ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.326.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 326

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
8 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa ( 1 )

1

 

*

Regolament (UE) Nru 1228/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 429/73 li jagħmel dispożizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni fil-Komunità ta’ ċerti oġġetti li jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1059/69 u li joriġinaw fit-Turkija

17

 

*

Regolament (UE) Nru 1229/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li saru obsoleti fil-qasam tal-politika agrikola komuni

18

 

*

Regolament (UE) Nru 1230/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li saru obsoleti fil-qasam tal-politika kummerċjali komuni

21

 

*

Regolament (UE) Nru 1231/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 fir-rigward tar-regoli għall-implimentazzjoni ta’ modulazzjoni volontarja ta’ pagamenti diretti taħt il-politika agrikola komuni

24

 

*

Regolament (UE) Nru 1232/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

26

 

*

Regolament (UE) Nru 1233/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti linji gwida fil-qasam tal-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġati u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2001/76/KE u 2001/77/KE

45

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2011/89/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE, 2006/48/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari tal-entitajiet finanzjarji f’konglomerati finanzjarji ( 1 )

113

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/1


REGOLAMENT (UE) Nru 1227/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Ottubru 2011

dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 194(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta’ att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Huwa importanti li jkun żgurat li l-konsumaturi u parteċipanti oħra fis-suq ikollhom fiduċja fl-integrità tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, li l-prezzijiet stabbiliti fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jirriflettu interazzjoni ġusta u kompetittiva bejn il-provvista u d-domanda, u li ebda profitt ma jista' jsir permezz tal-abbuż tas-suq.

(2)

L-għan ta’ aktar integrità u trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa għandu jkun li tiġi promossa kompetizzjoni miftuħa u ġusta fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa għall-benefiċċju tal-konsumaturi finali tal-enerġija.

(3)

Il-parir tal-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej u tal-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Elettriku u l-Gass ikkonferma li l-ambitu tal-leġiżlazzjoni eżistenti jista' ma jindirizzax b'mod xieraq il-kwistjonijiet tal-integrità tas-swieq fis-swieq tal-elettriku u tal-gass u rrakkomanda li jiġi kkunsidrat qafas leġiżlattiv adegwat imfassal għas-settur tal-enerġija li jipprevjeni l-abbuż tas-suq u jieħu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet speċifiċi tas-settur li mhumiex koperti b'direttivi u regolamenti oħra.

(4)

Fl-Unjoni kollha, is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qegħdin isiru dejjem iktar interkonnessi. L-abbuż tas-suq fi Stat Membru wieħed spiss jaffettwa mhux biss il-prezzijiet bl-ingrossa għall-elettriku u għall-gass naturali minn naħa għall-oħra tal-fruntieri nazzjonali kollha, iżda anke l-prezzijiet bl-imnut għall-konsumaturi u għall-mikro-impriżi. Għalhekk, l-interess li tkun żgurata l-integrità tas-swieq ma tistax tkun kwistjoni għall-Istati Membri individwali biss. Jinħtieġ monitoraġġ transkonfinali tas-suq b'saħħtu għat-twettiq tas-suq intern tal-enerġija li jiffunzjona b'mod sħiħ, li jkun interkonness u integrat.

(5)

Is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet kif ukoll is-swieq ta’ derivati, li huma ta’ importanza vitali għas-suq tal-enerġija u dak finanzjarju, u hemm interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-prezzijiet fiż-żewġ setturi. Dawn jinkludu inter alia swieq regolati, faċilitajiet multilaterali ta’ kummerċ u tranżazzjonijiet tat-tip over-the-counter (OTC) u kuntratti bilaterali, direttament jew permezz ta’ sensara.

(6)

Sa issa, il-prattiċi tal-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija kienu speċifiċi għal kull Stat Membru u għal kull settur. Skont il-qafas kumplessiv tas-suq u s-sitwazzjoni regolatorja, dan jista' jwassal biex l-attivitajiet ta’ negozjar jkunu soġġetti għal diversi ġurisdizzjonijiet u l-monitoraġġ jitwettaq minn diversi awtoritajiet differenti, possibbilment stabbiliti fi Stati Membri differenti. Dan jista' jirriżulta f'nuqqas ta’ ċarezza rigward ta’ min hija r-responsabbiltà u anki f'sitwazzjoni fejn ma jeżistix monitoraġġ ta’ din ix-xorta.

(7)

Imġiba li ddgħajjef l-integrità tas-swieq tal-enerġija bħalissa mhijiex ipprojbita b'mod ċar f'uħud mill-iktar swieq tal-enerġija importanti. Sabiex jiġu protetti l-konsumaturi finali u jiġu żgurati prezzijiet tal-enerġija li jkunu jistgħu jaffordjawhom iċ-ċittadini Ewropej, huwa essenzjali li tali mġiba tiġi pprojbita.

(8)

In-negozjar tad-derivati, li jistgħu jiġu saldati fiżikament jew finanzjarjament, u n-negozjar tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Għalhekk huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ negozjar permezz ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata (insider trading) u ta’ manipulazzjoni tas-suq, li jikkostitwixxu f'abbuż tas-suq, ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-derivati u tal-komoditajiet. Dan ir-Regolament fil-prinċipju għandu japplika għat-tranżazzjonijiet kollha konklużi iżda fl-istess ħin għandu jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

(9)

Kuntratti għall-konsumaturi li jkopru l-provvista ta’ elettriku u gass naturali lill-konsumaturi finali mhumiex suxxettibbli għall-manipulazzjoni tas-suq bl-istess mod li huma l-kuntratti għall-operaturi li jinxtraw u jinbiegħu faċilment. Madankollu, id-deċiżjonijiet dwar il-konsum tal-akbar utenti tal-enerġija jistgħu wkoll jaffettwaw il-prezzijiet fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, b'effetti fil-fruntieri nazzjonali kollha. Għalhekk huwa xieraq li l-kuntratti tal-provvista ta’ tali utenti kbar jitqiesu fil-kuntest tal-iżgurar tal-integrità tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

(10)

Filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-eżami stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2010 bit-titolu “Lejn qafas ta’ sorveljanza tas-suq imsaħħaħ għall-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet”, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra t-tressiq ta’ proposta leġislattiva biex jiġu ttrattati n-nuqqasijiet identifikati fit-trasparenza, l-integrità u s-superviżjoni tas-suq Ewropew tal-karbonju f'perjiodu ta’ żmien xieraq.

(11)

Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (3) u r-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali (4) jirrikonoxxu li jeħtieġ li jkun hemm aċċess ugwali għall-informazzjoni dwar l-istatus fiżiku u l-effiċjenza tas-sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni kumplessiva tad-domanda u tal-provvista u jidentifikaw ir-raġunijiet għal varjazzjonijiet fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa.

(12)

L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn informazzjoni privileġġata sabiex isir negozjar jew personali jew f'isem parti terza għandu jkun ipprojbit b'mod ċar. L-użu ta’ informazzjoni privileġġata jista' jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa minn persuni li jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni li għandhom hija informazzjoni privileġġata. L-informazzjoni dwar il-pjanijiet u l-istrateġiji tal-parteċipant fis-suq stess għan-negozjar m'għandhiex titqies bħala informazzjoni privileġġata. L-informazzjoni li għandha ssir pubblika skont ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 jew ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk ir-Regolamenti, tista' sservi, jekk tkun informazzjoni li tista' taffettwa l-prezz tal-ishma, ta’ bażi għad-deċiżjonijiet tal-parteċipanti fis-suq biex jidħlu fi tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa u għalhekk tista' tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata sakemm issir pubblika.

(13)

Il-manipulazzjoni fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa tinvolvi azzjonijiet imwettqa minn persuni li artifiċjalment jikkawżaw il-prezzijiet ikunu f'livell mhux iġġustifikat mill-forzi tas-suq tad-domanda u l-provvista, inklużi d-disponibbiltà effettiva tal-produzzjoni, il-kapaċità tal-ħażna jew tat-trasport, u d-domanda. Forom ta’ manipulazzjoni tas-suq jinkludu t-tqegħid u l-irtirar ta’ ordnijiet foloz; it-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa jew ta’ għajdut permezz tal-midja, inkluż l-internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor; l-għoti deliberat ta’ informazzjoni falza lil impriżi li jipprovdu valutazzjonijiet tal-prezzijiet jew rapporti tas-swieq bl-effett li jiġu żgwidati l-parteċipanti fis-suq li jaġixxu abbażi ta’ dawk il-valutazzjonijiet tal-prezzijiet jew ir-rapporti tas-swieq; u l-impressjoni mogħtija deliberatament li d-disponibbiltà tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku jew id-disponibbiltà tal-gass naturali, jew id-disponibbiltà tal-kapaċità ta’ trażmissjoni tkun differenti mill-kapaċità li tkun effettivament u teknikament disponibbli, meta tali informazzjoni taffettwa jew x'aktarx li taffettwa l-prezz tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. Il-manipulazzjoni u l-effetti tagħha jistgħu jseħħu bejn il-fruntieri, bejn is-swieq tal-elettriku u tal-gass u fis-swieq finanzjarji u tal-komoditajiet, inklużi s-swieq tal-kwoti tal-emissjonijiet.

(14)

Eżempji ta’ manipulazzjoni tas-suq u tentattivi biex jiġi mmanipulat is-suq jinkludu l-imġiba ta’ persuna, jew ta’ persuni li jaġixxu f'kollaborazzjoni, biex jiżguraw pożizzjoni deċiżiva fuq il-provvista jew id-domanda għal prodott tal-enerġija bl-ingrossa li għandha, jew jista' jkollha, l-effett tal-iffissar, direttament jew indirettament, tal-prezzijiet jew li toħloq kundizzjonijiet inġusti ta’ kummerċ; u l-offerta, ix-xiri jew il-bejgħ ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa bl-iskop, l-intenzjoni jew l-effett li jiġu żgwidati l-parteċipanti fis-suq li jaġixxu abbażi tal-prezzijiet ta’ referenza. Madankollu, prattiċi tas-suq aċċettati bħal dawk li japplikaw fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, li attwalment huma definiti bl-Artikolu 1(5) tad-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (5) u li jistgħu jkunu adattati jekk dik id-Direttiva tiġi emendata, jistgħu jkunu mod leġittimu li bih il-parteċipanti fis-suq jiżguraw prezz favorevoli għal prodott tal-enerġija bl-ingrossa.

(15)

L-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata fir-rigward ta’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa minn ġurnalisti li jaġixxu fil-kapaċità professjonali tagħhom għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-professjoni tagħhom u r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa, sakemm dawk il-persuni ma jiksbux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew profitti mit-tixrid tal-informazzjoni inkwistjoni jew meta l-iżvelar isir bl-intenzjoni li s-suq jiġi żgwidat fir-rigward tal-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

(16)

Hekk kif is-swieq finanzjarji jiżviluppaw, il-kunċetti tal-abbuż tas-suq li japplikaw għal dawk is-swieq jiġu adattati.Biex tkun żgurata l-flessibbiltà meħtieġa biex ikun hemm reazzjoni rapida għal dawn l-iżviluppi, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha għalhekk tingħata lill-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-aġġornament tekniku tad-definizzjonijiet ta’ informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq bl-għan li tiġi żgurata l-koerenza ma’ leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u l-enerġija. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta’ preparazzjoni tagħha anke f'livell tal-esperti. Il-Kummissjoni għandha, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(17)

Il-monitoraġġ effiċjenti tas-swieq fil-livell tal-Unjoni huwa vitali sabiex jiġi individwat u skoraġġut l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) (“l-Aġenzija”) qiegħda fl-aħjar pożizzjoni sabiex twettaq monitoraġġ ta’ din ix-xorta billi għandha kemm perspettiva tal-Unjoni kollha fir-rigward tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, kif ukoll l-għarfien espert meħtieġ fit-tħaddim tas-swieq u tas-sistemi tal-elettriku u tal-gass fl-Unjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li jifhmu b'mod komprensiv l-iżviluppi fis-swieq tal-enerġija fl-Istat Membru tagħhom, għandu jkollhom rwol importanti sabiex ikun żgurat monitoraġġ effiċjenti tas-swieq f'livell nazzjonali. Għaldaqstant, il-kooperazzjoni mill-qrib u l-koordinament bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali hija meħtieġa biex jiġi żgurat monitoraġġ xieraq u trasparenti tas-swieq tal-enerġija. Il-ġbir ta’ dejta mill-Aġenzija għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet nazzjonali li jiġbru dejta addizzjonali għal finijiet nazzjonali.

(18)

Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi aċċess regolari u f'waqtu għar-reġistri tat-tranżazzjonijiet kif ukoll aċċess għal dejta strutturali dwar il-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali. Għal din ir-raġuni, il-parteċipanti fis-suq, inklużi l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni, il-fornituri, in-negozjanti, il-produtturi, is-sensara u l-utenti kbar, li jinnegozjaw prodotti tal-enerġija bl-ingrossa għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu dik l-informazzjoni lill-Aġenzija. L-Aġenzija, min-naħa tagħha, tista' tistabbilixxi rabtiet b'saħħithom ma’ swieq organizzati ewlenin.

(19)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-ġbir tal-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (7). L-obbligi ta’ rappurtar għandhom ikunu mill-inqas u ma għandhomx joħolqu kostijiet jew piżijiet amministrattivi għall-parteċipanti fis-suq. Ir-regoli uniformi dwar ir-rappurtar tal-informazzjoni għandhom għalhekk ikunu analizzati ex ante fir-rigward tal-benefiċċji mqabbla mar-riskji, għandhom jevitaw ir-rappurtar doppju u għandhom jieħdu kont ta’ oqfsa ta’ rappurtar żviluppati skont leġiżlazzjoni rilevanti oħra. Barra minn hekk, l-informazzjoni meħtieġa jew partijiet minnha għandha tinġabar minn persuni oħra u minn sorsi eżistenti meta jkun possibbli. Meta parteċipant fis-suq jew parti terza li taġixxi f'ismu, sistema ta’ rappurtar tat-tranżazzjonijiet, suq organizzat, sistema ta’ tqabbil jew tat-tranżazzjonijiet, jew persuna oħra li b'mod professjonali tagħmel arranġamenti għal tranżazzjonijiet ikunu ssodisfaw l-obbligi ta’ rappurtar tagħhom lil awtorità kompetenti skont id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (8) jew il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli dwar tranżazzjonijiet ta’ derivati, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet, l-obbligu ta’ rappurtar tagħhom għandu jitqies li ġie ssodisfatt ukoll taħt dan ir-Regolament, iżda biss safejn tkun ġiet irrappurtata l-informazzjoni meħtieġa taħt dan ir-Regolament.

(20)

Huwa importanti li l-Kummissjoni u l-Aġenzija jaħdmu flimkien fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jikkonsultaw kif xieraq man-Netwerks Ewropej ta’ Operaturi tas-Sistemi ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku u l-Gass u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti u lil awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra bħall-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, u mal-partijiet interessati bħas-swieq organizzati (eż. skambji tal-enerġija) u l-parteċipanti fis-suq.

(21)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit reġistru Ewropew tal-parteċipanti fis-suq, ibbażat fuq ir-reġistri nazzjonali, biex jittejbu t-trasparenza u l-integrità ġenerali tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Sena wara l-istabbiliment ta’ dak ir-reġistru, il-Kummissjoni għandha tivvaluta b'kooperazzjoni mal-Aġenzija, skont ir-rapporti mogħtija mill-Aġenzija lill-Kummissjoni, u mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-funzjonament u l-utilità tar-reġistru Ewropew tal-parteċipanti fis-suq. Jekk jitqies xieraq abbażi ta’ dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tippreżenta strumenti addizzjonali biex jittejbu t-trasparenza u l-integrità ġenerali tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa u biex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs fl-Unjoni kollha għall-parteċipanti fis-suq.

(22)

Sabiex ikun iffaċilitat il-monitoraġġ effiċjenti tal-aspetti kollha ta’ negozjar fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi mekkaniżmi sabiex tagħti aċċess għall-informazzjoni li tirċievi dwar tranżazzjonijiet fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa lil awtoritajiet rilevanti oħrajn, b'mod partikolari lill- AETS, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, lill-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, lill-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni u lil awtoritajiet rilevanti oħrajn.

(23)

L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà operattiva u l-protezzjoni tad-dejta li tirċievi, għandha tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin minn persuni b'aċċess awtorizzat għaliha. L-Aġenzija għandha wkoll taċċerta ruħha jekk dawk l-awtoritajiet li jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-Aġenzija ikunux jistgħu jżommu livell daqstant għoli ta’ sigurtà u jkunu marbutin b'arranġamenti ta’ kunfidenzjalità xierqa. Is-siġurtà operattiva tas-sistemi tal-IT użati għall-ipproċessar u t-trażmissjoni tad-dejta għandha għalhekk tkun żgurata. Għall-istabbiliment ta’ sistema tal-IT li tiżgura l-aktar livell għoli ta’ kunfidenzjalità tad-dejta, l-Aġenzija għandha titħeġġeġ biex taħdem mill-qrib mal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA). Dawn ir-regoli għandhom japplikaw ukoll għal awtoritajiet oħra li huma intitolati għal aċċess għad-dejta għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(24)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u jħares il-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-tradizzjonijiet kostituzzjonali fl-Istati Membri u għandu jiġi applikat skont id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni rikonoxxut fl-Artikolu 11 tal-Karta.

(25)

Fejn l-informazzjoni ma tkunx, jew ma tkunx għadha, sensittiva minn perspettiva kummerċjali jew tas-sigurtà, l-Aġenzija għandha tkun tista' tqiegħed dik l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-parteċipanti fis-suq u ta’ pubbliku usa' bl-għan li tikkontribwixxi għal għarfien aħjar dwar is-suq. Trasparenza ta’ din ix-xorta tgħin biex tinbena fiduċja fis-suq u trawwem l-iżvilupp ta’ għarfien dwar il-funzjonament tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku regoli dwar kif se tqiegħed dik l-informazzjoni għad-dispożizzjoni b'mod ġust u trasparenti.

(26)

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu responsabbli biex jiżguraw li dan ir-Regolament jiġi infurzat fl-Istat Membri. Għal dan il-għan, huma għandu jkollhom is-setgħat investigattivi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu dak il-kompitu b'mod effiċjenti. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati b'konformità mal-liġi nazzjonali u jistgħu jkunu soġġetti għal sorveljanza xierqa.

(27)

L-Aġenzija għandha tiżgura li dan ir-Regolament jiġi applikat b'mod ikkoordinat fl-Unjoni kollha, u koerentement mal-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/6/KE. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tippubblika gwida mhux vinkolanti dwar l-applikazzjoni tad-definizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, kif ikun xieraq. Dik il-gwida għandha tittratta, inter alia, il-kwistjoni tal-prattiċi aċċettati tas-suq. Barra minn hekk, billi l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa ta’ spiss jaffettwa iktar minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija għandu jkollha rwol importanti sabiex tiżgura li l-investigazzjonijiet jitwettqu b'mod effiċjenti u koerenti. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, l-Aġenzija għandha tkun tista' titlob kooperazzjoni u tikkoordina l-ħidma tal-gruppi investigattivi magħmula minn rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati u, fejn ikun xieraq, ta’ awtoritajiet oħrajn inklużi l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni.

(28)

L-Aġenzija għandha tingħata r-riżorsi finanzjarji u umani xierqa, sabiex tkun tista' tissodisfa b'mod adegwat il-kompiti addizzjonali li ngħatawlha skont dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, il-proċedura għall-istabbiliment, l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġit tagħha kif stabbilita fl-Artikoli 23 u 24 tar-Regolament (KE) Nru 713/2009, għandha tqis dawn il-kompiti kif xieraq. L-awtorità baġitarja għandha tiżgura li jiġu ssodisfatti l-aqwa standards ta’ effiċjenza.

(29)

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri u meta jkun il-każ, l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet kif ukoll is-swieq tad-derivati. Dik il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni rigward suspetti li atti li x'aktarx jikkostitwixxu ksur ta’ dan ir-Regolament, tad-Direttiva 2003/6/KE, jew tal-liġi tal-kompetizzjoni qed jitwettqu jew twettqu fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Barra minn hekk, dik il-kooperazzjoni għandha tikkontribwixxi għal approċċ koerenti u konsistenti għal investigazzjonijiet u proċedimenti ġudizzjarji.

(30)

Huwa importanti li l-obbligu tas-segretezza professjonali japplika għal dawk li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali skont dan ir-Regolament. L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni tal-informazzjoni li jirċievu.

(31)

Huwa importanti li l-pieni għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu proporzjonati, effikaċi u dissważivi, u jirriflettu l-gravità tal-ksur, il-ħsara kkawżata lill-konsumaturi u l-qligħ potenzjali minn negozjar abbażi ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. L-applikazzjoni ta’ dawn il-pieni għandha ssir skont il-liġi nazzjonali. Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-elettriku u tal-gass naturali, il-pieni għall-ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu konformi mal-pieni adottati mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/6/KE. Filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-konsultazzjoni dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2010 bit-titolu “Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji”, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tressaq proposti sabiex tarmonizza l-istandards minimi għas-sistemi tal-pieni tal-Istati Membri f'perjiodu adegwat ta’ żmien. Dan ir-Regolament la jaffettwa r-regoli nazzjonali dwar il-livell tal-provi u lanqas l-obbligi tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tal-qrati tal-Istati Membri li jaċċertaw il-fatti rilevanti ta’ każ, sakemm tali regoli u obbligi jkunu kumpatibbli mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni.

(32)

Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jkun ipprovdut qafas armonizzat sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u l-integrità tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett, ambitu u relazzjoni ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li jipprojbixxu prattiċi abbużivi li jaffettwaw is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa li huma koerenti mar-regoli applikabbli fis-swieq finanzjarji u mal-funzjonament korrett ta’ dawk is-swieq bl-ingrossa filwaqt li jittieħed kont tal-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. Huwa jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (“l-Aġenzija”) b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u filwaqt li jitqiesu l-interazzjonijiet bejn l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet u s-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

2.   Dan ir-Regolament japplika għan-negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. L-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għall-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jkunu strumenti finanzjarji u li għalihom japplika l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/6/KE. Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 2003/6/KE u 2004/39/KE kif ukoll għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea għall-prattiċi koperti b'dan ir-Regolament.

3.   L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-AETS, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri u, fejn ikun il-każ, l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward tiegħu jew tagħhom japplika l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa wieħed jew iktar li għalih jew għalihom japplikaw l-Artikoli 3, 4 u 5 ta’ dan ir-Regolament.

4.   Il-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija għandu jiżgura li l-Aġenzija twettaq il-kompiti assenjati lilha b'dan ir-Regolament skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 713/2009.

5.   Id-Direttur tal-Aġenzija għandu jikkonsulta lill-Bord tar-Regolaturi tal-Aġenzija dwar l-aspetti kollha tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jqis kif dovut il-pariri u l-opinjonijiet tiegħu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“informazzjoni privileġġata” tfisser informazzjoni ta’ natura preċiża li ma saritx pubblika, li tirrelata, direttament jew indirettament, ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa wieħed jew iktar u, li kieku ssir pubblika, x'aktarx li taffettwa b'mod sinifikanti dawk il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

Għall-finijietdin id-definizzjoni, “informazzjoni” tfisser:

(a)

informazzjoni li għandha ssir pubblika skont ir-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk ir-Regolamenti;

(b)

informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew relatata mal-kapaċità u l-użu tal-faċiliatjiet LNG, inkluż nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanat jew mhux ippjanat ta’ dawn il-faċilitajiet;

(c)

informazzjoni li għandha tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa rilevanti; sakemm din l-informazzjoni x'aktarx li jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa; kif ukoll

(d)

informazzjoni oħra li parteċipant raġonevoli fis-suq x'aktarx juża bħala parti mill-bażi tad-deċiżjoni tiegħu li jidħol fi tranżizzjoni relatata ma', jew li joħroġ ordni biex jinnegozja fi, prodott tal-enerġija bl-ingrossa.

L-informazzjoni għandha titqies li hija ta’ natura preċiża jekk turi sett ta’ ċirkostanzi li jeżisti jew li jista', b'mod raġonevoli, ikun mistenni li jsir eżistenti, jew avveniment li jkun sar jew li jista', b'mod raġonevoli, ikun mistenni li jsir, u jekk tkun speċifika biżżejjed biex tippermetti li wieħed jasal għal konklużjoni fir-rigward tal-effett possibbli ta’ dak is-sett ta’ ċirkostanzi jew ta’ dak l-avveniment fuq il-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(2)

“manipulazzjoni tas-suq” tfisser:

(a)

il-parteċipazzjoni fi kwalunkwe tranżazzjoni jew il-ħruġ ta’ kwalunkwe ta’ ordni sabiex isir negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, li:

(i)

tagħti, jew huwa probabbli li tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(ii)

tiżgura jew tipprova tiżgura, minn persuna jew persuni li jaġixxu f'kollaborazzjoni, il-prezz ta’ prodott jew ta’ diversi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa f'livell artifiċjali, sakemm il-persuna li tkun ipparteċipat fit-tranżazzjoni jew ħarġet l-ordni sabiex isir in-negozju ma tistabbilixxix li r-raġunijiet tagħha biex tagħmel dan huma leġittimi u li dik it-tranżazzjoni jew dik l-ordni biex isir negozju huma konformi mal-prattiċi aċċettati tas-suq fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa konċernat; jew

(iii)

tagħmel użu jew tipprova tagħmel użu minn mezz fittizju jew minn kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ strataġemma li tagħti jew li tista' tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta', prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

jew

(b)

tixrid ta’ informazzjoni permezz tal-midja, inkluż l-internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor, li jagħti jew huwa probabbli li jagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, inkluż it-tixrid ta’ għajdut u ta’ aħbarijiet foloz jew qarrieqa, fejn il-persuna li tkun xerrdet l-informazzjoni kienet taf, jew missha kienet taf, li din kienet falza jew qarrieqa.

Meta informazzjoni tinxtered għall-iskopijiet tal-ġurnaliżmu jew l-espressjoni artistika, tixrid ta’ informazzjoni ta’ din ix-xorta għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f'midja oħra, sakemm:

(i)

dawk il-persuni ma jiksbux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew profitti mit-tixrid tal-informazzjoni inkwistjoni; jew

(ii)

l-iżvelar jew it-tixrid isir bl-intenzjoni li s-suq jiġi żgwidat fir-rigward tal-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(3)

“tentattiv sabiex ikun immanipulat is-suq” tfisser:

(a)

il-parteċipazzjoni fi kwalunkwe tranżazzjoni, il-ħruġ ta’ kwalunkwe ordni sabiex isir negozju jew it-teħid ta’ kwalunkwe azzjoni oħra relatata ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa bil-ħsieb li:

(i)

jingħataw sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(ii)

il-prezz ta’ prodott jew diversi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa jkun żgurat f'livell artifiċjali, sakemm il-persuna li tkun ipparteċipat fit-tranżazzjoni jew ħarġet l-ordni sabiex isir in-negozju ma tistabbilixxix li r-raġunijiet tagħha biex tagħmel dan huma leġittimi u li dikn it-tranżazzjoni jew ordni biex isir negozju hija konformi mal-prattiċi aċċettati tas-suq fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa konċernat; jew

(iii)

isir użu minn mezzi fittizji jew minn kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ strataġemma li tagħti jew li tista' tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

jew

(b)

it-tixrid ta’ informazzjoni permezz tal-midja, inkluż l-Internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor bil-ħsieb li jingħataw sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

(4)

“prodotti tal-enerġija bl-ingrossa” tfisser il-kuntratti u d-derivati li ġejjin, irrispettivament minn fejn jew kif jiġu nnegozjati:

(a)

kuntratti għall-provvista ta’ elettriku jew ta’ gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni;

(b)

derivati relatati ma’ elettriku jew gass naturali li jkunu prodotti, innegozjati jew kkonsenjati fl-Unjoni;

(c)

kuntratti relatati mat-trasport ta’ elettriku jew gass naturali fl-Unjoni;

(d)

derivati relatati mat-trasport ta’ elettriku jew gass naturali fl-Unjoni.

Il-kuntratti għall-provvista u d-distribuzzjoni ta’ elettriku jew ta’ gass naturali għall-użu tal-klijenti finali mhumiex prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. Madankollu, il-kuntratti għall-provvista u d-distribuzzjoni ta’ elettriku jew ta’ gass naturali lill-klijenti finali b'kapaċità ta’ konsum akbar mil-limitu stabbilit fit-tieni paragrafu tal-punt (5) għandhom jitqiesu bħala prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(5)

“kapaċità ta’ konsum” tfisser il-konsum ta’ klijent finali ta’ elettriċità jew gass naturali b'użu sħiħ tal-kapaċità ta’ produzzjoni ta’ dak il-klijent. Hija tinkludi l-konsum kollu minn dak il-klijent bħala entità ekonomika unika, safejn il-konsum isir fi swieq bi prezzijiet bl-ingrossa interkonnessi.

Għall-finijiet ta’ din id-definizzjoni, il-konsum f'impjanti individwali, li għandhom kapaċità ta’ konsum ta’ anqas minn 600 GWh u li huma taħt il-kontroll ta’ entità ekonomika unika fis-sena, ma għandux jitqies safejn dawk l-impjanti ma jeżerċitawx influwenza konġunta fuq prezzijiet tas-suq tal-enerġija bl-ingrossa minħabba li jkunu jinsabu fi swieq ġeografiċi rilevanti differenti;

(6)

“suq tal-enerġija bl-ingrossa” tfisser kwalunkwe suq fl-Unjoni fejn jiġu nnegozjati prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(7)

“parteċipant fis-suq” tfisser kwalunkwe persuna, inklużi operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni, li tidħol fi tranżazzjonijiet, inkluż it-tqegħid tal-ordnijiet sabiex ikun hemm negozjar, f'suq tal-enerġija tal-operturi wieħed jew iktar;

(8)

“persuna” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika;

(9)

“awtorità finanzjarja kompetenti” tfisser awtorità kompetenti nnominata skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/6/KE;

(10)

“awtorità regolatorja nazzjonali” tfisser awtorità regolatorja nazzjonali maħtura skont l-Artikolu 35(1) tad-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (10) jew skont l-Artikolu 39(1) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali (11);

(11)

“operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni” għandha t-tifsira stabbilita fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/72/KE u fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/73/KE;

(12)

“impriża prinċipali” tfisser impriża prinċipali fis-sens tal-Artikoli 1 u 2 tas-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta’ Ġunju 1983 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet konsolidati (12);

(13)

“impriża relatata” tfisser jew sussidjarja jew impriża oħra li fiha tinżamm parteċipazzjoni, jew impriża marbuta ma’ impriża oħra b'relazzjoni fis-sens tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE;

(14)

“distribuzzjoni tal-gass naturali” għandha t-tifsira stabbilita fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/73/KE;

(15)

“distribuzzjoni tal-elettriku” għandha t-tifsira stabbilita fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/72/KE.

Artikolu 3

Il-projbizzjoni tan-negozju permezz ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata

1.   Il-persuni li jkollhom informazzjoni privileġġata b'rabta ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa għandhom jiġu pprojbiti milli:

(a)

jużaw dik l-informazzjoni billi jakkwistaw jew ibigħu, jew billi jippruvaw jakkwistaw jew ibigħu, għalihom infushom jew f'isem parti terza, kemm direttament kemm indirettament, prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li magħhom tkun relatata dik l-informazzjoni;

(b)

jiżvelaw dik l-informazzjoni lil kwalunkwe persuna oħra sakemm tali żvelar ma jsirx matul l-eżerċizzju normali tal-impjieg, tal-professjoni jew tad-dmirijiet tagħhom;

(c)

jirrakkomandaw jew jipperswadu lil persuna oħra, fuq il-bażi ta’ informazzjoni privileġġata, biex takkwista jew tbigħ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li magħhom tkun relatata dik l-informazzjoni.

2.   Il-projbizzjoni stabbilta fil-paragrafu 1 tapplika għall-persuni li ġejjin li jkollhom informazzjoni privileġġata relatata ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, ta’ ġestjoni jew ta’ sorveljanza ta’ impriża;

(b)

persuni li jkollhom ishma fil-kapital ta’ impriża;

(c)

persuni b'aċċess għall-informazzjoni permezz tal-eżerċizzju tal-impjieg, tal-professjoni jew tad-dmirijiet tagħhom;

(d)

persuni li akkwistaw tali informazzjoni permezz ta’ attività kriminali;

(e)

persuni li jafu, jew misshom jafu, li hija informazzjoni privileġġata.

3.   Il-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni meta jixtru elettriku jew gass naturali sabiex jiżguraw li s-sistema taħdem f'sikurezza u f'sigurtà skont l-obbligi tagħhom taħt il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2009/72/KE jew il-punti (a) u (c) tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/73/KE.

4.   Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal:

(a)

tranżazzjonijiet li jsiru sabiex jitwettaq obbligu li jkun sar dovut ħalli jkunu akkwistati jew jinbiegħu prodotti tal-enerġija bl-ingrossa fejn dak l-obbligu jirriżulta minn ftehim li ġie konkluż jew ordni biex isir negozju mqiegħda qabel ma l-persuna konċernata kellha pussess tal-informazzjoni privileġġata;

(b)

tranżazzjonijiet li jkunu daħlu fihom il-produtturi tal-elettriku u tal-gass naturali, l-operaturi tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass naturali jew operaturi tal-faċilitajiet-LNG tal-importazzjoni li l-iskop uniku tagħhom ikun li jkopru t-telf fiżiku immedjat li jirriżulta mill-qtugħ fil-provvista mhux ippjanat, fejn jekk dan ma jsirx, il-parteċipant fis-suq ma jkunx jista' jissodisfa obbligi kuntrattwali eżistenti jew meta tali azzjoni ssir bi ftehim mal-operatur(i) tas-sistema ta’ trażmissjoni konċernat(i) sabiex ikun żgurat l-operat b'sigurtà u b'sikurezza tas-sistema. F'tali sitwazzjoni, l-informazzjoni rilevanti relatata mat-tranżazzjonijiet għandha tiġi rrappurtata lill-Aġenzija u lill-awtorità regolatorja nazzjonali. Dan l-obbligu ta’ rappurtar huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu previst fl-Artikolu 4(1);

(c)

parteċipanti fis-suq li jaġixxu taħt regoli ta’ emerġenza nazzjonali, fejn intervjenew awtoritajiet nazzjonali biex jiżguraw il-provvista tal-elettriku jew gass naturali u ġew sospiżi l-mekkaniżmi tas-suq fi Stat Membru jew f'partijiet minnu. F'dan il-każ, l-awtorità kompetenti għall-ippjanar tal-emerġenzi għandha tiżgura l-pubblikazzjoni skont l-Artikolu 4.

5.   Fejn il-persuna li jkollha informazzjoni privileġġata relatata ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa tkun persuna ġuridika, il-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragafu 1 għandhom japplikaw ukoll għall-persuni fiżiċi li jieħdu sehem fid-deċiżjoni biex titwettaq it-tranżazzjoni f'isem il-persuna ġuridika konċernata.

6.   Meta informazzjoni tinxtered għall-iskopijiet tal-ġurnaliżmu jew l-espressjoni artistika, tixrid ta’ informazzjoni ta’ din ix-xorta għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f'midja oħra, sakemm:

(a)

dawk il-persuni ma jiksbux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew profitti mit-tixrid tal-informazzjoni inkwistjoni; jew

(b)

l-iżvelar jew it-tixrid isir bl-intenzjoni li s-suq jiġi żgwidat fir-rigward tal-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

Artikolu 4

L-obbligu li tiġi ppubblikata l-informazzjoni privileġġata

1.   Il-parteċipanti fis-suq għandhom jiżvelaw pubblikament, effettivament u fil-ħin dovut, informazzjoni privileġġata li tkun fil-pussess tagħhom dwar negozju jew faċilitajiet li l-parteċipant konċernat fis-suq, jew l-impriża prinċipali tiegħu jew impriża relatata, ikunu proprjetarji tagħhom jew li jikkontrollaw jew li għall-affarijiet operattivi tagħħhom dak il-parteċipant jew impriża ikunu responsabbli jew b'mod sħiħ jew b'mod parzjali. Żvelar ta’ dan ix-xorta għandu jinkludi informazzjoni rilevanti għall-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew relatati mal-kapaċità u l-użu tal-faċiliatjiet-LNG, inkluż nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanata jew mhux ippjanata ta’ dawn il-faċilitajiet.

2.   Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess, jista' b'mod straordinarju jdewwem l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata sabiex ma jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista' jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet relatati ma’ negozju fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa bbażati fuq dik l-informazzjoni. F'din is-sitwazzjoni, il-parteċipant fis-suq għandu bla dewmien jipprovdi din l-informazzjoni, flimkien ma’ ġustifikazzjoni għad-dewmien tal-iżvelar pubbliku, lill-Aġenzija u lill-awtorità regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li jikkunsidra l-Artikolu 8(5).

