ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.327.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
27 ta' Novembru 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2012/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1099/2012 tas-26 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 270/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu

14

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1100/2012 tas-26 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1101/2012 tas-26 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 1 )

18

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1102/2012 tas-26 ta’ Novembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

20

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1103/2012 tas-26 ta’ Novembru 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 892/2012 għas-sena tas-suq 2012/2013

22

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/39/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 2006/17/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għall-ittestjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani ( 1 )

24

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/40/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li tikkoreġi l-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali ( 1 )

26

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/41/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni tas-sustanza attiva aċidu nonanojku fl-Anness I tagħha għall-prodotti tat-tip 2 ( 1 )

28

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/42/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex iċ-ċjanur tal-idroġenu jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 1 )

31

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/43/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda ċerti intestaturi tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

34

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/44/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE li jistabbilixxu miżuri ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttivi tal-Kunsill 2002/53/KE u 2002/55/KE rispettivament, fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u tal-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċijiet ta’ pjanti agrikoli u speċijiet ta’ ħxejjex ( 1 )

37

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/723/PESK tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/172/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/724/PESK tas-26 ta' Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

45

 

 

2012/725/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2012 li tawtorizza il-kummerċjalizzazzjoni tal-lattoferrina bovina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Morinaga) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2012 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tad-diidrokapsjat bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2012 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-lattoferrina bovina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (FrieslandCampina) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2012 dwar in-noninklużjoni tal-bifentrin għall-prodotti tat-tip 18 fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8442)  ( 1 )

55

 

 

2012/729/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE, dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu l-importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8459)  ( 1 )

56

 

 

Rettifika

 

 

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1095/2012 tat-22 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li jirrigwarda l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll tal-ovalbumina ( ĠU L 325, 23.11.2012 )

57

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/1


DIRETTIVA 2012/33/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta’ att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-politika ambjentali tal-Unjoni, kif stabbilita fil-programmi ta’ azzjoni dwar l-ambjent u b’mod partikolari s-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali li ġie adottat bid-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), għandha bħala wieħed mill-għanijiet tagħha l-kisba ta’ livelli ta’ kwalità tal-arja li ma joħolqux impatti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u li ma jkunux ta’ riskju għalihom.

(2)

L-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprovdi li l-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandu jkollha l-mira ta’ livell għoli tal-protezzjoni li tqis id-diversità tas-sitwazzjonijiet fid-diversi reġjuni tal-Unjoni.

(3)

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar it-tnaqqis fil-kontenut tal-kubrit f’ċerti karburantilikwidi (4) tistabbilixxi l-kontenut massimu permess ta’ kubrit ta’ żejt tal-karburant tqil, iż-żejt tal-gass, iż-żejt tal-gass għal użu marittimu u ż-żejt tad-diżil għal użu marittimu użati fl-Unjoni.

(4)

L-emissjonijiet mit-trasport marittimu minħabba l-kombustjoni ta’ karburanti għal użu marittimu b’kontenut għoli ta’ kubrit jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja fil-forma ta’ diossidu tal-kubrit u materja partikulata, li jagħmlu ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent u jikkontribwixxu għad-depożitu aċiduż. Mingħajr il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva, l-emissjonijiet mill-bastimenti f'qasir żmien kienu se jkunu dalwaqt ogħla mill-emissjonijiet mis-sorsi l-oħra kollha bbażati fuq l-art.

(5)

It-tniġġis tal-arja kkawżat mill-bastimentii rmiġġjati huwa ta’ tħassib maġġuri għal ħafna bliet li għandhom portijiet fil-kuntest tal-isforzi tagħhom biex jirrispettaw il-valuri ta’ limitu tal-Unjoni għall-kwalità tal-arja.

(6)

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-użu tal-elettriku minn sorsi terrestri, billi l-elettriku għall-bastimenti ta’ daż-żmien normalment jiġi pprovdut minn magni awżiljarji.

(7)

Taħt id-Direttiva 1999/32/KE, il-Kummissjoni trid tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva u tista' tressaq mar-rapport tagħha proposti biex jemendawha, b’mod partikolari fir-rigward tat-tnaqqis tal-limiti ta’ kubrit għall-karburanti għal użu marittimu f’Żoni ta’ Kontroll għall-Emissjonijiet tal-SOx (SECAs), f'konformità mal-ħidma tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO).

(8)

Fl-2008, l-IMO adottat riżoluzzjoni sabiex jiġi emendat l-Anness VI tal-Protokoll tal-1997 sabiex jemenda l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Vapuri, tal-1973, kif modifikata mill-Protokoll tal-1978 relatat magħha (MARPOL), li tinkludi regolamenti għall-prevenzjoni tat-tniġġis tal-arja mill-vapuri. L-Anness VI rivedut tal-MARPOL daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2010.

(9)

L-Anness VI rivedut tal-MARPOL jintroduċi, fost l-oħrajn, limiti aktar stretti għall-kubrit tal-karburanti għal użu marittimu fis-SECAs (1,00 % mill-1 ta’ Lulju 2010 u 0,10 % mill-1 ta’ Jannar 2015) kif ukoll fiż-żoni tal-baħar barra s-SECAs (3,50 % mill-1 ta’ Jannar 2012 u, fil-prinċipju, 0,50 % mill-1 ta’ Jannar 2020). Il-maġġoranza tal-Istati Membri huma obbligati, f' konformità mal-impenji internazzjonali tagħhom, jesiġu li l-vapuri jużaw karburant b’kontenut ta’ kubrit ta’ mhux aktar minn 1,00 % fis-SECAs mill-1 ta’ Lulju 2010. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-liġi internazzjonali kif ukoll sabiex jiġi żgurat infurzar korrett tal-istandards il-ġodda għall-kubrit li ġew stabbiliti b’mod globali fl-Unjoni, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/32/KE għandhom jiġu allinjati mal-Anness VI rivedut tal-MARPOL. Sabiex tiġi żgurata l-kwalità minima tal-karburanti użat mill-vapuri għal konformità abbażi tal-karburant jew tat-teknoloġija, ma għandux jitħalla jintuża fl-Unjoni karburant għal użu marittimu li l-kontenut ta’ kubrit tiegħu jaqbeż l-istandard ġenerali ta’ 3,50 %, ħlief għall-karburanti forniti lill-bastimenti li jużaw metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet li joperaw b'mod magħluq.

(10)

Emendi għall-Anness VI għall-MARPOL rigward is-SECAs huma possibbli skont il-proċeduri tal-IMO. Fil-każ li iktar tibdiliet, inklużi eżenzjonijiet, jiġu introdotti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-limiti tas-SECA fl-Anness VI tal-MARPOL, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra kwalunkwe tibdil bħal dan u, fejn ikun xieraq, mingħajr dewmien tagħmel il-proposta meħtieġa skont it-TFUE sabiex iġġib id-Direttiva 1999/32/KE f'konformità sħiħa mar-regoli tal-IMO rigward is-SECAs.

(11)

L-introduzzjoni ta’ kwalunkwe żona ta’ kontroll tal-emissjonijiet ġdida għandha tkun suġġetta għall-proċess tal-IMO skont l-Anness VI tal-MARPOL u għandha tkun ibbażata fuq każ fundat tajjeb fuq bażi ambjentali u ekonomika u bl-appoġġ ta’ data xjentifika.

(12)

Skont ir-regolament 18 tal-Anness VI rivedut tal-MARPOL, l-Istati Membri għandhom jistinkaw biex jiżguraw id-disponibilità tal-karburanti marittimi li huma konformi ma’ din id-Direttiva.

(13)

Fil-perspettiva tad-dimensjoni globali tal-politiki ambjentali u l-emissjonijiet mill-bastimenti, standards ambizzjużi għall-emissjonijiet għandhom jiġu stabbiliti fuq il-livell globali.

(14)

Il-vapuri tal-passiġġieri joperaw l-aktar fil-portijiet jew qrib żoni kostali u l-impatti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent huma sinifikanti. Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-arja madwar il-portijiet u ż-żoni kostali, dawk il-vapuri huma meħtieġa jużaw karburant għal użu marittimu b'kontenut massimu ta’ kubrit ta’ 1,50 % sakemm standards aktar stretti japplikaw għall-bastimenti kollha fl-ibħra territorjali, żoni ekonomiċi esklużivi u ż-żoni ta’ kontroll tal-emissjonijiet tal-Istati Membri.

(15)

Skont l-Artikolu 193 TFUE, din id-Direttiva m'għandhiex iżżomm lil kwalunkwe Stat Membru milli jżomm jew jintroduċi miżuri protettivi iktar stretti sabiex jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni bikrija rigward il-kontenut massimu tal-kubrit tal-karburanti marittimi, pereżempju bl-użu metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet barra s-SECAs.

(16)

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għal teknoloġiji ġodda tal-magni bil-potenzjal għal tnaqqis ulterjuri sinifikanti tal-emissjonijiet fis-settur marittimu, il-Kummissjoni għandha tesplora iktar opportunitajiet sabiex tippermetti u tinkoraġġixxi l-użu ta’ magni li joperaw bil-gass fil-bastimenti.

(17)

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttiva 1999/32/KE huwa meħtieġ infurzar xieraq tal-obbligi fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu. L-esperjenza mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/32/KE wriet li hemm bżonn ta’ sistema aktar b’saħħitha ta’ monitoraġġ u infurzar sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tajba ta’ dik id-Direttiva. Għal dak il-għan, huwa meħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw teħid ta’ kampjuni suffiċjentement frekwenti u preċiż tal-karburanti għal użu marittimu li jitqiegħed fis-suq jew li jintuża abbord il-vapuri kif ukoll verifika regolari tar-reġistri li jinżammu abbord il-vapuri u n-noti ta’ kunsinna tal-bunker. Jeħtieġ ukoll li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta’ penali effettivi, proporzjonati u dissważivi għan-nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/32/KE. Sabiex tkun żgurata trasparenza akbar tal-informazzjoni, huwa xieraq ukoll li jiġi pprovdut li r-reġistru tal-fornituri lokali ta’ karburant għal użu marittimu ikun disponibbli b’mod pubbliku.

(18)

Ir-rappurtar mill-Istati Membri skont id-Direttiva 1999/32/KE rriżulta insuffiċjenti għall-iskop ta’ verifika tal-konformità ma’ dik id-Direttiva minħabba n-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet armonizzati u suffiċjentement preċiżi dwar il-kontenut u l-format tar-rapporti tal-Istati Membri. Għalhekk, huma meħtieġa indikazzjonijiet aktar dettaljati dwar il-kontenut u l-format tar-rapport sabiex ikun żgurat rappurtar iżjed armonizzat.

(19)

Wara l-adozzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (5), li tirriformula l-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-emissjonijiet industrijali, huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/32/KE dwar il-kontenut massimu ta’ kubrit taż-żejt tal-karburant tqil jiġu emendati skont dan.

(20)

Il-konformità mal-limiti baxxi ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu, b’mod partikolari fis-SECAs, tista’ twassal għal żieda sinifikanti fil-prezz ta’ tali karburanti marittimu, tal-anqas fuq perjodu qasir, u jista’ jkollha effett negattiv fuq il-kompetittività tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra meta mqabbel ma’ modi oħra tat-trasport, kif ukoll fuq il-kompetittività tal-industriji fil-pajjiżi ta’ madwar is-SECAs. Huma meħtieġa soluzzjonijiet xierqa sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-konformità għall-industriji affettwati, ngħidu aħna li jkunu jistgħu jintużaw metodi alternattivi, iżjed kosteffettivi ta’ konformità mill-konformità fuq il-bażi tal-karburanti u jiġi pprovdut appoġġ, meta jkun meħtieġ. Il-Kummissjoni, abbażi ta’ fost l-oħrajn rapporti mill-Istati Membri, se tissorvelja mill-qrib l-impatti tal-konformità tas-settur tat-trasport marittimu mal-istandards il-ġodda tal-kwalità tal-karburanti, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma’ tranżizzjoni modali possibbli mit-trasport bil-baħar lura għal dak fuq l-art, u, jekk ikun xieraq, se tieħu l-miżuri li suppost biex tikkontrobatti tendenza bħal din.

(21)

Huwa importanti li tkun limitata l-qalba modali minn trasport ibbażat fuq il-baħar għal trasport ibbażat fuq l-art meta wieħed iqis li porzjon dejjem ikbar mill-merkanzija li jinġarr bit-triq ikun żvilupp li f'ħafna każi jmur kontra l-objettivi rigward it-tibdil fil-klima tal-Unjoni u jżid il-konġestjoni.

(22)

L-ispejjeż tar-rekwiżiti ġodda biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit jistgħu jirriżultaw f'qalba modali minn trasport ibbażat fuq il-baħar għal trasport ibbażat fuq l-art u jista' jkollhom effetti negattivi fuq il-kompetittività tal-industriji. Il-Kummissjoni għandha tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti eżistenti bħall-Marco Polo u n-network tat-trasport trans-Ewropew biex tipprovdi għajnuna mmirata biex jitnaqqas ir-riskju tal-qalba modali. L-Istati Membri jistgħu jqisu li hu meħtieġ li jipprovdu appoġġ lill-operaturi affettwati minn din id-Direttiva skont ir-regoli applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(23)

Skont il-linji gwida eżistenti dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali, u mingħajr preġudizzju għall-bidliet futuri għalih, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għajnuna mill-Istat favur operaturi affettwati minn din id-Direttiva, inkluża għajnuna għall-operazzjonijiet ta’ twaħħil ta’ tagħmir fil-bastimenti eżistenti wara li jkunu nxtraw, jekk miżuri ta’ għajnuna bħal dawn jitqiesu bħala kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, b'mod partikolari fid-dawl tal-linji gwida applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien ambjentali. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tista' tqis li l-użu ta’ ċerti metodi ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet imorru lil hinn mir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva billi jnaqqsu mhux biss l-emissjonijiet tad-diossidju tal-kubrit iżda wkoll emissjonijiet oħrajn.

(24)

Għandu jiġi ffaċilitat l-aċċess għal metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet. Dawn il-metodi jistgħu jipprovdu tnaqqis fl-emissjonijiet tal-anqas ekwivalenti jew, saħansitra akbar minn dak li jista’ jinkiseb bl-użu ta’ karburanti b’livell baxx ta’ kubrit, bil-kundizzjoni li ma jkollhomx effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent, bħall-ekosistemi tal-baħar, u li jiġu żviluppati suġġett għal mekkaniżmi xierqa ta’ approvazzjoni u kontroll. Il-metodi alternattivi diġà magħrufa, bħall-użu ta’ sistemi abbord għat-tindif tal-gass tal-egżost jew it-taħlita ta’ karburant u gass naturali likwifikat (LNG) jew l-użu tal-bijokarburanti għandhom jiġu rikonoxxuti fl-Unjoni. Huwa importanti li jiġi promoss l-ittestjar u l-iżvilupp ta’ metodi ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, sabiex, fost raġunijiet oħra, tkun limitata l-qalba modali minn trasport ibbażat fuq il-baħar għal trasport ibbażat fuq l-art.

