ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.303.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 303

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
22 ta' Novembru 2011


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 1194/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1195/2011 tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1196/2011 tas-17 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

12

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2011 tal-21 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru [trasportaturi tal-ajru] li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità ( 1 )

14

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2011 tal-21 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

40

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1199/2011 tal-21 ta’ Novembru 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

42

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/749/UE

 

*

Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-15 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2011/19)

44

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

2011/750/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Settembru 2011 dwar appoġġ għal servizz ta’ sejħiet elettroniċi offrut madwar l-UE kollha fin-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika għat-trażmissjoni ta’ sejħiet tal-emerġenza bbażati fuq in-numru 112 minn sistemi mmuntati fil-vetturi (Sejħiet elettroniċi) ( 1 )

46

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/1


DEĊIŻJONI Nru 1194/2011/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 167(5) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jimmira għal unjoni dejjem eqreb fost il-popli tal-Ewropa u jagħti lill-Unjoni Ewropea l-kompitu, inter alia, li tikkontribwixxi għall-affjorixxament tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u fl-istess waqt tirriżalta l-patrimonju kulturali komuni. F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ, tappoġġja u tissupplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri biex itejbu l-għarfien u t-tixrid tal-kultura u l-istorja tal-popli Ewropej.

(2)

Il-fehim u apprezzament aħjar, speċjalment fost iż-żgħażagħ, tal-patrimonju komuni madankollu differenti tagħhom, jgħinu biex jissaħħaħ is-sens ta’ appartenenza għall-Unjoni u biex jiġi rrinforzat id-djalogu interkulturali. Għalhekk, huwa importanti li ssir promozzjoni ta’ aċċess akbar għall-patrimonju kulturali u li tittejjeb id-dimensjoni Ewropea tiegħu.

(3)

It-TFUE jistabbilixxi wkoll iċ-ċittadinanza tal-Unjoni, li tikkomplementa ċ-ċittadinanza nazzjonali tal-Istati Membri rispettivi u hija element importanti fis-salvagwardja u t-tisħiħ tal-proċess tal-integrazzjoni Ewropea. Sabiex iċ-ċittadini jagħtu l-appoġġ sħiħ tagħhom għall-integrazzjoni Ewropea, għandha ssir enfasi akbar fuq il-valuri, l-istorja u l-kultura komuni tagħhom bħala elementi ewlenin tas-sħubija tagħhom f’soċjetà bbażata fuq il-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-diversità kulturali u lingwistika, it-tolleranza u s-solidarjetà.

(4)

Ġiet imnedija inizjattiva intergovernattiva taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (“inizjattiva intergovernattiva”) fit-28 ta’ April 2006 fi Granada, Spanja.

(5)

Fl-20 ta’ Novembru 2008, il-Kunsill adotta konklużjonijiet (3) li permezz tagħhom jimmira li jittrasforma l-inizjattiva intergovernattiva f’azzjoni tal-Unjoni (“azzjoni”) billi stieden lill-Kummissjoni biex tippreżentalu proposta għall-ħolqien mill-Unjoni ta’ Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew mill-Unjoni (“ċertifikat”) u biex tispeċifika l-proċeduri prattiċi għall-implimentazzjoni tal-proġett.

(6)

Il-konsultazzjoni pubblika u l-istima tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni kkonfermaw il-valur tal-inizjattiva intergovernattiva iżda indikaw li din kellha bżonn tkompli tiġi żviluppata sabiex tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha u li l-involviment tal-Unjoni jista’ jipprovdiha b’valur miżjud ċar u jgħin sabiex hija tagħmel pass kwalitattiv il quddiem.

(7)

Iċ-ċertifikat għandu jibbenefika mill-esperjenza miksuba mill-inizjattiva intergovernattiva.

(8)

Iċ-ċertifikat għandu jfittex valuri miżjuda u l-komplementarità fir-rigward ta’ inizjattivi oħrajn bħal-Lista tal-Patrimonju Dinji tal-Unesco, il-Lista tar-Rappreżentanti tal-Unesco tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli tal-Umanità u r-“Rotot Kulturali Ewropej” tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-valur miżjud tiegħu għandu jkun ibbażat fuq il-kontribut tas-siti magħżula għall-istorja u l-kultura tal-Ewropa, fuq dimensjoni edukattiva ċara li tilħaq liċ-ċittadini, inklużi ż-żgħażagħ, u fuq netwerking bejn is-siti għall-qsim tal-esperjenzi u l-aqwa prattiċi. Il-fokus ewlieni tal-inizjattiva għandu jkun fuq il-promozzjoni u l-aċċess fir-rigward tas-siti kif ukoll fuq il-kwalità tal-informazzjoni u tal-attivitajiet offerti, diversament mill-preżervazzjoni tas-siti, li għandha tiġi ggarantita mir-reġimi tal-protezzjoni eżistenti.

(9)

Minbarra li ssaħħaħ is-sens ta’ appartenenza taċ-ċittadini Ewropej għall-Unjoni Ewropea u tistimula d-djalogu interkulturali, iċ-ċertifikat jista’ wkoll jikkontribwixxi biex jissaħħu l-valur u l-profil tal-patrimonju kulturali, biex jiżdied l-irwol tal-patrimonju fl-iżvilupp ekonomiku u sostenibbli tar-reġjuni, b’mod partikolari permezz tat-turiżmu kulturali, biex jitrawmu sinerġiji bejn il-patrimonju kulturali u s-settur tal-kreazzjoni u l-kreattività kontemporanji, u, b’mod aktar ġenerali, biex ikunu promossi l-valuri demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem li jsejsu l-integrazzjoni Ewropea.

(10)

Dawk l-għanijiet huma għal kollox konformi mal-għanijiet espressi fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Komunikazzjoni dwar aġenda Ewropea għal kultura f’dinja li qed tiġi gglobalizzata” li jinkludu l-promozzjoni tad-diversità kulturali u d-djalogu interkulturali kif ukoll tal-kultura bħala katalizzatur għall-kreattività.

(11)

Huwa kruċjali li ċ-ċertifikat jingħata fuq il-bażi ta’ kriterji u proċeduri komuni, ċari u trasparenti, inklużi dawk matul l-ewwl sentejn ta’ għażla meta għandhom japplikaw dispożizzjonijiet tranżizzjonali.

(12)

Il-proċedura għall-għażla tas-siti taħt l-azzjoni għandha ssir f’żewġ stadji. Is-siti għandhom l-ewwelnett jintgħażlu minn qabel fil-livell nazzjonali. Meta jkun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jinvolvu l-awtoritajiet lokali u reġjonali. L-għażla għandha mbagħad issir fil-livell tal-Unjoni. Kull sit li jingħata ċ-ċertifikat għandu jiġi mmonitorjat sabiex tkun żgurata l-konformità mal-kriterji kif stabbiliti għaċ-ċertifikat.

(13)

Fil-kors tal-ewwel evalwazzjoni tal-azzjoni, għandu jiġi eżaminat it-twessigħ tal-ambitu ġeografiku tagħha.

(14)

Fejn ikun hemm rabta tematika ċara bejn diversi siti li jinsabu fi Stat Membru wieħed, l-azzjoni għandha tippermetti applikazzjonijiet konġunti. Dawn l-applikazzjonijiet konġunti għandhom jikkomprendu numru raġonevoli ta’ siti parteċipanti u juru valur miżjud Ewropew komparat mal-applikazzjonijiet individwali fir-rigward tal-istess siti.

(15)

Bl-istess mod, minħabba d-dimensjoni transnazzjonali ta’ ċerti siti, l-azzjoni għandha tippermetti applikazzjonijiet konġunti kemm fil-każ ta’ siti li jinsabu fi Stati Membri differenti iżda li jiffokaw fuq tema speċifika waħda, kif ukoll fil-każ ta’ sit li jinsab fit-territorju ta’ mill-inqas żewġ Stati Membri.

(16)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u partikolarment tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-għażla tas-siti li għandhom jingħataw iċ-ċertifikat, l-irtirar taċ-ċertifikat u l-formalizzazzjoni tar-rinunzja taċ-ċertifikat, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi.

(17)

L-arranġamenti amministrattivi għaċ-ċertifikat għandhom ikunu ħfief u flessibbli b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

(18)

Ladarba l-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba l-ħtieġa, b’mod partikolari, għal kriterji u proċeduri komuni, ċari u trasparenti ġodda għaċ-ċertifikat, kif ukoll għal koordinazzjoni aktar b’saħħitha bejn l-Istati Membri, u jistgħu għalhekk jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Stabbiliment

Hija b’dan stabbilita azzjoni tal-Unjoni Ewropea (“azzjoni”) intitolata “Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew” (“ċertifikat”).

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“siti” tfisser monumenti, siti naturali, taħt l-ilma, arkeoloġiċi, industrijali jew urbani, pajsaġġi kulturali, postijiet ta’ tifkira, prodotti u oġġetti kulturali u patrimonju intanġibbli assoċjati ma’ post, inkluż patrimonju kontemporanju.

(2)

“siti transnazzjonali” tfisser:

(a)

diversi siti li jinsabu fi Stati Membri differenti li jiffokaw fuq tema speċifika waħda sabiex iressqu applikazzjoni konġunta; jew

(b)

sit wieħed li jinsab fuq it-territorju ta’ mill-inqas żewġ Stati Membri.

(3)

“siti tematiċi nazzjonali” tfisser diversi siti, li jinsabu fl-istess Stat Membru, li jiffokaw fuq tema speċifika biex iressqu applikazzjoni konġunta.

Artikolu 3

Għanijiet

1.   L-azzjoni għandha tikkontribwixxi għall-għanijiet ġenerali li ġejjin:

(a)

it-tisħiħ tas-sens ta’ appartenenza taċ-ċittadini Ewropej għall-Unjoni, b’mod partikolari dak taż-żgħażagħ, abbażi ta’ valuri kondiviżi u elementi tal-istorja u l-patrimonju kulturali Ewropew, kif ukoll apprezzament tad-diversità nazzjonali u reġjonali;

(b)

it-tisħiħ tad-djalogu interkulturali.

2.   Sabiex tikseb l-għanijiet previsti fil-paragrafu 1, l-azzjoni għandha tfittex li tikseb l-għanijiet intermedji li ġejjin:

(a)

isir enfasi fuq il-valur simboliku u jiżdied il-profil tas-siti li kellhom rwol sinifikanti fl-istorja u l-kultura tal-Ewropa u/jew il-bini tal-Unjoni;

(b)

jiżdied il-fehim taċ-ċittadini Ewropej dwar l-istorja tal-Ewropa u l-bini tal-Unjoni, u dwar il-patrimonju kulturali komuni tagħhom minkejja li diversi, speċjalment fir-rigward tal-valuri demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem li jsejsu l-proċess tal-integrazzjoni Ewropea.

3.   Is-siti nnifishom għandhom ifittxu li jiksbu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)

isir enfasi fuq is-sinifikat Ewropew tagħhom;

(b)

tiżdied is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini Ewropej dwar il-patrimonju kulturali komuni tagħhom, partikolarment fost iż-żgħażagħ;

(ċ)

tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-esperjenzi u l-iskambji tal-aħjar prassi mill-Unjoni kollha;

(d)

jiżdied u/jew jitjieb l-aċċess għal kulħadd, speċjalment għaż-żgħażagħ;

(e)

jiżdied id-djalogu interkulturali, speċjalment fost iż-żgħażagħ, permezz ta’ edukazzjoni artistika, kulturali u storika;

(f)

jitrawmu sinerġiji bejn il-patrimonju kulturali, min-naħa, u s-settur tal-kreazzjoni u l-kreattività kontemporanji, min-naħa l-oħra;

(g)

isir kontribut għall-attrazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku u sostenibbli ta’ reġjuni, b’mod partikolari permezz tat-turiżmu kulturali.

Artikolu 4

Parteċipazzjoni fl-azzjoni

L-azzjoni għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni, fuq bażi volontarja, tal-Istati Membri.

Artikolu 5

Valur miżjud u komplementarjetà tal-azzjoni ma’ inizjattivi oħra

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-valur miżjud u l-komplementarjetà tal-azzjoni fir-rigward ta’ inizjattivi oħra fil-qasam tal-patrimonju kulturali bħal-Lista tal-Patrimonju Dinji tal-Unesco, il-Lista Rappreżentattiva tal-Unesco tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli tal-Umanità u r-Rotot Kulturali Ewropej tal-Kunsill tal-Ewropa.

Artikolu 6

Eliġibbiltà

Is-siti fit-tifsira tal-Artikolu 2 għandhom ikunu eliġibbli għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat.

Artikolu 7

Kriterji

1.   L-attribuzzjoni taċ-ċertifikat għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin (“kriterji”):

(a)

Is-siti kandidati għaċ-ċertifikat għandu jkollhom valur Ewropew simboliku u kellhom rwol sinifikanti fl-istorja u l-kultura tal-Ewropa u/jew fil-bini tal-Unjoni. Huma għandhom għalhekk juru wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(i)

in-natura transkonfinali jew pan-Ewropea tagħhom: kif l-influwenza tal-passat u tal-preżent u l-attrazzjoni tagħhom imorru lil hinn mill-fruntieri nazzjonali ta’ Stat Membru;

(ii)

il-post u r-rwol tagħhom fl-istorja Ewropea u l-integrazzjoni Ewropea, u l-konnessjonijiet tagħhom ma’ avvenimenti, personalitajiet jew movimenti Ewropej ewlenin;

(iii)

il-post u r-rwol tagħhom fl-iżvilupp u l-promozzjoni tal-valuri komuni li jsejsu l-integrazzjoni Ewropea.

(b)

Is-siti kandidati għaċ-ċertifikat għandhom jippreżentaw proġett, li l-implimentazzjoni tiegħu għandha tibda sa mhux aktar tard mill-aħħar tas-sena magħżula, li jinkludi l-elementi kollha li ġejjin:

(i)

iż-żieda tas-sensibilizzazzjoni dwar is-sinifikat Ewropew tas-sit, b’mod partikolari permezz ta’ attivitajiet adatti ta’ informazzjoni, sinjalazzjoni u taħriġ tal-persunal;

(ii)

l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet edukattivi, speċjalment għaż-żgħażagħ, li jżidu l-fehim tal-istorja komuni tal-Ewropa u tal-patrimonju komuni minkejja li divers tagħha u li jsaħħu s-sens ta’ appartenenza għal spazju komuni;

(iii)

il-promozzjoni tal-multilingwiżmu u l-faċilitazzjoni tal-aċċess għas-sit billi jintużaw diversi lingwi tal-Unjoni;

(iv)

il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta’ netwerks ta’ siti li jkunu ngħataw iċ-ċertifikat sabiex ikun jista’ jsir skambju tal-esperjenzi u jinbdew proġetti komuni;

(v)

iż-żieda fil-profil u l-attrazzjoni tas-sit fuq skala Ewropea, inter alia billi jintużaw il-possibbiltajiet li joffru teknoloġiji ġodda u mezzi diġitali u interattivi u billi jitfittxew is-sinerġiji ma’ inizjattivi Ewropej oħra.

L-organizzazzjoni ta’ attivitajiet artistiċi u kulturali li jrawmu l-mobbiltà ta’ professjonisti kulturali, artisti u kollezzjonijiet Ewropej, jistimulaw id-djalogu interkulturali u jinkoraġġixxu konnessjoni bejn il-patrimonju u s-settur tal-kreazzjoni u l-kreattività kontemporanji għandha tkun apprezzata kull meta n-natura speċifika tas-sit tippermetti dan.

(ċ)

Is-siti kandidati għaċ-ċertifikat għandhom jippreżentaw pjan ta’ ħidma li jinkludi l-elementi kollha li ġejjin:

(i)

l-iżgurar tal-ġestjoni tajba tas-sit, inklużi d-definizzjoni tal-għanijiet u l-indikaturi;

(ii)

l-iżgurar tal-preservazzjoni tas-sit u t-trasmissjoni tiegħu lil ġenerazzjonijiet futuri f’konformità mas-sistemi ta’ protezzjoni rilevanti;

(iii)

l-iżgurar tal-kwalità tal-faċilitajiet ta’ akkoljenza bħall-preżentazzjoni storika, informazzjoni lill-viżitaturi u s-sinjalazzjoni;

(iv)

l-iżgurar tal-aċċess għall-pubbliku l-aktar wiesa’ possibbli, inter alia permezz ta’ adattamenti tas-siti jew taħriġ tal-persunal;

(v)

l-għoti ta’ attenzjoni speċjali liż-żgħażagħ, b’mod partikolari billi dawn jingħataw aċċess privileġġjat għas-sit;

(vi)

il-promozzjoni tas-sit bħala destinazzjoni sostenibbli tat-turiżmu;

(vii)

l-iżvilupp ta’ strateġija ta’ komunikazzjoni koerenti u komprensiva li tenfasizza s-sinifikat Ewropew tas-sit;

(viii)

l-iżgurar li kemm jista’ jkun il-ġestjoni tas-sit ma tagħmilx ħsara lill-ambjent.

