ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.335.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 335

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
17 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1320/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta l-Artikolu 8a(1) tar-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja

15

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2011 tas-16 ta' Diċembru 2011 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

17

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2011 tas-16 ta' Diċembru 2011 li jemenda l-Annessi I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tessili minn għadd ta’ terzi pajjiżi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Komunità

42

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1323/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li jistipula r-regoli għall-ġestjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2012 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

57

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1324/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li jidderoga, għas-sena 2012, mir-Regolament (KE) Nru 1067/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji Komunitarji għal qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi

65

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1325/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, fir-rigward tal-livelli ta’ skattar għad-dazji addizzjonali għal-lanġas, għal-lumi, għat-tuffieħ u għaz-zukkini

66

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1326/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

68

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1327/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

70

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1328/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

72

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1329/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

74

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1330/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

76

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/845/PESK tas-16 ta’ Diċembru 2011 dwar l-ilqugħ temporanju ta’ ċerti Palestinjani minn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea

78

 

 

2011/846/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/5/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/2/2009 dwar l-aċċettazzjoni ta’ kontributi minn Stati terzi għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta) u d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/3/2009 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta’ Kontributuri għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

79

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/847/PESK tas-16 ta’ Diċembru 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/639/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

81

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/848/PESK tas-16 ta’ Diċembru 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo

83

 

 

2011/849/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EULEX/2/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 li tistabbilixxi regoli għad-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni u r-rappurtar dwar il-kwalità tal-arja ambjentali (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar kontribuzzjoni finanzjarja addizzjonali tal-Unjoni għall-2006 u l-2007 biex tkopri n-nefqa mġarrba mill-Portugall bl-iskop li jiġi miġġieled il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodu tal-injam tal-arżnu) (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2005/363/KE dwar miżuri ta’ protezzjoni ta’ saħħet l-annimali kontra d-deni Afrikan tal-ħnieżer f’Sardinja, l-Italja (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/1


DIRETTIVA 2011/92/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Diċembru 2011

dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 83(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal, inkluża l-pedopornografija, jikkostitwixxu vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari d-drittijiet tat-tfal għal protezzjoni u kura meħtieġa għall-benesseri tagħhom kif previst fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989 u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tirrikonoxxi d-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li fl-Artikolu 24(2) tagħha tiddisponi li fl-azzjonijiet kollha marbutin mat-tfal, meħudin kemm mill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll mill-istituzzjonijiet privati, l-aħjar interessi tat-tfal għandhom dejjem ikunu kunsiderazzjoni primarja. Barra minn hekk, il-Programm ta’ Stokkolma — Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini (4), jagħti prijorità ċara lill-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija.

(3)

Il-pedopornografija, li tikkonsisti minn immaġini ta’ abbuż sesswali tat-tfal, u forom oħra ta’ abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal partikolarment serji qed jiżdiedu u jinfirxu permezz tal-użu ta’ teknoloġiji ġodda u tal-Internet.

(4)

Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI tat-22 ta’ Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal (5) tqarreb il-leġislazzjoni tal-Istati Membri sabiex tikkriminalizza l-aktar forom serji ta’ abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal, biex testendi l-ġurisdizzjoni domestika, u biex tipprevedi livell minimu ta’ assistenza għall-vittmi. Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-15 ta’ Marzu 2001 dwar id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri kriminali (6) tistabbilixxi sett ta’ drittijiet tal-vittmi fi proċedimenti kriminali, inkluż id-dritt għal protezzjoni u għal kumpens. Barra minn hekk, il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta’ każijiet ta’ abbuż sesswali, sfruttament sesswali tat-tfal u pedopornografija ser tiġi ffaċilitata bl-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI tat-30 ta’ Diċembru 2009 dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ konflitti ta’ eżerċizzju ta’ ġurisidizzjoni fi proċedimenti kriminali (7).

(5)

Skont l-Artikolu 34 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Partijiet Statali Kontraenti jintrabtu li jipproteġu lit-tfal mill-forom kollha ta’ sfruttament sesswali u abbuż sesswali. Il-Protokoll Fakoltattiv tal-2000 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, dwar il-Bejgħ ta’ Tfal, il-Prostituzzjoni tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal u, b'mod partikolari, il-Konvenzjoni tal-2007 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament Sesswali u l-Abbuż Sesswali huma passi kruċjali fil-proċess biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam.

(6)

Reati kriminali serji bħall-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija jeħtieġu approċċ komprensiv li jkopri l-prosekuzzjoni tat-trasgressuri, il-protezzjoni ta’ tfal vittmi, u l-prevenzjoni tal-fenomenu. L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu kunsiderazzjoni primarja fit-twettiq ta’ kwalunkwe miżura għall-ġlieda kontra dawn ir-reati f'konformità mal-Karta tad-Drttijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Sabiex jintlaħaq dak il-għan, id-Deċiżjoni Kwadru 2004/68/ĠAI teħtieġ tiġi sostitwita bi strument ġdid li jipprovdi tali qafas legali komprensiv.

(7)

Din id-Direttiva għandha tkun kompletament komplementari għad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (8), billi xi vittmi tat-traffikar tal-bnedmin kienu wkoll tfal vittmi ta’ abbuż sesswali jew sfruttament sesswali.

(8)

Fil-kuntest tal-kriminalizzazzjoni ta’ atti marbutin mal-prestazzjoni pornografika, din id-Direttiva tirriferi għal tali atti li jkunu jikkonsistu f'wirja live organizzata, immirata għal udjenza, u b'hekk tiġi eskluża mid-definizzjoni l-komunikazzjoni personali wiċċ imb'wiċċ bejn dawk tampar xulxin li jagħtu l-kunsens sesswali, kif ukoll it-tfal li jkunu akbar mill-età tal-kunsens u mseħbin tagħhom.

(9)

Il-pedopornografija ħafna drabi tinkludi xbihat li jirreġistraw l-abbuż sesswali tat-tfal min-naħa tal-adulti. Tista' tinkludi wkoll xbihat ta’ tfal involuti f'imġiba sesswalment espliċita, jew tal-organi sesswali tagħhom, fejn tali xbihat ikunu prodotti jew użati għal skopijiet primarjament sesswali u sfruttati bil-għarfien tat-tifel/tifla jew mingħajru. Inoltre, il-kunċett ta’ pedopornografija jkopri wkoll ix-xbihat realistiċi ta’ tifel/tifla, fejn it-tifel jew tifla jkunu mdaħħlin jew rappreżentati bħala mdaħħlin f'imġiba sesswalment espliċita għal skopijiet primarjament sesswali.

(10)

Id-diżabbiltà, waħidha, ma tikkostitwixxix awtomatikament impossibbiltà li jkun hemm kunsens għal relazzjonijiet sesswali. Madankollu, l-abbuż tal-eżistenza ta’ tali diżabbiltà sabiex wieħed jieħu sehem f'attivitajiet sesswali mat-tfal għandu jiġi kkriminalizzat.

(11)

Fl-adozzjoni ta’ leġislazzjoni dwar id-dritt kriminali sostantiv, l-Unjoni għandha tiżgura l-konsistenza ta’ din il-leġislazzjoni b'mod partikolari fir-rigward tal-livell ta’ pieni. Għandu jittieħed kont tal-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 u l-25 ta’ April 2002 dwar l-approċċ li għandu jiġi applikat fir-rigward tal-approssimazzjoni tal-pieni, li jindika erba' livelli ta’ pieni, fid-dawl tat-Trattat ta’ Lisbona. Din id-Direttiva, billi fiha numru eċċezzjonalment għoli ta’ reati differenti, teħtieġ, sabiex tirrifletti l-gradi diversi ta’ serjetà, differenzjazzjoni fil-livell ta’ pieni li tmur lil hinn minn dak li normalment għandu jkun previst fl-istrumenti legali tal-Unjoni.

(12)

Il-forom serji ta’ abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal għandhom ikunu soġġetti għal pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi. Dan jinkludi, b'mod partikolari, diversi forom ta’ abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal iffaċilitat mill-użu ta’ teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, bħas-solleċitazzjoni bl-Internet ta’ tfal għal skopijiet sesswali permezz ta’ netwerks soċjali u ta’ chat rooms. Id-definizzjoni ta’ pedopornografija għandha tkun iċċarata u allinjatat aktar qrib għal dik li tinsab fi strumenti internazzjonali.

(13)

It-terminu massimu ta’ priġunerija prevista f'din id-Direttiva għar-reati msemmija fiha għandha tapplika mill-anqas għall-aktar forom serja ta’ tali reati.

(14)

Sabiex jintlaħaq it-terminu massimu ta’ priġunerija previst f'din id-Direttiva għal reati li jikkonċernaw l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal, u l-pedopornografija, l-Istati Membri, b'kont meħud tal-liġi nazzjonali tagħhom, jistgħu jikkombinaw it-termini ta’ priġunerija previsti fil-leġislazzjoni nazzjonali fir-rigward ta’ dawk ir-reati.

(15)

Din id-Direttiva tobbliga lill-Istati Membri jipprovdu għal pieni kriminali fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija. Din id-Direttiva ma toħloq l-ebda obbligu fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ pieni bħal dawn, jew kwalunkwe sistema disponibbli oħra ta’ infurzar tal-liġi, f'każijiet individwali.

(16)

B'mod partikolari f' dawk il-każijiet fejn ir-reati msemmija f'din id-Direttiva jkunu kommessi bl-iskop ta’ gwadann finanzjarju, l-Istati Membri huma mistedna jikkunsidraw li jiddisponu għall-possibbiltà tal-impożizzjoni ta’ pieni finanzjarji oltre għall-priġunerija.

(17)

Fil-kuntest tal-pedopornografija, it-terminu “mingħajr dritt” jippermetti lill-Istati Membri jipprovdu għal difiża fir-rigward tal-imġiba marbuta ma’ materjal pronografiku li jkollu, pereżempju, skop mediku, xjentifiku jew simili. Jippermetti wkoll li jsiru attivitajiet skont setgħat legali domestiċi, bħall-pussess leġittimu tal-pedopornografija mill-awtoritajiet bl-iskop li jmexxu proċedimenti kriminali jew li jipprevjenu, jiskopru jew jinvestigaw reati. Barra minn hekk, ma jeskludix id-difiżi legali jew prinċipji relevanti simili li jeżoneraw persuna mir-responsabbiltà f'ċirkostanzi speċifiċi, pereżempju meta l-hotlines telefoniċi jew bl-Internet iwettqu attivitajiet biex jirrapportaw dawk il-każijiet.

(18)

L-akkwist konxju ta’ aċċess, permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, għall-pedopornografija għandu jiġi kkriminalizzat. Sabiex titqies responsabbli, il-persuna għandu jkollha kemm l-intenzjoni li tidħol f'sit fejn il-pedopornografija tkun disponibbli kif ukoll tkun taf li tali immaġini jistgħu jinstabu hemm. M'għandhomx jiġu applikati pieni lil persuni li bi żvista jaċċessaw siti li jkun fihom il-pedopornografija. In-natura intenzjonata tar-reat tista' tkun dedotta b'mod partikolari mill-fatt li dan ikun rikorrenti jew li r-reati jkunu saru permezz ta’ servizz li għalih ikun sar ħlas.

(19)

Is-solleċitazzjoni tat-tfal għal skopijiet sesswali hija theddida b'karatteristiċi speċifiċi fil-kuntest tal-Internet, billi dan jagħti anonimità mingħajr preċedenti lill-utentiminħabba li jistgħu jaħbu l-identità vera tagħhom u l-karatteristiċi personali ta’ dak li jkun, bħalma hi l-età tagħhom. Fl-istess waqt, l-Istati Membri jirrikonoxxu l-importanza tal-ġlieda wkoll kontra s-solleċitazzjoni ta’ tifel/tifla barra mill-kuntest tal-Internet, b’ mod partikolari fejn tali solleċitazzjoni ma ssirx bl-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. L-Istati Membri huma inkoraġġiti jikkriminalizzaw l-imġiba fejn is-solleċitazzjoni ta’ tifel/tifla għal laqgħa mal-akkużat għal skopijiet sesswali sseħħ fil-preżenza jew fil-prossimità tat-tifel/tifla, pereżempju fil-forma ta’ reat preparatorju partikolari, tentattiv ta’ kommissjoni ta’ reati msemmija f'din id-Direttiva jew bħala forma partikolari ta’ abbuż sesswali. Tkun liema tkun is-soluzzjoni ġuridika magħżula għall-kriminalizzazzjoni tal-grooming off-line, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jipprosegwixxu kontra l-perpetraturi ta’ tali reati b'mod jew ieħor.

(20)

Din id-Direttiva ma tirregolax il-linji politiċi tal-Istati Membri rigward attivitajiet sesswali kunsenswali li fihom jistgħu jkunu involuti t-tfal u li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala l-iskoperta normali tas-sesswalità fil-kors tal-iżvilupp uman, b'kont meħud tat-tradizzjonijiet kulturali u legali differenti u ta’ forom ġodda fejn jiġu stabbiliti u jinżammu relazzjonijiet fost it-tfal u l-adolexxenti, inkluż permezz ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Dawn il-kwistjonijiet mhumiex fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri li jużaw il-possibilitajiet imsemmija f'din id-Direttiva, għandhom jagħmlu dan fl-eżerċizzju tal-kompetenzi tagħhom.

(21)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal ċirkostanzi aggravanti fil-liġi nazzjonali tagħhom f'konformità mar-regoli applikabbli stabbiliti mis-sistemi legali tagħhom dwar ċirkostanzi aggravanti. Huma għandhom jiżguraw li dawn iċ-ċirkostanzi aggravanti jkunu disponibbli biex l-imħallfin jikkunsidrawhom meta jagħtu sentenzi fir-rigward ta’ trasgressuri, għalkemm m'hemm l-ebda obbligu fuq l-imħallfin biex japplikaw dawk iċ-ċirkostanzi aggravanti. Iċ-ċirkostanzi aggravanti ma għandhomx ikunu previsti mill-Istati Membri fil-liġi nazzjonali meta jkunu irrelevanti b'kont meħud tan-natura tar-reat speċifiku. Ir-relevanza tad-diversi ċirkostanzi aggravanti previsti f'din id-Direttiva għandha tiġi evalwata fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mir-reati msemmija f'din id-Direttiva.

(22)

L-inkapaċità fiżika jew mentali skont din id-Direttiva għandha tinftiehem bħala li tinkludi wkoll l-istat tal-inkapaċità fiżika jew mentali kkawżata mill-influwenza tad-drogi u l-alkoħol.

(23)

Fil-ġlieda kontra l-isfruttament tat-tfal, għandu jsir użu sħiħ mill-istrumenti eżistenti dwar il-qbid u l-konfiska tar-rikavat mill-kriminalità, bħall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transkonfinali u l-Protokolli tagħha, il-Konvenzjoni tal-1990 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil, it-Tiftix, il-Qbid u l-Konfiska tar-Rikavat mill-Kriminalità, id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI tas-26 ta’ Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (9) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/212/ĠAI tal-24 ta’ Frar 2005 dwar il-Konfiska tar-Rikavat, Mezzi Strumentali u Proprjetà Konnessi mal-Kriminalità (10). Għandu jitħeġġeġ l-użu tal-mezzi strumentali maqbuda u kkonfisati u tal-qligħ mir-reati msemmija f'din id-Direttiva sabiex ikun hemm appoġġ għall-għajnuna lill-vittmi u għall-protezzjoni tagħhom.

(24)

Għandha tiġi evitata l-vittimizzazzjoni sekondarja għall-vittmi tar-reati msemmijin f'din id-Direttiva. Fl-Istati Membri fejn il-prostituzzjoni jew il-preżenza f'pornografija hija punibbli, skont id-dritt kriminali nazzjonali, għandu jkun possibbli li ma ssirx prosekuzzjoni jew jiġu imposti pieni skont dawn il-liġijiet fejn it-tfal ikkonċernati jkunu wettqu dawn l-atti minħabba li kienu vittmi ta’ sfruttament sesswali jew fejn it-tfal ġew imġiegħla jipparteċipaw fil-pedopornografija.

(25)

Bħala strument tal-approssimazzjoni tal-liġi kriminali, din id-Direttiva tipprevedi livelli ta’ pieni li għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għall-politika kriminali speċifika tal-Istati Membri fir-rigward ta’ trasgressuri tfal.

(26)

L-investigazzjoni tar-reati u l-akkużi fi proċedimenti kriminali għandhom jiġu ffaċilitati, biex jittieħed kont tad-diffikultà għat-tfal vittmi biex jirrapportaw l-abbuż sesswali u l-anonimità tat-trasgressuri fl-ispazju ċibernetiku. Sabiex ikun żgurat is-suċċess tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tar-reati msemmijin f'din id-Direttiva, l-inizjazzjoni tagħhom m'għandhiex tiddipendi, fil-prinċipju, minn rapport jew akkuża magħmulin mill-vittma jew mir-rappreżentant tagħha. It-tul tal-perijodu ta’ żmien suffiċjenti għal prosekuzzjoni għandu jiġi ddeterminat f'konformità mal-liġi nazzjonali rispettiva.

(27)

Għandhom ikunu disponibbli għodod effettivi ta’ investigazzjoni għal dawk responsabbli mill-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati msemmija f' din id-Direttiva. Dawk l-għodod jistgħu jinkludu l-interċezzjoni ta’ komunikazzjonijiet, sorveljanza sigrieta inkluża sorveljanza elettronika, il-monitoraġġ ta’ kontijiet tal-bank jew investigazzjonijiet finanzjarji oħra, b'kont meħud, fost l-oħrajn, tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u tan-natura u s-serjetà tar-reati investigati. Fejn ikun il-każ u f'konformità mal-liġi nazzjonali, tali għodod għandhom jinkludu wkoll il-possibbiltà għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex jużaw identità mistura fuq l-Internet.

(28)

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lil kwalunkwe persuna li għandha għarfien jew suspett ta’ abbuż sesswali jew ta’ sfruttament sesswali ta’ tfal biex tirrapporta lis-servizzi kompetenti. Hija r-responsabbiltà ta’ kull Stat Membru li jiddetermina l-awtoritajiet kompetenti fejn jistgħu jiġu rapportati tali suspetti. Dawk l-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx ikunu limitati għal servizzi ta’ protezzjoni tat-tfal jew servizzi soċjali relevanti. Ir-rekwiżit ta’ suspett “in bona fede” għandu jkollu l-għan li jimpedixxi l-invokazzjoni tad-dispożizzjoni biex tiġi awtorizzata d-denunzja ta’ fatti purament imaġinarji jew mhux veri mwettqa b'intenzjoni malizzjuża.

(29)

Ir-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni għandhom jiġu emendati sabiex ikun żgurat li dawk fl-Unjoni li jabbużaw sesswalment minn jew jisfruttaw sesswalment it-tfal, jiffaċċjaw il-prosekuzzjoni anke jekk ir-reati tagħhom isiru barra mill-Unjoni, permezz tal-hekk imsejjaħ turiżmu tas-sess. It-turiżmu tas-sess mat-tfal għandu jinftiehem bħala sfruttament sesswali tat-tfal minn persuna jew persuni li jivvjaġġaw mill-ambjent tas-soltu tagħhom lejn destinazzjoni barra minn pajjiżhom fejn ikollhom kuntatt sesswali mat-tfal. Fejn it-turiżmu għas-sess mat-tfal iseħħ barra mill-Unjoni, l-Istati Membri huma mħeġġin ifittxu jżidu, permezz tal-istrumenti nazzjonali u internazzjonali disponibbli, inklużi t-trattati bilaterali jew multilaterali dwar l-estradizzjoni, l-assistenza reċiproka jew it-trasferiment tal-proċedimenti, il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, bil-għan li jikkumbattu t-turiżmu tas-sess. L-Istati Membri għandhom irawmu d-djalogu miftuħ u l-komunikazzjoni mal-pajjiżi barra mill-Unjoni biex, taħt il-leġislazzjoni nazzjonali relevanti, dawn ikunu jistgħu jħarrku lit-trasgressuri li jivvjaġġaw barra mill-fruntieri tal-Unjoni għall-iskopijiet tat-turiżmu sesswali mat-tfal.

(30)

Għandhom jiġu adottati miżuri li jipproteġu t-tfal vittmi fl-aħjar interess tagħhom, b'kont meħud ta’ stima tal-ħtiġijiet tagħhom. It-tfal vittmi għandu jkollhom aċċess faċli għal rimedji legali u miżuri biex jindirizzaw il-kunflitti ta’ interess fejn l-abbuż sesswali jew l-isfruttament sesswali ta’ tifel jew tifla isir fil-familja. Meta jkollu jinħatar rappreżentant speċjali għat-tfal waqt investigazzjoni jew proċediment kriminali, dan ir-rwol jista' wkoll jitwettaq minn persuna ġuridika, istituzzjoni jew awtorità. Barra minn dan, it-tfal vittmi għandhom ikunu protetti minn pieni, pereżempju taħt leġislazzjoni nazzjonali dwar il-prostituzzjoni, jekk iġibu l-każ tagħhom għall-attenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti. Barra dan, il-parteċipazzjoni ta’ tfal vittmi fi proċedimenti kriminali m'għandhiex, sa fejn ikun possibbli, tikkawża iktar trawma bħala riżultat ta’ intervisti jew kuntatt viżwali mat-trasgressuri. Li jkun mifhumin sew it-tfal u kif iġibu ruħhom meta jiltaqgħu ma’ esperjenzi trawmatiċi, sabiex jiżguraw kwalità għolja ta’ teħid ta’ evidenza u biex jitnaqqas l-istress fuq it-tfal meta jkunu qed jitwettqu l-miżuri meħtieġa.

