ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.267.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 267

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
2 ta' Ottubru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 872/2012 tal-1 ta' Ottubru 2012 li jadotta l-lista ta' sustanzi aromatizzanti stipulati bir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jintroduċiha fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 873/2012 tal-1 ta’ Ottubru 2012 dwar miżuri tranżitorji li jirrigwardaw il-lista ta’ ħwawar u materjali mis-sors stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

162

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

2.10.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 267/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 872/2012

tal-1 ta' Ottubru 2012

li jadotta l-lista ta' sustanzi aromatizzanti stipulati bir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jintroduċiha fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 1996 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja għas-sustanzi tat-taħwir użati jew maħsuba għall-użu fi jew fuq l-oġġetti ta’ l-ikel (1), u partikolarment l-Artikoli 3(2), 4(1) u 5 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 25(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 jistipula proċedura tal-Komunità għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi aromatizzanti. L-Istati Membri avżaw lill-Kummissjoni bil-lista tas-sustanzi aromatizzanti li jistgħu jintużaw f'ikel kummerċjalizzat jew fuqu fit-territorju tagħhom.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 jistipula lista ta' sustanzi aromatizzanti li huma awtorizzati bl-esklużjoni tal-oħrajn kollha. Dik il-lista għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ reġistru li jkun fih is-sustanzi aromatizzanti notifikati mill-Istati Membri u abbażi ta' programm ta' evalwazzjoni speċifika.

(3)

Is-sustanzi notifikati ddaħħlu f'reġistru stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE tat-23 ta' Frar 1999 li tadotta reġistru ta' sustanzi tat-taħwir użati ġewwa jew fuq oġġetti tal-ikel imfassal f'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 (4) stabbilixxa l-miżuri meħtieġa għall-adozzjoni ta' programm ta' evalwazzjoni fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96, Skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96, sustanzi aromatizzanti mhux inklużi fir-reġistru ġew inklużi wkoll fil-programm ta' evalwazzjoni.

(5)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem imsemmija bħala l-Awtorità) evalwat numru ta' sustanzi aromatizzanti (5) permezz ta' approċċ gradwali li jintegra t-tagħrif dwar ir-relazzjonijiet bejn l-istruttura u l-attività, il-konsum mill-użi kurrenti, il-limitu ta’ tħassib tossikoloġiku, u d-dejta disponibbli dwar il-metaboliżmu u t-tossiċità. Dawk is-sustanzi aromatizzanti li ma jagħtux lok għal tħassib dwar is-sikurezza fil-livelli tal-inġestjoni tagħhom fid-dieta għandhom ikunu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96.

(6)

Skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1565/2000 sustanzi li jkunu fir-reġistru u kienu diġà ġew ikklassifikati mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel (minn hawn 'il quddiem imsemmi bħala SCF) fil-Kategorija 1 (6) jew mill-Kunsill tal-Ewropa fil-Kategorija A (7) jew permezz tal-Kumitat Konġunt tal-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-ikel (minn hawn 'il quddiem msemmi bħala JECFA), hekk li ma jippreżentaw l-ebda tħassib għas-sikurezza, kif stipulati fir-rapporti tas-46, id-49, il-51 u t-53 laqgħa (8), ma għandhomx għalfejn jiġu evalwati mill-ġdid fi ħdan il-programm ta' evalwazzjoni. Dawn is-sustanzi għandhom jiġu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96.

(7)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1565/2000, sustanzi li jinstabu fir-reġistru u kklassifikati mill-JECFA, mill-2000 'il quddiem, hekk li ma jippreżentaw l-ebda tħassib għas-sikurezza abbażi tal-approċċ standard għall-istima tal-konsum, għandhom jiġu kkunsidrati mill-Awtorità. Dawk is-sustanzi, li għalihom l-Awtorità qablet mal-konklużjoni tal-JECFA, għandhom jiġu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96.

(8)

Sustanzi aromatizzanti jistgħu jintużaw fl-ikel jew fuqu skont il-prattiki tajba tal-manifattura jew, jekk meħtieġ, skont kundizzjonijiet speċifiċi. Il-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 għandha tinkludi informazzjoni dwar in-numru speċifiku ta’ identifikazzjoni tas-sustanza (in-Nru-FL), l-isem tas-sustanza (l-isem Kimiku), in-numru tar-reġistru tas-Servizz tal-Astratti Kimiċi, in-numru JECFA, in-numru tal-Kunsill tal-Ewropa, il-purità, il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu u referenza għall-korp xjentifiku li tkun wettqet jew qiegħda twettaq l-evalwazzjoni.

(9)

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, il-kategoriji tal-ikel kif stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (9), għandhom jiġu kkonsultati. Fejn meħtieġ, deċiżjonijiet dwar l-interpretazzjoni jistgħu jiġu adottati skont l-Artikolu 13(c) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 sabiex ikun hemm ċarezza dwar f'liema kategorija għandu jidħol kull ikel partikolari.

(10)

Sustanzi aromatizzanti li ma jirċevux valutazzjoni favorevoli dwar is-sikurezza tagħhom ġew elenkati fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 dwar sustanzi li ma jistgħux jiġu miżjuda bħala tali mal-ikel jew tħassru mir-reġistru bid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2005/389/KE (10), 2006/252/KE (11) u 2008/478/KE (12).

(11)

Sustanzi aromatizzanti li għalihom l-informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet ipprovduta u li, għalhekk, ma ġewx evalwati mill-Awtorità skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1565/2000, ma għandhomx ikunu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru. 2232/96.

(12)

Sustanzi aromatizzanti li għalihom il-persuni responsabbli għat-tqegħid tagħhom fis-suq ikunu rtiraw l-applikazzjoni ma għandhomx jiġu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96.

(13)

Għal għadd ta' sustanzi, l-Awtorità ma temmietx l-evalwazzjoni jew talbet dejta xjentifika addizzjonali sabiex tkun tista' titlesta l-evalwazzjoni. Skont l-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 u r-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u sabiex tittejjeb iċ-ċertezza legali, huwa xieraq li dawk is-sustanzi jiġu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 sabiex dawk is-sustanzi li attwalment huma mqiegħda fis-suq, ikunu jistgħu jibqgħu jintużaw fl-ikel jew fuqu sakemm il-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni jiġu konklużi.

(14)

Għall-immaniġġjar tas-sottomissjonijiet ta’ dejta xjentifika addizzjonali mitluba mill-Awtorità, għandhom jiġu stabbiliti limiti taż-żmien għall-persuni responsabbli mit-tqegħid fis-suq ta' sustanzi aromatizzanti sabiex jikkonformaw mat-talbiet tal-Awtorità kif espressi fl-opinjonijiet ippubblikati. Għalhekk, n-noti 2 u 4 ta' qiegħ il-paġna ġew assenjati għal dawk is-sustanzi li għalihom l-Awtorità talbet dejta xjentifika addizzjonali fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96. Għandu jiġi stabbilit limitu ta' żmien biex l-Awtorità tevalwa d-dejta ppreżentata. Fejn ma jingħatax it-tagħrif meħtieġ fiż-żmien mitlub is-sustanzi aromatizzanti inkwistjoni ma jistgħux ikunu evalwati skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1565/2000 u għalhekk għandhom jiġu rtirati mil-lista tal-Unjoni skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(15)

Sustanzi aromatizzanti li għalihom l-Awtorità ma tkunx għadha temmet l-evalwazzjoni u ma tkun pendenti l-ebda talba għal tagħrif addizzjonali, għandhom jiġu identifikati bħala tali permezz tan-nota 1 ta' qiegħ il-paġna fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96.

