ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.090.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 90

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
28 ta' Marzu 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 295/2013 tal-21 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 192/2007 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ċerti tipi ta’ polietilen tereftalat li joriġinaw, inter alia, fit-Tajwan wara reviżjoni ta’ esportatur ġdid taħt l-Artikolu 11(4) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 296/2013 tas-26 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

4

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 297/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 44/2012, (UE) Nru 39/2013 u (UE) Nru 40/2013 fir-rigward ta' ċerti opportunitajiet tas-sajd

10

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 298/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 314/2004 dwar ċertu miżuri restrittivi fir-rigward taż-Żimbabwe

48

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 299/2013 tas-26 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2568/91 dwar il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żejt tal-fdal taż-żebbuġa u dwar il-metodi ta’ analiżi rilevanti

52

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 300/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 605/2010 li jistipula l-kundizzjonijiet ta’ saħħa tal-annimali u ta’ saħħa pubblika kif ukoll iċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ ħalib mhux ipproċessat u prodotti tal-ħalib maħsuba għall-konsum mill-bniedem ( 1 )

71

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 301/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward Titjib Annwali fl-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju, Ċiklu 2009-2011 ( 1 )

78

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 302/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 616/2007 dwar il-ftuħ u l-mod ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra

86

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 303/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

90

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 304/2013 tas-27 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ April 2013

92

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/160/PESK tas-27 ta’ Marzu 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2011/101/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

95

 

 

2013/161/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2011/163/UE dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (notifikata bid-dokument C(2013) 1279)  ( 1 )

99

 

 

2013/162/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Marzu 2013 dwar kif għandhom jiġu ddeterminati l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet tal-Istati Membri għall-perjodu mill-2013 sal-2020 skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

28.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 295/2013

tal-21 ta’ Marzu 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 192/2007 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ċerti tipi ta’ polietilen tereftalat li joriġinaw, inter alia, fit-Tajwan wara reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” taħt l-Artikolu 11(4) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”) u b’mod partikolari l-Artikolu 11(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni Ewropea wara li kkonsulta lill-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   IL-MIŻURI FIS-SEĦĦ

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2604/2000 (2) impona dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ċerti tipi ta’ polietilen tereftalat li joriġinaw fl-Indja, l-Indoneżja, il-Malasja, ir-Repubblika tal-Korea, it-Tajwan u t-Tajlandja taħt l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku.

(2)

Wara reviżjoni ta’ skadenza taħt l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kunsill, bir-Regolament (KE) Nru 192/2007 (3), iddeċieda li l-miżuri msemmija hawn fuq għandhom jinżammu.

(3)

B’avviż, ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-24 ta’ Frar 2012 (4), il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) tat bidu għal reviżjoni oħra ta’ skadenza tal-miżuri rilevanti taħt l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku. Din l-investigazzjoni għadha għaddejja b’mod parallel u se tiġi konkluża f’att legali separat.

B.   IL-PROĊEDURA ATTWALI

1.   Talba għal reviżjoni

(4)

Il-Kummissjoni rċeviet talba biex tibda reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” taħt l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku. It-talba tressqet minn Lealea Enterprise Co., Ltd (“l-applikant”), produttur esportatur fit-Tajwan (“il-pajjiż ikkonċernat”).

(5)

L-applikant stqarr li huwa ma esportax il-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni waqt il-perjodu tal-investigazzjoni, jiġifieri l-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 1998 sat-30 ta’ Settembru 1999 (“il-perjodu ta’ investigazzjoni oriġinali”).

(6)

Barra minn hekk, l-applikant stqarr li ma kienx relatat mal-ebda produtturi esportaturi tal-prodott ikkonċernat li huwa soġġetti għall-miżuri ta’ anti-dumping imsemmija hawn fuq.

(7)

L-applikant kompla jistqarr li kien beda jesporta l-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni wara tmiem il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali.

2.   Bidu ta’ reviżjoni ta’ esportatur ġdid

(8)

Il-Kummissjoni eżaminat l-evidenza prima facie mressqa mill-applikant u kkunsidrata bħala ġustifikazzjoni suffiċjenti biex tiġġustifika l-bidu tar-reviżjoni f’konformità mal-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku. Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv u wara li l-industrija tal-Unjoni kkonċernata ngħatat l-opportunità li tikkummenta, il-Kummissjoni bdiet, permezz tar-Regolament (UE) Nru 653/2012 (5), reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 192/2007 rigward l-applikant.

(9)

Taħt ir-Regolament (UE) Nru 653/2012, id-dazju anti-dumping ta’ ċertu polietilen tereftalat impost bir-Regolament (KE) Nru 192/2007 ġie revokat fir-rigward ta’ importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat u mibjugħ għal esportazzjoni lejn l-Unjoni mill-applikant. Fl-istess waqt, taħt l-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku, l-awtoritajiet doganali kienu ordnati li jieħdu l-passi neċessarji biex jirreġistraw dawn l-importazzjonijiet.

3.   Il-prodott ikkonċernat

(10)

Il-prodott ikkonċernat huwa polietilen tereftalat (“PET”) li għandu n-numru tal-viskożità ta’ 78 ml/g jew ogħla, skont l-istandard 1628-5 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, li joriġina fit-Tajwan, li attwalment jaqa’ taħt il-kodiċi NM 3907 60 20 (“il-prodott ikkonċernat”).

4.   Il-partijiet ikkonċernati

(11)

Il-Kummissjoni uffiċjalment tat parir lill-industrija tal-Unjoni, l-applikant u r-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur fuq il-bidu tar-reviżjoni. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jressqu l-opinjoni tagħhom bil-miktub u li jinstemgħu.

(12)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju dwar l-antidumping lill-applikant u lill-kumpaniji relatati miegħu u rċeviet tweġibiet qabel l-iskadenza stabbilita għal dak il-għan.

(13)

Il-Kummissjoni fittxet li tivverifika l-informazzjoni kollha meqjusa meħtieġa għad-determinazzjoni tal-istatus tal-esportatur ġdid u d-dumping u saru żjarat ta’ verifika fl-istabbilimenti tal-applikant fit-Tajwan.

5.   Il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni

(14)

Il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni ta’ dumping kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2011 sat-30 ta’ Ġunju 2012 (il-“perjodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni” jew “PIR”).

C.   IR-RIŻULTATI TAL-INVESTIGAZZJONI

1.   Il-kwalifika ta’ “esportatur ġdid”

(15)

L-investigazzjoni kkonfermat li l-kumpanija ma kinitx esportat il-prodott ikkonċernat matul il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali u li kienet bdiet tesportah lejn l-Unjoni Ewropea wara dak il-perjodu.

(16)

Filwaqt li l-kwantitajiet esportati kienu limitati, dawn minkejja kollox instabu li kienu biżżejjed biex jiġi stabbilit marġini ta’ dumping affidabbli. Huma segwew mudell f’termini ta’ daqs u bejgħ tat-tagħbija għal kull klijent li kien komparabbli mal-imġiba tal-applikant fuq is-swieq ta’ pajjiżi terzi.

(17)

F’dak li jikkonċerna l-kundizzjonijiet l-oħra għar-rikonoxximent ta’ status ta’ esportatur ġdid, il-kumpannija wriet li ma kellhiex rabtiet, diretti jew indiretti, ma’ xi produtturi mit-Tajwan li jesportaw soġġetti għall-miżuri ta’ anti-dumping fis-seħħ fir-rigward tal-prodott ikkonċernat.

(18)

Għalhekk, huwa kkonfermat li l-kumpanija għandha tkun ikkunsidrata bħala “esportatriċi ġdida” taħt l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku, u għalhekk għandu jiġi stabbilit marġni individwali għaliha.

2.   Id-dumping

Valur normali

(19)

L-applikant jipproduċi l-prodott ikkonċernat u jbigħu domestikament u fis-swieq ta’ esportazzjoni. L-applikant ibigħ direttament lis-swieq kollha.

(20)

B’konformità mal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-bejgħ domestiku ġie kkunsidrat rappreżentattiv meta l-volum totali tal-bejgħ domestiku kien mill-anqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni. Il-Kummissjoni stabbilixxiet li l-applikant esporta lejn l-Unjoni tip ta’ prodott uniku u li l-istess tip ta’ prodott inbiegħ domestikament mill-applikant f’volumi rappreżentattivi ġenerali.

(21)

Il-Kummissjoni eżaminat ukoll jekk il-bejgħ tal-prodott kkonċernat mibjugħ domestikament fi kwantitajiet rappreżentattivi setax jitqies li sar tul il-proċess normali ta’ kummerċ f’konformità mal-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon ta’ bejgħ domestiku bil-qligħ lil klijenti indipendenti. Minħabba li kien instab li kien sar biżżejjed bejgħ waqt il-proċess kummerċjali ordinarju, il-valur normali kien ġie bbażat fuq il-prezz domestiku attwali.

Il-prezz tal-esportazzjoni

(22)

Il-prodott ikkonċernat kien esportat direttament lil klijenti indipendenti fl-Unjoni. Għalhekk, il-prezz tal-esportazzjoni kien stabbilit f’konformità mal-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku, jiġifieri abbażi tal-prezzijiet tal-esportazzjoni attwalment imħallsa jew pagabbli.

Paragun

(23)

Il-valur normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni tqabblu fuq bażi ex works.

(24)

Biex ikun jista’ jsir tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, ingħatat, f’konformità mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku, konċessjoni fil-forma ta’ aġġustamenti minħabba differenzi li jaffettwaw it-tqabbil tal-prezzijiet. Ġew mogħtija aġġustamenti għall-assigurazzjoni, l-immaniġġar, it-tagħbija u l-ispejjeż anċillari, u spejjeż tal-kreditu fil-każijiet kollha fejn instab li kienu raġonevoli, eżatti u appoġġati minn evidenza vverifikata.

Il-marġini tad-dumping

(25)

B’konformità mal-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni tad-dumping ġie stabbilit fuq bażi ta’ tqabbil ta’ medja ddifferenzjata ta’ valur normali ma’ medja peżata ta’ prezzijiet ta’ tranżazzjonijiet tal-esportazzjonijiet kollha lejn l-Unjoni. Billi kien hemm numru limitat ta’ esportazzjonijiet lejn l-Unjoni, il-prezzijiet individwali tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni kienu wkoll imqabbla mal-valur normali medju peżat tax-xhur li fihom saret kull esportazzjoni.

(26)

Fiż-żewġ każijiet dak it-tqabbil wera l-eżistenza ta’ dumping de minimis għall-applikant li esporta lejn l-Unjoni matul l-PIR.

D.   L-EMENDAMENT TAL-MIŻURI TAĦT REVIŻJONI

(27)

Il-marġni tad-dumping fir-rigward tal-applikant, stabbilit għall-PIR, kien fuq livell de minimis. Għalhekk huwa propost li jiġi ffissat dazju ta’ EUR 0 għal kull tunnellata li huwa bbażat fuq il-marġni ta’ dumping de minimis u li r-Regolament (KE) Nru 192/2007 jiġi emendat kif meħtieġ.

E.   REĠISTRAZZJONI

(28)

Fid-dawl ta’ dawn il-konklużjonijiet, ir-reġistrazzjoni ta’ importazzjonijiet imposta bir-Regolament (UE) Nru 653/2012 għandha tieqaf mingħajr kwalunkwe impożizzjoni retroattiva tad-dazji anti-dumping.

F.   ŻVELAR U TUL TA’ ŻMIEN TAL-MIŻURI

(29)

Il-partijiet ikkonċernati ġew infurmati bil-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kien maħsub li jiġi impost dazju anti-dumping ta’ EUR 0 għal kull tunnellata fuq importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-applikant u li jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 192/2007 kif xieraq. Fejn kien xieraq, il-kummenti tagħhom ġew ikkunsidrati u tqiesu.

(30)

Din ir-reviżjoni ma taffettwax id-data li fiha se jiskadu l-miżuri imposti mir-Regolament (KE) Nru 192/2007 taħt l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 192/2007, dan li ġej għandu jiddaħħal fit-tabella taħt il-produtturi fit-Tajwan:

Pajjiż

Kumpanija

Dazju anti-dumping (EUR/tunnellata)

Kodiċi addizzjonali TARIC

“Tajwan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996 ”

2.   L-awtoritajiet doganali b’dan huma mitluba jtemmu r-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġina mit-Tajwan prodott minn Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazji doganali.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

P. HOGAN


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 301, 30.11.2000, p. 21.

(3)  ĠU L 59, 27.2.2007, p. 59.

(4)  ĠU C 55, 24.2.2012, p. 4.

(5)  ĠU L 188, 18.7.2012, p. 8.


28.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/4


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 296/2013

tas-26 ta’ Marzu 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 (1) jagħmel effettivi miżuri previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/800/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (2).

(2)

Fit-18 ta’ Frar 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/88/PESK (3) li temenda d-Deċiżjoni 2010/800/PESK li pprovdiet għal miżuri restrittivi addizzjonali kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (“il-Korea ta’ Fuq”) billi għamlet effettivi miżuri addizzjonali meħtieġa mir-Riżoluzzjoni 2087 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u lil miżuri ulterjuri awtonomi tal-Unjoni.

(3)

Id-Deċiżjoni 2013/88/PESK tinkludi kriterju addizzjonali għan-nominazzjoni awtonoma mill-Unjoni ta’ persuni u ta’ entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi, jiġifieri persuni involuti, anke permezz tal-għoti ta’ servizzi finanzjarji, fil-provvista lejn jew provenjenti mill-Korea ta’ Fuq, ta’ armi u ta’ materjal relatat ta’ kull tip, jew ta’ oġġetti, materjali, tagħmir, merkanzija u teknoloġiji li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn tal-qerda tal-massa u ma’ missili ballistiċi.

