ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.204.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 204

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
31 ta' Lulju 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 670/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2012 li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija

1

 

*

Regolament (UE) Nru 671/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2012 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 dwar l-applikazzjoni tal-pagamenti diretti lill-bdiewa fir-rigward tas-sena 2013

11

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/418/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2011 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra

18

 

*

Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/419/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tal-11 ta’ Lulju 2012 li temenda l-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea

131

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

31.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/1


REGOLAMENT (UE) Nru 670/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2012

li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 172 u 173 (3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tistabbilixxi l-Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) b’tipi differenti ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni mwettqa minn programmi speċifiċi, li fosthom “il-Programm ta’ Sostenn għall-Politika dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjonijiet (ICT)” jipprovdi appoġġ għat-tisħiħ tas-suq intern għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT u dawk ibbażati fuq l-ICT, u għandu l-għan li jistimula l-innovazzjoni permezz ta’ adozzjoni usa’ tal-ICT u permezz tal-investiment f’dan is-settur.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Unjoni fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija u joħloq ukoll l-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju “Strument ta’ Garanzija tas-Self għall-proġetti TEN-Trasport (‘TEN-T’)”.

(3)

Matul id-deċennju li jmiss, skont l-istimi tal-Kummissjoni, se jkunu meħtieġa volumi ta’ investiment mingħajr preċedenti fin-netwerks tat-trasport, tal-enerġija, tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni tal-Ewropa sabiex jingħata kontribut għall-ilħuq tal-objettivi tal-politika tal-Ewropa 2020, b’mod partikolari l-għanijiet klimatiċi u t-tranżizzjoni għal ekonomija li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti u bi ftit emissjonijiet tal-karbonju billi jiġu żviluppati infrastrutturi intelliġenti, imtejba u interkonnessi għal kollox, u sabiex tissaħħaħ il-kompletezza tas-suq intern.

(4)

L-iffinanzjar tas-suq kapitali tad-dejn mhuwiex disponibbli faċilment għall-proġetti infrastrutturali fl-Unjoni. Id-diffikultajiet għall-proġetti infrastrutturali sabiex jiksbu aċċess għal finanzi privati jew finanzjament pubbliku fuq perjodu twil m’għandhomx iwasslu għal deterjorazzjoni fil-prestazzjoni min-naħa tas-sistemi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija u lanqas għal tnaqqis fir-ritmu tal-penetrazzjoni tal-broadband. Minħabba l-frammentazzjoni tas-swieq tal-bonds fl-Unjoni, flimkien ma’ domanda mhux magħrufa kif ukoll id-daqs u l-kumplessità tal-proġetti infrastrutturali li jitolbu perjodi twal ta’ tħejjija tal-proġett, huwa xieraq li din il-kwistjoni tiġi indirizzata fil-livell tal-Unjoni.

(5)

L-istrumenti finanzjarji, kif irregolati bir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (5) jistgħu, f’xi każijiet, itejbu l-effiċjenza tal-infiq baġitarju u jiksbu effetti multiplikaturi akbar f’termini ta’ attirazzjoni tal-iffinanzjar mis-settur privat. Dan huwa partikolarment rilevanti fil-kuntest ta’ aċċess diffiċli għall-kreditu, limiti fuq il-finanzi pubbliċi u fid-dawl tal-ħtieġa li jissejjes l-irkupru ekonomiku tal-Ewropa.

(6)

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 bit-titolu “Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva”, il-Parlament Ewropew laqa’ l-Inizjattiva ta’ Bonds tal-Proġetti Ewropa 2020, mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tar-riskji mal-BEI li jipprovdi appoġġ limitat mill-baġit tal-Unjoni u li hu mfassal biex joħloq effett ta’ lieva fuq il-fondi tal-Unjoni u jattira interess addizzjonali minn investituri privati biex jipparteċipaw fi proġetti prijoritarji tal-Unjoni li jkunu konformi mal-objettivi ta’ Ewropa 2020. Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-12 ta’ Lulju 2011 dwar l-Att dwar is-Suq Uniku, il-Kunsill fakkar li jeħtieġ li l-istrumenti finanzjarji jiġu vvalutati f’termini ta’ effetti ta’ ingranaġġ imqabbla mal-istrumenti eżistenti, ir-riskji li jiżdiedu mal-karti bilanċjali tal-gvern u l-possibilità li l-istituzzjonijiet privati jinqatgħu ‘l barra. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar pilota għall-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti u l-valutazzjoni tal-impatt relatata, li bbażaw fuq il-konsultazzjoni pubblika, għandhom jitqiesu f’dan il-kuntest.

(7)

Għandha tiġi mnedija fażi pilota għall-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti, u l-għan tagħha għandu jkun li tgħin tiffinanzja l-proġetti prijoritarji b’valur miżjud ċar tal-UE u li tiffaċilita involviment akbar mis-settur privat fl-iffinanzjar fit-tul mis-swieq kapitali ta’ proġetti ekonomikament vijabbli fil-qasam tal-infrastruttura tat-trasport, tal-enerġija u tal-ICT. L-istrument ikun ta’ benefiċċju għal proġetti bi ħtiġijiet simili ta’ finanzjament u, grazzi għal sinerġiji bejn is-setturi, għandu jipproduċi benefiċċji akbar f’termini ta’ impatt fuq is-suq, effiċjenza amministrattiva u użu ta’ riżorsi. Għandu jipprovdi lill-partijiet interessati fil-qasam tal-infrastruttura, bħal finanzjaturi, awtoritajiet pubbliċi, maniġers tal-infrastruttura, kumpanniji tal-kostruzzjoni u operaturi, bi strument koerenti u li se jkun orjentat lejn id-domanda fis-suq.

(8)

Matul il-fażi pilota għall-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti il-baġit tal-Unjoni għandu jintuża flimkien mal-finanzjament mill-BEI fil-forma ta’ strument konġunt għall-kondiviżjoni tar-riskji għal bonds tal-proġetti maħruġa minn kumpanniji tal-proġetti. Dak l-istrument ifittex li jtaffi r-riskju tal-ħlas tad-dejn ta’ proġett u r-riskju tal-kreditu tad-detenturi tal-bonds sal-punt li l-parteċipanti fis-suq kapitali, bħall-fondi tal-pensjonijiet, il-kumpanniji tal-assigurazzjoni u partijiet interessati oħrajn, ikunu lesti li jinvestu f’volum akbar ta’ bonds ta’ proġetti infrastrutturali milli jkun possibbli mingħajr l-appoġġ mill-Unjoni.

(9)

Fid-dawl tal-kompetenza tal-BEI li ilha stabbilita u meta jitqies li huwa l-finanzjatur ewlieni tal-proġetti infrastrutturali u l-korp finanzjarju tal-UE stabbilit mit-Trattat, il-Kummissjoni għandha tinvolvi lill-BEI fl-implimentazzjoni tal-fażi pilota. It-termini, kundizzjonijiet u proċeduri ewlenin tal-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskji għal bonds tal-proġetti għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ dan ir-Regolament. Pattijiet u kundizzjonijiet aktar dettaljati, inklużi l-kondiviżjoni tar-riskji, ir-remunerazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll, għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-BEI. Dak il-ftehim ta’ kooperazzjoni għandu jiġi approvat mill-Kummissjoni u mill-BEI skont il-proċeduri rispettivi tagħhom.

(10)

Għandha titvara fażi pilota għall-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti malajr kemm jista’ jkun matul il-qafas finanzjarju attwali u għandha tiġi implimentata mingħajr dewmien mhux dovut sabiex jiġi aċċertat jekk u kemm dawn l-istrumenti finanzjarji għall-kondiviżjoni tar-riskji joffru valur miżjud fil-qasam tal-finanzjament tal-infrastruttura u għall-iżvilupp ta’ finanzjament mis-suq kapitali tad-dejn ta’ proġetti infrastrutturali.

(11)

Il-fażi pilota għandha tiġi ffinanzjata permezz tar-riallokazzjoni tal-baġit fil-baġits tal-2012 u l-2013 mill-programmi tat-trasport, tal-enerġija u tat-telekomunikazzjoni eżistenti. Għal dan il-għan, għandu jkun possibbli li jiġu riallokati sa EUR 200 miljun għal din l-inizjattiva mill-baġit tat-TEN-T, sa EUR 20 miljun mill-baġit tal-Programm tal-Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u sa EUR 10 miljun mill-baġit tat-TEN-Energy (“TEN-E”). Il-fondi baġitarji disponibbli jillimitaw kemm l-ambitu tal-inizjattiva kif ukoll in-numru ta’ proġetti li jistgħu jiġu appoġġati.

(12)

Il-fondi baġitarji għandhom jintalbu mill-BEI fuq il-bażi ta’ medda ta’ proġetti, li l-BEI u l-Kummissjoni jidhrilhom li jkunu xierqa, li jkunu konformi mal-objettivi politiċi fit-tul tal-Unjoni u li x’aktarx jitwettqu. Kull talba bħal din u l-impenji baġitarji korrispondenti għandhom isiru mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013. Minħabba l-kumplessità ta’ proġetti infrastrutturali kbar, għandu jkun possibbli li l-approvazzjoni reali mill-Bord tad-Diretturi tal-BIE tkun tista’ ssir f’data aktar tard, iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014.

(13)

L-applikazzjoni għall-appoġġ, u l-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti kollha għandhom ikunu soġġetti għal-liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat, u għandhom jippruvaw jevitaw li joħolqu jew iżidu distorsjonijiet fis-suq.

(14)

Minbarra r-rekwiżiti ta’ rappurtar skont il-punt 49 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (6), il-Kummissjoni għandha, bis-sostenn tal-BEI, tirrapporta kull sitt xhur matul il-fażi pilota lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ kooperazzjoni u jippreżentaw rapport interim lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-tieni nofs tal-2013. Għandha titwettaq valutazzjoni indipendenti sħiħa fl-2015.

(15)

Abbażi ta’ dik il-valutazzjoni indipendenti sħiħa, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rilevanza tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti kif ukoll l-effikaċja tagħha biex iżżid il-volum tal-investimenti fi proġetti prijoritarji u biex ittejjeb l-effiċjenza tal-infiq tal-Unjoni.

(16)

Il-fażi pilota tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti għandha titvara fi tħejjija għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa proposta mill-Kummissjoni. Hija mingħajr preġudizzju għal kull deċiżjoni rigward il-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-Unjoni (QFM) wara l-2013 u rigward l-użu mill-ġdid possibbli ta’ fondi minn operazzjonijiet preċedenti minn strumenti finanzjarji fil-kuntest tan-negozjati dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni.

(17)

Sabiex tiġi implimentata l-fażi pilota tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti, id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 għandhom jiġu emendati f’dan is-sens.

(18)

Sabiex dawk il-provvedimenti stipulati f’dan ir-Regolament ikunu effettivi, fid-dawl tat-tul limitat tal-fażi pilota, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għad-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE

Id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 8, jiżdied l-paragrafu li ġej:

“5a.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 sa 5, għal proġetti mwettqa skont l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 31(2), il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) għandhom jippreżentaw rapport interim lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-tieni nofs tal-2013. Għandha titwettaq valutazzjoni indipendenti sħiħa fl-2015.

Abbażi ta’ dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rilevanza tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti kif ukoll l-effikaċja tagħha biex iżżid il-volum tal-investimenti fi proġetti prijoritarji u biex ittejjeb l-effiċjenza tal-infiq tal-Unjoni. Fid-dawl ta’ dik il-valutazzjoni, filwaqt li tqis l-għażliet kollha, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tipproponi bidliet regolatorji xierqa, inklużi bidliet leġiżlattivi, partikolarment jekk meta mqabbel mal-previżjonijiet, l-adozzjoni mis-suq ma tkunx sodisfaċenti jew fil-każ li sorsi alternattivi ta’ finanzjament tad-dejn fuq terminu ta’ żmien twil isiru disponibbli b’mod suffiċjenti.

Ir-rapport interim imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jinkludi lista tal-proġetti li jkunu bbenefikaw mill-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds ta’ proġetti msemmija fl-Artikolu 31 (2a) sa (2e), b’tagħrif dwar it-termini tal-bonds maħruġa u t-tipi ta’ investituri attwali u oħrajn futuri potenzjali.”.

(2)

Fl-Artikolu 26(2), il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

”(b)

stimolu tal-innovazzjoni permezz ta’ adozzjoni usa’ tal-ICT u l-broadband u l-investiment fihom;”

(3)

L-Artikolu 31 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

”2.   Il-proġetti msemmija fil-paragrafu 1(a) għandom ifittxu li jippromwovu l-innovazzjoni, it-trasferiment teknoloġiku u t-tixrid tat-teknoloġiji l-ġodda li jkunu lesti għas-suq.

L-Unjoni tista’ tagħmel għotja li tikkontribwixxi għall-baġit ta’ dawk il-proġetti.

L-Unjoni tista’, inkella, tagħmel, matul fażi pilota fl-2012 u fl-2013, kontribuzzjoni finanzjarja lill-BEI għall-għotjiet u l-allokazzjoni ta’ kapital għal strumenti ta’ dejn jew garanziji li jridu jinħarġu mill-BEI mir-riżorsi proprji tiegħu taħt l-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti.”.

(b)

Jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

“2a.   L-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti msemmi fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2 huwa strument konġunt mill-Kummissjoni u mill-BEI li jipprovdi valur miżjud bħala intervent mill-Unjoni, jindirizza sitwazzjonijiet subottimali ta’ investiment meta l-proġetti ma jirċevux finanzjament adegwat mis-suq u jipprovdi addizzjonalità. Jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, għandu l-għan li jikseb effett multiplikatur u jallinja l-interessi fil-forma ta’ titjib tal-kreditu. L-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għal bonds ta’ proġetti għandu:

(a)

jieħu l-forma ta’ strument ta’ dejn jew garanzija mill-BEI bl-appoġġ ta’ kontribut baġitarju mill-Unjoni favur il-finanzjament ipprovdut għall-proġetti fil-qasam tal-ICT u tal-broadband, li jikkomplementaw jew jattiraw il-finanzjament mill-Istati Membri jew mis-settur privat,

(b)

itaffi r-riskju tas-servizzjar tad-dejn ta’ proġett u r-riskju tal-kreditu tad-detenturi tal-bonds;

(c)

jintuża biss għal proġetti li l-vijabilità finanzjarja tagħhom tissejjes fuq id-dħulijiet tal-proġetti.

2b.   L-iskopertura tal-Unjoni għall-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti, inklużi t-tariffi tal-immaniġġjar u kostijiet eliġibbli oħra, ma għandha fl-ebda każ taqbeż l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti u lanqas testendi lil hinn mill-maturità tal-portafoll sottostanti ta’ faċilitajiet għat-tisħiħ tal-kreditu. Ma għandu jkun hemm l-ebda obbligazzjoni ulterjuri fuq il-baġit ġenerali tal-Unjoni. Ir-riskju residwu relatat mal-operazzjonijiet tal-bonds tal-proġetti għandu dejjem jinġarr mill-BEI.

2c.   Il-pattijiet, kundizzjonijiet u proċeduri ewlenin tal-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti huma stipulati fl-Anness IIIa. Il-pattijiet u l-kundizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti, inklużi l-kondiviżjoni tar-riskji, ir-remunerazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll, għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-BEI. Dak il-ftehim ta’ kooperazzjoni għandu jiġi approvat mill-Kummissjoni u mill-BEI skont il-proċeduri rispettivi tagħhom.

2d.   Fl-2013, ammont ta’ massimu ta’ EUR 20 miljun jista’ jintuża mill-baġit allokat għat-twettiq tal-politika tal-ICT u l-broadband skont ir-regola stipulata fil-punt (b) tal-Anness I. Meta jitqies it-tul ta’ żmien limitat tal-fażi pilota, l-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għal bonds ta’ proġetti jista’ jerġa’ juża kwalunkwe dħul riċevut qabel il-31 ta’ Diċembru 2013 għal strumenti ta’ dejn u garanziji ġodda fl-istess faċilità tal-kondiviżjoni tar-riskji u għal proġetti li jissodisfaw l-istess kriterji ta’ eliġibbiltà biex jiġi massimizzat il-volum tal-investimenti appoġġati. Fil-każ li l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti ma jiġix estiż fil-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss, kwalunkwe fondi li jibqgħu għandu jerġgħu jitqiegħdu fil-parti tad-dħul tal-baġit ġenerali tal-Unjoni.

2e.   Minbarra r-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fil-punt 49 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u mingħajr preġudizzju għal kull rekwiżit ta’ rappurtar regolatorju ieħor, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull sitt xhur tul il-fażi pilota dwar il-prestazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għal bonds ta’ proġetti, inkluż it-termini finanzjarji u l-pożizzjonar ta’ kwalunkwe bonds tal-proġetti emessi.”.

(4)

Jiżdied l-Anness li ġej:

“ANNESS IIIa

Il-pattijiet, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri ewlenin tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 31(2c)

Il-BEI għandu jkun sieħeb fil-kondiviżjoni tar-riskji u għandu jiġġestixxi l-kontribut tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-Bonds tal-proġetti f’isem l-Unjoni. Pattijiet u kundizzjonijiet aktar dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dak l-istrument, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-BEI, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Anness.

(a)   Il-faċilità tal-BEI

1.

L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti jitfassal għal kull proġett eliġibbli bħala faċilità subordinata, fil-forma ta’ strument ta’ dejn jew faċilità kontinġenti (ta’ garanzija) jew it-tnejn, biex tkun faċilitata l-emissjoni ta’ bond ta’ proġett.

2.

Jekk il-BEI ikun jew isir kreditur ta’ proġett, id-drittijiet tal-BEI taħt l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom ikunu klassifikati wara l-ħlas tal-faċilità ta’ kreditu privileġġat u qabel l-ekwità u kwalunkwe finanzjamenti marbut ma’ ekwità.

3.

Il-faċilità m’għandhiex tisboq l-20 % tal-ammont totali tad-dejn ogħla emess.

(b)   Baġit

ICT:

2013: sa EUR 20 miljun.

It-talba għal trasferiment tas-somom imsemmija hawn fuq għandha tinħareġ sal-31 ta’ Diċembru 2012 u għandha tkun appoġġata bi previżjoni tal-ħtieġa għall-kontribut skedat tal-Unjoni.

Jekk ikun meħtieġ, il-previżjoni tista’ sservi ta’ bażi għal tnaqqis abbażi tad-domanda tal-ammont tal-2013, li għandu jiġi deċiż skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 46(2).

(c)   Kont fiduċjarju

1.

Il-BEI għandu jistabbilixxi kont fiduċjarju biex iżomm il-kontribut tal-Unjoni u d-dħul li jirriżulta mill-kontribut tal-Unjoni.

2.

Meta jitqies it-tul ta’ żmien limitat tal-fażi pilota, l-imgħax li jakkumula fuq il-kontijiet fiduċjarji u dħul ieħor li jirriżulta mill-kontribut tal-Unjoni, bħal primjums ta’ garanziji, imgħax u l-marġni tar-riskju fuq somom żburżati mill-BEI, għandhom jiżdiedu mar-riżorsi tal-kont fiduċjarju. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 46(2), li għandhom jerġgħu jitqiegħdu fil-linja baġitarja CIP ICT.

(d)   L-użu tal-kontribut tal-Unjoni

Il-kontribut tal-Unjoni għandu jintuża mill-BIE biex:

1.

jitwettaq il-proviżjonament tar-riskju fuq bażi tal-ewwel telf għall-faċilitajiet subordinati tal-portafoll tal-proġett eliġibbli, bi qbil mar-regoli rilevanti tal-BEI u valutazzjoni tar-riskji mwettqa mill-BEI skont il-politiki applikabbli tiegħu,

2.

jiġi kopert kwalunkwe nfiq eliġibbli mhux relatat mal-proġett, assoċjat mat-twaqqif u l-amministrazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti, inkluża l-valutazzjoni tiegħu.

(e)   Il-kondiviżjoni tar-riskji u tad-dħul

Il-mudell ta’ kondiviżjoni tar-riskji li jirriżulta mill-punt (d) għandu jiġi rifless fil-kondiviżjoni xierqa bejn l-Unjoni u l-BEI tar-remunerazzjoni tar-riskju imposta mill-BEI fuq il-kontraparti tiegħu fir-rigward ta’ kull faċilità fil-portafoll tal-proġett.

(f)   Prezzar

L-ipprezzar tal-faċilitajiet tal-bonds tal-proġetti huwa bbażat fuq ir-remunerazzjoni tar-riskju skont ir-regoli standard rilevanti u l-kriterji tal-BEI.

(g)   Proċedura ta’ applikazzjoni

L-applikazzjonijiet għall-kopertura ta’ riskju taħt l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom jiġu indirizzati lill-BEI skont il-proċedura ta’ applikazzjoni standard tal-BEI.

(h)   Proċedura ta’ approvazzjoni

Il-BEI għandu jagħmel eżerċizzju ta’ diliġenza dovuta fil-profil tar-riskji u dak finanzjarju, tekniku u legali u għandu jiddeċiedi dwar l-użu tal-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għal bonds ta’ proġetti u jagħżel it-tip xieraq ta’ faċilità subordinata skont ir-regoli u l-kriterji standard tiegħu, b’mod partikolari l-Linji Gwida tal-BEI dwar il-Politika fil-Qasam tar-Riskju tal-Kreditu, u l-kriterji ta’ għażla tal-BEI fil-qasam soċjali, ambjentali u klimatiku.

(i)   Tul ta’ żmien

1.

Il-kontribut tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandu jkun impenjat mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013. L-approvazzjoni effettiva tal-faċilitajiet tal-bonds tal-proġetti mill-Bord tad-Diretturi tal-BIE għandha tkun finalizzata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

2.

Fl-eventwalità tat-tmiem tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti matul il-qafas finanzjarju multiannwali attwali, kwalunkwe bilanċi fuq il-kont fiduċjarju, li ma jkunux fondi impenjati u fondi meħtieġa biex ikopru kostijiet u nefqiet eliġibbli oħrajn, għandhom jerġgħu jitqiegħdu fil-linja baġitarja CIP ICT.

3.

Fondi allokati lill-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom jiġu rimborżati lill-kont fiduċjarju rilevanti hekk kif il-faċilitajiet jiskadu jew inkella jiġu mħallsa lura sakemm il-kopertura tar-riskji tibqa’ suffiċjenti.

(j)   Rappurtar

Il-metodi tar-rappurtar annwali dwar l-implimentazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom ikunu maqbula bejn il-Kummissjoni u l-BEI.

Minbarra dan, il-Kummissjoni, bis-sostenn tal-BEI, għandha tirrapporta dwar l-implimentazzjoni kull sitt xhur lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, għall-ewwel darba sitt xhur wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ kooperazzjoni msemmi fl-Artikolu 31(2c).

(k)   Monitoraġġ, kontroll u valutazzjoni

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-istrument, inkluż permezz ta’ kontrolli fil-post kif xieraq, u għandha twettaq verifika u kontrolli bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (*1).

Il-BEI għandu jimmaniġġja l-faċilitajiet subordinati skont ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI stess, inklużi miżuri xierqa ta’ awditjar, kontroll u monitoraġġ. Barra minn hekk, il-Bord tad-Diretturi tal-BEI, meta l-Kummissjoni u l-Istati Membri huma rappreżentati, għandu japprova kull faċilità subordinata u jara li l-BEI jiġi mmaniġġjat skont l-Istatut tiegħu u d-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi tiegħu.

Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom jippreżentaw rapport interim dwar il-funzjonament tal-istrument pilota tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-tieni nofs tal-2013 bil-ħsieb li jottimizzaw id-disinn ta’ dak l-istrument.

Valutazzjoni indipendenti sħiħa għandha titwettaq fl-2015 wara l-approvazzjoni tal-operazzjonijiet aħħarin tal-bonds tal-proġetti. Għandha tkopri, inter alia, il-valur miżjud, l-addizzjonalità meta mqabbel ma’ strumenti oħra tal-Unjoni u tal-Istati Membri u forom eżistenti oħra ta’ finanzjament fit-tul tad-djun, l-effett multiplikatur miksub, valutazzjoni tar-riskji involuti kif ukoll il-ħolqien jew korrezzjoni ta’ effetti ta’ distorsjoni, jekk ikun hemm. Il-valutazzjoni għandha tkopri wkoll l-impatt fuq il-vijabbiltà finanzjarja tal-proġetti, il-volum, it-termini u l-kostijiet tal-emissjoni tal-bonds, l-effett fuq is-swieq tal-bonds b’mod aktar ġenerali kif ukoll tikkontrolla l-aspetti tal-kredituri u tal-akkwist. Għandha tipprovdi wkoll, jekk ikun possibbli, tqabbil tal-kostijiet ma’ mezzi alternattivi ta’ finanzjament tal-proġetti, inkluż self minn banek. Matul il-fażi pilota, kull proġett magħżul għandu jiġi vvalutat.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 680/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 680/2007 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2 jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(14)

L-‘istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti’ ifisser strument konġunt mill-Kummissjoni u mill-BEI li jipprovdi valur miżjud bħala intervent tal-Unjoni, jindirizza sitwazzjonijiet subottimali ta’ investiment meta l-proġetti ma jirċevux finanzjament adegwat mis-swieq u jipprovdi addizzjonalità, billi jikkomplementa jew jattira finanzjament mill-Istati Membri jew mis-settur privat. Huwa jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, għandu l-għan li jikseb effett multiplikatur u jallinja l-interessi. L-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għal bonds tal-proġetti jieħu l-forma ta’ titjib tal-kreditu għal proġetti ta’ interess komuni, itaffi r-riskju ta’ servizz ta’ dejn ta’ proġett u r-riskju ta’ kreditu tad-detenturi tal-bonds u jintuża biss għal proġetti li l-vijabilità finanzjarja tagħhom hija bbażata fuq id-dħul tal-proġetti.

(15)

‘Titjib tal-kreditu’ tfisser it-tijib tal- kwalità tal-kreditu għad-dejn ta’ proġett permezz ta’ faċilità subordinata fil-forma ta’ strument ta’ dejn tal-BEI jew ta’ garanzija tal-BEI jew tat-tnejn, bl-appoġġ ta’ kontribut mill-baġit tal-Unjoni.”.

(2)

Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 4 tiżdied is-sentenza li ġejja:

“L-applikazzjonijiet għall-kopertura tar-riskju taħt l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti skont l-Artikolu 6(1)(g) għandhom jiġu indirizzati lill-BEI skont il-proċedura standard ta’ applikazzjoni tal-BEI.”.

(3)

L-Artikolu 6(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (d) tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Fl-2012 u l-2013, ammont ta’ massimu ta’ EUR 200 miljun jista’ jiġi riallokat għall-fażi pilota tal-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti fis-settur tat-trasport.”.

(b)

jiżdied il-punt li ġej:

“(g)

waqt fażi pilota fl-2012 u fl-2013, kontribuzzjoni finanzjarja għall-BEI lejn il-provviżjonament u l-allokazzjoni kapitali għal strumenti ta’ dejn jew garanziji li jinħarġu mill-BEI mir-riżorsi proprji tiegħu taħt l-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għall-proġetti tal-bonds fil-qasam tat-TEN-T u TEN-E. L-iskopertura tal-Unjoni għall-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju, inklużi t-tariffi tal-immaniġġjar u kostijiet eliġibbli oħra, ma għandha fl-ebda każ taqbeż l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti u lanqas testendi lil hinn mill-maturità tal-portafoll tal-faċilitajiet sottostanti għat-tisħiħ tal-kreditu. Ma għandu jkun hemm l-ebda obbligazzjoni ulterjuri fuq il-baġit ġenerali tal-Unjoni. Ir-riskju residwu relatat ma’ dawn l-operazzjonijiet tal-bonds tal-proġetti għandu dejjem jinġarr mill-BEI.

Il-pattijiet, kundizzjonijiet u proċeduri ewlenin tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti huma stipulati fl-Anness Ia. Il-pattijiet u l-kundizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti, inklużi l-kondiviżjoni tar-riskji, ir-remunerazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll, għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-BEI. Dan il-ftehim ta’ kooperazzjoni għandu jiġi approvat mill-Kummissjoni u mill-BEI skont il-proċeduri rispettivi tagħhom.

Fl-2012 u l-2013, ammont sa massimu ta’ EUR 210 miljun, li minnhom sa EUR 200 miljun għall-proġetti tat-trasport u sa EUR 10 miljun għall-proġetti tal-enerġija, jista’ jiġi riallokat għall-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-proġetti skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2) mil-linji baġitarji għall-istrument ta’ garanzija fuq is-self għal proġetti TEN-T, imsemmija fl-Anness I, u għat-TEN-E rispettivament.

Minbarra r-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fil-punt 49 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u mingħajr preġudizzju għal kull rekwiżit ta’ rappurtar regolatorju ieħor, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull sitt xhur tul il-fażi pilota dwar il-prestazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji, inkluż it-termini finanzjarji u l-pożizzjonar ta’ kwalunkwe bonds tal-proġetti emessi.

Meta jitqies it-tul ta’ żmien limitat tal-fażi pilota, l-imgħax u d-dħul l-ieħor iġġenerat mill-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds għal proġetti riċevuti qabel il-31 ta’ Diċembru 2013 jistgħu jerġgħu jintużawgħal strumenti ta’ dejn u garanziji ġodda fl-istess faċilità tal-kondiviżjoni tar-riskji u għal proġetti li jissodisfaw l-istess kriterji ta’ eliġibbiltà biex jiġi massimizzat il-volum tal-investimenti appoġġati. Jekk l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti ma jiġix estiż fil-qafas finanzjarju li jmiss, kwalunkwe fondi li jibqgħu għandu jerġgħu jitqiegħdu fil-parti tad-dħul tal-baġit ġenerali tal-Unjoni.”.

(4)

Fl-Artikolu 16, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“2a.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, għal proġetti mwettqa skont l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g), il-Kummissjoni u l-BEI għandhom jippreżentaw rapport interim lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-tieni nofs tal-2013. Għandha titwettaq valutazzjoni indipendenti sħiħa fl-2015.

Abbażi ta’ dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rilevanza tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti u l-effettività tagħha biex iżżid il-volum tal-investimenti fi proġetti prijoritarji u biex ittejjeb l-effiċjenza tal-infiq tal-Unjoni. Fid-dawl ta’ dik il-valutazzjoni, filwaqt li tqis l-għażliet kollha, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tipproponi bidliet regolatorji xierqa, inklużi bidliet leġiżlattivi, partikolarment jekk, meta mqabbel mal-previżjonijiet, l-adozzjoni mis-suq ma tkunx sodisfaċenti jew fil-każ li sorsi alternattivi ta’ finanzjament tad-dejn fuq terminu ta’ żmien twil isiru disponibbli b’mod suffiċjenti.”.

(5)

Fl-Artikolu 17(1), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Ir-rapport interim imsemmi fl-Artikolu 16(2a) għandu jinkludi wkoll lista tal-proġetti li jkunu bbenefikaw mill-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għal bonds tal-proġetti msemmi fl-Artikolu 6(1)(g), b’informazzjoni dwar it-termini tal-bonds emessi u t-tipi ta’ investituri attwali u oħrajn futuri potenzjali.”.

(6)

L-Anness huwa numerat mill-ġdid Anness I u l-kliem “l-Anness” fl-Artikolu 6(1)(d) huma għaldaqstant sostitwiti bil-kliem “Anness I”.

(7)

Jiżdied l-Anness li ġej:

“ANNESS IA

Il-pattijiet, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri ewlenin tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g)

Il-BEI għandu jkun sieħeb fil-kondiviżjoni tar-riskji u għandu jiġġestixxi l-kontribut tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-Bonds tal-proġetti f’isem l-Unjoni. Pattijiet u kundizzjonijiet aktar dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dak l-istrument, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-BEI, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Anness.

(a)   Il-faċilità tal-BEI

1.

L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti jitfassal għal kull proġett eliġibbli bħala faċilità subordinata, fil-forma ta’ strument ta’ dejn jew faċilità kontinġenti (ta’ garanzija) jew it-tnejn, biex tkun faċilitata l-emissjoni ta’ bond ta’ proġett.

2.

Jekk il-BEI ikun jew isir kreditur ta’ proġett, id-drittijiet tal-BEI taħt l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom ikunu klassifikati wara l-faċilità ta’ kreditu privileggjat u qabel l-ekwità u kwalunkwe finanzjament marbut mal-ekwità.

3.

Il-faċilità m’għandhiex taqbeż l-20 % tal-ammont totali tad-dejn ogħla emess.

(b)   Baġit

 

TEN-T:

2012: sa EUR 100 miljun

2013: sal-ammont kumulattiv ta’ EUR 200 miljun

li għandhom jiġu riallokati mill-baġit tat-TEN-T iddedikat għall-istrument ta’ garanzija fuq is-self għal proġetti TEN-T, imsemmi fl-Anness I, iżda li ma jkunx intefaq.

