ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.350.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 350

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
20 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1231/2012 tas-17 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1232/2012 tas-17 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1233/2012 tas-17 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-UE taż-żona VIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

36

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1234/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 468/2010 li jistabbilixxi l-lista tal-UE ta’ bastimenti involuti f’sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat

38

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1235/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjoni ta’ ċertu għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali ( 1 )

44

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1236/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jniedi investigazzjoni dwar iċ-ċirkomvenzjoni possibbli ta’ miżuri anti-dumping imposti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 511/2010 fuq importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina bl-importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu kemxejn modifikati, li fihom 97 % tal-piż jew aktar iżda inqas minn 99,95 % tal-molibdenu, li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

51

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1237/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li japprova s-sustanza attiva Zucchini Yellow Mosaic Virus – tal-varjazzjoni dgħajfa, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

55

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1238/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li japprova s-sustanza attiva Trichoderma asperellum (razza T34), skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

59

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1239/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam mal-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur

63

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1240/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

67

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/799/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima II — Kunsill

69

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 li tinkludi kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni ewropea għas-sena finanzjarja 2010, taqsima II — Kunsill

71

 

 

2012/800/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2010

76

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2010

77

 

 

2012/801/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2010

81

 

 

2012/802/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010

82

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010

84

 

 

2012/803/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010

88

 

 

2012/804/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010

89

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010

91

 

 

2012/805/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010

95

 

 

2012/806/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2007/767/KE rigward id-deroga mir-regoli dwar l-oriġini ddefiniti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE f’dak li jirrigwarda ċerti prodotti tas-sajd importati mill-Gżejjer Falkland (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2012 li tistabbilixxi programm speċifiku ta’ kontroll u spezzjoni għas-sajd pelaġiku fl-Ilmijiet tal-Punent tal-Grigal tal-Atlantiku

99

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 157/12/COL tad-9 ta’ Mejju 2012 dwar il-bejgħ ta’ art gnr 271/8 mill-muniċipalità ta’ Oppdal

109

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 339/12/COL tal-20 ta’ Settembru 2012 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 tal-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li jelenka l-postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera fl-Islanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u prodotti tal-annimali minn pajjiżi terzi u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 92/12/COL

114

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1231/2012

tas-17 ta’ Diċembru 2012

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Sabiex ikunu żgurat il-forniment suffiċjenti u bla waqfien ta’ ċerti prodotti li l-produzzjoni tagħhom mhijiex suffiċjenti fl-Unjoni u biex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fis-suq għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali, infetħu kwoti tariffarji awtonomi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 7/2010 (1). Prodotti li ma jaqbżux il-limiti tal-kwoti tariffarji jistgħu jkunu impurtati b’rati ta’ dazju żero jew mnaqqsa. Għall-istess raġunijiet huwa neċessarju li jinfetħu, b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, kwoti tariffarji ġodda b’rata ta’ dazju żero għal volumi xierqa tal-prodotti bin-numri tas-serje 09.2658, 09.2659, 09.2660 u 09.2661.

(2)

Il-volumi tal-kwoti tariffarji awtonomi bin-numri tas-serje 09.2628, 09.2634 u 09.2929, mhumiex biżżejjed biex jissodisfaw il-bżonnijiet tal-industrija tal-Unjoni għall-perjodu tal-kwota attwali li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2012. Konsegwentament, dawn il-volumi tal-kwota għandhom jiżdiedu b’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012. Madankollu, ż-żieda tal-volumi tal-kwota għall-kwota tariffarja awtonoma bin-numru tas-serje 09.2634, m’għandiex titkompla wara l-31 ta’ Diċembru 2012.

(3)

Il-volum għall-kwota tariffarja awtonoma bin-numru tas-serje 09.2603 għandu jinbidel bil-volum muri fl-Anness għal dan ir-Regolament.

(4)

Mhuwiex aktar fl-interess tal-Unjoni li jibqgħu jingħataw kwoti tariffarji fl-2013 għal prodotti bin-numri tas-serje 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 u 09.2986. Għalhekk, dawk il-kwoti għandhom jingħalqu b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013 u l-prodotti korrispondenti għandhom jitneħħew mill-Anness għar-Regolament (UE) Nru 7/2010.

(5)

Fid-dawl ta’ bosta bidliet li għandhom isiru, fl-interess taċ-ċarezza, l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 7/2010 għandu jiġi kompletament sostitwit.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 7/2010 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(7)

Billi l-kwoti tariffarji għandhom jidħlu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, dan ir-Regolament għandu jibda japplika mill-istess data u jidħol fis-seħħ immedjatament mal-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 7/2010 hu ssostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 7/2010:

(1)

il-volum għall-kwota tariffarja awtonoma bin-numru tas-serje 09.2628 huwa stabbilit għal 3 000 000 m2;

(2)

il-volum għall-kwota tariffarja awtonoma bin-numru tas-serje 09.2634 huwa stabbilit għal 8 000 tunnellata għall-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2012;

(3)

il-volum għall-kwota tariffarja awtonoma bin-numru tas-serje 09.2929 huwa stabbilit għal 10 000 tunnellata.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013, ħlief għall-Artikolu 2 li għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2012.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

S. ALETRARIS


(1)  ĠU L 3, 7.1.2010, p. 1.


ANNESS

“ANNESS

Numru tas-Serje

Kodiċi NM

TARIC

Deskrizzjoni

Perjodu tal-kwota

Volum tal-kwota

Dazju fuq il-kwota (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Faqqiegħ tal-ispeċi Auricularia polytricha (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-tgħollija), iffriżat, għall-produzzjoni tal-ikliet ippreparati minn qabel (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabakk naturali mhux ipproċessat, kemm jekk imqatta’ għal daqs regolari, kif ukoll jekk le, b’valur doganali ta’ mhux anqas minn EUR 450 kull 100 kg piż nett, għall-użu bħala binder jew imballaġġ għall-manifattura ta’ oġġetti li jaqgħu taħt is-subintestatura 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tunnellata

0  %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materjal tal-mili tas-silika, f’forma ta’ granuli, b’kontenut minimu ta’ diossidu tas-silikonju ta’ 97 %

1.1-31.12

1 700 tunnellata

0  %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi u idrossidi tal-vanadju esklussivament għall-użu fil-ligi (1)

1.1.-31.12.

13 000 tunnellata

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trijossidu tat-tangsten, inkluż ossidu tat-tangsten blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tunnellata

0  %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 tunnellata

0  %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diklorobenżen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tunnellata

0  %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Kloroetanol, għall-manifattura ta’ tijoplasti likwidi tas-subintestatura 4002 99 90 , (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tunnellata

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kreżol b’purezza ta’ mhux anqas minn 98.5 % tal-piż (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillin (3-etossi-4-idrossibenżaldeid), (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tunnellata

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Aċtu aċetiku ta’ purità bil-piż ta’ 99 % jew aktar (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tunnellata

0  %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride aċetiku (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebakat tad-dimetil (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 300 tunnellata

0  %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Aċidu dodekanedjojku, ta’ purità bil-piż ta’ aktar minn 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 tunnellata

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Aċtu o-aċetisaliċiliku (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tunnellata

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidrid benżofenon-3,3’,4,4’-tetrakarbossiliku (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Eksametilenediammina (CAS RN 124-09-4)

1.1.-31.12.

40 000 tunnellata

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilenediammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tunnellata

0  %

09.2977

2926 10 00

 

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tunnellata

0  %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Ċistina (CAS RN 56-89-3)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-tritossisililpropil)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1.1-31.12

9 000 tunnellata

0  %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofuran (CAS RN 109-99-9)

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tunnellata

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Eżan-6-olidu (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tunnellata

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(aċetaċetilammiku)benżimidażolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 tunnellata

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ksilożju (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Trab tad-dijatomi kalċinat fil-fluss tas-soda

1.1-31.12

30 000 tunnellata

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Linjosulfonat tas-sodju

1.1.-31.12.

40 000 tunnellata

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Turpentina tas-sulfat

1.1.-31.12.

25 000 tunnellata

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Rożin u aċidi tar-reżin miksuba minn oleoreżini friski

1.1.-31.12.

280 000 tunnellata

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizzatur magħmul mid-dijossidu tat-titanju u t-trijossidu tat-tungstenu

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratt solidu ta’ materjal residwu li ma jinħallx f’solventi alifatiċi miksuba matul l-estrazzjoni tar-resin mill-injam, li għandu l-karatteristiċi li ġejjin:

kontenut tal-aċidu tar-reżin li ma jaqbiżx it-30 % tal-piż,

numru tal-aċidu li ma jaqbiżx il-110,

kif ukoll

punt tat-tidwib ta’ 100 °C jew aktar

1.1.-31.12.

1 600 tunnellata

0  %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Taħlita ta’ fitosteroli, fi trab, li fihom, bil-piż:

75 % jew aktar ta steroli,

mhux aktar minn 25 % ta’ stanoli għal użu fil-manifattura tal-istanoli/steroli jew tal-esteri tal-istanoli/steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tunnellata

0  %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparazzjoni li skont il-piż fiha:

55 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 78 % ta’ gluterat tad-dimetil

10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28 % ta’ adipat dimetiliku u

mhux aktar minn 25 % ta’ suċċinat tad-dimetil

1.1-30.6.2013

7 500 tunnellata

0  %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Taħlita ta’ ammini terzjarji li fihom, skont il-piż:

2,0-4,0 % ta’ N,N-dimetil-1-ottanammina

mhux anqas minn 94 % N,N-dimetil-1-dekanammina

massimu ta’ 2 % N,N-dimetil-1-dodekanammina

1.1.-31.12.

4 500 tunnellata

0  %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Kopolimer tal-etilen-propilen, b’viskożità tat-tidwib mhux aktar minn 1 700 mPa waqt 190 °C, kif iddeterminata bil-metodu ASTM D 3236

1.1-31.12

500 tunnellata

0  %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alkoħol tal-vinil), kemm jekk fih gruppi ta’ aċetat mhux idrolizzati u kemm jekk le

1.1.-31.12.

18 000 tunnellata

0  %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsilossan bi grad ta’ polimerizzazzjoni ta’ 2 800 unità monomerika (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tunnellata

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Frak tal-aċetat taċ-ċellulożju

1.1.-31.12.

75 000 tunnellata

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Jaluronat tas-sodju, mhux sterili, b’:

piż molekulari medju (Mw) ta’ mhux iktar minn 900 000 ,

b’livell ta’ endotossin li ma jaqbiżx 0,008 unitajiet ta’ Endotossin (EU)/mg,

b’kontenut ta’ etanol li ma jaqbiżx 1 % bħala piż,

b’kontenut ta’ isopropanol li ma jaqbiżx 0,5 % bħala piż

1.1.-31.12.

200  kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Folji ta’ polimetilmetakrilat li jikkonformaw ma’

EN 4364 (MIL-P-5425E) u DTD5592 A, jew

EN 4365 (MIL-P-8184) u DTD5592 A

1.1-31.12

100 tunnellata

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blokk ċellulari ta’ ċelluloża riġenerata, mimlija bl-ilma li fih il-klorur tal-manjesju u komposti tal-ammonju kwaternarji, b’kejl ta’ 100 ċm (± 10 ċm) × 100 ċm (± 10 ċm) x 40 ċm (± 5 ċm)

1.1-31.12

1 300 tunnellata

0  %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briks li jirreżistu s-sħana

b’xifer twil iktar minn 300 mm u

b’kontenut f’piż ta’ TiO2 ta’ mhux aktar minn 1 % u

b’kontenut ta’ Al2O3 ta’ mhux iktar minn 0,4 % skont il-piż u

b’varjazzjoni fil-volum ta’ anqas minn 9 % f’1 700  °C

1.1.-31.12.

75 tunnellata

0  %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Xibka tal-ħġieġ minsuġa minn fibri tal-ħġieġ miksija bil-plastik, b’piż ta’ 120 gm/m2 (± 10 gm/m2), ta’ tip li jintuża fl-iskrins ta’ kontra n-nemus, li għandhom qafas fiss u li jistgħu jitgerrbu

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0  %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferro-kromju li fih 1,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4 % tal-piż f’karbonju u mhux aktar minn 70 % ta’ kromju

1.1.-31.12.

50 000 tunnellata

0  %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manku teleskopiku tal-aluminju għall-użu fil-manifattura tal-bagalji (1)

1.1.-31.12.

800 000 unità

0  %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Mutur kommutatur tal-elettriku AC, monofażi, b’rendiment ta’ aktar minn 750 W, u input enerġetiku ta’ aktar minn 1 600  W imma mhux aktar minn 2 700  W, dijametru estern ta’ aktar minn 120 mm (± 0,2 mm) imma mhux aktar minn 135 mm (± 0,2 mm), b’rata ta’ veloċità ta’ aktar minn 30 000 rpm imma mhux aktar minn 50 000 rpm, mgħammar b’ventilatur għall-ajra, għall-użu fil-produzzjoni tal-vacuum cleaners (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unità

0  %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Assemblaġġ, li jikkonsisti f’

mutur kommutatur tal-elettriku AC, monofażi, b’rendiment ta’ 480 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 400  W, u saħħa tal-input ta’ aktar minn 900 W imma mhux aktar minn 1 600  W, dijametru estern ta’ aktar minn 119,8 mm imma mhux aktar minn 135,2 mm u b’veloċità ratata ta’ aktar minn 30 000 rpm imma mhux aktar minn 50 000 rpm, u

ventilatur għad-dħul tal-arja, għall-użu fil-manifattura tal-vacuum cleaners (1)

1.1.-31.12.

120 000 unità

0  %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Rettifikatur tal-elettriku, b’kapaċità ta’ mhux aktar minn 1 kVA, biex jintuża fil-manifattura ta’ apparat li jneħħi x-xagħar (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unità

0  %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Bords għall-provvista tal-enerġija għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti li jaqgħu taħt l-intestatura 8521  u 8528  (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 unità

0  %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Muntaġġ għal sistema tal-GPS li għandha l-funzjoni li tiddetermina pożizzjoni

1.1.-31.12.

3 000 000 unità

0  %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Ġeneratur tal-frekwenzi kkontrollat bil-vultaġġ, li jikkonsisti f’elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, miżmum f’qafas b’dimensjonijiet esterni ta’ mhux iktar minn 30 x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unità

0  %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibri ottiċi għall-manifattura tal-kejbils magħmulin mill-fibri tal-ħġieġ taħt l-intestatura 8544  (1)

1.1.-31.12.

3 300 000  km

0  %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentijiet, priżmi u elementi nkullati għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti tal-kodiċijiet NM 9002 , 9005 , 9013 10  u 9015  (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unità

0  %


(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).

(2)  Madankollu, il-miżura mhix permessa meta l-ipproċessar isir mill-impriżi tal-catering jew li jbigħu bl-imnut.”


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/8


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1232/2012

tas-17 ta’ Diċembru 2012

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi totalment id-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti prodotti ġodda li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1344/2011 (1).

(2)

Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinżamm sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq 39 prodott minn dawk li attwalment huma elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Għalhekk, dawn il-prodotti għandhom jitħassru.

