ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.175.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 175

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
5 ta' Lulju 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/357/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2012 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-UE tal-15 ta' Ġunju 2012 dwar l-istatus tar-Repubblika tas-Sudan t'Isfel relattivament għall-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 587/2012 tas-7 ta’ Ġunju 2012 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-marlin blu fl-Oċean Atlantiku minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 588/2012 tat-3 ta' Lulju 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (DPO)]

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 589/2012 tal-4 ta’ Lulju 2012 li japprova s-sustanza attiva fluksapirossad, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

7

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 590/2012 tal-4 ta’ Lulju 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

11

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 591/2012 tal-4 ta’ Lulju 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012

13

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/358/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Lulju 2012 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għan-nefqa mġarrba fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza fil-ġlieda kontra l-influwenza avjarja fil-Ġermanja f'Novembru 2010 (notifikata bid-dokument numru C(2012) 4359)

15

 

 

2012/359/UE

 

*

Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2012/11)

17

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

 

205/2011/COL

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 205/11/COL tad-29 ta’ Ġunju 2011 dwar il-Ftehim Supplimentari dwar is-Servizz ta’ Hurtigruten (in-Norveġja)

19

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/1


DEĊIŻJONI Nru 2/2012 TAL-KUNSILL TAL-MINISTRI AKP-UE

tal-15 ta' Ġunju 2012

dwar l-istatus tar-Repubblika tas-Sudan t'Isfel relattivament għall-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

(2012/357/UE)

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI AKP-UE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (1), kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 (2) u kif emendat għat-tieni darba f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010 (3) (“il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE”), u b'mod partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tat-8 ta' Marzu 2005 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE (4), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(3) tagħha,

Billi:

(1)

It-tieni emenda fil-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE ilha tiġi applikata b'mod provviżorju mill-31 ta’ Ottubru 2010.

(2)

L-Artikolu 94 tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE jistipula li kwalunkwe talba li ssir minn Stat biex jissieħeb għandha tiġi ppreżentata lill-Kunsill tal-Ministri, u approvata minnu.

(3)

Fl-20 ta' Marzu 2012, ir-Repubblika tas-Sudan t'Isfel ippreżentat, skont l-Artikolu 94 tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, talba biex tissieħeb flimkien ma' talba għall-istatus ta' osservatur, sabiex sakemm titlesta l-proċedura ta’ adeżjoni, tkun tista' tipparteċipa fl-istituzzjonijiet konġunti li ġew stabbiliti permezz ta’ dak il-Ftehim.

(4)

L-istatus ta' osservatur għandu jkun validu sal-20 ta' Novembru 2012. Is-Sudan t'Isfel għandu jiddepożita l-Att ta’ Adeżjoni mad-Depożitarji tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, jiġifieri s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u s-Segretarjat tal-Istati tal-AKP, mhux aktar tard minn dik id-data,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Approvazzjoni ta' talba għall-adeżjoni u għal status ta' osservatur

It-talba tar-Repubblika tas-Sudan t'Isfel biex tissieħeb fil-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta'Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 u kif emendat għat-tieni darba f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010, hija b'dan approvata.

Is-Sudan t'Isfel għandu jkollu l-istatus ta' osservatur sal-20 ta' Novembru 2012 taħt il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE.

Is-Sudan t'Isfel għandu jiddepożita l-Att ta’ Adeżjoni mad-Depożitarji tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, jiġifieri s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u s-Segretarjat tal-Istati tal-AKP, mhux aktar tard minn dik id-data.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ jum wara li tiġi adottata.

Magħmul f'Port Vila, il-15 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kunsill tal-Ministri AKP-UE

Il-President

A. BAPTISTE


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  Ftehim li jemenda l-ftehim ta’ sħubija bejn il-membri tal-grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27).

(3)  Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-ftehim ta’ sħubija bejn il-membri tal-grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3).

(4)  ĠU L 95, 14.4.2005, p. 44.


REGOLAMENTI

5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 587/2012

tas-7 ta’ Ġunju 2012

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-marlin blu fl-Oċean Atlantiku minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 44/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa għall-2012 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2012.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet tal-istokk imsemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew li huma rreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2012.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2012 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk, għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta’ dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f’dak l-Anness. B’mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew li jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada ta' meta jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANNESS

Nru

5/T&Q

Stat Membru

Il-Portugall

Stokk

BUM/ATLANT

Speċi

Marlin blu (Makaira nigricans)

Żona

L-Oċean Atlantiku

Data

It-13 ta' Mejju 2012


5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/5


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 588/2012

tat-3 ta' Lulju 2012

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) u l-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba tal-Ungerija biex id-denominazzjoni “Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény” tiddaħħal fir-reġistru, ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, għalhekk din id-denominazzjoni għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament qed tiddaħħal fir-reġistru.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 303, 14.10.2011, p. 16.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum uman elenkati fl-Anness I għat-Trattat:

Klassi 1.8   Prodotti oħra tal-Anness I għat-Trattat (ħwawar; eċċ.)

L-UNGERIJA

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (DPO)


5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 589/2012

tal-4 ta’ Lulju 2012

li japprova s-sustanza attiva fluksapirossad, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2), fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni, għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta' dik id-Direttiva qabel l-14 ta' Ġunju 2011. Għall-fluksapirossad, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/672/UE (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, fil-11 ta' Diċembru 2009, ir-Renju Unit irċieva applikazzjoni mingħand BASF SE għall-inklużjoni tas-sustanza attiva fluksapirossad fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/672/UE kkonfermat li l-fajl kien "komplut" fis-sens li seta' jitqies li jissodisfa, fil-prinċipju, ir-rekwiżiti tad-dejta u tat-tagħrif tal-Annessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

Għal dik is-sustanza attiva, l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent ġew ivvalutati, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva 91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant. Ir-relatur maħtur mill-Istat Membru ressaq abbozz tar-rapport ta' valutazzjoni fil-11 ta' Jannar 2011.

(4)

L-abbozz tar-rapport ta' valutazzjoni saritlu reviżjoni inter pares mill-Istati Membri u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem "l-Awtorità"). L-Awtorità ppreżentat il-konklużjoni tagħha lill-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva fluksapirossad (4) tas-16 ta' Diċembru 2011. L-abbozz tar-rapport ta' reviżjoni ġie rivedut mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ġie ffinalizzat fl-1 ta' Ġunju 2012 fil-format tar-rapport ta' reviżjoni tal-Kummissjoni għall-fluksapirossad.

(5)

Minn bosta eżamiijiet li saru, deher li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jinkludu l-fluksapirossad huma mistennija jissodisfaw, b'mod ġenerali, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) u fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 91/414/KEE, b'mod partikolari fir-rigward tal-użi li kienu eżaminati u ddettaljati fir-rapport ta' reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li l-fluksapirossad jiġi approvat.

(6)

Madanakollu, bla ħsara għall-obbligi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 b'konsegwenza tal-approvazzjoni, u meta titqies is-sitwazzjoni speċifika li nħolqot bit-tranżizzjoni mid-Direttiva 91/414/KEE għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandu japplika dan li ġej. L-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta' sitt xhur wara l-approvazzjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom il-fluksapirossad. L-Istati Membri għandhom jemendaw, jissostitwixxu jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijet, skont il-każ. B'deroga minn dik l-iskadenza, għandu jingħata perjodu itwal għas-sottomissjoni u għall-valutazzjoni tal-aġġornament tal-fajl komplut tal-Anness III, kif stipulat fid-Direttiva 91/414/KEE, ta' kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għal kull użu intenzjonat skont il-prinċipji uniformi.

(7)

L-esperjenza miksuba mill-inklużjonijiet fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ta' sustanzi attivi vvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta' Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta' xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (5), uriet li jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti b'rabta mal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati aktar diffikultajiet, jidher li huwa meħtieġ li jiġu ċċarati l-obbligi tal-Istati Membri, speċjalment l-obbligu li jkun ivverifikat li d-detentur tal-awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-direttivi li ġew adottati s'issa li jemendaw l-Anness I ta' dik id-Direttiva jew ir-Regolamenti li japprovaw is-sustanzi attivi.

(8)

Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' sustanzi attivi approvati (6), għandu jiġi emendat kif meħtieġ.

(9)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Approvazzjoni ta' sustanza attiva

Is-sustanza attiva fluksapirossad, kif speċifikat fl-Anness I, hija approvata skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Valutazzjoni mill-ġdid tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

1.   F'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-fluksapirossad bħala sustanza attiva sat-30 ta' Ġunju 2013.

Sa dik id-data huma għandhom, b'mod partikolari, jivverifikaw li jkunu ntlaħqu l-kundizzjonijiet fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, ħlief dawk identifikati fil-kolonna dwar dispożizzjonijiet speċifiċi ta' dak l-Anness, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu fajl jew aċċess għalih, li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13(1) sa (4) ta' dik id-Direttiva u l-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-protezzjoni tal-pjanti li fih il-fluksapirossad bħala l-unika sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn bosta sustanzi attivi li lkoll huma elenkati fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-Istati Membri, mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012, għandhom jerġgħu jevalwaw il-prodott skont il-prinċipji uniformi, kif huwa msemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, abbażi ta' fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III tad-Direttiva 91/414/KEE u billi jqisu l-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Anness I ta' dan ir-Regolament. Abbażi ta' dik l-evalwazzjoni, huma għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Wara li dan jiġi stabbilit, l-Istati Membri:

(a)

fil-każ ta' prodott li jkun fih il-fluksapirossad bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, għandhom jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2014; jew

(b)

fil-każ ta' prodott li fih il-fluksapirossad bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, fejn meħtieġ, għandhom jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sat-30 ta' Ġunju 2014 jew sad-data ffissata għal emenda jew irtirar bħal dan fl-att jew fl-atti rispettivi li żiedu s-sustanza jew is-sustanzi rilevanti mal-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jew li jkunu approvaw dik is-sustanza jew dawk is-sustanzi, skont liema minnhom tkun l-iktar reċenti.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  ĠU L 290, 6.11.2010, p. 51.

(4)  The EFSA Journal (2012); 10(1):2522. Jista' jinstab onlajn: www.efsa.europa.eu

(5)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANNESS I

Isem Komuni, Numri ta' Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Fluksapirossad

Nru tal-CAS 907204-31-3

Nru tas-CIPAC 828

3-(difluworometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluworobifenil-2-il)pirażol-4-karbossammid

≥ 950 g/kg

L-impurità bit-toluwen ma tridx taqbeż il-1 g/kg fil-materjal tekniku

l-1 ta' Jannar 2013

il-31 ta' Diċembru 2022

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' reviżjoni dwar il-fluksapirossad, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-1 ta' Ġunju 2012.

F'din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri għandhom joqogħdu attenti b'mod partikolari għar-riskju tal-ilma ta' taħt l-art, jekk is-sustanza attiva tiġi applikata f'kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew tal-klima.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

Il-purità mogħtija f'din l-entrata hija bbażata fuq produzzjoni pilota tal-pjanti. L-Istat Membru eżaminant għandu jinforma lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 bl-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' reviżjoni.


ANNESS II

Fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, tiżdied din l-entrata:

Numru

Isem Komuni, Numri ta' Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (*)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“24

Fluksapirossad

Nru tal-CAS 907204-31-3

Nru tas-CIPAC 828

3-(difluworometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluworobifenil-2-il)pirażol-4-karbossammid

≥ 950 g/kg

L-impurità bit-toluwen ma tridx taqbeż il-1 g/kg fil-materjal tekniku

l-1 ta' Jannar 2013

il-31 ta' Diċembru 2022

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' reviżjoni dwar il-fluksapirossad, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali tal-1 ta' Ġunju 2012.

F'din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri għandhom joqogħdu attenti b'mod partikolari għar-riskju tal-ilma ta' taħt l-art, jekk is-sustanza attiva tiġi applikata f'kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew tal-klima.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

Il-purità mogħtija f'din l-entrata hija bbażata fuq produzzjoni bi prova tal-pjanti. L-Istat Membru eżaminant għandu jinforma lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 bl-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment.”


(*)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' reviżjoni.


5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/11


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 590/2012

tal-4 ta’ Lulju 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

103,7

ZZ

103,7

0709 93 10

TR

119,0

ZZ

119,0

0805 50 10

AR

63,5

TR

54,0

UY

93,7

ZA

93,8

ZZ

76,3

0808 10 80

AR

205,4

BR

81,6

CL

105,8

CN

100,6

NZ

131,5

US

177,2

UY

58,9

ZA

106,0

ZZ

120,9

0808 30 90

AR

173,5

CL

108,9

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

112,5

ZZ

137,1

0809 10 00

TR

187,1

ZZ

187,1

0809 29 00

TR

328,9

ZZ

328,9

0809 30

TR

214,9

ZZ

214,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/13


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 591/2012

tal-4 ta’ Lulju 2012

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) [Regolament dwar l-OKS Unika] (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2011/2012 ġew stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 971/2011 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew modifikati l-aħħar bir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 574/2012 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha llum, twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(3)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tapplika malajr kemm jista' jkun wara li tkun disponibbli d-dejta aġġornata, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012, huma b'dan immodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  ĠU L 169, 29.6.2012, p. 55.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mill-5 ta’ Lulju 2012

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 12 10  (1)

39,85

0,00

1701 12 90  (1)

39,85

2,65

1701 13 10  (1)

39,85

0,00

1701 13 90  (1)

39,85

2,95

1701 14 10  (1)

39,85

0,00

1701 14 90  (1)

39,85

2,95

1701 91 00  (2)

50,39

2,35

1701 99 10  (2)

50,39

0,00

1701 99 90  (2)

50,39

0,00

1702 90 95  (3)

0,50

0,22


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DEĊIŻJONIJIET

5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/15


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta’ Lulju 2012

li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għan-nefqa mġarrba fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza fil-ġlieda kontra l-influwenza avjarja fil-Ġermanja f'Novembru 2010

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 4359)

(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)

(2012/358/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 90(1) tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni, l-impenn ta’ nefqa mill-baġit tal-Unjoni għandu jkollu qablu deċiżjoni ta’ finanzjament li tistabbilixxi l-elementi essenzjali tal-azzjoni li tinvolvi n-nefqa u li tiġi adottata mill-istituzzjoni jew mill-awtoritajiet b’setgħat li ġew delegati lilhom mill-istituzzjoni.

(2)

Id-Deċiżjoni 2009/470/KE tistabbilixxi l-proċeduri li jirregolaw il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal miżuri veterinarji speċifiċi, inklużi miżuri ta’ emerġenza. Sabiex tgħin biex tinqered l-influwenza avjarja malajr kemm jista’ jkun, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi finanzjarjament għal nefqa eliġibbli mġarrba mill-Istati Membri. L-ewwel u t-tieni inċiż tal-Artikolu 4(3), ta’ dik id-Deċiżjoni jistabbilixxi r-regoli dwar il-perċentwali li jridu jiġi applikat għall-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri.

(3)

L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 349/2005 tat-28 ta' Frar 2005 li jistabbilixxi r-regoli rigward il-finanzjament Komunitarju għall-interventi urġenti u l-kampanji ta' ġlieda kontra ċertu mard tal-annimali kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE (2), jistabbilixxi regoli dwar in-nefqa eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni.

(4)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/404/UE tas-7 ta' Lulju 2011 dwar kontribut finanzjarju mill-Unjoni għal miżuri ta’ emerġenza fil-ġlieda kontra l-influwenza avjarja fil-Ġermanja f’Novembru 2010 (3), ikkonċediet kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal miżuri ta' emerġenza fil-ġlieda kontra l-influwenza avjarja fil-Ġermanja f'Novembru 2010. Fil-5 ta' Settembru 2011, il-Ġermanja bagħtet talba uffiċjali għar-rimborż, kif stipulat fl-Artikoli 7(1) u 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 349/2005.

(5)

Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għandu jiġi soġġett għall-kundizzjoni li l-attivitajiet ippjanati kienu fil-fatt implimentati u li l-awtoritajiet ipprovdew it-tagħrif kollu meħtieġ fiż-żmien stipulat.

(6)

B'konformità mal-Artikolu 3(4) tad-Deċiżjoni 2009/470/KE u mingħajr dewmien, il-Ġermanja infurmat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li ġew applikati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar in-notifika u l-qerda u r-riżultati tagħhom. Skont kif jitlob l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 349/2005, it-talba għar-rimborż kienet tinkludi rapport finanzjarju, dokumenti ta' evidenza, rapport epidemjoloġiku dwar kull stabbiliment fejn l-annimali nqatlu jew inqerdu u r-riżultati tal-awditjar rispettiv.

(7)

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-metodu għall-kalkolu tan-nefqa eliġibbli u l-konklużjonijiet finali ġew ikkomunikati lill-Ġermanja fis-16 ta' Marzu 2012.

(8)

Konsegwentement, l-ammont totali tal-appoġġ finanzjarju mill-Unjoni għan-nefqa eliġibbli mġarrba marbuta mal-qerda tal-influwenza avjarja fil-Ġermanja fl-2010 issa jista' jiġi stabbilit.

(9)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għan-nefqa marbuta mal-qerda tal-influwenza avjarja fil-Ġermanja fl-2010 hija stabbilita għal EUR 177 181,83.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni li tikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament skont it-tifsira tal-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju, hija indirizzata lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  ĠU L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  ĠU L 180, 8.7.2011, p. 50.


5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/17


DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-28 ta’ Ġunju 2012

li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral

(BĊE/2012/11)

(2012/359/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, partikolarment l-ewwel inċiż tal-Artiklu 3.1u l-Artikolu 18.2 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 18.1 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (minn hawn ’il quddiem il-“BĊNi”) jistgħu jwettqu operazzjonijiet ta’ kreditu ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u parteċipanti oħra fis-suq, bis-self ikun ibbażat fuq kollateral xieraq. Il-kriterji li jiddeterminaw l-eliġibbiltà tal-kollateral għall-finijiet tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema huma stabbiliti f’Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14 tal-20 ta’ Settembru 2011 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (1).

(2)

Il-Kunsill Governattiv iqis illi sabiex tittejjeb il-provvista ta’ likwidità lil kontropartijiet ta’ operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, għandhom jitwessgħu l-kriterji biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà ta’ titoli ggarantiti minn assi biex jintużaw bħala kollateral f’operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema.

