ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.128.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 128

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
9 ta' Mejju 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ( 1 )

31

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

9.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 128/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 390/2013

tat-3 ta’ Mejju 2013

li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (1) kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1070/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 11,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 jistipula li għandha titwaqqaf skema ta’ twettiq (prestazzjoni) għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk. Għall-funzjonament dettaljat tal-iskema ta’ prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta regoli ta’ implimentazzjoni.

(2)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tas-sistema tat-trasport bl-ajru billi ttejjeb l-effiċjenza ġenerali tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza, tal-ambjent, tal-kapaċità u tal-kosteffiċjenza, konsistentement ma’ dawk identifikati fil-Qafas ta’ Prestazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM, filwaqt li jitqiesu l-għanijiet ewlenin tas-sikurezza.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta’ servizz) (3) kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1070/2009 jipprovdi għall-istabbiliment ta’ skema għat-talbiet għall-ħlas (skema ta’ imposti) u ta’ proġetti komuni għall-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM (European ATM Master Plan). Kemm l-iskema ta’ imposti kif ukoll il-proġetti komuni huma integrali għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-iskema ta’ prestazzjoni.

(4)

Skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, dan ir-Regolament għandu japplika għall-funzjonijiet tan-netwerk ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) li jissemmew fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja) (4) kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1070/2009.

(5)

Il-Kummissjoni tista’ tiġi megħjuna fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni minn Korp li jirrevedi l-Prestazzjoni. Dan il-korp għandu jkun jista’ jagħti parir indipendenti lill-Kummissjoni fl-oqsma kollha li jinfluwenzaw il-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-funzjonijiet tan-netwerk.

(6)

Minħabba l-fatt li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu f’pożizzjoni li jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom b’mod effettiv.

(7)

Sabiex jiggarantixxu titjib fit-tul għall-għanijiet tas-soċjetà ta’ livell għoli kif riflessi fil-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, l-iskema ta’ Prestazzjoni għandha titħaddem b’perspettiva li tmur lil hinn minn perjodu ta’ referenza uniku.

(8)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tindirizza s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru b’approċċ ta’ gate-to-gate, inklużi servizzi en route u servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal bil-għan tat-titjib fil-prestazzjoni globali tan-netwerk.

(9)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tipprovdi għal indikaturi u għal miri vinkolanti fl-oqsma kollha tal-prestazzjoni bil-livelli tas-sikurezza kollha miksuba bis-sħiħ u miżmuma.

(10)

Meta tadotta miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha għal perjodu ta’ referenza, il-Kummissjoni għandha tqis b’mod dovut il-livell ta’ prestazzjoni miksuba fil-perjodu/i ta’ referenza ta’ qabel.

(11)

Minħabba r-rabtiet qawwija bejn l-oqsma differenti ewlenin ta’ prestazzjoni, l-elementi interdependenti bejn il-miri ta’ prestazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati kif dovut fit-tħejjija u fil-monitoraġġ tal-iskema ta’ prestazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-għanijiet predominanti tas-sikurezza.

(12)

Għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet ta’ prestazzjoni fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali li juru, għal raġunijiet ta’ trasparenza, il-kontribut ta’ kull fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fi ħdan blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali għall-ilħuq tal-miri, li jiġu mmonitorjati għal raġunijiet ta’ trasparenza fl-aktar livell xieraq.

(13)

Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom jiddeskrivu l-miżuri, bħal skemi ta’ inċentivi, li jkunu mmirati għall-partijiet interessati sabiex itejbu l-prestazzjoni fil-livelli kollha. Minħabba n-natura predominanti tagħa, is-sikurezza ma għandhiex tkun soġġetta għal inċentivi.

(14)

Sabiex jinstemgħu l-opinjonijiet tal-partijiet interessati, għandhom isiru konsultazzjonijiet effettivi fil-livell nazzjonali, fil-livell tal-blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali u f’dak tal-Unjoni.

(15)

F’ċirkostanzi mhux prevedibbli fil-mument tal-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni, u li huma kemm insuperabbli kif ukoll lil hinn mill-kontroll tal-Istati Membri u entitajiet soġġetti għall-miri ta’ prestazzjoni, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi xierqa tal-allert għandu jippermetti l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet xierqa mmirati sabiex jippreservaw ir-rekwiżiti ta’ sikurezza kif ukoll il-kontinwità fil-provvista ta’ servizz, li jistgħu jinkludu r-reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni fl-Unjoni kollha jew dawk lokali.

(16)

Il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-ċivil u l-militar huma tal-ikbar importanza sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta’ prestazzjoni, filwaqt li titqies kif xieraq l-effettività tal-missjonijiet militari.

(17)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 immirati sabiex jiġu ssalvagwardjati l-interessi essenzjali tas-sikurezza jew tal-politika tad-difiża.

(18)

Għandhom jintagħżlu indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin li huma speċifiċi u li jistgħu jitkejlu, u li fuq il-bażi tagħhom tista’ tiġi assenjata responsabbiltà għall-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni. Il-miri assoċjati għandhom ikunu jistgħu jintlaħqu, realistiċi u f’waqthom u għandu jkollhom l-għan li jidderieġu effettivament il-prestazzjoni sostenibbli tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

(19)

L-implimentazzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni vinkolanti appoġġjata minn inċentivi ta’ natura finanzjarja tesiġi konnessjoni xierqa mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (5).

(20)

L-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin u tal-miri tal-prestazzjoni għandhom ikunu stabbiliti u implimentati f’konformità mal-għanijiet tas-sikurezza u mal-istandards stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu flimkien mal-miżuri meħuda mill-Unjoni sabiex dawn l-għanijiet jinkisbu u jinżammu.

(21)

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-pjanijiet u l-miri ta’ prestazzjoni u għandha tistabbilixxi l-konsistenza tagħhom mal-miri għall-Unjoni kollha u mal-prestazzjoni globali tan-netwerk Ewropew tal-ATM, u l-kontribut adegwat tagħhom għalihom. Jekk din il-konsistenza u l-kontribut adegwat ma jistgħux jiġu stabbiliti, il-Kummissjoni għandha titlob li l-pjan/ijiet u l-mira/i ta’ prestazzjoni jiġu riveduti u/jew li jittieħdu miżuri korrettivi.

(22)

Matul il-perjodi ta’ referenza għandu jiddaħħal proċess effettiv ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni, inkluż il-ġbir u t-tixrid tad-dejta, sabiex jiġi żgurat li l-evoluzzjoni tal-prestazzjoni tagħti l-possibbiltà li jintlaħqu l-miri u, jekk ikun meħtieġ, li jiġu introdotti miżuri korrettivi.

(23)

Meta, fuq il-bażi tar-riżultati tal-monitoraġġ, il-Kummissjoni jkollha evidenza sostanzjali li d-dejta, is-suppożizzjonijiet u r-raġunijiet fundamentali oriġinali li ffurmaw il-bażi għall-iffissar tal-miri inizjali ma għadhomx validi, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tirrivedi l-miri tal-prestazzjoni fl-Unjoni jew tippermetti, fuq it-talba ta’ Stat Membru, li l-miri lokali jistgħu jiġu riveduti.

(24)

L-esekuzzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk għandha tkun soġġetta għal miri ta’ prestazzjoni. Għalhekk dan ir-Regolament għandu japplika għall-Maniġer tan-Netwerk stabbilit skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 tas-7 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010 (7). Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 677/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(25)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 tad-29 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistipula rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (8), l-Artikolu 26 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011, u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1216/2011 tal-24 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (9), għandhom jiġu mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2015.

(26)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa sabiex tittejjeb il-prestazzjoni ġenerali tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u tal-funzjonijiet tan-netwerk għat-traffiku tal-ajru ġenerali fir-reġjuni EUR u AFI tal-ICAO fejn l-Istati Membri huma responsabbli għall-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-utenti kollha tal-ispazju tal-ajru.

2.   Għall-fini tal-iffissar tal-miri u tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni, dan ir-Regolament għandu japplika għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru pprovduti:

(a)

mill-fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru nnominati f’konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(b)

mill-fornituri ta’ servizzi meteoroloġiċi, jekk huma maħtura skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(c)

mill-Maniġer tan-Netwerk stabbilit skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011.

Dan għandu japplika wkoll għall-fini tal-iffissar tal-miri u tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni dwar il-kosteffiċjenza lill-awtoritajiet jew lill-entitajiet li jġarrbu l-ispejjeż eliġibbli li għandhom rkuprati permezz ta’ ħlasijiet fuq l-utenti, kif speċifikat fl-Artikolu 15(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 u l-Artikolu 6(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, l-Istati Membri jiġu jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal ipprovduti fl-ajruporti kollha tagħhom jew uħud minnhom b’inqas minn 70 000 moviment tat-trasport bl-ajru bl-IFR fis-sena. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummisjoni skont dan.

4.   Fejn l-ebda ajruport fi Stat Membru ma jilħaq il-limitu ta’ 70 000 moviment tat-trasport bl-ajru bl-IFR fis-sena, il-miri ta’ prestazzjoni għandhom japplikaw bħala livell minimu għall-ajruport bl-ikbar numru ta’ movimenti tat-trasport bl-ajru bl-IFR.

5.   L-iffissar tal-miri għall-kosteffiċjenza għandhom japplikaw għall-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fl-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

6.   L-Istati Membri jistgħu wkoll japplikaw dan ir-Regolament:

(a)

fl-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom f’reġjuni oħrajn tal-ICAO, sakemm jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’dan, u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u għad-dmirijiet tal-Istati Membri skont il-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-avjazzjoni ċivili internazzjonali (“il-Konvenzjoni ta’ Chicago”);

(b)

fir-rigward tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li rċevew il-permess biex jipprovdu servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru mingħajr ċertifikazzjoni, skont l-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

7.   Minkejja d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni tad-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tiegħu r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 (11) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 (12), ir-rekwiżiti relatati mal-għoti ta’ dejta kif definiti fil-Kapitolu V għandhom japplikaw għall-awtoritajiet nazzjonali, għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, għall-operaturi tal-ajruporti, għall-koordinaturi tal-ajruporti u għat-trasportaturi tal-ajru.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1)

“operatur tal-ajruport” tfisser il-korp ta’ ġestjoni ta’ ajruport” li, flimkien ma’ attivitajiet oħra jew mod ieħor, ikollu l-kompitu skont il-liġijiet jew ir-regolamenti nazzjonali li jamministra u jmexxi l-faċilitajiet tal-ajruport u li jikkoordina u jikkontrolla l-attivitajiet tal-operaturi varji preżenti fl-ajruport jew fi ħdan is-sistema tal-ajruport konċernat;

(2)

“dejta” tfisser informazzjoni kwalitattiva, kwantitattiva u informazzjoni rilevanti oħra relatata mal-prestazzjoni tan-navigazzjoni tal-ajru li nġabret u ġiet sistematikament ipproċessata minn, jew f’isem, il-Kummissjoni sabiex tkun implimentata l-iskema ta’ prestazzjoni;

(3)

“indikaturi ta’ prestazzjoni” tfisser l-indikaturi li ntużaw għall-monitoraġġ, għall-iffissar tal-livelli ta’ referenza u għar-reviżjoni tal-prestazzjoni;

(4)

“indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin” tfisser l-indikaturi ta’ prestazzjoni li ntużaw sabiex ikunu ffissati l-miri ta’ prestazzjoni;

(5)

“movimenti tat-trasport bl-ajru bl-IFR” tfisser is-somma ta’ tlugħ u ta’ nżul imwettqa skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti ikkalkulata bħala l-medja fis-sena fuq it-tliet snin kalendarji ta’ qabel is-sottomissjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni;

(6)

“mira vinkolanti “ tfisser mira ta’ prestazzjoni li ġiet adottata mill-Istati Membri bħala parti minn pjan ta’ prestazzjoni u soġġetta għal skema ta’ inċentivi u/jew pjanijiet ta’ azzjoni korrettivi;

(7)

“trasportatur tal-ajru” tfisser impriża tat-trasport bl-ajru b’liċenzja operattiva valida maħruġa minn Stat Membru skont il-Liġi tal-Unjoni Ewropea;

(8)

“spejjeż iddeterminati” tfisser l-ispejjeż kif ġew iddefiniti fl-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(9)

“awtorità nazzjonali” tfisser l-awtorità regolatorja u/jew superviżorja fil-livell nazzjonali jew tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru li l-ispejjeż tagħhom ikunu eliġibbli għall-irkupru mingħand l-utenti tal-ispazju tal-ajru meta jsiru b’rabta mal-provvista ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru b’applikazzjoni tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013;

(10)

“kultura ġusta” tfisser kultura fejn l-operaturi li jkunu fl-ewwel pożizzjoni jew oħrajn ma jiġux ikkastigati għal azzjonijiet, għal omissjonijiet jew għal deċiżjonijiet li jkunu ħadu u li jkunu proporzjonali għall-esperjenza u għat-taħriġ tagħhom, imma fejn negliġenza serja, vjolazzjonijiet volontarji u atti ta’ qerda ma jkunux ittollerati;

(11)

“koordinatur tal-ajruport” tfisser il-persuna naturali jew legali maħtura minn Stat Membru biex twettaq id-dmirijiet ta’ koordinazzjoni f’ajruporti kkoordinati stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta’ Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità (13);

(12)

“monitoraġġ tal-prestazzjoni” tfisser il-proċess kontinwu tal-ġbir u tal-analiżi tad-dejta sabiex jitkejjel ir-riżultat effettiv ta’ sistema meta mqabbla mal-miri ta’ prestazzjoni ewlenin u mal-pjanijiet ta’ prestazzjoni rilevanti bl-użu tal-indikaturi tal-prestazzjoni ewlenin stabbiliti fl-Artikolu 9 u fl-Anness I;

(13)

“perjodu ta’ referenza” tfisser il-perjodu ta’ validità u l-applikazzjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni fl-Unjoni kollha u tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 11(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004;

(14)

“inkursjoni fir-runway” tfisser kwalunkwe okkorrenza mhux korretta f’ajrudrom li tinvolvi l-preżenza ta’ inġenju tal-ajru, ta’ vettura jew ta’ persuna fiż-żona protetta ta’ superfiċje allokata għall-inżul u għat-tlugħ ta’ inġenji tal-ajru;

(15)

“unità ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru” (unità ATS) tfisser ċentru, ċivili jew militari responsabbli għall-forniment ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru;

(16)

“servizzi CNS, MET u AIS” tfisser servizzi ta’ komunikazzjoni, ta’ navigazzjoni u ta’ sorveljanza, servizzi meteoroloġiċi tan-navigazzjoni tal-ajru u servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(17)

“avveniment eċċezzjonali” tfisser ċirkostanzi li fihom il-kapaċità tal-ATM hija anormalment imnaqqsa tant li l-livell tad-dewmien AFTM ikun għoli anormalment b’riżultat ta’ limitazzjoni ppjanata sfurzata minħabba xi bidla operattiva jew teknika, jew minħabba ċirkostanzi tat-temp avversi maġġuri, in-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ partijiet kbar tal-ispazju tal-ajru jew minħabba raġunijiet politiċi jew naturali, jew minħabba azzjoni industrijali, u l-attivazzjoni tal-EACCC mill-Maniġer tan-Netwerk b’riżultat ta’ waħda jew aktar minn dawn il-kawżi;

(18)

“spejjeż ta’ ristrutturar” tfisser spejjeż ta’ darba sinifikanti mġarrba mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru waqt il-proċess tar-ristrutturar bl-introduzzjoni ta’ teknoloġiji u ta’ proċeduri ġodda u ta’ mudelli tan-negozju assoċjati biex jistimolaw il-forniment ta’ servizzi integrati fejn l-Istat Membru jixtieq jirkupra l-ispejjeż f’perjodu ta’ referenza wieħed jew aktar. Dawn jistgħu jinkludu l-ispejjeż imġarrba biex jikkumpensaw l-impjegati, l-għeluq taċ-ċentri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru, it-trasferiment ta’ attivitajiet għal postijiet ġodda, u l-kanċellazzjoni ta’ assi u/jew l-akkwist ta’ parteċipazzjonijiet strateġiċi f’fornituri tan-navigazzjoni tal-ajru oħrajn.

Artikolu 3

Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni

1.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li taħtar Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni sabiex jgħinha fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, it-tali ħatra għandha tkun għal terminu fiss li jkun konsistenti mal-perjodi ta’ referenza. Il-Kummissjoni għandha taħtar il-President u l-membri tal-korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni.

2.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jkollu l-kompetenza u l-imparzjalità xierqa sabiex iwettaq b’mod indipendenti l-kompiti assenjati lilu mill-Kummissjoni, b’mod partikolari fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin applikabbli.

3.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

(a)

il-ġbir, l-eżami, il-validazzjoni u t-tixrid tad-dejta relatata mal-prestazzjoni;

(b)

id-definizzjoni jew l-adattament ta’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin, b’konformità ma’ dawk identifikati fil-Qafas ta’ Prestazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1), u l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin relatati;

(c)

id-definizzjoni tal-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin xierqa li jkopru, fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha, il-prestazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kemm f’servizzi en route u tat-terminals;

(d)

l-istabbiliment u r-reviżjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni madwar l-Unjoni kollha;

(e)

l-iffissar ta’ limitu/i ta’ twissija msemmija fl-Artikolu 10(4) għall-attivazzjoni tal-mekkaniżmi tat-twissija stabbiliti fl-Artikolu 19;

(f)

il-valutazzjoni tal-konsistenza tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni adottati, inklużi l-miri ta’ prestazzjoni, mal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha;

(g)

fejn ikun xieraq, il-valutazzjoni tal-konsistenza tal-limiti ta’ twissija adottati b’applikazzjoni tal-Artikolu 19(3) mal-limiti ta’ twissija għall-Unjoni Ewropea kollha msemmija fl-Artikolu 10(4);

(h)

fejn ikun xieraq, l-evalwazzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni riveduti jew tal-miżuri korrettivi meħuda mill-Istati Membri kkonċernati;

(i)

il-monitoraġġ, l-iffissar tal-livelli ta’ referenza u r-reviżjoni tal-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru inkluż investiment u nfiq kapitali, fil-livelli lokali u tal-Unjoni;

(j)

il-monitoraġġ, l-iffissar tal-livelli ta’ referenza u r-reviżjoni tal-prestazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk;

(k)

il-monitoraġġ tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk Ewropew tal-ATM, inkluża l-preparazzjoni tar-rapporti annwali għall-Kumitat dwar l-Ajru Uniku;

(l)

il-valutazzjoni tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni fi tmiem kull perjodu ta’ referenza sabiex ikun hemm tħejjija għall-perjodu sussegwenti.

(m)

il-valutazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk, inkluża l-konsistenza tiegħu mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha;

(n)

il-manutenzjoni u l-appoġġ fil-koordinazzjoni ta’ kalendarju tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar il-pjanijiet tal-prestazzjoni u l-kompiti ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013.

4.   Fuq it-talba tal-Kummissjoni, il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jipprovdi informazzjoni jew rapporti ad hoc dwar kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni.

5.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni jista’ jirrapporta u jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni għat-titjib tal-iskema.

6.   Rigward ir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali:

(a)

għall-għan tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (ATM), il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jikseb mingħand l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali l-informazzjoni meħtieġa rigward il-pjanijiet ta’ prestazzjoni.

(b)

il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jgħin lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali fuq it-talba tagħhom billi jipprovdi opinjoni indipendenti tal-kwistjonijiet ta’ prestazzjoni bħal paraguni fattwali bejn il-fornituri tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru li joperaw f’ambjenti simili (benchmarking), analiżi ta’ bidliet fil-prestazzjoni matul l-aħħar ħames snin jew analiżi ta’ projezzjonijiet.

(c)

l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jistgħu jitolbu l-għajnuna tal-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni fid-determinazzjoni ta’ firxiet ta’ valuri indikattivi għall-iffissar tal-miri billi jitqiesu l-miri għall-Unjoni kollha. Valuri bħal dawn għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, tal-operaturi tal-ajruporti u tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

7.   Sabiex tkun żgurata l-konsistenza mal-għanijiet u mal-istandards stabbiliti u implimentati skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008, il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jikkoopera, kif inhu xieraq, mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) fit-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 3 meta dawn ikunu relatati mas-sikurezza.

8.   Għall-fini tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk Ewropew għall-ATM, il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jiżviluppa arranġamenti ta’ ħidma flimkien mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-arju, mal-operaturi tal-ajruporti, mal-koordinaturi tal-ajruporti u mat-trasportaturi tal-ajru.

Artikolu 4

Awtoritajiet superviżorji nazzjonali

1.   L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom ikunu responsabbli għat-tfassil tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni, tas-sorveljanza tal-prestazzjoni u tal-monitoraġġ tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni. Meta jwettqu dawn il-kompiti, huma għandhom jaġixxu b’mod imparzjali, indipendenti u trasparenti.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jkollhom, jew ikollhom aċċess, għar-riżorsi u għall-kapaċitajiet meħtieġa fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha sabiex iwettqu l-kompiti pprovduti f’dan ir-Regolament, inklużi s-setgħat investigattivi sabiex iwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 20.

3.   Fejn Stat Membru jkollu iktar minn awtorità superviżorja nazzjonali waħda, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni liema awtorità superviżorja nazzjonali hija responsabbli mill-koordinazzjoni nazzjonali u mir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pjanijiet ta’ prestazzjoni fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

2.   Biex jikkonformaw mal-obbligu fil-paragrafu 1, l-Istati Membri:

(a)

għandhom jiżguraw li l-pjan ta’ prestazzjoni jkun konformi mal-mudell stabbilit fl-Anness II;

(b)

għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtorità jew korp superviżorja nazzjonali responsabbli għall-koordinazzjoni fi ħdan il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u għar-relazzjonijiet mal-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni

(c)

għandhom jagħmlu arranġamenti xierqa sabiex jiżguraw li:

(i)

soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-punt (e) u l-Anness I, tiġi stabbilita mira waħda għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni;

(ii)

għal raġunijiet ta’ trasparenza, jiġi identifikat fil-pjan ta’ prestazzjoni l-kontribut ta’ kull fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fi ħdan il-blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali, immonitorjat fil-livell l-aktar adatt, sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni ffissati għall-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru;

(iii)

jiġu ddefiniti u applikati l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 matul il-perjodu ta’ referenza meta l-miri ma jkunux intlaħqu. Il-valuri annwali fil-pjan ta’ prestazzjoni għandhom jintużaw għall-dan il-għan;

(d)

għandhom ikunu responsabbli għall-istabbiliment u għall-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni stabbiliti fil-livelli lokali, jiġifieri tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, dak nazzjonali, u taż-żona tal-imposti u tal-ajruport;

(e)

fejn ma tkun ġiet stabbilita l-ebda żona tal-imposti en route komuni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, u fejn, bħala konsegwenza, il-miri għall-kosteffiċjenza en route huma stabbiliti għal aktar minn żona tal-imposti waħda fi ħdan il-blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali, għandhom jikkonsolidaw dawn il-miri madwar valur uniku f’livell aggregat għal servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route u jipprovdu, għal finijiet ta’ informazzjoni, ċifra globali li turi l-isforz għall-kosteffiċjenza fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru;

(f)

fejn żona tal-imposti tkun modifikata matul perjodu ta’ referenza, għandhom juru li din il-bidla xorta tippermetti l-miri ta’ prestazzjoni adottati għall-perjodu li għandhom jintlaħqu;

(g)

għandhom jiżguraw li l-pjan ta’ prestazzjoni huwa konsistenti mal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 1(6) ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

Artikolu 6

Maniġer tan-Netwerk

Il-Maniġer tan-Netwerk stabbilit fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 (14) u fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin b’rabta mal-iskema ta’ prestazzjoni:

(a)

għandu jappoġġa lill-Kummissjoni billi jipprovdi input rilevanti għall-preparazzjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha qabel il-perjodi ta’ referenza u għall-monitoraġġ tal-ksib tal-miri ta’ prestazzjoni matul il-perjodu ta’ referenza. B’mod partikolari, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għal kwalunkwe nuqqas sinifikanti u persistenti fil-prestazzjoni operattiva;

(b)

skont l-Artikolu 21(5), għandu jipprovdi lill-Kummissjoni aċċess għad-dejta kollha elenkata fl-Anness V;

(c)

għandu jappoġġa l-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u lill-fornituri tagħhom tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru biex jilħqu l-miri ta’ prestazzjoni tagħhom waqt il-perjodi ta’ referenza billi jiżgura l-konsistenza bejn il-pjanijiet ta’ prestazzjoni, il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u l-Pjan Operattiv tan-Netwerk;

(d)

għandu jfassal pjan ta’ prestazzjoni, il-pjan ta’ Prestazzjoni għan-Netwerk, skont l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 677/2011, li għandu jiġi sottomess lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn sitt xhur qabel il-bidu ta’ kull perjodu ta’ referenza u adottat mill-Kummissjoni qabel il-bidu ta’ kull perjodu ta’ referenza. Dan il-pjan ta’ prestazzjoni għandu jkun pubbliku u:

(i)

għandu jkun fih miri ta’ prestazzjoni għall-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha u għall-indikaturi kollha, konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha għall-perjodu ta’ referenza kollu, bl-użu ta’ valuri annwali għal skopijiet ta’ monitoraġġ;

(ii)

għandu jkun fih deskrizzjoni tal-azzjonijiet immirati biex jilħqu l-miri;

(iii)

għandu jkun fih, fejn ikun meħtieġ jew fejn ikun deċiż mill-Kummissjoni, indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u miri addizzjonali.

Artikolu 7

Koordinazzjoni mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

B’applikazzjoni tal-Artikolu 13a tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 u skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkoordinaw, kif ikun xieraq, mal-EASA, sabiex jiżguraw li l-aspetti li ġejjin huma indirizzati b’mod korrett:

(a)

l-aspetti tas-sikurezza tal-iskema ta’ prestazzjoni, inklużi l-istabbiliment, ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza u l-miri ta’ prestazzjoni tas-sikurezza għall-Unjoni Ewropea kollha kif ukoll il-preżentazzjoni ta’ proposti għal azzjonijiet u għal miżuri xierqa wara l-attivazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija;

(b)

il-konsistenza tal-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza mal-implimentazzjoni tal-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

Artikolu 8

Tul tal-perjodi ta’ referenza

1.   L-ewwel perjodu ta’ referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni għandu jkopri s-snin kalendarji mill-2012 sal-2014 bis-sentejn imsemmija inklużi. It-tieni perjodu ta’ referenza għandu jkopri s-snin kalendarji 2015 sa 2019 inklussivi. Perjodi ta’ referenza sussegwenti għandhom ikunu ta’ ħames snin kalendarji, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor permezz ta’ emenda ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-istess perjodu ta’ referenza għandu japplika għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha, u għall-pjanijiet u l-miri ta’ prestazzjoni.

Artikolu 9

Oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin u indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin

1.   Għall-fini tal-iffissar tal-miri, iż-żieda u l-adattament possibbli ta’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin oħrajn, skont l-Artikolu 11(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, għandhom ikunu deċiżi mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) ta’ dak ir-Regolament.

2.   Għall-fini tal-iffissar tal-miri, għal kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni għandu jikkorrispondi indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni wieħed jew numru limitat ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin. Il-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandha tiġi vvalutata u mqabbla ma’ miri vinkolanti għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni.

3.   It-Taqsima 1 tal-Anness 1 tistipula indikaturi prinċipali ta’ prestazzjoni għall-iffissar tal-miri u l-indikaturi tal-prestazzjoni fil-livell tal-Unjoni, magħżula għal kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni.

4.   It-Taqsima 2 tal-Anness I tistipula indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin lokali għall-iffissar tal-miri lokali u l-indikaturi tal-prestazzjoni fil-livell lokali użati biex jiġu stabbiliti l-miri ta’ prestazzjoni. Il-livell lokali, jiġifieri tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, dak nazzjonali, taż-żona tal-imposti u tal-ajruport, huwa speċifikat fit-Taqsima 2 tal-Anness I.