(31)

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jagħtu assistenza fit-terminu l-qasir u fit-terminu t-twil lit-tfal li jkunu vittmi. Kull ħsara kkawżata mill-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali ta’ tifel jew tifla hi sinifikattiva u għandha tiġi indirizzata. Minħabba n-natura tal-ħsara kkawżata mill-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali, tali assistenza għandha tkompli għal kemm ikun hemm bżonn għall-irkupru fiżiku u psikoloġiku tat-tifel jew tifla u tista' tkompli sa meta jsiru adulti jekk ikun hemm bżonn. L-għajnuna u l-konsulenza għandu jitqies li jiġu estiżi għall-ġenituri u l-persuni li jkollhom it-tutela tat-tfal vittmi fejn ma jkunux involuti bħala persuni suspettati fir-rigward tar-reat ikkonċernat, sabiex jingħataw għajnuna dwar kif għandhom jassistu t-tfal vittmi tagħhom matul il-proċedimenti.

(32)

Id-Deċiżjoni Kwadru 2001/220/ĠAI tistabbilixxi sett ta’ drittijiet tal-vittmi fi proċedimenti kriminali, inkluż id-dritt għal protezzjoni u kumpens. Barra minn hekk, tfal li huma vittmi ta’ abbuż sesswali, sfruttament sesswali u pedopornografija għandhom ikollhom aċċess għal konsulenza legali, u, skont ir-rwol tal-vittmi fis-sistemi tal-ġustizzja relevanti, għal rappreżentanza legali, inkluż għall-fini li jitolbu kumpens. Tali għajnuna legali tista' tiġi pprovduta wkoll mill-awtoritajiet kompetenti għall-fini ta’ talba ta’ kumpens mill-Istat. Il-fini tal-konsulenza legali huwa biex tippermetti lill-vittmi jkunu informati u jirċievu parir dwar il-possibilitajiet diversi li huma miftuħin għalihom. Il-konsulenza legali u r-rappreżentanza għandhom jingħataw minn persuna li tkun irċeviet taħriġ legali adatt mingħajr ma neċessarjament tkun avukat. Il-konsulenza legali u, f'konformità mar-rwol tal-vittmi fis-sistemi tal-ġustizzja relevanti, ir-rappreżentanza legali għandha tingħata mingħajr ħlas għall-inqas meta l-vittma ma għandhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti b'mod konsistenti mal-proċeduri interni tal-Istati Membri.

(33)

L-Istati Membri għandhom iwettqu azzjoni għall-prevenzjoni u l-projbizzjoni ta’ atti relatati mal-promozzjoni tal-abbuż sesswali tat-tfal u t-turiżmu tas-sess mat-tfal. Jistgħu jiġu kkunsidrati miżuri differenti ta’ prevenzjoni bħat-tfassil u r-rinfurzar ta’ kodiċi ta’ kondotta u mekkaniżmi awtoregolatorji fl-industrija tat-turiżmu, l-istabbiliment ta’ kodiċi ta’ etika jew “tabelli ta’ kwalità” għal organizzazzjonijiet tat-turisti li jiġġieldu t-turiżmu tas-sess mat-tfal, jew l-istabbiliment ta’ politika espliċita li tittratta t-turiżmu tas-sess.

(34)

L-Istati Membri għandhom jistabblixxu u/jew isaħħu il-linji politiċi biex jipprevjenu l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal inklużi miżuri biex jiskoraġġixxu u jnaqqsu t-talba li twassal għal kull forma ta’ sfruttament sesswali tat-tfal u miżuri biex jiġi ridott ir-riskju ta’ tfal li jaqgħu vittmi, permezz ta’ tagħrif u kampanji ta’ tqajjim tal-kuxjenza, u riċerka u programmi ta’ tagħlim. F'tali inizjattivi, l-Istati Membri għandhom jadottaw approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tat-tfal. Għandha tingħata attenzjoni partikolari li jkun żgurat li l-kampanji ta’ tqajjim tal-kuxjenza mmirati lejn it-tfal ikunu xierqa u faċli biżżejjed li jinftiehmu. It-twaqqif ta’ helplines jew hotlines għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni.

(35)

Fir-rigward tas-sistema tar-rappurtar tal-abbuż sesswali u tal-isfruttament sesswali tat-tfal u tal-assistenza lit-tfal fil-bżonn, għandhom jiġu promossi u għandha titqies l-esperjenza rigward il-funzjonament tal-linji telefoniċi diretti tal-Unjoni taħt in-numri 116 000 għat-tfal li għebu, 116 006 għall-vittmi ta’ reat u 116 111 għat-tfal, kif introdotti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/116/KE tal-15 ta’ Frar 2007 dwar l-irriservar tal-firxa nazzjonali ta’ numri li jibdew b'116 għal numri armonizzati ta’ servizzi armonizzati ta’ valur soċjali (11).

(36)

Il-professjonisti li x'aktarx jiġu f'kuntatt ma’ tfal vittmi tal-isfruttament sesswali u tal-isfruttament sesswali għandhom ikunu mħarrġin b'mod xieraq sabiex jidentifikaw tali vittmi u jittrattaw magħhom. L-obbligu tat-taħriġ għandu jiġi promoss għall-membri tal-kategoriji li ġejjin meta aktarx li dawn jiġu f'kuntatt mal-vittmi li jkunu tfal: uffiċjali tal-pulizija, prosekuturi pubbliċi, avukati, membri tal-ġudikatura u uffiċjali tal-qorti, persunal tal-kura tat-tfal u tas-saħħa, imma jistgħu jinvolvu wkoll gruppi oħrajn ta’ persuni li fix-xogħol tagħhom aktarx jiltaqgħu ma’ tfal vittmi tal-abbuż sesswali u tal-isfruttament sesswali.

(37)

Sabiex jiġu impediti l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal, għandhom jiġu proposti lilhom, programmi jew miżuri ta’ intervent li jimmiraw għat-trasgressuri tas-sess. Dawk il-programmi jew miżuri ta’ intervent għandhom jilħqu approċċ wiesa' u flessibbli, filwaqt li jiffokaw fuq l-aspetti mediċi u psikosoċjali u jkunu ta’ natura mhux obbligatorja. Dawk il-programmi jew il-miżuri ta’ intervent huma mingħajr preġudizzju għal programmi jew miżuri ta’ intervent imposti mill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti.

(38)

Il-programmi jew miżuri ta’ intervent mhumiex mogħtija bħala dritt awtomatiku. Huwa f'idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu liema programmi jew miżuri ta’ intervent huma adatti.

(39)

Biex jiġi impedit u jiġi minimizzat ir-reċidiviżmu, it-trasgressuri għandhom ikunu soġġetti għal stima tal-perikolu kkaġunat mit-trasgressuri u tar-riskji possibbli ta’ repetizzjoni tar-reati sesswali kontra t-tfal. L-arranġamenti għal tali stima, bħat-tip ta’ awtorità kompetenti li tordna u tagħmel l-istima jew il-mument matul jew wara l-proċedimenti kriminali meta dik l-istima għandha sseħħ kif ukoll l-arranġamenti għal programmi jew miżuri effettivi ta’ intervent offruti wara dik l-istima, għandhom ikunu konsistenti mal-proċeduri interni tal-Istati Membri. Għall-istess objettiv li jiġi impedit u minimizzat ir-reċidiviżmu, it-trasgressuri għandu wkoll ikollhom aċċess għal programmi jew miżuri effettivi ta’ intervent fuq bażi volontarja. Dawn il-programmi jew il-miżuri ta’ intervent m'għandhomx jinterferixxu ma’ skemi nazzjonali stabbiliti biex jiġi indirizzat it-trattament ta’ persuni li jsofru minn diżabbiltà mentali.

(40)

Fejn ikun meħtieġ minħabba l-perikolu kkawżat mit-trasgressuri u r-riskji possibbli ta’ repetizzjoni, it-trasgressuri kkundannati għandhom temporanjament jew permanentement jiġu impediti milli jwettqu mill-inqas attivitajiet professjonali li jinvolvu kuntatt dirett u regolari mat-tfal. Il-persuni li jħaddmu huma intitolati jkunu informati, meta jirreklutaw għal post li jinvolvi kuntatti regolari dirett u regolari mat-tfal, dwar kundanni eżistenti għal reati sesswali kontra t-tfal imdaħħla fir-rekord kriminali, jew dwar skwalifiki eżistenti. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, it-terminu “impjegati” għandu jkopri wkoll persuni li jkunu qed jiġġestixxu organizzazzjonijiet li jkunu attivi fix-xogħol volontier marbut mas-superviżjoni u/jew il-kura tat-tfal li tkun tinvolvi kuntatt dirett u regolari mat-tfal. Il-mod kif titwassal l-informazzjoni, bħal pereżempju l-aċċess permezz tal-persuna kkonċernatau l-kontenut eżatt tal-informazzjoni, it-tifsira tal-attivitajiet volontarji organizzati u l-kuntatt dirett u regolari mat-tfal għandhom ikunu stabbiliti skont il-liġi nazzjonali.

(41)

Fir-rispett dovut lit-tradizzjonijiet ġuridiċi differenti tal-Istati Membri, din id-Direttiva tieħu kont tal-fatt li l-aċċess għall-fedina penali huwa permess biss mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-persuna konċernata. Din id-Direttiva ma tistabbilixxix obbligu għall-modifika tas-sistemi nazzjonali li jirregolaw il-fedini penali jew il-mezz ta’ aċċess ta’ dawn il-fedini.

(42)

L-objettiv ta’ din id-Direttiva mhuwiex li jkunu armonizzati r-regoli li jikkonċernaw il-kunsens tal-persuna kkonċernata meta jkun hemm skambju ta’ informazzjoni mir-reġistri kriminali, jiġifieri jekk ikunx rikjest tali kunsens jew le. Irrispettivament minn jekk tali kunsens ikunx rikjest jew le skont il-liġi nazzjonali, din id-Direttiva ma tistabbilixxix obbligi ġodda għal tibbdil fil-liġi nazzjonali u fil-proċeduri nazzjonali f'dan is-sens.

(43)

L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jadottaw miżuri amministrattivi addizzjonali b'rabta mat-trasgressuri, bħal pereżempju r-reġistrazzjoni, f'reġistri ta’ trasgressuri sesswali, ta’ persuni kkundannati għal reati msemmija f'din id-Direttiva. L-aċċess għal dawn ir-reġistri għandu jkun soġġett għal limitazzjoni skont il-prinċipji kostituzzjonali nazzjonali u l-istandards applikabbli tal-protezzjoni tad-dejta, pereżempju bil-limitazzjoni tal-aċċess għall-ġudikatura u/jew awtoritajiet tal-eżekuzzjoni tal-liġi.

(44)

L-Istati Membri huma inkoraġġiti joħolqu mekkaniżmi għall-ġbir tad-dejta jew punti fokali, f'livelli nazzjonali jew lokali u f'kollaborazzjoni mas-soċjetà ċivili, għall-fini tal-osservazzjoni u stima tal-fenomenu tal-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal. Biex tkun tista' tevalwa adegwatement ir-riżultati tal-azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, l-Unjoni għandha tkompli tiżviluppa l-ħidma tagħha fir-rigward tal-metodoloġiji u tal-metodi tal-ġbir ta’ dejta sabiex tiġi prodotta statistika komparabbli.

(45)

L-Istati Membri għandhom jieħdu azzjoni xierqa biex jistabbilixxu servizzi ta’ informazzjoni biex jagħtu informazzjoni dwar kif jiġu rikonoxxuti s-sinjali ta’ abbuż sesswali u ta’ sfruttament sesswali.

(46)

Il-pedopornografija, li tikkostitwixxi immaġini ta’ abbuż sesswali tat-tfal, hija tip ta’ kontenut speċifiku li ma jistax jiġi interpretat bħala l-espressjoni ta’ opinjoni. Biex tiġi miġġielda, jinħtieġ li tonqos iċ-ċirkolazzjoni ta’ materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal billi jsir aktar diffiċli li t-trasgressuri jtellgħu tali kontenut fuq l-Internet aċċessibbli pubblikament. Għaldaqstant hija meħtieġa azzjoni biex jitneħħa l-kontenut u jinqabdu dawk ħatja tal-produzzjoni, id-distribuzzjoni u t-tniżżil ta’ immaġini ta’ abbuż sesswali tat-tfal. Bil-għan li jkunu appoġġati l-isforzi tal-Unjoni fit-taqbida kontra l-pedopornografija, l-Istati Membri għandhom jagħmlu mill-aħjar biex jikkoperaw ma’ pajjiżi terzi sabiex jiżguraw it-tneħħija ta’ tali kontenut mis-servers fit-territorju tagħhom.

(47)

Madanakollu, minkejja dawn l-isforzi, it-tneħħija ta’ kontenut pedopornografiku mis-sors tiegħu spiss ma tkunx possibbli fejn il-materjali oriġinali ma jkunux allokati fl-Unjoni, jew għaliex l-Istat fejn ikunu ospitati s-servers ma jkunx lest jikkoopera jew għaliex it-tneħħija tal-materjal mill-Istat ikkonċernat tkun proċess partikolarment twil. Għalhekk jistgħu jiġu stabbiliti wkoll mekkaniżmi għall-imblukkar ta’ aċċess mit-territorju tal-Unjoni għal paġni tal-Internet li jkun fihom jew li jxerrdu l-pedopornografija. Il-miżuri meħudin mill-Istati Membri skont din id-Direttiva sabiex jeliminaw jew, fejn ikun xieraq, jimblukkaw il-websites li jkun fihom pedopornografija jistgħu jkunu msejsin fuq varji tipi ta’ azzjoni pubblika, bħal dik leġislattiva, non-leġislattiva, ġudizzjarja jew xort'oħra. F'dak il-kuntest, din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-azzjoni volontarja meħuda mill-industrija tal-Internet li tipprevjeni l-użu ħażin tas-servizzi tagħha, jew għal kull appoġġ għal tali azzjoni mill-Istati Membri. Irrispettivament mill-bażi għall-azzjoni jew il-metodu magħżulin, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun jagħti livell adegwat ta’ ċertezza legali u prevedibbiltà għall-utenti u fornituri tas-servizz. Kemm bil-ħsieb li jitneħħa kif ukoll biex jiġi mblukkat il-kontenut tal-abbuż tat-tfal, għandha tiġi stabbilita u msaħħa kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari fl-interess li jiġi żgurat li listi nazzjonali ta’ websites li jkollhom fihom materjal ta’ pedopornografija jkunu kemm jista' jkun kompleti u jiġi evitat xogħol doppju. Kwalunkwe tali żviluppi jeħtieġ jieħdu kont tad-drittijiet tal-utenti finali, iżommu mal-proċeduri legali u ġudizzjarji eżistenti u jikkonformaw mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tad-Drittijiet Fundamentali u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-Programm Għal Internet Aktar Sikur waqqaf netwerk ta’ hotlines li għandhom l-għan li jiġbru informazzjoni u jiżguraw kopertura u skambju ta’ rapporti dwar it-tipi ewlenin ta’ kontenut illegali online.

(48)

Din id-Direttiva għandha l-għan li temenda u tespandi d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 2004/68/ĠAI. Ladarba l-emendi li jridu jsiru huma ta’ numru u ta’ natura sostanzjali, id-Deċiżjoni Qafas għandha, fl-interess taċ-ċarezza, tiġi sostitwita fl-intier tagħha fir-rigward tal-Istati Membri li jipparteċipaw fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.

(49)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali, l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom u jista' għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb dak l-għan.

(50)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari, id-dritt għall-protezzjoni tad-dinjità umana, il-projbizzjoni tat-tortura u t-trattament jew il-kastig inuman jew degradanti, id-drittijiet tat-tfal, id-dritt għal-libertà u s-sigurtà, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, id-dritt għall-protezzjoni ta’ data personali, id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust u l-prinċipji ta’ legalità u proporzjonalità ta’ reati kriminali u pieni. Din id-Direttiva tfittex li tiżgura rispett sħiħ għal dawk id-drittijiet u prinċipji u għandha tiġi implimentata kif meħtieġ.

(51)

F'konformità mal-Artikoli 3 tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, fir-rigward tal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(52)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness għat-Tratttat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhix marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi rigward id-definizzjoni ta’ reati kriminali u sanzjonijiet fil-qasam tal-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal, il-pedopornografija u solleċitazzjoni tat-tfal għal finijiet sesswali. Hija wkoll tintroduċi dispożizzjonijiet komuni biex issaħħaħ il-prevenzjoni ta’ dawk ir-reati u l-protezzjoni tal-vittmi tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“tfal” tfisser kwalunkwe persuna taħt l-età ta’ 18-il sena;

(b)

“età ta’ kunsens sesswali” tfisser l-età li taħtha, skont il-liġi nazzjonali, hija pprojbita l-parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali mat-tfal;

(c)

“pedopornografija” tfisser

(i)

kwalunkwe materjal li viżwalment juri tfal li jkunu qed jieħdu sehem f'imġiba sesswalment espliċita, reali jew simulata;

(ii)

kwalunkwe rappreżentazzjoni tal-organi sesswali ta’ tfal għal finijiet primarjament sesswali;

(iii)

kwalunkwe materjal li viżwalment juri kwalunkwe persuna li tidher li hija tfal li tkun qed tieħu sehem f'imġiba sesswalment espliċita, reali jew simulata, jew kwalunkwe rappreżentazzjoni tal-organi sesswali ta’ kwalunkwe persuna li tidher tfal, għal finijiet primarjament sesswali; jew

(iv)

immaġini realistiċi ta’ tfal li jkunu qed jieħdu sehem f'imġiba sesswalment espliċita jew immaġini realistiċi tal-organi sesswali ta’ tfal, għal finijiet primarjament sesswali;

(d)

“prostituzzjoni tat-tfal” tfisser l-użu ta’ tfal għal attivitajiet sesswali fejn il-flus jew kwalunkwe forma oħra ta’ rimunerazzjoni jew konsiderazzjoni tingħata jew tiġi mwegħda bħala ħlas sabiex it-tfal jieħdu sehem f'attivitajiet sesswali, irrispettivament minn jekk dak il-ħlas, il-wegħda jew il-konsiderazzjoni ssirx lit-tfal jew lil parti terza;

(e)

“prestazzjoni pornografika” tfisser l-esibizzjoni diretta organizzata, immirata għal udjenza, anke permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, ta':

(i)

ta' tfal li jkunu qed jieħdu sehem f'imġiba sesswalment espliċita, reali jew simulata; jew

(ii)

tal-organi sesswali ta’ tfal għal finijiet primarjament sesswali;

(f)

“persuna ġuridika” tfisser entità li jkollha personalità ġuridika skont il-liġi applikabbli, barra minn Stati jew korpi pubbliċi fl-eżerċizzju tal-awtorità Statali u għal organizzazzjonijiet internazzjonali pubbliċi.

Artikolu 3

Reati li jikkonċernaw abbuż sesswali

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonali msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 tkun punibbli.

2.   L-imġiba li, għal finijiet sesswali, iġġiegħel lil tfal, li ma jkunux laħqu l-età ta’ kunsens sesswali, li jaraw attivitajiet sesswali, anki jekk dawn ma jiġux imġiegħla jipparteċipaw, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sena priġunerija.

3.   L-imġiba li, għal finijiet sesswali, iġġiegħel lil tfal li ma jkunux laħqu l-età ta’ kunsens sesswali li jaraw abbuż sesswali, anki jekk dawn ma jiġux imġiegħla jipparteċipaw, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sentejn priġunerija.

4.   Il-parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali ma’ tfal li ma jkunux laħqu l-età ta’ kunsens sesswali għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija.

5.   Il-parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali mat-tfal, fejn:

(i)

isir abbuż minn pożizzjoni rikonoxxuta ta’ fiduċja, awtorità jew influwenza fuq it-tfal għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas tmien snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali u ta’ mill-inqas tliet snin priġunerija, jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età; jew

(ii)

isir abbuż minn sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli tat-tfal, b’ mod partikolari minħabba diżabbiltà mentali jew fiżika jew sitwazzjoni ta’ dipendenza, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas tmien snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, u ta’ mill-inqas tliet snin priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età; jew

(iii)

isir użu minn ġegħil, forza jew theddid, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas għaxar snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, u ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

6.   L-imġiba li b'ġegħil, forza jew theddid iddaħħal tfal f'attivitajiet sesswali ma’ parti terza għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas għaxar snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, u ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

Artikolu 4

Reati li jikkonċernaw sfruttament sesswali

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonali msemmija fil-paragrafi 2 sa 7 tkun punibbli.

2.   L-imġiba li twassal jew tirrekluta lil tfal biex jipparteċipaw f'wirjiet pornografiċi, jew li tagħmel qligħ minn jew li tisfrutta b'xi mod ieħor lil tfal għal dawn il-finijiet, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, u ta’ mill-inqas sentejn priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

3.   L-imġiba li ġġiegħel jew tisforza lil tfal biex jipparteċipaw f'wirjiet pornografiċi, jew li thedded lil tfal għal dawn il-finijiet, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas tmien snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, u ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

4.   L-attendenza konxja għal wirjiet pornografiċi li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta’ tfal għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sentejn priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, u ta’ mill-inqas sena priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

5.   L-imġiba li twassal jew tirrekluta lil tfal biex jipparteċipaw fil-prostituzzjoni tat-tfal, jew li tagħmel qligħ minn jew li tisfrutta b'xi mod ieħor lil tfal għal dawn il-finijiet, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas tmien snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, jew ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

6.   L-imġiba li ġġiegħel jew tisforza lil tfal fil-prostituzzjoni tat-tfal, jew li thedded lil tfal għal dawn il-finijiet, għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas għaxar snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali u ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

7.   Il-parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali ma’ tfal, fejn isir rikors għall-prostituzzjoni tat-tfal għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas ħames snin priġunerija jekk it-tfal ikunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali u ta’ mill-inqas sentejn priġunerija jekk it-tfal ikunu qabżu dik l-età.

Artikolu 5

Reati li jikkonċernaw il-pedopornografija

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata msemmija fil-paragrafi 2 sa 6, meta titwettaq mingħajr dritt, tkun punibbli.

2.   L-akkwist jew il-pussess ta’ pedopornografija għandhom ikunu punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sena priġunerija.

3.   L-akkwist konxju ta’ aċċess, permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, għall-pedopornografija għandu jkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sena priġunerija.

