ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.105.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 105

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
17 ta' April 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 322/2012 tas-16 ta’ April 2012 li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-klopiralid, id-dimetomorf, il-fenpirażammina, il-folpet u l-pendimetalina f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

1

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 323/2012 tas-16 ta’ April 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

41

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 324/2012 tas-16 ta’ April 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012

43

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.4.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 105/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 322/2012

tas-16 ta’ April 2012

li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-klopiralid, id-dimetomorf, il-fenpirażammina, il-folpet u l-pendimetalina f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-folpet u l-pendimetalina, il-livelli massimi ta’ residwu (MRL) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-klopiralid u d-dimetomorf, l-MRL ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-fenpirażammina, l-ebda MRL ma ġie stabbilit qabel f'xi Anness tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, għalhekk kien japplika l-valur iffissat ta’ 0,01 mg/kg.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura, għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva dimetomorf fil-weraq tal-ispinaċi u tal-pitravi, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għall-emendi tal-MRLs eżistenti.

(3)

Fir-rigward tal-klopiralid, din l-applikazzjoni tressqet għall-pastard, il-brokkoli, il-kaboċċa tar-ras, iż-żerriegħa tal-kittien, in-nevew, il-ġdur u l-prodotti mill-annimali, filwaqt li tqiesu l-użi fuq l-għelejjel tal-għalf li jingħalfu lil annimali domestiċi li jipproduċu l-ikel. Fir-rigward tal-fenpirażammina, din l-applikazzjoni tressqet għall-għeneb, it-tadam, il-bżar, il-brunġiel, u kukurbiti b'qoxra li tittiekel. Fir-rigward tal-folpet, din l-applikazzjoni tressqet għall-għeneb tal-inbid, it-tewm u t-tadam. Fir-rigward tal-pendimetalina, din l-applikazzjoni tressqet għall-brassika bil-weraq, il-ġidra u ħxejjex aromatiċi.

(4)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ valutazzjoni ngħataw lill-Kummissjoni.

(5)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem "l-Awtorità", evalwat l-applikazzjonijiet u r-rapport ta' valutazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u fejn rilevanti għall-annimali u tat opinjonijiet motivati fuq l-MRLs proposti (2). Għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(6)

L-Awtorità kkonkludiet fl-opinjonijiet motivati tagħha li, fir-rigward tal-użu tal-folpet fl-għeneb tal-inbid, ma jistax jiġi eskluż riskju potenzjali għas-saħħa tal-konsumatur, jekk jiżdied l-MRL, kif inhu mitlub mill-applikant. Għalhekk, l-MRL m'għandux jiżdied. Fir-rigward tal-klopiralid fuq il-ħalib, l-Awtorità pproponiet MRL iżjed baxx sakemm il-metodu analitiku jkun validat. Peress li mhix provduta evidenza għal dan, l-MRL m'għandux jinbidel.

(7)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha, l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta ġew sodisfatti u li, abbażi tal-valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għas-27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, it-tibdil fl-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawn is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għall-perjodu qasir minħabba konsum estrem tal-għelejjel u l-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li jinqabżu l-konsum aċċettabbli ta’ kuljum (ADI) jew id-doża ta’ referenza akuta (ARfD).

(8)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u b'kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti għas-suġġett li qed jiġi kkunsidrat, it-tibdil xieraq fl-MRLs jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ April 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli fuq http://www.efsa.europa.eu:

 

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Jiġu stabbiliti l-MRLs għall-fenpirażammina fl-għeneb tal-mejda, l-għeneb tal-inbid, it-tadam, il-brunġiel, il-bżar u kukurbiti b'qoxra li tittiekel. EFSA Journal 2011; 9(10):2403. [30 pp.].

 

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Tibdil tal-MRLs eżistenti għad-dimetomorf weraq tal-ispinaċi u tal-pitravi (chard). EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 pp.].

 

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Tibdil tal-MRLs eżistenti għall-klopiralid f'oġġetti varji. EFSA Journal 2011; 9(10):2418. [40 pp.].

 

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Tibdil tal-MRLs eżistenti għall-pendimetalina f'għelejjel varji. EFSA Journal 2011; 9(10):2400. [31 pp.].

