ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.125.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 125

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
12 ta' Mejju 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Interim li jistabbilixxi qafas għal Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati Afrikani tal-Lvant u tan-Nofsinhar, fuq naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra

1

 

 

2012/251/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta' April 2012 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE li tikkonċerna emenda għall-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 405/2012 tal-4 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-gambli tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 406/2012 tal-4 ta' Mejju 2012 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-petriċi fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1 minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 407/2012 tal-4 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi projbizzoni tas-sajd għall-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1 min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

29

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 408/2012 tal-11 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

31

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/252/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2011 dwar l-Għajnuna mill-Istat Nru C 6/08 (ex NN 69/07) implimentata mill-Finlandja għal Ålands Industrihus Ab (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4905)  ( 1 )

33

 

 

2012/253/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Mejju 2012 li temenda l-Anness II mad-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE fir-rigward tal-kriterji ġenerali biex territorju jkun jista’ jitqies li hu ħieles mill-bluetongue (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2978)  ( 1 )

51

 

 

2012/254/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Mejju 2012 dwar in-noninklużjoni tad-diklorvos għall-prodotti tat-tip 18 fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (notifikata bid-dokument numru C(2012) 3016)  ( 1 )

53

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/1


Avviż dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Interim li jistabbilixxi qafas għal Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati Afrikani tal-Lvant u tan-Nofsinhar, fuq naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra (1)

L-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Madagaskar, ir-Repubblika tal-Mawrizju, ir-Repubblika tas-Seychelles u r-Repubblika taż-Żimbabwe ħabbru t-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għall-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Interim li jistabbilixxi qafas għal Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati Afrikani tal-Lvant u tan-Nofsinhar, fuq naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra, skont l-Artikolu 62 ta’ dak il-Ftehim. Konsegwentament, il-Ftehim japplika provviżorjament bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar, ir-Repubblika tal-Mawrizju, ir-Repubblika tas-Seychelles u r-Repubblika taż-Żimbabwe mill-14 ta’ Mejju 2012.


(1)  ĠU L 111, 24.4.2012, p. 1.


12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/2


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-24 ta' April 2012

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE li tikkonċerna emenda għall-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

(2012/251/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 114, 192(1) u 218 (9) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 tat-28 ta' Novembru 1994 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Anness II u l-Anness XX tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (2) ("il-Ftehim taż-ŻEE") fihom dispożizzjonijiet u arranġamenti speċifiċi dwar regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni, u l-ambjent.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (3) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1336/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 biex jadattah għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (4) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(4)

Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE u d-Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (5) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim taż-ŻEE.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 453/2010 tal-20 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) (6) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 tal-21 ta’ Mejju 2010 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (7) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/ŻEE (8) u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) b’effett mill-1 ta’Ġunju 2015. Ladarba dawk id-Direttivi ġew inkorporati fil-Ftehim taż-ŻEE, dak il-Ftehim għandu jiġi emendat b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015, sabiex jittieħed kont tat-tħassir tagħhom.

(8)

L-Annessi II u XX tal-Ftehim taż-ŻEE għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

(9)

Il-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE għandha għalhekk tkun ibbażata fuq l-abbozz ta’ Deċiżjoni li jinsab mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emendi proposti għall-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) u l-Anness XX (l-Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE mehmuża ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-24 ta’ April 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  ĠU L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3.

(3)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 60.

(5)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 68.

(6)  ĠU L 133, 31.5.2010, p. 1.

(7)  ĠU L 126, 22.5.2010, p. 1.

(8)  Id-Direttiva tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 1999/45/KE tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1).


ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru …/2012 TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

ta'

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekomika Ewropea (1), kif emendat mill-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, (“il-Ftehim taż-ŻEE”), u b'mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (2) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1336/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 biex jadattah għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (3) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(3)

Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE u d-Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (4) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim taż-ŻEE.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 453/2010 tal-20 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) (5) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 tal-21 ta’ Mejju 2010 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (6) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/ŻEE (7) u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) b’effett mill-1 ta’Ġunju 2015. Ladarba dawk id-Direttivi ġew inkorporati fil-Ftehim taż-ŻEE, dak il-Ftehim għandu jiġi emendat b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015, sabiex jittieħed kont tat-tħassir tagħhom.

(7)

L-Annessi II u XX tal-Ftehim taż-ŻEE għadhom jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE huwa b'dan emendat kif speċifikat fl-Annessi I sa III ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Fl-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE l-inċiż li ġej għandu jiżdied fil-punti 21ab (id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE, 32e (id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) u 32fa (id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“—

32008 L 0112: Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 345, 23.12.2008, p. 68).”.

Artikolu 3

It-testi tar-Regolamenti (KE) Nru 1272/2008 u (KE) Nru 1336/2008, ir-Regolamenti (UE) Nri 440/2010 u 453/2010, u d-Direttiva 2008/112/KE, fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li għandhom ikunu ppubblikati fis-Suppliment għaż-ŻEE ma’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fi …, sakemm in-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim taż-ŻEE jkunu saru lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE u fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi …, ….

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Is-Segretarji

għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE


(1)  ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3.

(2)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 60.

(4)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 68.

(5)  ĠU L 133, 31.5.2010, p. 1.

(6)  ĠU L 126, 22.5.2010, p. 1.

(7)  Direttiva tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1).

(8)  Direttiva 1999/45/KE tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1).

(*)  [L-ebda rekwiżiti kostituzzjonali ma huma indikati.] [Hemm indikati rekwiżiti kostituzzjonali.]

ANNESS I

tad-Deċiżjoni Nru …/2012 tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

L-Anness II tal-Ftehim taż-ŻEE għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 1 (id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE) u 12r (id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV:

“—

32008 R 1272: Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 (ĠU L 353, 31.12.2008. p. 1).”

2.

It-test fl-adattament (c) tal-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE) tal-Kapitolu XV għandu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Id-dispożizzjonijiet li ġejjin ma japplikawx għan-Norveġja:

(i)

L-Artikolu 30, b'konnessjoni ma l-Artikoli 4 u 5, fir-rigward tal-ħtiġijiet għall-klassifikazzjoni u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni għal sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u muri fil-lista li ġejja: In-Norveġja tista tkun teħtieġ l-użu ta' klassifikazzjoni u/jew limiti speċifiċi ta’ konċentrazzjoni differenti għal din is-sustanza;

L-Isem

In-Nru tal-CAS

In-Nru tal-Indiċi

EINECS

akrilammid

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

(ii)

L-Artikolu 30, b'konnessjoni ma l-Artikoli 4 u 6, fir-rigward tal-ħtiġijiet għall-klassifikazzjoni u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni għal sustanzi jew gruppi ta' sustanzi mhux elenkati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 muri fil-lista li ġejja: In-Norveġja tista tkun teħtieġ l-użu ta' klassifikazzjoni, tikkettjar u/jew limiti speċifiċi ta’ konċentrazzjoni differenti għal dawn is-sustanzi;

L-Isem

In-Nru tal-CAS

In-Nru tal-Indiċi

ELINCS

akrilammidoglikolat tal-metil

(li għandha 0,01% ≤ akrilammid < 0,1%)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

akrilammidometossiaċetat tal-metil

(li għandha 0,01% ≤ akrilammid < 0,1%)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

(iii)

Dawn id-derogi se jiskadu mill-1 ta’Ġunju 2012 jekk sa dik id-data n-Norveġja ma tkomplix, skont l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, mal-proposti għal klassifikazzjoni armonizzata u tikettar li ngħataw lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi fl-1 ta’Ġunju 2009 għall-appoġġ ta’ klassifikazzjoni u tikkettar aktar strett.

Jekk titkompla l-proċedura għall–armonizzazzjoni ta’ klassifikazzjoni u tikkettar maħsub fl-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandha ssir analiżi tad-derogi qabel il-31 ta’ Diċembru 2013. Jekk id-derogi jkunu appoġġjati mir-riżultat ta' dik il-proċedura, id-derogi jistgħu jinżammu mid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE. Fin-nuqqas ta' Deċiżjoni bħal din qabel l-1 ta’ Lulju 2014, id-derogi se jiskadu f’dik id-data.”

3.

Se jitneħħa t-test ta’ adattament (d)(ii) fil-punt 12r (id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV.

4.

L-inċiż li ġej se jiġi miżjud mal-punt 12u (ir-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV:

“—

32008 R 1336: Ir-Regolament (KE) Nru 1336/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 (ĠU L 354, 31.12.2008. p. 60).”

5.

L-inċiżi li ġejjin se jiġu miżjuda mal-punt 12zc (ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV:

“—

32008 R 1272: Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

32010 R 0453: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010 tal-20 ta’ Mejju 2010 (ĠU L 133, 31.5.2010, p. 1).”

6.

Il-punti li ġejjin għandhom jiddaħħlu wara l-punt 12zu (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/226/UE) tal-Kapitolu XV:

“12zv.

32008 R 1272: Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

Id-Dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandhom, għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

Il-Liechtenstein mhux se jkun obbligat li jistabbilixxi uffiċċju nazzjonali ta’ informazzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Minflok, il-Liechtenstein se jippubblika link mal-uffiċċju ta’ informazzjoni tal-Istitut Federali Ġermaniż għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-paġna ewlenija tal-awtorità kompetenti tal-Liechtenstein għas-sustanzi kimiċi, l-Uffiċju għall-Protezzjoni tal-Ambjent.

(b)

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin ma japplikawx għan-Norveġja:

(i)

L-Artikolu 51, b'konnessjoni mal-Artikoli 4 u 46(1), fir-rigward tal-ħtiġijiet għall-klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni għas-sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkati fil-Parti 3 fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u murija fil-lista li ġejja. In-Norveġja tista tkun teħtieġ l-użu ta' klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti speċifiċi ta’ konċentrazzjoni differenti għal din is-sustanza;

L-Isem

In-Nru tal-CAS

In-Nru tal-Indiċi

EINECS

akrilammid

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

(ii)

L-Artikolu 51, b'konnessjoni mal-Artikoli 4 u 46(1), fir-rigward tal-ħtiġijiet għall-klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti ta' konċentrazzjonijiet għal sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkati fil-Parti 3 fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u murija fil-lista li ġejja. In-Norveġja tista’ tkun teħtieġ l-użu ta' klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti speċifiċi ta’ konċentrazzjoni differenti għal dawn is-sustanzi;

L-Isem

In-Nru tal-CAS

In-Nru tal-Indiċi

ELINCS

akrilammidoglikolat tal-metil

(li għandha 0,01% ≤ akrilammid < 0,1%)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

akrilammidometossiaċetat tal-metil

(li għandha 0,01% ≤ akrilammid < 0,1%)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

(iii)

L-Artikolu 51, b'konnessjoni mal-Artikoli 4, 9 u 46(1), fir-rigward tal-preparazzjonijiet li jkun fihom sustanzi kif definit fit-test ta’ adattament (i) u (ii) hawn fuq.

(iv)

Dawn id-derogi se jiskadu mill-1 ta’Ġunju 2012 jekk sa dik id-data n-Norveġja ma tkomplix, skont l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, mal-proposti għal klassifikazzjoni armonizzata u tikkettar li ngħataw lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi fl-1 ta’Ġunju 2009 għall-appoġġ ta’ klassifikazzjoni u tikkettar aktar strett.

Jekk titkompla l-proċedura għall–armonizzazzjoni ta’ klassifikazzjoni u tikkettar maħsuba fl-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandha ssir analiżi tad-derogi qabel il-31 ta’ Diċembru 2013. Jekk id-derogi jkunu appoġġjati mir-riżultat ta' dik il-proċedura, id-derogi jistgħu jinżammu mid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE. Fin-nuqqas ta' Deċiżjoni bħal din qabel l-1 ta’ Lulju 2014, id-derogi se jiskadu f’dik id-data.

(c)

Il-verżjonijiet Islandiżi u Norveġiżi tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 21 u 22 huma stipulati fl-Appendiċi 5 u 6, rispettivament.

12zw.

32010 R 0440: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 tal-21 ta’ Mejju 2010 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 126, 22.5.2010, p. 1)”

7.

It-testi tal-punti 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE) u 12r (Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV għandu jitħassar b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015.

8.

L-Appendiċi 3 (LISTA TA’ SUSTANZI PERIKOLUŻI FL-ANNESS I TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 67/548/KEE) u 4 (LISTA TA’ SUSTANZI PERIKOLUŻI FL-ANNESS I TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 67/548/KEE) għandu jiġi mħassar b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015.

9.

L-Appendiċi 5 (Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bl-Islandiż) u 6 (Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bin-Norveġiż) għandhom ikunu miżjuda kif stabbilit fl-Annessi II u III ta' din id-Deċiżjoni, rispettivament.

10.

L-inċiż li ġej għandu jiżdied fil-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE) tal-Kapitolu XVI u fil-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE) tal-Kapitolu XXIII:

“—

32008 L 0112: Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 (ĠU L 345, 23.12.2008, p. 68).”

11.

Dan li ġej għandu jiżdied mal-punt 9 (id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XVII:

“, kif emendat permezz ta’:

32008 L 0112: Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 (ĠU L 345, 23.12.2008, p. 68).”

ANNESS II

tad-Deċiżjoni Nru …/2012 tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Appendiċi 5

Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bl-Islandiż

Dan li ġej jiżdied fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

Nru

Islandiż

H200

Óstöðugt, sprengifimt efni.

H201

Sprengifimt efni, hætta á alsprengingu.

H202

Sprengifimt efni, mikil hætta á sprengibroti.

H203

Sprengifimt efni, hætta á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.

H204

Hætta á bruna eða sprengibrotum.

H205

Hætta á alsprengingu í bruna.

H220

Afar eldfim lofttegund.

H221

Eldfim lofttegund.

H222

Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

H223

Úðabrúsi með eldfimum efnum.

H224

Afar eldfimur vökvi og gufa.

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H226

Eldfimur vökvi og gufa.

H228

Eldfimt, fast efni.

H240

Sprengifimt við hitun.

H241

Eldfimt eða sprengifimt við hitun.

H242

Eldfimt við hitun.

H250

Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.

H251

Sjálfhitandi, hætta á sjálfsíkviknun.

H252

Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun.

H260

Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkviknun.

H261

Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn

H270

Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H271

Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).

H272

Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H280

Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.

H281

Inniheldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.

H290

Getur verið ætandi fyrir málma.

H300

Banvænt við inntöku.

H301

Eitrað við inntöku.

H302

Hættulegt við inntöku.

H304

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

H310

Banvænt í snertingu við húð.

H311

Eitrað í snertingu við húð.

H312

Hættulegt í snertingu við húð.

H314

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H315

Veldur húðertingu.

H317

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

H318

Veldur alvarlegum augnskaða.

H319

Veldur alvarlegri augnertingu.

H330

Banvænt við innöndun.

H331

Eitrað við innöndun.

H332

Hættulegt við innöndun.

H334

Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.

H335

Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

H336

Getur valdið sljóleika eða svima.

H340

Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H341

Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H350

Getur valdið krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H351

Grunað um að valda krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H360

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H361

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H362

Getur skaðað börn á brjósti.

H370

Skaðar líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H371

Getur skaðað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H372

Skaðar líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H373

Getur skaðað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H400

Mjög eitrað lífi í vatni.

H410

Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H411

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H412

Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H413

Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.

H350i

Getur valdið krabbameini við innöndun.

H360F

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi.

H360D

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361f

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

H361d

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360FD

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361fd

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360Fd

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360Df

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

EUH 001

Sprengifimt sem þurrefni.

EUH 006

Sprengifimt með og án andrúmslofts.

EUH 014

Hvarfast kröftuglega við vatn

EUH 018

Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.

EUH 019

Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð).

EUH 044

Sprengifimt við hitun í lokuðu rými.

EUH 029

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.

EUH 031

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 032

Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 066

Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

EUH 070

Eitrað í snertingu við augu.

EUH 071

Ætandi fyrir öndunarfærin.

EUH 059

Hættulegt ósonlaginu.

EUH 201/201A

Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð! Inniheldur blý.

EUH 202

Sýanóakrýlat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná ekki til.

EUH 203

Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 204

Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 205

Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 206

Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).

EUH 207

Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá framleiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum.

EUH 208

Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 209/ 209A

Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun

EUH 210

Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.

EUH 401

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.

Dan li ġej għandu jiżdied mal-Parti 2 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

Nru

Islandiż

P101

Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.

P102

Geymist þar sem börn ná ekki til.

P103

Lesið merkimiðann fyrir notkun.

P201

Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.

P202

Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.

P210

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.

P211

Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P220

Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/…/brennanleg efni.

P221

Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/…

P222

Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.

P223

Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leiftureldi.

P230

Haldið röku með….

P231

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.

P232

Verjið gegn raka.

P233

Ílát skal vera vel lukt.

P234

Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.

P235

Geymist á köldum stað.

P240

Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.

P241

Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu/…

P242

Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

P243

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni

P244

Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.

P250

Má ekki verða fyrir hnjaski/höggi/…/núningi

P251

Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.

P260

Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P261

Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P262

Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.

P263

Forðist alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur.

P264

Þvoið…vandlega eftir meðhöndlun.

P270

Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.

P271

Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P272

Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.

P273

Forðist losun út í umhverfið.

P280

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

P281

Notið tilskildar persónuhlífar.

P282

Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/andlitshlífum/augnhlífum.

P283

Klæðist brunaþolnum/eldþolnum/eldtefjandi fatnaði.

P284

Notið öndunarhlífar.

P285

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi.

P231 + P232

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund. Verjið gegn raka.

P235 + P410

Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

P301

EFTIR INNTÖKU:

P302

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ:

P303

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár):

P304

EFTIR INNÖNDUN:

P305

BERIST EFNIÐ Í AUGU:

P306

EF EFNIÐ FER Á FÖT:

P307

EF um váhrif er að ræða:

P308

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða:

P309

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:

P310

Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P311

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P312

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P313

Leitið læknis.

P314

Leitið læknis ef lasleika verður vart.

P315

Leitið umsvifalaust læknis.

P320

Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P321

Sérstök meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P322

Sérstakar ráðstafanir (sjá … á þessum merkimiða).

P330

Skolið munninn.

P331

EKKI framkalla uppköst.

P332

Ef efnið ertir húð:

P333

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:

P334

Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P335

Dustið lausar agnir af húðinni.

P336

Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.

P337

Ef augnerting er viðvarandi:

P338

Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P340

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P341

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P342

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:

P350

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P351

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P352

Þvoið með mikilli sápu og vatni.

P353

Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P360

Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.

P361

Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.

P362

Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

P363

Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.

P370

Ef eldur kemur upp:

P371

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:

P372

Sprengihætta ef eldur kemur upp.

P373

EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum efnum.

P374

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.

P375

Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P376

Stöðvið leka ef það er óhætt.

P377

Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan máta.

P378

Notið … til að slökkva eldinn.