(16)

Jekk is-sustanza aromatizzanti awtorizzata hija raċemat (taħlita ndaqs ta’ isomeri ottiċi), kemm il-forma R u S għandhom ikunu awtorizzati għall-użu wkoll. Jekk il-forma R biss hija awtorizzata allura l-forma S ma għandhiex tkun koperta minn dik l-awtorizzazzjoni u viċe versa.

(17)

Meta l-Awtorità evalwat diversi aċidi amminiċi D u D,L sabet li mhumiex periklolużi għall-użu bħala sustanzi aromatizzanti, sakemm is-sustanzi huma f'forma mhix mibdula meta jkunu kkunsmati. Għalhekk, l-aċidi amminiċi għandhom jiġu inklużi fil-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 dwar l-użu tagħhom bħala sustanzi aromatizzanti biss.

(18)

Il-lista msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 hija maħsuba biss biex tirregola l-użu tas-sustanzi aromatizzanti li jiġu miżjuda mal-ikel sabiex jagħtu jew jimmodifikaw ir-riħa u/jew it-togħma. Ċerti sustanzi fuq il-lista jistgħu jiġu miżjuda wkoll mal-ikel għal għanijiet oħra minbarra l-aromatizzar u użi bħal dawn jibqgħu suġġetti għal regoli oħra. Għal xi sustanzi huwa meħtieġ li jiġi stabbilit livell ta' użu li jirreferi għall-użu tagħhom bħala sustanza aromatizzanti. Dawn is-sustanzi huma l-kafeina (FL 16.016), it-teobromina (FL 16.032), in-neoesperidina diidrokalkon (FL 16.061) u r-rebawdijosida A (FL 16.113). Għall-ammonju tal-klorur (FL 16.048) diġà hemm fis-seħħ dispożizzjonijiet nazzjonali. Għalhekk, sabiex ikun żgurat il-funzjonament tas-suq intern il-livelli tal-użu għandhom jiġu armonizzati.

(19)

Fl-Opinjoni tagħha adottata fit-22 ta’ Mejju 2008 (14), l-Awtorità rrakkomandat li għal ganfra-d (FL 07.215), għandu jiġi stabbilit livell tal-użu massimu sabiex jiżguraw li l-esponiment għall-ganfra-d ma jaqbiżx iż-2 mg/kg f'piż tal-ġisem f'jum wieħed għal kull grupp ta’ età. Għalhekk, għandhom jiġu stipulati kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu għall-ganfra-d.

(20)

Fl-opinjoni tagħha adottata fid-19 ta’ Frar 1988 (15), l-SCF ikkonkludiet li minn perspettiva tossikoloġika ma rat l-ebda oġġezzjoni lejn l-użu kontinwu fil-livelli preżenti (sa massimu ta' 100 mg/l) ta' kinina fix-xorb morr. L-Awtorità ma tikkontestax din l-evalwazzjoni iżda tirrakkomanda li l-bażi tad-dejta tossikoloġida dwar il-kinina għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid (16). Filwaqt li l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-kinina għadha pendenti, l-użu ta' tliet imluħa tal-kinina (FL 14.011, FL 14.152 u FL 14.155) għandhom ikunu ristretti għal xorb alkoħoliku kif ukoll xorb mhux alkoħoliku.

(21)

L-Awtorità qieset li l-aċidu glikoċirriżiku u l-forma ammonjata tiegħu fl-opinjoni adottata fit-22 ta' Mejju 2008 (17). L-Awtorità qablet mal-evalwazzjoni mill-SCF (18), li qieset li l-konsum sa 100 mg/persuna/jum ma għandux jagħti lok għal tħassib dwar is-sikurezza. Għalhekk, għandhom jiġu ffissati kundizzjonijiet tal-użu speċifiċi għall-aċidu glikoċirriżiku (FL 16.012) u l-forma ammonjata tiegħu (FL 16.060) bħala sustanzi aromatizzanti.

(22)

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2232/96 mid-data tal-applikazzjoni tal-lista msemmija fl-Artikolu 2(2) ta’ dak ir-Regolament. Għalhekk huwa xieraq, għal raġunijiet ta' ċertezza legali, li d-data tal-applikazzjoni ta’ dik il-lista tiġi ffissata. Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 2232/96 madankollu għandu jkompli japplika għas-sustanzi aromatizzanti inklużi fl-Anness ma' dan ir-Regolament li għalih ġew assenjati n-noti minn 1 sa 4 ta' qiegħ il-paġna. Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 se jieqaf japplika u se jiskadi ladarba l-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri għall-awtorizzazzjoni għal dawk is-sustanzi aromatizzanti jiġu konklużi.

(23)

Il-programm ta’ evalwazzjoni stipulat bir-Regolament (KE) Nru 1565/2000 kien maħsub għat-twaqqif tal-lista msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96. Mat-twaqqif ta' dik il-lista r-Regolament (KE) Nru 1565/2000 jiskadi u għandu jiġi rrevokat. Madankollu għandu jkompli japplika għal sustanzi aromatizzanti inklużi fl-Anness ma' dan ir-Regolament li għalih ġew assenjati n-noti minn 1 sa 4 ta' qiegħ il-paġna. Ir-Regolament (KE) Nru 1565/2000 se jieqaf japplika u se jiskadi ladarba l-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri tal-awtorizzazzjoni għal dawk is-sustanzi aromatizzanti jiġu konklużi.

(24)

Ir-reġistru tas-sustanzi aromatizzanti użati fl-ikel jew fuqu adottat permezz tad-Deċiżjoni 1999/217 skada mal-istabbiliment tal-lista msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 u għandu jiġi rrevokat.

(25)

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 jistipula li l-lista tal-Unjoni ta' aromatizzanti u ta' materjali tas-sors għandha tiġi stabbilita billi tiġi introdotta l-lista tas-sustanzi aromatizzanti msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 fil-waqt tal-adozzjoni tiegħu. Il-lista tas-sustanzi aromatizzanti msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 għandha tiġi introdotta fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 kif xieraq.

(26)

Il-lista tal-Unjoni ta' aromatizzanti u ta' materjali tas-sors għandha tapplika mingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet oħra stabbiliti fil-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur.

(27)

L-użu ta' aromatizzanti u ta' materjali tas-sors f'formulae tat-trabi, f'formulae ta' prosegwiment, f'ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u f'ikel għat-trabi u ikel tad-dieta għal skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif msemmi fid-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ nutriment partikolari (19) se jiġi armonizzat fil-ġejjieni fil-qafas ta' regoli speċifiċi li għandhom jiġu adottati dwar il-kompożizzjoni tal-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar. Sadanittant, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali dwar din il-kwistjoni aktar stretti minn dawk stipulati fil-lista ta' sustanzi aromatizzanti msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96.