(25)

Il-metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet għandhom il-potenzjal għal tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tippromwovi l-ittestjar u l-iżvilupp u ta’ dawn it-tekonoloġiji, inter alia billi tqis it-twaqqif ta’ programm konġunt kofinanzjat mal-industrija ibbażat fuq prinċipji minn progrmmi simili, bħall-Programm Sema Nadifa.

(26)

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u partijiet interessati, għandha tiżviluppa miżuri identifikati fid-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Settembru 2011 intitolat “Tnaqqis ta’ emissjonijiet inkwinanti mit-trasport marittimu u għodda għal trasport fuq l-ilma sostenibbli”.

(27)

Metodi ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet alternattivi bħal ċerti tipi ta’ "scrubbers" jistgħu jiġġeneraw skart li għandu jkun ittrattat kif suppost u m'għandux jintrema fil-baħar. Sakemm issir ir-reviżjoni tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija (6), l-Istati Membri għandhom jiżguraw, skont l-impenji internazzjonali tagħhom, id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet ta’ akkoljenza adegwati għall-bżonnijiet tal-bastimenti li jużaw sistemi tat-tindif tal-gass tal-egżost. Fir-reviżjoni tad-Direttiva 2000/59/KE, il-Kummissjoni għandha tqis l-inklużjoni ta’ skart mis-sistemi tat-tindif tal-gass tal-egżost skont il-prinċipju ta’ ebda miżata speċjali applikabbli għall-ħlasijiet fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti previst f'dik id-Direttiva.

(28)

Il-Kummissjoni għandha, bħala parti mir-rieżami tal-politika tal-kwalità tal-arja li se tagħmel fl-2013, tqis il-possibbiltà li tnaqqas it-tniġġis tal-arja, inkluż fl-ibħra territorjali tal-Istati Membri.

(29)

Penali effettivi, proporzjonati u disważivi huma importanti għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/32/KE. L-Istati Membri għandhom jinkludu f'dawk il-penali, multi kkalkulati b'tali mod li jiżguraw li l-multi tal-inqas iċaħħdu lil dawk responsabbli mill-benefiċċji ekonomiċi miksuba mill-ksur tagħhom u li dawk il-multi jiżdiedu gradwalment għal ksur ripetut. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet dwar il-penali.

(30)

Is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-valuri ekwivalenti ta’ emissjonijiet għal u tal-kriterji tal-użu tal-metodi ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet u sabiex id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/32/KE jiġu adattati għal-progress xjentifiku u tekniku u b'tali mod li tkun żgurata konsistenza stretta mal-istrumenti rilevanti tal-IMO, u l-emenda tal-punti 1, 2, 3, 3a, 3b u 4 tal-Artikolu 2, il-punt (b) tal-Artikolu 6(1a) u l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 1999/32/KE sabiex jiġu adattati d-dispożizzjonijiet ta’ dik d-Direttiva għal-progress xjentifiku u tekniku. Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tipprepara u tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(31)

Sabiex jiġu żgurati l-istess kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/32/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (7).

(32)

Huwa xieraq li l-Kumitat dwar l-Ibħra Sikuri u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti li ġie stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Sikuri u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS) (8) jgħin lill-Kummissjoni fl-approvazzjoni tal-metodi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet li mhumiex koperti bid-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE tal-20 ta’ Diċembru 1996 dwar it-tagħmir marittimu (9).

(33)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (10), l-Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, f’każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom ma’ dokument wieħed jew aktar li jispjega r-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti tat-traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġislatur jikkunsidra li t-trasmissjoni ta’ tali dokumenti hija ġustifikata.

(34)

Id-Direttiva 1999/32/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 1999/32/KE

Id-Direttiva 1999/32/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1(2), il-punt (h) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(h)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3a, karburanti użati abbord bastimenti li jużaw metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet skont l-Artikoli 4c u 4e.”.

(2)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti 1 u 2 għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“(1)   karburant tqil tfisser :

kull karburant likwidu ġej miż-żejt, ħlief il-karburant marittimu, li jaqa' taħt il-Kodiċi CN 2710 19 51 sa 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, jew

kull karburant likwidu ġej miż-żejt, minbarra l-gasoil kif definit fil-punti 2 u 3, li, minħabba l-limiti ta’ distillazzjoni tiegħu, jaqa' taħt il-kategorija ta’ żjut tqal maħsuba għall-użu bħala karburanti u li minnu anqas minn 65 % bil-volum (inkluż it-telf) jiddistilla f'250 °C bil-metodu ASTM D86. Jekk id-distillazzjoni ma tistax tiġi stabbilità bil-metodu ASTM D86, il-prodott taż-żejt ikun bl-istess mod kategorizzat bħala żejt karburant tqil;

(2)   gażojl tfisser :

kull karburant likwidu ġej miż-żejt, ħlief il-karburant marittimu, li jaqa' taħt il-Kodiċi CN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 jew 2710 20 19, jew

kull karburant likwidu ġej miż-żejt, ħlief il-karburant marittimu, li minnu inqas minn 65 % bil-volum (inkluż it-telf) jiddistilla f'250 °C u li tal-inqas minnu 85 % bil-volum (inkluż it-telf) jiddistilla fi 350 °C bil-metodu ASTM D86.

Karburanti tad-diżil, kif definiti fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (*) huma esklużi minn din id-definizzjoni. Karburanti użati f'makkinarju mobbli mhux tat-toroq u tratturi għall-agrikoltura huma wkoll esklużi minn din id-definizzjoni;

(*)  ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58.”;"

(b)

il-punti 3a u 3b għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“(3a)

żejt tad-diżil għal użu marittimu tfisser kwalunkwe karburant marittimu kif iddefinit għall-grad DMB fit-Tabella I tal-ISO 8217 bl-eċċezzjoni tar-referenza għall-kontenut ta’ kubrit;

(3b)

żejt tal-gass għal użu marittimu tfisser kwalunkwe karburanti għal użu marittimu kif iddefinit għall-gradi DMX, DMA u DMZ fit-Tabella I tal-ISO 8217 bl-eċċezzjoni tar-referenza għall-kontenut ta’ kubrit;”;

(c)

il-punt 3m għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(3m)

metodu ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet tfisser kwalunkwe attrezzatura, materjal, apparat jew strument li għandhom jitwaħħlu fuq vapur jew proċedura oħra, karburanti alternattiv, jew metodu ta’ konformità, użat bħala alternattiva għal karburanti għal użu marittimu b’livell baxx ta’ kubrit li jissodisfa r-rekwiżiti stipulati f’din id-Direttiva, u li jista’ jiġi vverifikat, ikkwantifikat u infurzat;”;

(3)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafi 1 u 2 għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jintużawx żjut tal-karburanti tqal fit-territorju tagħhom jekk il-kontenut ta’ kubrit tagħhom jaqbeż 1 % skont il-massa.

2.   Sal-31 ta’ Diċembru 2015, suġġett għal monitoraġġ xieraq tal-emissjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti, il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal żjut tal-karburant tqal użati:

(a)

f’impjanti ta’ kombustjoni li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni (**), li huma suġġetti għall-Artikolu 4(1) jew (2) jew l-Artikolu 4(3)(a) ta’ dik id-Direttiva u li huma konformi mal-limiti ta’ emissjonijiet ta’ diossidu tal-kubrit għal tali impjanti kif stipulat f’dik id-Direttiva;

(b)

f’impjanti ta’ kombustjoni li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2001/80/KE, li huma suġġetti għall-Artikolu 4(3)(b) u l-Artikolu 4(6) ta’ dik id-Direttiva u li l-emissjonijiet medji tagħhom ta’ diossidu tal-kubrit fix-xahar ma jaqbżux 1 700 mg/Nm3 f’kontenut ta’ ossiġenu fil-gass mit-tromba taċ-ċumnija ta’ 3 % skont il-volum fi stat niexef;

(c)

f’impjanti ta’ kombustjoni li ma jaqgħux taħt il-punti (a) jew (b), u li l-emissjonijiet medji tagħhom ta’ diossidu tal-kubrit fix-xahar ma jaqbżux 1 700 mg/Nm3 f’kontenut ta’ ossiġenu fil-gass mit-tromba taċ-ċumnija ta’ 3 % skont il-volum fi stat niexef;

(d)

għal kombustjoni f'raffineriji, fejn il-medja fix-xahar ta’ emissjonijiet ta’ diossidu tal-kubrit mifruxa fuq l-impjanti ta’ kombustjoni kollha fir-raffinerija, irrispettivament mit-tip ta’ karburanti jew taħlita ta’ karburanti li tintuża, iżda li ma tinkludix impjanti li jaqgħu taħt il-punti (a) u (b), turbini tal-gass u magni li jaħdmu bil-gass, ma taqbiżx 1 700 mg/Nm3 f’kontenut ta’ ossiġenu fil-gass mit-tromba taċ-ċumnija ta’ 3 % skont il-volum fi stat niexef.

3.   Mill-1 ta’ Jannar 2016, suġġett għal monitoraġġ xieraq tal-emissjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti, il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal żjut tal-karburant tqal użati:

(a)

f’impjanti ta’ kombustjoni li jaqgħu fl-ambitu tal-Kapitolu III tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (***), u li huma konformi mal-limiti ta’ emissjonijiet ta’ diossidu tal-kubrit għal tali impjanti kif stipulat fl-Anness V ta’ dik id-Direttiva jew, fejn dawk il-valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet ma jkunux applikabbli skont dik id-Direttiva, li l-emissjonijiet medji tagħhom ta’ diossidu tal-kubrit fix-xahar ma jaqbżux 1 700 mg/Nm3 f’kontenut ta’ ossiġenu fil-gass mit-tromba taċ-ċumnija ta’ 3 % skont il-volum fi stat niexef;

(b)

f’impjanti ta’ kombustjoni li ma jaqgħux taħt il-punt (a), u li l-emissjonijiet medji tagħhom ta’ diossidu tal-kubrit fix-xahar ma jaqbżux 1 700 mg/Nm3 f’kontenut ta’ ossiġenu fil-gass mit-tromba taċ-ċumnija ta’ 3 % skont il-volum fi stat niexef;

(c)

għal kombustjoni f'raffineriji, fejn il-medja fix-xahar ta’ emissjonijiet ta’ diossidu tal-kubrit mifruxa fuq l-impjanti ta’ kombustjoni kollha fir-raffinerija, irrispettivament mit-tip ta’ karburanti jew taħlita ta’ karburanti li tintuża, iżda li ma tinkludix impjanti li jaqgħu taħt il-punt (a), turbini tal-gass u magni li jaħdmu bil-gass, ma taqbiżx 1 700 mg/Nm3 f’kontenut ta’ ossiġenu fil-gass mit-tromba taċ-ċumnija ta’ 3 % skont il-volum fi stat niexef.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-ebda impjant ta’ kombustjoni li juża żejt tal-karburant tqil b’konċentrazzjoni ta’ kubrit ogħla minn dik imsemmija fil-paragrafu 1 ma jitħaddem mingħajr permess maħruġ minn awtorità kompetenti, li tispeċifika l-limiti tal-emissjonijiet.

(**)  ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1."

(***)  ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.”;"

(b)

il-paragrafu 3 jitħassar.

(4)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 3a

Kontenut massimu ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jintużawx karburanti għal użu marittimu fit-territorju tagħhom jekk il-kontenut ta’ kubrit tagħhom jaqbeż 3,50 % skont il-massa, ħlief għall-karburanti fornuti lill-bastimenti li qed jużaw il-metodi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet suġġetti għall-Artikolu 4c li joperaw b'mod magħluq.”;

(5)

Fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jintużawx żjut tal-gass fit-territorji tagħhom jekk il-kontenut ta’ kubrit tagħhom jaqbeż 0,10 % skont il-massa.”;

(6)

L-Artikolu 4a jiġi emendat kif ġej:

(a)

it-titolu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Il-kontenut massimu ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu użati f’ibħra territorjali, żoni ekonomiċi esklużivi u żoni ta’ kontroll tat-tniġġis tal-Istati Membri, inklużi Żoni ta’ Kontroll tal-Emissjonijiet tal-SOx u minn vapuri tal-passiġġieri li joperaw servizzi regolari lejn u minn portijiet tal-Unjoni”;

(b)

il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ma jintużawx karburanti għal użu marittimu fiż-żoni tal-ibħra territorjali tagħhom, żoni ekonomiċi esklużivi u żoni ta’ kontroll tat-tniġġis li jaqgħu fi ħdan Żoni ta’ Kontroll tal-Emissjonijiet tal-SOx jekk il-kontenut ta’ kubrit ta’ dawk il-karburanti skont il-massa jaqbeż:

(a)

1,00 % sal-31 ta’ Diċembru 2014;

(b)

0,10 % mill-1 ta’ Jannar 2015.

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-bastimenti tal-bnadar kollha, inklużi bastimenti li l-vjaġġ tagħhom ikun beda barra l-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tqis kif dovut kwalunkwe bidla futura fir-rekwiżiti skont l-Anness VI tal-MARPOL applikabbli ġewwa ż-Żoni ta’ Kontroll tal-Emissjonijiet tal-SOx, u, fejn ikun xieraq, u mingħajr dewmien żejjed tagħmel kull proposta rilevanti bil-ħsieb li temenda din id-Direttiva konsegwentement.”;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ma jintużawx karburanti għal użu marittimu fiż-żoni tal-ibħra territorjali tagħhom, żoni ekonomiċi esklużivi u żoni ta’ kontroll tat-tniġġis jekk il-kontenut ta’ kubrit ta’ dawk il-karburanti skont il-massa jaqbeż:

(a)

3,50 % mit-18 ta’ Ġunju 2014;

(b)

0,50 % mill-1 ta’ Jannar 2020.

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-bastimenti kollha tal-bnadar kollha, inklużi l-bastimenti li l-vjaġġ tagħhom ikun beda barra mill-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 4 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 4b.”;

(d)

il-paragrafi 4, 5, 6 u 7 għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ma jintużawx karburanti għal użu marittimu fl-ibħra territorjali tagħhom, żoni ekonomiċi esklużivi u żoni ta’ kontroll tat-tniġġis li jinsabu barra Żoni ta’ Kontroll tal-Emissjonijiet tal-SOx minn vapuri tal-passiġġieri li joperaw servizzi regolari lejn jew minn kwalunkwe port tal-Unjoni jekk il-kontenut ta’ kubrit ta’ dawk il-karburanti jaqbeż 1,50 % skont il-massa sal-1 ta’ Jannar 2020.

L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli mill-infurzar ta’ dan ir-rekwiżit tal-inqas fir-rigward ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u tal-bastimenti li jtajru kwalunkwe bandiera waqt li qiegħdin fil-portijiet tagħhom.

5.   L-Istati Membri għandhom jesiġu l-mili korrett tar-reġistri li jinżammu abbord il-vapuri, fosthom l-operazzjonijiet ta’ bdil tal-karburanti.

5a.   L-Istati Membri għandhom jippruvaw jiżguraw id-disponibilità tal-karburanti marittimi li jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar id-disponibilità ta’ tali karburanti għal użu marittimu fil-portijiet u t-terminali tagħhom.