 

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Tibdil tal-MRLs eżistenti għall-folpet fl-għeneb tal-inbid, it-tewm u t-tadam. EFSA Journal 2011; 9(9):2391. [40 pp.].


ANNESS

L-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonni għall-folpet u l-pendimetalina jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Folpet

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

0,05  (*)

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,02  (*)

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,02  (*)

 

0120010

Lewż

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

3 (+)

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0130040

Naspli

 (**)

 (**)

0130050

Loquat

 (**)

 (**)

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

 

 

0140010

Berquq

0,02  (*)

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

2

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

0,02  (*)

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

0,02  (*)

 

0140990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

 

 

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

0,02  (*)

 

0151020

Għeneb għall-inbid

5

 

0152000

(b)

Frawli

3 (+)

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

 

0153010

Tut

3 (+)

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

0,02  (*)

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

0,02  (*)

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

0,02  (*)

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

3 (+)

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

3 (+)

 

0154050

Warda Skocciża

 (**)

 (**)

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

 (**)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (**)

 (**)

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

 (**)

 (**)

0154990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,02  (*)

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamar

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (**)

 (**)

0161060

Frotta tal-kaki

 (**)

 (**)

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora),)

 (**)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 (**)

 (**)

0162050

Star apple

 (**)

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 (**)

 (**)

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Rummien

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 (**)

 (**)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 (**)

 (**)

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 (**)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

 (**)

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 (**)

 (**)

0163990

Oħrajn

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0211000

(a)

Patata

0,1

0,05  (*)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,02  (*)

0,05  (*)

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Ararut

 (**)

 (**)

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

0,02  (*)

 

0213010

Pitravi

 

0,05  (*)

0213020

Karotti

 

0,2

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0,1

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

0,2

0213050

Artiċokks

 

0,05  (*)

0213060

Zunnarija bajda

 

0,2

0213070

Għerq it-tursin

 

0,2

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

0,05  (*)

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

 

0,05  (*)

0213100

Rutabaga

 

0,05  (*)

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

 

0,05  (*)

0213990

Oħrajn

 

0,05  (*)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0,05  (*)

0220010

Tewm

0,1

 

0220020

Basal (Basal silverskin)

0,1

 

0220030

Shallots

0,02  (*)

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

0,02  (*)

 

0220990

Others

0,02  (*)

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

0,05  (*)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

3 (+)

 

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

0,02  (*)

 

0231030

Brunġiel (Pepino)

0,02  (*)

 

0231040

Okra

0,02  (*)

 

0231990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

0,02  (*)

 

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

 

 

0232030

Zukkini (Summer squash, qara’ (patisson))

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

1

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

0233020

Qara’ (Qargħa ħamra)

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,02  (*)

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,02  (*)

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

 

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

0,02  (*)

0,05  (*)

0241010

Brokkoli (Calabrese, brokkoli Ċiniżi, broccoli raab)

 

 

0241020

Pastard

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

0,02  (*)

0,05  (*)

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Ġidra (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa mfelfla (savoy), kaboċċa bajda)

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

0,02  (*)

0,5

0243010

Kaboċċi Ċiniżi (Mustarda Indjana (Ċiniża) pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża (tai goo choi), kaboċċa ta’ peking (pe-tsai))

 

 

0243020

Kale (Borecole (kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

 

0243990

Oħrajn, inkluż in-naħat ta’ fuq tat-turnips

 

 

0244000

(d)

Kohlrabi

0,05

0,3

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

 

0,05  (*)

0251010

Valerjanella (Cornsalad Taljan)

0,02  (*)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

2

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radicchio, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf)

0,02  (*)

 

0251040

Ħabirxa

0,02  (*)

 

0251050

Krexxun,

 (**)

 (**)

0251060

Rukola (Aruka selvaġġa)

0,02  (*)

 

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

 (**)

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp. (Mizuna, weraq tal-piselli u tar-ravanell u pjanti oħra tal-familja brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat))

0,02  (*)

 

0251990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

 

0,05  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus)

10

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa (miner’s lettuce), burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 (**)

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi chard (Weraq tal-pitravi)

0,02  (*)

 

0252990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

 (**)

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,02  (*)

0,05  (*)

0255000

(e)

Witloof

0,02  (*)

0,05  (*)

0256000

(f)

Ħwawar

0,02  (*)

 

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

0,6

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0,6

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u Apiacea oħrajn.)

