ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.162.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 162

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
21 ta' Ġunju 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 508/2012 tal-20 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 162/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 508/2012

tal-20 ta’ Ġunju 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3), l-Artikolu 38(d), u l-Artikolu 40 tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-dawl tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 (2), il-pubblikazzjoni tal-ismijiet u tal-indirizzi tal-Internet tal-awtorità jew l-awtoritajiet tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll jew korpi rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti biex iwettqu kontrolli fil-pajjiż terz hija suffiċjenti għall-fini ta’ dak ir-Regolament. Madankollu, huwa xieraq li titkompla l-esiġenza tal-pubblikazzjoni tan-numru tal-kodiċi tal-awtorità jew l-awtoritajiet jew il-korp ta’ kontroll jew korpi responsabbli fil-pajjiż terz għall-ħruġ taċ-ċertifikati bil-għan ta’ importazzjoni fl-Unjoni.

(2)

Fid-dawl tal-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni tas-sistema tal-ekwivalenza, pajjiż terz li hu rikonoxxut għall-iskop ta’ ekwivalenza għandu jiġi inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għal perjodu ta’ prova ta’ tliet snin, bħala l-ewwel pass. Imbagħad, jekk dak il-pajjiż ikompli jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 u jipprovdi lill-Kummissjoni bil-garanziji meħtieġa, l-inklużjoni f’din il-lista għandha tkun estiża.

(3)

Biex ma jfixkilx il-kummerċ internazzjonali u biex jgħin fit-tranżizzjoni bejn ir-regoli stabbiliti bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 tal-24 ta’ Ġunju 1991 dwar il-produzzjoni organika ta’ prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel (3) u dawk stabbiliti permezz tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jestendi l-possibbiltà għall-Istati Membri li jkomplu jagħtu awtorizzazzjonijiet lill-importaturi għat-tqegħid tal-prodotti fis-suq tal-Unjoni fuq il-bażi ta’ każ b’każ sakemm ikunu ġew attwati l-miżuri meħtieġa għat-tħaddim tar-regoli ġodda tal-importazzjoni. Dik il-possibbiltà għandha titneħħa gradwalment hekk kif tkun qed tiġi stabbilita l-lista tal-pajjiżi stabbiliti fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(4)

Ladarba pajjiż terz huwa rikonoxxut bħala ekwivalenti fl-Unjoni, ma jkun hemm l-ebda ħtieġa li l-Istati Membri jagħtu aktar tali awtorizzazzjonijiet.

(5)

Madankollu, l-esperjenza miksuba mis-sistema tal-ekwivalenza wriet illi f’xi każijiet huwa xieraq għal raġunijiet tekniċi li l-ambitu tar-rikonoxximent ta’ pajjiż terz jkun limitati għal ċertu kategoriji ta’ prodotti jew għal prodotti li joriġinaw f’dak il-pajjiż terz.

(6)

Għalhekk, għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jagħtu tali awtorizzazzjonijiet sat-30 ta’ Ġunju 2014 għal prodotti importati minn pajjiż terz elenkat fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, jekk il-prodotti importati inkwistjoni huma oġġetti li mhumiex koperti mill-kategoriji u/jew mill-oriġini elenkata għal dak il-pajjiż.

(7)

Xi Stati Membri jistgħu jkunu taw l-awtorizzazzjonijiet msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għal perjodu ta’ żmien mhux limitat qabel l-1 ta’ Lulju 2012. Dawk l-awtorizzazzjonijiet tal-importazzjoni għandhom jiskadu l-aktar tard fl-1 ta’ Lulju 2014.

(8)

L-esperjenza wriet li jistgħu jinqalgħu diffikultajiet fl-identifikazzjoni tal-prodotti koperti mill-kategoriji tal-prodotti elenkati fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Fid-dawl tal-esperjenza u tal-informazzjoni li waslet, jeħtieġ li jiġi ċċarat li ċerti prodotti mhumiex inklużi f’dawn il-kategoriji tal-prodotti.