3.   Kull fejn parteċipant fis-suq jew persuna impjegata minn parteċipant fis-suq jew li taġixxi f'ismu jiżvelaw informazzjoni privileġġata b'rabta ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa fit-twettiq normali tal-impjieg, il-professjoni jew il-kompiti tagħhom kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1), dik il-persuna jew parteċipant tas-suq għandha tiżgura l-iżvelar pubbliku simultanju, komplet u effikaċi ta’ dik l-informazzjoni. Fil-każ ta’ żvelar mhux intenzjonat, il-parteċipant fis-suq għandu jiżgura l-iżvelar pubbliku komplet u effikaċi tal-informazzjoni mill-iktar fis possibbli wara l-iżvelar mhux intenzjonat. Dan il-paragrafu ma għandux japplika jekk il-persuna li tirċievi l-informazzjoni jkollha obbligu ta’ kunfidenzjalità, irrispettivament minn jekk tali obbligu jkunx derivat minn liġi, regolament, artikoli ta’ assoċjazzjoni jew kuntratt.

4.   Il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni privileġġata, anke f'forma aggregata, skont ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-Regolament (KE) Nru 715/2009, jew ta’ linji gwida u kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk ir-Regolamenti, tikkostitwixxi żvelar pubbliku simultanju, komplet u effikaċi.

5.   Meta eżenzjoni mill-obbligu li tiġi ppubblikata ċerta dejta tkun ingħatat lil operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 jew ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, dak l-operatur b'hekk ikun eżentat ukoll mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’ dik id-dejta.

6.   Il-paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-parteċipanti fis-suq taħt id-Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE, u r-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk id-Direttivi u r-Regolamenti, b'mod partikolari rigward l-iskedar u l-metodu ta’ pubblikazzjoni tal-informazzjoni.

7.   Il-paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-parteċipanti fis-suq li jdewmu l-iżvelar ta’ informazzjoni sensittiva marbuta mal-protezzjoni ta’ infrastruttura kritika u kif previst fil-punt (d) tal-Artikolu 2tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom (13), jekk tkun klassifikata f'pajjiżhom.

Artikolu 5

Projbizzjoni tal-manipulazzjoni tas-suq

Kull attività jew tentattiv ta’ attività f'manipulazzjoni tas-suq fir-rigward tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa huma pprojbiti.

Artikolu 6

Aġġornar tekniku tad-definizzjonijiet ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq

1.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 sabiex:

(a)

tallinja d-definizzjonijiet stabbiliti fil-punti (1), (2), (3) u (5) tal-Artikolu 2 għall-iskop li tiżgura l-koerenza ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u l-enerġija, u

(b)

taġġorna dawk id-definizzjonijiet għall-iskop uniku li jitqiesu żviluppi futuri fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

2.   L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iqisu tal-inqas:

(a)

il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, u l-interazzjoni bejn is-swieq tal-komoditajiet u s-swieq tad-derivati;

(b)

il-potenzjal għal manipulazzjoni bejn il-fruntieri, bejn is-swieq tal-elettriku u tal-gass u fis-swieq tal-komoditajiet u tad-derivati;

(c)

l-impatt potenzjali tal-produzzjoni, tal-konsum, tal-użu tat-trażmissjoni jew tal-użu tal-kapaċità għall-ħżin effettiv(a) jew ippjanat(a) fuq il-prezzijiet tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa; u

(d)

il-kodiċijiet tan-netwerk u l-linji gwida ta’ qafas adottati skont ir-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009.

Artikolu 7

Il-monitoraġġ tas-swieq

1.   L-Aġenzija għandha timmonitorja l-attività ta’ negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa sabiex tiskopri u tipprevjeni negozjar ibbażat fuq informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq. Għandha tiġbor id-dejta għall-valutazzjoni u għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa kif stipulat fl-Artikolu 8.

2.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkooperaw f'livell reġjonali u mal-Aġenzija biex jitwettaq il-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa msemmi fil-paragrafu 1. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti miżmuma mill-Aġenzija li tkun ġabret skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, skont l-Artikolu 10(2). L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jimmonitorjaw ukoll l-attività kummerċjali fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa f'livell nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni tagħhom jew korp ta’ monitoraġġ tas-suq stabbilit f'dik l-awtorità jistabbilixxu monitoraġġ tas-suq mal-awtorità regolatorja nazzjonali. Fit-twettiq ta’ tali monitoraġġ tas-suq, l-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni jew il-korp ta’ monitoraġġ tas-suq għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi bħall-awtorità regolatorja nazzjonali skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, it-tieni sentenza tat-tieni subparagrafu tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, it-tieni sentenza tal-Artikolu 4(2), l-ewwel sentenza tal-Artikolu 8(5) u l-Artikolu 16.

3.   Mill-inqas fuq bażi annwali, l-Aġenzija għandha tressaq rapport quddiem il-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħha skont dan ir-Regolament u tagħmel dan ir-rapport disponibbli pubblikament. F'rapporti ta’ din ix-xorta l-Aġenzija għandha tivvaluta l-operat u t-trasparenza ta’ kategoriji differenti ta’ swieq u metodi ta’ negozju u tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli tas-suq, l-istandards, u l-proċeduri li jistgħu jtejbu l-integrità tas-suq u l-funzjonament tas-suq intern. Tista' tevalwa wkoll jekk xi rekwiżiti minimi għas-swieq organizzati jistgħux jikkontribwixxu għal trasparenza mtejba tas-suq. Ir-rapporti jistgħu jiġu kkombinati mar-rapport imsemmi fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009.

L-Aġenzija tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni rigward ir-reġistri tat-tranżazzjonijiet, inklużi ordnijiet biex isir negozju, li tikkunsidra li jkunu meħtieġa sabiex is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jkunu mmonitorjati b'mod effettiv u effiċjenti. Qabel ma tagħmel rakkomandazzjonijiet ta’ din ix-xorta, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati, b'mod partikolari lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, lill-awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-Istati Membri, lill-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni u lill-AETS.

Ir-rakkomandazzjonijiet kollha għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill ul-Kummissjoni Ewropea, u għall-pubbliku.

Artikolu 8

Ġbir tad-dejta

1.   Il-parteċipanti fis-suq, jew persuna jew awtorità elenkata fil-punti (b) sa (f) tal-paragrafu 4 f'isimhom, għandhom jagħtu lill-Aġenzija reġistru tat-tranżazzjonijiet tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-ordnijiet biex isir negozju. L-informazzjoni li għandha tiġi rrapurtata għandha tinkludi l-identifikazzjoni preċiża tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa mixtrija u mibjugħa, il-prezz u l-kwantità miftiehma, id-dati u l-kalendarju tal-eżekuzzjoni, il-partijiet involuti fit-tranżazzjoni u l-benefiċjarji tat-tranżazzjoni u kull informazzjoni rilevanti oħra. Filwaqt li r-responsabbiltà ġenerali tibqa' tal-parteċipanti fis-suq, ladarba l-informazzjoni meħtieġa tasal mingħand persuna jew awtorità elenkata fil-punti (b) sa (f) tal-paragrafu 4, l-obbligu ta’ rappurtar dwar il-parteċipant fis-suq inkwistjoni għandu jitqies bħala ssodisfatt.

2.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni:

(a)

tfassal lista ta’ kuntratti u derivati, inklużi ordnijiet sabiex isir negozjar, li għandhom tiġu rrappurtati skont il-paragrafu 1 u limiti de minimis xierqa għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet fejn ikun il-każ;

(b)

tadotta regoli uniformi dwar ir-rappurtar ta’ informazzjoni li għandha tingħata skont il-paragrafu 1;

(c)

tistipula l-kalendarju u l-forma li fiha għandha tiġi rappurtata dik l-informazzjoni.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). Huma għandhom iqisu s-sistemi eżistenti ta’ rappurtar.

3.   Il-persuni msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 4 li jkunu rrapportaw tranżazzjonijiet skont id-Direttiva 2004/39/KE jew il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal obbligi ta’ rappurtar doppji marbuta ma’ dawk it-tranżazzjonijiet.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jippermettu lil swieq organizzati u sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ tranżazzjonijiet jipprovdu lill-Aġenzija b'reġistri ta’ tranżazzjonijet ta’ enerġija bl-ingrossa.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta minn:

(a)

parteċipant fis-suq;

(b)

parti terza li qed taġixxi f'isem il-parteċipant fis-suq;

(c)

sistema ta’ rappurtar tat-tranżazzjonijiet;

(d)

suq organizzat, sistema ta’ tqabbil jew tat-tranżazzjonijiet jew persuna oħra li b'mod professjonali tagħmel arranġamenti għal tranżazzjonijiet;

(e)

repożitorji ta’ tranżazzjonijiet irreġistrati jew rikonoxxuti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet; jew

(f)

awtorità kompetenti li rċeviet dik l-informazzjoni skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE jew l-AETS meta tkun irċeviet dik l-informazzjoni skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet.

5.   Il-parteċipanti fis-suq għandhom jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-użu ta’ faċilitajiet tal-LNG, inkluż in-nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanat jew mhux ippjanat ta’ dawn il-faċilitajiet, sabiex ikun immonitorjat in-negozjar fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-obbligi ta’ rappurtar tal-parteċipanti fis-suq għandhom ikunu minimizzati billi l-informazzjoni meħtieġa jew parti minnha tinġabar, fejn possibbli, minn għejun eżistenti.

6.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni:

(a)

tadotta regoli uniformi dwar ir-rappurtar ta’ informazzjoni li għandha tingħata skont il-paragrafu 5, u dwar il-limiti minimi xierqa għal tali rappurtar fejn ikun il-każ;

(b)

tistabbilixxi l-iskedar u l-forma li fiha dik l-informazzjoni għandha tiġi rapportata.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). Huma għandhom iqisu l-obbligi ta’ rappurtar eżistenti skont ir-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009.

Artikolu 9

Ir-reġistrazzjoni tal-parteċipanti fis-suq

1.   Il-parteċipanti fis-suq li jidħlu fi tranżazzjonijiet li jridu jiġu rrapportati lill-Aġenzija skont l-Artikolu 8(1) għandhom jirreġistraw mal-awtorità regolatorja nazzjonali fl-Istat Membru li fih ikunu stabbiliti jew residenti jew, jekk ma jkunux stabbiliti jew residenti fl-Unjoni, fi Stat Membru li fih ikunu attivi.

Parteċipant fis-suq għandu jirreġistra biss ma’ awtorità regolatorja nazzjonali waħda. L-Istati Membri m'għandhomx jeħtieġu li parteċipant fis-suq diġà rreġistrat fi Stat Membru ieħor jerġa' jirreġistra.

Ir-reġistrazzjoni tal-parteċipanti fis-suq hija mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ konformità mar-regoli applikabbli dwar in-negozjar u l-ibbilanċjar.

2.   Mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data li fiha l-Kummissjoni tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(2), l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jistabbilixxu reġistri nazzjonali ta’ parteċipanti fis-suq li għandhom iżommu aġġornati. Ir-reġistru għandu jagħti lil kull parteċipant fis-suq identifikatur uniku u għandu jkun fih informazzjoni biżżejjed biex jiġi identifikat il-parteċipant fis-suq, inklużi dettalji rilevanti rigward in-numru tat-taxxa fuq il-valur miżjud, il-post ta’ stabbiliment tiegħu, il-persuni responsabbli mid-deċiżjonijiet operattivi u kummerċjali tiegħu, u l-kontrollur jew benefiċjarju aħħari tal-attivitajiet kummerċjali tal-parteċipant fis-suq.

3.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jittrażmettu l-informazzjoni fir-reġistri nazzjonali tagħhom lill-Aġenzija f'format determinat mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha, b'kooperazzjoni ma’ dawk l-awtoritajiet, tiddetermina dak il-format u għandha tippubblikah sad-29 ta’ Ġunju 2012. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi reġistru Ewropew ta’ parteċipanti fis-suq. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u awtoritajiet rilevanti oħra għandu jkollhom aċċess għar-reġistru Ewropew. Skont l-Artikolu 17, l-Aġenzija tista' tiddeċiedi li r-reġistru Ewropew, jew partijiet minnu, isir disponibbli għall-pubbliku sakemm ma tkunx żvelata informazzjoni kummerċjalment sensittiva dwar parteċipanti fis-suq individwali.

4.   Il-parteċipanti fis-suq imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom iressqu l-formola ta’ reġistrazzjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali qabel ma jibdew tranżazzjoni li jeħtieġ li tiġi rrapportata lill-Aġenzija skont l-Artikolu 8(1).

5.   Il-parteċipanti fis-suq imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkomunikaw minnufih lill-awtorità regolatorja nazzjonali kwalunkwe bidla li tkun saret fir-rigward tal-informazzjoni mogħtija fil-formola ta’ reġistrazzjoni.

Artikolu 10

Kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-Aġenzija u awtoritajiet oħrajn

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi mekkaniżmi sabiex tikkondividi l-informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mal-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, mal-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, l-AETS, u ma’ awtoritajiet rilevanti oħrajn. Qabel ma tistabbilixxi dawn il-mekkaniżmi, l-Aġenzija għandha tikkonsulta ma’ dawn l-awtoritajiet.

2.   L-Aġenzija għandha tagħti aċċess għall-mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 biss lill-awtoritajiet li jkunu stabbilixxew sistemi li jagħtu l-possibbiltà lill-Aġenzija li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 12(1).

3.   Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet irreġistrati jew rikonoxxuti skont leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-informazzjoni rilevanti kollha li ġabru dwar il-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa u d-derivati tal-kwoti tal-emissjonijiet.

L-AETS għandha tittrażmetti lill-Aġenzija rapporti ta’ tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jkunu rċevew skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE u skont il- leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet. L-awtoritajiet kompetenti li jirċievu rapporti ta’ tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jkunu rċevew skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE għandhom jittrażmettu dawk ir-rapporti lill-Aġenzija.

L-Aġenzija u l-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tal-iskambju tal-kwoti ta’ emissjonijiet jew ta’ derivati relatati mal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u jistabbilixxu mekkaniżmi xierqa li jipprovdu aċċess lill-Aġenzija għar-reġistri tat-tranżazzjonijiet f'dawn il-kwoti u-derivati fejn dawk l-awtoritajiet jiġbru informazzjoni dwar tranżazzjonijiet bħal dawn.

Artikolu 11

Protezzjoni tad-dejta

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri rigward l-ipproċessar tagħhom ta’ dejta personali skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (14) jew għall-obbligi tal-Aġenzija, meta twettaq dmirijietha, relatati mal-ipproċessar tagħha ta’ dejta personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data (15) fil-qadi ta’ dmirijietha.

Artikolu 12

Affidabbiltà operattiva

1.   L-Aġenzija għandha tiżgura l-kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni tal-informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 4(2) u l-Artikoli 8 u 10. L-Aġenzija għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tipprevjeni kwalunkwe użu ħażin ta', u aċċess mhux awtorizzat għal, l-informazzjoni miżmuma fis-sistemi tagħha.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, l-AETS u l-awtoritajiet rilevanti l-oħra għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni tal-informazzjoni li jirċievu taħt l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(5) jew l-Artikolu 10 u għandhom jieħdu passi biex jevitaw kwalunkwe użu ħażin ta’ din l-informazzjoni.

L-Aġenzija għandha tidentifika s-sorsi ta’ riskju operattiv u timminimizzahom billi tiżviluppa sistemi, kontrolli u proċeduri xierqa.

2.   Suġġett għall-Artikolu 17, l-Aġenzija tista' tiddeċiedi li tagħmel pubblikament disponibbli partijiet mill-informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix żvelata u ma tkunx tista' tiġi dedotta informazzjoni sensittiva mil-lat kummerċjali dwar parteċipanti individwali fis-suq, dwar tranżazzjonijiet individwali jew dwar postijiet tas-suq individwali.

L-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli l-bażi ta’ dejta tagħha li ma tkunx sensittiva mil-lat kummerċjali għal skopijiet xejntifiċi, skont rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità.

L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata jew issir disponibbli fl-interess tat-titjib tat-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa u sakemm x'aktarx ma toħloqx xi distorsjoni tal-kompetizzjoni f'dawk is-swieq tal-enerġija.

L-Aġenzija għandha xxerred l-informazzjoni b'mod ġust skont regoli trasparenti li għandha tfassal u tagħmel disponibbli pubblikament.

Artikolu 13

Implimentazzjoni tal-projbizzjonijiet kontra l-abbuż tas-suq

1.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 3 u 5 u l-obligazzjoni stabbilita fl-Artikolu 4 jiġu applikati.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tiegħu jkollhom is-setgħat investigattivi u ta’ infurzar meħtieġa għat-twettiq ta’ dik il-funzjoni sad-29 ta’ Ġunju 2013. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati b'mod proporzjonat.

Dawk is-setgħat jistgħu jiġu eżerċitati:

(a)

direttament;

(b)

f'kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet oħrajn; jew

(c)

b'applikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti.

Fejn ikun il-każ, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jeżerċitaw is-setgħat investigattivi tagħhom f'kollaborazzjoni ma’ swieq organizzati, ma’ sistemi ta’ tqabbil jew tat-tranżazzjonijiet jew ma’ persuni oħra li b'mod professjonali jagħmlu arranġamenti għal tranżazzjonijiet kif imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 8(4).

2.   Is-setgħat investigattivi u ta’ infurzar imsemmija fil-pargarafu 1 għandhom ikunu limitati għall-għan tal-investigazzjoni. Għandhom ikunu eżerċitati b'konformità mal-liġi nazzjonali u jinkludu d-dritt li:

(a)

ikun hemm aċċess għal kwalunkwe dokument rilevanti fi kwalunwke forma jkun, u li tiġi riċevuta kopja tiegħu;

(b)

tintalab informazzjoni mingħand kwalunkwe persuna rilevanti, inklużi dawk li jkunu suċċessivament involuti fit-trażmissjoni tal-ordnijiet jew fit-twettiq tal-operazzjonijiet konċernati, kif ukoll il-prinċipali tagħhom, u jekk ikun meħtieġ, id-dritt li tissejjaħ u tinstema' kwalunkwe tali persuna jew prinċipal;

(c)

jitwettqu spezzjonijiet fil-post;

(d)

jintalbu r-reġistrazzjonijiet telefoniċi eżistenti u r-reġistri tat-traffiku tad-dejta eżistenti;

(e)

jintalab il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika li tmur kontra dan ir-Regolament jew atti delegati jew atti ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu;

(f)

issir talba lil qorti għall-iffriżar jew għas-sekwestru ta’ assi;

(g)

jintalab lil qorti jew lil kwalunkwe awtorità kompetenti timponi projbizzjoni temporanja ta’ attività professjonali.

Artikolu 14

Dritt ta’ appell

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm mekkaniżmi xierqa fil-livell nazzjonali skont liema parti affettwata minn deċiżjoni tal-awtorità regolatorja jkollha dritt ta’ appell lil korp indipendenti mill-partijiet involuti u minn kwalunkwe gvern.

Artikolu 15

Obbligi ta’ persuni li b'mod professjonali jagħmlu arranġamenti għal tranżazzjonijiet

Kwalunkwe persuna li b'mod professjonali tagħmel arranġamenti għal tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li raġonevolment tissuspetta li tranżazzjoni tista' tikser l-Artikoli 3 jew 5 għandha tinnotifika immedjatament lill-awtorità regolatorja nazzjonali.

Il-persuni li b'mod professjonali jagħmlu arranġamenti għal tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa għandhom jistabbilixxu u jżommu arranġamenti u proċeduri effettivi sabiex ikun identifikat il-ksur tal-Artikoli 3 jew 5.

Artikolu 16

Il-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali

1.   L-Aġenzija għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jwettqu l-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament b'mod ikkoordinat u konsistenti.

L-Aġenzija għandha tippubblika gwida mhux vinkolanti dwar l-applikazzjoni tad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, skont il-każ.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija u ma’ xulxin, anke f'livell reġjonali, sabiex iwettqu dmirijiethom skont dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti u l-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni fi Stat Membru jistgħu jistabbilixxu forom xierqa ta’ kooperazzjoni sabiex ikunu żgurati investigazzjoni u infurzar effikaċi u effiċjenti u biex jikkontribwixxu għal approċċ koerenti u konsistenti għall-investigazzjoni, il-proċedimenti ġudizzjarji u għall-infurzar ta’ dan ir-Regolament u l-liġi finanzjarja u tal-kompetizzjoni rilevanti.

2.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom bla dewmien jinformaw lill-Aġenzija b'mod kemm jista' jkun speċifiku fejn ikollhom raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li qed jitwettqu jew twettqu atti li jiksru dan ir-Regolament, jew f'dak l-Istat Membru jew fi Stat Membru ieħor.

Fejn awtorità regolatorja nazzjonali tissuspetta li fi Stat Membru ieħor qed jitwettqu atti li jaffettwaw is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jew il-prezz tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa f'dak l-Istat Membru, hija tista' titlob lill-Aġenzija sabiex tieħu azzjoni skont il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu u, jekk l-atti jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti għall-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/6/KE, skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Sabiex ikun żgurat approċċ ikkoordinat u konsistenti għall-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa:

(a)

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinformaw lill-awtorità finanzjarja kompetenti tal-Istat Membru tagħhom u lill-Aġenzija fejn ikollhom raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li jikkostitwixxu abbuż tas-suq fit-tifsira tad-Direttiva 2003/6/KE, u li jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti għall-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva; għal dawn il-finijiet, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jistabbilixxu forom xierqa ta’ kooperazzjoni mal-awtorità finanzjarja kompetenti fl-Istat Membru tagħhom;

(b)

l-Aġenzija għandha tinforma lill-AETS u lill-awtorità finanzjarja kompetenti fejn ikollha raġunijiet validi biex tissuspetta li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li jikkostitwixxu abbuż tas-suq fis-sens tad-Direttiva 2003/6/KE, u li jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti għall-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva;

(c)

l-awtorità finanzjarja kompetenti ta’ Stat Membru għandha tinforma lill-AETS u lill-Aġenzija fejn ikollha raġunijiet validi sabiex tissuspetta li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa fi Stat Membru ieħor qed jitwettqu jew twettqu atti li jiksru l-Artikoli 3 u 5;

(d)

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinformaw lill-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni tal-Istat Membru tagħhom, lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija fejn ikollhom raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li x'aktarx jikkostitwixxu ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni.

4.   Sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt il-paragrafu 1, fejn, inter alia abbażi ta’ valutazzjonijiet jew analiżi inizjali, l-Aġenzija tissuspetta li kien hemm ksur ta’ dan ir-Regolament, għandu jkollha s-setgħa:

(a)

li titlob lil awtorità regolatorja nazzjonali waħda jew iktar sabiex tipprovdi/jipprovdu kwalunkwe informazzjoni relatata mal-ksur issuspettat;

(b)

li titlob lil awtorità regolatorja nazzjonali waħda jew iktar sabiex tibda/jibdew investigazzjoni tal-ksur issuspettat, u tieħu/jieħdu azzjoni xierqa sabiex issib/isibu rimedju għal kwalunkwe ksur misjub; kull deċiżjoni rigward l-azzjoni xierqa li għandha tittieħed biex jiġi rimedjat kull ksur misjub għandha tkun ir-responsabbiltà tal-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata;

(c)

li, fejn tikkunsidra li l-ksur possibbli għandu, jew kellu, impatt transkonfinali, tistabbilixxi u tikkoordina grupp investigattiv li jikkonsisti f'rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati sabiex jinvestiga jekk inkisirx dan ir-Regolament u f'liema Stat Membru sar il-ksur. Fejn ikun il-każ, l-Aġenzija tista' titlob ukoll il-parteċipazzjoni fil-grupp investigattiv tar-rappreżentanti tal-awtorità finanzjarja kompetenti jew ta’ kwalunwke awtorità rilevanti oħra ta’ Stat Membru wieħed jew iktar.

5.   Awtorità regolatorja nazzjonali li tirċievu talba għal informazzjoni taħt il-punt (a) tal-paragrafu 4, jew li tirċievu talba sabiex jingħata bidu għal investigazzjoni ta’ ksur issuspettat taħt il-punt (b) tal-paragrafu 4, għandha tieħu immedjatament il-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma ma’ dik it-talba. Jekk dik l-awtorità regolatorja nazzjonali ma tkunx tista' tipprovdi l-informazzjoni mitluba immedjatament, hija għandha tinforma mill-iktar fis possibbli lill-Aġenzija bir-raġunijiet għal dan.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, awtorità regolatorja nazzjonali tista' tirrifjuta li taġixxi fuq talba meta:

(a)

il-konformità tista' taffettwa ħażin is-sovranità jew is-sigurtà tal-Istat Membru inkwistjoni;

(b)

ikunu diġà nbdew proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-istess azzjonijiet u kontra l-istess persuni quddiem l-awtoritajiet tal-Istat Membru inkwistjoni; jew

(c)

tkun diġà ngħatat sentenza finali fir-rigward ta’ tali persuni għall-istess azzjonijiet fl-Istat Membru inkwistjoni;

Fi kwalnkwe każ bħal dan, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tinnotifika lill-Aġenzija skont kif ikun meħtieġ, filwaqt li jipprovdu informazzjoni dettaljata kemm jista' jkun dwar dawk il-proċedimenti jew dwar is-sentenza.

L-awtoritajiet regolatarji nazzjonali għandhom jipparteċipaw fi grupp investigattiv imlaqqa' taħt il-punt (c) tal-paragrafu 4, fejn jagħtu l-assistenza kollha meħtieġa. Il-grupp investigattiv għandu jkun soġġett għall-koordinazzjoni tal-Aġenzija.

6.   L-aħħar sentenza tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009 ma għandhiex tapplika għall-Aġenzija meta tkun qed twettaq il-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Is-segretezza professjonali

1.   Kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali riċevuta, skambjata jew trażmessa skont dan ir-Regolament għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet tas-segretezza professjonali stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   L-obbligu tas-segretezza professjonali għandu japplika għal:

(a)

persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu għall-Aġenzija;

(b)

awdituri u esperti mogħtija struzzjonijiet mill-Aġenzija;

(c)

persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew għal awtoritajiet rilevanti oħrajn;

(d)

awdituri u esperti mogħtija struzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew minn awtoritajiet rilevanti oħrajn li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu l-persuni msemmija fil-paragrafu 2 matul il-qadi ta’ dmirijiethom ma tista' tiġi żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra, ħlief f'forma mqassra jew aggregata b'tali mod li parteċipant individwali fis-suq jew suq individwali ma jkunx jista' jiġi identifikat, mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali, għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament jew għal leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali, l-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, l-AETS, il-korpi jew persuni li jkunu rċevew informazzjoni kunfidenzjali skont dan ir-Regolament, jistgħu jużawha biss biex iwettqu dmirijiethom u biex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom. Awtoritajiet, korpi, jew persuni oħrajn jistgħu jużaw dik l-informazzjoni għall-fini li għalih kienet ipprovduta lilhom jew fil-kuntest ta’ proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji speċifikament relatati mal-eżerċizzju ta’ dawk il-funzjonijiet. L-awtorità li tirċievi l-informazzjoni tista' tużaha għal finijiet oħrajn, sakemm l-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, l-AETS, il-korpi jew persuni li jikkomunikaw l-informazzjoni jagħtu l-kunsens tagħhom għal dan.

5.   Dan l-Artikolu ma għandux iwaqqaf lil awtorità fi Stat Membru milli tiskambja jew tittrażmetti, skont il-liġi nazzjonali, informazzjoni kunfidenzjali sakemm din ma tkunx waslet minn awtorità ta’ Stat Membru ieħor jew mill-Aġenzija skont dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, dissważivi u proporzjonati, filwaqt li jirriflettu n-natura, it-tul u l-gravità tal-ksur, il-ħsara kkawżata lill-konsumaturi u l-qligħ potenzjali minn negozjar abbażi ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux iktar tard sad-29 ta’ Ġunju 2013 u għandhom jinnotifikawha immedjatament bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li l-awtorità regolatorja nazzjonali tista' tiżvela l-miżuri pubbliċi jew il-pieni imposti għal ksur ta’ dan ir-Regolament sakem tali żvelar ma jikkawżax ħsara sproporzjonata lill-partijiet involuti.

Artikolu 19

Relazzjonijiet internazzjonali

Sakemm ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi stipulati f'dan ir-Regolament u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-Aġenzija tista' tiżviluppa kuntatti u tidħol f'arranġamenti amministrattivi ma’ awtoritajiet superviżorji, organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi b'mod partikolari ma’ dawk li jkollhom impatt fuq is-suq tal-enerġija bl-ingrossa tal-Unjoni biex tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-qafas regolatorju. Dawk l-arranġamenti m'għandhomx joħolqu obbligi legali fir-rigward tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha u lanqas m'għandhom iwaqqfu lill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali jew multilaterali ma’ dawk l-awtoritajiet superviżorji, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

Artikolu 20

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 6 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjiodu ta’ ħames snin mit-28 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 6 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 21

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 u l-paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 8 għandhom japplikaw b'effett mid-data li tiġi sitt xhur wara d-data li fiha l-Kummissjoni tadotta l-atti rilevanti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 6 ta’ dak l-Artikolu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ĠU C 132, 3.5.2011, p. 108.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Ottubru 2011.

(3)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 15.

(4)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36.

(5)  ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16.

(6)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1.

(7)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(9)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

(10)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55.

(11)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94.

(12)  ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1.

(13)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 75.

(14)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(15)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.


DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni tqis li l-limiti ta’ rappurtaġġ tat-transazzjonijiet skont l-Artikolu 8(2)(a) u ta’ informazzjoni skont l-Artikolu 8(6)(a) ma jistgħux jiġu stabbiliti permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni ser tressaq proposta leġislattiva li tistabbilixxi dawn il-limiti.


DIKJARAZZJONI MILL-KUNSILL

Il-leġislatur tal-UE ta setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 291 TFUE b’rabta mal-miżuri previsti fl-Artikolu 8. Dak huwa legalment vinkolanti għall-Kummissjoni minkejja d-dikjarazzjoni li għamlet fir-rigward tal-Art. 8(2)(a) u 8(6)(a).


8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/17


REGOLAMENT (UE) Nru 1228/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 429/73 li jagħmel dispożizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni fil-Komunità ta’ ċerti oġġetti li jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1059/69 u li joriġinaw fit-Turkija

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

It-titjib tat-trasparenza tal-liġi tal-Unjoni huwa element essenzjali tal-istrateġija għat-tfassil aħjar tal-liġijiet li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jimplimentaw. F’dak il-kuntest huwa xieraq li dawk l-atti li ma għadx għandhom effett reali jitneħħew mil-leġiżlazzjoni li hija fis-seħħ.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 429/73 (2) kien ġie adottat sabiex jiġi determinat il-komponent fiss imnaqqas tad-dazji tal-importazzjoni għall-prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fit-Turkija u impurtati fil-qafas tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u t-Turkija, iffirmat fit-23 ta’ Novembru 1970.

(3)

Id-Deċiżjoni Nru 1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar l-implimentazzjoni tal-fażi finali tal-Unjoni Doganali (3) tistabbilixxi r-regoli għad-determinazzjoni tad-dazji għall-prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fit-Turkija u impurtati fl-Unjoni Ewropea. Ir-Regolament (KEE) Nru 429/73 għaldaqstant sar obsolet.

(4)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u ċarezza, ir-Regolament (KEE) Nru 429/73 għandu għalhekk jitħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolament (KEE) Nru 429/73 huwa b’dan imħassar.

2.   It-tħassir tal-att imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

iż-żamma fis-seħħ ta’ atti tal-Unjoni adottati abbażi tal-att imsemmi fil-paragrafu 1; u

(b)

il-validità kontinwa ta’ emendi li saru mill-att imsemmi fil-paragrafu 1 lil atti oħrajn tal-Unjoni li mhumiex imħassra b’dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2011

(2)  ĠU L 59, 5.3.1973, p. 85 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kap 03, Vol 02, p. 5).

(3)  ĠU L 35, 13.2.1996, p. 1.


8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/18


REGOLAMENT (UE) Nru 1229/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li saru obsoleti fil-qasam tal-politika agrikola komuni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni tal-1979, u b’mod partikolari l-Artikolu 60, l-Artikolu 61(5) u l-Artikolu 72(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni tal-1985, u b’mod partikolari l-Artikolu 234(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u r-rekwiżit għal unanimità fil-Kunsill previst fl-Artikolu 234(3) tal-Att ta’ Adeżjoni tal-1985 (2),

Billi:

(1)

It-titjib fit-trasparenza tal-liġi tal-Unjoni huwa element essenzjali tal-istrateġija għal tfassil aħjar tal-liġijiet li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jimplimentaw. F’dak il-kuntest huwa xieraq li dawk l-atti li m’għadx għandhom effett reali jitneħħew mil-leġiżlazzjoni li tinsab fis-seħħ.

(2)

Numru ta’ regolamenti relattivi għall-politika agrikola komuni saru obsoleti, anki jekk formalment baqgħu fis-seħħ.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2052/69 tas-17 ta’ Ottubru 1969 dwar il-finanzjament Komunitarju tan-nefqa li tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Għajnuna Alimentari (3) eżawrixxa l-effetti tiegħu ladarba l-kontenut tiegħu ġie indirizzat minn atti sussegwenti.

(4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1467/70 tal-20 ta’ Lulju 1970 li jiffissa ċerti regoli ġenerali li jirregolaw l-intervenzjoni fis-suq tat-tabakk mhux maħdum (4) eżawrixxa l-effetti tiegħu bħala konsegwenza ta’ riformi suċċessivi tas-settur tat-tabakk mill-1992 ‘l hawn.

(5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3279/75 tas-16 ta’ Diċembru 1975 dwar l-istandardizzazzjoni tat-trattament applikat mill-Istati Membri individwali għall-importazzjonijiet minn pajjiżi mhux membri ta’ siġar ħajjin u pjanti oħra, basal, għeruq u simili, fjuri maqtugħa u weraq ornamentali (5) eżawrixxa l-effetti tiegħu ladarba l-kontenut tiegħu ġie inkluż f’atti sussegwenti.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1078/77 tas-17 ta’ Mejju 1977 li introduċa sistema ta’ primjums għal ħalib u prodotti tal-ħalib mhux kummerċjalizzati u għall-konverżjoni ta’ merħliet li jipproduċu l-ħalib (6) introduċa miżuri applikabbli sal-1981 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(7)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1853/78 tal-25 ta’ Lulju 1978 li jadotta regoli ġenerali b’konnessjoni ma’ miżuri speċjali għaż-żerriegħa tar-riġnu (7) introduċa miżuri għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2874/77 tad-19 ta’ Diċembru 1977 li jistabbilixxi miżuri speċjali rigward iż-żerriegħa tar-riġnu (8) li ma baqax validu fit-30 ta’ Settembru 1984, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(8)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2580/78 tal-31 ta’ Ottubru 1978 li jestendi s-sena 1977/78 tal-marketing taż-żejt taż-żebbuġa, li jipprovdi għall-miżuri speċjali għal dan is-settur, u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 878/77 rigward ir-rati tal-kambju li għandhom ikunu applikati fl-agrikoltura (9) kien ikopri biss is-snin tas-suq 1977/78 u 1978/79 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(9)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1/81 tal-1 ta’ Jannar 1981 li jistabbilixxi regoli ġenerali għas-sistema ta’ ammonti ta’ kumpens tal-adeżjoni għaċ-ċereali (10) kien intiż għall-applikazzjoni fil-perjodu tranżitorju sussegwentement għall-adeżjoni tal-Greċja mal-Komunitajiet Ewropej u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(10)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1946/81 tat-30 ta’ Ġunju 1981 li jirrestrinġi l-għajnuniet ta’ investiment għall-produzzjoni tal-ħalib (11) eżawrixxa l-effetti tiegħu ladarba l-kontenut tiegħu ġie indirizzat minn atti sussegwenti.

