ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.252.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 252

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
19 ta' Settembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 835/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju) ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 836/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward taċ-ċomb ( 1 )

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 837/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-ikel tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer għat-tismin u tal-ħnieżer nisa (id-dententur tal-awtorizzazzjoni huwa DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 838/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali ( 1 )

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 839/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-urea bħala addittiv fl-għalf għar-ruminanti ( 1 )

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 840/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 rigward l-awtorizzazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi tat-tjur kollha għat-tismin għajr it-tiġieġ għat-tismin, id-dundjani għat-tismin u l-papri għat-tismin u l-ispeċi tat-tjur kollha tal-bajd għajr it-tiġieġ tal-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 841/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u l-Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 842/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala addittiv fl-ikel tal-klieb (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 843/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 rigward l-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tgħammir u għall-għasafar għat-tiżjin (detentur tal-awtorizzazzjoni BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 845/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jimponi dazju anti-dumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

33

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 846/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

55

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/505/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Settembru 2012 dwar ir-rikonoxximent tal-Eġittu skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara (notifikata bid-dokument numru C(2012) 6297)

57

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 835/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (1), b’mod partikolari l-Artikolu 131 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 494/2011 tal-20 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju) (2) immodifika l-kamp ta’ applikazzjoni tar-restrizzjoni dwar il-kadmju u l-komposti tal-kadmju, filwaqt li daħħal dispożizzjonijiet applikabbli għall-bsaten tal-ibbrejżjar u ġojjelli skont l-istrateġiji tal-evalwazzjoni tar-riskju u tat-tnaqqis tar-riskju għall-kadmju u l-ossidu tal-kadmju (3).

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 494/2011 barra minn hekk estenda r-restrizzjoni attwali dwar l-użu tal-kadmju u l-komposti tal-kadmju fil-polimeri organiċi sintetiċi (materjal tal-plastika) għall-materjali kollha tal-plastika, filwaqt li pprovda eżenzjoni għall-użu tal-PVC irkuprat li fih il-kadmju fil-manifattura ta’ ċerti prodotti tal-kostruzzjoni. Din id-deroga ngħatat billi ġew ikkunsidrati d-diskussjonijiet f’laqgħa ta’ esperti ad hoc dwar l-attivitajiet ta’ ġestjoni tar-riskju skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-riżultati tal-istudju dwar l-Impatt Soċjo-Ekonomiku ta’ Aġġornament Potenzjali tar-Restrizzjonijiet fuq il-Kummerċjalizzazzjoni u l-Użu tal-Kadmju fil-ġojjelli, ligi tal-ibbrejżjar u PVC, ippubblikati f’Jannar 2010 (4). L-elementi kollha tar-restrizzjoni ġew soġġetti għal konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri responsabbli mill-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u mal-partijiet interessati.

(3)

Wara l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 494/2011, il-Kummissjoni ġiet infurmata dwar l-użi tal-pigmenti tal-kadmju f’ċerti tipi ta’ materjali tal-plastik, ristretti għall-ewwel darba bir-Regolament (UE) Nru 494/2011, fejn alternattivi xierqa għall-użu tal-komposti tal-kadmju ma jidhrux li huma disponibbli u li għalihom, minħabba ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali ta’ konsultazzjoni limitata, jixraq li issa jkun hemm stima ulterjuri.

(4)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Jannar 1988 tagħmel sejħa għal strateġija ġenerali biex tikkumbatti t-tniġġis tal-ambjent mill-kadmju, inklużi miżuri speċifiċi biex jiġi ristrett l-użu tal-kadmju u stimulat l-iżvilupp ta’ alternattivi ulterjuri għall-użu tal-kadmju fil-pigmenti, l-istabbilizzaturi u l-ibbanjar, filwaqt li titlob biex l-użi tal-kadmju jiġu limitati għal każijiet fejn ma jeżistux alternattivi xierqa.

(5)

Il-Kummissjoni se titlob lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, skont l-Artikolu 69 tar-REACH, biex tħejji dossier konformi mar-rekwiżiti tal-Anness XV fir-rigward tal-użu tal-kadmju u l-komposti tal-kadmju f’dawk it-tipi ta’ materjal tal-plastik li ġew ristretti għall-ewwel darba bir-Regolament (UE) Nru 494/2011, filwaqt li kkunsidrat bis-sħiħ ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Jannar 1988.

(6)

Sakemm il-proċedura ta’ restrizzjoni tkun finalizzata, ir-restrizzjoni dwar l-użu tal-kadmju u l-komposti tiegħu għandha tkun limitata għat-tipi ta’ materjal tal-plastik elenkati fl-annotazzjoni 23 tal-Anness XVII qabel l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 494/2011.

(7)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, dan ir-Regolament għandu japplika mill-10 ta’ Diċembru 2011.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu jiġi emendat skont l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-10 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 134, 21.5.2011, p. 2.

(3)  ĠU C 149, 14.6.2008, p. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ANNESS

Fl-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, it-tabella li tiffissa d-deżinjazzjoni tas-sustanzi, il-gruppi ta’ sustanzi u t-taħlitiet u l-kundizzjonijiet ta’ restrizzjoni hija emendata kif ġej:

1.

Fit-tieni kolonna tal-annotazzjoni 23, l-ewwel u t-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 jinbidlu b’dan li ġej:

 

“1.

Ma għandhomx jintużaw f’taħlitiet u artikli prodotti minn dawn il-polimeri organiċi sintetiċi (minn hawn ‘il quddiem imsejħa materjal tal-plastik):

il-polimeri jew kopolimeri tal-klorur vinil (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretanu (PUR) [3909 50]

polietilin (LDPE) ta’ densità baxxa, bl-eċċezzjoni ta’ polietilin ta’ densità baxxa li jintuża għall-produzzjoni ta’ masterbatch ikkulurit [3901 10]

l-aċetat taċ-ċellulosi (CA) [3912 11]

il-butirat aċetat taċ-ċellulosi (CAB) [3912 11]

reżini epossidiċi [3907 30]

reżini tal-melaminaformaldeħida (MF) [3909 20]

reżini tal-ureaformaldeħida (UF) [3909 10]

poliesteri mhux saturati (UP) [3907 91]

polietilene tereftalat (PET) [3907 60]

polibutilene tereftalat (PBT)

polistiren trasparenti/għal użu ġenerali [3903 11]

akrilonitrili metilmetakrilat (AMMA)

polietilina inkroċjata (VPE)

polistiren b’saħħtu

polipropilen (PP) [3902 10]

Taħlitiet u artikli prodotti minn materjal tal-plastik kif elenkat hawn fuq ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq jekk il-konċentrazzjoni tal-kadmju (espressa f’metall Cd) tkun daqs jew ogħla minn 0,01 % tal-piż tal-materjal tal-plastik.”

2.

Fit-tieni kolonna tal-annotazzjoni 23, fil-paragrafu 1 jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

“Sad-19 ta’ Novembru 2012, skont l- Artikolu 69, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi biex tħejji dossier konformi mar-rekwiżiti tal-Anness XV biex tevalwa jekk l-użu tal-kadmju u tal-komposti tiegħu fil-materjal tal-plastik, għajr dak elenkat fis-subparagrafu 1, għandux jiġi ristrett.”


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 836/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward taċ-ċomb

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 68(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, jekk Stat Membru jqis li l-manifattura, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta’ sustanza waħedha, f’taħlita jew f’oġġett, jistgħu jkunu ta’ periklu mhux ikkontrollat għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent u jeħtieġ li dan jiġi indirizzat, l-Istat Membru għandu jħejji dossier wara li jinforma lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (minn hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”) bl-intenzjoni tiegħu.

(2)

Fil-15 ta’ April 2010 Franza ppreżentat dossier lill-Aġenzija skont l-Artikolu 69(4) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, sabiex jinbeda proċess ta’ restrizzjoni skont l-Artikoli minn 69 sa 73 ta’ dak ir-Regolament. F’dak id-dossier, intwera li minħabba li t-tfal idaħħlu l-affarijiet f’ħalqhom, speċjalment dawk taħt is-36 xahar, jistgħu jiġu esposti repetittivament għaċ-ċomb rilaxxat mill-oġġetti ta’ ġojjellerija. Esponiment repetittiv bħal dan jista’ jirriżulta f’effetti severi u irreversibbli newrofunzjonali u fl-iżvilupp newroloġiku, li t-tfal huma partikolarment sensittivi għalihom peress li s-sistema nervuża ċentrali tagħhom tkun għadha qed tiżviluppa. Id-dossier juri li hija meħtieġa azzjoni fuq livell tal-Unjoni, lil hinn minn kwalunkwe miżura diġà fis-seħħ, sabiex jiġi evitat kemm jista’ jkun l-esponiment għaċ-ċomb u l-komposti tiegħu f’oġġetti ta’ ġojjellerija. Għaldaqstant, id-dossier jipproponi l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq u l-użu taċ-ċomb u l-komposti tiegħu f’oġġetti ta’ ġojjellerija jekk ir-rata tal-migrazzjoni taċ-ċomb tkun akbar minn 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Fl-opinjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2011, il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (minn hawn ’il quddiem “RAC”) iqis li l-aktar miżura adattata fuq livell tal-Unjoni biex jiġu indirizzati r-riskji identifikati f’termini ta’ effettività fit-tnaqqis tar-riskji hija l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq u l-użu taċ-ċomb u l-komposti tiegħu fil-partijiet metalliċi u mhux metalliċi f’oġġetti ta’ ġojjellerija, jekk il-konċentrazzjoni taċ-ċomb tkun 0,05 % jew aktar bil-piż tal-parti, sakemm ma jintweriex li r-rata tar-rilaxx taċ-ċomb ma taqbiżx iż-0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

Fl-opinjoni tiegħu tal-15 ta’ Settembru 2011, il-Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika (minn hawn ’il quddiem “SEAC”) jikkunsidra l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq u l-użu taċ-ċomb u l-komponenti tiegħu f’oġġetti ta’ ġojjellerija, jekk il-konċentrazzjoni taċ-ċomb tkun 0,05 % jew aktar bil-piż ta’ kwalunkwe parti individwali tagħhom. Din il-miżura kienet ikkunsidrata bħala l-aktar xierqa fuq livell tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati r-riskji identifikati f’termini tal-proporzjonalità tal-benefiċċji soċjoekonomiċi tagħha mal-ispejjeż soċjoekonomiċi. Fid-dawl tan-nuqqas attwali ta’ metodu ta’ ttestjar tal-migrazzjoni li jimita l-kundizzjonijiet meta tfal jitfgħu oġġetti f’ħalqhom, l-SEAC qies li r-restrizzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-kontenut taċ-ċomb fi kwalunkwe parti individwali ta’ oġġetti ta’ ġojjellerija, u mhux fuq ir-rata tal-migrazzjoni taċ-ċomb rilaxxat minn dawn l-oġġetti. Barra minn hekk, l-SEAC irrakkomanda li għandhom jingħataw eżenzjonijiet għall-ħġieġ tal-kristall, enamel li għandu mill-ħġieġ, komponenti interni tal-arloġġi tal-idejn kif ukoll ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż mhux sintetiku jew rikostitwit.

(5)

Fit-23 ta’ Settembru 2011 l-Aġenzija ppreżentat l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC lill-Kummissjoni.

(6)

Minħabba n-nuqqas ta’ tagħrif dwar ir-rilaxx taċ-ċomb f’kundizzjonijiet meta t-tfal jitfgħu oġġetti f’ħalqhom u minħabba n-nuqqas ta’ alternattivi xierqa għall-użi kollha ta’ ħġieġ tal-kristall u enamel li għandu mill-ħġieġ, dan tal-aħħar għandu jkun eżentat mill-miżura attwali. Barra minn hekk l-SEAC irrakkomanda l-eżenzjoni tal-kategoriji 1 u 2 biss tal-ħġieġ tal-kristall (“Kristall taċ-Ċomb Sħiħ” u “Kristall taċ-Ċomb” rispettivament) kif definit fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 69/493/KEE tal-15 ta’ Diċembru 1969 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrelataw mal-ħġieġ tal-kristall (2). Madankollu l-kategoriji 3 u 4 tal-ħġieġ tal-kristall (“ħġieġ tal-kristall, kristallin”) kif iddefiniti f’dik id-Direttiva għandhom jiġu eżentati mir-restrizzjoni wkoll, sabiex tkun żgurata l-konsistenza mal-eżenzjoni stabbilita fl-Anness tad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (3), kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/571/UE (4), u minħabba li għandhom kontenut inqas ta’ ċomb meta kkumparati mal-kategoriji 1 u 2.

(7)

Għall-istess raġunijiet applikabbli fuq ħġieġ tal-kristall u enamel li għandu mill-ħġieġ, ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż mhux sintetiku jew rikostitwit li fih iċ-ċomb bħala kostitwent naturali għandu jkun eżentat.

(8)

Komponenti interni tal-arloġġi tal-idejn li mhumiex aċċessibbli għall-konsumaturi għandhom jiġi eżentati mir-restrizzjoni, billi l-esponiment għaċ-ċomb minn dawk il-komponenti jista’ jiġi eskluż.

(9)

Restrizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq ta’ ġojjellerija second-hand jew antika jkollha impatt soċjoekonomiku sinifikanti, peress li dawn l-oġġetti jitilfu l-valur fis-suq tal-Unjoni, u l-infurzar ta’ din ir-restizzjoni jkun diffiċli. Għalhekk, oġġetti ta’ ġojjellerija mqiegħda fis-suq għall-ewwel darba sa 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-restrizzjoni kif ukoll oġġetti ta’ ġojjellerija antiki għandhom ikunu eżentati mir-restrizzjoni.

(10)

Il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni tal-eżenzjoni tal-kristall, enamel li għandu mill-ħġieġ u ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku ġdid disponibbli, inkluż il-migrazzjoni taċ-ċomb minn dawk l-użi eżentati, id-disponibbiltà ta’ alternattivi addattati kif ukoll l-iżvilupp ta’ metodi ta’ ttestjar tal-migrazzjoni.

(11)

Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 326, 29.12.1969, p. 36.

(3)  ĠU L 37, 13.2.2003, p. 19.

(4)  ĠU L 251, 25.9.2010, p. 28.


ANNESS

Fl-Anness XVII mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, għandha tiddaħħal l-annotazzjoni 63 kif ġej:

“63.

Ċomb

 

Nru CAS 7439-92-1

 

Nru KE 231-100-4

u l-komposti tiegħu

1.

Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq jew jintużaw fi kwalunkwe parti individwali tal-oġġetti tal-ġojjellerija jekk il-konċentrazzjoni taċ-ċomb (espress bħala metall) fi kwalunkwe parti tkun 0,05 % jew aktar bil-piż .

2.

Għall-finijiet tal-paragrafu 1:

(i)

“oġġetti ta’ ġojjellerija” għandhom jinkludu ġojjellerija u oġġetti ta’ imitazzjoni ta’ ġojjellerija u aċċessorji tax-xagħar, inklużi;

(a)

brazzuletti, ġiżirajjen u ċrieket;

(b)

ġojjellerija li ttaqqab;

(c)

arloġġi tal-idejn u oġġetti li jintlibsu madwar il-polz;

(d)

labar tal-ilbies u tal-pulzieri;

(ii)

“kwalunkwe parti individwali” għandha tinkludi materjali li minnhom hija magħmula l-ġojjellerija, kif ukoll il-komponenti individwali tal-oġġetti ta’ ġojjellerija.

3.

Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għall-partijiet individwali meta mqiegħda fis-suq jew użata sabiex issir il-ġojjellerija minnha.

4.

B’deroga, il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal:

(a)

ħġieġ tal-kristall kif iddefinit fl-Anness I (il-kategoriji 1, 2, 3 u 4) mad-Direttiva tal-Kunsill 69/493/KEE (*);

(b)

komponenti interni ta’ arloġġi tal-idejn inaċċessibbli għall-konsumaturi;

(c)

ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż mhux sintetiku jew rikostitwit (kodiċi NM 7103 , kif stabbilit mir-Regolament (KEE) Nru 2658/87), sakemm ma jkunx ġie ttrattat biċ-ċomb jew bil-komposti tiegħu jew taħlitiet li fihom dawn is-sustanzi;

(d)

enamel, definit bħala taħlit vitrifikabbli li jirriżulta minn fużjoni, vitrifikazzjoni jew sinterizzazzjoni ta’ minerali maħlula f’temperatura ta’ mill-anqas 500 °C.

5.

B’deroga, il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal oġġetti ta’ ġojjellerija mqiegħda fis-suq għall-ewwel darba qabel id-9 ta’ Ottubru 2013 u oġġetti ta’ ġojjellerija prodotti qabel l-10 ta’ Diċembru 1961.

6.

Sad-9 ta’ Ottubru 2013, il-Kummissjoni għandha tevalwa mill-ġdid din l-entrata fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku ġdid, inkluż id-disponibbiltà ta’ alternattivi u l-migrazzjoni taċ-ċomb mill-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 u, jekk meħtieġ, timmodifika din l-entrata skont dan.


(*)  ĠU L 326, 29.12.1969, p. 36.”


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 837/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-ikel tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer għat-tismin u tal-ħnieżer nisa (id-dententur tal-awtorizzazzjoni huwa DSM Nutritional Products)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din it-tip ta’ awtorizzazzjoni.

(2)

B’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594). Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dokumenti u d-dettalji meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-għalf tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer għat-tismin u tal-ħnieżer nisa, li għandu jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-14 ta’ Diċembru 2011 (2), li s-6-fitażi (KE 3.1.3.26), prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594), skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, ma għandhiex effett negattiv fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew fuq l-ambjent, u li l-użu tagħha jista’ jtejjeb l-utilizzazzjoni tal-fosfru fl-ispeċijiet kollha fil-mira. L-Awtorità hija tal-fehma li wara t-tqegħid fis-suq ma hemmx bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv għall-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodott mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jtejbu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali, dejjem skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unitajiet ta’ attività/kg ta’ għalf komplet b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Il-kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jtejbu d-diġestibbiltà

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitażi (KE 3.1.3.26)

 

Il-kompożizzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni ta’ 6-fitażi (KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) b’attività minima ta’:

 

50 000  (1) FYT/g f’għamla solida

 

20 000 FYT/g f’għamla likwida

 

Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Preparazzjoni ta’ 6-fitażi (KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Metodu analitiku  (2)

Metodu kolorimetriku li jkejjel il-fosfat inorganiku rilaxxat bis-6-fitażi mill-fitat (ISO 30024:2009)

Tjur

Ħnieżer għat-tismin

Ħnienes (miftuma)

500 FYT

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura għall-ħażna, kemm żmien tista’ tinżamm il-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża rakkomandata għall kull kilogramma ta’ għalf sħiħ:

tjur, ħnienes (miftuma) u ħnieżer għas-simna: 500-4 000 FYT;

ħnieżer nisa: 1 000 -4 000 FYT

3.

Għall-użu f’għalf li fih aktar minn 0,23 % ta’ fosforu marbut mal-fitin.

4.

Għas-sikurezza: iridu jintużaw protezzjoni għan-nifs, nuċċali u ingwanti waqt l-immaniġġjar

5.

Għall-użu fil-każ ta’ ħnienes li nfatmu sakemm jilħqu l-35 kg.

9.10.2022

Ħnieżer nisa

1 000 FYT


(1)  FYT 1 huwa l-ammont ta’ enżim li jirrilaxxa 1 μmol kull minuta ta’ fosfat mhux organiku mill-fitat f’kundizzjonijiet ta’ reazzjoni b’konċentrazzjoni ta’ fitat ta’ 5,0 mM b’pH ta’ 5,5 u 37.

(2)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/9


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 838/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

dwar l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf għan-nutriment tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistabbilixxi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fl-għalf għan-nutriment tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali, li għandu jiġi klassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi teknoloġiċi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”), fl-opinjoni tagħha tas-6 ta’ Marzu 2012 (2), ikkonkludiet li, bil-kundizzjonijiet tal-użu proposti, il-preparazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ma għandhiex effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent, u li l-użu tal-preparazzjoni għandu l-potenzjal li jtejjeb il-produzzjoni tas-silage billi jżid il-produzzjoni tal-aċidu aċetiku u b’hekk tiżdied l-istabbiltà aerobika tas-silage ittrattat. L-Awtorità mhix tal-fehma li hemm ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Din ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi teknoloġiċi” u mill-grupp funzjonali “addittivi tas-silage”, hija awtorizzata bħala addittiv fl-għalf tal-annimali, suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  L-EFSA Journal 2012; 10(3):2617.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ materja friska

Kategorija ta’ addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: additivi tas-silage

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni ta’ Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) li fiha minimu ta’ 8 × 1010 CFU/g ta’ addittiv

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Metodu analitiku  (1)

 

Enumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: il-metodu tat-tifrix (EN 15787)

 

Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f’Kamp Pulsat (PFGE).

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista’ jdum maħżun.

2.

Id-doża minima tal-addittiv meta użata ma’ taħlita ta’ mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tas-silage: 1 × 108 CFU/kg ta’ materja friska

3.

Għal sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.

9.10.2022


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/11


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 839/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

dwar l-awtorizzazzjoni tal-urea bħala addittiv fl-għalf għar-ruminanti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE tat-30 ta’ Ġunju 1982 dwar ċerti prodotti użati fin-nutrizzjoni tal-annimali (2).

(2)

L-urea ġiet awtorizzata mingħajr limitu ta’ żmien permezz tad-Direttiva 82/471/KEE. Dan il-prodott imbagħad iddaħħal fir-Reġistru Komunitarju tal-addittivi fl-għalf bħala prodott eżistenti, skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

B’konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament, kienet ippreżentata applikazzjoni għal evalwazzjoni mill-ġdid tal-urea bħala addittiv fl-għalf għar-ruminanti, bit-talba li dak l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrizzjonali”. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mill-partikolaritajiet u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tas-7 ta’ Marzu 2012 (3) li skont il-kundizzjonijiet tal-użu proposti, l-urea ma għandhiex effett negattiv fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew l-ambjent, u li din tipprovdi nitroġenu mhux proteiku għas-sintesi proteika mikrobjali fil-kirxa. L-Awtorità tqis li ma hemmx bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ għal wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju Komunitarju ta’ Referenza stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-urea turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Konsegwentement, l-użu ta’ din is-sustanza għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Minħabba li saru xi modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-urea u billi mhemm l-ebda effetti immedjati diretti fir-rigward tas-sikurezza, qabel l-awtorizzazzjoni, għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jħejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni. Huwa wkoll xieraq li jingħata perjodu tranżitorju għar-rimi tal-ħażniet eżistenti tal-urea, kif awtorizzati bid-Direttiva 82/471/KEE, u tal-għalf li fih l-urea.

