ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.084.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 84

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
23 ta' Marzu 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 273/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 274/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 275/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

7

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 276/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 277/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 278/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 279/2013 tad-19 ta’ Marzu 2013 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 280/2013 tat-22 ta’ Marzu 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 62/2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali ( 1 )

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 281/2013 tat-22 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri eċċezzjonali fir-rigward tar-rilaxx ta’ zokkor u iżoglukożju ‘l fuq mill-kwota fis-suq tal-Unjoni b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed matul is-sena tas-suq 2012/2013

19

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 282/2013 tat-22 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/148/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Marzu 2013 dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fl-Isvezja

26

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/149/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2013 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tas-6 ta’ Marzu 2013 dwar il-ħatra tal-membri tal-Bord tad-Diretturi taċ- Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI)

28

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (1) ta’ Direttiva 90/425/KEE ( ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Volum 13, p. 154)

29

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE ( ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 03 Volum 12 p. 58)

29

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 273/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u speċjalment Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-oġġetti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija totalment jew parzjalment ibbażata fuqha jew li żżid xi suddiviżjoni addizzjonali magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bl-għan li jkun hemm l-applikazzjoni ta’ tariffi u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffa li nħarġet mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffa, maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista’ tkompli tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 02, p. 382-386).

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 04, p. 307-356).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Apparat elettroniku (hekk imsejjaħ “analizzatur tal-kompożizzjoni tal-ġisem” li jinkorpora panil ta’ indikazzjoni bid-dimensjonijiet ta’ madwar 30 × 30 × 4 ċm, li fih il-komponenti li ġejjin:

għall-użin: dinamometru (load cell) u hardwer biex jipproċessaw u juru l-piż;

għall-kejl: 2 elettrodi fuq il-wiċċ ta’ fuq tal-miżien, buttuni tal-kontroll u hardwer biex jipproċessaw u jindikaw il-qisien.

Permezz taż-2 elettrodi f’kuntatt mas-saqajn, l-apparat jibgħat kurrenti elettriċi li, bl-użu ta’ karatteristiċi ta’ bioimpedenza, jippermettu lill-apparat jiddetermina, pereżempju, il-persentaġġ ta’ xaħam fil-ġisem, il-persentaġġ ta’ muskolu, il-massa tal-għadam, u l-ilma fil-ġisem.

L-apparat jista wkoll jintuża bħala miżien biss.

L-apparat jista’ jaħżen id-dejta għal 10 utenti. Dan jesebixxi valuri minn żewġ qisien għal kull utent.

L-apparat huwa mfassal għall-użu domestiku.

8423 10 90

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u mit-test tal-kodiċijiet tan-NM 8423 , 8423 10  u 8423 10 90 .

L-apparat huwa oġġett kompost li jikkonsisti minn komponenti klassifikati fil-Kapitolu 84 u l-Kapitolu 90. Bis-saħħa tar-Regola Ġenerali 3(b) għandu jkun ikklassifikat daqslikieku kien jikkonsisti mill-komponent li jagħti lill-apparat il-karatteristika essenzjali tiegħu.

Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, jiġifieri s-sistema ta’ kejl b’2 elettrodi biss, jitqies li huwa l-komponent li jiżen li jagħti lill-apparat il-karattru essenzjali tiegħu.

Għalhekk l-apparat għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8423 10 90 bħala magna personali tal-użin.

2.

Apparat elettroniku (hekk imsejjaħ “analizzatur tal-kompożizzjoni tal-ġisem”) f’forma ta’ miżien personali li jinkorpora panil ta’ indikazzjoni bil-qisien ta’madwar 36 × 32 × 6 ċm, li jinkludi l-komponenti ewlenin li ġejjin:

għall-użin: dinamometru (load cell) u hardwer biex jipproċessaw u juru l-piż;

għall-kejl: bar tal-idejn li tinqala’ b’4 elettrodi, 4 elettrodi fil-wiċċ ta’ fuq tal-miżien„ buttuni tal-kontroll u hardwer biex jipproċessaw u juru l-qisien.

Permezz tas-sistema tat-tmin elettrodi mqiegħda fl-idejn u taħt is-saqajn, l-apparat jibgħat kurrenti elettriċi bi frekwenza multiplika f’qisien li, bl-użu ta’ karatteristiċi ta’ bioimpedanza, jippermettu lill-apparat jiddetermina, pereżempju, il-persentaġġ ta’ xaħam fil-ġisem, il-massa ta’ xaħam fil-ġisem, l-Indiċi ta’ Massa tal-Ġisem (BMI), il-massa ta’ muskoli skeletali, l-ilma tal-ġisem.

L-apparat jista’ jew jintuża minn professjonisti tas-saħħa fid-dijanjożi tal-piż żejjed jew minn utenti oħra biex jipprovdu informazzjoni dwar il-fiżika tagħhom, jew biex jivverifikaw jew itejbuha għal għanijiet ta’ sport jew ta’ dehra fiżika.

L-apparat jista wkoll jintuża bħala miżien biss.

L-apparat jista’ jaħżen id-dejta għal 99 utent u 300 qies. Id-dejta tista’ tiġi ttrasferita għal magna awtomatika għall-ipproċessar tad-dejta bl-użu ta’ stikka ta’ memorja USB.

9031 80 38

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u mit-test tal-kodiċijiet tan-NM 9031 , 9031 80  u 9031 80 38 .

Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 9018 bħala strument jew tagħmir mediku hija eskluża peress li l-apparat ġeneralment ma jintużax fil-prattika professjonali (ara l-ewwel paragrafu tan-Noti Spjegattivi tas-SA mal-intestatura 9018 ).

L-apparat huwa oġġett kompost li jikkonsisti minn komponenti klassifikati fil-Kapitolu 84 u l-Kapitolu 90. Bis-saħħa tar-Regola Ġenerali 3(b) għandu jkun ikklassifikat daqslikieku kien jikkonsisti mill-komponent li jagħti lill-apparat il-karatteristika essenzjali tiegħu.

Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, jiġifieri t-teknoloġija tal-kejl użata, għandu jitqies li l-komponent li jkejjel jagħti lill-apparat il-karattru essenzjali tiegħu.

Għalhekk l-apparat għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 9031 80 38 bħal strumenti elettroniċi oħra ta’ kejl.

3.