(28)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 sustanzi aromatizzanti mhux inklużi fil-lista tal-Unjoni jistgħu jitqiegħdu fis-suq bħala tali u jintużaw fl-ikel jew fuq l-ikel sa 18-il xahar wara d-data ta’ applikazzjoni tal-lista tal-Unjoni. Billi s-sustanzi aromatizzanti huma diġà fis-suq fl-Istati Membri, għandu jkun hemm dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li t-tranżizzjoni għal proċedura ta’ awtorizzazzjoni tal-Unjoni ssir bla tfixkil. Għal dan il-għan ġew stabbiliti perjodi tranżitorji għal ikel li fih dawk is-sustanzi aromatizzanti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 873/2012 (20)

(29)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"Lista tal-Unjoni" tfisser il-lista tal-aromatizzanti u tal-materjali tas-sors stabbilita fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008.

(b)

"sustanzi aromatizzanti evalwati" tfisser sustanzi li l-evalwazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom tlestiet fil-livell tal-Unjoni. Dawk is-sustanzi mhumiex assenjati noti ta' qiegħ il-paġna fil-Parti A tal-lista tal-Unjoni tal-aromatizzanti u tal-materjali tas-sors.

(c)

"sustanzi aromatizzanti taħt evalwazzjoni" tfisser sustanzi li għalihom il-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni ma tkunx tlestiet fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Dawk is-sustanzi huma assenjati n-noti ta' qiegħ il-paġna minn 1 sa 4 fil-Parti A tal-lista tal-Unjoni tal-aromatizzanti u tal-materjali tas-sors.

Artikolu 2

L-adozzjoni tal-lista ta' sustanzi aromatizzanti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2232/96

Il-lista ta' sustanzi aromatizzanti msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 hija hawnhekk adottata kif stipulat fil-Parti A tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

L-introduzzjoni tal-lista ta' sustanzi aromatizzanti fir-Regolament (KE) Nru 1334/2008

It-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament huwa introdott fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008.

Artikolu 4

Sustanzi aromatizzanti taħt evalwazzjoni

Is-sustanzi aromatizzanti taħt evalwazzjoni jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw fl-ikel jew fuqu fl-istennija tal-inklużjoni tagħhom bħala sustanzi aromatizzanti evalwati fil-Parti A tal-lista tal-Unjoni jew tat-tneħħija tagħhom minn dik il-lista.

Artikolu 5

Aġġornament tal-lista

Fejn meħtieġ, il-Parti A tal-lista tal-Unjoni għandha tiġi aġġornata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008 mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Ir-revoka tar-Regolament (KE) Nru 2232/96

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008, dwar ir-revoka tar-Regolament (KE) Nru 2232/96, id-data tal-applikazzjoni tal-lista ta' sustanzi aromatizzanti msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 għandha tkun it-22 ta’ April 2013.

2.   Madankollu, l-Artikoli 1 u 2, l-Artikolu 3(1) u (2), u l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 u l-Anness tiegħu għandhom ikomplu japplikaw għas-sustanzi aromatizzanti taħt evalwazzjoni fl-istennija tal-inklużjoni tagħhom bħala sustanzi evalwati fil-Parti A tal-lista tal-Unjoni jew tat-tneħħija tagħhom minn dik il-lista. Ir-referenzi magħmula f'dawk l-Artikoli għar-Reġistru tas-sustanzi aromatizzanti għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal Parti A tal-lista tal-Unjoni.

Artikolu 7

Ir-revoka tar-Regolament (KE) Nru 1565/2000

Ir-Regolament (KE) Nru 1565/2000 huwa b'dan imħassar b'effett mit-22 ta’ April 2013. Madanakollu, dan għandu jkompli japplika għas-sustanzi aromatizzanti taħt evalwazzjoni.

Artikolu 8

Revoka tad-Deċiżjoni 1999/217/KE

Id-Deċiżjoni 1999/217/KE għandha tiġi rrevokata b’effett mit-22 ta’ April 2013.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet għall-ikel tat-trabi u tat-tfal żgħar

L-Istati Membri jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali li huma iktar restrittivi mill-Parti A tal-lista tal-Unjoni rigward l-użu ta' sustanzi aromatizzanti f’formulae tat-trabi, għal formulae tal-prosegwiment, għal ikel proċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u għal ikel għat-trabi u għal ikel tad-dieta għal skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif imsemmi fid-Direttiva 2009/39/KE. Dawk il-miżuri nazzjonali għandhom ikunu essenzjali biex jiżguraw li l-konsumaturi huma mħarsa kif xieraq u għandhom ikunu proporzjonati sabiex jintlaħaq dak l-għan.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-22 ta’ April 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 23.11.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34.

(3)  ĠU L 84, 27.3.1999, p. 1.

(4)  ĠU L 180, 19.7.2000, p. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  L-Anness 6 mal-minuti tat-98 laqgħa tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, il-21 u t-22 ta’ Settembru 1995.

(7)  Sustanzi aromatizzanti u sorsi naturali ta' aromatizzanti, il-Volum I, Chemically-defined flavouring substances, ir-Raba' Edizzjoni. Il-Kunsill tal-Ewropa, Partial agreement in the social and public health field,, Strasburgu, 1992, inklużi l-modifiki, li mhumiex legati, sussegwenti tiegħu sas-sena 1999.

(8)  Evalwazzjoni ta' ċerti addittivi tal-ikel u kontaminanti. Is-46 Rapport tal-Kumitat Konġunt tal-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel, is-Serje tar-Rapport Tekniku tal-WHO Nru 868, 1997.

Id-49 Rapport tal-Kumitat Konġunt tal-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel, is-Serje tar-Rapport Tekniku tal-WHO Nru 884, 1999.

Il-51 Rapport tal-Kumitat Konġunt tal-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel, is-Serje tar-Rapport Tekniku tal-WHO Nru 891, 2000.

It-53 Rapport tal-Kumitat Konġunt tal-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel, is-Serje tar-Rapport Tekniku tal-WHO Nru 896, 2000.

(9)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16.

(10)  ĠU L 128, 21.5.2005, p. 73.

(11)  ĠU L 91, 29.3.2006, p. 48.

(12)  ĠU L 163, 24.6.2008, p. 42.

(13)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 1.

(14)  L-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi tal-Ikel, Aromatizzanti, Għajnuniet tal-Iproċessar u Materjali li jiġu f’kuntatt mal-Ikel (AFC) fuq talba mill-Kummissjoni dwar il-Ganfra f'aromatizzanti u ingredjenti oħra tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti. The EFSA Journal 729, 1-15.

(15)  Rapport tal-Kumitat Xjentifiku tal-Ikel dwar il-Kinina. (L-Opinjoni mogħtija fid-19 ta' Frar 1988). F'Food - Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-first series). Internal Market and Industrial Affairs Directorate-General.

(16)  L-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi tal-Ikel, l-Aromatizzanti, l-Għajnuniet tal-Ipproċessar u l-Materjali li jiġu f’Kuntatt mal-Ikel fuq talba mill-Kummissjoni dwar l-Evalwazzjoni tal-Grupp ta' Aromatizzanti 35, (FGE.35) Tliet imluħa tal-kinina mil-lista ta' Prijorità mill-grupp kimiku 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18.

(17)  Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi tal-Ikel, l-Aromatizzanti, l-Għajnuniet tal-Iproċessar u l-Materjali li jiġu f’Kuntatt mal-Ikel (AFC) fuq talba mill-Kummissjoni dwar l-Evalwazzjoni tal-Grupp ta' Aromatizzanti 36, (FGE.36) Żewġ triterpene glycosides mil-lista ta' Prijorità. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19.