5b.   Jekk bastiment jinstab minn Stat Membru li mhux konformi mal-istandards għall-karburant għal użu marittimu li huma f'konformità ma din id-Direttiva, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru hija intitolata tirrikjedi lill-bastiment li:

(a)

jippreżenta reġistru tal-azzjonijiet meħuda biex jipprova jiżgura li jkun konformi; u

(b)

jipprovdi evidenza li huwa pprova jixtri karburant għal użu marittimu li huwa f'konformità ma din id-Direttiva skont il-pjan tal-vjaġġ tiegħu u, jekk dan ma kienx għad-dispożizzjoni fejn kien ippjanat, li saru tentattivi biex jinstabu għejun alternattivi għal tali karburant għal użu marittimu u li, minkejja l-ikbar sforzi għall-kisba tal-karburant għal użu marittimu li huwa f'konformità ma din id-Direttiva, ma kien disponibbli għax-xiri l-ebda karburant għal użu marittimu bħal dan.

Il-vapur m'għandux ikun meħtieġ li jiddevja mill-vjaġġ intenzjonat tiegħu jew li jittardja l-vjaġġ bla bżonn sabiex ikun f'konformità.

Jekk vapur jipprovdi t-tagħrif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri kkonċernati għandhom iqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha u l-evidenza ppreżentata bil-għan li jiddeterminaw l-azzjoni xierqa li għandhom jieħdu, inkluż li ma jeħdux miżuri ta’ kontroll.

Vapur għandu jinnotifika lill-Istat tal-bandiera tiegħu u lill-awtorità kompetenti tal-port ta’ destinazzjoni rilevanti meta ma jkunx jista’ jixtri karburant għal użu marittimu li huwa f'konformità ma din id-Direttiva.

L-Istat tal-Port għandu jinnotifika lill-Kummissjoni meta vapur ikun ippreżenta evidenza ta’ nuqqas ta’ disponibilità ta’ karburanti għal użu marittimu li huma f'konformità ma din id-Direttiva.

6.   L-Istati Membri għandhom, skont ir-regolament 18 tal-Anness VI tal-MARPOL:

(a)

iżommu reġistru pubblikament disponibbli tal-fornituri lokali ta’ karburanti għal użu marittimu;

(b)

jiżguraw li l-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu kollha mibjugħa fit-territorju tagħhom jiġi ddokumentat mill-fornitur fuq nota ta’ kunsinna tal-bunker, akkumpanjata minn kampjun issiġillat u ffirmat mir-rappreżentant tal-vapur li jirċievi l-karburanti;

(c)

jieħdu azzjoni kontra fornituri ta’ karburanti għal użu marittimu li jkunu nstabu li kkonsenjaw karburant li ma jaqbilx mal-ispeċifikazzjoni indikata fuq in-nota ta’ kunsinna tal-bunker;

(d)

jiżguraw li tittieħed azzjoni ta’ rimedju sabiex kwalunkwe karburant għal użu marittimu li jkun instab li mhux konformi jinġieb f’konformità.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li żjut tad-diżil għal użu marittimu ma jitpoġġewx fis-suq fit-territorju tagħhom jekk il-kontenut ta’ kubrit ta’ dawk iż-żjut tad-diżil għal użu marittimu jaqbeż 1,50 % skont il-massa.”;

(e)

il-paragrafu 8 għandu jitħassar;

(7)

L-Artikoli 4b u 4c għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“Artikolu 4b

Kontenut massimu ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu użati minn vapuri rmiġġjati f’portijiet tal-Unjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li vapuri rmiġġjati f’portijiet tal-Unjoni ma jużawx karburanti għal użu marittimu b'kontenut ta’ kubrit li jaqbeż 0,10 % bil-massa, filwaqt li jitħalla ħin suffiċjenti għall-ekwipaġġ sabiex ilesti kwalunkwe operazzjoni neċessarja ta’ bdil tal-karburant kemm jista’ jkun malajr wara l-irmiġġ u kemm jista’ jkun tard qabel it-tluq.

L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-ħin ta’ kwalunkwe operazzjoni ta’ bdil tal-karburant jiġi rreġistrat fir-reġistru li jinżamm abbord il-vapuri.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika:

(a)

kull meta, skont l-iskedi ppubblikati, il-vapuri jkunu ser jibqgħu rmiġġjati għal inqas minn sagħtejn;

(b)

għal vapuri li jitfu l-magni kollha u jużaw netwerk tal-elettriku terrestri waqt li jkunu rmiġġjati fil-portijiet.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jitpoġġewx żjut tal-gass għal użu marittimu fis-suq fit-territorju tagħhom jekk il-kontenut ta’ kubrit ta’ dawk iż-żjut għal użu marittimu jaqbeż 0,10 % skont il-massa.

Artikolu 4c

Metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jippermettu l-użu ta’ metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet minn vapuri tal-bnadar kollha fil-portijiet, l-ibħra territorjali, iż-żoni ekonomiċi esklużivi u ż-żoni ta’ kontroll tat-tniġġis tagħhom, bħala alternattiva għall-użu ta’ karburanti għal użu marittimu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 4a u 4b, suġġett għall-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-vapuri li jużaw il-metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom kontinwament jiksbu tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ diossidu tal-kubrit li jkun mill-anqas ekwivalenti għat-tnaqqis li jinkiseb bl-użu ta’ karburanti għal użu marittimu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 4a u 4b. Il-valuri ta’ emissjonijiet ekwivalenti għandhom ikunu ddeterminati skont l-Anness I.

2a.   L-Istati Membri għandhom, bħala soluzzjoni alternattiva għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, jinkoraġġixxu l-użu ta’ sistemi terrestri tal-provvista tal-enerġija lill-bastimenti rmiġġati.

3.   Il-metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu konformi mal-kriterji speċifikati fl-istrumenti msemmija fl-Anness II.

4.   Meta jkun iġġustifikat fid-dawl tal-progress xjentifiku u tekniku rigward metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet alternattivi u b'tali mod li jiżgura konsistenza stretta mal-istrumenti u l-istandards rilevanti adottati mill-IMO, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tingħata s-setgħa li tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 9a li jemendaw l-Annessi I u II;

(b)

tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw rekwiżiti dettaljati għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet, fejn xieraq. Dawk l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 9(2).”.

(8)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4d

Approvazzjoni ta’ metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet għall-użu fuq vapuri li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru

1.   Il-metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (****) għandhom jiġu approvati skont dik id-Direttiva.

2.   Il-metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet li ma jkunux koperti mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu approvati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru tal-2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS) (*****), billi jiġu kkunsidrati:

(a)

il-linji gwida żviluppati mill-IMO;

(b)

ir-riżultati ta’ kwalunkwe prova mwettqa skont l-Artikolu 4e;

(c)

l-effetti fuq l-ambjent, inkluż it-tnaqqis tal-emissjonijiet li jista’ jinkiseb, u l-impatti fuq ekosistemi f’portijiet u estwarji magħluqa; kif ukoll

(d)

il-fattibbiltà tal-monitoraġġ u l-verifika.

Artikolu 4e

Provi ta’ metodi ġodda ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet

L-Istati Membri jistgħu, b’kooperazzjoni ma’ Stati Membri oħra, kif ikun xieraq, japprovaw il-provi ta’ metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet mill-vapuri, fuq bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom, jew f’żoni tal-baħar li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom. Matul dawk il-provi, ma għandux ikun obbligatorju l-użu ta’ karburanti għal użu marittimu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 4a u 4b, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-Kummissjoni u kwalunkwe Stat portwali kkonċernat jiġu nnotifikati bil-miktub mill-anqas sitt xhur qabel jibdew il-provi;

(b)

il-permessi għall-provi ma jkunux għal iżjed minn 18-il xahar;

(c)

il-vapuri kollha involuti jinstallaw tagħmir li ma jistax jitbagħbas għall-monitoraġġ kontinwu tal-emissjonijiet ta’ gass miċ-ċumnija u jużawh matul il-perjodu kollu tal-prova;

(d)

il-vapuri kollha involuti jiksbu tnaqqis fl-emissjonijiet li jkun tal-anqas ekwivalenti għal dak li kieku jintlaħaq bil-limiti fuq il-kubrit għall-karburanti speċifikati f’din id-Direttiva;

(e)

matul il-perjodu kollu tal-prova jkun hemm implimentati sistemi tajbin għall-immaniġġjar tal-iskart għal kwalunkwe skart iġġenerat mill-metodi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet;

(f)

matul il-perjodu kollu tal-prova ssir stima tal-impatti fuq l-ambjent tal-baħar, b’mod partikolari fuq ekosistemi f’portijiet u estwarji magħluqa; u

(g)

ir-riżultati sħaħ jiġu pprovduti lill-Kummissjoni, u jsiru pubblikament disponibbli fi żmien sitt xhur mit-tmiem tal-provi.

Artikolu 4f

Miżuri finanzjarji

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri finanzjarji favur l-operaturi affetwati minn din id-Direttiva fejn tali miżuri finanzjarji jkunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat applikabbli u li għandhom jiġu adottati f'dan il-qasam.

(****)  ĠU L 46, 17.2.1997, p. 25."

(*****)  ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1.”."

(9)

L-Artikolu 6 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 6

Teħid tal-kampjuni u analiżi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiċċekkjaw permezz ta’ teħid tal-kampjuni li l-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti użati huwa konformi mal-Artikoli 3, 3a, 4, 4a u 4b. It-teħid tal-kampjuni għandu jibda fid-data li fiha jidħol fis-seħħ il-limitu rilevanti għall-kontenut massimu ta’ kubrit fil-karburant. Dan għandu jsir perjodikament u b’mod li l-kampjuni u l-kwantitajiet ikunu rappreżentattivi tal-karburant eżaminat, u fil-każ ta’ karburant għal użu marittimu, tal-karburant li jkun qiegħed jintuża mill-bastimenti waqt li jkunu f’żoni tal-baħar jew f’portijiet rilevanti. Il-kampjuni għandhom jiġu analizzati mingħajr dewmien żejjed.

1a.   Għandu jintuża kull wieħed mill-mezzi li ġejjin ta’ teħid tal-kampjuni, analiżi u spezzjoni ta’ karburant għal użu marittimu:

(a)

l-ispezzjoni tar-reġistri li jinżammu abbord il-vapuri u n-noti ta’ kunsinna tal-bunker;

u, kif ikun xieraq, il-mezzi li ġejjin ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi:

(b)

it-teħid ta’ kampjuni tal-karburant għal użu marittimu għal kombustjoni abbord waqt li jkun qed jiġi kkonsenjat lill-vapuri, skont il-Linji gwida għat-teħid ta’ kampjuni ta’ żejt tal-karburant sabiex tiġi ddeterminata l-konformità tiegħu mal-Anness VI rivedut tal-MARPOL adottat fis-17 ta’ Lulju 2009 bir-Riżoluzzjonii 182(59) tal-Kumitat għal-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu (MEPC) tal-IMO,u analiżi tal-kontenut ta’ kubrit tiegħu; jew

(c)

it-teħid ta’ kampjuni u analiżi tal-kontenut ta’ kubrit ta’ karburant għal użu marittimu għal kombustjoni abbord li jkun jinsab f’tankijiet fejn ikun teknikament u ekonomikament fattibbli, u f’kampjuni tal-bunker issiġillati abbord il-vapuri;

1b.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’:

(a)

il-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni;

(b)

il-metodi ta’ teħid tal-kampjuni;

(c)

id-definizzjoni ta’ kampjun rappreżentattiv tal-karburanti eżaminat.

Dawn l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 9(2).

2.   Il-metodu ta’ referenza adottat sabiex jiġi stabbilit il-kontenut ta’ kubrit għandu jkun il-metodu ISO 8754 (2003) jew PrEN ISO 14596 (2007).

Sabiex jiġi stabbilit jekk il-karburant għal użu marittimu ikkonsenjat lill-vapuri u użat abbord dawn il-vapuri huwiex konformi mal-limiti ta’ kubrit meħtieġa skont l-Artikoli 3a, 4, 4a u 4b għandha tintuża l-proċedura ta’ verifika tal-karburant stipulata fl-Appendiċi VI tal-Anness VI tal-MARPOL.”.

(10)

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Fuq il-bażi tar-riżultati tat-teħid ta’ kampjuni, analiżi u spezzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 6, l-Istati Membri għandhom, sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar il-konformità mal-istandards tal-kubrit stipulati f’din id-Direttiva għas-sena preċedenti.

Fuq il-bażi tar-rapporti rċevuti skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu u n-notifiki rigward in-nuqqas ta’ disponibilità tal-karburant għal użu marittimu li jikkonforma ma’ din id-Direttiva sottomessi mill-Istati Membri skont il-ħames subparagrafu tal-Artikolu 4a(5b), il-Kummissjoni għandha, fi żmien 12-il xahar mid-data msemmija fl-ewwel subparagrafu ta'dan il-paragrafu, tagħmel u tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-ħtieġa għat-tisħiħ ulterjuri tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva u tagħmel kwalunkwe proposta leġislattiva xierqa għal dak il-għan.”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni rigward l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fir-rapport u l-format tar-rapport. Dawk l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 9(2).”;

(c)

il-paragrafi 2 u 3 għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“2.   Sal-31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposti leġislattivi. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra fir-rapport tagħha l-potenzjal għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja filwaqt li tqis, inter alia: rapporti annwali sottomessi skont il-paragrafu 1 u 1a; il-kwalità tal-arja u l-aċidifikazzjoni osservati; l-ispejjeż għall-karburant; l-impatt eknomiku potenzjali u qalba modali osservata; u l-progress fit-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-bastimenti.

3.   Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u partijiet interessati, sal-31 ta’ Diċembru 2012, għandha tiżviluppa miżuri xierqa, inklużi dawk identifikati fid-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Settembru 2011 intitolat 'Tnaqqis ta’ emissjonijiet inkwinanti mit-trasport marittimu u għodda għal trasport fuq l-ilma sostenibbli', li jippromwovu l-konformità mal-istandards ambjentali ta’ din id-Direttiva, u jimminimizzaw l-impatti negattivi possibbli.”;

(d)

il-paragrafu 4 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“4.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 9a fir-rigward tal-adattamenti tal-Artikolu 2, il-punti 1, 2, 3, 3a, 3b u 4, il-punt (b) tal-Artikolu 6(1a) u l-Artikolu 6(2) għall-progress xjentifiku u tekniku. Tali adattamenti ma għandhomx jirriżultaw f’bidliet diretti għall-ambitu ta’ din id-Direttiva jew fil-limiti fuq il-kubrit għall-karburanti speċifikat f’din id-Direttiva.”;

(11)

L-Artikolu 8 għandu jitħassar;

(12)

L-Artikolu 9 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 9

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (******).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-abbozz tal-att implimentattiv u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(******)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.”;"

(13)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti ta’ delega hija kkonferita lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 4c(4) u fl-Artikolu 7(4) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mis-17 ta’ Diċembru 2012 Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta’ tul ta’ żmien identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4c(4) u l-Artikolu 7(4) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att ta’ delega li diġà jkun fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att ta’ delega, il-Kummissjoni għandha fl-istess ħin tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar dan.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 4c(4) u l-Artikolu 7(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”;

(14)

L-Artikolu 11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 11

Penali

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-penali li japplikaw għall-ksur tad-disposizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva.