5.   Matul perjodu ta’ referenza m’għandux ikun hemm bidliet fl-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin. Il-bidliet għandhom ikunu adottati permezz ta’ emendi ta’ dan ir-Regolament mhux iktar tard minn sitt xhur qabel l-adozzjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni ġodda għall-Unjoni Ewropea kollha.

6.   Għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tagħhom stess u/jew bħala parti mill-pjan ta’ prestazzjoni, Stat Membru jista’ jiddeċiedi li jistabbilixxi indikaturi tal-prestazzjoni u miri assoċjati minbarra l-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin u l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin imsemmija f’dan l-Artikolu u stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness I. Dawn l-indikaturi u dawn il-miri addizzjonali għandhom jappoġġaw il-ksib ta’ miri għall-Unjoni kollha u l-miri li jirriżultaw fil-livell lokali. Pereżempju, huma jistgħu jintegraw u jiddeskrivu d-dimensjoni ċivili-militari jew meteoroloġika tal-pjan ta’ prestazzjoni, u jistgħu jkunu akkumpanjati minn skemi ta’ inċentivi xierqa.

7.   Sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni u l-kejl tal-indikaturi tal-prestazzjoni tas-sikurezza (ewlenin), l-EASA, f’konsultazzjoni ma’ korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni, għandha tadotta mezzi aċċettabbli ta’ konformità u materjal ta’ gwida skont il-proċedura stabbilita skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, qabel il-bidu tat-tieni perjodu ta’ referenza.

KAPITOLU II

IL-PREPARAZZJONI TAL-PJANIJIET TA’ PRESTAZZJONI

Artikolu 10

Miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-inputs rilevanti mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, u wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, kif jissemma fl-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament, ma’ organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn, kif inhu xieraq, u mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għall-aspetti tas-sikurezza tal-prestazzjoni.

2.   Soġġett għall-Artikolu 9(3), il-miri għall-Unjoni kollha għandhom ikunu proposti mill-Kummissjoni mhux iktar tard minn ħmistax-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza u għandhom ikunu adottati mhux iktar tard minn tnax-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza.

3.   L-iffissar tal-miri għall-Unjoni kollha għall-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni stabbilit fil-punt 4.1(b) tat-Taqsima 1 tal-Anness I għandu jibda mit-tielet sena tat-tieni perjodu ta’ referenza, soġġett għal deċiżjoni tal-Kummissjoni, skont il-proċedura msemmija fil-paragrafu 1.

4.   Flimkien mal-adozzjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha, il-Kummissjoni għandha tiddetermina limitu/i ta’ twissija li meta dawn jiġu ssuperati jistgħu jiġu attivati l-mekkaniżmi ta’ twissija msemmija fl-Artikolu 19.

5.   Il-Kummissjoni għandha tissostanzja kull mira ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha b’deskrizzjoni tas-suppożizzjonijiet sottostanti u r-raġuni fundamentali għat-twaqqif ta’ dawn il-miri, bħall-użu li sar ta’ inputs mill-Maniġer tan-Netwerk, mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u minn dejta fattwali oħra, il-previżjonijiet tat-traffiku, il-kompożizzjoni tal-gruppi ta’ fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jew blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru b’ambjent operattiv u ekonomiku simili.

Artikolu 11

Tfassil tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni

1.   L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, għandhom ifasslu pjanijiet ta’ prestazzjoni li jinkludu miri konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u l-kriterji ta’ evalwazzjoni stabbiliti fl-Anness IV.

Mingħajr preġudizzju għall-mudell stabbilit fl-Anness II, il-pjan ta’ prestazzjoni jista’ jinkludi taqsimiet differenti relatati mal-livell lokali, jiġifieri l-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, dak nazzjonali, taż-żona tal-imposti u tal-ajruport.

2.   Sabiex jappoġġaw il-preparazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiżguraw li:

(a)

il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jissottomettu l-pjanijiet tan-negozju tagħhom lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali;

(b)

il-partijiet interessati jiġu kkonsultati dwar il-pjan u l-miri ta’ prestazzjoni skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004. Il-partijiet interessati għandhom jingħataw informazzjoni adegwata mill-inqas tliet ġimgħat qabel il-laqgħa ta’ konsultazzjoni.

3.   Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom jinkludu, b’mod partikolari:

(a)

il-previżjoni tat-traffiku, espressa f’unitajiet tas-servizz, li għandha tingħata għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza, fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru u għal kull żona tal-imposti fil-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, b’ġustifikazzjoni taċ-ċifri li ntużaw;

(b)

L-ispejjeż iddeterminati għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza u għal kull żona tal-imposti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(c)

deskrizzjoni tal-investiment, inkluż dak meħtieġ sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni, bid-dettalji tar-rilevanza tagħhom b’rabta mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u proġetti komuni msemmija fl-Artikolu 15a(3) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004. Din id-deskrizzjoni għandha tenfasizza l-benefiċċji u s-sinerġiji miksuba fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru;

(d)

il-miri ta’ prestazzjoni f’kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni rilevanti, iffissati b’referenza għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni għall-perjodu ta’ referenza kollu, b’valuri annwali li għandhom jintużaw għall-finijiet ta’ monitoraġġ u ta’ inċentivi;

(e)

konsiderazzjoni tal-interdipendenzi bejn oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin, inkluża evalwazzjoni tal-impatt fuq is-sikurezza tal-pjan ta’ prestazzjoni flimkien ma’ kwalunkwe mitigazzjoni meħtieġa sabiex tinżamm assigurazzjoni tas-sikurezza;

(f)

deskrizzjoni tad-dimensjoni ċivili-militari tal-pjan li jiddeskrivi l-prestazzjoni tal-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA) sabiex tiġi miżjuda l-kapaċità filwaqt li tiġi kkunsidrata b’mod xieraq l-effikaċja tal-missjoni militari, u jekk jitqiesu xierqa, l-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni rilevanti f’konsistenza mal-indikaturi u mal-miri tal-pjan ta’ prestazzjoni oħrajn;

(g)

deskrizzjoni u ġustifikazzjoni ta’ kif il-miri ta’ prestazzjoni msemmija f’(d) jirrikonċiljaw u jikkontribwixxu għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha, kif ukoll il-prestazzjoni tan-Netwerk Ewropew tal-ATM;

(h)

identifikazzjoni ta’ kull fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru konċernat u l-kontribut speċifiku tiegħu biex jintlaħqu l-miri, immonitorjati għal raġunijiet ta’ trasparenza fil-livell l-aktar xieraq kif imsemmi fl-Artikolu 5(2)(c)(ii);

(i)

deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ta’ inċentivi li għandhom jiġu applikati fuq il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernati biex jingħata inkoraġġiment ħalli jintlaħqu l-miri matul il-perjodu ta’ referenza;

(j)

il-miżuri meħuda mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għall-monitoraġġ tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni;

(k)

deskrizzjoni tal-eżitu tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati, inklużi l-kwistjonijiet li tqajmu mill-parteċipanti kif ukoll l-azzjonijiet miftiehma.

4.   Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-mudell stabbilit fl-Anness II u jistgħu, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu dan b’applikazzjoni tal-Artikolu 9(6), jinkludu indikaturi addizzjonali b’miri assoċjati.

5.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jfassal Pjan ta’ Prestazzjoni għan-Netwerk li jinkludi miri konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha u, mutatis mutandis, il-kriterji tal-valutazzjoni stabbiliti fl-Anness IV.

6.   Sabiex iħejji l-Pjan ta’ Prestazzjoni għan-Netwerk, il-Maniġer tan-Netwerk għandu

(a)

jiżgura konsultazzjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011

(b)

juża l-mudell fl-Anness III;

Artikolu 12

Skemi ta’ inċentivi

1.   L-iskemi ta’ inċentivi applikati mill-Istati Membri bħala parti mill-pjan ta’ prestazzjoni tagħhom għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

huma għandhom ikunu effettivi u proporzjonali, u għandhom jibqgħu l-istess matul il-perjodu ta’ referenza;

(b)

huma għandhom jiġu implimentati fuq bażi mhux diskriminatorja u trasparenti sabiex jagħtu appoġġ lil titjib fil-prestazzjoni tal-għoti tas-servizzi;

(c)

huma għandhom ikunu parti mill-ambjent regolatorju magħruf ex ante mill-partijiet interessati kollha u għandhom ikunu applikabbli matul il-perjodu ta’ referenza kollu;

(d)

huma għandhom iġiegħlu entitajiet soġġetti għall-iffissar tal-miri jiksbu livell għoli ta’ prestazzjoni u jilħqu l-miri assoċjati.

2.   L-inċentivi dwar il-miri tal-kosteffiċjenza għandu jkollhom natura finanzjarja u għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet xierqa stabbiliti fl-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013. Huma għandhom jikkonsistu minn mekkaniżmu ta’ kondiviżjoni tar-riskji, fil-livell nazzjonali jew tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

3.   L-inċentivi dwar il-miri tal-kapaċità għandhom ikunu ta’ natura finanzjarja u għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013. Huma jistgħu jkunu kkomplementati bis-saħħa ta’ inċentivi ta’ natura oħra, bħal pjanijiet ta’ azzjoni korrettivi bi skadenzi u miżuri assoċjati, deċiżi minn awtoritajiet superviżorji nazzjonali billi jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi lokali.

4.   L-inċentivi dwar il-miri tal-kapaċità għandhom ikunu ta’ natura finanzjarja u għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013. Huma jistgħu jkunu kkomplementati bis-saħħa ta’ inċentivi ta’ natura oħra, bħal pjanijiet ta’ azzjoni korrettivi bi skadenzi u miżuri assoċjati, li jiġu deċiżi minn awtoritajiet superviżorji nazzjonali filwaqt li jqisu ċ-ċirkustanzi lokali.

5.   Barra minn hekk, l-Istati Membri, fil-livell lokali, jistgħu jimmodulaw il-ħlasijiet tan-navigazzjoni tal-ajru, kif previst fl-Artikolu 16 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013.

KAPITOLU III

L-ADOZZJONI TAL-PJANIJIET TA’ PRESTAZZJONI

Artikolu 13

Adozzjoni inizjali tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni

Fuq proposta tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jadottaw pjanijiet ta’ prestazzjoni li jinkludu miri ta’ prestazzjoni vinkolanti u jissottomettuhom lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn sitt xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza.

Artikolu 14

Valutazzjoni u eżami tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjanijiet ta’ prestazzjoni, il-miri tagħhom u b’mod partikolari l-konsistenza tagħhom mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha, u l-kontribut adegwat tagħhom għalihom, fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Anness IV, billi tikkunsidra b’mod xieraq l-evoluzzjoni tal-kuntest li seta’ kien hemm bejn id-data tal-adozzjoni tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha u d-data tal-valutazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni. Fejn il-miri huma stabbiliti fil-livell lokali mingħajr referenza għal mira ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha, il-valutazzjoni għandha tiġi bbażata fuq il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV.

2.   Fejn il-Kummissjoni ssib li pjan ta’ prestazzjoni, jew parti minnu, u l-miri tiegħu huma konsistenti mal-miri għall-Unjoni kollha u jikkontribwixxu b’mod adegwat għalihom u li huma konsistenti mal-kriterji kollha stabbiliti fl-Anness IV, hi għandha tinnotifika lill-Istat Membru/i kkonċernat/i fi żmien ħames xhur wara li tkun irċeviet il-pjan ta’ prestazzjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni ssib li pjan ta’ prestazzjoni, jew parti minnu, u l-miri tiegħu kollha jew uħud minnhom ma jkunux konsistenti mal-miri għall-Unjoni kollha u ma jkunux jikkontribwixxu b’mod xieraq għalihom u/jew mhumiex konsistenti ma’ wieħed jew iktar mill-kriterji stipulati fl-Anness IV, hi għandha, fi żmien ħames xhur wara li tkun irċeviet il-pjan ta’ prestazzjoni u f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istat Membru/i kkonċernat/i li jadotta/w pjan ta’ prestazzjoni rivedut, jew parti minnu, u/jew mira/i. Din ir-rakkomandazzjoni għandha ssir wara konsultazzjoni tal-Istat/i Membru/i kkonċernat/i, u għandha tidentifika b’mod preċiż liema partijiet tal-pjan ta’ prestazzjoni u/jew mira/i għandhom jiġu riveduti kif ukoll tispjega r-raġuni tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni.

4.   F’każ bħal dan, l-Istat/i Membru/i kkonċernat/i għandhom jadotta/w pjan ta’ prestazzjoni rivedut, jew parti minnu, u/jew mira/i, billi jitqiesu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni, flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta’ dawk il-miri u għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan fi żmien erba’ xhur wara n-notifika tar-Rakkomandazzjoni.

Artikolu 15

Valutazzjoni tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni riveduti u adozzjoni ta’ miżuri korrettivi

1.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull pjan ta’ prestazzjoni rivedut, jew parti minnu, u l-miri ta’ prestazzjoni tiegħu fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Anness IV.

2.   Fejn il-Kummissjoni ssib li pjan ta’ prestazzjoni, jew parti minnu, u l-miri tiegħu huma konsistenti ma’ u jikkontribwixxu b’mod adegwat għall-miri għall-Unjoni kollha u huma konsistenti mal-kriterji kollha stabbiliti fl-Anness IV, hi għandha tinnotifika lill-Istat Membru/i kkonċernat/i fi żmien ħames xhur wara li tkun irċeviet il-pjan ta’ prestazzjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni ssib li kien hemm pjan ta’ prestazzjoni rivedut, jew parti minnu, u l-miri ta’ prestazzjoni kollha tiegħu jew uħud minnhom għad mhumiex konsistenti mal-miri għall-Unjoni kollha u ma jkunux jikkontribwixxu b’mod xieraq għalihom, u/jew għadhom mhumiex konsistenti ma’ wieħed jew bosta mill-kriterji stipulati fl-Anness IV, il-Kummissjoni għandha, fi żmien ħames xhur wara li tkun irċeviet il-pjan ta’ prestazzjoni rivedut, jew parti minnu, u skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, tiddeċiedi li l-Istat Membru/i kkonċernat/i jkollhom jieħdu miżuri korrettivi.

4.   Deċiżjoni bħal din għandha tidentifika b’mod preċiż, skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV, liema parti mill-pjan u mira/i għandhom jiġu riveduti u r-raġuni fundamentali tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni. Id-Deċiżjoni tista’ tistipula l-livell ta’ prestazzjoni mistenni għal dawk il-miri sabiex l-Istat/i Membru/i kkonċernat/i jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u/jew tista’ tinkludi suġġerimenti għal miżuri xierqa bħal dawn.

5.   Fi żmien xahrejn wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, il-miżuri korrettivi adottati mill-Istat/i Membru/i kkonċernat/i għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni, flimkien mal-elementi li juru l-konsistenza tagħhom mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 16

Pjanijiet ta’ prestazzjoni jew miżuri korrettivi adottati wara l-bidu tal-perjodu ta’ referenza

Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni jew il-miżuri korrettivi adottati wara l-bidu tal-perjodu ta’ referenza minħabba l-implimentazzjoni tal-proċeduri msemmija fl-Artikoli 14 u 15 għandhom japplikaw retroattivament mill-ewwel jum tal-perjodu ta’ referenza.

Artikolu 17

Reviżjoni tal-miri

1.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tirrivedi l-miri għall-Unjoni kollha, u/jew tista’, fuq talba ta’ Stat Membru, tippermetti li wieħed jew bosta mill-miri lokali jiġu riveduti:

(a)

meta fuq il-bażi tar-rapport tagħha msemmi fl-Artikolu 18(4) ikollha evidenza sostanzjali li d-dejta, is-suppożizzjonijiet u r-raġunijiet fundamentali inizjali li jiffurmaw il-bażi sottostanti għall-iffissar tal-miri inizjali mhumiex validi aktar; jew

(b)

minħabba l-applikazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija kif imsemmi fl-Artikolu 19; jew

(c)

wara deċiżjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 10(3) fir-rigward tal-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni stabbilit fil-punt 4.1(b) tat-Taqsima 1 tal-Anness I.

2.   Reviżjoni tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha tista’ tirriżulta f’emendi fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni eżistenti. F’każ bħal dan, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li għandu jsir aġġustament xieraq fl-iskeda taż-żminijiet stabbilita fil-Kapitoli II u III ta’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU IV

IL-MONITORAĠĠ TAL-KISBA TAL-PRESTAZZJONI

Artikolu 18

Monitoraġġ u rapportar kontinwi

1.   L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni. Għal dan il-fini, għandhom jintużaw il-valuri annwali fil-pjan ta’ prestazzjoni. Jekk, matul il-perjodu ta’ referenza l-miri ma jintlaħqux, l-Istat/i Membru/i kkonċernat/i għandhom jiddefinixxu u japplikaw miżuri korrettivi magħmula biex jirranġaw is-sitwazzjoni u għandhom jikkomunikawhom lill-Kummissjoni. Fejn il-Kummissjoni ssib li dawn il-miżuri korrettivi mhumiex biżżejjed biex jirrettifikaw is-sitwazzjoni, hi għandha, fi żmien ħames xhur wara li tkun irċeviet il-miżuri u f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, tinnotifika lill-Istat/i Membru/i kkonċernat/i billi tinkludi suġġerimenti għal miżuri korrettivi.

2.   Fejn il-Kummissjoni tara xhieda ta’ waqgħa sinifikanti u persistenti fil-prestazzjoni fil-livell lokali jew fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, li taffettwa Stati Partijiet oħrajn għall-Ajru Uniku Ewropew u/jew fl-ispazju tal-ajru Ewropew kollu, hija tista’ titlob lill-Istat/i Membru/i kkonċernat/i biex jiddefinixxu, japplikaw u jikkomunikaw lill-Kummissjoni miżuri korrettivi mfassla sabiex jilħqu l-miri stabbiliti fil-pjan ta’ prestazzjoni tagħhom. Fejn il-Kummissjoni ssib li dawn il-miżuri korrettivi mhumiex biżżejjed biex jirrettifikaw is-sitwazzjoni, hi għandha, fi żmien ħames xhur wara li tkun irċeviet il-miżuri u f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, tinnotifika lill-Istat/i Membru/i kkonċernat/i u tinkludi suġġerimenti għal miżuri korrettivi.

3.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk. Għal dan il-fini, għandhom jintużaw il-valuri annwali fil-pjan ta’ prestazzjoni. Jekk matul il-perjodu ta’ referenza l-miri ma jintlaħqux, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Maniġer tan-Netwerk biex jiddefinixxi, japplika u jikkomunika lill-Kummissjoni miżuri korrettivi magħmula sabiex jintlaħqu l-miri stipulati fil-Pjan ta’ Prestazzjoni għan-Netwerk. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jew il-korpi kif definiti fl-Artikolu 5(2)(b) dwar dawn il-miżuri korrettivi.

4.   Mhux aktar tard mill-1 ta’ Ġunju ta’ kull sena u kull meta l-miri ta’ prestazzjoni jkunu f’riskju li ma jintlaħqux, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jew il-korpi kif definiti fl-Artikolu 5(2)(b) għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni. Ir-rapporti għandhom ikunu bbażati fuq rakkomandazzjonijiet li se jiġu elaborati mill-Kummissjoni qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku dwar il-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni għall-inqas darba fis-sena.

Artikolu 19

Mekkaniżmi ta’ twissija

1.   Fejn, minħabba ċirkustanzi li ma kinux prevedibbli fiż-żmien tal-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni u li huma kemm insuperabbli kif ukoll lil hinn mill-kontroll tal-Istati Membri, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-Maniġer tan-Netwerk, il-limitu/i ta’ twissija fl-Artikolu 10(4) huwa/huma milħuq/a fil-livell tal-Unjoni matul sena kalendarja, il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sitwazzjoni f’konsultazzjoni mal-Istati Membri permezz tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku, u għandha tagħmel proposti għal azzjonijiet xierqa fi żmien erba’ xhur. Dan jista’ jinkludi reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha u b’konsegwenza reviżjoni ta’ dawk lokali.

2.   Fejn, minħabba ċirkustanzi li ma kinux prevedibbli fiż-żmien tal-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni u li huma kemm insuperabbli kif ukoll lil hinn mill-kontroll tal-Istati Membri, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-Maniġer tan-Netwerk, il-limitu/i ta’ twissija fl-Artikolu 10(4) huwa/huma milħuq/a fil-livell lokali matul sena kalendarja, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali konċernati għandhom jirrevedi s-sitwazzjoni f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u għandhom jagħmlu proposti għal azzjonijiet xierqa fi żmien erba’ xhur. Dan jista’ jinkludi r-reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni lokali.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jadottaw limiti ta’ twissija differenti minn dawk fl-Artikolu 10(4), sabiex jitqiesu ċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet lokali. F’każ bħal dan, dawn il-limiti għandhom ikunu stabbiliti fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni u għandhom ikunu konsistenti mal-limiti adottati skont l-Artikolu 10(4). Id-devjazzjonijiet għandhom ikunu sostnuti b’ġustifikazzjoni dettaljata. Meta dawn il-limiti jiġu attivati, għandu japplika l-proċess stabbilit fil-paragrafu 1.

4.   Fejn l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija jinvolvi r-reviżjoni ta’ pjanijiet u ta’ miri ta’ prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita tali reviżjoni permezz ta’ aġġustament xieraq fl-iskeda taż-żmien applikabbli skont il-proċedura msemmija fil-Kapitoli II u III.

Artikolu 20

Faċilitar tal-monitoraġġ tal-konformità

1.   Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-Maniġer tan-Netwerk għandhom jiffaċilitaw l-ispezzjonijiet u l-istħarriġ, inklużi żjajjar fuq il-post, imwettqa mill-Kummissjoni u mill-awtorità superviżorja nazzjonali konċernata, jew minn entità kkwalifikata li taġixxi f’isem l-awtorità superviżorja nazzjonali, jew fejn rilevanti mill-EASA. Mingħajr preġudizzju għall-poteri superviżorji kkonferiti lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u lill-EASA, il-persuni awtorizzati għandhom jingħataw is-setgħa biex:

(a)

jeżaminaw, b’rabta mal-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha, id-dokumenti u kwalunkwe materjal ieħor rilevanti għall-istabbiliment tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni;

(b)

jieħdu kopji ta’ jew siltiet minn dokumenti bħal dawn;

(c)

jitolbu għal spjegazzjoni bil-fomm fuq il-post.

2.   L-ispezzjonijiet u l-istħarriġ fil-paragrafu 1 għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri fis-seħħ fl-Istat Membru fejn se jsiru.

3.   L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fil-qasam ta’ prestazzjoni tas-sikurezza skont il-proċeduri għas-sorveljanza tas-sikurezza stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1034/2011 (15).

4.   Fil-kuntest tal-ispezzjonijiet tal-istandardizzazzjoni l-EASA għandha tissorvelja l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament mill-Istati Membri fil-qasam ta’ prestazzjoni ewlieni tas-sikurezza skont il-metodi ta’ ħidma stipulati fl-Artikolu 24(5) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 (16).

KAPITOLU V

IL-ĠBIR, IL-VALIDAZZJONI, L-EŻAMI, L-EVALWAZZJONI U T-TIXRID TAL-INFORMAZZJONI RELATATA MAL-PRESTAZZJONI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU GĦALL-AJRU UNIKU EWROPEW

Artikolu 21

Ġbir u validazzjoni tad-dejta għal analiżi tal-prestazzjoni

1.   Flimkien mad-dejta diġà miġbura mill-Kummissjoni permezz ta’ strumenti oħra tal-Unjoni li jistgħu wkoll ikunu użati għall-analiżi tal-prestazzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, il-koordinaturi tal-ajruporti u t-trasportaturi tal-ajru għandhom jiżguraw illi l-Kummissjoni tkun ipprovduta bid-dejta msemmija fl-Anness V skont il-kondizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

2.   L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiddelegaw jew jorganizzaw mill-ġdid, b’mod sħiħ jew parzjali, il-kompitu li jipprovdu d-dejta bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, l-operaturi tal-ajruporti u l-koordinaturi tal-ajruporti tagħhom, bil-għan li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet lokali u l-mezzi ta’ rapportar eżistenti.

3.   Il-fornituri tad-dejta għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw il-kwalità, il-validazzjoni u t-trażmissjoni f’waqtha tad-dejta, inkluża l-evidenza tal-kontrolli tal-kwalità u tal-proċessi ta’ validazzjoni tagħhom, l-ispjegazzjonijiet b’reazzjoni għat-talbiet speċifiċi tal-Kummissjoni Ewropea relatati mal-kwalità tad-dejta u, fejn ikun meħtieġ, il-pjanijiet ta’ azzjoni biex tittejjeb il-kwalità tad-dejta tagħhom. Id-dejta għandha tkun ipprovduta mingħajr ħlas, f’forma elettronika fejn ikun applikabbli billi jintuża l-format speċifikat mill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-kwalità u għandha tivvalida d-dejta trażmessa skont il-paragrafu 1. Meta d-dejta ma tippermettix l-użu xieraq għall-analiżi tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tieħu l-miżuri xierqa sabiex tevalwa u ttejjeb il-kwalità tad-dejta b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, b’mod partikolari mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tagħhom.

5.   Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, id-dejta relatata mal-prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 li tkun diġà ġiet ipprovduta lill-Eurocontrol għandha tiġi kkunsidrata li ġiet ipprovduta lill-Kummissjoni. Fejn l-informazzjoni ma tkunx diġà ġiet ipprovduta lill-Eurocontrol, il-Kummissjoni u l-Eurocontrol għandhom jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa sabiex jiżguraw li dejta bħal din titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 3.

6.   Kull meta jiġu identifikati rekwiżiti ġodda sinifikanti dwar id-dejta jew meta tkun mistennija dejta ta’ kwalità insuffiċjenti, il-Kummissjoni tista’ twettaq studji piloti li għandhom jiġu kkompletati fuq bażi volontarja mill-Istati Membri qabel ma jiġu introdotti rekwiżiti ġodda dwar id-dejta permezz ta’ emenda f’dan ir-Regolament. Studji pilota bħal dawn għandhom jitwettqu sabiex tiġi evalwata l-fattibbiltà tal-ġbir tad-dejta rilevanti, billi jiġu bbilanċjati l-benefiċċji tad-disponibbiltà tad-dejta kontra l-ispejjeż tal-ġbir u l-piż fuq min għandu jwieġeb.

Artikolu 22

Tixrid tal-informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha xxerred l-informazzjoni għall-fini tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (17), b’mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu, kif ukoll skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

2.   L-informazzjoni fl-Artikolu 3(3)(a) għandha tkun pubblikament disponibbli, b’mod partikolari b’mezzi elettroniċi. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar il-politika għall-immaneġġjar, il-protezzjoni, il-kunfidenzjalità, u t-tixrid tad-dejta miġbura għall-finijiet ta’ prestazzjoni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 21, u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali assoċjati.

3.   Ir-rapporti tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 18(4) għandhom ikunu pubblikament disponibbli u referenza għalihom għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tipprovdi lill-partijiet konċernati b’informazzjoni ġenerali oħra fuq bażi regolari, b’mod partikolari b’mezzi elettroniċi.

4.   Il-miri għall-Unjoni kollha msemmija fl-Artikolu 10 u referenza għall-pjanijiet ta’ prestazzjoni adottati msemmija fil-Kapitolu III għandhom ikunu disponibbli pubblikament u għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Għandu jingħata aċċess individwali għal informazzjoni speċifika, bħal dejta u statistiċi vvalidati, lill-fornitur tad-dejta li miegħu jkunu relatati direttament l-informazzjoni u l-attivitajiet.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 23

Eżenzjonijiet

Fejn, skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, ikun ġie stabbilit li s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal kollha jew uħud minnhom u/jew is-servizzi CNS, MET u AIS kollha jew uħud minnhom ta’ Stat Membru huma soġġetti għall-kundizzjonijiet tas-suq, u l-Istat Membru iddeċieda skont dak ir-Regolament li ma jikkalkulax l-ispejjeż iddeterminati għal dawn is-servizzi, li ma jikkalkulax u jiffissal-imposti tat-terminal, u li ma japplikax inċentivi finanzjarji għal dawn is-servizzi, il-miri tal-kosteffiċjenza ma japplikawx għal dawn is-servizzi.