 

0,6

0256040

Tursin

 

2

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana))

 (**)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

 (**)

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 (**)

 (**)

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, pepermint, nagħniegħ)

 (**)

 (**)

0256090

Rand

 (**)

 (**)

0256100

Stragun (Issopu)

 (**)

 (**)

0256990

Oħrajn (Fjuri li jittieklu)

 

0,6

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

0,2

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yardlong beans)

2 (+)

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

2 (+)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Mangetout)

0,02  (*)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

0,02  (*)

 

0260050

Lentils

0,02  (*)

 

0260990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,02  (*)

 

0270010

Asparagu

 

0,05  (*)

0270020

Kardun

 

0,05  (*)

0270030

Karfus

 

0,1

0270040

Bużbież

 

0,05  (*)

0270050

Qaqoċċ

 

0,05  (*)

0270060

Kurrat

 

0,05  (*)

0270070

Rubarbru

 

0,05  (*)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (**)

 (**)

0270090

Qlub tal-palma

 (**)

 (**)

0270990

Oħrajn

 

0,05  (*)

0280000

(viii)

Fungi

0,02  (*)

0,05  (*)

0280010

Ikkultivati (Faqqiegħ komuni, Oyster mushroom, Shi-take)

 

 

0280020

Selvaġġi (Chanterelle, Tartuf, More, Cep)

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

0290000

(ix)

Algi

 (**)

 (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,02  (*)

0,2

0300010

Fażola u ful (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, field beans, cowpeas)

 

 

0300020

Lentils

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli, ġulbiena)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,02  (*)

 

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0,1  (*)

0401010

Kittien

 

 

0401020

Karawett

 

 

0401030

Żerriegħet il-pepprin

 

 

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

 

 

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

 

 

0401060

Żerriegħet il-lift (Żerriegħet il-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

 

0401070

Żerriegħet is-sojja

 

 

0401080

Żerriegħet il-mustarda

 

 

0401090

Żerriegħet il-qoton

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-cucurbitacea)

 

 

0401110

Għosfor

 (**)

 (**)

0401120

Fidloqqom

 (**)

 (**)

0401130

Gold of pleasure

 (**)

 (**)

0401140

Qanneb

 

 

0401150

Castor bean

 (**)

 (**)

0401990

Oħrajn

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0,05  (*)

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 (**)

 (**)

0402030

Frott il-palm

 (**)

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

 (**)

0402990

Oħrajn

 

0,1  (*)

0500000

5.

ĊEREALI

 

0,05  (*)

0500010

Xgħir

2

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

0,02  (*)

 

0500030

Mais

0,02  (*)

 

0500040

Millieġ (Millieġ foxtail, teff)

0,02  (*)

 

0500050

Ħafur

0,02  (*)

 

0500060

Ross

0,02  (*)

 

0500070

Segala

0,02  (*)

 

0500080

Sorgu

0,02  (*)

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

2

 

0500990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

0,1  (*)

0610000

(i)

TÈ (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

 

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

 (**)

 (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (**)

 (**)

0631000

(a)

Fjuri

 (**)

 (**)

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 (**)

 (**)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (**)

 (**)

0631030

Petali tal-ward

 (**)

 (**)

0631040

Fjuri tal-verbena (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 (**)

 (**)

0631050

Xkomp (linden)

 (**)

 (**)

0631990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0632000

(b)

Weraq

 (**)

 (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 (**)

 (**)

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 (**)

 (**)

0632030

Maté

 (**)

 (**)

0632990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0633000

(c)

Għeruq

 (**)

 (**)

0633010

Għerq il-valerjana

 (**)

 (**)

0633020

Għerq il-ġinseng

 (**)

 (**)

0633990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 (**)

 (**)

0640000

(iv)

Kakaw (żrieragħ iffermentati)

 (**)

 (**)

0650000

(v)

Ħarrub

 (**)

 (**)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

150

0,1  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 (**)

