ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.328.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 328

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
28 ta' Novembru 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 1104/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/971/KE biex tinkludi l-materjal riproduttiv tal-foresta tal-kategorija kwalifikati u biex taġġorna l-isem tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni

1

 

*

Deċiżjoni Nru 1105/2012/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha u billi taġġorna l-ismijiet ta’ pajjiż terz u tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni ( 1 )

4

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta’ Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji ( 1 )

7

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1107/2012 tas-27 ta’ Novembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

16

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/730/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2012 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Grupp ta’ Studju Internazzjonali dwar il-Ġuta fir-rigward tan-negozjar ta’ termini ta’ referenza ġodda għal wara l-2014

18

 

 

2012/731/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2012/003 DK/Vestas mid-Danimarka)

19

 

 

2012/732/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2012/002 DE/manroland mill-Ġermanja)

20

 

 

2012/733/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2012 ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-approvazzjoni ta’ postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għall-impjieg u l-istabbiliment mill-ġdid tal-EURES (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8548)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/1


DEĊIŻJONI Nru 1104/2012/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/971/KE biex tinkludi l-materjal riproduttiv tal-foresta tal-kategorija “kwalifikati” u biex taġġorna l-isem tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni

Il-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/971/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ekwivalenza ta’ materjal riproduttiv tal-foresti prodott f’pajjiżi terzi (3) tiddetermina l-kondizzjonijiet li taħthom il-materjal riproduttiv tal-foresti tal-kategoriji “sors identifikat” u “magħżula”, prodott f’pajjiżi terzi elenkati fl-Anness I ta’ dik id-Deċiżjoni, għandu jiġi importat fl-Unjoni.

(2)

Ir-regoli nazzjonali għaċ-ċertifikazzjoni ta’ materjal riproduttiv tal-foresti fl-Istati Uniti, l-Iżvizzera, il-Kanada, il-Kroazja, in-Norveġja, is-Serbja, u t-Turkija jipprevedu spezzjoni uffiċjali fuq il-post li għandha titwettaq matul il-ġbir u l-ipproċessar taż-żrieragħ u l-produzzjoni tan-nebbiet għat-tħawwil.

(3)

Skont dawk ir-regoli, is-sistemi għall-approvazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ materjal bażiku u l-produzzjoni sussegwenti tal-materjal riproduttiv minn dak il-materjal bażiku għandhom isegwu l-Iskema tal-OECD għaċ-Ċertifikazzjoni ta’ Materjal Riproduttiv tal-Foresti Użat fil-Kummerċ Internazzjonali (l-Iskema tal-OECD taż-Żrieragħ u l-Pjanti tal-Foresti). Barra minn hekk, dawk ir-regoli jeħtieġu li ż-żrieragħ u n-nebbiet għat-tħawwil tal-kategoriji “sors identifikat”, “magħżula” u “kwalifikati” jkunu uffiċjalment iċċertifikati u l-pakketti taż-żrieragħ ikunu uffiċjalment magħluqa skont l-Iskema tal-OECD taż-Żrieragħ u l-Pjanti tal-Foresti.

(4)

Eżami ta’ dawn ir-regoli fir-rigward tal-kategorija “kwalifikati” wera li l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-materjal bażiku jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE tat-22 ta’ Diċembru 1999 dwar il-marketing ta’ materjali riproduttivi tal-foresti (4). Barra minn hekk, bl-eċċezzjoni tal-kondizzjonijiet rigward il-kwalità taż-żerriegħa, il-purità tal-ispeċi u l-kwalità tan-nebbiet għat-tħawwil, ir-regoli ta’ dawn il-pajjiżi terzi jeħtieġu l-istess garanziji fir-rigward tal-kondizzjonijiet applikabbli għaż-żrieragħ u n-nebbiet għat-tħawwil tal-kategorija l-ġdida ‘kwalifikati’ bħal dawk stabbiliti fid-Direttiva 1999/105/KE. Jirriżulta għalhekk li r-regoli relatati maċ-ċertifikazzjoni ta’ materjal tal-foresta tal-kategorija “kwalifikati” fl-Istati Uniti, l-Isvizzera, il-Kanada, il-Kroazja, in-Norveġja, is-Serbja, u t-Turkija għandha titqies bħala ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva 1999/105/KE, sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2008/971/KE fir-rigward taż-żerriegħa u n-nebbiet għat-tħawwil, huma sodisfatti.

(5)

Fir-rigward ta’ materjal tal-kategorija “kwalifikati”, dawk il-kundizzjonijiet għandhom jinkludu d-dispożizzjoni ta’ tagħrif dwar jekk il-prodotti ġewx ġenetikament modifikati jew le. Tali tagħrif għandu jiffaċilita l-applikazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (5), jew, fejn applikabbli, fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (6) u r-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċjabilità ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament (7).

(6)

Barra minn hekk, l-ismijiet ta’ xi awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni, kif elenkat fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2008/971/KE, inbidlu.

(7)

Id-Deċiżjoni 2008/971/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2008/971/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, l-ewwel paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Din id-Deċiżjoni tiddetermina l-kundizzjonijiet li taħthom il-materjal riproduttiv tal-foresti tal-kategoriji ‘sors identifikat’, ‘magħżula’ u ‘kwalifikati’ prodotti f’pajjiż terz elenkati fl-Anness I għandhom jiġi importati lejn l-Unjoni.”;

(2)

fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Iż-żrieragħ u n-nebbiet għat-tħawwil tal-kategoriji ‘sors identifikat’ u ‘magħżula’ u ‘kwalifikati’ tal-ispeċi elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 1999/105/KE, prodotti fil-pajjiżi terzi elenkati fl-Anness I ta’ din id-Deċiżjoni u ċċertifikati uffiċjalment mill-awtoritajiet tal-pajjiż terz elenkati f’dak l-Anness, għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għaż-żrieragħ u n-nebbiet għat-tħawwil li jikkonformaw mad-Direttiva 1999/105/KE, sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-AnnessII ta’ din id-Deċiżjoni.”;

(3)

fl-Artikolu 4, l-ewwel paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Meta ż-żrieragħ u n-nebbiet għat-tħawwil jidħlu fl-Unjoni, il-fornitur li jimporta dan il-materjal għandu jgħarraf lill-korp uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru qabel l-importazzjoni. Il-korp uffiċjali għandu joħroġ Ċertifikat Ewlieni bbażat fuq iċ-Ċertifikat ta’ Provenjenza tal-OECD uffiċjal iqabel ma l-materjal jitqiegħed fis-suq.”;

(4)

L-Annessi I u II huma emendati skont l-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Novembru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  1. ĠU C 351, 15.11.2012, p. 91.

(2)  2. Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2012 (għadha mhiex ipubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-13 ta’ Novembru 2012.

(3)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 83.

(4)  ĠU L 11, 15.1.2000, p. 17.

(5)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(7)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.


ANNESS

L-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2008/971/KE huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS I

Pajjiżi u awtoritajiet

Pajjiż (*)

L-awtorità responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Kanada/Ressources naturelles Kanada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts -Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW - Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AWTORITAJIET TA’ ĊERTIFIKAZZJONI UFFIĊJALI TAL-ISTAT

(Awtorizzati sabiex joħorġu ċertifikati permezz ta’ ftehim kooperattiva mas-Servizz Forestali (USDA Forest Service))

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

(2)

Fl-Anness II, tiżdied it-taqsima li ġejja:

“C.   Kondizzjonijiet addizjonali marbuta mal-kategorija ‘kwalifikati’ taż-żrieragħ u n-nebbiet għat-tħawwil prodotti fil-pajjiżi terzi

Fir-rigward taż-żrieragħ jew nebbiet għat-tħawwil tal-kategorija ‘kwalifikati’, it-Tikketta tal-OECD u t-tikketta jew id-dokument tal-fornitur għandha tiddikjara jekk kienx hemm modifika ġenetika jew le fil-produzzjoni tal-materjal bażiku.”.