Artikolu 24

Appell

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu skont dan ir-Regolament ikunu spjegati b’mod tajjeb u jkunu soġġetti għal proċedura effettiva ta’ reviżjoni u/jew ta’ appell.

Artikolu 25

Reviżjoni tal-iskema

Sa tmiem kull perjodu ta’ referenza, il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-iskema ta’ prestazzjoni, u b’mod partikolari, għandha tanalizza l-impatt, l-effikaċja u l-ambitu, filwaqt li tqis il-ħidma mwettqa mill-ICAO f’dan il-qasam.

Artikolu 26

Emendi fir-Regolament (UE) Nru 677/2011

Ir-Regolament (UE) Nru 677/2011 huwa emendat kif ġej:

1.

Il-premessa 28 hija mħassra.

2.

fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Sabiex jiggwida l-perspettiva fit-tul tiegħu, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżviluppa, iżomm u jimplimenta Pjan Strateġiku għan-Netwerk, li għandu jkun allinjat mal-perjodu ta’ referenza previst fl-Artikolu 8 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013. (*)

(*)  ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1.”"

3.

fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għandu jiġi aġġornat fuq bażi regolari, mill-inqas 12-il xahar qabel il-bidu ta’ kull perjodu ta’ referenza.”

4.

fl-Artikolu 20, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Kull sena, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija dwar il-miżuri li ħa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu. Ir-rapport għandu jindirizza l-funzjonijiet individwali tan-netwerk kif ukoll is-sitwazzjoni kollha tan-netwerk u għandu jkun marbut mill-qrib mal-kontenut tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk, mal-Pjan Operattiv tan-Netwerk u mal-Pjan ta’ Prestazzjoni tan-Netwerk, imsemmija fl-Artikolu 6(d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku.”

5.

L-Anness IV huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IV

MUDELL GĦALL-PJAN STRATEĠIKU GĦAN-NETWERK

Il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għandu jkun ibbażat fuq l-istruttura li ġejja:

1.   DAĦLA

1.1.

Kamp ta’ applikazzjoni tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk (l-ambitu ġeografiku u l-perjodu taż-żmien)

1.2.

Tħejjija tal-pjan u l-proċess ta’ validazzjoni

2.   KUNTEST ĠENERALI U REKWIŻITI

2.1.

Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali tan-netwerk u ta’ dik ippjanata, inklużi l-ERND, l-ATFM, l-ajruporti u r-riżorsi skarsi

2.2.

Sfidi u opportunitajiet marbutin mal-perjodu taż-żmien tal-pjan (inklużi l-previżjonijiet tad-domanda tat-traffiku u l-iżvilupp tiegħu fil-livell dinji)

2.3.

Għanijiet ta’ prestazzjoni u rekwiżiti tan-negozju kif ġew espressi mill-partijiet interessati differenti u l-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha

3.   VIŻJONI STRATEĠIKA

3.1.

Deskrizzjoni tal-mod strateġiku li bih se jiżviluppa u jagħmel progress in-netwerk sabiex b’suċċess jissodisfa l-miri ta’ prestazzjoni u r-rekwiżiti tan-negozju

3.2.

Konformità mal-iskema ta’ prestazzjoni

3.3.

Konformità mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM

4.   GĦANIJIET STRATEĠIĊI

4.1.

Deskrizzjoni tal-għanijiet strateġiċi tan-Netwerk:

(d)

li tinkludi l-aspetti kooperattivi tal-partijiet interessati operattivi li qed jieħdu sehem fih f’termini tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet tagħhom;

(e)

li tindika kif l-għanijiet strateġiċi se jissodisfaw ir-rekwiżiti;

(f)

li tidentifika kif se jitkejjel il-progress li jkun sar sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

(g)

li tindika l-impatt li l-għanijiet strateġiċi se jkollhom fuq l-industrija u fuq oqsma kkonċernati oħrajn.

5.   PJANAR STRATEĠIKU

5.1.

Deskrizzjoni tal-ippjanar fuq perjodu taż-żmien qasir jew medju:

(h)

il-prijoritajiet għal kull wieħed mill-għanijiet strateġiċi

(i)

l-implimentazzjoni ta’ kull wieħed mill-għanijiet strateġiċi f’termini tal-użu mitlub tat-teknoloġija, tal-impatt arkitettoniku, tal-aspetti umani, tal-ispiża involuta u tal-benefiċċji, kif ukoll tal-governanza, tar-riżorsi u tar-regolamentazzjoni meħtieġa

(j)

il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati operattivi mitluba għal kull element tal-pjan, inklużi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom

(k)

il-livell miftiehem ta’ involviment tal-Maniġer tan-Netwerk sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta’ kull element tal-pjan għal kull funzjoni individwali.

5.2.

Deskrizzjoni tal-ippjanar fit-tul:

(l)

l-intenzjoni li jintlaħaq kull wieħed mill-għanijiet strateġiċi f’termini tat-teknoloġija mitluba u tal-aspetti tar-riċerka u tal-iżvilupp korrispondenti, tal-impatt arkitettoniku, tal-aspetti umani, tal-kwistjonijiet tan-negozju, tal-governanza mitluba u tar-regolamentazzjoni mitluba, kif ukoll il-ġustifikazzjoni ekonomika u tas-sikurezza marbuta ma’ dawn l-investimenti,

(m)

il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati operattivi mitluba għal kull element tal-pjan, inklużi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom.

6.   VALUTAZZJONI TAR-RISKJI

6.1.

Deskrizzjoni tar-riskji marbutin mal-implimentazzjoni tal-pjan

6.2.

Deskrizzjoni tal-proċess ta’ monitoraġġ (inkluża d-devjazzjoni potenzjali mill-għanijiet inizjali)

7.   RAKKOMANDAZZJONIJIET

7.1.

Identifikazzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Unjoni u mill-Istati Membri sabiex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-pjan.”

Artikolu 27

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mit-tieni perjodu ta’ referenza kif definit fl-Artikolu 8 u matul dak il-perjodu. Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni sabiex tippermetti għall-adozzjoni ta’ miri għall-Unjoni kollha bl-applikazzjoni tal-Artikolu 10(2) qabel il-bidu tat-tieni perjodu ta’ referenza u l-preparazzjoni u l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Artikoli 1(3), 1(4), 3(3)(i), 3(3)(n), 5, 6, 9(3), 9(4), 26, il-Kapitolu II, Kapitolu III, kif ukoll l-Annessi I, II, III, IV, u V għandhom japplikaw mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 28

Tħassir

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010, l-Artikolu 26 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1216/2011 għandhom jiġu mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2015, mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-Istati Membri li jimplimentaw l-iskema ta’ prestazzjoni matul l-ewwel perjodu ta’ referenza kif definit fl-Artikolu 8.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Mejju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 34.

(3)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(4)  ĠU L L 96, 31.3.2004, p. 20.

(5)  Ara paġna 31 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(6)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(7)  ĠU L 185, 15.7.2011, p. 1.

(8)  ĠU L 201, 3.8.2010, p. 1.

(9)  ĠU L 310, 25.11.2011, p. 3.

(10)  ĠU L 167, 4.7.2003, p. 23.

(11)  ĠU L 294, 13.11.2007, p. 3.

(12)  ĠU L 295, 14.11.2007, p. 7.

(13)  ĠU L 14, 22.1.1993, p. 1.

(14)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.

(15)  ĠU L 271, 18.10.2011, p. 15.

(16)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(17)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.


ANNESS I

L-INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI EWLENIN (KEY PERFORMANCE INDICATORS - KPI) U INDIKATURI TAL-PRESTAZZJONI (PI)

TAQSIMA 1

Għall-iffissar tal-miri għall-Unjoni kollha u għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni fil-livell tal-Unjoni

1.   SIKUREZZA

1.1.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin

(a)

Il-livell minimu tal-effikaċja tal-ġestjoni tas-sikurezza kif definit fit-taqsima 2, il-punt 1.1 (a).

(b)

Il-perċentwali ta’ applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tas-severità bbażata fuq il-metodoloġija tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskji (RAT) għar-rappurtar, bħala minimu, ta’ tliet kategoriji ta’ okkorrenzi: ksur tas-separazzjoni minima, inkursjonijiet fuq ir-runway u okkorrenzi speċifiċi f’kull unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru kif definit fit-Taqsima 2, il-punt 1.1 (b).

2.   AMBJENT

2.1.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin

(a)

L-effiċjenza medja ta’ titjira orizzontali en route tat-trajettorja effettiva, definita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-paragun bejn it-tul tal-parti en route tat-trajettorja effettiva kkalkulat mid-dejta tas-sorveljanza u l-porzjon korrispondenti tad-distanza taċ-ċirku l-kbir, magħdud għat-titjiriet bl-IFR kollha fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew jew li jaqsmuh;

(ii)

en route” tirreferi għad-distanza li l-inġenju tal-ajru jkun tar ‘il barra minn ċirku ta’ 40 mil nawtiku madwar l-ajruporti;

(iii)

fejn titjira titlaq minn jew tasal f’post barra mill-ispazju tal-ajru Ewropew, il-parti biss ġewwa l-ispazju tal-ajru Ewropew hija meqjusa.

(b)

L-effiċjenza medja ta’ titjira orizzontali en route tat-trajettorja tal-aħħar pjan tat-titjira ddepożitat iddefinita kif ġej:

(i)

id-differenza bejn it-tul tal-parti en route tat-trajettorja tal-aħħar pjan tat-titjira ddepożitat u l-porzjon korrispondenti tad-distanza taċ-ċirku l-kbir, magħduda għat-titjiriet kollha bl-IFR fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew jew li jaqsmuh;

(ii)

en route” tirreferi għad-distanza li l-inġenju tal-ajru jkun tar ‘il barra minn ċirku ta’ 40 mil nawtiku madwar l-ajruporti,

(iii)

fejn titjira titlaq minn jew tasal f’post barra mill-ispazju tal-ajru Ewropew, il-parti biss ġewwa l-ispazju tal-ajru Ewropew hija meqjusa.

2.2.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni

(a)

L-effettività ta’ proċeduri ta’ riżervazzjoni għall-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA), iddefinita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-proporzjon tal-ħin li ġie allokat lill-ispazju tal-ajru għar-riżerva jew għas-segregazzjoni mit-traffiku tal-ajru ġenerali, u l-ħin li kien użat fl-ispazju tal-ajru għall-attività li teħtieġ tali segregazzjoni jew riżerva,

(ii)

l-indikatur huwa kkalkulat separatament għall-allokazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru fuq bażi pretattika u tattika u inklużi l-allokazzjonijiet kollha nnotifikati lill-Maniġer tan-Netwerk.

(b)

Ir-rata tal-ippjanar tar-rotot kondizzjonali (CDRs) iddefiniti bħala l-proporzjon tal-pjanijiet tat-titjira tal-inġenji tal-ajru rreġistrati permezz tas-CDRs u l-għadd ta’ inġenji tal-ajru li setgħu ppjanawhom.

(c)

L-użu effettiv ta’ CDRs iddefinit bħala l-proporzjon tal-inġenji tal-ajru li jużaw is-CDRs u l-għadd ta’ inġenji tal-ajru li setgħu ppjanawhom.

3.   KAPAĊITÀ

3.1.   Indikatur ta’ Prestazzjoni Ewlieni

Il-medja ta’ minuti ta’ dewmien tal-ATFM (Ġestjoni tal-Fluss tat-Traffiku tal-Ajru) en route għal kull titjira attribwibbli għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, definit kif ġej:

(i)

id-dewmien tal-AFTM en route huwa d-dewmien ikkalkulat mill-unità ċentrali tal-AFTM, kif ġie iddefinit fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 u espress bħala d-differenza bejn il-ħin tat-tluq mitlub mill-operatur tal-inġenju tal-ajru (1) fl-aħħar pjan tat-titjira ppreżentat u l-ħin tat-tluq ikkalkulat allokat mill-unità ċentrali tal-AFTM;

(ii)

l-indikatur ikopri t-titjiriet kollha bl-IFR fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew u l-kawżi tad-dewmien tal-AFTM kollha, minbarra avvenimenti eċċezzjonali;

(iii)

l-indikatur huwa kkalkulat għas-sena kalendarja kollha u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

3.2.   Indikatur ta’ Prestazzjoni

Il-medja ta’ minuti tad-dewmien tal-AFTM tal-wasla għal kull titjira attribwibbli lis-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminals u fl-ajruporti u kkawżat minn restrizzjonijiet fuq l-inżul fl-ajruport tad-destinazzjoni, definit kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-medja tad-dewmien iġġenerat tal-AFTM tal-wasla għal kull titjira IFR dieħla;

(ii)

l-indikatur jinkludi t-titjiriet kollha bl-IFR li jinżlu l-art fl-ajruport tad-destinazzjoni u jkopri l-kawżi tad-dewmien tal-AFTM kollha, minbarra avvenimenti eċċezzjonali;

(iii)

l-indikatur huwa kkalkulat għas-sena kalendarja kollha u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

4.   KOSTEFFIĊJENZA

4.1.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin

(a)

L-ispiża ddeterminata medja għal kull unità (determined unit cost - DUC) għall-Unjoni għal servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route, definita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-proporzjon bejn l-ispejjeż iddeterminati en route u t-traffiku en route previst, espress f’unitajiet tas-servizzi en route, mistennija matul il-perjodu fil-livell tal-Unjoni, kif inhu inkluż fis-suppożizzjonijiet tal-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-miri għall-Unjoni kollha fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10(5);

(ii)

l-indikatur huwa espress f’Euros u f’termini reali;

(iii)

l-indikatur huwa pprovdut għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

(b)

L-ispiża medja ta’ unità ddeterminata (determined unit cost - DUC) għall-Unjoni għal servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal, definita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa r-riżultat tal-proporzjon bejn l-ispejjeż iddeterminati u t-traffiku previst, espress f’unitajiet tas-servizzi tat-terminal, kif inhu inkluż fis-suppożizzjonijiet tal-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-miri għall-Unjoni kollha fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10(5);

(ii)

l-indikatur huwa espress f’Euros u f’termini reali;

(iii)

l-indikatur huwa pprovdut għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(iv)

l-indikatur japplika mill-bidu tat-tielet sena tat-tieni perjodu ta’ referenza, soġġett għad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 10(3).

4.2.   Indikatur ta’ Prestazzjoni

L-ispejjeż tal-Eurocontrol u b’mod partikolari l-evoluzzjoni tagħhom meta mqabbla mal-evoluzzjoni tal-Indikatur ta’ Prestazzjoni Ewlieni stipulati fil-punt 4.1(a). Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Eurocontrol jikkomunika lill-Kummissjoni l-baġit adottat tiegħu u l-baġit reali u l-bażi tal-ispejjeż matul il-perjodu ta’ referenza, kif ukoll l-evoluzzjoni tal-ispiża tal-unità li tirriżulta mill-proporzjon bejn il-bażi tal-ispejjeż adottata u l-evoluzzjoni prevista fit-traffiku, b’analiżi li turi l-evoluzzjoni tal-komponenti varji tiegħu u li tidentifika separatament id-diversi attivitajiet ta’ forniment ta’ servizzi.

TAQSIMA 2

Għall-iffissar tal-miri u għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni fil-livell lokali

1.   SIKUREZZA

1.1.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin

(a)

L-effettività tal-ġestjoni tas-sikurezza, fir-rigward tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru tagħhom, iċċertifikati biex jipprovdu servizzi tat-traffiku tal-ajru jew servizzi ta’ komunikazzjoni, ta’ navigazzjoni u ta’ sorveljanza. Dan l-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni għandu jitkejjel mil-livell tal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Ġestjoni li ġejjin:

(i)

Politika u objettivi tas-sikurezza;

(ii)

Ġestjoni tar-riskju tas-sikurezza;

(iii)

Assigurazzjoni tas-sikurezza;

(iv)

Promozzjoni tas-sikurezza;

(v)

Kultura tas-Sikurezza.

(b)

L-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tas-severità bbażata fuq l-Għodda għall-Analiżi tar-Riskju (Risk Analysis Tool - RAT) li hija metodoloġija għar-rappurtar, bħala minimu, ta’ ksur tas-separazzjoni minima, ta’ inkursjonijiet fuq ir-runway u ta’ okkorrenzi speċifiċi f’kull unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru. Meta jirrapportaw dawn l-okkorrenzi, l-Istati Membri u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jużaw il-klassifikazzjonijiet tas-severità li ġejjin:

(i)

Inċident serju.

(ii)

Inċident kbir

(iii)

Inċident sinifikanti

(iv)

L-ebda effett fuq is-sikurezza

(v)

Mhux determinat; pereżempju informazzjoni insuffiċjenti disponibbli, jew evidenza inkonklussiva jew konflinġenti pprekludiet din id-determinazzjoni.

Ir-rapportar dwar l-applikazzjoni tal-metodu għandu jsir għal okkorrenzi individwali.

(c)

Ir-rappurtar mill-Istati Membri u mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru tagħhom tal-livell ta’ preżenza u l-livell korrispondenti ta’ assenza ta’ kultura ġusta.

Għall-iskop ta’ dawn l-indikaturi, lokali tfisser fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru b’indikazzjoni għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-kontribut fil-livell nazzjonali.

1.2.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni

(a)

l-applikazzjoni mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, ta’ sistemi awtomatizzati ta’ reġistrazzjoni tad-dejta tas-sikurezza, fejn disponibbli, li għandhom jinkludu, bħala minimu l-monitoraġġ tal-ksur tas-separazzjoni minima u ta’ inkursjonijiet fuq ir-runway.

(b)

ir-rappurtar mill-Istati Membri u mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru dwar il-livell ta’ rapportar ta’ okkorrenza, fuq bażi annwali, bil-għan li jitkejjel il-livell ta’ rappurtar u tiġi indirizzata l-kwistjoni ta’ titjib fil-kultura tar-rappurtar;

(c)

l-għadd, bħala minimu, ta’ ksur tas-separazzjoni minima, ta’ inkursjonijiet fuq ir-runway, ta’ ksur tal-ispazju tal-ajru, u ta’ okkorrenzi speċifiċi għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru f’kull unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru.

Għall-iskop ta’ dawn l-indikaturi, lokali tfisser fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru b’indikazzjoni għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-kontribut fil-livell nazzjonali.

2.   AMBJENT

2.1.   Indikatur ta’ Prestazzjoni Ewlieni

L-effiċjenza medja ta’ titjira orizzontali en route tat-trajettorja effettiva, definita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-paragun bejn it-tul tal-parti en route tat-trajettorja effettiva dderivat mid-dettalji ta’ sorveljanza u d-distanza miksuba, magħdud għat-titjiriet bl-IFR kollha fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew jew li jaqsmuh;

(ii)

en route” tirreferi għad-distanza li l-inġenju tal-ajru jkun tar ‘il barra minn ċirku ta’ 40 mil nawtiku madwar l-ajruporti,

(iii)

fejn titjira titlaq minn jew tasal f’post barra mill-ispazju tal-ajru lokali, il-parti biss ġewwa l-ispazju tal-ajru lokali hija meqjusa.

(iv)

“distanza milħuqa” hija funzjoni tal-pożizzjoni tal-punti tad-dħul u tal-ħruġ tat-titjira lejn u ‘l barra mill-ispazju tal-ajru lokali. Id-distanza milħuqa tirrappreżenta l-kontribut li dawn il-punti jagħmlu għad-distanza użata fl-indikatur għall-Unjoni kollha. Is-somma ta’ dawn id-distanzi fuq l-ispazji tal-ajru lokali ttraversati kollha hija ugwali għad-distanza użata fl-indikatur għall-Unjoni kollha.

Għall-iskop ta’ dan l-indikatur, lokali tfisser fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

2.2.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni

(a)

Il-ħin addizzjonali fil-fażi taxi-out, definit kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa d-differenza bejn il-ħin effettiv tat-taxi-out u l-ħin mingħajr restrizzjonijiet ibbażat fuq il-ħinijiet tat-taxi-out waqt perjodi baxxi ta’ traffiku;

(ii)

l-indikatur huwa espress f’minuti għal kull tluq għas-sena kalendarja kollha.

(b)

Il-ħin addizzjonali fl-ispazju tal-ajru tat-terminal, definit kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa d-differenza bejn il-ħin tat-tranżitu taż-żona ASMA (Arrival Sequencing and Metering Area) u l-ħin mingħajr restrizzjonijiet ibbażat fuq il-ħinijiet tat-tranżitu taż-żona ASMA f’perjodi baxxi ta’ traffiku;

(ii)

l-indikatur huwa espress f’minuti għal kull tluq għas-sena kalendarja kollha.

(iii)

iż-żona ASMA hija definita bħala ċilindru virtwali b’raġġ ta’ 40 mil nawtiku madwar l-ajruport tal-wasla.

(c)

L-indikaturi kif definiti f’Taqsima 1, il-punt 2.2.

Għall-iskop tal-indikaturi (a) u (b), lokali tfisser fil-livell nazzjonali b’analiżi fil-livell tal-ajruport. Għall-iskop tal-indikatur (c), lokali tfisser fil-livell nazzjonali.

3.   KAPAĊITÀ

3.1.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin

(a)

Il-medja tal-minuti ta’ dewmien tal-AFTM en route għal kull titjira, definita kif ġej:

(i)

id-dewmien tal-AFTM en route huwa d-dewmien ikkalkulat mill-unità ċentrali tal-AFTM, kif ġie ddefinit fir-Regolament (UE) Nru 255/2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru u espress bħala d-differenza bejn il-ħin tat-tluq mitlub mill-operatur tal-inġenju tal-ajru fl-aħħar pjan tat-titjira ppreżentat u l-ħin tat-tluq ikkalkulat allokat mill-unità ċentrali tal-AFTM;

(ii)

l-indikatur ikopri t-titjiriet kollha bl-IFR fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew u l-kawżi tad-dewmien tal-ATFM kollha, minbarra avvenimenti eċċezzjonali;

(iii)

l-indikatur huwa kkalkulat għas-sena kalendarja kollha u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Għall-iskop ta’ dan l-indikatur, lokali tfisser fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru bi tqassim immonitorjat għal raġunijiet ta’ trasparenza fil-livell l-aktar xieraq.

(b)

Il-medja tal-minuti għal kull titjira tad-dewmien tal-AFTM tal-wasla attribwibbli lis-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal u fl-ajruport u kkawżat minn restrizzjonijiet fuq l-inżul fl-ajruport tad-destinazzjoni, definit kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-medja dewmien iġġenerat tal-AFTM tal-wasla għal kull titjira bl-IFR dieħla;

(ii)

l-indikatur ikopri t-titjiriet kollha bl-IFR li jinżlu l-art fl-ajruport tad-destinazzjoni u l-kawżi tad-dewmien tal-AFTM kollha, minbarra avvenimenti eċċezzjonali;

(iii)

l-indikatur huwa kkalkulat għas-sena kalendarja kollha u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Għall-iskop ta’ dan l-indikatur, lokali tfisser fil-livell nazzjonali bi tqassim fil-livell tal-ajruport għall-finijiet ta’ monitoraġġ.

3.2.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni

(a)

L-aderenza mas-slots tal-ATFM kif meħtieġ mill-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 255/2010.

(b)

Il-medja tal-minuti għal kull titjira tad-dewmien qabel it-tluq tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru kkawżat minn restrizzjonijiet tat-tluq fl-ajruport tat-tluq, definita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-medja tad-dewmien ta’ qabel it-tluq tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru għal kull titjira IFR ħierġa;

(ii)

l-indikatur jinkludi t-titjiriet kollha bl-IFR li jitilqu mill-ajruport tat-tluq u jkopri d-dewmien fl-istart up minħabba limitazzjonijiet tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru meta l-inġenju tal-ajru jkun lest biex jitlaq mill-istand tat-tluq;

(iii)

l-indikatur huwa kkalkulat għas-sena kalendarja kollha u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Għall-iskop ta’ dan l-indikatur, lokali tfisser fil-livell nazzjonali b’analiżi fil-livell tal-ajruport għall-finijiet ta’ monitoraġġ.

4.   KOSTEFFIĊJENZA

4.1.   Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin

(a)

L-ispiża ddeterminata ta’ unità (DUC) għal servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route, definita kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa l-proporzjon bejn l-ispejjeż iddeterminati en route u t-traffiku previst fiż-żona tal-imposti, espress f’unitajiet tas-servizzi en route, mistenni matul il-perjodu fil-livell lokali, inklużi fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni skont l-Artikolu 11(3)(a) u (b);

(ii)

l-indikatur huwa espress f’termini reali u fil-munita nazzjonali;

(iii)

l-indikatur huwa pprovdut għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

(b)

L-ispiża/l-ispejjeż iddeterminata/i ta’ unità (DUC) għal servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route, iddefiniti kif ġej:

(i)

l-indikatur huwa r-riżultat tal-proporzjon bejn l-ispejjeż iddeterminati u t-traffiku previst, espress f’unitajiet tas-servizzi tat-terminal, inkluż fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni skont l-Artikolu 11(3)(a) u (b);

(ii)

l-indikatur huwa espress f’termini reali u fil-munita nazzjonali;

(iii)

l-indikatur huwa pprovdut għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Għall-iskop ta’ dawn iż-żewġ indikaturi, lokali tfisser fil-livell taż-żona tal-imposti.


(1)  ĠU L 80, 26.3.2010, p. 10.


ANNESS II

MUDELL GĦALL-PJANIJIET TA’ PRESTAZZJONI

Il-pjan ta’ prestazzjoni għandu jkun ibbażat fuq l-istruttura li ġejja:

1.   INTRODUZZJONI

1.1.

Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni (kamp ta’ applikazzjoni tal-pjan, lista tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru koperti, eċċ.).

1.2.

Deskrizzjoni tax-xenarju makroekonomiku għall-perjodu ta’ referenza, inklużi s-suppożizzjonijiet ġenerali (il-previżjonijiet tat-traffiku, eċċ.)

1.3.

Deskrizzjoni tal-eżitu tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati sabiex jiġu ppreparati l-pjan ta’ prestazzjoni u l-kompromessi miftiehma kif ukoll il-punti ta’ nuqqas ta’ qbil u r-raġunijiet għan-nuqqas ta’qbil.

1.4.

Deskrizzjoni tal-azzjonijiet meħuda mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru sabiex jiġi implimentat il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-prinċipji gwida l-oħra għall-operazzjoni tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru fuq żmien twil.

1.5.

Lista tal-ajruporti soġġetti għall-iskema ta’ prestazzjoni b’applikazzjoni tal-Artikolu 1 tar-Regolament, flimkien mal-għadd medju ta’ movimenti tat-trasport bl-ajru bl-IFR.

1.6.

Lista tal-ajruporti eżentati skont l-Artikolu 1(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 flimkien mal-għadd medju ta’ movimenti tat-trasport bl-ajru bl-IFR.

2.   INVESTIMENT

2.1.

Deskrizzjoni u ġustifikazzjoni tal-ispiża, tan-natura u tal-kontribut għall-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni tal-investimenti f’sistemi ATM ġodda u bidliet maġġuri ta’ sistemi ATM eżistenti, inkluż ir-rilevanza tagħhom u l-koerenza mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, il-proġetti komuni msemmija fl-Artikolu 15a tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, u, skont kif xieraq, il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk.

2.2.