 (**)

0810000

(i)

Żrieragħ

 (**)

 (**)

0810010

Ħlewwa

 (**)

 (**)

0810020

Ħlewwa sewda

 (**)

 (**)

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Lovage seed)

 (**)

 (**)

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 (**)

 (**)

0810050

Kemmun

 (**)

 (**)

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 (**)

 (**)

0810070

Żerriegħa tal-bużbies

 (**)

 (**)

0810080

Fienu

 (**)

 (**)

0810090

Noċimuskata

 (**)

 (**)

0810990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0820000

(ii)

Frott u berries

 (**)

 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

 (**)

 (**)

0820020

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

 (**)

 (**)

0820030

Ħlewwa (Caraway)

 (**)

 (**)

0820040

Kardamom

 (**)

 (**)

0820050

Ġnibru

 (**)

 (**)

0820060

Bżar, iswe u abjad (bżar twil, bżar roża)

 (**)

 (**)

0820070

Imżiewed tal-vanilla

 (**)

 (**)

0820080

Tamarind (tamar ta' l-Indja)

 (**)

 (**)

0820990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0830000

(iii)

Qoxra

 (**)

 (**)

0830010

Kannella (Cassia)

 (**)

 (**)

0830990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 (**)

 (**)

0840010

Għud is-sus/likwirizja

 (**)

 (**)

0840020

Ġinger

 (**)

 (**)

0840030

Żagħfran ta’ l-Indja/kurkuma

 (**)

 (**)

0840040

Ravanell (horse-radish)

 (**)

 (**)

0840990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0850000

(v)

Rimi

 (**)

 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 (**)

 (**)

0850020

Kappar

 (**)

 (**)

0850990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 (**)

 (**)

0860010

Żagħfran

 (**)

 (**)

0860990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0870000

(vii)

Aril (kisjet iż-żerriegħa)

 (**)

 (**)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemoskata

 (**)

 (**)

0870990

Oħrajn

 (**)

 (**)

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (**)

 (**)

0900010

Weraq tal-pitravi chard

 (**)

 (**)

0900020

Kannamieli taz-zokkor

 (**)

 (**)

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 (**)

 (**)

0900990

Oħrajn

 (**)

 (**)

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TA’ L-ART

 

0,05  (*)

1010000

(i)

Laħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, interni, demm, xaħmijiet ta’ l-annimali frisk, imkessaħ jew iffriżat, immellaħ fis-salmura, imnixxef jew iffumigat jew ipproċessat fi dqiq jew pasti-prodotti pproċessati oħra bħaz-zalzett u preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn

 

 

1011000

(a)

Ħnieżer

 

 

1011010

Laħam

 

 

1011020

Xaħam mingħajr dgħif

 

 

1011030

Fwied

 

 

1011040

Kliewi

 

 

1011050

Interni li jittieklu

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

1012010

Laħam

 

 

1012020

Xaħam

 

 

1012030

Fwied

 

 

1012040

Kliewi

 

 

1012050

Interni li jittieklu

 

 

1012990

Oħrajn

 

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

1013010

Laħam

 

 

1013020

Xaħam

 

 

1013030

Fwied

 

 

1013040

Kliewi

 

 

1013050

Interni li jittieklu

 

 

1013990

Oħrajn

 

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

1014010

Laħam

 

 

1014020

Xaħam

 

 

1014030

Fwied

 

 

1014040

Kliewi

 

 

1014050

Interni li jittieklu

 

 

1014990

Oħrajn

 

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 (**)

 (**)

1015010

Laħam

 (**)

 (**)

1015020

Xaħam

 (**)

 (**)

1015030

Fwied

 (**)

 (**)

1015040

Kliewi

 (**)

 (**)

1015050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

1015990

Oħrajn

 (**)

 (**)

1016000

(f)

Tjur tar-razzett -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

 

1016010

Laħam

 

 

1016020

Xaħam

 

 

1016030

Fwied

 

 

1016040

Kliewi

 

 

1016050

Interni li jittieklu

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett/farm (Fenek, kangarù)

 (**)

 (**)

1017010

Laħam

 (**)

 (**)

1017020

Xaħam

 (**)

 (**)

1017030

Fwied

 (**)

 (**)

1017040

Kliewi

 (**)

 (**)

1017050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

1017990

Oħrajn

 (**)

 (**)

1020000

(ii)

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati, u lanqas ma fihom zokkor jew ħlewwiet miżjuda, butir jew xaħmijiet oħra li ġejjin mill-ħalib, mill-ġobon jew mill-baqta.