 

TEN-E:

2013: sa EUR 10 miljun.

It-talba għal trasferiment tal-ammont tal-2012 għandha tinħareġ mingħajr dewmien mhux dovut wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ kooperazzjoni.

It-talbiet għal trasferiment fis-snin sussegwenti għandhom jinħarġu sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.

Fil-każijiet kollha t-talba għal trasferiment għandha tiġi appoġġata bi previżjoni tal-ħtieġa għall-kontribut skedat tal-Unjoni.

Jekk ikun meħtieġ, il-previżjoni tista’ sservi ta’ bażi għal tnaqqis abbażi tad-domanda tal-ammonti, li għandu jiġi deċiż skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2).

(c)   Kont fiduċjarju

1.

Il-BEI għandu jistabbilixxi żewġ kontijiet fiduċjarji (wieħed għall-proġetti taħt it-TEN-T, l-ieħor għall-proġetti taħt it-TEN-E) biex iżomm il-kontribut tal-Unjoni u d-dħul li jirriżulta mill-kontribut tal-Unjoni. Il-kont fiduċjarju għat-TEN-T jista’ jingħaqad mal-kont fiduċjarju stabbilit għall-istrument ta’ garanzija fuq is-self għall-proġetti TEN-T imsemmija fl-Anness I, sakemm din il-miżura ma tippreġudikax il-kwalità tar-rappurtar u l-monitoraġġ kif stipulat skont il-punti (j) u (k).

2.

Meta jitqies it-tul ta’ żmien limitat tal-fażi pilota, l-imgħax li jakkumula fuq il-kontijiet fiduċjarji u dħul ieħor li jirriżulta mill-kontribut tal-Unjoni, bħal primjums ta’ garanziji, imgħax u l-marġni tar-riskju fuq somom żburżati mill-BEI, għandhom jiżdiedu mar-riżorsi tal-kont fiduċjarju. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2), li għandhom jerġgħu jitqiegħdu fil-linji baġitarji tat-TEN-T jew tat-TEN-E.

(d)   L-użu tal-kontribut tal-Unjoni

Il-kontribut tal-Unjoni għandu jintuża mill-BIE biex:

1.

jitwettaq il-proviżjonament tar-riskju fuq bażi tal-ewwel telf għall-faċilitajiet subordinati tal-portafoll tal-proġett eliġibbli, bi qbil mar-regoli rilevanti tal-BEI u valutazzjoni tar-riskji mwettqa mill-BEI skont il-politiki applikabbli tiegħu,

2.

jiġi kopert kwalunkwe nfiq eliġibbli mhux relatat mal-proġett, assoċjat mat-twaqqif u l-amministrazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti, inkluża l-valutazzjoni tiegħu.

(e)   Il-kondiviżjoni tar-riskji u tad-dħul

Il-mudell tal-kondiviżjoni tar-riskji li jirriżulta mill-punt (d) għandu jiġi rifless fil-kondiviżjoni xierqa bejn l-Unjoni u l-BEI tar-remunerazzjoni tar-riskju imposta mill-BEI fuq il-kontraparti tiegħu fir-rigward ta’ kull faċilità li tikkostitwixxi l-portafoll.

Minkejja d-dispożizzjonijiet li japplikaw għall-kondiviżjoni tar-riskji għall-istrument ta’ garanzija tas-self għal proġetti TEN-T, imsemmi fl-Anness I, ix-xejra tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandha tapplika wkoll għal dak l-istrument inklużi l-operazzjonijiet tal-portafoll eżistenti tagħha.

(f)   Prezzar

L-ipprezzar tal-faċilitajiet tal-bonds tal-proġetti hija bbażata fuq ir-remunerazzjoni tar-riskju skont ir-regoli standard rilevanti u l-kriterji tal-BEI.

(g)   Proċedura ta’ applikazzjoni

L-applikazzjonijiet għall-kopertura ta’ riskju taħt l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom jiġu indirizzati lill-BEI skont il-proċedura ta’ applikazzjoni standard tal-BEI.

(h)   Proċedura ta’ approvazzjoni

Il-BEI għandu jagħmel eżerċizzju ta’ diliġenza dovuta fil-profil tar-riskji u dak finanzjarju, tekniku u legali u għandu jiddeċiedi dwar l-użu ta’ strument ta’ kondiviżjoni tar-riskji għal bonds tal-proġetti u jagħżel it-tip xieraq ta’ faċilità subordinata skont ir-regoli u l-kriterji standard tiegħu, b’mod partikolari l-Linji Gwida tal-BEI dwar il-Politika fil-Qasam tar-Riskju tal-Kreditu, u l-kriterji ta’ għażla tal-BEI fil-qasam soċjali, ambjentali u klimatiku.

(i)   Tul ta’ żmien

1.

L-aħħar parti tal-kontribut tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandha tkun impenjata mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013. L-approvazzjoni effettiva tal-faċilitajiet tal-bonds tal-proġetti mill-Bord tad-Diretturi tal-BEI għandha tkun finalizzata mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014.

2.

Fl-eventwalià tat-tmiem tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti matul il-qafas finanzjarju multiannwali attwali, kwalunkwe bilanċi fuq il-kontijiet fiduċjarji, li ma jkunux fondi impenjati u fondi meħtieġa biex ikopru kostijiet u nefqiet eliġibbli oħrajn, għandhom jerġgħu jitqiegħdu fil-linji baġitarji tat-TEN-T u tat-TEN-E.

3.

Fondi allokati lill-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom jiġu rimborżati lill-kont fiduċjarju rilevanti hekk kif il-faċilitajiet jiskadu jew inkella jiġu mħallsa lura sakemm il-kopertura tar-riskji tibqa’ suffiċjenti.

(j)   Rappurtar

Il-metodi tar-rappurtar annwali dwar l-implimentazzjoni tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandhom ikunu maqbula bejn il-Kummissjoni u l-BEI.

Minbarra dan, il-Kummissjoni għandha, bis-sostenn tal-BEI, tirrapporta kull sitt xhur dwar l-implimentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, għall-ewwel darba sitt xhur wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ kooperazzjoni msemmi fl-Artikolu 6(1)(g).

(k)   Monitoraġġ, kontroll u valutazzjoni

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-istrument, inkluż permezz ta’ kontrolli fil-post kif xieraq, u għandha twettaq verifika u kontrolli bi qbil mar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

Il-BEI għandu jimmaniġġja l-faċilitajiet subordinati skont ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI stess, inklużi miżuri xierqa ta’ awditjar, kontroll u monitoraġġ. Barra minn hekk, il-Bord tad-Diretturi tal-BEI, fejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma rappreżentati, għandu japprova kull faċilità subordinati u jara li l-BEI jiġi mmaniġġjat skont l-Istatut tiegħu u d-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi tiegħu.

Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom jippreżentaw rapport interim dwar il-funzjonament tal-istrument pilota tal-kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-tieni nofs tal-2013 bil-ħsieb li jottimizzaw id-disinn ta’ dak l-istrument.

Valutazzjoni indipendenti sħiħa għandha titwettaq fl-2015 wara l-approvazzjoni tal-operazzjonijiet aħħarin tal-bonds tal-proġetti. Għandha tkopri, inter alia, il-valur miżjud, l-addizzjonalità meta mqabbel ma’ strumenti oħra tal-Unjoni u tal-Istati Membri u forom eżistenti oħra ta’ finanzjament fit-tul tad-djun, l-effett multiplikatur miksub, valutazzjoni tar-riskji involuti kif ukoll il-ħolqien jew korrezzjoni ta’ effetti ta’ distorsjoni, jekk ikun hemm. Il-valutazzjoni għandha tkopri wkoll l-impatt fuq il-vijabilità finanzjarja tal-proġetti, il-volum, it-termini u l-kostijiet tal-emissjoni tal-bonds, l-effett fuq is-swieq tal-bonds b’mod aktar ġenerali kif ukoll tikkontrolla l-aspetti tal-kredituri u tal-akkwist. Għandha tipprovdi wkoll, jekk ikun possibbli, tqabbil tal-kostijiet ma’ mezzi alternattivi ta’ finanzjament tal-proġetti, inkluż self minn banek. Matul il-fażi pilota, kull proġett magħżul għandu jiġi vvalutat.”.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Lulju 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 143, 22.5.2012, p. 134.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2012 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Lulju 2012.

(3)  ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15.

(4)  ĠU L 162, 22.6.2007, p. 1.

(5)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(*1)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.”.


Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

Skont il-punt 49 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod, il-Kummissjoni tirrapporta lill-awtorità baġitarja darba f’sena dwar l-istrumenti finanzjarji. Ir-rapport tal-2012 se jinkludi wkoll l-Inizjattiva tal-Bonds għall-Finanzjament ta’ Proġetti tal-BEI u l-UE.

F’dan l-isfond, u meta wieħed iqis iż-żmien qasir tal-fażi pilota tal-bonds għall-finanzjament, il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li l-espressjoni “għandha tirrapporta kull sitt xhur matul il-fażi pilota” użata fil-premessa 14 fl-Artikolu 1(3)(b), fl-Artikolu 1(4), fl-Artikolu (2)(3)(b) u fl-Artikolu 2(7) tfisser li l-Kummissjoni se tinforma lill-Kunsill u lill-Parlament billi tidher quddiem waħda mill-istituzzjonijiet b’materjal xieraq ta’ appoġġ pjuttost milli tagħmel rapport uffiċjali tal-Kummissjoni, li jkun jeħtieġ sforz proporzjonat meta mqabbel mal-iskop limitat tal-fażi pilota.


31.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/11


REGOLAMENT (UE) Nru 671/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2012

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 dwar l-applikazzjoni tal-pagamenti diretti lill-bdiewa fir-rigward tas-sena 2013

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Skemi ġodda ta’ appoġġ għall-bdiewa fi ħdan il-qafas tal-politika agrikola komuni għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014 u għandhom jieħdu post l-iskemi attwali. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (4) għandu jkompli jifforma l-bażi li fuqha għandu jingħata appoġġ għall-introjtu għall-bdiewa fis-sena kalendarja 2013.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 stabbilixxa sistema ta’ tnaqqis obbligatorju u progressiv tal-pagamenti diretti (“modulazzjoni”), inkluża eżenzjoni tal-pagamenti diretti sa EUR 5 000 li għandha tkun applikabbli sas-sena kalendarja 2012. B’konsegwenza ta’ dan, l-ammonti netti totali tal-pagamenti diretti (“limiti massimi netti”) li jistgħu jingħataw fi Stat Membru, wara l-applikazzjoni tal-modulazzjoni, ġew iffissati sas-sena kalendarja 2012. Sabiex l-ammont tal-pagamenti diretti fis-sena kalendarja 2013 jinżamm fuq livell simili għal dak tal-2012, b’kont meħud tal-introduzzjoni gradwali fl-Istati Membri l-ġodda, fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, huwa xieraq li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ aġġustament għas-sena kalendarja 2013 b’effett ekwivalenti għal dak tal-modulazzjoni u tal-limiti massimi netti. Minħabba l-karatteristiċi speċjali tal-appoġġ fir-reġjuni l-iktar imbegħda taħt il-politika agrikola komuni, dan il-mekkaniżmu tal-aġġustament ma għandux jiġi applikat għall-bdiewa f’dawk ir-reġjuni.

(3)

Sabiex jiffunzjonaw mingħajr problemi l-pagamenti diretti li għandhom isiru mill-Istati Membri għall-applikazzjonijiet magħmulin fis-sena kalendarja 2013, jeħtieġ li jiġu estiżi l-limiti massimi netti stabbiliti għas-sena kalendarja 2012 sal-2013 u li jiġu aġġustati, fejn meħtieġ, b’mod partikolari fir-rigward taż-żidiet li jirriżultaw mill-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti fl-Istati Membri l-ġodda.

(4)

B’mod parallel mal-modulazzjoni obbligatorja, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta’ pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (5) għamilha possibbli li l-Istati Membri japplikaw tnaqqis (‘modulazzjoni volontarja’) għall-ammonti kollha ta’ pagamenti diretti li għandhom jingħataw fit-territorju tagħhom fir-rigward ta’ sena kalendarja partikolari sas-sena kalendarja 2012. Sabiex jinżamm l-ammont ta’ pagamenti diretti li għandhom isiru fir-rigward tal-applikazzjonijiet magħmula fis-sena kalendarja 2013 fuq livell simili għal dak tal-2012, l-Istati Membri li użaw il-modulazzjoni volontarja għas-sena kalendarja 2012 għandhom jibqgħu jkollhom il-possibbiltà li jnaqqsu l-pagamenti diretti fir-rigward tas-sena kalendarja 2013 u li jużaw il-fondi ġġenerati b’dan biex jiffinanzjaw programmi għall-iżvilupp rurali. Għalhekk, huwa xieraq li tiġi prevista l-possibbiltà li jibqa’ jitnaqqas l-ammont ta’ pagamenti diretti billi tiġi applikata sistema ta’ aġġustament volontarju ta’ pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2013. Tnaqqis bħal dan għandu jiżdied flimkien mal-aġġustament obbligatorju ta’ pagament dirett imbassar għas-sena kalendarja 2013.

(5)

Fejn Stat Membru jkun applika rati ta’ modulazzjoni volontarja differenzjati reġjonalment fir-rigward tas-sena kalendarja 2012, għandu jkollu wkoll dik il-possibbiltà anki fir-rigward tas-sena kalendarja 2013. Sabiex jiġi ssalvagwardjat il-livell ta’ appoġġ dirett għall-bdiewa, l-applikazzjoni kkombinata tal-aġġustament obbligatorju u volontarju tal-pagamenti diretti fis-sena kalendarja 2013 m’għandhiex twassal għal tnaqqis tal-pagament dirett li jaqbeż it-tnaqqis applikat fl-2012, permezz ta’ modulazzjoni obbligatorja kif ukoll volontarja. Għalhekk, ir-rata massima ta’ aġġustament tal-pagamenti diretti li għandha tiġi applikata għas-sena kalendarja 2013 f’kull reġjun m’għandhiex taqbeż it-tnaqqis li jirriżulta kemm minn modulazzjoni obbligatorja kif ukoll volontarja, kif applikat fir-rigward tas-sena kalendarja 2012.

(6)

Fejn Stat Membru jkun uża l-għażla prevista fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 billi jkun iddeċieda li ma japplikax ir-rata massima għall-kontribuzzjoni mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għall-ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ modulazzjoni volontarja fil-perijodu ta’ programmazzjoni 2007 sa 2013, l-istess għażla għandha tkun disponibbli għal dak l-Istat Membru fir-rigward tal-fondi miġbura permezz tal-aġġustament volontarju ta’ pagamenti diretti sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fil-finanzjament tal-infiq pubbliku tal-miżuri ta’ żvilupp rurali fl-2014. Għal raġunijiet ta’ konsistenza, l-arranġamenti ta’ qabel il-finanzjament għall-programmi għall-iżvilupp rurali m’għandhomx japplikaw għal dawn il-fondi.

(7)

Skont il-mekkaniżmu ta’ introduzzjoni gradwali pprovdut fl-Att ta’ Adeżjoni tal-2005, il-livell ta’ pagamenti diretti fil-Bulgarija u r-Rumanija għadu taħt il-livell tal-pagamenti diretti applikabbli fl-Istati Membri l-oħrajn fl-2013 wara l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-pagamenti lill-bdiewa fil-perijodu transizzjonali. Għalhekk, il-mekkaniżmu ta’ aġġustament ma għandux japplika għall-bdiewa fil-Bulgarija u r-Rumanija.

(8)

L-Istati Membri l-ġodda setgħu jagħtu pagamenti diretti nazzjonali komplementari bħala konsegwenza tal-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti f’dawk l-Istati Membri. Possibbiltà bħal din mhix ser tibqa’ disponibbli fl-2013, meta l-iskeda għall-introduzzjoni gradwali ta’ pagamenti diretti fl-Istati Membri ġodda tkun kompluta. Fl-Istati Membri ġodda li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja, il-pagamenti diretti nazzjonali komplementari kellhom rwol importanti fl-appoġġ tal-introjtu tal-bdiewa f’setturi speċifiċi. Fir-rigward ta’ Ċipru, l-istess jista’ jintqal għall-għajnuniet mill-Istat. Għal dik ir-raġuni, u biex jiġi evitat tnaqqis f’daqqa u sostanzjali ta’ appoġġ fl-2013 f’dawk is-setturi li jibbenefikaw, sal-2012, minn pagamenti diretti nazzjonali komplementari u, fil-każ ta’ Ċipru, minn għajnuniet mill-Istat, huwa xieraq li jsir provvediment sabiex, f’dawk l-Istati Membri, ikun possibbli li jingħataw, soġġetti għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, għajnuniet nazzjonali transitorji lill-bdiewa fl-2013. Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-livell ta’ appoġġ lill-bdiewa fl-2013, dawk is-setturi biss li bbenefikaw, fl-2012, mill-pagamenti diretti nazzjonali komplementari u, fil-każ ta’ Ċipru, mill-għajnuniet mill-Istat għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna nazzjonali transitorja, u jekk tingħata l-għajnuna transitorja, hija għandha tingħata taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk applikati għal dawk il-pagamenti fl-2012.

(9)

It-trasferimenti finanzjarji lill-FAEŻR previsti fl-Artikoli 134 u 135 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma marbuta mal-qafas finanzjarju pluriennali għall-2007-2013. Il-pagamenti diretti li għandhom isiru mill-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjonijiet magħmula fis-sena kalendarja 2013 ser jidħlu fis-seħħ fis-sena finanzjarja 2014, u b’hekk taqa’ taħt il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss. F’dak il-qafas, l-ammonti disponibbli għall-programmazzjoni għall-iżvilupp rurali diġà jinkludu l-ammonti li jikkorrespondu mat-trasferimenti finanzjarji previsti fl-Artikoli 134 u 135 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Għalhekk, trasferimenti finanzjarji bħal dawn għandhom jiġu aboliti.

(10)

Sabiex ikun iffaċilitat użu aktar effiċjenti tal-fondi, ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprevedi l-possibbiltà li l-Istati Membri jagħtu appoġġ ’il fuq mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom sa ammont li l-livell tiegħu għandu jiżgura li dan jibqa’ fil-marġini tan-nuqqas ta’ użu tal-limitu massimu nazzjonali. Dak ir-Regolament ippreveda dawk l-ammonti jew biex jintużaw għall-finanzjament ta’ appoġġ speċifiku jew biex jiġu trasferiti lill-FAEŻR skont l-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Ladarba l-possibbiltà li jingħata appoġġ ’il fuq mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom ser tiġi abolita meta s-sistema ġdida ta’ appoġġ dirett issir applikabbli, it-trasferiment finanzjarju lill-FAEŻR previst fl-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jinżamm biss sal-31 ta’ Diċembru 2013.

(11)

Il-possibbiltà li l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-aġġustament volontarju jsiru disponibbli bħala appoġġ addizzjonali tal-Unjoni fil-programmazzjoni u l-finanzjament għall-iżvilupp rurali taħt il-FAEŻR għas-sena finanzjarja 2014 u l-estensjoni tat-trasferimenti finanzjarji previsti fl-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 m’għandhomx jaffettwaw l-aġġustament futur tal-livell ta’ pagamenti diretti bil-għan li jkun hemm tqassim aktar ugwali tal-appoġġ dirett fost l-Istati Membri li huwa previst li jkun parti mis-sistema ġdida ta’ appoġġ dirett.

(12)

Fil-kuntest tar-rispett lejn id-dixxiplina baġitarja, jeħtieġ li, għas-sena finanzjarja 2014, jiġi definit il-limitu massimu għall-infiq iffinanzjat mill-FAEG billi jittieħed kont tal-ammonti massimi stabbiliti fir-Regolament li jistipula l-qafas finanzjarju pluriennali li għandu jiġi adottat mill-Kunsill skont l-Artikolu 312(2) tat-Trattat u l-ammonti li jirriżultaw mill-aġġustament volontarju flimkien mal-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għal dik is-sena finanzjarja.

(13)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-aġġustamenti ta’ pagamenti diretti li jridu jsiru mill-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjonijiet magħmula fl-2013 u d-dixxiplina finanzjarja għas-sena kalendarja 2013, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli rilevanti li jikkonċernaw il-bażi tal-kalkolu għat-tnaqqis li għandu jiġi applikat għall-bdiewa mill-Istati Membri. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(14)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri kellhom il-possibbiltà li jiddeċiedu li jużaw, mis-sena ta’ wara, ċerta perċentwali tal-limitu massimu nazzjonali tagħhom għal appoġġ speċifiku għall-bdiewa tagħhom kif ukoll biex tiġi rieżaminata deċiżjoni preċedenti bid-deċiżjoni li jiġi modifikat, jew jintemm tali appoġġ. Huwa xieraq li jiġi previst rieżami addizzjonali ta’ dawk id-deċiżjonijiet b’effett għas-sena kalendarja 2013.

(15)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-ammonti li jirriżultaw mill-aġġustament volontarju. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (6).

(16)

Fir-rigward tal-iffissar tal-ammonti li jirriżultaw mill-aġġustament volontarju, li jistabbilixxi l-bilanċ nett disponibbli għall-infiq mill-FAEG għas-sena finanzjarja 2014 u li jawtorizza l-għoti ta’ għajnuniet nazzjonali transitorji, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(17)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament, l-ammonti netti totali tal-pagamenti diretti li jistgħu jingħataw fi Stat Membru għal kwalunkwe sena kalendarja qabel l-2013 wara l-applikazzjoni tal-Artikoli 7 u 10 ta’ dan ir-Regolament u tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 jew fis-sena kalendarja 2013 wara l-applikazzjoni tal-Artikoli 10a u 10b ta’ dan ir-Regolament, u bl-eċċezzjoni tal-pagamenti diretti mogħtija skont ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006 u (KE) Nru 1405/2006 ma għandhomx ikunu ogħla mil-limiti massimi stabbiliti fl-Anness IV għal dan ir-Regolament. Fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jagħmlu tnaqqis lineari fl-ammonti ta’ pagamenti diretti li huma soġġetti għat-tnaqqis previst fl-Artikoli 7 u 10 ta’ dan ir-Regolament u fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 għal kwalunkwe sena kalendarja qabel l-2013 jew fl-Artikoli 10a u 10b ta’ dan ir-Regolament għas-sena kalendarja 2013, sabiex jikkonformaw mal-limiti massimi stabbiliti fl-Anness IV għal dan ir-Regolament.”;

(b)

fil-paragrafu 2, il-punt (d) jitħassar;

(2)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 10a

Aġġustament tal-pagamenti diretti fl-2013

1.   Kwalunkwe ammont ta’ pagamenti diretti li għandu jingħata lil bidwi fis-sena kalendarja 2013 li jaqbeż l-EUR 5 000 għandu jitnaqqas b’10 %.

2.   It-tnaqqis previst fil-paragrafu 1 għandu jiżdied b’erba’ punti perċentwali għall-ammonti li jaqbżu EUR 300 000.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-pagamenti diretti mogħtija lill-bdiewa fil-Bulgarija u fir-Rumanija u fid-dipartimenti Franċiżi barra mill-Ewropa, fl-Azores u f’Madejra, fil-Gżejjer Kanarji u fil-Gżejjer tal-Eġew.

4.   B’deroga mill-paragrafu 1, it-tnaqqis imsemmi f’dak il-paragrafu għandu jkun stabbilit għal 0 % għal Stati Membri ġodda minbarra l-Bulgarija u r-Rumanija.

Artikolu 10b

Aġġustament volontarju tal-pagamenti diretti fl-2013

1.   Kwalunkwe Stat Membru li jkun applika l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 għas-sena kalendarja 2012 jista’ japplika tnaqqis (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘aġġustament volontarju’) għall-ammonti kollha ta’ pagamenti diretti li għandhom jingħataw fit-territorju tiegħu għas-sena kalendarja 2013. L-aġġustament volontarju għandu jiġi applikat flimkien mal-aġġustament ta’ pagamenti diretti previsti fl-Artikolu 10a ta’ dan ir-Regolament.

L-aġġustament volontarju jista’ jiġi differenzjat reġjonalment dejjem jekk l-Istat Membru jkun uża l-għażla prevista fl-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007.

2.   Ir-rata massima ta’ tnaqqis li tirriżulta mill-applikazzjoni kkombinata tal-Artikolu 10a u l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu m’għandhiex taqbeż ir-rata ta’ perċentwali tat-tnaqqis mill-applikazzjoni kkombinata tal-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 kif applikata għall-ammonti li għandhom jingħataw lill-bdiewa għas-sena kalendarja 2012 fir-reġjuni kkonċernati.

3.   L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ aġġustament volontarju m’għandhomx jaqbżu l-ammonti netti ffissati mill-Kummissjoni għas-sena kalendarja 2012 skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007.

4.   L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ aġġustament volontarju għandhom ikunu disponibbli fl-Istat Membru fejn kienu ġġenerati bħala appoġġ tal-Unjoni taħt il-programmazzjoni għall-iżvilupp rurali u finanzjament mill-FAEŻR.

5.   Sat-8 ta’ Ottubru 2012 l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar, u jikkomunikaw lill-Kummissjoni dan li ġej:

(a)

ir-rata ta’ aġġustament volontarju għat-territorju kollu u, meta applikabbli, għal kull reġjun;

(b)

l-ammont totali li għandu jitnaqqas taħt aġġustament volontarju għat-territorju kollu u, meta applikabbli, għal kull reġjun.

Artikolu 10c

Ammonti li jirriżultaw mill-aġġustament volontarju u mill-applikazzjoni tal-Artikolu 136

1.   Fuq il-bażi tal-ammonti kkomunikati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 10b(5), il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni, mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) jew l-Artikolu 141b(2), li jiffissaw ammonti li jirriżultaw mill-aġġustament volontarju.

2.   L-ammonti ffissati skont il-paragrafu 1, kif ukoll l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 136 għas-sena finanzjarja 2014, għandhom jinżiedu mat-tqassim annwali mill-Istat Membru tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR għall-programmi għall-iżvilupp rurali.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jaqbżu r-rata ta’ kontribuzzjoni massima tal-FAEŻR fir-rigward tal-ammonti miżjuda għat-tqassim annwali mill-Istati Membri msemmi fil-paragrafu 2.

L-ammonti miżjuda għat-tqassim annwali mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 2 m’għandhomx jiġu soġġetti għall-pagament tal-ammont uniku ta’ qabel il-finanzjament għall-programmi għall-iżvilupp rurali.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli għall-preżentazzjoni tal-ammonti msemmija fil-paragrafu 2 fil-pjanijiet ta’ finanzjament tal-programmi għall-iżvilupp rurali. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 141b(2).

Artikolu 10d

Limitu massimu nett għall-FAEG

1.   Il-limitu massimu għall-infiq tal-FAEG għas-sena finanzjarja 2014 għandu jiġi kkalkolat bħala l-ammonti massimi stipulati għalih mir-Regolament adottat mill-Kunsill skont l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-ammonti msemmijin fl-Artikolu 10c(2) ta’ dan ir-Regolament imnaqqsin.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni, mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) jew l-Artikolu 141b(2), li jistipulaw il-bilanċ nett disponibbli għall-infiq għall-FAEG fir-rigward tas-sena finanzjarja 2014 fuq il-bażi tad-data msemmija fil-paragrafu 1.”;

(3)

Fl-Artikolu 11(1), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Madankollu, fis-sena finanzjarja 2014, l-aġġustament imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi determinat b’kont meħud tat-tbassir għall-finanzjament ta’ pagamenti diretti u infiq marbut mas-suq tal-PAK stipulati fir-Regolament adottat mill-Kunsill skont l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea miżjuda bl-ammonti msemmijin fl-Artikolu 10b ta’ dan ir-Regolament u l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 136 tiegħu għas-sena finanzjarja 2014 qabel l-aġġustament ta’ pagamenti diretti previsti fl-Artikolu 10a ta’ dan ir-Regolament iżda mingħajr ma jittieħed kont tal-marġini ta’ EUR 300 000 000.”;

(4)

Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja fuq proposta mill-Kummissjoni ppreżentata mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena kalendarja li fir-rigward tagħha japplikaw l-aġġustamenti msemmija fil-paragrafu 1, għandhom jiddeterminaw dawn l-aġġustamenti mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju tal-istess sena kalendarja.”;

(5)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 11a

Delega ta’ setgħat

Sabiex tkun żgurata applikazzjoni mill-aqwa tal-aġġustamenti tal-pagamenti diretti fl-2013 u dixxiplina finanzjarja għas-sena kalendarja 2013, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 141a, li jistipulaw ir-regoli li jikkonċernaw il-bażi tal-kalkolu għat-tnaqqis li għandu jiġi applikat lil bdiewa mill-Istati Membri minħabba l-aġġustamenti tal-pagamenti fl-2013 previsti fl-Artikolu 10a u d-dixxiplina finanzjarja prevista fl-Artikolu 11.”;

(6)

Fl-Artikolu 68(8), il-frażi introduttorja tinbidel b’dan li ġej:

“8.   Sal-1 ta’ Settembru 2012, l-Istati Membri li ħadu d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 69(1) jistgħu jirriveduha u jiddeċiedu, b’effett mill-2013, li:”;

(7)

L-Artikolu 69(1) jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta’ Awwissu 2009, l-1 ta’ Awwissu 2010, l-1 ta’ Awwissu 2011 jew sal-1 ta’ Settembru 2012, li jużaw mis-sena ta’ wara dik id-deċiżjoni, sa 10 % tal-limitu massimu nazzjonali tagħhom imsemmi fl-Artikolu 40, jew, fil-każ ta’ Malta, l-ammont ta’ EUR 2 000 000, għall-appoġġ speċifiku previst fl-Artikolu 68(1).”;

(8)

L-Artikolu 131(1) jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri l-ġodda li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta’ Awwissu 2009, l-1 ta’ Awwissu 2010, l-1 ta’ Awwissu 2011 jew sal-1 ta’ Settembru 2012, li jużaw, mis-sena ta’ wara dik id-deċiżjoni, sa 10 % tal-limiti massimi nazzjonali tagħhom imsemmi fl-Artikolu 40 biex jagħtu appoġġ lil bdiewa kif stipulat fl-Artikolu 68(1) u skont il-Kapitolu 5 tat-Titolu III, skont kif inhu applikabbli għalihom.”;

(9)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 133a

Għajnuna nazzjonali transitorja

1.   Bl-eċċezzjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, l-Istati Membri l-ġodda li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħtu għajnuna nazzjonali transitorja fl-2013.

Ħlief fil-każ ta’ Ċipru, l-għoti ta’ tali għajnuna għandha tkun soġġetta għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, li għandha tingħata skont il-paragrafu 5.

2.   L-għajnuna nazzjonali transitorja tista’ tingħata lill-bdiewa f’setturi li fir-rigward tagħhom pagamenti diretti nazzjonali komplementari u, fil-każ ta’ Ċipru, l-għajnuniet mill-Istat kienu awtorizzati fl-2012 skont l-Artikoli 132 u 133.

3.   Il-kondizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna għandha tkun l-istess għal dawk awtorizzati għall-għoti ta’ pagamenti skont l-Artikolu 132 u 133 fir-rigward tal-2012.

4.   L-ammont totali tal-għajnuna li tista’ tingħata lill-bdiewa fi kwalunkwe settur imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun limitat minn pakkett finanzjarju speċifiku għal kull settur, li għandu jkun daqs id-differenza bejn:

(a)

l-appoġġ dirett totali li jista’ jingħata lill-bdiewa fis-settur rilevanti fl-2012, inklużi l-pagamenti kollha li waslu skont l-Artikolu 132; u

(b)

l-ammont totali ta’ appoġġ dirett li jkun disponibbli għall-istess settur taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja fl-2013.

Għal Ċipru, il-pakketti finanzjarji li jkunu speċifikati għal settur huma stabbiliti fl-Anness XVIIa.

5.   Fuq il-bażi ta’ notifika ppreżentata, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni, mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) jew l-Artikolu 141b(2), li tawtorizza l-għajnuna nazzjonali transitorja u:

(a)

tistabbilixxi l-pakkett finanzjarju għal kull settur;

(b)

tistabbilixxi r-rata massima ta’ għajnuna nazzjonali transitorja fejn xieraq;

(c)

tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti tagħhom; u

(d)

tiddefinixxi r-rata ta’ skambju applikabbli li għandha tintuża għall-pagamenti.