(3)

Dawn il-miżuri għandhom bżonn japplikaw temporanjament, sakemm il-Kunsill Governattiv iqis illi l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tippermetti l-applikazzjoni normali tal-qafas ġenerali tal-Eurosistema għall-operazzjonijiet tal-politika monetarja,

(4)

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni BĊE/2011/25 tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (2) għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emenda

L-Artikolu 3(3) tad-Decizjoni BCE/2011/25 huwa mibdul b’dan li gej:

“Artikolu 3

Ammissjoni ta’ ċerti titoli addizzjonali ggarantiti minn assi

1.   Minbarra t-titoli ggarantiti minn assi (ABS) eliġibbli taħt Kapitolu 6 ta’ Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14, ABS li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-kreditu taħt it-Taqsima 6.3.2 ta’ Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14 imma li mill-bqija jikkonformaw mal-kriterji tal-eliġibbiltà kollha applikabbli għall-ABS skont il-Linja Gwida BĊE/2011/14, għandhom ikunu eliġibbli bħala kollateral għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, sakemm ikollhom żewġ gradazzjonijiet ta’ mill-anqas B trippla (*), mal-ħruġ u f’kull ħin sussegwentement. Huma għandhom jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

l-assi li jiggarantixxu l-ABS li jiġġeneraw il-likwidità għandhom jappartjenu għal waħda mill-klassijiet ta’ assi li ġejjin: (i) ipoteki fuq immobbli; (ii) self lil impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs); (iii) ipoteki kummerċjali; (iv) self għax-xiri ta’ karozzi; (v) kiri u finanzjament tal-konsumatur;

(b)

M’għandu jkun hemm ebda taħlit ta’ klassijiet ta’ assi differenti fl-assi li jiġġeneraw il-likwidità;

(c)

l-assi li jiggarantixxu l-ABS li jiġġeneraw il-likwidità m’għandhomx ikun fihom self illi huwa wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

ma jkunx jirrendi fil-ħin tal-ħruġ tal-ABS,

(ii)

ma jkunx jirrendi meta inkorporat fl-ABS matul il-ħajja tal-ABS, pereżempju permezz ta’ sostituzzjoni jew bidla fl-assi li jiġġeneraw il-likwidità;

(iii)

fi kwalsiasi ħin, huwa strutturat, sindakat jew aġevolat;

(d)

id-dokumenti tat-tranżazzjoni tal-ABS għandhom ikun fihom dispożizzjonijiet dwar il-kontinwita’ tas-servizz;

2.   ABS imsemmijin fil-paragrafu 1 illi jkollhom żewġ gradazzjonijiet ta’ mill-anqas A waħdanija (**) għandhom ikunu suġġetti għal telf impost ta’ 16 %.

3.   ABS imsemmijin fil-paragrafu 1 li ma jkollhomx żewġ gradazzjonijiet ta’ mill-anqas A waħdanija għandhom ikunu suġġetti għal telf impost li ġej fil-valutazzjoni: (a) ABS iggarantiti minn ipoteki kummerċjali għandhom ikunu suġġetti għal telf impost fil-valutazzjoni ta’ 32 % (b) l-ABS l-oħra kollha għandhom ikunu suġġetti għal telf impost fil-valutazzjoni ta’ 26 %

4.   Kontroparti ma tistax tippreżenta ABS eliġibbli skont il-paragrafu 1 bħala kollateral, jekk il-kontroparti, jew kwalisiasi terza parti li magħha għandha rabtiet mill-qrib, taġixxi bħala fornitur ta’ ħeġġ ta’ rata ta’ imgħax fir-rigward tal-ABS,

5.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu ‘impriża żgħira’ u ‘impriża ta’ daqs medju’ għandhom ikollhom it-tifsira mogħtija lilhom fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (***).

6.   BĊN jista’ jaċċetta bħala kollateral għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema ABS li l-assi sottostanti tagħhom jinkludu biss jew ipoteki residenzjali jew self lil SMEs u li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-kreditu taħt Taqsima 6.3.2 ta’ Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14 u r-rekwiżiti msemmijin f’paragrafi 1(a) sa (d) u paragrafu 3 fuq imsemmija imma li mill-bqija jikkonformaw mal-kriterji tal-eliġibbiltà kollha applikabbli għal ABS skont il-Linja Gwida BĊE/2011/14 u jkollhom żewġ gradazzjonijiet ta’ mill-anqas B trippla. Dawn l-ABS għandhom ikunu llimitati għal dawk maħruġin qabel l-20 ta’ Ġunju 2012 u għandhom ikunu suġġetti għal telf impost fil-valutazzjoni ta’ 32 %.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċizjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-29 ta’ Ġunju 2012.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-28 ta’ Ġunju 2012.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 331, 14.12.2011, p. 1

(2)  ĠU L 341, 22.12.2011, p. 65.


III Atti oħrajn

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

5.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/19


DEĊIŻJONI TAL-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA TAL-EFTA

Nru 205/11/COL

tad-29 ta’ Ġunju 2011

dwar il-Ftehim Supplimentari dwar is-Servizz ta’ Hurtigruten (in-Norveġja)

L-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA TAL-EFTA (“L-AWTORITÀ”),

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), b’mod partikolari l-Artikoli 59(2), 61 u l-Protokoll 26,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta’ Awtorità ta’ Sorveljanza u ta’ Qorti tal-Ġustizzja (“il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti”), b’mod partikolari l-Artikolu 24,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti (“il-Protokoll 3”), b’mod partikolari l-Artikolu 1(2) tal-Parti I u l-Artikoli 7(5) u 14 tal-Parti II,

WARA LI KKUNSIDRAT il-verżjoni kkonsolidata tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 195/04/COL tal-14 ta’ Lulju 2004 dwar id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni msemmija taħt l-Artikolu 27 tal-Parti II tal-Protokoll 3 (“id-Deċiżjoni dwar id-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni”) (1),

WARA LI SEJĦET lill-partijiet interessati sabiex jissottomettu l-kummenti tagħhom skont dawk id-dispożizzjonijiet (2),

Billi:

I.   FATTI

1.   PROĊEDURA

Permezz ta’ ittra ddatata t-28 ta’ Novembru 2008 (Avveniment Nru 500143), l-awtoritajiet Norveġiżi informaw lill-Awtorità dwar l-innegozjar mill-ġdid tal-ftehim bejn l-awtoritajiet Norveġiżi u Hurtigruten ASA dwar l-akkwist tas-servizzi ta’ trasport bejn Bergen u Kirkenes fin-Norveġja.

Wara diversi skambji ta’ korrispondenza (3), permezz ta’ ittra ddatata 14 ta’ Lulju 2010 l-Awtorità infurmat lill-awtoritajiet Norveġiżi li kienet iddeċidiet li tibda l-proċedura ta’ investigazzjoni formali stabbilita fl-Artikolu 1(2) tal-Parti I tal-Protokoll 3 fir-rigward tal-ħlasijiet addizzjonali lil Hurtigruten fl-2008.

Id-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 325/10/COL li tinbeda l-proċedura (“id-deċiżjoni ta’ ftuħ”) ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u s-Suppliment ŻEE għal dan (4). L-Awtorità sejħet lill-partijiet interessati sabiex jissottomettu l-kummenti tagħhom dwar id-deċiżjoni. L-Awtorità ma rċeviet l-ebda kumment ta’ parti terza.

Permezz ta’ ittra ddatata 30 ta’ Settembru 2010 (Avveniment Nru 571486) l-awtoritajiet Norveġiżi għaddew il-kummenti tagħhom dwar id-deċiżjoni ta’ ftuħ (Avveniment Nru 563570). Emails sussegwenti b’informazzjoni addizzjonali ntbagħtu mill-awtoritajiet Norveġiżi fl-20 ta’ April 2011 (Avveniment Nru 595326), fl-4 ta’ Mejju 2011, (Avveniment Nru 596802) u fis-6 ta’ Mejju 2011 (Avveniment Nru 597151).

2.   L-ISFOND – IL-FTEHIM TA’ HURTIGRUTEN

Hurtigruten ASA topera servizzi ta’ trasport marittimu li jikkonsistu fit-trasport ikkombinat ta’ persuni u merkanzija matul il-kosta Norveġiża minn Bergen sa Kirkenes, li kuljum iservi 34 port ta’ waqfa matul is-sena kollha.

Image

It-tħaddim tas-servizz għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2005 sal-31 ta’ Diċembru 2012 kien is-suġġett ta’ proċedura ta’ sejħa għall-offerti mibdija f’Ġunju 2004. Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskap ASA u Troms Fylkes Dampskipsselskap (“il-kumpaniji Hurtigruten”) (5) kienu l-uniċi offerenti u ffirmaw kuntratt mal-awtoritajiet Norveġiżi fis-17 ta’ Diċembru 2004 (“il-Ftehim ta’ Hurtigruten”). Iż-żewġ kumpaniji ġew amalgamati f’Marzu 2006 sabiex iffurmaw l-entità li qed tħaddem is-servizz bħalissa, Hurtigruten ASA (“Hurtigruten”). Il-Ftehim ta’ Hurtigruten iffirmat fl-2004 ma ġiex innotifikat lill-Awtorità u, bħala tali, ma ġiex soġġett għal kwalunkwe valutazzjoni taħt ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat tal-Ftehim ŻEE mill-Awtorità.

Taħt il-Ftehim ta’ Hurtigruten, Hurtigruten tipprovdi għal servizzi ta’ kuljum f’34 port ta’ waqfa determinati minn qabel matul is-sena, bbażati fuq skeda fissa, bil-kapaċità bbażata fuq ir-rekwiżit li r-rotta titħaddem bi 11-il bastiment approvati bil-quddiem mill-awtoritajiet Norveġiżi u prezzijiet massimi skont id-distanza tar-rotot tal-passiġġieri. Hurtigruten hija ħielsa li tistabbilixxi l-prezzijiet tagħha għal vjaġġi bir-ritorn, kabini, il-provvediment tal-ikel u t-trasport ta’ karozzi u merkanzija.

Għas-servizzi koperti mill-Ftehim ta’ Hurtigruten, l-awtoritajiet Norveġiżi jħallsu kumpens totali ta’ NOK 1 899,7 miljun għat-tmien snin li jtul iż-żmien tal-ftehim, espressi fi prezzijiet tal-2005:

Għall-2005

NOK 217,5 miljun

Għall-2006

NOK 247,5 miljun

Għall-2007

NOK 247,5 miljun

Għall-2008

NOK 240,0 miljun

Għall-2009

NOK 236,8 miljun

Għall-2010

NOK 236,8 miljun

Għall-2011

NOK 236,8 miljun

Għall-2012

NOK 236,8 miljun

Il-ħlasijiet jiġu aġġustati skont klawsola tal-indiċi tal-prezzijiet fl-Artikolu 6.2 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten, filwaqt illi jitqies il-prezz taż-żejt tad-diżil tal-baħar, l-ispejjeż ta’ salarji fis-settur tal-baħar u NIBOR (6).

Skont l-awtoritajiet Norveġiżi, Hurtigruten hija obbligata li żżomm kontijiet separati għas-servizzi tal-kumpanija fir-rotta ta’ Bergen-Kirkenes u għall-attivitajiet li mhumiex parti minn din ir-rotta, iżda m’hemm l-ebda obbligu fuq Hurtigruten fil-ftehim attwali li jinżammu kontijiet separati għall-parti tal-obbligu tas-servizz pubbliku tar-rotta Bergen-Kirkenes u l-parti kummerċjali tal-istess rotta.

Flimkien mas-servizz kopert mill-Ftehim ta’ Hurtigruten, Hurtigruten hija operatur kummerċjali u toffri vjaġġi bir-ritorn, eskursjonijiet, u l-provvediment tal-ikel fuq ir-rotta Bergen-Kirkenes. Barra dan, b’konnessjoni ma’ din ir-rotta, Hurtigruten tipprovdi wkoll servizzi ta’ trasport fil-fjord ta’ Geiranger, barra mill-ambitu tal-Ftehim ta’ Hurtigruten. Barra minn hekk, Hurtigruten tħaddem numru ta’ kruċieri differenti fi stati Ewropej differenti, ir-Russja, l-Antartika, Spitsbergen u l-Groenlandja.

Fit-30 ta’ Ġunju 2010, l-awtoritajiet Norveġiżi bdew proċedura ta’ sejħa għall-offerti fuq ir-rotta bejn Bergen u Kirkenes għall-perjodu ta’ tmien snin sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2013. L-awtoritajiet Norveġiżi infurmaw lill-Awtorità li kuntratt ġdid għall-provvista tas-servizz mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2019 ġie ffirmat fit-13 ta’ April 2011 ma’ Hurtigruten. Dan il-kuntratt mhuwiex ivvalutat fid-deċiżjoni attwali.

3.   DESKRIZZJONI TAT-TLIET MIŻURI TAĦT VALUTAZZJONI

3.1.   It-tliet miżuri

L-awtoritajiet Norveġiżi spjegaw li fis-27 ta’ Ottubru 2008, l-awtoritajiet Norveġiżi u Hurtigruten ikkonkludew ftehim li abbażi tiegħu żdied il-ħlas tal-Istat għall-provvista tas-servizzi tat-trasport bejn Bergen u Kirkenes kif ġej (minn hawn ‘l quddiem imsejħa kollettivament bħala “it-tliet miżuri”):

1.

rimborż ta’ 90 % tal-hekk imsejħa t-taxxa fuq in-Nox għall-2007 u 90 % tal-kontribuzzjonijiet tal-Fond tan-Nox minn Jannar 2008 ‘l quddiem għall-bqija tat-tul ta’ żmien tal-Ftehim ta’ Hurtigruten, jiġifieri sal-31 ta’ Diċembru 2012 (7);

2.

“kumpens ġenerali” ta’ NOK 66 miljun ingħata għall-2008 minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja dgħajfa ta’ Hurtigruten li rriżultat minn żieda ġenerali fl-ispejjeż għas-servizz provdut. Ġie pprovdut kumpens ġenerali kull sena għall-bqija tat-tul ta’ żmien tal-kuntratt, jiġifieri sal-31 ta’ Diċembru 2012, sakemm ma titjiebx b’mod sinifikanti s-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija relatata mas-servizz pubbliku (8); u

3.

tnaqqis fin-numru ta’ vapuri minn 11 għal 10 fl-istaġjun tax-xitwa (mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Marzu) sakemm jiskadi l-Ftehim ta’ Hurtigruten, mingħajr ma titnaqqas ir-remunerazzjoni għas-servizz kif previst taħt id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Hurtigruten (9). Dan is-servizz imnaqqas huwa maħsub li jkompli matul il-bqija tat-tul ta’ żmien tal-Ftehim ta’ Hurtigruten, jiġifieri sal-31 ta’ Diċembru 2012.

3.2.   L-innegozjar mill-ġdid tal-Ftehim ta’ Hurtigruten

3.2.1.   Il-klawsola tal-innegozjar mill-ġdid

L-Artikolu 8 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten jinkludi klawsola ta’ reviżjoni, fejn iż-żewġ partijiet jistgħu jibdew proċedura ta’ negozjar mill-ġdid. Il-klawsola ta’ reviżjoni taqra kif ġej (traduzzjoni mill-Awtorità):

Atti uffiċjali li jinvolvu tibdil konsiderevoli ta’ spiża kif ukoll tibdil radikali ta’ prezzijiet tal-fatturi ta’ input li l-partijiet ma setgħux raġjonevolment jipprevedu, huma raġunijiet sabiex kwalunkwe waħda mill-partiet kontraenti titlob innegozjar mill-ġdid dwar aġġustamenti straordinarji tar-remunerazzjoni tal-Istat, tibdil fis-servizz imwassal jew miżuri oħra. F’dawn in-negozjati, il-parti l-oħra se tiġi intitolata li jkollha aċċess għad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.” (10)

3.2.2.   Il-Ftehim Supplimentari

Kif imsemmi hawn fuq, l-innegozjar mill-ġdid tal-Ftehim ta’ Hurtigruten ġie konkluż fis-27 ta’ Ottubru 2008, li żied il-kumpens tas-servizz pubbliku lil Hurtigruten permezz tat-tliet miżuri differenti msemmija hawn fuq ukoll.

Dan il-ftehim ġie kkonfermat bil-miktub permezz ta’ ittra ffirmata mill-awtoritajiet Norveġiżi fil-5 ta’ Novembru 2008, li tirreferi għall-innegozjar mill-ġdid konkluż fis-27 ta’ Ottubru 2008.

Fit-8 ta’ Lulju 2009 u d-19 ta’ Awwissu 2009 rispettivament, l-awtoritajiet Norveġiżi u Hurtigruten iffirmaw dokument li fformalizza l-innegozjar mill-ġdid konkluż fir-rigward tal-Ftehim oriġinali ta’ Hurtigruten (“il-Ftehim Supplimentari”), li jirreferi għall-ittra ffirmata mill-awtoritajiet Norveġiżi fil-5 ta’ Novembru 2008.

3.2.3.   Il-ħlasijiet li seħħew taħt it-tliet miżuri

Skont il-ftehim rivedut u l-allokazzjoni baġitarja sussegwenti tal-Parlament Norveġiż (11), NOK 125 miljun (12) ġie mħallas lil Hurtigruten f’Diċembru 2008 bħala kumpens addizzjonali għall-2007 u l-2008.

Skont l-informazzjoni disponibbli lill-Awtorità, diġà seħħew il-ħlasijiet addizzjonali li ġejjin wara l-innegozjar mill-ġdid u l-Ftehim Supplimentari:

 

Ir-rimborż tat-taxxa fuq in-NOx/il-Fond tan-NOx

Kumpens ġenerali

Tnaqqis tas-servizzi; 10 bastimenti minflok 11 matul l-istaġjun tax-xitwa

(Nov – Marzu)

Għall-2007

NOK 53,4 miljun

 

 

Għall-2008 l-ewwel nofs

NOK 5,4 miljun

NOK 66 miljun

 

Għall-2008 it-tieni nofs

 

NOK 11,3 miljun

Għall-2009 l-ewwel nofs

NOK 5,9 miljun

 

L-awtoritajiet Norveġiżi infurmaw lill-Awtorità li, fir-rigward tar-rimborż tat-taxxa fuq in-NOx/il-Fond tan-NOx, ħlas ta’ NOK 7,2 miljun għat-tieni nofs tal-2008, ma tħallasx minħabba fi żball amministrattiv. Barra minn hekk, il-ħlasijiet għat-tieni nofs tal-2009 u l-ewwel tliet kwarti tal-2010 għadhom ma tħallsux bħala konsegwenza tad-deċiżjoni tal-Awtorità li tibda l-proċedura ta’ investigazzjoni formali. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Norveġiżi infurmaw lill-Awtorità li l-ebda “kumpens ġenerali” għadu ma tħallas għall-2009, 2010 jew 2011 u mhumiex se jsiru aktar ħlasijiet skont il-Ftehim Supplimentari sakemm tittieħed deċiżjoni finali mill-Awtorità.

Flimkien ma’ dan, b’effett mis-16 ta’ Novembru 2008, Hurtigruten ġiet awtorizzata tnaqqas in-numru ta’ vapuri minn 11 sa 10 fl-istaġjun tax-xitwa (l-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Marzu) mingħajr kwalunkwe tnaqqis fil-kumpens tas-servizz pubbliku. Skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Norveġiżi, dan it-tnaqqis jikkorrispondi għal NOK 11,3 miljun ieħor (13) f’kumpens addizzjonali fl-istaġjun tax-xitwa 2008 sa 2009, ikkalkolat abbażi tat-tnaqqis fil-kumpens li inkella Hurtigruten tkun soġġetta għalih skont il-Ftehim ta’ Hurtigruten għal servizz imnaqqas. Dan l-arranġament kien fis-seħħ ukoll fl-istaġjun tax-xitwa 2009 sa 2010 u, skont l-informazzjoni disponibbli lill-Awtorità, għall-istaġjun tax-xitwa 2010 sa 2011, iżda ma ġewx ipprovduti kalkoli għal dan il-perjodu.

Skont l-awtoritajiet Norveġiżi, il-Ftehim Supplimentari jirriżulta f’żieda totali ta’ 26 % fil-kontribuzzjonijiet għas-sena 2008, fuq l-aġġustament tal-prezz skont l-Artikolu 6.2 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten (14).