(3)

Jeħtieġ li tiġi mmodifikata d-deskrizzjoni tal-prodott għal 56 sospensjoni fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u x-xejriet ekonomiċi fis-suq, kif ukoll l-adattazzjonijiet lingwistiċi. Barra minn hekk, għandhom jinbidlu l-kodiċijiet TARIC għal erba’ prodotti. Minbarra dan, għal tliet prodotti hija meqjusa bħala meħtieġa klassifikazzjoni doppja, filwaqt li għal żewġ prodotti m’għadhiex meħtieġa klassifikazzjoni multipla.

(4)

Dawk is-sospensjonijiet li għalihom jeħtieġ li jsiru modifiki tekniċi, għandhom jitħassru mil-lista ta’ sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u għandhom jiddaħħlu mill-ġdid f’dik il-lista b’deskrizzjonijiet ġodda tal-prodott jew b’kodiċijiet NM jew TARIC ġodda.

(5)

Numru ta’ prodotti ġew riveduti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Huwa fl-interess tal-Unjoni li tingħata reviżjoni obbligatorja ġdida ta’ dawn il-prodotti. Is-sospensjonijiet riveduti għandhom għalhekk jitħassru mil-lista ta’ sospensjonijiet stabbilita fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u jergħu jiddaħħlu f’din il-lista b’limiti ġodda ta’ żmien għal reviżjoni obbligatorja.

(6)

Fid-dawl tan-natura temporanja tagħhom, is-sospensjonijiet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandhom ikunu riveduti b’mod sistematiku, ħames snin wara l-applikazzjoni jew it-tiġdid tagħhom. Barra minn hekk, l-għeluq ta’ ċerti sospensjonijiet għandu jiġi awtorizzat fi kwalunkwe ħin, wara proposta tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ reviżjoni mwettqa fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri, fuq bażi li ż-żamma tas-sospensjonijiet m’għadiex aktar fl-interess tal-Unjoni, jew minħabba żviluppi tekniċi tal-prodotti, minħabba li jkunu nbidlu ċ-ċirkostanzi, jew xejriet ekonomiċi fis-suq.

(7)

Peress li huwa meħteġ li s-sospensjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament jidħlu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data u għandu jidħol fis-seħħ minnufih mal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Qed jiddaħħlu r-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness I għar-Regolament;

(2)

Qed jitħassru r-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet tan-NM u tat-TARIC tagħhom jidhru fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

S. ALETRARIS


(1)  ĠU L 349, 31.12.2011, p. 1.


ANNESS I

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta’ dazju awtonomu

Data prevista għal reviżjoni mandatorja

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Ċirasa ħelwa li fiha spirtu miżjud, b’kontenut, jew mingħajr, ta’ zokkor ta’ 9 % f’piż, ta’ dijametru ta’ ta’ mhux aktar minn 19,9 mm bl-għadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata (1)

10  % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Cranberries mqadda magħmula ħelwin, bl-esklużjoni tal-imballaġġ waħdu bħala pproċessar, għall-manifattura ta’ prodotti tal-industriji tal-ipproċessar tal-ikel (3)

0  %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Weraq mismut tad-dielja tal-ġeneru Karakishmish, fis-salmura li jkun fiha:

14 % melħ jew aktar iżda mhux aktar minn 16 % melħ (± 2 %),

0,2 % aċidu ċitriku jew aktar iżda mhux aktar minn 0,3 % aċidu ċitriku (± 0,1 %), u

0,03 % benżoat tas-sodju jew aktar iżda mhux aktar minn 0,05 % benżoat tas-sodju (± 0,01 %)

għall-użu fil-manifattura ta’ weraq tad-dielja mimli bir-ross (1)

0  %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Meraq tal-ananas:, għar bħala trab

b’valur Brix ta’ ogħla minn 20 iktar iżda mhux iktar minn 67,

b’valur ta’ iktar minn €30 għal kull 100 kg piż nett,

li fih zokkor miżjud

użat fil-manifattura ta’ prodottti għall-industrija tal-bibiti (1)

0  %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Metall tal-litju ta’ safa, skont il-piż, ta’ 99,7 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)

0  %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta’ purità bil-piż ta’ 98,5 % jew iżjed

0  %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)

0  %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7):

ta’ safa, bil-piż, ta’ 99,9 % jew aktar,

b’medja tad-daqs tal-granuli ta’ 1,2 ìm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,8 ìm

b’wiċċ speċifiku ta’ 5,0 m2/g jew aktar, iżda mhux aktar minn 7,5 m2/g

0  %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Dijossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7)b’safa ta’ mhux inqas minn 99,7 % u li fih, skont il-piż:

inqas minn 0,005 % potassju u sodju mħalltin (espressi bħala sodju u potassju elementari),

inqas minn 0,01 % fosfru (espress bħala fosfru elementari),

biex jintuża fil-metallurġija (1)

0  %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Klorur tal-Idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)

0  %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)

0  %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Ipofosfit tas-sodju monoidrat (CAS RN 10039-56-2)

0  %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Esaċanoferrat (II) tal-ħadid tal-ammonju (CAS RN 25869-00-5)

0  %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)

0  %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju) (CAS RN 11120-25-5)

0  %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju b’kontenut ta’ kobalt ta’ mhux inqas minn 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0  %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Nitrid tat-titanju b’daqs ta’ partikula ta’ mhux aktar minn 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0  %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

Klorur tal-4-Klorobenżinsulfonil (CAS RN 98-60-2)

0  %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)

0  %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)

0  %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

Aċidu 4,5-diidrossinaftalina-2,7-disolfoniku (CAS RN 148-25-4)

0  %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyde (CAS RN 123-08-0)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzofenone (CAS RN 119-61-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benżil (CAS RN 134-81-6)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Metilaċetofenina (CAS RN 122-00-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenone (CAS RN 24650-42-8)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2 Klorur dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)

0  %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Akrilat tal-ottadeċil (CAS RN 4813-57-4)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

Aċidu 4-tert-butilbenżojku (CAS RN 98-73-7)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

Aċidu m-Toluiku (CAS RN 99-04-7)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Aċidu (2,4,5-Trifluworofenil)aċetiku (CAS RN 209995-38-0)

0  %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)

0  %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Tetrakis(3-(3,5-ta’-terz-butil-4-idrossifenila)propanat) tal-pentaeritritul) (CAS RN 6683-19-8)

0  %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Propanoat tal-butil 3,5-bis(1,1-dimetilmetilen)-4-idrossibenżen (CAS RN 52449-44-2)

0  %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0  %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

Idroklorur tal-klorur ta’ 2-(N,N-Dietilammino)etil (CAS RN 869-24-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)

0  %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroanilina, b’purità ta’ piż ta’ 99,5 % jew iktar (CAS RN 95-82-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Aċidu 3,4-Dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)

0  %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Kloro-α,α,α-trifluor-m-toluidina (CAS RN 121-50-6)

0  %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Isopropilanilin (CAS RN 99-88-7)

0  %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-Dichlorobenzidine dihydrochloride (CAS RN 612-83-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

Diidroklorur ta’ (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)

0  %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

Aċidu 3-Ammino-4-klorobenżojku (CAS RN 2840-28-0)

0  %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

4-Dimetilaminobenżoat tal-etil (CAS RN 10287-53-3)

0  %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)

0  %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

2-Ammino-4[[2,5-diklorofenil)ammino]karbonil]benżoat tal-metil (CAS RN 59673-82-4)

0  %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Ammino-N-[4-(amminokarbonil)fenil]benżammid (CAS RN 74441-06-8)

0  %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Anthranilamide b’purita bil-piż ta’ 99,5 % jew aktar (CAS RN 88-68-6)

0  %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetraidroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0  %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0  %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Ċianaċetat tal-metil (CAS RN 105-34-0)

0  %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorofinil)azo]-3-idroxi-2-aċidu naftoiku (CAS RN 51867-77-7)

0  %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumiżon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0  %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0  %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminożid (ISO) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar (CAS RN 1596-84-5)

0  %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0  %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Sulfur tat-difenil (CAS RN 139-66-2)

0  %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-Bromomethyl-2-chloro-4-(methylsulphonyl)-benzoic acid (CAS RN 120100-05-2)

0  %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0  %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Klorur tat-trifenilsulfonju (CAS RN 4270-70-6)

0  %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolilsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0  %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f’soluzzjoni milwiema

0  %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etil 6’-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benżofuran-1,9’-ksanten]-2’-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)

0  %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Ammino-γ-butirolattonidrobromur (CAS RN 15295-77-9)

0  %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0  %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

Aċidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirażol-1-il)benżensulfoniku (CAS RN 119-17-5)

0  %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0  %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dikloropyridina (CAS RN 2402-77-9)

0  %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Kloro-3-nitropridina-2-ilammina (CAS RN 27048-04-0)

0  %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfen (ISO) ta’ purità f’piż ta’ 97 % jew aktar (CAS RN 95737-68-1)

0  %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Idroklorur ta’ 3-(Trifluworometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triażol[4,3-a]pirażina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0  %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0  %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butil-9H-karbażol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilina] (CAS RN 67707-04-4)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benżil-N,N-dimetilażiridin-1-sulfonammid (CAS RN 902146-43-4)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Diidro-5,6-diammino-2H- benżimidażol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benżimidażol-5-il)-3-idrossinaftalen-2-karbossammid (CAS RN 26848-40-8)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2  %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0  %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

Karbonat ta’ 4-Nitrofenil u ta’ tijażol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)

0  %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

Ossalat ta’ (S)-Etil 2-(3-((2-isopropiltijażol-4-yl)metil-3-metilureid)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)

0  %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

Diidroklorur ta’ (2-Isopropiltijażol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)

0  %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (Benzisotijazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0  %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metiltijofenotijażina (CAS RN 7643-08-5)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Oligomeri fosforodiammidati morfolino (oligonukleotidi morfolino) intenzjonat għar-riċerka ġenetika (1)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiażol-3-yl)fenil]ammino}metil)-1H-benżimidażol-5-yl]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0  %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamin)-2-etoksifil]-7-(2-meil-1-oktil-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-wieħed (CAS RN 87563-89-1)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonażol (ISO) b’purità b’piż ta’ 96 % jew aktar (CAS RN 116255-48-2)

0  %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Isopropylthioxanthone (CAS RN 5495-84-1)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO) ta’ purità f’piż ta’ 96 % jew aktar (CAS RN 103361-09-7)

0  %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxazole (ISO) ta’ purità f’piż ta’ 94,8 % jew aktar (CAS RN 153233-91-1)

0  %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-Dimetilottillammina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0  %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Nitrat tas-sodju naturali (CAS RN 7631-99-4)

0  %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Żebgħa C.I. Disperse Red 343

0  %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-Diossidobifenil-4,4’-diildiażo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonjo)propilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))diram(II) aċetat laktat (CAS RN 159604-94-1)

0  %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Żebgħa C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0  %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Żebgħa C.I. Pigment Yellow 97

0  %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Żebgħa C.I. Pigment Red 207

0  %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Żebgħa C.I. Pigment Blue 61

0  %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Żebgħa C.I. Pigment Violet 3

0  %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Żebgħa C.I. Solvent Blue 67

0  %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Żebgħa C.I. Solvent Red HPR

0  %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Kopolimer tat-tetrafluworoetilen f’soluzzjoni ta’ aċetat tal-butil b’kontenut ta’ solvent ta’ 50 % (± 2 %) skont il-piż

0  %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Kopolimeru ta’ aċenaftalene f’soluzzjoni fil-lattat tal-etil

0  %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Surfactant li fih 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl ether, polimerizzat bl-oxirane, methyl terminated

0  %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Trab tad-dijatomi kkalċinat b’fondent tal-karbonat tas-sodju,maħsul fl-aċtu, biex jintuża biex jgħin fil-filtrazzjoni biex isiru l-prodotti farmaċewtiċi u/jew biokimiċi

0  %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) u l-isomeru (R) tiegħu, imwaħħal fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon

0  %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virus Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis (SeNPV) f’sospensjoni ta’ ilma gliċerolu

0  %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta’ żewġ komponenti tal-ispinosin (3’-etossi-5,6-diidro spinosin J) u (3’-etossi- spinosin L)

0  %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Funġiċida f’forma ta’ trab, li fih, f’piż, 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % hymexazole (ISO), mhux ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut

0  %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Preparazzjoni bbażata fuq konċentrat li jikkonsisti, f’piż, minn 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 55 % tal-ingredjent attiv erbiċidali Penoxsulam bħala sospensjoni fl-ilma

0  %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f’tipi differenti ta’ melħ tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol issostitwit mill-poliisobutilen mal-aċtu saliċiliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom iż-żjut minerali, ibbażati fuq taħlita ta’ tipi differenti ta’ melħ tal-kalċju tas- sulfur tad-dodeċilfenol (CAS RN 68784-26-9), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti,

magħmulin fuq il-bażi tal-alkilbenzinsulfonati tal-kalċju C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

li fihom żjut minerali,

użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess tat-taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali,

magħmulin fuq il-bażi ta’ benzinsulfonat sostitwit mill-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b’kontenut, bil-piż, ta’ 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %,

b’numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta’ 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320,

użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti,

li fihom is-suċċinimid tal-poliisobutilene miksub minn prodotti ta’ reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9),

li fihom żjut minerali,

b’kontenut ta’ kloru, bil-piż, ta’ 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %,

b’numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta’ 20,

użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tad-difenilammina man-nonen bil-friegħi (CAS RN 36878-20-3 u CAS RN 27177-41-9), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-yl)aċtu ditjofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosfru, u l-ammini bil-ktajjen tal-alkil C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butil-ċikloeż-3-enekarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b’kontenut ta’ kloru, bil-piż, ta’ 0,05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f’taħlita ta’ N,N-Dialkil -2-idrossiaċetamidi bi ktajjen alkiliki ta’ tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta’ proċess ta’ taħlit

0  %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Soluzzjoni ta’ derivattiv tad-(dimetilammino)metil mill-fenol tal-poliisobutilen li fih, bil-piż, 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 19,9 % nafta tal-petroleum

0  %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Soluzzjoni ta’ melħ tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil suċċinimid li fih, bil-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etilesanol

0  %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika

0  %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Katalizzatur tal-ossidazzjoni b’ingredjent attiv ta’ di[manganiż (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triażonin-1-yl-kn1, kn4, kn7) etan-di-ì-osso-ì- (etanoato-ko, Ko “) -, di [klorur (1-)], użat biex jiġu aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3)

0  %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Katalizzatur abbażi ta’ aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta’ idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta’ idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta’ olefini (1)

0  %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enżimi, f’sospensjoni f’ġel ta’ polyacrylamide jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzjoni ta’ acrylamide permezz ta’ idratazzjoni tal-acrylonitrile (1)

0  %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Preparazzjoni li fiha:

ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2),

ossidu tad-diottileżilfosfina (CAS RN 31160-66-4)

ossidu tal-ottildieżilfosfina (CAS RN 31160-64-2) u

ossidu tat-trieżilfosfina (CAS RN 9084-48-8)

0  %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Taħlita ta’:

3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) u

etil-6’-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]kżanten]-2’-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Preparazzjoni abbażi ta’ 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol ethoxylate (CAS RN 169117-72-0)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Taħlita ta’ kristalli likwidi għall-fabbrikazzjoni ta’ displays (1)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Preparazzjoni abbażi ta’ karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta’ lentijiet tan-nuċċalijiet (1)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Preparazzjoni, magħmula minn:

glikol tad-dipropilen

glikol tat-tripropilen

glikol tat-tetrapropilen u

glikoltal-pentapropilen

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Idrossidu tan-nikil, trattat (biex tiżdiedlu l-impurità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, bil-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Taħlita ta’ fitosteroli, mhux fil-forma ta’ trab, li fiha, bil-piż:

75 % jew aktar ta steroli,

mhux aktar minn 25 % ta’ stanoli,

għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters (1)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pejst li jikkonsisti f’piż minn 75 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 85 % ramm, u fih ukoll ossidi inorganiċi, etilċelluloża u solvent

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Taħlita ta’ fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b’bażi ta’ injam (tall oil), f’forma ta’ trab b’daqs ta’ partikula ta’ mhux aktar minn 300 μm, li tikkonsisti, f’piż, minn:

60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % sitosteroli,

mhux aktar minn 15 % kampesteroli,

mhux aktar minn 5 % stigmasteroli, u

mhux aktar minn 15 % betasitostanoli

0  %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Kopolimeru ta’ α-methylstyrene u styrene, li jkollu punt tat-trattib li jaqbeż 113 °C

0  %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Taħlita li fiha f’piż:

45 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 65 % ta’ polimeri tal-istirene

35 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 45 % ta’ etere tal-polifenilin

Mhux aktar minn 10 % ta’ addittivi oħra

u li jkollha wieħed jew aktar mill-effetti speċjali tal-kulur li ġejjin:

effett metallliku jew li jixbah il-madriperla b’metameriżmu angolari kkawżat minn pigment b’bażi ta’ mill-anqas 0.3 % ta’ qxur

effett florexxenti, ikkaratterizzat minn emissjoni ta’ dawl matul l-assorbiment ta’ radjazzjoni ultravjola

effett abjad jixgħel, ikkaratterizzat minn L*mhux anqas minn 92 u b* mhux aktar minn 2 u a* bejn 5 u 7 fuq l-iskala tal-kuluri CIELab

0  %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluworoetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-esafluworoisobutilen, f’forma ta’ trab, bil-mili jew mingħajru

0  %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Raża tal-etere tal-poligliċerol poligliċidil (CAS RN 105521-63-9)

0  %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Pakketti flessibbli (għall-polimeri li huma sensittivi għall-ossiġinu) magħmulin minn laminat ta’:

mhux aktar minn 75 μm polietilen,

mhux aktar minn 50 μm poliamid,

mhux aktar minn 15-il μm polietilentereftalat u

mhux aktar minn 9 μm aluminju

b’reżistenza għall-ġbid ta’ aktar minn 70N/15 mm u rata tat-trażmissjoni tal-ossiġnu ta’ inqas minn 0,1 ċm3/m2/24 siegħa b’0,1 MPa

0  %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Kopolimer, bi 72 % jew aktar, bil-piż, ta’ aċtu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloesandimetanol

0  %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Kopolimeru ta’ aċdu tereftaliku u aċdu isoftaliku bil-bisfenol A

0  %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Kopolimer li jikkonsisti f’:

aċtu eżandijojku

aċtu 12-amminododekanojku

eżaidro-2H-ażepin-2-on, u

1,6-eżanediammina

0  %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Trab ta’ raża li meta tissaħħan tieħu forma permanenti fejn il-partiċelli manjetiċi jkunu ġew imqassmin b’mod uniformi, li jintuża fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers u għat-tagħmir multifunzjonali (1)

0  %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Taħlita ta’:

raża tal-alkilfenol- formaldeid, ittrattata bil-bromu jew le, u

ossidu taż-żingu

0  %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensittiv għall-pressa, f’solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)

0  %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Kopolimeru tal-ethyleneimine u ethyleneimine dithiocarbamate, f’soluzzjoni ilmija tal-idrossidu tas-sodju

0  %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Polimer idroġenat ta’ 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma’ 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluworen (CAS RN 503442-46-4)

0  %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polimeru idroġenat ta’ 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma’ 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-flowuren (CAS RN 503298-02-0)

0  %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Film tal-ethylene vinyl acetate:

ta’ ħxuna ta’ 100 μm jew iktar,

miksi fuq naħa waħda b’adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u film tal-polyester

0  %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Tejp imsaħħaħ mill-fowm tal-polijetiline, miksi fuq iż-żewġ naħat b’adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensittiv għall-pressa u fuq naħa waħda b’kisja applikata bi ħxuna ta’ 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm

0  %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Żigarella ta’ ragħwa akrilika sewda, mgħottija fuq naħa waħda b’adeżiv attivabbli bis-sħana jew adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u fuq in-naħa l-oħra adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b’adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f’angolu ta’ 90o jew aktar minn 25 N/ċm (skont bil-metodu ASTM D 3 330 )

0  %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Poly(vinyl chloride) jew polyethylene jew kwalunkwe film ieħor tal-polyolefine:

b’ħxuna ta’ 65 μm jew iżjed,

kopert min-naħa waħda b’kolla akrilika sensittiva għar-raġġi UV u inforra tal-polijester

0  %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Film li jikkonsisti minn kostruzzjoni ta’ bosta saffi ta’ poli(tereftalat tal-etiline) u kopolimeru ta’ butilakrilat u metilmetilakrilat, miksi fuq naħa b’rita akrilika li tirreżisti l-brix li fiha nanopartiċelli tal-osside tal-landa antimonju u l-iswed tal-karbonju, u fuq in-naħa l-oħra b’adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u b’inforra protettiva ta’ poli(tereftalat tal-etiline) miksija bis-silikon

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Film polarizzatur, f’rollijiet, magħmul minn film b’ħafna saffi ta’ alkoħol polivinil, appoġġat fuq il-ġnub b’film taċ-ċellulożi trijaċetil, b’film sensittiv għall-pressa, jwaħħal u għar-rilaxx fuq naħa minnhom

0  %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Pellikola koestruża b’minn seba’ sa disa’ saffi, predominentement ta’ kopolimeri tal-etilen jew polimeri funzjonalizzati tal-etilen, li tikkonsisti f’:

barriera ta’ tliet saffi, b’saff tal-qalba magħmul predominentement mill-etilen-vinil-alkoħol miksi miż-żewġ naħat b’saff magħmul predominentement minn polimeri ċikliċi tal-olefina,

miksi miż-żewġ naħat b’żewġ saffi jew aktar ta’ materjal polimeriku,

u bi ħxuna kumplessiva totali ta’ mhux aktar minn 110 μm

0  %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Pellikola koestruża b’minn seba’ sa disa’ saffi, predominentement ta’ kopolimeri tal-propilen, li tikkonsisti f’:

barriera ta’ tliet saffi, b’saff tal-qalba magħmul predominentement mill-etilen-vinil-alkoħol miksi miż-żewġ naħat b’saff magħmul predominentement minn polimeri ċikliċi tal-olefina,

miksi miż-żewġ naħat b’żewġ saffi jew aktar ta’ materjal polimeriku,

u bi ħxuna kumplessiva totali ta’ mhux aktar minn 110 μm

0  %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Film koestruż bi tliet saffi,

kull saff fih taħlita ta’ polipropilen u ta’ politilene,

li skont il-piż, ma fihx aktar minn 3 % ta’ polimeri oħrajn,

sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le,

li l-ħxuna globali tiegħu ma tkunx aktar minn 70 μm

0  %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Folji ta’ polimetilmetakrilat konformi mal-istandard EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0  %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Pellikola tal-poli(etilene tereftalat), bi ħxuna ta’ 18-ilμm jew aktar iżda mhux aktar minn 25 μm, li jkollha:

ammont ta’ taqsir bix-xrib ta’ 3,4 (± 0,1) % fid-direzzjoni tal-magna (skont il-metodu ASTM D 1204 b’190 °C għal 20 min) u

ammont ta’ taqsir bix-xrib ta’ 0,3 (± 0,2) % fid-direzzjoni trasversali (skont il-metodu ASTM D 1204 at b’190 °C għal 20 min)

0  %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Film tal-polietilene tereftalat b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 20 μm, miksi fuq iż-żewġ naħat bi strat ta’ barriera tal-gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta’ wisa’ ta’ mhux aktar minn 2 μm

0  %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Film ċellulożju ta’ butirat aċetiliku, sew jekk b’saff ta’ polikarbonat jew le, bi ħxuna li ma taqbiżx 0,81 mm li fih mikroluver b’angolu ta’ vista tipika ta’ 30 grad imkejjel fuq kull naħa tan-normal tal-wiċċ

0  %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Film tal-poliamide bi ħxuna ta’ mhux aktar minn 20 μm, miksi fuq iż-żewġ naħat bi strat ta’ barriera tal-gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta’ wisa’ ta’ mhux aktar minn 2 μm

0  %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Drap ta’ tessuti, magħmul minn ħjut għat-tul ta’ filamenti tal-polijamide-6,6 u ħjut mimdudin ta’ filamenti tal-polijamide-6,6, polijuretejn u kopolimeru tal-aċdu tereftaliku, p-fenilenedijamina u 3,4’-ossibis(fenilamina)

0  %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Materjali mhux minsuġa, b’piż ta’ mhux aktar minn 20 g/m2, b’filamenti spunbounded u meltblown impoġġija flimkien bħal sandwiċ fejn l-istrati ta’ barra fihom ħafna filamenti fini (b’dijametru ta’ aktar minn 10 μm iżda ta’ mhux aktar minn 20 μm) u l-istrat ta’ ġewwa fih ħafna filamenti fini ħafna (b’dijametru ta’ aktar minn 1 μm iżda ta’ mhux aktar minn 5 μm), għall-manifattura ta’ ħrieqi u ta’ qlejbiet u ta’ ħrieqi sanitarji simili (1)

0  %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Mhux minsuġ:

jiżen 30 g/m2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/m2

fih fibri tal-polipropilene jew ta’ polipropilene u polietilene

stampat jew le, bi:

minn naħa waħda, 65 % tal-erja kollha tal-wiċċ miksija b’boċċi żgħar ta’ 4 mm dijametru, li jikkonsistu f’fibri mrembla, mhux mgħaqqda ma’ xulxin, elevati u ankrati, tajbin biex jaqbdu magħhom materjali estrużi f’forma ta’ ganċ, filwaqt li il-35 % li jifdal tal-erja tal-wiċċ tkun magħqqda ħaġa waħda,

u fuq in-naħa l-oħra wiċċ lixx u milsi,

għall-użu fil-manufattura ta’ srievet u nforra tas-srievet għat-trabi u oġġetti sanitarji simili. (1)

0  %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Materjali tal-polipropilen mhux minsuġin,

b’saff minfuħ bit-tidwib, laminat fuq kull naħa b’filamenti tal-polipropilen magħmulin permezz tal-għażil dirett,

b’piż ta’ mhux aktar minn 150 g/m2,

bil-pezza jew sempliċiment maqtugħin f’biċċiet forma ta’ kaxxa jew ta’ rettangolu, u

mhux mimlijin b’xi sustanza oħra

0  %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Materjali mhux minsuġin, li jikkonsistu f’għadd ta’ saffi ta’ taħlita ta’ fibri minfuħin bit-tidwib u biċċiet tal-fibri tal-polipropelin u poliester, laminati jew mhux fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, b’filamenti miksubin permezz tal-għażil dirett tal-polipropelin

0  %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Tessut tal-poliolefin mhux minsuġ, magħmul minn saff elastomeriku, laminat fuq kull naħa b’filamenti tal-poljolefina:

b’piż ta’ 25 g/m2 jew aktar iżda mhux aktar minn 150 g/m2,

bil-pezza jew sempliċiment maqtugħ f’forom ta’ kaxxa jew ta’ rettangolu,

mhux mimli b’xi sustanza oħra,

bi proprjetajiet ta’ elastiċità fid-direzzjoni perpendikulari jew fid-direzzjoni tal-magna

biex jintuża fil-manifattura ta’ prodotti għat-trabi/għat-tfal (1)

0  %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Anella taċ-ċeramika b’sezzjoni trasversali rettangolari b’dijametru estern ta’ 19-il mm jew aktar (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) iżda mhux aktar minn 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), dijametru intern ta’ 10 mm jew aktar (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) imma mhux aktar minn 19-il mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), ħxuna li tvarja bejn 2 mm (± 0,10 mm) u 3,70 mm (± 0,20 mm) u reżistenza għas-sħana ta’ 240 °C jew aktar, li fiha, skont il-piż:

90 % (± 1,5 %) ossidu tal-aluminju

7 % (± 1 %) ossidu tat-titanju

0  %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Float glass:

bi ħxuna ta’ 4,0 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 4,2 mm,

bi trażmissjoni tad-dawl ta’ 91 % jew aktar, imkejla b’sors tad-dawl tat-ip D,

miksi fuq wiċċ wieħed b’saff riflettiv ta’ dijossidu tal-landa miżjud bil-fluworin

0  %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta’ 9 ìm (± 0,5 μm)

0  %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Ħjut ta’ 33 tex jew multiplu ta’ 33 tex (± 13 %) magħmula minn filamenti kontinwi ta’ ħġieġ maħdum b’fibri ta’ dijametru ta’ 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0  %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Struttura pedestalli għat-televiżjoni bil-parti ta’ fuq tal-metall għat-twaħħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv

0  %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Folji u billetti ta’ liega tal-aluminju sekondarju li fih il-litju

0  %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Folji jew vireg tal-alojs ta’ aluminju-litju

0  %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Strixxi illigati bl-aluminju jew bil-manjeżju:

f’rombli,

li l-ħxuna tagħhom tkun ta’ 0,14 mm jew aktar, iżda ta’ mhux iżjed minn 0,40 mm,

li l-wisa’ tagħhom tkun ta’ 12,5 mm jew aktar iżda ta’ mhux iżjed minn 359 mm,

li għandhom reżistenza għat-tensjoni ta’ 285 N/mm2 jew aktar, u

estensjoni meta jinqasmu ta’ 1 % jew aktar, u

li skont il-piż, fihom:

93,3 % jew aktar aluminju,

2,2 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % manjeżju, u

mhux aktar minn 1,8 % ta’ elementi oħrajn

0  %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Fojl tal-aluminju laminat:

b’99 % jew aktar aluminju,

b’kisja idrofilika mingħajr silika u ħġieġ solubbli,

li l-ħxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,120 mm,

li r-reżistenza tiegħu għat-tensjoni hija ta’ 100 N/mm2 jew aktar (hekk kif stabbilit mill-metodu ta’ ttestjar ASTM E8), u

b’estensjoni meta jinqasam ta’ 1 % jew aktar

0  %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Film laminat tal-aluminju bi ħxuna totali ta’ mhux aktar minn 0,123 mm, magħmul minn saff ta’ aluminju ta’ ħxuna ta’ mhux aktar minn 0,040 mm, films ta’ bażi tal-poliamide u tal-polipropilene, u kisja protettiva kontra l-korrużjoni mill-aċidu idrofluworiku, għall-użu fil-manifattura ta’ batteriji tal-polimeru tal-litju (1)

