ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.319.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 319

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
2 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/780/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2011 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda għall-Anness XIII (Trasport) mal-Ftehim taż-ŻEE

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1244/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 442/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1245/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1246/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Mantecados de Estepa (IĠP)]

32

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

34

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1248/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

37

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1249/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

39

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1250/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IĠP)]

41

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1251/2011 tat-30 ta’ Novembru 2011 li jemenda d-Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti tal-applikazzjonijiet tagħhom għall-proċeduri tal-għoti tal-kuntratti ( 1 )

43

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1252/2011 tat-30 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-petriċa fiż-żona VII min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

45

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1253/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1067/2008 u (KE) Nru 1064/2009 li jiftħu kwoti tariffarji tal-Unjoni Ewropea għall-importazzjoni taċ-ċereali li ġejjin minn pajjiżi terzi u jipprovdu għall-ġestjoni tagħhom

47

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1254/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

49

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/781/PESK tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH)

51

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja u tħassar id-Deċiżjoni 2011/273/PESK

56

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

71

 

 

2011/784/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Awwissu 2011 dwar Għajnuna mill-Istat C 39/09 (ex N 385/09) – il-Latvja – Finanzjament pubbliku tal-infrastruttura tal-port fil-Port ta’ Ventspils (notifikata bid-dokument numru C(2011) 6043)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2008/911/KE li tistabbilixxi lista ta’ sustanzi erbali, preparazzjonijiet erbali u kombinazzjonijiet tagħhom għal użu fi prodotti mediċinali erbali tradizzjonali (notifikata bid-dokument numru C(2011) 7382)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ sigurtà li għandhom jiġu ssodisfati mill-istandards Ewropej għar-roti, ir-roti għat-tfal żgħar, u l-mezzi ta’ ġarr fuq ir-rota skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

106

 

 

2011/787/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2011 li tawtorizza l-Istati Membri jieħdu temporanjament miżuri ta’ emerġenza kontra t-tixrid ta’ Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. fir-rigward tal-Eġittu (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom il-munita euro (BĊE/2011/18)

116

 

 

2011/789/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities (BĊE/2011/20)

117

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta’ Novembru 2011

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda għall-Anness XIII (Trasport) mal-Ftehim taż-ŻEE

(2011/780/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100(2) flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 tat-28 ta’ Novembru 1994 dwar arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fl-Anness XIII mal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim”) jinsabu dispożizzjonijiet u arranġamenti speċifiċi rigward it-trasport.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (2) għandu bħala l-għan prinċipali tiegħu li jiġi stabbilit u miżmum livell uniformi għoli ta’ sikurezza fl-avjazzjoni ċivili fi ħdan l-Unjoni.

(3)

L-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni jistgħu jaffettwaw il-livell tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandu għalhekk ikun inkorporat fil-Ftehim sabiex tkun permessal-parteċipazzjoni sħiħa mill-Istati tal-EFTA fl-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

(5)

Ladarba r-Regolament (KE) Nru 216/2008 jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 (3), li ġie inkorporat fil-Ftehim, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 konsegwentement għandu jitħassar taħt il-Ftehim.

(6)

L-Anness XIII mal-Ftehim għandu jiġi emendat kif meħtieġ.

(7)

L-Unjoni għandha għalhekk tieħu l-pożizzjoni, fi ħdan il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE, stipulata fl-abbozz tad-Deċiżjoni li jinsab mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emenda maħsuba għall-Anness XIII (Trasport) mal-Ftehim għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

K. SZUMILAS


(1)  ĠU L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea (ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1).


ABBOZZ

DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE Nru …/2011/UE

ta’ …

li temenda l-Anness XIII (Trasport) mal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat mill-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIII mal-Ftehim kien emendat b’Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru …/… ta’ … (1).

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (2) għandu bħala l-għan prinċipali tiegħu li jiġi stabbilit u miżmum livell uniformi għoli ta’ sikurezza fl-avjazzjoni ċivili fi ħdan l-Unjoni.

(3)

L-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni jistgħu jaffettwaw il-livell tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandu għalhekk ikun inkorporat fil-Ftehim sabiex tkun permessal-parteċipazzjoni sħiħa mill-Istati tal-EFTA fl-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li ġie inkorporat fil-Ftehim Nru 1592/2002 u li konsegwentement għandu jitħassar taħt il-Ftehim,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness XIII mal-Ftehim għandu jiġi emendat kif speċifikat fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-lingwa Islandiża u Norveġiża, li għandhom jiġu pubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil- …, sakemm in-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ikunu saru lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE, u fis-Suppliment taż-ŻEE, ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, …

Għall-Kumitat Konġunt ŻEE

The President

The Secretaries to the EEA Joint Committee


(1)  ĠU L …

(2)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1.

(*)  [L-ebda ħtiġijiet kostituzzjonali indikati.] [Ħtiġijiet kostituzzjonali indikati.]

Dikjarazzjoni mill-Istati tal-EFTA mad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru … li tinkorpora fil-Ftehim ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE

“Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jittratta fost affarijiet oħra dwar l-awtorità li jiġu imposti multi u ħlasijiet penali perjodiċi fil-kamp tas-sikurezza tal-avjazzjoni. L-inkorporazzjoni ta’ dan ir-Regolament hija mingħajr preġudizzju għas-soluzzjonijiet istituzzjonali rigward atti futuri li jagħtu setgħat biex jiġu imposti sanzjonijiet.”

ANNESS

mad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru …

L-Anness XIII mal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-inċiż li ġej għandu jiżdied fil-punti 66a (ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91) u 66r (id-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“—

32008 R 0216: Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-20 ta’ Frar 2008 (ĠU L 79, 19.3.2008. p. 1).”;

(2)

Dan li ġej għandu jiżdied mal-punt 68a (Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE):

“, kif emendat permezz ta’:

32008 R 0216: Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-20 ta’ Frar 2008 (ĠU L 79, 19.3.2008. p. 1).”;

(3)

It-test ta’ punt 66n (ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

32008 R 0216: Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

Sakemm mhux stabbilit xorta oħra aktar ’l isfel, u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll Nru 1 għall-Ftehim, it-terminu ‘Stat/i Membru/i’ fir-Regolament għandu, b’żieda mat-tifsira tiegħu fir-Regolament, jinftiehem li jinkludi l-Istati Membri fl-EFTA. Il-Paragrafu 11 ta’ Protokoll 1 għandu japplika.

(b)

Fir-rigward tal-Istati tal-EFTA, skont kif u meta xieraq, l-Aġenzija għandha tassisti lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA jew lill-Kumitat Permanenti, skont il-każ, fil-qadi tal-kompiti rispettivi tagħhom. L-Aġenzija u l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA jew il-Kumitat Permanenti, skont kif ikun il-każ, għandhom jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni kif u meta xieraq.

(c)

Xejn f’dan ir-Regolament ma għandu jkun interpretat fis-sens ta’ trasferiment ta’ poteri lill-Aġenzija biex taġixxi f’isem l-Istati tal-EFTA fl-ambitu ta’ ftehimiet internazzjonali għal raġunijiet differenti għajr dawk biex tgħinhom fil-qadi tal-obbligi tagħhom skont dawn il-ftehimiet.

(d)

L-Artikolu 12 hu emendat kif ġej:

(i)

Fil-paragrafu 1, għandha tiddaħħal il-frażi ‘jew Stat tal-EFTA’ wara l-kelma ‘il-Komunità’.

(ii)

Il-Paragrafu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:

‘Kull meta l-Unjoni tinnegozja ma’ pajjiż terz sabiex tikkonkudi ftehim li fih jiġi stabbilit li Stat Membru jew l-Aġenzija jista’/tista’ joħroġ/toħroġ ċertifikati abbażi taċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet ajronawtiċi ta’ dak il-pajjiż terz, għandha tagħmel ħilitha biex tikseb għall-Istati tal-EFTA offerta ta’ ftehim analogu mal-pajjiż terz ikkonċernat. Min-naħa tagħhom, l-Istati tal-EFTA għandhom jikkonkludu ftehimiet mal-pajjiżi terzi korrispondenti għal dawk tal-Unjoni.’

(e)

Is-subparagrafu segwenti għandu jiżdied fl-Artikolu 14(7):

‘Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4(d) tal-Protokoll 1 għall-Ftehim taż-ŻEE, meta l-Kummissjoni u l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA jiskambjaw informazzjoni fuq deċiżjoni meħuda skont dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni li waslet mingħand l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA lill-Istati Membri tal-UE, u l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tikkomunika l-informazzjoni li rċiviet mill-Kummissjoni lill-Istati tal-EFTA.’

(f)

Fl-Artikolu 15 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

‘5.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandu, għall-applikazzjoni tar-Regolament, japplika għal kull dokument tal-Aġenzija fir-rigward tal-Istati tal-EFTA wkoll’.

(g)

Dan li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 17(2)(b):

‘L-Aġenzija għandha wkoll tassisti lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA u tipprovdiha bl-istess appoġġ, fejn tali miżuri u ħidmiet jaqgħu fil-kompetenza tal-Awtorità skont il-Ftehim.’

(h)

L-Artikolu 17(2)(e) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

‘fil-qasam tal-kompetenza tagħha, tmexxi funzjonijiet u kompiti assenjati lil Partijiet Kontraenti minn Konvenzjonijiet internazzjonali applikabbli, b’mod partikolari l-Konvenzjoni ta’ Chicago. L-awtoritajiet tal-avjazzjoni nazzjonali tal-Istati tal-EFTA għandhom jwettqu dawn il-funzjonijiet u l-kompiti kif previst f’dan ir-Regolament biss.’

(i)

L-ewwel sentenza tal-Artikolu 20 għandha tinbidel minn dan li ġej:

‘Fir-rigward ta’ prodotti, partijiet u tagħmir imsemmijin fl-Artikolu 4(1)(a) u (b), l-Aġenzija għandha, meta applikabbli u kif speċifikat fil-Konvenzjoni ta’ Chicago jew l-Annessi tagħha, twettaq il-funzjonijiet u l-kompiti tal-Istat tad-disinn, il-manifattura jew ir-reġistrazzjoni meta relatati mal-approvazzjoni tad-disinn. L-awtoritajiet tal-avjazzjoni nazzjonali tal-Istati tal-EFTA għandhom jwettqu dawn il-funzjonijiet u l-kompiti biss kif assenjati lilhom skont dan l-Artikolu.’

(j)

L-Artikolu 24 hu emendat kif ġej:

(i)

Dan li ġej għandu jiġi miżjud fil-paragrafu 1:

‘L-Aġenzija għandha tirrapporta lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA dwar spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni fi Stat tal-EFTA.’

(ii)

Dan li ġej għandu jiġi miżjud fil-paragrafu 4:

‘Fir-rigward tal-Istati tal-EFTA, l-Aġenzija għandha tiġi kkonsultata mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.’

(k)

Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Artikolu 25(1):

‘Il-poter li jingħataw multi u ħlasijiet perjodiċi bħala penali lil persuni u lil impriżi li lilhom l-Aġenzija tkun ħarġet ċertifikat għandu fil-każ fejn dawn il-persuni jew impriżi jinsabu stabbiliti fi Stat tal-EFTA, ikun f’idejn l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.’

(l)

Fl-Artikolu 25(4) il-frażi ‘Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej’ għandha tiġi sostitwita b’‘Il-Qorti tal-EFTA’ u l-kelma ‘Kummissjoni’ għandha tiġi sostitwita b’‘L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA’ fir-rigward tal-Istati EFTA.

(m)

Fl-Artikolu 29 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

‘4.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 12(2)(a) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħrajn tal-Unjoni Ewropej, ċittadini tal-Istati tal-EFTA li jgawdu d-drittijiet kollha tagħhom bħala ċittadini jistgħu jiddaħħlu jaħdmu b’kuntratt mid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija.’

(n)

Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Artikolu 30:

‘L-Istati tal-EFTA għandhom japplikaw għall-Aġenzija u l-impjegati tagħha, il-Protokoll ta’ il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropej u regoli oħra applikabbli adottati skont il-Protokoll.’

(o)

Dawn il-kliem li ġejjin għandhom jiddaħħlu wara l-kelma “Komunità” fl-Artikolu 32(1):

‘, Islandiża u Norveġiża:’

(p)

Dan li ġej għandu jiddaħħal wara l-Artikolu 33(2)(c):

‘(ca)

ir-rapport ġenerali annwali u l-programm ta’ ħidma tal-Aġenzija, skont il-paragrafi (b) u (c) rispettivament, għandu jintbagħat lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.’

(q)

Fl-Artikolu 34 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

‘4.   L-Istati tal-EFTA għandhom jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-Bord Amministrattiv u fi ħdanu għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi bħall-Istati Membri tal-UE, ħlief id-dritt għall-vot.’

(r)

Fl-Artikolu 41 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“6.   Ċittadini tal-Istati tal-EFTA ser ikunu eleġibbli bħala membri, inklużi Presidenti, fil-Bord tal-Appell. Meta l-Kummissjoni tfassal lista ta’ persuni li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 3 ser tikkunsidra ukoll persuni adattati b’nazzjonalitajiet tal-Istati tal-EFTA.”

(s)

Dan li ġej għandu jiżdied fl-aħħar tal-Artikolu 54(1):

‘Fir-rigward tal-Istati tal-EFTA, l-Aġenzija għandha tassisti lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA fit-twettiq tal-kompiti msemmija qabel.’

(t)

Dawn il-kliem li ġejjin għandhom jiddaħħlu wara l-kelma “Trattat” fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 58(3):

‘jew bl-Islandiż jew bin-Norveġiż’

(u)

Fl-Artikolu 59 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

‘12.   L-Istati tal-EFTA għandhom jipparteċipaw fil-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1(a). Għal dan il-għan, il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 82(1)(a) u l-Protokoll 32 tal-Ftehim għandhom japplikaw mutatis mutandis.’

(v)

Il-paragrafi li ġejjin jiżdiedu mal-Artikolu 65:

‘8.   L-Istati tal-EFTA għandhom jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-kumitat stabbilit skont paragrafu 1, u fi ħdanu għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi bħall-Istati Membri tal-UE, ħlief id-dritt għall-vot.

9.   Fejn ikun hemm nuqqas ta’ ftehim bejn il-Kummissjoni u l-kumitat, il-Kunsill jista’ jieħu deċiżjoni dwar il-materja inkwistjoni, l-Istati tal-EFTA jistgħu jqajmu l-kwistjoni fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE skont l-Artikolu 5 tal-Ftehim.’

(w)

Fejn applikabbli, u sakemm mhux previst mod ieħor, l-adattamenti ta’ hawn fuq għandhom japplikaw mutatis mutandis għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni li tagħti setgħat lill-Aġenzija u inkorporata f’dan il-Ftehim.”.


REGOLAMENTI

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/8


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 1244/2011

tal-1 ta’ Diċembru 2011

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 442/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 442/2011 tad-9 ta' Mejju 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-9 ta' Mejju 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 442/2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja.

(2)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fis-Sirja u f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (2), persuni u entitajiet oħra għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni, entitajiet u korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi mniżżlin fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 442/2011,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-persuni u entitajiet elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu mal-lista mniżżla fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 442/2011.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 121, 10.5.2011, p. 1.

(2)  Ara paġna 56 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

Persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Mohammad Al-Jleilati

Data tat-twelid 1945, PoB Damascus

Ministru tal-Finanzi. Responsabbli għall-ekonomija Sirjana.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Data tat-twelid 1956, PoB Aleppo

Ministru tal-Ekonomija u l-Kummerċ. Responsabbli għall-ekonomija Sirjana.

1.12.2011

3.

Logotenent Ġeneral Fahid Al-Jassim

 

Kap tal-Persunal. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

4.

Ġeneral Maġġur Ibrahim Al-Hassan

 

Viċi Kap tal-Persunal. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

5.

Brigadier Khalil Zghraybih

 

L-14-il Diviżjoni. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

6.

Brigadier Ali Barakat

 

Il-103 Brigata tad-Diviżjoni tal-Gwardja Repubblikana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

7.

Brigadier Talal Makhluf

 

Il-103 Brigata tad-Diviżjoni tal-Gwardja Repubblikana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

8.

Brigadier Nazih Hassun

 

Intelligence tal-Forza tal-Ajru Sirjana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

9.

Kaptan Maan Jdiid

 

Gwardja Presidenzjali. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Diviżjoni tas-Sigurtà Politika. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Diviżjoni tas-Sigurtà Politika. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Diviżjoni tas-Sigurtà Politika. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Website: www.champress.net

Kanal tat-televixin li jipparteċipa f'kampanji ta' informazzjoni ħażina u ta' inċitament għall-vjolenza kontra d-dimostranti

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Ġurnal ta' kuljum li jipparteċipa f'kampanji ta' informazzjoni ħażina u ta' inċitament għall-vjolenza kontra d-dimostranti

1.12.2011

3.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (magħruf bħala CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; magħruf bħala SSRC, Scientific Studies and Research Center; magħruf bħala Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Jagħti appoġġ lill-armata Sirjana għall-kisba ta' materjali li jservu direttament għas-sorveljanza u għar-repressjoni tad-dimostranti.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel /fax: 963114471080

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel.-No.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus u PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus u PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria

Kumpannija tal-istat responsabbli mill-esportazzjoni kollha taż-żejt mis-Sirja. Tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC).

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Kumpannija taż-żejt tal-istat. Tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company-

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31 914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture 50 % ta' proprjetà tal-GPC. Tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

1.12.2011


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/11


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 1245/2011

tal-1 ta’ Diċembru 2011

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Waqt li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Waqt li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 tal-25 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran.

(2)

Il-Kunsill wettaq reviżjoni sħiħa tal-lista ta' persuni, entitajiet u korpi, kif tinsab fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010, li għaliha japplika l-Artikolu 16(2) ta’ dak ir-Regolament. Meta għamel dan, il-Kunsill ħa kont tal-osservazzjonijiet ippreżentati minn dawk ikkonċernati.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li l-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti għalihom fih.

(4)

Il-Kunsill ikkonkluda wkoll li l-entrati li jikkonċernaw ċerti entitajiet inklużi fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandhom jiġu emendati.

(5)

Barra minn dan, fid-dawl tat-tħassib kontinwu dwar l-espansjoni tal-programmi nukleari u missilitiċi tal-Iran espress mill-Kunsill Ewropew fit-23 ta' Ottubru 2011 u f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (2), għandhom jiġu inklużi persuni u entitajiet addizzjonali fil-lista ta' persuni, entitajiet u korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi kif jinsabu fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010.

(6)

Il-lista ta' persuni, entitajiet u korpi msemmija fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandha tiġi aġġornata kif adatt,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandu jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 281, 27.10.2010, p. 1.