4.   RAĠUNIJIET SABIEX TINBEDA L-PROĊEDURA

L-Awtorità fetħet il-proċedura tal-investigazzjoni formali abbażi li l-ħlasijiet addizzjonali lil Hurtigruten jistgħu jinvolvu għajnuna mill-Istat. B’mod partikolari, l-Awtorità kellha dubji dwar jekk il-kumpens miżjud provdut mill-innegozjar mill-ġdid u l-Ftehim Supplimentari jistax jitqies bħala kopert mill-kuntratt iffirmat wara l-proċedura tas-sejħa għall-offerti mwettqa fl-2004.

L-Awtorità kellha aktar dubji dwar jekk il-miżuri adottati mill-awtoritajiet Norveġiżi kinux konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE fis-sens li jikkorrispondu biss għall-kumpens għall-provvista tas-servizz pubbliku. Barra minn hekk, l-Awtorità esprimiet dubji dwar jekk l-interventi jistgħux jitqiesu bħala kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE, speċjalment abbażi tal-Artikolu 61(3) tal-Ftehim ŻEE flimkien mal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar ta’ Ditti f’Diffikultà (“il-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar”) (15).

5.   KUMMENTI MILL-AWTORITAJIET NORVEĠIŻI

5.1.   Il-ħlasijiet addizzjonali ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat jew huma kumpens meħtieġ għall-provvista ta’ servizz pubbliku skont l-Artikolu 59(2) ŻEE

L-awtoritajiet Norveġiżi argumentaw li t-tliet miżuri ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat. Issottomettew li billi llimitaw il-ħlasijiet addizzjonali għal dak li kien strettament meħtieġ sabiex tiġi żgurata kontinwazzjoni tas-servizz pubbliku, il-ħlasijiet addizzjonali ma rrappreżentawx vantaġġ ekonomiku fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE u l-ġurisprudenza Altmark.

L-awtoritajiet Norveġiżi jsostnu li l-miżuri meħuda f’Ottubru 2008 kienu miżuri ta’ emerġenza adottati sabiex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli akuta ta’ Hurtigruten fl-2008, sabiex jiġi żgurat servizz kontinwu fil-perjodu interim sakemm tkun tista’ tiġi finalizzata proċedura ġdida tas-sejħa għall-offerti, u meta għamlu dan, aġixxew bħala operatur razzjonali fis-suq. Sabiex jappoġġjaw dan l-argument, l-awtoritajiet Norveġiżi jirreferu għas-sentenza Linde  (16) tal-Qorti tal-Prim Istanza.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Norveġiżi jargumentaw li l-kumpens għat-taxxa fuq in-NOx u l-kontribuzzjonijiet tal-Fond tat-taxxa fuq in-NOx jonqsu milli jissodisfaw ir-rekwiżit tas-selettività peress li l-istess rimborż japplika għas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri marittimi kollha li jwettqu obbligi tas-servizzi pubbliku. Alternattivament, f’każ li l-Awtorità kellha ssib li t-tliet miżuri jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE, l-awtoritajiet Norveġiżi ssottomettew li l-miżuri jikkostitwixxu kumpens meħtieġ għall-obbligu tas-servizz pubbliku skont l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE.

Sabiex jiġi ssostanzjat li Hurtigruten ma ġietx ikkumpensata b’mod eċċessiv għall-provvista ta’ servizz pubbliku skont l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE, l-awtoritajiet Norveġiżi pprovdew lill-Awtorità b’rapport wieħed ikkummissjonat minn PWC u tnejn minn BDO Noraudit. Ir-rapporti josservaw li Hurtigruten ma implimentatx separazzjoni kif suppost ta’ kontijiet għall-attivitajiet tas-servizz pubbliku u attivitajiet oħra barra mill-mandat tas-servizz pubbliku. (17) B’dan, kost ex post u allokazzjoni ta’ dħul jiġu simulati.

Dawn it-tliet rapporti jinkludu dan li ġej:

(i)

Ir-Rapport ta’ PWC tal-14 ta’ Ottubru 2008

Ir-Rapport ta’ PWC tal-14 ta’ Ottubru 2008 bil-materjal bażiku tiegħu (“ir-Rapport ta’ PWC”) (18) jipprovdi tliet metodu alternattivi li juru l-punt sa fejn Hurtigruten ma ġietx ikkumpensata biżżejjed għall-provvista tas-servizz pubbliku.

L-ewwel żewġ metodi wżati huma l-mudelli tal-ispejjeż tal-produzzjoni fejn isir attentat sabiex jiġu sseparati l-ispejjeż u d-dħul konnessi ma’ kemm l-attivitajiet tas-servizz pubbliku kif ukoll l-attivitajiet kummerċjali. L-ewwel metodu jinvolvi l-użu tal-ispejjeż u d-dħul ta’ vapur wieħed “MS Narvik” għas-sena 2006 sabiex jintwera kif Hurtigruten ma ġietx ikkumpensata biżżejjed għall-provvista tas-servizz pubbliku. It-tieni metodu huwa simili għall-ewwel wieħed, iżda minflok il-valutazzjoni tiġi llimitata għal MS Narvik, l-ispejjeż u d-dħul tal-flotta kollha ta’ Hurtigruten għall-2006 jintużaw bħala bażi għall-kalkoli.

It-tielet metodu jinvolvi li ma ssirx distinzjoni bejn is-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali. Il-kalkoli tiegħu huma bbażati fuq il-kontijiet tal-2006 għall-flotta kollha ta’ Hurtigruten. L-idea hija li l-awtoritajiet Norveġiżi, bl-għajnuna, jistgħu jiżguraw li t-tħaddim ikkombinat tas-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali jkun profitabbli għal Hurtigruten, fis-sens li l-ispejjeż kollha jkunu koperti u li Hurtigruten takkwista dħul fuq il-kapital fi ħdan il-firxa ta’ 3-5 % fuq id-dħul qabel it-taxxa jew 10 % fuq EBITDA. (19)

Bit-tielet metodu tar-Rapport ta’ PWC, l-awtoritajiet Norveġiżi jidhru li jargumentaw li jeħtieġ li ma ssir l-ebda distinzjoni bejn is-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali, u li l-għajnuna tista’ tingħata sabiex tiġi żgurata l-profitabbiltà tal-kuntratt (jitqiesu l-ispejjeż u d-dħul ta’ kemm l-attivitajiet tas-servizz pubbliku kif ukoll l-attivitajiet kummerċjali)

(ii)

Ir-Rapport ta’ BDO Noraudit tat-23 ta’ Marzu 2009

L-ewwel Rapport ta’ BDO Noraudit tat-23 ta’ Marzu 2009 (“l-ewwel Rapport ta’ BDO”) jipprovdi spjegazzjoni ta’ kif it-tliet miżuri (20) ma nvolvew l-ebda kumpens żejjed meta eżaminati fid-dawl tal-ispejjeż miżjuda kkombinati għall-flotta kollha ta’ Hurtigruten relatati mal- (i) introduzzjoni tat-taxxa fuq in-NOx (għall-2007 u l-ewwel nofs tal-2008), u (ii) l-prezzijiet miżjuda tal-fjuwil fl-2008. Fir-rapport, BDO Noraudit jargumentaw li l-ispejjeż u l-benefiċċji relatati mal-hedging ta’ Hurtigruten għall-ispejjeż tal-fjuwil m’għandhomx jitqiesu fil-kalkolu tal-ispejjeż tal-fjuwil.

(iii)

Ir-Rapport ta’ BDO Noraudit tas-27 ta’ Settembru 2010

It-tieni Rapport ta’ BDO Noraudit tas-27 ta’ Settembru 2010 (“it-tieni Rapport ta’ BDO”) jipprovdi spjegazzjoni alternattiva dwar kif it-tliet miżuri (21) ma nvolvewx kumpens żejjed. Żewġ differenzi sostanzjali mill-ewwel rapport huma li (i) minflok li tiġi eżaminata l-ispiża verifikabbli tat-tħaddim tal-flotta kollha ta’ Hurtigruten, l-ispejjeż attwali relatati mat-tħaddim tal-vapur li, minn dawk soġġetti għat-taxxa fuq in-NOx, huwa l-aktar viċin tar-rekwiżiti minimi tal-obbligu tas-servizz pubbliku (22) (MS Vesterålen) jintużaw sabiex tiġi kkalkolata l-ispiża tal-provvista tas-servizz pubbliku, u (ii) il-kumpens huwa marbut mad-defiċits totali tal-2007 u l-2008 ta’ dawk li huma kklassifikati bħala l-operazzjonijiet tas-servizz pubbliku ta’ Hurtigruten minflok il-prezzijiet ogħla tal-fjuwil fl-2008.

Fir-rigward tal-metodu tal-allokazzjoni tal-ispiża segwit fir-rapporti, l-ewwel żewġ metodi tar-Rapport ta’ PWC u ż-żewġ Rapporti ta’ BDO għandhom tendenza li jikklassifikaw biss l-ispiża inkrementali żejda konnessa mal-attivitajiet kummerċjali (i.a. l-fjuwil żejjed u l-ispiża tan-NOx imġarrba mill-kruċiera fil-Geirangerfjord), bħala spejjeż kummerċjali. Il-bqija tal-ispejjeż għandhom it-tendenza li jiġu allokati lin-naħa tas-servizz pubbliku. Fi kliem ieħor, spejjeż fissi komuni għas-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali għandhom it-tendenza li jiġu allokati lin-naħa tas-servizz pubbliku. Min-naħa l-oħra, id-dħul iġġenerat mill-attivitajiet tas-servizz pubbliku jiġi allokat lin-naħa tas-servizz pubbliku, filwaqt li d-dħul li jirriżulta mill-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku jiġi allokat lin-naħa kummerċjali.

Dan il-metodu ta’ allokazzjoni jista’ jintwera permezz tal-eżempju provdut mir-Rapport ta’ PWC li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-ispiża tal-allokazzjoni (Figura 1) u d-dħul (Figura 2) tal-vapur MS Narvik (il-vapur l-aktar viċin li jissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-obbligu tas-servizz pubbliku, iżda mhux soġġett għat-taxxa fuq in-NOx) (23):

Figura 1

Spejjeż

 

Narvik faktisk 06

Anslag tjenestekjøp

Varekostnader

5 728

2 635

Personalkostnader

32 009

25 607

Bunkers

16 554

16 089

Havnekostnader

4 798

4 798

Vedlikehold

6 709

6 709

Forsikring

1 001

801

Administrasjonskostnader

7 993

3 997

Landturkostnader

2 348

 

Salgs- og markedskostnader

5 635

1 127

Andre kostnader

4 615

2 308

Sum kostnader

87 390

64 070

 

Figura 2

Dħul

 

Narvik faktisk 06

Anslag tjenestekjøp

Rundtursinntekter

18 756

 

Distanseinntekter

14 231

14 231

Godsinntekter

4 722

4 722

Bilinnteker

987

987

Salg kost rundreise

6 205

 

Salg kost distansereise

1 104

1 104

Cateringinntekter

6 853

5 482

Landturinntekter

3 645

 

Andre inntekter

3 346

1 673

Sum inntekter

59 849

28 199

Il-figuri t’hawn fuq juru li filwaqt li l-ispejjeż fissi kollha komuni għal i.a. il-fjuwil (bil-konsum li jirriżulta mill-kruċiera fil-Geirangerfjord imnaqqas), l-obbligi u ż-żamma tal-port (għal total ta’ NOK 27,6 miljun) huma allokati għas-servizz pubbliku (tjenestekjøp), id-dħul biss mit-trasport ta’ ċerti passiġġieri, il-merkanzija u l-karozzi kollha kif ukoll porzjon tad-dħul li jirriżulta mill-ikel, il-provvediment tal-ikel u attivitajiet oħra (għal total ta’ NOK 28,2 miljun) huwa allokat għas-servizz pubbliku. Madankollu, id-dħul iġġenerat mill-attivitajiet tal-kruċiera tiegħu (ara i.a. Rundtursinntekter għal NOK 18,8 miljun), huwa allokat għall-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku.

5.2.   Il-ħlasijiet addizzjonali jridu jitqiesu bħala kompatibbli abbażi tal-Artikolu 61(3)(c) ŻEE

Bħala t-tieni alternattiva, jekk l-Awtorità ssib li t-tliet miżuri jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE u li l-eċċezzjoni stipulata fl-Artikolu 59(2) mhijiex applikabbli, l-awtoritajiet Norveġiżi jargumentaw li fil-mument tal-innegozjar mill-ġdid tal-Ftehim ta’ Hurtigruten f’Ottubru 2008, Hurtigruten kienet ditta f’diffikultà, għalhekk il-kumpens għandu jitqies bħala għajnuna għar-ristrutturar kompatibbli skont l-Artikolu 61(3) tal-Ftehim ŻEE u l-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

Sabiex jissostanzjaw dan l-argument, l-awtoritajiet Norveġiżi ssottomettew informazzjoni fuq programm ta’ titjib ibbażat fuq erba’ punti introdott fl-assemblea ġenerali annwali ta’ Hurtigruten fil-15 ta’ Mejju 2008. (24)

Dan il-pjan inkluda l-punti li ġejjin:

1.

Żieda fid-dħul – il-programm ta’ titjib “Black Belt”;

2.

Tnaqqis fid-dejn – bejgħ ta’ negozju barra minn attivitajiet ewlenin;

3.

Programm tat-tnaqqis tal-ispiża – spiża mnaqqsa kull sena b’NOK 150 miljun b’effett sħiħ mill-2010; u

4.

Il-Ftehim ta’ Hurtigruten – ħlasijiet ġodda u ogħla għas-servizz pubbliku.

Sussegwentement, fi Frar 2009, dan il-programm ta’ titjib ġie estiż billi ġie miżjud:

5.

Ir-ristrutturar finanzjarju. L-elementi ewlenin tiegħu kienu:

a.

ekwità ġdida mill-akbar azzjonisti NOK 314 miljun bil-possibbiltà ta’ NOK 170 miljun oħra minn azzjonisti/min iħaddem oħra;

b.

self fuq terminu taż-żmien qasir ta’ NOK 300 miljun dovuti fl-aħħar tal-2009;

c.

finanzjament mill-ġdid b’differiment ta’ pagament parzjali ta’ tliet snin ta’ NOK 3,3 biljun, għalkemm bil-possibilità ta’ ħlas akkont permezz ta’ soluzzjoni ta’ “cash sweep”;

d.

differiment ta’ pagament parzjali ta’ tliet snin fil-kiri ta’ bastimenti mingħajr ekwipaġġ lil Kystruten KS/KirBerg Shipping KS, għalkemm it-tnejn jistgħu jipparteċipaw fis-soluzzjoni tal-“cash sweep” imsemmija; u

e.

differiment ta’ tliet snin fuq self ta’ bond konvertibbli ta’ NOK 150 miljun dovut f’Ġunju 2009, u eżenzjoni ta’ sena mill-ħlas tal-imgħax.

L-awtoritajiet Norveġiżi jissottomettu li l-pjan ta’ ristrutturar imsemmi hawn fuq huwa f’konformità mal-kondizzjonijiet materjali tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar. L-awtoritajiet Norveġiżi ssottomettew li l-Awtorità għandha tikkunsidra l-ittra tal-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 4 ta’ Marzu 2010 bħala n-notifika formali tal-għajnuna bħala għajnuna tar-ristrutturar.

II.   VALUTAZZJONI

1.   IL-PREŻENZA TAL-GĦAJNUNA MILL-ISTAT

L-Artikol 61(1) tal-Ftehim ŻEE jaqra kif ġej:

“Ħlief fejn previst mod ieħor f’dan il-Ftehim, kull għajnuna, fi kwalunkwe forma, mogħtija minn Stati Membru tal-KE, minn Stati tal-EFTA jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat li twassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni għall-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti għandha, sa fejn din taffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti, tkun inkompatibbli mal-iffunzjonar ta’ dan il-Ftehim.”

F’dan li ġej, l-Awtorità tivvaluta jekk it-tliet miżuri (li huma (i) ir-rimborżi tat-taxxa fuq in-NOx/il-Fond tan-NOx, (ii) il-“kumpens ġenerali”, u (iii) it-tnaqqis tar-rekwiżit relatat man-numru ta’ vapuri mħaddma matul l-istaġjun tax-xitwa taħt il-kuntratt tas-servizz pubbliku) jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE. L-Awtorità tikkunsidra li t-tliet miżuri jridu jiġu vvalutati kollettivament bħala skema (25) peress li jinvolvu mekkaniżmu ta’ remunerazzjoni addizzjonali favur Hurtigruten li jestendi l-applikazzjoni tiegħu mill-2007 sal-iskadenza tal-kuntratt, oriġinarjament previst għall-31 ta’ Diċembru 2012.

1.1.   Ir-riżorsi mill-Istat

Il-ħlasijiet taħt l-ewwel żewġ miżuri jinvolvu riżorsi mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE peress li jiġu ffinanzjati permezz ta’ allokazzjonijiet baġitarji mill-baġit nazzjonali. (26) Fir-rigward tat-tielet miżura, it-tnaqqis minn 11 sa 10 bastimenti matul l-istaġjun tax-xitwa mingħajr tnaqqis korrispondenti fil-kumpens jimplika li jitnaqqas is-servizz iżda mhux il-ħlas. Konsegwentement, huma involuti r-riżorsi mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE.

1.2.   Il-kunċett ta’ impriża

Sabiex tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE, miżura trid tagħti vantaġġ ekonomiku selettiv lil impriża.

Impriża hija kwalunkwe entità involuta f’attività ekonomika. (27) Attivitajiet ekonomiċi jikkonsistu mill-offerta ta’ merkanzija u servizzi f’suq partikolari. (28) Hurtigruten toffri servizzi ta’ trasport u ta’ kruċiera (Kodiċijiet NACE 50.1 u 50.2). Konsegwentement, Hurtigruten hija impriża fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE.

1.3.   L-eżistenza ta’ vantaġġ

Sabiex il-miżuri jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat, iridu jkunu taw lil Hurtigruten vantaġġi li jeħilsuha mill-obbligi li normalment jitħallsu mill-baġit tagħha.

1.3.1.   L-Istat bħala operatur privat tas-suq – ir-rilevanza tal-kawża Linde

L-awtoritajiet Norveġiżi argumentaw li aġixxew b’manjiera simili għal operatur razzjonali tas-suq matul il-proċess tal-innegozjar mill-ġdid, filwaqt illi sostnew li sempliċiment ippermettew lil Hurtigruten sabiex tegħleb diffikultajiet finanzjarji serji sabiex tkun tista’ tkompli tipprovdi s-servizzi pubbliċi importanti li l-ebda impriża oħra ma kienet tista’ tipprovdi f’perjodu ta’ żmien qasir jew medju. Fid-dawl ta’ dan, allegaw illi t-tliet miżuri ma tawx vantaġġ fuq Hurtigruten. Sabiex jissostanzjaw dan l-argument, l-awtoritajiet Norveġiżi jagħmlu referenza għas-sentenza CFI fil-kawża Linde. (29)

L-Awtorità tonqos milli tara rabta bejn il-fatti tal-kawża Linde  (30) u l-imġiba tal-Istat fil-każ taħt valutazzjoni fid-deċiżjoni attwali.