(4)

Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 2013/88/PESK tipprojbixxi l-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment lejn il-Korea ta’ Fuq ta’ ċerta merkanzija oħra rilevanti għall-programmi tal-Korea ta’ Fuq li huma relatati mal-armi tal-qerda tal-massa, b’mod partikolari fis-settur tal-missili ballistiċi tagħha, speċjalment ċerti tipi ta’ aluminju.

(5)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/88/PESK tipprojbixxi wkoll il-bejgħ, ix-xiri, it-trasport jew is-senserija ta’ deheb, metalli prezzjużi u djamanti lejn, minn jew għall-Gvern tal-Korea ta’ Fuq u l-konsenja ta’ karti ta’ flus u muniti ddenominati bħala tal-Korea ta’ Fuq li għadhom kemm ġew stampati jew inħarġu miz-zekka jew li għadhom ma nħarġux għall-benefiċċju tal-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq, kif ukoll il-bejgħ jew ix-xiri ta’ bonds pubbliċi jew bonds garantiti mill-gvern tal-Korea ta’ Fuq. Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 2013/88/PESK tikkjarifika li fejn il-Kunsill ipprovda għal projbizzjoni fuq is-servizzi finanzjarji, din tinkludi l-għoti ta’ servizzi ta’ assigurazzjoni u riassigurazzjoni. Dan għalhekk jagħmel meħtieġa emenda teknika fir-Regolament (KE) Nru 329/2007.

(6)

Id-Deċiżjoni 2013/88/PESK tipprojbixxi l-ftuħ ta’ fergħat ġodda, ta’ sussidjarji, jew ta’ uffiċċji rappreżentattivi ta’ banek tal-Korea ta’ Fuq fit-territorji tal-Istati Membri, l-istabbiliment ta’ impriżi konġunti ġodda, jew it-teħid ta’ interess titolari mill-banek tal-Korea ta’ Fuq, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq, ma’ banek fil-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri.

(7)

Barra minn hekk, f’konformità mal-paragrafu 13 tar-Riżoluzzjoni 2087 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, jeħtieġ li jiġi stabbilit li l-ebda pretensjoni b’rabta mal-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe kuntratt jew transazzjoni milqutin minn dawk il-miżuri ma għandha tingħata lil persuni jew entitajiet nominati jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħrajn fil-Korea ta’ Fuq.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 2

1.   Huma pprojbiti:

(a)

il-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni, b’mod dirett jew indirett, tal-prodotti u t-teknoloġija, inkluż softwer, elenkati fl-Annessi I, Ia u Ib, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-Korea ta’ Fuq, jew għall-użu fil-Korea ta’ Fuq;

(b)

il-parteċipazzjoni, konxja u intenzjonali, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jevitaw il-projbizzjoni msemmija fil-punt (a).

2.   L-Anness I għandu jinkludi kull oġġett, materjal, tagħmir, prodott u teknoloġija, inkluż softwer, li huma oġġetti jew teknoloġija b’użu doppju kif definit fir-Regolament (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (*).

L-Anness Ia għandu jinkludi oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija oħrajn li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn tal-qerda tal-massa jew ma’ missili ballistiċi.

L-Anness Ib għandu jinkludi ċerti komponenti ewlenin għas-settur tal-missili ballistiċi.

3.   Huma pprojbiti x-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport tal-prodotti u t-teknoloġija elenkati fl-Annessi I, Ia u Ib mill-Korea ta’ Fuq, kemm jekk l-oġġett ikkonċernat joriġina fil-Korea ta’ Fuq kif ukoll jekk le.

(*)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.”."

(2)

L-Artikolu 3(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti (a) u (b) jinbidlu b’dan li ġej:

“(a)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ assistenza finanzjarja jew servizzi ta’ senserija relatati ma’ merkanzija u teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew fl-Annessi I, Ia u Ib, u mal-forniment, manifattura, manutenzjoni u użu ta’ merkanzija elenkata fil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew fl-Annessi I, Ia u Ib lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-Korea ta’ Fuq, jew għall-użu fil-Korea ta’ Fuq;

(b)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati ma’ merkanzija u teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta’ Tagħmir Militari jew fl-Annessi I, Ia u Ib, inklużi partikolarment għotjiet, self u assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawn l-oġġetti, jew għal kwalunkwe għoti ta’ għajnuna teknika relatata lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-Korea ta’ Fuq jew għall-użu fil-Korea ta’ Fuq;”;

(b)

fil-punti (c) u (d), il-kliem “fl-Annessi I u Ia” jinbidlu bil-kliem “fl-Annessi I, Ia u Ib”.

(3)

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3a(1), il-kliem “fl-Annessi I u Ia” jinbidlu bil-kliem “fl-Annessi I, Ia u Ib”.

(4)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4a

1.   Huma pprojbiti:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta’ deheb, metalli prezzjużi u djamanti, kif elenkat fl-Anness VII, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil jew għall-Gvern tal-Korea ta’ Fuq, il-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tiegħu, il-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq u kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu f’isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew lil kwalunkwe entità jew korp li jappartjenu lilhom jew li jkunu kkontrollati minnhom;

(b)

ix-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport, direttament jew indirettament, ta’ deheb, metalli prezzjużi u djamanti, kif elenkat fl-Anness VII, kemm jekk joriġinaw fil-Korea ta’ Fuq kif ukoll jekk le, mill-Gvern tal-Korea ta’ Fuq, mill-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tiegħu, mill-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq u minn kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu f’isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew minn kwalunkwe entità jew korp li jappartjenu lilhom jew li jkunu kkontrollati minnhom;

(c)

l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ għajnuna teknika jew ta’ servizzi ta’ senserija, finanzjament jew għajnuna finanzjarja, relatati mal-merkanzija msemmija fil-punti (a) u (b), lill-Gvern tal-Korea ta’ Fuq, lill-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tiegħu, lill-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq u lil kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu f’isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew lil kwalunkwe entità jew korp li jappartjenu lilhom jew li jkunu kkontrollati minnhom.

2.   L-Anness VII għandu jinkludi deheb, metalli prezzjużi u djamanti suġġetti għall-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 4b

Huma pprojbiti l-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta’ karti ta’ flus u ta’ muniti ġodda ddenominati bħala tal-Korea ta’ Fuq, li jkunu għadhom kemm ġew stampati jew għadhom ma ħarġux, lil jew għal benefiċċju tal-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq.”

“Artikolu 5a

1.   Huwa pprojbit għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u dawk finanzjarji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 16 li:

(a)

jiftħu uffiċċju rappreżentattiv ġdid fil-Korea ta’ Fuq jew jistabbilixxu fergħa jew sussidjarja ġdida fil-Korea ta’ Fuq; jew

(b)

jistabbilixxu impriża konġunta ġdida ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja dddomiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew ma’ kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2).

2.   Huma pprojbiti:

(a)

l-awtorizzazzjoni tal-ftuħ ta’ uffiċċju rappreżentattiv jew l-istabbiliment ta’ fergħa jew sussidjarja fl-Unjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja dddomiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew ta’ kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2);

(b)

il-konklużjoni ta’ ftehimiet għal, jew f’isem, istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ddomiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew għal, jew f’isem, kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2) relattivi għall-ftuħ ta’ uffiċċju rappreżentattiv jew għall-istabbiliment ta’ fergħa jew ta’ sussidjarja fl-Unjoni;

(c)

l-għoti ta’ awtorizzazzjoni għall-ftuħ u l-eżerċizzju ta’ negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu jew għal kwalunkwe negozju ieħor li jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel, minn uffiċċju rappreżentattiv, fergħa jew sussidjarja ta’ istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ddomiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew ta’ kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2), jekk l-uffiċċju rappreżentattiv, fergħa jew sussidjarja ma kinux operattivi qabel id-19 ta’ Frar 2013.

(d)

l-akkwist jew l-estensjoni ta’ parteċipazzjoni, jew l-akkwist ta’ kwalunkwe interess titolari ieħor, f’istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 16 minn kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2).”.

(5)

L-Artikolu 6(2) jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lill-persuni, entitajiet u korpi elenkati fl-Anness V, jew li huma l-proprjetà tagħhom, miżmuma jew ikkontrollati minnhom, għandhom jiġu ffriżati. L-Anness V għandu jinkludi persuni, entitajiet u korpi mhux elenkati fl-Anness IV, li, f’konformità mal-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 5(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/800/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (**) ġew identifikati mill-Kunsill:

(a)

bħala responsabbli għal programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn tal-qerda tal-massa u ma’ missili ballistiċi, kif ukoll persuni jew korpi li jaġixxu f’isimhom jew fuq l-istruzzjonijiet tagħhom u entitajiet li jappartjenu lilhom jew li huma kkontrollati minnhom;

(b)

bħala li jipprovdu servizzi finanzjarji jew it-trasferiment lejn, permezz ta’ jew mit-territorju tal-Unjoni, jew li jinvolvu ċittadini ta’ Stati Membri jew entitajiet organizzati taħt il-liġijiet tagħhom, jew persuni jew istituzzjonijiet finanzjarji fit-territorju tal-Unjoni, ta’ kwalunkwe assi finanzjarji jew assi oħrajn jew riżorsi li jistgħu jikkontribwixxu għal programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn tal-qerda tal-massa jew ma’ missili ballistiċi, kif ukoll persuni jew korpi li jaġixxu f’isimhom jew fuq l-istruzzjonijiet tagħhom u entitajiet li jappartjenu lilhom jew li huma kkontrollati minnhom; jew

(c)

bħala involuti, anke permezz tal-għoti ta’ servizzi finanzjarji, fil-provvista lejn jew provenjenti mill-Korea ta’ Fuq ta’ armi u ta’ materjali relatati ta’ kull tip, jew ta’ oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għal programmi tal-Korea ta’ Fuq marbutin mal-armi nukleari, ma’ armi oħrajn tal-qerda tal-massa u ma’ missili ballistiċi, lill-Korea ta’ Fuq.

L-Anness V għandu jiġi rivedut regolarment u mill-inqas kull 12-il xahar.

(**)  ĠU L 341, 23.12.2010, p. 32.”."

(6)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 9a

Huma pprojbiti:

(a)

il-bejgħ jew ix-xiri ta’ bonds pubbliċi jew bonds garantiti mill-gvern maħruġin wara d-19 ta’ Frar 2013, direttament jew indirettament, lil jew mingħand kwalunkwe wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

il-Korea ta’ Fuq jew il-Gvern tagħha, u l-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tagħha;

(ii)

il-Bank Ċentrali tal-Korea ta’ Fuq;

(iii)

istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ddomiċiljata fil-Korea ta’ Fuq jew kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 11a(2);

(iv)

persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jaġixxu f’isem jew taħt id-direzzjoni ta’ persuna ġuridika, entità jew korp imsemmija fil-punti (i) jew (ii);

(v)

persuna ġuridika, entità jew korp li jkunu l-proprjetà jew taħt il-kontroll ta’ persuna, entità jew korp imsemmija fil-punti (i), (ii) jew (iii);

(b)

l-għoti ta’ servizzi ta’ senserija fir-rigward ta’ bonds pubbliċi jew garantiti mill-gvern maħruġin wara d-19 ta’ Frar 2013 lil persuna, entità jew korp imsemmija fil-punt (a);

(c)

l-għajnuna lil persuna, entità jew korp imsemmija fil-punt (a) sabiex joħorġu bonds pubbliċi jew garantiti mill-gvern, billi jiġu pprovduti servizzi ta’ senserija, reklamar jew kwalunkwe servizz ieħor fir-rigward ta’ dawn il-bonds.

Artikolu 9b

1.   L-ebda pretensjoni b’konnessjoni ma’ kwalunkwe kuntratt jew tranżazzjoni fejn l-eżekuzzjoni tagħhom ġiet milquta, direttament jew indirettament, b’mod sħiħ jew parzjalment, mill-miżuri imposti taħt dan ir-Regolament, inklużi pretensjonijiet għal indennizz jew kwalunkwe pretensjoni oħra ta’ dan it-tip, bħal pretensjoni għal kumpens jew pretensjoni taħt garanzija, b’mod partikolari pretensjoni għal estensjoni jew ħlas ta’ bond, garanzija jew indennizz, b’mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennizz finanzjarju, ta’ kwalunkwe għamla, ma għandha tiġi sodisfatta, jekk din issir minn:

(a)

persuni, entitajiet jew korpi nominati elenkati fl-Annessi IV u V;

(b)

kwalunkwe persuna oħra, entità jew korp mill-Korea ta’ Fuq, inkluż il-Gvern tal-Korea ta’ Fuq, il-korpi, korporazzjonijiet u aġenziji pubbliċi tiegħu;

(c)

kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu permezz ta’ jew f’isem waħda mill-persuni, entitajiet jew korpi msemmija fil-punti (a) u (b).

2.   L-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew tranżazzjoni għandha tkun ikkunsidrata bħala milquta mill-miżuri imposti taħt dan ir-Regolament fejn l-eżistenza jew il-kontenut tal-pretensjoni jirriżultaw direttament jew indirettament minn dawk il-miżuri.

3.   Fi kwalunkwe proċediment għall-infurzar ta’ pretensjoni, l-oneru tal-prova li l-adempiment tal-pretensjoni mhuwiex ipprojbit mill-paragrafu 1 għandu jkun tal-persuna li tfittex l-infurzar ta’ dik il-pretensjoni.

4.   Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-persuni, entitajiet u korpi msemmija fil-paragrafu 1 għal rieżami ġudizzjarju tal-legalità tan-nuqqas ta’ adempiment ta’ obbligi kuntrattwali taħt dan ir-Regolament.”.

(7)

L-annotazzjonijiet li jinsabu fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament jiddaħħlu fl-Anness Ia eżistenti tar-Regolament (KE) Nru 329/2007 wara l-annotazzjoni I.A1.020.

(8)

L-Anness II ta’ dan ir-Regolament jiddaħħal bħala l-Anness Ib tar-Regolament (KE) Nru 329/2007.

