2811 19 80 )

Isoċjanatometan,

(CAS RN 624-83-9)

(Kodiċi NM 2929 10 00 )

Isopropanol, konċentrazzjoni ta' 95 % jew aktar,

(CAS RN 67-63-0)

(Kodiċi NM 2905 12 00 )

Aċidu mandeliku,

(CAS RN 90-64-2)

(Kodiċi NM 2918 19 98 )

Metanol,

(CAS RN 67-56-1)

(Kodiċi NM 2905 11 00 )

Klorur tal-metil,

(CAS RN 74-87-3)

(Kodiċi NM 2903 11 00 )

Jodur tal-metil,

(CAS RN 74-88-4)

(Kodiċi NM 2903 39 90 )

Merkaptan tal-metil,

(CAS RN 74-93-1)

(Kodiċi NM 2930 90 99 )

Monoetileneglikol

(CAS RN 107-21-1)

(Kodiċi NM 2905 31 00 )

Klorur tal-ossalil,

(CAS RN 79-37-8)

(Kodiċi NM 2917 19 90 )

Sulfid tal-potassju,

(CAS RN 1312-73-8)

(Kodiċi NM 2830 90 85 )

Tiosianat tal-potassju, (KSCN),

(CAS RN 333-20-0)

(Kodiċi NM 2842 90 80 )

Ipoklorit tas-sodju,

(CAS RN 7681-52-9)

(Kodiċi NM 2828 90 00 )

Kubrit,

(CAS RN 7704-34-9)

(Kodiċi NM 2802 00 00 )

Diossidu tal-kubrit,

(CAS RN 05/09/7446)

(Kodiċi NM 2811 29 05 )

Triossidu tal-kubrit,

(CAS RN 09/11/7446)

(Kodiċi NM 2811 29 10 )

Klorur tat-tiofosforil,

(CAS RN 3982-91-0)

(Kodiċi NM 2853 00 90 )

Fosfat tat-tri-iżobutil

(CAS RN 1606-96-8)

(Kodiċi NM 2920 90 85 )

Fosfru abjad/isfar

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(Kodiċi NM 2804 70 00 )


(1)  Kif stipulat fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 927/2012 tad- 9 ta' Ottubru 2012 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (ĠU L 304, 31.10.2012, p. 1).


ANNESS II

Entrati msemmija fil-punt (11)(c)

IX.A2.010

Tagħmir

Tagħmir tal-laboratorju, inklużi parts u aċċessorji għal dan it-tagħmir, għall-analiżi (distruttiva jew mhux distruttiva) jew is-sejbien ta' sustanzi kimiċi, bl-eċċezzjoni ta' tagħmir, inkluż partijiet jew aċċessorji, diżinjati speċifikament għall-użu mediku.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/35


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 698/2013

tad-19 ta’ Lulju 2013

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u speċjalment l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa nomenklatura ta’ prodotti, minn hawn ’il quddiem imsejħa n-Nomenklatura Magħquda, li hija stabbilita fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Diċembru 2009 fil-Kawżi Konġunti C-410/08 sa C-412/08 (“Swiss Caps”) ippreżentat paradigma ġdida għall-klassifikazzjoni ta’ “supplimenti tal-ikel”.

(3)

Fuq naħa waħda, il-paragrafu 29 ta’ din is-sentenza jistipula li “l-użu maħsub ta’ prodott jista’ jikkostitwixxi kriterju oġġettiv għall-klassifikazzjoni jekk huwa inerenti għall-prodott”. Min-naħa l-oħra, il-paragrafu 32 jiddikjara li l-preżentazzjoni f’kapsuli huwa “fattur deċiżiv li juri l-funzjoni tagħhom bħala suppliment tal-ikel, peress li tiddetermina d-dożaġġ ta’ preparazzjonijiet li jittieklu, il-mod li bih jiġu assorbiti u l-post fejn huma mistennija li jsiru attivi”.

(4)

Konsegwentement, skont id-deċiżjoni tal-Qorti, prodotti li huma użati bħala supplimenti tal-ikel biex tinżamm is-saħħa jew il-benesseri ġenerali u li huma ppreżentati f’kapsuli huma kklassifikati taħt l-intestatura 2106 bħala “preparazzjonijiet tal-ikel mhux speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor”.

(5)

Madankollu, il-problemi ta’ klassifikazzjoni ta’ tariffi jistgħu jinqalgħu fil-każ tal-klassifikazzjoni ta’ prodotti bl-istess kompożizzjoni, l-istess skop, li fihom doża mkejla, iżda li huma ppreżentati f’pastilji jew pilloli.

(6)

Għalhekk, sabiex tiġi żgurata interpretazzjoni konsistenti tan-Nomenklatura Magħquda, il-klassifikazzjoni ta’ preparazzjonijiet tal-ikel ippreżentati f’dożi ta’ kejl, bħalma huma l-kapsoli, l-pastilji u l-pilloli u li huma maħsuba biex jintużaw bħala supplimenti tal-ikel, għandhom iqisu l-kriterji żviluppati fil-Kawżi Konġunti C-410/08 sa C-412/08 (“Swiss caps”).

(7)

Għalhekk għandha tiddaħħal Nota Addizzjonali ġdida fil-Kapitolu 21 tan-Nomenklatura Magħquda biex tiġi żgurata l-interpretazzjoni uniformi fit-territorju kollu tal-Unjoni.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-Kapitolu 21 tan-Nomenklatura Magħquda stabbilit fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, qed tiddaħħal in-Nota 5 Addizzjonali li ġejja:

“5.

“Preparazzjonijiet oħra tal-ikel ippreżentati f’dożi mkejla, bħal pereżempju, kapsuli, pastilji u pilloli, u li huma maħsuba biex jintużaw bħala supplimenti tal-ikel għandhom ikunu kklassifikati taħt l-intestatura 2106, sakemm ma humiex xi mkien ieħor speċifikati jew inklużi.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/36


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 699/2013

tad-19 ta’ Lulju 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bil-ħsieb tal-applikazzjoni ta’ tariffi u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ ta’ prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni tariffarja li torbot u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness ikunu klassifikati fi ħdan in-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament, tista’ tibqa’ tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Liter tal-qtates magħmul minn tafal naturali (il-bentonit) li jkun ġie mnixxef u ttrattat permezz ta’ aġent antibatteriku u li jkun tħallat b’karbonju attivat bil-għan li jiġu evitati t-tkabbir tal-batterji u l-iżvilupp ta’ riħa. It-tafal bentonit jikkostitwixxi aktar minn 94 % skont il-piż tal-prodott.

Il-prodott jinbiegħ lill-konsumaturi f’pakketti ta’ daqsijiet differenti.

3824 90 97

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u bil-kliem tal-kodiċi NM 3824 , 3824 90  u 3824 90 97 .

Il-prodott inkiseb permezz tat-taħlit tat-tafal bentonit ma’ aġent antibatteriku u ma’ karbonju attivat. Għalhekk, il-klassifikazzjoni bħala tip ta’ tafal ieħor tal-intestatura 2508 hija eskluża (in-Nota 1 fil-Kapitolu 25).

Iż-żieda ta’ aġent antibatteriku u tal-karbonju attivat ma tbiddilx il-forma jew il-karattru tal-materjal kostitwenti. Għalhekk, il-klassifikazzjoni tal-prodott taħt l-intestatura 6815 bħala oġġett tal-ġebla jew ta’ sustanzi minerali oħrajn li mhumiex speċifikati band’ oħra hija eskluża wkoll (ara wkoll in-Noti ta’ Spjegazzjoni tas-Sistema Armonizzata fil-Kapitolu 68, Ġenerali, it-tielet paragrafu).

Il-prodott għandu għalhekk jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 3824 90 97 bħala prodotti u preparazzjonijiet kimiċi tal-industriji kimiċi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom, mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra.

2.

Liter tal-qtates magħmul minn granuli transluċidi tad-diossidu tas-siliċju (il-ġel tas-silika) ta’ forma tonda u ovali. Il-prodott jinkludi kwantità viżibbli ta’ granuli kkuluriti.

Il-granuli kkuluriti jinkisbu permezz taż-żieda ta’ żebgħa kaħla.

Il-prodott jinbiegħ lill-konsumaturi f’pakketti ta’ daqsijiet differenti.

3824 90 97

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u bil-kliem tal-kodiċi NM 3824 , 3824 90  u 3824 90 97 .

Il-kulur ikħal huwa miżjud biss għal raġunijiet kummerċjali jew promozzjonali iżda mhux għall-identifikazzjoni tad-diossidu tas-siliċju. Barra minn hekk, id-diossidu tas-siliċju f’forma granulari mhuwiex ta’ theddida għas-sikurezza. Għalhekk, il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 2811 hija eskluża (in-Nota 1(e) tal-Kapitolu 28).

Il-prodott għandu għalhekk jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 3824 90 97 bħala prodotti u preparazzjonijiet kimiċi tal-industriji kimiċi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom, mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/38


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 700/2013

tat-22 ta’ Lulju 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

83,3

TR

70,0

UY

77,5

ZA

98,9

ZZ

82,4

0808 10 80

AR

151,6

BR

110,5

CL

134,3

CN

96,1

NZ

138,0

US

140,3

ZA

117,0

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

97,7

CL

142,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

94,7

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

337,1

ZZ

337,1

0809 30

TR

181,6

ZZ

181,6

0809 40 05

BA

86,7

MK

99,6

TR

118,8

XS

103,8

ZZ

102,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/40


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/391/PESK

tat-22 ta’ Lulju 2013

b’appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtá tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 26(2) u 31(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-12 ta’ Diċembru 2003, il-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva, li l-Kapitolu III tagħha fih lista ta’ miżuri biex tiġi miġġielda tali proliferazzjoni li jeħtieġ li jittieħdu kemm fl-Unjoni kif ukoll f’pajjiżi terzi.

(2)

L-Unjoni qiegħda timplimenta din l-Istrateġija attivament u qiegħda tagħti effett lill-miżuri elenkati fil-Kapitolu III tagħha, b’mod partikolari billi tagħmel disponibbli riżorsi finanzjarji b’appoġġ għal proġetti speċifiċi mmexxijin minn istituzzjonijiet multilaterali, b’hekk l-Istati fil-bżonn jingħataw assistenza teknika u ħila esperta fir-rigward ta’ firxa wiesgħa ta’ miżuri ta’ nonproliferazzjoni, u l-promozzjoni tar-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU).

(3)

Fit-28 ta’ April 2004, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta ir-Riżoluzzjoni 1540 (2004) (“UNSCR 1540 (2004)”), li kienet l-ewwel strument internazzjonali biex jiġu ttrattati b’mod integrat u komprensiv l-armi ta’ qerda massiva, il-mezzi ta’ kunsinna tagħhom u l-materjal relatat. UNSCR 1540 (2004) stabbilixxiet obbligi vinkolanti għall-Istati kollha li kellhom l-għan li jimpedixxu u jiskoraġġixxu lill-atturi li mhumiex Stati milli jaċċedu għal tali armi u materjal relatat mal-armi. Hija appellat ukoll lill-Istati biex jippreżentaw rapport lill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà stabbilit bir-Riżoluzzjoni 1540 (2004) (“il-Kumitat 1540”) dwar il-passi li ħadu jew li biħsiebhom jieħdu sabiex jimplimentaw il-UNSCR 1540 (2004).

(4)

Fis-27 ta’ April 2006, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 1673 (2006) u ddeċieda li l-Kumitat 1540 għandu jintensifika l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa tal-UNSCR 1540 (2004) permezz ta’ programmi ta’ ħidma, attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, assistenza, djalogu u kooperazzjoni. Huwa stieden ukoll lill-Kumitat 1540 biex jesplora mal-Istati u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u subreġjonali l-possibbiltà ta’ kondiviżjoni tal-esperjenzi u l-lezzjonijiet meħuda, u d-disponibbiltà ta’ programmi li jistgħu jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004).