6.   L-Istat Membri l-ġodda jistgħu jiddeċiedu, fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u fil-limiti awtorizzati mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5, dwar l-ammonti tal-għajnuna nazzjonali transitorja li għandha tingħata.”;

(10)

L-Artikoli 134 u 135 jitħassru;

(11)

L-Artikolu 136 jitħassar;

(12)

L-Artikolu 139 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 139

Għajnuna mill-istat

B’deroga mill-Artikolu 180 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 tal-24 ta’ Lulju 2006 li japplika ċerti regoli ta’ kompetizzjoni għall-produzzjoni ta’, u l-kummerċ fi, prodotti agrikoli (*1), l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx japplikaw għal pagamenti magħmula taħt l-Artikoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 u 71, l-Artikolu 82(2), l-Artikolu 86, l-Artikolu 98(4), l-Artikolu 111(5), l-Artikolu 120, l-Artikolu 129(3) u l-Artikoli 131, 132, 133 u 133a ta’ dan ir-Regolament mill-Istati Membri f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

(*1)  ĠU L 214, 4.8.2006, p. 7.”;"

(13)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 141a

Eżerċitar tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 11a hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu mill-1 ta’ Settembru 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2013.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11a tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 11a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 141b

Proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1698/2005. Dak il-kumitat huwa kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (*2).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(*2)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.”;"

(14)

Fl-Anness IV, tiżdied il-kolonna li ġejja:

 

“2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650”

(15)

Jiddaħħal l-Anness li ġej:

“ANNESS XVIIa

GĦAJNUNA NAZZJONALI TRANSITORJA F’ĊIPRU

(EUR)

Settur

2013

Ċereali (għajr il-qamħ durum)

141 439

Qamħ durum

905 191

Ħalib u prodotti tal-ħalib

3 419 585

Ċanga

4 608 945

Nagħaġ u mogħoż

10 572 527

Settur tal-majjal

170 788

Tjur u bajd

71 399

Inbid

269 250

Żejt taż-żebbuġa

3 949 554

Għeneb tal-mejda

66 181

Għeneb imnixxef

129 404

Tadam ipproċessat

7 341

Banana

4 285 696

Tabakk

1 027 775

Frott deċidwu inkluż il-frott tal-għadma

173 390

Total

29 798 462 ”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

B’deroga mit-tieni paragrafu:

(a)

id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament:

(i)

l-Artikolu 10b(5), l-Artikolu 10c(1) u (4) u l-Artikolu 10d(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, kif imdaħħal mill-punt (2) tal-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament;

(ii)

l-Artikolu 133a(5) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, kif imdaħħal mill-punt (9) tal-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament;

(iii)

il-punti (5), (6), (7), (8) u (13) tal-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

il-punti (1)(b) u (11) tal-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Lulju 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 116.

(2)  L-Opinjoni tal-4 ta’ Mejju 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Lulju 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Lulju 2012.

(4)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(5)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

31.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/18


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Diċembru 2011

dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra

(2012/418/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 79(3), l-Artikoli 91 u 100, l-Artikolu 192(1), l-Artikoli 194, 207 u 209, flimkien mal-Artikolu 218(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-23 ta’ Marzu 2006, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja Ftehim ta’ Kummerċ u Koperazzjoni mar-Repubblika tal-Iraq.

(2)

Fis-27 ta' Ottubru 2009, il-Kunsill awtorizza modifiki għad-direttivi ta' negozjar, fuq proposta mill-Kummissjoni, biex b'hekk jittejjeb l-istatus tal-Ftehim billi jinbidel it-terminu "Kummerċ" bit-terminu "Sħubija" fit-titlu u billi jiġi stabbilit Kunsill ta' Koperazzjoni fuq livell ministerjali.

(3)

Il-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim”) għandu jiġi ffirmat. Ċerti partijiet tal-Ftehim għandhom jiġu applikati provviżorjament, sakemm jitlestew il-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu.

(4)

Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim li jaqgħu fl-ambitu tal-Parti Tlieta, Titolu V tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jorbtu lir-Renju Unit u lill-Irlanda bħala Partijiet Kontraenti separati, u mhux bħala partijiet tal-Unjoni Ewropea, sakemm l-Unjoni Ewropea flimkien mar-Renju Unit u/jew l-Irlanda ma jinnotifikawx b'mod konġunt lill-Iraq li r-Renju Unit u/jew l-Irlanda jintrabtu bħala parti mill-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk ir-Renju Unit u/jew l-Irlanda ma jibqgħux marbutin bħala parti mill-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikolu 4a tal-Protokoll Nru 21, l-Unjoni Ewropea flimkien mar-Renju Unit u/jew l-Irlanda għandhom jinfurmaw minnufih lill-Iraq bi kwalunkwe bidla fil-pożizzjoni tagħhom, li f'dan il-każ ikunu ser jibqgħu marbutin bid-dispożizzjonijiet tal-Ftehim f'isimhom stess. L-istess japplika għad-Danimarka, f'konformità mal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness ma' dawk it-Trattati,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Sħubija u Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra, huwa b'dan awtorizzat f’isem l-Unjoni, soġġett għall-konklużjoni tal-Ftehim imsemmi.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jaħtar il-persuna/persuni bis-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Ftehim f'isem l-Unjoni.

Artikolu 3

Sakemm jitlestew il-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tiegħu, l-Artikolu 2, u t-Titoli II, III, u V tal-Ftehim għandhom jiġu applikati provviżorjament, f'konformità mal-Artikolu 117 tal-Ftehim sal-punt biss fejn jikkonċerna kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-Unjoni, mill-ewwel jum tat-tielet xahar wara d-data li fiha l-Unjoni u l-Iraq ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri neċessarji għall-applikazzjoni provviżorja.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

M. DOWGIELEWICZ


31.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/20


FTEHIM TA' SĦUBIJA U KOOPERAZZJONI

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TAL-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TAL-PAJJIŻI L-BAXXI,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-ISVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA’ FUQ,

Il-Partijiet Kontraenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejħin "l-Istati Membri", u

L-UNJONI EWROPEA minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Unjoni”,

min-naħa waħda, u

R-REPUBBLIKA TAL-IRAQ minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Iraq”

min-naħa l-oħra,

minn hawn ’il quddiem imsejħin flimkien “il-Partijiet”,

FILWAQT LI JIĠU KKUNSIDRATI r-rabtiet bejn l-Unjoni, l-Istati Membri tagħha u l-Iraq u l-valuri komuni li jikkondividu,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li l-Unjoni, l-Istati Membri tagħha u l-Iraq jixtiequ jsaħħu dawk ir-rabtiet u jistabbilixxu kummerċ u kooperazzjoni, sostnut bi djalogu politiku,

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW l-importanza li l-Partijiet jagħtu lill-għanijiet u l-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji tad-demokrazija u l-libertajiet politiċi u ekonomiċi, li jiffurmaw l-istess bażi tas-Sħubija,

FILWAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID ir-rabta tagħhom mal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universal dwar d-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti u strumenti internazzjonali oħra rilevanti dwar id-drittijiet tal-bniedem,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-importanza kbira ta' żvilupp sostenibbli u soċjali li għandu jimxi pass pass mal-iżvilupp ekonomiku;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-importanza tat-tkabbir tal-kooperazzjoni bejniethom, u r-rieda komuni tagħhom li jikkonsolidaw, japprofondixxu u jiddiversifikaw ir-relazzjonijiet tagħhom f'oqsma ta' interess reċiproku fuq il-bażi tar-rispett għas-sovranità, ugwaljanza, nondiskriminazzjoni, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba, ir-rispett għall-ambjent naturali u l-benefiċċji reċiproċi,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-ħtieġa li jappoġġaw l-isforzi tal-Iraq biex ikompli bir-riformi politiċi u r-rijabilitazzjoni u r-riformi ekonomiċi kif ukoll jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien tas-sezzjonijiet tal-popolazzjoni fqar u żvantaġġjati,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-ħtieġa li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fl-isferi politiċi, ċivili, soċjali, ekonomiċi u kulturali, kif ukoll fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni,

FILWAQT LI JIXTIEQU li joħolqu kundizzjonijiet favorevoli għal żvilupp sostanzjali u diversifikazzjoni tal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-Iraq u jkabbru l-kooperazzjoni fl-oqsma ekonomiċi, kummerċjali, tal-investiment, tax-xjenza u tat-teknoloġija u dak kulturali.

FILWAQT LI JIMMIRAW li jippromwovu l-kummerċ u l-investiment u relazzjonijiet ekonomiċi armonjużi bejn il-Partijiet bbażati fuq il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq,

FILWAQT LI KKUNSIDRAW il-ħtieġa li joħolqu kundizzjonijiet favorevoli għat-titjib tan-negozju u l-investiment,

KONXJI MILL-ĦTIEĠA li jtejbu l-kundizzjonijiet li jaffetwaw in-negozju u l-investiment, u l-kundizzjonijiet f'oqsma bħalma huma t-twaqqif ta' kumpaniji, ix-xogħol, il-forniment ta' servizzi u ċ-ċaqlieq tal-kapital,

B'KONT MEĦUD tad-dritt tal-Partijiet li jirregolaw il-forniment ta' servizzi fi ħdan it-territorji tagħhom u li jiggarantixxu t-twettiq tal-għanijiet leġittimi tal-politika pubblika,

B'KONT MEĦUD tal-impenn tagħhom li jeżerċitaw il-kummerċ skont il-Ftehim ta' Marakexx li Jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, magħmul fil-15 ta' April 1994 (minn hawn 'il quddiem imsemmi bħala "il-Ftehim tad-WTO"), u f'dak ir-rigward ir-rispett reċiproku fl-adeżjoni tal-Iraq ma' dak il-Ftehim,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-ħtiġijiet speċifiċi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw taħt d-WTO,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-fatt li t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-ħasil tal-flus u t-traffikar tad-droga jirrapreżentaw theddida serja għall-istabilità u s-sigurtà internazzjonali u kif ukoll għat-twettieq tal-għanijiet tal-kooperazzjoni tagħhom,

FILWAQT LI JINNUTAW l-importanza li titrawwem u tisaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali,

FILWAQT LI JIKKONFERMAW li d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim, li jaqgħu fl-ambitu tat-Titolu V tat-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jorbtu lir-Renju Unit u l-Irlanda, bħala partijiet kontraenti separati, u mhux bħala parti mill-Unjoni Ewropea, sakemm l-Unjoni Ewropea tinnotifika lill-Iraq li xi wieħed minn dawn l-Istati ntrabat fir-rigward ta' dawn il-materji bħala parti mill-Unjoni Ewropea skont il-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fil-konfront taż-Żona tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja annessa għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-istess japplika għad-Danimarka, f'konformità mal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka annessa għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Stabbiliment tal-Isħubija

1.   Qed tiġi stabbilta b'dan sħubija bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Iraq, min-naħa l-oħra.

2.   L-għanijiet ta’ din il-proposta huma:

(a)

li tipprovdi qafas xieraq għad-djalogu politiku bejn il-Partijiet li jippermetti l-iżvilupp ta' relazzjonijiet politiċi;

(b)

li jiġu promossi l-kummerċ u l-investiment u relazzjonijiet ekonomiċi armonjużi bejn il-Partijiet u biex b'hekk jitrawwem l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli tagħhom; u

(c)

li tipprovdi bażi għal kooperazzjoni leġislattiva, soċjali, finanzjarja u kulturali.

Artikolu 2

Bażi

Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u strumenti internazzjonali rilevanti oħrajn dwar id-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-prinċipju tal-istat tad-dritt, huwa l-bażi tal-politiki interni u internazzjonali taż-żewġ Partijiet u jikkostitwixxi element essenzjali ta’ dan il-Ftehim.

TITOLU I

ID-DJALOGU POLITIKU U L-KOOPERAZZJONI FIL-QASAM TAL-POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ

Artikolu 3

Djalogu politiku

1.   Għandu jiġi stabbilit djalogu politiku regolari bejn il-Partijiet. Dan għandu jsaħħaħ ir-relazzjonijiet ta' bejniethom, jikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-sħubija u jżid il-komprensjoni u s-solidarjetà reċiproka.

2.   Id-djalogu politiku għandu jkopri s-suġġetti kollha ta' interess komuni, u b'mod partikolari l-paċi, il-politika estera u ta' sigurtà, id-djalogu nazzjonali u r-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanaza tajba u l-istabbiltà u l-integrazzjoni reġjonali.

3.   Id-djalogu politiku għandu jseħħ fuq bażi annwali fuq livell ministerjali u ta' uffiċjali għolja.

Artikolu 4

Ġlieda kontra t-terroriżmu

Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-importanza tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, u f'konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, id-dritt umanitarju u tar-rifuġjati u r-rispett tagħhom għal-leġislazzjoni u għar-regolamenti jaqblu li jikkooperaw fil-prevenzjoni u s-soppressjoni tal-atti terroristiċi. Għandhom jagħmlu hekk b'mod partikolari:

(a)

fil-qafas tal-implimentazzjoni sħiħa tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1373 (2001) u riżoluzzjonijiet relevanti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Istrateġija ta' Kontra t-Terroriżmu tan-Nazzjonijiet Uniti, konvenzjonijiet u strumenti internazzjonali;

(b)

bi skambju ta’ informazzjoni dwar gruppi terroristiċi u n-netwerks ta’ appoġġ tagħhom, skont d-dritt internazzjonali u nazzjonali; u wkoll

(c)

fi skambji ta’ opinjonijiet dwar mezzi u metodi użati sabiex jiġi miġġieled it-terroriżmu, inkluż f’oqsma u taħriġ tekniku, u bi skambju ta’ esperjenzi dwar il-prevenzjoni tat-terroriżmu.

Il-Partijiet jibqgħu bl-impenn tagħhom biex jilħqu ftehim dwar il-Konvenzjoni Komprensiva dwar it-Terroriżmu Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-aktar fis possibbli.

Il-Partijiet huma profondament imħassba dwar l-inċitament għal atti ta' terroriżmu u jemfasizzaw l-impenn tagħhom li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji u xierqa skont id-dritt internazzjonali u nazzjonali, biex inaqqsu t-theddid maħluq minn tali inċitament.

Artikolu 5

Ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva

Il-Partijiet jikkunsidraw li l-proliferazzjoni ta’ armi ta' qerda massiva (AQM) u l-mezzi tal-kunsinna tagħhom, kemm għand atturi statali u mhux statali, tirrappreżenta waħda mill-akbar theddidiet serji għall-istabbiltà u s-sigurtà internazzjonali. Il-Partijiet għalhekk jaqblu li jikkooperaw u jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-proliferazzjoni tal-AQM u l-mezzi tal-kunsinna tagħhompermezz ta’ konformità sħiħa ma’ u l-implimentazzjoni nazzjonali tal-obbligi eżistenti tagħhom taħt it-trattati u l-ftehimiet dwar id-diżarm internazzjonali u n-nuqqas ta’ proliferazzjoni u taħt obbligi internazzjonali oħra li huma rilevanti. Il-Partijiet qed jaqblu li din id-dispożizzjoni ssawwar element essenzjali ta’ dan il-ftehim.

Il-Partijiet qed jaqblu wkoll li jikkooperaw u jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-proliferazzjoni tal-AQM u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom billi:

(a)

jieħdu passi biex jiffirmaw, jirratifikaw, jew jaderixxu, kif meħtieġ, u jimplimentaw b’mod sħiħ l-istrumenti internazzjonali rilevanti l-oħrajn kollha;

(b)

tiġi stabbilita sistema effettiva ta’ kontrolli fuq l-esportazzjoni nazzjonali, tiġi kkontrollata l-esportazzjoni kif ukoll it-tranżitu tal-prodotti li huma relatati mal-AQM, inkluż il-kontroll tal-użu aħħari tal-AQM fuq it-teknoloġiji b’użu doppju u li jinkludu sanzjonijiet effettivi għall-ksur tal-kontrolli fuq l-esportazzjoni.

Il-Partijiet qed jaqblu li jistabbilixxu djalogu politiku regolari li għandu jakkumpanja u jikkonsolida dawn l-elementi.

Artikolu 6

Armi ħfief u ta' kalibru żgħir

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-manifattura, it-trasferiment u ċ-ċirkolazzjoni illegali ta’ armi ħfief u ta' kalibru żgħir (SALW), inkluż il-munizzjon tagħhom, u l-akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom, il-ġestjoni ħażina, il-ħażniet mhux assigurati sewwa u l-firxa mhux ikkontrollata tagħhom, ikomplu joħolqu theddida serja għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jsegwu u jimplimentaw bis-sħiħ l-obbligi rispettivi tagħhom li jiffaċċaw in-negozju illegali tal-SALW, inkluż il-munizzjon tagħhom, kif ukoll l-impenji tagħhom fi ħdan il-qafas ta' strumenti internazzjonali oħra li huma applikabbli għal dan il-qasam, bħalma hu l-Programm ta' Azzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti biex jipprevjeni, jikkombatti u jeradika n-negozju illegali tal-armi ħfief u ta' kalibru żgħir fl-aspetti kollha tagħhom.

3.   Il-Partijiet jobbligaw ruħhom li jikkoperaw u jiżguraw il-koordinazzjoni, il-komplimentarjetà u s-sinerġija fl-isforzi tagħhom biex jiffaċċaw il-kummerċ illegali tal-SALW, inkluż il-munizzjon tagħhom, fuq livelli globali, reġjonali u nazzjonali u jaqblu li jistabbilixxu djalogu politiku regolari li se takkumpanja u tikkonsolida din l-impriża.

Artikolu 7

Il-Qorti Kriminali Internazzjonali

1.   Il-Partijiet jirrijaffermaw li l-iktar delitti li huma serji li jħassbu lill-komunità internazzjonali inġenerali għandhom jiġu kkastigati u l-prosekuzzjoni tagħhom għandha tiġi żgurata permezz ta' miżuri fil-livell domestiku jew f'dak internazzjonali.

2.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-Iraq għadu mhux Stat Parti għall-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali iżda li l-Iraq qed jikkonsidra l-possibbiltà li jaċċedi għalih fil-ġejjieni. B'dan il-mod, l-Iraq se jieħu l-passi biex jaċċedi għal, jirratifika u jimplimenta l-Istatut ta' Ruma u l-istrumenti relatati.

3.   Il-Partijiet jirrijaffermaw id-detreminazzjoni tagħhom li jikkoperaw fuq din il-kwistjoni, inkluż billi jikkondividu l-esperjenza fl-adozzjoni tal-aġġustamenti legali rikjesti mid-dritt internazzjonali relevanti.

TITOLU II

KUMMERĊ U INVESTIMENTI

TAQSIMA I

Kummerċ tal-merkanzija

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 8

Kamp ta' applikazzjoni u Kopertura

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-kummerċ tal-merkanzija bejn il-Partijiet.

Artikolu 9

Dazji Doganali

Għall-finijiet ta' dan il-kapitolu, “dazju doganali” jinkludi kull dazju jew ħlas ta’ kull għamla li jkunu ġew imposti b’rabta mal-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti, inkluża kull forma ta’ soprataxxa jew imposta miżjuda imposti fuq tali importazzjoni jew esportazzjoni jew b’rabta magħhom. "Dazju doganali" ma tinkludix:

(a)

ħlas ekwivalenti għal taxxa interna imposta b'konformità mal-Artikolu 11;

(b)

dazju impost b'konformità mal-Kapitolu II tat-Taqsima 1 tat-Titolu II ta' dan il-Ftehim;

(c)

dazju applikat konformement mal-Artikoli VI, XVI and XIX tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-"GATT 1994"), il-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994, il-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kompensatorji, il-Ftehim WTO dwar miżuri ta' Salvagwardja, l-Artikolu 5 tal-Ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) dwar l-Agrikoluta jew il-Ftehim dwar Regoli u l-Proċeduri li jirregolaw is-Soluzzjoni ta’ Tilwim tad-WTO (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "FRT");

(d)

miżata jew ħlas ieħor imposti skont il-liġi domestika ta' Parti konformement mal-Artikolu VIII tal-Gatt 1994 u n-Noti u Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu.

Artikolu 10

Trattament MFN

1.   Il-Partijiet għandhom jagħtu lil xulxin trattament tal-aktar nazzjon favorit skont l-Artikolu I.1 tal-GATT 1994 u n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu.

2.   Id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1 m' għandhomx japplikaw għal:

(a)

il-vantaġġi mogħtija bl-għan li tiġi stabbilita unjoni doganali jew żona ta' kummerċ ħieles f'konformità mal-GATT 1994 jew skont l-istabbiliment ta' tali unjoni doganali jew żona kummerċjali ħielsa;

(b)

vantaġġi mogħtija lil pajjiżi partikolari skont il-GATT 1994 u b'arranġamenti internazzjonali oħra favur il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw.

Artikolu 11

Trattament nazzjonali

Kull Parti għandha tagħti trattament nazzjonali lill-merkanzija tal-Parti l-oħra f'konformità mal-Artikolu III tal-GATT 1994, inklużi n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu. Għal dan il-fini, l-Artikolu III tal-GATT tal-1994 u n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu huma inkorporati u integrati f'dan il-Ftehim, mutatis mutandis.

Artikolu 12

Politika dwar it-tariffi

1.   Il-prodotti li joriġinaw fl-Iraq u li jiġu importati fl-Unjoni għandhom ikunu suġġetti għat-tariffa MFN tal-Unjoni. L-ebda dazji doganali li jeċċedu dawk applikati għall-importazzjonijiet minn Membri tad-WTO f'konformità mal-Artikolu I tal-GATT 1994 ma għandhom jiġu applikati għal prodotti li joriġinaw fl-Iraq u jiġu importati fl-Unjoni.

2.   Il-prodotti li joriġinaw fl-Unjoni għandhom, fil-waqt tal-importazzjoni tagħhom fl-Iraq, ma jkunux suġġetti għal dazji doganali li jeċċedu r-rata preżenti tal-Imposta tar- Rikostruzzjoni ta' 8% fuq l-oġġetti importati.

3.   Il-Partijiet jaqblu li sakemm l-Iraq jaderixxi mad-WTO, il-Partijiet jistgħu jemendaw il-livell ta' dazji doganali fuq l-importazzjonijiet wara konsultazzjoni reċiproka bejn il-Partijiet.

4.   Jekk, wara li jkun iffirmat dan il-Ftehim, jiġi applikat tnaqqis fit-tariffa mill-Iraq fuq l-importazzjonijiet fuq bażi erga omnes, partikolarment tnaqqis li jkun ġej minn negozjati fid-WTO, dawn id-dazji doganali mnaqqsin għandhom jiġu applikati għall-importazzjonijiet li joriġinaw fl-Unjoni u għandhom jieħdu post id-dazju bażiku jew Imposta tar-Rikostruzzjoni mid-data meta tali tnaqqis ikun applikat.

Artikolu 13

Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-GATT 1994

L-Artikoli li ġejjin tal-GATT 1994 għandhom jiġu inkorporati u integrati fil-Ftehim u għandhom japplikaw bejn il-Partijiet, mutatis mutandis.

(a)

L-Artikolu V inklużi n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu;

(b)

L-Artikolu VII, paragrafi 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(d) u 5 inklużi n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu u l-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VII tal-GATT 1994;

(c)

L-Artikolu VIII inklużi n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu;

(d)

l-Artikolu IX;

(e)

l-Artikolu X.

Artikolu 14

Deskrizzjoni Armonizzata tal-Komodità

Il-klassifikazzjoni tal-merkanzija fil-kummerċ bejn il-Partijiet għandha tkun stabbilita f'kull nomenklatura tat-tariffi rispettiva tal-Partijiet interpretata f'konformità mas-Sistema Armonizzata tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata tad-Deskrizzjoni u Kodifika tal-Merkanzija, magħmula fi Brussel fl-14 ta' Ġunju 1983 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “HS”).

Artikolu 15

Ammissjoni temporanja tal-merkanzija

Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi naxxenti mill-konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-ammissjoni temporanja tal-merkanzija li jorbtu ż-żewġ Partijiet, kull Parti għandha tikkonċedi lill-Parti l-oħra eżenzjoni mill-ħlasijiet u dazji ta' importazzjoni fuq l-oġġetti ammessi temporanjament. Il-proċedura ta' ammissjoni temporanja għandha tiġi applikata billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet li taħthom l-obbligi naxxenti minn tali konvenzjonijiet ġew aċċettati mill-Partijiet inkwistjoni.

Artikolu 16

Projbizzjoni ta' restrizzjonijiet kwantitattivi

L-Unjoni u l-Iraq għandhom, mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, jabolixxu u ma għandhomx jadottaw jew iħallu ebda restrizzjoni fuq l-importazzjonijiet jew esportazzjonijiet ta' bejniethom jew ebda miżura li għandha effett ekwivalenti skont l-Artikolu XI tal-GATT 1994 u n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu. Għal dan il-fini, l-Artikolu XI tal-GATT tal-1994 u n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu huma inkorporati u integrati f'dan il-Ftehim, mutatis mutandis.

Artikolu 17

Dazji fuq l-esportazzjoni

L-ebda waħda mill-partijiet ma tista' żżomm jew tistitwixxi ebda dazju doganali, taxxa jew miżati u ħlasijiet oħra imposti fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti, jew b’rabta magħha, lill-Parti l-oħra. L-ebda Parti ma tista' żżomm jew tistitwixxi ebda taxxa, miżata jew ħlasijiet interni oħrajn fuq prodotti esportati lill-Parti l-oħra li jkunu aktar minn dawk imposti fuq prodotti simili destinati għall-bejgħ intern.

Kapitolu II

Strumenti tar-rimedji tal-kummerċ

Artikolu 18

Anti-Dumping

1.   Xejn f'dan il-Ftehim ma għandu jżomm lill-Partijiet milli jadottaw miżuri anti-dumping jew kumpensatorji skont l-Artikolu VI tal-GATT 1994, inklużi n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu, u l-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 u mal-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kumpensatorji.

2.   Dan l-Artikolu ma għandux ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima VI tat-Titolu II ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 19

Miżuri ta’ salvagwardja

1.   Xejn f'dan il-Ftehim ma għandu jżomm lill-Partijiet milli jadottaw il-miżuri skont l-Artikolu XIX tal-GATT 1994 u l-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji.

2.   Dan l-Artikolu ma għandux ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima VI tat-Titolu II ta' dan il-Ftehim.

Kapitolu III

Eċċezzjonijiet

Artikolu 20

Eċċezzjonijiet Ġenerali

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu XX tal-GATT 1994, inklużi n-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu, u l-Artikolu XXI tal-GATT 1994, li huma inkorporati u integrati f'dan il-Ftehim, għandhom japplikaw bejn il-Partijiet, mutatis mutandis.

Kapitolu IV

Kwistjonijiet mhux tariffarji

Artikolu 21

Standards industrijali u evalwazzjoni ta' konformità, regolamenti tekniċi

1.   Relazzjonijiet mal-Ftehim tad-WTO dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ

Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “Ftehim TBT”), li hu inkorporat u integrat f'dan il-Ftehim, għandu japplika bejn il-Partijiet, mutatis mutandis.

2.   Kamp ta' applikazzjoni u kopertura

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu japplikaw għall-preparazzjoni, l-adozzjoni u l-applikazzjoni tar-regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità, kif definit fil-Ftehim TBT.

3.   Objettivi

L-objettivi ta' kooperazzjoni fl-oqsma tar-regolamenti tekniċi, l-istandards u l-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità bejn il-Partijiet għandhom ikunu:

(a)

biex tevita jew tnaqqas l-ostakoli għall-kummerċ, sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ bejn il-Partijiet;

(b)

biex jitkattar l-aċċess għall-prodotti fis-swieq ta' xulxin permezz ta' titjib fis-sikurezza, il-kwalità u l-kompetittività tal-prodotti;

(c)

biex jiġi promoss użu ikbar tar-regolamenti tekniċi internazzjonali, l-istandards u l-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità, inkluż miżuri speċifiċi għas-settur, u l-użu tal-aħjar prattiċi internazzjonali fit-tfassil tagħhom;

(d)

biex jiġi żgurat li l-preparazzjoni, l-adozzjoni u l-applikazzjoni tal-istandards u r-regolamenti tekniċi jkunu trasparenti u ma joħolqux ostakoli mhux neċessarji għall-kummerċ bejn il-Partijiet, skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim TBT;

(e)

biex tiġi żviluppata l-infrastruttura għar-regolament tekniku, l-istandardizzazzjoni, l-evalwazzjoni ta' konformità, l-akkreditazzjoni, il-metroloġija u s-sorveljanza tas-suq fl-Iraq;

(f)

biex jiġu żviluppati konnessjonijiet bejn l-istandardazzjoni, l-evalwazzjoni ta' konformità u l-istituzzjonijiet regolatorji tal-Iraq u tal-Unjoni;

(g)

biex tiġi promossa l-parteċipazzjoni effettiva tal-istituzzjonijiet tal-Iraq fil-korpi li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali u l-Kumitat tat-TBT.

4.   Regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità

(a)

Il-Partijiet għandhom jiżguraw li r-regolamenti tekniċi, l-istandards u l-proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità, ma jiġux imfassla, adottati jew applikati bil-ħsieb jew bl-effett, li joħolqu ostakli mhux meħtieġa għall-kummerċ bejn il-Partijiet, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-ftehim tat-TBT.

(b)

Il-Partijiet għandhom jippruvaw li fejn hu possibbli jarmonizzaw l-istandards, ir-regolamenti u l-proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità tagħhom.

5.   Transparenza u notifika

(a)

L-obbligi li jikkonċernaw il-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar ir-regolamenti tekniċi, l-istandards u l-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità previsti mill-Ftehim tat-TBT għandhom japplikaw bejn il-Partijiet.

(b)

Il-Partijiet jaqblu li jiskambjaw l-informazzjoni dwar kwistjonijiet ta' relevanza potenzjali għar-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom, inklużi twissijiet bikrija, opinjonijiet u avvenimenti xjentifiċi permezzi ta' punti ta' kuntatt.

(c)

Il-Partijiet jistgħu jikkooperaw fl-istabbiliment u ż-żamma ta' punti ta' kuntatt u fit-twaqqif u ż-żamma tal-bażijiet ta' data komuni.

Kapitolu V

Miżuri sanitarji u fitosanitarji

Artikolu 22

Miżuri sanitarji u fitosanitarji

1.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw fil-qasam tal-miżuri Sanitarji u Fitosanitarji bil-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ filwaqt li jipproteġu l-ħajja jew is-saħħa umana, tal-annimali jew tal-pjanti. Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Applikazzjoni tal-Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “Ftehim SPS”), li hu inkorporat u integrat f'dan il-Ftehim, għandu japplika bejn il-Partijiet, mutatis mutandis.

2.   Fuq talba, il-Partijiet jistgħu jidentifikaw u jindirizzaw il-problemi li jistgħu jinqalgħu bl-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi marbuta mal-SPS bil-ħsieb li jintlaħqu soluzzjonijiet li jkunu reċiprokament aċċettabbli.

TAQSIMA II

Kummerċ fis-servizzi u l-istabbiliment

Artikolu 23

Kopertura

1.   Din it-Taqsima tistabbilixxi l-arranġamenti neċessarji għal-liberalizzazzjoni progressiva tas-servizzi kummerċjali u l-istabbiliment bejn il-Partijiet.

2.   Din it-Taqsima tapplika għall-miżuri li jaffettwaw il-kummerċ fis-servizzi u l-istabbiliment fl-attivitajiet ekonomiċi kollha, bl-eċċezzjoni ta':

(a)

it-tħaffir fil-minjieri, il-manifattura u l-ipproċessar ta' materjali nukleari;

(b)

il-produzzjoni ta' jew il-kummerċ fl-armi, fil-munizzjon jew f'materjal tal-gwerra;

(c)

is-servizzi awdjoviżivi u s-servizzi kulturali;

(d)

is-servizzi tal-edukazzjoni;

(e)

is-servizzi tas-saħħa u servizzi soċjali;

(f)

il-kabotaġġ marittimu nazzjonali;

(g)

is-servizzi tat-trasport bl-ajru u s-servizzi awżiljarji gat-trasport tal-ajru minn barra:

(i)

is-servizzi tat-tiswija u tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru li matulhom inġenju tal-ajru jiġi rtirat mis-servizz;

(ii)

il-bejgħ u l-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport bl-ajru;

(iii)

is-servizzi ta' sistema ta' prenotazzjoni kompjuterizzata;

(iv)

is-servizzi tal-ground handling;

(v)

servizzi ta' kera ta' inġenju tal-ajru bl-ekwipaġġ;

(vi)

servizzi ta’ tħaddim tal-ajruport; u wkoll

(h)

servizzi tat-trasport fl-ispazju.

3.   Xejn f'din it-Taqsima ma għandha tiġi meqjusa li timponi xi obbligu fir-rigward tal-akkwist pubbliku tal-gvern.

4.   Id-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima m'għandhomx japplikaw għal sussidji mogħtija mill-Partijiet.

5.   B’mod konsistenti mad-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima, il-Partijiet jirriżervaw id-dritt li jirregolaw u jintroduċu regolamenti ġodda sabiex ikunu sodisfatti l-għanijiet leġittimi tal-politika.

