ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.088.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 88

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
27 ta' Marzu 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 251/2013 tat-22 ta' Marzu 2013 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-amminopiralid, għall-bifenażat, għall-kaptan, għall-fluważinam, għall-fluwopikolid, kresoksim-metil, għall-pentijopirad, għall-prokwinażid, għall-piridat u għat-tembotrijon f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

27.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 251/2013

tat-22 ta' Marzu 2013

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-amminopiralid, għall-bifenażat, għall-kaptan, għall-fluważinam, għall-fluwopikolid, kresoksim-metil, għall-pentijopirad, għall-prokwinażid, għall-piridat u għat-tembotrijon f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-bifenażat, għall-kaptan, għad-dimetoat, għall-folpet, għall-iprodjon, għall-kresoksim-metil, għall-pimetrożin u għall-piridat, il-livelli massimi ta’ residwi (LMR) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għal amminopiralid, għall-fluważinam, għall-fluwopikolid, għall-prokwinażid u għat-tembotrijon, ġew stabbiliti LMR fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-pentijopirad ma ġew stabbiliti ebda LMR speċifiċi fl-Annessi II u III u s-sustanza lanqas ma ġiet inkluża fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, għalhekk japplika l-valur iffissat ta’ 0,01 mg/kg.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fih is-sustanza attiva amenopiralit fuq iż-żerriegħa tal-kolza, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 biex jiġu emendati l-LMR eżistenti.

(3)

Rigward il-bifenażat, din l-applikazzjoni tressqet għall-frott taċ-ċitru, għall-frott pomum (frott b’karpelli fin-nofs li jagħlqu ż-żerriegħa), għall-frot irqiq, għall-għeneb tal-ikel u tal-inbid, għall-ħops, għall-frawli, għat-tadam, għall-bżar, għall-brinġiel u għall-kukurbiti (bil-qoxra li ma tittikilx). Fir-rigward tal-kaptan, din l-applikazzjoni saret għat-tadam. Fir-rigward tad-dimetoat, din l-applikazzjoni tressqet għaż-żebbuġ tal-ikel u ż-żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt. Fir-rigward tal-fluważinam, din l-applikazzjoni saret għat-tuffieħ. Fir-rigward tal-fluwopikolid, din l-applikazzjoni saret għall-ħass u pjanti oħra li jintużaw għall-insalata, għall-ispinaċi u pjanti tal-istess tip (b'weraq simili) u għall-ħwawar friski. Rigward il-folpet, saret applikazzjoni għall-għollieq, għal-lampun, għar-ribes u għat-tuffieħ tal-fanali. Fir-rigward tal-iprodjon, din l-applikazzjoni saret għall-krafes. Rigward il-kresoksim-metil, din l-applikazzjoni tressqet għax-xgħir, għas-segala u għall-qamħ. Rigward il-prokwinażid, din l- applikazzjoni tressqet għat-tadam, għall-brinġiel u għall-kukurbiti (bil-qoxra tittiekel). Rigward il-pimetrożin, din l-applikazzjoni saret għall-valerjanella u għall-fażola (bil-miżwed). Rigward il-piridat, din l-applikazzjoni saret għall-weraq tax-xibt. Rigward it-tembotrijon, din l-applikazzjoni saret għall-kliewi u l-fwied tal-annimali bovini u porċini filwaqt li tqiesu l-livelli tar-residwi fi prodotti tal-għalf li jirriżultaw mill-użu tat-tembotrijon fuq il-qamħirrum.

(4)

Skont l-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 saret applikazzjoni għall-użu tal-fluwopikolid fuq iz-zunnarija, fuq ir-ravanell u fuq il-pitravi taz-zokkor. L-applikant isostni li l-użu awtorizzat tal-fluwopikolid fuq dawn l-għelejjel fl-Istati Uniti jwassal għal residwi ogħla mil-LMR awtorizzati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 u li huma meħtieġa LMR ogħla biex ma jkunx hemm ostakli fil-kummerċ għall-importazzjoni ta' dawn l-għelejjel.