2.   Fir-rigward tal-kriterji stipulati fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, kull sit għandu jiġi vvalutat b’mod proporzjonat, b’kont meħud tal-karatteristiċi tiegħu.

Artikolu 8

Bord Ewropew

1.   Għandu jiġi stabbilit bord Ewropew ta’ esperti indipendenti (“bord Ewropew”) sabiex iwettaq l-għażla u l-monitoraġġ fil-livell tal-Unjoni. Dan għandu jiżgura li l-kriterji jiġu applikati sewwa mis-siti madwar l-Istati Membri.

2.   Il-bord Ewropew għandu jkun jikkonsisti minn 13-il membru, li erbgħa minnhom għandhom jinħatru mill-Parlament Ewropew, erbgħa mill-Kunsill, erbgħa mill-Kummissjoni u wieħed mill-Kumitat tar-Reġjuni, f’konformità mal-proċeduri rispettivi tagħhom. Il-bord Ewropew għandu jinnomina l-president tiegħu.

3.   Il-membri tal-bord Ewropew għandhom ikunu esperti indipendenti b’esperjenza u kompetenza sostanzjali fl-oqsma rilevanti għall-għanijiet tal-azzjoni. Kull istituzzjoni u korp għandhom ifittxu li jiżguraw li l-kompetenzi tal-esperti li huma jagħżlu jkunu kemm jista’ jkun komplementari, u li dawk l-esperti jiġu minn medda adegwatament ibbilanċjata ġeografikament.

4.   Il-membri tal-bord Ewropew għandhom jinħatru għal tliet snin.

Madankollu, fl-2012, erba’ esperti għandhom jinħatru mill-Parlament Ewropew għal sentejn, erbgħa mill-Kunsill għal tliet snin, erbgħa mill-Kummissjoni għal sena u wieħed mill-Kumitat tar-Reġjuni għal tliet snin.

5.   Il-membri tal-bord Ewropew għandhom jiddikjaraw kwalunkwe konflitt ta’ interess attwali jew potenzjali fir-rigward ta’ sit speċifiku. Fil-każ ta’ tali dikjarazzjoni minn xi membru, jew jekk jirriżulta tali konflitt ta’ interess, dak il-membru m’għandux jieħu sehem fl-evalwazzjoni tas-sit jew ta’ xi siti oħra mill-Istat jew Stati Membri kkonċernati.

6.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-rapporti, ir-rakkomandazzjonijiet u n-notifiki kollha tal-bord Ewropew disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 9

Formola ta’ applikazzjoni

Bil-għan li l-proċeduri jinżammu ħfief u sempliċi kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni għandha tħejji formola ta’ applikazzjoni komuni (“formola ta’ applikazzjoni”) bbażata fuq il-kriterji u din għandha tintuża mis-siti kandidati kollha.

Artikolu 10

L-għażla minn qabel fil-livell nazzjonali

1.   L-għażla minn qabel ta’ siti għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat għandha tkun taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri.

2.   Kull Stat Membru jista’ jagħżel minn qabel sa żewġ siti kull sentejn.

3.   L-għażla minn qabel għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji u fuq il-formola ta’ applikazzjoni.

4.   Kull Stat Membru parteċipanti għandu jistabbilixxi l-proċeduri u l-kalendarju proprji tiegħu għall-għażla minn qabel f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, filwaqt li jiżgura li l-arranġamenti amministrattivi jibqgħu kemm jista’ jkun ħfief u flessibbli. Sal-1 ta’ Marzu tas-sena tal-proċedura ta’ għażla, huwa għandu jibgħat lill-Kummissjoni l-formoli ta’ applikazzjoni fir-rigward tas-siti magħżula minn qabel, skont il-kalendarju li jinsab fl-Anness.

5.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista sħiħa ta’ siti magħżula minn qabel u għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni b’dan mingħajr dewmien wara l-finalizzazzjoni tal-istadju tal-għażla minn qabel, sabiex, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Istati Membri jew kwalunkwe persuna jew entità oħra jkunu jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni kwalunkwe osservazzjoni li jista’ jkollha impatt fuq l-għażla ta’ dawk is-siti.

Artikolu 11

L-għażla fil-livell tal-Unjoni

1.   L-għażla tas-siti għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat għandha titwettaq mill-bord Ewropew taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni.

2.   Il-bord Ewropew għandu jevalwa l-applikazzjonijiet relatati mas-siti magħżula minn qabel u għandu jagħżel sa mhux aktar minn sit wieħed għal kull Stat Membru. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tintalab aktar informazzjoni u jistgħu jiġu organizzati żjarat għas-siti.

3.   L-għażla għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji u fuq il-formola ta’ applikazzjoni. Il-bord Ewropew għandu jieħdu wkoll debitament kont tal-osservazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 10(5).

4.   Il-bord Ewropew għandu joħroġ rapport dwar is-siti magħżula minn qabel u jibagħtu lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tmiem is-sena tal-proċedura ta’ għażla. Dak ir-rapport għandu jinkludi rakkomandazzjoni għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat u jipprovdi spjegazzjoni, li takkumpanjah, għall-konklużjonijiet tiegħu fir-rigward ta’ dawk is-siti li huma magħżula u ta’ dawk li mhumiex. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dak ir-rapport mingħajr dewmien lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni għal informazzjoni.

5.   Is-siti kandidati li ma ġewx magħżula jistgħu jippreżentaw applikazzjonijiet ġodda għall-għażla minn qabel fil-livell nazzjonali fis-snin ta’ wara.

Artikolu 12

Siti transnazzjonali:

1.   Sabiex sit transnazzjonali jkun eliġibbli għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat, għandu jkun konformi mal-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

konformita’ sħiħa għall-kriterji minn kull sit parteċipanti;

(b)

il-ħatra ta’ wieħed mis-siti parteċipanti bħala koordinatur li jkun il-punt ta’ kuntatt uniku għall-Kummissjoni;

(ċ)

l-applikazzjoni taħt isem komuni;

(d)

fejn tkun meħtieġa, dimostrazzjoni ta’ konnessjoni tematika ċara.

2.   L-applikazzjonijiet fir-rigward ta’ siti transnazzjonali għandhom isegwu l-istess proċedura bħal dik għal siti oħrajn. Wara konsultazzjoni fost is-siti parteċipanti bl-involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali rilevanti, kull sit parteċipanti għandu jimla formola ta’ applikazzjoni u jibgħatha lill-koordinatur. Is-siti transnazzjonali għandhom jiġu magħżula minn qabel mill-Istat Membru tal-koordinatur fil-limiti numeriċi tas-siti stabbiliti fl-Artikolu 10(2) u għandhom jiġu proposti f’isem l-Istati Membri kollha kkonċernati wara li dawn l-Istati Membri jaqblu dwarhom.

3.   Meta jintagħżel sit transnazzjonali, iċ-ċertifikat għandu jingħata lis-sit transnazzjonali kollu kemm hu u taħt l-isem komuni.

4.   Jekk sit transnazzjonali jissodisfa l-kriterji kollha, għandha tingħata prijorità għal dak is-sit matul l-għażla.

Artikolu 13

Siti tematiċi nazzjonali

1.   Sabiex sit tematiku nazzjonali jkun eliġibbli għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat, għandu jkun konformi mal-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

dimostrazzjoni ta’ valur miżjud Ewropew ta’ applikazzjoni konġunta meta mqabbla ma’ applikazzjonijiet individwali;

(b)

dimostrazzjoni ta’ konnessjoni tematika ċara;

(ċ)

konformita’ sħiħa għall-kriterji minn kull sit parteċipanti;

(d)

il-ħatra ta’ wieħed mis-siti parteċipanti bħala koordinatur li jkun il-punt ta’ kuntatt uniku għall-Kummissjoni;

(e)

l-applikazzjoni taħt isem komuni.

2.   L-applikazzjonijiet fir-rigward ta’ siti nazzjonali tematiċi għandhom isegwu l-istess proċedura bħal dik għal siti oħrajn. Kull sit parteċipanti għandu jimla formola ta’ applikazzjoni u jibgħatha lill-koordinatur. Siti nazzjonali tematiċi għandhom jiġu magħżula minn qabel mill-Istat Membru kkonċernat fil-limiti numeriċi tas-siti stabbiliti fl-Artikolu 10(2).

3.   Meta jiġi selezzjonat sit nazzjonali tematiku, iċ-ċertifikat għandu jingħata lis-sit nazzjonali tematiku kollu kemm hu u taħt l-isem komuni.

Artikolu 14

Għażla

1.   Il-Kummissjoni għandha tagħżel is-siti li ser jingħataw iċ-ċertifikat, b’kont debitament meħud tar-rakkomandazzjoni tal-bord Ewropew. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-għażla tagħha.

2.   Iċ-ċertifikat għandu jingħata fuq bażi permanenti, soġġett għall-konformita’ mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 15 u għall-kontinwazzjoni tal-azzjoni u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16.

Artikolu 15

Monitoraġġ

1.   Kull sit li jingħata ċ-ċertifikat għandu jiġi mmonitorjat fuq bażi regolari sabiex jiġi żgurat li huwa jkompli jissodisfa l-kriterji u li jirrispetta l-proġett u l-pjan ta’ ħidma ppreżentati fl-applikazzjoni tiegħu.

2.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-monitoraġġ tas-siti kollha li jinsabu fit-territorju rispettiv tagħhom. Il-monitoraġġ ta’ sit transnazzjonali għandhom jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru tal-koordinatur.

3.   L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni kollha meħtieġa u jippreparaw rapport kull erba’ snin, f’konformità mal-kalendarju li jinsab fl-Anness. L-Istati Membri għandhom jibgħatu r-rapport lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu tas-sena tal-proċedura tal-monitoraġġ. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-rapport lill-bord Ewropew sabiex jiġi eżaminat.

4.   Il-bord Ewropew għandu joħroġ rapport dwar l-istat tas-siti mogħtija ċ-ċertifikat sal-aħħar tas-sena tal-proċedura tal-monitoraġġ, inklużi, jekk ikun hemm bżonn, rakkomandazzjonijiet li jridu jiġu kkunsidrati għall-perijodu ta’ monitoraġġ li jmiss.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, f’kooperazzjoni mal-bord Ewropew, indikaturi komuni għall-Istati Membri sabiex jiżguraw approċċ koerenti għall-proċedura ta’ monitoraġġ.

Artikolu 16

Irtirar jew rinunzja taċ-ċertifikat

1.   Jekk il-bord Ewropew jistabbilixxi li sit ma għadux jissodisfa l-kriterji jew li ma għadux jirrispetta l-proġett u l-pjan ta’ ħidma ppreżentati fl-applikazzjoni tiegħu, huwa għandu jibda djalogu mal-Istat Membru kkonċernat permezz tal-Kummissjoni, bil-għan li jkunu faċilitati l-aġġustamenti meħtieġa fis-sit.

2.   Jekk wara 18-il xahar wara l-bidu tad-djalogu jkunu għadhom ma sarux l-aġġustamenti meħtieġa fis-sit, il-bord Ewropew għandu jinnotifika lill-Kummissjoni b’dak il-fatt. In-notifika għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet, u għandha tinkludi rakkomandazzjonijiet dwar kif tista’ tittejjeb is-sitwazzjoni.

3.   Jekk, 18-il xahar wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 2, ir-rakkomandazzjonijiet prattiċi jkunu għadhom ma ġewx implimentati, il-bord Ewropew għandu joħroġ rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni għall-irtirar taċ-ċertifikat mis-sit rilevanti.

4.   Jekk il-bord Ewropew jistabbilixxi li sit li jkun qed jifforma parti minn sit transnazzjonali jew f’sit tematiku nazzjonali ma għadux jissodisfa l-kriterji jew li ma għadux jirrispetta l-proġett u l-pjan ta’ ħidma ppreżentati fl-applikazzjoni tiegħu, għandha tapplika l-proċedura stabbilita fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu. L-irtirar skont dan il-paragrafu, għandu japplika kompletament għas-sit transnazzjonali jew is-sit tematiku nazzjonali. Madankollu, f’każijiet fejn il-koerenza tas-sit transanzzjonali jew tas-sit tematiku nazzjonali ma tkunx imminata, il-bord Ewropew jista’ jirrakkomanda l-limitar tal-irtirar għas-sit parteċipanti kkonċernat.

5.   Il-Kummissjoni għandha tieħu d-deċiżjoni li tirtira ċ-ċertifikat b’kont debitament meħud tar-rakkomandazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-irtirar.

6.   Is-siti jistgħu fi kwalunkwe mument jirrinunzjaw iċ-ċertifikat u f’każijiet bħal dawn, huma għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri kkonċernati li, min-naħa tagħhom, għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bir-rinunzja. Il-Kummissjoni għandha tifformalizza r-rinunzja u tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni f’dan is-sens.

Artikolu 17

Arranġamenti prattiċi

1.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-azzjoni. B’mod partikolari, hija għandha:

(a)

tiżgura l-koerenza u l-kwalità ġenerali tal-azzjoni;

(b)

tiżgura l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u l-bord Ewropew;

(ċ)

fid-dawl tal-għanijiet u l-kriterji, tistabbilixxi linji gwida biex jassistu fl-għażla u l-proċeduri ta’ monitoraġġ f’kooperazzjoni mill-qrib mal-bord Ewropew;

(d)

tipprovdi appoġġ lill-bord Ewropew.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli sabiex tikkomunika l-informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u sabiex tiżgura l-viżibbiltà tiegħu fil-livell tal-Unjoni, billi tistabbilixxi u żżomm sit elettroniku speċifiku. Il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll il-kreazzjoni ta’ logo għall-azzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippromwovi attivitajiet ta’ netwerking bejn is-siti mogħtija ċ-ċertifikat.

4.   L-azzjonijiet taħt il-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, kif ukoll l-ispejjeż tal-bord Ewropew għandhom jiġu ffinanzjati permezz tal-pakkett finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 20.

Artikolu 18

Evalwazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-evalwazzjoni esterna u indipendenti tal-azzjoni. Tali evalwazzjoni għandha ssir kull sitt snin b’konformità mal-kalendarju stabbilit fl-Anness u għandha teżamina l-elementi kollha, inkluża l-effiċjenza tal-proċessi involuti fit-tmexxija tal-azzjoni, in-numru ta’ siti, l-impatt tal-azzjoni, it-tkabbir tal-ambitu ġeografiku tagħha, kif tista’ tittejjeb u jekk għandiex titkompla.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-evalwazzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni fi żmien sitt xhur minn meta tiġi ffinalizzata, akkumpanjata, jekk ikun il-każ, bi proposti rilevanti.

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet transitorji

1.   L-Istati Membri li ma pparteċipawx fl-inizjattiva intergovernattiva taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew tal-2006 (“inizjattiva intergovernattiva”) jistgħu jagħżlu minn qabel sa massimu ta’ erba’ siti fl-2013 għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat.

2.   L-Istati Membri li parteċipaw fl-inizjattiva intergovernattiva jistgħu jagħżlu minn qabel sa erba’ siti fl-2014 għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat. Huma jistgħu jipproponu siti li diġà ngħataw ċertifikat bl-inizjattiva intergovernattiva.

3.   Is-siti kollha msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu evalwati mill-bord Ewropew abbażi tal-istess kriterji u jsegwu l-istess proċedura bħal dawk għal siti oħrajn.

4.   Jekk wieħed mis-siti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma jissodisfax il-kriterji jew jekk ikun hemm bżonn ta’ aktar informazzjoni, il-bord Ewropew għandu jibda djalogu mal-Istat Membru kkonċernat permezz tal-Kummissjoni sabiex jiġi eżaminat jekk l-applikazzjoni tistax titjieb qabel tittieħed deċiżjoni. Jekk ikun hemm bżonn, jistgħu jiġu organizzati żjarat fis-sit.

Artikolu 20

Dispożizzjonijiet finanzjarji

1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-azzjoni matul il-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2013 huwa stabbilit għal EUR 650 000.

2.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  ĠU C 267, 1.10.2010, p. 52.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Diċembru 2010 (għadha mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tad-19 ta’ Lulju 2011. Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Novembru 2011.

(3)  ĠU C 319, 13.12.2008, p. 11.


