ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.020.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 20

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
24ta' Jannar 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

BAĠITS

 

 

2012/30/UE, Euratom

 

*

Adozzjoni definittiva tal-baġit ta' emenda Nru 6 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011

1

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

Kull dħull previst fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista' jwssal għal approprjazzjonijet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħhul korrispndenti.

Iċ-ċifri tar-rendiment jirreferu għall-approprjazzjonijiet hollha awtorizzati, inklużi l-approprijazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

BAĠITS

24.1.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 20/1


ADOZZJONI DEFINITTIVA

tal-baġit ta' emenda Nru 6 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011

(2012/30/UE, Euratom)

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikoli 314(4) (a) u 314(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikulari l-Artikolu 106a tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (1),

Wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, adottat b'mod definittiv fil-15 ta' Diċembru 2010 (2),

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda (3),

Wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 6 għall-baġit ġenerali tal-2011, imfassal mill-Kummissjoni fit-18 ta' Ottubru 2011,

Wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 6/2011, li l-Kunsill adotta fit-30 ta’ Novembru 2011,

Wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament fl-1 ta’ Diċembru 2011 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 6/2011,

Wara li kkunsidra l-Artikoli 75b u 75e tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIDDIKJARA LI:

Artikolu Uniku

Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-baġit ta' emenda Nru 6 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 ġie adottat b'mod definittiv.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Il-President

J. BUZEK


(1)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 68, 15.3.2011.

(3)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.


ADOZZJONI DEFINITTIVA TAL-BAĠIT TA’ EMENDA Nru 6 TAL-UNJONI EWROPEA GĦAS-SENA FINANZJARJA 2011

WERREJ

DIKJARAZZJONI ĠENERALI TAD-DĦUL

A. introduzzjoni u finanzjament tal-baġit ġenerali 5
B. stqarrija ġenerali tad-dħul għal kull titolu tal-baġit 19
— Dħul 19
— Titolu 1: Riżorsi proprji 20
— Titolu 3: Bilanċi pożittivi, bilanċi u aġġustamenti 25
— Titolu 6: Kontribuzzjonijiet u għotjiet lura konnessi ma ftehimiet u programmi tal-unjoni/komunità 30
— Titolu 7: Interessi fuq arretrati u multi 32

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U TA’ L-INFIQ SKOND IT-TAQSIMA

Taqsima III: Il-Kummissjoni

— Dħul 38
— Titolu 6: Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni/Komunità 39
— Titolu 7: Interessi dwar tqegħid tard u multi 41
— Nefqa 45
— Titolu 01: L-Affarijiet Ekonomiċi u finanzjarji 48
— Titolu 04: Impjiegi u affarijiet soċjali 51
— Titolu 05: L-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 57
— Titolu 07: Ambjent u azzjoni dwar il-klima 63
— Titolu 08: Ir-Riċerka 65
— Titolu 09: Is-soċjetà tal-informazzjoni u l-media 70
— Titolu 11: Sajd u Affarijiet marittimi 78
— Titolu 14: It-tassazzjoni u l-unjoni doganali 81
— Titolu 15: Edukazzjoni u kultura 83
— Titolu 17: Saħħa u ħarsien tal-konsumatur 87
— Titolu 19: Relazzjonijiet Esterni 92
— Titolu 21: Żvilupp u relazzjoni mal-istati tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) 101

 

A. INTRODUZZJONI U FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

Approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti matul is-sena finanzjarja 2011 skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej

NEFQA

Deskrizzjoni

Baġit 2011 (1)

Baġit 2010 (2)

Bidla (%)

1.

Tkabbir sostenibbli

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Preservazzjoni u ġestjoni ta’ riżorsi naturali

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Ċittadinanza, libertà, sigurtà u ġustizzja

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

L-UE bħala attur globali

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Amministrazzjoni

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Nefqa totali  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


DĦUL

Deskrizzjoni

Baġit 2011 (4)

Baġit 2010 (5)

Bidla (%)

Dħul mixxellanju (Titoli 4 sa 9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Bilanċ favorevoli li baqa’ mis-sena finanzjarja ta’ qabel (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Bilanċ favorevoli ta’ riżorsi proprji li jirriżulta mill-ħlas lura tal-bilanċ favorevoli mill-Fond ta’ Garanzija għall-azzjonijiet esterni (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 2)

p.m.

p.m.

Bilanċ ta’ riżorsi proprji bi dħul mill-VAT u riżorsi proprji bbażati fuq PGN/DGN għal snin preċedenti (Kapitoli 3 1 u 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Dħul totali għat-Titoli 3 sa 9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Ammont nett tad-dazji doganali u imposti fuq iz-zokkor (Kapitoli 1 1 u 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Riżorsi proprji relatati mal-VAT bir-rata uniformi (Tabelli 1 u 2, Kapitolu 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Il-bqija għandu jiġi ffinanzjat mir-riżorsa addizzjonali (riżorsa proprja bbażata fuq id-DNG, Tabella 3, Kapitolu 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Approprjazzjonijiet li għandhom jiġu koperti mir-riżorsi proprji msemmijin fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Nefqa totali  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABELLA 1

Il-kalkolu tal-limiti tal-bażijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud armonizzata (VAT) skont l-Artikolu 2(1)(b) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT mhux limitata

1 % tad-dħul gross nazzjonali

Rata ta’ Limitu (bħala %)

1 % tad-dħul nazzjonali gross immoltiplikat bir-rata ta’ limitu

1 % tal-bażi tal-VAT limitata (8)

Stati Membri li r-rata tal-VAT tagħhom hija limitata

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Il-Belġju

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Il-Bulgarija

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Ir-Republika Ċeka

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Id-Danimarka

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Il-Ġermanja

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

L-Estonja

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

L-Irlanda

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

L-Irlanda

Il-Greċja

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spanja

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Franza

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

L-Italja

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Ċipru

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Ċipru

Il-Latvja

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Il-Litwanja

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Il-Lussemburgu

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Il-Lussemburgu

L-Ungerija

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Il-Pajjiżi l-Baxxi

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

L-Awstrija

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Il-Polonja

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Il-Portugall

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Il-Portugall

Ir-Rumanija

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Is-Slovenja

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Is-Slovenja

Is-Slovakkja

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Il-Finlandja

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

L-Isvezja

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Ir-Renju Unit

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Total

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABELLA 2

Analiżi tar-riżorsi proprji miġmugħa u dovuti mill-VAT skont l-Artikolu 2(1)(b) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom (Kapitolu 1 3)

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT limitata

Rata uniformi tar-riżorsi proprji mill-VAT (9) (bħala %)

Riżorsi proprji mill-VAT b’rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Il-Bulgarija

169 013 000

0,3000

50 703 900

Ir-Repubblika Ċeka

652 877 000

0,3000

195 863 100

Id-Danimarka

963 769 000

0,3000

289 130 700

Il-Ġermanja

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

L-Estonja

71 993 000

0,3000

21 597 900

L-Irlanda

633 484 500

0,3000

190 045 350

Il-Greċja

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spanja

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Franza

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

L-Italja

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Ċipru

89 660 000

0,3000

26 898 000

Il-Latvja

61 563 000

0,3000

18 468 900

Il-Litwanja

118 148 000

0,3000

35 444 400

Il-Lussemburgu

158 259 000

0,3000

47 477 700

L-Ungerija

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Il-Pajjiżi l-Baxxi

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

L-Awstrija

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Il-Polonja

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Il-Portugall

822 402 500

0,3000

246 720 750

Ir-Rumanija

460 410 000

0,3000

138 123 000

Is-Slovenja

180 930 000

0,3000

54 279 000

Is-Slovakkja

214 596 000

0,3000

64 378 800

Il-Finlandja

839 952 000

0,3000

251 985 600

L-Isvezja

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Ir-Renju Unit

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Total

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABELLA 3

Determinazzjoni tal-ammont uniformi u l-analiżi tar-riżorsi bbażati fuq id-dħul gross nazzjonali skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1)(c) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE (Kapitolu 1 4)

Stat Membru

1 % tad-dħul gross nazzjonali

Rata uniformi tal-“bażi addizjonali”riżorsi proprji

Riżorsi proprji tal-“bażi addizzjonali”b’rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Il-Bulgarija

370 007 000

 

255 205 042

Ir-Repubblika Ċeka

1 391 854 000

 

960 003 889

Id-Danimarka

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Il-Ġermanja

26 119 640 000

 

18 015 507 359

L-Estonja

146 742 000

 

101 212 405

L-Irlanda

1 266 969 000

 

873 866 920

Il-Greċja

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spanja

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Franza

20 331 649 000

 

14 023 354 543

L-Italja

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Ċipru

179 320 000

 

123 682 439

Il-Latvja

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Il-Litwanja

290 314 000

 

200 238 365

Il-Lussemburgu

316 518 000

 

218 312 058

L-Ungerija

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Il-Pajjiżi l-Baxxi

6 121 794 000

 

4 222 386 866

L-Awstrija

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Il-Polonja

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Il-Portugall

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Ir-Rumanija

1 248 095 000

 

860 848 950

Is-Slovenja

361 860 000

 

249 585 810

Is-Slovakkja

687 119 000

 

473 926 800

Il-Finlandja

1 929 744 000

 

1 331 002 925

L-Isvezja

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Ir-Renju Unit

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Total

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABELLA 4

Kalkolu tat-tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni tad-DNG għall-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja u l-finanzjament tiegħu.skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom (Kapitolu 1 6)

Stat Membru

Tnaqqis gross

Sehem perċentwali tal-bażi DGN

Kodiċi tad-DGN applikata għat-tnaqqis gross

Finanzjament tat-tnaqqis favur il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Il-Belġju

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Il-Bulgarija

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Ir-Repubblika Ċeka

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Id-Danimarka

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Il-Ġermanja

 

20,59

170 881 511

170 881 511

L-Estonja

 

0,12

960 025

960 025

L-Irlanda

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Il-Greċja

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spanja

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Franza

 

16,03

133 014 961

133 014 961

L-Italja

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Ċipru

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Il-Latvja

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Il-Litwanja

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Il-Lussemburgu

 

0,25

2 070 743

2 070 743

L-Ungerija

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Il-Pajjiżi l-Baxxi

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

L-Awstrija

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Il-Polonja

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Il-Portugall

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Ir-Rumanija

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Is-Slovenja

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Is-Slovakkja

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Il-Finlandja

 

1,52

12 624 890

12 624 890

L-Isvezja

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Ir-Renju Unit

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Total

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Id-deflatur tal-prezz tal-PGD tal-UE, f’EUR, (previżjoni ekonomika tar-rebbiegħa tal-2010):

(a) 2004 UE25 = 107.4023 / (b) 2006 UE25 = 112.1509 / (c) 2006 UE27 = 112.4894 / (d) 2011 UE27 = 118.4172

Somma f’salt għall-Pajjiżi l-Baxxi fi prezzijiet tal-2011:

605 000 000  EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963  EUR

Somma f’salt għall-Isvezja: fi prezzijiet tal-2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941  EUR


TABELLA 5.1

Korrezzjoni tal-iżbilanċi tal-baġit għar-Renju Unit għas-sena 2010 skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom (Kapitolu 1 5)

Deskrizzjoni

Koeffiċjenti (11) (%)

Ammont

1.

Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tal-bażi tal-VAT mhux limitata

15,0995

 

2.

Sehem tar-Renju Unit (f’ %) tan-nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Nefqa totali allokata

 

111 581 136 089

5.

Nefqa relatata mat-tkabbir (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Nefqa ta’ qabel l-adeżjoni

 

2 978 639 088

5b.

Nefqa relatata mal-Art 4(1)(g)

 

20 907 092 304

6.

Nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

L-ammont orġinali tal-korrezzjoni tar-Renju Unit = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Vantaġġ tar-Renju Unit (13)

 

388 810 830

9.

Korrezzjoni bażika tar-Renju Unit = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Qligħ mhux mistenni li ġej mir-riżorsi proprji (14)

 

29 810 676

11.

Korrezzjoni għar-Renju Unit = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Skont l-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom, matul il-perjodu 2007-2013 il-kontribut addizzjonali tar-Renju Unit li jirriżulta mit-tnaqqis tan-nefqa allokata min-nefqa relatata mat-tkabbir kif msemmi fil-paragrafu (1)(g) ta’ dak l-Artikolu m’għandux jisboq l-EUR 10 500 000 000 biljun, imkejla bil-prezzijiet tal-2004. Iċ-ċifri korrispondenti huma stabbiliti fit-tabella hawn taħt.

Korrezzjonijiet għar-Renju Unit għall-2007-2012

Differenza fl-ammont oriġinali b’referenza għal-limitu ta’ EUR 10,5 biljun

(ORD 2007 vs. ORD 2000), f’EUR

Differenza fil-prezzijiet attwali

Differenza fil-prezzijiet tal-2004 kostanti

(A)

Korrezzjoni għar-Renju Unit għall-2007

0

0

(B)

Korrezzjoni għar-Renju Unit għall-2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Korrezzjoni għar-Renju Unit għall-2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Korrezzjoni għar-Renju Unit għall-2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Korrezzjoni għar-Renju Unit għall-2011

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(F)

Korrezzjoni għar-Renju Unit għall-2012

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(G)

Is-somma tad-dfferenzi = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABELLA 5.2

Korrezzjoni tal-iżbilanċi tal-baġit għar-Renju Unit għas-sena 2007 skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom (Kapitolu 3 5)

Deskrizzjoni

Koeffiċjenti (15) (%)

Ammont

1.

Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tal-bażi tal-VAT mhux limitata

17,4496

 

2.

Sehem tar-Renju Unit (f’ %) tan-nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Nefqa totali allokata

 

105 275 791 730

5.

Nefqa relatata mat-tkabbir (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Nefqa ta’ qabel l-adeżjoni

 

2 930 808 042

5b.

Nefqa relatata mal-Art 4(1)(g)

 

0

6.

Nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

L-ammont orġinali tal-korrezzjoni tar-Renju Unit = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Vantaġġ tar-Renju Unit (17)

 

67 188 488

9.

Korrezzjoni bażika tar-Renju Unit = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Qligħ mhux mistenni li ġej mir-riżorsi proprji tradizzjonali (18)

 

–46 980 802

11.

Korrezzjoni għar-Renju Unit = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABELLA 5.3

Korrezzjoni tal-iżbilanċi tal-baġit favur ir-Renju Unit għas-sena 2006 skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/597/KE, Euratom (kapitolu 3 5)

Deskrizzjoni

Koeffiċjenti (19) (%)

Ammont

1.

Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tal-bażi tal-VAT mhux limitata

17,2771

 

2.

Sehem tar-Renju Unit (f’ %) tan-nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Nefqa totali allokata

 

97 195 051 529

5.

Nefqa ta’ qabel l-adeżjoni (PAE)

 

1 837 296 087

6.

Nefqa totali allokata aġġustata għall-PAE = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

L-ammont orġinali tal-korrezzjoni tar-Renju Unit = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Vantaġġ tar-Renju Unit (20)

 

215 286 076

9.

Korrezzjoni bażika tar-Renju Unit = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Qligħ mhux mistenni li ġej mir-riżorsi proprji tradizzjonali (21)

 

–9 196 589

11.

Korrezzjoni għar-Renju Unit = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABELLA 6.1

Kalkolu tal-iffinanzjar tal-korrezzjoni għall-2010 għar-Renju Unit li jammonta għal — EUR 3 841 571 660 (Kapitolu 1 5)

Stat Membru

Sehem perċentwali tal-bażi DGN ridotta

Ishma mingħajr ir-Renju Unit

Ishma mingħajr il-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, l-Isvezja u r-Renju Unit

Tliet kwarti tas-sehem tal-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija u l-Isvezja f’kolonna 2

Kolonna 4 distribwita skont kolonna 3

Skala ta’ finanzjament

Skala ta’ finanzjament applikata lill-korrezzjoni

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Il-Belġju

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Il-Bulgarija

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Ir-Repubblika Ċeka

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Id-Danimarka

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Il-Ġermanja

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

L-Estonja

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

L-Irlanda

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Il-Greċja

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spanja

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Franza

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

L-Italja

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Ċipru

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Il-Latvja

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Il-Litwanja

0,23

0,27

0,42

 

0,11 %

0,38

14 561 289

Il-Lussemburgu

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

L-Ungerija

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Il-Pajjiżi l-Baxxi

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

L-Awstrija

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Il-Polonja

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Il-Portugall

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Ir-Rumanija

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Is-Slovenja

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Is-Slovakkja

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Il-Finlandja

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

L-Isvezja

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Ir-Renju Unit

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Il-kalkoli huma magħmula sa’ 15-il figura deċimali

TABELLA 6.2

Finanzjament tal-korrezzjoni definittiva tar-Renju Unit għall-2007 (kapitolu 3 5)

Stat Membru

Ammont

 

(1)

Il-Belġju

706 907

Il-Bulgarija

535 312

Ir-Repubblika Ċeka

6 744 356

Id-Danimarka

–5 289 141

Il-Ġermanja

– 870 891

L-Estonja

– 989 889

L-Irlanda

–6 610 915

Il-Greċja

–10 394 252

Spanja

–14 463 921

Franza

–4 098 541

L-Italja

–32 446 645

Ċipru

–71 604

Il-Latvja

153 180

Il-Litwanja

108 301

Il-Lussemburgu

– 114 511

L-Ungerija

757 788

Malta

11 085

Il-Pajjiżi l-Baxxi

– 683 089

L-Awstrija

– 640 297

Il-Polonja

14 123 243

Il-Portugall

3 156 918

Ir-Rumanija

7 742 255

Is-Slovenja

657 143

Is-Slovakkja

3 867 642

Il-Finlandja

–4 997 969

L-Isvezja

98 758

Ir-Renju Unit

43 008 777

Total

0


TABELLA 6.3

Finanzjament tal-korrezzjoni definittiva tar-Renju Unit għall-2007 (kapitolu 3 5)

Stat Membru

Ammont

 

(1)

Il-Belġju

–8 755 549

Il-Bulgarija

– 741 523

Ir-Repubblika Ċeka

–3 073 164

Id-Danimarka

–5 928 694

Il-Ġermanja

–11 377 531

L-Estonja

– 375 342

L-Irlanda

–4 203 153

Il-Greċja

–5 690 088

Spanja

–26 632 223

Franza

–49 761 580

L-Italja

–39 816 491

Ċipru

– 393 976

Il-Latvja

– 532 301

Il-Litwanja

– 715 807

Il-Lussemburgu

– 771 356

L-Ungerija

–2 426 193

Malta

– 137 272

Il-Pajjiżi l-Baxxi

–2 637 055

L-Awstrija

–1 218 391

Il-Polonja

–7 766 880

Il-Portugall

–4 055 856

Ir-Rumanija

–3 137 843

Is-Slovenja

– 877 883

Is-Slovakkja

–1 383 091

Il-Finlandja

–4 673 150

L-Isvezja

–1 563 025

Ir-Renju Unit

188 645 417

Total

0


TABELLA 7

Sommarju tal-finanzjament (22) tal-baġit ġenerali skont it-tip ta’ riżorsa proprja u skont l-Istat Membru

Stat Membru

Riżorsi proprji tradizzjonali (RPT)

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u d-DNG, inklużi aġġustamenti

Total ta’ riżorsi proprji (23)

Imposti netti tas-settur taz-zokkor (75 %)

Nett ta’ dazji doganali (75 %)

Total nett ta’ riżorsi proprji tradizzjonali (75 %)

Spejjeż tal-ġbir (25 % tar-RPT gross) p.m.

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT

Riżorsi proprji bbażati fuq il-GNI

Tnaqqis favur il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja

Il-korrezzjoni tar-Renju Unit

“Kontribuzzjonijiet nazzjonali” totali

Total tal-“kontribuzzjonijiet nazzjonali” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Il-Belġju

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Il-Bulgarija

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Ir-Repubblika Ċeka

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Id-Danimarka

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Il-Ġermanja

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

L-Estonja

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

L-Irlanda

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Il-Greċja

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spanja

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Franza

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

L-Italja

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Ċipru

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Il-Latvja

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Il-Litwanja

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Il-Lussemburgu

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

L-Ungerija

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Il-Pajjiżi l-Baxxi

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

L-Awstrija

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Il-Polonja

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Il-Portugall

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Ir-Rumanija

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Is-Slovenja

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Is-Slovakkja

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Il-Finlandja

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

L-Isvezja

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Ir-Renju Unit

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Total

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. STQARRIJA ĠENERALI TAD-DĦUL GĦAL KULL TITOLU TAL-BAĠIT

DĦUL

Titolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

1

RIŻORSI PROPRJI

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

BILANĊI POŻITTIVI, BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

ID-DĦUL MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA TAL-UNJONI

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONIJIET

57 294 000

 

57 294 000

6

KONTRIBUZZJONIJIET U GĦOTJIET LURA KONNESSI MA FTEHIMIET U PROGRAMMI TAL-UNJONI/KOMUNITÀ

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

INTERESSI FUQ ARRETRATI U MULTI

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERAZZJONIJIET TA’ SELF U TISLIF

438 717

 

438 717

9

DĦUL MIXXELLANJU

30 210 000

 

30 210 000

 

Total

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

TITOLU 1

RIŻORSI PROPRJI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

1 1

IMPOSTI U DAZJI OĦRA STIPULATI TAĦT L-ORGANIZZAZZJONI KOMUNI TAS-SWIEQ TAZ-ZOKKOR (ARTIKOLU 2(1)(a) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

DAZJI TAD-DWANA U DAZJI OĦRA MSEMMIJA F’ARTIKOLU 2(1)(a) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

RIŻORSI PROPRJI DOVUTI MIT-TAXXA TA’ VALUR MIŻJUD KONFORMI MA’ ARTIKOLU 2(1)(b) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT L-ARTIKOLU 2(1)(c) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI TAL-BAĠIT

0

 

0

1 6

TNAQQIS GROSS FIL-KONTRIBUZZJONI ANNWALI BBAŻATA FUQ ID-DGN MOGĦTI LILL-PAJJIŻI L-BAXXI U LILL-ISVEZJA

0

 

0

 

Titolu 1 — Total

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

KAPITOLU 1 2 — DAZJI TAD-DWANA U DAZJI OĦRA MSEMMIJA F’ARTIKOLU 2(1)(A) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

1 2

DAZJI TAD-DWANA U DAZJI OĦRA MSEMMIJA F’ARTIKOLU 2(1)(A) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

1 2 0

Dazji tad-dwana u dazji oħra msemmija f’Artikolu 2(1)(a) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Kapitolu 1 2 — Total

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Dazji tad-dwana u dazji oħra msemmija f’Artikolu 2(1)(a) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Kummenti

L-assenjazzjoni tad-dazju doganali bħala riżors proprju għall-finanzjament ta’ nefqa komuni hija l-konsegwenza loġika tal-moviment ħieles ta’ oġġetti fi ħdan l-Unjoni. Dan l-Artikolu jinkludi imposti, primjums, ammonti addizzjonali jew kompensatorji, ammonti jew fatturi addizzjonali, id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni u dazji oħrajn stabbiliti jew li għandhom jiġu stabbiliti mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, dazji doganali fuq prodotti taħt it-Trattat li skada li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar.