(11)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2989/82 tad-9 ta’ Novembru 1982 dwar l-għoti ta’ għajnuna għal konsum ta’ butir fid-Danimarka, il-Greċja, l-Italja u l-Lussemburgu (12) introduċa biss miżuri temporanji u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(12)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3033/83 tas-26 ta’ Ottubru 1983 li jabolixxi l-ammont ta’ kumpens tal-“adeżjoni” applikabbli għal inbejjed likurużi (13) kien intiż għall-applikazzjoni fil-perjodu tranżitorju sussegwentement għall-adeżjoni tal-Greċja mal-Komunitajiet u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(13)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 564/84 tal-1 ta’ Marzu 1984 dwar is-sospensjoni ta’ għajnuniet għal investiment fil-qasam tal-produzzjoni tal-ħalib (14) kien ikopri biss is-sena 1984 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(14)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2997/87 tat-22 ta’ Settembru 1987 li jistipula, fir-rigward tal-ħops, l-ammont ta’ għajnuna lil produtturi għall-ħsad tal-1986, u li jipprovdi għal miżuri speċjali għal ċerti reġjuni ta’ produzzjoni (15) introduċa miżuri speċjali applikabbli sas-sena 1995 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(15)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1441/88 tal-24 ta’ Mejju 1988 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 822/87 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid (16) ta s-setgħa lill-Kunsill sabiex jemenda ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji li rriżultaw mill-adeżjoni tal-Portugall mal-Komunitajiet u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(16)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1720/91 tat-13 ta’ Ġunju 1991 li jemenda r-Regolament Nru 136/66/KEE dwar l-istabbiliment tal-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żjut u x-xaħmijiet (17) introduċa diversi miżuri eċċezzjonali fl-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żjut u x-xaħmijiet, li kienu japplikaw sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 1992, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(17)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 740/93 tas-17 ta’ Marzu 1993 li jistipula kumpens Komunitarju għal waqfien definittiv tal-produzzjoni tal-ħalib fil-Portugall (18) introduċa miżura speċjali sabiex tibqa’ implimentata sas-sena 1996 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(18)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 741/93 tas-17 ta’ Marzu 1993 dwar l-applikazzjoni tal-prezz komuni tal-intervent għaż-żejt taż-żebbuġa fil-Portugall (19) kien intiż għall-applikazzjoni fil-perjodu tranżitorju sussegwentement għall-adeżjoni tal-Portugall mal-Komunitajiet u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(19)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 744/93 tas-17 ta’ Marzu 1993 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu supplimentari tal-kummerċ għal kunsinji ta’ prodotti għajr frott u ħxejjex fil-Portugall (20) kien dwar l-applikabbiltà għall-Portugall tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3817/92 tat-28 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu supplimentari tal-kummerċ għall-importazzjonijiet fi Spanja ta’ prodotti għajr frott u ħxejjex (21), li sussegwentement ġie mħassar, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(20)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2443/96 tas-17 ta’ Diċembru 1996 li jipprovdi miżuri addizzjonali għall-appoġġ dirett tal-introjti tal-produtturi jew għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (22) kien ikopri biss is-sena 1997 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(21)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/97 tat-30 ta’ Ottubru 1997 dwar it-titjib tal-produzzjoni fil-Komunità tat-tuffieħ, lanġas, ħawħ u nuċiprisk (23) kien intiż li jintroduċi primjum speċjali għas-sena tas-suq 1997/1998 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(22)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2330/98 tat-22 ta’ Ottubru 1998 li jipprovdi għal offerta ta’ kumpens lil xi produtturi tal-ħalib jew ta’ prodotti tal-ħalib li kellhom restrizzjonijiet temporanji fit-twettieq tan-negozju tagħhom (24) kien ikopri biss miżura speċjali temporanja u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(23)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2800/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 dwar miżuri tranżitorji li għandhom jiġu applikati skont il-politika agrikola komuni minħabba l-introduzzjoni tal-euro (25) kien intiż biex jipprovdi biss għal miżuri tranżitorji u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(24)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2802/98 tas-17 ta’ Diċembru 1998 dwar programm ta’ għoti ta’ prodotti agrikoli lill-Federazzjoni Russa (26) kien intiż biex jipprovdi għal miżura waħda ta’ darba, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(25)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 660/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2075/92 u li jiffissal-primjums u l-limiti tal-garanziji għall-weraq tat-tabakk skont il-grupp tal-varjetà u l-Istat Membru għall-ħsad tal-1999, l-2000 u l-2001 (27) kien ikopri biss il-ħsad tal-1999, l-2000 u l-2001 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(26)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 546/2002 tal-25 ta’ Marzu 2002 li jiffissal-primjums u l-livelli ta’ garanziji għat-tabakk tal-werqa skont il-grupp ta’ varjetà u l-Istat Membru, għall-ħsad tal-2002, 2003 u 2004 u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2075/92 (28) kien ikopri biss il-ħsad tal-2002, l-2003, l-2004 u tal-2005, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(27)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 527/2003 tas-17 ta’ Marzu 2003 li jawtorizza l-offerta u l-konsenja għal konsum dirett uman ta’ ċerti nbejjed importati mill-Arġentina li setgħu li kienu għaddew minn proċess enoloġiku li ma hemmx provvediment dwaru fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (29) kien intiż biex jintroduċi deroga li kienet tapplika biss sal-31 ta’ Diċembru 2008 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(28)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u ċarezza, dawk l-atti obsoleti għandhom jitħassru,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2052/69, (KEE) Nru 1467/70, (KEE) Nru 3279/75, (KEE) Nru 1078/77, (KEE) Nru 1853/78, (KEE) Nru 2580/78, (KEE) Nru 1/81, (KEE) Nru 1946/81, (KEE) Nru 2989/82, (KEE) Nru 3033/83, (KEE) Nru 564/84, (KEE) Nru 2997/87, (KEE) Nru 1441/88, (KEE) Nru 1720/91, (KEE) Nru 740/93, (KEE) Nru 741/93, (KEE) Nru 744/93, (KE) Nru 2443/96, (KE) Nru 2200/97, (KE) Nru 2330/98, (KE) Nru 2800/98, (KE) Nru 2802/98, (KE) Nru 660/1999, (KE) Nru 546/2002 u (KE) Nru 527/2003 huma b’dan imħassra.

2.   It-tħassir tal-atti msemmijin fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

iż-żamma fis-seħħ ta’ atti tal-Unjoni adottati abbażi tal-atti msemmijin fil-paragrafu 1; u

(b)

il-validità kontinwa ta’ emendi li saru mill-atti msemmijin fil-paragrafu 1 lil atti oħra tal-Unjoni li mhumiex imħassra b’dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  ĠU C 107,6.4.2011, p. 72.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2011

(3)  ĠU L 263, 21.10.1969, p. 6.

(4)  ĠU L 164, 27.7.1970, p. 32.

(5)  ĠU L 326, 18.12.1975, p. 1.

(6)  ĠU L 131, 26.5.1977, p. 1.

(7)  ĠU L 212, 2.8.1978, p. 1.

(8)  ĠU L 332, 24.12.1977, p. 1.

(9)  ĠU L 309, 1.11.1978, p. 13.

(10)  ĠU L 1, 1.1.1981, p. 1.

(11)  ĠU L 197, 20.7.1981, p. 32.

(12)  ĠU L 314, 10.11.1982, p. 25.

(13)  ĠU L 297, 29.10.1983, p. 1.

(14)  ĠU L 61, 2.3.1984, p. 34.

(15)  ĠU L 284, 7.10.1987, p. 19.

(16)  ĠU L 132, 28.5.1988, p. 1.

(17)  ĠU L 162, 26.6.1991, p. 27.

(18)  ĠU L 77, 31.3.1993, p. 5.

(19)  ĠU L 77, 31.3.1993, p. 7.

(20)  ĠU L 77, 31.3.1993, p. 11.

(21)  ĠU L 387, 31.12.1992, p. 12.

(22)  ĠU L 333, 21.12.1996, p. 2.

(23)  ĠU L 303, 6.11.1997, p. 3.

(24)  ĠU L 291, 30.10.1998, p. 4.

(25)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 8.

(26)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 12.

(27)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 10.

(28)  ĠU L 84, 28.3.2002, p. 4.

(29)  ĠU L 78, 25.3.2003, p. 1.


8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/21


REGOLAMENT (UE) Nru 1230/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li saru obsoleti fil-qasam tal-politika kummerċjali komuni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

It-titjib tat-trasparenza tal-liġi tal-Unjoni huwa element essenzjali tal-istrateġija għal tfassil aħjar tal-liġijiet li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jimplimentaw. F'dak il-kuntest huwa xieraq li dawk l-atti li ma għadx għandhom effett reali jitneħħew mil-leġiżlazzjoni li hija fis-seħħ.

(2)

Numru ta’ atti relattivi għall-politika kummerċjali komuni saru obsoleti, anki jekk formalment baqgħu fis-seħħ.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1471/88 tas-16 ta’ Mejju 1988 dwar l-arranġamenti applikabbli għall-importazzjonijiet tal-patata ħelwa u l-lamtu tal-majoka intiżi għal ċerti użi (2) eżawrixxa l-effetti tiegħu billi l-kontenut tiegħu ġie inkorporat f'atti suċċessivi.

(4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 478/92 tal-25 ta’ Frar 1992 li jiftaħ kwota annwali tat-tariffa Komunitarja għall-ikel tal-klieb jew tal-qtates, imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut u li jidħol fil-kodiċi NM 2309 10 11 u kwota annwali tat-tariffa Komunitarja għall-ikel tal-ħut li jidħol taħt kodiċi NM ex 2309 90 41, li joriġina fil-Gżejjer Faeroe u jkun ġej minnhom (3) kien intiż sabiex jiftaħ kwota tariffarja għas-sena 1992 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3125/92 tas-26 ta’ Ottubru 1992 fuq l-arranġamenti applikabbli għall-importazzjoni ġewwa l-Komunità ta’ prodotti tal-laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż li joriġinaw fil-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kroazja, is-Slovenja, il-Montenegro, is-Serbja u l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (4) kien jittratta sitwazzjoni temporanja u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2184/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 li jikkonċerna l-importazzjonijiet fil-Komunità tar-ross li joriġina u ġej mill-Eġittu (5) kien intiż sabiex jippermetti tnaqqis fid-dazju doganali li jirriżulta minn ftehim internazzjonali li sussegwentement ġie sostitwit bil-ftehim ffirmat mal-Eġittu fit-28 ta’ Ottubru 2009 li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2010 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(7)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2398/96 tat-12 ta’ Diċembru 1996 li jiftaħ kwota ta’ tariffa għal laħam tad-dundjan li joriġina u ġej mill-Iżrael kif inhu previst fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni u l-Ftehim Interim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat tal-Iżrael (6) eżawrixxa l-effetti tiegħu billi kien ibbażat fuq Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ffirmat fl-1995 li ġie sostitwit sussegwentement mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ffirmat mal-Iżrael fl-4 ta’ Novembru 2009 u li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010 u li kien jipprovdi għal kwoti ġodda ta’ rata tariffarja.

(8)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1722/1999 tad-29 ta’ Lulju 1999 dwar l-importazzjoni tan-nuħħala, sharps u residwi oħra tat-tgħarbil, tħin jew ipproċessar ieħor ta’ ċerti ċereali li joriġinaw mill-Alġerija, il-Marokk u l-Eġittu, u l-importazzjoni tal-qamħ durum li joriġina mill-Marokk (7) eżawrixxa l-effetti tiegħu billi kien intiż bħala strument interim għall-perjodu ta’ qabel ma daħlu fis-seħħ il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ffirmat mal-Alġerija fit-22 ta’ April 2002 li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2005, il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ffirmat mal-Marokk fis-26 ta’ Frar 1996 li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2000 u li l-annessi agrikoli tiegħu ġew modifikati minn ftehimiet li daħlu fis-seħħ fl-2003 u l-2005, u l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ffirmat mal-Eġittu fit-28 ta’ Ottubru 2009 li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2010.

(9)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2798/1999 tas-17 ta’ Diċembru 1999 li jistipula regoli ġenerali għall-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa li joriġina fit-Tuneżija għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2000 sal-31 ta’ Diċembru 2000 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 906/98 (8) introduċa miżura applikabbli biss fis-sena 2000 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(10)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 215/2000 tal-24 ta’ Jannar 2000 li jġedded għall-2000 il-miżuri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1416/95 li jistabbilixxi ċerti konċessjonijiet fil-forma ta’ kwoti tariffarji Komunitarji fl-1995 għal ċerti prodotti agrikoli proċessati (9) kien ikopri biss is-sena 2000 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(11)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/910/KE tas-26 ta’ April 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u, min-naħa l-waħda, Barbados, il-Beliże, ir-Repubblika tal-Kongo, Fiġi, ir-Repubblika Kooperattiva tal-Gujana, ir-Repubblika tal-Côte d'Ivoire, il-Ġamajka, ir-Repubblika tal-Kenja, ir-Repubblika tal-Madagaskar, ir-Repubblika tal-Malawi, ir-Repubblika tal-Mawrizju, ir-Repubblika tas-Surinam, San Kristofru u Nevis, ir-Renju tas-Sważiland, ir-Repubblika Unita tat-Tanzanija, ir-Repubblika ta’ Trinidad u Tobago, ir-Repubblika tal-Uganda, ir-Repubblika taż-Żambja u r-Repubblika taż-Żimbabwe, u, min-naħa l-oħra, ir-Repubblika tal-Indja dwar il-prezzijiet garantiti għaz-zokkor tal-kannamieli għall-perjodi ta’ kunsinna 2003/2004 u 2004/2005 (10) kienet ta’ natura temporanja u għalhekk eżawrixxiet l-effetti tagħha.

(12)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1923/2004 tal-25 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi ċerti konċessjonijiet għall-Konfederazzjoni Svizzera fil-forma ta’ kwoti Komunitarji tariffarji għal ċerti prodotti agrikoli proċessati (11) introduċa miżura applikabbli mill-1 ta’ Mejju sal-31 ta’ Diċembru 2004 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(13)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/317/KE tas-16 ta’ April 2007 dwar il-pożizzjoni li trid tiġi adottata, f'isem il-Komunità, fi ħdan il-Kunsill Internazzjonali taż-Żrieragħ fir-rigward tal-estensjoni tal-Konvenzjoni dwar in-Negozju taż-Żrieragħ tal-1995 (12) eżawrixxiet l-effetti tagħha billi l-kontenut tagħha ġie inkorporat f'atti sussegwenti.

(14)

Numru ta’ atti li jikkonċernaw ċerti pajjiżi saru obsoleti wara l-adeżjoni ta’ dawk il-pajjiżi mal-Unjoni.

(15)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/658/KE tal-24 ta’ Settembru 1998 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim Interim dwar kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Repubblika tas-Slovenja, min-naħa l-oħra, u għall-Ftehim Ewropew bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom minn naħa waħda, u r-Repubblika tas-Slovenja, min-naħa l-oħra (13) saret obsoleta wara l-adeżjoni tas-Slovenja mal-Unjoni.

(16)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 278/2003 tas-6 ta’ Frar 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mill-Polonja (14) sar obsolet wara l-adeżjoni tal-Polonja mal-Unjoni.

(17)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 999/2003 tat-2 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mill-Ungerija u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati lejn l-Ungerija (15) sar obsolet wara l-adeżjoni tal-Ungerija mal-Unjoni.

(18)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1039/2003 tat-2 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mill-Estonja u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati lejn l-Estonja (16) sar obsolet wara l-adeżjoni tal-Estonja mal-Unjoni.

(19)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1086/2003 tat-18 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fis-Slovenja u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli pproċessati lejn is-Slovenja (17) sar obsolet wara l-adeżjoni tas-Slovenja mal-Unjoni.

(20)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1087/2003 tat-18 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mil-Latvja u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati lejn il-Latvja (18) sar obsolet wara l-adeżjoni tal-Latvja mal-Unjoni.

(21)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1088/2003 tat-18 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mill-Litwanja u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati lejn il-Litwanja (19) sar obsolet wara l-adeżjoni tal-Litwanja mal-Unjoni.

(22)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1089/2003 tat-18 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mir-Repubblika Slovakka u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati lejn ir-Repubblika Slovakka (20) sar obsolet wara l-adeżjoni tas-Slovakkja mal-Unjoni.

(23)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1090/2003 tat-18 ta’ Ġunju 2003 li jadotta miżuri awtonomi u tranżizzjonali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mir-Repubblika Ċeka u tal-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli proċessati lejn ir-Repubblika Ċeka (21) sar obsolet wara l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka mal-Unjoni.

(24)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u ċarezza, dawn l-atti obsoleti għandhom jitħassru,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1471/88, (KEE) Nru 478/92, (KEE) Nru 3125/92, (KE) Nru 2184/96, (KE) Nru 2398/96, (KE) Nru 1722/1999, (KE) Nru 2798/1999, (KE) Nru 215/2000, (KE) Nru 278/2003, (KE) Nru 999/2003, (KE) Nru 1039/2003, (KE) Nru 1086/2003, (KE) Nru 1087/2003, (KE) Nru 1088/2003, (KE) Nru 1089/2003, (KE) Nru 1090/2003, (KE) Nru 1923/2004 u d-Deċiżjonijiet 98/658/KE, 2004/910/KE, 2007/317/KE huma b'dan imħassra.

2.   It-tħassir tal-atti msemmijin fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

iż-żamma fis-seħħ ta’ atti tal-Unjoni adottati abbażi tal-atti msemmijin fil-paragrafu 1; u

(b)

il-validità kontinwa ta’ emendi li saru mill-atti msemmijin fil-paragrafu 1 lil atti oħra tal-Unjoni li mhumiex imħassra b'dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Settembru 2011

(2)  ĠU L 134, 31.5.1988, p. 1.

(3)  ĠU L 55, 29.2.1992, p. 2.

(4)  ĠU L 313, 30.10.1992, p. 3.

(5)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 1.

(6)  ĠU L 327, 18.12.1996, p. 7.

(7)  ĠU L 203, 3.8.1999, p. 16.

(8)  ĠU L 340, 31.12.1999, p. 1.

(9)  ĠU L 24, 29.1.2000, p. 9.

(10)  ĠU L 391, 31.12.2004, p. 1.

(11)  ĠU L 331, 5.11.2004, p. 9.

(12)  ĠU L 119, 9.5.2007, p. 30.

(13)  ĠU L 314, 24.11.1998, p. 6.

(14)  ĠU L 42, 15.2.2003, p. 1.

(15)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 10.

(16)  ĠU L 151, 19.6.2003, p. 1.

(17)  ĠU L 163, 1.7.2003, p. 1.

(18)  ĠU L 163, 1.7.2003, p. 19.

(19)  ĠU L 163, 1.7.2003, p. 38.

(20)  ĠU L 163, 1.7.2003, p. 56.

(21)  ĠU L 163, 1.7.2003, p. 73.


8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/24


REGOLAMENT (UE) Nru 1231/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 fir-rigward tar-regoli għall-implimentazzjoni ta’ modulazzjoni volontarja ta’ pagamenti diretti taħt il-politika agrikola komuni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta’ pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (3) jagħti lill-Kummissjoni s-setgħat sabiex timplimenta ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru 378/2007 jeħtieġu jkunu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 378/2007, fl-Istati Membri kkonċernati, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni.

(4)

Is-setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi għall-integrazzjoni tal-modulazzjoni volontarja fil-programmazzjoni tal-iżvilupp rurali u għall-amministrazzjoni finanzjarja tal-modulazzjoni volontarja għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (4).

(5)

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implementazzjoni u, minħabba n-natura speċjali tagħhom, filwaqt li taġixxi mingħajr l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, tiffissal-ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ modulazzjoni volontarja.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 378/2007 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 378/2007 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 4(1), il-kliem introduttorju jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ modulazzjoni volontarja għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni mingħajr l-applikazzjoni tal-Artikolu 6a, abbażi ta’:”;

(2)

l-Artikolu 6 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 6

1.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet speċifiċi għall-integrazzjoni ta’ modulazzjoni volontarja fl-ipproggrammar ta’ żvilupp rurali. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 6a(1).

2.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġestjoni finanzjarja ta’ modulazzjoni volontarja. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 6a(2).”;

(3)

Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 6a

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1698/2005. Dak il-kumitat huwa kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 (*).

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar il-fondi agrikoli stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1290/2005. Dak il-kumitat huwa kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(*)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”."

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  ĠU C 132, 3.5.2011, p. 87.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta Ottubru 2011

(3)  ĠU L 4M, 8.1.2008, p. 325.

(4)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.


8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/26


REGOLAMENT (UE) Nru 1232/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (2) jirrikjedi li l-oġġetti b’użu doppju (inklużi softwer u teknoloġija) ikunu soġġetti għal kontroll effettiv meta jkunu esportati mill-Unjoni jew ikunu fi transitu fiha, jew jitwasslu lejn pajjiż terz bħala riżultat tas-servizzi ta’ senserija pprovduti minn sensar residenti jew irreġistrati fl-Unjoni.

(2)

Ikun xieraq li l-applikazzjoni tal-kontrolli tkun uniformi u konsistenti fl-Unjoni kollha sabiex tkun evitata kompetizzjoni inġusta bejn l-esportaturi tal-Unjoni, ikun armonizzat l-ambitu tal-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom bejn l-esportaturi tal-Unjoni u tkun żgurata l-effiċjenza u l-effettività tal-kontrolli tas-sigurtà fl-Unjoni.

(3)

Fil-komunikazzjoni tagħha tat-18 ta’ Diċembru 2006, il-Kummissjoni ressqet il-proposta tal-ħolqien ta’ Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fi sforz biex titjieb il-kompetittività tal-industrija u jitwaqqaf kamp komuni għall-esportaturi kollha tal-Unjoni meta dawn jesportaw ċerti oġġetti speċifiċi b’użu doppju lejn ċerti destinazzjonijiet speċifiċi filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat livell għoli ta’ sigurtà u konformità sħiħa mal-obbligi internazzjonali.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 ħassar ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 tat-22 ta’ Ġunju 2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju (3) b’effett mis-27 ta’ Awwissu 2009. Madankollu, id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 jibqgħu japplikaw għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mressqa qabel dik id-data.

(5)

Sabiex tkun maħluqa Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni ġdida għal ċerti oġġetti speċifiċi b’użu doppju lejn ċerti pajjiżi speċifiċi, id-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jeħtieġ li jiġu emendati biż-żieda tal-Annessi l-ġodda għalih.

(6)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat għandhom jingħataw il-possibbiltà li jipprojbixxu l-użu tal-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 428/2009 kif emendat minn dan ir-Regolament.

(7)

Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, l-embargi tal-armi huma adottati mid-deċiżjonijiet tal-Kunsill skont il-politika esterna u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni. Skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali, l-effetti legali tal-pożizzjonijiet komuni adottati mill-Kunsill skont it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona għandhom jinżammu sakemm jiġu mħassra, annullati jew emendati fl-implimentazzjoni tat-Trattati.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 huwa b’dan emendat kif ġej,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, il-punt 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“9.

‘Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni’ għandha tfisser awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għal-esportazzjonijiet lejn ċerti pajjiżi tad-destinazzjoni disponibbli għall-esportaturi kollha li jirrispettaw il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti tagħha għall-użu kif elenkat fl-Annessi IIa sa IIf.”

(2)

Fl-Artikolu 4(2), il-kliem “deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta” huma sostitwiti bil-kliem “impost b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta”.

(3)

L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni għal ċerti esportazzjonijiet kif stipulati fl-Anness IIa sa IIf huma stabbiliti permezz ta’ dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat jistgħu jipprojbixxu l-esportatur milli juża dawn l-awtorizzazzjonijiet jekk ikun hemm suspetti raġonevoli dwar il-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma’ tali awtorizzazzjoni jew ma’ dispożizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-esportaturi mċaħħda mid-dritt li jużaw Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, sakemm ma jiddeterminawx li l-esportatur mhux se jipprova jesporta oġġetti b’użu doppju minn Stat Membru ieħor. Is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4) għandha tintuża għal dan l-għan.”;

(b)

fil-paragrafu 4, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

jeskludu mill-ambitu tagħhom l-oġġetti elenkati fl-Anness IIg”;

(c)

fil-paragrafu 4(c), il-kliem “deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta” huma sostitwiti bil-kliem “impost b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta”.

(4)

Fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 11(1), ir-referenza għal “Anness II” qed titbiddel minn referenza għal “Anness IIa”.

(5)

Fl-Artikolu 12(1)(b), il-kliem “deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta” huma sostitwiti bil-kliem “impost b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta”.

(6)

Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.   In-notifiki kollha meħtieġa skont dan l-Artikolu għandhom isiru permezz ta’ mezzi elettroniċi sikuri inkluż is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4).”.

(7)

L-Artikolu 19, huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2(a), il-kliem “Awtorizzazzjonijiet Ġenerali Komunitarji ta’ Esportazzjoni” huma sostitwiti bil-kliem “Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni”;

(b)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u fejn adatt il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju stabbilit skont l-Artikolu 23. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar il-baġit, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni provviżorja u finali u l-funzjonament tas-sistema, u dwar l-ispejjeż tan-netwerk.”.

(8)

Fl-Artikolu 23, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport annwali lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju, li għandu jkun soġġett għall-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (*).

(*)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.”."

(9)

L-Artikolu 25 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 25

1.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 24. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2.   Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jista’ jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport.

3.   Taqsimiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:

(a)

il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju u l-attivitajiet tiegħu. Informazzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi dwar l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandha tiġi trattata b’kunfidenzjalità skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. L-informazzjoni għandha f’kull każ titqies bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tagħha x’aktarx ikollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdiha jew fuq is-sors ta’ din l-informazzjoni.

(b)

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(4), u għandhom jirrapportaw dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-implimentazzjoni tas-sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(c)

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(1);

(d)

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(2);

(e)

informazzjoni komprensiva pprovduta dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri skont l-Artikolu 24 u notifikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’attenzjoni speċifika lill-implimentazzjoni tal-Anness IIb, l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni Nru UE002, akkumpanjat minn, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva biex temenda dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward il-kwistjoni ta’ spedizzjonijiet ta’ valur baxx.”.

(10)

Qed jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 25a

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ftehimiet rigward l-għajnuna amministrattiva reċiproka jew protokolli f’dak li jirrigwarda kwistjonijiet doganali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista’ tinnegozja ma’ pajjiżi terzi ftehimiet li jipprovdu għar-rikonoxximent reċiproku ta’ kontrolli tal-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju koperti b’dan ir-Regolament u speċjalment telimina r-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan it-territorju tal-Unjoni. Dawn in-negozjati għandhom jitmexxew skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, kif xieraq.”.

(11)

L-Anness II huwa nnumerat mill-ġdid bħala Anness IIa u emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI TAL-UNJONI GĦALL-ESPORTAZZJONI NRU UE001

(imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament)

Esportazzjonijiet lejn l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, in-New Zealand, in-Norveġja, l-Iżvizzera, inklużi l-Liechtenstein u l-Istati Uniti tal-Amerika

Awtorità Emittenti: Unjoni Ewropea”;

(b)

Il-Parti 1 hija sostitwita b’dan li ġej:

Parti 1

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri l-prodotti kollha b’użu doppju speċifikati fi kwalunkwe annotazzjoni fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament, minbarra dawk elenkati fl-Anness IIg.”;

(c)

Il-Parti 2 hija mħassra;

(d)

Il-Parti 3 hija rinumerata Parti 2 u hija emendata kif ġej:

(i)

fl-ewwel paragrafu, il-kelma “Komunità” hija sostitwita bil-kelma “Unjoni”;

(ii)

il-kelma “Svizzera” hija sostitwita bil-kliem “Svizzera, inkluż il-Liechtenstein”;

(iii)

il-kliem “l-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja ta’ Esportazzjoni” huma sostitwiti bil-kliem “din l-awtorizzazzjoni”;

(iv)

il-kliem “deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta” huma sostitwiti bil-kliem “impost b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta”.

(12)

Qed jiddaħħlu l-Annessi IIb sa IIg, kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tletin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2011.

(2)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.

(3)  ĠU L 159, 30.6.2000, p. 1.


ANNESS

ANNESS IIb

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI TAL-UNJONI GĦALL-ESPORTAZZJONI Nru UE002

(imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament)

Esportazzjonijiet ta’ ċerti oġġetti b’użu doppju lejn ċerti destinazzjonijiet

Awtorità Emittenti: Unjoni Ewropea

Parti 1 –   Oġġetti

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri l-oġġetti speċifikati fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament:

1A001

1A003

1A004

1C003 b -c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Parti 2 –   Destinazzjonijiet

Din l-awtorizzazzjoni hija valida fl-Unjoni kollha għall-esportazzjonijiet lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

L-Arġentina

Il-Kroazja

L-Iżlanda

L-Afrika t’Isfel

Il-Korea t’Isfel

It-Turkija

Parti 3 –   Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-użu

1.

Din l-awtorizzazzjoni ma tawtorizzax l-esportazzjoni ta’ oġġetti meta:

(1)

l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat kif definit fl-Artikolu 9(6) ta’ dan ir-Regolament li l-oġġetti involuti huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment:

(a)

għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta’ missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,

(b)

għal użu finali militari kif definit fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament f’pajjiż soġġett għal embargo tal-armi impost minn deċiżjoni jew pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jew

(ċ)

għal użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esportati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew fi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

(2)

l-esportatur, skont l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fis-sottoparagrafu (1);

(3)

l-oġġetti relevanti huma esportati lejn żona bla dazju jew maħżen ħieles li qiegħed f’destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni.

2.

L-esportaturi jridu jsemmu n-numru ta’ referenza tal-Unjoni X002 u jispeċifikaw li l-oġġetti qed jiġu importati skont l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni UE002 fil-kaxxa 44 tad-Dokument Uniku tal-Amministrazzjoni.

3.

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data meta ssir l-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u f’ konformita’ ma’ rekwiżit mill-awtorità tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel l-ewwel użu ta’ din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta’ notifika magħżul għal din l-awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rekwiżiti ta’ rapportar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u l-informazzjoni addizjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista’ jeħtieġ dwar oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni, huma definiti mill-Istati Membri.

Stat Membru jista’ jeħtieġ l-esportaturi rreġistrati f’dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien 10 ijiem ta’ rċevuta, soġġetta għall-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn ikun applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fit-tieni u t-tielet subparagrafi għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni nazzjonali mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu għal dawn l-awtorizzazzjonijiet.

ANNESS IIc

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI TAL-UNJONI Nru UE003

(imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament)

Esportazzjoni wara t-tiswija/tibdil

Awtorità Emittenti: Unjoni Ewropea

Parti 1 —   Oġġetti

1.

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri l-prodotti kollha b’użu doppju speċifikati f’xi annotazzjoni fl-Anness I għal dan ir-Regolament minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 2 meta:

(a)

l-oġġetti huma importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea għall-fini ta’ manutenzjoni, tiswija jew tibdil, u huma esportati jew esportati mill-ġdid lejn il-pajjiż tal-kunsinna mingħajr tibdil fil-karatteristiċi oriġinali tagħhom f’perjodu ta’ ħames snin wara d-data li fiha tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni oriġinali għall-esportazzjoni, jew

(b)

l-oġġetti huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna bi tpartit ma’ oġġetti tal-istess kwalità u tal-istess numru li kienu importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea għall-manutenzjoni, tiswija jew tibdil f’perjodu ta’ ħames snin wara d-data li fiha tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-esportazzjoni.

2.

Oġġetti esklużi:

(a)

l-oġġetti kollha msemmija fl-Anness IIg;

(b)

l-oġġetti kollha fit-taqsimiet D u E stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(c)

l-oġġetti li ġejjin speċifikati fl-Anness I għal dan ir-Regolament:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 sa 5A002a9

5B002 Apparat kif ġej:

a.

apparat iddisinjat speċifikament għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ apparat speċifikat minn 5A002a2 sa 5B002a9

b.

apparat għall-kejl iddisinjat speċifikament sabiex ikunu evalwati u validati l-funzjonijiet tas-“sigurtà tal-informazzjoni” tal-apparat speċifikati minn 5A002a2 sa 5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Parti 2 —   Destinazzjonijiet

Din l-awtorizzazzjoni hija valida fl-Unjoni kollha għall-esportazzjonijiet lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

 

L-Albanija

 

L-Arġentina,

 

Il-Bosnja-Ħerzegovina

 

Il-Brażil

 

Iċ-Ċili

 

Iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u l-Makaw)

 

Il-Kroazja

 

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 

It-Territorji Barranin Franċiżi

 

L-Iżlanda

 

L-Indja

 

Il-Kazakistan

 

Il-Messiku

 

Il-Montenegro

 

Il-Marokk

 

Ir-Russja

 

Is-Serbja

 

Singapor

 

L-Afrika t’Isfel

 

Il-Korea t’Isfel

 

It-Tuneżija

 

It-Turkija

 

L-Ukraina

 

L-Emirati Għarab Magħquda

Parti 3 —   Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-użu

1.

Din l-awtorizzazzjoni tista’ tintuża biss meta l-esportazzjoni inizjali tkun saret permezz tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni jew l-awtorizzazzjoni ġenerali inizjali tkun ingħatat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur oriġinali kien irreġistrat għall-esportazzjoni tal-oġġetti li kienu sussegwentement importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea għall-fini ta’ manutenzjoni, tiswija jew tibdil. Din l-awtorizzazzjoni ġenerali hija valida biss għal esportazzjonijiet lill-utent aħħari oriġinali.

2.

Din l-awtorizzazzjoni ma tawtorizzax l-esportazzjoni ta’ oġġetti meta:

(1)

l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat kif definit fl-Artikolu 9(6) ta’ dan ir-Regolament li l-oġġetti involuti huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment,

(a)

għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta’ missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,

(b)

għal użu finali militari (kif definit fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament) meta l-pajjiż li qed jixtri jew dak ta’ destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi impost minn deċiżjoni jew pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jew

(ċ)

għal użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esportati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

(2)

l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fis-sottoparagrafu (1);

(3)

l-oġġetti relevanti huma esportati lejn żona bla dazju jew maħżen ħieles li qiegħed f’destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni;

(4)

l-awtorizzazzjoni oriġinali ġiet annullata, sospiża, modifikata jew irrevokata;

(5)

l-esportatur, taħt l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, huwa konxju li l-użu finali tal-oġġetti kkonċernati huwa differenti minn dak speċifikat fl-awtorizzazzjoni oriġinali għall-esportazzjoni.

3.

Mal-esportazzjoni ta’ kwalunkwe wieħed mill-oġġetti koperti minn din l-awtorizzazzjoni, l-esportaturi għandhom:

(1)

isemmu n-numru ta’ referenza tal-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni oriġinali fid-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni lid-dwana flimkien mal-isem tal-Istat Membru li ħareġ dik l-awtorizzazzjoni, in-numru ta’ referenza tal-UE X002 u jispeċifika li l-oġġetti qed jiġu esportati taħt l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni UE003 fil-kaxxa 44 tad-Dokument Uniku Amministrattiv (SAD);

(2)

jipprovdu lill-uffiċjali tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta’ dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fl-Unjoni, ta’ kull manutenzjoni, tiswija jew tibdil tal-oġġetti li saret fl-Unjoni u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-utent aħħari u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fl-Unjoni.

4.

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma’ rekwiżit mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-metodu ta’ notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar marbuta mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista’ jirrikjedi dwar oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.

Stat membru jista’ jobbliga lill-esportatur irreġistrat f’dak l-Istat Membru biex jirreġistra qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tiġi riċevuta, soġġett għall-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu tali awtorizzazzjonijiet.

5.

Din l-awtorizzazzjoni tkopri oġġetti għal “tiswija”“tibdil”…“manutenzjoni”. Dan jista’ jinvolvi t-titjib b’koinċidenza tal-oġġett oriġinali, pereżempju bl-użu ta’ komponenti ta’ skambju aktar riċenti jew bl-użu ta’ standard aktar riċenti għal raġunijiet ta’ kredibilità u sigurtà, sakemm dan ma jirriżultax f’titjib fil-kapaċità tal-funzjoni tal-oġġetti jew f’funzjonijiet ġodda jew addizzjonali għall-oġġett.

ANNESS IId

AWTORIZZAZZJONI GĦALL-ESPORTAZZJONI TAL-UNJONI Nru UE004

(imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament)

L-Esportazzjoni temporanja għal esibizzjoni jew fiera

Awtorità Emittenti: Unjoni Ewropea

Parti 1 –   Oġġetti

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri kull oġġett b’użu doppju speċifikat fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament minbarra:

(a)

l-oġġetti kollha elenkati fl-Anness IIg;

(b)

kull oġġett fit-taqsima D stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament (din ma tinkludix is-softwer neċessarju għall-funzjonament tajjeb tal-apparat għall-iskop tad-demonstrazzjoni);

(c)

l-oġġetti kollha fit-taqsima E stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(d)

l-oġġetti li ġejjin speċifikati fl-Anness I għal dan ir-Regolament:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 sa 5A002a9

5B002 Apparat kif ġej:

a.

Apparat iddisinjat speċifikament għall-‘iżvilupp’ jew il-‘produzzjoni’ ta’ apparat speċifikat minn 5A002a2 sa 5B002a9

b.

Apparat għall-kejl iddisinjat speċifikament sabiex ikunu evalwati u validati l-funzjonijiet tas-‘sigurtà tal-informazzjoni’ tal-apparat speċifikati minn 5A002a2 sa 5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Parti 2 –   Destinazzjonijiet

Din l-awtorizzazzjoni hija valida fl-Unjoni kollha għall-esportazzjonijiet lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

L-Albanija, l-Arġentina, il-Kroazja, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u l-Makaw), dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Territorji Barranin Franċiżi, l-Islanda, l-Indja, il-Kazakistan, il-Messiku, il-Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, Singapor, il-Korea t’Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda

Parti 3 –   Il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-użu

1.

Din l-awtorizzazzjoni tawtorizza l-esportazzjoni ta’ oġġetti elenkati fil-Parti 1 bil-kondizzjoni li l-esportazzjoni tikkonċerna esportazzjoni temporanja għall-esibizzjoni jew għal fiera kif definit fil-punt 6 u li l-oġġetti jkunu importati mill-ġdid fi żmien perjodu ta’ 120 ġurnata wara l-esportazzjoni inizjali, sħaħ u mingħajr modifiki, fit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea.