ANNESS

Kalendarju

Sena

 

2011

Dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni

Ħidma preparatorja

2012

Ħidma preparatorja

2013

L-ewwel għażla tas-siti għall-Istati Membri li ma pparteċipawx fl-inizjattiva intergovernattiva

2014

L-ewwel għażla tas-siti għall-Istati Membri li pparteċipaw fl-inizjattiva intergovernattiva

2015

Għażla

2016

Monitoraġġ

2017

Għażla

2018

Evalwazzjoni taċ-ċertifikat

2019

Għażla

2020

Monitoraġġ

2021

Għażla

2022

2023

Għażla

2024

Monitoraġġ

Evalwazzjoni taċ-ċertifikat

2025

Għażla


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/10


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1195/2011

tas-16 ta’ Novembru 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqha, jew li żżid kwalunkwe suddiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bil-għan li jiġu applikati tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ ta' prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta' din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi previst li l-informazzjoni tariffarja li torbot li tkun nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta' oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament tkun tista', għal perjodu ta' tliet xhur, tibqa’ tiġi invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif imniżżla fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2) ta' din it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament, tista' tibqa’ tiġi invokata għal perjodu ta' tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Prodott li jikkonsisti minn kullar tal-plastik iffurmat sabiex iħaddan l-għonq, b'saff fowm li jassorbi l-vibrazzjonijiet, u qafliet b'ganċijiet u ħoloq (hekk imsejjaħ “kullar ċervikali”).

Huwa użat sabiex iwieżen in-nerv fis-sinsla tad-dahar fil-parti ċervikali (l-għonq) kif ukoll ir-ras, per eżempju waqt is-salvataġġ u l-ġarr ta' pazjenti li jkun hemm is-suspett jew l-għarfien li għandhom korriment fis-sinsla, jew sabiex jitwieżen l-għonq ta' persuna li tkun ġarrbet korriment bħalma hu skoss għal għarrieda.

9021 10 10

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, bin-Nota 6 tal-Kapitolu 90 kif ukoll bil-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 9021 , 9021 10 u 9021 10 10 .

Il-kullar huwa kkunsidrat bħala apparat li jwieżen jew iżomm partijiet tal-ġisem wara marda, operazzjoni jew korriment skont it-tifsira ta' Nota 6 ta' Kapitolu 90.

Il-prodott ma jistax jitqies bhala qassaba jew appart ieħor għall-ksur, għax ma jintużax sabiex jimmobilizza parti tal-ġisem wara ksur. Il-klassifikazzjoni taħt il-kodiċi tan-NM 9021 10 90 hija għaldaqstant eskluża.

Għaldaqstant, il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi tan-NM 9021 10 10 bħala apparat ortopediku.


22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/12


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1196/2011

tas-17 ta’ Novembru 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi assigurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta' dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li tagħrif tariffarju li jorbot u li jkun inħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li hu marbut mal-klassifikazzjoni tal-prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhuwiex skont dan ir-Regolament jista', għal perjodu ta' tliet xhur, ikompli jkun invokat mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri msemmija f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif imniżżla fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta' dik it-tabella.

Artikolu 2

Tag]rif tariffarju li jorbot maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma jikkonformax ma' dan ir-Regolament, jista' tibqa’ jiġi invokat għal perjodu ta' tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

apparat elettroniku li jista’ jinġarr, jaħdem bil-batterija u jintlibes mal-għajnejn, jintuża biex jintwerew immaġni (hekk imsejħin “nuċċalijiet tal-vidjo”) b'daqs meta magħluq ta’ madwar 15 × 3,5 × 2,5 ċm.

L-apparat elettroniku li jintlibes mal-għajnejn jikkonsisti f’żewġ skrins tal-kristall likwidu (LCD), kull wieħed b’riżoluzzjoni ta’ 640 × 480 pixels, (ekwivalenti virtwali ta’ skrin ta’ 80 pulzier li wieħed jarah minn 2 metri 'l bogħod) u ċirkwiti li jipproċessaw il-ħoss, immuntati fuq frejm simili għal dak tan-nuċċali.

L-apparat jista’ jitqabbad ma’ magna awtomatika li tipproċessa d-dejta (ADP) u ma’ apparat li jirriproduċi l-vidjos, riċevituri tat-televiżjoni u consoles tal-logħob.

Juri immaġni tal-vidjo 3-dimensjonali (3D) virtwali għal raġunijiet ta’ divertiment.

8528 59 40

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u tal-kliem użat fil-kodiċi NM 8528 , 8528 59 u 8528 59 40 .

L-użu tal-apparat li jintlibes mal-għajnejn hu li jintwera vidjo fis-sens tal-intestatura 8528 .

Peress li l-apparat ma jinkorporax tjuner jew strumenti simili li jawtorizzaw ir-reċezzjoni ta’sinjali tat-televiżjoni, il-klassifikazzjoni bħala apparat tar-reċezzjoni taħt is-subintestatura 8528 71 hija eskluża.

L-apparat juża 2 skrins LCD żgħar ħafna (wieħed quddiem kull għajn) biex jikkrea immaġni virtwali ekwivalenti għal skrin ta' 80 pulzier li wieħed jarah minn 2 metri 'l bogħod Minħabba dawn il-karatteristiċi u kwalitajiet, l-apparat huwa maħsub għal raġunijiet ta’ divertiment bħal biex juru films, juru t-televiżjoni jew għal-logħob. Konsegwentement, klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8528 51 hija eskluża peress li l-apparat ma jistax jiġi kkunsidrat bħala tip unikament jew prinċipalment użat f'sistema ADP tal-intestatura 8471 .

B’hekk, l-apparat għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8528 59 40 bħala moniters tal-kulur bi skrin li juża t-teknoloġija tal-preżentazzjoni kristalla likwida.


22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/14


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1197/2011

tal-21 ta’ Novembru 2011

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru [trasportaturi tal-ajru] li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru [trasportaturi tal-ajru] li huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operar fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpannija tal-ajru [tat-trasportatur tal-ajru] li topera, u li tħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru [trasportaturi bl-ajru] li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

(2)

Skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, xi Stati Membri u l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (minn issa ’l quddiem, l-"EASA") kkomunikaw lill-Kummissjoni informazzjoni li hija rilevanti fil-kuntest tal-aġġornar tal-lista Komunitarja. Informazzjoni rilevanti kienet ikkomunikata wkoll minn pajjiżi terzi. Abbażi ta’ dan, il-lista Komunitarja għandha tiġi aġġornata.

(3)

Il-Kummissjoni infurmat lit-trasportaturi tal-ajru kollha kkonċernati jew direttament jew, meta dan ma kienx prattikabbli, permezz tal-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tagħhom, u indikat il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuqhom għandha tkun imsejsa deċiżjoni biex timponi fuqhom projbizzjoni fuq l-operat fl-Unjoni Ewropea jew biex timmodifika l-kundizzjonijiet ta’ projbizzjoni fuq l-operat imposta fuq trasportatur tal-ajru li huwa nkluż fil-lista Komunitarja.

(4)

Il-Kummissjoni tat opportunità lit-trasportaturi tal-ajru kkonċernati biex jikkonsultaw id-dokumenti pprovduti mill-Istati Membri, biex iressqu kummenti bil-miktub u biex jagħmlu preżentazzjoni orali quddiem il-Kummissjoni fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol u lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/1991 tas-16 ta’ Diċembru dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (3).

(5)

Il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru sema' l-preżentazzjonijiet mill-EASA dwar ir-riżultati tal-analiżi tar-rapporti ta' verifika mwettqa mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (International Civil Aviation Organisation – ICAO) fil-qafas tal-programm komprensiv USOAP kif ukoll il-proġetti ta' assistenza teknika mwettqa f'pajjiżi affettwati mir-Regolament (KE) Nru 2111/2005. Ġie infurmat dwar it-talbiet għal aktar assistenza u kooperazzjoni teknika sabiex titjieb il-kapaċità amministrattiva u teknika tal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili bl-għan li jissolva kwalunkwe nuqqas ta' konformità mal-istandards internazzjonali applikabbli.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 474/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru.

Ir-trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni Ewropea

(8)

Wara l-analiżi mill-EASA ta' informazzjoni li tirriżulta minn spezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft – Valutazzjoni tas-Sikurezza fuq Inġenji tal-Ajru Barranin) li twettqu fuq inġenji tal-ajru ta’ ċerti trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni jew minn spezzjonijiet ta' standardizzazzjoni mwettqa mill-EASA kif ukoll spezzjonijiet u verifiki speċifiċi għal ċerti oqsma mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni tagħhom, uħud mill-Istati Membri wettqu ċerti miżuri ta’ infurzar. Huma infurmaw lill-Kummissjoni u lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru b’dawn il-miżuri: Fil-5 ta' Awwissu 2011, Ċipru ddeċieda li jirrevoka l-AOC (Air Operator Certificate – Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru) tat-trasportatur tal-ajru Eurocypria Airlines; l-Italja infurmat li l-liċenzja tal-ajru miżmuma mit-trasportaturi tal-ajru Livingston u ItaliAirlines baqgħet sospiża; Franza ddeċidiet li tirrevoka l-AOC ta’ Blue Line fis-6 ta’ Ottubru 2010. Il-Greċja ddeċidiet li tirrevoka l-AOC ta' First Airways fil-21 ta' Ottubru 2010, tirrevoka l-AOC ta' Athens Airways fl-20 ta' Lulju 2011, tirrevoka l-AOC ta' Air Go Airlines fit-2 ta' Settembru 2011, tirrevoka l-AOC ta' Argo Airways fid-9 ta' Settembru 2011, tillimita l-validità tal-liċenzja tat-trasportatur tal-ajru Hellenic Imperial Airways għal ħames xhur sat-2 ta' Frar 2012 bħala riżultat tas-sorveljanza ogħla li għaddejja fir-rigward tal-operazzjonijiet tal-ajru tiegħu kif ukoll tal-manutenzjoni tiegħu; ir-Renju Unit ikkonferma li l-attività msaħħa ta' sorveljanza tat-trasportaturi tal-ajru Jet2.com, Oasis u Titan Airways ma żvelatx tħassib ulterjuri dwar sikurezza; il-Pajjiżi l-Baxxi ddeċidew li jissospendu l-AOC ta' Solid-air fit-28 ta Settembru u li jissospendu l-AOC ta' Amsterdam Airlines fl-4 ta' Novembru 2011; il-Ġermanja ddeċidiet li tirrevoka l-AOC ta' ACH Hamburg GmbH fid-29 ta' Ġunju 2011. Barra minn hekk, sakemm isir ir-rinfurzar mistenni tal-persunal tal-LBA fl-2012, l-LBA se jkomplu jiffukaw is-sorveljanza tagħhom fuq dawk it-trasportaturi tal-ajru identifikati bħala li jippreżentaw riskji ogħla; Il-Portugall informa li l-AOC tat-trasportatur tal-ajru Luzair skada fid-19 ta' Settembru 2011 u qiegħed fil-proċess ta' ċertifikazzjoni mill-ġdid, u li, peress li s-sorveljanza mtejba ta' White Airways ma żvelatx tħassib dwar is-sikurezza, it-trasportatur tal-ajru tqiegħed lura taħt sorveljanza normali; fl-aħħarnett, fis-16 ta' Settembru 2011, l-Isvezja ddeċidiet li tissospendi l-AOCs tat-trasportatur tal-ajru Flyg Centrum AB u t-trasportaturi tal-ajru Nova Air u AirSweden Aviation AB issottomettew pjanijiet ta’ azzjoni korrettiva li qegħdin jiġu eżaminati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Isvezja; sadanittant dawn it-trasportaturi tal-ajru jibqgħu taħt sorveljanza msaħħa.

It-trasportaturi tal-ajru minn Spanja

(9)

Wara l-adozzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2011 fid-19 ta' April 2011 (4), żewġ analiżi regolari sussegwenti tad-dejta ta' spezzjoni tas-SAFA mill-EASA jkomplu juru għadd għoli ta' trasportaturi tal-ajru liċenzjati fi Spanja b'riżultati minn spezzjonijiet tas-SAFA ta' aktar minn sejba ewlenija waħda għal kull spezzjoni. B'riżultat ta' dan, il-Kummissjoni kompliet il-konsultazzjonijiet formali mal-awtortitajiet kompetenti ta' Spanja (AESA) li ġew imnedija fl-14 ta' Marzu 2011.

(10)

F'laqgħa fid-19 ta' Ottubru 2011, l-AESA infurmat lill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda sa dakinhar sabiex jiġu indirizzati b'mod sostenibbli l-kwistjonijiet ta' sikurezza identifikati mat-trasportaturi tal-ajru Spanjoli. B'mod partikolari, l-AESA infurmat lill-Kummissjoni li t-trasportatur tal-ajru Flightline, wara azzjonijiet korrettivi mill-kumpanija, kellu l-AOC tiegħu mġedded, iżda b'mod limitat sabiex jiġu esklużi l-inġenji tal-ajru tat-tip Metro III. Fil-każ tat-trasportatur tal-ajru Zorex S.A., f'Mejju 2011 l-AESA kienet nediet azzjoni ta' sospensjoni u miżuri provviżorji biex tevita l-operazzjonijiet. Wara azzjonijiet ta' rimedju mill-kumpanija, tneħħew dawn il-miżuri. Madankollu, wara evidenza ulterjuri li t-trasportatur tal-ajru ma kienx qed jindirizza b'mod sodisfaċenti t-tħassib marbut mas-sikurezza, inbdiet proċedura ġdida ta' sospensjoni fis-7 ta' Ottubru 2011. Fir-rigward tat-trasportatur tal-ajru Alba Star, l-AESA kienet diġà identifikat kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni ta' sikurezza ta' dan it-trasportatur tal-ajru u kienet qed iżżid is-sorveljanza. L-AESA, mill-verifiki u l-ispezzjonijiet tagħha stess, iddeterminat li t-trasportaturi tal-ajru Spanjoli l-oħrajn li kellhom xi riżultati dgħajfa mill-ispezzjonijiet tas-SAFA ma ppreżentaw l-ebda riskju immedjat għas-sikurezza iżda kienu se jibqgħu soġġetti għal sorveljanza msaħħa.

(11)

L-AESA infurmat ukoll li l-AOCs tal-Baleares Link Express u Eurocontinental kienu ġew revokati fis-27 ta' Ġunju 2011.

(12)

Matul il-laqgħa tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru, l-AESA aġġornat il-Kumitat dwar aktar azzjonijiet meħuda. Hija infurmat li l-AOC ta' Zorex S.A. kien ġie sospiż fis-7 ta’ Novembru 2011, li t-trasportatur tal-ajru Alba Star kien soġġett għal spezzjonijiet speċifiċi fl-24 ta’ Ottubru 2011 mingħajr ma ġew identifikati diskrepanzi sinifikanti, u li l-aħħar żewġ spezzjonijiet tas-SAFA ma kellhom l-ebda sejba. Barra minn hekk, it-trasportatur tal-ajru IMD Airways S.L. kien soġġett għal sensiela ta’ spezzjonijiet fl-20, fl-24 ta' Ottubru u fit-3 u fl-4 ta’ Novembru 2011 fejn ma kien hemm l-ebda sejba sinifikanti.

(13)

Fid-dawl tal-azzjonijiet meħuda mill-AESA fl-indirizzar tan-nuqqasijiet identifikati fis-sikurezza ta’ trasportaturi tal-ajru Spanjoli ġie vvalutat li, attwalment, l-operazzjonijiet ta' dawn it-trasportaturi tal-ajru huma kkontrollati biżżejjed minn dik l-awtorità biex jiġu evitati kwalunkwe riskji serji għas-sikurezza u għalhekk l-ebda azzjoni ulterjuri mhija meħtieġa. Sadattant, il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-EASA, se tkompli timmonitorja l-prestazzjoni tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru Spanjoli.

Trasportaturi tal-ajru mill-Albanija

(14)

L-ICAO wettqet verifika komprensiva tas-sikurezza tal-Albanija fl-ambitu tal-Programm Universali ta' Verifika tas-Sorveljanza tas-Sikurezza (Universal Safety Oversight Audit Programme - USAOP) f'Diċembru 2009. Din il-verifika rrappurtat għadd kbir ta’ nuqqasijiet sinifikanti fir-rigward tal-ħila tal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija biex iwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom ta’ sorveljanza tas-sikurezza tal-ajru. Fil-mument tal-ħruġ tar-rapport finali li joħroġ minn din il-verifika, aktar minn 59 % tal-istandards ICAO tqiesu mill-ICAO bħala li ma kinux implimentati b'mod effettiv. Fuq ċerti elementi kritiċi bħas-soluzzjoni tat-tħassib dwar is-sikurerzza, iktar minn 80 % tal-istandards tal-ICAO ma ġewx implimentati b’mod effettiv. Flimkien ma’ dan, l-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija naqsu milli jipproponu pjanijiet adegwati ta’ azzjoni korrettiva, kif muri mill-fatt li aktar minn 90 % tal-azzjonijiet korrettivi mressqa minn dawn l-awtoritajiet lill-ICAO f’Awwissu 2010 fl-oqsma tal-leġiżlazzjoni, organizzazzjoni, liċenzjar, operazzjonijiet, ajrunavigabbiltà u investigazzjoni ta' aċċidenti/inċidenti ma tqiesux bħala aċċettabbli mill-ICAO. Minbarra dan, l-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija naqsu milli jirrappurtaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni korrettiva msemmija hawn fuq.