P380

Rýmið svæðið.

P381

Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.

P390

Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.

P391

Safnið upp því sem hellist niður.

P301 + P310

EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P301 + P312

EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P301 + P330 + P331

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.

P302 + P334

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P302 + P350

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P302 + P352

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni

P303 + P361 + P353

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P304 + P340

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P304 + P341

EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P306 + P360

EF EFNIÐ FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.

P307 + P311

EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P308 + P313

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.

P309 + P311

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P332 + P313

Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.

P333 + P313

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.

P335 + P334

Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P337 + P313

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

P342 + P311

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P370 + P376

Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.

P370 + P378

Ef eldur kemur upp: Notið … til að slökkva eldinn.

P370 + P380

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.

P370 + P380 + P375

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P371 + P380 + P375

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P401

Geymist …

P402

Geymist á þurrum stað.

P403

Geymist á vel loftræstum stað.

P404

Geymist í lokuðu íláti.

P405

Geymist á læstum stað.

P406

Geymist í tæringarþolnu/…íláti með tæringarþolnu innra lagi.

P407

Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.

P410

Hlífið við sólarljósi.

P411

Geymist við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P412

Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.

P413

Ef búlkavara vegur meira en … kg/… pund skal ekki geyma hana í hærri hita en… °C/… °F.

P420

Má ekki geyma hjá öðru efni.

P422

Geymið innihald undir …

P402 + P404

Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.

P403 + P233

Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.

P403 + P235

Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

P410 + P403

Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.

P410 + P412

Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.

P411 + P235

Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P501

Fargið innihaldi/íláti hjá …

ANNESS III

tad-Deċiżjoni Nru …/2012 tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Appendiċi 6

Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bin-Norveġiż

Dan li ġej jiżdied fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

Nru

Norveġiż

H200

Ustabile eksplosive varer.

H201

Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202

Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203

Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

H204

Fare for brann eller utkast av fragmenter.

H205

Fare for masseeksplosjon ved brann.

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H221

Brannfarlig gass.

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H223

Brannfarlig aerosol.

H224

Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H226

Brannfarlig væske og damp.

H228

Brannfarlig fast stoff.

H240

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H241

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H250

Selvantenner ved kontakt med luft.

H251

Selvopphetende; kan selvantenne.

H252

Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.

H260

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.

H261

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

H270

Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H272

Kan forsterke brann; oksiderende.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H281

Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

H290

Kan være etsende for metaller.

H300

Dødelig ved svelging.

H301

Giftig ved svelging.

H302

Farlig ved svelging.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H310

Dødelig ved hudkontakt.

H311

Giftig ved hudkontakt.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330

Dødelig ved innånding.

H331

Giftig ved innånding.

H332

Farlig ved innånding.

H334

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H340

Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H341

Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H350

Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H351

Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H360

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H361

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>

H362

Kan skade barn som ammes.

H370

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H371

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H372

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H373

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

H350i

Kan forårsake kreft ved innånding.

H360F

Kan skade forplantningsevnen.

H360D

Kan gi fosterskader.

H361f

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H361d

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360FD

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H361fd

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Fd

Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Df

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

EUH 001

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

EUH 006

Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

EUH 014

Reagerer voldsomt med vann.

EUH 018

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH 019

Kan danne eksplosive peroksider.

EUH 044

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

EUH 029

Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

EUH 031

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH 032

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

EUH 066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

EUH 070

Giftig ved øyekontakt.

EUH 071

Etsende for luftveiene.

EUH 059

Farlig for ozonlaget.

EUH 201/201A

Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.

EUH 202

Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH 203

Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 204

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 205

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 206

Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

EUH 207

Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.

EUH 208

Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 209/ 209A

Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.

EUH 210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH 401

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Dan li ġej jiżdied mal-Parti 2 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

Nru

Norveġiż

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103

Les etiketten før bruk.

P201

Innhent særskilt instruks før bruk.

P202

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

P211

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P220

Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /…/ brennbare materialer.

P221

Må ikke blandes med brennbare stoffer.

P222

Unngå kontakt med luft.

P223

Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig brann.

P230

Holdes fuktet med …

P231

Håndteres under inertgass.

P232

Beskyttes mot fuktighet.

P233

Hold beholderen tett lukket.

P234

Oppbevares bare i originalbeholder.

P235

Oppbevares kjølig.

P240

Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241

Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

P243

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P244

Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.

P250

Må ikke utsettes for sliping/støt/…/friksjon.

P251

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P261

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P262

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P263

Unngå kontakt under graviditet/amming.

P264

Vask … grundig etter bruk.

P270

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P272

Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P281

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

P282

Bruk kuldeisolerende hansker /visir/øyevern.

P283

Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.

P284

Bruk åndedrettsvern.

P285

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

P231 + P232

Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.

P235 + P410

Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

P301

VED SVELGING:

P302

VED HUDKONTAKT:

P303

VED HUDKONTAKT (eller håret):

P304

VED INNÅNDING:

P305

VED KONTAKT MED ØYNENE

P306

VED KONTAKT MED KLÆR:

P307

Ved eksponering:

P308

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

P309

Ved eksponering eller ubehag:

P310

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P311

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P313

Søk legehjelp.

P314

Søk legehjelp ved ubehag.

P315

Søk legehjelp umiddelbart.

P320

Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).

P321

Særlig behandling (se … på etiketten).

P322

Særlige tiltak (se … på etiketten).

P330

Skyll munnen.

P331

IKKE framkall brekning.

P332

Ved hudirritasjon:

P333

Ved hudirritasjon eller utslett:

P334

Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P335

Børst bort løse partikler fra huden.

P336

Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.

P337

Ved vedvarende øyeirritasjon:

P338

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P340

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P341

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P342

Ved symptomer i luftveiene:

P350

Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P351

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

P352

Vask med mye såpe og vann.

P353

Skyll/dusj huden med vann.

P360

Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

P361

Tilsølte klær må fjernes straks.

P362

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

P363

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P370

Ved brann:

P371

Ved større brann og store mengder:

P372

Eksplosjonsfare ved brann.

P373

IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

P374

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

P375

Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P376

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P377

Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.

P378

Slukk med: …

P380

Evakuer området.

P381

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P390

Absorber spill for å hindre materiell skade.

P391

Samle opp spill.

P301 + P310

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P301 + P312

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P301 + P330 + P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P302 + P334

VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P302 + P350

VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P302 + P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304 + P340

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P304 + P341

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P306 + P360

VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

P307 + P311

Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P308 + P313

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P309 + P311

Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P333 + P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P335 + P334

Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P342 + P311

Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P370 + P376

Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P370 + P378

Ved brann: Slukk med …

P370 + P380

Ved brann: Evakuer området.

P370 + P380 + P375

Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P371 + P380 + P375

Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P401

Oppbevares …

P402

Oppbevares tørt.

P403

Oppbevares på et godt ventilert sted.

P404

Oppbevares i lukket beholder.

P405

Oppbevares innelåst.

P406

Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

P407

Se til at det er luft mellom stabler/paller.

P410

Beskyttes mot sollys.

P411

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F.

P412

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P413

Bulkmengder på over …kg/…lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F.

P420

Må oppbevares adskilt fra andre materialer.

P422

Oppbevar innholdet under …

P402 + P404

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

P403 + P233

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P403 + P235

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P410 + P403

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

P410 + P412

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P411 + P235

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F. Oppbevares kjølig.

P501

Innhold/beholder leveres til …


REGOLAMENTI

12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 405/2012

tal-4 ta’ Mejju 2012

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-gambli tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 44/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa għall-2012 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet ta’ ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2012.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2012.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2012 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f’dak l-Anness. B’mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANNESS

Nru

3/T&Q

Stat Membru

L-Isvezja

Stokk

PRA/04-N.

Speċi

Gambli tat-Tramuntana (Pandalus borealis)

Żona

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N

Data

id-9 ta' Marzu 2012


12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/27


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 406/2012

tal-4 ta' Mejju 2012

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-petriċi fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1 minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa għall-2012, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet ta’ ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2012.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet tal-istokk imsemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew li huma rreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2012.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2012 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f’dak l-Anness. B’mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 1.


ANNESS

Nru

2/T&Q

Stat Membru

Franza

Stokk

ANF/8C3411

Speċi

Petriċi (Lophiidae)

Żona

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1

Data

it-18 ta' Jannar 2012


12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/29


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 407/2012

tal-4 ta’ Mejju 2012

li jistabbilixxi projbizzoni tas-sajd għall-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1 min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 44/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa għall-2012 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet ta’ ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2012.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2012.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2012 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f’dak l-Anness. B’mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANNESS

Nru

1/T&Q

Stat Membru

Il-Portugall

Stokk

MAC/8C3411

Speċi

Kavalli (Scomber scombrus)

Żona

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta’ CECAF 34.1.1

Data

it-23 ta' Marzu 2012


12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/31


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 408/2012

tal-11 ta’ Mejju 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

143,3

MA

74,3

TR

116,2

ZZ

111,3

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

119,8

ZZ

172,5

0805 10 20

EG

46,2

IL

61,3

MA

44,3

TR

44,3

ZZ

49,0

0805 50 10

TR

78,3

ZZ

78,3

0808 10 80

AR

111,2

BR

86,9

CL

96,5

CN

95,4

MA

85,1

MK

29,3

NZ

133,4

US

148,7

UY

85,3

ZA

92,4

ZZ

96,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/33


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ Lulju 2011

dwar l-Għajnuna mill-Istat Nru C 6/08 (ex NN 69/07) implimentata mill-Finlandja għal Ålands Industrihus Ab

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 4905)

(It-testi bil-Finlandiż u bl-Isvediż biss huma awtentiċi)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/252/UE)

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 62(1)(a) tiegħu,

Wara li sejħet lill-partijiet interessati biex iressqu l-kummenti tagħhom skont id-dispożizzjonijiet iċċitati hawn fuq (1),

Billi:

1.   PROĊEDURA

(1)

Permezz tal-ilment ippreżentat fil-5 ta’ Settembru 2006, il-Kummissjoni ġiet infurmata b’varjetà ta’ miżuri mogħtija mill-Gvern Lokali ta’ Åland (“il-GL”) favur il-kumpanija tal-proprjetà immobbli Ålands Industrihus Ab (“ÅI”). Permezz tal-ittri tal-25 ta’ Ottubru 2006 u tal-14 ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-Finlandja li ngħatat permezz tal-ittri tal-11 ta’ Jannar 2007 u tat-3 ta’ April 2007. L-awtoritajiet Finlandiżi ppreżentaw iżjed informazzjoni fil-31 ta’ Mejju 2007 u fit-12 ta’ Lulju 2007. Il-kwerelant ippreżenta informazzjoni addizzjonali f’November 2006 u f’Mejju 2007.

(2)

Permezz tal-ittra tat-30 ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni infurmat lill-Finlandja li ddeċidiet li tniedi l-proċedura stipulata fl-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) (2) fir-rigward tal-għajnuna (“id-deċiżjoni tal-ftuħ”).

(3)

Id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-Kummissjoni ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3). Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati sabiex jissottomettu l-kummenti tagħhom dwar l-għajnuna.

(4)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda kummenti mill-partijiet interessati.

(5)

Wara d-deċiżjoni tal-ftuħ, il-Finlandja ppreżentat informazzjoni li ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni fis-6 ta’ Mejju 2008, fil-21 ta’ Jannar 2010, fis-26 ta’ Frar 2010, fil-21 ta’ Mejju 2010, fit-18 ta’ Ġunju 2010, fit-18 ta’ April 2011, fis-27 ta’ Ġunju 2011 u fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-laqgħa bejn is-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Finlandiżi u r-rappreżentanti ta’ ÅI saret fl-4 ta’ Ġunju 2010.

2.   DESKRIZZJONI TAL-GĦAJNUNA

2.1.   IL-BENEFIĊJARJU

(6)

ÅI hija reġistrata fil-Belt ta’ Mariehamn, il-kapitali ta’ Åland, l-arċipelagu fil-Baħar Baltiku bejn il-Finlandja kontinentali u l-Isvezja b’popolazzjoni totali ta’ madwar 28 000. Åland hija provinċja tal-Finlandja imma tgawdi livell għoli ta’ awtonomija. Is-sidien ta’ ÅI huma primarjament il-GL (84,43 %) u l-Belt ta’ Mariehamn (15,01 %). L-awtoritajiet lokali l-oħra f’Åland jammontaw għall-bqija tal-azzjonisti (4).

(7)

In-negozju ta’ ÅI huwa l-kostruzzjoni, is-sjieda u l-kiri ta’ proprjetà immobbli għall-użu industrijali u kummerċjali. Skont il-Finlandja, l-għan tal-attivitajiet tal-kumpanija huwa li tipprovdi proprjetà immobbli lill-kumpaniji f’Åland sabiex tikkontribwixxi għall-ekonomija diversifikata u kompetittiva.

(8)

Sal-1999 l-attivitajiet tan-negozju ta’ ÅI kienu ta’ daqs modest (5). Il-karta tal-bilanċ ta’ ÅI kibret bil-mod ħafna, jew xejn (6). F’dan il-kuntest il-bord ta’ ÅI iddeċieda li jibda jfittex opportunitajiet ġodda ta’ negozju sabiex il-kumpanija tespandi. Fl-istess ħin, il-komunità tan-negozju lokali (magħmula kważi esklussivament minn impriżi żgħar) esprimiet ix-xewqa għall-“park tat-teknoloġija”, jiġifieri ragruppament ta’ proprjetajiet ta’ uffiċini fejn id-ditti lokali jkunu jistgħu jinġabru taħt saqaf wieħed sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni, jiġu ġġenerati ideat ġodda u titjieb l-intraprenditorija b’mod ġenerali. Dan kellu eventwalment isir il-park tal-uffiċini “iTiden” (kvarteret iTiden). Il-ġenesi tal-proġett huwa spjegat f’iktar dettall fit-Taqsima 2.2.

2.2.   IL-PROĠETT iTiden  (7)

(9)

Id-diskussjonijiet bejn ir-rappreżentanti tal-komunità tan-negozju lokali u l-GL dwar il-possibbiltà tal-bini ta’ “park tat-teknoloġija” kienu nbdew lura fl-1999. Vjaġġi ta’ studju konġunti kienu saru f’faċilitajiet simili fl-Isvezja.

(10)

Fl-2000 il-proġett ġie assenjat lill-grupp ta’ ħidma, li ppreżenta l-proposta lill-GL u lill-Belt ta’ Mariehamn fir-rebbiegħa tal-2000. Il-proġett u l-pjani tal-GL għall-bini u l-finanzjament kienu ssemmew fil-baġit tal-GL għall-2000 (8) u kkonfermati fil-baġit tal-2001, li fih il-GL talab ukoll fondi għaż-żidiet kapitali possibbli għall-proġetti tal-infrastruttura, inkluż għal ÅI (talba simili kienet saret fil-baġit tal-2000) (9).

(11)

Fit-12 ta’ Lulju 2001, bl-għajnuna ta’ żieda kapitali, ÅI xtrat l-art fid-distrett ta’ “Västra Klinten” ta’ Mariehamn, fejn kellu jinbena iTiden. F’konnessjoni ma’ dan ix-xiri, ÅI żgurat ukoll it-tibdil meħtieġ għall-proġett iTiden fl-ippjanar tal-belt.

(12)

Fil-baġit għall-2002 il-GL iddikjara li ÅI kellha tibda l-bini tal-proġett iTiden fl-2002 u li dan fil-probabbiltajiet kollha kien se jeħtieġ żieda kapitali (li għaliha l-GL talab l-approprjazzjonijiet baġitarji meħtieġa) (10).

(13)

Fil-bidu tal-2002 ġie appuntat il-grupp ta’ ħidma għall-bini ta’ iTiden u ġie kkummissjonat il-perit. Ġew avviċinati l-inkwilini potenzjali biex jiġi stabbilit l-interess tagħhom fil-kiri tal-proprjetà f’iTiden. Ix-xogħolijiet tal-art preparatorji twettqu fir-rebbiegħa tal-2003 u l-kostruzzjoni ta’ fażi 1 (il-proġett kien iddisinjat f’żewġ fażijiet ta’ kostruzzjoni konsekuttivi) bdiet fis-sajf tal-2003. L-ewwel inkwilini daħlu fil-parti lesta ta’ “fażi 1” ta’ iTiden fl-1 ta’ Diċembru 2004.

(14)

Il-kostruzzjoni ta’ fażi 2 ta’ iTiden ġiet imnedija fil-ħarifa tal-2006 u tlestiet fl-2007.

2.3.   IL-MIŻURI TAL-GĦAJNUNA MILL-ISTAT

(15)

L-investigazzjoni formali tal-Kummissjoni kopriet diversi injezzjonijiet kapitali (“żidiet kapitali”) u garanziji ta’ self mill-bank (“garanziji ta’ self”) mogħtija mill-GL favur ÅI bejn l-1997 u l-2007. Il-miżuri huma elenkati fit-tabella t’hawn taħt (l-injezzjonijiet kapitali huma nnumerati C-I sa C-XI u l-garanziji G-I sa G-III).

Miżura

Data tal-miżura

Żidiet kapitali

(f’EUR)

Garanziji ta’ self

(f’EUR)

C-I (*)

18.6.1997

84 094,39

 

C-II (*)

22.6.2000

340 582,27

 

C-III (*)

10.10.2000

114 368,37

 

C-IV

20.7.2001

353 199,00

 

C-V

15.8.2002

599 933,73

 

C-VI

13.3.2003

799 911,64

 

G-I

9.10.2003

 

2 600 000,00

C-VII

6.5.2004

515 165,97

 

C-VIII

30.9.2004

669 896,95

 

G-II

2.11.2004

 

1 160 000,00

C-IX

16.6.2005

199 977,91

 

C-X

16.6.2005

234 961,43

 

G-III

13.12.2005

 

2 600 000,00

C-XI

15.2.2007

1 379 998,95

 

 

TOTAL

5 292 090,61

6 360 000,00

(16)

Meta mqabbla mat-tabella tal-miżuri fil-punt 7 tad-deċiżjoni tal-ftuħ, tneħħiet il-garanzija ta’ self ta’ EUR 2 587 500 tas-26 ta’ Ottubru 2006, għaliex qatt ma daħlet fis-seħħ (wara d-deċiżjoni tal-qrati Finlandiżi). Barra minn hekk, iż-żieda kapitali C-XI, tat-12 ta’ Ġunju 2006 fid-deċiżjoni tal-ftuħ, hawnhekk għandha d-data tal-15 ta’ Frar 2007 għaliex ħareġ ċar mill-investigazzjoni li din il-miżura kienet daħlet fis-seħħ f’dik id-data iktar tard. Id-deċiżjoni tal-GL li jagħti din iż-żieda kapitali ġiet annullata riċentement (6 ta’ April 2011) mill-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Finlandja (ara l-premessa 114 hawn taħt). Madankollu, billi l-kapital tħallas lil ÅI fl-2007 u ma ġiex imħallas lura, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-deċiżjoni tal-qorti nazzjonali ma tneħħix din il-miżura mill-ambitu tal-investigazzjoni tagħha.