(9)

Għall-inbid organiku esportat mill-Istati Uniti lejn l-Unjoni, l-awtoritajiet tal-Istati Uniti qablu li japplikaw u jiċċertifikaw il-konformità mar-regoli għall-inbid organiku stabbiliti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (4) kif emendat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 203/2012 (5) mill-1 ta’ Awwissu 2012 u sa tali żmien bħala grupp ta’ ħidma konġunta jkun ikkonkluda l-eżami tiegħhu tal-ekwivalenza tar-regoli dwar il-produzzjoni tal-inbid organika. Konsegwentement, jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-inbid se jiġi inkluż mill-1 ta’ Awwissu 2012 fil-kategoriji ta’ prodotti relatati mal-Istati Uniti fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(10)

Il-preżentazzjoni tal-kategoriji tal-prodotti tal-pajjiżi elenkati fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandhom ikunu armonizzati mal-kategoriji definiti fl-Anness IV.

(11)

It-tul ta’ żmien tal-inklużjoni tat-Tuneżija fil-lista provduta fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2012. Billi t-Tuneżija ma kkomunikatx informazzjoni suffiċjenti dwar is-sistema ta’ kontroll tagħha wara talba mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, l-inklużjoni għandha tiġi mtawla għal sena waħda (1) biss.

(12)

L-awtoritajiet Indjani, Iżraeljani, Ġappuniżi, Tuneżini u tal-Kosta Rika, talbu lill-Kummissjoni biex tinkludi korpi ġodda tal-kontroll u tal-ħruġ taċ-ċertifikati u pprovdew lill-Kummissjoni l-garanziji meħtieġa li huma jissodisfaw il-prekunduzzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. L-awtoritajiet tal-Kosta Rika infurmaw lill-Kummissjoni li l-korp tal-kontroll Mayacert mhuwiex aktar rikonoxxut minnhom u talbu lill-Kummissjoni biex dan jitneħħa mil-lista. L-awtorità kompetenti tal-Istati Uniti infurmat lill-Kummissjoni li l-korp tal-kontroll “Louisiana Department of Agriculture” mhuwiex aktar akkreditat u għandu jitneħħa mil-lista.

(13)

L-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 kif emendat mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1267/2011 (6) jistabbilixxi lista ta’ korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll kompetenti biex iwettqu l-kontrolli u joħorġu ċertifikati f’pajjiżi terzi għall-iskop ta’ ekwivalenza. Il-Kummissjoni kompliet bil-valutazzjoni tat-talbiet għall-inklużjoni li waslulha sal-31 ta’ Ottubru 2009 fid-dawl tal-informazzjoni addizzjonali riċevuta u vvalutat it-talbiet li waslu sal-31 ta’ Ottubru 2010. Għandhom jiġu inklużi f’dik il-lista dawk il-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll biss li għalihom l-eżami sussegwenti tal-informazzjoni kollha riċevuta wassal għall-konklużjoni illi huma kkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti. F’ċerti każijiet, l-ismijiet tal-korpi tal-kontroll elenkati fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 ġew imqassra. Għal raġunijiet ta’ ċarezza il-lista għandha tkun sostitwita.

(14)

Ir-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(15)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat regolatorju għall-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 7(2), il-punti (e) u (f) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(e)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-Internet tal-awtorità jew tal-awtoritajiet tal-kontroll jew il-korp ta’ kontroll jew korpi rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (d) biex iwettqu l-kontrolli;

(f)

l-ismijiet, l-indirizzi tal-Internet u n-numri tal-kodiċi tal-awtorità jew l-awtoritajiet jew il-korp tal-kontroll jew korpi responsabbli fil-pajjiż terz għall-ħruġ taċ-ċertifikati bil-għan tal-importazzjoni fl-Unjoni;”

(2)

Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk id-dossier tekniku msemmi fil-paragrafu 2 u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 humiex sodisfaċenti u tista’ sussegwentement tiddeċiedi li tirrikonoxxi u tinkludi pajjiż terz fil-lista għal perjodu ta’ tliet snin. Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u dan ir-Regolament jkomplu jiġu ssodisfati, hija tista’ tiddeċiedi li testendi l-inklużjoni tal-pajjiż terz wara dak il-perjodu ta’ tliet snin.

Id-deċiżjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jittieħdu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.”

(3)

L-Artikolu 19 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

Fl-ewwel subparagrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ wkoll tagħti tali awtorizzazzjonijiet bl-istess kundizzjonijiet għal prodotti importati minn pajjiż terz inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jekk il-prodotti importati inkwistjoni huma oġġetti li mhumiex koperti mill-kategoriji u/jew mill-oriġini elenkata għal dak il-pajjiż.”