(7)

Huwa ferm kumpless għall-operaturi li jadattaw ripetutament u minn jum għall-ieħor għat-tikketti tal-għalf li fih l-addittivi differenti li jkunu ġew awtorizzati suċċessivament skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 u li għalihom iridu jitħarsu regoli ġodda dwar it-tikkettar. Għalhekk huwa xieraq li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-operaturi billi jiġi pprovdut perjodu ta’ żmien li jippermetti konverżjoni bla xkiel tat-tikkettar.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-awtorizzazzjoni

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi, “addittivi nutrizzjonali”, u mill-grupp funzjonali, “l-urea u d-derivattivi tagħha”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Ir-rekwiżiti tat-tikkettar

L-għalf li fih l-urea għandu jkun ittikkettat skont dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Mejju 2013.

Madankollu, għalf li fih l-urea li ġie ttikkettat skont id-Direttiva 82/471/KEE qabel id-19 ta’ Mejju 2013 jista’ jibqa’ jitqiegħed fis-suq sakemm il-ħażniet jispiċċaw.

Artikolu 3

Miżuri tranżitorji

Il-ħażniet eżistenti tal-urea u tal-għalf li fih l-urea fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw skont il-kondizzjonijiet tad-Direttiva 82/471/KEE sakemm jispiċċaw.

Artikolu 4

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Novembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 213, 21.7.1982, p. 8.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

mg/kg tal-għalf komplet b’kontenut ta’ ilma ta’ 12 %

Il-kategorija ta’ addittivi nutrittivi. Il-grupp funzjonali: L-urea u d-derivattivi tagħha

3d1

Urea

 

Il-kompożizzjoni tal-addittiv

 

Il-kontenut tal-urea: minimu ta’ 97 %,

 

Il-kontenut ta’ nitroġenu 46 %

 

Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Dijminometanon, numru CAS 58069-82-2, formula kimika: (NH2)2CO

 

Il-metodi analitiċi  (1)

 

Għad-determinazzjoni tat-total tan-nitroġenu fl-addittiv: Trimetrija (il-metodu 2.3.3 fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003)

 

Għad-determinazzjoni tal-kontribut tal-bjuret għan-nitroġenu totali fl-addittiv: Spettrofotometrija (il-metodu 2.5 fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003)

 

Għad-determinazzjoni tal-urea fi pretaħlitiet qabel, f’għalf kompost u f’materjali tal-għalf: Spettrofotometrija (l-Anness III.d tar-Regolament (KE) Nru 152/2009)

Ruminanti b’kirxa funzjonali

 

8 800

L-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv tal-għalf u l-għalf li fihom l-urea għandha tinkludi dan li ġej:

“L-urea għandha tiġi mitmugħa biss lill-annimali b’kirxa funzjonali. Urea li tiġi mitmugħa sal-ogħla livell tad-doża għandha tiġi mitmugħa gradwalment. Il-kontenut massimu ta’ urea għandu jiġi mitmugħ biss bħala parti minn dieti rikki f’karboidrati faċilment diġestibbli u li għandhom livell baxx ta’ nitroġenu solubbli

F’porzjon ta’ ġurnata għandu jkun hemm biss massimu ta’ 30 % ta’ nitroġenu totali li jkun ġej minn urea-N.”

19.11.2022


(1)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju Komunitarju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/14


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 840/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

rigward l-awtorizzazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi tat-tjur kollha għat-tismin għajr it-tiġieġ għat-tismin, id-dundjani għat-tismin u l-papri għat-tismin u l-ispeċi tat-tjur kollha tal-bajd għajr it-tiġieġ tal-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Danisco Animal Nutrition)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni bħal din.

(2)

B’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). L-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-6-fitażi (KE 3.1.3.26) prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi tat-tjur kollha għat-tismin għajr it-tiġieġ għat-tismin, id-dundjani għat-tismin u l-papri għat-tismin u l-ispeċi tat-tjur kollha tal-bajd għajr it-tiġieġ tal-bajd, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ preparazzjonijiet tas-6-fitażi EC 3.1.3.26 kien awtorizzat għal għaxar snin għat-tiġieġ għat-tismin, id-dundjani għat-tismin, it-tiġieġ tal-bajd, il-ħnienes (miftuma), il-papri għat-tismin, il-ħnieżer għat-tismin u l-ħnieżer nisa mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 785/2007 (2) u mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 379/2009 (3).

(5)

Tressqet dejta ġdida li ssostni l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) għall-użu bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi tat-tjur kollha għat-tismin għajr it-tiġieġ għat-tismin, id-dundjani għat-tismin u l-papri għat-tismin u l-ispeċi tat-tjur kollha tal-bajd għajr it-tiġieġ tal-bajd. Fl-opinjoni tagħha tas-7 ta’ Marzu 2012 (4), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet ta’ użu proposti, il-6-fitażi (EC 3.1.3.26), prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), ma għandhiex effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, u li l-użu tagħha jista’ jtejjeb l-utilizzazzjoni tal-fosforu fl-ispeċijiet kollha fil-mira. L-Awtorità tqis li wara t-tqegħid fis-suq ma hemmx bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ. Din ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għaldaqstant, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jtejbu d-diġestibilità”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali, dejjem skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 175, 5.7.2007, p. 5.

(3)  ĠU L 116, 9.5.2009, p. 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

L-addittiv

Il-kompożizzjoni, il-formula kimika, id-deskrizzjoni, il-metodu analitiku

L-ispeċi jew il-kategorija tal-annimal

L-età massima

Il-kontenut minimu

Il-kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unitajiet ta’ attività/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Il-kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jtejbu d-diġestibilità.

4a1640

Danisco Animal Nutrition (l-entità legali Danisco (UK) Limited)

6-fitażi EC 3.1.3.26

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodotta minn Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) li fiha attività minima ta’:

Forma solida u likwida: 5 000 FTU (1)/g

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

6-fitażi (EC 3.1.3.26 prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metodu analitiku  (2)

 

Determinazzjoni tas-6-fitażi EC 3.1.3.26 fl-addittiv fl-għalf: metodu kolorimetriku bbażat fuq il-kwantifikazzjoni ta’ fosfat inorganiku rilaxxat mill-enzima mill-fitat tas-sodju.

 

Determinazzjoni tas-6-fitażi EC 3.1.3.26 f’taħlitiet lesti tal-għalf u fl-għalf: EN ISO 30024: metodu kolorimetriku bbażat fuq il-kwantifikazzjoni ta’ fosfat inorganiku rilaxxat mill-enzima mill-fitat tas-sodju (wara li jiġi dilwit mad-dqiq tal-qamħ sħiħ ittrattat bis-sħana).

L-ispeċi tat-tjur kollha għat-tismin, għajr it-tiġieġ għat-tismin, id-dundjani għat-tismin u l-papri għat-tismin

250 FT U

 

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlita lesta, indika t-temperatura għall-ħażna, kemm żmien tista’ tinżamm il-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Għall-użu f’għalf kompost li fih aktar minn 0,23 % ta’ fosforu li huwa marbut mal-fitin.

3.

Doża minima rakkomandata: 1 000 FTU/kg ta’ għalf komplut.

4.

Għas-sikurezza: waqt l-immaniġġar għandhom jintużaw in-nuċċalijiet għall-protezzjoni tan-nifs u l-ingwanti.

Id-9 ta' Ottubru 2022

L-ispeċi tat-tjur kollha għat-tismin għajr it-tiġieġ tal-bajd

150 FTU


(1)  1 FTU huwa l-ammont ta’ enżima li jillibera mikromolu wieħed ta’ fosfat inorganiku fil-minuta minn substrat ta’ fitat tas-sodju b’pH ta’ 5.5 u f’37 °C.

(2)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit ta’ hawn taħt tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/17


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 841/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

dwar l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u l-Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(7) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 10, minn (1) sa (4), tiegħu jistipula dispożizzjonijiet speċifiċi għall-evalwazzjoni tal-prodotti użati fl-Unjoni bħala addittivi tal-furrajna minn dakinhar li daħal fis-seħħ ir-Regolament.

(2)

Skont l-Artikolu 10(1)(b) u l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, il-mikroorganiżmi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) iddaħħlu fir-Reġistru Komunitarju tal-Addittivi fl-Għalf bħala prodotti eżistenti li jagħmlu parti mill-grupp funzjonali tal-addittivi tal-furrajna, għall-ispeċijiet kollha tal-annimali.

(3)

Skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, ġew ippreżentati applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-mikroorganiżmi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, bit-talba li dawk l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija “additivi teknoloġiċi” u fil-grupp funzjonali “addittivi tal-furrajna”. Dawk l-applikazzjonijiet kienu akkumpanjati bid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

L-applikazzjonijiet jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni tal-mikroorganiżmi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, li għandhom jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi “addittivi teknoloġiċi”.

(5)

Fl-opinjoni tagħha tat-13 ta’ Diċembru 2011 (2), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet tal-użu proposti, il-mikroorganiżmi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ma għandhomx effetti negattivi fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew l-ambjent, u li dawn il-mikroorganiżmi għandhom il-potenzjal li jtejbu l-produzzjoni tal-furrajna minn kull magħlef billi jżidu l-preservazzjoni ta’ materja xotta u jnaqqsu t-telf ta’ proteini. L-Awtorità vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittivi fl-għalf, f’għalf ippreżentat mil-Laboratorju Komunitarju ta’ Referenza li twaqqaf permezz tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tal-mikroorganiżmi Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Konsegwentement, l-użu ta’ dawk il-mikroorganiżmi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Minħabba li saru xi modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-mikroorganiżmu Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) u Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) u billi ma hemm l-ebda effetti immedjati diretti fir-rigward tas-sigurtà, qabel l-awtorizzazzjoni, għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jħejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni. Huwa wkoll xieraq li jingħata perjodu tranżitorju għar-rimi tal-ħażniet eżistenti ta’ dawk il-mikroorganiżmi u l-għalf li fih dawn il-mikroorganiżmi.

(8)

Huwa ferm kumpless għall-operaturi li jadattaw ripetutament u minn jum għall-ieħor għat-tikketti tal-għalf li fih addittivi differenti li jkunu ġew awtorizzati suċċessivament skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 u li għalihom iridu jitħarsu regoli ġodda dwar it-tikkettar. Għalhekk huwa xieraq li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-operaturi billi jiġi pprovdut perjodu ta’ żmien li jippermetti konverżjoni bla xkiel tat-tikkettar.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-mikroorganiżmu speċifikat fl-Anness I, li jagħmel parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi teknoloġiċi” u mill-grupp funzjonali “addittivi tal-furrajna”, huwa awtorizzat bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Il-mikroorganiżmu speċifikat fl-Anness II, li jagħmel parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi teknoloġiċi” u mill-grupp funzjonali “addittivi tal-furrajna”, huwa awtorizzat bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 3

Ir-rekwżiti tat-tikkettar

L-għalf li fihom il-mikroorganiżmi msemmija fl-Artikolu 1 u fl-Artikolu 2 għandhom ikunu ttikkettati skont dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mid-19 ta' Mejju 2013.

Madankollu, għalf li fih il-mikroorganiżmi msemmija fl-Artikolu 1 u fl-Artikolu 2 li ġie ttikkettat skont il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni preċedenti qabel id-19 ta' Mejju 2013 jista’ jibqa’ jitqiegħed fis-suq sakemm il-ħażniet jispiċċaw.

Artikolu 4

Miżuri tranżitorji

Il-ħażniet eżistenti tal-mikroorganiżmi msemmija fl-Artikolu 1 u fl-Artikolu 2 u tal-għalf li fih dawn il-mikroorganiżmi fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jista’ jibqa’ jitqiegħdu fis-suq u jintużaw skont il-kundizzjonijiet preċedenti ta’ awtorizzazzjoni sa ma jispiċċaw.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta' Novembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2529.


ANNESS I

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ materja friska

Il-kategorija tal-addittivi teknoloġiċi. Il-grupp funzjonali: additivi tal-furrajna.

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Il-kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparazzjoni ta’ Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 li fiha minimu ta’ 7 × 1010 CFU/g ta’ addittiv

 

Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Il-metodu analitiku  (1):

 

Enumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: il-metodu tat-tifrix (EN 15787)

 

L-identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f’Kamp Pulsat (PFGE)

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura li jrid jinħażen fiha, u kemm jista’ jdum maħżun.

2.

Id-doża minima tal-addittiv meta ma jintużax flimkien ma’ mikroorganiżmi oħrajn bħall-addittivi tal-furrajna: 1 × 109 CFU/kg ta’ materjal frisk.

3.

Għas-sigurtà: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġar.

Id-19 ta' Novembru 2022


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


ANNESS II

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ materja friska

Il-kategorija tal-addittivi teknoloġiċi. Il-grupp funzjonali: additivi tal-furrajna

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Il-kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparazzjoni ta’ Lactobacillus plantarum NCIMB 30148) li fiha minimu ta’ 7 × 1010 CFU/g ta’ addittiv

 

Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Il-metodu analitiku  (1)

 

Enumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: il-metodu tat-tifrix (EN 15787)

 

L-identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f’Kamp Pulsat (PFGE)

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura li jrid jinħażen fiha, u kemm jista’ jdum maħżun.

2.

Id-doża minima tal-addittiv meta ma jintużax flimkien ma’ mikroorganiżmi oħrajn bħall-addittivi tal-furrajna: 1 × 109 CFU/kg ta’ materjal frisk.

3.

Għas-sigurtà: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.

Id-19 ta' Novembru 2022


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/21


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 842/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala addittiv fl-ikel tal-klieb (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Bayer Animal Health GmbH)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bin-numru CAS 6487-39-4. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bin-numru CAS 6487-39-4 bħala addittiv fl-għalf għall-klieb, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ dik il-preparazzjoni kienet awtorizzata għal għaxar snin għall-qtates mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 163/2008 (2).

(5)

Tressqet dejta ġdida b’appoġġ tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat, bin-numru CAS 6487-39-4, għall-klieb. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) fl-opinjoni tagħha tas-6 ta’ Marzu 2012 ikkonkludiet li, fil-kundizzjonijiet tal-użu proposti, il-karbonat tal-lantanju ottaidrat ma jkollux effetti negattivi fuq l-ispeċi fil-mira (3). Ikkonkludiet ukoll li l-karbonat tal-lantanju ottaidrat għandu l-potenzjal li jnaqqas il-biodisponibbiltà tal-fosfru fil-klieb adulti. Madankollu, ma setgħetx tikkummenta fuq l-effetti fit-tul. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv fl-għalf f’kampjun ta’ għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

L-evalwazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat, bin-numru CAS 6487-39-4, turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġew sodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Jixraq li jsiru provvedimenti għal monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq fir-rigward tal-effetti negattivi fit-tul.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li taqa’ taħt il-kategorija tal-addittivi, “addittivi żootekniċi”, u hija parti mill-grupp funzjonali, “addittivi żootekniċi oħra”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 3.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2618.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formola kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

mg/kg tal-għalf komplet b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Il-kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: addittivi zootekniċi oħra (tnaqqis fl-eliminazzjoni tal-fosforu mill-awrina)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Karbonat tal-lantanju ottaidrat

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

 

Preparazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat

 

Mill-anqas 85 % ta’ karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala s-sustanza attiva

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

 

Karbonat tal-lantanju ottaidrat

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

Numru CAS 6487-39-4

 

Metodu analitiku  (1)

 

Qwantifikazzjoni tal-karbonat fl-addittiv tal-għalf:

Il-Metodu tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009) (2)

 

Qwantifikazzjoni tal-lantanju fl-addittiv tal-għalf u fl-għalf: Spettrometrija tal-emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-AES).

Klieb

1 500

7 500

Jinħtieġ il-monitoraġġ għal wara t-tqegħid fis-suq għall-effetti negattivi kroniċi.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv:

“—

għall-klieb adulti;

doża rakkomandata ta’ inklużjoni fl-għalf niedi b’20-25 % ta’ kontenut ta’ materja niexfa. 340 sa 2 100  mg kull kg;

l-użu simultanju ta’ għalf bl-livell għoli ta’ fosfru għandu jiġi evitat.”

Id-9 ta’ Ottubru 2022


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza għall-Addittivi fl-Għalf: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  ĠU L 54, 26.2.2009, p. 1.


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/23


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 843/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

rigward l-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tgħammir u għall-għasafar għat-tiżjin (detentur tal-awtorizzazzjoni BASF SE)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ 22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Tressqet applikazzjoni, skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, għall-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713). Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd, għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tgħammir u għall-għasafar għat-tiżjin, li għandu jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ din il-preparazzjoni kien awtorizzat għal 10 snin għat-tiġieġ għas-simna u għall-papri permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1096/2009 (2) u għad-dundjani għas-simna permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1380/2007 (3).

(5)

Tressqet dejta ġdida bħala appoġġ għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd, għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tgħammir u għall-għasafar għat-tiżjin. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tat-2 ta’ Frar 2012 (4) li, skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, l-endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) ma għandux effetti mhux mixtieqa fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew fuq l-ambjent, u li l-użu tiegħu jista’ jtejjeb il-proporzjon tal-għalf maż-żieda fil-piż fl-ispeċijiet fil-mira. L-Awtorità tqis li ma hemmx bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-użu ta’ dik il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija “addittivi żootekniċi” u parti mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà” hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 301, 17.11.2009, p. 3.

(3)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unitajiet ta’ attività/kg ta’ għalf komplet b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà

4a62

BASF SE

Endo-1,4-beta ksilanażi

EC 3.2.1.8

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713) b’attività minima ta’:

 

Għamla solida: 5 600 TXU (1)/g

 

Għamla likwida: 5 600 TXU/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mill-Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metodu analitiku  (2)

Metodu viscosimetiku bbażat fuq tnaqqis ta’ viskożità prodott b’azzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi fuq is-subsrat li fih il-ksilan (arabinoksilan tal-qamħ) b’pH 3,5 u 55 °C

Dundjani mrobbija għat-tgħammir

560  TXU

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlitiet minn qabel, indika t-temperatura tal-ħażna, kemm jista’ jdum maħżun, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża massima rrakkomandata għal kull kilogramma ta’ għalf komplut għall-ispeċijiet kollha li jaqaw fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament: 840 TXU

3.

Għall-użu fl-għalf li fih ħafna lamtu u polisakkardi li mhumiex lamtu (fil-biċċa l-kbira beta-glukani u arabinoksilani).

Id-9 ta’ Ottubru 2022

Għasafar għat-tiżjin, speċijiet minuri tat-tjur għajr il-papri u l-għasafar għall-bajd.

280 TXU


(1)  1 TXU huwa l-ammont ta’ enżimi li jillibera 5 μmol ta’ zokkor riduċenti (ekwivalent ta’ ksilożju) mill-arabinoksilan tal-qamħ fil-minuta b’pH 3,5 u 55 °C.

(2)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/26


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 844/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jipprevedi li, l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva tista’ tiġġedded meta tiskadi.

(2)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid.

(3)

B’mod partikolari, għandhom jiġu stabbiliti perjodi għall-istadji differenti tal-proċedura ta’ tiġdid sabiex jiġi żgurat li taħdem sew.

(4)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli fir-rigward tal-kunfidenzjalità u tal-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għat-tiġdid, tal-fajls addizzjonali u tal-aġġornamenti tagħhom.

(5)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli wkoll għat-tressiq tal-applikazzjoni għat-tiġdid u għall-kontenut u l-format tagħha. L-applikanti għandu jkollhom l-obbligu li jiġġustifikaw it-tressiq ta’ informazzjoni ġdida u jelenkaw b’mod separat l-istudji li jkollhom il-ħsieb iressqu dwar l-annimali vertebrati.

(6)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli fir-rigward tal-verifika tal-applikazzjoni mill-Istat Membru relatur.

(7)

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tal-proċedura ta’ tiġdid, l-Istat Membru relatur għandu, fuq talba tal-applikant u qabel jitressaq il-fajl addizzjonali, jorganizza laqgħa biex tiġi diskussal-applikazzjoni.

(8)

Il-fajls addizzjonali mressqa għat-tiġdid għandhom b’mod partikolari jinkludu dejta ġdida neċessarja u valutazzjonijiet tar-riskju ġodda u juru għaliex dik id-dejta u l-valutazzjonijiet tar-riskju huma neċessarji.

(9)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli rigward l-istabbiliment tal-ammissibilità tal-applikazzjoni mill-Istat Membru relatur.

(10)

Meta l-applikazzjonijiet kollha mressqa jkunu inammissibbli, il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament dwar in-nuqqas ta’ tiġdid tas-sustanza attiva kkonċernata.

(11)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli sabiex tiġi żgurata valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti tas-sustanza attiva.

(12)

L-applikant, l-Istati Membri, għajr l-Istat Membru relatur, u l-pubbliku għandu jkollhom l-opportunità li jressqu kummenti dwar l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid.

(13)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għandha tipprovdi konklużjonijiet u torganizza konsultazzjonijiet tal-esperti ħlief fejn il-Kummissjoni tgħarrafha li mhijiex meħtieġa konklużjoni.

(14)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli fir-rigward tar-rapport tat-tiġdid u l-adozzjoni ta’ Regolament dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva.

(15)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010 tas-7 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi l-proċedura għat-tiġdid tal-inklużjoni tat-tieni grupp ta’ sustanzi attivi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jistabbilixxi l-lista ta’ dawk is-sustanzi (2) għandu jkompli japplika fir-rigward tat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi elenkati fl-Anness I tiegħu.

(16)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

AMMISSIBILITÀ

TAQSIMA 1

Applikazzjoni għat-tiġdid

Artikolu 1

Tressiq tal-applikazzjoni

1.   Applikazzjoni għat-tiġdid ta’ approvazzjoni ta’ sustanza attiva għandha titressaq minn produttur tas-sustanza attiva lill-Istat Membru relatur kif stabbilit fit-tieni kolonna tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 686/2012 (3) u lill-Istat Membru korelatur, kif stabbilit fit-tielet kolonna ta’ dak l-Anness, mhux aktar tard minn tliet snin qabel id-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni.

Meta jressaq applikazzjoni, l-applikant jista’, skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jitlob biex xi informazzjoni tinżamm kunfidenzjali. F’dak il-każ l-applikant għandu jippreżenta dawn il-partijiet tal-applikazzjoni separatament, filwaqt li jindika r-raġunijiet għat-talba tal-kunfidenzjalità.

Fl-istess ħin, l-applikant għandu jissottometti kwalunkwe talba għall-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

2.   L-applikant għandu jibgħat kopja tal-applikazzjoni lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-Awtorità), li tinkludi l-informazzjoni dwar dawk il-partijiet tal-applikazzjoni li għalihom tkun intalbet il-kunfidenzjalità kif imsemmi fil-paragrafu 1.