Apparat elettroniku (l-hekk imsejjaħ “analizzatur tal-kompożizzjoni tal-ġisem”) b’bażi ta’ użin u kolonna li fuqha tinsab bord ta’ kontroll li tinkorpora panil ta’ indikazzjoni b’dimensjonijiet ta’ madwar 120 × 87 × 52 ċm, li jinkludi l-komponenti ewlenin li ġejjin:

għall-użin: dinamometru (load cell) u hardwer għall-ipproċessar u li jindika l-piż;

għall-kejl: 2 bars tal-idejn li jinqalgħu b’2 elettrodi kull wieħed, 4 elettrodi fil-wiċċ ta’ fuq tal-miżien, buttuni tal-kontroll u hardwer biex jipproċessaw u juru l-qisien.

Permezz tas-sistema tattili ta’ elettrodi bi 8 punti mqiegħda fl-idejn u taħt is-saqajn, l-apparat jibgħat kurrenti elettriċi b’kejl ta’ frekwenza multiplika li, bl-użu ta’ karatteristiċi ta’ bioimpedanza, tippermetti l-apparat jiddetermina, pereżempju, l-ilma intraċellolari, l-ilma estraċellolari, il-massa ta’ proteina, il-massa ta’ minerali, il-massa ta’ xaħam fil-ġisem, it-total ta’ ilma fil-ġisem, il-massa ħielsa mix-xaħam, l-Indiċi ta’ Massa tal-Ġisem, (BMI), il-massa ta’ muskoli skeletali.

L-apparat huwa mgħammar bil-konnetturi li ġejjin:

RJ45,

USB,

RS232,

25 pin D-sub.

L-apparat jista’ jew jintuża minn professjonisti tas-saħħa fid-dijanjożi tal-piż żejjed jew minn utenti oħra biex jipprovdu informazzjoni dwar il-fiżika tagħhom, jew biex jivverifikaw jew itejbuha għal għanijiet ta’ sport jew ta’ dehra fiżika.

L-apparat jista’ jitqabbad ma’ magna awtomatika li tipproċessa d-dejta jew ma’ printer.

9031 80 38

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u mit-test tal-kodiċijiet tan-NM 9031 , 9031 80  u 9031 80 38 .

Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 9018 bħala strument jew tagħmir mediku hija eskluża peress li l-apparat ġeneralment ma jintużax fil-prattika professjonali (ara l-ewwel paragrafu tan-Noti Spjegattivi tas-SA mal-intestatura 9018 ).

L-apparat huwa oġġett kompost li jikkonsisti minn komponenti klassifikati fil-Kapitolu 84 u l-Kapitolu 90. Bis-saħħa tar-Regola Ġenerali 3(b) għandu jkun ikklassifikat daqslikieku kien jikkonsisti mill-komponent li jagħti lill-apparat il-karatteristika essenzjali tiegħu.

Minħabba l-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, jiġifieri t-teknoloġija tal-kejl użata, għandu jitqies li l-komponent li jkejjel jagħti lill-apparat il-karattru essenzjali tiegħu.

Għalhekk l-apparat għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 9031 80 38 bħal strumenti elettroniċi oħra ta’ kejl.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/5


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 274/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-oġġetti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija totalment jew parzjalment ibbażata fuqha jew li żżid xi suddiviżjoni addizzjonali magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bl-għan li jkun hemm l-applikazzjoni ta’ tariffi u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni li torbot dwar it-tariffa u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri prevvisti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

Tagħrif tariffarju vinkolanti maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhuwiex skont dan ir-Regolament jista’ jkompli jkun invokat għal perjodu ta’ tliet xhur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Modulu ta’ moniter tal-kristalli likwidi tal-kulur (LCD) b’qies djagonali tal-iskrin ta’ 16,5 cm (6,5 pulzieri) b’komponenti tal-immontar mal-ġenb, ‘heat sink’ (funzjoni tat-tkessiħ tas-sistema) tal-aluminjum fuq in-naħa ta’ wara b’qies ta’ madwar 16 × 10 × 2 cm.

Il-modulu jinkludi riċevitur ta’ sinjali differenzjali ta’ vultaġġ baxx (low-voltage differential signaling-LVDS), retroluminazzjoni b’dijodu li jemetti d-dawl (LED) b’ kontroll għal-luminożità inkorporat, ċirkwit li jħaddem l-LED, bords ta’ ċirkwit stampat b’eletronika ta’ kontroll għall-indirizzar tal-pixles biss li jinkludi mikrokontrollur, u interfaċċa LVDS ta’ 10-pin.

Il-moniter għandu l-karatteristiċi li ġejjin:

riżoluzzjoni ta’ 400 × 240 pixels,

proporzjon tal-aspett ta’ 16:9,

bid-daqs ta’ kull tikka jkun 0,1195(*3) × 0,3305.

Il-modulu ma għandu l-ebda assemblaġġ tal- ipproċessar tas-sinjal vidjow, eżempju, konverter tal-vidjow, “scaler” jew “tuner”.

Il-modulu huwa mfassal biex jiġi inkorporat f’daxxbord ta’ vettura bil-mutur biex juri sinjali vidjow.

8529 90 92

Il-Klassifikazzjoni hija stabbilita mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, in-Nota 2(b) tat-Taqsima XVI, in-Nota 2(f) tat-Taqsima XVII u bil-kliem tal-kodiċijiet NM 8529 , 8529 90  u 8529 90 92 .

Hekk kif il-modulu ma għandu l-ebda komponenti għall-ipproċessar tas-sinjal vidjow, il-klassifikazzjoni bħala moniter mhux komplut skont l-intestatura 8528 hija eskluża.

Il-modulu ma jistax jiġi kklassifikat taħt l-intestatura 8531 , minħabba li mhuwiex meqjus bħala apparat li jagħmel sinjali viżivi elettroniċi taħt l-intestatura 8531 jew bħala parti minn tali apparat minħabba l-karatteristiċi tiegħu (ara wkoll in-Noti ta’ Spjega tal-HS għall-intestatura 8531 ).

Il-modulu jinkludi unità tar-retroluminazzjoni, ċirkwit li jħaddem l-LED u bords ta’ ċirkwit stampat b’eletronika ta’ kontroll għall-indirizzar tal-pixles biss. Konsegwentament, il-klassifikazzjoni skont l-intestatura 9013 hija eskluża (ara wkoll Noti ta’ Spjegazzjoni HS għall-intestatura 9013 (1)).

Hekk kif il-modulu huwa mfassal biex juri sinjali vidjow huwa parti klassifikata taħt l-intestatura 8529 (ara wkoll Noti ta’ Spjegazzjoni NM għas-sottointestatura 8529 90 92 ). Għandu għalhekk jiġi kklassifikat skont il-kodiċi NM 8529 90 92 bħala parti li hija tajba biex tintuża biss u prinċipalment mal-apparat tal-intestatura 8528 .