(ii)

Fit-tielet subparagrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“L-awtorizzazzjonijiet mogħtija qabel l-1 Lulju 2012 għandhom jiskadu l-aktar tard fl-1 ta’ Lulju 2014.”

(b)

Il-paragrafu 6 huwa mħassar.

(4)

L-Anness III huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

(5)

L-Anness IV huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, il-punti 3(a)(ii) u 5 tal-Artikolu 1 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25.

(3)  ĠU L 198, 22.7.1991, p. 1. Ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 ġie rrevokat u sostitwit bir-Regolament (KE) Nru 834/2007 mill-1 ta’ Jannar 2009.

(4)  ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 71, 9.3.2012, p. 42.

(6)  ĠU L 324, 7.12.2011, p. 9.


ANNESS I

“ANNESS III

LISTA TA’ PAJJIŻI TERZI U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 7

L-ARĠENTINA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li ġew prodotti fl-Arġentina.

3.   Standard tal-produzzjoni: Ley 25 127 sobre ‘Producción ecológica, biológica y orgánica’.

4.   Awtorità kompetenti: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.

L-AWSTRALJA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (3)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (4)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fl-Awstralja.

3.   Standard tal-produzzjoni: Standard nazzjonali għal prodotti organiċi u bijodinamiċi.

4.   Awtorità kompetenti: Australian Quarantine and Inspection Service, www.aqis.gov.au.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.

IL-KANADA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (5)

D

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

 

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D u E li tkabbru fil-Kanada.

3.   Standard tal-produzzjoni: Regolament tal-Prodotti Organiċi.

4.   Awtorità kompetenti: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.centifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Kanada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta’ Ġunju 2014.

IL-KOSTA RIKA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (6)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (7)

D

Prodotti pproċessati tal-uċuħ tar-raba’ biss

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fil-Kosta Rika.

3.   Standard tal-produzzjoni: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.   Awtorità kompetenti: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.

L-INDJA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (8)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (9)

D

Komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fl-Indja.

3.   Standard tal-produzzjoni: National Programme for Organic Production.

4.   Awtorità kompetenti: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.com

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaindia.com

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.in.sgs.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

md.mpsoca@gmail.com

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.

L-IŻRAEL

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (10)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (11)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li ġew prodotti fl-Iżrael jew li ġew impurtati fl-Iżrael:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz fil-qafas ta’ skema rikonoxxuta bħala ekwivalenti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KEE) Nru 834/2007.

3.   Standard tal-produzzjoni: Standard nazzjonali għal pjanti mkabbra organikament u l-prodotti tagħhom.

4.   Awtorità kompetenti: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

IL-ORG-005

LAB-PATH Ltd

www.lab-path.co.il

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.

IL-ĠAPPUN

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (12)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (13)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fil-Ġappun.

3.   Standards tal-produzzjoni: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notifika Nru. 1605 tal-MAFF tas-27 ta’ Ottubru 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notifika Nru. 1606 tal-MAFF tas-27 ta’ Ottubru, 2005).

4.   Awtoritajiet kompetenti: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/organic

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

http://ecocert.qai.jp

JP-BIO-007

Japan Certification Services, Inc.

www.pure-foods.co.jp

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.

www.omicnet.com/index.html.en

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

www.yuukinin.jimdo.com

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center

http://inasaku.or.tv/center/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta’ Ġunju 2013.

L-ISVIZZERA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (14)

A

Bl-eċċezzjoni tal-prodotti mkabbra matul il-perjodu tal-konverżjoni

Annimali ħajjin u prodotti tal-annimali mhux proċessati

B

Bl-eċċezzjoni ta’ prodotti mkabbra matul il-perjodu tal-konverżjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (15)

D

Bl-eċċezzjoni ta’ prodotti li fihom ingredjent ta’ oriġini agrikola prodott matul il-perjodu tal-konverżjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

Bl-eċċezzjoni ta’ prodotti li fihom ingredjent ta’ oriġini agrikola prodott matul il-perjodu tal-konverżjoni

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u ingredjenti prodotti organikament fi prodotti tal-kategorija D u E li ġew prodotti l-Isvizzera jew li ġew importati fl-Isvizzera:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz li għalih l-Isvizzera rrikonoxxiet li l-prodotti ġew prodotti u kkontrollati f’dak il-pajjiż terz skont regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti mil-leġiżlazzjoni Svizzera.

3.   Standard tal-produzzjoni: Ordinanza dwar l-agrikoltura organika u l-ittikkettar tal-prodotti tal-pjanti u oġġetti tal-ikel prodotti organikament.