(5)

Fl-20 ta’ April 2011, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 1977 (2011) u ddeċieda li jestendi l-mandat tal-Kumitat 1540 għal perijodu ta’ 10 snin sal-25 ta’ April 2021. Huwa ddeċieda wkoll li l-Kumitat 1540 kellu jkompli jintensifika l-isforzi tiegħu biex jippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa mill-Istati kollha tal-UNSCR 1540 (2004), b’mod partikolari fir-rigward ta’ oqsma bħal: (a) iż-żamma ta’ kontijiet, (b) il-protezzjoni fiżika, (c) il-kontrolli fil-fruntieri u l-isforzi tal-infurzar tal-liġi u (d) il-kontrolli nazzjonali tal-esportazzjonijiet u t-trasbordjar inklużi l-kontrolli fuq l-għoti ta’ fondi u servizzi bħall-finanzjament għal tali esportazzjonijiet u trasbordjar.

(6)

L-implimentazzjoni tal-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/419/PESK tat-12 ta’ Ġunju 2006 b’appoġġ għall-implementazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà 1540 (2004) tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-qafas tal-implementazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Distruzzjoni Massiva (1) u l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/368/PESK tal-14 ta’ Mejju 2008 b’appoġġ għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Distruzzjoni Massiva (2) kkontribwixxiet għat-tnaqqis sinifikanti tal-għadd ta’ Stati li ma jirrappurtawx u l-għadd ta’ Stati li ma ppreżentawx l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa mill-Kumitat 1540 b’segwitu għall-preżentazzjoni ta’ rapporti mhux kompluti.

(7)

L-Uffiċċju għad-Diżarm fi ħdan is-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti, li huwa responsabbli għall-għoti ta’ appoġġ sostantiv u loġistiku lill-Kumitat 1540 u lill-esperti tiegħu, għandu jiġi fdat bl-implimentazzjoni teknika tal-proġetti li għandhom jitwettqu taħt din id-Deċiżjoni.

(8)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi implimentata f’konformità mal-Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv, konkluż mill-Kummissjoni Ewropea man-Nazzjonijiet Uniti dwar l-amministrazzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Unjoni għal programmi jew proġetti amministrati min-Nazzjonijiet Uniti,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   F’konformità mal-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva, li tistabbilixxi l-objettiv tal-promozzjoni tar-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u tat-tisħiħ tal-ħila esperta tiegħu sabiex jaffronta l-isfidi tal-proliferazzjoni, l-Unjoni għandha tappoġġa wkoll l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (“UNSCR 1540 (2004)”) u r-Riżoluzzjoni 1977 (2011) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

2.   Il-proġetti b’appoġġ għall-UNSCR 1540 (2004), li jikkorrispondu għal miżuri tal-Istrateġija tal-UE, għandhom jikkonsistu f’workshops subreġjonali, żjarat fil-pajjiż, laqgħat, avvenimenti, taħriġ u sforzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi.

3.   L-għanijiet tal-proġetti għandhom jikkonsistu fi:

it-tisħiħ tal-isforzi u l-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali rilevanti primarjament permezz tal-bini ta’ kapaċità u l-faċilitazzjoni tal-assistenza;

kontribut għall-implimentazzjoni prattika ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 tal-istat ta’ implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004), b’mod partikolari fl-oqsma tal-assistenza teknika, il-kooperazzjoni internazzjonali u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku;

it-tnedija, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Pjani ta’ Azzjoni Nazzjonali fuq talba tal-Istati.

4.   Deskrizzjoni dettaljata tal-proġetti hija mniżżla fl-Anness.

Artikolu 2

1.   Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ “ir-Rappreżentant Għoli”) għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   L-implimentazzjoni teknika tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandha titwettaq mis-Segretarjat tan-NU (Uffiċċju għall-Affarijiet ta’ Diżarm) (“Segretarjat tan-NU (ODA)”). Huwa għandu jwettaq dan il-kompitu taħt ir-responsabbiltà u l-kontroll tar-Rappreżentant Għoli.

3.   Għal dan il-għan, ir-Rappreżentant Għoli għandu jidħol fl-arranġamenti meħtieġa mas-Segretarjat tan-NU (ODA).

Artikolu 3

1.   L-ammont ta’ referenza finanzjarja għall-implementazzjoni tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandu jkun ta’ EUR 750 000, li għandu jiġi ffinanzjat mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-infiq iffinanzjat mill-ammont stipulat fil-paragrafu 1 għandu jiġi amministrat f’konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-amministrazzjoni tajba tal-infiq imsemmi fil-paragrafu 2. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim ta’ finanzjament mas-Segretarjat tan-NU (ODA). Dak il-ftehim ta’ finanzjament għandu jistipula li s-Segretarjat tan-NU (ODA) għandu jiżgura l-viżibbiltà tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, skont id-daqs tagħha.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tikkonkludi l-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fil-paragrafu 3 malajr kemm jista’ jkun wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Hija għandha tinforma lill-Kunsill bi kwalunkwe diffikultà f’dak il-proċess u bid-data tal-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament.

Artikolu 4

Ir-Rappreżentant Għoli għandu jirrapporta lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni abbażi ta’ rapporti regolari mħejjija mis-Segretarjat tan-NU (ODA). Dawk ir-rapporti għandhom jiffurmaw il-bażi għall-evalwazzjoni mwettqa mill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-aspetti finanzjarji tal-proġetti msemmijin fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 5

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi 24 xahar wara l-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fl-Artikolu 3(3), jew tliet xhur wara d-data tal-adozzjoni tagħha jekk l-ebda ftehim ta’ finanzjament ma jiġi konkluż f’dak il-perijodu.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 165, 17.6.2006, p. 30. Edizzjoni Speċjali bil-Malti, ĠU L 294M, 25.10.2006, p. 223.

(2)  ĠU L 127, 15.5.2008, p. 78.


ANNESS

1.   OBJETTIVI

L-objettivi ġenerali ta’ din id-Deċiżjoni huma l-promozzjoni tal-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) (“UNSCR 1540 (2004)”) u 1977 (2011) (“UNSCR 1977 (2011)”) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva permezz ta’ miżuri speċifiċi bl-għanijiet speċifiċi li ġejjin: it-tisħiħ tal-isforzi u l-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali rilevanti primarjament permezz tal-bini ta’ kapaċità u l-faċilitazzjoni tal-assistenza; il-kontribut għall-implimentazzjoni prattika ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 tal-istat ta’ implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004), b’mod partikolari fl-oqsma tal-assistenza teknika, il-kooperazzjoni internazzjonali u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku.

2.   DESKRIZZJONI TAL-MIŻURI

2.1.   Tisħiħ tal-kapaċitajiet għall-implimentazzjoni nazzjonali u l-koordinazzjoni subreġjonali

2.1.1.   Objettiv tal-miżura

L-għoti ta’ appoġġ għall-attivitajiet ta’ implimentazzjoni speċifiċi għall-pajjiż, inkluż l-iżvilupp ta’ pjani ta’ azzjoni nazzjonali u ta’ proċess ta’ implimentazzjoni sostnut nazzjonali u subreġjonali;

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali inkluż r-rwol tal-Kumitat 1540 fl-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004).

2.1.2.   Deskrizzjoni tal-miżura

Il-faċilitazzjoni mill-UNODA, f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u entitajiet oħrajn internazzjonali, reġjonali u subreġjonali, kif adatt, ta’ passi prattiċi biex jiġu implimentati r-rekwiżiti prinċipali tal-UNSCR1540 (2004) f’livell nazzjonali, b’mod partikolari permezz tal-appoġġ ta’ żjarat fil-pajjiżi u attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż li għandhom jitwettqu mill-Kumitat 1540, bil-kunsens tal-Istati kkonċernati. Hu previst li jiġu appoġġati ħames żjarat fil-pajjiż (kull waħda ddum erbat ijiem). Skont il-pajjiż speċifiku u d-deċiżjonijiet tal-Kumitat 1540, iż-żjara fil-pajjiż jew l-attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż ser jikkontribwixxu għall-proċess ta’ implimentazzjoni nazzjonali permezz ta’: (a) kontributi għas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku permezz ta’ djalogi adattati ma’ atturi differenti involuti fl-implimentazzjoni nazzjonali tal-UNSCR 1540 (2004); (b) eżami tal-miżuri u l-mekkaniżmi nazzjonali użati għall-implimentazzjoni ta’ dik ir-riżoluzzjoni u l-identifikazzjoni tal-isfidi speċifiċi li jaffrontaw l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll opzjonijiet possibbli biex jirrimedjawhom; u (c) faċilitazzjoni tat-tħejjija ta’ pjani ta’ azzjoni nazzjonali volontarji u miżuri oħrajn deċiżi mill-pajjiż miżjur.

L-organizzazzjoni mill-UNODA, f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u entitajiet oħrajn internazzjonali, reġjonali u subreġjonali, kif adatt, ta’ laqgħat f’subreġjuni speċifiċi abbażi tal-eżitu tal-workshops preċedenti dwar il-bini ta’ kapaċità fis-subreġjuni speċifiċi. Hu previst li jitwettqu tliet laqgħat ta’ segwitu fis-subreġjuni magħżulin (l-Afrika, il-Golf u l-Lvant Nofsani, ix-Xlokk tal-Ewropa u l-Amerika Latina). Kull laqgħa ser tiġi adattata għar-rekwiżiti attwali tas-subreġjun b’attenzjoni fuq oqsma li x’aktarx li jiksbu riżultati prattiċi. Il-laqgħat ser jitwettqu flimkien ma’ diskussjonijiet tekniċi fil-pajjiżi biex jiġu esplorati miżuri speċifiċi b’sostenn għal progress fl-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004). Id-diskussjonijiet fil-pajjiżi ser jiġu organizzati b’rispons għall-istediniet mill-Istati Membri interessati.

L-UNODA ser jiżviluppa attivitajiet relatati mal-UNSCR 1540 (2004) f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji internazzjonali oħrajn, inklużi l-OSKE, l-IAEA, l-OPCW, il-WHO, il-FAO u l-OIE, biex jiġu żgurati sinerġiji effettivi u tiġi evitata d-duplikazzjoni.

Kif adatt, ser jiġu esplorati sinerġiji mal-attivitajiet taċ-“Ċentri ta’ Eċċellenza” Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi u Nukleari (CBRN) reġjonali, li qegħdin jiġu stabbiliti attwalment taħt l-Istrument għall-Istabbiltà kif ukoll ma’ programmi oħrajn sponsorjati mill-UE f’dan il-qasam.

2.1.3.   Riżultati tal-miżura

It-titjib tal-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004) permezz ta’ passi addizzjonali li għandhom jittieħdu mill-Istati għall-implimentazzjoni sħiħa tagħha; l-iżvilupp ta’ pjani ta’ azzjoni jew pjani direzzjonali nazzjonali effettivi u realistiċi għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti prinċipali ta’ dik ir-riżoluzzjoni; approċċi reġjonali kkoordinati msaħħin għall-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004); u l-istabbiliment ta’ sħubiji effettivi bejn l-Istati parteċipanti u l-fornituri ta’ assistenza.