(5)

Rigward il-pentijopirad, saret applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 bil-għan li jiġu stabbiliti l-LMR għall-ġwież tas-siġar (minbarra l-ġewż tal-Indi u l-ġewż tal-arznu), għall-frott pomum, għaċ-ċirasa, għall-ħawħ, għall-għanbaqar, għall-frawli, għall-ħxejjex tal-għerq u tat-tuberi, għat-tewm, għall-basal, għax-shallots, għall-basal tar-rebbiegħa, għat-tadam, għall-bżar, għall-brinġiel, għall-kukurbiti, għall-qamħirrum ħelu, għall-brassika li tagħmel il-fjuri, għall-kaboċċi, għall-kaboċċi Ċiniżi, għall-ħass u pjanti oħra li jintużaw fl-insalata, inklużi l-brassicacea, l-ispinaċi u pjanti (bil-weraq) simili, għas-sorfolja, għall-weraq tat-tursin, għall-fażola (bil-miswed jew mingħajru), għall-piżelli (bil-miswed jew mingħajru), għall-kardun, għall-krafes, għall-bużbież, għar-rabarbru, għall-kurrat, għal-legumi nexfin, għall-karawett, għaż-żerriegħa tal-ġirasol, għaż-żerriegħa tal-kolza, għax-xgħir, għall-qamħirrum, għall-ħafur, għas-segala, għas-sorgu, għall-qamħ, għall-pitravi taz-zokkor u għall-prodotti tal-annimali, filwaqt li jitqiesu l-livelli tar-residwi f'oġġetti tal-għalf. L-applikant jistqarr li l-użu awtorizzat ta' din is-sustanza fuq dawn il-prodotti fl-Istati Uniti u fil-Kanada jwassal għal residwi ogħla mil-LMR fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 u li l-LMR mitluba jinħtieġu biex jakkomodaw l-użi maħsubin fl-Unjoni Ewropea u l-użi awtorizzati fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Biex ma jkunx hemm ostakli fil-kummerċ mill-importazzjoni ta' dawn il-prodotti, jeħtieġ li jiżdiedu l-LMR.

(6)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(7)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet motivati dwar l-LMR proposti (2). Din għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(8)

Fl-opinjonijiet motivati tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-użu tad-dimetoat fuq iż-żebbuġ tal-ikel u ż-żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt, il-valutazzjoni tar-riskju fil-qafas tal-opinjoni motivata għandha titqies li hi proviżorja u għandha mnejn tissottovaluta r-riskju reali għall-konsumaturi, minħabba li l-evalwazzjoni finali għad trid issir. Rigward l-użu tal-iprodijon fuq il-karfus (Apium graveolens rapaceum), l-Awtorità enfasizzat in-nuqqasijiet tal-istudji fuq il-metaboliżmu ta' din il-pjanta. Rigward l-użu tal-pentijopirad fuq il-kaboċċa Ċiniża u fuq l-iscarole, l-Awtorità ma tirrikkmandax li jiġi ffissat l-LMR propost minħabba li ma jistax jiġi eskluż ir-riskju għall-konsumaturi. Barra minn hekk, it-testijiet dwar ir-residwi fuq il-qamħirrum, in-nevew (Brassica napus), il-qoton, il-ġirasol u s-soja saru fuq wiċċ tar-raba' mmodifikat ġenetikament. L-applikant irid jikkonferma li l-metaboliżmu tal-pentijopirad f'wiċċ tar-raba' mmodifikat ġenetikament jimxi bl-istess mod kif jimxi f'wiċċ tar-raba' naturali. Rigward l-użu tal-pimetrożin fuq il-valerjanella u fuq il-fażola (bil-miswed), l-Awtorità kkonkludiet li d-dejta li ġiet ippreżentata mhijiex suffiċjenti biex jiġi ffissat LMR ġdid. Għalhekk l-LMR attwali ma għandhomx jitbiddlu.

