ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.179.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 179

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
29 ta' Ġunju 2013


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2013/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-20 Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) u li tħassar id-Direttiva 2004/40/KE

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 626/2013 tas-27 ta’ Ġunju 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali

22

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 627/2013 tas-27 ta’ Ġunju 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

43

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 628/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 dwar metodi ta’ operat tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għat-twettiq ta’ spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni u għal-monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regoli fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006 ( 1 )

46

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 629/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi miżuri ulterjuri eċċezzjonali fir-rigward tar-rilaxx ta’ zokkor u iżoglukożju ’l fuq mill-kwota fis-suq tal-Unjoni b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed matul is-sena tas-suq 2012/2013

55

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 630/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 li jemenda l-Annessi għar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 li jistabblixxi r-regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ( 1 )

60

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 631/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 546/2006 u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 233/2012 ( 1 )

84

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 632/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 li jemenda għall-194 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta’ Al Qaida

85

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 633/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

87

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 634/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2013

89

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/336/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2013 li żżid l-għadd ta' Avukati Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

92

 

 

2013/337/UE

 

*

Deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-istati membri tas-26 ta’ Ġunju 2013 li taħtar Imħallfin fil-Qorti Ġenerali

93

 

 

2013/338/UE

 

*

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-26 ta’ Ġunju 2013 li taħtar Imħallfin fil-Qorti tal-Ġustizzja

94

 

 

2013/339/UE

 

*

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-26 ta’ Ġunju 2013 li taħtar Imħallef fil-Qorti Ġenerali

95

 

 

2013/340/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ġunju 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2008/855/KE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Kroazja (notifikata bid-dokument C(2013) 3932)  ( 1 )

96

 

 

2013/341/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ġunju 2013 dwar l-approvazzjoni tal-Alternatur ta’ Ġenerazzjoni Effiċjenti Valeo bħala teknoloġija innovattiva għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

98

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

29.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 179/1


DIRETTIVA 2013/35/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-26 ta’ Ġunju 2013

dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-20 Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) u li tħassar id-Direttiva 2004/40/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 153(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Skont it-Trattat, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu, permezz ta’ direttivi, jadottaw rekwiżiti minimi għat-tħeġġiġ ta’ titjib, b’mod partikolari fl-ambjent tax-xogħol, sabiex jiġi garantit livell aħjar ta’ ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Direttivi bħal dawn isiru sabiex jiġu evitati restrizzjonijiet amministrattivi, finanzjarji u legali imponenti b’mod li jżommu lura l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ impriżi ta’ daqs żgħir u medju.

(2)

L-Artikolu 31(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li kull ħaddiem għandu d-dritt li jaħdem f’kundizzjonijiet li jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-dinjità tiegħu.

(3)

Wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2004/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (it-18-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (3), ġie espress tħassib serju mill-partijiet interessati, b’mod partikolari dawk mill-komunità medika, dwar l-impatt potenzjali tal-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva dwar l-użu ta’ proċeduri mediċi bbażati fuq immaġini mediċi. Ġie espress tħassib ukoll dwar l-impatt tad-Direttiva fuq ċertu attivitajiet industrijali.

(4)

Il-Kummissjoni eżaminat b’attenzjoni l-argumenti mressqa mill-partijiet interessati u wara ħafna konsultazzjonijiet iddeċidiet li tikkunsidra mill-ġdid bir-reqqa ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/40/KE, fuq il-bażi ta’ informazzjoni xjentifika ġdida prodotta minn esperti rikonoxxuti fuq livell internazzjonali.

(5)

Id-Direttiva 2004/40/KE ġiet emendata bid-Direttiva 2008/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), bl-effett li l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2004/40/KE ġiet posposta b’erba’ snin, u sussegwentement bid-Direttiva 2012/11/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), bl-effett li dik l-iskadenza għat-traspożizzjoni ġiet posposta għall-31 ta’ Ottubru 2013. Dan biex jiġi permess lill-Kummissjoni tippreżenta proposta ġdida, u lill-koleġislaturi jadottaw direttiva ġdida bbażata fuq evidenza iżjed reċenti u affidabbli.

(6)

Id-Direttiva 2004/40/KE għandha tiġi revokata u għandhom jiġu introdotti miżuri iżjed xierqa u proporzjonali għall-ħarsien tal-ħaddiema mir-riskji assoċjati mal-kampi elettromanjetiċi. Dik id-Direttiva ma kinitx tindirizza l-effetti fuq perijodu twil, inklużi l-effetti kanċeroġeniċi possibbli, tal-espożizzjoni għal kampi elettriċi, manjetiċi u elettromanjetiċi li jvarjaw fil-ħin, li għalihom attwalment ma hemm l-ebda evidenza xjentifika konklużiva li tistabbilixxi relazzjoni kawżali. Din id-Direttiva hija maħsuba biex tindirizza l-effetti bijofiżiċi diretti u l-effetti indiretti kollha magħrufa kkawżati mill-kampi elettromanjetiċi, sabiex mhux biss jiġu żgurati s-saħħa u s-sigurtà ta’ kull ħaddiem fuq bażi individwali, iżda wkoll għall-ħolqien ta’ bażi minima ta’ ħarsien għall-ħaddiema kollha fl-Unjoni, waqt li jitnaqqsu d-distorsjonijiet possibbli tal-kompetizzjoni.

(7)

Din id-Direttiva ma tindirizzax effetti ssuġġeriti fuq perijodu ta’ żmien twil ta’ espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi peress li bħalissa m’hemm l-ebda evidenza xjentifika stabbilita sew ta’ relazzjoni kawżali. Madankollu, jekk toħroġ tali evidenza xjentifika stabbilita sew, il-Kummissjoni għandha tqis l-aktar mezzi xierqa biex dawn l-effetti jiġu indirizzati, u għandha, permezz tar-rapport tagħha dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva, iżżomm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill infurmati f’dan ir-rigward. Meta tagħmel dan il-Kummissjoni għandha, barra mit-tagħrif xieraq li hija tirċievi mill-Istati Membri, tqis ir-riċerka l-aktar reċenti disponibbli u l-għarfien xjentifiku ġdid li jirriżulta mid-data f’dan il-qasam.

(8)

Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi, u b’hekk tiġi pprovduta l-opzjoni lill-Istati Membri li jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet iżjed favorevoli għall-ħarsien tal-ħaddiema, b’mod partikolari bl-iffissar ta’ valuri iżjed baxxi għal-livelli ta’ azzjoni (ALs) jew valuri tal-limiti tal-espożizzjoni (ELVs) għall-kampi elettromanjetiċi. Madankollu, l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva m’għandhiex isservi bħala ġustifikazzjoni tal-ebda rigress rigward is-sitwazzjoni li diġà teżisti f’kull Stat Membru.

(9)

Is-sistema ta’ ħarsien kontra l-kampi elettromanjetiċi għandha tkun limitata għal definizzjoni, li għandha tkun ħielsa minn dettall żejjed, tal-għanijiet li għandhom jintlaħqu, il-prinċipji li jkollhom jiġu osservati u l-valuri fundamentali li jkollhom jiġu applikati, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu japplikaw rekwiżiti minimi b’mod ekwivalenti.

(10)

Sabiex il-ħaddiema esposti għal kampi elettromanjetiċi jiġu mħarsa jeħtieġ it-twettiq ta’ evalwazzjoni tar-riskju effikaċi u effiċjenti. Madankollu, dan l-obbligu għandu jkun proporzjonali mas-sitwazzjoni li wieħed jiltaqa’ magħha fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk, huwa xieraq li titfassal sistema ta’ ħarsien li tiggruppa riskji differenti b’mod sempliċi, iggradat u li jiftiehem. Konsegwentement, ir-referenza għal numru ta’ indikaturi u sitwazzjonijiet standard li għandha tiġi pprovduta minn linji gwida prattiċi tista’ tassisti b’mod utli lil min iħaddem fit-twettiq tal-obbligi tiegħu.

(11)

L-effetti mhux mixtieqa fuq il-ġisem tal-bniedem jiddependu fuq il-frekwenza tal-kamp elettromanjetiku jew ir-radjazzjoni li għaliha jkun espost. Għalhekk, jeħtieġ li sistemi ta’ limitazzjoni tal-espożizzjoni għandhom ikunu dipendenti fuq ix-xejra tal-espożizzjoni u fuq il-frekwenza sabiex tħares b’mod adegwat il-ħaddiema esposti għall-kampi elettromanjetiċi.

(12)

Il-livelli tal-espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi jistgħu jitnaqqsu b’iżjed effikaċja billi jiġu inkorporati miżuri preventivi fid-disinn tal-istazzjonijiet tax-xogħol u billi tingħata prijorità, fl-għażla ta’ tagħmir, proċeduri u metodi tax-xogħol, għat-tnaqqis tar-riskji mis-sors. Għalhekk id-dispożizzjonijiet relatati mat-tagħmir u l-metodi tax-xogħol jikkontribwixxu għall-ħarsien tal-ħaddiema involuti. Madankollu, hemm il-ħtieġa li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-evalwazzjonijiet, fejn it-tagħmir tax-xogħol jissodisfa r-rekwiżiti tal-liġi rilevanti tal-Unjoni dwar il-prodotti li tistabbilixxi livelli aktar stretti ta’ sigurtà minn dawk ipprovduti minn din id-Direttiva. Dan jippermetti evalwazzjoni ssimplifikata f’għadd kbir ta’ każijiet.

(13)

Dawk li jħaddmu għandhom jagħmlu aġġustamenti fid-dawl tal-progress tekniku u l-għarfien xjentifiku dwar ir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi, bl-għan li jittejbu s-sigurtà u s-saħħa għall-ħarsien tal-ħaddiema.

(14)

Billi din id-Direttiva hija Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (6), isegwi li dik id-Direttiva 89/391/KEE tapplika għall-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-kampi elettromanjetiċi, mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet iżjed stretti u/jew speċifiċi li jinsabu f’din id-Direttiva.

(15)

Il-kwantitajiet fiżiċi, l-ELVs u l-ALs, stabbiliti f’din id-Direttiva huma bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni Mhux Jonizzanti (ICNIRP) u għandhom jiġu kkunsidrati f’konformità mal-kunċetti tal-ICNIRP, ħlief fejn din id-Direttiva tistipula mod ieħor.

(16)

Sabiex jiġi żgurat li din id-Direttiva tibqa aġġornata, il-Kummissjoni għandha tiġi ddelegata bis-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ emendi purament tekniċi għall-Annessi, sabiex tkun riflessal-adozzjoni ta’ regolamenti u direttivi fil-qasam tal-armonizzazzjoni u l-istandardizzazjoni tekniċi, il-progress tekniku, it-tibdil fl-istandards jew l-ispeċifikazzjonijiet l-iżjed rilevanti u s-sejbiet xjentifiċi ġodda li jikkonċernaw il-perikli maħluq mill-kampi elettromanjetiċi, kif ukoll sabiex ikunu aġġustati l-ALs. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet waqt ix-xogħol preparatorju, inkluż f’livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(17)

Jekk ikun meħtieġ li jsiru emendi ta’ natura purament teknika fl-Annessi, il-Kummissjoni għandha taħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Konsultattiv għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 (7).

(18)

F’każijiet eċċezzjonali, meta raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jirrikjedu dan, bħal riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jinħolqu mill-espożizzjoni tagħhom għal kampi elettromanjetiċi, għandha tingħata l-possibbiltà li tiġi applikata l-proċedura ta’ urġenza għall-atti delegati adottati mill-Kummissjoni.

(19)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (8), l-Istati Membri ntrabtu li, f’każijiet ġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġislatur iqis it-trażmissjoni ta’ dokumenti bħal dawn bħala ġustifikata.

(20)

Sistema li tinkludi l-ELVs u l-ALs, kull fejn tkun applikabbli, għandha tiġi kkunsidrata bħala mezz li jiffaċilita l-forniment ta’ livell għoli ta’ protezzjoni kontra l-effetti negattivi għas-saħħa jew ir-riskji għas-sigurtà li jistgħu jirriżultaw minn espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi. Madankollu, sistema bħal din tista’ tiġi f’konflitt ma’ kundizzjonijiet speċifiċi f’ċerti attivitajiet, bħall-użu tat-teknika tar-reżonanza manjetika fis-settur mediku. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu kkunsidrati dawk il-kundizzjonijet partikolari.

(21)

Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-forzi armati u sabiex ikun possibbli għalihom li joperaw u jinteroperaw b’mod effettiv, inklużi f’eżerċizzji militari internazzjonali konġunti, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jimplimentaw sistemi ta’ protezzjoni ekwivalenti jew aktar speċifiċi, bħal standards miftiehma internazzjonalment, per eżempju l-istandards tan-NATO, dment li jiġu evitati l-effetti negattivi għas-saħħa u r-riskji għas-sigurtà.

(22)

Dawk li jħaddmu għandhom ikunu meħtieġa jiżguraw li r-riskji li jinħolqu mill-kampi elettromanjetiċi fuq ix-xogħol jiġu eliminati jew minimizzati. Madankollu huwa possibbli li f’każijiet speċifiċi u f’ċirkostanzi debitament ġustifikati, l-ELVs stabbiliti f’din id-Direttiva jinqabżu biss temporanjament. F’każ bħal dan, dawk li jħaddmu għandhom jintalbu jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jerġgħu lura għal konformità mal-ELVs malajr kemm jista’ jkun.

(23)

Sistema li tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni rigward ir-riskji avversi għas-saħħa u s-sigurtà li jistgħu jirriżultaw minn espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi għandha tikkunsidra b’mod xieraq gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema li jinsabu f’riskju partikolari u tevita problemi ta’ interferenza jew effetti fuq il-funzjonament ta’ strumenti mediċi bħal protesijiet metalliċi, pacemakers u defibrillaturi kardijaċi, impjanti kokleari u impjanti oħra jew tagħmir mediku li jintlibes fuq il-ġisem. Jistgħu jinħolqu problemi ta’ interferenza b’mod speċjali bil-pacemakers f’livelli taħt l-ALs u għalhekk għandhom ikunu l-oġġett ta’ prekawzjonijiet xierqa u miżuri protettivi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva, li hija l-20 Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE, tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-ħarsien tal-ħaddiema minn riskji għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom li jinħolqu, jew li aktarx jinħolqu, minn espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi waqt xogħolhom.

2.   Din id-Direttiva tkopri l-effetti bijofiżiċi diretti u l-effetti indiretti kollha magħrufa kkaġunati mill-kampi elettromanjetiċi.

3.   Il-valuri ta’ limitu ta’ espożizzjoni (ELVs) stabbiliti f’din id-Direttiva ikopru biss rabtiet stabbiliti sew xjentifikament bejn l-effetti bijofiżiċi diretti f’perijodu ta’ żmien qasir u l-espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi.

4.   Din id-Direttiva ma tkoprix effetti ssuġġeriti fuq perijodu twil.

Il-Kummissjoni għandha kontinwament tirrevedi l-iżviluppi xjentifiċi l-aktar reċenti. Jekk issir disponibbli evidenza xjentifika stabbilita sew dwar l-effetti ssuġġeriti fuq perijodu twil, il-Kummissjoni għandha tqis rispons politiku xieraq, inkluż, jekk ikun xieraq, il-preżentazzjoni ta’ proposta leġislattiva biex tindirizza dawn l-effetti. Il-Kummissjoni għandha, permezz tar-rapport tagħha msemmi fl-Artikolu 15, iżżomm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill infurmati f’dan ir-rigward.

5.   Din id-Direttiva ma tkoprix ir-riskji li jirriżultaw minn kuntatt ma’ kundutturi li fihom il-kurrent.

6.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet iżjed stretti jew iżjed speċifiċi inklużi f’din id-Direttiva, id-Direttiva 89/391/KEE għandha tkompli tapplika bis-sħiħ għall-qasam kollu msemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“kampi elettromanjetiċi” tfisser kampi statiċi elettriċi, statiċi manjetiċi u kampi elettriċi, manjetiċi u elettromanjetiċi li jvarjaw mal-ħin, bi frekwenzi li jaslu sa 300 GHz;

(b)

“effetti bijofiżiċi diretti” tfisser effetti fuq il-ġisem tal-bniedem ikkaġunati direttament mill-preżenza tiegħu f’kamp elettromanjetiku, inklużi:

(i)

effetti termali, bħat-tisħin tat-tessut permezz tal-assorbiment tal-enerġija minn kampi elettromanjetiċi fit-tessut;

(ii)

effetti mhux termali, bħall-istimular tal-muskoli, in-nervituri jew l-organi tas-sensi. Dawn l-effetti jista’ jkollhom effett detrimentali fuq is-saħħa mentali u fiżika tal-ħaddiema esposti. Barra minn hekk, l-istimular tal-organi tas-sensi jista’ jwassal għal sintomi temporanji bħal sturdament jew fosfeni. Dawn l-effetti jistgħu joħolqu disturb temporanju jew jaffettwaw il-konjizzjoni jew funzjonijiet oħra tal-moħħ jew il-muskoli u għalhekk jistgħu jaffettwaw l-abbiltà ta’ ħaddiem li jaħdem b’mod sigur (jiġifieri riskji għas-sigurtà); u

(iii)

kurrenti fir-riġlejn u d-dirgħajn;

(c)

“effetti indiretti” tfisser effetti, kkaġunati mill-preżenza ta’ oġġett f’kamp elettromanjetiku, li jistgħu jsiru l-kawża ta’ periklu għas-sigurtà jew is-saħħa, bħal:

(i)

l-interferenza ma’ tagħmir u apparat elettroniku mediku, inklużi pacemakers kardijaċi u tagħmir ieħor impjantat jew tagħmir mediku li jintlibes fuq il-ġisem;

(ii)

ir-riskju ta’ projettili minn oġġetti ferromanjetiċi f’kampi manjetiċi statiċi;

(iii)

l-inizjazzjoni ta’ tagħmir elettrosplussiv (detonaturi);

(iv)

nirien u splużjonijiet li jirriżultaw mit-tqabbid ta’ materjali li jieħdu n-nar permezz ta’ xrar ikkawżat minn kampi indotti, kurrenti ta’ kuntatt jew skariki ta’ xrar; kif ukoll

(v)

kurrenti ta’ kuntatt;

(d)

“valuri ta’ limitu ta’ espożizzjoni (ELVs)” tfisser valuri stabbiliti fuq il-bażi ta’ kunsiderazzjonijiet bijofiżiċi u bijoloġiċi, b’mod partikolari fuq il-bażi ta’ effetti diretti u akuti għal terminu qasir li huma stabbiliti sew xjentifikament, jiġifieri, l-effetti termali u l-istimulazzjoni elettrika tat-tessuti;

(e)

“ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa” tfisser dawk l-ELVs li, jekk jinqabżu, il-ħaddiema jistgħu jkunu soġġetti għal effetti negattivi fuq is-saħħa, bħat-tisħin termali jew l-istimulazzjoni tas-tessuti tan-nervituri u tal-muskoli;

(f)

“ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi” tfisser dawk l-ELVs li, jekk jinqabżu, il-ħaddiema jistgħu jkunu soġġetti għal perċezzjonijiet tas-sensi temporanjament disturbati u tibdil minuri fil-funzjonijiet tal-moħħ;

(g)

“livelli ta’ azzjoni (ALs)” tfisser livelli operattivi stabbiliti għall-fini tas-simplifikazzjoni tal-proċess tal-wiri tal-konformità mal-ELVs rilevanti jew, fejn adatt, biex jittieħdu miżuri rilevanti ta’ protezzjoni jew prevenzjoni speċifikati f’din id-Direttiva.

It-terminoloġija rigward l-AL użata fl-Anness II hija kif ġej:

(i)

għal kampi elettriċi, “ALs baxxi” u “ALs għoljin” ifissru livelli relatati mal-miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni jew prevenzjoni speċifikati f’din id-Direttiva; kif ukoll

(ii)

għal kampi manjetiċi, “ALs baxxi” tfisser livelli tal-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi u “ALs għoljin” tfisser livelli tal-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa.

Artikolu 3

Valuri ta’ limitu ta’ espożizzjoni u livelli ta’ azzjoni

1.   Il-kwantitajiet fiżiċi dwar l-espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi huma indikati fl-Anness I. L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa, l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi u l-ALs huma stabbiliti fl-Annessi II u III.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li min iħaddem jiżgura li l-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-kampi elettromanjetiċi tkun limitata għall-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi stabbiliti fl-Anness II, għal effetti mhux termali, u fl-Anness III, għall-effetti termali. Il-konformità mal-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi għandha tiġi stabbilita bl-użu ta’ proċeduri ta’ evalwazzjoni rilevanti relatati mal-espożizzjoni u msemmija fl-Artikolu 4. Fejn l-espożizzjoni ta’ ħaddiema għal kampi elettromanjetiċi taqbeż l-ELVs, min iħaddem għandu jieħu azzjoni immedjata f’konformità mal-Artikolu 5(8).

3.   Għall-fini ta’ din id-Direttiva, meta jintwera li l-ALs rilevanti stabbiliti fl-Anness II u III ma jkunux qed jinqabżu, min iħaddem għandu jitqies li jkun konformi mal-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi. Fejn l-espożizzjoni taqbeż l-ALs, min iħaddem għandu jieħu azzjoni f’konformità mal-Artikolu 5(2), ħlief jekk l-evalwazzjoni mwettqa f’konformità mal-Artikolu 4(1), (2) u (3) turi li l-ELVs rilevanti ma nqabżux u li jistgħu jiġu esklużi kwalunkwe riskji għas-sigurtà.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-espożizzjoni tista’ taqbeż:

(a)

ALs baxxi għal kampi elettriċi (Anness II, Tabella B1), fejn dan ikun iġġustifikat mill-prattika jew mill-proċess, dment li l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Anness IIa, Tabella A3) ma jinqabżux; jew

(i)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa (Anness II, Tabella A2) ma jinqabżux;

(ii)

l-iskariki eċċessivi tax-xrar u l-kurrenti ta’ kuntatt (Anness II, Tabella B3) jiġu pprevenuti permezz ta’ miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 5(6); kif ukoll

(iii)

tkun ingħatat informazzjoni lill-ħaddiema dwar is-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 6;

(b)

ALs baxxi għal kampi manjetiċi (Anness II, Tabella B2), fejn dan ikun iġġustifikat mill-prattika jew il-proċess, inkluż fir-ras u t-torso, matul ix-xift, dment li l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Anness II, Tabella A3) ma jinqabżux; jew

(i)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi jinqabżu temporanjament biss;

(ii)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa (Anness II, Tabella A2) ma jinqabżux;

(iii)

tittieħed azzjoni, f’konformità mal-Artikolu 5(9), fejn ikun hemm sintomi temporanji skont il-punt (a) ta’ dak il-paragrafu; u

(iv)

tkun ingħatat informazzjoni lill-ħaddiema dwar is-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 6;

4.   Minkejja l-paragrafi 2 u 3, l-espożizzjoni tista’ taqbeż:

(a)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Anness II, Tabella A1) matul ix-xift, fejn dan ikun iġġustifikat mill-prattika jew il-proċess, dment li:

(i)

jinqabżu b’mod temporanju biss;

(ii)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa (Anness II, Tabella A1) ma jinqabżux;

(iii)

ikunu ttieħdu miżuri ta’ protezzjoni speċifiċi f’konformità mal-Artikolu 5(7);

(iv)

tittieħed azzjoni f’konformità mal-Artikolu 5(9), fejn ikun hemm sintomi temporanji taħt il-punt (b) ta’ dak il-paragrafu; u

(v)

tkun ingħatat informazzjoni lill-ħaddiema dwar is-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 6;

(b)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Anness II, Tabella A3 u Anness III, Tabella A2) matul ix-xift, fejn dan ikun iġġustifikat mill-prattika jew il-proċess, dment li:

(i)

jinqabżu b’mod temporanju biss;

(ii)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa (Anness II, Tabella A2 u Anness III, Tabella A1 u Tabella A3) ma jinqabżux;

(iii)

tittieħed azzjoni f’konformità mal-Artikolu 5(9), fejn ikun hemm sintomi temporanji taħt il-punt (a) ta’ dak il-paragrafu; u

(iv)

tkun ingħatat informazzjoni lill-ħaddiema dwar is-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 6;

KAPITOLU II

OBBLIGI TA’ MIN IĦADDEM

Artikolu 4

Evalwazzjoni tar-riskji u determinazzjoni tal-espożizzjoni

1.   Fit-twettiq tal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 6(3) u 9(1) tad-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem għandu jevalwa r-riskji kollha għall-ħaddiema li jirriżultaw mill-kampi elettromanjetiċi fil-post tax-xogħol u, jekk meħtieġ, ikejjel jew jikkalkula l-livelli tal-kampi elettromanjetiċi li għalihom ikunu esposti l-ħaddiema.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 tad-Direttiva 89/391/KEE u l-Artikolu 6 ta’ din id-Direttiva, dik l-evalwazzjoni tista’ ssir pubblika fuq talba skont il-liġijiet rilevanti tal-Unjoni u dawk nazzjonali. B’mod partikolari, fil-każ tal-ipproċessar tad-data personali tal-impjegati matul din l-evalwazzjoni, kull pubblikazzjoni għandha tikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (9) u l-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri li jimplimentaw dik id-Direttiva. Sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar, l-awtoritajiet pubbliċi li jkunu fil-pussess ta’ kopja tal-evalwazzjoni jistgħu jirrifjutaw talba għaliha jew talba biex jagħmluha pubblika, jekk l-iżvelar ikun idgħajjef il-protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ min iħaddem, inklużi dawk marbuta mal-proprjetà intellettwali. Min iħaddem jista’ jirrifjuta li jiżvela jew jippubblika l-evalwazzjoni taħt l-istess kundizzjonijiet skont il-liġijiet rilevanti tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

2.   Għall-fini tal-evalwazzjoni prevista fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu min iħaddem għandu jidentifika u jevalwa l-kampi elettromanjetiċi fil-post tax-xogħol, billi jieħu kont tal-gwida rilevanti msemmija fl-Artikolu 14 u standards jew linji gwida oħrajn rilevanti pprovduti mill-Istat Membru kkonċernat, inklużi bażijiet ta’ data dwar l-espożizzjoni. Minkejja l-obbligi ta’ min iħaddem taħt dan l-Artikolu, min iħaddem għandu wkoll ikun intitolat, fejn rilevanti, li jikkunsidra l-livelli ta’ emissjoni u data adatta oħra relatata mas-sigurtà pprovduta mill-manifattur jew id-distributur, dwar it-tagħmir, f’konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, inkluża evalwazzjoni tar-riskji, jekk applikabbli għall-kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni fil-post tax-xogħol jew il-post tal-istallazzjoni.

3.   Jekk il-konformità mal-ELVs ma tistax tiġi ddeterminata b’mod affidabbli abbażi ta’ informazzjoni aċċessibbli faċilment, l-evalwazzjoni tal-espożizzjoni għandha titwettaq abbażi ta’ kejl jew kalkoli. F’każ bħal dan, l-evalwazzjoni għandha tikkunsidra l-inċertezzi li jikkonċernaw il-kejl jew il-kalkoli, bħall-iżbalji fin-numri, l-immudellar tas-sors, il-ġeometrija fantażma u l-proprjetajiet elettriċi ta’ tessuti u materjali iddeterminati f’konformità ma’ prattika tajba rilevanti.

4.   L-evalwazzjoni, il-kejl u/jew il-kalkoli msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu ppjanati u mwettqa minn servizzi jew persuni kompetenti f’intervalli adatti, b’kunsiderazzjoni tal-gwida mogħtija taħt din id-Direttivau b’kunsiderazzjoni partikolari tal-Artikolu 7 u 11 tad-Direttiva 89/391/KEE li tikkonċerna s-servizzi jew il-persuni kompetenti meħtieġa u l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Id-data miksuba mill-evalwazzjoni, il-kejl jew il-kalkoli tal-livell ta’ espożizzjoni għandha tiġi ppreservata f’forma traċċabbli adatta sabiex tippermetti konsultazzjoni fi stadju iktar tard, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali.

5.   Meta jkun qed iwettaq l-evalwazzjoni tar-riskju skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem għandu jagħti attenzjoni partikolari għal dan li ġej:

(a)

l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa, l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi u l-ALs imsemmija fl-Artikolu 3 u l-Annessi II u III għal din id-Direttiva;

(b)

il-frekwenza, il-livell, id-dewmien u t-tip ta’ espożizzjoni, inkluża d-distribuzzjoni fuq il-ġisem tal-ħaddiema u fuq il-volum tal-post tax-xogħol;

(c)

kwalunkwe effett bijofiżiku dirett;

(d)

kwalunkwe effett fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema f’riskju partikolari, b’mod partikolari l-ħaddiema li jkollhom tagħmir mediku impjantat attiv jew passiv, bħal pacemakers kardijaċi, ħaddiema b’tagħmir mediku li jintlibes fuq il-ġisem, bħal pompi tal-insulina, u l-ħaddiema li jkunu tqal;

(e)

kwalunkwe effett indirett;

(f)

l-eżistenza ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni maħsub sabiex inaqqas il-livell ta’ espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi;

(g)

informazzjoni xierqa miksuba mis-sorveljanza tas-saħħa msemmija fl-Artikolu 8;

(h)

informazzjoni pprovduta mill-manifattur tat-tagħmir;

(i)

informazzjoni oħra rilevanti relatata mas-saħħa u s-sigurtà;

(j)

sorsi multipli ta’ espożizzjoni;

(k)

espożizzjoni simultanja għall-kampi ta’ frekwenza multipla.

6.   Mhux meħtieġ li l-evalwazzjoni tal-espożizzjoni titwettaq fil-postijiet tax-xogħol miftuħin għall-pubbliku, jekk tkun diġà twettqet evalwazzjoni f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għall-kampi elettromanjetiċi, jekk ir-restrizzjonijiet speċifikati f’dawk id-dispożizzjonijiet ikunu rrispettati għall-ħaddiema u jekk jiġu esklużi r-riskji għas-saħħa u s-sigurtà. Dawn il-kondizzjonijiet jitqiesu li huma rrispettati meta tagħmir maħsub għall-użu pubbliku jkun qiegħed jintuża skont kif inhu maħsub u jkun jikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-prodotti li tistabbilixxi livelli ta’ sigurtà aktar stretti minn dawk previsti minn din id-Direttiva, u ma jkun qed jintuża ebda tagħmir ieħor.

7.   Min iħaddem għandu jkun fil-pussess ta’ evalwazzjoni tar-riskji f’konformità mal-Artikolu 9(1)(a) tad-Direttiva 89/391/KEE u għandu jidentifika liema miżuri għandhom jittieħdu f’konformità mal-Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva. L-evalwazzjoni tar-riskju tista’ tinkludi ir-raġunijiet għalfejn min iħaddem iqis li n-natura u l-limitu tar-riskji relatati mal-kampi elettromanjetiċi jagħmlu evalwazzjoni dettaljata oħra tar-riskji mhux meħtieġa. L-evalwazzjoni tar-riskju għandha tiġi aġġornata fuq bażi regolari, b’mod parikolari jekk ikun hemm tibdil sinifikanti li minħabba fih tkun skadiet, jew jekk ir-riżultati tas-sorveljanza tas-saħħa msemmija fl-Artikolu 8 juru li dan ikun meħtieġ.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet immirati għall-evitar jew it-tnaqqis tar-riskji

1.   B’kunsiderazzjoni tal-progress tekniku u d-disponibbiltà tal-miżuri għall-kontroll tal-produzzjoni ta’ kampi elettromanjetiċi fis-sors, min iħaddem għandu jieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex jiżgura li r-riskji li jinħolqu mill-kampi elettromanjetiċi fil-post tax-xogħol jiġu eliminati jew imnaqqsa għal livell minimu.