(17)

Skont l-awtoritajiet Finlandiżi, iż-żidiet kapital kollha ġew ipprovduti sabiex jiġi ffinanzjat il-proġett iTiden, bl-eċċezzjoni ta’ dawn li ġejjin:

 

C-I: Injezzjoni kapitali tat-18 ta’ Ġunju 1997 (EUR 84 094,39)

 

C-II: Injezzjoni kapitali tat-22 ta’ Ġunju 2000 (EUR 340 582,27)

 

C-III: Injezzjoni kapitali tal-10 ta’ Ottubru 2000 (EUR 114 368,37)

 

C-VIII: Injezzjoni kapitali tat-30 ta’ Settembru 2004 (EUR 669 896,95)

 

C-IX: Injezzjoni kapitali tas-16 ta’ Ġunju 2005 (EUR 199 977,91).

(18)

Il-garanziji kollha ta’ self, skont il-Finlandja, inħarġu bil-għan tal-finanzjament tal-proġett iTiden. Iktar dettalji dwar il-garanziji ta’ self qed jingħataw fil-premessi 66 sa 86 hawn taħt.

3.   RAĠUNIJIET GĦAT-TNEDIJA TAL-PROĊEDURA SKONT L-ARTIKOLU 108(2) TFUE

(19)

Fid-deċiżjoni tal-ftuħ, il-Kummissjoni kellha dubji jekk iż-żidiet kapitali u l-garanziji ta’ self kinux kompatibbli mas-suq intern għal dawn ir-raġunijiet li ġejjin.

(20)

Fir-rigward tal-eżistenza tal-għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni nnutat li l-miżuri kienu jinvolvu riżorsi tal-Istat, għaliex ingħataw mill-awtoritajiet lokali, u li kienu selettivi, għaliex kienu mmirati lejn ÅI. Fir-rigward tal-kriterju dwar jekk il-miżuri jagħtux “vantaġġ li ma kienx ikollha taħt kundizzjonijiet normali tas-suq” għaliex investitur privat, iggwidat mill-prospett tal-profitabbiltà fuq perjodu twil ta’ żmien, ma kienx jagħti l-istess appoġġ, il-Kummissjoni ddubitat li investitur privat kien se jipprovdi l-kapital kif għamel il-GL, meta jitqies ir-rekord twil ta’ telf ta’ ÅI jew, l-iktar, il-profitti modesti ħafna tagħha. Speċifikament fir-rigward tal-garanziji ta’ self, il-Kummissjoni ddubitat jekk ÅI kienx jirnexxiela tikseb appoġġ finanzjarju komparabbli mis-swieq, u li għalhekk konsegwentement dawn taw vantaġġ lil ÅI. Il-Kummissjoni kkunsidrat ukoll li dawn il-vantaġġi joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni u tal-kummerċ intra-Komunitarju.

(21)

Jekk il-miżuri kienu kkunsidrati bħala għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni ddubitat jekk setgħux jitqiesu bħala kompatibbli mas-suq intern.

(22)

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni kellha dubji dwar it-talba tal-Finlandja li l-miżuri, jekk fil-fatt jiġu kkunsidrati li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat, kienu ngħataw f’konformità mal-iskemi tal-għajnuna li kienu japplikaw diġà qabel id-dħul tal-Finlandja fl-UE u li għalhekk dawn ikunu legali.

4.   KUMMENTI MILL-FINLANDJA

4.1.   IL-MIŻURI MHUMIEX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

(23)

Il-Finlandja hija tal-opinjoni li l-GL aġixxa skont il-prinċipju tal-investitur tas-suq, jiġifieri li l-miżuri kienu ggwidati mill-prospetti tal-GL ta’ redditu fuq l-investiment tiegħu. Il-Finlandja argumentat li d-deċiżjonijiet tal-investiment kienu mmotivati mill-programm ta’ investimenti ġodda tal-kumpanija, primarjament mill-proġett iTiden. Il-miżuri għalhekk ma kinux maħsubin biex ikopru t-telf ta’ qabel, jew li jappoġġjaw negozju li jkun qed jagħmel it-telf. Il-GL kiseb valur konkret għall-investimenti tiegħu f’ishma ġodda ta’ ÅI, hekk kif il-valur tal-kumpanija żdied f’konformità mas-sottoskrizzjoni tal-ishma. Għalhekk, ÅI ma kisbet l-ebda vantaġġ li kieku ma setgħetx tikseb minn investitur privat.

(24)

Irrispettivament minn kwalunkwe vantaġġ possibbli, il-Finlandja hija wkoll tal-opinjoni li l-miżuri ma jistgħux jiġu kklassifikati bħala għajnuna mill-Istat, għaliex m’hemmx evidenza konkreta ta’ effett sinifikanti fuq il-kompetizzjoni fis-suq tal-proprjetà immobbli f’Åland.

4.2.   JEKK GĦAJNUNA MILL-ISTAT, HIJA LEGALI SKONT L-ISKEMI TAL-GĦAJNUNA EŻISTENTI

(25)

Madankollu, jekk il-miżuri jinstab li jinkludu element ta’ għajnuna mill-Istat, l-għajnuna, skont il-Finlandja, għandha tiġi kkunsidrata bħala legali. Il-Finlandja argumentat li kemm l-injezzjonijiet kapitali kif ukoll il-garanziji kienu koperti minn skemi ta’ għajnuna eżistenti li ddaħħlu fis-seħħ qabel is-sħubija tal-Finlandja fl-UE.

4.3.   JEKK HIJA GĦAJNUNA ĠDIDA MILL-ISTAT, HIJA MADANKOLLU KOMPATIBBLI MAS-SUQ INTERN

(26)

Jekk il-miżuri jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat illegali, għandhom minkejja kollox jiġu kkunsidrati bħala kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikolu 107(3)(c) TFUE, għaliex l-għan tagħhom kien l-iżvilupp tar-reġjun u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda, l-iktar bil-kontribuzzjoni għad-diversifikazzjoni tal-ekonomija tar-reġjun, li tiddependi ħafna fuq l-industrija tat-tbaħħir.

4.4.   L-IRKUPRU POSSIBBLI

(27)

Jekk il-Kummissjoni tikkonkludi li l-għajnuna hija illegali u inkompatibbli u li jeħtieġ li tiġi rkuprata, il-Finlandja ressqet dawn l-argumenti li ġejjin.

(28)

Skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (11) il-Kummissjoni mhux se titlob l-irkupru tal-għajnuna fejn dan ikun kuntrarju għall-prinċipju ġenerali tal-liġi Komunitarja. Hawnhekk, dan ikun il-każ, għaliex il-Finlandja kellha raġunijiet leġittimi li tistenna li dawn l-iskemi msemmija hawn fuq, li kienu jeżistu qabel is-sħubija, kienu u għadhom validi, u li għalhekk kwalunkwe għajnuna mogħtija skont dawn ir-regoli tkun legali.

(29)

Jekk madankollu l-Kummissjoni tikkunsidra li l-għajnuna għandha tiġi rkuprata, il-Finlandja targumenta li l-element tal-għajnuna fiż-żidiet kapitali mhux neċessarjament l-ammont nominali sħiħ tat-tranżazzjonijiet li jagħmlu l-għajnuna mill-Istat. Fir-rigward tal-garanziji, kwalunkwe għajnuna li għandha tiġi rkuprata ma tistax tkun ikbar mill-vantaġġ fl-imgħax miksub mill-kumpanija b’riżultat tal-garanzija (b’paragun mas-self mhux garantit). B’mod simili, fil-każ tal-injezzjonijiet kapitali, kwalunkwe għajnuna ma tistax tkun iżjed mill-ispiża ta’ ÅI biex tikseb il-kapital ekwivalenti fuq is-suq.

5.   VALUTAZZJONI

5.1.   KWALIFIKA BĦALA GĦAJNUNA MILL-ISTAT

(30)

Skont l-Artikolu 107(1) TFUE, “kwalunkwe għajnuna mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat f’kwalunkwe forma li toħloq distorsjoni jew thedded li toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċertu prodotti għandha, sa fejn taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri, tkun inkompatibbli mas-suq intern”.

(31)

Il-kwalifika ta’ miżura bħala għajnuna mill-Istat titlob li jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin: (a) għandha tiġi ffinanzjata minn Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat; (b) għandha tagħti vantaġġ selettiv li permezz tiegħu tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċertu prodotti; u (c) għandha toħloq distorsjoni jew thedded li toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni u jkollha l-potenzjal li taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu kumulattivi, u kollha preżenti qabel ma l-miżura tiġi kkaratterizzata bħala għajnuna mill-Istat.

5.1.1.   IR-RIŻORSI TAL-ISTAT U S-SELETTIVITÀ

(32)

Għar-raġunjiiet indikati fid-deċiżjoni tal-ftuħ (u li ma ġewx ikkontestati mill-Finlandja), dawn iż-żewġ kriterji ġew issodisfati. Il-miżuri ngħataw b’deċiżjonijiet individwali meħuda mill-GL sabiex jagħmel użu mill-fondi li ġew allokati lilu fil-baġit annwali tiegħu mill-assemblea reġjonali ta’ Åland. Il-miżuri huma għalhekk b’mod ċar iffinanzjati mill-Istat u mmirati individwalment lejn ÅI.

5.1.2.   VANTAĠĠ

(33)

Il-Finlandja argumentat li l-miżuri mhumiex għajnuna mill-Istat għaliex ma pprovdewx lil ÅI b’vantaġġ li hi ma setgħetx tikseb fuq is-swieq, kemm mingħand azzjonist privat kif ukoll mingħand kreditur privat.

(34)

Huwa prinċipju stabbilit tal-liġi dwar l-għajnuna mill-Istat (normalment magħruf bħala l-Prinċipju ta’ Investitur f’Ekonomija tas-Suq, jew MEIP) li l-investiment mill-awtoritajiet pubbliċi fil-kapital ta’ impriżi jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat sakemm f’ċirkostanzi simili, investitur privat, wara li jikkunsidra b’mod partikolari l-prospetti li jikseb redditu, seta’ jipprovdi l-istess kapital (12). B’mod simili, skont il-punt 3.1 tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għal għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ garanziji (13) (“l-Avviż dwar il-Garanziji”), il-garanzija pprovduta mill-awtoritajiet pubbliċi għandha tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat sakemm il-finanzjament ma jsirx b’kundizzjonijiet li jkunu aċċettabbli għal operatur privat taħt il-kundizzjonijiet normali tal-ekonomija tas-suq.

(35)

Fid-deċiżjoni tal-ftuħ, il-Kummissjoni esprimiet dubji dwar jekk il-MEIP ġiex issodisfat fir-rigward tal-injezzjonijiet kapitali u l-garanziji, abbażi b’mod partikolari ta’ żewġ osservazzjonijiet li jikkonċernaw lil ÅI:

(a)

Ir-rekord twil ta’ telf jew ta’ profitti negliġibbli ta’ ÅI fis-snin li fihom ingħataw il-miżuri. Fil-fatt, ÅI għamlet telf f’kull sena bejn l-2001 u l-2005. Il-profitti bejn l-1998 u l-2000 kienu żgħar u jonqsu (EUR 38 000, 28 000 u 9 000 rispettivament). B’mod simili, meta ÅI eventwalment reġgħet għamlet profitt fl-2006 dan kien ta’ biss EUR 557,43. Il-profitt imbassar għall-2007 fl-2006 (jiġifieri dak li kien antiċipat meta ttieħdet id-deċiżjoni li jingħataw l-aħħar miżuri) kien ta’ biss EUR 5 868,46 (14).

(b)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni dehrilha li l-fluss tal-flus ta’ ÅI ma kienx suffiċjenti biex ikopri l-ispejjeż tagħha, u kien ilu hekk sa mill-2000, biex wassal għall-preżunzjoni li l-miżuri kienu meħtieġa sempliċiment biex ikopru din in-nixfa ta’ flus (15).

(36)

Il-Finlandja warrbet din l-opinjoni. L-argumenti tagħha se jiġu diskussi hawn taħt b’mod separat għaż-żidiet kapitali u għall-garanziji ta’ self.

5.1.2.1.    L-injezzjonijiet kapitali

(37)

L-ewwel nett, il-Finlandja twarrab l-opinjoni li ÅI kellha problema ta’ likwidità. Fil-fatt, għalkemm l-operat tal-kumpanija kien limitat fid-daqs qabel il-proġett iTiden, ir-riżultat tal-operat u l-likwidità tagħha kienu sodisfaċenti u baqgħu hekk tul il-perjodu kopert mill-investigazzjoni. Il-miżuri ma kinux għalhekk meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż tal-operat. Minflok, il-miżuri kienu intenzjonati li jiffinanzjaw l-espansjoni tal-kumpanija u konsegwentement għandhom jiġu kkunsidrati bħala investimenti. Fid-dawl tal-kundizzjonijiet ta’ dawn l-investimenti, kienu ġġustifikati skont il-Prinċipju ta’ Investitur f’Ekonomija tas-Suq u konsegwentement ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat.

(38)

F’dan il-kuntest, il-Finlandja targumenta li l-biċċa l-kbira taż-żidiet kapitali ntużaw biex jiffinanzjaw il-proġett iTiden, filwaqt li l-bqija kienu intenzjonati għall-proġetti l-oħra ta’ ÅI (ara l-premessa 17 hawn fuq).

(39)

Il-Kummissjoni tagħmel din il-valutazzjoni li ġejja.

(40)

Bħala punt preliminari l-Kummissjoni tenfasizza li l-kapital li azzjonist jipprovdi lill-kumpanija, bħala definizzjoni ma jkunx immirat għal użu partikolari imma jsir parti mill-ekwità tanġibbli tal-kumpanija. Għalhekk huwa normali, meta l-investiment jiġi pprovdut bħala ekwità ġenerali, li tiġi vvalutata l-konformità tiegħu mal-MEIP kontra l-prospetti tal-andament ġenerali tal-kumpanija kollha. Dan ma jeskludix, meta l-evidenza tiegħu hija disponibbli, li ssir valutazzjoni tar-reddittu mistenni fuq investimenti speċifiċi ppjanati, basta ovvjament li din l-informazzjoni kienet disponibbli fiż-żmien meta ttieħdet id-deċiżjoni dwar l-investiment.

(41)

Fir-rigward tal-prestazzjoni finanzjarja ġenerali ta’ ÅI, il-Kummissjoni taċċetta, abbażi tal-evidenza sottomessa fl-investigazzjoni, li r-riżultat tal-operat ta’ ÅI kien b’mod konsistenti jkopri t-telf tagħha u b’hekk jiżgura l-likwidità. L-evidenza disponibbli ma tippermettix il-konklużjoni li ż-żidiet kapitali (jew is-self miksub permezz tal-garanziji) intużaw biex ikopru t-telf li kien ġej mill-operat ta’ ÅI.

(42)

Madankollu, jibqa’ l-fatt li l-GL ipprovda lil ÅI kapital addizzjonali importanti li prima facie ġġenera profitti żgħar ħafna jew xejn bejn l-1997 u l-2006. Il-qofol għalhekk huwa — kif il-Finlandja nnifisha targumenta — jekk il-GL kellux raġun jistenna reddittu fuq il-kapital tiegħu li kien ikun biżżejjed għal investitur privat biex kien jagħmel l-istess investiment. Dan għandu jiġi vvalutat abbażi ta’ dak li kien magħruf mill-GL fiż-żmien taż-żidiet kapitali.

(43)

Il-Finlandja argumentat li l-ikbar sehem miż-żidiet kapitali kien maħsub li jiffinanzja l-proġett iTiden, fażi 1 u 2, filwaqt li l-bqija taż-żidiet kapitali kienu assenjati fuq diversi investimenti oħra. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, iż-żidiet kapitali li ntużaw għall-finanzjament tal-proġett iTiden qed jiġu ttrattati l-ewwel fl-analiżi ppreżentata hawn taħt.

Iż-żidiet kapitali għal iTiden

(44)

Il-Finlandja targumenta li ż-żidiet kapitali kollha bl-eċċezzjoni ta’ C-I, C-II, C-III, C-VIII u C-IX saru bil-ħsieb li jiffinanzjaw lil iTiden, li kien bil-wisq l-ikbar proġett uniku ta’ ÅI. L-iktar żieda kapitali bikrija assenjata għall-proġett iTiden għalhekk saret fl-2001 (C-IV).

(45)

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom saru dawn iż-żidiet kapitali mill-GL, u b’mod kruċjali r-reddittu li kien mistenni fiż-żmien tad-deċiżjoni, il-Finlandja pprovdiet din l-informazzjoni li ġejja:

(46)

Id-deċiżjonijiet tal-GL li jipproċedi biż-żidiet kapitali relatati ma’ iTiden saru abbażi tal-informazzjoni pprovduta waqt laqgħat informali li kienu jinvolvu l-GL u r-rappreżentanti ta’ ÅI. Il-Finlandja tistqarr li ma nżammu l-ebda minuti ta’ dawn il-laqgħat. Madankollu l-Finlandja ppreżentat lill-Kummissjoni l-preżentazzjonijiet li saru f’dawn il-laqgħat informali jew waqt il-laqgħat tal-bord ta’ ÅI. Dawn jinkludu rendikonti konċiżi tal-isfond u tal-karatteristiċi ewlenin tal-proġett iTiden u tal-kalkoli tal-profitabbiltà tal-fażi 1 u l-fażi 2 ta’ iTiden. Din l-evidenza konsegwentement tippermetti lill-Kummissjoni taċċerta x’reddittu kien antiċipat mill-GL fiż-żmien li għamel iż-żidiet kapitali relatati ma’ iTiden.

(47)

Fil-31 ta’ Jannar 2002, ÅI kellha laqgħa informali mal-GL sabiex tassigura l-approvazzjoni tiegħu għat-tnedija tal-kostruzzjoni ta’ iTiden fl-2002 (sussegwentement għax-xiri tal-art li kien sar fl-2001). F’din il-laqgħa, ÅI ippreżentat kalkolu tal-profitabbiltà, fejn is-suppożizzjoni kienet li l-proġett għandu jrendi reddittu annwali ta’ 3 % fuq l-ekwità nnifisha ta’ ÅI.