(*)  CA – Il-Kanada, CH – l-Isvizzera HR – il-Kroazja, NO – in-Norveġja, RS – is-Serbja, TR – It-Turkija, US – L-Istati Uniti.”


28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/4


DEĊIŻJONI Nru 1105/2012/EU TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha u billi taġġorna l-ismijiet ta’ pajjiż terz u tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’ li jipproduċu ż-żerriegħa u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa prodotta fil-pajjiżi terzi (3) tipprevedi li għal perjodu limitat ta’ żmien, l-ispezzjonijiet imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’ għall-produzzjoni taż-żerriegħa ta’ ċerti speċijiet għandhom ikunu meqjusa bħala ekwivalenti għall-ispezzjonijiet fuq l-uċuħ tar-raba’ mwettqa skont l-atti legali tal-Unjoni, u li ż-żerriegħa ta’ ċerti speċijiet prodotti fil-pajjiżi terzi għandha tkun meqjusa bħala ekwivalenti għaż-żerriegħa prodotta skont l-atti legali tal-Unjoni.

(2)

Jidher li l-ispezzjonijiet imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’għadhom jagħtu l-istess garanziji bħall-ispezzjonijiet imwettqa mill-Istati Membri. Huma għandhom għalhekk ikomplu jitqiesu bħala ekwivalenti.

(3)

Billi d-Deċiżjoni 2003/17/KE tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2012, il-perjodu li għalih hija rikonoxxuta l-ekwivalenza skont dik id-Deċiżjoni għandu jiġi estiż. Jidher mixtieq li dan il-perjodu jiġi estiż b’għaxar snin.

(4)

Ir-referenza għall-Jugoslavja fid-Deċiżjoni 2003/17/KE għandha titħassar. Is-Serbja, bħala membru tal-Iskemi tal-OECD għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Varjetà taż-Żerriegħa li Timxi fil-Kummerċ Internazzjonali u membru tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Testijiet taż-Żerriegħa fir-rigward tat-teħid ta’ kampjun u l-ittestjar taż-żerriegħa, għandha tiġi miżjuda fil-lista ta’ pajjiżi terzi fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2003/17/KE. Barra minn hekk, l-ismijiet ta’ xi awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni, kif elenkati fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2003/17/KE, inbidlu.

(5)

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2003/17/KE li jirreferu għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (4) għandhom jiġu mħassra, peress illi fil-kuntest ta’ din id-Deċiżjoni, l-applikazzjoni tagħhom tkun inkompatibbli mas-sistema ta’ setgħat delegati u dawk ta’ implimentazzjoni introdotti rispettivament mill-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat

(6)

Id-Deċiżjoni 2003/17/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2003/17/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

Artikolu 4 huwa mħassar.

(2)

Artikolu 5 huwa mħassar.

(3)

Fl-Artikolu 6 id-data “31 ta’ Diċembru 2012” hija sostitwita bid-data “31 ta’ Diċembru 2022”.

(4)

l-Anness I huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Novembru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 351, 15.11.2012, p. 92.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2012 (għadha mhux ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2012.

(3)  ĠU L 8, 14.1.2003, p. 10.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANNESS

“ANNESS I

IL-PAJJIŻI, L-AWTORITAJIET U L-ISPEĊIJIET

Pajjiż (*)

Awtorità

Speċijiet imsemmija fid-Direttivi li ġejjin

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 “THE TERRACE”

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Il-Ministeru tal-Agrikoltura awtorizza lill-istituzzjonijiet li ġejjin sabiex joħorġu ċ-ċertifikati OECD:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute “ZEMUN POLJE”

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

US

USDA - Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO - CANELONES

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/KEE

66/402/KEE – fir-rigward biss ta’ Zea mays u Sorghum spp.

2002/57/KE


(*)  AR – l-Arġentina, AU – l-Awstralja, CA – il-Kanada, CL – iċ-Ċili, HR – il-Kroazja, IL – l-Iżrael, MA – il-Marokk, NZ – New Zealand, RS – is-Serbja, TR – it-Turkija, US – l-Istati Uniti, UY – l-Urugwaj, ZA – l-Afrika t’Isfel”.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1106/2012

tas-27 ta’ Novembru 2012

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (1), u b’ mod partikolari l-Artikolu 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 dwar in-nomenklatura ta’ pajjiżi u territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Komunità u l-istatistika tal-kummerċ bejn l-Istati Membri (2) stabbilixxa l-verżjoni ta’ dik in-nomenklatura li saret valida mill-1 ta’ Jannar 2007.

(2)

Is-Sudan t’Isfel sar stat indipendenti.

(3)

L-Antilli Olandiżi ġew dissoluti.

(4)

Saint Barthélemy ma għadux parti mit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea.

(5)

Huwa meħtieġ kodiċi biex jiġu koperti t-transazzjonijiet li jinvolvu l-installazzjonijiet fuq l-ibħra (pjattaformi taż-żejt, parks eoliċi, kejbils transoċeaniċi).

(6)

Il-kodifikazzjoni alfabetika tal-pajjiżi u t-territorji għandha tirrifletti l-verżjoni kurrenti tal-Istandard ISO alpha 2, safejn hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-ħtiġijiet statistiċi tal-Unjoni.

(7)

Huwa għalhekk xieraq li titfassal verżjoni ġdida tan-nomenklatura li tqis dawn l-iżviluppi u l-bidliet li jaffettwaw ċerti kodiċijiet.

(8)

Il-miżuri previsti fir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Istatistika Relatata mal-Kummerċ ta’ Merkanzija ma’ Pajjiżi Mhux Membri,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-verżjoni tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji għall-istatistika dwar il-kummerċ estern tal-Unjoni Ewropea u l-istatistika dwar il-kummerċ bejn l-Istati Membri li għandha tkun valida mill-1 ta’ Jannar 2013 hija stabbilita fl-Anness hawn taħt.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 1833/2006 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2013.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23.

(2)  ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19.


ANNESS

IN-NOMENKLATURA TAL-PAJJIŻI U T-TERRITORJI GĦALL-ISTATISTIKA DWAR IL-KUMMERĊ ESTERN TAL-UNJONI U L-ISTATISTIKA DWAR IL-KUMMERĊ BEJN L-ISTATI MEMBRI

(Verżjoni valida b’effett mill-1 ta’ Jannar 2013)

Il-kodiċi

It-test

Id-deskrizzjoni

AD

Andorra

 

AE

l-Emirati Għarab Magħquda

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah u Umm Al Qaiwain

AF

l-Afganistan

 

AG

Antigwa u Barbuda

 

AI

Angwilla

 

AL

l-Albanija

 

AM

l-Armenja

 

AO

l-Angola

Inkluża Cabinda

AQ

l-Antartika

It-Territorju fin-Nofsinhar tal-latitudni 60° tan-Nofsinhar; mhux inklużi t-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar (TF), il-Gżira ta’ Bouvet (BV), il-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar (GS)

AR

l-Arġentina

 

AS

is-Samoa Amerikana

 

AT

l-Awstrija

 

AU

l-Awstralja

 

AW

Aruba

 

AZ

l-Ażerbajġan

 

BA

il-Bosnja-Ħerzegovina

 

BB

il-Barbados

 

BD

il-Bangladexx

 

BE

il-Belġju

 

BF

Burkina Faso

 

BG

il-Bulgarija

 

BH

il-Baħrejn

 

BI

il-Burundi

 

BJ

il-Benin

 

BL

Saint Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

il-Brunej Darussalam

Spiss jissejjaħ bħala l-Brunej

BO

l-Istat Plurinazzjonali tal-Bolivja

Spiss tissejjaħ bħala l-Bolivja

BQ

Bonaire Sint Eustatius, u Saba

 

BR

il-Brażil

 

BS

il-Baħamas

 

BT

il-Butan

 

BV

il-Gżira ta’ Bouvet

 

BW

il-Botswana

 

BY

il-Belarus

Spiss jissejjaħ bħala l-Belorussja

BZ

il-Beliże

 

CA

il-Kanada

 

CC

il-gżejjer Cocos (jew il-Gżejjer Keeling)

 