2.2.   Aktar bini ta’ kapaċità biex jiġu stabbiliti u miżmuma l-protezzjoni fiżika u jinżamm kont ta’ materjal sensittiv b’użu doppju

2.2.1.   Objettiv tal-miżura

Il-promozzjoni tal-bini ta’ kapaċità fil-livell nazzjonali u reġjonali biex isir progress fl-implimentazzjoni sħiħa tal-UNSCR 1540 (2004) permezz ta’ attenzjoni fuq waħda mill-oqsma prinċipali tar-riżoluzzjoni, jiġifieri, il-protezzjoni fiżika u li jinżamm kont ta’ “materjal relatat”. L-UNSCR 1540 (2004) fiha dispożizzjonijiet speċifiċi (is-subparagrafi a) u b) tal-paragrafu 3 operattiv) li jobbligaw lill-Istati kollha biex jistabbilixxu kontrolli adatti fuq materjal, tagħmir u teknoloġija li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta’ armi nukleari, kimiċi u bijoloġiċi u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom. Għal dan l-għan, l-Istati huma meħtieġa li: (a) jiżviluppaw u jżommu miżuri effettivi adatti biex jinżamm kont ta’ tali oġġetti u jinżammu taħt sigurtà fil-produzzjoni, l-użu, il-ħżin jew it-trasport; u (b) jiżviluppaw u jżommu miżuri ta’ protezzjoni fiżika effettivi u adatti.

2.2.2.   Deskrizzjoni tal-miżura

L-organizzazzjoni mill-UNODA ta’ żewġ workshops subreġjonali (l-Amerika Ċentrali, ix-Xlokk tal-Asja u l-Amerika Latina) li jiffukaw fuq il-protezzjoni fiżika u li jinżamm kont ta’ “materjal relatat”. Permezz tal-kondiviżjoni ta’ esperjenza rigward linji ta’ politika u prattiki nazzjonali relatati maż-żamma tal-kontijiet, iż-żamma taħt sigurtà u l-protezzjoni ta’ materjal bijoloġiku, kimiku u nukleari rilevanti, il-miżura ser tippromwovi approċċi nazzjonali integrati bbażati fuq prattiki tajba u l-esperjenza miksuba.

Ser tiġi enfasizzata, kif adatt, l-importanza ta’ kooperazzjoni u interazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-IAEA, l-OPCW, il-WHO, il-FAO, l-OIE u l-OSKE. Kull workshop ser jiġi organizzat flimkien ma’ ċikli ta’ diskussjonijiet tekniċi rilevanti mal-pajjiżi parteċipanti filwaqt li jittieħed kont sħiħ tal-ispeċifiċitajiet nazzjonali. Id-diskussjonijiet fil-pajjiżi ser jiġu organizzati b’rispons għall-istediniet mill-Istati Membri interessati f’subreġjuni rilevanti.

Kif adatt, ser jiġu esplorati sinerġiji mal-attivitajiet taċ-“Ċentri ta’ Eċċellenza” CBRN reġjonali, li qegħdin jiġu stabbiliti attwalment taħt l-Istrument għall-Istabbiltà kif ukoll ma’ programmi oħrajn sponsorjati mill-UE f’dan il-qasam.

2.2.3.   Riżultati tal-miżura

Sforzi nazzjonali mtejba u kapaċitajiet imsaħħa għall-implimentazzjoni ta’ verifiki adatti ta’ materjal, tagħmir u teknoloġija li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta’ armi nukleari, kimiċi u bijoloġiċi u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom; l-identifikazzjoni ta’ prattiki effettivi u effiċjenti għaż-żamma ta’ kontijiet, iż-żamma taħt sigurtà u l-protezzjoni ta’ “materjal relatat”; aktar sigurtà ta’ materjal rilevanti fil-livelli nazzjonali u reġjonali; aktar sħubiji reġjonali u internazzjonali f’oqsma rilevanti; u kontribut għall-isforzi biex tiżdied is-sigurtà CBRN globali.

2.3.   Appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-rakkomandazzjonijiet tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 tal-istat ta’ implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004)

2.3.1.   Objettiv tal-miżura

L-għoti ta’ appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-rakkomandazzjonijiet tar-Rieżami Komprensiv tal-2009;

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali u sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-importanza tal-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004).

2.3.2.   Deskrizzjoni tal-miżura

L-UNSCR 1977(2011) u d-Dokument Finali tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 jipprevedu għadd ta’ attivitajiet speċifiċi fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti prinċipali tal-UNSCR 1540 (2004). Il-miżura tinkludi proġetti speċifiċi b’appoġġ għal tali attivitajiet inkluż permezz tal-isponsorjar ta’ laqgħat/avvenimenti, taħriġ u sforzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi. Soġġetti, kif adatt, għad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 1540, il-proġetti jinkludu:

l-organizzazzjoni mill-UNODA ta’ avvenimenti li jlaqqgħu lil dawk li joffru u jfittxu assistenza u laqgħat ta’ sħab attwali u prospettivi (Stati, organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali);

laqgħat organizzati mill-UNODA b’appoġġ għal sforzi għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-Kumitat 1540 ma’ mekkaniżmi internazzjonali ta’ nonproliferazzjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali oħrajn;

l-organizzazzjoni u l-isponsorjar mill-UNODA ta’ workshop tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, tad-dinja akkademika u l-industrija;

l-isponsorjar mill-UNODA tal-parteċipazzjoni ta’ uffiċjali nazzjonali f’korsijiet ta’ taħriġ u attivitajiet oħrajn ta’ bini ta’ kapaċità;

l-isponsorjar ta’ ġurnal elettroniku dwar kwistjonjiet ta’ implimentazzjoni rigward l-UNSCR 1540 (2004).

Kif adatt, ser jiġu esplorati sinerġiji mal-attivitajiet taċ-“Ċentri ta’ Eċċellenza” CBRN reġjonali, li qegħdin jiġu stabbiliti attwalment taħt l-Istrument għall-Istabbiltà kif ukoll ma’ programmi oħrajn sponsorjati mill-UE f’dan il-qasam.

2.3.3.   Riżultati tal-miżura

L-implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi maqbula fir-Rieżami Komprensiv tal-2009; aktar mezzi varji għall-faċilitazzjoni tal-assistenza teknika; il-forniment ta’ taħriġ iffukat fuq l-UNSCR 1540 (2004) lill-uffiċjali nazzjonali; involviment akbar tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, id-dinja akkademika u l-industrija fl-isforzi ta’ implimentazzjoni internazzjonali, reġjonali u nazzjonali tal-UNSCR 1540 (2004); sensibilizzazzjoni tal-pubbliku msaħħa rigward l-importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tal-UNSCR 1540 (2004).

3.   SĦAB FIL-MIŻURI

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-Kumitat 1540 tiegħu;

Il-gvernijiet parteċipanti mis-subreġjuni rispettivi;

Il-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet li joffru assistenza;

In-Nazzjonijiet Uniti, l-organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u subreġjonali rilevanti;

L-organizzazzjonijiet nongovernattivi u l-entitajiet tas-soċjetà ċivili.

4.   BENEFIĊJARJI TAL-MIŻURI

L-Istati Membri, l-uffiċjali tal-gvern;

Il-Kumitat 1540 u entitajiet oħrajn tan-NU;

L-organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u subreġjonali;

Il-gvernijiet u organizzazzjonijiet li jipprovdu u jirċievu assistenza teknika taħt l-UNSCR 1540 (2004);

Is-soċjetà ċivili, id-dinja akkademika u l-industriji rilevanti.

5.   POST

L-UNODA ser tagħżel postijiet potenzjali għal-laqgħat, il-workshops u avvenimenti oħrajn. Il-kriterji użati għall-għażla tal-postijiet ser jinkludu r-rieda u l-impenn ta’ Stat rilevanti f’reġjun partikolari li jospita l-avveniment. Il-postijiet speċifiċi ta’ żjarat fil-pajjiż jew attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż ser jiddependu fuq l-istediniet minn Stati Membri interessati u, kif adatt, fuq deċiżjonijiet tal-Kumitat 1540.

6.   TUL TA’ ŻMIEN

It-tul ta’ żmien totali ppjanat tal-proġett huwa ta’ 24 xahar.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/45


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Lulju 2013

li tistabbilixxi d-data tal-effettività tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra

(2013/392/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI tat-23 ta’ Ġunju 2008 li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI tipprevedi li hija għandha ssir effettiva minn data li għandha tiġi determinata mill-Kunsill ladarba l-Kummissjoni tkun għarrfet lill-Kunsill li r-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta’ data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) (2) ikun daħal fis-seħħ u hu applikabbli interament.

(2)

Permezz ta’ ittra tat-2 ta’ Lulju 2013, il-Kummissjoni għarrfet lill-Kunsill li r-Regolament (KE) Nru 767/2008 daħal fis-seħħ u huwa interament applikabbli mis-27 ta’ Settembru 2011.

(3)

Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen skont it-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (3), li jaqgħu fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, punt H tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim (4).

(4)

Fir-rigward tal-Isvizzera, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen skont it-tifsira tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimetazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis  (5) ta’ Schengen li jaqgħu fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, punt H tad-Deċiżjoni 1999/437/KE moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE (6).

(5)

Fir-rigward tal-Liechtenstein, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen fit-tifsira tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein għall-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (7) li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt H tad-Deċiżjoni 1999/437/KE moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE (8).

(6)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha. Minħabba li din id-Deċiżjoni tibni fuq l-acquis ta’ Schengen, id-Danimarka għandha, f’konformità mal-Artikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur minn meta l-Kunsill ikun iddeċieda dwar din id-Deċiżjoni, jekk hijiex ser timplimentaha fil-liġi nazzjonali tagħha.

(7)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fihom ir-Renju Unit ma jiħux sehem, f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu parti f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (9). Għalhekk ir-Renju Unit mhux qed jieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u mhuwiex marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha.

(8)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp ta’ dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li l-Irlanda ma tiħux sehem fihom skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002, rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (10). Għalhekk l-Irlanda mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(9)

Din id-Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa l-pożizzjoni tal-Istati Membri li fir-rigward tagħhom għadu ma daħalx fis-seħħ ir-Regolament (KE) Nru 767/2008. B’mod partikolari, hija ma għandhiex taffettwa l-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI għandha ssir effettiva mill-1 ta’ Settembru 2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 129.

(2)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60.

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(4)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(5)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(6)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1.

(7)  ĠU L 160, 18.6.2011, p. 21.

(8)  ĠU L 160, 18.6.2011, p. 19.

(9)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(10)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/47


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/393/PESK

tat-22 ta’ Lulju 2013

li temenda d-Deċiżjoni 2013/382/PESK li testendi l-mandat tar- Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Afganistan

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 28, 31(2) u 33 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-22 ta’ Marzu 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/168/PESK (1) li taħtar lis-Sur Vygaudas UŠACKAS bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) fl- Afganistan.

(2)

Fil-15 ta’ Lulju 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/382/PESK (2) li testendi l-mandat tar-RSUE sat-30 ta’ Ġunju 2014.

(3)

Għandu jinħatar RSUE ġdid fl-Afganistan għall-perijodu mill-1 ta’ Settembru 2013 sat-30 ta’ Ġunju 2014.

(4)

Id-Deċiżjoni 2013/382/PESK għandha tiġi emendata skont dan.

(5)

Ir-RSUE ser jimplimenta l-mandat tiegħu fil-kuntest ta’ sitwazzjoni li tista’ tiddeterjora u li tista’ xxekkel il-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif jinsabu fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2013/382/PESK huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

1.   Il-mandat tas-Sur Vygaudas UŠACKAS bħala r-RSUE fl-Afganistan huwa b’dan estiż sal- 31 ta’ Awwissu 2013.

2.   Is-Sur Franz-Michael SKJOLD MELLBIN huwa b’dan maħtur bħala r-RSUE fl-Afganistan għall-perijodu mill-1 ta’ Settembru 2013 sat-30 ta’ Ġunju 2014.