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 275/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-oġġetti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija totalment jew parzjalment ibbażata fuqha jew li żżid xi suddiviżjoni addizzjonali magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bl-għan li jkun hemm l-applikazzjoni ta’ tariffi u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni li torbot dwar it-tariffa u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri prevvisti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ din it-tabella.

Artikolu 2

Tagħrif tariffarju vinkolanti maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhuwiex skont dan ir-Regolament jista’ jkompli jkun invokat għal perjodu ta’ tliet xhur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Modulu ta’ moniter tal-kristalli likwidi tal-kulur (LCD) b’qies djagonali tal-iskrin ta’ madwar 11 cm (4,3 pulzier), u reżoluzzjoni ta’ 480 × 272 pixels, f’qafas, mgħammar b’ċirkwiti stampati għall-indirizzar tal-pixles u retroluminazzjoni,.

Il-modulu huwa mfassal biex jiġi inkorporat fi prodotti differenti li jaqgħu fil-Kapitolu 85, eżempju media players jew riċevituri radju, li jistgħu jiġu kklassifikati f’intestaturi differenti bħal 8519 , 8521 , 8527 jew 8528 .

8548 90 90

Il-klassifikazzjoni hija stabbilita mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2(c) għat-Taqsima XVI u bil-kliem tal-kodiċi NM 8548 , 8548 90 , 8548 90 90 .

Peress li l-modulu jista’ jiġi inkorporat f’apparat kklassifikati, eżempju taħt l-intestaturi 8519 , 8521 , 8527 jew 8528 , mhuwiex tajjeb biex jintuża biss jew prinċipalment mal-apparat tal-intestatura 8519 jew 8521 jew biex jintuża biss jew prinċipalment mal-apparat tal-intestaturi 8525 sa 8528 . Konsegwentament, il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8522  u 8529 tiġi eskluża.

Għalhekk il-modulu għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8548 90 90 bħala partijiet elettriċi ta’ makkinarju jew apparat, mhux speċifikati jew inklużi imkien ieħor fil-Kapitolu 85.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/9


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 276/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifika tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija totalment jew parzjalment ibbażata fuqha jew li żżid xi suddiviżjoni addizzjonali magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bl-għan li jkun hemm l-applikazzjoni ta’ tariffi u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi stabbilit li informazzjoni tariffarja li torbot u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifika ta’ prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni li torbot dwar it-tariffa, maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista’ tkompli tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Decking bord magħmul mill-kompost tal-injam, li fih madwar 0,15 × 0,02 × 3,7 m u huwa magħmul minn fibri mill-iskart tal-injam (60 %), plastik riċiklat (HDPE) (30 %), addittivi mhux tal-plastik, aġenti tal-mili, stabbilizzaturi u pigmenti tal-UV (10 %). Il-bord huwa mmanifatturat permezz tal-estrużjoni. Għandu forma rettangolari ta’ profil u densità ta’ 1,20 g/cm3.

Il-wiċċ ta’ fuq huwa vvinat u minsuġ filwaqt li l-wiċċ ta’ taħt huwa ċatt (imfellel). Il-bord għandu l-iskanalaturi mat-tul kollu tal-ġenb tiegħu.

Għandu l-karatteristiċi ta’ prodott tal-plastik riġidu mhux flessibbli, ma’ skart tal-injam li jifforma l-mili. Huwa sostitut tal-injam u jintuża pereżempju, fil-kostruzzjoni ta’ gverti u mogħdijiet għall-mixi.

3918 90 00

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata bir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda kif ukoll bil-kliem tal-Kodiċi NM 3918  u 3918 90 00 .

Minħabba li l-fibri tal-injam jikkostitwixxu biss il-mili u l-plastik iżomm il-fibri tal-injam u jagħti lill-prodott il-karattru essenzjali tiegħu, il-klassifikazzjoni taħt il-Kapitolu 44 bħala oġġetti tal-injam hija eskluża (ara wkoll in-Noti ta’ Spjegazzjoni tal-Kapitolu 44 tas-SA). Skont dan, il-prodott qed jitqies bħala plastik użat għall-kisi.

Għandu għalhekk jiġi kklassifikat bħala kisi tal-art tal-plastik taħt il-kodiċi NM 3918 90 00 .


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/11


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 277/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-oġġetti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffa u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri prevvisti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffa, maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista’ tkompli tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Prodott magħmul mill-plastik b’diversi fetħiet żgħar. Jikkostitwixxi korp ta’ insulazzjoni ta’ konnettur. Ma fihx kuntatti tal-metall, terminali jew xi materjal konduttiv ieħor.

Il-prodott huwa intenzjonat biex jiżola u jżomm f’postu wajers elettriċi b’konnessjonijiet (terminali) jew elementi ta’ kuntatt fit-truf.

Il-wajers iridu jiddaħħlu fit-toqob tal-korp tal-konnettur. Il-prodott jipproteġi u jiżola l-kuntatti li jikkonduċu minn xulxin, u ma jħallix li jseħħ short-circuit kif ukoll jiżola mill-ambjent estern biex ma jħallix li, pereżempju, jidħol ħmieġ.

 (*) Ara l-istampa.

8547 20 00

Il-klassifikazzjoni hija stabbilita mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2(a) għat-Taqsima XVI u mil-lingwaġġ tal-kodiċi tan-NM 8547  u 8547 20 00 .

Il-prodott huwa magħmul kollu kemm hu minn materjal mhux konduċenti u huwa mfassal biex jintuża għal skopijiet ta’ insulazzjoni: huwa tagħmir iżolatur ta’ plastiks. (ara wkoll in-Nota ta’ Spjegazzjoni NM għall-intestatura 8547 , il-punt (A), l-ewwel paragrafu).

Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8538 bħala partijiet tajbin għall-użu biss jew prinċipalment mal-apparat tal-intestatura 8535 , 8536 jew 8537 hija eskluża, peress li l-prodott huma inkluż fl-intestatura 8547  u għalhekk għandhom jiġi kklassifikat taħt l-intestatura rispettiva tiegħu skont in-Nota 2(a) tat-Taqsima XVI.

Huwa għalhekk għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8547 20 00 bħala tagħmir iżolatur ta’ plastiks.

Image

(*)  L-immaġini għandha biss skop informattiv.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/13


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 278/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija totalment jew parzjalment ibbażata fuqha jew li żżid xi suddiviżjoni addizzjonali magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan li jkun hemm l-applikazzjoni ta’ tariffi u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffa li nħarġet mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi, maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista’ tkompli tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1, Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 02 p. 382.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1, Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 04 p. 307.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Kaxxa li fiha madwar 33 × 10 × 10 ċm, magħmula minn folji tal-metall bi ħxuna ta’ madwar 0,2 mm.