CD

ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

Magħrufa qabel bħala ż-Żaire

CF

ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

 

CG

il-Kongo

 

CH

l-Isvizzera

Inklużi t-territorju Ġermaniż ta’ Büsingen u l-muniċipalità Taljana ta’ Campione d’Italia

CI

il-Côte d’Ivoire

Spiss tissejjaħ bħala l-Kosta tal-Ivorju

CK

il-Gżejjer Cook

 

CL

iċ-Ċilì

 

CM

il-Kamerun

 

CN

iċ-Ċina

 

CO

il-Kolombja

 

CR

il-Kosta Rika

 

CU

Kuba

 

CV

il-Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

CX

il-Gżira Christmas

 

CY

Ċipru

 

CZ

ir-Repubblika Ċeka

 

DE

il-Ġermanja

Inkluża l-gżira ta’ Heligoland; eskluż it-territorju ta’ Büsingen

DJ

Ġibuti

 

DK

id-Danimarka

 

DM

Dominika

 

DO

ir-Repubblika Dominikana

 

DZ

l-Alġerija

 

EC

l-Ekwador

Inklużi l-Gżejjer Galápagos

EE

l-Estonja

 

EG

l-Eġittu

 

EH

is-Saħara tal-Punent

 

ER

l-Eritrea

 

ES

Spanja

Inklużi l-Gżejjer Baleariċi u l-Gżejjer Kanarji; esklużi Ceuta (XC) u Melilla (XL)

ET

l-Etjopja

 

FI

il-Finlandja

Inklużi l-gżejjer Åland

FJ

Fiġi

 

FK

il-Gżejjer Falkland

 

FM

l-Istati Federali tal-Mikroneżja

Chuuk, Kosrae, Pohnpei u Yap

FO

il-Gżejjer Faroe

 

FR

Franza

Inklużi Monako, id-dipartimenti barranin Franċiżi (il-Gujana Franċiża, il-Gwadelup, Martinique u Réunion) u l-parti Franċiża tat-Tramuntana ta’ San Martin

GA

il-Gabon

 

GB

ir-Renju Unit

il-Gran Brittanja, l-Irlanda ta’ Fuq, il-gżejjer Channel u Isle of Man

GD

Grenada

Inklużi l-Grenadini tan-Nofsinhar

GE

il-Ġeorġja

 

GH

il-Gana

 

GI

Ġibiltà

 

GL

Greenland

 

GM

il-Gambja

 

GN

il-Ginea

 

GQ

il-Ginea Ekwatorjali

 

GR

il-Greċja

 

GS

il-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar

 

GT

il-Gwatemala

 

GU

Gwam

 

GW

il-Ginea Bissaw

 

GY

il-Gujana

 

HK

Ħong Kong

Ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

HM

il-Gżejjer Heard u McDonald

 

HN

il-Ħonduras

Inklużi l-Gżejjer Swan

HR

il-Kroazja

 

HT

Ħaiti

 

HU

l-Ungerija

 

ID

l-Indoneżja

 

IE

l-Irlanda

 

IL

l-Iżrael

 

IN

l-Indja

 

IO

it-Territorju Britanniku tal-Oċean Indjan

l-Arċipelagu Chagos

IQ

l-Iraq

 

IR

ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

 

IS

l-Islanda

 

IT

l-Italja

Inkluż Livigno; eskluża l-muniċipalità ta’ Campione d’Italia

JM

il-Ġamajka

 

JO

il-Ġordan

 

JP

il-Ġappun

 

KE

il-Kenja

 

KG

ir-Repubblika Kirgiża

 

KH

il-Kambodja

 

KI

Kiribati

 

KM

il-Komoros

Anjouan, Grande Comore u Mohéli

KN

Saint Kitts u Nevis

 

KP

ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea

Spiss tissejjaħ bħala l-Korea ta’ Fuq

KR

ir-Repubblika Koreana

Spiss tissejjaħ bħala l-Korea t’Isfel

KW

il-Kuwajt

 

KY

il-Gżejjer Kajman

 

KZ

il-Każakistan

 

LA

Ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Laos

Spiss jissejjaħ bħala l-Laos

LB

il-Libanu

 

LC

Santa Luċija

 

LI

il-Liechtenstein

 

LK

is-Sri Lanka

 

LR

il-Liberja

 

LS

il-Lesoto

 

LT

il-Litwanja

 

LU

il-Lussemburgu

 

LV

il-Latvja

 

LY

il-Libja

 

MA

il-Marokk

 

MD

ir-Repubblika tal-Moldova

 

ME

il-Montenegro

 

MG

il-Madagaskar

 

MH

il-Gżejjer Marshall

 

MK  (1)

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 

ML

il-Mali

 

MM

il-Mjanmar

Spiss jissejjaħ bħala l-Burma

MN

il-Mongolja

 

MO

il-Makaw

Ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

MP

il-Gżejjer Marjana ta’ Fuq

 

MR

il-Mawritanja

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Inklużi Għawdex u Kemmuna

MU

il-Mawrizju

il-Mawrizju, il-gżejjer Rodrigues, il-Gżejjer Agalega u Cargados Carajos Shoals (il-gżejjer St Brandon Islands)

MV

il-Maldive

 

MW

il-Malawi

 

MX

il-Messiku

 

MY

il-Malasja

il-Malasja Peninsulari u l-Malasja tal-Lvant (Labuan, Sabah u Sarawak)

MZ

il-Możambik

 

NA

in-Namibja

 

NC

il-Kaledonja Ġdida

Inklużi l-Gżejjer Loyalty (Lifou, Maré u Ouvéa)

NE

in-Niġer

 

NF

il-Gżira Norfolk

 

NG

in-Niġerja

 

NI

in-Nikaragwa

Inklużi l-Gżejjer Corn

NL

il-Pajjiżi l-Baxxi

 

NO

in-Norveġja

Inklużi l-Arċipelagu ta’ Svalbard u l-Gżira Jan Mayen

NP

in-Nepal

 

NR

Nawru

 

NU

Nju

 

NZ

in-New Zealand

eskluża d-Dipendenza Ross (l-Antartika)

OM

l-Oman

 

PA

il-Panama

Inkluża dik li kienet iż-Żona tal-Kanal

PE

il-Perù

 

PF

il-Polineżja Franċiża

Il-Gżejjer Marquesas, il-gżejjer Society (inkluża Taħiti), il-Gżejjer Tuamotu, il-gżejjer Gambier u l-Gżejjer Austral.

PG

il-Papwa Ginea Ġdida

il-parti tal-Lvant tal-Ginea l-Ġdida; l-Arċipelagu Bismarck (inklużi l-Brittanja Ġdida, l-Irlanda Ġdida, Lavongai (Hanover Ġdid) u l-gżejjer Admiralty); il-Gżejjer Solomon tat-Tramuntana (Bougainville u Buka); Il-Gżejjer Trobriand, il-Gżira Woodlark; il-Gżejjer d’Entrecasteaux u l-Arċipelagu Louisiade.

PH

il-Filippini

 

PK

il-Pakistan

 

PL

il-Polonja

 

PM

San Pierre u Miquelon

 

PN

Pitcairn

Inklużi l-Gżejjer Ducie, Henderson u Oeno

PS

it-Territorju Okkupat Palestinjan

Ix-Xatt tal-Punent (inkluża Ġerusalemm tal-Lvant) u l-Istrixxa ta’ Gaża

PT

il-Portugall

Inklużi l-Ażori u Madeira

PW

il-Palaw

 

PY

il-Paragwaj

 

QA

il-Qatar

 

RO

ir-Rumanija

 

RU

il-Federazzjoni Russa

Spiss tissejjaħ bħala r-Russja

RW

ir-Rwanda

 

SA

l-Arabja Sawdija

 

SB

il-Gżejjer Solomon

 

SC

is-Seychelles

il-Gżira Mahé, il-Gżira Praslin, La Digue, Frégate u Silhouette; il-Gżejjer Amirante (inklużi Desroches, Alphonse, Platte u Coëtivy); il-Gżejjer Farquhar (inkluża Providence); il-Gżejjer Aldabra u l-Gżejjer Cosmoledo.