(9)

L-Anness III ta’ dan ir-Regolament jiżdied bħala l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 329/2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

E. GILMORE


(1)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 341, 23.12.2010, p. 32.

(3)  ĠU L 46, 19.2.2013, p. 28.


ANNESS I

“I.A1.021

Ligi tal-azzar fil-forma ta’ folja jew pjanċa, li jkollhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

Ligi tal-azzar ‘kapaċi għal’ limitu ta’ reżistenza għat-tensjoni ta’ 1 200 MPa jew aktar f’293 K (20 °C); jew

(b)

Azzar li ma jissaddadx dupleks stabilizzat bin-nitroġenu.

Nota: Il-frażi ligi ‘kapaċi għal’ tinkorpora liegi qabel jew wara t-trattament bis-sħana.

Nota Teknika: ‘Azzar li ma jissaddadx dupleks stabilizzat bin-nitroġenu’ għandu mikrostruttura ta’ żewġ fażijiet li tikkonsisti minn frak ta’ azzar ferritiku u awstenitiku biż-żieda tan-nitroġenu biex jistabbilizza l-mikrostruttura.

1C116

1C216

I.A1.022

Materjal Kompożitu tal-Karbonju-Karbonju

1A002.b.1

I.A1.023

Ligi tan-nikil f’forma mhux maħduma jew semi fabbrikata, li jkollhom 60 % f’piż jew aktar nikil.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Ligi tat-titanju f’forma ta’ folja jew pjanċa ‘kapaċi għal’ limitu ta’ reżistenza għat-tensjoni ta’ 900 MPa jew aktar f’293 K (20 °C).

Nota: Il-frażi ligi ‘kapaċi għal’ tinkorpora liegi qabel jew wara t-trattament bis-sħana.

1C002.b.3”


ANNESS II

“ANNESS Ib

Prodotti msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 2(2)

7601

Aluminju mhux maħdum

7602

Skart u fdal tal-aluminju

7603

Trabijiet u qxur ta’ aluminju

7604

Biċċiet sħaħ tal-aluminju, vireg u profili

7605

Wajer tal-aluminju

7606

Pjanċi, folji u strixxa ta’ aluminju, eħxen minn 0,2 mm

7608

Tubi u pajpijiet tal-aluminju

7609

Tagħmir għal tubi u pajpijiet ta’ aluminju (pereżempju igganċjar (couplings), liwjiet (elbows), tubi (sleeves))

7614

Wajer bis-swiegli, kejbils, ċineg immaljati u bħalhom, ta’ aluminju, mhux insulati għall-elettriku”


ANNESS III

“ANNESS VII

Lista ta’ deheb, metalli prezzjużi u djamanti msemmija fl-Artikolu 4a

Kodiċi tas-SA

Deskrizzjoni

7102

Djamanti, maħdumin jew le, iżda mhux immuntati jew ingastati

7106

Fidda (inkluża fidda miksija bid-deheb jew bil-platinu), mhux maħduma jew f’għamliet semimanifatturati, jew f’għamla ta’ trab

7108

Deheb (inkluż deheb miksi bil-platinum), mhux maħdum jew f’għamla semimanifatturata, jew f’għamla ta’ trab

7109

Metalli komuni jew fidda, miksijin bid-deheb, mhux maħdumin aktar ħlief semimanifatturati

7110

Platinu, mhux maħdum jew f’forom parzjalment maħdumin, jew f’forma ta’ trab

7111

Metalli komuni, fidda jew deheb, miksijin bil-platinu, mhux maħdumin aktar ħlief semimanifatturati

7112

Skart u fdal ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall miksi b’metall prezzjuż; skart u fdal ieħor li fih metall prezzjuż jew komposti ta’ metall prezzjuż, ta’ tip użat l-aktar għall-irkupru ta’ metall prezzjuż”


28.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/10


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 297/2013

tas-27 ta’ Marzu 2013

li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 44/2012, (UE) Nru 39/2013 u (UE) Nru 40/2013 fir-rigward ta' ċerti opportunitajiet tas-sajd

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd taħt il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1) jirrikjedi li jiġu stabbiliti miżuri tal-Unjoni li jirregolaw l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-eżerċizzju sostenibbli ta’ attivitajiet tas-sajd filwaqt li jitqiesu l-pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi disponibbli u b’mod partikolari r-rapporti mfassla mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), kif ukoll fid-dawl ta’ kwalunkwe parir li jasal mill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali.

(2)

Il-Kunsill għandu r-responsabbiltà li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, inklużi ċerti kundizzjonijiet li huma funzjonalment marbuta magħhom, kif xieraq. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri b'tali mod li għal kull Stat Membru tiġi żgurata stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd għal kull stokk jew speċi ta’ ħut u b'kont debitament meħud tal-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

(3)

Permezz tar-Regolamenti (UE) Nru 44/2012 (2), il-Kunsill iffissa opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-UE, u għall-bastimenti tal-UE f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għall-2012. Permezz tar-Regolamenti (UE) Nru 39/2013 (3) u (UE) Nru 40/2013 (4), il-Kunsill iffissa opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-UE, u għal bastimenti tal-UE f 'ċerti ilmijiet mhux tal-UE għall-2013.

(4)

Fir-Regolament (UE) Nru 39/2013, huwa meħtieġ li tiġi ċċarata l-kondizzjoni speċjali għall-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd għas-sawrell tat-tip horse mackerel fi-żoni VIIIc u IX.

(5)

Saru disponibbli fl- 2012 għall-Unjoni opportunitajiet tas-sajd addizzjonali għall-ħalibatt tal-Groenlandja fiż-żona NAFO 3LMNO b'riżultat tat-trasferimenti tal-kwoti bejn l-Unjoni u Partijiet Kontraenti oħra tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO). Konsegwentement, għas-sena 2012, l-Anness IC tar-Regolament (UE) Nru 44/2012 għandu jiġi emendat b'effett mill-1 ta' Jannar 2012 sabiex jirrifletti dawk l-opportunitajiet tas-sajd ġodda. Dawn il-modifiki jikkonċernaw is-sena 2012 biss u huma mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-istabbiltà relattiva.

(6)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE u tan-Norveġja, u l-kundizzjonijiet ta' aċċess għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta’ xulxin huma stabbiliti kull sena fid-dawl ta' konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tas-sajd li jsiru b'konformità mal-ftehimiet bilaterali dwar is-sajd man-Norveġja (5). Sa meta jkunu konklużi dawk il-konsultazzjonijiet dwar l-arranġamenti għall-2013, ir-Regolament (UE) Nru 40/2013 iffissa opportunitajiet tas-sajd provviżorji għall-istokkijiet ikkonċernati. Fit-18 ta’ Jannar 2013 ġew konklużi l-konsultazzjonijiet man-Norveġja. Huwa opportun li d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 jiġu emendati kif meħtieġ.

(7)

Il-limiti tal-qbid għaċ-ċiċċirell fiż-żona IIIa tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) u fl-ilmijiet tal-UE fiż-żoni IIa u IV tal-ICES huma stabbiliti provviżorjament fl-AnnessIA tar-Regolament (UE) Nru 40/2013. Fi Frar 2013, l-ICES ippubblika parir xjentifiku għall-istokk taċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IIIa tal-ICES u s-subżona IV tal-ICES. F'konformità ma' dak il-parir, il-limiti tal-qbid għaż-żoni ta' ġestjoni 1 u 2 għandhom ikunu 224 544 tunnellata u 17 544 tunellata rispettivament. Għaż-żona ta' ġestjoni 3, l-ICES jagħti l-parir li l-limitu tal-qbid totali jkun 78 331 tunnellata. Billi ż-żona ta' ġestjoni 3 tkopri kemm qabdiet tal-UE kif ukoll Norveġiżi, il-limitu tal-Unjoni f'din iż-żona ma għandux ikun aktar minn 40 000 tunnellata. Għaż-żoni ta' ġestjoni 4 u 6, id-data dwar il-qbid u dik tal-istħarriġ ma kinux suffiċjenti biex l-ICES iwettaq valutazzjoni ibbażata fuq l-età. Konsegwentement, f'konformità mal-approċċ adottat għal stokkijiet oħrajn li jinsabu f'ċirkostanzi simili, huwa adatt li l-limiti tal-qbid fiż-żoni ta' ġestjoni 4 u 6 jkunu 4 000 tunnellata u 336 tunellata rispettivament, li jammonta għal tnaqqis ta' 20% komparat mal-limiti tal-qbid għall-2012 f'dawk iż-żoni. F'konformità mal-parir tal-ICES, huwa meħtieġ li l-limiti tal-qbid għaż-żoni ta' ġestjoni 5 u 7 jkunu żero. Billi l-istokk taċ-ċiċċirell huwa stokk kondiviż man-Norveġja u fid-dawl tad-disponibbiltà taċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE fl-2013, huwa opportun li jsir provvediment għall-iskambju ta' kwoti man-Norveġja. Konsegwentement, l-ammont allokat lin-Norveġja mis-sehem tal-Unjoni tal-qabda totali permissibbli (TAC) għandu jiġi ffissat għal-livell ta' 22 450 tunellata ta' ċiċċirell fiż-żona ta' ġestjoni 1 bi skambju għal 1 769 tunnellata ta' merluzz tat-Tramuntana tan-Norveġja, 131 tunnellata ta' haddock tat-Tramuntana tan-Norveġja, 250 tunnellata ta' barbun tat-tbajja' fil-Baħar tat-Tramuntana u 95 tunnellata ta' lipp fil-Baħar tat-Tramuntana. L-Anness IA għar-Regolament (KE) Nru 40/2013 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(8)

Fid-disa' Laqgħa Annwali tal-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC), li saret f’Manila mit-2 sad-9 Diċembru 2012 ġew adottati miżuri ġodda ta' konservazzjoni u ġestjoni għat-tonn għajnu kbira, it-tonna safra u l-palamit fir-rigward tal-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd, kif ukoll miżuri għaż-żona magħluqa għas-sajd b’irkaptu biex jinġema' l-ħut (FADs). Id-WCPFC qablet ukoll dwar miżuri ta' ġestjoni fir-rigward taż-żona kondiviża bejn id-WCPFC u l-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali (IATTC). Skont dawk il-miżuri, il-bastimenti tal-UE elenkati fir-reġistru taż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom jikkonformaw biss mal-miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni tal-IATTC stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 40/2013 meta jkunu qed jistadu f'din iż-żona kondiviża. Dawk il-miżuri tad-WCPFC għandhom jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(9)

Taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn Atlantiku (ICCAT) dwar il-konservazzjoni tal-pixxispad tal-Atlantiku, l-Unjoni tista’ tgħodd sa 200 tunnellata ta' qabdiet ta’ pixxispad tagħha li jinqabdu fiż-żona ta' ġestjoni tat-Tramuntana tal-Atlantiku mal-kwota mhux maqbuda tal-pixxispad tan-Nofsinhar tal-Atlantiku. L-Unjoni tista’ wkoll tgħodd sa 200 tunnellata ta' qabdiet tal-pixxispad tagħha fiż-żona ta' ġestjoni tan-Nofsinhar tal-Atlantiku mal-kwota mhux maqbuda tal-pixxispad tat-Tramuntana tal-Atlantiku. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(10)

Fl-ewwel laqgħa annwali tagħha li saret fl-2013, l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) iffissat opportunitajiet tas-sajd li jikkonsistu f’TAC għas-sawrell tat-tip jack mackerel, inkluża modifika tar-rappurtar assoċjati f’dan is-sajd, u l-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd pelaġiku u tal-qiegħ. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(11)

Ir-Regolamenti (UE) Nru 39/2013 u (UE) Nru 40/2013 japplikaw, b’mod ġenerali, mill-1 ta’ Jannar 2013. Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2013 fir-rigward tal-emendi għal dawk ir-Regolamenti. Tali applikazzjoni retroattiva hija mingħajr preġudizzju għall-prinċipju taċ-ċertezza legali u l-protezzjoni ta’ aspettattivi leġittimi billi l-opportunitajiet tas-sajd ikkonċernati għadhom ma ġewx eżawriti. L-emenda fir-Regolament (UE) Nru 44/2012 għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2012. Billi l-modifika ta’ xi limiti tal-qbid tinċidi fuq l-attivitajiet ekonomiċi u l-ippjanar tal-istaġun tas-sajd tal-bastimenti tal-UE, huwa meħtieġ li jiġu emendati r-Regolamenti (UE) Nru 44/2012, (UE) Nru 39/2013 u (UE) Nru 40/2013 urġentement. Għall-istess raġuni, dan ir-Reglament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 44/2012

L-Anness IC tar-Regolament (UE) Nru 44/2012 huwa b'dan emendat bit-test tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 39/2013

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013 huwa b'dan emendat bit-test tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 40/2013

Ir-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej:

"(n)

"żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC" hija ż-żona ġeografika definita mil-limiti li ġejjin:

il-lonġitudni 150 ° W,

il-lonġitudni 130 ° W,

il-latitudni 4 ° S,

il-latitudni 50 ° S."

(2)

l-Artikolu 24 jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 24

Sajd għal ħut pelaġiku – limitazzjoni tal-kapaċità

L-Istati Membri li b'mod attiv eżerċitaw attivitajiet tas-sajd pelaġiku fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2007, l-2008 jew l-2009 għandhom jillimitaw il-livell totali ta' tunnellaġġ gross ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jistadu għall-istokkijiet pelaġiċi fl-2013 għal-livell totali tal-Unjoni ta' 78 600 tunnellaġġ gross f’dik iż-żona."

(3)

l-Artikolu 25 jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 25

Sajd pelaġiku – TACs

1.   Huma biss dawk l-Istati Membri li eżerċitaw attivitajiet tas-sajd b'mod attiv għal ħut pelaġiku fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2007, l-2008 jew l-2009, kif speċifikat fl-Artikolu 24, li jistgħu jistadu għal stokkijiet pelaġiċi f'dik iż-żona skont it-TACs stipulati fl-Anness IJ.