(2)  Ara paġna 71 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

L-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

Il-persuni u l-entitajiet li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness VIII:

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet fir-rigward ta' missili nukleari jew ballistiċi

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Deputat President u Direttur Eżekuttiv ta' Melli Bank PLC, indikat mill-UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Il-kap attwali tas-sigurtà għall-Ministru tal-istitut tar-riċerka tad-Difiża u Loġistika tal-Forzi Armati, l-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND), li hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh, indikat min-NU. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar id-dimensjonijiet militari possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li l-Iran jirrifjuta li jikkoopera dwaru. Bħala kap tas-sigurtà, Babaei huwa responsabbli għall-prevenzjoni ta' żvelar ta' informazzjoni inkluż lill-IAEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Kap Uffiċjal Eżekuttiv tal-Arian Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Viċi Kap tan-NU tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika, indikata mill-UE, fejn huwa subordinat ta' Feridun Abbasi Davani, indikata min-NU. Huwa kien involut fil-programm nukleari Iranjan mill-inqas mill-2002, inkluż bħala l-ex Kap tal-Akkwist u l-Loġistika f'AMAD, fejn huwa kien responsabbli għall-użu ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu bħal Kimia Madan biex jinkiseb tagħmir u materjal għall-programm ta' armi nukleari tal-Iran.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

President tal-Bord u Direttur Eżekuttiv tal-Bank Refah, indikat mill-UE.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (magħruf bħala DANESHJOU)

 

Ministru tax-Xjenza, ir-Riċerka u t-Teknoloġija mill-elezzjoni tal-2009. L-Iran naqas milli jipprovdi lill-IAEA bi kjarifika dwar ir-rwol tiegħu fir-rigward ta' studji ta' żvilupp dwar testati missili. Dan huwa parti min-nonkooperazzjoni wiesgħa tal-Iran mal-investigazzjoni tal-IAEA tal-"Istudji Allegati", li jissuġġerixxu aspetti militari għall-programm nukleari tal-Iran, li jinkludi ċaħda tal-aċċess għal dokumenti assoċjati tal-individi rilevanti. Daneshjoo għandu wkoll rwol fl-attivitajiet "Difiża Passiva" f'isem il-President Ahmadenijad, minbarra r-rwol ministerjali tiegħu. L-Organizzazzjoni tad-Difiża Passiva hija diġà indikata mill-UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Direttur Eżekuttiv u Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Banque Sina, indikat mill-UE

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

data tat-twelid 20/9/74

Ċittadin Iranjan li jipprovdi prodotti, l-aktar metalli, lill-kumpanniji li jservu ta' paraventu SHIG indikati min-NU. Wassal prodotti lil SHIG bejn Jannar u Novembru 2010. Ħlasijiet għal xi prodotti saru fil-fergħa ċentrali tal-Export Development Bank of Iran (EDBI), indikat mill-UE f'Tehran wara Novembru 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

President u Direttur Eżekuttiv tal-Bank Saderat, indikat mill-UE

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Ċittadin Iranjan li jipprovdi prodotti, l-aktar fibri tal-karbonju, lill-SHIG u SBIG, indikati min-NU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Direttur Eżekuttiv ta' Kalaye Electric Company, indikata min-NU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

President tal-Bord u Direttur Maniġerjali ta' Bank Refah, indikat mill-UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Londra ta' Persia International Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Direttur Maniġerjali ta' MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Direttur Maniġerjali ta' Post Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Kap tal-Istitut tar-Riċerka tal-Fiżika (qabel magħruf bħala l-Istitut tal-Fiżika Applikata).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Direttur Maniġerjali ta' Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), indikata mill-UE. Huwa wkoll uffiċjal tal-AEOI. Huwa jissorvelja u joħroġ tenders lil kumpanniji ta' akkwist għal ħidma sensittiva ta' akkwist mitluba fil-Fuel Manufacturing Plant (FMP), iż-Zirconium Powder Plant (ZPP) u l-Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

President u Direttur mhux Eżekuttiv ta' Melli Bank PLC, indikat mill-UE

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Direttur Maniġerjali ta' Management Company for Nuclear Power Plant (MASNA), indikata mill-UE

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

President tal-Bord u Direttur Maniġerjali ta' Export Development Bank of Iran, indikat mill-UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Kap taċ-Ċentru ta' Riċerka għall-Isplużjoni u l-Impatt, magħruf ukoll bħala METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Direttur Ġenerali Sostitwenti f'Dubai tal-Persia International Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

23.

Aria Nikan, (magħruf bħala Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Magħruf li akkwista għad-Dipartiment Kummerċjali ta' Centrifuge Technology Company (TESA), indikata mill-UE. Huma għamlu sforzi biex isir akkwist ta' materjal indikat, inklużi prodotti mill-UE, li għandhom applikazzjonijiet fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Kumpannija li ngħatat kuntratt biex taħdem fis-siti għall-arrikkiment tal-uranju f'Natanz u Qom/Fordow fuq ix-xogħolijiet tal-elettriku u l-pajpijiet. Hija kienet responsabbli għat-tfassil, l-akkwist u l-installazzjoni ta' tagħmir ta' kontroll tal-elettriku f'Natanz fl-2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Involuta fil-forniment ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lil pajjiż terz

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Produttur ta' tagħmir ta' vakwu li pprovda s-siti ta' arrikkiment tal-uranju f'Natanza u Qom/Fordow. Fl-2011, ġew ipprovduti trasdutturi ta' pressjoni lil Kalaye Electric Company, indikata min-NU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Kumpannija tal-Ipproċessar tal-Uranju u l- Produzzjoni tal-Fjuwil Nukleari tal-Iran. Ikkontrollata mill-Organizzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran, indikata min-NU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (magħrufa bħala Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Subordinata għal TAMAS, indikata minn-NU. Hija għandha kuntratti ta' produzzjoni ma' Kalaye Electric Company, indikata min-NU u TESA, indikata mill-UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (magħruf bħala Iran Pouya)

 

Kumpannija li s-sid tagħha huwa l-Gvern u li operat l-ikbar extruder tal-aluminjum fl-Iran u pprovdiet materjal biex jintuża fil-produzzjoni ta' kisi għaċ-ċentrifuġi IR-1 u IR-2. Manifuttur prinċipali ta' ċilindri tal-aluminjum għal ċentrifuġi li l-konsumaturi tagħhom jinkludu l-AEOI, indikata min-NU u TESA, indikata mill-UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Kumpannija tas-settur tal-enerġija involuta fil-kostruzzjoni tas-siti ta' arrikkiment tal-uranju f'Qom/Fordow. Soġġetta għal rifjuti ta' esportazzjoni mir-Renju Unit, l-Italja u Spanja.

1.12.2011

31.

Karanir (magħruf bħala Moaser, magħruf bħala Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji ta' paraventu.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Kumpannija Iranjana mogħtija kuntratt ma' Kalaye Electric Company, indikata min-NU biex tipprovdi servizzi ta' inġinerja għaċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari. Reċentement kienet qiegħda takkwista tagħmir għas-sit ta' arrikkiment tal-urnaju ta' Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (psewdonomu FITCO)

Entry 3, no 11 Street 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji fuq quddiem.

1.12.2011

37.

Ċentru ta' Riċerka għall-Isplużjoni u l-Impatt (magħruf bħala METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Subordinat tal-Università Malek Ashtar, indikata mill-UE, huwa jissorvelja attività marbuta mad-Dimensjonijiet Militari Possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li dwaru l-lran mhuwiex qiegħed jikkoopera mal-IAEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Kuntrattur tal-kostruzzjoni li installa pajpijiet u tagħmir ta' appoġġ assoċjat fis-sit ta' titjib tal-uranju f'Natanz. Huwa ttratta speċifikament pajpijiet ta' ċentrifuġju.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Kumpannija tal-inġinerija involuta fl-appoġġ tal-firxa ta' proġetti industrijali fuq skala kbira inkluż il-programm ta' arrikkiment tal-uranju tal-Iran, inkluż ħidma mhux iddikjarata fis-sit ta' arrikkiment tal-uranju f'Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

It-tieni km ta' Khalaj Road End ta' Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Isem shell għal Khorasan Mettalurgy Industries (indikati taħt UNSCR 1803 (2008), sussidjarji ta' Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Sussidjarja tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika (AEOI), indikata min-Nazzjonijiet Uniti.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, it-Turkija

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu.

1.12.2011

43.

SURENA (magħruf bħala Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Kumpannija għall-Kostruzzjoniu l-Ikkummissjonar ta' Impjanti tal-Enerġija Nukleari. Ikkontrollata minn Novin Energy Company, indikata min-NU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Miżmuma u kkontrollata minn TESA, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Ipparteċipa fil-fabrikazzjoni ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Il-kumpannija pproduċiet u pprovdiet kontenituri speċifiċi ta' UF6 lis-siti ta' arrikkiment tal-uranju ta' Nantaz u Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (magħruf bħala Tosseh Jahad E Silo)

 

Parteċipazzjoni fil-programm nukleari iranjan fis-siti ta' Natanz, ta' Qom u ta' Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (magħruf bħala Yar Sanat, magħruf bħala Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Kumpannija ta' akkwist għal Kalaye Electric Company, indikata min-NU. Parteċipazzjoni fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan. Ippruvat takkwista prodotti ta' vakwu u trasdutturi ta' pressjoni.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Affiljata ma'Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) indikat mill-UE (magħruf bħala Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Islamika (IRGC)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

49.

Azim AGHAJANI (spelluta wkoll ADHAJANI)

 

Membru tal-IRGC, involut fl-għoti ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lill-pajjiż terz

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Kap tal-Kwartieri tal-Kostruzzjoni ta' Khatam Al-Anbia

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (psewdonomu Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membru tal-IRGC, involut fil-forniment ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lil pajjiż terz

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

52.

Yas Air

Ajruport ta' Mehrabad, Tehran

Isem ġdid għal IRGC Pars Aviation Service Company, sanzjonata min-NU u mill-UE. Fl-2011, ajruplan ta' Yas Air Cargo Airlines, li kien qed jivvjaġġa mill-Iran għas-Sirja, spezzjonat fit-Turkija, ġiet spezzjonat u nstab li kien fih armi konvenzjonali.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

53.

Ghasem NABIPOUR (magħruf bħala M T Khabbazi NABIPOUR)

Twieled fis-16/01/1956, Iranjan.

Direttur u Azzjonist ta' Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, l-isem il-ġdid ta' Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (magħrufa bħala Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) indikata fuq il-listi tal-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-ġestjoni teknika tal-bastimenti tal-IRISL. NABIPOUR huwa d-direttur tal-ġestjoni tal-bastimenti tal-IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Twieled fis-16/12/1962, Iranjan.

Direttur ġuridiku anzjan tal-IRISL, Direttur ta' Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Direttur tal-kumpannija li sservi ta' paraventu NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Twieled fil-31/01/1966, Iranjan.

Direttur ta' IRISL Malta Limited, psewdonomu Royal Med Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Twieled fl-4/06/1953, Iranjan, Ġermaniż.

Direttur amministrattiv tal-Irisl fl-Ewropa, Direttur Eżekuttiv ta' HTTS, sanzjonat mill-Unjoni Ewropea, ta' Darya Capital Administration Gmbh, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Amministratur ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu li jappartjenu jew taħt il-kontroll tal-IRISL jew tal-assoċjati tagħha.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data tat-twelid: 19 ta' Lulju 1956,

Passaport: N10623175 (Iran) maħruġ fis-27 ta' Marzu 2007; jiskadi fis-26 ta' Marzu 2012.

F: Direttur Reġjonali tal-IRISL fl-Emirati Għarab Magħquda, Direttur ta' Pacific Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, ta' Great Ocean Shipping Company, psewdonomu Oasi Freight Agency, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Stabbiliment ta' Crystal Shipping ZE fl-2010 bħala parti mill-isforzi biex tiġi evitata l-indikazzjoni mill-UE tal-IRISL.

1.12.2011

58.

Kaptan Alireza GHEZELAYAGH

 

Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Lead Maritime, indikata mill-UE li taġixxi f'isem HDSL f'Singopore. Barra minn hekk huwa CEO ta' Marine Network, indikata mill-UE, li hija l-uffiċju reġjonali tal-IRISL f'Singapor.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Twieled fit-23/01/1957, Iranjan.

Direttur kummerċjali anzjan tal-IRISL, Direttur konġunt u Azzjonist ta' Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, Direttur Eżekuttiv u Azzjonist ta' Sapid Shipping Company, sussidjarja tal-IRISL, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, Direttur Konġunt u Azzjonist ta' HDSL, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, membru tal-Kumitat ta' Tmexxija ta' Irano-Hind Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Twieled fis-06/01/1959, Iranjan.

Direttur u Azzjonist ta' Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Irreġistrat bħala Azzjonist ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Twieled fil-25/05/1950, Iranjan.

Direttur Finanzjarju anzjan tal-IRISL, Direttur anzjan ta' Irinvestship Limited, entità sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, Direttur ta' Fairway Shipping li reġgħet bdiet twettaq l-attivitajiet ta' Irinvestship limited. Amministratur ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL, b'mod partikolari Lancellin Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea u Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Twieled fit-30/09/1953, Iranjan.

Direttur Finanzjarju tal-IRISL mill-2011. Direttur Eżekuttiv anzjan ta' diversi sussidjarji tal-IRISL sanzjonati mill-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-ħolqien ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu. Huwa għadu rreġistrat bħala Direttur u Azzjonist tagħhom.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Twieled fit-23/07/1965, Iranjan.

Direttur Ġuridiku Konġunt tal-grupp IRISL, Direttur Ġuridiku ta' Rahbaran Omid Darya Ship Management Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

DtT: 27 ta' Mejju 1956, PtT: Bojnord, Iran,

Passaport: R10748186 (Iran) maħruġ fit-22 ta' Jannar 2007; jiskadi fit-22 ta' Jannar 2012

Direttur tal-IRISL China Shipping Company, psewdonomu Santelines (magħrufa bħala jew Santexlines), psewdonomu Rice Shipping, psewdonomu E-sail Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

65.

E-Sail magħrufa bħala E-Sail Shipping Company magħrufa bħala Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, iċ-Ċina

Ismijiet ġodda ta' Santexlines, psewdonomu IRISL China Shipping Company Limited, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Taġixxi f'isem l-IRISL. Taġixxi f'isem SAPID fiċ-Ċina, indikata mill-UE, li tiċċarterja bastimenti tal-IRISL għal kumpanniji oħra.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Entità miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping u Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, il-Ġermanja; .

Kumpannija li sservi ta' paraventu għall-HTTS, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Sussidjarja tal-IRISL, responsabbli għall-provvista ta' bastimenti f'biċċiet separati.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Sussidjarja tal-IRISL responsabbli għar-reklutaġġ ta' ekwipaġġi u għall-ġestjoni ta' persunal.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, il-Malasja

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Boustead Shipping Agencies wettqet transazzjonijiet mibdijin mill-IRISL jew minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, l-Eġittu

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Diamond Shipping Services wettqet transazzjonijiet u bbenefikat minn transazzjonijiet mibdijin mill-IRISL jew minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Good Luck Shipping Company inħolqot biex tieħu post Oasis Freight Company psewdonomu Great Ocean Shipping Services, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, u f'likwidazzjoni legali. Good Luck Shipping ħarġet dokumenti foloz dwar it-trasport favur l-IRISL u entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Taġixxi f'isem HDSL u Sapid, indikati mill-UE f'Emirati Għarab Magħquda. Stabbilita f'Ġunju 2011 bħala riżultat tas-sanzjonijiet, biex tissostitwixxi Great Ocean Shipping Services u Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, il-Pakistan

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited użat dokumenti tat-trasport użati mill-IRISL u minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL biex tevita s-sanzjonijiet.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. OTS Steinweg Agency wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL u entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, ipparteċipat fil-ħolqien ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, ipparteċipat fil-kisba ta' bastimenti għall-IRISL jew għal entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120, it-Tajlandja

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) ħarġet dokumenti foloz tat-trasport ifformulati f'isem kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, l-Alġerija

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Walship SA wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL favur il-klijenti tagħha, ħarġet dokumenti tat-trasport u rċevuti fformulati f'isem kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, fittxet klijenti li huma suxxettibbli li jwettqu kuntatti f'isimhom esklussivament favur l-IRISL jew entitatjiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Indirizz: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nrs.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Numru ta' reġistrazzjoni C 39359

Alpha Kara Navigation Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Sussidjarja ta' Darya Capital Administration GMBH, indikata mill-UE. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38079

Alpha Nari Navigation Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Indirizz: 107 Falcon House, Dubai, Investment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Proprjetà tal-aġent tal-IRISL Pacific Shipping. Tat assistenza finanzjarja għal bastimenti konfiskati tal-IRISL u għall-akwist ġodda tat-trasport.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company psewdonomu Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai

Ikkontrollata minn Moghddami Fard. Tipprovdi servizzi lis-sussidjarja tal-IRISL, Valfajre Shipping Company, indikata mill-UE. Kumpannija li sservi ta' paraventu jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum jew ikkontrollat mill-IRISL. Moghddami Fard huwa direttur tal-kumpannija

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Indirizz: 171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39354

Beta Kara Navigation Ltd hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

Numru IMO: 0099501

Bis Maritime Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL li tinsab fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Gholam Hossein Golparvar huwa amministratur tal-kumpannija.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Irreġistrata fil-gżejjer Marshall f'Awwissu 2011 bin-numru 46270.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, użata għall-akkwist ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL jew għal trasferimenti ta' fondi favur l-IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapor 059385

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Proprjetà jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem tal-IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

Proprjetà tal-aġent tal-IRISL Pacific Shipping. Stabbilita fl-2010 minn Moghddami Fard bħala parti mill-isforzi tiegħu biex jevita l-indikazzjoni mill-UE tal-IRISL. F'Diċembru tal-2010 intużat biex tittrasferixxi fondi biex jinħelsu vapuri konfiskati tal-IRISL u biex jitgħatta l-involviment tal-IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39357

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38077

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Azjenda miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL li tiġbor kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL, ibbażati f'Isle of Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Irreġistrata fil-gżejjer Marshall f'Awwissu 2011 bin-numru 46041.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, irreġistrata fil-Gżejjer Marshall miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320195

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

100

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38082

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

101

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38067

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

102

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

103

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Haji Pajand huwa direttur ta' Fairway Shipping

1.12.2011

104

Fasirus Marine Corporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39355

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

107

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309593

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

108

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309610

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

109

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309622

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

110

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru: 8309634

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309658

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320121

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Din l-azjenda intużat biex tistabbilixxi kumpanniji ta' kopertura għall-IRISL fl-UAE, inkluż ‧Good Luck Shipping‧. Id-Direttur Maniġerjali tagħha huwa Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309646

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320183

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

IMO Nru tal-bastiment: 7027899

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 45613

IMO Nru tal-bastiment: 9270646

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 45618

IMO Nru tal-bastiment: 9346548

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapor 188425

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38190

IMO Nru: 9386500

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nru: 9283007

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numru ta' reġistrazzjoni

C 38076

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 40069

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34477

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34479

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34476

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 45153

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 45152

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 41660

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 37437

IMO Nru tal-bastiment: 9274941

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34478

IMO Nru tal-bastiment: 9364112

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nru C 38183

IMO Nru tal-bastiment: 9387786

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38066.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Nru ta' reġistrazzjoni 5586832

IMO Nru: 9284154

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320169

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO Nru: 9387798

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38064

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Indirizz: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

IMO Nru tal-bastiment: 9387803

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Nru ta' reġistrazzjoni C 43447.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320133

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nru: 9284142

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309672

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC proprjetà ta' Hassan Djalilzaden– Nru ta' reġistrazzjoni C38182

IMO Nru tal-bastiment: 9387815

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nru: C 49549

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309701

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 and 8835 (Sharjah)

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Nru ta' reġistrazzjoni 5586846

IMO Nru: 9283019

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

IMO Nru tal-bastiment: 9405930

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38783

IMO Nru tal-bastiment: 9405942

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Taġixxi għall-IRISL fil-Lvant Nofsani. Id-Direttur Maniġerjali tagħha huwa Mohammad Moghaddami Fard. F'Ottubru tal-2010, hija kienet involuta fl-istabbiliment ta' kumpanniji ta' kopertura; l-ismijiet tal-ġodda intużaw fuq kontijiet tat-tagħbija sabiex jevitaw is-sanzjonijiet. Hija tkompli tiġi involuta fl-iskedar ta' vapuri tal-IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38781

IMO Nru tal-bastiment: 9405954

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

162

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320145

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

163

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38782

IMO Nru tal-bastiment: 9405978

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Nru ta' reġistrazzjoni 5586850

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (psewdonomu Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Nru ta' reġistrazzjoni 92630

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL f'Hong Kong, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320157

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapor 188980

L-uffiċċju prinċipali tal-IRISL f'Singapor u jaġixxi bħala l-aġent esklussiv ta' Asia Marine Network. Jaġixxi għall-HDSL f'Singapor.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320171

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

IMO Nru tal-bastiment: 9541887

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Brittaniċi

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema - Nru ta' reġistrazzjoni C 44939

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38070

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38069

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

2.