(9)

Rigward l-applikazzjonijiet l-oħra kollha, l-Awtorità kkonkludiet li kienu ġew sodisfatti r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta u li, abbażi ta' valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għas-27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, it-tibdil fl-LMR mitlub mill-applikanti kien aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar informazzjoni riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawn is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għall-perjodu qasir minħabba konsum estrem tal-għelejjel u l-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li jinqabeż il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum (ADI) jew id-doża ta’ referenza akuta (ARfD).

(10)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità, u b'kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti għas-suġġett li qed jiġi kkunsidrat, l-emendi rilevanti għall-LMR jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.

(12)

Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 2012; 10(9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012; 10(10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Opinjoni motivata tal-EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011; 9(11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives. EFSA Journal 2012; 10(5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 2012; 10(5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA Journal 2012; 10(9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Opinjoni motivata tal-EFSA: Tibdil tal-MRLs eżistenti għall-folpet fl-għeneb tal-inbid, it-tewm u t-tadam. EFSA Journal 2011; 9(9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 2012; 10(10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Konklużjoni dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva kreżossim-metil. EFSA Journal 2010; 8(11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012; 10(10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2012; 10(9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods). EFSA Journal 2012; 10(10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA Journal 2012; 10(9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA Journal 2012; 10(10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


ANNESS

L-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġu emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonni għall-bifenażat u għall-kaptan, il-folpet, il-kresoksim u l-piridat jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Bifenazate

Captan (R)

Folpet (R)

Kresoxim-methyl (F) (R)

Pyridate (is-somma ta' pyridate, il-prodott ta' l-idrolisi tiegħu CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) u konjugati ta' hydrolysable ta' CL 9673 espressi bħala pyridate)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

 

 

0,05  (*)

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,9

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0,1  (*)

 

0120010

Lewż

 

0,3

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0,02  (*)

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież tal-anakardju

 

0,02  (*)

 

 

 

0120040

Qastan

 

0,02  (*)

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi (coconut)

 

0,02  (*)

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

0,02  (*)

 

 

 

0120070

Macadamia

 

0,02  (*)

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

0,02  (*)

 

 

 

0120090

Ġwież tal-arznu (pine nuts)

 

0,02  (*)

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

0,02  (*)

 

 

 

0120110

Ġewż

 

0,02  (*)

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

0,02  (*)

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

 

 

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

 

0130040

Naspli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130050

Loquat

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

2

 

 

0,05  (*)

 

0140010

Berquq

 

4

0,02  (*)

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

 

5

2

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

4

0,02  (*)

 

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

 

7

0,02  (*)

 

 

0140990

Oħrajn

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb tal-ikel u għall-inbid

0,7

0,02  (*)

 

1

 

0151010

Għeneb tal-ikel

 

 

0,02  (*)

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

10

 

 

0152000

(b)

Frawli

3

3

3

1

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

7

 

 

0,05  (*)

 

0153010

Tut

 

10

10

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

10

 

 

0153990

Oħrajn

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

0,01  (*)

15

0,02  (*)

0,9

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,9

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

0,7

15

15

1

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

0,01  (*)

15

15

1

 

0154050

Warda Skoċċiża

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154990

Oħrajn

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,01  (*)

 

0,02  (*)

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

0,02  (*)

 

 

 

0161010

Tamar

 

 

 

0,05  (*)

 

0161020

Tin

 

 

 

0,05  (*)

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0,2

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05  (*)

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161060

Frotta tal-kaki

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162050

Star apple

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

0,05  (*)

 

0163010

Avokado

 

0,02  (*)

 

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

0,02  (*)

 

 

 

0163030

Mango

 

2

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,02  (*)

 

 

 

0163050

Rummien

 

0,02  (*)

 

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163080

Ananas

 

0,02  (*)

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana),

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163990

Oħrajn

 

0,02  (*)

 

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*)

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0211000

(a)

Patata:

 

0,05

0,1

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

0,02  (*)

 

 

0213010

Pitravi

 

0,02  (*)

 

 

 

0213020

Karrotti

 

0,1

 

 

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0,1

 

 

 

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

0,02  (*)

 

 

 

0213050

Artiċokks

 