2.   L-opportunitajiet tas-sajd stipulati fl-Anness IJ jistgħu jinqabdu biss bil-kundizzjoni li l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni il-lista ta' bastimenti li stadu attivament jew kienu involuti fit-trażbord fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO, ir-reġistri tas-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS), ir-rapporti ta' kull xahar dwar il-qbid u, fejn disponibbli, id-daħliet fil-portijiet mhux aktar tard mill-ħames jum tax-xahar ta’wara, sabiex il-Kummissjoni tikkomunikahom lis-Segretarjat tal-SPRFMO.”

(4)

l-Artikolu 29 jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 29

Limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd għat-tonn għajnu kbira, it-tonna safra u l-palamit

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jiżdidux il-jiem ta’ sajd allokati lill-bastimenti tas-sajd bil-purse seine għat-tonn għajnu kbira (Thunnus obesus), it-tonna safra (Thunnus albacares), u l-palamit (Katsuwonus pelamis) fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC fl-ibħra internazzjonali u li jinsabu bejn 20 ° N u 20 ° S."

(5)

fl-Artikolu 30, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   Fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20 ° N u 20 ° S, l-attivitajiet tas-sajd minn bastimenti tas-sajd bil-purse-seine li jużaw l-irkaptu biex jinġema' l-ħut (FADs) għandhom ikunu pprojibiti bejn il-ħinijiet ta’ 00:00 tal-1 ta' Lulju 2013 u 24:00 tat-31 ta' Ottubru 2013. Matul dan il-perijodu, bastiment tas-sajd bil-purse seine ma jistax ikun involut f'operazzjonijiet tas-sajd f'dik il-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC ħlief jekk ikollu abbord osservatur sabiex jissorvelja li l-bastiment f'ebda ħin ma:

(a)

juża jew iħaddem FAD jew apparat elettroniku assoċjat;

(b)

jistad fuq ġlejjeb ta’ ħut b'assoċjazzjoni mal-FADs."

(6)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 30a

Żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC

1.   Il-bastimenti elenkati esklussivament fir-reġistru tad-WCPFC għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fl-Artikoli 29 sa 31 meta jkunu qed jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC kif definit fil-punt (n) tal-Artikolu 4.

2.   Il-bastimenti elenkati kemm fir-reġistru tad-WCPFC kif ukoll fir-reġistru tal-IATTC u l-bastimenti elenkati esklussivament fir-reġistru tal-IATTC għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 27(1) u fl-Artikolu 27(2) sa (6) meta jsir sajd fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC kif definit fil-punt (n) tal-Artikolu 4."

(7)

L-Annessi IA, IB, ID, IJ, III u VIII huma b'dan emendati skont it-test stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Madankollu, l-Artikolu 1 għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

E. GILMORE


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 44/2012 tas-17 ta' Jannar 2012 li jiffissa għall-2012 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 25, 27.1.2012, p. 55).

(3)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 39/2013 tat-21 ta' Jannar 2013 li jiffissa, għall-2013, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 1).

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 40/2013 tat-21 ta' Jannar 2013 li jiffissa għall-2013 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut li huma suġġetti għal negozjati (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 54).

(5)  Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48).


ANNESS I

Fl-Anness IC tar-Regolament (UE) Nru 44/2012, l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Groenlandja fiż-żona NAFO 3LMNO hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

Iż-żona NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

L-Estonja

328

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

335

Il-Latvja

46

Il-Litwanja

23  (1)

Spanja

4 486

Il-Portugall

1 875  (2)

L-Unjoni Ewropea

7 093  (3)

TAC

12 098


(1)  Ma’ din il-kwota tiżdied kwantità addizzjonali ta’ 19,6 tunnellati bħala riżultat ta' trasferiment ta’ opportunitajiet tas-sajd minn pajjiż terz.

(2)  Ma’ din il-kwota tiżdied kwantità addizzjonali ta’ 10 tunnellati bħala riżultat ta' trasferiment ta’ opportunitajiet tas-sajd minn pajjiż terz.

(3)  Ma’ din il-kwota tiżdied kwantità addizzjonali ta’ 29,6 tunnellati bħala riżultat ta' trasferiment ta’ opportunitajiet tas-sajd minn pajjiżi terzi."


ANNESS II

1.

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013, l-annotazzjoni għas-Sawrell tat-tip horse mackerel fiż-Żona VIIIc hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Sawrell tat-tip horse mackerel

Trachurus spp.

Żona

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spanja

22 409  (1)  (3)

TAC analitika

Franza

388  (1)

Portugall

2 214  (1)  (3)

Unjoni

25 011

TAC

25 011

2.

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013, l-annotazzjoni għas-sawrell tat-tip horse mackerel fiż-Żona IX hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Sawrell tat-tip horse mackerel

Trachurus spp.

Żona

:

VIIIc

(JAX/09.)

Spanja

7 762  (4)  (5)

TAC analitika

Portugall

22 238  (4)  (5)

Unjoni

30 000

TAC

30 000

3.

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013, l-annotazzjoni għas-sawrell tat-tip horse mackerel fiż-Żona X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Sawrell tat-tip horse mackerel

Trachurus spp.

Żona

:

X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF (6)

(JAX/X34PRT)

Il-Portugall

Għad trid tiġi stabbilita (7)  (8)

TAC ta’ prekawzjoni

Unjoni

Għad trid tiġi stabbilita (9)

TAC

Għad trid tiġi stabbilita (9)

4.

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 39/2013, l-annotazzjoni għas-sawrell tat-tip horse mackerel fl-ilmijiet tal-UE tas-CECAF hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Sawrell tat-tip horse mackerel

Trachurus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni tas-CECAF (10)

(JAX/341PRT)

Il-Portugall

Għad trid tiġi stabbilita (11)  (12)

TAC ta’ prekawzjoni

Unjoni

Għad trid tiġi stabbilita (13)

TAC

Għad trid tiġi stabbilita (13)


(1)  Li minnhom, minkejja l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 850/98 (2), mhux iktar minn 5 % jistgħu jkunu sawrell tat-tip horse mackerel ta’ bejn it-12 u l-14-il ċm. Għall-finijiet tal-kontroll ta’ dik il-kwantità, il-fattur ta’ konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-piż tal-ħut li jinħatt l-art għandu jkun ta’ 1,20.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta’ Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta’ żgħar ta’ organiżmi tal-baħar (ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1).

(3)  Kundizzjoni speċjali: sa 5 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona IX (JAX/*09)."

(4)  Li minnhom, minkejja l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) 850/98, mhux iktar minn 5 % jistgħu jkunu sawrell tat-tip horse mackerel ta’ bejn it-12 u l-14-il ċm. Għall-finijiet tal-kontroll ta’ dik il-kwantità, il-fattur ta’ konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-piż tal-ħut li jinħatt l-art għandu jkun ta’ 1,20.

(5)  Kundizzjoni speċjali: sa 5 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona VIIIc (JAX/*08C)."

(6)  L-ilmijiet ta’ maġenb l-Azores.

(7)  Li minnhom, minkejja l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 850/98, mhux iktar minn 5 % jistgħu jkunu sawrell tat-tip horse mackerel ta’ bejn it-12 u l-14-il ċm. Għall-finijiet tal-kontroll ta' dik il-kwantità, il-fattur ta' konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-piż tal-ħut li jinħatt l-art għandu jkun ta' 1,20.

(8)  Japplika l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament.

(9)  Iffissata fl-istess kwantità kif stabbilit skont in-nota tal-qiegħ numru 3."

(10)  L-ilmijiet ta’ maġenb Madejra.

(11)  Li minnhom, minkejja l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 850/98, mhux iktar minn 5 % jistgħu jkunu sawrell tat-tip horse mackerel ta’ bejn it-12 u l-14-il ċm. Għall-finijiet tal-kontroll ta' dik il-kwantità, il-fattur ta' konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-piż tal-ħut li jinħatt l-art għandu jkun ta' 1,20.

(12)  Japplika l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament.

(13)  Iffissata fl-istess kwantità kif stabbilit skont in-nota tal-qiegħ numru 3."


ANNESS III

1.

L-Anness IA tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-annotazzjoni għaċ-ċiċċirell u qabdiet inċidentali assoċjati fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIa u IV hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Ċiċċirell u qabdiet inċidentali assoċjati

Ammodytes spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIa u IV (1)

Id-Danimarka

249 006  (2)

TAC analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ir-Renju Unit

5 443  (2)

Il-Ġermanja

381  (2)

L-Isvezja

9 144  (2)

L-Unjoni Ewropea

263 974

In-Norveġja

22 450

TAC

286 424

(b)

l-annotazzjoni għall-petriċa fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

"Petriċa

Lophiidae

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(ANF/04-N.)

Il-Belġju

45

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

1 152

Il-Ġermanja

18

Il-Pajjiżi l-Baxxi

16

Ir-Renju Unit

269

L-Unjoni Ewropea

1 500

TAC

Mhux rilevanti"

(c)

l-annotazzjoni għat-tusk fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

(USK/567EI.)

Il-Ġermanja

13

TAC Analitika

Japplika l-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament.

Spanja

46

Franza

548

L-Irlanda

53

Ir-Renju Unit

264

Oħrajn

13  (3)

L-Unjoni Ewropea

937

In-Norveġja

2 923  (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

(d)

l-annotazzjoni għall-aringi fiż-żona IIIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi (7)

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żona IIIa

(HER/03A.)

Id-Danimarka

23 115  (8)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

370  (8)

L-Isvezja

24 180  (8)

L-Unjoni Ewropea

47 665  (8)

TAC

55 000

(e)

l-annotazzjoni għall-aringi fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV fit-Tramuntana ta '53° 30’N hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi (9)

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV fit-Tramuntana ta’ 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Id-Danimarka

81 945

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

50 632

Franza

23 464

Il-Pajjiżi l-Baxxi

59 995

L-Isvezja

4 863

Ir-Renju Unit

65 901

L-Unjoni Ewropea

286 800

In-Norveġja

138 620  (10)

TAC

478 000

(f)

l-annotazzjoni għall-aringi fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta '62°N hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi (12)

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

(HER/04-N.)

L-Isvezja

922  (12)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Unjoni Ewropea

922

TAC

478 000

(g)

l-annotazzjoni għall-aringi fiż-żona IIIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi (13)

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żona IIIa

(HER/03A-BC)

Id-Danimarka

5 692

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

51

L-Isvezja

916

L-Unjoni Ewropea

6 659

TAC

6 659

(h)

l-annotazzjoni għall-aringi fiż-żoni IV, VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi (14)

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żoni IV, VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa

(HER/2A47DX)

Il-Belġju

71

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

13 787

Il-Ġermanja

71

Franza

71

Il-Pajjiżi l-Baxxi

71

L-Isvezja

67

Ir-Renju Unit

262

L-Unjoni Ewropea

14 400

TAC

14 400

(i)

l-annotazzjoni għall-aringi fiż-żoni IVc, VIId hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi (15)

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żoni IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Il-Belġju

9 285  (17)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

1 187  (17)

Il-Ġermanja

733  (17)

Franza

13 035  (17)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

23 276  (17)

Ir-Renju Unit

5 064  (17)

L-Unjoni Ewropea

52 580

TAC

478 000

(j)

l-annotazzjoni għall-merluzz fi Skagerrak hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Il-Belġju

9  (18)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

3 026  (18)

Il-Ġermanja

76  (18)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

19  (18)

L-Isvezja

530  (18)

L-Unjoni Ewropea

3 660

TAC

3 783

(k)

l-annotazzjoni għall-merluzz fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

(COD/2A3AX4)

Il-Belġju

782  (19)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

4 495  (19)

Il-Ġermanja

2 850  (19)

Franza

966  (19)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

2 540  (19)

L-Isvezja

30  (19)

Ir-Renju Unit

10 311  (19)

L-Unjoni Ewropea

21 974

In-Norveġja

4 501  (20)

TAC

26 475

(l)

l-annotazzjoni għall-aringi fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62°N hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

(COD/04-N.)

L-Isvezja

382  (21)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Unjoni Ewropea

382

TAC

Mhux rilevanti

(m)

l-annotazzjoni għall-merluzz fiż-żona VIId hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona VIId

(COD/07D.)

Il-Belġju

66  (22)

TAC Analitika

Franza

1 295  (22)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

39  (22)

Ir-Renju Unit

143  (22)

L-Unjoni Ewropea

1 543

TAC

1 543

(n)

l-annotazzjoni għall-haddock fiż-żona IIIa, l-ilmijiet tal-UE tas-Subdiviżjonijiet 22-32 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

Iż-żona IIIa, l-ilmijiet tal-EU tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(HAD/3A/BCD)

Il-Belġju

13

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

2 231

Il-Ġermanja

142

Il-Pajjiżi l-Baxxi

3

L-Isvezja

264

L-Unjoni Ewropea

2 653

TAC

2 770 ”

(o)

l-annotazzjoni għall-haddock fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa

(HAD/2AC4.)

Il-Belġju

257

TAC Analitika

Id-Danimarka

1 770

Il-Ġermanja

1 126

Franza

1 963

Il-Pajjiżi l-Baxxi

193

L-Isvezja

178

Ir-Renju Unit

29 194

L-Unjoni Ewropea

34 681

In-Norveġja

10 359

TAC

45 040

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(HAD/*04N-)

L-Unjoni Ewropea

25 798 ”

(p)

l-annotazzjoni għall-haddock fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62°N hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

(HAD/04-N.)

L-Isvezja

707  (23)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Unjoni Ewropea

707

TAC

Mhux rilevanti

(q)

l-annotazzjoni għall-merlangu fiż-żona IIIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona IIIa

(WHG/03A.)