L-entrati għall-entitajiet imsemmijin hawn taħt għandhom jiġu sostitwiti mill-entrata mniżżla hawn taħt:

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet ta' missili nukleari jew ballistiċi

B.   Entitajiet

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malasja

Pearl Energy Company Ltd. hija sussidjarja proprjetà sħiħa ta' First East Export Bank (FEEB), li f'Ġunju 2010 ġie indikat min-NU taħt ir-Riżoluzzjoni 1929 tal-Kunsill tas-Sigurtà. Pearl Energy Company kienet stabbilita minn FEEB sabiex tipprovdi riċerka ekonomika fuq firxa ta' industriji globali.

23.05.2011

Safa Nicu magħrufa wkoll bħala ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ u ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Ditta tal-Komunikazzjoni li pprovdiet tagħmir għall-faċilità ta' (Qom) Fordow li nbniet mingħajr ma ġiet iddikjarata lill-IAEA.

23.05.2011

Onerbank ZAO (magħruf ukoll bħala Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Bank ibbażat fil-Belarus li għandu bħala sidien il-Bank Refah Kargaran, il-Bank Saderat u l-Export Development Bank of Iran

23.05.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entitajiet

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave ., Tehran, Iran

IRISL IMO Nri:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

L-IRISL ġiet involuta fit-trasbord ta' tagħbija relatata militarment, inkluża tagħbija proskritta mill-Iran. Tliet inċidenti tali involvew vjolazzjonijiet ċari li kienu rrappurtati lill-Kumitat tas-Sazzjonijiet tal-Iran tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Il-konnessjoni tal-IRISL mal-proliferazzjoni kienet tali li l-UNSCR appella lill-istati biex iwettqu spezzjonijiet fuq bastimenti tal-IRISL, dment li hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li l-bastiment qed iġġorr merkanzija proskritta, fil-UNSCR 1803 u 1929.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Maltac/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

NIMO Nru 9270658

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd magħrufa wkoll bħala Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Ikkontrollata mill-IRISL u taġixxi għall-IRISL f'portijiet Iranjani waqt li tissorvelja tali kompiti bħall-ġarr u l-ħatt.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company magħrufa wkoll bħala Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Taġixxi f'isem l-IRISL, matul il-Kanal tas-Suez u fl-Alixandra u Port Said. 51 % proprjetà ta' IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company magħrufa wkoll bħala Qeshm Ramouz Gostar

Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Proprjetà ta' IRISL. Tipprovdi karburant, bunkers, ilma, żebgħa, żejt tal-lubrikazzjoni u sustanzi kimiċi meħtieġa mill-bastimenti tal-IRISL. Il-kumpannija tipprovdi wkoll sorveljanza ta' manutenzjoni ta' bastimenti kif ukoll faċilitajiet u servizzi għall-membri tal-ekwipaġġ. Is-sussidjarji tal-IRISL użaw il-kontijiet tal-bank denominati bid-dollaru tal-Istati Uniti reġistrati taħt ismijiet ta' kopertura fl-Ewropa u fil-Lvant Nofsani biex jiffaċilitaw it-trasferiment ta' rutina ta' fondi. L-IRISL iffaċilitat vjolazzjonijiet repetuti tad-dispożizzjonijiet tal-UNSCR 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) magħrufa wkoll bħala Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company magħrufa wkoll bħala Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Tehran, Iran

Taġixxi f'isem l-IRISL. Kumpannija maniġerjali tal-bastimenti bbażata f'Tehran taġixxi bħala maniġer tekniku għal ħafna bastimenti tas-SAPID

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94311 (Ġermanja) maħruġ fil-21 ta' Lulju 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102600 (Ġermanja) maħruġ fid-19 ta' Settembru 2005; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9349576

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94312 (Ġermanja) maħruġ fil-21 Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102502 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005; Indirizz elettroniku info@hdslines.com; Sit tal-internet www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO Nru: 9349588.

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94313 (Ġermanja) maħruġ fil-21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102501 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9349590

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94315 (Ġermanja) maħruġ fil-21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102599 (Ġermanja) maħruġ fid-19 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku info@hdslines.com; Sit tal-internet www.hdslines.com; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO Nru: 9349667

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94316 (Ġermanja) maħruġ fil-21 Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102501 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005; Indirizz elettroniku info@hdslines.com; Sit tal-internet www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO Nru: 9349679

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94829 (Ġermanja) maħruġ fid-19 ta' Settembru 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102655 (Ġermanja) maħruġ fis-26 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165786

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94633 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102533 (Ġermanja) maħruġ fl-1 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165803

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94698 (Ġermanja) maħruġ fid-9 ta' Settembru 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102565 (Ġermanja) maħruġ fil-15 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165798

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102679 (Ġermanja) maħruġ fis-27 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165815

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94632 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102544 (Ġermanja) maħruġ fid-9 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9209324

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA104149 (Ġermanja) maħruġ fl-10 ta' Lulju 2006; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9328900

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA104175 (Ġermanja) maħruġ fit-12 ta' Lulju 2006; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9346536

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309634; 9165827

Insight World Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 9209336

Logic Smart Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309646; 9167253

Neuman Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8320183; 9167277

New Desire LTD hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8320195

Advance Novel hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309608

Alpha Effort Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309610; 9051636

Great Method Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309701

Smart Day Holdings Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Shallon Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8320157

Trade Treasure hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Shallon Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8320171

True Honour Holdings Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Shallon Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309684

Partner Century Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309672

Sino Access Holdings hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta C37423, Inkorporata f'Malta fl-2005

IMO Nr.: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd hija sussidjarja proprjetà sħiħa tal-IRISL. Tinsab fl-istess indirizz ġewwa Malta bħal Woking Shipping Investments Ltd u l-kumpanniji li huma proprjetà tagħha.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305192

Shere Shipping Company Limited hija sussidjarja li hija proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd hija sussidjarja proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited hija sussidjarja li hija proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305221

Vobster Shipping Company hija sussidjarja li hija proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Reġistrazzjoni tan-Negozju #C133993 (Ċipru), maħruġ fl-2002

IMO Nru: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd hija proprjetà sħiħa tal-IRISL. Ahmad Sarkandi huwa l-amministratur ta' Lancelin Shipping.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Registrazzjoni tan-Negozju #111999C

IMO Nru: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd hija kumpannija ta' kopertura għal IRISL li tinsab fl-Isle of Man. Hija 100% l-proprjetà tal-IRISL u hija l-proprjetarja reġistrata ta' bastiment li hu l-proprjetà tal-IRISL jew ta' affiljat tal-IRISL. Ahmad Sarkandi huwa direttur tal-kumpannija.

23.05.2011


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/32


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1246/2011

tad-29 ta’ Novembru 2011

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Mantecados de Estepa (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikulari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-applikazzjoni minn Spanja biex id-denominazzjoni “Mantecados de Estepa” tiddaħħal fir-reġistru, ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda stqarrija ta’ oġġezzjoni, skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan qed tiddaħħal fir-reġistru.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 32, 1.2.2011, p. 22.


ANNESS

Oġġetti tal-ikel imsemmija fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 510/2006:

Klassi 2.4.   Ħobż, ikel tal-għaġina, kejkijiet, ħlewwiet, gallettini u oġġetti oħra tal-furnar

SPANJA

Mantecados de Estepa (IĠP)


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/34


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1247/2011

tad-29 ta’ Novembru 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi assigurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqha, jew li żżid kwalunkwe suddiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bil-għan li jiġu applikati tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ ta’ prodotti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li tagħrif tariffarju li jorbot u li jkun inħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li hu marbut mal-klassifikazzjoni tal-prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhuwiex skont dan ir-Regolament jista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, ikompli jkun invokat mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif imniżżla fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament, tista’ tibqa’ tiġi invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Oġġett li għandu l-forma ta’ modulu f’kompartiment għalih ta’ daqs ta’ madwar 11 × 7 × 5 cm (l-hekk imsejjaħ “modulu ta’ input analogu”).

Il-modulu jikkonsisti minn żewġ unitajiet ta’ ċirkwiti stampati li jinkludu interfaċċja għall-input b’erba’ kanali, konvertitur mill-analog għad-diġitali, proċessur u interfaċċja tat-tip bus għall-konnessjoni ma’ kontrollur loġiku programmabbli (PLC). Il-modulu għandu firxa ta’ input ta’ voltaġġ li tvarja minn 0 sa 10 V DC.

Il-modulu jirċievi sinjali analogi li jirrappreżentaw pereżempju, il-kejl ta’ temperatura, veloċità, fluss jew piż minn apparati varji esterni.

Il-modulu jikkonverti u jipproċessa dawn is-sinjali qabel jibgħathom lill-PLC.

8538 90 99

Il-Klassifikazzjoni hija stabbilita bir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2 (c) għas-Sezzjoni XVI u l-mod tal-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 8538 , 8538 90  u 8538 90 99 .

Minħabba li l-modulu huwa interfaċċja bejn apparati esterni u apparat numeriku ta’ kontroll tat-titolu 8537 , klassifikazzjoni skont it-titolu 8471 bħala unità tal-input hija eskluża.

Ladarba l-modulu jirċievi, jikkonverti, jiproċessa u jibgħat sinjali elettriċi lill-PLC, klassifikazzjoni skont it-titolu 8536 bħala swiċċ jew rilej biex jagħmel konnessjonijiet ma’ jew f’ċirkwiti elettriċi hija eskluża.

Minħabba li l-modulu ma jikkontrollax waħdu l-apparat estern, iżda jikkostitwixxi biss interfaċċja bejn tali apparat u l-PLC, klassifikazzjoni taħt it-titolu 8537 bħala apparat elettriku ta’ kontroll hija eskluża.

Ladarba l-konverżjoni minn analog għal diġitali hija proċess intermedju biss, klassifikazzjoni taħt it-titolu 8543 bħala magni u apparat elettriku b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati jew inklużi bnadi oħra fil-Kapitolu 85 hija eskluża.

Minħabba li l-użu intenzjonat tal-modulu hu li jirċievi, jikkonverti u jipproċessa sinjali li jjirrappreżentaw il-kejl irċevut minn apparat estern u jibgħathom lill-PLC, il-modulu huwa essenzjali għall-operazzjoni tal-PLC tat-titlu 8537 .

L-artiklu għandu għalhekk ikun klassifikat taħt it-titlu 8538 bħala parti mill-apparat tat-titli 8535 sa 8537

2.

Oġġett li għandu l-forma ta’ modulu f’kompartiment għalih ta’ daqs ta’ madwar 11 × 7 × 5 cm (l-hekk imsejjaħ “modulu ta’ output diskret”).

Il-modulu jikkonsisti minn żewġ unitajiet ta’ ċirkwiti stampati li jinkludu interfaċċja tat-tip bus għall-konnessjoni ma’ kontrollur loġiku programmabbli (PLC), proċessur, konvertitur minn analag għal diġitali u interfaċċja għall-output bi 8 punti ta’ konnessjoni..

Il-punti ta’ konnessjoni huma rilejs tat-tip elttromanjetiku b’firxa ta’ vultaġġ tal-output li tasal minn 0 sa 250 V AC u kurrent tat-tagħbija sa 0.17 A kull punt.

Il-modulu jikkonverti u jipproċessa sinjali diskreti li jirrappreżentaw sinjali Mixgħul/Mitfi (On/Off) (pereżempju, 1/0 jew veru/falz) qabel jibgħatuhom lil aparati esterni varji, bħal kuntratturi, rilejs u lampi indikaturi.

8538 90 99

Il-Klassifikazzjoni hija stabbilita bir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2 (c) għas-Sezzjoni XVI u l-mod tal-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 8538 , 8538 90 u 8538 90 99 .

Minħabba li l-modulu huwa interfaċċja bejn apparati esterni u apparat numeriku ta’ kontroll tat-titolu 8537 , klassifikazzjoni skont it-titolu 8471 bħala unità tal-output hija eskluża.

Ladarba l-modulu jirċievi, jipproċessa u jibgħat sinjali elettriċi lil apparati esterni, klassifikazzjoni skont it-titolu 8536 bħala swiċċ jew rilej biex jagħmel konnessjonijiet ma’ jew f’ċirkwiti elettriċi hija eskluża.

Punti ta’ konnessjoni tal-output (magħmula minn rilejs elettromanjetiċi) huma biss parti mill-modulu li jikkonsisti, flimkien mal-punti ta’ konnessjoni, mill-interfaċċja tat-tip bus, il-proċessur u l-konvertitur minn diġitali għal analog. Addizzjonalment, il-modulu ma jikkontrollax waħdu l-apparat estern, iżda jikkostitwixxi biss l-interfaċċja bejn il-PLC u apparat simili. Klassifikazzjoni skont it-titlu 8537 bħala apparat elettriku ta’ kontroll hija b’hekk eskluża.

Ladarba l-konverżjoni minn diġitali għal analog hija proċess intermedju biss, klassifikazzjoni taħt it-titolu 8543 bħala magni u apparat elettriku b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati jew inklużi bnadi oħra fil-Kapitolu 85 hija eskluża.

Minħabba li l-użu intenzjonat tal-modulu hu li jirċievi, jipproċessa u jikkonverti sinjali li jjirrappreżentaw is-sinjal mixgħul/mitfi li jkun irċevut mill-PLC u jibgħathom lil apparat estern, il-modulu huwa essenzjali għall-operazzjoni tal-PLC tat-titlu 8537 .

L-artiklu għandu għalhekk ikun klassifikat taħt it-titlu 8538 bħala parti mill-apparat tat-titli 8535 sa 8537


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/37


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1248/2011

tad-29 ta’ Novembru 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqha jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi stipulat li informazzjoni tariffarja vinkolanti u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif imniżżla fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament, tista’ tibqa’ tiġi invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fit-totalitá tiegħu u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Magna użata ma’ lifts, b’dimensjonijiet ta’ madwar 83 × 70 × 30 ċm u piż ta’ 418 kg, (hekk imsejħa “magna tat-trazzjoni mingħajr ingranaġġ”) li tikkonsisti fi:

mutur elettroniku sinkronizzat b’ kalamita permanenti b’saħħa ta’ 3,4 kW,

taljola fuq ix-xaft tal-mutur,

sistema ta’ ibbrejkjar, u

ġeneratur ta’ sinjal li jiddetermina l-pożizzjoni korretta tal-kejbils (sistema ta’ sorveljanza għas-sigurtà).

Il-magna hija installata f’xaft tal-lifts għat-tlugħ u nżul tal-kabina.

8425 31 00

Il-klassifikazzjoni hija stabbilita mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2(a) għas-Sezzjoni XVI u mil-lingwaġġ tal-kodiċi tan-NM 8425  u 8425 31 00 .

Il-magna tikkonsisti f’mutur elettroniku u taljola fuq ix-xaft tal-mutur. Minħabba l-karatteristiċi tagħha, għandha tiġi kkunsidrata bħala winċ tal-intestatura 8425 .

Il-preżenza ta’ sistema ta’ ibbrejkjar jew l-assenza ta’ kejbil jew ċintura ma teskludix il-klassifikazzjoni bħala winċ (ara wkoll l-opinjoni tal-klassifikazzjoni HS 8425.31/1). Il-preżenza tas-sistema ta’ sorveljanza għas-sigurtà ma tibdilx il-karatteristiċi ta’ winċ.

Għalhekk, il-klassifikazzjoni bħala parti minn lift taħt l-intestatura 8431 hija eskluża.

Għalhekk il-magna għandha tiġi klassifikata taħt il-kodiċi NM 8425 31 00 bħala winċ operat b’mutur elettroniku.


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/39


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1249/2011

tad-29 ta’ Novembru 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqha jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ ta’ oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni tariffarja li torbot u li tkun inħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li ma tkunx skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali ma ħariġx opinjoni fi ħdan il-perjodu ta’ żmien stabbilit mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, tista’ tibqa’ tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Apparat portabbli li jaħdem bil-batteriji, biex jiġi rrekordjat il-vidjow, b’dimensjonijiet ta’ madwar 10 × 5,5 × 2 ċm (hekk imsejjaħ “pocket sized video recorder”) li jikkonsisti f’:

lenti tal-kamera u zoom diġitali,

mikrofonu,

loudspeaker,

display LCD b’tul dijagonali tal-iskrin ta’ madwar 5 ċm (2 pulzieri),

mikroproċessur,

memorja ta’ 2 GB, kif ukoll

interfaces USB u AV.

L-apparat huwa kapaċi biss li jirrekordja l-fajls tal-vidjow fil-forma ta’ sekwenzi ta’ stampi fil-format ta’ MPEG4-AVI. Il-vidjow huwa rikordjat b’riżoluzzjoni ta’ 640 × 480 pixels bi 30 frame kull sekonda għal massimu ta’ sagħtejn.

Is-sekwenzi tal-vidjow rekordjati mill-apparat jistgħu jiġu trasferiti f’magna awtomatika għall-iproċessar tad-dejta (ADP), permezz ta’ interface tal-USB, mingħajr ma jiġi modifikat il-format tal-fajls tal-vidjow, jew għal rekorder tal-vidjow diġitali, moniter jew sett tat-televixin permezz ta’ interface AV.

Il-fajls tal-vidjow jistgħu jiġu trasferiti għall-apparat minn magna ADP, permezz ta’ interface USB.

8525 80 99

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u tal-kliem użat fil-kodiċi NM 8525 , 8525 80  u 8525 80 99 .

Minħabba li l-apparat huwa kapaċi biss li jirrekordja l-vidjow, il-klassifikazzjoni bħala kamera diġitali taħt il-kodiċi NM 8525 80 30 hija eskluża. Minħabba l-karatteristiċi tiegħu, l-apparat huwa rikorder bil-kamera tal-vidjow.

Minħabba li l-apparat huwa kapaċi jirrekordja fajls tal-vidjow minn sorsi oħra apparti dawk inkorporati f’kamera tat-televixin, il-klassifikazzjoni taħt il-kodiċi NM 8525 80 91 bħala rikorders bil-kamera tal-vidjow li huma kapaċi biss li jirrekordjaw ħoss u stampi meħuda minn kamera tat-televixin, hija eskluża.

Għaldaqstant, il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi tan-NM 8525 80 99 bħala rikorders tal-kamera tal-vidjow oħra.


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/41


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1250/2011

tad-29 ta’ Novembru 2011

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikulari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba mill-Greċja biex id-denominazzjoni “Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda stqarrija ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan qed tiddaħħal fir-reġistru.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 91, 23.3.2011, p. 15.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsubin għall-konsum uman elenkati fl-Anness I għat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħaxix u ċereali friski jew ipproċessati

IL-ĠREĊJA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IĠP)


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/43


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1251/2011

tat-30 ta’ Novembru 2011

li jemenda d-Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti tal-applikazzjonijiet tagħhom għall-proċeduri tal-għoti tal-kuntratti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 69 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 78 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, u li temenda d-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 68 tagħha,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehimiet milħuqa fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (4), il-Kunsill ikkonkluda l-Ftehim dwar il-Kuntratti Pubbliċi (minn hawn ‘il quddiem ‘il-Ftehim’) Il-Ftehim għandu jkun applikat għal kwalunkwe kuntratt ta’ xiri b’valur li jilħaq jew li jaqbeż l-ammonti (minn hawn ‘il quddiem “il-limiti”) stipulati fil-Ftehim u indikati bħala drittijiet speċjali ta’ prelevament.