(48)

Laqgħa informali oħra bejn ÅI u l-GL saret fl-4 ta’ Marzu 2003 sabiex titħejja l-assemblea ġenerali ta’ ÅI fil-5 ta’ Marzu 2003. L-assemblea ġenerali kellha tiddeċiedi dwar it-tnedija tal-kostruzzjoni ta’ fażi 1 ta’ iTiden, li ma kinitx twettqet fl-2002. Ġie ppreżentat kalkolu aġġornat tal-profitabbiltà. F’dan il-kalkolu ġie stmat li l-fażi 1 kellha trendi bilanċ favorevoli ta’ biss EUR 700 bis-suppożizzjoni tal-ebda reddittu fuq l-ekwità nnifisha ta’ ÅI.

(49)

Fit-2 ta’ Jannar 2006 il-bord ta’ ÅI iltaqa’ biex jiddiskuti t-tnedija tal-kostruzzjoni ta’ fażi 2 u s-sejħa għal żieda kapitali li kellha titnieda biex tiffinanzja din il-fażi. Skont il-kalkolu tal-profitabbiltà ppreżentat fil-laqgħa, il-proġett kellu jilħaq il-pariġġ b’reddittu fuq l-ekwità ta’ 3 %. Madankollu, dan il-kalkolu kellu jiġi rivedut sabiex iqis l-ispiża ogħla biex il-proprjetà immobbli tiġi adattata għall-ħtiġijiet tal-inkwilin. Għalhekk, ġie stabbilit kalkolu rivedut fl-10 ta’ Jannar 2006 biex iservi bħala l-bażi għaż-żieda kapitali li ġiet deċiża fl-assemblea ġenerali tat-12 ta’ Ġunju 2006 (minkejja li ż-żieda kapitali tħallset biss fil-15 ta’ Frar 2007 minħabba raġunijiet tekniċi — din hija ż-żieda kapitali C-XI). F’dan il-kalkolu, is-suppożizzjoni tar-reddittu annwali fuq l-ekwità proprja għal fażi 2 ta’ iTiden ġiet stabbilita bħala 1 %.

(50)

Il-Finlandja pprovdiet din l-evidenza u ddikjarat li din tammonta preċiżament għall-istennija kontemporanja tal-qligħ li abbażi tagħha l-GL iddeċieda li jagħmel iż-żidiet kapitali għall-proġett iTiden, jiġifieri C-IV, C-V, C-VI, C-VII u C-X għall-fażi 1 u C-XI għall-fażi 2. Dawn il-valutazzjonijiet tal-profitabbiltà huma bbażati fuq id-dħul antiċipat (jiġifieri d-dħul mill-kirjiet) minn iTiden. Il-Finlandja argumentat li r-reddittu fuq l-investiment tal-GL għandu jqis ukoll il-prospett tal-qligħ kapitali li jikkonsisti f’żieda fil-valur tal-proprjetà matul iż-żmien. Madankollu, il-Finlandja ma pprovdiet l-ebda evidenza konkreta ta’ dan. Dawn il-kunsiderazzjonijiet mhumiex integrati fil-kalkoli tal-profitabbiltà, u dan jindika li ma tqisux meta ttieħdu d-deċiżjonijiet tal-investiment. Abbażi tal-evidenza t’hawn fuq, il-Kummissjoni ssib li investitur privat ma kienx jagħmel investimenti simili għal dan ir-reddittu mistenni.

(51)

Kwalunkwe investitur li jpoġġi l-flus fi proġett li jinvolvi xi element ta’ riskju (bħall-iżvilupp kummerċjali tal-proprjetà immobbli) se jitlob reddittu li jirrifletti b’mod adegwat ir-riskju inerenti fl-investiment. Għalhekk, huwa jistenna “primjum tar-riskju” li jaqbeż ir-reddittu magħruf li jista’ jirċievi minn assi alternattivi, bla riskju (“ir-rata ta’ bla riskju”). Il-valur referenzjarju komuni għar-rata ta’ bla riskju huma l-bonds tal-gvern klassifikati AAA li jimmaturaw fuq perjodu ta’ żmien qasir. Għall-finijiet ta’ din il-valutazzjoni, qed jintuża l-qligħ fuq bonds tal-gvern għal sentejn tal-Finlandja, għaliex il-Finlandja ma ħarġitx bonds li jimmaturaw fuq perjodu ta’ żmien iqsar. Għaldaqstant, dan jirriżulta f’rata ta’ bla riskju ta’ bejn it-2,7 u l-4,2 % fl-2002, ta’ bejn it-2,2 u t-2,7 % fl-2003 u ta’ bejn it-2,8 u t-3,8 % fl-2006.

(52)

Meta pparagunata mar-reddittu fuq l-ekwità mistenni mill-GL meta ddeċieda li jagħmel iż-żidiet kapitali relatati ma’ iTiden, il-Kummissjoni tosserva li l-GL seta’ jikseb l-istess reddittu jew aħjar mingħajr l-ebda mir-riskju marbut mal-proġetti tal-proprjetà. Fil-fatt, anke jekk jitqies l-iktar xenarju ottimist, il-“primjum tar-riskju” (jiġifieri r-reddittu li jaqbeż il-primjum ta’ bla riskju) seta’ kien l-iktar ta’ 0,3 % għaż-żidiet kapitali C-IV u C-V (jiġifieri ż-żidiet kapitali tal-2001 u l-2002). Fil-każ taż-żidiet kapitali li saru b’riżultat tad-deċiżjoni tal-2003 li tiġi mnedija l-kostruzzjoni ta’ fażi 1 ta’ iTiden (u għalhekk abbażi tar-reddittu mistenni ppreżentat fil-laqgħa informali tal-4 ta’ Marzu 2003, ara l-premessa 48 hawn fuq), jiġifieri C-VI, C-VII u C-X, ir-reddittu mistenni kien ta’ żero, jiġifieri seta’ jinkiseb reddittu aħjar b’mod infinit billi ma jittieħed l-ebda riskju. B’mod simili, fil-każ taż-żieda kapitali tal-fażi 2, C-XI, ir-reddittu mistenni ta’ 1 % kien ferm inferjuri mir-rata ta’ bla riskju disponibbli dak iż-żmien.

(53)

Huwa ovvju li l-ebda investitur privat ma kien se jkun issodisfat bil-primjum tar-riskju negattiv, jew marġinali, li l-GL kien lest jaċċetta għaż-żidiet kapitali msemmija fil-premessi 47-49 hawn fuq. Jekk ikun meħtieġ, dan jista’ jiġi kkorroborat b’dejta empirika dwar ir-reddittu mistenni fis-suq tal-proprjetà ta’ Åland.

(54)

Skont ir-rapport (16) ta’ KPMG tal-10 ta’ Lulju 2007, ikkummissjonat mill-awtoritajiet Finlandiżi u ppreżentat lill-Kummissjoni fis-17 ta’ Lulju 2007, ir-reddittu mitlub mill-investituri privati fuq l-investimenti f’proprjetà għall-uffiċċji f’Åland huwa ta’ 7 % (u 8 % għall-proprjetà industrijali). Għalkemm dan ir-rapport tfassal iżjed tard wara li saru d-deċiżjonijiet tal-investiment mill-GL li qed jiġu diskussi f’din id-deċiżjoni, huwa madankollu rilevanti, għaliex ir-rapport huwa bbażat fuq l-osservazzjonijiet ta’ investimenti li saru u m’hemmx raġuni ovvja biex wieħed jemmen li r-reddittu meħtieġ kien se jkun iktar baxx b’mod sinifikanti fis-snin ta’ qabel. B’kwalunkwe rata, dan jipprovdi indikazzjonijiet konvinċenti li r-redditti mistennija minn ÅI ma kinux se jkunu suffiċjenti għal investitur privat.

(55)

Il-Finlandja argumentat li, minkejja r-reddittu baxx jew żero mistenni, l-investimenti kienu konsistenti mal-MEIP għaliex (i) qabel bdiet il-kostruzzjoni, ÅI kienet avviċinat inkwilini potenzjali u kienet kunfidenti li kienet se tikseb rata ta’ okkupanza ta’ mill-inqas 80 % u (ii) bis-saħħa tal-prestazzjoni finanzjarja attwali ta’ ÅI (u għalhekk prinċipalment tal-proġett iTiden) fis-snin mill-2004 ’il quddiem, u l-qligħ kapitali potenzjali li għalhekk kien akkumula, l-investimenti spiċċaw biex ikunu profitabbli.

(56)

F’dan ir-rigward, u mingħajr il-ħtieġa li wieħed jidħol fil-merti tal-prestazzjoni finanzjarja ta’ ÅI fis-snin ta’ wara, huwa biżżejjed biex wieħed jisħaq li l-kwistjoni mhix jekk ir-riżultati attwali tal-kumpanija humiex adegwati imma jekk, abbażi ta’ dak li kien magħruf jew seta’ jiġi preżunt f’dak iż-żmien meta l-GL iddeċieda li jagħmel ir-riżorsi tal-Istat disponibbli għal ÅI (wara li kkunsidra r-rata ta’ okkupanza mistennija ta’ 80 %), investitur privat billi jaġixxi fuq it-termini tas-suq kienx jipprovdi l-istess kapital lill-kumpanija. Għar-raġunijiet spjegati hawn fuq, il-Kummissjoni ssib li investitur privat ma kienx jagħmel dan.

(57)

Konsegwentement, il-Kummissjoni ssib li ż-żidiet kapitali C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-X u C-XI taw vantaġġ lil ÅI li kieku ma setgħetx takkwista fuq it-termini tas-suq (17).

Iż-żidiet kapitali l-oħra

(58)

Il-Kummissjoni issa se tħares lejn iż-żidiet kapitali l-oħra koperti bid-deċiżjoni tal-ftuħ li, skont il-Finlandja, ma kinux motivati mill-proġett iTiden.

Iż-żieda kapitali C-I tat-18 ta’ Ġunju 1997

(59)

Skont ir-regoli de minimis applikabbli fiż-żmien ta’ din l-injezzjoni kapitali, is-sussidji ta’ inqas minn ECU 100 000 mogħtija lill-impriża fuq perjodu ta’ 3 snin ma kinux jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat (18). Din iż-żieda kapitali tammonta għal EUR 84 094,39, jiġifieri ferm taħt il-limitu de minimis ta’ ECU 100 000. ÅI ma bbenefikat mill-ebda miżura oħra matul il-perjodu ta’ 3 snin (19). Abbażi ta’ dan, l-injezzjoni kapitali tal-1997 — irrispettivament miċ-ċirkostanzi li twettqet fihom — f’kwalunkwe każ ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat.

Iż-żidiet kapitali C-II u C-III tat-22 ta’ Ġunju 2000 u tal-10 ta’ Ottubru 2000

(60)

Il-Finlandja indikat li dawn il-miżuri kienu intenzjonati għall-kostruzzjoni tal-proprjetà industrijali f’Norrböle, ir-rinnovazzjoni tal-proprjetà f’Mariehamn (C-II) u x-xiri tal-proprjetà industrijali fil-parti tal-lvant ta’ Åland (C-III). Għalhekk m’hemm l-ebda rabta ċara għall-proġett iTiden, li f’dak iż-żmien kien għadu ma ħax il-forma b’mod ċar (dan kellu jiġri fl-2001 meta nxtrat l-art).

(61)

Għalkemm huwa veru li l-profitti totali ta’ ÅI kienu modesti jew negattivi fil-perjodu 1998-2007, il-fatt huwa li l-kumpanija għamlet profitt modest fl-2000 u fis-sentejn ta’ qabel u li t-telf beda fl-2001. Matul l-investigazzjoni ntwera li l-kumpanija kienet qed tkopri l-ispejjeż tagħha u li l-qagħda tal-likwidità kienet adegwata. L-investimenti li jimmotivaw dawn iż-żewġ żidiet kapitali jidhru proporzjonati mad-daqs u l-mudell tan-negozju “tradizzjonali” ta’ ÅI qabel l-espansjoni marbuta mal-proġett iTiden. Għalhekk m’hemm l-ebda raġuni konvinċenti biex jiġi kkunsidrat li investitur privat ma kienx iwettaq l-istess żidiet kapitali, u għalhekk m’hemmx evidenza ċara ta’ vantaġġ għal ÅI.

(62)

Sal-2000 l-operat tan-negozju ta’ ÅI kien qed juri riżultati modesti imma pożittivi (fil-firxa ta’ bejn EUR 9 000 u EUR 38 000 fil-perjodu 1997-2000). L-operat tan-negozju ta’ ÅI kien skont il-pjan attwali tal-kumpanija għal dak iż-żmien. Għalhekk ÅI kellha s-sjieda u kienet tikri l-imħażen u l-uffiċċji madwar il-Gżejjer Åland. L-istokk ta’ proprjetà immobbli li kellha ÅI kien baqa’ stabbli ħafna sal-2000, li jispjega wkoll il-prestazzjoni finanzjarja stabbli tal-kumpanija. L-introjtu ta’ ÅI kien fil-firxa ta’ bejn il-EUR 95 000 u l-EUR 101 000 fil-perjodu 1997-2000. Għalhekk, għalkemm b’introjtu relattivament żgħir, ÅI kienet kapaċi tagħmel in-negozji tagħha profitabbli.

Iż-żidiet kapitali C-VIII u C-IX tat-30 ta’ Settembru 2004 u tas-16 ta’ Ġunju 2005

(63)

Skont il-Finlandja, dawn iż-żidiet kapitali ntużaw għax-xiri tal-proprjetà industrijali (C-VIII) u sabiex jinbena l-ħangar fil-mitjar ta’ Jomala ’l barra minn Mariehamn (C-IX).

(64)

Għalkemm mhux iġġustifikati immedjatament bil-proġett iTiden, dawn il-miżuri ġew implimentati f’ċirkostanzi li kienu kompletament differenti minn dawk li kienu jaffettwaw il-miżuri diskussi qabel C-II u C-III. Iż-żidiet kapitali C-VIII u C-IX twettqu fl-2004 u fl-2005, rispettivament. F’dak iż-żmien, ÅI kienet ilha topera bit-telf mill-2001. B’mod kruċjali, wkoll, dawn l-investimenti twettqu fiż-żmien meta l-GL kien diġà investa iktar minn EUR 2,25 miljun f’ÅI sa mill-2001 fuq il-ftehim li dan l-investiment ma kellux jipprovdi reddittu li jkun aċċettabbli għal investitur fis-suq.

(65)

Ir-reddittu inadegwat fuq il-proġett iTiden kellu b’mod inevitabbli jħalli impatt negattiv fuq ir-riżultat ġenerali ta’ ÅI. Fil-fatt, l-ekwità tal-impriża mhix assenjata imma funġibbli u għandha tiġi rimborżata mill-prestazzjoni ġenerali tal-kumpanija. Għalhekk kellu jkun ċar għall-GL, fiż-żmien meta twettqu l-miżuri C-VIII u C-IX, li kwalunkwe miżuri addizzjonali fil-kapital ta’ ÅI aktarx li ma kinux se jipproduċu reddittu adegwat fil-ġejjieni previst. L-investitur fis-suq kien ikun lest li jagħmel dawk l-injezzjonijiet kapitali li kieku dawk l-investimenti kienu jippermettu reddittu fis-suq fuq il-prestazzjoni ġenerali tal-kumpanija (jiġifieri reddittu li jkun jikkumpensa għar-redditti baxxi taż-żidiet kapitali l-oħra), imma m’hemm xejn li jissuġġerixxi li dan kien mistenni li jkun il-każ. Il-Finlandja ma pprovdietx xi informazzjoni speċifika rigward dawk il-miżuri li tista’ tbiddel din l-opinjoni. Konsegwentement, il-Kummissjoni tqis li l-ebda investitur privat ma kien se jipprovdi kapital addizzjonali lil ÅI f’dawn iċ-ċirkostanzi. Iż-żidiet kapitali C-VIII u C-IX għalhekk ipprovdew lil ÅI b’vantaġġ li kieku ma kinitx tkun tista’ tikseb fuq is-suq.

5.1.2.2.    Il-garanziji ta’ self

(66)

Meta tiżen l-għajnuna mill-Istat possibbilment involuta fil-garanziji, il-Kummissjoni tapplika l-prinċipji stipulati fl-Avviż dwar il-Garanziji tagħha. Il-punt 3.2 tal-Avviż jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li normalment ikunu biżżejjed biex jeliminaw il-preżenza tal-għajnuna mill-Istat f’garanzija mogħtija mill-awtoritajiet pubbliċi. Madankollu, dawn il-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati fir-rigward tal-garanziji G-I, G-II u G-III (huwa biżżejjed li jiġi nnutat li dawn il-garanziji kienu jkopru 100 % tas-self sottostanti, ara l-punt 3.2(c) tal-Avviż dwar il-Garanziji).

(67)

Il-Kummissjoni tinnota l-ewwel li l-pożizzjoni finanzjarja ta’ ÅI fil-perjodu li fih ingħataw il-garanziji kienet b’saħħitha biżżejjed biex ma teskludix il-kapaċità tal-kumpanija li tikseb is-self mis-suq mingħajr il-garanziji. Il-kumpanija ma kinitx kumpanija f’diffikultà skont il-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar l-Għajnuna ta’ Salvataġġ u Ristrutturar (20). Ma jistax jiġi konkluż abbażi tal-evidenza disponibbli li ÅI kienet kumpanija li ma kinitx issalva għal kollox mingħajr l-appoġġ tal-Istat. Fis-snin ta’ qabel l-injezzjonijiet kapitali, jiġifieri qabel it-tnedija tal-proġett iTiden, il-prestazzjoni finanzjarja ta’ ÅI kienet stabbli u l-operat tan-negozju tagħha wera riżultati pożittivi moderati. Ir-raġuni għaliex l-awtoritajiet pubbliċi bdew bl-injezzjoni kapitali massiva fl-2001 ma kinitx li tiġi salvata l-kumpanija imma biex jiġi ffinanzjat it-tkabbir tagħha. Fin-nuqqas tal-għajnuna fil-forma ta’ żidiet kapitali, ÅI ma kinitx se tkun kumpanija falluta imma kumpanija iżgħar li xorta kien se jkollha aċċess għas-swieq finanzjarji. Il-Kummissjoni ma tistax, għalhekk, tikkonkludi li ÅI ma kienx ikollha aċċess għas-swieq tal-kreditu mingħajr il-garanziji. Il-mistoqsija hija għalhekk jekk il-garanziji tawx vantaġġ lill-kumpanija fil-forma ta’ spejjeż tas-self iżjed baxxi milli kieku kienet tħallas f’termini tas-suq, fin-nuqqas tal-garanzija.

(68)

Il-mistoqsija li jmiss li jeħtieġ li tiġi eżaminata hija jekk kienx dovut primjum adegwat għall-garanziji, meta pparagunat ma dak li kien ikun dovut minn fornitur tal-garanziji privat. Fil-każ attwali, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda garanziji privati li jippermettu paragun sempliċi. F’dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni għandha tipparaguna l-ispiża finanzjarja totali tas-self iggarantit, inkluż ir-rata tal-imgħax tas-self u l-primjum tal-garanzija, mal-primjum tas-suq fuq self simili mhux iggarantit (21).