0  %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Trab tal-Molibdenu

b’purità bil-piż ta’99 % jew aktar, u

b’daqs tal-partikuli ta’ 1,0 μm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 5,0 μm

0  %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Żbarri, vireg u wajer ta’ lega tat-titanju u l-aluminju li bil-piż fihom 1 % jew aktar, imma mhux aktar minn 2 %, ta’ aluminju, għall-użu fil-manufattura tas-silencers u pajpijiet tal-exhaust tas-subintestaturi 8708 92 jew 8714 10 00  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Liga tat-titanju u s-silikon, li fiha f’piż 0,15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,60 % silikon, f’folji jew f’rombli, għall-użu fil-manifattura ta’:

sistemi tal-egżost għal magni b’kombustjoni interna jew

tubi u pajpijiet ta’ subintestatura 8108 90 60  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Folji ta’ liga ta’ titanju għall-manifattura ta’ partijiet strutturali ta’ inġenji tal-ajru (1)

0  %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Pjanċi, folji, strippi and folji rqaq ta’ lega tat-titanju, ramm u nijobju, li bil-piż fih 0.8 % jew aktar, imma mhux aktar minn 1,2 %, ramm u 0,4 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,6 %, nijobju

0  %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Pjanċi, folji, strixxi u fojl tat-titanju mhux illigat

0  %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Carrier plate magħmula minn karbur tas-silikon (AlSiC-9) għaċ-ċirkuwiti elettroniċi

0  %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Sett ta’ għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar bil-kiesaħ, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugħ, it-tgħawwiġ, l-ikkalibrar, it-tneħħija tax-xtur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, maħsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xażi tal-vetturi bil-mutur (1)

0  %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b’kombustjoni interna, b’ċilindrata ta’ mhux aktar minn 300 cm3 u b’qawwa ta’ mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta’:

magni tal-ħsad għal-lonijiet li jaħdmu awtomatikament minnhom infushom, mgħammra b’sedil, tas-subintestarura 8433 11 51  u magni tal-ħsad għal-lonijiet li jitmexxew manwalment tas-subintestatura 8433 11 90 ,

trakters tas-subintestatura 8701 90 11 , li l-funzjoni ewlenija hija dik ta’ magni tal-ħsad għal-lonijiet jew

magni tal-ħsad four-stroke b’magna b’ċilindrata ta’ mhux anqas minn 300 cm3tas-subintestatura 8433 20 10

jew snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Magna b’4 ċilindi, b’4 ċikli, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessaħ bil-likwidu:

b’ċilindrata massima ta’ 3 850  cm3, u

b’output nominali ta’ 15 kW jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 55 kW,

maħsuba għall-użu fil-manifattura ta’ vetturi bl-intestatura 8 427  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta’ rota u bix-xfafar, tal-għamla li tintuża fit-turboċarġers:

b’liga inossidabbli fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G-NiCr13Al16MoNb jew DIN NiCo10W10Cr9AlTi jew AMS AISI:686;

b’reżistenza għas-sħana ta’ mhux aktar minn 1 100  °C;

b’dijametru ta’ 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm;

b’għoli ta’ 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 mm

0  %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Valv rivers b’erba’ modi għar-refriġeranti, li jikkonsisti minn:

valv pilota solenojd

qafas ta’ valv tar-ram isfar li jinkludi slajder tal-valv u konnessjonijiet tar-ram

bi pressjoni tat-tħaddim sa 4,5 MPa

0  %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Housing ċilindriku tal-bearings:

b’liga tal-metall inossidabbli fondut bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN EN 1561 ,

b’kompartamenti għaż-żejt

mingħajr bearings,

b’dijametru ta’ 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm;

b’għoli ta’ 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm,

kemm jekk bil-kompartamenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom

0  %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Muturi DC mingħajr brushes:

b’dijametru estern ta’80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 100 mm,

b’vultaġġ tal-provvista ta’12 V,

bi ħruġ ta’ 300 W jew aktar b’20 °C, iżda mhux aktar minn 550 W,

b’torque ta’ 2,90Nm jew aktar b’20 °C, iżda mhux aktar minn 5,30 Nm,

bi klassifika ta’ 600rpm jew aktar b’20 °C, iżda mhux aktar minn 1 200 rpm,

mgħammra b’senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta’ nofs effett

tal-għamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi

0  %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Sistema tal-elettriku għall-vetturi bil-mutur, b’potenza ta’ mhux iktar minn 315 kW,

b’mutur b’kurrent dirett jew b’kurrent alternat sew bit-trażmissjoni kif ukoll le,

b’sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-elettriku konnessi b’kejbil

0  %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil

li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku,

f’kompartament bil-ġestjoni integrata tal-ilma u t-trattament tal-gass,

għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija

0  %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transfromer għall-użu fil-produzzjoni ta’ inverters fil-moduli LCD (1)

0  %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Transformers elettriċi:

b’kapaċità ta’ 1 kVA jew inqas

mingħajr plaggijiet jew kejbils,

għall-użu intern biex isiru s-set-top boxes u t-televiżjonijiet (1)

0  %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Bord ta’ ċirkwit stampat mgħammar b’ċirkwit ta’ pont retifikatur u komponenti attivi u passivi oħra u li għandu:

żewġ konnetturi tal-output;

żewġ konneturi tal-input li huma disponibbli u utilizzabbli b’mod parallel;

kapaċità li jaqleb bejn modi ta’ operazzjoni qawwijja u baxxi;

voltaġġ ta’ input ta’ 40 V (+ 25 % – 15 %) jew 42 V (+ 25 % – 15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta’ input ta’ 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew;

voltaġġ ta’ input ta’230 V (+ 20 % – 15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta” input ta’ 160 V (± 15 %)meta jkun baxx, jew;

voltaġġ ta’ input ta’ 120 V (15 % – 35 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta’ input ta’ 60 V (± 20 %) meta jkun baxx;

kurrent tal-input li jilħaq it-80 % tal-valur nominali f’20ms;

frekwenza tal-input ta’ 45 Hz jew iżjaed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45-70Hz għal verżjonijiet ta’ 120 V;

qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta’ mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input;

perjodu ta’ qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta’ mhux iktar minn 100ms;

nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta’ mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input;

perjodu ta’ nuqqas tal-kurrent tal-input ta’ mhux ikatr minn20ms;

kurrent tal-output li jista’ jiġi ssettjat minn qabel;

kurrent tal-output li jilħaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms;

kurrent tal-output li jilħaq iż-żero fi 30ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input;

status ta’ ħsara definit f’każ tal-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni għal meta ma jistawx jibqgħu jkunu użat)

0  %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Transformer f’housing

b’qawwa klassifikata ta’ mhux aktar minn 30 W

b’vultaġġ tad-dħul ta’ 90 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 V

bi frekwenza tad-dħul ta’ 47 Hz jew aktar, iżda mhux aktar minn 63 Hz

b’kurrent kostanti tal-ħruġ ta’ 350 mA jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 050 mA

b’kurrent instantanju ta’ mhux aktar minn 10 A

b’firxa tat-temperatura operattiva ta’ – 20 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn + 65 °C,

adegwati biex iħaddmu LEDs

0  %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenojd b’

konsum ta’ elettriku ta’ mhux aktar minn 6 W,

reżistenza tal-iżolament ta’ aktar minn 100 M ohm, u

toqba tal-inserzjoni ta’ 11,4 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 11,8 mm

0  %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Kalamiti li jikkonsistu f’liga tan-neodimju, ħadid u boron, f’forma ta’ rettangolu tond b’qisien li ma jaqbżux 15 mm × 10 mm × 2 mm, jew f’forma ta’ diska b’dijametru li ma jaqbiżx 90 mm, b’toqba fiċ-ċentru jew mingħajrha

0  %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Vireg b’forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fihom in-neodimju, il-ħadidu l-boron, b’dawn il-qisien:

tul ta’ 15 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 52 mm,

wisa’ ta’ 5 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 42 mm,

ta’ tip li se jintużaw għall-manifattura ta’ servomuturi elettriċi għall-awtomazzjoni industrijali

0  %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Anelli, tubi, boxxli jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, ħadid u boron, b’

dijametru ta’ mhux aktar minn 45 mm,

għoli ta’ mhux aktar minn 45 mm,

tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Batteriji ta’ akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju li jirriċarġjaw:

b’tul ta’ 1 203  mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 297  mm,

b’wisa’ ta’ 282 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 772 mm,

b’għoli ta’ 792 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 839 mm,

b’piż ta’ 260 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 293 kg,

b’qawwa ta’ 22 kWh jew 26 kWh, u

kostitwiti minn 24 jew 48 modulu

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Moduli għall-ġbir ta’ batteriji ta’ akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju:

b’tul ta’ 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm,

b’wisa’ ta’ 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,

b’għoli ta’ 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,

b’piż ta’ 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u

b’qawwa ta’ 485 kWh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 kWh

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Akkumulaturi tal-jonu tal-litju bil-forma ta’ ċilindru u li għandhom:

bażi li tixbah ellissi magħsur min-nofs,

tul ta’ 49 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali),

wisa’ ta’ 33,5 mm jew aktar,

ħxuna ta’ 9,9 mm jew aktar,

kapaċità klassifikata ta’ 1,75 Ah jew aktar, u

vultaġġ klassifikat ta’ 3,7 V

għall-manifattura ta’ batteriji rikarikabbli (1)

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Akkumulatur tal-jonu tal-litju bil-forma ta’ kubu tawwali u li għandu:

uħud mill-kantunieri ttondjati,

tul ta’ 76 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali),

wisa’ ta’ 54,5 mm jew aktar,

ħxuna ta’ 5,2 mm jew aktar,

kapaċità klassifikata ta’ 3 100 Ah jew aktar, u

vultaġġ klassifikat ta’ 3,7 V

għall-manifattura ta’ batteriji rikarikabbli (1)

0  %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Pjanċa maqtugħa minn fojl tar-ram ibbanjat fin-nikil, li jkollha:

wisa’ ta’ 70 mm (± 5 mm),

ħxuna ta’ 0,4 mm (± 0,2 mm),

u tul ta’ mhux aktar minn 55 mm,

għal użu fil-manifattura ta’ batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku (1)

0  %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Loudspeakers:

b’impedanza ta’ 4 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 Ohm,

b’qawwa nominali ta’ 2 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 W,

bi brekit tal-plastik jew mingħajrha, u

b’kejbil tal-elettriku mgħammar bil-konnetturi, jew mingħajru,

tal-għamla li tintuża fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-moniters tal-vidjows

0  %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Hard disk drive, għall-inkorporazzjoni fi prodotti tat-titlu 8 521  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Moniter tal-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi li jieħu kurrent dirett ta’ 7 V jew aktar iżda mhux aktar minn 30 V, b’tul dijagonali tal-iskrin ta’ 33,2 ċm jew inqas,

mhux miksi, bl-għatu fuq wara u b’qafas biex jiġi mmuntat fuqu,

jew b’kisi maħsub apposta biex ikun jista’ jiġi mmuntat il-moniter

adattat biex jiddaħħal mal-prodotti tal-kapitoli minn 84 sa 90 u 94

0  %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal:

ġenerazzjoni ta’ sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew

direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels

0  %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Sensuri tal-immaġni tal-wiċċ (“progressive scan” Interline CCD-Sensor jew CMOS-Sensor) għall-kameras diġitali tal-vidjo fil-forma ta’ ċirkwit integrat monolitiku, analogu jew diġitali, b’elementi tal-istampa mhux akbar minn 12-il μm × 12-il μm fil-verżjoni monokromatika, b’mikrolentijiet għal kull element individwali tal-istampa (serje ta’ mikrolentijiet) jew, fil-verżjoni polikromatika b’filtru tal-ilwien, anki b’serje ta’ lentijiet żgħar (mikrolentijiet) b’lenti żgħira mmuntata fuq kull element individwali tal-istampa

0  %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-moniters LCD tal-intestatura 8 528 :

b’kejl dijagonali tal-iskrin ta’ 14,48 ċm jew aktar, imma mhux aktar minn 31,24 ċm,

b’dawl fl-isfond, mikro-kontrollur,

B’kontrollur CAN ((Controller area network) b’interface LVDS (Low-voltage differential signaling) u CAN/sokit tal-alimentazzjoni jew kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b’interface APIX,

f’kisja bil-parti ta’ wara jew mingħajrha li tarmi s-sħana,

mingħajr modulu li jipproċessa s-sinjali,

għall-użu fil-manifattura ta’ vetturi tal-kapitolu 87 (1)

0  %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Pitch connector għall-użu fil-manifattura ta’ tagħmir tar-riċezzjoni f’televixins LCD (1)

0  %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Konnetturi elettriċi tat-tip “D-subminiature (D-sub)”, immuntati f’qafas tal-plastik jew tal-metall, bi 15-il pinn imqassmin fuq 3 ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8 521  u 8 528  (1)

0  %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Konnekter mara għall-kards Secure Digital (SD), CompactFlash, “Smart Card” u 64-pin għall-kompjuters, tat-tip użat għall-istannjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati, għall-ikkumnikar tat-tagħmir elettriku u ċ-ċirkwiti u biex iċ-ċirkwiti elettriċi jinxtegħlu u jiġu protetti b’vultaġġ ta’ mhux aktar minn 1 000  V

0  %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Modulu tad-daxxbord tal-vetturi li jikkontrolla l-ipproċessar u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni, li jaħdem permezz tal-protokoll CAN - bus, li fih għall-inqas:

rilejs ta’ mikroproċessuri,

mutur pass pass,

memorja tat-tip Electrically Erasable Programmable Read-Only (EEPROM), u

komponenti passivi oħrajn (bħal konnetturi, dajowds, stabbilizzaturi tal-vultaġġ, reżisters, kondensaturi u tranżisters),

b’vultaġġ ta’ 13,5 V

0  %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Parti minn apparat għall-elettroliżi, li tkun tikkonsisti minn pannell tan-nikil mgħammar b’xibka tan-nikil, imwaħħla b’nervituri tan-nikil, u pannell tat-titanju b’xibka tat-titanju, imwaħħla b’nervituri tat-titanju, biż-żewġ pannelli imwaħħlin flimkien dahar ma’ dahar.