Artikolu 24

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a)

“persuna naturali tal-Unjoni” tfisser ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni skont il-leġislazzjoni tagħha u “persuna naturali tal-Iraq‧ tfisser ċittadin tal-Iraq skont il-leġislazzjoni tiegħu;

(b)

“persuna ġuridika” tfisser kwalunkwe entità legali debitament ikkostitwita jew organizzata b’xi mod ieħor skont il-liġi applikabbli, kemm jekk għall-profitt jew għal fini ieħor, u kemm jekk tkun proprjetà privata jew tal-gvern, inkluża kwalunkwe korporazzjoni, fond fiduċjarju, sħubija, intrapriża konġunta, proprjetà individwali jew assoċjazzjoni;

(c)

“persuna ġuridika tal-Unjoni” jew “persuna ġuridika tal-Iraq” tfisser persuna ġuridika stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru tal-Unjoni jew tal-Iraq, rispettivament, u li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha, amministrazzjoni ċentrali, jew post prinċipali tan-negozju fit-territorju li għalih japplika t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplika jew fit-territorju tal-Iraq, rispettivament. Jekk il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċju reġistrat tagħha, l-amministrazzjoni ċentrali, jew il-post prinċipali tan-negozju fit-territorju fejn japplikaw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jew fit-territorju tal-Iraq, rispettivament, ma tiġix ikkunsidrata bħala persuna ġuridika tal-Unjoni jew persuna ġuridika tal-Iraq, rispettivament, barra jekk l-operazzjonijiet tagħha ikollhom ness reali u kontinwu mal-ekonomija tal-Unjoni tal-Iraq, rispettivament;

(d)

Minkejja l-punt (c), il-kumpaniji tal-bastimenti stabbiliti barra mill-Unjoni jew mill-Iraq u kkontrollati minn ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni jew ta’ tal-Iraq, rispettivament, għandhom ukoll ikunu benefiċjarji tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, jekk il-bastimenti tagħhom ikunu rreġistrati skont il-leġislazzjoni rispettiva tagħhom, f’dak l-Istat Membru tal-Unjoni jew fl-Iraq, u jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru tal-Unjoni jew tal-Iraq;

(e)

“attività ekonomika” ma tinkludix attivitajiet imwettqa fl-eżerċizzju ta' awtorità governattiva, jiġifieri attivitajiet li la jitwettqu fuq bażi kummerċjali u lanqas f'kompetizzjoni ma' operatur ekonomiku wieħed jew aktar;

(f)

“sussidjarja” ta’ persuna ġuridika tfisser persuna ġuridika li tkun effettivament ikkontrollata minn persuna ġuridika oħra;

(g)

“fergħa” ta’ persuna legali tfisser post tal-kummerċ li m'għandux personalità legali li għandu dehra ta’ permanenza, bħall-estensjoni ta’ organu prinċipali, u li għandu maniġment u li huwa mgħammar materjalment sabiex jinnegozja l-kummerċ ma’ terzi persuni, biex dawn tal-aħħar, minkejja li jafu li jekk ikun hemm in-neċessità hemm rabta legali mal-organu prinċipali, li l-uffiċċju prinċipali tiegħu jinsab barra, m’għandhomx għalfejn jindirizzaw direttament lil tali organu prinċipali iżda jistgħu jmexxu l-kummerċ minn dak il-post tal-kummerċ li jikkostitwixxi l-estensjoni.

(h)

“fornituri ta’ servizz” ta' Parti tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tfittex li tipprovdi servizz jew li tipprovdih;

(i)

“kummerċ fis-servizzi” hija definita bħala l-għoti ta' servizz permezz tal-modi li ġejjin:

(i)

mit-territorju ta' Parti għat-territorju tal-Parti l-oħra;

(ii)

fit-territorju ta’ Parti lill-konsumatur tas-servizz tal-Parti l-oħra;

(iii)

minn fornitur ta' servizz ta' Parti, permezz tal-istabbiliment fit-territorju tal-Parti l-oħra;

(iv)

minn fornitur ta' servizz ta' Parti, permezz tal-preżenza ta' persuni fiżiċi fit-territorju tal-Parti l-oħra.

(j)

“miżura” tfisser kull miżura minn Parti, kemm jekk fil-forma ta' liġi, regolament, regola, proċedura, deċiżjoni, azzjoni amministrattiva, jew xi forma oħra;

(k)

“miżuri adottati jew miżmuma minn Parti” tfisser miżuri meħuda minn:

(i)

gvernijiet ċentrali, reġjonali jew lokali u awtoritajiet; u

(ii)

entitajiet mhux governattivi fl-eżerċizzju ta' setgħat iddelegati minn gvernijiet jew awtoritajiet ċentrali, reġjonali jew lokali.

(l)

“servizzi” tinkludi kull servizz fi kwalunkwe settur bl-eċċezzjoni ta’ servizzi pprovduti fl-eżerċizzju ta’ awtorità governattiva;

(m)

“stabbiliment” tfisser kwalunkwe tip ta’ stabbiliment tan-negozju jew professjonali permezz ta’:

(i)

kostituzzjoni, akwiżizzjoni jew żamma ta’ persuna ġuridika, jew

(ii)

Il-ħolqien u ż-żamma ta' fergħa jew uffiċċju rappreżentattiv

fit-territorju ta' Parti għall-iskop ta' twettieq ta' attività ekonomika;

(n)

“investitur” ta' Parti tfiser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tfittex li twettaq jew fil-fatt twettaq attività ekonomika billi twaqqaf stabbiliment;

(o)

“servizz ipprovdut fl-eżerċizzju ta’ awtorità governattiva” tfisser kull servizz li ma jkunx ipprovdut la fuq bażi kummerċjali u lanqas f’kompetizzjoni ma’ fornitur wieħed jew aktar tas-servizzi;

Artikolu 25

1.   Mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim l-Unjoni għandha testendi għas-servizzi jew għall-fornituri tas-servizzi tal-Iraq it-trattament li jirriżulta mill-iskeda ta' impenji speċifiċi tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha dwar it-trattament nazzjonali u l-aċċess għas-suq taħt Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ bħala “GATS”).

2.   Mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, u suġġett għall-paragrafu 3, l-Iraq għandu jagħti lis-servizzi, il-fornituri tas-servizzi, stabbilimenti u investituri tal-Unjoni fis-settur tas-servizzi u f'dak li mhux tas-servizzi, trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lil servizzi simili, fornituri ta' servizzi, stabbilimenti u investituri tal-Iraq jew lil servizzi simili, fornituri ta' servizzi, stabbilimenti u investituri ta' kawlunkwe pajjiż terz, liema wieħed minnhom hu l-aħjar.

3.   L-Iraq jista' jimmodifika t-trattament konċess lis-servizzi, il-fornituri tas-servizzi, l-istabbilimenti u l-investituri tal-Unjoni billi jissuġġettah għall-kondizzjonijiet u l-kwalifiki li jirriżultaw fi trattament inqas favorevoli minn dak konċess lis-servizzi, il-fornituri tas-servizzi, l-istabbilimenti u l-investituri tagħha stess. Tali modifika għandha tirrispetta il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

It-trattament konċess lis-servizzi, il-fornituri tas-servizzi, l-istabbilimenti u l-investituri tal-Unjoni għandhom jibqgħu mhux inqas favorevoli minn dawk konċessi mill-Iraq għall-istess servizzi, fornituri ta' servizzi, stabbilimenti u investituri ta' kwalunkwe pajjiż terz.

(b)

L-Iraq għandu jinnotifika tali intenzjoni lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-Kummissjoni") erba' xhur qabel id-data intiża għall-implimentazzjoni ta' tali kondizzjonijiet. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Iraq għandu jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-impożizzjoni intiża tal-kondizzjonijiet u l-kwalifiki. Dawn il-kondizzjonijiet u l-kwalifiki għandhom jitqiesu aċċettati mill-Unjoni jekk ma tintbagħtx kommunikazzjoni lill-Iraq fi żmien tmien ġimgħat.

(c)

Fuq it-talba ta' kwalunkwe Parti, il-kondizzjonijiet u l-kwalifiki proposti għandhom jiġu referiti lill-Kumitat tal-Kooperazzjoni biex jiġu eżaminati u approvati.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-benefiċċji emerġenti mit-trattament konċess lis-servizzi, il-fornituri tas-servizzi, l-istabbilimenti u l-investituri tal-Unjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, wara l-adeżjoni tiegħu mad-WTO, l-Iraq għandu wkoll jestendi għas-servizzi jew għall-fornituri tas-servizzi tal-Unjoni t-trattament li jirriżulta mill-iskeda tiegħu ta' impenji skont il-GATS.

Artikolu 26

1.   It-trattament tal-aktar nazzjon iffavorit mogħti skont id-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima m’għandux japplika għall-vantaġġi fiskali li l-Partiiet qed jipprovdu jew se jipprovdu fil-futur fuq il-bażi ta’ ftehimiet li huma mfassla sabiex ikunu evitati l-arranġamenti ta’ tassazzjoni doppja jew arranġamenti fiskali oħra.

2.   Xejn f'din it-Taqsima m’għandu jiġi interpretat bħala li qed jipprevjeni l-adozzjoni jew l-infurzar min-naħa tal-Partijiet ta’ kwalunkwe miżura li hija mmirata biex tipprevjeni l-evitar tat-taxxi skont id-dispożizzjonijiet fiskali tal-ftehimiet sabiex ikunu evitati arranġamenti ta’ tassazzjoni doppja u arranġamenti fiskali oħra jew tal-leġislazzjoni fiskali domestika.

3.   Xejn f'din it-Taqsima m'għandu jiġi interpretat sabiex jostakola lill-Istati Membri u lill-Iraq milli ssir distinzjoni, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġislazzjoni fiskali tagħhom, bejn min iħallas it-taxxa meta mhumiex f'sitwazzjonijiet identiċi, partikolarment fir-rigward tal-post tar-residenza tagħhom.

Artikolu 27

Ftehimiet oħra

Xejn f’din it-Taqsima m’għandu jitqies bħala li jillimita d-drittijiet tal-investituri tal-Partijiet li jibbenefikaw minn kwalunkwe trattament aktar favorevoli pprovdut fi kwalunkwe ftehim internazzjonali eżistenti jew futur relatat mal-investiment li għalih ikunu Partijiet Stat Membru tal-Unjoni u l-Iraq.

Artikolu 28

Trasparenza

Kull Parti għandha twieġeb fil-pront għat-talbiet kollha mill-Parti l-oħra għal informazzjoni speċifika dwar xi waħda mill-miżuri tagħha ta' applikazzjoni ġenerali jew dwar ftehimiet internazzjonali li jappartjenu jew jaffetwaw lil dan il-Ftehim Kull Parti għandha tistabbilixxi wkoll ċentru ta' informazzjoni wieħed jew aktar sabiex jipprovdu, meta mitluba, informazzjoni speċifika lil investituri u lil fornituri ta’ servizzi tal-Parti l-oħra dwar il-kwistjonijiet kollha bħal dawn. Tali punti ta' informazzjoni huma elenkati fl-ANNESS 3. Punti ta’ informazzjoni ma għandhomx ikunu depożitarji ta’ liġijiet u regolamenti.

Artikolu 29

Eċċezzjonijiet

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima huma suġġetti għall-eċċezzjonijiet li jinsabu f'dan l-Artikolu. Mingħajr ħsara għar-rekwiżit li dawn il-miżuri ma jkunux applikati b’mod li jikkostitwixxu mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja u mhux ġustifikabbli bejn il-pajjiżi fejn jipprevalu kundizzjonijiet simili, jew restrizzjoni fuq il-kummerċ fis-servizzi moħbija, xejn f’din it-Taqsima ma għandu jinftiehem li ma jħallix l-adozzjoni jew l-infurzar minn xi Parti ta’ miżuri:

(a)

huma meħtieġa biex iħarsu s-sigurtà pubblika u l-morali pubblika jew biex iżommu l-ordni pubblika;

(b)

neċessarji għall-protezzjoni ta' saħħa jew ħajja tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti;

(c)

neċessarji sabiex tiġi żgurata konformità ma' liġijiet u regolamenti li mhumiex inkonsistenti mad-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu ma':

(i)

il-prevenzjoni ta' prattiċi li jqarrqu u ta' frodi jew it-trattament ta' effetti ta' nuqqasjiet rigward kuntratti ta' servizzi;

(ii)

il-protezzjoni tal-privatezza tal-individwi b'relazzjoni għall-ipproċesar u għat-tixrid tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità ta' rekords u ta' kontijiet individwali;

(iii)

is-sikurezza;

(d)

huma inkonsistenti mal-Artikolu 25, sakemm id-differenza fit-trattament ikollha l-għan li tiżgura l-impożizzjoni jew ġbir effettiv jew ekwu ta’ taxxi diretti rigward is-servizzi jew il-fornituri tas-servizzi tal-Parti l-oħra;

(e)

huma inkonsistenti mal-għanijiet tal-Artikolu 25, sakemm id-differenza fit-trattament hija mmirata lejn il-prevenzjoni u l-evitar jew l-evażjoni tat-taxxi skont id-dispożizzjonijiet tat-taxxa fil-ftehimiet biex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja jew arranġamenti tat-taxxa oħra jew leġislazzjoni fiskali domestika.

2.   Id-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima m'għandhomx japplikaw għas-sistemi ta' sigurtà soċjali rispettivi tal-Partijiet jew għal attivitajiet fit-territorju ta' kull Parti, li huma marbuta, ukoll okkażjonalment, mal-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima ma għandhomx japplikaw għal miżuri li jaffetwaw persuni naturali li jkunu qegħdin ifittxu aċċess għas-suq tal-impjieg ta’ Parti, u lanqas ma għandu japplika għal miżuri fejn jidħlu ċittadinanza, residenza jew impjieg fuq bażi permanenti.

4.   Xejn f'din it-Taqsima ma għandu jżomm lil xi Parti milli japplika miżuri sabiex jirregola d-dħul ta’ persuni naturali, jew qagħda temporanja, fit-territorju tagħha, inklużi dawk il-miżuri neċessarji sabiex jipproteġu l-integrità u biex jiżguraw il-moviment ordnat ta’ persuni naturali fuq il-konfini tiegħu, sakemm, b'dawn il-miżuri ma tkunx qed tapplikom b’manjiera li tannulla jew tfixkel il-benefiċċji favur il-Parti l-oħra skont l-Artikolu 25.

5.   Xejn f'din it-Taqsima ma japplika għal attivitajiet imwettqa minn awtorità ta' bank ċentrali jew minn awtorità monetarja jew minn kwalunkwe entità pubblika oħra sabiex jiġu sodisfatti politiki monetarji jew ta' rati tal-kambju.

6.   Xejn f'din it-Taqsima ma għandu jiġi interpretat li jipprevjeni Parti, inklużi l-entitajiet pubbliċi, milli esklussivament iwettqu jew jipprovdu fit-territorju tagħha attivitajiet jew servizzi f'isem jew jew bil-garanzija jew bl-użu tar-riżorsi finanzjarji pubbliċi tal-Parti, jew tal-entitajiet pubbliċi tagħha.

7.   Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima m’għandhomx jippreġudikaw l-applikazzjoni minn kull Parti ta’ miżuri li jkunu meħtieġa biex tkun evitata l-evażjoni tal-miżuri tal-Ftehim li jolqtu l-aċċess ta’ pajjiż terz għas-suq tagħha bid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 30

Eċċezzjonijiet ta’ Sigurtá

Xejn f'dan il-Ftehim m'għandu jiġi interpretat bħala:

(a)

jobbliga xi Membru sabiex jagħti xi informazzjoni li l-iżvelar tagħha hu jikkunsidra li jmur kontra l-interessi tas-sigurtà essenzali tiegħu; jew

(b)

ma jħallix xi Membru jieħu azzjoni li jikkunsidra neċessarja għall-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtá essenzali tiegħu:

(i)

marbuta ma’ attivitajiet ekonomiċi mwettqa direttament jew indirettament biex jiġu mgħoddija provvisti jew provviżjonijiet lil stabbiliment militari;

(ii)

relatati ma' materjali fissjonabbli u fużjonabbli jew mal-materjali li huma dderivati minnhom;

(iii)

konnessi mal-produzzjoni jew mal-kummerċ fl-armi, il-munizzjon u materjali tal-gwerra u relatati mat-traffiku f'oġġetti u materjali oħra;

(iv)

relatati ma' xiri pubbliku indispensabbli għal finijiet ta' sigurtà nazzjonali jew ta' difiża nazzjonali;

(v)

li ttieħdu fi żmien gwerra jew f'emerġenza oħra fir-relazzjonijiet internazzjonali; jew

(c)

li ma jħallix xi Parti milli tieħu azzjoni skont l-obbligi tiegħu taħt il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti għall-manteniment tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali.

Artikolu 31

Il-liberalizzazzjoni progressiva tal-kummerċ fis-servizzi u l-istabbiliment

Kif jippermettu ċ-ċirkostanzi, inkluża s-sitwazzjoni naxxenti mill-adeżjoni tal-Iraq mad-WTO, il-Kunsill ta' Kooperazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Partijiet biex jespandu progressivament il-kummerċ fis-servizzi u tal-istabbiliment bejniethom u jiżguraw konsistenza sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-GATS, prinċipalment mal-Artikolu V. Fejn jiġu aċċettati, dawk ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jidħlu fis-seħħ permezz ta' ftehimiet bejn il-Partijiet.

TAQSIMA III

Dispożizzjonijiet li jaffetwaw in-negozju u l-investiment

Artikolu 32

Inkoraġġiment tal-investiment

Il-Partijiet għandu jinkoraġġixxu żieda fl-investiment li huwa ta' benefiċċju reċiproku billi jistabbilixxu klima aktar favorevoli għall-investiment privat.

Artikolu 33

Punti ta' kuntatt u skambju ta' informazzjoni

Sabiex tiġi ffaċilitata komunikazzjoni bejn il-Partijiet dwar xi kwistjoni ta' kummerċ relatata mal-investiment privat, kull Parti għandha taħtar punt ta' kuntatt. Fuq it-talba ta' xi waħda mill-Partijiet, il-punt ta' kuntatt tal-Parti l-oħra għandu jindika l-uffiċċju jew l-uffiċjal responsabbli għall-kwistjoni u jipprovdi s-sostenn meħtieġ għall-faċilitazzjoni ta' komunikazzjoni mal-Parti li tagħmel it-talba.

TAQSIMA IV

Pagamenti kurrenti u kapital

Artikolu 34

Objettiv u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Il-Partijiet għandhom jimmiraw lejn il-liberalizzazzjoni ta' pagamenti kurrenti u l-moviment ta' kapital bejniethom, skont l-impenji meħuda fil-qafas tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.

2.   Din it-Taqsima tapplika għall-pagamenti kollha kurrenti u għall-movimenti kollha ta' kapital bejn il-Partijiet.

Artikolu 35

Kont kurrenti

Il-Partijiet għandhom jippermettu l-użu ta' valuta liberament konvertibbli, skont l-Artikoli tal-Ftehim tal-Fond Monetarju Internazzjonali, fi kwalunkwe pagamenti u trasferimenti tal-kont kurrenti bejn il-Partijiet.

Artikolu 36

Kont kapitali

Mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jippermettu l-moviment liberu ta' kapital li għandhom x'jaqsmu ma' investimenti diretti magħmula skont il-liġijiet tal-pajjiż li jospita u ma' investimenti stabbiliti skont id-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim, u l-likwidazzjoni jew ir-ripatrijazzjoni ta' dawn il-kapitali u ta' kull profitt li jirriżulta minnhom.

Artikolu 37

Standstill

Il-Partijiet m'għandhomx jintroduċu xi restrizzjonijiet ġodda fuq pagamenti kurrenti u movimenti ta' kapital bejn ir-residenti tagħhom u m'għandhomx jagħmlu l-arranġamenti eżistenti iktar ristrettivi.

Artikolu 38

Miżuri ta’ salvagwardja

1.   Fejn, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-movimenti ta' kapital bejn l-Unjoni u l-Iraq joħolqu, jew ikun hemm it-theddida li joħolqu, diffikultajiet serji għall-operazzjoni tal-politika tar-rata ta' kambju jew tal-politika monetarja fl-Unjoni jew fl-Iraq, l-Unjoni jew l-Iraq, rispettivament, jistgħu jieħdu miżuri ta' salvagwardja fir-rigward ta' movimenti ta' kapital bejn l-Unjoni u l-Iraq għal perjodu li ma jeċċedix sitt xhur jekk dawn il-miżuri huma strettament neċessarji.

2.   Il-Parti li tadotta l-miżuri ta' salvagwardja għandha tinforma lill-Parti l-oħra minnufih u tippreżenta, malajr kemm jista' jkun, skeda dwar it-tneħħija tagħhom.

Artikolu 39

Dispożizzjonijiet finali

1.   Xejn f'din it-taqsima m’għandu jillimita d-drittijiet tal-operaturi ekonomiċi tal-Partijiet milli jibbenefikaw minn kwalunkwe trattament aktar favorevoli li jista’ jkun previst fi kwalunkwe ftehim bilaterali jew multilaterali eżistenti li jinvolvi lill-Partijiet.

2.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin sabiex jiffaċilitaw il-moviment tal-kapital bejniethom sabiex jippromwovu l-għanijiet ta’ dan il-Ftehim.

TAQSIMA V

Kwistjonijiet relatati mal-kummerċ

Kapitolu I

Intrapriżi kummerċjali tal-istat

Artikolu 40

1.   Il-Partijiet jimmiraw li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu XVII tal-GATT tal-1994, in-Noti u d-Dispożizzjonijiet Supplimentari tiegħu u l-Ftehim tad-WTO dwar l-Interpretazzjoni tal-Artikolu XVII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994, li huma inkorporati u integrati f'din il-parti tal-Ftehim, mutatis mutandis.

2.   Jekk waħda mill-Partijiet titlob l-informazzjoni mill-Parti l-oħra dwar każijiet individwali ta' intrapriżi kummerċjali tal-istat, dwar il-mod tal-operazzjoni tagħhom u l-effet tal-operazzjonijiet tagħhom fuq il-kummerċ bilaterali, il-Parti mitluba għandha tiżgura t-trasparenza massima possibbli mingħajr ħsara għall-Artikolu XVII.4(d) tal-GATT 1994 dwar l-informazzjoni kunfidenzjali.

3.   Kull Prtai għandha tiżgura li kwalunkwe intrapriża kummerċjali tal-Istat li hija fornitriċi ta' xi oġġett jew servizz għndha tikkonforma mal-obbligu tal-Parti skont dan il-Ftehim.

Kapitolu II

Akkwist pubbliku

Artikolu 41

Introduzzjoni

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu il-kontribut tas-sejħiet għall-offerti li jkunu trasparenti, kompetittivi u miftuħa jagħtu lill-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u jiffissaw bħala l-għan tagħhom, il-ftuħ effettiv, reċiproku u gradwali tas-swieq tal-akkwist rispettiv tagħhom.

2.   Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu:

(a)

"oġġetti jew servizzi kummerċjali" ifisser oġġetti jew servizzi tat-tip li ġeneralment mibjugħa jew offruti għall-bejgħ f'suq kummerċjali lil, u normalment mixtri minn, xerrejja mhux governattivi għal finijiet mhux governattivi;

(b)

"servizz ta' kostruzzjoni" ifisser servizz li għandu bħala l-għan tiegħu r-realizzazzjoni b'liema mezzi jkunu ta' xogħlijiet ċivili jew ta' kostruzzjoni, bbażati fuq Diviżjoni 51 il-Klassifikazzjoni Proviżorja Ċentrali tan-Nazzjonijiet Uniti, (minn hawn 'il quddiem imsemmija is-"CPC");

(c)

"jiem" tfisser jiem kalendarji;

(d)

"bejgħ bl-irkant elettroniku" tfisser proċess interattiv li jinvolvi l-użu ta' mezzi elettroniċi għall-preżentazzjoni mill-fornituri jew ta' prezzijiet ġodda, jew ta' valuri ġodda għal elementi kwantifikabbli li mhux tal-prezz tas-sejħa tal-offerta relatati mal-kriterji ta' evalwazzjoni, jew it-tnejn li huma, li jirriżultaw fil-klassifikazzjoni jew riklassfikazzjoni tas-seħiet għall-offerti;

(e)

"bil-kitba jew miktub" tfisser kwalunkwe espressjoni miktuba jew enumerata li tista' tinqara, tiġi riprodotta u iktar tard tiġi komunikata. Din tista' tinkludi informazzjoni li tiġi elettronikament trażmessa jew maħżuna;

(f)

"sejħa għall-offerti limitata" tfisser metodu ta' akkwist pubbliku fejn l-entità li qed takkwista tikkuntattja fornitur jew fornituri tal-għażla tagħha;

(g)

"miżura" tfisser kwalunkwe liġi, regolament, proċedura, gwida jew prattika amministrattiva jew kwalunkwe azzjoni tal-entità tal-akkwirenti fir-rigward tal-akkwist kopert;

(h)

"lista ta' bosta użi" tfisser lista ta' fornituri li entità pubblika ddeterminat li jissodsfaw il-kundizzjonijiet għal parteċipazzjoni f'dik il-lista, u li l-entità akkwirenti bi ħsiebha tuża aktar minn darba;

(i)

"avviż ta' akkwist ippjanat" tfisser avviż ippubblikat minn entità tal-akkwist li jistieden lil fornituri interessati biex iressqu talba għal parteċipazzjoni, jitfgħu offerta, jew it-tnejn;

(j)

"tpaċija" tfisser kwalunkwe kondizzjoni jew impenn li jinkoraġġixxu l-iżvilupp lokali jew ittejjeb il-kontijiet tal-bilanċ tal-ħlasijiet, bħall-użu ta’ kontenut domestiku, il-ħruġ ta’ liċenzji għat-teknoloġija, l-investiment, il-kontrokummerċ u azzjoni jew rekwiżit simili tal-Parti.

(k)

"sejħa għall-offerti miftuħa" tfisser metodu tal-akkwist fejn il-fornituri interessati kollha jistgħu jissottomettu sejħa għall-offerti;

(l)

"persuna" tfisser jew persuna naturali jew persuna ġuridika;

(m)

"l-entità tal-akkwist" tfisser entità koperta taħt l-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim, ta' Parti;

(n)

"fornitur ikkwalifikat" tfisser fornitur li entità tal-akkwist tirrikonoxxi bħala li jkun issodisfa l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni;

(o)

"sejħa għall-offerti selettiva" tfisser metodu ta' akkwist li bih fornituri kwlifikati biss jiġu mistiedna mill-entità akkwirenti biex jissottomettu l-offerta;

(p)

"servizzi" is-servizzi jinkludu s-servizzi ta’ kostruzzjoni sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor;

(q)

"standard" tfisser dokument approvat minn korp rikonoxxut, li jipprovdi, għal użu komuni u ripetut, regoli, linji ta' gwida jew karatteristiċi għal prodotti jew proċessi relatati u metodi ta' produzzjoni, li l-konformità magħhom mhux mandatorja. Jista’ jinkludi ukoll jew ikollu x’jaqsam esklussivament ma’ ħtiġijiet ta’ terminoloġija, simboli, ippakkjar, immarkar jew etikettjar skont kif japplikaw għall-prodott, servizz u metodu ta’ proċess jew produzzjoni.

(r)

"fornitur" tfisser persuna jew grupp ta' persuni li jfornu jew jistgħu jfornu oġġetti jew servizzi; u wkoll

(s)

"speċifikazzjoni teknika" tfisser rekwiżit tas-sejħa tal-offerti li:

(i)

tistabbilixxi l-karatteristiċi tal-oġġetti jew servizzi li għandhom jiġu akkwistati, inklużi l-kwalità, il-prestazzjoni, is-sikurezza u l-qisien, jew il-proċessi u l-metodi għall-produzzjoni u l-fornimenti tagħhom; jew

(ii)

Tindirizza t-terminoloġija, is-simboli, l-impakkettar, ir-rekwiżiti tal-immarkar jew l-etikettar kif applikabbli għal oġġett jew servizz.

Artikolu 42

Kamp ta' applikazzjoni u Kopertura

1.   Dan il-Kapitolu japplika għal kwalunkwe miżura koperta bl-akkwist. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, akkwist kopert ifisser għall-finijiet governattivi:

(a)

ta' oġġetti, servizzi, jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom:

(i)

kif speċifikat fis-Subannessi tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim, ta' kull Parti; u

(ii)

mhux akkwistati bil-għan għal bejgħ kummerċjali jew għal rivendita, jew għall-użu fil-produzzjoni jew il-forniment tal-oġġetti jew servizzi għall-bejgħ kummerċjali jew bejgħ mill-ġdid;

(b)

bi kwalunkwe mezzi kuntrattwali, inkluż ix-xiri, il-kiri, u l-kiri u kuntratt ta' xiri bin-nifs bl-għażla jew mingħajr l-għażla li tinxtara,

(c)

li għalih il-valur jekwalizza jew jeċċedi l-limitu relevanti speċifikat fis-Subannessi tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim, ta' kull Parti, fil-mument ta' pubblikazzjoni tal-avviż skont l-Artikolu 45;

(d)

minn entità akkwirenti; u

(e)

li mhix b'mod ieħor eskluża mill-kopertura.

2.   Ħlief fejn hu previst, dan il-Kapitolu ma japplikax għal:

(a)

l-akkwist jew il-kiri ta' art, bini eżistenti jew beni immobbli oħra jew id-drittijiet fuqhom;

(b)

ftehimiet mhux kuntrattwali jew kwalunkwe forma ta’ għajnuna li tipprovdi, inklużi ftehmiet kooperattivi, għotjiet, self, infużjonijiet ta’ ishma, garanziji u inċentivi fiskali;

(c)

l-akkwist jew ix-xiri ta’ aġenzija fiskali jew ta’ servizzi depożitarji, servizzi ta’ likwidazzjoni u ta’ ġestjoni għal istituzzjonijiet finanzjarji rregolati, jew servizzi relatati mal-bejgħ, mal-ammortizzament u mad-distribuzzjoni ta’ dejn pubbliku, inklużi self u bonds governattivi, noti u sigurtajiet oħrajn;

(d)

il-kuntratti ta' impjiegi pubbliċi;

(e)

l-akkwist imwettaq:

(i)

għall-fini dirett li tkun ipprovduta għajnuna internazzjonali, inkluża għajnuna għall-iżvilupp;

(ii)

skont il-proċedura jew kondizzjoni partikolari ta' ftehim internazzjonali li jirrigwarda l-istazzjonament ta' truppi jew li jirrigwarda l-implimentazzjoni konġunta ta' proġett mill-pajjiżi firmatarji;

(iii)

skont il-proċedura jew il-kondizzjoni partikolari ta’ organizzazzjoni internazzjonali, jew iffinanzjat minn għotjiet, self jew għajnuna oħra internazzjonali fejn il-proċedura jew il-kondizzjoni applikabbli tkun inkonsistenti ma’ dan il-Kapitolu.

3.   Kull Parti għandha tiddefinixxi u tispeċifika l-informazzjoni li ġejja fis-Subannessi tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

(a)

Fis-Subanness 1, l-entitajiet tal-gvern ċentrali li l-akkwist tagħhom huwa kopert b'dan il-Kapitolu;

(b)

Fis-Subanness 2, l-entitajiet tal-gvern ċentrali li l-akkwist tagħhom huwa kopert b'dan il-Kapitolu;

(c)

Fis-Subanness 3, is-servizzi, li mhumiex servizzi ta' kostruzzjoni, koperti b'dan il-Kapitolu;

(d)

Fis-Subanness 4, is-servizzi ta' kostruzzjoni, koperti b'dan il-Kapitolu;

(e)

Fis-Subanness 5, kwalunkwe Nota Ġenerali.

4.   Fejn entità akkwirenti, fil-kuntest ta' akkwist kopert, tobbliga persuni li mhumiex koperti taħt is-Subannessi tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim,ta' Parti, biex jakkwistaw f'konformità ma' rekwiżiti partikolari, li għalihom għandu japplika l-Artikolu 43 mutatis mutandis.

5.   Fl-istimar tal-valur tal-akkwist għall-finijiet tal-aċċertament ta' jekk huwiex akkwist kopert, entità akkwirenti m'għandhiex la tifred l-akkwist f'akkwisti separati u lanqas tagħżel jew tuża metodu ta' evalwazzjoni partikolari għall-istimar tal-valur tal-akkwist bl-intenzjoni li teskludieh totalment jew parzjalment mill-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu.

6.   Xejn f'dan il-Kapitolu m'għandu jiġi interpretat li jipprevjeni lill-kwalunkwe Parti li tieħu azzjoni jew li ma tiżvelax kwalunkwe informazzjoni li hija tikkunsidra neċessarja għall-protezzjoni tas-sigurtà essenzali tagħha relatati mal-akkwist ta' armi, munizzjon jew materjal tal-gwerra, jew għall-akkwist indispesabbli għas-sigurtà nazzjonali jew għall-finijiet ta' difiża nazzjonali.