4.   Id-distribuzzjoni, it-tixrid jew it-trasmissjoni ta’ pedopornografija għandhom ikunu punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sentejn priġunerija.

5.   L-offerta, il-forniment jew l-imġiba li tagħmel disponibbli l-pedopornografija għandhom ikunu punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas sentejn priġunerija.

6.   Il-produzzjoni ta’ pedopornografija għandha tkun punibbli b'piena massima ta’ mill-inqas tliet snin priġunerija.

7.   Għandu jkun fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk dan l-Artikolu japplikax għal każijiet li jinvolvu l-pedopornografija, kif imsemmi fl-Artikolu 2(c)(iii), fejn il-persuna li tidher li tkun tfal fil-fatt kellha 18-il sena jew aktar fil-mument tar-rappreżentazzjoni.

8.   Għandu jkun fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk il-paragrafi 2 u 6 ta’ dan l-Artikolu japplikawx għal każijiet fejn jiġi stabbilit li materjal pornografiku kif imsemmi fl-Artikolu 2(c)(iv) ikun magħmul u miżmum mill-produttur għall-użu privat tiegħu jew tagħha biss safejn l-ebda materjal pronografiku kif imsemmi fl-Artikolu 2(c)(i), (ii) jew (iii) ma jkun intuża għall-fini tal-produzzjoni tiegħu, u dment li l-att ma jkun jinvolvi l-ebda riskju li l-materjal jinxtered.

Artikolu 6

Solleċitazzjoni tat-tfal għal finijiet sesswali

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-imġiba intenzjonata li ġejja tkun punibbli:

il-proposta, permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, minn adult biex jiltaqa' ma’ tfal li jkunu għadhom ma laħqux l-età ta’ kunsens sesswali, għall-fini li jitwettaq kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikolu 3(4) u l-Artikolu 5(6), fejn dik il-proposta tkun ġiet segwita minn atti materjali li jwasslu għal tali laqgħa, għandha tkun punibbli b'piena ta’ mill-inqas sena priġunerija.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li kull tentattiv permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, għall-kommissjoni tar-reati previsti fl-Artikolu 5(2) u (3) minn adult li jissolleċita tfal li ma jkunux tal-età tal-kunsens li jagħtu pedopornografija li turi dawk it-tfal jkun punibbli.

Artikolu 7

Inċitament, għajnuna u faċilitazzjoni, u tentattiv

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-inċitament, l-għajnuna u l-faċilitazzjoni biex jitwettaq kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-tentattiv biex jitwettaq kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikolu 3(4), (5) u (6), l-Artikolu 4(2), (3), (5), (6) u (7), u l-Artikolu 5(4), (5) u (6) jkun punibbli.

Artikolu 8

Attivitajiet sesswali kunsenswali

1.   Għandu jkun fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk l-Artikolu 3(2) u (4) japplikax għal attivitajiet sesswali kunsenswali bejn il-pari, li jkunu qrib fl-età u fil-livell ta’ żvilupp jew maturità psikoloġika u fiżika, safejn l-atti ma kinux jinvolvu abbuż.

2.   Għandu jkun fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk l-Artikolu 4(4) japplikax għal prestazzjoni ssir fil-kuntest ta’ relazzjonijiet kunsenswali fejn it-tfal ikunu laħqu l-età ta’ kunsens sesswali jew bejn il-pari li jkunu qrib fl-età u fil-livell ta’ żvilupp jew maturità psikoloġika u fiżika, safejn l-atti ma jinvolvux xi abbuż jew sfruttament u l-ebda flus jew forom oħra ta’ rimunerazzjoni jew konsiderazzjoni ma jingħataw bħala ħlas għall-prestazzjoni pronografika.

3.   Għandu jkun fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk l-Artikolu 5(2) u (6) japplikawx għall-produzzjoni, l-akkwist jew il-pussess ta’ materjal li jinvolvi tfal li jkunu laħqu l-età ta’ kunsens sesswali fejn dak il-materjal ikun magħmul u miżmum bil-kunsens ta’ dawk it-tfal u jkun għall-użu privat biss tal-persuni involuti, safejn l-atti ma kinux jinvolvu abbuż.

Artikolu 9

Ċirkostanzi aggravanti

Safejn iċ-ċirkostanzi li ġejjin ma jiffurmawx diġà parti mill-elementi kostitwenti tar-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li ċ-ċirkostanzi li ġejjin, f'konformità mad-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi nazzjonali, jistgħu jiġu kkunsidrati bħala ċirkostanzi aggravanti, fir-rigward tar-reati relevanti msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7:

(a)

ir-reat kien imwettaq kontra tfal f'qagħda partikolarment vulnerabbli, bħalma huma t-tfal b’ diżabbiltà mentali jew fiżika jew sitwazzjoni ta’ dipendenza jew stat ta’ inkapaċità fiżika jew mentali;

(b)

ir-reat kien imwettaq minn membru tal-familja tat-tfal, persuna li tkun tgħix mat-tfal jew persuna li tkun abbużat mill-pożizzjoni rikonoxxuta ta’ fiduċja jew awtorità tagħha;

(c)

ir-reat kien imwettaq minn diversi persuni li kienu qed jaġixxu flimkien;

(d)

ir-reat kien imwettaq fil-qafas ta’ organizzazzjoni kriminali fit-tifsira tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (12);

(e)

it-trasgressur ikun diġà kkundannat b'reati tal-istess natura;

(f)

it-trasgressur ikun deliberatament jew b'nuqqas ta’ ħsieb ipperikola l-ħajja tat-tfal; jew

(g)

ir-reat ikun involva vjolenza serja jew ikkaġuna ħsara serja għat-tfal.

Artikolu 10

Skwalifika li tirriżulta minn kundanni

1.   Sabiex jiġi evitat ir-riskju ta’ repetizzjoni tar-reati, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuna fiżika li ġiet ikkundannata bi kwalunkwe mir-reati msemmija fl-Artikoli 3 sa 7, tkun tista' tiġi temporanjament jew permanentement impedita milli twettaq mill-inqas attivitajiet professjonali li jinvolvu kuntatt dirett u regolari mat-tfal.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li min iħaddem, meta jkun qed jirrekluta persuna għal attivitajiet professjonali jew volontarji organizzati li jinvolvu kuntatti diretti u regolari mat-tfal, ikun intitolat li jitlob informazzjoni, f'konformità mal-liġi nazzjonali, permezz ta’ kwalunkwe mod xieraq, bħal pereżempju l-aċċess meta ssir talba għalih jew permezz tal-persuna kkonċernata, dwar l-eżistenza ta’ kundanni kriminali għal xi reat li hemm riferiment għalih fl-Artikoli 3 sa 7 mdaħħla fil-fedina penali, jew l-eżistenza ta’ kwalunkwe skwalifika għall-eżerċizzju tal-attivitajiet li jinvolvu kuntatti diretti u regolari mat-tfal ikkawżati minn dawk il-kundanni kriminali.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li, għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, informazzjoni li tikkonċerna l-eżistenza ta’ kundanni kriminali għal xi wieħed mir-reati li hemm riferiment għalih fl-Artikoli 3 sa 7, jew ta’ xi skwalifika għall-eżerċizzju ta’ attivitajiet li jinvolvu kuntatti diretti u regolari mat-tfal derivanti minn dawk il-kundanni kriminali, tkun trażmessa f'konformità mal-proċeduri ddelineati fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali (13) meta rikjest skont it-termini tal-Artikolu 6 ta’ dik id-Deċiżjoni Qafas bil-kunsens tal-persuna kkonċernata.

Artikolu 11

Qbid u konfiska

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikunu intitolati li jaqbdu u jikkonfiskaw l-istrumenti u r-rikavat mir-reati msemmija fl-Artikoli 3, 4 u 5.

Artikolu 12

Responsabbiltà ta’ persuni ġuridiċi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu responsabbli għal kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7 li jkun twettaq għall-benefiċċju tagħhom minn kwalunkwe persuna, li taġixxi waħedha jew bħala parti minn korp tal-persuna ġuridika, u li jkollha pożizzjoni ta’ tmexxija fil-persuna ġuridika, abbażi ta':

(a)

setgħa ta’ rappreżentanza tal-persuna ġuridika;

(b)

awtorità li tieħu deċiżjonijiet f'isem il-persuna ġuridika; jew

(c)

awtorità li teżerċita kontroll fi ħdan il-persuna ġuridika.

2.   L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu responsabbli fejn in-nuqqas ta’ superviżjoni jew kontroll minn persuna msemmija fil-paragrafu 1 tkun għamlet possibbli t-twettiq, minn persuna taħt l-awtorità tagħha, ta’ kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7 għall-benefiċċju ta’ dik il-persuna ġuridika.

3.   Ir-responsabbiltà tal-persuni ġuridici taħt il-paragrafi 1 u 2 għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti kriminali kontra l-persuni fiżiċi li jkunu kkommettew, inċitaw ir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 jew li jkunu kompliċi fihom.

Artikolu 13

Sanzjonijiet kontra persuni ġuridiċi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuna ġuridika li tinżamm responsabbli skont l-Artikolu 12(1) tkun punibbli permezz ta’ sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, li għandhom jinkludu multi kriminali jew mhux kriminali u jistgħu jinkludu sanzjonijiet oħra, bħal:

(a)

esklużjoni mid-dritt għal benefiċċji pubbliċi jew għajnuna pubblika;

(b)

skwalifika temporanja jew permanenti mill-prattika ta’ attivitajiet kummerċjali;

(c)

tqegħid taħt superviżjoni ġudizzjarja;

(d)

stralċ ġudizzjarju; jew

(e)

għeluq temporanju jew permanenti ta’ stabbilimenti li setgħu ntużaw biex ikun kommess ir-reat.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħieġa biex jiżguraw li persuna ġuridika li tinżamm responsabbli skont l-Artikolu 12(2) tkun punibbli permezz ta’ sanzjonijiet jew miżuri li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 14

Nonprosekuzzjoni jew nonapplikazzjoni fir-rigward ta’ pieni għall-vittma

L-Istati Membri, f'konformità mal-prinċipji bażiċi tas-sistemi legali tagħhom, għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkunu intitolati li ma jipproċedux jew jimponu sanzjonijiet kontra t-tfal vittmi tal-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali għall-involviment tagħhom f'attivitajiet kriminali li ġew sfurzati jwettqu bħala konsegwenza diretta tal-fatt li jkunu suġġetti għal xi wieħed mill-atti li hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 4(2), (3), (5) u (6), u fl-Artikolu 5(6).

Artikolu 15

Investigazzjoni u prosekuzzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjoni tar-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 ma jkunux jiddependu minn rapport jew akkuża mill-vittma jew mir-rappreżentant tagħha, u li l-proċedimenti kriminali jistgħu jitkomplew anke jekk dik il-persuna tkun irtirat id-dikjarazzjonijiet tagħha.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-prosekuzzjoni ta’ kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikolu 3, l-Artikolu 4(2), (3), (5), (6) u (7) u ta’ kull reat gravi msemmi fl-Artikolu 5(6) meta tkun intużat il-pedopornografija msemmija fl-Artikolu 2(c)(i) u (ii), għal żmien suffiċjenti wara li l-vittma tkun laħqet l-età maġġuri u li hu proporzjonat mal-gravità tar-reat ikkonċernat.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-għodod investigattivi, bħal dawk li jintużaw f'każijiet ta’ kriminalità organizzata jew ta’ kriminalità serja oħra, ikunu disponibbli għall-persuni, l-unitajiet jew is-servizzi responsabbli għall-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7.

4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jippermettu lill-unitajiet jew lis-servizzi investigattivi jippruvaw jidentifikaw il-vittmi tar-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7, b'mod partikolari billi janalizzaw materjal tal-pedopornografija, bħal ritratti u reġistrazzjonijiet awdjoviżivi trasmessi jew magħmulin disponibbli permezz ta’ teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

Artikolu 16

Rappurtar ta’ suspett ta’ abbuż sesswali jew sfruttament sesswali

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli ta’ kunfidenzjalità imposti mil-liġi nazzjonali fuq ċerti professjonisti li għandhom il-kompitu prinċipali li jaħdmu mat-tfal, ma jkunux ta’ ostakolu għall-possibblità, għal dawk il-professjonisti, milli jirrapportaw lis-servizzi responsabbli għall-protezzjoni tat-tfal kwalunkwe sitwazzjoni fejn ikollhom raġunijiet suffiċjenti biex jemmnu li tfal ikunu vittmi ta’ reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jinkoraġġixxu lil kwalunkwe persuna li tkun taf jew tissuspetta, b'rieda tajba, li kwalunkwe reat msemmi fl-Artikoli 3 sa 7 ġie kommess, biex tirrapporta dan lis-servizzi kompetenti.

Artikolu 17

Ġurisdizzjoni u koordinazzjoni ta’ prosekuzzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu l-ġurisdizzjoni tagħhom fuq ir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 fejn:

(a)

ir-reat ikun twettaq totalment jew parzjalment fit-territorju tagħhom; jew

(b)

it-trasgressur ikun wieħed miċ-ċittadini tagħhom.

2.   Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni fejn huwa jiddeċiedi li jistabbilixxi ġurisdizzjoni ulterjuri fuq reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7 li jkun twettaq barra t-territorju tiegħu, inter alia fejn:

(a)

ir-reat jitwettaq kontra wieħed miċ-ċittadini tiegħu jew kontra persuna li għandha r-residenza abitwali fit-territorju tiegħu;

(b)

ir-reat jitwettaq għall-benefiċċju ta’ persuna ġuridika stabbilita fit-territorju tiegħu; jew

(c)

it-trasgressur għandu r-residenza abitwali fit-territorju tiegħu.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraz li l-ġurisdizzjoni tagħhom tinkludi sitwazzjonijiet fejn reat imsemmi fl-Artikoli 5 u 6, u safejn ikun relevanti, fl-Artikoli 3 u 7, jitwettaq permezz ta’ teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni aċċessata mit-territorju tagħhom, kemm jekk din tinsab fuq it-territorju tagħhom, kif ukoll jekk le.

4.   Għall-prosekuzzjoni ta’ kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikolu 3(4), (5) u (6), l-Artikolu 4(2), (3), (5), (6) u (7), u l-Artikolu 5(6) meta jkunu twettqu barra mit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat, fir-rigward tal-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu, kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-ġuriżdizzjoni tiegħu ma tkunx subordinata għall-kondizzjoni li l-atti jkunu reat kriminali fil-post fejn ikunu saru.

5.   Għall-prosekuzzjoni ta’ kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 meta jkunu twettqu barra mit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat, fir-rigward tal-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu, kull Stat Membru għandu jieħu l-passi meħtieġa biex jiżgura li l-ġuriżdizzjoni tiegħu ma tkunx subordinata għall-kondizzjoni li l-prosekuzzjoni tista' tinbeda biss wara rapport li jkun sar mill-vittma fil-post fejn ikun sar ir-reat, jew denunzja mill-Istat tal-post fejn ikun sar ir-reat.

Artikolu 18

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar assistenza, appoġġ u miżuri ta’ protezzjoni għal tfal vittmi

1.   Tfal vittmi ta’ reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 għandhom jingħataw assistenza, appoġġ u protezzjoni f'konformità mal-Artikoli 19 u 20, b'kont meħud tal-aħjar interessi tat-tfal.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-tfal li jkunu vittmi jingħataw għajnuna, appoġġ hekk kif l-awtoritajiet kompetenti jkollhom bażi raġonevoli, indikazzjoni ta’ bażi raġonevoli sabiex jemmnu li t-tfal setgħu kienu ġew soġġetti għal xi reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta l-età ta’ persuna soġġetta għal kwalunkwe mir-reati msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 ma tkunx ċerta u jkun hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li l-persuna hija tifel jew tifla, għandu jkun preżunt li dik il-persuna hija tifel jew tifla sabiex huwa/hija jirċievi/tirċievi aċċess immedjat għall-assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni f'konformità mal-Artikoli 19 u 20.

Artikolu 19

Assistenza u appoġġ għall-vittmi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-vittmi jingħataw assistenza u appoġġ, qabel, matul u għal perijodu ta’ żmien adatt wara l-konklużjoni ta’ proċedimenti kriminali sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom kif stipulati fid-Deċiżjoni Kwadru 2001/220/ĠAI, u f'din id-Direttiva. B'mod aktar partikolari, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex jiżguraw il-protezzjoni tat-tfal li jirrappurtaw każijiet ta’ abbuż li qed iseħħu fl-ambjent familjari tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-għajnuna u l-appoġġ lill-vittma ma jingħatawx bil-kundizzjoni li l-vittma minorenni turi rieda li tikkopera fl-investigazzjoni kriminali, fil-proċeduri jew fil-proċess.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi biex jassistu u jappoġġaw it-tfal vittmi biex igawdu d-drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva, wara li tkun saret stima individwali taċ-ċirkostanzi speċjali ta’ kull vittma partikolari, u jittieħed kont tal-fehmiet, il-ħtiġijiet u l-interessi tat-tfal.

4.   Tfal vittmi ta’ kwalunkwe reat msemmi fl-Artikoli 3 sa 7 għandhom jitqiesu bħala partikolarment vulnerabbli skont l-Artikolu 2(2), l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 14(1) tad-Deċiżjoni Kwadru 2001/220/ĠAI.

5.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, fejn adatt u possibbli, biex jipprovdu assistenza u appoġġ lill-familja tat-tfal vittmi sabiex jibbenefikaw mid-drittijiet taħt din id-Direttiva meta l-familja tkun fit-territorju tal-Istat Membru. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom, fejn adatt u possibbli, japplikaw l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Kwadru 2001/220/ĠAI għall-familja tat-tfal vittmi.

Artikolu 20

Protezzjoni ta’ tfal vittmi f'investigazzjonijiet u proċedimenti kriminali

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li fl-investigazzjonijiet u l-proċedimenti kriminali, skont ir-rwol tal-vittmi fis-sistema relevanti tal-ġustizzja, l-awtoritajiet kompetenti jaħtru rappreżentant speċjali għat-tfal vittmi fejn, taħt il-liġi nazzjonali, id-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri jkunu preklużi milli jirrappreżentaw lit-tfal bħala riżultat ta’ konflitt ta’ interess bejnhom u t-tfal vittmi, jew fejn it-tfal ma jkunux akkumpanjati jew ikunu separati mill-familja.

2.   L-Istati Membri għandhomjiżguraw li t-tfal vittmi jkollhom aċċess, mingħajr dewmien, għal konsulenza legali, u skont ir-rwol tal-vittmi fis-sistema relevanti tal-ġustizzja, għal rappreżentanza legali, anke għall-fini li jitolbu kumpens. Il-konsulenza legali u r-rappreżentanza legali għandhom ikunu mingħajr ħlas fejn il-vittma ma jkollhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti.

3.   Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tad-difiża, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li fl-investigazzjonijiet kriminali relatati ma’ kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7:

(a)

l-intervisti mat-tfal vittmi jsiru mingħajr dewmien mhux ġustifikat wara li l-fatti jkunu ġew irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti;

(b)

l-intervisti mat-tfal vittmi jsiru, fejn meħtieġ, f'post imfassal jew adattat għal dan il-fini;

(c)

l-intervisti mat-tfal vittmi jitwettqu minn jew permezz ta’ professjonisti mħarrġa għal dak il-fini;

(d)

l-istess persuni, jekk possibbli u fejn adatt, imexxu l-intervisti kollha mat-tfal vittmi;

(e)

l-għadd ta’ intervisti jkun limitat kemm jista' jkun u l-intervisti jsiru biss fejn strettament meħtieġ għall-finijiet ta’ investigazzjonijiet u proċedimenti kriminali relevanti;

(f)

it-tfal vittmi jistgħu jkunu akkumpanjati mir-rappreżentant legali tagħhom jew, fejn adatt, minn adult tal-għażla tagħhom, sakemm ma tkunx ittieħdet deċiżjoni raġunata kontra dik il-persuna.

4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li, f'investigazzjonijiet kriminali ta’ kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7, l-intervisti kollha mat-tfal vittmi jew, fejn xieraq, ma’ xhieda tfal, ikunu jistgħu jiġu rreġistrati b'mod awdjoviżiv u li dawn ir-reġistrazzjonjiet awdjoviżivi tal-intervisti jkunu jistgħu jintużaw bħala evidenza fi proċedimenti tal-qorti kriminali, skont ir-regoli taħt il-liġi nazzjonali tagħhom.

5.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, fil-proċedimenti tal-qorti kriminali relatata ma’ kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7, ikun jista' jiġi ordnat li:

(a)

is-smigħ isir mingħajr il-preżenza tal-pubbliku;

(b)

it-tfal vittmi jkunu jistgħu jagħtu xhieda mingħajr ma jkunu preżenti fl-awla tal-qorti, partikolarment bl-użu ta’ teknoloġija ta’ komunikazzjoni adatta.

6.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, fejn ikun fl-interess ta’ tfal vittmi u b'kont meħud ta’ interessi superjuri oħra, biex jipproteġu l-privatezza, l-identità u l-immaġni tat-tfal vittmi u jimpedixxu t-tixrid pubbliku ta’ kwalunkwe informazzjoni li tista' twassal għall-identifikazzjoni tagħhom.

Artikolu 21

Miżuri kontra r-reklamar ta’ opportunitajiet ta’ abbuż u ta’ turiżmu tas-sess mat-tfal

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa ta’ prevenzjoni jew projbizzjoni:

(a)

it-tixrid ta’ materjal li jirreklama l-opportunità għat-twettiq ta’ kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 6; u

(b)

l-organizzazzjoni ta’ arranġamenti oħra, kemm jekk ikunu għal finijiet kummerċjali jew le, ta’ vjaġġar bil-fini li jitwettaq kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 5.

Artikolu 22

Programmi jew miżuri ta’ intervent preventiv

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuni li jkollhom il-biża' li jistgħu jwettqu kwalunkwe wieħed mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7, jista' jkollhom aċċess, fejn xieraq, għal programmi jew miżuri effettivi ta’ intervent, imfassla għall-istima u l-prevenzjoni tar-riskju li jitwettqu dawn ir-reati.