(2)

Wieħed mill-għanijiet tad-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE huwa li jippermetti li l-entitajiet kontraenti u l-awtoritajiet kontraenti li japplikaw dawk id-Direttivi biex fl-istess ħin ikunu jistgħu jikkonformaw mal-obbligi stabbiliti fil-Ftehim. Biex jinkiseb dan, il-limiti stabbiliti f’dawk id-Direttivi għall-kuntratti pubbliċi, li huma koperti wkoll mill-Ftehim, għandhom jiġu allinjati sabiex jiġi assigurat li jikkorrispondu mal-ekwivalenti f’euro, imqarrba għall-eqreb elf, tal-limiti stipulati fil-Ftehim.

(3)

Għal raġunijiet ta’ koerenza, huwa xieraq li dawn il-limiti jkunu allinjati wkoll fid-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE li ma humiex koperti mill-Ftehim. Fl-istess ħin, il-limiti stabbiliti fid-Direttiva 2009/81/KE għandhom jiġu allinjati mal-limiti riveduti kif stabbiliti fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2004/17/KE.

(4)

Id-Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE għalhekk għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti Pubbliċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2004/17/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), l-ammont “EUR 387 000” jinbidel b’“EUR 400 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 4 845 000” jinbidel b’“EUR 5 000 000”.

(2)

L-Artikolu 61 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, l-ammont “EUR 387 000” jinbidel b’“EUR 400 000”,

(b)

fil-paragrafu 2, l-ammont “EUR 387 000” jinbidel b’“EUR 400 000”.

Artikolu 2

Id-Direttiva 2004/18/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), l-ammont “EUR 125 000” jinbidel b’“EUR 130 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 193 000” jinbidel b’“EUR 200 000”.

(c)

fil-punt (c), l-ammont “EUR 4 845 000” jinbidel b’“EUR 5 000 000”.

(2)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), l-ammont “EUR 4 845 000” jinbidel b’“EUR 5 000 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 193 000” jinbidel b’“EUR 200 000”.

(3)

Fl-Artikolu 56, l-ammont “EUR 4 845 000” jinbidel b’“EUR 5 000 000”.

(4)

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 63(1), l-ammont “EUR 4 845 000” jinbidel b’“EUR 5 000 000”.

(5)

l-Artikolu 67(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

f’punt (a) l-ammont “EUR 125 000” jinbidel b’“EUR 130 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 193 000” jinbidel b’“EUR 200 000”,

(c)

fil-punt (c), l-ammont “EUR 193 000” jinbidel b’“EUR 200 000”.

Artikolu 3

L-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/81/KE huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-punt (a), l-ammont “EUR 387 000” jinbidel b’“EUR 400 000”.

(2)

Fil-punt (b), l-ammont “EUR 4 845 000” jinbidel b’“EUR 5 000 000”.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.

(3)  ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

(4)  ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1.


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/45


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1252/2011

tat-30 ta’ Novembru 2011

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-petriċa fiż-żona VII min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 57/2011 tat-18 ta’ Jannar 2011 li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE (2), jistabbilixxi kwoti għall-2011.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet tal-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew li huma rreġistrati fih eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2011.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2011 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f’dak l-Anness. B’mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANNESS

Nru

76/T&Q

Stat Membru

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Stokk

ANF/07.

Speċi

Petriċa (Lophiidae)

Żona

Iż-żona VII

Data

11.11.2011


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/47


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1253/2011

tal-1 ta’ Diċembru 2011

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1067/2008 u (KE) Nru 1064/2009 li jiftħu kwoti tariffarji tal-Unjoni Ewropea għall-importazzjoni taċ-ċereali li ġejjin minn pajjiżi terzi u jipprovdu għall-ġestjoni tagħhom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 144(1) tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2305/2003 tad-29 ta’ Diċembru 2003 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffali [tariffarja] għall-importazzjoni ta’ xgħir minn pajjiżi terzi (2) fetaħ kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni ta’ 306 215-il tunnellata ta’ xgħir li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1003 00.

(2)

L-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi kwota tariffarja Komunitarja u mod għall-ġestjoni tagħha għall-importazzjoni tal-qamħirrum minn pajjiżi terzi (3) fetaħ kwota tariffarja annwali ta’ 242 074 tunnellata ta’ qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċijiet tan-NM bin-numri 1005 10 90 u 1005 90 00.

(3)

L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1067/2008 tat-30 ta’ Ottubru 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffari [tariffarji] Komunitarji għal qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi u li tidderoga [jidderoga] mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (4) fetaħ kwota tariffarja annwali ta’ 2 989 240 tunnellata ta’ qamħ komuni li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1001 90 99 u li huwa ta’ kwalità differenti minn dik superjuri.

(4)

L-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1064/2009 tal-4 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi kwota tariffarja Komunitarja u mod għall-ġestjoni tagħha għall-importazzjoni tax-xgħir tal-maltu [tal-birra] minn pajjiżi terzi (5) fetaħ kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni ta’ 50 000 tunnellata ta’ xgħir tal-birra li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1003 00 u li huwa maħsub għall-manifattura ta’ birra li titħalla timmatura fi btieti li fihom il-fagu.

(5)

Il-ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Arġentina skont l-Artikolu XXIV(6) u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 dwar l-emenda tal-konċessjonijiet mogħtija fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul il-proċess tal-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea (6) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”), li ġie approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/769/UE (7), jipprovdi, fost l-oħrajn, għaż-żieda ta’ 122 790 tunnellata ta’ qamħ komuni (ta’ kwalità medja u baxxa), ta’ 890 tunnellata ta’ xgħir, ta’ 890 tunnellata ta’ xgħir tal-birra u ta’ 35 914-il tunnellata ta’ qamħirrum mal-kwoti tariffarji rispettivi tal-UE.

(6)

Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1006/2011 tas-27 ta’ Settembru 2011 li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana [it-tariffa doganali komuni] (8) jipprevedi emendi fil-kodiċijiet tan-NM għaċ-ċereali b’effett mill-1 ta’ Jannar 2012.

(7)

Għalhekk, ir-Regolamenti (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1067/2008 u (KE) Nru 1064/2009 għandhom jiġu emendati skont dan.

(8)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni amministrattiva tal-kwoti li tkun effettiva, dan ir-Regolament għandu jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2012.

(9)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 2305/2003 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Għandha tinfetaħ kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ 307 105 tunnellati ta’ xgħir li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1003 (bin-numru tas-serje 09.4126).”

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 969/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:

1)

L-Artikolu 1(1) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Għandha tinfetaħ kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ 277 988 tunnellata ta’ qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċijiet tan-NM bin-numri 1005 10 90 u 1005 90 00 (bin-numru tas-serje 09.4131).”

2)

L-Artikolu 2(1) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Il-kwota għandha tinqasam f’żewġ sottoperjodi ta’ sitt xhur il-wieħed ta’ 138 994 tunnellata, li jkopru d-dati li ġejjin:

(a)

is-sottoperjodu numru 1: mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju;

(b)

is-sottoperjodu numru 2: mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru.”

Artikolu 3

Ir-Regolament (KE) Nru 1067/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:

1)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“B’deroga mill-Artikolu 135 u mill-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nruo 1234/2007, għandu jiġi ffissat id-dazju fuq l-importazzjoni tal-qamħ komuni li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1001 99 00, li huwa ta’ kwalità differenti minn dik superjuri ddefinita fl-Anness II għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2010 (*), fil-kuntest tal-kwota miftuħa b’dan ir-Regolament.

(*)  ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5.”"

2)

L-Artikolu 2(1) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena għandha tinfetaħ kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ 3 112 030 tunnellata ta’ qamħ komuni li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1001 99 00 u li huwa ta’ kwalità differenti minn dik superjuri.”

3)

L-Artikolu 3(1) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Il-kwota tariffarja tal-importazzjoni globali għandha tinqasam f’erba’ subkwoti:

is-subkwota numru I (bin-numru tas-serje 09.4123): 572 000 tunnellata għall-Istati Uniti,

is-subkwota numru II (bin-numru tas-serje 09.4124): 38 853 tunnellata għall-Kanada;

is-subkwota numru III (bin-numru tas-serje 09.4125): 2 378 387 tunnellata għall-pajjiżi terzi l-oħra;

is-subkwota numru IV (bin-numru tas-serje 09.4133): 122 790 tunnellata għall-pajjiżi terzi kollha.”

4)

L-ewwel inciż tal-Artikolu 4(2) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“—

għas-subkwoti numru I, II u IV, il-kwantità totali miftuħa għas-sena għas-subkwota kkonċernata,”

Artikolu 4

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1064/2009 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Dan ir-Regolament jiftaħ kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ 50 890 tunnellata ta’ xgħir tal-birra li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM bin-numru 1003 u li huwa maħsub għall-manifattura ta’ birra li titħalla timmatura fi btieti li fihom il-fagu. In-numru tas-serje ta’ din il-kwota għandu jkun 09.0076.”

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 342, 30.12.2003, p. 7.

(3)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 44.

(4)  ĠU L 290, 31.10.2008, p. 3.

(5)  ĠU L 291, 7.11.2009, p. 14.

(6)  ĠU L 317, 30.11.2011, p. 11.

(7)  ĠU L 317, 30.11.2011, p. 10.

(8)  ĠU L 282, 28.10.2011, p. 1.


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/49


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1254/2011

tal-1 ta’ Diċembru 2011

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/51


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2011/781/PESK

tal-1 ta' Diċembru 2011

dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, l-Artikolu 28, l-Artikoli 42(4) u 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-8 ta' Diċembru 2009 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2009/906/PESK (1) dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH). Dik id-Deċiżjoni tiskadi fit-31 ta' Diċembru 2011.

(2)

L-EUPM għandha titkompla sat-30 ta' Ġunju 2012.

(3)

L-istruttura ta' kmand u kontroll tal-EUPM għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet kuntrattwali tal-Kap tal-Missjoni lejn il-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-EUPM.

(4)

Il-Kapaċità tal-Għassa għandha tiġi attivata għall-EUPM.

(5)

L-EUPM ser titwettaq fil-kuntest ta’ sitwazzjoni li tista’ tiddeterjora u li tista’ timpedixxi l-kisba tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Missjoni

1.   Il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH), stabbilita mill-Azzjoni Konġunta 2002/210/PESK (2), għandha titkompla mill-1 ta' Jannar 2012 sat-30 ta' Ġunju 2012.

2.   L-EUPM għandha topera f'konformità mad-dikjarazzjoni tal-missjoni stabbilita fl-Artikolu 2 u għandha twettaq il-kompiti ewlenin stabbiliti fl-Artikolu 3.

Artikolu 2

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Bħala parti mill-approċċ wiesa’ għall-istat tad-dritt fil-BiH u fir-reġjun, l-EUPM għandha tappoġġa lill-Aġenziji rilevanti għall-Infurzar tal-Liġi (LEAs) fil-BiH u s-sistema ta' ġustizzja kriminali fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni, billi ssaħħaħ l-interazzjoni bejn il-pulizija u l-prosekuturi u billi trawwem il-kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali.

L-EUPM għandha tipprovdi parir operattiv lir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) biex tappoġġah fir-rwol tiegħu. Permezz tal-ħidma tagħha u n-netwerk tagħha fil-pajjiż, l-EUPM għandha tikkontribwixxi għall-isforzi ġenerali biex jiġi żgurat li l-Unjoni tkun kompletament informata dwar l-iżviluppi fil-BiH.

Bil-ħsieb ta' għeluq tal-missjoni, l-EUPM għandha tħejji t-trasferiment li jkun baqa' ta' biċċiet ta' xogħol importanti lill-Uffiċċju tar-RSUE.

L-EUPM għandha tappoġa l-arranġamenti temporanji għall-ħżin tal-Politika Komuni tas-Sigurtà u d-Difiża (PKSD) sakemm jiġu ffurmati l-arraġamenti ta' ħżin permanenti.

Artikolu 3

Kompiti ewlenin tal-missjoni

Sabiex twettaq il-Missjoni tagħha, il-kompiti ewlenin tal-EUPM għandhom ikunu li:

(1)

tipprovdi konsulenza strateġika għall-LEAs u l-awtoritajiet politiċi fil-BiH fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni;

(2)

tippromwovi u tiffaċilità l-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni vertikalment kif ukoll orizzontalment bejn il-LEAs relevanti, b'fokus partikolari fuq l-aġenziji f'livell ta' Stat;

(3)

tiżgura trasferiment ta' responsabbiltà b'suċċess bejn l-EUPM u l-Uffiċċju tar-RSUE;

(4)

tikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tal-isforzi tal-Unjoni u tal-Istati Membri fil-qasam tal-istat tad-dritt.

Artikolu 4

Struttura tal-Missjoni

1.   L-EUPM għandha tikkonsisti mill-elementi li ġejjin:

(a)

il-kwartieri ġenerali prinċipali f'Sarajevo, magħmulin mill-Kap tal-Missjoni u l-persunal kif definit fil-Pjan Operattiv (OPLAN);

(b)

erbgħa Uffiċċji fuq il-post f'Sarajevo, Banja Luka, Mostar u Tuzla.

2.   Dawn l-elementi ta' hawn fuq għandhom ikunu soġġetti għal iżjed arranġamenti dettaljati fl-OPLAN.

Artikolu 5

Kmandat tal- Operazzjoni Ċivili

1.   Id-Direttur tal-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija għandu jkun il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għall-EUPM.

2.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili, taħt il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u l-awtorità ġenerali tar-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ), għandu jeżerċita kmand u kontroll tal-EUPM fil-livell strateġiku.

3.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jiżgura l-implimentazzjoni korretta u effikaċi tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill kif ukoll tad-deċiżjonijiet tal-KPS, inkluż bil-ħruġ ta' istruzzjonijiet fil-livell strateġiku kif meħtieġ lill-Kap tal-Missjoni u billi jagħtih pariri u appoġġ tekniku.

4.   Il-persunal sekondat kollu għandu jibqa' taħt il-kmand sħiħ tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat li sekondah jew tal-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jittrasferixxu l-Kontroll Operattiv tal-persunal, it-timijiet u l-unitajiet tagħhom lill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

5.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jkollu responsabbiltà ġenerali sabiex jiżgura li d-dmir ta' diliġenza tal-Unjoni jiġi attwat korrettament.

6.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili u r-RSUE għandhom jikkonsultaw lil xulxin kif meħtieġ.

Artikolu 6

Kap tal-Missjoni

1.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jieħu r-responsabbiltà għal, u jeżerċita kmand u kontroll tal-EUPM fil-livell operattiv fuq il-post.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jeżerċita kmand u kontroll fuq il-persunal, gruppi u unitajiet minn Stati kontribwenti kif allokati mill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili flimkien mar-responsabbiltà amministrattiva u loġistika inkluża dik mill-assi, mir-riżorsi u mill-informazzjoni mqiegħdin għad-dispożizzjoni tal-EUPM.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu joħroġ istruzzjonijiet lill-persunal kollu tal-EUPM għat-twettiq effikaċi tal-EUPM fil-post, jassumi l-koordinazzjoni u l-amministrazzjoni ta' kuljum tagħha, u jsegwi l-istruzzjonijiet fil-livell strateġiku tal-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

4.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-EUPM. Għal dan il-għan, il-Kap tal-Missjoni għandu jiffirma kuntratt mal-Kummissjoni.

5.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-kontroll dixxiplinarju fuq il-persunal. Għall-persunal sekondat, l-azzjoni dixxiplinarja għandha tiġi eżerċitata mill-awtorità nazzjonali jew tal-Unjoni, konċernata.

6.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jirrappreżenta l-EUPM fil-qasam tal-operazzjonijiet u għandu jiżgura l-viżibbiltà adegwata tagħha.

7.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkoordina, kif adatt, ma' atturi oħrajn tal-Unjoni fuq il-post. Mingħajr preġudizzju għal-linja ta' kmand, il-Kap tal-Missjoni għandu jirċievi gwida politika lokali mir-RSUE.

Artikolu 7

Persunal tal-EUPM

1.   In-numri u l-kompetenza tal-persunal tal-EUPM għandhom ikunu konsistenti mal-mandat tal-missjoni espost fl-Artikolu 2, il-kompiti ewlenin tal-missjoni mniżżla fl-Artikolu 3 u l-istruttura mniżżla fl-Artikolu 4.

2.   L-EUPM għandha tikkonsisti primarjament f'persunal sekondat mill-Istati Membri jew mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Kull Stat Membru jew istituzzjoni tal-Unjoni għandu jerfa' l-ispejjeż relatati ma’ kwalunkwe persunal sekondat minnu, inklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn u mill-post tal-iskjerament, is-salarji, il-kopertura medika u l-allowances minbarra allowances tal-ġurnata applikabbli, kif ukoll allowances għat-tbatija u għar-riskju.

3.   Il-persunal ċivili internazzjonali u persunal lokali jistgħu jiġu reklutati wkoll mill-EUPM, kif meħtieġ, fuq bażi kuntrattwali, jekk il-funzjonijiet meħtieġa ma jkunux provduti minn persunal sekondat mill-Istati Membri. Eċċezzjonalment, u f'każijiet debitament ġustifikati, fejn ma jkun hemm disponibbli l-ebda applikazzjoni kwalifikata mill-Istati Membri, ċittadini minn Stati terzi parteċipanti jistgħu jiġu reklutati fuq bażi kuntrattwali, kif adatt.

4.   Il-persunal kollu għandu jirrispetta l-istandards operattivi minimi ta' sigurtà speċifiċi għall-Missjoni u l-pjan ta' sigurtà tal-Missjoni li jappoġġaw il-politika tal-Unjoni ta' sigurtà fuq il-post. Fir-rigward tal-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE li l-persunal ikun fdat biha waqt li jwettaq dmirijietu, il-persunal kollu għandu jirrispetta l-prinċipji tas-sigurtà u l-istandards minimi stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/292/KE tal-31 ta' Marzu 2011 dwar ir-regoli ta' sigurta għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (3).

Artikolu 8

Status tal-Missjoni u l-persunal tal-EUPM

1.   L-arranġamenti meħtieġa għandhom isiru fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni u l-BiH tal-4 ta' Ottubru 2002 dwar l-attivitajiet tal-EUPM fil-BiH matul l-EUPM.

2.   L-Istat jew l-istituzzjoni tal-Unjoni li jkunu ssekondaw membru tal-persunal għandhom ikunu responsabbli sabiex iwieġbu għal kwalunkwe pretensjoni marbuta mas-sekondar, minn jew dwar il-membru tal-persunal. L-Istat jew l-istituzzjoni tal-Unjoni inkwistjoni għandhom ikunu responsabbli biex titieħed kwalunkwe azzjoni kontra l-persuna sekondata.

3.   Il-kondizzjonijiet tal-impjieg u d-drittijiet u l-obbligi tal-persunal ċivili internazzjonali u lokali għandhom jiġu stabbiliti fil-kuntratti bejn il-Kap tal-Missjoni u l-membru tal-persunal.

Artikolu 9

Linja ta' kmand

1.   L-EUPM għandha jkollha linja ta' kmand unifikata bħala operazzjoni ta' maniġġar ta' kriżi.

2.   Taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill u tar-RGħ, il-KPS għandu jeżerċita l-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-EUPM.