It-tnaqqis tar-riskji li jinħolqu minn espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji ġenerali ta’ prevenzjoni stabbiliti fl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 89/391/KEE.

2.   Fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 4, ladarba l-ALs rilevanti, msemmija fl-Artikolu 3 u fl-Annessi II u III, jinqabżu u ħlief jekk l-evalwazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 4(1), (2) u (3) turi li l-ELVs rilevanti ma jkunux qegħdin jinqabżu u li r-riskji tas-sigurtà jistgħu jiġu esklużi, min iħaddem għandu joħloq u jimplimenta pjan ta’ azzjoni li jkun jinkludi miżuri tekniċi u/jew organizzattivi għall-prevenzjoni ta’ espożizzjoni ogħla mill-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi, b’konsiderazzjoni b’mod partikolari ta’:

(a)

metodi oħra ta’ ħidma li jinvolvu inqas espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi;

(b)

l-għażla ta’ tagħmir li jarmi kampi elettromanjetiċi inqas intensi, b’kunsiderazzjoni tax-xoghol li għandu jsir;

(c)

miżuri tekniċi għat-tnaqqis tal-emissjoni ta’ kampi elettromanjetiċi, inkluż, fejn meħtieġ, l-użu ta’ apparat li jippermetti l-ibblokkjar, ilqugħ jew mekkaniżmi simili għall-ħarsien tas-saħħa;

(d)

miżuri adatti ta’ delimitazzjoni u aċċess, bħal sinjali, tikketti, marki fl-art, ilqugħ, li jillimitaw jew jikkontrollaw l-aċċess;

(e)

f’każ ta’ espożizzjoni għall-kampi elettriċi, miżuri u proċeduri biex jimmaniġġjaw skariki ta’ xrar u kurrenti ta’ kuntatt permezz ta’ mezzi tekniċi u permezz tat-taħriġ tal-ħaddiema;

(f)

programmi xierqa ta’ manutenzjoni għat-tagħmir tax-xogħol, il-postijiet tax-xogħol u s-sistemi tal-istazzjon tax-xogħol;

(g)

id-disinn u l-arranġament tal-postijiet tax-xogħol u l-istazzjonijiet tax-xogħol;

(h)

il-limitu tad-dewmien u l-intensità tal-espożizzjoni; kif ukoll

(i)

id-disponibbiltà ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali adegwat.

3.   Abbażi tal-evalwazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 4, min iħaddem għandu joħloq u jimplimenta pjan ta’ azzjoni li għandu jinkludi miżuri tekniċi u/jew organizzattivi għall-prevenzjoni ta’ kwalunkwe riskju għall-ħaddiema f’riskju partikolari, u kwalunkwe riskju minħabba l-effetti indiretti, imsemmija fl-Artikolu 4.

4.   Barra milli jipprovdi l-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 6 ta’ din id-Direttiva, min iħaddem għandu, skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 89/391/KEE, jadatta l-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu għar-rekwiżiti tal-ħaddiema f’riskju partikolari u, fejn ikun applikabbli, għall-evalwazzjoni individwali tar-riskji, b’mod partikolari fir-rigward ta’ ħaddiema li jkunu ddikjaraw l-użu ta’ tagħmir mediku impjantat attiv jew passiv, bħal pacemakers kardijaċi jew l-użu ta’ tagħmir mediku li jintlibes fuq il-ġisem, bħal pompi tal-insulina, jew fir-rigward ta’ ħaddiema nisa tqal li jkunu nfurmaw lil min iħaddimhom bil-kundizzjoni tagħhom.

5.   Fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 4, il-postijiet tax-xogħol fejn il-ħaddiema x’aktarx jiġu esposti għal kampi elettromanjetiċi li jaqbżu l-ALs għandhom jiġu indikati permezz ta’ sinjali xierqa skont l-Annessi II u III u d-Direttiva tal-Kunsill 92/58/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi għall-provvista ta’ sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol (id-disa’ Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (10). Iż-żoni inkwistjoni għandhom jiġu identifikati u l-aċċess għalihom għandu jiġi limitat kif xieraq. Fejn l-aċċess għal dawn iż-żoni jiġi ristrett kif adatt għal raġunijiet oħra u l-ħaddiema jiġu infurmati dwar ir-riskji li jirriżultaw mill-kampi elettromanjetiċi, is-sinjali u r-restrizzjonijiet għall-aċċess speċifiċi għall-kampi elettromanjetiċi ma għandhomx ikunu meħtieġa.

6.   Fejn japplika l-Artikolu 3(3)(a), għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni, bħal taħriġ ta’ ħaddiema f’konformità mal-Artikolu 6 u l-użu ta’ mezzi tekniċi u protezzjoni personali, pereżempju l-ertjar ta’ oġġetti tax-xogħol, l-irbit ta’ oġġetti tax-xogħol mal-ħaddiema (irbit ekwipotenzjali) u, fejn ikun xieraq u f’konformità mal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għall-użu ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali mill-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol (it-tielet Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (11), l-użu ta’ żraben, ingwanti u ilbies protettiv iżolanti.

7.   Fejn japplika l-Artikolu 3(4)(a), għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni, bħal movimenti ta’ kontroll.

8.   Il-ħaddiema ma għandhomx ikunu esposti għal effetti ogħla mill-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa, ħlief jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet skont l-Artikolu 10(1)(a) jew (c) jew l-Artikolu 3(3) jew (4). Jekk, minkejja l-miżuri meħuda minn min iħaddem, l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi jinqabżu, min iħaddem għandu jieħu azzjoni immedjata sabiex inaqqas l-espożizzjoni sakemm jintlaħaq livell taħt l-ELVs. Min iħaddem għandu jidentifika u jirrekordja r-raġunijiet għaliex l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa u l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi jkunu nqabżu, u għandu jemenda l-miżuri ta’ protezzjoni u prevenzjoni skont il-każ sabiex jipprevjeni li jerġgħu jinqabżu. Il-miżuri emendati dwar il-protezzjoni u l-prevenzjoni għandhom jiġu ppreżervati f’forma xierqa traċċabbli sabiex tippermetti l-konsultazzjoni fi stadju ulterjuri, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali.

9.   Fejn japplikaw il-paragrafi 3 u 4 tal-Artikolu 3 u fejn il-ħaddiem jirrapporta sintomi temporanji, min iħaddem għandu jaġġorna, jekk meħtieġ, l-evalwazzjoni tar-riskji u l-miżuri ta’ prevenzjoni. Is-sintomi temporanji jistgħu jinkludu:

(a)

perċezzjonijiet tas-sensi u effetti fil-funzjonament tas-sistema ċentrali tan-nervituri fir-ras evokati minn kampi manjetiċi li jvarjaw mal-ħin; kif ukoll

(b)

effetti tal-kamp manjetiku statiku, bħal sturdament u nawsja.

Artikolu 6

L-għotja ta’ informazzjoni u taħriġ lill-ħaddiema

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 u 12 tad-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem għandu jiżgura li l-ħaddiema li x’aktarx ikunu esposti għal riskji minn kampi elettromanjetiċi fuq ix-xogħol u/jew ir-rappreżentanti tagħhom jirċievu kwalunkwe informazzjoni u taħriġ meħtieġ relatat mal-eżitu tal-evalwazzjoni tar-riskji prevista fl-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva, li jikkonċernaw b’mod partikolari:

(a)

il-miżuri meħuda għall-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva;

(b)

il-valuri u l-kunċetti tal-ELVs u l-ALs, ir-riskji possibbli assoċjati u l-miżuri preventivi meħuda;

(c)

l-effetti indiretti possibbli tal-espożizzjoni;

(d)

ir-riżultati tal-evalwazzjoni, il-kejl jew il-kalkoli tal-livelli tal-espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi mwettqin f’konformità mal-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva;

(e)

kif għandhom jiġu skoperti l-effetti avversi għas-saħħa tal-espożizzjoni u kif għandhom jiġu rrapurtati;

(f)

il-possibbiltà ta’ sintomi u sensazzjonijiet temporanji relatati mal-effetti fis-sistema ċentrali jew periferali tan-nervituri;

(g)

iċ-ċirkostanzi li fihom il-ħaddiema huma intitolati għas-sorveljanza tas-saħħa;

(h)

prattiċi tal-ħidma siguri sabiex jiġu minimizzati r-riskji li jirriżultaw minn espożizzjoni;

(i)

il-ħaddiema f’riskju partikolari, kif imsemmi fl-Artikolu 4(5)(d) u l-Artikolu 5(3) u (4) ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 7

Konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-ħaddiema

Il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom isiru skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 89/391/KEE.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELLANJI

Artikolu 8

Sorveljanza tas-saħħa

1.   Bl-għan li jsiru prevenzjoni u dijanjożi bikrija ta’ kwalunkwe effett negattiv fuq is-saħħa minħabba espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi, għandha ssir sorveljanza tas-saħħa xierqa skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 89/391/KEE. Ir-rekords tas-saħħa u d-disponibilità tagħhom għandhom jiġu pprovduti skont il-liġi u/jew il-prattika nazzjonali.

2.   F’konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali, ir-riżultati tas-sorveljanza tas-saħħa għandhom jinżammu f’forma adatta sabiex tkun tista’ ssir konsultazzjoni f’data iktar tard, u jkunu suġġetti għal konformità mar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità. Il-ħaddiema individwali, fuq talba tagħhom, għandu jkollhom aċċess għar-rekords personali dwar saħħithom.

Jekk effett tas-saħħa mhux mixtieq jew mhux mistenni jiġi rrappurtat minn ħaddiem, jew fi kwalunkwe każ meta tinstab l-espożizzjoni ogħla mill-ELVs, min iħaddem għandu jiżgura li jiġu pprovduti eżamijiet mediċi xierqa jew sorveljanza tas-saħħa individwali lill-ħaddiem(a) kkonċernat(i), skont il-liġi u l-prattika nazzjonali.

Tali eżamijiet jew sorveljanza għandhom isiru disponibbli matul is-sigħat magħżula mill-ħaddiem, u kwalunkwe spiża li tirriżulta minnha m’għandhiex titħallasmill-ħaddiem.

Artikolu 9

Pieni

L-Istati Membri għandhom jipprevedu pieni adegwati applikabbli fil-każ ta’ ksur tal-leġislazzjoni nazzjonali adottata skont din id-Direttiva. Dawn il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 10

Derogi

1.   B’deroga mill-Artikolu 3, iżda mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(1), għandu japplika dan li ġej:

(a)

l-espożizzjoni tista’ taqbeż l-ELVs jekk l-espożizzjoni tkun relatata mal-istallazzjoni, l-ittestjar, l-użu, l-iżvilupp, il-manutenzjoni ta’ tagħmir ta’ magnetic resonance imaging (MRI) jew ir-riċerka relatata miegħu għal pazjenti fis-settur tas-saħħa, kemm-il darba l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu rispettati:

(i)

l-evalwazzjoni tar-riskji mwettqa f’konformità mal-Artikolu 4 tkun uriet li l-ELVs inqabżu;

(ii)

b’kunsiderazzjoni tal-iżvilupp xjentifiku aġġornat, ikunu ġew applikati l-miżuri tekniċi u/jew organizzattivi kollha;

(iii)

iċ-ċirkustanzi jiġġustifikaw kif jistħoqq il-qbiż tal-ELVs;

(iv)

ikunu tqiesu l-karatteristiċi tal-post tax-xogħol, it-tagħmir tax-xogħol, jew il-prattiċi tax-xogħol; u

(v)

min iħaddem juri li l-ħaddiema għadhom protetti kontra l-effetti negattivi fuq is-saħħa u kontra r-riskji relatati mas-sigurtà, inkluż bl-iżgurar li l-istruzzjonijiet għall-użu sigur ipprovduti mill-manifattur f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar tagħmir mediku (12) jiġu segwiti;

(b)

l-Istati Membri jistgħu jippermettu li tiġi implimentata sistema ta’ protezzjoni ekwivalenti jew aktar speċifika għall-membri tal-persunal li jaħdmu f’istallazzjonijiet militari operattivi jew involuti f’attivitajiet militari, inkluż f’eżerċizzji militari internazzjonali konġunti, dment li l-effetti negattivi fuq is-saħħa u r-riskji relatati mas-sigurtà ikunu kkontrollati;

(c)

l-Istati Membri jistgħu jippermettu, f’ċirkostanzi debitament ġustifikati u biss dment li jibqgħu ġustifikati, li jinqabżu temporanjament l-ELVs f’setturi speċifiċi jew għal attivitajiet speċifiċi li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-punti (a) u (b). Għall-għanijiet ta’ dan il-punt, “ċirkostanzi debitament ġustifikati” għandha tfisser iċ-ċirkostanzi li fihom jiġu rispettati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

l-evalwazzjoni tar-riskju mwettqa f’konformità mal-Artikolu 4 tkun uriet li l-ELVs inqabżu;

(ii)

b’kunsiderazzjoni tal-iżvilupp xjentifiku aġġornat, ikunu ġew applikati l-miżuri tekniċi u/jew organizzattivi kollha;

(iii)

il-karatteristiċi speċifiċi tal-post tax-xogħol, it-tagħmir tax-xogħol, jew il-prattiċi tax-xogħol ikunu ġew ikkunsidrati; kif ukoll

(iv)

min iħaddem juri li l-ħaddiema għadhom protetti kontra l-effetti negattivi fuq is-saħħa u r-riskji relatati mas-sigurtà, inkluż bl-użu ta’ standards u linji gwida komparabbli, aktar speċifiċi u rikonoxxuti internazzjonalment.

2.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe deroga skont il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 u jagħtu r-raġunijiet li jiġġustifikawhom fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 15.

Artikolu 11

Emendi tekniċi għall-Annessi

1.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12, sabiex temenda, b’mod purament tekniku, l-Annessi, sabiex:

(a)

titqies l-adozzjoni ta’ regolamenti u direttivi fil-qasam tal-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni tekniċi rigward id-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni ta’ tagħmir tax-xogħol jew postijiet tax-xogħol;

(b)

jitqiesu l-progress tekniku, it-tibdil fl-istandards jew l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti, u sejbiet xjentifiċi ġodda li jikkonċernaw il-kampi elettromanjetiċi;

(c)

isiru aġġustamenti tal-ALs fejn ikun hemm evidenza xjentifika ġdida, bil-kundizzjoni li min iħaddem jibqa marbut bl-ELVs eżistenti stipulati fl-Annessi II u III,

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat, skont l-Artikolu 12, sabiex iddaħħal fl-Anness II, malli jkunu disponibbli, linji gwida tal-ICNIRP biex tiġi limitata l-espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi indotti mill-moviment tal-ġisem tal-bniedem f’kamp manjetiku statiku u permezz ta’ kampi manjetiċi li jvarjaw fiż-żmien li jkunu inqas minn 1 Hz.

3.   Fejn, fil-każ tal-emendi msemmija fil- paragrafi 1 u 2, raġunijiet imperativi ta’ urġenza jirrikjedu dan, il-proċedura pprovduta fl-Artikolu 13 għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 12

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti delegati tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perijodu ta’ ħames snin mid-29 ta’ Ġunju 2013. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin.Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. M’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13

Proċedura ta’ urġenza

1.   L-atti delegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tiġi espressal-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat adottat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza li għandha tkun relatata mas-saħħa u l-protezzjoni tal-ħaddiema.

2.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(5). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni li ssir oġġezzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14

Gwidi prattiċi

Sabiex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli gwidi prattiċi li ma jorbtux mhux inqas minn sitt xhur qabel l-1 ta’ Lulju 2016. Dawk il-gwidi prattiċi għandhom, b’mod partikolari, ikunu dwar dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

id-determinazzjoni tal-espożizzjoni b’kunsiderazzjoni ta’ standards adatti Ewropej jew internazzjonali, inklużi:

metodi ta’ kalkolu għall-evalwazzjoni tal-ELVs,

it-teħid tal-medja spazjali ta’ kampi elettriċi u manjetiċi esterni,

gwida biex jiġu indirizzati l-inċertezzi ta’ kejl u kalkoli;

(b)

gwida dwar il-wiri tal-konformità f’tipi speċjali ta’ espożizzjoni mhux uniformi f’sitwazzjonijiet speċifiċi, abbażi ta’ dożimetrija stabbilita sew;

(c)

id-deskrizzjoni tal-“metodu tal-massimu ppeżat” għall-kampi ta’ frekwenza baxxa u tal-“ammont totali ta’ kampi ta’ frekwenza differenti” għal kampi ta’ frekwenza għolja;

(d)

it-twettiq ta’ evalwazzjoni tar-riskji u, fejn possibbli, il-forniment ta’ tekniki ssimplifikati, b’kunsiderazzjoni, b’mod partikolari, tal-ħtiġijiet tal-SMEs;

(e)

il-miżuri mmirati li jevitaw jew inaqqsu r-riskji, inklużi miżuri speċifiċi ta’ prevenzjoni skont il-livell tal-espożizzjoni u l-karatteristiċi tal-post tax-xogħol;

(f)

l-istabbiliment ta’ proċeduri ta’ ħidma ddokumentati kif ukoll miżuri ta’ informazzjoni u taħriġ speċifiċi għall-ħaddiema esposti għal kampi elettromanjetiċi matul attivitajiet relatati mal-MRI li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 10(1)(a);

(g)

l-evalwazzjoni tal-espożizzjonijiet fil-firxa ta’ frekwenza minn 100 kHz sa 10 MHz, fejn għandhom jitqiesu kemm l-effetti termali kif ukoll dawk mhux termali.

(h)

il-gwida dwar l-eżamijiet mediċi u s-sorveljanza tas-saħħa li għandha tiġi pprovduta minn min iħaddem skont l-Artikoku 8(2).

Il-Kummissjoni għandha taħdem b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Konsultattiv għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol. Il-Parlament Ewropew għandu jinżamm infurmat.

Artikolu 15

Analiżi u rappurtaġġ

B’kunsiderazzjoni tal-Artikolu 1(4), ir-rapport dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva għandu jiġi stabbilit f’konformità mal-Artikolu 17a tad-Direttiva 89/391/KEE.

Artikolu 16

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-1 ta’ Lulju 2016.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif referenza bħal din għandha ssir.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 17

Revoka

1.   Id-Direttiva 2004/40/KE hija revokata mid-29 ta’ Ġunju 2013.

2.   Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness IV.

Artikolu 18

Dħul fis-Seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. SHATTER


(1)  ĠU C 43, 15.2.2012., p. 47.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Ġunju 2013 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2013.

(3)  ĠU L 159, 30.4.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 88.

(5)  ĠU L 110, 24.4.2012, p. 1.

(6)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.

(7)  ĠU C 218, 13.9.2003, p. 1.

(8)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(9)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(10)  ĠU L 245, 26.8.1992, p. 23.

(11)  ĠU L 393, 30.12.1989, p. 18.

(12)  ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1.


ANNESS I

KWANTITAJIET FIŻIĊI LI JIRRIGWARDAW L-ESPOŻIZZJONI GĦALL-KAMPI ELETTROMANJETIĊI

Il-kwantitajiet fiżiċi li ġejjin jintużaw sabiex jiddeskrivu l-espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi:

 

Il-qawwa tal-kamp elettriku (E) hija kwantità ta’ vettur li tikkorrispondi għall-forza magħmula fuq partiċella ċċarġjata irrispettivament mill-moviment tagħha fl-ispazju. Tiġi espressa f’volts kull metru (Vm–1). Għandha ssir distinzjoni bejn il-kamp elettriku ambjentali u l-kamp elettriku preżenti fil-korp (in situ) bħala riżultat tal-espożizzjoni għall-kamp elettriku ambjentali.

 

Il-kurrent fir-riġlejn u d-dirgħajn (IL) huwa l-kurrent fir-riġlejn u d-dirgħajn ta’ persuna esposta għal kampi elettromanjetiċi fil-firxa tal-frekwenza ta’ bejn 10 MHz u 110 MHz bħala riżultat ta’ kuntatt ma’ oġġett f’kamp elettromanjetiku jew il-fluss ta’ kurrenti kapaċitattivi indotti fil-ġisem espost. Dan hu espress f’ampers (A).

 

Kurrent ta’ kuntatt (IC) huwa kurrent li jidher meta persuna tiġi f’kuntatt ma’ oġġett f’kamp elettromanjetiku. Dan hu espress f’ampers (A). Stat regolari ta’ kurrent ta’ kuntatt iseħħ meta persuna tkun f’kuntatt kontinwu ma’ oġġett f’kamp elettriku. Fil-proċess li fih ikun qed isir kuntatt bħal dan, jista’ jseħħ l-iskariku ta’ xrara ma’ kurrenti tranżitorji assoċjati.

 

Iċ-ċarġ elettriku (Q) huwa kwantità adatta użata għall-iskariku ta’ xrara u huwa espress f’coulomb (C).

 

Is-saħħa tal-kamp manjetiku (H) hija kwantità ta’ vettur li, flimkien mad-densità tal-fluss manjetiku, tispeċifika kamp manjetiku fi kwalunkwe punt fl-ispazju. Tiġi espressa f’amper kull metru (Am–1).

 

Id-densità tal-fluss manjetiku (B) hija kwantità ta’ vettur li tirriżulta f’forza li taġixxi fuq ċarġis f’moviment, espressa f’tesla (T). Fi spazju liberu u f’materjali bijoloġiċi, id-densità tal-fluss manjetiku u s-saħħa tal-kamp manjetiku jistgħu jkunu interskambjati bl-użu tas-saħħa tal-kamp manjetiku ta’ H = l-ekwivalenza ta’ 1 Am–1 għad-densità tal-fluss manjetiku ta’ Formula T (madwar 1,25 microtesla).

 

Id-densità tal-qawwa (S) hija kwantità xierqa użata għall-frekwenzi għolja ħafna, fejn il-fond tal-penetrazzjoni fil-ġisem huwa baxx. Din hija l-qawwa radjanti inċidenti perpendikulari mal-wiċċ, diviża bl-erja tal-wiċċ. Din hi espressa f’watt kull metru kwadru (Wm–2).

 

L-assorbiment speċifiku tal-enerġija (SA) hija enerġija assorbita kull unità ta’ massa ta’ tessut bijoloġiku, espressa f’joule kull kilogramm (Jkg–1). F’din id-Direttiva, tintuża sabiex jiġu stabbiliti limiti għall-effetti minn radjazzjoni ta’ mikrofrekwenza b’pulsazzjonijiet.

 

Ir-rata speċifika tal-assorbiment tal-enerġija (SAR), meħuda f’medja tul il-ġisem kollu jew tul partijiet tal-ġisem, hija r-rata li biha l-enerġija tiġi assorbita għal kull unità ta’ massa tat-tessut tal-ġisem u tiġi espressa f’watt kull kilogramm (Wkg–1). SAR matul il-ġisem kollu hija kwantità li tiġi aċċettata b’mod ġenerali sabiex l-effetti termali avversi jiġu relatati mal-espożizzjoni għall-frekwenza tar-radju (RF). Minbarra l-medja SAR matul il-ġisem kollu, il-valuri lokali tas-SAR huma meħtieġa sabiex tiġi evalwata u limitata d-depożizzjoni ta’ enerġija eċċessiva f’partijiet żgħar tal-ġisem li tirriżulta minn kundizzjonijiet speċjali ta’ espożizzjoni. Eżempji ta’ kundizzjonijiet bħal dawn jinkludu: individwu espost għal RF fil-firxa baxxa tal-MHz (pereżempju minn heaters dielettriċi) u individwi esposti fil-kamp viċin ta’ antenna.

Minn dawn il-kwantitajiet, id-densità tal-fluss manjetiku (B), il-kurrent ta’ kuntatt (IC), il-kurrent fir-riġlejn u d-dirgħajn (IL), is-saħħa tal-kamp elettriku (E), is-saħħa tal-kamp manjetiku (H) u d-densità tal-qawwa (S) jistgħu jitkejlu direttament.


ANNESS II

EFFETTI MHUX TERMALI

VALURI TA’ LIMITU TA’ ESPOŻIZZJONI U LIVELLI TA’ AZZJONI F’FIRXA TA’ FREKWENZA MINN 0 HZ SA 10 MHZ

A.   VALURI TA’ LIMITU TA’ ESPOŻIZZJONI (ELVs)

ELVs aktar baxxi minn 1 Hz (Tabella A1) huma limiti għall-kampi manjetiċi statitiċi li ma jkunux effettwati mit-tessut tal-ġisem.

ELVs għal frekwenzi minn 1 Hz sa 10 MHz (Tabella A2) huma limiti għall-kampi manjetiċi indotti fil-ġisem mill-espożizzjoni għal kampi elettriċi u manjetiċi li jvarjaw fiż-żmien.

ELVs għal densità ta’ fluss manjetiku estern minn 0 sa 1 Hz

L-ELV relatati mal-effetti fuq is-sensi huma l-ELV għal kundizzjonijiet ta’ xogħol normali (Tabella A1) u huma relatati mal-isturdament u effetti fiżjoloġiċi oħrajn relatati ma’ disturbi fl-organu tal-bilanċ tal-bniedem li jirriżulta prinċipalment minn moviment f’kamp manjetiku statiku

L-ELV relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal kundizzjonijiet ta’ xogħol ikkontrollati (Tabella A1) japplikaw fuq bażi temporanja matul xift meta dan ikun iġġustifikat mill-prattika jew il-proċess, dment li jkunu ġew adottati miżuri preventivi bħall-kontroll tal-movimenti u l-għoti ta’ informazzjoni lill-ħaddiema.

Tabella A1

ELV għal densità ta’ fluss manjetiku estern (B0) minn 0 sa 1 Hz

 

ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi

Kondizzjonijiet ta’ xogħol normali

2 T

Espożizzjoni lokalizzata tar-riġlejn u d-dirgħajn

8 T

 

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa

Kondizzjonijiet ta’ xogħol ikkontrollati

8 T

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal qawwa ta’ kamp elettriku intern minn 1 Hz sa 10 MHz

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa (Tabella A2) huma relatati mal-istimulazzjoni elettrika tat-tessuti periferiċi u ċentrali kollha tas-sistema tan-nervituri fil-ġisem, inkluż ir-ras.

Tabella A2

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal qawwa ta’ kamp elettriku intern minn 1 Hz sa 10 MHz

Medda ta’ frekwenza

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 Vm–1 (massimu)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 × 10–4 f Vm–1 (massimu)

Nota A2-1:

‘f’ hija l-frekwenza espressa f’Hertz (Hz).

Nota A2-2:

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal kamp elettriku intern huma valuri massimi spazjali fil-ġisem kollu tas-suġġett espost.

Nota A2-3:

L-ELVs huma valuri massimi fiż-żmien li huma ugwali għall-valuri tal-Għerq Kwadrat tal-Medja (Root-Mean-Square (RMS)) immultiplikati b’√ 2 għal kampi sinusojdali. Fil-każ ta’ kampi mhux sinusojdali, l-evalwazzjoni tal-espożizzjoni mwettqa f’konformità mal-Artikolu 4 għandha tkun ibbażata fuq il-metodu tal-massimu ppeżat (qasam tal-filtering fiż-żmien), spjegat fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14, iżda jistgħu jiġu applikati proċeduri oħrajn ta’ espożizzjoni pprovati u vvalidati xjentifikament, dment li jwasslu għal riżultati approssimattivament ekwivalenti u komparabbli.

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi għal qawwa ta’ kamp elettriku intern minn 1 Hz sa 400 Hz

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Tabella A3) huma relatati mal-effetti tal-kamp elettriku fuq is-sistema ċentrali tan-nervituri fir-ras, pereżempju fosfeni retinali u tibdil temporanju minuri f’xi funzjonijiet tal-moħħ.

Tabella A3

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi għal qawwa ta’ kamp elettriku intern minn 1 Hz sa 400 Hz

Medda ta’ frekwenza

ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0,7/f Vm–1 (massimu)

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0,07/f Vm–1 (massimu)

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028 f Vm–1 (massimu)

Nota A3-1:

‘f’ hija l-frekwenza espressa f’Hertz (HZ)

Nota A3-2:

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi għal kamp elettriku intern huma valuri massimi spazjali fir-ras tal-ġisem espost.

Nota A3-3:

L-ELVs huma valuri massimi fiż-żmien li huma ugwali għall-valuri tal-Għerq Kwadrat tal-Medja (Root-Mean-Square (RMS) immultiplikati b’√2 għal kampi sinusojdali. Fil-każ ta’ kampi mhux sinusojdali, l-evalwazzjoni tal-espożizzjoni mwettqa f’konformità mal-Artikolu 4 għandha tkun ibbażata fuq il-metodu tal-massimu ppeżat (qasam tal-filtering fiż-żmien), spjegat fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14, iżda jistgħu jiġu applikati proċeduri oħrajn ta’ espożizzjoni pprovati u vvalidati xjentifikament, dment li jwasslu għal riżultati approssimattivament ekwivalenti u komparabbli.

B.   LIVELLI TA’ AZZJONI (ALs)

Il-kwantitajiet u l-valuri fiżiċi li ġejjin jintużaw biex jiġu speċifikati l-livelli ta’ azzjoni (ALs), li d-daqs tagħhom jiġi stabbilit biex tiġi żgurata, permezz tal-evalwazzjoni ssimplifikata, il-konformità ma’ ELVs rilevanti jew li fihom għandhom jittieħdu miżuri rilevanti ta’ protezzjoni jew prevenzjoni speċifikati fl-Artikolu 5:

ALs(E) baxxi u ALs(E) għoljin għal qawwa ta’ kamp elettriku E ta’ kampi elettriċi li jvarjaw fiż-żmien kif speċifikat fit-Tabella B1;

ALs(B) baxxi u ALs(B) għoljin għal densità ta’ fluss manjetiku B ta’ kampi manjetiċi li jvarjaw fiż-żmien kif speċifikat fit-Tabella B2;

ALs(IC) għal kurrent ta’ kuntatt kif speċifikat fit-Tabella B3;

ALs(B0) għal densità ta’ fluss manjetiku ta’ kampi manjetiċi statiċi kif speċifikat fit-Tabella B4.

L-ALs jikkorrispondu għal valuri ta’ kampi elettriċi u manjetiċi kkalkolati jew imkejla fil-post tax-xogħol fl-assenza tal-ħaddiem.

Livelli ta’ Azzjoni (ALs) għal espożizzjoni għal kampi elettriċi

ALs baxxi (Tabella B1) għal kamp elettriku estern huma bbażati fuq il-limitazzjoni tal-kamp elettriku intern taħt l-ELVs (Tabelli A2 u A3) u l-limitazzjoni tal-iskariki tax-xrar fl-ambjent tax-xogħol.

Taħt ALs għoljin, il-kamp elettriku intern ma jaqbiżx l-ELVs (Tabelli A2 u A3) u jiġu evitati l-iskariki tax-xrar fastidjużi, dment li jittieħdu l-miżuri ta’ protezzjoni msemmija fl-Artikolu 5(6).