0,02  (*)

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0,02  (*)

 

 

 

0213070

Għerq it-tursin

 

0,02  (*)

 

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

0,02  (*)

 

 

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

 

0,02  (*)

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

0,02  (*)

 

 

 

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

 

0,02  (*)

 

 

 

0213990

Oħrajn

 

0,02  (*)

 

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0220010

Tewm

 

 

0,1

 

 

0220020

Basal (Basal silverskin)

 

 

0,1

 

 

0220030

Shallots

 

 

0,02  (*)

 

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

 

 

0,02  (*)

 

 

0220990

Others

 

 

0,02  (*)

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

0,05  (*)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

3

0,1

0,02  (*)

1

 

0231030

Brunġiel (Pepino)

0,5

0,02  (*)

0,02  (*)

0,5

 

0231040

Okra

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0231990

Oħrajn

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

0,3

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

0232020

Ħjar żgħar (gherkins)

 

 

 

 

 

0232030

Zukkini (Summer squash, qara’ (patisson))

 

 

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbits — qoxra li ma tittikilx

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

0,1

 

 

 

0233020

Qara’ (Qargħa ħamra)

 

0,02  (*)

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

0,02  (*)

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

0,02  (*)

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0241010

Brokkoli (Calabrese, brokkoli Ċiniżi, broccoli raab)

 

 

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

 

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

 

 

0242020

Ġidra (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa mfelfla (savoy), kaboċċa bajda)

 

 

 

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

0,02  (*)

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi (Mustarda Indjana (Ċiniża) pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża (tai goo choi), kaboċċa ta’ peking (pe-tsai))

 

 

 

 

0,05  (*)

0243020

Kale (Borecole (kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

 

 

 

0,2

0243990

Oħrajn, inkluż in-naħat ta’ fuq tat-turnips

 

 

 

 

0,05  (*)

0244000

(d)

Kohlrabi

 

 

0,05

 

0,05  (*)

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

0,01  (*)

 

 

0,05  (*)

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inkluż il-Brassicacea

 

 

 

 

0,05  (*)

0251010

Valerjanella (Cornsalad Taljan)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0,02  (*)

2

 

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radicchio, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf)

 

2

0,02  (*)

 

 

0251040

Ħabirxa

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0251050

Krexxun,

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251060

Rukola (Aruka selvaġġa)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251080

Għeruq u rimi ta’ Brassica spp. (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra tal-familja brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat))

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0251990

Oħrajn

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

 

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus)

 

 

10

 

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa (miner’s lettuce), burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża, glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi chard (Weraq tal-pitravi)

 

 

0,02  (*)

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0255000

(e)

Witloof

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0256000

(f)

Ħwawar

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

 

 

 

0,05  (*)

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

 

0,05  (*)

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u Apiacea oħrajn.)

 

 

 

 

0,3

0256040

Tursin

 

 

 

 

0,05  (*)

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, pepermint, nagħniegħ)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256090

Rand

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256100

Stragun (Issopu)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256990

Oħrajn (Fjuri li jittieklu)

 

 

 

 

0,05  (*)

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yardlong beans)

7

2

2

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

0,4

2

2

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Mangetout)

7

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

0,4

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0260050

Lentils

7

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0260990

Oħrajn

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

 

 

0270010

Asparagu:

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0270020

Kardun

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0270030

Karfus

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0270040

Bużbież

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0270050

Qaqoċċ

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0270060

Kurrat

 

2

 

5

1

0270070

Rubarbru

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270090

Qlub tal-palma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270990

Oħrajn

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0280000

(viii)

Fungi

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0280010

Ikkultivati (Faqqiegħ komuni, Oyster mushroom, Shi-take)

 

 

 

 

 

0280020

Selvaġġi (Chanterelle, Tartuf, More, Cep)

 

 

 

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Algi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0300010

Fażola u ful (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, field beans, cowpeas)

0,3

 

 

 

 

0300020

Lentils

0,01  (*)

 

 

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli, ġulbiena)

0,01  (*)

 

 

 

 