2.   Il-penali ddeterminati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u disważivi u jistgħu jinkludu multi kkalkulati b'tali mod li jiżguraw li l-multi tal-inqas iċaħħdu lil dawk responsabbli mill-benefiċċji ekonomiċi miksuba mill-ksur tagħhom u li dawk il-multi jiżdiedu gradwalment għal ksur ripetut."

(15)

L-Anness għad-Direttiva 1999/32/KE għandu jinbidel bl-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sat-18 ta’ Ġunju 2014 Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali riferenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Novembru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 68, 6.3.2012, p. 70.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Settembru 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ Ottubru 2012

(3)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13.

(5)  ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

(6)  ĠU L 332, 28.12.2000, p. 81.

(7)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1.

(9)  ĠU L 46, 17.2.1997, p. 25.

(10)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

ANNESS I

VALURI EKWIVALENTI TA’ EMISSJONIJIET GĦALL-METODI TA’ TNAQQIS TA’ EMISSJONIJIET KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 4c(2)

Limiti ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu imsemmija fl-Artikoli 4a u 4b u r-regolamenti 14.1 u 14.4 tal-Anness VI tal-MARPOL u l-valuri ta’ emissjonijiet korrispondenti msemmija fl-Artikolu 4c(2):

Kontenut ta’ Kubrit ta’ karburanti għal użu marittimu (% m/m)

Proporzjon ta’ Emissjonijiet ta’ SO2(ppm)/CO2(% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Nota:

L-użu tal-limiti tal-Proporzjon ta’ Emissjonijiet japplika biss meta jintuża Distillat ibbażat fuq il-petroleum jew Żjut tal-Karburant Residwi.

F'każijiet iġġustifikati fejn il-konċentrazzjoni ta’ CO2 titnaqqas mill-unità tat-tindif tal-gass tal-egżost (EGC), il-konċentrazzjoni ta’ CO2 tista' titkejjel fid-daħla għall-unità tal-EGC, sakemm il-korrettezza ta’ metodoloġija bħal din tista' tintwera biċ-ċar.

ANNESS II

KRITERJI GĦALL-UŻU TAL-METODI TAT-TNAQQIS TAL-EMISSJONIJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4c(3)

Il-metodi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4c għandhom tal-anqas jikkonformaw mal-kriterji speċifikati fl-istrumenti li ġejjin, kif applikabbli:

Metodu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet

Kriterji għall-użu

Taħlita ta’ karburanti għal użu marittimu u gass li jevapora (boil-off gas)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/769/UE tat-13 ta’ Diċembru 2010 dwar l-iffissar ta’ kriterji għall-użu ta’ metodi teknoloġiċi minn trasportaturi tal-gass naturali likwifikat bħala alternattiva għall-użu ta’ karburantigħal użu marittimu b’kontenut ta’ kubrit baxx li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 4b tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f’ċerti karburanti] likwidi kif emendata bid-Direttiva 2005/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontenut ta’ kubrit f’karburanti għal użu marittimu (1).

Sistemi ta’ tindif tal-gass tal-egżost

Riżoluzzjoni MEPC.184(59) adottata fis-17 ta’ Lulju 2009

‘L-ilma tal-ħasil li jirriżulta mis-sistemi ta’ tindif tal-gass tal-egżost li jagħmlu użu mill-kimiċi, additivi, preparazzjonijiet u kimika rilevanti maħluqa in situ’, imsemmija fil-punt 10.1.6.1 tar-Riżoluzzjoni MEPC.184(59), ma għandhomx jintremew fil-baħar inkluż f'portijiet magħluqa, portijiet, u estwarji, sakemm ma jkunx ippruvat mill-operatur tal-bastiment li tali rimi ta’ ilma tal-ħasil ma joħloqx impatti negattivi fuq u riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Jekk il-kimika użata hija soda kawstika huwa biżżejjed li l-ilma tal-ħasil jissodisfa l-kriterji stipulati fir-Riżoluzzjoni MEPC.184 (59) u li l-pH tagħha ma jaqbiżx 8,0.

Bijokarburanti:

L-użu tal-bijokarburanti kif definiti fid-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (2) li jikkonformaw mal-istandards CEN u ISO rilevanti.

It-taħlitiet ta’ bijokarburanti u karburanti għal użu marittimu għandhom jikkonformaw mal-istandards tal-kubrit stipulati fl-Artikolu 3a, l-Artikolu 4a(1), (1a) u (4) u l-Artikolu 4b ta’ din id-Direttiva.


(1)  ĠU L 328, 14.12.2010, p. 15.

(2)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/14


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1099/2012

tas-26 ta' Novembru 2012

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 270/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/172/PESK tal-21 ta' Marzu 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 270/2011 (2) jagħti effett lill-miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2011/172/PESK.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/723/PESK (3) tipprevedi l-emendar tad-Deċiżjoni 2011/172/PESK sabiex ikun permess ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati fejn dawn ikunu meħtieġa biex tiġi ssodisfatta deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fi Stat Membru.

(3)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 270/2011 jirrigwarda l-informazzjoni li trid tingħata minn persuni, entitajiet u korpi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li trid tiġi trasmessa lill-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità ma' dak ir-Regolament. F'konformità mal-Artikolu 9(2), kwalunkwe informazzjoni pprovduta jew riċevuta għandha tintuża biss għall-finijiet li għalihom tkun ġiet ipprovduta jew riċevuta. Madankollu dan ma għandux iwaqqaf lil Stati Membri milli jiskambjaw tali informazzjoni, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, mal-awtoritajiet rilevanti tal-Eġittu u ta' Stati Membri oħra fejn ikun meħtieġ bil-fini li jassistu l-irkupru ta' assi misapproprjati.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 270/2011 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 270/2011 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1.   B'deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikat fis-siti elettroniċi elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, dment li jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' deċiżjoni arbitrali mogħtija qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmi fl-Artikolu 2 ġie elenkat fl-Anness I, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklużivament sabiex jiġu ssodisfatti l-pretensjonijiet ggarantiti minn tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi f'tali deċiżjoni, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li jkollhom tali pretensjonijiet;

(c)

id-deċiżjoni mhijiex għall-benefiċċju ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness I; u

(d)

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni ma jmurx kontra l-ordni pubbliku fl-Istat Membru kkonċernat.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.".

(2)

L-Artikolu 6(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   L-Artikolu 2(2) ma għandux japplika għaż-żieda fil-kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li nħolqu qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmi fl-Artikolu 2 ġie elenkat fl-Anness I; jew

(c)

ħlasijiet dovuti taħt deċiżjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali mogħtija fl-Unjoni jew infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat,

dment li tali imgħax, dħul ieħor u ħlasijiet jiġu ffriżati f'konformità mal-Artikolu 2(1).".

(3)

Fl-Artikolu 9, jiżdied il-paragrafu li ġej:

"3.   Il-Paragrafu 2 ma għandux iwaqqaf lil Stati Membri milli jiskambjaw dik l-informazzjoni, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, mal-awtoritajiet rilevanti tal-Eġittu u ta' Stati Membri oħra fejn ikun meħtieġ bil-fini li jassistu l-irkupru ta' assi misapproprjati.".

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

G. DEMOSTHENOUS


(1)  ĠU L 76, 22.3.2011, p. 63.

(2)  ĠU L 76, 22.3.2011, p. 4.

(3)  Ara paġna 44 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/16


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1100/2012

tas-26 ta' Novembru 2012

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/72/PESK tal-31 ta' Jannar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 101/2011 (2) jagħti effett lill-miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2011/72/PESK.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/724/PESK (3) tipprevedi l-emendar tad-Deċiżjoni 2011/72/PESK sabiex ikun permess ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati fejn dawn ikunu meħtieġa biex tiġi sodisfatta deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fi Stat Membru.

(3)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 101/2011 jikkonċerna l-informazzjoni li trid tingħata minn persuni, entitajiet u korpi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità ma' dak ir-Regolament. F'konformità mal-Artikolu 9(2), kwalunkwe informazzjoni pprovduta jew riċevuta għandha tintuża biss għall-finijiet li għalihom tkun ġiet ipprovduta jew riċevuta. Madankollu, dan ma għandux iwaqqaf lill-Istati Membri milli jiskambjaw tali informazzjoni, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, mal-awtoritajiet rilevanti tat-Tuneżija u ta' Stati Membri oħra fejn ikun meħtieġ bil-fini li jassistu l-irkupru ta' assi misapproprjati.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 101/2011 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 101/2011 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1.   B'deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikat fis-siti elettroniċi elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, dment li jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' deċiżjoni arbitrali mogħtija qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmi fl-Artikolu 2 ġie elenkat fl-Anness I, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklużivament sabiex jiġu ssodisfatti l-pretensjonijiet ggarantiti minn tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi f'tali deċiżjoni, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li jkollhom tali pretensjonijiet;

(c)

id-deċiżjoni mhijiex għall-benefiċċju ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness I; u

(d)

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni ma jmurx kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kull awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.".

(2)

L-Artikolu 6(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   L-Artikolu 2(2) ma għandux japplika għaż-żieda fil-kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li nħolqu qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmi fl-Artikolu 2 ġie elenkat fl-Anness I; jew

(c)

ħlasijiet dovuti taħt deċiżjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali mogħtija fl-Unjoni jew infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat,

dment li tali imgħax, dħul ieħor u ħlasijiet jiġu ffriżati f'konformità mal-Artikolu 2(1).”.

(3)

Fl-Artikolu 9 jiżdied il-paragrafu li ġej:

"3.   Il-Paragrafu 2 ma għandux iwaqqaf lil Stati Membri milli jiskambjaw dik l-informazzjoni, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, mal-awtoritajiet rilevanti tat- Tuneżija u ta' Stati Membri oħra fejn ikun meħtieġ bil-fini li jassistu l-irkupru ta' assi misapproprjati.".

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

G. DEMOSTHENOUS


(1)  ĠU L 28, 2.2.2011, p. 62.

(2)  ĠU L 31, 5.2.2011, p. 1.

(3)  Ara paġna 45 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/18


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1101/2012

tas-26 ta’ Novembru 2012

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 247 tiegħu,

Billi:

(1)

Bid-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1006/2011 tas-27 ta’ Settembru 2011 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (2), kodiċijiet ta’ NM ġodda japplikaw għall-gass u għaż-żjut karburanti li fihom il-bijodiżil. Dawn it-tibdiliet jistgħu jaffettwaw lill-industrija taż-żejt minerali għaliex ċerti operazzjonijiet ta’ taħlit skont il-proċedura ta’ magażżinaġġ doganali u f’żoni ħielsa m’għadhomx aktar permessi aktar bħala “Forom ta’ Immaniġġjar tas-Soltu” għaliex jirriżultaw f’kodiċi NM differenti bi tmien ċifri.

(2)

Għandha tinstab soluzzjoni sabiex ikun permess it-taħlit ta’ gass jew żjut karburanti li ma jkunx fihom bijodiżil ma’ gass jew żjut karburanti li jkun fihom il-bijodiżil, ikklassifikati fil-Kapitlu 27 tan-NM, skont il-proċedura tal-magażżinaġġ doganali u f’żoni ħielsa, sabiex fl-1 ta’ Jannar 2012 id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 1006/2011 ikompli bħal qabel.

(3)

It-taħlit tal-gass jew taż-żjut karburanti mal-bijodiżil għandu jkun permess, sabiex ma tkunx meħtieġa l-ħażna separata taż-żewġ tipi ta’ prodotti. Madankollu, meta tiġi meqjusa n-Nota Addizzjonali 2 tal-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda, it-taħlita magħmula għandu jkun fiha inqas minn 0,5 %, bħala volum ta’ bijodiżil jew gass jew żjut karburanti rispettivament.

(4)

L-Anness 72 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (3) għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

L-emenda għandha tidħol fis-seħħ b’effett retroattiv sabiex tippermetti li jiġu regolarizzati l-obbligi doganali li kienu saru sa mill-1 ta’ Jannar 2012 minħabba l-introduzzjoni tal-kodiċijiet ta’ NM ġodda.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness 72 għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 huwa emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  ĠU L 282, 28.10.2011, p. 1.

(3)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANNESS

Fit-tieni paragrafu tal-Anness 72, wara l-punt 14, jiddaħħlu dawn il-punti, 14a u 14b:

“14a.

it-taħlit ta’ gass jew ta’ żjut karburanti li ma jkunx fihom bijodiżil ma’ gass jew żjut karburanti li jkun fihom bijodiżil, ikklassifikati f’Kapitlu 27 tan-NM, sabiex tinkiseb kwalità kostanti jew il-kwalità li tkun mitluba mill-klijent, mingħajr ma tinbidel in-natura tal-prodott anke jekk dan jirriżulta f’kodiċi NM differenti bi tmien ċifri;

14b.

it-taħlit ta’ gass jew ta’ żjut karburanti ma’ bijodiżil sabiex it-taħlita magħmula jkun fiha inqas minn 0,5 %, bħala volum, ta’ bijodiżil, u t-taħlit ta’ bijodiżil ma’ gass jew żjut karburanti sabiex it-taħlita magħmula jkun fiha inqas minn 0,5 %, bħala volum, ta’ gass jew żjut karburanti.”


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/20


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1102/2012

tas-26 ta’ Novembru 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

44,1

MA

45,9

MK

37,4

TN

73,5

TR

80,9

ZZ

56,4

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

117,0

ZZ

95,3

0709 93 10

MA

88,1

TR

111,2

ZZ

99,7

0805 20 10

MA

138,7

ZZ

138,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

85,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,4

ZA

49,1

ZZ

67,7

0808 10 80

CN

79,8

MK

33,9

NZ

138,3

US

125,6

ZA

137,2

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

56,6

TR

116,3

US

136,8

ZZ

103,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/22


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1103/2012

tas-26 ta’ Novembru 2012

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 892/2012 għas-sena tas-suq 2012/2013

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) [Regolament dwar l-OKS Unika] (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2012/2013 ġew stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 892/2012 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew modifikati l-aħħar bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1092/2012 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha llum, twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(3)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tapplika malajr kemm jista' jkun wara li tkun disponibbli d-dejta aġġornata, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 892/2012 għas-sena tas-suq 2012/2013, huma b'dan immodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 263, 28.9.2012, p. 37.