3.   Tista’ titressaq applikazzjoni konġunta minn assoċjazzjoni ta’ produtturi maħtura mill-produtturi għall-iskop ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Format u kontenut tal-applikazzjoni

1.   L-applikazzjoni għandha titressaq fil-format stabbilit fl-Anness.

2.   L-applikazzjoni għandha telenka l-informazzjoni l-ġdida li l-applikant ikun biħsiebu jressaq. Hija għandha turi li din l-informazzjoni hija meħtieġa skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

L-applikazzjoni għandha telenka separatament kwalunkwe studji ġodda li jinvolvu l-annimali vertebrati li l-applikant ikun biħsiebu jressaq.

Artikolu 3

Verifika tal-applikazzjoni

1.   Meta l-applikazzjoni tkun tressqet sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) u jkun fiha l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2, l-Istat Membru relatur għandu, fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-applikazzjoni, jgħarraf lill-applikant, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità dwar id-data tal-wasla tal-applikazzjoni u l-fatt li tressqet sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) u li fiha l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2.

L-Istat Membru relatur għandu jivvaluta kwalunkwe talba għall-kunfidenzjalità. Meta ssir talba għal aċċess għall-informazzjoni, l-Istat Membru relatur għandu jiddeċiedi liema informazzjoni għandha tinżamm kunfidenzjali.

2.   Meta l-applikazzjoni tkun tressqet sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) iżda element wieħed jew aktar minn dawk previsti fl-Artikolu 2 ikunu nieqsa, l-Istat Membru relatur għandu, fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-applikazzjoni, jgħarraf lill-applikant dwar liema elementi huma nieqsa u jistabbilixxi perjodu ta’ 14-il jum biex dawk l-elementi jitressqu lill-Istat Membru relatur u lill-Istat Membru korelatur.

Meta l-applikazzjoni jkun fiha l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2 fit-tmiem ta’ dak il-perjodu, l-Istat Membru relatur għandu, mingħajr dewmien, jipproċedi skont il-paragrafu 1.

3.   Meta l-applikazzjoni ma tkunx tressqet sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) jew fejn l-applikazzjoni tkun għadha nieqsa mill-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2 fit-tmiem tal-perjodu stabbilit għat-tressiq tal-elementi nieqsa skont il-paragrafu 2, l-Istat Membru relatur għandu, mingħajr dewmien, jgħarraf lill-applikant, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Awtorità li l-applikazzjoni hija inammissibbli u jagħti r-raġunijiet għaliex hija inammissibbli.

4.   Fi żmien 14-il jum mid-data tal-wasla tal-informazzjoni li l-applikazzjoni tressqet sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) u li fiha l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2, l-applikant għandu jibgħat kopja tal-applikazzjoni lill-Awtorità, li tinkludi l-informazzjoni dwar dawk il-partijiet tal-applikazzjoni li għalihom tkun intalbet il-kunfidenzjalità u tkun ġiet ġustifikata mill-applikant skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Fl-istess ħin, l-applikant għandu jibgħat l-applikazzjoni lill-Awtorità, minbarra kwalunkwe informazzjoni li għaliha tkun intalbet il-kunfidenzjalità u tkun ġiet ġustifikata mill-applikant skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

5.   Meta sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) ikunu tressqu b’mod separat żewġ applikazzjonijiet jew aktar għall-istess sustanza attiva u kull waħda minnhom ikun fiha l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2, l-Istat Membru relatur għandu jikkomunika d-dettalji tal-kuntatt ta’ kull applikant lill-applikant(i) l-ieħor/l-oħra.

6.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika, għal kull sustanza attiva, l-ismijiet u l-indirizzi tal-applikanti li l-applikazzjonijiet tagħhom ikunu tressqu sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) u jkun fihom l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2.

Artikolu 4

Kuntatti qabel ma jitressqu l-fajls addizzjonali

L-applikant jista’ jitlob biex issir laqgħa mal-Istat Membru relatur u l-Istat Membru korelatur sabiex jiddiskuti l-applikazzjoni.

Jekk jintalbu, dawn il-kuntatti qabel it-tressiq għandhom isiru qabel jitressqu tal-fajls addizzjonali, kif stabbilit fl-Artikolu 6.

Artikolu 5

Aċċess għall-applikazzjoni

Meta tasal l-applikazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 3(4), l-Awtorità għandha tagħmel l-applikazzjoni disponibbli għall-pubbliku mingħajr dewmien, minbarra l-informazzjoni li għaliha tkun intalbet il-kunfidenzjalita’ u ġustifikata mill-applikant skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar tagħha.

TAQSIMA 2

Fajls addizzjonali

Artikolu 6

Tressiq tal-fajls addizzjonali

1.   Meta l-Istat Membru relatur ikun għarraf lill-applikant skont l-Artikolu 3(1) li l-applikazzjoni tiegħu tkun tressqet sad-data stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) u li fiha l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 2, l-applikant għandu jressaq il-fajls addizzjonali lill-Istat Membru relatur, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità.

2.   Il-kontenut tas-sommarju tal-fajls addizzjonali u s-sommarju tal-fajl komplet għandu jkun konformi mal-Artikolu 7.

3.   Il-fajls addizzjonali għandhom jitressqu mhux aktar tard minn 30 xahar qabel l-iskadenza tal-approvazzjoni.

4.   Meta jkun hemm aktar minn applikant wieħed li jitolbu t-tiġdid tal-approvazzjoni tal-istess sustanza attiva, dawk l-applikanti għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex iressqu l-fajls tagħhom flimkien.

Meta l-fajls ma jitressqux flimkien mill-applikanti kollha kkonċernati, ir-raġunijiet għandhom jiġu stabbiliti fil-fajls.

5.   Meta jressaq il-fajls addizzjonali, l-applikant jista’, skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jitlob xi informazzjoni, inklużi xi partijiet tal-fajl, tinżamm kunfidenzjali u għandu jissepara fiżikament dik l-informazzjoni.

Artikolu 7

Kontenut tal-fajls addizzjonali

1.   Is-sommarju tal-fajl addizzjonali għandu jinkludi dan li ġej:

(a)

kopja tal-applikazzjoni;

(b)

meta applikant ieħor, jew applikanti oħrajn, jidħlu mal-applikant oriġinali jew jissostitwixxuh, l-isem u l-indirizz ta’ dak l-applikant l-ieħor jew ta’ dawk l-applikanti l-oħrajn u, jekk japplika, l-isem tal-assoċjazzjoni tal-produtturi prevista fl-Artikolu 1(3);

(c)

informazzjoni rigward użu rappreżentattiv wieħed jew aktar fuq wiċċ tar-raba’ li jitkabbar ħafna f’kull żona ta’ mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva, li turi li l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 ġew issodisfati; meta l-informazzjoni mressqa ma tkunx tkopri ż-żoni kollha jew ma tkunx tikkonċerna wiċċ tar-raba’ li jitkabbar ħafna, għandha tiġi ppreżentata ġustifikazzjoni;

(d)

valutazzjonijiet tad-dejta u tar-riskju li ma kinux parti mill-fajl tal-approvazzjoni jew mill-fajls tat-tiġdid sussegwenti u li huma meħtieġa:

(i)

biex jiġu riflessi l-bidliet fir-rekwiżiti legali li jkunu saru mill-approvazzjoni jew mill-aħħar tiġdid tas-sustanza attiva kkonċernata;

(ii)

biex jiġu riflessi l-bidliet fl-għarfien xjentifiku u tekniku li jkunu saru mill-approvazzjoni jew mill-aħħar tiġdid tas-sustanza attiva kkonċernata;

(iii)

biex jiġu riflessi l-bidliet fl-użi rappreżentattivi; jew

(iv)

minħabba li l-applikazzjoni hija għal tiġdid emendat;

(e)

għal kull punt tar-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanza attiva, kif stipulat f’Regolament li jistabbilixxi r-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, li għalih hija meħtieġa dejta ġdida skont il-punt (d), is-sommarji u r-riżultati ta’ testijiet u studji, l-isem ta’ sidhom u tal-persuna jew tal-istitut li wettaqhom u r-raġuni għaliex kull test jew studju huwa neċessarju;

(f)

għal kull punt tar-rekwiżiti tad-dejta għall-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, kif stipulat f’Regolament li jistabbilixxi r-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li għalih hija meħtieġa dejta ġdida skont il-punt (d), is-sommarji u r-riżultati ta’ testijiet u studji, l-isem ta’ sidhom u tal-persuna jew tal-istitut li wettaq it-testijiet u l-istudji fir-rigward ta’ prodott wieħed jew aktar għall-protezzjoni tal-pjanti li huma rappreżentattivi tal-użi appoġġati, u r-raġuni għaliex kull test jew studju huwa neċessarju;

(g)

fejn rilevanti, evidenza dokumentata kif imsemmi fl-Artikolu 4(7) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(h)

għal kull test jew studju li jinvolvi annimali vertebrati, deskrizzjoni tal-passi meħuda biex jiġi evitat l-ittestjar fuq l-annimali vertebrati;

(i)

fejn rilevanti, kopja ta’ applikazzjoni għal-livelli ta’ residwu massimi kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4);

(j)

fejn rilevanti, kopja tal-proposta għall-klassifikazzjoni meta jkun meqjus li s-sustanza teħtieġ li tiġi klassifikata jew klassifikata mill-ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(k)

valutazzjoni tal-informazzjoni kollha mressqa;

(l)

lista ta’ verifika li turi li l-fajl addizzjonali previst fil-paragrafu 3 huwa komplut fid-dawl tal-użi li għalihom tkun saret l-applikazzjoni, u li tindika liema dejta hija ġdida;

(m)

is-sommarji u r-riżultati ta’ informazzjoni xjentifika pubblika riveduta minn esperti fl-istess qasam, kif imsemmi fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

2.   L-użi imsemmija fil-paragrafu 1(c) għandhom, meta jkun xieraq, jinkludu l-użi valutati għall-approvazzjoni jew għat-tiġdid sussegwenti. Mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti msemmi fil-paragrafu 1(c) ma għandhux ikun fih sustanza attiva oħra, meta prodott bħal dan ikun jeżisti għal użu rappreżentattiv.

3.   Il-fajls kompluti addizzjonali għandhom jinkludu t-test sħiħ ta’ kull rapport ta’ test u studju msemmi fil-paragrafu 1(e), (f) u (m).

Ma għandu jkun fih l-ebda rapport ta’ testijiet jew ta’ studji li jinvolvu l-amministrazzjoni deliberata lill-bniedem tas-sustanza attiva jew tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fih din is-sustanza.

Artikolu 8

Ammissibbiltà tal-applikazzjoni

1.   Meta l-fajls addizzjonali jkunu tressqu sad-data stipulata fl-Artikolu 6(3) u jkun fihom l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 7, l-Istati Membru relatur għandu, fi żmien xahar, jgħarraf lill-applikant, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità bid-data tal-wasla tal-fajls addizzjonali u bl-ammissibilità tal-applikazzjoni.

L-Istat Membru relatur għandu jivvaluta kwalunkwe talba għall-kunfidenzjalità. Fil-każ li ssir talba għal aċċess għall-informazzjoni, l-Istat Membru relatur jiddeċiedi liema informazzjoni għandha tinżamm kunfidenzjali.

2.   Meta l-fajls addizzjonali jkunu tressqu sad-data stipulata fl-Artikolu 6(3), iżda element wieħed jew aktar minn dawk previsti fl-Artikolu 7 jkunu nieqsa, l-Istat Membru relatur għandu, fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-fajls addizzjonali, jgħarraf lill-applikant dwar liema elementi huma nieqsa u jistabbilixxi perjodu ta’ 14-il jum biex dawk l-elementi jitressqu lill-Istat Membru relatur u lill-Istat Membru korelatur.

Meta fid-data ta’ skadenza ta’ dak il-perjodu l-fajls addizzjonali jkun fihom l-elementi kollha previsti fl-Artikolu 7, l-Istat Membru relatur għandu, mingħajr dewmien, jipproċedi skont il-paragrafu 1.

3.   Wara li jirċievi l-informazzjoni li l-applikazzjoni hija ammissibbli, l-applikant għandu jibgħat minnufih il-fajls addizzjonali lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità, inkluża l-informazzjoni dwar dawk il-partijiet tal-fajl li għalihom tkun intalbet il-kunfidenzjalità u tkun ġiet ġustifikata mill-applikant skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Fl-istess ħin, l-applikant għandu jibgħat is-sommarju tal-fajls addizzjonali lill-Awtorità, minbarra kwalunkwe informazzjoni li għaliha tkun intalbet il-kunfidenzjalità u tkun ġiet ġustifikata mill-applikant skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

4.   L-Awtorità għandha tagħmel is-sommarju tal-fajls addizzjonali disponibbli għall-pubbliku, mingħajr dewmien, minbarra kwalunkwe informazzjoni li għaliha l-applikant ikun talab il-kunfidenzjalità li tkun ġiet ġustifikata minnhu skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar tagħha.

5.   Fuq talba tal-Awtorità jew ta’ Stat Membru, l-applikant għandu jagħmel il-fajls imressqa għall-approvazzjoni u għat-tiġdid sussegwenti tal-approvazzjoni disponibbli meta dan ikollu aċċess għalihom.

6.   Meta l-fajls addizzjonali ma jkunux tressqu sad-data msemmija fl-Artikolu 6(3) jew meta fit-tmiem tal-perjodu stabbilit għat-tressiq tal-elementi nieqsa skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-fajls addizzjonali jkunu għadhom nieqsa mill-elementi previsti fl-Artikolu 7, l-Istat Membru relatur għandu, mingħajr dewmien, jgħarraf lill-applikant, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Awtorità li l-applikazzjoni hija inammissibbli u jagħti r-raġunijiet għaliex hija inammissibbli.

Artikolu 9

Sostituzzjoni tal-applikant

Applikant jista’ jiġi sostitwit minn produttur ieħor fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi kollha tiegħu skont dan ir-Regolament billi jgħarraf lill-Istat Membru relatur, permezz ta’ dikjarazzjoni konġunta mill-applikant u l-produttur l-ieħor. F’dak il-każ, l-applikant u l-produttur l-ieħor għandhom fl-istess ħin jgħarrfu lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra, lill-Awtorità u lil kwalunkwe applikanti oħrajn li jkunu ressqu applikazzjoni għall-istess sustanza attiva b’din is-sostituzzjoni.

Artikolu 10

Adozzjoni tar-Regolament ta’ nuqqas ta’ tiġdid

Il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament dwar in-nuqqas ta’ tiġdid tal-approvazzjoni ta’ sustanza attiva skont l-Artikolu 20(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 meta l-applikazzjonijiet kollha mressqa fir-rigward ta’ dik is-sustanza attiva jkunu inammissibbli skont l-Artikolu 3(3) ta’ dan ir-Regolament jew l-Artikolu 8(6) tiegħu.

KAPITOLU 2

VALUTAZZJONI

Artikolu 11

Valutazzjoni mill-Istat Membru relatur u mill-Istat Membru korelatur

1.   Meta l-applikazzjoni tkun ammissibbli skont l-Artikolu 8(1), l-Istat Membru relatur għandu, wara li jikkonsulta lill-Istat Membru korelatur, u mhux iktar tard minn 12-il xahar mid-data msemmija fl-Artikolu 6(3), iħejji u jressaq lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Awtorità, rapport li jivvaluta jekk jistax ikun mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa l-kriterji tal-approvazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, (l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid).

2.   L-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid għandu jinkludi wkoll dawn li ġejjin:

(a)

rakkomandazzjoni fir-rigward tat-tiġdid tal-approvazzjoni;

(b)

rakkomandazzjoni dwar jekk is-sustanza għandhiex titqies bħala sustanza b’“riskju baxx”;

(c)

rakkomandazzjoni dwar jekk is-sustanza għandhiex titqies bħala kandidata għas-sostituzzjoni;

(d)

fejn rilevanti, proposta biex jiġu stabbiliti livelli ta’ residwu massimi;

(e)

fejn rilevanti, suġġeriment għall-klassifikazzjoni jew għall-klassifikazzjoni mill-ġdid tas-sustanza attiva skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(f)

konklużjoni dwar liema mill-istudji l-ġodda inklużi fil-fajls addizzjonali huma rilevanti għall-valutazzjoni;

(g)

rakkomandazzjoni fir-rigward tal-partijiet tar-rapport li dwarhom għandha tiġi organizzata konsultazzjoni ta’ esperti skont l-Artikolu 13(1);

(h)

il-punti li dwarhom l-Istat Membru korelatur ma qabilx mal-valutazzjoni mill-Istat Membru relatur, fejn rilevanti.

3.   L-Istat Membru relatur għandu jagħmel valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali. Din għandha tqis il-fajls addizzjonali, u, fejn xieraq, il-fajls imressqa għall- approvazzjoni u għat-tiġdid sussegwenti tal-approvazzjoni.

4.   L-Istat Membru relatur l-ewwel għandu jistabbilxxi jekk il-kriterji tal-approvazzjoni stabbiliti fil-punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 u 3.7 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 humiex issodisfati.

Meta dawk il-kriterji ma jiġux issodisfati, l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid għandu jkun limitat għal dawk il-partijiet tal-valutazzjoni sakemm ma jkunx japplika l-Artikolu 4(7) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

5.   Meta l-Istat Membru relatur ikun jeħtieġ informazzjoni addizzjonali, huwa għandu jistabbilixxi perjodu għall-applikant biex jipprovdi dik l-informazzjoni. Dak il-perjodu ma għandux iwassal għal estensjoni tal-perjodu ta’ 12-il xahar previst fil-paragrafu 1. L-applikant jista’ jitlob li dik l-informazzjoni tinżamm kunfidenzjali skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

6.   L-Istat Membru relatur jista’ jikkonsulta mal-Awtorità u jitlob informazzjoni teknika jew xjentifika addizzjonali minn Stati Membri oħrajn. Dawn il-konsultazzjonijiet u talbiet ma għandhomx iwasslu għal estensjoni tal-perjodu ta’ 12-il xahar previst fil-paragrafu 1.

7.   L-informazzjoni mressqa mill-applikant mingħajr ma tkun intalbet, jew wara l-iskadenza tal-perjodu stabbilit għat-tressiq tagħha b’konformità mal-ewwel sentenza tal-paragrafu 5, ma għandhiex titqies, sakemm ma tiġix ippreżentata skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

8.   Meta l-Istat Membru relatur jippreżenta l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid lill-Kummissjoni, huwa għandu jitlob lill-applikant biex iressaq is-sommarju tal-fajls addizzjonali, aġġornat biex jinkludi l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Istat Membru relatur skont il-paragrafu 5 jew ippreżentata skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Awtorità.

L-applikant jista’ jitlob li dik l-informazzjoni tinżamm kunfidenzjali skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Kwalunkwe talba ta’ dan it-tip għandha tiġi indirizzata lill-Awtorità.

Artikolu 12

Kummenti dwar l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid

1.   L-Awtorità għandha tibgħat l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid li tkun irċeviet mingħand l-Istat Membru relatur lill-applikant u lill-Istati Membri l-oħra, mhux iktar tard minn 30 jum mid-data li fiha tkun irċevietu.

2.   L-Awtorità għandha tqiegħed l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, wara li tagħti ġimagħtejn żmien lill-applikant biex jitlob, skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, li ċerti partijiet mill-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid jinżammu kunfidenzjali.

3.   L-Awtorità għandha tħalli perjodu ta’ 60 jum mid-data minn meta r-rapport isir disponibbli għall-pubbliku, għat-tressiq ta’ kummenti bil-miktub. Dawn il-kummenti għandhom jintbagħtu lill-Awtorità, li min-naħa tagħha għandha tiġbor u tibgħat dawk il-kummenti, inklużi l-kummenti tagħha stess, lill-Kummissjoni.

4.   L-Awtorità għandha tagħmel is-sommarju aġġornat tal-fajls addizzjonali disponibbli għall-pubbliku, minbarra kwalunkwe informazzjoni li għaliha l-applikant ikun talab il-kunfidenzjalità u tkun ġiet ġustifikata minnu skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar tagħha.

Artikolu 13

Konklużjoni tal-Awtorità

1.   Fi żmien ħames xhur l-iskadenza tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 12(3), l-Awtorità għandha tadotta konklużjoni, fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali bl-użu ta’ dokumenti ta’ gwida li jkunu japplikaw fid-data meta tressqu l-fajls addizzjonli, dwar jekk jistax ikun mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa l-kriterji tal-approvazzjoni stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Meta jkun xieraq, l-Awtorità għandha torganizza konsultazzjoni tal-esperti, inklużi l-esperti mill-Istat Membru relatur u l-Istat Membru korelatur. L-Awtorità għandha tibgħat il-konklużjoni tagħha lill-applikant, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni tista’, wara li l-perjodu msemmi fl-Artikolu 12(3) ikun skada, tgħarraf lill-Awtorità mingħajr dewmien li mhijiex meħtieġa konkluzjoni.

2.   Wara li tagħti lill-applikant perjodu ta’ ġimagħtejn żmien biex jitlob li ċerti partijiet tal-konklużjoni jinżammu kunfidenzjali skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Awtorità għandha tagħmel il-konklużjoni disponibbli għall-pubbliku, minbarra kwalunkwe informazzjoni li li tkun qed tiġi trattata b’kunfidenzjalità mill-Awtorità, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar tagħha.

3.   Meta l-Awtorità tqis li huwa meħtieġ li l-applikant jagħti informazzjoni addizzjonali, b’konsultazzjoni mal-Istat Membru relatur, din għandha tistabbilixxi perjodu ta’ mhux iktar minn xahar sabiex l-applikant jibgħat din l-informazzjoni lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità. Fi żmien 60 jum mid-data tal-wasla tal-informazzjoni addizzjonali, l-Istat Membru relatur għandu jevalwa l-informazzjoni li jkun irċieva u jibgħat il-valutazzjoni tiegħu lill-Awtorità.

Meta japplika l-ewwel subparagrafu, il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi estiż bil-perjodi msemmijin fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

4.   L-Awtorità tista’ titlob lill-Kummissjoni biex tikkonsulta laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea magħżul, skont ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) sabiex jiġi vverifikat jekk il-metodu analitiku propost mill applikant għad-determinazzjoni tar-residwi huwiex sodisfaċenti u jekk jikkonformax mar-rekwiżiti tal-Artikolu 29(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. L-applikant għandu, jekk mitlub mil-laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea, jipprovdi kampjuni u standards analitiċi.