Id-deskrizzjoni u l-ġustifikazzjoni msemmija fil-punt 2.1 għandhom b’mod partikolari

(i)

jirrelataw l-ammont tal-investimenti, li għalihom jingħataw deskrizzjoni u ġustifikazzjoni skont il-punt 2.1, mal-ammont totali tal-investimenti;

(ii)

jagħmlu differenza bejn investimenti f’sistemi ġodda, bidla ta’ sistemi eżistenti u investimenti ta’ sostituzzjoni;

(iii)

jirreferu kull investiment f’sistemi ATM ġodda u bidla maġġuri f’sistemi ATM eżistenti għall-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, lill-proġetti komuni msemmija fl-Artikolu 15a tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, u, skont kif xieraq, għall-Pjan Strateġiku għan-Netwerk;

(iv)

jiddettaljaw is-sinerġiji miksuba fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew, jekk ikun xieraq, ma’ Stati Membri oħrajn jew għall-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, b’mod partikolari f’termini ta’ infrastruttura komuni u tal-akkwist komuni;

(v)

jiddettaljaw il-benefiċċji mistennija minn dawn l-investimenti f’termini ta’ prestazzjoni fl-erba’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin, billi jallokawhom bejn il-fażijiet en route u tat-terminal/tal-ajruport tat-titjira, u d-data minn meta l-benefiċċji huma mistennija;

(vi)

jipprovdu informazzjoni dwar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jsostnu l-investiment, bħall-eżistenza ta’ dokumentazzjoni dwar l-analiżi tal-kosti mqabbla mal-benefiċċji, dwar iż-żamma ta’ konsultazzjoni mal-utenti, ir-riżultati tagħha u kwalunkwe opinjoni kuntrarja espressa.

3.   MIRI TA’ PRESTAZZJONI FIL-LIVELL LOKALI

3.1.

Il-miri ta’ prestazzjoni f’kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni, iffissati b’referenza għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni kif stipulat fl-Anness I, Taqsima 2, għall-perjodu ta’ referenza kollu, b’valuri annwali li għandhom jintużaw għal finijiet ta’ monitoraġġ u ta’ inċentivi:

(a)

Sikurezza

(i)

livell ta’ effettività fil-ġestjoni tas-sikurezza: miri lokali għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(ii)

applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tas-severità bbażata fuq il-metodoloġija tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskji (RAT): miri lokali għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(iii)

kultura ġusta: miri lokali għall-aħħar sena tal-perjodu ta’ referenza.

(b)

Ambjent

(i)

deskrizzjoni tal-proċess biex jittejjeb id-disinn tar-rotot;

(ii)

l-effiċjenza medja ta’ titjira orizzontali en route tat-trajettorja effettiva.

(c)

Kapaċità

(i)

minuti ta’ dewmien tal-AFTM en route għal kull titjira;

(ii)

minuti ta’ dewmien medju tal-ATFM tal-wasla fit-terminal għal kull titjira;

(iii)

il-pjan tal-kapaċità stabbilit mill-fornitur/i tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

(d)

Kosteffiċjenza

(i)

L-ispejjeż iddeterminati għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route u fit-terminal iffissati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 u b’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(ii)

unitajiet tas-servizzi en route u fit-terminal previsti għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(iii)

konsegwentement, spejjeż iddeterminati ta’ unità għall-perjodu ta’ referenza;

(iv)

deskrizzjoni u ġustifikazzjoni tal-qligħ fuq l-ekwità tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernati, kif ukoll dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ u dwar il-livell/il-kompożizzjoni tal-bażi tal-assi użat għall-kalkolu tal-ispiża tal-kapital inkluża fl-ispejjeż iddeterminati;

(v)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-ammonti riportati mis-snin ta’ qabel il-perjodu ta’ referenza;

(vi)

deskrizzjoni ta’ suppożizzjonijiet ekonomiċi, inkluż:

is-suppożizzjonijiet dwar l-inflazzjoni użati fil-pjan meta mqabbla ma’ sors internazzjonali bħall-FMI (il-Fond Monetarju Internazzjonali) mal-Indiċi tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (IPK) għall-previżjonijiet u għall-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumatur tal-Eurostat għaċ-ċifri reali. Ġustifikazzjoni ta’ kwalunkwe devjazzjoni minn dawn is-sorsi;

is-suppożizzjonijiet li jsostnu l-kalkolu tal-ispejjeż tal-pensjonijiet magħmula mill-ispejjeż iddeterminati, inkluża deskrizzjoni tar-regolamenti nazzjonali rilevanti tal-pensjonijiet u r-regolamenti dwar il-kontabbiltà tal-pensjonijiet fis-seħħ u li fuqhom huma bbażati s-suppożizzjonijiet, kif ukoll informazzjoni dwar jekk humiex antiċipati bidliet f’dawn ir-regolamenti;

is-suppożizzjonijiet dwar ir-rata ta’ mgħax għas-self li jiffinanzja l-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, inkluż tagħrif rilevanti dwar is-self (ammonti, tul ta’ żmien, eċċ.) u s-spjegazzjoni għall-medja (peżata) tal-imgħax fuq id-dejn użata għall-kalkolu tal-ispiża tal-kapital qabel it-taxxa u l-ispiża tal-kapital inklużi fl-ispejjeż iddeterminati;

aġġustamenti li jmorru lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà;

(vii)

jekk applikabbli, deskrizzjoni fir-rigward tal-perjodu ta’ referenza preċedenti tal-avvenimenti u ċ-ċirkostanzi rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 14(2)(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 bl-użu tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 14(2)(b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 inkluża valutazzjoni tal-livell, tal-kompożizzjoni u tal-ġustifikazzjoni tal-ispejjeż eżenti mill-applikazzjoni tal-Artikoli 14(1)(a) u 14(1)(b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013;

(viii)

jekk applikabbli, deskrizzjoni ta’ kwalunkwe ristrutturar sinifikanti ppjanat matul il-perijodu ta’ referenza inkluż il-livell tal-ispejjeż ta’ ristrutturar u l-ġustifikazzjoni għal dawn l-ispejjeż b’rabta mal-benefiċċji netti għall-utenti tal-ispazju tal-ajru matul iż-żmien;

(ix)

jekk applikabbli, l-ispejjeż tar-ristrutturar approvati minn perjodi ta’ referenza preċedenti li għandhom jiġu rkuprati.

3.2.

Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-konsistenza tal-miri ta’ prestazzjoni mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha. Meta ma hemm l-ebda mira ta’ prestazzjoni għall-Unjoni kollha, deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-miri fi ħdan il-pjan u kif jikkontribwixxu għat-titjib tal-prestazzjoni tan-netwerk Ewropew tal-ATM.

3.3.

Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-interdipendenzi u l-kompromessi bejn oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin, inklużi s-suppożizzjonijiet użati għall-valutazzjoni tal-kompromessi.

3.4.

Kontribut ta’ kull fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernat għall-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni ffissati għall-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru skont l-Artikolu 5(2)(c)(ii).

4.   SKEMI TA’ INĊENTIVI

4.1.

Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-iskemi ta’ inċentivi li għandhom jiġu applikati fuq il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

5.   DIMENSJONI MILITARI TAL-PJAN

Deskrizzjoni tad-dimensjoni ċivili/militari tal-pjan, li tiddeskrivi l-prestazzjoni tal-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA) sabiex titkabbar il-kapaċità filwaqt li titqies kif xieraq l-effettività tal-operazzjonijiet militari u, jekk jitqies li jkun xieraq, l-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni rilevanti li huma konsistenti mal-indikaturi u mal-miri tal-pjan ta’ prestazzjoni

6.   ANALIŻI TAS-SENSITTIVITÀ U TQABBIL MAL-PJAN TA’ PRESTAZZJONI TA’ QABEL

6.1.

Sensittività għas-suppożizzjonijiet esterni.

6.2.

Tqabbil mal-pjan ta’ prestazzjoni preċedenti.

7.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-PJAN TA’ PRESTAZZJONI

Deskrizzjoni tal-miżuri stabbiliti mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni, bħal:

(i)

mekkaniżmi ta’ monitoraġġ sabiex ikun żgurat li l-programmi għas-sikurezza u l-pjanijiet tan-negozju tas-Servizzi tan-Navigazzjoni tal-Ajru (Air Navigation Services - ANS) jiġu implimentati;

(ii)

miżuri sabiex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni u jsiru rapporti dwarha, inklużi miżuri dwar kif wieħed għandu jindirizza s-sitwazzjoni jekk il-miri ma jintlaħqux matul il-perjodu ta’ referenza.


ANNESS III

MUDELL TAL-PJAN GĦALL-PRESTAZZJONI TAN-NETWERK

Il-pjan ta’ prestazzjoni għall-Maniġer tan-Netwerk għandu jkun ibbażat fuq l-istruttura li ġejja:

1.   INTRODUZZJONI

1.1.

Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni (il-kamp ta’ applikazzjoni tal-pjan, il-funzjonijiet koperti, eċċ.)

1.2.

Deskrizzjoni tax-xenarju makroekonomiku għall-perjodu ta’ referenza, inklużi s-suppożizzjonijiet ġenerali (il-previżjonijiet tat-traffiku, eċċ.)

1.3.

Deskrizzjoni tal-konsistenza mal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk

1.4.

Deskrizzjoni tal-eżitu tal-konsultazzjoni mal-partijiet interessati sabiex jitħejja l-pjan ta’ prestazzjoni (il-kwistjonijiet ewlenin li qajmu l-parteċipanti u, jekk ikun possibbli, il-kompromessi miftehma)

2.   MIRI TAL-PRESTAZZJONI

2.1.

Deskrizzjoni ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin f’kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni rilevanti

2.2.

Miri ta’ prestazzjoni f’kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni rilevanti, iffissati b’referenza għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni li jkun rilevanti, għall-perjodu ta’ referenza kollu, u b’valuri annwali li għandhom jintużaw għall-finijiet ta’ monitoraġġ u ta’ inċentivi

2.3.

Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-kontribut tal-miri ta’ prestazzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u tal-impatt tagħhom fuqhom

2.4.

Deskrizzjoni tal-kontribut u l-impatt tal-miri ta’ prestazzjoni fuq il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru

3.   KONTRIBUT TA’ KULL FUNZJONI

3.1.

Miri ta’ prestazzjoni individwali għal kull funzjoni (il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru/ATFM, id-Disinn tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot (European Route Network Design - ERND), il-kodiċijiet tat-transponders SSR u l-frekwenzi)

4.   DIMENSJONI MILITARI

4.1.

Deskrizzjoni tad-dimensjoni ċivili/militari tal-pjan, li tiddeskrivi l-prestazzjoni tal-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru sabiex titkabbar il-kapaċità filwaqt li titqies kif xieraq l-effettività tal-operazzjonijiet militari u, jekk jitqies li jkun xieraq, l-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni rilevanti li huma konsistenti mal-indikaturi u mal-miri tal-pjan ta’ prestazzjoni

5.   ANALIŻI TAS-SENSITTIVITÀ U TQABBIL MAL-PJAN TA’ PRESTAZZJONI TA’ QABEL

5.1.

Sensittività għas-suppożizzjonijiet esterni

5.2.

Tqabbil mal-pjan ta’ prestazzjoni preċedenti

6.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-PJAN TA’ PRESTAZZJONI

6.1.

Deskrizzjoni tal-miżuri stabbiliti sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni, bħal:

mekkaniżmi ta’ monitoraġġ sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet ta’ sikurezza u l-pjanijiet tan-negozju jiġu implimentati

miżuri sabiex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni u jsiru rapporti dwarha, inklużi miżuri dwar kif wieħed għandu jindirizza s-sitwazzjoni jekk il-miri ma jintlaħqux matul il-perjodu ta’ referenza.


ANNESS IV

IL-PRINĊIPJI GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-PJANIJIET U L-MIRI TA’ PRESTAZZJONI

Il-Kummissjoni għandha tuża l-kriterji ta’ evalwazzjoni li ġejjin:

1.   KRITERJI ĠENERALI

(a)

Il-konformità mar-rekwiżiti relatati mal-preparazzjoni u mal-adozzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni u b’mod partikolari l-valutazzjoni tal-ġustifikazzjonijiet ipprovduti fil-pjan ta’ prestazzjoni;

(b)

Analiżi fattwali li tikkunsidra s-sitwazzjoni ġenerali ta’ kull Stat individwali inkluż l-aktar żviluppi ekonomiċi riċenti u l-previżjoni tat-traffiku;

(c)

Il-livell ta’ prestazzjoni fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza u l-marġini li jirriżulta għal iktar titjib;

(d)

Il-livell ta’ prestazzjoni milħuq fil-perjodu ta’ referenza preċedenti;

(e)

Ir-rilevanza ta’ investimenti u ta’ nfiq kapitali fir-rigward tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM (ATM), il-proġetti komuni msemmija fl-Artikolu 15a tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, u, kif xieraq, il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk kif ukoll is-sinerġiji miksuba fil-livell tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew fil-livell reġjonali;

(f)

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar il-miri proposti.

2.   SIKUREZZA

(a)

Tqabbil tal-livell tal-effettività tal-ġestjoni tas-sikurezza fil-livell lokali mal-mira għall-Unjoni kollha;

(b)

Tqabbil tar-riżultati tal-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tas-severità bbażata fuq il-metodoloġija tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskji (RAT) fil-livell lokali mal-mira għall-Unjoni kollha;

(c)

Il-livell ta’ preżenza ta’ kultura ġusta fil-livell lokali.

3.   AMBJENT

L-effiċjenza medja ta’ titjira orizzontali en route tat-trajettorja effettiva:

(d)

tqabbil mal-prestazzjoni storika miksuba matul is-snin preċedenti;

(e)

tqabbil ma’ valur ta’ referenza, fuq il-bażi ta’ informazzjoni mogħtija mill-Maniġer tan-Netwerk;

(f)

konsistenza mal-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot żviluppat mill-Maniġer tan-Netwerk.

4.   KAPAĊITÀ

Il-livell ta’ dewmien en route. Tqabbil tal-livell mistenni tad-dewmien tal-AFTM en route li ntuża fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni ma’:

(a)

valur ta’ referenza bbażat fuq informazzjoni mill-Pjan Operattiv tan-Netwerk tal-Maniġer tan-Netwerk;

(b)

il-pjan ta’ kapaċità stabbilit mill-fornitur/i tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route kif rifless fil-Pjan Operattiv tan-Netwerk tal-Maniġer tan-Netwerk.

Dewmien medju tal-AFTM tal-wasla fil-livell nazzjonali. Valutazzjoni tal-ġustifikazzjoni pprovduta fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni u, b’mod partikolari:

(a)

tqabbil mal-prestazzjoni storika miksuba fl-aħħar ħames snin;

(b)

kontribut tal-ajruporti individwali għall-mira lokali u tqabbil tal-prestazzjoni ma’ ajruporti oħra simili;

(c)

benefiċċji operattivi mistennija minn inizjattivi ppjanati.

5.   KOSTEFFIĊJENZA

(a)

Xejra tal-ispiża ddeterminata ta’ unità: Valutazzjoni dwar jekk l-ispejjeż iddeterminati ta’ unità ppreżentati humiex mistennija li jiżviluppaw skont mira tal-kosteffiċjenza għall-Unjoni kollha u jekk jagħtux kontribut adegwat sabiex tintlaħaq dik il-mira matul il-perjodu ta’ referenza kollu kif ukoll għall kull sena individwalment, filwaqt li tqis l-ispejjeż tar-ristrutturar kif xieraq;

(b)

Xejra tal-ispiża ta’ unità tat-terminal: valutazzjoni dwar jekk l-ispejjeż ddeterminati ta’ unità ppreżentati humiex mistennija li jiżviluppaw skont mira tal-kosteffiċjenza għall-Unjoni kollha u jekk jagħtux kontribut adegwat sabiex tintlaħaq dik il-mira matul il-perjodu ta’ referenza kollu kif ukoll għall kull sena individwalment. Barra minn hekk, għall-valutazzjoni jintużaw il-kriterji li ġejjin:

(i)

il-konsistenza mal-iżvilupp ta’ spejjeż iddeterminati għal kull unità en route, li jqis l-elementi komuni kollha bejn dawn l-ispejjeż;

(ii)

il-konsistenza mas-suppożizzjonijiet użati għall-iffissar tal-miri tal-kosteffiċjenza en route (bħal inflazzjoni, suppożizzjonijiet ekonomiċi, xejriet tat-traffiku)

(iii)

l-isforzi ppjanati mqabbla max-xejriet tal-ispiża storika għall-ANS tat-terminal;

(iv)

ix-xejriet tal-ispejjeż iddeterminati kumplessivi ta’ ANS gate-to-gate;

(v)

deskrizzjoni u ġustifikazzjoni ta’ kull bidla fl-allokazzjoni tal-ispejjeż bejn ANS en route u tat-terminal, kif imqabbel mal-perjodu ta’ referenza preċedenti kif ukoll matul il-perjodu ta’ referenza attwali; kif ukoll

(vi)

kwalunkwe ċirkostanza lokali partikolari;

(c)

Il-livell tal-ispiża ddeterminata ta’ unità: Tqabbil tal-ispejjeż ta’ unità lokali ppreżentati mal-ispejjeż ta’ unità medji tal-Istati Membri jew tal-FABs b’ambjent operattiv u ekonomiku simili, kif definit mill-Kummissjoni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10(5);

(d)

Spiża tal-kapital

(i)

il-livell/il-kompożizzjoni tal-bażi tal-assi użata għall-kalkolu tal-ispiża tal-kapital;

(ii)

l-ispiża tal-kapital qabel it-taxxa inklużi r-rata tal-imgħax fuq id-dejn u l-qligħ fuq l-ekwità; kif ukoll

(iii)

il-qligħ fuq l-ekwità tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru;

(e)

Il-livell/il-kompożizzjoni tal-ispejjeż imġarrba skont l-Artikolu 6(2)(a) u (b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 u inklużi fl-ispejjeż iddeterminati;

(f)

Suppożizzjonijiet dwar il-previżjonijiet tat-traffiku: tqabbil tal-previżjonijiet tal-unitajiet tas-servizzi lokali li ntużaw fil-pjan ta’ prestazzjoni mal-previżjonijiet tat-traffiku tal-Eurocontrol Statistics and Forecast Service (STATFOR) li jsiru disponibbli tliet xhur qabel is-sottomissjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni;

(g)

Suppożizzjonijiet ekonomiċi:

(i)

Verifika li s-suppożizzjonijiet dwar l-inflazzjoni li ntużaw fil-pjan ta’ prestazzjoni huma konformi mal-previżjoni u l-verifika tar-referenza CPI dwar il-ġustifikazzjonijiet mogħtija għal xi devjazzjonijiet;

(ii)

Verifika tad-deskrizzjoni u ġustifikazzjoni tas-suppożizzjonijiet sottostanti tal-kalkolu tal-ispejjeż tal-pensjonijiet inkluż fl-ispejjeż iddeterminati;

(iii)

Verifika tad-deskrizzjoni tar-regolamenti nazzjonali rilevanti tal-pensjonijiet u r-regolamenti dwar il-kontabbiltà tal-pensjonijiet fis-seħħ u li fuqhom huma bbażati s-suppożizzjonijiet dwar il-pensjoni;

(iv)

Verifika tad-deskrizzjoni u ġustifikazzjoni tas-suppożizzjonijiet dwar ir-rata ta’ mgħax għas-self li jiffinanzja l-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, inkluż tagħrif rilevanti fuq is-self (ammonti, tul ta’ żmien, eċċ.) u r-rikonċiljazzjoni mal-medja (peżata) tal-imgħax fuq id-dejn użat għall-kalkolu tal-ispiża tal-kapital qabel it-taxxa u l-ispiża tal-kapital inklużi fl-ispejjeż iddeterminati;

(v)

Verifika tad-deskrizzjoni u ġustifikazzjoni ta’ aġġustamenti possibbli li jmoru lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà.

(h)

Il-livell, il-kompożizzjoni u l-ġustifikazzjoni tal-ispejjeż eżenti mill-applikazzjoni tal-Artikolu 14(1)(a) u (b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013;

(i)

Jekk applikabbli, mat-tlestija tar-ristrutturar, it-twassil ta’ benefiċċju nett lill-utenti tal-ispazju tal-ajru matul iż-żmien imqabbla ma’ ammonti rkuprati ta’ spejjeż ta’ ristrutturar.


ANNESS V

LISTA TAD-DEJTA LI GĦANDHA TKUN IPPROVDUTA GĦALL-FINI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, id-dejta li ġejja għandha tiġi provduta jew issir disponibbli:

1.   MILL-AWTORITAJIET SUPERVIŻORJI NAZZJONALI

1.1.   Speċifikazzjoni tas-sett ta’ dejta

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja:

(a)

l-informazzjoni meħtieġa biex jikkonformaw mal-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza msemmija fl-Anness I;

Barra minn hekk, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiżguraw li d-dejta li ġejja tkun disponibbli:

(b)

id-dejta użata u kkalkulata mill-unità ċentrali tal-Ġestjoni tal-Fluss tat-Traffiku tal-Ajru (Air Traffic Flow Management - ATFM) kif definita fir-Regolament (UE) Nru 255/2010 dwar il-Ġestjoni tal-Fluss tat-Traffiku tal-Ajru bħalma huma pjanijiet ta’ titjir għal traffiku tal-ajru ġenerali skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti (IFR), rotot effettivi, dejta ta’ sorveljanza bbażata fuq intervall ta’ rappurtar ta’ 30 sekonda, dewmien tal-ATFM en route u fl-ajruport, eżenzjonijiet minn miżuri ATFM, ħarsien ta’ slots tal-ATFM, frekwenza fl-użu kondizzjonali ta’ rotot;

(c)

L-okkorrenzi tas-sikurrezza relatati mal-ATM;

(d)

L-informazzjoni dwar rakkomandazzjonijiet għas-sikurezza u azzjonijiet korrettivi li ttieħdu fuq il-bażi tal-analiżi/tal-investigazzjoni tal-inċidenti relatati mal-ATM skont ir-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) dwar l-investigazzjoni ta’ aċċidenti u d-Direttiva 2003/42/KE (2) dwar rapporti ta’ okkorrenza fl-avjazzjoni ċivili;

(e)

l-informazzjoni dwar l-elementi stabbiliti sabiex jippromwovu l-applikazzjoni ta’ kultura ġusta;

(f)

id-dejta b’appoġġ għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 4(1)(m) u (n) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2150/2005 li jistabbilixxi regoli komuni għall-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA) (3);

(g)

id-dejta b’appoġġ għall-kompiti msemmija fil-paragrafu 8 tal-Anness V tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM).

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-użu ta’ lista komuni ta’ fatturi kawżali/kontribwenti għall-analiżi tal-okkorrenza huwa obbligatorju.

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiġbru u jagħmlu disponibbli dan li ġej:

(h)

l-informazzjoni miġbura mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru permezz ta’ sistemi awtomatizzati ta’ reġistrazzjoni tad-dejta tas-sikurezza fejn disponibbli;

(i)

ix-xejriet, bħala minimu, fil-ksur tas-separazzjoni minima, fl-inkursjonijiet fuq ir-runway, fil-ksur tal-ispazju tal-ajru u fl-okkorrenzi speċifiċi mal-ATM f’kull unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru;

(j)

l-informazzjoni dwar kif jiġi applikat il-kunċett FUA mill-awtoritajiet nazzjonali/tal-FAB sabiex jipprovdu l-aħjar benefiċċju kemm għall-utenti tal-ispazju tal-ajru ċivili kif ukoll dawk tal-ispazju tal-ajru militari.

1.2.   Frekwenza u skadenzi għall-forniment tad-dejta

Id-dejta msemmija fil-punti 1.1(a), (c), (d), (e), (f), (h) u (i) għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali. Qabel l-1 ta’ Frar ta’ kull sena, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jirrappurtaw lill-EASA l-kejl annwali tal-kwestjonarji dwar l-effettività tal-ġestjoni tas-sikurezza (il-punt 1.1(a)) u tal-kultura ġusta (il-punt 1.1(e)) għas-sena preċedenti. Jekk ikun hemm xi bidliet fil-kejl annwali tal-KPIs, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jippreżentaw dawk il-bidliet qabel id-data meta jkun mistenni r-rapport annwali li jmiss.

Id-dejta msemmija fil-punti 1.1(b), u (g) għandha tkun disponibbli fuq il-bażi ta’ kull xahar.

Qabel l-1 ta’ Frar ta’ kull sena, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jissottomettu stħarriġ annwali dwar l-applikazzjoni tal-kunċett FUA, kif msemmi fil-punt 1.1 (j), għas-sena preċedenti.

2.   MILL-FORNITURI TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU

Din it-Taqsima tapplika għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li jipprovdu s-servizzi msemmija fl-Artikolu 1(2). F’każijiet individwali, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jinkludu l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li jinsabu taħt il-limitu tal-Artikolu 1(3). Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummisjoni skont dan.

2.1.   Speċifikazzjoni tas-sett ta’ dejta

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jagħmlu disponibbli dan li ġej:

(a)

id-dejta msemmija fl-Ispeċifikazzjoni tal-Eurocontrol intitolata “EUROCONTROL Specification for Economic Information Disclosure”, Edizzjoni 2.6 tal-31 ta’ Diċembru 2008 bir-referenza għall-EUROCONTROL-SPEC-0117 għall-forniment ta’ dejta sa, u inkluż, is-sena 2013, u l-Edizzjoni 3.0 tal-4 ta’ Diċembru 2012 mis-sena mill-2014 ‘il quddiem;

(b)

ir-rapporti annwali u l-parti relatata mal-prestazzjoni tal-pjanijiet tan-negozju u tal-pjan annwali stabbiliti mill-fornitur ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru skont it-taqsima 2.2 u 9 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1035/2011;

(c)

il-pjan ta’ investiment tagħhom għall-perjodu ta’ referenza;

(d)

l-informazzjoni mitluba għall-konformità mal-KPI tas-sikurezza msemmi fil-punt 1.1(a) tat-Taqsima 2 tal-Anness I;

(e)

l-informazzjoni dwar l-elementi stabbiliti sabiex jippromwovu l-applikazzjoni ta’ kultura ġusta;

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jiġbru u jipprovdu d-dejta li ġejja:

(f)

l-informazzjoni miġbura permezz ta’ sistemi awtomatizzati ta’ reġistrazzjoni tad-dejta tas-sikurezza, fejn disponibbli.

(g)

ix-xejriet, bħala minimu, fil-ksur tas-separazzjoni minima, fl-inkursjonijiet fuq ir-runway, fil-ksur tal-ispazju tal-ajru u fl-okkorrenzi speċifiċi mal-ATM f’kull unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru.

2.2.   Frekwenza u skadenzi għall-forniment tad-dejta

Id-dejta għas-sena n imsemmija fil-punt 2.1 (a) għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali qabel il-15 ta’ Lulju tas-sena n + 1, ħlief għad-dejta pproġettata li għandha tkun ipprovduta sal-1 ta’ Novembru tas-sena n + 1.

Id-dejta msemmija fil-punti 2.1(b), (c), (d), (e), u (f) għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali.

Qabel l-1 ta’ Frar ta’ kull sena, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jirrappurtaw lill-EASA l-kejl annwali tal-kwestjonarji dwar l-effettività tal-ġestjoni tas-sikurezza (il-punt 1.1(d)) u tal-kultura ġusta (il-punt 1.1(e)), għas-sena preċedenti. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jippreżentaw kwalunkwe bidla li sseħħ fil-kejl annwali tal-KPIs qabel id-data meta jkun mistenni r-rapport annwali li jmiss.

Id-dejta msemmija fil-punt 2.1(g), għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali.