(4)  ĠU L 323, 22.11.2012, p. 15.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mis-27 ta’ Novembru 2012

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 12 10  (1)

34,63

0,76

1701 12 90  (1)

34,63

4,22

1701 13 10  (1)

34,63

0,90

1701 13 90  (1)

34,63

4,52

1701 14 10  (1)

34,63

0,90

1701 14 90  (1)

34,63

4,52

1701 91 00  (2)

39,67

5,57

1701 99 10  (2)

39,67

2,44

1701 99 90  (2)

39,67

2,44

1702 90 95  (3)

0,40

0,28


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DIRETTIVI

27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/24


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/39/UE

tas-26 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Direttiva 2006/17/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għall-ittestjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar l-iffissar ta’ standards ta’ kwalità u sikurezza għad-donazzjoni, ksib, ittestjar, proċessar, priżervazzjoni, ħażna u tqassim ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem (1), u b’mod partikolari il-punt (e) tal-Artikolu 28 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/17/KE tat-8 ta’ Frar 2006 li timplimenta d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/23/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għad-donazzjoni, għall-ksib u għall-ittestjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani (2), teħtieġ li l-ittestjar għall-antikorpi tal-HTLV-I għandu jitwettaq għal donaturi li jgħixu f’żoni b’inċidenza għolja jew joriġinaw minnhom, jew b’imsieħba sesswali li joriġinaw minn dawk iż-żoni jew fejn il-ġenituri tad-donatur ikunu joriġinaw minn dawk iż-żoni. Dan l-ittestjar huwa meħtieġ kemm għal donaturi ta’ ċelluli riproduttivi, skont l-Anness III tad-Direttiva 2006/17/KE, u għal donaturi oħra, skont l-Anness II tagħha.

(2)

L-evidenza xjentifika riċenti pprovduta miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) u l-esperjenza prattika fil-qasam urew li huwa diffiċli ħafna li fl-istat attwali tal-għarfien xjentifiku, jiġi ddeterminat x’inhi żona b’inċidenza għolja tal-HTLV-I. Għaldaqstant, dan ir-rekwiżit tal-ittestjar mhuwiex implimentat b’mod uniformi.

(3)

“Inċidenza” tkejjel ir-rata tal-okkorrenza ta’ każijiet ġodda ta’ marda jew kondizzjoni, filwaqt li “prevalenza” hija l-proporzjon tal-popolazzjoni affettwata minn marda partikolari fi żmien speċifiku. Fil-prattika, id-dejta dwar il-prevalenza hija aktar disponibbli mid-dejta dwar l-inċidenza. Barra minn hekk, il-prevalenza hija miżura aktar rilevanti mill-inċidenza meta jkun qed jiġi vvalutat l-impatt ta’ marda kronika fi ħdan komunità u biex jiġu vvalutati l-bżonnijiet sussegwenti. Huwa għalhekk xieraq li r-referenzi għal inċidenza għolja jiġu sostitwiti b’referenzi għal prevalenza għolja sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni aktar konsistenti tar-rekwiżiti għall-ittestjar tal-HTLV-I fl-Istati Membri kollha.

(4)

Il-punt 4.2 tal-Anness III tad-Direttiva 2006/17/KE jeħtieġ li l-kampjuni tad-demm għandhom jinkisbu fil-mument ta’ kull donazzjoni, kemm għad-donazzjoni bejn l-imsieħba (mhux għall-użu dirett), kif ukoll għad-donazzjoni mhux ta’ bejn l-imsieħba ta’ ċelluli riproduttivi.

(5)

Safejn hija kkonċernata d-donazzjoni ta’ ċelluli riproduttivi bejn l-imsieħba, l-evidenza xjentifika riċenti wriet li r-rekwiżit tal-ittestjar f’intervalli fissi tal-ħin sa massimu ta’ 24 xahar ma jnaqqasx il-livell ta’ sikurezza taċ-ċelluli ikkonċernati sakemm ikun hemm fis-seħħ sistemi xierqa ta’ sikurezza u kwalità fl-istabbilimenti tat-tessuti li jużaw Teknoloġija Riproduttiva Assistita, skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2004/23/KE. Matul dawn l-intervalli tal-ħin, wieħed jista’ jorbot fuq ir-riżultati tat-test preċedenti mwettaq fuq l-istess donatur.

(6)

Filwaqt li l-ittestjar fil-mument ta’ kull donazzjoni ma jtejjibx is-sikurezza ta’ ċelluli riproduttivi mogħtija bejn l-imsieħba, l-esperjenza prattika fil-qasam turi li dan ir-rekwiżit huwa għali u ineffiċjenti għall-pazjenti kif ukoll għas-sistemi tal-kura tas-saħħa. Sabiex jaġixxu b’mod aktar proporzjonat lejn l-għan tas-sikurezza li qed jiġi segwit, huwa għalhekk xieraq li l-Istati Membri jitħallew jirrikjedu l-ittestjar f’intervalli fissi tal-ħin li huma jistgħu jiddeterminaw sa massimu ta’ 24 xahar minflok fil-mument ta’ kull donazzjoni.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat mwaqqaf skont tal-Artikolu 29 tad-Direttiva 2004/23/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tad-Direttiva (KE) Nru 2006/17/KE huma emendati skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mis-17 ta’ Ġunju 2014. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu ikollhom fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif din ir-referenza għandha ssir.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 102, 7.4.2004, p. 48.

(2)  ĠU L 38, 9.2.2006, p. 40.


ANNESS

L-Annessi II u III tad-Direttiva 2006/17/KE huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-punt 1.2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.2.

L-ittestjar għall-antikorpi tal-HTLV-I għandu jitwettaq għal donaturi li jgħixu f’żoni bi prevalenza għolja jew joriġinaw minnhom jew b’imsieħba sesswali li joriġinaw minn dawk iż-żoni jew fejn il-ġenituri tad-donatur ikunu joriġinaw minn dawk iż-żoni”.

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 2.4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.4.

L-ittestjar għall-antikorpi tal-HTLV-I għandu jitwettaq għal donaturi ħajjin li jgħixu f’żoni bi prevalenza għolja jew joriġinaw minnhom jew b’imsieħba sesswali li joriġinaw minn dawk iż-żoni jew fejn il-ġenituri tad-donatur ikunu joriġinaw minn dawk iż-żoni”.

(b)

Il-punt 3.3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.3.

L-ittestjar għall-antikorpi tal-HTLV-I għandu jitwettaq għal donaturi ħajjin li jgħixu f’żoni bi prevalenza għolja jew joriġinaw minnhom jew b’imsieħba sesswali li joriġinaw minn dawk iż-żoni jew fejn il-ġenituri tad-donatur ikunu joriġinaw minn dawk iż-żoni”.

(c)

Il-punt 4.2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.2.

Għal donazzjonijiet għajr dawk mill-imsieħba, il-kampjuni tad-demm għandhom jinkisbu fil-mument ta’ kull donazzjoni.

Għal donazzjoni mill-imsieħba (mhux għall-użu dirett), il-kampjuni tad-demm għandhom jinkisbu fi żmien tliet xhur qabel l-ewwel donazzjoni. Għal aktar donazzjonijiet bejn l-imsieħba mill-istess donatur, għandhom jinkisbu aktar kampjuni tad-demm skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, iżda mhux aktar tard minn 24 xahar mit-teħid tal-kampjuni preċedenti.”


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/26


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/40/UE

tas-26 ta’ Novembru 2012

li tikkoreġi l-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/91/KE tal-31 ta’ Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi t-tetraborat tad-disodju bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (2) tiddefinixxi t-tetraborat tad-disodju bi tliet numri tal-CAS għal tliet forom differenti tas-sustanza. In-numri tal-CAS huma bbażati fuq rapport imressaq quddiem il-Kummissjoni mill-Pajjiżi l-Baxxi fis-7 ta’ Lulju 2006 u approvat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fl-20 ta’ Frar 2009.

(2)

Il-Pajjiżi l-Baxxi għarrfu lill-Kummissjoni li n-numru tal-CAS għall-forma tal-pentaidrat fir-rapport oriġinali kienet skorretta, u ressqu quddiem il-Kummissjoni rapport rivedut li skontu n-numru tal-CAS il-korrett għal din il-forma huwa 12179-04-3. Ir-rapport rivedut ġie approvat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fil-25 ta’ Mejju 2012.

(3)

L-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE għandu għalhekk jiġi kkoreġut skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2013. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 201, 1.8.2009, p. 39.


ANNESS

Fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, it-tielet kolonna tal-entrata Nru 24 hija sostitwita b’dan li ġej:

Isem tal-IUPAC

Numri tal-Identifikazzjoni

“tetraborat tad-disodju

Nru tal-KE: 215-540-4

Nru tal-CAS (anidru): 1330-43-4

Nru tal-CAS (pentaidrat): 12179-04-3

Nru tal-CAS (dekaidrat): 1303-96-4”


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/28


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/41/UE

tas-26 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni tas-sustanza attiva aċidu nonanojku fl-Anness I tagħha għall-prodotti tat-tip 2

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bl-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-aċidu nonanojku.

(2)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/13/UE tat-8 ta’ Frar 2011 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-aċidu nonanojku bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (3) inkludiet l-aċidu nonanojku bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodotti tat-tip 19, repellanti u attrattanti, kif iddefiniti fl-Anness V tad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-aċidu nonanojku issa ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 2, diżinfettanti ta’ żoni privati u ta’ żoni tas-saħħa pubblika u prodotti bijoċidali oħra, kif iddefiniti fl-Anness V ta’ dik id-Direttiva.

(4)

L-Awstrija nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fis-6 ta’ Awwissu 2010 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(5)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet mill-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fil-25 ta’ Mejju 2012, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(6)

Jidher mill-evalwazzjonijiet li l-prodotti bijoċidali użati bħala diżinfettanti ta’ żoni privati u ta’ żoni tas-saħħa pubblika u prodotti bijoċidali oħra kif iddefiniti fl-Anness V tad-Direttiva 98/8/KE u li fihom l-aċidu nonanojku huma previsti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-inklużjoni tal-aċidu nonanojku fl-Anness I ta’ dik id-Direttiva tiġi estiża għall-prodotti tat-tip 2.

(7)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jivvalutaw dawk l-użi jew ix-xenarji ta’ esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u l-kompartimenti ambjentali li għadhom ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell tal-Unjoni, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

(8)

Meta jitqiesu l-proprjetajiet irritanti tas-sustanza, huwa xieraq li jkun meħtieġ li l-esponiment matul użu mhux professjonali jiġi minimizzat permezz tal-mod li bih ikun imballat, sakemm ma jistax jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott li r-riskji għas-saħħa tal-bniedem jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċeettabbli permezz ta’ mezzi oħra.

(9)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti bijoċidali tal-prodotti tat-tip 2 li fihom is-sustanza attiva aċidu nonanojku u wkoll biex jiġi ffaċilitat l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali inġenerali.

(10)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jitħejjew biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex jiġi żgurat li l-applikanti li ħejjew id-dossiers ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ 10 snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(11)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(12)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(13)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni, tat-28 ta’ Settembru 2011 (4), dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni, l-Istati Membri ntrabtu li f’każijiet ġustifikati jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti tat-traspożizzjoni nazzjonali.

(14)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru 2013.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Ottubru 2014.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  ĠU L 34, 9.2.2011, p. 52.

(4)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

Dan li ġej għandu jiżdied mal-entrata “Nru 41” fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri tal-Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) (għajr għall-prodotti li fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza biex jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħha).

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodotti

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

 

 

 

 

“l-1 ta’ Ottubru 2014

fit-30 ta’ Settembru 2016.

fit-30 ta’ Settembru 2024.

2

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, dawk l-użi jew ix-xenarji ta’ esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u għall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ta’ prodotti għal użu mhux professjonali jkunu soġġetti li jiġu imballati b’tali mod li jnaqqas l-esponiment tal-utent kemm jista’ jkun, sakemm ma jkunx jista’ jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott li r-riskji għas-saħħa tal-bniedem jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli permezz ta’ mezzi oħra.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/31


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/42/UE

tas-26 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex iċ-ċjanur tal-idroġenu jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bl-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi ċ-ċjanur tal-idroġenu.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, iċ-ċjanur tal-idroġenu ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tipi li ġejjin, kif iddefiniti fl-Anness V ta’ dik id-Direttiva. il-prodotti tat-tip 8, preservattivi tal-injam, il-prodotti tat-tip 14, rodentiċidi, u l-prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti biex jikkontrollaw artropodi oħra.

(3)

Ir-Repubblika Ċeka nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport ta’ tliet awtoritajiet kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjonijiet, lill-Kummissjoni fl-24 ta’ Jannar 2008 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapporti tal-awtorità kompetenti ġew analizzati mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet mill-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fil-25 ta’ Mejju 2012, fi tliet rapporti ta’ valutazzjoni.

(5)

Mill-evalwazzjonijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali użati bħala preservattivi tal-injam, rodentiċidi, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta’ artropodi oħra u li fihom iċ-ċjanur tal-idroġenu huma previsti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li ċ-ċjanur tal-idroġenu jiġi inkluż fl-Anness I ta’ dik id-Direttiva.

(6)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jivvalutaw dawk l-użi jew ix-xenarji ta’ esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u l-kompartimenti ambjentali li għadhom ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell tal-Unjoni, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

(7)

Meta jitqiesu l-proprjetajiet tossiċi u fjammabbli ħafna tas-sustanza attiva u s-suppożizzjonijiet li jkunu saru matul il-valutazzjoni tar-riskji, huwa xieraq li jkun meħtieġ li l-prodotti jkunu awtorizzati biss għal użu minn professjonisti mħarrġin kif xieraq biex jużawhom u li jiġu stabbiliti proċeduri ta’ operat sikur għall-operaturi u dawk li jkunu ħdejhom waqt il-fumigazzjoni u l-ivventjar, inklużi dawn ir-rekwiżiti: Il-prodotti għandhom jintużaw b’tagħmir personali protettiv adegwat, li fejn ikun xieraq jinkludi apparat respiratorju integrat u lbies impermeabbli għall-gass; id-dħul mill-ġdid fil-postijiet iffumigati huwa pprojbit qabel ma l-konċentrazzjoni tal-arja tkun laħqet livelli sikuri, permezz tal-ventilazzjoni, għall-operaturi u dawk li jkunu ħdejhom; għandu jiġi evitat li l-esponiment waqt u wara l-ventilazzjoni jkun ogħla mil-livelli sikuri għall-operaturi u dawk li jkunu ħdejhom billi tiġi stabbilita żona ta’ esklużjoni sorveljata; qabel il-fumigazzjoni, kwalunkwe ikel jew materjal poruż b’potenzjal li jassorbi s-sustanza attiva, għajr għall-injam li jkun se jiġi ttrattat, għandu jew jitwarrab mill-post li jkun se jiġi ffumigat jew jingħata protezzjoni mill-assorbiment b’mezzi adegwati, u l-post li jkun se jiġi ffumigat għandu jingħata protezzjoni minn xi tqabbid aċċidentali.

(8)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti bijoċidali tal-prodotti tat-tip 8, 14 u 18 li fihom is-sustanza attiva ċjanur tal-idroġenu u wkoll biex jiġi ffaċilitat l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali inġenerali.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jitħejjew biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex jiġi żgurat li l-applikanti li ħejjew id-dossiers ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ 10 snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(10)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(11)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(12)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni, tat-28 ta’ Settembru 2011, dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (3), l-Istati Membri ntrabtu li f’każijiet ġustifikati jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti tat-traspożizzjoni nazzjonali.

(13)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru 2013.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Ottubru 2014.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

Fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, għandha tiżdied l-entrata li ġejja:

Nru

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri tal-Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) (għajr għall-prodotti li fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza biex jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħha).