Il-każ Linde kkonċerna grupp ta’ ftehimiet dwar il-privatizzazzjoni ta’ impriża industrijali. Il-Qorti sabet li l-ħlas lil Linde AG sabiex jitwettqu l-impenji li l-awtoritajiet Ġermaniżi kienu daħlu għalihom f’kuntratt ma’ parti terza rrappreżentaw tranżazzjoni kummerċjali normali fejn l-awtoritajiet Ġermaniżi aġixxew bħala operaturi razzjonali tas-suq f’ekonomija tas-suq u li t-tranżazzjoni kienet iġġustifikata għal raġunijiet kummerċjali. (31) Il-każ bl-ebda mod ma jikkonċerna kumpens tas-servizz pubbliku, li huwa dak illi jirrappreżentaw it-tliet miżuri taħt valutazzjoni f’din id-deċiżjoni. Fix-xiri ta’ servizz pubbliku, l-Istat mhuwiex qed jaġixxi fil-kapaċità tiegħu ta’ xerrej ta’ merkanzija u servizzi f’suq. Għall-kuntrarju, ir-raġuni għaliex l-Istat irid jintervjeni billi jixtri s-servizz pubbliku hija li s-suq jew ma jistax iwassal dak li l-Istat irid jew ma jridx iwasslu taħt il-kondizzjonijet meħtieġa mill-Istat. Fil-każ tas-servizzi pubbliċi, il-kumpens għandu jingħata abbażi tal-ispejjeż tal-fornitur u mhux abbażi tal-valur tas-servizz għall-Istat.

1.3.2.   Il-kumpens tas-servizz pubbliku – il-prinċipju tal-operatur privat tas-suq u Altmark

Il-Qorti tal-Ġustizzja (ECJ) kkjarifikat b’mod espliċitu dak li jista’ jiġi meqjus u dak li ma jistax jiġi meqjus bħala għajnuna mill-Istat fl-ambitu tal-kumpens tas-servizz pubbliku. Skont il-ġurisprudenza ta’ Altmark, kumpens mill-Istat għall-provvista ta’ servizz pubbliku li jissodisfa kumulattivament l-erba’ kriterji stabbiliti f’dak il-każ (32) (“il-kriterju ta’ Altmark”) ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61 tal-Ftehim ŻEE. (33) Għall-kuntrarju, il-miżuri mill-Istat li ma jikkonformawx ma’ waħda jew aktar mill-kondizzjonijiet iridu jitqiesu bħala għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 61 tal-Ftehim ŻEE. (34)

Fit-taqsima li ġejja, l-Awtorità se tivvaluta jekk il-kriterji ta’ Altmark jiġux sodisfatti fir-rigward tat-tliet miżuri taħt valutazzjoni.

Bħala punt sussidjarju, l-Awtorità tosserva li, fi kwalunkwe każ, l-awtoritajiet Norveġiżi la spjegaw fi kwalunkwe dettall kif l-implimentazzjoni tat-tliet miżuri tista’ tiġi mqabbla mal-imġiba ta’ operatur privat tas-suq, u lanqas ma pprovdew evidenza li investitur privat kien jaġixxi b’dan il-mod. F’dak ir-rigward, l-Awtorità tosserva li l-awtoritajiet Norveġiżi għamlu biss rimarki ġenerali dwar kif kellhom jimplimentaw il-miżuri minħabba l-pożizzjoni finanzjarja dgħajfa ta’ Hurtigruten (35) sabiex jiġi żgurat li tibqa’ tipprovdi s-servizz pubbliku, peress li jkun diffiċli, għall-awtoritajiet Norveġiżi, li jsibu impriża oħra sabiex tipprovdi s-servizz (għall-inqas f’perjodu ta’ żmien qasir sa medju). L-awtoritajiet Norveġiżi m’għamlu l-ebda attentat sabiex iqabblu l-azzjonijiet tagħhom ma’ dawk ta’ operatur tas-suq privat fi kwalunkwe dettall, iżda għamlu biss referenza ġenerali għall-fatt li t-tliet miżuri rrappreżentaw l-irħas alternattiva u li n-negozjati twettqu abbażi tas-sejbiet fil-materjal bażiku tar-Rapport ta’ PWC. Barra minn hekk, issottomettew spjegazzjonijiet ex post (iż-żewġ Rapporti ta’ BDO) dwar kif it-tliet miżuri ma jinvolvu l-ebda kumpens żejjed, mingħajr ma qabblu l-azzjonijiet tagħhom ma’ dawk ta’ operatur tas-suq privat fi kwalunkwe dettall.

1.3.3.   Kumpens tas-servizz pubbliku – valutazzjoni tal-kriterji ta’ Altmark

L-awtoritajiet Norveġiżi argumentaw li ż-żieda fil-kumpens saret fl-ambitu tal-Ftehim ta’ Hurtigruten (li kien is-suġġett ta’ proċess ta’ sejħa għall-offerti fl-2004), u li l-kriterji ta’ Altmark kienu ġew sodisfatti. Fid-dawl ta’ dan, isostnu li t-tliet miżuri ma tawx vantaġġ fuq Hurtigruten.

Il-Ftehim ta’ Hurtigruten (li ġie konkluż fis-17 ta’ Diċembru 2004) ma ġiex innotifikat lill-Awtorità u għaldaqstant ma kienx soġġett għall-valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat sabiex jiġi vverifikat jekk ikkonformax mal-kriterji ta’ Altmark.

F’dan li ġej, l-Awtorità se tivvaluta jekk it-tliet miżuri inklużi fil-Ftehim Supplimentari jikkonformawx mal-kriterji ta’ Altmark.

1.3.3.1.   Ir-raba’ u t-tieni kriterju ta’ Altmark

Skont ir-raba’ kriterju ta’ Altmark, il-benefiċjarju jrid jintgħażel f’sejħa għall-offerta pubblika. Alternattivament, il-kumpens ma jistax jaqbeż l-ispejjeż ta’ impriża mmexxija sew li hija mgħammra b’mod adegwat bil-mezzi sabiex tipprovdi s-servizz pubbliku. (36)

Dan il-kriterju għandu jinqara fid-dawl tat-tieni kriterju li jirrikjedi li l-parametri għall-kalkolu tal-ħlasijiet ta’ kumpens iridu jiġu stabbiliti bil-quddiem b’manjiera oġġettiva u trasparenti. (37)

Hurtigruten kienet magħżula bħala fornitur tas-servizz pubbliku wara proċedura ta’ akkwist pubbliku mwettqa fl-2004, li rriżultat fil-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Hurtigruten. L-aġġustament tal-kumpens miftiehem fis-27 ta’ Ottubru 2008 sar abbażi tal-Artikolu 8 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten. L-Awtorità tfakkar li l-Artikolu 8 huwa klawsola ta’ reviżjoni li tippermetti liż-żewġ partijiet sabiex jirrikjedu l-innegozjar mill-ġdid tal-kuntratt fir-rigward tal-aġġustamenti straordinarji għar-remunerazzjoni mill-Istat, u jaqra kif ġej (it-traduzzjoni tal-Awtorità):

Atti uffiċjali li jinvolvu tibdil konsiderevoli ta’ spiża kif ukoll tibdil radikali ta’ prezzijiet ta’ fatturi ta’ input li l-partijiet ma setgħux raġjonevolment jipprevedu, huma raġunijiet sabiex kwalunkwe waħda mill-partijiet kontraenti titlob innegozjar mill-ġdid dwar aġġustamenti straordinarji tar-remunerazzjoni tal-Istat, tibdil fis-servizz imwassal jew miżuri oħra. F’dawn in-negozjati, il-parti l-oħra għandha tkun intitolata li jkollha aċċess għad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.” (38)

Għalkemm il-klawsola ta’ reviżjoni kienet parti mill-proċedura ta’ sejħa għall-offerta pubblika, fl-opinjoni tal-Awtorità jeħtieġ illi jiġi vvalutat jekk l-eżerċizzju ta’ din id-dispożizzjoni aktar tard fil-perjodu tal-kuntratt huwiex kopert mill-proċedura oriġinali ta’ sejħa għall-offerti skont ir-raba’ kriterju ta’ Altmark.

L-awtoritajiet Norveġiżi ddikjaraw li l-Artikolu 8 huwa dispożizzjoni tradizzjonali u komuni tal-innegozjar mill-ġdid/ir-reviżjoni u argumentaw li t-tliet miżuri ma implikaw ebda emenda sostanzjali għall-Ftehim ta’ Hurtigruten peress li l-kumpens żejjed huwa relatat maż-żidiet fl-ispiża dokumentati fuq in-naħa tas-servizz pubbliku. Għalhekk, skont ir-raġunament imressaq mill-awtoritajiet Norveġiżi, m’hemm l-ebda kumpens żejjed, iżda pjuttost restawr tal-bilanċ fil-kuntratt f’manjiera simili għal dak li jkun ir-riżultat tal-applikazzjoni tal-Artikolu 36 tal-Att tal-Kuntratt Norveġiż u dispożizzjonijiet oħra simili fil-liġi Norveġiża.

L-ewwel nett, l-Awtorità tosserva li l-prinċipji tal-akkwist ġenerali jiddettaw li aġġustamenti sostanzjali għal kuntratti normalment jirrikjedu proċedura ġdida ta’ sejħa għall-offerti. (39) Peress li l-applikazzjoni tal-Artikolu 8 f’dan il-każ – taħt liema “tibdil konsiderevoli ta’ spiża” u “tibdil radikali ta’ prezzijiet ta’ fatturi ta’ input” jippermettu l-innegozjar mill-ġdid – kellha l-effett li r-remunerazzjoni tal-Istat favur Hurtigruten żdiedet sostanzjalment (40) minħabba t-tliet miżuri inklużi fil-Ftehim Supplimentari, l-Awtorità hija tal-opinjoni li din iż-żieda fil-kumpens tista’ fi prinċipju tkun wasslet għal proċedura ta’ sejħa għall-offerti ġdida.

L-Awtorità hija tal-opinjoni li r-remunerazzjoni miżjuda tal-Istat taħt it-tliet miżuri inklużi fil-Ftehim Supplimentari ma tistax titqies bħala koperta mis-sejħa għall-offerti oriġinali.

L-Awtorità mhux neċessarjament issostni li kwalunkwe kumpens straordinarju mogħti taħt klawsola tal-innegozjar mill-ġdid ta’ kuntratt li jkun inħareġ għall-offerti se jonqos milli jiċċara r-raba’ kriterju ta’ Altmark u għaldaqstant jinvolvi għajnuna mill-Istat. Madankollu, l-Artikolu 8, kif spjegat f’dan li ġej, ma jipprovdix parametri oġġettivi u trasparenti fuq liema bażi l-kumpens fil-forma ta’ tliet miżuri ġie kkalkolat f’konformità mar-rekwiżit tat-tieni kriterju ta’ Altmark.

L-Awtorità tosserva li l-Artikolu 8 ma jagħtix lil Hurtigruten dritt għal kumpens miżjud abbażi ta’ parametri determinati minn qabel. Din il-klawsola sempliċiment tagħti lill-kumpanija dritt li tibda l-innegozjar mill-ġdid jew (i) fil-każ li atti uffiċjali jinvolvu tibdil konsiderevoli ta’ spiża li ma kienx raġjonevolment previst, jew (ii) meta prezzijiet ta’ fatturi ta’ input jinbidlu radikalment.

Barra minn hekk, l-Artikolu 8 ma jipprovdix gwida speċifika dwar kif għandu jiġi kkalkolat il-kumpens addizzjonali. Skont it-test tad-dispożizzjoni m’hemm l-ebda parametru li jiddefinixxi liema fatturi ta’ input huma koperti mill-klawsola tal-innegozjar mill-ġdid jew kif dawn l-ispejjeż għandhom jiġu kkumpensati. Barra minn hekk, m’hemm l-ebda limitazzjoni fuq kemm jista’ jingħata kumpens addizzjonali. Billi wieħed jiġġudika biss it-test tal-klawsola tal-innegozjar mill-ġdid, l-applikazzjoni konkreta tad-dispożizzjoni tidher li tiddependi ħafna fuq id-diskrezzjoni tal-awtoritajiet Norveġiżi kif ukoll fuq il-ħiliet tal-innegozjar tal-partijiet ikkonċernati. Min-naħa l-oħra, l-awtoritajiet Norveġiżi argumentaw li t-test tal-Artikolu 8 irid jiġi interpretat abbażi tal-kuntest, l-għan u l-oġġettiv tiegħu li joħloq bilanċ ġust bejn id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet. (41) Madankollu, anke meta jitqiesu dawk il-fatturi, l-applikazzjoni konkreta tal-klawsola f’dan il-każ partikolari, kif spjegat f’dan li ġej, turi li ma tissodisfax ir-rekwiżiti tat-trasparenza u l-oġġettività tat-tieni kriterju ta’ Altmark.

Fir-rigward speċifikament tat-taxxa fuq in-Nox, l-awtoritajiet Norveġiżi spjegaw li r-riżultat tan-negozjati ma’ Hurtigruten jistabbilixxi l-livell tar-rimborż għal 90 % (42) u li l-awtoritajiet Norveġiżi ma jixtiqux ineħħu kwalunkwe inċentiv min-naħa ta’ Hurtigruten sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tan-NOx billi jirrimborżaw bis-sħiħ l-ispejjeż kollha relatati mat-taxxa fuq in-NOx. Madankollu, l-awtoritajiet Norveġiżi ma pprovdewx lill-Awtorità bi spjegazzjoni tal-parametri għall-kalkolu. Għall-kuntrarju, l-awtoritajiet Norveġiżi wrew li l-applikazzjoni tal-Artikolu 8 hija diskrezzjonali ħafna, peress li jispjegaw li kuntratti oħra tas-servizz pubbliku bħal dawk li jappartejnu għal servizzi reġjonali ta’ vapuri għat-trasport tal-karozzi, jinkludu klawsoli simili (43), u li taħt dawn il-klawsoli simili, l-operaturi reġjonali ta’ vapuri għat-trasport tal-karozzi ġew rimborżati 100 % għat-taxxi fuq in-NOx imħallsa u l-kontribuzzjonijiet magħmula lill-Fond tan-Nox. (44)

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Norveġiżi ma ppreżentawx lill-Awtorità bil-parametri għall-kalkolu ta’ (i) il-kumpens ġenerali (ta’ NOK 66 miljun) u, (ii) it-tnaqqis tar-rekwiżit relatat man-numru ta’ vapuri li jaħdmu taħt il-kuntratt tas-servizz pubbliku (evalwati għal NOK 3,6 miljun għall-perjodu mis-16 ta’ Novembru 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2008 u NOK 7,7 miljun għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Marzu 2009). Minflok, l-awtoritajiet Norveġiżi inizjalment għamlu referenza għall-pożizzjoni finanzjarja dgħajfa ta’ Hurtigruten (45) u d-dokumenti li huma l-bażi tar-Rapport ta’ PWC li stabbilixxa l-bażi għan-negozjati estensivi li wassluhom sabiex jaqblu li jagħmlu l-ħlasijiet addizzjonali sabiex jiżguraw il-kontinwazzjoni tas-servizz pubbliku bbażat fuq il-konsiderazzjonijiet allegatament kummerċjali u l-ispiża żejda għat-twettiq tas-servizz pubbliku. Wara dan, l-awtoritajiet Norveġiżi sempliċiment ipprovdew lill-Awtorità b’żewġ rapporti kkummissjonati mħejjija minn BDO Noraudit sabiex jiġġustifikaw ex post li t-tliet miżuri ma jinvolvux kumpens żejjed. Madankollu, għall-kuntrarju tal-opinjoni tal-awtoritajiet Norveġiżi, fl-opinjoni tal-Awtorità, it-tliet rapporti jindikaw li t-tliet miżuri fil-fatt jinvolvu kumpens żejjed - fis-sens li l-kumpens mhuwiex limitat għall-ispiża miżjuda tal-provvista tas-servizz pubbliku - u ma jipprovdux kjarifika fir-rigward tal-parametri użati sabiex jiġu determinati dawn l-ispejjeż. (46)

Barra minn hekk, it-tieni rapport ta’ BDO Noraudit jidher li huwa bbażat fuq il-prinċipju li l-ispejjeż miżjuda fil-provvediment tas-servizz pubbliku jistgħu jiġu koperti b’kumpens addizzjonali mogħti skont l-Artikolu 8, irrispettivament jekk jirrappreżentawx tibdil radikali li b’mod raġonevoli seta’ kien previst (jew inkella jissodisfa il-kriterji ta’ Artikolu 8).

Fir-rigward taż-żieda fl-ispejjeż tal-fjuwil, il-Ftehim ta’ Hurtigruten diġà kellu mekkaniżmu tal-aġġustament tal-prezz (l-Artikolu 6-2). L-Awtorità ssostni li parteċipanti potenzjali tas-sejħa għall-offerti jistennew b’mod raġjonevoli li din id-dispożizzjoni tittratta l-ħruġ ta’ spejjeż miżjuda tal-fjuwil. Peress li l-prezz tal-fjuwil huwa element importanti tal-ispiża għall-operaturi tal-kruċieri/tal-vapuri għat-trasport tal-karozzi, l-Awtorità tassumi li operaturi fi ħdan is-settur normalment jieħdu passi sabiex jiżguraw li ċ-ċaqliq fil-prezz ma jesponuhomx għal riskju finanzjarju mhux mistħoqq. Fil-prattika, Hurtigruten fil-fatt iħħeġġjat ftit mill-ispejjeż tal-fjuwil tagħha. Irrispettivament minn dan, l-awtoritajiet Norveġiżi għażlu li jagħmlu ħlasijiet addizzjonali fil-qafas tal-klawsola tar-reviżjoni tal-Artikolu 8.

Fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, l-Awtorità ssostni li dawn ir-riżultati tal-applikazzjoni konkreta tal-Artikolu 8 juru n-nuqqas ta’ trasparenza u oġġettività tagħha u ssib li mhuwiex probabbli li kwalunkwe parteċipant fis-suq seta kien mistenni li jantiċipa li l-Artikolu 8 jkun ġie applikat b’dan il-mod.

Ir-raba’ kriterju ta’ Altmark jipprovdi li fl-assenza ta’ proċedura ta’ sejħa għall-offerti, il-livell tal-kumpens meħtieġ irid jiġi determinat abbażi tal-ispejjeż li impriża tipika, immexxija sew u pprovduta b’mod adegwat b’mezzi tat-trasport sabiex tkun tista’ tissodisfa r-rekwiżiti meħtieġa tas-servizz pubbliku, tkun ġarrbet fit-twettiq ta’ dawn l-obbligi, filwaqt illi jitqiesu l-irċevuti rilevanti u l-profitt raġjonevoli għat-twettiq ta’ dawn l-obbligi. L-awtoritajiet Norveġiżi ma pprovdew l-ebda informazzjoni sabiex jissostanzjaw li l-kriterju tal-“effiċjenza” (47) tar-raba’ kriterju ta’ Altmark huwa milħuq. Għall-kuntrarju, ir-rapporti sottomessi lill-Awtorità jindikaw li Hurtigruten ġiet ikkumpensata żżejjed għall-provvista tas-servizz pubbliku. (48) Għaldaqstant, l-Awtorità ma tistax taċċetta li t-tliet miżuri jissodisfaw ir-raba kriterju ta’ Altmark.

Konsegwentement, fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, l-Awtorità tikkonkludi li t-tieni kriterju ta’ Altmark mhuwiex sodisfatt. Barra minn hekk, l-Awtorità tikkonkludi li fid-dawl tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8 u tar-riżultat tal-innegozjar mill-ġdid tal-2008 (jiġifieri t-tliet miżuri), il-Ftehim Supplimentari li jirriżulta ma jistax jitqies bħala kopert mis-sejħa għall-offerti fis-sens tar-raba’ kriterju ta’ Altmark. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Norveġiżi ma wrewx li l-kriterju tal-“effiċjenza” tar-raba’ kriterju ta’ Altmark ġie sodisfatt. L-awtorità għalhekk tikkonkludi li lanqas ir-raba’ kriterju ta’ Altmark ma jiġi ssodisfatt fil-każ preżenti.