(69)

Fid-9 ta’ Ottubru 2003, […] (**), bank kummerċjali, ta self lil ÅI li jammonta għal EUR […] kontra kollateral […]. Ir-rata tal-imgħax kienet stabbilita bħala […]% fis-sena sal-15 ta’ Jannar 2007. (22)

(70)

Għalkemm dan is-self kien kontemporanju mal-garanzija G-I, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax li dan huwa paragun tajjeb għall-ispiża ta’ dik il-miżura. Fil-fatt, bejn Ġunju tal-2000 u Marzu tal-2003, ÅI irċeviet ħames injezzjonijiet kapitali għall-ammont totali ta’ EUR 2 208 595,01. L-appoġġ mill-Istat ta’ dan il-kobor, b’mod inevitabbli, se jkun influwenza l-valutazzjoni tar-riskju li twettqet minn […] qabel ta s-self u għalhekk tejjeb it-termini tas-self, inkluż l-ispiża, meta pparagunati mat-termini li l-kumpanija setgħet tikseb fuq is-swieq fin-nuqqas tal-element tal-għajnuna mill-Istat fiż-żidiet kapitali. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tassumi li r-rata tal-imgħax għas-self mhux garantit tal-2003 (jew kwalunkwe self sussegwenti) tirrifletti b’mod preċiż it-termini tal-kreditu ta’ ÅI fin-nuqqas tal-għajnuna mill-Istat u ma tistax tużaha bħala valur referenzjarju kredibbli u affidabbli għall-ispiża tas-self kopert mill-garanziji mogħtija mill-GL.

(71)

Il-Kummissjoni tqis li, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe evidenza affidabbli oħra dwar self paragunabbli fuq it-termini tas-suq, il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja (23) tipprovdi valur referenzjarju xieraq li huwa estern għall-benefiċjarju biex jiġi vvalutat jekk il-miżuri G-I, G-II u G-III ingħatawx fuq termini tas-suq. Il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja tipprovdi approssimazzjoni għar-rata tas-suq u għall-kalkolu tal-element tal-għajnuna fil-miżuri tal-għajnuna. Il-metodoloġija biex tiġi ddefinita r-rata referenzjarja hija bbażata fuq dawn iż-żewġ fatturi li ġejjin: ir-rata bażi (f’dan il-każ Euribor ta’ sena) li magħha jiżdied il-marġni tas-self. Il-marġni tas-self li għandu jiżdied mar-rata bażi jiddependi fuq żewġ fatturi: il-klassifikazzjoni tal-impriża li qed tirċievi s-self u l-livell tal-kollateral offrut għas-self. Il-komunikazzjoni tiddistingwi ħames kategoriji ta’ klassifikazzjoni (b’saħħitha [AAA-A], tajba [BBB], sodisfaċenti [BB], dgħajfa [B] u ħażina [CCC jew taħt]) u tliet livelli ta’ kollateralizzazzjoni (għoli, normali u baxx) għal kull kategorija tal-klassifikazzjoni.

(72)

Fit-18 ta’ Ġunju 2010, il-Finlandja ppreżentat lill-Kummissjoni rapport mill-kumpanija tal-konsulenza […] li tipprovdi klassifikazzjoni annwali għal ÅI f’Diċembru ta’ kull sena. Il-klassifikazzjoni titħejja b’mod retrospettiv u tkun ibbażata fuq iċ-ċifri disponibbli fl-aħħar tas-sena finanzjarja (jiġifieri l-klassifikazzjoni mogħtija f’Diċembru 2002 tħares b’mod retrospettiv lejn is-saħħa tal-kumpanija matul l-2002). […] ipproduċiet r-rapport dwar il-klassifikazzjoni li jiddeskrivi l-istatus finanzjarju ġenerali u l-iżvilupp tal-kumpanija u jkopri dawn is-setturi tal-valutazzjoni li ġejjin: it-tkabbir, il-profitabbiltà, il-fluss tal-flus, il-likwidità, is-solvenza u l-obbligi. L-iskala tal-klassifikazzjoni applikata għandha ħames kategoriji tal-klassifikazzjoni: eċċellenti (A + u A), tajba (A– u B+), sodisfaċenti (B u B–), adegwata (C + u C) u dgħajfa (C– u D), u tippermetti paragun dirett mal-iskala tal-klassifikazzjoni tal-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja.

(73)

F’Diċembru 2002, 2003 u 2004, […] ikklassifikat lil ÅI bħala C+, C + u C, rispettivament, li jqiegħed il-kumpanija fil-kategorija ta’ “adegwata”. Din il-kategorija tikkorrispondi għall-kategorija tal-klassifikazzjoni “dgħajfa” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Fil-każ ta’ kumpanija kklassifikata bħala “dgħajfa”, il-marġnijiet tas-self li għandhom jiżdiedu mar-rata bażi skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja jvarjaw, skont il-kollateral offrut, bejn 220 bps fil-każ ta’ kollateralizzazzjoni għolja u 650 bps fil-każ ta’ kollateralizzazzjoni baxxa. F’Diċembru 2005, […] ikklassifikat lil ÅI bħala B– (sodisfaċenti), li tikkorrispondi għal klassifikazzjoni ta’ “sodisfaċenti” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja.

(74)

Fis-27 ta’ Ġunju 2011 il-Finlandja ppreżentat informazzjoni addizzjonali dwar il-klassifikazzjoni u l-kollateralizzazzjoni tas-self. Il-klassifikazzjoni ġiet prodotta minn […], il-bank li ta s-self mhux garantit lil ÅI u tnejn mis-self garantit. Il-klassifikazzjoni ta’ […] tuża sistema ta’ ittri għas-snin 2000 sa 2003, ikkumplimentata b’kwalifiki ta’ kelma waħda. Il-klassifikazzjoni hija paragunabbli b’mod faċli mal-iskala tal-klassifikazzjoni tal-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Mill-2005 ’il quddiem, il-klassifikazzjoni kienet ipprovduta minn […], kumpanija ta’ konsulenza simili għal […]. Fl-2003 u fl-2004, […] ikklassifikat lil ÅI bħala B- (sodisfaċenti) u A (sodisfaċenti), li jikkorrispondu għal klassifikazzjoni ta’ “sodisfaċenti” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Dan ifisser li għall-2003 u l-2004 […] ikklassifikat lil ÅI kategorija waħda ogħla milli għamlet […]. Għall-2005 […] kklassifikat lil ÅI bħala A (sodisfaċenti), li tittraduċi ruħha f’klassifikazzjoni “sodisfaċenti” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja u għalhekk tqiegħed lil ÅI fl-istess kategorija kif għamlet […].

(75)

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-klassifikazzjoni ta’ […] għandha tiġi applikata meta jiġi vvalutat jekk il-garanziji G-I, G-II u G-III ingħatawx fuq it-termini tas-suq. Wieħed irid iżomm f’moħħu li qabel ingħatat l-ewwel garanzija G-I f’Ottubru 2003, meta ÅI kienet diġà rċeviet ħames injezzjonijiet kapitali għal total ta’ EUR 2 208 595,01, kwalunkwe klassifikazzjoni tal-kumpanija fl-2003 aktarx li kienet affettwata mill-ammont konsiderevoli ta’ appoġġ mill-Istat. Għaldaqstant il-Kummissjoni tqis li huwa xieraq li tapplika l-klassifikazzjoni iżjed konservattiva prodotta minn […]. Dan għandu impatt għall-2003 u l-2004, hekk kif għal dawn is-sentejn, […] ikklassifikat lil ÅI kategorija waħda iżjed ’l isfel minn […]. Wieħed irid jinnota wkoll li […] tat self lil ÅI iggarantit mill-GL filwaqt li fl-istess ħin ipproduċiet il-klassifikazzjoni ta’ ÅI, b’din jista’ jkun li affettwat il-valutazzjoni. […] ma kinitx involuta fil-proċedimenti finanzjarji u fil-valutazzjoni tagħhom u għalhekk aktarx li kienet inqas influwenzata direttament minn kunsiderazzjonijiet eċċessivi marbuta mal-għajnuna mill-Istat.

(76)

Konsegwentement, il-Kummissjoni tissoponi dawn il-klassifikazzjonijiet li ġejjin għal ÅI għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja: dgħajfa (B) fl-2003 u fl-2004 u sodisfaċenti (BB) fl-2005.

(77)

Fir-rigward tal-kollateral, ÅI ipprovdiet kollateral għall-valur nominali tal-garanziji fil-forma ta’ ipoteki fuq il-proprjetà immobbli li fuqha nbena l-proġett iTiden. Il-Finlandja ma pprovditx informazzjoni relatata mat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD) taħt in-nota 2 f’qiegħ il-paġna tal-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Din l-informazzjoni tgħin biex tiddefinixxi l-livell tal-kollateralizzazzjoni u tal-marġnijiet tas-self li għandhom jiżdiedu fuq ir-rata bażi. Għaldaqstant il-Kummissjoni talbet informazzjoni dwar il-prijorità tal-ipoteki mogħtija bħala rahan u dwar il-valur tal-proprjetà fiż-żmien meta ngħataw il-garanziji. Il-Finlandja m’għandhiex valutazzjonijiet li juru l-valur tal-proprjetà fiż-żmien tal-miżuri tal-garanziji. L-awtoritajiet Finlandiżi, madankollu, argumentaw li l-valur tal-proprjetà żdied matul iż-żmien, hekk kif il-proġett kompla jagħmel progress. Skont il-Finlandja, fl-2010 il-proprjetà kellha valur ta’ EUR […] miljun.

(78)

Fir-rigward tal-anzjanità tal-kollateral, il-Kummissjoni tqis li fil-każ tal-garanziji G-I u G-II, il-kollateral tal-GL kellu l-iżjed anzjanità mill-ipoteki kollha mogħtija fuq il-proprjetà. Il-Kummissjoni tinnota li l-banek kummerċjali taw self mhux garantit lil ÅI u aċċettaw bħala kollateral ipoteki fuq l-istess proprjetà li għandhom inqas prijorità bħala anzjanità (u għalhekk huma kollateral inqas tajjeb) mill-kollateral riċevut mill-GL. Minħabba dan, u fin-nuqqas ta’ evidenza aħjar, il-Kummissjoni tissoponi li l-livell tal-kollateralizzazzjoni tal-garanziji kien “normali” għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Avviż dwar il-Garanziji.

(79)

Abbażi ta’ dan t’hawn fuq, ir-rata referenzjarja se tiġi vvalutata separatament għal kull garanzija li ÅI irċeviet mingħand il-GL.

(80)

Il-Kummissjoni tinnota li, fil-każ tal-garanziji kollha mogħtija lil ÅI, il-primjums kienu magħmula minn żewġ partijiet: (i) il-primjum rikorrenti, imħallas kull sena u muri bħala perċentwali tal-prinċipal tas-self pendenti u (ii) tariffa “ta’ darba”, ukoll murija bħala perċentwali tal-ammont tas-self, imma mħallsa darba biss, mal-ħruġ tal-garanzija. Fil-valutazzjoni t’hawn taħt, l-ispiża finanzjarja totali tas-self iggarantit tinkludi biss il-primjum rikorrenti mħallas fis-sena. Skont il-punt 4.2 tal-Avviż dwar il-Garanziji, l-element tal-għajnuna ta’ garanzija għandu jiġi kkalkulat bħala d-differenza bejn il-prezz tas-suq (f’dan il-każ ir-rata referenzjarja) u l-prezz attwalment imħallas. Il-prezz attwalment imħallas minn ÅI jinkludi l-primjum rikorrenti mħallas fis-sena u l-primjum ta’ darba mħallas darba biss. Għal raġunijiet prattiċi, il-primjum ta’ darba se jiġi indirizzat hawn taħt fit-Taqsima 8.2 li titratta l-irkupru, għaliex huwa iżjed faċli li jitnaqqas l-ammont tat-tariffa ta’ darba mill-ammont tal-għajnuna li għandu jiġi rkuprat. F’kwalunkwe każ, anke jekk il-primjums ta’ darba kellhom jiżdiedu mal-ispejjeż finanzjarji totali tas-self iggarantit, il-konklużjoni dwar il-preżenza tal-għajnuna ma tinbidilx. Il-primjum ta’ darba jaffettwa biss l-ammont tal-għajnuna mogħti lil ÅI.

Garanzija G-I

(81)

Il-garanzija G-I ingħatat mill-GL fid-9 ta’ Ottubru 2003 biex tkopri s-self ta’ EUR […] minn […] lil ÅI (in-numru ta’ kreditu […]). Bħala kollateral għal kwalunkwe talbiet taħt il-garanzija, ÅI ipprovdiet ipoteka fuq il-proprjetà immobbli. Ir-rata tal-imgħax fuq is-self kienet stabbilita bħala […]% sal-15 ta’ Jannar 2007. (24) Il-primjum għall-garanzija kien ta’ […]% fis-sena tal-ammont tas-self (25). Għalhekk, l-ispiża finanzjarja totali tas-self iggarantit fiż-żmien ta’ meta ngħata s-self kienet ta’ […]% fis-sena, li għandha tiġi pparagunata mar-rata referenzjarja maħduma għall-garanzija abbażi tar-rata bażi u tal-marġni li jiddependi fuq il-klassifikazzjoni ta’ ÅI u l-livell tal-kollateralizzazzjoni tas-self. Ir-rata bażi (Euribor ta’ sena) fid-9 ta’ Ottubru 2003 kienet ta’ 2,235 %. F’dak iż-żmien ÅI kienet ikklassifikata “dgħajfa” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Kif stabbilit hawn fuq, il-Kummissjoni tissoponi li l-livell tal-kollateralizzazzjoni tas-self kien normali, li jfisser li l-marġni tas-self li kellu jiżdied fuq ir-rata bażi kien ta’ 400bps. Għaldaqstant, ir-rata referenzjarja għal dan is-self kienet tammonta għal 6,235 %, li hija ogħla mill-ispiża finanzjarja totali ta’ G-I li kienet tammonta għal […]% p.a.

(82)

Barra minn hekk, mis-6 ta’ Settembru 2004, il-GL naqqas il-primjum tal-garanzija għal G-I għal […]%. Għalhekk, l-ispiża finanzjarja totali tas-self iggarantit niżlet għal […]%, jiġifieri […] punt bażi taħt ir-rata referenzjarja, u b’hekk ġie ġġenerat vantaġġ korrispondenti għal ÅI.

Garanzija G-II

(83)

Fit-2 ta’ Novembru 2004 ÅI ħadet self ta’ EUR […] mingħand […] (in-numru ta’ kreditu […]). Dan is-self kien assigurat b’garanzija mill-GL, li għaliha ÅI ipprovdiet sigurtà fil-forma ta’ garanzija fuq il-proprjetà immobbli. Ir-rata tal-imgħax ġiet stabbilita bħala […] + […] punti bażi u t-tariffa tal-garanzija bħala […]% fis-sena tal-ammont tas-self, li jfisser li l-ispiża finanzjarja totali ta’ dan is-self iggarantit kienet ta’ […]% fis-sena (26).

(84)

Ir-rata referenzjarja għal G-II għandha tiġi maħduma abbażi tal-Euribor ta’ sena fit-2 ta’ Novembru 2004, li kienet 2,314 %. F’dak iż-żmien ÅI kienet ikklassifikata “dgħajfa” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Jekk nassumu livell normali ta’ kollateralizzazzjoni, ir-rata referenzjarja għal dan is-self kienet tammonta għal 6,314 % fis-sena, li hija ogħla mill-ispiża finanzjarja totali ta’ G-II li kienet tammonta għal […]% fis-sena. Jekk jiġu pparagunati l-ispejjeż ta’ dan is-self ġdid iggarantit mar-rata referenzjarja jidher li l-ispiża finanzjarja totali tas-self kopert mill-garanzija G-II kien mill-inqas […] punt bażi taħt ir-rata referenzjarja, u għalhekk kienet tipprovdi vantaġġ finanzjarju lil ÅI. Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, ir-rata tal-imgħax fuq is-self iggarantit ma nbidlitx minn mindu nħareġ.

Garanzija G-III

(85)

Fit-13 ta’ Diċembru 2005, il-GL ħareġ garanzija ġdida favur ÅI. Din il-garanzija kellha tkopri s-“self referenzjarju”, jiġifieri s-self oriġinali mhux iggarantit tad-9 ta’ Ottubru 2003, li t-termini tiegħu kienu għalhekk ġew emendati. F’dan il-punt, ir-rata tal-imgħax tas-self inbidlet għal […]% fis-sena. It-tariffa tal-garanzija ġiet stabbilita bħala […]% tal-ammont tas-self, jiġifieri spiża finanzjarja totali ta’ […]% fis-sena (27) (it-termini li kellhom japplikaw minn din id-data huma identiċi għal dawk, deskritti hawn fuq, li japplikaw għas-self kopert bil-garanzija G-I, inkluż it-tibdil fir-rata tal-imgħax matul iż-żmien.)

(86)

Ir-rata referenzjarja għal G-III għandha tiġi maħduma abbażi tal-Euribor ta’ sena fit-13 ta’ Diċembru 2005, li kienet 2,769 %. F’dak iż-żmien ÅI kienet ikklassifikata “sodisfaċenti” skont il-Komunikazzjoni dwar ir-Rata Referenzjarja. Jekk inqisu livell normali ta’ kollateralizzazzjoni, ir-rata referenzjarja għal dan is-self kienet tammonta għal 4,969 % fis-sena. Din hija ogħla mill-ispiża finanzjarja totali ta’ G-III li tammonta għal […]% fis-sena. Għaldaqstant, il-GL ta’ lil ÅI vantaġġ finanzjarju korrispondenti ta’ mill-inqas […]% fis-sena.

5.2.   DISTORSJONI TAL-KOMPETIZZJONI U L-EFFETTI FUQ IL-KUMMERĊ

(87)

L-awtoritajiet Finlandiżi sostnew li l-miżuri in kwistjoni ma jaffettwawx il-kummerċ bejn l-Istati Membri u għalhekk ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) TFUE. B’appoġġ għal dan l-argument, il-Finlandja essenzjalment argumentat li ÅI hija biss waħda minn diversi kumpaniji attivi fis-suq tal-proprjetà immobbli, u mhux l-ikbar waħda. Għalhekk m’hemmx evidenza li l-miżuri, jekk jiġu kkunsidrati li jkkostitwixxu għajnuna mill-Istat, saħħu l-pożizzjoni ta’ ÅI għad-detriment tal-kompetituri.