SD

is-Sudan

 

SE

l-Isvezja

 

SG

Singapor

 

SH

Saint Helena, Ascencion u Tristan da Cunha

 

SI

is-Slovenja

 

SK

is-Slovakkja

 

SL

Sjerra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

is-Senegal

 

SO

is-Somalja

 

SR

is-Surinam

 

SS

is-Sudan t’Isfel

 

ST

Sao Tome u Principe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten (il-parti Olandiża)

Il-Gżira ta’ San Martin hija maqsuma fil-parti Franċiża tat-Tramuntana u l-parti Olandiża tan-Nofsinhar.

SY

ir-Repubblika Għarbija Sirjana

Spiss tissejjaħ bħala s-Sirja

SZ

is-Sważiland

 

TC

il-Gżejjer Turks u Kajkos

 

TD

iċ-Ċad

 

TF

it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar

Inklużi l-Gżejjer Kerguélen, l-Gżira Amsterdam, il-Gżira Saint-Paul, l-Arċipelagu Crozet u l-Gżejjer Franċiżi mferrxa mal-Oċean Indjan magħmula minn Bassas da India, il-Gżira Europa, il-Gżejjer Glorioso, il-Gżira Juan de Nova u l-Gżejjer Tromelin.

TG

it-Togo

 

TH

it-Tajlandja

 

TJ

it-Taġikistan

 

TK

it-Tokelaw

 

TL

Timor-Leste

 

TM

it-Turkmenistan

 

TN

it-Tuneżija

 

TO

Tonga

 

TR

it-Turkija

 

TT

Trinidad u Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

it-Tajwan

It-Territorju doganali separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu

TZ

ir-Repubblika Unita tat-Tanżanija

Pemba, il-Gżira ta’ Żanżibar u Tanganyika

UA

l-Ukraina

 

UG

l-Uganda

 

UM

il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti

Inklużi l-Gżira Baker, il-Gżira Howland, il-Gżira Jarvis, Johnston Atoll, Kingman Reef, il-Gżejjer Midway, il-Gżira Navassa, Palymra Atoll u l-Gżira Wake

US

l-Istati Uniti

Inkluż il-Puerto Riko

UY

l-Urugwaj

 

UZ

l-Użbekistan

 

VA

is-Santa Sede (il-Belt tal-Vatikan)

 

VC

Saint Vincent u l-Grenadini

 

VE

ir-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela

Spiss tissejjaħ il-Venezwela

VG

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

 

VI

il-Gżejjer Verġni Amerikani.

 

VN

il-Vjetnam

 

VU

il-Vanwatu

 

WF

Wallis u Futuna

Inkluża l-Gżira Alofi

WS

is-Samoa

Magħrufa qabel bħala s-Samoa tal-Punent

XC

Ceuta

 

XK

il-Kosovo

Kif iddefinit bir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Ġunju 1999.

XL

Melilla

Inklużi Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas u l-Gżejjer Chafarinas.

XS

is-Serbja

 

YE

il-Jemen

Dak li kien il-Jemen tat-Tramuntana u l-Jemen tan-Nofsinhar

YT

il-Majott

Grande-Terre u Pamandzi

ZA

l-Afrika t’Isfel

 

ZM

iż-Żambja

 

ZW

iż-Żimbabwe

 

MIXXELLANJI

EU

L-Unjoni Ewropea

Kodiċi li fil-kummerċ ma’ pajjiżi mhux membri, huwa riservat għad-dikjarazzjoni tal-oriġini tal-oġġetti skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE. Il-kodiċi ma għandux jintuża għal skopijiet ta’ statistika.

QP

Ibħra internazzjonali

Il-qasam marittimu ’l barra mill-ilmijiet territorjali

QQ

Mħażen u provvisti

Intestatura fakultattiva

jew

 

 

QR

Mħażen u provvisti fil-qafas tal-kummerċ intra-UE

Intestatura fakultattiva

QS

Mħażen u provvisti fil-qafas tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi

Intestatura fakultattiva

QU

Pajjiżi u territorji mhux speċifikati

Intestatura fakultattiva

jew

 

 

QV

Pajjiżi u territorji mhux speċifikati fil-qafas tal-kummerċ intra-UE

Intestatura fakultattiva

QW

Pajjiżi u territorji mhux speċifikati fil-qafas tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi

Intestatura fakultattiva

QX

Pajjiżi u territorji mhux speċifikati għal raġunijiet kummerċjali jew militari

Intestatura fakultattiva

jew

 

 

QY

Pajjiżi u territorji mhux speċifikati għal raġunijiet kummerċjali jew militari fil-qafas tal-kummerċ intra-UE

Intestatura fakultattiva

QZ

Pajjiżi u territorji mhux speċifikati għal raġunijiet kummerċjali jew militari fil-qafas tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi

Intestatura fakultattiva


(1)  Dan il-Kodiċi proviżorju ma jippreġudika, bl-ebda mod, id-denominazzjoni definittiva għal dan il-pajjiż, li se tkun attribwita wara l-konklużjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa fin-Nazzjonijiet Uniti.


28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/16


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1107/2012

tas-27 ta’ Novembru 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/18


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Novembru 2012

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Grupp ta’ Studju Internazzjonali dwar il-Ġuta fir-rigward tan-negozjar ta’ termini ta’ referenza ġodda għal wara l-2014

(2012/730/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(3) u (4), flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/312/KE (1), il-Ftehim li jistabilixxi t-Termini ta’ Referenza tal-Grupp ta’ Studju Internazzjonali dwar il-Ġuta, 2001 (“il-Ftehim”) ġie approvat f’isem il-Komunità Ewropea.

(2)

It-termini ta’ referenza ta’ bħalissa jiskadu fit-30 ta’ April 2014 u l-kwistjoni tal-ftuħ tan-negozjati għat-tiġdid ta’ dawn it-termini ta’ referenza se tiġi diskussa fil-15-il sessjoni tal-Kunsill tal-Grupp ta’ Studju Internazzjonali dwar il-Ġuta li se ssir f’Diċembru 2012.

(3)

It-tiġdid tal-Ftehim imsemmi hawn fuq mhuwiex fl-interess tal-Unjoni.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea, irrappreżentata mill-Kummissjoni, fil-grupp ta’ Studju Internazzjonali dwar il-Ġuta għandha tkun li tivvota kontra li jinfetħu n-negozjati għat-tiġdid tat-Termini ta’ Referenza lil hinn mill-2014.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU L 112, 27.4.2002, p. 34.


28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/19


DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Novembru 2012

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2012/003 DK/Vestas mid-Danimarka)

(2012/731/UE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (1), u b’mod partikulari l-punt 28 tiegħu,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) twaqqaf biex jipprovdi appoġġ addizzjonali għall-ħaddiema li ngħataw is-sensja minħabba bidliet strutturali kbar fl-andament tal-kummerċ dinji minħabba l-globalizzazzjoni u sabiex jgħinhom fir-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(2)

Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-FEG fil-limitu massimu annwali ta’ EUR 500 000 000.

(3)

Id-Danimarka ressqet applikazzjoni fl-14 ta’ Mejju 2012 għall-mobilizzazzjoni tal-FEG, fir-rigward ta’ sensji fl-intrapriża Vestas Group u ssupplimentatha b’informazzjoni addizzjonali sal-10 ta’ Lulju 2012. Din l-applikazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti għad-determinazzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stabbilit fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006. Il-Kummissjoni għalhekk tipproponi li timmobilizza l-ammont ta’ EUR 7 488 000.

(4)

Il-FEG għandu, għalhekk, jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-applikazzjoni mressqa mid-Danimarka,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) għandu jiġi mmobilizzat biex jipprovdi s-somma ta’ EUR 7 488 000 f’approprjazzjonijiet ta’ impenji u ta’ pagament.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Novembru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.