0  %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Kejbil flessibbli iżolat tal-PET/PVC bi:

vultaġġ ta’ mhux aktar minn 60 V,

kurrent ta’ mhux aktar minn 1 A,

reżistenza termali ta’ mhux aktar minn 105 °C,

wajers individwali bi ħxuna ta’ mhux iktar minn 0,1 mm (± 0,01 mm) u wesgħin mhux aktar minn 0,8 mm (± 0,03 mm)

distanza bejn il-konduċenti ta’ mhux aktar minn 0,5 mm u

piċċ (id-distanza mil-linja medjana ta’ konduċent wieħed sa dik tal-ieħor maġenbu) ta’ mhux aktar minn 1,25 mm

0  %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Kejbil tat-trażmissjoni tad-dejta b’kapaċità ta’ rata ta’ trażmissjoni ta’ 600 Mbit/s jew aktar:

b’vultaġġ ta’ 1,25 V (± 0,25 V)

b’konnetturi installati f’tarf wieħed jew fiż-żewġ trufijiet li għall-inqas wieħed minnhom ikollu pinnijiet b’piċċ ta’ 1 mm,

bi skrijn fuq barra bħala protezzjoni

użat biss għall-komunikazzjoni bejn pannell LCD, PDP jew OLED u ċirkwiti elettroniċi tal-ipproċessar tal-vidjo

0  %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtri b’qalba ferromanjetika, użati biex jitneħħa l-ħoss ta’ frekwenza għolja fiċ-ċirkwiti elettroniċi, għall-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-intestatura 8528  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Xażi tal-mutur b’kapaċità għax-xegħil waħdu ta’ lanqas ta’ 8 000  ċm3, iffitjat b’kabina fuq 3, 4 jew 5 roti bil-bażi tar-roti ta’ lanqas 480 ċm, mingħajr makkinarju operabbli, biex jinbena f’vetturi maħsuba għall-għan speċjali b’wisa’ ta’ lanqas ta’ 300 ċm (1)

0  %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Materjal li jikkonsisti f’film polarizzanti, kemm jekk hu fuq rombli kemm jekk mhux, appoġġjat min-naħa waħda jew miż-żewġ naħat minn materjal trasparenti, kemm jekk fih saffa adeżiv kif ukoll jekk le, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat minn film li jitneħħa

0  %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Filtru ta’ quddiem magħmul minn panewijiet tal-ħġieġ b’kisja speċjali tal-ipprintjar u l-film, għall-użu fil-produzzjoni ta’ moduli ta’ moniters plasma (1)

0  %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Lentijiet

ta’ daqs mhux akbar minn 80 mm × 55 mm × 50 mm,

b’riżoluzzjoni ta’ 160 linja/mm jew aħjar, u

bi proporzjon taż-żum ta’ 18-il darba

ta’ għamla użata għall-produzzjoni ta’ viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta

0  %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Lentijiet

ta’ daqs mhux akbar minn 180 mm × 100 mm × 100 mm b’tul fokali massimu aktar minn 200 mm,

b’riżoluzzjoni ta’ 130 linja/mm jew aħjar, u

bi proporzjon taż-żum ta’ 18-il darba

ta’ għamla użata għall-produzzjoni ta’ viżwalizzaturi jew kameras għat-trasmissjoni diretta

0  %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Lentijiet

ta’ daqs mhux akbar minn 125 mm × 65 mm × 65 mm,

b’riżoluzzjoni ta’ 125 linja/mm jew aħjar, u

bi proporzjon taż-żum ta’ 16-il darba

ta’ għamla użata għall-produzzjoni ta’ viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta

0  %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Lentijiet

b’qisien mhux akbar minn 180 mm×100 mm×100 mm b’tul fokali massimu aktar minn 200 mm,

b’etendue ta’ 7 mm2 steradjani jew aħjar, u

bi proporzjon taż-żum ta’ 16-il darba

ta’ għamla użata għall-produzzjoni ta’ viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta

0  %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet

0  %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Il-komponenti kollha ta’ dawl li jaħdem bl-elettriku li jinkludi:

ċirkwiti stampati u

dajowds li Jarmu d-Dawl (LEDs)

għall-manifattura ta’ unitajiet tar-retroluminazjzoni għas-settijiet tat-televiżjoni ċatti (1)

0  %

30.6.2013


(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).

(2)  Id-dazju speċifiku addizjonali huwa applikabbli.

(3)  Is-sorveljanza tal-importazzjoni tal-prodotti koperti minn din is-sospensjoni tariffarja għandha tkun stabbilita skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 308d tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.


ANNESS II

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1233/2012

tas-17 ta’ Diċembru 2012

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-UE taż-żona VIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa għall-2012, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2012.

(2)

Skont l-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, il-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta’ dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2012.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2012 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta’ dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f’dak l-Anness. B’mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 1.


ANNESS

Nru

80/TQ43

Stat Membru

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Stokk

SRX/07D.

Speċi

Rebekkini u raj (rajiformes)

Żona

L-ilmijiet tal-UE taż-żona VIId

Data

30.11.2012


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/38


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1234/2012

tad-19 ta’ Diċembru 2012

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 468/2010 li jistabbilixxi l-lista tal-UE ta’ bastimenti involuti f’sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 30 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jistabbilixxi proċeduri għall-identifikazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd involuti f’sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (bastimenti tas-sajd IUU) kif ukoll proċeduri għall-istabbiliment ta’ lista tal-Unjoni ta’ dawn il-bastimenti. L-Artikolu 37 ta’ dak ir-Regolament jipprovdi għat-teħid ta’ azzjonijiet kontra bastimenti tas-sajd inklużi f’dik il-lista.

(2)

L-ewwel lista tal-Unjoni ta’ bastimenti tas-sajd IUU ġiet stabbilita mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 468/2010 (2) u emendata sussegwentement mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 724/2011 (3).

(3)

Skont l-Artikolu 30(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, il-lista tal-Unjoni għandha tinkorpora wkoll bastimenti tas-sajd inklużi fil-listi ta’ bastimenti IUU adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

(4)

L-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd kollha adottaw il-prinċipju li jippubblikaw lista ta’ bastimenti tas-sajd IUU u li jaġġornaw il-lista rispettiva tagħhom fil-laqgħat annwali tagħhom (4).

(5)

Skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, hekk kif jaslu l-listi tal-bastimenti tas-sajd meqjusa jew ikkonfermati bħala li huma involuti fis-sajd IUU mingħand l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, il-Kummissjoni għandha taġġorna l-lista tal-Unjoni.

(6)

Il-Kummissjoni rċeviet il-listi aġġornati mil-laqgħat annwali tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

(7)

Meta jitqies li l-istess bastiment jista’ jkun imniżżel taħt ismijiet u/jew bnadar differenti skont iż-żmien tal-inklużjoni tiegħu fil-listi tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, il-lista aġġornata tal-Unjoni għandha tinkludi l-ismijiet u/jew il-bnadar differenti kif stabbiliti mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd rispettivi.

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 468/2010 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(9)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Parti B tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 468/2010 għandha tinbidel bit-test imniżżel fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 131, 29.5.2010, p. 22.

(3)  ĠU L 194, 26.7.2011, p. 14.

(4)  L-aħħar aġġornamenti: CCAMLR: il-lista IUU 2011 kif adottata fil-laqgħa annwali CCAMLR-XXX tal-24 ta’ Ottubru - 4 ta’ Novembru 2011; SEAFO: SEAFO, fil-lista IUU tagħha, tinkludi l-listi ta’ CCAMLR, NEAFC-B u NAFO; ICCAT: il-lista IUU 2012 kif adottata fil-laqgħa annwali ta’ Novembru 2011 (Rakkomandazzjoni 11-18); IATTC: il-lista 2012 kif adottata fit-83 laqgħa tal-IATTC ta’ Ġunju 2012; NEAFC: il-lista IUU B AM 2011-18 kif adottata fit-30 laqgħa annwali ta’ Novembru 2011; NAFO: il-lista 2012 kif adottata fit-33 laqgħa annwali tad-19 - 23 ta’ Settembru 2011; WCPFC: il-lista IUU ta’ WCPFC għall-2012 kif kienet fit-30 ta’ Marzu 2012 (effettiva mit-30 ta’ Mejju 2012).


ANNESS

“PARTI B

Bastimenti elenkati f’konformità mal-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

Numru ta’ identifikazzjoni tal-bastiment tal-IMO (1)/Referenza tal-RFMO

Isem il-bastiment (isem preċedenti) (2)

L-Istat tal-Bandiera jew it-Territorju tal-Bandiera [skont l-RFMO] (2)

Elenkat fl-RFMO (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: St. Kitts u Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

It-Tanżanija (il-bnadar preċedenti: it-Togo, il-Ħonduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: it-Togo, il-Beliże)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: l-Indoneżja)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: l-Indoneżja)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Mhux magħruf

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Mhux magħruf

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Mhux magħruf

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Il-Panama (il-bnadar preċedenti: il-Ginea Ekwatorjali, ir-Renju Unit)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Mhux magħruf

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Ir-Repubblika tal-Ginea (Konakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: ir-Russja, il-Ġeorġja, [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Mhux magħruf

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: is-Seychelles)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Il-Ġeorġja

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Libja, l-Isle of Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Mhux magħruf

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

in-Niġerja [CCAMLR]/in-Niġer [SEAFO] (il-bandiera preċedenti: il-Beliże)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: Sjerra Leone, il-Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Mhux magħruf

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Il-Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Mhux magħruf (il-bandiera preċedenti: il-Malażja

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

It-Tanżanija (il-bnadar preċedenti: il-Korea ta’ Fuq (DPRK), il-Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Il-Panama [NAFO, SEAFO]/Mhux magħruf [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

It-Tajwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Mhux magħruf

IATTC

7905443

KOOSHA 4

L-Iran (bandiera preċedenti: Spanja)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: il-Mongolja, it-Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: il-Mongolja, it-Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: it-Togo, il-Gana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Mhux magħruf

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Mhux magħruf

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Ir-Repubblika tal-Ginea (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Il-Bolivja

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Mhux magħruf

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Il-Kolombja

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: it-Togo [NAFO,]/il-Portugall [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Il-Ġeorġja

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Iċ-Ċina (il-bnadar preċedenti: il-Ġeorġja, ir-Russja)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Mhux magħruf

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ginea Ekwatorjali)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Beliże)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Mongolja, it-Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Il-Ħonduras [CCAMLR]/Mhux magħruf [SEAFO] (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Mongolja, it-Togo [CCAMLR]/il-Ginea Ekwatorjali, l-Urugwaj [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Il-Beliże (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Mongolja, il-Ginea Ekwatorjali)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: ir-Repubblika tal-Ginea (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Beliże)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

In-Niġerja (l-aħħar bnadar magħrufa: it-Togo, il-Ginea Ekwatorjali)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Libja, ir-Renju Unit)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: St. Vincent u l-Grenadini)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Mhux magħruf

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: it-Togo, is-Seychelles)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Panama, il-Beliże)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Beliże)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Iċ-Ċina (il-bnadar preċedenti: il-Ġeorġja, ir-Russja)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

It-Tanzanija [CCAMLR]/Mhux magħruf [SEAFO] (il-bnadar preċedenti: il-Mongolja, in-Namibja)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 XIONG NU BARU 33 ( DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti; il-Korea ta’ Fuq (DPRK), il-Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

It-Tajwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ġeorġja)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: il-Marokk)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

(2)  Għal kwalunkwe tagħrif ieħor ikkonsulta s-siti tal-Internet tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs).”


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/44


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1235/2012

tad-19 ta’ Diċembru 2012

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjoni ta’ ċertu għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009 (2) jistabbilixxi regoli rigward il-livell miżjud ta’ kontrolli uffiċjali li għandhom jitwettqu fuq l-importazzjonijiet tal-għalf u l-ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali, elenkati fl-Anness I tiegħu (“il-lista”), fil-punti tad-dħul fit-territorji msemmija fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

(2)

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 jistipula li l-lista għandha tiġi riveduta regolarment, tal-inqas kull tliet xhur, filwaqt li tal-inqas jitqiesu s-sorsi ta’ informazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu.

(3)

L-okkorrenza u r-rilevanza tal-inċidenti relatati mal-ikel notifikati bis-Sistema Rapida ta’ Allarm għall-Ikel u l-Għalf, is-sejbiet tal-verifiki f’pajjiżi terzi mwettqa mill-Uffiċċju tal-Ikel u Veterinarju, kif ukoll ir-rapporti dwar konsenji ta’ għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali, imressqin kull tliet xhur mill-Istati Membri lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 669/2009, juru li l-lista għandha tiġi emendata.

(4)

B’mod partikolari, għal konsenji ta’ frott imnixxef tad-dielja mill-Afganistan, dulliegħ mill-Brażil, frawli miċ-Ċina, piżelli u fażola mill-Kenja, nagħniegħ mill-Marokk, żrieragħ tad-dulliegħ u prodotti derivati minn Sierra Leone u ċerti ħxejjex aromatiċi, ħwawar u ħxejjex mill-Vjetnam, is-sorsi rilevanti ta’ informazzjoni juru li feġġu riskji ġodda u/jew ċertu nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti tas-sikurezza, u b’hekk jiġġustifikaw li jiddaħħal livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali. Għaldaqstant fil-lista għandhom jiddaħħlu annotazzjonijiet rigward dawn il-konsenji.

(5)

Il-lista għandha tiġi emendata biex tonqos l-intensità tal-kontrolli uffiċjali tal-prodotti li għalihom l-informazzjoni disponibbli turi titjib ġenerali fil-konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u li għalhekk għalihom il-frekwenza attwali ta’ kontrolli uffiċjali ma għadux ġustifikat. Għalhekk l-annotazzjonijiet fil-lista li għandhom x’jaqsmu mal-brunġiel u l-bettieħ morr mir-Repubblika Dominikana, il-ħwawar mill-Indja u l-fażola twila jarda, il-brunġiel u l-ħxejjex tal-ġeneru Brassica mit-Tajlandja għandhom jiġu emendati skont dan.

(6)

Il-lista għandha tiġi emendata billi jitneħħew l-annotazzjonijiet għal prodotti li għalihom l-informazzjoni disponibbli turi grad sodisfaċenti ġenerali ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti tas-sikurezza previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u li għalhekk għalihom frekwenza ogħla ta’ kontrolli uffiċjali ma għadux ġustifikat. Għalhekk l-annotazzjonijiet fil-lista dwar il-ħawħ mill-Eġittu, addittivi tal-għalf u taħlitiet minn qabel mill-Indja u l-Capsicum annum mill-Perù għandhom jiġu emendati skont dan. imħassar

(7)

Bil-ħsieb li jiġu mmirati aħjar ċerti prodotti stipulati fil-lista, iridu jiġu miżjuda l-kodiċi TARIC, fejn xieraq. Hija meħtieġa wkoll emenda ta’ ċerti kodiċi NM biex jiġu allinjati man-Nomenklatura Magħquda riveduta li tapplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

(8)

Fl-interess tal-konsistenza u ċ-ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, huwa xieraq li l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 jinbidel bit-test stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 669/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 jinbidel bit-test stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-publikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 194, 25.7.2009, p. 11.