5.   L-informazzjoni mressqa mill-applikant mingħajr ma tkun intalbet, jew wara l-iskadenza tal-perjodu stabbilit għat-tressiq tagħha b’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, ma għandhiex titqies, sakemm ma tiġix ippreżentata skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Artikolu 14

Rapport tat-tiġdid u Regolament tat-tiġdid

1.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 79(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 ir-rapport tat-tiġdid u abbozz ta’ Regolament fi żmien sitt xhur mid-data tal-wasla tal-konklużjoni tal-Awtorità jew f’każijiet fejn ma jkunx hemm konklużjoni tal-Awtorità, mill-iskadenza tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 12(3) ta’ dan ir-Regolament.

Ir-rapport tat-tiġdid u l-abbozz tar-Regolament għandhom iqisu l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid tal-Istat Membru relatur, il-kummenti msemmijin fl-Artikolu 12(3) ta’ dan ir-Regolament u l-konklużjoni tal-Awtorità, meta tkun tressqet konklużjoni ta’ dan it-tip.

L-applikant għandu jingħata l-possibbiltà li jressaq kummenti dwar l-abbozz tar-rapport dwar it-tiġdid f’perjodu ta’ 14-il jum.

2.   Fuq il-bażi tal-abbozz tar-rapport dwar it-tiġdid u filwaqt li jitqiesu l-kummenti mressqa mill-applikant fil-perjodu msemmi fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

KAPITOLU 3

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Ir-Regolament (UE) Nru 1141/2010 għandu jkompli japplika fir-rigward tat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi elenkati fl-Anness I tiegħu.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 322, 8.12.2010, p. 10.

(3)  ĠU L 200, 27.7.2012, p. 5.

(4)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(5)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(6)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.


ANNESS

Format għall-applikazzjonijiet, kif stabbilit fl-Artikolu 2(1)

L-applikazzjoni għandha tkun bil-miktub, iffirmata mill-applikant u mibgħuta lill-Istat Membru relatur u lill-Istat Membru korelatur.

Għandha tintbagħat kopja tal-applikazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel fl-indirizzi li ġejjin: European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgium u European Food Safety Authority, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Italy. Għandha tintbagħat kopja lill-Istati Membri l-oħra wkoll.

MUDELL

1.   Informazzjoni dwar l-applikant

1.1.

L-isem u l-indirizz tal-applikant, inkluż l-isem tal-persuna fiżika responsabbli mill-applikazzjoni u obbligi oħrajn li jirriżultaw minn dan ir-Regolament:

1.1.1.

(a)

Nru tat-telefown:

(b)

Indirizz tal-posta elettronika:

1.1.2.

(a)

Kuntatt:

(b)

Kuntatt alternattiv:

2.   Informazzjoni biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni

2.1.

Isem komuni (propost jew aċċettat mill-ISO) li jispeċifika, fejn rilevanti, kwalunkwe varjanti tiegħu bħal melħ, esteri jew ammini manifatturati mill-produttur.

2.2.

Isem kimiku (nomenklatura IUPAC u CAS).

2.3.

Numri CAS, CIPAC u KE (jekk disponibbli).

2.4.

Formola empirika u strutturali, massa molekulari.

2.5.

Speċifikazzjoni tal-purità tas-sustanza attiva fi g/kg li trid tkun, kull meta possibbli, identika jew diġà aċċettata bħala ekwivalenti għal dik elenkata fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (1).

2.6.

Klassifikazzjoni u ttikkettar tas-sustanza attiva skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (effetti fuq is-saħħa u l-ambjent).

3.   Informazzjoni ġdida

3.1.

Lista ta’ informazzjoni ġdida li l-applikant ikollu l-ħsieb li jressaq flimkien ma’ ġustifikazzjoni li turi li hija meqjusa neċessarja, skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

3.2.

Lista ta’ studji ġodda dwar l-annimali vertebrati li l-applikant ikollu l-ħsieb li jressaq.

3.3.

Skeda taż-żmien ta’ kwalunkwe studju ġdid jew li għaddu għaddej.

L-applikant jikkonferma li l-informazzjoni mressqa hawn fuq, li hija inkluża fl-applikazzjoni, hija korretta.

Data u firma (tal-persuna kompetenti biex taġixxi f’isem l-applikant imsemmija fil-punt 1.1)


(1)  ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.

(2)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/33


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 845/2012

tat-18 ta' Settembru 2012

li jimponi dazju anti-dumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) ("ir-Regolament bażiku"), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   PROĊEDURA

1.   Il-bidu

(1)

Fil-21 ta' Diċembru 2011, il-Kummissjoni ħabbret, permezz ta’ notifika li ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2) ("notifika ta' bidu"), il-bidu ta’ proċediment anti-dumping fir-rigward tal-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina ("il-pajjiż ikkonċernat" jew "ir-RPĊ").

(2)

Il-proċediment inbeda wara lment imressaq fis-7 ta' Novembru 2011 minn Eurofer ("l-ilmentatur"), li jirrappreżenta proporzjon kbir, f’dan il-każ aktar minn 70 %, tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta' ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku. L-ilment kien jinkludi evidenza prima facie ta’ dumping tal-prodott imsemmi u ta’ ħsara materjali li tirriżulta minnu, li kienet meqjusa bħala biżżejjed biex tiġġustifika l-ftuħ ta’ proċediment.

2.   Il-partijiet ikkonċernati mill-proċedura

(3)

Il-Kummissjoni uffiċjalment għarrfet lill-ilmentaturi, lill-produtturi oħra magħrufa tal-Unjoni, lill-produtturi esportaturi magħrufa fir-RPĊ, lill-importaturi, lill-kummerċjanti, lill-utenti, lill-fornituri u lill-assoċjazzjonijiet magħrufa li huma kkonċernati u lir-rappreżentanti tar-RPĊ bil-bidu tal-proċediment. Il-Kummissjoni għarrfet ukoll lill-produtturi fil-Kanada u fir-Repubblika tal-Afrika t'Isfel ("l-Afrika t'Isfel") li kienu previsti fin-notifika ta' bidu bħala pajjiżi possibilment analogi. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jressqu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu seduta ta’ smigħ fil-limitu taż-żmien stipulat fin-notifika ta’ bidu.

(4)

Fid-dawl tal-ammont, li deher għoli, ta’ produtturi esportaturi, produtturi tal-Unjoni u importaturi mhux relatati, ġie kkunsidrat it-teħid tal-kampjuni fin-notifika ta' bidu skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi jekk it-teħid ta’ kampjuni hux se jkun meħtieġ, u jekk iva, biex tagħżel il-kampjuni, il-produtturi esportaturi u l-importaturi mhux relatati magħrufa kollha ntalbu jippreżentaw irwieħhom mal-Kummissjoni u jipprovdu, kif speċifikat fin-notifika ta' bidu, informazzjoni bażika dwar l-attivitajiet tagħhom relatati mal-prodott ikkonċernat matul il-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2010 sat-30 ta’ Settembru 2011.

(5)

Fir-rigward tal-produtturi tal-Unjoni, il-Kummissjoni, fin-notifika ta' bidu ħabbret li hi kienet provviżorjament għażlet kampjun ta' produtturi mill-Unjoni. Dan il-kampjun kien jikkonsisti minn sitt produtturi tal-Unjoni li kienu magħrufa mill-Kummissjoni li jipproduċu prodott simili magħżul fuq il-bażi tal-bejgħ, il-volum tal-produzzjoni, id-daqs u l-lokalità ġeografika fl-Unjoni. Il-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kienu responsabbli għal 46 % tal-produzzjoni tal-Unjoni u 38 % tal-bejgħ tal-Unjoni. Fin-notifika ta' bidu l-partijiet interessati ġew mistiedna wkoll iressqu l-fehmiet tagħhom dwar il-kampjun provviżorju. Wieħed mill-produtturi tal-Unjoni iddikjara li ma xtaqx jiġi inkluż fil-kampjun u kien sostitwit fil-kampjun minn l-akbar produttur li kien imiss.

(6)

Kien hemm 26 produttur esportatur jew gruppi ta' produtturi esportaturi fir-RPĊ li ppreżentaw l-informazzjoni mitluba u qablu li jkunu inklużi fil-kampjun. Abbażi tal-informazzjoni li taw il-produtturi esportaturi, il-Kummissjoni għall-bidu għażlet kampjun ta' tliet produtturi esportaturi bl-ikbar volum ta' esportazzjonijiet lejn l-Unjoni. Madankollu, wieħed mill-produtturi esportaturi ma tax dejta preċiża dwar l-esportazzjoni u ġie eskluż mill-kampjun. Żewġ produtturi esportaturi oħra li sussegwentement ġew inklużi fil-kampjun, irtiraw il-kooperazzjoni tagħhom. Għalhekk, fl-aħħar il-Kummissjoni ddeċidiet li tillimita l-kampjun għaż-żewġ produtturi esportaturi oriġinarjament magħżula biex jagħmlu parti mill-kampjun u li kellhom l-ogħla volum ta’ esportazzjoni lejn l-Unjoni. Il-volum tal-esportazzjoni tagħhom jammonta għal aktar minn 30 % tat-total tal-esportazzjonijiet tal-produtturi esportaturi Ċiniżi kollha li kkooperaw.

(7)

Sabiex il-produtturi esportaturi fir-RPĊ jkunu jistgħu jitolbu trattament tal-ekonomija tas-suq ("MET") jew trattament individwali ("TI"), jekk jixtiequ jagħmlu dan, il-Kummissjoni bagħtet formoli xierqa lill-produtturi esportaturi Ċiniżi magħrufa li huma kkonċernati, lill-awtoritajiet Ċiniżi u lil produtturi esportaturi Ċiniżi oħra li ppreżentaw ruħhom qabel l-iskadenzi stipulati fin-notifika ta' bidu. Tliet produtturi esportaturi Ċiniżi, inkluż wieħed li kien inkluż fil-kampjun, talbu MET skont l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, jew TI f'każ li l-investigazzjoni tistabbilixxi li ma ssodisfawx il-kundizzjonijiet għal MET. Wieħed minn dawn il-produtturi esportaturi, li ma kienx inkluż fil-kampjun, sussegwentament irtira t-talba tiegħu. Il-produttur esportatur l-ieħor fil-kampjun talab TI biss.

(8)

Tmien importaturi mhux relatati ppreżentaw l-informazzjoni mitluba u qablu li jiġu inklużi fil-kampjun. Għalhekk, minħabba l-għadd limitat ta’ importaturi li kkoperaw, it-teħid ta’ kampjuni tqies li ma għadux aktar neċessarju.

(9)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji liż-żewġ produtturi esportaturi fil-kampjun fir-RPĊ, lil 14-il produttur esportatur ieħor fir-RPĊ li talbu dan, lil erba’produtturi fil-Kanada, lil tliet produtturi fl-Afrika t'Isfel, lil ħames produtturi fir-Repubblika tal-Korea ("il-Korea t'Isfel"), lil ħames produtturi fir-Repubblika Federattiva tal-Brażil ("il-Brażil") – lil pajjiżi kandidati tal-għażla tal-pajjiż analogu, lis-sitt produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, lil ħames importaturi fl-Unjoni li kkooperaw u lill-utenti magħrufa.

(10)

Waslu tweġibiet minn disa' produtturi esportaturi u kumpaniji relatati fir-RPĊ, produttur wieħed fil-Kanada u produttur wieħed f'pajjiż possibilment analogu ieħor, fil-Korea t'Isfel. Barra minn hekk, is-sitt produtturi tal-Unjoni magħżula għall-kampjun, żewġ importaturi mhux relatati u għaxar utenti wieġbu l-kwestjonarju.

(11)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li hija qieset meħtieġa għal determinazzjoni provviżorja ta’ dumping, id-dannu li jirriżulta u l-interess tal-Unjoni. Saru żjarat ta’ verifika fl-istabbilimenti tal-kumpaniji li ġejjin:

(a)

Produtturi tal-Unjoni

ArcelorMittal Belgium, fil-Belġju u l-kumpanija tal-bejgħ relatata ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, fil-Lussemburgu

ArcelorMittal Poland, fil-Polonja

ThyssenKrupp Steel Europe AG, fil-Ġermanja

voestalpine Stahl GmbH u voestalpine Stahl Service Center Gmb, fl-Awstrija

Tata Steel Maubeuge SA (qabel magħrufa bħala Myriad SA), fi Franza

Tata Steel UK Ltd, fir-Renju Unit

(b)

Produtturi esportaturi fir-RPĊ

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd u l-kumpaniji relatati tagħha: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd u Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd u l-kumpanija relatata tagħha: Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China u l-kumpanija relatata tagħha Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.

(c)

Importaturi tal-Unjoni

ThyssenKrupp Mannex, fil-Ġermanja

(d)

Utenti tal-Unjoni

Steelpartners NV (li jappartjenu għal Joris IDE group), fil-Belġju

3.   Il-perjodu tal-investigazzjoni

(12)

L-investigazzjoni tad-dumping u l-ħsara kopriet il-perjodu mill-1 ta' Ottubru 2010 sal-30 ta' Settembru 2011 (“perjodu ta' investigazzjoni” jew “PI”). L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tad-danni kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sa tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni ("il-perjodu kkunsidrat").

B.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

1.   Il-prodott ikkonċernat

(13)

Il-prodott ikkonċernat huwa ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku ("OCS"), jiġifieri prodotti ċatti rrumblati tal-azzar liga jew mhux liga (ma jinkludix stainless steel) li huma miżbugħa, mogħtija l-verniċ jew miksija bi plastiks fuq mill-anqas naħa waħda, esklużi dawk l-hekk imsejħa "pannelli sandwich" tat-tip użati għall-applikazzjonijiet tal-bini u li jikkonsistu f'żewġ folji tal-metall fuq barra b'qalba ta' stabbilizzazzjoni ta' materjal għall-insulazzjoni marsus bejniethom, u esklużi dawk il-prodotti b’kisi finali trab taż-żingu (żebgħa rikka fiż-żingu, li fiha bil-piż 70 % żingu jew aktar) li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70, u li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina ("il-prodott ikkonċernat").

(14)

L-applikazzjoni ewlenija tal-OCS huwa fl-industrija tal-kostruzzjoni, kif ukoll għal proċessar ieħor f’diversi prodotti użati fil-kostruzzjoni (bħal pannelli sandwich, bjut, kisi, eċċ.). Applikazzjonijiet oħra jinkludu l-produzzjoni ta’ tagħmir domestiku (white goods u brown goods) jew tagħmir għall-kostruzzjoni (bibien, radjaturi, dwal, eċċ.).

2.   Il-prodott simili

(15)

L-investigazzjoni wriet li l-OCS prodott u mibjugħ mill-industrija tal-Unjoni fl-Unjoni, l-OCS prodott u mibjugħ fis-suq domestiku tar-RPĊ u l-OCS importat fl-Unjoni mir-RPĊ, kif ukoll dak prodott u mibjugħ fil-Kanada, li hija meqjusa pajjiż analogu, għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi u kimiċi bażiċi u l-istess użi bażiċi aħħarija. Għalhekk, dawn il-prodotti provviżorjament qed jitqiesu li huma simili skont it-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

(16)

Xi partijiet interessati argumentaw li l-prodotti mir-RPĊ ma kinux komparabbli ma' dawk mibjugħa mill-industrija tal-Unjoni minħabba li tal-ewwel kienu mibjugħa f’suq u segment tal-prezzijiet differenti u għal użu aħħari differenti bħall-użu għall-kostruzzjoni fuq barra, filwaqt li parti sostanzjali tal-prodotti tal-industrija tal-Unjoni huma prodotti ta' kwalità għolja użati biss fis-settur żgħir tal-apparat domestiku.

(17)

L-investigazzjoni fil-fatt uriet li filwaqt li l-produtturi tal-Unjoni biegħu parti mill-produzzjoni tagħhom lil dawn is-segmenti tas-suq bħat-tagħmir domestiku, l-istess prodotti nbiegħu wkoll lill-industrija tal-materjal tal-kostruzzjoni, li allegatament hija s-segment ewlieni tas-suq tal-esportazzjoni Ċiniża. Barra minn hekk, il-livelli tal-prezzijiet bejn dawk is-setturi nstabu li huma ġeneralment komparabbli għall-istess tipi ta' prodott mibjugħ lil utenti differenti.

(18)

Ta' min jinnota li, peress li l-prodott ikkonċernat huwa fil-biċċa l-kbira standardizzat, għandu l-istess karatteristiċi fiżiċi u kimiċi bażiċi bħall-prodott simili irrispettivament mill-użi aħħarija. Għaldaqstant, dan l-argument qed jiġi provviżorjament miċħud.

3.   Talbiet għall-esklużjoni tal-prodott

(19)

Waslu bosta talbiet minn utenti, esportaturi Ċiniżi u produtturi tal-Unjoni għall-esklużjoni ta’ ċerti tipi ta’ prodotti. It-tipi ta' prodotti li qed jintalbu li jiġu esklużi jikkonċernaw eż. azzar miksi bil-kromju jew bil-landa, pjanċi tal-azzar miżbugħa bi primer tas-silikat taż-żingu inorganiku jew miżbugħa b’materjali oħra li mhumiex organiċi.

(20)

Madankollu, s'issa ma ntlaħqu l-ebda konklużjonijiet, peress li xi wħud minn dawk it-talbiet mhumiex dokumentati biżżejjed biex tittieħed deċiżjoni infurmata. Għalhekk, ġie deċiż li ssir aktar investigazzjoni dwar dawn il-klejms.

C.   ID-DUMPING

1.   Trattament ta' Ekonomija tas-Suq ("TES")

(21)

Skont l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, fl-investigazzjonijiet anti-dumping li jikkonċernaw importazzjonijiet li joriġinaw fir-RPĊ, il-valur normali għandu jiġi ddeterminat skont il-paragrafi minn 1 sa 6 tal-Artikolu msemmi għal dawk il-produtturi li nstabu li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku. Fil-qosor u għall-faċilità ta’ referenza biss, dawn il-kriterji ġew stabbiliti fil-forma mqassra hawn taħt:

Id-deċiżjonijiet kummerċjali jsiru b'reazzjoni għas-sinjali tas-suq, mingħajr interferenza sinifikanti mill-Istat, u l-ispejjeż jirriflettu l-valuri tas-suq;

Id-ditti għandhom sett wieħed ċar ta’ rekords bażiċi tal-kontabbiltà li jiġu vverifikati b'mod indipendenti skont l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà u jiġu applikati għall-finijiet kollha;

Ma hemm l-ebda distorsjoni sinifikanti li ntirtet mis-sistema preċedenti ta’ ekonomija mhux tas-suq;

Il-liġijiet dwar il-Falliment u l-Proprjetà jiggarantixxu stabbiltà u ċertezza ġuridika; kif ukoll

Il-konverżjonijiet tar-rati tal-kambju jitwettqu skont ir-rati tas-suq.

(22)

Kif stabbilit fil-premessa (8) hawn fuq, tliet produtturi esportaturi mir-RPĊ talbu trattament ta' ekonomija tas-suq ("TES") u wieġbu għall-formola tat-talba tat-TES fl-iskadenza taż-żmien mogħtija, li minnhom produttur esportatur wieħed sussegwentement irtira t-talba tiegħu.

(23)

Fir-rigward tal-kumplament taż-żewġ produtturi esportaturi fir-RPĊ li kkooperaw u li talbu t-TES, wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Frar 2012 (3) ġie deċiż li għandhom jiġu eżaminati t-talbiet tal-produttur esportatur li kien inkluż fil-kampjun (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd u l-kumpaniji relatati tiegħu) kif ukoll tal-produttur esportatur li ma kienx inkluż fil-kampjun (Union Steel China u l-kumpanija relatata tiegħu). Il-Kummissjoni fittxet l-informazzjoni kollha li qieset li kienet meħtieġa u vverifikat l-informazzjoni li tressqet fit-talba għat-TES fl-istabbilimenti tal-kumpaniji kkonċernati.

(24)

L-ebda wieħed miż-żewġ gruppi ta' produtturi esportaturi fir-RPĊ li kkoperaw ma nstab li jissodisfa l-kriterji biex jingħata TES, minħabba li l-kost tal-materja prima prinċipali, kojls tal-azzar illaminati bis-sħana, ma jirriflettix il-verità minħabba ndħil mill-Istat fis-suq tal-azzar fir-RPĊ u għalhekk ma jirriflettix sostanzjalment il-valuri tas-suq, kif mitlub mill-ewwel inċiż tal-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku.

(25)

L-interferenza mill-Istat Ċiniż fis-settur tal-azzar tidher mill-fatt li l-maġġoranza l-kbira tal-produtturi l-kbar tal-azzar Ċiniżi huma proprjetà tal-Istat u l-kapaċità installata u l-produzzjoni tal-azzar huma influwenzati mid-diversi Pjanijiet Industrijali ta' ħames snin, partikolarment dak attwali li huwa t-12-il Pjan ta' Ħames Snin (2011-2015) għas-settur tal-ħadid u l-azzar.

(26)

L-Istat jeżerċita wkoll kontroll sinifikanti fuq is-suq tal-materja prima. Il-kokk (flimkien mal-minerali tal-ħadid li huwa l-materja prima prinċipali fil-produzzjoni tal-azzar) huwa soġġett għal restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-esportazzjonijiet u għal dazju tal-esportazzjoni ta' 40 %. Għalhekk jista' jiġi konkluż li s-suq tal-azzar Ċiniż huwa mxekkel minn interferenza sinifikanti mill-Istat.

(27)

Dan ix-xkiel huwa rifless fil-prezz imħallas mill-kumpaniji investigati għall-kojls tal-azzar illaminati bis-sħana fil-PI. Huma nstabu li kienu sinifikament irħas mill-prezzijiet internazzjonali. Wieħed jista' għalhekk jikkonkludi li l-produzzjoni tal-OCS tibbenefika minn prezzijiet mhux normali tal-kojls tal-azzar illaminati bis-sħana minħabba interferenza mill-gvern li toħloq distorsjoni fil-prezz tal-OCS fir-RPĊ. Din id-distorsjoni toffri vantaġġ kbir fil-kost għall-produtturi esportaturi Ċiniżi peress li l-kost jew il-materja prima prinċipali, kojls tal-azzar illaminati bis-sħana, jammontaw għal madwar 80 % tal-ispiża tal-produzzjoni. Għaldaqstant, il-kriterju 1 ma jistax jitqies li ġie ssodisfat.

(28)

Barra mis-sitwazzjoni ġenerali deskritta hawn fuq, wieħed mill-produtturi esportaturi ma ssodisfax il-kriterju 2 minħabba nuqqasijiet sinifikanti tas-sistemi kontabilistiċi ta’ tlieta mill-gruppi ta’ kumpaniji relatati tiegħu.