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodotti

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“60

ċjanur tal-idroġenu

ċjanur tal-idroġenu

Nru tal-KE: 200-821-6

Nru tal-CAS: 74-90-8

976  g/kg

fl-1 ta’ Ottubru 2014.

fit-30 ta’ Settembru 2016.

fit-30 ta’ Settembru 2024.

8, 14 u 18

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, dawk l-użi jew ix-xenarji ta’ esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u għall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ta’ prodotti għall-użu bħala sustanza li tiffumiga jkunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

il-prodott għandu jiġi biss fornut lil u użat minn professjonisti mħarrġin kif xieraq biex jużawh.

(2)

proċeduri ta’ operat sikur matul il-fumigazzjoni u l-ivventjar għandhom jiġu stabbiliti għall-operaturi u dawk li jkunu ħdejhom;

(3)

il-prodotti għandhom jintużaw b’tagħmir personali protettiv adegwat, li fejn ikun xieraq jinkludi apparat respiratorju integrat u lbies impermeabbli għall-gass

(4)

id-dħul mill-ġdid fil-postijiet iffumigati huwa pprojbit qabel ma l-konċentrazzjoni tal-arja tkun laħqet livelli sikuri, permezz tal-ventilazzjoni, għall-operaturi u dawk li jkunu ħdejhom;

(5)

għandu jiġi evitat li l-esponiment waqt u wara l-ventilazzjoni jkun ogħla mil-livelli sikuri għall-operaturi u dawk li jkunu ħdejhom billi tiġi stabbilita żona ta’ esklużjoni sorveljata;

(6)

qabel il-fumigazzjoni, kwalunkwe ikel jew materjal poruż b’potenzjal li jassorbi s-sustanza attiva, għajr għall-injam li jkun se jiġi ttrattat, għandu jew jitwarrab mill-post li jkun se jiġi ffumigat jew jingħata protezzjoni mill-assorbiment b’mezzi adegwati, u l-post li jkun se jiġi ffumigat għandu jingħata protezzjoni minn xi tqabbid aċċidentali.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/34


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/43/UE

tas-26 ta’ Novembru 2012

li temenda ċerti intestaturi tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(4) u l-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jipprovdi regoli dettaljati għall-evalwazzjonijiet ta’ sustanzi attivi eżistenti. L-Artikolu 15(2) tar-Regolament jipprevedi għal analiżijiet minn pari mill-Istati Membri qabel id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni fl-Anness I.

(2)

Skont l-Artikolu 10(2)(i) tad-Direttiva 98/8/KE, l-inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I għandha, fejn xieraq, tkun soġġetta għal rekwiżiti dwar il-grad minimu ta’ purezza u n-natura u l-kontenut massimu ta’ ċerti impuritajiet.

(3)

L-ewwel inklużjoni fl-Anness I ġiet deċiża fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/140/KE tal-20 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-fluworur tas-sulfuril bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha (3). Dik id-Direttiva ddefiniet l-intestaturi tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE. Dawk l-intestaturi jinkludu “Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqiegħed fis-suq”.

(4)

Fil-kuntest tal-analiżijiet minn pari previsti bl-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-esperti tal-Istati Membri żviluppaw metodu għall-istabbiliment tax-xebh tal-kompożizzjonijiet kimiċi u l-profili ta’ periklu, liema metodu huwa magħruf bħala l-“ekwivalenza teknika”, tas-sustanzi li jaqgħu taħt l-istess definizzjoni iżda li jiġu prodotti minn sorsi jew minn proċessi ta’ manifattura differenti. Biex tiġi stabbilita l-ekwivalenza teknika, il-grad tal-purezza huwa biss wieħed mill-fatturi li jista’ jkun deċiżiv. Barra minn hekk, purezza aktar baxxa ta’ sustanza attiva ma tikkompromettix neċessarjament il-profil ta’ periklu tagħha.

(5)

Għalhekk huwa xieraq li r-referenza eżistenti għal purezza minima fl-intestaturi tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tiġi sostitwita b’referenza għall-grad minimu ta’ purezza tas-sustanza attiva użat għall-evalwazzjoni li ssir skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva, u jiġi indikat li, fil-prodott imqiegħed fis-suq, is-sustanza attiva tista’ tkun ta’ purezza differenti sakemm tkun ġiet ippruvata teknikament ekwivalenti għas-sustanza evalwata.

(6)

L-ewwel ringiela tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE stabbilit bid-Direttiva 2006/140/KE wkoll fih l-intestatura “Skadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) (għajr għall-prodotti li fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza biex jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħha).”

(7)

Skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 98/8/KE, Stat Membru li jirċievi applikazzjoni għal rikonoxximent reċiproku ta’ awtorizzazzjoni eżistenti għandu perjodu ta’ 120 jum biex jawtorizza l-prodott permezz tar-rikonoxximent reċiproku. Madankollu, jekk l-ewwel awtorizzazzjoni ta’ prodott tingħata anqas minn 120 jum qabel l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva għal dak il-prodott, Stat Membru li jirċievi applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku ta’ dik l-awtorizzazzjoni ma jistax jikkonforma mal-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva jekk juża l-perjodu ta’ 120 jum previst bl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva, anke jekk l-applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku tkun ġiet sottomessa mingħajr dewmien wara li tkun ingħatat l-ewwel awtorizzazzjoni.

(8)

Għall-prodotti li l-ewwel awtorizzazzjoni għalihom tingħata wara 120 jum qabel l-iskadenza oriġinali għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE, għalhekk, ikun xieraq li l-iskadenza tal-Istat Membru għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva tiġi estiża bir-rikonoxximent reċiproku tal-ewwel awtorizzazzjoni għal 120 jum wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni kompluta, sakemm l-applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku tkun ġiet sottomessa fi żmien 60 jum minn meta tkun ingħatat l-ewwel awtorizzazzjoni.

(9)

Barra minn hekk, f’sitwazzjoni fejn Stat Membru jipproponi, fi żmien l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE, li jidderoga mir-rikonoxximent reċiproku ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva, il-konformità ta’ dak l-Istat Membru mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva fi żmien dik l-iskadenza tista’ tkun impossibbli, u tkun tiddependi mid-data meta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kwistjoni tiġi adottata skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(4) tad-Direttiva. F’dawn il-każijiet, l-iskadenza għandha għalhekk tiġi sospiża sa perjodu raġonevoli wara li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun ġiet adottata.

(10)

Għall-prodotti li għalihom Stat Membru wieħed jew aktar ikunu pproponew li jidderogaw mir-rikonoxximent reċiproku skont l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 98/8/KE, għalhekk, ikun xieraq li l-iskadenza tal-Istat Membru għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tad-Direttiva tiġi estiża bir-rikonoxximent reċiproku tal-ewwel awtorizzazzjoni għal tletin jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

(11)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2013. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  ĠU L 414, 30.12.2006, p. 78.


ANNESS

Fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, l-ewwel ringiela, li fiha l-intestaturi għall-entrati kollha, għandha tkun kif ġej:

“Nru

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri tal-Identifikazzjoni

Grad minimu tal-purezza tas-sustanza attiva (*)

Data tal-inklużjoni

Skadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3), sakemm ma tapplikax waħda mill-eċċezzjonijiet indikati fin-nota ta’ qiegħ il-paġna għal din l-intestatura (**).

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodotti

Dispożizzjonijiet speċifiċi (***)


(*)  Il-purezza indikata f’din il-kolonna kienet il-grad minimu ta’ purezza tas-sustanza attiva użata għall-evalwazzjoni li saret skont l-Artikolu 11. Is-sustanza attiva fil-prodott imqiegħed fis-suq tista’ tkun ta’ purezza ugwali jew differenti, jekk tkun ġiet ippruvata teknikament ekwivalenti għas-sustanza evalwata.

(**)  Għall-prodotti li fihom aktar minn sustanza attiva waħda koperti bl-Artikolu 16(2), l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) hija dik tal-aħħar sustanza attiva mis-sustanzi attivi tal-prodott li tkun ġiet inkluża f’dan l-Anness. Għall-prodotti li l-ewwel awtorizzazzjoni għalihom tkun ingħatat wara 120 jum qabel l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) u tkun ġiet sottomessa applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku skont l-Artikolu 4(1) fi żmien 60 jum minn meta tkun ingħatat l-ewwel awtorizzazzjoni, l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) fir-rigward ta’ dik l-applikazzjoni tiġi estiża għal 120 jum wara d-data minn meta tkun waslet l-applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku. Għall-prodotti li għalihom Stat Membru jkun ippropona li jidderoga mir-rikonoxximent reċiproku skont l-Artikolu 4(4), l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tiġi estiża għal tletin jum wara d-data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(4).

(***)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: A efectos de la aplicación de los principios comunes del anexo VI, el contenido y las conclusiones de los informes de evaluación se pueden consultar en el sitio web de la Comisión: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/37


DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2012/44/UE

tas-26 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE li jistabbilixxu miżuri ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttivi tal-Kunsill 2002/53/KE u 2002/55/KE rispettivament, fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u tal-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċijiet ta’ pjanti agrikoli u speċijiet ta’ ħxejjex

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-varjetajiet komuni ta’ katalgi ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli (1), u partikolarment l-Artikolu 7(2)(a) u (b) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-marketing ta’ żrieragħ tal-ħxejjex (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2)(a) u (b) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/90/KE (3) u 2003/91/KE (4) ġew adottati biex jiżguraw li l-varjetajiet li l-Istati Membri jinkludu fil-katalgi nazzjonali tagħhom jikkonformaw mal-linji gwida stabbiliti mill-Uffiċċju Komunitarju għall-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO) fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami tal-ispeċijiet varji u l-kundizzjonijiet minimi għall-eżami tal-varjetajiet, sa fejn kienu ġew stabbiliti linji gwida ta’ dan it-tip. Għal varjetajiet oħra dawk id-Direttivi jipprevedu li għandhom japplikaw il-linji gwida tal-Unjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta’ Varjetajiet ġodda ta’ Pjanti (UPOV).

(2)

Is-CPVO u l-UPOV sadanittant stabbilixxew linji gwida ulterjuri għal speċi oħra u aġġornaw dawk eżistenti.

(3)

Id-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE għalhekk għandhom jiġu emendati skont dan.

(4)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar iż-Żerriegħa u l-Materjal ta’ Propagazzjoni għall-Agrikoltura, l-Ortikoltura u l-Forestrija,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi I u II għad-Direttiva 2003/90/KE għandhom jiġu sostitwiti bit-test fil-parti A tal-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Annessi għad-Direttiva 2003/91/KE għandhom jiġu sostitwiti bit-test fil-parti B tal-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 3

Għall-eżamijiet mibdija qabel l-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri jistgħu japplikaw id-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE fil-verżjoni li tapplika qabel l-emenda tagħhom permezz ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Jannar 2014.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33.

(3)  ĠU L 254, 8.10.2003, p. 7.

(4)  ĠU L 254, 8.10.2003, p. 11.


ANNESS

PARTI A

ANNESS I

Lista ta’ speċijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2)(a) li għandhom jikkonformaw mal-protokolli ta’ prova tas-CPVO

Isem xjentifiku

Isem komuni

Protokoll tas-CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Żwien in-nagħaġ tal-werqa fina

TP 67/1 tat-23.6.2011

Festuca ovina L.

Żwien in-nagħaġ

TP 67/1 tat-23.6.2011

Festuca rubra L.

Żwien aħmar

TP 67/1 tat-23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Żwien iebes

TP 67/1 tat-23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Sikrana Taljana

TP 4/1 tat-23.6.2011

Lolium perenne L

Sikrana perenni

TP 4/1 tat-23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Sikrana ibrida

TP 4/1 tat-23.6.2011

Pisum sativum L.

Piżelli

TP 7/2 tal-11.3.2010

Brassica napus L.

Rapa tal-kolza

TP 36/2 tas-16.11.2011

Helianthus annuus L.

Ġirasol

TP 81/1 tal-31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Kittien

TP 57/1 tal-21.3.2007

Avena nuda L.

Ħafur għeri żgħir, Ħafur bla buq

TP 20/1 tas-6.11.2003

Avena sativa L. (inkluża A. byzantina K. Koch)

Ħafur u Ħafur aħmar

TP 20/1 tas-6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Xgħir

TP 19/3 tal-21.3.2012

Oryza sativa L.

Ross

TP 16/2 tal-21.3.2012

Ssecale cereale L.

Segala

TP 58/1 tal-31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi li jirriżultaw mit-tlaqqigħ ta’ speċi tal-ġenus Triticum ma’ speċi tal-ġenus Secale

TP 121/2 rev. 1 tas-16.2.2011

Triticum aestivum L.

Qamħ

TP 3/4 rev. 2 tas-16.2.2011

Triticum durum Desf.

Qamħ durum

TP 120/2 tas-6.11.2003

Zea mays L.

Qamħirrum

TP 2/3 tal-11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/2 tal-1.12.2005

It-test ta’ dawn il-protokolli jista’ jinstab fuq il-websajt tas-CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ANNESS II

Lista ta’ speċijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2)(b) li għandhom jikkonformaw mal-linji gwida ta’ prova tal-UPOV

Isem xjentifiku

Isem komuni

Linja gwida tal-UPOV

Beta vulgaris L.

Pitravi tal-għalf

TG/150/3 tal-4.11.1994

Agrostis canina L.

Ħaxix iebes bellusi

TG/30/6 tat-12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Red top

TG/30/6 tat-12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Ħaxix iebes li jixxeblek

TG/30/6 tat-12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Brown top

TG/30/6 tat-12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Rescue grass

TG/180/3 tal-4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bunixxief tal-alaska

TG/180/3 tal-4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Sieq is-serduq

TG/31/8 tas-17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Żwien twil

TG/39/8 tas-17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Żwien il-bur

TG/39/8 tas-17.4.2002

xFestulolium Asch. Et Graebn.

Ibridi li jirriżultaw mit-tlaqqigħ ta’ speċi tal-ġenus Festuca ma’ speċi tal-ġenus Lolium

TG/243/1 tad-9.4.2008

Phleum nodosum L.

Ħaxix ta’ timothy żgħir

TG/34/6 tas-7.11.1984

Phleum pratense L.

Ħaxix ta’ timothy

TG/34/6 tas-7.11.1984

Poa pratensis L

Ħaxix il-bur taz-zokk lixx

TG/33/6 tat-12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupina bajda

TG/66/4 tal-31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina tal-werqa dejqa

TG/66/4 tal-31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina safra

TG/66/4 tal-31.3.2004

Medicago sativa L.

Xnien

TG/6/5 tas-6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Xnien ir-ramel

TG/6/5 tas-6.4.2005

Trifolium pratense L.

Silla ħamra

TG/5/7 tal-4.4.2001

Trifolium repens L.

Silla bajda

TG/38/7 tad-9.4.2003

Vicia faba.L.

Favetta

TG/8/6 tas-17.4.2002

Vicia sativa L.

Ġulbiena komuni

TG/32/6 tal-21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kolza

TG/89/6rev. tal-4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ravanell tal-għalf

TG/178/3 tal-4.4.2001

Arachis hypogea L.