28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/20


DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Novembru 2012

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2012/002 DE/manroland mill-Ġermanja)

(2012/732/UE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (1), u b’mod partikulari l-punt 28 tiegħu,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) twaqqaf biex jipprovdi appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li ngħataw is-sensja minħabba bidliet strutturali kbar fix-xejriet kummerċjali dinjija b’riżultat tal-globalizzazzjoni u biex dawn jiġu megħjuna fir-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(2)

Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-FEG sal-limitu massimu annwali ta’ EUR 500 000 000.

(3)

Il-Ġermanja ressqet applikazzjoni għall-mobilizzazzjoni tal-FEG, fir-rigward ta’ sensji fl-intrapriża manroland AG u tnejn mis-sussidjarji tagħha, kif ukoll fornitur wieħed, fl-4 ta’ Mejju 2012 u ssupplimentatha b’informazzjoni addizzjonali sal-10 ta’ Lulju 2012. Din l-applikazzjoni hi konformi mar-rekwiżiti biex jiġu determinati l-kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stipulat fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006. Il-Kummissjoni għalhekk, tipproponi li jiġi mmobilizzat l-ammont ta’ EUR 5 352 944.

(4)

Il-FEG għandu, għalhekk, jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-applikazzjoni mressqa mill-Ġermanja,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandu jiġi mobilizzat biex jipprovdi s-somma ta’ EUR 5 352 944 f’approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Novembru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.


28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/21


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta’ Novembru 2012

ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-approvazzjoni ta’ postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għall-impjieg u l-istabbiliment mill-ġdid tal-EURES

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 8548)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/733/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 38 tiegħu,

Billi:

(1)

Sar ħafna progress minn meta tnieda n-netwerk EURES stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/569/KEE tat-22 ta’ Ottubru 1993 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68 dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità rigward, b’mod partikolari, in-netwerk Eures (Servizzi Ewropej tax-Xogħol) (2), biex jiġi implimentat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68 (3). In-netwerk ġie riformat u stabbilit mill-ġdid biex jiġi kkonsolidat u msaħħaħ bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE (4).

(2)

Il-Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 approva l-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv filwaqt li sejjaħ għall-mobilizzazzjoni sħiħa tal-istrumenti u l-politiki xierqa tal-UE biex tkun appoġġata l-kisba tal-għanijiet komuni u stieden lill-Istati Membri biex isaħħu azzjoni koordinata.

(3)

Il-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012 iddeċieda dwar “Patt għal Tkabbir u Impjiegi”, u abbażi tal-Komunikazzjoni “Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi” tat-18 ta’ April 2012 mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, indika li l-Portal tal-EURES għandu jkun żviluppat f’għodda Ewropea vera għall-kollokament u r-reklutaġġ.

(4)

Il-EURES għandu jippromwovi t-tħaddim aħjar tas-swieq tax-xogħol u li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ekonomiċi billi jħeffef il-mobbiltà ġeografika transnazzjonali u transkonfinali tal-ħaddiema, filwaqt li jiżgura mobbiltà b’kundizzjonijiet ġusti u li jiġu rispettati l-istandards applikabbli tax-xogħol. Dan għandu jagħti aktar trasparenza fis-swieq tax-xogħol, jiżgura l-iskambju u l-ipproċessar tal-postijiet tax-xogħol battala u l-applikazzjonijiet għall-impjieg (jiġifieri “approvazzjoni” jew “tqabbil” skont it-tifsira tar-Regolament) u jappoġġa attivitajiet fl-oqsma tar-reklutaġġ, il-pariri u l-gwida fuq livell nazzjonali u transkonfinali, u b’hekk ikun qed jagħti sehmu biex jinkisbu l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020.

(5)

Fid-dawl tal-esperjenza li nkisbet sa mill-ewwel tnedija fl-1993 u r-riforma fl-2003, u filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet biex in-netwerk jibqa’ jiġi rinforzat u estiż ħalli jappoġġa bis-sħiħ l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, għandhom jerġgħu jitfasslu mill-ġdid il-kompożizzjoni attwali tan-netwerk, it-tqassim tar-responsabbiltajiet u l-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet, kif ukoll il-katalgu tas-servizzi mogħtija.

(6)

Għal dan il-għan il-EURES għandu jingħata orjentazzjoni aktar b’saħħitha dwar tmexxija bl-għanijiet u r-riżultati f’termini ta’ tqabbil, kollokament u reklutaġġ. F’dan il-kuntest, il-kollokament jista’ jinftiehem bħala għoti ta’ servizzi minn intermedjarju bejn il-provvista u d-domanda fis-suq tax-xogħol bil-għan li jsir reklutaġġ, fejn reklutaġġ jirreferi għall-mili ta’ postijiet tax-xogħol battala.

(7)

It-tneħħija tal-monopolji u żviluppi oħrajn wasslet biex fis-suq tax-xogħol inħolqot firxa wiesgħa ta’ fornituri tas-servizzi tax-xogħol. Biex jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu, il-EURES jeħtieġlu jinfetaħ għall-parteċipazzjoni ta’ dawn l-operaturi, filwaqt li jimpenja ruħu biex jirrispetta bis-sħiħ l-istandards tax-xogħol u r-rekwiżiti legali applikabbli, u standards oħrajn tal-EURES dwar il-kwalità.

(8)

Is-servizzi tal-EURES jeħtieġilhom jiġu definiti b’mod ċar biex jiżguraw li l-obbligi li ngħataw l-Istati Membri b’dan ir-Regolament, jiġifieri li jimpenjaw ruħhom bl-approvazzjoni ta’ postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għall-impjieg, kif ukoll l-iskambju u l-għoti ta’ informazzjoni relatata mas-suq tax-xogħol, jiġu ssodisfati b’mod effiċjenti u effettiv. Din tkun teħtieġ l-involviment ta’ bosta atturi, inklużi l-imsieħba soċjali, fejn xieraq.

(9)

Fil-“Patt għal Tkabbir u Impjiegi”, il-Kunsill Ewropew talab biex tiġi esplorata l-possibbiltà li l-EURES jiġi estiż għall-apprentistat u l-esperjenzi ta’ taħriġ. Biex ikunu żgurati sinerġiji u biex il-EURES ikun jista’ jappoġġa bis-sħiħ l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, b’mod partikolari biex iżid ir-rata tal-impjiegi għal 75 % sal-2020, filwaqt li jirrispetta l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament, il-EURES jeħtieġlu jkun jista’ jkopri l-apprentistati u l-esperjenzi ta’ taħriġ sakemm il-persuni konċernati jitqiesu ħaddiema skont it-tifsira tar-Regolament u għandhom 18-il sena jew aktar, ġaladarba approvazzjoni ta’ informazzjoni bħal din skont l-istandards xierqa titqies fattibbli.

(10)

Biex is-servizzi jaslu bl-aktar mod effiċjenti, il-EURES għandu jkun integrat u parti mill-offerta tas-servizz ġenerali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, li jistgħu jirċievu finanzjament għal attivitajiet nazzjonali u transkonfinali mill-Fond Soċjali Ewropew.

(11)

Biex jagħti sehmu b’mod effettiv ħalli s-swieq tax-xogħol jiffunzjonaw aħjar lejn l-iżvilupp ta’ suq tax-xogħol Ewropew, il-EURES għandu jaqdi rwol aktar prominenti biex jimtlew postijiet tax-xogħol battala ostakolati u biex gruppi partikolari ta’ ħaddiema u impjegaturi jingħataw l-għajnuna billi jiġi estiż il-EURES ħalli jappoġġa attivitajiet immirati ta’ mobbiltà fuq livell ta’ UE, l-aktar biex jitħeġġeġ l-iskambju ta’ ħaddiema żgħażagħ.

(12)

L-opportunitajiet offruti mill-informazzjoni li toħroġ u l-għodda tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni biex ikomplu jtejbu aktar u jirrazzjonalizzaw is-servizzi provduti għandhom jitqiesu kollha kemm huma.

(13)

Kull ipproċessar ta’ dejta personali li jsir fil-qafas ta’ din id-Deċiżjoni għandu jkun skont il-liġi nazzjonali u tal-UE għall-ħarsien ta’ dejta personali.