7.   Suġġett għar-rekwiżiti li miżuri bħal dawn mhumiex applikati b' mod li jikkostitwixxu mezz tal-arbitraġġ jew diskriminazzjoni mhux ġustifikata bejn pajjiżi fejn l-istess kundizzjonijiet jipprevalu jew restrizzjoni moħbija dwar il-kummerċ internazzjonali, xejn f'dan il-ftehim m'għandu jitqies biex jippreveni kwalunkwe Parti milli timponi jew tinforza miżuri:

(a)

neċessarji għall-protezzjoni tal-morali pubblika, l-ordni pubbliku jew is-sikurezza pubblika;

(b)

neċessarji għall-protezzjoni ta' saħħa jew ħajja tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti;

(c)

neċessarji għall-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali; jew

(d)

li għandhom x'jaqsmu ma' oġġetti jew servizzi għal persuni b'diżabilità, għal istituzzjonijiet filantropiċi jew dwar xogħol fil-ħabs.

Artikolu 43

Prinċipji Ġenerali

1.   Fir-rigward ta' kwalunkwe miżura u kwalunkwe akkwist kopert, kull Parti, inklużi l-entitajiet tal-akkwist tagħha, għandha tagħti immedjatament u mingħajr ebda kondizzjoni lill-prodotti u lis-servizzi tal-Parti l-oħra u lill-fornituri tal-Parti l-oħra li joffru l-prodotti jew is-servizzi, trattament mhux inqas favorevoli mit-trattatment li l-Parti, inklużi l-entitajiet tal-akkwist tagħha, tagħti lill-prodotti, lis-servizzi u lill-fornituri domestiċi.

2.   Fir-rigward ta' kwalunkwe miżura dwar l-akkwist kopert, Parti, inklużi l-entitajiet akkwirenti tagħha, ma għandhomx:

(a)

jitrattaw fornitur stabbilit lokalment b'mod anqas favorevoli minn fornitur ieħor li huwa stabbilit lokalment fuq il-bażi tal-grad ta' affiljazzjoni jew proprjetà stranġiera; u lanqas

(b)

ma jiddiskriminawx kontra fornitur stabbilit lokalment fuq il-bażi li l-oġġetti jew is-servizzi offruti minn dak il-fornitur għal akkwist partikolari jkunu oġġetti jew servizzi tal-Parti l-oħra.

3.   Fir-rigward ta' kwalunkwe liġijiet, regolamenti, proċeduri u prattiċi li għandhom x’jaqsmu mal-akkwist pubbliku, kif ukoll fil-konfront ta' akkwisti speċifiċi, minn awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha, miftuħa għal oġġetti, servizzi u fornituri ta’ pajjiżi terzi, l-Iraq għandu jipprovdi lil oġġetti u l-fornituri tal-Unjoni trattament li ma jkunx inqas favorevoli minn dak mogħti lil oġġetti, servizzi u fornituri barranin ta’ kwalunkwe pajjiż terz.

4.   Meta tagħmel akkwist kopert b’mezzi elettroniċi, entità akkwirenti għandha:

(a)

tiżgura li l-akkwist isir billi jintużaw prodotti u sistemi ta' teknoloġija tal-informazzjoni u softwer interoperabbli ma' sistemi ta' teknologija tal-informazzjoni u softwer oħrajn li jkunu ġeneralment disponibbli, inklużi dawk relatati mal-awtentikazzjoni u mal-ikriptar tal-informazzjoni; u wkoll

(b)

iżżomm mekkaniżmi li jifilħu l-integrità tat-talbiet għall-parteċipazzjoni u s-sejħa tal-offerti, inkluż l-istabbiliment tal-ħin u r-riċevuta u l-prevenzjoni tal-aċċess mhux xieraq.

5.   Entità akkwirenti għandha twettaq akkwist kopert b'mod trasparenti u imparzjali li jevita kunflitt ta' interessi u jipprevjeni prattiċi ta' korruzzjoni u li huwa konsistenti ma' dan il-Kapitolu.

6.   Għall-finijiet tal-akkwist kopert, l-ebda Parti ma tista' tapplika regoli tal-oriġini għal oġġetti jew servizzi importati jew forniti mill-Parti l-oħra li jkunu differenti mir-regoli tal-oriġini li l-Parti tapplika fl-istess ħin fil-kors normali tal-kummerċ għall-importazzjonijiet jew fornimenti tal-istess oġġetti jew servizzi mill-istess Parti.

Artikolu 44

Pubblikazzjoni ta’ informazzjoni addizzjonali

1.   Kull Parti għandha:

(a)

Tippubblika fil-pront kwalunkwe liġi, regolament, deċiżjoni ġudizzjarja, deżizjoni amministrattiva ta' applikazzjoni ġenerali, klawżoli kuntrattwali standard li huma awtorizzati minn liġi jew regolament u li huma inkorporati b'referenza fl-avviżi u fid-dokumentazzjoni tas-sejħiet tal-offerti u l-proċedura fir-rigward tal-akkwist kopert, u kwalunkwe modifiki, f'medjum elettroniku jew kartaċeju li jkun uffiċjalment magħżul li jkun mifrux fil-wiesa' u li jibqa' immedjatament aċċessibli lill-pubbliku;

(b)

tipprovdi spjegazzjoni lil kwalunkwe Parti, meta mitluba;

(c)

il-lista fl-Appendiċi II tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim, il-medja elettronika jew kartaċeja li fiha l-Parti tippubblika l-informazzjoni deskritta fil-punt (a);

(d)

il-lista fl-Appendiċi III tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim, il-medja elettronika li fiha l-Parti tippubblika l-avviżi stabbiliti mill-Artikoli 45, 47(4), u 55(2).

2.   Kull Parti għandha tinnotifika fil-pront lill-Parti l-oħra dwar kwalunkwe modifika li ssir fl-informazzjoni tal-Parti elenkati fl-Appendiċi II jew III tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

Artikolu 45

Pubblikazzjoni ta’ avviżi

1.   Għal kull akkwist kopert, minbarra fiċ-ċirkostanzi deskritti fl-Artikolu 52, l-entità akkwirenti għandha tippubblika avviż tal-akkwist programmat, fil-medja xierqa elenkati fl-Appendiċi III tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim. Kull avviż bħal dan għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Appendiċi IV tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim. Dawn l-avviżi għandhom ikunu aċċessibbli b'mezzi elettroniċi li jkunu mingħajr ħlas minn punt uniku ta' aċċess.

2.   Għal kull każ ta' akkwist programmat, l-entità akkwirenti għandha tippubblika avviż sommarju li jista' jkun faċilment aċċessibbli, fl-istess ħin bħall-pubblikazzjoni tal-avviż tal-akkwist programmat, f'waħda miż-żewġ lingwi tad-WTO. l-avviż sommarju għandu mill-inqas ikollu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

Is-suġġett tal-akkwist;

(b)

Id-data finali għas-sottomissjon tas-sejħiet tal-offerti jew, fejn japplika, kwalunkwe data finali għas-sottomissjoni tat-talbiet għall-parteċipazzjoni fl-akkwist jew għall-inklużjoni f'xi lista b'ħafna użi; u wkoll

(c)

l-indirizz li minnu d-dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-akkwist jistgħu jintalbu.

3.   L-entitajiet akkwirenti jiġu inkoraġġiti jippubblikaw kemm jista' jkun kmieni f'kull sena fiskali avviż rigward il-pjanijiet futuri tal-akkwist li għandhom (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "avviż tal-akkwist programmat"). L-avviż għandu jinkludi s-suġġett tal-akkwist u d-data ppjanta tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-akkwist ippjanat.

4.   L-entità tal-akkwist elenkata fis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim jista' juża avviż ta' akkwist pjanat bħala avviż ta' akkwist programmat sakemm jinkludi fih kemm jista' jkun informazzjoni fl-Appendiċi IV tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim kif ikun disponibbli u dikjarazzjoni li l-fornituri interessati għandhom jesprimu l-interess tagħhom fl-akkwist tal-entità akkwirenti.

Artikolu 46

Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

1.   L-entità akkwirenti għandha tillimita l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fl-akkwist ta' dawk li huma essenzjali biex jiżguraw li l-fornitur għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u l-abbiltajiet kummerċjali u tekniċi li jagħmel l-akkwist relevanti.

2.   Fl-evalwazzjoni ta' jekk fornitur jissodisfax il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, l-entità akkwirenti:

(a)

għandha tevalwa l-abilitajiet finanzjarji, kummerċjali u tekniċi tal-fornitur fuq il-bażi tal-attivitajiet tan-negozju tal-fornitur kemm ġewwa kif ukoll barra t-territorju tal-Parti tal-entità akkwirenti;

(b)

m'għandhiex timponi l-kondizzjoni li, sabiex fornitur jipparteċipa f'akkwist, il-fornitur ikun preċedentement ġie mogħti kuntratt wieħed jew iktar minn entità akkwirenti ta' Parti speċifika jew dak il-fornitur għandu esperjenza ta' xogol preċedenti fit-territorju ta' Parti speċifika; u wkoll

(c)

Tista' titlob esperjenza preċedenti rilevanti fejn hu essenzjali biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-akkwist.

3.   Meta tagħmel din l-evalwazzjoni, l-entità akkwirenti għandha tibbaża l-evalwazzjoni tagħha fuq il-kondizzjonijiet li speċifikat minn qabel fl-avviżi jew fid-dokumentazzjoni tas-sejħiet tal-offerti.

4.   l-entità akkwirenti għandha teskludi fornitur fuq il-bażi ta' falliment, dikjarazzjoni falza, nuqqasijiet sinifikattivi fil-prestazzjoni ta' rekwiżit sostantiv jew obbligu taħt kuntratt jew kuntratti preċedenti, sentenzi fir-rigward ta' delitti serji jew sentenzi fir-rigward ta' reati pubbliċi serji, mġiba professjonali ħażina jew in-nuqqas ta' ħlas tat-taxxi.

Artikolu 47

Kwalifika tal-Fornituri

1.   Fejn entità akkwirenti għandha l-intenzjoni li tuża s-sejħa għall-offerti selettiva, l-entità għandha:

(a)

tinkludi fl-avviż tal-akkwist programmat minn tal-inqas l-informazzjoni speċifikata fil-punti 1, 2, 6, 7, 10, u 11 tal-Appendiċi IV tal-ANNESS 1 ta' dan il-Ftehim u tistieden fornituri biex jissottomettu talba għall-parteċipazzjoni; u

(b)

tipprovdi sal-bidu tal-perjodu għas-sejħiet tal-offerti, tal-inqas l-informazzjoni fil-punti 3, 4, 5, 8 u 9 tal-Appendiċi IV tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim lill-fornituri kwalifikati li tinnotifika kif speċifikat fil-paragrafu 2, punt (b) tal-Appendiċi VI tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

2.   L-entità akkwirenti għandha tirrikonoxxi bħala fornituri kwlifikati kwalunkwe fornituri domestiċi u kwalunkwe fornituri tal-Parti l-oħra li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni f'akkwist partikolari, sakemm l-entità akkwirenti tiddikjara fl-avviż tal-akkwist programmat xi limitazzjoni dwar in-numru ta' fornituri li jkunu awtorizzati jitfgħu l-offerta u l-kriterji biex jintgħażlu numru limitat ta' fornituri.

3.   Fejn id-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti ma tkunx pubblikament disponibbli mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż imsemmi fil-paragrafu 1, l-entità akkwirenti għandha tiżgura li dawk id-dokumenti ikunu disponibbli fl-istess waqt għall-fornituri kwalifikati magħżula kollha f'konformità mal-paragrafu 2.

4.   Entità tal-akkwist koperta taħt is-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim tista' żżomm lista ta' użu multiplu tal-fornituri, sakemm dak l-avviż li bih jiġu mistiedna l-fornituri interessati biex japplikaw għall-inklużjoni tagħhom fil-lista pubblikata kull sena, u fejn tiġi pubblikata b'mezzi elettroniċi, titqiegħed għad-dispożizzjoni kontinwament fil-medjum xieraq elenkat fl-Appendiċi III tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim. Kull avviż bħal dan għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Appendiċi V tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

5.   Indipendentement mill-paragrafu 4, fejn lista b'użi multipli tibqa' valida għal tliet snin jew inqas, l-entità akkwirenti koperta mis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim tista' tippubblika avviż imsemmi f'dak il-paragrafu darba biss, fil-bidu tal-perjodu tal-validità u li avviżi ulterjuri mhux se jiġu pubblikati.

6.   l-entità akkwirenti koperta mis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim għandha tippermetti lill-fornituri li japplikaw fi kwalunkwe żmien biex jiġu inklużi f'lista b'użi multipli u għandha tinkludi fil-lista l-fornituri kwalifikati kollha fi żmien raġonevolment qasir.

Entità akkwirenti koperta bis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim tista' tuża avviż li bih tistieden il-fornituri biex japplikaw għall-inklużjoni fil-lista b'użi multipli bħala avviż ta' akkwist programmat, sakemm:

(a)

l-avviż jiġi pubblikat skont il-paragrafu 4 u jinkludi l-informazzjoni mitluba mill-Appendiċi tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim ta' dan il-Ftehim u kemm hu disponibbli mill-informazzjoni mitluba mill-Appendiċi IV tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim u jkun fih dikjarazzjoni li tikkostitwixxi avviż ta' akkwist programmat;

(b)

l-entità fil-pront tipprovdi lill-fornituri li esprimew interess fil-konfront ta' entità f'akkwist partikolari, biżżejjed informazzjoni biex tippermettilhom jevalwaw l-interess tagħhom fl-akkwist, inkluż l-informazzjoni kollha li tibqa' kif mitlub mill-Appendiċi IV tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim, sa fejn din l-informazzjoni tkun disponibbli.

7.   L-entità akkwirenti koperta mis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim tista' tippermetti lil fornitur li applika biex ikun inkluż fil-lista b'użi multipli skont il-paragrafu 6 biex jitfgħu l-offerta f'akkwist partikolari, fejn ikun hemm biżżejjed żmien għall-entità akkwirenti biex teżamina jekk il-fornitur jissodisfax il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.

8.   l-entità akkwirenti koperta mis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim għandu jinforma fil-pront lil kwalunkwe fornitur li jissottometti talba għall-parteċipazzjoni jew applikazzjoni għall-inklużjoni fil-lista b'użu multiplu bid-deċiżjoni tal-entità akkwirenti fir-rigward tat-talba.

9.   Fejn entità akkwirenti koperta mis-Subanness 2 tal-Appendiċi I tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim tiċħad it-talba ta' fornitur biex jikkwalifika jew l-applikazzjoni għall-inklużjoni f'lista b'użi multipli, l-entità għandha fil-pront tinformalill-fornitur u, fuq talba tal-fornitur, fil-pront tipprovdi lill-fornitur bi spjegazzjoni bil-miktub dwar ir-raġunijiet għad-deiżjoni tagħha.

Artikolu 48

Speċifikazzjonijiet Tekniċi

1.   L-entità akkwirenti m'għandhiex tipprepara, tadotta jew tapplika xi speċifikazzjoni teknika jew tippreskrivi xi proċedura ta' evalwazzjoni ta' konformità bil-għan jew bl-effett li toħloq ostakoli mhux neċessarji għall-kummerċ internazzjonali.

2.   Fil-preskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-prodotti jew għas-servizzi li jkunu qed jiġu akkwistati, l-entità akkwirenti, fejn ikun xieraq, għandha:

(a)

tindika l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment u ta’ rekwiżiti funzjonali, aktar milli l-karatteristiċi tad-disinn jew karatteristiċi deskrittivi; u wkoll

(b)

tibbaża l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fuq standards internazzjonali jew Ewropej, fejn jeżistu tali standards; inkella, fuq regolamenti tekniċi nazzjonali, fuq standards nazzjonali rikonoxxuti jew fuq kodiċijiet ta’ bini.

3.   Fejn jintużaw karatteristiċi tad-disinn jew karatteristiċi deskrittivi fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, entità akkwirenti, fejn ikun xieraq, għandha tindika għandha tikkunsidra l-offerti ta' oġġetti jew servizzi ekwivalenti li biċ-ċar jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-akkwist billi tinkludi kelimiet bħal “jew ekwivalenti” fid-dokumentazzjoni tal-offerta.

4.   L-entità tal-akkwist m’għandiex tippreskrivi speċifikazzjonijiet tekniċi li jeħtieġu jew jirreferu għal trademark jew għal isem kummerċjali, privattivi, drittijiet tal-awtur disinn jew tipi, oriġini speċifika, produttur jew fornitur, sakemm ma jkun hemm l-ebda mod ieħor biżżejjed preċiż jew ċar kif jiġu deskritti r-rekwiżiti tal-akkwist u sakemm, f’tali każi, kelmiet bħal “jew ekwivalenti” jiġu inklużi fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.

5.   L-entità akkwirenti m'għandhiex tfittex jew taċċetta, b'mod li jkollu l-effett li jipprekludi l-kompetizzjoni, parir li jista' jintuża fil-preparazzjoni jew fl-adozzjoni ta' kwalunkwe speċifikazzjoni teknika għal akkwist speċifiku minn persuna li jista' jkollha interess kummerċjali fl-akkwist.

6.   Kull Parti, inklużi l-entitajiet tal-akkwist, tista', f'konformità ma' dan l-Artikolu, tipprepara, Taddotta jew tapplika speċifikazzjonijiet tekniċi biex tippromwovi l-konservazzjoni tar-riżorsi naturali jew biex tipproteġi l-ambjent.

Artikolu 49

Dokumentazzjoni tas-Sejħa tal-Offerti

1.   L-entità tal-akkwist għandha tipprovdi lill-fornituri bid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti li jkun jinkludi l-informazzjoni neċessarja kollha biex tippermetti lill-fornituri jissottomettu u jissottomettu sejħiet għall-offerti responsivi. Sakemm ma jkunx diġà dispost fl-avviż tal-akkwist programmat, tali dokumentazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni sħiħa tal-kwistjonijiet imsemmija fl-Appendiċi VIII tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

2.   L-entità akkwirenti għandha tipprovdi fil-pront, meta mitluba, id-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti lill-fornituri li jkun qed jieħu sehem fl-akkwist u għandhom jwieġbu għal kwlunkwe talba raġonevoli għall-informazzjoni relevanti minn fornitur li jkun qed jieħu sehem fl-akkwist, sakemm dik l-informazzjoni ma tagħtix lill-fornitur xi vantaġġ fuq il-kompetituri tiegħu fl-akkwist.

3.   Fejn, qabel l-għoti tal-kuntratt, entità akkwirenti timmodifika il-kriterjijew ir-rekwiżiti stabbiliti fl-avviż tal-akkwist programmat jew id-dokumentazzjoni tas-sejħa tal-offerti mogħtija lill-fornituri li jkunu qed jieħdu sehem, jew temenda avviż jew dokumentazzjoni tas-sejħa tal-offerti, għandha titrażmetti bil-miktub dawn il-modifiki kollha, jew l-avviż hekk emendat jew maħruġ mill-ġdid jew id-dokumentazzjoni tas-sejħa tal-offerti:

(a)

lill-fornituri kollha li qed jieħdu sehem fil-mument li l-informazzjoni ġiet emendata, jekk ikunu magħrufa, u fil-każijiet l-oħra kollha, bl-istess mod bħall-informazzjoni oriġinali; u wkoll

(b)

fi żmien adegwat li tippermetti lil dawn il-fornituri biex jimmodifikaw u jissottomettu mill-ġdid sejħiet għall-offerti emendati, kif jixraq.

Artikolu 50

Perjodi ta' żmien

L-entità akkwirenti għandha, b'konsistenza mal-ħtiġijiet tagħha stess, tipprovdi biżżejjed żmien lill-fornituri biex jippreparaw u jissottomettu t-talbiet għall-parteċipazzjoni u s-sejħiet tal-offerti responsivi, tieħu inkonsiderazzjoni fatturi bħalma huma n-natura u l-komplessità tal-akkwist, sa fejn huwa previst li jkun hemm subkuntrattar, u ż-żmien għat-trażmissjoni tas-sejħa għall-offerti minn punti barranin kif ukoll domestiċi fejn ma jiġux użati mezzi elettroniċi. Tali perjodi ta’ żmien, inkluża kwalunkwe estensjoni tal-perjodi taż-żmien, għandhom ikunu komuni għall-fornituri interessati jew parteċipanti kollha. Il-perjodi ta' żmien applikabbli huma stabbiliti fl-Appendiċi VI tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

Artikolu 51

Negozjati

1.   Parti tista' taħtar l-entitajiet tagħha sabiex imexxu n-negozjati:

(a)

fil-kuntest tal-akkwisti fejn indikaw tali ħsieb fl-avviż tal-akkwist programmat; jew

(b)

meta jidher mill-evalwazzjoni li ebda offerta waħda ma hija ovvjament l-iktar vantaġġuża skont il-kriterji speċifiċi ta' evalwazzjoni stabbiliti fl-avviżi jew fid-dokumentazzjoni dwar is-sejħa għall-offerti.

2.   L-entità akkwirenti għandha:

(a)

tiżgura li kwalunkwe eliminazzjoni ta’ fornituri fin-negozjati titwettaq skont il-kriterji ta’ evalwazzjoni stabbiliti fl-avviż tal-akkwist ippjanat jew fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti; u wkoll

(b)

meta n-negozjati jiġu konklużi, tipprovdi skadenza komuni għall-fornituri li fadal sabiex jitfgħu kwalunkwe offerta ġdida jew riveduta.

Artikolu 52

Sejħa għall-Offerti Limitata

L-entità akkwirenti tista tuża s-sejħa għall-offerti limitata u tagħżel li ma tapplikax l-Artikoli 45 sa 47, 49 sa 51, 53 u 54 biss taħt dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

fejn

(i)

l-ebda offerti ma ġew sottomessi, jew l-ebda fornituri ma talbu biex jieħdu sehem;

(ii)

l-ebda offerti li jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa tal-offerti ma ġew sottomessi;

(iii)

l-ebda fornituri ma ssodisfaw il-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni; jew

(iv)

l-offerti sottomessi kienu kollużivi,

sakemm ir-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti ma ġewx sostanzjalment modifikati;

(b)

fejn l-oġġetti u s-servizzi jistgħu jiġu forniti biss minn fornitur partikolari u ma jeżistu l-ebda alternattiva raġonevoli jew oġġetti jew servizzi biex jisostitwixxu peress li r-rekwiżit huwa opra tal-arti; minħabba l-protezzjoni tal-privattivi, id-drittijiet tal-awtur jew xi drittijiet esklussivi oħra; jew minħabba n-nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi;

(c)

għal konsenji addizzjonali mill-fornitur oriġinali tal-oġġetti jew servizzi li ma ġewx inklużi fl-akkwist inizzjali fejn bidla tal-fornitur għal tali oġġetti jew servizzi oriġinali:

(i)

ma tistax issir għal raġunijiet ekonomiċi jew tekniċi bħalama huma r-rekwiżiti ta' interkambjalità jew interoperabbiltà mat-tagħmir eżistenti, softwer, servizzi jew installazzjonijiet akkwistati taħt l-akkwist inizzjali; u wkoll

(ii)

tikkawża inkonvenjenza sinifikkativa jew duplikazzjoni sostanzjali tal-kosti għall-entità akkwirenti;

(d)

sa fejn huwa strettament neċessarju fejn, għall-raġunijiet ta' urġenza estrema kkawżata minn avvenimenti mhux prevedibbli mill-entità, il-prodotti jew is-servizzi ma setgħux jinkisbu fil-ħin permezz ta' sejħa għall-offerti miftuħa jew selettivi ta' sejħa għall-offerti;

(e)

għal prodotti li nxtraw f'suq tal-komoditajiet;

(f)

fejn entità akkwirenti tixtri prototipi jew l-ewwel prodott jew servizz li jiġu żviluppati fuq it-talba tagħha matul, u għal, kuntratt partikolari għal riċerka, esperiment, studju jew żvilupp oriġinali;

(g)

għal xiri li sar f'kundizzjonijiet eċċezzjonalment vantaġġjużi li jirriżultaw biss tul perjodu ferm qasir fil-każ ta' bejgħ mhux tas-soltu bħal ma jirriżulta minn likwidazzjoni, perjodu ta' uffiċċju ta' riċevitur jew falliment u mhux għal xiri ta' rutina mingħand fornituri regolari. u wkoll

(h)

fejn kuntratt jiġi mogħti lir-rebbieħ ta' konkors ta' disinn sakemm dan il-konkors ġie organizzat b'mod li huwa konsistenti mal-prinċipji ta' dan il-Kapitolu, u l-parteiċpanti huma ġudikati minn ġurija indipendenti bil-għan li jiġi mogħti kuntratt ta' disinn lir-rebbieħ.

Artikolu 53

Irkanti elettroniċi

Fejn entità akkwirenti jkollha l-intenzjoni li tagħmel akkwist kopert billi tuża irkant elettroniku, l-entità għandha tipprovdi lil kull parteċipant, qabel ma tibda l-irkant elettroniku:

(a)

b'metodu ta' evalwazzjoni awtomatika, inkluża l-formula matematika, li tkun bażata fuq il-kriterji ta' evalwazzjoni stabbiliti fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti u li tkun użata fil-klassifikazzjoni awtomatika jew fir-riklassifikazzjoni matul l-irkant;

(b)

bir-riżultati ta' kwalunkwe evalwazzjoni inizzjali tal-elementi tal-offerta fejn il-kuntratt li se jiġi mogħti fuq il-bażi tal-iktar offerta vantaġġuża u

(c)

kwalunkwe informazzjoni relevanti oħra li tirrigwarda t-tmexxija tal-irkant.

Artikolu 54

Trattament tal-Offerti u l-Għotja tal-Kuntratti

1.   L-entità akkwirenti għandha tirċievi, tiftaħ u tittratta l-offerti kollha skont il-proċeduri li jiggrantixxu l-ekwità u l-imparzjalità tal-proċess tal-akkwist, u l-kunfidenzjalità tal-offerti.

2.   l-entità akkwirenti m'għandhiex tippenalizza lil xi fornitur li l-offerta tiegħu tkun ġiet riċevuta wara wara iż-żmien speċifikat biex tirċievi l-offerti jekk id-demien huwa dovut biss għall-ġestjoni ħażina min-naħa tal-entità akkwirenti.

3.   Fejn entità akkwirenti tagħti lil fornitur l-opportunità li jikkoreġi żbalji tal-forma mhux intenzjonati bejn il-ftuħ tal-offerti u l-għoti tal-kuntratt, l-entità akkwirenti għandha tagħti l-istess opportunità lill-fornituri parteċipanti kollha.

4.   Biex tiġi kkunsidrata għall-għoti, offerta għandha tkun bil-miktub, u għandha fiż-żmien tal-ftuħ, tikkonforma mal-ħtiġijiet essenzali stabbiliti fin-notifiki u fid-dokumentazzjoni tal-offerta u jkun mingħand fornitur li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.

5.   Sakemm ma jkunx il-każ li l-entità akkwirenti tiddeċiedi li mhux fl-interess pubbliku li tagħti l-kuntratt, l-entità għandha tagħti l-kuntratt lill-fornitur li l-entità tkun iddeċidiet li hu kapaċi li jissodisfa t-termini tal-kuntratt u li, bażata unikament fuq il-kriterji ta' evalwazzjoni speċifikati fl-avviżi jew fid-dokumentazzjoni tas-sejħa tal-offerti, ikun issottometta l-iktar offerta vantaġġjuża jew fejn il-prezz ikun l-uniku kriterju, jkollu l-iktar prezz baxx.

6.   Fejn l-entità akkwirenti tirċievi offerta bi prezz li huwa iktar baxx b'mod anoramali mill-prezzijiet f'offerti oħra li jkun ġew sottomessi, tista' tivverifika mal-fornitur li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u li huwa kapaċi jissodisfa t-termini tal-kuntratt.

7.   L-entità akkwirenti m'għandhiex tuża għażliet, tannulla akkwist jew timmodifika kuntratti mogħtija b'mod li tevita l-obbligi skont dan il-Ftehim.

Artikolu 55

Trasparenza tal-Informazzjoni tal-Akkwist

1.   L-entità akkwirenti għandha fil-pront tinforma lill-fornituri parteċipanti dwar id-deċiżjonijiet tal-għoti tal-kuntratt tal-entità u, meta mitluba, għandha tagħmel hekk bil-miktub. Suġġetta għal paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 56, entità akkwirenti għandha, jekk mitluba, tagħti lil fornitur li ma ntgħażilx, spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex l-entità ma għażlitx l-offerta tiegħu u l-vantaġġi relattivi tal-offerta tal-fornitur li ntagħżel.

2.   Mhux aktar tard minn 72 jum wara l-għoti ta' kull kuntratt kopert b'dan il-Kapitolu, l-entità akkwirenti għandha tippubblika avviż fil-gazzetta adegwata jew medjum elettroniku elenkat fl-Appendiċi III. Fejn jintuża biss mejum elettroniku, l-informazzjoni għandha tibqa' faċilment disponibbli għal perjodu ta' żmien raġonevoli. Kull avviż għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Appendiċi VII tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

Artikolu 56

Żvelar ta’ Informazzjoni

1.   Fuq talba tal-Parti l-oħra, il-Parti għandha tipprovdi fil-pront kwalunkwe informazzjoni neċessarja biex tiddetermina jekk l-akkwist sarx b'mod ġust, imparzjali u f'konformità mal-Kapitolu, inkluża l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-vantaġġi relattivi tal-offerta li ntagħżlet. Fil-każijiet fejn ir-rilaxx ta' din l-informazzjoni tippreġudika l-kompetizzjoni f'sejħa għall-offerti futura, il-Parti li tirċievi dik l-informazzjoni ma għandhiex tiżvelaha lil xi fornitur ieħor, minbarra wara konsultazzjoni u bi qbil mal-Parti li provdiet l-informazzjoni.

2.   Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan il-Kapitolu, Parti, inklużi l-entitajiet akkwirenti tagħha, ma għandhomx jipprovdu informazzjoni lil xi fornitur li tista' tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejn il-fornituri.

3.   Xejn f'dan il-Kaptilu ma għandu jiġi interpretat li jobbliga Parti, inklużi l-entitajiet akkwirenti tagħha, l-awtoritajiet u l-korpi ta' reviżjoni, li jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali fejn l-iżvelar jimpedixxi l-infurzar tal-liġi; jista' jippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejn il-fornituri; jippreġudika l-interessi kummerċjali leġittimi ta' persuni partikolari, inkluża l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali; jew imur altrimenti kontra l-interess pubbliku.

Artikolu 57

Proċeduri ta' Stħarriġ Domestiċi

1.   Kull Parti għandha tipprovdi proċedura amministrattiva jew ta' stħarriġ ġudizzjarju tempestiva, effettiva, trasparenti u mhux diskriminatorja li permezz tagħha l-fornitur jista' jikkontesta:

(a)

ksur ta' dan il-Kapitolu; jew

(b)

fejn il-fornitur ma jkollux id-dritt li jikkontesta direttament ksur tal-Kapitolu taħt il-liġi domestika tal-Parti, nuqqas ta' konformità mal-miżuri tal-Parti li jimplimentaw dan il-Kapitolu,

li jiġru fil-kuntest ta' akkwist kopert, li fih il-fornitur għandu, jew kellu, interess. Ir-regoli proċedurali għall-kontestazzjonijiet kollha għandhom ikunu bil-miktub u għandhom ikunu ġeneralment disponibbli.

2.   Fl-eventwalità ta' lment mill-fornitur, li jsir fil-kuntest ta' akkwist kopert li fih il-fornitur għandu, jew kellu, interess, li kien hemm ksur jew nuqqas kif stabbilit f'paragrafu 1, il-Parti konċernata għandha tinkoraġġixxi lill-entità akkwirenti tagħha u lill-fornitur biex isibu soluzzjoni tal-ilment permezz tal-konsultazzjoni. L-entità akkwirenti għandha tagħti konsiderazzjoni imparzjali u tempestiva lil kwalunkwe lment b'mod li ma jkunx preġudizzjali għas-sehem tal-fornitur f'akkwist li jkun għaddej jew futur jew id-dritt li tieħu miżuri korrettivi taħt proċedura ta' stħarriġ ġudizzjarju jew ġudizzjarju.

3.   Kull fornitur għandu jitħalla perjodu biżżejjed ta’ żmien sabiex jipprepara u jressaq kontestazzjoni, li bl-ebda mod ma tkunx inqas minn għaxart ijiem miż-żmien meta l-bażi tal-kontestazzjoni ssir magħrufa jew raġonevolment missha saret magħrufa lill-fornitur.

4.   Kull Parti għandha tistabbilixxi jew taħtar mill-inqas awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja imparzjali waħda li tkun indipendenti mill-entitajiet akkwirenti tagħha sabiex tirċievi u tirrevedi kontestazzjoni minn fornitur li tirriżulta fil-kuntest ta' akkwist kopert.