 

 

1020010

Bhejjem ta' l-ifrat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

(iii)

Bajd ta’ l-għasafar, frisk, ippriservat, jew imsajjar Bajd bil-qoxra u isfar tal-bajd friski, imnixxfa, imsajra bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreżervati mod ieħor, fihom jew ma fihomx żokkor jew ħlewwiet miżjuda

 

 

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papra

 (**)

 (**)

1030030

Wiżż

 (**)

 (**)

1030040

Summiena

 (**)

 (**)

1030990

Oħrajn

 (**)

 (**)

1040000

(iv)

Għasel (Pappa rjali, polline)

 (**)

 (**)

1050000

(v)

Anfibi u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

 (**)

 (**)

1060000

(vi)

Bebbux

 (**)

 (**)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali ta’ l-art oħra

 (**)

 (**)

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Parti A hija emendata kif ġej:

(i)

Il-kolonni għall-klopiralid u d-dimetomorf jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (2)

Clopyralid

Dimethomorph

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,5

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0,05  (***)

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

 

0,8

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

 

0,05  (***)

0110040

Xkomp (lajm)

 

0,05  (***)

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

 

0,05  (***)

0110990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,5

0,05  (***)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,5

0,05  (***)

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0130040

Naspli

 

 

0130050

Loquat

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

0,5

0,05  (***)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

0,5

3

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

0152000

(b)

Frawli

0,5

0,7

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

0,5

0,05  (***)

0153010

Tut

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

0,05  (***)

0154010

Blueberries (Mirtill)

0,5

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

4

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

0,5

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

0,5

 

0154050

Warda Skocciża

0,5

 

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

0,5

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

0,5

 

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

0,5

 

0154990

Oħrajn

0,5

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,5

0,05  (***)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamar

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0161060

Frotta tal-kaki

 

 

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora),)

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

0162050

Star apple

 

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Rummien

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 

 

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0211000

(a)

Patata

0,5

0,5

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

1

0,05  (***)

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

0213010

Pitravi

1

0,05  (***)

0213020

Karotti

0,5

0,05  (***)

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,5

0,05  (***)

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

0,5

0,05  (***)

0213050

Artiċokks

0,5

0,05  (***)

0213060

Zunnarija bajda

0,5

0,05  (***)

0213070

Għerq it-tursin

0,5

0,05  (***)

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

0,5

0,05  (***)

0213100

Rutabaga

1,5

0,05  (***)

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

1,5

0,05  (***)

0213990

Oħrajn

0,5

0,05  (***)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,5

 

0220010

Tewm

 

0,15

0220020

Basal (Basal silverskin)

 

0,15

0220030

Shallots

 

0,15

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

 

0,3

0220990

Others

 

0,1

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

0,5

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

 

1

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

 

0,5

0231030

Brunġiel (Pepino)

 

0,3

0231040

Okra

 

0,05  (***)

0231990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

 

1

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

 

 

0232030

Zukkini (Summer squash, qara’ (patisson))

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

 

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

1

0233020

Qara’ (Qargħa ħamra)

 

0,05  (***)

0233030

Dulliegħ

 

0,05  (***)

0233990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

 

0,05  (***)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

 

0,05  (***)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

 

0,05  (***)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, brokkoli Ċiniżi, broccoli raab)

1,5

 

0241020

Pastard

3

 

0241990

Oħrajn

0,5

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

 

 

0242010

Brussels sprouts

0,5

 

0242020

Ġidra (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa mfelfla (savoy), kaboċċa bajda)

3

 

0242990

Oħrajn

0,5

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi (Mustarda Indjana (Ċiniża) pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża (tai goo choi), kaboċċa ta’ peking (pe-tsai))

1

 

0243020

Kale (Borecole (kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

1

 