(14)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, huwa rakkomandat li jiġi stabbilit mill-ġdid in-netwerk EURES filwaqt li jiġu definiti b’mod aktar ċar il-kompożizzjoni, il-kostituzzjoni u l-funzjonijiet tiegħu.

(15)

Il-miżuri stabbiliti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

In-netwerk EURES

Biex tissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 il-Kummissjoni għandha flimkien mal-Istati Membri tistabbilixxi u tħaddem netwerk Ewropew tas-servizzi tax-xogħol, imsemmi EURES.

Artikolu 2

Għanijiet

Għall-ġid ta’ dawk li qed ifittxu xogħol, il-ħaddiema u l-impjegaturi, il-EURES f’koperazzjoni kif xierqa ma’ servizzi jew netwerks Ewropej oħrajn għandu jippromwovi:

(a)

l-iżvilupp tas-suq tax-xogħol Ewropew miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd, filwaqt li jirrispetta l-istandards tax-xogħol u r-rekwiżiti legali applikabbli;

(b)

l-approvazzjoni u kollokament fuq livell transnazzjonali, interreġjonali u transkonfinali permezz tal-iskambju ta’ postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għall-impjieg, u l-parteċipazzjoni f’attivitajiet immirati ta’ mobbiltà fuq livell ta’ UE;

(c)

it-trasparenza u l-iskambju ta’ informazzjoni dwar is-swieq Ewropej tax-xogħol, inkluż dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol u dwar l-opportunitajiet għall-kisba tal-ħiliet;

(d)

l-iżvilupp ta’ miżuri li jħeġġu u jħeffu l-mobbiltà tal-ħaddiema żgħażagħ;

(e)

l-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-esperjenzi ta’ taħriġ u l-apprentistati skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 u, kif xieraq, il-kollokament ta’ dawk li jitħarrġu u tal-apprentisti;

(f)

l-iżvilupp ta’ metodoloġiji u indikaturi għal dan il-għan.

Artikolu 3

Kompożizzjoni

Il-EURES għandu jinkludi dawn il-kategoriji li ġejjin:

(a)

l-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni biex Jikkoordina l-Approvazzjoni ta’ Postijiet tax-Xogħol Battala u Applikazzjonijiet għall-Impjiegi, skont l-Artikoli 18, 19 u 20 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011;

(b)

il-Membri tal-EURES, li għandhom ikunu s-servizzi speċifiċi ta’ speċjalisti maħtura mill-Istati Membri skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, (“l-Uffiċċji Nazzjonali għall-Koordinazzjoni”) kif stabbilit fl-Artikolu 5;

(c)

l-Imsieħba tal-EURES, skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 492/2011. L-Imsieħba tal-EURES jinħatru mill-Membru rispettiv tal-EURES u jistgħu jinkludu fornituri pubbliċi jew privati tas-servizz attivi fil-qasam rilevanti tal-kollokament u l-impjiegi, u trejdunjins u organizzazzjonijiet tal-impjegaturi. Biex jikkwalifika, Imsieħeb tal-EURES irid jimpenja ruħu li jissodisfa r-rwoli u r-responsabbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 7;

(d)

l-Imsieħba Assoċjati tal-EURES, li f’konformità mal-Artikolu 6 jagħtu servizzi limitati taħt is-sorveljanza u r-responsabbiltà ta’ Msieħeb tal-EURES jew tal-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni.

Artikolu 4

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli mit-tmexxija tal-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni.

2.   L-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni għandu jissorvelja l-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 u għandu jassisti n-netwerk biex iwettaq l-attivitajiet tiegħu.

3.   Dan għandu, b’mod parikolari, jieħu ħsieb:

(a)

ifassal approċċ ġenerali koerenti u jagħti appoġġ orizzontali għall-ġid tan-netwerk EURES u l-utenti tiegħu bħal:

(1)

it-tħaddim u l-iżvilupp ta’ portal web Ewropew għall-mobbiltà tal-impjiegi, (“il-portal tal-EURES”), u servizzi relatati tal-IT, inklużi s-sistemi u l-proċeduri għall-iskambju ta’ postijiet tax-xogħol battala, applikazzjonijiet għall-impjieg fl-għamla ta’ ittri tal-applikazzjoni, CVs, passaporti tal-ħiliet u simili, u informazzjoni oħra, f’koperazzjoni ma’ servizzi jew networks Ewropej oħrajn;

(2)

attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni dwar l-EURES;

(3)

taħriġ lill-persunal involut fil-EURES;

(4)

it-tħaffif tan-netwerking, l-iskambju tal-aħjar prattika u tagħlim reċiproku fost il-Membri u l-Imsieħba tal-EURES;

(5)

il-parteċipazzjoni tal-EURES f’attivitajiet immirati ta’ mobbiltà fuq livell ta’ UE.

(b)

jagħmel analiżi tal-mobbiltà ġeografika u okkupazzjonali, fid-dawl tal-kisba ta’ bilanċ bejn il-provvista u d-domanda, u l-iżvilupp ta’ approċċ ġenerali għall-mobbiltà skont l-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol;

(c)

jissorvelja u jevalwa b’mod ġenerali l-attività tal-EURES, id-definizzjoni tal-prestazzjoni, il-kollokament u indikaturi oħra tar-riżultat kif ukoll azzjonijiet biex jivverifika li titwettaq skont ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 u din id-Deċiżjoni.

4.   Dan għandu jadotta programmi tiegħu ta’ ħidma u l-għanijiet tiegħu għan-netwerk EURES f’koperazzjoni mal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-EURES u wara konsultazzjoni mal-Bord tal-Ġestjoni tal-EURES.

Artikolu 5

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Uffiċċji Nazzjonali għall-Koordinazzjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jinnomina servizz speċjalista kif previst fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 li għandu jkun fdat jorganizza l-ħidma tan-netwerk EURES fl-Istat Membru rispettiv.

2.   L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni għandu jiżgura li l-obbligi kollha tal-Istat Membru stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 492/2011, b’mod partikolari dawk li għandhom x’jaqsmu mal-iskambju ta’ informazzjoni kif stabbilit fl-Artikoli 12, 13 u 14, ikunu ssodisfati, billi

(a)

jsiru l-istabbiliment u l-manutenzjoni tas-sistema u l-infrastruttura teknika u funzjonali kollha meħtieġa biex l-Imsieħba tal-EURES u l-Imsieħba Assooċjati tal-EURES ikunu jistgħu jieħdu sehem fis-sistema ta’ skambju;

(b)

tingħata l-informazzjoni meħtieġa, minnu stess jew mill-Imsieħba tal-EURES taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

3.   Dan għandu f’koperazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni u mal-Uffiċċji l-oħra għall-Koordinazzjoni Nazzjonali, b’mod partikolari, jieħu ħsieb:

(a)

il-ħatra ta’ Msieħeb tal-EURES jew aktar, skont is-sistema għall-gћażla u l-akkreditament stabbilita fl-Artikolu 10(2)(b)(vii), u s-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom;

(b)

l-ippjanar u rappurtar regolari dwar l-attivitajiet u r-riżultati tan-network EURES nazzjonali lill-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni;

(c)

il-koordinazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-EURES f’attivitajiet immirati ta’ mobbiltà rilevanti fuq livell ta’ UE.

4.   Meta jkun se jaħtar l-Imsieħba tal-EURES, l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni għandu jagħmel ħiltu biex isir l-aħjar ilħuq ġeografiku possibbli u l-aħjar kopertura tas-suq tax-xogħol, u biex jingħata l-aħjar servizz lil dawk li qed ifittxu xogħol, lill-ħaddiema u lill-impjegaturi billi tkun żgurata parteċipazzjoni adegwata tas-servizzi rilevanti tal-impjiegi u l-atturi tas-suq tax-xogħol.