3.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili, taħt il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-KPS u l-awtorità ġenerali tar-RGħ, għandu jkun il-kmandant tal-EUPM fil-livell strateġiku u, bħala tali, għandu joħroġ istruzzjonijiet lill-Kap tal-Missjoni u jipprovdilu konsulenza u appoġġ tekniku.

4.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jirrapporta lill-Kunsill permezz tar-RGħ.

5.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jeżerċita kmand u kontroll tal-EUPM fil-livell operattiv fuq il-post u għandu jkun direttament responsabbli lejn il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

Artikolu 10

Kontroll politiku u direzzjoni strateġika

1.   Il-KPS għandu jeżerċita, taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill u tar-RGħ, il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-EUPM. Il-Kunsill b'dan jawtorizza lill-KPS sabiex jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti għal dan il-għan f'konformità mat-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tat- TUE. Din l-awtorizzazzjoni għandha tinkludi s-setgħat sabiex jinħatar Kap tal-Missjoni, fuq proposta mir-RGħ, u biex jiġu emendati il-Kunċett ta’ Operazzjonijiet (CONOPS) u l-OPLAN. Is-setgħat deċiżjonali fir-rigward tal-objettivi u t-terminazzjoni tal-EUPM għandhom jibqgħu f’idejn il-Kunsill.

2.   Il-KPS għandu jirrapporta lill-Kunsill f’intervalli regolari.

3.   Il-KPS għandu jirċievi, fuq bażi regolari u kif meħtieġ, rapporti mill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili u l-Kap tal-Missjoni dwar kwistjonijiet fl-oqsma tar-responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 11

Parteċipazzjoni ta' Stati terzi

1.   Mingħajr preġudizzju għall-awtonomija għat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni u l-qafas istituzzjonali uniku tagħha, Stati terzi jistgħu jiġu mistiedna biex jikkontribwixxu għall-EUPM, sakemm dawn jerfgħu l-ispejjeż tal-persunal sekondat minnhom, inklużi s-salarji, l-assigurazzjoni li tkopri r-riskji kollha, l-allowances ta' sussistenza ta' kuljum u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn u mill-BiH, u sakemm dawn jikkontribwixxu għall-ispejjeż operattivi tal-EUPM, kif adatt.

2.   L-Istati terzi li jagħtu kontribuzzjonijiet lill-EUPM għandhom l-istess drittijiet u obbligi fil-ġestjoni ta' kuljum tal-EUPM daqs l-Istati Membri.

3.   Il-Kunsill b'dan jawtorizza lill-KPS sabiex jieħu d-deċiżjonijiet relevanti dwar l-aċċettazzjoni tal-kontribuzzjonijiet proposti u sabiex jistabbilixxi Kumitat ta' Kontributuri.

4.   L-arranġamenti dettaljati rigward il-parteċipazzjoni ta' Stati terzi għandhom jiġu koperti bil-ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 37 TUE u f'konformità mal-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Ir-RGħ jista' jinnegozja tali ftehimiet. Fejn l-Unjoni u Stat terz jikkonkludu ftehim li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni ta' dak l-Istat terz f'operazzjonijiet tal-Unjoni ta' maniġġar ta' kriżijiet, id-dispożizzjonijiet ta' dak il-ftehim għandhom japplikaw tal-EUPM.

Artikolu 12

Arranġamenti finanzjarji

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja biex ikopri n-nefqa relatata mal-EUPM għall-perijodu mill-1 ta' Jannar 2012 sat-30 ta' Ġunju 2012 għandu jkun ta' EUR 5 250 000.

2.   In-nefqa kollha għandha tiġi amministrata f'konformità mar-regoli u l-proċeduri applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni. F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, il-Kap tal-Missjoni jista' jikkonkludi arranġamenti tekniċi ma' Stati Membri, ma' Stati terzi parteċipanti, u ma' atturi internazzjonali oħrajn fir-rigward tal-provvista ta' tagħmir, servizzi u siti lill-EUPM. Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' maħżen li jaħżen tagħmir użat li jista' jintuża wkoll bħala rispons għal rekwiżiti urġenti fl-iskjeramenti tal-PKSD. Iċ-ċittadini ta’ Stati terzi parteċipanti u ċittadini tal-pajjiż ospitanti għandhom ikunu permessi li jressqu offerti għall-kuntratti.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jirrapporta totalment lill-Kummissjoni u jiġi ssorveljat minnha, rigward l-attivitajiet imwettqin fil-qafas tal-kuntratt tiegħu.

4.   L-arranġamenti finanzjarji għandhom isegwu l-ħtiġiet ta’ l-operazzjoni ta’ l-EUPM, inkluża l-kompatibilità tat-tagħmir u l-interoperabilità tat-timijiet tagħha.

5.   In-nefqa relatata mal-EUPM għandha tkun eliġibbli mill-1 ta' Jannar 2012.

Artikolu 13

Sigurtà

1.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jidderieġi l-ippjanar tal-miżuri ta' sigurtà tal-Kap tal-Missjoni u jiżgura l-implimentazzjoni xierqa u effettiva tagħhom għall-EUPM skont l-Artikoli 5 u 9, f'koordinazzjoni mad-Direttorat tal-Uffiċċju ta' Sigurtà tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għas-sigurtà tal-EUPM u sabiex jiżgura konformità mar-rekwiżiti minimi ta' sigurtà applikabbli għall-EUPM, konformement mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-persunal skjerat barra l-Unjoni f'kapaċità operattiva taħt it-Titolu V tat-TUE, u l-istrumenti ta' sostenn tiegħu.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun assistit minn Uffiċjal Anzjan tas-Sigurtà tal-Missjoni (SMSO), li għandu jirrapporta lill-Kap tal-Missjoni u jżomm ukoll relazzjoni funzjonali mill-qrib mad-Direttorat ta' Sigurtà tas-SEAE.

4.   Il-Kap tal-Missjoni, f'konsultazzjoni mad-Direttorat ta' Sigurtà tas-SEAE, għandu jaħtar Uffiċjali tas-Sigurtà Distrettwali fl-erba' uffiċċji fuq il-post, li, taħt l-awtorità tal-SMSO, għandhom ikunu responsabbli mill-amministrazzjoni ta' kuljum tal-aspetti kollha ta' sigurtà tal-elementi rispettivi tal-EUPM.

5.   Il-persunal tal-EUPM għandu jingħata taħriġ obbligatorju ta' sigurtà qabel ma jibda dmirijietu, f'konformità mal-OPLAN. Hu għandu jingħata taħriġ regolari ta' aġġornament fuq il-post organizzat mill-SMSO.

Artikolu 14

Koordinazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għal-linja ta' kmand, il-Kap tal-Missjoni għandu jaġixxi f'koordinazzjoni mill-qrib mad-Delegazzjoni tal-Unjoni fil-BiH sabiex jiżgura konsistenza tal-azzjoni tal-Unjoni b'appoġġ għall-BiH.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkoordina mill-qrib mal-Kapijiet ta' Missjoni tal-Unjoni fil-BiH.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkoopera mal-atturi internazzjonali l-oħrajn preżenti fil-pajjiż, partikolarment l-Organizazzjoni għas-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Programm Internazzjonali ta' Assistenza għat-Taħriġ dwar l-Investigazzjoni Kriminali.

Artikolu 15

Rilaxx ta' informazzjoni klassifikata

1.   Ir-RGħ huwa awtorizzat jirrilaxxa lill-Istati terzi assoċjati ma’ din id-Deċiżjoni, kif adatt u f'konformità mal-ħtiġijiet tal-EUPM, informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell "RESTREINT UE" li jiġu ġenerati għall-finijiet tal-EUPM, f'konformità mad-Deċiżjoni 2011/292/UE.

2.   Fil-każ ta' ħtieġa operattiva speċifika u immedjata, ir-RGħ huwa awtorizzat ukoll jirrilaxxa lill-Istat ospitanti kwalunkwe informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell "RESTREINT UE" li jiġu ġenerati għall-finijiet tal-EUPM, f'konformità mad-Deċiżjoni 2011/292/UE. Fil-każijiet l-oħra kollha, din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti għandhom jiġu rrilaxxati lill-Istat ospitanti f'konformità mal-proċeduri applikabbli għall-kooperazzjoni mill-Istat ospitanti mal-Unjoni.

3.   Ir-RGħ huwa awtorizzat jirrilaxxa lill-Istati terzi assoċjati ma’ din id-Deċiżjoni kwalunkwe dokumenti mhux klassifikati tal-UE relatati mad-deliberazzjonijiet tal-Kunsill dwar l-EUPM u li jkunu koperti mill-obbligu ta' segretezza professjonali skont l-Artikolu 6(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Kunsill (4).

Artikolu 16

Kapaċità tal-Għassa

Il-Kapaċità tal-Għassa għandha tiġi attivata għall-EUPM.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2012 sat-30 ta’ Ġunju 2012.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 322, 9.12.2009, p. 22.

(2)  ĠU L 70, 13.3.2002, p. 1.

(3)  ĠU L 141, 27.5.2011, p. 17.

(4)  Id-Deċizjoni tal-Kunsill 2009/937/UE tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill (ĠU L 325, 11.12.2009, p. 35).


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/56


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2011/782/PESK

tal-1 ta’ Diċembru 2011

dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja u tħassar id-Deċiżjoni 2011/273/PESK

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-9 ta' Mejju 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/273/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja. (1)

(2)

Fit-23 ta' Ottubru 2011, il-Kunsill Ewropew iddikjara li l-Unjoni ser timponi aktar miżuri kontra r-reġim Sirjan dment li kienet ser titkompla r-ripressjoni tal-popolazzjoni ċivili.

(3)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fis-Sirja, il-Kunsill iqis li jeħtieġ jiġu imposti miżuri restrittivi addizzjonali.

(4)

Barra minn hekk, aktar persuni u entitajiet għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi kif jinsabu fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2011/273/PESK.

(5)

Għall-finijiet ta' ċarezza, il-miżuri imposti mid-Deċiżjoni 2011/273/PESK u l-miżuri addizzjonali għandhom jiġu integrati fi strument legali wieħed.

(6)

Id-Deċiżjoni 2011/273/PESK għandha għalhekk titħassar.

(7)

Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri mill-Unjoni sabiex jiġu implimentati ċerti miżuri.

(8)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri provduti f'din id-Deċiżjoni huma effettivi, għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-addozzjoni tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

KAPITOLU 1

RESTRIZZJONIJIET FUQ L-ESPORTAZZJONI U L-IMPORTAZZJONI

Artikolu 1

1.   Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' armi u ta' materjal relatat ta' kull tip, inklużi armi u munizzjon, vetturi u tagħmir militari, tagħmir paramilitari u partijiet ta' rikambju għal dawk imsemmijin hawn fuq, kif ukoll tagħmir li jista' jintuża għal repressjoni interna, lis-Sirja minn ċittadini tal-Istati Membri jew mit-territorji tal-Istati Membri jew l-użu ta' bastimenti jew inġenji tal-ajru bil-bandiera tagħhom, għandhom ikunu pprojbiti, kemm jekk joriġinaw fit-territorji tagħhom jew le.

2.   Għandu jiġi pprojbit:

(a)

il-provvista, b'mod dirett jew indirett, ta’ għajnuna teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jew relatati mal-provvista, il-manifatturar, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu, fis-Sirja;

(b)

il-provvista, b'mod dirett jew indirett, ta’ finanzjament jew għajnuna finanzjarja relatata mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni fuq kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ tali oġġetti, jew għall-provvista ta’ għajnuna teknika relatata, servizzi ta' senserija jew servizzi oħra lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu, fis-Sirja.

Artikolu 2

1.   L-Artikolu 1 ma għandux japplika għal:

(a)

forniment u għajnuna teknika maħsuba unikament għas-sostenn ta' jew l-użu mill-Forza tan-Nazzjonijiet Uniti Inkarigata mill-Osservanza tad-Diżimpenn (UNDOF);

(b)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir militari li ma joqtolx jew ta’ tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna, maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, jew għall-programmi għall-bini tal-istituzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-Unjoni Ewropea, jew għal operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u tan-NU ta’ maniġġar ta’ kriżijiet;

(c)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ vetturi mhux tal-ġlied li ġew manifatturati jew mgħammra b’materjali biex jipprovdu protezzjoni ballistika, maħsuba biss għall-użu protettiv ta’ persunal tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha fis-Sirja;

(d)

il-provvista ta’ għajnuna teknika, servizzi ta’ senserija u servizzi oħrajn relatati ma’ tali tagħmir, jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet;

(e)

il-provvista ta’ finanzjament u għajnuna finanzjarja relatati ma’ tali tagħmir jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet;

bil-kondizzjoni li tali esportazzjonijiet u għajnuna jkunu ġew approvati minn qabel mill-awtorità kompetenti rilevanti.

2.   L-Artikolu 1 ma għandux japplika għal ilbies protettiv, inklużi ġkieket tal-flak u elmi militari, esportati temporanjament lejn is-Sirja minn persunal tan-NU, persunal tal-Unjoni Ewropea jew tal-Istati Membri tagħha, rappreżentanti tal-midja u ħaddiema umanitarji u dawk għall-iżvilupp u persunal assoċjat għall-użu personali tagħhom biss.

Artikolu 3

Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' tagħmir jew software intiż primarjament għal użu ta' monitoraġġ jew interċettazzjoni mir-reġim Sirjan, jew f'ismu, tal-Internet u tal-komunikazzjoni bit-telefon fuq netwerks mobbli jew fissi fis-Sirja u l-provvediment ta' assistenza għall-installazzjoni, tħaddim jew aġġornament ta' tali tagħmir jew software għandhom jiġu pprojbiti.

L-Unjoni għandha tieħu l-miżuri neċessarji sabiex tiddetermina l-elementi rilevanti li għandhom jiġu koperti b'dan l-Artiklu.

Artikolu 4

1.   Ix-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport mis-Sirja ta’ żejt mhux maħdum u prodotti petroliferi huma pprojbiti.

2.   Huwa pprojbit l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ finanzjament jew ta’ għajnuna finanzjarja, inklużi derivattivi finanzjarji, kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, relatati mal-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 5

Il-projbizzjonijiet fl-Artikolu 4 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni, sal-15 ta’ Novembru 2011, ta’ obbligi previsti f’kuntratti konklużi qabel it-2 ta’ Settembru 2011.

Artikolu 6

1.   Il-bejgħ, il-forniment jew it-trasferiment ta' apparat jew teknoloġija prinċipali għas-setturi ewlenija li ġejjin taż-żejt u tal-industrija tal-gass naturali fis-Sirja, jew għas-Sirjani jew ta' intrapriżi b'sjieda Sirjana involuti f'dawk is-setturi barra mis-Sirja, minn ċittadini nazzjonali tal-Istati Membri, jew minn territorji tal-Istati Membri, jew jużaw bastimenti jew vetturi ta' l-ajru taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stati Membri għandhom jiġu projbiti jekk joriġinaw jew anke jekk ma joriġinawx fit-territorji tagħhom:

a)

raffinar;

b)

gass naturali imdewweb

c)

esplorazzjoni

d)

produzzjoni

L-Unjoni għandha tieħu il-miżuri neċċessarji sabiex tiddetermina l-oġġetti rilevanti li għandhom jiġu koperti b'dan il-paragrafu.

2.   Għandu jiġi projbit il-provvediment ta' dan li ġej, lill-intrapriżi Sirjani li huma involuti f'setturi importanti tal-industrija Sirjana taż-żejt u tal-gass imsemmija fil-paragrafu 1 jew ta' Sirjani, jew ta' intrapriżi b'sjieda Sirjana involuti f'dawk is-setturi barra mis-Sirja:

a)

assistenza teknika jew taħriġ u servizzi oħra relatati mat-tagħmir u t-teknoloġija prinċipali kif imsemmija fil-paragrafu 1;

b)

l-iffinanzjar jew l-assistenza finanzjarja ta' kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta' tagħmir u teknoloġija prinċipali kif imniżżla fil-paragrafu 1 jew għal provediment ta' assistenza teknoloġika relatata jew taħriġ.

Artikolu 7

1.   Il-projbizzjoni fl-Artikolu 6(1) għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni ta' obbligu relatat mal-wasla ta' oġġetti provduti f'kuntratti mogħtija jew konklużi qabel l-1 ta’ Diċembru 2011.

2.   Il-projbizzjonijiet fl-Artiklu 6 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni ta' l-obbligi li joħorġu minn kuntratti mogħtija jew konklużi qabel l-1 ta’ Diċembru 2011 u relatati ma' investimenti magħmula fis-Sirja qabel it-23 ta' Settembru 2011 minn intrapriżi stabbiliti fl-Istati Membri.

Artikolu 8

Il-konsenja tal-karti tal-flus u muniti denominati Sirjani lill-Bank Ċentrali tas-Sirja għandha tiġi pprojbita.

RESTRIZZJONIJIET FUQ FINANZJAMENT TA' ĊERTI INTRAPRIŻI

Artikolu 9

Dan li ġej għandu jkun ipprojbit:

(a)

l-għoti ta’ kwalunkwe self finanzjarju jew kreditu lil intrapriżi fis-Sirja li huma involuti fl-industrija Sirjana taż-żejt fis-setturi tal-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew ir-raffinar, jew lil intrapriżi Sirjani jew bi sjieda Sirjana involuti f’dawk is-setturi barra mis-Sirja;

(b)

l-għoti ta’ kwalunkwe self finanzjarju jew kreditu lil intrapriżi fis-Sirja li huma involuti fil-kostruzzjoni ta' stallazzjonijiet ġodda li jipproduċu l-enerġija eletrika fis-Sirja;

(c)

l-akkwist jew l-estensjoni ta’ parteċipazzjoni f’intrapriżi fis-Sirja li huma involuti fl-industrija Sirjana taż-żejt fis-setturi tal-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew ir-raffinar, jew f’intrapriżi Sirjani jew bi sjieda Sirjana li huma involuti f’dawk is-setturi barra mis-Sirja, inkluż l-akkwist b’mod sħiħ ta’ tali intrapriżi u l-akkwist ta’ ishma jew ta’ titoli ta’ natura parteċipattiva;

(d)

l-akkwist jew l-estensjoni ta’ parteċipazzjoni f’intrapriżi fis-Sirja li huma involuti fil-kostruzzjoni ta' stallazzjonijiet ġodda li jipproduċu l-enerġija elettrika fis-Sirja, inkluż l-akkwist b’mod sħiħ ta’ tali intrapriżi u l-akkwist ta’ ishma jew ta’ titoli ta’ natura parteċipattiva;

(e)

il-ħolqien ta’ kwalunkwe impriża konġunta ma’ intrapriżi fis-Sirja li huma involuti fl-industrija Sirjana taż-żejt fis-setturi tal-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew ir-raffinar u ma’ kwalunkwe sussidjarja jew affiljat taħt il-kontroll tagħhom;

(f)

il-ħolqien ta’ kwalunkwe joint venture ma’ intrapriżi fis-Sirja li huma involuti fil-kostruzzjoni ta' stallazzjonijiet ġodda li jipproduċu l-enerġija elettrika fis-Sirja u ma’ kwalunkwe sussidjarja jew affiljat taħt il-kontroll tagħhom.

Artikolu 10

1.   Il-projbizzjonijiet imniżżla fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 9:

(i)

għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni ta’ obbligu li jirriżulta minn kuntratti jew ftehimiet konklużi qabel it-23 ta' Settembru 2011;

(ii)

m’għandhomx iwaqqfu l-estensjoni ta’ parteċipazzjoni, jekk tali estensjoni hija obbligu taħt ftehim konkluż qabel it-23 ta' Settembru 2011.

