ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.105.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 105

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
13 ta' April 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 335/2013 tat-12 ta’ April 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 336/2013 tat-12 ta’ April 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1010/2009 fir-rigward ta’ arranġamenti amministrattivi ma’ pajjiżi terzi dwar iċ-ċertifikat tal-qbid għall-prodotti tas-sajd tal-baħar

4

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 337/2013 tat-12 ta’ April 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

7

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

13.4.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 105/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 335/2013

tat-12 ta’ April 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (2) jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

(2)

Fit-12 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (3). Dik il-proposta introduċiet strateġija ġdida għall-iżvilupp rurali msejsa fuq l-għażliet politiċi msemmija fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Il-PAK lejn l-2020: Nissodisfaw l-isfidi futuri territorjali, alimentari u tar-riżorsi naturali” (4) u d-diskussjoni estensiva li segwietha. Meta tiġi adottata, din il-proposta se ġġib bidliet sostanzjali għall-politika tal-iżvilupp rurali, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontenut ta’ għadd ta’ miżuri previsti fir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u inklużi fil-programmi ta’ żvilupp rurali tal-Istati Membri.

(3)

Huwa importanti li jiġi żgurat li r-riżorsi tal-FAEŻR għall-perjodu tal-ipprogrammar ta’ wara l-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013 jiġu ddedikati, kemm jista’ jkun, għall-implimentazzjoni ta’ dik l-istrateġija l-ġdida għall-iżvilupp rurali. Huwa inevitabbli li jkun hemm perjodu ta’ applikazzjoni komuni tal-programmi tal-iżvilupp rurali u d-dispożizzjonijiet legali korrispondenti tal-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013 u dawk tal-perjodu tal-ipprogrammar sussegwenti. Minħabba f’hekk, għandu jkun hemm dispożizzjoni sabiex jiġi żgurat li l-miżuri stabbiliti skont il-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013 jiġu applikati skont tali kundizzjonijiet li ma jieħdux parti sproporzjonata mir-riżorsi finanzjarji tal-perjodu tal-ipprogrammar sussegwenti.

(4)

Għandu għalhekk jiġi previst li l-Istati Membri ma għandhomx jimpenjaw irwieħhom b’impenji legali ġodda mal-benefiċjarji għal miżuri multiannwali li jafu jestendu sew fil-perjodu tal-ipprogrammar sussegwenti u li, b’riżultat tal-istrateġija l-ġdida tal-iżvilupp rurali, aktarx li ma jitkomplewx jew jiġu modifikati b’mod sinifikanti.

(5)

L-Artikolu 27(12) u l-Artikolu 32a tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 jillimitaw l-estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-impenji agroambjentali, tal-benesseri tal-annimali jew tal-ambjent tal-foresti sa tmiem il-perjodu tal-primjum li tirreferi għalih il-pretensjoni tal-ħlas tal-2013. Biex jiġi żgurat li kwalunkwe dewmien fil-proċess tas-sottomissjoni u l-approvazzjoni tal-programmi ta’ żvilupp rurali l-ġodda ma jolqotx ħażin fuq il-kontinwità tal-implimentazzjoni tal-politika, il-possibbiltà li jiġu estiżi dawk l-impenji għandha tittawwal sa tmiem il-perjodu tal-primjum li tirreferi għalih il-pretensjoni tal-ħlas tal-2014.

(6)

Hekk kif qed joqrob tmiem il-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013, il-piż proċedurali għall-Istati Membri li jagħmlu bidliet fil-programmi tal-iżvilupp rurali għandu jitnaqqas, filwaqt li jinżamm livell xieraq ta’ evalwazzjoni mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandu jkollhom possibbiltajiet imsaħħa li jittrasferixxu, b’mod f’waqtu, u bi proċeduri ta’ notifikazzjoni, ammonti minn ċerti miżuri li fil-każ tagħhom mhu se jkun hemm l-ebda ħtieġa ta’ dawk l-ammonti għal miżuri oħrajn. Il-limitu tal-flessibbiltà għat-trasferimenti fost l-assi għandu għalhekk jitkabbar.

(7)

Huwa importanti li tiġi żgurata l-kontinwità fl-implimentazzjoni tal-politika tal-iżvilupp rurali u li jkun hemm bidla bla intoppi minn perjodu tal-ipprogrammar għal dak ta’ warajh. Għaldaqstant, għandu jiġi speċifikat li n-nefqa marbuta mal-evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi l-ġodda u l-kostijiet preparatorji għat-tiswir ta’ strateġiji tal-iżvilupp lokali għall-perjodu tal-ipprogrammar ta’ wara l-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013 tkun parti mill-attivitajiet preparatorji li għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta’ assistenza teknika. Barra minn hekk, għandu jkunu possibbli li jiġu ffinanzjati attivitajiet preparatorji jekk dawn ikunu konnessi mal-attivitajiet tal-programmi ta’ żvilupp rurali attwali u huma neċessarji biex jiżguraw il-kontinwità u l-bidla bla intoppi minn perjodu tal-ipprogrammar għal dak ta’ warajh

(8)

Meta l-Istati Membri jkunu użaw diġà r-riżorsi tagħhom tal-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013 għal xi programm u/jew miżura partikolari, dawn ma għandhomx jidħlu għal impenji legali ġodda mal-benefiċjarji ta’ dak il-programm u/jew miżura. Barra minn hekk, għandhom jiġu pprovduti dati tat-tmiem ċari għat-teħid ta’ impenji legali mal-benefiċjarji skont il-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013 u l-perjodu tal-ipprogrammar ta’ warajh.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-paragrafi (2) u (4) tal-Artikolu 9, “1 %” tinbidel għal “3 %”.