0300040

Lupini

0,01  (*)

 

 

 

 

0300990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

0,02  (*)

 

 

0,1  (*)

 

0401010

Kittien

 

 

 

 

 

0401020

Karawett

 

 

 

 

 

0401030

Żerriegħet il-pepprin

 

 

 

 

 

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

 

 

 

 

 

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

 

 

 

 

 

0401060

Żerriegħet il-lift (Żerriegħet il-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

 

 

 

 

0401070

Żerriegħet is-sojja

 

 

 

 

 

0401080

Żerriegħet il-mustarda

 

 

 

 

 

0401090

Żerriegħet il-qoton

 

 

 

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-cucurbitacea)

 

 

 

 

 

0401110

Għosfor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401120

Fidloqqom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401130

Gold of pleasure

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401140

Qanneb

 

 

 

 

 

0401150

Castor bean

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,01  (*)

 

 

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

0,05  (*)

 

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402030

Frott il-palm

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402990

Oħrajn

 

 

 

0,1  (*)

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01  (*)

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0500010

Xgħir

 

 

2

0,1

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500030

Mais

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500040

Millieġ (Millieġ foxtail, teff)

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500050

Ħafur

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500060

Ross

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500070

Segala

 

 

0,02  (*)

0,1

 

0500080

Sorgu

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

 

2

0,1

 

0500990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0610000

(i)

TÈ (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1  (*)

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631000

(a)

Fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631030

Petali tal-ward

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631040

Fjuri tal-verbena (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra).)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631050

Xkomp (linden)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632000

(b)

Weraq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632030

Maté

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633000

(c)

Għeruq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633010

Għerq il-valerjana

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633020

Għerq il-ġinseng

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0640000

(iv)

Kakaw (żrieragħ iffermentati)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0650000

(v)

Ħarrub

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

20

0,05  (*)

150

0,1  (*)

0,1  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810000

(i)

Żrieragħ

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810010

Ħlewwa

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810020

Ħlewwa sewda

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Lovage seed)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810050

Kemmun

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810070

Żerriegħa tal-bużbies

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810080

Fienu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810090

Noċimuskata

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820000

(ii)

Frott u berries

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820020

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820030

Ħlewwa (Caraway)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820040

Kardamom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820050

Ġnibru

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820060

Bżar, iswed u abjad (bżar twil, bżar roża)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820070

Imżiewed tal-vanilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820080

Tamarind (tamar tal-Indja)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830000

(iii)

Qoxra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830010

Kannella (Cassia)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840010

Għud is-sus/likwirizja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840020

Ġinger

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840040

Ravanell (horse-radish)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850000

(v)

Rimi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850020

Kappar

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860010

Żagħfran

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870000

(vii)

Aril (kisjet iż-żerriegħa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċimuskata

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900010

Weraq tal-pitravi chard

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900020

Kannamieli taz-zokkor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TAL-ART

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Laħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, interni, demm, xaħmijiet tal-annimali frisk, imkessaħ jew iffriżat, immellaħ fis-salmura, imnixxef jew iffumigat jew ipproċessat fi dqiq jew pasti-prodotti pproċessati oħra bħaz-zalzett u preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dawn

0,01  (*)

0,02  (*)

 

 

 

1011000

(a)

Ħnieżer

 

 

 

 

 

1011010

Laħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1011020

Xaħam mingħajr dgħif

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1011030

Fwied

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1011040

Kliewi

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1011990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

 

 

1012010

Laħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1012020

Xaħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1012030

Fwied

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1012040

Kliewi

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1012990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

 

 

 

1013010

Laħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1013020

Xaħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1013030

Fwied

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1013040

Kliewi

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1013990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

 

 

 

1014010

Laħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1014020

Xaħam

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1014030

Fwied

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1014040

Kliewi

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1014990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015010

Laħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015020

Xaħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015030

Fwied

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015040

Kliewi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1016000

(f)

Tjur tar-razzett — tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

 

 

 

0,05  (*)

1016010

Laħam

 

 

 

0,02  (*)

 

1016020

Xaħam

 

 

 

0,02  (*)

 

1016030

Fwied

 

 

 

0,02  (*)

 

1016040

Kliewi

 

 

 

0,05

 

1016050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,02  (*)

 

1016990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett/farm (Fenek, kangarù)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017010

Laħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017020

Xaħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017030

Fwied

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017040

Kliewi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1020000

(ii)

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati, u lanqas ma fihom zokkor jew ħlewwiet miżjuda, butir jew xaħmijiet oħra li ġejjin mill-ħalib, mill-ġobon jew mill-baqta.