Artikolu 23

Prevenzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, biex jiskoraġġixxu u jnaqqsu d-domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta’ sfruttament sesswali tat-tfal.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjoni xierqa, inkluż permezz tal-Internet, bħalma huma kampanji ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni, programmi ta’ riċerka u edukazzjoni, fejn xieraq f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet relevanti tas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħrajn, immirati biex iqajmu kuxjenza u jnaqqsu r-riskju ta’ tfal li jsiru vittmi ta’ abbuż sesswali jew tal-isfruttament sesswali.

3.   L-Istati Membri għandhom jippromwovu taħriġ regolari għall-uffiċjali li x'aktarx ikunu f'kuntatt mat-tfal vittmi ta’ abbuż sesswali jew tal-isfruttament sesswali, inklużi pulizija li jaħdmu f'dan il-qasam, bil-għan li jkunu jistgħu jidentifikaw u jittrattaw tfal vittmi u tfal vittmi potenzjali ta’ abbuż sesswali jew tal-isfruttament sesswali.

Artikolu 24

Programmi jew miżuri ta’ intervent fuq bażi volontarja matul jew wara proċedimenti kriminali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-programmi jew miżuri ta’ intervent imposti mill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti taħt il-liġi nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jkunu disponibbli programmi jew miżuri effettivi ta’ intervent biex jimpedixxu u jimminimizzawi r-riskji ta’ reati ripetuti ta’ natura sesswali kontra t-tfal. Tali programmi jew miżuri għandhom ikunu aċċessibbli fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti kriminali, kemm ġewwa u kif ukoll barra mill-ħabs, skont il-liġi nazzjonali.

2.   Il-programmi jew il-miżuri ta’ intervent imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-iżvilupp tat-tfal li jwettqu reat sesswali.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni li ġejjin ikun jista' jkollhom aċċess għall-programmi jew il-miżuri ta’ intervent imsemmijin fil-paragrafu 1:

(a)

persuni soġġetti għal proċedimenti kriminali għal kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 taħt kondizzjonijiet li ma jkunux la għad-detriment u lanqas imorru kontra d-drittijiet tad-difiża jew għar-rekwiżiti ta’ smigħ ġust u imparzjali, u b'mod partikolari b’ konformita' mal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza; u

(b)

persuni kkundannati għal kwalunkwe reat msemmi fl-Artikoli 3 sa 7.

4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni msemmijin fil-paragrafu 3 jkunu soġġetti għal stima tal-perikolu li jippreżentaw u tar-riskji possibbli ta’ repetizzjoni ta’ kwalunkwe mir-reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7, bil-għan li jiġu identifikati programmi jew miżuri adatti ta’ intervent.

5.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni msemmijin fil-paragrafu 3 li għalihom ġew proposti l-programmi jew il-miżuri ta’ intervent f'konformità mal-paragrafu 4:

(a)

ikunu kompletament informati bir-raġunijiet għall-proposta;

(b)

jagħtu l-kunsens tagħhom biex jipparteċipaw fil-programmi jew il-miżuri bl-għarfien sħiħ tal-fatti;

(c)

jistgħu jirrifjutaw u, fil-każ ta’ persuni kkundannati, ikunu mgħarrfa bil-konsegwenzi possibbli ta’ tali rifjut.

Artikolu 25

Miżuri kontra siti elettroniċi li jkollhom fihom jew li jxerrdu l-pedopornografija

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw it-tneħħija ta’ paġni web li jkun fihom jew li jxerrdu l-pedopornografija, ospitati fit-territorju tagħhom u għandhom jimpenjaw ruħhom biex ineħħu tali paġni ospitati barra t-territorju tagħhom.

2.   L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex jimblukkaw l-aċċess għal paġni web li jkun fihom jew ixerrdu pedopornografija lejn utenti tal-Internet fit-territorju tagħhom. Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ proċeduri trasparenti u għandhom jagħtu salvagwardji adegwati, b'mod partikolari biex jiżguraw li r-restrizzjoni tkun limitata għal dak li hu neċessarju u proporzjonat, u li l-utenti jkunu infurmati bir-raġuni għal tali restrizzjoni. Dawn is-salvagwardji għandhom jinkludu wkoll il-possibbiltà ta’ rimedju ġudizzjarju.

Artikolu 26

Sostituzzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru 2004/68/ĠAI

Id-Deċiżjoni Kwadru 2004/68/ĠAI hija b'dan sostitwita relattivament għall-Istati Membri li jipparteċipaw fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ dawk l-Istati Membri relatati mal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni tad-Deċiżjoni Qafas fil-liġi nazzjonali.

Relattivament għall-Istati Membri li jipparteċipaw fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, ir-referenzi għad-Deċiżjoni Kwadru 2004/68/ĠAI għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva.

Artikolu 27

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sat-18 ta’ Diċembru 2013.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-liġijiet nazzjonali tagħhom l-obbligi imposti fuqhom taħt din id-Direttiva.

3.   Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 28

Rappurtar

1.   Il-Kummissjoni għandha, sat-18 ta’ Diċembru 2015, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-punt safejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva, flimkien, jekk meħtieġ, ma’ proposta leġislattiva.

2.   Sat-18 ta’ Diċembru 2015 il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 25.

Artikolu 29

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 30

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, it-13 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

M. SZPUNAR


(1)  ĠU C 48, 15.2.2011, p. 138.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta’ Ottubru 2011 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2011

(3)  ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.

(4)  ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.

(5)  ĠU L 13, 20.1.2004, p. 44, Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kap. 19, Vol. 07, p. 10.

(6)  ĠU L 82, 22.3.2001, p. 1, Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kap. 19, Vol. 04, p. 72.

(7)  ĠU L 328, 15.12.2009, p. 42.

(8)  ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.

(9)  ĠU L 182, 5.7.2001, p. 1, Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kap. 19, Vol. 04, p. 158.

(10)  ĠU L 159M, 13.6.2006, p. 223.

(11)  ĠU L 338M, 17.12.2008, p. 913.

(12)  ĠU L 300, 11.11.2008, p. 42.

(13)  ĠU L 93, 7.4.2009, p. 23.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/15


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 1320/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li jimplimenta l-Artikolu 8a(1) tar-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006 tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8a(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-18 ta’ Mejju 2006, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja.

(2)

Minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni fil-Bjelorussja, għandhom jiġu inklużi persuni addizzjonali fil-lista ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi kif stabbilita fl-Anness IA tar-Regolament (KE) Nru 765/2006,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-persuni elenkati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness IA tar-Regolament (KE) Nru 765/2006.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

T. NALEWAJK


(1)  ĠU L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANNESS

Persuni msemmija fl-Artikolu 1

 

Ismijiet

Traskrizzjoni tal-ortografija Bjelorussa

Traskrizzjoni tal-ortografija Russa

Ismijiet (ortografija Bjelorussa)

Ismijiet (ortografija Russa)

Post u data tat-twelid

Pożizzjoni

“1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Indirizz: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Imħallef tal-Qorti Distrettwali ta' Pervomaiski ta' Minsk. Fl-24 ta' Novembru 2011 huwa ssentenzja lil Ales Byalyatski, wieħed mill-aktar difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu tar-Riżorsi Umani "Vyasna", Viċi President tal-FIDH. Il-proċess tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Penali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni relatata mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni fuq is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Indirizz: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Prosekutur pubbliku tal-Qorti Distrettwali ta' Pervomaiski ta' Minsk. Huwa tratta l-proċess ta' Ales Byalyatski, wieħed mill-aktar difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu tar-Riżorsi Umani "Vyasna", Viċi President tal-FIDH. L-akkuża ppreżentata mill-prosekutur fil-proċess kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet vjolazzjoni ċara tal-Kodiċi ta' Proċedura Penali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni relatata mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni fuq is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.”


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/17


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1321/2011

tas-16 ta' Diċembru 2011

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi għandhom jiġu aġġornati biex jieħdu inkonsiderazzjoni l-emendi għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (2) li jaffettwaw ukoll xi kodiċijiet fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3030/93 għalhekk għandu jkun emendat skont dan.

(3)

Il-miżuri provduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tessuti mwaqqaf skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jgħodd b'effett mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1.

(2)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huwa emendati kif ġej:

L-Anness I huwa mibdul minn dan li ġej:

ANNESS I

PRODOTTI TAT-TESSUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1  (1)

1.

Mingħajr ħsara għar-regoli ta’ interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkonsidrat bħala li huwa ta’ valur indikattiv biss, għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, mill-Kodiċi NK. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem kodiċi NM, il-prodotti koperti f'kull kategorija huma determinati mill-ambitu tal-kodiċi NM u b'dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

2.

Meta l-materjal kostituttiv tal-prodotti tal-kategoriji 1 sa 114 li joriġinaw fiċ-Ċina ma jissemmiex speċifikament, dawn il-prodotti għandhom jitqiesu li jkunu esklussivament magħmula mis-suf jew pil fin tal-annimal, mill-qoton jew mill-fibri magħmula mill-bniedem.'

3.

Ħwejjeġ li ma jintgħarfux jekk humiex ħwejjeġ għall-irġiel jew għas-subien jew inkella ħwejjeġ għan-nisa jew għall-bniet huma kklassifikati ma’ dawk imsemmija l-aħħar.

4.

Fejn tintuża l-espressjoni “ħwejjeġ tat-trabi”, din maħsuba li tkopri ħwejjeġ sal-qies kummerċjali 86, u tinkludih.

Il-Kategorija

Deskrizzjoni

NK-Kodiċi 2012

Tabella ta’ ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Ħjut tal-qoton, mhux maħruġa għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

2

Drappijiet minsuġin tal-qoton, barra mill-garza, drapp tat-terri, drappjijiet minsuġin dojoq, drappijiet tal-pil, drappijiet tax-xinilja, tull u drappijiet oħra tax-xibka.

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

2 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew ibbliċjati

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

3

Drappijiet minsuġin tal-fibri sintetiċi (mhux issoktat jew skartat) barra minn drappijiet minsuġin irqaq, drappijiet tal-pil, (inklużi drappijiet tat-terri) u drappijiet tax-xinilja

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

3 a)

Of which: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew ibbliċjati

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

GRUPP I B

4

Qomos, T-shirts, tgeżwira ħafifa nnittjata b'mod fin, ġampers polo jew turtle necked u pullovers (barra minn dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali), flokkijiet ta’ taħt u dawk simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Ġersijiet, pullovers, slip-overs, sdieri, twinsets, cardigans, bed-jackets u ġampers (barra minn ġkieget u blejżers), anoraks, wind-cheaters, waister jackets u simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Qliezet qosra minsuġin, xorts barra minn malji tal-għawm u qliezet (inklużi qliezet tal-faċendi) għall-irġiel u għas-subien; qliezet minsuġin u qliezet tal-faċendi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem għan-nisa u għall-bniet; il-partijiet t'isfel tat-track suits bil-linji, barra minn dawk f'kategorija 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem il-partijiet t'isfel tat-track suits bil-linji, barra minn dawk f'kategorija 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Blouses, qomos u shirt-blouses, tan-nisa u għall-bniet innittjati jew le jew magħmulin bil-kroxé jew le, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Qomos tal-irġiel u tas-subien, minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPP II A

9

Xugamani tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin, tal-qoton; bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

20

Bjankerija tas-sodda, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

22

Ħajt tal-qoton jew fibri minn skart sintetiku, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

22 a)

Li minnu akriliku

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

23

Ħajt tal-qoton jew fibri minn skart sintetiku, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

32

Drappijiet tal-pil minsuġ u drappijiet tax-xemilja (barra mix-xugamani tat-terri jew drappjiet tat-terri tal-qoton u drappijiet minsuġ irqiq) uċuh tat-tessuti mtroffin, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

32 a)

Li minnhom: Corduroy tal-qoton

 

 

5801 22 00

39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, barra mix-xugamani tat-terri jew drappijiet tat-terri tal-qoton simili

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

GRUPP II B

12

Panty-hose u tights, kalzetti, peduni ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, sockettes u simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, barra minn dawk tat-trabi, inklużi kalzetti għall-vini varikużi, barra mill-prodotti tal-kategorija 70

24,3 pairs

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Surtù minsuġin tal-irġiel jew tas-subien, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti sintetiċi (għajr parkas) (tal-kategorija 21)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Surtù minsuġin tan-nisa u tal-bniet, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, ġkieket u blejżers, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti sintetiċi (għajr parkas) (tal-kategorija 21)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Ilbiesi intieri u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, barra minn dawk innittjati jew magħmulin mill-kroxé jew fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits; track suits bil-linji tal-irġiel jew s-subien, b'qoxra ta’ barra magħmula minn drapp identiku singolu jew fibri magħmulin mill-bniedem

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel u s-subien, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

19

Imkatar, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parkas, anoraks, windcheaters, waister jackets u simili, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem; il-partijiet ta’ fuq tat-tracksuits bl-inforra, barra mill-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-irġiel jew tas-subien

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé tan-nisa jew tal-bniet

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Ilbiesi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem tan-nisa jew tal-bniet

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi divided skirts

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Qliezet, bib u brace overalls, qliezet qosra u xorts (barra minn malji tal-għawm), innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmul mill-bniedem

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Ilbiesi intieri u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, barra minn dawk innittjati jew magħmulin mill-kroxé jew fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits; track suits bil-linji tan-nisa jew tal-bniet, b'qoxra ta’ barra magħmula minn drapp identiku jew fibri magħmulin mill-bniedem

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Reġipetti, minsuġin, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi ingwanti tat-trabi, mittens u mitts tal-kategoriji 10 u 87, kalzetti tat-trabi, peduni u sockettes, barra minn dawk innittajati jew magħmulin bil-kroxé, tal-kategorija 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

73

Track suits tal-drapp innittjat jew magħmul bil-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Ilbies industrijali jew ta’ fuq ix-xogħol tal-irġiel jew tas-subien, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Fradal, smock overalls u Ilbies industrijali ieħor jew ta’ fuq ix-xogħol tan-nisa jew tal-bniet, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

77

Ski suits, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6211 20 00

78

Ħwejjeġ, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, esklużi l-ħwejjeġ fil-kategoriji 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 u 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

83

Overcoats, ġkieket, blejżers u ħwejjeġ oħra, inklużi ski suits, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, esklużi l-ħwejjeġ fil-kategoriji 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

GROUP III A

33

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, anqas minn 3 m wesgħin

 

 

5407 20 11

Xkejjer u boroż, ta’ tip użati biex ikunu ppakkjati l-oġġetti, mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé, minn strixxa jew xi ħaġa simili.

6305 32 19 6305 33 90

34

Drappijiet minsuġin tal-Ħat tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, 3 m wesgħin jew aktar

 

 

5407 20 19

35

Drappijiet minsuġin ta’ filamenti sintetiċi, barra minn dawk għat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

35 a)

Barra dawk li mhumiex ibbliċjati jew ibbliċjati

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36

Drappijiet minsuġin ta’ filamenti artifiċjali, barra minn dawk għat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36 a)

Barra dawk li mhumiex ibbliċjati jew ibbliċjati

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

37

Drappijiet minsuġin tal-fibri tal-qoton artifiċjali

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

37 a)

Barra dawk li mhumiex ibbliċjati jew ibbliċjati

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

38 A

Drapp tal-purtieri sintetiku nnittjat jew magħmul mill-kroxé inkluż drapp tal-purtieri tax-xibka.

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

40

Purtieri minsuġin (inklużi drappijiet, blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar), barra minn dawk innittjati jew magħmulin mill-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

41

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu), mhux għall-bejgħ bl-imnut, barra minn dawk ħjut mhux miksur ewlieni mhux minsuġ jew b'kisra ta’ mhux aktar minn 50 kisra/m ex56049010

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

42

Ħajt ta’ fibri kontinwi magħmulin mill-bniedem, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5401 20 10

Ħajt ta’ fibri artifiċjali, ħajt ta’ filamenti artifiċjali, mhux għall-bejgħ bl-imnut, barra mill-ħajt ewlieni tar-rejon tal-visk mhux miksur jew b'kisra li mhix akbar minn 250 kisra/m u ħajt mhux minsuġ ewlieni ta’ ċelluloża aċetata

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

43

Ħajt ta’ filament magħmul mill-bniedem, ħajt ta’ fibri tal-qoton artifiċjali, ħajt tal-qoton, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

46

Suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf mqardex jew mimxut jew mill-pil fin tal-annimali ieħor

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

47

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf imqardex (ħajt tas-suf) jew pil fin imqardex tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

48

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf mimxut (ħajt fin imqardex) jew pil fin mimxut tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

49

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew pil fin mimxut tal-annimali, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

50

Drappijiet minsuġin tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew mimxut jew tal-pil fin tal-annimali

 

 

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

51

Qoton, imqardex jew mimxut

 

 

5203 00 00

53

Garza tal-qoton

 

 

5803 00 10

54

Fibri tal-qoton artifiċjali, inkluż skart, imqardxa, mimxutin jew b'mod ieħor ipproċessati għall-brim fi ħjut

 

 

5507 00 00

55

Fibri tal-qoton sintetiċi, inkluż skart, imqardex, mimxut jew b'mod ieħor ipproċessat għall-brim fi ħjut

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

56

Ħajt ta’ fibri tat-tilju sintetiċi (inkluż skart), mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

58

Twapet, carpentines u raggijiet, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

59

Twapet u għata tat-tessuti ieħor tal-art, barra minn dawk it-twapet tal-kategorija 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi xogħol-il labra (e.g. petit point u cross stitch) magħmulin f'pannelli jew simili bl-idejn

 

 

5805 00 00

61

Drappijiet minsuġin fid-djuq, u drappijiet dojoq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr tgħama, immuntati permezz ta’ kolla, għajr tikketti u oġġetti simili tal-kategorija 62

Drappijiet elastiċi u qtugħ (mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé), magħmulin minn materjali tat-tessuti miġburin flimkien mill-ħajt tal-lastku

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

62

Ħajt tax-xenilja (inkl. ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (barra mill-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux drappijiet minsuġin, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f'motifi

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tal-materjal tat-tessuti, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

5807 10 10 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; irfidi, ġmiemen u simili irfidi, ġmiemen u simili

5808 10 00 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

63

Drapp innittjat jew magħmul bil-kroxé ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet innittjati jew magħmulin bil-kroxé li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

Bizzilla Raschel u drapp ta’ pil twil tal-fibri sintetiċi

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

65

Drapp innittjat jew magħmul bil-kroxé, barra minn dawk tal-kategoriji 38 A u 63, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

66

Raggs tas-safar u kutri, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé,tas-suf jew tal-fibri magħmul mill-bniedem

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

GRUPP III B

10

Ingwanti, mittens u mitts, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

17 pairs

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè; purtieri (inkl. drappijiet) u blinds ta’ ġewwa, damask tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggijiet tas-safar innittjati jew magħmulin bil-kroxé, artikoli oħra innittjati jew magħmulin bil-kroxé inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

67 a)

Li minnhom: Xkejjer jew boroż tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, magħmulin minn strixxi tal-polijetilin jew tal-polipropelin

 

 

6305 32 11 6305 33 10

69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u l-bniet, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Panty-hose u tights tal-fibri sintetiċi, ta’ kejl ta’ anqas minn 67 decitex (6,7 tex) għal kull ħajt ewlieni

30,4 pairs

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Kalzettar tan-nisa ta’ tul sħiħ tal-fibri sintetiċi

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Malji tal-għawm, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Ilbiesi intieri u ensembles innittjati jew magħmulin bil-kroxé tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Ilbiesi intieri u ensembles innittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-irġiel jew tas-subien, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmuinl mill-bniedem

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Kurpetti, ċintorini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, takkalja u dawk simili, u partijiet tagħhom, kemm jekk inittjati jew magħmulin bil-kroxé u kemm jekk mhumiex

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex innittjati u l-anqas magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

90

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils ta’ fibri sintetiċi, immaljati jew le

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

91

Tined

 

 

6306 22 00 6306 29 00

93

Xkejjer u boroż ta’ tip użati għall-ippakkjar ta’ oġġetti tad-drappijiet minsuġin, għajr magħmulin minn strixxa ta’ polietilene jew polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

94

Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom, fibri tat-tessuti, li ma jaqbżux 5 mm fit-tul (troffa), trab tat-tessuti u minn neps

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

95

Feltru u oġġetti tiegħu, mimlija jew le, miksija jew le, barra mill-għata tal-art

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

96

Drappijiet mhux minsuġin u oġġetti ta’ dawn id-drappijiet, mimlijin jew le, miksijin jew le, mgħottijin jew le, jew laminati jew le.

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel u magħmulin minn xbieki tas-sajd tal-ħajt, spag, ċwiemi jew ħabel

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċwiemi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, artikoli magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-katgorija 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

99

Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew sustanzi amilaċea, tat-tip użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; tila għat-tpinġija ppreparata; bakrum u drappijiet simili ta’ tessuti mwebbsin ta’ tip użat għall-bażijiet tal-kpiepel

 

 

5901 10 00 5901 90 00

Linolju, maqtugħ għad-disinn jew le; għata tal-art li jikkonsisti f'kisja jew għata applikata fuq id-dahar tat-tessuti, maqtugħa għad-disinn jew le

5904 10 00 5904 90 00

Drapp tat-tessuti bil-gomma, mhux innittjat jew magħmul bil-kroxé, esklużi dawk tat-tajers

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

Drappijiet tat-tessuti li b'mod ieħor mimlijia jew miksija; tila impinġija li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, barra minn dawk tal-kategorija 100

5907 00 00

100

Drappijiet tat-tessuti li b'mod ieħor mimlijia, miksija jew laminati bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b'materjali tal-plastik artifiċjali oħrajn

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

101

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, barra minn dawk tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 5607 90 90

109

Inċirati, qlugħ, tined ta’ bastiment jew dgħajsa u sunblinds

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

 

 

6306 40 00

111

Oġġetti tal-camping, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

 

 

6306 90 00

112

Oġġetti tat-tessuti oħrajn magħmulin, minsuġin, esklużi dawk ta’ kategoriji 113 u 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

113

Biċċa tal-art, biċċa tal-platti u dusters, barra minn dawk innittjati u magħmulin bil-kroxé

 

 

6307 10 90

114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

120

Purtieri (inklużi drappijiet), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar, mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tal-qanneb jew tar-rami

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

 

 

ex 5607 90 90

122

Xkejjer u boroż, tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6305 90 00

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqaq

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittajti jew bil-kroxé

ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief għall-ħajt tal-kategorija 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta’ watar minn materjali sintetiċi

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Fibri tal-qoton sintetiċi

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

127 A

Ħajt ta’ filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief ħajt tal-kategorija 42.