(2)

Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 5 li ġej jiġi miżjud:

“5.   L-ebda impenji legali ġodda mal-benefiċjarji ma għandhom isiru skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 wara l-31 ta’ Diċembru 2013.”

(3)

Fl-Artikolu 21, il-paragrafu 3 li ġej jiġi miżjud:

“3.   L-ebda impenji legali ġodda mal-benefiċjarji ma għandhom isiru skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 wara l-31 ta’ Diċembru 2013.”

(4)

Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 27(12), “2013” tinbidel għal “2014”.

(5)

Fl-Artikolu 31, il-paragrafu 5 li ġej jiġi miżjud:

“5.   L-ebda impenji legali ġodda mal-benefiċjarji ma għandhom isiru skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, inkluż fejn dawk il-miżuri huma implimentati minn gruppi ta’ azzjoni lokali skont l-Artikolu 63(a) ta’ dak ir-Regolament, wara l-31 ta’ Diċembru 2013.”

(6)

Fl-Artikolu 32, it-tieni paragrafu li ġej jiġi miżjud:

“L-ebda impenji legali ġodda mal-benefiċjarji ma għandhom isiru skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, inkluż fejn dawk il-miżuri huma implimentati minn gruppi ta’ azzjoni lokali skont l-Artikolu 63(a) ta’ dak ir-Regolament, wara l-31 ta’ Diċembru 2013.”

(7)

Fl-Artikolu 32a, “2013” tinbidel għal “2014”.

(8)

Jiddaħħal l-Artikolu 41a li ġej:

“Artikolu 41a

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 66(2) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, l-attivitajiet preparatorji tal-assistenza għall-programm għandhom jinkludu dan li ġej għall-perjodu tal-ipprogrammar ta’ wara l-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013:

(a)

in-nefqa konnessa mal-evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi;

(b)

il-kostijiet preparatorji għat-tiswir tal-istrateġiji tal-iżvilupp lokali;

(c)

in-nefqa konnessa ma’ attivitajiet preparatorji oħra, sakemm dawn ikunu:

(i)

marbuta direttament mal-attivitajiet tal-programmi tal-iżvilupp rurali attwali, u

(ii)

neċessarji biex tiġi żgurata l-kontinwità fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-politika tal-iżvilupp rurali u li jkun hemm bidla bla intoppi minn perjodu tal-ipprogrammar għal dak ta’ warajh.

2.   L-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandha tkun suġġetta għall-inklużjoni ta’ dispożizzjoni relevanti fil-programmi ta’ żvilupp rurali.”

(9)

L-Artikolu 41b li ġej jiddaħħal fil-Kapitolu III, Taqsima 2:

“Artikolu 41b

1.   Fejn l-ammont allokat għall-programm u/jew miżura jiġi eżawrit fi żmien qabel id-data finali tal-eliġibbiltà stabbilita fl-Artikolu 71(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, l-Istati Membri ma għandhomx jimpenjaw irwieħhom b’impenji legali ġodda mal-benefiċjarji.legali

2.   L-Istati Membri m’għandhomx jidħlu għal impenji legali ġodda mal-benefiċjarji skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 sa minn dakinhar li jibdew l-impenji legali mal-benefiċjarji skont il-qafas legali għall-perjodu tal-ipprogrammar 2014-2020.

L-Istati Memri jistgħu japplikaw l-ewwel subparagrafu jew fil-livell tal-programm jew f’dak tal-miżura.

3.   Fil-każ ta’ LEADER, l-Istati Membri jisgħu japplikaw il-paragrafu 2 fil-livell tal-grupp ta’ azzjoni lokali, imsemmi fl-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

4.   Il-Paragrafu 2 ma għandux japplika għall-appoġġ preparatorju u assistenza teknika għal LEADER.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ April 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15.

(3)  COM(2011) 627 finali/3, 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 finali, 18.11.2010.


13.4.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 105/4


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 336/2013

tat-12 ta’ April 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1010/2009 fir-rigward ta’ arranġamenti amministrattivi ma’ pajjiżi terzi dwar iċ-ċertifikat tal-qbid għall-prodotti tas-sajd tal-baħar

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 12(4), 14(3), 20(4) u l-Artikolu 52 tiegħu,

Billi:

(1)

L-arranġamenti amministrattivi ma’ pajjiżi terzi dwar iċ-ċertifikati tal-qbid għall-prodotti tas-sajd huma elenkati fl-Anness IX tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1010/2009 tat-22 ta’ Ottubru 2009 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (2). Dawn l-arranġamenti jinkludu kampjuni taċ-ċertifikati tal-qbid ivvalidati mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi kkonċernati.

(2)

L-isem tal-awtorità tan-New Zealand li jidher fuq iċ-ċertifikati tal-qbid ivvalidati minn dak il-pajjiż, se jinbidel mill-1 ta’ Marzu 2013.

(3)

Għaldaqstant, jeħtieġ li l-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 1010/2009 jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 1010/2009 huwa emendat kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ April 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 280, 27.10.2009, p. 5


ANNESS

Fit-Taqsima 3 (in-New Zealand) tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 1010/2009, l-Appendiċi 1 jiġi sostitwit b’dan li ġej:

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

13.4.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 105/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 337/2013

tat-12 ta’ April 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ April 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.