Karawett

TG/93/3 tat-13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapa tan-nevew

TG/185/3 tas-17.4.2002

Cannabis sativa L.

Qanneb

TG/276/1 tat-28.3.2012

Carthamus tinctorius L.

Għosfor

TG/134/3 tat-12.10.1990

Gosypium spp.

Qoton

TG/88/6 tal-4.4.2001

Papaver somniferum L.

Peprina

TG/166/3 tal-24.3.1999

Sinapis alba L.

Ġarġir abjad

TG/179/3 tal-4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Żerriegħet is-sojja

TG/80/6 tal-1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgu

TG/122/3 tas-6.10.1989

It-test ta’ dawn il-linji gwida jinsab fil-websajt tal-UPOV (www.upov.int).

PARTI B

ANNESS I

Lista ta’ speċijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2)(a) li għandhom jikkonformaw mal-protokolli ta’ prova tas-CPVO

Isem xjentifiku

Isem komuni

Protokoll tas-CPVO

Allium cepa L. (il-grupp Cepa)

Basal u Ekaljun

TP 46/2 tal-1.4.2009

Allium cepa L. (il-grupp Aggregatum)

Shallot

TP 46/2 tal-1.4.2009

Allium fistulosum L.

Basal tal-għenieqed (Japanese bunching onion jew Welsh onion)

TP 161/1 tal-11.3.2010

Allium porrum L.

Kurrat

TP 85/2 tal-1.4.2009

Allium sativum L.

Tewm

TP 162/1 tal-25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Kurrat selvaġġ

TP 198/1 tal-1.4.2009

Apium graveolens L.

Karfus

TP 82/1 tat-13.3.2008

Apium graveolens L.

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

TP 74/1 tat-13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asparagu

TP 130/2 tas-16.2.2011

Beta vulgaris L.

Pitravi inkluża l-pitrava ta’ Cheltenham

TP 60/1 tal-1.4.2009

Brassica oleracea L.

Kaboċċa mberfla

TP 90/1 tas-16.2.2011

Brassica oleracea L.

Pastard

TP 45/2 tal-11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brokkli li qed inibbet jew Kalabriż

TP 151/2 tal-21.3.2007

Brassica oleracea L.

Tip ta’ kaboċċi żgħar (Brussels sprouts)

TP 54/2 tal-1.12.2005

Brassica oleracea L.

Ġidra

TP 65/1 tal-25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kaboċċa mfelfla (savoy), Kaboċċa bajda u Kaboċċa ħamra

TP 48/3 tas-16.2.2011

Brassica rapa L.

Kaboċċa Ċiniża

TP 105/1 tat-13.3.2008

Capsicum annuum L.

Bżar aħmar jaħraq jew Bżar

TP 76/2 tal-21.3.2007

Cichorium endivia L.

Indivja tal-werqa mibruma u Indivja tal-werqa sempliċi

TP 118/2 tal-1.12.2005

Cichorium intybus L.

Ċikwejra industrijali

TP 172/2 tal-1.12.2005

Cichorium intybus L.

Ċikwejra Witloof

TP 173/1 tal-25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Dulliegħ

TP 142/1 tal-21.3.2007

Cucumis melo L.

Bettieħ

TP 104/2 tal-21.3.2007

Cucumis sativus L.

Ħjara u Ħjara żgħira għall-immarinat (Gherkin)

TP 61/2 tat-13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Qara’ bagħli jew Zukkini

TP 119/1 tal-25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Qaqoċċ tond u Kardun

TP 184/1 tal-25.3.2004

Daucus carota L.

Karrotti u Karrotti għall-għalf

TP 49/3 tat-13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Bużbież

TP 183/1 tal-25.3.2004

Lactuca sativa L.

Ħass

TP 13/5 tas-16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tadama

TP 44/4 tal-21.3.2012

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Tursin

TP 136/1 tal-21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fażola ta’ Spanja

TP 9/1 tal-21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fażola żgħira ta’ Franza u Fażola tixxeblek ta’ Franza

TP 12/3 tal-1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Piżelli mkemmxa, Piżelli tonda u Piżelli ħelwa (sugar pea)

TP 7/2 tal-11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ravanell

TP 64/1 tas-27.3.2002

Solanum melongena L.

Brunġiel

TP 117/1 tat-13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spinaċi

TP 55/4 tal-21.3.2012

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Insalata tal-qamħ jew Insalata tal-ħaruf

TP 75/2 tal-21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Ful kbir

TP Broadbean/1 tal-25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Qamħ ħelu u Popkorn

TP 2/3 tal-11.3.2010

It-test ta’ dawn il-protokolli jista’ jinstab fuq il-websajt tas-CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ANNESS II

Lista ta’ speċijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2)(b) li għandhom jikkonformaw mal-linji gwida ta’ prova tal-UPOV

Isem xjentifiku

Isem komuni

Linja gwida tal-UPOV

Beta vulgaris L.

Pitravi tal-ispinaċi jew Chard

TG/106/4 tal-31.3.2004

Brassica rapa L.

Nevew

TG/37/10 tal-4.4.2001

Cichorium intybus L.

Ċikwejra b’weraq kbir jew Ċikwejra Taljana

TG/154/3 tat-18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Qargħa tat-tip gourd

TG/155/4rev tat-28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Ravanell iswed

TG/63/7 tat-28.3.2012

Rheum rhabarbarum L.

Rubarbru

TG/62/6 tal-24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera jew Salsafja sewda

TG/116/4 tal-24.3.2010

It-test ta’ dawn il-linji gwida jista’ jinsab fil-websajt tal-UPOV (www.upov.int).


DEĊIŻJONIJIET

27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/44


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2012/723/PESK

tas-26 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni 2011/172/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-21 ta' Marzu 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/172/PESK (1).

(2)

Biex jiffaċilita r-ritorn ta' fondi misapproprjati lill-Istat Eġizzjan, id-derogi fid-Deċiżjoni 2011/172/PESK għandhom jiġu emendati biex ikun permess ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati fejn dawn ikunu meħtieġa biex jissodisfaw deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva meħuda fl-Unjoni, jew deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fi Stat Membru, qabel jew wara d-data tan-nomina tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet u korpi kkonċernati.

(3)

Id-Deċiżjoni 2011/172/PESK għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2011/172/PESK hija b'dan emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1(4) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, dment li jkunu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' deċiżjoni arbitrali meħuda qabel id-data meta l-persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmi fil-paragrafu 1 ġie elenkat fl-Anness jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva meħuda fl-Unjoni, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklużivament biex jissodisfaw pretensjonijiet ggarantiti minn tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi f'tali deċiżjoni, fil-limiti stipulati fil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li għandhom tali pretensjonijiet;

(c)

id-deċiżjoni mhix għall-benefiċċju ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness; u

(d)

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni ma jmurx kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija bis-saħħa ta' dan il-paragrafu.".

(2)

L-Artikolu 6(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"6.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika għaż-żieda fil-kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li nħolqu qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet ġew soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2; jew

(c)

ħlasijiet dovuti taħt deċiżjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali mogħtija fl-Unjoni jew infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat,

dment li tali imgħax, dħul ieħor u ħlasijiet jibqgħu soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafu 1.‧.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

G. DEMOSTHENOUS


(1)  ĠU L 76, 22.3.2011, p. 63.


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/45


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2012/724/PESK

tas-26 ta' Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-31 ta' Jannar 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/72/PESK (1).

(2)

Biex jiffaċilita r-ritorn ta' fondi misapproprjati lill-Istat Tuneżin, id-derogi fid-Deċiżjoni 2011/72/PESK għandhom jiġu emendati biex ikun permess ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati fejn dawn ikunu meħtieġa biex jissodisfaw deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva meħuda fl-Unjoni, jew deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fi Stat Membru, qabel jew wara d-data tan-nomina tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet u korpi kkonċernati.

(3)

Id-Deċiżjoni 2011/72/PESK għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2011/72/PESK hija b'dan emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1(4) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, dment li jkunu ssodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' deċiżjoni arbitrali mogħtija qabel id-data meta l-persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmi fil-paragrafu 1 ġie elenkat fl-Anness jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva meħuda fl-Unjoni, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklużivament biex jissodisfaw pretensjonijiet ggarantiti minn tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi f'tali deċiżjoni, fil-limiti stipulati fil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li għandhom tali pretensjonijiet;

(c)

id-deċiżjoni mhix għall-benefiċċju ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness; u

(d)

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni ma jmurx kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija bis-saħħa ta' dan il-paragrafu.".

(2)

L-Artikolu 1(5) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika għaż-żieda fil-kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li nħolqu qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għal din id-Deċiżjoni; jew

(c)

ħlasijiet dovuti taħt deċiżjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali mogħtija fl-Unjoni jew infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat,

dment li tali imgħax, dħul ieħor u ħlasijiet jibqgħu soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafu 1.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

G. DEMOSTHENOUS


(1)  ĠU L 28, 2.2.2011, p. 62.


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/46


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Novembru 2012

li tawtorizza il-kummerċjalizzazzjoni tal-lattoferrina bovina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Morinaga)

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 8390)

(It-test Ingliż biss huwa awtentiku)

(2012/725/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (1), u partikolarment l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-2 ta’ Marzu 2011 il-kumpanija Morinaga Milk Industry Co. Ltd. għamlet talba lill-awtoritajiet kompetenti tal-Irlanda biex tqiegħed il-lattoferrina bovina fis-suq bħala ingredjent ġdid tal-ikel. Il-lattoferrina bovina hija proteina mill-ħalib li magħha iżomm il-ħadid li tiġi miżjuda mal-ikel.

(2)

Fit-22 ta’ Ġunju 2011, il-korp kompetenti Irlandiż għall-analiżi tal-ikel ħareġ ir-rapport preliminari ta’ analiżi tiegħu. F’dan ir-rapport huma rrakkomandaw li minflok ma titwettaq valutazzjoni inizjali kienet meħtieġa evalwazzjoni addizzjonali, għaliex diġà ġiet irreferuta applikazzjoni oħra dwar il-lattoferrina bovina lill-EFSA.

(3)

Il-Kummissjoni bagħtet ir-rapport preliminari ta’ evalwazzjoni lill-Istati Membri kollha fl-20 ta’ Lulju 2011.

(4)

Għalhekk l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA) ġiet ikkonsultata fit-22 ta’ Awwissu 2011.

(5)

Fit-28 ta’ Ġunju 2012 fl-“Opinjoni xjentifika dwar il-lattoferrina bovina” tagħha (2) l-EFSA waslet għall-konklużjoni li l-lattoferrina bovina hija sikura fir-rigward tal-użijiet proposti u l-livelli tal-użu.

(6)

Fit-27 ta’ April 2012 f’“Opinjoni xjentifika dwar il-lattoferrina bovina” oħra (3) l-EFSA waslet għall-konklużjoni li l-lattoferrina hija sikura skont l-użijiet proposti u l-livelli tal-użu. Għalhekk jidher xieraq li jiġu awtorizzati l-istess użijiet għaż-żewġ applikazzjonijiet.

(7)

Il-lattoferrina bovina tikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

(8)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lattoferrina bovina kif speċifikat fl-Anness I tista’ titqiegħed fis-suq bħala ingredjent tal-ikel ġdid għall-użijiet iddefiniti u fil-livelli massimi stabbiliti fl-Anness II, u bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

Artikolu 2

Id-deżinjazzjoni għal-lattoferrina bovina awtorizzata minn din id-Deċiżjoni dwar l-ittikkettjar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ingredjent għandha tkun “lattoferrina bovina” jew “lattoferrina mill-ħalib tal-baqar”.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Japan.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Maroš ŠEFČOVIČ

Viċi President


(1)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5): 2701.

(4)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26.

(5)  ĠU L 124, 20.5.2009, p. 21.


ANNESS I

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-LATTOFERRINA BOVINA

Definizzjoni

Il-lattoferrina bovina (bLF) hija proteina li tokkorri b’mod naturali fil-ħalib tal-baqar. Din hija glikoproteina li magħha żżomm il-ħadid ta’ madwar 77 kDa u tikkonsisti f’katina unika ta’ polipeptidi ta’ 689 aċidi amminiċi.

Il-bLF hija iżolata mill-ħalib xkumat permezz ta’ skambju joniku u stadji sussegwenti ta’ ultrafiltrazzjoni. Fl-aħħarnett tiġi mnixxfa bl-isprejjar u jintgħarblu l-partikoli kbar.

Id-deskrizzjoni: Trab fir-roża ċar prattikament bla riħa

Proprjetajiet fiżiko-kimiċi tal-lattoferrina bovina

Umdità

inqas minn 4,5 %

Irmied

inqas minn 1,5 %

Arseniku

inqas minn 2 kg/kg

Ħadid

inqas minn 350 mg/kg

Proteini

aktar minn 93,0 %

li minnhom lattoferrina bovina

aktar minn 95,0 %

li minnhom proteini oħrajn

inqas minn 5,0 %

PH (2 % ta’ soluzzjoni, 20 °C)

5,2 sa 7,2

Is-solubbiltà (2 % ta’ soluzzjoni, 20 o)

kompluta


ANNESS II

L-UŻIJIET TAL-LATTOFERRINA BOVINA (bLF)

Kategorija tal-ikel

L-livelli massimi tal-użu tal-bLF

Formuli tal-ħalib tat-trabi u formuli tal-ħalib tat-trabi ta’ prosegwiment (lesti biex jiġu kkunsmati)

100 mg/100 ml

Ikel fuq bażi tal-ħalib maħsub għal tfal żgħar (lest biex jiġi kkunsmat)

200 mg/100 g

Ikel taċ-ċereali pproċessat (solidu)

670 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali

Skont il-bżonnijiet tal-individwu sa 3 g/kuljum

Xarbiet ibbażati fuq il-ħalib

200 mg/100 g

Taħlitiet ta’ xorb f’forma ta’ trab ibbażati fuq il-ħalib (lesti għax-xorb)

330 mg/100 g

Xarbiet ibbażati fuq il-ħalib iffermentat (inklużi xarbiet tal-jogurt)

50 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

120 mg/100 g

Prodotti bbażati fuq il-jogurt

80 mg/100 g

Prodotti bbażati fuq il-ġobon

2 000  mg/100 g

Ġelat

130 mg/100 g

Kejkijiet u ikel tal-għaġina

1 000  mg/100 g

Konfettura

750 mg/100 g

Ċuwingamm

3 000  mg/100 g


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/49


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Novembru 2012

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tad-diidrokapsjat bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 8391)

(It-test Ingliż biss huwa awtentiku)

(2012/726/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (1), u partikolarment l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-6 ta’ Awwissu 2010 l-kumpanija Ajinomoto Co. Inc., Japan għamlet talba lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit biex tqiegħed id-diidrokapsjat fis-suq bħala ingredjent ġdid tal-ikel.

(2)

Fl-10 ta’ Marzu 2011 l-entità kompetenti tal-valutazzjoni tal-ikel tar-Renju Unit ħarġet ir-rapport ta’ valutazzjoni inizjali tagħha. F’dan ir-rapport waslet għall-konklużjoni li d-diidrokapsjat mhux se jippreżenta riskju għas-saħħa tal-konsumaturi.