(15)

L-EASA wettqet spezzjoni komprensiva tal-istandardizzazzjoni tal-Albanija f'Jannar 2010. Ir-rapport finali ta’ din l-ispezzjoni żvela nuqqasijiet sinifikanti fl-oqsma kollha vverifikati li jeħtieġu rimedju immedjat. Madankollu, l-EASA infurmat li l-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija (ACAA) ippreżentaw pjan ta’ azzjoni komprensiv li kien tqies bħala aċċettabbli u li kien ġie miftiehem fid-29 ta’ April 2010 kif ukoll sensiela ta’ azzjonijiet ta’ rimedju li kellhom jiġu implimentati progressivament sal-aħħar tal-2011, b’azzjonijiet immedjati biex jiġu indirizzati nuqqasijiet fis-sikurezza. B'segwitu għas-seduti ta’ smigħ tal-ACAA quddiem il-Kumitati tas-Sikurezza tal-Ajru li saru f’Marzu (5) u f'Ġunju 2010 (6) rispettivament, l-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija kienu mħeġġa li jieħdu l-azzjonijiet neċessarji biex ikomplu jimplimentaw effettivament u f’waqthom il-pjanijiet ta’ azzjoni miftehma mal-EASA, bi prijorità lis-soluzzjoni tan-nuqqasijiet identifikati li jqajmu tħassib marbut mas-sikurezza jekk dawn ma jiġux ikkorreġuti minnufih. Ġie indikat b’mod partikolari li kienet ta’ importanza assoluta li jiġi aċċellerat il-bini ta’ kapaċità tal-awtorità u li tiġi żgurata s-sorveljanza tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati fl-Albanija skont ir-regolamenti tas-sikurezza applikabbli kif ukoll li jittieħdu miżuri ta’ nfurzar skont il-ħtieġa.

(16)

L-EASA kompliet b’mod attiv il-konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija bħala segwitu għall-pjanijiet ta’ azzjoni korrettiva ppreżentati minn dawn l-awtoritajiet sabiex jirrimedjaw in-nuqqasijiet sinifikanti identifikati mill-EASA waqt l-ispezzjoni komprensiva tal-istandardizzazzjoni tal-Albanija mwettqa f’Jannar 2010. Għal dak l-għan, f’Lulju 2011, l-EASA wettqet spezzjonijiet ta’ segwitu fl-oqsma tal-ajrunavigabbiltà u l-operazzjonijiet tal-ajru. Ir-rapporti finali li ħarġu minn dawn l-ispezzjonijiet, li kienu indirizzati lill-ACAA fl-10 ta’ Awwissu u t-2 ta’ Settembru 2011 rispettivament, mhux biss jiżvelaw li l-pjanijiet ta’ azzjoni korrettiva miftiehma ma kinux implimentati f’waqthom, iżda ġew irrappurtati wkoll nuqqasijiet ġodda. Fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà, l-EASA kkonkludiet li tliet sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità li jirriżultaw mill-ispezzjoni ta’ Jannar 2010 ma kinux adegwatament indirizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija u li tlieta oħra ma ngħalqux b’mod sodisfaċenti bil-kontra ta’ dikjarazzjonijiet preċedenti tal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija (7), erbgħa minn dawn is-sejbiet ġew ikklassifikati nill-EASA bħala li jaffettwaw is-sikurezza. Għaldaqstant, l-ACAA ma kinitx f’pożizzjoni li twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha fir-rigward tas-sorveljanza tal-ajrunavigabbiltà hekk kif l-ACAA ma tikrix persunal kwalifikat għal dak il-fini filwaqt li l-kuntratti stabbiliti qabel ma’ persunal estern biex jagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni skadew f’Jannar 2011. Konsegwentement, ma kien hemm l-ebda sorveljanza la tal-leġiżlazzjoni dwar l-ajrunavigabbiltà fis-seħħ fl-Albanija u lanqas tad-detenturi taċ-ċertifikati fil-mument tal-ispezzjoni. Fil-qasam tal-operazzjonijiet tal-ajru, l-EASA kkonkludiet li erba' sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità li jirriżultaw mill-ispezzjoni ta’ Jannar 2010 ma kinux adegwatament indirizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija u li tnejn oħra ma ngħalqux b’mod sodisfaċenti bil-kontra ta’ dikjarazzjonijiet preċedenti tal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija (8), ħamsa minn dawn is-sejbiet ġew ikklassifikati mill-EASA bħala li jaffettwaw is-sikurezza. Għaldaqstant, l-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija ma kinux f’pożizzjoni li jwettqu effettivament ir-responsabbiltajiet tagħhom fir-rigward tas-sorveljanza tal-ajrunavigabbiltà hekk kif l-ACAA ma kritx persunal kwalifikat biżżejjed għal dak il-fini filwaqt li l-kuntratti stabbiliti qabel ma’ persunal estern biex jagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni ġew imwaqqfa. Bħala konsegwenza, l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-operazzjonijiet tal-ajru fis-seħħ fl-Albanija u s-sorveljanza tad-detenturi taċ-ċertifikati mhumiex b’saħħithom u mhemmx sorveljanza ta’ bosta elementi kritiċi tas-sikurezza.

(17)

L-awtoritajiet kompetenti fl-Italja, li kienu bdew proġett ta’ ġemellaġġ estensiv mal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija sa minn Settembru 2010, infurmaw li dawn l-awtoritajiet, minħabba nuqqas ta' persunal kompetenti, s’issa għamlu użu minimu tal-assistenza offruta biex jibnu l-kapaċità teknika u amministrattiva tagħhom.

(18)

Fid-dawl ta' dak ta' qabel, il-Kummissjoni kompliet attivament il-konsultazzjonijiet mal-ACAA, fejn talbet informazzjoni dwar is-sorveljanza tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru liċenzjati fl-Albanija biex tiġi sottomessa bil-miktub sal-11 ta’ Ottubru 2011. Saru konsultazzjonijiet ulterjuri fil-21 ta’ Ottubru 2011 flimkien mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Franza u l-Italja u bl-appoġġ tal-EASA. L-ACAA kienet mistiedna wkoll mill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru u nstemgħet fid-9 ta’ Novembru 2011. L-ACAA ma pprovditx informazzjoni ulterjuri dwar l-azzjonijiet li ttieħdu biex jiġu solvuti n-nuqqasijiet irrapurtati mill-ICAO, u lanqas evidenza li n-nuqqasijiet kollha identifikati mill-EASA fi spezzjonijiet ta' standardizzazzjoni tagħha ġew solvuti f'waqthom jew kienu soġġetti għal azzjonijiet korrettivi aċċettabbli għall-EASA. L-EASA ikkonfermat li għadd limitat ta’azzjonijiet biss ġew ikkunsidrati aċċettabbli u dawn kienu biss fil-qasam tal-operazzjonijiet. L-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija kkonfermaw li dawn ma għandhom l-ebda spetturi kwalifikati u jkomplu jiddependu biss fuq tliet konsulenti esterni, ikkuntrattati indirettament, li jaħdmu biss fuq bażi part-time u fuq terminu qasir ta' żmien sa Diċembru 2011, sabiex iwettqu f'isimhom ir-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tagħhom. Madankollu, l-ACAA naqset milli turi l-kontinwità tas-sorveljanza kif ukoll l-assenza ta’ kunflitt ta’ interess tal-aġenti kkuntrattati. L-ACAA naqset ukoll milli tinforma safejn twettqu l-attivitajiet ta' sorveljanza fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà u rrikonoxxiet li s-sorveljanza tas-sikurezza ġiet imfixkla għal diversi xhur fl-2010/2011 minħabba diffikultajiet esperjenzati mal-kuntratti ta' dawn l-esperti.

(19)

Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija ddikjaraw li l-liġi bażika li tistabbilixxi l-ACAA kienet immodifikata fl-10 ta’ Novembru 2011 biex tippermetti indipendenza finanzjarja aktar sostanzjali u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għall-persunal u li sussegwentement qed tiġi organizzata sejħa internazzjonali għall-offerti għal assistenza teknika fuq perjodu ta' ħames snin, bil-ħsieb li jkollhom kuntratti ffirmati kmieni fl-2012. Huma rrikonoxxew li l-użu ta' persunal ikkuntrattat esternament ma jissostitwix il-ħtieġa li jimpjegaw spetturi kwalifikati full time fi ħdan l-awtorità sabiex tkun tista' tikkontrolla l-funzjonijiet ta’ sorveljanza tas-sikurezza u impenjaw ruħhom li jimpjegaw tali persunal kemm jista' jkun malajr.

(20)

It-trasportatur tal-ajru Albanian Airlines iċċertifikat fl-Albanija ġie mistieden għall-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru u nstema' fid-9 ta’ Novembru 2011 fil-preżenza tal-ACAA. Filwaqt li l-AOC ġie estiż fis-17 ta' Ġunju 2011 għall-addizzjoni tat-tielet inġenju tal-ajru tat-tip BAE-146 bil-marka tar-reġistrazzjoni ZA-MAN, l-ebda evidenza ma ġiet ipprovduta li twettqu verifiki ex-ante mill-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà u l-inklużjoni tal-inġenji tal-ajru fl-AOC. Barra minn hekk, filwaqt li l-AOC ġie mġedded fis-27 ta’ Lulju 2011 mill-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija, l-ebda evidenza ma setgħet tiġi pprovduta li twettqu verifiki ex-ante fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà qabel it-tiġdid; fir-rigward tal-operazzjonijiet, il-verifiki ex-ante kienu wkoll limitati. Għalkemm l-Albanian Airlines stabbilixxa sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità li tiffunzjona, ma ġiet ipprovduta l-ebda evidenza li n-nuqqasijiet kollha identifikati mill-ACAA u l-EASA fl-2011 kienu kkoreġuti fil-ħin, partikolarment dawk relatati mal-manwal tal-operazzjonijiet u t-taħriġ tal-ekwipaġġ tat-titjir u tal-kabina. L-ACAA infurmat u pprovdiet evidenza bil-miktub fl-10 ta' Novembru tar-revoka b’effett immedjat tal-AOC tat-trasportatur tal-ajru Albanian Airlines. Il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru ħa nota ta' din id-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija.

(21)

It-trasportatur tal-ajru Belle Air iċċertifikat fl-Albanija ġie mistieden mill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru u nstema' fid-9 ta’ Novembru 2011 fil-preżenza tal-ACAA. Belle Air indika li, minn ħames inġenji tal-ajru mħaddma, inġenju tal-ajru wieħed biss tat-tip Boeing DC-9-82, huwa rreġistrat fl-Albanija, filwaqt li l-inġenji tal-ajru l-oħra tat-tip Airbus A318/319/320/321 u ATR72 kienu irreġistrati fi Franza taħt il-marki tar-reġistrazzjoni F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE, F-ORAG. Belle Air wera li l-inġenji tal-ajru rreġistrati fi Franza huma mmaniġġjati minn organizzazzjoni kkuntrattata tal-ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwa approvata mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Franza u dawn ikkonfermaw li l-ajrunavigabbiltà u l-liċenzjar tal-ekwipaġġ relatat jibqa' taħt is-sorveljanza tas-sikurezza tagħhom. Belle Air wera wkoll li kien stabbilixxa kontrolli interni tal-attivitajiet tiegħu, b' mod partikolari permezz ta' sistemi ta' ġestjoni tal-kwalità u s-sikurezza. Fl-10 ta’ Novembru 2011 l-ACAA infurmat u pprovdiet evidenza bil-miktub tal-irtirar b'effett immedjat taċ-Ċertifikat tal-Ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru bil-marki tar-reġistrazzjoni ZA-ARD imħaddem sa dik id-data minn Belle Air u tal-projbizzjoni immedjata tiegħu mit-titjir sakemm jitlesta l-proċess ta' ċertifikazzjoni ta' dan l-ajruplan. Il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru ħa nota ta' din id-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Albanija.

(22)

Il-Kummissjoni u l-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru jirrikonoxxu l-isforzi li saru biex tiġi rriformata s-sistema tal-avjazzjoni ċivili fl-Albanija, b'mod partikolari it-twaqqif ta' qafas leġiżlattiv ġdid skont l-istandards ta’ sikurezza internazzjonali u Ewropej, l-isforzi mwettqa sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fis-sikurezza rrappurtati mill-ICAO, l-EASA u dawk identifikati fil-proċess tal-konsultazzjonijiet, kif ukoll l-azzjonijiet ta’ infurzar adottati mill-ACAA u l-impenn li jikru mingħajr dewmien spetturi kkwalifikati fuq bażi permanenti.

(23)

L-ACAA talbet ukoll formalment l-assistenza tal-awtorità kompetenti tal-Italja, fil-qafas ta’ arranġament stabbilit ta' kooperazzjoni bejn dawn l-awtoritajiet, sabiex issaħħaħ il-ħiliet amministrattivi u tekniċi tal-ACAA fir-rigward tas-sorveljanza tas-sikurezza, partikolarment fil-qasam ta' operazzjonijiet tal-ajru. L-awtoritajiet kompetenti tal-Italja infurmaw lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru bil-prontezza tagħhom li jistabbilixxu dan il-programm mingħajr dewmien, sabiex l-ACAA tkun tista' teżerċita effettivament is-sorveljanza tat-trasportaturi tal-ajru taħt il-kontroll regolatorju tagħha sakemm l-ACAA jkollha l-persunal kwalifikat meħtieġ biex twettaq dan indipendentement.

(24)

Fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi, ġie vvalutat, abbażi tal-kriterji komuni, li l-ebda miżuri ulterjuri mhuma meħtieġa f'dak l-istadju. Madankollu, l-Istati Membri se jivverifikaw il-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz tal-prijoritizzazzjoni ta’ spezzjonijiet fir-rampa fuq inġenji tal-ajru ta’ trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fl-Albanija skont ir-Regolament Nru 351/2008.

(25)

Il-Kummissjoni u l-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru jinkoraġġixxu l-Albanija biex tagħmel progress deċiżiv fil-bini tal-kapaċità amministrattiva u teknika tal-ACAA u jistiednu l-ACAA biex tikkoopera bis-sħiħ u bi trasparenza mal-ICAO u l-EASA sabiex turi progress mgħaġġel u sostanzjali fl-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’azzjoni korrettiva adegwati biex jirrimedjaw in-nuqqasijiet kollha identifikati. Il-Kummissjoni u l-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru se jivvalutaw mill-ġdid is-sitwazzjoni fiż-żmien dovut.

TAAG Angolan Airlines

(26)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 273/2010 (9) it-TAAG Angolan Airlines iċċertifikat fl-Angola jista' jopera fl-UE b'erba' inġenji tal-ajru biss tat-tip Boeing 737-700 bil-marki tar-reġistrazzjoni D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH u D2-TBJ u tliet inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 777-200 bil-marki tar-reġistrazzjoni D2-TED, D2-TEE, D2-TEF. It-TAAG informa li wara t-tiġdid tal-flotta tiegħu, l-inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B747 tneħħew progressivament għalkollox u ġew sostitwiti f'Ġunju/Lulju 2011 b'żewġ inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 777-300 bil-marka tar-reġistrazzjoni D2-TEG u D2-TEH; TAAG talab li dawn l-inġenji tal-ajru jkunu permessi bl-istess mod li jtiru fl-UE.

(27)

It-TAAG Angolan Airlines għamel sottomissjonijiet bil-miktub u nstema’ mill-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Ajru fid-9 ta’ Novembru 2011. It-TAAG wera l-ħila tiegħu li jiżgura operazzjonijet sikuri, siguri u fil-ħin tal-inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B777-200 u 777-300.

(28)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Angola (INAVIC) ikkonfermaw lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru u pprovdew evidenza li l-estensjoni tal-flotta tat-TAAG għall-inġenju tal-ajru tat-tip B777-300 kienet debitament approvata; L-INAVIC iddikjara wkoll li t-trasportatur tal-ajru huwa soġġett għal sorveljanza kontinwa, u li l-ebda tħassib għas-sikurezza ma ġie identifikat waqt din is-sorveljanza. Fir-rigward tal-inċident li seħħ f'Diċembru 2010 fuq Liżbona u Lunad, l-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin mill-awtoritajiet kompetenti ma żvelawx nuqqasijiet fl-operazzjonijiet jew fl-manutenzjoni tat-TAAG u lanqas ma wasslu għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi lill-kumpanija.