3.   MILL-OPERATURI TAL-AJRUPORTI

Din it-taqsima tapplika għall-operaturi tal-ajruporti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

3.1.   Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-fini ta’ dan l-Anness speċifiku:

(a)

“identifikazzjoni tal-ajruport” tfisser id-deskrizzjoni tal-ajruport billi jintuża l-kodiċi standard ta’ erba’ ittri tal-ICAO kif ġie ddefinit fid-Dok. 7910 tal-ICAO;

(b)

“parametri ta’ koordinazzjoni” tfisser il-parametri ta’ koordinazzjoni ddefiniti fir-Regolament (KEE) Nru 95/93;

(c)

“kapaċità ddikjarata tal-ajruport “ tfisser il-parametri ta’ koordinazzjoni espressi bħala l-għadd massimu ta’ slots għal kull unità ta’ ħin (perjodu ta’ blokk) li jista’ jkun allokat mill-koordinatur;

(d)

“reġistrazzjoni ta’ inġenju tal-ajru” tfisser il-karattri alfanumeriċi li jikkorrispondu għar-reġistrazzjoni effettiva tal-inġenju tal-ajru;

(e)

“tip ta’ inġenju tal-ajru “ tfisser deżinjatur tat-tip tal-inġenju tal-ajru (sa erba’ karattri) kif indikat fid-Dok 8643 tal-ICAO;

(f)

“identifikatur tat-titjira “ tfisser grupp ta’ karattri alfanumeriċi li jintużaw biex jidentifikaw titjira. Il-punt 7 tal-pjan ta’ titjira tal-ICAO;

(g)

“ajrudrom tat-tluq ikkodifikat” u “ajrudrom tad-destinazzjoni kkodifikat” ifissru l-kodiċi tal-ajruport li juża d-deżinjatur tal-ajruporti b’erba’ ittri tal-ICAO jew bi tliet ittri tal-IATA;

(h)

“Reġistrazzjoni tal-ħinijiet out-off-on-in” tfisser id-dejta li ġejja,

(i)

ħin effettiv off-block,

(ii)

ħin effettiv tat-tluq,

(iii)

ħin effettiv tal-inżul,

(iv)

ħin effettiv on-block;

(i)

“ħin skedat tat-tluq (off-block)” tfisser id-data u l-ħin meta titjira tkun skedata li se titlaq mill-istand tat-tluq;

(j)

“ħin effettiv off-block” tfisser id-data u l-ħin meta l-inġenju tal-ajru jkun ħareġ mill-pożizzjoni tal-ipparkjar (imbuttat lura permezz ta’ mezzi esterni jew bl-enerġija tiegħu stess);

(k)

“ħin effettiv tat-tluq” tfisser id-data u l-ħin meta inġenju tal-ajru ħalla r-runway (wheels up);

(l)

“ħin effettiv tal-inżul” tfisser id-data u l-ħin meta l-inġenju tal-ajru niżel (touch down);

(m)

“ħin skedat tal-wasla (on-block)” tfisser id-data u l-ħin meta titjira tkun skedata li tasal fl-istand tal-wasla;

(n)

“ħin effettiv on-block (actual on-block time)” tfisser id-data u l-ħin meta l-brejkijiet tal-ipparkjar ġew attivati fl-istand tal-wasla;

(o)

“regoli tat-titjir” tfisser ir-regoli użati sabiex titmexxa t-titjira. “IFR” għall-inġenji tal-ajru li jtiru skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti kif definit fl-Anness 2 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago jew “VFR” għall-inġenji tal-ajru li jtiru skont ir-regoli tat-titjir viżwali kif ġew iddefiniti fl-istess Anness. “Traffiku tal-Ajru Operazzjonali (Operational Air Traffic - OAT)” tirreferi għal inġenji tal-ajru Statali li ma jsegwux ir-regoli definiti fl-Anness 2 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago. Il-punt 8 tal-pjan ta’ titjira tal-ICAO;

(p)

“tip ta’ titjira” tfisser it-tip ta’ titjira kif definita fl-Appendiċi 2 tad-Dok. 4444 tal-ICAO (il-15-il edizzjoni – Ġunju 2007);”

(q)

“slot tal-wasla fl-ajruport” u “slot tat-tluq fl-ajruport” tfisser slot assenjat f’ajruport lil titjira li se tasal jew lil titjira li se titlaq kif ġiet iddefinita fir-Regolament (KEE) Nru 95/93;

(r)

“deżinjatur tar-runway tal-wasla” u “deżinjatur tar-runway tat-tluq” ifissru d-deżinjatur tal-ICAO tar-runway li ntuża għat-tluq (pereż. 10L);

(s)

“stand tal-wasla” tfisser id-deżinjatur tal-ewwel pożizzjoni ta’ pparkjar fejn l-inġenju tal-ajru kien ipparkjat hekk kif wasal;

(t)

“stand tat-tluq” tfisser id-deżinjatur tal-aħħar pożizzjoni ta’ pparkjar fejn l-inġenju tal-ajru kien ipparkjat qabel it-tluq mill-ajruport;

(u)

“kawżi ta’ dewmien “ tfisser il-kodiċijiet standard tad-dewmien tal-IATA kif ġew iddefiniti fit-taqsima F tal-CODA Digest Annual 2011 ‘Delays to Air Transport in Europe’ (4) bit-tul tad-dewmien. Fejn bosta kawżi jistgħu jiġu attribwiti għad-dewmien tat-titjira, għandha tkun ipprovduta lista ta’ dawn il-kawżi;

(v)

“informazzjoni dwar it-tneħħija tas-silġ jew kontra s-silġ” tfisser indikazzjoni jekk kienx hemm operazzjonijiet ta’ tneħħija tas-silġ jew ta’ kontra s-silġ u jekk iva, fejn (qabel ma l-inġenju tal-ajru ħalla l-istand tat-tluq jew f’pożizzjoni ‘l bogħod wara t-tluq mill-istand, jiġifieri wara l-off-block);

(w)

“kanċellazzjoni operattiva” tfisser titjira skedata li tasal jew li titlaq li fir-rigward tagħha japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

it-titjira ngħatat slot fl-ajruport, u

(ii)

it-titjira kienet ikkonfermata mit-trasportatur tal-ajru l-jum qabel l-operazzjonijiet u/jew kienet inkluża fil-lista ta’ kuljum tal-iskedi tat-tijiriet prodotta mill-operatur tal-ajruport il-jum qabel l-operazzjonijiet, imma

(iii)

l-inżul effettiv jew it-tluq effettiv qatt ma seħħ.

(x)

“ħin effettiv ta’ kanċellazzjoni” tfisser id-data u l-ħin effettivi meta wasla jew tluq ta’ titjira skedata ġie kkanċellat.

3.2.   Speċifikazzjoni tas-sett ta’ dejta

3.2.1.

L-operaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja:

(a)

l-identifikazzjoni tal-ajruport,

(b)

il-kapaċità ddikjarata tal-ajruport,

(c)

il-parametri ta’ koordinazzjoni kollha rilevanti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru,

(d)

il-livell ippjanat tal-kwalità tas-servizz (dewmien, puntwalità, eċċ.) assoċjat mad-dikjarazzjoni tal-kapaċità tal-ajruport, meta tkun stabbilita,

(e)

deskrizzjoni dettaljata tal-indikaturi, meta jkunu stabbiliti, li jintużaw sabiex jiġi stabbilit il-livell ippjanat tal-kwalità tas-servizz.

3.2.2.

L-operaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta operattiva li ġejja għal kull inżul jew tluq ta’ titjira:

(a)

ir-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru,

(b)

it-tip ta’ inġenju tal-ajru,

(c)

l-identifikatur tat-titjira,

(d)

l-ajrudrom tat-tluq ikkodifikat u l-ajrudrom tad-destinazzjoni ikkodifikat,

(e)

il-ħin skedat tat-tluq (off-block),

(f)

il-ħin skedat tal-wasla (on-block),

(g)

ir-reġistrazzjoni tal-ħinijiet out-off-on-in,

(h)

ir-regoli tat-titjir u t-tip ta’ titjira,

(i)

l-islots tal-wasla fl-ajruport u tat-tluq mill-ajruport, fejn disponibbli,

(j)

id-deżinjatur tar-runway tal-wasla u tat-tluq,

(k)

l-istand tal-wasla u tat-tluq,

(l)

il-kawżi tad-dewmien, fejn disponibbli (għat-titjiriet li se jitilqu biss),

(m)

l-informazzjoni dwar it-tneħħija tas-silġ jew kontra s-silġ, fejn disponibbli.

3.2.3.

L-operaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta operattiva li ġejja għal kull kanċellazzjoni operattiva:

(a)

l-identifikatur tat-titjira,

(b)

it-tip ta’ inġenju tal-ajru,

(c)

il-ħin skedat tat-tluq (off-block),

(d)

il-ħin skedat tal-wasla (on-block),

(e)

l-ajruport skedat tat-tluq u dak tad-destinazzjoni,

(f)

l-islots tal-wasla fl-ajruport u tat-tluq mill-ajruport, fejn disponibbli,

(g)

ir-raġuni għall-kanċellazzjoni,

(h)

il-ħin effettiv ta’ kanċellazzjoni.

3.2.4.

L-operaturi tal-ajruporti jistgħu jipprovdu:

(a)

rapporti fuq bażi volontarja dwar id-degradazzjoni jew id-disturbi tal-ANS fl-ajruporti,

(b)

rapporti fuq bażi volontarja dwar okkorrenzi tas-sikurezza tal-ANS,

(c)

rapporti fuq bażi volontarja dwar nuqqasijiet fil-kapaċità tat-terminali,

(d)

rapporti fuq bażi volontarja dwar laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-ANSPs u mal-Istati.

3.2.5.

L-operaturi tal-ajruporti għandhom bħala minimu jiġbru u jipprovdu informazzjoni miġbura permezz ta’ sistemi awtomatizzati ta’ reġistrazzjoni tad-dejta tas-sikurezza, fejn disponibbli, dwar l-inkursjonijiet fuq ir-runway.

3.3.   Frekwenza u skadenzi għall-forniment tad-dejta

Id-dejta msemmija fil-punt 3.2.1 għandha tkun ipprovduta darbtejn fis-sena, skont il-medda ta’ żmien stabbilita fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 95/93.

Meta d-dejta msemmija fil-punti 3.2.2 u 3.2.3 tkun ipprovduta, din għandha tkun ipprovduta fuq bażi ta’ kull xahar fi żmien xahar wara t-tmiem tax-xahar tat-titjira.

Meta d-dejta msemmija fil-punt 3.2.4 tkun ipprovduta, din għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali.

Ir-rapporti msemmija fil-punt 3.2.4 jistgħu jkunu pprovduti fi kwalunkwe żmien.

4.   MILL-KOORDINATURI TAL-AJRUPORTI

4.1.   Speċifikazzjoni tas-sett ta’ dejta

Il-koordinaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta msemmija fl-Artikolu 4(8) tar-Regolament (KEE) Nru 95/93.

4.2.   Frekwenza u skadenzi għall-forniment tad-dejta

Id-dejta għandha tkun disponibbli darbtejn fis-sena, skont il-medda ta’ żmien stabbilita fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 95/93.

5.   MILL-OPERATURI TAT-TRASPORT BL-AJRU

Din it-Taqsima tapplika għall-operaturi tat-trasport bl-ajru li joperaw aktar minn 35 000 titjira fis-sena fl-ispazju tal-ajru Ewropew, kkalkulati bħala l-medja tul it-tliet snin preċedenti.

5.1.   Definizzjonijiet

5.1.1.

L-istess definizzjonijiet bħal fil-punt 3.1 għandhom japplikaw għall-fini ta’ dan l-Anness speċifiku u barra minn hekk għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“ħruq tal-fjuwil (fuel burn)” tfisser il-kwantità effettiva ta’ fjuwil li nħaraq matul it-titjira (gate-to-gate);

(b)

“piż effettiv tar-rampa (actual ramp weight)” tfisser it-tunnellati metriċi effettivi ta’ inġenju tal-ajru qabel ma l-magna tiġi startjata.

5.2.   Speċifikazzjoni tas-sett ta’ dejta

5.2.1.

L-operaturi tat-trasport bl-ajru għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja għal kull titjira li joperaw fl-ambitu ġeografiku ta’ dan ir-Regolament:

(a)

ir-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru;

(b)

it-tip tal-inġenju tal-ajru;

(c)

l-identifikatur tat-titjira;

(d)

ir-regoli tat-titjir u t-tip tat-titjira;

(e)

L-ajruport tat-tluq ikkodifikat u l-ajruport tad-destinazzjoni kkodifikat;

(f)

id-deżinjatur tar-runway tal-wasla u tat-tluq; fejn disponibbli;

(g)

l-istand tal-wasla u tat-tluq; fejn disponibbli;

(h)

il-ħin skedat tat-tluq (off-block);

(i)

il-ħin skedat tal-wasla (on-block);

(j)

ir-reġistrazzjoni tal-ħinijiet out-off-on-in, kemm dawk skedati kif ukoll dawk effettivi;

(k)

il-kawżi tad-dewmien;

(l)

l-informazzjoni dwar it-tneħħija tas-silġ jew kontra s-silġ, fejn disponibbli.

5.2.2.

L-operaturi tat-trasport bl-ajru għandhom jipprovdu d-dejta msemmija fil-punt 3.2.3 għal kull kanċellazzjoni operattiva fl-ambitu ġeografiku ta’ dan ir-Regolament.

5.2.3.

Minbarra d-dejta pprovduta skont ir-rekwiżiti tal-Parti B tal-Anness IV tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (5), it-trasportaturi tal-ajru jistgħu jipprovdu lill-Kummissjoni d-dejta li ġejja għal kull titjira li joperaw fl-ambitu ġeografiku ta’ dan ir-Regolament:

(a)

il-ħruq tal-fjuwil,

(b)

il-piż effettiv tar-rampa.

5.2.4.

L-operaturi tat-trasport bl-ajru jistgħu jipprovdu:

(a)

rapporti fuq bażi volontarja dwar l-aċċess għall-ispazju tal-ajru,

(b)

rapport fuq bażi volontarja dwar id-degradazzjoni jew id-disturbi tal-ANS fl-ajruporti,

(c)

Rapporti fuq bażi volontarjia dwar okkorrenzi tas-sikurezza tal-ANS,

(d)

rapporti fuq bażi volontarja dwar in-nuqqasijiet fil-kapaċità en route, l-impożizzjoni ta’ limiti fil-livelli jew il-bdil fir-rotot,

(e)

rapporti fuq bażi volontarja dwar laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-ANSP u mal-Istati.

5.2.5.

L-operaturi tat-trasport bl-ajru għandhom bħala minimu jipprovdu informazzjoni miġbura permezz ta’ sistemi awtomatizzati ta’ reġistrazzjoni tad-dejta tas-sikurezza, fejn disponibbli, dwar il-ksur tas-separazzjoni minima u dwar l-inkursjonijiet fuq ir-runway.

5.3.   Frekwenza tal-forniment tad-dejta

Id-dejta msemmija fil-punti 5.2.1, 5.2.2 u 5.2.3 għandha tkun ipprovduta fuq bażi ta’ darba fix-xahar.

Ir-rapporti msemmija fil-punt 5.2.4 jistgħu jkunu pprovduti fi kwalunkwe żmien.

Id-dejta msemmija fil-punt 5.2.5 għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali.


(1)  ĠU L 319, 12.12.1994, p. 14.

(2)  ĠU L 167, 4.7.2003, p. 23.

(3)  ĠU L 342, 24.12.2005, p. 20.

(4)  http://www.eurocontrol.int/documents/coda-digest-annual-2011

(5)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.


9.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 128/31


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 391/2013

tat-3 ta’ Mejju 2013

li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (1), kif emendat bir-Regolament 1070/2009 (ir-Regolament tal-forniment ta’ servizz) (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 15(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 jesiġi li l-Kummissjoni tistabbilixxi skema komuni tat-talbiet għall-ħlas (ta’ imposti) għas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, billi jippermetti li din tkun applikata b’mod uniformi fl-ajru uniku Ewropew.

(2)

L-iżvilupp ta’ skema ta’ imposti komuni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li jingħataw matul il-fażijiet kollha tat-titjira huwa tal-akbar importanza għall-inizjattiva tal-ajru uniku Ewropew Sistema bħal din għandha tgħin sabiex tiżdied it-trasparenza fir-rigward tad-determinazzjoni, tal-impożizzjoni u tal-infurzar tal-imposti applikabbli għall-utenti tal-ispazju tal-ajru. Is-sistema għandha tikkontribwixxi wkoll għall-forniment sikur, kosteffiċjenti u effettiv tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għall-utenti li jiffinanzjaw is-sistema u għandha tixpruna l-forniment ta’ servizzi integrati.

(3)

L-iskema komuni ta’ imposti għandha tkun element integrali fl-ilħuq tal-għanijiet tal-iskema ta’ prestazzjoni kif stabbiliti skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-ajru uniku Ewropew (3), kif emendat bir-Regolament 1070/2009 (ir-Regolament qafas) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (4).

(4)

F’konformità mal-għan globali tat-titjib fil-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, l-iskema ta’ imposti għandha tippromwovi effiċjenzi operattivi u tal-ispejjeż u għandha tipprevedi l-istabbiliment ta’ skemi ta’ inċentivi għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru b’appoġġ għat-titjib fil-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, inkluża l-applikazzjoni tal-qsim tar-riskju tat-traffiku.

(5)

L-iskema komuni ta’ imposti għandha tkun konsistenti mal-Eurocontrol Route Charges System u mal-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 tal-ICAO dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (il-“Konvenzjoni ta’ Chicago”).

(6)

L-iskema komuni ta’ imposti għandha tippermetti l-użu ottimali tal-ispazju tal-ajru, billi tqis il-flussi tat-traffiku tal-ajru, b’mod partikolari fi ħdan il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru kif stabbiliti skont l-Artikolu 9a tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

(7)

Prinċipju ewlieni tal-iskema komuni tal-imposti huwa li informazzjoni sħiħa u trasparenti dwar il-bażi tal-ispejjeż għandha tkun disponibbli fil-ħin dovut lir-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju ta-ajru u lill-awtoritajiet kompetenti.

(8)

Fejn jiġi stabbilit li s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal u/jew is-servizzi CNS, TES u AIS huma pprovduti bil-kundizzjonijiet tas-suq, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu fir-rigward ta’ dawn is-servizzi li ma jikkalkulawx spejjeż iddeterminati, li ma jikkalkulawx imposti tat-terminal, li ma jistabbilixxux rati tat-terminal għal kull unità u/jew li ma jiffissawx inċentivi finanzjarji.

(9)

Minħabba n-natura dejjem tinbidel fl-operat tal-ajruporti, jista’ jkun hemm il-ħtieġa li ż-żoni tal-imposti tat-terminal jiġu emendati matul perjodu ta’ referenza.

(10)

L-introduzzjoni ta’ teknoloġiji u proċeduri ġodda u ta’ mudelli tan-negozju assoċjati biex jistimulaw il-forniment ta’ servizzi integrati għandha twassal għal tnaqqis sinifikanti fl-ispejjeż għall-benefiċċju tal-utenti. Sabiex jippermettu dan it-tnaqqis fil-kostijiet fil-futur il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jkollhom jiffaċċjaw spejjeż ta’ ristrutturar biex itejbu n-negozju tagħhom. Dawn jistgħu jiġu rkuprati jekk jidher ċar li se jkun hemm benefiċċju nett għall-utenti.

(11)

Il-mekkaniżmi ta’ inċentivi li jħeġġu prestazzjoni aħjar għandhom iqisu l-vantaġġ tal-ippremjar jew tal-ippenalizzar tal-prestazzjoni effettiva marbuta mal-livelli ta’ prestazzjoni li kienu mistennija meta ġie adottat il-pjan ta’ prestazzjoni.

(12)

Sabiex tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji tas-SESAR, l-investimenti f’sistemi ġodda u riforma maġġuri tas-sistemi eżistenti tal-ATM, li jkollhom influwenza fuq il-livell ta’ prestazzjoni tan-netwerk Ewropew tal-ATM, għandhom ikunu eliġibbli għall-rkupru tal-ispejjeż permezz ta’ imposti fuq l-utenti jekk dawn ikunu konsistenti mal-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, b’mod partikolari, permezz ta’ proġetti komuni kif speċifikati fl-Artikolu 15a(3) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu li jimmodulaw l-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru li jservi bħala inċentiv sabiex l-inġenji tal-ajru jiġu attrezzati bis-sistemi inklużi fil-proġetti komuni.

(13)

Sabiex tiżdied l-effiċjenza tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u biex jippromwovu l-użu ottimizzat tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jimmodulaw aktar l-imposti, filwaqt li jqisu l-livell ta’ konġestjoni tan-netwerk f’żona speċifika jew fuq rotta speċifika f’ħinijiet speċifiċi.

(14)

Il-livell ta’ tariffi imposti b’mod partikolari fuq l-inġenji tal-ajru ħfief ma għandux jiskoraġġixxi l-użu ta’ faċilitajiet u ta’ servizzi meħtieġa għas-sikurezza jew l-introduzzjoni ta’ tekniki u proċeduri ġodda.

(15)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu r-rati għal kull unità tagħhom kollettivament, b’mod partikolari meta ż-żoni tal-imposti jestendu fuq l-ispazju tal-ajru ta’ aktar minn Stat Membru wieħed jew meta jkunu parti għal sistema konġunta ta’ imposti fuq ir-rotot.

(16)

Sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-iskema komuni ta’ imposti u sabiex jitnaqqas ix-xogħol amministrattiv u ta’ kontabbiltà, fi ħdan sistema konġunta ta’ imposti fuq ir-rotot l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiġbru l-imposti en route kollettivament permezz ta’ imposta waħda għal kull titjira.

(17)

Il-mezzi legali għandhom jiġu rinfurzati sabiex ikun żgurat il-ħlas immedjat u sħiħ tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru mill-utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

(18)

L-imposti li għandhom jiġu applikati għall-utenti tal-ispazju tal-ajru għandhom jiġu stabbiliti u applikati b’mod ġust u trasparenti, wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-utenti. Dawn l-imposti għandhom jiġu riveduti fuq bażi regolari.

(19)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1794/2006 tas-6 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (5) kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1191/2010 tas-16 ta’ Diċembru 2010 (6) għandu jiġi mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2015.

(20)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Ajru Uniku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri għall-iżvilupp ta’ skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru pprovduti minn fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru nnominati skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 u minn fornituri ta’ servizzi meteoroloġiċi, jekk ikunu nnominati skont l-Artikolu 9(1) ta’ dak ir-Regolament, għat-traffiku tal-ajru ġenerali ġewwa r-reġjuni EUR u AFI tal-ICAO, fejn l-Istati Membri huma responsabbli għall-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. Ir-Regolaemnt għandu japplika wkoll għall-Maniġer tan-Netwerk stabbilit skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 (7).

3.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw dan ir-Regolament għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru pprovduti fl-ispazju tal-ajru fir-responsabbiltà tagħhom ġewwa reġjuni tal-ICAO oħra, bil-kundizzjoni li jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra skont dan.

4.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw dan ir-Regolament għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li jkunu rċevew il-permess li jipprovdu s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru mingħajr ċertifikazzjoni, skont l-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

5.   Soġġett għall-Artikolu 1(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru pprovduti f’ajruporti b’inqas minn 70 000 moviment tat-trasport bl-ajru bl-IFR fis-sena.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dik id-deċiżjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

Barra minn hekk għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“utent tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru” tfisser l-operatur tal-inġenju tal-ajru fil-ħin li t-titjira kienet imwettqa jew, jekk l-identità tal-operatur ma tkunx magħrufa, is-sid tal-inġenju tal-ajru, sakemm ma jipprovax li persuna oħra kienet l-operatur f’dak il-ħin;

(2)

“rappreżentant tal-utenti tal-ispazju tal-ajru” tfisser kwalunkwe persuna jew entità legali li tirrappreżenta l-interessi ta’ kategorija waħda jew ta’ bosta kategoriji ta’ utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru;

(3)

“IFR” tfisser Regoli tat-Titjir bl-Istrumenti (Instrument Flight Rules), kif definiti fl-Anness 2 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago (L-għaxar Edizzjoni — Lulju 2005);

(4)

“VFR” tfisser Regoli tat-Titjir Viżwali (Visual Flight Rules), kif definiti fl-Anness 2 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago (L-għaxar Edizzjoni — Lulju 2005);

(5)

“żona tal-imposti en route” tfisser volum ta’ spazju tal-ajru li għalih huma stabbiliti bażi tal-ispejjeż unika u rata waħdanija għal kull unità;

(6)

“żona tal-imposti tat-terminal” tfisser ajruport jew grupp ta’ ajruporti li għalihom hija stabbilita bażi tal-ispejjeż unika u rata għal kull unità unika;

(7)

“spejjeż iddeterminati” tfisser spejjeż predeterminati minn Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(8)

“perjodu ta’ referenza” tfisser il-perjodu ta’ referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni prevista fl-Artikolu 11(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 u fl-Artikolu 8 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(9)

“moviment tat-trasport bl-ajru bl-IFR” tfisser is-somma ta’ tlugħ u ta’ nżul imwettqa skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti, ikkalkulata bħala l-medja fis-sena fuq it-tliet snin ta’ qabel is-sottomissjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni;

(10)

“dħul ieħor” tfisser dħul miksub minn awtoritajiet pubbliċi, inkluż l-appoġġ finanzjarju minn programmi ta’ assistenza tal-Unjoni bħan-Netwerk Trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T), il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u l-Fond ta’ Koeżjoni, dħul miksub minn attivitajiet kummerċjali u/jew, fil-każ tar-rati tat-terminal għal kull unità, dħul miksub minn kuntratti jew minn ftehimiet bejn il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-operaturi tal-ajruporti;

(11)

“pjan ta’ prestazzjoni” tfisser pjan ta’ prestazzjoni ppreparat u adottat skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 11 sa 16 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(12)

“spiża effettiva” tfisser spejjeż effettivament imġarrba f’sena għall-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru soġġett għal awditjar finali;

(13)

“servizzi CNS, TES u AIS” tfisser servizzi ta’ komunikazzjoni, ta’ navigazzjoni u ta’ sorveljanza, servizzi meteoroloġiċi għan-navigazzjoni tal-ajru u servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(14)

“spejjeż ta’ ristrutturar” tfisser spejjeż sinifikanti ta’ darba mġarrba mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru waqt il-proċess tar-ristrutturar bl-introduzzjoni ta’ teknoloġiji u proċeduri ġodda u ta’ mudelli tan-negozju assoċjati biex jistimolaw il-forniment ta’ servizzi integrati fejn l-Istat Membru jixtieq jirkupra l-ispejjeż f’perjodu ta’ referenza wieħed jew aktar. Dawn jistgħu jinkludu l-ispejjeż imġarrba biex jikkumpensaw l-impjegati, l-għeluq taċ-ċentri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru, it-trasferiment ta’ attivitajiet għal postijiet ġodda, u l-kanċellazzjoni ta’ assi u/jew l-akkwist ta’ parteċipazzjonijiet strateġiċi fil-fornituri tan-navigazzjoni tal-ajru oħrajn.

Artikolu 3

Servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal u servizzi CNS, TES u AIS soġġetti għall-kundizzjonijiet tas-suq

1.   Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-prinċipji msemmija fl-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 u soġġett għall-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu qabel ma jibda l-perjodu ta’ referenza jew f’każijiet iġġustifikati matul il-perjodu ta’ referenza, li s-servizzi kollha tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal jew parti minnhom jew is-servizzi CNS, TES u AIS kollha jew parti minnhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet tas-suq. F’tali każ, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, iżda l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu, fir-rigward ta’ dawn is-servizzi li:

(a)

ma jikkalkulawx l-ispejjeż iddeterminati skont l-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

ma jiffissawx inċentivi finanzjarji għal dawn is-servizzi fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin ta’ kapaċità u ta’ ambjent f’konformità mal-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament;

u, fir-rigward tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminal,

(c)

ma jikkalkulawx l-imposti tat-terminal skont l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

ma jiffissawx rati tat-terminal għal kull unità skont l-Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Bl-iskop li jiġi stabbilit li s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal jew tas-servizzi CNS, TES u AIS tagħhom kollha jew parti minnhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet tas-suq, l-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni dettaljata imqabbla mal-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Din il-valutazzjoni għandha tinkludi konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

3.   L-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn 19-il xahar qabel il-bidu ta’ perjodu ta’ referenza jew id-data tal-applikazzjoni ta’ deċiżjonijiet meħuda skont il-paragrafu 1, rapport dettaljat dwar il-kontenut u r-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2. Dak ir-rapport għandu jkun appoġġat minn evidenza, inkluż id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti jekk applikabbli, il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-fornitur tas-servizzi, id-deskrizzjoni tal-arranġamenti impost fuq il-fornitur tas-servizzi magħżul biex jiżgura li s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal jew is-servizzi CNS, TES u AIS ikunu pprovduti b’mod kosteffiċjenti u l-eżitu tal-konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru. Ir-rapport għandu jipprovdi r-raġunijiet kollha għall-konklużjonijiet tal-Istat Membru.