5.   Fejn korp li mhix awtorità msemmija f'paragrafu 4 fil-bidu tirevedi kontestazzjoni, il-Parti għandha tiżgura li l-fornitur jista' jappella mid-deċiżjoni inizjali quddiem awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja imparzjali li hija indipendenti mill-entità akkwirenti li l-akkwist tagħha huwa suġġett għall-kontestazzjoni. Korp ta' Stħarriġ li mhux qorti għandu jew ikun suġġett għal Stħarriġ ġudizzjarja jew għandu jkollu garanziji proċedurali li jistabbilixxi li:

(a)

l-entità akkwirenti għandha twieġeb bil-miktub għall-kontestazzjoni u għandha tiżvela id-dokumenti kollha lill-korp ta' stħarriġ.

(b)

Il-parteċipanti fil-proċedimenti (minn hawn 'il quddiem imsejħa "parteċipanti") għandhom id-dritt li jinstemgħu qabel id-deċiżjoni tal-korp tal-istħarriġ li tkun qed tittieħed dwar il-kontestazzjoni;

(c)

il-parteċipanti għandhom id-dritt li jiġu rappreżentati u akkumpanjati;

(d)

Il-parteċipanti għandu jkollhom aċċess għall-proċedimenti kollha;

(e)

il-parteċipanti għandu jkollhom id-dritt li jitolbu li l-proċedimenti jsiru fil-pubbliku u li x-xhieda jkunu preżenti; u wkoll

(f)

id-deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet li jirrigwardaw il-kontestazzjonijiet mill-fornituri għandhom jiġu provduti b'mod tempestiv, bil-miktub, bi spjegazzjoni tar-raġuni għad-deċiżjoni jew rakkomandazzjoni.

6.   Kull Parti għandha tadotta jew iżżomm proċeduri li jipprovdu għal:

(a)

miżuri provviżorji fil-pront biex jippreservaw l-opportunità tal-fornitur li jipparteċipa fl-akkwist. Din il-miżura tista' tirriżulta f'sospensjoni tal-proċess tal-akkwist. Il-proċeduri jistgħu jistabbilixxu l-konsekwenzi negattivi prinċipali għal dawk li l-interess fil-kwistjoni, inklużi interessi pubbliċi, fid-deċiżjoni dwar jekk dawn il-miżuri għandhomx jiġu applikati. Il-każ biex ma tittieħidx azzjoni għandha tingħata bil-miktub, u wkoll

(b)

fejn korp tal-istħarriġ ikun ddetermina li kien hemm ksur jew nuqqas kif stabbilit f'paragrafu 1, azzjoni korrettiva jew kumpens għal telf jew danni batuti, li jistgħu jkunu limitati jew għall-ispejjeż għat-tħejjija tal-offerta jew għall-ispejjeż għall-kontestazzjoni, jew għat-tnejn li huma.

Artikolu 58

Negozjati ulterjuri

1.   Il-Partijiet għandhom jirrevedu annwalment l-operazzjoni effettiva ta' dan il-Kapitolu u l-ftuħ reċiproku tas-swieq tal-akkwist. F'mhux iktar tard minn sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim il-Partijiet għandhom jidħlu f'negozjati għall-estensjoni tal-lista/i tal-entitajiet koperti fis-Subanness 1 u s-Subanness 2 tal-appendiċi 1 tal-ANNESS 1 għal dan il-Ftehim.

2.   L-Iraq se jirrikonoxxi, fil-kunetst tan-negozjati tal-adeżjoni mad-WTO, l-impenn tiegħu għall-adeżjoni mal-Ftehim plurilaterali dwar l-Akkwist tal-Gvern (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "GPA").

Artikolu 59

Sistema asimetrika u miżuri tranżitorji

B'kont meħud tal-ħtiġijiet ta' żvilupp, dawk finanzjarji u kummerċjali, l-Iraq se jibbenefika mill-miżura tranżitorja segwenti: L-Iraq jista' jipprovdi programm ta' preferenza tal-prezz temporanju li jikkonsisti f'prezz differenzjali ta' 5% għal oġġetti u servizzi u ta' 10% għal xogħlijiet, li huma applikabbli għall-provvisti u servizzi minn fornituri purament Iraqini.

Il-programm ta' preferenza tal-prezz għandu jiġi gradwalment eliminat fi żmien għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Kapitolu III

Protezzjoni tal-proprjetà intellettwali

Artikolu 60

Natura u ambitu tal-obbligi

1.   Skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u tal-ANNESS 2 għal dan il-Ftehim, l-Iraq għandu jadotta, fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, leġislazzjoni dabiex tiġi żgurata protezzjoni adegwata u effettiva għad-drittijiet ta' proprjetà intelletwali, induttrijali u kummerċjali f'konformità mal-għola standards internazzjonali inklużi r-regoli stabbiliti fil-Ftehim dwar l-Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet ta' Proprjetà Intelletwali, fl-Anness 1C tal-Ftehim tad-WTO (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ bħala “l-Ftehim dwar TRIPS”), kif ukoll bħala mezz effettiv biex jiġu infurzati tali drittijiet.

2.   Fi żmien tlett snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, l-Iraq għandu jaderixxi mal-konvenzjonijiet multilaterali dwar id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali li msemmija fil-paragrafu 2 tal-ANNESS 2 għal dan il-Ftehim li tagħhom l-Istati Membri huma huma partijiet jew li huma de facto applikati mill-Istati Membri skont id-disposizzjonijiet relevanti li jinsabu f'dawn il-Konvenzjonijiet.

3.   Fi żmien tlett snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, l-Iraq għandu jikkonforma mal-konvenzjonijiet multilaterali dwar id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali li msemmija fil-paragrafu 3 tal-ANNESS 2 għal dan il-Ftehim li tagħhom Stat Membru jew iktar huma partijiet jew li huma de facto applikati minn Stat Membru jew iktar skont id-disposizzjonijiet relevanti li jinsabu f'dawn il-konvenzjonijiet.

4.   L-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu u l-ANNEX 2 għal dan il-Ftehim għandha tiġi riveduta regolarment mill-Partijiet. Waqt it-tfassil tal-leġislazzjoni jew jekk jirriżultaw problemi fil-qasam tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali of intellectual, l-industrija li jaffetwaw il-kundizzjonijiet kummerċjali, għandhom isiru konsultazzjonijiet urġenti, fuq it-talba ta' waħda mill-Partijiet, bl-għan li jintlaħqu soluzzjonijiet reċiprokament sodisfaċenti. Sa mhux iktar tard minn tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, Il-Partijiet għandhom jidħlu f'negozjati għal dispożizzjonijiet iktar dettaljati tad-DPI.

5.   Kull Parti għandha tikkonċedi liċ-ċittadin tal-Parti l-oħra trattament mhux inqas favorevoli minn dak li tikkonċedi liċ-ċittadini tagħha stess fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-prprjetà individwali, suġġetta għall-eċċezzjonijiet diġà stabbiliti fl-istrumenti internazzjonali li huma inklużi jew jistgħu jiġu inklużu minn żmien għal żmien fl-ANNESS 2 għal dan il-Ftehim u mill-mument li jiġu ratifikati minn dik il-Parti.

6.   Mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim l-Iraq għandu jagħti lill-kumpanniji u liċ-ċittadini tal-Unjoni, f'dak li għandu x'jaqsam mar-rikonoxximent u l-protezzjoni tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali, trattament mhux inqas favorevoli minn dak li tagħti lill-kwalunkwe pajjiż terz taħt ftehim bilaterali.

TAQSIMA VI

Soluzzjoni tat-tilwim

Kapitolu I

Objettiv u kamp ta’ applikazzjoni

Artikolu 61

Objettiv

L-objettiv ta’ din it-Taqsima huwa li tkun evitata u li tiġi solvuta kwalunkwe tilwima kummerċjali bejn il-Partijiet sabiex, fejn ikun possibbli, tintlaħaq soluzzjoni li jaqblu dwarha ż-żewġ naħat.

Artikolu 62

Kamp ta' Applikazzjoni

Din it-Taqsima tapplika fir-rigward ta' kull kwistjoni li għandha x'taqsam mal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Tirolu II ta' dan il-Ftehim, ħlief kif previst espressament xort'oħra.

Kapitolu II

Konsultazzjonijiet

Artikolu 63

Konsultazzjonijiet

1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex isolvu kwalunkwe differenza li tikkonċerna l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiiet imsemmija fl-Artikolu 62 billi jidħlu f’konsultazzjonijiet in bona fede bil-għan li jilħqu soluzzjoni f'waqtha, ekwa, u li dwarha jkunu jaqblu ż-żewġ naħat.

2.   Parti għandha tfittex konsultazzjonijiet permezz ta’ talba bil-miktub lill-Parti l-oħra, b’kopja mibgħuta lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni, u tidentifika kwalunkwe miżura inkwistjoni u d-dispożizzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 62 li hi tikkunsidra applikabbli.

3.   Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru fi żmien 30 jum minn dakinhar mis-sottomissjoni tat-talba u għandhom iseħħu, sakemm il-Partijiet ma jaqblux mod ieħor, fit-territorju tal-Parti li fil-konfront tagħha jkun sar l-ilment. Il-konsultazzjonijiet għandhom jitqiesu li ġew konklużi fi żmien tletin (30) jum mid-data meta tressqet it-talba, sakemm iż-żewġ Partijiet ma jaqblux li jkomplu bil-konsultazzjonijiet. L-informazzjoni kollha żvelata waqt il-konsultazzjonijiet għandha tibqa' kunfidenzjali.

4.   Il-konsultazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta' urġenza, inklużi dawk rigward merkanzija li tista' tmur jew staġjonali, għandhom isiru fi żmien ħmistax-il (15) jum mid-data meta ġiet sottomessa t-talba, u għandu jitqies li ġew konklużi fi żmien ħmistax-il (15) jum mid-data meta ġiet sottomessa t-talba.

5.   Jekk il-konsultazzjonijiet ma jsirux fil-perijodi ta' żmien stabbiliti fil-paragrafu 3 jew fil-paragrafu 4 rispettivament, jew jekk il-konsultazzjonijiet ġew konklużi u ma ntlaħaq l-ebda ftehim rigward soluzzjoni miftiehma bejn iż-żewġ partijiet, il-Parti li ressqet l-ilment tista' titlob li jiġi stabbilit panel ta' arbitraġġ skond l-Artikolu 64.

Kapitolu III

Proċeduri ta' soluzzjoni tat-tilwim

Artikolu 64

Bidu tal-Proċedura ta' Arbitraġġ

1.   Fejn il-Partijiet ma jkunx irnexxilhom jirrisolvu t-tilwima billi jirrikorru għall-konsultazzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 63, il-Parti li tressaq l-ilment tista' titlob li jiġi stabbilit bord tal-arbitraġġ.

2.   It-talba biex jiġi stabbilit bord tal-arbitraġġ għandha ssir bil-miktub lill-Parti li dwarha sar l-ilment u lill-Kumitat tal-Kooperazzjoni. Il-Parti li tressaq l-ilment għandha tidentifika fit-talba tagħha l-miżura speċifika inkwistjoni, u għandha tispjega kif tali miżuri tikkostitwixxi ksur tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62 b'mod li tiġi preżentata bażi legali suffiċjenti għall-ilment.

Artikolu 65

L-istabiliment tal-bord tal-arbitraġġ

1.   Il-bord tal-arbitraġġ għandu jkun magħmul minn tliet arbitri.

2.   Fi żmien għaxart ijiem mid-data tas-sottomissjoni tat-talba għall-istabbiliment tal-bord tal-arbitraġġ lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw sabiex jaslu għal ftehim dwar il-kompożizzjoni tal-bord tal-arbitraġġ.

3.   Jekk il-Partijiet ma jkunux jistgħu jaqblu fuq il-kompożizzjoni tal-bordl fiż-żmien stipulat fil-paragrafu 2, kwalunkwe waħda mill-Partijiet tista' titlob lill-President tal-Kumitat ta' Kooperazzjoni, jew id-delegat tal-president, jagħżel it-tliet membri kollha bil-polza mil-lista stabbilita taħt l-Artikolu 78, wieħed mill-individwi proposti mill-Parti li tagħmel l-ilment, wieħed mill-individwi proposti mill-Parti li tkun qed isir l-ilment kontriha u wieħed mill-persuni magħżula mill-Partijiet biex ikun il-president. Fejn il-Partijiet jaqblu dwar membru wieħed jew aktar tal-bord tal-arbitraġġ, kwalunkwe membri li jkun fadal għandhom jintgħażlu bl-istess proċedura fil-lista ta' membri tal-bord applikabbli.

4.   Il-president tal-Kumitat ta' Kooperazzjoni, jew id-delegat tiegħu, għandu jagħżel l-arbitri fi żmien ħamest ijiem mit-talba msemmija fil-paragrafu 3 minn kwalunkwe waħda mill-Partijiet u fil-preżenza ta’ rappreżent ta’ kull Parti.

5.   Id-data meta jitwaqqaf il-bord tal-arbitraġġ għandha tkun id-data meta jintgħażlu t-tliet arbitri.

6.   F'każ li xi waħda mil-listi stabbiliti fl-Artikolu 78 ma tkunx ġiet stabbilita fiż-żmien ta' meta ssir it-talba skont l-paragrafu 3 it-tliet arbitri għandhom jintgħażlu bil-polza mill-individwi li jkunu ġew formalment proposti minn waħda jew iż-żewġ Partijiet.

Artikolu 66

Rapport interim tal-bord

Il-bord tal-arbitraġġ għandu jippubblika rapport interim lill-Partijiet li jistabbilixxi r-riżultati dwar il-fatti, l-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet relevanti u r-raġuni bażika li fuqha jserrħu kwalunkwe riżultati u rakkommandazzjoni magħmula minnu, sa mhux aktar tard minn 90 jum minn dakinhar li jkun ġie stabbilit il-bord tal-arbitraġġ. Kwalunkwe Parti tista' tressaq talba bil-miktub biex jiġu eżaminati mill-bord tal-arbitraġġ l-aspetti preċiżi tar-rapport interim fi żmien 15-il jum mindu dan ikun ġie nnotifikat. Ir-riżultati fid-deċiżjoni finali tal-bord għandhom jinkludu biżżejjed motivazzjoni tal-argumenti li jkunu saru fl-istadju tal-eżami interim, u għandhom iwieġbu b'mod ċar il-mistoqsijiet u l-osservazzjonijiet taż-żewġ Partijiet.

Artikolu 67

Deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ

1.   Il-bord tal-arbitraġġ għandu jinnotifika d-digriet tiegħu lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni fi żmien 120 jum mid-data tal-istabbiliment tal-bord tal-arbitraġġ. Fejn iqis li din l-iskadenza ma tistax tiġi sodisfatta, il-president tal-bord ta’ arbitraġġ irid jinnotifika lill-Partijiet fit-tilwima u lill-Kumitat tal-Kooperazzjoni bil-miktub, fejn jiddikjara ir-raġunijiet għad-dewmien u d-data li fiha l-bord biħsiebu jikkonkludi ħidmietu. Fl-ebda ċirkostanza, id-deċiżjoni m'għandha tiġi nnotifikata aktar tard min 150 jum mindu jkun twaqqaf il-bord tal-arbitraġġ.

2.   F’każi ta’ urġenza, inklużi dawk li jinvolvu prodotti li jitħassru biż-żmien jew dawk staġjonali, il-bord tal-arbitraġġ għandu jagħmel kull sforz sabiex jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu fi żmien 60 jum mid-data tat-twaqqif tiegħu. Fl-ebda ċirkostanza m'għandu jieħu aktar minn 75 jum mindu jkun twaqqaf. Il-bord ta' arbitraġġ jista' jagħti deċiżjoni preliminari fi żmien għaxart (10) ijiem minn meta ġie stabbilit dwar jekk iqisx li l-każ huwa urġenti.

Artikolu 68

Konformità mad-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ

Kull Parti għandha tieħu kwalunkwe miżura meħtieġa sabiex tkun konformi mad-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ, u l-Partijiet jagħmlu l-almu tagħhom biex jaqblu dwar il-perjodu ta' żmien meħtieġ biex jikkonformaw mad-deċiżjoni.

Artikolu 69

Perjodu ta' żmien raġonevoli għall-konformità

1.   Il-Parti li kontriha jkun sar l-ilment għandha tinnotifika lill-Parti li għamlet l-ilment biż-żmien li ser teħtieġ sabiex tikkonforma (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "perjodu raġonevoli ta' żmien") mhux aktar tard minn 30 jum wara n-notifika tad-digriet tal-Bord tal-Arbitraġġ lill-Partijiet.

2.   F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-partijiet rigward il-perjodu raġonevoli ta’ żmien biex ikun hemm konformità mad-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ, il-Parti li tkun ressqet l-ilment, fi żmien 20 jum minn meta l-Parti li fil-konfront tagħha jkun sar l-ilment tkun għamlet in-notifika skont il-Paragrafu 1, għandha titlob bil-miktub lill-bord tal-arbitraġġ sabiex jiddetermina t-tul tal-perjodu ragonevoli ta’ żmien. Talba bħal din għandha tiġi nnotifikata lill-Parti l-oħra u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni fl-istess ħin. Il-bord tal-arbitraġġ għandu jinnotifika d-digriet tiegħu lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni fi żmien 20 jum mid-data tas-sottomissjoni tat-talba.

3.   Fil-każ li l-panel oriġinali ta' arbitraġġ, jew uħud mill-membri tiegħu, ma jkunx jista' jitlaqqa' mill-ġdid, għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 65. Il-limitu ta' żmien biex tkun innotifikata d-deċiżjoni għandu jkun ta' 35 jum mid-data meta ġiet sottomessa t-talba msemmija fil-paragrafu 2.

4.   Il-perjodu raġonevoli ta’ żmien jista’ jiġi estiż permezz ta' qbil reċiproku bejn il-Partijiet.

Artikolu 70

Eżami ta' kwalunkwe miżura li tkun ittieħdet għall-konformità mad-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ

1.   Il-Parti li jkun sar l-ilment kontriha għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni bi kwalunkwe miżura li ħadet biex tikkonforma mad-digriet tal-bord tal-arbitraġġ qabel ma jispiċċa l-perjodu raġonevoli ta' żmien.

2.   F'każ li ma jkunx hemm qbil bejn il-Partijiet rigward l-eżistenza jew il-konsistenza ta' kwalunkwe miżura notifikata skont il-Paragrafu 1 mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62, il-Parti li tkun qed tressaq l-ilment tista' titlob bil-miktub lill-bord tal-arbitraġġ sabiex jiddeċiedi dwar il-kwistjoni. Talba ta' dan it-tip għandha tidentifika l-miżura speċifika inkwistjoni u għandha tispjega kif tali miżura mhix inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62. Il-bord tal-arbitraġġ għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu fi żmien 45 jum minn meta tkun ġiet sottomessa t-talba t-talba.

3.   Fil-każ li l-panel oriġinali ta' arbitraġġ, jew uħud mill-membri tiegħu, ma jkunx jista' jitlaqqa' mill-ġdid, għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 65. Il-limitu ta' żmien biex tkun innotifikata d-deċiżjoni għandu jkun ta' 60 jum mid-data meta ġiet sottomessa t-talba msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 71

Rimedji temporanji f'każ ta' nuqqas ta' konformità

1.   Jekk il-Parti li fil-konfront tagħha jkun qed isir l-ilment tonqos milli tinnotifika kwalunkwe miżura mittieħda sabiex tikkonforma ruħha mad-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ qabel ma jiskadi l-perjodu ta' żmien raġonevoli, jew jekk il-bord tal-arbitraġġ jiddeċiedi li l-miżura notifikata skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 70 ma tkunx konsistenti mal-obbligi ta' dik il-Parti skont id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62, il-Parti li fil-konfront tagħha jkun tressaq l-ilment għandha, jekk tkun mitluba tagħmel dan mill-Parti li tkun qed tressaq l-ilment, tagħmel offerta għal kumpens temporanju.

2.   Jekk ma jintlaħaq l-ebda qbil dwar il-kumpens fi żmien 30 jum wara li jintemm il-perjodu raġonevoli ta' żmien jew mid-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ skont l-Artikolu 70 li miżura meħuda għall-konformità tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62, il-Parti li tkun ressqet l-ilment tkun intitolata, wara li jiġu notifikati l-Parti li kontrieha jkun sar l-ilment u l-Kumitat ta' Kooperazzjoni, li tissospendi l-obbligi li jirriżultaw minn kwalunkwe dispożizzjoni msemmija fl-Artikolu 62 fuq livell ekwivalenti għal nullifikazzjoni jew ħsara li tkun ġiet ikkawżata mill-ksur. Il-Parti li għamlet l-ilment tista' timplimenta s-sospensjoni 10 ijiem wara d-data tan-notifika, sakemm il-Parti li sar l-ilment kontriha ma tkunx talbet għal arbitraġġ taħt il-paragrafu 3.

3.   Jekk il-Parti li fil-konfront tagħha jkun qed isir l-ilment tqis li l-livell ta' sospensjoni ma jkunx ekwivalenti għan-nullifikazzjoni jew ħsara kkawżati mill-vjolazzjoni, din tista' titlob bil-miktub lill-bord tal-arbitraġġ sabiex jieħu deċiżjoni dwar il-kwistjoni. Tali talba għandha tkun notifikata lill-Parti li tkun ressqet l-ilment u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni qabel l-iskadenza tal-perjodu ta' 10 ijiem imsemmi fil-paragrafu 2. Il-bord tal-arbitraġġ għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu fuq il-livell tas-sospensjoni tal-obbligi lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni fi żmien 30 jum mid-data tas-sottomissjoni tat-talba. L-obbligi m'għandhomx jiġu sospiżi sakemm il-bord tal-arbitraġġ jagħti n-notifika dwar id-deċiżjoni tiegħu, u kull sospensjoni għandha tkun konsistenti mad-deċiżjoni tal-istess bord.

4.   Fil-każ li l-panel oriġinali ta' arbitraġġ, jew uħud mill-membri tiegħu ma jkunx jista' jitlaqqa' mill-ġdid, għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 65. Il-perjodu biex tkun innotifikata d-deċiżjoni għandu jkun ta' 45 jum mid-data meta tressqet it-talba msemmija fil-paragrafu 3.

5.   Is-sospensjoni tal-obbligi għandha tkun temporanja u għandha tiġi applikata biss sakemm kwalunkwe miżura li tinstab li tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62 tkun ġiet irtirata jew emendata sabiex tinġieb f’konformità ma’ dawk id-dispożizzjonijiet, kif inhu stabbilit skont l-Artikolu 72, jew sakemm il-Partijiet ikunu qablu li jsolvu t-tilwima.

Artikolu 72

Eżami ta' kwalunkwe miżura li tkun ittieħdet għall-konformità wara s-sospensjoni tal-obbligi

1.   Il-Parti li jkun sar l-ilment kontriha għandha tinnotifika lill-Parti li tkun ressqet l-ilment u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni bi kwalunkwe miżura li tkun ħadet biex tikkonforma mad-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ u bit-talba tagħha għal tmiem tas-sospensjoni tal-obbligi applikati mill-Parti li għamlet l-ilment.

2.   Jekk il-Partijiet ma jilħqux ftehim dwar il-kompatibbiltà tal-miżura nnotifikata mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62 fi żmien 30 jum minn dakinhar li tkun waslet in-notifika, il-Parti li ressqet l-ilment għandha titlob bil-miktub lill-bord tal-arbitraġġ sabiex jiddeċiedi dwar il-kwistjoni. Talba bħal din għandha tiġi nnotifikata lill-Parti l-oħra u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni fl-istess ħin. Il-bord tal-arbitraġġ għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni fi żmien 45 jum mid-data tas-sottomissjoni tat-talba. Jekk il-bord tal-arbitraġġ jiddeċiedi li kwalunkwe miżura li tkun ittieħdet għal għanijiet ta' konformità tkun konformi mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62, is-sospensjoni tal-obbligi għandha tintemm.

3.   Fil-każ li l-panel oriġinali ta' arbitraġġ, jew uħud mill-membri tiegħu ma jkunx jista' jitlaqqa' mill-ġdid, għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 65. Il-perjodu biex tkun innotifikata d-deċiżjoni għandu jkun ta' 60 jum mid-data meta tressqet it-talba msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 73

Soluzzjoni Miftiehma bejn iż-Żewġ Naħat

Fi kwalunkwe waqt, il-Partijiet jistgħu jilħqu soluzzjoni miftiehma bejn iż-żewġ naħat għal tilwima li taqa' taħt din it-Taqsima. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni u lill-bord tal-arbitraġġ dwar tali soluzzjoni. Hekk kif jiġi nnotifikat dwar is-soluzzjoni miftiehma bejn iż-żewġ naħat, il-bord għandu jtemm ħidmietu u l-proċedura għandha tintemm.

Artikolu 74

Ir-Regoli ta' Proċedura

1.   Il-proċeduri ta’ soluzzjoni ta’ tilwim skont din it-Taqsima għandhom ikunu regolati mir-Regoli ta’ Proċedura u l-Kodiċi ta’ Mġiba li għandhom jiġu adotatti mill-Kumitat ta' Kooperazzjoni.

2.   Il-Partijiet jistgħu jiddeċiedu li jimmodifikaw ir-Regoli ta’ Proċedura u l-Kodiċi ta’ Mġiba.

3.   Kwalunkwe seduta tal-bord tal-arbitraġġ għandha tkun miftuħa għall-pubbliku f'konformità mar-Regoli tal-Proċedura.

Artikolu 75

Informazzjoni u pariri tekniċi

Fuq it-talba ta' Parti, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess, il-bord ta' arbitraġġ jista' jikseb informazzjoni minn kwalunkwe sors, inklużi l-Partijiet involuti fit-tilwima, li jqis li hija xierqa għall-proċedura tal-bord ta' arbitraġġ. Il-bord ta’ arbitraġġ għandu wkoll ikollu d-dritt li jfittex l-opinjoni rilevanti ta’ esperti kif iqis xieraq. Kwalunkwe informazzjoni miksuba b'dan il-mod għandha tiġi żvelata lil kull waħda mill-Partijet u trid titressaq għall-kummenti tagħhom. Il-persuni naturali jew ġuridiċi interessati stabbiliti fi ħdan it-territorji tal-Partijiet huma awtorizzati jressqu sommarji tal-fatti amicus curiae quddiem il-bord tal-arbitraġġ skont ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 76

Regoli ta' Interpretazzjoni

Kull bord tal-arbitraġġ għandu jinterpreta d-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62 skont ir-regoli konswetudinali dwar l-interpretazzjoni tad-dritt pubbliku internazzjonali, inklużi dawk stipulati fil-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar id-Dritt tat-Trattati. Id-deċiżjonijiet tal-bord tal-arbitraġġ ma jistgħux iżidu jew inaqqsu d-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fid-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62.

Artikolu 77

Deċiżjonijiet u sentenzi tal-bord tal-arbitraġġ

1.   Il-bord tal-arbitraġġ għandu jagħmel kull sforz biex kull deċiżjoni li jieħu tkun b’kunsens. Fejn, madankollu, deċiżjoni ma tistax tintlaħaq b'kunsens, il-kwistjoni kkonċernata għandha tinqata' b'vot maġġoritarju. Madankollu, fl-ebda każ m'għandhom jiġu ppubblikati l-opinjonijiet tal-arbitri li ma jaqblux.

2.   Kull sentenza tal-bord tal-arbitraġġ għandha torbot lill-Partijiet u m'għandha toħloq l-ebda drittijiet jew obbligi għal persuni naturali jew ġuridiċi. Is-sentenza għandha tistipula ir-riżultati tal-fatti, l-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ftehim u r-raġunijiet bażiċi ta' kwalunkwe riżultat u l-konklużjonijiet li jagħmel. Il-Kumitat ta' Kooperazzjoni, għandu jagħmel is-sentenzi tal-bord tal-arbitraġġ disponibbli pubblikament fl-intier tagħhom sakemm dan ma jiddeċidix li ma jagħmilx hekk sabiex jiżgura l-kunfidenzjalità ta' informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali.

Kapitolu IV

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 78

Listi tal-arbitri

1.   Il-Kumitat ta' Kooperazzjoni għandu, sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, jistabbilixxi lista ta’ 15-il persuna li jkunu lesti u jkunu jistgħu jservu bħala arbitri. Kull waħda mill-Partijiet għandha tagħżel ħames individwi sabiex iservu ta' arbitri. Iż-żewġ Partijiet għandhom jagħżlu wkoll ħames individwi li ma jkunux ċittadini tal-ebda waħda mill-Partijiet u li għandhom jagħmluha ta’ president tal-bord tal-arbitraġġ. Il-Kumitat ta' Kooperazzjoni għandu jiżgura li l-lista tinżamm dejjem fuq dan il-livell.

2.   L-arbitri għandu jkollhom għarfien speċjalizzat jew esperjenza fid-dritt u fil-kummerċ internazzjonali. Dawn għandhom ikunu indipendenti, iservu fil-kapaċitajiet individwali tagħhom u ma jieħdux struzzjonijiet minn xi organizzazzjoni jew gvern, u lanqas ma jkunu affiljati mal-gvern ta’ kwalunkwe waħda mill-Partijiet, u għandhom ikunu konformi mal-Kodiċi tal-Kondotta.

Artikolu 79

Relazzjoni mal-obbligi tad-WTO

1.   Sakemm l-Iraq jaderixxi mad-WTO, il-bordijiet tal-arbitraġġ għandhom jadottaw interpretazzjoni li hija kompletament konsistenti mad-deċiżjonijiet relevanti tal-Korp ta' Soluzzjoni tat-Tilwim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ meta jkun qed jiddeċiedi fuq allegat ksur ta' dispożizzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 62 li jinkorpora jew jirreferi għal dispożizzjoni taħt il-Ftehim tad-WTO.

2.   Mal-adeżjoni tal-Iraq fid-WTO, għandhom japplikaw il-paragrafi 3 sa 6:

3.   Li wieħed jirrkorri għad-dispożizzjonijiet ta' soluzzjoni tat-tilwim ta' din it-Taqsima għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe azzjoni fil-qafas tad-WTO, inkluża azzjoni għal soluzzjoni ta' tilwima.

4.   Madankollu, fejn, fir-rigward ta' xi miżura partikolari, Parti tkun ressqet proċediment dwar is-soluzzjoni tat-tilwim, sew skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 64 ta' dan il-Ftehim jew inkella skont il-Ftehim tad-WTO, hija ma tistax tressaq proċediment dwar ir-riżolviment tat-tilwim rigward l-istess miżura f'forum ieħor sakemm l-ewwel proċediment ma jkunx intemm. Barra minn hekk, Parti ma tistax tfittex rimedju għall-ksur ta' obbligu li jkun identiku skont il-Ftehim u skont il-Ftehim tad-WTO f'żewġ fora. F'każ bħal dan, ladarba jkun inbeda proċediment ta' soluzzjoni tat-tilwim, il-Parti ma għandhiex tressaq talba li tfittex rimedju għall-ksur ta' obbligu identiku taħt il-ftehim l-ieħor fil-forum l-ieħor, ħlief jekk il-forum magħżul ma jirnexxilux minħabba raġunijiet proċedurali jew ġurisdizzjonali jasal għal riżultati dwar it-talba biex rimedju ta' dak l-obbligu.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafu 4:

(a)

il-proċedimenti ta' soluzzjoni tat-tilwim li jaqgħu taħt il-Ftehim tad-WTO huma meqjusa li nbdew fuq talba tal-Parti għat-twaqqif ta' bord skont l-Artikolu 6 tad-DSU u huma meqjusa li ntemmu meta l-Korp ta' Soluzzjoni tat-Tilwim jadotta r-rapport tal-Bord, u r-rapport tal-Entità tal-Appell skont il-każ, skont l-Artikoli 16 u 17(14) tad-DSU;

(b)

il-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim skont din it-Taqsima jitqiesu li jkunu inbdew permezz ta' talba minn xi Parti għat-twaqqif ta' bord ta' arbitraġġ skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 64 u jitqiesu li jkunu ntemmu meta l-bord tal-arbitraġġ jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni skont l-Artikolu 67.

6.   Xejn f'din it-Taqsima ma jżomm Parti milli timplimenta s-sospenzjoni ta' obbligi awtorizzati mill-Entità tad-WTO għas-Soluzzjoni tat-Tilwim. Il-Ftehim tad-WTO m'għandux jiġi invokat sabiex iżomm lil xi Parti milli tissospendi l-obbligi skont Titolu II ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 80

Limiti ta' żmien

1.   Il-limiti kollha ta’ żmien stabbiliti f’din it-Taqsima, inklużi l-limiti biex il-bordijiet ta’ arbitraġġ jinnotifikaw id-deċiżjonijiet tagħhom, għandhom jingħaddu f’jiem kalendarji, mill-ewwel jum li jiġi wara l-att jew il-fatt li jirreferu għalih.

2.   Kwalunkwe limitu ta' żmien imsemmi f'din it-Taqsima jista' jiġi estiż bil-ftehim reċiproku tal-Partijiet.

TITOLU III

OQSMA TA' KOOPERAZZJONI

Artikolu 81

Assistenza finanzjarja u teknika

1.   Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan il-Ftehim l-Iraq għandu jibbenefika mill-assistenza finanzjarja u teknika tal-Unjoni fil-forma ta' għotjiet biex titgħaġġel it-trasformazzjoni ekonomika u politika tal-Iraq.