(29)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Portugall irrappurtaw li l-ebda tħassib dwar is-sikurezza ma ġie identifikat matul l-ispezzjonijiet fir-rampa mwettqa fil-Portugall fuq inġenji tal-ajru mħaddma mit-TAAG.

(30)

Abbażi tal-kriterji komuni, huwa vvalutat li t-trasportatur TAAG għandu jitħalla li jopera fl-UE iż-żewġ inġenji tal-ajru addizzjonali tat-tip Boeing B777-300ER bil-marki tar-reġistrazzjoni D2-TEG u D2-TEH li għandhom konsegwentament ikunu miżjuda mal-Anness B. L-operazzjonijiet ta' dan it-trasportatur fl-Unjoni Ewropea għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal verifika xierqa tal-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li għandhom isiru fuq l-inġenji tal-ajru ta' dan it-trasportatur tal-ajru skont ir-Regolament Nru 351/2008.

Al Wafeer Air

(31)

Wara l-analiżi tal-EASA tar-riżultati tal-ispezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA (10) mwettqa fuq l-inġenji tal-ajru operati fl-UE mit-trasportatur tal-ajru Al Wafeer Air iċċertifikat fl-Arabja Sawdija, li jiżvelaw nuqqas ta' konformità ripetut u serju mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza, il-Kummissjoni bdiet konsultazzjonijiet formali mal-awtoritajiet kompetenti tal-Arabja Sawdija fil-5 ta' Awwissu 2011. Fl-14 ta' Settembru dawn infurmaw li l-AOC ta' Al Wafeer Air kien ġie sospiż u pprovdew assigurazzjoni li l-operazzjonijiet ma kinux se jkunu permessi li jerġgħu jibdew mingħajr ma jiġi żgurat li n-nuqqasijiet identifikati fil-programm SAFA ġew rimedjati. Il-Kummissjoni se tkompli l-konsultazzjonijiet tagħha mal-awtoritajiet kompetenti tal-Arabja Sawdija sabiex ikun hemm segwitu għal dak il-każ.

Pakistan International Airways

(32)

Il-Kummissjoni bdiet konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti tal-Pakistan fit-8 ta' Settembru 2011 sabiex issolvi s-sejbiet fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà li tqajmu waqt bosta spezzjonijiet fir-rampa (11) fuq inġenji tal-ajru operati mill-Pakistan International Airways PIA fl-Unjoni minn Settembru 2010. Dawn il-konsultazzjonijiet kienu mnedija bħala riżultat ta' analiżi ta' dawn l-istess spezzjonijiet SAFA mill-EASA u b'mod partikolari spezzjoni SAFA mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti ta' Franza (12) fuq inġenju tal-ajru tat-tip Airbus A310 bil-marka tar-reġistrazzjoni AP-BGO li wasslet sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi ttrasportat vojt lejn il-Pakistan għal azzjonijiet ta' manuntenzjoni ta' rimedju.

(33)

Fit-tweġiba tagħhom tas-17 ta' Settembru 2011, l-awtoritajiet kompetenti tal-Pakistan (PCAA) provdew informazzjoni li tikkonċerna l-azzjonijiet meħuda minnhom biex jindirizzaw in-nuqqasijiet ta' konformità misjuba. It-tweġiba inkludiet dettalji tal-pjan ta' azzjoni korrettiva, prodott mill-PIA, li jistipula 15-il azzjoni speċifika li ppjana li jieħu t-trasportatur tal-ajru, li fil-biċċa l-kbira tagħhom kellhom jiġu kkompletati sat-30 ta' Ottubru 2011.

(34)

Fil-31 ta' Ottubru 2011, il-PCAA aġġornat lill-Kummissjoni dwar il-progress milħuq mill-PIA fit-tlestija tal-pjan ta' azzjoni korrettiva tagħhom, u dwar azzjonijiet imwettqa mill-PCAA. Mill-ħmistax-il azzjoni fil-Pjan ta' Azzjoni Korrettiva tal-PIA, tmienja kienu tlestew u l-bqija kellhom jitlestew mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru 2011. Il-PCAA introduċiet pjan ta' tlettax-il punt biex tiġi indirizzata l-kultura tas-sikurezza tal-PIA, l-istatus ta' ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru tagħhom, u azzjonijiet biex jintlaħaq titjib sistematiku fil-linja tal-ajru.

(35)

L-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni biex tkompli l-konsultazzjoni tagħha mal-awtoritajiet kompetenti tal-Pakistan u mat-trasportatur tal-ajru bl-għan li jiġi żgurat li kwalunkwe azzjoni korrettiva jew ta' rimedju tkun sostenibbli fit-tul. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom ikomplu jivverifikaw il-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li għandhom jiġu mwettqa fuq inġenji tal-ajru ta’ dak it-trasportatur skont ir-Regolament (KE) Nru 351/2008 sabiex jikkonfermaw, jew le, l-effikaċja tal-azzjonijiet ta' rimedju tal-PIA. F'każ li dawn l-ispezzjonijiet jiżvelaw li l-azzjonijiet tal-PIA naqsu milli jindirizzaw it-tħassib dwar is-sikurezza identifikat, il-Kummissjoni ma jkollhiex għażla ħlief taġixxi biex trażżan kwalunkwe riskju għas-sikurezza.

It-trasportaturi tal-ajru mill-Federazzjoni Russa

(36)

Wara żewġ analiżi regolari sussegwenti tad-dejta ta' spezzjoni tas-SAFA mill-EASA fejn trasportaturi tal-ajru differenti liċenzjati fil-Federazzjoni Russa jkomplu juru riżultati, minn spezzjonijiet tas-SAFA, ta' aktar minn sejba ewlenija waħda għal kull spezzjoni kif ukoll il-fatt li xi wħud minn dawn it-trasportaturi tal-ajru esperjenzaw inċidenti fatali fl-2011, il-Kummissjoni kellha konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa (Aġenzija Federali tat-Trasport tal-Ajru tal-Federazzjoni Russa [Federal Air Transport Agency of the Russian Federation – FATA]) fil-marġni tas-Summit dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u r-Russja organizzat f'San Pietruburgu fit-12 u t-13 ta' Ottubru 2011.

(37)

Fis-27 ta’ Ottubru saru iktar konsultazzjonijiet ma’ dawn l-awtoritajiet sabiex tiġi pprovduta informazzjoni dettaljata dwar il-prestazzjoni tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru li joperaw fl-Unjoni u s-sikurezza ta' operazzjonijiet ta' ċerti tipi ta' inġenji tal-ajru involuti fl-aċċidenti fatali ta' trasportaturi tal-ajru Russi fil-Federazzjoni Russa fl-2010 u fl-2011. Matul dawn il-konsultazzjonijiet ukoll, żewġ trasportaturi tal-ajru ċċertifikati minn dawn l-awtoritajiet, VIM AVIA (VIM AIRLINES) u TATARSTAN AIRLINES, instemgħu mill-Kummissjoni, l-EASA, il-Eurocontrol u Stat Membru.

(38)

Matul dawn il-konsultazzjonijiet, il-FATA infurmat li ċerti tipi ta' inġenji tal-ajru – Tupolev TU-134 u Tupolev TU-154B-2 u TU-154M imħaddma minn ċerti trasportaturi tal-ajru Russi kienu soġġetti għal miżuri differenti li jinvolvu l-ajrunavigabbiltà kontinwa tagħhom, informazzjoni mandatorja dwar l-ajrunavigabbiltà ta’ tagħmir imwaħħal fuqhom, kif ukoll proċeduri għat-tħaddim tagħhom Il-FATA infurmat ukoll lill-Kummissjoni li ċertu tagħmir mandatorju għal titjiriet internazzjonali (GPWS/ TAWS) sar obbligatorju wkoll għal titjiriet domestici fi ħdan il-Federazzjoni Russa mill-1 ta' Jannar 2012.

(39)

Fil-laqgħa tal-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Ajru fit-8 ta' Novembru 2011, il-FATA infurmat dwar il-miżuri ta’ infurzar li ġejjin li ttieħdu fuq it-trasportaturi tal-ajru taħt il-kontroll regolatorju tagħhom:

(a)

Dawn it-12-il trasportatur tal-ajru li joperaw trasport kummerċjali tal-ajru fl-Unjoni kellhom l-AOCs tagħhom revokati:

revoka tat-tieni (2) Unità tal-Avjazzjoni Sverdlovsk (deżinjatur tal-ICAO - UKO) fit-2.03.2011, revoka ta' MOSKVA (deżinjatur tal-ICAO - MOA) fit-23.03.2011, revoka ta' AVIAL NB (deżinjatur tal-ICAO NVI) fil-15.07.2011, revoka ta' AVIAENERGO (deżinjatur tal-ICAO - ERG) fit-18.07.2011, revoka ta' CONTINENT (deżinjatur tal-ICAO -CNE) fit-2.08.2011 b’rabta ma’ dikjarazzjonijiet mill-operaturi kkonċernati;

revoka ta' RUSAIR (deżinjatur tal-ICAO - CGI) fit-13.07.2011 abbażi tal-fatti wara l-inċident fl-20.06.2011 tal-inġenju tal-ajru tat-tip TU-134 imħaddem mit-trasportatur tal-ajru;

Revoka ta' YAK SERVICE (deżinjatur tal-ICAO - AKY) fit-23.09.2011 abbażi tal-fatti wara l-inċident fis-7 ta’ Settembru 2011 tal-inġenju tal-ajru tat-tip YAK-42 imħaddem mit-trasportatur tal-ajru u r-riżultati ta' spezzjoni mwettqa fuq it-trasportatur tal-ajru mill-FATA fit-22.09.2011;

Revoka ta' AEROSTARZ (deżinjatur tal-ICAO - ASE) fit-28.10.2011, revoka ta' AVIANOVA (deżinjatur tal-ICAO - VNV) fl-10.10.2011, revoka ta' KAVMINVODYAVIA (deżinjatur tal-ICAO - MVD) fis-27.09.2011 wara r-riżultati tal-ispezzjonijiet imwettqa fuq dawn it-trasportaturi tal-ajru mill-FATA fl-20.10.2011, 4.10.2011 u 27.09.2011 rispettivament;

Revoka ta' SKY EXPRESS (deżinjatur tal-ICAO – SXR) fil-31.10.2011 wara indikaturi industrijali, il-kundizzjoni finanzjarja tat-trasportatur tal-ajru u r-riżultati ta' spezzjoni mwettqa fuq it-trasportatur tal-ajru mill-FATA fis-6.10.2011;

Revoka ta' AERORENT (deżinjatur tal-ICAO - NRO) fis-07.11.2011 wara nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni u r-riżultati tal-ispezzjoni mwettqa mill-FATA fis-27.09.2011;

(b)

Dawn is-6 trasportaturi tal-ajru li joperaw trasport kummerċjali tal-ajru fl-Unjoni kellhom l-AOCs tagħhom immodifikati bl-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi skont l-ordni tal-FATA fit-2 ta’ Novembru 2011:

AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA u VIM AVIA (VIM AIRLINES).

(40)

Fir-rigward tal-prestazzjoni ta' ċerti operaturi - Yakutia u Tatarstan Airlines – li l-operazzjonijiet tagħhom ilhom jiġu immonitorjati kontinwament mill-2007 u li nstemgħu mill-Kummissjoni u l-membri tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru f'April 2008, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-FATA fuq ir-riżultati tal-analiżi tal-EASA tal-ispezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA li jindikaw li ċerti nuqqasijiet relatati mal-ajrunavigabbiltà u l-operazzjonijiet ma kinux effettivament indirizzati minn azzjonijiet korrettivi u ta' rimedju preċedenti. Il-FATA infurmat li kienet talbet lill-awtoritajiet reġjonali kompetenti responsabbli għas-sorveljanza ta' dawn it-trasportaturi tal-ajru biex jinvestigaw ir-riżultati tal-ispezzjonijiet tas-SAFA u biex jiżguraw li l-miżuri korrettivi xierqa kienu implimentati minn dawn it-trasportaturi tal-ajru biex jiġi solvuti kwalunkwe nuqqasijiet identifikati.

(41)

Iż-żewġ trasportaturi tal-ajru nstemgħu mill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru fit-8 ta' Novembru 2011 fejn huma għamlu preżentazzjonijiet li juru li kienu solvew is-sejbiet li tqajmu qabel waqt spezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA. Iż-żewġ trasportaturi tal-ajru iddikjaraw li waqqfu l-operazzjonijiet fl-Unjoni wara d-deċiżjoni tal-FATA tat-2 ta' Novembru 2011.

(42)

Fir-rigward tat-trasportatur tal-ajru VIM AVIA (VIM AIRLINES), il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-FATA fuq żewġ kwistjonijiet li qajmu tħassib dwar il-konformità effettiva tat-trasportatur tal-ajru mal-istandards rilevanti tas-sikurezza, b'mod partikolari l-korrispondenza mal-awtoritajiet kompetenti ta' Franza indirizzati lill-FATA wara spezzjoni f'ajruport Franċiż (13) li rriżultat f'bosta sejbiet sinifikanti u serji li jaffettwaw is-sikurezza tal-operazzjonijiet u li wasslu għall-projbizzjoni ta' titjir ta’ dak l-inġenju tal-ajru u r-restrizzjoni imposta minn dawn l-awtoritajiet għat-titjira ta' ritorn (titjira ta' trasferiment) u r-revoka fl-24 ta' Mejju 2011 tal-approvazzjoni tal-manutenzjoni maħruġa lil dak it-trasportatur tal-ajru mill-EASA (EASA 145.0410) wara s-sospensjoni tiegħu fl-24 ta' Settembru 2010 fid-dawl tan-nuqqas tal-VIM AVIA (VIM AIRLINES) li jsolvi adegwatament is-sejbiet skont il-leġiżlazzjoni rilevanti (14). Is-sejbiet mhux solvuti li wasslu għar-revoka tal-approvazzjoni ta' manutenzjoni kkonfermaw nuqqasijiet fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà li tqajmu matul l-ispezzjonijiet differenti tas- SAFA f'ajruporti tal-Unjoni (15), b'mod partikolari, dawk li jaffettwaw difetti jew ħsarat mhux identifikati u difetti jew ħsarat magħrufa li tħallew mingħajr valutazzjoni jew monitoraġġ u ħsarat jew difetti barra l-limiti aċċettabbli ta' manutenzjoni.

(43)

Waqt il-preżentazzjoni tiegħu fil-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru, VIM AVIA (VIM AIRLINES) ma wriex li t-trasportatur tal-ajru għandu fis-seħħ sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza li tiffunzjona u li tiżgura li l-operatur għandu l-ħila li jidentifika, jevalwa, jimmaniġġja u jikkontrolla riskji korrettament b'mod xieraq biex jiżgura li dan jaħdem mingħajr periklu. VIM AVIA (VIM AIRLINES) ddikjara li kien waqqaf l-operazzjonijiet fl-Unjoni wara d-deċiżjoni tal-FATA tat-2 ta' Novembru 2011.

(44)

Abbażi tal-informazzjoni ppreżentata mill-Eurocontrol, il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru sar jaf li t-tliet trasportaturi tal-ajru – VIM AVIA (VIM AIRLINES), YAKUTIA u TATARSTAN AIRLINES filfatt operaw diversi t-titjiriet lejn l-UE anke wara t-2 ta' Novembru 2011. Il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru kien wkoll infurmat li trasportatur tal-ajru wieħed – AERO RENT, li l-AOC tiegħu ġie irrevokat mill-FATA, wettaq titjiriet kummerċjali li jitilqu mill-UE wara d-data tad-deċiżjoni tar-revoka.

(45)

Fid-dawl ta' din l-informazzjoni l-Kummissjoni kienet sfurzata titlob kjarifiki urġenti mill-FATA bl-għan li tirċievi assigurazzjonijiet li d-diversi miżuri ta’ infurzar (revoka tal-AOCs u l-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi) vis-à-vis it-trasportaturi tal-ajru Russi kienu effettivament imħarsa.

(46)

Wara li eżaminaw id-dokumentazzjoni sottomessa minn dan it-trasportatur tal-ajru u wara li semgħu il-preżentazzjonijiet tiegħu fil-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru, il-Kummissjoni u l-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru esprimew dubji dwar il-ħila ta' VIM AVIA (VIM AIRLINES) li jkompli l-operazzjonijiet tiegħu fl-Unjoni Ewropea u sakemm ma jirċievux l-evidenza dokumentata meħtieġa li ġew implimentati bis-sħiħ l-azzjonijiet korrettivi u ta' rimedju biex jindirizzaw b'mod sostenibblli kwalunkwe sejba li tirriżulta kemm mis-SAFA kif ukoll minn attivitajiet ta' sorveljanza kontinwa tal-FATA.