(88)

Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta dan l-argument. Il-fatt li ÅI ingħatat vantaġġ finanzjarju li ma kienx disponibbli għall-kompetituri tagħha (u, kif ikkonfermat il-Finlandja, hemm diversi operaturi oħra fis-suq tal-proprjetà immobbli f’Åland) ifisser li ÅI setgħet tagħmel investimenti kbar u tespandi l-operat tagħha fuq termini finanzjarji li kienu iżjed vantaġġużi minn dawk disponibbli għall-kompetituri tagħha (li, fin-nuqqas tal-vantaġġ mogħti lil ÅI, setgħu għażlu li jagħmlu investimenti simili). Mhux meħtieġ li jintwera li l-miżuri ppermettew lil ÅI li takkwista xi sehem mis-suq mingħand xi kompetitur speċifiku.

(89)

B’mod simili, il-vantaġġ mogħti lil ÅI kien dovut li jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Huwa veru li Åland huwa suq żgħir, li jinsab fuq arċipelagu li jista’ jintlaħaq biss bil-baħar jew bl-ajru, u li hemmhekk japplikaw restrizzjonijiet speċifiċi dwar id-dritt tal-istabbiliment skont it-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Finlandja fl-UE. Madankollu, jibqa’ l-fatt li m’hemmx ostakolu assolut għall-kumpaniji barranin biex joperaw f’Åland, u ċertament l-ebda ostakolu biex dawn l-impriżi jagħmlu investimenti fis-suq tal-proprjetà lokali. Il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-Finlandja ma ddiskutitx id-dikjarazzjoni fid-deċiżjoni tal-ftuħ li l-proprjetà immobbli f’Åland fil-passat kienet inxtrat minn impriżi fi Stati Membri oħra. Kwalunkwe vantaġġ mogħti lil ÅI permezz ta’ dawn il-miżuri għandu għalhekk ikollu mill-inqas il-potenzjal li jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri billi b’mod żejjed isaħħaħ il-pożizzjoni ta’ ÅI fir-rigward tal-kompetituri jew l-investituri barranin potenzjali.

5.3.   KONKLUŻJONI DWAR IL-KWALIFIKA TAL-GĦAJNUNA MILL-ISTAT

(90)

Għar-raġunijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ssib li ż-żidiet kapitali kollha (bl-eċċezzjoni ta’ C-I, C-II u C-III) u l-garanziji tas-self G-I, G-II u G-III jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107 TFUE.

6.   L-ALLEGATA LEĠITTIMITÀ TAL-GĦAJNUNA

(91)

Il-Finlandja argumentat li kemm l-injezzjonijiet kapitali kif ukoll il-garanziji, jekk huma għajnuna mill-Istat, kienu leġittimi skont l-iskemi tal-għajnuna li kienu daħlu fis-seħħ qabel is-sħubija tal-Finlandja fl-UE u ppreżentati kif xieraq lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (“ESA”) qabel is-sħubija fl-UE bir-referenzi 93-074 (iż-żidiet kapitali) u 93-079 (il-garanziji).

(92)

Dan l-argument għandu jiġi eżaminat fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 659/1999. Skont l-Artikolu 1(d), “skema tal-għajnuna” tfisser “kwalunkwe att li abbażi tiegħu, mingħajr ma jkunu meħtieġa iżjed miżuri ta’ implimentazzjoni, l-għotjiet tal-għajnuna individwali jistgħu jsiru lill-impriżi ddefiniti fl-att b’mod ġenerali u astratt u kwalunwke att li abbażi tiegħu l-għajnuna li mhux marbuta ma’ proġett speċifiku tista’ tingħata lill-impriża waħda jew diversi għall-perjodu ta’ żmien indefinit u/jew għal ammont indefinit”. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 1(b) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, “għajnuna eżistenti” tfisser: “(i) mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 144 u 172 tal-Att ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja, l-għajnuna kollha li eżistiet qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat fi Stati Membri rispettivi, li jfisser, skemi ta’ għajnuna u għajnuna individwali li daħlu fis-seħħ qabel, u għadhom jgħoddu wara, id-dħul fis-seħħ tat-Trattat”.

(93)

Il-Finlandja ssieħbet fil-Komunità Ewropea fl-1 ta’ Jannar 1995. Barra minn hekk, skont il-paragrafu 5 tat-Taqsima 172 tat-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja “[…] l-għajnuniet mill-Istat mogħtija minn Stati Membri ġodda matul l-1994 imma li, bi ksur tal-Ftehim taż-ŻEE jew l-arranġamenti li saru taħtu, jew ma ġewx innotifikati lill-ESA jew ġew innotifikati imma mogħtija qabel l-ESA ħadet deċiżjoni, m’għandhomx bħala konsegwenza jiġu kkunsidrati bħala għajnuniet eżistenti mill-Istat skont l-Artikolu 93(1) tat-Trattat KE […]”.

(94)

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 1(c) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, “għajnuna ġdida” tfisser kull għajnuna, jiġifieri, skemi ta’ għajnuna u għajnuna individwali, li mhix għajnuna eżistenti, li jinkludu tibdil lill-għajnuna eżistenti (28).

(95)

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 4(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jippreskrivi regoli dettaljatigħall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 93 tat-Trattat (29) jiddefinixxi t-tibdil lill-għajnuna eżistenti bħala “xi bidla, minbarra modifikazzjonijiet ta’ natura purament formali jew amministrattiva li ma jistgħux jaffettwaw l-evalwazzjoni tal-kompatibilità tal-miżura tal-għajnuna mas-suq komuni. Iżda żieda fl-estimi oriġinali ta’ skema eżistenti ta’ għajnuna sa 20 % m’għandhiex titqies bħala alterazzjoni għall-għajnuna eżistenti.”

(96)

Minn dan t’hawn fuq isegwi li miżura b’data ta’ qabel l-adeżjoni u li tikkostitwixxi skema ta’ għajnuna mill-Istat tista’ titqies li hija għajnuna eżistenti jekk jiġu ssodisfati żewġ kundizzjonijiet. L-ewwel hija li l-iskema ddaħħlet fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat KE u t-tieni hija li s-sustanza tagħha ma nbidlitx sostanzjalment minn dak iż-żmien.

(97)

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-argument Finlandiż dwar il-leġittimità tal-għajnuna b’mod separat għaż-żewġ skemi allegati.

6.1.   L-ALLEGATA SKEMA TAL-GARANZIJI (93-079)

(98)

Il-Kummissjoni għandha l-ewwel tivvaluta jekk dawn il-miżuri jikkostitwixxux skema tal-għajnuna skont l-Artikolu 1(b) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999.

(99)

Il-bażi legali nazzjonali għall-iskema tal-garanziji hija l-Att dwar il-garanziji provinċjali għall-industrija u ċertu setturi oħra tal-impriżi (ÅFS 1966:14) (30), li għaddiet fl-1966, u emendata b’ÅFS 1979:84, 1982:37, 1988:53, 1992:9, 1994:29, 1996:56 u 2002:23. Fir-rigward tal-baġit jew l-“envelopp”, fiż-żmien tal-adeżjoni tal-Finlandja fil-KE, l-Att provinċjali tal-1966 kien jistipula li “l-ammont tal-garanziji jew self pendenti (31) ma jista’ fl-ebda ħin partikolari jaqbeż il-FIM 20 000 000”. Minn naħa l-oħra, il-miżura in kwistjoni ma tipprovdix għal limitazzjoni temporali għall-applikazzjoni tagħhom.

(100)

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq u tad-dispożizzjonijiet tal-att nazzjonali, il-miżuri jidhru prima facie li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ skema tal-għajnuna, għaliex jidher li l-att jippermetti li tingħata għajnuna li mhix marbuta ma’ proġett speċifiku lill-impriża waħda jew diversi għall-perjodu taż-żmien indefinit. L-allegata skema inkwistjoni daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 1982, jiġifieri ferm qabel l-1 ta’ Jannar 1994, u kienet ġiet ikkomunikata lill-ESA. Għalhekk l-ewwel kundizzjoni tal-għajnuna eżistenti tidher li hija ssodisfata, għaliex l-iskema oriġinali ddaħħlet fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat fil-Finlandja u anke qabel l-1 ta’ Jannar 1994, li jfisser li l-paragrafu 5 tal-Artikolu 172 tat-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja mhux applikabbli f’dan il-każ.

(101)

Madankollu, il-Kummissjoni għandha tivvaluta wkoll jekk il-miżuri għaddewx minn xi tibdil sostanzjali mill-1 ta’ Jannar 1994.

(102)

Saru mill-inqas tliet emendi fl-iskema tal-garanziji mill-awtoritajiet reġjonali wara l-1 ta’ Jannar 1994 (bl-Atti Provinċjali 1994:29, 1996:56 u 2002:23) u qabel l-għoti tal-ewwel garanzija fl-14 ta’ Awwissu 2003. Dawn l-emendi pprovdew għal żieda sostanzjali fil-baġit tal-iskema (jiġifieri żieda fl-ammont globali tal-garanziji li seta’ jingħata f’kwalunkwe żmien partikolari). Billi l-każ attwali jikkonċerna l-għoti ta’ garanzija ta’ self, għandu jiġi vvalutat jekk it-tibdil li jikkonċerna l-baġit tal-iskema, introdott qabel il-miżuri li qed jiġu diskussi, għandux jiġi kkunsidrat bħala sostanzjali u li jista’ jinqata’ mill-iskema eżistenti.

(103)

Kif deskritt, skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 794/2004 iż-żidiet baġitarji ta’ iktar minn 20 % jikkostitwixxu tibdil ta’ skema tal-għajnuna eżistenti. Tnejn minn dawn l-emendi msemmija hawn fuq (32) żiedu l-baġit oriġinali tal-iskema b’50 % u 150 %, rispettivament. Dawn iż-żidiet baġitarji jikkostitwixxu tibdil sostanzjali fl-iskema li qatt ma ġew innotifikati lill-Kummissjoni.

(104)

L-effett ta’ dan it-tibdil sostanzjali ma jistax jitqies li jista’ jinqata’ mill-allegata skema, bir-riżultat li l-iskema fl-intier tagħha ssir għajnuna ġdida. Fil-fatt, l-iskema tal-għajnuna oriġinali kienet limitata biss fir-rigward tal-ammont totali tal-garanziji li setgħu jkunu pendenti f’kwalunkwe żmien partikolari. B’din il-konfigurazzjoni partikolari, żieda sostanzjali ħafna fil-baġit (anke mingħajr l-ebda tibdil ieħor fl-iskema) tmiss essenzjalment ir-regoli eżistenti.

(105)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li ma jidhirx mid-dokumenti tal-garanzija ppreżentati mill-Finlandja li l-bażi legali ta’ dawn il-garanziji kienet l-allegata skema tal-garanziji.

(106)

Konsegwentement, il-garanziji koperti minn din id-deċiżjoni għandhom jiġu kkunsidrati bħala għajnuna ġdida. Billi l-għajnuna ddaħħlet fis-seħħ mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni kif jitlob l-Artikolu 108 TFUE, din hija illegali.

6.2.   L-ALLEGATA SKEMA TAS-SOTTOSKRIZZJONI TAL-ISHMA (93-079)

(107)

Ir-regoli nazzjonali li jikkonċernaw din l-allegata skema ġew iddikjarati lill-ESA bħala arranġamenti ta’ għajnuna għas-sottoskrizzjoni tal-ishma. Jidher mid-dokumenti ppreżentati f’dak iż-żmien li l-“Baġit annwali għal Åland” ingħata bħala l-bażi legali nazzjonali. Taħt l-intestatura “l-intensità massima possibbli ta’ għajnuna li (…) tista’ tinkiseb favur kwalunkwe proġett wieħed”, il-Finlandja indikat “30 %”. Barra minn hekk, taħt l-intestatura “Baġit/nefqa” il-Finlandja indikat il-baġits għas-snin 1992 sal-1994 imma ħalliet vojt taħt l-intestatura “L-istima totali tal-baġit għall-perjodu kollu tal-ippjanar tal-iskema”.

(108)

Matul l-investigazzjoni, il-Finlandja spjegat li l-bażi legali formali tal-allegata skema hija l-Att dwar l-Awtonomija ta’ Åland (1144/1991), li għadda fl-1991. Skont it-Taqsima 18(22) l-awtoritajiet lokali ta’ Åland għandhom “poteri ġenerali” biex jadottaw forom differenti ta’ miżuri li jiffukaw fuq il-promozzjoni tal-ekonomija ta’ Åland. Dawn il-poteri huma implimentati (pereżempju permezz ta’ self, injezzjonijiet kapitali, garanziji) permezz ta’ dispożizzjonijiet fil-baġit ġenerali annwali tal-GL.

(109)

Il-Kummissjoni tinnota dan li ġej:

(110)

Irrispettivament mill-fatt li l-Finlandja tista’ tikkwalifika l-poteri tal-awtoritajiet lokali sabiex jipprovdu dawn l-injezzjonijiet kapitali (skont il-poteri ġenerali dawn jingħataw mill-Att dwar l-Awtonomija) bħala “skema”, il-Kummissjoni għandha tivverifika jekk id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jistabbilixxu dawk il-poteri jissodisfawx id-definizzjoni ta’ “skema” skont l-Artikolu 1(d) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999. F’dan ir-rigward jidher li l-bażi legali (Taqsima 18(22) tal-Att 1144/1991) tikkonsisti f’regoli li jirrelataw mal-allokazzjoni tal-poteri bejn l-awtoritajiet differenti fi ħdan l-ordni legali tal-Finlandja u li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għall-kostituzzjoni ta’ skema tal-għajnuna (li fost l-oħrajn hija definita bħala “… att li abbażi tiegħu, mingħajr ma jkunu meħtieġa iżjed miżuri ta’ implimentazzjoni, l-għotjiet tal-għajnuna individwali jistgħu jsiru …”). Kwalunkwe allokazzjoni tal-kapital lil benefiċjarju individwali għandha għalhekk l-ewwel teħtieġ l-approprjazzjoni fil-baġit annwali tal-GL (ivvutat mill-assemblea reġjonali ta’ Åland fid-diskrezzjoni tagħha) imbagħad l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-GL. Għalhekk jidher li l-injezzjonijiet kapitali mogħtija skont dawk il-poteri għandhom jitqiesu bħala sensiela ta’ deċiżjonijiet individwali iktar milli skema tal-għajnuna.

(111)

F’kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-allegata skema kienet tikkonċerna biss is-snin 1992 sal-1994, għaliex ma ngħatat l-ebda informazzjoni oħra taħt l-intestatura “Baġit/nefqa” għalkemm il-bażi legali kienet il-“baġit annwali għal Åland”.

(112)

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tinnota li l-Finlandja kienet indikat li l-massimu tal-intensità tal-għajnuna li jista’ “jinkiseb favur kwalunkwe proġett wieħed” huwa ta’ 30 %. Dan jista’, f’kwalunkwe każ, jinftiehem biss li jfisser li l-injezzjonijiet kapitali skont din l-allegata skema kienu intenzjonati li jintużaw flimkien b’kontribuzzjonijiet privati sinjifikanti (mill-inqas 70 %) lejn “proġetti” maħsuba biex jippromwovu l-għanijiet tal-allegata skema, mogħtija li huma “Turiżmu, industrija, R&Ż”. Iż-żidiet kapitali in kwistjoni f’din id-deċiżjoni ma jissodisfawx din il-kundizzjoni formali u konsegwentement jistgħu ma jkunux koperti bid-dispożizzjonijiet legali nazzjonali li ġew ippreżentati lill-ESA, irrispettivament minn jekk dawn il-miżuri jikkostitwixxux skema tal-għajnuna xierqa u jekk inhu hekk jekk kinitx tapplika lil hinn mill-1994.

(113)

Konsegwentement, l-għajnuna mill-Istat mogħtija fil-forma ta’ żidiet kapitali lil ÅI tikkostitwixxi għajnuna ġdida. Billi l-għajnuna ddaħħlet fis-seħħ mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni kif jitlob l-Artikolu 108 TFUE, din hija illegali.

6.3.   KUMMENT ADDIZZJONALI DWAR ID-DEĊIŻJONIJIET RIĊENTI TAL-QORTI AMMINISTRATTIVA SUPREMA TAL-FINLANDJA

(114)

Għandu jiġi nnutat ukoll li żewġ miżuri mogħtija mill-GL lil ÅI riċentement ġew annullati minn qorti nazzjonali Finlandiża. Il-miżuri huma (i) żieda kapitali C-XI imħallsa lil ÅI fl-2007 (ara l-kumment fi premessa 16 hawn fuq) u (ii) garanzija ta’ self tal-2006 li qatt ma ġiet implimentata. Bid-deċiżjoni tas-6 ta’ April 2011 il-Qorti Amministrattiva Suprema ddeċidiet dwar jekk id-deċiżjonijiet tal-GL itteħdux f’konformità mar-regoli amministrattivi nazzjonali. Madankollu, biex għamlet dan, il-Qorti vvalutat ukoll jekk kienx hemm biżżejjed indikazzjonijiet li l-miżuri kienu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat, li jfisser li l-awtoritajiet lokali kellhom jinnotifikawhom lill-Kummissjoni qabel idaħħluhom fis-seħħ. Il-Qorti sabet li prima facie l-kriterji kollha tal-għajnuna mill-Istat ġew issodisfati. Il-Qorti analizzat ukoll it-talba tal-Finlandja biex il-miżuri — jekk veru jikkostitwixxu għajnuna — jkunu koperti bir-regoli nazzjonali li kienu japplikaw qabel l-adeżjoni u konsegwentement jikkwalifikaw bħala “għajnuna eżistenti”. Biex għamlet dan, il-Qorti għamlet valutazzjoni profonda tar-regoli nazzjonali u sabet li, irrispettivament minn jekk dawn ir-regoli kinux jammontaw għal skemi ta’ għajnuna mill-Istat ġenwini jew le, id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet lokali ma kinux jikkonformaw mar-rekwiżit formali skont ir-regoli nazzjonali, l-iktar minħabba r-raġunijiet ippreżentati hawn fuq mill-Kummissjoni. Għalhekk il-konklużjonijiet tal-Qorti Amministrattiva Suprema nazzjonali jaqblu ma’ dawk tal-Kummissjoni li l-injezzjoni kapitali C-XI li qed tiġi investigata tinkludi għajnuna ġdida mill-Istat. Il-Qorti Suprema waslet għall-istess konklużjoni rigward il-garanzija ta’ self tal-2006. Billi l-garanzija qatt ma daħlet fis-seħħ, ma ġietx ivvalutata f’din id-deċiżjoni.