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta’ water minn materjali tat-tessuti artifiċjali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Pil oħxon tal-animali, imqardex jew mimxut

 

 

5105 40 00

129

Hajt ta’ pil oħxon tal-annimali jew pil taż-żiemel

 

 

5110 00 00

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief ħajt mibrum minn skart tal-ħarir

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak tal-kategorija 130 A; watâr tad-dudu tal-ħarir

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Ħajt ta’ fibri tat-tessuti veġetali oħra

 

 

5308 90 90

132

Ħjut tal-karta

 

 

5308 90 50

133

Ħajt tal-qanneb veru

 

 

5308 20 10 5308 20 90

134

Ħajt metalizzat

 

 

5605 00 00

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew minn pil taż-żwiemel

 

 

5113 00 00

136

Drapp minsuġ tal-ħarir jew ta’ skart tal-ħarir

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Drappijiet minsuġa tal-ħajt mill-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Drappijiet minsuġa ta’ ħjut tal-metall jew ta’ ħajt metalizzat

 

 

5809 00 00

140

Drapp innittjat jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

141

Raggs tas-safar u kutri ta’ materjal tat-tessuti ta’ materjal tat-tessuti barra dawk tas-suf jew pil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

ex 6301 90 90

142

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tesuti tas-sisal, ta’ fibri oħra mill-familja agave jew tal-qanneb ta’ Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

144

Feltru ta’ pil oħxon tal-annimali

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

145

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils immaljati jew mhux abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Spag li jorbot jew jimballa għal makkinarju agrikolu,tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra dawk il-prodotti tal-kategorija 146

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew minn fibri tat-tessuti bast taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessuti bast tal-intestatura Nru 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

148 B

Ħajt tal-kajjâr

 

 

5308 10 00

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn ta’ wisà mhux aktar minn 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn ta’ wisà mhux aktar minn 150 cm; Xkejjer u boroż, tat-tip użati fl-ippakkjar ta’ oġġetti, tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra mhux użati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Għata tal-art tal-fibri tal-ġewża tal-Indi (kajjâr)

 

 

5702 20 00

151 B

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tessuti, tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra dawk imtroffin jew trapuntati

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Feltru tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra għata tal-art

 

 

5602 10 11

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta użati għall-ippakkjar ta’ oġġetti, tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

6305 10 10

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

 

 

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inkl. fosdqi mhux adattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta’ pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż skart tal-ħajt iżda eskluż stokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inkl. skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u fibri tat-tessuti veġetali, mhux maħduma jew processati iżda mhux mibruma; stoppa, suf qasir u skart, għajr il-kajjar u l-abaca taħt l-intestatura

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Ħajt tax-xenilja (inkl. skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa L.), mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart ta’ qanneb veru (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (Qanneb ta’ Manila or Musa Textilis Nee), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-abaca (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. qanneb, qanneb veru u rami), mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa u skart tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Fibri tat-tessuti veġetali oħrajn, mhux maħduma jew proċessati iżda mhux mibrumin; stoppa u skart ta’ fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

156

Blouses u pullovers inittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-ħarir jew skart tal-ħarir għan-nisa jew għall-bniet

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Ħwejjeġ, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

159

Ilbiesi, blouses u shirt-blouses, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

 

 

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir ex6213 90 00

 

 

ex 6213 90 00

161

Ħwejjeġ, barra dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u l-kategorija 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

ANNESS I A

Il-Kategorija

Deskrizzjoni

NK-Kodiċi 2012

Tabella ta’ ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garża u oġġetti tal-garża magħmulin f'forom jew f'pakketti għall-bejgħ bl-imnut

 

 

3005 90 31

ANNESS I B

1.

Dan l-Anness ikopri materjali mhux maħdumin tat-tessuti (kategoriji 128 u 154), prodotti tat-tessuti barra dawk tas-suf u pil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, kif ukoll fibri magħmulin mill-bniedem u filamenti u ħjut tal-kategoriji 124, 125A, 125B, 126, 127A u 127B.

2.

Mingħajr ħsara għar-regoli ta’ interpretazzjoni tan-nomenklatura maqgħuda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkonsidrat bħala li huwa ta’ valur indikattiv biss, għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn Kodiċi NK. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem Kodici NK, il-prodotti koperti f'kull kategorija huma determinati bil-firxa tal-NK u b'dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

3.

Ħwejjeġ li ma jintgħarfux jekk humiex ħwejjeġ għall-irġiel u għas-subien jew inkella hux ħwejjeġ għan-nisa u għall-bniet huma kklassifikati ma’ tal-aħħar.

4.

Fejn tintuża l-espressjoni “ħwejjeġ tat-tfal”, din maħsuba biex tkopri ħwejjeġ sa u li tinkludi l-qies kummerċjali 86.

Il-Kategorija

Deskrizzjoni

NK-Kodiċi 2012

Tabella ta’ ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I

ex 20

Bjankerija tas-sodda, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6302 29 90 ex 6302 39 90

ex 32

Drappijiet tal-pil minsuġ u drappijiet tax-xenilja u uċuh tat-tessuti mtroffin

 

 

ex 5802 20 00 ex 5802 30 00

ex 39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé u barra dawk tal-kategorija 118

 

 

ex 6302 59 90 ex 6302 99 90

GRUPP II

ex 12

Panty-hose u tights, kalzetti, peduni ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, sockettes u simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, barra dawk għat-trabi

24,3

41

ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00

ex 13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

17

59

ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10

ex 14

Overcoats, raincoats u kowtijiet oħrajn, kapotti u kapep minsuġin għall-irġiel u għas-subien

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Overcoats, raincoats u kowtijiet oħrajn minsuġin, kapotti u kapep, ġkieket u blejżers barra mill-parkas

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10

ex 19

Imkatar barra minn dawk tal-ħarir u skart tal-ħarir

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-irġiel jew tas-subien

3,9

257

ex 6107 29 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, innittjati jew magħmulin bil-kroxé tan-nisa jew tal-bniet

ex 6108 39 00

ex 27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi divided skirts

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Qliezet, bib u brace overalls, qliezet qosra u xorts (barra minn malji tal-għawm), innittjati jew magħmulin bil-kroxé

1,61

620

ex 6103 49 00 ex 6104 69 00

ex 31

Reġipetti, minsuġin, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

18,2

55

ex 6212 10 10 ex 6212 10 90

ex 68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi ingwanti tat-trabi, mittens u mitts tal-kategoriji ex 10 u ex 87, kalzetti tat-trabi, peduni u sockettes, barra minn dawk innittajati jew magħmulin bil-kroxé, tal-kategorija ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Track suits tal-drapp innittjat jew magħmul bil-kroxé

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Hwejjeġ, minsuġin tad-drapp ta’ intestatura nru 5903 , 5906 u 5907 , esklużi ħwejjeġ ta’ kategoriji ex14 u ex 15

 

 

ex 6210 40 00 ex 6210 50 00

ex 83

Ħwejjeġ ta’ drappijiet innittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-intestatura nri 5903 u 5907 u ski suits, innittjati jew magħmiln bil-kroxé

 

 

ex 6112 20 00 ex 6113 00 90

GRUPP III A

ex 38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Purtieri minsuġin (inklużi drappijiet, blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar), barra minn dawk innittjati jew magħmulin mill-kroxé

 

 

ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00

ex 58

Twapet, carpentines u raggijiet, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

 

 

ex 5701 90 10 ex 5701 90 90

ex 59

Twapet u għata tat-tessuti ieħor tal-art, barra minn dawk it-twapet tal-kategorija ex 58, 142 u 151B

 

 

ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 80

ex 60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi xogħol-il labra (e.g. petit point u cross stitch) magħmulin f'pannelli jew simili bl-idejn

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Drappijiet minsuġin fid-djuq, u drappijiet dojoq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr tgħama, immuntati permezz ta’ kolla, għajr tikketti u oġġetti simili tal-kategorija 62 u tal-kategorija 137

Drappijiet elastiċi u qtugħ (mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé), magħmulin minn materjali tat-tessuti miġburin flimkien mill-ħajt tal-lastku

 

 

ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00

ex 62

Ħajt tax-xenilja (inkluż ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (barra mill-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

 

 

ex 5606 00 91 ex 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux drappijiet minsuġin, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f'motifi

ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tal-materjal tat-tessuti, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

ex 5807 10 10 ex 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; irfidi, ġmiemen u simili irfidi, ġmiemen u simili

ex 5808 10 00 ex 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi

ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90

ex 63

Drapp innittjat jew magħmul bil-kroxé ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet innittjati jew magħmulin bil-kroxé li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

 

 

ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00

ex 65

Drapp innittjat jew magħmul bil-kroxé, barra minn dawk tal-kategoriji ex 63

 

 

ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00

ex 66

Raggs tas-safar u kutri, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6301 10 00

GRUPP III B

ex 10

Ingwanti, mittens u mitts, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

17 pairs

59

ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00

ex 67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè; purtieri (inkl. drappijiet) u blinds ta’ ġewwa, damask tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggijiet tas-safar innittjati jew magħmulin bil-kroxé, artikoli oħra innittjati jew magħmulin bil-kroxé inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

 

 

ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10

ex 69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u l-bniet, innittjati jew magħmulin bil-kroxé

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Malji tal-għawm

9,7

103

ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00

ex 75

Ilbiesi intieri u ensembles innittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-irġiel jew tas-subien

0,80

1 250

ex 6103 10 90 ex 6103 29 00

ex 85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, barra minn dawk ta'kategorija 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Kurpetti, ċintorini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, takkalja u dawk simili, u partijiet tagħhom, kemm jekk inittjati jew magħmulin bil-kroxé u kemm jekk mhumiex

8,8

114

ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00

ex 87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex innittjati u l-anqas magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6209 90 90 ex 6216 00 00

ex 88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00

ex 91

Tined

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom, fibri tat-tessuti, li ma jaqbżux 5 mm fit-tul (troffa), trab tat-tessuti u minn neps

 

 

ex 9619 00 39 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00

ex 95

Feltru u oġġetti tiegħu, mimlija jew le, miksija jew le, barra mill-għata tal-art

 

 

ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91

ex 97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel u magħmulin minn xbieki tas-sajd tal-ħajt, spag, ċwiemi jew ħabel

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċwiemi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, artikoli magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-katgorija 97

 

 

ex 5609 00 00 ex 5905 00 10

ex 99

Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew sustanzi amilaċea, tat-tip użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; tila għat-tpinġija ppreparata; bakrum u drappijiet simili ta’ tessuti mwebbsin ta’ tip użat għall-bażijiet tal-kpiepel

 

 

ex 5901 10 00 ex 5901 90 00

Linolju, maqtugħ għad-disinn jew le; għata tal-art li jikkonsisti f'kisja jew għata applikata fuq id-dahar tat-tessuti, maqtugħa għad-disinn jew le

ex 5904 10 00 ex 5904 90 00

Drapp tat-tessuti bil-gomma, mhux innittjat jew magħmul bil-kroxé, esklużi dawk tat-tajers

ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90

Textile fabrics otherwise impregnated or coated; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths, other than of category ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Drappijiet tat-tessuti li b'mod ieħor mimlijia, miksija jew laminati bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b'materjali tal-plastik artifiċjali oħrajn

 

 

ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99

ex 109

Inċirati, qlugħ, tined ta’ bastiment jew dgħajsa u sunblinds

 

 

ex 6306 19 00 ex 6306 30 00

ex 110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Oġġetti tal-camping, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Artikoli tat-tessuti oħrajn magħmulin, minsuġin, esklużi dawk ta’ kategoriji ex 113 u ex 114

 

 

ex 6307 20 00 ex 6307 90 98

ex 113

Biċċa tal-art, biċċa tal-platti u dusters, barra minn dawk innittjati u magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku, barra dawk tal-kategorija 136

 

 

ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 11 ex 5911 32 19 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

120

Purtieri (inklużi drappijiet), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar, mhux innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tal-qanneb jew tar-rami

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

 

 

ex 5607 90 90

122

Xkejjer u boroż, tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé

 

 

ex 6305 90 00

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqaq

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittajti jew bil-kroxé

ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta’ watar minn materjali sintetiċi

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Fibri tal-qoton sintetiċi

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

127 A

Ħajt ta’ filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħajt ewlieni jew tar-rejon tal-visk mhux miksur jew jew b'kisra li mhix akbar minn 250 kisra/m u ħajt mhux minsuġ ewlieni ta’ ċelluloża aċetata ex54033100

 

 

ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta’ water minn materjali tat-tessuti artifiċjali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Pil oħxon tal-animali, imqardex jew mimxut

 

 

5105 40 00

129

Hajt ta’ pil oħxon tal-annimali jew pil taż-żiemel

 

 

5110 00 00

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief ħajt mibrum minn skart tal-ħarir

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak tal-kategorija 130 A; watâr tad-dudu tal-ħarir

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Ħajt ta’ fibri tat-tessuti veġetali oħra

 

 

5308 90 90

132

Ħjut tal-karta

 

 

5308 90 50

133

Ħajt tal-qanneb veru

 

 

5308 20 10 5308 20 90

134

Ħajt metalizzat

 

 

5605 00 00

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew minn pil taż-żwiemel

 

 

5113 00 00

136 A

Drapp minsuġ tal-ħarir jew ta’ skart tal-ħarir ħlief dak mhux ibbliċjat, mogħruk jew ibbliċjat

 

 

5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90

136 B

Drapp minsuġ tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir barra dawk tal-kategorija 136A

 

 

ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Drappijiet minsuġa tal-ħajt mill-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Drappijiet minsuġa ta’ ħjut tal-metall jew ta’ ħajt metalizzat

 

 

5809 00 00

140

Drapp innittjat jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

141

Raggs tas-safar u kutri ta’ materjal tat-tessuti ta’ materjal tat-tessuti barra dawk tas-suf jew pil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

 

 

ex 6301 90 90

142

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tesuti tas-sisal, ta’ fibri oħra mill-familja agave jew tal-qanneb ta’ Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

144

Feltru ta’ pil oħxon tal-annimali

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

145

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils immaljati jew mhux abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Spag li jorbot jew jimballa għal makkinarju agrikolu,tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra dawk il-prodotti tal-kategorija 146

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew minn fibri tat-tessuti bast taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessuti bast tal-intestatura Nru 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

148 B

Ħajt tal-kajjâr

 

 

5308 10 00

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn ta’ wisà mhux aktar minn 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn ta’ wisà mhux aktar minn 150 cm; Xkejjer u boroż, tat-tip użati fl-ippakkjar ta’ oġġetti, tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra mhux użati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Għata tal-art tal-fibri tal-ġewża tal-Indi (kajjâr)

 

 

5702 20 00

151 B

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tessuti, tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra dawk imtroffin jew trapuntati

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Feltru tal-ġuta jew ta’ fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra għata tal-art

 

 

5602 10 11

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta wżati għall-ippakkjar ta’ oġġetti, tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

6305 10 10

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

 

 

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inkl. fosdqi mhux adattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta’ pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż skart tal-ħajt iżda eskluż stokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inkl. skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u fibri tat-tessuti veġetali, mhux maħduma jew processati iżda mhux mibruma; stoppa, suf qasir u skart, għajr il-kajjar u l-abaca taħt l-intestatura

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Skart tal-qoton (ink. skart tal-qoton u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa), mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart ta’ qanneb veru (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (Qanneb ta’ Manila or Musa Textilis Nee), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-abaca (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. qanneb, qanneb veru u rami), mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa u skart tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Fibri tat-tessuti veġetali oħrajn, mhux maħduma jew proċessati iżda mhux mibrumin; stoppa u skart ta’ fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

156

Blouses u pullovers inittjati jew magħmulin bil-kroxé tal-ħarir jew skart tal-ħarir għan-nisa jew għall-bniet

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Ħwejjeġ, innittjati jew magħmulin bil-kroxé, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 u 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

159

Ilbiesi, blouses u shirt-blouses, barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

 

 

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk innittjati jew magħmulin bil-kroxé, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir ex62139000

 

 

ex 6213 90 00

161

Ħwejjeġ, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 u 159 ex6211 3900

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00


(1)  N.B.: Ikopri biss il-kategoriji 1 sa 114, bl-eċċezzjoni tal-Federazzjoni Russa u s-Serbja, li għalihom huma koperti l-kategoriji 1 sa 161.

(2)  Japplika biss għall-importazzjonijiet miċ-Ċina


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/42


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1322/2011

tas-16 ta' Diċembru 2011

li jemenda l-Annessi I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tessili minn għadd ta’ terzi pajjiżi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 tas-7 ta’ Marzu 1994 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjoni tal-prodotti tessili minn għadd ta’ terzi pajjiżi mhux koperti minn ftehim bilaterali, Protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Komunità oħrajn dwar l-importazzjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 28 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tat-tessut minn terzi pajjiżi għandhom jiġu aġġornati biex jikkunsidraw l-emendi għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (2) li jaffettwaw ukoll xi kodiċijiet fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 517/94.

(2)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 517/94 għandu b'dan jiġi emendat.

(3)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tessili stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 517/94,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I tar-Regolament (KE) Nru 517/94 jiġi emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 67, 10.3.1994, p. 1.

(2)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANNESS

L-Annessi I tar-Regolament (KE) Nru 517/94 hu emendat kif ġej:

L-Anness I huwa mibdul b’dan li ġej:

“ANNESS I

A.   PRODOTTI TAT-TESSUT MSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 1

1.

Mingħajr ħsara għar-regoli ta' interpretazzjoni tan-nomenklatura maqgħuda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat li huwa ta' valur indikattiv biss, billi l-prodotti koperti minn kull kategorija huma ddeterminati, f’dan l-Anness, mill-kodiċi NM. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem kodiċi NM, il-prodotti koperti f’kull kategorija huma ddeterminati mill-ambitu tal-kodiċi NM u b’dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

2.

L-ilbiesi li ma jintgħarfux jekk humiex għall-irġiel jew għas-subien jew inkella lbies għan-nisa jew għall-bniet huma kklassifikati ma’ dawk imsemmija l-aħħar.

3.

Fejn tintuża l-espressjoni “ilbies għat-trabi”, din maħsuba li tkopri l-ilbies sal-qies kummerċjali 86, b’dan il-qies inkluż.