2.   L-assistenza għandha tkun koperta mill-qafas tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni previst fir-regolamenti relevanti tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

L-għanijiet u l-oqsma tal-assistenza tal-Unjoni għandhom ikunu stabbiliti fil-programm indikattiv u għandhom jirriflettu l-prijoritajiet stabbiliti li għandhom jiġu maqbula bejn iż-żewġ partijiet billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-ħtiġijiet u l-istrateġiji ta' żvilupp, il-kapaċitajiet tal-assimilazzjoni settorjali u l-progress bir-riforma tal-Iraq.

3.   Il-Partijiet għandhom jiżguraw il-kontribuzzjonijiet tal-assistenza teknika mill-Unjoni jiġu magħmula f'koordinazzjoni mill-qrib ma' dawk minn sorsi oħrajn. Il-politika tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u ta' azzjoni internazzjonali huma ggwidati mill-Għanijiet tal-Millenju għall-Iżvilupp u l-għanijiet u l-prinċipji ta' żvilupp prinċipali fil-kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti oħra. Fl-implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp tal-Unjoni, għandha tittieħed konsiderazzjoni sħiħa għall-prinċipji tal-Effettività tal-Għajnuna, inkluża d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi tat-2 ta' Marzu 2005 u tal-Aġenda ta' Accra għall-Azzjoni.

4.   Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet għall-assistenza legali reċiproka, il-Parti li tibbenefika mill-assistenza teknika u finanzjarja għandha fil-pront twieġeb għat-talbiet għall-kooperazzjoni amministrattiva mill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra, bil-għan li tisaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi u l-irregolaritajiet fil-kuntest tal-assistenza mill-Unjoni.

5.   Il-Gvern tal-Iraq għandu jiżgura l-ħatra ta' punt ta' kuntatt ta' kontra l-frodi. Dan il-punt ta' kuntatt għandu jkun responsabbli għall-kooperazzjoni effettiva mal-Isttituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, inklużi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta' awditjar u kontroll tagħhom fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Artikolu 82

Kooperazzjoni fl-iżvilupp soċjali u uman

Il-kooperazzjoni f'dan il-qasam ser tafferma d-dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni u se tfakkar il-konnessjoni bejn l-iżvilupp soċjali u l-iżvilupp ekonomiku kif ukoll mal-iżvilupp sostenibbli tal-ambjent. Il-kooperazzjoni se tissottolinja l-importanza tat-tnaqqis tal-faqar, il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali għal kulħadd, inklużi l-gruppi vulnerabbli u l-gruppi u l-persuni spustati u r-reazzjoni għall-ħtiġijiet prinċipali tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-impjiegi. L-attivitajiet ta' kooperazzjoni f'dawk l-oqsma kollha prinċipalment jimmiraw li jiffukaw fuq il-ħolqien tal-kapaċità u tal-istituzzjoni billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-prinċipji tal-inklussività, il-governanza tajba u ġestjoni tajba u trasparenti.

Artikolu 83

Edukazzjoni, taħrig u żgħażagħ

1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom biex jippromwovu l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ lejn benefiċċju reċiproku, billi jieħdu inkonsiderazzjoni id-disponibbiltà tar-riżorsi u jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi.

2.   Il-Partijiet għandhom partikolarment jinkoraġġixxu l-iskambji ta' informazzjoni, esperjenza professjonali, studenti, akkademiċi, riżorsi tekniċi, persuni żgħażagħ u ħaddiema żgħażagħ u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet, filwaqt li jittieħed inkonsiderazzjoni l-vantaġġ offrut mill-programmi ta' kooperazzjoni eżistenti kif ukoll l-esperjenza li ż-żewġ Partijiet akkwistaw f'dan il-qasam.

3.   Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jintensifikaw il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja permezz ta' mezzi bħall-programm Erasmus Mundus bil-mira li tiġi sostnuta l-eċċellenza u l-internazzjonalizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom.

Artikolu 84

Impjiegi u żvilupp soċjali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jtejbu l-kooperazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali, inkluża l-kooperazzjoni fil-koeżjoni soċjali, ix-xogħol deċenti, is-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-leġislazzjoni tax-xogħol, id-djalogu soċjali, l-iżvilupp tar-riżorsi umani u l-ugwaljanza bejn is-sessi, bil-għan li jiġu promossi impjiegi sħaħ u produttivi u xogħol deċenti għal kulħadd bħala elementi ewlenin tal-iżvilupp sostenbibbli u t-tnaqqis tal-faqar.

2.   Il-Partijiet jirrijaffermaw l-impenji tagħhom biex jippromwovu u effettivament jimplimentaw l-istandards tax-xogħol u soċjali li huma rikonoxxuti internazzjonalment. L-implimentazzjoni tal-ftehimiet soċjali u tax-xogħol multilaterali relevanti għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni fl-attivitajiet kollha li jsiru mill-Partijiet taħt dan il-Ftehim.

3.   Il-forom ta’ kooperazzjoni jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, programmi u proġetti speċifiċi, kif maqbul reċiprokament, kif ukoll djalogu, ħolqien ta' kapaċità, kooperazzjoni u inizjattivi dwar suġġetti ta’ interess komuni fuq livell bilaterali jew multilaterali.

4.   Il-Partijiet jaqblu li jinvolvu l-isħab soċjali u partijiet interessati oħra fid-djalogu u l-kooperazzjoni.

Artikolu 85

Soċjetà ċivili

Il-Partijiet jirrikonoxxu r-rwol u l-kontribuzzjoni potenzjali ta’ soċjetà ċivili organizzata, speċjalment tal-akkademiċi u l-konnessjonijiet bejn gruppi ta' ħassieba esperti, fil-proċess ta’ djalogu u ta’ kooperazzjoni taħt dan il-Ftehim u qed jaqblu li jippromwovu djalogu effettiv mas-soċjetà ċivili organizzata kif ukoll il-parteċipazzjoni effettiva tagħha.

Artikolu 86

Drittijiet tal-Bniedem

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw fil-promozzjoni u l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-bniedem inkluż fir-rigward tar-ratifika u l-implimentazzjoni tal-istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u l-għotita' assistenza teknika, taħriġ u ħolqien ta' kapaċità kif jixraq. Il-Partijiet huma konxji li l-impatt ta' kwalunkwe programm ta' kopperazzjoni u żvilupp se jkun limitat jekk ma jipproteġix, itejjebx u jirrispettax id-drittijiet tal-bniedem.

2.   Il-kooperazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem tista' tinkludi, fost l-oħrajn:

(a)

it-tisħiħ governattiv tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-istituzzjonijiet u mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi li qed jaħdmu f'dan il-qasam;

(b)

l-għoti ta' promozzjoni u edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fuq livell nazzjonali u lokali, speċjalment qalb l-amministrazzjoni pubblika, il-ġudikatura u l-entitajiet tal-infurzar tal-liġi fir-rigward tad-drittijiet tan-nisa u tat-tfal;

(c)

l-iżvilupp tal-leġislazzjoni tal-Iraq f'konformità mal-liġi umanitarja internazzjonali u l-liġi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

(d)

il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fi ħdan l-istituzzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti;

(e)

jappoġġaw l-isforzi tal-Gvern tal-Iraq biex jipprovdi standard ta' ħajja diċenti liċ-ċittadini Iraqini u jissalvagwardja d-drittijiet politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali tagħhom mingħajr diskriminazzjoni;

(f)

jappoġġa r-rikonċiljazzjoni nazzjonali u jiġġieled kontra l-impunità;

(g)

l-istabbiliment ta' djalogu komprensiv tad-drittijiet tal-bniedem.

Artikolu 87

Kooperazzjoni fil-linji politiċi industrijali u tal-intrapriżi zgħar u ta' daqs medju

1.   L-għan tal-kooperazzjoni f'dan il-qasam għandu jiffaċilita r-ristrutturazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-industrija Iraqina filwaqt li ttejjeb il-kompettittività u tkabbir tagħha u toħloq il-kundizzjonijiet favorevoli għall-kooperazzjoni li tkun ta' benefiċċju reċiproku bejn l-industrija fl-Iraq u l-Unjoni.

A   Ġenerali

2.   Il-kooperazzjoni għandha:

(a)

trawwem starteġija industrijali komprensiva fl-Iraq li tieħu inkonsiderazzjoni r-realtà tal-istat preżenti tal-impriżi industrijali fis-settur pubbliku u privat;

(b)

tinkoraġġixxi lill-Iraq jirristruttura u jimmodernizza l-industrija tiegħu, taħt i—kundizzjonijiet li jiżguraw il-ħarsien tal-ambjent, l-iżviluppi sostenibbli u t-tkabbir ekonomiku;

(c)

tħeġġeġ ambjent li jiffavorixxi l-inizjattivi privati fil-qasam industrijali, bil-għan li jiġi stimulat u diversifikat il-prodott għas-swieq domestiċi u tal-esportazzjoni;

(d)

tippomwovi ambjent favorevoli li tistmula t-tkabbir u d-diversifikazzjoni tal-produzzjoni industrijali f'perspettiva ta' żvilupp sostenibbli;

(e)

taħdem fuq l-għoti tal-informazzjoni li tiswa għall-kooperazzjoni konġunta tal-oqsma industrijali;

(f)

tippromwovi l-użu tal-istandards tar-regolamenti tekniċi internazzjonali u tal-unjoni u l-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità sabiex tiffaċilita l-integrazzjoni tal-Iraq fl-ekonomija globali; tistabbilixxi skambji regolari bejn iż-żewġ naħat tal-entitajiet ta' standardazzjoni u normalizzazzjoni;

(g)

tikkopera biex toħloq ambjent ta' negozju industrijali xieraq;

(h)

tippromwovi u tinkoraġġa it-titjieb tas-servizzi tal-appoġġ tal-informazzjoni bħala element ta' tkabbir potenzjali għall-attivitajiet tan-negozju u l-iżvilupp ekonomiku;

(i)

tiżviluppa konnessjonijiet bejn l-operaturi industrijali tal-Partijiet (kumpaniji, professjonisti, organizzazzjonijiet settorjali u oħrajn, xogħol organizzat, eċċ);

(j)

tinkoraġġixxi proġetti industrijali konġunti u tistabbilixxi negozju bi sħab u netwerks tal-informazzjoni.

B   Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju

3.   Il-Partijiet, waqt li jikkunsidraw il-politiki u l-finijiet ekonomiċi rispettivi tagħhom, qed jaqblu li jippromwovu l-kooperazzjoni fil-politika industrijali f’dawk l-oqsma kollha meqjusa bħala adattati, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività tal-intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju (SMEs).

4.   Il-Partijiet għandhom:

(a)

jimmiraw li jiżviluppaw u jsaħħu l-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju u jippromwovu l-kooperazzjoni fost l-SMEs;

(b)

jiżviluppaw l-assistenza meħtieġa mill-Mikroimpriżi u mill-SMEs fl-oqsma bħalma huma il-finanzjament, it-taħriġ tas-snajja, it-teknoloġija u l-kummerċjalizzazzjoni, l-innovazzjoni u rekwiżiti oħra għal—istabbiliment tal-SMEs, bħalma huma il-parki inkubaturi, u oqsma ta' żvilupp oħrajn;

(c)

l-appoġġ għall-attivitajiet tal-SMEs permezz tan-netwerkjar relevanti; u wkoll

(d)

jiffaċilitaw il-kooperazzjoni fin-negozju, jappoġjaw l-attivitajiet ta' kooperazzjoni relevanti stabbiliti fis-setturi privati taż-żewġ naħat permezz ta' konnessjonijiet adegwati bejn l-operaturi tas-settur privat tal-Iraq u l-Unjoni sabiex jitjieb il-fluss ta' informazzjoni.

Artikolu 88

Kooperazzjoni fil-qasam tal-investiment

1.   Il-Partijiet għandhom jikoperaw fl-istabbiliment ta' klima għall-investimenti, kemm domestiċi u kif ukoll barranin, biex jipprovdu protezzjoni adegwata għall-investiment, it-trasferiment tal-kapital u l-iskambju tal-informazzjoni dwar opportunitajiet ta' investiment.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jappoġġjaw il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-investimenti tal-bażi tal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u reċiproċità.

3.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-iskambju tal-informazzjoni dwar il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prattiċi amminitrattivi fil-qasam tal-investimenti.

4.   Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji rispettivi biex jiffaċilitaw l-opportunitajiet ta' investimenti.

5.   Sabiex tiffaċilita l-investiment u n-negozju, l-Unjoni hija lesta li tassisti lill-Iraq, meta mitluba, fl-isforzi tiegħu biex iġib il-oqfsa leġiżlattivi u regolatorji eqreb lejn dawk tal-Unjoni fl-oqsma koperti minn dan il-Ftehim.

Artikolu 89

Standards industrijali u evalwazzjoni tal-konformità

Il-Partijiet jistgħu jikkoperaw fl-oqsma li ġejjin tal-istandards, ir-regolamenti tekniċi u l-evalwazzjoni tal-konformità:

1.

Il-promozzjoni ta' użu ikbar ta' standards internazzjonali fir-regolamenti tekniċi u tal-evalwazzjoni ta' konformità, inklużi miżuri speċifiċi għas-settur, fit-territorji tal-Partijiet, u ż-żieda tal-Kooperazzjoni bejn il-Partijiet fir-rigward tax-xogħol ta' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet internazzjoanli;

2.

Appoġġ għal inizzjattivi ta' ħolqien ta' kapaċità fil-qasam tal-istandardizzazzjoni, l-evalwazzjoni ta' konformità, l-akkreditazzjoni, il-metroloġija u s-sorveljanza tas-suq fl-Iraq;

3.

Il-promozzjoni u l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni bilaterali bejn l-organizzazzjonijiet fl-Iraq u fl-Unjoni li huma responsabbli għall-istandardazzjoni, l-evalwazzjoni tal-konformità, l-akkreditazzjoni, il-mteroloġija u s-sorveljanza tas-suq;

4.

L-iżvilupp ta' opinjonijiet komuni u prattiċi regolatorji tajbin, inklużi, iżda mhux limitati għal:

(a)

It-trasparenza fil-preparazzjoni, l-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità;

(b)

In-neċessità u l-proporzjonalità ta' miżuri regolatorji u proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità relatati, inkluż l-użu tad-dikjarazzjoni ta' konformità mill-fornituri;

(c)

L-użu ta' standards internazzjonali bħala bażi għal regolamenti tekniċi, ħlief meta dawn l-istandards internazzjonali mhumiex effettivi jew xierqa għat-twettieq tal-miri leġittimi persegwiti;

(d)

L-infurzar ta' regolamenti tekniċi u attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq;

5.

It-tkabbir tal-kooperazzjoni regolatorja, teknika u xjentifika billi fost l-oħrajn, jiskamjaw l-informazzjoni, l-esperjenzi u d-dejta, bil-għan li jtejbu l-kwalità u l-livell tar-regolamenti tekniċi u jagħmlu użu effiċjenti tar-riżorsi regolatorji;

6.

Jiżviluppaw il-kompatibbiltà u l-konverġenza tar-regolamenti tekniċi, l-istandards u l-proċeduri tal-evalwazzjoni ta' konformità.

Artikolu 90

Kooperazzjoni fl-agrikoltura, fil-forestrija u f'żoni rurali

Il-mira hija li tiġi promossa l-kooperazzjoni fis-setturi tal-agrikultura, il-forestrija u l-iżvilupp rurali bil-għan li tiġi promossi d-diversifikazzjoni, il-prattiċi ambjentali sani, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli u s-sigurtà tal-ikel. Għal dan il-fini l-Partijiet se jeżaminaw:

(a)

il-ħolqien tal-kapaċità u t-taħriġ lill-istituzzjonijiet pubbliċi;

(b)

il-miżuri mmirati lejn it-tkattir tal-kwalità tal-prodotti agrikoli, il-miżuri ta' ħolqien tal-kapaċità għall-assoċjazzjonijiet tal-produtturi u l-appoġġ għall-attivitajiet ta' promozzjoni tan-negozju;

(c)

is-saħħa ambjentali, miżuri tas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti u aspetti oħrajn relatati, jieħdu inkonsiderazzjoni l-leġislazzjoni fis-seħħ għaż-żewġ partijiet, f'konformità mar-regoli tad-WTO u tal-ftehim ambjentali multilaterali;

(d)

il-miżuri li jirrelataw mal-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u soċjali tat-territoriji rurali, inklużi prattiċi ambjentali sani, il-forestrija, ir-riċerka, it-trasferiment tal-esperjenza professjonali, l-aċċess għall-art, il-ġestjoni tal-ilma u l-irrigazzjoni, l-iżvilupp rurali sostenibbli u s-sigurtà tal-ikel;

(e)

il-miżuri li jirrelataw għall-preservazzjoni tal-konoxxenza tal-agrikultura tradizzjonali li jagħtu lill-popolazzjonijiet tagħhom identitajiet speċifiċi, inklużi l-kooperazzjoni dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi, l-iskambji tal-esperjenzi fil-livell lokali u ta' żvilupp tan-netwerks ta' kooperazzjoni;

(f)

il-modernizzazzjoni tas-settur agrikolu inklużi il-prattiċi tal-bidja u d-diversifikazzjoni tal-produzzjoni agrikola.

Artikolu 91

Enerġija

1.   Il-Partijiet jistinkaw li jtejbu l-kooperazzjoni fis-settur tal-enerġija fir-rigward tal-prinċipji swieq tal-enerġija liberi, kompetittivi u miftħa bil-mira li:

(a)

It-tkattir tas-sigurtà tal-enerġija filwaqt li tiġi żgurata s-sostennibbiltà tal-ambjent u l-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku;

(b)

l-iżvilupp ta' oqfsa istituzzjonali, leġiżlattivi u regolatorji fis-settur tal-enerġija, biex jiġi żgurat suq tal-enerġija effiċjenti li jiffunzjona u jippromwovi investimenti fl-enerġija;

(c)

Jiġu żviluppati u promossi sħubiji bejn kumpaniji fl-Unjoni u l-Iraq fil-qasam tal-esplorazzjoni, il-produzzjoni, l-ipproċessar, it-trasport, id-distribuzzjoni u s-servizzi fis-settur tal-enerġija;

(d)

Jiġi żviluppat djalogu regolari u effettiv dwar l-enerġija bejn il-Partijiet fil-kuntest reġjonali, inkluż permezz tas-Suq tal-Gas Ewro-Għarbi Maxreq u inizzjattivi reġjonali relevanti oħra;

2.   Għal dan il-fini, il-Partijiet qed jaqblu li jippromwovu l-kuntatti li huma ta’ ġid reċiproku sabiex:

(a)

jappoġġaw l-iżvilupp ta' politika tal-enerġija adegwata, il-qafas regolatorju tagħha u l-infrastruttura fl-Iraq, ibbażati fuq il-prinċipji tas-sostenibbiltà, ġestjoni sana tar-riżorsi enerġetiċi u suq liberu, kompetittiv u miftuħ;

(b)

jikkooperaw għat-titjib tal-kapaċitajiet amministrattivi u legali u għall-istabbiliment ta' kondizzjonijiet tal-qafas legali stabbli u trasparenti biex jistimulaw l-attività ekonomika u l-investimenti internazzjonali fl-enerġija fl-Iraq;

(c)

iħeġġu l-kooperazzjoni teknika għall-esplorazzjoni u l-iżvilupp tas-sit tar-riżervi Iraqini taż-żejt u l-gass naturali, kif ukoll għall-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura taż-żejt u l-gass, inklużi n-netwerks tat-trasport u ta' tranżitu lejn ir-reġjun tal-Maxreq, inizzjattivi reġjonali relevanti oħra u lejn is-suq tal-Unjoni;

(d)

itejbu l-affidabilità tas-sistemi tal-provvista tal-elettriku tal-Iraq;

(e)

ikattru l-kooperazzjoni biex titjieb is-sigurtà tal-le-enrġija u biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima, permezz tal-promozzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija u t-tnaqqis tal-ħruq tal-gass;

(f)

jiffaċilitaw l-iskambju tal-esperjenza professjonali u t-trasferiment tat-teknoloġija, l-aħjar prattiċi kif ukoll it-taħriġ tal-professjonisti;

(g)

jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-Iraq fil-proċess ta' integrazzjoni reġjonali tas-swieq tal-enerġija.

Artikolu 92

Trasport

1.   Il-Partijiet jistinkaw li jtejbu l-kooperazzjoni fis-settur tat-trasport fir-rigward tal-istabbiliment ta' sistema tat-trasport sostenibbli u effiċjenti, bil-mira ta':

(a)

tkattir tal-iżvilupp u l-interkonnessjonijiet tat-trasport filwaqt li tiġi żgurata s-sostennibbiltà tal-ambjent u l-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku;

(b)

żvilupp ta' oqfsa istituzzjonali, leġiżlattivi u regolatorji fis-setturi tat-trasport, biex jiġi żgurat suq tat-trasport effiċjenti li jiffunzjona u jippromwovi investimenti fit-trasport;

(c)

żvilupp u promozzjoni ta' sħubiji bejn kumpaniji fl-Unjoni u l-Iraq fil-qasam tal-esplorazzjoni, il-produzzjoni, l-ipproċessar, it-trasport, id-distribuzzjoni u s-servizzi fis-settur tat-trasport;

(d)

żvilupp ta' djalogu regolari u effettiv dwar it-trasport bejn il-Partijiet fil-kuntest reġjonali, inkluż permezz tat-trasport Ewromediterranju u inizzjattivi reġjonali relevanti oħra;

2.   Għal dan il-fini, il-Partijiet qed jaqblu li jippromwovu l-kuntatti li huma ta’ ġid reċiproku sabiex:

(a)

jappoġġaw l-iżvilupp ta' politika ta' trasport xierqa għall-iżvilupp tal-modalitajiet kollha tat-trasport, il-qafas regolatorju tagħha u r-rijabilitazzjoni u l-iżvilupp tal-infrastrutturi tat-trasport fl-Iraq, bl-emfażi fuq l-importanza u s-sostenibbiltà; jiżguraw l-intermodalità u l-integrazzjoni tal-modi kollha tat-trasport; jeżaminaw il-possibbiltà ta' approssimazzjoni ulterjuri tal-oqfsa leġiżlattivi u regolatorji mal-istandrds tal-Unjoni u Internazzjonali, b'mod partikolari għas-sikurezza u sigurtà;

(b)

jikkoperaw għat-titjieb/ristabiliment tal-kapaċitajiet amministrattivi u legali fid-dawl ta' preparazzjoni ta' pjani speċifiċi għal setturi ta' prijorità u biex jistabbilixxu kundizzjonijiet għall-qafas legali stabbli u trasparenti biex tiġi stimulata l-attività ekonomika u l-investiment tat-trasport internazzjonali fl-Iraq, fuq il-bażi tal-politiki u l-prattiċi tal-Unjoni; u jiżviluppaw l-awtoritajiet regolatorji indipendenti neċessarji;

(c)

iħeġġu l-kooperazzjoni teknika għall-esplorazzjoni u l-iżvilupp tas-setturi tat-trasport kollha fl-Iraq, kif ukoll għall-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tat-trasport, inklużi l-interkonnessjonijiet man-netwerks tat-trasport u ta' tranżitu lejn ir-reġjun tal-Maxreq, inizzjattivi reġjonali relevanti oħra u lejn is-suq tal-Unjoni;

(d)

jtejbu l-affidabbiltà tal-flussi tat-trasport lejn u minn ġewwa l-Iraq;

(e)

jiffaċilitaw l-iskambju tal-esperjenza professjonali u t-trasferiment tat-teknoloġija, l-aħjar prattiċi kif ukoll it-taħriġ tal-professjonisti, li huma passi essenzjali fil-kooperazzjoni u għandhom jiġu ttrattati bi prijorità;

(f)

jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-Iraq fil-proċess ta' interkonnessjoni tas-sistemi tat-trasport reġjonali;

(g)

jimplimentaw politika nazzjonali tal-avjazzjoni inkluż l-iżvilupp tal-ajruporti, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u biex ulterjorment tirrinforza l-kapaċità amministrattiva (inkluż l-istabbiliment ta' Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili awtonoma bħala regolatur ġenwin); Jinnegozjaw ftehim "orizzontali" dwar it-trasport bl-ajru sabiex tiġi ristorata ċ-ċertezza legali fil-konfront tal-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi bl-ajru; u jesploraw opportunitajiet għan-negozjati fuq ftehim avjarju komprensiv bejn l-Unjoni u l-Iraq.

Artikolu 93

Ambjent

1.   Il-Partijiet jaqblu dwar il-ħtieġa li jissaħħu u jitkattru l-isforzi għall-ħarsien tal-ambjent, pereżempju dwar it-tibdil fil-klima, il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, u s-salvagwardja tad-diversità bijoloġika bħala bażi għall-iżvilupp tal-ġenerazzjonijiet perżenti u futuri.

2.   Il-Partijiet jaqblu li l-kooperazzjoni f'dan il-qasam għandha tippromwovi l-ħarsien tal-ambjent fit-tiftix ta' żvilupp sostenibbli. Ir-riżultat maqbul tas-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni fl-attivitajiet kollha li jsiru mill-Partijiet taħt dan il-Ftehim.

3.   Il-kooperazzjoni f'dan il-qasam għandha tiffoka fost l-oħrajn, fuq:

(a)

l-iskambju ta' informazzjoni u esperjenza professjonali fil-qasam tal-ambjent; (pereżempju l-kwistjonijiet urbani, il-protezzjoni tan-natura, il-ġestjoni tal-ilma u l-iskart, il-ġestjoni tad-diżstri, eċċ)

(b)

l-inkoraġġiment u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni reġjonali fil-qasam tal-ħarsien ambjentali, inkluż l-inkoraġġiment tal-investimenti fi proġetti u programmi ambjentali;

(c)

il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni ambjentali u t-tkattir tal-parteċipazzjoni tal-komunitajiet lokali fil-ħarsien tal-ambjent u sforzi għall-iżvilupp sostenibbli;

(d)

l-appoġġ għall-ħolqien tal-kapaċità fil-qasam tal-ambjent, pereżempju l-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil tal-klima;

(e)

il-kooperazzjoni fl-innegozzjar u l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali;

(f)

l-inkoraġġiment tal-iskambju ta' assistenza teknika fil-programmazzjoni ambjentali u l-konsiderazzjonijiet tal-integrazzjoni ambjentali f'oqsma oħra ta' politika;

(g)

l-appoġġ għar-riċerka u l-analiżi ambjentali.

Artikolu 94

Telekomunikazzjoni

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw

(a)

biex jitrawwem skambju msaħħaħ tal-informazzjoni fir-rigward tal-leġislazzjoni applikabbli u tar-riformi leġislattivi futuri possibbli fis-settur tal-komunikazzjoni sabiex tippermetti apprezzament aħjar dwar il-qasam regolatorju tat-telekomunikazzjonijiet ta' xulxin.

(b)

biex tiġi skambjata informazzjoni dwar l-iżviluppi fl-informazzjoni u t-teknoloġija u l-istandards tal-komunikazzjoni

Artikolu 95

Xjenza u Teknoloġija

1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-Kooperazzjoni fir-riċerka xjentifika ċivili u fl-iżvilupp teknoloġiku (RTD) fuq il-bażi ta’ benefiċċju reċiproku u, b'kunsiderazzjoni tad-disponibilità tar-riżorsi, aċċess adegwat għall-programmi rispettivi tagħhom, suġġett għal-livelli xierqa ta’ protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali.

2.   Il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija għandha tkopri:

(a)

l-iskambju ta' programmi ta' kooperazzjoni xjentifika u teknika;

(b)

l-organizzazzjoni ta' laqgħat xjentifiċi konġunti;

(c)

Attivitajiet RTD konġunti;

(d)

attivitajiet ta' taħriġ u programmi għax-xjenzati, riċerkaturi u tekniċi impenjati fl-RTD fuq iż-żewġ naħat;

3.   Tali kooperazzjoni għandha tiġi implimentata skont arranġamenti speċifiċi li għandhom jiġu negozjati u konklużi f'konformità mal-proċeduri minn kull Parti, u li għandhom jistabbilixxu, fost l-oħrajn, dispożizzjonijiet adegwati dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Artikolu 96

Kooperazzjoni doganali u fiskali

1.   Il-Partijiet se jistabbilixxu kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana b'mod partikolari fl-oqsma tat-taħriġ, is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet, id-dokumentazzjoni u l-proċeduri, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u r-ripressjoni tal-ksur tar-regoli dwar kwistjonijiet doganali bil-għan li jiggarantixxu konformità mad-dispożizzjonijiet kollha programmati għall-adozzjoni b'konnessjoni mal-kummerċ u biex tintlaħaq l-approssimazzjoni tas-sistema doganali tal-Iraq ma' dik tal-Unjoni.

2.   Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tagħhom, u bil-għan li jisaħħu u jiġi żviluppati l-attivitajiet ekonomiċi filwaqt li tittieħed inkonsiderazzjoni l-ħtieġa għall-iżvilupp ta' qafas regolatorju xieraq, il-Partijiet jirrikonoxxu u jimpenjaw ruħhom li jimplimentaw il-prinċipji ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa, prinċipalment il-prinċipji tat-trasparenza, l-iskambju ta' informazzjoni u l-kompetizzjoni tat-taxxa ġusta. Għal dak il-għan, b’mod konformi mal-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-Partijiet għandhom itejbu l-kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tat-taxxa u jiżviluppaw miżuri għall-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipji hawn fuq imsemmija.

Artikolu 97

Kooperazzjoni fl-istatistika

Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu attivitajiet ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika. Dawn se jiġu orjentati lejn il-ħolqien tal-istituzzjoni u l-kapaċità u jsaħħu s-sistema statistika nazzjonali, inkluż l-iżvilupp ta' metodi statistiċi u l-produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-istatistiċi dwar il-kummerċ fl-oġġetti u s-servizzi u, iktar ġeneralment, dwar kwalunkwe qasam b'appoġġ tal-prijoritajiet tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku nazzjonali koperti b'dan il-Ftehim u li jistgħu jiġu pproċessati statistikament.

Artikolu 98

Stabbilità makroekonomika u finanzi pubbliċi

1.   Il-Partijiet jaqblu dwar l-importanza li tintlaħaq stabbilità makroekonomika fl-Iraq permezz ta' politika monetarja sana mmirata biex tilħaq u żżomm l-istabbilità tal-prezzijiet, kif ukoll permezz ta' politika fiskali mmirata li tilħaq is-sostenibbiltà tad-dejn.

2.   Il-Partijiet jaqblu dwar l-importanza li jilħqu effettività tal-ispiża pubblika, it-trasparenza u l-affidabbiltà fuq livell nazzjonali u lokali fl-Iraq.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw fost l-oħrajn biex itejbu l-ġestjoni tas-sistema tal-finanzi pubbliċi tal-Iraq li għandha l-għan, fost l-oħrajn, tal-kompletezza tal-pjanifikazzjoni baġitarja u ta' kont tat-teżor uniku.

Artikolu 99

Żvilupp tas-settur privat

Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw sabiex jiżviluppaw ekonomija tas-suq fl-Iraq, billi titkattar il-kultura tal-investiment, tiġi diversifikata l-attività ekonomika, jiġi reġistrat progress fil-programm ta' privatizzazzjoni u billi jiġu mtejba kundizzjonijiet oħra biex jiġi aċċelerat il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol fis-settur privat.

Artikolu 100

Turiżmu

1.   Il-Partijiet isejħu għall-isforzi biex itejbu l-kooperazzjoni biex jiżguraw żvilupp ekwilibrat u sostenibbli fit-turiżmu u fi kwistjonijiet relatati.

2.   Għalhekk, il-Partijiet jaqblu dwar il-kooperazzjoni tal-iżvilupp fil-qasam tat-turiżmu u speċjalment biex jiskambjaw l-informazzjoni, l-esperjenza u l-aħjar prattiċi fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-qasam istituzzjonali fis-settur tat-turiżmu u rigward l-ambjent ġenerali li fih l-impriżi turistiċi joperaw.

Artikolu 101

Servizzi finanzjarji

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bl-għan li jiġu approssimati l-standards u r-regoli tagħhom, partikolarment:

(a)

biex jisaħħaħ is-settur finanzjarju fl-Iraq;

(b)

biex itejbu s-sistemi ta’ kontabbiltà u sorveljanza u dawk regolatorji tal-banek, l-assikurazzjoni u oqsma finanzjarji oħra fl-Iraq;

(c)

biex jiskambjaw informazzjoni dwar il-liġijiet rispettivi fis-seħħ jew li qed jitlestew;

(d)

biex jiġu żviluppati sistemi ta' awditjar kompatibbli.