Il-parti ta’ barra tal-kaxxa ġġorr il-logo u l-isem ta’ marka.

Fil-kaxxa hemm forma speċjali tal-plastik li tista’ tinqala’ faċilment biex iżżomm flixkun.

Il-kaxxa hija mfassla biex tintuża bħala pakkett għal flixkun tal-inbid.

Il-kaxxa tiġi ppreżentata mingħajr il-flixkun.

7326 90 98

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mit-test tal-kodiċi tan-NM 7326 , 7326 90  u 7326 90 98 .

Minħabba l-karatteristiċi tiegħu, il-prodott huwa kaxxa tal-metall għar-rigali b’forma li tista’ tinqala’. L-intestatura 4202 tkopri prodotti ta’ natura differenti tajbin għall-użu fit-tul (bħal kaxxi għat-trombi, kaxxi ta’ strumenti tal-mużika, kaxxi għall-armi tan-nar u reċipjenti bħalhom) b’forma speċjali jew mgħammra minn ġewwa biex iżommu għodod partikolari bl-aċċessorji tagħhom jew mingħajrhom. Il-prodott mhuwiex simili għal bagalji u reċipjenti tal-intestatura 4202 (ara wkoll in-Noti Spjegattivi tas-SA għall-intestatura 4202 ). Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 4202 bħala bagalji u reċipjenti simili hija għalhekk eskluża.

Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 7310 bħala kaxxi jew reċipjenti simili hija eskluża wkoll minħabba li l-prodott la hu kontenitur akbar li jintuża għal finijiet kummerċjali għall-ġarr u l-ippakkjar tal-merkanzija u lanqas ma huwa kontenitur iżgħar li jintuża l-aktar bħala imballaġġ għall-bejgħ ta’ butir, birra, gallettini eċċ. L-intestatura 7310 tkopri reċipjenti użati għat-trasport u għall-finijiet ta’ bejgħ għall-prodotti, filwaqt li l-prodott huwa kaxxa għar-rigali li żżomm flixkun bl-għan li ttejjeb id-dehra tiegħu, u l-flixkun nnifsu hu l-prodott li fih il-likwidu (ara wkoll in-Noti Spjegattivi tas-SA għall-intestatura 7310 ).

Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 7323 bħal oġġetti tal-mejda, tal-kċina jew oġġetti oħra tad-dar hija wkoll eskluża peress li l-prodott mhuwiex oġġett tal-mejda jew tal-kċina jew użat għal skopijiet oħra tad-dar iżda kaxxa tal-metall għar-rigali b’użu limitat (ara wkoll in-Noti Spjegattivi tas-SA għall-intestatura 7323 ).

Għaldaqstant, il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 7326 90 98 bħala oġġetti oħra tal-ħadid jew tal-azzar.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/15


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 279/2013

tad-19 ta’ Marzu 2013

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u speċjalment l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ ma’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni li torbot dwar it-tariffa u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni li torbot dwar it-tariffa, maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista’ tkompli tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1, Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 02 p. 382.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1, Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 04 p. 307.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Tubu flessibbli magħmul minn polijamide b’tarf trasparenti, u minn ġewwa msaħħaħ b’xibka ta’ wajers fini li huma parti integrali mit-tubu. It-tubu hu twil 125,5 cm u għandu dijametru minn barra ta’ 2,8 mm.

Meta jkun ippreżentat, it-tubu ma jkunx sterilizzat. Ikun ippreżentat mhux imkebbeb, ġo pakkett doppju.

It-tubu hu maħsub biex jintuża minn professjonisti mediċi biex idaħħlu “stent” fil-ġisem uman. It-tubu ma jitħalliex fil-ġisem wara li jintuża.

3917 39 00

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 8 tal-Kapitolu 39 u bil-kliem tal-Kodiċi NM 3917 u 3917 39 00 .

Minħabba l-karatteristiċi u l-propjetajiet oġġettivi tagħhom, il-merkanzija hi konformi mat-termini tal-intestatura 3917 u tissodisfa r-rekwiżiti tan-Nota 8 tal-Kapitolu 39.

L-użu maħsub ta’ dan it-tubu mhuwiex inerenti mal-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, peress li meta jiġi ppreżentat, it-tubu ma jistax jiġi identifikat bħala strument jew apparat li jintża fix-xjenzi mediċi. Għaldaqstant, il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 9018 hija eskluża.

Għaldaqstant, l-oġġett għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi tan-NM 3917 39 00 bħal tubi oħrajn tal-plastik.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 280/2013

tat-22 ta’ Marzu 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 62/2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema “applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija” tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4b tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 62/2006 tat-23 ta’ Diċembru 2005 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema “applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija” tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali (2) jipprovdi li l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha taġġorna d-dokumenti msemmija fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 62/2006 abbażi ta’ talbiet għal tibdil ivvalidati qabel it-13 ta’ Mejju 2012.

(2)

Il-Kummissjoni rċeviet, mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, ir-Rakkomandazzjoni ERA/REC/06a-2012/INT tal-24 ta’ Lulju 2012 sabiex taġġorna l-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 62/2006 sabiex isir riferiment għad-dokumenti tekniċi li ġew emendati skont il-proċess ta’ ġestjoni tat-tibdil (“Final Baseline 5.2”).

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 62/2006 għandu għaldaqstant jiġi emendat kif xieraq.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2008/57/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness A għar-Regolament (KE) Nru 62/2006 jinbidel bit-test stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 13, 18.1.2006, p. 1.


ANNESS

“ANNESS A

LISTA TA’ DOKUMENTI MEHMUŻA

Lista ta’speċifikazzjonijiet obbligatorji

Nru tal-Indiċi

Referenza

Isem id-Dokument

Verżjoni

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

TAF TSI — ANNESS A.5: Figuri u Dijagrammi ta’ Sekwenza tal-Messaġġi tat-TAF TSI

1.0


Appendiċi

Referenza

Isem id-Dokument

Verżjoni

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI — ANNESS D.2: APPENDIĊI A (IPPJANAR TAL-VJAĠĠI TAL-ILU/TAL-VAGUNI)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI — ANNESS D.2: APPENDIĊI B - BAŻI TA’ DEJTA OPERATTIVA TA’ VAGUNI U UNITAJIET INTERMODALI (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI — ANNESS D.2: APPENDIĊI C — FAJLS TA’ REFERENZA

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI — ANNESS D.2: APPENDIĊI D — DEJTA TA’ NOTIFIKA TAR-RESTRIZZJONI FL-INFRASTRUTTURA