1.3.3.2.   It-tielet kriterju ta’ Altmark

It-tielet kriterju jirrikjedi li l-kumpens ma jaqbiżx l-ispiża mġarrba fit-twettiq tas-servizz pubbliku bid-dħul miksub mill-provvista tas-servizz imnaqqas (il-kumpens jista’, madankollu, jinkludi profitt raġjonevoli). (49)

Hurtigruten twettaq attivitajiet kummerċjali barra mill-mandat tas-servizz pubbliku billi i.a. tittrasporta passiġġieri ta’ kruċieri fuq il-vapuri ta’ Hurtigruten. It-tielet kriterju ta‘ Altmark irid jinqara flimkien mal-prinċipji ġenerali tal-allokazzjoni tal-ispiża kif i.a. stabbilit fis-sentenza Chronopost. (50) Dan jinvolvi li f’każijiet fejn il-fornituri tas-servizz pubbliku jwettqu attivitajiet kummerċjali viċin tas-servizz pubbliku, l-attivitajiet kummerjali jridu jġorru sehem proporzjonat tal-ispejjeż fissi komuni. (51)

Ir-rapporti provduti mill-awtoritajiet Norveġiżi jindikaw li t-tliet miżuri mhux biss koprew l-ispejjeż miżjuda tas-servizz pubbliku, iżda servew ukoll sabiex jikkumpensaw l-ispejjeż tal-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku. (52) Barra minn hekk, it-tieni Rapport ta’ BDO jindika li t-tliet miżuri koprew wkoll spejjeż miżjuda li ma rrappreżentawx tibdil radikali li ma setax jiġi previst raġjonevolment (jiġifieri l-ispejjeż fil-fatt koperti ma kinux kollha spejjeż li setgħu jiġu koperti b’mod leġittimu skont l-Artikolu 8). (53)

Barra minn hekk, Hurtigruten ma implimentatx kontijiet separati għas-servizz pubbliku u l-attivitajiet li jaqgħu barra mill-mandat tas-servizz pubbliku, (54) u l-kalkolu tat-tliet miżuri jidher jew (i) li huwa bbażat fuq il-prinċipju li l-operat tas-servizz pubbliku għandu jġarrab l-ispejjeż fissi kollha jew il-biċċa l-kbira tal-ispejjeż fissi komuni għall-operat tas-servizz pubbliku u s-servizzi li jaqgħu barra mill-mandat tas-servizz pubbliku jew, (ii) fuq il-premessa li ma jeħtiġx li ssir l-ebda distinzjoni bejn is-servizz pubbliku u s-servizzi li jaqgħu barra mill-mandat tas-servizz pubbliku u li tista’ tingħata l-għajnuna sabiex tirrendi profitabbli l-attivitajiet kollha ta’ Hurtigruten (jiġifieri kemm l-attivitajiet tas-servizz pubbliku kif ukoll is-servizzi li jaqgħu barra mill-mandat tas-servizz pubbliku). (55) Għaldaqstant, l-ebda sehem proporzjonat tal-ispejjeż fissi komuni ma huwa allokat għall-attivitajiet kummerċjali u b’hekk imnaqqas meta jiġi meqjus il-kumpens mill-Istat għas-servizz.

Kif spjegat fil-valutazzjoni aktar iddettaljata fit-Taqsima II.3.2 hawn taħt (dwar il-kwistjoni tal-kumpens żejjed), ladarba m’hemm l-ebda separazzjoni ta’ kontijiet fis-seħħ u l-kalkolu tal-miżuri ma jikkonformax mal-kriterji msemmija hawn fuq - b’mod partikolari fl-użu ta’ spejjeż u dħul ipotetiċi mhux rappreżentattivi fejn l-ispejjeż u d-dħul reali huma magħrufa - l-Awtorità tikkonkludi li t-tielet kriterju ta’ Altmark ma jintleħaqx f’dan il-każ.

1.3.3.3.   Il-kriterju ta’ Altmark - konklużjoni

Peress li ma jiġux sodisfatti tlieta mill-erba’ kriterji ta’ Altmark, u peress li waħda biss mill-kriterji ma teħtieġx li tiġi sodisfatta għall-kumpens mill-Istat sabiex il-provvista ta’ servizz pubbliku tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, it-tliet miżuri ma jistgħux jitqiesu li ma jagħtux vantaġġ lil Hurtigruten fis-sens tal-Artikolu 61 tal-Ftehim ŻEE.

1.4.   In-natura selettiva tat-tliet miżuri

Il-miżuri jridu jkunu selettivi fis-sens li jiffavorixxu “ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti”. Huwa kkunsidrat illi jeżisti vantaġġ ekonomiku selettiv meta jinstab li miżura ġeneralment ma tapplikax għall-impriżi kollha fi Stat taż-ŻEE. (56)

L-Awtorità tikkunsidra li t-tliet miżuri żiedu r-remunerazzjoni tal-Istat għal Hurtigruten u huma r-riżultat ta’ negozjati individwali ma’ din il-kumpanija. Hurtigruten biss gawdiet il-possibbiltà li tinnegozja mill-ġdid żieda fil-kumpens għas-servizz peress li kienet l-uniku fornitur tas-servizz. Għalhekk, l-Awtorità tikkonkludi li t-tliet miżuri jikkostitwixxu vantaġġ selettiv għal Hurtigruten.

Madankollu, fir-rigward tar-rimborż tat-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjonijiet tal-Fond tan-NOx, l-awtoritajiet Norveġiżi pprovdew lill-Awtorità b’informazzjoni addizzjonali dwar il-prattika amministrattiva li tikkonċerna rimborżi ta’ dawn l-imposti lill-fornituri tas-servizz pubbliku. L-awtoritajiet Norveġiżi spjegaw li ma jikkunsidrawx ir-rimborżi bħala selettivi peress li “l-istess rimborż huwa applikat għas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri marittimi kollha li jwettqu obbligi tas-servizz pubbliku (…) is-servizzi tat-trasport l-oħra kollha mwettqa taħt kondizzjonijiet simili jiġu ttrattati bl-istess mod. Dawn is-servizzi l-oħra tat-trasport jinkludu vapuri skedati għat-trasport tal-karozzi, nazzjonali u reġjonali kif ukoll vapuri skedati għat-trasport tal-passiġġieri b’veloċità għolja.” (57)

Wara l-introduzzjoni tat-taxxa fuq in-NOx, il-prattika amministrattiva tal-awtoritajiet Norveġiżi kienet li tirrimborża bis-sħiħ it-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjonijiet tal-Fond tan-NOx lil impriżi tat-trasport b’obbligi tas-servizz pubbliku sal-punt li l-kontribuzzjonijiet kienu relatati ma’ dawn l-obbligi. (58) Madankollu, fil-każ ta’ Hurtigruten, l-awtoritajiet Norveġiżi ddeċidew li jillimitaw ir-rimborż għal dak illi sostnew illi jikkostitwixxi 90 % tat-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjoni tal-Fond tan-NOx relatati mal-obbligu tas-servizz pubbliku. Instab li ma kienx mixtieq li jiġu koperti għal kollox l-ispejjeż tan-NOx peress illi kien jirriżulta li Hurtigruten ikollha inċentiv inqas sabiex tbaxxi l-emissjonijiet. (59)

Il-qrati sabu miżuri tat-taxxa li jagħtu vantaġġi fuq ċerti impriżi bħala mhux selettivi peress li jkunu ġew ġustifikati min-natura u l-istruttura globali tas-sistema ġenerali li jiffurmaw parti minnha. (60) Fil-każ Adria-Wien Pipeline  (61) il-Qorti tal-Ġustizzja vvalutat skema Awstrijaka fejn taxxa ambjentali fuq il-konsum tal-enerġija ġiet imposta fuq l-impriżi kollha, u fejn l-impriżi li jipproduċu oġġetti kienu intitolati għal rimborż parzjali tat-taxxi mħallsa. Impriżi li jipprovdu servizzi ma kinux eliġibbli għal rimborż simili. Il-mistoqsija kienet jekk ir-rimborż għall-impriżi li jipproduċu l-oġġetti kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma sabet l-ebda ġustifikazzjoni fin-natura jew l-iskema ġenerali tas-sistema, peress li l-konsiderazzjonijiet ekoloġiċi li kienu l-bażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali ma ġġustifikawx it-trattament tal-konsum tal-enerġija minn impriżi li qed ifornu servizzi b’mod differenti mill-konsum ta’ din l-enerġija minn impriżi li jimmanifatturaw oġġetti. Il-Qorti ddikjarat li l-konsum tal-enerġija minn kull wieħed minn dawk is-setturi huwa ugwalment ta’ ħsara għall-ambjent. (62)

F’dan il-każ partikolari, jistgħu jsiru osservazzjonijiet simili. L-għan tat-taxxa fuq in-NOx huwa li jbaxxi l-emissjonijiet tan-NOx. (63) Il-mistoqsija hija jekk ir-rimborż tat-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjoni tal-Fond tan-NOx lil fornituri tas-servizz pubbliku huwiex iġġustifikat min-natura jew l-iskema ġenerali tas-sistema tat-taxxa fuq in-NOx. Is-sistema tat-taxxa fuq in-NOx għandha l-objettiv li tinkoraġġixxi impriżi sabiex ibaxxu l-emissjonijiet tan-NOx tagħhom u b’hekk inaqqsu t-tniġġiż ambjentali. Dawn il-konsiderazzjonijiet li huma l-bażi tat-taxxa fuq in-NOx ma jiġġustifikawx it-trattament ta’ fornituri tas-servizz pubbliku b’mod differenti għal dawk li mhumiex qed ifornu servizz pubbliku. In-NOx li joħroġ minn operaturi tas-servizz pubbliku huma ugwalment ta’ ħsara għall-ambjent. Anke kieku kien ikun iġġustifikat fi ħdan il-loġika tas-sistema tat-taxxa fuq in-NOx, Hurtigruten qed twettaq obbligi tas-servizz pubbliku fl-istess ħin bħall-attivitajiet kummerċjali u separazzjoni kif suppost bejn dawn iż-żewġ tipi ta’ attivitajiet ma saritx waqt ir-rimborż tat-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjonijiiet tal-Fond tan-NOx. (64)

Għalhekk, l-Awtorità tista’ tikkonkludi biss li l-kumpens ta’ 90 % tat-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjoni tal-Fond tan-NOx favur Hurtigruten jikkostitwixxi miżura selettiva minħabba li impriżi oħra li qed iwettqu attivitajiet ta’ trasport simili li mhumiex tas-servizz pubbliku jridu jġorru l-ispiża kollha tat-taxxa fuq in-NOx/il-kontribuzzjonijiet tal-Fond tan-NOx.

Għaldaqstant, l-Awtorità tikkonkludi li t-tliet miżuri jikkostitwixxu vantaġġ selettiv favur Hurtigruten.

1.5.   Joħloqu distorsjoni tal-kompetizzjoni u jaffettwaw il-kummerċ bejn Partijiet Kontraenti

Meta l-għajnuna finanzjarja ssaħħaħ il-pożizzjoni ta’ impriża meta mqabbla ma’ impriżi oħra li qed jikkompetu f’kummerċ intra-ŻEE, din tal-aħħar trid titqies bħala affettwata minn dik l-għajnuna. (65)

Kif muri hawn fuq, it-tliet miżuri jagħtu vantaġġ ekonomiku selettiv fuq Hurtigruten. Is-suq għas-servizzi marittimi domestiċi (il-kabotaġġ marittimu) li fi ħdanu topera Hurtigruten, infetaħ għal kompetizzjoni madwar iż-ŻEE kollha fl-1998 (66). Barra minn hekk, Hurtigruten hija involuta wkoll fis-settur tat-turiżmu, b’mod partikolari permezz tal-offerta ta’ kruċieri/vjaġġi bir-ritorn tul il-kosta Norveġiża. Operaturi oħra joffru kruċieri matul l-istess partijiet tal-kosta Norveġiża. (67) Barra minn hekk, Hurtigruten topera wkoll numru ta’ kruċieri differenti f’diversi stati Ewoprej.

Għaldaqstant, l-Awtorità tikkonkludi li l-kumpens mogħti lil Hurtigruten jista’ joħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni u jaffettwa l-kummerċ intra-ŻEE.

2.   REKWIŻITI PROĊEDURALI

Skont l-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3, “l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tiġi informata, fi żmien biżżejjed biex tkun tista’ tressaq il-kummenti tagħha, bi kwalunkwe pjan biex tingħata jew tinbidel l-għajnuna (…). L-Istat ikkonċernat m’għandux jimplimenta l-miżuri proposti tiegħu sakemm il-proċedura ma tirriżultax f’deċiżjoni finali”.

L-awtoritajiet Norveġiżi ma nnotifikawx it-tliet miżuri lill-Awtorità. Għalhekk l-Awtorità tikkonkludi li l-awtoritajiet Norveġiżi ma rrispettawx l-obbligi tagħhom li jagħmlu dan kif stipulat fl-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3.

3.   KOMPATIBBILTÀ TAL-GĦAJNUNA

L-awtoritajiet Norveġiżi jinvokaw l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE u jsostnu li l-miżuri jikkostitwixxu kumpens meħtieġ għall-obbligu tas-servizz pubbliku fi ħdan il-qafas tal-linji gwida tal-Awtorità dwar l-għajnuna għat-trasport marittimu u l-prinċipji ġenerali tal-kumpens tas-servizz pubbliku. Barra minn hekk, invokaw l-Artikolu 61(3)(c) u jiddikjaraw li l-miżuri taħt skrutinju jistgħu jitqiesu kompatibbli mal-Ftehim ŻEE bħala miżuri ta’ ristrutturar taħt il-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

F’dan li ġej, l-Awtorità tivvaluta l-kompatibbiltà tal-għajnuna mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE bħala kumpens tas-servizz pubbliku abbażi tal-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE u miżura ta’ salvataġġ u ristrutturar, jew ‘miżura ta’ emerġenza’ taħt l-Artikolu 61(3).

3.1.   Il-qafas legali għall-valutazzjoni ta’ għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens tas-servizz pubbliku marittimu

Jirriżulta mill-Artikolu 4 tar-regolament dwar il-kabotaġġ Marittimu u t-Taqsima 9 tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar għajnuna għat-trasport marittimu li l-Istati tal-EFTA jistgħu jimponu obbligi tas-servizz pubbliku jew jikkonkludu kuntratti tas-servizz pubbliku għal ċerti servizzi tat-trasport marittimu sakemm il-kumpens jissodisfa r-regoli tal-Ftehim ŻEE u l-proċedura li tirregoli l-għajnuna mill-Istat.

L-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE jaqra kif ġej:

Impriżi inkarigati sabiex joperaw servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jew li jkollhom il-karattru ta’ monopolju fiskali għandhom ikunu suġġetti għar-regoli inklużi f’dan il-Ftehim, b’mod partikolari għar-regoli tal-kompetizzjoni, sa fejn l-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli ma tostakolax it-twettiq, de jure jew de facto, tal-kompiti partikolari assenjati lilhom. L-iżvilupp tal-kummerċ ma għandux jiġi affettwat sal-punt li jmur kontra l-interessi tal-Partijiet Kontraenti.”

L-Awtorità tosserva li għalkemm mhumiex applikabbli għas-settur tat-trasport, (68) il-Linji Gwida tal-Awtorità għall-għajnuna mill-Istat fil-forma tal-kumpens tas-servizz pubbliku (“il-Linji Gwida dwar kumpens tas-servizz pubbliku”) fil-parti l-kbira jqassru b’mod ġenerali l-prinċipji applikabbli tal-kumpens tas-servizz pubbliku. F’dan li ġej, il-Linji Gwida dwar kumpens tas-servizz pubbliku huma msemmiija biss sa fejn jesprimu dawk il-prinċipji applikabbli b’mod ġenerali.

Sabiex l-għajnuna mill-Istat tikkostitwixxi kumpens tas-servizz pubbliku kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE abbażi tal-Artikolu 59(2), l-ewwel is-servizz inkwistjoni jrid jikkostitwixxi servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali. It-tieni, l-impriża inkwistjoni trid tiġi fdata mill-Istat tal-EFTA bil-provvista ta’ dak is-servizz. It-tielet, l-ammont ta’ kumpens irid jingħata b’mod trasparenti, (69) u jkun proporzjonat (70) fis-sens li m’għandux jaqbeż dak li huwa meħtieġ (71) sabiex jiġu koperti l-ispejjeż imġarrba fit-twettiq tal-obbligi tas-servizz pubbliku inkluż profitt raġjonevoli. (72)

Fid-Deċiżjoni sabiex tinbeda l-proċedura formali tal-investigazzjoni, l-Awtorità ma kellhiex dubju jekk l-ewwel żewġ kriterji kinux ġew sodisfatti. (73) Fl-opinjoni tal-Awtorità, madankollu, abbażi tal-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Norveġiżi, ma jistax jiġi konkluż li t-tielet kriterju qed jiġi mħares. Mill-bidu, l-Awtorità tenniet li l-Ftehim ta’ Hurtigruten ġie konkluż abbażi ta’ sejħa għall-offerti pubblika. Fuq livell ġenerali, l-Awtorità tosserva li proċedura tas-sejħa għall-offerti kif suppost normalment tiżgura li l-ebda għajnuna ma tkun involuta fil-kuntratt li jirriżulta. F’ċerti ċirkostanzi, awtoritajiet pubbliċi jridu jkunu jistgħu jikkanċellaw kuntratti tas-servizz pubbliku konklużi abbażi ta’ proċedura ta’ sejħa għall-offerti u minflok jikkonkludu kuntratt ġdid tas-servizz pubbliku li jinvolvi għajnuna mill-Istat. Madankollu, dan ma kienx l-approċċ iffavorit mill-awtoritajiet Norveġiżi f’dan il-każ partikolari. Kif imsemmi hawn fuq, l-ammont ta’ kumpens imħallas fil-forma tat-tliet miżuri ma ngħatax b’mod trasparenti fil-kuntest tas-sejħa għall-offerta iżda kien ir-riżultat ta’ innegozjar mill-ġdid bilaterali mwettaq snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt.

Fl-għotja tal-għajnuna fil-forma ta’ kumpens tas-servizz pubbliku, l-awtoritajiet Norveġiżi jridu jiżguraw li l-għajnuna hija kompatibbli mar-regoli applikabbli għal din l-għajnuna. Huwa ta’ importanza li, meta l-impriża megħjuna twettaq attivitajiet li jaqgħu barra mill-mandat tas-servizz pubbliku, l-attivitajiet kummerċjali jridu jġorru sehem xieraq tal-ispejjeż fissi komuni għaż-żewġ tipi ta’ attivitajiet. (74)

3.2.   L-ammont ta’ kumpens għas-servizz pubbliku

Skont l-ispjegazzjonijiet provduti mill-awtoritajiet Norveġiżi, it-tliet miżuri kienu intenzjonati li jikkumpensaw lil Hurtigruten għal: (i) spejjeż ġodda relatati mal-introduzzjoni tat-taxxa fuq in-NOx relatata mal-provvista tas-servizz pubbliku, u (ii) iż-żieda ġenerali tal-ispejjeż ta’ fatturi ta’ input konnessi mal-provvista tas-servizz pubbliku. L-Awtorità hija tal-opinjoni li l-approċċ tal-awtoritajiet Norveġiżi għall-allokazzjoni tal-ispiża ma jurix li t-tliet miżuri ma jwasslux għal kumpens żejjed tas-servizz pubbliku.