Iċ-ċifri huma netti mill-ispejjeż ta’ ġbir.

Bażi legali

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju, 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1)(a) tagħha.

Stat Membru

Baġit 2011

Baġit Emendatorju Nru 6/2011

Ammont ġdid

Il-Belġju

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Il-Bulgarija

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Ir-Repubblika Ċeka

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Id-Danimarka

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Il-Ġermanja

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

L-Estonja

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

L-Irlanda

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Il-Greċja

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spanja

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Franza

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

L-Italja

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Ċipru

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Il-Latvja

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Il-Litwanja

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Il-Lussemburgu

14 700 000

– 994 161

13 705 839

L-Ungerija

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Il-Pajjiżi l-Baxxi

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

L-Awstrija

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Il-Polonja

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Il-Portugall

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Ir-Rumanija

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Is-Slovenja

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Is-Slovakkja

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Il-Finlandja

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

L-Isvezja

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Ir-Renju Unit

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Artikolu 1 2 0 — Totali

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

KAPITOLU 1 4 — RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT L-ARTIKOLU 2(1)(C) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

1 4

RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT L-ARTIKOLU 2(1)(C) TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

1 4 0

Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont l-Artikolu 2(1)(c) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Kapitolu 1 4 — Total

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont l-Artikolu 2(1)(c) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Kummenti

Ir-riżorsa bbażata fuq id-DGN hija riżorsa “addizzjonali” li tipprovdi d-dħul meħtieġ biex ikopri n-nefqa li teċċedi l-ammont li jħallu r-riżorsi proprji tradizzjonali, il-pagamenti bbażati fuq il-VAT u dħul ieħor fi kwalunkwe sena partikolari. B’dan hu implikat li r-riżorsa bbażata fuq id-DGN tiżgura li l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jkun dejjem ibbilanċjat ex ante.

Ir-rata tal-ġbir tad-DGN hija ddeterminata mid-dħul addizzjonali meħtieġ biex tiġi ffinanzjata n-nefqa tal-baġit li ma tkunx koperta minn riżorsi oħra (pagamenti bbażati fuq il-VAT, riżorsi proprji tradizzjonali u dħul ieħor). B’hekk tiġi applikata rata ta’ ġbir għal kull wieħed mill-Istati Membri.

Ir-rata li għandha tiġi applikata għad-dħul nazzjonali gross tal-Istati Membri għal din is-sena finanzjarja hija ta’ 0,6897 %.

Bażi legali

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1)(c) tagħha.

Stat Membru

Baġit 2011

Baġit ta’ Emenda Nru 6/2011

Ammont ġdid

Il-Belġju

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Il-Bulgarija

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Ir-Repubblika Ċeka

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Id-Danimarka

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Il-Ġermanja

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

L-Estonja

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

L-Irlanda

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Il-Greċja

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spanja

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Franza

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

L-Italja

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Ċipru

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Il-Latvja

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Il-Litwanja

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Il-Lussemburgu

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

L-Ungerija

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Il-Pajjiżi l-Baxxi

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

L-Awstrija

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Il-Polonja

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Il-Portugall

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Ir-Rumanija

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Is-Slovenja

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Is-Slovakkja

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Il-Finlandja

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

L-Isvezja

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Ir-Renju Unit

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Artikolu 1 4 0 — Total

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

TITOLU 3

BILANĊI POŻITTIVI, BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

3 0

BILANĊ POŻITTIV DISPONIBBLI MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TA’ BILANĊI BBAŻATI FUQ IL-VAT GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI LI JIRRIŻULTAW MILL-APPLIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU 10(4), (5) U (8) TAR-REGOLAMENT (KE, EURATOM) Nru 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TAL-BILANĊI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL/PRODOTT GROSS NAZZJONALI GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI BĦALA RIŻULTAT TAL-APPLIKAZZJONI TA’ ARTIKOLU 10(6), (7) U (8) TAR-REGOLAMENT (KE, EURATOM) Nru 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

AĠĠUSTAMENT RELATAT MAN-NONPARTEĊIPAZZJONI TA’ ĊERTI STATI MEMBRI FIL-POLITIKA TAŻ-ŻONA TA’ LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA

p.m.

 

p.m.

3 5

RIŻULTAT TAL-KALKOLU DEFINITTIV TAL-IFFINANZJAR TAL-KORREZZJONI TA’ ŻBILANĊI FIL-BAĠIT GĦAR-RENJU UNIT

0

 

0

3 6

RIŻULTAT TAL-AĠĠORNAMENTI INTERMEDJI TAL-KALKOLU TAL-IFFINANZJAR TAL-KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI FIL-BAĠIT GĦAR-RENJU UNIT

p.m.

 

p.m.

3 7

AĠĠUSTAMENT RELATAT MAL-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DEĊIŻJONI 2007/436/KE, EURATOM

 

 

Titolu 3 — Total

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

KAPITOLU 3 1 — BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TA’ BILANĊI BBAŻATI FUQ IL-VAT GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI LI JIRRIŻULTAW MILL-APPLIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU 10(4), (5) U (8) TAR-REGOLAMENT (KE, EURATOM) NRU 1150/2000

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

3 1

BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TA’ BILANĊI BBAŻATI FUQ IL-VAT GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI LI JIRRIŻULTAW MILL-APPLIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU 10(4), (5) U (8) TAR-REGOLAMENT (KE, EURATOM) Nru 1150/2000

3 1 0

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(4), (5) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

3 1 0 3

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(4), (5) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Artikolu 3 1 0 — Sub-total

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Kapitolu 3 1 — Total

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(4), (5) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

3 1 0 3
Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(4), (5) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

p.m.

673 159 000

673 159 000

Kummenti

Skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1553/89 l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni dikjarazzjoni tal-ammont totali tal-bażi tar-riżorsi tal-VAT għas-sena kalendarja preċedenti qabel il-31 ta’ Lulju.

Kull Stat Membru jkun iddebitat b’ammont ikkalkulat fuq il-bażi ta’ dik id-dikjarazzjoni skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u kkreditat bi 12-il ħlas li attwalment ikunu saru matul is-sena finanzjarja preċedenti. Il-Kummissjoni taħdem il-bilanċ u tinforma lill-Istati Membri fil-waqt biex dawn ikunu jistgħu jdaħħluh fil-kont tal-Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ Diċembru tal-istess sena.

Kull korrezzjoni għad-dikjarazzjonijiet imsemmija hawn fuq li jirriżultaw mill-kontrolli tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1553/89 jew/u kull tibdila fid-DGN tas-snin finanzjarji preċedenti li jkollhom effett fuq il-limiti tal-bażi tal-“VAT” se jwasslu għal aġġustament tal-bilanċi tal-“VAT”.

Bażi legali

Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/89 tad-29 ta’ Mejju 1989 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għal ġbir tar-riżorsi proprji li jakkumulaw mit-taxxa tal-valur miżjud (ĠU L 155, 7.6.1989, p. 9).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4), (5) u (8) tiegħu.

Stat Membru

Baġit 2011

Baġit ta’ Emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Il-Belġju

p.m.

28 248 000

28 248 000

Il-Bulgarija

p.m.

492 000

492 000

Ir-Repubblika Ċeka

p.m.

7 670 000

7 670 000

Id-Danimarka

p.m.

2 075 000

2 075 000

Il-Ġermanja

p.m.

16 721 000

16 721 000

L-Estonja

p.m.

1 256 000

1 256 000

L-Irlanda

p.m.

3 469 000

3 469 000

Il-Greċja

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Spanja

p.m.

386 936 000

386 936 000

Franza

p.m.

119 302 000

119 302 000

L-Italja

p.m.

83 866 000

83 866 000

Ċipru

p.m.

67 000

67 000

Il-Latvja

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Il-Litwanja

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Il-Lussemburgu

p.m.

– 808 000

– 808 000

L-Ungerija

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Il-Pajjiżi l-Baxxi

p.m.

13 623 000

13 623 000

L-Awstrija

p.m.

4 800 000

4 800 000

Il-Polonja

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Il-Portugall

p.m.

10 613 000

10 613 000

Ir-Rumanija

p.m.

–48 000

–48 000

Is-Slovenja

p.m.

451 000

451 000

Is-Slovakkja

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Il-Finlandja

p.m.

14 757 000

14 757 000

L-Isvezja

p.m.

6 459 000

6 459 000

Ir-Renju Unit

p.m.

27 757 000

27 757 000

Partita 3 1 0 3 — Total

p.m.

673 159 000

673 159 000

KAPITOLU 3 2 — BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TAL-BILANĊI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL/PRODOTT GROSS NAZZJONALI GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI BĦALA RIŻULTAT TAL-APPLIKAZZJONI TA’ ARTIKOLU 10(6), (7) U (8) TAR-REGOLAMENT (KE, EURATOM) NRU 1150/2000

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

3 2

BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TAL-BILANĊI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL/PRODOTT GROSS NAZZJONALI GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI BĦALA RIŻULTAT TAL-APPLIKAZZJONI TA’ ARTIKOLU 10(6), (7) U (8) TAR-REGOLAMENT (KE, EURATOM) Nru 1150/2000

3 2 0

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(6), (7) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

3 2 0 3

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(6), (7) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Artikolu 3 2 0 — Sub-total

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Kapitolu 3 2 — Total

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(6), (7) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

3 2 0 3
Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10(6), (7) u (8) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Kummenti

Abbażi taċ-ċifri għad-Dħul Gross Nazzjonali aggregat u l-komponenti tiegħu mis-sena ta’ qabel, forniti mill-Istati Membri skont l- Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1287/2003, kull Stat Membru għandu jiġi ddebitat bl-ammont ikkalkulat skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u kkreditat bi 12-il pagament magħmula matul is-sena finanzjarja preċedenti.