Kategorija

Deskrizzjoni

Kodiċi NM 2012

Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Ħjut tal-qoton, mhux maħruġa għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

2

Drappijiet minsuġin tal-qoton, barra mill-garża, mid-drapp tax-xugaman, id-drappjijiet minsuġin dojoq, id-drappijiet tal-pil, id-drappijiet tax-xinilja, it-tull u drappijiet oħra tax-xibka

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

2 a)

Li minnhom: Minbarra dawk li mhumiex ibbliċjati jew huma ibbliċjati

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

3

Drappijiet minsuġin mil-fibri sintetiċi (mhux sħiħ, jew skartat) barra mid-drappijiet minsuġin irqaq, id-drappijiet tal-pil, (inklużi d-drappijiet tax-xugaman) u d-drappijiet tax-xinilja

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

3 a)

Li minnhom: Minbarra dawk li mhumiex ibbliċjati jew huma bbliċjati

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

GRUPP I B

4

Qomos, T-shirts, tgeżwira ħafifa nnittjata b’mod fin, ġampers polo jew turtle neck u pullovers (minbarra dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali), flokkijiet ta’ taħt u affarijiet simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Ġersijiet, pullovers, slip-overs, sdieri, twinsets, cardigans, bed-jackets u ġampers (minbarra ġkieket u blejżers), anoraks, wind-cheaters, waister jackets u affarijiet simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Qliezet minsuġin li jaslu sal-irkoppa, xorts minbarra malji tal-għawm u qliezet (inklużi qliezet komdi) għall-irġiel u għas-subien; qliezet minsuġin u qliezet komdi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi għan-nisa u għall-bniet; il-partijiet t’isfel tat-track suits infurrati, minbarra dawk tal-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Blawżijiet, qomos u qomos-blawżijiet tan-nisa u tal-bniet, kemm dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ kemm dawk li mhumiex, magħmulin bis-suf jew bil-fibri sintetiċi

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Qomos tal-irġiel u tas-subien, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPP II A

9

Drapp tax-xugaman u drappijiet simili tat-terri minsuġin tal-qoton; bjankerija tal-kamra tal-banju u bjankerija tal-kċina, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, mid-drapp tax-xugaman tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin, tal-qoton

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

20

Bjankerija tas-sodda, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

22

Ħajt tal-fibri sintetiċi, jew dawk ta’ tul predeterminat jew dawk skartati, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

22 a)

Li minnu akriliku

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

23

Ħajt tal-fibri sintetiċi, jew dawk ta’ tul predeterminat jew dawk skartati, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

32

Drappijiet minsuġin tal-pil u drappijiet tax-xenilja (minbarra d-drapp tax-xugaman tat-terri jew drappjiet tat-terri tal-qoton u drappijiet minsuġin irqiq) uċuh tat-tessut bit-trofof, tas-suf, tal-qoton, jew tat-tessut magħmul mill-fibri sintetiċi

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

32 a)

Li minnu: Kurduroj tal-qoton

 

 

5801 22 00

39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, u minbarra x-xugamani tat-terri jew tad-drappijiet simili tat-terri tal-qoton

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

GRUPP II B

12

Panty-hose u tights, kalzetti, kalzetti ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, kalzettini u affarijiet simili, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, minbarra dawk tat-trabi, inklużi l-kalzetti għall-vini varikużi, minbarra l-prodotti tal-kategorija 70

24,3 pari

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Sraten minsuġin tal-irġiel jew tas-subien, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tas-suf, tal-qoton, jew tat-tessut magħmul mill-fibri sintetiċi (minbarra l-parkas) (tal-kategorija 21)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Sraten minsuġin, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tan-nisa u tal-bniet; ġkieket u blejżers tas-suf, tal-qoton jew tat-tessut magħmulin mill-fibri sintetiċi (minbarra l-parkas) (tal-kategorija 21)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Ilbiesi u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra l-iski suits; track suits infurrati tal-irġiel jew tas-subien, bil-qoxra ta’ barra magħmula mill-istess drapp, tal-qoton jew tat-tessuti sintetiċi

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel u tas-subien, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-fibri sintetiċi

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

19

Imkatar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, windcheaters, waister jackets u simili, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi; il-partijiet ta’ fuq tat-tracksuits bl-inforra, minbarra l-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ tal-irġiel jew tas-subien

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tan-nisa jew tal-bniet

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Ilbiesi tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, tan-nisa jew tal-bniet

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi d-dbielet bil-qliezi

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Qliezet, overolls b’bavalor u biċ-ċineġ, qliezet sal-irkoppa u xorts (minbarra l-malji tal-għawm), magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Ilbiesi sħaħ u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, esklużi l-iski suits; track suits infurrati, bil-qoxra ta’ barra magħmula minn l-istess drapp, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, tan-nisa jew tal-bniet

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Riċipetti, minsuġin, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi l-ingwanti l-mittens u l-mitts tat-trabi, tal-kategoriji 10 u 87, kalzetti tat-trabi, peduni u kalzettini, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tal-kategorija 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

73

Track suits tal-drapp magħmul bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Ilbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tal-irġiel jew tas-subien, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Fradal, smock overolls u Ilbies ieħor industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tan-nisa jew tal-bniet, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

77

Ski suits, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6211 20 00

78

Ħwejjeġ, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ u minbarra l-ħwejjeġ tal-kategoriji 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 u 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

83

Sraten, ġkieket, blejżers u ħwejjeġ oħra, inklużi l-iski suits, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-ħwejjeġ tal-kategoriji 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

GRUPP III A

33

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, anqas minn 3 m wesgħin

 

 

5407 20 11

Xkejjer u boroż, tat-tip użat għall-ippakkjar tal-oġġetti, mhux magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, miksubin minn strixxa jew xi ħaġa simili

6305 32 19 6305 33 90

34

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, wesgħin 3 m jew aktar

 

 

5407 20 19

35

Drappijiet minsuġin ta' filamenti sintetiċi, minbarra dawk tat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

35 a)

Li minnhom: Barra dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36

Drappijiet minsuġin ta’ filamenti artifiċjali, minbarra dawk tat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36 a)

Li minnhom: Barra dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

37

Drappijiet minsuġin tal-fibri artifiċjali ta’ tul predeterminat

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

37 a)

Li minnhom: Barra dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

38 A

Drapp tal-purtieri sintetiku maħdum bil-labar jew bil-ganċ, inkluż id-drapp tal-purtieri tax-xibka.

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

40

Purtieri minsuġin (inklużi l-purtieri tad-drapp, il-blinds ta’ ġewwa, il-pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar), minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

41

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu), mhux għall-bejgħ bl-imnut, minbarra dawk ta’ ħajta waħda lixxa mhux mibruma jew b’barma ta’ mhux aktar minn 50 dawra/m

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

42

Ħajt ta’ fibri kontinwi sintetiċi, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5401 20 10

Ħajt ta’ fibri artifiċjali; ħajt ta’ filamenti artifiċjali, mhux għall-bejgħ bl-imnut, minbarra l-ħajt singlu tar-rejon viskuż mhux mibrum jew b’barma ta’ mhux aktar minn 250 dawra/m u ħajt singlu lixx taċ-ċelluloża aċetata

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

43

Ħajt ta’ filament sintetiku, ħajt ta’ fibri artifiċjali ta’ tul predeterminat, ħajt tal-qoton, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

46

Suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf mqardax jew mimxut jew mill-pil fin ta’ annimali oħra

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

47

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf imqardax (ħajt tas-suf) jew pil fin imqardax tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

48

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf mimxut (ħajt fin imqardax) jew pil fin mimxut tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

49

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew pil fin mimxut tal-annimali, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

50

Drappijiet minsuġin mis-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew mill-pil fin tal-annimali

 

 

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

51

Qoton, imqardax jew mimxut

 

 

5203 00 00

53

Garża tal-qoton

 

 

5803 00 10

54

Fibri tal-qoton artifiċjali ta’ tul predeterminat, inklużi l-fibri skartati, imqardxa, mimxutin jew ipproċessati b’mod ieħor għall-brim fi ħjut

 

 

5507 00 00

55

Fibri sintetiċi ta’ tul predeterminat, inklużi l-fibri skartati, imqardxa, mimxutin jew ipproċessat b’mod ieħor għall-brim fi ħjut

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

56

Ħajt tal-fibri sintetiċi ta’ tul predeterminat (inkluż l-iskart), mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

58

Twapet, carpentines u raggs, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

59

Twapet u għata oħra tal-art tat-tessut, minbarra t-twapet tal-kategorija 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi rrakkmati (eż. bil-petit point u cross stitch) magħmulin f’pannelli jew simili bl-idejn

 

 

5805 00 00

61

Drappijiet minsuġin irqieq, u drappijiet irqaq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr it-tgħama, magħqudin flimkien permezz ta’ sustanza li twaħħal, barra mit-tikketti jew oġġetti simili tal-kategorija 62.

Drappijiet elastiċi u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessut miġburin flimkien mill-ħajt tal-lastku

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

62

Ħajt tax-xenilja (inkluż ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (minbarra l-ħajt metalizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux id-drappijiet minsuġin, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, il-bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f’disinji dekorattivi

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tat-tessut, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

5807 10 10 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; ġmiemen u oġġetti simili

5808 10 00 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f’disinji dekorattivi

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

63

Drapp magħmul bil-labar jew bil-ganċ ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet magħmulin bil-labar jew bil-ganċ li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

Bizzilla Raschel u drapp ta’ pil twil tal-fibri sintetiċi

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

65

Drappijiet magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, barra minn dawk tal-kategoriji 38 A u 63, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

66

Raggs u kutri tas-safar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-fibri sintetiċi

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

GRUPP III B

10

Ingwanti, mittens u mitts, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

17 pari

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ magħmulin bil-labar jew bil-ganċ minbarra dawk għat-trabi; bjankerija tad-dar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkl. dawk tad-drapp) u blinds ta' ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir tad-dar maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggs tas-safar u oġġetti oħra maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

67 a)

Li minnhom: Xkejjer jew boroż tat-tip li jkunu użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, magħmulin minn strixxi tal-polijetilin jew tal-polipropelin

 

 

6305 32 11 6305 33 10

69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Panty-hose u tights tal-fibri sintetiċi, ta’ kejl ta’ anqas minn 67 decitex (6,7 tex) kull ħajta

30,4 sett

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Kalzetti twal tan-nisa tal-fibri sintetiċi

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Malji tal-għawm, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Ilbiesi sħaħ u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin mis-suf, mil-qoton jew mil-fibri sintetiċi, bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-iski suits

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Ilbiesi sħaħ u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin mis-suf, mil-qoton jew mill-fibri sintetiċi, bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-iski suits

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u oġġetti simili, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Kurpetti, ċinturini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, u oġġetti simili, u partijiet tagħhom, kemm dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, kemm dawk li mhumiex

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ, partijiet tal-ħwejjeġ jew tal-aċċessorji tal-ħwejjeġ li mhumiex għat-trabi, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

90

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils ta’ fibri sintetiċi, immaljati jew le

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

91

Tined

 

 

6306 22 00 6306 29 00

93

Xkejjer u boroż ta' tipi użati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tad-drappijiet minsuġin, minbarra dawk magħmulin minn strixxi ta' polietilene jew polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

94

Materjal għall-ikkuttunar, tat-tessut, u oġġetti magħmulin minnu; fibri tat-tessut, li ma jaqbżux il-5 mm fit-tul (troffa), trab tessut u biċċiet tal-fibri mill-mitħna (mill neps)

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

95

Feltru u oġġetti magħmulin minnu, mimlija jew le, miksija jew le, minbarra l-għata tal-art

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

96

Drappijiet mhux minsuġin u oġġetti magħmulin minnhom, mimlijin jew le, miksijin jew le, mgħottijin jew le, jew laminati jew le

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel u xbieki tas-sajd tal-ħajt, tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċwiemi, kejbils jew ħabel, minbarra d-drappijiet tat-tessut, oġġetti magħmulin minn dawn id-drappijiet u oġġetti tal-katgorija 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

99

Drappijiet tat-tessut miksija bil-gomma jew b’sustanzi amilaċea, tat-tipi użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; drapp tat-traċċar; tila għat-tpinġija ppreparata; bakrum u drappijiet simili ta' tessuti mwebbsin ta' tip użat għall-bażijiet tal-kpiepel

 

 

5901 10 00 5901 90 00

Linolju, maqtugħ għad-disinn jew le; għata tal-art li jikkonsisti f'kisja jew għata applikata fuq id-dahar tat-tessut, maqtugħa għad-disinn jew le

5904 10 00 5904 90 00

Drapp tat-tessut bil-gomma, mhux maħdum bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dak tat-tajers

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

Drappijiet tat-tessut mimlijia jew miksija ’mod ieħor; tila mpinġija li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, minbarra dawk tal-kategorija 100

5907 00 00

100

Drappijiet tat-tessut mimlijia, miksija jew laminati b’mod ieħor bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b’materjali artifiċjali tal-plastik oħrajn

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

101

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, minbarra dawk tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 5607 90 90

109

Inċirati, qlugħ, tined tal-bastimenti jew tad-dgħajjes u sunblinds

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

 

 

6306 40 00

111

Oġġetti tal-kampeġġ, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

 

 

6306 90 00

112

Oġġetti tat-tessut oħrajn magħmulin, minsuġin, barra dawk tal-kategoriji 113 u 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

113

Biċċiet tal-art, tal-platti u dusters, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6307 10 90

114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

120

Purtieri (inklużi dawk tad-drapp), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar tal-qanneb jew tar-rami, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

 

 

ex 5607 90 90

122

Xkejjer u boroż, tat-tipi użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6305 90 00

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqieq

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief il-ħajt tal-kategorija 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u affarijiet simili) u imitazzjoni ta' watar magħmula minn materjali sintetiċi

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Fibri sintetiċi ta’ tul predeterminat

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

127 A

Ħajt ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief dak tal-kategorija 42.

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar magħmula minn materjali tat-tessut artifiċjali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Pil oħxon tal-animali, imqardex jew mimxut

 

 

5105 40 00

129

Ħajt magħmul mill-pil oħxon tal-annimali jew mill-pil taż-żiemel

 

 

5110 00 00

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief dak mibrum mill-iskart tal-ħarir

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak tal-kategorija 130 A; watar tad-dudu tal-ħarir

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Ħajt magħmul mill-fibri tat-tessuti veġetali oħra

 

 

5308 90 90

132

Ħajt tal-karta

 

 

5308 90 50

133

Ħajt tal-qanneb veru

 

 

5308 20 10 5308 20 90

134

Ħajt metalizzat

 

 

5605 00 00

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew mill-pil taż-żwiemel

 

 

5113 00 00

136

Drappijiet minsuġa mil-ħarir jew mill-iskart tal-ħarir

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Drappijiet minsuġa mill-ħjut tal-metall jew mill-ħajt metalizzat

 

 

5809 00 00

140

Drapp maħdum bil-labar jew bil-ganċ minn materjal tat-tessut minbarra s-suf jew il-pil fin tal-annimali, il-qoton jew il-fibri sintetiċi

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

141

Raggs u kutri tas-safar ta’ materjal tat-tessut barra dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali, il-qoton jew il-fibri sintetiċi

 

 

ex 6301 90 90

142

Twapet u għata oħra tal-art tat-tessut magħmulin mis-sisal, minn fibri oħra tal-familja agave jew mill-qanneb Manilla

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

144

Feltru magmul mil-pil oħxon tal-annimali

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

145

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils immaljati jew mhumiex, manilla (qanneb Manilla) jew minn qanneb veru

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Spag għall-irbit jew għall-imballar għal użu bil-makkinarju agrikolu, tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra l-prodotti tal-kategorija 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew tal-fibri tat-tessut bast taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessut bast tal-intestatura Nru 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

148 B

Ħajt tal-kajjâr

 

 

5308 10 00

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn ta' wisa mhux aktar minn 150 cm; Xkejjer u boroż, tat-tipi użati fl-ippakkjar tal-oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn, barra dawk użati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Għata tal-art tal-fibri tal-ġewża tal-Indi (kajjâr)

 

 

5702 20 00

151 B

Twapet u għata oħra tal-art, tat-tessut tal-ġuta jew tat-tessut tal-fibri bast oħrajn, barra dawk bil-bżiebeż jew bit-trofof

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra l-għata tal-art

 

 

5602 10 11

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta użati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tat-tessuti tal-fibri tal-ġuta jew ta’ bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

6305 10 10

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

 

 

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inkl. fosdqi mhux adattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew oħxon tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż l-iskart tal-ħajt iżda eskluż l-istokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, kemm maħdum kemm mhux, iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inkl. l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u tessuti tal-fibri veġetali, maħduma jew mhumiex, iżda mhux mibruma: stoppa, suf qasir u skart, għajr il-kajjar u l-manilla

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Skart tal-qoton (inkl. skart tal-qoton u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa L.), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-qanneb veru (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Manilla (Qanneb Manilla jew Musa Textilis Nee), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-manilla (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted )

5305 00 00

Ġuta jew tessuti tal-fibri bast (eskl. il-qanneb, il-qanneb veru u r-rami), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-ġuta jew tessut tal-fibri bast (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Tessuti ta’ fibri veġetali oħrajn, maħduma jew mhumiex, iżda mhux mibrumin: stoppa u skart ta’ fibri bħal dawn (inklużi l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

156

Blawżijiet u pullovers maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew l-iskart tal-ħarir, għan-nisa jew għall-bniet

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Ħwejjeġ, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief il-ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

159

Ilbiesi, blawżijiet u shirt-blouses, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u oġġetti simili ħlief dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 6213 90 00

161

Ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dawk tal-kategoriji 1 sa 123 u l-kategorija 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

B.   PRODOTTI TAT-TESSUT OĦRAJN IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 1(1)

Il-Kodiċi tan-Nomenklatura Maqgħuda

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/57


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1323/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li jistipula r-regoli għall-ġestjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2012 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 tas-7 ta’ Marzu 1994 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tessili minn għadd ta’ terzi pajjiżi mhux koperti minn ftehim bilaterali, Protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi oħra tal-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 17(3) u (6) u l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 517/94 stabbilixxa restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tessili li joriġinaw minn ċerti pajjiżi terzi biex jiġu allokati fuq bażi ta’ min ikun l-ewwel, jinqeda l-ewwel.

(2)

Skont dak ir-Regolament huwa possibbli li f’ċerti ċirkustanzi jintużaw metodi oħra ta’ allokazzjoni, jinqasmu l-kwoti f’qatgħat, jew li jiġi riżervat proporzjon ta’ limitu kwantitattiv speċifiku esklużivament għall-applikazzjonijiet li huma sostnuti mill-evidenza tar-riżultati tar-rendiment tal-importazzjoni fl-imgħoddi.

(3)

Ir-regoli għall-ġestjoni tal-kwoti stabbiliti fl-2012 għandhom jiġu adottati qabel ma tibda s-sena tal-kwota biex b’hekk il-kontinwità fil-flussi tal-kummerċ ma tiġix affettwata mingħajr bżonn.

(4)

Il-miżuri adottati fis-snin ta’ qabel, bħal dawk tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1159/2010 tad-9 ta’ Diċembru 2010 li jistipula r-regoli għall-amministrazzjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2011 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 (2), urew li huma sodisfaċenti u għalhekk huwa xieraq li jiġu adottati regoli simili għall-2012.

(5)

Sabiex jiġi ssodisfatt l-akbar numru ta’ operaturi possibbli huwa f’loku li l-metodu ta’ allokazzjoni ta’ “min ikun l-ewwel, jinqeda l-ewwel” isir iktar flessibbli billi jitpoġġa limitu massimu fuq il-kwantitajiet li jistgħu jkunu allokati lil kull operatur b’dak il-metodu.

(6)

Sabiex jiġi ggarantit livell ta’ kontinwità fil-kummerċ u ġestjoni effiċjenti tal-kwoti, l-operaturi għandhom jitħallew jagħmlu l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni inizjali tagħhom għall-2012 ekwivalenti għall-kwantità li importaw fl-2011.

(7)

Biex jinkiseb l-aħjar użu tal-kwantitajiet, operatur li uża tal-inqas nofs l-ammont diġà awtorizzat għandu jitħalla japplika għal ammont ieħor, u dan kemm-il darba l-kwantitajiet ikunu disponibbli fil-kwoti.

(8)

Biex tkun assigurata ġestjoni tajba, l-awtorizzazzjonijiet tal-importazzjoni għandhom ikunu validi għal disa’ xhur minn dakinhar meta jkunu nħarġu iżda sa mhux aktar tard mill-aħħar tas-sena. L-Istati Membri għandhom joħorġu l-liċenzji biss wara li jkunu notifikati mill-Kummissjoni li l-kwantitajiet huma disponibbli u joħorġuhom biss jekk l-operatur jista’ jipprova l-eżistenza ta’ kuntratt u jista’ jiċċertifika, fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni speċifika li tgħid il-kuntrarju, li hu għadu ma ġiex allokat awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni lejn il-Komunità b’konformità ma’ dan ir-Regolament għall-kategoriji u l-pajjiżi kkonċernati. Madankollu, b’reazzjoni għall-applikazzjonijiet tal-importaturi, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikunu awtorizzati jestendu bi tliet xhur u sal-31 ta’ Marzu 2013 liċenzji li minnhom tal-anqas nofshom ikunu ntużaw sad-data tal-applikazzjoni.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tat-Tessuti stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 517/94,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jistpula r-regoli tal-amministrazzjoni tal-kwoti kwantitattivi għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tessili stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 517/94 għas-sena 2012.

Artikolu 2

Il-kwoti msemmija fl-Artikolu 1 għandhom ikunu allokati kronoloġikament skont meta l-Kummissjoni tkun irċeviet in-notifikazzjonijiet mill-Istati Membri tal-applikazzjonijiet minn operaturi individwali, u dan għal ammonti li ma jaqbżux il-kwantitajiet massimi għal kull operatur stipulati fl-Anness I.

Il-kwantitajiet massimi m’għandhomx, madankollu, japplikaw għal operaturi li jkunu kapaċi jagħtu prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, meta jagħmlu l-ewwel applikazzjoni tagħhom għall-2012, li, fir-rigward ta’ kategoriji partikolari u pajjiżi terzi partikolari, importaw aktar mill-kwantitajiet massimi speċifikati għal kull kategorija skont il-liċenzji ta’ importazzjoni mogħtija lilhom għall-2011.

Fil-każ ta’ operaturi bħal dawn, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet ta’ mhux aktar mill-kwantitajiet importati fl-2011 minn pajjiżi terzi partikolari u f’kategoriji partikolari, u dan kemm-il darba jkun hemm biżżejjed kapaċità ta’ kwota disponibbli.

Artikolu 3

Importatur li jkun diġà uża sa 50 % jew aktar mill-ammont allokat lilu skont dan ir-Regolament jista’ jagħmel applikazzjoni oħra, fir-rigward tal-istess kategorija u pajjiż ta’ oriġini, għal ammonti li ma jaqbżux il-kwantitajiet massimi stipulati fl-Anness I.

Artikolu 4

1.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti elenkati fl-Anness II jistgħu, mill-10.00 ta’ fil-għodu tad-9 ta’ Jannar 2012, javżaw lill-Kummissjoni bl-ammonti koperti mit-talbiet ta’ awtorizzazzjonjiet ta’ importazzjoni.

Il-ħin stabbilit fl-ewwel sottoparagrafu għandu jinftiehem bħala l-ħin ta’ Brussell.

2.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom joħorġu awtorizzazzjonijiet biss wara li jkunu ġew innotifikati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 517/94 li l-kwantitajiet huma disponibbli għall-importazzjoni.

Huma għandhom joħorġu l-awtorizzazzjonijiet biss jekk operatur:

(a)

jagħti prova tal-eżistenza ta’ kuntratt li għandu x’jaqsam mal-provvista tal-merkanzija; kif ukoll

(b)

jiċċertifika bil-miktub li, fir-rigward tal-kategoriji u tal-pajjiżi kkonċernati:

(i)

l-operatur ma kienx diġà ġie allokat awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament; jew

(ii)

l-operatur ġie allokat awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament iżda uża tal-anqas 50 % minnha.

3.   L-awtorizzazzjonijiet tal-importazzjoni għandhom ikunu validi għal disa’ xhur mid-data tal-ħruġ, iżda sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012.

Madankollu, fuq talba tal-importatur, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jistgħu jagħtu estensjoni ta’ tliet xhur għall-awtorizzazzjonijiet li jkun intuża tal-anqas 50 % minnhom meta ssir it-talba. Estensjoni bħal din ma għandha qatt tiskadi aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2013.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 67, 10.3.1994, p. 1.

(2)  ĠU L 326, 10.12.2010, p. 25.