5.   Abbażi tal-għanijiet operattivi maqbula b’mod komuni, l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni għandu jfassal programmi ta’ ħidma għan-netwerk nazzjonali tiegħu li jrid jitressaq quddiem l-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni. Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika b’mod partikolari:

(a)

l-attivitajiet ewlenin li jrid jidħol għalihom l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni, l-Imsieħba tal-EURES u l-Imsieħba Assoċjati tal-EURES taħt ir-responsabbiltà tiegħu fil-qafas tan-network EURES, inklużi l-attivitajiet transnazzjonali, transkonfinali u settorjali stabbiliti fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011;

(b)

ir-riżorsi umani u finanzjarji allokati għall-implimentazzjoni tal-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 492/2011;

(c)

l-arranġamenti għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet ippjanati.

Il-programmi ta’ ħidma għandhom jinkludu wkoll valutazzjoni tal-attivitajiet u r-riżultati miksuba matul il-perjodu ta’ qabel.

L-Imsieħba soċjali u partijiet interessati tal-EURES rilevanti oħrajn għandhom jiġu kkonsultati dwar il-programmi ta’ ħidma fil-livell xieraq.

6.   L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni jista’ jagħżel li jagħti s-servizzi tal-EURES huwa stess direttament lil dawk li qed ifittxu xogħol u lill-impjegaturi u għandu f’dan ir-rigward, ikunu soġġetti għar-regoli li japplikaw għall-Imsieħba tal-EURES li jagħtu l-istess servizzi. F’każ bħal dan, l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni għandu jitlob l-akkreditament bħala Msieħeb tal-EURES mingħand l-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni.

7.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni jirċievi l-persunal u riżorsi oħra meħtieġa biex iwettaq ħidmietu.

8.   L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni huwa mmexxi mill-Koordinatur Nazzjonali tal-EURES kif previst fl-Artikolu 10(2)(b)(iii).

Artikolu 6

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Imsieħba tal-EURES

1.   Organizzazzjoni li tixtieq issir Imsieħeb tal-EURES għandha tapplika mal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni tagħha, li jista’ jaħtarha skont l-Artikolu 3(b), bil-kundizzjoni li, taħt is-superviżjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Koordinazzjoni, din tieħu ħsieb tikkopera fuq livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropej fi ħdan in-netwerk EURES u tagħti mill-anqas is-servizzi universali kollha kif imsemmi fl-Artikolu 7.

2.   Imsieħeb tal-EURES għandu, waħdu jew f’koperazzjoni ma’ Msieħba oħra tal-EURES jaħtar punt ta’ kuntatt wieħed jew aktar, bħal uffiċċji tal-kollokament u r-reklutaġġ, ċentri telefoniċi, għodod self-service, u simili, fejn dawk li qed ifittxu xogħol, il-ħaddiema u l-impjegaturi jistgħu jaċċessaw is-servizzi tiegħu.

3.   Imsieħeb tal-EURES għandu jindika b’mod ċar liema huma s-servizzi tal-Katalgu tas-Servizzi tal-EURES li dan joffri. Il-livell u l-kontenut tas-servizzi jistgħu jvarjaw minn punt ta’ kuntatt għal ieħor sakemm il-pakkett ta’ servizzi kollu kemm hu ta’ Msieħeb tal-EURES jinkludi kull servizz universali meħtieġ.

4.   L-Imsieħba kollha tal-EURES għandhom jintrabtu li jieħdu sehem bis-sħiħ fl-iskambju ta’ postijiet tax-xogħol battala kif ukoll applikazzjonijiet għall-impjieg minn dawk li qed ifittxu xogħol u li huma interessati jaħdmu fi Stat Membru ieħor, skont l-Artikolu 13(a) u (b) tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 u l-Artikolu 4(a)(i) ta’ din id-Deċiżjoni. Dan għandhom jiżguraw li l-persunal parteċipanti kollu fl-għoti ta’ servizzi tal-EURES ikollu aċċess sħiħ għall-IT u għodod oħra tal-komunikazzjoni mogħtija għan-netwerk.

5.   Imsieħeb tal-EURES li ma jagħtix servizz komplementari partikolari inkluż fil-Katalgu tas-Servizzi tal-EURES għandu jiżgura li t-talbiet għal dak is-servizz jiġu riferiti lil Imsieħba oħra tal-EURES li joffru dak is-servizz.

6.   Imsieħeb tal-EURES jista’ jħalli l-għoti ta’ servizzi li qed iżidu l-valur tas-servizzi tiegħu stess f’idejn organizzazzjoni oħra. Dik l-organizzazzjoni għandha titqies f’dan ir-rigward bħala Imsieħeb Assoċjat tal-EURES li qed jaħdem taħt ir-responsabbiltà sħiħa tal-Imsieħeb tal-EURES li hija assoċjata miegħu.

7.   Sabiex jaqdi r-rwol tiegħu, Imsieħeb tal-EURES jista’ jibni relazzjonijiet ma’ Msieħeb tal-EURES wieħed jew aktar fi Stati Membri oħra.

8.   Imsieħeb tal-EURES jew Imsieħeb Assoċjat tal-EURES jista’ jintalab jagħti sehmu fl-infrastruttura teknika u funzjonali u fis-sistemi msemmijin fl-Artikolu 5(2)(a).

9.   Sabiex iżomm l-akkreditament tiegħu, Imsieħeb tal-EURES għandu jibqa’ jissodisfa l-obbligi tiegħu u jagħti s-servizzi miftehma, u jgħaddi minn reviżjonijiet regolari kif inhuwa stabbilit fis-sistema għall-gћażla u l-akkreditament stipulata fl-Artikolu 10(2)(b)(vii).

Artikolu 7

Is-Servizzi tal-EURES

1.   Il-firxa sħiħa ta’ servizzi tal-EURES għandha tinkludi r-reklutaġġ, it-tqabbil tal-impjiegi u l-kollokazzjoni, li jkopru l-fażijiet kollha tal-kollokament mit-tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ sal-għajnuna wara l-kollokament, u informazzjoni u pariri relatati.

2.   Dawn għandhom jingħataw f’aktar dettall fil-Katalgu tas-Servizzi tal-EURES li għandu jkunu parti mill-Karta tal-EURES kif inhu stabbilit fl-Artikolu 10 u għandu jkun fih is-servizzi universali li jagħtu l-Imsieħba kollha tal-EURES u servizzi komplementari.

3.   Is-servizzi universali huma dawk stabbiliti fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, b’mod partikolari l-Artikoli 12(3) u 13. Is-servizzi komplementari mhumiex obbligatorji skont it-tifsira tal-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, iżda jaqdu ħtiġijiet importanti tas-suq tax-xogħol.

4.   Is-servizzi kollha għal dawk li qed ifittxu xogħol u għall-ħaddiema għandhom ikunu bla ħlas. Jekk l-Imsieħba tal-EURES jitolbu xi miżati għas-servizzi lil utenti oħra, ma għandhiex issir differenza bejn il-miżati ċċarġjati għas-servizzi tal-EURES u dawk applikabbli għal servizzi komparabbli oħra mogħtija minn dak l-Imsieħeb tal-EURES. Kull finanzjament mill-Unjoni Ewropea li jappoġġa l-għoti ta’ servizzi tal-EURES għandu jitqies waqt li jkun qed jiġu ffissati l-miżati sabiex jiġi evitat finanzjament doppju possibbli.

Artikolu 8

Il-Bord tal-Ġestjoni tal-EURES

1.   Il-Bord tal-Ġestjoni tal-EURES għandu jassisti lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew tiegħu tal-Koordinazzjoni u lill-Uffiċċji Nazzjonali għall-Koordinazzjoni fil-promozzjoni u s-sorveljanza tal-iżvilupp tal-EURES.

2.   Il-Bord tal-Ġestjoni għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ kull Stat Membru.

3.   Fejn meħtieġ, jekk l-attivitajiet tal-EURES fi Stat Membru huma ffinanzjati minn strument finanzjarju tal-UE bħall-Fond Soċjali Ewropew, l-awtorità nazzjonali li tipprovdi dan il-finanzjament tista tkun assoċjata.

4.   Rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-imsieħba soċjali għandhom ikunu mistiedna biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord tal-Ġestjoni bħala osservaturi.