Il-Kummissjoni taħdem il-bilanċ u tinforma lill-Istati Membri fil-waqt biex dawn ikunu jistgħu jdaħħluh fil-kont imsemmi fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ Diċembru tal-istess sena.

Kull tibdil fil-prodott gross nazzjonali/dħul gross nazzjonali tas-snin finanzjarji preċedenti skont Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1287/2003, suġġett għall-Artikoli 4 u 5 tiegħu, iwassal lil kull Stat Membru kkonċernat għal aġġustament għall-bilanċ stabbilit skontl-Artikolu 10(7) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikolu 10(6), (7) u (8) tiegħu.

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali fil-prezzijiet tas-suq, ĠU L 181, 19.7.2003, p. 1.

Stat Membru

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru 6/2011

Ammont ġdid

Il-Belġju

p.m.

75 091 000

75 091 000

Il-Bulgarija

p.m.

18 780 000

18 780 000

Ir-Repubblika Ċeka

p.m.

193 523 000

193 523 000

Id-Danimarka

p.m.

8 750 000

8 750 000

Il-Ġermanja

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

L-Estonja

p.m.

5 607 000

5 607 000

L-Irlanda

p.m.

12 642 000

12 642 000

Il-Greċja

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spanja

p.m.

80 168 000

80 168 000

Franza

p.m.

5 653 000

5 653 000

L-Italja

p.m.

832 542 000

832 542 000

Ċipru

p.m.

– 259 000

– 259 000

Il-Latvja

p.m.

4 298 000

4 298 000

Il-Litwanja

p.m.

13 405 000

13 405 000

Il-Lussemburgu

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

L-Ungerija

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Il-Pajjiżi l-Baxxi

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

L-Awstrija

p.m.

130 157 000

130 157 000

Il-Polonja

p.m.

8 593 000

8 593 000

Il-Portugall

p.m.

52 802 000

52 802 000

Ir-Rumanija

p.m.

36 444 000

36 444 000

Is-Slovenja

p.m.

2 221 000

2 221 000

Is-Slovakkja

p.m.

796 000

796 000

Il-Finlandja

p.m.

104 522 000

104 522 000

L-Isvezja

p.m.

101 843 000

101 843 000

Ir-Renju Unit

p.m.

14 478 000

14 478 000

Partita 3 2 0 3 — Total

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

TITOLU 6

KONTRIBUZZJONIJIET U GĦOTJIET LURA KONNESSI MA FTEHIMIET U PROGRAMMI TAL-UNJONI/KOMUNITÀ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

6 0

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-PROGRAMMI TAL-UNJONI/KOMUNITÀ

p.m.

 

p.m.

6 1

ĦLAS LURA TA’ NEFQA MIXXELLANJA

p.m.

 

p.m.

6 2

DĦUL MINN SERVIZZI LI TWETTQU GĦALL-ĦLAS

p.m.

 

p.m.

6 3

KONTRIBUZZJONIJIET TAĦT FTEHIM SPEĊIFIĊI

p.m.

 

p.m.

6 5

KORREZZJONIJIET FINANZJARJI

p.m.

 

p.m.

6 6

RIFUŻJONIJIET U KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

DĦUL LI JIRRIGWARDA L-FOND EWROPEW TA’ GARANZIJA GĦALL-AGRIKOLTURA U L-FOND AGRIKOLU EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP RURALI

p.m.

 

p.m.

6 8

AMMONTI TEMPORANJI GĦAR-RISTRUTTURAR

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITOLU 6 6 — RIFUŻJONIJIET U KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

6 6

RIFUŻJONIJIET U KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

6 6 0

Rifużjonijiet u kontribuzzjonijiet oħra

6 6 0 0

Kontribuzzjonijiet oħra u restituzzjonijiet magħmulha — Dħul assenjat

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet assenjati

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikolu 6 6 0 — Sub-total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitolu 6 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Rifużjonijiet u kontribuzzjonijiet oħra

6 6 0 1
Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet assenjati

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Kummenti

Din il-partita hija maħsuba sabiex takkomoda kull dħul li m’hemmx dispożizzjoni għalih f’partijiet oħra tat-Titolu 6 li m’hux użat skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju.

il-Parlament

 

p.m.

il-Kummissjoni

 

82 000 000

 

Total

82 000 000

TITOLU 7

INTERESSI FUQ ARRETRATI U MULTI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

7 0

INTERESSI FUQ ARRETRATI

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

MULTI

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

INTERESSI FUQ DEPOŻITI U MULTI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 7 — Total

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITOLU 7 0 — INTERESSI FUQ ARRETRATI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

7 0

INTERESSI FUQ ARRETRATI

7 0 0

Interessi fuq arretrati

7 0 0 0

Interessi dovuti fuq arretrati fil-kontijiet miżmuma mat-teżori tal-Istati Membri

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Interessi oħra fuq arretrati

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikolu 7 0 0 — Sub-total

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Interessi tard u interessi fuq l-emendi

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitolu 7 0 — Total

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Interessi fuq arretrati

7 0 0 0
Interessi dovuti fuq arretrati fil-kontijiet miżmuma mat-teżori tal-Istati Membri

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Kummenti

Kwalunkwe dewmien minn Stat Membru biex jagħmel l-entratura fil-kont miftuħ f’isem il-Kummissjoni, imsemmi fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 jagħti lok għall-ħlas tal-imgħax mill-Istat Membru kkonċernat.

Fil-każ ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-Euro, ir-rata tal-interessi għandha tkun daqs ir-rata kif pubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, serje C, li l-Bank Ċentrali Ewropew applika għall-operazzjonijiet tiegħu ta’ finanzjament mill-ġdid, fl-ewwel jum tax-xahar li fih ħabtet id-data dovuta, miżjuda b’żewġ punti perċentwali. Din ir-rata għandha tkun miżjuda bi 0.25 ta’ punt perċentwali għall kull xahar ta’ dewmien. Ir-rata biż-żieda għandha tiġi applikata għall-perjodu kollu tad-dewmien.

Fil-każ ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom mhix l-Euro, ir-rata għandha tkun daqs ir-rata applikata fl-ewwel jum tax-xahar in kwistjoni mill-Banek Ċentrali għall-operazzjonijiet prinċipali tagħhom ta’ finanzjament mill-ġdid, miżjuda b’żewġ punti perċentwali, jew, għall-Istati Membri li għalihom ir-rata tal-Bank Ċentrali mhix disponibbli, l-iktar rata ekwivalenti applikata fl-ewwel jum tax-xahar in kwistjoni fis-suq tal-flus tal-Istat Membru, miżjud b’żewġ punti perċentwali. Din ir-rata għandha tkun miżjuda b’0.25 ta’ punt perċentwali għall kull xahar ta’ dewmien. Ir-rata biż-żieda għandha tiġi applikata għall-perjodu kollu tad-dewmien.

Ir-rata tal-interess tapplika għal kull entrata tar-riżorsi proprji enumerata taħt l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000.

il-Kunsill

 

p.m.

il-Kummissjoni

 

175 000 000

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

 

p.m.

 

Total

175 000 000

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplementa d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 71(4) tiegħu.

7 0 1
Interessi fuq arretrati u interessi fuq multi

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Kummenti

Din il-partita hi maħsuba biex tirċievi imgħax miġmugħ fuq il-kont speċjali tal-bank għal multi u imgħax fuq ħlasijiet li jsiru tard marbuta mal-multi.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 71(4) tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fuq il-kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għat-twettiq tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, (ĠU L 357, 31.12.2002, p 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 86 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll tal-konċentrazzjonjiet bejn l-impriżi (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

KAPITOLU 7 1 — MULTI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

7 1

MULTI

7 1 0

Multi, ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u penali oħra

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Ħlasijiet ta’ penali u ħlasijiet f’somma waħda imposti fuq Stat Membru minħabba non- osservanza ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewwropea fuq in-nuqqas tiegħu li jissodisfa obbligu taħt it-Trattat

p.m.

 

p.m.

 

Kapitolu 7 1 — Total

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Multi, ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u penali oħra

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Kummenti

Il-Kummissjoni tista’ timponi multi, ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u penali oħra fuq l-impriżi u l-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi għaliex ma jkunux jkunux qed jirrispettaw il-projbizzjonijiet jew iwettqu l-obbligi tagħhom skont ir-Regolamenti taħt jew fuq l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Normalment il-multi għandhom jitħallsu fi żmien tliet xhur minn meta tiġi nnotifikata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Madankollu, il-Kummissjoni ma tiġborx l-ammont dovut meta l-impriża tkun ressqet appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej; l-impriża għandha taċċetta li jrid jitħallas l-imgħax fuq id-dejn wara d-data finali tal-ħlas u l-Kummissjoni tkun ipprovduta b’garanzija bankarja li tkopri kemm il-kapital prinċipali tad-dejn kif ukoll l-imgħax jew sopramposti sad-data finali tal-ħlas.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fuq il-kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għat-twettiq tar-Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 86 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 Jannar 2004 dwar il-kontroll tal-konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

TAQSIMA III

IL-KUMMISSJONI

DĦUL

Titolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

4

DĦUL MINN PERSUNI MARBUTA MAL-ISTITUZZJONIJIET U ORGANIZZAZZJONIJIET OĦRA TAL-UNJONI

890 812 767

 

890 812 767

5

DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

55 700 000

 

55 700 000

6

KONTRIBUZZJONIJIET U RESTITUZZJONIJIET FIL-QAFAS TAL-FTEHIM U TAL-PROGRAMMI TAL-UNJONI/KOMUNITÀ

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

INTERESSI DWAR TQEGĦID TARD U MULTI

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERAZZJONIJIET TA’ SELF

438 717

 

438 717

9

DĦUL MIXXELLANJU

30 000 000

 

30 000 000

 

Total

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

TITOLU 6

KONTRIBUZZJONIJIET U RESTITUZZJONIJIET FIL-QAFAS TAL-FTEHIM U TAL-PROGRAMMI TAL-UNJONI/KOMUNITÀ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

6 0

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-PROGRAMMI TAL-UNJONI/KOMUNITÀ

p.m.

 

p.m.

6 1

RIMBORS TA’ NEFQA MIXXELLANJA

p.m.

 

p.m.

6 2

DĦUL MINN SERVIZZI LI TWETTQU GĦALL-ĦLAS

p.m.

 

p.m.

6 3

KONTRIBUZZJONIJIET FIL-QAFAS TA’ FTEHIM SPEĊIFIKU

p.m.

 

p.m.

6 5

KORREZZJONIJIET FINANZJARJI

p.m.

 

p.m.

6 6

RIFUŻJONIJIET U KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

DĦUL DWAR IL-FUND EWROPEW TA’ GARANZIJA GĦALL-AGRIKOLTURA U L-FOND AGRIKOLU EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP RURALI

p.m.

 

p.m.