2.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat l-esportatur kif definit fl-Artikolu 9(6) ta’ dan ir-Regolament tista’ fuq talba tal-esportatur tirrinunzja l-ħtieġa li l-oġġetti jkunu importati mill-ġdid kif imsemmi fil-paragrafu 1 hawn fuq. Għar-rinunzja tar-rekwiżit, il-proċedura għall-awtorizzazzjonijiet individwali stabbilita fl-Artikolu 9(2) u fl-Artikolu 14(1) ta’ dan ir-Regolament għandha tapplika kif xieraq.

3.

Din l-awtorizzazzjoni ma tawtorizzax l-esportazzjoni ta’ oġġetti meta:

(1)

l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat li l-oġġetti kkonċernati huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment:

(a)

għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta’ missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,

(b)

għal użu finali militari kif definit fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament meta l-pajjiż li qed jixtri jew dak ta’ destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi impost minn deċiżjoni jew pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jew

(c)

għal użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esportati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

(2)

l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fis-sottoparagrafu (1);

(3)

l-oġġetti relevanti huma esportati lejn żona bla dazju jew maħżen ħieles li qiegħed f’destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni;

(4)

l-esportatur kien infurmat minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun irreġistarat, jew huwa konxju (pereżempju minn informazzjoni mibgħuta mill-produttur) li l-oġġetti kkonċernati kienu klassifikati mill-awtorità kompetenti li għandhom marka protettiva ta’ klassifikazzjoni tas-sigurta nazzjonali, ekwivalenti għal CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla;

(5)

r-ritorn tagħhom, fl-istat oriġinali tagħhom mingħajr it-tneħħija, l-ikkupjar jew id-disseminazzjoni ta’ kwalunkwe komponent jew softwer, ma jkunx jista’ jiġi ggarantit mill-esportatur, jew meta t-trasferiment tat-teknoloġija jkun marbut ma’ preżentazjoni;

(6)

l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu esportati għal preżentazzjoni privata jew dimostrazzjoni (pereżempju f’showrooms tal-impriża stess);

(7)

l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu amalgamati fi kwalunkwe proċess ta’ produzzjoni;

(8)

l-oġġetti relevanti jkunu se jintużaw għall-iskop intenzjonat tagħhom, minbarra sal-punt minimu meħtieġ għal dimostrazzjoni effettiva, iżda mingħajr ma r-riżultati ta’ testijiet speċifiċi jsiru disponibbli għal terzi persuni;

(9)

l-esportazzjoni tkun se ssir bħala riżlutat ta’ tranżazzjoni kummerċjali, b’mod partikolari rigward il-bejgħ, il-kiri jew il-lokazzjoni tal-oġġetti relevanti;

(10)

l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu maħżuna f’esibizzjoni jew fiera għall-iskop uniku ta’ bejgħ, kiri jew lokazzjoni mingħajr ma jiġu ppreżentati jew dimostrati;

(11)

l-esportatur jagħmel xi arranġamenti li jżommuh milli jkollu l-oġġetti relevanti taħt il-kontroll tiegħu tul il-perjodu kollu ta’ esportazzjoni temporanja.

4.

L-esportaturi jridu jsemmu n-numru ta’ referenza tal-UE X002 u jispeċifikaw li l-oġġetti qed jiġu importati skont l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni UE002 fil-kaxxa 44 tad-Dokument Uniku Amministrattiv.

5.

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma’ rekwiżit mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-metodu ta’ notifika magħżul għal din l-awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar marbuta mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista’ jirrikjedi fuq oġġetti esportati taħt din l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.

Stat Membru jista’ jobbliga lill-esportaturi rreġistrati f’dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tiġi riċevuta, soġġett għall-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu tali awtorizzazzjonijiet.

6.

Għall-fini ta’ din l-awtorizzazzjoni, ‘esibizzjoni jew fiera’ tfisser avvenimenti kummerċjali ta’ tul ta’ żmien speċifiku li matulu diversi esibituri jagħmlu wirja tal-prodotti tagħhom għal viżitaturi kummerċjali jew għall-pubbliku ġenerali.

ANNESS IIe

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI TAL-UNJONI Nru UE005

(imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament)

Telekomunikazzjoni

Awtorità Emittenti: L-Unjoni Ewropea

Parti 1 -   Oġġetti

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri l-oġġetti b'użu doppju speċifikati fl-Anness I għal dan ir-Regolament:

(a)

l-oġġetti li ġejjin minn Kategorija 5 Parti l:

(i)

Oġġetti, inklużi komponenti ddisinjati jew żviluppati speċifikament u aċċessorji msemmija fl-annotazzjonijiet 5A001b Nru 2 u 5A001c u d,

(ii)

Oġġetti speċifikati fl-annotazzjonijiet 5B001 u 5D001, fejn apparat tal-ittestjar, spezzjoni, u produzzjoni huwa kkonċernat u softwer għal oġġetti msemmija taħt i);

(b)

Teknoloġija kkontrollata minn 5E001a, meta din tinħtieġ għall-istallazzjoni, operat, manutenzjoni jew tiswija ta’ oġġetti speċifikati taħt a u intiżi għall-istess utent finali.

Parti 2 -   Destinazzjonijiet

Din l-awtorizzazzjoni hija valida fl-Unjoni kollha għall-esportazzjonijiet lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

L-Arġentina, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u l-Makaw), il-Kroazja, l-Indja, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel, it-Turkija, l-Ukraina.

Parti 3 –   Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-użu

1.

Din l-awtorizzazzjoni ma tawtorizzax l-esportazzjoni ta’ oġġetti meta:

(1)

l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat kif definit fl-Artikolu 9(6) ta’ dan ir-Regolament li l-oġġetti inkwistjoni huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment:

(a)

għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta’ missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,

(b)

għal użu finali militari (kif definit fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament) meta l-pajjiż li qed jixtri jew dak ta’ destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi impost minn deċiżjoni jew Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti,

(c)

għal użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esportati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru, jew

(d)

għal użu relatat ma’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, prinċipji demokratiċi jew libertà tal-espressjoni kif definiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, bl-użu ta’ teknoloġiji ta’ interċettazzjoni u tagħmir għat-trasferiment ta’ dejta diġitali għall-monitoraġġ ta’ telefons mobbli u ta’ messaġġi miktuba, u s-sorveljanza speċifika tal-użu tal-Internet (eż. permezz taċ-Ċentri ta’ Monitoraġġ u ta’ Portals għall-Interċettazzjoni Legali);

(2)

l-esportatur, taħt l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għal kull użu msemmi fis-subparagrafu 1.

(3)

l-esportatur, taħt l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, ikun jaf li l-oġġetti inkwistjoni jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe destinazzjoni għajr dawk elenkati fil-Parti 2 ta’ dan l-Anness jew fil-Parti 2 tal-Anness IIa jew lejn Stati Membri;

(4)

l-prodotti relevanti huma esportati f'żona mingħajr dazji jew f'maħżen ħieles li jinstabu f'destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni.

2.

L-esportaturi jridu jsemmu n-numru ta’ referenza tal-UE X002 u jispeċifikaw li l-oġġetti qed jiġu importati skont l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni UE005 fil-kaxxa 44 tad-Dokument Uniku Amministrattiv.

3.

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma’ rekwiżit mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta’ notifika magħżul għal din l-awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar marbuta mal-użu ta’ dik l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista' jesiġi fuq oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.

Stat Membru jista' jobbliga lill-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tiġi riċevuta, soġġett għall-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu tali awtorizzazzjonijiet.

ANNESS IIf

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI TAL-UNJONI Nru UE006

(imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament)

Kimiċi

Parti 1 –   Oġġetti

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri l-oġġetti b’użu doppju li ġejjin speċifikati fl-Anness I għal dan ir-Regolament:

 

1C350:

1.

Tijodiglikol (111-48-8);

2.

Fosforu ossiklorur (10025-87-3);

3.

Metilfosfonat tad-dimetil (756-79-6);

5.

Metilfosfonil tad-diklorur (676-97-1);

6.

Fosfit tad-dimetil (DMP) (868-85-9);

7.

Triklorur tal-fosforu (7719-12-2);

8.

Fosfit tat-trimetil (TMP) (121-45-9);

9.

Tijonil tal-klorur (7719-09-7);

10.

3-Idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3);

11.

Klorur tan-N,N- diisopropil -2-amminoetil (96-79-7);

12.

N,N-Diisopropil-2-amminoetantijol (5842-07-9);

13.

Kinuklidin-3-ol (1619-34-7);

14.

Fluworur tal-potassju (7789-23-3);

15.

3-Kloroetanol (107-07-3);

16.

Dimetilammina (124-40-3);

17.

2-Etilfosfonat tad-dietil (78-38-6);

18.

N,N-dimetilfosforammidat tad-dietil (2404-03-7);

19.

Fosfit tad-dietil (762-04-9);

20.

Idroklorur tad-dimetilammina (506-59-2);

21.

Diklorur tal-etilfosfinil (1498-40-4);

22.

Diklorur tal-etilfosfonil (1066-50-8);

24.

Fluworur tal-idroġenu (7664-39-3);

25.

Benżilat tal-metil (76-89-1);

26.

Diklorur tal-metilfosfinil (676-83-5);

27.

N,N-Diisopropil-2-amminoetanol (96-80-0);

28.

Alkoħol tal-Pinakolil (464-07-3);

30.

Fosfit tat-trietil (122-52-1);

31.

Triklorur tal-arseniku (7784-34-1);

32.

Aċidu benżiliku(76-93-7);

33.

Metilfosfonat tad-Dietil (15715-41-0);

34.

Etilfosfonat tad-Dimetil (6163-75-3);

35.

Difluworur tal-etilfosfonil (430-78-4);

36.

Difluworur tal-metilfosfonil (753-59-3);

37.

3-kinuklidon (3731-38-2);

38.

Pentaklorur tal-fosforu (10026-13-8);

39.

Pinakolon (75-97-8);

40.

Ċjanur tal-Potassju (151-50-8);

41.

Bifluworur tal-potassju (7789-29-9);

42.

Bifluworur tal-ammonja (1341-49-7);

43.

Fluworur tas-sodju (7681-49-4);

44.

Bifluworur tas-sodju (1333-83-1);

45.

Ċjanur tas-Sodju(143-33-9);

46.

Trietanolammina (102-71-6);

47.

Pentasulfur tal-fosforu (1314-80-3);

48.

Diisopropilammina (108-18-9);

49.

Dietilamminoetanol (100-37-8);

50.

Sulfur tas-sodju (1313-82-2);

51.

Monoklorur tal-kubrit (10025-67-9);

52.

Diklorur tal-kubrit (10545-99-0);

53.

Idroklorur tat-trietanolammina (637-39-8);

54.

Idroklorur tan-N,N-diisopropil-2-amminoetilklorur (4261-68-1);

55.

Aċidu metilfosfoniku (993-13-5);

56.

Metilfosfonat tad-dietil (683-08-9);

57.

Diklorur tan-N,N-dimetilamminofosforil (677-43-0);

58.

Fosfit tat-triisopropil (116-17-6);

59.

Etildietanolammina (139-87-7);

60.

Fosforotiat tal-O,O-Dietil (2465-65-8);

61.

Fosforoditiat tal-O,O-Dietil (298-06-6);

62.

Eżafluworisilikat tas-sodju (16893-85-9);

63.

Diklorur metilfosfonotiojku (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Fosġen: Diklorur tal-Karbonil (75-44-5);

5.

Klorur taċ-ċjanoġenu (506-77-4);

6.

Ċjanur tal-idroġenu (74-90-8);

7.

Kloropikrin: Trikloronitrometan (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

Kimiċi, għajr dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Oġġetti Militari jew fl-1C350, li għandhom atomu tal-fosforu li miegħu huwa marbut grupp wieħed tal-metil, etil jew propil (normali jew iso) iżda mhux atomi tal-karbonju oħrajn;

2.

Dialoġenuri fosforamidiċi tan-N,N-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] għajr id-diklorur tan-N,N-dimetilamminofosforil li huwa speċifikat fl-1C350.57:

3.

N,N-diakil [metil, etil jew propil (normali jew iso)]-fosforammidati tad-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] għajr N,N-dimetilfosforammidat tad-dietil li huwa speċifikat fl-1C350;

4.

N,N-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] amminoetil-2-klururi u mluħa protonati korrispondenti, għajr il-klorur tan-N,N diisopropil-2-amminoetil jew idroklorur tan-N,N-diisopropil-2-amminoetilklorur li huma speċifikati fl-1C350;

5.

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] amminoetan-2-oli u mluħa protonati korrispondenti; għajr N,N-diisopropil-2-amminoetanal (96-80-0) u N,N-dietilamminoetanol (100-37-8) li huma speċifikati fl-1C350;

6.

N,N-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] amminoetan-2-tijoli u mluħa protonati korrispondenti, għajr N,N-diisopropil-2-amminoetantijol li huwa speċifikat fl-1C350;

8.

Metildietanolammina (105-59-9).

Parti 2 –   Destinazzjonijiet

Din l-awtorizzazzjoni hija valida fl-Unjoni kollha għall-esportazzjonijiet lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

l-Arġentina, il-Kroazja, l-Islanda, il-Korea t’Isfel, it-Turkija, l-Ukraina.

Parti 3 –   Il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-użu

1.

Din l-awtorizzazzjoni ma tawtorizzax l-esportazzjoni ta’ oġġetti meta:

(1)

l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat kif definit fl-Artikolu 9(6) ta’ dan ir-Regolament li l-oġġetti inkwistjoni huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment:

(a)

għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta’ missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,

(b)

għal użu finali militari (kif definit fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament) meta l-pajjiż li qed jixtri jew dak ta’ destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi impost minn deċiżjoni jew pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jew

(c)

għal użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esportati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

(2)

l-esportatur, taħt l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fis-subparagrafu 1;

(3)

l-esportatur, taħt l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, ikun jaf li l-oġġetti kkonċernati jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe destinazzjoni għajr dawk elenkati fil-Parti 2 ta’ dan l-Anness jew tal-Parti 2 tal-Anness IIa jew lejn Stati Membri; jew

(4)

il-prodotti relevanti huma esportati f’żona mingħajr dazji jew f’maħżen ħieles li jinstabu f’destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni.

2.

L-esportaturi jridu jsemmu n-numru ta’ referenza tal-UE X002 u jispeċifikaw li l-oġġetti qed jiġu importati skont l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni UE005 fil-kaxxa 44 tad-Dokument Uniku tal-Amministrazzjoni.

3.

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma’ rekwiżit mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta’ notifika magħżul għal din l-awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar marbuta mal-użu ta’ dik l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista’ jesiġi dwar oġġetti esportati taħt din l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.

Stat Membru jista’ jobbliga lill-esportaturi rreġistrati f’dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tiġi riċevuta, soġġett għall-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu tali awtorizzazzjonijiet.

ANNESS IIg

(Lista msemmija fl-Artikolu 9(4)(a) ta’ dan ir-Regolament u fl-Annessi IIa, IIc u IId għal dan ir-Regolament)

L-annotazzjonijiet ma jipprovdux dejjem deskrizzjoni kompleta tal-oġġetti u n-noti relatati fl-Anness I. L-Anness I biss jipprovdi deskrizzjoni kompleta tal-oġġetti.

L-aċċenn għal oġġett f'dan l-Anness ma jaffettwax l-applikazzjoni tan-Nota Ġenerali dwar Softwer (GSN) fl-Anness I.

L-oġġetti kollha msemmija fl-Anness IV.

0C001 ‘Uranju naturali’ jew ‘uranju eżawrit’ jew torju fil-forma ta’ metall, liega, kompost kimiku jew konċentrat u kull materjal ieħor li fih wieħed jew iktar minn dawn il-preċedenti.

0C002 ‘Materja fissili speċjali’ minbarra dik speċifikata fl-Anness IV.

0D001 ‘Softwer’ iddisinjat speċifikament jew modifikat għall-‘iżvilupp’, ‘produzzjoni’, jew ‘…’ ta’ oġġetti speċifikati fil-Kategorija 0, sakemm dan huwa relatat ma’ 0C001 jew l-oġġetti msemmija fl-annotazzjoni 0C002 li huma esklużi mill-Anness IV.

0D001 ‘Teknoloġija’ skont in-Nota dwar Teknoloġija Nukleari għall-‘iżvilupp’, ‘produzzjoni’, jew ‘…’ ta’ oġġetti speċifikati fil-Kategorija 0, sakemm dan huwa relatat ma’ 0C001 jew l-oġġetti msemmija fl-annotazzjoni 0C002 li huma esklużi mill-Anness IV.

1A102 Komponenti ta’ karbonju-karbonju risaturati u mmermrin bis-sħana ddisinjati għal vetturi spazjali speċifikati f'9A004 jew rokits bil-ħoss speċifikati f'9A104.

1C351 Patoġeni umani, żonożi u ‘tossini’.

1C352 Patoġeni tal-annimali.

1C353 Elementi ġenetiċi u organiżmi mmodifikati ġenetikament.

1C354 Patoġeni tal-pjanti.

1C450a.1. amiton: O,O-Dietil S-[2-(dietilammino)etil] fosforotijolat (78-53-5) u mluħa alkilati jew protonati korrispondenti.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluworo-2-(trifluworometil)-1-propen (382-21-8).

7E104 ‘Teknoloġija’ għall-integrazzjoni tal-kontroll tat-titjira, gwida, u propulzjoni tad-dejta lejn sistema tal-amministrazzjoni tat-titjira għall-ottimizazzjoni tas-sistema tat-traġitt tar-rokit.

9A009.a. Sistemi ibridi tal-propulzjoni tar-rokits b'kapaċità totali ta’ impuls li taqbeż 1.1 MNs.

9A117 Mekkaniżmi għas-separazzjoni fi stadji, mekkaniżmi għas-separazzjoni, u l-istadji intermedji tagħhom li jistgħu jintużaw fil-‘missili’.


DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni beħsiebha tagħmel rieżami ta’ dan ir-Regolament minn issa sal-31 ta’ Diċembru 2013, b’mod partikolari l-kundizzjonijiet ta’ evalwazzjoni tal-implimentazzjoni possibbli ta’ awtorizzazzjoni ġenerali ta’ esportazzjoni għall-konsenji ta’ valur baxx.


DIKJARAZZJONI MILL-PARLAMENT EWROPEW, MILL-KUNSILL U MILL-KUMMISSJONI DWAR IL-KONSENJI TA’ VALUR BAXX

Dan ir-Regolament ma jaffettwax l-awtorizzazzjonijiet nazzjonali ġenerali ta’ esportazzjoni għall-konsenji ta’ valur baxx, trasportati mill-Istati Membri abbażi tal-Artikolu 9(4) tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.


8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/45


REGOLAMENT (UE) Nru 1233/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti linji gwida fil-qasam tal-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġati u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2001/76/KE u 2001/77/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

L-Aġenziji għall-Krediti ta’ Esportazzjoni (“ECAs”), jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kummerċ dinji billi jappoġġjaw l-esportazzjoni u l-investimenti minn kumpaniji b'mod li jikkumplimenta l-forniment ta’ finanzjament u assigurazzjoni tas-settur privat. L-Unjoni hija parti fl-Arranġament dwar Krediti ta’ Esportazzjoni Uffiċjalment Appoġġati (“l-Arranġament”) tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (“OECD”). L-Arranġament, kif milħuq mill-Parteċipanti tiegħu, jirregola t-termini u l-kundizzjonijiet finanzjarji li l-ECAs jistgħu joffru sabiex irawmu l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd għall-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġati.

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/76/KE tat-22 ta’ Diċembru 2000 li tissostiwixxi d-Deċiżjoni tal-4 ta’ April 1978 dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti linji gwida fil-qasam tal-krediti ta’ esportazzjoni b'sussidju uffiċjali (2) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/77/KE tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar l-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ ftehim kwadru dwar il-finanzjament ta’ proġetti fil-qasam ta’ krediti għall-esportazzjoni illi jkunu ġew appoġġjati uffiċjalment, (3) il-linji gwida li jinsabu fl-Arranġament u r-regoli speċifiċi għall-finanzjament ta’ proġetti japplikaw fl-Unjoni.

(3)

L-Arranġament jikkontribwixxi indirettament permezz tal-attività tal-ECAs għall-kummerċ ħieles u ġust u investiment minn kumpaniji li kieku jkollhom aċċess inqas għall-faċilitajiet ta’ kreditu pprovduti mis-settur privat.

(4)

L-Istati Membri għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Unjoni dwar l-azzjoni esterna, bħall-konsolidazzjoni demokratika, r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-koerenza politika għall-iżvilupp u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, meta jistabbilixxu, jiżviluppaw u jimplimentaw is-sistemi nazzjonali għall-krediti ta’ esportazzjoni u meta jwettqu s-superviżjoni tagħhom tal-attivitajiet għall-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġati.

(5)

Il-Parteċipanti għall-Arranġament huma involuti fi proċess kontinwu maħsub sabiex jimminimizza t-tgħawiġ fis-suq u jistabbilixxi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fejn il-primjums iċċarġjati mill-ECAs huma bbażati fuq ir-riskju u għandhom ikunu adegwati sabiex ikopru l-ispejjeż operattivi u t-telf li jsiru fuq żmien twil u skont l-obbligazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija għall-Kummerċ. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, is-sistemi ta’ krediti ta’ esportazzjoni joperaw b'mod trasparenti u l-aġenziji jirrappurataw kif xieraq lill-OECD.

(6)

Krediti ta’ esportazzjoni mmirati tajjeb ipprovduti mill-ECAs jistgħu jikkontribwixxu għall-opportunitajiet ta’ aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-Unjoni, inklużi intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju (SMEs).

(7)

Il-Parteċipanti għall-Arranġament u l-Istati Membri tal-Unjoni qablu li jiżvelaw ċerta informazzjoni dwar krediti ta’ esportazzjoni skont ir-regoli għat-trasparenza tal-OECD u tal-Unjoni għall-faċilità tal-ħolqien ta’ kundizzjonijiet indaqs għall-Parteċipanti fl-Arranġament u għall-Istati Membri.

(8)

L-Unjoni tapplika miżuri ta’ trasparenza u rappurtar kif stabbilit f'Anness I.

(9)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni kompetittiva iktar intensiva fuq is-swieq dinjija u sabiex ikunu evitati żvantaġġi kompetittivi għall-kumpaniji tal-Unjoni, il-Kummissjoni, b'kont meħud tal-awtorizzazzjoni għan-negozjar mill-Istati Membri, għandhom jappoġġjaw l-isforzi mill-OECD biex jintlaħqu non-Parteċipanti għall-Arranġament. Il-Kummissjoni għandha tuża negozjati bilaterali u multilaterali sabiex tistabbilixxi standards globali għall-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġati. L-istandards globali f'dan il-qasam huma prerekwiżit biex ikun hemm kundizzjonijiet indaqs fil-kummerċ dinji.

(10)

Għalkemm il-pajjiżi OECD huma ggwidati minn dan l-Arranġament, pajjiżi non-OECD mhumiex Parteċipanti għall-Arranġament u dan jista' jwassal għal vantaġġ kompetittiv għall-esportaturi ta’ dawn il-pajjiżi. Dawk il-pajjiżi għalhekk qed ikunu inkoraġġuti japplikaw l-Arranġament sabiex jiżguraw kundizzjonijiet indaqs anki fuq livell globali.

(11)

Fid-dawl tal-politika tal-Unjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar li għandha l-għan li tissimplifika u ttejjeb ir-regolamenti eżistenti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri, fir-rieżamijiet futuri tal-Arranġament, se jiffukaw, fejn xieraq, fuq it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi minn fuq in-negozji u l-amministrazzjonijiet nazzjonali, inklużi l-ECAs.

(12)

Il-Parteċipanti għall-Arranġament iddeċidew li jemendaw u jirrazzjonalizzaw l-Arranġament. It-tibdil miftiehem minnhom ikopri titjib fil-faċilità tal-użu, tisħiħ tal-konsistenza fost l-obbligi internazzjonali rilevanti u l-kisba ta’ aktar trasparenza, b'mod partikolari fir-rigward tan-non-Parteċipanti fl-Arranġament. Barra minn hekk, il-Parteċipanti għall-Arranġament qablu wkoll li jinkorporaw fit-test tal-Arranġament ir-regoli dwar il-finanzjament ta’ proġetti li ddaħħlu bid-Deċiżjoni 2001/77/KE, u r-regoli dwar krediti ta’ esportazzjoni għall-vapuri, li ddaħħlu bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/634/KE (4) li temenda d-Deċiżjoni 2001/76/KE.

(13)

Id-Deċiżjoni 2001/76/KE, kif emendata, għandha tiġi rrevokata u flokha jidħol dan ir-Regolament u t-test ikkonsolidat u mmodifikat tal-Arranġament anness miegħu, u d-Deċiżjoni 2001/77/KE għandha tiġi revokata.

(14)

Sabiex l-emendi għal-linji gwida stabbiliti fl-Arranġament kif miftiehem mill-Parteċipanti għall-Arranġament ikunu inkorporati fil-pront u mingħajr diffikultà fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati sabiex jemendaw l-Anness II fejn dan hu neċessarju. Għaldaqstant is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi għal-linji gwida kif miftiehem mill-Parteċipanti għall-Arranġament. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anki fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, fit-tħejjija u fit-tfassil tal-atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Applikazzjoni tal-Arranġament

Il-linji gwida li jinsabu fl-Arranġament dwar Krediti ta’ Esportazzjoni Uffiċjalment Appoġġjati (“l-Arranġament”) għandhom japplikaw fl-Unjoni. It-test tal-Arranġament huwa anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Delega ta’ setgħa

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 3 sabiex temenda l-Anness II b'riżultat ta’ emendi għal-linji gwida miftiehma mill-Parteċipanti għall-Arranġament.

Fejn, fil-każ ta’ emendi għall-Anness II b'riżultat ta’ emendi għal-linji gwida miftiehma mill-Parteċipanti għall-Arranġament, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jirrikjedu dan, il-proċedura stipulata fl-Artikolu 4 għandha tapplika għall-atti delegati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 3

L-eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati qed tingħata lill-Kummissjoni suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2 għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu indeterminat mid-9 ta’ Diċembru 2011.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data sussegwenti li tkun speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tavża lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'dan fl-istess ħin.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 2 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 4

Proċedura ta’ urġenza

1.   Atti delegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw ladarba ma tkun ġiet espressal-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika tal-att delegat lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.   Jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 3(5). F'każ simili, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Artikolu 5

Trasparanza u rappurtaġġ

Il-miżuri ta’ trasparenza u rappurtar li għandhom jiġu applikati fl-Unjoni huma stipulati fl-Anness I.

Artikolu 6

Taħsir

Id-Deċiżjonijiet 2001/76/KE u 2001/77/KE huma b'dan imħassrin.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2011 (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2011.

(2)  ĠU L 32, 2.2.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 32, 2.2.2001, p. 55.

(4)  ĠU L 206, 3.8.2002, p. 16.


ANNESS I

1.

Mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-istituzzjonijiet tal-Istati Membri li jeżerċitaw is-superviżjoni tal-programmi nazzjonali tal-kreditu ta’ esportazzjoni, kull Stat Membru għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni Rapport tal-Attività Annwali sabiex tiżdied it-trasparenza fuq livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw, skont il-qafas leġiżlattiv nazzjonali tagħhom, dwar assi u responsabbiltajiet, klejms imħallsa u rkupri, impenji ġodda, skoperturi u ħlas ta’ primjums. Fejn jistgħu jinħolqu responsabbiltajiet kontinġenti minn attivitajiet tal-kreditu ta’ esportazzjoni b'sussidju uffiċjali, dawk l-attivitajiet għandhom ikunu rappurtati bħala parti mir-Rapport tal-Attività Annwali.

2.

Fir-Rapport tal-Attività Annwali, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu kif ir-riskji ambjentali, li jistgħu jwasslu għal riskji rilevanti oħra, qed jittieħed kont tagħhom fl-attivitajiet tal-kreditu ta’ esportazzjoni b'sussidju uffiċjali tal-ECAs tagħhom.

3.

Il-Kummissjoni għandha tipproduċi analiżi annwali għall-Parlament Ewropew ibbażata fuq din l-informazzjoni, inkluża evalwazzjoni rigward il-konformità tal-ECAs mal-objettivi u l-obbligazzjonijiet tal-Unjoni.

4.

Il-Kummissjoni, skont il-kompetenzi tagħha għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew b'rapport annwali dwar in-negozjati mwettqa, fejn il-Kummissjoni ikollha awtorizzazzjoni ta’ negozjar fid-diversi fora ta’ kooperazzjoni internazzjonali, sabiex tistabbilixxi standards globali fil-qasam tal-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati.

L-ewwel perjodu ta’ rapport fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, ikopri s-sena 2011.


ANNESS II

ARRANĠAMENT GĦAL KREDITI TA' ESPORTAZZJONI UFFIĊJALMENT APPOĠĠATI

WERREJ

KAPITOLU I:

ID-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 52

1.

IL-FINI 52

2.

L-ISTATUS 52

3.

IL-PARTEĊIPAZZJONI 52

4.

L-INFORMAZZJONI DISPONIBBLI GĦAN-NON-PARTEĊIPANTI 52

5.

L-AMBITU TAL-APPLIKAZZJONI 52

6.

IL-FTEHIMIET SETTORJALI 53

7.

IL-FINANZI TAL-PROĠETT 53

8.

L-IRTIRAR 53

9.

IL-MONITORAĠĠ 53

KAPITOLU II:

IT-TERMINI U L-KONDIZZJONIJIET FINANZJARJI GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI 53

10.

IL-ĦLAS PARZJALI, L-APPOĠĠ MASSIMU UFFIĊJALI U L-ISPEJJEŻ LOKALI 53

11.

IL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-PAJJIŻI GĦAT-TERMINI MASSIMI TA' ĦLAS LURA 54

12.

IT-TERMINI MASSIMI TA' ĦLAS LURA 54

13.

IT-TERMINI TA' ĦLAS LURA GĦAL IMPJANT TAL-ENERĠIJA NON-NUKLEARI 54

14.

IL-ĦLAS LURA TAL-KAPITAL U L-ĦLAS TAL-IMGĦAX 55

15.

IR-RATI TAL-IMGĦAX, IR-RATI TAL-PRIMJUM U L-ĦLASIJIET L-OĦRA 56

16.

IL-PERJODU TA' VALIDITÀ GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI 56

17.

AZZJONI BIEX IKUN EVITAT JEW IMMINIMIZZAT IT-TELF 56

18.

L-ALLINJAMENT 56

19.

IR-RATI MINIMI FFISSATI TAL-IMGĦAX TAĦT APPOĠĠ UFFIĊJALI GĦALL-FINANZJAMENT 56

20.

IL-KOSTRUZZJONI TAR-RRIK 56

21.

IL-VALIDITÀ TAR-RRIK 57

22.

L-APPLIKAZZJONI TAR-RRIK 57

23.

IL-PRIMJUM GĦAR-RISKJU TA' KREDITU 57

24.

IR-RATI MINIMI TAL-PRIMJUM GĦAR-RISKJU TA' KREDITU TAL-PAJJIŻ U DAK SOVRAN 57

25.

IL-KLASSIFIKAZZJONI TAR-RISKJU TAL-PAJJIŻ 58

26.

IL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-ISTITUZZJONIJIET MULTILATERALI U REĠJONALI 59

27.

IL-PERĊENTWALI U L-KWALITÀ TAL-KOPERTURA UFFIĊJALI TAL-KREDITU TAL-ESPORTAZZJONI 59

28.

L-ESKLUŻJONI TA' ELEMENTI MAGĦŻULA TAR-RISKJU TAL-PAJJIŻ U TA' TEKNIKI MAGĦŻULA TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-PAJJIŻ 60

29.

IR-REVIŻJONI TAL-VALIDITÀ TAR-RATI MINIMI TAL-PRIMJUM GĦAR-RISKJU TA' KREDITU TAL-PAJJIŻ U GĦAR-RISKJU TA' KREDITU SOVRAN 61

KAPITOLU III:

ID-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA 61

30.

IL-PRINĊIPJI ĠENERALI 61

31.

IL-FOROM TAL-GĦAJNUNA MARBUTA 61

32.

IL-FINANZJAMENT ASSOĊJAT 62

33.

L-ELIĠIBILITÀ TA' PAJJIŻ GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA 62

34.

L-ELIĠIBILITÀ TAL-PROĠETT 63

35.

IL-LIVELL MINIMU TA' KONĊESSJONALITÀ 63

36.

L-EŻENZJONIJIET MILL-ELIĠIBILITÀ TAL-PAJJIŻ JEW TAL-PROĠETT GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA 64

37.

IL-KALKULAZZJONI TAL-LIVELL TA' KONĊESSJONALITÀ TA' L-GĦAJNUNA MARBUTA 64

38.

IL-PERJODU TA' VALIDITÀ GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA 65

39.

L-ALLINJAMENT 65

KAPITOLU IV:

IL-PROĊEDURI 66

TAQSIMA 1:

IL-PROĊEDURI KOMUNI GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI U GĦALL-GĦAJNUNA RELATATA MAL-KUMMERĊ 66

40.

IN-NOTIFIKI 66

41.

L-INFORMAZZJONI DWAR L-APPOĠĠ UFFIĊJALI 66

42.

IL-PROĊEDURI GĦALL-ALLINJAMENT 66

43.

IL-KONSULTAZZJONIJIET SPEĊJALI 66

TAQSIMA 2:

IL-PROĊEDURI GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI 67

44.

IN-NOTIFIKA MINN QABEL B'DISKUSSJONI 67

45.

IN-NOTIFIKA MINN QABEL MINGĦAJR DISKUSSJONI 67

TAQSIMA 3:

IL-PROĊEDURI GĦALL-GĦAJNUNA RELATA MAL-KUMMERĊ 67

46.

IN-NOTIFIKA MINN QABEL 67

47.

IN-NOTIFIKA FIL-PRONT 68

TAQSIMA 4:

IL-PROĊEDURI TA' KONSULTAZZJONI GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA 68

48.

IL-FINI TAL-KONSULTAZZJONIJIET 68

49.

L-AMBITU TA' U Ż-ŻMIEN MAGĦŻUL GĦALL-KONSULTAZZJONIJIET 68

50.

IR-RIŻULTAT TAL-KONSULTAZZJONIJIET 69

TAQSIMA 5:

L-ISKAMBJU TAL-INFORMAZZJONI GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI U GĦALL-GĦAJNUNA RELATATA MAL-KUMMERĊ 69

51.

IL-PUNTI TA' KUNTATT 69

52.

L-AMBITU TAL-MISTOQSIJIET 69

53.

L-AMBITU TAR-RISPOSTI 69

54.

IL-KONSULTAZZJONIJIET WIĊĊIMBWIĊĊ 69

55.

IL-PROĊEDURI U L-FORMAT TAL-LINJI KOMUNI 70

56.

IR-REAZZJONIJIET GĦALL-PROPOSTI GĦAL LINJI KOMUNI 70

57.

L-AĊĊETTAZZJONI TAL-LINJI KOMUNI 70

58.

IN-NUQQAS TA' FTEHIM DWAR IL-LINJI KOMUNI 71

59.

ID-DATA EFFETTIVA TAL-LINJA KOMUNI 71

60.

IL-VALIDITÀ TAL-LINJI KOMUNI 71

TAQSIMA 6:

ID-DISPOŻIZZJONIJIET OPERATTIVI GĦALL-KOMUNIKAZZJONI TAR-RATI MINIMI TAL-IMGĦAX (IR-RRIK) 71

61.

IL-KOMUNIKAZZJONI TAR-RATI MINIMI TAL-IMGĦAX 71

62.

ID-DATA EFFETTIVA GĦALL-APPLIKAZZJONI TAR-RATI TAL-IMGĦAX 71

63.

IL-BIDLIET IMMEDJATI FIR-RATI TAL-IMGĦAX 71

TAQSIMA 7:

IR-REVIŻJONIJIET 72

64.

IR-REVIŻJONI REGOLARI TAL-ARRANĠAMENT 72

65.

IR-REVIŻJONI TAR-RATI MINIMI TAL-IMGĦAX 72

66.