(29)

Il-Kummissjoni żvelat uffiċjalment ir-riżultati tas-sejbiet tat-TES lill-kumpaniji kkonċernati fir-RPĊ, lill-awtoritajiet fir-RPĊ u lill-ilmentatur. Huma ngħataw ukoll l-opportunità biex iressqu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u biex jitolbu seduta ta' smigħ jekk kien hemm raġunijiet partikolari sabiex jinstemgħu.

(30)

Tressqu sottomissjonijiet bil-miktub mill-ilmentatur, minn produttur esportatur Ċiniż u mill-awtoritajiet tar-RPĊ. L-ilmentatur qabel mar-riżultati tas-sejbiet tat-TES. L-esportatur produttur Ċiniż prinċipalment staqsa jekk il-prezzijiet imħallsa mill-kumpaniji investigati għal kojls tal-azzar illaminati bis-sħana humiex sinifikament irħas mill-prezzijiet internazzjonali iżda ma ta l-ebda informazzjoni biex isosstni l-argument tiegħu. Madankollu id-dejta tal-Eurostat, ikkonfermata minn dejta statistika oħra disponibbli (4), turi biċ-ċar li dawn il-prezzijiet kienu sinifikament inqas mill-prezzijiet internazzjonali meta mqabbla ma' prezzijiet korrispondenti fl-Ewropa, fl-Amerika ta' Fuq, fl-Amerika t'Isfel u fil-Ġappun. Għaldaqstant dan l-argument huwa miċħud.

(31)

L-awtoritajiet tar-RPĊ saħqu li l-eżistenza ta' distorsjonijiet eventwali tal-prezzijiet tal-industrija f'livell wiesa' tal-materja prima kojls tal-azzar illaminati bis-sħana m'humiex awtomatikament preklużi mal-kriterja 1 li titlob determinazzjoni fil-livell ta' kumpanija. Madankollu, kif imsemmi fil-premessa (27), id-distorsjoni tal-prezz tal-materja prima prinċipali hija riflessa fil-prezz imħallas mill-kumpaniji kollha investigati. L-ewwel nett, l-ebda parti ma argumentat dwar dan il-fatt u t-tieni nett, l-eżami tat-TES sar fuq livell ta' kumpanija u s-sejbiet mhumiex limitati għal kwistjonijiet ġenerali orizzontali. Għaldaqstant dan l-argument ġie miċħud.

(32)

Barra minn hekk l-awtoritajiet tar-RPĊ ressqu li l-pjanijiet għal ħames snin huma linji gwida li ma jorbtux bla ebda forza legali fir-RPĊ. Madankollu, kif stipulat fil-premessa (25), irrispettivament għall-istatus legali eżatt ta' dawn il-pjanijiet, wieħed ma jistax jiċħad li permezz ta' dawn il-pjanijiet, l-intervenzjoni tal-gvern tar-RPĊ għandha impatt sinifikanti fuq il-kapaċità u l-produzzjoni installati mill-azzar. Għaldaqstant dan l-argument ġie miċħud.

(33)

Ġie afferamat ukoll li l-immaniġjar mill-Kummissjoni tal-klejms tal-MET kien inkompatibbli mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta' Frar 2012 (5) (’is-sentenza ta' Brosmann’) u tad-19 ta' Lulju 2012 (6) (’is-sentenza ta' Zhejiang Xinan Chemical’). Fir-rigward ta' dan l-argument, wieħed għandu jinnota li l-proċediment sar skont is-sentenza ta' Brosmann, kif rikonoxxut mill-awtoritajiet tar-RPĊ innifishom fis-sottomissjoni tagħhom. Barra minn hekk, il-kwistjoni fis-sentenza ta' Zhejiang kienet l-interferenza tal-Istat fid-deċiżjonijiet tal-kumpanija. Barra minn hekk, f'dan il-proċediment, ir-raġuni prinċipali li għaliha ġie miċħud it-TES kienet li l-prezz tal-materja prima prinċipali ma tirriflettix il-valuri tas-suq. Għaldaqstant dan l-argument qed jiġi provviżorjament miċħud.

(34)

Ġie affermat ukoll li peress li l-proċediment parallel kontra s-sussidju dwar il-prodott ikkonċernat eżamina wkoll il-kwistjoni tad-distorsjoni fid-dħul, il-Kummissjoni kellha tikkunsidra x-xhieda miġbura dwar din il-kwistjoni fil-proċediment parallel imsemmi. Fir-rigward ta' dan l-argument wieħed għandu jinnota li, fil-qafas tal-proċediment kurrenti tal-anti-dumping waqt l-investigazzjoni tat-TES, ġie eżaminat jekk il-kosti tal-materja prima prinċipali jirriflettux il-valuri tas-suq. Il-konklużjoni li l-produzzjoni tal-OCS fir-RPĊ tibbenefika mill-prezzijiet mhux normali tal-kojls tal-azzar illaminati bis-sħana, kif stipulat fil-premessa (27), hija perfettament valida f'dan ir-rispett u ma tippreġudika bl-ebda mod is-sejbiet possibbli tal-proċediment kontra s-sussidju jew vice versa. Kwalunkwe sejba possibbli fil-proċediment kontra s-sussidju hija distinta mid-determinazzjoni tat-TES Għaldaqstant dan l-argument qed jiġi provviżorjament miċħud.

(35)

L-awtoritajiet tar-RPĊ affermaw ukoll li l-Kummissjoni ma svelatx is-sejbiet tat-TES lill-awtoritajiet Ċiniżi. Madankollu, dan mhux korrett peress li s-servizzi tal-Kummissjoni ppreżentaw dokument ta' żvelar tat-TES, permezz ta' Nota Verbali lill-Missjoni Ċiniża tal-UE fit-12 ta' Lulju 2012,

(36)

Finalment, intqal li l-Kummissjoni qed tuża dejta mhux verifikata mill-pajjiż produttur analogu biex timponi d-dazji provviżorji. Madankollu, dan mhux korrett, peress li l-Kummissjoni użat dejta li analiżżat hi u sabet li kienet affidabbli, kif intqal b'mod ċar fil-premessa (48). Il-Kummissjoni kellha ddur għall-produttur Kanadiż analogu għall-koperazzjoni, peress li l-produttur Korean analogu irtira l-koperazzjoni tiegħu eżatt qabel ma saret iż-żjara ta' verifika ppjanata u miftehma kif spjegat fil-premessa (45). L-investigazzjoni fuq il-post tal-produttur għalhekk se ssir wara l-istadju provviżorju tal-proċediment. Intqal ukoll li l-kumpnija Koreana tal-pajjiż analogu irtirat il-koperazzjoni tagħha minħabba d-deċiżjoni tat-TES. Madankollu, dan mhuwiex il-każ, peress li l-irtirar ġie fit-3 ta' Lulju filwaqt li l-iżvelar tas-sejbiet tat-TES sar fit-12 ta' Lulju 2012.

(37)

L-ebda wieħed minn dawn l-argumenti li nġiebu ma kien tali li jbiddel is-sejbiet fir-rigward tad-determinazzjoni tat-TES.

(38)

Abbażi ta’ dak li ngħad aktar 'il fuq, l-ebda wieħed miż-żewġ gruppi ta' produtturi esportaturi fir-RPĊ li kkooperaw u li talbu TES ma seta' juri li jissodisfa l-kriterji kollha stabbiliti fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament Bażiku.

2.   It-trattament individwali ("TI")

(39)

Skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, dazju nazzjonali, jekk hemm, huwa stabbilit għall-pajjiżi li jaqgħu taħt dak l-Artikolu, minbarra f’dawk il-każijiet fejn il-kumpaniji jistgħu juru li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku. Fil-qosor, u għall-faċilità ta’ referenza biss, dawn il-kriterji huma stabbiliti hawn taħt:

Fil-każ ta' kumpaniji li huma kompletament jew parzjalment proprjetà ta' sidien barranin jew intrapriżi konġunti, l-esportaturi huma liberi li jibagħtu lura lejn pajjiżhom il-kapital u l-profitti;

Il-prezzijiet tal-esportazzjoni u l-kwantitajiet u l-kundizzjonijiet u t-termini tal-bejgħ jiġu determinati liberament;

Il-parti l-kbira tal-ishma jappartjenu lill-persuni privati. L-uffiċjali tal-Istat li jidhru fil-Bord tad-Diretturi jew li għandhom pożizzjonijiet maniġerjali ewlenin għandhom jew ikunu fil-minoranza jew inkella għandu jintwera li l-kumpanija hija madankollu indipendenti biżżejjed mill-interferenza tal-Istat;

Il-konverżjonijiet tar-rata tal-kambju jsiru skont ir-rata tas-suq; kif ukoll

l-interferenza mill-Istat mhijiex tali li tippermetti evażjoni tal-miżuri jekk l-esportaturi individwali jingħatawlhom rati differenti ta’ dazju.

(40)

Il-produttur esportatur, li kien inkluż fil-kampjun u li talab it-TES, talab ukoll TI f'każ li ma jingħatax TES. Il-produttur esportatur l-ieħor li kien inkluż fil-kampjun, talab TI biss. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, kien stabbilit provviżjorjament li dawn iż-żewġ produtturi esportaturi fir-RPĊ ma ssodisfawx il-kriterji biex jingħata TI.

3.   Eżami Individwali ("EI")

(41)

Tressqu talbiet għal eżami individwali minn sitt produtturi esportaturi li kkooperaw skont l-Artikolu 17(3) tar-Regolament bażiku, li minnhom wieħed biss talab TES. Ġie deċiż provviżorjament li jsir EI għall-produttur esportatur li talab TES, Union Steel China, peress li ma kienx diffiċli li jsir hekk minħabba li l-produttur esportatur kien diġà eżaminat fil-qafas tal-eżami tat-talba għat-TES.

(42)

Dan il-produttur esportatur talab TES, imma talab TI ukoll f'każ li ma jingħatax TES. Wara eżami ta' din it-talba, ġie stabbilit provvisorjament li jingħata TI lil Union Steel China peress li ssodisfa l-kriterji biex jingħata TI.

4.   Il-valur normali

4.1.   L-għażla tal-pajjiż analogu

(43)

Skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali għall-produtturi esportaturi li ma ngħatawx TES irid jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet domestiċi jew tal-valur normali f’pajjiż analogu.

(44)

Fin-notifika ta’ bidu, il-Kummissjoni uriet l-intenzjoni tagћha li tuża jew lill-Kanada jew lill-Afrika t'Isfel bћala pajjiż analogu xieraq bil-għan li tistabbilixxi l-valur normali, u l-partijiet interessati ġew mistiedna sabiex jikkummentaw dwar dan.

(45)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk pajjiżi oħrajn setgħux ikunu għażla raġonevoli bħala pajjiż analogu u ntbagħtu kwestjonarji lill-produtturi tal-OCS fil-Kanada u fl-Afrika t'Isfel, iżda wkoll lil produtturi fil-Brażil u fil-Korea t'Isfel. Żewġ produtturi tal-OCS, wieħed fil-Kanada u wieħed fil-Korea t'Isfel, wieġbu l-kwestjonarji. Iż-żewġ pajjiżi dehru li huma swieq miftuħa mingħajr ebda dazji ta' importazzjoni u b’importazzjonijiet sinifikanti minn diversi pajjiżi terzi. Barra minn hekk, kien hemm tal-anqas erba’ produtturi domestiċi oħra tal-prodott ikkonċernat fil-Korea t'Isfel, ħaġa li tippermetti livell tajjeb ta’ kompetizzjoni fis-suq domestiku. Madankollu, fi stadju avvanzat ħafna tal-proċedura, fit-3 ta' Lulju 2012 u eżatt qabel iż-żjara ta' verifika mis-servizzi tal-Kummissjoni, il-produttur tal-Korea t'Isfel irtira l-kooperazzjoni tiegħu mingħajr spjegazzjoni.

(46)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kanada intgħażlet bħala l-pajjiż analogu. Hemm tal-anqas erba’ produtturi domestiċi oħra tal-prodott ikkonċernat fil-Kanada, li jippermetti livell tajjeb ta’ kompetizzjoni fis-suq domestiku. L-investigazzjoni ma wriet ebda raġuni biex wieħed iqis li l-Kanada ma kinitx adegwata biex jiġi stabbilit il-valur normali.

(47)

Bosta partijiet interessati argumentaw li l-istruttura tal-kost ta’ produttur Kanadiż ma tistax titqabbel mal-istruttura tal-kost ta’ produttur esportatur Ċiniż. Madankollu, ma nstabu l-ebda differenzi sinifikanti fl-istruttura tal-kosti u għaldaqstant, dan l-argument ġie miċħud.

(48)

Id-dejta ppreżentata fit-tweġiba tal-produttur Kanadiż li kkoopera kienet analizzata u nstabet li kienet tagħrif affidabbli li fuqu seta' jiġi bbażat il-valur normali.

(49)

Għalhekk huwa provviżorjament konkluż li l-Kanada huwa pajjiż analogu xieraq u raġonevoli skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku.

4.2.   Id-determinazzjoni tal-valur normali

(50)

Peress li l-kumpanija waħda magħżula biex tagħmel parti mill-kampjun u l-kumpanija li t-talba tagħha għall-eżami individwali ġiet aċċettata, ma setgħux juru li jissodisfaw il-kriterji tat-TES, u l-kumpanija l-oħra li ntagħżlet biex tkun parti mill-kampjun ma kinitx talbet TES, il-valur normali għal produtturi esportaturi Ċiniżi kollha ġie stabbilit abbażi tal-informazzjoni li waslet mingħand il-produttur fil-pajjiż analogu.

(51)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat jekk il-bejgħ tal-prodott simili fil-Kanada lill-klijenti indipendenti kienx rappreżentattiv. Il-bejgħ tal-prodott simili tal-produttur Kanadiż li kkoopera nstab li nbigħ fi kwantitajiet rappreżentattivi fis-suq domestiku Kanadiż meta mqabbel mal-prodott ikkonċernat esportat lejn l-Unjoni mill-produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun u l-produttur esportatur li t-talba tiegħu għal eżami individwali kienet aċċettata.

(52)

Sussegwentement, il-Kummissjoni vvalutat jekk dan il-bejgħ setax jitqies li sar fl-andament normali tal-kummerċ skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon ta’ bejgħ bi profitt lil klijenti indipendenti. It-tranżazzjonijiet tal-bejgħ tqiesu bħala profittabbli fejn il-prezz tal-unità kien ugwali għall-kost tal-produzzjoni jew ogħla minnu. B'hekk ġie ddeterminat il-kost tal-produzzjoni tal-produttur Kanadiż matul il-PI.

(53)

Għal dawk it-tipi ta’ prodotti fejn aktar minn 80 % bħala volum ta’ bejgħ fis-suq domestiku tat-tip inkwistjoni kien ogħla mill-kost u l-prezz tal-bejgħ medju peżat ta’ dak it-tip kien daqs jew aktar mill-prezz tal-unità ta’ produzzjoni, il-valur normali, skont it-tip ta’ prodott, ġie kkalkulat bħala l-medja peżata tal-prezzijiet domestiċi reali tal-bejgħ kollu tat-tip inkwistjoni, irrispettivament minn jekk dak il-bejgħ sarx bi profitt jew le.

(54)

Meta l-ammont ta’ bejgħ bi qligħ ta’ tip ta’ prodott kien jirrappreżenta 80 % jew inqas tal-volum ta’ bejgħ totali ta’ dak it-tip, jew meta l-prezz medju peżat ta’ dak it-tip kien inqas mill-kost ta’ unità ta’ produzzjoni, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezz domestiku attwali, li ġie kkalkulat bħala prezz medju peżat tal-bejgħ domestiku bi qligħ biss ta’ dak it-tip magħmul matul il-PI.

(55)

Fir-rigward tat-tipi ta’ prodott li ma kinux profittabbli, il-valur normali ġie ffurmat bl-użu tal-kosti tal-manifattura tal-produttur Kanadiż flimkien mal-ispejjeż tal-SG&A u l-marġni ta’ profitt għat-tipi ta' prodott li huma profittabbli.

4.3.   Il-prezzijiet tal-esportazzjoni għall-produtturi esportaturi li ngħataw it-TI

(56)

Billi l-produtturi esportaturi li kkooperaw u li ngħataw TI għamlu bejgħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni direttament lil klijenti indipendenti fl-Unjoni, il-prezzijiet ġew ibbażati fuq il-prezzijiet li effettivament tħallsu jew li għandhom jitħallsu għall-prodott ikkonċernat, skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

4.4.   Il-paragun

(57)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tqabblu fuq bażi ex-works. Biex jiġi żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta’ aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Saru aġġustamenti, fejn kien xieraq, għat-trasport, l-assigurazzjoni, l-ispejjeż tat-tqandil u l-ispejjeż anċillari, l-ippakkjar, il-kreditu, u l-ispejjeż bankarji u l-kummissjonijiet fil-każijiet kollha fejn instab li kienu raġonevoli, eżatti u sostnuti b’evidenza.

5.   Il-marġnijiet tad-dumping

(58)

Skont l-Artikolu 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku, il-marġnijiet tad-dumping għall-produtturi esportaturi li ngħataw TI ġew stabbiliti fuq il-bażi ta’ tqabbil tal-valur normali medju peżat stabbilit għall-pajjiż analogu mal-prezz tal-esportazzjoni medju peżat ta' kull kumpanija espress bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas.

(59)

Ġiet ikkalkulata l-medja peżata tal-marġni tad-dumping tal-produtturi esportaturi fil-kampjun għall-produtturi esportaturi li kkoperaw imma li ma ntgħażlux fil-kampjun. Abbażi ta' dan, il-marġnijiet tad-dumping provviżorju għall-produtturi esportaturi mhux fil-kampjun, espress bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, huwa ta' 61,1 %.

(60)

Sabiex jiġi kkalkulat il-marġni tad-dumping għall-pajjiż kollu applikabbli għall-produtturi esportaturi li ma kkooperawx jew li mhumiex magħrufa fir-RPĊ, il-livell ta' kooperazzjoni ġie stabbilit l-ewwel billi tqabblu l-volumi tal-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni rrappurtati mill-produtturi esportaturi li kkooperaw mal-istatistika ekwivalenti tal-Eurostat.

(61)

Meta wieħed iqis li l-koperazzjoni mir-RPĊ kienet madwar 70 %, il-marġni tad-dumping għall-pajjiż kollu applikabbli għall-esportaturi l-oħra kollha fir-RPĊ ġie stabbilit bl-użu tal-ogħla marġni tad-dumping stabbilit għal tipi ta' prodotti rappreżentattivi ta’ produtturi esportaturi. Abbażi ta' dan, il-livell ta’ dumping mal-pajjiż kollu ġie stabbilit b’mod provviżorju gћal 77,9 % tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas.

(62)

Abbażi ta' dan, il-marġnijiet tad-dumping provviżorji, espressi bћala perċentwali tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, huma:

Kumpanija

Il-marġni tad-dumping provviżorju

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) u Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd u Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China u Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Medja peżata tal-kampjun

61,1 %

Marġni ta’ dumping fil-pajjiż kollu

77,9 %

D.   ID-DANNU

1.   Produzzjoni tal-Unjoni u l-industrija tal-Unjoni

(63)

L-informazzjoni kollha disponibbli rigward il-produtturi tal-Unjoni, inkluża l-informazzjoni pprovduta fl-ilment, id-dejta miġbura mill-produtturi tal-Unjoni qabel u wara l-bidu tal-investigazzjoni, u t-tweġibiet għall-kwestjonarju vverifikati tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, intużat sabiex tiġi stabbilita l-produzzjoni totali tal-Unjoni għall-perjodu kkunsidrat.

(64)

Matul il-PI, l-OCS kien immanifatturat minn 22 produttur fl-Unjoni. Abbażi ta' dak imsemmi fil-premessa ta' qabel, il-produzzjoni totali tal-Unjoni kienet stmata li hi madwar 3 645 298 tunnellata matul il-PI. Il-produtturi tal-Unjoni li jagħmlu tajjeb għall-produzzjoni totali tal-Unjoni jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikoli 4(1) u 5(4) tar-Regolament bażiku u minn hawn 'il quddiem huma msejħa "l-industrija tal-Unjoni".

2.   Determinazzjoni tas-suq rilevanti tal-Unjoni

(65)

Waqt l-investigazzjoni nstab li parti sostanzjali tal-produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kienet destinata għall-użu ristrett, jiġifieri spiss ittrasferita (mingħajr fattura) u/jew imwassla bil-prezzijiet tat-trasferiment fl-istess kumpanija jew grupp ta' kumpaniji għal aktar ipproċessar downstream.

(66)

Sabiex jiġi stabbilit jekk l-industrija tal-Unjoni sofrietx dannu jew le u sabiex jiġi determinat il-konsum u l-indikaturi ekonomiċi diversi relatati mas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, ġie eżaminat jekk l-użu sussegwenti tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni tal-prodott simili kienx ikkunsidrat fl-analiżi u jekk iva sa liema punt.

(67)

Sabiex tingħata stampa sħiħa kemm jista' jkun tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, ittieħdet u ġiet analizzata dejta għall-attività kollha tal-OCS u wara ġie determinat jekk il-produzzjoni kinetx destinata għall-użu ristrett jew għas-suq ħieles.

(68)

Għall-indikaturi ekonomiċi li ġejjin u li huma relatati mal-industrija tal-Unjoni, instab li analiżi valida u evalwazzjoni kellhom jiffukaw fuq is-sitwazzjoni probabbli tas-suq ħieles: il-volum tal-bejgħ u l-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq tal-Unjoni, is-sehem mis-suq, it-tkabbir, il-volum tal-esportazzjoni u l-prezzijiet u għalhekk l-indikaturi tad-dannu ġew ikkoreġuti għall-użu u l-bejgħ ristrett magħruf fl-industrija tal-Unjoni, u l-użu u l-bejgħ ristrett ġew analizzati separatament.

(69)

Fir-rigward ta' indikaturi ekonomiċi oħra, madankollu, abbażi tal-investigazzjoni instab, li setgħu jiġu eżaminati b'mod raġjonevoli billi ssir referenza għall-attività sħiħa biss. Fil-fatt, il-kapaċità tal-produzzjoni (kemm għas-suq ristrett kif ukoll għas-suq ħieles), l-utilizzazzjoni tal-kapaċità, l-investimenti, l-istokk, l-impjiegi, il-produttività, is-salarji, l-abbiltà li jiżdied il-kapital jiddependu fuq l-attività kollha, kemm jekk il-produzzjoni hija ristretta jew mibjugħa fis-suq ħieles.

3.   Il-konsum tal-Unjoni

(70)

Il-prodott simili jinbiegħ mill-industrija tal-Unjoni lil konsumaturi mhux relatati kif ukoll jinbiegħ/jiġi trasferit lil kumpaniji relatati għal aktar ipproċessar downstream, eż. f'ċentri ta' servizzi tal-azzar.