(18)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel dwar l-aċidu gliċirriżiniku u l-melħ tal-ammonju tiegħu (espressa fl-4 ta’ April 2003). Kumitat Xjentifiku għall-Ikel. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Finali. l-10 ta' April, 2003. Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali tas-Saħħa u l-Protezzjoni tal-Konsumatur.

(19)  ĠU L 124, 20.5.2009, p. 21.

(20)  Ara paġna 162 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

LISTA TAL-UNJONI TA' AROMATIZZANTI U TA' MATERJALI TAS-SORS

PARTI A

Lista tal-Unjoni ta' sustanzi aromatizzanti.

TAQSIMA 1

Il-kontenut tal-lista

It-Tabella 1 tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

 

Il-Kolonna 1 (Nru tal-FL): in-numru uniku ta' identifikazzjoni tas-sustanza

 

Il-Kolonna 2 (Isem Kimiku): l-isem tas-sustanza

 

Il-Kolonna 3 (Nru tal-CAS): in-numru tar-reġistrazzjoni tal-Chemical Abstracts Service (CAS)

 

Il-Kolonna 4 (Nru tal-JECFA): In-numru tal-Kumitat Espert Konġunt tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel (JECFA)

 

Il-Kolonna 5 (Nru tal-KtE): In-numru tal-Kunsill tal-Ewropa (KtE)

 

Il-Kolonna 6 (Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor): Il-purità tal-imsemmi sustanza aromatizzanti għandha tkun tal-inqas 95 %. Jekk inqas, il-kompożizzjoni tas-sustanzi aromatizzanti hija mogħtija f’din il-kolonna.

 

Il-Kolonna 7 (Restrizzjonijiet tal-Użu): L-użu ta' sustanzi aromatizzanti huwa permess skont prassi tajba tal-manifattura sakemm ma tingħatax restrizzjoni speċifika f’din il-kolonna. Is-sustanzi aromatizzanti b'restrizzjonijiet ta' użu jistgħu jiżdiedu biss mal-kategoriji tal-ikel elenkati u taħt il-kundizzjonijiet speċifikati tal-użu. Għall-iskop tar-restrizzjonijiet, għandhom jiġu kkunsidrati l-kategoriji tal-ikel li ġejjin, kif stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008:

Numru tal-kategorija

Kategorija tal-ikel

1

Prodotti tal-ħalib u analogi

2

Xaħmijiet u żjut u emulsjonijiet tax-xaħam u taż-żjut

3

Silġ li jittiekel

4.2

Frott u ħxejjex ipproċessati

5

Ħlewwiet

5.3

Chewing gum

6

Ċereali u prodotti taċ-ċereali

7

Oġġetti moħmija

8

Laħam

9

Ħut u prodotti tal-ħut

10

Bajd u prodotti tal-bajd

11

Zokkor, ġuleppijiet, għasel u prodotti li jżidu l-ħlewwa għal fuq il-mejda

12

Imluħa, ħwawar, sopop, zlazi, insalati u prodotti tal-proteina

13

Oġġetti tal-ikel maħsuba għal użi nutrittivi partikolari kif definiti mid-Direttiva 2009/39/KE (1)

14.1

Xorb mhux alkoħoliku

14.2

Xorb alkoħoliku, inklużi l-kontrapartijiet mingħajr alkoħol jew b'kontenut alkoħoliku baxx

15

Oġġetti mielħa u ikliet ħfief lesti biex jittieklu

16

Deżerti minbarra prodotti koperti fil-kategoriji 1,3 u 4

17

Supplimenti tal-ikel kif definiti mid-Direttiva 2002/46/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill minbarra supplimenti tal-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar

18

Ikel ipproċessat mhux kopert mill-kategoriji 1-17, eskluż l-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar

 

Il-kolonna 8 (Noti ta' qiegħ il-paġna): In-nota "1" ta' qiegħ il-paġna hija allokata għal sustanzi aromatizzanti li l-evalwazzjoni tagħhom trid timtela mill-Awtorità. In-noti minn "2" sa "4" ta' qiegħ il-paġna jirreferu għal żmenijiet limitati stipulati għall-applikanti biex jikkonformaw mat-talbiet tal-Awtorità kif espressi fl-opinjonijiet ippubblikati. Fejn it-tagħrif meħtieġ ma jingħatax saż-żmien mitlub, is-sustanza aromatizzanti inkwistjoni tiġi rtirata mil-lista tal-Unjoni. L-Awtorità għandha tevalwa d-dejta ppreżentata fi żmien 9 xhur minn mindu tirċievi tali dejta. Sustanzi li diġà ġew evalwati mill-JECFA jistgħu jiġu rikonoxxuti permezz tan-numru tal-JECFA elenkat fil-kolonna 4.

(1)

l-evalwazzjoni trid timtela mill-Awtorità

(2)

dejta xjentifika addizzjonali għandha tiġi ppreżentata sal-31 ta' Diċembru 2012

(3)

dejta xjentifika addizzjonali għandha tiġi ppreżentata sal-30 ta' Ġunju 2013

(4)

dejta xjentifika addizzjonali għandha tiġi ppreżentata sal-31 ta' Diċembru 2013

 

Il-kolonna 9 (Referenza): Referenza għal korp xjentifiku li wettaq l-evalwazzjoni.

TAQSIMA 2

Noti

Nota 1: L-imluħa tal-ammonju, tas-sodju, tal-potassju u tal-kalċju kif ukoll il-kloruri, il-karbonati u s-sulfati huma koperti mis-sustanzi ġeneriċi, sakemm dawn ikollhom proprjetajiet aromatizzanti.

Nota 2: Jekk sustanza aromatizzanti awtorizzata hija raċemat (l-istess taħlita ta’ isomeri ottiċi), il-forom -R u -S għandhom ikunu awtorizzati wkoll għall-użu. Jekk il-forma-R biss hija awtorizzata allura l-forma-S mhijiex koperta minn din l-awtorizzazzjoni u viċe versa.

Nota 3: Il-livelli massimi jirreferu għal-livelli fl-ikel jew fuqu kif mibjugħ. B’deroga minn dak il-prinċipju, għall-ikel imnixxef u/jew konċentrat li jeħtieġ jiġi rikostitwit għandhom japplikaw il-livelli massimi għall-ikel kif rikostitwit skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta, b’kunsiderazzjoni tal-fattur minimu ta’ dilwizzjoni.

Nota 4: Il-preżenza ta’ sustanza aromatizzanti għandha tkun permessa:

(a)

f’ikel kompost għajr kif jissemma fl-Anness II, fejn is-sustanza aromatizzanti tkun permessa f’wieħed mill-ingredjenti tal-ikel kompost;

(b)

f’ikel li se jintuża biss fil-preparazzjoni ta’ ikel kompost u sakemm l-ikel kompost ikun konformi ma’ dan ir-Regolament.