4.   Awtorità kompetenti: Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.

IT-TUNEŻIJA

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (16)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (17)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fit-Tuneżija.

3.   Standards tal-produzzjoni: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; id-Digriet tal-Ministru tal-Agrikoltura tat-28 ta’ Frar 2001, li japprova l-ispeċifikazzjonijiet standard tal-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ skont il-metodu organiku.

4.   Awtorità kompetenti: Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-002

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC

www.imcert.it

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institute.com

TN-BIO-005

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA)

www.icea.info

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni:: sat-30 ta’ Ġunju 2013.

L-ISTATI UNITI

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

Fil-każ ta’ tuffieħ u lanġas, l-importazzjonijiet huma soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikazzjoni speċifika mill-korp tal-kontroll jew mill-awtorità tal-kontroll rilevanti li ma seħħ l-ebda trattament bl-antibjotiċi għall-kontroll tal-marda batterjoloġika mill-erwinia amylovora (bħal tetracycline u streptomycin) matul il-proċess tal-produzzjoni.

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (18)

D

Fil-każ ta’ tuffieħ u lanġas ipproċessati, l-importazzjonijiet huma soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikazzjoni speċifika mill-korp tal-kontroll jew mill-awtorità tal-kontroll rilevanti li ma seħħ l-ebda trattament bl-antibjotiċi għall-kontroll tal-marda batterjoloġika mill-erwinia amylovora (bħal tetraċiklin u streptomiċina) matul il-proċess tal-produzzjoni.

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

 

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategoriji A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategoriji D u E li tkabbru fl-Istati Uniti jew li ġew importati fl-Istati Uniti skont il-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti.

3.   Standards tal-produzzjoni: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.   Awtorità kompetenti: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

US-ORG-005

BioAgriCert

www.bioagricert.org/English/index.php

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

www.agr.state.tx.us

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta’ Ġunju 2015.

IN-NEW ZEALAND

1.   Kategoriji tal-prodotti:

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (19)

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (20)

D

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

2.   Oriġini: prodotti tal-kategorija A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li kienu prodotti fin-New Zealand jew li kienu ġew importati fin-New Zealand l:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz fil-qafas ta’ skema rikonoxxuta bħala ekwivalenti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

jew minn pajjiż terz li r-regoli tal-produzzjoni u tal-ispezzjoni tiegħu kienu ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-MAF Official Organic Assurance Programme fuq il-bażi tal-assigurazzjonijiet u l-informazzjoni pprovduti mill-awtorità kompetenti ta’ dak il-pajjiż bi qbil mad-dispożizzjonijiet stabbiliti mill-MAF u sakemm ikunu importati biss l-ingredjenti li huma prodotti organikament maħsuba biex ikunu inkorportati, sa massimu ta’ 5 % tal-prodotti ta’ oriġini agrikola, fil-prodotti tal-kategorija D ippreparati fin-New Zealand.

3.   Standard tal-produzzjoni: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Awtorità kompetenti: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.gov.nz/industry/sectors/organics/

5.   Korpi tal-kontroll:

Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

NZ-BIO-001

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.   Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

7.   Tul taż-żmien tal-inklużjoni: mhux speċifikat.”


(1)  L-alka mhux inkluża.

(2)  L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

(3)  L-alka mhux inkluża.

(4)  L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

(5)  L-inbid mhux inkluż.

(6)  L-alka mhux inkluża.

(7)  L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

(8)  L-alka mhux inkluża.

(9)  L-inbid, ħmira mhux inklużi.

(10)  L-alka mhux inkluża.

(11)  L-inbid, ħmira mhux inklużi.

(12)  L-alka mhux inkluża.

(13)  L-inbid mhux inkluż.

(14)  L-alka mhux inkluża.

(15)  L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

(16)  L-alka mhux inkluża.

(17)  L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

(18)  L-inbid inkluż mill-1 ta’ Awwissu 2012

(19)  L-alka mhux inkluża.

(20)  L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.