IR-REVIŻJONI TAR-RATI MINIMI TAL-PRIMJUM U KWISTJONIJIET RELATATI 72

L-ANNESS I:

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONIGĦALL-BASTIMENTI 73

L-ANNESS II:

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TA' L-ESPORTAZZJONI GĦAL IMPJANT TAL-ENERĠIJA NUKLEARI 76

L-ANNESS III:

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONIGĦALL-INĠENJI TAL-ARJU ĊIVILI 78

L-ANNESS IV:

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI, IL-PROĠETTI TAL-ENERĠIJI RINOVABBLI U TAL-ILMA, FIS-SEĦĦ GĦAL PERJODU TA' PROVA SAT-30 TA' ĠUNJU 2007 89

L-ANNESS V:

L-INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TKUN PROVDUTA GĦAN-NOTIFIKI 92

L-ANNESS VI:

IL-KALKULAZZJONI TAR-RATI MINIMI TAL-PRIMJUM 97

L-ANNESS VII:

IL-KRITERJI U L-KONDIZZJONIJIET LI JIREGOLAW L-APPLIKAZZJONI TAL-KLASSIFIKAZZJONI TAR-RISKJU TAL-PAJJIŻ LI TIRRIFLETTI L-GARANTI TA' PAJJIŻ TERZ JEW ISTITUZZJONI MULTILATERALI JEW REĠJONALI 99

L-ANNESS VIII:

IL-KRITERJI U L-KONDIZZJONIJIET LI JIRREGOLAW L-APPLIKAZZJONI TAL-MITIGAZZJONI/TAL-ESKLUŻJONI TAR-RISKJU TAL-PAJJIŻ FIL-KALKULAZZJONI TAR-RATI MINIMI TAL-PRIMJUM 101

L-ANNESS IX:

IL-LISTA TA' KONTROLL TAL-KWALITÀ TAL-IŻVILUPP 108

L-ANNESS X:

IT-TERMINI U L-KONDIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦAT-TRANSAZZJONIJIET TA' PROĠETT TAL-FINANZI 109

L-ANNESS XI:

IL-LISTA TAD-DEFINIZZJONIJIET 111

KAPITOLU I

ID-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

1.   Il-fini

(a)

Il-fini ewlieni tal-Arranġament dwar il-Krediti tal-Esportazzjoni Uffiċjalment Appoġġjati, li fid-dokument kollu se jissejjaħ l-Arranġament, huwa li jipprovdi qafas għall-użu ordnat tal-krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati.

(b)

L-Arranġament ifittex li jrawwem l-istess kondizzjonijiet għal kulħadd fejn għandu x'jaqsam l-appoġġ uffiċjali, kif ġie ddefinit fl-Artikolu 5 a), sabiex tkun inkoraġġita kompetizzjoni fost l-esportaturi li tkun ibbażata fuq il-kwalità u l-prezz tal-oġġetti u tas-servizzi esportati aktar milli fuq termini u kondizzjonijiet finanzjarji uffiċjalment appoġġjati li huma l-aktar favorevoli.

2.   L-Istatus

L-Arranġament, li ġie żviluppat fi ħdan il-qafas tal-OECD, inizjalment daħal fis-seħħ f'April 1978 u jdum għal perjodu indefinit. L-Arranġament huwa ftehim bejn l-irġiel bejn il-Parteċipanti; mhuwiex Att tal-OECD (1), għalkemm jirċievi l-appoġġ amministrattiv tas-Segretarjat tal-OECD (minn hawn 'il quddiem se jissejjaħ: “is-Segretarjat”).

3.   Il-parteċipazzjoni

Il-Parteċipanti għall-Arranġament bħalissa huma: l-Awstralja, il-Kanada, l-Unjoni Ewropea, il-Ġappun, il-Korea, in-New Zealand, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti. Membri oħra tal-OECD u non-Membri jistgħu jiġu mistiedna jsiru Parteċipanti mill-Parteċipanti korrenti.

4.   L-Informazzjoni disponibbli għan-non-parteċipanti

(a)

Il-Parteċipanti jimpenjaw irwieħhom li jaqsmu l-informazzjoni man-non-Parteċipanti dwar notifiki li huma relatati mal-appoġġ uffiċjali kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 a).

(b)

Fuq il-bażi tar-reċiproċità, Parteċipant għandu jirrispondi għal talba mingħand non-Parteċipant f'sitwazzjoni kompetittiva dwar it-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji offruti għall-appoġġ uffiċjali tiegħu, kif kieku jirrispondi għal talba mingħand Parteċipant.

5.   L-Ambitu tal-applikazzjoni

L-Arranġament għandu japplika għall-appoġġ uffiċjali kollu li jiġi provdut minn jew f'isem gvern għall-esportazzjoni ta’ oġġetti u/jew ta’ servizzi, inklużi kirjiet finanzjarji, li għandhom terminu ta’ ħlas lura ta’ sentejn jew aktar.

(a)

L-appoġġ uffiċjali jista' jiġi provdut f'forom differenti:

1.

Garanzija jew assigurazzjoni (sempliċi kopertura) tal-kreditu ta’ esportazzjoni.

2.

Appoġġ uffiċjali għall-finanzjament:

kreditu/finanzjament dirett u finanzjament mill-ġdid, jew

appoġġ għar-rata tal-imgħax.

3.

Kwalunkwe taħlita tal-forom t'aktar 'il fuq.

(b)

L-Arranġament għandu japplika għall-għajnuna marbuta; il-proċeduri li ġew stabbiliti fil-Kapitolu IV għandhom japplikaw ukoll għal għajnuna mhux marbuta relatatata mal-kummerċ.

(c)

L-Arranġament ma japplikax għall-esportazzjonijiet ta’ Tagħmir Militari jew ta’ Komoditajiet Agrikoli.

(d)

M'għandux ikun provdut appoġġ uffiċjali jekk hemm evidenza ċara li l-kuntratt kien strutturat b'xerrej f'pajjiż li mhux id-destinazzjoni finali tal-oġġetti, primarjament bl-għan li jinkisbu termini ta’ ħlas lura aktar favorevoli.

6.   Il-ftehimiet settorjali

(a)

Il-ftehimiet Settorjali li ġejjin huma parti mill-Arranġament:

Il-Bastimenti (l-Anness I)

L-Impjanti tal-Enerġija Nukleari (l-Anness II)

L-Inġenji tal-Ajru Ċivili (l-Anness III)

Il-Proġetti tal-Enerġiji Rinnovabbli u tal-Ilma (l-Anness IV)

(b)

Parteċipant għal ftehim Settorjali jista' japplika d-dispożizzjonijiet tiegħu għal appoġġ uffiċjali għall-esportazzjoni ta’ oġġetti u/jew servizzi li huma koperti minn dak il-ftehim Settorjali. Fejn ftehim Settorjali ma jinkludix dispożizzjoni korrispondenti għal dik tal-Arranġament, Parteċipant għall-ftehim Settorjali għandu japplika d-dispożizzjoni tal-Arranġament.

7.   Il-finanzi tal-proġett

(a)

Il-Parteċipanti jistgħu japplikaw it-termini u l-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti fl-Anness X għall-esportazzjoni tal-oġġetti u/jew tas-servizzi għat-transazzjonijiet li jissodisfaw il-kriterji li ġew stabbiliti fl-Appendiċi 1 tal-Anness X.

(b)

Il-paragrafu a) ma japplikax għall-esportazzjoni tal-oġġetti u tas-servizzi li huma koperti mill-ftehim Settorjali dwar l-Inġenji tal-Ajru Ċivili

8.   L-irtirar

Parteċipant jista' jirtira billi jinnotifika lis-Segretarjat bil-miktub permezz ta’ komunikazzjoni istantanja, eż. is-Sistema tal-Informazzjoni Onlajn tal-OECD (OLIS). L-irtirar jidħol fis-seħħ 180 jum kalendarju wara li s-Segretarjat ikun irċieva n-notifika.

9.   Il-monitoraġġ

Is-Segratarjat għandu jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-Arranġament.

KAPITOLU II

IT-TERMINI U L-KONDIZZJONIJIET FINANZJARJI GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI

It-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji għall-krediti tal-esportazzjoni jinkludu d-dispożizzjonijiet kollha li ġew stabbiliti f'dan il-Kapitolu li għandhom jinqraw waħda mal-oħra.

L-Arranġament jistabbilixxi l-limitazzjonijiet fuq it-termini u l-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu uffiċjalment appoġġjati. Il-Parteċipanti jirrikonoxxu li termini u kondizzjonijiet finanzjarji aktar restrittivi minn dawk li ġew provduti mill-Arranġament tradizzjonalment japplikaw għal ċerti setturi kummerċjali jew industrijali. Il-Parteċipanti għandhom ikomplu jirrispettaw termini u kondizzjonijiet finanzjarji tas-soltu bħal dawn, b'mod partikolari l-prinċipju li permezz tiegħu t-termini tal-ħlas lura ma jeċċedux it-tul ta’ servizz utli tal-oġġetti.

10.   Il-ħlas parzjali, l-appoġġ massimu uffiċjali u l-ispejjeż lokali

(a)

Il-Parteċipanti għandhom jeħtieġu li x-xerrejja tal-oġġetti u tas-servizzi li huma s-suġġett ta’ appoġġ uffiċjali jħallsu b'mod parzjali minimu ta’ 15 fil-mija tal-valur tal-kuntratt tal-esportazzjoni fi jew qabel il-punt tal-bidu tal-kreditu kif ġie ddefinit fl-Anness XI. Għall-valutazzjoni tal-ħlasijiet parzjali, il-valur tal-kuntratt tal-esportazzjoni jista' jitnaqqas b'mod proporzjonali jekk it-transazzjoni tinkludi oġġetti u servizzi minn pajjiż terz li mhumiex uffiċjalment appoġġjati. Il-finanzjament/l-assigurazzjoni ta’ 100 fil-mija tal-primjum huwa/hija permissibbli. Il-primjum jista' jkun inkluż jew jista' ma jkunx inkluż fil-valur tal-kuntratt tal-esportazzjoni. F'dan il-kuntest, il-ħlasijiet li nżammu bħala garanzija li saru wara l-punt tal-bidu tal-kreditu ma jitqiesux bħala ħlas parzjali.

(b)

L-appoġġ uffiċjali għal ħlasijiet parzjali bħal dawn għandu jieħu l-forma ta’ assigurazzjoni jew garanzija biss kontra r-riskji ta’ qabel il-kreditu tas-soltu.

(c)

Ħlief kif inhu provdut fil-paragrafi b) u d), il-Parteċipanti m'għandhomx jipprovdu appoġġ uffiċjali li jeċċedi l-85 fil-mija tal-valur tal-kuntratt tal-esportazzjoni, li jinkludi l-provvista ta’ pajjiż terz, imma li jeskludi l-ispejjeż lokali.

(d)

Il-Parteċipanti jistgħu jipprovdu appoġġ uffiċjali għall-ispejjeż lokali, sakemm:

(1)

L-appoġġ uffiċjali totali kkombinat li ġie provdut skont il-paragrafi (c) u (d) m'għandux jeċċedi l-100 fil-mija tal-valur tal-kuntratt tal-esportazzjoni. Għaldaqstant, l-ammont tal-ispejjeż lokali appoġġjati m'għandux jeċċedi l-ammont tal-ħlas parzjali.

(2)

M'għandux ikun provdut b'termini aktar favorevoli/inqas restrittivi minn dak li ġew miftiehma għall-esportazzjonijiet relatati.

(3)

Għall-pajiżi tal-Kategorija I kif inhuma ddefiniti fl-Artikolu 11 a), għandu jkun limitat għal sempliċi kopertura.

11.   Il-klassifikazzjoni tal-pajjiżi għat-termini massimi ta' ħlas lura

(a)

Il-pajjiżi tal-Kategorija I huma dawk li qegħdin fil-gradwatorja tal-Bank Dinji (2). Il-pajjiżi l-oħra kollha qegħdin fil-Kategorija II. Il-livell ta’ gradwatorja tal-Bank Dinji jiġi kkalkulat mill-ġdid fuq bażi annwali. Pajjiż se jbiddel il-kategorija biss wara li l-kategorija tal-Bank Dinji tiegħu baqgħet ma nbidlitx għal sentejn konsekuttivi.

(b)

Għall-klassifikazzjoni tal-pajjiżi japplikaw il-kriterji u l-proċeduri operattivi li ġejjin:

(1)

Klassifikazzjoni għal finijiet ta’ Arranġament tiġi ddeterminata permezz tad-DGN per capita kif jiġi kkalkulat mill-Bank Dinji għall-finijiet tal-klassifikazzjoni tal-Bank Dinji tal-pajjiżi li qed jisselfu.

(2)

F'każi fejn il-Bank Dinji m'għandux biżżejjed informazzjoni biex jippubblika d-data dwar id-DGN per capita, il-Bank Dinji għandu jintalab jistima jekk il-pajjiż ikkonċernat għandux DGN per capita 'l fuq jew 'l isfel mil-limitu korrenti. Il-pajjiż għandu jkun ikklassifikat skont l-istima sakemm il-Parteċipanti ma jiddeċidux li jaġixxu mod ieħor.

(3)

Jekk pajjiż jiġi kklassifikat mill-ġdid skont l-Artikolu 11 a), il-klassifikazzjoni mill-ġdid se tidħol fis-seħħ ġimgħatejn wara li s-Segretarjat jikkomunika l-konklużjonijiet li nġibdu mid-data mill-Bank Dinji li ssemmiet aktar 'il fuq lill-Parteċipanti kollha.

(4)

F'każi fejn il-Bank Dinji jirrivedi l-figuri, reviżjonijiet bħal dawn m'għandhomx jitqiesu f'relazzjoni mal-Arranġament. Madankollu, il-klassifikazzjoni ta’ pajjiż tista' tinbidel permezz ta’ Linja Komuni u l-Parteċipanti għandhom iqisu b'mod favorevoli bidla minħabba żbalji u omissjonijiet fil-figuri li sussegwentement ġew rikonoxxuti fl-istess sena kalendarja li fiha l-figuri tqassmu għall-ewwel darba mis-Segretarjat.

12.   It-termini massimi ta' ħlas lura

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-terminu massimu ta’ ħlas lura jvarja skont il-klassifikazzjoni tal-pajjiż tad-destinazzjoni li ġiet iddeterminata mill-kriterji fl-Artikolu 11.

(a)

Għall-pajjiżi tal-Kategorija I, it-terminu massimu ta’ ħlas lura huwa ta’ ħames snin, bil-possibbiltà li jkun hemm ftehim sa tmien snin u nofs meta jiġu segwiti l-proċeduri għal notifika minn qabel li ġew stabbiliti fl-Artikolu 45.

(b)

Għall-pajjiżi tal-Kategorija II, it-terminu massimu ta’ ħlas lura huwa ta’ għaxar snin.

(c)

Fil-każ ta’ kuntratt li jinvolvi aktar minn pajjiż tad-destinazzjoni wieħed, il-Parteċipanti għandhom ifittxu li jistabbilixxu Linja Komuni skont il-proċeduri fl-Artikoli 55 sa 60 biex jintlaħaq ftehim dwar it-termini xierqa.

13.   It-termini ta' ħlas lura għal impjant tal-enerġija non-nukleari

(a)

Għal impjant tal-enerġija non-nukleari, it-terminu massimu ta’ ħlas lura għandu jkun ta’ 12-il sena. Jekk Parteċipant biħsiebu jappoġġja terminu ta’ ħlas lura li huwa itwal minn dak provdut fl-Artikolu 12, il-Parteċipant għandu jagħti notifika minn qabel skont il-proċeduri fl-Artikolu 45.

(b)

Impjanti tal-enerġija non-nukleari huma stazzjonijiet tal-enerġija kompleti jew partijiet minnhom, li ma jaħdmux bl-enerġija nukleari; jinkludu l-komponenti, it-tagħmir, il-materjali u s-servizzi kollha (inkluż it-taħriġ tal-personal) li huma meħtieġa b'mod dirett għall-kostruzzjoni u għall-montaġġ ta’ stazzjonijiet tal-enerġija non-nukleari bħal dawn. Dan ma jinkludux l-oġġetti li s-soltu huwa responsabbli għalihom ix-xerrej, eż. l-ispejjeż assoċjati mal-iżvilupp tal-art, mat-toroq, mal-bini fuq il-lant tax-xogħol, mal-linji tal-enerġija, u mal-installazzjoni għat-trasmissjoni tal-enerġija u mal-provvista tal-ilma; kif ukoll l-ispejjeż li jinqalgħu minħabba proċeduri ta’ approvazzjoni uffiċjali (eż. il-permessi għas-sit, il-permessi biex jitgħabba l-fjuwil) fil-pajjiż tax-xerrej, ħlief:

(1)

f'każi fejn ix-xerrej tal-installazzjoni tat-trasmissjoni tal-enerġija huwa l-istess wieħed bħax-xerrej tal-impjant tal-enerġija, it-terminu massimu ta’ ħlas lura għall-installazzjoni tat-trasmissjoni tal-enerġija oriġinali għandu jkun l-istess bħal dak għall-impjant tal-enerġija non-nukleari (jiġifieri 12-il sena); u

(2)

it-terminu massimu ta’ ħlas lura għas-substazzjonijiet, għat-transformers u għal-linji ta’ trasmissjoni b'limitu ta’ vultaġġ minimu ta’ 100 kv għandu jkun l-istess bħal dak għall-impjant tal-enerġija non-nukleari.

14.   Il-ħlas lura tal-kapital u l-ħlas tal-imgħax

(a)

Is-somma kapitali tal-kreditu tal-esportazzjoni għandha titħallas lura f'rati ndaqs.

(b)

Il-kapital għandu jitħallas lura u l-imgħax għandu jitħallas bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull sitt xhur u l-ewwel rata tal-kapital u tal-imgħax għandha ssir mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu.

(c)

Għall-krediti tal-esportazzjoni li ġew provduti b'appoġġ għat-transazzjonijiet tal-kiri, jistgħu jkunu applikati ħlasijiet lura ndaqs tal-kapital u tal-imgħax ikkombinati flimkien minflok ħlasijiet lura indaqs tal-kapital kif ġie stabbilit fil-paragrafu a).

(d)

Fuq bażi eċċezzjonali u ġġustifikata b'mod xieraq, il-krediti tal-esportazzjoni jistgħu jkunu provduti skont termini għajr dawk li ġew stabbiliti mill-a) saċ-c) aktar 'il fuq. Il-provvista ta’ appoġġ bħal dan għandha tkun spjegata permezz ta’ żbilanċ fiż-żmien magħżul tal-fondi disponibbli għal min huwa marbut u l-profil tas-servizz tad-dejn disponibbli taħt skeda ta’ ħlas lura indaqs u semi-annwali, u għandha tikkonforma mal-kriterji li ġejjin:

(1)

L-ebda ħlas lura waħdu tal-kapital jew serje ta’ ħlasijiet kapitali f'perjodu ta’ sitt xhur m'għandu jeċċedi l-25 fil-mija tas-somma kapitali tal-kreditu.

(2)

Il-kapital għandu jitħallas lura bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull 12-il xahar. L-ewwel ħlas lura tal-kapital għandu jsir mhux iktar tard minn 12-il xahar wara l-punt tal-bidu tal-kreditu u mhux inqas minn 2 fil-mija tas-somma kapitali tal-kreditu għandha titħallas lura 12-il xahar wara l-punt tal-bidu tal-kreditu.

(3)

L-imgħax għandu jitħallas bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull 12-il xahar u l-ewwel ħlas tal-imgħax għandu jsir mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu.

(4)

L-akbar tul ta’ żmien medju mgħobbi (bil-komponenti ta’ medja ta’ fatturi) tal-perjodu tal-ħlas lura m'għandux jeċċedi:

Għal transazzjonijiet b'xerrejja sovrani (jew b'garanti sovran għall-ħlas lura), erba' snin u nofs għal transazzjonijiet fil-pajjiżi tal-Kategorija I u ħames snin u tliet xhur għall-pajjiżi tal-Kategorija II.

Għal transazzjonijiet ma’ xerrejja mhux sovrani (u mal-ebda garanti sovran għall-ħlas lura), ħames snin għall-pajjiżi tal-Kategorija I u sitt snin għall-pajjiżi tal-Kategorija II.

Minkejja d-dispożizzjonijiet li ġew stabbiliti fiż-żewġ subparagrafi preċedenti, għat-transazzjonijiet li jinvolvu appoġġ għal impjanti tal-enerġija non-nukleari skont l-Artikolu 13, sitt snin u tliet xhur.

(5)

Il-Parteċipant għandu jagħti notifika minn qabel skont l-Artikolu 45 li tispjega r-raġuni għaliex ma kienx provdut appoġġ skont il-paragrafi a) sa c).

(e)

L-imgħax dovut wara l-punt tal-bidu tal-kreditu m'għandux ikun ikkapitalizzat.

15.   Ir-rati tal-imgħax, ir-rati tal-primjum u l-ħlasijiet l-oħra

(a)

L-imgħax jeskludi:

(1)

kwalunkwe ħlas bħala primjum jew ħlas ieħor biex ikunu assigurati jew iggarantiti l-krediti tal-fornitur jew il-krediti finanzjarji;

(2)

kwalunkwe ħlas bħala ħlasijiet jew kommissjonijiet bankarji li jirrelataw mal-kreditu tal-esportazzjoni għajr għall-ħlasijiet bankarji annwali jew semi-annwali li jistgħu jitħallsu matul il-perjodu ta’ ħlas lura kollu; u

(3)

it-taxxi f'ras il-għajn imposti mill-pajjiż li qed jimporta.

(b)

Fejn l-appoġġ uffiċjali qed jiġi provdut permezz ta’ krediti/finanzjament dirett jew finanzjament mill-ġdid, il-primjum jew jista' jiġi miżjud mal-valur nominali tar-rata tal-imgħax jew jista' jkun ħlas separat; iż-żewġ komponenti għandhom ikunu speċifikati lill-Parteċipanti b'mod separat.

16.   Il-perjodu ta' validità għall-krediti tal-esportazzjoni

It-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji għall-kreditu tal-esportazzjoni jew għal-linja ta’ kreditu individwali, għajr għall-perjodu ta’ validità għar-Rati ta’ Referenza tal-Imgħax Kummerċjali (ir-RRIK) li ġew stabbiliti fl-Artikolu 21, m'għandhomx ikunu ffissati għal perjodu li jeċċedi s-sitt xhur qabel l-impenn finali.

17.   Azzjoni biex ikun evitat jew imminimizzat it-telf

L-Arranġament ma jipprevjenix lill-awtoritajiet tal-kreditu tal-esportazzjoni jew lill- istituzzjonijiet finanzjarji milli jiftiehmu dwar termini u kondizzjonijiet finanzjarji inqas restrittivi minn dawk provduti mill-Arranġament, jekk azzjoni bħal din tittieħed wara l-għoti ta’ kuntratt (meta l-ftehim dwar il-krediti tal-esportazzjoni u d-dokumenti anċillari diġà saru effettivi) u hija maħsuba biss biex ikun evitat jew imminimizzat it-telf minn avvenimenti li jistgħu jagħtu lok għal nuqqas ta’ ħlas jew għal klejms.

18.   L-allinjament

Meta jitqiesu l-obbligi internazzjonali tal-Parteċipant u b'mod konsistenti mal-fini tal-Arranġament, Parteċipant jista' jallinja, skont il-proċeduri li ġew stabbiliti fl-Artikolu 42, it-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji li jiġu offruti minn Parteċipant jew minn non-Parteċipant. It-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji provduti skont dan l-Artikolu jitqiesu bħala li huma skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, II u meta applikabbli, mal-Annessi I, II, III, IV u X.

19.   Ir-rati minimi ffissati tal-imgħax taħt appoġġ uffiċjali għall-finanzjament

(a)

Il-Parteċipanti li qed jipprovdu appoġġ uffiċjali għall-finanzjament għal self b'rata ffissata għandhom japplikaw ir-Rati ta’ Referenza tal-Imgħax Kummerċjali (RRIK) bħala rati minimi tal-imgħax. Ir-RRIK huma rati tal-imgħax li ġew stabbiliti skont il-prinċipji li ġejjin:

(1)

Ir-RRIK għandhom jirrappreżentaw ir-rati tal-imgħax tas-self kummerċjali fis-suq domestiku tal-munita kkonċernata;

(2)

Ir-RRIK għandhom jikkorrispondu mill-qrib mar-rata għal dawk li qed jissellfu li ġejjin minn ambitu domestiku tal-ewwel klassi;

(3)

Ir-RRIK għandhom ikunu bbażati fuq kemm jiswew il-fondi tal-finanzi b'rata ffissata tal-imgħax;

(4)

Ir-RRIK m'għandhomx jgħawġu l-kondizzjonijiet kompetittivi domestiċi; u

(5)

Ir-RRIK għandhom jikkorrispondu mill-qrib ma’ rata disponibbli għal dawk li qed jissellfu li ġejjin minn ambitu barrani tal-ewwel klassi.

(b)

Il-provvista ta’ appoġġ uffiċjali għall-finanzjament m'għandiex tpaċi jew tikkompensa, b'mod parzjali jew b'mod sħiħ, il-primjum xieraq tar-riskju ta’ kreditu li għandu jintalab għar-riskju ta’ nuqqas ta’ ħlas lura skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23.

20.   Il-kostruzzjoni tar-rrik

(a)

Kull Parteċipant li jixtieq jistabbilixxi RRIK inizjalment għandu jagħżel waħda mis-sistemi b'żewġ rati bażi li ġejjin għall-munita nazzjonali tiegħu:

(1)

rendimenti ta’ bonds tal-gvern ta’ tliet snin għal terminu ta’ ħlas lura sa u li jinkludu l-ħames snin; rendimenti ta’ bonds tal-gvern ta’ ħames snin għal aktar minn ħames snin u sa u jinkludu t-tmien snin u nofs; u rendimenti ta’ bonds tal-gvern ta’ seba' snin għal aktar minn tmien snin u nofs; jew

(2)

rendimenti ta’ bonds tal-gvern ta’ ħames snin għall-maturitajiet kollha.

L-eċċezzjonijiet għas-sistema b'rata bażi għandhom ikunu miftiehma mill-Parteċipanti.

(b)

Ir-RRIK għandhom ikunu ffissati f'marġni ffissat ta’ 100 punt bażi 'l fuq mir-rata bażi ta’ kull Parteċipant sakemm il-Parteċipanti ma jkunux ftiehmu mod ieħor.

(c)

Il-Parteċipanti l-oħra għandhom jużaw ir-RRIK iffissata għal munita partikolari jekk jiddeċiedu li jiffinanzjaw f'dik il-munita.

(d)

Parteċipant jista' jbiddel is-sistema b'rata bażi tiegħu wara li jagħti avviż b'sitt xhur bil-quddiem u bil-parir tal-Parteċipanti.

(e)

Parteċipant jew non-Parteċipant jista' jitlob li tiġi stabbilita RRIK għall-munita ta’ non-Parteċipant. F'konsultazzjoni man-non-Parteċipant interessat, Parteċipant jew is-Segretarjat f'isem dak in-non-Parteċipant jista' jagħmel proposta għall-kostruzzjoni tar-RRIKK f'dik il-munita billi jintużaw proċeduri tal-Linja Komuni skont l-Artikoli 55 sa 60.

21.   Il-validità tar-rrik

Ir-rata tal-imgħax li tapplika għal transazzjoni m'għandiex tkun iffissata għal perjodu li jkun itwal minn 120 jum. Għandu jiġi miżjud marġni ta’ 20 punt bażi mar-RRIK jekk it-termini u l-kondizzjonijiet tal-appoġġ uffiċjali għall-finanzjament jkunu ffissati qabel id-data tal-kuntratt.

22.   L-applikazzjoni tar-rrik

(a)

Fejn l-appoġġ uffiċjali għall-finanzjament jiġi provdut għal self b'rata mhux fissa, il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra m'għandhomx jitħallew joffru l-għażla li jbaxxu jew ir-RRIK (fiż-żmien tal-kuntratt oriġinali) jew ir-rata tas-suq tul medda qasira ta’ żmien għall-perjodu kollu kemm idum is-self.

(b)

Fil-każ ta’ ħlas lura ta’ self jew ta’ kwalunkwe porzjon minnu, volontarju u bikri, dak li qed jissellef għandu jikkumpensa lill-istituzzjoni governattiva li tipprovdi l-appoġġ uffiċjali għall-finanzjament għall-ispejjeż u għat-telf kollha li ġarrbet minħabba ħlas lura bikri bħal dan, inkluża l-ispiża tal-istituzzjoni governattiva biex tissostitwixxi l-parti tal-influss tal-flus kontanti b'rata fissa li ġie interrott mill-ħlas lura bikri.

23.   Il-primjum għar-riskju ta' kreditu

Il-Parteċipanti għandhom jitolbu l-primjum, minbarra l-ħlasijiet fuq l-imgħax, biex ikopru r-riskju ta’ nuqqas ta’ ħlas lura tal-krediti tal-esportazzjoni. Ir-rati tal-primjum mitluba mill-Parteċipanti għandhom ikunu bbażati fuq ir-riskju, għandhom jikkonverġu u m'għandhomx ikunu inadegwati biex ikopru l-ispejjeż u t-telf operattivi tul medda twila ta’ żmien.

24.   Ir-rati minimi tal-primjum għar-riskju ta' kreditu tal-pajjiż u dak sovran

Il-Parteċipanti għandhom jitolbu mhux inqas mir-Rata Minima tal-Primjum (MPR) applikabbli għar-Riskju ta’ Kreditu tal-Pajjiż u dak Sovran, irrispettvament minn jekk ix-xerrej/dak li qed jissellef hux entità privata jew pubblika.

(a)

L-MPR applikabbli tiġi ddeterminata skont il-fatturi li ġejjin:

il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-pajjiż applikabbli kif ġiet stabbilita fl-Artikolu 25;

jekk il-kopertura uffiċjali tal-kreditu tal-esportazzjoni hijiex limitata strettament għar-riskju tal-pajjiż kif ġie ddefinit fl-Artikolu 25 a);

iż-żmien tar-riskju (jiġifieri, l-Orizzont tar-Riskju jew il-HOR);

il-perċentwali tal-kopertura u l-kwalità tal-prodott uffiċjali tal-kreditu tal-esportazzjoni provdut kif ġie stabbilit fl-Artikolu 27; u

kwalunkwe mitigazzjoni/esklużjoni tar-riskju tal-pajjiż applikata kif ġie stabbilit fl-Artikolu 28.

(b)

L-MPRs jiġu espressi f'perċentwali tal-valur prinċipali tal-kreditu bħallikieku l-primjum inġabar b'mod sħiħ fid-data tal-ewwel tnaqqis tal-kreditu. Spjegazzjoni tal-formula matematika li ntużat biex jiġu kkalkulati l-MPRs tiġi provduta fl-Anness VI.

(c)

Ma ġiet stabbilita l-ebda MPR għall-pajjiżi li ġew ikklassifikati fil-Kategorija 0, kif ġie stabbilit fl-Artikolu 25, imma l-Parteċipanti m'għandhomx jitolbu rati tal-primjum li jbiegħu bi prezz inqas mill-ipprezzar tas-suq privat disponibbli.

(d)

Fil-prinċipju, il-pajjiżi ta’ “l-ogħla riskju” fil-Kategorija 7 għandhom ikunu soġġetti għal rati ta’ primjum li jeċċedu l-MPRs li ġew stabbiliti għal dik il-Kategorija; dawn ir-rati tal-primjum għandhom jiġu ddeterminati mill-Parteċipant li jkun qed jipprovdi l-appoġġ uffiċjali.

(e)

Fil-kalkulazzjoni tal-MPR għal transazzjoni, il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-pajjiż applikabbli li għandha tiġi applikata għandha tkun il-klassifikazzjoni tal-pajjiż tax-xerrej, sakemm:

sigurtà fil-forma ta’ garanzija irrevokabbli, mingħajr kondizzjonijiet, meta ssir it-talba, legalment valida u li tista' tiġi infurzata tal-obbligu totali tal-ħlas lura tad-dejn għall-perjodu kollu kemm idum il-kreditu tiġi provduta minn entità, li hija idonea għall-kreditu f'relazzjoni mad-daqs tad-dejn iggarantit, f'pajjiż terz, f'liema każ il-Klassifikazzjoni tar-Riskju tal-Pajjiż applikabbli tista' tkun dik tal-pajjiż fejn jinsab il-garanti; jew

Istituzzjoni Multilaterali jew Reġjonali, kif ġie stabbilit fl-Artikolu 26, qed taġixxi jew bħala istituzzjoni li qed tissellef jew bħala garanti għat-transazzjoni, f'liema każ il-Klassifikazzjoni tar-Riskju tal-Pajjiż applikabbli tista' tkun dik tal-Istituzzjoni Multilaterli jew Reġjonali speċifika involuta.

(f)

Il-kriterji u l-kondizzjonijiet li jirrelataw mal-applikazzjoni ta’ klassifikazzjoni tar-riskju tal-pajjiż skont is-sitwazzjonijiet li ġew deskritti fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi tal-Artikolu 24 e) ġew stabbiliti fl-Anness VII.

(g)

Jekk l-appoġġ uffiċjali huwa limitat strettament għar-riskju tal-pajjiż kif ġie ddefinit fl-Artikolu 25 a), jiġifieri l-kopertura tax-xerrej/ta' dak li qed jissellef hija kompletament eskluża, l-MPR titnaqqas b'10 fil-mija; dan jinqabad mill-formula matematika li ntużat biex jiġu kkalkulati l-MPRs fl-Anness VI.

(h)

Il-konvenzjoni tal-HOR li ntużat fil-kalkulazzjoni ta’ MPR hija nofs il-perjodu ta’ żburżament flimkien mal-perjodu sħiħ tal-ħlas lura u tassumi profil regoli ta’ ħlas lura tal-kreditu tal-esportazzjoni, jiġifieri ħlas lura f'rati ndaqs u semi-annwali tal-kapital flimkien mal-imgħax dovut li jibda minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu. Għall-krediti tal-esportazzjoni bi profili ta’ ħlas lura li mhumiex standard, il-perjodu ekwivalenti ta’ ħlas lura (espress f'termini ta’ rati indaqs u semi-annwali) jiġi kkalkulat billi tintuża l-formula li ġejja: il-perjodu ekwivalenti ta’ ħlas lura = (tul ta’ żmien medju mgħobbi (bil-komponenti ta’ medja ta’ fatturi) tal-perjodu ta’ ħlas lura -0.25)/0.5.

(i)

Il-Parteċipant li japplika l-MPR fil-każ li ssemma fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu e) t'aktar 'il fuq li twassal għal rata ta’ primjum aktar baxxa mill-MPR applikabbli għall-pajjiż tax-xerrej għandu jagħti notifika minn qabel skont l-Artikolu 44 a). Il-Parteċipant li japplika l-MPR fil-każ li jissemma fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24 e) jew fl-Artikolu 24 g) għandu jagħti notifika minn qabel skont l-Artikolu 45 a).

25.   Il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-pajjiż

Il-pajjiżi għandhom jiġu kklassifikati skont il-probabbiltà ta’ jekk humiex se jħallsu l-imgħax fuq id-djun esterni tagħhom (jiġifieri ir-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż).

(a)

Il-ħames elementi tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż huma:

moratorju ġenerali fuq il-ħlasijiet lura ordnat mill-gvern tax-xerrej/ta' dak li qed jissellef/tal-garanti jew minn dik l-aġenzija ta’ pajjiż li permezz tagħha qed isir il-ħlas lura;

avvenimenti politiċi u/jew diffikultajiet ekonomiċi li jinqalgħu barra mill-pajjiż tal-Parteċipant li jinnotifika jew miżuri leġiżlattivi/amministrattivi li ttieħdu barra l-pajjiż tal-Parteċipant li jinnotifika li jipprevjenu jew idewmu t-trasferiment tal-fondi li tħallsu fil-konfront tal-kreditu;

dispożizzjonijiet legali li ġew adottati fil-pajjiż tax-xerrej/ta' dak li qed jissellef li jiddikjaraw li l-ħlasijiet lura li saru fil-munita lokali huma ħlas validu tad-dejn, minkejja li minħabba l-varjazzjonijiet fir-rati tal-kambju, ħlasijiet lura bħal dawn, meta jiġu konvertiti fil-munita tal-kreditu, ma jibqgħux ikopru aktar l-ammont tad-dejn fid-data tat-trasferiment tal-fondi;

kwalunkwe miżura jew deċiżjoni oħra tal-gvern ta’ pajjiż barrani li tipprevjeni l-ħlas lura taħt kreditu; u

każi ta’ force majeure li jiġru barra l-pajjiż tal-Parteċipant li jinnotifika, jiġifieri gwerra (inkluża gwerra ċivili), esproprjazzjoni, rivoluzzjoni, rewwixta, irvelli ċivili, ċikluni, għargħar, terremoti, eruzzjonijiet, mewġ imqanqal minn maremot u inċidenti nukleari.

(b)

Il-pajjiżi jiġu kklassifikati f'waħda mit-tmien Kategoriji tar-Riskju tal-Pajjiż (0-7). Ġew stabbiliti l-MPRs għall-Kategorija 1 sa 7, imma mhux għall-Kategorija 0, għaliex il-livell ta’ riskju tal-pajjiż jitqies li huwa negliġibbli għall-pajjiżi f'din il-Kategorija.

(c)

Il-Pajjiżi tal-OECD bi Dħul Għoli, kif ġew iddefiniti mill-Bank Dinji fuq bażi annwali skont id-DGN per capita, jiġu kklassifikati fil-Kategorija 0.

Għall-finijiet tal-MPRs, kwalunkwe pajjiż tal-OECD li ġie kklassifikat fil-Kategorija 0 minħabba l-istatus ta’ Dħul Għoli tiegħu għandu jibqa' kklassifikat fil-Kategorija 0 sakemm jaqa' 'l isfel mil-limitu tad-DGN ta’ Dħul Għoli għal sentejn konsekuttivi, f'liema żmien il-klassifikazzjoni tal-pajjiż għandha tiġi riveduta skont l-Artikolu 25 d) sa f).