2.   Il-projbizzjonijiet imniżżla fil-punti (b) u (d) tal-Artikolu 9:

(i)

għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni ta' obbligu li jirriżulta minn kuntratti jew ftehimiet konklużi qabel l-1 ta’ Diċembru 2011;

(ii)

m'għandhomx jipprevjenu l-estensjoni ta' parteċipazzjoni, jekk tali estenzjoni hija obbligu taħt ftehim konkluż qabel l-1 ta’ Diċembru 2011.

RESTRIZZJONIJIET FUQ PROĠETTI INFRASTRUTTURALI

Artikolu 11

1.   Parteċipazzjoni fil-kostruzzjoni ta' stallazzjonijiet ġodda li jipproduċu l-enerġija elettrika fis-Sirja.

2.   Għandu jiġi projbit il-provediment ta' assistenza teknika jew finanzjament jew assitenza finanzjarja għall-kostruzzjoni ta' stallazzjonijiet ġodda li jipproduċu l-enerġija elettrika fis-Sirja.

3.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni ta' obbligi li jirriżultaw minn kuntratti jew ftehimiet konklużi qabel l-1 ta’ Diċembru 2011.

RESTRIZZJONIJIET FUQ SOSTENN FINANZJARJU GĦALL-KUMMERĊ

Artikolu 12

1.   L-Istati Membri għandhom jeżerċitaw trażżin fid-dħul ta' impenji ġodda fuq terminu qasir u medju għal sostenn finanzjarju pprovdut b'mod pubbliku u privat għall-kummerċ mas-Sirja, inkluż l-għoti ta’ krediti ta' esportazzjoni, garanziji jew assigurazzjoni, liċ-ċittadini jew l-entitajiet tagħhom involuti f’tali kummerċ, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-ammonti pendenti tagħhom, b'mod partikolari biex jiġi evitat kwalunkwe sostenn finanzjarju li jikkontribwixxi għar-ripressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja. Barra minn hekk, l-Istati Membri m'għandhomx jidħlu f'impenji ġodda fuq terminu twil għal sostenn finanzjarju pprovdut b'mod pubbliku u privat għall-kummerċ mas-Sirja.

2.   Il-Paragrafu 1 m'għandux jaffettwa l-impenji stabbiliti qabel l-1 ta’ Diċembru 2011.

3.   Il-Paragrafu 1 m'għandux jikkonċerna kummerċ għal finijiet alimentari, agrikoli, mediku jew finijiet oħra umanitarji.

KAPITOLU 2

SETTUR FINANZJARJU

Artikolu 13

L-Istati Membri m’għandhomx jidħlu f’impenji ġodda għal għotjiet, assistenza finanzjarja jew self aġevolanti lill-Gvern tas-Sirja, inkluż permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom f’istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, ħlief għal finijiet umanitarji u ta’ żvilupp.

Artikolu 14

Dan li ġej għandu jkun ipprojbit:

(a)

kwalunkwe ħruġ ta’ flus jew pagament mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) taħt jew f'konnessjoni ma' kwalunkwe ftehim ta' self eżistenti li daħlu għalih bejniethom is-Sirja u l-BEI;

(b)

il-kontinwazzjoni mill-BEI ta' kwalunkwe Kuntratt eżistenti dwar Servizz ta' Assistenza Teknika għal proġetti sovrani li qegħdin fis-Sirja.

Artikolu 15

Li ġej għandu jiġi projbit: il-bejgħ jew ix-xiri dirett jew indirett, jew is-senserija jew l-assistenza fil-ħruġ ta' bonds Sirjani pubbliċi jew iggarantiti mill-awtoritajiet pubbliċi maħruġa wara l-1 ta’ Diċembru 2011 lil u mill-Gvern tas-Sirja, il-korpi, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji pubbliċi tiegħu, il-Bank Ċentrali tas-Sirja jew banek domiċiljati fis-Sirja, jew fergħat u sussidjarji fi u barra l-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri ta' banek domiċiljati fis-Sirja, jew entitajiet finanzjarji li la huma domiċiljati fis-Sirja u lanqas ma huma fil-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, iżda huma kkontrollati minn persuni u entitajiet domiċiljati fis-Sirja kif ukoll kwalunkwe persuni u entitajiet li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew entitajiet li jappartjenu lilhom jew huma kkontrollati minnhom.

Artikolu 16

1.   Il-ftuħ ta' fergħat ġodda, sussidjarji, jew uffiċċji ta' rappreżentanza ta' banek Sirjani fit-territorji tal-Istati Membri, u l-istabbiliment ta' impriżi konġunti ġodda, jew it-teħid ta' interess ta' sjieda fi, jew l-istabbiliment ta' relazzjonijiet ġodda bankarji korrispondenti minn banek Sirjani, inkluż il-Bank Ċentrali tas-Sirja, il-fergħat u sussidjarji tiegħu u entitajiet finanzjarji li mhumiex domiċiljati fis-Sirja, iżda huma kkontrollati minn persuni jew entitajiet domiċiljati fis-Sirja, ma' banek fil-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, għandhom ikunu pprojbiti.

2.   L-istituzzjonijiet finanzjarji fit-territorji tal-Istati Membri jew taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom għandhom ikunu pprojbiti milli jiftħu uffiċċji ta' rappreżentanza, sussidjarji jew kontijiet bankarji fis-Sirja.

Artikolu 17

1.   Il-provvediment ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni lill-Gvern tas-Sirja, il-korpi pubbliċi tiegħu, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji jew lil kwalunkwe persuna jew entità li taġixxi f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew lill-entitajiet li jappartjenu lilhom jew huma kkontrollati minnhom, inklużi permezz ta' mezzi illeċiti, għandu jiġi pprojbit.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-provvediment ta':

(a)

assigurazzjonijiet tas-saħħa jew tal-ivvjaġġar għal persuni fiżiċi;

(b)

assigurazzjoni obbligatorja jew għar-responsabbiltà ċivili lil persuni, entitajiet jew korpi Sirjani bbażati fl-Unjoni;

(c)

assigurazzjoni jew riassigurazzjoni lill-proprjetarju ta' bastiment, inġenju tal-ajru jew vettura mikrija għal użu speċifiku minn persuna, entità jew korp Sirjan u li dik il-persuna, entità jew korp mhumiex elenkati fl-Anness I jew II.

KAPITOLU 3

RESTRIZZJONIJIET FUQ L-AMMISSJONI

Artikolu 18

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimpedixxu d-dħul fit-territorji tagħhom, jew it-transitu minnhom, tal-persuni responsabbli mir-repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja, persuni li jibbenefikaw minn jew li jappoġġaw ir-reġim, u persuni assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Anness I.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux jobbliga Stat Membru li jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu liċ-ċittadini tiegħu stess.

3.   Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut minn obbligu taħt id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a)

bħala pajjiż ospitanti għal organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b)

bħala pajjiż ospitanti għal konferenza internazzjonali msejħa min-NU, jew taħt l-awspiċju tagħha;

(c)

taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet; jew

(d)

taħt it-Trattat ta' Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt Lateran) konkluż mis-Santa Sede (Stat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.   Il-paragrafu 3 għandu jiġi kkunsidrat bħala li japplika wkoll f’każijiet fejn Stat Membru jkun pajjiż ospitanti għall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

5.   Il-Kunsill għandu jkun infurmat debitament fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafi 3 jew 4.

6.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti taħt il-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat minħabba ħtieġa umanitarja urġenti, jew minħabba attendenza f’laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza tal-OSKE, fejn isir djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fis-Sirja.

7.   Stat Membru li jixtieq jagħti l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha titqies bħala mogħtija sakemm Membru wieħed jew aktar tal-Kunsill ma joġġezzjonax bil-miktub fi żmien jumejn ta' xogħol minn meta tiġi rċevuta l-eżenzjoni proposta. Fil-każ li membru wieħed jew aktar tal-Kunsill joġġezzjonaw, il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kkwalifikata, jista' jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.   Fejn, skont il-paragrafi 3 sa 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul fit-territorju tiegħu, jew it-transitu minnu, tal-persuni elenkati fl-Anness I, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-fini li għaliha tkun ingħatat u għall-persuna kkonċernata minnha.

KAPITOLU 4

IFFRIŻAR TA’ FONDI U RIŻORSI EKONOMIĊI

Artikolu 19

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, jew huma proprjetà ta’, miżmuma jew ikkontrollati minn persuni responsabbli mir-repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja, persuni u entitajiet li jibbenefikaw minn jew li jappoġġaw ir-reġim, u persuni u entitajiet assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Annessi I u II, għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fond jew riżors ekonomiku ma għandu jsir disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għal benefiċċju ta’, persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew entitajiet elenkati fl-Annessi I u II.

3.   L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tista’ tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati huma:

(a)

meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Annessi I u II u l-membri tal-familja dipendenti minnhom, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew self b'garanziji ipotekarji, mediċini u trattament mediku, taxxi, primjums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsuba esklussivament għall-pagament ta’ onorarji professjonali raġjonevoli u għar-rimborż ta’ spejjeż li huma assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(c)

maħsuba esklussivament għall-pagament ta' tariffi jew imposti ta' servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni regolari ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet li għalihom tikkunsidra li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, mill-inqas ġimgħatejn qabel l-awtorizzazzjoni;

(e)

meħtieġa għal finijiet umanitarji, bħat-twassil jew l-iffaċilitar tat-twassil ta’ assistenza, inklużi provvisti mediċi, ikel, ħaddiema umanitarji u assistenza relatata, jew l-evakwazzjonijiet mis-Sirja;

(f)

destinati sabiex jitħallsu fi, jew jinħarġu minn, kont ta’ missjoni diplomatika jew konsulari jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, safejn tali pagamenti jkunu maħsubin biex jintużaw għal skopijiet uffiċjali tal-missjoni diplomatika jew konsulari jew tal-organizzazzjoni internazzjonali.

Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni li jagħti taħt dan il-paragrafu.

4.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, bil-kondizzjoni li jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' garanzija ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali stabbilità qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika jew entità msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu tkun ġiet inkluża fl-Annessi I jew II, jew ta’ sentenza ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali mogħtija qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklussivament sabiex jintlaħqu l-pretensjonijiet żgurati minn tali garanzija jew rikonoxxuti bħala validi f'tali sentenza, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li jkollhom tali pretensjonijiet;

(c)

il-garanzija jew is-sentenza mhijiex għall-benefiċċju ta’ persuna fiżika jew ġuridika jew entità elenkati fl-Anness I jew II; u

(d)

ir-rikonoxximent tal-garanzija jew is-sentenza ma jmurx kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat.

Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu.

5.   Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni persuna jew entità nominata milli tagħmel pagament dovut taħt kuntratt li daħal fis-seħħ qabel l-elenkar ta' tali persuna jew entità, bil-kondizzjoni li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1.

6.   Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni entità nominata elenkata fl-Anness II, għal perijodu ta' xahrejn wara d-data tan-nomina tagħha, milli tagħmel pagament minn fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati rċevuti minn tali entità wara d-data tan-nomina tagħha, fejn tali pagament huwa dovut taħt kuntratt b'rabta mal-finanzjament ta' kummerċ, bil-kondizzjoni li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix irċevut direttament jew indirettament minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1.

7.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għaż-żieda ma’ kontijiet iffriżati ta’:

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

pagamenti dovuti skont kuntratti, ftehim jew obbligi li kienu ġew konklużi jew inħolqu qabel id-data li fiha dawn il-kontijiet saru soġġetti għal din id-Deċiżjoni,

bil-kondizzjoni li kwalunkwe imgħax, dħul u pagamenti oħrajn bħal dawn jibqgħu soġġetti għall-paragrafu 1.

KAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 20

L-ebda pretensjoni, inkluża dik għal kumpens jew indennizz jew kwalunkwe pretensjoni oħra ta’ dan it-tip, bħal pretensjoni ta’ tpaċija, multi jew pretensjoni koperta minn garanzija, pretensjonijiet għal estensjoni jew pagament ta’ bond, garanzija finanzjarja, inklużi pretensjonijiet li jirriżultaw minn ittri ta’ kreditu jew minn strumenti simili f’rabta ma’ kwalunkwe kuntratt jew transazzjoni li t-twettiq tagħhom kien ġie affettwat, direttament jew indirettament, kompletament jew parzjalment, minħabba miżuri koperti minn din id-Deċiżjoni, ma għandha tiġi konċessa lill-persuni jew l-entitajiet indikati elenkati fl-Annessi I u II, jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra fis-Sirja, inkluż il-Gvern tas-Sirja, il-korpi, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji pubbliċi tiegħu, jew lil kwalunkwe persuna jew entità li tressaq pretensjoni permezz ta’ jew għall-benefiċċju ta’ kwalunkwe tali persuna jew entità.

Artikolu 21

1.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jistabbilixxi u jemenda l-listi fl-Annessi I u II.

2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu fuq l-elenkar, inklużi r-raġunijiet għal dan, lill-persuna jew l-entità kkonċernata, jew direttament, jekk l-indirizz tagħha huwa magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta’ notifika, li tipprovdi lill-persuna jew l-entità bil-possibbiltà li tippreżenta osservazzjonijiet.

3.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew fejn tiġi ppreżentata evidenza sostanzjali ġdida, il-Kunsill għandu jeżamina mill-ġdid id-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna jew l-entità kkonċernata kif meħtieġ.

Artikolu 22

1.   L-Annessi I u II għandhom jinkludu r-raġunijiet għall-elenkar tal-persuni u l-entitajiet ikkonċernati.

2.   L-Annessi I u II għandhom jinkludu wkoll, fejn disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu identifikati l-persuni jew l-entitajiet ikkonċernati. Fir-rigward tal-persuni, tali informazzjoni tista' tinkludi l-ismijiet, inklużi l-psewdonimi, id-data u l-post ta' twelid, iċ-ċittadinanza, in-numri tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz jekk magħruf, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward tal-entitajiet, tali informazzjoni tista' tinkludi l-ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju.

Artikolu 23

Għandu jiġi projbit il-parteċipazzjoni, bil-ħsieb jew intenzjonata, f'attivitajiet l-objettiv jew l-effet ikun li jaqbeż il-projbizzjonijiet imniżżla f'din id-Deċiżjoni.

Artikolu 24

Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni, l-Unjoni għandha tħeġġeġ lil Stati terzi biex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk imniżżla f’din id-Deċiżjoni.

Artikolu 25

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perijodu ta’ 12-il xahar. Hija għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Hija għandha tiġġedded, jew tiġi emendata kif adatt, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma ntlaħqux.

Artikolu 26

Id-Deċiżjoni 2011/273/PESK hija b'dan imħassra.

Artikolu 27

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, 1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANNESS I

Lista ta' persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikoli 18 u 19

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Bashar Al-Assad

Twieled fil-11 ta’ Settembru 1965 f'Damas;

Nru tal-passaport diplomatiku D1903

President tar-Repubblika; ordna u mexxa r-repressjoni kontra l-manifestanti.

23.05.2011

2.

Maher (magħruf ukoll bħala Mahir) Al-Assad

Twieled fit-8 ta' Diċembru 1967;

Nru tal-passaport diplomatiku 4138

Kmandant tar-raba' Diviżjoni tal-Armata, membru tal-Baath Party Central Command, strongman tal-Gwardja Repubblikana; ħu l-President Bashar Al-Assad; responsabbiltà prinċipali tal-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

3.

Ali Mamluk (magħruf ukoll bħala Mamlouk)

Twieled fid-19 ta' Frar 1946 f'Damasku;

Nru tal-passaport diplomatiku 983

Kap tad-Direttorat Ġenerali tal-Intelligence Sirjana (GID); involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (magħruf ukoll bħala Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minitru tal-Intern; involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

5.

Atej (magħruf ukoll bħala Atef, Atif) Najib

 

Qabel kien il-Kap tad-Direttorat tas-Sigurtà Politika f'Deraa; kuġin tal-President Bashar Al-Assad; involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (magħruf ukoll bħala Hafez Makhlouf)

Twieled fit-2 ta' April 1971 f'Damasku;

Nru tal-passaport diplomatiku 2246

Kurunell u Kap ta' Unità fid-Direttorat Ġenerali tal-Intelligence, il-Fergħa ta' Damasku; kuġin tal-President Bashar Al-Assad; qrib ta' Mahir Al-Assad; involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (magħruf ukoll bħala Mohammed Dib Zeitoun)

Twieled fl-20 ta' Mejju 1951 f'Damas;

passaport diplomatiku Nru D000001300

Kap tad-Direttorat tas-Sigurtà Politika; involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Kap tas-Sigurtà Politika f'Banyas, involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti f'Baida.

09.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Twieled fl-10 ta' Lulju 1969 f'Damasku,

Nru tal-passaport 454224

Negozjant Sirjan; assoċjat ta' Mahir al-Assad; kuġin tal-President Bashar Al-Assad; jipprovdi finanzjament lir-reġim biex jippermetti l-vjolenza kontra d-dimostranti.

09.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Twieled fl-1953 f'Hama;

Nru tal-passaport diplomatiku D0005788

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI); involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

09.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Kap tal-Intelligence tal-Forza tal-Ajru Sirjana; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

09.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Twieled fit-3 ta' Mejju 1953 f'Dara'a;

Nru tal-passaport diplomatiku D000000887

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana tal-Fergħa tal-Kampanja ta' Damasku; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

09.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Twieled fit-18 ta' Ġunju 1962 f'Kerdala;

Nru tal-passaport 88238

Involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili bħala parti mill-milizzja ta' Shabiha.

09.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Twieled fl-1 ta' Marzu 1961 f'Lattakia;

Nru tal-passaport 86449 u 842781

Involut fir-repressjoni kontra l-popolazzjoni ċivili bħala parti mill-milizzja ta' Shabiha.

09.05.2011

15.

Asif Shawkat

Twieled fil-15 ta' Jannar 1950 f'Al-Madehleh, Tartus

Deputat Kap tal-Persunal għas-Sigurtà u r-Reconnaissance; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Twieled fl-1941

Kap tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali Sirjana; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Twieled fl-10 ta' Diċembru 1938

Viċi President tas-Sirja; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Twieled fl-10 ta' April 1937 (alt. 20 ta' Mejju 1937) f'Hama,

Nru tal-passaport diplomatiku 0002250

Assistent Viċi President tas-Sirja għall-Affarijiet tas-Sigurtá Nazzjonali; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Twieled fl-20 ta' Mejju 1966;

Nru tal-passaport 002954347

Ħaten Mahir Al-Assad; negozjant u aġent lokali ta' diversi kumpanniji barranin; jipprovdi finanzjament lir-reġim biex jippermetti l-vjolenza kontra d-dimostranti.

23.05.2011

20.

Iyad (magħruf ukoll bħala Eyad) Makhlouf

Twieled fil-21 ta' Jannar 1973 f'Damasku;

Nru tal-passaport N001820740

Ħu Rami Makhlouf u Uffiċjal tal-GID involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Konsulent Presidenzjali għall-Affarijiet Strateġiċi; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Kap tal-Persunal tal-Forzi Armati responsabbli għall-involviment militari fil-vjolenza kontra d-dimostranti paċifiċi.

23.05.2011

23.

Ihab (magħruf ukoll bħala Ehab, Iehab) Makhlouf

Twieled fil-21 ta' Jannar 1973 f'Damasku;

Nru tal-passaport N002848852

Viċi President ta' SyriaTel u jieħu ħsieb il-Kumpannija Amerikana ta' Rami Makhlouf; jipprovdi finanzjament lir-reġim biex jippermetti l-vjolenza kontra d-dimostranti.