6 8

AMMONTI TEMPORANJI GĦAR-RISTRUTTURAR

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITOLU 6 6 —RIFUŻJONIJIET U KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

6 6

RIFUŻJONIJIET U KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

6 6 0

Rifużjonijiet u kontribuzzjonijiet oħra

6 6 0 0

Kontribuzzjonijiet oħra u restituzzjonijiet magħmula — Riċevuti maħruġa

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet assenjati

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikolu 6 6 0 — Sub-total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitolu 6 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Rifużjonijiet u kontribuzzjonijiet oħra

6 6 0 1
Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet assenjati

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Kummenti

Dan il-punt hu maħsub biex jakkomoda kull dħul li mhemmx dispożizzjoni għalih f’partijiet oħra tat-Titolu 6 li mhux użat skont –Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju.

TITOLU 7

INTERESSI DWAR TQEGĦID TARD U MULTI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

7 0

INTERESSI FUQ ARRETRATI

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

MULTI

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

INTERESSI FUQ DEPOŻITI U MULTI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 7 — Total

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITOLU 7 0 — INTERESSI FUQ ARRETRATI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

7 0

INTERESSI FUQ ARRETRATI

7 0 0

Interessi fuq arretrati

7 0 0 0

Interessi dovuti fuq arretrati fil-kontijiet miżmuma mat-teżori tal-Istati Membri

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Interessi oħra fuq arretrati

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikolu 7 0 0 — Sub-total

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Interess dwar tqegħid tard u interessi oħra fuq il-multi

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitolu 7 0 — Total

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Interessi fuq arretrati

7 0 0 0
Interessi dovuti fuq arretrati fil-kontijiet miżmuma mat-teżori tal-Istati Membri

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Kummenti

Kull dewmien minn xi Stat Membru biex jagħmel l-entrata fil-kont miftuħ f’isem il-Kummissjoni, msemmi fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000, iwassal għall-ħlas ta’ imgħax mill-Istat Membru kkonċernat.

Fil-każ ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, ir-rata tal-imgħax għandha tkun l-istess bħar-rata kif ipuublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, serje C li l-Bank Ċentrali Ewropew applika għall-operazzjonijiet tiegħu ta’ rifinanzjament, fl-ewwel jum tax-xahar li fih kienet id-data ta’ skadenza, żdiedet b’żewġ punti perċentwali. Din ir-rata għandha tiżdied b’0.25 ta’ punt perċentwali għall kull xahar ta’ dewmien. Ir-rata biż-żieda għandha tiġi applikata għall-perjodu kollu tad-dewmien.

Fil-każ ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, ir-rata għandha tkun daqs ir-rata applikata fl-ewwel jum tax-xahar in kwistjoni mill-Banek Ċentrali għall-operazzjonijiet prinċipali tagħhom ta’ rifinanzjament, miżjuda b’żewġ punti perċentwali, jew, għall-Istati Membri li għalihom ir-rata tal-Bank Ċentrali mhix disponibbli, l-iktar rata ekwivalenti applikata fl-ewwel jum tax-xahar in kwistjoni fis-suq tal-flus tal-Istat Membru, miżjud b’żewġ punti perċentwali. Din ir-rata għandha tiżdied b’0.25 ta’ punt perċentwali għall kull xahar ta’ dewmien. Ir-rata biż-żieda għandha tiġi applikata għall-perjodu kollu tad-dewmien.

Ir-rata tal-imgħax tapplika għall-entrati kollha tar-riżorsi proprji enumerati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplementa d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li huwa applikabbli għall-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 71(4) tiegħu.

7 0 1
Interess dwar tqegħid tard u interessi oħra fuq il-multi

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Kummenti

Dan l-artikolu hu maħsub biex jirċievi imgħax miġmugħ fuq il-kont bankarju speċjali għal multi u imgħaxijiet għal ħlasijiet li jidħlu tard konnessi mal-multi.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li huwa applikabbli għall-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 71(4) tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stabbiliti bl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li huwa applikabbli għall-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikolu 86 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll tal-konċentrazzjonjiet bejn l-impriżi (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

KAPITOLU 7 1 — MULTI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

7 1

MULTI

7 1 0

Multi, ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u penali oħra

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Ħlasijiet ta’ penali u ħlas f’somma waħda imposti fuq Stat Membru minħabba nuqqas ta’ osservanza ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq in-nuqqas tagħha li tissodissfa obbligu taħt it-Trattat

p.m.

 

p.m.

 

Kapitolu 7 1 — Total

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Multi, ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u penali oħra

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Kummenti

Il-Kummissjoni tista’ timponi multi, ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u penali oħra fuq impriżi u assoċjazzjonijiet ta’ impriżi għaliex ma jkunux irrispettaw il-projbizzjonijiet jew ma jkunux wettqu l-obbligi tagħhom skont ir-Regolamenti ta’ hawn taħt jew skont l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Il-multi għandhom jiġu mħallsa normalment fi żmien tliet xhur minn meta tiġi nnotifikata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Madankollu, il-Kummissjoni mhux se tiġbor l-ammont dovut meta l-impriża tkun ressqet appell mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; l-impriża għandha tifhem li għandu jitħallas l-imgħax fuq id-dejn wara d-data finali tal-ħlas u l-Kummissjoni tkun provduta b’garanzija bankarja li tkopri kemm il-kapital tad-dejn kif ukoll l-imgħax jew soprataxxa sad-data finali tal-ħlas.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 fuq ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stabbiliti bl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta’ Jannar, 2004 dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet) (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

NEFQA

Titolu

Intestatura

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

01

L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

INTRAPRIŻA

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KOMPETIZZJONI

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

IMPJIEGI U AFFARIJIET SOĊJALI

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

L-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

IL-MOBILITÀ U T-TRASPORT

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

AMBJENT U AZZJONI DWAR IL-KLIMA

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

IR-RIĊERKA

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

IS-SOĊJETÀ TAL-INFORMAZZJONI U L-MEDIA

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

IR-RIĊERKA DIRETTA

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

SAJD U AFFARIJIET MARITTIMI

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

IS-SUQ INTERN

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

POLITIKA REĠJONALI

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

IT-TASSAZZJONI U L-UNJONI DOGANALI

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

EDUKAZZJONI U KULTURA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMUNIKAZZJONI

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

SAĦĦA U ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

ŻONA TA’ LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

RELAZZJONIJIET ESTERNI

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

KUMMERĊ

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

ŻVILUPP U RELAZZJONI MAL-ISTATI TAL-AFRIKA, IL-KARIBEW U L-PAĊIFIKU (AKP)

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

TKABBIR

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

GĦAJNUNA UMANITARJA

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

IL-ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOORDINAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KUMMISSJONI U KONSULENZA LEGALI

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

AMMINISTRAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BAĠIT

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

VERIFIKA

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSJONIJIET U NEFQA RELATATA

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

SERVIZZI LINGWISTIĊI

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

L-ENERĠIJA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

RIŻERVI

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Total

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

TITOLU 01

L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

01 01

IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TAL-POLITIKA TAL-“AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI”

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

L-UNJONI EKONOMIKA U MONETARJA

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI INTERNAZZJONALI

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

L-OPERAZZJONIJIET U L-ISTRUMENTI FINANZJARJI

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Titolu 01 — Total

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

KAPITOLU 01 03 — L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI INTERNAZZJONALI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

01 03

L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI INTERNAZZJONALI

01 03 01

Parteċipazzjoni fil-kapital tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali

01 03 01 01

Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp — Forniment ta’ ishma imħallsa ta’ kapital sottoskritt

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp — Porzjon tal-kapital sottoskritt li jista’ jiġi msejjaħ

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikolu 01 03 01 — Sub-total

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

L-Għajnuna makroekonomika

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Kapitolu 01 03 — Total

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
L-Għajnuna makroekonomika

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Kummenti

Din l-għajnuna straordinarja għandha l-għan li ttaffi l-irbit finanzjarju fuq xi pajjiżi terzi li jkunu għaddejja minn diffikultajiet makroekonomiċi kkaratterizzati minn żbilanċi fil-bilanċ tal-pagamenti u/jew żbilanċi serji fil-baġit.

Hija marbuta direttament mal-implimentazzjoni mill-pajjiżi riċeventi ta’ stabbilizzazzjoni makroekonomika u miżuri ta’ aġġustament strutturali. L-azzjoni tal-Unjoni ġeneralment tikkomplimenta dik tal-Fond Monetarju Internazzjonali, koordinat ma’ donaturi bilaterali oħra.

Il-Kummissjoni tgħarraf lill-awtorità tal-baġit darbtejn fis-sena dwar il-qagħdiet makroekonomoċi u politiċi tal-pajjiżi benefiċjarji u tirrapporta estensivament dwar l-implimentazzjoni ta’ din l-għajnuna fuq bażi annwali.

L-approprjazzjonjiet li jaqgħu taħt dan l-Artikolu se jkunu użati wkoll biex ikopru għajnuna finanzjarja għall-bini mill-ġdid fil-Ġeorġja taż-żoni milquta mill-kunflitt mar-Russja. L-azzjonijiet għandhom ikunu immirati primarjament lejn l-istabbilizzazzjoni makroekonomika tal-pajjiż. L-allokazzjoni finanzjarja sħiħa tal-għajnuna kienet deċiża f’konferenza internazzjonali tad-donaturi fl-2008.

Bażi legali

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/880/KE tat-30 ta’ Novembru 2006, li tipprovdi assistenza finanzjarja Komunitarja ta’ eċċezzjoni lill-Kosovo (ĠU L 339, 6.12.2006, p. 36).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/860/KE tal-10 ta’ Diċembru 2007, li tipprovdi għal għajnuna makrofinanzjarja Komunitarja lil-Libanu (ĠU L 337, 21.12.2007, p. 111).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/889/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lill-Ġeorġja (ĠU L 320, 5.12.2009, p. 1).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/890/KE tad-30 ta’ Novembru 2009 li tipprovdi l-għajnuna makrofinanzjarja lill-Armenja (ĠU L 320, 5.12.2009, p. 3).

TITOLU 04

IMPJIEGI U AFFARIJIET SOĊJALI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

04 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TAL-POLITIKA TA’ “L-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI”

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

IL-FOND SOĊJALI EWROPEW

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

IX-XOGĦOL FL-EWROPA — DJALOGU SOĊJALI U MOBILITÀ

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

XOGĦOL, SOLIDARJETÀ SOĊJALI U UGWALJANZA BEJN IS-SESSI

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

FOND EWROPEW TA’ AĠĠUSTAMENT GĦALL-GLOBALIZZAZZJONI (EGF)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

STRUMENT TA’ GĦAJNUNA GĦAL QABEL L-ADEŻJONI (IPA) — ŻVILUPP TAR-RIŻORSI UMANI

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Titolu 04 — Total

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

KAPITOLU 04 02 — IL-FOND SOĊJALI EWROPEW

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

04 02

IL-FOND SOĊJALI EWROPEW

04 02 01

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Objettiv 1 (2000 sa 2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Kompletar tal-Programm speċjali għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u l-pajjiżi tal-fruntjiera tal-Irlanda (2000 sa 2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Objettiv 1 (qabel l-2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Objettiv 2 (2000 sa 2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Objettiv 2 (qabel l-2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Oġġettiv 3 (2000 sa 2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Objettiv 3 (qabel l-2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Kompletar ta’ EQUAL (2000 sa 2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Kompletar tal-programmi ta’ inizjattiva tal-Komunità preċedenti (qabel l-2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Għajnuna teknika u miżuri ta’ innovazzjoni (2000 sa 2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Kompletar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Għajnuna teknika u miżuri ta’ innovazzjoni (qabel l-2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Konverġenza

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Fond Soċjali Ewropew (ESF) — PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Kompetittività reġjonali u xogħol

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Assistenza teknika operattiva (2007 sa 2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Kapitolu 04 02 — Total

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Kummenti

L-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999 jipprevedi korrezzjonijiet finanzjarji li għalih kull dħul entrat fil-Partita 6 5 0 0 tad-dikjarazzjoni tad-dħul. Dan id-dħul jista’ jintuża biex jipprovdi approprijazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju f’każijiet speċifiċi fejn huma meħtieġa li jkopru r-riskju tal-korrezzjonijiet adottati qabel li jkunu kanċellati jew imnaqqsa.

Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 jipprovdi għal korrezzjonijiet finanzjarji għall-perjodu 2007-2013.

Ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 jippreskrivi l-kondizzjonijiet għall-ħlas lura tal-pagamenti akkont li ma jkollux l-effett tat-tnaqqis tal-kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali għall-operazzjoni kkonċcernata. Kull dħul ġej mill-ħlas lura ta’ pagamenti akkont mdaħħal fil-Partita 6 1 5 7 tad-dikjarazzjoni tad-dħul jintużaw biex jipprovdu approprjazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikoli 18 u 157 tar-Regolament Finanzjarju.

Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għar-rimborż għall-pre-finanzjar għall-perjodu 2007-2013.

Il-programm speċjali għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni jitkompla, skont id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Berlin tal-24 u l-25 ta’ Marzu 1999 biex ikunu provduti EUR 500 000 000 għall-perjodu l-ġdid ta’ validità tal-programm. L-addizzjonalità għandha titħares b’mod sħiħ. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport annwali lill-Parlament Ewropew fuq din il-miżura.

Miżuri kontra l-frodi huma finanzjati skont l-Artikolu 24 02 01.

Bażi legali

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 158, 159 u 161 tiegħu, Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 174, 175 u 177 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li jwaqqaf dispożizzjonijiet ġenerali fuq il-Fondi Strutturali (ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1).

Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12).

Ir-Regolament (KE) nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 fih dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iiżvilupp, il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

Atti ta’ referenza

Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Berlin tal-24 u l-25 ta’ Marzu 1999.

Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussell tas-16 u s-17 ta’ Diċembru 2005.

04 02 17
Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Konverġenza

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Kummenti

L-azzjoni meħuda mill-Unjoni taħt l-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha titfassal sabiex issaħhaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali ta’ Unjoni mkabbra sabiex tkun promossa l-armonija, l-iżvilupp sostenibbli u bilanċjat tal-Unjoni. Din l-azzjoni għandha tittieħed bis-saħħa tal-fondi ta’ politika ta’ koeżjoni, tal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI) u strumenti finanzjarji oħra. Għandha tkun immirata biex tnaqqas id-disparitajiet ekonomiċi soċjali u territorjali li qamu partikolarment f’pajjiżi u reġjuni li l-iżvilupp tagħhom kien għadu lura, sabiex jiżdied ir-ritmu tar-ristrutturar ekonomiku u soċjali u minħabba li l-popolazzjoni qed tixjieħ.

L-azzjoni meħuda taħt il-fondi ta’ politika ta’ koeżjoni għandha tinkorpora, fuq livell nazzjonali u reġjonali, il-prijoritajiet tal-Unjoni favur l-iżvilupp sostenibbli billi ssaħħaħ it-tkabbir, il-kompetittività u x-xogħol, l-inklużjoni soċjali, kif ukoll il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent.

L-għan tal-“Konverġenza” għandu jkun immirat sabiex iħaffef il-konverġenza għall-Istati Membri u reġjuni l-anqas żviluppati u jtejjeb il-kundizzjonijiet għat-tkabbir u x-xogħol billi jżid u jtejjeb il-kwalità ta l-investiment fil-kapital fiżiku u uman, l-iżvilupp ta l-innovazzjoni u s-soċjetà ta tagħrif, l-addattabilità għall-bidliet ekonomiċi u soċjali, il-ħarsien u t-titjib tal-ambjent kif ukoll l-effiċċjenza amministrattiva. Dan l-għan għandu jkun prijorità tal- fondi ta’ politika ta’ koeżjoni. L-azzjonijiet meħuda permezz tal- fondi ta’ politika ta’ koeżjoni jirrispettaw l-opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel.

Parti minn din l-approprjazjoni tappoġġja titjib fil-kura tat-tfal biex tgħin sabiex it-tfal jgħixu f’ambjent familjari. Dan l-appoġġ jinkludi

koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet mhux governamentali u awtoritajiet lokali u assistenza teknika għalihon li tikludi għajnuna biex isibu liema proġetti huma eliġibbli għal finanzjament tal-Unjoni;

identifikazzjoni u skambju tal-aħjar prassi, kif ukoll applikazzjon aktar wiesgħa ta’ dawn il-prasi, inkluż il-moniteraġġ bir-reqqa fil-livell tat-tfal.

Parti mill-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-azzjonijiet sostenibbli u favur l-ambjent (Green New Deal) li jgħinu biex jirrikonċiljaw ir-rekwiżiti ekonomiċi, soċjali u ambjentali u għall-irkupru ta’ reġjuni Ewropej wara l-kriżi ekonomika u finanzjarja.

Bażi legali

Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12).

Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 fih dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp, il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

04 02 19
Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Kompetittività reġjonali u xogħol

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Kummenti

L-azzjoni meħuda mill-Unjoni taħt l-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha titfassal sabiex issaħhaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali ta’ Unjoni mkabbra sabiex tkun promossa l-armonija, l-iżvilupp sostenibbli u bilanċjat tal-Unjoni. Din l-azzjoni għandha tittieħed bis-saħħa tal- fondi ta’ politika ta’ koeżjoni, tal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI) u strumenti finanzjarji oħra. Għandha tkun immirata biex tnaqqas id-disparitajiet ekonomiċi soċjali u territorjali li qamu partikolarment f ‘pajjiżi u reġjuni li l-iżvilupp tagħhom kien għadu lura, sabiex jiżdied ir-ritmu tar-ristrutturar ekonomiku u soċjali u minħabba li l-popolazzjoni qed tixjieħ.

L-azzjoni meħuda taħt il- fondi ta’ politika ta’ koeżjoni għandha tinkorpora, fuq livell nazzjonali u reġjonali, il-prijoritajiet tal-Unjoni favur l-iżvilupp sostenibbli billi ssaħħaħ it-tkabbir, il-kompetittività u x-xogħol, l-inklużjoni soċjali, kif ukoll il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent.

L-għan tal-“Kompetittività reġjonali u xogħol” għandu, barra r-reġjuni l-anqas żviluppati, ikun immirat għat-tisħiħ tal-kompettittività u l-ġibda tar-reġjuni kif ukoll għax-xogħol billi jantiċipa bidliet ekonomiċi u soċjali, inkluż dawk marbuta mal-ftuħ tal-kummerċ, billi tiżdied u tittejjeb il-kwalità tal-investiment fil-kapital uman, l-innovazzjoni u l-promozzjoni tas-soċjetà tat-tagħrif, l-intraprenditorija, il-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, it-titjib tal-aċċessibbiltà, l-addattabiltà tal-ħaddiema u n-negozji kif ukoll l-iżvilupp ta’ swieq tax-xogħol inklużivi. L-azzjonijiet meħuda taħt il- fondi ta’ politika ta’ koeżjoni għandhom jirrispettaw l-opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel.

Parti mill-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-azzjonijiet sostenibbli u favur l-ambjent (Green New Deal) li jgħinu biex jirrikonċiljaw ir-rekwiżiti ekonomiċi, soċjali u ambjentali u għall-irkupru ta’ reġjuni Ewropej wara l-kriżi ekonomika u finanzjarja.

Bażi legali

Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12).

Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 fih dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp, il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

04 02 20
Fond Soċjali Ewropew (ESF) — Assistenza teknika operattiva (2007 sa 2013)

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba sabiex tkopri għajnuna teknika kif previst fl-Artikoli 45 u 46 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 u fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru1081/2006.

L-għajnuna teknika tkopri miżuri ta’ tħejjija, monitoraġġ, valutazzjoni, superviżjoni u tmexxija meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-FSE. L-approprjazzjoni tista’, b’mod partikolari, tkun użata biex tkopri:

nefqa ta’ appoġġ (spejjeż ta’ rappreżentazzjoni, taħriġ, laqgħat, missjonijiet),

nefqa għall-informazzjoni u l-pubblikazzjoni,

nefqa għat-teknoloġija tal-informatika u telekomunikazzjonijiet,

nefqa għall-appoġġ tal-aċċessibilità għal persuni b’diżabilità fi ħdan miżuri ta’ assistenza teknika,

nefqa fi grupp ta’ livell għoli sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni ta’ prinċipji orizzontali bħall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, aċċessibilità għall-persuni b’diżabilità u l-iżvilupp sostenibbli,

kuntratti għall-forniment ta’ servizzi, studji ta’ valutazzjoni (inkluża l-valutazzjoni ex post għall-perjodu 2000-2006) u studji,

għotjiet.

Għajnuna teknika tinkludi wkoll skambji ta’ esperjenza, attivitajiet biex iqajmu l-għarfien, seminars, netwerking u evalwazzjonijiet ta’ pari li jservu sabiex jidentifikaw u jqassmu prassi tajba u jħeġġu t-tagħlim reċiproku u kooperazzjoni transnazzjonali u interreġjonali bil-għan li jtejbu l-kontribuzzjoni u d-dimensjoni ta’ politika tal-ESF għall-għanijiet tal-Unjoni fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u fl-impjiegi.

Bażi legali

Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12).

Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 fih dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp, il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

TITOLU 05

L-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

05 01

IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TAL-POLITIKA “L-IŻVILUPP AGRIKOLU U RURALI”

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

L-INTERVENTI FIS-SWIEQ AGRIKOLI

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

L-GĦAJNUNIET DIRETTI

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

L-IŻVILUPP RURALI

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

MIŻURI QABEL L-ADEŻJONI FIL-QASAM TAL-AGRIKOLTURA U L–IŻVILUPP RURALI

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

L-ASPETTI INTERNAZZJONALI TAL-QASAM TA’ POLITIKA “AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI”

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

IL-VERIFIKA TAN-NEFQA AGRIKOLA

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

L-ISTRATEĠIJA POLITIKA U L-KOORDINAMENT TAL-QASAM TAL-POLITIKA “AGRIKOLTURA U ŻVILUPP RURALI”

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Titolu 05 — Total

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

KAPITOLU 05 04 — L-IŻVILUPP RURALI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

05 04

L-IŻVILUPP RURALI

05 04 01

Żvilupp rurali ffinanzjat mit-Taqsima tal-Garanziji tal-EAGGF — Perjodu ta’ Pragrammar 2000-2006

05 04 01 14

Żvilupp rurali ffinanzjat mit-Taqsima tal-Garanziji tal-EAGGF — Perjodu ta’ Programmar mill-2000 sa l-2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikolu 05 04 01 — Sub-total

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

L-Iżvilupp rurali ffinanzjat mit-Taqsima tal-Garanziji tal-EAGGF — It-Tlestija tal-programmi preċedenti

05 04 02 01

Tlestija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija, Taqsima Gwida — Reġjuni tal-Objettiv 1 (2000-2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Tlestija tal-programm speċjali għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u l-kontej tal-fruntiera tal-Irlanda

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Tlestija ta’ programmi preċedenti f’reġjuni tal-Objettivi 1 u 6 (qabel is-sena 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Tlestija ta’ programmi preċedenti f’reġjuni tal-Objettiv 5b (qabel is-sena 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Tlestija ta’ programmi preċedenti barra mir-reġjuni tal-Objettiv 1 (qabel is-sena 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Tlestija tal-programm Leader (2000-2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Tlestija ta’ inizjattivi preċedenti tal-Komunità (qabel is-sena 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Tlestija ta’ miżuri innovattivi preċedenti (qabel is-sena 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Tlestija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija, Taqsima Gwida — Assitenza teknika operattiva (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikolu 05 04 02 — Sub-total

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Miżuri oħra

05 04 03 02

Riżorsi ġenetiċi tal-pjanti u tal-annimali — Tlestija ta’ miżuri preċedenti

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Artikolu 05 04 03 — Sub-total

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Strument tranżitorju għall-finanzjament ta’ żvilupp rurali mill-EAGGF Taqsima Garanzija għall-Istati Membri ġodda — It-Tlestija tal-programmi (2004-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

L-Iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (2007-2013)

05 04 05 01

Programmi ta’ żvilupp rurali

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Assistenza teknika operattiva

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Proġett pilota — Programm ta’ skambju għal bdiewa żgħażagħ

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artikolu 05 04 05 — Sub-total

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Kapitolu 05 04 — Total

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
L-Iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (2007-2013)

Kummenti

Kwalunkwe dħul imdaħħal fl-Artikolu 6 7 1 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jagħti lok għad-dispożizzjoni ta’ approprijazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju F’konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju, id-dħul li jkun hemm mill-Artikolu 671 tad-Dikjarazzjoni Ġenerali tad-Dħul, jippermetti d-dispożizzjoni ta’ approprijazzjonijiet addizzjonali fuq kwalunkwe linja f’dan l-Artikolu.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta’ pagamenti diretti previsti fIr-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad- 19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16)

05 04 05 01
Programmi ta’ żvilupp rurali

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Kummenti

Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-iffinanzjar tal-programmi tal-iżvilupp rurali bejn l-2007 u l-2013 iffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD).

Mill-approprijazzjonijiet totali għall-impenji f’din il-partita, ammont ta’ EUR 2 095 300 000 jirriżulta mill-modulazzjoni obbligatorja f’konformità mal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Barra minn hekk, jirriżulta ammont ta’ EUR 374 900 000 mill-modulazzjoni volontarja, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 378/2007. Miżuri ta’ żvilupp rurali fl-assi kollha se jitkejlu skont indikaturi ta’ prestazzjoni aktar raffinati għas-sistemi tal-biedja u l-metodi ta’ produzzjoni sabiex ikun hemm reazzjoni għall-isfidi marbuta mat-tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ilma, il-biodiversità u l-enerġiji li jiġġeddu. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar l-azzjoni meħuda dwar l-isfidi l-ġodda fil-miżuri ta’ żvilupp rurali, inkluż is-settur tal-ħalib.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta’ pagamenti diretti previsti fIr-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16)

05 04 05 02
Assistenza teknika operattiva

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Kummenti

Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri miżuri ta’ assistenza teknika kif previst fl-Artikolu 66 § 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005, u partikolarment in-Netwerk Ewropew għall-iżvilupp rurali.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

05 04 05 03
Proġett pilota — Programm ta’ skambju għal bdiewa żgħażagħ

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Kummenti

Partita ġdida

Dan il-proġett pilota huwa intiż biex jitwaqqaf programm ta’ skambju għal bdiewa żgħażagħ, li jippermetti skambji transkonfinali tal-aħjar prattika fil-ġestjoni fil-qasam tal-biedja, b’mod partikolari b’rabta mal-isfidi li tiffaċċja l-agrikultura Ewropea, sabiex tingħata għajnuna lill-iżvilupp taż-żoni rurali Ewropej.

Dan il-programm jipprovdi opportunità prezzjuża għall-bdiewa żgħażagħ biex jgħixu huma nfushom ir-realtajiet agrikulturali differenti fl-Unjoni billi jgħaddu ftit żmien fi rziezet ibbażati fi Stati Membri differenti. Dan l-iskambju ta’ għarfien u esperjenza fost il-bdiewa żgħażagħ tal-Ewropa jagħtihom iktar għodda biex jissodisfaw it-talbiet tal-konsumaturi Ewropej, biex jikkontribwixxu fis-sikurezza tal-ikel u jindirizzaw sfidi oħra li tiffaċċja l-agrikultura Ewropea, bħall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, it-telf fil-bijodiversità u l-ħżin tal-karbonju.

Bażi legali

Proġett pilota fit-tifsira tal-Artikolu 49(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

KAPITOLU 05 06 — L-ASPETTI INTERNAZZJONALI TAL-QASAM TA’ POLITIKA “AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI”

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

05 06

L-ASPETTI INTERNAZZJONALI TAL-QASAM TA’ POLITIKA “AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI”

05 06 01

Il-ftehim agrikolu internazzjonali

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Kapitolu 05 06 — Total

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Il-ftehim agrikolu internazzjonali

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Kummenti

Din l-approprijazzjoni maħsuba biex tkopri l-kontribuzzjoni Unjoni għall-ftehim internazzjonali msemmija hawn taħt.

Bażi legali

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/580/KEE tat-13 ta’ Novembru 1992 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim Internazzjonali dwar iz-Zokkor 1992 (ĠU L 379, 23.12.1992, p. 15).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/88/ΕC tad-19 ta’ Diċembru 1995 rigward l-approvazzjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni dwar in-Negozju taż-Żrieragħ u l-Konvenzjoni tal-Għajnuna Alimentari, li tikkostitwixxi l-Ftehim taż-Żrieragħ Internazzjonali 1995 (ĠU L 21, 27.1.1996, p. 47).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/421/KE tat-13 ta’ Ġunju 2000 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-Għajnuna bl-Ikel tal-1999 (ĠU L 163, 4.7.2000, p. 37).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/800/KE tal-14 ta’ Novembru 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ għall-ikel (ĠU L 302, 19.11.2005, p. 47).

TITOLU 07

AMBJENT U AZZJONI DWAR IL-KLIMA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

07 01

IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM POLITIKU “L-AMBJENT U L-AZZJONI DWAR IL-KLIMA”

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

AFFARIJIET AMBJENTALI GLOBALI

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

L-IŻVILUPP U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA U L-LEĠIŻLAZZJONI AMBJENTALI TAL-UNJONI

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

KWISTJONIJIET MARBUTA MA’ AZZJONI GLOBALI DWAR IL-KLIMA

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

IMPLEMENTAZZJONI TAL-POLITIKA U L-LEĠIŻLAZZJONI TAL-UNJONI FIL-QASAM TAL-AZZJONI DWAR IL-KLIMA

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

MAINSTREAMING KLIMATIKU U INNOVAZZJONI

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Titolu 07 — Total

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

KAPITOLU 07 11 — KWISTJONIJIET MARBUTA MA’ AZZJONI GLOBALI DWAR IL-KLIMA

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

07 11

KWISTJONIJIET MARBUTA MA’ AZZJONI GLOBALI DWAR IL-KLIMA

07 11 01

Kontribuzzjoni għall-Ftehimiet ambjentali multilaterali u internazzjonali

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Kapitolu 07 11 — Total

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Kontribuzzjoni għall-Ftehimiet ambjentali multilaterali u internazzjonali

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Kummenti

L-ex Artikolu 07 02 01 (parzjalment)

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri kontributi obbligatorji u volontarji għall-għadd dejjem jikber ta’ konvenzjonijiet, protokolli u ftehimiet internazzjonali li l-Unjoni hija parti tagħhom u xogħol ta’ tħejjija għal ftehimiet internazzjonali tal-ġejjieni li jinvolvu lill-Unjoni.

Bażi legali

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 88/540/KEE tal-14 ta’ Ottubru 1988 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna għall-ħarsien tas-saff tal-ożonu u l-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jdgħajfu s-saff tal-ożonu (ĠU L 297, 31.10.1988, p. 8).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kambjamenti tal-Klima (ĠU L 33, 7.2.1994, p. 11).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE tal-25 ta’ April 2002 dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-obbligi tiegħu (ĠU L 130, 15.5.2002, p. 1).

TITOLU 08

IR-RIĊERKA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

08 01

IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA “RIĊERKA”

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

IL-KOOPERAZZJONI — IS-SAĦĦA

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

KOOPERAZZJONI — IKEL, AGRIKOLTURA U SAJD, U BIJOTEKNOLOĠIJA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

IL-KOOPERAZZJONI — IN-NANOXJENZI, IN-NANOTEKNOLOĠIJI, IL-MATERJALI U T-TEKNOLOĠIJI L-ĠODDA TAL-PRODUZZJONI

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

IL-KOOPERAZZJONI — L-ENERĠIJA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

IL-KOOPERAZZJONI — L-AMBJENT (INKLUŻ IT-TIBDIL FIL-KLIMA)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

IL-KOOPERAZZJONI — IT-TRASPORT (INKLUŻ L-AERONAWTIKA)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

KOOPERAZZJONI — XJENZI SOĊJOEKONOMIĊI U STUDJI UMANISTIĊI

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

KOOPERAZZJONI — FAĊILITÀ FINANZJARJA TAL-QSIM TAR-RISKJU (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDEAT

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

KAPAĊITAJIET — INFRASTRUTTURI TA’ RIĊERKA

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

KAPAĊITAJIET — RIĊERKA GĦALL-BENEFIĊĊJU TAL-IMPRIĊI ŻGĦAR U TA’ DAQS MEDJU (SMES)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

KAPAĊITAJIET — REĠJUNI TA’ GĦERF

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

KAPAĊITAJIET — POTENZJAL TA’ RIĊERKA

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

KAPAĊITAJIET — XJENZA FIS-SOĊJETÀ

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

“KAPAĊITAJIET — ATTIVITAJIET TA’ KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI”

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

KAPAĊITAJIET — FAĊILITÀ FINANZJARJA TAL-QSIM TAR-RISKJU (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

KAPAĊITAJIET — APPOĠĠ GĦAL ŻVILUPP KOERENTI TA’ POLITIKA TA’ RIĊERKA

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

L-EURATOM — L-ENERĠIJA MILL-FUŻJONI

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM — FISSJONI NUKLEARI U ĦARSIEN MIR-RADJAZZJONI

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

IT-TLESTIJA TAL-PROGRAMMI TA’ QAFAS PREĊEDENTI U ATTIVITAJIET OĦRA

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

PROGRAMM TA’ RIĊERKA TAL-FOND TA’ RIĊERKA GĦALL-FAĦAM U L-AZZAR

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 08 — Total

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Kummenti

Dawn ir-rimarki jgħoddu għall-partiti kollha tal-baġit f’dan it-titolu (bl-eċċezzjoni tal-Partita 08 22).