3.   Il-mandat tar-RSUE jista’ jintemm qabel, jekk il-Kunsill jiddeċiedi hekk, fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (RGħ).”

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 75, 23.3.2010, p. 22.

(2)  ĠU L 193, 16.7.2013, p. 22.


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/48


DEĊIŻJONI Nru 1/2013 TAL-KUMITAT TAL-ISTATISKA TAL-UNJONI EWROPEA U L-ISVIZZERA

tat-12 ta’ Ġunju 2013

li tissostitwixxi l-Anness A tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika

(2013/394/UE)

IL-KUMITAT TAL-ISTATISTIKA TAL-UNJONI EWROPEA U L-ISVIZZERA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika (1), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 4(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2007 u jinkludi fih l-Anness A dwar l-atti legali fil-qasam tal-istatistika.

(2)

Ġew adottati atti legali ġodda fil-qasam tal-istatistika u dawn għandhom jiġu miżjuda mal-Anness A. B’konsegwenza, l-Anness A għandu jiġi rivedut,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness A tal-Ftehim qed jiġi sostitwit bl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul f’Ġinevra, it-12 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-UE

W. RADERMACHER

Il-Kap tad-Delegazzjoni Svizzera

F. BAUMGARTNER


(1)  ĠU L 90, 28.3.2006, p. 2.


ANNESS

“ANNESS A

ATTI LEGALI FIL-QASAM TAL-ISTATISTIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

ADATTAMENT SETTORALI

1.

Bis-saħħa tat-Trattat ta’ Lisbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea għandha tissostitwixxi u tkun is-suċċessur tal-Komunità Ewropea;

2.

It-terminu ‘Stat Membru(i)’ li jinsab fl-atti li għalihom hemm referenza f’dan l-Anness għandu jittieħed li jinkludi l-Isvizzera, b’żieda mat-tifsira tiegħu fl-atti relevanti tal-Unjoni Ewropea.

3.

Il-Kumitat tal-Programm Statistiku (KPS) imsemmi fl-Artikolu 3(2) ta’ dan il-Ftehim ġie sostitwit permezz tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (il-Kumitat tas-SES) stabbilit permezz tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ dejta suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 dwar l-Istatistika Ewropea, u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (1).

4.

Il-programm tal-istatistika tal-Komunità imsemmi fl-Artikolu 5(1) u (2), u fl-Artikolu 8(1) ta’ dan il-Ftehim ġie sostitwit mill-programm tal-istatistika Ewropea stipulat fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

5.

Il-Kumitat Konġunt jinnota li r-regoli dwar il-ġestjoni tal-istatistika mill-Isvizzera kif imsemmi fl-Artikolu 5(3) ta’ dan il-Ftehim huma issa stipulati fir-Regolament (KE) Nru 223/2009, mingħajr ħsara għar-regoli iktar speċifiċi msemmija f’dan l-Anness.

6.

Ir-referenzi għan-‘Nomenklatura tal-Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 1)’ għandhom, ħlief meta stipulat mod ieħor, jinqraw bħala referenzi għan-‘Nomenklatura tal-Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 2)’, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassfikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (2). In-numri tal-kodiċi msemmija għandhom jinqraw bħala n-numri tal-kodiċi konvertiti korrispondenti man-NACE Rev. 2.

7.

Id-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu min għandu jħallas l-ispejjeż għat-twettiq ta’ sondaġġi u affarijiet simili ma għandhomx japplikaw għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim.

ATTI MSEMMIJA

L-ISTATISTIKA DWAR IN-NEGOZJU

32008 R 0295: Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13), kif ġie emendat permezz ta’:

32009 R 0251: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 170).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta bit-tqassim reġjonali tad-dejta kif mitlub f’dan ir-Regolament;

(b)

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi dejta tal-NACE REV 2 fil-livell ta’ 4 figuri;

(c)

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi dejta kif mitlub b’dan ir-Regolament dwar ix-xorta ta’ unitajiet tal-attività;

(d)

Għall-Anness IX, l-elementi varjabbli 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 u 16931, l-Isvizzera għandha tipprovdi dejta li jkollha l-2011 bħala s-sena ta’ referenza;

(e)

Skont l-Anness VII, l-Isvizzera hija eżentata milli tipprovdi d-dejta ‘Tqassim Ġeografiku’ għas-Serje 7E.

32009 R 0250: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 250/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-definizzjonijiet ta’ karatteristiċi, il-format tekniku għat-trasmissjoni tad-dejta, ir-rekwiżiti tal-irrappurtar doppju għan-NACE Rev. 1.1 u n-NACE Rev. 2 u d-derogi li għandhom jingħataw għall-istatistika strutturali tan-negozji, (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 1).

32009 R 0251: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-serje ta’ dejta li għandha tiġi prodotta għall-istatistiċi strutturali tal-kummerċ u l-adattamenti meħtieġa wara l-klassifikazzjoni ta’ statistika tal-prodotti assoċjati mal-attività (CPA), ĠU L 86, 31.3.2009, p. 170.

32010 R 0275: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 275/2010 tat-30 ta’ Marzu 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ kriterji għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-istatistiċi strutturali kummerċjali (ĠU L 86, 1.4.2010, p. 1).

31998 R 1165: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta’ Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (ĠU L 162, 5.6.1998, p. 1). kif emendat permezz ta’:

32005 R 1158: Ir-Regolament (KE) Nru 1158/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 1).

32006 R 1503: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 tat-28 ta’ Settembru 2006 (ĠU L 281, 12.10.2006, p. 15), kif emendat permezz ta’:

32008 R 1178: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1178/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 16);

32009 R 0329: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 329/2009 tat-22 ta’ April 2009 (ĠU L 103, 23.4.2009, p. 3);

32012 R 0461: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 461/2012 tal-31 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 26).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi dejta tal-NACE REV 2 fil-livell ta’ 4 figuri;

(b)

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi d-dejta għall-varjabbli 220 u 230 sal-2015.

32001 R 0586: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001 tas-26 ta’ Marzu 2001 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tad-definizzjoni ta’ Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs) (ĠU L 86, 27.3.2001, p. 11), kif ġie emendat permezz ta’:

32007 R 0656: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 656/2007 tal-14 ta’ Ġunju 2007 (ĠU L 155, 15.6.2007, p. 3).

32006 R 1503: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 tat-28 ta’ Settembru 2006 li jimplimenta u jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tad-definizzjoni tal-varjabbli, il-lista tal-varjabbli u l-frekwenza tal-ġbir tad-dejta (ĠU L 281, 12.10.2006, p. 15), kif ġie emendat permezz ta’:

32008 R 1178: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1178/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 16).

32012 R 0461: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 461/2012 tal-31 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 26).

32008 R 0472: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 472/2008 tad-29 ta’ Mejju 2008 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tal-ewwel sena bażi li għandha tiġi applikata għas-serje ta’ perjodi fin-NACE Rev. 2 u, għas-serje ta’ perjodi qabel l-2009 li għandha tiġi trażmessa skont in-NACE Rev. 2, il-livell ta’ dettall, il-forma, l-ewwel perjodu ta’ referenza, u l-perjodu ta’ referenza (ĠU L 140, 30.5.2008, p. 5).

32009 R 0596: Ir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi d-dejta għall-varjabbli 220 u 230 sal-2015.

32008 R 0177: Ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (ĠU L 61, 5.3.2008, p. 6).

32009 R 0192: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 192/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika fir-rigward tal-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri (ĠU L 67, 12.3.2009, p. 14).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hi eżentata milli titrażmetti dejta individwali dwar id-dħul għall-intrapriżi deskritta fid-dejta tad-Dħul tal-Anness A sal-aħħar tal-2013.

32010 R 1097: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1097/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika fir-rigward tal-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali (ĠU L 312, 27.11.2010, p. 1).

32009 D 0252: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/252/KE tal-11 ta’ Marzu 2009 li tikkonċerna derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri tan-negozju għal finijiet statistiċi (ĠU L 75, 21.3.2009, p. 11).

STATISTIKA DWAR IT-TRASPORT U T-TURIŻMU

32012 R 0070: Ir-Regolament (UE) Nru 70/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2012 dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq (ĠU L 32, 3.2.2012, p. 1).

32001 R 2163: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2163/2001 tas-7 ta’ Novembru 2001 rigward l-arranġamenti tekniċi għat-trasmissjoni tad-dejta għal statistika dwar it-trasport tal-merkanzija bit-triq (ĠU L 291, 8.11.2001, p. 13), kif emendat permezz ta’:

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32003 R 0006: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2003 tat-30 ta’ Diċembru 2002 dwar it-tixrid tal-istatistika dwar it-trasport tal-merkanzija bit-triq (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 45).

32010 R 0202: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 202/2010 tal-10 ta’ Marzu 2010 (ĠU L 61, 11.3.2010, p. 24).

32004 R 0642: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2004 tas-6 ta’ April 2004 dwar ħtiġiet ta’ preċiżjoni għall-ġbir ta’ dejta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 għad-denunzji ta’ statistika fir-rigward ta’ ġarr ta’ oġġetti fuq l-art (ĠU L 102, 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 833/2007 tas-16 ta’ Lulju 2007 li jtemm il-perjodu tranżitorju stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq (ĠU L 185, 17.7.2007, p. 9).

31993 D 0704: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/704/KE tat-30 ta’ Novembru 1993 dwar il-ħolqien ta’ database tal-Komunità dwar inċidenti tat-triq (ĠU L 329, 30.12.1993, p. 63).

32003 R 0091: Ir-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (ĠU L 14, 21.1.2003, p. 1), kif emendat permezz ta’:

32003 R 1192: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1192/2003 tat-3 ta’ Lulju 2003 (ĠU L 167, 4.7.2003, p. 13);

32007 R 1304: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1304/2007 tas-7 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 290, 8.11.2007, p. 14).

32007 R 0332: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 332/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 dwar l-arranġamenti tekniċi għat-trażmissjoni tal-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (ĠU L 88, 29.3.2007, p. 16).

32003 R 0437: Ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiggieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru (ĠU L 66, 11.3.2003, p. 1), kif emendat permezz ta’:

32003 R 1358: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 tal-31 ta’ Lulju 2003 (ĠU L 194, 1.8.2003, p. 9);

32005 R 0546: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta’ April 2005 (ĠU L 91, 9.4.2005, p. 5).

32003 R 1358: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 tal-31 ta’ Lulju 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru u li jemenda l-Anness I u II tiegħu (ĠU L 194, 1.8.2003, p. 9), kif ġie emendat permezz ta’:

32005 R 0546: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta’ April 2005 (ĠU L 91, 9.4.2005, p. 5);

32006 R 1792: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1);

32007 R 0158: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 158/2007 tas-16 ta’ Frar 2007 (ĠU L 49, 17.2.2007, p. 9).

32011 R 0692: Ir-Regolament (UE) Nru 692/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2011 dwar l-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 95/57/KE (ĠU L 192, 22.7.2011, p. 17).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera għandha titrażmetti d-dejta elenkata fl-Anness I, it-Taqsimiet 1 u 2, l-Intestatura A, dwar it-tip ta’ akkomodazzjoni NACE 55.2 mill-2016 (is-sena ta’ referenza) ’il quddiem;

(b)

L-Isvizzera għandha titrażmetti d-dejta elenkata fl-Anness I, it-Taqsima 2, l-Intestatura B, dwar it-tip ta’ akkomodazzjoni NACE 55.2 għall-perjodi ta’ referenza kollha fi żmien erba’ (4) xhur wara tmiem il-perjodu ta’ referenza, mill-2016 (is-sena ta’ referenza) ’il quddiem;

(c)

L-Isvizzera għandha titrażmetti d-dejta elenkata fl-Anness I, it-Taqsima 2, l-Intestatura B, dwar it-tip ta’ akkomodazzjoni NACE 55.3 għall-perjodi ta’ referenza kollha fi żmien erba’ (4) xhur wara tmiem is-sena ta’ referenza;

(d)

L-Isvizzera għandha titrażmetti d-dejta elenkata fl-Anness II fi żmien 12-il xahar wara tmiem il-perjodu ta’ referenza, flimkien ma’ rapport dwar il-kwalità tad-dejta.