ANNESS I

Ammonti massimi li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 2 u 3

Il-pajjiż ikkonċernat

Kategorija

Unità

Ammont massimu

Il-Bjelorussja

1

Kilogrammi

20 000

2

Kilogrammi

80 000

3

Kilogrammi

5 000

4

Biċċiet

20 000

5

Biċċiet

15 000

6

Biċċiet

20 000

7

Biċċiet

20 000

8

Biċċiet

20 000

15

Biċċiet

17 000

20

Kilogrammi

5 000

21

Biċċiet

5 000

22

Kilogrammi

6 000

24

Biċċiet

5 000

26/27

Biċċiet

10 000

29

Biċċiet

5 000

67

Kilogrammi

3 000

73

Biċċiet

6 000

115

Kilogrammi

20 000

117

Kilogrammi

30 000

118

Kilogrammi

5 000

Il-Korea ta’ Fuq

1

Kilogrammi

10 000

2

Kilogrammi

10 000

3

Kilogrammi

10 000

4

Biċċiet

10 000

5

Biċċiet

10 000

6

Biċċiet

10 000

7

Biċċiet

10 000

8

Biċċiet

10 000

9

Kilogrammi

10 000

12

Pari

10 000

13

Biċċiet

10 000

14

Biċċiet

10 000

15

Biċċiet

10 000

16

Biċċiet

10 000

17

Biċċiet

10 000

18

Kilogrammi

10 000

19

Biċċiet

10 000

20

Kilogrammi

10 000

21

Biċċiet

10 000

24

Biċċiet

10 000

26

Biċċiet

10 000

27

Biċċiet

10 000

28

Biċċiet

10 000

29

Biċċiet

10 000

31

Biċċiet

10 000

36

Kilogrammi

10 000

37

Kilogrammi

10 000

39

Kilogrammi

10 000

59

Kilogrammi

10 000

61

Kilogrammi

10 000

68

Kilogrammi

10 000

69

Biċċiet

10 000

70

Pari

10 000

73

Biċċiet

10 000

74

Biċċiet

10 000

75

Biċċiet

10 000

76

Kilogrammi

10 000

77

Kilogrammi

5 000

78

Kilogrammi

5 000

83

Kilogrammi

10 000

87

Kilogrammi

8 000

109

Kilogrammi

10 000

117

Kilogrammi

10 000

118

Kilogrammi

10 000

142

Kilogrammi

10 000

151A

Kilogrammi

10 000

151B

Kilogrammi

10 000

161

Kilogrammi

10 000


ANNESS II

Lista tal-uffiċċji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4

1.   L-Awstrija

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Il-Belġju

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Il-Bulgarija

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Ċipru

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Ir-Repubblika Ċeka

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Id-Danimarka

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   L-Estonja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Il-Finlandja

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Franza

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Il-Ġermanja

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Il-Greċja

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   L-Ungerija

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   L-Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   L-Italja

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Il-Latvja

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Lithuania

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Il-Lussemburgu

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Il-Pajjiżi l-Baxxi

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Il-Polonja

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Il-Portugall

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Ir-Rumanija

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Is-Slovakkja

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Is-Slovenja

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spanja

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   L-Isvezja

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Ir-Renju Unit

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/65


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1324/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li jidderoga, għas-sena 2012, mir-Regolament (KE) Nru 1067/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji Komunitarji għal qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) [Regolament dwar l-OKS Unika] (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 144 tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1067/2008 tat-30 ta’ Ottubru 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji Komunitarji għal qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi u li tidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (2) jipprovdi li s-subkwota III għall-pajjiżi terzi l-oħrajn tinqasam fi tliet subperjodi ta’ tliet xhur, u tkopri partikolarment l-ewwel subperjodu (1) mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu għal kwantità ta’ 594 597 tunnellata, u t-tieni subperjodu (2) li jestendi mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju għal kwantità ta’ 594 597 tunnellata.

(2)

Meta titqies is-sitwazzjoni tas-suq, sabiex għas-sena 2012 tiġi ffavorita l-provvista kontinwa ta’ ċereali fis-suq tal-Unjoni skont is-subkwota III, jeħtieġ li s-subperjodu 1 u s-subperjodu 2 jiġu amalgamati f’subperjodu wieħed li jkopri l-kwantità akkumulata fis-subperjodi 1 u 2, jiġifieri 1 189 194 tunnellata.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li, għas-sena 2012, ikun hemm deroga mir-Regolament (KE) Nru 1067/2008.

(4)

Sabiex tkun żgurata ġestjoni effiċjenti tal-proċedura għall-ħruġ taċ-ċertifikati tal-importazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2012 ‘il quddiem, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5)

Il-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma ressaqx fehmtu fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 3(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1067/2008, għas-sena 2012 is-subperjodu 1 għandu jibda mill-1 ta’ Jannar 2012 u jispiċċa fit-30 ta’ Ġunju 2012, u għandu jkopri kwantità ta’ 1 189 194 tunnellata.

B’deroga mill-Artikolu 3(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1067/2008, is-subperjodu 2 għandu jitħassar għas-sena 2012.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika sat-30 ta’ Ġunju 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 290, 31.10.2008, p. 3.


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/66


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1325/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, fir-rigward tal-livelli ta’ skattar għad-dazji addizzjonali għal-lanġas, għal-lumi, għat-tuffieħ u għaz-zukkini

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [Ir-Regolament dwar l-OKS Unika]) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 143(b) tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat (2) jistipula s-sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti elenkati fl-Anesss XVIII tiegħu. Din is-sorveljanza għandha titwettaq skont ir-regoli dettaljati stabbiliti fl-Artikolu 308 d tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (3).

(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 5(4) tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura (4) konkluż matul in-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Urugwaj, u fid-dawl tal-aħħar dejta disponibbli għall-2008, l-2009 u l-2010, għandhom jiġu aġġustati l-livelli ta’ skattar għad-dazji addizzjonali għal-lanġas, għal-lumi, għat-tuffieħ u għaz-zukkini.

(3)

Għaldaqstant, jixraq li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVIII għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 għandu jinbidel bit-test muri fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.

(3)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  ĠU L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANNESS

“ANNESS XVIII

DAZJI ADDIZZJONALI TAL-IMPORTAZZJONI: IT-TITOLU IV, KAPITOLU I, TAQSIMA 2

Bla ħsara għar-regoli dwar l-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, id-deskrizzjoni tal-prodotti hija kkunsidrata bħala indikattiva biss. Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dazji addizzjonali huwa determinat abbażi tal-kodiċijiet tan-NM kif ikunu fil-ħin tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Numru tas-serje

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

Perjodu tal-applikazzjoni

Livelli ta’ skattar (f’tunnellati)

78.0015

0702 00 00

Tadam

Mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju

481 762

78.0020

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

44 251

78.0065

0707 00 05

Ħjar

Mill-1 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru

92 229

78.0075

Mill-1 ta’ Novembru sat-30 ta’ April

55 270

78.0085

0709 90 80

Qaqoċċ

Mill-1 ta’ Novembru sat-30 ta’ Ġunju

11 620

78.0100

0709 90 70

Zukkini

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

54 760

78.0110

0805 10 20

Larinġ

Mill-1 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Mejju

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementini

Mill-1 ta’ Novembru sal-aħħar ta’ Frar

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandolin (inklużi l-varjetajiet tangerines u satsumas); wilkings u ibridi simili taċ-ċitru

Mill-1 ta’ Novembru sal-aħħar ta’ Frar

99 128

78.0155

0805 50 10

Lumi

Mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru

340 920

78.0160

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Mejju

90 108

78.0170

0806 10 10

Għeneb tal-mejda

Mill-21 ta’ Lulju sal-20 ta’ Novembru

80 588

78.0175

0808 10 80

Tuffieħ

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Awwissu

701 247

78.0180

Mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

64 981

78.0220

0808 20 50

Lanġas

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April

230 148

78.0235

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

35 573

78.0250

0809 10 00

Berquq

Mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Lulju

5 794

78.0265

0809 20 95

Ċirasa, għajr iċ-ċirasa qarsa

Mill-21 ta’ Mejju sal-10 ta’ Awwissu

30 783

78.0270

0809 30

Ħawħ, inkluż nuċiprisk

Mill-11 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

5 613

78.0280

0809 40 05

Għanbaqar

Mill-11 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

10 293 ”


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/68


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1326/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/70


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1327/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS (dwar l-OKS Unika)) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 533/2007 tal-14 ta' Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tat-tjur (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 għal ċerti kwoti jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti skont ir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 għandhom ikunu assenjati skont il-koeffiċjenti ta' allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għas-subperjodu mill-1.1.2012-31.3.2012

(f’%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/72


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1328/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji tal-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 539/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 għal ċerti kwoti jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti skont ir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 għandhom ikunu assenjati skont il-koeffiċjenti ta' allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għas-subperjodu mill-1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/74


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1329/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji tal-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1385/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f'dak li jirrigwarda l-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti matul l-ewwel 7 ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2011 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 jaqbżu, għal ċerti kwoti, il-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 skont ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għandhom ikunu assenjati skont il-koeffiċjenti ta' allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għas-subperjodu mill-1.1.2012-31.3.2012

(f’%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/76


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1330/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji tal-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1384/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2398/96 rigward il-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti li jirrigwardaw l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġinaw fl-Iżrael (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2011 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli għal-liċenzji koperti bil-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.4092. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2012 skont ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għandhom ikunu assenjati skont il-koeffiċjenti tal-allokazzjoni stipulati fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 40.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni għas-subperjodu mill-1.1.2012-31.3.2012

(f'%)

IL1

09.4092

77,639751


DEĊIŻJONIJIET

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/78


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2011/845/PESK

tas-16 ta’ Diċembru 2011

dwar l-ilqugħ temporanju ta’ ċerti Palestinjani minn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 u l-Artikolu 31(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-17 ta’ Novembru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/694/PESK dwar l-ilqugħ temporanju minn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea ta’ ċerti Palestinjani (1), li pprovdiet għal estensjoni tal-validità tal-permessi nazzjonali tagħhom għad-dħul u s-soġġorn fit-territorju tal-Istati Membri msemmijin fil-Pożizzjoni Komuni 2002/400/PESK tal-21 ta’ Mejju 2002 dwar l-ilqugħ temporanju minn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea ta’ ċerti Palestinjani (2) għal perijodu ulterjuri ta’ 12-il xahar.

(2)

Fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tal-applikazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2002/400/PESK, il-Kunsill iqis li jkun xieraq li l-validità ta’ dawk il-permessi tiġi estiża għal perijodu ulterjuri ta’ 12-il xahar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Istati Membri msemmijin fl-Artikolu 2 tal-Pożizzjoni Komuni 2002/400/PESK għandhom jestendu l-validità tal-permessi nazzjonali għad-dħul u s-soġġorn mogħtija f’konformità mal-Artikolu 3 ta’ dik il-Pożizzjoni Komuni għal perijodu ulterjuri ta’ 12-il xahar.

Artikolu 2

Il-Kunsill għandu jevalwa l-applikazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2002/400/PESK fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

T. NALEWAJK


(1)  ĠU L 303, 19.11.2010, p. 13.

(2)  ĠU L 138, 28.5.2002, p. 33 (MT: ĠU L 142M, 30.5.2006, p. 1).


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/79


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ ATALANTA/5/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/2/2009 dwar l-aċċettazzjoni ta’ kontributi minn Stati terzi għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta) u d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/3/2009 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta’ Kontributuri għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

(2011/846/PESK)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/851/PESK tal-10 ta’ Novembru 2008 dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/2/2009 (2) u d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/3/2009 (3), u l-addendum tagħha (4),

Billi:

(1)

Il-Kmandant tal-Operazzjoni tal-UE, fis-16 ta’ Diċembru 2008, laqqa’ Konferenza dwar il-Ħolqien ta’ Forza.

(2)

Konsegwentement għall-offerta mis-Serbja li tikkontribwixxi għall-operazzjoni Atalanta, ir-rakkomandazzjoni mill-Kmandant tal-Operazzjoni tal-UE u l-parir mill-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea (EUMC), il-kontribut mis-Serbja għandu jiġi aċċettat.

(3)

F’konformità mal-Artikolu 5 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-elaborazzjoni u l-implementazzjoni ta’ deċiżjonijiet u azzjonijiet tal-Unjoni li għandhom implikazzjonijiet ta’ difiża,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà Atalanta/2/2009 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Kontributi ta’ Stati Terzi

Konsegwentement għall-Konferenzi dwar il-Ħolqien u l-Forniment ta’ Forzi u r-rakkomandazzjonijiet mill-Kmandant tal-Operazzjoni tal-UE u mill-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea, il-kontributi min-Norveġja, il-Kroazja, il-Montenegro, l-Ukraina u s-Serbja għandhom jiġu aċċettati għall-operazzjoni militari tal-UE bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)”.

Artikolu 2

L-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà Atalanta/3/2009 huwa sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà

Il-President

O. SKOOG


(1)  ĠU L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  ĠU L 109, 30.4.2009, p. 52.

(3)  ĠU L 112, 6.5.2009, p. 9.

(4)  ĠU L 119, 14.5.2009, p. 40.


ANNESS

“ANNESS

LISTA TA’ STATI TERZI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2(1)

Norveġja

Kroazja

Montenegro

Ukraina

Serbja”


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/81


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2011/847/PESK

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/639/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK tal-25 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(1) tagħha,

Billi:

(1)

Fil-25 ta’ Ottubru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/639/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja.

(2)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fil-Bjelorussja, għandhom jiġu inklużi persuni addizzjonali fil-lista ta’ persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi kif stabbilita fl-Anness IIIA tad-Deċiżjoni 2010/639/PESK.

(3)

L-Anness IIIA tad-Deċiżjoni 2010/639/PESK għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-persuni elenkati fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiżdiedu fil-lista li tinsab fl-Anness IIIA tad-Deċiżjoni 2010/639/PESK.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

T. NALEWAJK


(1)  ĠU L 280, 26.10.2010, p. 18.


ANNESS

Persuni msemmija fl-Artikolu 1

 

Ismijiet

Traskrizzjoni tal-ortografija Bjelorussa

Traskrizzjoni tal-ortografija Russa

Ismijiet

(ortografija Bjelorussa)

Ismijiet

(ortografija Russa)

Post u data tat-twelid

Pożizzjoni

“1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Indirizz: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Imħallef tal-Qorti Distrettwali ta' Pervomaiski ta' Minsk. Fl-24 ta' Novembru 2011 huwa ssentenzja lil Ales Byalyatski, wieħed mill-aktar difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu tar-Riżorsi Umani “Vyasna”, Viċi President tal-FIDH. Il-proċess tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Penali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni relatata mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni fuq is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Indirizz: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Prosekutur pubbliku tal-Qorti Distrettwali ta' Pervomaiski ta' Minsk. Huwa tratta l-proċess ta' Ales Byalyatski, wieħed mill-aktar difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu tar-Riżorsi Umani “Vyasna”, Viċi President tal-FIDH. L-akkuża ppreżentata mill-prosekutur fil-proċess kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet vjolazzjoni ċara tal-Kodiċi ta' Proċedura Penali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni relatata mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni fuq is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.”


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/83


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2011/848/PESK

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/788/PESK tal-20 ta’ Diċembru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha,

Billi:

(1)

Fl-20 ta’ Diċembru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo.

(2)

Fit-12 ta’ Ottubru u t-28 ta’ Novembru 2011, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni 1533 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo aġġorna l-lista tal-individwi u l-entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi.

(3)

L-Anness tad-Deċiżjoni 2010/788/PESK għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-persuni elenkati fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness tad-Deċiżjoni 2011/788/PESK.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

T. NALEWAJK


(1)  ĠU L 336, 21.12.2010, p. 30.


ANNESS

Persuni msemmijin fl-Artikolu 1

Isem

Psewdonimu

Data tat-twelid/post tat-twelid

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-inklużjoni

Jamil MUKULU

Professur Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Data alternattiva tat-twelid: 1 ta’ Jannar 1964

Il-Villaġġ ta’ Ntoke,

Sotto Kontea ta’ Ntenjeru,

Distrett ta’ Kayunga,

Uganda.

Ugandaniż

Kap tal-Allied Democratic Forces (ADF)

Kmandant tal-Allied Democratic Forces (ADF).

Skont rappurtar minn sorsi miftuħa u rappurtar uffiċjali, inklużi r-rapporti tal-Grupp ta’ Esperti tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet RDK tal-KSNU, is-Sur Jamil Mukulu huwa l-mexxej militari tal-Allied Democratic Forces (ADF), grupp armat barrani li jopera fir-RDK li jimpedixxi d-diżarm u r-ripatrijazzjoni volontarja jew is-sistemazzjoni mill-ġdid ta’ kombattenti tal-ADF, kif deskritt fil-paragrafu 4(b) tar-Riżoluzzjoni 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Il-Grupp ta’ Esperti tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet RDK tal-KSNU irrapporta li Jamil Mukulu pprovda tmexxija u appoġġ materjali lill-ADF, grupp armat li jopera fit-territorju tar-RDK.

Skont bosta sorsi, inklużi r-rapporti tal-Grupp ta’ Esperti tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet RDK tal-KSNU, Jamil Mukulu kompla wkoll ikollu influwenza fuq il-linji ta’ politika, ipprovda finanzjament u żamm kmand dirett u kontroll fuq l-attivitajiet tal-forzi tal-ADF fuq il-post, inkluża s-superviżjoni ta’ rabtiet ma’ netwerks terroristiċi internazzjonali.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

fl-4 ta’ April 1976.

It-Territorju ta’ Walikale,

Repubblika Demokratika tal-Kongo

Kongoliż

Kap Kmandant, Nduma Defence of Congo, grupp Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, Kap Kmandant tal-fergħa politika tal-Mayi Mayi Sheka, huwa l-mexxej politiku tal-grupp armat Kongoliż li jimpedixxi d-diżarm, id-demobilizzazzjoni, jew ir-reintegrazzjoni tal-kombattenti. Il-Mayi Mayi Sheka huwa grupp ta’ milizzja bbażat fil-Kongo, li jopera minn bażijiet fit-territorju ta’ Walikale fil-lvant tal-RDK.

Il-grupp Mayi Mayi Sheka għamel attakki fuq minjieri fil-lvant tal-RDK, inklużi t-teħid tal-kontroll tal-minjieri ta’ Bisiye u l-estorsjoni fuq persuni tal-lokal.

Ntabo Ntaberi Sheka wettaq ukoll vjolazzjonijiet serji tal-liġi internazzjonali li kellhom it-tfal bħala l-mira tagħhom. Ntabo Ntaberi Sheka ppjana u ordni serji ta’ attakki fit-territorju ta’ Walikale mit-30 ta’ Lulju sat-2 ta’ Awwissu 2010, biex jikkastiga l-popolazzjonijiet lokali akkużati li kkollaboraw mal-forzi tal-Gvern Kongoliż. Matul l-attakki, tfal ġew stuprati u maħtufin, soġġetti għal xogħol furzat u soġġetti għal trattament krudili, inuman jew degradanti. Il-grupp ta’ milizzja Mayi Mayi Sheka wkoll jirrekluta bil-forza lis-subien u jżomm tfal fl-iskjeramenti tagħhom mill-azzjonijiet ta’ reklutaġġ.

28.11.2011


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/85


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ EULEX/2/2011

tas-16 ta’ Diċembru 2011

li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/849/PESK)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/124/PESK tal-4 ta’ Frar 2008 dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 12 (2) tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Azzjoni Konġunta 2008/124/PESK, il-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (KPS) hu awtorizzat, b’konformità mal-Artikolu 38 tat-Trattat, li jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti bl-għan li jeżerċita l-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO), inkluża d-deċiżjoni li jinħatar Kap ta’ Missjoni.

(2)

Fit-8 ta’ Ġunju 2010 l-Kunsill adotta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/322/PESK (3) li testendi t-tul ta’ żmien tal-EULEX KOSOVO sal-14 ta’ Ġunju 2012.

(3)

Bid-Deċiżjoni 2010/431/PESK (4), b’segwitu għal proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni tal-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà (RGħ), il-KPS ħatar lis-Sur Xavier BOUT DE MARNHAC bħala l-Kap ta’ Missjoni ta’ EULEX KOSOVO b’effett mill-15 ta’ Ottubru 2010.

(4)

Bid-Deċiżjoni 2010/688/PESK (5), il-KPS estenda l-mandat ta’ tas-Sur Xavier BOUT DE MARNHAC bħala l-Kap ta’ Missjoni tal-EULEX KOSOVO sal-14 ta’ Diċembru 2011.

(5)

Fi 9 ta’ Diċembru 2011, ir-RGħ pproponiet l-estensjoni tal-mandat tas-Sur Xavier BOUT DE MARNHAC bħala l-Kap ta’ Missjoni ta’ EULEX KOSOVO sal-14 ta’ Ġunju 2012,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-mandat tas-Sur Xavier BOUT DE MARNHAC bħala l-Kap ta’ Missjoni tal-EULEX KOSOVO huwa b’dan estiż sal-14 ta’ Ġunju 2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Għandha tapplika mill-15 ta’ Diċembru 2011.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà

Il-President

O. SKOOG


(1)  Taħt ir-Riżoluzzjoni 1244 (1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

(2)  ĠU L 42, 16.2.2008, p. 92.

(3)  ĠU L 145, 11.6.2010, p. 13.

(4)  ĠU L 202, 4.8.2010, p. 10.

(5)  ĠU L 270, 15.10.2011, p. 32.


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 335/86


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-12 ta’ Diċembru 2011

li tistabbilixxi regoli għad-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni u r-rappurtar dwar il-kwalità tal-arja ambjentali

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 9068)

(2011/850/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 28(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2004/107/KE tistabbilixxi l-valuri fil-mira li jridu jintlaħqu sa data partikolari, tiddetermina l-metodi u l-kriterji komuni għall-valutazzjoni tas-sustanzi li jniġġsu elenkati, tistabbilixxi l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni u tiżgura li informazzjoni adegwata dwar il-livelli tal-konċentrazzjoni ta’ dawk is-sustanzi li jniġġsu tkun disponibbli għall-pubbliku. Id-Direttiva teħtieġ li jiġu adottati arranġamenti dettaljati sabiex tintbagħat l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja ambjentali.