TITOLU IV

ĠUSTIZZJA, LIBERTÀ U SIGURTÀ

Artikolu 102

Stat tad-Dritt

1.   Fil-kooperazzjoni tagħhom fil-qasam tal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, il-Partijiet għandhom juru impenn kostanti, u jagħtu importanza partikolari lir-regola tal-liġi, inkluż lill-indipendenza tal-ġudikatura, lill-aċċess għall-ġustizzja, u lid-dritt għal proċess ġust.

2.   Il-Partijiet se jikkoperaw biex ikomplu jiżviluppaw aktar il-funzjonament tal-istituzzjonijiet fl-oqsma tal-infurzar tal-liġi u fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja inkluż il-ħolqien tal-kapaċità.

Artikolu 103

Kooperazzjoni Legali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jiżviluppaw kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, b’mod partikolari fir-rigward tar-ratifika u l-implimentazzjoni ta’ konvenzjonijiet multilaterali dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili, inklużi l-Konvenzjonijiet tal-Konferenza tal-Aja dwar il-Liġi Internazzjonali Privata fil-qasam tal-kooperazzjoni legali internazzjonali u l-litigazzjoni kif ukoll il-protezzjoni tat-tfal.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu s-soluzzjoni b'mezzi alternattivi ta’ tilwimiet ċivili u kummerċjali privati, kull meta jkun possibbli, skont l-istrumenti internazzjonali applikabbli.

3.   Rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, il-Partijiet se jfittxu li jkattru l-arranġamenti dwar l-għajnuna legali reċiproka u l-estradizzjoni. Dan għandu jinkludi, fejn xieraq, l-adeżjoni ma’, u l-implimentazzjoni tal-istrumenti internazzjonali rilevanti tan-Nazzjonijiet Uniti fosthom l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 7 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 104

Protezzjoni tad-Dejta Personali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw sabiex itejbu l-livell ta’ protezzjoni tad-data personali għall-ogħla standards internazzjonali bħal dawk li hemm fil-Linji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Kontroll tal-Fajls Kompjuterizzati b’Dejta Personali (Riżoluzzjoni 45/95 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-14 ta’ Diċembru 1990).

2.   Il-kooperazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta personali tista’ tinkludi, fost l-oħrajn, l-assistenza teknika fl-iskambju ta’ informazzjoni u parir espert.

Artikolu 105

Kooperazzjoni dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil

1.   Il-Partijiet itennu l-importanza li huma qed jagħtu lit-tmexxija konġunta ta’ andamenti ta’ migrazzjoni bejn it-territorji tagħhom. Bl-għan li tissaħħaħ il-Kooperazzjoni ta’ bejniethom, dawn għandhom jistabbilixxu djalogu komprensiv fuq il-punti kollha li jolqtu l-migrazzjoni, inkluża l-migrazzjoni illegali, it-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll l-inklużjoni tal-problemi tal-migrazzjoni fl-istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali taż-żoni li minnhom joriġinaw l-emigranti.

2.   Il-kooperazzjoni għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni ta’ ħtiġijiet speċifiċi li titwettaq b’konsultazzjoni reċiproka bejn il-Partijiet u li tiġi implimentata skont il-liġi relevanti tal-Unjoni u nazzjonali li jkun hemm fis-seħħ. Din għandha tiffoka l-aktar fuq:

(a)

il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni;

(b)

l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali u l-prattiki dwar il-protezzjoni internazzjonali, bil-ħsieb li jiġu sodisfatti d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Istatus tar-Refuġjati tal-1951 u l-Protokoll tagħha tal-1967, u strumenti internazzjonali relevanti oħra, u biex jiġi żgurat ir-rispett lejn il-prinċipju ta' “non-refoulment”, filwaqt li tirrikonoxxi li l-Iraq għad mhuwiex Stat Parti għall-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951 relatat mal-istatus ta’ rifuġjati u għall-Protokoll tal-1967, iżda li huwa qiegħed jikkunsidra l-possibbiltà li jaċċedi għalihom fil-futur;

(c)

ir-regoli u d-drittijiet tad-dħul u l-istat tal-persuni li jkunu ammessi, it-trattament ġust u l-integrazzjoni ta’ persuni mhux ċittadini li jkunu qed jgħixu legalment f’pajjiż, l-edukazzjoni u t-taħriġ u miżuri kontra r-razziżmu u l-ksenofobija;

(d)

l-istabbiliment ta’ politika effettiva u preventiva kontra l-immigrazzjoni illegali, it-kuntrabandu ta' migranti u t-traffikar fil-bnedmin, inkluża l-kwistjoni ta’ kif ikunu miġġielda netwerks ta’ kuntrabandisti u traffikanti u kif għandhom jiġu protetti l-vittmi ta’ dan it-traffikar;

(e)

ir-ritorn, taħt kundizzjonijiet umani u dinjitużi, ta’ persuni li jkunu qed jirrisjedu illegalment, inkluża l-promozzjoni tar-ritorn tagħhom minn jeddhom, u r-riammissjoni ta’ dawn il-persuni, skont il-paragrafu 3.

(f)

il-qasam tal-viżi, dwar kwistjonijiet identifikati bħala li huma ta' interess reċiproku, fil-qafas tal-acquis eżistenti ta' Schengen;

(g)

il-qasam tal-ġestjoni u l-kontroll tal-konfini, fuq kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-organizzazzjoni, it-taħriġ, l-aħjar prattiċi u miżuri operazzjonali oħra u fejn ikun relevanti, it-tagħmir, waqt li jkunu konxji mill-użu doppju potenzjali ta’ dan it-tagħmir.

3.   Fil-qafas tal-Kooperazzjoni biex tkun evitata u kkontrollata l-immigrazzjoni illegali, il-Partijiet jaqblu wkoll li jaċċettaw mill-ġdid lill-migranti illegali tagħhom. Għal dan il-għan:

(a)

L-Iraq għandu jerġa' jdaħħal kwalunkwe ċittadini li ma jissodisfawx, jew m'għadhomx jissodisfaw, il-kundizzjonijiet fis-seħħ għad-dħul, jew preżenti, jew residnti fit-territorju ta' Stat Membru tal-Unjoni, fuq talba minn din tal-aħħar u mingħajr iktar formalitajiet;

(b)

u kull Stat Membru tal-Unjoni għandu jerġa' jdaħħal kwalunkwe ċittadini li ma jissodisfawx, jew m'għadhomx jissodisfaw, il-kundizzjonijiet fis-seħħ għad-dħul, jew preżenza, jew residenza fit-territorju tal-Iraq, fuq talba minn din tal-aħħar u mingħajr iktar formalitajiet;

4.   L-Istati membri tal-Unjoni u l-Iraq se jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom b'dokumenti xierqa li jikkonfermaw l-identità sabiex jippermettu s-safar għal tali finijiet. Meta l-persuna li tkun ser tiġi aċċettata lura ma jkollha l-ebda dokument jew provi oħra tan-nazzjonalità tagħha, l-awtoritajiet kompetenti, inklużi rappreżentanzi diplomatiċi u konsulari, tal-Istat Membru kkonċernat jew tal-Iraq għandhom, fuq talba tal-Iraq jew tal-Istat Membru kkonċernat, jagħmlu arranġamenti biex tiġi intervistata l-persuna sabiex tiġi stabbilita n-nazzjonalità tagħha.

5.   F'dan il-kuntest, il-Partijiet jaqblu li jikkonkludu, fuq talba waħda miż-żewġ Partijiet kif iddefinit fl-Artikolu 122 u malajr kemm jista' jkun, ftehim dwar il-prevenzjoni u l-ikkontrollar tal-migrazzjoni illegali u li jirregola l-proċeduri u l-obbligi speċifiċi għad-dħul mill-ġdid, li jkopri wkoll, jekk ikun meqjus xieraq miż-żewġ Partijiet, id-dħul mill-ġdid ta' ċittadini ta' pajjiżi oħra jew persuni mingħajr persuna apolidi.

6.   Il-kooperazzjoni f'dan il-qasam ser issir b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet, l-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-Partijiet li ġejjin mil-Liġi Internazzjonali u mil-Liġi Umanitarja Internazzjonali rilevanti.

Artikolu 106

Ġlieda Kontra l-Kriminalità Organizzata u l-Korruzzjoni

Il-Partijiet qed jaqblu li jikkoperaw u jikkontribwixxu sabiex jiġu miġġielda l-kriminalità organizzata, ekonomika u finanzjarja u l-korruzzjoni, billi jikkonformaw b’mod sħiħ mal-obbligi internazzjonali reċiproċi tagħhom li hemm fis-seħħ f’dan il-qasam, fosthom dwar kooperazzjoni effettiva fl-irkupru ta’ assi jew fondi li jkunu ġejjin minn atti ta’ korruzzjoni. Il-Partijiet għandhom jippromwovu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-Protokolli li jissuplimentawha u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni.

Artikolu 107

Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu

1.   Il-Partijiet jaqblu dwar il-ħtieġa li jaħdmu flimkien u li jikkoperaw sabiex jiġi evitat l-użu tas-sistemi finanzjarji tagħhom biex isir ħasil tal-qligħ mill-attivitajiet kriminali kollha fosthom it-traffikar tad-drogi u l-korruzzjoni u għall-iffinanzjar tat-terroriżmu.

2.   Iż-żewġ Partijiet qed jaqblu li jikkkoperaw rigward assistenza teknika u amministrattiva bil-għan li jiġu żviluppati u implimentati regolamenti u l-iffunzjonar effettiv ta’ mekkaniżmi sabiex jikkumbattu l-ħasil ta’ flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu. Din il-kooperazzjoni testendi għall-irkupru ta’ assi jew fondi li jkunu ġejjin mill-qligħ mir-reati.

3.   Il-kooperazzjoni għandha tippermetti l-iskambju tal-informazzjoni relevanti fi ħdan il-qafas tal-leġislazzjonijiet rispettivi u l-adozzjoni ta’ standards xierqa sabiex jiġu miġġielda l-ħasil ta’ flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, liema standards ikunu ekwivalenti għal dawk adottati mill-Komunità u l-entitajiet internazzjonali rilevanti li jaħdmu f’dan il-qasam, bħalma huma t-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja dwar il-Ħasil ta’ Flus (minn hawn 'il quddiem imsejħa "FATF") u mill-Unjoni u l-korpi internazzjonali relevanti attivi f'dan il-qasam.

Artikolu 108

Ġlieda kontra d-Drogi Illegali

1.   B’mod konformi mal-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom, il-Partijiet se jimmiraw li jitnaqqas il-forniment u t-traffikar ta’, u d-domanda għad-drogi illegali kif ukoll l-impatt tagħhom fuq l-utenti tad-drogi u s-soċjetà b’mod ġenerali, u li tinkiseb prevenzjoni aktar effettiva kontra d-diverżjoni tal-prekursuri kimiċi li jintużaw għall-manifattura illegali ta’ drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi. Fil-kooperazzjoni tagħhom, il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-prosegwiment ta’ din il-mira għandu jittieħed approċċ komprensiv u bbilanċjat permezz ta’ regolamenti legali dwar is-suq u azzjoni u kordinazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet kompetenti, inklużi dawk mis-settur tas-saħħa, mis-settur tal-edukazzjoni, mis-settur soċjali, mis-settur tal-infurzar tal-liġi u mis-settur tal-ġustizzja.

2.   Il-Partijiet għandhom jaqblu dwar il-mezzi ta’ kooperazzjoni sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet. L-azzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq prinċipji li jkun sar qbil fuqhom b’mod komuni skont il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, id-Dikjarazzjoni Politika u d-Dikjarazzjoni Speċjali dwar il-prinċipji ta’ gwida rigward it-tnaqqis fid-domanda għad-drogi, li ġew approvati mis-Sessjoni Speċjali dwar id-Drogi tal-Għoxrin Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti f’Ġunju 1998.

Artikolu 109

Kooperazzjoni kulturali

1.   Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li jippromwovu l-kooperazzjoni bilateralifil-qasam tal-kultura, sabiex jitkattar il-ftehim reċiproku u jisaħħu r-relazzjonijiet kulturali bejn il-Partijiet.

2.   Il-Partijiet jappoġġjaw l-iskambju tal-informazzjoni u l-parir espert, kif ukoll l-inizzjattivi, li jikkontribwixxu għal żieda ta' ħolqien tal-kapaċità, b'mod partikolari fir-rigward tal-preservazzjoni tal-wirt kulturali.

3.   Il-Partijiet se jintensifikaw il-kooperazzjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra t-traffikar illeċitu tal-proprjetà kulturali, f'konformità tar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU fir-rigward tal-Iraq. Huma se jippromwovu r-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-ftehimiet internazzjonali relevanti, inkluża l-Konvenzjoni tal-1970 tal-Unesco dwar il-Mezzi ta' projbizzjoni u Prevenzjoni tal- Importazzjoni, Esportazzjoni u Trasferiment ta' Titolu Illeċitu tal-Proprejtà Kulturali.

4.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu d-djalogu interkulturali bejn l-individwi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet kulturali ji jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili organizzata tal-Unjoni u l-Iraq.

5.   Il-Partijiet għandhom jikkordinaw l-isforzi tagħhom fil-fora internazzjonali, inkluż fil-kuntest tal-UNESCO, u/jew korpi oħra internazzjonali, bil-għan li jippromwovu d-diversità kulturali, b'mod partikolari dwar ir-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali.

Artikolu 110

Kooperazzjoni reġjonali

1.   Il-Partijiet jaqblu li l-kooperazzjoni għandha tgħin biex tiffaċilita u ssostni l-istabbiltà u l-integrazzjoni reġjonali tal-Iraq. Għal dan il-fini huma jaqblu li jippromwovu attivitajiet mmirati lejn it-tisħiħ tar-relazzjonijiet mal-Iraq, il-pajjiżi ġirien tiegħu u sħab reġjonali oħra.

2.   Il-partijiet jaqblu li l-kooperazzjoni bejniethom tista' tinkludi azzjonijiet meħuda taħt il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi oħra fl-istess reġjun, sakemm dik l-azzjoni hija kompatibbli ma' dan il-ftehim u fl-interessi tagħhom.

3.   Mingħajr ma tiġi eskluża kwalunkwe arja, il-Partijiet jaqblu illi jagħtu konsiderazzjoni partikolari għall-azzjonijiet illi ġejjin:

(a)

il-promozzjoni tal-kummerċ intra-reġjonali;

(b)

appoġġ għall-istituzzjonijiet reġjonali u għal proġetti konġunti u inizzjattivi stabbiliti taħt l-organizzazzjonijiet reġjonali relevanti.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI, ĠENERALI U FINALI

Artikolu 111

Il-Kunsill ta' Kooperazzjoni

1.   Il-Kunsill ta' Kooperazzjoni qed jiġi hawn stabbilit għandu jissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim. Għandu jiltaqa' f'livell ministerjali darba fis-sena. Huwa għandu jeżamina kwalunkwe kwistjonijiet maġġuri fil-kuntest tal-qafas ta' dan il-Ftehim u kwalunkwe materja bilaterali jew internazzjonali li tkun ta' interess reċiproku għall-finijiet tal-kisba tal-għanijiet ta' dan il-Ftehim. Il-Kunsill ta' Kooperazzjoni jista' wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet xierqa, bi qbil reċiproku bejn iż-żewġ Partijiet.

2.   Il-Kunsill tal-Kooperazzjoni għandu jikkonsisti fir-rappreżentanti tal-Partijiet.

3.   Il-Kunsill tal-Kooperazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4.   Kull Parti tista’ tirreferi lill-Kumitat ta' Kooperazzjoni kull tilwima rigward l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim.

5.   Il-Kumitat tal-Kooperazzjoni jista' jiddeċiedi l-kontroversja permezz ta' rakkomandazzjoni.

6.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu m'għandhom bl-ebda mod jaffettwaw u huma bla ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi r-riżoluzzjoni ta' tilwin skont Titolu II ta' dan il- Ftehim.

Artikolu 112

Kumitat ta' Kooperazzjoni u sottokumitati speċjalizzati

1.   Qed jiġi hawn stabbilit Kumitat ta' Kooperazzjoni magħmul minn rappreżentanti tal-Partijiet u bil-għan li jassisti lill-Kunsill fid-dmirijiet tiegħu.

2.   Il-Kunsill ta' Kooperazzjoni jista' jiddeċiedi li jistabbilixxi kwalunkwe sottokumitat jew korp speċjalizzat ieħor biex jassistih fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu u għandu jiddetermina l-kompożizzjoni u d-dmirijiet ta' dawn il-kumitati jew korpi speċjali u kif għandhom jiffunzjonaw.

Artikolu 113

Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari

1.   Qed jiġi stabbilit il-Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari. Għandu jkun forum għall-Membri tal-Parlament Iraqi u tal-Parlament Ewropew sabiex jiltaqgħu u jiskambjaw l-opinjonijiet.

2.   Il-Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari għandu jkun magħmul minn Membri tal-Parlament Ewropew, min-naħa waħda, u minn Membri Parlament Iraqi, min-naħa l-oħra.

3.   Il-Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari għandu jinforma bir-rakkomandazzjonjiet lill-Kunsill ta' Kooperazzjoni.

4.   Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill ta' Kooperazzjoni.

Artikolu 114

Faċilitajiet

Sabiex tiġi faċilitata l-Kooperazzjoni fil-qafas ta’ dan il-Ftehim, iż-żewġ Partijiet qed jaqblu li jagħtu l-faċilitajiet meħtieġa lill-esperti u lill-uffiċjali awtorizzati kif xieraq li jkunu involuti sabiex jimplimentaw il-Kooperazzjoni għall-prestazzjoni tal-funzjonijiet tagħhom, b’mod konformi mar-regoli interni u mar-regolamenti taż-żewġ Partijiet.

Artikolu 115

Applikazzjoni territorjali

Dan il-Ftehim għandu japplika, min-naħa l-waħda, għat-territorji li fihom it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw u skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dawk it-Trattati u, min-naħa l-oħra, għat-territorju tal-Iraq.

Artikolu 116

Dħul fis-seħħ u tiġdid

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar ta' wara d-data ta' riċeviment, mid-depożitarju, tal-aħħar notifika mill-Partijiet dwar it-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

2.   Dan il-Ftehim qiegħed jiġi konkluż għall-perjodu ta' għaxar snin. Għandu jkun imġedded awtomatikament fuq bażi annwali sakemm waħda mill-Partijiet tirrinunzjah għalih mill-anqas sitt xhur qabel id-data ta' skadenza tiegħu. It-terminazzjoni tidħol fis-seħħ sitt xhur wara li l-Parti l-oħra tkun irċeviet in-notifika. Tali terminazzjoni m'għandhiex taffettwa l-proġetti li għadhom għaddejjin mibdija taħt dan il-Ftehim qabel li ġiet riċevuta n-notifika.

Artikolu 117

Applikazzjoni proviżorja

1.   Minkejja l-Artikolu 116, l-Unjoni u l-Iraq jaqblu li japplikaw l-Artikolu 2, u t-Titoli II, III u V ta' dan il-Ftehim mill-ewwel jum tat-tielet xahar wara d-data li l-Unjoni u l-Iraq ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri neċessarji għal dan il-fini. In-notifiki għandhom jintbagħtu lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li għandu jkun id-depożitarju ta’ dan il-Ftehim.

2.   Fejn skont il-paragrafu 1, dispożizzjoni ta’ dan il-Ftehim tkun applikata mill-Partijiet sakemm dan jidħol fis-seħħ, kull referenza li ssir f’din id-dispożizzjoni sad-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim għandha tkun miftiehma li din tkun saret sad-data li minnha l-Partijiet ikunu qablu li japplikaw dik id-dispożizzjoni skont il-paragrafu 1.

Artikolu 118

Nondiskriminazzjoni

Fl-oqsma koperti b’dan il-Ftehim u bla ħsara għal kull dispożizzjoni speċjali li hemm fih:

(a)

l-arranġamenti applikati mill-Iraq b’rabta mal-Unjoni m’għandhomx iwasslu għal xi diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, iċ-ċittadini tagħhom jew il-kumpaniji jew id-ditti tagħhom;

(b)

l-arranġamenti applikati mill-Unjoni fir-rigward mal-Iraq m’għandhomx iwasslu għal xi diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini Iraqini jew il-kumpaniji jew id-ditti tagħha.

Artikolu 119

Klawżola evoluttiva

1.   Il-Partijiet jistgħu b’kunsens reċiproku jemendaw, jirrevedu, u jespandu dan il-Ftehim bil-ħsieb li jsaħħu l-livell ta’ kooperazzjoni, inkluż billi jsaħħuh bi ftehimiet jew protokolli li jikkonċernaw setturi jew attivitajiet speċifiċi.

2.   Rigward l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, iż-żewġ Partijiet jistgħu jressqu suġġerimenti sabiex iwessgħu l-ambitu tal-kooperazzjoni, waqt li jikkunsidraw l-esperjenza li tkun inkisbet fl-applikazzjoni tiegħu. Kwalunkwe twessiegħ tal-ambitu tal-kooperazzjoni skont dan il-Ftehim se jkun deċiż fil-Kunsill ta' Kooperazzjoni.

Artikolu 120

Ftehimiet Oħrajn

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, la dan il-Ftehim u lanqas kwalunkwe azzjoni li tittieħed bis-saħħa tiegħu m’għandha taffettwa b’xi mod is-setgħat tal-Istati Membri sabiex iwettqu attivitajiet ta’ kooperazzjoni bilaterali mal-Iraq jew sabiex jikkonkludu, fejn xieraq, ftehimiet ġodda ta’ kooperazzjoni mal-Iraq.

2.   Dan il-Ftehim m’għandux jaffettwa l-applikazzjoni tal-obbligi li jkunu ttieħdu mill-Partijiet rispettivi f’relazzjoni ma’ partijiet terzi.

Artikolu 121

Nuqqas ta'eżekuzzjoni tal-Ftehim

1.   Il-Partijiet għandhom jadottaw kull miżura ġenerali jew speċifika meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont dan il-Ftehim u għandhom jiżguraw li jikkonformaw mal-miri stabbiliti f'dan il-Ftehim.

2.   Fil-każ li waħda mill-Partijiet tikkunsidra lill-Parti l-oħra naqset li tissodisfa obbligu skont dan il-Ftehim tista' tieħu miżuri xierqa. Qabel tagħmel dan, għandha tagħti lill-Kunsill tal-Kooperazzjoni, fi żmien 30 jum, l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa biex isir eżami dettaljat tas-sitwazzjoni bl-iskop li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.

F'din is-selezzjoni ta' miżuri, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjonament ta' dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri jkunu mgħarrfa minnufiħ lill-Kunsill ta' Kooperazzjoni u jkunu suġġetti għal konsultazzjonijiet fil-Kunsill ta' Kooperazzjoni, jekk il-Parti l-oħra titlob hekk.

3.   B'deroga mill-paragrafu 2, kull Parti tista' immedjatament tieħu miżuri xierqa skont id-dritt internazzjonali fil-każ ta':

(a)

denunzja ta' dan il-Ftehim mhux sanzjonata mir-regoli ġenerali tad-dritti internazzjonali;

(b)

ksur mill-Parti l-oħra tal-elementi essenzjali ta' dan il-Ftehim imsemmi fl-Artikolu 2(5).

Il-Parti l-oħra tista' titlob li tissejjaħ laqgħa urġenti sabiex il-Partijiet jinġjiebu flimkien fi żmien 15-il jum għal-eżami dettaljat tas-sitwazzjoni bl-iskop li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.

4.   B'deroga mill-paragrafu 2, jekk waħda mill-Partijiet tikkunsidra li l-Parti l-oħra naqset li tissodisfa obbligu skont it-Titolu II, għandha esklużivament tirrikorri għal, u timxi skont, il-proċeduri ta' soluzzjoni ta' tilwim stabbiliti skont it-Taqsima VI tat-Titolu II ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 122

Definizzjoni tal-Partijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, “il-Partijiet” għandha tfisser l-Unjoni jew l-Istati Membri tagħha jew l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, b’mod konformi mas-setgħat rispettivi tagħhom, min-naħa waħda, u l-Iraq, min-naħa l-oħra.

Artikolu 123

Testi awtentiċi

Dan il-Ftehim huwa mfassal f'żewġ oriġinali bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż u bl-Għarbi, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku. Fil-każ ta’ xi kontradizzjoni, għandha ssir referenza għal-lingwa li fiha ġie nnegozjat dan il-Ftehim, jiġifieri l-Ingliż.

Artikolu 124

Annessi, appendiċi, protokolli u noti

L-Annessi, Appendiċi, Protokolli u Noti ma’ dan il-Ftehim jiffurmaw parti integrali minnu.

Съставено в Брюксел на единадесети май две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de dos mil doce.

V Bruselu dne jedenáctého května dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte maj to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Μαΐου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le onze mai deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év május havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de elfde mei tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em onze de maio de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece mai două mii doisprezece.

V Bruseli dňa jedenásteho mája dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enajstega maja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte maj tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel- Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Гια την Eλληvιкή Δημoкρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Гια την Kυπριαкή Δημoкρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


ANNESS 1

AKKWIST PUBBLIKU

Appendiċi I

Akkwisti koperti

Subanness 1

L-entitajiet tal-gvern ċentrali li jagħmlu akkwist skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II taq-Taqsima V tat-Titolu II ta' dan il-Ftehim

Prodotti

Limiti stabbiliti

SDR 130 000

Servizzi (speċifikati fis-Subanness 3)

Limiti stabbiliti

SDR 130 000

Xogħlijiet (speċifikati fis-Subanness 4)

Limiti stabbiliti

SDR 5 000 000

Impenji tal-Iraq:

1.   L-entitajiet tal-gvern ċentrali kollha, inkluża kwalunkwe entità subordinata tal-entità tal-gvern ċentrali u l-entitajiet l-oħra kollha li l-politiki ta' akkwist huma kontrollati minn, dipendenti fuq, jew influwenzati mill-gvern ċentrali u l-entitajiet l-oħra kollha, iffinanzjati mill-gvern ċentrali jew huma suġġetti għas-superviżjoni tal-ġestjoni mill-gvern ċentrali.

2.   Lista indikattiva ta' dawn l-entitajiet (it-titoli preċiżi huma suġġetti għal tibdil)

 

Ministeru tal-Agrikoltura

 

Ministeru tal-Kommunikazzjonijiet

 

Kummissjoni Nazzjonali tal-Kommunikazzjonijiet u l-Medja

 

Il-Kummissjoni dwar l-Integrità Pubblika

 

Ministeru tal-Kultura

 

Ministeru tad-Difiża

 

Ministeru tal-Migrazzjoni

 

Ministeru tal-Edukazzjoni

 

Il-Ministeru għall-Enerġija Elettrika

 

Ministeru tal-Ambjent

 

Ministeru tal-Finanzi

 

Ministeru tal-Affarijiet Barranin

 

Ministeru tas-Saħħa

 

Ministeru tal-Edukazzjoni Għolja u r-Riċerka Xjentifika

 

Ministeru tal-Kostruzzjoni u l-akkomodazzjoni soċjali (u l-entitajiet subordinati kollha)

 

Ministeru tal-Iżvilupp Uman

 

Ministeru tal-Industrija u l-Minerali (u l-entitajiet subordinati kollha)

 

Ministeru tal-Intern

 

Ministry of Justice

 

Il-Ministeru tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali

 

Ministeru tax-Xogħolijiet Pubbliċi

 

Ministeru taż-Żejt

 

Ministeru tal-Ippjanar u l-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp

 

Ministeru tax-Xjenza u t-Teknoloġija

 

Ministeru tal-Kummerċ

 

Ministeru tat-Trasport

 

Ministeru tar-Riżorsi tal-Ilma

 

Ministeru taż-Żgħażagħ u l-Isport

 

Ministeru tal-Istat għat-Turiżmu u l-Antikatijiet

 

Ministeru tal-Istat tal-Affarijiet Provinċjali

 

Ministeru tal-Istat tal-Affarijiet tan-Nisa

 

Il-Bank Ċentrali tal-Iraq

 

Universitajiet tal-Istat

L-impenji tal-Unjoni

Entitajiet tal-Unjoni:

1.   Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

2.   Il-Kummissjoni EwropeaL-awtoritajiet kontraenti tal-Istati Membri:

1.   Il-Ministeri kollha tal-gvern ċentrali u l-Korpi regolati mid-dritt pubbliku

Għall-Unjoni, korp amministrat mid-dritt pubbliku' jfisser kwalunkwe korp:

stabbilit bil-għan speċifiku li jiġu sodisfatti il-ħtiġiet fl-interess ġenerali, mingħajr karattru industrijali jew kummerċjali, u

li jkollu personalità ġuridika, u

ikun iffinanzjat, għal maġġorparti tiegħu, mill-Istat, jew minn awtoritajiet reġjonali jew lokali, jew korpi oħra amministrati mid-dritt pubbliku, jew suġġett għas-sorveljanza tat-tmexxija minn dawn il-korpi, li għandhom bord amministrattiv, maniġerjali jew ta' sorvlejanza, li aktar minn nofs il-membri tiegħu huma appuntati mill-Istat, minn awtoritajiet reġjonali jew lokali, jew minn korpi oħra amministrati mid-dritt pubbliku;

2.   Is-segwenti entitajiet tal-gvern ċentrali li jakkwistaw skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Taqsima V tat-Titolu II ta' dan il-Ftehim (lista indikattiva):

LISTA INDIKATTIVA TAL-AWTORITAJIET KONTRAENTI LI HUMA AWTORITAJIET TAL-GVERN ĊENTRALI KIF DEFINITI MID-DIRETTIVA TAL-AKKWIST TAL-KE

Belġju

1.

Services publics fédéraux (Ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Defensie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.


2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bulgarija

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Aġenziji tal-Istat, kummissjonijiet tal-istat, aġenziji eżekuttivi u awtoritajiet oħra tal-istat li huma stabbiliti mil-liġi jew mid-Digriet tal-Kunsill tal-Ministri li għandhom funzjoni relatata mal-eżerċizzju tal-poter eżekuttiv.

Агенция за ядрено регулиране

Висша атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Национална сигурност“

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция „Митници“

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба „Полиция“

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба „Военна информация“

Служба „Военна полиция“

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Авиоотряд 28

Repubblika Ċeka

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Danimarka

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Commissioner of Police, the public prosecutor, 1 directorate and a number of agencies)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 diocesan authorities)

Kulturministeriet — Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departments and a number of institutions)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 agencies)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

1 styrelse (1 agency)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 directorates and institutions)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 agency and several institutions)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agencies and several institutions)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (Several agencies and institutions)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agencies and institutions)

Ġermanja

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (only civil goods)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (no military goods)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estonja

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet;

Konkurentsiamet;

Maksu- ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Irlanda

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [Il-Parlament]

Department of the Taoiseach — [Prim Ministru]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Ir-reġjuni li jitkellmu bil-Gaeliku] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Greċja

Υπουργείο Εσωτερικών·

Υπουργείο Εξωτερικών·

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών·

Υπουργείο Ανάπτυξης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων·

Υπουργείο Πολιτισμού·

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων·

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων·

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής·

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης·

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας·

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης·

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς·

Γενική Γραμματεία Ισότητας·

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας·

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού·

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων·

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος·

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας·

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας·

Εθνικό Τυπογραφείο·

Γενικό Χημείο του Κράτους·

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας·

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών·

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης·

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης·

Πανεπιστήμιο Αιγαίου·

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·

Πανεπιστήμιο Πατρών·

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·

Πολυτεχνείο Κρήτης·

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων·

Αιγινήτειο Νοσοκομείο·

Αρεταίειο Νοσοκομείο·

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

Γενικό Επιτελείο Στρατού·

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Spanja

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

Franza

(1)   Ministeri

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l’outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d'État en charge de l’emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge de l’écologie

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire

(2)   Istituzzjonijiet, awtoritajiet indipendenti u ġurisdizzjonijiet

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

(3)   Organizzazzjonijiet pubbliċi nazzjonali

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre national d'études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S)

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure du paysage de Versailles

École nationale supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

École nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’origine et de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d'études Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A)

Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut national des sciences de l’univers

Institut national des sports et de l’education physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

Ordre national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

(4)   Korpi nazzjonali oħra

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS)

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Italja

(1)   Korpi tal-akkwisti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

(2)   Korpi pubbliċi nazzjonali oħra:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Ċipru

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Latvja

(a)   Ministeri, segretarjati ta’ ministeri għall-arranġamenti speċjali, u l-istituzzjonijiet subordinati tagħhom.

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

(b)   Istituzzjonijiet statali oħra

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Istituzzjonijiet oħra tal-istat li m’humiex subordinati ta’ ministeri)

Litwanja

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Istituzzjonijiet li jwieġbu lis-Seimas [il-Parlament]:

Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausybės kanceliarija

Istituzzjonijiet li jwieġbu lill-Vyriausybės [il-Gvern]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;