32011 R 1051: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1051/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 692/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu, fir-rigward tal-istruttura tar-rapporti ta’ kwalità u t-trażmissjoni tad-dejta (ĠU L 276, 21.10.2011, p. 13).

STATISTIKA DWAR IL-KUMMERĊ BARRANI

32006 R 1833: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 dwar in-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji għall-istatistiċi tal-kummerċ estern tal-Komunità u l-istatistika tal-kummerċ bejn l-Istati Membri (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).

32009 R 0471: Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

Id-dispożizzjonijiet kollha relatati mal-iskema tad-dwana Żdoganar Ċentralizzat mhumiex rilevanti;

(b)

Artikolu 2 Definizzjonijiet: It-territorju statistiku għandu jkun fih it-territorju doganali minbarra l-imħażen tad-dwana u l-imħażen ħielsa mid-dazju;

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta li tiġbor statistika tal-kummerċ bejn l-Isvizzera u l-Liechtenstein;

(c)

Artikolu 5(1) Dejta statistika: Id-dejta statistika msemmija fl-Artikolu 5(1)(e) għandha tinġabar għall-ewwel darba sal-1 ta’ Jannar 2016:

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1)(f) u (k) ma għandhomx japplikaw;

Il-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(1)(h) għandha ssir mill-inqas sal-ewwel sitt figuri;

Għall-Isvizzera, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1)(m)(ii) u (iii) ma għandhomx japplikaw;

(d)

Artikolu 6 Kumpilazzjoni ta’ statistika dwar il-kummerċ estern: Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 ma għandhomx japplikaw għal dejta statistika fejn l-Isvizzera hija eżentata milli tiġbor skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tiegħu;

(e)

Artikolu 7 Skambju tad-dejta: Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(2) ma għandhomx japplikaw.

32010 R 0092: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 92/2010 tat-2 ta’ Frar 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward ta’ skambju ta’ dejta bejn l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali, il-kompilazzjoni tal-istatistika u l-valutazzjoni tal-kwalità (ĠU L 31, 3.2.2010, p. 4).

32010 R 0113: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 tad-9 ta’ Frar 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-kopertura kummerċjali, id-definizzjoni tad-dejta, il-kompilazzjoni tal-istatistika dwar il-kummerċ skont il-karatteristiċi tan-negozju u skont il-munita tal-fatturat, u movimenti oġġetti speċifiċi (ĠU L 37, 10.2.2010, p. 1).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

Is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 4(2):

‘Għall-Isvizzera, il-‘valur tad-dwana’ għandu jiġi definit fi ħdan ir-regoli nazzjonali rispettivi.’;

(b)

Is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 7(2):

‘Għall-Isvizzera il-“pajjiż tal-oriġini” għandu jitqies bħala l-pajjiż li minnu jkunu oriġinaw il-prodotti skont it-tifsira tar-regoli nazzjonali rispettivi tal-oriġini.’;

(c)

Ir-referenza għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 fl-Artikolu 15(4) mhijiex applikabbli.

PRINĊIPJI STATISTIĊI U KUNFIDENZJALITÀ

32008 D 0234: Id-Deċiżjoni Nru 234/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi l-Kumitat Ewropew ta’ Konsultazzjoni dwar il-Politika Komunitarja ta’ Tagħrif Statistiku u li tħassar id-Deċizjoni tal-Kunsill 91/116/KEE (ĠU L 73, 15.3.2008, p. 13).

32008 D 0235: Id-Deċiżjoni Nru 235/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ĠU L 73, 15.3.2008, p. 17).

32009 R 0223: Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ dejta suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

32002 R 0831: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 831/2002 tas-17 ta’ Mejju 2002, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 dwar l-Istatistika tal-Komunità, rigward fakoltà ta’ użu ta’ dejta kunfidenzjali għal skopijiet xjentifiċi (ĠU L 133, 18.5.2002, p. 7), kif emendat bi:

32006 R 1104: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1104/2006 tat-18 ta’ Lulju 2006 (ĠU L 197, 19.7.2006, p. 3);

32007 R 1000: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1000/2007 tad-29 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 226, 30.8.2007, p. 7);

32008 R 0606: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2008 tas-26 ta’ Ġunju 2008 (ĠU L 166, 27.6.2008, p. 16);

32010 R 0520: Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 520/2010 tas-16 ta’ Ġunju 2010 (ĠU L 151, 17.6.2010, p. 14).

32004 D 0452: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/452/KE tad-29 ta’ April 2004 (ĠU L 156, 30.4.2004, p. 1) li tfassal elenku ta’ entitajiet li r-riċerkaturi tagħhom jistgħu jkollhom aċċess għad-data kunfidenzjali għall-għanijiet xjentifiċi, kif emendata permezz ta’:

32005 D 0412: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/412/KE tal-25 ta’ Mejju 2005 (ĠU L 140, 3.6.2005, p. 11);

32005 D 0746: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/746/KE tal-20 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 280, 25.10.2005, p. 16);

32006 D 0429: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/429/KE tat-22 ta’ Ġunju 2006 (ĠU L 172, 24.6.2006, p. 17);

32006 D 0699: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/699/KE tas-17 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 287, 18.10.2006, p. 36);

32007 D 0081: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/81/KE tat-2 ta’ Frar 2007 (ĠU L 28, 3.2.2007, p. 23);

32007 D 0229: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/229/KE tal-11 ta’ April 2007 (ĠU L 99, 14.4.2007, p. 11);

32007 D 0439: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/439/KE tal-25 ta’ Ġunju 2007 (ĠU L 164, 26.6.2007, p. 30);

32007 D 0678: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/678/KE tas-16 ta’ Ottubru 2007 (ĠU L 280, 24.10.2007, p. 22);

32008 D 0052: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/52/KE tal-20 ta’ Diċembru 2007 (ĠU L 13, 16.1.2008, p. 29);

32008 D 0291: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/291/KE tat-18 ta’ Marzu 2008 (ĠU L 98, 10.4.2008, p. 11);

32008 D 0595: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/595/KE tal-25 ta’ Ġunju 2008 (ĠU L 192, 19.7.2008, p. 60);

32008 D 0876: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/876/KE tas-6 ta’ Novembru 2008 (ĠU L 310, 21.11.2008, p. 28);

32009 D 0411: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/411/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 (ĠU L 132, 29.5.2009, p. 16);

32010 D 0373: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/373/UE tal-1 ta’ Lulju 2010 (ĠU L 169, 3.7.2010, p. 19);

32011 D 0511: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/511/UE tas-17 ta’ Awwissu 2011 (ĠU L 214, 19.8.2011, p. 19);

32012 D 0200: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/200/UE tat-18 ta’ April 2012 (ĠU L 108, 20.4.2012, p. 37).

Atti li l-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tagħhom

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tar-rakkomandazzjonijiet li ġejjin u li ma għandhomx ikunu vinkolanti:

52005 PC 0217: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni COM(2005) 217 tal-25 ta’ Mejju 2005 dwar l-indipendenza, l-integrità u r-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali u Komunitarji tal-istatistika (ĠU C 172, 12.7.2005, p. 22).

32009 H 0498: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2009/498/KE tat-23 ta’ Ġunju 2009 dwar metadejta ta’ referenza għas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ĠU L 168, 30.6.2009, p. 50).

STATISTIKA DEMOGRAFIKA U SOĊJALI

31998 R 0577: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 tad-9 ta’ Marzu 1998 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ ta’ kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (ĠU L 77, 14.3.1998, p. 3). kif emendat permezz ta’:

32002 R 1991: Ir-Regolament (KE) Nru 1991/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ottubru 2002 (ĠU L 308, 9.11.2002, p. 1).

32002 R 2104: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2104/2002 tat-28 ta’ Novembru 2002 (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 14);

32003 R 2257: Ir-Regolament (KE) Nru 2257/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2003 (ĠU L 336, 23.12.2003, p. 6).

32007 R 1372: Ir-Regolament (KE) Nru 1372/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 42).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

Għall-Isvizzera, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(4), l-unità tat-teħid tal-kampjuni hi individwa u l-informazzjoni li tikkonċerna lill-membri l-oħra tal-unità domestika tista’ tinkludi mill-inqas il-karatteristiċi elenkati taħt l-Artikolu 4(1).

32000 R 1575: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1575/2000 tad-19 ta’ Lulju 2000 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità li għandu x’jaqsam mal-kodifikazzjoni li trid tiġi użata għat-trażmissjoni ta’ dejta mis-sena 2001 ’il quddiem (ĠU L 181, 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1897/2000 tas-7 ta’ Settembru 2000 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizazzjoni ta’ stħarriġ kampjun fuq il-forza tax-xogħol fil-Komunità f’dak li għandu x’jaqsam mad-definizzjoni tal-qgħad (ĠU L 228, 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2104/2002 tat-28 ta’ Novembru 2002 li jaddatta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ kampjun dwar il-forza tax-xogħol fil-Komunità u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1575/2000 li jimplimenta r-Regolamenttal-Kunsill (KE) Nru 577/98 safejn u sakemm jirrigwarda l-lista tad-divarji tal-edukazjoni u tat-taħriġ u l-kodifika tagħhom sabiex jintużaw għat-trażmissjoni tal-informazzjoni mis-sena 2003 ’il quddiem (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 14).

32003 R 0246: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 246/2003 tal-10 ta’ Frar 2003 li jadotta l-programm tal-moduli ad hoc, li jkopru s-snin 2004 sal-2006, dwar kampjun ta’ stħarriġ tal-forza tax-xogħol kif provdut bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 34, 11.2.2003, p. 3).

32005 R 0384: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 384/2005 tas-7 ta’ Marzu 2005 li jadotta l-programm ta’ moduli ad hoc, li jkopri s-snin mill-2007 sal-2009, għall-istħarriġ kampjun dwar il-forza tax-xogħol stipulat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 61, 8.3.2005, p. 23).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

Indipendentement mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1, l-Isvizzera hija eżentata milli twettaq il-modulu ad hoc tal-2007.

32007 R 0102: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 102/2007 tat-2 ta’ Frar 2007 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc 2008 dwar is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol tal-migranti u d-dixxendenti immedjati tagħhom, kif previst mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 430/2005 (ĠU L 28, 3.2.2007, p. 3), kif emendat permezz ta’:

32008 R 0391: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 391/2008 tat-30 ta’ April 2008 (ĠU L 117, 1.5.2008, p. 15).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

Indipendentement mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2, l-Isvizzera hija eżentata milli tipprovdi l-varjabbli msemmija fil-kolonni 211/212, u għall-kolonna 215 tal-Anness.

32008 R 0207: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2008 tal-5 ta’ Marzu 2008 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2009 dwar id-dħul taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol previsti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 62, 6.3.2008, p. 4).

32008 R 0365: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 365/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jadotta l-programm ta’ moduli ad hoc, li jkopri s-snin 2010, 2011 u 2012, għall-istħarriġ kampjun dwar il-forza tax-xogħol stipulat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 112, 24.4.2008, p. 22).