Id-Danimarka

929

TAC ta’ Prekawzjoni

Il-Pajjiżi l-Baxxi

3

L-Isvezja

99

L-Unjoni Ewropea

1 031

TAC

1 050 ”

(r)

l-annotazzjoni għall-merlangu fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa

(WHG/2AC4.)

Il-Belġju

365

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

1 577

Il-Ġermanja

410

Franza

2 370

Il-Pajjiżi l-Baxxi

912

L-Isvezja

3

Ir-Renju Unit

11 402

L-Unjoni Ewropea

17 039

In-Norveġja

1 893  (24)

TAC

18 932

(s)

l-annotazzjoni għall-merlangu u l-pollakkju fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Merlangu u pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

(WHG/04-N.) għall-merlangu;

(POL/04-N.) għall-pollakkju

L-Isvezja

190  (25)

TAC ta' prekawzjoni

L-Unjoni Ewropea

190

TAC

Mhux rilevanti

(t)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni II u IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni II u IV

(WHB/24-N.)

Id-Danimarka

0

TAC Analitika

Ir-Renju Unit

0

L-Unjoni Ewropea

0

TAC

643 000 ”

(u)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

(WHB/1X14)

Id-Danimarka

17 715  (26)

TAC analitika

Il-Ġermanja

6 888  (26)

Spanja

15 018  (26)  (27)

Franza

12 328  (26)

L-Irlanda

13 718  (26)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

21 601  (26)

Il-Portugall

1 395  (26)  (27)

L-Isvezja

4 382  (26)

Ir-Renju Unit

22 987  (26)

L-Unjoni Ewropea

116 032  (26)

In-Norveġja

45 000

TAC

643 000

(v)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1 hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanja

13 213

TAC Analitika

Il-Portugall

3 303

L-Unjoni Ewropea

16 516  (28)

TAC

643 000

(w)

l-annotazzjoni għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta' 56° 30’N u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° hija sostitwita b' dan li ġej:

"Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta’ 56° 30′N, u ż-żona VII fil-Punent ta’ 12° W

(WHB/24A567)

In-Norveġja

113 630  (29)  (30)

TAC Analitika

TAC

643 000

(x)

l-annotazzjoni għal-linarda fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI u VII hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Linarda

Molva dypterygia

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Il-Ġermanja

25

TAC Analitika

Japplika l-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament.

L-Estonja

4

Spanja

79

Franza

1 806

L-Irlanda

7

Il-Litwanja

2

Il-Polonja

1

Ir-Renju Unit

459

Oħrajn

7  (31)

L-Unjoni Ewropea

2 390

In-Norveġja

150  (32)

TAC

2 540

(y)

l-annotazzjoni għal-ling fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ling

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

(LIN/6X14.)

Il-Belġju

30

TAC Analitika

Japplika l-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament.

Id-Danimarka

5

Il-Ġermanja

109

Spanja

2 211

Franza

2 357

L-Irlanda

591

Il-Portugall

5

Ir-Renju Unit

2 716

L-Unjoni Ewropea

8 024

In-Norveġja

6 140  (33)  (34)

TAC

14 164

(z)

l-annotazzjoni għal-ling fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ling

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta’ IV

(LIN/04-N.)

Il-Belġju

7

TAC analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

831

Il-Ġermanja

23

Franza

9

Il-Pajjiżi l-Baxxi

1

Ir-Renju Unit

74

L-Unjoni Ewropea

945

TAC

Mhux rilevanti"

(aa)

l-annotazzjoni għall-ksampu fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(NEP/04-N.)

Id-Danimarka

947

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

0

Ir-Renju Unit

53

L-Unjoni Ewropea

1 000

TAC

Mhux rilevanti"

(bb)

l-annotazzjoni għall-gamblu tat-Tramuntana fiż-żona IIIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona

:

Iż-żona IIIa

(PRA/03A.)

Id-Danimarka

2 308

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Isvezja

1 243

L-Unjoni Ewropea

3 551

TAC

6 650 ”

(cc)

l-annotazzjoni għall-gamblu tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62°N hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

(PRA/04-N.)

Id-Danimarka

357

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Isvezja

123  (35)

L-Unjoni Ewropea

480

TAC

Mhux rilevanti

(dd)

l-annotazzjoni għall-barbun tat-tbajja’ fi Skagerrak hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Il-Belġju

55

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

7 117

Il-Ġermanja

37

Il-Pajjiżi l-Baxxi

1 369

L-Isvezja

381

L-Unjoni Ewropea

8 959

TAC

9 142 "

(ee)

l-annotazzjoni għall-barbun tat-tbajja’ fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa; dik il-parti ta’ IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Il-Belġju

5 614

TAC analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

18 245

Il-Ġermanja

5 263

Franza

1 053

Il-Pajjiżi l-Baxxi

35 086

Ir-Renju Unit

25 964

L-Unjoni Ewropea

91 225

In-Norveġja

5 845

TAC

97 070

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi ta’ IV

(PLE/*04N-)

L-Unjoni Ewropea

37 331 "

(ff)

l-annotazzjoni għall-pollakkju (saithe) fiż-żoni IIIa u IV; fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc, u s-Subdiviżjonijiet 22-32 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

(POK/2A34.)

Il-Belġju

32

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Id-Danimarka

3 757

Il-Ġermanja

9 487

Franza

22 326

Il-Pajjiżi l-Baxxi

95

L-Isvezja

516

Ir-Renju Unit

7 273

L-Unjoni Ewropea

43 486

In-Norveġja

47 734  (36)

TAC

91 220

(gg)

l-annotazzjoni għall-pollakkju (saithe) fiż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

(POK/56 -14)

Il-Ġermanja

484

TAC Analitika

Franza

4 805

L-Irlanda

421

Ir-Renju Unit

3 254

L-Unjoni Ewropea

8 964

In-Norveġja

500  (37)

TAC

9 464

(hh)

l-annotazzjoni għall-pollakkju (saithe) fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62°N hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

(POK/04-N.)

L-Isvezja

880  (38)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Unjoni Ewropea

880

TAC

Mhux rilevanti

(ii)

l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Groenlandja fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

(GHL/2A-C46)

Id-Danimarka

13

TAC Analitika

Il-Ġermanja

23

L-Estonja

13

Spanja

13

Franza

218

L-Irlanda

13

Il-Litwanja

13

Il-Polonja

13

Ir-Renju Unit

857

L-Unjoni Ewropea

1 176

In-Norveġja

824  (39)

TAC

2 000

(jj)

L-annotazzjoni għall-kavalli fiż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc, u s-Subdiviżjonijiet 22-32 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

(MAC/2A34.)

Il-Belġju

440  (42)

TAC Analitika

Id-Danimarka

15 072  (42)

Il-Ġermanja

459  (42)

Franza

1 387  (42)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

1 396  (42)

L-Isvezja

4 174  (40)  (41)  (42)

Ir-Renju Unit

1 293  (42)

L-Unjoni Ewropea

24 221  (40)  (42)

In-Norveġja

141 809  (43)

TAC

Mhux rilevanti

(kk)

l-annotazzjoni għall-kavalli fiż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

Iż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV

(MAC/2CX14-)

Il-Ġermanja

17 326

TAC Analitika

Spanja

18

L-Estonja

144

Franza

11 552

L-Irlanda

57 753

Il-Latvja

106

Il-Litwanja

106

Il-Pajjiżi l-Baxxi

25 267

Il-Polonja

1 220

Ir-Renju Unit

158 825

L-Unjoni Ewropea

272 317

In-Norveġja

11 788  (44)  (45)

TAC

Mhux rilevanti

(ll)

l-annotazzjoni għall-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1 hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanja

25 682  (46)

TAC Analitika

Franza

170  (46)

Il-Portugall

5 308  (46)

L-Unjoni Ewropea

31 160

TAC

Mhux rilevanti

(mm)

l-annotazzjoni għall-kavalli fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni IIa u IVa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni IIa u IVa

(MAC/2A4A-N)

Id-Danimarka

10 694  (47)

TAC Analitika

L-Unjoni Ewropea

10 694  (47)

TAC

Mhux rilevanti

(nn)

l-annotazzjoni għal-lingwata komuni fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni II u IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni II u IV

(SOL/24-C.)

Il-Belġju

1 164

TAC Analitika

Id-Danimarka

532

Il-Ġermanja

931

Franza

233

Il-Pajjiżi l-Baxxi

10 511

Ir-Renju Unit

599

L-Unjoni Ewropea

13 970

In-Norveġja

30  (48)

TAC

14 000

(oo)

l-annotazzjoni għal-laċċa kaħla u qabdiet inċidentali assoċjati fż-żona IIIa hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Laċċa kaħla u qabdiet inċidentali assoċjati

Sprattus sprattus

Żona

:

Iż-żona IIIa

(SPR/03A.)

Id-Danimarka

27 875  (49)

TAC ta’ Prekawzjoni

Il-Ġermanja

58  (49)

L-Isvezja

10 547  (49)

L-Unjoni Ewropea

38 480

TAC

41 600

(pp)

l-annotazzjoni għal-laċċa kaħla u qabdiet inċidentali assoċjati fż-żoni IIa u IV huma sostitwiti b’dan li ġej:

"Speċi

:

Laċċa kaħla u qabdiet inċidentali assoċjati

Sprattus sprattus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(SPR/2AC4-C)

Il-Belġju

1 737  (51)

TAC ta’ Prekawzjoni

Id-Danimarka

137 489  (51)

Il-Ġermanja

1 737  (51)

Franza

1 737  (51)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

1 737  (51)

L-Isvezja

1 330  (50)  (51)

Ir-Renju Unit

5 733  (51)

L-Unjoni Ewropea

151 500

In-Norveġja

10 000

TAC

161 500

(qq)

l-annotazzjoni għas-Sawrell tat-tip horse mackerel u qabdiet inċidentali assoċjati fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IVb, IVc u VIId hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Sawrell tat-tip horse mackerel u qabdiet inċidentali assoċjati

Trachurus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IVb, IVc u VIId

(JAX/4BC7D)

Il-Belġju

38  (54)

TAC ta’ Prekawzjoni

Id-Danimarka

16 367  (54)

Il-Ġermanja

1 445  (52)  (54)

Spanja

304  (54)

Franza

1 358  (52)  (54)

L-Irlanda

1 029  (54)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

9 854  (52)  (54)

Il-Portugall

35  (54)

L-Isvezja

75  (54)

Ir-Renju Unit

3 895  (52)  (54)

L-Unjoni Ewropea

34 400

In-Norveġja

3 550  (53)

TAC

37 950

(rr)

l-annotazzjoni għas-Sawrell tat-tip horse mackerel u qabdiet inċidentali assoċjati fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IVa; iż-żoni VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Sawrell tat-tip horse mackerel u qabdiet inċidentali assoċjati

Trachurus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IVa; iż-żoni VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(JAX/2A-14)

Id-Danimarka

15 702  (55)  (57)

TAC Analitika

Il-Ġermanja

12 251  (55)  (56)  (57)

Spanja

16 711  (57)

Franza

6 306  (55)  (56)  (57)

L-Irlanda

40 803  (55)  (57)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

49 156  (55)  (56)  (57)

Il-Portugall

1 610  (57)

L-Isvezja

675  (55)  (57)

Ir-Renju Unit

14 775  (55)  (56)  (57)

L-Unjoni Ewropea

157 989

TAC

157 989

(ss)

l-annotazzjoni għan-Norway pout u l-qabdiet inċidentali assoċjati fiż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Norway pout u qabdiet inċidentali assoċjati

Trisopterus esmarki

Żona

:

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(NOP/2A3A4.)

Id-Danimarka

167 345  (58)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

32  (58)  (59)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

123  (58)  (59)

L-Unjoni Ewropea

167 500  (58)

In-Norveġja

20 000

TAC

187 500

(tt)

l-annotazzjoni għall-ħut industrijali fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ħut industrijali

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(I/F/04-N.)

L-Isvezja

800  (60)  (61)

TAC ta’ Prekawzjoni

L-Unjoni Ewropea

800

TAC

Mhux rilevanti

(uu)

l-annotazzjoni għal speċijiet oħra fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni Vb, VI u VII hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Speċijiet oħrajn

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni Vb, VI u VII

(OTH/5B67-C)

L-Unjoni Ewropea

Mhux rilevanti

TAC ta’ Prekawzjoni

In-Norveġja

140  (62)

TAC

Mhux rilevanti

(vv)

l-annotazzjoni għal speċijiet oħrajn fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Speċijiet oħrajn

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(OTH/04-N.)

Il-Belġju

35

TAC ta’ Prekawzjoni

Id-Danimarka

3 250

Il-Ġermanja

366

Franza

151

Il-Pajjiżi l-Baxxi

260

L-Isvezja

Mhux rilevanti (63)

Ir-Renju Unit

2 438

L-Unjoni Ewropea

6 500  (64)

TAC

Mhux rilevanti

(ww)

l-annotazzjoni għal speċijiet oħra fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IV u VIa fit-Tramuntana ta’ 56° 30′N hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Speċijiet oħrajn

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IV u VIa fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

L-Unjoni Ewropea

Mhux rilevanti

TAC ta’ Prekawzjoni

In-Norveġja

3 250  (65)  (66)

TAC

Mhux rilevanti

2.

L-Anness IB tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-annotazzjoni għall-aringi fl-ilmijiet tal-UE, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE, l-ilmijiet Norveġiżi u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

(HER/1/2-)

Il-Belġju

14  (67)

TAC Analitika

Id-Danimarka

13 806  (67)

Il-Ġermanja

2 418  (67)

Spanja

46  (67)

Franza

596  (67)

L-Irlanda

3 574  (67)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

4 941  (67)

Il-Polonja

699  (67)

Il-Portugall

46  (67)

Il-Finlandja

214  (67)

L-Isvezja

5 116  (67)

Ir-Renju Unit

8 827  (67)

L-Unjoni Ewropea

40 297  (67)

In-Norveġja

34 695  (68)

TAC

619 000

(b)

l-annotazzjoni għall-merluzz fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

(COD/1N2AB.)