Kwalunkwe pajjiż tal-OECD 'il fuq mil-limitu ta’ Dħul Għoli għal sentejn konsekuttivi għandu jiġi kklassifikat, skont id-definizzjoni, fil-Kategorija 0. Klassifikazzjoni bħal din għandha tidħol fis-seħħ immedjatament wara li s-Segretarjat ikun ikkomunika l-istatus ta’ pajjiż kif ġie ddeterminat mill-Bank Dinji.

Il-pajjiżi l-oħra li jitqiesu li huma f'livell simili ta’ riskju jistgħu jiġu kklassifikati wkoll fil-Kategorija 0.

(d)

Il-pajjiżi kollha għajr il-Pajjiżi tal-OECD bi Dħul Għoli (3) jiġu kklassifikati permezz tal-Metodoloġija tal-Klassifikazzjoni tar-Riskju tal-Pajjiż, li hija magħmula minn:

Il-Mudell tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Pajjiż (il-Mudell), li jipproduċi valutazzjoni kwantitativa tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż li hija bbażata, għal kull pajjiż, fuq tliet gruppi ta’ indikaturi tar-riskju: l-esperjenza tal-ħlas tal-Parteċipanti, is-sitwazzjoni finanzjarja u s-sitwazzjoni ekonomika. Il-metodoloġija tal-Mudell tikkonsisti minn passi differenti li jinkludu l-valutazzjoni tat-tliet gruppi tal-indikaturi tar-riskju u l-kombinazzjoni u t-tagħbija (bil-komponenti ta’ medja ta’ fatturi) flessibbli tal-gruppi tal-indikaturi tar-riskju.

Il-valutazzjoni kwalitativa tar-riżulutati tal-Mudell, meqjusa pajjiż b'pajjiż biex ikunu integrati r-riskju politiku u/jew il-fatturi tar-riskju l-oħra li ma tqisux b'mod sħiħ jew b'mod parzjali mill-Mudell. Jekk ikun xieraq, dan jista' jwassal għal aġġustament għall-valutazzjoni kwantitativa tal-Mudell biex tkun riflessal-valutazzjoni finali tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż.

(e)

Il-Klassifikazzjonijiet tar-Riskju tal-Pajjiż għandhom jiġu mmonitorjati fuq bażi kontinwa u għandhom jiġu riveduti mill-inqas kull sena u l-bidliet li jirriżultaw mill-Metodoloġija tal-Klassifikazzjoni tar-Risju tal-Pajjiż għandhom jiġu kkomunikati immedjatament mis-Segretarjat. Meta pajjiż jiġi kklassifikat mill-ġdid f'Kategorija tar-Riskju tal-Pajjiż aktar baxxa jew ogħla, mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara li l-klassifikazzjoni mill-ġdid tkun ġiet ikkomunikata mis-Segretarjat, il-Parteċipanti għandhom jitolbu r-rati tal-primjum bi jew aktar mill-MPRs assoċjati mal-Kategorija tar-Riskju tal-Pajjiż il-ġdida.

(f)

Is-Segretarjat għandu jagħmel pubbliċi l-klassifikazzjonijiet tar-riskju tal-pajjiż li applikabbli.

26.   Il-klassifikazzjoni tal-istituzzjonijiet multilaterali u reġjonali

L-Istituzzjonijiet Multilaterali u Reġjonali għandhom jiġu kklassifikati u riveduti kif inhu xieraq; is-Segretarjat għandu jagħmel pubbliċi klassifikazzjonijiet applikabbli bħal dawn.

27.   Il-perċentwali u l-kwalità tal-kopertura uffiċjali tal-kreditu tal-esportazzjoni

L-MPRs jiġu ddiferenzjati biex titqies il-kwalità differenti tal-prodotti tal-kreditu tal-esportazzjoni u l-perċentwali tal-kopertura provduta mill-Parteċipanti kif ġie stabbilit fl-Anness VI. Id-differenzazzjoni hija bbażata fuq il-perspettiva tal-esportatur (jiġifieri li jkun innewtralizzat l-effett kompetittiv li jinqala' minħabba l-kwalitajiet differenti tal-prodott provdut lill-esportatur/istituzzjoni finanzjarja).

(a)

Il-kwalità ta’ prodott tal-kreditu tal-esportazzjoni hija funzjoni ta’ jekk il-prodott huwiex assigurazzjoni, garanzija jew kreditu/finanzjament dirett, u għall-prodotti tal-assigurazzjoni jekk il-kopertura tal-imgħax matul il-perjodu ta’ stennija tal-klejms (jiġifieri l-perjodu bejn id-data li fiha huwa dovut il-ħlas min-naħa tax-xerrej/ta' dak li qed jissellef u d-data li fiha l-assiguratur huwa obbligat li jirrimborża l-esportatur/istituzzjoni finanzjarja) hiex provduta mingħajr ħlas barrani.

(b)

Il-prodotti kollha eżistenti tal-kreditu tal-esportazzjoni li ġew offruti mill-Parteċipanti għandhom jiġu kklassifikati f'waħda mit-tliet kategoriji tal-prodotti li huma:

Prodott ta’ livell inqas mill-istandard, jiġifieri assigurazzjoni mingħajr kopertura tal-imgħax matul il-perjodu ta’ stennija tal-klejms u assigurazzjoni mingħajr kopertura tal-imgħax matul il-perjodu ta’ stennija tal-klejms bi ħlas barrani xieraq tal-primjum;

Prodott standard, jiġifieri assigurazzjoni b'kopertura tal-imgħax matul il-perjodu ta’ stennija tal-klejms mingħajr ħlas barrani xieraq tal-primjum u kreditu dirett/finanzjament xieraq; u

Prodott ta’ livell ogħla mill-istandard, jiġifieri garanziji.

28.   L-esklużjoni ta' elementi magħżula tar-riskju tal-pajjiż u ta' tekniki magħżula tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-pajjiż

Skond il-kriterji u l-kondizzjonijiet speċifiċi li ġew stabbiliti fl-Anness VIII, il-Parteċipanti jistgħu jeskludu ċerti elementi ta’ riskju tal-pajjiż jew jużaw tekniki ddefiniti ta’ mitigazzjoni tar-riskju tal-pajjiż li ġew elenkati fl-Artikolu 28 b) li jirriżultaw f'MPRs applikabbli aktar baxxi permezz tal-applikazzjoni ta’ Fattur ta’ Mitigazzjoni/Esklużjoni tar-Riskju tal-Pajjiż (MEF) fil-formula tal-MPR. L-MEF tiġi ddeterminata kif ġej:

(a)

Fejn għandha x'taqsam l-esklużjoni ta’ elemanti magħżula tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż minn kopertura uffiċjali tal-kreditu tal-esportazzjoni:

F'sitwazzjonijiet fejn l-ewwel tlett elementi tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż biss, kif ġew stabbiliti fl-Artikolu 25 a), jiġu esklużi fit-totalità tagħhom mill-kopertura, jista' jiġi applikat MEF ta’ 0.5.

F'sitwazzjonijiet fejn ir-raba' u l-ħames elementi tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż biss, kif ġew stabbiliti fl-Artikolu 25 a), jiġu esklużi fit-totalità tagħhom mill-kopertura, jista' jiġi applikat MEF ta’ 0.2.

(b)

Fejn għandhom x'jaqsmu t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-pajjiż li ġejjin, l-MPR applikabli kif ukoll il-kriterji u l-kondizzjonijiet li fihom tista' tiġi applikata l-MEF ġew stabbiliti fl-Anness VIII:

Struttura lil Hinn Mix-Xtut tal-Fluss Futur (Offshore Future Flow Structure) Ikkombinata mal-Kont Ta' Depożitu f'idejn Terz Lil Hinn Mix-Xtut (Offshore Escrow Account)

Sigurtà Soda Lil Hinn Mix-Xtut (Offshore Hard Security)

Sigurtà Bbażata fuq l-Assi Lil Hinn Mix-Xtut (Offshore Asset-Based Security)

Finanzjament Garantit bl-Assi u Bbażat fuq l-Assi Lil Hinn Mix-Xtut (Offshore Asset-Secured and Asset-Based Financing)

Il-Kofinanzjament mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFIs - Co-financing with International Financial Institutions)

Il-Finanzjament bil-Munita Lokali (Local Currency Financing)

Assigurazzjoni jew Garanzija bil-Kondizzjonijiet ta’ Pajjiż Terz (Third Country Insurance or Conditional Guarantee)

Debitur li Jirrappreżenta Riskju Aħjar mis-Sovran (Debtor Representing a Better Risk Than the Sovereign)

(c)

L-applikazzjoni ta’ aktar minn teknika waħda ta’ mitigazzjoni tar-riskju tal-pajjiż li ġew deskritti fl-Artikolu 28 b) m'għandiex ikollha impatt kumulattiv dirett fuq l-MEF applikabli. L-għażla ta’ MEF xieraq biex tkun riflessal-kombinazzjoni ta’ tekniki ta’ mitigazzjoni tar-riskju tal-pajjiż għandha tqis l-impatt possibbli li jikkoinċidi ta’ żewġ tekniki jew aktar fuq riskji tal-kreditu tal-pajjiżi identiċi. Normalment, fil-każ ta’ koinċidenza, is-sigurtà tal-aħjar kwalità biss għandha titqies fid-determinazzjoni ta’ MEF applikabbli u xieraq.

(d)

Il-Parteċipant li japplika l-MPR fil-każi li jissemmew fl-Artikolu 28 a) sa c) għandu jagħti notifika minn qabel skont l-Artikolu 44 a).

(e)

Il-lista tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-pajjiż fl-Artikolu 28 b) mhix maħsuba biex tkun lista magħluqa; skont l-Artikolu 66, il-Parteċipanti għandhom jimmonitorjaw u jirrivedu l-korp tal-esperjenza bl-użu ta’ dawn it-tekniki li jinkludu l-kriterji, il-kondizzjonijiet, iċ-ċirkostanzi u l-MEFs applikabbli li ġew stabbiliti fl-Anness VIII.

29.   Ir-reviżjoni tal-validità tar-rati minimi tal-primjum għar-riskju ta' kreditu tal-pajjiż u għar-riskju ta' kreditu sovran

(a)

Biex tkun ivvalutata l-adegwatezza tal-MPRs u biex jitqiesu, jekk ikun meħtieġ, l-aġġustamenti, jew 'il fuq jew 'l isfel, għandhom jintużaw b'mod parallel tliet għodod biex tittieħed reazzjoni għall-informazzjoni dwar il-primjum (PFTs) biex jiġu mmonitorjati u aġġustati l-MPRs.

(b)

Il-PFT tad-Dħul u l-Ħruġ tal-Flus u l-PFT tal-Akkumulazzjonijiet tal-Imgħax huma metodi ta’ kontabilità li jivvalutaw il-validità tal-MPRs fuq bażi aggregata, tal-Kategorija tar-Riskju tal-Pajjiż u tal-Orizzont tar-Riskju skont ir-riżultati effettivi tal-Parteċipanti f'relazzjoni mar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż u ma’ dak sovran tal-krediti tal-esportazzjoni li huma soġġetti għall-MPRs.

(c)

It-tielet PFT huwa magħmul minn erba' settijiet ta’ Indikaturi tas-Suq Privat (4) li jipprovdu informazzjoni dwar l-ipprezzar tas-suq tar-riskju ta’ kreditu tal-pajjiż u dak sovran.

KAPITOLU III

ID-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA

30.   Il-prinċipji ġenerali

(a)

Il-Parteċipanti ftiehmu li jkollhom politiki komplementari għall-krediti tal-esportazzjoni u għall-għajnuna marbuta. Il-politiki tal-krediti tal-esportazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-kompetizzjoni miftuħa u fuq l-azzjoni libera tal-forzi tas-suq. Il-politiki tal-għajnuna marbuta għandhom jipprovdu riżorsi esterni meħtieġa għall-pajjiżi, għas-setturi jew għall-proġetti bi ftit aċċess jew bl-ebda aċċess għall-finanzjament tas-suq. Il-politiki tal-għajnuna marbuta għandhom jiżguraw l-aħjar valur għall-flus, jimminimizzaw it-tgħawwiġ kummerċjali, u jikkontribwixxu għal użu effettiv mil-lat tal-iżvilupp ta’ dawn ir-riżorsi.

(b)

Id-dispożizzjonijiet tal-għajnuna marbuta tal-Arranġament ma japplikawx għall-programmi tal-għajnuna tal-istituzzjonijiet multilaterali jew reġjonali.

(c)

Dawn il-prinċipji ma jippreġudikawx il-fehmiet tal-Kumitat tal-Għajnuna għall-Iżvilupp (DAC) dwar il-kwalità tal-għajnuna marbuta u ta’ dik mhux marbuta.

(d)

Parteċipant jista' jitlob informazzjoni addizzjonali li hija rilevanti għall-istatus tal-irbit ta’ kwalunkwe forma ta’ għajnuna. Jekk hemm inċertezza dwar jekk ċerta prattika ta’ finanzjament taqax fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni ta’ għajnuna marbuta li ġiet stabbilita fl-Anness XI, il-pajjiż donatur għandu jipprovdi evidenza b'appoġġ għal kwalunkwe klejm li tgħid li l-għajnuna tabilħaqq “mhix marbuta” skont id-definizzjoni fl-Anness XI.

31.   Il-forom tal-għajnuna marbuta

L-għajnuna marbuta tista' tieħu l-forma ta':

(a)

Self tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) kif iddefinit fil-“Prinċipji ta’ Gwida tad-DAC għall-Finanzjament Assoċjat u għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp Marbuta u Parzjalment Mhux Marbuta (1987)”;

(b)

L-għotjiet tal-ODA ki ġew iddefiniti fil-“Prinċipji ta’ Gwida tad-DAC għall-Finanzjament Assoċjat u għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp Marbuta u Parzjalment Mhux Marbuta (1987)”; u

(c)

Flussi Uffiċjali Oħra (OOF), li jinkludu għotjiet u self imma jeskludu l-krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati li huma skont l-Arranġament; jew

(d)

Kwalunkwe assoċjazzjoni, eż. taħlita, fil-liġi jew fil-fatt, fi ħdan il-kontroll tad-donatur, tas-sellief jew ta’ dak li qed jissellef li tinvolvi tnejn jew aktar mill-komponenti ta’ finanzjament preċedenti, u/jew li ġejjin:

1.

kreditu tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjat permezz ta’ kreditu/finanzjament dirett, finanzjament mill-ġdid, appoġġ għar-rata tal-imgħax, garanzija jew assigurazzjoni li għalih japplika l-Arranġament; u

2.

fondi oħra bi jew bi kważi t-termini tas-suq, jew ħlas parzjali mix-xerrej.

32.   Il-finanzjament assoċjat

(a)

Il-finanzjament assoċjat jista' jieħu diversi forom li jinkludu krediti misti, finanzjament mist, finanzjament konġunt, finanzjament parallel jew transazzjonijiet integrati waħdanija. Il-karatteristiċi ewlenin huma li lkoll jinkludu:

komponent konċessjonali li huwa marbut fil-liġi jew fil-fatt mal-komponenti non-konċessjonali;

jew parti waħda jew il-pakkett ta’ finanzjament kollu li huwa, fil-fatt, għajnuna marbuta; u

fondi konċessjonali li huma disponibbli biss jekk il-komponent marbut non-konċessjonali jkun aċċettat mir-riċevent.

(b)

Assoċjazzjoni jew rabta “fil-fatt” tiġi ddeterminata minn tali fatturi bħal:

l-eżistenza ta’ ftehimiet informali bejn l-awtoritajiet riċeventi u dawk donaturi;

l-intenzjoni min-naħa tad-donatur li jiffaċilita l-aċċettabilità ta’ pakkett ta’ finanzjament permezz tal-użu tal-ODA;

l-irbit effettiv ta’ pakkett ta’ finanzjament sħiħ max-xiri fil-pajjiż donatur;

l-istatus tal-irbit tal-ODA u l-mezzi tat-tfigħ tal-offerti għal jew l-għoti tal-kuntratt ta’ kull transazzjoni finanzjarja; jew

kwalunkwe prattika oħra, li ġiet identifikata mid-DAC jew mill-Parteċipanti fejn jeżisti kollegament de facto bejn żewġ komponenti ta’ finanzjament jew aktar.

(c)

Il-prattiki li ġejjin m'għandhomx jipprevjenu d-determinazzjoni ta’ assoċjazzjoni jew ta’ rabta “fil-fatt”:

il-qasma ta’ kuntratt permezz ta’ notifika separata tal-partijiet komponenti ta’ kuntratt wieħed;

il-qasma ta’ kuntratti li jiġu ffinanzjati f'diversi stadji;

in-nuqqas ta’ notifika ta’ partijiet interdipendenti ta’ kuntratt; u/jew

in-nuqqas ta’ notifika minħabba li parti mill-pakkett ta’ finanzjament mhix marbuta.

33.   L-Eliġibilità ta' pajjiż għall-għajnuna marbuta

(a)

M'għandux ikun hemm għajnuna marbuta lil pajjiżi li, skont id-DGN per capita tagħhom, mhumiex eliġibbli għal self ta’ 17-il sena mill-Bank Dinji. Il-Bank Dinji jikkalkula mill-ġdid il-limitu għal din il-kategorija fuq bażi annwali (5). Pajjiż se jiġi kklassifikat mill-ġdid biss wara li l-kategorija tal-Bank Dinji tiegħu baqgħet ma nbidlitx għal sentejn konsekuttivi.

(b)

Il-kriterji u l-proċeduri operattivi li ġejjin japplikaw meta jiġu kklassifikati l-pajjiżi:

(1)

Klassifikazzjoni għall-finijiet ta’ Arranġament tiġi ddeterminata permezz tad-DGN per capita kif jiġi kkalkulat mill-Bank Dinji għall-finijiet tal-klassifikazzjoni tal-pajjiżi li qed jissellfu tal-Bank Dinji; is-Segretarjat għandu jagħmel pubblika din il-klassifikazzjoni.

(2)

F'każi fejn il-Bank Dinji m'għandux biżżejjed informazzjoni biex jippubblika d-data dwar id-DGN per capita, il-Bank Dinji għandu jintalab biex jistma jekk il-pajjiż ikkonċernat għandux DGN per capita li huwa 'l fuq jew 'l isfel mil-limitu korrenti. Il-pajjiż għandu jiġi kklassifikat skont l-istima sakemm il-Parteċipanti ma jiddeċiedux li jaġixxu mod ieħor.

(3)

Jekk l-eliġibilità ta’ pajjiż għall-għajnuna marbuta tinbidel skont l-Artikolu 33 a), il-klassifikazzjoni mill-ġdid għandha tidħol fis-seħħ ġimgħatejn wara li s-Segretarjat ikun ikkomunika l-konklużjonijiet li nġibdu mid-data tal-Bank Dinji li ssemmiet aktar 'il fuq lill-Parteċipanti kollha. Qabel id-data effettiva tal-klassifikazzjoni mill-ġdid, ma jista' jiġi nnotifikat l-ebda finanzjament ta’ għajnuna marbuta għal pajjiż li sar eliġibbli reċentement; wara dik id-data, ma jista' jiġi nnotifikat l-ebda finanzjament ta’ għajnuna marbuta għal pajjiż li ġie promoss reċentement, ħlief li jistgħu jiġu nnotifikati t-transazzjonijiet individwali li ġew koperti taħt linja ta’ kreditu li kienet impenjata minn qabel sakemm tiskadi l-linja ta’ kreditu (li m'għandiex tkun ta’ aktar minn sena mid-data effettiva).

(4)

F'każi fejn il-Bank Dinji jirrivedi l-figuri, reviżjonijiet bħal dawn m'għandhomx jitqiesu f'relazzjoni mal-Arranġament. Madankollu, il-klassifikazzjoni ta’ pajjiż tista' tinbidel permezz ta’ Linja Komuni, skont il-proċeduri xierqa fl-Artikolu 55 sa 60, u l-Parteċipanti għandhom iqisu b'mod favorevoli bidla minħaba żbalji u omissjonijiet fil-figuri li sussegwentement ġew rikonoxxuti fl-istess sena kalendarja bħala l-figuri li tqassmu l-ewwel mis-Segretarjat.

(5)

Minkejja l-klassifikazzjonijiet tal-pajjiżi li mhumiex eliġibbli jew li huma eliġibbli biex jiriċievu l-għajnuna marbuta, il-Parteċipanti għandhom jevitaw li jipprovdu kwalunkwe kreditu ta’ għajnuna marbuta, ħlief għal għotjiet diretti, għajnuna alimentari u umanitarja kif ukoll għajnuna maħsuba biex ittaffi l-effetti ta’ inċidenti nukleari jew inċidenti industrijali kbar jew biex ma jitħallewx iseħħu, għall-Belarus, għall-Bulgarija, għar-Rumanija, għall-Federazzjoni Russa u għall-Ukraina. Jekk id-DGN per capita ta’ kwalunkwe wieħed minn dawn il-pajjiż jeċċedi, għal tliet snin konsekuttivi, il-limitu tal-Bank Dinji għan-nuqqas ta’ eliġibilità għas-self ta’ 17-il sena, l-eliġibilità tal-pajjiż għal krediti bħal dawn għandha tkun soġġetta għall-Artikoli 33 a) u b) 1) sa 4) t'aktar 'il fuq, kif ukoll għad-dispożizzjonijiet tal-għajnuna marbuta l-oħra kollha tal-Arranġament (6).

34.   L-Eliġibilità tal-proġett

(a)

L-għajnuna marbuta m'għandiex tkun estiża għall-proġetti pubbliċi jew privati li normalment għandhom ikunu kummerċjalment vijabbli jekk ikunu ffinanzjati skont it-termini tas-suq jew tal-Arranġament.

(b)

It-testijiet ewlenija għal eliġibilità tal-għajnuna bħal din huma:

jekk il-proġett hux finanzjarjament mhux vijabbli, jiġifieri il-proġett għandu nuqqas ta’ kapaċità b'ipprezzar xieraq li ġie ddeterminat skont il-prinċipji tas-suq, biex ikun iġġenerat biżżejjed dħul u ħruġ ta’ flus ħalli jkunu koperti l-ispejjeż operattivi tal-proġett u sabiex jitħallas l-imgħax fuq il-kapital użat, jiġifieri l-ewwel test ewlieni; jew

jekk hux raġonevoli li jiġi konkluż, ibbażat fuq komunikazzjoni mal-Parteċipanti l-oħra, li mhux probabbli li l-proġett jista' jkun iffinanzjat skont it-termini tas-suq jew tal-Arranġament, jiġifieri t-tieni test ewlieni. Fejn għandhom x'jaqsmu l-proġetti li huma akbar minn 50 miljun SDRs għandha tingħata attenzjoni speċjali lid-disponibilità mistennija ta’ finanzjament skont it-termini tas-suq jew tal-Arranġament meta titqies jekk għajnuna bħal din hiex xierqa.

(c)

It-testijiet prinċipali taħt is-subparagrafu b) t'aktar 'il fuq huma maħsuba biex jiddeskrivu kif proġett għandu jiġi evalwat biex ikun iddeterminat jekk għandux jiġi ffinanzjat b'għajnuna bħal din jew bi krediti tal-esportazzjoni skont it-termini tas-suq jew tal-Arranġament. Permezz tal-proċess ta’ konsultazzjoni li ġie deskritt fl-Artikoli 48 sa 50, matul iż-żmien huwa mistenni li jiżviluppa korp ta’ esperjenza li se jiddefinixxi b'mod akar preċiż, kemm għall-aġenziji tal-kreditu tal-esportazzjoni kif ukoll għal dawk tal-għajnuna, gwida ex ante dwar il-linja bejn iż-żewġ kategorji ta’ proġetti.

35.   Il-livell minimu ta' konċessjonalità

Il-Parteċipanti m'għandhomx jipprovdu għajnuna marbuta li għandha livell ta’ konċessjonalità ta’ inqas minn 35 fil-mija, jew ta’ 50 fil-mija jekk il-pajjiż benefiċjarju huwa Pajjiż Inqas Żviluppat (LDC), ħlief għall-każijiet li ġew stabbiliti aktar 'l isfel, li huma wkoll eżenti mill-proċeduri ta’ notifika li ġew stabbiliti fl-Artikolu 47 a):

(a)

L-għajnuna teknika: l-għajnuna marbuta fejn il-komponent tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp jikkonsisti biss minn kooperazzjoni teknika li hija inqas minn jew 3 fil-mija tal-valur totali tat-transazzjoni jew miljun Drittijiet Speċjali ta’ Preljev (SDRs), liema minnhom huwa l-aktar baxx; u

(b)

Il-proġetti ż-żgħar: il-proġetti kapitali ta’ inqas minn miljun SDRs li huma ffinanzjati għalkollox mill-għotjiet tal-għajnuna għall-iżvilupp.

36.   L-Eżenzjonijiet mill-eliġibilità tal-pajjiż jew tal-proġett għall-għajnuna marbuta

(a)

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 33 u 34 ma japplikawx għall-għajnuna marbuta fejn il-livell ta’ konċessjonalità huwa ta’ 80 fil-mija jew aktar ħlief għall-għajnuna marbuta li tifforma parti minn pakkett ta’ finanzjament assoċjat, li ġie deskritt fl-Artikolu 32.

(b)

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34 ma japplikawx għall-għajnuna marbuta b'valur ta’ inqas minn żewġ miljuni SDRs ħlief għall-għajnuna marbuta li tifforma parti minn pakkett ta’ finanzjament assoċjat, li ġie deskritt fl-Artikolu 32.

(c)

L-għajnuna marbuta għal-LDCs, kif inhuma ddefiniti min-Nazzjonijiet Uniti, mhix soġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 33 u 34.

(d)

Minkejja l-Artikoli 33 u 34, b'mod eċċezzjonali, Parteċipant jista' jipprovdi appoġġ permezz ta’ wieħed mill-mezzi li ġejjin:

il-proċedura ta’ Linja Komuni kif inhi ddefinita fl-Anness XI u kif inhi deskritta fl-Artikoli 55 sa 60; jew

ġustifikazzjoni minħabba l-għajnuna permezz ta’ appoġġ minn korp sostanzjali tal-Parteċipanti kif ġie deskritt fl-Artikoli 48 u 49; jew

ittra lis-Segretarju-Ġenerali tal-OECD, skont il-proċeduri fl-Artikolu 50, li l-Parteċipanti jistennew li la se jkun tas-soltu u lanqas se jkun frekwenti

37.   Il-kalkulazzjoni tal-livell ta' konċessjonalità tal-għajnuna marbuta

Il-livell ta’ konċessjonalità tal-għajnuna marbuta jiġi kkalkulat billi jintuża l-istess metodu bħalma sar għall-element tal-għotja li ntuża mid-DAC, ħlief li:

(a)

Ir-rata tal-iskont użata biex ikun ikkalkulat il-livell ta’ konċessjonalità ta’ self f'munita partikolari, jiġifieri ir-Rata ta’ Skont Differenzjat (DDR),hija soġġetta għal bidla anwali fil-15 ta’ Jannar u tiġi kkalkulata kif ġej:

Il-medja tar-RRIK + Marġni

Il-Marġni (M) jiddependi mit-terminu ta’ ħlas lura (R) kif ġej:

R

M

inqas minn 15-il sena

0,75

minn 15-il sena sa, imma ma jinkludux l-20 sena

1,00

minn 20 sena sa, imma ma jinkludux it-30 sena

1,15

minn 30 sena u 'l fuq

1,25

Għall-muniti kollha, il-medja tar-RRIK tiġi kkalkulata billi tittieħed medja tar-RRIK ta’ kull xahar li huma validi matul il-perjodu ta’ sitt xhur bejn il-15 ta’ Awwissu tas-sena ta’ qabel u l-14 ta’ Frar tas-sena korrenti. Ir-rata kkalkulata, inkluż il-Marġni, titqarreb lejn l-eqreb għaxar punti bażi. Jekk hemm iktar minn RRIK waħda għall-munita, għal din il-kalkulazzjoni għandha tintuża r-RRIK għall-itwal maturità kif ġie stabbilit fl-Artikolu 20 a).

(b)

Id-data bażi għall-kalkulazzjoni tal-livell ta’ konċessjonalità huwa l-punt tal-bidu tal-kreditu kif ġie stabbilit fl-Anness XI.

(c)

Għall-fini tal-kalkulazzjoni tal-livell ta’ konċessjonalità totali ta’ pakkett ta’ finanzjament assoċjat, il-livelli ta’ konċessjonalità tal-krediti, tal-fondi u tal-ħlasijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li huma żero:

il-krediti tal-esportazzjoni li huma skont l-Arranġament;

fondi oħra b'rati tas-suq jew b'rati kważi tas-suq;

fondi uffiċjali oħra b'livell ta’ konċessjonalità ta’ inqas mill-minimu permess taħt l-Artikolu 35 ħlief f'każi ta’ allinjament; u

ħlas parzjali mix-xerrej.

Il-ħlasijiet fi jew qabel il-punt tal-bidu tal-kreditu li ma jitqiesux bħala ħlas parzjali għandhom ikunu inklużi fil-kalkulazzjoni tal-livell ta’ konċessjonalità.

(d)

Ir-rata ta’ skont fl-allinjament: fl-allinjament tal-għajnuna, l-allinjament identiku jfisser allinjament b'livell ta’ konċessjonalità identiku li jiġi kkalkulat mill-ġdid bir-rata ta’ skont fis-seħħ fiż-żmien tal-allinjament.

(e)

L-ispejjeż lokali u x-xiri ta’ pajjiż terz għandhom jiġu inklużi fil-kalkulazzjoni tal-livell ta’ konċessjonalità biss jekk ikunu ffinanzjati mill-pajjiż donatur.

(f)

Il-livell ta’ konċessjonalità totali ta’ pakkett jiġi ddeterminati billi jiġi mmultiplikat il-valur nominali ta’ kull komponent tal-pakkett bil-livell ta’ konċessjonalità rispettiv ta’ kull komponent, jingħaddu r-riżultati, u jiġi diviż dan it-total bil-valur nominali aggregat tal-komponenti.

(g)

Ir-rata ta’ skont għal self ta’ għajnuna partikolari hija r-rata fis-seħħ fiż-żmien tan-notifika. Madankollu, f'każi ta’ notifika fil-pront, ir-rata ta’ skont hija dik li tkun fis-seħħ fiż-żmien meta t-termini u l-kondizzjonijiet tas-self tal-għajnuna kienu ffissati. Bidla fir-rata ta’ skont matul it-tul ta’ żmien tas-self ma jbiddilx il-livell ta’ konċessjonalità tiegħu.

(h)

In-notifika għandha tkun riveduta, jekk issir bidla fil-munita qabel ma jkun konkluż il-kuntratt. Ir-rata ta’ skont li tintuża biex ikun ikkalkulat il-livell ta’ konċessjonalità se tkun dik applikabbli fid-data tar-reviżjoni. Reviżjoni mhix meħtieġa jekk il-munita alternattiva u l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-kalkulazzjoni tal-livell ta’ konċessjonalità jiġu indikati fin-notifika oriġinali.

(i)

Minkejja s-subparagrafu g), ir-rata ta’ skont li ntużat biex jiġi kkalkulat il-livell ta’ konċessjonalità tat-transazzjonijiet individwali li nbdew taħt linja ta’ kreditu tal-għajnuna għandha tkun ir-rata li kienet innotifikat oriġinarjament għal-linja ta’ kreditu.

38.   Il-perjodu ta' validità għall-għajnuna marbuta

(a)

Il-Parteċipanti m'għandhomx jiffissaw it-termini u l-kondizzjonijiet għall-għajnuna marbuta, kemm jekk din tirrelata mal-finanzjament tat-transazzjonijiet individwali jew ma’ protokoll ta’ għajnuna, linja ta’ kreditu ta’ għajnuna jew ftehim simili, għal aktar minn sentejn. Fil-każ ta’ protokoll ta’ għajnuna, linja ta’ kreditu ta’ għajnuna jew ftehim simili, il-perjodu ta’ validità għandu jibda fid-data tal-firma tiegħu, li għandha tkun innotifikata skont l-Artikolu 47; l-estensjoni ta’ linja ta’ kreditu għandha tkun innotifikata bħallikieku kienet transazzjoni ġdida b'nota li tispjega li hija estensjoni u li qed tiġi mġedda skont it-termini permessi fiż-żmien tan-notifika tal-estensjoni. Fil-każ tat-transazzjonijiet individwali, inklużi dawk li ġew innotifikati taħt protokoll ta’ għajnuna, linja ta’ kreditu ta’ għajnuna jew ftehim simili, il-perjodu ta’ validità għandu jibda fid-data tan-notifika tal-impenn skont l-Artikolu 46 jew 47, kif ikun xieraq.

(b)

Meta għall-ewwel darba pajjiż ma jibqax eliġibbli għal Self tal-Bank Dinji ta’ 17-il sena, il-perjodu ta’ validità ta’ protokolli ta’ għajnuna marbuta u linji ta’ kreditu eżistenti u ġodda li ġew innotifikati, għandu jiġi ristrett għal sena wara d-data tal-klassifikazzjoni mill-ġdid potenzjali skont il-proċeduri fl-Artikolu 33 b).

(c)

It-tiġdid ta’ protokolli u linji ta’ kreditu bħal dawn huwa possibbli biss skont termini li huma skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 33 u 34 tal-Arranġament wara:

klassifikazzjoni mill-ġdid tal-pajjiżi; u

bidla fid-dispożizzjonijiet tal-Arranġament.

F'dawn iċ-ċirkostanzi, jistgħu jinżammu t-termini u l-kondizzjonijiet eżistenti minkejja bidla fir-rata ta’ skont li ġiet stabbilita fl-Artikolu 37.

39.   L-allinjament

Meta jitqiesu l-obbligi internazzjonali tal-Parteċipant u b'mod konsistenti mal-fini tal-Arranġament, skont il-proċeduri li ġew stabbliti fl-Artikolu 42, Parteċipant jista' jallinja t-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji li ġew offruti minn Parteċipant jew minn non-Parteċipant.

KAPITOLU IV

IL-PROĊEDURI

Taqsima 1:   Il-proċeduri komuni għall-krediti tal-esportazzjoni u għall-għajnuna relatata mal-kummerċ

40.   In-notifiki

In-notifiki li ġew stabbiliti permezz tal-proċeduri fl-Arranġament għandhom isiru skont, u għandhom jinkludu l-informazzjoni li tinsab fl-Anness V, u għandha tintbagħat kopja tagħhom lis-Segretarjat.

41.   L-Informazzjoni dwar l-appoġġ uffiċjali

(a)

Hekk kif Parteċipant jimpenja l-appoġġ uffiċjali li nnotifika skont il-proċeduri fl-Artikoli 44 sa 47, għandu jinforma lill-Parteċipanti l-oħra kollha b'dan billi jinkludi n-numru ta’ referenza tan-notifika fuq il-Formola 1C rilevanti tas-Sistema ta’ Rappurtaġġ tal-Kredituri (CRS).

(b)

Fi skambju ta’ informazzjoni skont l-Artikoli 52 sa 54, Parteċipant għandu jinforma lill-Parteċipanti l-oħra bit-termini u bil-kondizzjonijiet tal-kreditu li qed jipprevedi li se jappoġġja għal transazzjoni partikolari u jista' jitlob informazzjoni simili mill-Parteċipanti l-oħra.

42.   Il-proċeduri għall-allinjament

(a)

Qabel ma jallinja t-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji li wieħed jippresumi li se jkunu offruti minn Parteċipant jew minn non-Parteċipant skont l-Artikoli 18 u 39, Parteċipant għandu jagħmel kull sforz raġonevoli, inkluż kif inhu xieraq billi jintużaw il-konsultazzjonijiet wiċċimbwiċċ li ġew deskritti fl-Artikolu 54, sabiex jivverifika li dawn it-termini u l-kondizzjonijiet huma uffiċjalment appoġġjati u għandu jikkonforma ma’ dan li ġej:

(1)

Il-Parteċipant għandu jinnotifika lill-Parteċipanti l-oħra kollha bit-termini u bil-kondizzjonijiet li biħsiebu jappoġġja billi jsegwi l-istess proċeduri ta’ notifika li huma meħtieġa għat-termini u għall-kondizzjonijiet allinjati. Fil-każ tal-allinjament ta’ non-Parteċipant, il-Parteċipant allinjat għandu jsegwi l-istess proċeduri ta’ notifika li kienu jkunu meħtieġa kieku t-termini allinjati kienu offruti minn Parteċipant.

(2)

Minkejja 1) t'aktar 'il fuq, jekk il-proċeduri ta’ notifika applikabbli għandha teħtieġ li l-Parteċipant allinjat jirtira l-impenn tiegħu lil hinn mid-data tal-egħluq tal-offerta finali, mela l-Parteċipant allinjat għandu jagħti avviż tal-intenzjoni tiegħu għal allinjament kemm jista' jkun kmieni.

(3)

Jekk il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva jimmodera jew jirtira l-intenzjoni tiegħu li jappoġġja t-termini u l-kondizzjonijiet innotifikati, għandu immedjatament jinforma lill-Parteċipanti l-oħra kollha b'dan.

(b)

Parteċipant li biħsiebu joffri termini u kondizzjonijiet finanzjarji identiċi għal dawk li ġew innotifikati skont l-Artikoli 44 u 45 jista' jagħmel dan ladarba l-perjodu ta’ stennija stipulat f'dawk l-Artikoli jkun skada. Dan il-Parteċipant għandu jagħti notifika tal-intenzjoni tiegħu kemm jista' jkun kmieni.