Tabella

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nru tal-FL

Isem Kimiku

Nru tal-CAS

Nru tal-JECFA

Nru tal-KtE

Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor

Restrizzjonijiet tal-użu

Nota ta' qiegħ il-paġna

Referenza

01.001

Limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-Isopropil-4-metilbenżen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-Fellandren

99-83-2

1328

2117

Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 10-12% ċimen u idrokarburi terpeniċi oħrajn

 

 

EFSA

01.007

beta-Karjofillen

87-44-5

1324

2118

80-92% beta-karjofillen u 15-19% idrokarburi terpeniċi C15H24 (eż. valenċen)

 

2

EFSA

01.008

Mirċen

123-35-3

1327

2197

Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji idrokarburi terpeniċi C15H24 (eż. valenċen); Il-valur minimu tal-assaġġ jista' jinkludi traċċi ta' limonen, pinen-alfa u -beta u terpeni C10H16 komuni oħrajn.

 

4

EFSA

01.009

Kamfen

79-92-5

1323

2227

Mill-anqas 80%; komponenti sekondarji 15-19% idrokarburi terpeniċi C15H24 (eż. valenċen)

 

2

EFSA

01.010

1-Isopropenil-4-metilbenżen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-Metilnaftalen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/ EFSA

01.015

Vinilbenżen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-Bisabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Valenċen

4630-07-3

1337

11030

Mill-anqas 94%; komponenti sekondarji 1-4% seskwiterpeni C15H24 oħra

 

2

EFSA

01.018

beta-Oċimen

13877-91-3

1338

11015

Mill-anqas 80%; komponenti sekondarji 15-17% ċis-beta-oċimen

 

4

EFSA

01.019

alfa-Terpinen

99-86-5

1339

11023

Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 6-7% 1,4- u 1,8-ċineol

 

 

EFSA

01.020

gamma-Terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-Borbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-Gwajadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

Bisabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-Bisabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-Karen

13466-78-9

1342

10983

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-3% beta-pinen; 1-2% limonen; 1-2% mirċen; 0-1% p-cimen

 

2

EFSA

01.033

2.4-Dimetileżan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-Dimetileżan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-Dimetilotta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodekan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-Elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-Farnesen

502-61-4

1343

10998

Mill-inqas 38% alfa u 29% beta (is-somma ta' isomeri ċis/trans); komponenti sekondarji 20% bisabolen, sa 10% isomeri oħra (valenċen, borbonen, kadinen, gwajen)

 

4

EFSA

01.045

d-Limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

1-Limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadekan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradekan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4 (10)-Tujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeka-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

Mill-anqas 94% (total ta' isomeri ċis/trans); komponenti sekondarji 2,4,6-undekatrien (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

ċis-3,7-Dimetil-1,3,6-ottatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-Otten

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-Metil-1,3-ċikloeżadien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-Metilpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Isopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Eżan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Ottan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodekan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Eżadekan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Alkoħol tal-Benżil

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Ċitronellol

106-22-9

1219

59

Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 5-8% ta' alkoħols diinsaturati u saturati C10, 1% aċetat taċ-ċitronellil, 1% citronellal

 

 

EFSA

02.012

Ġeranijol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-Terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-Borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Alkoħol taċ-ċinnamil

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-Feniletan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Eż-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Ettan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Ottan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Ott-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Dekan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3.7-Dimetilottan-1-ol

106-21-8

272

75

Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 5-7% ġeranjol u ċitronellol

 

 

JECFA

02.027

(-)-Rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3.7-Dimetilottan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-Trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alkoħol ta' alfa-Pentilċinnamil

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-Fenilpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-Fenilpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-Fenilpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-Metil-1-fenilpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-Fenilbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-Metil-1-fenilpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

alkoħol Fenċil

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

Alkoħol 4-isopropilbenżil

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-Metilbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-Metilfenil)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 9-11% p-isopropeniltoluwen

 

 

EFSA

02.043

2-Etilbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/KtE

02.044

Ettan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Ettan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-Dimetilottan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2.6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-Fenilpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-Metilpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-Mentan-1.8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-Trimetileżan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Eż-3(ċis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undekan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-Nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-Isoborneol

124-76-5

1386

2020

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-5% borneol

 

 

EFSA

02.060

p-Menta-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

Diidrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-Neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-Feniletan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-Metil-1-fenilpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-Fenilbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R, 2S, 5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Ċikloeżanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-Mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-Terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-Fenilpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Eż-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R, 2S, 5S) -neo-Diidrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-Metilbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Isopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-Tolil)etan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-Dimetileptan-4-ol

108-82-7

303

11719

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 8-9% 2-ettanol

 

 

JECFA

02.082

2-Etileżan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-Ment-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

idrat tas-Sabinen

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undekan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Eżan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

Mirtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

Deidrodiidrojonol

57069-86-0

397

10195

Mill-anqas 70%; komponent sekondarju 25-27% tetraidrojonon

 

 

JECFA

02.093

Non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

Ott-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-Etilfenkol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-Terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-Terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Ottan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Ott-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Dekan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Eż-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-Trimetil-2-ċikloeżenil)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-Trimetil-1-ċikloeżenil)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-8% jonol u jonon

 

2

JECFA

02.107

Diidro-beta-jonol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-Metil-4-fenilbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-Metilbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-Dimetilett-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-10% 6-metil-5-etten-2-on

 

 

JECFA

02.111

3-Metilbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2(ċis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Ott-5(ċis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 7-9% trans-5-otten-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-Trimetilċiklopent-3-enil)etan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-Metilpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Ċedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Ċedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/KtE

02.122

p-Menta-1,8(10)-dien-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-Metilbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-Metilett-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undek-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradekan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-Anisil alkoħol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-Bisabolol

23089-26-1

 

10178

Is-somma ta' isomeri mill-inqas 95%

 

 

EFSA

02.131

But-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butan-1.3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-Ċikloeżiletan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Ċiklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Dek-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Dek-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Dek-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

Deka-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-Diidrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-Dimetilbiċiklo[3.1.1]ett-2-en-2-il)etan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-Dimetilbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-Dimetilott-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-Dimetilotta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-Dimetilotta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-3% linalool, 1-2% ossidu tal-linalool u sa 1% ossidu tan-nerol

 

4

EFSA

02.147

3.6-Dimetilottan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodekan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-Elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-ġeranil linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Ett-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

Etta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

Ettadekan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-Etten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Eż-2(ċis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% eż-2(trans)-en-1-ol

 

2

EFSA

02.159

Eż-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/KtE

02.162

Eża-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

Alkoħol 4-idrossi-3,5-dimetossibenżil

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

Alkoħol 4-idrossibenżil

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-Idrossipenil)etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-Isodiidrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Isofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-Lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-Mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-Metossifenil)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-Metilbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-Metilbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-Metilbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-Metileżan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-Metilottan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-Metilpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-Metilpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-Metilpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-Metilpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-Metilpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

Nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% 2-nonen-1-ol

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Ott-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Ott-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

Otta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

Otta-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Ottadekan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Ottaidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Ottan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadekan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-Fenilpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Alkoħol Piperonil

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-Sklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Alkoħol Tujil

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-Trimetilċikloeżan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undek-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

Undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

Alkoħol Vanillil

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

Vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-Santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-Santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-Dimetil-2-ettanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-Pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-Mentossi)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(ċis)]-3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-Dimetil-6-otten-1-ol

7540-51-4

 

 

Mill-inqas 90% ċis-isomer; komponenti sekondarji 2-6% alkoħols diinsaturati u saturati C10, 2-4% aċetat taċ-ċitronellil u 2-3% citronellal

 

1

EFSA

02.230

Terpineol

8000-41-7

 

 

Is-somma ta' isomeri: 91-99 %. Il-kontribuzzjoni relattiva ta' kull isomer: 55-75% alfa, 16-23% gamma, 1-10% ċis-beta, 1-13% trans-beta, 0-1% delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, ċis-6-Nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-Non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-Butossietan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

Mill-anqas 92%; secondary component 6% (E,E)-3,6-nonadien-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-Trimetil-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-Mentan-3.8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-Mentossietanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Vanillin 3-(l-mentossi)propan-1,2-diol aċetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-Etten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-Trimetil-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimetil-3.7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-Dimetil-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-Dimetil-4-Nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-Mentossi-2-metilpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-Etten-2-ol

66642-85-1

 

 

Mill-anqas 91%; komponenti sekondarji (E)-4-etten-2-ol (4-5%), 2-ettanol (sa 1%), trans-3-etten-2-ol (sa 1%) ċis -3-etten-2-ol (sa 1%).