32008 R 0377: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 377/2008 tal-25 ta’ April 2008 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ ta’ kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità fir-rigward tal-kodifikazzjoni li għandha tintuża għat-trażmissjoni ta’ dejta mill-2009 ’il quddiem, u l-użu ta’ subkampjun għall-ġbir ta’ dejta dwar il-varjabbli strutturali u d-definizzjoni tal-kwarti ta’ referenza (ĠU L 114, 26.4.2008, p. 57), kif emendat permezz ta’:

32009 R 1022: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1022/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 (ĠU L 283, 30.10.2009, p. 3).

32009 R 0020: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 20/2009 tat-13 ta’ Jannar 2009 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2010 dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja familjari stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 7).

32010 R 0220: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 220/2010 tas-16 ta’ Marzu 2010 li jadotta l-programm ta’ moduli ad hoc, li jkopri s-snin mill-2013 sal-2015, għall-istħarriġ permezz ta’ kampjun dwar il-forza tax-xogħol previst mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 67, 17.3.2010, p. 1).

32010 R 0317: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 317/2010 tas-16 ta’ April 2010 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2011 dwar l-impjiegi tal-persuni b’diżabbiltà għall-istħarriġ permezz ta’ kampjuni dwar il-forza tax-xogħol previst mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 97, 17.4.2010, p. 3).

32011 R 0249: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 249/2011 tal-14 ta’ Marzu 2011 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2012 dwar it-tranżizzjoni mix-xogħol għall-irtirar stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 67, 15.3.2011, p. 18).

31999 R 0530: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta’ Marzu 1999 li jikkonċerna l-istatistiċi strutturali dwar il-qligħ u dwar l-ispejjeż tax-xogħol (ĠU L 63, 12.3.1999, p. 6) kif emendat permezz ta’:

31999 R 1726: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1726/1999 tas-27 ta’ Lulju 1999 (ĠU L 203, 3.8.1999, p. 28), kif emendat permezz ta’:

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10);

32005 R 1737: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 279, 22.10.2005, p. 11);

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

Għall-istatistika dwar l-istruttura u d-distribuzzjoni tal-qligħ, l-Isvizzera għandha tiġbor id-dejta meħtieġa fl-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament għall-ewwel darba fl-2010;

(b)

Għall-istatistika dwar il-livell u l-kompożizzjoni tal-kosti tax-xogħol, l-Isvizzera għandha tiġbor id-dejta meħtieġa fl-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament fl-2008 għal xi varjabbli biss u għall-ewwel darba għall-varjabbli kollha fl-2012;

(c)

Għas-sena 2008, l-Isvizzera għandu jkollha l-permess li:

tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa fl-Artikolu 6(1)(a) abbażi tal-intrapriżi (minflok tal-unitajiet lokali), fil-livell nazzjonali, skont in-NACE Rev. 1.1 fit-taqsima u fil-livell tal-aggregati tat-taqsima mingħajr tqassim skont id-daqs tal-intrapriża;

tibgħat ir-riżultati f’perijodu ta’ 24 xahar mit-tmiem tas-sena ta’ referenza (minflok fi 18-il xahar kif imsemmi fl-Artikolu 9).

32000 R 1916: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1916/2000 tat-8 ta’ Settembru 2000 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 li jirrigwarda l-istatisiki strutturali dwar il-qligħ u dwar in-nefqiet fuq ix-xogħol rigward id-definizzjoni u t-trażmissjoni tat-tagħrif dwar l-istruttura tal-qligħ (ĠU L 229, 9.9.2000, p. 3), kif emendat permezz ta’:

32005 R 1738: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1738/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 279, 22.10.2005, p. 32), kif emendat permezz ta’:

32009 R 1022: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1022/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 (ĠU L 283, 30.10.2009, p. 3);

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32006 R 0698: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 698/2006 tal-5 ta’ Mejju 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 rigward l-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistiki strutturali dwar l-ispejjeż tax-xogħol u l-qligħ (ĠU L 121, 6.5.2006, p. 30), kif emendat permezz ta’:

32009 R 1022: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1022/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 (ĠU L 283, 30.10.2009, p. 3).

32003 R 0450: Ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar l-indiċi tal-ispiża tax-xogħol (ĠU L 69, 13.3.2003, p. 1) kif emendat permezz ta’:

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera għandha tiġbor u tirrapporta l-indiċi trimestrali tal-kosti tax-xogħol mill-ewwel kwart tal-2015 (il-perjodu ta’ referenza) ’il quddiem.

32003 R 1216: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2003 tas-7 ta’ Lulju 2003 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi tal-ispiża tax-xogħol (ĠU L 169, 8.7.2003, p. 37), kif emendat permezz ta’:

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32003 R 1177: Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) (ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1), kif emendat permezz ta’:

32005 R 1553: Ir-Regolament (KE) Nru 1553/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 6).

32003 R 1980: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1980/2003 tal-21 ta’ Ottubru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna l-istatistiċi tal-Komunità dwar dħul u kondizzjonijiet ta’ għajxien (UE-SILC) fir-rigward ta’ definizzjonijiet u definizzjonijiet aġġornati (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 1), kif ġie emendat permezz ta’:

32006 R 0676: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 676/2006 tat-2 ta’ Mejju 2006 (ĠU L 118, 3.5.2006, p. 3).

32003 R 1981: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1981/2003 tal-21 ta’ Ottubru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi Komunitarji dwar id-dħul u kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) fir-rigward tal-aspetti ta’ fieldwork u l-proċeduri ta’ imputazzjoni (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 23).

32003 R 1982: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2003 tal-21 ta’ Ottubru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) li jirrigwardaw ir-regoli dwar il-kampjuni u t-traċċar (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 29).

32003 R 1983: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1983/2003 tas-7 ta’ Novembru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) rigward il-lista ta’ varjabbli ta’ mira primarja (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 34), kif emendat permezz ta’:

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0028: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 28/2004 tal-5 ta’ Jannar 2004 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq l-introjtu u l-kondizzjonijiet ta’ ħajja (EU-SILC) fejn għandu x’jaqsam il-kontenut dettaljat tar-rapport intermedju u finali dwar il-kwalità (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 42).

32006 R 0315: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 315/2006 tat-22 ta’ Frar 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2003 dwar l-istatistika Komunitarja dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom x’jaqsmu mal-kundizzjonijiet tad-djar (ĠU L 52, 23.2.2006, p. 16).

32007 R 0215: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 215/2007 tat-28 ta’ Frar 2007 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi Komunitarji dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom x’jaqsmu ma’ dejn żejjed u l-esklużjoni finanzjarja (ĠU L 62, 1.3.2007, p. 8).

32008 R 0362: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 362/2008 tal-14 ta’ April 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2009 tal-fatturi varjabbli sekondarji mmirati relattivament għall-privazzjoni materjali (ĠU L 112, 24.4.2008, p. 1).

32009 R 0646: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 646/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2010 ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-qsim ta’ riżorsi intrafamiljari (ĠU L 192, 24.7.2009, p. 3).

32010 R 0481: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/2010 tal-1 ta’ Ġunju 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2011 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi (ĠU L 135, 2.6.2010, p. 38).

32010 R 1157: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1157/2010 tad-9 ta’ Diċembru 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2012 ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-kundizzjonijiet tad-djar (ĠU L 326, 10.12.2010, p. 3).

32012 R 0062: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 62/2012 tal-24 ta’ Jannar 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2013 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-benessri (ĠU L 22, 25.1.2012, p. 9).

32007 R 0862: Ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar ħaddiema barranin (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 23).

32010 R 0216: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 216/2010 tal-15 ta’ Marzu 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali, fir-rigward tad-definizzjonijiet ta’ kategoriji għar-raġunijiet għall-permessi ta’ residenza (ĠU L 66, 16.3.2010, p. 1).

32010 R 0351: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2010 tat-23 ta’ April 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali rigward id-definizzjonijiet tal-kategoriji tal-gruppi ta’ pajjiż tat-twelid, gruppi ta’ pajjiż tar-residenza abitwali preċedenti, gruppi ta’ pajjiżi tar-residenza abitwali sussegwenti u gruppi ta’ ċittadinanza (ĠU L 104, 24.4.2010, p. 37).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

Għall-oġġetti tad-dejta 1.2 (Gruppi ta’ pajjiż tat-twelid), 1.3 (Gruppi ta’ pajjiżi ta’ residenza abitwali preċedenti) u 1.4 (Gruppi ta’ pajjiżi tar-residenza abitwali sussegwenti) fl-Anness l-ewwel sena ta’ referenza applikabbli għall-Isvizzera hija l-2011.

32008 R 0453: Ir-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar l-istatistika ta’ kull tlett xhur dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti fil-Komunità (ĠU L 145, 4.6.2008, p. 234).

32008 R 1062: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1062/2008 tat-28 ta’ Ottubru 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar impjiegi battala fil-Komunità, fir-rigward ta’ proċeduri ta’ aġġustament staġjonali u rapporti dwar il-kwalità (ĠU L 285, 29.10.2008, p. 3).

32009 R 0019: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 19/2009 tat-13 ta’ Jannar 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar l-impjiegi battala fil-Komunità, b’rigward tad-definizzjoni ta’ impjieg battal, id-dati ta’ referenza għall-ġbir tad-dejta, l-ispeċifikazzjonijiet għat-trażmissjoni tad-dejta u l-istudji ta’ fattibbiltà (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 3).

Atti li l-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tagħhom

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tar-rakkomandazzjoni li ġejja u li ma għandhiex tkun vinkolanti:

32009 H 0824: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2009/824/KE tad-29 ta’ Ottubru 2009 dwar l-użu tal-Klassifika Internazzjonali Standard tal-Impjiegi (ISCO-08) (ĠU L 292, 10.11.2009, p. 31).

STATISTIKA EKONOMIKA

31995 R 2494: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-23 ta’ Ottubru 1995 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (ĠU L 257, 27.10.1995, p. 1).

Għall-Isvizzera, ir-Regolament japplika għall-armonizzazzjoni tal-indiċijiet tal-prezz tal-konsumatur għal tqabbil internazzjonali.

Mhuwiex rilevanti fir-rigward tal-iskopijiet espliċiti tal-kalkolu tas-CPI’s armonizzati fil-kuntest tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Artikolu 2(c), kif ukoll ir-referenzi għall-MUICP fl-Artikolu 8(1) u l-Artikolu 11, mhumiex applikabbli;

(b)

L-Artikolu 5(1)(a) ma japplikax;

(c)

L-Artikolu 5(2) mhuwiex applikabbli;

(d)

Il-konsultazzjoni mal-EMI kif speċifikat fl-Artikolu 5(3) mhijiex applikabbli.

31996 R 1749: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1749/96 tad-9 ta’ Settembru 1996 dwar miżuri ta’ implimentazzjoni inizjali għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 li jikkonċerna indici armonizzati ta’ prezzijiet tal-konsumatur (ĠU L 229, 10.9.1996, p. 3), kif emendat permezz ta’:

31998 R 1687: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1687/98 tal-20 ta’ Lulju 1998 (ĠU L 214, 31.7.1998, p. 12);

31998 R 1688: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1688/98 tal-20 ta’ Lulju 1998 (ĠU L 214, 31.7.1998, p. 23);

32007 R 1334: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1334/2007 tal-14 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 296, 15.11.2007, p. 22).

31996 R 2214: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 tal-20 ta’ Novembru 1996 li jikkonċerna indiċi armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur: trasmissjoni u tixrid ta’ sotto-indiċi tal-HICP (ĠU L 296, 21.11.1996, p. 8), kif emendat permezz ta’:

31999 R 1617: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1617/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 (ĠU L 192, 24.7.1999, p. 9);

31999 R 1749: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1749/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 (ĠU L 214, 13.8.1999, p. 1);

32001 R 1920: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1920/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 46);

32005 R 1708: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1708/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 274, 20.10.2005, p. 9).