(71)

Fil-kalkolu tal-konsum apparenti tal-Unjoni għall-OCS, il-Kummissjoni żiedet il-volum tal-importazzjonijiet totali tal-OCS fl-Unjoni kif irrappurtat mill-Eurostat u l-volum ta’ bejgħ u użu ristrett tal-prodott simili fl-Unjoni manifatturat mill-industrija tal-Unjoni kif irrapportat fl-ilment u vverifikat matul iż-żjarat ta' verifika għall-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun,

(72)

Dwar id-dejta tal-Eurostat dwar l-importazzjonijiet għandu jissemma li d-deskrizzjonijiet tal-kodiċi NM rilevanti (ara l-premessa (13) hawn fuq) mhumiex limitati għad-deskrizzjoni tal-prodott li qed jiġi investigat u għalhekk l-importazzjoni rrapportati mill-Eurostat b'dawk il-kodiċijiet jistgħu jinkludu prodotti oħrajn. Madankollu, fl-assenza ta' informazzjoni rigward il-kwantitajiet eventwalment affettwati ta’ tali importazzjonijiet oħra, jew ta' evidenza li dawn il-kwantitajiet jistgħu jkunu importanti, kien deċiż provviżorjament li tintuża d-dejta sħiħa dwar l-importazzjonijiet bil-kodiċi NM rilevanti kif irrappurtati mill-Eurostat.

(73)

Abbażi ta' dan, il-konsum totali tal-Unjoni żviluppa kif ġej:

 

2008

2009

2010

PI

Konsum (f’tunnellati)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indiċi (2008 = 100)

100

76

86

91

(74)

Il-konsum totali fis-suq tal-UE naqas b'9 % matul il-perjodu kkunsidrat. Bejn l-2008 u l-2009 kien hemm tnaqqis ta' madwar 24 % bħala riżultat tal-effetti negattivi globali tal-kriżi ekonomika, speċjalment fuq l-industrija tal-kostruzzjoni. Wara dan il-konsum beda jirkupra u żdied fit-total b'20 % bejn l-2009 u l-PI iżda xorta kien għadu taħt il-livell inizjali tal-2008.

4.   Importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat u s-sehem tas-suq

(75)

L-importazzjonijiet lejn l-Unjoni mir-RPĊ żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

 

2008

2009

2010

PI

Volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ (tunnellati)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indiċi (2008 = 100)

100

32

98

149

Sehem mis-suq

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indiċi (2008 = 100)

100

42

114

163

Sors: L-Eurostat

(76)

Minkejja l-evoluzzjoni tal-konsum, il-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ żdied b’mod sinifikanti b’49 % matul il-perjodu kkunsidrat. Minħabba l-effetti negattivi tal-kriżi ekonomika, anke l-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ naqas drastikament fl-2009. Madankollu, l-importazzjonijiet mir-RPĊ bdew jirkupraw b'pass mgħaġġel ħafna, biex kien hemm żieda impressjonanti ta' 367 % bejn l-2009 u l-PI.

(77)

Bl-istess mod, is-sehem fis-suq miżmum minn dawk l-importazzjonijiet żdied bi 63 % matul il-perjodu kkunsidrat. Għalkemm dan naqas b’iktar minn nofs bejn l-2008 sal-2009, wera tendenza ta’ żieda impressjonanti bejn l-2009 u l-PI u żdied b'290 %.

4.1.   Il-prezzijiet tal-importazzjonijiet u t-twaqqigħ tal-prezz

L-importazzjonijiet mir-RPĊ

2008

2009

2010

PI

Prezz medju f’EUR/tunnellata

875

728

768

801

Indiċi (2008 = 100)

100

83

88

91

Sors: L-Eurostat

(78)

Il-prezz medju tal-importazzjoni mir-RPĊ naqas b’9 % matul il-perjodu kkunsidrat. Bejn l-2008 u l-2009, naqas b’mod sinifikanti bi 17 %, imbagħad żdied b'ħames punti perċentwali bejn l-2009 u l-2010 u bi tliet punti perċentwali oħra fil-PI.

(79)

Il-prezzijiet tal-importazzjoni mir-RPĊ baqgħu konsistentement taħt il-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kollu meqjus. Kif muri fit-tabella hawn fuq, filwaqt li fl-2009 fl-aqwa tal-kriżi ekonomika, anke it-twaqqigħ fil-prezz ta' 17 % ma setax jgħin l-importazzjonijiet Ċiniżi biex iżommu s-sehem tas-suq f'sitwazzjoni ta' konsum li naqas f'daqqa waħda u t-tnaqqis sinifikanti fis-suq, it-twaqqigħ kontinwu fis-snin sussegwenti jispjega ż-żieda stabbli impressjonanti fis-sehem mis-suq miżmuma mill-importazzjoni mir-RPĊ bejn l-2009 u l-PI.

(80)

Sabiex jiġi ddeterminat it-twaqqigħ tal-prezz matul il-PI, il-prezzijiet tal-bejgħ b'medja peżata għal kull tip ta’ prodott tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun mitluba lill-klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, u aġġustati għal livell ex-works, tqabblu mal-prezzijiet b'medja peżata korrispondenti tal-importazzjonijiet mill-produtturi Ċiniżi li kkooperaw lejn l-ewwel klijent indipendenti fis-suq tal-Unjoni, stabbiliti fuq bażi CIF, b'aġġustamenti adegwati għal-kosti ta’ wara l-importazzjoni.

(81)

Dan it-tqabbil tal-prezzijiet sar skont it-tip għat-tranżazzjonijiet fl-istess livell ta’ kummerċ, aġġustati kif dovut fejn meħtieġ, u wara t-tnaqqis tar-rifużjonijiet u l-iskontijiet. Ir-riżultat tat-tqabbil, meta espress bħala perċentwal tal-fatturat tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun matul il-PI, wera marġni ta' twaqqigħ b'medja peżata ta' 25,9 % mill-produtturi esportaturi Ċiniżi li kkooperaw.

5.   Il-qagħda ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

5.1.   Il-kummenti preliminari

(82)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat il-fatturi ekonomiċi u l-indiċi rilevanti kollha li jaffettwaw l-istat tal-industrija tal-Unjoni.

(83)

Kif imsemmi fil-premessa (5) hawn fuq, it-teħid ta' kampjuni intuża għall-eżami tad-dannu possibbilment imġarrab mill-industrija tal-Unjoni.

(84)

Id-dejta ppreżentata u vverifikata mis-sitt produtturi tal-UE inklużi fil-kampjun intużat sabiex tistabbilixxi indikaturi mikroekonomiċi, bħalma huma l-prezz tal-unità, il-kost tal-unità, il-profittabilità, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti, l-abbiltà ta' finanzjament tal-kapital u tal-istokks.

(85)

Id-dejta ppreżentata mill-ilmentatur għall-produtturi kollha tal-OCS fl-Unjoni, iċċekkjata ma' sorsi oħra disponibbli u ma' dejta verifikata ta' produtturi tal-Unjoni fil-kampjun, intużat biex jiġu stabbiliti indikaturi makroekonomiċi, bħall-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-utilizzazzjoni tal-kapaċità, il-volum tal-bejgħ, is-sehem fis-suq, l-impjiegi u l-produttività.

5.2.   Dejta relatata mal-industrija tal-Unjoni bħala entità sħiħa

5.2.1.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-utilizzazzjoni tal-kapaċità

(86)

L-informazzjoni kollha disponibbli rigward l-industrija tal-Unjoni, inkluża l-informazzjoni ppreżentata fl-ilment, id-dejta miġbura mill-produtturi tal-Unjoni qabel u wara l-bidu tal-investigazzjoni, u t-tweġibiet vverifikati tal-kwestjonarju tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, intużat sabiex tiġi stabbilita l-produzzjoni totali tal-Unjoni għall-perjodu kkunsidrat.

 

2008

2009

2010

PI

Volum tal-produzzjoni (tunnellati)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indiċi (2008 = 100)

100

77

88

86

Il-kapaċità tal-produzzjoni (tunnellati)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indiċi (2008 = 100)

100

102

96

96

L-użu tal-kapaċità

75 %

56 %

68 %

67 %

Indiċi (2008 = 100)

100

75

91

90

Sors: L-ilment, it-tweġibiet għall-kwestjonarju

(87)

It-tabella ta' hawn fuq turi li l-produzzjoni naqset b'14 % matul il-perjodu kkunsidrat. B'konformità mat-tnaqqis fid-domanda, il-produzzjoni naqset drastikament fl-2009, u wara dan irkuprat parzjalment fl-2010 qabel ma waqgħet lura ftit fil-PI minkejja żieda fil-konsum.

(88)

Il-kapaċità tal-produzzjoni naqset b’4 % matul il-perjodu kkunsidrat. L-utilizzazzjoni tal-kapaċità segwiet ix-xejra tal-produzzjoni u naqset b'10 % matul il-perjodu kkunsidrat.

5.2.2.   Volum ta’ bejgħ, sehem mis-suq u tkabbir

 

2008

2009

2010

PI

Il-volum tal-bejgħ (tunnellati)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indiċi (2008 = 100)

100

81

90

87

Sehem mis-suq (tunnellati)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indiċi (2008 = 100)

100

106

104

96

Sors: L-ilment, it-tweġibiet għall-kwestjonarju

(89)

Fl-2009 il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lil klijenti mhux relatati naqas drastikament b'19 %. Fl-2010, il-volum tal-bejgħ żdied b'disa' punti perċentwali, iżda mbagħad naqas bi tliet punti perċentwali fil-PI.

(90)

Is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni naqas b’4 % matul il-perjodu kkunsidrat. Wara żieda fis-sehem mis-suq fl-2009, l-industrija tal-Unjoni rat is-sehem tagħha jonqos fl-2010 u fil-PI bir-riżultat li s-sehem tagħha mis-suq kien 6 % anqas matul il-PI milli fl-2009; dan seħħ fl-isfond ta' żieda ta' aktar minn 20 % fil-konsum fl-istess perjodu. Għaldaqstant, l-industrija ma setgħetx tibbenefika miż-żieda fil-konsum u ma setgħetx tikseb mill-ġdid il-volum tal-bejgħ li kienet tilfet qabel.

(91)

Filwaqt li l-konsum tal-Unjoni naqas b'9 % matul il-perjodu kkunsidrat u l-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lil partijiet mhux relatati naqas bi 13 %, is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni naqas bi 2,3 punti perċentwali minn 59 % fl-2008 għal 56,7 % fil-PI.

5.2.3.   L-impjiegi u l-produttività

 

2008

2009

2010

PI

Impjiegi (FTE)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indiċi (2008 = 100)

100

88

84

80

Produttività (tunnellati/FTE)

621

545

648

672

Indiċi (2008 = 100)

100

88

104

108

Sors: L-ilment, it-tweġibiet għall-kwestjonarju, Eurofer

(92)

L-impjiegi fl-industrija tal-Unjoni segwew xejra progressivament 'l isfel. Għalhekk, in-numru totali ta' impjegati, imkejjel f'ekwivalenti ta' full time (FTE), fl-industrija naqas b'20 % fuq il-perjodu kkunsidrat u laħaq l-anqas livell tiegħu fil-PI. Madankollu, il-produttività żdiedet bi 8 % matul il-perjodu kkunsidrat, li juri li l-industrija ukoll kienet qed tipprova tirrazzjonalizza l-kosti tal-produzzjoni.

5.3.   Dejta relatata mal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun

5.3.1.   Il-prezzijiet medji tal-bejgħ tal-unità fl-Unjoni u l-kost tal-produzzjoni

(93)

Il-prezzijiet medji tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun lil klijenti mhux relatati fl-UE naqas bi 3 % matul il-perjodu kkunsidrat. Matul il-perjodu mill-2009 sal-PI, b'konformità maż-żieda fil-konsum u fil-volumi tal-bejgħ, il-prezzijiet irkupraw bi 23 % imma ma laħqux il-livell tal-2008.

(94)

B’mod parallel, il-kosti medji għall-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott simili żdiedu b’6 % matul il-perjodu kkunsidrat minħabba żieda fil-kost tal-manifattura għal kull unità, billi l-kost tal-SG&A għal kull unità naqas b'34 %.

(95)

Wara l-waqgħa fil-prezz tal-unità lil klijenti mhux relatati b'21 % fl-2009 u t-telf li jmur ma' dan, il-prezz tal-unità beda jirkupra. Fl-2010 u matul il-PI, l-industrija tal-Unjoni esperjenzat żieda fil-kosti u setgħet iżżid il-prezzijiet moderatament kemm tkopri dawn iż-żidiet, biżżejjed kemm iżżommhom profittabbli fuq l-istess livell għall-2010 u l-PI. Madankollu, dan irriżulta f'aktar telf fis-sehem mis-suq peress li l-prezzijiet Ċiniżi tal-importazzjoni kienu dejjem irħas mill-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni.

 

2008

2009

2010

PI

Il-prezz tal-unità fl-UE għal klijenti mhux relatati (EUR/tunnellata)

1 023

805

911

994

Indiċi (2008 = 100)

100

79

89

97

Spiża tal-unità tal-produzzjoni (EUR/tunnellata)

925

884

893

978

Indiċi (2008 = 100)

100

95

97

106

Sors: It-tweġibiet ivverifikati tal-kwestjonarji tal-produtturi fil-kampjun

5.3.2.   Il-profittabilità, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti u l-abbiltà li żżid il-kapital.

 

2008

2009

2010

PI

Profittabilità tal-bejgħ fl-UE lil klijenti mhux relatati (% tal-fatturat tal-bejgħ)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indiċi (2008 = 100)

100

– 138

41

39

Likwidità (EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indiċi (2008 = 100)

100

64

46

62

Investimenti (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indiċi (2008 = 100)

100

8

22

27

Redditu fuq l-investimenti

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indiċi (2008 = 100)

100

– 101

43

44

Sors: It-tweġibiet ivverifikati tal-kwestjonarji tal-produtturi fil-kampjun

(96)

Il-profitabilità tal-industrija tal-Unjoni ġiet stabbilita billi l-profitt nett qabel it-taxxa mill-bejgħ tal-prodott simili lil klijenti mhux relatati ġie espress bħala perċentwal tal-fatturat ta’ dan il-bejgħ. Fis-sena tal-kriżi ekonomika, 2009 il-profittabilità tal-industrija tal-Unjoni naqset b’mod drammatiku u rriżultat f'telf ta' 13,9 %. Mill-2010, din bdiet tirkupra, iżda ż-żieda fil-kosti tal-produzzjoni ma ħallewhiex tilħaq il-livell ikkunsidrat b’saħħtu u sostenibbli għall-industrija (6,7 % - ara l-premessa (156)). Matul il-perjodu kollu kkunsidrat, il-profittabilità naqset b'61 %.

(97)

It-tendenza fil-likwidità fil-parti l-kbira segwiet it-tendenza negattiva fil-profittabilità. L-anqas livell inkiseb fl-2010. Bl-istess mod, ir-redditu fuq l-investiment naqas b'56 % minn 13,8 % fl-2008 għal 6 % fil-PI.

(98)

L-evoluzzjoni tal-profittabilità, il-fluss tal-flus u r-redditu fuq l-investiment matul il-perjodu kkunsidrat illimitaw l-abbiltà tal-industrija tal-Unjoni li tinvesti fl-attivitajiet tagħha u dgħajfu l-iżvilupp tagħha. L-industrija tal-Unjoni rnexxielha tagħmel investiment sostanzjali fil-bidu tal-perjodu kkunsidrat, madankollu, minn hemm 'il quddiem l-investimenti niżlu drastikament fl-2009 u b'mod ġenerali naqsu bi 73 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(99)

Kif intqal hawn fuq, il-prestazzjonijiet finanzjarji tal-industrija tal-Unjoni ddeterjoraw, iżda ma żvelawx li l-kapaċità tagħha li tgħolli l-kapital kienet affettwata serjament matul il-perjodu kkunsidrat.

5.3.3.   L-istokks

 

2008

2009

2010

PI

Stokks tal-għeluq (tunnellati)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indiċi (2008 = 100)

100

83

107

112

Sors: It-tweġibiet ivverifikati tal-kwestjonarji tal-produtturi fil-kampjun

(100)

Għas-sitt produtturi tal-Unjoni fil-kampjun, l-istokks kienu jirrappreżentaw 8 % tal-volum tal-produzzjoni fil-PI. Il-livell tal-istokk tal-għeluq żdied bi 12 % matul il-perjodu ikkunsidrat. Għalkemm, għandu jiġi nnotat li l-istokks mhumiex indikatur importanti għall-industrija peress li l-produzzjoni prinċipalment isseħħ skont l-ordni, iż-żieda ewlenija fl-istokks seħħet bejn l-2009 u l-PI u ħabtet maż-żieda fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mir-RPĊ.

5.3.4.   Il-kosti tax-xogħol

Il-kosti medji tax-xogħol għal kull impjegat (EUR, produtturi tal-UE fil-kampjun)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indiċi (2008 = 100)

100

95

96

102

(101)

L-ispejjeż medji tax-xogħol tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żdiedu bi 2 % biss matul il-perjodu kkunsidrat li huwa aktar baxx mir-rata tal-inflazzjoni. L-investigazzjoni wriet li l-produtturi fil-kampjun għamlu tnaqqis sinifikanti, speċjalment fl-ispejjeż ġenerali u amministrattivi, u wettqu kontroll strett fuq l-effiċjenza.

5.3.5.   Użu ristrett u bejgħ ristrett

(102)

Kif indikat fil-premessa (65), hemm suq sinifikanti għall-OCS fl-UE li huwa ffurmat mill-użu downstream tal-OCS mill-industrija tal-Unjoni. Biex jiġi analizzat dan is-suq, ġew ikkunsidrati l-volumi kollha tal-użu u l-bejgħ ristrett lil partijiet relatati (il-bejgħ ristrett) mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun u l-produtturi l-oħra tal-Unjoni.

(103)

Instab li l-użu ristrett u l-bejgħ ristrett kienu ddestinati għal aktar trasformazzjoni mill-kumpaniji nfushom jew mill-kumpaniji relatati tagħhom fi ħdan il-gruppi tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun li jittrattaw prinċipalment fin-negozju tal-materjal tal-kostruzzjoni, jiġifieri huma l-utenti finali tal-OCS.

(104)

Abbażi ta' dak identifikat hawn fuq, ġie stabbilit li l-użu ristrett u l-bejgħ ristrett tal-produtturi tal-Unjoni jammonta għal 27 % tal-volum totali tal-produzzjoni fil-PI. Matul il-perjodu kkunsidrat, l-użu ristrett u l-volumi relatati tal-bejgħ naqsu b'19 % u s-sehem mis-suq niżel bi 11 %.

 

2008

2009

2010

PI

Użu ristrett u bejgħ ristrett (tunnellati)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indiċi (2008 = 100)

100

76

81

81

Sehem mis-suq

22 %

22 %

20 %

19 %

Indiċi (2008 = 100)

100

100

94

89

Sors: L-ilment u tweġibiet ivverifikati tal-kwestjonarju tal-produtturi fil-kampjun

(105)

Il-valur tal-użu ristrett u l-bejgħ ristrett kien analizzat abbażi tar-risposti għall-kwestjonarju ppreżentati u vverifikati matul iż-żjarat ta' verifika lill-produtturi fil-kampjun. L-investigazzjoni sabet li ma kienx hemm differenza materjali bejn l-użu ristrett u l-bejgħ ristrett f 'termini tal-użu aħħari tal-prodott. L-użu ristrett kien irrappurtat mill-kumpaniji fejn il-produzzjoni downstream kienet qed isseħħ bl-istess entità legali, madankollu, il-bejgħ ristrett kien il-bejgħ lil entitajiet legali oħra relatati ma' fattura. Barra minn hekk, il-metodu tal-ipprezzar kemm fl-użu kif ukoll fil-bejgħ ristrett lil partijiet relatati kien simili, jiġifieri intalab valur ġust (il-metodu "kost b'addenda") tal-prodott kemm lill-kumpaniji relatati kif ukoll l-unitajiet ta' produzzjoni downstream ristretta tal-kumpaniji fil-kampjun.

(106)

Għalhekk, il-valur medju għal kull tunnellata żdied b’1 % matul il-perjodu kkunsidrat u għalhekk kien 2 % inqas mill-prezz tal-bejgħ lil klijenti mhux relatati fil-PI tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun.

 

2008

2009

2010

PI

Użu ristrett u bejgħ ristrett (EUR/tunnellata)

967

787

910

975

Indiċi (2008 = 100)

100

81

94

101

Sors: It-tweġibiet ivverifikati tal-kwestjonarji tal-produtturi fil-kampjun

(107)

Meta jitqies li l-biċċa l-kbira tal-bejgħ ristrett u l-użu ristrett ġew destinati għan-negozju downstream tal-materjal tal-kostruzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni, dak il-bejgħ u l-użu ristrett ġie indirettament espost ukoll għall-kompetizzjoni minn atturi oħra fis-suq, inkluż l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ. It-talba interna tal-produzzjoni downstream se tiddependi fuq l-opportunità li jinbigħu prodotti downstream fis-suq ħieles li mhux affettwat mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping. Għalhekk, jista’ jiġi konkluż li t-tnaqqis fil-volumi u fis-sehem mis-suq matul il-perjodu kkunsidrat kien minħabba l-kompetizzjoni minn importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ.

5.3.6.   L-effetti ta’ dumping fil-passat jew is-sussidjar

(108)

Billi dan huwa l-ewwel proċediment anti-dumping rigward il-prodott ikkonċernat, ma hemm l-ebda dejta disponibbli biex tevalwa l-effetti possibbli ta’ dumping fil-passat jew ta’ xi sussidji.

6.   Il-kobor tal-marġni ta’ dumping attwali

(109)

Il-marġnijiet kollha stabbiliti u speċifikati hawn fuq fit-taqsima tad-dumping huma sinifikament ogħla mil-livell de minimis. Barra minn hekk, meta wieħed iqis il-volum u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mir-RPĊ, l-impatt fuq is-suq tal-UE tal-marġni attwali tad-dumping ma jistax jiġi kkunsidrat bħala negliġibbli.

7.   Il-konklużjoni dwar id-dannu

(110)

L-investigazzjoni wriet li ħafna mill-indikaturi tad-dannu relatati mas-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni marru għall-agħar jew ma żviluppawx b'konformità mal-konsum matul il-perjodu kkunsidrat.