43.   Il-konsultazzjonijiet speċjali

(a)

Parteċipant li għandu raġunijiet raġonevoli biex jemmen li t-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji li ġew offruti minn Parteċipant ieħor (il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva) huma aktar ġenerużi minn dawk provduti fl-Arranġament għandu jinforma lis-Segretarjat; is-Segretarjat għandu immedjatament jagħmel informazzjoni bħal din disponibbli.

(b)

Il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva għandu jiċċara t-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji tal-offerta tiegħu f'jumejn ta’ xogħol wara l-ħruġ tal-informazzjoni mis-Segretarjat.

(c)

Wara l-kjarifika min-naħa tal-Parteċipant li ħa l-inizjattiva, kwalunkwe Parteċipant jista' jitlob li s-Segretarjat jorganizza laqgħa speċjali ta’ konsultazzjoni f'ħdan ħamest ijiem ta’ xogħol sabiex tiġi diskussal-kwistjoni.

(d)

Sakemm joħroġ ir-riżultat tal-laqgħa speċjali ta’ konsultazzjoni tal-Parteċipanti, m'għandhomx jidħlu fis-seħħ it-termini u l-kondizzjonijiet finanzjarji li jibbenefikaw mill-appoġġ uffiċjali.

Taqsima 2:   Il-proċeduri għall-krediti tal-esportazzjoni

44.   In-notifika minn qabel b'diskussjoni

(a)

Parteċipant għandu jinnotifika lill-Parteċipanti l-oħra kollha mill-inqas għaxart ijiem kalendarji qabel ma joħroġ kwalunkwe impenn jekk ir-Rata Minima tal-Primjum li ġiet applikata kienet iddeterminata skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 24 e) jew l-Artikolu 28 skont l-Anness V tal-Arranġament. Jekk kwalunkwe Parteċipant ieħor jitlob diskussjoni matul dan il-perjodu, il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva għandu jistenna għaxart ijiem kalendarji oħra. Jekk l-MPR applikabbli wara l-mitigazzjoni/esklużjoni tar-riskju hija inqas minn jew daqs 75 fil-mija tal-MPR li kieku tirriżulta mill-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tar-riskju tal-pajjiż tal-pajjiż xerrej mingħajr kwalunkwe mitigazzjoni jew esklużjoni tar-riskju, il-Parteċipant li jinnotifika għandu jinnotifika lill-Parteċipanti l-oħra kollha mill-inqas 20 jum kalendarju qabel ma joħroġ kwalunkwe impenn.

(b)

Parteċipant għandu jinforma lill-Parteċipanti l-oħra kollha bid-deċiżjoni finali tiegħu wara diskussjoni biex tkun iffaċilitata r-reviżjoni tal-korp ta’ esperjenza skont l-Artikolu 66. Il-Parteċipanti għandhom iżommu rekords tal-esperjenza tagħhom fir-rigward tar-rati tal-primjum li ġew innotifikati skont il-paragrafu a) t'aktar 'il fuq.

45.   In-notifika minn qabel mingħajr diskussjoni

(a)

Parteċipant għandu jinnotifika lill-Parteċipanti l-oħra kollha, mill-inqas għaxart ijiem kalendarji qabel ma jinħareġ kwalunkwe impenn skont l-Anness V tal-Arranġament, jekk biħsiebu:

(1)

Jappoġġja terminu ta’ ħlas lura ta’ aktar minn ħames snin imma li ma jeċċedix it-tmien snin u nofs għal pajjiż tal-Kategorija I.

(2)

Jipprovdi appoġġ għal impjant ta’ enerġija non-nukleari b'terminu ta’ ħlas lura itwal mill-massimu rilevanti fl-Artikolu 12, imma li ma jeċċedix it-12-il sena kif inhu stipulat fl-Artikolu 13 a).

(3)

Jipprovdi appoġġ skont l-Artikolu 14 d).

(4)

Japplika rata ta’ primjum skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24 e).

(5)

Japplika rata ta’ primjum skont l-Artikolu 24 g).

(b)

Jekk il-parteċipant li ħa l-inizjattiva jimmodera jew jirtira l-intenzjoni tiegħu li jipprovdi appoġġ għal transazzjoni bħal din, għandu immedjatament jinforma lill-parteċipanti l-oħra kollha.

Taqsima 3:   Il-proċeduri għall-għajnuna relata mal-kummerċ

46.   In-notifika minn qabel

(a)

Parteċipant għandu jagħti notifika minn qabel jekk biħsiebu jipprovdi appoġġ uffiċjali għal:

Għajnuna mhux marbuta relatata mal-kummerċ b'valur ta’ żewġ miljuni SDRs jew aktar, u b'livell ta’ konċessjonalità ta’ inqas minn 80 fil-mija;

Għajnuna mhux marbuta relatata mal-kummerċ b'valur ta’ inqas minn żewġ miljuni SDRs u b'element ta’ għotja (kif inhu ddefinit mid-DAC) ta’ inqas minn 50 fil-mija;

Għajnuna marbuta relatata mal-kummerċ b'valur ta’ żewġ miljuni SDRs jew aktar u b'livell ta’ konċessjonalità ta’ inqas minn 80 fil-mija; jew

Għajnuna marbuta relatata mal-kummerċ b'valur ta’ inqas minn żewġ miljuni SDRs u b'livell ta’ konċessjonalità ta’ inqas minn 50 fil-mija, ħlief għall-każi li ġew stabbiliti fl-Artikolu 35 a) u b).

(b)

In-notifika minn qabel għandha ssir mhux aktar tard minn 30 jum ta’ xogħol qabel ma tagħlaq l-offerta jew qabel id-data tal-impenn, liema minnhom taħbat l-aktar kmieni.

(c)

Jekk il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva jimmodera jew jirtira l-intenzjoni tiegħu li jappoġġja t-termini u l-kondizzjonijiet notifikati, għandu jinforma immedjatament lill-Parteċipanti l-oħra kollha b'dan.

(d)

Id-dispożizzjoni ta’ dan l-Artikolu għandha tapplika għall-għajnuna marbuta li tifforma parti minn pakkett ta’ finanzjament assoċjat, kif inhu deskritt fl-Artikolu 32.

47.   In-notifika fil-pront

(a)

Parteċipant għandu jinforma fil-pront lill-parteċipanti l-oħra kollha, jiġifieri f'jumejn ta’ xogħol bl-impenn, jekk jipprovdi appoġġ uffiċjali għal għajnuna marbuta b'valur ta’ jew:

Żewġ miljuni SDRs jew aktar u livell ta’ konċessjonalità ta’ 80 fil-mija jew aktar; jew

Inqas minn żewġ miljuni SDRs u livell ta’ konċessjonalità ta’ 50 fil-mija jew aktar ħlief għall-każi li ġew stabbiliti fl-Artikolu 35 a) u b).

(b)

Parteċipant għandu wkoll jinnotifika fil-pront lill-parteċipanti l-oħra kollha meta jiġi ffirmat protokoll ta’ għajnuna, linja ta’ kreditu jew ftehim simili.

(c)

M'hemmx għalfejn tingħata notifika minn qabel jekk parteċipant biħsiebu jallinja termini u kondizzjonijiet finanzjarji li kienu soġġetti għal notifika fil-pront.

Taqsima 4:   Il-proċeduri ta' konsultazzjoni għall-għajnuna marbuta

48.   Il-fini tal-konsultazzjonijiet

(a)

Parteċipant li qed ifittex kjarifika dwar motivazzjoni kummerċjali possibbli għall-għajnuna marbuta jista' jitlob li tiġi provduta valutazzjoni tal-kwalità tal-għajnuna (li d-dettalji tagħha jinsabu fl-anness ix) sħiħa.

(b)

Barra minn hekk, Parteċipant jista' jitlob konsultazzjonijiet mal-parteċipanti l-oħra, skont l-Artikolu 49. Dawn jinkludu konsultazzjonijiet wiċċimbwiċċ kif ġie spjegat fil-qosor fl-Artikolu 54 sabiex ikunu diskussi:

l-ewwelnett, jekk offerta ta’ għajnuna tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikoli 33 u 34; u

jekk ikun meħtieġ, jekk offerta ta’ għajnuna hiex iġġustifikata anki jekk ir-rekwiżiti tal-Artikoli 33 u 34 ma ġewx sodisfatti.

49.   L-ambitu ta' u ż-żmien magħżul għall-konsultazzjonijiet

(a)

Matul il-konsultazzjonijiet, parteċipant jista' jitlob, fost l-oħrajn, l-informazzjoni li ġejja:

il-valutazzjoni ta’ evalwazzjoni dettaljata ta’ studju ta’ probabbiltà/proġett;

jekk hemmx offerta li tikkompeti b'finanzjament mhux konċessjonali jew tal-għajnuna;

l-aspettattiva li l-proġett jiġġenera jew jiffranka munita barranija;

jekk hemmx kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet multilaterali bħall-Bank Dinji;

il-preżenza ta’ Irkant Kompetittiv Internazzjonali (icb), b'mod partikolari jekk dik tal-fornitur tal-pajjiż donatur hija l-offerta evalwata l-aktar baxxa;

l-implikazzjonijiet ambjentali;

kwalunkwe parteċipazzjoni mis-settur privat; u

iż-żmien magħżul tan-notifiki (eż. Sitt xhur qabel ma jagħlqu l-offerti jew qabel id-data tal-impenn) tal-krediti konċessjonali jew ta’ għajnuna.

(b)

Il-konsultazzjoni għandha tkun ikkompletata u s-sejbiet dwar iż-żewġ kwistjonijiet fl-Artikolu 48 għandhom jiġu nnotifikati mis-Segretarjat lill-Parteċipanti kollha mill-inqas għaxart ijiem ta’ xogħol qabel id-data tal-għeluq tal-offerti jew qabel id-data tal-impenn, liema minnhom taħbat l-ewwel. Jekk hemm nuqqas ta’ ftehim fost il-partijiet li jikkonsultaw, is-Segretarjat għandu jistieden lill-Parteċipanti l-oħra biex jesprimu l-fehmiet tagħhom f'ħamest ijiem ta’ xogħol. Għandu jirrapporta dawn il-fehmiet lill-Parteċipant li jinnotifika, li għandu jqis mill-ġdid ikomplix jekk jidher li m'hemm l-ebda appoġġ sostanzjali għal offerta ta’ għajnuna.

50.   Ir-riżultat tal-konsultazzjonijiet

(a)

Donatur li jixtieq jipproċedi bi proġett minkejja n-nuqqas ta’ appoġġ sostanzjali għandu jipprovdi notifika minn qabel tal-intenzjonijiet tiegħu lill-Parteċipanti l-oħra, mhux iktar tard minn 60 jum kalendarju wara li tkun ikkompletata l-Konsultazzjoni, jiġifieri l-aċċettazzjoni tal-konklużjoni tal-President. Id-donatur għandu jikteb ukoll ittra lis-Segretarju Ġenerali tal-OECD fejn jiddeskrivi fil-qosor ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet u jispjega l-interess nazzjonali primarju mhux relatat mal-kummerċ li qed iġiegħel din l-azzjoni. Il-parteċipanti jistennew li avveniment bħal dan la se jkun tas-soltu u lanqas se jkun frekwenti.

(b)

Id-donatur għandu jinnotifika immedjatament lill-Parteċipanti li bagħat ittra lis-Segretarju-Ġenerali tal-OECD, b'kopja tagħha tkun inkluża man-notifika. La d-donatur u lanqas l-ebda Parteċipant ieħor m'għandu jagħmel impenn ta’ għajnuna marbuta sakemm jgħaddu għaxart ijiem ta’ xogħol minn wara tkun inħarġet din in-notifika lill-Parteċipanti. Għall-proġetti fejn matul il-proċess ta’ konsultazzjoni kienu identifikati offerti kummerċjali li jikkompetu, il-perjodu ta’ għaxart ijiem ta’ xogħol li ssemma' aktar 'il fuq għandu jkun estiż għal 15-il jum.

(c)

Is-segretarjat għandu jimmonitorja l-progress u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet.

Taqsima 5:   L-Iskambju tal-informazzjoni għall-krediti tal-esportazzjoni u għall-għajnuna relatata mal-kummerċ

51.   Il-punti ta' kuntatt

Il-komunikazzjonijiet kollha għandhom isiru bejn il-punti ta’ kuntatt magħżula f'kull pajjiż permezz ta’ komunikazzjoni istantanja, eż. L-OLIS, u għandhom jiġu trattati b'mod konfidenzjali.

52.   L-ambitu tal-mistoqsijiet

(a)

Parteċipant jista' jistaqsi lil parteċipant ieħor dwar l-attitudni li jieħu fir-rigward ta’ pajjiż terz, ta’ istituzzjoni f'pajjiż terz, jew ta’ metodu partikolari ta’ kif isir in-negozju.

(b)

Parteċipant li rċieva applikazzjoni għal appoġġ uffiċjali jista' jindirizza mistoqsija lil Parteċipant ieħor, fejn jagħti t-termini u l-kondizzjonijiet ta’ kreditu l-aktar favorevoli li l-Parteċipant li qed jistaqsi għandu jkun lest li jappoġġja.

(c)

Jekk issir mistoqsija lil aktar minn Parteċipant wieħed, għandha tinkludi lista ta’ destinatarji.

(d)

Kopja tal-mistoqsijiet kollha għandhom jintbagħtu lis-Segretarjat.

53.   L-ambitu tar-risposti

(a)

Il-Parteċipant li lilu ġiet indirizzata mistoqsija għandu jirrispondi f'ebat ijiem kalendarji u għandu jipprovdi l-akbar ammont ta’ informazzjoni possibbli. Ir-risposta għandha tinkludi l-aħjar indikazzjoni li l-Parteċipant jista' jagħti tad-deċiżjoni li probabbilment se jieħu. Jekk ikun meħtieġ, ir-risposta sħiħa għandha ssegwi kemm jista' jkun malajr. Għandhom jintbagħtu kopji lid-destinatarji l-oħra tal-mistoqsija u lis-Segretarjat.

(b)

Jekk risposta għal mistoqsija wara ssir invalida minħabba kwalunkwe raġuni, pereżempju għaliex:

saret, inbidlet jew ġiet irtirata applikazzjoni, jew

qed jitqiesu termini oħra,

mingħajr dewmien, għandha tintbagħat risposta u għandha tintbagħat kopja lid-destinatarji l-oħra kollha tal-mistoqsija u lis-Segretarjat.

54.   Il-konsultazzjonijiet wiċċimbwiċċ

(a)

Parteċipant għandu jaqbel fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol għal talbiet għal konsultazzjonijiet wiċċimbwiċċ.

(b)

Talba għal konsultazzjonijiet wiċċimbwiċċ għandhom ikunu disponibbli għall-Parteċipanti u għan-non-Parteċipanti. Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru kemm jista' jkun malajr wara li jiskadi l-perjodu ta’ għaxart ijiem ta’ xogħol.

(c)

Il-president tal-Parteċipanti għandu jikkoordina mas-Segretarjat dwar kwalunkwe azzjoni ta’ segwitu li tkun meħtieġa, eż. Linja Komuni. Is-Segretarjat għandu jagħmel disponibbli fil-pront ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

55.   Il-proċeduri u l-format tal-linji komuni

(a)

Il-proposti għal linja komuni jiġu indirizzati biss lis-Segretarjat. Is-Segretarjat għandu jibgħat proposta għal Linja Komuni lill-Parteċipanti kollha, u fejn tkun involuta għajnuna marbuta, lill-punti ta’ kuntatt tad-DAC kollha. L-identità ta’ min ħa l-inizjattiva ma tinkixifx fuq ir-Reġistru tal-Linji Komuni fuq il-Bord tal-Bullettini tal-OLIS. Madankollu, is-Segretarjat jista' verbalment jikxef l-identità ta’ min ħa l-inizjattiva lil Parteċipant jew lil membru tad-DAC jekk jintalab jagħmel dan. Is-Segretarjat għandu jżomm rekord ta’ talbiet bħal dawn.

(b)

Il-propsta għal Linja Komuni għandha tkun iddatata u għandu jkollha l-format li ġej:

In-numru ta’ referenza, segwit minn “Linja Komuni”.

L-isem tal-pajjiż li qed jimporta u tax-xerrej.

L-isem tal-proġett jew deskrizzjoni tiegħu kemm jista' jkun preċiża biex il-proġett ikun identifikat b'mod ċar.

It-termini u l-kondizzjonijiet previsti mill-pajjiż li ħa l-inizjattiva.

Il-proposta għal linja komuni.

In-nazzjonalità u l-ismijiet tal-offerenti magħrufa li qed jikkompetu.

Id-data tal-għeluq tal-offerti kummerċjali u finanzjarji u n-numru tal-offerta safejn huwa magħruf.

Informazzjoni oħra rilevanti, inklużi r-raġunijiet għaliex kienet proposta l-linja komuni, id-disponibilità ta’ studji tal-proġett u/jew ċirkostanzi speċjali.

(c)

Proposta għal Linja Komuni mressqa skont l-Artikolu 33 b) 4 għandha tkun indirizzata lis-Segretarjat u għandha tintbagħat kopja lill-Parteċipanti l-oħra. Il-Parteċipant li jagħmel il-proposta għal Linja Komuni għandu jipprovdi spjegazzjoni sħiħa tar-raġunijiet għaliex iqis li l-klassifikazzjoni ta’ pajjiż għandha tkun differenti mill-proċedura li ġiet stabbilita fl-Artikolu 33 b).

(d)

Is-Segretarjat għandu jagħmel disponibbli b'mod pubbliku l-Linji Komuni miftiehma.

56.   Ir-reazzjonijiet għall-proposti għal linji komuni

(a)

Ir-reazzjonijiet għandhom isiru f'20 jum kalendarju, għalkemm il-Parteċipanti jiġu inkoraġġiti jirreaġixxu għal proposta għal Linja Komuni kemm jista' jkun malajr.

(b)

Reazzjoni tista' tkun talba għal informazzjoni addizzjonali, aċċettazzjoni, rifjut, proposta għal modifika tal-Linja Komuni jew proposta għal Linja Komuni alternattiva.

(c)

Parteċipant li javża li m'għandu l-ebda pożizzjoni għaliex ma ġiex avviċinat minn esportatur jew mill-awtoritajiet fil-pajjiż riċeventi f'każ ta’ għajnuna għall-proġett, għandu jitiqes bħala li aċċetta l-proposta għal Linja Komuni.

57.   L-aċċettazzjoni tal-linji komuni

(a)

Wara perjodu ta’ 20 jum kalendarju, is-segretarjat għandu jinforma lill-Parteċipanti kollha bl-istatus tal-proposta għal Linja Komuni. Jekk mhux il-Parteċipanti kollha jkunu aċċettaw il-Linja Komuni, imma l-ebda Parteċipant ma jkun irrifjutaha, il-proposta għandha tibqa' miftuħa għal perjodu ieħor ta’ tmint ijiem kalendarji.

(b)

Wara dan il-perjodu l-ieħor, Parteċipant li ma rrifjutax b'mod espliċitu l-proposta għal linja komuni għandu jitiqes li aċċetta l-linja komuni. Madankollu, Parteċipant, inkluż il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva, jista' jaċċetta l-Linja Komuni taħt il-kondizzjoni li jkun hemm aċċettazzjoni espliċita min-naħa ta’ Parteċipant wieħed jew aktar.

(c)

Jekk Parteċipant ma jaċċettax element wieħed jew aktar ta’ Linja Komuni ikun qed jaċċetta b'mod impliċitu l-elementi l-oħra kollha tal-Linja Komuni. Huwa mifhum li aċċettazzjoni parzjali bħal din tista' twassal lil Parteċipanti oħra biex ibiddlu l-attitudni tagħhom lejn Linja Komuni proposta. Il-Parteċipanti kollha huma liberi li joffru jew jallinjaw it-termini u l-kondizzjoniiet li mhumiex koperti minn Linja Komuni.

(d)

Linja Komuni li ma ġietax aċċettata tista' titqies mill-ġdid billi jintużaw il-proċeduri fl-Artikoli 55 u 56. F'dawn iċ-ċirkostanzi, il-Parteċipanti mhumiex marbuta bid-deċiżjoni oriġinali tagħhom.

58.   In-nuqqas ta' ftehim dwar il-linji komuni

Jekk il-Parteċipant li ħa l-inizjattiva u Parteċipant li ppropona modifika jew alternattiva ma jistgħux jiftiehmu dwar Linja Komuni f'perjodu addizzjonali ta’ tmint ijiem kalendarji, dan il-perjodu jista' jiġi estiż bil-kunsens reċiproku tagħhom. Is-Segretarjat għandu jinforma lill-Parteċipanti kollha bi kwalunkwe estensjoni bħal din.

59.   Id-data effettiva tal-linja komuni

Is-Segretarjat għandu jinforma lill-Parteċipanti kollha jew li l-Linja Komuni se tidħol fis-seħħ jew li ġiet irrifjutata; il-Linja Komuni se tidħol fis-seħħ tlett ijiem kalendarji wara din it-tħabbira. Is-Segretarjat għandu jagħmel disponibbli fuq l-OLIS rekord aġġornat b'mod permanenti tal-Linji Komuni kollha li kien hemm ftehim dwarhom jew li għad m'hemmx deċiżjoni dwarhom.

60.   Il-validità tal-linji komuni

(a)

Linja Komuni, ladarba tkun miftiehma, għandha tkun valida għal perjodu ta’ sentejn mid-data effettiva tagħha, sakemm is-Segretarjat jiġi informat li m'għadiex ta’ interess, u li ġiet aċċettata mill-Parteċipanti kollha. Linja Komuni għandha tibqa' valida għal perjodu ieħor ta’ sentejn jekk Parteċipant ifittex estensjoni f'14-il jum kalendarju mid-data oriġinali tal-iskadenza. Jistgħu jiġu miftiehma estensjonijiet sussegwenti permezz tal-istess proċedura. Linja Komuni miftiehma skont l-Artikolu 33 b) 4) għandha tkun valida sakemm id-data tal-Bank Dinji għas-sena ta’ wara tkun disponibbli.

(b)

Is-Segretarjat għandu jimmonitorja l-istatus tal-linji komuni u għandu jżomm lill-Parteċipanti informati skont dan, permezz taż-żamma tal-elenku “l-istatus tal-Linji Komuni validi” fuq l-OLIS. Skond dan, inter alia s-Segretarjat għandu:

Iżid Linji Komuni ġodda fejn dawn ġew aċċettati mill-Parteċipanti.

Jaġġorna d-data tal-iskadenza meta Parteċipant jitlob estensjoni.

Iħassar Linji Komuni li skadew.

Joħroġ, fuq bażi ta’ kull tliet xhur, lista ta’ Linji Komuni li mistennija jiskadu fit-tliet xhur ta’ wara.

Taqsima 6:   Id-dispożizzjonijiet operattivi għall-komunikazzjoni tar-rati minimi tal-imgħax (ir-rrik)

61.   Il-komunikazzjoni tar-rati minimi tal-imgħax

(a)

Ir-RRIK għal muniti li jiġu ddeterminati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20 għandhom jintbagħtu permezz ta’ komunikazzjoni istantanja mill-inqas darba fix-xahar lis-Segretarjat biex tkun iċċirkolata lill-Parteċipanti kollha.

(b)

Notifika bħal din għandha tasal is-Segretarjat mhux iktar tard minn ħamest ijiem wara t-tmiem ta’ kull xahar li ġie kopert minn din l-informazzjoni. Is-Segretarjat imbagħad għandu jinforma immedjatament lill-Parteċipanti kollha bir-rati applikabbli u jagħmilhom disponibbli pubblikament.

62.   Id-data effettiva għall-applikazzjoni tar-rati tal-imgħax

Kwalunkwe bidla fir-RRIK għandha tidħol fis-seħħ fil-ħmistax-il jum wara t-tmiem ta’ kull xahar.

63.   Il-bidliet immedjati fir-rati tal-imgħax

Meta l-iżviluppi tas-suq jeħtieġu n-notifika ta’ emenda lil RRIK matul xahar, ir-rata emendata għandha tiġi implimentata għaxart ijiem wara li n-notifika ta’ din l-emenda tkun ġiet riċevuta mis-Segretarjat.

Taqsima 7:   Ir-reviżjonijiet

64.   Ir-reviżjoni regolari tal-arranġament

(a)

Il-Parteċipanti għandhom jirrivedu b'mod regolari l-funzjonament tal-Arranġament. Fir-reviżjoni, il-Parteċipanti għandhom jeżaminaw, inter alia, il-proċeduri ta’ notifika, l-implimentazzjoin u l-operazzjoni tas-sistema tad-DDR, ir-regoli u l-proċeduri tal-għajnuna marbuta, il-kwistjonijiet ta’ allinjament, l-impenji minn qabel u l-possibbiltajiet ta’ parteċipazzjoni usa' fl-Arranġament.

(b)

Din ir-reviżjoni għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni dwar l-esperjenza tal-Parteċipanti u fuq is-suġġerimenti tagħhom biex jittejbu l-operazzjoni u l-effikaċja tal-Arranġament. Il-Parteċipanti għandhom iqisu l-għanijiet tal-Arranġament u s-sitwazzjoni ekonomika u monetarja prevalenti. L-informazzjoni u s-suġġerimenti li l-Parteċipanti jixtiequ jressqu għal din ir-reviżjoni għandhom jaslu s-Segretarjat mhux aktar tard minn 45 jum kalendarju qabel id-data tar-reviżjoni.

65.   Ir-reviżjoni tar-rati minimi tal-imgħax

(a)

Il-Parteċipanti għandhom jirrivedu perjodikament s-sistema għall-iffissar tar-RRIK sabiex ikun żgurat li r-rati notifikati jirriflettu l-kondizzjonijiet korrenti tas-suq u jissodisfaw l-għanijiet li jsostnu l-istabbiliment tar-rati operattivi. Reviżjonijiet bħal dawn għandhom ikopru wkoll l-marġni li għandu jiġi miżjud meta dawn ir-rati jiġu applikati.

(b)

Parteċipant jista' jressaq quddiem il-President tal-Parteċipanti talba ssostanzjata għal reviżjoni straordinarja f'każ li dan il-Parteċipant iqis li r-RRIK għal munita waħda jew aktar m'għadiex tirrifletti l-kondizzjonijiet korrenti tas-suq.

66.   Ir-reviżjoni tar-rati minimi tal-primjum u kwistjonijiet relatati

Il-Parteċipanti għandhom jimmonitorjaw u jirrivedu b'mod regolari l-aspetti kollha tar-regoli u tal-proċeduri tal-primjums. Dan għandu jinkludi:

(a)

il-metodoloġija għall-mudell tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Pajjiż sabiex ikun rivedut il-validità tiegħu fid-dawl tal-esperjenza;

(b)

ir-rati Minimi tal-Primjum għar-Riskju ta’ kreditu tal-pajjiż u għal dak sovran sabiex ikunu aġġustati matul iż-żmien ħalli jkun żgurat li jibqgħu miżura preċiża tar-riskju, billi jitqiesu t-tliet PFTs: il-metodi tad-dħul u l-ħruġ tal-flus u tal-akkumulazzjonijiet tal-imgħax u, fejn ikun xieraq, l-indikaturi tas-suq privat;

(c)

id-differenzazzjonijiet fl-MPRs li jqisu l-kwalità differenti tal-prodotti tal-kreditu tal-esportazzjoni u l-perċentwali tal-kopertura provduta; u

(d)

il-korp tal-esperjenza relatat mal-użu tal-mitigazzjoni u/jew tal-esklużjoni tar-riskju kif ġie stabbilit fl-Artikolu 28 u l-validità kontinwa u kemm jibqgħu xierqa l-Fatturi tal-Mitigazzjoni/tal-Esklużjoni tar-Riskju speċifiċi permissibbli. Biex tkun mgħejjuna r-reviżjoni, is-Segretarjat għandu jipprovdi r-rapporti tan-notifiki kollha.


(1)  Kif iddefinit fl-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni tal-OECD.

(2)  Ibbażata fuq ir-reviżjoni annwali mill-Bank Dinji tal-klassifikazzjoni tal-pajjiżi tiegħu, għall-fini tal-kategorija tal-klassifikazzjoni tal-kategorija tal-pajjiż se jintuża limitu ta’ Dħul Gross Nazzjonali (DGN) per capita, b'limitu bħal dan ikun disponibbli fuq il-websajt tal-OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  Għal finijiet amministrattivi, uħud mill-pajjiżi li ġeneralment ma jirċivux krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati ma jistgħux jiġu kklassifikati.

(4)  L-Indikaturi tas-Suq Privat huma: bonds sovrani, metodu ta’ qari read-across, suq tal-konfiski u self sindikat.

(5)  Ibbażat fuq ir-reviżjoni annwali mill-Bank Dinji tal-klassifikazzjoni tal-pajjiżi, għall-fini tal-eliġibilità għall-għajnuna marbuta se jintuża limitu ta’ Dħul Gross Nazzjonali (DGN) per capita; limitu bħal dan huwa disponibbli fuq il-websajt tal-OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Għall-finijiet tal-Artikolu 33 b) 5), l-ismantellament ta’ impjant tal-enerġija nukleari jista' jitqies bħala għajnuna umanitarja. F'każ ta’ inċident nukleari jew inċident kbir industrijali li jikkawża tniġġiż transkonfinali serju, kwalunkwe Parteċipant affetwat jista' jipprovdi għajnuna marbuta sabiex jitneħħew jew jitaffew l-effetti tiegħu. Fkaż ta’ riskju sinifikanti li jista' jiġri inċident bħal dan, kwalunkwe Parteċipant li huwa potenzjalment affetwat li biħsiebu jipprovdu għajnuna biex jipprevjeni li dan iseħħ għandu jagħti notifika minn qabel skont l-Artikolu 46. Il-Parteċipanti l-oħra għandhom iqisu b'mod favorevoli aċċellerazzjoni tal-proċeduri tal-għajnuna marbuta skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi.

L-ANNESS I

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI GĦALL-BASTIMENTI

KAPITOLU I

L-AMBITU TAL-FTEHIM SETTORJALI

1.   Il-parteċipazzjoni

Il-Parteċipanti għall-Ftehim Settorjali huma: l-Awstralja, l-Unjoni Ewropea, il-Ġappun, il-Korea u n-Norveġja.

2.   L-ambitu tal-applikazzjoni

Dan il-Ftehim Settorjali, li jikkomplementa l-Arranġament, jistabbilixxi l-linji ta’ gwida speċifiċi għal krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati li jirrelataw mal-kuntratti tal-esportazzjoni ta':

(a)

Kwalunkwe bastiment ġdid ta’ fuq il-baħar ta’ 100 gt u aktar li jintuża għat-trasport ta’ oġġetti jew ta’ persuni, jew għat-twettiq ta’ servizz speċjalizzat (pereżempju, bastimenti tas-sajd, bastimenti għall-manifattura tal-ħut, bastimenti li jkissru s-silġ u bħala dreġers, li jippreżentaw b'mod permanenti permezz tal-mezzi ta’ propulsjoni u direzzjoni (ir-rota tat-tmun) tagħhom il-karatteristiċi kollha ta’ navigazzjoni awtonoma fil-baħar miftuħ), laneċ tal-irmonk ta’ 365 kw u aktar u strutturi ta’ bastimenti li mhumiex lesti li jżommu f'wiċċ l-ilma u li huma mobbli. Il-Ftehim Settorjali ma jkoprix il-bastimenti militari. Il-baċiri li jżommu f'wiċċ l-ilma u l-unitajiet mobbli lil hinn mix-xtut (mobile offshore units) mhumiex koperti mill-Ftehim Settorjali, imma jekk jinqalgħu il-problemi b'rabta mal-krediti tal-esportazzjoni għal strutturi bħal dawn, il-parteċipanti għall-Ftehim Settorjali (li minn hawn 'il quddiem se jissejħu il-“Parteċipanti”), wara li jitqiesu t-talbiet issostanzjanzati minn kwalunkwe Parteċipant, jistgħu jiddeċiedu li għandhom ikunu koperti.

(b)

Kwalunkwe konverżjoni ta’ vapur. Il-konverżjoni ta’ vapur tfisser kwalunkwe konverżjoni ta’ bastimenti ta’ fuq il-baħar ta’ aktar minn 1 000 gt sakemm l-operazzjonijiet ta’ konverżjoni jinkludu bidliet radikali fil-pjan tat-tagħbija, fil-buq jew fis-sistema ta’ propulsjoni.

(c)

(1)

Għalkemm il-bastimenti tat-tip ħoverkraft mhumiex inklużi fil-Ftehim Settorjali, il-Parteċipanti jitħallew jagħtu krediti tal-esportazzjoni għall-bastimenti tal-ħoverkraft b'kondizzjonijiet ekwivalenti għal dawk li jipprevalu fil-Ftehim Settorjali. Jimpenjaw irwieħhom sabiex japplikaw din il-possibbiltà b'mod moderat u biex ma jagħtux kondizzjonijiet ta’ kreditu bħal dawn lil bastimenti tal-ħoverkraft f'każi fejn ġie stabbiliti li m'hi offruta l-ebda kompetizzjoni skont il-kondizzjonijiet tal-Ftehim Settorjali.

(2)

Fil-Ftehim Settorjali, it-terminu “ħoverkraft” huwa ddefinit kif ġej: vettura amfibja ta’ mill-inqas 100 tunnellata maħsuba biex tkun appoġġjata għalkollox mill-ajra li tinħareġ mill-vettura fejn tifforma spazju li jinżamm fi struttura flessibbli madwar il-periferija tal-vettura u s-superfiċje tal-art jew tal-ilma taħt il-vettura, u li tista' tiġi imbuttata u kkontrollata minn skrejjen tal-arja jew minn arja li tgħaddi minn kanali minn fannijiet jew minn strumenti simili.

(3)

Huwa mifhum li l-għotja ta’ krediti tal-esportazzjoni b'kondizzjonijiet ekwivalenti għal dawk li jipprevalu f'dan il-Ftehim Settorjali għandha tkun limitata għal dawk il-bastimenti tal-ħoverkraft li jintużaw tul rotot marittimi u tul rotot li mhumiex fuq l-art, ħlief biex jintlaħqu l-faċilitajiet tat-terminals li jinsabu f'distanza massima ta’ kilometru mill-ilma.

KAPITOLU II

ID-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI U GĦALL-GĦAJNUNA MARBUTA

3.   It-terminu massimu ta’ hlas lura

It-terminu massimu ta’ ħlas lura, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tal-pajjiż, huwa ta’ 12-il sena wara l-konsenja.

4.   Ħlas bi flus kontanti

Il-Parteċipanti għandhom jeħtieġu ħlas minimu bi flus kontanti ta’ 20 fil-mija tal-prezz tal-kuntratt mal-konsenja.

5.   Il-ħlas lura tal-kapital

Is-somma kapitali ta’ kreditu tal-esportazzjoni għandha titħallas lura f'rati indaqs normalment f'intervalli regolari ta’ sitt xhur u massimu ta’ 12-il xahar.

6.   Il-primjum minimu

Id-dispożizzjonijiet tal-Arranġament f'relazzjoni mal-livelli ta’ referenza minimi tal-primjum m'għandhomx ikunu applikati sakemm dispożizzjonijiet bħal dawn ma ġewx riveduti aktar mill-Parteċipanti għal dan il-Ftehim Settorjali.

7.   L-għajnuna

Kwalunkwe Parteċipant li jixtieq jipprovdi l-għajnuna, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Arranġament, irid jikkonferma li l-vapur ma jiġix operat taħt reġistru miftuħ matul it-terminu ta’ ħlas lura u li nkisbet l-assigurazzjoni xierqa li s-sid aħħari joqgħod fil-pajjiż riċeventi, mhux sussidjarju mhux operattiv ta’ interess barrani u impenja ruħu li ma jbigħx il-vapur mingħajr l-approvazzjoni tal-gvern tiegħu.

KAPITOLU III

IL-PROĊEDURI

8.   In-notifika

Għall-fini tat-trasparenza, kull parteċipant, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Arranġament u s-Sistema tar-Rappurtaġġ tal-Kredituri tal-IBRD/Unjoni ta’ Berne/OECD, għandu jipprovdi informazzjoni annwali dwar is-sistema tiegħu għall-provvista ta’ appoġġ uffiċjali u dwar il-mezzi ta’ implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim Settorjali, inklużi l-iskemi li huma fis-seħħ.

9.   Ir-reviżjoni

(a)

Il-Ftehim Settorjali għandu jiġi rivedut kull sena jew fuq it-talba ta’ kwalunkwe Parteċipant fi ħdan il-kuntest tal-Grupp ta’ Ħidma dwar it-Tarzna tal-OECD, u għandu jsir rapport lill-Parteċipant għall-Arranġament.

(b)

Biex ikunu ffaċilitati l-koerenza u l-konsistenza bejn l-Arranġament u l-Ftehim Settorjali u billi titqies in-natura tal-industrija tat-tarzna, il-Parteċipanti għal dan il-Ftehim Settorjali u għall-arranġament se jikkonsultaw u jikkoordinaw kif inhu xieraq.