3.2.1.   Approċċ inkonsistenti għal spejjeż fissi komuni

F’każijiet fejn il-fornituri tas-servizz pubbliku jwettqu attivitajiet kummerċjali viċin is-servizz pubbliku, l-attivitajiet kummerċjali jridu, bħala prinċipju ġenerali, jġorru sehem proporzjonat tal-ispejjeż fissi komuni. (75) Skont il-Linji Gwida dwar il-kumpens tas-servizz pubbliku:

L-ispejjeż li jridu jitqiesu jinkludu l-ispejjeż kollha mġarrba fl-operat tas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali. Fejn l-attivitajiet tal-impriża inkwistjoni huma limitati għas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali, jistgħu jitqiesu l-ispejjeż kollha tagħha. Fejn l-impriża twettaq ukoll attivitajiet li jaqgħu barra mill-ambitu tas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali, jistgħu jitqiesu biss l-ispejjeż assoċjati mas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali. L-ispejjeż allokati għas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali jistgħu jkopru l-ispejjeż varjabbli kollha mġarrba fil-provvista tas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali, kontribut xieraq għal spejjeż fissi komuni għal kemm is-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali u attivitajiet oħra u ritorn adegwat fuq il-kapital proprju assenjat għas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali.” (76)

Huma ċirkostanzi eċċezzjonali biss li jisgħu jiġġustifikaw devjazzjonijiet minn dan il-prinċipju; il-Linji Gwida tal-Awtorità dwar l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ għajnuna mill-Istat għax-xandir tas-servizz pubbliku jiddikjaraw li l-allokazzjoni tal-ispejjeż komuni bejn l-attività tas-servizz pubbliku u attivitajiet oħra mhijiex obbligatorja meta s-separazzjoni tal-ispejjeż mhijiex “possibbli b’mod sinifikanti”. (77) Madankollu, f’dawk il-każijiet il-benefiċċji netti li jirriżultaw mill-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku li jikkondividu l-ispejjeż mal-obbligu tas-servizz pubbliku, iridu jiġu allokati lin-naħa tas-servizz pubbliku. (78) L-Awtorità ma tistax tara li Hurtigruten hija f’din il-pożizzjoni eċċezzjonali. Anke kieku jista’ jiġi argumentat li s-separazzjoni tal-ispejjeż fissi komuni ta’ attivitajiet ta’ Hurtigruten ġewwa u barra mill-mandat tas-servizz pubbliku ma tistax dejjem tkun kompitu sempliċi, is-separazzjoni abbażi i.a. tad-dħul li jirriżulta mill-fatturat taż-żewġ forom ta’ attivitajiet hija fil-fatt possibbli. (79)

Fuq din il-bażi, l-Awtorità tikkonkludi li fil-każ preżenti japplika l-prinċipju applikabbli b’mod ġenerali tal-kondiviżjoni tal-ispiża. Għalhekk, l-Awtorità ma tistax taċċetta l-approċċ meħud taħt it-tielet metodu tar-Rapport ta’ PWC, fejn ma ssir l-ebda distinzjoni bejn is-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali ta’ Hurtigruten.

Għalkemm Hurtigruten twettaq attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku, it-tliet rapporti ma jqisux b’mod konsistenti l-fatt li l-attivitajiet kummerċjali jridu jġorru sehem proporzjonat ta’ spejjeż fissi komuni għas-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali kif meħtieġ mill-ġurisprudenza msemmija hawn fuq.

Fir-rapporti, diversi kategoriji ta’ dawn l-ispejjeż huma allokati għal kollox lin-naħa tas-servizz pubbliku (i.a. l-obbligi tal-port, il-manutenzjoni, il-fjuwil (bil-konsum ta’ Geirangerfjorden imnaqqas)) filwaqt li kategoriji oħra ta’ spejjeż fissi komuni, filwaqt li mhumiex koperti għal kollox min-naħa tas-servizz pubbliku, ma jidhrux li huma allokati skont il-proporzjonijiet tal-obbligu tas-servizz pubbliku min-naħa waħda u l-attivitajiet kummerċjali min-naħa l-oħra (is-servizz pubbliku jġorr 90 % tal-ispiża tan-NOx relatata mal-konsum tal-fjuwil). (80)

Minħabba fl-allokazzjoni mhux suffiċjenti tal-ispejjeż fissi komuni, l-Awtorità ma tistax tikkonkludi li l-ewwel żewġ metodi tar-Rapport ta’ PWC jew iż-żewġ Rapporti ta’ BDO juru li t-tliet miżuri ma jinvolvux kumpens żejjed għas-servizz pubbliku.

Fis-somma, abbażi tal-approċċ inkonsistenti għall-ispejjeż komuni fissi kif deskritt hawn fuq, l-Awtorità tikkonkludi li fl-ebda wieħed mit-tliet metodi tar-Rapport ta’ PWC jew il-metodi taż-żewġ Rapporti ta’ BDO ma ġew allokati kif suppost l-ispejjeż komuni lis-servizz pubbliku u attivitajiet kummerċjali sabiex jitqiesu biss l-ispejjeż assoċjati mas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali. Għalhekk, ma jistax jiġi muri li t-tliet miżuri ma jinvolvux kumpens żejjed għas-servizz pubbliku.

3.2.2.   L-ebda separazzjoni ta’ kontijiet

Għalkemm Hurtigruten twettaq attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku, ma implimentatx separazzjoni ta’ kontijiet bejn is-servizzi pubbliċi u l-attivitajiet l-oħra. (81) Għaldaqstant jista’ jiġi stabbilit li huwa nieqes rekwiżit preliminari għal sistema trasparenti ta’ kumpens tas-servizz pubbliku. (82)

3.2.3.   Abbażi ta’ spejjeż u dħul ipotetiċi mhux rappreżentattivi fejn l-ispejjeż u d-dħul reali huma magħrufa

L-ispejjeż u d-dħul attwali ta’ Hurtigruten għandhom jintużaw bħala l-bażi għall-kalkolu tal-kumpens.

L-Awtorità tosserva, l-ewwel nett, li r-Rapport ta’ PWC u t-tieni Rapport ta’ BDO jikkalkolaw l-ispiża tas-servizz pubbliku abbażi tal-ispejjeż u d-dħul relatati mal-operazzjoni ta’ flotta minima ipotetika. (83) L-awtoritajiet Norveġiżi jidhru li jiġġustifikaw in-nuqqas ta’ allokazzjoni tal-ispiża komuni għall-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku billi jenfasizzaw li l-kalkoli mhumiex ibbażati fuq l-ispejjeż u d-dħul attwali tat-tħaddim tal-flotta kollha ta’ Hurtigruten, iżda pjuttost fuq l-ispejjeż u l-profitt ta’ MS Narvik jew MS Vesterålen. L-argument jidher li huwa li meta l-ispejjeż tas-servizz pubbliku jiġu kkalkolati b’mod strett abbażi tal-ispejjeż relatati mal-operat ta’ “flotta minima” ipotetika, li l-ispiża tagħha x’aktarx tkun aktar baxxa mill-ispiża tal-operat tal-flotta attwali ta’ Hurtigruten, il-kumpens ma jaqbiżx l-ispejjeż attwali mġarrba fl-operazzjoni tas-servizz pubbliku.

Madankollu, dan il-metodu ma jqisx il-fatt li l-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku jridu jġorru sehem proporzjonat tal-ispejjeż komuni. L-Awtorità tassumi li l-flotta attwali u l-flotta minima ipotetika mhux se jkollhom proporzjon identiku ta’ attività tas-servizz pubbliku min-naħa l-waħda, u attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku min-naħa l-oħra. Il-metodu tal-“flotta minima”, kif jimplika l-isem, huwa bbażat fuq flotta ta’ kapaċità minima. Probabbilment il-flotta attwali (kapaċità ogħla) twettaq parti akbar mill-attivitajiet tagħha barra mill-mandat tas-servizz pubbliku mill-flotta minima ipotetika. Jekk dan ikun il-każ, l-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku għandhom iġorru sehem akbar tal-ispejjeż fissi komuni.

Abbażi ta’ dan, l-Awtorità tirrifjuta l-argument li l-kalkoli relatati mal-flotta minima ipotetika juru li Hurtigruten ma ġietx ikkumpensata żżejjed.

It-tieni, fil-kuntest ta’ kalkolu ex post tal-kumpens għall-provvista ta’ servizz pubbliku, l-ispejjeż attwali tal-fjuwil iridu jintużaw bħala bażi għall-kalkolu tal-ispiża għall-provvista tas-servizz pubbliku. L-awtoritajiet Norveġiżi ma jistgħux sempliċiment jinjoraw l-attivitajiet ta’ hedging ta’ Hurtigruten, peress li dan jista’ jwassal għal kumpens żejjed kull meta l-attivitajiet ta’ hedging juru li huma ta’ suċċess (peress li prezz aktar baxx jinkiseb permezz tal-hedging).

It-tielet, l-Awtorità m’għandha l-ebda raġuni li temmen li l-awtoritajiet Norveġiżi m’għandhomx aċċess għall-ispejjeż u d-dħul attwali ta’ Hurtigruten; fil-fatt it-tieni metodu fir-Rapport ta’ PWC u l-ewwel Rapport ta’ BDO jidher li huwa bbażat fuq l-ispejjeż tal-flotta attwali. Kif indikat hawn fuq, huma l-ispejjeż attwali u rappreżentattivi li huma rilevanti fil-kalkolu tal-ispiża tas-servizz pubbliku. Valutazzjoni ta’ spejjeż ipotetiċi mhux rappreżentattivi mhijiex sostitut.

3.2.4.   Konklużjoni

In-nuqqas ta’ kontijiet separati għall-attivitajiet tas-servizz pubbliku u attivitajiet kummerċjali oħra, l-approċċ inkonsistenti għall-allokazzjoni tal-ispiża u d-dipendenza fuq spejjeż ipotetiċi mhux rappreżentattivi (u mhux fil-fatt imġarrba), jindikaw li l-Awtorità ma tistax tikkonkludi li t-tliet miżuri ma jinvolvux kwalunkwe kumpens żejjed. Abbażi ta’ dan, l-Awtorità tikkonkludi li t-tliet miżuri ma jistgħux jikkostitwixxu kumpens tas-servizz pubbliku kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE abbażi tal-Artikolu 59(2) tiegħu.

3.3.   Kompatibbiltà tal-miżuri bħala ‘miżura ta’ emerġenza’ jew għajnuna ta’ ristrutturar

L-Awtorità tfakkar li għajnuna diretta immirata sabiex tkopri telf operattiv, inġenerali, mhijiex kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE.

Ladarba l-kumpens addizzjonali li qed jiġi investigat f’din id-deċiżjoni jkopri spejjeż relatati mal-operazzjoni ta’ kuljum ta’ Hurtigruten, il-miżuri jridu jitqiesu bħala għajnuna operattiva (84).

Din l-għajnuna operattiva tista’, eċċezzjonalment, tiġi approvata jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet tad-deroga tal-Ftehim ŻEE. L-Artikolu 61(3) tal-Ftehim ŻEE jipprovdi għal dawn l-eżenzjonijiet. L-awtoritajiet Norveġiżi, fit-tweġiba tagħhom għad-deċiżjoni ta’ ftuħ, invokaw l-eżenzjoni taħt l-Artikolu 61(3)(c) u l-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar. Dan se jiġi vvalutat hawn taħt, iżda l-ewwel l-Awtorità se tindirizza s-sottomissjoni li għamlu l-awtoritajiet Norveġiżi f’referenza għal “miżuri ta’ emerġenza”.

3.3.1.   Miżuri ta’ emerġenza – 61(3)(b), jew miżura ta’ salvataġġ taħt l-Artikolu 61(3)(c)ŻEE

L-awtoritajiet Norveġiżi rreferew għas-sitwazzjoni finanzjarja ta’ Hurtigruten fl-2008 u l-possibbiltà imminenti li Hurtigruten ittemm il-kuntratt sabiex tevita l-falliment. Skont l-awtoritajiet Norveġiżi, dawn iċ-ċirkostanzi sfurzawhom sabiex jieħdu miżuri ta’ emerġenza sabiex jiżguraw il-kontinwazzjoni tas-servizz. L-awtoritajiet Norveġiżi argumentaw li l-miżuri ta’ emerġenza jistgħu jitqiesu bħala leġittimi sabiex jiżguraw il-kontinwazzjoni tas-servizz. Madankollu, ma rreferewx għal eżenzjoni provduta taħt l-Artikolu 61(3) jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra tal-Ftehim ŻEE. Fl-opinjoni tal-Awtorità, dan l-argument ma jistax jiġi vvalutat bħala għajnuna ta’ salvataġġ taħt l-Artikolu 61(3)(c) u l-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar, peress li l-għajnuna ta’ salvataġġ taħt il-linji ġwida hija min-natura tagħha assistenza temporanja u reversibbli. It-tliet miżuri mhumiex.

Barra minn hekk, l-Awtorità eżaminat jekk is-sitwazzjoni deskritta mill-awtoritajiet Norveġiżi tistax titqies bħala tfixkil serju fis-sens tal-Artikolu 61(3)(b), għalkemm mhux invokata mill-awtoritajiet Norveġiżi, u għalhekk għajnuna kompatibbli.

Jidher ċar mill-ġurisprudenza li l-eżenzjoni fl-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim ŻEE teħtieġ li tiġi applikata b’mod restrittiv u trid tindirizza tfixkil fl-ekonomija kollha ta’ Stat Membru (u mhux settur jew reġjun) (85).

M’hemm xejn fl-informazzjoni sottomessa mill-awtoritajiet Norveġiżi li jindika li l-għajnuna kienet immirata lejn l-indirizzar ta’ tfixkil fl-ekonomija kollha tan-Norveġja. Anke fl-agħar xenarju li Hurtigruten tkun waqfet milli tipprovdi s-servizz u l-Istat ikun ġie mġiegħel jiffirma kuntratt ġdid għar-rotta kollha jew partijiet minnha, waqfien temporanju tal-provvista ta’ dan is-servizz ta’ trasport ma jistax jitqies bħala tfixkil serju fl-ekonomija kollha tan-Norveġja, anke meta titqies l-importanza kulturali, soċjali u ekonomika tas-servizz ta’ Hurtigruten.

Għalhekk, l-Awtorità ma tikkunsidrax id-deroga taħt l-Artikolu 61(3)(b) bħala applikabbli f’dan il-każ. Madankollu, l-Awtorità se tindirizza dan l-argument imressaq mill-awtoritajiet Norveġiżi taħt l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim ŻEE ukoll, diskuss hawn taħt.

3.3.2.   Miżuri ta’ ristrutturar – Artikolu 61(3)(c)ŻEE

L-awtoritajiet Norveġiżi rreferew għall-eżenzjoni taħt l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim ŻEE u argumentaw li l-intervent tal-Istat jikkostitwixxi għajnuna ta’ ristrutturar.

L-awtoritajiet Norveġiżi ressqu l-opinjoni tagħhom li l-kriterji materjali għall-għajnuna ta’ ristrutturar taħt il-Linji Gwida tal-Awtorità dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar jistgħu jiġu sodisfatti. Jiddikjaraw li Hurtigruten kienet u hija kumpanija importanti skont it-Taqsima 1(7) tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar u li kienet ditta f’diffikultà skont id-definizzjoni tal-istess linji gwida (86).

Il-prinċipju ġenerali fil-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar huwa li jiġi permess li l-għajnuna ta’ ristrutturar tingħata biss f’ċirkostanzi li fihom kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni tiġi kkumpensata mill-benefiċċji li jirriżultaw mis-sopravivenza tad-ditta. Se tingħata awtorizzazzjoni biss jekk jiġu sodisfatti kondizzjonijiet stretti, inkluż (i) li l-għajnuna trid tkun fuq kondizzjoni tal-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar li jirrestawra l-vijabbiltà tad-ditta fuq terminu ta’ żmien twil, fi żmien raġjonevoli; (ii) il-benefiċjarju huwa meħtieġ li jiffinanzja proporzjon sostanzjali tal-ispejjeż ta’ ristrutturar tiegħu (għall-inqas 50 % għal ditti kbar); (iii) iridu jittieħdu miżuri ta’ kumpens sabiex jipprevjenu jew jimminimizzaw ir-riskji tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni (il-bejgħ tal-assi, it-tnaqqqis fil-kapaċità jew il-preżenza tas-suq, eċċ); (iv) l-għajnuna trid tiġi limitata għall-minimu strett; (v) il-pjan tar-ristrutturar irid jiġi implimentat għal kollox; u (vi) l-Awtorità trid tkun f’pożizzjoni li tiżgura ruħha li l-pjan tar-ristrutturar qed jiġi implimentat sew, permezz ta’ rapporti regolari komunikati mill-Istat tal-EFTA ikkonċernat.

Fl-opinjoni tal-Awtorità, it-tliet miżuri ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-għajnuna stabbiliti fit-Taqsima 3.2.2 tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar. L-ewwel nett, l-għotja tal-għajnuna trid tkun fuq kondizzjoni tal-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar, (87) li għandu jiġi nnotifikat u approvat mill-Awtorità. (88) L-awtoritajiet Norveġiżi ma nnotifikawx pjan ta’ ristrutturar lill-Awtorità, għalkemm twettqu negozjati ma’ Hurtigruten fl-applikazzjoni tal-Artikolu 8 tal-Ftehim.

Kif ikkonfermat mill-ġurisprudenza, (89) l-Istat irid ikun fil-pussess ta’ u marbut ma’ pjan ta’ ristrutturar kredibbli fil-mument meta jagħti l-għajnuna. L-Awtorità għandha dubju jekk l-aġġustamenti għar-remunerazzjoni tal-Istat jikkostitwixxux għajnuna ta’ ristrutturar u l-informazzjoni sottomessa mill-awtoritajiet Norveġiżi fir-rigward tal-organizzazzjoni mill-ġdid u r-riforma meħuda minn Hurtigruten primarjament fl-2008 sabiex jiffaċċjaw id-diffikultajiet finanzjarji tal-kumpanija jistgħux jitqiesu bħala pjan ta’ ristrutturar fis-sens tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

L-Awtorità tonqos ukoll milli tara rabta bejn l-ammont ta’ ħlasijiet addizzjonali miftiehma bejn Hurtigruten u l-Istat fl-applikazzjoni tal-Artikolu 8 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten għall-provvista tas-servizz pubbliku u l-ispejjeż tar-ristrutturar tal-kumpanija.