ANNESS

“ANNESS I

Għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali soġġetti għal livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali fil-punt tad-dħul magħżul

Għalf u ikel

(użu previst)

Kodiċi NM (1)

Subdiviżjoni tat-TARIC

Pajjiż tal-oriġini

Perikli

Frekwenza tal-kontrolli fiżiċi u tal-identità

(%)

Għeneb imnixxef

(frott tad-dwieli)

0806 20

 

L-Afganistan (AF)

Okratossina A

50

(Ikel)

 

Ġellewż

(bil-qoxra jew imfesdaq)

0802 21 00 ; 0802 22 00

 

L-Azerbajġan (AZ)

Aflatossini

10

(Għalf u ikel)

 

Dulliegħ

0807 11 00

 

Il-Brażil (BR)

Salmonella

10

(Ikel)

 

Karawett bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Brażil (BR)

Aflatossini

10

Karawett imfesdaq

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett imħejji jew priżervat mod ieħor

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Għalf u ikel)

 

Frawli (friżat)

0811 10

 

Iċ-Ċina (CN)

Norovajrus u epatite A

5

(Ikel)

 

Brassica oleracea

(Brassica edibbli oħra, il-‘Brokkoli Ċiniż’) (13)

ex 0704 90 90

40

Iċ-Ċina (CN)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (14)

10

(Ikel — frisk jew imkessaħ)

 

 

Taljarini Mnixxfin

ex 1902 11 00 ;

10

Iċ-Ċina (CN)

Aluminju

10

ex 1902 19 10 ;

10

ex 1902 19 90 ;

10

ex 1902 20 10 ;

10

ex 1902 20 30 ;

10

ex 1902 20 91 ;

10

ex 1902 20 99 ;

10

ex 1902 30 10 ;

10

ex 1902 30 10

91

(Ikel)

 

 

Pomelos

ex 0805 40 00

31 ; 39

Iċ-Ċina (CN)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (11)

20

(Ikel — frisk)

 

 

Te, bit-togħma u mingħajr

0902

 

Iċ-Ċina (CN)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (10)

10

(Ikel)

 

Brunġiel

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

72

Ir-Repubblika Dominikana (DO)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (3)

10

Bettieħ morr (Mormodica charantia)

ex 0709 99 90

70

ex 0710 80 95

70

(Ikel — ħaxix frisk, imkessaħ jew friżat)

 

 

Fażola twila jarda (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00

10

Ir-Repubblika Dominikana (DO)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (3)

20

ex 0710 22 00

10

Bżar (ħelu u mhux) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ;

20

0710 80 51 ; ex 0710 80 59

20

(Ikel — ħaxix frisk, imkessaħ jew friżat)

 

 

Larinġ (frisk jew imqadded)

0805 10 20 ; 0805 10 80

 

L-Eġittu (EG)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (7)

10

Rummien

ex 0810 90 75

30

Frawli

0810 10 00

 

(Ikel — frott frisk)

 

Bżar (ħelu u mhux) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ;

20

L-Eġittu (EG)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (12)

10

0710 80 51 ; ex 0710 80 59

20

(Ikel — frisk, imkessaħ jew friżat)

 

 

Karawett bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Gana (GH)

Aflatossini

50

Karawett imfesdaq

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

(Għalf u Ikel)

 

Weraq tal-kari (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

L-Indja (IN)

Residwi tal-pestiċidi analizzati permezz ta’ metodi multiresidwali bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (5)

50

(Ikel — ħxejjex aromatiċi friski)

 

 

Capsicum annuum, sħiħ

0904 21 10

 

L-Indja (IN)

Aflatossini

10

Capsicum annuum, imfarrak jew mitħun

ex 0904 22 00

10

Frott imqadded tal-ġeneru Capsicum, sħiħ, minbarra l-bżar ħelu (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Kari (prodotti biċ-ċili)

0910 91 05

Noċemuskata (Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata (Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

Ġinġer (Zingiber officinale)

0910 11 00 , 0910 12 00

Curcuma longa (żagħfran tal-Indja)

0910 30 00

(Ikel — ħwawar imnixxfin)

 

Karawett bil-qoxra

1202 41 00

 

L-Indja (IN)

Aflatossini

20

Karawett imfesdaq

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett imħejji jew priżervat mod ieħor

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Għalf u ikel)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

L-Indja (IN)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (2)

50

(Ikel — frisk)

 

Noċemuskata (Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

 

L-Indoneżja (ID)

Aflatossini

20

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata (Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

(Ikel — ħwawar imnixxfin)

 

Piżelli bil-miżwed (bla qoxra)

ex 0708 10 00

40

Il-Kenja (KE)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (16)

10

Fażola bil-miżwed (bla qoxra)

ex 0708 20 00

40

(Ikel — frisk u mkessaħ)

 

 

Żerriegħa tad-dulliegħ (Egusi, Citrullus lanatus) u prodotti derivati minnha

ex 1207 70 00 ;

10

In-Niġerja (NG)

Aflatossini

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Ikel)

 

 

Nagħniegħ

ex 1211 90 86

30

Il-Marokk (MA)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (17)

10

(Ikel — ħxejjex aromatiċi friski)

 

 

Żerriegħa tad-dulliegħ (Egusi, Citrullus lanatus) u prodotti derivati minnha

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossini

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Ikel)

 

 

Bżar (minbarra dak ħelu) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

It-Tajlandja (TH)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (9)

10

(Ikel — frisk)

 

 

Weraq tal-kosbor

ex 0709 99 90

72

It-Tajlandja (TH)

Salmonella (6)

10

Ħabaq (sagru, ħelu)

ex 1211 90 86

20

Nagħniegħ

ex 1211 90 86

30

(Ikel — ħxejjex aromatiċi friski)

 

 

Weraq tal-kosbor

ex 0709 99 90

72

It-Tajlandja (TH)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (4)

20

Ħabaq (sagru, ħelu)

ex 1211 90 86

20

(Ikel - ħxejjex aromatiċi friski)

 

 

Fażola twila jarda (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00

10

It-Tajlandja (TH)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (4)

20

ex 0710 22 00

10

Brunġiel

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

72

Ħxejjex tal-ġeneru Brassica

0704 ; ex 0710 80 95

76

(Ikel - ħaxix frisk, imkessaħ jew friżat)

 

 

Bżar ħelu (Capsicum annuum)

0709 60 10 ; 0710 80 51

 

It-Turkija (TR)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (8)

10

Tadam

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Ikel - ħaxix frisk, imkessaħ jew friżat)

 

Għeneb imnixxef (frott tad-dwieli)

0806 20

 

l-Użbekistan (UZ)

Okratossina A

50

(Ikel)

 

Weraq tal-kosbor

ex 0709 99 90

72

Il-Vjetnam (VN)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (15)

20

Ħabaq (sagru, ħelu)

ex 1211 90 86

20

Nagħniegħ

ex 1211 90 86

30

Tursin

ex 0709 99 90

40

(Ikel - ħxejjex aromatiċi friski)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Il-Vjetnam (VN)

Residwi ta’ pestiċidi analizzati b’metodi li jużaw residwi multipli bbażati fuq GC-MS u LC-MS jew b’metodi li jużaw residwu wieħed (15)

20

Bżar (minbarra dak ħelu) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Ikel — frisk)

 

 

Karawett bil-qoxra

1202 41 00

 

L-Afrika t’Isfel (ZA)

Aflatossini

10

Karawett imfesdaq

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett imħejji jew priżervat mod ieħor

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Għalf u ikel)

 


(1)  Fejn huwa meħtieġ li jkunu eżaminati ċerti prodotti biss li jaqgħu taħt xi kodiċi NM u ma teżisti l-ebda subdiviżjoni taħt dak il-kodiċi fin-nomenklatura tal-prodotti, il-kodiċi NM huwa mmarkat ‘ex’.

(2)  B’mod partikolari r-residwi tal-Aċefat, il-Metamidofos, it-Triażofos, l-Endosulfan, il-Monokrotofos, il-Metomil, it-Tijokarb, id-Dijafenturon, it-Tijametossam, il-Fipronil, l-Ossamil, l-Aċetamipirid, l-Indossakarb, il-Mandipropammid.

(3)  B’mod partikolari r-residwi ta’: l-Amitraz, l-Aċefat, l-Aldikarb, il-Benomil, il-Karbendażim, il-Klorfenapir, il-Klorpirifos, is-CS2 (Ditjokarbamati), id-Diafentjuron, id-Diażinon, id-Diklorvos, id-Dikofol, id-Dimetoat, l-Endosulfan, il-Fenamidon, l-Imidakloprid, il-Malatjon, il-Metamidofos, il-Metjokarb, il-Metomil, il-Monokrotofos, l-Ometoat, l-Ossamil, il-Profenofos, il-Propikonażol, it-Tiabendażol, it-Tiakloprid.

(4)  B’mod partikolari r-residwi ta’: l-Aċefat, il-Karbaril, il-Karbendażim, il-Karbofuran, il-Klorpirifos, il-Klorpirifosmetil, id-Dimetoat, l-Etjon, il-Malatjon, il-Metalassil, il-Metamidofos, il-Metomil, il-Monokrotofos, l-Ometoat, il-Profenofos, il-Protjofos, il-Kwinalfos, it-Triadimefon, it-Triażofos, id-Dikrotofos, l-EPN, it-Triforin.

(5)  Partikolarment ir-residwi ta’: it-Triażofos, l-Ossidemetonmetil, il-Klorpirifos, l-Aċetamiprid, it-Tijametossam, il-Klotijanidin, il-Metamidofos, l-Aċefat, il-Propargit, il-Monokrotofos.

(6)  Il-metodu ta’ referenza EN/ISO 6579 jew metodu validat meta mqabbel miegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2005 (ĠU L 338, 22.12.2005, p. 1).

(7)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Karbendażim, iċ-Ċiflutrin, iċ-Ċiprodinil, id-Diażinon, id-Dimetoat, l-Etjon, il-Fenitrotjon, il-Fenpropatrin, il-Fludiossonil, l-Eżaflumuron, il-Lambdaċialotrin, il-Metjokarb, il-Metomil, l-Ometoat, l-Ossamil, il-Fentoat, it-Tijofanatmetil.

(8)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Metomil, l-Ossamil, il-Karbendażim, il-Klofenteżin, id-Diafentjuron, id-Dimetoat, il-Formetanat, il-Malatjon, il-Proċimidon, it-Tetradifon, it-Tijofanatmetil.

(9)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Karbofuran, il-Metomil, l-Ometoat, id-Dimetoat, it-Triażofos, il-Malatjon, il-Profenofos, il-Protjofos, l-Etjon, il-Karbendażim, it-Triforina, il-Proċimidon, il-Formetanat.

(10)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Buprofeżin; l-Imidakloprid; il-Fenvalerat u l-Esfenvalerat (ir-riżultat tal-iżomeri RS u SR); il-Profenofos; it-Trifluralin; it-Triażofos; it-Triadimefon u t-Triadimenol (ir-riżultat tat-triadimefon u triadimenol), iċ-Ċipermetrina (iċ-ċipermetrina inklużi taħlitiet oħra ta’ iżomeri kostitwenti (ir-riżultat ta’ iżomeri)).

(11)  B’mod partikolari r-residwi ta’: it-Triażofos, it-Triadimefon u t-Triadimenol (ir-riżultat tat-triadimefon u t-triadimenol), il-Paratijonmetil, il-Fentoat, il-Metidatijon.

(12)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Karbofuran (total), il-Klorpirifos, iċ-Ċipermetrin (total), iċ-Ċiprokonażol, id-Dikofol (total), id-Difenokonażol, id-Dinotefuran, l-Etjon, il-Flusilażol, il-Folpet, il-Prokloraż, il-Profenofos, il-Propikonażol, it-Tiofanatmetil u t-Triforin.

(13)  Speċijiet tal-Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Magħrufin ukoll bħala “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, u “Chinese bare Jielan”.

(14)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Klorfenapir, il-Fipronil, il-Karbendażim, l-Aċetamiprid, id-Dimetomorf u l-Propikonażol.

(15)  B’mod partikolari r-residwi ta’: il-Karbofuran, il-Karbendażim (total), il-Klorpirifos, il-Profenofos, il-Permetrina, l-Eżakonażol, id-Difenokonażol, il-Propikonażol, il-Fipronil, il-Proparġit, il-Flusilażol, il-Fentoat, iċ-Ċipermetrina, il-Metomil, il-Kwinalfos, il-Penċikuron, il-Metidatjon, id-Dimetoat (total), il-Fenbukonażol.

(16)  Partikolarment ir-residwi ta’: iDimetoat (total), il-Klorpirifos, l-Aċefat, il-Metamidofos, Metomil, id-Diafentjuron, l-Indossikarb.

(17)  Partikolarment ir-residwi ta’: iKlorpirifos, iċ-Ċipermetrin, id-Dimetoat (total), l-Endosulfan (total), l-Eżakonażol, il-Partjonmetil (total), il-Metomil, il-Flutrijafol, il-Karbendażim (total), il-Flubendiammid, il-Miklobutanil, il-Malatjon (total).”


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/51


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1236/2012

tad-19 ta’ Diċembru 2012

li jniedi investigazzjoni dwar iċ-ċirkomvenzjoni possibbli ta’ miżuri anti-dumping imposti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 511/2010 fuq importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina bl-importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu kemxejn modifikati, li fihom 97 % tal-piż jew aktar iżda inqas minn 99,95 % tal-molibdenu, li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”) u b’mod partikolari l-Artikoli 13(3) u 14(5) tiegħu,

Wara li, b’konformità mal-Artikoli 13(3) u 14(5) tar-Regolament bażiku, ikkonsultat mal-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   IT-TALBA

(1)

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) irċeviet talba skont l-Artikolu 13(3) u 14(5) tar-Regolament bażiku biex tinvestiga l-possibbiltà li kien hemm ċirkomvenzjoni tal-miżuri anti-dumping imposti fuq ċerti wajers tal-molibdenu li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina bl-importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu kemxejn modifikati li fihom 97 % tal-piż jew aktar iżda inqas minn 99,95 % tal-molibdenu, li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni.

(2)

It-talba ġiet ippreżentata fil-5 ta’ Novembru 2012 minn Plansee SE, produttur tal-Unjoni ta’ ċerti wajers tal-molibdenu.

B.   IL-PRODOTT

(3)

Il-prodott ikkonċernat mill-possibilità ta’ ċirkomvenzjoni huwa wajer tal-molibdenu, li mill-inqas 99,95 % tal-piż tiegħu jikkonsisti minn molibdenu, b’dimensjoni ta’ profil trasversali massimu li taqbeż 1,35 mm imma ma taqbiżx 4,0 mm, li joriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, bħalissa kklassifikat bil-kodiċi NM ex 8102 96 00 (il-kodiċi TARIC 8102960011 u 8102960019) (“il-prodott ikkonċernat”).

(4)

Il-prodott taħt investigazzjoni huwa l-istess bħal dak definit fil-premessa preċedenti, iżda għandu 97 % tal-piż jew aktar iżda inqas minn 99,95 % tal-molibdenu, u li bħalissa jaqa’ taħt l-istess kodiċi NM bħall-prodott ikkonċernat iżda li jaqa’ taħt kodiċi TARIC differenti (jiġifieri 8102960090 sad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament) u li joriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“il-prodott taħt investigazzjoni”).