(47)

Fl-10 ta' Novembru 2011, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-FATA bl-għan li tirċievi assigurazzjonijiet sal-14 ta' Novembru 2011 li l-operazzjonijiet fl-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru kkonċernati kienu effettivament ristretti sakemm ikunu wrew li kienu solvew b'mod xieraq u sostenibbli s-sejbiiet kollha li rriżultaw kemm mis-SAFA kif ukoll l-attivitajiet ta' sorveljanza kontinwa mill-FATA. Fl-14 ta' Novembru, l-FATA ssottomettiet evidenza dokumentata li tikkonferma li l-operazzjonijiet tat-trasportatur tal-ajru VIM AVIA (VIM AIRLNES) se jibqgħu ristretti sal-1 ta' April 2012 u li l-operazzjonijiet tal-ħames trasportaturi tal-ajru Russi l-oħra kienu ristretti sat-tali data peress li wrew lill-FATA li kienu effettivament indirizzaw l-kwistjonijiet ta' sikurezza kollha li rriżultaw mill-ispezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA. Minbarra dan, l-FATA ikkonfermat li kienet qed tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li t-trasportaturi tal-ajru kollha affettwati minn restrizzjonijiet operattivi jkunu kkonformaw effettivament mad-deċiżjonijiet tal-FATA.

(48)

Fid-dawl tad-dokumentazzjoni mressqa mill-FATA, ġie vvalutat li, f'dan l-istadju, skont il-kriterji komuni, l-ebda miżuri ulterjuri ma kienu meħtieġa fir-rigward ta' VIM AVIA (VIM AIRLINES). Il-Kummissjoni se terġa' teżamina l-prestazzjoni ta' dan it-trasportatur tal-ajru fil-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru f'Marzu 2012.

(49)

Il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru esprima x-xewqa tiegħu li jkompli djalogu kostruttiv mal-FATA fuq it-temi kollha li jaffettwaw is-sikurezza. Il-Kummissjoni u l-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru se jimmonitorjaw mill-qrib il-prestazzjoni tat-trasportaturi tal-ajru li l-operazzjonijiet tagħhom fl-Unjoni ġew ristretti mill-FATA sabiex jiġi żgurat li jibdew mill-ġdid l-operazzjonijiet ladarba jkunu wrew li effettivament solvew is-sejbiet kollha li rriżultaw mill-ispezzjonijiet fir-rampa mwettqa fl-UE. Il-Kummissjoni u l-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru se jsegwu s-soluzzjoni sostenibbli ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità mas-sikurezza identifikat waqt l-ispezzjonijiet fir-rampa tas- SAFA permezz ta' konsultazzjonijiet tekniċi ulterjuri mal-FATA. Sadanittant, l-Istati Membri se jkomplu jivverifikaw il-konformità effettiva tat-trasportaturi tal-ajru Russi mal-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li għandhom jitwettqu fuq l-inġenji tal-arju ta’ dawn it-trasportaturi, skont ir-Regolament (KE) Nru 351/2008, u l-Kummissjoni se timmonitorja mill-qrib l-azzjonijiet li se jieħdu.

Jordan Aviation

(50)

Abbażi ta' analiżi tar-riżultati tal-ispezzjonijiet tas-SAFA mwettqa fuq ċerti trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan mill-2010, il-Kummissjoni daħlet f'konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti għall-avjazzjoni ċivili tar-Renju Ħaxemita (CARC) tal-Ġordan fl-1 ta' Settembru 2011 bl-għan li tirċievi assigurazzjonijiet li n-nuqqasijiet fis-sikurezza li tqajmu waqt dawn l-ispezzjonijiet tas-SAFA kienu ġew solvuti b'mod sostenibbli u, fej dan kienu għadu ma seħħx, kellhom jitwettqu miżuri xierqa biex jiġu mitigati r-riskji għas-sikurezza identifikati.

(51)

Fit-tweġiba tagħha tad-19 ta' Settembru 2011, is-CARC ma pprovditx evidenza ċara ta' miżuri korrettivi u preventivi implimentati effettivament mit-trasportaturi tal-ajru kkonċernati. Minbarra dan, in-nuqqas ta' informazzjoni fir-rigward tal-analiżi tal-kawża oriġinali tan-nuqqasijiet fis-sikurezza flimkien mar-riżultati dejjem aktar fqar tal-ispezzjonijiet tas-SAFA osservati fuq bosta operaturi tal-ajru ċċertifikati fir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan qajmu bosta mistoqsijiet dwar il-ħila tal-awtoritajiet kompetenti ta' dak il-pajjiż li jwettqu b’mod xieraq sorveljanza kontinwa tat-trasportaturi tal-ajru li huwa ċċertifika.

(52)

Il-Kummissjoni indirizzat talbiet ulterjuri għall-informazzjoni fis-6 ta' Ottubru 2011 u stiednet lis-CARC għal laqgħa fi Brussell fil-21 ta' Ottubru 2011 biex jiġu ċċarati l-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq. Matul din il-laqgħa s-CARC iddeskriviet sensiela ta' miżuri li kienu bdew minn din l-awtorità f'Settembru 2011 biex issaħħaħ is-sorveljanza tagħha fuq it-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Ġordan u tiżgura li r-riżultati tal-ispezzjonijiet fir-rampa mwettqa fil-qafas tal-programm Ewropew għall-Valutazzjoni tas-Sikurezza ta' Inġenji tal-Ajru (SAFA) jitqiesu b'mod dovut fis-sorveljanza tat-trasportaturi tal-ajru tal-Ġordan, sabiex in-nuqqasijiet fis-sikurezza identifikati waqt l-ispezzjonijiet ikunu solvuti b'mod sostenibbli. Madankollu, din il-laqgħa ma ppermettitx li tiġi ppreżentata biżżejjed ċarezza fir-rigward tal-prestazzjoni tas-sikurezza tat-trasportatur tal-ajru Jordan Aviation.

(53)

Fil-każ ta' Jordan Aviation, ir-rapporti tas-SAFA jindikaw nuqqasijiet sinifikanti fil-ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-767. B'mod partikolari, wara spezzjoni tas-SAFA ta' B767, Nru ta' Reġ JY-JAG fi Franza (16), nuqqasijiet serji fl-ajrunavigabbiltà wasslu sabiex l-inġenju tal-ajru jkun ittrasportat vojt għal azzjonijiet ta' manutenzjoni u ta' rimedju. L-għadd ta’s ejbiet għal kull spezzjoni tas-SAFA, kif ukoll ir-ripetizzjoni ta’ nuqqasijiet fis-sikurezza mill-2010, jindikaw tħassib serju fil-qasam tas-sikurezza. Bħala konsegwenza, is-CARC u l-operatur Jordan Aviation ġew mistiedna jagħmlu preżentazzjonijiet lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru f’Novembru 2011.

(54)

Matul is-smigħ tagħhom mill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru fid-9 ta’ Novembru 2011, is-CARC u Jordan Aviation irrikonoxxew il-benefiċċji tal-konsultazzjonijiet li saru mal-Kummissjoni bl-assistenza tal-EASA u l-Istati Membri. Dawn il-konsultazzjonijiet taw bidu għall-istabbiliment, miż-żewġ organizzazzjonijiet, ta' pjan ta' azzjoni korrettiva bil-għan li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fis-sikurezza li tqajmu matul l-ispezzjonijiet tas-SAFA, kif ukoll in-nuqqasijiet identifikati fil-proċessi interni tagħhom stess. Il-Kumitat irrikonoxxa l-isforzi mwettqa sabiex jiġu applikati soluzzjonijiet sostenibbli għan-nuqqasijiet fis-sikurezza u ħa nota tal-impenn tas-CARC u Jordan Aviation biex jimplimentaw bis-sħiħ il-pjan tagħhom kif ippreżentat matul is-seduta.

(55)

Il-Kumitat, filwaqt li jilqa' l-passi nkoraġġanti mit-trasportatur tal-ajru, esprima t-tħassib tiegħu fir-rigward tal-ħila attwali tal-Jordan Aviation li jimmitiga r-riskji għas-sikurezza fir-rigward tal-operazzjonijiet kummerċjali bl-inġenju tal-ajru tiegħu tat-tip Boeing B-767. Meta jitqiesu l-għadd kbir u ripetut tan-nuqqasijiet fis-sikurezza nnutati waqt l-ispezzjonijiet fir-rampa tal-inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-767 mħaddma minn Jordan Aviation u l-ħila insuffiċjenti tal-kumpanija li timplimenta, sal-lum, pjan xieraq ta’ azzjoni korrettiva u preventiva, u n-nuqqas ta' eżerċitar ta' sorveljanza adegwata tas-sikurezza mis-CARC, huwa vvalutat, abbażi tal-kriterji komuni, li Jordan Aviation għandu jiddaħħal fl-Anness B u l-operazzjonijiet tiegħu għandhom ikunu soġġetti għal restrizzjonijiet li jeskludu kull inġenju tal-ajru tat-tip Boeing B-767. It-trasportatur tal-ajru għandu jitħalla jtir fl-Unjoni Ewropea bl-użu tat-tipi ta’inġenji tal-ajru l-oħra li jidhru fuq l-AOC tiegħu skont l-Anness B.

(56)

L-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni biex tkompli l-konsultazzjoni tagħha mal-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan bl-għan li jiġi żgurat li l-istandards internazzjonali tas-sikurezza huma effettivament infurzati minn dawn l-awtoritajiet u li kwalunkwe azzjonijiet korrettivi u preventivi implimentati mit-trasportaturi tal-ajru kkonċernati kollha jkunu sostenibbli fit-tul. Fl-istess waqt, l-Istati Membri se jkomplu jivverifikaw l-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li għandhom isiru fuq l-inġenji tal-ajru ta' dan it-trasportatur skont ir-Regolament (KE) Nru 351/2008.

(57)

Il-Kummissjoni hija lesta tappoġġa l-isforzi tas-CARC u Jordan Aviation, permezz ta' żjara ta' valutazzjoni, bil-parteċipazzjoni tal-Istati Membri u l-EASA, sabiex tivverifika l-prestazzjoni tas-sikurezza ta' Jordan Aviation kif ukoll il-progress li għamlet is-CARC fil-qasam tas-sorveljanza tal-operaturi tal-ajru ċċertifikati fir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan.

Rollins Air

(58)

Il-Kummissjoni niedet konsultazzjonijiet formali mal-kumpanija Rollins Air iċċertifikata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ħonduras wara informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Franza dwar id-deċiżjoni tagħhom li ma jipprovdux drittijiet tat-traffiku lil dan it-trasportatur tal-ajru sakemm jiġu solvuti n-nuqqasijiet fis-sikurezza identifikati matul il-valutazzjoni teknika tal-kwestjonarju tekniku u l-informazzjoni addizzjonali sottomessa minn Rollins Air għall-fini li jirċievi awtorizzazzjoni ta' nżul (il-ħruġ tal-hekk imsejjaħ rapport standard tas-SAFA).

(59)

Il-kumpanija ġiet mistiedna li tiċċara l-kwistjonijiet li ġejjin u tagħmel preżentazzjonijiet lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru fit-8 ta' Novembru 2011: a) evidenza li kien ġie implimentat programm ta' analiżi tad-dejta tat-titjiriet konformi mad-dispożizzjonijiet tal-ICAO; b) evidenza li Franza, inklużi t-territorji barranin tagħha, kienet parti miż-żona awtorizzata tal-operazzjonijiet għall-inġenju tal-ajru tat-tip L1011-500 reġistrat taħt HR-AVN, kif awtorizzat mill-awtorità kompetenti tagħha; c) evidenza li l-bdoti involuti fit-titjira intenzjonata kienu għaddew mill-kontrolli meħtieġa ta' profiċjenza matul l-aħħar 12-il xahar u d) li l-ekwipaġġ tat-titjiriet propost mit-trasportatur tal-ajru kienu t-tnejn akbar mill-limiti ta' età aċettabbli tal-ICAO.

(60)

La Rollins Air u lanqas l-awtorità kompetenti tal-Ħonduras (DGAC) ma kienu preżenti fil-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru. Id-DGAC tat is-setgħa lir-rappreżentanza diplomatika tal-Ħonduras lir-Renju tal-Belġju biex tinforma lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru dwar il-pożizzjoni uffiċjali tagħha fid-9 ta’ Novembru 2011, skont liema d-DGAC bdiet proċedura sabiex tikkanċella r-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru HR-AVN mir-reġistru nazzjonali tal-Ħonduras u li Rollins Air ma għadux iżjed permess li jopera l-inġenji tal-ajru msemmija hawn fuq. Madankollu, Rollins Air jopera aktar inġenji tal-ajru ta’ dan it-tip u l-ebda informazzjoni ulterjuri ma ġiet ippreżentata fir-rigward tal-kwistjonijiet li tqajmu hawn fuq.

(61)

Il-Kumitat qies il-fatt li l-Ħonduras huwa kklassifikat taħt kategorija 2 tal-programm US IASA tal-Amministrazzjoni Federali tal-Avjazzjoni tal-Istati Uniti li tindika nuqqasijiet sistemiċi fi ħdan l-awtoritajiet kompetenti tal-Ħonduras fit-twettiq effettiv tal-obbligi ta' ċertifikazzjoni u sorveljanza ta' trasportaturi tal-ajru taħt il-kontroll regolatorju tiegħu.

(62)

Konsegwentement, abbażi tal-kriterji komuni, huwa vvalutat li Rollins Air għandu jiġi inkluż fl-Anness A sakemm tiġi sottomessa evidenza ta’ rettifikazzjoni tan-nuqqasijiet li tqajmu fir-rapport standard maħruġ mill-awtorità kompetenti Franċiża.

It-trasportaturi tal-ajru mir-Repubblika tal-Kongo

(63)

L-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Kongo (ANAC) infurmaw dwar il-ħruġ ta' AOC ġdid lit-trasportatur tal-ajru Equatorial Congo Airlines S.A. fit-23 ta' Settembru 2011, u għalhekk mingħajr ma wrew li ċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza ta' dan it-trasportatur tal-ajru jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza applikabbli. Għaldaqstant, abbażi tal-kriterji komuni, huwa vvalutat li Equatorial Congo Airlines S.A. għandu jiġi inkluż bl-istess mod fl-Anness A.

It-trasportaturi tal-ajru mir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

(64)

Hemm evidenza vverifikata li l-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (AAC) ħarġu AOC ġdid lit-trasportatur tal-ajru Stellar Airways, filwaqt li ma hemm l-ebda evidenza li ċertifikazzjoni u sorveljanza ta' dan it-trasportatur tal-ajru jikkonformaw bis-sħiħ ma' standards internazzjonali tas-sikurezza applikabbli. Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Stellar Airways għandu jiġi inkluż bl-istess mod fl-Anness A.

Trasportaturi tal-ajru mill-Filippini

(65)

Il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-awtoritajiet kompetenti tal-Filippini (CAAP) kienu se joħorġu AOCs ġodda lit-trasportaturi tal-ajru bħal Aeromajestic u Interisland Airlines. Is-CAAP naqset milli twieġeb għat-talba tal-Kummissjoni għal informazzjoni li ntbagħtet fis-26 ta’ Ottubru 2011 dwar il-validità taċ-ċertifikati miżmuma minn dawn il-kumpaniji u ma wrietx ukoll li ċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza tagħhom jikkonformaw mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza applikabbli. Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li dawn it-trasportaturi tal-ajru għandhom jiġu inklużi bl-istess mod fl-Anness A.

Kunsiderazzjonijiet ġenerali dwar it-trasportaturi l-oħra inklużi fl-Annessi A u B

(66)

L-ebda evidenza ma ġiet ikkomunikata sa issa lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni sħiħa tal-azzjonijiet ta' rimedju xierqa mit-trasportaturi tal-ajru l-oħra inklużi fil-lista Komunitarja aġġornata fit-19 ta’ April 2011, u mill-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta’ dawn it-trasportaturi tal-ajru, minkejja li saru talbiet speċifiċi għal dan min-naħa tal-Kummissjoni. Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, huwa vvalutat li dawn it-trasportaturi tal-ajru għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat (l-Anness A) jew għal restrizzjonijiet operattivi (l-Anness B), skont il-każ.

(67)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 474/2006 huwa emendat kif ġej:

1.

L-Anness A għandu jinbidel bit-test stipulat fl-Anness A għal dan ir-Regolament.

2.

L-Anness B għandu jinbidel bit-test stipulat fl-Anness B għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri f’konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Joaquín ALMUNIA

Viċi-President


(1)  ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15

(2)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 76.