ANNESS II

“ANNESS IV

LISTA TAL-KORPI TAL-KONTROLL U TAL-AWTORITAJIET TAL-KONTROLL GĦALL-ISKOP TA’ EKWIVALENZA U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10

Għall-fini ta’ dan l-anness, il-kategoriji tal-prodotti huma ddeżinjati skont il-kodiċijiet li ġejjin:

A: Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

B: Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

C: Prodotti tal-akkwakultura u l-alka tal-baħar

D: Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (*)

E: Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf (*)

F: Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

Il-websajt tal-Internet, skont l-Artikolu 10(2)(e), fejn tinsab il-lista tal-operaturi li huma suġġetti għas-sistema ta’ kontroll, kif ukoll il-kuntatt ta’ fejn hija disponibbli faċilment l-informazzjoni dwar l-istatus taċ-ċertifikazzjoni tagħhom, il-kategoriji tal-prodotti konċernati, kif ukoll l-operaturi u l-prodotti sospiżi u li tkun tneħħitilhom iċ-ċertifikazzjoni, jinsabu fl-indirizz tal-Internet imsemmi fil-punt 2 għal kull korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

‘Abcert AG’

1.

Indirizz: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, il-Ġermanja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.abcert.de

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Azerbajġan

AZ-BIO-137

x

x

Il-Belarus

BY-BIO-137

x

L-Iran

IR-BIO-137

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-137

x

L-Ukraina

UA-BIO-137

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Agreco R.F. Göderz GmbH’

1.

Indirizz: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2.

Indirizz tal-Internet: http://agrecogmbh.de

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Azerbajġan

AZ-BIO-151

x

Il-Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-151

x

x

Il-Gana

GH-BIO-151

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Albinspekt’

1.

Indirizz: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.albinspekt.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-139

x

x

Il-Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Argencert SA’

1.

Indirizz: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, l-Arġentina

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.argencert.co.ar

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Iċ-Ċilì

CL-BIO-138

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-138

x

L-Urugwaj

UY-BIO-138

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Australian Certified Organic’

1.

Indirizz: PO Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, l-Awstralja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.australianorganic.com.au

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Awstralja

AU-BIO-107

x

Il-Gżejjer Cook

CK-BIO-107

x

Fiġi

FJ-BIO-107

x

x

Il-Gżejjer Falkland

FK-BIO-107

x

Ħong Kong

HK-BIO-107

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-107

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-107

x

x

Singapor

SG-BIO-107

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-107

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, inbid u prodotti koperti bl-Anness III

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Austria Bio Garantie GmbH’

1.

Indirizz: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, l-Awstrija

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.abg.at

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Bosnja-Ħerzegovina

BA-BIO-131

x

Il-Kroazja

HR-BIO-131

x

Kuba

CU-BIO-131

x

L-Iran

IR-BIO-131

x

Il-Ġordan

JO-BIO-131

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-131

x

Il-Kosovo (2)

XK-BIO-131

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-131

x

Il-Messiku

MX-BIO-131

x

Il-Moldova

MD-BIO-131

x

Il-Montenegro

ME-BIO-131

x

Ir-Russja

RU-BIO-131

x

Is-Serbja

RS-BIO-131

x

It-Turkija

TR-BIO-131

x

L-Ukraina

UA-BIO-131

x

L-Uzbekistan

ZU-BIO-131

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘BCS Öko-Garantie GmbH’

1.

Indirizz: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, il-Ġermanja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.bcs-oeko.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-141

x

x

L-Angola

AO-BIO-141

x

x

Il-Belarus

BY-BIO-141

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-141

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-141

x

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-141

x

x

Iċ-Ċad

TD-BIO-141

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-141

x

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-141

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-141

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-141

x

Il-Kroazja

HR-BIO-141

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-141

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-141

x

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-141

x

x

Il-Gana

GH-BIO-141

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-141

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-141

x

x

Ħong Kong

HK-BIO-141

x

L-Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-141

x

Il-Laos

LA-BIO-141

x

x

Il-Lesoto

LS-BIO-141

x

x

Il-Malawi

MW-BIO-141

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-141

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-141

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-141

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-141

x

x

Il-Panama

PA-BIO-141

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-141

x

x

Il-Perù

PE-BIO-141

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-141

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-141

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-141

x

x

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-141

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-141

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-141

x

x

x

Is-Sudan

SD-BIO-141

x

x

Is-Sważiland

SZ-BIO-141

x

x

Il-Polineżja Franċiża

PF-BIO-141

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-141

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-141

x

x

It-Turkija

TR-BIO-141

x

x

L-Uganda

UG-BIO-141

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-141

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Bio Latina Certificadora’

1.