Tabella B1

ALs għal espożizzjoni għal kampi elettriċi minn 1 Hz sa 10 MHz

Medda ta’ frekwenza

Il-qawwa tal-kamp elettriku ALs(E) [Vm–1] (RMS)

Il-qawwa tal-kamp elettriku ALs(E) [Vm–1] (RMS)

1 ≤ f < 25 Hz

2,0 × 104

2,0 × 104

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105/f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105/f

1,0 × 106/f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 × 105/f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102

Nota B1-1:

‘f’ hija l-frekwenza espressa f’Hertz (HZ)

Nota B1-2:

L-ALs (E) baxxi u l-ALs (E) għoljin huma l-valuri tal-Għerq Kwadrat tal-Medja (Root-Mean-Square - RMS) tal-qawwa tal-kamp elettriku li huma ugwali għall-valuri massimi diviżi b’√2 għal kampi sinusojdali. Fil-każ ta’ kampi mhux sinusojdali, l-evalwazzjoni tal-espożizzjoni mwettqa skont l-Artikolu 4 għandha tkun ibbażata fuq il-metodu tal-massimu ppeżat (qasam tal-filtering fiż-żmien), spjegata fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14, iżda jistgħu jiġu applikati proċeduri oħrajn ta’ espożizzjoni pprovati u vvalidati xjentifikament dment li jwasslu għal riżultati approssimattivament ekwivalenti u komparabbli.

Nota B1-3:

L-ALs jirrappreżentaw il-valuri massimi kkalkolati jew imkejla fil-pożizzjoni tal-ġisem tal-ħaddiema. Dan jirriżulta f’evalwazzjoni konservattiva tal-espożizzjoni u konformità awtomatika mal-ELVs fil-kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni mhux uniformi kollha. Sabiex tiġi ssimplifikata l-evalwazzjoni tal-konformità mal-ELVs, imwettqa f’konformità mal-Artikolu 4, f’kundizzjonijiet speċifiċi mhux uniformi, jiġu stabbiliti fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14, l-kriterji għat-teħid tal-medja spazjali tal-kampi mkejla abbażi ta’ dożimetrija stabbilita. Fil-każ ta’ sors lokalizzat ħafna f’distanza ta’ ftit ċentimetri mill-ġisem, il-kamp elettriku indott għandu jiġi ddeterminat dożimetrikament, skont il-każ.

Livelli ta’ Azzjoni (ALs) għal espożizzjoni għal kampi elettriċi

ALs baxxi (Tabella B2) huma, għal frekwenzi taħt l-400 Hz, derivati mill-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Tabella A3) u, għal frekwenzi ogħla minn 400 Hz, mill-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal kamp elettriku intern (Tabella A2).

ALs għoljin (Tabella B2) huma derivati mill-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal kamp elettriku intern relatat mal-istimulazzjoni elettrika tat-tessuti periferiċi u awtonomi tan-nervituri fir-ras u s-sider (Tabella A2). Il-konformità mal-ALs għoljin tiżgura li l-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa ma jinqabżux, imma l-effetti relatati mal-fosfeni retinali u tibdil temporanju minuri fl-attività tal-moħħ huma possibbli, jekk l-espożizzjoni tar-ras teċċedi l-ALs baxxi għal espożizzjonijiet sa 400 Hz. F’dan il-każ, japplika l-Artikolu 5(6).

L-ALs għall-espożizzjoni tar-riġlejn u d-dirgħajn huma derivati mill-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal kamp elettriku intern relatat mal-istimulazzjoni elettrika tat-tessuti fir-riġlejn u d-dirgħajn b’kunsiderazzjoni li l-kamp manjetiku jkun akkoppjat b’mod aktar dgħajjef mar-riġlejn u d-dirgħajn milli mal-ġisem kollu.

Tabella B2

ALs għal espożizzjoni għal kampi manjetiċi minn 1 Hz sa 10 MHz

Medda ta’ frekwenza

Densità tal-fluss manjetiku Baxx ALs(B)[μT] (RMS)

Densità tal-fluss manjetiku Għoli ALs(B)[μT] (RMS)

Densità tal-fluss manjetiku ALs għall-espożizzjoni tar-riġlejn u d-dirgħajn għal kamp manjetiku lokalizzat [μT] (RMS)

1 ≤ f < 8 Hz

2,0 ×105/f2

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

8 ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

Nota B2-1:

‘f’ hija l-frekwenza espressa f’Hertz (Hz).

Nota B2-2:

L-ALs baxxi u l-ALs għoljin huma l-valuri tal-Għerq Kwadrat tal-Medja (Root-Mean-Square - RMS) ugwali għall-valuri massimi diviżi b’√2 għal kampi sinusojdali. Fil-każ ta’ kampi mhux sinusojdali, l-evalwazzjoni tal-espożizzjoni mwettqa skont l-Artikolu 4 għandha tkun ibbażata fuq il-metodu tal-massimu ppeżat (qasam tal-filtering fiż-żmien), spjegata fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14, iżda jistgħu jiġu applikati proċeduri oħrajn ta’ espożizzjoni pprovati u vvalidati xjentifikament dment li jwasslu għal riżultati approssimattivament ekwivalenti u komparabbli.

Nota B2-3:

ALs għall-espożizzjoni għal kampi manjetiċi jirrappreżentaw valuri massimi fil-pożizzjoni tal-ġisem tal-ħaddiema. Dan jirriżulta f’evalwazzjoni konservattiva tal-espożizzjoni u konformità awtomatika mal-ELVs fil-kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni mhux uniformi kollha. Sabiex tiġi ssimplifikata l-evalwazzjoni tal-konformità mal-ELVs, imwettqa f’konformità mal-Artikolu 4, f’kundizzjonijiet speċifiċi mhux uniformi, fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14 ser jiġu stabbiliti l-kriterji tat-teħid tal-medja spazjali tal-kampi mkejla abbażi ta’ dożimetrija stabbilita. Fil-każ ta’ sors ferm lokalizzat f’distanza ta’ ftit ċentimetri mill-ġisem, il-kamp elettriku indott għandu jiġi ddeterminat dożimetrikament, skont il-każ.

Tabella B3

ALs għal kurrenti ta’ kuntatt IC

Frekwenza

ALs (IC) stat kostanti ta’ kurrent ta’ kuntatt [mA] (RMS)

sa 2,5 kHz

1,0

2,5 ≤ f < 100 kHz

0,4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz

40

Nota B3-1:

“f” hi l-frekwenza espressa f’kilohertz (kHz).

Livelli ta’ azzjoni (ALs) għal densità tal-fluss manjetiku ta’ kampi manjetiċi statiċi

Tabella B4

ALs għal densità tal-fluss manjetiku ta’ kampi manjetiċi statiċi

Perikli

ALs(B0)

Interferenza ma’ tagħmir impjantat attiv, eż. pacemakers kardijaċi

0,5 mT

Attrazzjoni u riskju ta’ projettili fil-kamp fil-periferija ta’ sorsi b’qawwa għolja ta’ kamp manjetiku (> 100 mT)

3 mT


ANNESS III

EFFETTI TERMALI

VALURI TA’ LIMITU TA’ ESPOŻIZZJONI U LIVELLI TA’ AZZJONI F’FIRXA TA’ FREKWENZA MINN 100 kHZ SA 300 GHZ

A.   VALURI TA’LIMITU TA’ ESPOŻIZZJONI (ELVs)

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal frekwenzi minn 100 kHz sa 6 GHz (Tabella A1) huma limiti għall-enerġija assorbiti għal kull unità ta’ massa ta’ tessut tal-ġisem iġġenerati mill-espożizzjoni għall-kampi elettriċi u manjetiċi.

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi għal frekwenzi minn 0,3 sa 6 GHz (Tabella A2) huma limiti rigward l-enerġija assorbita f’massa żgħira ta’ tessut fir-ras mill-espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi.

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal frekwenzi ogħla minn 6 GHz (Tabella A3) huma limiti għad-densità tal-enerġija ta’ inċidenti ta’ mewġa elettromanjetika fuq is-superfiċje tal-ġisem.

Tabella A1

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal espożizzjoni għal frekwenzi minn 100 kHz sa 6 GHz

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa

Il-medja tal-valuri SAR matul kwalunkwe perijodu ta’ 6 minuti

ELVs relatati mal-istress relatat mat-tisħin tal-ġisem kollu espressi bħala medja ta’ SAR fil-ġisem

0,4 Wkg–1

ELVs relatati ma’ stress relatat mat-tisħin lokalizzat fir-ras u t-tronk espressi bħala SAR lokalizzata fil-ġisem

10 Wkg–1

ELVs relatati ma’ stress relatat mat-tisħin lokalizzat fir-riġlejn u d-dirgħajn espressi bħala SAR lokalizzata fir-riġlejn u d-dirgħajn

20 Wkg–1

Nota A1-1:

Il-massa medja ta’ SAR lokalizzat huma kull 10 grammi ta’ tessut kontigwu; is-SAR massimu li jinkiseb b’dan il-mod għandu jkun il-valur użat għall-kalkolu tal-espożizzjoni. Dawn l-10 grammi ta’ tessut huma maħsuba bħala massa ta’ tessut kontigwu bi proprjetajiet elettriċi kważi omoġenji. Meta tiġi speċifikata massa ta’ tessut kontigwu, jiġi rikonoxxut li dan il-kunċett jisa’ jintuża fid-dożimetrija komputazzjonali iżda jista’ jippreżenta diffikultajiet għall-kejl fiżiku dirett. Tista’ tintuża ġeometrija sempliċi bħal massa kubika jew sferika ta’ tessuti.

ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi minn 0,3 GHz sa 6 GHz

L-ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi (Tabella A2) huma relatati mal-evitar tal-effetti awditorji kkawżati minn espożizzjonijiet tar-ras għal radjazzjoni minn mikrofrekwenzi b’pulsazzjonijiet.

Tabella A2

ELVs relatati mal-effetti fuq is-sensi għall-espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi minn 0,3 sa 6 GHz

Medda ta’ frekwenza

Assorbiment speċifiku lokalizzat tal-enerġija (SA)

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJkg–1

Nota A2-1:

Il-massa medja ta’ SA lokalizzat hi ta’ 10 g ta’ tessut.

Tabella A3

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa għal espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi minn 6 GHz sa 300 GHz

Medda ta’ frekwenza

ELVs relatati mal-effetti fuq is-saħħa relatati mad-densità tal-enerġija

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50 Wm–2

Nota A3-1:

Għandha tittieħed medja tad-densità tal-enerġija għal kwalunkwe 20 cm2 ta’ żona esposta. Il-massimu tad-densitajiet spazjali tal-enerġija użata fuq medja ta’ 1 cm2 m’għandux ikun aktar minn 20 darba tal-valur ta’ 50 Wm–2. Id-densitajiet tal-enerġija minn 6 sa 10 GHz għandhom jittieħdu fuq medja ta’ kwalunkwe perijodu ta’ sitt minuti. ‘Il fuq minn 10 GHz, id-densità tal-enerġija għandha tkun fuq medja ta’ kwalunkwe perijodu ta’ 68/f1,05 -minuti (fejn f hi l-frekwenza f’GHz) biex tiġi kkumpensata l-profondità tal-penetrazzjoni progressivament iqsar, hekk kif tiżdied il-frekwenza.

B.   LIVELLI TA’ AZZJONI (ALs)

Il-kwantitajiet u l-valuri fiżiċi li ġejjin jintużaw biex jiġu speċifikati l-Livelli ta’ Azzjoni (AL), li d-daqs tagħhom jiġi stabbilit biex jiggarantixxi, permezz tal-evalwazzjoni ssimplifikata, il-konformità ma’ ELVs rilevanti jew li minħabba fihom jittieħdu miżuri rilevanti ta’ protezzjoni jew prevenzjoni speċifikati fl-Artikolu 5:

ALs(E) għal qawwa ta’ kamp elettriku E ta’ kampi elettriċi li jvarjaw fiż-żmien, kif speċifikat fit-Tabella B1;

ALs(B) għal densità ta’ fluss manjetiku B ta’ kampi manjetiċi li jvarjaw fiż-żmien, kif speċifikat fit-Tabella B1;

ALs(S) għal densità ta’ saħħa ta’ mewġiet elettromanjetiċi kif speċifikat fit-Tabella B1;

ALs(IC) għal kurrent ta’ kuntatt, kif speċifikat fit-Tabella B2;

ALs(IL) għal kurrent li jgħaddi mir-riġlejn u d-dirgħajn, kif speċifikat fit-Tabella B2;

L-ALs jikkorrispondu għal valuri tal-kamp ikkalkolati jew imkejla fil-post tax-xogħol fl-assenza ta’ ħaddiem, bħala valur massimu fil-pożizzjoni tal-ġisem jew parti speċifikata tal-ġisem.

Livelli ta’ Azzjoni (ALs) għal espożizzjoni għal kampi elettriċi u manjetiċi

ALs(E) u ALs(B) huma derivati mis-SAR jew ELVs ta’ densità tal-enerġija (Tabelli A1 u A3) abbażi tal-limiti relatati mal-effetti termali interni kkawżati mill-espożizzjoni għal kampi elettriċi u manjetiċi (esterni).

Tabella B1

ALs għall-espożizzjoni għal kampi elettriċi u manjetiċi għall-espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi minn 100 kHz sa 300 GHz

Medda ta’ frekwenza

Is-qawwa tal-kamp elettriku ALs(E) [Vm–1] (RMS)

Densità tal-fluss manjetiku ALs(B)[μT] (RMS)

Id-densità ta’ saħħa ALs(S) [Wm–2]

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106/f

1 ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108/f

2,0 × 106/f

10 ≤ f < 400 MHz

61

0,2

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10–3 f½

1,0 × 10–5 f½

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

6 ≤ f≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

50

Nota B1-1:

‘f’ hija l-frekwenza espressa f’Hertz (Hz).

Nota B1-2:

[ALs(E)]2 u [ALs(B)]2 għandhom jittieħdu fuq medja ta’ perijodu ta’ 6 minuti. Għal pulsazzjonijiet ta’ RF, id-densità massima tal-enerġija li tittieħed medja tagħha fuq il-wisa’ tal-pulsazzjoni ma għandhiex taqbeż 1 000 darba l-valur rispettiv tal-ALs(S). Għal kampi bi frekwenzi differenti, l-analiżi għandha tkun ibbażata fuq l-ammont totali, kif spjegat fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14.

Nota B1-3:

ALs(E) u ALs(B) jirrappreżentaw il-valuri massimi kkalkolati jew imkejla fil-pożizzjoni tal-ġisem tal-ħaddiema. Dan jirriżulta f’evalwazzjoni konservattiva tal-espożizzjoni u konformità awtomatika mal-ELVs fil-kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni mhux uniformi kollha. Sabiex tiġi ssimplifikata l-evalwazzjoni tal-konformità mal-ELVs, imwettqa f’konformità mal-Artikolu 4, f’kundizzjonijiet speċifiċi mhux uniformi, fil-gwidi prattiċi msemmija fl-Artikolu 14 ser jiġu stabbiliti l-kriterji tat-teħid tal-medja spazjali tal-kampi mkejla abbażi ta’ dożimetrija stabbilita. Fil-każ ta’ sors lokalizzat ħafna f’distanza ta’ ftit ċentimetri mill-ġisem, il-konformità mal-ELVs għandha tiġi ddeterminata dozimetrikament, skont il-każ.

Nota B1-4:

Għandha tittieħed medja tad-densità ta’ saħħa għal kwalunkwe 20 cm2 ta’ żona esposta. Id-densitajiet massimi tal-enerġija elettrika tal-ispazju meħuda bħala medja fuq 1 cm2 m’għandhomx jaqbżu l-20 darba l-valur ta’ 50 Wm–2; Id-densitajiet ta’ saħħa minn 6 sa 10 GHz għandhom jittieħdu fuq medja ta’ kwalunkwe perijodu ta’ sitt minuti. ‘Il fuq minn 10 GHz, id-densità ta’ saħħa għandha tittieħed fuq medja ta’ kwalunkwe perijodu ta’ 68/f1,05 -minuta (fejn f hi l-frekwenza f’GHz) biex tiġi kkumpensata l-profondità tal-penetrazzjoni progressivament iqsar, hekk kif tiżdied il-frekwenza.

Tabella B2

ALs għal stat kostanti ta’ kurrenti ta’ kuntatt u kurrenti indotti fir-riġlejn u d-dirgħajn

Medda ta’ frekwenza

ALs (IC) stat kostanti ta’ kurrent ta’ kuntatt [mA] (RMS)

Kurrenti indotti fir-riġlejn u d-dirgħajn, fi kwalunkwe riġel jew driegħ, ALs(IL) [mA] (RMS)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

Nota B2-1:

[ALs(IL)]2 għandhom jittieħdu fuq medja ta’ perijodu ta’ 6 minuti.


ANNESS IV

Tabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 2004/40/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(2) u (3)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(4)

Artikolu 1(4)

Artikolu 1(5)

Artikolu 1(5)

Artikolu 1(6)

Artikolu 2(a)

Artikolu 2(a)

Artikolu 2(b)

Artikolu 2(c)

Artikolu 2(b)

Artikolu 2(d), (e) u (f)

Artikolu 2(c)

Artikolu 2(g)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(3)

Artikolu 3(2) u (3)

Artikolu 3(4)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(2) u (3)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(5)(a)

Artikolu 4(5)(b)

Artikolu 4(5)(b)

Artikolu 4(5)(a)

Artikolu 4(5)(c)

Artikolu 4(5)(c)

Artikolu 4(5)(d)

Artikolu 4(5)(d)

Artikolu 4(5)(e)

Artikolu 4(5)(d)(i)

Artikolu 4(5)(d)(ii)

Artikolu 4(5)(d)(iii)

Artikolu 4(5)(d)(iv)

Artikolu 4(5)(e)

Artikolu 4(5)(f)

Artikolu 4(5)(f)

Artikolu 4(5)(g)

Artikolu 4(5)(h)

Artikolu 4(5)(i)

Artikolu 4(5)(g)

Artikolu 4(5)(j)

Artikolu 4(5)(h)

Artikolu 4(5)(k)

Artikolu 4(6)

Artikolu 4(6)

Artikolu 4(7)

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(2), kliem introduttiv

Artikolu 5(2), kliem introduttiv

Artikolu 5(2)(a) to (c)

Artikolu 5(2)(a) to (c)

Artikolu 5(2)(d)

Artikolu 5(2)(e)

Artikolu 5(2)(d) to (g)

Artikolu 5(2)(f) to (i)

Artikolu 5(4)

Artikolu 5(3)

Artikolu 5(5)

Artikolu 5(6)

Artikolu 5(7)

Artikolu 5(4)

Artikolu 5(8)

Artikolu 5(9)

Artikolu 5(5)

Artikolu 5(3)

Artikolu 6,kliem introduttiv

Artikolu 6, kliem introduttiv

Artikolu 6(a)

Artikolu 6(a)

Artikolu 6(b)

Artikolu 6(b)

Artikolu 6(c)

Artikolu 6(c)

Artikolu 6(d)

Artikolu 6(d)

Artikolu 6(e)

Artikolu 6(f)

Artikolu 6(e)

Artikolu 6(g)

Artikolu 6(f)

Artikolu 6(h)

Artikolu 6(i)

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8(1)

Artikolu 8(1)

Artikolu 8(2)

Artikolu 8(3)

Artikolu 8(2)

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 10(1)

Artikolu 11(1)(c)

Artikolu 10(2)(a)

Artikolu 11(1)(a)

Artikolu 10(2)(b)

Artikolu 11(1)(b)

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 15

Artikolu 13(1)

Artikolu 16(1)

Artikolu 13(2)

Artikolu 16(2)

Artikolu 17

Artikolu 14

Artikolu 18

Artikolu 15

Artikolu 19

Anness

Anness I, Anness II u Anness III

Anness IV


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

29.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 179/22


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 626/2013

tas-27 ta’ Ġunju 2013

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi għalkollox id-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq 80 prodott ġdid li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1344/2011 (1). Dawk il-prodotti għaldaqstant għandhom jiddaħħlu fl-Anness.

(2)

Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinżamm is-sospensjoni ta’ Tariffi Doganali Komuni awtonomi għal 15 mill-prodotti li bħalissa huma elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Għaldaqstant dawk il-prodotti għandhom jitħassru minn dak l-Anness.

(3)

Jeħtieġ li tiġi mmodifikata d-deskrizzjoni tal-prodott għal 22 sospensjoni fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u x-xejriet ekonomiċi fis-suq kif ukoll l-adattamenti lingwistiċi. Barra minn hekk, għandhom jinbidlu l-kodiċijiet TARIC għal tmien prodotti. Minbarra dan, għal tliet prodotti hija meħtieġa klassifikazzjoni multipla, filwaqt li għal 12-il prodott m’għadhiex meħtieġa klassifikazzjoni doppja.

(4)

Dawk is-sospensjonijiet li għalihom jeħtieġ li jsiru modifiki tekniċi, għandhom jitħassru mil-lista ta’ sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u għandhom jiddaħħlu mill-ġdid f’dik il-lista b’deskrizzjonijiet ġodda tal-prodott, jew b’kodiċijiet NM jew TARIC ġodda.

(5)

Għal tliet prodotti huwa fl-interess tal-Unjoni li tiġi emendata d-data għar-reviżjoni mandatorja tagħhom skont l-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Is-sospensjonijiet riveduti għandhom għalhekk jitħassru mil-lista ta’ sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u jergħu jiddaħħlu f’din il-lista b’limiti ġodda ta’ żmien għal reviżjoni obbligatorja.

(6)

Fl-interess taċ-ċarezza, l-entrati modifikati għandhom jiġu mmarkati b’asterisk fil-listi ta’ sospensjonijiet imdaħħla u mħassra stabbiliti fl-Anness I u l-Anness II ta’dan ir-Regolament.

(7)

Fid-dawl tan-natura temporanja tagħhom, is-sospensjonijiet elenkati fl-Anness I għandhom ikunu riveduti b’mod sistematiku, mhux aktar tard minn ħames snin wara l-applikazzjoni tagħhom jew wara li jkunu mġedda. Barra minn hekk, l-għeluq ta’ ċerti sospensjonijiet għandu jiġi awtorizzat fi kwalunkwe ħin, bħala riżultat ta’ proposta tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ reviżjoni mwettqa fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri jekk ma jkunx għadu fl-interess tal-Unjoni li s-sospensjonijiet jinżammu, jew minħabba żviluppi tekniċi tal-prodotti, minħabba li jkunu nbidlu ċ-ċirkostanzi, minħabba xejriet ekonomiċi fis-suq.

(8)

Peress li huwa neċessarju li s-sospensjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament ikollhom effett mill-1 ta’ Lulju 2013, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data u għandu jidħol fis-seħħ minnufih mal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(9)

Ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

qed jiddaħħlu r-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(2)

qed jitħassru r-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet tan-NM u tat-TARIC tagħhom jidhru fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

E. GILMORE


(1)  ĠU L 349, 31.12.2011, p. 1.


ANNESS I

Prodotti msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 1

Kodiċi NM

TARIC

Deskrizzjoni

Rata ta’ dazju awtonomu

Data prevista għal reviżjoni obbligatorja

 (*)ex 2007 99 50

81

Konċentrat tal-polpa tal-aċerola:

tal-ġeneru Malpighia spp.,

b’kontenut ta’ zokkor fil-piż ta’ 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)

9  % (2)

31.12.2017

 (*)ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

82

Konċentrat aċidifikat tal-polpa tal-banana, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Musa cavendish,

b’kontenut ta’ zokkor fil-piż ta’ 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)

11,5  % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

92

 (*)ex 2007 99 50

83

Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Mangifera spp.,

b’kontenut ta’ zokkor fil-piż ta’ mhux aktar minn 30 %

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)

6  % (2)

31.12.2017

 (*)ex 2007 99 50

93

 (*)ex 2007 99 93

10

 (*)ex 2007 99 50

84

Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Carica spp.,

b’kontenut ta’ zokkor fil-piż ta’ 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)

7,8  % (2)

31.12.2017

 (*)ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

85

Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Psidium spp.,

b’kontenut ta’ zokkor fil-piż ta’ 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)

6  % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

95

 (*)ex 2805 30 90

40

Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta’ purità bil-piż ta’ 95 % jew iżjed

0  %

31.12.2015

 (*)ex 2805 30 90

50

 (*)ex 2805 30 90

60

 (*)ex 2805 30 90

70

 (*)ex 2805 30 90

75

 (*)ex 2805 30 90

79

ex 2811 19 80

30

Aċidu fosforuż (CAS RN 10294-56-1)/Aċidu fosfoniku (CAS RN 13598-36-2) użati bħala ingredjent għall-produzzjoni ta’ addittivi użati fl-industrija tal-poli (klorur tal-vinil) (1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 2818 10 91

30

Kurundun mgħaqqad bis-sħana, bi struttura mikrokristallina, li fih bil-piż:

94 % jew aktar, imma mhux aktar minn 98,5 % ta’ α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) ta’ spinell tal-manjesju,

1 % (± 0,6 %) ta’ ossidu tal-ittriju u

2 % (± 1,2 %) ta’ ossidu tal-lantanju u ossidu tan-neodimju

B’anqas minn 50 % tal-piż totali b’daqs ta’ partikula ta’ aktar minn 10 mm

0  %

31.12.2015

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)

0  %

31.12.2017

ex 2903 89 90

50

Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)

0  %

31.12.2017

ex 2905 39 95

40

Dekanu-1,10-djol (CAS RN 112-47-0)

0  %

31.12.2017

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0  %

31.12.2017

ex 2907 23 00

10

4,4’- Isopropilidenedifenol (CAS RN 80-05-7)

0  %

31.12.2017

ex 2907 29 00

55

Bifenil-2,2‘-diol (CAS RN 1806-29-7)

0  %

31.12.2017

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophenone (CAS RN 10425-11-3)

0  %

31.12.2017

ex 2914 70 00

20

2,4-Difluorobenzophenone (CAS RN 342-25-6)

0  %

31.12.2017

ex 2915 39 00

20

Isopentyl acetate (CAS RN 123-92-2)

0  %

31.12.2017

ex 2915 60 19

10

Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)

0  %

31.12.2017

ex 2916 12 00

70

Akrilat ta’ 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 2917 13 90

10

Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)

0  %

31.12.2017

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Triidrossibenżoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 30 00

50

Aċetoaċetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 99 90

15

Etilu 2,3-epossi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 2918 99 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (CAS RN 537-98-4)

0  %

31.12.2013

ex 2920 90 10

60

Karbonat ta’ 2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)

0  %

31.12.2017

ex 2921 30 99

40

Ċiklopropilamina (CAS RN 765-30-0)

0  %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

Kloridat ta’ 2-(2-Metossifenossi)etelamina (CAS RN 64464-07-9)

0  %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Bis(trietanolamina) diisopropossidu tat-titanju (CAS RN 36673-16-2)

0  %

31.12.2017

ex 2929 10 00

20

Isoċjanat tal-butil (CAS RN 111-36-4)

0  %

31.12.2017

ex 2931 90 90

35

Aċidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)

0  %

31.12.2017

ex 2932 99 00

25

Aċidu 1-(2,2-Difluworobenżo[d][1,3]diossol-5-il) ċiklopropanokarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)

0  %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirażolkarbotijoat ta’ alil (CAS RN 473799-16-5)

0  %

31.12.2017

ex 2933 29 90

80

Imażalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0  %

31.12.2017

ex 2933 39 99

57

Tert-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benżoat (CAS RN 1083057-14-0)

0  %

31.12.2017

ex 2933 49 10

30

4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat ta’ etil (CAS RN 52980-28-6)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

43

2,3-Diidro-1H-pirrol[3,2,1-ij]kinolina (CAS RN 5840-01-7)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

47

Paklobutrażol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3204 11 00

20

Żebgħa C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), b’purità ta’ 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta’ pressjoni għolja

0  %

31.12.2015

ex 3204 11 00

80

Preparazzjoni taż-żebgħa, mhux jonoġenika, li fiha:

N-[5-(aċetilammino)-4-[(2-kloro-4,6-dinitrofenil)ażo]-2-metossifenil]- 2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-ċjano-4-nitrofenil)ażo]fenill]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) u

N-[2-kloro-4-[(4-nitrofenil)ażo]fenill]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-yl)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)

0  %

31.12.2017

ex 3204 12 00

20

Preparazzjoni taż-żebgħa, anijonika li, bħala piż, fiha 75 % jew aktar ta’ 7-((4-kloro-6-(dodeċilammino)-1,3,5-triażina-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfofenil)ażo)fenil)ażo)-2-naftalenesulfonat ta’ dissodju (CAS RN 145703-76-0)

0  %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Preparazzjoni taż-żebgħa aċida, anijonika, li fiha:

litju-ammino-4-(4-tert-butilanilino)antrakwinon-2-sulfonat (CAS RN 125328-86-1),

C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) u

C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0  %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Żebgħa C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0  %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Żebgħa C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3204 17 00

25

Żebgħa C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0  %

31.12.2016

 (*)ex 3204 17 00

60

Żebgħa C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0  %

31.12.2016

 (*)ex 3204 17 00

70

Żebgħa C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Żebgħa C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3204 19 00

73

Żebgħa C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), b’purità ta’ 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta’ pressjoni għolja

0  %

31.12.2015

ex 3207 40 85

40

Fjokki tal-ħġieġ (CAS RN 65997-17-3):

bi ħxuna ta’ 0,3 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 μm, u

miksija b’diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-ħadid (CAS RN 18282-10-5)

0  %

31.12.2017

ex 3215 19 00

20

Linka:

li fiha polimeru tal-poliesteru u dispersjoni ta’ fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilċeton (CAS RN 107-87-9),

b’kontenut solidu totali, bħala piż, ta’ 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 57 %, u

b’densità speċifika ta’ 1,40 g/ċm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,60 g/cm3,

użata għall-immarkar tal-elettrodi (1)

0  %

31.12.2017

ex 3707 90 20

50

Trab xott tal-linka jew taħlita għat-towners, magħmula minn:

kopolimer stiren akrilat/butadin

jew iswed karbonju jew pigment organiku

kemm jekk fih poliolefin jew silika amorfa kif ukoll jekk le

għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta’ fliexken mimlija bil-linka/toner jew kartriġis għal magni tal-faks, printers tal-kompjuter u kopjaturi (1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3802 90 00

11

Trab tad-dijatomi kkalċinat fil-fluss tas-soda, maħsul fl-aċtu, biex jintuża biex jgħin fil-filtrazzjoni biex isiru l-prodotti farmaċewtiċi u/jew biokimiċi (1)

0  %

31.12.2017

ex 3812 30 80

75

Polimeru ta’ N,N’-Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina ta’ 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7)

0  %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

Stabbilizzatur tal-UV li fih:

ammina mblukkata: N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b’2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) u

jew assorbitur tad-dawl UV b’o-idrossifenil triażina

jew kompost fenoliku modifikat kimikament

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3812 30 80

85

Taħlita li fiha skont il-piż:

70 % jew aktar imma mhux aktar minn 80 % ta’ bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat (CAS RN 41556-26-7) u

20 % jew aktar imma mhux aktar minn 30 % ta’ metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)

0  %

31.12.2016

 (*)ex 3824 90 97

08

Taħlita ta’ iżomeri tad-divinilbenżin u ta’ iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 85 % (CAS RN 1321-74-0)

0  %

31.12.2014

 (*)ex 3824 90 97

18

Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)aċetat] b’tul medju ta’ katina polimerika ta’ anqas minn 5 unitajiet monomeriċi (CAS RN 515136-48-8)

0  %

31.12.2013

ex 3824 90 97

47

Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwaħħal fuq appoġġ poruż ta’ ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, bħala piż:

0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u

0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta’ diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Preparazzjoni li fiha:

C,C’-ażodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

ossidu tal-manjeżju (CAS RN 1309-48-4) u

bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6)

li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C’-ażodi(formammid) isseħħ f’temperatura ta’ 135 °C

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

51

Kumplessi ta’ glikol djetiliniku glikol propileniku u titanat ta’ trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) maħlul fi glikol djetiliniku (CAS RN 111-46-6)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3824 90 97

87

Pasta li fiha, skont il-piż:

75 % jew aktar iżda, mhux aktar minn 85 % ram,

ossidi inorganiċi,

ċelluloża tal-etil, u

solvent

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3824 90 97

93

Soluzzjoni li fiha, f’piż, 80 % jew aktar 2,4,6-trimethylbenzaldehyde (CAS RN 487-68-3) fl-aċetun

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3824 90 97

94

Partiċelli tad-dijossidu tas-silikon li fuqhom jintrabtu b’mod kovalenti komposti organiċi, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u skrataċ għall-preparazzjoni ta’ kampjuni (1)

0  %

31.12.2013

ex 3905 30 00

10

Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli (alkoħol tal-vinil) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta’ semikondutturi (1)

0  %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Kopolimeru tal-etilen u idrossidu tal-alkol li jinħallu fl-ilma, li fihom piż ta’ mhux iktar minn 13 % tal-unità monomeraetilen (CAS RN 026221-27-2)

0  %

31.12.2017

ex 3906 90 90

27

Kopolimeru ta’ stearyl methacrylate, isooctyl acrylate u aċidu akriliku, imdewweb f’palmitat tal-isopropyl

0  %

31.12.2017

ex 3907 20 20

20

Politetrametileneteregliko b’piż medju ta’ piż molekulari (Mw) ta’ 2 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3907 20 20

30

Taħlita, li fiha, f’piż, 70 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % polimeru tal-glycerol u 1,2-epoxypropane u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % kopolimeru tad-dibutyl maleate u N-vinyl-2-pyrrolidone

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3907 20 20

40

Kopilermu ta’ tetrahydrofuran u tetrahydro-3-methylfuran b’piż molekulari (Mn) medju ta’ 3 500 (± 100)

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3907 40 00

10

Pelits tal-polikarbonat:

li fihom 7 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 15 % tal-piż ta’ sustanzi mhux aloġeni li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, u

li għandhom gravità speċifika ta’ 1,20 (± 0,01)

0  %

31.12.2016

 (*)ex 3907 99 90

30

Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)

0  %

31.12.2015

 (*)ex 3913 90 00

20

 (*)ex 3909 50 90

10

Likwidu fotopolimeriku, li jista’ jiġi trattat bil-UV u li jinħall fl-ilma, magħmul minn taħlita li tinkludi f’piż

60 % jew aktar ta’ oligomeri tal-poliuretan akrilat b’żewġ funzjonijiet u

30 % (± 8 %) ta’ (meta)akrilat b’funzjoni waħda u bi tliet funzjonijiet, u

10 % (± 3 %) ta’ (meta)akrilat iffunzjonalizzat bl-idrossilu b’funzjoni waħda

0  %

31.12.2014

ex 3919 10 80

47

Fojl tal-Polyester, tal-polyuretan jew tal-polikarbonat:

b’kolla tal-polimeru tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni

li l-ħxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,7 mm,

b’wisa’ totali ta’ 1 cm jew aktar, iżda ta’ mhux iżjed minn 1 m,

f’rombli jew le

tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521  u 8528

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

32

ex 3919 10 80

53

Fojl tal-polietilen:

b’adeżiv mhux tal-gomma, sensittiv għall-pressjonili jeħel biss ma’ uċuħ nodfa u lixxi,

ta’ ħxuna totali ta’ 0,025 mm jew aktar, iżda ta’ mhux iżjed minn 0,7 mm, u

ta’ wisa’ totali ta’ 6 cm jew aktar, iżda ta’ mhux iżjed minn 1 m,

f’rombli jew le,

tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521  u 8528

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

34

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 89

50

ex 3919 90 00

36

Folja laminata stampata b’saff ċentrali ta’ poli(vinilklorur), miksija miż-żewġ naħat b’saff ta’ poli(fluworur tal-vinil)

b’saff adeżiv sensittiv għall-pressa jew għas-sħana jew le

b’film protettiv li jitneħħa jew le

b’tossiċità ddeterminata mill-metodu tat-testjar ABD 0031 ta’ mhux aktar minn 70 ppm ta’ fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 120 ppm ta’ klorur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta’ ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta’ ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta’ monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta’ sulfit tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien

bi fjammabbiltà f’60 sekonda ta’mhux aktar minn 130 mm ddeterminati mill-metodu tat-testjar FAR25 App.F Pt. I Amdt.83

b’piż (mingħajr il-film protettiv li jitneħħa) ta’ 240 g/m2 (± 30 g/m2) mingħajr is-saff adeżiv, ta’ 340 g/m2 (± 40 g/m2) bis-saff adeżiv sensittiv għas-sħana jew ta’ 330 g/m2 (± 40 g/m2) bis-saff sensittiv għall-pressa

0  %

31.12.2017

ex 3920 49 10

95

ex 3919 90 00

38

Film li jeħel waħdu magħmul minn:

saff ta’ fuq magħmul b’mod predominanti minn poliuretan imħallat ma’ emulsjonijiet ta’ polimeru akriliku u diossidu tat-titanju,

it-tieni saff li fih taħlita ta’ kopolimer tal-aċetat tal-etilen tal-vinil u rabtiet atomiċi inkroċjati jew le emulsjonijiet ta’ polimeru tal-aċetat tal-vinil,

mhux aktar minn 6 % piż ta’ additivi oħra,

adeżiv sensittiv għall-pressa; u

miksi minn naħa waħda b’film protettiv li jitneħħa,

film protettiv laminat separat li jeħel waħdu jew le

ta’ ħxuna totali ta’ mhux aktar minn 400 μm

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

40

Film, bi ħxuna totali ta’ 40 μm jew aktar, magħmul minn saff wieħed jew aktar ta’ poliester trasparenti

li fih mill-anqas saff wieħed li jirrifletti l-infra-aħmar b’riflettanza normali totali skont EN 12898 ta’ 80 % jew aktar

li fuq naħa waħda għandha saff b’emissività normali skont EN 12898 ta’ mhux aktar minn 0,2

miksi min-naħa l-oħra b’adeżiv sensittiv għall-pressa u film protettiv li jitneħħa

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Film li jeħel waħdu magħmul minn:

l-ewwel saff li fih taħlita ta’ poliuretan termplastiku u aġent kontra l-ibblokkar

it-tieni saff li fih kopolimer tal-anidride malejka,

it-tielet saff li fih taħita ta’ polietilen b’densità baxxa, diossidu tat-titanju u additivi,

ir-raba’ saff li fih taħlita ta’ polietilen b’densità baxxa, diossidu tat-titanju, additivi u pigment ta’ kulur,

adeżiv sensittiv għall-pressa; u

miksi minn naħa waħda b’film protettiv li jitneħħa

film protettiv laminat separat li jeħel waħdu jew le

ta’ ħxuna totali ta’ mhux aktar minn 400 μm

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

44

Folja laminata stampata

b’saff ċentrali ta’ tessut tal-ħġieġ, miksija minn kull naħa b’saff ta’ poli(kloridu tal-vinil),

miksija minn naħa waħda b’saff ta’ poli(fluworur tal-vinil),

b’saff adeżiv sensittiv għall-pressa u film protettiv li jitneħħa fuq in-naħa l-oħra jew le,

b’tossiċità ddeterminata minn metodu tat-testjar ABD 0031 t’ mhux aktar minn 50 ppm ta’ fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 85 ppm ta’ kloridu tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta’ ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta’ ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta’ monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta’ sulfit tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien,

bi fjammabbiltà f’60 sekonda ta’ mhux aktar minn 110 mm ddterminata mill-metodu tat-testjar FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, u

b’piż (mingħajr il-film protettiv li jitneħħa) ta’ 490 g/m2 (± 45 g/m2) mingħajr is-saff adeżiv jew ta’ 580 g/m2 (± 50 g/m2) bis-saff sensittiv għall-pressa

0  %

31.12.2017

ex 3921 90 60

95

ex 3920 20 80

95

Folja tal-Polipropilen, maħruġa f’rombli, bi:

livell ta’ twaqqif tat-tixrid tan-narta’UL 94 V-0 għal ħxuniet materjali ta’ aktar minn 0,25 mm ulivellta’UL 94 VTM-0 għal ħxuniet materjalita’ iktar minn 0,05 mm imma inqas minn 0,25 mm (kif determinatmill-Istandard ta’ Fjammabilità UL-94)

tqassim dielettriku ta’ mhux inqas minn 13,1 kV iżda mhux aktar minn 60,0 kV (kif determinat minn ASTM D149)

reżistenza tensili f’direzzjoni tal-magna ta’ mhux inqas minn 30 MPa iżda mhux aktar minn 33 MPa (kif determinat minn ASTM D882)

reżistenza tensili f’direzzjoni trasversa ta’ mhux inqas minn 22 MPa iżda mhux aktar minn 25 MPa (kif determinat minn ASTM D882)

firxa tad-densità ta’ mhux inqas minn 0,988 gm/cm3 iżda mhux aktar minn 1,035 gm/cm3 (kif determinat minn ASTM D792)

assorbiment tal-indewwa ta’ mhux inqas minn 0,01 % iżda mhux aktar minn 0,06 % (kif determinat minn ASTM D570)

għall-użu fil-manifattura ta’ insulaturi li jintużaw fl-industriji elettriċi u tal-elettronika (1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3920 62 19

02

Folja opaka koestruża tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna ta’ 50 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 350 μm, li tikkonsisti speċjalment minn saff li jkun fih karbonju iswed

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

08

Film tal-poly(ethylene terephtalate), mhux miksi minn adeżiv, bi ħxuna li ma taqbiżx 25 μm:

miżbugħa fil-massa biss jew

miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naħa

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

12

Film tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 μm, li tikkonsisti f’saff wieħed jew tnejn, kull wieħed fih il-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-masa kollha, mhux miksi b’xi adeżiv jew materjal ieħor

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

18

Film laminat tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 μm, li tikkonsisti f’saff wieħed metalizzat biss, u saff wieħed jew tnejn kull wieħed bil-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa, mhux miksi b’xi adeżiv jew materjal ieħor

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

22

Film tal-poly(ethylene terephthalate), miksi jew mgħotti fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat b’saff ta’ polyester modifikat, bi ħxuna totali ta’ 7 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 11 μm, għall-fabbrikazzjoni ta’ żigarelli tal-vidjows b’saff manjetiku ta’ pigmenti metalliċi u b’wisa’ ta’ 8 mm jew ta’ 12,7 mm (1)

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

25

Film ta’ poli(ethylene terephthalate) ta’ ħxuna ta’ 186 μm jew iżjed iżda mhux aktar minn 191 μm kopert fuq naħa waħda b’filata akrilika f’diżinn matrix

0  %

31.12.2014

 (*)ex 3920 62 19

38

Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna li ma taqbiżx 12 μm, miksi minn naħa waħda b’saff tal-ossideu tal-aluminju bi ħxuna li ma taqbiżx 35 nm

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

48

Folji jew rombli ta’ poli(etilene tereftalat):

miksijin fuq iż-żewġ naħat b’saff ta’ reżina epossidika akrilika,

bi ħxuna totali ta’ 37 μm (± 3 μm)

0  %

31.12.2015

 (*)ex 3920 62 19

52

Film tal-poli(etilene tereftalat), poli(etilene naftalat) jew polijester simili miksi fuq naħa b’metalli u/jew ossidi tal-metalli, li fih, f’piż, anqas minn 0,1 % aluminju, bi ħxuna li ma taqbiżx 300 μm u reżistività tal-wiċċ li ma taqbiżx 10 000 ohm (kull kwadrat) (skont il-metodu ASTM D 257-99)

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

55

Film matt tal-poly(ethylene terephthalate), b’riflessjoni spekulari ta’ 15 imkejla f’angolu ta’ 45° u ta’ 18 imkejla f’angolu ta’ 60° bl-użu ta’ glossometru (skont il-metod ISO 2813:2000) u b’wisa’ ta’ 1 600  mm jew aktar

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

58

Film tal-poly(ethylene terepfthalate) abjad, miżbugħ fil-massa, bi ħxuna ta’ 185 μm kew aktar iżda li ma taqbiżx 253 μm, miksi fuq iż-żewġ naħat minn saff antistatiku

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

76

Film tal-poly(ethylene terephthalate) trasparenti:

miksi fuq iż-zewġ naħat b’saffi ta’ sustanzi organiċi fuq il-bażi ta’ akriliku ta’ ħxuna ta’ 7 nm jew iktar iżda mhux iktar minn 80 nm,

b’tensjoni fil-wiċċ ta’ 36 Dyne/cm jew iktar iżda mhux iktar minn 39 Dyne/cm,

li jgħaddi d-dawl minnu b’rata ta’ iktar minn 93 %,

li għandu valur ta’ taħmiġ ta’ mhux iktar minn 1,3 %,

ta’ ħxuna totali ta’ 10 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 350 μm,

ta’ wisa’ ta’ 800 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 1 600  mm

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3920 62 19

81

Folja tal-poli(etilene tereftalat)

bi ħxuna ta’ mhux aktar minn 20 μm,

miksija fuq iż-żewġ naħat b’saff ta’ barriera ta’gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta’ ħxuna ta’ mhux aktar minn 2 μm

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3920 92 00

30

Folja tal-poliamide:

bi ħxuna ta’ mhux aktar minn 20 μm,

miksija fuq iż-żewġ naħat b’saff ta’ barriera ta’gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta’ ħxuna ta’ mhux aktar minn 2 μm

0  %

31.12.2013

ex 3920 99 28

55

Pellikula tat-termoplastikpoliuretan estruż,bi:

mhux awtoadeżiv,

indiċi ta’ isfar ta’ isfel ta’ iktar minn 1,0 iżda mhux aktar minn 2,5 sa 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat bil-metodu ta’ ttestjar ASTM E 313-10)„

trażmissjoni ta’ dawl ogħla minn 87 % għal 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 1003-11),

ħxuna totali ta’ 0,38 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 7,6 mm,

wisa’ ta’ 99 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 cm,

tat-tip li jintużaw fil-produzzjoni tal-ħġieġ sikur laminat

0  %

31.12.2017

ex 3921 13 10

20

Rombli ta’ fowm tal-poliuretan biċ-ċellula miftuħa:

bi ħxuna ta’ 2,29 mm (± 0,25 mm),

wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u

laminat ma’ pellikula tal-poliester u saff ta’ materjal tessili

0  %

31.12.2017

 (*)ex 3921 90 55

20

Fibreglass rinfurzat imdakkarminn qabel li fih raża tal-esteri taċ-ċanur jew raża bismaleimide (B) triazine (T) mħallta mar-raża epossida, tal-qisien:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), jew

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), jew

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

għall-użu fil-manifattura ta’ pannelli ta’ ċirkwiti stampati (1)

0  %

31.12.2013

 (*)ex 3926 90 97

21

Struttura ta’ pedestalli għat-televiżjoni bi jew mingħajr mensuli għat-twaħħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv

0  %

31.12.2016

 (*)ex 7020 00 10

10

 (*)ex 7326 90 98

40

 (*)ex 7616 99 90

77

ex 4104 41 19

10

Ġilda tal-bufli, maqsuma, ikkonzata kulur il-kromju, ikkonzata mill-ġdid b’mod sintetiku (“ġilda iebsa”), niexfa

0  %

31.12.2017

ex 7009 10 00

10

Mirror tal-ħġieġ għall-mirja li juru wara:

mgħammra pjanċa ta ‘wara tal-plastik,

jkollhom il-ħila biex tirrifletti intensitajiet varjabbli ta ‘dawl ambjentali,

sew jekk mgħammra tisħin element, u

sew jekk mgħammra Modulu Spot Għomja (BSM) wiri

0  %

31.12.2017

 (*)ex 7019 12 00

05

Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta’ 9 ìm (± 0,5 μm)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 7019 12 00

25

 (*)ex 7607 11 90

30

Fojl tal-aluminju laminat:

b’99 % jew aktar aluminju,

b’kisja idrofilika mingħajr silika u ħġieġ solubbli,

li l-ħxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,120 mm,

li r-reżistenza tiegħu għat-tensjoni hija ta’ 100N/mm2 jew aktar (hekk kif stabbilit mill-metodu ta’ ttestjar ASTM E8), u

b’estensjoni meta jinqasam ta’ 1 % jew aktar

0  %

31.12.2013

 (*)ex 7607 20 90

20

Folja tad-dħul lubrikata bi ħxuna totali ta’ mhux aktar minn 350 μm, li tikkonsisti f’:

saff ta’ folja tal-aluminju bi ħxuna ta’ 70 μm jew aktar imma mhux aktar minn 150 μm,

lubrikant li jinħall fl-ilma bi ħxuna ta’ 20 μm jew aktar imma mhux aktar minn 200 μm u solidu f’temperatura ambjentali

0  %

31.12.2015

ex 7616 99 90

75

Partijiet fil-forma ta’ kwadru rettangolari:

tal-aluminju miżbugħ,

twal 1 011  mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500  mm

wiesa’ 622 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 900 mm

bi ħxuna ta’ 0,6 mm (± 0,1 mm),

tat-tip użat fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni

0  %

31.12.2017

ex 8105 90 00

10

Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, bil-piż:

35 % (± 2 %) kobalt,

25 % (± 1 %) nikil,

19 % (± 1 %) kromu u

7 % (± 2 %) ħadid

li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali

0  %

31.12.2017

 (*)ex 8301 60 00

10

Tastieri, kompletament jew tas-silikon jew tal-polikarbonat, inkluż tastieri stampati b’ elementi ta’ kuntatt elettriċi

0  %

31.12.2015

 (*)ex 8413 91 00

20

 (*)ex 8419 90 85

20

 (*)ex 8438 90 00

10

 (*)ex 8468 90 00

10

 (*)ex 8476 90 00

10

 (*)ex 8479 90 80

87

 (*)ex 8481 90 00

20

 (*)ex 8503 00 99

45

 (*)ex 8515 90 00

20

 (*)ex 8531 90 85

20

 (*)ex 8536 90 85

96

 (*)ex 8543 90 00

50

 (*)ex 8708 91 99

10

 (*)ex 8708 99 97

30

 (*)ex 9031 90 85

30

 (*)ex 8305 20 00

10

Stejpils:

b’tul ta’ 28 mm,

mhux mgħawġin,

ippakkjati f’kartriġ tal-plastik għall-użu f’magni li jikkupjaw u printers li jirriżultaw f’stejpils wiesa’ 12-il mm (± 1 mm) u fondi 8 mm (± 1 mm) (1)

0  %

31.12.2013

ex 8431 20 00

30

Assemblaġġ ta’ propulsjoni li fih, differenxjal, gerijiet ta’ dawrien proporzjonali, rota crown, xaftijiet tas-sewqan, ħabbijiet tar-rota, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta’ vettruri taħt l-intestatura 8427  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8501 10 99

60

Mutur DC

b’veloċità tar-rotor ta’ 3 500 rpm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 5 000 rpm mgħobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi

bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta’ 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V

għall-użu fil-manifattura ta’ apparat elettriku tal-qali (1)

0  %

31.12.2017

ex 8503 00 99

40

Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, ta’ tip li jintuża għall-manifattura ta’ ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501

0  %

31.12.2017

 (*)ex 8504 40 82

40

Bord ta’ ċirkwit stampat mgħammar b’ċirkwit ta’ pont retifikatur u komponenti attivi u passivi oħra u li għandu:

żewġ konnetturi tal-output;

żewġ konneturi tal-input li huma disponibbli u utilizzabbli b’mod parallel;

kapaċità li jaqleb bejn modi ta’ operazzjoni qawwijja u baxxi;

voltaġġ ta’ input ta’ 40 V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta’ input ta’ 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew;

voltaġġ ta’ input ta’ 230 V (+ 20 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta’ input ta’ 160 V (± 15 %)meta jkun baxx, jew;

voltaġġ ta’ input ta’ 120 V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta’ input ta’ 60 V (± 20 %) meta jkun baxx;

kurrent tal-input li jilħaq it- 80 % tal-valur nominali f’20ms;

frekwenza tal-input ta’ 45 Hz jew iżjaed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45 - 70Hz għal verżjonijiet ta’ 120 V;

qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta’ mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input;

perjodu ta’ qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta’ mhux iktar minn 100 ms;

nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta’ mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input;

perjodu ta’ nuqqas tal-kurrent tal-input ta’ mhux ikatr minn 20 ms;

kurrent tal-output li jista’ jiġi ssettjat minn qabel;

kurrent tal-output li jilħaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms;

kurrent tal-output li jilħaq iż-żero fi 30ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input;

status ta’ ħsara definit f’każ tal-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni għal meta ma jistawx jibqgħu jkunu użat)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 8504 40 82

50

Rettifikatur f’housing

b’qawwa klassifikata ta’ mhux aktar minn 250 W

b’vultaġġ tad-dħul ta’ 90 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 V

bi frekwenza tad-dħul ċertifikata ta’ 47 Hz jew aktar, iżda mhux aktar minn 440 Hz

b’kurrent kostanti tal-ħruġ ta’ 350 mA jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 A

b’kurrent instantanju ta’ mhux aktar minn 10 A

b’firxa tat-temperatura operattiva ta’ -40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn + 85 °C,

adegwati biex iħaddmu lampi tal-LEDs

0  %

31.12.2017

ex 8505 11 00

35

Kalamiti permanenti ta’ liga jew ta’ neodimju, ħadid u boron, jew samarju u miksija bil-kobalt wara li jkunu għaddew passivazzjoni inorganika (kisi inorganiku) bl-użu ta’ fosfat taż-żingu għall-manifattura industrijali ta’ prodotti f’tagħmir bil-mutur jew sensorjali (1)

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

25

Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati:

b’wisa’ ta’: 352,5 mm (± 1 mm) jew 367,1 mm (± 1 mm)

b’fond ta’: 300 mm (± 2 mm) jew 272,6 mm (± 1 mm)

b’għoli ta’: 268,9 mm (± 1,4 mm) jew 229,5 mm (± 1 mm)

b’piż ta’: 45,9 kg jew 46,3 kg

bi klassifikazzjoni ta ’: 75 Ah u

b’vultaġġ nominali ta’: 60 V

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

35

Batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarjati:

b’tul ta’ 1 475  mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 515  mm,

b’wisa’ ta’ 1 365  mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 375  mm,

b’għoli ta’ 260 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 270 mm,

b’piż ta’ 320 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 330 kg,

b’kapaċità nominali ta’ 18,4 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 130 Ah,

ippakkjati f’moduli ta’ 12 jew 16

0  %

31.12.2017

 (*)ex 8507 60 00

50

Moduli għall-ġbir ta’ batteriji ta’ akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju:

b’tul ta’ 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm,

b’wisa’ ta’ 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,

b’għoli ta’ 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,

b’piż ta’ 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u

b’qawwa ta’ 458 kWh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158  kWh

0  %

31.12.2017

ex 8516 90 00

70

Il-kompartiment ta’ ġewwa:

li fih fetħiet ċentrali u fil-ġnub,

b’aluminju ttemprat,

b’kisja taċ-ċeramika, reżistenti għal aktar minn 200° ċentigradi

għal użu fil-manifattura ta’ apparat elettriku tal-qali (1)

0  %

31.12.2017

ex 8522 90 80

15

Tagħmir li jferrex is-sħana u paletti tal-aluminju għat-tkessiħ, biex iżommu t-temperatura adattata għat-tħaddim ta’ transistors u/jew ċirkwiti integrati fil-prodotti taħt l-intestatura 8521

0  %

31.12.2017

ex 8525 80 19

45

Modulu ta’ kamera b’riżoluzzjoni ta’ 1 280 * 720 P HD, b’żewġ mikrofoni, għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti taħt l-intestatura 8528  (1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 8526 91 20

80

Modulu tal-awdjo integrat (IAM) b’output tal-video diġitali biex jitqabbad ma’ moniter touch screen LCD, b’interface fuq Media Oriented Systems Transport(MOST) network u trasportat permezz tal-MOST High protocol bi:

bord taċ-ċirkwit Printjat (PCB) li hu riċevitur tas-Sistema ta’ Pożizzjonament Globali (GPS), ġiroskopju, u tuner għall-Kanal ta’ Messaġġi dwar it-Traffiku (TMC),

hard disk li tieħu għadd ta’ mapep,

Radju HD,

sistema tar-rikonoxximent tal-vuċi,

Drive tas-CD u d-DVD,

Input ta’ konnessjoni Bluetooth, MP3 u Universal Serial Bus (USB),

vultaġġ ta’ 10 V jew aktar iżda mhux aktar minn 16 V,

għall-użu fil-manifattura ta’ vettruri taħt il-Kapitolu 87 (1)

0  %

31.12.2015

 (*)ex 8527 29 00

10

ex 8529 90 92

70

Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti:

tal-aluminju lligat li fih is-siliċju u l-manjeżju

twil 900 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500  mm

wiesa’ 600 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 950 mm

tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni

0  %

31.12.2017

ex 8529 90 92

80

Bord ta’ ċirkwit stampat għar-retroluminazzjoni:

b’dijodi tal-LED mgħammra bi priżmi,

kemm b’konnettur(i) mwaħħla ma’ tarf jew mal-ie]or, kif ukoll mingħajru/hom

Għandu jiġi inkorporat mal-oġġetti tal-intestatura 8528  (1)

0  %

31.12.2013

ex 9405 40 39

40

ex 8536 69 90

51

Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f’qafas tal-plastik jew tal-metall, b’21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521  u 8528  (1)

0  %

31.12.2017

 (*)ex 8540 20 80

91

Fotomultiplikatur

0  %

31.12.2016

ex 8544 42 90

30

Kondutturi elettriċi iżolati tal-PET bi:

10 jew 80 wajer individwali,

tul ta’ 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 mm,

konnettur(i) u/jew plagg (ijiet) installati f’tarf wieħed jew fiż-żewġ trufijiet,

għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521  u 8528  (1)

0  %

31.12.2017

ex 9001 90 00

25

Elementi ottiċi mhux immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu ffurmat li jittrasmetti l-infrared jew taħlita ta’ ħġieġ kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared flimkien ma’ materjal tal-lenti ieħor

0  %

31.12.2017

ex 9002 90 00

40

Lentijiet immontati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu li jittrasmetti l-infrared, jew taħlita ta’ ħġieġ kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared u materjal tal-lenti ieħor tal-ħġieġ

0  %

31.12.2017


(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).

(2)  Ir-rata ta’ dazju speċifiku hija applikabbli.

(*)  Sospensjoni relatata ma’ prodott fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li għalih il-kodiċi NM jew TARIC jew id-deskrizzjoni tal-prodott ġew modifikati b’dan ir-Regolament.


ANNESS II

Prodotti msemmija fil-punt (2) tal-Artikolu 1

Kodiċi NM

TARIC

 (*)ex 2007 99 50

40

 (*)ex 2007 99 50

50

 (*)ex 2007 99 50

60

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

 (*)ex 2008 99 48

20

 (*)ex 2008 99 48

93

 (*)ex 2008 99 49

50

 (*)ex 2805 30 90

40

 (*)ex 2805 30 90

50

 (*)ex 2805 30 90

60

 (*)ex 2818 10 91

10

ex 2917 39 95

10

 (*)ex 2918 99 90

40

ex 2934 99 90

12

ex 3204 11 00

10

 (*)ex 3204 11 00

20

 (*)ex 3204 17 00

25

ex 3204 17 00

45

ex 3204 17 00

55

 (*)ex 3204 17 00

60

 (*)ex 3204 17 00

70

ex 3204 19 00

72

 (*)ex 3204 19 00

73

 (*)ex 3802 90 00

11

 (*)ex 3824 90 97

08

 (*)ex 3824 90 97

31

 (*)ex 3824 90 97

70

 (*)ex 3824 90 97

72

 (*)ex 3824 90 97

73

 (*)ex 3824 90 97

75

 (*)ex 3907 20 20

11

 (*)ex 3907 20 20

12

 (*)ex 3907 40 00

10

 (*)ex 3907 99 90

30

 (*)ex 3909 50 90

10

ex 3911 90 99

75

 (*)ex 3920 62 19

01

 (*)ex 3920 62 19

03

 (*)ex 3920 62 19

07

 (*)ex 3920 62 19

09

 (*)ex 3920 62 19

11

 (*)ex 3920 62 19

13

 (*)ex 3920 62 19

17

 (*)ex 3920 62 19

19

 (*)ex 3920 62 19

21

 (*)ex 3920 62 19

23

 (*)ex 3920 62 19

24

 (*)ex 3920 62 19

26

 (*)ex 3920 62 19

37

 (*)ex 3920 62 19

39

 (*)ex 3920 62 19

47

 (*)ex 3920 62 19

49

 (*)ex 3920 62 19

51

 (*)ex 3920 62 19

53

 (*)ex 3920 62 19

54

 (*)ex 3920 62 19

56

 (*)ex 3920 62 19

57

 (*)ex 3920 62 19

59

 (*)ex 3920 62 19

75

 (*)ex 3920 62 19

77

 (*)ex 3920 62 19

81

 (*)ex 3920 92 00

30

 (*)ex 3921 90 55

20

 (*)ex 7019 12 00

05

 (*)ex 7019 12 00

25

 (*)ex 7326 90 98

40

 (*)ex 7607 11 90

30

 (*)ex 7607 20 90

20

ex 8108 20 00

20

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

80

 (*)ex 8305 20 00

10

 (*)ex 8504 40 82

40

 (*)ex 8504 40 82

50

 (*)ex 8507 60 00

50

 (*)ex 8526 91 20

80

 (*)ex 8528 59 80

10

 (*)ex 8536 90 85

96

 (*)ex 8538 90 99

94

 (*)ex 8540 20 80

91

 (*)ex 8543 90 00

50

ex 8708 80 99

10

ex 9405 40 39

30


(*)  Sospensjoni relatata ma’ prodott fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li għalih il-kodiċi NM jew TARIC jew id-deskrizzjoni tal-prodott ġew modifikati b’dan ir-Regolament.


29.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 179/43


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 627/2013

tas-27 ta’ Ġunju 2013

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Biex ikunu żgurati fornimenti suffiċjenti u bla waqfien ta’ ċerti prodotti li mhumiex prodotti b’mod suffiċjenti fl-Unjoni u biex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fis-suq għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali, infetħu kwoti tariffarji awtonomi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 7/2010 (1). Prodotti li ma jaqbżux il-limiti tal-kwoti tariffarji jistgħu jkunu impurtati b’rati ta’ dazju żero jew imnaqqsa. Għall-istess raġunijiet relatati mal-forniment u d-disturbi huwa neċessarju li jinfetħu, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2013, kwoti tariffarji ġodda b’rata ta’ dazju żero għal volumi xierqa tal-prodotti bin-numri tas-serje 09.2644 u 09.2663 sa 09.2671.

(2)

Barra minn hekk, għall-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni bin-numri tas-serje 09.2620 u 09.2633 id-deskrizzjoni tal-prodott għandha tkun addattata u għan-numru tas-serje 09.2629 għandu jiżdied kodiċi ieħor tat-TARIC.

(3)

Għall-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni bin-numri tas-serje 09.2917 u 09.2632 għandha tiddaħħal id-data tal-iskadenza tal-31 ta’ Diċembru 2013, billi mhuwiex fl-interess tal-Unjoni li tkompli tagħti kwoti bħal dawn lil hinn minn dik id-data.