(2)

Id-Direttiva 2008/50/KE tistabbilixxi l-qafas għall-valutazzjoni u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja ambjentali. Din id-Deċiżjoni tipprovdi li l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u l-perjodi ta’ żmien li fihom informazzjoni bħal din għandha ssir disponibbli mill-Istati Membri għandhom ikunu stabbiliti għar-rappurtar u għall-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja. Teħtieġ ukoll li jiġu identifikati modi biex jissimplifikaw kif informazzjoni bħal din tiġi rrappurtata u skambjata.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/101/KE tas-27 ta’ Jannar 1997 li tistabbilixxi skambju ta’ informazzjoni u data [dejta] reċiproka min-netwerks u stazzjonijiet individwali li jkejlu t-tniġġis tal-arja tal-ambjent fl-Istati Membri (3) telenka l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja li l-Istati Membri għandhom jipprovdu fid-dawl tal-iskambju reċiproku.

(4)

Id-Direttiva 2008/50/KE tipprovdi li d-Deċiżjoni 97/101/KE għandha tiġi rrevokata b’effett mit-tmiem tat-tieni sena kalendarja wara d-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta’ implimentazzjoni dwar it-trażmissjoni ta’ informazzjoni u r-rappurtar. Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 97/101/KE għandhom jiġu riflessi f’din id-Deċiżjoni.

(5)

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni jkopri r-rappurtar annwali dwar il-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali u s-sottomissjoni ta’ informazzjoni dwar pjanijiet u programmi fir-rigward tal-valuri ta’ limitu għal ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja ambjentali attwalment koperti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/224/KE tal-20 ta’ Frar 2004 li tagħmel arranġamenti għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni fuq pjani jew programmi rikjesti taħt id-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE in-relazzjoni ma’ limiti għal ċerti pollutants [sustanzi li jniġġsu] fl-arja (4) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/461/KE tad-29 ta’ April 2004 li tippreskrivi kwistjonarju li għandu jintuża għar-rapportaġġ [rappurtar] ta’ kull sena dwar l-istima tal-kwalità tal-arja ambjentali skont id-Direttivi tal-Kunsill 96/62/KE u 1999/30/KE u skont id-Direttivi 2000/69/KE u 2002/3/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Għaldaqstant, fl-interess taċ-ċarezza u l-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, dawk id-Deċiżjonijiet għandhom jiġu rrevokati.

(6)

Il-Kummissjoni għandha toħloq interfaċċa fuq l-Internet imsejħa Portal dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali, assistita mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, fejn l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u fejn il-pubbliku jkollu aċċess għall-informazzjoni ambjentali magħmula disponibbli mill-Istati Membri.

(7)

Biex jissimplifikaw l-ammont ta’ informazzjoni magħmula disponibbli mill-Istati Membri, jimmassimizzaw l-utilità ta’ informazzjoni bħal din u jnaqqsu l-piż amministrattiv, l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jagħmlu l-informazzjoni disponibbli f’forma standardizzata, u li tista’ tinqara minn magna. Il-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tiżviluppa din il-forma standardizzata u li tista’ tinqara minn magna f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fl-Ewropa (INSPIRE) (6). Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti.

(8)

Biex inaqqsu l-piż amministrattiv u l-ambitu għall-iżbalji, l-Istati Membri għandhom jużaw strument elettroniku, ibbażat fuq l-Internet u li huwa aċċessibbli permezz tal-Portal dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali meta jagħmlu disponibbli l-informazzjoni. Dak l-istrument għandu jintuża biex jivverifika l-konsistenza tal-informazzjoni, il-kwalità tad-dejta u biex jiġbor flimkien id-dejta primarja. Fejn din id-Deċiżjoni teħtieġ li l-informazzjoni ssir disponibbli f’forma aggregata, l-istrument għandu għalhekk jagħmel din l-aggregazzjoni. L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jużaw l-istrument indipendentement mill-fatt li jagħmlu l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja ambjentali disponibbli lill-Kummissjoni biex jissodisfaw obbligu tar-rappurtar jew biex jiskambjaw dejta dwar il-kwalità tal-arja ambjentali.

(9)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tassisti lill-Kummissjoni, kif xieraq, bl-immaniġġjar tal-Portal dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali u bl-iżvilupp tal-istrument għall- konsistenza tal-informazzjoni, għall-kwalità tad-dejta u għall-aggregazzjoni ta’ dejta primarja. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha b’mod partikolari tassisti lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tar-repożitorju tad-dejta, kif ukoll bl-analiżi relatata mat-twettiq tal-obbligi tal-Istati Membri skont id-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE.

(10)

Huwa neċessarju li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiġbru, jiskambjaw u jivvalutaw informazzjoni aġġornata dwar il-kwalità tal-arja sabiex jifhmu aħjar l-impatti tat-tniġġis fl-arja u jiżviluppaw politiki xierqa. Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar u t-tqabbil ta’ informazzjoni aġġornata dwar il-kwalità tal-arja, l-informazzjoni aġġornata għandha tkun disponibbli għall-Kummissjoni fl-istess forma standardizzata bħala dejta vvalidata f’qafas ta’ żmien raġonevoli wara li tkun saret disponibbli għall-pubbliku.

(11)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

KAPITOLU I

ID-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli li jimplimentaw id-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE fir-rigward:

(a)

tal-obbligi tal-Istati Membri li jirrappurtaw dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja ambjentali;

(b)

tal-iskambju reċiproku mill-Istati Membri ta’ informazzjoni li tirrigwarda netwerks u stazzjonijiet, u l-kejl tal-kwalità tal-arja li jinkiseb minn dawk l-istazzjonijiet li huma magħżula mill-Istati Membri għall-fini tal-iskambju reċiproku minn fost stazzjonijiet eżistenti.

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, u flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2004/107/KE, fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/2/KE, u fl-Artikolu 2 u l-Anness VII għad-Direttiva 2008/50/KE, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“stazzjon” tfisser post minn fejn jittieħed il-kejl jew il-kampjuni f'punt wieħed jew aktar ta’ teħid ta’ kampjuni fl-istess sit f'żona ta’ madwar 100 m2;

(2)

“netwerk” tfisser struttura organizzattiva li tivvaluta l-kwalità tal-arja ambjentali permezz ta’ kejl fi stazzjon wieħed jew aktar;

(3)

“konfigurazzjoni tal-kejl” tfisser il-faċilitajiet tekniċi użati għall-kejl ta’ sustanza li tniġġes waħda jew ta’ wieħed mill-komponenti tagħha fi stazzjon partikolari;

(4)

“dejta dwar il-kejl” tfisser informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni jew il-livelli ta’ depożitu ta’ sustanza li tniġġes speċifika miksuba permezz tal-kejl;

(5)

“dejta ta’ mmudellar” tfisser informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni jew il-livell ta’ depożitu ta’ sustanza li tniġġes speċifika miksuba permezz ta’ simulazzjoni numerika tar-realtà fiżika;

(6)

“dejta dwar l-estimi objettivi” tfisser informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni jew il-livell ta’ depożitu ta’ sustanza li tniġġes speċifika miksuba permezz ta’ analiżi esperta u tista' tinkludi l-użu ta’ strumenti statistiċi;

(7)

“dejta primarja” tfisser informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni jew il-livell ta’ depożitu ta’ sustanza li tniġġes speċifika fl-ogħla riżoluzzjoni ta’ żmien ikkunsidrata f'din id-Deċiżjoni;

(8)

“dejta primarja aġġornata ta’ valutazzjoni” tfisser dejta primarja miġbura bil-frekwenza adattata għal kull metodu ta’ valutazzjoni għal sustanza li tniġġes u magħmula disponibbli għall-pubbliku mingħajr dewmien;

(9)

“portal dwar il-kwalità tal-arja ambjentali” tfisser paġna tal-web ġestita mill-Kummissjoni assistita mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, li permezz tagħha tiġi pprovduta l-informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni inkluż ir-repożitorju tad-dejta;

(10)

“repożitorju tad-dejta” tfisser sistema ta’ informazzjoni, marbuta mal-portal dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u mmaniġġjata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, li fiha tkun tinsab informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u dejta magħmula disponibbli permezz tar-rappurtar tad-dejta nazzjonali u min-nodi ta’ skambju taħt il-kontroll tal-Istati Membri;

(11)

“tip ta’ dejta” tfisser deskrittur li permezz tiegħu dejta simili li sejra tintuża għal skopijiet differenti tiġi kategorizzata kif stabbilit fil-Parti A tal-Anness II għal din id-Deċiżjoni;

(12)

“objettiv ambjentali” tfisser objettiv dwar il-kwalità tal-arja ambjentali li għandu jintlaħaq fuq perjodu partikolari, jew fejn possibbli fuq perjodu partikolari rispettivament jew fit-tul kif stabbilit fid-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE.

KAPITOLU II

ID-DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI DWAR IL-PROĊESS GĦAT-TRAŻMISSJONI TA' INFORMAZZJONI U DWAR IL-KONTROLL TAL-KWALITÀ

Artikolu 3

Il-portal dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u r-repożitorju tad-dejta

1.   Il-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tistabbilixxi repożitorju tad-dejta u tagħmlu aċċessibbli permezz tal-portal dwar il-kwalità tal-arja ambjentali (minn hawn 'il quddiem “il-portal”).

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni użata għar-rappurtar u għall-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni fir-repożitorju tad-dejta skont l-Artikolu 5.

3.   L-immaniġġjar tad-dejta għandu jkun f'idejn l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

4.   Il-pubbliku għandu jkollu aċċess għar-repożitorju tad-dejta mingħajr ħlas.

5.   Kull Stat Membru għandu jinnomina persuna jew persuni responsabbli biex għan-nom tiegħu jwasslu kull informazzjoni rrappurtata u skambjata fir-repożitorju tad-dejta. Il-persuni nnominati biss għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni li għandha tiġi rrappurtata jew skambjata.

6.   Kull Stat Membru għandu jikkomunika l-isem tal-persuna jew tal-persuni msemmija fil-paragrafu 5 lill-Kummissjoni.

Artikolu 4

Il-kodifikazzjoni ta’ informazzjoni

Il-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tagħmel disponibbli fuq il-portal id-deskrizzjoni standardizzata u li tista' tinqara minn magna ta’ kif l-informazzjoni meħtieġa minn din id-Deċiżjoni għandha tiġi kkodifikata għall-Istati Membri.

Artikolu 5

Il-proċedura sabiex l-informazzjoni tkun disponibbli

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni meħtieġa minn din id-Deċiżjoni skont ir-rekwiżiti ta’ dejta stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I fir-repożitorju tad-dejta. Dik l-informazzjoni għandha tiġi awtomatikament ipproċessata permezz ta’ strument elettroniku.

2.   L-istrument imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jintuża biex iwettaq il-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

kontroll tal-konsistenza tal-informazzjoni li sejra ssir disponibbli;

(b)

verifika tad-dejta primarja meta mqabbla mal-objettivi speċifiċi dwar il-kwalità tad-dejta speċifikati fl-Anness IV għad-Direttiva 2004/107/KE u l-Anness I għad-Direttiva 2008/50/KE;

(c)

l-aggregazzjoni ta’ dejta primarja skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness I għal din id-Deċiżjoni u l-Annessi VII u XI għad-Direttiva 2008/50/KE.

3.   Meta dejta aggregata ssir disponibbli skont l-Artikoli 6 sa 14, din għandha tiġi ġġenerata permezz tal-istrument imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tirrikonoxxi li tkun irċeviet l-informazzjoni.

5.   Fil-każ li Stat Membru jkun irid jaġġorna l-informazzjoni, għandu jiddeskrivi d-differenzi bejn l-informazzjoni aġġornata u dik oriġinali u r-raġunijiet għall-aġġornament meta jagħmel l-informazzjoni aġġornata disponibbli fir-repożitorju tad-dejta.

Il-Kummissjoni għandha tirrikonoxxi li tkun irċeviet l-informazzjoni aġġornata. Wara dak ir-rikonoxximent, l-informazzjoni aġġornata għandha tiġi kkunsidrata bħala l-informazzjoni uffiċjali.

KAPITOLU III

IT-TQEGĦID GĦAD-DISPOŻIZZJONI TA' INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI DWAR IL-KWALITÀ TAL-ARJA AMBJENTALI

Artikolu 6

Iż-żoni u l-agglomerazzjonijiet

1.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti B tal-Anness II għal din id-Deċiżjoni dwar id-delimitazzjoni u t-tip ta’ żoni u agglomerazzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/107/KE u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/50/KE u li fihom għandha ssir il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja fis-sena kalendarja ta’ wara.

Għal żoni u agglomerazzjonijiet li għalihom tapplika eżenzjoni jew postponiment skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/50/KE, l-informazzjoni magħmula disponibbli għandha tinkludi indikazzjoni għalihom.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena kalendarja. L-Istati Membri jistgħu jindikaw li ma sar l-ebda tibdil lill-informazzjoni li kienet disponibbli qabel.

3.   Meta jsir tibdil lid-delimitazzjoni u lit-tip ta’ żoni u agglomerazzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha kien sar it-tibdil.

Artikolu 7

Ir-reġim ta’ valutazzjoni

1.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti C tal-Anness II dwar ir-reġim ta’ valutazzjoni li għandu jiġi applikat fis-sena kalendarja ta’ wara għal kull sustanza li tniġġes f'żoni u agglomerazzjonijiet individwali skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/107/KE u l-Artikoli 5 u 9 tad-Direttiva 2008/50/KE.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena kalendarja. L-Istati Membri jistgħu jindikaw li ma sar ebda tibdil lill-informazzjoni li kienet disponibbli qabel.

Artikolu 8

Il-metodi għad-dimostrazzjoni u t-tnaqqis ta’ skorrimenti attribwibbli għal sorsi naturali jew għat-tixrid ta’ ramel jew ta’ melħ fit-toroq fix-xitwa

1.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti D tal-Anness II dwar il-metodi użati għad-dimostrazzjoni u t-tnaqqis ta’ skorrimenti attribwibbli għal sorsi naturali jew għat-tixrid ta’ ramel jew ta’ melħ fit-toroq fix-xitwa applikati f'żoni u agglomerazzjonijiet individwali skont l-Artikoli 20 u 21 tad-Direttiva 2008/50/KE.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni għal sena kalendarja sħiħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara t-tmiem ta’ kull sena kalendarja.

Artikolu 9

Il-metodi ta’ valutazzjoni

1.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti D tal-Anness II dwar il-kwalità u t-traċċabilità tal-metodi ta’ valutazzjoni applikati.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni għal sena kalendarja sħiħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara t-tmiem ta’ kull sena kalendarja.

3.   Meta f'żona jew f'agglomerazzjoni partikolari l-kejl fiss ikun mandatorju skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/107/KE u l-Artikoli 6, 9 u 10(6) tad-Direttiva 2008/50/KE, l-informazzjoni għandha tinkludi tal-anqas dawn li ġejjin:

(a)

il-konfigurazzjoni tal-kejl;

(b)

id-dimostrazzjoni ta’ ekwivalenza meta ikun qiegħed jintuża metodu mhux ta referenza;

(c)

il-post tal-punt tat-teħid tal-kampjuni, id-deskrizzjoni u l-klassifikazzjoni tiegħu;

(d)

id-dokumentazzjoni dwar il-kwalità tad-dejta.

4.   Meta f'żona jew agglomerazzjoni partikolari jiġi applikat kejl indikattiv skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/107/KE u l-Artikoli 6, 9 u 10(6) tad-Direttiva 2008/50/KE, l-informazzjoni għandha tinkludi tal-anqas dawn li ġejjin:

(a)

il-metodu ta’ kejl applikat;

(b)

il-punti tat-teħid ta’ kampjuni u ż-żona ta’ kopertura;

(c)

il-metodu ta’ validazzjoni;

(d)

id-dokumentazzjoni dwar il-kwalità tad-dejta.

5.   Meta f'żona jew agglomerazzjoni partikolari jiġu applikati tekniki ta’ mmudellar skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/107/KE u l-Artikoli 6 u 9 tad-Direttiva 2008/50/KE, l-informazzjoni għandha tinkludi tal-anqas dawn li ġejjin:

(a)

id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ mmudellar u l-inputs tagħha;

(b)

il-validazzjoni tal-mudell permezz ta’ kejl;

(c)

iż-żona ta’ kopertura;

(d)

id-dokumentazzjoni dwar il-kwalità tad-dejta.

6.   Meta f'żona jew agglomerazzjoni partikolari tiġi applikata stima oġġettiva skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/107/KE u l-Artikoli 6 u 9 tad-Direttiva 2008/50/KE, l-informazzjoni għandha tinkludi tal-anqas dawn li ġejjin:

(a)

id-deskrizzjoni tal-metodu ta’ stima;

(b)

id-dokumentazzjoni dwar il-kwalità tad-dejta.

7.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu wkoll disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti D tal-Anness II dwar il-kwalità u t-traċċabilità tal-metodi ta’ evalwazzjoni applikati, għan-netwerks u l-istazzjonijiet magħżula mill-Istati Membri għall-finijiet tal-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1 għas-sustanzi li jniġġsu elenkati fil-Parti B tal-Anness I u fejn disponibbli għas-sustanzi li jniġġsu addizzjonali elenkati fil-Parti C tal-Anness I u għas-sustanzi li jniġġsu addizzjonali elenkati fil-portal għal dak il-għan. Il-paragrafi 1 sa 6 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw għall-informazzjoni skambjata.

Artikolu 10

Id-dejta primarja vvalidata ta’ valutazzjoni u d-dejta primarja aġġornata ta’ valutazzjoni

1.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti E tal-Anness II dwar dejta primarja vvalidata ta’ valutazzjoni għall-punti kollha tat-teħid ta’ kampjuni meta d-dejta dwar il-kejl tinġabar għall-finijiet tal-valutazzjoni kif indikat mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 għas-sustanzi li jniġġsu elenkati fil-Partijiet B u C tal-Anness I.

Meta f'żona jew agglomerazzjoni partikolari jiġu applikati tekniki ta’ mmudellar, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti E tal-Anness II fl-ogħla riżoluzzjoni ta’ żmien disponibbli.

2.   Id-dejta primarja vvalidata ta’ valutazzjoni għandha tkun disponibbli lill-Kummissjoni għal sena kalendarja sħiħa bħala serje sħiħa ta’ perjodi sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara t-tmiem ta’ kull sena kalendarja.

3.   L-Istati Membri għandhom, meta jagħmlu użu mill-possibbiltà prevista mill-Artikolu 20(2) u mill-Artikolu 21(3) tad-Direttiva 2008/50/KE, jagħmlu disponibbli l-informazzjoni dwar il-kwantifikazzjoni tal-kontribuzzjoni minn sorsi naturali skont l-Artikolu 20(1) tad-Direttiva 2008/50/KE jew mit-tixrid ta’ ramel jew ta’ melħ fit-toroq fix-xitwa skont l-Artikolu 21(1) u (2) tad-Direttiva 2008/50/KE.

L-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)

il-firxa spazjali tat-tnaqqis;

(b)

il-kwantità tad-dejta primarja vvalidata ta’ valutazzjoni disponibbli skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu li tista' tiġi attribwita għal sorsi naturali jew mit-tixrid ta’ ramel jew ta’ melħ fit-toroq fix-xitwa;

(c)

ir-riżultati tal-applikazzjoni tal-metodi rrappurtati skont l-Artikolu 8.

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu wkoll disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti E tal-Anness II dwar dejta primarja aġġornata ta’ valutazzjoni għan-netwerks u l-istazzjonijiet magħżula mill-Istati Membri għall-fini speċifiku li informazzjoni aġġornata ssir disponibbli fost in-netwerks u l-istazzjonijiet magħżula mill-Istati Membri għall-fini tal-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1 għas-sustanzi li jniġġsu elenkati fil-Parti B tal-Anness I u fejn disponibbli għas-sustanzi li jniġġsu addizzjonali elenkati fil-Parti C tal-Anness I u għas-sustanzi li jniġġsu addizzjonali elenkati fuq il-portal għal dak il-għan.

5.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu wkoll disponibbli l-informazzjoni stabbilita fil-Parti E tal-Anness II dwar id-dejta primarja vvalidata ta’ valutazzjoni għan-netwerks u l-istazzjonijiet magħżula mill-Istati Membri għall-fini tal-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1 għas-sustanzi li jniġġsu elenkati fil-Parti B tal-Anness I u fejn disponibbli għas-sustanzi li jniġġsu addizzjonali elenkati fil-Parti C tal-Anness I u għas-sustanzi li jniġġsu addizzjonali elenkati fil-portal għal dak il-għan. Il-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw għall-informazzjoni skambjata.

6.   Id-dejta primarja aġġornata ta’ valutazzjoni skont il-Paragrafu 4 għandha tkun disponibbli għall-Kummissjoni fuq bażi proviżorja bil-frekwenza adattata għal kull metodu ta’ valutazzjoni għas-sustanzi li jniġġsu u fi skeda ta’ żmien raġonevoli wara li d-dejta tkun saret disponibbli għall-pubbliku skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2008/50/KE, għas-sustanzi li jniġġsu speċifikati għal dak il-għan fil-Parti B tal-Anness I għal din id-Deċiżjoni.

L-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)

il-livelli ta’ konċentrazzjoni vvalutati;

(b)

indikazzjoni dwar l-istatus tal-kontroll tal-kwalità.

7.   L-informazzjoni primarja aġġornata disponibbli skont il-Paragrafu 4 għandha tkun koerenti mal-informazzjoni disponibbli skont l-Artikoli 6, 7 u 9.

8.   L-Istati Membri jistgħu jaġġornaw id-dejta primarja aġġornata ta’ valutazzjoni magħmula disponibbli skont il-Paragrafu 4 wara kontroll ulterjuri tal-kwalità. L-informazzjoni aġġornata għandha tieħu post l-informazzjoni oriġinali u l-istatus tagħha għandu jkun indikat b'mod ċar.

Artikolu 11

Id-dejta aggregata vvalidata ta’ valutazzjoni