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI — ANNESS D.2: APPENDIĊI E — INTERFACE KOMUNI

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI — ANNESS D.2: APPENDIĊI F — MUDELL TAD-DEJTA U TAL-MESSAĠĠI TAT-TAF TSI

1.1”


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/19


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 281/2013

tat-22 ta’ Marzu 2013

li jistabbilixxi miżuri eċċezzjonali fir-rigward tar-rilaxx ta’ zokkor u iżoglukożju ‘l fuq mill-kwota fis-suq tal-Unjoni b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed matul is-sena tas-suq 2012/2013

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1) u b’mod partikolari l-Artikoli 64(2) u l-Artikolu 186 flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Matul is-sena tas-suq taz-zokkor tal-2011/2012, il-prezz medju mill-fabbrika taz-zokkor abjad bl-ingrossa tal-Unjoni laħaq livell ta’ 175 % tal-prezz ta’ referenza ta’ EUR 404/tunnellata u kien ta’ madwar EUR 275/tunnellata ogħla mill-prezz tas-suq dinji. Il-prezz tal-Unjoni issa huwa stabbli f’livell ta’ madwar EUR 700/tunnellata, li huwa l-ogħla livell milħuq minn mindu saret ir-riforma tal-organizzazzjoni tas-suq taz-zokkor u jfixkel il-fluwidità ottimali tal-provvista taz-zokkor fis-suq tal-Unjoni. Iż-żieda mistennija ta’ dan il-livell tal-prezz diġà għoli matul is-sena tas-suq 2012/2013 tissostanzja r-riskju ta’ tfixkil serju fis-suq li għandu jitwaqqaf permezz tal-miżuri meħtieġa.

(2)

Abbażi tal-istima tal-provvista u d-domanda għall-2012/2013, l-istokkijiet aħħarin għas-suq taz-zokkor mistennija jkunu aktar baxxi b’tal-anqas 0,5 miljun tunnellata meta mqabbla mal-2011/2012. Din iċ-ċifra diġà tqis l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li jibbenefikaw minn ċerti ftehimiet preferenzjali.

(3)

Min-naħa l-oħra, l-aspettattivi ta’ ħsad tajjeb iwasslu biex il-produzzjoni tiġi stmata għal madwar 5 400 000 tunnellata żejda tal-kwota taz-zokkor stabbilita fl-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Filwaqt li jitqiesu l-impenji kuntrattwali prevedibbli tal-produtturi taz-zokkor fir-rigward ta’ ċerti użi industrijali previsti fl-Artikolu 62 ta’ dak ir-Regolament u l-impenji tal-esportazzjoni għall-2012/2013 għaz-zokkor barra mill-kwota, xorta waħda jibqgħu disponibbli kwantitajiet sostanzjali taz-zokkor barra mill-kwota ta’ mill-inqas 2 000 000. Parti minn dan iz-zokkor tista’ ssir disponibbli sabiex ittaffi l-provvista ristretta tas-suq tal-ikel taz-zokkor tal-Unjoni u biex jiġu evitati żidiet eċċessivi fil-prezzijiet.

(4)

Sabiex tiġi żgurata l-fluwidità tas-suq, jeħtieġ li jiġi rilaxxat iz-zokkor barra mill-kwota. Għandu jkun possibbli li tittieħed tali miżura kull darba li jkun meħtieġ matul is-sena tas-suq 2012/2013.

(5)

Skont l-Artikoli 186 u 188 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistgħu jittieħdu miżuri, meta meħtieġ, biex jirrimedjaw it-tfixkil fis-suq jew ir-riskju ta’ tfixkil, fejn, b’mod partikolari, dawn jirriżultaw minn żieda sinifikanti tal-prezzijiet fl-Unjoni, sakemm dan l-għan ma jistax jintlaħaq permezz ta’ miżuri oħra disponibbli skont dak ir-Regolament. Minħabba ċ-ċirkustanzi attwali tas-suq, ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ma jipprevedix miżuri speċifiċi mmirati biex jillimitaw ix-xejra għolja fil-prezz taz-zokkor u li jippermettu l-provvista taz-zokkor bi prezzijiet raġonevoli fis-suq tal-Unjoni, għajr dawk imsejsa fuq l-Artikolu 186 ta’ dak ir-Regolament.

(6)

L-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jawtorizza lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi l-imposta fuq l-ammont żejjed fuq iz-zokkor u l-iżoglukożju li l-produzzjoni tagħhom taqbeż il-kwota f’livell għoli biżżejjed sabiex tiġi evitata l-akkumulazzjoni ta’ kwantitajiet żejda. L-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 967/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 rigward produzzjoni taz-zokkor li taqbeż il-kwota (2), stabbilixxa dik l-imposta għal EUR 500 kull tunnellata.

(7)

Għal kwantità limitata ta’ zokkor prodotta ‘l fuq mill-kwota, għandha tiġi stabbilita imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed f’livell għal kull tunnellata li tippermetti trattament ġust tal-produtturi taz-zokkor fl-Unjoni, tiżgura l-funzjonament tajjeb tas-suq taz-zokkor tal-Unjoni u tgħin biex titnaqqas id-differenza bejn il-prezzijiet taz-zokkor fis-suq dinji u fl-Unjoni mingħajr ma toħloq riskji ta’ akkumulazzjoni ta’ ammonti żejda fis-suq tal-Unjoni.

(8)

Billi r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jiffissa kwoti kemm għaz-zokkor kif ukoll għall-iżoglukożju, għandha tapplika miżura simili għal kwantità xierqa ta’ iżoglukożju prodott ‘il fuq mill-kwota, billi dan il-prodott tal-aħħar, sa ċertu punt, huwa sostitut kummerċjali għaz-zokkor.

(9)

Bil-għan li tiżdied il-provvista, il-produtturi taz-zokkor u tal-iżoglukożju għandhom japplikaw għal ċertifikati, mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, li jippermettulhom li jbiegħu ċerti kwantitajiet, prodotti ‘l fuq mil-limitu tal-kwota, fis-suq tal-Unjoni b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed.

(10)

L-imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed għandha titħallas wara li tiġi aċċettata l-applikazzjoni u qabel ma jinħareġ iċ-ċertifikat.

(11)

Il-validità taċ-ċertifikati għandha tkun ta’ żmien limitat sabiex tinkoraġġixxi titjib malajr tas-sitwazzjoni tal-provvista.

(12)

L-iffissar tal-limiti massimi tal-kwantitajiet li għalihom jista’ japplika kull produttur f’perjodu wieħed ta’ applikazzjoni u r-restrizzjoni taċ-ċertifikati għal prodotti tal-produzzjoni tal-applikant stess għandhom jimpedixxu azzjonijiet spekulattivi fis-sistema maħluqa minn dan ir-Regolament.