Indirizz: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, il-Perù

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.biolatina.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Perù

PE-BIO-118

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-118

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-118

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-118

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-118

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-118

x

x

Il-Panama

PA-BIO-118

x

 

Il-Messiku

MX-BIO-118

x

x

Il-Venezwela

VE-BIO-118

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

 

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Bioagricert S.r.l.’

1.

Indirizz: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, l-Italja

2.

Indirizz tal-Internet: http://bioagricert.org

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Iċ-Ċina

CN-BIO-132

x

x

Il-Polineżja Franċiża

PF-BIO-132

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-132

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-132

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-132

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-132

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘BioGro New Zealand Limited’

1.

Indirizz: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, in-New Zealand

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Nju

NU-BIO-130

x

x

Is-Samoa

WS-BIO-130

x

x

Il-Vanwatu

VU-BIO-130

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Bolicert Ltd.’

1.

Indirizz: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, il-Bolivja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.bolicert.org

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Bolivja

BO-BIO-126

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Caucacert Ltd’

1.

Indirizz: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, il-Ġeorġja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.caucascert.ge

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Ġeorġja

GE-BIO-117

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘CCOF Certification Services’

1.

Indirizz: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, l-Istati Uniti tal-Amerika

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ccof.org

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Kanada

CA-BIO-105

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-105

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, inbid u prodotti koperti bl-Anness III

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘CCPB Srl’

1.

Indirizz: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, l-Italja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ccpb.it

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Iċ-Ċina

CN-BIO-102

x

x

Il-Kroazja

HR-BIO-102

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Center of Organic Agriculture in Egypt’

1.

Indirizz: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, il-Kajr, l-Eġittu

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.coae-eg.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Eġittu

EG-BIO-125

x

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-125

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘CERES Certification of Environmental Standards GmbH’

1.

Indirizz: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, il-Ġermanja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ceres-cert.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-140

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-140

x

x

x

Il-Butan

BT-BIO-140

x

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-140

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-140

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-140

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-140

x

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-140

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-140

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-140

x

x

x

Il-Ġamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-140

x

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-140

x

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-140

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-140

x

x

x

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-140

x

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-140

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-140

x

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-140

x

x

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-140

x

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-140

x

x

x

Singapor

SG-BIO-140

x

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Luċija

LC-BIO-140

x

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-140

x

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-140

x

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-140

x

x

x

It-Turkija

TR-BIO-140

x

x

x

L-Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-140

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.’

1.

Indirizz: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, il-Messiku, C.P. 68026

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.certimexsc.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Messiku

MX-BIO-104

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni; inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Certisys’

1.

Indirizz: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, il-Belġju

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.certisys.eu

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Il-Gana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-128

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-128

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Control Union Certifications’

1.

Indirizz: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Il-Pajjiżi l-Baxxi

2.

Indirizz tal-Internet: http://certification.controlunion.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-149

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-149

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-149

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-149

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-149

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-149

x

x

Il-Gana

GH-BIO-149

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-149

x

x

L-Iran

IR-BIO-149

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-149

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-149

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-149

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-149

x

x

Il-Mawrizju

MU-BIO-149

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-149

x

x

In-Nepal

NP-BIO-149

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-149

x

x

Il-Perù

PE-BIO-149

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-149

x

x

Singapor

SG-BIO-149

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-149

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-149

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-149

x

x

Timor-Leste

TL-BIO-149

x

x

It-Turkija

TR-BIO-149

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-149

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-149

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-149

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-149

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Doalnara Certified Organic Korea, LLC’

1.

Indirizz: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, il-Korea t'Isfel

2.

Indirizz tal-Internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-129

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Ecocert SA’

1.

Indirizz: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Franza

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ecocert.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Alġerija