4.   Fejn il-Kummissjoni taqbel li l-kundizzjonijiet tas-suq ġew stabbiliti skont ir-rekwiżiti tal-Anness I, hi għandha tinnotifika lill-Istat Membru konċernat fi żmien erba’ xhur tal-wasla tar-rapport. Dan il-perjodu ta’ erba’ xhur jiġi estiż għal sitt xhur wara li tkun irċeviet ir-rapport, jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li evidenza addizzjonali hija meħtieġa biex jiġi ddeterminat jekk il-kundizzjonijiet tas-suq kienu stabbiliti.

Meta l-Kummissjoni ssib li l-kundizzjonijiet tas-suq mhumiex stabbiliti, hija għandha, fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi r-rapport u f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, tiddeċiedi li l-Istat Membru/i konċernat/i, japplika/w bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Deċiżjoni bħal din għandha tittieħed wara konsultazzjoni mal-Istat/i Membru/i konċernat/i.

5.   Ir-rapport tal-Istat Membru u d-deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 4 għandhom ikunu validi għat-tul tal-perjodu ta’ referenza konċernat u għandhom ikunu disponibbli pubblikament u referenza għalihom għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Prinċipji tal-iskema komuni tal-imposti

1.   L-iskema komuni ta’ imposti għandha tkun soġġetta għall-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

2.   L-ispejjeż iddeterminati tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta’ imposti en route applikati għall-utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III, u/jew permezz ta’ dħul ieħor.

3.   L-ispejjeż iddeterminati tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta’ imposti tat-terminal applikati għall-utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III, u/jew permezz ta’ dħul ieħor.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-finanzjar ta’ eżenzjonijiet ta’ ċerti utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru permezz ta’ sorsi oħra ta’ fondi skont l-Artikolu 10.

5.   L-iskema komuni ta’ imposti għandha tipprovdi għal trasparenza u konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru dwar il-bażijiet tal-ispejjeż u dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż bejn is-servizzi differenti.

6.   Id-dħul derivat permezz tal-imposti en route jew tat-terminal stabbiliti skont l-Artikoli 11 u 12 ta’ dan ir-Regolament ma għandux jintuża biex ikunu ffinanzjati attivitajiet kummerċjali tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

Artikolu 5

Stabbiliment taż-żoni tal-imposti

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu żoni tal-imposti fl-ispazju tal-ajru li jaqa’ fir-responsabbiltà tagħhom fejn is-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jiġu pprovduti lill-utenti tal-ispazju tal-ajru.

2.   Iż-żoni tal-imposti għandhom jiġu ddefiniti b’mod li jkun konsistenti mal-operazzjonijiet u s-servizzi tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru, wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

3.   Żona tal-imposti en route għandha testendi mill-art sal-ispazju tal-ajru ta’ fuq (upper airspace) u għandha tinkludi dak l-ispazju tal-ajru wkoll. F’żoni tat-terminal kumplessi, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu żona speċifika fi ħdan żona tal-imposti.

4.   Fejn iż-żoni tal-imposti jestendu fuq l-ispazju tal-ajru ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri konċernati għandhom jiżguraw il-konsistenza u l-uniformità fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-ispazju tal-ajru konċernat.

5.   Żona tal-imposti tat-terminal tista’ tiġi modifikata matul perjodu ta’ referenza. F’dak il-każ, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jipprovdu lill-Kummissjoni bl-ispiża rilevanti u bid-dejta dwar it-traffiku sabiex tkun tista’ tibni mill-ġdid serje konsistenti ta’ dejta dwar l-ispejjeż u t-traffiku li tirrifletti s-sitwazzjoni qabel u wara li sseħħ il-bidla, u twettaq kompiti tagħha ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni skont l-Artikolu 18 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(b)

jikkonsultaw mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u jirrappurtaw il-kummenti tagħhom lill-Kummissjoni;

(c)

jipprovdu valutazzjoni tal-impatt lill-Kummissjoni tal-bidliet fil-miri tal-kosteffiċjenza u tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal u jindikaw kif għandu jitwettaq monitoraġġ tal-prestazzjoni matul il-bqija tal-perjodu ta’ referenza.

KAPITOLU II

L-ISPEJJEŻ TAL-FORNIMENT TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU

Artikolu 6

Servizzi, faċilitajiet u attivitajiet eliġibbli

1.   Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru msemmija fl-Artikolu 1(2) u (4) għandhom jistabbilixxu l-ispejjeż li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi pprovduti u implimentati skont il-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni tal-Ajru tal-ICAO, ir-Reġjun Ewropew, fiż-żoni tal-imposti taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Dawk l-ispejjeż għandhom jinkludu l-ispejjeż ġenerali amministrattivi, it-taħriġ, l-istudji, it-testijiet u l-provi kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp allokati lil dawn is-servizzi.

2.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-ispejjeż li ġejjin bħala spejjeż iddeterminati, skont l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, meta dawn iseħħu bħala riżultat tal-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru:

(a)

l-ispejjeż imġarrba mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti;

(b)

l-ispejjeż imġarrba mill-entitajiet ikkwalifikati msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(c)

l-ispejjeż ġejjin minn ftehimiet internazzjonali.

3.   Skont l-Artikolu 15a (3) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, parti mid-dħul li jirriżulta mill-imposti tista’ tintuża għall-finanzjament ta’ proġetti komuni għall-operazzjonijiet relatati man-netwerk, li huma ta’ importanza partikolari għat-titjib fil-prestazzjoni globali tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. F’każijiet bħal dawn, l-Istati Membri għandhom iwaqqfu prattiki ta’ kontabbiltà komprensivi u trasparenti biex ikun żgurat li l-utenti tal-ispazju tal-ajru ma jintalbux iħallsu l-imposti darbtejn. L-ispejjeż iddeterminati li jirriżultaw minn proġett komuni għandhom ikunu identifikati b’mod ċar skont l-Annessi II u VII.

4.   Investimenti f’sistemi tal-ATM ġodda u bidliet maġġuri tas-sistemi tal-ATM eżistenti huma eliġibbli sakemm dawn ikunu konsistenti mal-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, u, b’mod partikolari, permezz tal-proġetti komuni speċifikati fl-Artikolu 15a(3) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

Artikolu 7

Kalkolu tal-ispejjeż

1.   L-ispejjeż iddeterminati u l-ispejjeż effettivi għandhom jinkludu l-ispejjeż marbuta mas-servizzi, mal-faċilitajiet u mal-attivitajiet eliġibbli msemmija fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament u stabbiliti f’konformità mar-rekwiżiti tal-kontabbiltà stipulati fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

L-effetti mhux rikorrenti li jirriżultaw mill-introduzzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà jistgħu jinfirxu fuq perjodu ta’ mhux aktar minn15-il sena.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 17 u 19 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, l-ispejjeż iddeterminati għandhom jiġu stabbiliti qabel il-bidu ta’ kull perjodu ta’ referenza bħala parti mill-pjan ta’ prestazzjoni għal kull sena kalendarja matul il-perjodu ta’ referenza u f’termini kemm reali kif ukoll nominali. Għal kull sena fil-perjodu ta’ referenza, id-differenza bejn l-ispejjeż iddeterminati espressi f’termini nominali qabel il-perjodu ta’ referenza u l-ispejjeż iddeterminati aġġustati fuq il-bażi tad-differenza bejn l-inflazzjoni effettivament irreġistrata mill-Kummissjoni fil-“Harmonised Index of Consumer Price” tal-Eurostat kif ippubblikat f’April tas-sena n u s-suppożizzjoni tal-inflazzjoni kif speċifikat fil-pjan ta’ prestazzjoni għas-sena ta’ qabel il-perjodu ta’ referenza u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza, għandhom ikunu riportati għas-sena n + 2 għall-kalkolu tar-rata għal kull unità.

L-ispejjeż iddeterminati u l-ispejjeż effettivi għandhom jiġu stabbiliti fil-munita nazzjonali. Fejn tkun ġiet stabbilita żona komuni ta’ imposti b’rata unika għal kull unità għal blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw il-konverżjoni tal-ispejjeż nazzjonali għall-Euro jew għall-munita nazzjonali ta’ wieħed mill-Istati Membri konċernati sabiex jiġi żgurat li r-rata waħdanija għal kull unità tiġi kkalkulata b’mod trasparenti b’applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 17(1) ta’ dan ir-Regolament. Dawk l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Eurocontrol skont dan.

2.   L-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitqassmu fi spejjeż tal-persunal, spejjeż operattivi oħra, spejjeż ta’ deprezzament, spiża tal-kapital u entrati eċċezzjonali inkluż taxxi u dazji doganali mħallsa li ma jistgħux jiġu rkuprati, u l-ispejjeż l-oħra kollha relatati.

L-ispejjeż tal-persunal għandhom jinkludu r-rimunerazzjoni grossa, il-ħlasijiet tas-sahra, il-kontribuzzjonijiet ta’ min iħaddem għall-iskemi tas-sigurtà soċjali kif ukoll l-ispejjeż tal-pensjoni u benefiċċji oħra. L-ispejjeż tal-pensjoni jistgħu jiġu kkalkulati billi jintużaw suppożizzjonijiet prudenti bbażati fuq il-governanza tal-iskema jew fuq il-liġi nazzjonali, skont il-każ. Dawk is-suppożizzjonijiet għandhom ikunu ddettaljati fil-pjan ta’ prestazzjoni nazzjonali.

Spejjeż operattivi oħrajn għandhom jinkludu l-ispejjeż li jirriżultaw mix-xiri ta’ oġġetti u ta’ servizzi użati biex jiġu pprovduti s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, b’mod partikolari s-servizzi mogħtija esternament, il-persunal estern, il-materjal, l-enerġija, l-utilitajiet, il-kiri ta’ bini, tagħmir u faċilitajiet, il-manutenzjoni, l-ispejjeż tal-assigurazzjoni u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar. Fejn fornitur tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru jixtri servizzi oħra tan-navigazzjoni tal-ajru, il-fornitur tas-servizzi għandu jinkludi l-ispiża effettiva għal dawk is-servizzi fl-ispejjeż operattivi oħrajn tiegħu.

L-ispejjeż ta’ deprezzament għandhom jirrelataw mat-total tal-assi fissi li jkunu qed jitħaddmu għall-iskopijiet tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. L-assi fissi għandhom jiġu deprezzati skont il-ħajja operattiva mistennija tagħhom, billi jintuża l-metodu ta’ rata fissa applikat għall-ispejjeż tal-assi li jkunu qegħdin jiġu deprezzati. Biex jiġi kkalkulat id-deprezzament tista’ tintuża l-kontabbiltà tal-kosti storiċi jew kurrenti. Il-metodoloġija ma għandhiex tinbidel matul il-perjodu tad-deprezzament u għandha tkun konsistenti mal-ispiża tal-kapital applikata (il-kost nominali tal-kapital għall-kontabbiltà tal-kost storiku u l-kost reali tal-kapital għall-kontabbiltà tal-kosti kurrenti). F’każ li tiġi applikata l-kontabbiltà tal-kost kurrenti, għandhom jingħataw ukoll iċ-ċifri ekwivalenti tal-kontabbiltà tal-kost storiku sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-paragun u l-valutazzjoni.

L-ispiża tal-kapital għandu jkun ugwali għall-prodott matematiku ta’:

(a)

is-somma tal-valur medju nett kontabbli tal-assi fissi u l-aġġustamenti potenzjali tal-assi totali ddeterminati mill-awtorità superviżorja nazzjonali u użati mill-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, li jkunu qed jitħaddmu jew li jkunu fil-proċess ta’ konstruzzjoni, u l-valur medju tal-assi netti kurrenti, eskluż il-kontijiet li fuqhom hemm l-imgħax, li huma meħtieġa għall-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru; kif ukoll

(b)

il-medja ppeżata tar-rata tal-imgħax fuq id-djun u tar-redditu fuq l-ekwità (ROE). Għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru mingħajr l-ebda kapital ta’ ekwità, il-medja ppeżata għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi ta’ redditu applikat għad-differenza bejn it-total tal-assi msemmija fil-punt (a) u d-djun.

L-entrati eċċezzjonali għandhom jikkonsistu fi spejjeż ta’ darba biss marbutin mal-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru matul l-istess sena.

Kull aġġustament li jmur lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-Istandards tal-Kontabbiltà Internazzjonali għandu jiġi speċifikat fil-pjan ta’ prestazzjoni għall-analiżi mill-Kummissjoni u fl-informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi pprovduta skont l-Anness II.

3.   Għall-finijiet tal-kalkolu tal-ispiża tal-kapital kif ġie stabbilit fil-paragrafu 2, il-fatturi li għalihom għandu jingħata piż għandhom jiġu bbażati fuq il-proporzjon tal-iffinanzjar permezz tad-dejn jew tal-ekwità. Ir-rata tal-imgħax fuq id-djun għandha tkun daqs ir-rata tal-imgħax medja ppeżata fuq id-djun tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. Ir-redditu fuq l-ekwità (ROE) għandu jkun dak ipprovdut fil-pjan ta’ prestazzjoni għall-perjodu ta’ rapportar u għandu jkun ibbażat fuq ir-riskju finanzjarju effettivament imġarrab mill-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kif ġie vvalutat qabel il-perjodu ta’ referenza.

Meta l-assi ma jkunux jappartjenu lill-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, imma jkunu inklużi fil-kalkolu tal-ispiża tal-kapital, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispejjeż ta’ dawn l-assi ma jiġux irkuprati darbtejn.

4.   Il-kalkolu tal-ispejjeż effettivi jista’ jinkludi l-irkupru tal-ispejjeż ta’ ristrutturar tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li saru f’perjodi ta’ referenza li jippreċedu l-perjodu/i ta’ referenza ta’ rkupru u soġġett għal każ tan-negozju li juri benefiċċju nett għall-utenti maż-żmien.

L-awtorità superviżorja nazzjonali għandha tissottometti lill-Kummissjoni l-każ tan-negozju, pjan ta’ rkupru għall-ispejjeż tar-ristrutturar u r-riżultati ta’ konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru dwar il-każ tan-negozju u l-pjan ta’ rkupru għall-ispejjeż tar-ristrutturar.

Fejn il-Kummissjoni ssib li l-benefiċċju nett mistenni għall-utenti maż-żmien huwa ppruvat, hi għandha tinnotifika lill-Istat Membru konċernat dwar dan fi żmien ħames xhur minn meta tirċievi s-sottomissjoni mill-awtorità superviżorja nazzjonali.

Fejn il-Kummissjoni ssib li l-benefiċċju nett mistenni għall-utenti maż-żmien mhuwiex ippruvat, hi għandha tiddeċiedi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 fi żmien ħames xhur minn meta tirċievi s-sottomissjoni mill-awtorità superviżorja nazzjonali li l-ispejjeż tar-ristrutturar tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ma għandhomx jiġu rkuprati u għandha tinnotifika lill-Istat Membru konċernat dwar dan.

L-Istat Membru konċernat għandu jirrapporta dwar l-evoluzzjoni tal-ispejjeż tar-ristrutturar u l-benefiċċji netti għall-utenti fir-rapport annwali tiegħu skont l-Artikolu 18(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013.

Artikolu 8

Allokazzjoni ta’ spejjeż

1.   L-ispejjeż tas-servizzi, tal-faċilitajiet u tal-attivitajiet eliġibbli skont it-tifsira tal-Artikolu 6 għandhom jiġu allokati b’mod trasparenti għaż-żoni tal-imposti li għalihom effettivament ikunu saru.

Fejn l-ispejjeż jirriżultaw f’żoni tal-imposti differenti, huma għandhom jiġu allokati b’mod proporzjonat fuq il-bażi ta’ metodoloġija trasparenti kif meħtieġ fl-Artikolu 9.

2.   L-ispiża tas-servizzi tat-terminal għandha tkun marbuta mas-servizzi li ġejjin:

(a)

is-servizzi tal-kontroll tal-ajrudromi, is-servizzi tal-informazzjoni fuq it-titjira tal-ajrudromi inklużi s-servizzi ta’ konsulenza dwar it-traffiku tal-ajru, u s-servizzi ta’ twissija;

(b)

is-servizzi tat-traffiku tal-ajru relatati mal-wasla u t-tluq tal-inġenji tal-ajru f’ċertu distanza minn ajruport fuq il-bażi ta’ rekwiżiti operattivi;

(c)

allokazzjoni xierqa tal-komponenti tas-servizzi l-oħra kollha tan-navigazzjoni tal-ajru, li tirrifletti distribuzzjoni proporzjonata bejn is-servizzi en route u s-servizzi tat-terminal.

Għall-finijiet tal-paragrafu 2 (b) u (c), l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, qabel ma jibda kull perjodu ta’ referenza, il-kriterji użati biex jiġu allokati l-ispejjeż bejn is-servizzi tat-terminal u s-servizzi en route għal kull ajruport, u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni b’dan.

3.   L-ispiża tas-servizzi en route għandha tkun marbuta mal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 1 bl-esklużjoni tal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 2.

4.   Jekk jingħataw eżenzjonijiet għal titjiriet VFR skont l-Artikolu 10, il-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandu jidentifika l-ispejjeż tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru pprovduti għal titjiriet VFR u għandu jisseparahom mill-ispejjeż ipprovduti għal titjiriet bl-IFR. Dawn l-ispejjeż jistgħu jiġu stabbiliti permezz ta’ metodoloġija tal-kost marġinali li tqis il-benefiċċji għal titjiriet IFR li jirriżultaw mis-servizzi mogħtija lil titjiriet VFR.

Artikolu 9

Trasparenza tal-ispejjeż u tal-mekkaniżmu tal-imposti

1.   L-Istati Membri għandhom, b’mod koordinat, mhux iktar tard minn seba’ xhur qabel ma jibda kull perjodu ta’ referenza, jistiednu lir-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru għal konsultazzjoni dwar l-ispejjeż iddeterminati, l-investimenti ppjanati, il-previżjonijiet tal-unitajiet tas-servizzi, il-politika tal-imposti u r-rati għal kull unità li jirriżultaw. Dawn għandhom ikunu megħjuna mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. L-Istati Membri għandhom, b’mod trasparenti, jistabbilixxu l-ispejjeż nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru skont l-Artikolu 6 u għandhom jagħmlu disponibbli għar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru, għall-Kummissjoni u, fejn applikabbli, għall-Eurocontrol ir-rati tagħhom għal kull unità.

Matul il-perjodu ta’ referenza, l-Istati Membri għandhom, fuq bażi annwali u b’mod ikkoordinat, jistiednu lir-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru għal konsultazzjoni dwar kwalunkwe devjazzjoni mill-previżjoni, b’mod speċjali fir-rigward ta’:

(a)

it-traffiku effettiv u l-ispejjeż effettivi meta mqabbla mat-traffiku previst u mal-ispejjeż iddeterminati previsti;

(b)

l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-qsim tar-riskju tat-traffiku stabbilit fl-Artikolu 13;

(c)

l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-qsim tal-ispiża stabbilit fl-Artikolu 14;

(d)

l-iskemi ta’ inċentivi stabbiliti fl-Artikolu 15.

(e)

il-modulazzjoni ta’ imposti stabbiliti fl-Artikolu 16.

Il-konsultazzjoni tista’ tiġi organizzata fuq bażi reġjonali. Ir-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru għandhom iżommu d-dritt li jitolbu li jinżammu aktar konsultazzjonijiet. Il-konsultazzjoni mal-utenti għandha tiġi organizzata wkoll b’mod sistematiku wara li jiġi attivat mekkaniżmu ta’ twissija kif stipulat fl-Artikoli 17 u 19 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u dan jiġġenera reviżjoni tal-ispiża/ispejjeż iddeterminata/i għal kull unità.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata fuq it-tabelli ta’ rappurtar u fuq ir-regoli dettaljati stipulati fl-Anness II, VI u VII. Fejn ikun stabbilit skont l-Artikolu 3 li s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal jew is-servizzi CNS, MET u AIS huma soġġetti għall-kundizzjonijiet tas-suq, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata fuq it-tabelli ta’ rappurtar u fuq ir-regoli dettaljati stipulati fl-Anness III. Id-dokumentazzjoni rilevanti għandha ssir disponibbli għar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru, għall-Kummissjoni, għall-Eurocontrol u għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tliet ġimgħat qabel il-laqgħa ta’ konsultazzjoni. Għall-konsultazzjoni annwali msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, id-dokumentazzjoni rilevanti għandha kull sena ssir disponibbli għar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru, għall-Kummissjoni, għall-Eurocontrol u għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, mhux aktar tard mill-1 ta’ Ġunju.

3.   Sabiex isir ir-rappurtar dwar il-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 18(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, l-Istati Membri għandhom sal-1 ta’ Ġunju ta’ kull sena, jagħmlu disponibbli għall-Kummissjoni u għall-Eurocontrol, l-ispejjeż effettivament imġarrba matul is-sena preċedenti u d-differenza bejn l-ispejjeż effettivi u l-ispejjeż iddeterminati li jinsabu fil-pjan ta’ prestazzjoni permezz tal-użu tat-tabelli ta’ rappurtar u tar-regoli dettaljati stabbiliti fl-Anness II, VI u VII. Dawk l-Istati Membri li jkunu ddeċidew li s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal jew is-servizzi CNS, TES u AIS huma soġġetta għall-kundizzjonijiet tas-suq skont l-Artikolu 3 għandhom jipprovdu din l-informazzjoni permezz tal-użu tat-tabelli ta’ rappurtar u tar-regoli ddettaljati stipulati fl-Anness III.

KAPITOLU III

L-IFFINANZJAR TAL-FORNIMENT TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU PERMEZZ TA’ IMPOSTI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU

Artikolu 10

Eżenzjonijiet mill-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jeżentaw mill-imposti en route:

(a)

it-titjiriet imwettqa permezz ta’ inġenji tal-ajru b’piż tat-tlugħ massimu awtorizzat tiegħu li huwa inqas minn żewġ tunnellati metriċi;

(b)

it-titjiriet VFR/IFR imħallta fiż-żoni tal-imposti fejn jitwettqu esklussivament skont il-VFR u fejn ma jiġux miġbura imposti għal titjiriet VFR;

(c)

it-titjiriet imwettqa esklussivament għat-trasport, fuq missjoni uffiċjali, tal-Monarki renjanti u l-familja immedjata tagħhom, tal-Kapijiet tal-Istat, tal-Kapijiet tal-Gvern, u tal-Ministri tal-Gvern; fil-każijiet kollha, l-eżenzjoni għandha tkun sostanzjata bl-indikatur tal-istatus xieraq jew bil-kumment xieraq fuq il-pjan tat-titjira.

(d)

it-titjiriet ta’ tfittxija u salvataġġ awtorizzati mill-korp kompetenti xieraq.

2.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-imposti en route:

(a)

it-titjiriet militari mwettqa minn inġenji tal-ajru militari ta’ kwalunkwe pajjiż;

(b)

it-titjiriet ta’ taħriġ imwettqa esklussivament għall-iskop ta’ ksib ta’ liċenzja, jew grad fil-każ tal-ekwipaġġ tal-kabina tal-pilota tat-titjira, fejn dan ikun sostanzjat b’kumment xieraq fuq il-pjan tat-titjira; it-titjiriet iridu jkunu mwettqa biss fl-ispazju tal-ajru tal-Istat Membru konċernat u ma għandhomx iservu għat-trasport ta’ passiġġieri u/jew ta’ merkanzija, u lanqas għall-ippożizzjonar jew it-trasport tal-inġenju tal-ajru innifsu;

(c)

it-titjiriet imwettqa esklussivament għall-iskop ta’ ċċekkjar jew ta’ ttestjar ta’ tagħmir użat jew intenzjonat li jiġi użat bħala appoġġ tekniku mill-art għan-navigazzjoni tal-ajru, esklużi titjiriet għall-ippożizzjonar mill-inġenju tal-ajru kkonċernat;

(d)

it-titjiriet li jispiċċaw fl-ajruport mnejn l-inġenju tal-ajru jkun telaq u li matulhom ma jkun sar l-ebda nżul intermedju;

(e)

it-titjiriet VFR;

(f)

it-titjiriet umanitarji awtorizzati mill-korp kompetenti xieraq;

(g)

it-titjiriet tad-dwana u tal-pulizija.

3.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-imposti tat-terminal it-titjiriet imsemmija f’paragrafi 1 u 2.

4.   L-ispejjeż imġarrba għal titjiriet eżentati għandhom ikunu magħmula minn:

(a)

l-ispejjeż tat-titjiriet VFR eżentati kif identifikati fl-Artikolu 8(4) u;

(b)

l-ispejjeż ta’ titjiriet IFR eżentati li għandhom jiġu kkalkulati bħala r-riżultat tal-ispejjeż mġarrba minn titjiriet IFR u l-proporzjon tan-numru ta’ unitajiet ta’ servizzi eżentati man-numru totali ta’ unitajiet tas-servizz, mal-għadd totali ta’ unitajiet ta’ servizzi li jikkonsistu f’unitajiet tas-servizzi fir-rigward ta’ titjiriet IFR, kif ukoll l-unitajiet ta’ servizzi fir-rigward ta’ titjiriet VFR, fejn dawn mhumiex eżentati. L-ispejjeż imġarrba għal titjiriet IFR għandhom ikunu ugwali għall-ispejjeż totali bl-ispejjeż tat-titjiriet VFR imnaqqsa.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jkunu rrimborżati għas-servizzi li pprovdew għal titjiriet eżentati.

Artikolu 11

Kalkolu tal-imposti en route

1.   Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-iffinanzjar tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route permezz ta’ dħul ieħor skont l-Artikolu 4(2), l-imposta en route għal titjira speċifika f’żona tal-imposti en route speċifika għandha tkun ugwali għar-riżultat tal-prodott matematiku tar-rata għal kull unità stabbilita għal dik iż-żona tal-imposti en route u l-unitajiet tas-servizzi en route għal dik it-titjira.

2.   Ir-rata għal kull unità u l-unitajiet tas-servizzi en route għandhom jiġu kkalkulati skont l-Anness IV.

Artikolu 12

Kalkolu tal-imposti tat-terminal

1.   Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-iffinanzjar tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal permezz ta’ dħul ieħor skont l-Artikolu 4(3), l-imposta tat-terminal għal titjira speċifika f’żona tal-imposti tat-terminal speċifika għandha tkun daqs ir-riżultat tal-prodott matematiku tar-rata għal kull unità stabbilita għal din iż-żona tal-imposti tat-terminal u l-unitajiet tas-servizzi tat-terminal għal dik it-titjira. Għall-finijiet tal-imposti, il-wasla u t-tluq għandhom jingħaddu bħala titjira waħda. L-unità li għandha tingħadd għandha tkun jew it-titjira tal-wasla jew it-titjira tat-tluq.

2.   Ir-rata għal kull unità u l-unitajiet tas-servizzi tat-terminal għandhom jiġu kkalkulati skont l-Anness V.

Artikolu 13

Qsim tar-riskju tat-traffiku

1.   Għandu japplika mekkaniżmu tal-qsim tar-riskju tat-traffiku f’konformità mal-prinċipji msemmija fl-Artikolu 12 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013.