31998 R 2646: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2646/98 tad-9 ta’ Diċembru 1998 li jiffissa regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ livelli minimi għat-trattament ta’ tariffi fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumaturi (ĠU L 335, 10.12.1998, p. 30).

31999 R 1617: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1617/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 li jistabbilixxid-dettalji għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-istandards minimi għat-trattament tal-assigurazzjoni fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur u li jimmodifika r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 (ĠU L 192, 24.7.1999, p. 9).

31999 R 2166: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/1999 tat-8 ta’ Ottubru 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 rigward l-istandards minimi għat-trattament ta’ prodotti li għandhom x’jaqsmu mal-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumatur (ĠU L 266, 14.10.1999, p. 1).

32000 R 2601: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2601/2000 tas-17 ta’ Novembru 2000 li jistabbilixxi reġoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar iż-żmien biex jiddaħħlu prezzijiet tax-xiri fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (ĠU L 300, 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2602/2000 tas-17 ta’ Novembru 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar livelli minimi għat-trattament ta’ tnaqqis fil-prezzijiet fl-Indiċi Armonizzat ta’ Prezzijiet għall-Konsumatur (ĠU L 300, 29.11.2000, p. 16). kif emendat permezz ta’:

32001 R 1921: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1921/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 49).

32001 R 1920: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1920/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta’ standards minimi għat-trattament ta’ ħlasijiet dovuti għal servizzi li jikkorrispondu għall-valuri ta’ transazzjoni fl-indiċi armonizzat ta’ prezzijiet tal-konsumatur u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 46).

32001 R 1921: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1921/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta’ standards minimi għat-trattament ta’ ħlasijiet dovuti għal servizzi li jikkorrispondu għall-valuri ta’ transazzjoni fl-indiċi armonizzat ta’ prezzijiet tal-konsumatur u li jemenda r-Regolament(KE) Nru 2602/2000 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 49).

32005 R 1708: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1708/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2005 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 [fir-rigward tal-perjodu ta’ referenza komuni tal-indiċi] dwar l-indiċijiet armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 (ĠU L 274, 20.10.2005, p. 9).

32006 R 0701: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 701/2006 tal-25 ta’ April 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 rigward il-kopertura temporali tal-ġbir ta’ prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur (ĠU L 122, 9.5.2006, p. 3).

32009 R 0330: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 330/2009 tat-22 ta’ April 2009 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-istandards minimi għat-trattament tal-prodotti staġjonali fl-Indiċijiet Armonizzati tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP) (ĠU L 103, 23.4.2009, p. 6).

32010 R 1114: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1114/2010 tal-1 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward tal-istandards minimi għall-kwalità ta’ peżar HICP u li jirrevoka r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2454/97 (ĠU L 316, 2.12.2010, p. 4).

32007 R 1445: Ir-Regolament (KE) Nru 1445/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli komuni għall-provvista ta’ informazzjoni bażika dwar il-Paritajiet tas-Setgħa tal-Infiq u għall-kalkolu u d-disseminazzjoni tagħhom (ĠU L 336, 20.12.2007, p. 1).

32011 R 0193: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 193/2011 tat-28 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1445/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward is-sistema tal-kontroll tal-kwalità użata għall-Paritajiet tas-Setgħa tal-Infiq (ĠU L 56, 1.3.2011, p. 1).

31996 R 2223: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1). kif emendat permezz ta’:

31998 R 0448: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 448/98 tat-16 ta’ Frar 1998 (ĠU L 58, 27.2.1998, p. 1);

32000 R 1500: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1500/2000 tal-10 ta’ Lulju 2000 (ĠU L 172, 12.7.2000, p. 3);

32000 R 2516: Ir-Regolament (KE) Nru 2516/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2000 (ĠU L 290, 17.11.2000, p. 1);

32001 R 0995: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 995/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 (ĠU L 139, 23.5.2001, p. 3);

32001 R 2558: Ir-Regolament (KE) Nru 2558/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 1);

32002 R 0113: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 113/2002 tat-23 ta’ Jannar 2002 (ĠU L 21, 24.1.2002, p. 3);

32002 R 1889: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1889/2002 tat-23 ta’ Ottubru 2002 (ĠU L 286, 24.10.2002, p. 1);

32003 R 1267: Ir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 1);

32007 R 1392: Ir-Regolament (KE) Nru 1392/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 1).

32009 R 0400: Ir-Regolament (KE) Nru 400/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 (ĠU L 126, 21.5.2009, p. 11);

32010 R 0715: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 715/2010 tal-10 ta’ Awwissu 2010 (ĠU L 210, 11.8.2010, p. 1).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera għandu jkollha l-permess tiġbor id-dejta mill-unitajiet istituzzjonali meta d-dispożizzjoniet tar-Regolament jirreferu għall-industrija;

(b)

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta li taqsam dejta skont ir-reġjuni kif mitlub mir-Regolament;

(c)

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta li taqsam l-informazzjoni tal-esportazzjoni u l-importazzjoni tas-servizzi skont l-UE/pajjiżi terzi kif mitlub minn dan ir-Regolament.

(d)

Fl-Anness B, skont id-‘Derogi għall-Istat Membri’, dan li ġej għandu jiżdied wara l-punt 27. IR-RENJU UNIT:

‘28.   L-ISVIZZERA

28.1.   Derogi għat-tabelli

Tabella Nru

L-element varjabbli/l-oġġett

Deroga

Perjodu ta’ referenza kopert mid-deroga

L-ewwel trażmissjoni

1

Kollox

Eżentat

1980-1989

1998

Impjieg

L-ebda distinzjoni impjegat/impjegat għal rasu

Kollox

 

Kumpens lill-impjegati

Tqassim ta’ D.1 għad-dejta annwali biss fuq T + 9

Kollox

 

3

Kollox

Eżentat

1980-1989

1998

Tqassim A21

1990-1997

 

Tqassim A64 bi ftit aggregazzjoni

1998 ’il quddiem

 

Impjieg

L-ebda distinzjoni impjegat/impjegat għal rasu

Kollox

 

5

COICOP

Eżentat

1980-1989

1998

6-7

Kollox

Eżentat

1995-1999

2005

Trażmissjoni fuq T + 11 (settur tal-unità domestika) u T + 21 (setturi oħra)

2000-2014

 

Trażmissjoni fuq T + 9 (settur tal-unità domestika) u T + 11 (setturi oħra)

2015 ’il quddiem

2016

F.51, F.7

L-ebda tqassim

Kollox

 

8

Kollox

Trażmissjoni fuq T + 18

1990-2014

 

Trasmissjoni fuq T + 9

2015 ’il quddiem

2016

10

Kollox

Eżentat

Kollox

 

11

COFOG

Eżentat

1995-2004

2008

12-13, 15-26

Kollox

Eżentat

Kollox’

 

31997 D 0178: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/178/KE, Euratom tal-10 ta’ Frar 1997 dwar id-definizjoni ta’ metodoloġija fuq it-tranżizzjoni bejn is-Sistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u Reġjonali fil-Komunità (ESA 95) u s-Sistema Ewropea tal-Kontijiet Ekonomiċi Integrati (ESA it-tieni edizzjoni) (ĠU L 75, 15.3.1997, p. 44).

31998 D 0715: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/715/KE tat-30 ta’ Novembru 1998 li tiċċara l-Anness A tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità f’dak li għandu x’ jaqsam mal-prinċipji tat-tiqjis ta’ prezzijiet u volumi (ĠU L 340, 16.12.1998, p. 33).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Artikolu 3 (Klassifikazzjoni tal-metodi skont il-prodott) ma għandux japplika għall-Isvizzera.

32002 D 0990: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/990/KE tas-17 ta’ Diċembru 2002 li tikklarifika aktar l-Anness A mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 rigward il-prinċipji għall-kejl ta’ prezzijiet u volumi f’ kontijiet nazzjonali (ĠU L 347, 20.12.2002, p. 42).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Artikolu 2 (Klassifikazzjoni tal-metodi) ma għandux japplika għall-Isvizzera.

32002 R 1889: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1889/2002 tat-23 ta’ Ottubru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 448/98 li jiffinalizza u jemenda r-Regolament (KE) Nru 2223/96 f’dak li għandu x’jaqsam mal-allokazzjoni tas-servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla b’mod indirett (FISIM) fi ħdan is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (ESA) (ĠU L 286, 24.10.2002, p. 11).

32003 R 1287: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 tal-15 ta’ Lulju 2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (Regolament GNI) (ĠU L 181, 19.7.2003, p. 1).

32005 R 0116: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 116/2005 tas-26 ta’ Jannar 2005 dwar it-trattament tal-ħlas lura tal-VAT lil persuni mhux taxxabbli u lil persuni taxxabbli għall-attivitajiet li huma eżentati, għall-għanijiet tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1287/2003 (KE, Euratom) dwar l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali skont il-prezzijiet tas-suq (ĠU L 24, 27.1.2005, p. 6).

32005 R 1722: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1722/2005 tal-20 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prinċipji biex ikunu stmati servizzi tal-abitazzjoni għall-fini tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (ĠU L 276, 21.10.2005, p. 5).

32000 R 0264: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 264/2000 tat-3 ta’ Frar 2000 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 rigward statistiċi ta’ finanzi pubbliċi fuq żmien qasir (ĠU L 29, 4.2.2000, p. 4).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, it-tabelli 25.1 u 25.2 tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera hija eżentata mit-tqassim tal-benefiċċji soċjali D.60 fuq D.62 u D.631M;

(b)

L-Isvizzera hija eżentata mit-tqassim tal-kontribuzzjonijiet soċjali D.61 fuq D.611 u D.612;

(c)

L-Isvizzera hija eżentata mit-tqassim tat-trasferimenti ta’ kapital D.9 fuq D.91 u D.9N;

(d)

L-ewwel dejta għandha tiġi trasferita fis-sena 2012 + t12 (l-aħħar ta’ Diċembru) għat-tielet (3) kwart tal-2012 u b’mod retroattiv mill-ewwel (1) kwart tal-1999.

32002 R 1221: Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar kontijiet mhux finanzjarji ta’ kull tliet xhur tal-amministrazzjoni pubblika (ĠU L 179, 9.7.2002, p. 1).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, it-tabelli 25.1 u 25.2 tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera hija eżentata mit-tqassim tal-benefiċċji soċjali D.60 fuq D.62 u D.631M;

(b)

L-Isvizzera hija eżentata mit-tqassim tal-kontribuzzjonijiet soċjali fuq D.61 f’D.611 u D.612;

(c)

L-Isvizzera hija eżentata mit-tqassim tat-trasferimenti ta’ kapital D.9 fuq D.91 u D.9N;

(d)

L-ewwel dejta għandha tiġi trasferita fis-sena 2012 + t12 (l-aħħar ta’ Diċembru) għat-tielet (3) kwart tal-2012 u b’mod retroattiv mill-ewwel (1) kwart tal-1999.