0243990

Oħrajn, inkluż in-naħat ta’ fuq tat-turnips

0,5

 

0244000

(d)

Kohlrabi

0,5

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

0,5

 

0251010

Valerjanella (Cornsalad Taljan)

 

10

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

10

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radicchio, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf)

 

1

0251040

Ħabirxa

 

10

0251050

Krexxun,

 

10

0251060

Rukola (Aruka selvaġġa)

 

10

0251070

Mustarda ħamra

 

10

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp. (Mizuna, weraq tal-piselli u tar-ravanell u pjanti oħra tal-familja brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat))

 

10

0251990

Oħrajn

 

1

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

 

 

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus)

1

1

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa (miner’s lettuce), burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda) )

0,5

1

0252030

Weraq tal-pitravi chard (Weraq tal-pitravi)

1

1

0252990

Oħrajn

0,5

0,05  (***)

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

0,5

10

0254000

(d)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,5

10

0255000

(e)

Witloof

0,5

10

0256000

(f)

Ħwawar

3

10

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u Apiacea oħrajn.)

 

 

0256040

Tursin

 

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana))

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 

 

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, pepermint, nagħniegħ)

 

 

0256090

Rand

 

 

0256100

Stragun (Issopu)

 

 

0256990

Oħrajn (Fjuri li jittieklu)

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

0,5

 

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yardlong beans)

 

0,05  (***)

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

0,05  (***)

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Mangetout)

 

0,05  (***)

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

 

0,1

0260050

Lentils

 

0,05  (***)

0260990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,5

 

0270010

Asparagu

 

0,05  (***)

0270020

Kardun

 

0,05  (***)

0270030

Karfus

 

0,05  (***)

0270040

Bużbież

 

0,05  (***)

0270050

Qaqoċċ

 

2

0270060

Kurrat

 

1,5

0270070

Rubarbru

 

0,05  (***)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0,05  (***)

0270090

Qlub tal-palma

 

0,05  (***)

0270990

Oħrajn

 

0,05  (***)

0280000

(viii)

Fungi

0,5

0,05  (***)

0280010

Ikkultivati (Faqqiegħ komuni, Oyster mushroom, Shi-take)

 

 

0280020

Selvaġġi (Chanterelle, Tartuf, More, Cep)

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

0290000

(ix)

Algi

0,5

0,05  (***)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,5

0,05  (***)

0300010

Fażola u ful (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, field beans, cowpeas)

 

 

0300020

Lentils

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli, ġulbiena)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,05  (***)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

0401010

Kittien

20

 

0401020

Karawett

0,5

 

0401030

Żerriegħet il-pepprin

0,5

 

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

0,5

 

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

0,5

 

0401060

Żerriegħet il-lift (Żerriegħet il-lift tal-għasafar, turnip rape)

0,5

 

0401070

Żerriegħet is-sojja

0,5

 

0401080

Żerriegħet il-mustarda

0,5

 

0401090

Żerriegħet il-qoton

0,5

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-cucurbitacea)

0,5

 

0401110

Għosfor

0,5

 

0401120

Fidloqqom

0,5

 

0401130

Gold of pleasure

0,5

 

0401140

Qanneb

0,5

 

0401150

Castor bean

0,5

 

0401990

Oħrajn

0,5

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,5

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 

 

0402030

Frott il-palm

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

 

0,05  (***)

0500010

Xgħir

2

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

2

 

0500030

Mais

2

 

0500040

Millieġ (Millieġ foxtail, teff)

2

 

0500050

Ħafur

2

 

0500060

Ross

2

 

0500070

Segala

5

 

0500080

Sorgu

2

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

2

 

0500990

Oħrajn

2

 

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

 

0,05  (***)

0610000

(i)

TÈ (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

0,5

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

0,5

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

5

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

 

0631030

Petali tal-ward

 

 

0631040

Fjuri tal-verbena (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Xkomp (linden)

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

0633010

Għerq il-valerjana

 

 

0633020

Għerq il-ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

0640000

(iv)

Kakaw (żrieragħ iffermentati)

0,5

 

0650000

(v)

Ħarrub

0,5

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

5

50

0800000

8.