C.   MIŻURI EŻISTENTI

(5)

Il-miżuri li huma fis-seħħ bħalissa u possibiliment qed ikun hemm ċirkumvenzjoni tagħhom huma miżuri anti-dumping imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 511/2010 (2) fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

D.   IR-RAĠUNIJIET

(6)

It-talba tinkludi biżżejjed evidenza prima face li l-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti wajers tal-molibdenu li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina qed ikun hemm ċirkonvenzjoni tagħhom permezz ta’ importazzjonijiet tal-prodott taħt investigazzjoni.

(7)

L-evidenza prima facie li ġiet ippreżentata hija din:

(8)

It-talba turi li seħħet bidla sinifikanti fix-xejra tal-kummerċ li tinvolvi esportazzjonijiet mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina lejn l-Unjoni wara l-impożizzjoni tad-dazju definittiv anti-dumping fuq il-prodott ikkonċernat impost mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 511/2010, mingħajr raġuni biżżejjed jew ġustifikazzjoni ekonomika għal tibdil bħal dan għajr l-impożizzjoni tad-dazju.

(9)

Din il-bidla tidher li ġejja mill-importazzjoni tal-prodott taħt investigazzjoni fl-Unjoni. It-talba tinkludi biżżejjed evidenza prima facie li l-prodott taħt investigazzjoni għandu l-istess karatteristiċi essenzjali u użi għall-prodott ikkonċernat.

(10)

Barra minn hekk, it-talba fiha biżżejjed evidenza prima facie li l-effetti ta’ rimedju tal-miżuri anti-dumping eżistenti fuq il-prodott ikkonċernat qed jiddgħajfu kemm fil-kwantità kif ukoll fil-prezz. Volumi sinifikanti ta’ importazzjonijiet tal-prodott taħt investigazzjoni jidher li ħadu post l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. Barra minn hekk, hemm biżżejjed evidenza prima facie li l-importazzjonijiet tal-prodott taħt investigazzjoni qed isiru bi prezzijiet aktar baxxi mill-prezz mhux dannuż stabbilit fl-investigazzjoni li wasslet għall-miżuri eżistenti.

(11)

Fl-aħħar nett, it-talba fiha biżżejjed evidenza prima facie li l-prezzijiet tal-prodott taħt investigazzjoni huma oġġett ta’ dumping fir-rigward tal-valur normali stabbilit qabel għall-prodott ikkonċernat.

(12)

Jekk il-prassi ta’ ċirkomvenzjoni li hija koperta bl-Artikolu 13 tar-Regolament bażiku, għajr dawk imsemmija hawn fuq, tiġi identifikata fl-andament tal-investigazzjoni, l-investigazzjoni tista’ tkopri din il-prassi wkoll.

E.   IL-PROĊEDURA

(13)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li teżisti biżżejjed evidenza biex tiġġustifika l-bidu ta’ investigazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku u li tagħmel l-importazzjonijiet tal-prodott taħt investigazzjoni soġġetti għal reġistrazzjoni, b’konformità mal-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku.

(a)   Kwestjonarji

(14)

Sabiex tikseb tagħrif li tqis bħala meħtieġ għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-esportaturi/produtturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet tal-esportaturi/produtturi magħrufa fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, lill-importaturi magħrufa u lill-assoċjazzjoni magħrufa ta’ importaturi fl-Unjoni u lill-awtoritajiet tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina. Kif xieraq, it-tagħrif jista’ jintalab ukoll mingħand l-industrija tal-Unjoni.

(15)

F’kull każ, il-partijiet interessati kollha għandhom jikkuntattjaw lill-Kummissjoni minnufih, iżda mhux iktar tard mil-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament, u jitolbu kwestjonarju fil-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament, minħabba li l-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3(2) ta’ dan ir-Regolament japplika għall-partijiet interessati kollha.

(16)

L-awtoritajiet tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina se jiġu nnotifikati bil-bidu tal-investigazzjoni.

(b)   Il-ġbir tat-tagħrif u s-seduti ta’ smigħ

(17)

Il-partijiet kollha interessati huma b’dan mistiedna jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jagħtu evidenza ta’ sostenn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tisma’ lill-partijiet interessati, jekk dawn jagħmlu talba bil-miktub u juru li hemm raġunijiet partikolari għalfejn dawn għandhom jinstemgħu.

(c)   Eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri

(18)

B’konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodott taħt investigazzjoni jistgħu jiġu eżentati mir-reġistrazzjoni jew mill-miżuri jekk l-importazzjoni ma jkunx fiha ċirkomvenzjoni.

(19)

Billi l-possibbiltà ta’ ċirkomvenzjoni ssir barra mill-Unjoni, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet, skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament bażiku, lill-produtturi tal-prodott taħt investigazzjoni fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina li jistgħu juru li ma humiex relatati (3) ma’ kwalunkwe produttur soġġett għall-miżuri (4) u li jinstab li mhumiex involuti fi prassi ta’ ċirkomvenzjoni kif ġie definit fl-Artikoli 13(1) u 13(2) tar-Regolament bażiku. Il-produtturi li jixtiequ jiksbu eżenzjoni għandhom jippreżentaw talba sostnuta b’evidenza xierqa fil-limitu taż-żmien indikat fl-Artikolu 3(3) ta’ dan ir-Regolament.

F.   IR-REĠISTRAZZJONI

(20)

Skont l-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodott taħt investigazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni sabiex ikun żgurat li, jekk l-investigazzjoni tirriżulta f’sejbiet ta’ ċirkomvenzjoni, ikun jista’ jiġi impost ammont xieraq ta’ dazji tal-anti-dumping mid-data li fiha tkun ġiet imposta r-reġistrazzjoni ta’ importazzjonijiet bħal dawn.

G.   IL-LIMITI TAŻ-ŻMIEN

(21)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni soda, għandhom jiġu ddikjarati l-limiti taż-żmien li fihom:

il-partijiet interessati jistgħu jippreżentaw ruħhom lill-Kummissjoni, jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jressqu l-kwestjonarju mimli jew kwalunkwe tagħrif ieħor li għandu jitqies matul l-investigazzjoni,

il-produtturi fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina jistgħu jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew tal-miżuri,

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni.

(22)

Qed tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-eżerċizzju ta’ ħafna mid-drittijiet proċedurali stabbiliti fir-Regolament bażiku jiddependi mill-fatt li l-parti tippreżenta ruħha fil-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament.

H.   IN-NUQQAS TA’ KOOPERAZZJONI

(23)

F’każijiet fejn xi parti interessata tiċħad l-aċċess jew ma tagħtix it-tagħrif meħtieġ fil-limiti taż-żmien, jew tfixkel l-investigazzjoni b’mod sinifikanti, jistgħu jsiru sejbiet, pożittivi jew negattivi, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, abbażi tal-fatti disponibbli.

(24)

Fejn jinstab li xi parti interessata tkun tat tagħrif falz jew qarrieqi, dak it-tagħrif għandu jiġi injorat u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli.

(25)

Jekk parti interessata ma tikkoperax jew tikkopera biss parzjalment u għalhekk is-sejbiet ikunu bbażati fuq il-fatti disponibbli b’konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista’ jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku din kienet ikkoperat.

I.   L-ISKEDA TAL-INVESTIGAZZJONI

(26)

L-investigazzjoni se tiġi konkluża, skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku, fi żmien disa’ xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

J.   L-IPPROĊESSAR TAD-DEJTA PERSONALI

(27)

Huwa nnutat li kull dejta personali miġbura f’din l-investigazzjoni se tiġi trattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (5).

K.   L-UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(28)

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ. L-Uffiċjal tas-Seduta jagħmilha ta’ medjatur bejn il-partijiet interessati u s-servizzi ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-Uffiċjal tas-Seduta jirrevedi t-talbiet għall-aċċess tal-fajl, it-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għall-estensjoni tal-limiti taż-żmien u t-talbiet minn partijiet terzi għal smigħ. L-Uffiċjal tas-Seduta jista’ jorganizza seduta ta’ smigħ ma’ parti interessata individwali u jagħmilha ta’ medjatur biex jiżgura li d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet jitħaddmu b’mod sħiħ.

(29)

Talba għal seduta ta’ smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet li għalihom tkun qiegħda ssir. L-Uffiċjal tas-Seduta se jagħti wkoll opportunitajiet biex isir smigħ li jinvolvi lill-partijiet u li jippermetti li jitressqu fehmiet differenti u argumenti kuntrarji.

(30)

Għal aktar tagħrif u dettalji ta’ kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni tal-Internet tal-Uffiċjal tas-Seduta fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tnediet investigazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, sabiex jiġi determinat jekk l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ wajer tal-molibdenu, li fihom 97 % tal-piż jew aktar iżda inqas minn 99,95 % tal-molibdenu, b’dimensjoni ta’ profil trasversali massimu li taqbeż 1,35 mm imma ma taqbiżx 4,0 mm, u bħalissa kklassifikat bil-kodiċi NM ex 8102 96 00 (il-kodiċi TARIC 8102960030), li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, qed jevitaw il-miżuri imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 511/2010.

Artikolu 2

L-awtoritajiet Doganali, skont l-Artikolu 13(3) u l-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet fl-Unjoni identifikati fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

Ir-reġistrazzjoni għandha tiskadi disa’ xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ regolament, titlob lill-awtoritajiet Doganali jwaqqfu r-reġistrazzjoni ta’ importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti manifatturati minn produtturi li jkunu applikaw għal eżenzjoni mir-reġistrazzjoni u li jkun instab li jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex tingħata eżenzjoni.

Artikolu 3

1.   Il-kwestjonarji għandhom jintalbu mill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Biex ir-rappreżentazzjonijiet tagħhom jitqiesu waqt l-investigazzjoni, il-partijiet interessati jridu jippreżentaw ruħhom billi jikkuntattjaw lill-Kummissjoni, iressqu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jippreżentaw it-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kwalunkwe tagħrif ieħor fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

3.   Il-produtturi fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina li jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri għandhom jibagħtu talba sostnuta sewwa mill-evidenza fl-istess limitu taż-żmien ta’ 37 jum.

4.   Il-partijiet interessati jistgħu wkoll japplikaw sabiex jistemgħu mill-Kummissjoni fl-istess limitu taż-żmien ta’ 37 jum.

5.   Il-partijiet interessati jeħtieġ li jagħmlu s-sottomissjonijiet u t-talbiet kollha f’format elettroniku (sottomissjonijiet li mhumiex kunfidenzjali permezz tal-posta elettronika, dawk kunfidenzjali fuq CD-R/DVD), u jridu jindikaw l-isem, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, in-numri tat-telefown u tal-faks tagħhom. Madankollu, kull Prokura, kull ċertifikazzjoni ffirmata, u kull aġġornament tagħhom, li jakkumpanjaw it-tweġibiet għall-kwestjonarju għandhom ikunu ppreżentati fuq karta, jiġifieri bil-posta jew bl-idejn, fl-indirizz ta’ hawn taħt. Jekk xi parti interessata ma tkunx tista’ tagħti s-sottomissjonijiet u t-talbiet tagħha f’format elettroniku, din għandha tgħarraf minnufih lill-Kummissjoni b’konformità mal-Artikolu 18(2) tar-Regolament bażiku. Għal aktar tagħrif dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġna tal-web rilevanti fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Kull sottomissjoni bil-miktub, inkluż it-tagħrif mitlub f’dan ir-Regolament, it-tweġibiet għall-kwestjonarju u l-korrispondenza mogħtija mill-partijiet interessati fuq bażi kunfidenzjali trid tkun immarkata “Limited (6) (“Ristrett”) u, skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament bażiku, għandha tkun akkumpanjata minn verżjoni mhux kunfidenzjali, li għandha tkun immarkata “For inspection by interested parties” (“Għall-ispezzjoni minn partijiet interessati”).

L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: +32 22986287

L-indirizz elettroniku: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 150, 16.6.2010, p. 17.

(3)  B’konformità mal-Artikolu 143 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1) li jikkonċerna l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali Komunitarju, il-persuni għandhom jitqiesu relatati biss jekk: (a) ikunu uffiċjali jew diretturi tan-negozju ta’ xulxin; (b) ikunu legalment rikonoxxuti bħala sħab fin-negozju; (c) ikunu l-impjegatur u l-impjegat; (d) kwalunkwe persuna li direttament jew indirettament hija s-sid, tikkontrolla jew għandha 5 % jew iżjed tal-ishma jew tal-kwoti tal-ishma li jivvutaw jew tat-tnejn li huma; (e) wieħed minnhom, direttament jew indirettament jikkontrolla lill-ieħor; (f) it-tnejn li huma huma direttament jew indirettament ikkontrollati minn terza persuna; (g) flimkien, direttament jew indirettament jikkontrollaw terza persuna; jew (h) ikunu membri tal-istess familja. Il-persuni jitqiesu li jkunu membri tal-istess familja biss jekk għandhom xi waħda minn dawn ir-relazzjonijiet li ġejjin: (i) konjuġi, (ii) ġenituri u wild, (iii) aħwa (sew jekk tal-istess ġenituri jew aħwa minn ġenitur wieħed), (iv) nanniet u neputijiet, (v) ziju jew zija u neputi jew neputija, (vi) ġenituri jew ulied tar-rispett, (vii) aħwa tar-rispett. F’dan il-kuntest, “persuna” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika.

(4)  Madankollu, anki jekk il-produtturi huma relatati skont kif jissemma hawn fuq ma’ kumpaniji soġġetti għall-miżuri stabbiliti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (il-miżuri oriġinali tal-anti-dumping), xorta waħda tista’ tingħata eżenzjoni jekk ma jkunx hemm evidenza li r-relazzjoni mal-kumpaniji soġġetta għall-miżuri oriġinali kienet stabbilita jew użata biex ikun hemm evażjoni tal-miżuri oriġinali.

(5)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  Dokument “Limited” huwa dokument meqjus kunfidenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-GATT 1994 (il-Ftehim Anti-dumping). Huwa wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/55


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1237/2012

tad-19 ta’ Diċembru 2012

li japprova s-sustanza attiva Zucchini Yellow Mosaic Virus – tal-varjazzjoni dgħajfa, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2), fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni, għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta’ dik id-Direttiva qabel l-14 ta’ Ġunju 2011. Għaz-Zucchini Yellow Mosaic Virus – tal-varjazzjoni dgħajfa, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/586/KE (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, fis-16 ta’ Marzu 2005, ir-Renju Unit irċieva applikazzjoni mingħand Bio-Oz Biotechnologies Ltd għall-inklużjoni tas-sustanza attiva Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/586/KE ikkonfermat li d-dossier kien “komplut” fis-sens li seta’ jitqies li jissodisfa, fil-prinċipju, ir-rekwiżiti tad-dejta u tat-tagħrif tal-Annessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

Għal dik is-sustanza attiva, ġew ivvalutati l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva 91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant. L-Istat Membru maħtur bħala relatur ippreżenta abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni fit-30 ta’ Ġunju 2006.

(4)

L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni ġie rivedut mill-Istati Membri u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ’il quddiem “l-Awtorità”). L-Awtorità ppreżentat il-konklużjoni tagħha dwar ir-reviżjoni tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi għas-sustanza attiva Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa (4) lill-Kummissjoni fit-28 ta’ Mejju 2012. L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ġew iffinalizzati fl-20 ta’ Novembru 2012 fil-format tar-rapport tar-reviżjoni tal-Kummissjoni għaz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa.