23.05.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Imwieled fl-1951 jew fl-1946 f'Kerdaha.

Kap tal-protezzjoni presidenzjali; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti; prim kuġin tal-President Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direttur tal-Military Housing Establishment; sors ta' finanzjament għar-reġim; prim kuġin tal-President Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Kmandant Brigadier Mohammad Ali Jafari (magħruf bħala Ja'fari, Aziz; magħruf bħala Jafari, Ali; magħruf bħala Jafari, Mohammad Ali; magħruf bħala Ja'fari, Mohammad Ali; magħruf bħala Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

DtT 1 ta' Settembru 1957; PtT Yazd, Iran.

Kmandant Ġenerali tar-Revolutionary Guard Corps Iranjan involut fil-forniment tat-tagħmir u l-appoġġ biex jgħin lir-reġim tas-Sirja jrażżan il-protesti fis-Sirja.

23.6.2011

27.

Major General Qasem Soleimani (magħruf ukoll bħala Qasim Soleimany)

 

Kmandant tal-Revolutionary Guard Corps Iranjan - Qods involut fil-forniment tat-tagħmir u l-appoġġ biex jgħin lir-reġim tas-Sirja jrażżan il-protesti fis-Sirja.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (magħruf bħala Taeb, Hassan; magħruf bħala Taeb, Hosein; magħruf bħala Taeb, Hossein; magħruf bħala Taeb, Hussayn; magħruf bħala Taeb, Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

DtT 1963; PtT Tehran, Iran.

Viċi Kmandant għall-Intelligence tal-Revolutionary Guard Corps Iranjan involut fil-forniment tat-tagħmir u l-appoġġ biex jgħin lir-reġim tas-Sirja jrażżan il-protesti fis-Sirja.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Soċju fin-negozju ma' Maher Al-Assad Sors ta' finanzjament għar-reġim

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (magħruf bħala Ri’af Al-Quwatli)

 

Soċju fin-negozju ma' Maher Al-Assad Sors ta' finanzjament għar-reġim

23.6.2011

31.

Is-Sur Mohammad Mufleh

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana tal-belt ta' Hama, implikat fir-repressjoni kontra l-manifestanti.

1.8.2011

32.

Ġeneral Maġġur Tawfiq Younes

 

Kap tad-Dipartiment għas-Sigurtà Interna tad-Direttorat tal-Intelligence Ġenerali; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

1.8.2011

33.

Is-Sur Mohammed Makhlouf (magħruf ukoll bħala Abu Rami)

Imwieled f'Latakia, Sirja 19.10.1932

Soċju mill-qrib u z-ziju matern ta' Bashar u Mahir al-Assad Soċju fin-negozju u missier Rami, Ihab u Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Imwieled f'Latakia

Soċju ta' Mahir al-Assad għall-milizja ta' Shabiha. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili u l-koordinazzjoni tal-grupp tal-milizja ta' Shabiha

1.8.2011

35.

Ġeneral Ali Habib Mahmoud

Imwieled f'Tartous, 1939.

Maħtur Ministru tad-Difiża fit-3 ta' Ġunju 2009

Ministru tad-Difiża. Responsabbli għat-tmexxija u l-operazzjonijiet tal-Forzi Armati Sirjani involuti fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Assistent ta' Maher Al-Assad, Kap tal-unità tal-pulizija militari tar-raba' diviżjoni tal-armata, involuta fir-repressjoni.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direttur tal-uffiċċju tal-provvisti tal-Ministeru Sirjan tad-Difiża, punt ta' dħul għall-armi kollha li jaslu għall-armata Sirjana.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Kuġin ta' Bashar Al-Assad; preċedentement kap tal-kumpannija “Nizar Oilfield Supplies”.

Qrib ħafna ta' uffiċjali ewlenin tal-Gvern. Jiffinanzja lil Shabiha fir-reġjun ta' Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadier Ġenerali Rafiq Shahadah

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI) Fergħa 293 (Affarijiet Interni) f'Damasku. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Damasku. Konsulent għall-President Bashar Al-Assad għal kwistjonijiet strateġiċi u ta' intelligence militari.

23.8.2011

40.

Brigadier Ġenerali Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Kap ta' Fergħa għall-Intelligence Militari Sirjana (SMI) f'Dayr az-Zor. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f' Dayr az-Zor u Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

DtT 1935 f'Aleppo

Deputat Viċi Ministru, eks Ministru tad-Difiża, Mibgħut Speċjali tal-President Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Assistent Segretarju Reġjonali tal-Partit Soċjalista Għarbi ta' Baath sa mill-2005, 2000-2005 Direttur għas-sigurtà nazzjonali tal-partit reġjonali ta' Baath. Eks Gvernatur ta' Hama (1998-2000). Soċju mill-qrib tal-President Bashar Al-Assad u Maher Al-Assad. Kien jieħu deċiżjonijiet fir-reġim dwar ir-repressjoni tal-popolazzjoni ċivili.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabbli għall-qtil f'Hama fl-1980, ġie msejjaħ lura f'Damasku bħala konsulent speċjali għall-President Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadier Ġenerali Nawful Al-Husayn

 

Kap tal-Fergħa tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI) ta' Idlib. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili fil-provinċja ta' Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier Husam Sukkar

 

Konsulent Presidenzjali dwar Affarijiet ta' Sigurtà. Konsulent Presidenzjali għar-repressjoni u l-vjolenza tal-aġenziji ta' sigurtà kontra l-popolazzjoni ċivili.

23.8.2011

46.

Brigadier Ġenerali Muhammed Zamrini

 

Kap ta' Fergħa għall-Intelligence Militari Sirjana (SMI) f'Homs. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Homs.

23.8.2011

47.

Logutenent Ġenerali Munir Adanov (Adnuf)

 

Viċi Kap tal-Persunal Ġenerali, Operazzjonijiet u Taħriġ għall-Armata Sirjana. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja.

23.8.2011

48.

Brigadier Ġenerali Ghassan Khalil

 

Kap tal-Fergħa tal-Informazzjoni tad-Direttorat tal-Intelligence Ġenerali (GID). Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

PtT Latakia

Il-milizja ta' Shabiha. Soċju ta' Maher Al-Assad għall-milizja ta' Shabiha. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili u fil-koordinazzjoni tal-gruppi tal-milizja ta' Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Soċju kummerċjali mill-qrib ta' Maher Al-Assad. Magħruf għall-appoġġ ekonomiku tar-reġim Sirjan.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

President tal-Kamra tal-Kummerċ u tal-industrija ta' Alep. Jappoġġa ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Data tat-twelid: Marzu 1959; Post tat-Twelid: Damasku, Sirja

President tal-Kamra tal-Industrija ta' Damasku (Zuhair Ghraiwati Sons). Jappoġġa ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Data tat-twelid: 1949; Post tat-Twelid: Homs, Sirja

Fundatur tal-Akhras Group (prodotti, kummerċ, ipproċessar u loġistika), Homs. Jappoġġa ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Data tat-twelid: 1949; Post tat-Twelid: Lattakia, Sirja

President ta' Issam Anbouba Est. għall-agro-industrija. Jappoġġa ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Data tat-twelid: 1943; Post tat-Twelid Damasku

Ministru tal-Ġustizzja. Assoċjat mar-reġim Sirjan, inkluż bl-appoġġ tal-politika u l-prattika ta' arrest u detenzjoni arbitrarji tiegħu.

23.09.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Data tat-twelid: 1966; Post tat-Twelid Tartous

Ministru tal-Informazzjoni. Assoċjat mar-reġim Sirjan, inkluż bl-appoġġ u l-promozzjoni tal-politika ta' informazzjoni tiegħu.

23.09.2011

57.

Ġeneral Maġġur Jumah Al-Ahmad

 

Kmandant tal-Forzi Speċjali. Responsabbli għall-użu ta' vjolenza kontra dimostranti madwar is-Sirja.

14.11.2011

58.

Kurunell Lu'ai al-Ali

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana, Fergħa ta' Dera'a. Responsabbli għall-vjolenza kontra d-dimostranti f'Dera'a.

14.11.2011

59.

Logutenent Ġenerali Ali Abdullah Ayyub

 

Kap Deputat tal-Persunal Ġenerali (Persunal u Manodopera). Responsabbli għall-użu ta' vjolenza kontra dimostranti madwar is-Sirja.

14.11.2011

60.

Logutenent Ġenerali Jasim al-Furayj

 

Kap tal-Persunal Ġenerali. Responsabbli għall-użu ta' vjolenza kontra dimostranti madwar is-Sirja.

14.11.2011

61.

Ġeneral Aous (Aws) ASLAN

Twieled fl-1958

Kap ta' Battaljun fi ħdan il-Gwardja Repubblikana. Persuna viċin Maher al-ASSAD u tal-President al-ASSAD. Involut fir-repressjoni kontra l-popolazzjoni ċivili madwar is-Sirja.

14.11.2011

62.

Ġeneral Ghassan Belal

 

Ġeneral Kmandant tal-uffiċċju riżervat tar-Raba' Diviżjoni. Konsulent ta' Maher al-ASSAD u koordinatur tal-operazzjonijiet ta' sigurtà. Responsabbli għar-repressjoni tal-popolazzjoni ċivili madwar is-Sirja.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Kap tal-milizzji tal-familja Berri. Responsabbli għall-milizzji progovernattivi involuti fir-repressjoni tal-popolazzjoni ċivili f'Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membru tal-Armata elettronika Sirjana. Ipparteċipa fir-repressjoni vjolenti u inkoraġġixxa l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili madwar it-territorju Sirjan.

14.11.2011

65.

Ġeneral Maġġur Zuhair Hamad

 

Viċi Kap tad-Direttorat Ġenerali tal-Intelligence. Responsabbli għall-użu ta' vjolenza madwar is-Sirja u mill-intimidazzjoni u t-tortura ta' dimostranti.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Ċivil - Kap tal-Armata elettronika Sirjana (servizz ta' informazzjoni intelligence tal-forza tal-art). Ipparteċipa fir-repressjoni vjolenti u inkoraġġixxa l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili madwar it-territorju Sirjan.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membru tal-Armata elettronika Sirjana. Ipparteċipa fir-repressjoni vjolenti u inkoraġġixxa l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili madwar it-territorju Sirjan.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Viċi Ministru tal-Intern. Responsabbli għall-użu ta' vjolenza repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja.

14.11.2011

69.

Ġeneral Maġġur Nazih

 

Viċi Direttur tad-Direttorat Ġenerali tal-Intelligence. Responsabbli għall-użu ta' vjolenza madwar is-Sirja u mill-intimidazzjoni u t-tortura ta' dimostranti.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Kmandant ta' battaljun fi ħdan ir-raba' diviżjoni. Responsabbli għar-repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili f'Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Ġeneral Maġġur Wajih Mahmud

 

Kmandant tat-18-il Diviżjoni Armata. Responsabbli għall-vjolenza kontra d-dimostranti f'Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Twieled fl-24 ta' Awwissu fl-1959 f'Damasku.

Indirizz: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Passaport Sirjan nru 004326765 maħruġ fit-2 ta' Novembru 2008, validu sa Novembru 2014.

Avukat fil-Barreau de Paris. Imexxi l-uffiċċju Sabbagh u Associés (Damasku). Kunsillier legali u finanzjarju u amministratur tal-affarijiet ta' Rami Makhlouf u ta' Khaldoun Makhlouf. Assoċjat ma' Bashar al-Assad fil-finanzjament ta' proġett ta' bini f'Lattaquié. Jipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

14.11.2011

73.

Ġeneral Luogotenent Mustafa Tlass

 

Kap Viċi Kap tal-Persunal Ġenerali (Loġistika u Provvisti). Responsabbli għall-użu ta' vjolenza kontra dimostranti madwar is-Sirja.

14.11.2011

74.

Ġeneral Maġġur Fu'ad Tawil

 

Viċi Kap tal-Intelligence tal-Forza tal-Ajru Sirjana. Responsabbli għall-użu ta' vjolenza madwar is-Sirja u mill-intimidazzjoni u t-tortura ta' dimostranti.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

DtT 1945, PtD Damasku

Ministru tal-Finanzi. Responsabbli għall-ekonomija Sirjana.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

DtT 1956, PtT Aleppo

Ministru tal-ekonomija u l-Kummerċ. Responsabbli għall-ekonomija Sirjana.

1.12.2011

77.

Logutenent Ġeneral Fahid Al-Jassim

 

Kap tal-Persunal. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

78.

Ġeneral Maġġur Ibrahim Al-Hassan

 

Viċi Kap tal-Persunal. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

79.

Brigadier Khalil Zghraybih

 

L-14-il Diviżjoni. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

80.

Brigadier Ali Barakat

 

Il-103 Brigata tad-Diviżjoni tal-Gwardja Repubblikana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

81.

Brigadier Talal Makhluf

 

Il-103 Brigata tad-Diviżjoni tal-Gwardja Repubblikana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

82.

Brigadier Nazih Hassun

 

Intelligence tal-Forza tal-Ajru Sirjana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

83.

Kaptan Maan Jdiid

 

Gwardja Presidenzjali. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Diviżjoni tas-Sigurtà Politika. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Diviżjoni tas-Sigurtà Politika. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Diviżjoni tas-Sigurtà Politika. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Bena Properties

 

Ikkontrollata minn Rami Makhlou; Sors ta' finanzjament għar-reġim

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (psewdonomu Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Ikkontrollata minn Rami Makhlou; Sors ta' finanzjament għar-reġim

23.6.2011

3.

Hamcho International (magħruf bħala Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Sit web: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com u hamshogroup@yahoo.com

Taħt il-kontroll ta' Mohamed Hamcho jew Hamsho; Sors ta' finanzjament għar-reġim

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (psewdonomu MILIHOUSE)

 

Kumpannija ta' xogħlijiet pubbliċi taħt il-kontroll ta' Riyad Shalish u l-Ministeru tad-Difiża. Sors ta' finanzjament għar-reġim

23.6.2011

5.

Direttorat tal-politika ta' sigurtà

 

Servizz tal-Istat Sirjan li jipparteċipa direttament fir-repressjoni.

23.8.2011

6.

Direttorat tal-informazzjoni ġenerali

 

Servizz tal-Istat Sirjan li jipparteċipa direttament fir-repressjoni.

23.8.2011

7.

Direttorat tal-informazzjoni militari

 

Servizz tal-Istat Sirjan li jipparteċipa direttament fir-repressjoni.

23.8.2011

8.

Servizz tal-Informazzjoni tal-Armata tal-ajru

 

Servizz tal-Istat Sirjan li jipparteċipa direttament fir-repressjoni.

23.8.2011

9.

Il-Forza Qods tal- IRGC (magħrufa wkoll bħala l-Forza Quds tal-IRGC)

Teħeran, Iran

Il-Forza Qods (jew Quds) hija taqsima esperta tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC). Il-Forza Qods hija involuta fil-forniment ta' tagħmir u appoġġ biex tgħin lir-reġim tas-Sirja jrażżan protesti fis-Sirja. Il-Forza Qods tal-IRGC ipprovdiet assistenza teknika, tagħmir u appoġġ lis-servizzi tas-sigurtà Sirjani biex irażżnu movimenti ta' protesti ċivili.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Sussidjarja ta' Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità ekonomika li tiffinanzja r-reġim.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Sussidjarja ta' Cham Holding (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità ekonomika li tiffinanzja r-reġim.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

tel: (+963) 11 2456777 u 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 u 2211186

E-mail tal-bank: Publicrelations@reb.sy,

Sit web: www.reb.sy

Bank proprjetà tal-gvern li jipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

2.09.2011

13.

Addounia TV (magħrufa wkoll bħala Dounia TV)

Telefon: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Sit web: http://www.addounia.tv

Addounia TV inċitat il-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja.

23.09.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Ikkontrollata minn Rami Makhlou; l-akbar kumpannija azzjonarja fis-Sirja, li tibbenefika minn u tappoġġa lir-reġim.

23.09.2011

15.

El-Tel Co. (magħrufa wkoll bħala El-Tel Middle East Company)

Indirizz: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Telefon: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Sit web: www.eltelme.com

Timmanifattura u tipprovdi tagħmir għat-telekomunikazzjoni għall-Forzi Armati.

23.09.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Indirizz: Daa'ra Highway, Damascus, Syria

Telefon: +963-11-6858111

Telefon ċellulari: +963-933-240231

Kostruzzjoni ta' kwartieri militari tas-suldati, kwartieri tas-suldati fil-fruntieri u bini ieħor meħtieġ għall-Forzi Armati.

23.09.2011

17.

Souruh Company (magħrufa wkoll bħala SOROH Al Cham Company)

Indirizz: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Telefon: +963-11-5327266

Telefon ċellulari: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Sit web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investiment fi proġetti industrijali militari lokali, timmanifattura partijiet ta' armi u oġġetti relatati. 100 % tal-kumpannija hija proprjetà ta' Rami Makhlouf.

23.09.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Sit web: http://syriatel.sy/

Ikkontrollata minn Rami Makhlou; tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim: permezz tal-kuntratt ta' liċenzjar tagħha hija tħallas 50 % tal-profitti tagħha lill-Gvern.

23.09.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Website: www.champress.net

Kanal tat-televixin li jipparteċipa f'kampanji ta' informazzjoni ħażina u ta' inċitament għall-vjolenza kontra d-dimostranti

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Ġurnal ta' kuljum li jipparteċipa f'kampanji ta' informazzjoni ħażina u ta' inċitament għall-vjolenza kontra d-dimostranti

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (magħruf bħala CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; magħruf bħala SSRC, Scientific Studies and Research Center; magħruf bħala Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Jagħti appoġġ lill-armata Sirjana għall-kisba ta' materjali li jservu direttament għas-sorveljanza u għar-repressjoni tad-dimostranti.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel /fax: 963114471080

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel.-No.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus u PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus u PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Kumpannija fittizja li sservi għall-kisba ta' materjal sensittiv mis-CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)-.-

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria

Kumpannija tal-istat responsabbli mill-esportazzjoni kollha taż-żejt mis-Sirja. Tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Kumpannija taż-żejt tal-istat. Tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company-

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture 50 % ta' proprjetà tal-GPC. Tipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim.

1.12.2011


ANNESS II

Lista ta' entitajiet imsemmija fl-Artikolu 19(1)

Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; l-uffiċċji kollha fid-dinja [NPWMD] Sit web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

amministrazzjoni ġenerali: dir.cbs@mail.sy

Bank proprjetà tal-gvern li jagħti appoġġ finanzjarju lir-reġim.

13.10.2011


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/71


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2011/783/PESK

tal-1 ta’ Diċembru 2011

li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK tas-26 ta’ Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(2) tagħha,

Billi:

(1)

Fis-26 ta' Lulju 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran.

(2)

Il-Kunsill wettaq ukoll reviżjoni sħiħa tal-lista ta' persuni u entitajiet, kif tinsab fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK, li għaliha japplikaw l-Artikoli 19(1)(b) u 20(1)(b) ta’ dik id-Deċiżjoni. Meta għamel dan, il-Kunsill ħa kont ta' osservazzjonijiet ippreżentati minn dawk ikkonċernati.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li l-persuni u l-entitajiet elenkati fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti f’dik id-Deċiżjoni.

(4)

Il-Kunsill ikkonkluda wkoll li l-entrati li jikkonċernaw ċerti entitajiet inklużi fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK għandhom jiġu emendati.

(5)

Barra minn hekk, fid-dawl tat-tħassib kontinwu dwar l-espansjoni tal-programmi nukleari u missilitiċi tal-Iran espress mill-Kunsill Ewropew fit-23 ta' Ottubru 2011, persuni u entitajiet addizzjonali għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi kif stabbilita fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK.