 

 

EFSA

03.001

1.8-Ċineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Benżil etil etere

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Dibenżil etere

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-Butil etil etere

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-Metossietil benżen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-Ċineol

470-67-7

1233

11225

Mill-anqas 75%; komponent sekondarju 20-25% 1,8-ċineol.

 

 

EFSA

03.008

2-Aċetossi-1,8-ċineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Benżil butil etere

588-67-0

1253

520

Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-5% alkoħol benżil

 

 

EFSA

03.011

Benżil metil etere

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Benżil ottil etere

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Etil ġeranil etere

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Eżil metil etere

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Prenil etil etere

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-Terpinil metil etere

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-Metossi-1-deken

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

Aċetat 1-Etossietil

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Diġeranil etere

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-Etossiprop-3-enilfenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Ewġenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Isoewġenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-Metossifenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Timol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-Metossi-4-metilfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-Etilguwajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-Metossi-4-vinilfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benżen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-Dimetossi-4-(prop-1-enil)benżen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-Metossi-2-metilbenżen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-Metossi-4-metilbenżen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-Dimetossibenżen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-Etossi-2-metossi-4-(prop-1-enil)benżen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Benżil isoewġenil etere

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-Dimetilfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-Dimetilfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-Etilfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-Etilfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-Metilfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-Metilfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-Metilfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Benżen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/KtE

04.031

Karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anisol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-Naftil etil etere

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-Dimetossibenżen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Difenil etere

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-Dimetossifenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-Etossifenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Karvakril etil etere

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-Metossi-4-propilbenżen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-Dimetossi-4-vinilbenżen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-Dimetilfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-Isopropil-2-metossi-4-metilbenżen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-Isopropilfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(Etossimetil)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-Propilfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Benżen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-Dimetilfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-Metossi-4-propilfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-Propilfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-Allil-2,6-dimetossifenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-Etil-2,6-dimetossifenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-Metil-2,6-dimetossifenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Isobutil beta-naftil etere

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-Dimetossi-4-prop-1-enilfenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-Dimetossi-4-propilfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-Vinilfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-Allilfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Karvakril metil etere

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-Dimetossi-4-prop-1-vinilfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-Dimetossibenżen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-Dimetil-4-metossibenżen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-Dimetiletil)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-Dimetilfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-Dimetilfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-Etossi-2-metossibenżen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-Etossi-4-metossibenżen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-Etil-4-metossibenżen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-Etilfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-Isopropilfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-Isopropilfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-Metossinaftalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-Metossinaftalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-Metossifenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-Metossifenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-Metil-2-(tert-butil)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Metil 4-metossibenżil etere

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-Trimetossibenżen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-Trimetilfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-Metossi-4-(1-propenil)benżen

104-46-1

 

183

 

 

 

KtE

04.091

Etil 4-idrossibenżil etere

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-Idrossibenżil metil etere

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Butil vanillil etere

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Etil 4-idrossi-3-metossibenżil etere

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-Trimetil fenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-Metossi-6-(2-propenil)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-Prop-1-enilfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Aċetaldeid

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-Metilpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-Metilbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-Etilbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Eżanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Ottanal

124-13-0

98

97

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% 2-metilettanal

 

 

JECFA

05.010

Dekanal

112-31-2

104

98

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% 2-metilnonanal

 

 

JECFA

05.011

Dodekanal

112-54-9

110

99

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-6% tetradekanal; 2-5% dekanal; 1-2% eżadekanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-Dimetil-7-idrossiottanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Benżaldeid

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Ċinnamaldeid

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-Metossibenżaldeid

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Veratraldeid

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Vanillin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Etil vanillin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Ċitral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Ċitronellal

106-23-0

1220

110

Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 12-14% taħlita ta' materjali ta' terpenojd (l-aktar 1,8-ċineole, 2-isopropiliden-5-metilċikloeżanol, linalool, aċetat taċ-ċitronellil u terpeni oħra li jinstabu naturali)

 

 

EFSA

05.022

4-Isopropilbenżaldeid

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-Dimetilottanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-Metilottanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanal

124-19-6

101

114

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-8% 2-metilottanal

 

 

JECFA

05.026

o-Toluwaldeid

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

Toluwaldeid

1334-78-7

866

115

Mill-inqas 95% (total ta’ o,m,p-isomeri)

 

 

EFSA

05.028

m-Toluwaldeid

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-Toluwaldeid

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

Fenilaċetaldeid

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Ettanal

111-71-7

95

117

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% 2-metileżanal

 

 

EFSA

05.032

Tetradekanal

124-25-4

112

118

Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 10-12% dodekanal, eżadekanal, u ottadekanal

 

 

JECFA

05.033

2-Etilett-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undekanal

112-44-7

107

121

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-8% 2-metildekanal

 

 

JECFA

05.035

Undek-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undek-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-Dodekenal

4826-62-4

1350

124

Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-dodekenojku

 

2

EFSA

05.038

2-Fenilpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-Butilċinnamaldeid

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-Pentilċinnamaldeid

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-Eżilċinnamaldeid

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-Tolilaċetaldeid

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-Tolil)propjonaldeid

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-Isopropilfenilaċetaldeid

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-Kumenil)-2-metilpropjonaldeid

103-95-7

1465

133

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5% 3- (p-kumenil)-2-aċidu metilpropjoniku

 

 

EFSA

05.046

2-Metil-4-fenilbutiraldeid

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-Idrossibenżaldeid

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-Metossiċinnamaldeid

1504-74-1

688

571

Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 3% aċidu o-metossiċinnamiku

 

 

EFSA

05.049

2-Metilbutiraldeid

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-Metilċinnamaldeid

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-Metossifenil)-2-metilprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-Metil-3-(p-tolil)propjonaldeid

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-Trimetil-1,3,5-triossan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/KtE

05.055

Saliċilaldeid

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-Etossibenżaldeid

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

Eża-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

Nona-2(trans),6(ċis)-dienal

557-48-2

1186

659

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% (E,E) -2,6-nonadienal

 

2

EFSA

05.059

Non-6(ċis)-enal

2277-19-2

325

661

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 6-9% trans-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

Ott-2-enal

2363-89-5

1363

663

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% aċidu 2-ottenojku u ottanoat etiliku

 

2

EFSA

05.061

Ott-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-Fenilkrotonaldeid

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

Trideka-2(trans),4(ċis),7(ċis)-trienal

13552-96-0

1198

685

Mill-anqas 71%; komponenti sekondarji 14% 4-ċis-7-ċis-tridekadienol; 6% 3-ċis-7-ċis-tridekadienol; 5% 2-trans-7-ċis-tridekadienal; 3% 2-trans-4-trans-7-ċis-tridekatrienal