(111)

Matul il-perjodu kkunsidrat, fil-kuntest tal-konsum li qed jonqos, il-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ żdied b'rata stabbli u b'mod sinifikanti. Fl-istess ħin, il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni b'mod ġenerali naqas bi 13 % u s-sehem tiegħu mis-suq niżel minn 59 % fl-2008 għal 56,7 % fil-PI. Għalkemm il-konsum irkupra b'20 %, mill-2009 sal-PI, wara s-sena tal-kriżi ekonomika li affettwat id-domanda, is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni kien qed jonqos. L-industrija tal-Unjoni ma rnexxilhiex tirkupra s-sehem mis-suq li kienet tilfet fid-dawl tat-tkabbir sinifikanti tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ fis-suq tal-UE. L-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping bi prezzijiet baxxi żdiedu b'rata stabbli matul il-perjodu kkunsidrat, waqt li waqqgħu b'mod kostanti l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni.

(112)

Barra minn hekk, l-indikaturi tad-dannu relatati mal-prestazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni, bħalma huma l-fluss tal-flus u l-profittabilità kienu affettwati serjament. Dan ifisser li l-abbiltà tal-industrija tal-Unjoni biex tgħolli l-kapital u biex tinvesti naqset ukoll.

(113)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal aktar ’il fuq, ġie konkluż li l-industrija tal-Unjoni sofriet dannu materjali fil-kuntest tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

E.   IL-KAWŻALITÀ

1.   Introduzzjoni

(114)

Skont l-Artikolu 3(6) u l-Artikolu 3(7) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping li joriġinaw mir-RPĊ kkawżawx dannu lill-industrija tal-Unjoni sa tali grad li jista' jiġi kklassifikat bħala materjali. Il-fatturi magħrufa minbarra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, li setgħu fl-istess waqt ikkawżaw il-ħsara lill-industrija tal-Unjoni, ġew eżaminati biex jiġi żgurat li kwalunkwe dannu kkawżat minn dawk il-fatturi l-oħrajn ma jiġix attribwit lill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

2.   L-effett tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping

(115)

L-investigazzjoni wriet li l-konsum tal-Unjoni naqas b'9 % matul il-perjodu kkunsidrat, filwaqt li l-volum tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ żdied b'mod drammatiku b'madwar 49 %, is-sehem mis-suq tagħhom ukoll żdied bi 63 % minn 8,3 % fl-2008 għal 13,6 % fil-PI. Fl-istess ħin, il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni naqas bi 13% u s-sehem mis-suq niżel b'4% minn 59 % fl-2008 għal 56,7 % fil-PI.

(116)

Barra minn hekk, filwaqt li l-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu wkoll affettwati mill-kriżi ekonomika u waqgħu bi 68 % mill-2008 sal-2009, huma rkupraw b'ritmu mgħaġġel ħafna bejn l-2009 u l-PI b'żieda ta’ 367 % sal-aħħar tal-PI, għalkemm il-konsum tal-Unjoni żdied biss b’20 % matul dan il-perjodu. Permezz tat-tnaqqis ta' 9 % tal-prezz unitarju meta mqabbel mal-2008 u t-twaqqigħ tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'25,9 % matul il-PI, l-importazzjonijiet Ċiniżi żiedu s-sehem tagħhom mis-suq bi 63 % sa 13,6 % mill-2008 sal-PI.

(117)

Fl-istess ħin, mill-2008 sal-PI il-volumi tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni lil partijiet mhux relatati b'mod ġenerali naqas bi 13 %. Fiż-żmien tal-irkupru tas-suq, bejn l-2009 u l-PI, l-industrija tal-Unjoni setgħet iżżid il-volumi tal-bejgħ tagħha lil partijiet mhux relatati bi 8 % biss iżda tilfet 9 % mis-sehem mis-suq biex b'hekk ibbenefikat b'mod limitat miż-żieda fil-konsum. Fil-fatt kienu l-importazzjonijiet Ċiniżi dawk li bbenefikaw l-aktar mill-irkupru tal-konsum biex ħallew parteċipanti oħra fis-suq lura ħafna.

(118)

Il-prezzijiet ta’ importazzjoni medji mir-RPĊ naqsu b'9 % matul il-perjodu kkunsidrat. Għalkemm hemm tendenza li qed jiżdiedu wara l-waqgħa drastika fl-2009, bejn l-2009 u l-PI, baqgħu kostantament taħt il-livelli mitluba mill-industrija tal-Unjoni. Il-prezz tal-unità lil klijenti mhux relatati fl-UE naqas bi 3 % biss, ħaġa li turi xi reżistenza għall-pressjoni tal-prezz eżerċitata mill-importazzjonijiet Ċiniżi. Madankollu, dawn il-prezzijiet kienu ovvjament sostnuti akkost ta' volumi tal-bejgħ anqas u tnaqqis fil-profitti fuq dak il-bejgħ peress li dawn niżlu b’61 % minn 6,7 % fl-2008 għal 2,6 % fil-PI, hekk kif l-ispejjeż tal-manifattura kienu qegħdin jiżdiedu.

(119)

Abbażi ta’ dan ta' hawn fuq, huwa konkluż li l-mewġa ta’ importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mir-RPĊ li waqqgħet il-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni, kellha rwol deċiżiv fid-dannu materjali mġarrab mill-industrija tal-Unjoni, li żamm lill-industrija tal-Unjoni milli tibbenefika bis-sħiħ mill-irkupru fil-konsum tal-Unjoni.

3.   L-effett ta’ fatturi oħrajn

3.1.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

Pajjiż

 

2008

2009

2010

PI

Il-Korea t'Isfel

Volum (tunnellati)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indiċi (2008 = 100)

100

99

76

104

 

Sehem mis-suq (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indiċi (2008 = 100)

100

131

88

114

 

Prezz medju

901

727

846

903

 

Indiċi (2008 = 100)

100

81

94

100

l-Indja

Volum (tunnellati)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indiċi (2008 = 100)

100

93

97

88

 

Sehem mis-suq (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indiċi (2008 = 100)

100

123

112

97

 

Prezz medju

932

667

773

824

 

Indiċi (2008 = 100)

100

72

83

88

Pajjiżi Oħra

Volum (tunnellati)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indiċi (2008 = 100)

100

64

50

67

 

Sehem mis-suq (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indiċi (2008 = 100)

100

84

58

74

 

Prezz medju

951

809

924

955

 

Indiċi (2008 = 100)

100

85

97

100

Total tal-pajjiżi terzi kollha għajr ir-RPĊ

Volum (tunnellati)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indiċi (2008 = 100)

100

84

71

86

 

Sehem mis-suq (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indiċi (2008 = 100)

100

110

82

94

 

Prezz medju

929

735

842

898

 

Indiċi (2008 = 100)

100

79

91

97

Sors: L-Eurostat

(120)

Filwaqt li l-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu jikkostitwixxu 56 % tal-importazzjonijiet kollha fl-UE matul il-PI, sorsi importanti oħra tal-importazzjonijiet kienu mir-Repubblika tal-Indja ("l-Indja") (11 %) u l-Korea t'Isfel (19 %). Għall-kuntrarju tal-importazzjonijiet mir-RPĊ, l-importazzjonijiet mill-Indja, għalkemm il-prezz medju tagħhom naqas b’mod drastiku bi 12 %, b'mod ġenerali naqsu bi 12 % matul il-perjodu kkunsidrat u tilef 3 % tas-sehem tas-suq. L-importazzjonijiet mill-Korea t'Isfel żdiedu b’4 % biss bil-prezz medju jibqa' fuq l-istess livell bħal dak tal-2008. Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-Indja kien 2,7 % fil-PI, filwaqt li l-importazzjonijiet mill-Korea t’Isfel kellhom sehem ta' 4,6 %.

(121)

Importazzjonijiet oħra li jirrappreżentaw 14 % tal-importazzjonijiet totali, naqsu bi 33 % u l-prezz medju tagħhom baqa' fl-istess livell bħal dak tal-2008.

(122)

Għalkemm il-prezz medju tal-importazzjoni l-oħra kollha kien taħt il-livell tal-prezz tal-industrija tal-Unjoni, l-effett ta' dawn l-importazzjonijiet, jekk kien hemm, jista' possibbilment ikun biss marġinali. L-ewwelnett, ma hemm l-ebda evidenza li l-importazzjonijiet minn sorsi oħra kienu kkummerċjalizzati inġustament. It-tieni, b'kuntrast mal-importazzjonijiet Ċiniżi, il-livell ġenerali tal-prezz ta' sorsi ewlenin ta' importazzjonijiet oħra baqgħu pjuttost stabbli matul il-perjodu kkunsidrat kollu, u għalhekk juri li l-industrija tal-Unjoni tista' tikkompeti b'suċċess ma' dawk l-importazzjonijiet fis-segmenti tas-suq. It-tielet nett, l-importazzjonijiet minn pajjiżi oħra naqsu matul il-perjodu kkunsidrat u għadhom f’livell baxx, kemm b'mod ġenerali kif ukoll għal pajjiżi esportaturi ewlenin individwalment. Barra minn hekk, it-tnaqqis tas-sehem mis-suq ta’ importazzjonijiet oħra jikkonferma li dawk l-importazzjonijiet ma setgħux ikkawżaw dannu lill-industrija tal-Unjoni.

3.2.   Il-prestazzjoni tal-esportazzjoni tal-industrija tal-Unjoni

 

2008

2009

2010

PI

Esportazzjonijiet, Eurostat (tunnellati)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indiċi (2008 = 100)

100

91

87

90

Prezz medju (EUR/tunnellata)

1 068

937

995

1 092

Indiċi (2008 = 100)

100

88

93

102

Esportazzjonijiet minn produtturi tal-Unjoni fil-kampjun

53 542

46 516

48 102

46 228

Indiċi (2008 = 100)

100

87

90

86

Medja tal-prezz tal-bejgħ (EUR/tunnellata)

1 086

826

984

1 132

Indiċi (2008 = 100)

100

76

91

104

Sors: L-Eurostat u t-tweġibiet għall-kwestjonarji

(123)

It-total tal-esportazzjonijiet tal-OCS mill-industrija tal-Unjoni lil pajjiżi terzi skont l-Eurostat naqas b’10 % matul il-perjodu kkunsidrat. Madankollu, il-prezz medju kien relattivament għoli u żdied bi 2 % matul il-perjodu kkunsidrat. L-esportazzjonijiet kienu jirrappreżentaw 17 % tal-produzzjoni totali tal-UE u għalhekk għenu lill-industrija tal-Unjoni biex tikseb ekonomiji ta' skali u tnaqqas l-ispejjeż globali tal-produzzjoni. Għaldaqstant, jista’ jiġi konkluż li l-attività tal-esportazzjoni tal-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tkun il-kawża potenzjali ta' dannu materjali.

(124)

Din l-istampa ġenerali hija riflessa mis-sitwazzjoni fl-esportazzjonijiet mill-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun lejn klijenti mhux relatati f'pajjiżi terzi. Dawn naqsu b’14 % matul il-perjodu kkunsidrat, madankollu, hawnhekk ukoll il-prezz tal-esportazzjoni għal kull unità kien kontinwament ogħla (b'medja ta' bejn 2 % u 12 % jiddependi mis-sena) mill-prezz tal-UE. Peress li l-volum tal-esportazzjoni kien biss 3 % tal-produzzjoni totali, huma ma setgħux ikkontribwixxew għad-dannu li ġarrabis-suq tal-UE.

3.3.   L-importazzjoni proprja tal-industrija tal-Unjoni mir-RPĊ

(125)

Matul l-investigazzjoni, ġie affermat li l-ilmentaturi (permezz tal-kumpaniji relatati tagħhom) kienu involuti huma nfushom fl-importazzjoni tal-prodott ikkonċernat mir-RPĊ u li dawk l-importazzjonijiet kienu jikkostitwixxu bejn 20 % u 40 % tat-total tal-importazzjonijiet mir-RPĊ. Madankollu, ma ngħatat l-ebda evidenza biex issostni din l-allegazzjoni. Wara investigazzjoni ta' dawn l-allegazzjonijiet, instab li madwar 10 000 tunnellata biss kienu importati matul il-PI mill-produtturi tal-Unjoni, li kien fil-parti l-kbira skont id-dejta ppreżentata fil-bidu mill-ilmentatur. Madwar volum simili nstab li ġie importat minn kumpaniji relatati tal-produtturi tal-Unjoni, iżda mhux żvelat skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku. Dawn l-importazzjonijiet flimkien ammontaw għal madwar 2-3 % tat-total tal-importazzjonijiet mir-RPĊ. B'riżultat ta' dan, ma jistax jiġi konkluż li l-industrija tal-Unjoni kienet qed timporta kwantitajiet bħal dawn u b'dan il-mod mir-RPĊ sabiex (1) tqajjem xi dubju dwar l-istatus tagħhom bħala produtturi tal-Unjoni skont l-Artikolu 4 (1)(a) tar-Regolament bażiku, jew (2) biex jagħmlu d-dannu għalihom infushom. Għaldaqstant, dan l-argument qed jiġi provviżorjament miċħud.

3.4.   Użu ristrett u bejgħ ristrett

(126)

Ġie allegat minn ċerti partijiet interessati li d-dannu lill-industrija tal-Unjoni kien ikkawżat mill-ingaġġ tagħha stess fin-negozju downstream tal-produzzjoni ta' materjali tal-kostruzzjoni (eż. pannelli sandwich, folji trapezojdi eċċ.) jew direttament jew permezz tal-kumpaniji relatati fi ħdan il-gruppi. Kien allegat speċifikament li l-industrija tal-Unjoni għamlet l-OCS disponibbli għan-negozji downstream tagħha stess bi prezzijiet orħos minn dawk għal kumpaniji mhux relatati, b'hekk kienet qed "tissussidjahom" fi ħdan il-grupp u tippermettilhom li jwaqqgħu l-prezzijiet għad-deterrent tal-kompetituri tagħhom fis-segment downstream.

(127)

Kif jidher fil-premessi minn (102) sa (107) hawn fuq, il-valur medju ta' użu ristrett u bejgħ ristrett għal kull tunnellata kien ta' 2 % biss anqas mill-prezz tal-bejgħ lil klijenti mhux relatati fil-PI. Barra minn hekk, l-investigazzjoni uriet li l-użu ristrett u l-bejgħ ristrett probabbilment kienu affettwati indirettament minn kompetizzjoni inġusta minħabba importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping. Fil-fatt, jekk kien hemm xi vantaġġ min-negozju downstream tal-produtturi tal-Unjoni kif allegat, dan kellu jidher fl-iżvilupp ta' dan l-indikatur tad-danni. Għaldaqstant dan l-argument qed jiġi provviżorjament miċħud.

3.5.   Il-kriżi ekonomika

(128)

Il-kriżi ekonomika u l-effett tagħha fuq in-negozju tal-kostruzzjoni tal-anqas tispjega parzjalment it-tnaqqis fid-domanda u l-pressjoni tal-prezzijiet matul il-perjodu kkunsidrat. Kif imsemmi hawn fuq, fl-2009 il-konsum naqas b’24 %. Madankollu, mill-2010 'l quddiem, is-suq beda jirkupra u, sal-aħħar tal-PI, il-konsum żdied b'20 %.

(129)

Madankollu, l-analiżi tad-danni u l-kawżalità sseparat l-analiżi tas-suq tal-2009 minn mal-irkupru ta' wara mill-2009 sal-PI. Fl-analiżi tad-danni u l-kawżalità intwera b'mod ċar li l-importazzjonijiet mir-RPĊ ħadu vantaġġ kbir mill-konsum li kien qed jirkupra u barra minn hekk waqqa' l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni, biex b'hekk dawru l-possibilità ta' opportunitajiet ugwali biex l-atturi kollha jirkupraw mill-waqgħa f'battalja kontinwa għall-għajxien.

3.6.   L-eċċess ta’ kapaċità strutturali

(130)

Ġie ddikjarat minn ċerti partijiet interessati li l-kawża tad-dannu għall-industrija tal-Unjoni, li ħafna drabi hija produtturi tal-azzar integrati vertikalment, ma kinitx l-importazzjonijiet mir-RPĊ iżda li kien minħabba problemi strutturali fl-industrija tal-azzar tal-UE bħal pereżempju il-kapaċità żejda. Kien hemm ukoll l-argument li l-konsolidazzjoni tal-industrija tal-azzar li saret qabel il-perjodu kkunsidrat kienet wasslet għal kapaċità żejda u li kull dannu mġarrab kien konsegwenza ta’ wisq faċilitajiet ta’ produzzjoni.

(131)

Fil-fatt, il-produzzjoni tal-OCS hija bbażata fuq il-kapital u l-industrija għandha spejjeż fissi relattivament għoljin. Madankollu, ma jistax jiġi konkluż li l-konsolidazzjoni tal-industrija tal-azzar li saret qabel il-perjodu kkunsidrat kienet wasslet għal kapaċità żejda. Ir-riżultati juru li wara żieda żgħira fil-kapaċità installata fl-2009, l-industrija naqqset il-kapaċità tagħha fl-2010 u reġgħet għamlet dan fil-PI. Il-livell ta' kapaċità waqt il-PI kien f'livell aktar baxx mill-konsum reali fl-2008, is-sena qabel ma bdew jinħassu bis-sħiħ l-effetti tal-kriżi ekonomika. Il-konsum fl-UE s'issa għadu ma rritornax għall-livell tal-2008.

(132)

Barra minn hekk, ir-riżultati tal-investigazzjoni juru li l-effett negattiv tal-kapaċità żejda jista' jiġi attribwit minimament lill-produtturi tal-UE tal-OCS. L-ewwel nett, l-investigazzjoni wriet li l-industrija tal-Unjoni ovvjament kienet qed tieħu passi biex issostni effiċjenza – SG&A tnaqqas b'mod sinifikanti b'34 %, u l-produttività żdiedet bi 8 % għall-industrija kollha u b'6 % għall-kumpaniji fil-kampjun. It-tieni, l-investiment kontinwu fil-linji ta' produzzjoni u l-flessibbiltà fl-użu tagħhom għall-produzzjoni ta’ prodotti oħra għenu biex tinkiseb ekonomija ta' skali u jitnaqqsu l-ispejjeż fissi aħħarin. Għalhekk, flimkien mal-utilizzazzjoni tal-kapaċità tal-kumpaniji fil-kampjun li naqset bi 18 % matul il-perjodu kkunsidrat, il-medja tal-kosti tal-manifattura żdiedet b’9 % biss, u dan jinkludi l-kosti tal-materja prima. Għalhekk, ma jistax jiġi konkluż li l-kapaċità żejda tista' tikser ir-rabta kawżali. Dan l-argument għalhekk qed jiġi provviżorjament miċħud.

4.   Il-konklużjoni dwar il-kawżalità

(133)

Intwera li kien hemm żieda sostanzjali fil-volum u fis-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping li joriġinaw mir-RPĊ fil-perjodu kkunsidrat, speċjalment mill-2009 sal-PI. Instab ukoll li dawn l-importazzjonijiet, b'mod kostanti, kienu qed iwaqqgħu l-prezzijiet mitluba mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u b'mod partikolari matul il-PI.

(134)

Din iż-żieda fil-volum u fis-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet bi prezzijiet baxxi mir-RPĊ li huma l-oġġett ta' dumping, seħħet fl-istess żmien meta kien hemm żvilupp negattiv fis-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni. Din is-sitwazzjoni marret għall-agħar fil-PI, meta, minkejja l-irkupru tal-konsum, l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx terġa’ tikseb is-sehem tagħha fis-suq li kienet tilfet u l-profittabilità u l-indikaturi finanzjarji l-oħra bħall-fluss tal-flus u l-qligħ fuq l-investiment staġna fil-livell tal-2010, u l-impjiegi laħqu l-aktar livell baxx tagħhom.

(135)

L-eżami tal-fatturi l-oħra magħrufa li setgħu kkawżaw dannu lill-industrija tal-Unjoni żvela li dawn il-fatturi mhumiex tali li jkissru r-rabta kawżali stabbilita bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mir-RPĊ u d-dannu li ġarrbet l-industrija tal-Unjoni.

(136)

Abbażi tal-analiżi msemmija hawn fuq, li għamlet distinzjoni xierqa u firdet l-effetti tal-fatturi magħrufa kollha dwar il-qagħda tal-industrija tal-Unjoni mill-effetti ta’ dannu tal-esportazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, ġie konkluż provviżorjament li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ kkawżaw dannu materjali lill-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(6) tar-Regolament bażiku.

F.   L-INTERESS TAL-UNJONI

1.   Il-kummenti preliminari

(137)

B'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk, minkejja l-konklużjoni provviżorja dwar id-dumping dannuż, kienx hemm raġunijiet konvinċenti biex jiġi konkluż li mhux fl-interess tal-Unjoni li jiġu adottati miżuri provviżorji f'dan il-każ partikolari. L-analiżi tal-interess tal-Unjoni kienet ibbażata fuq evalwazzjoni tad-diversi interessi involuti kollha, inklużi dawk tal-industrija tal-Unjoni, l-importaturi u l-utenti tal-prodott ikkonċernat.

2.   L-interess tal-industrija tal-Unjoni

(138)

L-industrija tal-Unjoni bħala entità sħiħa hija magħmula minn 22 produttur magħruf li jirrappreżentaw il-produzzjoni kollha tal-OCS fl-Unjoni skont l-Eurofer. Il-produtturi jinsabu fi Stati Membri differenti tal-Unjoni, u jimpjegaw direttament ’il fuq minn 5,400 persuna b’rabta mal-prodott ikkonċernat.

(139)

Ħadd mill-produtturi ma oppona l-bidu tal-investigazzjoni. Kif deher aktar 'il fuq mill-indikaturi makroekonomiċi, l-industrija kollha tal-UE esperjenzat deterjorament tas-sitwazzjoni tagħhom u ntlaqtet negattivament mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(140)

L-industrija tal-Unjoni sofriet dannu materjali kkawżat mill-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping mir-RPĊ. Wieħed ifakkar li l-indikaturi kollha tad-dannu wrew tendenza negattiva matul il-perjodu kkunsidrat. B’mod partikolari, l-indikaturi tad-dannu relatati mal-prestazzjoni finanzjarja tal-produtturi tal-Unjoni li kkoperaw, bħall-profittabilità u r-ritorn fuq l-investimenti, kienu affettwati serjament. Fin-nuqqas ta’ miżuri, hemm possibbiltà kbira li l-qagħda ekonomika tal-industrija tal-Unjoni se tkompli tmur għall-agħar.

(141)

Huwa mistenni li l-impożizzjoni ta’ dazji ta’ anti-dumping provviżorji se terġa’ tistabbilixxi kundizzjonijiet ta’ kummerċ ġusti fis-suq tal-Unjoni, li jippermettu lill-industrija tal-Unjoni tistabbilixxi l-prezzijiet tal-OCS b'mod li jirriflettu l-kosti tad-diversi komponenti u kundizzjonijiet tas-suq. Jista' jkun mistenni wkoll li l-impożizzjoni ta’ miżuri provviżorji jippermettu lill-industrija tal-Unjoni tirkupra tal-anqas parti mis-sehem mis-suq mitluf matul il-perjodu kkunsidrat, b'impatt pożittiv fuq il-profittabilità tagħha u l-qagħda finanzjarja tagħha b'mod ġenerali.