Dawn l-approprjazzjonijiet se jintużaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri tar-riċerka u universitajiet f’azzjonijiet taħt is-Seba’ Programm Kwadru u għad-disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) (ĠU L 391, 30.12.2006, p. 1) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1908/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri ta’ riċerka u universitajiet f’azzjoni taħt is-seba’ programm kwadru tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għad-disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka (2007-2011) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 1; rettifika: ĠU L 54, 22.2.2007, p. 4).

Għall-approprjazzjonijiet kollha skont dan it-titolu tintuża l-istess definizzjoni ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) bħal fil-każ ta’ programmi orizzontali speċifiċi għall-SMEs fi ħdan l-istess programm qafas. Dik id-definizzjoni hija din li ġejja: SME eliġibbli hija entità ġuridika li taqbel mad-definizzjoni ta’ SME kif stipulata fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE u mhijiex ċentru ta’ riċerka, istitut ta’ riċerka, organizzazzjoni ta’ riċerka b’kuntratt jew impriża ta’ konsulenza. L-attivitajiet kollha ta’ riċerka mmexxija skont is-seba“programm qafas għandhom jitwettqu skont il-prinċipji etiċi fundamentali (skont l-Artikolu 6, p. 5 tad-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba” Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1), inkluż rekwiżiti dwar il-ħarsien tal-annimali. Dan għandu jinkludi, b’mod partikolari, il-prinċipji stipulati fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għandu jittieħed kont b’mod partikolari tal-ħtieġa li jissaħħu l-isforzi biex tiżdied il-parteċipazzjoni u r-rwol tan-nisa fix-xjenza u r-riċerka.

Taħt dawn l-artikoli u partiti jaqgħu wkoll l-ispejjeż ta’ laqgħat, konferenzi, workshops u seminars xjentifiċi u teknoloġiċi ta’ livell għoli u ta’ interess Ewropew organizzati mill-Kummissjoni, il-finanzjament ta’ analiżi ta’ livell għoli xjentifiku u teknoloġiku u l-valutazzjonijiet magħmulin f’isem l-Unjoni għall-investigazzjoni ta’ oqsma ġodda ta’ riċerka xierqa għall azzjoni tal-Unjoni, fost oħrajn, fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, u miżuri għall-monitoraġġ u t-tixrid tar-riżultati tal-programmi, inklużi miżuri skont programmi ta’ qafas preċedenti.

Dawn l-approprjazzjonijiet ikopru wkoll in-nefqa amministrattiva, inkluż nefqa għall-persunal, kemm jekk koperta mir-Regolamenti tal-Persunal jew le, informazzjoni, pubblikazzjonijiet, operazzjoni amministrattiva u teknika, u ċerti partiti oħra ta’ nefqa dwar infrastruttura interna marbuta mal-kisba tal-għan tal-miżuri li magħhom jiffurmaw parti integrali, inklużi l-azzjoni u l-inizjattivi meħtieġa għat-tħejjija u l-monitoraġġ tal-istrateġija dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni tal-Unjoni.

Id-dħul li ġej mill-ftehimiet ta’ kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u l-Iżvizzera jew dak multilaterali tal-Ftehima Ewropea dwar l-Iżvulupp tal-Fużjoni (EFDA) jiddaħħal fil-Partiti 6 0 1 1 u 6 0 1 2 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jista’ jwassal biex jinħolqu approprjazzjonijiet oħrajn skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju.

Huwa possibbli li fil-każ ta’ xi wħud minn dawn il-proġetti, jieħdu sehem fil-Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tar-Riċerka Xjentfika u Teknika, pajjiżi terzi jew istituzzjonijiet minn pajjiżi terzi. Kull kontribuzzjoni finanzjarju se jiddaħħal fil-Partiti 6 0 1 3 u 6 0 1 5 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jista’ jwassal biex jinħolqu approprjazzjonijiet oħrajn skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju.

Dħul mill-Istati li jieħdu sehem fil-Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tar-Riċerka Xjentifika u Teknika jiddaħħal fil-Partita 6 0 1 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jista’ jwassal biex approprjazzjonijiet addizzjonali jsiru disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju.

Kull dħul mill-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi kandidati u, fejn huwa applikabbli, mill-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li huma kandidati potenzjali għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal- Unjoni /Komunità, imdaħħal fil-Partita 6 0 3 1 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jagħti lok għall-forniment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 18(1)(d) tar-Regolament Finanzjarju.

Kull dħul mill-kontribuzzjoni mill-korpi barranin għall-attivitajiet tal- Unjoni /Komunità se jiddaħħal fil-Partita 6 0 3 3 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jista’ jwassal biex jinħolqu approprjazzjonijiet oħrajn skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju.

L-approprjazzjonijiet addizzjonali se jkunu disponibbli skont l-Artikolu 08 22 04.

Tinħtieġ aktar azzjoni speċifika, biex ikun jista’ jintlaħaq l-għan ta’ ħmistax fil-mija ta’ parteċipazzjoni mill-SMEs fil-proġetti ffinanzjati permezz ta’ dawn l-approprjazzjonijiet, kif stipulat fid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE. Proġetti kwalifikati skont il-Programmi Speċifiċi għall-SMEs għandhom isiru eliġibbli għall-iffinanzjar skont il-programm tematiku, meta dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti (tematiċi) meħtieġa.

KAPITOLU 08 04 — IL-KOOPERAZZJONI — IN-NANOXJENZI, IN-NANOTEKNOLOĠIJI, IL-MATERJALI U T-TEKNOLOĠIJI L-ĠODDA TAL-PRODUZZJONI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

08 04

IL-KOOPERAZZJONI — IN-NANOXJENZI, IN-NANOTEKNOLOĠIJI, IL-MATERJALI U T-TEKNOLOĠIJI L-ĠODDA TAL-PRODUZZJONI

08 04 01

Kooperazzjoni — nanoxjenzi, nanoteknoloġiji, materjali u teknoloġiji ta’ produzzjoni ġodda

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Il-Kooperazzjoni — In-Nanoxjenzi, in-nanoteknoloġiji, il-materjali u t-teknoloġiji l-ġodda tal-produzzjoni — L-Impriża Konġunta għaċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Kapitolu 08 04 — Total

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Kooperazzjoni — nanoxjenzi, nanoteknoloġiji, materjali u teknoloġiji ta’ produzzjoni ġodda

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Kummenti

L-għan tal-azzjonijiet li jsiru f’dan il-qasam huwa l-kontribut lejn l-ilħuq tal-massa kritika ta’ kapaċità meħtieġa biex jiġu żviluppati u sfruttati l-aktar teknoloġiji avvanzati, partikolarment bil-għan tal-ekoeffiċjenza u tat-tnaqqis tar-rimi ta’ sustanzi perikolużi fl-ambjent, li huma l-bażi tal-prodotti, is-servizzi u l-proċeduri ta’ manifattura fis-snin li ġejjin, ibbażati primarjament fuq l-għarfien u l-intelliġenza.

Għandhom jiġu pprovduti biżżejjed approprjazzjonijiet għan-nanoriċerka b’rabta mal-valutazzjoni tar-riskji ambjentali u dawk għas-saħħa, peress li 5-10 % biss tan-nanoriċerka globali hija ddedikata għal dan il-għan fil-preżent.

Huwa attribwit ukoll l-infiq fuq laqgħat, konferenza, workshops, u seminars xjentifiċi jew teknoloġiċi ta’ livell għoli ta’ interess Ewropew organizzati mill-Kummissjoni, kif ukoll il-finanzjament ta’ studji, għotjiet, is-sorveljanza ta’ programmi speċifiċi u l-finanzjament tas-segretarja tal-IMS, stimi u evalwazzjonijiet xjentifiċi jew teknoloġiċi ta’ livell għoli, kif ukoll azzjonijiet imwettqa taħt il-programmi ta’ qafas preċedenti.

Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati tal-EFTA bis-saħħa tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 82 tiegħu u l-Protokoll 32 tiegħu, għandhom jiżdiedu mal-approprijazzjonijiet imdaħħla f’dan l-artikolu. Għal finijiet informattivi, dawn l-ammonti jiġu minn kontributi mill-Istati tal-EFTA mdaħħla fl-Artikolu 6 3 0 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, li jikkostitwixxu dħul assenjat skont l-Artikolu 18(1)(d) tar-Regolament Finanzjarju; huma jagħtu lok għall-għoti ta’ approprjazzjonijiet korrispondenti u għall-implimentazzjoni skont l-Anness “Żona Ekonomika Ewropea” għal din il-parti tad-dikjarazzjoni tan-nefqa f’din it-taqsima, li tifforma parti integrali mill-baġit ġenerali.

Bażi legali

Id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

Ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri tar-riċerka u universitajiet f’azzjonijiet taħt is-Seba’ Programm Kwadru u għad-disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) (ĠU L 391, 30.12.2006, p. 1).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/971/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni” li jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86; rettifika: ĠU L 54, 22.2.2007, p. 30).

TITOLU 09

IS-SOĊJETÀ TAL-INFORMAZZJONI U L-MEDIA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

09 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA FIL-QASAM TA’ POLITIKA “IS-SOĊJETÀ TAL-INFORMAZZJONI U L-MEDIA”

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

QAFAS REGOLATORJU GĦALL-AĠENDA DIĠITALI

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

BIDU TAL-ATTIVITÀ ICT

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

KOPERAZZJONI — TEKNOLOĠIJI TAL-INFORZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (ICT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

KAPAĊITAJIET — INFRASTRUTTURI TA’ RIĊERKA

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Titolu 09 — Total

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

KAPITOLU 09 04 — KOPERAZZJONI — TEKNOLOĠIJI TAL-INFORZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (ICT)

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2011

Baġit ta’ emenda Nru. 6/2011

Ammont ġdid

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

09 04

KOPERAZZJONI — TEKNOLOĠIJI TAL-INFORZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (ICT)

09 04 01

Appoġġ għall-Koperazzjoni fir-Riċerka fil-qasam tat-Teknoloġiji tal-Informatika u Komunikazzjoni (ICT — Koperazzjoni)

09 04 01 01

Appoġġ għall-koperazzjoni fir-riċerka fil-qasam tat-teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT — Koperazzjoni)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Koperazzjoni — Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni — Impriża Konġunta ARTEMIS

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Koperazzjoni — Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni — Nefqa għall-Appoġġ tal-Impriża Konġunta ARTEMIS

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Koperazzjoni — Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni — Impriża Konġunta ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Koperazzjoni — Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni — Nefqa għall-Appoġġ tal-Impriża Konġunta ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Artikolu 09 04 01 — Sub-total

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Approprjazzjonijiet li jirriżultaw minn kontributi minn partijiet terżi għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (barra miż-Żona Ekonomika Ewropea)