32005 R 0184: Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani (ĠU L 35, 8.2.2005, p. 23) kif emendat permezz ta’:

32006 R 0602: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 602/2006 tat-18 ta’ April 2006 (ĠU L 106, 19.4.2006, p. 10);

32009 R 0707: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 707/2009 tal-5 ta’ Awwissu 2009 (ĠU L 204, 6.8.2009, p. 3).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera hija eżentata milli tipprovdi dejta għal:

Tabella 1 (Indikaturi euro): Tabella kompluta;

Tabella 2 (bilanċ tal-ħlas għal kull trimestru): Tqassim tal-portafoll tal-investiment skont il-pajjiż;

Tabella 3 (kummerċ internazzjonali fis-servizzi): Tqassim ġeografiku tas-servizzi kollha flimkien fil-Livell 3 u s-sub-diviżjonijiet tas-servizzi tal-Gvern;

Tabella 4 (flussi tal-investiment dirett T + 21) u Tabella 5 (stokks tal-investiment dirett T + 21): Il-fergħa tal-attività ekonomika NOGA fil-livell bil-kodiċi bi tliet (3) figuri;

(b)

L-Isvizzera hija eżentata milli titrażmetti d-dejta sal-aħħar tal-2014 għal:

Tabella 2 (bilanċ tal-ħlas għal kull trimestru): Bilanċ tal-ħlas minbarra investiment tal-portafoll;

Tabella 3 (kummerċ internazzjonali fis-servizzi): Tqassim ġeografiku tas-servizzi kollha flimkien fil-Livell 2;

Tabella 4 (flussi tal-investiment dirett T + 9): Total tal-investiment dirett barra mill-pajjiż: Tqassim ġeografiku fil-livell 3 u total tal-investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ: Tqassim ġeografiku fil-livell 3;

Tabella 4 (flussi tal-investiment dirett T + 21): Total tal-investiment dirett barra mill-pajjiż: Tqassim ġeografiku fil-livell 3 u total tal-investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ: Tqassim ġeografiku fil-livell 3 u fergħa tal-attività ekonomika NOGA, livell b’kodiċi b’żewġ (2) figuri;

Tabella 5 (flussi tal-investiment dirett T + 21): Assi totali tal-investiment dirett barra mill-pajjiż: Tqassim ġeografiku fil-livell 3 u Investiment dirett fir-rappurtaġġ tal-ekonomija, djun totali Tqassim ġeografiku fil-livell 3 u fergħa tal-attività ekonomika NOGA, livell b’kodiċi b’żewġ (2) figuri.

32006 R 0601: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/2006 tat-18 ta’ April 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-format u l-proċedura għat-trażmissjoni tad-data (ĠU L 106, 19.4.2006, p. 7).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hija eżentata milli timplimenta l-proċeduri dwar il-forma u l-proċeduri għat-trażmissjoni tad-dejta sal-aħħar tal-2014.

32008 R 1055: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1055/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ kriterji tal-kwalità u rappurtar tal-kwalità għall-istatistiċi ta’ bilanċ tal-pagamenti (ĠU L 283, 28.10.2008, p. 3).

32010 R 1227: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 336, 21.12.2010, p. 15).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hija eżentata milli tippreżenta rapport ta’ kwalità sal-aħħar tal-2014.

NOMENKLATURI

31990 R 3037: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 tad-9 ta’ Ottubru 1990 dwar il-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1). kif emendat bi:

31993 R 0761: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 761/93 tal-24 ta’ Marzu 1993 (ĠU L 83, 3.4.1993, p. 1);

32002 R 0029: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 29/2002 tad-19 ta’ Diċembru 2001 (ĠU L 6, 10.1.2002, p. 3);

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

31993 R 0696: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta’ Marzu 1993 dwar l-unitajiet tal-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta’ produzzjoni fil-Komunità (ĠU L 76, 30.3.1993, p. 1), kif emendat permezz ta’:

1 94 N: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21 kif aġġustat bil-ĠU L 1, 1.1.1995, p. 1).

32003 R 1059: Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1), kif emendat bi:

32008 R 0011: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 11/2008 tat-8 ta’ Jannar 2008 (ĠU L 5, 9.1.2008, p. 13);

32008 R 0176: Ir-Regolament (KE) Nru 176/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 (ĠU L 61, 5.3.2008, p. 1).

32011 R 0031: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 31/2011 tas-17 ta’ Jannar 2011 (ĠU L 13, 18.1.2011, p. 3).

32008 R 0451: Ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skont l-attività (KPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (ĠU L 145, 4.6.2008, p. 65).

STATISTIKA AGRIKOLA

31996 L 0016: Id-Direttiva tal-Kunsill 96/16/KE tad-19 ta’ Marzu 1996 fuq stħarriġ statistiku tal-ħalib u prodotti tal-ħalib (ĠU L 78, 28.3.1996, p. 27) kif emendata permezz ta’:

32003 L 0107: Id-Direttiva 2003/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2003 (ĠU L 7, 13.1.2004, p. 40).

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta bit-tqassim tal-informazzjoni skont ir-reġjuni kif mitlub f’din id-Direttiva.

31997 D 0080: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/80/KE tat-18 ta’ Diċembru 1996 li tqiegħed id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 96/16/KE dwar surveys għall-ġbir ta’ statistika għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (ĠU L 24, 25.1.1997, p. 26). kif emendata bi:

31998 D 0582: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/582/KE tas-6 ta’ Ottubru 1998 (ĠU L 281, 17.10.1998, p. 36).

32005 D 0288: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/288/KE tat-18 ta’ Marzu 2005 (ĠU L 88, 7.4.2005, p. 10);

32011 D 0142: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/142/UE tal-3 ta’ Marzu 2011 (ĠU L 59, 4.3.2011, p. 66).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta bit-tqassim reġjonali kif mitlub fl-Anness I, it-tabella 1: Produzzjoni annwali tal-ħalib tal-baqar.

32004 R 0138: Ir-Regolament (KE) Nru 138/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2003 dwar il-kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura fil-Komunità (ĠU L 33, 5.2.2004, p. 1), kif emendat permezz ta’:

32005 R 0306: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 306/2005 tal-24 ta’ Frar 2005 (ĠU L 52, 25.2.2005, p. 9);

32006 R 0909: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 909/2006 tal-20 ta’ Ġunju 2006 (ĠU L 168, 21.6.2006, p. 14);

32008 R 0212: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 212/2008 tas-7 ta’ Marzu 2008 (ĠU L 65, 8.3.2008, p. 5).

32008 R 1166: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar stħarriġ ta’ strutturi tal-impriżi agrikoli u stħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 (ĠU L 321, 1.12.2008, p. 14).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw bl-adattament li ġej:

Għall-Isvizzera, l-entrata VII tal-Anness III tar-Regolament ma għandhiex tapplika.

32008 R 1242: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1242/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għal azjendi agrikoli (ĠU L 335, 13.12.2008, p. 3)

32009 R 0867: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 867/2009 tal-21 ta’ Settembru 2009 (ĠU L 248, 22.9.2009, p. 17).

32009 R 1200: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar stħarriġ ta’ strutturi tal-farms u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola, fir-rigward tal-koeffiċjenti ta’ unitajiet tal-bhejjem u d-definizzjonijiet tal-karatteristiċi (ĠU L 329, 15.12.2009, p. 1).

32008 R 1165: Ir-Regolament (KE) Nru 1165/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 li jikkonċerna l-istatistika dwar il-bhejjem u l-laħam u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 93/23/KEE, 93/24/KEE u 93/25/KEE (ĠU L 321, 1.12.2008, p. 1).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jinqraw skont l-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta bil-kategoriji dettaljati ta’ statistiċi li ġejjin dwar il-bhejjem kif mitlub mill-Anness II tar-Regolament:

L-Isvizzera hija eżentata mill-istatistiċi dwar l-annimali għall-qatla kif meħtieġa mill-Anness II, il-kategoriji tal-istatistiċi tal-bhejjem, annimali bovini b’età ta’ iżjed minn sena(1) iżda inqas minn sentejn (2), ta’ sess femminili (għoġġiela; annimali li għadhom ma welldux);

L-Isvizzera hija eżentata mill-istatistiċi dwar l-annimali għall-qatla kif meħtieġa mill-Anness II, il-kategoriji tal-istatistiċi tal-bhejjem, annimali bovini b’età ta’ iżjed minn sena(1) iżda inqas minn sentejn (2), ta’ sess femminili (għoġġiela; annimali li għadhom ma welldux);

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi dwar l-annimali għall-qatla kif meħtieġ mill-Anness II, il-kategoriji tal-istatistika tal-bhejjem, annimali bovini b’età ta’ iżjed minn sentejn (2), ta’ sess femminili, għoġġiela;

L-Isvizzera hi eżentata minn statistiċi oħrajn kif mitlub mill-Anness II, il-kategoriji ta’ statistika tal-bhejjem, annimali bovini b’età ta’ iżjed minn sentejn (2), ta’ sess femminili, għoġġiela;

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi ta’ ħnieżer b’piż ħaj ta’ 50 kg jew iżjed iżda inqas minn 80 kg kif mitlub mill-Anness II, il-kategoriji ta’ statistika tal-bhejjem, ħnieżer li jiġu msemmna, inklużi ħnieżer selvaġġi u ħnieżer femminili għall-qatla;

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi ta’ ħnieżer b’piż ħaj ta’ 80 kg jew iżjed iżda inqas minn 110 kg kif mitlub mill-Anness II, il-kategoriji ta’ statistika tal-bhejjem, ħnieżer li jiġu msemmna, inklużi ħnieżer selvaġġi u ħnieżer femminili għall-qatla;

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi tal-ħnieżer b’piż ħaj ta’ 110 kg jew iżjed kif mitlub mill-Anness II, il-kategoriji ta’ statistika tal-bhejjem, ħnieżer imsemmna, inklużi ħnieżer selvaġġi u ħnieżer ta’ sess femminili għall-qatla;

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi dwar ħnieżer ta’ sess femminili għal-ewwel darba kif meħtieġ mill-Anness II, il-kategoriji ta’ statistika tal-bhejjem, ħnieżer tat-trobbija b’piż ħaj ta’ 50 kg u iżjed, ħnieżer ta’ sess femminili koperti;

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi dwar ħnieżer żgħar ta’ sess femminili li għadhom mhux koperti kif meħtieġ mill-Anness II, il-kategoriji ta’ statistika tal-bhejjem, ħnieżer tat-trobbija b’piż ħaj ta’ 50 kg u iżjed, ħnieżer ta’ sess femminili oħra;

(b)

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi tal-ifrat żgħar kif meħtieġ mill-Anness IV, il-kategoriji ta’ statistika dwar il-qatla, annimali bovini;

(c)

L-Isvizzera hi eżentata mill-istatistiċi dwar ħrief u annimali oħra kif meħtieġ mill-Anness IV, il-kategoriji ta’ statistika dwar il-qatla, nagħaġ;

(d)

L-Isvizzera hija eżentata mill-istatistiċi dwar il-mogħoż kif meħtieġ mill-Anness IV, il-kategoriji ta’ statistika dwar il-qatla;

(e)

L-Isvizzera hija eżentata mill-istatistiċi dwar il-papri u oħrajn kif meħtieġ mill-Anness IV, il-kategoriji ta’ statistika tal-qatla, tiġieġ.

32009 R 0543: Ir-Regolament (KE) Nru 543/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-istatistika tal-għelejjel u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 837/90 u (KEE) Nru 959/93 (ĠU L 167, 29.6.2009, p. 1).

STATISTIKA DWAR L-ENERĠIJA

31990 L 0377: Id-Direttiva tal-Kunsill 90/377/KEE tad-29 ta’ Ġunju 1990 li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (ĠU L 185, 17.7.1990, p. 16).

STATISTIKA AMBJENTALI

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).”


(1)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2)  ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1.


23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/s3


AVVIŻ LILL-QARREJJA

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 69, 13.3.2013, p. 1), mill-1 ta’ Lulju 2013, l-edizzjoni elettronika biss tal-Ġurnal Uffiċjali għandha tiġi meqjusa awtentika u għandu jkollha effett legali.

Fejn ma jkunx possibbli li tiġi ppubblikata l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali u mhux previsti, l-edizzjoni stampata għandha tkun awtentika u għandu jkollha effett legali skont it-termini u l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 216/2013.