 

2

EFSA

05.066

4-Etossi-3-metossibenżaldeid

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-Etilbenżaldeid

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-Metilpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-Ettenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/KtE

05.071

Nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 5-6% 2,4-nonadien-1-ol u 1-2% 2-nonen-1-ol

 

2

EFSA

05.072

trans-2-Nonenal

18829-56-6

 

733

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% 2-aċidu nonenojku

 

2

KtE

05.073

Es-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-eżenojku

 

2

KtE

05.074

2,6-Dimetilett-5-enal

106-72-9

349

2006

Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 9-10% 6-metil-5-etten-2-on; 1-2% 2,6-dimetil-6-ettenal

 

 

JECFA

05.075

Eż-3(ċis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dek-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% aċidu 2-dekenojku

 

2

EFSA

05.077

2-Metilundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridek-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-tridekenojku

 

2

EFSA

05.079

Ċitronellil ossiaċetaldeid

7492-67-3

592

2012

Mill-anqas 75%; komponenti sekondarji 20-21% ġeranilossiaċetaldeid; 1-2% ċitronellol

 

 

EFSA

05.080

3-Fenilpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-Dekadienal

2363-88-4

 

 

Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji taħlita tal-(ċis, ċis)-; (ċis, trans)- u (trans, ċis)- 2,4-dekadienali (is-somma tal-isomeri kollha 95%); Aċeton u isopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-Dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

Etta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-4% (E,Z)-2,4-ettadienal u 2-4% aċidu 2,4-ettadienojku

 

2

EFSA

05.085

Ett-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-Metilpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 1.5-2.5% propjonaldeid u 3.5-4.5% aċidu propjoniku

 

1

EFSA

05.091

2-Idrossi-4-metilbenżaldeid

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-Isopropilfenil)propjonaldeid

7775-00-0

680

2261

85-90% p-isomer u 5-10% o-isomer

 

 

EFSA

05.095

2-Metilkrotonaldeid

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-Dekenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-Metil-2-fenilbutiraldeid

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-Ment-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-Metil-2-fenileż-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-Metil-2-fenilpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

Penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

Pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-Fenilpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-Trimetilċikloeża-1,3-dien-1-karbaldeid

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-Butilbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

Mirtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-Isopropil-5-metileż-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

Undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-Undekenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-Dimetilbenzaldeid

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Otta-2(trans)0.6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-Trimetilċikloeż-1-en-1-aċetaldeid

472-66-2

978

10338

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-3% beta-ċikloċitral; 0.5-1% beta-jonon; 2-4% metil beta-omoċikloġeranat; 0.6-1% etil beta-omoċikloġeranat

 

 

EFSA

05.113

Eż-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-Metilpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-Fenilpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-Trimetileżanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-Menta-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-Metossiċinnamaldeid

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-Trimetilċiklopent-3-en-1-il aċetaldeid

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeka-2.6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-Trimetil-1-ċikloesen-1-karbosaldeid

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-Metilċinnamaldeid

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-Isopropenil-2-metilċiklopentanekarbossaldeid

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-Metilkrotonaldeid

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

Dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 11-12% 2-trans-4-ċis isomer

 

2

EFSA

05.126

2-Metilott-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

Otta-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

Ott-5(ċis)-enal

41547-22-2

323

 

Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 10-15% trans-5-ottenal

 

 

JECFA

05.129

2-Metossibenżaldeid

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-Metil-3-tolilpropjonaldeid (taħlita ta' o,m,p-)

 

 

587

At least 95% (sum of isomers p-80%; o-10%; m-5% )

 

 

KtE

05.137

Dek-4(ċis)-enal

21662-09-9

 

 

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju mill-anqas 5% trans-isomer

 

1

EFSA

05.139

Dek-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

Deka-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 3-4% taħlita ta' (ċis-ċis)-; (ċis-trans)- u (trans-ċis)- 2,4-dekadienali; 3-4% aċeton u traċċa ta' isopropanol

 

2

EFSA

05.141

Deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-Diidrossibenżaldeid

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-Dimetil-2-vinileż-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodek-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-3% aċidu 2-dodekenojku

 

2

EFSA

05.147

2-Etileżanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Glutaraldeid

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Ett-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Eżadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-Idrossi-3,5-dimetossibenżaldeid

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-Idrossi-3,5-dimetossiċinnamaldeid

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-Idrossi-3-metossiċinnamaldeid (taħlita ta' isomeri)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-Idrossi-3-metossifenil)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Isoċikloċitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-Metossibenżaldeid

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-Metossifenilaċetaldeid

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-Metildekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-Metileżanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-Metilpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-Metiltetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-Metiltridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% 2-aċidu nonenojku

 

2

EFSA

05.172

Nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

Nona-2(trans),6(trans)-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

Pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-Fenilpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-Tetradek-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-Trimetilċikloeż-2-en-1-karbossaldeid

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-Trimetilċikloeżenil)-2-metilbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undek-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-Ottadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-Dimetilotta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-Eżenal

505-57-7

 

 

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-eżenojku

 

2

EFSA

05.190

trans-2-Ottenal

2548-87-0

 

 

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% aċidu 2-ottenojku u ottanoat etiliku

 

2

EFSA

05.191

trans-2-Dekenal

3913-81-3

 

 

Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-dekenojku

 

2

EFSA

05.192

3-Eżenal

4440-65-7

1271

 

Mill-inqas 80% (total ta’ ċis- u trans-isomeri); komponent sekondarju 18-20% trans-2-eżenal.

 

 

EFSA

05.194

tr-2, tr-4-Nonadienal

5910-87-2

 

 

Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji mill-inqas 5% 2,4-nonadien-1-ol u 2-nonen-1-ol u isomeri oħra ta’ 2,4-nonadienal

 

2

EFSA

05.195

trans-2-Tridekenal

7069-41-2

 

 

Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-5% aċidu 2-tridekenojku u 3-5% ċis-2-tridekenal

 

2

EFSA

05.196

tr-2, tr-4-Undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-Butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ċikloeżen-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-Ottadekenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-Tetradekenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-Metilottanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-Dekenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-Ottadekenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-Metileżanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-Dodekenal

21944-98-9

1636

 

Mill-anqas 94% ta' (4Z)-dodekenal; komponent sekondarju 3-4% dodekanal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-Diidrossi-5,5'-dimetossi-bifenil-3,3'-dikarbaldeid

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-Fenil-4-metil-2-eżenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-Etilottanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-eżenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-Metilettanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-Undekenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-Dietossietan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-Idrossi-2-fenil-1,3-diossan

1708-40-3

838

36

Mill-inqas 98% (is-somma ta’ 5-idrossi-2-fenil-1,3-diossan u 2-fenil-4-idrossimetil-1,3-diossalan)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-Dimetossitolwen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Ċitral dietil aċetal

7492-66-2

948

38

Mill-inqas 98% (total ta' isomeri + emiaċetali + ċitral)

 

 

EFSA

06.005

Ċitral dimetil aċetal

7549-37-3

944

39

Mill-inqas 98% (total ta' isomeri + emiaċetali + ċitral)

 

 

EFSA

06.006

1,1-Dimetossi-2-feniletan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Fenilaċetaldeid gliċeril aċetal