Il-Ġermanja

2 413

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġreċja

299

Spanja

2 691

L-Irlanda

299

Franza

2 215

Il-Portugall

2 691

Ir-Renju Unit

9 363

L-Unjoni Ewropea

19 971

TAC

Mhux rilevanti"

(c)

l-annotazzjoni għall-merluzz fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 u l-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 u l-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona XIV

(COD/N1GL14)

Il-Ġermanja

1 391  (69)  (70)  (71)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ir-Renju Unit

309  (69)  (70)  (71)

L-Unjoni Ewropea

1 700  (69)  (70)  (71)

In-Norveġja

500

TAC

Mhux rilevanti

(d)

l-annotazzjoni għall-merluzz fiż-żoni I u IIb hija sostitwita b'dan li ġej:

"Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żoni I u IIb

(COD/1/2B.)

Il-Ġermanja

7 739  (74)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Spanja

14 329  (74)

Franza

3 758  (74)

Il-Polonja

3 057  (74)

Il-Portugall

2 816  (74)

Ir-Renju Unit

5 223  (74)

Stati Membri oħra

250  (72)  (74)

L-Unjoni Ewropea

37 172  (73)

TAC

986 000

(e)

l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Atlantiku fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hippoglossus hippoglossus

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

(HAL/514GRN)

Il-Portugall

125

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Unjoni Ewropea

125

In-Norveġja

75  (75)

TAC

Mhux rilevanti

(f)

l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Atlantiku fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hippoglossus hippoglossus

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

L-Unjoni Ewropea

125

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

In-Norveġja

75  (76)

TAC

Mhux rilevanti

(g)

l-annotazzjoni għall-grenadieri fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Grenadieri

Macrourus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

(GRV/514GRN)

L-Unjoni Ewropea

140  (77)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

TAC

Mhux rilevanti (78)

(h)

l-annotazzjoni għall-grenadieri fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Grenadieri

Macrourus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

L-Unjoni Ewropea

140  (79)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

TAC

Mhux rilevanti (80)

(i)

l-annotazzjoni għall-capelin fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Capelin

Mallotus villosus

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

(CAP/514GRN)

Id-Danimarka

4 909

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ir-Renju Unit

46

L-Isvezja

352

Il-Ġermanja

214

L-Istati Membri kollha

254  (81)  (82)

L-Unjoni Ewropea

5 775  (83)

TAC

Mhux rilevanti

(j)

l-annotazzjoni għall-haddock fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

(HAD/1N2AB.)

Il-Ġermanja

317

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Franza

191

Ir-Renju Unit

973

L-Unjoni Ewropea

1 481

TAC

Mhux rilevanti"

(k)

l-annotazzjoni għall-gamblu tat-Tramuntana fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

(PRA/514GRN)

Id-Danimarka

2 400

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Franza

2 400

L-Unjoni Ewropea

4 800

In-Norveġja

2 700

TAC

Mhux rilevanti"

(l)

l-annotazzjoni għall-pollakkju (saithe) fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

(POK/1N2AB.)

Il-Ġermanja

2 040

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Franza

328

Ir-Renju Unit

182

L-Unjoni Ewropea

2 550

TAC

Mhux rilevanti"

(m)

l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Groenlandja fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

(GHL/1N2AB.)

Il-Ġermanja

25  (84)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ir-Renju Unit

25  (84)

L-Unjoni Ewropea

50  (84)

TAC

Mhux rilevanti

(n)

l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Il-Ġermanja

2 075

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Unjoni Ewropea

2 075  (85)

In-Norveġja

575

TAC

Mhux rilevanti

(o)

l-annotazzjoni għall-ħalibatt tal-Groenlandja fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

(GHL/514GRN)

Il-Ġermanja

3 695

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ir-Renju Unit

195

L-Unjoni Ewropea

3 890  (86)

In-Norveġja

575

TAC

Mhux rilevanti

(p)

l-annotazzjoni għar-redfish fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Redfish

Sebastes spp.

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

(RED/1N2AB.)

Il-Ġermanja

766  (87)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Spanja

95  (87)

Franza

84  (87)

Il-Portugall

405  (87)

Ir-Renju Unit

150  (87)

L-Unjoni Ewropea

1 500  (87)

TAC

Mhux rilevanti

(q)

l-annotazzjoni għar-redfish (pelaġiku) fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1F u l-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi:

:

Redfish (pelaġiku)

Sebastes spp.

Żona

:

l-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 u l-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

(RED/N1G14P)

Il-Ġermanja

2 173  (88)  (89)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Franza

11  (88)  (89)

Ir-Renju Unit

16  (88)  (89)

L-Unjoni Ewropea

2 200  (88)  (89)

In-Norveġja

800  (90)

TAC

Mhux rilevanti

(r)

l-annotazzjoni għal speċijiet oħrajn fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Speċijiet oħrajn

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

(OTH/1N2AB.)

Il-Ġermanja

117  (91)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Franza

47  (91)

Ir-Renju Unit

186  (91)

L-Unjoni Ewropea

350  (91)

TAC

Mhux rilevanti

3.

L-Anness ID tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-annotazzjoni għall-pixxispad fl-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana ta’ 5° N, hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Pixxispad

Xiphias gladius

Żona

:

L-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana 5° N

(SWO/AN05N)

Spanja

6 949  (92)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Portugall

1 263  (92)

Stati Membri oħra

135,5  (92)  (93)

L-Unjoni Ewropea

8 347,5

TAC

13 700

(b)

l-annotazzjoni għall-pixxispad fl-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5° N, hija sostitwita b’dan li ġej:

"Speċi

:

Pixxispad

Xiphias gladius

Żona

:

L-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5° N

(SWO/AS05N)

Spanja

4 818,18  (94)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Portugall

361,82  (94)

L-Unjoni Ewropea

5 180

TAC

15 000

4.

L-Anness IJ tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"ANNESS IJ

IŻ-ŻONA TAL-KONVENZJONI TAL-SPRFMO

Speċi

:

Sawrell tat-tip jack mackerel

Trachurus murphyi

Żona

:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Il-Ġermanja

7 808,07 (1)

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Pajjiżi l-Baxxi

8 463,14 (1)

Il-Litwanja

5 433,05 (1)

Il-Polonja

9 341,74 (1)

L-Unjoni Ewropea

31 046 (1)"

5.

L-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"ANNESS III

L-għadd massimu ta’ awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-ue li jistadu f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi

Żona ta' sajd

Tip ta’ sajd

Għadd ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd

Allokazzjoni ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd bejn l-Istati Membri

Għadd massimu ta' bastimenti preżenti fl-istess waqt

Ilmijiet Norveġiżi u ż-żona tas-sajd madwar Jan-Mayen

Għall-aringi fit-Tramuntana ta’ 62° 00′ N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Għall-ispeċijiet demersali, fit-Tramuntana ta’ 62° 00′ N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Unallocated: 2

50

Għall-kavalli

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

70  (95)

L-ispeċijiet industrijali, fin-Nofsinhar ta’ 62° 00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

L-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 40/2013 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"ANNESS VIII

LIMITAZZJONIJIET KWANTITATTIVI TA' AWTORIZZAZZJONIJIET TAS-SAJD GĦAL BASTIMENTI TA’ PAJJIŻI TERZI LI JISTADU FL-ILMIJIET TAL-UE

Stat tal-Bandiera

Tip ta’ sajd

Għadd ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd

Għadd massimu ta' bastimenti preżenti fl-istess waqt

In-Norveġja

Għall-aringi, fit-Tramuntana ta’ 62° 00' N

20

20

Il-Venezwela (96)

Snappers (l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża)

45

45


(1)  Esklużi ilmijiet sa sitt mili nawtiċi mil-linji bażi tar-Renju Unit f'Shetland, Fair Isle u Foula.

(2)  Tal-inqas 98 % tal-iżbark li jingħadd ma’ din il-kwota għandu jkun ċiċċirell. Il-qabdiet inċidentali ta' dab, kavalli u merlangu għandhom jitqiesu mat-2 % li jibqa' tal-kwota (OT1/*2A3A4).

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell li ġejjin, kif iddefiniti fl-Anness IIB:

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Id-Danimarka

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Ir-Renju Unit

4 167

362

825

82

0

7

0

Il-Ġermanja

292

25

58

6

0

0

0

L-Isvezja

7 000

608

1 386

139

0

12

0

L-Unjoni Ewropea

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

In-Norveġja

22 450

0

0

0

0

0

0

Total

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0 "

(3)  Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. Mhu permess ebda sajd dirett taħt din il-kwota.

(4)  Għandhom jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII (USK/*24X7C).

(5)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom huma awtorizzati qabdiet inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fiż-żoni Vb, VI u VII. Madankollu, dan il-perċentwali jista’ jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara l-bidu tas-sajd f’xi żona speċifika. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħra fiż-żoni Vb, VI u VII ma għandhomx jaqbżu 3 000 tunnellata (OTH/*5B67-).

(6)  Inkluż il-ling. Il-kwoti għan-Norveġja huma: 6 140 tunnellata ling (LIN/*5B67-), 2 923 tunnellata tusk (USK/*5B67-), u jistgħu jitpartu sa 2 000 tunnellata u jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni Vb, VI u VII."

(7)  Ħatt l-art ta’ aringi maqbuda f’sajd bl-użu ta’ xbieki bid-daqs tal-malji ta’ 32 mm jew akbar.

(8)  Kundizzjoni speċjali: sa 50 % ta' dan l-ammont jista' jinqabad fl-ilmijiet tal-UE taż-żona IV (HER/*04-C)."

(9)  Ħatt l-art ta’ aringi maqbuda f’sajd bl-użu ta’ xbieki bid-daqs tal-malji ta’ 32 mm jew akbar. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw separatament dwar il-ħatt l-art tagħhom ta’ aringi fiż-żona IVa (HER/04A.) u ż-żona IVb (HER/04B.).

(10)  Li minnhom sa 50 000 tunnellata jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IVa u IVb (HER/*4AB-C). Qabdiet li jinqabdu fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar

ta’ 62°N (HER/*04N-) (11)

L-Unjoni Ewropea

50 000

(11)  Ħatt l-art ta’ aringi maqbuda f’sajd bl-użu ta’ xbieki bid-daqs tal-malji ta’ 32 mm jew akbar. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw separatament dwar il-ħatt l-art tagħhom ta’ aringi fiż-żona IVa (HER/*4AN.) u ż-żona IVb (HER/*4BN.)."

(12)  Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz, il-haddock, il-pollakkju u l-merlangu u l-pollakkju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwota għal dawn l-ispeċijiet."

(13)  Esklussivament għall-ħatt l-art ta' aringi maqbuda bħala qbid inċidentali f’sajd bl-użu ta’ xbieki bid-daqs tal-malji iżgħar minn 32 mm."

(14)  Esklussivament għall-ħatt l-art ta' aringi maqbuda bħala qbid inċidentali f’sajd bl-użu ta’ xbieki bid-daqs tal-malji iżgħar minn 32 mm."

(15)  Esklussivament għall-ħatt l-art ta' aringi maqbuda f'sajd bl-użu ta' xbieki bil-qies tal-malji ta' 32 mm jew akbar.

(16)  Minbarra l-istokk ta' Blackwater: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fir-reġjun marittimu tal-estwarju tat-Thames f’żona delimitata minn linja rombu lejn in-Nofsinhar minn Landguard Point (51° 56' N, 1° 19.1' E) sal-latitudni 51° 33' N u minn hemm lejn il-Punent sa punt fuq il-kosta tar-Renju Unit.

(17)  Kundizzjoni speċjali: sa 50 % ta’ din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona IVb (HER/*04B.)."

(18)  Flimkien ma’ din il-kwota, Stat Membru jista’ jagħti allokazzjoni addizzjonali lill-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu li jkunu qed jipparteċipaw fi provi dwar attivitajiet tas-sajd iddokumentati bis-sħiħ, fi ħdan limitu ġenerali ta' 12 % tal-kwota allokata lil dak l-Istat Membru, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament."

(19)  Flimkien ma’ din il-kwota, Stat Membru jista’ jagħti allokazzjoni addizzjonali lill-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu li jkunu qed jipparteċipaw fi provi dwar attivitajiet tas-sajd iddokumentati bis-sħiħ, fi ħdan limitu ġenerali ta' 12 % tal-kwota allokata lil dak l-Istat Membru, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

(20)  Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE. Qabdiet li jinqabdu fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(COD/*04N-)

L-Unjoni Ewropea

19 099 ”

(21)  Il-qabdiet inċidentali tal-haddock, il-pollakkju u l-merlangu u l-pollakkju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwota għal dawn l-ispeċijiet."

(22)  Flimkien ma’ din il-kwota, Stat Membru jista’ jagħti allokazzjoni addizzjonali lill-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu li jkunu qed jipparteċipaw fi provi dwar attivitajiet tas-sajd iddokumentati bis-sħiħ, fi ħdan limitu ġenerali ta' 12 % tal-kwota allokata lil dak l-Istat Membru, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament."

(23)  Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz, il-pollakkju u l-merlangu u l-pollakkju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwota għal dawn l-ispeċijiet."

(24)  Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE. Qabdiet li jinqabdu fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(WHG/*04N-)

L-Unjoni Ewropea

11 544 ”

(25)  Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz, il-haddock u l-pollakkju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwota għal dawn l-ispeċijiet."

(26)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom sa 64% jistgħu jinqabdu fiż-Żona Ekonomika tan-Norveġja jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Jistgħu jsiru trasferimenti ta' din il-kwota għaz-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1. Madankollu, trasferimenti bħal dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni minn qabel."

(28)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom sa 64 % jistgħu jinqabdu fiż-ŻEE Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."