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Il-Benin

BJ-BIO-154

x

x

Il-Bosnja-Ħerzegovina

BA-BIO-154

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-154

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Il-Burundi

BI-BIO-154

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-154

x

x

Il-Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Il-Kanada

CA-BIO-154

x

Iċ-Ċad

TD-BIO-154

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-154

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-154

x

x

Il-Komoros

KM-BIO-154

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-154

x

x

Il-Kroazja

HR-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-154

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-154

x

x

Fiġi

FJ-BIO-154

x

x

Il-Gana

GH-BIO-154

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-154

x

x

Il-Ginea

GN-BIO-154

x

x

Il-Gujana

GY-BIO-154

x

x

Ħaiti

HT-BIO-154

x

L-Indoneżja

ID-BIO-154

x

L-Iran

IR-BIO-154

x

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-154

x

Il-Kenja

KE-BIO-154

x

x

Il-Kuwajt

KW-BIO-154

x

x

Il-Kirgiżistan

KK-BIO-154

x

x

Il-Laos

LA-BIO-154

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-154

x

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

Il-Malawi

MW-BIO-154

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Il-Mawrizju

MU-BIO-154

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-154

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Il-Marokk

MA-BIO-154

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-154

x

x

In-Namibja

NA-BIO-154

x

In-Nepal

NP-BIO-154

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-154

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-154

x

x

Il-Perù

PE-BIO-154

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-154

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-154

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-154

x

x

São Tomé u Prínċipe

ST-BIO-154

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-154

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-154

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-154

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-154

x

x

Is-Sudan

SD-BIO-154

x

Is-Sważiland

SZ-BIO-154

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-154

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-154

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-154

x

x

It-Togo

TG-BIO-154

x

x

It-Turkija

TR-BIO-154

x

x

L-Uganda

UG-BIO-154

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-154

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-154

x

x

Il-Vanwatu

VU-BIO-154

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-154

x

x

Iż-Żambja

ZM-BIO-154

x

x

Iż-Żimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Ecoglobe’

1.

Indirizz: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, l-Armenja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ecoglobe.am

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Armenja

AM-BIO-112

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-112

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu’

1.

Indirizz: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, it-Turkija

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.etko.org

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Azerbajġan

AZ-BIO-109

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-109

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-109

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-109

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-109

x

x

It-Turkija

TR-BIO-109

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-109

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)’

1.

Indirizz: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 l-Istati Uniti

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.qcsinfo.org

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Ekwador

EC-BIO-144

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-144

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-144

x

Il-Messiku

MX-BIO-144

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘IBD Certifications Ltd’

1.

Indirizz: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, il-Brażil

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ibd.com.br

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Brażil

BR-BIO-122

x

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-122

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-122

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘IMO Control Latinoamérica Ltda.’

1.

Indirizz: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, il-Bolivja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.imo.ch

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Bolivja

BO-BIO-123

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-123

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-123

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-123

x

Il-Messiku

MX-BIO-123

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-123

x

Il-Perù

PE-BIO-123

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-123

x

x

El Salvador

SV-BIO-123

x

Il-Venezwela

VE-BIO-123

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘IMO Control Private Limited’

1.

Indirizz: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ‘G’ Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, l-Indja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.imo.ch

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-147

x

x

Il-Bangladexx

BD-BIO-147

x

x

Il-Butan

BT-BIO-147

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-147

x

x

L-Iran

IR-BIO-147

x

x

In-Nepal

NP-BIO-147

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-147

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-147

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-147

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘IMO Institut für Marktökologie GmbH’

1.

Indirizz: Postfach 100 934, 78409 Konstanz, il-Ġermanja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.imo.ch

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Armenja

AM-BIO-146

x

L-Azerbajġan

AZ-BIO-146

x

It-Turkija

TR-BIO-146

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Indocert’

1.

Indirizz: Thottumugham post, Aluva,Ernakulam,Kerala, l-Indja

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.indocert.org

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Indja

IN-BIO-148

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, prodotti koperti bl-Anness III

5.

Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: Sat-30 ta’ Ġunju 2015.

‘Institute for Marketecology (IMO)’

1.

Indirizz: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, l-Isvizzera

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.imo.ch

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-143

x

x

x

L-Albanija

AL-BIO-143

x

x

Il-Bangladexx

BD-BIO-143

x

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-143

x

x

Il-Bosnja-Ħerzegovina

BA-BIO-143

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-143

x

x

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Il-Kamerun

CM-BIO-143

x

Il-Kanada

CA-BIO-143

x

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-143

x

x

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

CD-BIO-143

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-143

x

x

Il-Kroazja

HR-BIO-143

x

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-143

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-143

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-143

x

x

Il-Gana

GH-BIO-143

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-143

x

x

Ħaiti

HT-BIO-143

x

x

L-Indja

IN-BIO-143

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-143

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-143

x

x

Il-Ġordan

JO-BIO-143

x

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-143

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-143

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-143

x

x

Il-Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Il-Messiku

MX-BIO-143

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-143

x

x

In-Namibja

NA-BIO-143

x

x

In-Nepal

NP-BIO-143

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-143

x

x

In-Niġer

NE-BIO-143