L-Awtorità ma ġietx provduta bi kwalunkwe informazzjoni li turi li r-ristrutturar ta’ Hurtigruten kien kondizzjoni għall-miżuri tal-għajnuna. Għall-kuntrarju, l-ittra ddatata 5 ta’ Novembru 2008 iffirmata mill-awtoritajiet Norveġiżi ma tirreferix għal kwalunkwe ristrutturar jew pjan ta’ ristrutturar. L-istess japplika għall-Ftehim Supplimentari ffirmat fit-8 ta’ Lulju 2009 u d-19 ta’ Awwissu 2009 mill-awtoritajiet Norveġiżi u minn Hurtigruten rispettivament; iżda pjuttost, jikkonferma l-għotja ta’ kumpens addizzjonali għall-kuntratt oriġinali konkluż fl-2004 għall-provvista ta’ servizz pubbliku u ma jagħmilx referenza għall-ħlasijiet li jikkostitwixxu għajnuna ta’ ristrutturar. Barra minn hekk, meta l-għotja tal-għajnuna ġiet awtorizzata mill-Parlament Norveġiż f’Diċembru 2008, ma kien hemm l-ebda referenza għaliha bħala parti mir-ristrutturar ta’ Hurtigruten. (90) Fl-aħħar nett, jidher illi l-ittra minn Hurtigruten lill-banek fid-9 ta’ Jannar 2009, (91) fejn issir referenza għal “pjan ta’ ristrutturar komprensiv” ma tidhirx li ġiet sottomessa lill-awtoritajiet Norveġiżi, u anke li kieku kienet, l-ittra ma kinitx fil-pussess tal-awtoritajiet fil-mument meta ħadu d-deċiżjoni li jagħtu l-għajnuna, peress li nħarġet biss wara li ttieħdet id-deċiżjoni li tingħata l-għajnuna. Barra minn hekk, la ż-żewġ memoranda mill-kunsill legali ta’ Hurtigruten u lanqas is-sottomissjoni sussegwenti mill-awtoritajiet Norveġiżi m’appoġġjaw il-konklużjoni li l-awtoritajiet kienu fil-pussess ta’ pjan ta’ ristrutturar meta ħadu d-deċiżjoni tagħhom fir-rigward tat-tliet miżuri fl-2008.

Fil-qosor, l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Norveġiżi f’dan il-każ partikolari tidher illi turi li meta l-Istat ta t-tliet miżuri fl-2008, ma qies l-ebda konsiderazzjoni ta’ ristrutturar iżda kien ikkonċernat biss bil-kopertura ta’ spejjeż addizzjonali marbuta mal-provvista ta’ obbligu tas-servizz pubbliku. (92)

The Authority takes the view that the material existence of a restructuring plan at the time when an EFTA State grants aid is a necessary precondition for the applicability of the Rescue and Restructuring Guidelines. L-Istat tal-EFTA li qed jagħti l-għajnuna jrid ikun fil-pussess ta’ “meta ngħatat l-għajnuna kkontestata, pjan ta’ ristrutturar li jissodisfa r-rekwiżiti [tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar]”. (93)

F’konformità mal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar, li kieku t-tliet miżuri ngħataw bħala għajnuna ta’ ristrutturar, l-awtoritajiet Norveġiżi kien imissu kellhom pjan ta’ ristrutturar għal Hurtigruten sa mhux aktar tard minn meta għamlu l-ħlas ta’ 125 miljun NOK f’Diċembru 2008. L-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Norveġiżi ma turix li l-awtoritajiet Norveġiżi kienu fil-pożizzjoni li jivverifikaw jekk pjan ta’ ristrutturar kienx vijabbli jew jekk kienx ibbażat fuq suppożizzjonijiet realistiċi, kif meħtieġ taħt il-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar. Għaldaqstant, l-Awtorità tikkonkludi li l-għajnuna lil Hurtigruten ingħatat mingħajr ma kien disponibbli pjan ta’ ristrutturar lill-awtoritajiet Norveġiżi.

Fin-nuqqas ta’ rabta bejn il-miżuri tal-għajnuna identifikati f’din id-deċiżjoni ma’ pjan ta’ ristrutturar vijabbli li għalih l-Istat tal-EFTA kkonċernat jikkommetti ruħu (94), il-kondizzjonijiet taħt il-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar ma jintleħqux f’dan il-każ.

Barra minn hekk, skont it-Taqsima 2.2 tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar, ir-ristrutturar għandu jiġi bbażat fuq pjan fattibbli, koerenti u b’ambitu wiesa’ sabiex tiġi rrestawrata l-vijabbiltà tad-ditta fuq terminu ta’ żmien twil. Operazzjonijiet ta’ ristrutturar ma jistgħux jiġu llimitati għal għajnuna finanzjarja ddisinjata sabiex tagħmel tajjeb għal telf fil-passat mingħajr ma tindirizza r-raġunijiet għal dak it-telf.

Kif deskritt hawn fuq fit-Taqsima I.5.2, l-awtoritajiet Norveġiżi ssottomettew informazzjoni dwar programm ta’ titjib ibbażat fuq erba’ punti introdott fl-assemblea ġenerali annwali ta’ Hurtigruten fil-15 ta’ Mejju 2008 (dħul miżjud; tnaqqis fid-dejn; tnaqqis tal-ispejjeż u ħlasijiet ġodda u ogħla għas-servizz pubbliku) u sussegwentement, fi Frar 2009, ristrutturar finanzjarju bħala l-ħames punt.

L-awtoritajiet Norveġiżi jitolbu li ż-żewġ memoranda mill-kunsill legali ta’ Hurtigruten iddatati 23 ta’ Marzu 2009 u 24 ta’ Frar 2010 bl-annessi jiġu kkunsidrati bħala l-pjan ta’ ristrutturar tal-kumpanija. L-Awtorità tosserva li d-dokumenti sottomessi ma jissodisfawx il-kondizzjoni stipulata fil-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar. B’mod partikolari, ma jiddeskrivux, fi kwalunkwe dettall, iċ-ċirkostanzi li wasslu għad-diffikultajiet tal-kumpanija, u b’hekk jipprovdu bażi għall-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-miżuri tal-għajnuna, u l-memoranda ma nkludewx stħarriġ tas-suq kif meħtieġ mil-Linji Gwida. Hija u tikkunsidra t-tħassib dwar il-kompetizzjoni ġenerali u l-kondizzjonijiet stretti għall-awtorizzazzjoni tal-għajnuna taħt il-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar, l-Awtorità tikkonkludi li l-miżuri tal-għajnuna mhumiex kompatibbli taħt l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim ŻEE flimkien mal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

Bħala punt addizzjonali, l-awtoritajiet Norveġiżi ressqu l-opinjoni tagħhom li l-Awtorità għandha tqis li s-servizzi marittimi provduti minn Hurtigruten huma fil-parti l-kbira tagħhom f’żoni assistiti.

It-Taqsima 3.2.3, punt 55, tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar tipprevedi li l-Awtorità tqis il-ħtieġa tal-iżvilupp reġjonali meta tivvaluta l-għajnuna ta’ ristrutturar f’żoni assistiti fl-applikazzjoni ta’ kondizzjonijiet anqas stretti fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ kumpens u d-daqs tal-kontribuzzjoni tal-benefiċjarju. Peress li l-pjan ta’ ristrutturar ippreżentat minn Hurtigruten ma jinkludix dawn il-miżuri ta’ kumpens (95) u l-awtoritajiet Norveġiżi ma ressqu l-ebda argument dwar kif dan il-provvediment tal-Linji Gwida jista’ jiġġustifika inqas kontribuzzjoni proprja għar-ristrutturar f’dan il-każ partikolari, l-Awtorità tirrifjuta dan l-argument.

4.   KONKLUŻJONI DWAR IL-KOMPATIBBILTÀ

Abbażi tal-valutazzjoni msemmija qabel, l-Awtorità tikkunsidra t-tliet miżuri bħala inkompatibbli mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat tal-Ftehim ŻEE.

5.   IRKUPRU

Skont il-Ftehim ŻEE u l-ġurisprudenza stabbilta mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-Awtorità hija kompetenti li tiddeċiedi li l-Istat ikkonċernat irid jabolixxi jew ibiddel l-għajnuna (96) meta jkun sab li hija inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE. Il-Qorti sostniet ukoll b’mod konsistenti li l-obbligu fuq Stat li jabolixxi għajnuna meqjusa mill-Kummissjoni Ewropea bħala inkompatibbli mas-suq intern hija ddisinjata sabiex tistabbilixxi mill-ġdid is-sitwazzjoni li kienet teżisti qabel. (97) F’dan il-kuntest, il-Qorti stabbiliet li dan l-objettiv jinkiseb ladarba r-reċipjent ikun ħallas lura l-ammonti mogħtija permezz tal-għajnuna mhux skont il-liġi, u b’hekk jitlef il-vantaġġ li gawda minnu fuq il-kompetituri tiegħu fis-suq, u terġa’ lura s-sitwazzjoni ta’ qabel il-ħlas tal-għajnuna. (98)

Għar-raġunijiet stipulati hawn fuq, l-Awtorità tikkunsidra li t-tliet miżuri jistgħu jinvolvu kumpens żejjed għal obbligu tas-servizz pubbliku li jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE. Peress li dawn il-miżuri ma ġewx notifikati lill-Awtorità, jirriżulta mill-Artikolu 14 tal-Parti II tal-Protokoll 3 li l-Awtorità għandha tiddeċiedi li għajnuna mhux skont il-liġi li hija inkompatibbli mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat taħt il-Ftehim ŻEE trid tiġi rkuprata mill-benefiċjarji.

L-Awtorità trid tirrispetta l-prinċipju ġenerali ta’ proporzjonalità meta teħtieġ l-irkupri. (99) Skont l-għan tal-irkupru u l-prinċipju ta’ proporzjonalità, l-Awtorità se teħtieġ biss irkupru tal-porzjon tal-għajnuna li hija inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE. Parti mill-ħlasijiet magħmula taħt it-tliet miżuri jistgħu jitqiesu bħala kompatibbli bħala kumpens għall-provvista ta’ obbligu tas-servizz pubbliku. Għaldaqstant, il-porzjon tal-ħlasijiet taħt it-tliet miżuri li jikkostitiwixxi kumpens żejjed biss għandu jiġi rkuprat.

L-awtoritajiet Norveġiżi huma mistiedna li jipprovdu informazzjoni dettaljata u preċiża dwar l-ammont ta’ kumpens żejjed mogħti lil Hurtigruten. Sabiex jiġi determinat kemm mill-ħlasijiet jistgħu jitqiesu bħala kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE abbażi tal-Artikolu 59(2) tiegħu bħala kumpens tas-servizzi pubbliku, għandhom jitqiesu l-prinċipji ġenerali applikabbli f’dan il-qasam u b’mod partikolari dan li ġej:

(i)

jeħtieġ li jkun hemm allokazzjoni kif suppost tal-ispiża u d-dħul għas-servizz pubbliku u l-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku,

(ii)

il-kumpens tas-servizz pubbliku ma jistax ikopri aktar minn sehem proporzjonat tal-ispejjeż fissi komuni għas-servizz pubbliku u l-attivitajiet barra mill-mandat tas-servizz pubbliku, u

(iii)

il-kalkolu tal-kumpens tas-servizz pubbliku ma jistax jiġi bbażat fuq spejjeż ipotetiċi mhux rappreżentattivi fejn spejjeż reali huma magħrufa.

F’dan il-kuntest, huwa importanti li jiġi mfakkar li skont il-punt 22 tal-linji gwida dwar il-kumpens tas-servizz pubbliku, kwalunkwe ammont ta’ kumpens żejjed ma jistax jibqa’ disponibbli għal impriża għar-raġuni li jkun jikklassifika ruħu bħala għajnuna kompatibbli mal-Ftehim ŻEE abbażi ta’ dispożizzjonijiet jew linji gwida oħra sakemm mhux awtorizzat.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

It-tliet miżuri provduti fil-Ftehim Supplimentari jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat li hija inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE fis-sens tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE sa fejn jikkostitwixxu forma ta’ kumpens żejjed għas-servizz pubbliku.

Artikolu 2

L-awtoritajiet Norveġiżi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jirkupraw minn Hurtigruten l-għajnuna msemmija fl-Artikolu 1 u magħmula disponibbli mhux skont il-liġi lil Hurtigruten.

Artikolu 3

L-irkupru għandu jsir mingħajr dewmien u skont il-proċeduri tad-dritt nazzjonali sakemm dawn jippermettu l-eżekuzzjoni immedjata u effettiva tad-deċiżjoni. L-għajnuna li għandha tiġi rkuprata għandha tinkludi l-imgħax u l-imgħax kompost mid-data minn meta l-għajnuna kienet għad-dispożizzjoni ta’ Hurtigruten sad-data ta’ meta tiġi rkuprata. L-imgħax għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 195/04/COL.

Artikolu 4

Sat-30 ta’ Awwissu 2011, in-Norveġja għandha tinforma lill-Awtorità bl-ammont totali (imgħax prinċipali u ta’ rkupru) li jrid jiġi rkuprat mill-benefiċjarju kif ukoll bil-miżuri ppjanati jew meħuda sabiex tiġi rkuprata l-għajnuna.

Sat-30 ta’ Ottubru 2011, in-Norveġja trid tkun eżegwiet id-deċiżjoni tal-Awtorità u rkuprat għal kollox l-għajnuna.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tan-Norveġja.

Artikolu 6

Il-verżjoni bl-Ingliż biss ta’ din id-Deċiżjoni hija awtentika.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Awtorità ta’ Sorveljanza ta' l-EFTA

Per SANDERUD

Il-President

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membru tal-Kulleġġ


(1)  Disponibbli fuq: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf.

(2)  Ippubblikati fil-ĠU C 320, 25.11.2010 paġna 6 u s-Suppliment taż-ŻEE għall-Ġurnal Uffiċjali Nru 65, 25.11.2010 paġna 4.

(3)  Għal aktar informazzjoni ddettaljata dwar il-korrispondenza varja bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet Norveġiżi, issir referenza għad-Deċiżjoni tal-Awtorità sabiex tinfetaħ il-proċedura formali tal-investigazzjoni, Deċiżjoni Nru 325/10/COL. Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 2 għar-referenzi tal-pubblikazzjoni.

(4)  Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 2 għar-referenzi tal-pubblikazzjoni.

(5)  Għall-perjodu mill-1.1.2002 sal-31.12.2004 iż-żewġ kumpaniji marittimi Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskap ASA u Troms Fylkes Dampskipsselskap ġew fdati bil-provvista tas-servizz.

(6)  Ir-Rata Interbankarja Norveġiża.

(7)  F’paġna 13 ta’ rapport minn BDO Noraudit ddatat 23.3.2009 sottomess mill-awtoritajiet Norveġiżi, hemm spjegat li l-operazzjoni Geirangerfjord ammontat għal 2 % tal-konsum totali tal-fjuwil fl-2007. Fil-kalkolu tal-figura ta’ 90 % il-konsum tal-fjuwil tal-operazzjoni Geirangerfjord tnaqqas bil-quddiem li implika li 88.2 % tat-taxxa fuq in-NOx ġiet rimborżata.

(8)  Fil-Ftehim Supplimentari: “I tråd med St. prp. nr. 24 (2008-2009) har Hurtigruten ASA fått en generell kompensasjon på 66 mill kr for 2008. Denne ordningen videreføres på årlig basis i resten av avtaleperioden forutsatt at selskapets lønnsomhet knyttet til det statlige kjøpet ikke forbedres vesentlig. Det forutsettes dog at denne kompensasjonen bare er nødvendig for å sikre kostnadsdekning relatert til statens kjøp av denne tjenesten”.

(9)  L-Artikolu 4 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten jipprovdi għal tnaqqis fil-kumpens fil-każ ta’ servizz imnaqqas.

(10)  Fil-Ftehim ta’ Hurtigruten: “Offentlige pålegg som medfører betydelige kostnadsendringer samt radikale endringer av priser på innsatsfaktorer som partene ikke med rimelighet kunne forutse, gir hver av partene rett til a kreve forhandlinger om ekstraordinære reguleringer av statens godtgjørelse, endring av produksjonen eller andre tiltak. Motparten har i slike forhandlinger krav på all nødvendig dokumentasjon”.

(11)  St.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. S. nr. 92 (2008-2009), Prop. 50 S (2009-2010), Innst. 74 S (2009-2010) u Prop. 125 S (2009-2010).

(12)  Din il-figura hija komposta kif ġej: (i) NOK 53,4 miljun bħala rimborż tat-taxxa fuq in-NOx għall-2007; (ii)NOK 5,4 miljun bħala kumpens għal kontribuzzjonijiet għall-Fond tan-NOx għall-ewwel nofs tal-2008; u (iii) NOK 66 miljun bħala kumpens ġenerali għall-2008.

(13)  NOK 3,6 miljun għall-perjodu mis-16.11.2008 sal-31.12 2008 u NOK 7,7 miljun għall-perjodu mill-1.1.2009 sal-31.3.2009.

(14)  Il-kumpens taħt il-Ftehim ta’ Hurtigruten kien ikun ta’ NOK 288 million għall-2008, aġġustat taħt il-klawżola tal-aġġustament tal-prezz. Il-ħlasijiet addizzjonali taħt it-tliet miżuri miftiehma fil-Ftehim Supplementari jammontaw għal NOK 75 miljun għall-2008. Għaldaqstant il-kumpens totali għall-2008 irriżulta f’NOK 363 miljun, jew żieda ta’ 26 % fuq l-aġġustament tal-prezz previst taħt il-Ftehim ta’ Hurtigruten. Ara l-ittra mill-awtoritajiet Norveġiżi iddatata 3.4.2009 (Avveniment Nru 514420) paġna 5.

(15)  Disponibbli fuq: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

ĠU L 107, 28.4.2005, p. 28, Suppliment taż-ŻEE Nru 21, 28.4.2005, p. 1

(16)  Kawża T-98/00 Linde [2002] Ġabra II-3961.

(17)  Ara r-Rapport ta’ PWC li huwa l-bażi tar-Rapport Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger tas-27.9.2007, p. 3, l-ewwel Rapport ta’ BDO, p. 7 (kemm l-Avveniment Nru 514420) u t-tieni Rapport ta’ BDO, p. 4 (Avveniment Nru 571486).

(18)  Ir-Rapport ta’ PWC jikkonsisti mill-ittra minn PWC lil Hurtigruten iddatata 14.10.2008 u l-materjal bażiku fil-forma ta’ tliet dokumenti separati: (i) Hurtigruteavtalen –økonomiske beregninger ddatat 27.9.2007, (ii) Tilleggsopplysninger knyttet til Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger ddatat 4.10.2007, u (iii) Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger ddatat 12.10.2007 (id-dokumenti kollha jistgħu jinstabu fl-Avveniment Nru 514420 fil-paġni 52-96).

(19)  Il-Qligħ qabel l-Imgħax, it-Taxxi, id-Deprezzament u l-Amortizzazzjoni.

(20)  B’mod aktar preċiż: (i) ir-rimborż tan-NOx għall-2007 u l-ewwel nofs tal-2008, (ii) l-allokazzjoni ġenerali ta’ NOK 66 miljun, u (iii) il-vantaġġ tal-2008 ta’ NOK 3,6 miljun mit-tnaqqis tar-rekwiżit relatat man-numru ta’ vapuri mħaddma taħt il-kuntratt tas-servizz pubbliku.

(21)  B’mod aktar preċiż: (i) ir-rimborż tan-NOx għall-2007 u l-2008, (ii) l-allokazzjoni ġenerali ta’ NOK 66 miljun, u (iii) il-vantaġġ tal-2008 ta’ NOK 3,6 miljun mit-tnaqqis tar-rekwiżit relatat man-numru ta’ vapuri mħaddma taħt il-kuntratt tas-servizz pubbliku.

(22)  Jiġifieri kapaċità għat-trasportazzjoni ta’ 400 passiġġier, akkomodazzjoni fil-kabina tal-irqad għal 150 passiġġier u kapaċità għal 150 EURO pallet.