(c)

Fuq deċiżjoni min-naħa tal-Parteċipanti għall-Arranġament biex jinbidel l-arranġament, il-Parteċipanti għal dan il-Ftehim Settorjali (il-Parteċipanti) se jeżaminaw deċiżjoni bħal din u jqisu r-rilevanza tagħha għal dan il-Ftehim Settorjali. Sakemm issir konsiderazzjoni bħal din, l-emendi għall-Arranġament mhux se japplikaw għal dan il-Ftehim Settorjali. F'każ li l-Parteċipanti jistgħu jaċċettaw l-emendi għall-Arranġament għandhom jirrapportaw dan bil-miktub lill-Parteċipanti għall-Arranġament. F'każ li l-Parteċipanti ma jistgħux jaċċettaw l-emendi għall-Arranġament safejn l-applikazzjoni tagħhom għat-tarzna hija kkonċernata, għandhom jinformaw lill-Parteċipanti għall-Arranġamenti bl-oġġezzjonijiet tagħhom u għandhom jidħlu f'konsultazzjonijiet magħhom sabiex tinstab soluzzjoni għall-kwistjonijiet. F'każ li ma jista' jintlaħaq l-ebda ftehim bejn iż-żewġ gruppi, il-fehmiet tal-Parteċipanti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-emendi għat-tarzna għandha tipprevali.

(d)

Mad-dħul fis-seħħ tal-“Ftehim dwar il-Kondizzjonijiet Normali tal-Kompetizzjoni fl-Industrija tal-Kostruzzjoni u tat-Tiswija ta’ Bastimenti tal-Merkanzija” dan il-Ftehim Settorjali għandu jieqaf japplika għal dawk il-Parteċipanti li huma legalment meħtieġa li japplikaw il-Ftehim dwar il-Krediti tal-Esportazzjoni għall-Bastimenti tal-1994 [C/WP6(94)6]. Parteċipanti bħal dawn għandhom jaħdmu għal reviżjoni immedjata sabiex il-Ftehim tal-1994 jinġieb skont dan il-Ftehim Settorjali.

Żjieda

L-IMPENJI GĦAX-XOGĦOL FUTUR

Minbarra x-xogħol Futur tal-Arranġament, il-Parteċipanti għal dan il-Ftehim Settorjali jaqblu:

(a)

Li jiżviluppaw lista illustrattiva tat-tipi ta’ bastimenti li ġeneralment jitqiesu bħala li huma vijabbli b’mod mhux kummerċjali, fejn jitqiesu d-dixxiplini dwar l-għajnuna marbuta li ġew stabbiliti fl-Arranġament.

(b)

Li jirrivedu d-dispożizzjonijiet tal-Arranġament f’relazzjoni mal-livelli minimi ta’ referenzi tal-primjums sabiex ikunu inkorporati f’dan il-Ftehim Settorjali.

(c)

Li jiddiskutu, bla ħsara għall-iżviluppi fin-negozjati internazzjonali rilevanti, l-inklużjoni ta’ dixxiplini oħra dwar ir-rati minimi tal-imgħax li jinkludu RRIK u rati varjabbli speċjali.

(d)

Li jiddiskutu l-applikabilità ta’ rati annwali ta’ ħlas lura tal-kapital.

L-ANNESS II

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI GĦAL IMPJANT TAL-ENERĠIJA NUKLEARI

KAPITOLU I

L-AMBITU TAL-FTEHIM SETTORJALI

1.   L-ambitu tal-applikazzjoni

(a)

Dan il-Ftehim Settorjali, li jikkomplementa l-Arranġament:

Jistabbilixxi l-linji ta’ gwida speċjali li japplikaw għall-krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati li jirrelataw mal-kuntratti għall-esportazzjoni ta’ stazzjonijiet tal-enerġija nukleari kompleti jew ta’ partijiet minnhom, li jinkludu l-komponenti, it-tagħmir, il-materjali u s-servizzi kollha, inkluż it-taħriġ tal-personal, meħtieġa direttament għall-kostruzzjoni u għall-montaġġ ta’ stazzjonijiet tal-enerġija nukleari bħal dawn. Jistabbilixxi wkoll it-termini li japplikaw biex ikun appoġġjat il-fjuwil nukleari.

Ma japplikax għal oġġetti li s-soltu jkun responsabbli għalihom ix-xerrej, b'mod partikolari l-ispejjeż assoċjati mal-iżvilupp tal-art, mat-toroq, mal-bini fuq il-lant tax-xogħol, mal-linji tal-enerġija, u mal-installazzjoni għat-trasmissjoni tal-enerġija u mal-provvista tal-ilma, kif ukoll l-ispejjeż li jinqalgħu minħabba proċeduri ta’ approvazzjoni uffiċjali (eż. il-permessi għas-sit, il-permess għall-kostruzzjoni, il-permess biex jitgħabba l-fjuwil) fil-pajjiż tax-xerrej, ħlief:

f'każi fejn ix-xerrej tal-installazzjoni tat-trasmissjoni tal-enerġija huwa l-istess bħax-xerrej tal-impjant tal-enerġija u l-kuntratt ġie konkluż f'relazzjoni mal-installazzjoni tat-trasmissjoni tal-enerġija oriġinali għal dak l-impjant tal-enerġija, it-terminu massimu ta’ ħlas lura u r-rati minimi tal-imgħax għall-installazzjoni tat-trasmissjoni tal-enerġija oriġinali għandhom ikunu l-istess bħal dawk għall-impjant tal-enerġija nukleari (jiġifieri, 15-il sena u r-RRSIK).

Ma japplikax għas-substazzjonijiet, għat-transformers u għal-linji ta’ trasmissjoni.

(b)

Dan il-Ftehim Settorjali japplika wkoll għall-modernizzazzjoni ta’ impjant tal-enerġija nukleari eżistenti f'każi fejn kemm il-valur totali tal-modernizzazzjoni tkun ta’ jew aktar minn 80 miljun SDRs (il-Kategorija X) kif ukoll it-tul ta’ żmien ekonomiku tal-impjant probabbli li tiġi estiża b'mill-inqas 15-il sena. Jekk kwalunkwe waħda minn dawn il-kriterji ma tiġix sodisfatta, japplikaw it-termini tal-Arranġament.

(c)

Aktar milli l-Ftehim Settorjali għandhom japplikaw it-termini tal-Arranġament għall-appoġġ uffiċjali pprovdut għall-ismantellament ta’ impjant tal-enerġija nukleari. L-ismantellament jiġi ddefinit bħala l-għeluq jew l-ismantellar ta’ impjant tal-enerġija nukleari. Il-proċeduri ta’ Linja Komuni li ġew stabbiliti fl-Artikoli 55 sa 60 tal-Arranġament jipprovdi l-possibbiltà li t-termini ta’ ħlas lura jkunu ristretti jew estiżi.

2.   Ir-reviżjoni

Il-Parteċipanti għandhom jirrivedu d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Settorjali b'mod regolari.

KAPITOLU II

ID-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI U TAL-GĦAJNUNA MARBUTA

3.   It-terminu massimu ta' ħlas lura

It-terminu massimu ta’ ħlas lura, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tal-pajjiż, huwa ta’ 15-il sena.

4.   Il-ħlas lura tal-kapital u l-ħlas tal-imgħax

(a)

Is-somma kapitali ta’ kreditu tal-esportazzjoni għandha titħallas lura f'rati ndaqs.

(b)

Il-kapital għandu jitħallas lura u l-imgħax għandu jitħallas bi frekwenza li ma tkunx inqas minn kull sitt xhur u l-ewwel rata tal-kapital u tal-imgħax għandha ssir mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu.

(c)

Għall-krediti tal-esportazzjoni li ġew provduti b'appoġġ għat-transazzjonijiet tal-kiri, jistgħu jiġu applikati ħlasijiet lura ndaqs tal-kapital u tal-imgħax ikkombinati flimkien minflok ħlasijiet lura ndaqs tal-kapital kif ġie stabbilit fil-paragrafu a).

5.   Ir-rati minimi tal-imgħax

(a)

Parteċipant li jipprovdi appoġġ uffiċjali għall-finanzjament permezz ta’ finanzjament dirett, finanzjament mill-ġdid jew appoġġ għar-rata tal-imgħax għandu japplika rati minimi tal-imgħax; il-Parteċipant għandu japplika r-Rati ta’ Referenza Speċjali tal-Imgħax Kummerċjali (RRSIK). Fejn l-impenn tar-RRSIK iffissat inizjalment huwa limitat għal perjodu massimu li ma jeċċedix il-15-il sena, li jibda mid-data tal-għotja tal-kuntratt, kwalunkwe appoġġ uffiċjali għall-perjodu li baqa' tas-self għandu wkoll ikun limitat għal garanziji jew għal appoġġ għar-rata tal-imgħax bir-RRSIK rilevanti li jipprevalu fiż-żmien tal-finanzjament mill-ġdid (roll-over).

(b)

Fejn jiġi provdut appoġġ uffiċjali għall-finanzjament għal tagħmir għall-provvista parzjali ta’ impjant tal-enerġija nukleari li għalih il-fornitur m'għandu l-ebda responsabbiltà għall-montaġġ, ir-rata minima tal-imgħax għandha tkun ir-RRSIK skont l-Artikolu 6 ta’ dan il-Ftehim Settorjali. Alternattivament, Parteċipant jista' joffri r-RRIK rilevanti skont l-Artikolu 20 tal-Arranġament, sakemm il-perjodu massimu mid-data tal-għotja tal-kuntratt sad-data tal-ħlas lura finali ma jeċċedix l-għaxar snin.

6.   Il-kostruzzjoni tar-RRSIK

Ir-RRSIK għandhom ikunu ffissati b'marġni ffissat ta’ 75 punt bażi 'l fuq mir-RRIK għall-munita kkonċernata, ħlief dik għall-Jen Ġappuniż, il-marġni għandu jkun ta’ 40 punt bażi. Għal dawn il-muniti li għandhom akar minn RRIK waħda, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20 a) tal-Arranġament, biex jinbnew ir-RRSIK għandha tintuża r-RRIK għall-itwal terminu.

7.   L-ispejjeż lokali u l-kapitalizzazzjoni tal-imgħax

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10 d) tal-Arranġament ma japplikawx fejn l-appoġġ uffiċjali għall-finanzjament jiġi provdut fuq il-bażi tar-RRSIK. L-appoġġ uffiċjali għall-finanzjament b'rati li mhumiex ir-RRSIK kemm għall-ispejjeż lokali kif ukoll għall-kapitalizzazzjoni tal-imgħax li jakkumula qabel il-punt tal-bidu meħuda flimkien m'għandux ikopri ammont li jeċċedi l-15 fil-mija tal-valur tal-esportazzjoni.

8.   L-appoġġ uffiċjali għall-fjuwil nukleari

(a)

It-terminu massimu ta’ ħlas lura għat-tagħbija inizjali tal-fjuwil m'għandiex teċċedi l-erba' snin mill-konsenja. Parteċipant li jipprovdi appoġġ uffiċjali għall-finanzjament għat-tagħbija inizjali tal-fjuwil għandu japplika r-rati minimi tal-imgħax; il-Parteċipant għandu japplika r-RRIK rilevanti. It-tagħbija inizjali tal-fjuwil għandha tikkonsisti f'mhux aktar mill-qalba nukleari li ġiet installata inizjalment, flimkien ma’ żewġ rikarigi sussegwenti, li flimkien jikkonsistu sa żewġ terzi ta’ qalba nukleari.

(b)

It-terminu massimu ta’ ħlas lura għal rikarigi sussegwenti tal-fjuwil nukleari huwa ta’ sitt xhur. Jekk f'ċirkostanzi eċċezzjonali termini itwal, imma jkun xi jkun il-każ li ma jeċċedux is-sentejn, jitqiesu xierqa, għandhom japplikaw il-proċeduri li ġew stabbiliti fl-Artikolu 44 tal-Arranġament. Parteċipant li jipprovdi appoġġ uffiċjali għall-finanzjament għal rikarigu sussegwenti ta’ fjuwil nukleari għandu japplika rati minimi tal-imgħax; il-Parteċipant għandu japplika r-RRIK rilevanti.

(c)

L-appoġġ uffiċjali għall-provvista separata tas-Servizzi għall-Arrikkiment tal-Uranju m'għandhomx ikunu provduti skont termini aktar favorevoli minn dak li japplikaw għall-fjuwil nukleari.

(d)

L-ipproċessar mill-ġdid u l-ġestjoni tal-fjuwil maħruq (inkluż ir-rimi tal-iskart) għandhom jitħallasu fuq bażi ta’ flus kontanti.

(e)

Il-Parteċipanti m'għandhomx jipprovdu fjuwil nukleari jew servizzi bla ħlas.

9.   L-għajnuna

Il-Parteċipanti m'għandhomx jipprovdu appoġġ għall-għajnuna, sakemm din ma tkunx fil-forma ta’ għajnuna mhux marbuta.

KAPITOLU III

IL-PROĊEDURI

10.   Il-konsultazzjoni minn qabel

Filwaqt li jirrikonoxxu l-vantaġġi li jistgħu jakkumulaw jekk tista' tinkiseb attitudni komuni lejn it-termini għal impjant tal-enerġija nukleari, il-Parteċipanti jaqblu li jinvolvu rwieħhom f'konsultazzjoni minn qabel fil-każi kollha fejn hemm intenzjoni li jkun provdut appoġġ uffiċjali.

11.   In-notifika minn qabel

(a)

Il-Parteċipant li beda konsultazzjoni minn qabel għandu jinnotifika lill-parteċipanti l-oħra kollha mill-inqas għaxart ijiem ta’ xogħol qabel ma jieħu deċiżjoni finali bit-termini li biħsiebu jappoġġja skont l-Anness V tal-Arranġament.

(b)

Il-Parteċipanti l-oħra m'għandhomx jieħdu deċiżjoni finali dwar it-termini li se jappoġġjaw matul il-perjodu ta’ għaxart ijiem ta’ xogħol li ġie speċifikat fis-subparagrafu a) t'aktar 'il fuq imma f'ħamest ijiem għandhom jiskambjaw informazzjoni mal-Parteċipanti l-oħra kollha fil-konsultazzjoni dwar it-termini xierqa ta’ kreditu għat-transazzjoni bl-għan li tinkiseb attitudni komuni dwar termini bħal dawn.

(c)

Jekk ma tinkisibx attitudni komuni permezz ta’ dawn il-mezzi fil-perjodu ta’ għaxart ijiem wara li tiġi riċevuta n-notifika inizjali, id-deċiżjoni finali ta’ kull Parteċipant fil-konsultazzjoni għandha tiġi ttardjata għal għaxart ijiem tax-xogħol addizzjonali fejn matul dan il-perjodu għandhom isiru aktar sforzi sabiex tinkiseb attitudni komuni permezz ta’ konsultazzjoni wiċċimbwiċċ.

L-ANNESS III

IL-FTEHIM SETTORJALI DWAR IL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI GĦALL-INĠENJI TAL-ARJU ĊIVILI

PARTI 1

INĠENJI TAL-AJRU ĠODDA U KBAR U MAGNI GĦAL INĠENJI TAL-AJRU BĦAL DAWN

KAPITOLU I

L-AMBITU

1.   Il-forma u l-ambitu tal-applikazzjoni

(a)

Il-parti 1 tal-Ftehim Settorjali, li jikkomplementa l-Arranġament, tistabbilixxi l-linji ta’ gwida speċjali li japplikaw għall-krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati li jirrelataw mal-bejgħ jew mal-kiri ta’ inġenji tal-ajru ċivili ġodda u kbar, li ġew elenkati fl-Appendiċi 1, u l-magni li ġew installati f’inġenji tal-ajru bħal dawn. Inġenju tal-ajru ġdid huwa inġenju tal-ajru li sidu huwa l-manifattur, jiġifieri inġenju tal-ajru li la kien ikkonsenjat u lanqas intuża qabel għall-fini li kien intenzjonat għalih li jġorr passiġġieri li jħallsu nol u/jew merkanzija. Dan m’għandux jipprekludi l-appoġġ minn Parteċipant għal termini li huma xierqa għal inġenji tal-ajru ġodda għal transazzjonijiet fejn, bl-għarfien minn qabel ta’ dak il-Parteċipant, tqiegħdu għal-lest arranġamenti temporanji ta’ finanzjament kummerċjali għaliex il-provvista ta’ appoġġ uffiċjali ġiet ittardjata. F’każi bħal dawn, it-terminu ta’ ħlas lura, inkluż il-“punt tal-bidu tal-kreditu” u d-“data tal-ħlas lura finali”, għandhom ikunu l-istess kif kienu jkunu li kieku l-bejgħ jew il-kiri tal-inġenju tal-ajru rċieva appoġġ uffiċjali mid-data li fiha l-inġenju tal-ajru kien ikkonsenjat oriġinarjament.

(b)

It-termini tal-Kapitolu I japplikaw ukoll għal magni u għal partijiet li jistgħu jinbidlu meta kkontemplati bħala parti mill-ordni oriġinali tal-inġenju ta l-ajru, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 33 tal-Parti 3 ta’ dan il-Ftehim Settorjali. Ma japplikawx għas-simulaturi tat-titjiriet, li huma soġġetti għat-termini tal-Arranġament.

2.   L-għan

L-għan ta’ dan il-Parti tal-Ftehim Settorjali huwa li jkun stabbilit ekwilibriju bbilanċjat li fis-swieq kollha:

jagħmel indaqs il-kondizzjonijiet finanzjarji kompetittivi bejn il-Parteċipanti;

jinnewtralizza l-finanzi fost il-Parteċipanti bħala fattur fl-għażla fost l-inġenji tal-ajru li qed jikkompetu; u

jevita t-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni.

KAPITOLU II

ID-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI U GĦALL-GĦAJNUNA

3.   Il-ħlas parzjali

(a)

Il-Parteċipanti għandhom jeħtieġu ħlas parzjali minimu ta’ 15 fil-mija tal-prezz totali tal-inġenju tal-ajru, li jinkludi l-prezz tal-istruttura tal-inġenju, kwalunkwe magna installata flimkien mal-magni żejda u mal-partijiet li jistgħu jinbidlu sal-punt li jissemma fl-Artikolu 33 tal-parti 3 ta’ dan il-Ftehim Settorjali.

(b)

L-appoġġ uffiċjali għal ħlas parzjali bħal dan jista’ biss jieħu l-forma ta’ assigurazzjoni u garanziji, jiġifieri sempliċi kopertura, kontra r-riskji ta’ qabel il-kreditu tas-soltu.

4.   It-terminu massimu ta’ ħlas lura

It-terminu massimu ta’ ħlas lura huwa ta’ 12-il sena.

5.   Il-muniti eliġibbli

Il-muniti li huma eliġibbli għal appoġġ uffiċjali għall-finanzjament huma d-Dollari tal-Istati Uniti, il-Euros u l-Isterlini tar-Renju Unit.

6.   Il-ħlas lura tal-kapital

(a)

Is-somma kapitali ta’ kreditu tal-esportazzjoni normalment għandha titħallas lura f’rati ndaqs u regolari bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull sitt xhur u bl-ewwel rata li għandha ssir mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu. Fil-każ ta’ kiri, jista’ jiġi applikat profil ta’ ħlas lura bħal dan jew għall-ammont tal-kapital biss jew għall-kapital u għall-imgħax ikkombinati flimkien.

(b)

Parteċipant li biħsiebu jappoġġja l-ħlas lura tal-kapital skont termini differenti minn dawk li ġew stabbiliti fil-paragrafu a) għandu jikkonforma ma’ dan li ġej:

(1)

L-ebda ħlas lura waħdu jew serje ta’ ħlasijiet lura f’perjodu ta’ sitt xhur m’għandu jeċċedi l-25 fil-mija tas-somma kapitali li tista’ titħallas lura matul it-terminu tal-ħlas lura.

(2)

Il-parteċipant għandu jagħti notifika minn qabel.

7.   Il-ħlas tal-imgħax

(a)

L-imgħax normalment m’għandux ikun ikkapitalizzat matul il-perjodu ta’ ħlas lura.

(b)

L-imgħax għandu jkun jista’ jitħallas bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull sitt xhur u bl-ewwel ħlas li għandu jsir mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu.

(c)

Parteċipant li biħsiebu jappoġġja ħlas tal-imgħax skont termini differenti minn dawk li ġew stabbiliti fil-paragrafu a) u b) għandu jagħti notifika minn qabel.

8.   Ir-rati minimi tal-imgħax

(a)

Il-Parteċipant li jipprovdi appoġġ uffiċjali għall-finanzjament, li m’għandux jeċċedi l-85 fil-mija tal-prezz totali tal-inġenju tal-ajru li jissemma fis-subparagrafu a) tal-Artikolu 3 tal-Ftehim Settorjali, għandu japplika rati minimi tal-imgħax sa massimu ta’ 62.5 fil-mija tal-prezz totali tal-inġenju tal-ajru kif ġej:

skont termini ta’ ħlas lura sa u li jinkludu l-għaxar snin - TB10 + 120 punti bażi;

skont termini ta’ ħlas lura ta’ aktar minn għaxra sa 12-il sena - TB10 + 175 punti bażi;

fejn TB10 tfisser ir-rendiment ta’ bonds tal-gvern ta’ għaxar snin għall-munita rilevanti (ħlief il-Euro) b’maturità kostanti bil-kalkulazzjoni tal-medja tul il-ġimgħatejn kalendarji ta’ qabel. Fil-każ tal-Euro, TB10 tfisser ir-rendiment ta’ maturità ta’ għaxar snin tal-kurva tar-rendiment tal-Euro, ikkalkulata mill-Eurostat sabiex tiġi stabbilita r-RRIK tal-Euro, bil-kalkulazzjoni tal-medja tul il-ġimgħatejn kalendarji ta’ qabel. Għall-muniti kollha għandu jiġi applikat marġni kif ġie speċifikat aktar ‘il fuq.

(b)

Il-perċentwali massima tal-prezz totali tal-inġenju tal-ajru li tista’ tiġi ffinanzjata bir-rati minimi ffissati tal-imgħax li ġew speċifikati fis-subparagrafu a) t’aktar ‘il fuq għandha tkun limitata għal 62.5 fil-mija meta l-ħlas lura tas-self jiġi mifrux tul it-tul ta’ żmien kollu tal-finanzjament u 42.5 fil-mija meta l-ħlas lura tas-self jiġi mifrux tul il-maturitajiet ta’ aktar tard. Il-Parteċipanti huma liberi li jużaw jew il-metodu tal-ħlas lura, bla ħsara għal- limitu massimu applikabbli għal dik ix-xerja. Parteċipanti li joffri qatgħa bħal din għandu jinnotifika lill-parteċipanti l-oħra bl-ammont, bir-rata tal-imgħax, bid-data meta ġiet iffissata r-rata tal-imgħax, bil-perjodu ta’ validità għar-rata tal-imgħax u bix-xejra tal-ħlas lura. Il-Parteċipanti għandhom jirrivedu ż-żewġ limiti massimi fiż-żmien ta’ kull reviżjoni skont l-Artikolu 17 ta’ dan il-Ftehim Settorjali sabiex ikun eżaminat jekk limitu massimu jipprovdix aktar vantaġġi mill-ieħor sabiex ikun aġġustat l-aktar wieħed vantaġġjuż ħalli jkun hemm bilanċ aktar ekwilibrat.

(c)

Bla ħsara għal-limitu ta’ 85 fil-mija li ġie speċifikat fis-subparagrafu a) t’aktar ‘il fuq:

(1)

Il-Parteċipanti jistgħu jipprovdu b’mod addizzjonali appoġġ uffiċjali għall-finanzjament b’mod komparabbli għal dak provdut mill-Korporazzjoni ta’ Għoti ta’ Fondi Privati għall-Esportazzjoni (PEFCO). Informazzjoni ta’ kull ħmistax dwar l-ispejjeż tas-self tal-PEFCO u dwar ir-rati applikabbli tat-tislif, bid-drittijiet uffiċjali tal-garanzija esklużi, fuq finanzi b’rati ffissati għall-iżburżamenti immedjati tul serje ta’ dati, għal offerti ta’ kuntratti u għal offerti ta’ appalti għandha tkun ikkomunikata lill-Parteċipanti l-oħra fuq bażi regolari. Parteċipant li joffri qatgħa bħal din għandu jinnotifika lill-parteċipanti l-oħra bl-ammont, bir-rata tal-imgħax, bid-data meta ġiet iffissata r-rata tal-imgħax, bil-perjodu ta’ validità għar-rata tal-imgħax u bix-xejra tal-ħlasijiet lura. Kwalunkwe parteċipant li jallinja finanzjament bħal dan li ġie offrut minn Parteċipant ieħor għandu jallinjah fit-termini u fil-kondizzjonijiet kollha tiegħu ħlief għall-perjodu ta’ validità tal-offerti ta’ impenn kif ġie stabbilit fl-Artikolu 8 ta’ dan il-Ftehim Settorjali.

(2)

Dawn ir-rati, kif ġie nnotifikat, għandhom jiġu applikati mill-Parteċipanti kollha sakemm ir-rata tal-imgħax tal-iżburżament ta’ 24 xahar ma teċċedix il-225 punt bażi ’l fuq mit-TB10. F’każ li r-rata tal-24 xahar teċċedi l-225 punt bażi, il-Parteċipanti huma liberi li japplikaw ir-rata ta’ 225 punt bażi għall-iżburżament tal-24 xahar u r-rati korrispondenti kollha u għandhom jikkonsultaw immedjatament sabiex tinstab soluzzjoni permanenti.

(d)

Ir-rati minimi tal-imgħax jinkludu l-primjum tal-assigurazzjoni tal-kreditu u d-drittijiet tal-garanzija. Madankollu, il-ħlasijiet tal-impenn u tal-ġestjoni mhumiex inklużi fir-rata tal-imgħax.

9.   L-aġġustamenti fir-rata tal-imgħax

Ir-rati minimi tal-imgħax li ġew stabbiliti fl-Artikolu 8 ta’ dan il-Ftehim Settorjali għandhom jiġu riveduti kull ġimgħatejn. Jekk il-medja tar-rendiment tal-bonds tal-gvern għall-munita rilevanti b’maturità kostanti hija differenti b’għaxar punti bażi jew aktar fit-tmiem ta’ kwalunkwe perjodu ta’ ġimgħatejn, rati minimi tal-imgħax bħal dawn se jiġu aġġustati permezz tal-istess differenza fil-punti bażi li ġiet innotata aktar ‘il fuq u r-rata li ġiet ikkalkulata mill-ġdid se titqarreb lejn l-eqreb ħames punti bażi.

10.   Il-perjodu ta’ validità għall-krediti tal-esportazzjoni/għall-offerti tar-rati tal-imgħax

Il-perjodu ta’ kemm idumu l-offerti għar-rata minima tal-imgħax li ġie ffissat skont l-Artikolu 8 ta’ dan il-Ftehim Settorjali m’għandux jeċċedi t-tliet xhur.

11.   Id-determinazzjoni tal-offerti tar-rata tal-imgħax u għażla tar-rati tal-imgħax

(a)

Il-Parteċipanti jistgħu jipprovdu appoġġ uffiċjali għall-finanzjament skont l-Artikoli 8 u 9 ta’ dan il-Ftehim Settorjali b’rata tal-imgħax li tapplika fid-data ta’ meta ssir offerta ta’ rata tal-imgħax għall-inġenju tal-ajru rilevanti, sakemm dik l-offerta tiġi aċċettata fil-perjodu ta’ validità skont l-Artikolu 10 ta’ dan il-Ftehim Settorjali. Jekk l-offerta tar-rata tal-imgħax ma tiġix aċċettata b’dan il-mod, jistgħu jsiru aktar offerti tar-rata tal-imgħax sa, imma mhux aktar tard mid-data tal-konsenja tal-inġenju tal-ajru rilevanti.

(b)

Offerta ta’ rata tal-imgħax tista’ tiġi aċċettata u tingħażel ir-rata tal-imgħax fi kwalunkwe żmien bejn l-iffirmar tal-kuntratt u d-data tal-konsenja tal-inġenju tal-ajru rilevanti. Ir-rata magħżula minn dak li qed jissellef għandha tkun irrevokabbli.

12.   L-appoġġ għal sempliċi kopertura

Il-Parteċipanti jistgħu jipprovdu appoġġ uffiċjali bħala garanzija jew assigurazzjoni biss, jiġifieri sempliċi kopertura, bla ħsara għal-limitu ta’ 85 fil-mija li ġie speċifikat fl-Artikolu 8 a) ta’ dan il-Ftehim Settorjali. Kwalunkwe Parteċipant li jipprovdi appoġġ bħal dan għandu jinnotifika lill-Parteċipanti l-oħra bl-ammont, bit-terminu, bil-munita u bix-xejra tal-ħlasijiet lura u tar-rati tal-imgħax.

13.   Il-punt ta’ referenza tal-kompetizzjoni

Fil-każ ta’ kompetizzjoni uffiċjalment appoġġjata, l-inġenji tal-ajru li qegħdin fil-lista tal-inġenji tal-ajru kbar ċivili fl-Appendiċi I għal dan il-Ftehim Settorjali u li jikkompetu ma’ inġenji tal-ajru oħra li jistgħu jibbenefikaw mill-istess termini u kondizzjonijiet tal-kreditu.

14.   Is-sigurtà għar-riskju tal-ħlas lura

Il-Parteċipanti jistgħu jiddeċiedu dwar is-sigurtà li huma jqisu aċċettabli biex ikun żgurat ir-riskju tal-ħlas lura mingħajr referenza lill-Parteċipanti l-oħra. Madankollu, jaqblu li jipprovdu dettalji dwar sigurtà bħal din jekk jintalbu jagħmlu dan mill-Parteċipanti l-oħra, jew meta jitqies li huwa xieraq.

15.   Il-bidliet fil-mudell

Il-Parteċipanti jaqblu li meta tkun saret jew ġiet konkluża offerta għal rata ffissata tal-imgħax fuq tip wieħed ta’ inġenju tal-ajru, it-termini inklużi fiha ma jistgħux jiġu ttrasferiti lil tip ieħor li għandu deskrizzjoni ta’ mudell differenti.

16.   Il-kiri

Bla ħsara għat-termini l-oħra tal-parti 1 ta’ dan il-Ftehim Settorjali, il-Parteċipanti jistgħu jipprovdu appoġġ għal kiri finanzjarju fuq l-istess bażi bħall-kuntratt tal-bejgħ.

17.   L-għajnuna

Il-Parteċipanti m’għandhomx jipprovdu appoġġ għall-għajnuna, sakemm din ma tkunx fil-forma ta’ għotja mhux marbuta. Madankollu, il-Parteċipanti għandhom iqisu b’mod favorevoli kwalunkwe talba għal Linja Komuni għall-għajnuna marbuta minħabba finijiet umanitarji.

KAPITOLU III

IL-PROĊEDURI

18.   In-notifika minn qabel, l-allinjament u l-iskambju tal-informazzjoni

Il-proċeduri għan-notifika minn qabel, għall-allinjament u għall-iskambju tal-informazzjoni li ġew stabbiliti fl-Arranġament għandhom japplikaw għal din il-Parti ta’ dan il-Ftehim Settorjali. Barra minn hekk, il-Parteċipanti jistgħu jitlobu konsultazzjoni jekk hemm kwalunkwe raġuni biex jemmnu li Parteċipant ieħor qed joffri kreditu uffiċjalment appoġġjat skont termini u kondizzjonijiet li ma jikkonformawx mal-Ftehim Settorjali. Il-konsultazzjoni għandha tinżamm f’għaxart ijiem, imma mill-bqija għandha ssegwi l-proċeduri li ġew stabbiliti fl-Artikolu 54 tal-Arranġament.

19.   Ir-reviżjoni

Il-Parteċipanti għandhom jirrivedu l-proċeduri u d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim Settorjali b’mod regolari sabiex jinġiebu eqreb tal-kondizzjonijiet tas-suq. Madankollu, jekk il-kondizzjonijiet tas-suq jew il-prattiki tal-finanzjament tas-soltu jinbidlu b’mod konsiderevoli, tista’ tintalab reviżjoni, ikun meta jkun.

PARTI 2

L-INĠENJI TAL-AJRU ĠODDA KOLLHA ĦLIEF L-INĠENJI TAL-AJRU L-KBAR

KAPITOLU IV

L-AMBITU

20.   Il-forma u l-ambitu tal-applikazzjoni

Il-parti 2 ta’ dan il-Ftehim Settorjali, li jikkomplementa l-Arranġament, tistabbilixxi l-linji ta’ gwida speċjali li japplikaw għall-krediti tal-esportazzjoni uffiċjalment appoġġjati għall-bejgħ jew għall-kiri ta’ inġenji tal-ajru ġodda li ma kinux koperti mill-parti 1 ta’ dan il-Ftehim Settorjali. Ma tapplikax għall-ħoverkraft jew għas-simulaturi tat-titjiriet li huma soġġetti għat-termini tal-Arranġament.

21.   L-aħjar sforzi

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu jirrappreżentaw l-aktar termini ġenerużi li l-Parteċipanti jistgħu joffru meta jipprovdu appoġġ uffiċjali. Madankollu, il-Parteċipanti għandhom ikomplu jirrispettaw it-termini tas-suq tas-soltu għat-tipi differenti ta’ inġenji tal-ajru u għandhom jagħmlu dak kollu li huwa fis-setgħa tagħhom biex ma jħallux li dawn it-termini jitnaqqru.

22.   Il-kategoriji tal-inġenji tal-ajru

Il-Parteċipanti ftiehmu dwar it-tqassim f’kategoriji tal-inġenji tal-ajru li ġej:

—   Kategorija A: inġenji tal-ajru li jaħdmu bit-turbini, inklużi l-ħelikopters (eż. Inġenji tal-ajru turbo ġet, turbo prop u turbo fan) b’ġeneralment bejn 30 u 70 sit.

—   Kategorija B: inġenji tal-ajru li jaħdmu bit-turbini oħra, inklużi l-ħelikopters.

—   Kategorija Ċ: inġenji tal-ajru oħra, inklużi l-ħelikopters.

Fl-appendiċi i ġiet stabbilita lista illustrattiva tal-inġenji tal-ajru fil-Kategoriji A u B.

KAPITOLU V

ID-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALL-KREDITI TAL-ESPORTAZZJONI U GĦALL-GĦAJNUNA

23.   It-terminu massimu ta’ ħlas lura

It-terminu massimu ta’ ħlas lura jvarja skont it-tqassim f’kategoriji tal-inġenji tal-ajru li għandu jkun iddeterminat skont il-kriterji li ġew stabbiliti fl-Artikolu 22 ta’ dan il-Ftehim Settorjali.

(a)

Għall-inġenji tal-ajru tal-Kategorija A it-terminu massimu ta’ ħlas lura huwa ta’ għaxar snin.

(b)

Għall-inġenji tal-ajru tal-Kategorija B it-terminu massimu ta’ ħlas lura huwa ta’ seba’ snin.

(c)

Għall-inġenji tal-ajru tal-Kategorija Ċ it-terminu massimu ta’ ħlas lura huwa ta’ ħames snin.

24.   Il-ħlas lura tal-kapital

(a)

Is-somma kapitali ta’ kreditu tal-esportazzjoni normalment għandha titħallas lura f’rati ndaqs u regolari bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull sitt xhur u bl-ewwel rata li għandha ssir mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu. Fil-każ tal-kiri, jista’ jiġi applikat profil ta’ ħlas lura bħal dan jew għall-ammont tal-kapital biss jew għall-kapital u għall-imgħax ikkombinati flimkien.

(b)

Parteċipant li biħsiebu jappoġġja ħlas lura tal-kapital skont termini differenti minn dawk li ġew stabbliti fil-paragrafu a) għandu jikkonforma ma’ dan li ġej:

(1)

L-ebda ħlas lura waħdu jew serje ta’ ħlasijiet lura f’perjodu ta’ sitt xhur m’għandu jeċċedi l-25 fil-mija tas-somma kapitali li tista’ tiħallas lura matul it-terminu tal-ħlas lura.

(2)

Il-Parteċipant għandu jagħti notifika minn qabel.

25.   Il-ħlas tal-imgħax

(a)

l-Imgħax normalment m’għandux ikun ikkapitalizzat matul il-perjodu ta’ ħlas lura.

(b)

l-Imgħax għandu jkun jista’ jitħallas bi frekwenza ta’ mhux inqas minn kull sitt xhur u bl-ewwel ħlas li għandu jsir mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-punt tal-bidu tal-kreditu.

(c)

Parteċipant li biħsiebu jappoġġja ħlas tal-imgħax skont termini differenti minn dawk li ġew stabbiliti fil-paragrafi a) u b) għandu jagħti notifika minn qabel.

(d)

l-imgħax jeskludi:

(1)

kwalunkwe ħlas bħala primjum jew ħlas ieħor biex ikunu assigurati jew iggarantiti l-krediti tal-fornitur jew il-krediti finanzjarji. Fejn l-appoġġ uffiċjali jiġi provdut permezz ta’ krediti/finanzjament diretti jew finanzjament mill-ġdid, il-primjum jew jista’ jiġi miżjud mal-valur nominali tar-rata tal-imgħax jew jista’ jkun ħlas separat; iż-żewġ komponenti għandhom ikunu speċifikati b’mod separat lill-Parteċipanti;