5.   Il-Grupp tal-Ġestjoni għandu jistabbilixxi l-metodi tiegħu ta’ ħidma u r-regoli ta’ proċedura. Bħala regola ġenerali, dan għandu jiltaqa’ darbtejn fis-sena mill-president. Dan għandu jagħti l-opinjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi.

6.   Il-Bord tal-Ġestjoni għandu jkun presedut minn rappreżentant tal-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni, li għandu jagħti appoġġ segretarjali.

7.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-Bord tal-Ġestjoni tal-EURES dwar kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ippjanar strateġiku, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-servizzi u l-attivitajiet imsemmija f’din id-Deċiżjoni, inkluż:

(a)

il-Karta tal-EURES, skont l-Artikolu 10;

(b)

l-istrateġiji, l-għanijiet operattivi u l-programmi ta’ ħidma għan-netwerk EURES;

(c)

ir-rapporti tal-Kummissjoni mitluba bl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011.

Artikolu 9

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-EURES

1.   Sabiex jassistih fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-EURES, l-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni għandu jistitwixxi Grupp tal-Koordinazzjoni kompost mill-Koordinaturi Nazzjonali tal-EURES, u kull wieħed jirrappreżenta membru tal-EURES. L-Uffiċju Ewropew tal-Koordinazzjoni jista’ jistieden lir-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali Ewropej u, fejn xieraq, lil rappreżentanti ta’ Msieħba oħra tal-EURES u esperti, biex jattendu għal-laqgħat tal-Grupp tal-Koordinazzjoni.

2.   Il-Grupp tal-Koordinazzjoni għandu jieħdu sehem b’mod attiv fit-tħejjija tal-programmi ta’ ħidma u l-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom.

3.   Il-Grupp tal-Koordinazzjoni jista’ jwaqqaf gruppi ta’ ħidma permanenti jew ad hoc, b’mod partikolari għall-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ appoġġ orizzontali.

4.   L-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni għandu jorganizza l-ħidma tal-Grupp tal-Koordinazzjoni.

Artikolu 10

Il-Karta tal-EURES

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-Karta tal-EURES skont il-proċeduri preskritti fl-Artikolu 12(2), l-Artikolu 13(2), l-Artikolu 19(1), u l-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, wara konsultazzjoni mal-Grupp tal-Ġestjoni tal-EURES stabbilit bl-Artikolu 8 ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   Abbażi tal-prinċipju li l-postijiet tax-xogħol battala u l-applikazzjonijiet għall-impjieg li jsiru pubbliċi minn xi Membri tal-EURES għandhom ikunu aċċessibbli fl-Unjoni kollha, il-Karta tal-EURES għandha b’mod partikolari tistabbilixxi:

(a)

il-Katalgu tas-Servizzi tal-EURES li jiddeskrivi s-servizzi universali u komplementari li jridu jingħataw mill-Membri u l-Imsieħba tal-EURES, inklużi s-servizzi ta’ tqabbil tal-impjiegi, bħall-għoti personalizzat ta’ konsulenza u pariri lill-klijenti, sew jekk ikunu persuni jfittxu xogħol, ħaddiema jew impjegaturi;

(b)

l-iżvilupp ta’ koperazzjoni transnazzjonali u transkonfinali innovattiva bejn is-servizzi tax-xogħol bħal aġenziji tal-kollokament komuni, bil-ħsieb li jittejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol, l-integrazzjoni tagħhom u mobbiltà aħjar. Il-koperazzjoni tista’ tinkludi s-servizzi soċjali, l-imsieħba soċjali u istituzzjonijiet oħrajn konċernati;

(c)

il-promozzjoni ta’ monitoraġġ u valutazzjoni kkoordinati tal-ħiliet li hemm nuqqas jew iżżejjed minnhom.

(d)

l-għanijiet operattivi tan-netwerk EURES, l-istandards tal-kwalità li jridu jiġu applikati kif ukoll l-obbligi tal-Membri u l-Imsieħba tal-EURES, li jinkludu:

(i)

l-interoperabbiltà ta’ bażijiet tad-dejta rilevanti tal-postijiet tax-xogħol battala u l-applikazzjonijiet għall-impjieg, bil-mekkaniżmu tal-EURES għall-iskambju ta’ postijiet tax-xogħol battala u l-livelli ta’ servizz li japplikaw;

(ii)

it-tip ta’ informazzjoni, bħal informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol, informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol, informazzjoni dwar offerti u talbiet għax-xogħol, informazzjoni dwar esperjenzi ta’ taħriġ u apprentistati, miżuri biex jħeġġu l-mobbiltà taż-żgħażagħ, il-kisba tal-ħiliet, u ostakli għall-mobbiltà, li jridu jagħtu lill-klijenti tagħhom u lill-bqija tan-netwerk, f’koperazzjoni ma’ servizzi jew networks Ewropej oħra rilevanti;

(iii)

id-deskrizzjonijiet tal-ħidma u l-kriterji biex jinħatru l-koordinaturi nazzjonali, il-konsulenti tal-EURES u l-persunal ewlieni ieħor fuq livell nazzjonali;

(iv)

it-taħriġ u l-kwalifiki meħtieġa għall-persunal tal-EURES u l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-organizzazzjoni ta’ żjarat u assenjamenti għall-uffiċjali u l-persunal speċjalizzat;

(v)

it-tfassil, is-sottomissjoni lill-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-programmi ta’ ħidma;

(vi)

il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-użu tal-logo tal-EURES mill-Membri u l-Imsieħba tal-EURES;

(vii)

is-sistema għall-gћażla u l-akkreditament tal-Imsieħba tal-EURES;

(viii)

il-prinċipji għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-EURES.

(e)

il-proċeduri biex jinħolqu sistema uniformi u mudelli komuni għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol u relatata mal-mobbiltà, fi ħdan in-netwerk EURES, kif inhu stabbilit fl-Artikoli 12, 13 u 14 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, inkluża informazzjoni dwar l-impjieg u l-opportunitajiet tat-tagħlim fl-Unjoni Ewropea, li għandha tiddaħħal fil-Portal tal-EURES.

Artikolu 11

Promozzjoni tal-EURES

1.   Il-Membri u l-Imsieħba tal-EURES għandhom attivament jippromwovu l-EURES.

2.   Dawn għandhom jinvolvu ruħhom fi strateġija ġenerali ta’ komunikazzjoni mfassla biex tiżgura l-konsistenza u l-koeżjoni tan-netwerk fejn għandhom x’jaqsmu l-utenti tagħha u għandhom jieħdu sehem f’attivitajiet komuni ta’ informazzjoni u promozzjoni.

3.   L-akronimu EURES għandu jintuża biss għal attivitajiet fi ħdan il-EURES. Dan għandu jintwera b’logo standard, definit bi skema ta’ disinn grafiku, adottat mill-Uffiċċju Ewropew tal-Koordinazzjoni.

4.   Il-logo, reġistrat bħala Trade Mark Komunitarja fl-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI), għandu jintuża mill-Membri u l-Imsieħba tal-EURES fl-attivitajiet kollha tagħhom relatati mal-EURES sabiex jiżguraw identità viżwali komuni.

Artikolu 12

Koperazzjoni ma’ servizzi u netwerks oħra

Il-Membri u l-Imsieħba tal-EURES għandhom jikkollaboraw b’mod attiv ma’ servizzi u netwerks oħra Ewropej ta’ informazzjoni u konsultattivi fuq livelli Ewropew, nazzjonali u reġjonali sabiex jinkisbu sinerġiji u jkun evitat xogħol doppju.

Artikolu 13

Revoka

Id-Deċiżjoni 2003/8/KE hija b’dan revokata. Madanakollu, din għandha tibqa’ tapplika għal operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom tressqet applikazzjoni qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 14

Id-data tal-applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Artikolu 15

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

László ANDOR

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1.

(2)  ĠU L 274, 6.11.1993, p. 32.

(3)  ĠU L 257, 19.10.1968, p. 2.

(4)  ĠU L 5, 10.1.2003, p. 16.