2.   L-ispejjeż li ġejjin ma għandhomx jiġu sottomessi għall-qsim tar-riskju tat-traffiku u għandhom jirriżultaw f’żieda jew f’tnaqqis ta’ spejjeż iddeterminati f’sena/snin sussegwenti indipendentement mill-evoluzzjoni tat-traffiku:

(a)

l-ispejjeż iddeterminati stabbiliti skont l-Artikolu 6(2), bl-eċċezzjoni tal-ftehimiet relatati mal-forniment ta’ servizzi transfruntiera tat-traffiku tal-ajru;

(b)

l-ispejjeż iddeterminati għal servizzi meteoroloġiċi;

(c)

l-aġġustament minħabba d-differenzi bejn l-inflazzjoni prevista u dik effettiva kif imsemmi fl-Artikolu 7(1);

(d)

l-irkupru tal-ispejjeż ta’ ristrutturar, jekk awtorizzati skont l-Artikolu 7(4);

(e)

ir-riport li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-qsim tar-riskju tat-traffiku;

(f)

ir-riporti awtorizzati mill-perjodu ta’ referenza ta’ qabel li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-qsim tal-ispejjeż imsemmi fl-Artikolu 14;

(g)

bonusis jew penali li jirriżultaw minn skemi ta’ inċentivi finanzjarji msemmija fl-Artikolu 15;

(h)

l-irkupri żejda jew nieqsa li jistgħu jirriżultaw mill-modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru b’applikazzjoni tal-Artikolu 16;

(i)

l-irkupri żejda jew nieqsa li jistgħu jirriżultaw mill-varjazzjonijiet tat-traffiku;

(j)

għat-tieni perjodu ta’ referenza, l-irkupri żejda jew nieqsa mġarrba mill-Istati Membri sa u inkluża s-sena 2011 fir-rigward tas-servizzi en route u sa u inkluża s-sena 2014 fir-rigward tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-qsim tar-riskju tat-traffiku l-ispejjeż iddeterminati tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru li jkunu rċevew il-permess li jipprovdu servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru mingħajr ċertifikazzjoni, skont l-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

3.   Fejn, matul sena partikolari n, in-numru reali tal-unitajiet tas-servizzi ma jaqbiżx jew ma jaqax taħt il-previżjoni stabbilita fil-pjan ta’ prestazzjoni għal dik is-sena n b’aktar minn 2 %, id-dħul addizzjonali jew mitluf tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fir-rigward tal-ispejjeż iddeterminati ma għandux jiġi riportat.

4.   Fejn, matul sena partikolari n, in-numru reali tal-unitajiet tas-servizzi jaqbeż il-previżjoni stabbilita fil-pjan ta’ prestazzjoni għal dik is-sena n b’aktar minn 2 %, minimu ta’ 70 % tad-dħul addizzjonali miksub mill-fornitur/i tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernat/i li jaqbeż it-2 % tad-differenza bejn l-unitajiet tas-servizzi effettivi u l-previżjoni fir-rigward tal-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-pjan ta’ prestazzjoni għandu jirriżulta fi tnaqqis korrispondenti tal-ispejjeż iddeterminati tas-sena n + 2.

Fejn, matul sena partikolari n, in-numru reali tal-unitajiet tas-servizzi ikun inqas mill-previżjoni stabbilita fil-pjan ta’ prestazzjoni għal dik is-sena n b’aktar minn 2 %, massimu ta’ 70 % tat-telf tad-dħul imġarrab mill-fornitur/i tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernat/i li jaqbeż it-2 % tad-differenza bejn l-unitajiet tas-servizzi effettivi u l-previżjoni fir-rigward tal-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-pjan ta’ prestazzjoni għandu jirriżulta f’żieda korrispondenti tal-ispejjeż iddeterminati li tibda l-aktar kmieni fis-sena n + 2.

5.   Fejn, matul sena partikolari n, in-numru reali tal-unitajiet tas-servizzi huwa taħt id-90 % tal-previżjoni stabbilita fil-pjan ta’ prestazzjoni għal dik is-sena n, l-ammont sħiħ tat-telf ta’ dħul imġarrab mill-fornitur/i tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernat/i li jaqbeż l-10 % tad-differenza bejn l-unitajiet tas-servizzi effettivi u l-previżjoni fir-rigward tal-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-pjan ta’ prestazzjoni għandu jirriżulta f’żieda korrispondenti tal-ispejjeż iddeterminati li tibda l-aktar kmieni fis-sena n + 2.

Fejn, matul sena partikolari n, in-numru reali tal-unitajiet tas-servizzi jaqbeż il-110 % tal-previżjoni stabbilita fil-pjan ta’ prestazzjoni għal dik is-sena n, l-ammont sħiħ ta’ dħul addizzjonali miksub mill-fornitur/i tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kkonċernat/i li jaqbeż l-10 % tad-differenza bejn l-unitajiet tas-servizzi effettivi u l-previżjoni fir-rigward tal-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-pjan ta’ prestazzjoni għandu jirriżulta fi tnaqqis korrispondenti tal-ispejjeż iddeterminati tas-sena n + 2.

6.   Fil-każ tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu għall-ajruporti b’inqas minn 225 000 moviment tat-trasport bl-ajru bl-IFR fis-sena li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3, 4 u 5 hawn fuq. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dik id-deċiżjoni fi żmien xahrejn wara l-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Qsim tal-ispejjeż

1.   Għandhom japplikaw mekkaniżmi tal-qsim tal-ispejjeż skont il-prinċipji li ġejjin:

(a)

meta, matul il-perjodu ta’ referenza kollu, l-ispejjeż effettivi jkunu inqas mill-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza, id-differenza li tirriżulta għandha tinżamm mill-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, mill-Istat Membru jew mill-entità kkwalifikata konċernata;

(b)

meta, matul il-perjodu ta’ referenza kollu, l-ispejjeż effettivi jkunu jaqbżu l-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza, id-differenza li tirriżulta għandha titħallas mill-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, mill-Istat Membru jew mill-entità kwalifikata konċernata;

2.   L-ispejjeż eżenti mill-applikazzjoni tal-paragrafi 1(a) u 1(b):

(a)

L-arranġamenti tal-qsim tal-ispejjeż fil-paragrafi 1(a) u 1(b) ma għandhomx japplikaw għad-differenza bejn l-ispejjeż iddeterminati u l-ispejjeż effettivi fir-rigward ta’ entrati ta’ spiża li għalihom il-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, tal-Istat Membru jew ta’ entitajiet kwalifikati konċernati ħadu passi raġonevoli u identifikabbli biex jikkontrollawhom iżda li jistgħu jitqiesu lil hinn mill-kontroll tagħhom minħabba:

(i)

bidliet imprevedibbli fil-liġi tal-pensjonijiet nazzjonali, fil-liġi dwar il-kontabbiltà tal-pensjonijiet jew il-kosti tal-pensjoni li jirriżultaw minn kundizzjonijiet mhux previsti fis-swieq finanzjarji;

(ii)

bidliet sinifikanti fir-rati tal-imgħax fuq is-self, li jiffinanzja l-ispejjeż li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru;

(iii)

spejjeż ġodda mhux previsti li ma jkunux koperti fil-pjan ta’ prestazzjoni, iżda li huma meħtieġa mil-liġi;

(iv)

bidliet mhux previsti fil-liġi nazzjonali dwar it-tassazzjoni;

(v)

bidliet mhux previsti fl-ispejjeż jew fid-dħul li joriġinaw minn ftehimiet internazzjonali.

(b)

Mingħajr preġudizzju għat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 7(1), kull spiża inkluża fil-paragrafu 2(a) għandha tkun determinata mill-awtorità superviżorja nazzjonali u għal kull entrata ta’ spiża l-pjan ta’ prestazzjoni għandu jispeċifika b’rabta mal-perjodu ta’ referenza preċedenti:

(i)

deskrizzjoni sħiħa tal-entrata ta’ spiża;

(ii)

il-kost attribwit għal din l-entrata fil-pjan ta’ prestazzjoni;

(iii)

il-ġustifikazzjoni għaliex l-entrata ta’ spiża huwa meqjus bħala eliġibbli fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 2(a) minflok skont il-paragrafi 1(a) u 1(b);

(iv)

l-avvenimenti jew ċirkustanzi esterni sottostanti lil hinn mill-kontroll tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jew tal-entità kkwalifikata konċernata li taw bidu għal varjazzjoni bejn l-ispejjeż effettivi u l-ispejjeż iddeterminati relatati ma’ din l-entrata ta’ spiża;

(v)

azzjonijiet meħuda għall-ġestjoni tar-riskju tal-kost assoċjat ma’ din l-entrata ta’ spiża.

(c)

Id-differenzi bejn l-ispejjeż effettivi u l-ispejjeż iddeterminati fir-rigward ta’ dawn l-entrati għandhom jiġu identifikati u spjegati skont l-Anness VII.2

(d)

Fejn, matul il-perjodu ta’ referenza kollu, bir-riżultat tat-tnaqqis tal-ispejjeż mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 2(a), l-ispejjeż effettivi jkunu inqas mill-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza, id-differenza li tirriżulta għandha tingħata lura lill-utenti tal-ispazju tal-ajru b’riport għall-perjodu/i ta’ referenza ta’ wara.

(e)

Fejn, matul il-perjodu ta’ referenza kollu, bir-riżultat taż-żieda tal-ispejjeż fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 2(a), l-ispejjeż effettivi jkunu jaqbżu l-ispejjeż iddeterminati stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza, id-differenza li tirriżulta għandha tiġi ttrasferita għal fuq l-utenti tal-ispazju tal-ajru b’riport għall-perjodu/i ta’ referenza ta’ wara.

(f)

L-awtorità superviżorja nazzjonali konċernata għandha kull sena tistabbilixxi li l-varjazzjoni tal-ispejjeż attwali meta mqabbla mal-ispejjeż iddeterminati tkun fil-fatt ir-riżultat ta’ avveniment jew ċirkustanza rilevanti kif stipulat fil-paragrafu 2(a) u skont id-dispożizzjoni tal-paragrafu 2(b). B’żieda ma’ dan għandha tivverifika li l-varjazzjoni fl-ispejjeż li għandha tiġi ttrasferita għal fuq l-utenti tkun speċifikament identifikata u kategorizzata. L-awtorità għandha tgħarraf lill-utenti tal-ispazju tal-ajru u għandha tirrappurta lill-Kummissjoni dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni tagħha, fuq bażi annwali. Fejn il-Kummissjoni ssib, fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi r-rapport ta’ valutazzjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali konċernata, li r-rapport ta’ valutazzjoni ma jistabbilixxix li l-varjazzjoni tal-ispejjeż effettivi meta mqabbla mal-ispejjeż iddeterminati tkun fil-fatt ir-riżultat ta’ avveniment jew ċirkustanza rilevanti kif stipulat fil-paragrafu 2(a) u skont id-dispożizzjoni tal-paragrafu 2(b), hi għandha tiddeċiedi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 li l-Istat/i Membru/i konċernat/i ma għandhomx jitħallew japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 fir-rigward tal-varjazzjoni tal-ispejjeż effettivi meta mqabbla mal-ispejjeż iddeterminati, parzjalment jew kompletament skont il-konklużjonijiet tagħha.

(g)

L-ammont riportat għandu jiġi speċifikat b’fatturi u għandu jiġi deskritt fl-informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi pprovduta skont l-Anness VI.

Artikolu 15

Skemi ta’ inċentivi għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw inċentivi finanzjarji għall-fornituri tagħhom tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fil-qasam ta’ prestazzjoni ewlieni dwar il-kapaċità u jistgħu jadottaw inċentivi finanzjarji bħal dawn fil-qasam ta’ prestazzjoni ewlieni dwar l-ambjent skont l-Artikolu 12 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013. Dawn l-inċentivi għandhom jikkonsistu f’bonusis għall-issuperar u f’penali għal livelli baxxi milħuqa ta’ miri ta’ prestazzjoni u għandhom jiżdiedu jew jitnaqqsu mill-ispejjeż iddeterminati adottati skont il-livell ta’ prestazzjoni milħuq.

Skemi ta’ inċentivi finanzjarji bħal dawn għandhom ikunu konformi mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

ir-rata għal kull unità għas-sena n + 2 għandha tiġi aġġustata biex tippermetti li jingħata bonus għall-issuperar tal-livelli jew penali jekk il-livelli ma jintlaħqux skont il-livell effettiv ta’ prestazzjoni tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fis-sena n imqabbel mal-mira rilevanti;

(b)

il-livell applikabbli tal-bonusis u tal-penali għandu jkun jaqbel mal-miri li għandhom jintlaħqu u mal-prestazzjoni li għandha tinkiseb. Ma għandu jkun hemm l-ebda bonus għal prestazzjoni li tkun fil-livell mistenni tal-miri ta’ prestazzjoni jew taħtu;

(c)

il-livell applikabbli tal-bonusis u tal-penali għandu jkun ugwali;

(d)

l-ammont massimu aggregat ta’ bonusis u l-ammont massimu aggregat ta’ penali ma għandux jaqbeż 1 % tad-dħul mis-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fis-sena n,

(e)

il-livelli tal-varjazzjoni fil-prestazzjoni u l-livell applikabbli tal-bonusis u tal-penali għandhom jiġu ddeterminati wara l-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 u għandhom jiġu stabbiliti bil-pjan ta’ prestazzjoni;

(f)

fil-każ ta’ miri fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, il-bonusis u l-penali għandhom jiġu applikati lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru konċernati;

(g)

għall-qasam ta’ prestazzjoni ewlieni dwar il-kapaċità, il-livelli tal-miri ta’ prestazzjoni jistgħu jiġu aġġustati sabiex ikopru biss kawżi ta’ dewmien relatati mal-kapaċita ATC, mar-routing ATC, mal-persunal ATC, mat-tagħmir ATC, mal-ġestjoni tal-ispazju tal-ajru u ma‘ avveniment speċjali bil-kodiċijiet C, R, S, T, M u P tal-manwal tal-utent tal-ATFCM.

2.   L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni korretta ta’ dawn l-iskemi ta’ inċentivi mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

Artikolu 16

Modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru

1.   L-Istati Membri, wara li ssir l-offerta ta’ konsultazzjoni stipulata fl-Artikolu 9 jistgħu, fil-livell nazzjonali jew tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru u fuq bażi mhux diskriminatorja u trasparenti, jimmodulaw l-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru mġarrba mill-utenti tal-ispazju tal-ajru biex jirriflettu l-isforzi tagħhom magħmula b’mod partikolari biex:

(a)

jottimizzaw l-użu tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru;

(b)

inaqqsu l-impatt ambjentali tat-titjiriet;

(c)

inaqqsu l-ispejjeż kumplessivi tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u biex iżidu l-effiċjenza tagħhom, b’mod partikolari billi jimmodulaw l-imposti skont il-livell tal-konġestjoni tan-netwerk f’qasam speċifiku jew fuq rotta speċifika f’ċerti ħinijiet.

Il-modulazzjoni ta’ imposti ma għandhiex tirriżulta f’xi tibdil kumplessiv fid-dħul għall-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. Irkupri żejda jew neqsin għandhom jiġu ttrasferiti għall-perjodu ta’ wara.

2.   L-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru jistgħu wkoll jiġu modulati, fuq bażi mhux diskriminatorja u trasparenti, sabiex tiġi aċċellerata l-utilizzazzjoni tal-kapaċitajiet tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) tas-SESAR. Il-modulazzjoni tista’ b’mod partikolari timmira biex tagħti inċentivi sabiex l-inġenji tal-ajru jiġu attrezzati bis-sistemi inklużi fil-proġetti komuni msemmija fl-Artikolu 15a(3) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

3.   Il-modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru tfisser varjazzjoni tal-imposta en route u/jew tal-imposta tat-terminal ikkalkulati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 11 u 12.

4.   L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni korretta tal-modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

Artikolu 17

Stabbiliment ta’ rati għal kull unità għaż-żoni tal-imposti

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rati għal kull unità jiġu stabbiliti għal kull żona tal-imposti fuq bażi annwali. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, ir-rati għal kull unità ma għandhomx jiġu mmodifikati matul is-sena.

Ir-rati għal kull unità għandhom jiġu stabbiliti skont il-proċess li ġej:

(a)

Għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza, ir-rati għal kull unità għas-sena n għandhom jiġu kkalkulati sal-1 ta’ Novembru tas-sena n-1 fuq il-bażi tal-ispejjeż iddeterminati għal kull unità mniżżla fil-pjan ta’ prestazzjoni u l-aġġustamenti stabbiliti fil-paragrafu 2.2 tal-Anness IV u tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

(b)

Ir-rati għal kull unità għas-sena n għandhom jiġu sottomessi mill-Istati Membri lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Ġunju tas-sena n-1 f’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 9(1) u 9(2).

(c)

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta dawn ir-rati għal kull unità mqabbla mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013.

(d)

Fejn il-Kummissjoni ssib li r-rati għal kull unità jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, hi għandha tinnotifika lill-Istat Membru konċernat skont dan fi żmien erba’ xhur wara s-sottomissjoni tar-rati għal kull unità.

(e)

Fejn il-Kummissjoni ssib li r-rati għal kull unità ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, hi għandha, fi żmien erba’ xhur wara s-sottomissjoni tar-rati għal kull unità, tinforma lill-Istat Membru konċernat skont dan, u l-Istat Membru għandu fi żmien xahar jibgħat lill-Kummissjoni r-rati għal kull unità riveduti.

(f)

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Eurocontrol, fejn xieraq, bir-rati għal kull unità għal kull żona tal-imposti sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Novembru tas-sena n-1.

Ir-rati għal kull unità għandhom jiġu stabbiliti fil-munita nazzjonali. Fejn Stati Membri li jiffurmaw parti minn blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru jiddeċiedu li jistabbilixxu żona komuni tal-imposti b’rata waħdanija għal kull unità, dik ir-rata għal kull unità għandha tiġi stabbilita f’Euro jew fil-munita nazzjonali ta’ wieħed mill-Istati Membri konċernati. L-Istati Membri konċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Eurocontrol bil-munita applikabbli.

2.   Fejn il-pjanijiet ta’ prestazzjoni jiġu adottati wara l-1 ta’ Novembru tas-sena ta’ qabel is-sena li fiha jibda l-perjodu ta’ referenza jew jiġu riveduti skont l-Artikoli 17 u 19 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, ir-rati għal kull unità għandhom fejn ikun meħtieġ jiġu kkalkulati mill-ġdid fuq il-bażi tal-pjan finali adottat jew tal-miżuri korrettivi applikabbli. Għal dan l-għan, u f’konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, l-Istati Membri għandhom jikkalkulaw u japplikaw ir-rata għal kull unità tagħhom skont il-pjan ta’ prestazzjoni adottat kmieni kemm jista’ jkun matul l-ewwel sena tal-perjodu ta’ referenza jew l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-pjanijiet u l-miri ta’ prestazzjoni riveduti. Id-differenza fid-dħul minħabba l-applikazzjoni temporanja tar-rata għal kull unità inizjali għandha tiġi riportata fil-kalkolu tar-rata għal kull unità tas-sena ta’ wara. Għall-ewwel sena tal-perjodu ta’ referenza jew l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-pjanijiet u l-miri ta’ prestazzjoni riveduti, il-mekkaniżmu tal-qsim tar-riskju tat-traffiku stipulat fl-Artikolu 13 għandu jiġu applikat fuq il-bażi tal-ispejjeż iddeterminati u tal-unitajiet tas-servizzi li jinsabu fl-aħħar pjan ta’ prestazzjoni adottati fl-unitajiet tas-servizzi effettivi tas-sena.

Artikolu 18

Ġbir tal-imposti

1.   L-Istati Membri jistgħu jiġbru l-imposti permezz ta’ imposta unika kull titjira. Fejn l-imposti jiġu ffatturati u jinġabru fuq bażi reġjonali, il-munita tal-ħlas tista’ tkun l-Euro, u rata amministrattiva għal kull unità għall-ispejjeż tal-ħlas u tal-fatturazzjoni tista’ tiżdied mar-rata għal kull unità konċernata. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ammonti miġbura għan-nom tagħhom jintużaw biex jiffinanzjaw l-ispejjeż iddeterminati skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom iħallsu l-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru kollha mal-ewwel u b’mod sħiħ.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu applikati miżuri ta’ infurzar effikaċi. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu r-rifjut ta’ servizzi, iż-żamma tal-inġenju tal-ajru jew miżuri oħra ta’ infurzar skont il-liġi applikabbli.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 19

Appell

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu skont dan ir-Regolament ikunu spjegati b’mod tajjeb u jkunu soġġetti għal proċedura effettiva ta’ reviżjoni u/jew ta’ appell.

Artikolu 20

Faċilitar tal-monitoraġġ tal-konformità

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jiffaċilitaw l-ispezzjonijiet u l-istħarriġ mill-awtorità superviżorja nazzjonali jew minn entità kkwalifikata li taġixxi f’isem l-awtorità superviżorja, inklużi ż-żjarat fuq il-post. Il-persuni awtorizzati għandhom ikollhom is-setgħa:

(a)

li jeżaminaw id-dokumenti ta’ kontabbiltà rilevanti, il-kotba tal-assi, l-inventarji u kwalunkwe materjal ieħor rilevanti għall-istabbiliment tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru;

(b)

li jieħdu kopji ta’ jew estratti minn dan it-tip ta’ dokumenti;

(c)

li jitolbu għal spjegazzjonijiet bil-fomm fuq il-post;

(d)

li jidħlu f’bini, f’art jew f’vetturi rilevanti.

Dawn it-tipi ta’ spezzjonijiet u stħarriġ għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri fis-seħħ fl-Istat Membru fejn se jkunu jitwettqu.

Artikolu 21

Reviżjoni

Ir-reviżjoni mill-Kummissjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, imsemmija fl-Artikolu 24 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 għandha tinkludu mekkaniżmu tal-qsim tar-riskju stabbilit fl-Artikolu 13, il-mekkaniżmu tal-qsim tal-ispejjeż previst fl-Artikolu 14, l-iskemi ta’ inċentivi stabbiliti skont l-Artikolu 15, il-modulazzjoni ta’ imposti skont l-Artikolu 16, u l-impatt u l-effettività tagħhom biex jintlaħqu l-miri tal-prestazzjoni stabbiliti.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mit-tieni perjodu ta’ referenza kif definit fl-Artikolu 8 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u matul dak il-perjodu. Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, tkun tista’ ssir l-adozzjoni ta’ miri għall-Unjoni kollha previsti fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 qabel il-bidu tat-tieni perjodu ta’ referenza u l-preparazzjoni u l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 l-Artikoli 1(5), 3, 7(4), 9, 14(2)(b)-(f) u 17, kif ukoll l-Annessi ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 23

Tħassir tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1794/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1794/2006 tas-6 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerkhuwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Mejju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 34.

(3)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(4)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  ĠU L 341, 7.12.2006, p. 3.

(6)  ĠU L 333, 17.12.2010, p. 6.

(7)  ĠU L 185, 15.7.2011, p. 1.


ANNESS I

VALUTAZZJONI TAL-EŻISTENZA TA’ KUNDIZZJONIJIET TAS-SUQ GĦALL-FORNIMENT TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU FIT-TERMINAL U/JEW TAS-SERVIZZI CNS, TES U AIS SKONT L-ARTIKOLU 3

Il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu vvalutati sabiex jiġi determinat jekk is-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal u/jew is-servizzi CNS, TES u AIS humiex ipprovduti skont il-kundizzjonijiet tas-suq huma kif ġej:

1.

Safejn il-fornituri tas-servizzi jistgħu joffru liberament li jipprovdu jew li jirtiraw il-forniment ta’ dawn is-servizzi:

(a)

l-eżistenza jew le ta’ ostakli legali jew ekonomiċi sinifikanti li se jwaqqfu lill-fornitur tas-servizzi milli joffri li jipprovdi jew li jirtira l-forniment ta’ dawn is-servizzi;

(b)

it-tul ta’ żmien tal-kuntratt, u

(c)

l-eżistenza ta’ proċedura li tippermetti li l-assi u l-persunal jiġu ttrasferiti minn fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għal ieħor.

2.

Safejn hemm għażla libera fir-rigward tal-fornitur tas-servizzi, inkluż, fil-każ tal-ajruporti, l-alternattiva li juża l-provvista tiegħu stess (self-supply):

(a)

l-eżistenza jew le ta’ ostakli legali, kuntrattwali jew prattiċi għall-bidla fil-fornitur tas-servizzi jew fil-każ tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal, għall-bidla min-naħa tal-ajruporti favur l-użu tal-provvista tagħhom stess tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru;

(b)

ir-rwol tar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru li jagħżlu l-fornitur tas-servizzi.

3.

Safejn dan jista’ jiġi magħżul minn firxa ta’ fornituri tas-servizzi:

(a)

l-eżistenza ta’ proċess ta’ sejħa għall-offerti pubblika (mhux applikabbli fil-każ ta’ self-supply);

(b)

jekk applikabbli, evidenza ta’ fornituri tas-servizzi alternattivi li jipparteċipaw fi proċess ta’ sejħa għall-offerti u li fil-passat ikunu pprovdew servizzi, inkluża l-għażla ta’ self-supply għall-ajruport.

4.

Għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal, safejn l-ajruporti huma soġġetti għal pressjonijiet tal-ispiża kummerċjali jew tar-regolamentazzjoni bbażata fuq inċentivi:

(a)

jekk l-ajruporti jikkompetux b’mod attiv għan-negozju tal-linji tal-ajru,

(b)

safejn l-ajruporti jħallsu l-imposta tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru,

(c)

jekk l-ajruporti joperawx f’ambjent kompetittiv jew skont inċentivi ekonomiċi maħsuba biex jillimitaw il-prezzijiet jew biex jinċentivaw it-tnaqqis fl-ispejjeż.

5.

Fejn il-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal jew is-servizzi CNS, TES u AIS jipprovdi wkoll servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru en route, dawn l-attivitajiet għandhom ikunu soġġetti għal kontabbiltà u rappurtar separati.

6.

Għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal, il-valutazzjoni f’dan l-Anness għandha ssir fil-livell ta’ kull ajruport individwali, kif xieraq.


ANNESS II

TRASPARENZA TAL-ISPEJJEŻ U L-ISPEJJEŻ GĦAL KULL UNITÀ

1.   IT-TABELLA TA’ RAPPURTAR

L-Istati Membri kif ukoll il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jimlew it-tabella ta’ rappurtar f’dan l-Anness għal kull żona tal-imposti taħt ir-responsabbiltà tagħhom u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza. L-Istati Membri għandhom jipprovdu wkoll tabella ta’ rappurtar ikkonsolidata għal kull żona tal-imposti taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Għandha timtela tabella kkonsolidata għal kull ajruport li huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Għall-ajruporti b’inqas minn 70 000 moviment tat-trasport bl-ajru bl-IFR fis-sena kkalkulati bħala l-medja fuq it-tliet snin ta’ qabel, l-ispejjeż jistgħu jiġu ppreżentati b’mod konsolidat.

Meta żona tal-imposti tkun testendi fuq l-ispazju tal-ajru ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, dawk l-Istati Membri għandhom jimlew it-tabella b’mod konġunt skont l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 5(4).

L-ispejjeż effettivi għandhom ikunu stabbiliti fuq il-bażi tal-kontijiet awditjati tal-aħħar tas-sena. L-ispejjeż għandhom jiġu stabbiliti skont il-pjan tan-negozju meħtieġ miċ-ċertifikat u għandhom jiġu rrappurtati fil-munita li fiha jkunu stabbiliti skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 7(1).

L-unitajiet tas-servizzi reali għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi taċ-ċifri pprovduti mill-entità li qed tagħmel il-kontijiet għall-imposti u tiġborhom. Kwalunkwe varjazzjoni minn dawn iċ-ċifri għandha tkun debitament iġġustifikata fl-informazzjoni addizzjonali.

Sabiex jiġi ffaċilitat l-istabbiliment mill-Kummissjoni ta’ miri tal-prestazzjoni għall-Unjoni kollha, u mingħajr preġudizzju għall-pjanijiet ta’ prestazzjoni li għandhom jiġu adottati, l-Istati Membri kif ukoll il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jimlew tabella ta’ rappurtar biċ-ċifri tal-previżjoni inizjali dsatax-il xahar qabel ma jibda l-perjodu ta’ referenza.