ĦWAWAR

0,5

0,05  (***)

0810000

(i)

Żrieragħ

 

 

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda

 

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Lovage seed)

 

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

 

0810050

Kemmun

 

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbies

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċimuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

(ii)

Frott u berries

 

 

0820010

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

 

 

0820020

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

 

 

0820030

Ħlewwa (Caraway)

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Ġnibru

 

 

0820060

Bżar, iswe u abjad (bżar twil, bżar roża)

 

 

0820070

Imżiewed tal-vanilla

 

 

0820080

Tamarind (tamar ta' l-Indja)

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

(iii)

Qoxra

 

 

0830010

Kannella (Cassia)

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 

 

0840010

Għud is-sus/likwirizja

 

 

0840020

Ġinger

 

 

0840030

Żagħfran ta’ l-Indja/kurkuma

 

 

0840040

Ravanell (horse-radish)

 

 

0840990

Oħrajn

 

 

0850000

(v)

Rimi

 

 

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 

 

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

(vii)

Aril (kisjet iż-żerriegħa)

 

 

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemoskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 

0,05  (***)

0900010

Weraq tal-pitravi chard

1

 

0900020

Kannamieli taz-zokkor

0,05  (***)

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

0,05  (***)

 

0900990

Oħrajn

0,05  (***)

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TA’ L-ART

 

0,05  (***)

1010000

(i)

Laħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, interni, demm, xaħmijiet ta’ l-annimali frisk, imkessaħ jew iffriżat, immellaħ fis-salmura, imnixxef jew iffumigat jew ipproċessat fi dqiq jew pasti-prodotti pproċessati oħra bħaz-zalzett u preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn

 

 

1011000

(a)

Ħnieżer

0,05  (***)

 

1011010

Laħam

 

 

1011020

Xaħam mingħajr dgħif

 

 

1011030

Fwied

 

 

1011040

Kliewi

 

 

1011050

Interni li jittieklu

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

1012010

Laħam

0,08

 

1012020

Xaħam

0,05  (***)

 

1012030

Fwied

0,06

 

1012040

Kliewi

0,4

 

1012050

Interni li jittieklu

0,05  (***)

 

1012990

Oħrajn

0,05  (***)

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

1013010

Laħam

0,08

 

1013020

Xaħam

0,05  (***)

 

1013030

Fwied

0,06

 

1013040

Kliewi

0,4

 

1013050

Interni li jittieklu

0,05  (***)

 

1013990

Oħrajn

0,05  (***)

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

1014010

Laħam

0,08

 

1014020

Xaħam

0,05  (***)

 

1014030

Fwied

0,06

 

1014040

Kliewi

0,4

 

1014050

Interni li jittieklu

0,05  (***)

 

1014990

Oħrajn

0,05  (***)

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

0,05  (***)

 

1015010

Laħam

 

 

1015020

Xaħam

 

 

1015030

Fwied

 

 

1015040

Kliewi

 

 

1015050

Interni li jittieklu

 

 

1015990

Oħrajn

 

 

1016000

(f)

Tjur tar-razzett -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

0,05  (***)

 

1016010

Laħam

 

 

1016020

Xaħam

 

 

1016030

Fwied

 

 

1016040

Kliewi

 

 

1016050

Interni li jittieklu

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett/farm (Fenek, kangarù)

0,05  (***)

 

1017010

Laħam

 

 

1017020

Xaħam

 

 

1017030

Fwied

 

 

1017040

Kliewi

 

 

1017050

Interni li jittieklu

 

 

1017990

Oħrajn

 

 

1020000

(ii)

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati, u lanqas ma fihom zokkor jew ħlewwiet miżjuda, butir jew xaħmijiet oħra li ġejjin mill-ħalib, mill-ġobon jew mill-baqta.

0,05  (***)

 

1020010

Bhejjem ta' l-ifrat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

(iii)

Bajd ta’ l-għasafar, frisk, ippriservat, jew imsajjar Bajd bil-qoxra u isfar tal-bajd friski, imnixxfa, imsajra bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreżervati mod ieħor, fihom jew ma fihomx żokkor jew ħlewwiet miżjuda

0,05  (***)

 

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papra

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summiena

 

 

1030990

Oħrajn