7.   KOMPATIBBILTÀ

(115)

Il-Finlandja argumentat f’termini ġenerali li l-miżuri, jekk jinstab li jikkostitwixxu għajnuna ġdida mill-Istat, għandhom madankollu jkunu kompatibbli mas-suq intern għaliex l-għan tal-attivitajiet ta’ ÅI, kif iffinanzjati mill-għajnuna, kien li jiffaċilitaw l-iżvilupp tar-reġjun u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda.

(116)

L-għajnuna mill-Istat, għalkemm fil-prinċipju hija pprojbita, għandha madankollu tiġi kkunsidrata kompatibbli mas-suq intern fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikolu 107(2) TFUE u tista’ tiġi kkunsidrata kompatibbli jekk tintuża biex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 107(3). L-unika raġuni għall-kompatibbiltà li tista’ tiġi prevista f’dan il-każ hija l-Artikolu 107(3)(a) TFUE, li jippermetti li l-għajnuna tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku ta’ żoni fejn il-livell tal-għajxien huwa baxx b’mod mhux normali jew fejn hemm qagħad serju, jew l-Artikolu 107(3)(c) TFUE, li jipprovdi biex l-għajnuna mill-Istat tkun tista’ tiġi awtorizzata biex tiffaċilità l-iżvilupp ta’ ċertu żoni ekonomiċi.

(117)

Skont ir-regoli tal-għajnuna reġjonali applikabbli għall-Finlandja f’dak iż-żmien (il-Mapep tal-Għajnuna Reġjonali 2000-2006 u 2007-2013), il-Belt ta’ Mariehamn fejn jinsab iTiden kienet f’kwalunkwe każ mhux eliġibbli għal din l-għajnuna. Dan ifisser li anke jekk jista’ jingħad li l-għajnuna kienet assenjata għal dak il-proġett, ma setgħetx titqies kompatibbli. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li l-Finlandja ma wrietx li ġew issodisfati kwalunkwe mill-kundizzjonijiet għall-kompatibbiltà skont ir-regoli tal-għajnuna reġjonali (rigward pereżempju l-forma tal-għajnuna, l-ispejjeż eliġibbli jew l-intensitajiet massimi tal-għajnuna).

(118)

L-għajnuna l-anqas ma tista’ tiġi kkunsidrata kompatibbli mas-suq intern taħt xi waħda mil-Linji Gwida u Komunikazzjonijiet l-oħra adottati mill-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 107(3)(c) TFUE jew direttament skont dak l-Artikolu. L-awtoritajiet Finlandiżi ma pprovdewx xi argument speċifiku jew evidenza li jippermettu lill-Kummissjoni li tapprova dawk il-miżuri bħala kompatibbli taħt kwalunkwe dispożizzjoni tat-TFUE.

8.   L-IRKUPRU TAL-GĦAJNUNA

8.1.   L-ARGUMENTI TAL-FINLANDJA

(119)

L-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jipprovdi li “fejn jittieħdu deċiżjonijiet negattivi f’każijiet ta’ għajnuna illegali, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li l-Istat Membru kkonċernat għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jirkupra l-għajnuna mill-benefiċjarju […]. Il-Kummissjoni m’għandhiex teħtieġ l-irkupru tal-għajnuna jekk dan ikun kuntrarju għal prinċipju ġenerali tal-liġi tal-Komunità.” Il-konsegwenza naturali għalhekk hija li l-miżuri li jikkostitwixxu għajnuna illegali mill-Istat lil ÅI għandhom jiġu rkuprati.

(120)

Il-Finlandja, madankollu, argumentat li l-Kummissjoni għandha toqgħod lura milli tordna l-irkupru f’dan il-każ, għaliex il-Finlandja kellha aspettazzjonijiet leġittimi li l-għajnuna kienet legali skont l-allegati skemi ta’ qabel l-adeżjoni u li l-irkupru jkun kuntrarju tal-prinċipju tal-liġi Komunitarja. Il-Kummissjoni tinnota li l-Finlandja formalment argumentat aspettazzjonijiet leġittimi biss fir-rigward tal-GL. L-aspettazzjonijiet leġittimi f’isem il-benefiċjarju ma ġewx argumentati b’mod espress.

(121)

F’kwalunkwe każ, il-Kummissjoni ma tistax taċċetta dan l-argument.

(122)

Fir-rigward taż-żidiet kapitali, il-Kummissjoni wriet hawn fuq li, irrispettivament minn dak li ÅI jew xi ħadd ieħor seta’ kellu raġuni li jemmen dwar l-istatus legali tal-allegata skema tas-sottoskrizzjoni tal-ishma fir-rigward tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, dawn l-anqas kienu konformi mal-kundizzjonijiet formali tal-allegata skema hekk kif kienet ġiet innotifikata lill-ESA. Għalhekk mhux possibbli li jiġi argumentat li ÅI tista’ tibbenefika minn stennija leġittima dwar il-leġittimità taż-żidiet kapitali, għaliex dawn ma setgħux ikunu koperti bir-regoli nazzjonali li fir-rigward tagħhom il-Finlandja qed titlob li kellha aspettazzjonijiet leġittimi.

(123)

Fir-rigward tal-garanziji ta’ self, il-Kummissjoni wriet li l-iskema tal-garanziji kienet inbidlet b’mod sostanzjali anke qabel l-għoti tal-garanziji in kwistjoni f’din id-deċiżjoni. Dan it-tibdil, li sar mill-awtoritajiet ta’ Åland, ma ġiex innotifikat lill-Kummissjoni. Il-konsegwenza hija li kwalunkwe garanziji mogħtija skont ir-regoli nazzjonali li kienu jagħmlu l-iskema oriġinali għandhom jiġu kkunsidrati bħala għajnuna ġdida. Huwa magħruf sew li l-ebda benefiċjarju tal-għajnuna ma jista’ jistenna b’mod leġittimu li l-għajnuna tkun legali jekk kellha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108 TFUE u ma ġietx (33).

(124)

Fil-qosor, iż-żewġ garanziji u ż-żidiet kapitali jikkostitwixxu għajnuna ġdida mill-Istat li kellha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni qabel l-implimentazzjoni.

(125)

Hija ġurisprudenza stabbilita (34) li dak l-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu taw l-għajnuna kuntrarju għar-regoli proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 108 TFUE ma jkunx jista’ jiddependi fuq l-aspettazzjonijiet leġittimi tar-riċevituri tal-għajnuna sabiex jiġġustifika n-nuqqas tal-konformità mal-obbligu li jieħu l-passi meħtieġa biex jimplimenta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li titolbu jiġbor lura l-għajnuna. Jekk l-awtoritajiet nazzjonali kienu kapaċi jiddependu fuq l-aġir illegali tagħhom stess, huma jistgħu kompletament jinvalidaw l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE u jċaħħdu l-effikaċja tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni skont dawn id-dispożizzjonijiet.

(126)

L-istess prinċipju għandu neċessarjament japplika meta l-awtoritajiet nazzjonali jargumentaw li huma stess kellhom aspettazzjoni leġittima dwar il-leġittimità tal-miżuri, imma ma nnotifikawhomx lill-Kummissjoni minkejja li l-miżuri kienu jikkostitwixxu għajnuna ġdida (35).

(127)

Bl-istess mod, sakemm l-aspettazzjonijiet leġittimi ta’ ÅI huma rilevanti, il-Kummissjoni tinnota li skont il-ġurisprudenza stabbilita, minħabba n-natura obbligatorja tas-superviżjoni tal-għajnuna mill-Istat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108 tat-TFUE, l-impriżi li lilhom ingħatat l-għajnuna ma jistgħux, bħala prinċipju, jaċċettaw l-aspettazzjoni leġittimà li l-għajnuna hija legali sakemm ma tkunx ingħatat f’konformità mal-proċedura stabbilita f’dak l-Artikolu. In-negozjant diliġenti għandu normalment ikun kapaċi jiddetermina jekk dik il-proċedura ġietx segwita (36).

(128)

Il-Kummissjoni tirrimarka li l-ebda kumpanija ma kienet f’qagħda aħjar minn ÅI biex ikollha għarfien profond tal-azzjonijiet tal-GL rigward l-allegati skemi ta’ għajnuna, għaliex il-GL huwa l-azzjonist ewlieni tagħha u jinsab irrappreżentat fuq il-bord ta’ ÅI minn individwi li huma wkoll membri tal-eżekuttiv tal-GL. Dan l-argument huwa sostnut bil-fatt li, kif muri hawn fuq f’konnessjoni maż-żidiet kapitali, ir-rappreżentanti ta’ ÅI u tal-GL jiskambjaw l-informazzjoni b’mod regolari. Għalhekk, anke minkejja li l-awtoritajiet Finlandiżi ma argumentawx b’mod espress l-aspettazzjoni leġittima f’isem il-benefiċjarju tal-għajnuna, il-Kummissjoni temmen li ÅI ma tistax titlob aspettazzjoni leġittima fil-każ attwali.

(129)

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni qatt ma tat xi assigurazzjoni preċiża la lill-Finlandja u lanqas lill-benefiċjarju tal-għajnuna li l-miżuri in kwistjoni ma kinux se jkunu għajnuna mill-Istat jew li se jkunu għajnuna kompatibbli, biex setgħet ħolqot aspettazzjoni ta’ dan it-tip (37).

(130)

Il-Finlandja argumentat ukoll li fil-każ tal-ġbir lura tal-għajnuna mogħtija permezz taż-żidiet kapitali, l-element tal-għajnuna m’għandux neċessarjament ikun l-ammont kollu tal-kapital mogħti, imma minflok (b’analoġija mal-kalkolu tal-element tal-għajnuna fil-garanziji), ikun l-ispiża ta’ ÅI biex issib investiment alternattiv fis-swieq. F’dan ir-rigward, il-Finlandja ssuġġeriet li l-ispiża ta’ dan l-iffinanzjar alternattiv setgħet tiġi stabbilita b’referenza għas-7 % reddittu mistenni fuq l-investiment għall-proprjetà tal-uffiċċji kif stabbilit fir-rapport ta’ KPMG.

(131)

Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta din il-fehma.

(132)

Huwa ċertament korrett, bħala propożizzjoni ġenerali, li l-għajnuna mill-Istat f’każ partikolari hija kkostitwita mid-differenza bejn il-vantaġġ (fil-forma tal-iffinanzjar) li l-kumpanija effettivament irċeviet mir-riżorsi tal-Istat u dak li kieku setgħet tikseb fis-swieq kapitali. Konsegwentement, “billi jħallas lura l-għajnuna, ir-riċevitur qed iċedi l-vantaġġ li jkun gawda fuq il-kompetituri tiegħu fis-suq, u terġa’ tiġi restawrata s-sitwazzjoni qabel il-ħlas tal-għajnuna” (38).

(133)

Kull min jagħmel l-investiment, kemm billi jipprovdi l-kreditu kif ukoll billi jkollu sehem fl-ekwità tal-kumpanija, se jfittex li jkollu reddittu fuq l-investiment tiegħu li huwa proporzjonat mar-riskju.

(134)

Meta l-għajnuna tingħata fil-forma ta’ kreditu bi spiża taħt l-ispejjeż tas-swieq (li huwa l-każ għal self garantit meta l-ispiża finanzjarja totali hija iktar baxxa mir-rata tal-imgħax ta’ self mis-suq) lill-kumpanija li mhix eskluża mis-suq tas-self u li għalhekk, bħala alternattiva għall-għajnuna, setgħet tieħu self bir-rata tas-suq, huwa ċar li l-għan reparattiv tal-irkupru jista’ jinkiseb billi l-kumpanija jkollha tħallas id-differenza (bl-imgħax), u b’hekk terġa’ titqiegħed fuq livell ekwu mal-kompetituri tagħha.

(135)

Is-sitwazzjoni hija differenti għall-investimenti fl-ekwità. Ir-reddittu hawnhekk mhux dipendenti fuq ir-rieda tal-kumpanija li tħallas (bħal fil-każ tas-self) imma huwa kompletament fattur tal-profitabbiltà inerenti tal-mudell tan-negozju tal-kumpanija. Sakemm l-investitur privat ma jemminx li n-negozju se jħallas b’mod adegwat għar-riskju li fih, huwa ma jagħmilx l-investiment imma jqiegħed flusu xi mkien ieħor. Fi kliem ieħor il-Kummissjoni ma tistax taċċetta li l-kumpanija setgħet takkwista l-istess flus fis-suq kapitali biex iżżid il-kapital tagħha billi toffri rimunerazzjoni ogħla għaliex il-prestazzjoni mistennija tagħha ma kinitx tippermettilha li toffri din ir-rimunerazzjoni ogħla lil kwalunkwe investitur fl-ekwità. Il-kontrafattwali, jiġifieri s-sitwazzjoni fin-nuqqas tal-għajnuna li l-irkupru huwa maħsub li jirrestawra jew iġib lura, huwa għalhekk li ma kien jiġi investit l-ebda kapital. L-għajnuna li għandha tinġabar lura hija għalhekk l-ammont sħiħ taż-żidiet kapitali.

(136)

Il-Kummissjoni tista’ konsegwentement ma taċċettax il-fehma tal-Finlandja rigward l-element tal-għajnuna fiż-żidiet kapitali.

8.2.   L-GĦAJNUNA LI GĦANDHA TINĠABAR LURA

(137)

B’konsegwenza, l-għajnuna illegali u inkompatibbli li ġiet identifikata mill-Kummissjoni u li l-Finlandja għandha tiġbor lura mingħand ÅI hija kif ġej:

(138)

Żidiet kapitali:

(a)

Żieda kapitali C-IV: EUR 353 199,00. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fl-20 ta’ Lulju 2001.

(b)

Żieda kapitali C-V: EUR 599 933,78. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fil-15 ta’ Awwissu 2002.

(c)

Żieda kapitali C-VI: EUR 799 911,64. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fit-13 ta’ Marzu 2003.

(d)

Żieda kapitali C-VII: EUR 515 165,97. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fis-6 ta’ Mejju 2004.

(e)

Żieda kapitali C-VIII: EUR 669 896,95. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fit-30 ta’ Settembru 2004.

(f)

Żieda kapitali C-IX: EUR 199 977,91. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fis-16 ta’ Ġunju 2005.

(g)

Żieda kapitali C-X: EUR 234 961,43. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fis-16 ta’ Ġunju 2005.

(h)

Żieda kapitali C-XI: EUR 1 379 998,95. Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fil-15 ta’ Frar 2007.

(139)

Il-garanziji ta’ self: l-element tal-għajnuna fil-garanziji kollha huwa maħdum bħala d-differenza bejn, minn naħa waħda, ir-rata referenzjarja applikata bħala l-valur referenzjarju għall-ispejjeż tas-self li kumpanija b’saħħa finanzjarja paragunabbli ma’ dik ta’ ÅI kien ikollha ġġorr mingħajr il-garanzija u, minn naħa l-oħra, ir-rata tal-imgħax miksuba permezz tal-garanzija tal-Istat wara li jitqiesu kwalunkwe primjums imħallsa, skont il-punt 4.2 tal-Avviż dwar il-Garanziji (kif spjegat fid-dettall fil-premessi 66 sa 80).

(a)

Fir-rigward tal-garanzija G-I, l-element tal-għajnuna huwa magħmul mid-differenza bejn ir-rata referenzjarja għal self lill-kumpanija fil-kategorija tal-klassifikazzjoni “dgħajfa (B)” u b’kollateralizzazzjoni normali u l-ispiża finanzjarja totali tas-self kopert bil-garanzija (mifhum bħala l-primjums imħallsa għall-garanzija flimkien mal-imgħax fuq is-self). Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fid-9 ta’ Ottubru 2003 (kif spjegat fil-premessi 81 u 82). Minn dan l-ammont għandu jitnaqqas il-primjum ta’ darba fuq il-garanzija ta’ EUR 19 500 (39).

(b)

Fir-rigward tal-garanzija G-II, l-element tal-għajnuna huwa magħmul mid-differenza bejn ir-rata referenzjarja għal self lill-kumpanija fil-kategorija tal-klassifikazzjoni “dgħajfa (B)” u b’kollateralizzazzjoni normali u l-ispiża finanzjarja totali tas-self kopert bil-garanzija (mifhum bħala l-primjums imħallsa għall-garanzija flimkien mal-imgħax fuq is-self). Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fit-2 ta’ Novembru 2004. Minn dan l-ammont għandu jitnaqqas il-primjum ta’ darba fuq il-garanzija ta’ EUR 2 900 (40).

(c)

Fir-rigward tal-garanzija G-III, l-element tal-għajnuna huwa magħmul mid-differenza bejn ir-rata referenzjarja għal self lill-kumpanija fil-kategorija tal-klassifikazzjoni “sodisfaċenti (BB)” u b’kollateralizzazzjoni normali u l-ispiża finanzjarja totali tas-self kopert bil-garanzija (mifhum bħala l-primjums imħallsa għall-garanzija flimkien mal-imgħax fuq is-self). Din l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ ÅI fit-13 ta’ Diċembru 2005. Minn dan l-ammont għandu jitnaqqas il-primjum ta’ darba fuq il-garanzija ta’ EUR 6 500 (41).

(140)

L-ammont eżatt totali tal-għajnuna li għandha tinġabar lura għandu jiġi ddeterminat mill-awtoritajiet Finlandiżi, f’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, fil-qafas tal-proċedura tal-irkupru skont il-metodoloġija deskritta fil-premessi 138-139 hawn fuq. Mal-ammont tal-għajnuna li għandu jiġi ddeterminat għandu jiżdied l-imgħax mid-data li fiha l-għajnuna tqiegħdet għad-dispożizzjoni tar-riċevitur sad-data tal-irkupru tagħha. Il-Kummissjoni titlob lill-awtoritajiet Finlandiżi, skont l-obbligu tal-kooperazzjoni leali tagħhom, biex jikkollaboraw magħha fid-determinazzjoni tal-ammont eżatt tal-għajnuna li għandu jinġabar lura,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Iż-żieda kapitali li tammonta għal EUR 84 094,39 li ngħatat mill-Finlandja favur Ålands Industrihus AB fit-18 ta’ Ġunju 1997 ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Il-miżuri tal-għajnuna mill-Istat elenkati fit-Taqsima 8.2 ta’ din id-Deċiżjoni li ngħataw illegalment mill-Finlandja, bi ksur tal-Artikolu 108(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, favur Ålands Industrihus AB huma inkompatibbli mas-suq intern.

Artikolu 3

1.   Il-Finlandja għandha tiġbor lura l-għajnuna mill-Istat imsemmija fl-Artikolu 2 mingħand il-benefiċjarju.

2.   Is-somom li għandhom jinġabru lura għandhom jinkludu l-imgħax mid-data li fiha tpoġġew għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarju sad-data tal-irkupru attwali tagħhom.