(5)

Mill-eżamijiet differenti li saru, jidher li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa jistgħu jitqiesu li jissodisfaw, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) u l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fir-rigward tal-użi li kienu eżaminati u ddettaljati fir-rapporti ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li z-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa tiġi approvata.

(6)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel l-approvazzjoni sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jħejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-approvazzjoni.

(7)

Madankollu, bla ħsara għall-obbligi stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 bħala konsegwenza tal-approvazzjoni, u meta titqies is-sitwazzjoni speċifika li nħolqot bit-transizzjoni mid-Direttiva 91/414/KEE għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandu japplika dan li ġej. L-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta’ sitt xhur wara l-approvazzjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom iz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa. L-Istati Membri għandhom ivarjaw, jissostitwixxu jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet, kif xieraq. B’deroga minn dik l-iskadenza, għandu jingħata perjodu itwal għas-sottomissjoni u għall-valutazzjoni tal-aġġornament tad-dossier komplut tal-Anness III, kif stipulat fid-Direttiva 91/414/KEE, ta’ kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għal kull użu intenzjonat skont il-prinċipji uniformi.

(8)

L-esperjenza miksuba mill-inklużjonijiet fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ta’ sustanzi attivi vvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (5), uriet li jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti b’rabta mal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati aktar diffikultajiet, jidher li huwa meħtieġ li jiġu ċċarati d-dmirijiet tal-Istati Membri, speċjalment id-dmir li jivverifikaw li d-detentur tal-awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-Direttivi li ġew adottati s’issa li jemendaw l-Anness I ta’ dik id-Direttiva jew ir-Regolamenti li japprovaw is-sustanzi attivi.

(9)

Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Anness għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (6), għandu jiġi emendat kif xieraq.

(10)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Approvazzjoni ta’ sustanza attiva

Is-sustanza attiva Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa, kif speċifikat fl-Anness I, hija approvata skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Evalwazzjoni mill-ġdid tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

1.   L-Istati Membri għandhom, b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fejn huwa meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom iz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa bħala sustanza attiva sat-30 ta’ Novembru 2013.

Sa dik id-data dawn għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw li l-kundizzjonijiet fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament ikunu ssodisfati, ħlief għal dawk identifikati fil-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dak l-Anness, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu dossier jew għandu aċċess għal dossier, li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13(1) sa (4) ta’ dik id-Direttiva u l-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-protezzjoni tal-pjanti li fih iz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa jew bħala l-unika sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, li lkoll huma elenkati fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-Istati Membri, sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Mejju 2013, għandhom jerġgħu jevalwaw il-prodott skont il-prinċipji uniformi, kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, abbażi ta’ dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III tad-Direttiva 91/414/KEE u filwaqt li jqisu l-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Fuq il-bażi ta’ dik l-evalwazzjoni, dawn għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Wara li dan jiġi stabbilit, l-Istati Membri għandhom:

(a)

fil-każ ta’ prodott li jkun fih iz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2014; jew

(b)

fil-każ ta’ prodott li fih z-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sat-30 ta’ Novembru 2014 jew sad-data ffissata għal emenda jew irtirar ta’ din ix-xorta fl-att jew atti rispettivi li żiedu s-sustanza jew is-sustanzi rilevanti fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jew approvaw dik is-sustanza jew sustanzi, skont liema waħda tkun l-aktar reċenti.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat skont l-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Ġunju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  ĠU L 236, 31.8.2006, p. 31.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Jinstab onlajn: www.efsa.europa.eu

(5)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANNESS I

Isem Komuni,

Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa

Numru tal-adeżjoni tal-ATCC: PV-593

Mhux applikabbli

≥ 0,05 mg/l

fl-1 ta’ Ġunju 2013.

fil-31 ta’ Mejju 2023.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Novembru 2012.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju għall-pjanti mhux fil-mira, jekk il-pjanti tal-uċuħ tar-raba’ jiġu infettati wkoll b’virus ieħor li jista’ jkun trasmess permezz ta’ afidi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn huwa xieraq.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta’ analiżi.


ANNESS II

Fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, qed tiżdied l-annotazzjoni li ġejja:

Numru

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (*)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“30

Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa

Numru tal-adeżjoni tal-ATCC: PV-593

Mhux applikabbli

≥ 0,05 mg/l

fl-1 ta’ Ġunju 2013.

fil-31 ta’ Mejju 2023.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iz-Zucchini Yellow Mosaic Virus — tal-varjazzjoni dgħajfa, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Novembru 2012.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju għall-pjanti mhux fil-mira, jekk il-pjanti tal-uċuħ tar-raba’ jiġu infettati wkoll b’virus ieħor li jista’ jkun trasmess permezz ta’ afidi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu, fejn xieraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.”


(*)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapport ta’ analiżi.


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/59


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1238/2012

tad-19 ta’ Diċembru 2012

li japprova s-sustanza attiva Trichoderma asperellum (razza T34), skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2), fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni, għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta’ dik id-Direttiva qabel l-14 ta’ Ġunju 2011. Għat-Trichoderma asperellum (razza T34), il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/132/UE (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, fit-22 ta’ April 2010, ir-Renju Unit irċieva applikazzjoni mingħand Biocontrol Technologies S.L. għall-inklużjoni tas-sustanza attiva Trichoderma asperellum (razza T34) fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/132/UE kkonfermat li l-fajl kien “komplut” fis-sens li seta’ jitqies li jissodisfa, fil-prinċipju, ir-rekwiżiti tad-dejta u tat-tagħrif tal-Annessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

Għal dik is-sustanza attiva, l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent ġew ivvalutati, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva 91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant. Ir-relatur maħtur mill-Istat Membru ssottometta abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni fis-16 ta’ Mejju 2011.

(4)

L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni saritlu evalwazzjoni mill-Istati Membri u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”). L-Awtorità ppreżentat lill-Kummissjoni l-konklużjoni tagħha dwar l-analiżi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva Trichoderma asperellum (razza T34) (4) fl-20 ta’ April 2012. Ir-rapport ta’ valutazzjoni u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ffinalizzati fl-20 ta’ Novembru 2012 fil-format tar-rapport ta’ analiżi tal-Kummissjoni għat-Trichoderma asperellum (razza T34).

(5)

Minn bosta eżamijiet li saru deher li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom it-Trichoderma asperellum (razza T34) huma mistennija li jissodisfaw, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) u l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fir-rigward tal-użi li ġew eżaminati u mniżżla fid-dettall fir-rapport ta’ analiżi tal-Kummissjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li tiġi approvata t-Trichoderma asperellum (razza T34).

(6)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel l-approvazzjoni biex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jħejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-approvazzjoni.

(7)

Madankollu, bla ħsara għall-obbligi previsti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 bħala konsegwenza tal-approvazzjoni, u meta titqies is-sitwazzjoni speċifika li nħolqot bit-tranżizzjoni tad-Direttiva 91/414/KEE għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandu japplika dan li ġej. L-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta’ sitt xhur wara l-approvazzjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom it-Trichoderma asperellum (razza T34). L-Istati Membri għandhom ivarjaw, jissostitwixxu jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet, kif xieraq. B’deroga minn dik l-iskadenza, għandu jingħata perjodu itwal għas-sottomissjoni u għall-valutazzjoni tal-aġġornament tal-fajl komplut tal-Anness III, kif stipulat fid-Direttiva 91/414/KEE, ta’ kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għal kull użu intenzjonat skont il-prinċipji uniformi.

(8)

L-esperjenza miksuba mill-inklużjonijiet fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ta’ sustanzi attivi vvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (5), uriet li jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti b’rabta mal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati aktar diffikultajiet, jidher li huwa meħtieġ li jiġu ċċarati d-dmirijiet tal-Istati Membri, speċjalment id-dmir li jivverifikaw li d-detentur tal-awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ma’ dik id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-Direttivi li ġew adottati s’issa li jemendaw l-Anness I ma’ dik id-Direttiva jew ir-Regolamenti li japprovaw is-sustanzi attivi.

(9)

Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (6), għandu jiġi emendat kif xieraq.

(10)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Approvazzjoni ta’ sustanza attiva

Is-sustanza attiva Trichoderma asperellum (razza T34), kif speċifikat fl-Anness I, hija approvata skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Rivalutazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

1.   F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri għandhom, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom it-Trichoderma asperellum (razza T34) bħala sustanza attiva sat-30 ta’ Novembru 2013.

Sa dik id-data huma għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw li l-kundizzjonijiet fl-Anness I ma’ dan ir-Regolament ikunu ssodisfati, ħlief dawk identifikati fil-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dak l-Anness, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu dossier jew għandu aċċess għal dossier, li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13(1) sa (4) ta’ dik id-Direttiva u l-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

2.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-protezzjoni tal-pjanti li fih it-Trichoderma asperellum (razza T34) bħala l-unika sustanza attiva jew bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, li kollha ġew elenkati fl-Anness għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 mhux iktar tard mill-31 ta’ Mejju 2013, l-Istati Membri għandhom jerġgħu jevalwaw il-prodott skont il-prinċipji uniformi, kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, abbażi ta’ dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III għad-Direttiva 91/414/KEE u billi jqisu l-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Anness I ma’ dan ir-Regolament. Fuq il-bażi ta’ dik l-evalwazzjoni, dawn għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Wara li dan jiġi stabbilit, l-Istati Membri għandhom:

(a)

fil-każ ta’ prodott li jkun fih it-Trichoderma asperellum (razza T34) bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2014; jew

(b)

fil-każ ta’ prodott li fih it-Trichoderma asperellum (razza T34) bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sat-30 ta’ Novembru 2014 jew sad-data ffissata għal tali emenda jew irtirar fl-att jew atti rispettivi li jkunu żiedu s-sustanza jew sustanzi rilevanti fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE, jew li jkunu approvaw dik is-sustanza jew sustanzi, skont liema waħda tkun l-aktar reċenti.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Ġunju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  ĠU L 52, 3.3.2010, p. 51.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Disponibbli onlajn: www.efsa.europa.eu

(5)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANNESS I

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Trichoderma asperellum (razza T34)

In-numru CECT: 20417

Mhux applikabbli

1 × 1010 cfu/g

fl-1 ta’ Ġunju 2013

fil-31 ta’ Mejju 2023

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ analiżi dwar it-Trichoderma asperellum (razza T34) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Novembru 2012.”

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi u tal-ħaddiema, waqt li titqies li t-Trichoderma asperellum (razza T34) bħala sensitizzatur potenzjali.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta’ analiżi.


ANNESS II

Fil-Parti B tal-Anness mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, qed tiżdied l-annotazzjoni li ġejja:

Numru

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

L-isem tal-IUPAC

Purità (*)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“29

Trichoderma asperellum (razza T34)

In-numru CECT: 20417

Mhux applikabbli

1 × 1010 cfu/g

fl-1 ta’ Ġunju 2013

fil-31 ta’ Mejju 2023

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ analiżi dwar it-Trichoderma asperellum (razza T34), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Novembru 2012.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi u tal-ħaddiema, waqt li jitqies li t-Trichoderma asperellum (razza T34) huwa kkunsidrat bħala sensitizzatur potenzjali.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.”


(*)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapport ta’ analiżi.


20.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 350/63


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1239/2012

tad-19 ta’ Diċembru 2012

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam mal-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 121(e), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikoli 15(1) u 20(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008 (2) jistipulaw li t-tiġieġ iffriżat u ffriżat malajr u ċerti qatgħat tat-tjur friski jistgħu jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni biss jekk il-kontenut tal-ilma ma jaqbiżx il-valuri li teknikament ma jistgħux jiġu evitati, u li jiġu stabbiliti bil-metodi ta’ analiżi deskritti fl-Annessi VI, VII u VIII ta’ dak ir-Regolament, rispettivament.

(2)

L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 543/2008 jistipula li għandhom isiru kontrolli regolari skont l-Anness IX ta’ dak ir-Regolament fuq l-assorbiment tal-ilma, jew kontrolli fil-biċċeriji skont l-Anness VI ta’ dak ir-Regolament.

(3)

L-Annessi VI u VII tar-Regolament (KE) Nru 543/2008 jistipulaw il-valuri tal-limitu għall-kontenut tal-ilma ta’ karkassi ta’ tiġieġ iffriżati u tiġieġ iffriżati malajr, l-Anness VIII ta’ dak ir-Regolament jistipula l-valuri tal-limitu għall-kontenut tal-ilma ta’ ċerti qatgħat tat-tjur u l-Anness IX ta’ dak ir-Regolament jistipula l-valuri tal-limitu għall-kontenut tal-ilma ta’ laħam tat-tjur frisk f’kontrolli dwar l-assorbiment tal-ilma fl-istabbiliment ta’ produzzjoni. Dawn il-valuri tal-limitu kollha huma ffissati b’referenza għal tliet metodi ta’ tkessiħ definiti fl-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament b’mod partikolari t-tkessiħ bl-arja, it-tkessiħ b’raxx ta’ arja u t-tkessiħ b’immersjoni.

(4)

Teknoloġiji ġodda wasslu għall-iżvilupp ta’ metodi ġodda ta’ tkessiħ li għalihom għandhom japplikaw l-istess regoli bħal dawk li japplikaw għall-metodi ta’ tkessiħ definiti fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 543/2008. Għaldaqstant, huwa neċessarju li jiġu stipulati l-valuri tal-limitu li għandhom japplikaw meta jintużaw metodi ġodda ta’ tkessiħ.

(5)

Billi t-teknoloġiji l-ġodda tat-tkessiħ tal-karkassi tat-tjur jiġu esplorati biex itejbu l-kwalità ġenerali tal-laħam tat-tjur, il-valuri tal-limitu għal dawn il-metodi ta’ tkessiħ ġodda ma għandhomx jaqbżu l-valuri tal-limitu l-aktar baxxi stipulati għall-metodu tat-tkessiħ bl-arja.

(6)

L-Anness XI tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008, jelenka l-lista tal-laboratorji ta’ referenza nazzjonali. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Malta nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-deżinjazzjoni l-ġdida tal-laboraturju ta’ referenza nazzjonali tagħhom.

(7)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 543/2008 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi VI sa IX u l-Anness XI tar-Regolament (KE) Nru 543/2008 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 17.6.2008, p. 46.


ANNESS

L-Annessi VI sa IX u l-Anness XI tar-Regolament (KE) Nru 543/2008 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness VI, il-punt 7 jinbidel b’dan li ġej:

“7.   L-evalwazzjoni tar-riżultat

Jekk it-telf medju tal-ilma tal-20 karkassa fil-kampjun malli jinħall is-silġ jaqbeż il-perċentwali mogħtija hawn taħt, l-ammont ta’ ilma assorbit matul l-ipproċessar jitqies li jaqbeż il-limitu permissibbli.

Il-perċentwali huma, fil-każ ta’:

 

tkessiħ bl-arja: 1,5 %,

 

tkessiħ b’raxx ta’ arja: 3,3 %,