(6)

Il-lista ta' persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikoli 19(1)(b) u 20(1)(b) tad-Deċiżjoni 2010/413/PESK għandha tiġi aġġornata kif adatt,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK għandha tiġi emendata kif stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39.


ANNESS

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

Il-persuni u l-entitajiet li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness II:

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet fir-rigward ta' missili nukleari jew ballistiċi

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Deputat President u Direttur Eżekuttiv ta' Melli Bank PLC, indikat mill-UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Il-kap attwali tas-sigurtà għall-Ministru tal-istitut tar-riċerka tad-Difiża u Loġistika tal-Forzi Armati, l-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND), li hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh, indikat min-NU. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar id-dimensjonijiet militari possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li l-Iran jirrifjuta li jikkoopera dwaru. Bħala kap tas-sigurtà, Babaei huwa responsabbli għall-prevenzjoni ta' żvelar ta' informazzjoni inkluż lill-IAEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Kap Uffiċjal Eżekuttiv tal-Arian Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Viċi Kap tan-NU tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika, indikata mill-UE, fejn huwa subordinat ta' Feridun Abbasi Davani, indikata min-NU. Huwa kien involut fil-programm nukleari Iranjan mill-inqas mill-2002, inkluż bħala l-ex Kap tal-Akkwist u l-Loġistika f'AMAD, fejn huwa kien responsabbli għall-użu ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu bħal Kimia Madan biex jinkiseb tagħmir u materjal għall-programm ta' armi nukleari tal-Iran.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

President tal-Bord u Direttur Eżekuttiv tal-Bank Refah, indikat mill-UE.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (magħruf bħala DANESHJOU)

 

Ministru tax-Xjenza, ir-Riċerka u t-Teknoloġija mill-elezzjoni tal-2009. L-Iran naqas milli jipprovdi lill-IAEA bi kjarifika dwar ir-rwol tiegħu fir-rigward ta' studji ta' żvilupp dwar testati missili. Dan huwa parti min-nonkooperazzjoni wiesgħa tal-Iran mal-investigazzjoni tal-IAEA tal-"Istudji Allegati", li jissuġġerixxu aspetti militari għall-programm nukleari tal-Iran, li jinkludi ċaħda tal-aċċess għal dokumenti assoċjati tal-individi rilevanti. Daneshjoo għandu wkoll rwol fl-attivitajiet "Difiża Passiva" f'isem il-President Ahmadenijad, minbarra r-rwol ministerjali tiegħu. L-Organizzazzjoni tad-Difiża Passiva hija diġà indikata mill-UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Direttur Eżekuttiv u Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Banque Sina, indikat mill-UE

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

data tat-twelid 20/9/74

Ċittadin Iranjan li jipprovdi prodotti, l-aktar metalli, lill-kumpanniji li jservu ta' paraventu SHIG indikati min-NU. Wassal prodotti lil SHIG bejn Jannar u Novembru 2010. Ħlasijiet għal xi prodotti saru fil-fergħa ċentrali tal-Export Development Bank of Iran (EDBI), indikat mill-UE f'Tehran wara Novembru 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

President u Direttur Eżekuttiv tal-Bank Saderat, indikat mill-UE

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Ċittadin Iranjan li jipprovdi prodotti, l-aktar fibri tal-karbonju, lill-SHIG u SBIG, indikati min-NU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Direttur Eżekuttiv ta' Kalaye Electric Company, indikata min-NU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

President tal-Bord u Direttur Maniġerjali ta' Bank Refah, indikat mill-UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Londra ta' Persia International Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Direttur Maniġerjali ta' MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Direttur Maniġerjali ta' Post Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Kap tal-Istitut tar-Riċerka tal-Fiżika (qabel magħruf bħala l-Istitut tal-Fiżika Applikata).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Direttur Maniġerjali ta' Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), indikata mill-UE. Huwa wkoll uffiċjal tal-AEOI. Huwa jissorvelja u joħroġ tenders lil kumpanniji ta' akkwist għal ħidma sensittiva ta' akkwist mitluba fil-Fuel Manufacturing Plant (FMP), iż-Zirconium Powder Plant (ZPP) u l-Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

President u Direttur mhux Eżekuttiv ta' Melli Bank PLC, indikat mill-UE

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Direttur Maniġerjali ta' Management Company for Nuclear Power Plant (MASNA), indikata mill-UE

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

President tal-Bord u Direttur Maniġerjali ta' Export Development Bank of Iran, indikat mill-UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Kap taċ-Ċentru ta' Riċerka għall-Isplużjoni u l-Impatt, magħruf ukoll bħala METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Direttur Ġenerali Sostitwenti f'Dubai tal-Persia International Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

23.

Aria Nikan, (magħruf bħala Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Magħruf li akkwista għad-Dipartiment Kummerċjali ta' Centrifuge Technology Company (TESA), indikata mill-UE. Huma għamlu sforzi biex isir akkwist ta' materjal indikat, inklużi prodotti mill-UE, li għandhom applikazzjonijiet fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Kumpannija li ngħatat kuntratt biex taħdem fis-siti għall-arrikkiment tal-uranju f'Natanz u Qom/Fordow fuq ix-xogħolijiet tal-elettriku u l-pajpijiet. Hija kienet responsabbli għat-tfassil, l-akkwist u l-installazzjoni ta' tagħmir ta' kontroll tal-elettriku f'Natanz fl-2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Involuta fil-forniment ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lil pajjiż terz

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Produttur ta' tagħmir ta' vakwu li pprovda s-siti ta' arrikkiment tal-uranju f'Natanza u Qom/Fordow. Fl-2011, ġew ipprovduti trasdutturi ta' pressjoni lil Kalaye Electric Company, indikata min-NU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Kumpannija tal-Ipproċessar tal-Uranju u l- Produzzjoni tal-Fjuwil Nukleari tal-Iran. Ikkontrollata mill-Organizzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran, indikata min-NU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (magħrufa bħala Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Subordinata għal TAMAS, indikata minn-NU. Hija għandha kuntratti ta' produzzjoni ma' Kalaye Electric Company, indikata min-NU u TESA, indikata mill-UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (magħruf bħala Iran Pouya)

 

Kumpannija li s-sid tagħha huwa l-Gvern u li operat l-ikbar extruder tal-aluminjum fl-Iran u pprovdiet materjal biex jintuża fil-produzzjoni ta' kisi għaċ-ċentrifuġi IR-1 u IR-2. Manifuttur prinċipali ta' ċilindri tal-aluminjum għal ċentrifuġi li l-konsumaturi tagħhom jinkludu l-AEOI, indikata min-NU u TESA, indikata mill-UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Kumpannija tas-settur tal-enerġija involuta fil-kostruzzjoni tas-siti ta' arrikkiment tal-uranju f'Qom/Fordow. Soġġetta għal rifjuti ta' esportazzjoni mir-Renju Unit, l-Italja u Spanja.

1.12.2011

31.

Karanir (magħruf bħala Moaser, magħruf bħala Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji ta' paraventu.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Kumpannija Iranjana mogħtija kuntratt ma' Kalaye Electric Company, indikata min-NU biex tipprovdi servizzi ta' inġinerja għaċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari. Reċentement kienet qiegħda takkwista tagħmir għas-sit ta' arrikkiment tal-urnaju ta' Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (psewdonomu FITCO)

Entry 3, no 11 Street 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji fuq quddiem.

1.12.2011

37.

Ċentru ta' Riċerka għall-Isplużjoni u l-Impatt (magħruf bħala METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Subordinat tal-Università Malek Ashtar, indikata mill-UE, huwa jissorvelja attività marbuta mad-Dimensjonijiet Militari Possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li dwaru l-lran mhuwiex qiegħed jikkoopera mal-IAEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Kuntrattur tal-kostruzzjoni li installa pajpijiet u tagħmir ta' appoġġ assoċjat fis-sit ta' titjib tal-uranju f'Natanz. Huwa ttratta speċifikament pajpijiet ta' ċentrifuġju.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Kumpannija tal-inġinerija involuta fl-appoġġ tal-firxa ta' proġetti industrijali fuq skala kbira inkluż il-programm ta' arrikkiment tal-uranju tal-Iran, inkluż ħidma mhux iddikjarata fis-sit ta' arrikkiment tal-uranju f'Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

It-tieni km ta' Khalaj Road End ta' Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Isem shell għal Khorasan Mettalurgy Industries (indikati taħt UNSCR 1803 (2008), sussidjarji ta' Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Sussidjarja tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika (AEOI), indikata min-Nazzjonijiet Uniti.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, it-Turkija

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu.

1.12.2011

43.

SURENA (magħruf bħala Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Kumpannija għall-Kostruzzjoniu l-Ikkummissjonar ta' Impjanti tal-Enerġija Nukleari. Ikkontrollata minn Novin Energy Company, indikata min-NU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Miżmuma u kkontrollata minn TESA, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Ipparteċipa fil-fabrikazzjoni ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Il-kumpannija pproduċiet u pprovdiet kontenituri speċifiċi ta' UF6 lis-siti ta' arrikkiment tal-uranju ta' Nantaz u Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (magħruf bħala Tosseh Jahad E Silo)

 

Parteċipazzjoni fil-programm nukleari iranjan fis-siti ta' Natanz, ta' Qom u ta' Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (magħruf bħala Yar Sanat, magħruf bħala Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Kumpannija ta' akkwist għal Kalaye Electric Company, indikata min-NU. Parteċipazzjoni fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan. Ippruvat takkwista prodotti ta' vakwu u trasdutturi ta' pressjoni.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Affiljata ma'Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) indikat mill-UE (magħruf bħala Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Islamika (IRGC)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

49.

Azim AGHAJANI (spelluta wkoll ADHAJANI)

 

Membru tal-IRGC, involut fl-għoti ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lill-pajjiż terz

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Kap tal-Kwartieri tal-Kostruzzjoni ta' Khatam Al-Anbia

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (psewdonomu Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membru tal-IRGC, involut fil-forniment ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lil pajjiż terz

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

52.

Yas Air

Ajruport ta' Mehrabad, Tehran

Isem ġdid għal IRGC Pars Aviation Service Company, sanzjonata min-NU u mill-UE. Fl-2011, ajruplan ta' Yas Air Cargo Airlines, li kien qed jivvjaġġa mill-Iran għas-Sirja, spezzjonat fit-Turkija, ġiet spezzjonat u nstab li kien fih armi konvenzjonali.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

53.

Ghasem NABIPOUR (magħruf bħala M T Khabbazi NABIPOUR)

Twieled fis-16/01/1956, Iranjan.

Direttur u Azzjonist ta' Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, l-isem il-ġdid ta' Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (magħrufa bħala Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) indikata fuq il-listi tal-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-ġestjoni teknika tal-bastimenti tal-IRISL. NABIPOUR huwa d-direttur tal-ġestjoni tal-bastimenti tal-IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Twieled fis-16/12/1962, Iranjan.

Direttur ġuridiku anzjan tal-IRISL, Direttur ta' Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Direttur tal-kumpannija li sservi ta' paraventu NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Twieled fil-31/01/1966, Iranjan.

Direttur ta' IRISL Malta Limited, psewdonomu Royal Med Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Twieled fl-4/06/1953, Iranjan, Ġermaniż.

Direttur amministrattiv tal-Irisl fl-Ewropa, Direttur Eżekuttiv ta' HTTS, sanzjonat mill-Unjoni Ewropea, ta' Darya Capital Administration Gmbh, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Amministratur ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu li jappartjenu jew taħt il-kontroll tal-IRISL jew tal-assoċjati tagħha.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data tat-twelid: 19 ta' Lulju 1956,

Passaport: N10623175 (Iran) maħruġ fis-27 ta' Marzu 2007; jiskadi fis-26 ta' Marzu 2012.

F: Direttur Reġjonali tal-IRISL fl-Emirati Għarab Magħquda, Direttur ta' Pacific Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, ta' Great Ocean Shipping Company, psewdonomu Oasi Freight Agency, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Stabbiliment ta' Crystal Shipping ZE fl-2010 bħala parti mill-isforzi biex tiġi evitata l-indikazzjoni mill-UE tal-IRISL.

1.12.2011

58.

Kaptan Alireza GHEZELAYAGH

 

Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Lead Maritime, indikata mill-UE li taġixxi f'isem HDSL f'Singopore. Barra minn hekk huwa CEO ta' Marine Network, indikata mill-UE, li hija l-uffiċju reġjonali tal-IRISL f'Singapor.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Twieled fit-23/01/1957, Iranjan.

Direttur kummerċjali anzjan tal-IRISL, Direttur konġunt u Azzjonist ta' Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, Direttur Eżekuttiv u Azzjonist ta' Sapid Shipping Company, sussidjarja tal-IRISL, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, Direttur Konġunt u Azzjonist ta' HDSL, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, membru tal-Kumitat ta' Tmexxija ta' Irano-Hind Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Twieled fis-06/01/1959, Iranjan.

Direttur u Azzjonist ta' Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Irreġistrat bħala Azzjonist ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Twieled fil-25/05/1950, Iranjan.

Direttur Finanzjarju anzjan tal-IRISL, Direttur anzjan ta' Irinvestship Limited, entità sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, Direttur ta' Fairway Shipping li reġgħet bdiet twettaq l-attivitajiet ta' Irinvestship limited. Amministratur ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL, b'mod partikolari Lancellin Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea u Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Twieled fit-30/09/1953, Iranjan.

Direttur Finanzjarju tal-IRISL mill-2011. Direttur Eżekuttiv anzjan ta' diversi sussidjarji tal-IRISL sanzjonati mill-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-ħolqien ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu. Huwa għadu rreġistrat bħala Direttur u Azzjonist tagħhom.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Twieled fit-23/07/1965, Iranjan.

Direttur Ġuridiku Konġunt tal-grupp IRISL, Direttur Ġuridiku ta' Rahbaran Omid Darya Ship Management Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

DtT: 27 ta' Mejju 1956, PtT: Bojnord, Iran,

Passaport: R10748186 (Iran) maħruġ fit-22 ta' Jannar 2007; jiskadi fit-22 ta' Jannar 2012

Direttur tal-IRISL China Shipping Company, psewdonomu Santelines (magħrufa bħala jew Santexlines), psewdonomu Rice Shipping, psewdonomu E-sail Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

65.

E-Sail magħrufa bħala E-Sail Shipping Company magħrufa bħala Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, iċ-Ċina

Ismijiet ġodda ta' Santexlines, psewdonomu IRISL China Shipping Company Limited, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Taġixxi f'isem l-IRISL. Taġixxi f'isem SAPID fiċ-Ċina, indikata mill-UE, li tiċċarterja bastimenti tal-IRISL għal kumpanniji oħra.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Entità miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping u Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, il-Ġermanja; .

Kumpannija li sservi ta' paraventu għall-HTTS, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Sussidjarja tal-IRISL, responsabbli għall-provvista ta' bastimenti f'biċċiet separati.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Sussidjarja tal-IRISL responsabbli għar-reklutaġġ ta' ekwipaġġi u għall-ġestjoni ta' persunal.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, il-Malasja

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Boustead Shipping Agencies wettqet transazzjonijiet mibdijin mill-IRISL jew minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, l-Eġittu

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Diamond Shipping Services wettqet transazzjonijiet u bbenefikat minn transazzjonijiet mibdijin mill-IRISL jew minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Good Luck Shipping Company inħolqot biex tieħu post Oasis Freight Company psewdonomu Great Ocean Shipping Services, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, u f'likwidazzjoni legali. Good Luck Shipping ħarġet dokumenti foloz dwar it-trasport favur l-IRISL u entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Taġixxi f'isem HDSL u Sapid, indikati mill-UE f'Emirati Għarab Magħquda. Stabbilita f'Ġunju 2011 bħala riżultat tas-sanzjonijiet, biex tissostitwixxi Great Ocean Shipping Services u Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, il-Pakistan

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited użat dokumenti tat-trasport użati mill-IRISL u minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL biex tevita s-sanzjonijiet.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. OTS Steinweg Agency wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL u entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, ipparteċipat fil-ħolqien ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, ipparteċipat fil-kisba ta' bastimenti għall-IRISL jew għal entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120, it-Tajlandja

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) ħarġet dokumenti foloz tat-trasport ifformulati f'isem kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, l-Alġerija

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Walship SA wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL favur il-klijenti tagħha, ħarġet dokumenti tat-trasport u rċevuti fformulati f'isem kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, fittxet klijenti li huma suxxettibbli li jwettqu kuntatti f'isimhom esklussivament favur l-IRISL jew entitatjiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Indirizz: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nrs.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Numru ta' reġistrazzjoni C 39359

Alpha Kara Navigation Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Sussidjarja ta' Darya Capital Administration GMBH, indikata mill-UE. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38079

Alpha Nari Navigation Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Indirizz: 107 Falcon House, Dubai, Investment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Proprjetà tal-aġent tal-IRISL Pacific Shipping. Tat assistenza finanzjarja għal bastimenti konfiskati tal-IRISL u għall-akwist ġodda tat-trasport.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company psewdonomu Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai

Ikkontrollata minn Moghddami Fard. Tipprovdi servizzi lis-sussidjarja tal-IRISL, Valfajre Shipping Company, indikata mill-UE. Kumpannija li sservi ta' paraventu jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum jew ikkontrollat mill-IRISL. Moghddami Fard huwa direttur tal-kumpannija

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Indirizz: 171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39354

Beta Kara Navigation Ltd hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

Numru IMO: 0099501

Bis Maritime Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL li tinsab fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Gholam Hossein Golparvar huwa amministratur tal-kumpannija.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Irreġistrata fil-gżejjer Marshall f'Awwissu 2011 bin-numru 46270.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, użata għall-akkwist ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL jew għal trasferimenti ta' fondi favur l-IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapor 059385

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Proprjetà jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem tal-IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

Proprjetà tal-aġent tal-IRISL Pacific Shipping. Stabbilita fl-2010 minn Moghddami Fard bħala parti mill-isforzi tiegħu biex jevita l-indikazzjoni mill-UE tal-IRISL. F'Diċembru tal-2010 intużat biex tittrasferixxi fondi biex jinħelsu vapuri konfiskati tal-IRISL u biex jitgħatta l-involviment tal-IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39357

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38077

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Azjenda miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL li tiġbor kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL, ibbażati f'Isle of Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Irreġistrata fil-gżejjer Marshall f'Awwissu 2011 bin-numru 46041.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, irreġistrata fil-Gżejjer Marshall miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320195

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

100

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38082

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

101

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38067

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

102

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

103

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Haji Pajand huwa direttur ta' Fairway Shipping

1.12.2011

104

Fasirus Marine Corporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39355

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

107

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309593

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

108

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309610

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

109

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309622

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

110

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru: 8309634

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309658

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320121

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Din l-azjenda intużat biex tistabbilixxi kumpanniji ta' kopertura għall-IRISL fl-UAE, inkluż ‧Good Luck Shipping‧. Id-Direttur Maniġerjali tagħha huwa Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309646

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320183

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

IMO Nru tal-bastiment: 7027899

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 45613

IMO Nru tal-bastiment: 9270646

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 45618

IMO Nru tal-bastiment: 9346548

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapor 188425

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38190

IMO Nru: 9386500

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nru: 9283007

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numru ta' reġistrazzjoni

C 38076

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 40069

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34477

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34479

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34476

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 45153

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 45152

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 41660

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 37437

IMO Nru tal-bastiment: 9274941

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34478

IMO Nru tal-bastiment: 9364112

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nru C 38183

IMO Nru tal-bastiment: 9387786

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38066.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Nru ta' reġistrazzjoni 5586832

IMO Nru: 9284154

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011