(23)  Ara l-materjal bażiku għar-Rapport ta’ PWC, Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger tas-27.9.2007 (Avveniment Nru 514420, f’paġna 57).

(24)  L-informazzjoni tinsab f’żewġ memoranda mħejjija mill-kunsill legali ta’ Hurtigruten, ddatata 23.3.2009, li kienet mehmuża ma’ ittra mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 3.4.2009 (Avveniment Nru 514420), u memorandum iddatat 24.2.2010, b’annessi, li kien mehmuż ma’ ittra mill-awtoritajiet Norveġiżi lill-Awtorità ddatata 8.3.2010 (Avveniment Nru 549465).

(25)  Skont l-Artikolu 1(d) fil-Parti II tal-Protokoll 3, skema ta’ għajnuna tfisser kull att li abbażi tiegħu, mingħajr ma jkunu meħtieġa miżuri oħra ta’ implimentazzjoni, jkunu jistgħu jsiru għotjiet ta’ għajnuna individwali lil impriżi definiti fl-att b’mod ġenerali u astratt u kwalunkwe att li abbażi tiegħu għajnuna li mhix marbuta ma’ proġett speċifiku tista’ tingħata lil impriża waħda jew diversi għal perjodu ta’ żmien indefinit u/jew għal ammont indefinit.

(26)  St.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. S. nr. 92 (2008-2009), Prop. 50 S (2009-2010), Innst. 74 S (2009-2010) u Prop. 125 S (2009-2010).

(27)  Kawża E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Ct. Rep. p. 62 fil-paragrafu 78.

(28)  Kawżi magħquda C-180/98 sa C-184/98 Pavlov [2000] Ġabra I-6451 fil-paragrafu 75.

(29)  Kawża T-98/00 Linde [2002] Ġabra II-3961.

(30)  F’dak il-każ, il-korp tad-dritt pubbliku responsabbli għall-amministrazzjoni, ir-ristrutturar u l-privatizzazzjoni ta’ impriżi fl-eks Repubblika Demokratika Ġermaniża (“it-THA”) biegħ l-attivitajiet tan-negozju ta’ Leuna Werke AG (il-predeċessur legali ta’ Leuna-Werke GmbH (“LWG”)) lil UCB Chemie GmbH (“UCB”). Il-kuntratt ta’ dak il-bejgħ ġie ssupplimentat minn numru ta’ kuntratti anċillari li inkludew ftehim li fih it-THA u LWG daħlu sabiex jipprovdu kwantitajiet speċifiċi ta’ monossidu tal-karbonju (CO) lil UCB bil-prezz tas-suq għal perjodu ta’ 10 snin imġedda għal perjodu indefinit. L-LWG kienet intitolata biss li ttemm il-ftehim jekk UCB tkun ikkonkludiet ftehim ta’ provvista ieħor ma’ parti terza fuq “termini mhux inqas favorevoli” minn dawk inklużi f’dak il-ftehim jew jekk UCB tkun bniet l-faċilità tal-produzzjoni ta’ CO tagħha stess. Fil-każ imsemmi l-aħħar, it-THA tħallas lil UCB “sussidju ta’ investiment” ta’ DEM 5 miljun. It-THA u l-LWG ġarrbu telf sostanzjali taħt il-ftehim. Minħabba li UCB ma riditx tibni l-faċilità tagħha stess u l-ebda produttur ieħor ma kien attiv fiż-żona, l-awtoritajiet Ġermaniżi ma kinux intitolati li jtemmu l-ftehim. Eventwalment ħallsu lill-impriża Linde AG DEM 9 miljun sabiex tibni u tħaddem faċilità tal-produzzjoni tal-CO u sabiex tiżgura, minflok, il-provvista fuq terminu ta’ żmien twil ta’ CO lil UCB, ara T-98/00 Linde [2002] Ġabra II-3961, paragrafi 2-6.

(31)  Ibid. paragrafi 49-50.

(32)  Kawża C-280/00 Altmark Trans [2003] Ġabra p. I-7747 f’paragrafi 89-93.

(33)  Ibid. paragrafu 94 u C-451/03 Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti [2006] Ġabra p. I-2941 fil-paragrafu 60.

(34)  Kawża C-280/00 Altmark Trans [2003] Ġabra I-7747 fil-paragrafu 94.

(35)  Kif spjegat mill-awtoritajiet Norveġiżi fl-ittra tagħhom iddatata 8.3.2010 (Avveniment Nru 549465).

(36)  Kawża C-280/00 Altmark Trans [2003] Ġabra p. I-7747 fil-paragrafu 93: “Ir-raba’, meta, f’każ speċifiku, l-impriza li għandha twettaq l-obbligi ta’ servizz pubbliku ma tintgħażilx permezz ta’ proċedura ta’ appalt pubbliku li tippermetti li jintgħażel il-kandidat kapaċi li jipprovdi tali servizzi bl-inqas spiża għall-komunità, il-livell tal-kumpens neċessarju għandu jkun stabbilit abbażi ta’ analiżi tal-ispejjeż, li impriża medja, immexxija tajjeb u adegwatament mogħnija b’mezzi ta’ trasport sabiex tkun tista’ tissodisfa l-bżonnijiet neċessarji ta’ servizz pubbliku, kienet tagħmel sabiex twettaq tali obbligi, filwaqt li jiġi kkunsidrat id-dħul rilevanti kollu kif ukoll il-profitt raġjonevoli għat-twettiq ta’ dawn l-obbligi.

(37)  Kawża C-280/00 Altmark Trans [2003] Ġabra p. I-7747 f’paragrafi 90-91: “It-tieni, il-parametri li fuqhom huwa kkalkolat l-kumpens iridu jkunu stabbiliti minn qabel b’mod oġġettiv u trasparenti sabiex ikun evitat li tali kumpens jirriżulta f’vantaġġ ekonomiku li jista’ jiffavorixxi l-impriża benefiċjarja fuq impriżi kompetituri. Il-pagament ta’ kumpens minn Stat Membru għat-telf sostnut minn impriża mingħajr mal-parametri għal tali kumpens ma jkunu ġew stabbiliti minn qabel, meta jirriżulta a posteriori li l-operazzjoni ta’ ċerti servizzi fil-kuntest tal-eżekuzzjoni ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku ma kinitx ekonomikament vijabbli, jikkostitwixxi għaldaqstant miżura finanzjarja li taqa’ taħt il-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 92(1) tat-Trattat.

(38)  Għat-test oriġinali bin-Norveġiż, ara n-nota f’qiegħ il-paġna 10.

(39)  Kawża C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH [2008] Ġabra I-4401 fil-paragrafi 59-60 u 70.

(40)  L-Awtorità tfakkar li l-awtoritajiet Norveġiżi ressqu kalkolu li juri li ħlasijiet addizzjonali miftiehma fis-27.10.2008 ammontaw għal żieda ta’ 26 % tal-kumpens tal-2008 taħt il-Ftehim ta’ Hurtigruten, fuq l-aġġustament tal-klawsola tal-aġġustament tal-prezz fl-Artikolu 6.2 tal-Ftehim ta’ Hurtigruten. Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 14.

(41)  Ittra mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 30.9.2010 (Avveniment Nru 571486), p. 11.

(42)  It-taxxa Nox ta’ Hurtigruten/il-kontribuzzjonijiet tal-Fond tan-NOx bl-operazzjoni ta’ Geirangerfjorden imnaqqsa.

(43)  Emails mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatati 15.4.2011 (Avveniment Nru 595326) u 6.5.2011 (Avveniment Nru 597151).

(44)  E-Mail mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 6.5.2011 (Avveniment Nru 597151).

(45)  Kif sostanzjat mill-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Norveġiżi permezz ta’ ittra ddatata 8.3.2010 (Avveniment Nru 549465).

(46)  Ara t-Taqsima II.3.2 hawn taħt.

(47)  Jiġifieri. li “il-livell ta’ kumpens meħtieġ għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi ta’ analiżi tal-ispejjeż li impriża tipika mmexxija tajjeb u pprovduta b’mod adegwat bil-mezzi tat-trasport sabiex tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet tas-servizz pubbliku meħtieġa, tkun ġarrbet biex twettaq dawn l-obbligi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-irċevuti rilevanti kif ukoll qligħ raġonevoli għat-twettiq ta’ dawn l-obbligi.

(48)  Ara t-Taqsima II.3.2 hawn taħt.

(49)  Kawża C-280/00 Altmark Trans [2003] Ġabra p. I-7747 fil-paragrafu 92. “It-tielet, il-kumpens ma jistax ikun iktar minn dak li hu neċessarju sabiex ikunu koperti l-ispejjeż kollha jew parti minnhom, li jirriżultaw mit-twettiq ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku, filwaqt li jiġi kkunsidrat id-dħul rilevanti kollu kif ukoll il-profitt raġjonevoli għat-twettiq ta’ tali obbligi.L-osservanza ta’ kundizzjoni bħal din hija indispensabbli sabiex jiġi żgurat li l-impriża benefiċjarja ma tingħata l-ebda vantaġġ li jikkawża distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni għall-kompetitzzjoni billi ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tagħha.

(50)  Kawżi Magħquda C-83/01 P, C-93/01 P u C-94/01 P Chronopost [2003] p. I-6993.

(51)  Ibid. paragrafu 40.

(52)  Ara Taqsima I.5.1 hawn taħt

(53)  Ara Taqsima I.4.2. hawn fuq.

(54)  Loco.citato

(55)  Ara Taqsima II.3.2 b’aktar referenzi.

(56)  Kawża C-256/97 Déménagements-Manutention Transport SA [1999] Ġabra I-3913 fil-paragrafu 27.

(57)  Ittra mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 30.9.2010, p. 14 (Avveniment Nru 571786).

(58)  Ittra mill-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjonijiet lil Næringslivets Hovedorganisasjon iddatata 13.5.2008 (Avveniment Nru 595326) u e-Mail mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 3.5.2011 (Avveniment Nru 596802).

(59)  E-Mail mill-awtoritajiet Norveġiżi ddatata 6.5.2011 (Avveniment Nru 597151).

(60)  Kawżi Magħquda E-4/10, E-6/10 u E-7/10 Principality of Liechtenstein and others vs l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (ĠU C 294, 6.10.2011, p. 7 u Suppliment taż-ŻEE Nru 53, 6.10.2011, p. 1.) fil-paragrafu 87, u C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] Ġabra p. I-3913 fil-paragrafu 41.

(61)  Kawża C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] Ġabra p. I-3913.

(62)  Kawża C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] Ġabra p. I-3913 f’paragrafi 49-53.

(63)  Ara Taqsima I.2.1 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 501/08/COL li tapprova l-iskema tal-Fond tan-NOx, disponibbli onlajn: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=14653&1=1.

(64)  Ara Taqsima II.3.2. hawn taħt.

(65)  Kawża 730/79 Philip Morris [1989] Ġabra p. 2671, paragrafu 11.

(66)  ĠU L 30 tal-5.2.1998, inkorporat bħala punt 53a f’Anness XIII għall-Ftehim ŻEE.

(67)  I.a. Seabourn Cruise Line Limited u Silversea Cruises Ltd.

(68)  Punt 2 tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens tas-servizz pubbliku.

(69)  Ara taqsima 2.2 tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar it-trasport Marittimu: “Għajnuna mill-Istat trid dejjem tiġi ristretta għal dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan tagħha u tingħata b’mod trasparenti.

(70)  Ara d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-Kawżi N 62/05 (l-Italja) fil-paragrafu 46 u N 265/06 (l-Italja) fil-paragrafu 48.

(71)  Ara taqsima 2.2 tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar it-trasport Marittimu.

(72)  Ara Kapitolu 2.4 tal-Linji Gwida dwar il-kumpens tas-servizz pubbliku.

(73)  Kapitolu II.3 tad-Deċiżjoni Nru 325/10/COL.

(74)  Ara Kawżi Magħquda C-83/01 P, C-93/01 P u C-94/01 P Chronopost [2003] p. I-6993 fil-paragrafu 40. Ara wkoll punt 15 tal-Linji Gwida dwar il-kumpens tas-servizz pubbliku.

(75)  Ara Kawżi Magħquda C-83/01 P, C-93/01 P u C-94/01 P Chronopost [2003] p. I-6993 fil-paragrafu 40.

(76)  L-ewwel erba’ sentenzi tal-punt 15 tal-Linji Gwida dwar il-kumpens tas-servizz pubbliku.

(77)  Punt 66-67 tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar l-applikazzjoni ta’ regoli tal-għajuna mill-Istat lix-xandir tas-servizz pubbliku, ara ĠU L 124, 11.5.2012, p. 40 u Suppliment taż-ŻEE Nru 26, 11.5.2012, p. 1, disponibbli wkoll fuq: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-IVThe-application-of-the-state-aid-rules-to-public-service-broadcasting.pdf.

(78)  Ibid. punt 67.

(79)  Dan kien l-approċċ aċċettat mill-Qorti fil-Kawża T-106/95 Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) vs Il-Kummissjoni [1997] Ġabra II-229 fil-paragrafu 105.

(80)  L-ewwel żewġ metodi tar-Rapport ta’ PWC (ara l-materjal bażiku Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger tas-27.9.2007), l-ewwel Rapport ta’ BDO pp. 11-21, u t-tieni Rapport ta’ BDO pp. 5-11.

(81)  Ara r-Rapport ta’ PWC li huwa l-bażi tar-Rapport Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger tas-27.9.2007, p. 3, l-ewwel Rapport ta’ BDO, p. 7 (kemm l-Avveniment Nru 514420) u t-tieni Rapport ta’ BDO, p. 4 (Avveniment Nru 571486).

(82)  Ara taqsima 2(2) tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar it-trasport Marittimu: “Għajnuna mill-Istat trid dejjem (…) tingħata b’manjiera trasparenti.” Ara wkoll il-punt 18 tal-Linji Gwida dwar il-kumpens tas-servizz pubbliku: “Meta kumpanija twettaq attivitajiet li jaqgħu kemm ġewwa kif ukoll barra mill-ambitu tas-servuzz ta’ interess ekonomiku ġenerali, il-kontijiet interni jridu juru separatament l-ispejjeż u l-irċevuti assoċjati mas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali u dawk assoċjati ma’ servizzi oħra, kif ukoll il-parametri għall-allokazzjoni tal-ispejjeż u d-dħul.”

(83)  Jiġifieri kalkoli bbażati fuq MS Narvik (l-ewwel alternattiva tar-Rappor ta’ PWC, Hurtigruteavtalen – økonomiske beregninger tas-27.9.2007 (Avveniment Nru 514420, f’paġna 57) jew MS Vesterålen (it-tieni Rapport ta’ BDO f’paġna 4 (Avveniment Nru 571486)).

(84)  Kawża T-459/93 Siemens SA vs Il-Kummissjoni [1995] Ġabra II-1675, paragrafi. 76 u 77.

(85)  Cf. Kawżi Magħquda T-132/96 u T-143/96 Freistaat Sachsen u Volkswagen AG Commission [1999] Ġabra II-3663, p. 167. Segwita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-kawża C-47/1996 Crédit Lyonnais (ĠU L 221, 8.8.1998, p. 28, punt 10.1), Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-kawża C 28/02 Bankgesellshaft Berlin (ĠU L 116, 4.5.2005, p. 1, punti 153 et seq) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-Kawża C 50/06 BAWAG (punt 166). Ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Diċembru 2007 fil-Kawża NN 70/07, Northern Rock (ĠU C 43, 16.2.2008, p. 1), Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 30 ta’ April 2008 fil-Kawża NN 25/08, Għajnuna ta’ Salvataġġ lil WestLB (ĠU C 189, 26.7.2008, p. 3), Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Ġunju 2008 fil-Kawża C 9/08 SachsenLB (ĠU C 71, 18.3.2008, p. 14).

(86)  Ara punt 32 u punti 8-12 tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

(87)  Ara punt 33 tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar. Hurtigruten mhijiex SME.

(88)  Punt 34 tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

(89)  Kawża C-17/99 France vs Il-Kummissjoni [2001], Ġabra I-2481, paragrafu 46 u l-Kawżi Magħquda C-278/92, C-279/92 u C-280/92 Spain vs Il-Kummissjoni [1994] Ġabra I-4103 paragrafu 67.

(90)  St.prp. nr. 24 (2008-2009) 14 ta’ Novembru 2008 u Innst. S. nr. 92 (2008 – 2009) 4 ta’ Diċembru 2008

(91)  Imsemmija f’paġna 9 fl-ittra tal-awtoritajiet Norveġiżi tat-8.3.2010 (Avveniment Nru 549465).

(92)  Huwa evidenti mill-informazzjoni sottomessa mill-awtoritajiet Norveġiżi li l-impenn tagħhom fl-2008 li jingħata l-kumpens addizzjonali ma sarx fuq il-kondizzjoni tar-ristrutturar ta’ Hurtigruten.

(93)  Ara l-kawża C-17/99 Franza vs Il-Kummissjoni [2001] Ġabra I-2481, paragrafu 46.

(94)  Ara punti 33 u 34 tal-Linji Gwida dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturar.

(95)  Fit-tweġiba tagħhom għad-deċiżjoni tal-ftuħ (Avveniment Nru 571486), l-awtoritajiet Norveġiżi, f’paġna 28, irreferew għat-taqsima 3.2 tat-tieni memorandum (iddatat 24.2 2010) mill-kunsill legali ta’ Hurtigruten anness għall-ittra tal-awtoritajiet Norveġiżi lill-Awtorità ddatata 8.3.2010 (Avveniment Nru 549465). Dan il-memorandum sempliċement issemmi ftit assi u attivitajiet li l-kumpanija ddisponiet minnhom sabiex tnaqqas id-dejn u pjanijiet sabiex tiddisponi minn aktar assi, iżda ma tipprovdix kwalunkwe pjan kredibbli sabiex jidħlu fis-seħħ miżuri ta’ kumpens fl-opinjoni tal-Awtorità.

(96)  Kawża C-70/72 Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja [1973] Ġabra 813, punt 13.

(97)  Kawżi Magħquda C-278/92, C-279/92 u C-280/92 Spanja vs Il-Kummissjoni [1994] Ġabra I-4103, paragrafu 75.

(98)  Kawża C-75/97 Il-Belġu vs Il-Kummissjoni [1999] Ġabra I-3671, paragrafi 64 u 65. Ara l-Kawżi Konġunti E-5/04, E-6/04 u E-7/04 Fesil and Finnfjord, PIL u oħrajn u n-Norveġja vs l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA [2005] EFTA Ct. Rep. 121 fil-paragrafu 178 u C-310/99 l-Italja vs Il-Kummissjoni [2002] Ġabra I-2289 fil-paragrafu 98. Ara wkoll Kapitolu 2.2.1 tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar l-irkupru ta’ għajnuna mhux skont il-liġi u inkompatibbli, ara ĠU L 105, 21.4.2011, p. 32, Suppliment taż-ŻEE Nru 23, 21.4.2011, p. 1, disponibbli onlajn: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(99)  Ara l-Kawżi Magħquda E-5/04, E-6/04 u E-7/04 Fesil and Finnfjord, PIL u oħrajn u n-Norveġja vs l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA [2005] EFTA Ct. Rep. 121 f’paragrafi 178-181 u Kawża 301/87 Franza vs Il-Kummissjoni [1990] Ġabra I-307 fil-paragrafu 61.