(4)

Ladarba l-kwoti tariffarji l-ġodda għandhom isiru effettivi mill-1 ta’ Lulju 2013, dan ir-Regolament għandu jibda japplika minn dik id-data u jidħol fis-seħħ immedjatament mal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

(5)

Ir-Regolament (UE) Nru 7/2010 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 7/2010 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

ir-ringieli bin-numri tas-serje 09.2644 u 09.2663 sa 09.2671 stipulati fl-Anness I għal dan ir-Regolament huma inseriti;

(2)

ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tas-serje 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 u 09.2917 huma sostitwiti bir-ringieli stipulati fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

E. GILMORE


(1)  ĠU L 3, 7.1.2010, p. 1.


ANNESS I

Kwoti tariffarji msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 1

Nru tas-serje

Kodiċi NM

Kodiċi TARIC

Deskrizzjoni

Perijodu tal-kwota

Volum tal-kwota

Dazju fuq il-kwota (%)

09.2663

ex 1104 29 17

10

Granuli tas-sorgu mitħuna li tal-inqas kienu mnaddfa u deġerminati sabiex jintużaw fil-manifattura ta’ prodotti tal-ippakkjar biex jimlew (1)

1.7-31.12

750 tunnellata

0  %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Ċirasa ħelwa li fiha spirtu miżjud, b’kontenut, jew mingħajr, ta’ zokkor ta’ 9 % f’piż, ta’ dijametru ta’ mhux aktar minn 19,9 mm bl-għadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata (1)

1.7-31.12

500 tunnellata

10 % (2)

ex 2008 60 39

30

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Eża-2,4-dienoat tal-potassju

(CAS RN 24634-61-5)

1.7-31.12

4 000 tunnellata

0  %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Żebgħa C.I. Pigment Red 169

(CAS RN 12237-63-7)

1.7-31.12

20 tunnellata

0  %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparazzjoni li skont il-piż fiha:

55 % jew aktar, iżda mhux iżjed minn 78 % ta’ Gluterat Dimetiliku

10 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 28 % ta’ Adinat Dimetiliku u

mhux aktar minn 25 % ta’ Suċċinat tad-Dimetiliku

1.7-31.12

3 000 tunnellata

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butiral tal-vinil) (CAS RN 63148-65-2):

Li jkun fih bejn 17,5 sa 20 % mol ta’ gruppi idrossoli u

u li d-daqs medju ta’ kull partiċella tiegħu (D50) teċċedi 0,6 mm

1.7-31.12

5 500 tunnellata

0  %

09.2667

ex 8537 10 99

51

Swiċċ bord elettromekkanika:

bi swiċċ b’ħames pożizzjonijiet,

b’konduttur tal-elettriku,

b’ċirkwit integrat,

b’riċevitur tal-infra aħmar jew mingħajru

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti li jaqgħu fl-intestaturi 8521  u 8528  (1)

1.7-31.12

3 000 000 unità

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Qafas ta’ biċikletta, mibni mill-fibri tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, miżbugħ, mogħti l-verniċ u/jew illostrat, biex jintuża għall-manifattura tar-roti (1)

1.7-31.12

38 000 unità

0  %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Furketta ta’ quddiem ta’ biċikletta, magħmula mill-fibri tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, miżbugħa, mogħtija l-verniċ u/jew illostrata, għall-użu fil-manifattura tal-biċikletti (1)

1.7-31.12

26 000 unità

0  %

ex 8714 91 30

31

09.2670

ex 9405 40 39

30

Il-komponenti kollha ta’ dawl li jaħdem bl-elettriku li jinkludi:

ċirkwiti stampati u

dajowds li jarmu d-dawl (LEDs)

għall-manifattura ta’ unitajiet tar-retroluminazzjoni għas-settijiet tat-televiżjoni ċatti (1)

1.7-31.12

8 500 000  biċċa

0  %


(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli minn 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).

(2)  Ir-rata ta’ dazju speċifiku hija applikabbli.


ANNESS II

Kwoti tariffarji msemmija fil-punt (2) tal-Artikolu 1

Nru tas-serje

Kodiċi NM

Kodiċi TARIC

Deskrizzjoni

Il-perijodu tal-kwota

Il-volum tal-kwota

Dazju fuq il-kwota (%)

09.2632

ex 2921 22 00

10

Eksametilenediammina (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12.2013

40 000 tunnellata

0  %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Ċistina (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12.2013

600 tunnellata

0  %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manku teleskopiku tal-aluminju għall-użu fil-manifattura tal-bagalji (1)

1.1-31.12

800 000 unità

0  %

ex 8302 49 00

91

09.2633

ex 8504 40 82

20

Rettifikatur tal-elettriku, b’kapaċità ta’ mhux aktar minn 1 kVA, għall-użu fil-manifattura tal-apparat li jaqa’ fl-intestaturi 8509 80  u 8510  (1)

1.1-31.12

4 500 000 unità

0  %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblaġġ għal sistemi GPS b’funzjoni ta’ determinazzjoni tal-pożizzjoni, mingħajr display, u piż ta’ mhux aktar minn 2 500  g

1.1-31.12

3 000 000 unità

0  %


(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli minn 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).


29.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 179/46


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 628/2013

tat-28 ta’ Ġunju 2013

dwar metodi ta’ operat tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għat-twettiq ta’ spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni u għal-monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regoli fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 24(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 24(1) u l-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jeżiġu li l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (minn hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”), tgħin lill-Kummissjoni biex tagħmel monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu, kif ukoll tar-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, billi twettaq spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni.

(2)

L-Artikolu 54(4) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jistipula li fejn spezzjoni ta’ awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tinvolvi spezzjoni ta’ impriża jew ta’ assoċjazzjoni ta’ impriżi, l-Aġenzija għandha ssegwi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55 tiegħu.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006 (2) jistabbilixxi l-metodi ta’ operat tal-Aġenzija biex twettaq spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni (minn hawn ’il quddiem “il-metodi kurrenti tal-operat”).

(4)

Għaddew sitt snin mill-adozzjoni tal-metodi kurrenti tal-operat. Ġew adottati tibdiliet konsiderevoli fir-regoli komuni; ġew adottati wkoll għadd ta’ ftehimiet internazzjonali; barra minn hekk, l-Aġenzija u l-Istati Membri akkumulaw ukoll l-esperjenza prezzjuża, li trid tiġi meqjusa.

(5)

Meta ġie adottat ir-Regolament (KE) Nru 736/2006, ir-regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili kienu limitati għas-sikurezza fl-ajru oriġinali tal-inġenji tal-ajru u s-sikurezza tagħhom tul iż-żmien. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 (3) li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom, Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 (4) dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involut f’dan ix-xogħol.

(6)

Minn dak iż-żmien ’l hawn, ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 ħa post ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea (5), u r-regoli komuni żdiedu darbtejn: l-ewwel darba biex jiġu inklużi l-ekwipaġġi tal-ajruplani, l-operazzjonijiet ajrunawtiċi u l-ispezzjonijiet fuq l-art; it-tieni darba, biex ġew inklużi is-servizzi tal-amministrazzjoni tat-traffiku fl-ajru u tan-navigazzjoni fl-arja (ATM/ANS) kif ukoll is-sikurezza tal-ajruporti, u minħabba f’hekk il-Kummissjoni adottat għadd ta’ regoli ta’ implimentazzjoni li jikkorrispondu ma’ dawn l-oqsma ġodda ta’ kompetenza, bħalma hu r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 805/2011 tal-10 ta’ Awwissu 2011 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għal liċenzji u ċerti ċertifikati tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru (6), ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1034/2011 (7) dwar il-monitoraġġ tas-sikurezza fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1035/2011 tas-17 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (8), ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 tad-29 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (9), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (10), li jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi komuni applikabbli għat-trasport bl-ajru u l-proċeduri amministrattivi li jiżguraw l-implimentazzjoni korretta mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 859/2008 (11), u d-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) tal-21 ta’ April 2004 dwar is-sigurta ta’ ajruplani ta’ pajjiżi terzi li jużaw ajruporti tal-Komunità, emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/49/KE tas-16 ta’ April 2008 li temenda l-Anness II għad-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-kriterji għat-twettiq ta’ spezzjonijiet fir-rampa fuq ajruplani li jużaw l-ajruporti Komunitarji (13), ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta’ Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru (14), u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili (15).

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 daħħal ukoll għadd ta’ dispożizzjonijiet li jridu jkunu riflessi fil-metodi tal-operat tal-Aġenzija fit-twettiq tal-ispezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni. B’mod partikolari, l-Artikolu 11 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għarfien reċiproku ta’ ċertifikati li jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif ukoll il-kundizzjonijiet fejn dan l-għarfien jiġi sospiż, fejn l-ispezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni huma strument importanti biex jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. L-Artikolu 15 jistabbilixxi netwerk tal-informazzjoni li jipprovdi informazzjoni utli li għandha titqies fl-ispezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni, filwaqt li ċerti riżultati ta’ dawn l-ispezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni jista’ jkun hemm ħtieġa li jiddaħħlu f’dan in-netwerk tal-informazzjoni mingħajr dewmien. L-Artikolu 27(3) jistabbilixxi li l-Aġenzija trid tappoġġja lill-Istati Membri fil-qadi ta’ dmirhom lejn l-ICAO.

(8)

Minkejja aktar tibdil fir-regoli komuni kif ġew stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu, l-Aġenzija għandha tappoġġja lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tagħha tal-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti oħra ta’ sikurezza li joħorġu, pereżempju, mil-leġiżlazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew, jew il-leġiżlazzjoni dwar l-investigazzjoni tal-inċidenti jew ir-rappurtaġġ ta’ avvenimenti.

(9)

Sa mill-2006, fil-politika Ewropea dwar l-avjazzjoni esterna wkoll kien hemm żviluppi sinifikanti, kemm rigward l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), kemm rigward Stati oħra ġirien tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ċerti msieħba ewlenin f’livell dinji.

(10)

Fl-2010 ġie ffirmat Memorandum ta’ Kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (16), u dan joħloq qafas għal kooperazzjoni strutturata bejn il-partijiet, partikolarment rigward l-iskambju tal-informazzjoni marbuta mas-sikurezza, bil-ħsieb li kemm jista’ jkun jiġi evitat l-irduppjar ta’ ħidmiet, u bħala riżultat ta’ dan, il-programm ta’ spezzjonijiet tal-istandardizzazzjoni tal-Aġenzija u l-Programm Universali ta’ Verifika tal-Monitoraġġ (USOAP) għandhom jitħalltu iżjed. Il-metodi tal-operat tal-ispezzjonijiet għandhom iqisu wkoll id-Dokument 9735 tal-ICAO — il-Manwal ta’ Monitoraġġ Kontinwu tal-USOAP.

(11)

Fil-politika tal-UE dwar il-viċinat u t-tkabbir fejn tirrigwarda l-Istati, notevolment dawk l-Istati li huma Parti għall-Ftehim dwar Żona Ewropea Komuni tal-Avjazzjoni, l-ispezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni għandhom jiġu organizzati skont l-istess metodi ta’ operat, u skont l-istess standards bħal dawk tal-Istati Membri, soġġett għal Ftehimiet jew Arranġamenti ta’ Operat xierqa.

(12)

Fir-rigward tal-Istati li ffirmaw Ftehimiet Bilaterali dwar is-Sikurezza fl-Ajru li jipprevedu l-approvazzjoni reċiproka ta’ ċerti sejbiet u approvazzjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni, l-ispezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni għandhom jappoġġjaw il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ftehim u jirrappurtaw ir-riżultati lill-bord bilaterali ta’ monitoraġġ rilevanti bil-għan li jsiru xi aġġustamenti. L-ispezzjonijiet ta’ dawk l-Istati Membri li s-sejbiet dwar iċ-ċertifikazzjoni u l-approvazzjonijiet jkunu aċċettati fil-qafas tal-ftehimiet bilaterali, għandhom jinkludu verifiki addizzjonali biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jaqdu dmirhom skont il-ftehimiet bilaterali b’mod korrett.

(13)

Biex tiġi sorveljata b’mod effiċjenti l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll regoli oħrajn dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni ġejjin mir-Regolamenti u l-ftehimiet eżistenti, jeħtieġ li jiġu riveduti l-metodi tal-operat kurrenti, notevolment biex ikun żgurat li dawn jorjentaw ruħhom aktar lejn sistema, isegwu approċċ ta’ monitoraġġ kontinwu li jkun aktar iffukat fuq il-prestazzjoni tas-sikurezza, biex jipprevedu użu aktar effiċjenti tar-riżorsi biex ma jkunx hemm piż żejjed fuq l-awtoritajiet kompetenti, u jinkludu ħolqa biex jingħataw lura r-reazzjonijiet lejn l-attivitajiet ta’ tfassil tar-regoli tal-Aġenzija. Għandhom jiġu stabbiliti timijiet ta’ spezzjoni magħmulin minn persunal li jkun imħarreġ u kkwalifikat f’dan ix-xogħol, u l-Aġenzija għandha tipprova tibbilanċja l-parteċipazzjoni ta’ persunal awtorizzat minn Stati Membri differenti.

(14)

Il-metodi tal-operat għandhom jirriflettu d-definizzjonijiet u l-prinċipji tal-awditjar kif iddefiniti fl-ISO 19011.

(15)

Lil hinn mil-livell tal-ispezzjoni, il-metodi tal-operat għandhom jiddeskrivu fid-dettall il-monitoraġġ fil-livell tas-sistema u fil-livell tas-sejbiet.

(16)

Il-metodi tal-operat għandhom jagħtu aktar flessibbiltà lill-Aġenzija biex taġixxi fi kwistjonijiet marbutin mal-kompetenza teknika tagħha filwaqt li żżomm iċ-ċertezza legali dwar il-metodi tal-operat.

(17)

Ir-Regolament (KE) Nru 736/2006 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(18)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-metodi tal-operat għal:

(a)

monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu fl-oqsma li jidħlu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 1(1) tiegħu, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;

(b)

it-twettiq ta’ spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;

(c)

il-verifikazzjoni li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri qegħdin joħorġu u jissorveljaw iċ-ċertifikati b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu;

(d)

il-kontribuzzjoni għall-valutazzjoni tal-impatt tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

2.   Il-metodi tal-operat stabbiliti f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll, kemm jista’ jkun, meta l-Aġenzija tkun inkarigata bil-kompitu li tissorvelja l-applikazzjoni tar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-avjazzjoni stabbiliti b’leġiżlazzjoni oħra tal-UE, bi ftehimiet konklużi mill-Unjoni jew arranġamenti ta’ operat konklużi mill-Aġenzija.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“spezzjoni” tfisser l-ispezzjoni ta’ standardizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 24(1) u l-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, inkluża l-ispezzjoni ta’ impriżi jew assoċjazzjonijiet ta’ impriżi msemmijin fl-Artikolu 54(4) u l-Artikolu 55 ta’ dak ir-Regolament, imwettqin mill-Aġenzija;

(2)

“awtorità kompetenti” tfisser l-entità maħtura bħala kompetenti mill-Istat Membru għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu;

(3)

“persunal awtorizzat” tfisser il-persuni awtorizzati mill-Aġenzija biex iwettqu l-ispezzjonijiet, dawn jinkludi persunal li jkun issekondat;

(4)

“persunal issekondat” tfisser l-uffiċjali li jitressqu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), minn organizzazzjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali oħrajn, jew mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Pajjiżi Terzi li jkollhom ftehim mal-Unjoni jew arranġamenti tal-operat mal-Aġenzija, li jiġu nnominati minn dawn l-awtoritajiet biex jgħinu lill-Aġenzija twettaq l-ispezzjonijiet;

(5)

“evidenza” tfisser rekords, dikjarazzjonijiet tal-fatti, jew informazzjoni oħra li tkun rilevanti u verifikabbli;

(6)

“sejba” tfisser ir-riżultat tat-tqabbil bejn l-evidenza disponibbli u r-rekwiżiti applikabbli;

(7)

“korrezzjoni” tfisser azzjoni biex telimina sejba ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti applikabbli;

(8)

“azzjoni korrettiva” tfisser azzjoni biex telimina l-kawża ta’ sejba ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti applikabbli biex tipprevjeni li dan jerġa’ jiġri;

(9)

“tħassib immedjat dwar is-sikurezza” tfisser sitwazzjoni fejn ikun hemm evidenza li prodott, servizz, sistema, kostitwent, tagħmir jew faċilità, jew ikunu f’kundizzjoni bħal din, jew qed jiġu mħaddmin, fornuti jew miżmumin b’mod li x’aktarx jikkawżaw deni lil xi persuni jekk is-sitwazzjoni ma tiġix korretta minnufih.

Artikolu 3

Il-prinċipji applikabbli għall-monitoraġġ

1.   L-Aġenzija għandha tissorvelja l-applikazzjoni tar-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 1, u l-implimentazzjoni uniformi tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti skont il-metodoloġija stipulata f’dan ir-Regolament u għandha tirrapporta dwar dan.

2.   Il-monitoraġġ għandu jkun kontinwu u bbażat fuq ir-riskju, abbażi tal-informazzjoni li tkun disponibbli għall-Aġenzija. Din tfisser valutazzjoni tal-abbiltà tal-awtoritajiet kompetenti biex iwettqu r-responsabbiltajiet li jissorveljaw is-sikurezza, it-twettiq ta’ ispezzjonijiet fejn u meta jkun hemm bżonn, u s-segwitu ta’ sejbiet li joħorġu mill-ispezzjonijiet, biex ikun żgurat li l-korrezzjonijiet u l-azzjonijiet ta’ korrezzjoni xierqa jsiru minnufih.

3.   Il-monitoraġġ għandu jsegwi approċċ ta’ sistema. Għandha tindirizza l-oqsma u l-elementi kritiċi kollha tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sikurezza kif iddefiniti mill-ICAO. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-interfaċċi bejn l-oqsma.

4.   Il-monitoraġġ għandu jitwettaq b’mod trasparenti, effiċjenti, effikaċi, armonizzat u konsistenti.

5.   L-Aġenzija għandha tanalizza r-riżultat tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ tagħha biex tidentifika l-ħtieġa għal-tejbien regolatorju.

Artikolu 4

Il-prinċipji applikabbli għall-ispezzjonijiet u s-sejbiet

1.   L-ispezzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu r-riżultati ta’ spezzjonijiet li jkunu saru qabel u b’mod partikolari jieħdu ħsieb it-tibdiliet fir-rekwiżiti regolatorji, il-kapaċità tal-awtorità kompetenti li tissorvelja, u jkunu proporzjonati għal-livell u l-kumplessità tal-industrija taħt il-monitoraġġ tagħhom, filwaqt li bħala prijorità jiżguraw livell għoli u uniformi ta’ sikurezza għat-trasport bl-ajru kummerċjali.

2.   L-ispezzjonijiet jistgħu jinkludu spezzjonijiet ta’ impriżi jew assoċjazzjonijiet ta’ impriżi taħt il-monitoraġġ tal-awtorità kompetenti li qed tiġi spezzjonata.

3.   L-ispezzjonijiet jistgħu jinkludu, meta dan jiġi miftiehem bejn il-partijiet ikkonċernati, spezzjonijiet ta’ faċilitajiet militari li jkunu miftuħin għall-użu tal-pubbliku, jew ta’ servizzi pprovduti minn persunal militari lill-pubbliku, biex jiġi vverifikat li qegħdin jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-Artikolu 1(3) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

4.   L-ispezzjonijiet għandhom jitwettqu minn tim magħmul minn persunal awtorizzat mill-Aġenzija, li jkunu kkwalifikati u mħarrġin fl-oqsma rispettivi tagħhom. Il-persunal awtorizzat għandu japplika l-prinċipji ta’ indipendenza, integrità, kondotta b’etika tajba, diliġenza, preżentazzjoni ġusta u konfidenzjalità.

5.   Fejn l-Aġenzija ssib li jkun hemm ċertifikat wieħed jew iżjed li ma jikkonformawx mar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-Regoli ta’ Implimentazzjoni tiegħu, din is-sejba ta’ nuqqas ta’ konformità għandha tiġi rrappurtata lill-awtorità kompetenti kkonċernata. Fejn is-sejba ta’ nuqqas ta’ konformità ma tiġix korretta kemm jista’ jkun malajr, l-Aġenzija għandha tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 biex tippermetti deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikat(i) msemmijin.

6.   L-Aġenzija għandha tikklassifika u ssegwi s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità identifikati waqt l-ispezzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1, 2 u 3, skont l-impatt li jkollhom fuq is-sikurezza, u sejbiet marbutin mas-sikurezza għandhom ikunu prijoritizzati. L-Aġenzija trid ukoll tinforma mingħajr dewmien, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta ma tkunx ġiet indirizzata b’mod sodisfaċenti korrezzjoni ta’ xi ħaġa li tagħti lok għal tħassib immedjat.

7.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr ħsara għall-Artikoli 15 u 58 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, ECSC, Euratom (17), għar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) u għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 473/2006 (19).

Artikolu 5

Skambju ta’ informazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jagħtu l-informazzjoni kollha meħtieġa li hija rilevanti għall-monitoraġġ tas-sikurezza tagħhom, li tindirizza l-elementi kritiċi kollha tal-monitoraġġ tas-sikurezza, inklużi l-istabbilimenti jew l-assoċjazzjonijiet ta’ stabbilimenti taħt il-monitoraġġ tagħhom, lill-Aġenzija. L-informazzjoni għandha tingħata f’sura u b’mod speċifikat mill-Aġenzija, filwaqt li titqies l-informazzjoni li tkun tpoġġiet għad-dispożizzjoni tal-ICAO.

2.   L-Aġenzija tista’ wkoll titlob informazzjoni ad hoc mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Meta tressaq talba bħal din għall-informazzjoni, l-Aġenzija għandha tiddikjara l-bażi legali u l-għan tagħha, trid tispeċifika l-informazzjoni li tkun meħtieġa u tiffissa limitu ta’ żmien għall-forniment ta’ din l-informazzjoni.

3.   L-Aġenzija għandha tipprovdi l-informazzjoni rilevanti lill-Istati Membri li ssostni l-implimentazzjoni uniformi tar-rekwiżiti applikabbli.

Artikolu 6

Koordinatur Nazzjonali tal-Istandardizzazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru koordinatur nazzjonali tal-istandardizzazzjoni li jkun il-punt ta’ kuntatt ewlieni għall-attivitajiet kollha ta’ standardizzazzjoni, u b’mod partikolari biex jikkoordina l-iskambju tal-informazzjoni stipulat fl-Artikolu 5(1). Il-koordinatur nazzjonali tal-istandardizzazzjoni jkun responsabbli li:

(a)

imantni u jaġġorna l-informazzjoni li tingħata lill-Aġenzija fuq bażi kontinwa, inkluża l-informazzjoni mitluba skont l-Artikoli 3, 4 u 5, pjanijiet ta’ korrezzjoni u ta’ azzjonijiet korrettivi u l-evidenza tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi miftehmin;

(b)

jgħin lill-Aġenzija f’kull stadju ta’ spezzjoni u jiżgura li t-tim tal-ispezzjoni jkun akkumpanjat il-ħin kollu waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li jkun hemm linji ċari ta’ komunikazzjoni bejn il-koordinatur nazzjonali tal-istandardizzazzjoni maħtur u l-organizzazzjoni interna tagħhom, biex dan ikun jista’ jwettaq id-dmirijiet tiegħu sew.

Artikolu 7

Il-monitoraġġ kontinwu

1.   Il-monitoraġġ kontinwu msemmi fl-Artikolu 3 għandu jinkludi dawn li ġejjin:

(a)

il-ġbir u l-analiżi tad-dejta u l-informazzjoni pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO), mill-Kummissjoni jew minn sorsi rilevanti oħrajn;

(b)

il-valutazzjoni tal-abbiltà tal-awtorità kompetenti li twettaq id-dmirijiet tagħha ta’ monitoraġġ tas-sikurezza;

(c)

skont il-valutazzjoni msemmija fil-punt (b), il-prijoritizzazzjoni, l-ippjanar u d-determinazzjoni tal-ambitu tal-ispezzjonijiet;

(d)

kif jitwettqu dawn l-ispezzjonijiet, inkluż ir-rappurtaġġ dwarhom;

(e)

is-segwitu u r-riżoluzzjoni tas-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità li joħorġu mill-ispezzjonijiet.

2.   Għall-valutazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi, tiżviluppa u żżomm mudell wieħed filwaqt li tqis mill-inqas dawn l-elementi li ġejjin:

(a)

id-daqs u l-kumplessità tal-industrija tal-avjazzjoni;

(b)

inċidenti gravi, aċċidenti, aċċidenti fatali u fatalitajiet relatati;

(c)

ir-riżultati tal-ispezzjonijiet fuq l-art;

(d)

ir-riżultati ta’ spezzjonijiet preċedenti;

(e)

il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jimplimentaw il-korrezzjonijiet u l-azzjonijiet korrettivi b’mod effikaċi;

(f)

ir-riżultat tal-awditjar li jitwettaq fi ħdan konvenzjonijiet internazzjonali jew programmi ta’ sikurezza tal-Istat;

(g)

l-eżistenza ta’ miżuri skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jew l-Artikolu 258 tat-Trattat;

3.   Ir-riżultat tal-mudell stabbilit fil-paragrafu 2 u d-dejta mdaħħla u r-riżultati tal-valutazzjoni għandhom jingħataw lill-koordinatur nazzjonali tal-istandardizzazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

4.   L-Aġenzija għandha taddatta l-programm ta’ spezzjoni fid-dawl tal-monitoraġġ kontinwu tagħha, li juri kemm it-titjib, kif ukoll id-deterjorazzjoni fil-prestazzjoni tas-sikurezza. L-Aġenzija għandha tieħu l-passi xierqa meta jkun hemm evidenza li l-prestazzjoni tas-sikurezza tkun qed tiddeterjora.

Artikolu 8

Programm ta’ Spezzjoni

1.   B’koordinazzjoni mal-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi programm multiannwali li jindika l-ispezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 10(1)(a), kif ukoll programm annwali li jindika l-ispezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 10(1)(a) u (b).

2.   Filwaqt li jitqies il-mudell imsemmi fl-Artikolu 7, il-programmi ta’ spezzjoni għandhom jispeċifikaw l-Istati Membri kkonċernati, it-tip ta’ spezzjoni, l-oqsma li għandhom jiġu spezzjonati u l-perjodu ta’ żmien previst tal-fażi ta’ spezzjonijiet li ssir fuq il-post.

3.   Il-programmi ta’ spezzjoni jistgħu jiġu addattati mill-Aġenzija biex iqisu r-riskji emerġenti li jixirfu mill-monitoraġġ kontinwu msemmi fl-Artikolu 7.

4.   Il-programm annwali għandu jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni, lill-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-Aġennzija bħala parti mill-programm ta’ ħidma tal-Aġenzija skont l-Artikolu 33(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, u lill-koordinatur nazzjonali tal-istandardizzazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 9

L-oqsma fejn se jsiru l-ispezzjonijiet

1.   L-Aġenzija għandha twettaq l-ispezzjonijiet fuq kull qasam iddefinit fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 216/2008. Dawn l-oqsma għandhom jinkludu:

(a)

kemm ikun tajjeb għat-titjir l-inġenju, kif iddefinit fl-Artikolu 5 u l-ħarsien tal-ambjent, kif iddefinit fl-Artikolu 6 tar-Regolament imsemmi.

(b)

L-ekwipaġġ tal-ajruplan, kif iddefinit fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament imsemmi;

(c)

Attivitajiet fl-ajru, kif iddefinit fl-Artikoli 8 u 9 tar-Regolament imsemmi;

(d)

Spezzjonijiet fuq l-art, kif iddefiniti fl-Artikoli 10 tar-Regolament imsemmi;

(e)

Ajrudromi, kif iddefiniti fl-Artikolu 8a tar-Regolament imsemmi;

(f)

ATM/ANS u kontrolluri tat-traffiku tal-ajru, kif iddefiniti fl-Artikoli 8b u 8c tar-Regolament imsemmi;

Jistgħu jiġu ddefiniti aktar oqsma skont l-evoluzzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jew fuq talba tal-Kummissjoni.

2.   L-Aġenzija għandha tiżgura li r-riżorsi tagħha jkunu allokati b’mod xieraq għall-monitoraġġ u l-ispezzjoni tal-oqsma differenti skont ir-riżultati tal-monitoraġġ kontinwu msemmi fl-Artikolu 7.

Artikolu 10

Tipi ta’ spezzjonijiet

1.   L-Aġenzija għandha twettaq:

(a)

spezzjonijiet komprensivi, bil-għan li tispezzjoni qasam wieħed jew iżjed; dawn l-ispezzjonijiet għandhom isiru perjodikament skont skeda bbażata fuq ir-riżultati tal-monitoraġġ kontinwu;

(b)

spezzjonijiet iffokati, biex jiġu spezzjonati kampijiet speċifiċi f’qasam wieħed jew f’iżjed minn qasam wieħed, u/jew biex jiġi vvalutat l-istatus ta’ implimentazzjoni ta’ korrezzjonijiet jew azzjonijiet korrettivi miftiehma;

(c)

spezzjonijiet ad hoc bil-għan li jiġu investigati punti ta’ tħassib li jixirfu mill-monitoraġġ kontinwu tal-Aġenzija jew fuq talba tal-Kummissjoni.

2.   Minkejja l-ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija tista’ tqajjem sejbiet barra mill-post meta tkun ġabret biżżejjed evidenza ta’ nuqqas ta’ konformità.

Artikolu 11

It-taħriġ, il-kwalifiki u l-kriterji għall-awtorizzazzjoni tat-timijiet ta’ spezzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi l-kriteri ta’ kwalifikazzjoni għall-persunal li jkunu membri tat-timijiet ta’ spezzjoni.

2.   Il-kriterji ta’ kwalifikazzjoni għandhom jinkludu:

(a)

għarfien tal-qafas istituzzjonali u regolatorju, b’mod partikolari għarfien ta’ dan ir-Regolament kif ukoll tal-ftehimiet internazzjonali rilevanti,

(b)

għarfien u esperjenza ta’ metodi ta’ awditjar,

(c)

kompetenza teknika u esperjenza prattika fl-oqsma rilevanti msemmijin fl-Artikolu 9.

3.   Il-mexxejja tat-timijiet għandhom ikunu membri tal-persunal impjegati mill-Aġenzija. Il-kriterji ta’ kwalifikazzjoni tagħhom għandhom jinkludu, minbarra dawk imsemmijin fil-paragrafu 2, kapaċitajiet ta’ amministrazzjoni ta’ tim, u ta’ komunikazzjoni f’ambjent internazzjonali u f’sitwazzjonijiet sensittivi.

4.   Il-membri tat-timijiet għandhom ikunu membri tal-persunal impjegati mill-Aġenzija jew persunal issekondat.

5.   Kemm il-mexxejja tat-timijiet kif ukoll il-membri tat-timijiet għandhom jitħarrġu fir-rekwiżiti ta’ standardizzazzjoni applikabbli u fil-proċeduri tal-Aġenzuija. L-Aġenzija għandha tiżgura l-kompetenza kontinwa tal-mexxeja u tal-membri tat-timijiet li se jipparteċipaw fl-ispezzjonijiet bħala membri tal-persunal awtorizzati. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi programmi ta’ taħriġ kontinwu addattati għal dan l-għan.

6.   Il-membri tal-persunal li jissodisfaw il-kriterji ta’ kwalifikazzjoni u li jkunu ħadu t-taħriġ rilevanti, jistgħu jiġu awtorizzati mill-Aġenzija li jkunu parti mit-timijiet ta’ spezzjoni.

Artikolu 12

L-istabbiliment ta’ timijiet għall-ispezzjonijiet

1.   L-ispezzjonijiet għandhom jitwettqu minn timijiet stabbiliti mill-Aġenzija u magħmulin minn membri tal-persunal awtorizzati skont l-Artikolu 11.