(13)

Bl-applikazzjoni tagħhom, il-produtturi taz-zokkor għandhom jimpenjaw ruħhom li jħallsu l-prezz minimu għall-pitravi taz-zokkor użati fil-produzzjoni tal-kwantità taz-zokkor li jkunu applikaw għaliha. Għandhom jiġu speċifikati r-rekwiżiti minimi tal-eliġibbiltà għall-applikazzjonijiet.

(14)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-applikazzjonijiet li jkunu rċevew. Sabiex dawk in-notifiki jiġu ssimplifikati u standardizzati, xi mudelli għandhom isiru disponibbli.

(15)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li ċ-ċertifikati jingħataw biss fil-limiti kwantitattivi stipulati f’dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni, għalhekk, jekk ikun meħtieġ, għandha tkun tista’ tistabbilixxi koeffiċjent tal-allokazzjoni applikabbli għall-applikazzjonijiet irċevuti.

(16)

L-Istati Membri għandhom jinformaw minnufih lill-applikanti jekk il-kwantità li applikaw għaliha kinitx approvata parzjalment jew kompletament.

(17)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet li għalihom inħarġu ċertifikati b’imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tqiegħed mudelli għad-dispożizzjoni.

(18)

Kwantitajiet ta’ zokkor rilaxxati fis-suq tal-Unjoni ta’ kwantitajiet żejda taċ-ċertifikati maħruġa skont dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għall-imposta fuq l-ammont żejjed stipulata fl-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Huwa għalhekk xieraq li jiġi previst li kwalunkwe applikant li ma jwettaqx l-impenji tiegħu li jirrilaxxa fis-suq tal-Unjoni l-kwantità koperta minn ċertifikat li jingħatalu, għandu jħallas ukoll ammont ta’ EUR 500 kull tunnellata. Dan l-approċċ konsistenti huwa mmirat biex jevita l-abbuż tal-mekkaniżmu introdott b’dan ir-Regolament.

(19)

Sabiex jiġu stabbiliti prezzijiet medji għaz-zokkor tal-kwota u ‘l fuq mill-kwota fis-suq tal-Unjoni skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 952/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jipprovdi regoli dettaljati għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-ġestjoni tas-suq intern taz-zokkor u l-iskema tal-kwoti (3), iz-zokkor kopert b’ċertifikat maħruġ skont dan ir-Regolament għandu jitqies bħala zokkor tal-kwota.

(20)

Skont l-Artikolu 2(1)(a) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (4), il-kontribuzzjonijiet u dazji oħra previsti fil-qafas tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor għandhom jikkostitwixxu riżorsi proprji. Għalhekk, jeħtieġ li tiġi stabbilita d-data tal-istipular tal-ammonti inkwistjoni skont it-tifsira tal-Artikoli 2(2) u 6(3)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tal-Komunitajiet Ewropej (5).

(21)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tnaqqis temporanju tal-imposta fuq l-ammont żejjed

1.   B’deroga mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 967/2006, l-ammont tal-imposta fuq l-ammont żejjed għal kwantità massima ta’ 150 000 tunnellata ta’ zokkor espressa f’zokkor abjad ekwivalenti, u ta’ 8 000 tunnellata ta’ iżoglukożju f’materja xotta, prodotti ‘l fuq mill-kwota stipulata fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u rilaxxati fis-suq tal-Unjoni matul is-sena tas-suq 2012/2013, għandu jiġi stipulat għal EUR 172 kull tunnellata.

2.   L-imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed prevista fil-paragrafu 1 għandha titħallas wara li tiġi aċċettata l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2, u qabel ma jinħareġ iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6.

Artikolu 2

Applikazzjoni għal ċertifikati

1.   Sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 1, il-produtturi taz-zokkor u l-iżoglukożju għandhom japplikaw għal ċertifikat.

2.   L-applikanti jistgħu jkunu biss impriżi li jipproduċu l-pitravi taz-zokkor u z-zokkor tal-kannamieli jew l-iżoglukożju, li huma approvati skont l-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u li ngħatatilhom allokazzjoni ta’ kwota tal-produzzjoni għas-sena tas-suq 2012/2013, skont l-Artikolu 56 ta’ dak ir-Regolament.

3.   Kull applikant jista’ jippreżenta sa mhux aktar minn applikazzjoni waħda għaz-zokkor u waħda għall-iżoglukożju għal kull perjodu ta’ applikazzjoni.

4.   L-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati għandhom jintbagħtu permezz ta’ faks jew posta elettronika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih kienet approvata l-impriża. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikazzjonijiet elettroniċi jkunu akkumpanjati b’firma elettronika avvanzata skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 1999/93/KE (6).

5.   Sabiex ikunu validi, l-applikazzjonijiet għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikazzjonijiet għandhom jindikaw:

(i)

l-isem, l-indirizz u n-numru tal-VAT tal-applikant; kif ukoll

(ii)

il-kwantitajiet li għalihom qed issir l-applikazzjoni, espressi f’tunnellati ta’ zokkor abjad ekwivalenti u f’tunnellati ta’ iżoglukożju f’materja xotta, imqarrbin mingħajr punti deċimali;

(b)

il-kwantitajiet li għalihom qed issir l-applikazzjoni f’dan il-perjodu ta’ applikazzjoni, espressi f’tunnellati ta’ zokkor abjad ekwivalenti u tunnellati ta’ iżoglukożju f’materja xotta, ma għandhomx jaqbżu l-50 000 tunnellata fil-każ taz-zokkor u l-2 500 tunnellata fil-każ tal-iżoglukożju;

(c)

jekk l-applikazzjoni tirrigwarda z-zokkor, l-applikant għandu jimpenja ruħu li jħallas il-prezz minimu tal-pitravi, stipulat fl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għall-kwantità ta’ zokkor koperta minn ċertifikati maħruġa skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

l-applikazzjoni għandha tinkiteb bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn l-applikazzjoni tkun ippreżentata;

(e)

l-applikazzjoni għandha tindika referenza għal dan ir-Regolament u d-data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet;

(f)

l-applikant ma għandu jintroduċi l-ebda kundizzjonijiet addizzjonali ma’ dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament.

6.   Applikazzjoni li ma tiġix ippreżentata skont il-paragrafi minn 1 sa 5 ma għandhiex tkun ammissibbli.

7.   Applikazzjoni ma tistax tiġi rtirata jew emendata wara li tintbagħat, anke jekk il-kwantità li ssir l-applikazzjoni għaliha tingħata biss parzjalment.