(29)  Għandhom jinqatgħu mil-limiti tal-qbid tan-Norveġja stabbiliti skont l-arranġament tal-Istati Kostali.

(30)  Kundizzjoni speċjali: il-qabdiet fiż-żona IV ma għandhomx ikunu aktar minn 28 408 tunnellata jiġifieri 25 % tal-kwota ta' aċċess tan-Norveġja."

(31)  Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. Mhu permess ebda sajd dirett taħt din il-kwota.

(32)  Għandhom jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII (BLI/*24X7C)."

(33)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom huma awtorizzati qabdiet inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fiż-żoni Vb, VI u VII. Madankollu, dan il-perċentwali jista’ jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara l-bidu tas-sajd f’xi żona speċifika. Il-qbid inċidentali totali ta' speċijiet oħra fiż-żoni VI u VII ma għandux jaqbeż 3 000 tunnellata (OTH/*6X14.).

(34)  Inkluż it-tusk. Il-kwoti għan-Norveġja huma: 6 140 tunnellata ling u 2 923 tunnellata tusk, u jistgħu jitpartu sa 2 000 tunnellata u jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni Vb, VI u VII.”

(35)  Qabdiet inċidentali ta’ merluzz, haddock, pollakkju, merlangu u pollakju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwoti ta’ dawn l-ispeċijiet."

(36)  Jistgħu jinqabdu biss mill-ilmijiet tal-UE taż-żona IV u fiż-żona IIIa (POK/*3A4-C). Qabdiet maqbuda fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja."

(37)  Għandhom jinqabdu fit-Tramuntana ta' 56° 30' N (POK/*5614N).”

(38)  Il-qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju u merlangu għandhom jingħaddu mal-kwota għal dawn l-ispeċijiet."

(39)  Għandhom jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u VI. Fiż-żona VI din il-kwantità tista’ tinqabad biss bil-konz (GHL/*2A6-C)."

(40)  Kundizzjoni speċjali: inklużi 242 tunnellata li għandhom jinqabdu fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N (MAC/*04N-).

(41)  Waqt is-sajd fl-ilmijiet Norverġiżi, il-qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju u merlangu u pollakju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwoti għal dawn l-ispeċijiet.

(42)  Jistgħu jinqabdu wkoll fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja (kwota ta' aċċess). Dan l-ammont jinkludi s-sehem Norveġiż fit-TAC tal-Baħar tat-Tramuntana tal-ammont ta’ 39 599 tunnellata. Din il-kwota tista' tinqabad fiż-żona IVa biss (MAC/*04A.), minbarra 3 000 tunnellata li jistgħu jinqabdu fiż-żona IIIa (MAC/*03A.).

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, fiż-żoni li ġejjin ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt:

 

Iż-żona IIIa

(MAC/*03 A.)

Iż-żoni IIIa u IVbc

(MAC/*3A4BC)

Iż-żona IVb

(MAC/*04B.)

Iż-żona IVc

(MAC/*04C.)

Iż-żona VI, l-ilmijiet internazzjonali taż-żona IIa, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2013 u f’Diċembru 2013

(MAC/*2A6.)

Id-Danimarka

0

4 130

0

0

8 107

Franza

0

490

0

0

0

Il-Pajjiżi l-Baxxi

0

490

0

0

0

L-Isvezja

0

0

390

10

1 573

Ir-Renju Unit

0

490

0

0

0

In-Norveġja

3 000

0

0

0

0 ”

(44)  Jistgħu jinqabdu fiż-żoni IIa, VIa fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf u VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  Jistgħu jinqabdu 28 362 tunnellata addizzjonali ta' kwota ta' aċċess min-Norveġja fit-Tramuntana ta' 56°30' N u jingħaddu mal-limiti ta' qbid tagħha (MAC/*N6530).

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt fiż-żoni li ġejjin u l-perjodi mniżżlin hawn taħt:

 

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IVa

(MAC/*4A-EN)

Matul il-perjodi mill-1 ta’ Jannar sal-15 ta’ Frar 2013 u mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru 2013

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IIa

(MAC/*2AN-)

Il-Ġermanja

6 971

710

Franza

4 648

473

L-Irlanda

23 237

2 366

Il-Pajjiżi l-Baxxi

10 166

1 035

Ir-Renju Unit

63 905

6 507

L-Unjoni Ewropea

108 927

11 091 ”

(46)  Kundizzjoni speċjali: il-kwantitajiet suġġetti għal skambji ma’ Stati Membri oħra jistgħu jinqabdu fiż-żoni VIIIa, VIIIb u VIIId (MAC/*8ABD.). Madankollu, il-kwantitajiet ipprovduti minn Spanja, il-Portugall jew Franza għall-finijiet ta’ skambji u li għandhom jinqabdu fiż-żoni VIIIa, VIIIb u VIIId m’għandhomx jaqbżu l-25 % tal-kwoti tal-Istat Membru donatur.

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

Iż-żona VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanja

2 157

Franza

14

Il-Portugall

446 ”

(47)  Il-qabdiet maqbudin fiż-żona IIa (MAC/*02A.) u fiż-żona IVa (MAC/*04A.) għandhom jiġu rrappurtati separatament."

(48)  Jistgħu jinqabdu biss fl-ilmijiet tal-UE taż-żona IV (SOL/*04-C.)."

(49)  Tal-inqas 95 % tal-ħatt l-art li jingħadd ma’ din il-kwota jrid ikun ta’ laċċa kaħla. Il-qabdiet inċidentali ta’ dab, merlangu u haddock għandhom jitqiesu mal-5 % li jibqa' tal-kwota (OTH/*03A.)."

(50)  Incluż iċ-ċiċċirell.

(51)  Tal-inqas 98 % tal-ħatt l-art li jingħadd ma’ din il-kwota jrid ikun ta’ laċċa kaħla. Il-qabdiet inċidentali ta’ dab u merlangu għandhom jitqiesu mal-2 % li jibqa' tal-kwota (OTH/*2AC4C).”

(52)  Kundizzjoni speċjali: sa 5 % ta’ din il-kwota li tinqabad fid-diviżjoni VIId tista' tingħadd bħala li nqabdet mal-kwota li tikkonċerna din iż-żona: l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Jistgħu jinqabdu biss fl-ilmijiet tal-UE taż-żona IV (JAX/*04-C.).

(54)  Tal-inqas 95 % tal-ħatt l-art li jingħadd ma’ din il-kwota jrid ikun ta' sawrell tat-tip horse mackerel. Il-qabdiet inċidentali ta’ minfaħ, haddock, merlangu u kavalli għandhom jingħaddu mal-5 % li tibqa' tal-kwota (OTH/*4BC7D)."

(55)  Kundizzjoni speċjali: sa 5 % ta’ din il-kwota li tinqabad fl-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa jew iż-żona IVa qabel it-30 ta’ Ġunju 2013 tista’ tingħadd bħala li nqabdet mal-kwota li tikkonċerna l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IVb, IVc u VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Kundizzjoni speċjali: sa 5 % ta’ din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona VIId (JAX/*07D).

(57)  Tal-inqas 95 % tal-ħatt l-art li jingħadd ma’ din il-kwota jrid ikun ta' sawrell tat-tip horse mackerel. Il-qabdiet inċidentali ta’ minfaħ, haddock, merlangu u kavalli għandhom jingħaddu mal-5 % li tibqa' tal-kwota (OTH/*2A-14)."

(58)  Tal-inqas 95 % tal-ħatt l-art li jingħadd ma’ din il-kwota jrid ikun ta’ Norway pout. Il-qabdiet inċidentali ta’ haddock u merlangu għandhom jingħaddu mal-5 % li jibqa’ tal-kwota (OT2/*2A3A4).

(59)  Il-kwota tista’ tinqabad biss fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIa u IV tal-ICES."

(60)  Qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju u merlangu u pollakkju (saithe) għandhom jingħaddu mal-kwoti għal dawn l-ispeċijiet.

(61)  Kundizzjoni speċjali: li minnhom mhux aktar minn 400 tunnellata jkunu sawrell tat-tip horse mackerel (JAX/*04-N.)."

(62)  Maqbuda bil-konzijiet biss."

(63)  Kwota allokata min-Norveġja lill-Isvezja għal "speċijiet oħrajn" f'livell tradizzjonali.

(64)  Inkluż sajd mhux imsemmi speċifikament. Jistgħu jiġu introdotti eċċezzjonijiet wara l-konsultazzjonijiet kif meħtieġ."

(65)  Limitati għaż-żoni IIa u IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Inkluż sajd mhux imsemmi speċifikament. Jistgħu jiġu introdotti eċċezzjonijiet wara l-konsultazzjonijiet kif meħtieġ."

(67)  Meta jkunu rrappurtati l-qabdiet lill-Kummissjoni l-kwantitajiet mistada f'kull waħda miż-żoni li ġejjin għandhom ukoll ikunu rrappurtati: iż-Żona Regolatorja tan-NEAFC, l-ilmijiet tal-UE, l-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe, l-ilmijiet Norveġiżi, iż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, iż-żona ta’ protezzjoni tas-sajd madwar Svalbard.

(68)  Il-qabdiet meħudin f'relazzjoni ma’ din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC (il-kwota ta’ aċċess) tan-Norveġja. Din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-UE fit-Tramuntana ta' 62° N.

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tas-sehem tal-Unjoni Ewropea msemmi hawn fuq tat-TAC, jistgħu jinqabdu mhux iktar minn 34 695 tunnellati fiż-żona li ġejja:

L-ilmijiet Norveġiżi fit-Tramuntana ta' 62° N u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen

(HER/*2AJMN)"

(69)  Iż-żona fil-Lvant tal-Groenlandja msejħa l-"Kleine Banke" hija magħluqa għas-sajd kollu. Il-konfini ta' din iż-żona huma l-koordinati li ġejjin:

 

64°40′ N 37°30′ W

 

64°40′ N 36°30′ W

 

64°15′ N 36°30'W, u

 

64°15′ N 37°30′ W

(70)  Jista' jsir sajd fil-Lvant jew il-Punent tal-Groenlandja. Madankollu, fil-Lvant tal-Groenlandja is-sajd għandu jkun permess biss:

minn bastimenti tat-tkarkir mill-1 ta’ Lulju sal- 31 ta’ Diċembru 2013.

minn bastimenti bil-konzijiet mill-1 ta' April sal-31 ta' Diċembru 2013.

(71)  Is-sajd għandu jsir b'kopertura tal-osservazzjoni ta’ 100 % u b'Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti (VMS). Jista' jinqabad massimu ta' 80 % tal-kwota f'waħda miż-żoni msemmijin hawn taħt. Barra minn hekk, għandu jitwettaq sforz minimu ta' 10 refgħat għal kull bastiment f'kull żona:

Żona

Limitu

1.

Il-Lvant tal-Groenlandja (COD/N65E44)

fit-Tramuntana ta' 65° N fil-Lvant ta' 44° W

2.

Il-Lvant tal-Groenlandja (COD/645E44)

bejn 64°N u 65°N fil-Lvant ta’ 44°W

3.

Il-Lvant tal-Groenlandja (COD/624E44)

bejn 62°N u 64°N fil-Lvant ta’ 44°W

4.

Il-Lvant tal-Groenlandja (COD/S62E44)

fin-Nofsinhar ta’ 62°N fil-Lvant ta’ 44°

5.

Il-Punent tal-Groenlandja (COD/S62W44)

fin-Nofsinhar ta’ 62°N fil-Punent ta’ 44°W

6.

Il-Punent tal-Groenlandja (COD/N62W44)

fit-Tramuntana ta’ 62°N fil-Punent ta’ 44°W"

(72)  Ħlief il-Ġermanja, Spanja, Franza, il-Polonja, il-Portugall u r-Renju Unit.

(73)  L-allokazzjoni tas-sehem tal-istokkijiet tal-merluzz disponibbli għall-Unjoni Ewropea fiż-żona ta’ Spitzbergen u l-Gżira Bear u l-qabdiet inċidentali assoċjati tal-haddock huma totalment mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi li ġejjin mit-Trattat ta’ Pariġi tal-1920.

(74)  Il-qabdiet inċidentali tal-haddock jistgħu jirrappreżentaw sa 15 % għal kull refgħa. Il-kwantitajiet tal-qabdiet inċidentali tal-haddock huma b'żieda mal-kwota tal-merluzz."

(75)  Għandhom jinqabdu bil-konzijiet (HAL/*514GN)."

(76)  Għandhom jinqabdu bil-konzijiet (HAL/*N1GRN)."

(77)  Kundizzjoni speċjali: ir-roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) u r-rough-head grenadier (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ma għandhomx ikunu fil-mira. Dawn għandhom jinqabdu biss bħala qabda inċidentali u għandhom jiġu rappurtati separatament.

(78)  Huwa allokat total ta’ 120 tunnellata lin-Norveġja u jistgħu jinqabdu jew f’din iż-żona tat-TAC jew fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1 (GRV/514N1G). Kundizzjoni speċjali: ir-roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) u r-rough-head grenadier (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ma għandhomx ikunu fil-mira. Dawn għandhom jinqabdu biss bħala qabda inċidentali u għandhom jiġu rappurtati separatament."

(79)  Kundizzjoni speċjali: ir-roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) u r-rough-head grenadier (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ma għandhomx ikunu fil-mira. Dawn għandhom jinqabdu biss bħala qabda inċidentali u għandhom jiġu rappurtati separatament.

(80)  Huwa allokat total ta’ 120 tunnellata lin-Norveġja u jistgħu jinqabdu jew f’din iż-żona tat-TAC jew fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV (GRV/514N1G). Kundizzjoni speċjali: ir-roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) u r-rough-head grenadier (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ma għandhomx ikunu fil-mira. Dawn għandhom jinqabdu biss bħala qabda inċidentali u għandhom jiġu rappurtati separatament."