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

 

 

1020020

Nagħġa

 

 

 

 

 

1020030

Mogħża

 

 

 

 

 

1020040

Żiemel

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar, frisk, ippriservat, jew imsajjar Bajd bil-qoxra u isfar tal-bajd friski, imnixxfa, imsajra bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreżervati mod ieħor, fihom jew ma fihomx żokkor jew ħlewwiet miżjuda

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,05  (*)

1030010

Tiġieġa

 

 

 

 

 

1030020

Papra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1030030

Wiżża

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1030040

Summiena

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1030990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1040000

(iv)

Għasel (Pappa rjali, polline)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1050000

(v)

Anfibi u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1060000

(vi)

Bebbux

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali tal-art oħra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

(2)

Il-Parti A tal-Anness III hija emendata kif ġej:

(a)

Il-kolonni għall-amminopiralid, għall-fluważinam, il-fluwopikolid, il-prokwinażid u t-tembotrijon jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (2)

Aminopyralid

Fluazinam (F)

Fluopicolide

Proquinazid

Tembotrione (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

0,01  (***)

 

 

 

0,02  (***)

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

0,05  (***)

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

0,05  (***)

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0120010

Lewż

 

 

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież tal-anakardju

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi (coconut)

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

 

 

 

 

0120090

Ġwież tal-arznu (pine nuts)

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

 

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

0,3

 

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0,05  (***)

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

0,05  (***)

 

 

 

0130040

Naspli

 

0,05  (***)

 

 

 

0130050

Loquat

 

0,05  (***)

 

 

 

0130990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0,05  (***)

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0140010

Berquq

 

 

 

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

 

 

 

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

 

 

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

 

 

 

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb tal-ikel u għall-inbid

 

 

2

0,5

 

0151010

Għeneb tal-ikel

 

0,05  (***)

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

3

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

0,05  (***)

0,01  (***)

1,5

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

0,05  (***)

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0153010

Tut

 

 

 

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

 

 

 

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

0,05  (***)

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

 

 

 

 

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

 

 

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

 

 

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

 

 

 

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

 

 

 

 

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

 

 

 

 

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

 

 

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0,05  (***)

0,01  (***)

0,02  (***)

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

 

0161010

Tamar

 

 

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Frotta tal-kaki

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

 

 

0162050

Star apple

 

 

 

 

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 

 

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0163000

(b)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 

 

 

 

 

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana),

 

 

 

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

0,01  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

0,02  (***)

0,02  (***)

0211000

(a)

Patata:

 

 

0,03

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0,01  (***)

 

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

0,01  (***)

 

 

0213020

Karrotti

 

 

0,15

 

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

0,01  (***)

 

 

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

 

0,01  (***)

 

 

0213050

Artiċokks

 

 

0,01  (***)

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0,01  (***)

 

 

0213070

Għerq it-tursin

 

 

0,01  (***)

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

 

 

0,01  (***)

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0,01  (***)

 

 

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

 

 

0,01  (***)

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

0,01  (***)

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

 

 

0,02  (***)

0,02  (***)

0220010

Tewm

 

 

0,01  (***)

 

 

0220020

Basal (Basal silverskin)

 

 

1

 

 

0220030

Shallots

 

 

0,01  (***)

 

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

 

 

10

 

 

0220990

Others

 

 

0,01  (***)

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

1

 

0,02  (***)

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

 

 

 

0,02  (***)

 

0231030

Brunġiel (Pepino)

 

 

 

0,15