Artikolu 3

Preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet

Il-perjodu li matulu l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati għandu jintemm fit-3 ta’ April 2013 f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell.

Artikolu 4

Trażmissjoni ta’ applikazzjonijiet mill-Istati Membri

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar l-ammissibilità tal-applikazzjonijiet fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2. Meta l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li applikazzjoni mhijiex ammissibbli, għandhom jinformaw lill-applikant mingħajr dewmien.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mill-ġurnata tal-Ġimgħa dwar l-applikazzjonijiet ammissibbli ppreżentati matul il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ qabel, permezz ta’ faks jew posta elettronika. Dik in-notifika ma għandhiex tinkludi d-dejta msemmija fl-Artikolu 2(5)(a)(i). L-Istati Membri li ma kellhom ebda applikazzjoni iżda li għandhom kwoti taz-zokkor jew tal-iżoglukożju allokati lilhom għas-sena tas-suq 2012/2013, għandhom jibagħtu wkoll in-notifiki tagħhom ta’ ebda applikazzjoni lill-Kummissjoni fl-istess limitu ta’ żmien.

3.   Il-forma u l-kontenut tan-notifiki għandhom ikunu definiti fuq il-bażi tal-mudelli li l-Kummissjoni għamlet disponibbli lill-Istati Membri.

Artikolu 5

Limiti maqbuża

Meta l-informazzjoni nnotifikata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4(2) tindika li l-kwantitajiet li saret applikazzjoni għalihom jaqbżu l-limiti stipulati fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tistabbilixxi koeffiċjenti ta’ allokazzjoni, li l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-kwantitajiet koperti min kull applikazzjoni għal ċertifikat innotifikata,

(b)

tirrifjuta applikazzjonijiet li jkunu għadhom ma ġewx innotifikati.

Artikolu 6

Ħruġ ta’ ċertifikati

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, fl-għaxar jum ta’ xogħol ta’ wara ġimgħa li fiha jkun intemm il-perjodu ta’ applikazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikati għall-applikazzjonijiet innotifikati lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 4(2).

2.   Kull nhar ta’ Tnejn, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet ta’ zokkor u/jew iżoglukożju li għalihom ikunu nħarġu ċertifikati matul il-ġimgħa ta’ qabel.

3.   Mudell taċ-ċertifikat jinsab fl-Anness.

Artikolu 7

Validità taċ-ċertifikati

Iċ-ċertifikati għandhom ikunu validi sa tmiem it-tieni xahar ta’ wara x-xahar tal-ħruġ.

Artikolu 8

Trasferibbiltà taċ-ċertifikati

La d-drittijiet u lanqas l-obbligi li jirriżultaw miċ-ċertifikati ma jistgħu jiġu trasferiti.

Artikolu 9

Rappurtar tal-prezzijiet

Għall-fini tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 952/2006, il-kwantità ta’ zokkor mibjugħa koperta b’ċertifikat maħruġ skont dan ir-Regolament għandha titqies bħala zokkor tal-kwota.

Artikolu 10

Monitoraġġ

1.   L-applikanti għandhom iżidu l-kwantitajiet li għalihom ingħataw ċertifikati skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament man-notifiki tagħhom ta’ kull xahar previsti fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 952/2006.

2.   Qabel il-31 ta’ Ottubru 2013, kull detentur ta’ ċertifikat skont dan ir-Regolament għandu jippreżenta lill-awtorjitajiet kompetenti tal-Istati Membri prova li l-kwantitajiet kollha koperti biċ-ċertifikati tiegħu ġew rilaxxati fis-suq tal-Unjoni. Kull tunnellata koperta minn ċertifikat iżda li ma ġietx rilaxxata fis-suq tal-Unjoni, għal raġunijiet oħra minbarra forza maġġuri, għandha tkun soġġetta għall-ħlas ta’ ammont ta’ EUR 328 kull tunnellata.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet li ma ġewx irrilaxxati fis-suq tal-Unjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw u jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-differenza bejn il-kwantità totali ta’ zokkor u iżoglukożju prodotta minn kull produttur ‘il fuq mill-kwota, u bil-kwantitajiet li l-produtturi ddisponew minnhom skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 967/2006. Jekk il-kwantitajiet ta’ zokkor u ta’ iżoglukożju ‘l fuq mill-kwota ta’ produttur li jifdal ikunu inqas mill-kwantitajiet maħruġa għal dak il-produttur skont dan ir-Regolament, il-produttur għandu jħallas ammont ta’ EUR 500 għal kull tunnellata ta’ dik id-differenza.

5.   In-notifiki previsti fil-paragrafi 3 u 4 għandhom isiru sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014.

Artikolu 11

Data ta’ stabbiliment

Għall-finijiet tal-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000, id-data tal-istabbiliment tal-intitolament tal-Unjoni għandha tkun id-data li fiha titħallas l-imposta fuq l-ammont żejjed mill-applikanti skont l-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 22.

(3)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 39.

(4)  ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17.

(5)  ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1.

(6)  ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12.


ANNESS

Mudell taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(3)

ĊERTIFIKAT

għat-tnaqqis, għas-sena tas-suq 2012/2013, tal-imposta prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 967/2006

Stat Membru:

Detentur tal-kwota:

 

Prodott:

 

Kwantitajiet li għalihom saret l-applikazzjoni:

 

Kwantitajiet li għalihom inħareġ iċ-ċertifikat:

 

Imposta mħallsa (EUR/t):

172

Għas-sena tas-suq 2012/2013, l-imposta msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 967/2006 ma għandhiex tapplika għall-kwantitajiet maħruġa b’dan iċ-ċertifikat, soġġett għall-ħarsien tar-regoli stipulati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 281/2013, b’mod partikolari fl-Artikolu 2(5)(c).

Firma tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru

Data tal-ħruġ

Dan iċ-ċertifikati għandu jkun validu sa tmiem it-tieni xahar wara d-data tal-ħruġ.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 282/2013

tat-22 ta’ Marzu 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

JO

97,3

MA

73,3

TN

98,3

TR

136,5

ZZ

101,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

161,4

ZZ

159,8

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

102,3

ZZ

73,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

66,6

MA

60,0

TN

59,3

TR

65,0

ZZ

61,2

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,8

CL

136,2

CN

73,1

MK

29,3

US

169,1

ZA

101,5

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

113,0

CL

167,5

CN

85,7

TR

171,6

US

150,6

ZA

108,5

ZZ

132,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/26


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Marzu 2013

dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fl-Isvezja

(2013/148/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 25 tagħha,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 u l-Kapitolu 4 tal-Anness tagħha,

Billi:

(1)

Taħt il-Protokoll dwar id-Dispożizzjonijiet Transitorji anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, l-effetti ġuridiċi tal-atti tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona huma ppreservati sakemm dawk l-atti jiġu mħassra, annullati jew emendati fl-implimentazzjoni tat-Trattati.