(3)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4

(4)  ĠU L 104, 20.4.2011, p.10

(5)  Il-premessi (55) sa (58) tar-Regolament (KE) Nru 273/2010 tat-30 ta’ Marzu 2010, ĠU L 84, 31.03.2010, p. 30.

(6)  Il-premessi (24) sa (30) tar-Regolament (KE) Nru 590/2010 tal-5 ta’ Lulju 2010, ĠU L 170, 6.7.2010, p. 9.

(7)  Spezzjoni EASA tal-istandardizzazzjoni AIR.AL.06.2011, 6 sejbiet ta' nuqqas ta' konformità miftuħa, referenza AL#10418(d), 10419(d), 10423(c), 10426(c), 10427(d), 10428(d)

(8)  Spezzjoni EASA tal-istandardizzazzjoni OPS.AL.06.2011, 4 sejbiet ta' nuqqas ta' konformità miftuħa, referenza F3(d) fir-rigward ta’ programmi ta’ taħriġ, F4(d) fir-rigward tal-manwal ta' spezzjoni, F7(c) fir-rigward tal-SSP, F9(d) fir-rigward tas-superviżjoni kontinwa

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 273/2010 tat-30 ta' Marzu 2010, ĠU L 84, 31.3.2010, p. 25, ara b'mod partikolari l-paragrafi (59) sa (68).

(10)  DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, CAA-UK-2010-0993

(11)  AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010-102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010-958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, CAA-UK-2011-185, CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, CAA-UK-2011-398, CAA-UK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, DGAC/F-2010-2518, DGAC/F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, DGAC/F-2011-608, DGAC/F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, DGAC/F-2011-1370, DGAC/F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534, LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003

(12)  DGAC/F-2011-1811.

(13)  DGAC/F-2011-2145.

(14)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 ,ĠU L 315, 28.11.2003, p.1

(15)  SDAT-2011-0058; ENAC-IT-2011-0027; ENAC-IT-2011-0180; SCCA-2010-0002; GDCA-2010-0028; AESA-E-2010-0922; CAAHUN-2011-0023; ENAC-IT-2011-0510; AESA-E-2010-0690; ENAC-IT-2010-0649; LBA/D-2011-0594; CAA-NL-2011-0143; DGAC/F-2011-2145; ENAC-IT-2010-0796; CAA-NL-2011-0141; SCCA-2011-0009; CAA-N-2011-0013; ENAC-IT-2011-0020; ENAC-IT-2011-0103; GDCA-2011-0029; SAFA-BUL-2011-0064; SAFA-DGAC/F-2011-0445; SAFA-BUL-2011-0015; HCAAGR-2011-0039; ENAC-IT-2011-0092; LBA/D-2010-1312; BUL-2010- 0105; SCCA-2010-0008; CAA-SR-2011-0044; HCAAGR-2010-0397; DGAC/F-2010-2689; HCAAGR-2010-0414

(16)  DGAC/F-2011-269.


ANNESS A

IL-LISTA TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU [TAL-AJRU] LI L-OPERAZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHOM HUMA SOĠĠETTI GĦAL PROJBIZZJONI FL-UE  (1)

Isem l-entità legali tat-trasportatur tal-ajru kif muri fuq l-AOC tiegħu (u l-isem kummerċjali tiegħu, jekk ikun differenti)

In-Numru taċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (l-AOC) jew tal-Liċenzja tal-Operat

In-numru tal-identifikazzjoni tal-ICAO għal-linja tal-ajru

L-Istat tal-Operatur

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Is-Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ir-Repubblika tal-Gana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Il-Ħonduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Mhux magħruf

VRB

Ir-Repubblika tar-Rwanda

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Afganistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

PAMIR AIRLINES

Mhux magħruf

PIR

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Angola responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ TAAG Angola Airlines li ddaħħal fl-Anness B, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR GICANGO

009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR NAVE

017

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

DIEXIM

007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Ir-Repubblika tal-Angola

HELIANG

010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

MAVEWA

016

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Ir-Repubblika tal-Angola

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Benin responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Ir-Repubblika tal-Benin

AFRICA AIRWAYS

Mhux magħruf

AFF

Ir-Repubblika tal-Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Mhux applikabbli

Ir-Repubblika tal-Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Ir-Repubblika tal-Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Ir-Repubblika tal-Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Ir-Repubblika tal-Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Ir-Repubblika tal-Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Ir-Repubblika tal-Benin

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Kongo responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Ir-Repubblika tal-Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Firma ministerjali (ordinanza Nru. 78/205)

LCG

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta’ Ġibuti responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Ġibuti

DAALLO AIRLINES

Mhux magħruf

DAO

Ġibuti

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Ginea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Il-Ginea Ekwatorjali

CRONOS AIRLINES

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Il-Ginea Ekwatorjali

CEIBA INTERCONTINENTAL

Mhux magħruf

CEL

Il-Ginea Ekwatorjali

EGAMS

Mhux magħruf

EGM

Il-Ginea Ekwatorjali

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Il-Ginea Ekwatorjali

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Mhux applikabbli

Il-Ginea Ekwatorjali

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Il-Ginea Ekwatorjali

GUINEA AIRWAYS

738

Mhux applikabbli

Il-Ginea Ekwatorjali

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Il-Ginea Ekwatorjali

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Il-Ginea Ekwatorjali

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Indoneżja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia u Metro Batavia, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ASCO NUSA AIR

135-022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

EASTINDO

135-038

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KAL STAR

121-037

KLS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MEGANTARA

121-025

MKE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MIMIKA AIR

135-007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NYAMAN AIR

135-042

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PURA WISATA BARUNA

135-025

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SKY AVIATION

135-044

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SMAC

135-015

SMC

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRAVIRA UTAMA

135-009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

UNINDO

135-040

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Kazakistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ Air Astana, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR MANAS

17

MBB

Ir-Repubblika Kirgiża

ASIAN AIR

36

AZZ

Ir-Repubblika Kirgiża

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Ir-Repubblika Kirgiża

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Ir-Repubblika Kirgiża

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Ir-Repubblika Kirgiża

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Ir-Repubblika Kirgiża

DAMES

20

DAM

Ir-Repubblika Kirgiża

EASTOK AVIA

15

EEA

Ir-Repubblika Kirgiża

ITEK AIR

04

IKA

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZSTAN

03

LYN

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZSTAN AIRLINE

Mhux magħruf

KGA

Ir-Repubblika Kirgiża

S GROUP AVIATION

6

SGL

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY WAY AIR

21

SAB

Ir-Repubblika Kirgiża

TRAST AERO

05

TSJ

Ir-Repubblika Kirgiża

VALOR AIR

07

VAC

Ir-Repubblika Kirgiża

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja.

 

 

Il-Liberja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Gaboniża responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ Gabon Airlines, Afrijet u SN2AG li ddaħħlu fl-Anness B, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Gaboniża

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Gaboniża

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Ir-Repubblika Gaboniża

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Ir-Repubblika Gaboniża

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Ir-Repubblika Gaboniża

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Ir-Repubblika Gaboniża

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Ir-Repubblika Gaboniża

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Gaboniża

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Mawritanja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Ir-Repubblika tal-Mawritanja

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Ir-Repubblika tal-Mawritanja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Możambik responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Możambik

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Ir-Repubblika tal-Możambik

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 tal-2010

MXE

Ir-Repubblika tal-Możambik

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

HELICOPTEROS CAPITAL

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

CFA MOZAMBIQUE

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

UNIQUE AIR CHARTER

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

SAFARI AIR

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

ETA AIR CHARTER LDA

04 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

CFM-TTA SA

07 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

AERO-SERVICOS SARL

08 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

VR CROPSPRAYERS LDA

06 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Filippini responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Filippini

AEROMAJESTIC

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Ir-Repubblika tal-Filippini

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

BEACON

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Ir-Repubblika tal-Filippini

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CM AERO

4AN2000001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CORPORATE AIR

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

HUMA CORPORATION

2009014

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

INTERISLAND

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Ir-Repubblika tal-Filippini

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Ir-Repubblika tal-Filippini

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Ir-Repubblika tal-Filippini

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Ir-Repubblika tal-Filippini

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Ir-Repubblika tal-Filippini

WORLD AVIATION, CORP.

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

YOKOTA AVIATION, INC.

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ZENITH AIR, INC.

2009012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Ir-Repubblika tal-Filippini

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta’ São Tomé u Prínċipe responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

São Tomé u Prínċipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé u Prínċipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé u Prínċipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé u Prínċipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé u Prínċipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé u Prínċipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé u Prínċipe

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta’ Sjerra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Sjerra Leone

AIR RUM, LTD

Mhux magħruf

RUM

Sjerra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Mhux magħruf

DTY

Sjerra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Sjerra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Mhux magħruf

ORJ

Sjerra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Mhux magħruf

PRR

Sjerra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Mhux magħruf

SVT

Sjerra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Sjerra Leone

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tas-Sudan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUDAN AIRWAYS

Mhux magħruf

SUD

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Ir-Repubblika tas-Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Ir-Repubblika tas-Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Ir-Repubblika tas-Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALMAJARA AVIATION

Mhux magħruf

MJA

Ir-Repubblika tas-Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Ir-Repubblika tas-Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Ir-Repubblika tas-Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Ir-Repubblika tas-Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Ir-Repubblika tas-Sudan

TARCO AIRLINES

056

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tas-Sudan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tas-Sważiland responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Is-Sważiland

SWAZILAND AIRLINK

Mhux magħruf

SZL

Is-Sważiland

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet taż-Żambja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Iż-Żambja

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Iż-Żambja


(1)  It-trasportaturi tal-ajru elenkati fl-Anness A jistgħu jingħataw permess jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin flimkien mal-ekwipaġġ mingħand trasportatur bl-ajru li mhuwiex soġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, dejjem jekk tinżamm il-konformità mal-istandards tas-sikurezza rilevanti.


ANNESS B

IL-LISTA TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU [TAL-AJRU] LI L-OPERAZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHOM HUMA SOĠĠETTI GĦAL RESTRIZZJONIJIET OPERATTIVI FL-UE  (1)

Isem l-entità legali tat-trasportatur tal-ajru kif muri fuq l-AOC tiegħu (u l-isem kummerċjali tiegħu, jekk ikun differenti)

In-numru taċ-Ċertifikat ta’ Operatur tal-Ajru (AOC)

In-numru tal-identifikazzjoni tal-ICAO għal-linja tal-ajru

L-Istat tal-Operatur

It-tip ta’ inġenju tal-ajru ristrett

Il-marka/i tar-reġistrazzjoni u, fejn disponibbli, in-numru/i tas-serje tal-kostruzzjoni

L-Istat tar-reġistrazzjoni

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip TU- 204

Il-flotta kollha ħlief: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Falcon 50, żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Falcon 900

Il-flotta kollha ħlief: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Ir-Repubblika Gaboniża

AIR ASTANA (3)

Ak-0388-09

KZR

Il-Każakistan

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip B-767, erba’ (4) inġenji tal-ajru tat-tip B-757, għaxar (10) inġenji tal-ajru tat-tip A319/320/321, ħames (5) inġenji tal-ajru tat-tip Fokker 50

Il-flotta kollha ħlief: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ir-Repubblika tal-Gana

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip DC8-63F

Il-flotta kollha ħlief: 9G-TOP u 9G-RAC

Ir-Repubblika tal-Gana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Il-Madagaskar

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-737-300, żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip ATR 72-500, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip ATR 42-500, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip ATR 42-320 u tliet (3) inġenji tal-ajru tat-tip DHC 6-300

Il-flotta kollha ħlief: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

IR-REPUBBLIKA tal-Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Il-Komoros

Il-flotta kollha ħlief: LET 410 UVP

Il-flotta kollha ħlief: D6-CAM (851336)

Il-Komoros

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Boeing B-767-200

Il-flotta kollha ħlief: TR-LHP

Ir-Repubblika Gaboniża

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

Il-flotta kollha ħlief: 14-il inġenju tal-ajru tat-tip A-300, tmien (8) inġenji tal-ajru tat-tip A-310, inġenju tal-ajru wieħed (1) B-737

Il-flotta kollha ħlief:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Il-flotta kollha ħlief: tmien (8) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B737, żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Airbus A-310, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Airbus A-320

Il-flotta kollha ħlief:

 

JY-JAB

 

JY-JAD

 

JY-JAN

 

JY-JAO

 

JY-JAX

 

JY-JAY

 

JY-JAP

 

JY-JAQ

 

JY-JAV

 

JY-JAH

 

JY-JAC

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Challenger CL-601, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip HS-125-800

Il-flotta kollha ħlief: TR-AAG, ZS-AFG

Ir-Repubblika Gaboniża; Ir-Repubblika tal-Afrika t’Isfel

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Ir-Repubblika tal-Angola

Il-flotta kollha ħlief: ħames (5) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-777 u erbat (4) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-737-700

Il-flotta kollha ħlief: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Ir-Repubblika tal-Angola


(1)  It-trasportaturi tal-ajru elenkati fl-Anness B jistgħu jingħataw permess jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin flimkien mal-ekwipaġġ mingħand trasportatur tal-ajru li mhuwiex soġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, dejjem jekk tinżamm il-konformità mal-istandards tas-sikurezza rilevanti.

(2)  Afrijet jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fl-Unjoni Ewropea.

(3)  Air Astana jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fl-Unjoni Ewropea.

(4)  Gabon Airlines jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fil-Komunità Ewropea.

(5)  Iran Air jitħalla jopera lejn l-Unjoni Ewropea meta juża l-inġenji tal-ajru speċifiċi skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-premessa (69) tar-Regolament (UE) Nru 590/2010, ĠU L 170, 6.7.2010, p. 15.


22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/40


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1198/2011

tal-21 ta’ Novembru 2011

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-22 ta’ Novembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

51,9

MA

47,0

MK

57,4

TR

86,5

ZZ

60,7

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

143,8

ZZ

123,1

0709 90 70

MA

51,8

TR

145,1

ZZ

98,5

0805 20 10

MA

90,5

ZA

65,5

ZZ

78,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

43,8

IL

74,8

JM

134,1

MA

53,5

TR

79,0

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

70,1

0805 50 10

TR

57,0

ZA

43,5

ZZ

50,3

0808 10 80

CA

110,8

CL

90,0

MK

41,0

NZ

65,3

TR

95,1

US

111,2

ZA

108,7

ZZ

88,9

0808 20 50

AR

43,9

CN

90,1

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

73,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/42


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1199/2011

tal-21 ta’ Novembru 2011

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2011/12 ġew stabbiliti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 971/2011 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1166/2011 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-22 ta’ Novembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  ĠU L 297, 16.11.2011, p. 59.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mit-22 ta’ Novembru 2011

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

41,78

0,00

1701 11 90  (1)

41,78

2,37

1701 12 10  (1)

41,78

0,00

1701 12 90  (1)

41,78

2,07

1701 91 00  (2)

45,89

3,70

1701 99 10  (2)

45,89

0,57

1701 99 90  (2)

45,89

0,57

1702 90 95  (3)

0,46

0,24


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DEĊIŻJONIJIET

22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/44


DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-15 ta’ Novembru 2011

li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE

(BĊE/2011/19)

(2011/749/UE)

IL-BORD EŻEKUTTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikolu 11.6 u l-Artikoli 17, 22 u l-Artikolu 23 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Linja Gwida BĊE/2007/2 tas-26 t’April 2007 dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu;

Billi:

(1)

Il-Linja Gwida BĊE/2007/2 ġiet emendata mil-Linja Gwida BĊE/2011/15 tal-14 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/2 dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (2), sabiex: inter alia (a) tinkludi r-“raġunijiet ta’ prudenza” fost il-kriterji li abbażi tagħhom għandha tiġi miċħuda applikazzjoni għall-parteċipazzjoni fit-TARGET2, u l-parteċipazzjoni ta’ parteċipant fit-TARGET2 jew l-aċċess tiegħu għall-kreditu intraday jista’ jiġi sospiż, limitat jew mitmum; u (b) biex jiġu riflessi ħtiġijiet ġodda għall-parteċipanti tat-TARGET2 marbutin mal-miżuri amministrattivi u restrittivi introdotti taħt l-Artikoli 75 u 215 tat-Trattat.

(2)

Għalhekk, huwa neċessarju li l-anness tad-Deċiżjoni BĊE/2007/7 tal-24 ta’ Lulju 2007 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (3) li jinkorpora ċerti elementi mil-Linja Gwida BĊE/2011/15 fit-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emenda tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE

L-Anness tad-Deċiżjoni BĊE/2007/7 li fih it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċizjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Novembru 2011.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-15 ta’ Novembru 2011.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 237, 8.9.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 279, 26.10.2011, p. 5.

(3)  ĠU L 237, 8.9.2007, p. 71.