3.   L-imgħax għandu jiġi kkalkulat fuq bażi komposta skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 794/2004.

4.   Il-Finlandja għandha tikkanċella l-ħlasijiet pendenti kollha tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 2 b’seħħ mid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

1.   Il-ġbir lura tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 2 għandu jkun immedjat u effettiv.

2.   Il-Finlandja għandha tiżgura li din id-Deċiżjoni tiġi implimentata fi żmien erba’ xhur mid-data tan-notifika ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5

1.   Fi żmien xahrejn min-notifika ta’ din id-Deċiżjoni, il-Finlandja għandha tissottometti t-tagħrif li ġej lill-Kummissjoni:

(a)

l-ammont totali (kapital u mgħax tal-irkupru) li għandu jitħallas lura mill-benefiċjarju;

(b)

deskrizzjoni ddettaljata tal-miżuri diġà meħudin u ppjanati sabiex timxi ma’ din id-Deċiżjoni;

(c)

dokumenti li juru li l-benefiċjarju ġie ordnat iħallas lura l-għajnuna.

2.   Il-Finlandja għandha żżomm lill-Kummissjoni infurmata dwar il-progress tal-miżuri nazzjonali meħudin biex tiġi implimentata din id-Deċiżjoni sakemm ikun kompletat il-ġbir lura tal-għajnuna msemmi fl-Artikolu 2. Għandha tissottometti minnufih, fuq sempliċi talba mill-Kummissjoni, tagħrif dwar il-miżuri diġà meħudin u ppjanati biex timxi ma’ din id-Deċiżjoni. Għandha tipprovdi wkoll tagħrif iddettaljat rigward l-ammonti ta’ għajnuna u imgħax tal-irkupru diġà miġbura lura mingħand il-benefiċjarju.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Finlandja.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

Joaquín ALMUNIA

Viċi President


(1)  ĠU C 76, 27.3.2008, p. 15.

(2)  B’seħħ mill-1 ta’ Diċembru 2009, l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE saru l-Artikoli 107 u 108, rispettivament, tat-TFUE. Iż-żewġ settijiet ta’ dispożizzjonijiet huma identiċi fis-sustanza. Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, ir-referenzi għall-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għandhom jinfiehmu bħala referenzi għall-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE fejn xieraq. It-TFUE introduċa wkoll ċerti bidliet fit-terminoloġija bħall-bdil ta’ “Komunità” bl-“Unjoni” u “suq komuni” bis-“suq intern”. It-terminoloġija tat-TFUE se tintuża f’din id-Deċiżjoni kollha.

(3)  Ara n-nota 1 f'qiegħ il-paġna.

(4)  Bl-eċċezzjoni tas-sehem negliġibbli tal-organizzazzjoni tan-negozju lokali “Ålands företagareförening rf” (3 ishma minn total ta’ 30 392).

(5)  Fl-1999: it-total tal-karta tal-bilanċ kien ta’ EUR 733 341; l-introjtu kien ta’ EUR 101 486; ir-riżultat totali kien ta’ EUR 27 719.

(6)  Il-karta tal-bilanċ naqset minn EUR 834 645 (1997) għal EUR 733 341 (1999).

(7)  Ħafna mill-informazzjoni f’din it-taqsima hija meħuda mill-websajt ta’ iTiden (www.itiden.ax), ikkumplimentata bl-informazzjoni (konsistenti mal-informazzjoni pubblika) ippreżentata mill- awtoritajiet Finlandiżi.

(8)  “Il-GL għandu jistinka biex joffri l-proprjetà industrijali u l-ispazju tal-uffiċini adattati għall-IT u s-setturi tas-servizzi permezz tal-kumpaniji tal-proprjetà pubbliċi. Dawn jaf konsegwentement ikunu jeħtieġu iżjed kapital.” Baġit għal landskapet Åland 2000, paġna 304.

(9)  “Il-GL għandu jaħdem […] biex isir iżjed effiċjenti fl-iffaċilitar tat-tkabbir tal-kumpaniji ġodda u l-proġetti tan-negozju. Il-GL se jkompli bl-isforzi tiegħu biex iwettaq il-proġett ta’ ‘villaġġ tal-IT’ […]”. Baġit għal landskapet Åland 2001, paġna 319 u 321.

(10)  Baġit għal landskapet Åland 2002, paġna 291.

(*)  Dawn il-miżuri ngħataw qabel l-introduzzjoni tal-euro; għalhekk kienu ddenominati fil-Mark Finlandiż (FIM). C-I kienet FIM 500 003, C-II FIM 2 025 010 u C-III FIM 680 003. Fiż-żmien tal-kambju, ir-rata tal-kambju kienet iffissata bħala EUR 1 = FIM 5,94573.

(11)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.

(12)  Ara, fost l-oħrajn, is-sentenza fil-kawżi 234/84, Belgium v Commission [1986] ECR 2263, il-paragrafu 14; C-305/89 [1991] ECR I-1603, il-paragrafi 18 u 19; il-kawżi konġunti C-278/92, C-279/92 u C-280/92 Hytasa [1994] ECR I-4103, il-paragrafi 20 u 21; C-303/88 Eni-Lanerossi [1991] ECR I-1433, il-paragrafi 20 et seq.; il-kawża T-11/95 BP Chemicals [1995] ECR II-599, il-paragrafu 161.

(13)  ĠU C 155, 20.6.2008, p. 10.

(14)  Ara l-punt 25 tad-deċiżjoni tal-ftuħ.

(15)  Ara l-punt 26 tad-deċiżjoni tal-ftuħ.

(16)  KPMG “Projekt Tower”, 10.7.2007.

(17)  Huwa veru li ż-żieda kapitali C-IV saret fl-2001, jiġifieri qabel l-analiżi tal-profitabbiltà ppreżentata fl-2002. L-ebda rendikont separat ma ngħata dwar is-suppożizzjonijiet finanzjarji li kienu l-bażi ta’ C-IV. Madankollu, billi din iż-żieda kapitali ntużat biex tinxtara l-art li fuqha kellu jinbena iTiden (u din kienet l-intenzjoni mill-bidu), il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-GL, sakemm dan tal-aħħar qies il-prospetti tar-reddittu, ma kellu l-ebda raġuni biex jistenna reddittu aħjar mit-3 % li kien mistenni fl-2002.

(18)  ĠU C 68, 6.3.1996, p. 9.

(19)  Minkejja li l-proċedura formali nfetħet biss fl-2008, il-Kummissjoni kienet diġà staqsiet lill-Finlandja dwar dawn il-miżuri permezz tal-ittra tal-25 ta’ Ottubru 2006, u din hija r-raġuni għala l-injezzjoni kapitali tal-1997 mhix koperta mill-istatut tal-limitazzjonijiet ta’ 10 snin dwar l-irkupru.

(20)  ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2.

(21)  L-Avviż dwar il-Garanziji, il-punt 3.2(d).

(**)  Informazzjoni kunfidenzjali

(22)  Wara l-15 ta’ Jannar 2007, ir-rata tal-imgħax kellha tinbidel f’rata li tvarja […] + […] punt bażi.

(23)  ĠU C 14, 19.1.2008, p. 6.

(24)  Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Finlandja, din ir-rata kellha tiġi applikata sal-15 ta’ Jannar 2007, meta kellha tinbidel għal […] + […] punt bażi. Madankollu, it-termini ta’ dan is-self iggarantit ġew innegozjati mill-ġdid, u mit-13 ta’ Diċembru 2005 ir-rata tal-imgħax ġiet stabbilita bħala […]% sal-15 ta’ Jannar 2007, meta mbagħad kellha tinbidel għal […] + […] punti bażi. Fl-14 ta’ Jannar 2009 ir-rata tal-imgħax inbidlet għal […] + […] bps, u fit-12 ta’ Frar 2011 reġgħet inbidlet għal […] + […] bps.

(25)  Dan ma jinkludix il-primjum ta’ darba ta’ […]% tas-self, jiġifieri EUR 19 500. Dan se jiġi indirizzat hawn taħt, fit-Taqsima 8.2, li tittratta l-irkupru tal-għajnuna.

(26)  Dan ma jinkludix il-primjum ta’ darba ta’ […]% tas-self, jiġifieri EUR 2 900. Dan se jiġi indirizzat hawn taħt, fit-Taqsima 8.2, li tittratta l-irkupru tal-għajnuna.

(27)  Dan ma jinkludix il-primjum ta’ darba ta’ […]% tas-self, jiġifieri EUR 6 500. Dan se jiġi indirizzat hawn taħt, fit-Taqsima 8.2, li tittratta l-irkupru tal-għajnuna.

(28)  F’Gibraltar v Commission (Il-kawżi konġunti T-195/01 u T-207/01 Government of Gibraltar v Commission, is-sentenza tat-30.4.2002, [2002] ECR II-2309, il-paragrafi 109-111), is-CFI innutat li, skont l-Artikolu 1(c) tar-Regolament (KE) Nru 659/99, it-“tibdil lill-għajnuna eżistenti” għandu jitqies bħala għajnuna ġdida. Konsegwentement, huwa biss it-tibdil li huwa dovut li jiġi kklassifikat bħala għajnuna ġdida. Madankollu, fejn it-tibdil jaffettwa s-sustanza attwali tal-iskema oriġinali, għaliex ma jistax jinqata’ minn dik l-iskema, allura din tal-aħħar tiġi ttrasformata fi skema ġdida tal-għajnuna (Il-kawżi konġunti T-254/00, T 270/00 u T 277/00 Hotel Cipriani v Commission, is-sentenza tat-28.11.2008, il-paragrafi 358 – 359).

(29)  ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1.

(30)  Landskapslag om landskapsgarantier för industrier och andra näringsgrenar, ÅFS 1966:14.

(31)  Il-liġi tkopri wkoll xi self (in-nota tal-Kummissjoni).

(32)  L-emenda tat-3 ta’ Marzu 1994 żiedet il-baġit minn FIM 20 miljun għal 30 miljun, filwaqt li l-emenda tas-16 ta’ Frar 1996 żiedet il-baġit minn FIM 30 miljun għal FIM 50 miljun.

(33)  Ara l-kawża C-24/95 Land Rheinland-Pfalz v Alcan Deutschland GmbH, sentenza tal-20.3.1997, [1997] ECR I-1591, il-paragrafu 49.

(34)  Ibidem, punt 17; ara wkoll il-kawżi konġunti C-465/09P Diputación Foral de Vizcaya v Commission u C-470/09P Territorio Histórico de Vizcaya et al. v Commission, sentenza tad-9.6.2011, il-paragrafu 151, li għadhom mhumiex ippubblikati.

(35)  Ara n-nota 34 f’qiegħ il-paġna.

(36)  Il-kawża C-5/89 Germany v Commission, is-sentenza tal-20.9.1990, [1990] ECR I-3437, il-paragrafu 14.

(37)  Il-kawżi konġunti T-427/04 u T-15/05 France and France Télécom v Commission, is-sentenza tat-30.11.2009, [2009] ECR II-4315, il-paragrafu 261.

(38)  Il-kawża C-348/93 Commission v Italy, is-sentenza tal-4.4.1995, [1995] ECR I-673, il-paragrafu 27.

(39)  Ara l-premessa 81 u n-nota 25 f’qiegħ il-paġna.

(40)  Ara l-premessa 83 u n-nota 26 f’qiegħ il-paġna.

(41)  Ara l-premessa 85 u n-nota 27 f’qiegħ il-paġna.


ANNESS

Informazzjoni dwar l-ammonti ta’ għajnuna rċevuti, li għandhom jinġabru lura u li diġà ġew miġburin lura

Identità tal-benefiċjarju

Ammont totali ta’ għajnuna rċevuta taħt l-iskema (*)

Ammont totali ta’ għajnuna li trid tinġabar lura (*)

(Kapital)

Ammont totali diġà rimborżat (*)

Kapital

Imgħax tal-irkupru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*)  Miljun ta’ valuta nazzjonali


12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/51


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-10 ta’ Mejju 2012

li temenda l-Anness II mad-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE fir-rigward tal-kriterji ġenerali biex territorju jkun jista’ jitqies li hu ħieles mill-bluetongue

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 2978)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/253/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE tas-26 ta’ April 2004 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-tranżitu fil-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin, u temenda d-Direttivi 90/426/KEE u 92/65/KEE u tħassar id-Direttiva 72/462/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2)(b) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2004/68/KE tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni u t-tranżitu mill-Unjoni ta’ annimali ungulati ħajjin tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness I magħha.

(2)

Skont dik id-Direttiva, l-importazzjoni ta’ annimali ungulati ħajjin lejn l-Unjoni u t-tranżitu tagħhom minnha għandha tiġu awtorizzata biss minn pajjiżi terzi li jidhru fil-lista jew listi li għandhom jitfasslu jew jiġu emendati skont il-proċedura msemmija fihom.

(3)

L-importazzjonijiet ta’ annimali ungulati ħajjin fl-Unjoni, għandhom jitħallew biss jekk il-pajjiż terz awtorizzat jipprovdi garanzija li l-annimali jkunu ġejjin minn territorju ħieles mill-mard, skont il-kriterji bażiċi ġenerali elenkati fl-Anness II mad-Direttiva 2004/68/KE u fejn għandu jiġi pprojbit id-dħul ta’ annimali mlaqqmin kontra l-mard elenkat f’dak l-Anness.

(4)

Il-bluetongue hija mniżżla fl-Anness II mad-Direttiva 2004/68/KE. Skont dak l-Anness, għall-ispeċijiet tal-annimali kollha barra minn dawk tal-familja Suidae, il-kundizzjonijiet biex territorju jitqies li hu ħieles mill-bluetongue huma li l-ebda każ tal-marda ma kien reġistrat u ma sarx tilqim tul l-aħħar 12-il xahar, b’kontroll xieraq tal-popolazzjoni ta’ Culicoides.

(5)

Reċentement, bħala riżultat ta’ żviluppi teknoloġiċi ġodda, saru disponibbli “vaċċini inattivati” kontra l-bluetongue li ma jippreżentawx ir-riskju ta’ ċirkolazzjoni lokali mhux mixtieqa tal-vajrus tal-vaċċin għal bhejjem, nagħaġ u mogħoż mhux imlaqqmin. Attwalment jeżisti qbil ġenerali li t-tilqim b’vaċċini inattivati huwa l-għodda preferuta għall-kontroll tal-bluetongue u għall-prevenzjoni ta’ mard kliniku f’annimali bħal dawn fl-Unjoni.

(6)

Għalhekk, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE tal-20 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi għall-kontroll u l-eradikazzjoni tal-bluetongue (2) reċentement ġiet emendata mid-Direttiva 2012/5/UE tal-Parlament u tal-Kunsill (3), biex tipprevedi l-użu ta’ vaċċini inattivati fil-partijiet kollha tal-UE.

(7)

Minħabba s-sitwazzjoni epidemjoloġika li qed tevolvi fir-rigward tal-bluetongue, u biex ikun hemm konformità mal-istandards tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1266/2007 tas-26 ta' Ottubru 2007 dwar regoli implimentattivi għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tal-kontroll, tal-immonitorjar, tas-sorveljanza u tar-restrizzjonijiet f’dak li għandu x’jaqsam mal-movimenti ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli għall-bluetongue (4) ġie emendat reċentement. Konsegwentement, l-istandards tal-UE jirrikjedu li, biex territorju jitqies li hu ħieles mill-bluetongue ma jkunx hemm fih ċirkolazzjoni tal-vajrus għal perjodu minimu ta’ sentejn. Il-perjodu ta’ 12-il xahar imsemmi fl-Anness II mad-Direttiva 2004/68/KE għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Id-Direttiva 2000/75/KE u r-Regolament (KE) Nru 1266/2007 japplikaw għal movimenti fl-Unjoni stess ta’ annimali ungulati ħajjin ta’ speċijiet suxxettibbli għall-bluetongue. Huwa xieraq li l-kriterji bażiċi ġenerali biex territorju ta’ pajjiż terz jitqies li hu ħieles mill-bluetongue, kif inhu stipulat fl-Anness II mad-Direttiva 2004/68/KE, jiġu allinjati mar-rekwiżiti applikabbli fl-Unjoni.

(9)

L-Anness II mad-Direttiva 2004/68/KE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Anness II mad-Deċiżjoni 2004/68/KE, l-annotazzjoni għall-bluetongue tinbidel b’dan li ġej:

“Il-bluetongue

ma nstab l-ebda każ tal-marda u ma sarx tilqim tul l-aħħar 24 xahar, b’kontroll xieraq tal-popolazzjoni ta’ Culicoides

L-ispeċijiet kollha barra minn dawk tal-genera Bos, Bison, Bubalus, Ovis u Capra u tal-familja Suidae

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 321.

(2)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 74.

(3)  ĠU L 81, 21.3.2012, p. 1.

(4)  ĠU L 283, 27.10.2007, p. 37.


12.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 125/53


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-10 ta’ Mejju 2012

dwar in-noninklużjoni tad-diklorvos għall-prodotti tat-tip 18 fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 3016)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/254/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Din il-lista tinkludi d-diklorvos.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, id-diklorvos (Nru CAS 62-73-7; KE Nru 200-547-7) ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta’ artropodi oħra, kif iddefiniti fl-Anness V għal dik id-Direttiva.

(3)

L-Italja nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni fl-20 ta’ Novembru 2007 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet mill-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fid-9 ta’ Diċembru 2011, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Il-valutazzjoni wriet li l-prodotti bijoċidali użati bħala insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta’ artropodi oħra u li fihom id-diklorvos ma jistgħux jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Ix-xenarji evalwati fil-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll fil-valutazzjoni tar-riskji ambjentali wrew riskju potenzjali u inaċċettabbli. Għalhekk, mhuwiex xieraq li d-diklorvos jiddaħħal għall-użu fil-prodotti tat-tip 18 fl-Annessi I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Fl-interess taċ-ċertezza legali, id-data minn meta prodotti bijoċidali ta’ prodotti tat-tip 18 li fihom id-diklorvos ma għandhomx jibqgħu jitqiegħdu fis-suq, għandha tiġi speċifikata b’kunsiderazzjoni kemm għall-effetti inaċċettabbli ta’ dawk il-prodotti kif ukoll għall-aspettattivi leġittimi tal-produtturi ta’ dawk il-prodotti.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-diklorvos (Nru CAS 62-73-7; KE Nru 200-547-7) ma għandux jiġi inkluż fl-Annessi I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE għall-prodotti tat-tip 18.

Artikolu 2

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, prodotti bijoċidali tal-prodotti tat-tip 18 li fihom id-diklorvos ma għandhomx jibqgħu jitqiegħdu fis-suq b’effett mill-1 ta’ Novembru 2012.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.