2.   L-Aġenzija għandha tiddetermina l-kompożizzjoni tat-timijiet biex tistabbilixxi d-daqs minimu tat-tim li jkun meħtieġ biex ikopri l-kompetenzi tekniki meħtieġa u l-kwantità ta’ xogħol meħtieġ, filwaqt li tqis it-tip ta’ spezzjoni, l-ambitu, l-għadd ta’ oqsma li se jiġu kkunsidrati u l-programm mistenni. Kull tim għandu jkun magħmul mill-inqas minn mexxej wieħed u membru wieħed. F’kull każ, l-Aġenzija għandha tiżgura li d-daqs tat-timijiet ikun xieraq għall-ambitu tal-ispezzjonijiet.

3.   L-Aġenzija għandha tiżgura li, fl-istabbiliment tat-timijiet, ma għandu jkun hemm l-ebda kunflitt ta’ interessi la mal-awtoritajiet nazzjonali spezzjonati u lanqas mal-impriżi jew mal-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi spezzjonati.

4.   Żmien xieraq qabel l-ispezzjoni, l-Aġenzija għandha titlob l-informazzjoni mingħand l-awtoritajiet jew l-organizzazzjonijiet li jkunu ssekondaw il-persunal, dwar id-disponibbiltà ta’ membri tat-timijiet biex jipparteċipaw fil-fażi ta’ fuq il-post.

5.   L-ispejjeż li jinġarrbu minħabba l-parteċipazzjoni ta’ koordinaturi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 14(2), l-Artikolu 19(2) u tal-persunal issekondat għall-ispezzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija, għandhom jitħallsu mill-Aġenzija, b’konformità mar-regoli tal-Unjoni u mingħajr ħsara għall-proċedura baġitarja annwali tal-Unjoni.

Artikolu 13

Kif jitwettqu l-ispezzjonijiet

1.   L-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1)(a) u (b) għandhom jinkludu l-istadji li ġejjin:

(a)

fażi ta’ tħejjija ta’ mill-inqas 10 ġimgħat qabel ma ssir l-ispezzjoni;

(b)

fażi fuq il-post;

(c)

fażi ta’ rapportaġġ, li ddum għal massimu ta’ 10 ġimgħat wara t-tmiem tal-fażi fuq il-post.

2.   L-ispezzjonijiet ad hoc imsemmijin fl-Artikolu 10(1)(c) għandhom jiġu mħabbra lill-awtorità kompetenti kkonċernata b’avviż ta’ ħmistax (2 ġimgħat), iżda ma għandhomx għalfejn jikkonformaw mal-limiti taż-żmien u l-proċeduri previsti fl-Artikoli 14, 15 u 16, minbarra l-ħtieġa ta’ rapport finali.

3.   Sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità li jiġu identifikati waqt l-ispezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 10 għandhom jiġu rrapportati b’konformità mal-Artikolu 16, iridu jiġu segwiti u solvuti b’konformità mal-Artikolu 17, u kklassifikati b’konformità mal-Artikolu 18.

Artikolu 14

Il-fażi ta’ tħejjija

1.   Waqt il-fażi tat-tħejija ta’ spezzjoni, l-Aġenzija għandha:

(a)

tibgħat avviż dwar l-ispezzjoni lill-awtorità kompetenti mill-inqas 10 ġimgħat qabel il-fażi tal-ispezzjoni fuq il-post, dan għandu jinkludi t-tip ta’ spezzjoni maħsuba, il-qasam/oqsma u l-kampijiet li hu maħsub li se jiġu spezzjonati;

(b)

tiġbor l-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tal-ispezzjoni, filwaqt li tqis l-informazzjoni li tkun saret disponibbli b’riżultat tal-monitoraġġ kontinwu;

(c)

tiddefinixxi l-ambitu, id-daqs u l-programm tal-ispezzjoni, dan jinkludi l-ispezzjoni ta’ impriżi, filwaqt li tqis l-informazzjoni li tkun saret disponibbli b’riżultat tal-monitoraġġ kontinwu;

(d)

tiddetermina d-daqs tat-tim tal-ispezzjoni, u kif dan se jkun magħmul.

2.   Meta tirċievi l-avviż dwar l-ispezzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mal-Aġenzija biex il-fażi ta’ fuq il-post titħejja malajr. Jekk ikun hemm bżonn, tista’ tiġi organizzata laqgħa preliminarja bejn it-tim ta’ spezzjoni u l-koordinatur nazzjonali ta’ standardizzazzjoni.

3.   L-Aġenzija għandha tipprovdi l-programm tal-ispezzjoni u l-kompożizzjoni tat-tim lill-awtorità kompetenti mill-inqas ħmistax qabel il-fażi ta’ fuq il-post.

Artikolu 15

Il-fażi ta’ fuq il-post

1.   Waqt il-fażi ta’ fuq il-post ta’ spezzjoni, l-Aġenzija għandha:

(a)

torganizza laqgħa ta’ ftuħ mal-koordinatur nazzjonali ta’ standardizzazzjoni u mal-awtorità kompetenti li qed tiġi spezzjonata;

(b)

issegwi s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità identifikati fi spezzjonijiet preċedenti u li jkunu għadhom ma ssolvewx, u tanalizza l-korrezzjonijiet u azzjonijiet ta’ korrezzjoni li jikkorrispondu;

(c)

tavża lill-awtorità kompetenti dwar kull kwistjoni ta’ tħassib, fejn din il-kwistjoni tkun identifikata waqt l-ispezzjoni;

(d)

f’sessjoni ta’ għeluq, tippreżenta lista ta’ sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità preliminarji li jkunu ġew identifikati jew segwiti waqt l-ispezzjoni, lill-awtorità kompetenti taħt l-ispezzjoni.

2.   Barra minn hekk, l-Aġenzija tista’:

(a)

tispezzjona l-uffiċini prinċipali, u safejn ikun meqjus li hu meħtieġ, kull uffiċċju reġjonali tal-awtorità kompetenti u tal-entitajiet ikkwalifikati li jkunu ngħataw il-kompiti mill-awtorità kompetenti;

(b)

jispezzjonaw impriżi jew assoċjazzjonijiet ta’ impriżi taħt il-monitoraġġ tal-awtorità kompetenti bħala parti mill-ispezzjoni ta’ din l-awtorità kompetenti; f’dan il-każ, l-awtorità kompetenti tista’ takkompanja lit-tim ta’ spezzjoni;

(c)

iwettqu l-intervisti mal-persunal tal-awtorità taħt l-ispezzjoni u, jekk ikun hemm, tal-entitajiet ikkwalifikati, u tal-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi li jkunu ġew miżjurin, jekk ikun hemm minn dawn;

(d)

teżamina l-leġiżlazzjoni, il-proċeduri, iċ-ċertifikati, ir-rekords, id-dejta, u kull materjal rilevanti ieħor.

Artikolu 16

Il-fażi ta’ rappurtar

1.   Waqt il-fażi ta’ rappurtar ta’ spezzjoni, l-Aġenzija għandha, fi żmien sitt ġimgħat wara s-sessjoni tal-għeluq tal-fażi ta’ fuq il-post, teżamina s-sejbiet preliminarji, tikklassifikahom u abbażi ta’ dan tabbozza rapport indirizzat lill-awtorità kompetenti taħt l-ispezzjoni.

2.   L-abbozz tar-rapport irid ikun fih mill-inqas:

(a)

sommarju eżekuttiv li jippreżenta l-konklużjonijiet;

(b)

id-dettalji ta’ kif twettqet l-ispezzjoni, inkluż it-tip ta’ spezzjoni, l-oqsma koperti, l-ambitu u l-kompożizzjoni tat-tim;

(c)

analiżi tal-elementi kritiċi, li tiffoka fuq is-sejbiet prinċipali;

(d)

lista ta’ sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità identifikati jew segwiti waqt l-ispezzjoni, u l-klassifika tagħhom;

(e)

rakkomandazzjonijiet, li jinkludu, fejn jeħtieġ, rakkomandazzjonijiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati.

3.   Is-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità għandhom jiġu nnotifikati permezz tal-abbozz tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 2, ħlief f’każ li dawn diġà jkunu ġew innotifikati mod ieħor bil-miktub mill-Aġenzija.

4.   L-awtorità kompetenti tista’ tressaq il-kummenti tagħha bil-miktub lill-Aġenzija fi żmien ħmistax mid-data tan-notifika.

5.   L-Aġenzija għandha, fi żmien 10 ġimgħat wara s-sessjoni tal-għeluq, toħroġ rapport finali abbażi tal-abbozz tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 2, fejn ikunu mniżżlin kwalunkwe kummenti li tkun għamlet l-awtorità kompetenti li tkun ġiet spezzjonata, jekk din tkun ikkummentat. L-Aġenzija tista’ taddatta d-deskrizzjoni tas-sejba ta’ nuqqas ta’ konformità, il-bażi legali tagħha, il-klassifika jew l-istatus tagħha, skont ir-rilevanza, biex jiġu meqjusin il-kummenti, kif ukoll il-korrezzjonijiet jew l-azzjonijiet ta’ korrezzjoni mressqin waqt il-fażi ta’ rappurtaġġ.

6.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u żżomm status kontinwu ta’ monitoraġġ għal kull Stat Membru’ li jingħata fuq talba lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kummissjoni.

7.   Ir-rapport finali għandu jiġi indirizzat lill-awtorità kompetenti taħt l-ispezzjoni u lill-Kummissjoni, li sossegwentement tista’ tibgħat dan ir-rapport lill-Istat Membru kkonċernat u lil awtoritiajiet kompetenti oħrajn skont ir-rilevanza.

Artikolu 17

Is-segwitu tas-sejbiet u l-għeluq

1.   Għas-sejbiet kollha ta’ nuqqas ta’ konformità kklassifikati skont l-Artikolu 18(1)(b) u (c), l-awtorità kompetenti għandha tipproponi korrezzjoni u azzjoni korrettiva mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li tirċievi n-notifika mingħand l-Aġenzija.

2.   Għas-sejbiet kollha ta’ nuqqas ta’ konformità kklassifikati skont l-Artikolu 18(1)(a), l-awtorità kompetenti għandha tipproponi azzjoni korrettiva mhux aktar tard minn 10 ġimgħat wara li tirċievi n-notifika mingħand l-Aġenzija;

3.   Meta tlesti l-azzjonijiet korrettivi, l-awtorità kompetenti għandha tibgħat rapport lill-Aġenzija u tipprovdilha l-evidenza li dawn saru.

4.   L-Aġenzija għandha:

(a)

tevalwa l-korrezzjonijiet u l-azzjonijiet korrettivi mressqin mill-awtorità kompetenti jew titlob aktar kjarifika fi żmien xieraq;

(b)

taqbel jew tirrifjuta l-korrezzjonijiet u/jew l-azzjonijiet korrettivi mressqin fi żmien 16-il ġimgħa wara n-notifika;

(c)

tissorvelja l-implimentazzjoni xierqa tal-azzjonijiet korrettivi;

(d)

tidentifika kull ħtieġa ta’ azzjonijiet supplimentari skont l-Artikolu 22;

(e)

tirrapporta regolarment lill-awtorità kompetenti u lill-Kummissjoni, l-istatus tas-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità u l-korrezzjonijiet/l-azzjonijiet korrettivi marbutin magħhom permezz ta’ rapporti dwar l-istatus;

(f)

ladarba tkun sodisfatta li jkunu tlestew l-azzjonijiet korrettivi u li jkollha l-evidenza ta’ dan, tagħlaq is-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità, tirreġistra dan l-għeluq u tinforma lill-awtorità kompetenti dwar dan.

5.   Għall-għanijiet tal-punt (c), l-Aġenzija tista’ titlob l-evidenza jew il-kjarifiki lill-awtorità kompetenti. L-Aġenzija tista’ wkoll tiddeċiedi li tivverifika l-implimentazzjoni fuq il-post permezz ta’ spezzjoni.

6.   Meta s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità jkunu suġġetti għal azzjoni ta’ ksur skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jew skont it-Trattati, l-Aġenzija għandha tiżgura konsultazzjoni ta’ segwitu xierqa mal-Kummissjoni, u ma għandhiex tagħlaq dawn is-sejbiet mingħajr koordinazzjoni minn qabel mal-Kummissjoni.

Artikolu 18

Il-klassifikazzjoni tas-sejbiet

1.   Kull sejba ta’ nuqqas ta’ konformità identifikata mill-Aġenzija fil-qafas tal-ispezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 10 għandha tiġi kklassifikata u rrappurtata mill-Aġenzija, kemm jekk ikollha x’taqsam ma’ rekwiżiti amministrattivi kif ukoll ma’ dawk tekniċi, f’waħda mill-klassifiki li ġejjin:

(a)

Klassifika C: nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti applikabbli, li jagħtu lok prinċipalment għal tħassib dwar l-istandardizzazzjoni;

(b)

Klassifika D nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti applikabbli li jagħtu lok għall-tħassib dwar l-istandardizzazzjoni u dwar is-sikurezza jekk ma jiġux korretti malajr;

(c)

Klassifika G: kwistjoni immedjata ta’ tħassib dwar is-sikurezza.

2.   Ir-rappurtaġġ, is-segwitu u l-għeluq għandhom jiġu pprijoritizzati skont il-klassifika tagħhom.

Artikolu 19

Kwistjoni immedjata ta’ tħassib dwar is-sikurezza

1.   Meta tiġi nnotifikata kwistjoni ta’ tħassib immedjat dwar is-sikurezza mill-Aġenzija:

(a)

l-Aġenzija għandha titlob lill-awtorità kompetenti biex tieħu l-azzjonijiet korrettivi xierqa, dan jinkludi korrezzjonijiet immedjati;

(b)

l-awtorità kompetenti għandha tagħmel il-korrezzjonijiet effikaċi biex tinnewtralizza s-sejba u għandha tipprovdi l-evidenza ta’ dan lill-Aġenzija.

2.   Fi żmien ħmistax min-notifika tal-kwistjoni ta’ tħassib immedjata, l-Aġenzija tista’ titlob lill-awtorità kompetenti biex tattendi laqgħa biex jivvalutaw l-implimentazzjoni tal-korrezzjonijiet immedjati.

3.   Meta l-korrezzjonijiet ma jissodisfawx lill-Aġenzija, l-Aġenzija għandha tagħmel ir-rakkomandazzjonijet tagħha lill-Kummissjoni, inkluż, fejn jeħtieġ, talba dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikat(i) maħruġin mill-awtorità kompetenti. L-Aġenzija għandha tinforma wkoll minnufih lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

Artikolu 20

Rekords

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi sistema ta’ żamma tar-rekords li tipprovdi għall-ħażna adegwata, l-aċċessibbiltà u t-traċċabbiltà affidabbli għal:

(a)

it-taħriġ, il-kwalifikazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-mexxejja u l-membri tat-timijiet;

(b)

programm ta’ spezzjoni;

(c)

ir-rapporti;

(d)

is-sejbiet u evidenza marbuta magħhom;

(e)

il-korrezzjonijiet u azzjonijiet korrettivi miftehmin;

(f)

l-għeluq tas-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità u l-evidenza marbuta magħhom;

(g)

ir-rakkomandazzjonijiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati;

(h)

il-valutazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(1)(b).

2.   Ir-rekords kollha għandhom jinżammu għal perjodu minimu ta’ 15-il sena, suġġett għal-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Artikolu 21

Aċċess għall-informazzjoni li tinsab fir-rapporti ta’ spezzjoni

1.   Meta l-informazzjoni li tinsab f’rapport ta’ spezzjoni tikkonċerna impriża jew assoċjazzjoni ta’ impriżi taħt il-monitoraġġ tas-sikurezza ta’ pajjiż terz u tidħol fl-ambitu tal-applikazzjoni ta’ ftehim tal-Unjoni konkluż skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pajjiż terz bħala parti għal dan il-ftehim skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tiegħu.

2.   Fejn l-informazzjoni li tkun f’rapport ta’ spezzjoni tkun tidħol fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-ICAO, din l-informazzjoni għandha titpoġġa għad-disponibbiltà tal-ICAO b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Memorandum ta’ Kooperazzjoni u l-anness korrispondenti dwar is-sikurezza.

3.   Fejn l-informazzjoni li tinsab f’rapport ta’ spezzjoni jkollha x’taqsam ma’ investigazzjonijiet tas-sikurezza li jkunu qegħdin jitwettqu skont ir-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20), din l-informazzjoni għandha titpoġġa għad-disponibbiltà tal-awtorità responsabbli mill-investigazzjoni dwar is-sikurezza minnufih.

4.   Għall-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21), il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet marbutin ma’ rapport ta’ spezzjoni ma għandux jitqies li ġie konkluż qabel ma jingħalqu s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità relatati.

Artikolu 22

Azzjonijiet supplimentari

1.   L-Aġenzija għandha tidentifika kull okkażjoni fejn ma ssegwietx sejba ta’ nuqqas ta’ konformità bħal:

(a)

azzjoni korrettiva mhux imressqa fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 17(1);

(b)

azzjoni korrettiva li l-Aġenzija ma tasalx fi ftehim dwarha fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 17(4)(b);

(c)

azzjoni korrettiva mhux implimentata.

2.   Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha titlob lill-awtorità kompetenti tipprovdi l-kjarifiki dwar dan in-nuqqas u tressaq azzjonijiet supplimentari, u tiffissa limitu ta’ żmien biex tingħata risposta.

3.   L-Aġenzija għandha tivvaluta l-konsegwenzi ta’ dan in-nuqqas, flimkien mar-risposta mogħtija mill-awtorità kompetenti fil-limitu taż-żmien. Abbażi tar-riżultat ta’ din il-valutazzjoni, l-Aġenzija tista’:

(a)

taqbel mal-azzjonijiet supplimentari mressqa; jew

(b)

tibgħat rapport supplimentari lill-awtorità kompetenti kkonċernata u lill-Kummissjoni. Dan ir-rapport għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-Aġenzija u rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni, inklużi, meta jitqies li jkun meħtieġ, rakkomandazzjonijiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikat(i) maħruġin mill-awtorità kompetenti.

4.   Mingħajr ħsara għar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, wara li tirċievi r-rapport supplimentari msemmi fil-paragrafu 3(b), il-Kummissjoni tista’ tieħu kull wieħed minn dawn il-passi:

(a)

tindirizza l-kummenti lill-Istat Membru kkonċernat jew titolbu aktar spjegazzjoni biex jiċċara s-sejbiet kollha ta’ nuqqas ta’ konformità jew parti minnhom;

(b)

teżiġi li l-Aġenzija twettaq spezzjoni ad hoc biex taċċerta li tkun saret implimentazzjoni tajba tal-korrezzjonijiet u tal-azzjonijiet korrettivi;

(c)

tagħti bidu għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 biex tiddeċiedi jekk iċ-ċertifikati maħruġin mill-awtorità kompetenti jikkonformawx mar-rekwiżiti applikabbli;

(d)

tagħti bidu għal proċedura skont l-Artikolu 258 tat-Trattat.

Artikolu 23

Ir-rapport annwali

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, l-Aġenzija għandha tippreżenta rapport annwali dwar l-attivitajiet kontinwi ta’ monitoraġġ u dwar l-ispezzjonijiet li twettqu fis-sena ta’ qabel, lill-Kummissjoni. Ir-rapport irid jinkludi analiżi tar-riżultati tal-attivitajiet u tal-ispezzjonijiet, filwaqt li jirrifletti l-kapaċità tal-awtorità biex taqdi d-dmirijiet tagħha ta’ monitoraġġ tas-sikurezza, u rakkomandazzjonijiet għat-tejbien possibbli. B’mod partikolari, ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jidentifikaw ir-regoli tekniċi li jkollhom jiġu stabbiliti jew emendati skont l-Artikolu 17(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u lill-miżuri tal-Aġenziji li jkollhom bżonn jiġu stabbiliti jew emendati skont l-Artikolu 18(c) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

Artikolu 24

Proċeduri tal-operat

L-Aġenzija għandha tirrevedi l-proċeduri tal-operat tagħha biex timplimenta l-kompiti li jkunu ngħatawlha skont l-Artikoli 3 sa 23 l-aktar tard fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 25

Arranġamenti ta’ tranżizzjoni

1.   Sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità li jiġu identifikati mill-Aġenzija skont ir-Regolament (KE) Nru 736/2006 u li l-evidenza tal-għeluq tagħhom ma tkunx tressqet lill-Aġenzija fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, jitqiesu li jkunu saru skont dan ir-Regolament u jiġu ttrattati skont dan.

2.   Pjanijiet ta’ azzjoni korrettiva li tkun ftiehmet dwarhom l-Aġenzija skont ir-Regolament (KE) Nru 736/2006 għandhom jitqiesu li ġew miftiehma skont dan ir-Regolament.

3.   Il-membri u l-mexxeja tat-timijiet awtorizzati mill-Aġenzija skont ir-Regolament (KE) Nru 736/2006 għandhom jitqiesu li huma persunal awtorizzat skont dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Revoka

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006 huwa rrevokat.

Artikolu 27

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 129, 17.5.2006, p. 10.

(3)  ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6.

(4)  ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1.

(5)  ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1.

(6)  ĠU L 206, 11.8.2011, p. 21.

(7)  ĠU L 271, 18.10.2011, p. 15.

(8)  ĠU L 271, 18.10.2011, p. 23.

(9)  ĠU L 201, 3.8.2010, p. 1.

(10)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.

(11)  ĠU L 254, 20.9.2008, p. 1.

(12)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 76.

(13)  ĠU L 109, 19.4.2008, p. 17.

(14)  ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1.

(15)  ĠU L 311, 25.11.2011, p. 1.

(16)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/531/UE, ĠU L 232, 9.9.2011, p. 8.

(17)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.

(18)  ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.

(19)  ĠU L 84, 23.3.2006, p. 8.

(20)  ĠU L 295, 12.11.2010, p. 35.

(21)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.


29.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 179/55


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 629/2013

tat-28 ta’ Ġunju 2013

li jistabbilixxi miżuri ulterjuri eċċezzjonali fir-rigward tar-rilaxx ta’ zokkor u iżoglukożju ’l fuq mill-kwota fis-suq tal-Unjoni b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed matul is-sena tas-suq 2012/2013

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 64(2) u l-Artikolu 186, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Matul is-sena tas-suq taz-zokkor tal-2011/2012, il-prezz medju tal-Unjoni għaz-zokkor abjad bil-kwantità mal-ħruġ mill-fabbrika laħaq livell ta’ 175 % tal-prezz ta’ referenza ta’ EUR 404/tunnellata u kien ta’ madwar EUR 275/tunnellata ogħla mill-prezz tas-suq dinji. Il-prezz tal-Unjoni issa huwa stabbli f’livell ta’ madwar EUR 700/tunnellata, li huwa l-ogħla livell milħuq minn mindu saret ir-riforma tal-organizzazzjoni tas-suq taz-zokkor u jfixkel il-fluwidità ottimali tal-provvista taz-zokkor fis-suq tal-Unjoni. Iż-żieda mistennija ta’ dan il-livell tal-prezz diġà għoli matul is-sena tas-suq 2012/2013 tissostanzja r-riskju ta’ tfixkil serju fis-suq li kellu jitwaqqaf permezz tal-miżuri meħtieġa. Fit-18 ta’ Jannar, il-15 ta’ Frar u t-22 ta’ Marzu 2013 il-Kummissjoni adottat ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013 (2), (UE) Nru 131/2013 (3) u (UE) Nru 281/2013 (4) li jipprovdu miżuri eċċezzjonali maħsuba biex jindirizzaw it-tfixkil tas-suq. Minkejja l-miżuri meħuda, il-prezzijiet attwali rreġistrati fis-suq juru li huwa meħtieġ li jiġu adottati aktar miżuri biex jindirizzaw it-tfixkil persistenti tas-suq.

(2)

Abbażi tal-istima tal-provvista u d-domanda għall-2012/2013, l-istokkijiet aħħarin għas-suq taz-zokkor mistennija jkunu aktar baxxi b’tal-anqas 0,5 miljun tunnellata meta mqabbla mal-2011/2012. Din iċ-ċifra diġà tqis l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li jibbenefikaw minn ċerti ftehimiet preferenzjali.

(3)

Min-naħa l-oħra, l-aspettattivi ta’ ħsad tajjeb iwasslu biex il-produzzjoni tiġi stmata għal madwar 4 600 000 tunnellata żejda tal-kwota taz-zokkor stabbilita fl-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Filwaqt li jitqiesu l-impenji kuntrattwali prevedibbli tal-produtturi taz-zokkor fir-rigward ta’ ċerti użi industrijali previsti fl-Artikolu 62 ta’ dak ir-Regolament u l-impenji tal-esportazzjoni għall-2012/2013 għaz-zokkor barra mill-kwota, xorta waħda jibqgħu disponibbli kwantitajiet sostanzjali taz-zokkor barra mill-kwota ta’ mill-inqas 1 200 000. Parti minn dan iz-zokkor tista’ ssir disponibbli sabiex ittaffi l-provvista ristretta tas-suq tal-ikel taz-zokkor tal-Unjoni u biex jiġu evitati żidiet eċċessivi fil-prezzijiet.

(4)

Sabiex tiġi żgurata l-fluwidità tas-suq, jeħtieġ li jiġi rilaxxat iz-zokkor barra mill-kwota. Għandu jkun possibbli li tittieħed tali miżura kull darba li jkun meħtieġ matul is-sena tas-suq 2012/2013.

(5)

Skont l-Artikoli 186 u 188 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistgħu jittieħdu miżuri, meta meħtieġ, biex jirrimedjaw it-tfixkil fis-suq jew ir-riskju ta’ tfixkil, fejn, b’mod partikolari, dawn jirriżultaw minn żieda sinifikanti tal-prezzijiet fl-Unjoni, sakemm dan l-għan ma jistax jintlaħaq permezz ta’ miżuri oħra disponibbli skont dak ir-Regolament. Minħabba ċ-ċirkustanzi attwali tas-suq, ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ma jipprevedix miżuri speċifiċi mmirati biex jillimitaw ix-xejra għolja fil-prezz taz-zokkor u li jippermettu l-provvista taz-zokkor bi prezzijiet raġonevoli fis-suq tal-Unjoni, għajr dawk imsejsa fuq l-Artikolu 186 ta’ dak ir-Regolament.

(6)

L-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jawtorizza lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi l-imposta fuq l-ammont żejjed fuq iz-zokkor u l-iżoglukożju li l-produzzjoni tagħhom taqbeż il-kwota f’livell għoli biżżejjed sabiex tiġi evitata l-akkumulazzjoni ta’ kwantitajiet żejda. L-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 967/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 rigward produzzjoni taz-zokkor li taqbeż il-kwota (5) stabbilixxa dik l-imposta għal EUR 500 kull tunnellata.

(7)

Għal kwantità limitata ta’ zokkor prodotta ’l fuq mill-kwota, għandha tiġi stabbilita imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed f’livell għal kull tunnellata li tippermetti trattament ġust tal-produtturi taz-zokkor fl-Unjoni, tiżgura l-funzjonament tajjeb tas-suq taz-zokkor tal-Unjoni u tgħin biex titnaqqas id-differenza bejn il-prezzijiet taz-zokkor fis-suq dinji u fl-Unjoni mingħajr ma toħloq riskji ta’ akkumulazzjoni ta’ ammonti żejda fis-suq tal-Unjoni.

(8)

Billi r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jiffissa kwoti kemm għaz-zokkor kif ukoll għall-iżoglukożju, għandha tapplika miżura simili għal kwantità xierqa ta’ iżoglukożju prodott ’il fuq mill-kwota, billi dan il-prodott tal-aħħar, sa ċertu punt, huwa sostitut kummerċjali għaz-zokkor.

(9)

Bil-għan li tiżdied il-provvista, il-produtturi taz-zokkor u tal-iżoglukożju għandhom japplikaw għal ċertifikati, mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, li jippermettulhom li jbiegħu ċerti kwantitajiet, prodotti ’l fuq mil-limitu tal-kwota, fis-suq tal-Unjoni b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed.

(10)

L-imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed għandha titħallas wara li tiġi aċċettata l-applikazzjoni u qabel ma jinħareġ iċ-ċertifikat.

(11)

Il-validità taċ-ċertifikati għandha tkun ta’ żmien limitat sabiex tinkoraġġixxi titjib malajr tas-sitwazzjoni tal-provvista.

(12)

L-iffissar tal-limiti massimi tal-kwantitajiet li għalihom jista’ japplika kull produttur f’perjodu wieħed ta’ applikazzjoni u r-restrizzjoni taċ-ċertifikati għal prodotti tal-produzzjoni tal-applikant stess għandhom jimpedixxu azzjonijiet spekulattivi fis-sistema maħluqa minn dan ir-Regolament.

(13)

Bl-applikazzjoni tagħhom, il-produtturi taz-zokkor għandhom jimpenjaw ruħhom li jħallsu l-prezz minimu għall-pitravi taz-zokkor użati fil-produzzjoni tal-kwantità taz-zokkor li jkunu applikaw għaliha. Għandhom jiġu speċifikati r-rekwiżiti minimi tal-eliġibbiltà għall-applikazzjonijiet.

(14)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-applikazzjonijiet li jkunu rċevew. Sabiex dawk in-notifiki jiġu ssimplifikati u standardizzati, xi mudelli għandhom isiru disponibbli.

(15)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li ċ-ċertifikati jingħataw biss fil-limiti kwantitattivi stipulati f’dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni, għalhekk, jekk ikun meħtieġ, għandha tkun tista’ tistabbilixxi koeffiċjent tal-allokazzjoni applikabbli għall-applikazzjonijiet irċevuti.

(16)

L-Istati Membri għandhom jinformaw minnufih lill-applikanti jekk il-kwantità li applikaw għaliha kinitx approvata parzjalment jew kompletament.

(17)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet li għalihom inħarġu ċertifikati b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tqiegħed mudelli għad-dispożizzjoni.

(18)

Kwantitajiet ta’ zokkor rilaxxati fis-suq tal-Unjoni ta’ kwantitajiet żejda taċ-ċertifikati maħruġa skont dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għall-imposta fuq l-ammont żejjed stipulata fl-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Huwa għalhekk xieraq li jiġi previst li kwalunkwe applikant li ma jwettaqx l-impenji tiegħu li jirrilaxxa fis-suq tal-Unjoni l-kwantità koperta minn ċertifikat li jingħatalu, għandu jħallas ukoll ammont ta’ EUR 500 kull tunnellata. Dan l-approċċ konsistenti huwa mmirat biex jevita l-abbuż tal-mekkaniżmu introdott b’dan ir-Regolament.

(19)

Sabiex jiġu stabbiliti prezzijiet medji għaz-zokkor tal-kwota u ’l fuq mill-kwota fis-suq tal-Unjoni skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 952/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jipprovdi regoli dettaljati għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-ġestjoni tas-suq intern taz-zokkor u l-iskema tal-kwoti (6), iz-zokkor kopert b’ċertifikat maħruġ skont dan ir-Regolament għandu jitqies bħala zokkor tal-kwota.

(20)

Skont l-Artikolu 2(1)(a) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (7) il-kontribuzzjonijiet u dazji oħra previsti fil-qafas tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor għandhom jikkostitwixxu riżorsi proprji. Għalhekk, jeħtieġ li tiġi stabbilita d-data tal-istipular tal-ammonti inkwistjoni skont it-tifsira tal-Artikoli 2(2) u 6(3)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet (8).