ANNESS

L-Anness tad-Deċizjoni BĊE/2007/7 huwa emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 1 id-definizzjonijiet li ġejjin huma mibdulin:

“—

‘payee’, except where used in Article 33, means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’, except where used in Article 33, means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,”.

2.

L-Artikolu 6(4)(ċ) huwa mibdul b’li gej:

“(c)

in the ECB’s assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, would jeopardise the ECB’s performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.”.

3.

L-Artikolu 28(2)(e) u (f) huwa mibdul b’li ġej:

“(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB’s assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, which would jeopardise the ECB’s performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence;

(f)

the ECB suspends, limits or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.”.

4.

L-Artiklu 33 huwa emendat kif gej:

(a)

it-titolu “Data protection, prevention of money laundering and related issues” huwa mibdul minn “Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues”

(b)

Il-paragrafu 3 li ġej qed jiżdied:

“3.   Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union, including with respect to notification and/or obtaining consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

(a)

when the ECB is the payment service provider of a participant that is a payer:

(i)

the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent; and

(ii)

the participant shall not enter any credit transfer order into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;

(b)

when the ECB is a payment service provider of a participant that is a payee, the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms ‘payment service provider’, ‘payer’ and ‘payee’ shall have the meanings given to them in the applicable administrative or restrictive measures.”.


RAKKOMANDAZZJONIJIET

22.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/46


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-8 ta’ Settembru 2011

dwar appoġġ għal servizz ta’ sejħiet elettroniċi offrut madwar l-UE kollha fin-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika għat-trażmissjoni ta’ sejħiet tal-emerġenza bbażati fuq in-numru 112 minn sistemi mmuntati fil-vetturi (“Sejħiet elettroniċi”)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/750/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/396/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 dwar l-introduzzjoni ta’ numru uniku Ewropew għas-sejħiet tal-emerġenza [titlu mhux uffiċjali] (1) obbligat lill-Istati Membri jiżguraw li n-numru 112 jiddaħħal fin-netwerks tat-telefowns pubbliċi bħala n-numru uniku Ewropew għas-sejħiet tal-emerġenza.

(2)

Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (“id-Direttiva dwar Servizz Universali”) (2) tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw li s-sejħiet li jsiru lin-numru 112 jitwieġbu u jiġu ttrattati kif xieraq u jiżguraw li l-utenti aħħarin kollha jkunu jistgħu jċemplu b’xejn fuq in-numru 112.

(3)

Id-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar il-qafas għall-varar ta’ Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet [interfaċċji] (3) ma’ modi oħrajn ta’ trasport kienet tinkludi l-forniment armonizzat ta’ servizz interoperabbli ta’ sejħiet elettroniċi offrut madwar l-UE kollha bħala azzjoni ta’ prijorità. L-introduzzjoni ta’ servizz armonizzat bħal dan fil-vetturi kollha fl-Unjoni Ewropea għandu l-potenzjal li jnaqqas ferm l-għadd ta’ mwiet li jseħħu minħabba inċidenti tat-toroq u l-gravità tal-korrimenti fihom.

(4)

Huwa importanti li l-Istati Membri kollha jiżviluppaw standards tekniċi komuni u prattiki komuni għall-għoti ta’ servizzi ta’ sejħiet tal-emerġenza. Għandna nfittxu li niżviluppaw soluzzjonijiet tekniċi komuni permezz tal-organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni, sabiex jiġi ffaċilitat id-dħul tas-servizz tas-Sejħa elettronika, jiġu żgurati l-interoperabbiltà u l-kontinwità tas-servizz madwar l-UE kollha u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-implimentazzjoni għall-Unjoni Ewropea.

(5)

Soluzzjoni armonizzata madwar l-Ewropa kollha tiżgura l-interoperabbiltà sabiex is-sejħiet bil-vuċi jew bl-awdjo u s-sett minimu ta’ dejta ġġenerat mis-sistema tas-sejħiet elettroniċi mmuntata fil-vettura jiġu trażmessi liċ-ċentri li jwieġbu għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika, inklużi l-post u l-ħin eżatt tal-inċident. Soluzzjoni armonizzata tiżgura wkoll il-kontinwità tas-servizz tas-Sejħiet elettroniċi minn pajjiż Ewropew għall-ieħor. Bl-ammont kbir ta’ traffiku transkonfinali fl-Ewropa, hemm bżonn dejjem iktar ta’ protokoll komuni għat-trasferiment tad-dejta sabiex tagħrif bħal dan jingħadda liċ-ċentri li jwieġbu għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika u lis-servizzi tal-emerġenza sabiex jiġi evitat ir-riskju ta’ konfużjoni jew ta’ interpretazzjoni ħażina tad-dejta li tkun intbagħtet.

(6)

L-implimentazzjoni effettiva ta’ servizz interoperabbli ta’ sejħiet elettroniċi offrut madwar l-UE kollha li jkun armonizzat teżiġi li s-sejħa bil-vuċi jew bl-awdjo u s-sett minimu ta’ dejta dwar l-inċident iġġenerat mis-sistema mmuntata fil-vettura jiġu trażmessi b’mod awtomatiku lil kwalunkwe ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika li jista’ jirċievi u juża d-dejta dwar il-post ipprovduta.

(7)

L-arranġamenti sabiex l-operaturi tan-netwerks mobbli jgħaddu t-tagħrif liċ-ċentri li jwieġbu għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika għandhom jiġu stabbiliti b’mod trasparenti u mhux diskriminatorju, u għandhom jinkludu, kull fejn dan ikun xieraq, kwalunkwe aspett marbut mal-ispejjeż.

(8)

Soluzzjoni armonizzata madwar l-Ewropa kollha tista’ tiżgura wkoll l-interoperabbiltà ta’ applikazzjonijiet avvanzati tas-Sejħiet elettroniċi, bħall-għoti ta’ tagħrif addizzjonali, pereżempju dwar l-indikaturi tas-sensers tal-ħabtiet, it-tip ta’ oġġetti perikolużi li jkunu qed jinġarru jew l-għadd ta’ nies ġol-vettura.

(9)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data [dejta] personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data [dejta] (4) u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data [dejta] personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (5) ġeneralment jeħtieġu li jiġu osservati bis-sħiħ il-privatezza u d-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta u għandhom jiġu implimentati miżuri ta' sigurtà tekniċi u organizzattivi xierqa għal dak il-għan. Madankollu, din id-Direttiva tippermetti li s-servizzi tal-emerġenza jużaw id-dejta dwar il-post mingħajr il-kunsens tal-utent ikkonċernat. B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm proċeduri trasparenti li jirregolaw il-mod li bih fornitur ta’ netwerk u/jew ta’ servizz tat-telekomunikazzjonijiet pubbliċi jista’ ma jikkunsidrax in-nuqqas ta’ kunsens min-naħa tal-utent dwar l-ipproċessar tad-dejta dwar il-post, fuq il-bażi ta’ linja b’linja, għal organizzazzjonijiet li jittrattaw is-sejħiet tal-emerġenza u li huma rrikonoxxuti bħala tali minn Stat Membru.

(10)

Is-servizz tas-Sejħiet elettroniċi tfassal b’mod li jsegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta li jinsabu fid-dokument ta’ ħidma dwar l-implikazzjonijiet tal-inizjattiva għas-Sejħiet elettroniċi marbutin mal-protezzjoni tad-dejta u mal-privatezza li ġie adottat fis-26 ta’ Settembru 2006, jiġifieri li l-vetturi mgħammra b’apparat għas-sejħiet elettroniċi m’għandhomx ikunu jistgħu jiġu ttraċċati meta jkunu fi status ta’ operat normali u li s-sett minimu ta’ dejta mibgħut mill-apparat għas-sejħiet elettroniċi għandu jinkludi t-tagħrif minimu meħtieġ sabiex is-sejħiet tal-emerġenza jkunu jistgħu jiġu ttrattati kif xieraq.

(11)

Din ir-Rakkomandazzjoni se tippermetti lill-Istati Membri jfasslu l-organizzazzjoni tat-tweġibiet għas-Sejħiet elettroniċi bil-mod li jkun l-aktar adattat għall-infrastruttura tagħhom tat-tweġibiet għall-emerġenzi.

(12)

L-azzjonijiet skont il-programm ta’ azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni ċivili għandu jkollhom l-għan li jintegraw l-għanijiet tal-protezzjoni ċivili fil-politiki u l-azzjonijiet l-oħra tal-Unjoni kif ukoll li jiżgura li l-programm ikun konsistenti mal-azzjonijiet l-oħra tal-Unjoni. Dan jintitola lill-Kummissjoni timplimenta azzjonijiet sabiex iżżid l-istat ta’ tħejjija tal-organizzazzjonijiet involuti fil-protezzjoni ċivili fl-Istati Membri, billi ttejjeb il-ħila tagħhom li jwieġbu għall-emerġenzi u billi ttejjeb it-tekniki u l-metodi tat-tweġibiet u tal-kura immedjata ta’ wara. Dan jista’ jinkludi t-trattament u l-użu tat-tagħrif mis-Sejħiet elettroniċi min-naħa taċ-ċentri li jwieġbu għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika u tas-servizzi tal-emerġenza.

(13)

Sabiex is-servizz tas-sejħiet elettroniċi jiġi implimentat b’suċċess madwar l-Unjoni kollha, iridu jiġu indirizzati l-kwistjonijiet marbutin mal-implimentazzjoni u jridu jiġu kkoordinati l-iskedi taż-żmien għall-introduzzjoni tas-sistemi l-ġodda. Il-Pjattaforma Ewropea għall-Implimentazzjoni tas-Sejħiet Elettroniċi, li ġiet stabbilita mill-Kummissjoni fi Frar tal-2009 bħala sħubija bejn is-settur pubbliku u dak privat, ippermettiet lill-partijiet interessati kollha jiddiskutu u jaqblu dwar il-prinċipji għal implimentazzjoni armonizzata u fil-ħin.

(14)

Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ din ir-Rakkomandazzjoni, huwa importanti ħafna li jkun hemm djalogu kontinwu bejn l-operaturi tan-netwerks mobbli, il-fornituri tas-servizzi u l-awtoritajiet pubbliċi, inklużi s-servizzi tal-emerġenza.

(15)

Minħabba l-iżvilupp kontinwu tal-kunċetti u tat-teknoloġiji, l-Istati Membri huma mħeġġa jqanqlu u jappoġġaw l-iżvilupp ta’ servizzi għall-għajnuna waqt l-emerġenzi, pereżempju lit-turisti u lil dawk li jkunu qed jivvjaġġaw u lil dawk li jkunu qed jittrasportaw l-oġġetti perikolużi bit-triq, u jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ speċifikazzjonijiet komuni tal-interfaċċji sabiex jiżguraw l-interoperabbiltà tat-tali servizzi madwar l-Ewropa kollha,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet u l-prinċipji armonizzati li ġejjin b’rabta ma’ meta wieħed jagħmel sejħa tal-emerġenza, b’mod manwali jew b’mod awtomatiku permezz ta’ terminal tat-telematika mmuntat fil-vettura, liċ-ċentri li jwieġbu għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika billi jċemplu fuq in-numru uniku Ewropew għas-sejħiet tal-emerġenza, jiġifieri n-numru 112.

2.

Għall-għanijiet ta’ din ir-Rakkomandazzjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“servizz tal-emerġenza” jfisser servizz, irrikonoxxut bħala tali mill-Istat Membru, li jipprovdi għajnuna immedjata u malajr f’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm riskju dirett għall-ħajja, għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-individwu jew tal-pubbliku, għall-proprjetà privata jew pubblika jew għall-ambjent, u li jipprovdi għajnuna li mhix bilfors limitata għal dawn is-sitwazzjonijiet;

(b)

“ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika” jfisser il-post fiżiku fejn jaslu l-ewwel is-sejħiet tal-emerġenza li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ awtorità pubblika jew organizzazzjoni privata rrikonoxxuta mill-gvern nazzjonali, u “ċ-ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika li jkun l-aktar adattat” huwa dak li jkun ġie ddefinit minn qabel mill-awtoritajiet biex ikopri s-sejħiet tal-emerġenza ta’ ċerta żona jew is-sejħiet tal-emerġenza ta’ ċertu tip (pereżempju s-Sejħiet elettroniċi);

(c)

“Sejħa elettronika” tfisser sejħa tal-emerġenza minn sistema mmuntata fil-vettura fuq in-numru 112, magħmula jew b’mod awtomatiku billi jiġu attivati sensuri abbord il-vettura jew b’mod manwali, li twassal, permezz tan-netwerks tal-komunikazzjoni mobbli mingħajr fili, sett minimu standardizzat ta’ dejta u li tistabbilixxi kanal tal-awdjo bejn min ikun fil-vettura u ċ-ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika li jkun l-aktar adattat;

(d)

“il-valur tal-kategorija tas-servizz tal-emerġenza” huwa l-valur magħmul minn 8 ċifri li jintuża għas-sejħiet tal-emerġenza li jsiru minn mezzi mobbli sabiex jiġi indikat it-tip ta’ sejħa tal-emerġenza partikulari (1 – il-pulizija, 2 – l-ambulanza, 3 – il-pumpiera, 4 – l-għassiesa tal-kosta, 5 – is-servizzi ta’ salvataġġ fuq il-muntanji, 6 – sejħa elettronika mibdija b’mod manwali, 7 – sejħa elettronika mibdija b’mod awtomatiku, 8 – numru żejjed), kif indikat fit-Tabella numru 10.5.135d tal-ispeċifikazzjoni teknika numru 124.008 tal-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni;

(e)

“l-element li jiddiskrimina s-Sejħiet elettroniċi” jew “il-bandiera tas-Sejħiet elettroniċi” tfisser “il-valur tal-kategorija tas-servizz tal-emerġenza” mogħti lis-sejħiet elettroniċi skont l-ispeċifikazzjoni teknika numru 124.008 tal-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (jiġifieri n-numru 6 – sejħa elettronika mibdija b’mod manwali u n-numru 7 – sejħa elettronika mibdija b’mod awtomatiku), li jippermetti li ssir distinzjoni bejn is-sejħiet fuq in-numru 112 li jkunu ġejjin minn terminals mobbli u s-sejħiet fuq in-numru 112 li jkunu ġejjin minn terminals li jinsabu abbord il-vetturi, kif ukoll li ssir distinzjoni bejn sejħiet elettroniċi mibdija b’mod manwali u dawk mibdija b’mod awtomatiku;

(f)

“sett minimu ta’ dejta” tfisser it-tagħrif li jrid jintbagħat liċ-ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika skont l-istandard EN 15722; kif ukoll

(g)

“operatur ta’ netwerk tat-telekomunikazzjoni mobbli” jew “operatur ta’ netwerk mobbli” tfisser fornitur ta’ netwerk tal-komunikazzjoni mobbli mingħajr fili.

3.

L-Istati Membri għandhom ifasslu regoli ddettaljati għall-operaturi tan-netwerks mobbli li jużaw spettru pubbliku tar-radju u li joperaw f’pajjiżhom dwar kif dawn għandhom jittrattaw is-Sejħiet elettroniċi. Ir-regoli għandhom ikunu konformi għalkollox mad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta mogħtija fid-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jindikaw lejn liema ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika li jkun l-aktar adattat għandhom jiġu ttrasferiti s-Sejħiet elettroniċi.

4.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-netwerks mobbli jimplimentaw il-mekkaniżmu sabiex jiġi ttrattat “l-element li jiddiskrimina s-Sejħiet elettroniċi” fin-netwerks tagħhom. Dan għandu jiġi implimentat sal-31 ta’ Diċembru 2014.

5.

L-operaturi tan-netwerks mobbli għandhom jittrattaw Sejħa elettronika bħal kwalunkwe sejħa oħra lin-numru uniku Ewropew għas-sejħiet tal-emerġenza, jiġifieri lin-numru 112.

6.

L-Istati Membri għandhom jobbligaw lill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni, sal-aħħar ta’ Marzu tal-2012, dwar il-miżuri li jkunu ħadu b’rabta ma’ din ir-Rakkomandazzjoni u dwar l-istat ta’ implimentazzjoni, min-naħa tal-operaturi tan-netwerks mobbli, tal-mekkaniżmu sabiex jiġi ttrattat “l-element li jiddiskrimina s-Sejħiet elettroniċi” fin-netwerks tagħhom, sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel analiżi filwaqt li tqis il-ħtiġijiet li jkunu qed joħorġu għaċ-ċentri li jwieġbu għas-sejħiet marbutin mas-sikurezza pubblika.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Settembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Neelie KROES

Viċi-President


(1)  ĠU L 217, 6.8.1991, p. 31.

(2)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51.

(3)  ĠU L 207, 6.8.2010, p. 1.

(4)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5)  ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.