29895-73-6

1004

41

57% 5-idrossimetil-2-fenil-1,3-diossolan; 38% 5-idrossi-2-fenil-1,3-diossan

 

 

EFSA

06.008

1,1-Dimetossiottan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetossidekan;

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-Dietossi-3,7-dimetilottan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-Dimetossi-3,7-dimetilottan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Toluwaldeid gliċeril aċetal

1333-09-1

867

46

40% 5-idrossidiossan; 60% 5-idrossimetildiossalan

 

 

EFSA

06.013

alfa-Pentilċinnamaldeid dimetil aċetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Ċinnamaldeid etilen glikol aċetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-Dimetossietan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-Feniletossi-1-propossi etan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Dietossimetil)benżen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-Benżilossi-1-(2-metossietossi)etan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-Dietossidekan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/KtE

06.021

1,1-Dietossiettan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/KtE

06.023

1,1-Dietossieżan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/KtE

06.024

1,1-Di-isobutossi-2-feniletan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-Dietossinona-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-Dimetil-2-benżil-1,3-diosolan

5468-06-4

1005

669

Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-3% butan-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-Dimetossiettan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Ettanal gliċeril aċetal (1,2 u 1,3 aċetali mħalltin)

72854-42-3

912

2016

Mixture of acetals (56-58% dioxolane; 37-39% dioxane) and 1-2% unreacted heptanal

 

 

EFSA

06.030

1,1-Dimetossi-2-fenilpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-Dietossież-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-Metil-2-fenil-1,3-diossolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-Dibutossietan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/KtE

06.034

1,1-Dipropossietan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/KtE

06.035

Ċitralpropilen glikol aċetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/KtE

06.036

1-Butossi-1-(2-feniletossi)etan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-Dietossiett-4-en (ċis u trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-Dimetossibutan-2-un

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-Di((1'-etossi)-etossi)propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-Tris([1'-etossi]-etossi)propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-Isobutossi-1-etossi-2-metilpropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-Isobutossi-1-etossi-3-metilbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-Isoamilossi-1-etossipropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-Isobutossi-1-etossipropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-Isobutossi-1-isopentilossi-2-metilpropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-Isobutossi-1-isopentilossi-3-metilbutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-Isopentilossi-1-propossietan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-Isopentilossi-1-propossipropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-Butossi-1-(2-metilbutossi)etan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-Butossi-1-etossietan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-Di-(2-metilbutossi)etan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-Di-isobutossi-2-metilpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-Di-isobutossietan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-Di-isobutossipentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-Di-isopentilossietan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-Dietossi-2-metilbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-Dietossi-2-metilpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-Dietossi-3-metilbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-Dietossibutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-Dietossidodekan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietossież-3-en

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

Dietossimetan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-Dietossinonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-Dietossiottan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-Dietossipentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-Dietossipropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-Dietossiundekan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-Diesilossietan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-Dimetossież-2(trans)-en

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-Dimetossieżan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

Dimetossimetan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-Dimetossipentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-Dimetossipropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-Dimetil-1,3-diossolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-Difenetossietan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-Etossi-1-(2-metilbutossi)etan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-Etossi-1-(2-feniletossi)etan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-Etossi-1-(3-eżenilossi)etan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-Etossi-1-eżilossietan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-Etossi-1-isopentilossietan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-Etossi-1-metossietan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-Etossi-1-pentilossietan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-Etossi-1-propossietan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

Etil 2,4-dimetil-1,3-diossolan-2-aċetat

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-Etil-4-metil-1,3-diossolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-Eżil-4,5-dimetil-1,3-diossolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-Idrossimetil-2-metil-1,3-diossolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-Isobutossi-1-etossietan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-Isobutossi-1-isopentilossietan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-Metil-2-pentil-1,3-diossolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-Metil-2-propil-1,3-diossolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

Trietossimetan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-Trietossipropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-Trimetil-1,3-diossolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-Dipentilossietan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-Eżil-5-idrossi-1,3-diossan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

Vanillin propilen glikol aċetal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-Metil-1,1-di-isopentilossibutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-Metil-1,1-di-isopentilossipropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-Metilbutossi)-1-isopentilossietan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-Dietossi-2,6-dimetilott-2-en

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-Etossi-1-metossipropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-Eżilossi-1-isopentilossietan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-isopentilossi-1-pentilossietan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-Menton-1,2-gliċerol ketal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-Butossi-1-isopentilossietan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-Di-isobutossi-3-metilbutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-Di-isobutossipropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-Etossi-1-pentilossibutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-Etossi-2-metil-1-isopentilossipropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-Etossi-2-metil-1-propossipropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-Etossi-1-(3-metilbutossi)-3-metilbutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

Vanillin butan-2,3-diol aċetal (taħlita ta' sterjoisomeri)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

l-Menton-1,2-gliċerol ketal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-Isobutil-4-metil-1,3-diossolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-Isopropil-3,9-dimetil-1,4-diossispiro[4.5]dekan-2-on

831213-72-0

1859

 

Is-somma ta' isomeri 98% b'tal-inqas 60-70% (3S, 5R, 6S, 9R) - 6-isopropil-3,9-dimetil-1,4-diossispiro[4.5] dekan-2-on.

 

 

EFSA

06.137

Aċetaldeid etil isopropil aċetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-Ossopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

Ettan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

Ettan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

Aċetofenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

Vanillil aċeton

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-Jonon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

beta-Jonon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.009

Metil-alfa-jonon

7779-30-8

398

143

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-6% metil-beta-jonon

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

Metil-beta- jonon

127-43-5

399

144

Mill-anqas 88%; komponent sekondarju 7-10% alfa- u beta-isometiljonon

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-Tetrametil-2-ċikloeżenil)-3-buten-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

Karvon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/KtE

07.013

Metil 2-naftil keton

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

Maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-Metilett-5-en-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

Undekan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-Metilpentan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

Eżan-2.3-dion

3848-24-6

412

152

Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-3% eżanedjoni

 

 

JECFA

07.019

Ottan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

Nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

Undeka-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-Metilaċetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-Dimetilaċetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-Fenilbut-3-en-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-Metil-1-fenilpentan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-Tolil)butan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-Metil-4-fenilbut-3-en-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

Benżoin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-Metossifenil)butan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-Metossifenil)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

Piperonilaċeton

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/KtE

07.032

Benżofenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

Isojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-Eżilidenċiklopentan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

Tetrametil etiliċikloeżenon (taħlita ta' isomeri)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-Isometil jonon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-Metossiaċetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-Fenilpropan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

beta-Isometil jonon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-Isopropilaċetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

Pent-1-en-3-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-Trimetilċikloeżanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

Vanilliliden aċeton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

Etil maltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-Eżen-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-Metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

Aċeton

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-Idrossibutan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

Diaċetil

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

Butan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

Pentan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-Idrossifenil)butan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-Metilċiklopentan-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-Etiliċiklopentan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-10% 3-etilċiklopentan-1,2-dion (forma enolika)

 

 

JECFA

07.058

Ettan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-Mentan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

Pentan-2,3-dion

600-14-6

410

2039

Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-3% 2,5-dietilċikloeżadien-1,4-dion (dimer ta' 2,3-pentadion)

 

 

JECFA

07.061

Allil alfa-jonon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.062

Ottan-3-on

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-Metilpentan