Tabella 1 -   Spejjeż totali u Spejjeż għal kull Unità

Isem taż-żona tal-imposti

Munita

Isem l-entità:

 

Perjodu ta' referenza : N - N+4

 

 

 

Spejjeż iddeterminati (pjan ta' prestazzjoni)

 

Spejjeż effettivi

 

Dettalji tal-ispiża

 

N

N+1

N+2

N+3

N+4

 

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1.   Detall skont in-natura (f'termini nominali)

1.1

Persunal

1.2

Spejjeż operattivi oħrajn (1)

1.3

Deprezzament

1.4

Spiża tal-kapital

1.5

Entrati eċċezzjonali

1.6

Spejjeż totali

Total

% n/n-1

Persunal

% n/n-1

Spejjeż op. oħrajn

% n/n-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Detall skont is-servizz (f'termini nominali)

2.1

Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (ATM)

2.2

Komunikazzjoni (2)

2.3

Navigazzjoni (2)

2.4

Sorveljanza (2)

2.5

Tfittxija u salvataġġ

2.6

Informazzjoni ajrunawtika (2)

2.7

Servizzi meteoroloġiċi (2)

2.8

Spejjeż ta' superviżjoni

2.9

Spejjeż oħra tal-Istat (1)

2.10

Spejjeż totali

Total

% n/n-1

ATM

% n/n-1

CNS

% n/n-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Informazzjoni komplementari (f'termini nominali)

Bażi tal-assi medja

3.1

Valur nett kontabbli tal-assi fissi

3.2

Aġġustamenti tal-assi totali

3.3

Assi kurrenti netti

3.4

Bażi tal-assi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiża tal-kapital %

3.5

Spiża tal-kapital qabel it-taxxa

3.6

Redditu fuq l-ekwità

3.7

Medja tal-imgħax fuq djun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiża tal-proġetti komuni

3.8

Spejjeż totali tal-proġetti komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża (l-Artikolu 14(2)(b))

3.9

Spejjeż totali eżentati mill-qsim tal-ispiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Spejjeż totali wara t-tnaqqis tal-ispejjeż tas-servizzi għal titjiriet eżentati (f'termini nominali)

4.1

Spejjeż għal titjiriet VFR eżentati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Spejjeż iddeterminati/effettivi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Indikatur ta' Prestazzjoni Ewlieni dwar il-Kosteffiċjenza - Spiża ddeterminata/effettiva għal kull Unità (f'termini reali)

5.1

Inflazzjoni % (3)

5.2

Indiċi tal-prezz (4)

5.3

Spejjeż totali f'termini reali  (5)

Total

% n/n-1

5.4

Unitajiet tas-Servizzi totali

Total

% n/n-1

5.5

Spiża kull unità

Total

% n/n-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrati tal-ispejjeż u tal-bażi tal-assi f'000 - Unitajiet tas-servizzi f'000

2.   INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Minbarra dan, l-Istati Membri kif ukoll il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jipprovdu tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjoni tal-metodoloġija użata biex jiġu allokati l-ispejjeż tal-faċilitajiet jew tas-servizzi bejn servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru differenti fuq il-bażi tal-lista tal-faċilitajiet u tas-servizzi elenkati fil-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni tal-Ajru tal-ICAO, ir-Reġjun Ewropew (Dokument 7754) u deskrizzjoni tal-metodoloġija użata biex jiġu allokati dawk l-ispejjeż bejn żoni tal-imposti differenti;

(b)

deskrizzjoni tal-metodoloġija u tas-suppożizzjonijiet użati biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru pprovduti għal titjiriet VFR, meta jingħataw eżenzjonijiet għal titjiriet VFR skont l-Artikolu 10;

(c)

b’żieda mal-Artikolu 7(2), deskrizzjoni u ġustifikazzjoni ta’ kwalunkwe aġġustament li jmur lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-Istandards tal-Kontabbiltà Internazzjonali;

(d)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-metodu adottat għall-kalkolu tal-ispejjeż ta’ deprezzament: spejjeż storiċi jew spejjeż kurrenti. Meta tiġi adottata l-kontabbiltà tal-kosti kurrenti, l-għoti ta’ dejta komparabbli dwar l-ispejjeż storiċi;

(e)

ġustifikazzjoni tal-ispiża tal-kapital, inkluż il-komponenti tal-bażi tal-assi, l-aġġustamenti possibbli tal-assi totali u r-redditu fuq l-ekwità;

(f)

spejjeż totali għal kull ajruport għall-ajruporti kollha b’inqas minn 70 000 movimenti tat-trasport bl-ajru bl-IFR fis-sena, meta dawn huma pprovduti b’mod konsolidat fit-tabella ta’ rappurtar;

(g)

definizzjoni tal-kriterji użati biex l-ispejjeż jiġu allokati bejn is-servizzi tat-terminal u s-servizzi en route għal kull ajruport fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

(h)

tqassim tal-ispejjeż meteoroloġiċi bejn spejjeż diretti u “spejjeż prinċipali tal-MET” iddefiniti bħala l-ispejjeż tal-appoġġ ta’ faċilitajiet u servizzi meteoroloġiċi li jservu wkoll għar-rekwiżiti meteoroloġiċi b’mod ġenerali. Dawn jinkludu l-analiżijiet u l-previżjoni ġenerali, in-netwerks tal-osservazzjoni ta’ wiċċ l-art u tal-ajru ta’ fuq, is-sistemi ta’ komunikazzjoni meteoroloġiċi, iċ-ċentri tal-ipproċessar tad-dejta u l-appoġġ tar-riċerka ta’ bażi, tat-taħriġ u tal-amministrazzjoni;

(i)

deskrizzjoni tal-metodoloġija użata biex jiġu allokati l-ispejjeż kollha tal-MET u l-ispejjeż prinċipali tal-MET għall-avjazzjoni ċivili u bejn iż-żoni tal-imposti;

(j)

kif mitlub fil-punt 1, dsatax-il xahar qabel ma jibda perjodu ta’ referenza, deskrizzjoni tal-ispejjeż u tat-traffiku previsti rrappurtati;

(k)

deskrizzjoni tal-ispejjeż effettivi rrappurtati u d-differenza bejn l-ispejjeż iddeterminati, għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(l)

deskrizzjoni ta’ unitajiet tas-servizzi effettivi rrappurtati u d-differenzi kemm imqabbla mal-previżjoni kif ukoll imqabbla maċ-ċifri pprovduti mill-Eurocontrol, kif xieraq, għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

(m)

għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza, id-differenza bejn l-investimenti tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru rreġistrati fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni u l-infiq effettiv, kif ukoll id-differenza bejn id-data ppjanata għall-bidu tal-operat ta’ dawn l-investimenti u s-sitwazzjoni reali.


(1)  Inklużi l-ispejjeż tal-EUROCONTROL (ara d-dettalji fit-Tabella 3).

(2)  Jitħalla vojt meta servizzi bħal dawn jiġu fornuti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3

(3)  Inflazzjoni effettiva/prevista użata għall-istabbiliment tal-ispejjeż iddeterminati f'termini nominali – inflazzjoni effettiva/prevista riveduta

(4)  

Indiċi tal-prezz previst - bażi 100 fis-sena N-3

inflazzjoni N-2 :

inflazzjoni N-1:

Indiċi tal-prezz reali - bażi 100 fis-sena N-3

inflazzjoni N-2 :

inflazzjoni N-1:

(5)  Spejjeż iddeterminati (pjan ta' prestazzjoni) f'termini reali – spejjeż effettivi/previsti riveduti bil-prezzijiet ta' N-3


ANNESS III

REKWIŻITI SPEĊIFIĊI TA’ TRASPARENZA GĦAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU PPROVDUTI SKONT IL-KUNDIZZJONIJIET TAS-SUQ

Informazzjoni żvelata fl-applikazzjoni ta’ dan l-Anness għandha tkun kunfidenzali għall-Kummissjoni u ma għandhiex tkun disponibbli pubblikament.

1.   L-ISPEJJEŻ TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU

1.1.   Tabella ta’ rappurtar

L-Istati Membri għandhom jimlew it-tabelli ta’ rappurtar f’dan l-Anness. It-tabelli A u B għandhom jimtlew għaż-żona tal-imposti kollha kemm hi, bl-eċċezzjoni fil-każ tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fit-terminal, it-Tabella B dwar il-prezzijiet għandha timtela għal kull ajruport fejn is-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru huma pprovduti skont il-kundizzjonijiet tas-suq fiż-żona tal-imposti tat-terminal taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Għat-Tabella A, iċ-ċifri għandhom ikunu ċ-ċifri reali għas-sena (n-3) sas-sena (n-1) u ċ-ċifri ppjanati għas-sena (n) ‘il quddiem. L-ispejjeż effettivi għandhom ikunu stabbiliti fuq il-bażi tal-kontijiet awditjati tal-aħħar tas-sena. L-ispejjeż ippjanati għandhom ikunu stabbiliti skont il-pjan tan-negozju meħtieġ miċ-ċertifikat.

Għat-Tabella B, il-prezz annwali għandu jirrifletti l-valur tal-kuntratt. L-unità ta’ produzzjoni kkunsidrata sabiex jiġi ddeterminat il-valur tal-kuntratt għandha tiġi deskritta u rrappurtata fit-tabella mill-Istat Membru konċernat.

L-ispejjeż u l-prezzijiet għandhom jiġu stabbiliti fil-munita nazzjonali.

Tabella A

Organizzazzjoni:

Żona tal-imposti:

 

Sena

n

 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

A

(n) F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Dettall skont in-natura

Persunal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż operattivi oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprezzament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiża tal-kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrati eċċezzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella B

Organizzazzjoni:

Żona tal-imposti:

Isem l-ajruport:

 

Sena

n

 

 

Ajruport i

(n-3)

(n-2)

(n-1)

(n)

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+4)

(n+5)

Prezz Annwali (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità ta' Produzzjoni (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezz ta' Unità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Informazzjoni addizzjonali

Minbarra dan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjoni tal-kriterji użati biex jiġu allokati l-ispejjeż tal-faċilitajiet jew tas-servizzi bejn is-servizzi differenti tan-navigazzjoni tal-ajru fuq il-bażi tal-lista tal-faċilitajiet u s-servizzi mniżżlin fil-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni tal-Ajru tal-ICAO, ir-Reġjun Ewropew (id-Dokument 7754);

(b)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tad-differenzi bejn iċ-ċifri ppjanati u dawk reali għas-sena (n-1) fir-rigward tad-dejta kollha pprovduta fit-tabelli A u B;

(c)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-ispejjeż u l-investimenti ppjanati fuq ħames snin b’rabta mat-traffiku mistenni;

(d)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-metodu adottat biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż tad-deprezzament: l-ispejjeż storiċi jew l-ispejjeż attwali;

(e)

ġustifikazzjoni għall-ispiża tal-kapital, inklużi l-komponenti tal-bażi tal-assi.

2.   L-IFFINANZJAR TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jipprovdu deskrizzjoni tal-mod jew tal-modi li bihom l-ispejjeż tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jiġu ffinanzjati b’rabta ma’ kull żona tal-imposti.


ANNESS IV

KALKOLU TAL-UNITAJIET TAS-SERVIZZI EN ROUTE U TAR-RATI GĦAL KULL UNITÀ

1.   Il-kalkolu tal-unitajiet tas-servizzi en route

1.1.

L-unità tas-servizzi en route għandha tiġi kkalkulata billi jiġu mmultiplikati l-fattur tad-distanza u l-fattur tal-piż għall-inġenju tal-ajru konċernat. It-total tal-unitajiet tas-servizzi en route għandu jikkonsisti fit-total tal-unitajiet tas-servizzi fir-rigward tat-titjiriet IFR, kif ukoll l-unitajiet tas-servizzi fir-rigward tat-titjiriet VFR, fejn dawn mhumiex eżentati skont l-Artikolu 10.

1.2.

Il-fattur tad-distanza għandu jinkiseb billi jiġi diviż b’mija n-numru ta’ kilometri ta’ titjir fid-distanza taċ-ċirku l-kbir bejn il-punt ta’ dħul u l-punt ta’ ħruġ taż-żoni tal-imposti, skont l-aħħar pjan tat-titjira ddepożitat mill-inġenju tal-ajru konċernat għall-iskopijiet tal-fluss tat-traffiku tal-ajru.

1.3.

Jekk il-punt tal-ħruġ u tad-dħul ta’ titjira waħda jkunu identiċi f’żona tal-imposti, il-fattur tad-distanza għandu jkun ugwali għad-distanza fid-distanza taċ-ċirku l-kbir bejn dawn il-punti u l-punt l-aktar imbiegħed tal-pjan tat-titjira mmultiplikata bi tnejn.

1.4.

Id-distanza li għandha titqies għandha titnaqqas b’20 kilometru għal kull tluq minn u għal kull wasla fit-territorju ta’ Stat Membru.

1.5.

Il-fattur tal-piż, espress bħala ċifra meħuda sa żewġ punti deċimali, għandu jkun l-għerq kwadrat tal-kwozjent miksub meta jiġi diviż b’ħamsin in-numru ta’ tunnellati metriċi fil-piż tat-tlugħ massimu ċċertifikat tal-inġenju tal-ajru kif muri fiċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jew kwalunkwe dokument uffiċjali ieħor ekwivalenti pprovdut mill-operatur tal-inġenju tal-ajru. Fejn dan il-piż ma jkunx magħruf, il-piż tal-itqal inġenju tal-ajru tal-istess tip magħruf li jeżisti għandu jintuża. F’każ fejn inġenju tal-ajru jkollu aktar minn piż tat-tlugħ massimu wieħed iċċertifikat, għandu jintuża l-akbar wieħed. Fejn operatur ta’ inġenju tal-ajru jopera żewġ inġenji tal-ajru jew aktar li huma verżjonijiet differenti tal-istess tip, il-medja tal-piżijiet tat-tlugħ massimi tal-inġenji tal-ajru kollha tiegħu ta’ dak it-tip għandha tintuża għal kull inġenju tal-ajru ta’ dak it-tip. Il-kalkolu tal-fattur tal-piż għal kull tip ta’ inġenju tal-ajru u għal kull operatur għandu jiġi maħdum tal-inqas darba fis-sena.

2.   Il-kalkolu tar-rati għal kull unità en route

2.1.

Ir-rata għal kull unità en route għandha tiġi kkalkulata qabel il-bidu ta’ kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

2.2.

Din għandha tiġi kkalkulata billi t-total mistenni ta’ unitajiet tas-servizzi en route għas-sena rilevanti kif definit fil-pjan ta’ prestazzjoni jiġi diviż bis-somma alġebrajka tal-elementi li ġejjin:

(i)

l-ispejjeż iddeterminati, espressi f’termini nominali, tas-sena rilevanti kif definit fil-pjan ta’ prestazzjoni,

(ii)

l-applikazzjoni tad-differenza bejn l-inflazzjoni prevista u dik effettiva msemmija fl-Artikolu 7(1),

(iii)

l-irkupru tal-ispejjeż ta’ ristrutturar, jekk awtorizzati skont l-Artikolu 7(4),

(iv)

ir-riporti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-qsim tar-riskju tat-traffiku kif imsemmi fl-Artikolu 13,

(v)

ir-riporti awtorizzati mill-perjodu ta’ referenza ta’ qabel li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu għall-qsim tal-ispejjeż imsemmi fl-Artikolu 14,

(vi)

il-bonusis u l-penali li jirriżultaw mill-iskemi ta’ inċentivi finanzjarji msemmija fl-Artikolu 15,

(vii)

l-irkupri żejda jew nieqsa li jistgħu jirriżultaw mill-modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru b’applikazzjoni tal-Artikolu 16;

(viii)

l-irkupri żejda jew nieqsa li jistgħu jirriżultaw mill-varjazzjonijiet tat-traffiku,

(ix)

għall-ewwel żewġ perjodi ta’ referenza, l-irkupri żejda jew nieqsa mġarrba mill-Istati Membri sa u inkluża s-sena 2011,

(x)

tnaqqis ta’ dħul ieħor.


ANNESS V

KALKOLU TAL-UNITAJIET TAS-SERVIZZI TAT-TERMINAL U TAR-RATI GĦAL KULL UNITÀ

1.   Il-kalkolu tal-unitajiet tas-servizzi tat-terminal

1.1.

L-unità tas-servizzi tat-terminal għandha tkun ugwali għall-fattur tal-piż għall-inġenju tal-ajru kkonċernat.

1.2.

Il-fattur tal-piż, espress bħala ċifra meħuda sa żewġ punti deċimali, għandu jkun il-kwozjent miksub billi jiġi diviż b’ħamsin in-numru ta’ tunnellati metriċi fl-ogħla piż massimu ċċertifikat tat-tlugħ tal-inġenju tal-ajru, imsemmi fil-punt 1.5 tal-Anness IV, immultiplikat bih innifsu għal 0.7 darbiet.

2.   Il-kalkolu tar-rati għal kull unità tat-terminal

2.1.

Ir-rata għal kull unità tat-terminal għandha tiġi kkalkulata qabel il-bidu ta’ kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

2.2.

Din għandha tiġi kkalkulata billi t-total previst ta’ unitajiet tas-servizzi tat-terminal għas-sena rilevanti kif definit fil-pjan ta’ prestazzjoni jiġi diviż bis-somma alġebrajka tal-elementi li ġejjin:

(i)

l-ispejjeż iddeterminati, espressi f’termini nominali, tas-sena rilevanti kif definit fil-pjan ta’ prestazzjoni;

(ii)

l-aġġustament tad-differenza bejn l-inflazzjoni prevista u dik effettiva kif imsemmija fl-Artikolu 7(1);

(iii)

l-irkupru tal-ispejjeż ta’ ristrutturar, jekk awtorizzati skont l-Artikolu 7(4);

(iv)

ir-riporti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-qsim tar-riskju tat-traffiku msemmi fl-Artikolu 13, jekk applikabbli;

(v)

ir-riporti awtorizzati mill-perjodu ta’ referenza ta’ qabel li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu għall-qsim tal-ispejjeż imsemmi fl-Artikolu 14;

(vi)

il-bonusis u l-penali li jirriżultaw mill-iskemi ta’ inċentivi finanzjarji msemmija fl-Artikolu 15;

(vii)

l-irkupri żejda jew nieqsa li jistgħu jirriżultaw mill-modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru b’applikazzjoni tal-Artikolu 16;

(viii)

l-irkupri żejda jew nieqsa li jistgħu jirriżultaw mill-varjazzjonijiet tat-traffiku;

(ix)

għall-ewwel żewġ perjodi ta’ referenza, l-irkupri żejda jew nieqsa imġarrba mill-Istati Membri sa u inkluża s-sena 2014;

(x)

tnaqqis ta’ dħul ieħor.


ANNESS VI

MEKKANIŻMU TAL-IMPOSTI

1.   TABELLA TA’ RAPPURTAR

L-Istati Membri kif ukoll il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jimlew it-tabella ta’ rappurtar f’dan l-Anness għal kull żona tal-imposti taħt ir-responsabbiltà tagħhom u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza. L-Istati Membri għandhom jipprovdu wkoll tabella kkonsolidata għal kull żona tal-imposti taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Meta żona tal-imposti tkun testendi fuq l-ispazju tal-ajru ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, dawn l-Istati Membri għandhom jimlew it-tabella b’mod konġunt skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(4).

Tabella 2 -   Kalkolu tar-rata għal kull unità

Isem taż-żona tal-imposti :

Isem l-entità:

 

Perjodu ta' referenza : N - N+4

 

 

Kalkolu tar-rata għal kull unità

N

N+1

N+2

N+3

N+4

 

1.   Spejjeż iddeterminati f'termini nominali u aġġustament tal-inflazzjoni

1.1

Spejjeż iddeterminati f'termini nominali - VFR esklużi - Tabella 1

1.2

Rata ta' inflazzjoni effettiva - Tabella 1

1.3

Rata ta' inflazzjoni prevista - Tabella 1

1.4

Aġġustament tal-inflazzjoni (1) : l-ammont tas-sena n għandu jiġi riportat

 

 

 

 

 

2.   Totali ta' unitatijiet tas-servizz previsti u effettivi

2.1

Unitajiet tas-servizzi previsti totali (pjan ta' prestazzjoni)

2.2

Unitajiet tas-servizzi effettivi totali

2.3

Unitajiet tas-servizzi effettivi/previsti totali (f'%)

 

 

 

 

 

3.   Spejjeż soġġetti għall-qsim tar-riskju tat-traffiku

3.1

Spejjeż iddeterminati f'termini nominali- VFR esklużi (irrappurtati mit-Tabella 1)

3.2

Aġġustament tal-inflazzjoni : ammont riportat għas-sena n

3.3

Traffiku : ammonti riportati għas-sena n

3.4

Qsim tar-riskju tat-traffiku : dħul addizzjonali riportat għas-sena n

3.5

Qsim tar-riskju tat-traffiku : telf ta' dħul riportat għas-sena n

3.6

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża : ammonti riportati għas-sena n

3.7

Bonus jew penali għall-prestazzjoni

3.8

Irkupri żejda(-) jew nieqsa(+) (2) : ammonti riportati għas-sena n

3.9

Total għall-kalkolu tar-rata għal kull unità tas-sena n

3.10

Qsim tar-riskju tat-traffiku : dħul addizzjonali tas-sena n għandu jiġi riportat

3.11

Qsim tar-riskju tat-traffiku : telf ta' dħul tas-sena n għandu jiġi riportat

3.12

Irkupri żejda/nieqsa mill-varjazzjonijiet tat-traffiku għandhom jiġu riportati

 

 

 

 

 

Parametri għall-qsim tar-riskju tat-traffiku

3.13

% dħul addizzjonali ritornat lill-utenti fis-sena n+2

3.14

% telf ta' dħul imġarrab mill-utenti tal-ispazju tal-ajru

 

 

 

 

 

4.   Spejjeż mhux soġġetti għall-qsim tar-riskju tat-traffiku

4.1

Spejjeż iddeterminati f'termini nominali - VFR esklużi (Tabella 1)

4.2

Aġġustament tal-inflazzjoni: ammont riportat għas-sena n

4.3

Traffiku : ammonti riportati għas-sena n

4.4

Spejjeż eżentati mill-qsim tar-riskju : ammonti riportati għas-sena n

4.5

Spejjeż ta' ristrutturar : ammonti riportati għas-sena n

4.6

Irkupri żejda(-) jew nieqsa(+) (2) : ammonti riportati għas-sena n

4.7

Total għall-kalkolu tar-rata għal kull unità tas-sena n

4.8

Irkupri żejda/nieqsa minn varjazzjonijiet tat-traffiku tas-sena n għandhom jiġu riportati

 

 

 

 

 

5.   Dħul ieħor - rata għal kull unità applikata (fil-munita nazzjonali)

5.1

Total ta' dħul ieħor

5.3

li minnhom programmi ta' assistenza tal-Unjoni

5.4

li minnhom iffinanzjar pubbliku nazzjonali

5.5

Attivitajiet kummerċjali

5.6

Dħul ieħor li ma jidhirx hawn fuq

5.7

Total globali għall-kalkolu tar-rata għal kull unità tas-sena n

5.8

Rata għal kull unità tas-sena n (fil-munita nazzjonali)

5.9

Komponent ANSP tar-rata għal kull unità

5.10

Komponent MET tar-rata għal kull unità

5.11

Komponent NSA-Stat tar-rata għal kull unità

5.12

Rata għal kull unità tas-sena n li kienet tkun tapplika mingħajr dħul ieħor

 

 

 

 

 

Spejjeż, dħul u ammonti oħra f'000 ta' Euro - Unitajiet tas-servizzi f'000

2.   INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Minbarra dan, l-Istati Membri konċernati għandhom jiġbru u jipprovdu tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjoni tal-istabbiliment taż-żoni tal-imposti differenti u r-raġuni fundamentali għal dan l-istabbiliment, b’mod partikulari fir-rigward taż-żoni tal-imposti tat-terminal u l-ikkostjar biż-żejjed jew bin-nieqes li jista’ jkun hemm bejn l-ajruporti;

(b)

deskrizzjoni tal-politika dwar l-eżenzjonijiet u deskrizzjoni tal-mezzi ta’ finanzjament biex ikopru l-ispejjeż relatati;

(c)

deskrizzjoni tal-entrati l-oħra ta’ dħul, jekk ikun hemm, imqassma bejn id-diversi kategoriji indikati fl-Artikolu 2(10);

(d)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-inċentivi applikati għall-utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15 tiegħu;

(e)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-modulazzjoni tal-imposti tan-navigazzjoni tal-ajru applikati skont l-Artikolu 16.


(1)  Impatt kumulat tad-differenzi annwali bejn l-inflazzjoni effettiva u prevista – aġġustament tal-ispejjeż iddeterminati totali

(2)  Irkupri żejda/nieqsa mġarrba sas-sena tad-dħul fis-seħħ tal-metodu tal-ispiża ddeterminata


ANNESS VII

INFORMAZZJONI KOMPLEMENTARI

1.   TABELLA TA’ RAPPURTAR

L-Istati Membri għandhom jimlew it-tabella ta’ rappurtar f’dan l-Anness għal kull żona tal-imposti taħt ir-responsabbiltà tagħhom u għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Tabella 3 -   Informazzjoni Komplementari

Isem taż-żona tal-imposti

 

Perjodu ta' referenza : N - N+4

 

PARTI A:

Informazzjoni komplementari dwar spejjeż

 

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N

N+1

N+2

N+3

N+4

 

 

Spejjeż iddeterminati (pjan ta' prestazzjoni)

Spejjeż effettivi

Spejjeż tal-Eurocontrol

1.1

Spejjeż tal-EUROCONTROL (f'Euro)

1.2

Rata tal-kambju (jekk applikabbli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiża tal-proġetti komuni

2.1

Spejjeż totali tal-proġetti komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Proġett komuni 1

2.3

Proġetti komuni 2

2.4

Proġett komuni …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-arranġaemnti tal-qsim tal-ispiża - l-Artikolu 14(2)(b) (skont in-natura)

3.1

Persunal

3.2

Spejjeż operattivi oħrajn

3.3

Deprezzament

3.4

Spiża tal-kapital

3.5

Entrati eċċezzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Total ta' Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-arranġamenti tal-qsim tal-ispiża - l-Artikolu 14(2)(b) (skont il-fattur/l-entrata)

3.7

Pensjoni

3.8

Rati ta' mgħax fuq self

3.9

Liġi nazzjonali dwar it-tassazzjoni

3.10

Entrata ta' spiża ġdida meħtieġa skont il-liġi

3.11

Ftehimiet internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

Total ta' Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż ta' ristrutturar, jekk awtorizzati skont l-Artikolu 7(4)

Spejjeż ippjanati (każ tan-negozju)

Spejjeż effettivi (għall-informazzjoni)

4.1

Total ta' Spejjeż ta' ristrutturar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTI B:

Informazzjoni komplementari dwar l-aġġustamenti

 

Ammonti

Total C/O

Qabel RP

N

N+1

N+2

N+3

N+4

After RP

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġġustament tal-inflazzjoni tas-Sena N+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-Aġġustament tal-Inflazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq il-varjazzjonijiet tat-traffiku tas-Sena N+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-Aġġustament tat-Traffiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-SenaN-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-Aġġustament tad-Dħul tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku tas-Sena N+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-Aġġustament tat-Telf tal-Qsim tar-Riskju tat-Traffiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża tas-Sena N-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża tas-Sena N-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża tas-Sena N-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża tas-Sena N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża tas-Sena N-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Spejjeż eżentati mill-qsim tal-ispiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2012 (TNC biss)(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2013 (TNC biss)(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupri żejda-nieqsa qabel l-ispejjeż iddeterminati tas-Sena 2014 (TNC biss)(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' riporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Minbarra dan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

tqassim tal-ispejjeż tal-proġetti komuni għal kull proġett individwali;

(b)

deskrizzjoni tal-ammonti li jirriżultaw minn fatturi tal-ispejjeż li ma jistgћux jiġu kkontrollati skont in-natura u l-fattur tagħhom, inkluż ir-raġuni u l-bidliet fis-suppożizzjonijiet sottostanti;

(c)

deskrizzjoni tar-riporti tal-irkupri żejda jew nieqsa mġarrba mill-Istati Membri sas-sena 2011 għall-imposti en route u sas-sena 2014 għall-imposti tat-terminal;

(d)

deskrizzjoni tar-riporti li jirriżultaw mill-mekkaniżmu tal-qsim tar-riskju tat-traffiku skont l-Artikolu 13;

(e)

deskrizzjoni tar-riporti li jirriżultaw mill-mekkaniżmu tal-qsim tal-ispejjeż skont l-Artikolu 14(2).