(3)

Il-Kummissjoni bagħtet ir-rapport preliminari ta’ evalwazzjoni lill-Istati Membri kollha fit-13 ta’ April 2011.

(4)

Fi żmien il-perjodu ta’ 60 jum stipulat fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 258/97 tqajmu oġġezzjonijiet mmotivati f’konformità ma’ dik id-dispożizzjoni.

(5)

Għalhekk l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA) ġiet ikkonsultata fid-9 ta’ Novembru 2011.

(6)

Fit-28 ta’ Ġunju 2012 fl-“Opinjoni xjentifika dwar id-diidrokapsjat” (2) tagħha l-EFSA waslet għall-konklużjoni li d-diidrokapsjat hija sikura skont tal-użijiet proposti u l-livelli tal-użu.

(7)

Id-diidrokapsjat tikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

(8)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-diidrokapsjat kif speċifikat fl-Anness I jista’ jiġi kkummerċjalizzat bħala ingredjent għall-użijiet iddefiniti u fil-livelli massimi stabbiliti fl-Anness II u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

Artikolu 2

Id-deżinjazzjoni tad-diidrokapsjat awtorizzata b’din id-Deċiżjoni fuq l-ittikkettjar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-addittiv għandha tkun “diidrokapsjat”

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Japan.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Maroš ŠEFČOVIČ

Viċi President


(1)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2812.

(3)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26.

(4)  ĠU L 124, 20.5.2009, p. 21.

(5)  ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45.


ANNESS I

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAD-DIIDROKAPSJAT

Definizzjoni

Id-diidrokapsjat huwa ssinteżizzat bl-esterifikazzjoni tal-vanillil-alkoħol u l-aċidu 8-metil nonanoiku. Wara l-esterifikazzjoni d-diidrokapsjat jiġi estratt bl-n-eżan.

L-enzima lipożima 435 ġiet approvata mill-Amminstrazzjoni Daniża Veterinarja u Alimentarja,

Id-deskrizzjoni: Bla kulur viskuż sa likwidu isfar.

Il-formula kimika: C18H28O4

Formula strutturali:

Image

Nru tal-CAS: 205687-03-2

Proprjetajiet fiżiko-kimiċi tad-diidrokapsjat

diidrokapsjat

aktar minn 94 %

aċidu 8-metil nonanoiku

inqas minn 6 %

vanillil-alkoħol

inqas minn 1 %

Sustanzi rrelatati mas-sinteżi

inqas minn 2 %


ANNESS II

UŻIJIET TAD-DIIDROKAPSJAT

Kategorija tal-ikel

Livelli tal-użu massimu

Cereal bars

9 mg/100 g

Gallettini, cookies u galletti

9 mg/100 g

Snacks ibbażati fuq ir-ross

12 mg/100 g

Xorb bil-gass, xarbiet li jitħalltu mal-ilma, xarbiet ibbażati fuq il-meraq tal-frott

1,5 mg/100 ml

Xarbiet tal-ħaxix

2 mg/100 ml

Xarbiet ibbażati fuq il-kafè, xarbiet ibbażati fuq it-te

1,5 mg/100 ml

Ilma bit-togħma – bla gass

1 mg/100 ml

Ċereali tad-dqiq tal-ħafur imsajjar minn qabel

2,5 mg/100 g

Ċereali oħra

4,5 mg/100 g

Ġelat, deżerti magħmula minn prodotti tal-ħalib

4 mg/100 g

Taħlitiet tal-pudina (lesti għall-ikel)

2 mg/100 g

Prodotti bbażati fuq il-jogurt

2 mg/100 g

Ħelu taċ-ċikkulata

7,5 mg/100 g

Ħelu iebes

27 mg/100 g

Ċuwingamm mingħajr zokkor

115 mg/100 g

Sostitut tal-ħalib/kolorant tal-kafè

40 mg/100 g

Sustanzi li jagħtu l-ħlewwa

200 mg/100 g

Soppa (lesta biex tiġi kkunsmata)

1,1 mg/100 g

Taħlita imħawra għall-insalata

16 mg/100 g

Proteina tal-ħaxix

5 mg/100 g

Ikliet lesti għall-ikel

Ikliet ta’ sostituzzjoni

3 mg/ikla

Xarbiet li jissostitwixxu l-ikel

1 mg/100 ml


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/52


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Novembru 2012

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-lattoferrina bovina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (FrieslandCampina)

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 8404)

(It-test Olandiż biss huwa awtentiku)

(2012/727/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (1), u partikolarment l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-2 ta’ Marzu 2009 l-kumpanija FrieslandCampina (qabel DMV International) għamlet talba lill-awtoritajiet kompetenti tal-Pajjiżi Baxxi biex tqiegħed il-lattoferrina bovina fis-suq bħala ingredjent ġdid tal-ikel. Il-Lattoferrina bovina hija proteina ġejja mill-ħalib, li magħha żżomm il-ħadid u li tista’ tiġi miżjuda mal-ikel.

(2)

Fil-31 ta’ Marzu 2010 l-korp kompetenti tal-valutazzjoni tal-ikel tal-Pajjiżi l-Baxxi ħareġ ir-rapport ta’ valutazzjoni inizjali tiegħu. F’dan ir-rapport wasal għall-konklużjoni li ma kien hemm l-ebda raġuni għal tħassib għalhekk il-lattoferrina tista’ titqiegħed fis-suq bħala ingredjent ġdid tal-ikel.

(3)

Il-Kummissjoni bagħtet ir-rapport preliminari ta’ evalwazzjoni lill-Istati Membri kollha fit-13 ta’ April 2010.

(4)

Fi żmien il-perjodu ta’ 60 jum stipulat fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 258/97 tqajmu oġġezzjonijiet motivati f’konformità ma’ dik id-dispożizzjoni.

(5)

Għalhekk, fid-9 ta’ Novembru 2010, ġiet ikkonsultata l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA).

(6)

Fis-27 ta’ April 2012 fl-“Opinjoni xjentifika dwar il-lattoferrina bovina” (2) l-EFSA waslet għall-konklużjoni li l-Lattoferrina bovina hija sikura fir-rigward tal-użijiet u l-livelli tal-użu proposti.

(7)

Fit-28 ta’ Ġunju 2012 f’“Opinjoni xjentifika dwar il-lattoferrina bovina” (3) oħra, l-EFSA waslet għall-konklużjoni li l-lattoferrina bovina hija sikura fir-rigward tal-użijiet proposti u l-livelli tal-użu. Għalhekk jidher xieraq li jiġu awtorizzati l-istess użijiet għaż-żewġ applikazzjonijiet.

(8)

Il-lattoferrina tikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

(9)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lattoferrina bovina kif speċifikat fl-Anness I tista’ titqiegħed fis-suq bħala ingredjent tal-ikel ġdid għall-użijiet iddefiniti u fil-livelli massimi stabbiliti fl-Anness II, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

Artikolu 2

Id-deżinjazzjoni tal-lattoferrina bovina awtorizzata minn din id-Deċiżjoni dwar l-ittikkettjar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ingredjent għandha tkun “lattoferrina mill-ħalib tal-baqar”

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 Pa Wageningen, The Netherlands.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Maroš ŠEFČOVIČ

Viċi President


(1)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(5): 2701.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(4)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26.

(5)  ĠU L 124, 20.5.2009, p. 21.


ANNESS I

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-LATTOFERRINA BOVINA

Definizzjoni

Il-lattoferrina bovina (bLF) hija proteina li tokkorri b’mod naturali fil-ħalib tal-baqar. Din hija glikoproteina li magħha żżomm il-ħadid ta’ madwar 77 kDa u tikkonsisti f’katina unika tal-polipeptidi ta’ 689 aċidi amminiċi.

Il-bLF hija iżolata mill-ħalib xkumat permezz ta’ skambju joniku u stadji sussegwenti ta’ ultrafiltrazzjoni. Fl-aħħar nett tiġi mnixxfa bl-isprejjar u jintgħarblu l-partikoli kbar.

Id-deskrizzjoni: Trab fir-roża ċar prattikament bla riħa

Proprjetajiet fiżiko-kimiċi tal-lattoferrina bovina

Umdità

inqas minn 4,5 %

Irmied

inqas minn 1,5 %

Arseniku

inqas minn 2 mg/kg

Ħadid

inqas minn 350 mg/kg

Proteini

aktar minn 93 %

li minnhom il-lattoferrina bovina

aktar minn 95 %

li minnhom proteini oħrajn

inqas minn 5 %

pH (2 % ta ‘soluzzjoni, 20 °C)

5,2 sa 7,2

Is-solubbiltà (2 % ta’ soluzzjoni, 20 °C)

kompluta


ANNESS II

L-UŻIJIET TAL-LATTOFERRINA BOVINA (bLF)

Kategorija tal-ikel

L-livelli massimi tal-użu tal-bLF

Formuli tal-ħalib tat-trabi u formuli tal-ħalib tat-trabi ta’ prosegwiment (lesti biex jiġu kkunsmati)

100 mg/100 ml

Ikel fuq bażi tal-ħalib maħsub għal tfal żgħar (lest biex jiġi kkunsmat)

200 mg/100 g

Ikel taċ-ċereali pproċessati (solidu)

670 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali

Skont il-bżonnijiet tal-individwu sa 3 g/kuljum

Xarbiet ibbażati fuq il-ħalib

200 mg/100 g

Taħlitiet ta’ xorb f’forma ta’ trab ibbażati fuq il-ħalib (lesti għax-xorb)

330 mg/100 g

Xarbiet ibbażati fuq il-ħalib iffermentat (inklużi xarbiet tal-jogurt)

50 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

120 mg/100 g

Prodotti bbażati fuq il-jogurt

80 mg/100 g

Prodotti bbażati fuq il-ġobon

2 000  mg/100 g

Ġelat

130 mg/100 g

Kejkijiet u ikel tal-għaġina

1 000  mg/100 g

Konfettura

750 mg/100 g

Ċuwingamm

3 000  mg/100 g


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/55


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-23 ta’ Novembru 2012

dwar in-noninklużjoni tal-bifentrin għall-prodotti tat-tip 18 fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 8442)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/728/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-bifentrin.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-bifentrin ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta’ artropodi oħra, kif iddefiniti fl-Anness V għal dik id-Direttiva.

(3)

Franza nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, quddiem il-Kummissjoni fit-2 ta’ Novembru 2009 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet mill-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fil-25 ta’ Mejju 2012, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Il-valutazzjoni wriet li l-prodotti bijoċidali użati bħala insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta’ artropodi oħra u li fihom il-bifentrin ma jistgħux jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Ix-xenarji evalwati fil-valutazzjoni tar-riskji ambjentali wrew riskju inaċċettabbli għall-kompartiment akkwatiku. Għalhekk, mhuwiex xieraq li l-bifentrin jiddaħħal għall-użu fil-prodotti tat-tip 18 fl-Annessi I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Fl-interess taċ-ċertezza legali, għandha tiġi speċifikata d-data li minnha l-prodotti bijoċidali tal-prodotti tat-tip 18 li fihom il-bifentrin ma għandhomx jibqgħu jitqiegħdu fis-suq, filwaqt li jitqiesu kemm l-effetti inaċċettabbli ta’ dawk il-prodotti kif ukoll l-aspettattivi leġittimi tal-manifatturi ta’ dawk il-prodotti.

(7)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-bifentrin (Nru tal-CAS 82657-04-3) ma għandux jiġi inkluż fl-Annessi I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE għall-prodotti tat-tip 18.

Artikolu 2

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, prodotti bijoċidali tal-prodotti tat-tip 18 li fihom il-bifentrin (Nru tal-CAS 82657-04-3) ma għandhomx jibqgħu jitqiegħdu fis-suq b’effett mill-1 ta’ Mejju 2013.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/56


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-23 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE, dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu l-importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 8459)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b)(i) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li jirregolaw b’mod ġenerali l-ikel u l-għalf, u b’mod partikolari s-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, fil-livell tal-Unjoni u f’dak nazzjonali. Dan jipprevedi miżuri ta’ emerġenza fejn huwa evidenti li ikel jew għalf importat minn pajjiż terz x’aktarx huwa ta’ riskju serju għas-saħħa tal-bniedem, għas-saħħa tal-annimali jew għall-ambjent, u li riskju bħal dan ma jistax jitrażżan b’mod sodisfaċenti permezz ta’ miżuri meħuda mill-Istat Membru/Stati Membri kkonċernat/i.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/866/KE tat-12 ta’ Novembru 2008 dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem (2) ġiet adottata wara tifqigħa tal-Epatite A fil-bnedmin relatata mal-konsum tal-molluski bivalvi importati mill-Perù li kienu kontaminati mill-vajrus tal-Epatite A (HAV). Dik id-Deċiżjoni inizjalment kienet tapplika sal-31 ta’ Marzu 2009 imma dan il-perjodu ta’ applikazzjoni ġie estiż sat-30 ta’ Novembru 2012 permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/723/UE (3).

(3)

Twettqet verifika mill-Kummissjoni f’Ġunju 2011. L-ispetturi kkonkludew li hemm stabbilita sistema ta’ kontroll implimentata sew u pjan ta’ monitoraġġ u miż-żjara ta’ spezzjoni tal-2009 ġie nnotat titjib.

(4)

L-Awtorità Kompetenti Peruvjana ppreżentat pjan ta’ azzjoni bħala reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet inklużi fir-rapport finali tal-verifika msemmija hawn fuq. Madankollu, is-sistema ta’ monitoraġġ għad-detezzjoni tal-vajrus fil-molluski bivalvi għadu mhuwiex implimentat bis-sħiħ, u għalhekk il-kontaminazzjoni possibbli ta’ molluski bivalvi ħajjin bil-vajrus tal-Epatite A ma setgħetx tiġi eskluża. Barra minn hekk, il-metodu tal-ittestjar għall-HAV għadu qed jiġi vvalidat.

(5)

Għalhekk, il-limitu tal-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/866/KE għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 2008/866/KE, id-data “30 ta’ Novembru 2012” għandha tiġi sostitwita mid-data “30 ta’ Novembru 2013”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Maroš ŠEFČOVIČ

Viċi President


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 307, 18.11.2008, p. 9.

(3)  ĠU L 288, 5.11.2011, p. 26.


Rettifika

27.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/57


Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1095/2012 tat-22 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li jirrigwarda l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll tal-ovalbumina

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 325 tat-23 ta' Novembru 2012 )

F'paġna 12, l-Anness għandu jinbidel b'dan li ġej:

ANNESS

“ANNESS I

Kodiċi tan-NM

Isem il-merkanzija

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3(3)

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 70 %, iffriżati

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 65 %, iffriżati

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Qatgħat dissussati ta’ sriedak jew ta' tiġieġ, iffriżati

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Karkassi tad-dundjani preżentazzjoni 80 %, iffriżati

193,1

0

BR

0207 27 10

Qatgħat dissussati tad-dundjani, iffriżati

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Bajd imnixxfin mhux fil-qoxra

468,8

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta’ sriedak u tiġieġ

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Albumini tal-bajd imnixxfin

594,9

0

AR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi ‘ZZ’ jirrappreżenta oriġini ‘oħra’.”.