(81)  Ħlief Stati Membri b’iktar minn 10 % tal-kwota tal-Unjoni

(82)  L-Istati Membri bi kwota assenjata jistgħu jaċċessaw il-kwota tal-"Istati Membri kollha" biss meta jkunu eżawrew il-kwota tagħhom stess.

(83)  Is-sajd għandu jsir mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' April 2013. Jekk sal-15 ta’ April 2013 jintlaħaq livell ta' qabda ta' 70 % ta' din il-kwota inizjali tal-Unjoni Ewropea, din il-kwota tal-Unjoni Ewropea għandha tiżdied awtomatikament b'ammont addizzjonali ta' 5 775 tunnellata, li għandu jsir sajd għaliha fl-istess perjodu. Dik il-kwota addizzjonali tal-Unjoni Ewropea għandha titqies li ġiet allokata skont l-istess formula ta' distribuzzjoni."

(84)  Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. Mhu permess ebda sajd dirett taħt din il-kwota."

(85)  Li għandhom jinqabdu fin-Nofsinhar ta’ 68° N."

(86)  Is-sajd għandu jsir minn mhux iktar minn 6 bastimenti jistadu fl-istess ħin."

(87)  Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. Mhu permess ebda sajd dirett taħt din il-kwota."

(88)  Is-sajd jista' jsir biss bix-xibka tat-tkarkir.

(89)  Kundizzjoni speċjali: il-kwoti jistgħu jinqabdu fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC bil-kundizzjoni li l-parti tal-kwoti li tinqabad fiha jiġu rrappurtati separatament (RED/*5-14P). Meta tinqabad fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC, tista' tinqabad biss mill- 10 ta’ Mejju 2013 bħala redfish pelaġiku tal-fond, u biss fiż-żona (il-"kaxxa tan-NEAFC") ikkonfinata mil-linji li jgħaqqdu l-koordinati li ġejjin:

Punt Nru

Latitudni N

Lonġitudni W

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(90)  Għandhom jinqabdu biss fil-kaxxa tan-NEAFC iddefinita fin-nota tal-qiegħ 2 (RED/*5-14N)."

(91)  Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. Mhu permess ebda sajd dirett taħt din il-kwota."

(92)  Kundizzjoni speċjali: sa 2,39 % ta' dan l-ammont jistgħu jinqabdu fl-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5° N (SWO/*AS05N).

(93)  Bl-eċċezzjoni ta’ Spanja u l-Portugall, u esklussivament bħala qbid inċidentali."

(94)  Kundizzjoni speċjali: sa 3.86 % ta' dan l-ammont jistgħu jinqabdu fl-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana ta’ 5° N (SWO/*AN05N)."

(95)  Mingħajr preġudizzju għal liċenzji addizzjonali mogħtija lill-Isvezja min-Norveġja skont prattika stabbilita."

(96)  Biex jinħarġu dawk l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd, għandha tiġi prodotta prova li jeżisti kuntratt validu bejn sid il-bastiment li qed japplika għall-awtorizzazzjoni tas-sajd u impriża tal-ipproċessar li tinsab fid-Dipartiment tal-Gujana Franċiża u li dan jinkludi obbligu tal-ħatt l-art ta’ mill-inqas 75 % tal-qabdiet kollha ta’ snapper mill-bastiment ikkonċernat f'dak id-dipartiment sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu pproċessati fl-impjant ta’ dik l-impriża. Tali kuntratt għandu jiġi approvat mill-awtoritajiet Franċiżi, li għandhom jiżguraw li hu konsistenti kemm mal-kapaċità proprja tal-impriża tal-ipproċessar kontraenti kif ukoll mal-objettivi għall-iżvilupp tal-ekonomija tal-Gujana. Kopja tal-kuntratt debitament approvata għandha tiġi annessa mal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-sajd. F'każ li tali approvazzjoni tiġi miċħuda, l-awtoritajiet Franċiżi għandhom jinnotifikaw lill-parti kkonċernata u lill-Kummissjoni dwar din iċ-ċaħda u jiddikjaraw ir-raġunijiet tagħhom għal dan.”


28.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/48


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 298/2013

tas-27 ta’ Marzu 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 314/2004 dwar ċertu miżuri restrittivi fir-rigward taż-Żimbabwe

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 314/2004 (1) jimplimenta diversi miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/101/PESK (2), inkluż l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi ta’ ċerti persuni, entitajiet u korpi fiżiċi jew ġuridiċi.

(2)

Fit-23 ta’ Lulju 2012 u t-18 ta’ Frar 2013, il-Kunsill ikkonkluda li referendum kostituzzjonali paċifiku u kredibbli fiż-Żimbabwe jirrappreżenta progress importanti bi tħejjija għall-elezzjonijiet demokratiċi, li jiġġustifika sospensjoni immedjata tal-maġġoranza tal-miżuri li jifdal tal-UE li huma mmirati u restrittivi kontra ċerti individwi u entitajiet.

(3)

Fid-dawl tar-riżultat tar-referendum kostituzzjonali fiż-Żimbabwe tas-16 ta’ Marzu 2013, il-Kunsill iddeċieda li jissospendi l-projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar u l-iffriżar tal-assi li japplikaw għall-maġġoranza tal-individwi u l-entitajiet elenkati fl-Anness I ma' din id-Deċiżjoni 2011/101/PESK. Is-sospensjoni għandha tkun suġġetta għal reviżjoni mill-Kunsill kull tliet xhur fid-dawl tas-sitwazzjoni fuq il-post.

(4)

Xi wħud minn dawk il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant hija neċessarja azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex dawn jiġu implimentati, b’mod partikolari sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 314/2004 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(6)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 314/2004 hija sospiża sal-20 ta’ Frar 2014 sa fejn dan japplika għal persuni u entitajiet elenkati fl-Anness ma’ dan ir-Regolament. Is-sospensjoni għandha tiġi riveduta kull tliet xhur

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

E. GILMORE


(1)  ĠU L 55, 24.2.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 42, 16.2.2011, p. 6.


ANNESS

I.   Persuni

 

Isem (u psewdonomi possibbli)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (a.k.a. Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (a.k.a. Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (a.k.a. Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (a.k.a. Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (a.k.a Bright)

39.

Mhandu, Cairo (a.k.a. Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (a.k.a. Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (a.k.a. Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (a.k.a. Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (a.k.a. Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (a.k.a. Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Entitajiet

 

Isem

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (magħrufa wkoll bħala Jongwe Printing and Publishing Co., magħrufa wkoll bħala Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (magħrufa wkoll bħala Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (magħrufa wkoll bħala Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/52


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 299/2013

tas-26 ta’ Marzu 2013

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2568/91 dwar il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żejt tal-fdal taż-żebbuġa u dwar il-metodi ta’ analiżi rilevanti

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 113(1)(a) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 121, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2568/91 tal-11 ta’ Lulju 1991 dwar il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa u l-fdal taż-żejt taż-żebbuġa u dwar il-metodi ta’ analiżi rilevanti (2) jiddefinixxi l-karatteristiċi kimiċi u organolettiċi taż-żjut taż-żebbuġa u taż-żjut tal-fdal taż-żebbuġa, kif ukoll il-metodi tal-evalwazzjoni ta’ dawn il-karatteristiċi. Dawn il-metodi għandhom jiġu aġġornati skont l-opinjoni ta’ esperti kimiċi u konformi mal-ħidma mwettqa mill-Kunsill Internazzjonal għaż-Żebbuġ (minn hawn ’il quddiem l-”IOC”).

(2)

Konformi mal-Artikolu 113(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw jekk dawk iż-żjut taż-żebbuġa u tall-fdal taż-żejt taż-żebbuġa humiex konformi ma’ dawk l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 2568/91 u għandhom japplikaw penalitajiet kif inhu xieraq. L-Artikoli 2 u 2a tar-Regolament (KEE) Nru 2568/91 jipprovdu regoli dettaljati għal dawk il-verifiki ta’ konformità. Dawk ir-regoli għandhom jiżguraw li ż-żejt taż-żebbuġa li għalih ġie stipulat standard ta’ kwalità jikkonforma effettivament ma’ dak l-istandard. Ir-regoli għandhom ikollhom aktar dettall, inkluż analiżi tar-riskju. Għall-fini ta’ dawn il-verifiki tal-konformità, għandu jiġi definit it-terminu “żejt taż-żebbuġa kummerċjalizzat”.

(3)

L-esperjenza wriet ċerti riskji ta’ frodi li jxekklu l-effett sħiħ tal-ħarsien tal-konsumatur offrut mir-Regolament (KEE) Nru 2568/91/Id-detenturi taż-żejt taż-żebbuġa għandhom għalhekk iżommu f’reġistru l-inklużjoni u l-irtirar għal kull kategorija ta’ żejt. Sabiex jiġu evitati piżijiet amminstrattivi eċċessivi mingħajr ma jiġu mminati l-għanijiet tar-reġistru taż-żejt taż-żebbuġa, il-ġbir tal-informazzjoni għandu jiġi limitat sal-istadju tal-ibbottiljar taż-żejt taż-żebbuġa.

(4)

Sabiex jiġi żgurat is-segwitu u l-evalwazzjoni tal-miżuri tar-Regoalment (KEE) Nru 2568/91, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mhux biss bil-miżuri nazzjonali tal-implimentazzjoni, iżda għandhom jirrappurtaw ukoll ir-riżultati tal-verifiki tal-konformità.

(5)

Sabiex ikompli l-proċess tal-armonizzazzjoni mal-istandards internazzjonali stipulati mill-IOC, għandhom jiġu aġġornati ċerti metodi ta’ analiżi stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 2568/91. Konsegwentement, il-metodu tal-analiżi previst fl-Anness XVIII għal dak ir-Regolament għandu jiġi ssostitwit minn metodu aktar effiċjenti. Xieraq ukoll li jiġu rimedjati xi inkonsistenzi u imperfezzjonijiet fil-metodi tal-analiżi pprovduti fl-Anness IX.

(6)

Jinħtieġ perjodu ta’ transizzjoni għall-Istati Membri sabiex japplikaw ir-regoli ġodda stipulati minn dan ir-Regolament.

(7)

Il-Kummissjoni żviluppat sistema ta’ informazzjoni li tippermetti l-immaniġġjar tad-dokumenti u l-proċeduri b’mod elettroniku fil-proċeduri ta’ ħidma interni tagħha u fir-relazzjonijiet tagħha mal-awtoritajiet involuti fil-politika agrikola komuni. Huwa meqjus li diversi obbligi ta’ notifika previsti fir-Regolament (KE) Nru 2568/91 jistgħu jiġu ssodisfati permezz ta’ dik is-sistema skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 792/2009 tal-31 ta’ Awwissu 2009 li jistipula regoli dettaljati għan-notifiki tal-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar informazzjoni u dokumenti fl-implimentazzjoni tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq, l-iskema tal-pagamenti diretti, il-promozzjoni tal-prodotti agrikoli u s-sistemi applikabbli għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer iż-żgħar tal-Eġew (3).

(8)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2568/91 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(9)

Il-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma ressaqx fehmtu fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 2568/91 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2a jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 2a

1.   Għall-fini ta’ dan l-Artikolu, ‘żejt taż-żebbuġa kummerċjalizzat’ tfisser kwantità totali ta’ żejt taż-żebbuġa u żejt mhux raffinat mir-residwi taż-żebbuġ ta’ Stat Membru rilevanti li jiġi kkunsmat f’dak l-Istat Membru jew esportat minn dak l-Istat Membru.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifiki tal-konformità jitwettqu selettivament, skont analiżi tar-riskju, u bil-frekwenza x-xierqa, sabiex jiżguraw li ż-żejt taż-żebbuġa kkumerċjalizzat huwa konsistenti mal-kategorija ddikjarata.

3.   Il-kriterji biex jiġi vvalutat ir-riskju jistgħu jinkludu:

(a)

il-kategorija taż-żejt, il-perjodu tal-produzzjoni, il-prezz taż-żjut fir-rigward ta’ żjut veġetali oħra, l-operazzjonijiet ta’ taħlit u ppakkjar, il-faċilitajiet u l-kundizzjonijiet tal-ħżin, il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż destinatarju, il-mezz tat-trasport u l-volum tal-lott;

(b)

il-pożizzjoni tal-operaturi fil-katina tal-kummerċjalizzazzjoni, il-volum u/jew il-valur ikkumerċjalizzat minnhom, il-firxa ta’ kategoriji ta’ żejt li jikkumerċjalizzaw, it-tip ta’ negozju mwettaq minnhom bħat-tħin, il-ħżin, ir-raffinar, it-taħlit, l-ippakkjar jew il-bejgħ bl-imnut;

(c)

sejbiet li saru waqt verifiki preċedenti inklużi l-għadd u t-tip ta’ difetti misjuba, il-kwalità tas-soltu taż-żjut ikkummerċjalizzati, il-prestazzjoni tat-tagħmir tekniku użat;

(d)

l-affidabbiltà tas-sistemi tal-operaturi għall-iżgurar tal-kwalità jew tas-sistemi ta’ awtoverifika marbuta mal-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni;

(e)

il-post fejn tkun saret il-verifika, partikolarment jekk ikun l-ewwel punt ta’ dħul fl-Unjoni, l-aħħar punt ta’ ħruġ mill-Unjoni jew il-post fejn iż-żjut jiġu prodotti, ippakkjati, mgħobbija jew mibjugħa lill-konsumatur aħħari.

(f)

kwalunkwe tagħrif ieħor li jista’ jindika riskju ta’ nuqqas ta’ konformità.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu minn qabel:

(a)

il-kriterji biex jiġi vvalutat ir-riskju tan-nuqqas ta’ konformità tal-lottijiet;

(b)

abbażi tal-analiżi tar-riskju għal kull kategorija tar-riskju, l-għadd minimu ta’ operaturi jew lottijiet u/jew kwantitajiet li se jkunu soġġetti għall-verifika tal-konformità.