(21)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tnaqqis temporanju tal-imposta fuq l-ammont żejjed

1.   B’deroga mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 967/2006, l-ammont tal-imposta fuq l-ammont żejjed għal kwantità massima ta’ 150 000 tunnellata ta’ zokkor espressa f’zokkor abjad ekwivalenti, u ta’ 8 000 tunnellata ta’ iżoglukożju f’materja xotta, prodotti ’l fuq mill-kwota stipulata fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u rilaxxati fis-suq tal-Unjoni matul is-sena tas-suq 2012/2013, għandu jiġi stipulat għal EUR 148 kull tunnellata.

2.   L-imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed prevista fil-paragrafu 1 għandha titħallas wara li tiġi aċċettata l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2, u qabel ma jinħareġ iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6.

Artikolu 2

Applikazzjoni għal ċertifikati

1.   Sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 1, il-produtturi taz-zokkor u l-iżoglukożju għandhom japplikaw għal ċertifikat.

2.   L-applikanti jistgħu jkunu biss impriżi li jipproduċu l-pitravi taz-zokkor u z-zokkor tal-kannamieli jew l-iżoglukożju, li huma approvati skont l-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u li ngħatatilhom allokazzjoni ta’ kwota tal-produzzjoni għas-sena tas-suq 2012/2013, skont l-Artikolu 56 ta’ dak ir-Regolament.

3.   Kull applikant ma jistgħax jippreżenta aktar minn applikazzjoni waħda għaz-zokkor u oħra għall-iżoglukożju għal kull perjodu ta’ applikazzjoni.

4.   L-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati għandhom jintbagħtu permezz ta’ faks jew posta elettronika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih kienet approvata l-impriża. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikazzjonijiet elettroniċi jkunu akkumpanjati b’firma elettronika avvanzata skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 1999/93/KE (9).

5.   Sabiex ikunu validi, l-applikazzjonijiet għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikazzjonijiet għandhom jindikaw:

(i)

l-isem, l-indirizz u n-numru tal-VAT tal-applikant; kif ukoll

(ii)

il-kwantitajiet li għalihom qed issir l-applikazzjoni, espressi f’tunnellati ta’ zokkor abjad ekwivalenti u f’tunnellati ta’ iżoglukożju f’materja xotta, bħala ċifri sħaħ mingħajr punti deċimali;

(b)

il-kwantitajiet li għalihom qed issir l-applikazzjoni f’dan il-perjodu ta’ applikazzjoni, espressi f’tunnellati ta’ zokkor abjad ekwivalenti u tunnellati ta’ iżoglukożju f’materja xotta, ma għandhomx jaqbżu l-50 000 tunnellata fil-każ taz-zokkor u l-2 500 tunnellata fil-każ tal-iżoglukożju;

(c)

jekk l-applikazzjoni tirrigwarda z-zokkor, l-applikant għandu jimpenja ruħu li jħallas il-prezz minimu tal-pitravi, stipulat fl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għall-kwantità ta’ zokkor koperta minn ċertifikati maħruġa skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

l-applikazzjoni għandha tinkiteb bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn l-applikazzjoni tkun ippreżentata;

(e)

l-applikazzjoni għandha tindika referenza għal dan ir-Regolament u d-data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet;

(f)

l-applikant ma għandu jintroduċi l-ebda kundizzjonijiet addizzjonali ma’ dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament.

6.   Applikazzjoni li ma tiġix ippreżentata skont il-paragrafi minn 1 sa 5 ma għandhiex tkun ammissibbli.

7.   Applikazzjoni ma tistax tiġi rtirata jew emendata wara li tintbagħat, anke jekk il-kwantità li ssir l-applikazzjoni għaliha tingħata biss parzjalment.

Artikolu 3

Preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet

Il-perjodu li matulu l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati għandu jintemm fl-10 ta’ Lulju 2013 f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell.

Artikolu 4

Trażmissjoni ta’ applikazzjonijiet mill-Istati Membri

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar l-ammissibilità tal-applikazzjonijiet fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2. Meta l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li applikazzjoni mhijiex ammissibbli, għandhom jinformaw lill-applikant mingħajr dewmien.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mill-ġurnata tal-Ġimgħa dwar l-applikazzjonijiet ammissibbli ppreżentati matul il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ qabel, permezz ta’ faks jew posta elettronika. Dik in-notifika ma għandhiex tinkludi d-dejta msemmija fl-Artikolu 2(5)(a)(i). L-Istati Membri li ma kellhom ebda applikazzjoni iżda li għandhom kwoti taz-zokkor jew tal-iżoglukożju allokati lilhom għas-sena tas-suq 2012/2013, għandhom jibagħtu wkoll in-notifiki tagħhom ta’ ebda applikazzjoni lill-Kummissjoni fl-istess limitu ta’ żmien.

3.   Il-forma u l-kontenut tan-notifiki għandhom ikunu definiti fuq il-bażi tal-mudelli li l-Kummissjoni għamlet disponibbli lill-Istati Membri.

Artikolu 5

Limiti maqbuża

Meta l-informazzjoni nnotifikata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4(2) tindika li l-kwantitajiet li saret applikazzjoni għalihom jaqbżu l-limiti stipulati fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tistabbilixxi koeffiċjenti ta’ allokazzjoni, li l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-kwantitajiet koperti minn kull applikazzjoni għal ċertifikat innotifikata;

(b)

tirrifjuta applikazzjonijiet li jkunu għadhom ma ġewx innotifikati.

Artikolu 6

Ħruġ ta’ ċertifikati

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, fl-għaxar (10) jum ta’ xogħol ta’ wara ġimgħa li fiha jkun intemm il-perjodu ta’ applikazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikati għall-applikazzjonijiet innotifikati lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 4(2).

2.   Kull nhar ta’ Tnejn, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet ta’ zokkor u/jew iżoglukożju li għalihom ikunu nħarġu ċertifikati matul il-ġimgħa ta’ qabel.

3.   Mudell taċ-ċertifkat jinsab fl-Anness.

Artikolu 7

Validità taċ-ċertifikati

Iċ-ċertifikati għandhom ikunu validi sa tmiem it-tieni xahar ta’ wara x-xahar tal-ħruġ.

Artikolu 8

Trasferibbiltà taċ-ċertifikati

La d-drittijiet u lanqas l-obbligi li jirriżultaw miċ-ċertifikati ma jistgħu jiġu trasferiti.

Artikolu 9

Rappurtar tal-prezzijiet

Għall-fini tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 952/2006, il-kwantità ta’ zokkor mibjugħa koperta b’ċertifikat maħruġ skont dan ir-Regolament għandha titqies bħala zokkor tal-kwota.

Artikolu 10

Monitoraġġ

1.   L-applikanti għandhom iżidu l-kwantitajiet li għalihom ingħataw ċertifikati skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament man-notifiki tagħhom ta’ kull xahar previsti fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 952/2006.

2.   Qabel il-31 ta’ Ottubru 2013, kull detentur ta’ ċertifikat skont dan ir-Regolament għandu jippreżenta lill-awtorjitajiet kompetenti tal-Istati Membri prova li l-kwantitajiet kollha koperti biċ-ċertifikati tiegħu ġew rilaxxati fis-suq tal-Unjoni. Kull tunnellata koperta minn ċertifikat iżda li ma ġietx rilaxxata fis-suq tal-Unjoni, għal raġunijiet oħra minbarra forza maġġuri, għandha tkun soġġetta għall-ħlas ta’ ammont ta’ EUR 352 kull tunnellata.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet li ma ġewx irrilaxxati fis-suq tal-Unjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw u jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-differenza bejn il-kwantità totali ta’ zokkor u iżoglukożju prodotta minn kull produttur ’il fuq mill-kwota, u bil-kwantitajiet li l-produtturi ddisponew minnhom skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 967/2006. Jekk il-kwantitajiet ta’ zokkor u ta’ iżoglukożju ’l fuq mill-kwota ta’ produttur li jifdal ikunu inqas mill-kwantitajiet maħruġa għal dak il-produttur skont dan ir-Regolament, il-produttur għandu jħallas ammont ta’ EUR 500 għal kull tunnellata ta’ dik id-differenza.

5.   In-notifiki previsti fil-paragrafi 3 u 4 għandhom isiru sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014.

Artikolu 11

Data ta’ stabbiliment

Għall-finijiet tal-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000, id-data tal-istabbiliment tal-intitolament tal-Unjoni għandha tkun id-data li fiha titħallas l-imposta fuq l-ammont żejjed mill-applikanti skont l-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 16, 19.1.2013, p. 7.

(3)  ĠU L 45, 16.2.2013, p. 1.

(4)  ĠU L 84, 23.3.2013, p. 19.

(5)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 22.

(6)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 39.

(7)  ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17.

(8)  ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1.

(9)  ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12.


ANNESS

Mudell taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(3)

Image

Test ta 'immaġni

29.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 179/60


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 630/2013

tat-28 ta’ Ġunju 2013

li jemenda l-Annessi għar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 li jistabblixxi r-regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi r-regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (1), u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 23 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi r-regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (TSE) f’annimali bovini, kaprini u ovini. Dan japplika għall-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ annimali ħajjin u prodotti li joriġinaw mill-annimali u f’ċerti każijiet speċifiċi l-esportazzjonijiet tagħhom.

(2)

Fid-19 ta’ Jannar 2011, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) ippubblikat opinjoni konġunta mħejjija maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) dwar kull assoċjazzjoni epidemjoloġika jew molekulari possibbli bejn it-TSEs fl-annimali u fil-bnedmin (‘l-Opinjoni konġunta tal-EFSA u l-ECDC’) (2). Fl-opinjoni konġunta tal-EFSA u l-ECDC, it-tnejn li huma kkonfermaw l-identifikazzjoni ta’ forom atipiċi ta’ enċefalopatija sponġiformi bovina (BSE) fil-bhejjem u għamlu distinzjoni bejn BSE klassika, BSE atipika tat-tip L u BSE atipika tat-tip H. Għalhekk huwa xieraq li jiddaħħlu definizzjonijiet għal każijiet ta’ BSE klassika u każijiet ta’ BSE atipika fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(3)

Il-Parti I tal-Kapitolu A tal-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tistabbilixxi r-regoli għall-monitoraġġ tal-BSE f’annimali bovini maqtula għall-konsum mill-bniedem. Tirreferi għal annimali maqtula skont ‘qatla speċjali ta’ emerġenza’ kif iddefinita fl-Artikolu 2(n) tad-Direttiva tal-Kunsill 64/433/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa għall-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ laħam frisk (3). Dik id-Direttiva ġiet irrevokata mid-Direttiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Dan wassal għal inċertezza legali u kkawża tnaqqis fl-ittestjar ta’ annimali li kellhom jiġu ttestjati. Għalhekk hemm bżonn li l-qatla ta’ emerġenza tiġi ddefinita b’mod ċar fil-qafas tar-regoli għall-monitoraġġ tal-BSE fl-annimali bovini maqtula għall-konsum mill-bniedem fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(4)

Il-Parti II tal-Kapitolu A tal-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tistabbilixxi r-regoli għall-monitoraġġ ta’ annimali ovini u kaprini. F’dawn l-aħħar snin, ir-rapporti annwali mwettqa mill-Istati Membri dwar il-monitoraġġ u l-ittestjar ta’ ruminanti għall-preżenza ta’ Enċefalopatija Sponġiformi li Tittieħed (TSE) fl-Unjoni wrew li l-ittestjar ta’ annimali ovini jew kaprini mhux maqtula għall-konsum mill-bniedem huwa ġeneralment aktar effiċjenti biex jiġu identifikati każijiet ta’ TSE meta mqabbel mal-ittestjar ta’ annimali maqtula għall-konsum mill-bniedem. Għalhekk, għandha tingħata flessibbiltà akbar lill-Istati Membri biex jiffokaw sehem akbar min-numru limitat ta’ testijiet meħtieġa minn dak l-Anness fis-subpopolazzjonijiet fejn hemm aktar ċans li jiġu identifikati każijiet bħal dawn.

(5)

L-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi l-miżuri ta’ eradikazzjoni li għandhom jitwettqu wara l-konferma tal-preżenza ta’ TSE f’annimali bovini, ovini u kaprini u r-rekwiżiti minimi għall-programmi tat-tgħammir għal reżistenza għat-TSE fin-ngħaġ. Dak l-Anness ġie emendat bosta drabi, fosthom permezz tar-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 727/2007 (5) u (KE) Nru 746/2008 (6).

(6)

Fis-17 ta’ Lulju 2007, fil-Kawża T-257/07, Franza ressqet azzjoni kontra l-Kummissjoni quddiem il-Qorti Ġenerali, li fiha applikat għas-sospensjoni tal-operat tal-punt (3) tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 727/2007 hekk kif dan jintroduċi l-punt 2.3(b)(iii), il-punt 2.3(d) u l-punt 4 fil-Kapitolu A tal-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 999/2001, jew inkella l-annullament sħiħ ta’ dak ir-Regolament. Skont Franza, dawk il-punti jawtorizzaw miżuri inqas restrittivi ta’ sorveljanza u eradikazzjoni meta mqabbla ma’ dawk preskritti qabel għan-ngħaġ u l-mogħoż. Fl-Ordni tagħha tat-28 ta’ Settembru 2007 (7), il-Qorti ssospendiet l-applikazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet sakemm tinqata’ s-sentenza fuq l-azzjoni ewlenija.

(7)

Wara, il-Kummissjoni talbet lill-EFSA biex tgħinha tiċċara l-premessi ewlenin li kien ibbażat fuqhom ir-Regolament (KE) Nru 727/2007. Fid-dawl tal-kjarifiki tal-EFSA, ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 ġie emendat mir-Regolament (KE) Nru 746/2008, li reġa’ daħħal dawk id-dispożizzjonijiet li l-applikazzjoni tagħhom kienet ġiet sospiża mill-Qorti Ġenerali. Fl-Ordni tagħha tat-30 ta’ Ottubru 2008 (8), il-Qorti Ġenerali ssospendiet l-applikazzjoni tal-punt 2.3(b)(iii), il-punt 2.3(d) u l-punt 4 tal-Kapitolu A tal-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 746/2008, sakemm tinqata’ s-sentenza fuq l-akkuża ewlenija fil-Kawża T-257/07.

(8)

Fis-sentenza tagħha tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-257/07 (9), il-Qorti Ġenerali ma laqgħetx l-applikazzjoni minn Franza għall-annullament tar-Regolament (KE) Nru 746/2008, u waqqgħet is-sospensjoni tal-applikazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu A tal-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(9)

Fit-28 ta’ Novembru 2011, fil-Kawża C-601/11 P (10), Franza ressqet appell kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-257/07, u fih talbet lill-Qorti biex tibdel is-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-257/07 u minflok din taqta’ sentenza finali dwar il-kwistjoni billi tannulla r-Regolament (KE) Nru 746/2008 jew tirreferi l-kawża lura quddiem il-Qorti Ġenerali.

(10)

Tajjeb li tiġi ċċarata l-binja ferm kumplessa tal-għażliet ta’ ġestjoni u d-derogi għall-kontroll u l-eradikazzjoni tal-iscrapie klassika fl-annimali ovini u kaprini kif stipulat fl-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 999/2001. L-Anness VII għandu jipprovdi biss għal tliet għażliet fi gruppi jew merħliet ta’ annimali ovini u kaprini li ttieħdu, jiġifieri: l-għażla 1, eliminazzjoni tal-annimali kollha; l-għażla 2, eliminazzjoni tal-annimali suxxettibbli biss; u l-għażla 3, l-ebda eliminazzjoni obbligatorja ta’ annimali.

(11)

Il-miżuri li għandhom jiġu applikati f’kull waħda minn dawk it-tliet għażliet għandhom jiġu abbozzati mill-ġdid sabiex jitħaffef il-paragun bejn l-għażliet u jiżdied l-għarfien dwar il-konsegwenzi għall-azjenda individwali. Peress li l-għażla 1 u l-għażliet 2 jinkludu miżuri stretti ta’ eradikazzjoni li jtejbu l-kontroll tal-mard, il-miżuri ta’ wara l-eradikazzjoni infurzati fl-għażla 1 u fl-għażla 2 għandhom ikunu aktar flessibbli meta mqabbla mal-għażla 3.

(12)

Hemm bżonn li jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jiġu ttardjati l-miżuri tal-eliminazzjoni stabbiliti fl-għażla 2. Huwa xieraq li jiġi permess dewmien qasir ta’ mhux iżjed minn tliet xhur marbut ma’ kunsiderazzjonijiet tal-istaġun tat-twelid tal-ħrief. Madankollu, dewmien fit-tul jista’ jkun ġustifikat biss mill-bżonn ta’ żmien addizzjonali sabiex jiżdied il-livell ta’ reżistenza ġenetika għall-iscrapie klassika f’azjenda. Peress li sa issa r-reżistenza ġenetika għall-iscrapie klassika ġiet ipprovata biss fl-annimali ovini, id-dewmien fit-tul ma għandux ikun permess għal merħliet li jinkludu annimali kaprini biss. Meta jkun permess, dan għandu jkun limitat għal perjodu ta’ tliet snin taħt ċerti kundizzjonijiet.

(13)

Meta l-iscrapie klassika tiġi kkonfermata f’azjendi li jrabbu razza ovina lokali fil-periklu li tintilef għall-biedja, il-miżuri ta’ wara l-eradikazzjoni stipulati fl-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandhom iqisu d-diffikultà tal-introduzzjoni u l-użu biss ta’ annimali ovini reżistenti jew prodotti ġerminali ovini tal-istess razza fil-periklu. F’dan il-każ partikolari, l-Istati Membri għandhom jitħallew japplikaw regoli aktar flessibbli rigward il-ġenotip ta’ min irabbi u prodotti ġerminali introdotti u użati fl-azjendi.

(14)

L-Opinjoni konġunta tal-EFSA u l-ECDC tissuġġerixxi li l-iscrapie atipika tista’ tkun tittieħed ftit jew inkella ma tittiħidx. Din is-sejba tiddependi l-iktar fuq in-nuqqas ta’ differenza statistika fil-frekwenzi Atipiċi/Nor98 osservati bejn il-popolazzjoni ġenerali u l-gruppi li fihom ikun ġie identifikat każ pożittiv. Għalhekk, miżuri ta’ restrizzjoni fuq il-moviment ta’ annimali ovini u kaprini fejn ikun ġie kkonfermat każ ta’ scrapie atipika ma għadhomx iġġustifikati. Madankollu, għandha tinżamm iż-żieda fis-sorveljanza ta’ dawk il-gruppi jew merħliet sabiex tinġabar aktar dejta xjentifika dwar l-iscrapie atipika. Din l-emenda għall-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 hija konformi mal-għażliet politiċi futuri previsti mill-paragrafu 2.4.3 tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - It-Tieni Pjan direzzjonali dwar it-TSE - Karta ta’ strateġija dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli għall-2010-2015 (11).

(15)

Sa issa, il-parteċipazzjoni fi programmi tat-tgħammir kienet limitata għal gruppi ovini b’mertu ġenetiku għoli. Fejn dawn ġew applikati, il-programmi ta’ tgħammir kienu effettivi biex iżidu r-reżistenza għall-iscrapie klassika fil-popolazzjoni tan-ngħaġ b’mertu ġenetiku għoli. Iżda d-diffużjoni fil-popolazzjoni ta’ produzzjoni ordinarja tal-fattur ereditarju (allel) li jġorr ir-reżistenza jidher li sa issa għadu limitat. Il-Kapitolu C tal-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandu jippermetti l-ġenotipar tal-imtaten għat-tgħammir ta’ gruppi li ma jiħdux sehem fil-programm tat-tgħammir sabiex titħaffef diffużjoni usa’ tal-fattur ta’ reżistenza għall-iscrapie klassika fil-popolazzjoni tal-produzzjoni.

(16)

Il-Kapitolu A tal-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw il-kummerċ ta’ annimali ħajjin, ta’ semen u ta’ embrijuni fi ħdan l-Unjoni. Kif inhu ddikjarat fil-premessa 14, l-Opinjoni konġunta tal-EFSA u l-ECDC tissuġġerixxi li l-iscrapie atipika tista’ tittieħed ftit jew inkella ma tittiħidx. Għalhekk, it-tneħħija tal-miżuri kollha ta’ restrizzjoni fuq il-moviment tal-ovini u l-kaprini meta jkun ġie kkonfermat każ ta’ scrapie atipika għandha tapplika għall-kummerċ fl-Unjoni. Din il-pożizzjoni hija sostnuta wkoll mill-fatt li l-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri, kif ġie vvotat fl-2010 fit-78 Sessjoni Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), ma jirrakkomanda l-ebda restrizzjoni kummerċjali fir-rigward ta’ scrapie atipika.

(17)

Ir-regoli stabbiliti fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 rigward il-kummerċ fl-Unjoni ta’ annimali ovini u kaprini u tas-semen u l-embrijuni tagħhom għandhom isiru konsistenti kemm jista’ jkun mal-istandards tal-OIE, sabiex ma jipprekludux lill-Istati Membri bi programm ta’ kontroll nazzjonali approvat għall-iscrapie klassika milli jitolbu l-istatus ta’ ħelsien tal-pajjiż mill-iscrapie klassika skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-kodiċi tal-OIE. Madankollu, id-dispożizzjonijiet emendati tal-kummerċ fl-Unjoni ma għandhomx iħallu impatt negattiv fuq il-flussi kummerċjali eżistenti fl-Unjoni bejn l-Istati Membri meta ma jkun ġie approvat l-ebda programm ta’ kontroll nazzjonali għall-iscrapie klassika.

(18)

Għal dan il-għan, u kif propost fil-paragrafu 2.4.3 tat-Tieni Pjan Direzzjonali dwar it-TSE, fl-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandu jiġi stabbilit qafas li jippermetti lill-Istati Membri jistabbilixxu skema uffiċjali għar-rikonoxximent tal-istatus ta’ scrapie klassika fl-azjendi. Il-possibbiltà li azjenda twettaq kummerċ fl-Unjoni ta’ annimali ovini u kaprini, rigward scrapie klassika, għandha tiġi ddeterminata mill-istatus tagħha fir-rigward tal-iscrapie klassika.

(19)

Fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandha tiġi stabbilita sistema b’żewġ saffi għall-istatus ta’ scrapie klassika fl-azjendi. Status ta’ riskju negliġibbli, ekwivalenti f’termini tekniċi għall-istatus ħieles minn scrapie f’azjenda, kif stabbilit fl-Artikolu 14.9.5. tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-OIE u abbażi tal-konformità mal-lista sħiħa tar-rekwiżiti tal-OIE għal tal-inqas seba’ snin (madankollu, skont ir-regola stabbilita fl-Artikolu 6a u l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 li jiffavorixxi l-iżvilupp tal-ġenotipi reżistenti fl-annimali ovini, il-proposta tirrikonoxxi l-ġenotip ARR/ARR bħala għażla valida), għandu jkun meħtieġ għat-trasport ta’ annimali għat-tgħammir u t-trobbija lejn l-Istati Membri bi programm ta’ kontroll nazzjonali approvat għall-iscrapie klassika. L-annimali għat-tgħammir maħsuba għal Stati Membri oħrajn għandhom ikunu meħtieġa biss li jiġu minn azjendi b’riskju kkontrollat ta’ scrapie klassika fuq il-bażi ta’ konformità ma’ lista iqsar ta’ rekwiżiti għal tal-inqas tliet snin, kif inhu l-każ bħalissa.

(20)

Meta wieħed iqis id-diffikultà biex jintwera ħelsien fit-territorju ta’ parti mit-territorju ta’ Stat Membru għal marda kumplessa daqs l-iscrapie klassika, li hija kkaratterizzata minn dewmien twil fl-inkubazzjoni, in-nuqqas ta’ ebda metodu dijanjostiku in-vivo u suxxettibilità individwali varjabbli tal-annimali skont il-profil ġenetiku tagħhom, il-kunċett ta’ ‘Stat Membru ħieles mill-iscrapie klassika’ jittiħidlu postu fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 minn dak ta’ ‘Stat Membru jew żona ta’ Stat Membru b’riskju negliġibbli ta’ scrapie klassika’. Il-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ Stat Membru jew żona ta’ Stat Membru b’riskju negliġibbli ta’ scrapie klassika għandhom jiġu aġġornati wkoll u għandhom isiru konformi fil-parti l-kbira mar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 14.9.3 tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-OIE.

(21)

Peress li l-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandu jkopri l-aspetti kummerċjali kollha relatati mal-iscrapie klassika, u meta wieħed jikkunsidra li l-ħolqien propost ta’ skema uffiċjali għar-rikonoxximent tal-istatus ta’ scrapie klassika fl-azjendi jikkostitwixxi bażi xierqa għall-istabbiliment ta’ garanziji differenzjati sabiex l-annimali jiġu nnegozjati ma’ Stati Membri bi pjan ta’ kontroll nazzjonali approvat għall-iscrapie klassika u ma’ Stati Membri oħra, dan l-Anness għandu jinkludi wkoll il-lista tal-Istati Membri bi pjan ta’ kontroll nazzjonali approvat għall-iscrapie klassika.

(22)

Il-Kapitolu C tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi regoli relatati mal-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali bovini, ovini u kaprini, b’mod partikolari l-ġelatina maħsuba għall-konsum mill-bniedem. It-Taqsima A tal-Kapitolu D tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tistabbilixxi regoli relatati mal-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati ta’ oriġini bovina, ovina u kaprina, b’mod partikolari l-ġelatina maħsuba għall-użu bħala ingredjent fl-għalf. Peress li l-kollaġen maħsub sabiex jintuża għall-ikel jew għall-għalf huwa magħmul mill-istess materja prima bħall-ġelatina, il-kundizzjonijiet tal-importazzjoni għall-kollaġen li għandu jintuża għall-ikel jew għall-għalf għandhom jaqblu ma’ dawk stabbiliti għall-ġelatina maħsuba għall-istess użu.

(23)

It-Taqsima B tal-Kapitolu D tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tipprovdi tistipula attestazzjonijiet speċifiċi li għandhom jakkumpanjaw l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati ta’ oriġini bovina, ovina u kaprina. Dawn l-attestazzjonijiet għandhom jiġu emendati sabiex japplikaw ukoll għall-prodotti pproċessati f’pajjiż terz ikklassifikat bħala wieħed b’riskju kkontrollat jew mhux determinat ta’ BSE u magħmula minn materjal imħallat li joriġina minn dan il-pajjiż terz kif ukoll minn pajjiż terz b’riskju negliġibbli ta’ BSE. L-attestazzjoni speċifika rigward l-importazzjoni ta’ prodotti li fihom il-ħalib ta’ oriġini ovina u kaprina u maħsuba għall-għalf tal-annimali mrobbija għandha tiġi emendata wkoll sabiex tirrifletti aħjar ir-restrizzjonijiet applikabbli għall-kummerċ ta’ dawn il-prodotti fl-Unjoni.

(24)

Il-Kapitoli E u H tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxu r-regoli għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ annimali ovini u kaprini, u semen u embrijuni ta’ annimali ovini u kaprini. Dawn ir-regoli ta’ importazzjoni għandhom jiġu aġġornati biex jirriflettu l-kundizzjonijiet għall-kummerċ fl-Unjoni stabbiliti fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, inklużi l-prerekwiżiti ġenerali f’termini ta’ monitoraġġ u eradikazzjoni tal-iscrapie klassika stabbiliti fl-Annessi III u VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif ukoll id-dispożizzjonijiet ta’ projbizzjoni fuq l-għalf stipulati fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(25)

L-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi l-metodi ta’ analiżi applikabbli għall-ittestjar tat-TSE f’annimali bovini, ovini u kaprini. L-Opinjoni konġunta tal-EFSA u l-ECDC indikat li l-aġent ta’ BSE Atipika tat-tip L għandu potenzjal żoonotiku sinifikanti (trażmissjoni mill-annimali għall-bnedmin), li tidher simili jew saħansitra ogħla minn dak tal-aġent tal-BSE Klassika. Ġew identifikati każijiet tat-tip L u tat-tip H ta’ BSE atipika f’diversi pajjiżi madwar id-dinja u l-EFSA indikat li l-età kbira mhux tas-soltu tal-każijiet identifikati kollha tal-BSE tat-tip H u l-BSE tat-tip L u l-prevalenza baxxa apparenti tagħhom fil-popolazzjoni tista’ tissuġġerixxi li dawn il-forom atipiċi tal-BSE qegħdin joħorġu spontanjament. Sabiex jinkiseb aktar għarfien dwar il-BSE atipiċi, jeħtieġ li tinġabar aktar dejta rilevanti.

(26)

Għal dan il-għan, hemm bżonn li jintalab li l-materjal mill-każijiet kollha ta’ BSE li fil-ġejjieni se jiġu kkonfermati fl-Unjoni jiġi sottomess għal testijiet diskriminatorji li jippermettu l-identifikazzjoni preċiża tal-aġent, jiġifieri l-BSE klassika, il-BSE atipika tat-tip L u l-BSE atipika tat-tip H. Peress li ċerti Stati Membri u pajjiżi terzi diġà ppubblikaw id-dettalji tal-fenotip tal-każijiet riċenti tagħhom tal-BSE, l-ittestjar diskriminatorju ta’ każijiet ta’ BSE li fil-ġejjieni se jiġu kkonfermati fl-Unjoni għandhom isiru obbligatorji fil-Kapitolu C tal-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(27)

Il-punt 4 tal-Kapitolu C tal-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi lista ta’ testijiet rapidi approvati għall-monitoraġġ tat-TSE fl-annimali bovini, ovini u kaprini.

(28)

Peress li ż-żewġ settijiet li ġejjin ta’ testijiet rapidi għall-monitoraġġ tal-BSE fl-annimali bovini ma għadhomx jiġu manifatturati, kif ikkonfermat fl-ittri mibgħuta minn Enfer Scientific fil-21 ta’ Awwissu 2012 u Roche Diagnostics GmbH fil-31 ta’ Awwissu 2012, dawn għandhom jitħassru mil-lista ta’ testijiet rapidi stabbiliti fil-Punt 4 tal-Kapitolu C tal-Anness X: Enfer test & Enfer TSE Kit version 2.0, preparazzjoni awtomatizzata tal-kampjun; Roche Applied Science PrionScreen.

(29)

Peress li l-Istati Membri għandhom bżonn biżżejjed żmien biex jadattaw l-istruzzjonijiet nazzjonali tagħhom għar-rekwiżiti l-ġodda introdotti b’dan ir-Regolament, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2013.

(30)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(31)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2011;9(1):1945

(3)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 2012.

(4)  ĠU L 157, 30.4.2004, p. 33.

(5)  ĠU L 165, 27.6.2007, p. 8.

(6)  ĠU L 202, 31.7.2008, p. 11.

(7)  ĠU C 283, 24.11.2007, p. 28.

(8)  ĠU C 327, 20.12.2008, p. 26.

(9)  ĠU C 311, 22.10.2011, p. 33.

(10)  ĠU C 80, 17.3.2012, p. 5.

(11)  COM(2010)384 finali.