(2)

Konsegwentement, l-Artikolu 25 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI huwa applikabbli u l-Kunsill irid jiddeċiedi unanimament jekk l-Istati Membri implimentawx id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 6 ta' dik id-Deċiżjoni.

(3)

L-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI jipprovdi li d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25(2) tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI għandhom jittieħdu abbazi ta' rapport ta' evalwazzjoni bbażat fuq kwestjonarju. Fir-rigward tal-iskambju awtomatizzat ta' data f'konformità mal-Kapitolu 2 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI, ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jiġi bbażat fuq żjara ta' evalwazzjoni u prova pilota.

(4)

L-Isvezja infurmat lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill dwar il-fajls nazzjonali tal-analiżi tad-DNA li għalihom japplikaw l-Artikolu 2 sa 6 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u l-kondizzjonijiet għal tiftix awtomatizzat kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) ta' dik id-Deċiżjoni f'konformità mal-Artikolu 36(2) ta' dik id-Deċiżjoni.

(5)

Taħt il-punt 1.1 tal-Kapitolu 4 tal-Anness tad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI, il-kwestjonarju mfassal mill-Grupp ta' Ħidma rilevanti tal-Kunsill jikkonċerna kull wieħed mill-iskambji awtomatizzati ta' data u għandu jintwieġeb minn Stat Membru hekk kif huwa jemmen li huwa jissodisfa l-prerekwiżiti għall-kondiviżjoni tad-data fil-kategorija rilevanti ta' data.

(6)

L-Isvezja lestiet il-kwestjonarju dwar il-protezzjoni tad-data u l-kwestjonarju dwar l-iskambju tad-data dwar id-DNA.

(7)

Saret b’suċċess prova pilota mill-Isvezja mal-Pajjiżi l-Baxxi.

(8)

Saret żjara ta' evalwazzjoni fl-Isvezja u sar rapport dwar iż-żjara ta' evalwazzjoni mill-iskwadra ta' evalwazzjoni Olandiża u ntbagħat lill-Grupp ta' Ħidma rilevanti tal-Kunsill.

(9)

Ġie ppreżentat lill-Kunsill rapport ta' evalwazzjoni ġenerali, li jagħti sintesi tar-riżultati tal-kwestjonarju, taż-żjara ta' evalwazzjoni u tal-prova pilota fir-rigward tal-iskambju tad-data dwar id-DNA,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet ta' tiftix u paragunar awtomatizzati tad-data dwar id-DNA, l-Isvezja implimentat b’mod sħiħ id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data tal-Kapitolu 6 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u hija intitolata li tirċievi u tipprovdi data personali taħt l-Artikoli 3 u 4 ta' dik id-Deċiżjoni mill-jum tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

P. HOGAN


(1)  ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 210, 6.8.2008, p. 12.


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/28


DEĊIŻJONI Nru 1/2013 TAL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE

tas-6 ta’ Marzu 2013

dwar il-ħatra tal-membri tal-Bord tad-Diretturi taċ- Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI)

(2013/149/UE)

IL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ sħubija bejn il-membri tal-gruppi tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn banda waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 (1), kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (2) u t-tieni darba f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 (3), u partikolarment l-Artikolu 2(6) tal-Anness III tiegħu;

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 8/2005 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tal-20 ta’ Lulju 2005 dwar l-Istatuti u r-regoli ta’ proċedura taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1) tagħha;

Billi:

(1)

L-Artikolu 9 tal-istatuti u r-regoli ta’ proċedura taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI), adottat bid-Deċiżjoni Nru 8/2005, jistipula li l-Kumitat tal-Ambaxxaturi huwa inkarigat mill-ħatra tal-membri tal-Bord tad-Diretturi għal perijodu massimu ta’ ħames snin;

(2)

Il-mandat tal-membri attwali tal-Bord tad-Diretturi taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi, kif emendat bid-Deċiżjoni Nru 3/2009 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-KE (5), jintemm fis-6 ta’ Marzu 2013;

(3)

Jeħtieġ li jiġu żgurati l-istabbiltà u l-kontinwità taċ-ĊŻI, b’kont meħud tal-fatt li l-ġestjoni tiegħu hija responsabbiltà ta’ direttur ad interim.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-mandat tal-membri attwali tal-Bord tad-Diretturi taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi huwa estiż għal perijodu ta’ sitt xhur, li ser jintemm fis-6 ta’ Settembru 2013.

Il-Bord tad-Diretturi taċ-ĊŻI huwa għalhekk magħmul minn:

Is-Sur Is-Sur Ibrahim IDDI ANGO

Is-Sur Is-Sur Adrien SIBOMANA

Is-Sinjura Valerie Patricia VEIRA

Is-Sur Bayo AKINDEINDE

Is-Sur Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Is-Sinjura Vera VENCLIKOVA.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE

Il-President

R. MONTGOMERY


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  Ftehim li jemenda l-ftehim ta’ sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27).

(3)  Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-ftehim ta’ sħubija bejn il-Membri tal-grupp ta’ stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3).

(4)  ĠU L 66, 8.3.2006, p. 16.

(5)  ĠU L 171, 1.7.2009, p. 36.


Rettifika

23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/29


Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (1) ta’ Direttiva 90/425/KEE

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 268 tal-14 ta’ Settembru 1992, p. 54 )

(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Volum 13, p. 154)

F'paġna 164, l-Artikolu 20, it-tieni paragrafu,

minflok:

“Sa kemm ikunu implimentati d-deċiżjonijiet li hemm provvediment dwarhom fl-Artikolu 8(3) u Artikolu 30 tad-Direttiva 91/496/KEE, …”;

aqra:

“Sakemm jiġu implimentati d-Deċiżjonijiet previsti fl-Artikolu 8, punt B u l-Artikolu 30 tad-Direttiva 91/496/KEE, …”.


23.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/29


Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 268 tal-24 ta’ Settembru 1991, p. 56 )

(Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 03 Volum 12 p. 58)

F’paġna 67, Artikolu 30, paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu,

minflok:

“2.   Regoli dettaljati sabiex tiġi applikata din id-Direttiva, u b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw l-Artikolu 8(3), għandhom jiġu adottati…”;

aqra:

“2.   Regoli dettaljati sabiex tiġi applikata din id-Direttiva, u b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw l-Artikolu 8, punt B, għandhom jiġu adottati…”.