(142)

Jekk il-miżuri ma jiġux imposti, huwa mistenni aktar telf fis-sehem mis-suq u l-profittabilità tal-industrija tal-Unjoni tibqa' sejra lura. Dan ma jkunx sostenibbli fuq medda medja sa medda twila ta’ żmien. Huwa probabbli wkoll li xi produtturi individwali jkollhom jagħlqu l-faċilitajiet tal-produzzjoni tagħhom, peress li ilhom jagħmlu telf kbir tul il-perjodu kkunsidrat. Minħabba t-telf imġarrab u l-livell għoli ta’ investiment fil-produzzjoni fil-bidu tal-perjodu kkunsidrat, għandu jkun mistenni li l-parti l-kbira tal-produtturi tal-Unjoni mhux se jirnexxielhom jirkupraw l-investimenti tagħhom, jekk ma jiġux imposti l-miżuri.

(143)

Għaldaqstant, ġie konkluż b’mod provviżorju li l-impożizzjoni ta’ dazji anti-dumping tkun fl-interess tal-industrija tal-Unjoni.

3.   L-interess tal-utenti u l-importaturi

(144)

Kif imsemmi hawn fuq fil-premessa (10), ħames importaturi ppreżentaw ruħhom iżda tnejn biss wieġbu għall-kwestjonarju. Minn madwar 100 utent elenkati fl-ilment, 19 ippreżentaw ruħhom u esprimew interess fil-proċediment. Sussegwentement, għaxar kumpaniji ppreżentaw tweġibiet għall-kwestjonarju.

(145)

L-aktar utenti u importaturi attivi għamlu sottomissjonijiet bil-miktub konġunti u saru diversi seduti fil-kors tal-investigazzjoni. L-argumenti ewlenin tagħhom rigward l-impożizzjoni ta' miżuri huma analizzati hawn taħt.

3.1.   Il-kompetizzjoni fis-suq tal-UE

(146)

Ġie sottomess li s-suq tal-UE tal-OCS ma kienx kompetittiv biżżejjed u li l-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu neċessarji biex jagħtu aktar poter ta’ negozjar lil kumpaniji li jimportaw u li jużaw l-OCS. Barra minn hekk, ġie ssuġġerit li l-industrija tal-Unjoni kienet involuta f’arranġamenti oligopolistiċi biex tikkontrolla s-suq. L-investigazzjoni fl-istadju provviżorju ma kkonfermatx dawn l-allegazzjonijiet. Barra minn hekk, instab li l-produtturi tal-Unjoni kienu qed jikkompetu fl-istess swieq u spiss kienu qed ibigħu lill-istess konsumaturi, jew lill-kumpaniji tal-kostruzzjoni ta' xulxin. Wara li kkunsidraw li ma ġiet ippreżentata l-ebda evidenza aneddotali lil hinn mill-ilmenti dwar id-diffikultajiet waqt in-negozjar tal-prezz u li minbarra ħames gruppi ta' produtturi tal-Unjoni li lmentaw, 11-il produttur ieħor tal-OCS joperaw fl-UE, li xi wħud minnhom huma kbar ħafna, u l-varjetà ta’ sorsi ta’ importazzjonijiet oħra, din it-talba tidher li mhix sostanzjata u hija provviżorjament miċħuda.

3.2.   Nuqqas ta’ provvisti

(147)

Ġie allegat ukoll li l-impożizzjoni ta’ miżuri fuq l-importazzjonijiet Ċiniżi kien se joħloq nuqqas ta’ OCS fis-suq tal-UE. Madankollu, fid-dawl tal-varjetà wiesgħa ta' sorsi ta' provvista deskritti hawn fuq, kif ukoll il-kapaċità ta’ produzzjoni libera fl-industrija tal-Unjoni, mhuwiex meqjus probabbli li tali nuqqas jista' jseħħ. Għaldaqstant, dan l-argument qed jiġi provviżorjament miċħud.

3.3.   Konklużjoni dwar l-interessi tal-utenti u l-importaturi

(148)

L-għaxar utenti li kkoperaw irrappreżentaw 7 % tat-total tal-importazzjonijiet miċ-Ċina matul il-PI. L-investigazzjoni turi li l-utenti kollha għandhom sorsi differenti ta' provvista. Fuq medja, ix-xiri miċ-Ċina kkostitwixxa madwar 15 % tax-xiri totali tagħhom ta' prodotti tal-OCS; barra minn hekk, l-akbar volumi kienu misjuba li oriġinaw minn produtturi tal-UE (73 %) u 12 % ġew importati minn pajjiżi terzi oħra. Fil-fatt, peress li l-prodott ikkonċernat huwa standardizzat ħafna, l-importanza tar-rabta tal-konsumatur hija pjuttost relattiva, u kemm l-utenti kif ukoll l-importaturi jistgħu pjuttost faċilment ibidlu s-sorsi tal-provvista fejn hija kkonċernata l-kwalità tal-prodott.

(149)

L-investigazzjoni wriet li l-utenti li kkooperaw kollha minbarra wieħed, għamlu l-qligħ fis-settur li juża l-prodott ikkonċernat u l-profittabilità tagħhom matul il-PI kienet tvarja bejn 1 % u 13 %, skont il-kumpanija. Barra minn hekk, il-profittabilità ta’ dawk il-kumpaniji ma kinitx tiddependi b’mod sinifikanti fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mir-RPĊ.

(150)

Abbażi tar-risposti għall-kwestjonarju tal-utenti, saret stima tal-effett probabbli tal-miżuri proposti. Għalhekk, anke jekk wieħed jassumi l-iktar sitwazzjoni ħażina possibbli għall-utenti li kkooperaw, jiġifieri li ma tista' tgħaddi l-ebda żieda fil-prezz u li jkunu marbuta biex jimportaw miċ-Ċina bl-istess volumi preċedenti, l-impatt tal-livell tad-dazju fuq il-kost tagħhom tal-produzzjoni ikun ta’ żieda bejn 1 % sa 5 % u fuq il-profittabilità tista' tfisser tnaqqis ta' bejn 1 sa 2,8 punti perċentwali għall-maġġoranza tal-importazzjonijiet u ta' madwar 4 punti perċentwali għall-importazzjoni b'dazju residwu. Madankollu, is-sitwazzjoni l-aktar probabbli hija impatt sinifikament anqas minn dan, peress l-importazzjonijiet miċ-Ċina jirrapreżentaw parti żgħira min-negozju tal-utenti, wieħed jista' jistenna li jkun relattivament faċli li ż-żieda fil-kost minħabba l-miżuri anti-dumping tgħaddi minn wieħed għall-ieħor. Barra minn hekk, minħabba li flimkien mal-ħafna produtturi tal-UE hemm disponibbli sorsi ta' importazzjonijiet alternattivi sinifikanti, li mhumiex soġġetti għal miżuri, eż. l-Indja u l-Korea t'Isfel, huwa mistenni li l-prezzijiet fis-suq, wara l-imponiment tal-miżuri se jieħdu inkonsiderazzjoni dawn il-fatturi wkoll.

(151)

Iż-żewġ importaturi li kkooperaw irrappreżentaw madwar 6 % tat-total tal-importazzjonijiet miċ-Ċina matul il-PI, l-ammont eżatt mhux żvelat skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku. Bl-istess mod bħalma huwa għall-utenti, l-importaturi ukoll żammu sorsi differenti ta’ forniment barra mir-RPĊ. Barra minn hekk, kien stabbilit li hemm ċans li l-profittabilità tal-importaturi tkun aktar affettwata mill-miżuri minn dik tal-utenti, li kieku kellhom iżommu l-mudell ta' importazzjoni pprattikat matul il-PI. Madankollu, fil-prattika l-importaturi bħala negozjanti għandhom it-tendenza li jkunu aktar flessibbli mill-utenti, u probabbilment ikunu minn tal-ewwel li jduru għal sorsi alternattiva ta' forniment.

(152)

F'dan il-kuntest għandu jiġi kkunsidrat ukoll li parti mill-benefiċċju tal-importazzjonijiet Ċiniżi fuq in-naħa tal-utent u tal-importatur effettivament toħroġ u hija possibbli minħabba d-diskriminazzjoni inġusta fil-prezz ipprattikata mill-esportaturi Ċiniżi, u mhux minn vantaġġ kompetittiv naturali. Għalhekk, ir-ristabbiliment tal-kundizzjonijiet indaqs fis-suq tal-UE permezz tal-korrezzjoni tad-distorzjoni kummerċjali riżultat tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, fil-fatt se jippermetti lis-suq tal-OCS jerġa’ jsir suq f'saħħtu, b'dinamika mmexxija mill-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp fil-prezz, billi atturi oħra (utenti, produtturi, klijenti finali), li ma jistgħux jibbenefikaw immedjatament minn importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, ma jitpoġġewx fi żvantaġġ.

4.   Konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(153)

Fid-dawl ta’ dak ta' hawn fuq, ġie provviżorjament konkluż li abbażi tal-informazzjoni disponibbli li tikkonċerna l-interess tal-Unjoni, ma hemm l-ebda raġuni sinifikanti kontra l-impożizzjoni ta’ miżuri provviżorji fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġina mir-RPĊ.

G.   MIŻURI PROVVIŻORJI ANTI-DUMPING

1.   Il-livell ta’ tneħħija tad-dannu

(154)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet li ntlaħqu fir-rigward tad-dumping, id-dannu, il-kawżalità u l-interess tal-Unjoni, għandhom jiġu imposti miżuri anti-dumping provviżorji sabiex ma jiġix ikkawżat aktar dannu lill-industrija tal-Unjoni mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(155)

Sabiex jiġi determinat il-livell ta' dawn il-miżuri, għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-marġnijiet tad-dumping li nstabu u l-ammont ta' dazju neċessarju sabiex jiġi eliminat id-dannu sofrut mill-industrija tal-Unjoni.

(156)

Meta kien qed jiġi kkalkulat l-ammont ta’ dazju meħtieġ biex jitneħħew l-effetti tad-dumping ta’ dannu, tqies li kwalunkwe miżura li tittieħed għandha tippermetti lill-industrija tal-Unjoni tkopri l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħha u tikseb profitt qabel it-taxxa li jista’ jinkiseb b’mod raġonevoli minn industrija ta’ dan it-tip fis-settur f’kundizzjonijiet normali ta’ kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping, fuq il-bejgħ tal-prodott simili fl-Unjoni. Huwa meqjus li l-qligħ li jista’ jinkiseb fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping għandu jkun ibbażat fuq is-sena 2008 meta l-importazzjonijiet Ċiniżi kienu inqas preżenti fis-suq tal-Unjoni. Huwa għalhekk ikkunsidrat li marġni ta’ qligħ ta’ 6,7 % ta’ dħul mill-bejgħ jista’ jkun ikkunsidrat bħala minimu xieraq li l-industrija tal-Unjoni setgħat stenniet li takkwista fin-nuqqas ta’ dumping ta’ dannu.

(157)

Fuq din il-bażi, ġie kkalkulat prezz li ma jikkawża l-ebda dannu għall-prodott simili gћall-industrija tal-Unjoni. Il-prezz mhux dannuż inkiseb permezz taż-żieda tal-marġni ta’ profitt ta’ 6,7 % imsemmi fuq mal-ispiża tal-produzzjoni.

(158)

Iż-żieda neċessarja fil-prezz ġiet imbagħad maħduma fuq il-bażi ta’ tqabbil tal-medja peżata tal-prezz tal-importazzjoni tal-produtturi esportaturi li kkooperaw fir-RPĊ, aġġustata b'mod xieraq għall-ispejjeż tal-importazzjoni u d-dazji tad-dwana mal-prezz mhux ta' ħsara tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni matul il-PI. Kwalunkwe differenza li rriżultat minn dan it-tqabbil imbagħad ġiet espressa bħala perċentwal tal-valur medju tal-importazzjoni CIF tat-tipi mqabbla.

2.   Miżuri Provviżorji

(159)

Skont dak li ntqal, huwa kkunsidrat li, f’konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, miżuri anti-dumping provviżorji għandhom ikunu imposti fir-rigward ta’ importazzjonijiet li joriġinaw mir-RPĊ fil-livell tal-marġni aktar baxxi tad-dumping u tad-dannu, skont ir-regola ta' dazju anqas.

(160)

Ir-rati tad-dazju anti-dumping ta' kumpaniji individwali speċifikati f'dan ir-Regolament ġew stabbiliti abbażi tas-sejbiet tal-investigazzoni preżenti. Għalhekk, dawn jirriflettu s-sitwazzjoni misjuba matul dik l-investigazzjoni fir-rigward ta’ dawn il-kumpaniji. Dawn ir-rati ta’ dazju (bil-maqlub tad-dazju komuni għall-pajjiż kollu applikabbli għall-"kumpaniji l-oħra kollha") huma għalhekk esklużivament applikabbli għall-importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw mir-RPĊ u li jiġu prodotti mill-kumpaniji u għalhekk mill-entitajiet legali speċifiċi msemmija. Il-prodotti importati magħmulin minn xi kumpanija oħra mhux speċifikament imsemmija fil-parti operattiva ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-entitajiet relatati ma’ dawk imsemmija b’mod speċifiku, ma jistgħux jibbenefikaw minn dawn ir-rati u għandhom jiġu soġġetti għar-rata tad-dazju applikabbli għall-"kumpaniji l-oħra kollha".

(161)

Kwalunkwe talba għall-applikazzjoni ta’ dawn ir-rati tad-dazju anti-dumping gћal kumpaniji individwali (eż. wara bdil fl-isem tal-entità jew wara li jiġu stabbiliti entitajiet ġodda tal-produzzjoni jew tal-bejgћ) gћandha tiġi minnufih indirizzata lill-Kummissjoni (7) bl-informazzjoni kollha rilevanti, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kwalunkwe modifika fl-attivitajiet tal-kumpanija marbuta mal-produzzjoni, mal-bejgћ domestiku u tal-esportazzjoni u li jkunu assoċjati, pereżempju, ma’ dik il-bidla fl-isem jew ma’ dik il-bidla fl-entitajiet tal-produzzjoni u tal-bejgћ. Jekk ikun xieraq, ir-Regolament se jiġi emendat skont il-każ billi tiġi aġġornata l-lista ta’ kumpaniji li jgawdu mir-rati tad-dazju individwali.

(162)

Sabiex jiġi żgurat infurzar xieraq tad-dazju antidumping, il-livell ta’ dazju residwali mhux biss għandu japplika għall-produtturi esportaturi li ma kkoperawx iżda wkoll għal dawk il-produtturi li ma kellhomx esportazzjonijiet lejn l-Unjoni matul il-PI.

(163)

Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, il-marġni tad-dumping u tad-dannu stabbiliti u r-rati provviżorji tad-dazju huma kif ġej:

Kumpanija

Marġni tad-dumping

Marġni tad-dannu

Dazju provviżorju

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd u Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6  %

29,2  %

29,2  %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, u, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) u Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4  %

55,3  %

55,3  %

Union Steel China u Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2  %

13,2  %

13,2  %

Kumpaniji oħra li kkooperaw

61,1  %

42,5  %

42,5  %

Il-kumpaniji l-oħra kollha

77,9  %

57,8  %

57,8  %

H.   ID-DISPOŻIZZJONI FINALI

(164)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni tajba, għandu jiġi ffissat perjodu li fih il-partijiet interessati li identifikaw ruħhom fil-limitu ta’ żmien speċifikat fin-notifika ta' bidu jistgħu jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jitolbu smigħ. Barra minn hekk, wieħed għandu jgħid li s-sejbiet li jikkonċernaw l-impożizzjoni ta’ dazji magħmula għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma provviżorji u jistgħu jerġgħu jitqiesu għall-finijiet ta’ kull miżura definittiva.

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dazju proviżorju anti-dumping huwa b’dan impost fuq l-importazzjonijiet ta’ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku, jiġifieri prodotti ċatti rrumblati tal-azzar liga jew mhux liga (ma jinkludix l-istainless steel) li huma miżbugħa, mogħtija l-verniċ jew miksija bi plastiks fuq mill-anqas naħa waħda, esklużi dawk imsejħa "pannelli sandwich" tat-tip użati għall-applikazzjonijiet fil-bini u li jikkonsistu f'żewġ folji tal-metall fuq barra u b'qalba ta' stabbilizzazzjoni ta' materjal għall-insulazzjoni marsus bejniethom, u esklużi dawk il-prodotti b’kisi finali tat-trab taż-żingu (żebgħa rikka fiż-żingu, li fiha piż ta’ 70 % jew aktar ta' żingu) li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (kodiċi TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 u 7226997091) u li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

2.   Ir-rata tad-dazju anti-dumping provviżorju applikabbli għall-prezz nett, ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju, tal-prodott deskritt fil-paragrafu 1 u mmanifatturat mill-kumpaniji elenkati hawn taħt, għandha tkun kif ġej:

Kumpanija

Dazju

Kodiċi addizzjonali TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2  %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3  %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2  %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5  %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5  %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5  %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5  %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5  %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5  %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5  %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5  %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5  %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5  %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5  %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5  %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5  %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5  %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5  %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5  %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5  %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5  %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5  %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5  %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5  %

B334

Il-kumpaniji l-oħra kollha

57,8  %

B999

3.   L-applikazzjoni tar-rati provviżorji tad-dazju tal-anti-dumping speċifikati gћall-kumpaniji msemmija fil-paragrafu 2 gћandha sseћћ bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata fattura kummerċjali valida lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li trid tkun konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness. Jekk ma tiġi ppreżentata ebda fattura bħal din, għandu japplika d-dazju applikabbli għall-kumpaniji l-oħrajn kollha.

4.   Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-Unjoni tal-prodott imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun soġġett għall-provvista ta’ titolu ekwivalenti għall-ammont tad-dazju provviżorju.

5.   Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazju doganali.

Artikolu 2

1.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009, il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-iżvelar tal-fatti essenzjali u tal-kunsiderazzjonijiet li abbażi tagħhom ġie addottat dan ir-Regolament, jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u japplikaw għal smigħ mill-Kummissjoni fi żmien xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2.   Skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009, il-partijiet ikkonċernati jistgħu jikkummentaw fuq l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi żmien xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika għal perjodu ta’ sitt xhur.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 373, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU C 373, 21.12.2011, p. 16.

(3)  Il-Każ C-249/10 P. Brossmann Footwear (HK) u Oħrajn v il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Il-Każ C-249/10 P. Brossmann Footwear (HK) u Oħrajn v il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(6)  Il-każ C-337/09 Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea v Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ, Direttorat H, 1049 Brussell, il-Belġju.


ANNESS

Fuq il-fattura kummerċjali valida msemmija fl-Artikolu 1(3) għandha tidher dikjarazzjoni ffirmata minn uffiċjal tal-entità li tkun qiegħda toħroġ il-fattura kummerċjali, fil-format li ġej:

(1)

L-isem u l-funzjoni tal-uffiċjal tal-entità li tkun qiegħda toħroġ il-fattura kummerċjali.

(2)

Id-dikjarazzjoni li ġejja: "Jiena, hawn taħt iffirmat, niċċertifika li l-(volum) tal-[prodott ikkonċernat] mibjugħ għall-esportazzjoni lill-Unjoni Ewropea kopert minn din il-fattura ġie manifatturat minn (isem il-kumpanija u l-indirizz) (kodiċi addizzjonali TARIC) fi (il-pajjiż ikkonċernat). Jiena niddikjara li t-tagħrif mogħti f’din il-fattura huwa komplut u korrett."

(3)

Data u firma.


19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/55


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 846/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/57


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-17 ta’ Settembru 2012

dwar ir-rikonoxximent tal-Eġittu skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 6297)

(2012/505/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 19(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat it-talbiet ta’ Ċipru fit-13 ta’ Mejju 2005, tar-Renju Unit fil-25 ta’ Settembru 2006 u tar-Repubblika Ellenika fis-26 ta’ Ottubru 2006

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2008/106/KE, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jaċċettaw iċ-ċertifikati xierqa tal-baħħara li jkunu nħarġu minn pajjiżi terzi, sakemm il-pajjiż terz ikkonċernat ikun rikonoxxut mill-Kummissjoni. Dawk il-pajjiżi terzi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) dwar Standards ta’ Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-Baħħara, 1978 (il-Konvenzjoni STCW) (2), kif riveduta fl-1995.

(2)

It-talbiet għar-rikonoxximent tal-Eġittu ġew sottomessi b’ittri tat-13 ta’ Mejju 2005 minn Ċipru, tal-25 ta’ Settembru 2006 mir-Renju Unit u tas-26 ta’ Ottubru 2006 mir-Repubblika Ellenika. Wara dawn it-talbiet, il-Kummissjoni vvalutat is-sistema tat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni fl-Eġittu sabiex tivverifika jekk l-Eġittu jikkonformax mar-rekwiżiti kollha tal-Konvenzjoni STCW u jekk ittiħdux il-miżuri xierqa biex tiġi evitata l-frodi fil-ħruġ taċ-ċertifikati. Dik il-valutazzjoni kienet ibbażata fuq ir-riżultati ta’ spezzjoni li għamlu l-esperti tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima f’Diċembru 2006. Matul dik l-ispezzjoni, ġew identifikati ċerti nuqqasijiet fis-sistemi tat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni.

(3)

Il-Kummissjoni pprovdiet rapport dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni lill-Istati Membri.

(4)

Permezz tal-ittri tas-16 ta’ Frar 2009, tal-21 ta’ Settembru 2010 u tal-20 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni talbet lill-Eġittu jibagħtilha provi li juru li n-nuqqasijiet identifikati kienu tranġaw.

(5)

Permezz ta’ ittri tat-12 ta’ Novembru 2009, tal-25 ta’ Novembru 2010 u tat-28 ta’ Frar 2012 l-Eġittu pprovda l-informazzjoni mitluba u l-provi dwar l-implimentazzjoni tal-azzjoni korrettiva xierqa u suffiċjenti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet kollha identifikati matul il-valutazzjoni tal-konformità.

(6)

Ir-riżultat tal-valutazzjoni tal-konformità u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni pprovduta mill-Eġittu juru li l-Eġittu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni STCW, filwaqt li dan il-pajjiż ħa miżuri xierqa biex jevita l-frodi fil-ħruġ taċ-ċertifikati.

(7)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar Ibħra Sikuri u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Vapuri.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2008/106/KE, l-Eġittu huwa rikonoxxut f’dak li għandu x’jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Siim KALLAS

Viċi President


(1)  ĠU L 323, 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adottata mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.