ANNESS

L-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness I, il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

‘2.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“każ indiġenu ta’ BSE” tfisser każ ta’ enċefalopatija sponġiformi bovina li ma ntweriex biċ-ċar li hu dovut għal infezzjoni qabel l-importazzjoni bħala annimal ħaj;

(b)

“koorti” tfisser grupp ta’ annimali bovini li jinkludi kemm:

(i)

annimali mwielda fl-istess merħla bħall-annimal bovin affettwat, u fi żmien 12-il xahar qabel jew wara d-data tat-twelid tal-annimal bovin affettwat; kif ukoll

(ii)

annimali li fi kwalunkwe żmien matul l-ewwel sena ta’ ħajjithom trabbew flimkien mal-annimal bovin affettwat matul l-ewwel sena ta’ ħajtu;

(c)

“każ ta’ indiċi” tfisser l-ewwel annimal f’azjenda, jew fi grupp iddefinit b’mod epidemjoloġiku, li fih hija kkonfermata infezzjoni tat-TSE;

(d)

“TSE f’ruminanti żgħar” tfisser każ ta’ enċefalopatija sponġiformi li tittieħed żvelat f’annimal ovin jew kaprin wara test ta’ konferma għal proteina PrP anormali;

(e)

“każ ta’ scrapie” tfisser każ ikkonfermat ta’ enċefalopatija sponġiformi li tittieħed f’annimal ovin jew kaprin fejn dijanjosi ta’ BSE ġiet eskluża skont il-kriterji stipulati fil-manwal tekniku ta’ referenza tal-laboratorju tal-Unjoni Ewropea dwar il-karatterizzazzjoni tal-varjetà tat-TSE f’annimali ruminanti żgħar (*);

(f)

“każ ta’ scrapie klassika” tfisser każ ikkonfermat ta’ scrapie kklassifikata skont il-kriterji stipulati fil-manwal tekniku ta’ referenza tal-laboratorju tal-Unjoni Ewropea dwar il-karatterizzazzjoni tal-varjetà tat-TSE f’ruminanti żgħar;

(g)

“każ ta’ scrapie atipika” tfisser każ ikkonfermat ta’ scrapie li fih tista’ tingħaraf differenza minn scrapie klassika skont il-kriterji stipulati fil-manwal tekniku ta’ referenza tal-laboratorju tal-Unjoni Ewropea dwar il-karatterizzazzjoni tal-varjetà tat-TSE f’ruminanti żgħar;

(h)

“ġenotip tal-proteina prijonika” fl-annimali ovini tfisser taħlita ta’ żewġ alleli kif deskritt fil-punt 1 tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/1003/KE (**);

(i)

“każ ta’ BSE” tfisser każ ta’ BSE kklassifikat bħala tali skont il-kriterji stabbiliti fil-metodu tal-laboratorju ta’ referenza nazzjonali skont il-metodi u l-protokolli fil-punt 3.1 (a) u (b) tal-Kapitolu C tal-Anness X;

(j)

“każ ta’ BSE klassika” tfisser każ ta’ BSE kklassifikata bħala tali skont il-kriterji stabbiliti fil-metodu tal-laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għall-klassifikazzjoni ta’ iżolati tat-TSE tal-bovini (***);

(k)

“każ ta’ BSE atipika” tfisser każ ta’ BSE li ma jistax jiġi kklassifikat bħala każ ta’ BSE klassika skont il-kriterji stabbiliti fil-metodu tal-laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għall-klassifikazzjoni ta’ iżolati tat-TSE tal-annimali bovini;

(l)

“annimali ovini u kaprini ta’ aktar minn 18-il xahar” tfisser annimali ovini u kaprini:

(i)

li l-età tagħhom hija kkonfermata mir-reġistri jew mid-dokumenti ta’ moviment imsemmija fil-punt 1(b), (c) u (d) tal-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (****), jew

(ii)

li jkollhom iktar minn żewġ sinniet inċiżi permanenti spuntati mill-ħanek.

(*)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf"

(**)  ĠU L 349, 24.12.2002, p. 105."

(***)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf"

(****)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8.’"

(2)

Fl-Anness III, il-Kapitolu A huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-Parti I, il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

‘2.   Monitoraġġ ta’ annimali maqtula għall-konsum mill-bniedem

2.1.

L-annimali bovini kollha li jkollhom aktar minn 24 xahar għandhom jiġu ttestjati għall-BSE meta jkunu għaddew minn:

qatla ta’ emerġenza skont il-punt 1 tal-Kapitolu VI tat-Taqsima I tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 (*****), jew

spezzjoni ante mortem b’osservazzjonijiet dwar inċidenti, jew problemi serji fiżjoloġiċi jew funzjonali, jew b’sinjali skont il-punt 2 tal-Parti B tal-Kapitolu II tat-Taqsima I tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 (******).

2.2.

L-annimali bovini kollha f’saħħithom li jkollhom aktar minn 30 xahar maqtula b’mod normali għall-konsum mill-bniedem għandhom jiġu ttestjati għall-BSE.

(*****)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55."

(******)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.’"

(b)

Il-Parti II hija emendata kif ġej:

(i)

Il-punt 2 huwa mibdul b’dan li ġej:

‘2.   Monitoraġġ ta’ annimali ovini u kaprini maqtula għall-konsum mill-bniedem

(a)

L-Istati Membri li fihom il-popolazzjoni ta’ ngħaġ u ħrief tan-ngħaġ mogħtija lill-muntun taqbeż is-750 000 annimal għandhom jittestjaw, skont ir-regoli ta’ teħid ta’ kampjuni stipulati fil-punt 4, kampjun annwali minimu ta’ 10 000 annimal ovin maqtula għall-konsum mill-bniedem;

(b)

L-Istati Membri li fihom il-popolazzjoni ta’ mogħoż li diġà welldu gidi u mogħoż li tgħammru taqbeż is-750 000 għandhom jittestjaw, skont ir-regoli ta’ teħid ta’ kampjuni stipulati fil-punt 4, kampjun annwali minimu ta’ 10 000 annimal kaprin maqtula għall-konsum mill-bniedem;

(c)

Stat Membru jista’ jagħżel li jibdel massimu ta’:

50 % tad-daqs minimu tal-kampjun ta’ annimali ovini u kaprini tiegħu maqtula għall-konsum mill-bniedem stipulati fil-punti (a) u (b) billi jittestja annimali ovini mejta ta’ età ikbar minn 18-il xahar bi proporzjon ta’ wieħed għal kull wieħed, u flimkien mad-daqs minimu tal-kampjuni stipulat fil-punt 3;

10 % tad-daqs minimu tal-kampjun tiegħu stipulat fil-punti (a) u (b) billi jittestja l-annimali ovini u kaprini maqtula fil-kuntest ta’ kampanja għall-eradikazzjoni tal-marda ta’ età ogħla minn 18-il xahar fil-proporzjon ta’ wieħed għal kull wieħed.’

(ii)

Il-punt 5 huwa mibdul b’dan li ġej:

‘5.   Monitoraġġ f’azjendi taħt miżuri ta’ kontroll u eradikazzjoni tat-TSE

L-annimali li għandhom aktar minn 18-il xahar li jinqatlu biex jinqerdu skont l-Anness VII, Kapitolu B, Parti 2, punt 2.2.1. u punt 2.2.2.(b) jew (c), għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza ta’ TSE skont il-metodi tal-laboratorju u l-protokolli stipulati fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2.(b), fuq il-bażi tal-għażla ta’ kampjun sempliċi aleatorju, skont il-daqs tal-kampjun indikat fit-tabella li ġejja.

Numru ta’ annimali fil-merħla jew grupp li għandhom aktar minn 18-il xahar u li nqatlu biex jinqerdu

Daqs minimu tal-kampjun

70 jew inqas

L-annimali kollha eliġibbli

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 jew aktar

150 ’

(3)

L-Anness VII huwa mibdul b’dan li ġej:

‘ANNESS VII

IL-KONTROLL U L-ERADIKAZZJONI TA’ ENĊEFALOPATIJI SPONĠIFORMI LI JITTIEĦDU

KAPITOLU A

Miżuri wara suspett ta’ preżenza ta’ tse f’annimali ovini u kaprini

Jekk tiġi suspettata t-TSE f’annimal ovin jew kaprin f’azjenda fi Stat Membru, u sakemm ikunu disponibbli r-riżultati tal-eżamijiet li jikkonfermaw is-suspett, l-annimali ovini u kaprini l-oħra kollha f’dik l-azjenda, għandhom jitqiegħdu taħt restrizzjoni uffiċjali tal-moviment.

Jekk ikun hemm evidenza li l-azjenda fejn l-annimal kien preżenti meta ġiet issuspettata t-TSE x’aktarx li mhix l-azjenda fejn l-annimal seta’ ġie espost għat-TSE, l-Istat Membru kompetenti jista’ jiddeċiedi li azjendi oħra jew l-azjenda biss fejn ġie espost titqiegħed taħt kontroll uffiċjali, skont it-tagħrif epidemjoloġiku disponibbli.

Sakemm ikunu disponibbli r-riżultati li jikkonfermaw il-preżenza tat-TSE, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib li ġejjin mill-annimali ovini u kaprini ta’ azjenda mqiegħda taħt kontroll uffiċjali, li huma preżenti f’dik l-azjenda mid-data li fiha ġiet issuspettata l-preżenza tat-TSE għandhom jintużaw biss f’dik l-azjenda.

KAPITOLU B

Miżuri wara konferma tal-preżenza ta’ tse f’annimali bovini, ovini u kaprini

1.

L-inkjesta msemmija fl-Artikolu 13(1)(b) għandha tidentifika:

(a)

fil-każ ta’ annimali bovini:

ir-ruminanti l-oħrajn kollha fl-azjenda fejn il-marda ġiet ikkonfermata f’annima,

fejn il-marda ġiet ikkonfermata f’annimal mara, il-wild tagħha li jitwieled f’perjodu ta’ sentejn qabel jew wara l-bidu kliniku tal-marda,

l-annimali kollha fil-koorti tal-annimal li fih ġiet ikkonfermata l-marda,

l-oriġini possibbli tal-marda,

annimali oħrajn fl-azjenda tal-annimal li fih tkun ġiet ikkonfermata l-marda jew f’ażjendi oħra fejn setgħu ġew infettati mill-aġent tat-TSE jew li kienu esposti għall-istess tip ta’ għalf jew sors ta’ kontaminazzjoni,

il-moviment ta’ għalf li huwa potenzjalment ikkontaminat, ta’ materjal ieħor jew ta’ kwalunkwe mezz ieħor li bih setgħet ittieħdet il-marda, li setgħu għaddew l-aġent tat-TSE mill-azjenda jew lill-azjenda kkonċernata;

(b)

fil-każ ta’ annimali ovini u kaprini:

ir-ruminanti kollha apparti mill-annimali ovini u kaprini fl-azjenda tal-annimal li fih ġiet ikkonfermata l-marda,

diment li jkunu identifikabbli, il-ġenituri, u fil-każ tan-nisa, l-embrijuni kollha, l-ova u l-aħħar wild tal-annimal mara li l-marda tkun ġiet ikkonfermata fiha,

l-annimali ovini u kaprini kollha l-oħrajn fl-azjenda tal-annimal li l-marda ġiet ikkonfermata fih flimkien ma’ dawk imsemmija fit-tieni inċiż,

l-oriġini possibbli tal-marda u l-identifikazzjoni ta’ azjendi oħra li fihom hemm annimali, embrijuni jew ova li setgħu ġew infettati mill-aġent tat-TSE jew li ġew esposti għall-istess għalf jew sors ta’ kontaminazzjoni,

il-moviment ta’ għalf potenzjalment ikkontaminat, ta’ materjal ieħor, jew kwalunkwe mezz ieħor li bih setgħu għaddew l-aġent tat-TSE mill-azjenda jew lill-azjenda kkonċernata.

2.

Il-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 13(1)(c) għandhom jinkludu mill-inqas:

2.1.

Fil-każ ta’ konferma tal-BSE f’annimal bovin, il-qatla u l-qerda sħiħa tal-annimali bovini identifikati mill-inkjesta msemmija fit-tieni u t-tielet inċiż tal-punt 1(a); minkejja dan, Stat Membru jista’ jiddeċiedi:

li ma joqtolx u ma jeqridx l-annimali tal-koorti msemmija fit-tielet inċiż tal-punt 1(a) jekk tingħata evidenza li dawn l-annimali ma kellhomx aċċess għall-istess għalf bħall-annimal affettwat,

li jipposponi l-qatla u l-qerda ta’ annimali tal-koorti msemmija fit-tielet inċiż tal-punt 1(a) sal-aħħar tal-ħajja produttiva tagħhom, diment li jkunu barrin li konsistentement jinżammu f’ċentru tal-ġbir tas-semen u jista’ jiġi żgurat li jinqerdu kompletament wara mewthom.

2.2.

Fil-każ ta’ konferma tat-TSE f’annimal ovin jew kaprin:

2.2.1.

F’każijiet fejn il-BSE ma tistax tiġi eskluża

Jekk il-BSE ma tistax tiġi eskluża wara r-riżultati ta’ prova interlaboratorja mwettqa skont il-metodi u l-protokolli stipulati fl-Anness X, Kapitolu C C, Parti 3, punt 3.2(c), il-qatla u l-qerda sħiħa, mingħajr dewmien, tal-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati mill-inkjesta msemmija mit-tieni sal-ħames inċiż tal-punt 1(b).

L-annimali li għandhom aktar minn 18-il xahar maqtula biex jinqerdu għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skont il-metodi u l-protokolli tal-laboratorji stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2, kif stabbilit fl-Anness III, Kapitolu A, Parti II, punt 5.

Għandu jiġi ddeterminat il-ġenotip tal-proteina prijonika tal-annimali ovini kollha, sa massimu ta’ 50.

Il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib miġjuba mill-annimali li għandhom jinqerdu, li kienu preżenti fl-azjenda bejn id-data tal-konferma li l-BSE ma tistax tiġi eskluża u d-data tal-qerda sħiħa tal-annimali, għandhom jintremew skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*******).

Wara l-qtil u l-qerda sħiħa tal-annimali kollha, il-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 3 għandhom japplikaw għall-azjenda.

2.2.2.

F’każijiet fejn il-BSE u l-iscrapie atipika jistgħu jiġu esklużi

Jekk il-BSE u l-iscrapie atipika jiġu esklużi skont il-metodi tal-laboratorju u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2(c), l-azjenda għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) u, skont id-deċiżjoni tal-Istat Membru responsabbli għall-azjenda, il-kundizzjonijiet tal-għażla 1 stabbilita fil-punt (b), jew tal-għażla 2 stabbilita fil-punt (c), jew l-għażla 3 stabbilita fil-punt (d):

(a)

Il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib li ġejjin mill-annimali li għandhom jinqerdu jew jinqatlu u li kienu preżenti fl-azjenda bejn id-data tal-konferma tal-każ tat-TSE u d-data tat-tlestija tal-miżuri li għandhom jiġu applikati fl-azjenda kif stabbilit fil-punti (b) u (c), jew li ġejjin mill-grupp/merħla infettata sakemm jitneħħew ir-restrizzjonijiet kollha stabbiliti fil-punt (d) u l-punt 4, ma għandhomx jintużaw għall-għalf ta’ ruminanti, ħlief għall-għalf ta’ ruminanti f’dik l-azjenda.

It-tqegħid fis-suq tat-tali ħalib u prodotti tal-ħalib bħala għalf għal annimali mhux ruminanti għandu jkun limitat għat-territorju tal-Istat Membru responsabbli għall-azjenda.

Id-dokument kummerċjali li jakkumpanja kunsinni ta’ ħalib u prodotti tal-ħalib bħal dawn u kwalunkwe imballaġġ li jkun fih kunsinni bħal dawn għandhom ikunu mmarkati b’mod ċar bil-kliem: ‘m’għandux jingħata bħala għalf lir-ruminanti’.

L-użu u l-ħażna tal-għalf li fih dan il-ħalib u prodotti tal-ħalib għandu jkun ipprojbit f’azjendi fejn jinżammu r-ruminanti.

Għalf bil-grossa li fih dan il-ħalib jew prodotti tal-ħalib għandu jiġi ttrasportat permezz ta’ vetturi li ma jġorrux għalf għar-ruminanti fl-istess ħin.

Jekk dawn il-vetturi wara jintużaw għat-trasport ta’ għalf maħsub għar-ruminanti, dawn għandhom jinħaslu sew sabiex tiġi evitata l-kontaminazzjoni minn prodott għall-ieħor, skont proċedura approvata mill-Istat Membru responsabbli għall-azjenda.

(b)

L-għażla 1 – il-qtil u l-qerda sħiħa tal-annimali kollha

Il-qtil u l-qerda sħiħa, mingħajr dewmien, tal-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati mill-inkjesta msemmija fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-punt 1(b).

L-annimali li għandhom aktar minn 18-il xahar maqtula biex jinqerdu għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skont il-metodi tal-laboratorji u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, il-Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2, kif stabbilit fl-Anness III, Kapitolu A, Parti II, punt 5.

Għandu jiġi ddeterminat Il-ġenotip tal-proteina prijonika tal-annimali ovini kollha, sa massimu ta’ 50.

Permezz ta’ deroga mill-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel paragrafu tal-għażla 1, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu minflok ma jwettqu l-miżuri elenkati f’(i) jew (ii):

(i)

li jibdlu l-qtil u l-qerda sħiħa tal-annimali kollha, mingħajr dewmien, mal-qtil tagħhom għall-konsum mill-bniedem, mingħajr dewmien, diment li:

l-annimali jinqatlu għall-konsum mill-bniedem fit-territorju tal-Istat Membru responsabbli għall-azjenda;

l-annimali kollha li għandhom aktar minn 18-il xahar maqtula għall-konsum uman jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skont il-metodi tal-laboratorji u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2.

(ii)

li jeżentaw il-ħrief u l-gidjien li jkollhom inqas minn tliet xhur mill-qtil u l-qerda sħiħa mingħajr dewmien, diment li dawn jinqatlu għall-konsum mill-bniedem mhux aktar tard minn meta jgħalqu tliet xhur.

Sakemm isiru l-qtil u l-qerda sħiħa jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali kollha, fl-azjenda fejn ġie deċiż li tiġi applikata l-għażla 1 għandhom jiġu applikati l-miżuri stipulati fil-punt 2.2.2.(a) u l-punt 3.4.(b) it-tielet u r-raba’ inċiżi.

Wara l-qtil u l-qerda sħiħa jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali kollha, għall-azjenda fejn ġie deċiż li tiġi applikata l-għażla 1 għandhom jiġu applikati l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 3.

(c)

L- għażla 2 – il-qtil u l-qerda sħiħa tal-annimali suxxettibbli biss

Il-ġenotipar tal-proteina prijonika tal-annimali ovini kollha preżenti fl-azjenda segwit mill-qtil u l-qerda sħiħa, mingħajr dewmien, tal-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati mill-inkjesta msemmija fit-tieni u t-tielet inċiż tal-punt 1(b), bl-eċċezzjoni ta’:

imtaten għat-tgħammir tal-ġenotip ARR/ARR,

ngħaġ għat-tgħammir li jġorru mill-inqas allel ARR wieħed u ebda allel VRQ u, fejn dawn in-ngħaġ ikunu tqal fiż-żmien tal-inkjesta, il-ħrief li jitwieldu wara, jekk il-ġenotip tagħhom jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan is-subparagrafu,

annimali ovini li jġorru mill-inqas allel ARR wieħed li huma maħsuba biss għal qtil għall-konsum mill-bniedem,

jekk l-Istat Membru responsabbli għall-azjenda jiddeċiedi hekk, il-ħrief u l-gidjien li jkollhom inqas minn tliet xhur sakemm jinqatlu għall-konsum mill-bniedem mhux aktar tard minn meta jkollhom tliet xhur. Dawn il-ħrief u l-gidjien għandhom jiġu eżentati mill-ġenotipar.

L-annimali ta’ iktar minn 18-il xahar maqtula sabiex jinqerdu għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skont il-metodi tal-laboratorji u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2, kif stabbilit fl-Anness III, Kapitolu A, Parti II, punt 5.

Permezz ta’ deroga mill-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel paragrafu tal-għażla 2, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu minflok li jwettqu l-miżuri elenkati f’(i), (ii) u (iii):

(i)

li jissostitwixxu l-qtil u l-qerda sħiħa tal-annimali msemmija fl-ewwel paragrafu tal-għażla 2 permezz tal-qtil tagħhom għall-konsum mill-bniedem, diment li:

l-annimali jinqatlu għall-konsum mill-bniedem fit-territorju tal-Istat Membru responsabbli għall-azjenda;

l-annimali kollha li għandhom aktar minn 18-il xahar maqtula għall-konsum mill-bniedem għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skont il-metodi tal-laboratorju u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2.

(ii)

li jdewwmu l-ġenotipar u l-qtil u l-qerda sħiħa sussegwenti jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali msemmija fl-ewwel paragrafu tal-għażla 2 għal perjodu ta’ mhux aktar minn tliet xhur f’sitwazzjonijiet fejn il-każ primarju jiġi kkonfermat qrib il-bidu tal-istaġun tat-twelid tal-ħrief, sakemm in-ngħaġ, il-mogħoż u l-annimali li jitwieldu minnhom jinżammu iżolati minn annimali ovini u kaprini ta’ azjendi oħrajn matul il-perjodu kollu;

(iii)

li jdewmu l-qtil u l-qerda sħiħa jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali msemmija fl-ewwel paragrafu tal-għażla 2 għal perjodu massimu ta’ tliet snin mid-data tal-konferma tal-każ primarju, fil-merħliet ta’ annimali ovini u f’azjendi fejn jinżammu flimkien annimali ovini u kaprini. L-applikazzjoni tad-deroga stipulata fil-paragrafu preżenti għandha tkun limitata għal każijiet fejn l-Istat Membru responsabbli għall-azjenda jqis li s-sitwazzjoni epidemjoloġika ma tistax tiġi indirizzata mingħajr il-qtil tal-annimali rilevanti, iżda li dan ma jistax jsir minnufih minħabba l-livell baxx ta’ reżistenza fil-populazzjoni ovina tal-azjenda flimkien ma’ kunsiderazzjonijiet oħra, inklużi fatturi ekonomiċi. L-imtaten għat-tgħammir minbarra dawk tal-ġenotip ARR/ARR għandhom jinqatlu jew jissewwew mingħajr dewmien u għandhom jiġu implimentati l-miżuri kollha possibbli għall-bini malajr ta’ reżistenza ġenetika fil-popolazzjoni ovina tal-azjenda, inkluż permezz ta’ tgħammir u qtil motivat tan-ngħaġ sabiex tiżdied il-frekwenza tal-allel ARR u jiġi eliminat l-allel VRQ. L-Istat Membru responsabbli għall-azjenda għandu jiżgura li n-numru ta’ annimali li għandhom jinqatlu fl-aħħar tal-perjodu ta’ dewmien ma jkunx akbar minn dak fiż-żmien immedjat wara li ġie kkonfermat il-każ primarju.

Sakemm isiru l-qtil u l-qerda sħiħa jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali msemmija fl-ewwel paragrafu tal-għażla 2, il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw fl-azjenda meta jiġi deċiż li ser tiġi applikata l-għażla 2: il-punt 2.2.2(a), il-punt 3.1., il-punt 3.2.(a) u (b), il-punt 3.3. u l-punt 3.4.(a) l-ewwel u t-tieni inċiż, (b) l-ewwel, it-tielet u r-raba’ inċiż, u (c). Madankollu, meta l-Istat Membru responsabbli għall-azjenda jiddeċiedi li jipposponi l-qtil u l-qerda sħiħa jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali skont il-punt (iii), minflok, fuq l-impriża għandhom jiġu applikati l-miżuri li ġejjin: il-punt 2.2.2(a) u l-punti 4.1. sa 4.6.

Wara l-qtil u l-qerda sħiħa, jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali msemmija fl-ewwel paragrafu tal-għażla 2, għandhom jiġu applikati l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 3 għall-azjenda fejn ikun ġie deċiż li tiġi applikata l-għażla 2.

(d)

L-għażla 3 – l-ebda qtil obbligatorju u qerda sħiħa tal-annimali

Stat Membru jista’ jiddeċiedi li ma joqtolx u ma jeqridx totalment l-annimali identifikati fl-inkjesta msemmija fit-tieni u t-tielet inċiż tal-punt 1(b) meta jintlaħqu l-kriterji stipulati f’mill-inqas wieħed mill-erba’ inċiżi li ġejjin:

ikun diffiċli li jinkisbu annimali ovini biex jieħdu post lil dawk b’ġenotipi awtorizzati mill-punt 3.2(a) u (b),

il-frekwenza tal-allel ARR fir-razza jew l-azjenda tkun baxxa,

dan jitqies meħtieġ sabiex jiġi evitat tgħammir bejn annimali tal-istess demm,

dan jitqies meħtieġ mill-Istati Membri abbażi ta’ kunsiderazzjoni motivata tal-fatturi epidemjoloġiċi kollha.

L-Istati Membri li jippermettu rikors għall-għażla 3 fil-ġestjoni ta’ tifqigħat ta’ scrapie klassika għandhom iżommu rekord tar-raġunijiet u l-kriterji li tkun ibbażata fuqhom kull deċiżjoni individwali ta’ applikazzjoni.

Meta jinqabdu każijiet oħrajn ta’ scrapie klassika f’azjenda fejn tkun qed tiġi applikata l-għażla 3, ir-rilevanza tar-raġunijiet u l-kriterji li tkun ibbażata fuqhom id-deċiżjoni li tiġi applikata l-għażla 3 għal din l-azjenda għandha terġa’ tiġi eżaminata mill-Istat Membru. Jekk jiġi konkluż li l-applikazzjoni tal-għażla 3 ma tiżgurax kontroll xieraq tat-tifqigħa, l-Istat Membru għandu jaqleb il-ġestjoni ta’ din l-azjenda mill-għażla 3 għall-għażla 1 jew għall-għażla 2, kif stipulat fil-punti (b) u (c).

Il-ġenotip tal-proteina prijonika tal-annimali ovini kollha, sa massimu ta’ 50, għandu jiġi ddeterminat f’perjodu ta’ tliet xhur mid-data tal-konferma tal-każ primarju ta’ scrapie klassika.

Il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2.2.2.(a) u l-punt 4 għandhom japplikaw immedjatament għal azjenda fejn ikun ġie deċiż li għandha tiġi applikata l-għażla 3.

2.2.3.

F’każijiet li fihom tiġi kkonfermata scrapie atipika

Fejn il-każ tat-TSE kkonfermat f’azjenda jkun każ ta’ scrapie atipika, l-azjenda għandha tiġi soġġetta għall-protokoll intensifikat ta’ monitoraġġ tat-TSE li jidher hawn taħt għal perjodu ta’ sentejn mid-data tal-iskoperta tal-aħħar każ ta’ scrapie atipika: l-annimali ovini u kaprini kollha li għandhom iktar minn 18-il xahar u li nqatlu għall-konsum mill-bniedem u l-annimali ovini u kaprini kollha li għandhom iktar minn 18-il xahar li mietu jew li nqatlu fl-azjenda għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skont il-metodi tal-laboratorju u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2.

Jekk matul il-perjodu ta’ sentejn ta’ monitoraġġ intensifikat tat-TSE msemmi fl-ewwel paragrafu jiġi kkonfermat każ ta’ TSE li mhix scrapie atipika, l-azjenda għandha tkun soġġetta għall-miżuri msemmija fil-punt 2.2.1 jew fil-punt 2.2.2.

2.3.

Jekk annimal infettat bit-TSE jkun ġie introdott minn azjenda oħra:

(a)

Stat Membru jista’ jiddeċiedi, abbażi tal-istorja tal-annimal infettat, li japplika miżuri ta’ eradikazzjoni fl-azjenda ta’ oriġini flimkien mal-azjenda li fiha ġiet ikkonfermata l-infezzjoni, jew minflokha;

(b)

fil-każ ta’ art użata għall-mergħa komuni minn aktar minn merħla jew grupp wieħed, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ eradikazzjoni għal merħla jew grupp wieħed, abbażi ta’ kunsiderazzjoni motivata tal-fatturi epidemjoloġiċi kollha;

(c)

fejn aktar minn merħla jew grupp wieħed jinżamm f’azjenda waħda, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ eradikazzjoni għall-grupp jew merħla li fih tkun ġiet ikkonfermata t-TSE, sakemm ikun ġie vverifikat li l-gruppi jew il-merħliet jinżammu iżolati minn xulxin u li t-tixrid tal-infezzjoni bejn il-gruppi jew il-merħliet permezz ta’ kuntatt dirett jew indirett huwa improbabbli.

3.

Wara l-qtil u l-qerda sħiħa jew il-qtil għall-konsum mill-bniedem tal-annimali kollha identifikati f’azjenda, skont il-punt 2.2.1., il-punt 2.2.2.(b) jew il-punt 2.2.2.(c):

3.1.

L-azjenda għandha tkun soġġetta għal protokoll ta’ monitoraġġ intensiv tat-TSE inkluż l-ittestjar għall-preżenza tat-TSE, skont il-metodi tal-laboratorju u l-protokolli stabbiliti fl-Anness X, Kapitolu C, Parti 3, punt 3.2, tal-annimali kollha li ġejjin li għandhom iktar minn 18-il xahar, minbarra annimali ovini tal-ġenotip ARR/ARR:

(a)

annimali li kienu qed jinżammu fl-azjenda meta ġie kkonfermat il-każ tat-TSE, skont il-punt 2.2.2.(c), u li nqatlu għall-konsum mill-bniedem;

(b)

annimali li mietu jew li nqatlu fl-azjenda iżda li ma nqatlux fil-kuntest ta’ kampanja ta’ eradikazzjoni tal-mard.

3.2.

L-annimali li ġejjin biss jistgħu jiġu introdotti fl-azjenda:

(a)

annimali ovini maskili tal-ġenotip ARR/ARR;

(b)

annimali ovini nisa li jġorru mill-inqas allel ARR wieħed u ebda allel VRQ;

(c)

annimali kaprini, sakemm ikun sar tindif u diżinfettar tal-bini kollu fejn jinżamu l-annimali fuq il-post wara li tkun tneħħiet il-merħla.

3.3.

L-imtaten għat-tgħammir u l-prodotti ġerminali ovini li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-azjenda:

(a)

annimali ovini maskili tal-ġenotip ARR/ARR;

(b)

semen minn imtaten tal-ġenotip ARR/ARR;

(c)

embrijuni li jġorru mill-inqas allel ARR wieħed u ebda allel VRQ.

3.4.

Il-moviment tal-annimali mill-azjenda għandu jew jitħalla għall-finijiet tal-qerda, jew inkella jiġi soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-annimali li ġejjin jistgħu jiġu mċaqalqa mill-azjenda għall-finijiet kollha, inkluż it-tgħammir:

annimali ovini ARR/ARR;

ngħaġ li jġorru allel ARR wieħed u ebda allel VRQ, sakemm jiġu mċaqalqa lejn azjendi oħrajn li jkunu ristretti wara l-applikazzjoni tal-miżuri skont il-punt 2.2.2(c) jew 2.2.2 (d);

annimali kaprini, diment li jitpoġġew f’azjendi oħrajn li jkunu ristretti wara l-applikazzjoni tal-miżuri skont il-punt 2.2.2(c) jew 2.2.2(d);

(b)

l-annimali li ġejjin jistgħu jiċċaqilqu mill-azjenda sabiex imorru direttament għall-qatla għall-konsum mill-bniedem:

annimali ovini li jġorru mill-inqas allel ARR wieħed;

annimali kaprini;

jekk l-Istat Membru jiddeċiedi hekk, il-ħrief u l-gidjien li jkollhom inqas minn tliet xhur fid-data tal-qatla;

l-annimali kollha meta l-Istat Membru jkun iddeċieda li japplika d-derogi stipulati fil-punt 2.2.2.(b)(i) u l-punt 2.2.2.(c)(i);

(c)

jekk l-Istat Membru jiddeċiedi hekk, il-ħrief u l-gidjien jistgħu jintbagħtu f’azjenda oħra li tinsab fit-territorju tiegħu biss għall-finijiet ta’ tismin qabel il-qtil soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet li ġejjin: