ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.297.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 297

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
16 ta' Novembru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/738/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2011 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

1

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

3

 

 

2011/739/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2011 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli

48

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli

49

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1164/2011 tal-15 ta’ Novembru 2011 li jagħti bidu għal reviżjoni ta’ Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 723/2011 (li jestendi d-dazju definittiv antidumping impost bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 91/2009 fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar ikkunsinjati mill-Malasja, kemm jekk iddikjarati bħala li joriġinaw fil-Malasja kemm jekk le) għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-possibbiltà li tingħata eżenzjoni minn dawk il-miżuri lil produttur esportatur Malasjan wieħed, li jirrevoka d-dazju antidumping fuq l-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur u li l-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur jagħmilhom soġġetti għar-reġistrazzjoni

53

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1165/2011 tal-15 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

57

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1166/2011 tal-15 ta’ Novembru 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

59

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1167/2011 tal-15 ta’ Novembru 2011 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Novembru 2011

61

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/740/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Novemrbu 2011 li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/799/KE, 2007/64/KE, 2007/506/KE, 2007/742/KE, 2009/543/KE u 2009/544/KE sabiex ittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal ċerti prodotti (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8041)  ( 1 )

64

 

 

2011/741/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Novembru 2011 b’applikazzjoni tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżura ta’ projbizzjoni adottata mill-awtoritajiet Ġermaniżi fir-rigward tat-telefon ċellulari Expert XP-Ex-1 ATEX DE-01-11 (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8046)  ( 1 )

66

 

 

2011/742/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2008/630/KE dwar miżuri ta’ emerġenza li japplikaw għall-krustaċji importati mill-Bangladexx u li huma maħsuba għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8094)  ( 1 )

68

 

 

2011/743/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2008/855/KE dwar il-miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer fi Franza (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8095)  ( 1 )

69

 

 

2011/744/UE

 

*

Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta’ Novembru 2011 fuq l-implimentazzjoni tat-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (BĊE/2011/17)

70

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 tat-28 ta’ Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi ( ĠU L 314, 30.11.2010 )

72

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-20 ta' Ottubru 2011

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

(2011/738/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli (2) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Agrikolu”) daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2002.

(2)

L-Artikolu 12 tal-Ftehim Agrikolu jipprovdi li l-Ftehim Agrikolu jista’ jiġi rivedut fuq talba ta’ parti jew oħra.

(3)

Dikjarazzjoni Konġunta rigward il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel hija annessa mal-Att finali tal-Ftehim Agrikolu.

(4)

Il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, nnegozjat Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”), li jemenda l-Ftehim Agrikolu billi jdaħħal Anness 12 ġdid.

(5)

Id-Deċiżjoni 2002/309/KE, Euratom tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-Ftehim ta’ kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika tal-4 ta’ April 2002 dwar il-konklużjoni ta’ seba’ Ftehimiet mal-Konfederazzjoni Svizzera (3) tiddefinixxi l-proċedura interna li tirrigwarda l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Unjoni dwar il-kwistjonijiet koperti minn deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt imsemmi fl-Artikolu 6(3) tal-Ftehim Agrikolu. Jeħtieġ li tiġi definita wkoll il-proċedura interna rigward l-istabbiliment tal-pożizzjoni tal-Unjoni f’dak li jirrigwarda l-kwistjonijiet marbuta mal-Anness 12 ta’ dak il-Ftehim.

(6)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat, f’isem l-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli, huwa b'dan approvat f’isem l-Unjoni.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar lill-persuna(i) awtorizzata sabiex, f’isem l-Unjoni, tiddepożita l-istrument ta’ approvazzjoni previst fl-Artikolu 3 tal-Ftehim, sabiex tesprimi l-kunsens tal-Unjoni Ewropea li tintrabat bil-Ftehim.

Artikolu 3

Fir-rigward ta’ kwistjonijiet dwar l-Anness 12 tal-Ftehim Agrikolu u dwar l-Appendiċi għalih, il-pożizzjoni tal-Unjoni dwar il-kwistjonijiet li huma s-suġġett tad-deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt tal-agrikoltura msemmi fl-Artikolu 6(3) tal-Ftehim għandha tkun adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum meta tiġi adottata (4).

Magħmul fil-Lussemburgu, l-20 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

M. SAWICKI


(1)  Kunsens tal-24 ta' Ġunju 2011 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132.

(3)  ĠU L 114, 30.4.2002, p. 1.

(4)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ser tiġi ppublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Unjoni”, u

IL-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA, minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Isvizzera”,

Minn hawn ’il quddiem flimkien imsejħin “il-Partijiet”,

BILLI l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Agrikolu”) daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2002,

BILLI ĦADU impenn li jippromwovu bejniethom l-iżvilupp armonjuż tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (minn hawn ’il quddiem imsejħa “IĠ”) u li jiffaċilitaw, permezz tal-protezzjoni tagħhom, il-flussi kummerċjali bilaterali tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-Partijiet u li jibbenefikaw minn IĠ skont ir-regolamenti rispettivi tagħhom, u li b’mod regolari jaġġornaw il-lista ta’ IĠ protetti minn dan il-Ftehim,

BILLI huma żviluppaw leġiżlazzjonijiet konverġenti rigward il-protezzjoni ta’ IĠ fit-territorju rispettiv tagħhom,

BILLI huma għamlu analiżi u konsultazzjoni pubblika rigward il-protezzjoni tal-IĠ elenkati f’dan il-Ftehim,

QABLU DWAR DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Emendi

Il-Ftehim Agrikolu għandu jkun emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 5(1) huwa b’dan emendat kif ġej:

l-introduzzjoni għandha tkun sostitwita b’dan il-kliem:

“L-Annessi 4 sa 12 ta’ dan il-Ftehim jistabbilixxu t-tnaqqis tal-ostakoli tekniċi għall-kummerċ ta’ prodotti agrikoli fl-oqsma li ġejjin:”;

għandu jiżdied dan li ġej:

“—

l-Anness 12 dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel”;

2.

Fl-Artikolu 6 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“8.   Il-Kumitat għandu jkun awtorizzat japprova l-verżjonijiet awtentiċi tal-Ftehim f’lingwi ġodda”;

3.

Anness 12, kif stabbilit fl-Anness għal dan il-Ftehim, huwa miżjud. Dan għandu jifforma parti integrali mill-Ftehim Agrikolu skont l-Artikolu 15 tiegħu.

Artikolu 2

Verżjonijiet lingwistiċi

Dan il-Ftehim għandu jsir fid-dupplikat bil-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol, l-Isvediż, it-Taljan u l-Ungeriż, b’kull wieħed minn dawn it-testi jkun ugwalment awtentiku.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Ftehim għandu jiġi rratifikat jew approvat mill-Partijiet skont il-proċeduri interni tagħhom.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin dwar it-twettiq ta’ dawn il-proċeduri.

3.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data tal-aħħar notifika.

4.   L-Anness għal dan il-Ftehim għandu jibqa’ fis-seħħ għall-istess tul ta’ żmien u taħt l-istess kundizzjonijiet tal-Ftehim Agrikolu.

Съставено в Брюксел на седемнадесети май две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil once.

V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septiņpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece mai două mii unsprezece.

V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč enojst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

ANNESS

ANNESS 12

dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

Artikolu 1

Għanijiet

Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu bejniethom l-iżvilupp armonjuż tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (minn hawn ’il quddiem “IĠ”), u li jiffaċilitaw, permezz tal-protezzjoni tagħhom, il-flussi kummerċjali bilaterali tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel li jibbenefikaw minn IĠ skont ir-regolamenti rispettivi tagħhom.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet leġiżlattivi tal-Partijiet

1.   Il-liġijiet tal-Partijiet li jirrigwardaw il-protezzjoni ta’ IĠ fit-territorju rispettiv tagħhom għandhom jipprovdu proċedura uniformi ta’ protezzjoni li tissodisfa l-miri komuni tal-Partijiet.

2.   Dawn il-liġijiet għandhom jistabbilixxu b’mod partikolari:

proċedura amministrattiva li tippermetti l-verifika li l-IĠ jikkorrispondu verament għal prodotti agrikoli jew ikel li jkunu ġejjin minn reġjun jew post partikolari, li xi kwalità partikolari, reputazzjoni jew karatteristiċi oħrajn tagħhom jistgħu jkunu attribwiti għal din l-oriġini ġeografika;

obbligu li l-IĠ protetti jikkorrispondu għal prodotti speċifiċi, li jissodisfaw ċertu numru ta’ kundizzjonijiet elenkati fl-ispeċifikazzjonijiet, u li dawn il-kundizzjonijiet ma jistgħux jinbidlu ħlief b’din il-proċedura amministrattiva;

implimentazzjoni tal-protezzjoni mill-Partijiet permezz ta’ kontrolli uffiċjali;

id-dritt għal kull produttur stabbilit fiż-żona ġeografika kkonċernata u li jissottometti ruħu għas-sistema ta’ kontroll li jibbenefika mill-IĠ inkwistjoni, kemm-il darba l-prodotti kkonċernati jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fis-seħħ;

proċedura ta’ qabel il-protezzjoni, li tippermetti lil kwalunkwe persuna jew entità li jkollha interess leġittimu li tasserixxi d-drittijiet tagħha billi tinnotifika l-oppożizzjoni tagħha, b’mod speċjali jekk ikollha trademark reputabbli, magħrufajew rinomata u li tkun stabbilita sewwa.

Artikolu 3

Proċeduri ta’ qabel il-protezzjoni taħt il-Ftehim

Kull Parti għandha tissottometti għal evalwazzjoni u għal konsultazzjoni pubblika l-IĠ tal-Parti l-oħra.

Artikolu 4

Għan tal-protezzjoni

1.   Kull Parti għandha tipproteġi lill-IĠ tal-Parti l-oħra li jinsabu fl-Appendiċi 1.

2.   Dan l-Appendiċi għandu jkun komplut skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16.

3.   Il-protezzjoni fil-kuntest ta’ dan l-Anness m’għandhiex tippreġudika t-trattament ta’ applikazzjoni għal reġistrazzjoni individwali skont il-proċeduri rispettivi tal-Partijiet.

Artikolu 5

Ambitu

B’deroga mill-Artikolu 1 ta’ dan il-Ftehim, dan l-Anness għandu japplika għall-IĠ elenkati fl-Appendiċi 1, li jinnominaw il-prodotti koperti mil-liġijiet taż-żewġ Partijiet kif elenkati fl-Appendiċi 2.

Artikolu 6

Eliġibbiltà għall-protezzjoni

1.   Sabiex ikunu eliġibbli għall-protezzjoni prevista f’dan l-Anness, l-IĠ tal-Partijiet għandhom l-ewwel ikunu protetti fit-territorju rispettiv tagħhom u jkunu joriġinaw mill-Partijiet.

2.   Il-Partijiet mhumiex obbligati jipproteġu IĠ tal-Parti l-oħra li ma tibqax protetta fit-territorju ta’ din tal-aħħar.

Artikolu 7

Safejn twassal il-protezzjoni

1.   L-IĠ elenkati fl-Appendiċi 1 jistgħu jintużaw minn kull operatur li jikkummerċjalizza l-prodott skont l-ispeċifikazzjonijiet korrispondenti fis-seħħ.

2.   L-użu kummerċjali dirett jew indirett ta’ IĠ protetta hija pprojbita:

(a)

fir-rigward ta’ prodott simili li ma jkunx konformi mal-ispeċifikazzjonijiet;

(b)

fir-rigward ta’ prodott li mhuwiex simili jekk dan l-użu jisfrutta r-reputazzjoni ta’ din l-IĠ.

3.   Il-protezzjoni msemmija għandha tapplika f’każ ta’ użurpazzjoni, imitazzjoni jew evokazzjoni, anki jekk:

tkun indikata referenza għall-oriġini vera;

l-isem inkwistjoni jintuża fi traduzzjoni, trasletteralizzazzjoni jew traskrizzjoni;

l-isem użat ikun akkumpanjat minn termini bħal “ġeneru”, “tip”, “mod”, “imitazzjoni”, “metodu” jew espressjonijiet simili oħrajn.

4.   L-IĠ huma protetti wkoll fost l-oħrajn kontra:

kwalunkwe indikazzjoni falza jew li tqarraq rigward l-oriġini vera tal-prodott, is-sors tiegħu, il-metodu ta’ produzzjoni tiegħu, in-natura jew il-kwalitajiet sostanzjali tiegħu li jidhru fuq l-imballaġġ, inkluż l-imballaġġ intern, il-materjal ta' reklamar jew id-dokumenti relatati mal-prodott;

kull użu ta’ kontenitur jew ta’ pakkett b’mod li joħloq impressjoni żbaljata dwar l-oriġini tal-prodott;

kwalunkwe użu tal-forma tal-prodott, meta din tkun tingħaraf sew;

kwalunkwe prattika oħra li tista’ tqarraq bil-pubbliku dwar l-oriġini vera tal-prodott.

5.   L-IĠ elenkati fl-Appendiċi 1 ma jistgħux ikunu ġeneriċi.

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti ismijiet

1.   Għal perjodu transitorju ta’ tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, il-protezzjoni tal-IĠ “Bündnerfleisch (Viande des Grisons)” tal-Isvizzera li jidher fl-Appendiċi 1 ma tipprekludix l-użu, fit-territorju tal-Unjoni, ta’ dan l-isem sabiex jindika u jippreżenta ċerti prodotti simili li ma joriġinawx mill-Isvizzera.

2.   Għal perjodu transitorju ta’ tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, il-protezzjoni tal-IĠ tal-Unjoni li ġejjin, li jidhru fl-Appendiċi 1, ma tipprekludix l-użu, fit-territorju tal-Isvizzera, tal-ismijiet korrispondenti sabiex jindikaw u jippreżentaw ċerti prodotti simili li ma joriġinawx mill-Unjoni:

(a)

Salame di Varzi;

(b)

Schwarzwälder Schinken.

3.   Għal perjodu transitorju ta’ ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, il-protezzjoni tal-IĠ li ġejjin tal-Isvizzera, li jidhru fl-Appendiċi 1, ma tipprekludix l-użu, fit-territorju tal-Unjoni, tal-ismijiet korrispondenti sabiex jindikaw u jippreżentaw ċerti prodotti simili li ma joriġinawx mill-Isvizzera:

(a)

Sbrinz;

(b)

Gruyère.

4.   Għal perjodu transitorju ta’ ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, il-protezzjoni tal-IĠ li ġejjin tal-Unjoni li jidhru fl-Appendiċi 1 ma tipprekludix l-użu, fit-territorju tal-Isvizzera, tal-ismijiet korrispondenti sabiex jindikaw u jippreżentaw ċerti prodotti simili li ma joriġinawx mill-Unjoni:

(a)

Munster;

(b)

Taleggio;

(c)

Fontina;

(d)

Φέτα (Feta);

(e)

Chevrotin;

(f)

Reblochon;

(g)

Grana Padano (inkluża l-kelma “Grana” użata waħedha).

5.   L-IĠ omonimi li ġejjin tal-Isvizzera u tal-Unjoni, li jidhru fl-Appendiċi 1, għandhom ikunu protetti u jistgħu jeżistu flimkien:

“Vacherin Mont-d'Or” (Svizzera) u “Vacherin du Haut-Doubs” jew “Mont d'Or” (Unjoni).

Jekk ikun il-każ, għandhom jitfasslu miżuri speċifiċi ta’ tikkettar sabiex issir distinzjoni bejn il-prodotti u b’hekk jiġi eskluż kwalunkwe riskju ta’ qerq.

6.   Il-protezzjoni tal-IĠ “Grana Padano” u “Parmigiano Reggiano” mgħandiex tipprekludi, fil-każ ta’ prodotti maħsuba għas-suq Svizzeru, u li għalihom ikunu ttieħdu l-miżuri kollha sabiex dawn ma jiġux esportati mill-ġdid, il-possibilita ta’ ħakk u imballaġġ (inkluż it-tqattigħ f’porzjonijiet u l-imballaġġ intern) ta’ dawn il-prodotti fit-territorju tal-Isvizzera matul perjodu transitorju ta’ sitt snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness u mingħajr id-dritt tal-użu tas-simboli u r-referenzi tal-Unjoni għal dawn l-IĠ.

7.   L-IĠ “Gruyère” min-naħa, u l-IĠ “Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)”, “Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)”, “Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)” u “Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)” min-naħa l-oħra, jindikaw ġobnijiet nettament distinti, b’mod speċjali minħabba l-oriġini ġeografika speċifika tagħhom, il-metodu ta’ manifattura tagħhom u l-karatteristiċi organolettiċi tagħhom. F’dan il-kuntest, il-Partijiet jintrabtu li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiġi evitat u, jekk ikun il-każ, iwaqqfu kwalunkwe użu ħażin jew li jista’ joħloq konfużjoni bejn l-IĠ “Gruyère” u t-terminu “Γραβιέρα/Graviera”, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 13 u 15.

F’dan ir-rigward, il-Partijiet jaqblu b’mod partikolari li l-kelma “Γραβιέρα / Graviera“ ma tistax, fl-ebda każ, tiġi tradotta bil-kelma “Gruyère”, u viċe versa.

Artikolu 9

Relazzjoni mat-trademarks

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, fil-każ tal-IĠ imsemmija fl-Appendiċi 1, ir-reġistrazzjoni ta’ trademark li tikkorrispondi għal xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7 għandha tkun irrifjutatja jew invalidata, ex officio, jew fuq talba ta’ parti interessata, skont il-liġi ta’ kull Parti. Dan l-obbligu ġenerali jkopri b’mod partikolari l-fatt li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trademark li tikkorrispondi għas-sitwazzjoni prevista fl-Artikolu 7(2)(a), tiġi rrifjutata skont il-liġi ta’ kull Parti. It-trademarks irreġistrati bi ksur tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti mhumiex validi.

2.   Trademark, li l-użu tagħha jikkorrispondi għal xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7 u li tkun ġiet ippreżentata in bona fede, irreġistrata – jew stabbilita permezz tal-użu, jekk din il-possibbiltà hija prevista fil-liġi – fit-territorju tal-Parti kkonċernata, qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16(3), tista’ tkompli tintuża u tiġġedded minkejja l-protezzjoni ta’ IĠ permezz ta’ dan l-Anness, sakemm ma jeżistux raġunijiet għall-invalidità jew skadenza, kif definiti fil-liġijiet tal-Partijiet, ta’ din it-trademark.

Artikolu 10

Relazzjoni mal-Ftehimiet internazzjonali

Dan l-Anness għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet taħt il-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, kif ukoll taħt kwalunkwe Ftehim multilaterali ieħor li jirrigwarda d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li għalihom l-Isvizzera u l-Unjoni huma partijiet kontraenti.

Artikolu 11

Locus standi

Għandhom locus standi sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-IĠ fl-Appendiċi 1 l-individwi u l-entitajiet li jkollhom interess leġittimu, b’mod partikolari l-federazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, negozjanti u konsumaturi stabbiliti jew li l-uffiċċju prinċipali tagħhom ikun stabbilit fit-territorju tal-Parti l-oħra.

Artikolu 12

Denominazzjonijiet u simboli

Minħabba l-konverġenza tal-liġijiet tal-Partijiet imsemmija fl-Artikolu 2, kull Parti għandha tawtorizza l-kummerċ fit-territorju tagħha tal-prodotti li jistgħu jkunu koperti minn dan l-Anness u mmarkati b’denominazzjonijiet u simboli uffiċjali relatati mal-IĠ, użati mill-Parti l-oħra.

Artikolu 13

L-implimentazzjoni tal-Anness u miżuri ta’ infurzar

Il-Partijiet għandhom jimplimentaw il-protezzjoni prevista fl-Artikolu 7 permezz ta’ kwalunkwe azzjoni amministrattiva xierqa jew azzjoni legali, jekk ikun il-każ fuq talba tal-Parti l-oħra.

Artikolu 14

Miżuri konfinali

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jippermettu lill-awtoritajiet tad-dwana rispettivi tagħhom li jżommu fuq il-fruntieri l-prodotti li fuqhom ikun hemm suspett li tpoġġiet b’mod illegali IĠ protetta taħt dan l-Anness u li huma maħsuba għall-importazzjoni fit-territorju doganali ta’ Parti, għall-esportazzjoni mit-territorju doganali ta’ kwalunkwe mill-Partijiet, għall-esportazzjoni mill-ġdid, għat-tqegħid f’żona ħielsa jew maħżen, jew jitqiegħdu taħt wieħed mill-pjanijiet li ġejjin: ġarr tal-merkanzija internazzjonali, ta’ magażinaġġ doganali, ipproċessar attiv jew passiv, jew dħul temporanju fit-territorju doganali ta’ Parti.

Artikolu 15

Kooperazzjoni bilaterali

1.   Il-Partijiet għandhom jagħtu lil xulxin għajnuna reċiproka.

2.   Il-Partijiet għandhom jiskambjaw, b’mod regolari jew fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet, kwalunkwe informazzjoni utli għall-funzjonament tajjeb ta’ dan l-Anness, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-iżvilupp tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Partijiet jew tal-IĠ tagħhom (bidliet ta’ denominazzjonijiet, simboli u logos; bidliet sostanzjali fl-ispeċifikazzjonijiet, tneħħija, eċċ).

3.   Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin meta waħda minnhom, waqt negozjati ma’ pajjiż terz, tipproponi li tipproteġi IĠ għal xi prodott agrikolu jew xi ikel ta’ dan il-pajjiż terz u meta dan l-isem ikun omonimu ma’ IĠ protetta tal-Parti l-oħra, sabiex din tal-aħħar tkun tista’ toħroġ opinjoni dwar il-protezzjoni tal-IĠ inkwistjoni.

4.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin meta Parti tikkunsidra li l-Parti l-oħra tkun kisret xi obbligu taħt dan l-Anness.

5.   Il-Kumitat għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-implimentazzjoni ta’ dan l-Anness, kif ukoll l-iżvilupp tagħha. Il-Kumitat jista’ b’mod partikolari jiddeċiedi dwar bidliet fl-Artikolu 8 u, jekk ikun meħtieġ, dwar kundizzjonijiet prattiċi ta’ użu li jistgħu jgħinu fid-distinzjoni bejn l-IĠ omonimi.

6.   Il-grupp ta’ ħidma “DPO/IĠP” stabbilit skont l-Artikolu 6(7) tal-Ftehim għandu jgħin lill-Kumitat fuq talba ta’ dan tal-aħħar.

Artikolu 16

Klawsola ta’ reviżjoni

1.   Rigward l-IĠ irreġistrati mill-ġdid minn parti jew mill-oħra, il-Partijiet għandhom jagħmlu l-eżami u l-konsultazzjoni prevista fl-Artikolu 3, sabiex dawn ikunu protetti. L-inklużjoni ta’ IĠ ġodda fl-Appendiċi 1 għandha ssir skont il-proċeduri tal-Kumitat.

2.   Il-Partijiet jintrabtu li jeżaminaw il-każijiet tal-IĠ li ma jidhrux fl-Appendiċi 1 sa mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness.

3.   Id-data msemmija fl-Artikolu 9(2), għandha tkun dik tat-trażmissjoni tat-talba lill-Parti l-oħra.

4.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin rigward kwalunkwe reviżjoni oħra tal-Anness.

5.   Ir-regoli implimentattivi mhux koperti minn dan l-Anness għandhom ikunu deċiżi, jekk ikun il-każ, mill-Kumitat.

Artikolu 17

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, il-prodotti koperti mill-IĠ elenkati fl-Appendiċi 1 li, fil-mument tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness, ikunu ġew prodotti, deskritti u ppreżentati legalment, b’mod konformi mal-liġi jew mar-regolamenti interni tal-Partijiet iżda pprojbit minn dan l-Anness, jistgħu jinbiegħu sakemm jispiċċa l-istokk, għal perjodu massimu ta’ sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Anness.

2.   Id-dispożizzjonijiet tranżitorji msemmija hawn fuq għandhom japplikaw b’analoġija għall-IĠ miżjuda sussegwentement mal-Appendiċi 1 skont l-Artikolu 16.

3.   Sakemm il-Kumitat ma joħroġx dispożizzjoni oħra, il-bejgħ tal-prodotti mħejjija, deskritti u ppreżentati skont dan l-Anness, iżda li l-produzzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tagħhom ma jibqgħux konformi wara xi bidla f’dan l-Anness, jista’ jkompli sakemm jispiċċa l-istokk.

Appendiċi 1

LISTI TAL-IĠ RISPETTIVI SOĠĠETTI GĦALL-PROTEZZJONI MILL-PARTI L-OĦRA

1.   Lista tal-IĠ Svizzeri

Tip ta’ prodott

Isem

Protezzjoni (1)

Ħwawar:

Munder Safran

DPO

Ġobnijiet:

Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse

DPO

 

Formaggio d’alpe ticinese

DPO

 

L’Etivaz

DPO

 

Gruyère

DPO

 

Raclette du Valais / Walliser Raclette

DPO

 

Sbrinz

DPO

 

Tête de Moine / Fromage de Bellelay

DPO

 

Vacherin fribourgeois

DPO

 

Vacherin Mont-d’Or

DPO

Frott:

Poire à Botzi

DPO

Ħxejjex:

Cardon épineux genevois

DPO

Prodotti tal-laħam u zalzett:

Longeole

IĠP

 

Saucisse d’Ajoie

IĠP

 

Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise

IĠP

 

Saucisson vaudois

IĠP

 

Saucisse aux choux vaudoise

IĠP

 

St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst

IĠP

 

Bündnerfleisch

IĠP

 

Viande séchée du Valais

IĠP

Prodotti moħmija:

Pain de seigle valaisan / Walliser Roggenbrot

DPO

Prodotti tat-tħin:

Rheintaler Ribel / Türggen Ribel

DPO

2.   Lista tal-IĠ tal-Unjoni

Il-klassijiet tal-prodotti huma elenkati fl-Anness II tar-Regolament KE nru 1898/2006 (ĠU L 369, 23.12.2006, p.1).

Isem

Traskrizzjoni f’ittri Latini

Protezzjoni (2)

Tip ta’ prodott

Gailtaler Almkäse

 

DPO

13

Gailtaler Speck

 

IĠP

12

Marchfeldspargel

 

IĠP

16

Steirischer Kren

 

IĠP

16

Steirisches Kürbiskernöl

 

IĠP

15

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

 

DPO

13

Tiroler Bergkäse

 

DPO

13

Tiroler Graukäse

 

DPO

13

Tiroler Speck

 

IĠP

12

Vorarlberger Alpkäse

 

DPO

13

Vorarlberger Bergkäse

 

DPO

13

Wachauer Marille

 

DPO

16

Waldviertler Graumohn

 

DPO

16

Beurre d'Ardenne

 

DPO

15

Brussels grondwitloof

 

IĠP

16

Fromage de Herve

 

DPO

13

Geraardsbergse Mattentaart

 

IĠP

24

Jambon d'Ardenne

 

IĠP

12

Pâté gaumais

 

IĠP

18

Vlaams - Brabantse Tafeldruif

 

DPO

16

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

IĠP

24

Brněnské pivo/ Starobrněnské pivo

 

IĠP

21

Budějovické pivo

 

IĠP

21

Budějovický měšťanský var

 

IĠP

21

České pivo

 

IĠP

21

Českobudějovické pivo

 

IĠP

21

Český kmín

 

DPO

18

Chamomilla bohemica

 

DPO

18

Chodské pivo

 

IĠP

21

Hořické trubičky

 

IĠP

24

Karlovarský suchar

 

IĠP

24

Lomnické suchary

 

IĠP

24

Mariánskolázeňské oplatky

 

IĠP

24

Nošovické kysané zelí

 

DPO

16

Pardubický perník

 

IĠP

24

Pohořelický kapr

 

DPO

17

Štramberské uši

 

IĠP

24

Třeboňský kapr

 

IĠP

17

Všestarská cibule

 

DPO

16

Žatecký chmel

 

DPO

18

Znojemské pivo

 

IĠP

21

Aachener Printen

 

IĠP

24

Allgäuer Bergkäse

 

DPO

13

Altenburger Ziegenkäse

 

DPO

13

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

 

IĠP

12

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

 

IĠP

12

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

 

IĠP

16

Bayerisches Bier

 

IĠP

21

Bremer Bier

 

IĠP

21

Diepholzer Moorschnucke

 

DPO

11

Dortmunder Bier

 

IĠP

21

Feldsalat von der Insel Reichenau

 

IĠP

16

Gögginger Bier

 

IĠP

21

Greußener Salami

 

IĠP

12

Gurken von der Insel Reichenau

 

IĠP

16

Hofer Bier

 

IĠP

21

Holsteiner Karpfen

 

IĠP

17

Kölsch

 

IĠP

21

Kulmbacher Bier

 

IĠP

21

Lausitzer Leinöl

 

IĠP

15

Lübecker Marzipan

 

IĠP

24

Lüneburger Heidschnucke

 

DPO

11

Mainfranken Bier

 

IĠP

21

Meißner Fummel

 

IĠP

24

Münchener Bier

 

IĠP

21

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

 

IĠP

12

Nürnberger Lebkuchen

 

IĠP

24

Oberpfälzer Karpfen

 

IĠP

17

Odenwälder Frühstückskäse

 

DPO

13

Reuther Bier

 

IĠP

21

Rieser Weizenbier

 

IĠP

21

Salate von der Insel Reichenau

 

IĠP

16

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

 

IĠP

11

Schwarzwälder Schinken

 

IĠP

12

Schwarzwaldforelle

 

IĠP

17

Spreewälder Gurken

 

IĠP

16

Spreewälder Meerrettich

 

IĠP

16

Thüringer Leberwurst

 

IĠP

12

Thüringer Rostbratwurst

 

IĠP

12

Thüringer Rotwurst

 

IĠP

12

Tomaten von der Insel Reichenau

 

IĠP

16

Wernesgrüner Bier

 

IĠP

21

Danablu

 

IĠP

13

Esrom

 

IĠP

13

Lammefjordsgulerod

 

IĠP

16

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

IĠP

15

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

IĠP

16

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

DPO

16

Ανεβατό

Anevato

DPO

13

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

DPO

15

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Irakliou Kritis

DPO

15

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

DPO

17

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Irakliou Kritis

DPO

15

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

DPO

15

Γαλοτύρι

Galotyri

DPO

13

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

DPO

13

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

DPO

13

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

DPO

13

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

DPO

16

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία"

Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"

DPO

15

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

DPO

15

Ζάκυνθος

Zakynthos

IĠP

15

Θάσος

Thassos

IĠP

15

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

DPO

16

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

DPO

16

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

DPO

16

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

DPO

13

Καλαμάτα

Kalamata

DPO

15

Κασέρι

Kasseri

DPO

13

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

DPO

13

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

DPO

16

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodochoriou

DPO

16

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

DPO

13

Κεφαλονιά

Kefalonia

IĠP

15

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

DPO

15

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

DPO

16

Κονσερβολιά Άρτας

Konservolia Artas

IĠP

16

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

DPO

16

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

DPO

16

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

DPO

16

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

DPO

16

Κοπανιστή

Kopanisti

DPO

13

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

DPO

16

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

IĠP

16

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

DPO

15

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

IĠP

24

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

DPO

15

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

DPO

18

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

DPO

13

Λακωνία

Lakonia

IĠP

15

Λέσβος; Mυτιλήνη

Lesvos; Mytilini

IĠP

15

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

DPO

15

Μανούρι

Manouri

DPO

13

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

DPO

25

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

DPO

32

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

DPO

18

Μετσοβόνε

Metsovone

DPO

13

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

DPO

16

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

DPO

16

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

IĠP

16

Μπάτζος

Batzos

DPO

13

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka Kymis

DPO

16

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

DPO

13

Ολυμπία

Olympia

IĠP

15

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

IĠP

16

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Irakliou Kritis

DPO

15

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

DPO

15

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

DPO

13

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion Kritis

DPO

16

Πρέβεζα

Preveza

IĠP

15

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

DPO

16

Ρόδος

Rodos

IĠP

15

Σάμος

Samos

IĠP

15

Σαν Μιχάλη

San Michali

DPO

13

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

DPO

15

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

DPO

16

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas Markopoulou Messongion

IĠP

16

Σφέλα

Sfela

DPO

13

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

DPO

16

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

DPO

25

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

IĠP

16

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IĠP

16

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias

IĠP

16

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IĠP

16

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou

IĠP

16

Φέτα

Feta

DPO

13

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

DPO

15

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Parnassou

DPO

13

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

DPO

16

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

DPO

16

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

IĠP

15

Aceite de La Alcarria

 

DPO

15

Aceite de la Rioja

 

DPO

15

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

 

DPO

15

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

 

DPO

15

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

 

DPO

15

Aceite del Bajo Aragón

 

DPO

15

Aceite Monterrubio

 

DPO

15

Afuega'l Pitu

 

DPO

13

Ajo Morado de las Pedroñeras

 

IĠP

16

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

 

DPO

16

Alcachofa de Tudela

 

IĠP

16

Alfajor de Medina Sidonia

 

IĠP

24

Antequera

 

DPO

15

Arroz de Valencia; Arròs de València

 

DPO

16

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre

 

DPO

16

Avellana de Reus

 

DPO

16

Azafrán de la Mancha

 

DPO

18

Baena

 

DPO

15

Berenjena de Almagro

 

IĠP

16

Botillo del Bierzo

 

IĠP

12

Caballa de Andalucia

 

IĠP

17

Cabrales

 

DPO

13

Calasparra

 

DPO

16

Calçot de Valls

 

IĠP

16

Carne de Ávila

 

IĠP

11

Carne de Cantabria

 

IĠP

11

Carne de la Sierra de Guadarrama

 

IĠP

11

Carne de Morucha de Salamanca

 

IĠP

11

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela

 

IĠP

11

Cebreiro

 

DPO

13

Cecina de León

 

IĠP

12

Cereza del Jerte

 

DPO

16

Cerezas de la Montaña de Alicante

 

IĠP

16

Chufa de Valencia

 

DPO

18

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians

 

IĠP

16

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

 

IĠP

16

Coliflor de Calahorra

 

IĠP

16

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

 

IĠP

11

Cordero Manchego

 

IĠP

11

Dehesa de Extremadura

 

DPO

12

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

 

IĠP

24

Espárrago de Huétor-Tájar

 

IĠP

16

Espárrago de Navarra

 

IĠP

16

Faba Asturiana

 

IĠP

16

Gamoneu; Gamonedo

 

DPO

13

Garbanzo de Fuentesaúco

 

IĠP

16

Gata-Hurdes

 

DPO

15

Guijuelo

 

DPO

12

Idiazábal

 

DPO

13

Jamón de Huelva

 

DPO

12

Jamón de Teruel

 

DPO

12

Jamón de Trevélez

 

IĠP

12

Jijona

 

IĠP

24

Judías de El Barco de Ávila

 

IĠP

16

Kaki Ribera del Xúquer

 

DPO

16

Lacón Gallego

 

IĠP

11

Lechazo de Castilla y León

 

IĠP

11

Lenteja de La Armuña

 

IĠP

16

Lenteja Pardina de Tierra de Campos

 

IĠP

16

Les Garrigues

 

DPO

15

Mahón-Menorca

 

DPO

13

Mantecadas de Astorga

 

IĠP

24

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

 

DPO

15

Mantequilla de Soria

 

DPO

15

Manzana de Girona; Poma de Girona

 

IĠP

16

Manzana Reineta del Bierzo

 

DPO

16

Mazapán de Toledo

 

IĠP

24

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

 

DPO

17

Melocotón de Calanda

 

DPO

16

Melva de Andalucia

 

IĠP

17

Miel de Galicia; Mel de Galicia

 

IĠP

14

Miel de Granada

 

DPO

14

Miel de La Alcarria

 

DPO

14

Montes de Granada

 

DPO

15

Montes de Toledo

 

DPO

15

Nísperos Callosa d'En Sarriá

 

DPO

16

Pan de Cea

 

IĠP

24

Pan de Cruz de Ciudad Real

 

IĠP

24

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

 

IĠP

16

Patatas de Prades; Patates de Prades

 

IĠP

16

Pera de Jumilla

 

DPO

16

Peras de Rincón de Soto

 

DPO

16

Picón Bejes-Tresviso

 

DPO

13

Pimentón de la Vera

 

DPO

18

Pimentón de Murcia

 

DPO

18

Pimiento Asado del Bierzo

 

IĠP

16

Pimiento Riojano

 

IĠP

16

Pimientos del Piquillo de Lodosa

 

DPO

16

Pollo y Capón del Prat

 

IĠP

11

Poniente de Granada

 

DPO

15

Priego de Córdoba

 

DPO

15

Queso de La Serena

 

DPO

13

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

 

DPO

13

Queso de Murcia

 

DPO

13

Queso de Murcia al vino

 

DPO

13

Queso de Valdeón

 

IĠP

13

Queso Ibores

 

DPO

13

Queso Majorero

 

DPO

13

Queso Manchego

 

DPO

13

Queso Nata de Cantabria

 

DPO

13

Queso Palmero; Queso de la Palma

 

DPO

13

Queso Tetilla

 

DPO

13

Queso Zamorano

 

DPO

13

Quesucos de Liébana

 

DPO

13

Roncal

 

DPO

13

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

 

IĠP

12

San Simón da Costa

 

DPO

13

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

 

DPO

18

Sierra de Cadiz

 

DPO

15

Sierra de Cazorla

 

DPO

15

Sierra de Segura

 

DPO

15

Sierra Mágina

 

DPO

15

Siurana

 

DPO

15

Sobrasada de Mallorca

 

IĠP

12

Ternasco de Aragón

 

IĠP

11

Ternera Asturiana

 

IĠP

11

Ternera de Extremadura

 

IĠP

11

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

 

IĠP

11

Ternera Gallega

 

IĠP

11

Torta del Casar

 

DPO

13

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

 

IĠP

24

Turrón de Alicante

 

IĠP

24

Uva de mesa embolsada "Vinalopó"

 

DPO

16

Kainuun rönttönen

 

IĠP

24

Lapin Poron, liha

 

DPO

11

Lapin Puikula

 

DPO

16

Abondance

 

DPO

13

Agneau de l'Aveyron

 

IĠP

11

Agneau de Lozère

 

IĠP

11

Agneau de Pauillac

 

IĠP

11

Agneau de Sisteron

 

IĠP

11

Agneau du Bourbonnais

 

IĠP

11

Agneau du Limousin

 

IĠP

11

Agneau du Poitou-Charentes

 

IĠP

11

Agneau du Quercy

 

IĠP

11

Ail blanc de Lomagne

 

IĠP

16

Ail de la Drôme

 

IĠP

16

Ail rose de Lautrec

 

IĠP

16

Anchois de Collioure

 

IĠP

17

Asperge des sables des Landes

 

IĠP

16

Banon

 

DPO

13

Barèges-Gavarnie

 

DPO

11

Beaufort

 

DPO

13

Bergamote(s) de Nancy

 

IĠP

24

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

 

DPO

15

Beurre d'Isigny

 

DPO

15

Bleu d'Auvergne

 

DPO

13

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

 

DPO

13

Bleu des Causses

 

DPO

13

Bleu du Vercors-Sassenage

 

DPO

13

Bœuf charolais du Bourbonnais

 

IĠP

11

Boeuf de Bazas

 

IĠP

11

Bœuf de Chalosse

 

IĠP

11

Bœuf du Maine

 

IĠP

11

Boudin blanc de Rethel

 

IĠP

12

Brie de Meaux

 

DPO

13

Brie de Melun

 

DPO

13

Brioche vendéenne

 

IĠP

24

Brocciu Corse; Brocciu

 

DPO

13

Camembert de Normandie

 

DPO

13

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

 

IĠP

12

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

 

DPO

13

Chabichou du Poitou

 

DPO

13

Chaource

 

DPO

13

Chasselas de Moissac

 

DPO

16

Chevrotin

 

DPO

13

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

 

IĠP

18

Cidre de Normandie; Cidre Normand

 

IĠP

18

Clémentine de Corse

 

IĠP

16

Coco de Paimpol

 

DPO

16

Comté

 

DPO

13

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

 

IĠP

17

Cornouaille

 

DPO

18

Crème d'Isigny

 

DPO

14

Crème fraîche fluide d'Alsace

 

IĠP

14

Crottin de Chavignol; Chavignol

 

DPO

13

Dinde de Bresse

 

DPO

11

Domfront

 

DPO

18

Époisses

 

DPO

13

Foin de Crau

 

DPO

31

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison

 

DPO

13

Fraise du Périgord

 

IĠP

16

Haricot tarbais

 

IĠP

16

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

 

DPO

15

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

 

DPO

15

Huile d'olive de Haute-Provence

 

DPO

15

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

 

DPO

15

Huile d'olive de Nice

 

DPO

15

Huile d'olive de Nîmes

 

DPO

15

Huile d'olive de Nyons

 

DPO

15

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

 

DPO

15

Huîtres Marennes Oléron

 

IĠP

18

Jambon de Bayonne

 

IĠP

12

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

 

IĠP

12

Kiwi de l'Adour

 

IĠP

16

Laguiole

 

DPO

13

Langres

 

DPO

13

Lentille vert du Puy

 

DPO

16

Lentilles vertes du Berry

 

IĠP

16

Lingot du Nord

 

IĠP

16

Livarot

 

DPO

13

Mâche nantaise

 

IĠP

16

Maroilles; Marolles

 

DPO

13

Melon du Haut-Poitou

 

IĠP

16

Melon du Quercy

 

IĠP

16

Miel d'Alsace

 

IĠP

14

Miel de Corse; Mele di Corsica

 

DPO

14

Miel de Provence

 

IĠP

14

Miel de sapin des Vosges

 

DPO

14

Mirabelles de Lorraine

 

IĠP

16

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

 

DPO

13

Morbier

 

DPO

13

Munster; Munster-Géromé

 

DPO

13

Muscat du Ventoux

 

DPO

16

Neufchâtel

 

DPO

13

Noix de Grenoble

 

DPO

16

Noix du Périgord

 

DPO

16

Œufs de Loué

 

IĠP

14

Oignon doux des Cévennes

 

DPO

16

Olive de Nice

 

DPO

16

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

 

DPO

16

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

 

DPO

16

Olives noires de Nyons

 

DPO

16

Ossau-Iraty

 

DPO

13

Pâtes d'Alsace

 

IĠP

27

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

 

DPO

18

Pélardon

 

DPO

13

Petit Épeautre de Haute Provence

 

IĠP

16

Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme

 

DPO

13

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

 

DPO

18

Poireaux de Créances

 

IĠP

16

Pomme de terre de l'Île de Ré

 

DPO

16

Pomme du Limousin

 

DPO

16

Pommes de terre de Merville

 

IĠP

16

Pommes et poires de Savoie

 

IĠP

16

Pont-l'Évêque

 

DPO

13

Porc de la Sarthe

 

IĠP

11

Porc de Normandie

 

IĠP

11

Porc de Vendée

 

IĠP

11

Porc du Limousin

 

IĠP

11

Pouligny-Saint-Pierre

 

DPO

13

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

 

IĠP

16

Reblochon; Reblochon de Savoie

 

DPO

13

Riz de Camargue

 

IĠP

16

Rocamadour

 

DPO

13

Roquefort

 

DPO

13

Sainte-Maure de Touraine

 

DPO

13

Saint-Nectaire

 

DPO

13

Salers

 

DPO

13

Selles-sur-Cher

 

DPO

13

Taureau de Camargue

 

DPO

11

Tome des Bauges

 

DPO

13

Tomme de Savoie

 

IĠP

13

Tomme des Pyrénées

 

IĠP

13

Valençay

 

DPO

13

Veau de l'Aveyron et du Ségala

 

IĠP

11

Veau du Limousin

 

IĠP

11

Volailles d'Alsace

 

IĠP

11

Volailles d'Ancenis

 

IĠP

11

Volailles d'Auvergne

 

IĠP

11

Volailles de Bourgogne

 

IĠP

11

Volailles de Bresse

 

DPO

11

Volailles de Bretagne

 

IĠP

11

Volailles de Challans

 

IĠP

11

Volailles de Cholet

 

IĠP

11

Volailles de Gascogne

 

IĠP

11

Volailles de Houdan

 

IĠP

11

Volailles de Janzé

 

IĠP

11

Volailles de la Champagne

 

IĠP

11

Volailles de la Drôme

 

IĠP

11

Volailles de l'Ain

 

IĠP

11

Volailles de Licques

 

IĠP

11

Volailles de l'Orléanais

 

IĠP

11

Volailles de Loué

 

IĠP

11

Volailles de Normandie

 

IĠP

11

Volailles de Vendée

 

IĠP

11

Volailles des Landes

 

IĠP

11

Volailles du Béarn

 

IĠP

11

Volailles du Berry

 

IĠP

11

Volailles du Charolais

 

IĠP

11

Volailles du Forez

 

IĠP

11

Volailles du Gatinais

 

IĠP

11

Volailles du Gers

 

IĠP

11

Volailles du Languedoc

 

IĠP

11

Volailles du Lauragais

 

IĠP

11

Volailles du Maine

 

IĠP

11

Volailles du plateau de Langres

 

IĠP

11

Volailles du Val de Sèvres

 

IĠP

11

Volailles du Velay

 

IĠP

11

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

 

IĠP

12

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

 

DPO

12

Clare Island Salmon

 

IĠP

17

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

 

IĠP

11

Imokilly Regato

 

DPO

13

Timoleague Brown Pudding

 

IĠP

12

Abbacchio Romano

 

IĠP

11

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

 

IĠP

17

Aceto balsamico di Modena

 

IĠP

18

Aceto balsamico tradizionale di Modena

 

DPO

18

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

 

DPO

18

Agnello di Sardegna

 

IĠP

11

Alto Crotonese

 

DPO

15

Aprutino Pescarese

 

DPO

15

Arancia del Gargano

 

IĠP

16

Arancia Rossa di Sicilia

 

IĠP

16

Asiago

 

DPO

13

Asparago Bianco di Bassano

 

DPO

16

Asparago bianco di Cimadolmo

 

IĠP

16

Asparago verde di Altedo

 

IĠP

16

Basilico Genovese

 

DPO

16

Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale

 

DPO

32

Bitto

 

DPO

13

Bra

 

DPO

13

Bresaola della Valtellina

 

IĠP

12

Brisighella

 

DPO

15

Bruzio

 

DPO

15

Caciocavallo Silano

 

DPO

13

Canestrato Pugliese

 

DPO

13

Canino

 

DPO

15

Capocollo di Calabria

 

DPO

12

Cappero di Pantelleria

 

IĠP

16

Carciofo di Paestum

 

IĠP

16

Carciofo Romanesco del Lazio

 

IĠP

16

Carota dell'Altopiano del Fucino

 

IĠP

16

Cartoceto

 

DPO

15

Casatella Trevigiana

 

DPO

13

Casciotta d'Urbino

 

DPO

13

Castagna Cuneo

 

IĠP

16

Castagna del Monte Amiata

 

IĠP

16

Castagna di Montella

 

IĠP

16

Castagna di Vallerano

 

DPO

16

Castelmagno

 

DPO

13

Chianti Classico

 

DPO

15

Ciauscolo

 

IĠP

12

Cilento

 

DPO

15

Ciliegia di Marostica

 

IĠP

16

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

 

IĠP

16

Cipollotto Nocerino

 

DPO

16

Clementine del Golfo di Taranto

 

IĠP

16

Clementine di Calabria

 

IĠP

16

Collina di Brindisi

 

DPO

15

Colline di Romagna

 

DPO

15

Colline Salernitane

 

DPO

15

Colline Teatine

 

DPO

15

Coppa Piacentina

 

DPO

12

Coppia Ferrarese

 

IĠP

24

Cotechino Modena

 

IĠP

12

Culatello di Zibello

 

DPO

12

Dauno

 

DPO

15

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

 

IĠP

16

Fagiolo di Sarconi

 

IĠP

16

Fagiolo di Sorana

 

IĠP

16

Farina di Neccio della Garfagnana

 

DPO

16

Farro della Garfagnana

 

IĠP

16

Fico Bianco del Cilento

 

DPO

16

Ficodindia dell'Etna

 

DPO

16

Fiore Sardo

 

DPO

13

Fontina

 

DPO

13

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

 

DPO

13

Fungo di Borgotaro

 

IĠP

16

Garda

 

DPO

15

Gorgonzola

 

DPO

13

Grana Padano

 

DPO

13

Kiwi Latina

 

IĠP

16

La Bella della Daunia

 

DPO

16

Laghi Lombardi

 

DPO

15

Lametia

 

DPO

15

Lardo di Colonnata

 

IĠP

12

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

IĠP

16

Limone Costa d'Amalfi

 

IĠP

16

Limone di Sorrento

 

IĠP

16

Limone Femminello del Gargano

 

IĠP

16

Lucca

 

DPO

15

Marrone del Mugello

 

IĠP

16

Marrone di Castel del Rio

 

IĠP

16

Marrone di Roccadaspide

 

IĠP

16

Marrone di San Zeno

 

DPO

16

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

 

IĠP

16

Mela Val di Non

 

DPO

16

Melannurca Campana

 

IĠP

16

Miele della Lunigiana

 

DPO

14

Molise

 

DPO

15

Montasio

 

DPO

13

Monte Etna

 

DPO

15

Monte Veronese

 

DPO

13

Monti Iblei

 

DPO

15

Mortadella Bologna

 

IĠP

11

Mozzarella di Bufala Campana

 

DPO

13

Murazzano

 

DPO

13

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

 

IĠP

16

Nocciola di Giffoni

 

IĠP

16

Nocciola Romana

 

DPO

16

Nocellara del Belice

 

DPO

16

Oliva Ascolana del Piceno

 

DPO

16

Pagnotta del Dittaino

 

DPO

16

Pancetta di Calabria

 

DPO

12

Pancetta Piacentina

 

DPO

12

Pane casareccio di Genzano

 

IĠP

24

Pane di Altamura

 

DPO

24

Pane di Matera

 

IĠP

24

Parmigiano Reggiano

 

DPO

13

Pecorino di Filiano

 

DPO

13

Pecorino Romano

 

DPO

13

Pecorino Sardo

 

DPO

13

Pecorino Siciliano

 

DPO

13

Pecorino Toscano

 

DPO

13

Penisola Sorrentina

 

DPO

15

Peperone di Senise

 

IĠP

16

Pera dell'Emilia Romagna

 

IĠP

16

Pera mantovana

 

IĠP

16

Pesca e nettarina di Romagna

 

IĠP

16

Pomodoro di Pachino

 

IĠP

16

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

 

DPO

16

Pretuziano delle Colline Teramane

 

DPO

15

Prosciutto di Carpegna

 

DPO

12

Prosciutto di Modena

 

DPO

12

Prosciutto di Norcia

 

IĠP

12

Prosciutto di Parma

 

DPO

12

Prosciutto di S. Daniele

 

DPO

11

Prosciutto Toscano

 

DPO

12

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

 

DPO

12

Provolone Valpadana

 

DPO

13

Quartirolo Lombardo

 

DPO

13

Radicchio di Chioggia

 

IĠP

16

Radicchio di Verona

 

IĠP

16

Radicchio Rosso di Treviso

 

IĠP

16

Radicchio Variegato di Castelfranco

 

IĠP

16

Ragusano

 

DPO

13

Raschera

 

DPO

13

Ricotta Romana

 

DPO

13

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

 

DPO

16

Riso Nano Vialone Veronese

 

IĠP

16

Riviera Ligure

 

DPO

15

Robiola di Roccaverano

 

DPO

13

Sabina

 

DPO

15

Salame Brianza

 

DPO

12

Salame Cremona

 

IĠP

12

Salame di Varzi

 

IĠP

12

Salame d'oca di Mortara

 

IĠP

12

Salame Piacentino

 

DPO

12

Salame S. Angelo

 

IĠP

12

Salamini italiani alla cacciatora

 

DPO

12

Salsiccia di Calabria

 

DPO

12

Sardegna

 

DPO

15

Scalogno di Romagna

 

IĠP

16

Soppressata di Calabria

 

DPO

12

Soprèssa Vicentina

 

DPO

12

Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck

 

IĠP

12

Spressa delle Giudicarie

 

DPO

13

Stelvio; Stilfser

 

DPO

13

Taleggio

 

DPO

13

Tergeste

 

DPO

15

Terra di Bari

 

DPO

15

Terra d'Otranto

 

DPO

15

Terre di Siena

 

DPO

15

Terre Tarentine

 

DPO

15

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

 

DPO

17

Toma Piemontese

 

DPO

13

Toscano

 

IĠP

15

Tuscia

 

DPO

15

Umbria

 

DPO

15

Uva da tavola di Canicattì

 

IĠP

16

Uva da tavola di Mazzarrone

 

IĠP

16

Val di Mazara

 

DPO

15

Valdemone

 

DPO

15

Valle d'Aosta Fromadzo

 

DPO

13

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

 

DPO

12

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

 

DPO

12

Valle del Belice

 

DPO

15

Valli Trapanesi

 

DPO

15

Valtellina Casera

 

DPO

13

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

 

DPO

15

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

 

IĠP

11

Zafferano dell'Aquila

 

DPO

18

Zafferano di San Gimignano

 

DPO

18

Zafferano di sardegna

 

DPO

17

Zampone Modena

 

IĠP

12

Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

DPO

15

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

DPO

14

Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg

 

IĠP

12

Viande de porc, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg

 

IĠP

11

Boeren-Leidse met sleutels

 

DPO

13

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

 

DPO

13

Noord-Hollandse Edammer

 

DPO

13

Noord-Hollandse Gouda

 

DPO

13

Opperdoezer Ronde

 

DPO

16

Westlandse druif

 

IĠP

16

Andruty Kaliskie

 

IĠP

24

Bryndza Podhalańska

 

DPO

13

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 

IĠP

14

Oscypek

 

DPO

13

Rogal świętomarciński

 

IĠP

24

Wielkopolski ser smażony

 

IĠP

13

Alheira de Barroso-Montalegre

 

IĠP

12

Alheira de Vinhais

 

IĠP

12

Ameixa d'Elvas

 

DPO

16

Amêndoa Douro

 

DPO

16

Ananás dos Açores/São Miguel

 

DPO

16

Anona da Madeira

 

DPO

16

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

 

IĠP

16

Azeite de Moura

 

DPO

15

Azeite de Trás-os-Montes

 

DPO

15

Azeite do Alentejo Interior

 

DPO

14

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

 

DPO

15

Azeites do Norte Alentejano

 

DPO

15

Azeites do Ribatejo

 

DPO

15

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

 

DPO

16

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

 

DPO

16

Batata de Trás-os-montes

 

IĠP

16

Batata doce de Aljezur

 

IĠP

16

Borrego da Beira

 

IĠP

11

Borrego de Montemor-o-Novo

 

IĠP

11

Borrego do Baixo Alentejo

 

IĠP

11

Borrego do Nordeste Alentejano

 

IĠP

11

Borrego Serra da Estrela

 

DPO

11

Borrego Terrincho

 

DPO

11

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

 

IĠP

12

Cabrito da Beira

 

IĠP

11

Cabrito da Gralheira

 

IĠP

11

Cabrito das Terras Altas do Minho

 

IĠP

11

Cabrito de Barroso

 

IĠP

11

Cabrito Transmontano

 

DPO

11

Cacholeira Branca de Portalegre

 

IĠP

12

Carnalentejana

 

DPO

11

Carne Arouquesa

 

DPO

11

Carne Barrosã

 

DPO

11

Carne Cachena da Peneda

 

DPO

11

Carne da Charneca

 

DPO

11

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano

 

DPO

11

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

 

IĠP

11

Carne de Porco Alentejano

 

DPO

11

Carne dos Açores

 

IĠP

11

Carne Marinhoa

 

DPO

11

Carne Maronesa

 

DPO

11

Carne Mertolenga

 

DPO

11

Carne Mirandesa

 

DPO

11

Castanha da Terra Fria

 

DPO

16

Castanha de Padrela

 

DPO

16

Castanha dos Soutos da Lapa

 

DPO

16

Castanha Marvão-Portalegre

 

DPO

16

Cereja da Cova da Beira

 

IĠP

16

Cereja de São Julião-Portalegre

 

DPO

16

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

 

IĠP

12

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

 

IĠP

12

Chouriça doce de Vinhais

 

IĠP

12

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

 

IĠP

12

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

 

IĠP

12

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Chouriço de Portalegre

 

IĠP

12

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Chouriço Mouro de Portalegre

 

IĠP

12

Citrinos do Algarve

 

IĠP

16

Cordeiro Bragançano

 

DPO

11

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

 

IĠP

11

Farinheira de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Farinheira de Portalegre

 

IĠP

12

Linguiça de Portalegre

 

IĠP

12

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

 

IĠP

12

Lombo Branco de Portalegre

 

IĠP

12

Lombo Enguitado de Portalegre

 

IĠP

12

Maçã Bravo de Esmolfe

 

DPO

16

Maçã da Beira Alta

 

IĠP

16

Maçã da Cova da Beira

 

IĠP

16

Maçã de Alcobaça

 

IĠP

16

Maçã de Portalegre

 

IĠP

16

Maracujá dos Açores/S. Miguel

 

DPO

16

Mel da Serra da Lousã

 

DPO

14

Mel da Serra de Monchique

 

DPO

14

Mel da Terra Quente

 

DPO

14

Mel das Terras Altas do Minho

 

DPO

14

Mel de Barroso

 

DPO

14

Mel do Alentejo

 

DPO

14

Mel do Parque de Montezinho

 

DPO

14

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

 

DPO

14

Mel dos Açores

 

DPO

14

Morcela de Assar de Portalegre

 

IĠP

12

Morcela de Cozer de Portalegre

 

IĠP

12

Morcela de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Ovos moles de Aveiro

 

IĠP

24

Paio de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

 

IĠP

12

Painho de Portalegre

 

IĠP

12

Paio de Beja

 

IĠP

12

Pêra Rocha do Oeste

 

DPO

16

Pêssego da Cova da Beira

 

IĠP

16

Presunto de Barrancos

 

DPO

12

Presunto de Barroso

 

IĠP

12

Presunto de Campo Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

 

IĠP

12

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

 

IĠP

12

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

 

IĠP

12

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

 

DPO

12

Queijo de Azeitão

 

DPO

13

Queijo de cabra Transmontano

 

DPO

13

Queijo de Évora

 

DPO

15

Queijo de Nisa

 

DPO

13

Queijo do Pico

 

DPO

13

Queijo mestiço de Tolosa

 

IĠP

13

Queijo Rabaçal

 

DPO

13

Queijo São Jorge

 

DPO

13

Queijo Serpa

 

DPO

13

Queijo Serra da Estrela

 

DPO

13

Queijo Terrincho

 

DPO

13

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

 

DPO

13

Requeijão Serra da Estrela

 

DPO

14

Salpicão de Barroso-Montalegre

 

IĠP

12

Salpicão de Vinhais

 

IĠP

12

Sangueira de Barroso-Montalegre

 

IĠP

12

Vitela de Lafões

 

IĠP

11

Skånsk spettkaka

 

IĠP

24

Svecia

 

IĠP

13

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

 

DPO

15

Skalický trdelník

 

IĠP

24

Slovenská bryndza

 

IĠP

13

Slovenská parenica

 

IĠP

13

Slovenský oštiepok

 

IĠP

13

Arbroath Smokies

 

IĠP

17

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

 

DPO

13

Bonchester cheese

 

DPO

13

Buxton blue

 

DPO

13

Cornish Clotted Cream

 

DPO

14

Dorset Blue Cheese

 

IĠP

13

Dovedale cheese

 

DPO

13

Exmoor Blue Cheese

 

IĠP

13

Gloucestershire cider/perry

 

IĠP

18

Herefordshire cider/perry

 

IĠP

18

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

DPO

11

Jersey Royal potatoes

DPO

16

Kentish ale and Kentish strong ale

IĠP

21

Melton Mowbray Pork Pie

 

IĠP

12

Orkney beef

DPO

11

Orkney lamb

DPO

11

Rutland Bitter

IĠP

21

Scotch Beef

IĠP

11

Scotch Lamb

IĠP

11

Scottish Farmed Salmon

IĠP

17

Shetland Lamb

DPO

11

Single Gloucester

DPO

13

Staffordshire Cheese

DPO

13

Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese

DPO

13

Teviotdale Cheese

 

IĠP

13

Welsh Beef

 

IĠP

11

Welsh lamb

 

IĠP

11

West Country farmhouse Cheddar cheese

 

DPO

13

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

 

DPO

13

Whitstable oysters

 

IĠP

17

Worcestershire cider/perry

 

IĠP

18

Appendiċi 2

LIĠIJIET TAL-PARTIJIET

Liġi tal-Unjoni Ewropea:

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, emendat l-aħħar permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 417/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 (ĠU L 125, 9.5.2008, p. 27).

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 tal-14 ta’ Diċembru 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, emendat l-aħħar permezz tar-Regolament (KE) nru 628/2008 tat-2 ta’ Lulju 2008 (ĠU L 173, 3.07.2008, p. 3).

Liġi tal-Konfederazzjoni Svizzera:

Ordni tat-28 ta’ Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u għall-prodotti agrikoli pproċessati, emendata l-aħħar fl-1.1.2008 (RS 910.12, RO 2007 6109).


(1)  skont il-liġi Svizzera fis-seħħ, kif jidher fl-Appendiċi 2

(2)  Skont il-liġi tal-Unjoni fis-seħħ, kif jidher fl-Appendiċi 2

ATT FINALI

Il-plenipotenzjarji ta':

l-UNJONI EWROPEA

u

l-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

miġbura fis-17 ta' Mejju 2011 fi Brussell għall-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ tal-prodotti agrikoli, adottaw Dikjarazzjoni Konġunta, msemmija hawn taħt u mehmuża ma’ dan l-Att finali:

Dikjarazzjoni Konġunta dwar id-denominazzjonijiet omonimi,

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR ID-DENOMINAZZJONIJIET OMONIMI

Il-Partijiet jagħrfu li l-proċeduri li jirrigwardaw l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ IĠ ippreżentati qabel l-iffirmar tad-Dikjarazzjoni ta’ Intenzjoni tal-11 ta’ Diċembru 2009 taħt il-liġijiet rispettivi tagħhom jistgħu jkomplu minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tal-Anness 12.

F’każ ta’ reġistrazzjoni ta’ tali IĠ, il-Partijiet jaqblu li d-dispożizzjonijiet rigward lid-denominazzjonijiet omonimi previsti fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 u l-Artikolu 4a tal-Ordni dwar id-DPO u l-IĠP (RS 910.12) għandhom japplikaw. Għal dak il-għan, il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-quddiem.

Jekk ikun meħtieġ u skont il-proċeduri tal-Artikolu 16 tal-Anness 12, il-Kumitat jista’ jikkunsidra emenda tal-Artikolu 8 sabiex jispeċifika d-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-denominazzjonijiet omonimi.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/48


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Ottubru 2011

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli

(2011/739/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli (2) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim dwar l-Agrikoltura”), daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2002.

(2)

Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli (3) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Addizzjonali”), daħal fis-seħħ fit-13 ta’ Ottubru 2007.

(3)

Il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, innegozjat Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti agrikoli u tal-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim dwar l-Agrikoltura billi jdaħħal anness ġdid, l-Anness 12.

(4)

L-Unjoni Ewropea, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera qablu li l-Ftehim Addizzjonali għandu wkoll jiġi emendat biex iqis il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi.

(5)

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”) għandu jiġi konkluż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”) huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni.

It-test tal-Ftehim huwa anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar il-persuna bis-setgħa li tipproċedi, f’isem l-Unjoni, bid-depożitu tal-istrument ta’ approvazzjoni previst fl-Artikolu 3 tal-Ftehim sabiex tintrabat l-Unjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-20 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

M. SAWICKI


(1)  Kunses tal-24 ta’ Ġunju 2011 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132.

(3)  ĠU L 270, 13.10.2007, p. 6.


FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli

L-UNJONI EWROPEA (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Unjoni"),

IL-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Isvizzera"), u

L-PRINĊIPAT TAL-LIECHTENSTEIN (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-Liechtenstein"),

minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-Partijiet",

Filwaqt li jimpenjaw ruħhom li jippromovu bejniethom l-iżvilupp armonjuż ta' denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi (minn hawn 'il quddiem "IĠ"), u li jiffaċiltaw, permezz tal-protezzjoni tagħhom fl-ambitu tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli (minn hawn 'il quddiem "il-Ftehim dwar l-Agrikoltura"), il-fluss kummerċjali bilaterali ta' prodotti agrikoli u ta' oġġetti tal-ikel li joriġinaw fil-Partijiet li jibbenefikaw minn IĠ waħda, fi ħdan it-tifsira relattiva tal-leġislazzjoni tagħhom, u li jaġġornaw regolarment il-lista tal-IĠ protetti b'dan il-Ftehim.

Billi:

(1)

Il-leġislazzjoni Svizzera dwar l-IĠ għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel tapplika fil-Leichtenstein;

(2)

L-IĠ fir-reġistru nazzjonali Svizzeru jistgħu jkunu magħmula minn ismijiet ġeografiċi li jinsabu fit-territorju tal-Liechtenstein u ż-żona ġeografika ta' dawn l-IĠ tista' tinkludi t-territorju tal-Liechstentein;

(3)

Bis-saħħa tal-Ftehim Addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-Ftehim Addizzjonali"), il-Ftehim dwar l-Agrikoltura japplika wkoll għal-Liechtenstein;

(4)

Bis-saħħa tal-Ftehim Addizzjonali, il-prodotti tal-Liechtenstein jitqiesu bħala prodotti ta' oriġini Svizzera;

(5)

Il-Ftehim Addizzjonali għandu jiġi emendat sabiex l-Anness il-ġdid għall-Ftehim dwar l-Agrikoltura dwar il-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-Isvizzera u tal-Unjoni, rigward il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, japplika wkoll għal-Liechtenstein,

FTIEHMU DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET LI ĠEJJIN:

Artikolu 1

Emendi

Il-Ftehim Addizzjonali huwa emendat kif ġej:

1)

L-Artikolu 1(2) jinbidel bit-test li ġej:

"L-aġġustamenti speċifiċi għal-Liechtenstein, fl-Annessi 4 sa 12 tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura humja mniżżla fl-Anness għal dan il-Ftehim ("il-Ftehim Addizzjonali"), li għandu jagħmel parti integrali minn dan tal-aħħar.".

2)

Fl-Anness, it-titolu "Aġġustamenti/żidiet li jikkonċernaw l-Annessi 4-11 tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura" jinbidel bit-titolu li ġej:

"Aġġustamenti/żidiet li jikkonċernaw l-Annessi 4-12 tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura".

3)

Il-paragrafu li ġej jiżdied mat-titolu msemmi hawn fuq:

"Anness 12, Protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel.

Iż-żona ġeografika tal-IĠ Svizzeri li ġejjin, protetti permezz tal-Appendiċi 1 tal-Anness 12, tinkludi wkoll it-territorju tal-Liectenstein:

Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (PDO)

St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (PGI).".

Artikolu 2

Verżjonijiet lingwistiċi

Dan il-Ftehim huwa mfassal fi tliet kopji bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, bit-Taljan, u bl-Ungeriż, b'kull test ugwalment awtentiku.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Ftehim għandu jiġi rratifikat jew approvat mill-Partijiet skont il-proċeduri interni tagħhom.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija ta' dawn il-proċeduri.

3.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ tal-prodotti agrikoli.

Съставено в Брюксел на седемнадесети май две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil once.

V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septiņpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece mai două mii unsprezece.

V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč enojst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendommet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


REGOLAMENTI

16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/53


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1164/2011

tal-15 ta’ Novembru 2011

li jagħti bidu għal reviżjoni ta’ Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 723/2011 (li jestendi d-dazju definittiv antidumping impost bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 91/2009 fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar ikkunsinjati mill-Malasja, kemm jekk iddikjarati bħala li joriġinaw fil-Malasja kemm jekk le) għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-possibbiltà li tingħata eżenzjoni minn dawk il-miżuri lil produttur esportatur Malasjan wieħed, li jirrevoka d-dazju antidumping fuq l-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur u li l-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur jagħmilhom soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament antidumping bażiku”), u b’mod partikolari l-Artikoli 11(4), 13(4) u 14(5) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   MIŻURI EŻISTENTI

(1)

Il-Kunsill, bir-Regolament (KE) Nru 91/2009 (2) impona miżuri antidumping fuq ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“il-miżuri oriġinali”). Bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 723/2011 (3), il-Kunsill estenda dawn il-miżuri għal ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar ikkunsinjati mill-Malasja (“il-miżuri estiżi”) għajr għall-importazzjonijiet prodotti minn ċerti kumpaniji msemmija b’mod speċifiku.

B.   TALBA GĦAL REVIŻJONI

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) irċeviet talba għal eżenzjoni skont l-Artikoli 11(4) u 13(4) tar-Regolament antidumping bażiku mill-miżuri antidumping estiżi għall-importazzjonijiet ta’ qfieli tal-ħadid jew tal-azzar ikkunsinjati mill-Malasja. L-applikazzjoni tressqet minn Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (“l-applikant”), produttur esportatur fil-Malasja (“il-pajjiż ikkonċernat”).

C.   PRODOTT

(3)

Il-prodott rivedut huwa ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar, għajr dawk tal-azzar li ma jissaddadx, jiġifieri viti għall-injam (esklużi l-coach screws - viti b’ras eżagonali biex jiddawru bi spanner), viti li jaqbdu kamin waħedhom (self-tapping), viti u boltijiet oħrajn bir-ras (sew jekk bl-iskorfini jew woxers sew jekk le, iżda għajr il-viti mdawrin minn staneg, vireg, profili jew wajer, ta’ qatgħa solida, bil-parti dritta mhux eħxen minn 6 mm, u esklużi viti u boltijiet biex jitwaħħal materjal tal-kostruzzjoni ta’ linji tat-tren), kif ukoll woxers ikkunsinjati mill-Malasja, li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 u ex 7318 22 00 (“il-prodott ikkonċernat”).

D.   RAĠUNIJIET GĦAR-REVIŻJONI

(4)

L-applikant jallega li huwa ma esportax il-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni Ewropea matul il-perjodu tal-investigazzjoni użat fl-investigazzjoni li wasslet għall-miżuri estiżi, jiġifieri mill-1 ta’ Jannar 2008 sat-30 ta’ Settembru 2010.

(5)

Barra minn hekk, l-applikant jallega li mhux marbut mal-produtturi esportaturi li huma suġġetti għall-miżuri, u li ma evitax il-miżuri applikabbli għal ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar ta’ oriġini Ċiniża.

(6)

L-applikant ikompli jallega li beda jesporta l-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni użat fl-investigazzjoni li wasslet għall-miżuri estiżi.

E.   PROĊEDURA

(7)

Il-produtturi tal-Unjoni magħrufa li huma kkonċernati ġew mgħarrfa bl-applikazzjoni ta’ hawn fuq u ngħataw l-opportunità biex jikkummentaw.

(8)

Wara li ġiet eżaminata l-evidenza disponibbli, il-Kummissjoni tikkonkludi li hemm biżżejjed evidenza li tiġġustifika t-tnedija ta’ investigazzjoni skont l-Artikoli 11(4) u 13(4) tar-Regolament antidumping bażiku għall-għanijiet li tiġi ddeterminata l-possibbiltà li l-applikant jingħata eżenzjoni mill-miżuri estiżi.

(a)   Kwestjonarji

Biex tkun tista’ tikseb it-tagħrif li tqis neċessarju għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarju lill-applikant.

(b)   Ġbir ta’ informazzjoni u seduti ta’ smigħ

Il-partijiet kollha interessati huma b’dan il mezz mistiedna biex jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jipprovdu evidenza ta’ sostenn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tisma’ lill-partijiet interessati, dejjem jekk jagħmlu talba bil-miktub li turi li hemm raġunijiet partikolari għalfejn għandhom jinstemgħu.

F.   REVOKA TAD-DAZJU ANTIDUMPING FIS-SEĦĦ U REĠISTRAZZJONI TAL-IMPORTAZZJONIJIET

(9)

Skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament antidumping bażiku, id-dazju antidumping fis-seħħ għandu jiġi rrevokat fir-rigward tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li huma mmanifatturati u mibjugħa għall-esportazzjoni fl-Unjoni Ewropea mill-applikant.

(10)

Fl-istess ħin, importazzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu soġġetti għar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 14(5) tar-Regolament antidumping bażiku, biex ikun żgurat li, jekk mill-eżami tirriżulta sejba ta’ evażjoni fir-rigward tal-applikant, jistgħu jiġu imposti dazji antidumping b’lura mid-data tat-tnedija ta’ dan l-eżami. L-ammont li l-applikant jista’ jkun responsabbli għalih fil-ġejjieni ma jistax jiġi stmat f’dan l-istadju tal-proċediment.

G.   LIMITI TA’ ŻMIEN

(11)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni tajba, għandhom jiġu ddikjarati limiti ta’ żmien li matulhom:

il-partijiet interessati jistgħu jippreżentaw irwieħhom lill-Kummissjoni, iressqu fehmiethom bil-miktub u jibagħtu t-tweġibiet għall-kwestjonarju msemmi fil-premessa 8(a) ta’ dan ir-Regolament jew jipprovdu kwalunkwe tagħrif ieħor li għandu jitqies matul l-investigazzjoni,

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni.

H.   NUQQAS TA’ KOOPERAZZJONI

(12)

F’każijiet fejn parti interessata tirrifjuta l-aċċess għat-tagħrif meħtieġ jew ma tipprovdihx fil-limiti ta’ żmien jew tfixkel l-investigazzjoni b’mod sinifikanti, is-sejbiet, pożittivi jew negattivi, jistgħu jsiru fuq il-bażi tal-fatti disponibbli, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament antidumping bażiku.

(13)

Fejn jinstab li xi parti interessata tkun tat tagħrif falz jew qarrieqi, it-tagħrif jitwarrab u jista’ jsir użu mill-fatti disponibbli, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku dwar l-antidumping. Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera parzjalment biss, u s-sejbiet għalhekk jissejsu fuq fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament antidumping bażiku, ir-riżultat jista’ jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku kkooperat.

I.   IPPROĊESSAR TA’ DEJTA PERSONALI

(14)

Huwa nnutat li kwalunkwe dejta personali miġbura f’din l-investigazzjoni ser tkun ittrattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (4).

J.   UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(15)

Ta’ min jinnota wkoll li jekk il-partijiet interessati jqisu li qegħdin jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex jeżerċitaw id-drittijiet ta’ difiża tagħhom, dawn jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ. Dan jaġixxi bħala medjatur bejn il-partijiet interessati u s-servizzi tal-Kummissjoni, filwaqt li joffri, fejn ikun meħtieġ, medjazzjoni dwar kwistjonijiet proċedurali li jaffettwaw il-ħarsien tal-interessi tagħhom f’dan il-proċediment, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jikkonċernaw l-aċċess għall-fajl, il-kunfidenzjalità, l-estensjoni tal-limiti ta’ żmien u l-ipproċessar tal-fehmiet imressqa bil-miktub u/jew bil-fomm.

(16)

Għal aktar tagħrif u dettalji ta’ kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni web tal-Uffiċjal tas-Seduta fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’dan il-mezz qed jingħata bidu għal Reviżjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 723/2011 skont l-Artikoli 11(4) u 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 sabiex jiġi stabbilit jekk l-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar, għajr tal-azzar li ma jsaddadx, jiġifieri viti tal-injam (għajr coach screws), viti li jaqbdu kamin waħedhom (self-tapping), viti u boltijiet oħra bl-irjus (kemm jekk ikunu bl-iskorfini jew bil-woxers kemm jekk le, iżda esklużi viti magħmula minn staneg, vireg, profili jew wajers, ta’ qatgħa solida, bil-parti dritta mhux eħxen minn 6 mm u esklużi viti u boltijiet għat-twaħħil ta’ materjal ta’ kostruzzjoni tal-linji tal-ferrovija) u woxers, li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 u ex 7318 22 00 (kodiċjiet TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 u 7318220095), ikkunsinnati mill-Malasja u prodotti minn Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (Il-kodiċi addizzjonali TARIC B265) għandu jkun suġġett għad-dazju antidumping impost bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 723/2011.

Artikolu 2

Id-dazju antidumping impost bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 723/2011 huwa b’dan revokat fir-rigward tal-importazzjonijiet identifikati fl-Artikolu 1 tar-Regolament preżenti.

Artikolu 3

L-awtoritajiet doganali huma b’dan mitluba, skont l-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet identifikati fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament. Ir-reġistrazzjoni għandha tiskadi disa’ xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

1.   Sabiex l-ilmenti tagħhom jitqiesu matul l-investigazzjoni, il-partijiet interessati jridu jippreżentaw irwieħhom lill-Kummissjoni, iressqu fehmiethom bil-miktub u jibagħtu t-tweġibiet għall-kwestjonarju msemmi fil-premessa 8(a) ta’ dan ir-Regolament jew kwalunkwe tagħrif ieħor, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, fi żmien 37 jum mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Ta’ min jinnota l-fatt li l-eżerċizzju ta’ ħafna mid-drittijiet proċedurali stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1225/2009 jiddependi fuq kemm il-parti tippreżentax ruħha fil-perjodu stabbilit hawn fuq.

Il-partijiet interessati jistgħu wkoll japplikaw bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni fi żmien l-istess limitu ta’ 37 jum.

2.   Is-sottomissjonijiet kollha bil-miktub, inkluża l-informazzjoni mitluba f’dan ir-Regolament, il-kwestjonarji mimlija u l-korrispondenza pprovduta mill-partijiet interessati li għaliha jintalab trattament kunfidenzjali għandhom ikunu mmarkati “Ristrett (5).

Il-partijiet interessati li jipprovdu tagħrif “Ristrett” huma mitluba jipprovdu taqsiriet mhux kunfidenzjali tiegħu skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament bażiku, li jiġu mmarkati “Għal spezzjoni mill-partijiet interessati”. Dawn it-taqsiriet għandhom ikunu dettaljati biżżejjed biex jippermettu ftehim raġonevoli tas-sustanza tal-informazzjoni mressqa b’mod kunfidenzjali. Jekk parti interessata li tipprovdi informazzjoni kunfidenzjali ma tipprovdix taqsira mhux kunfidenzjali ta’ din l-informazzjoni fil-format u l-kwalità mitluba, din l-informazzjoni kunfidenzjali tista’ ma titqiesx.

Il-partijiet interessati huma mitluba jressqu s-sottomissjonijiet u t-talbiet kollha f’format elettroniku (is-sottomissjonijiet mhux kunfidenzjali permezz tal-posta elettronika, dawk kunfidenzjali fuq CD-R/DVD), u għandhom jindikaw l-isem, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, in-numri tat-telefown u tal-faks tal-parti interessata. Madankollu, kull Prokura, ċertifikazzjonijiet iffirmati, u kull aġġornament tagħhom, li jakkumpanjaw it-tweġibiet tal-kwestjonarju għandhom jiġu sottomessi f’għamla ta’ dokument, jiġifieri bil-posta jew bl-idejn, fl-indirizz ta’ hawn taħt. Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament bażiku, jekk parti interessata ma tistax tipprovdi s-sottomissjonijiet u t-talbiet tagħha f’format elettroniku, għandha tgħarraf lill-Kummissjoni minnufih. Għal aktar tagħrif dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġna tal-web rilevanti fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Brussels

Belgium

Faks (+ 32 2) 295 65 05

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 29, 31.1.2009, p. 1.

(3)  ĠU L 194, 26.7.2011, p. 6.

(4)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5)  Dokument “Ristrett” huwa dokument li jitqies bħala kunfidenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51) u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-GATT 1994 (Ftehim dwar l-Antidumping). Dan hu wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/57


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1165/2011

tal-15 ta’ Novembru 2011

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Novembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

58,9

AR

40,4

MA

47,6

MK

64,0

TR

87,5

ZZ

59,7

0707 00 05

AL

73,2

EG

161,4

TR

106,9

ZZ

113,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

129,0

ZZ

98,5

0805 20 10

MA

70,9

ZA

69,0

ZZ

70,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

32,9

IL

75,5

MA

79,7

TR

78,4

ZZ

66,6

0805 50 10

TR

58,5

ZA

43,5

ZZ

51,0

0806 10 10

BR

239,0

CL

70,8

LB

202,8

PE

200,1

TR

153,8

US

278,5

ZA

77,5

ZZ

174,6

0808 10 80

CA

86,1

CN

67,2

NZ

148,0

TR

95,1

US

136,9

ZA

142,3

ZZ

112,6

0808 20 50

CL

73,3

CN

79,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

77,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/59


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1166/2011

tal-15 ta’ Novembru 2011

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2011/12 ġew stabbiliti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 971/2011 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1163/2011 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Novembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  ĠU L 296, 15.11.2011, p. 33.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mis-16 ta’ Novembru 2011

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

41,78

0,00

1701 11 90  (1)

41,78

2,37

1701 12 10  (1)

41,78

0,00

1701 12 90  (1)

41,78

2,07

1701 91 00  (2)

47,87

3,11

1701 99 10  (2)

47,87

0,00

1701 99 90  (2)

47,87

0,00

1702 90 95  (3)

0,48

0,23


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/61


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1167/2011

tal-15 ta’ Novembru 2011

li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Novembru 2011

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta' Lulju 2010 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ durum ta' kwalità għolja), 1002, ex 1005 minbarra ż-żrieragħ ibridi, u ex 1007 minbarra l-ibridu għaż-żrigħ, id-dazju tal-importazzjoni huwa daqs il-prezz tal-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt tal-importazzjoni, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz tal-importazzjoni CIF applikabbli għall-kunsenja kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata ta' dazji fit-Tariffa Doganali Komuni.

(2)

L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu msemmi, għall-prodotti kkonċernati kull tant żmien jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi CIF għall-importazzjoni.

(3)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, il-prezz li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ durum ta' kwalità għolja), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 u 1007 00 90, huwa l-prezz rappreżentattiv tal-importazzjoni CIF tal-ġurnata stabbilit skont il-metodu pprovdut fl-Artikolu 5 tar-Regolament imsemmi.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji tal-importazzjoni għall-perjodu mis-16 ta’ Novembru 2011, applikabbli sakemm jidħlu fis-seħħ dazji tal-importazzjoni ġodda,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mis-16 ta’ Novembru 2011, id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Novembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANNESS I

Dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mis-16 ta’ Novembru 2011

Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju tal-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

1001 90 91

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 90 99

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

0,00

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ (2)

0,00

1007 00 90

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

0,00


(1)  Għall-prodotti li jaslu fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port tal-ħatt jinsab fil-Baħar Mediterran jew fil-Baħar l-Iswed,

EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Isvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 huma sodisfatti.


ANNESS II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

2.11.2011-14.11.2011

(1)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

(EUR/t)

 

Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes kwalità għolja

Qamħ iebes, kwalità medja (2)

Qamħ iebes kwalità baxxa (3)

Borża

Minnéapolis

Chicago

Kwotazzjoni

263,58

186,29

Prezz FOB USA

347,89

337,89

317,89

Tariffa fuq il-Golf

19,07

Tariffa fuq l-Għadajjar il-Kbar

34,74

(2)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

Merkanzija/Spejjeż: Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam:

19,56  EUR/t

Merkanzija/Spejjeż: L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

51,68  EUR/t


(1)  Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).

(2)  Tariffa negattiva ta' EUR 10/t (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).

(3)  Tariffa negattiva ta' EUR 30/t (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).


DEĊIŻJONIJIET

16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/64


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta’ Novemrbu 2011

li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/799/KE, 2007/64/KE, 2007/506/KE, 2007/742/KE, 2009/543/KE u 2009/544/KE sabiex ittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal ċerti prodotti

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 8041)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/740/UE)

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar skema ta’ Ekotikketta tal-UE (1), u b’mod partikulari l-punt (c) tal-Artikolu 8(3) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/799/KE tat-3 ta’ Novembru 2006 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi [riveduti] u r-rekwiżiti tal-istima [tal-valutazzjoni] u l-verifikazzjoni [l-verifika] relatati mal-għoti ta’ ekotikketta tal-Komunità għall-materjali li jtejbu l-ħamrija (2) tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2011.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/64/KE tal-15 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi riveduti u r-rekwiżiti ta’ stima [tal-valutazzjoni] u verifikazzjoni [l-verifika] relatati għall-għoti ta’ ekotikketta tal-Komunità għall-midja tat-tkabbir (3) tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2011.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/506/KE tal-21 ta’ Ġunju 2007 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja għas-spapen, shampoos [xampus] u conditioners tax-xagħar (4) tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2011.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE tad-9 ta’ Novembru 2007 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja lill-pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass (5) tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2011.

(5)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/543/KE tat-13 ta’ Awwissu 2008 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja għaż-żebgħa u l-verniċ ta’ barra (6) tiskadi fit-18 ta’ Awwissu 2012.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/544/KE tat-13 ta’ Awwissu 2008 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja għaż-żebgħa u l-verniċ ta’ ġewwa (7) tiskadi fit-18 ta’ Awwissu 2012.

(7)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, saret reviżjoni f’waqtha tal-kriterji ekoloġiċi, kif ukoll tar-rekwiżiti relatati ta’ valutazzjoni u verifika, stabbiliti minn dawk id-Deċiżjonijiet.

(8)

Minħabba l-istadji differenti tal-proċess tar-reviżjoni għal dawk id-Deċiżjonijiet, huwa xieraq li jittawlu l-perjodi ta’ validità tal-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti relatati ta’ valutazzjoni u verifika li huma jistabbilixxu. Il-perjodu ta’ validità tal-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti relatati ta’ valutazzjoni u verifika stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/KE għandu jittawwal sal-31 ta’ Diċembru 2013. Il-perjodu ta’ validità tal-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti relatati ta’ valutazzjoni u verifika stabbiliti fid-Deċiżjoni 2007/506/KE għandu jittawwal sal-31 ta’ Marzu 2013. Il-perjodu ta’ validità tal-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti relatati ta’ valutazzjoni u verifika stabbiliti fid-Deċiżjoni 2007/742/KE għandu jittawwal sal-31 ta’ Marzu 2013, filwaqt li l-perjodu ta’ validità tal-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti relatati ta’ valutazzjoni u verifika stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2009/543/KE u 2009/544/KE għandu jittawwal sat-30 ta’ Ġunju 2013.

(9)

Għalhekk, id-Deċiżjonijiet 2006/799/KE, 2007/64/KE, 2007/506/KE, 2007/742/KE, 2009/543/KE u 2009/544/KE għandhom jiġu emendati kif xieraq.

(10)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf permezz tal-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 66/2010,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 2006/799/KE għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 6

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti tal-“materjali li jtejbu l-ħamrija” u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom għandhom jibqgħu validi sal-31 ta’ Diċembru 2013.”.

Artikolu 2

L-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 2007/64/KE għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti tal-“midja tat-tkabbir” u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom għandhom jibqgħu validi sal-31 ta’ Diċembru 2013.”.

Artikolu 3

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2007/506/KE għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti tas-“spapen, xampus u conditioners tax-xagħar” u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom għandhom jibqgħu validi sal-31 ta’ Marzu 2013.”.

Artikolu 4

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2007/742/KE għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti tal-“pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass” u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom għandhom jibqgħu validi sal-31 ta’ Marzu 2013.”.

Artikolu 5

L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2009/543/KE għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 3

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti taż-“żebgħa u l-verniċ ta’ barra” u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom għandhom jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2013.”.

Artikolu 6

L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2009/544/KE għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 3

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti taż-“żebgħa u l-verniċ ta’ ġewwa” u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom għandhom jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2013.”.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  ĠU L 322M, 2.12.2008, p. 291.

(3)  ĠU L 322M, 2.12.2008, p. 489.

(4)  ĠU L 186, 18.7.2007, p. 36.

(5)  ĠU L 301, 20.11.2007, p. 14.

(6)  ĠU L 181, 14.7.2009, p. 27.

(7)  ĠU L 181, 14.7.2009, p. 39.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/66


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta’ Novembru 2011

b’applikazzjoni tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżura ta’ projbizzjoni adottata mill-awtoritajiet Ġermaniżi fir-rigward tat-telefon ċellulari “Expert XP-Ex-1” ATEX DE-01-11

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 8046)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/741/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-apparat u sistemi ta’ protezzjoni maħsubin sabiex jintużaw f’ambjenti li jistgħu jkunu splużivi (1) (id-Direttiva ATEX), u partikoalrment l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 94/9/KE jgħid li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha sabiex jiżguraw li t-tagħmir, is-sistemi ta’ protezzjoni u l-mezzi li għalihom tapplika din id-Direttiva, jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jitħaddmu biss jekk, meta installati kif imiss u mantenuti u użati għall-għan maħsub tagħhom, ma jipperikolawx is-saħħa u s-sigurezza ta’ persuni u, fejn hu l-każ, ta’ annimali domestiċi jew proprjetà.

(2)

L-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 94/9/KE jistipula li meta Stat Membru jaċċerta li tagħmir, sistemi protettivi jew mezzi li juru l-marka ta’ konformità KE u li jkunu użati skont l-għan li għalih ikunu maħsuba jistgħu jipperikolaw is-sigurezza tan-nies u, fejn hu l-każ, ta’ annimali domestiċi jew ta’ proprjetà, huwa għandu jieħu l-miżuri xierqa kollha sabiex jirtira mis-suq tagħmir jew sistemi protettivi ta’ dan it-tip, jipprojbixxi t-tqegħid tagħhom fis-suq, it-tħaddim jew l-użu tagħhom, jew jirrestrinġi l-moviment liberu tagħhom. L-Istat Membru għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura ta’ dan it-tip, filwaqt li jindika r-raġuni għad-deċiżjoni tiegħu.

(3)

Skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 94/9/KE, il-Kummissjoni hi mitluba biex wara li tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati tiddikjara jekk tqisx din il-miżura ġġustifikata jew le. Jekk il-miżura titqies li hija ġustifikata, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri biex dawn ikunu jistgħu jieħdu l-miżuri xierqa kollha fir-rigward tat-tagħmir jew is-sistema protettiva kkonċernata, u dan skont l-obbligi tagħhom stipulati fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 94/9/KE.

(4)

Fis-17 ta’ Marzu 2011, l-awtoritajiet tal-Ġermanja nnotifikaw formalment lill-Kummissjoni Ewropea b’miżura ta’ projbizzjoni li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq u l-irtirar mis-swieq/mill-ħwienet ta’ Telefon ċellulari tal-marka u t-tip XP-Ex-1, manifatturat minn Experts Intrinsic Safety Specialists, Groningsewet 7, NL-2994 LC Barendrecht, Il-Pajjiżi l-Baxxi. Skont id-dokumenti mressqa lill-Kummissjoni, dan il-prodott kien suġġett għall-proċedura ta’ studju tal-konformità msemmi fl-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 94/9/KE, iċċertifikat miċ-Ċertifikat ta’ Eżaminazzjoni tat-Tip KE Nru BKI09ATEX0014 X maħruġ minn BKIEx - ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizgáló Állomása Kft., Mikoviny Samuel u. 2-4, H-1037 L-Ungerija – Entità Notifikata Nru 1418.

(5)

L-awtoritajiet Ġermnaiżi indikaw li l-miżura tagħhom kienet imsejsa fuq in-nuqqas ta’ konformità tal-prodott mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sigurezza msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/9/KE u stabbiliti fl-Anness II, partikoalrment fil-punt 1.0.5. (L-immarkar) u 1.3 (Sorsi potenzjali ta’ qbid tan-nar), marbuta mal-aplikazzjoni ħażina tal-istandard armonizzat EN 60079-11:2007 Atmosferi splużivi - Parti 11 - Protezzjoni tat-tagħmir minn sigurezza intrinsika ‘i’ (IEC 60079-11:2006), jew ma’ nuqqasijiet fl-istess standard, li jissemma fiċ-Ċertifikat tal-Eżaminazzjoni tat-Tip KE maħruġ minn BHIEx - ExVá:

il-paragrafu 5.3 (il-limitu tal-enerġija u ta’ qawwa mhux konformi)

il-paragrafu 6.3.1.1 (id-distanzi minimi mhumiex osservati: voltaġġ 4,2 V jirrikjedi distanza ta’ 1,5 mm; id-distanza eżistenti hi madwar 0,2 mm)

il-paragrafu 10.5.3 (il-qawwa enerġetika mhix konformi)

dijagramma/tabella (kapaċitanza tal-unità ta’ ċirkwit ċentrali mingħajr elementi limitati; l-ammont massimu 299 μF huwa 3 000 darba ikbar mil-limitu permissibbli).

(6)

L-awtoritajiet Ġermaniżi ressqu l-Ordni ta’ Regierungspräsidium Darmstadt Unit IV/Wiesbaden b’informazzjoni dwar il-projbizzjoni fuq il-bejgħ tat-telefon ċellulari Expert XP-Ex-1, flimkien mar-raġunijiet rilevanti, rapporti u ittri, u rapport ta’ Kwalità minn KEMA Nru 211518000/A dwar it-telefon ċellulari XP-Ex-1, biex isostnu s-sejbiet tagħhom.

(7)

Skont l-awtoritajiet Ġermaniżi, it-telefon ċellulari ma jissodisfax ir-rekwiżiti essenzjali ta’ saħħa u s-sigurezza tad-Direttiva 94/9/KE għat-tagħmir elettriku tal-Kategorija 2: jista’ jipproduċi xrar perikoluż fil-każ ta’ ħsarat, u għalhekk ma jissodisfax ir-rekwiżiti intrinsiċi għal stat fejn is-sigurezza hi mħarsa. L-awtoritajiet Ġermaniżi jikkonkludu li dan il-prodott mhux sikur għall-użu f’ambjenti fiż-Żona 1 (il-Kategorija 2G) u li jirrappreżenta periklu reali ta’ qbid tan-nar fl-użu intiż.

(8)

Fit-8 ta’ April 2011, il-Kummissjoni kitbet lill-manifattur – Experts Intrinsic Safety Specialists – u lill-Entità Notifikata li ħarġet iċ-Ċertifikat tal-Eżaminazzjoni tat-Tip KE – BHIEx - ExVá ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizgáló Állomása Kft. – fejn stednithom jikkomunikaw l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-miżura li ħadu l-awtoritajiet Ġermaniżi.

(9)

Sa issa, ma waslet l-ebda risposta.

(10)

Fid-dawl tad-dokumentazzjoni disponibbli, u tal-kummenti jew l-assenza tagħhom mill-partijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni tqis li t-telefon ċellulari “Expert XP-Ex-1” jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti tas-saħħa u tas-sigurezza msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/9/KE u stabbilit fl-Anness II, partikolarment fil-punti 1.0.5 (L-immarkar) u 1.3 (Potential ignition sources). Dawn in-nuqqasijiet fil-konformità u dawk tekniċi rilevanti jwasslu għal riskji serji għall-utenti,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-miżura meħuda mill-awtoritajiet tal-Ġermanja li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq u l-irtirar mis-suq/mill-ħwienet tat-telefon ċellulari, tal-marka u t-tip “Expert XP-Ex-1”, manifatturat minn Experts Intrinsic Safety Specialists, hi ġustifikata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi-President


(1)  ĠU L 100, 19.4.1994, p. 1.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/68


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-15 ta’ Novembru 2011

li temenda d-Deċiżjoni 2008/630/KE dwar miżuri ta’ emerġenza li japplikaw għall-krustaċji importati mill-Bangladexx u li huma maħsuba għall-konsum mill-bniedem

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 8094)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/742/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u li jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b)(ii) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/630/KE tal-24 ta’ Lulju 2008 dwar miżuri ta’ emerġenza li japplikaw għall-krustaċji importati mill-Bangladexx u li huma maħsuba għall-konsum mill-bniedem (2) ġiet adottata wara li nstabet il-preżenza ta’ fdal ta’ prodotti mediċinali veterinarji u sustanzi mhux awtorizzati fil-krustaċji importati minn dan il-pajjiż terż u li huma maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

(2)

Id-Deċiżjoni 2008/630/KE tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni lejn l-Unjoni ta’ kunsinni ta’ krustaċji mill-Bangladexx sakemm dawn ikollhom magħhom ir-riżultati ta’ test analitiku mwettaq fil-post tal-oriġini biex ikun żgurat li dawn mhumiex ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem.

(3)

Barra minn hekk, dik id-Deċiżjoni tistipula li l-Istati Membri jridu jiżguraw li jittieħdu l-kampjuni uffiċjali minn tal-inqas 20 % tal-kunsinni ta’ krustaċji importati mill-Bangladexx u li dawk il-kampjuni uffiċjali jsirulhom testijiet analitiċi biex jaraw jekk jinstabx fdal ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi.

(4)

Twettqet spezzjoni mill-Kummissjoni fil-Bangladexx f’Marzu-April 2011. Ir-riżultati ta’ dik l-ispezzjoni kkonfermaw li kien hemm titjib konsiderevoli f’dan il-pajjiż terz, b’mod partikolari fl-implimentazzjoni ta’ metodi analitiċi użati għall-monitoraġġ tal-fdal u t-traċċabbiltà ta’ annimali u prodotti.

(5)

Abbażi tar-riżultati ta’ din l-ispezzjoni jidher li mhux meħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu jiżguraw li jkun hemm teħid ta’ kampjuni addizzjonali u testijiet analitiċi fuq kunsinni ta’ krustaċji importati mill-Bangladexx biex jaraw jekk jinstabx fdal ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni.

(6)

Id-Deċiżjoni 2008/630/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2008/630/KE hija emendata kif ġej:

1.

L-Artikolu 3 jitħassar;

2.

L-Artikolu 4 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Il-kunsinni li minnhom ittieħdu l-kampjuni skont l-Artikolu 2(3) għandhom jinżammu taħt detenzjoni uffiċjali mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat, sakemm jitlesta t-test analitiku.

Dawn il-kunsinni jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk ir-riżultati tat-test analitiku jikkonfermaw li l-kunsinni huma konformi mal-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009.”;

3.

L-Artikoli 4a u 4b huma mħassra.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 205, 1.8.2008, p. 49.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/69


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta’ Novembru 2011

li temenda d-Deċiżjoni 2008/855/KE dwar il-miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer fi Franza

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 8095)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/743/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għal kummerċ intra-Kommunitarju ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/855/KE tat-3 ta’ Novembru 2008 dwar il-miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer f’ċerti Stati Membri (3) tistipula ċerti miżuri ta’ kontroll għad-deni klassiku tal-ħnieżer fl-Istati Membri jew reġjuni tagħhom elenkati fl-Anness ma’ dik id-Deċiżjoni. Dik il-lista tinkludi partijiet mit-territorju tad-Dipartimenti ta’ Bas-Rhin u Moselle fi Franza.

(2)

Franza infurmat lill-Kummissjoni dwar żviluppi riċenti fir-rigward ta’ dik il-marda tal-ħnieżer selvaġġi fit-territorju tar-reġjun tal-Vosgues tat-Tramuntana u b’mod partikolari fil-parti tad-Dipartimenti ta’ Bas-Rhin u Moselle li jinsabu fil-punent tar-Rhine.

(3)

Dan it-tagħrif jindika li d-deni klassiku tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi nqered fid-Dipartimenti ta’ Bas Rhin u Moselle. Għaldaqstant, il-miżuri stipulati fid-Deċiżjoni 2008/855/KE m’għandhomx japplikaw iżjed għal dawn id-Dipartimenti u l-entrata għal Franza fil-lista tal-Anness tagħha għandha titħassar. Dak l-Anness għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(4)

Għalhekk, id-Deċiżjoni 2008/855/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Article 1

Fl-Anness tad-Deċiżjoni 2008/855/KE, il-punt 2 tal-Parti I hu mħassar.

Article 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 302, 13.11.2008, p. 19.


16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/70


DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-3 ta’ Novembru 2011

fuq l-implimentazzjoni tat-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti

(BĊE/2011/17)

(2011/744/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, partikolarment l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew u, partikolarment it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12.1 flimkien mal-ewwel inċiż tal-Artikolu 3.1, u l-Artikoli 18.1 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 18.1 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn ’il quddiem l-“Istatut tas-SEBĊ”), il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), flimkien mal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (minn hawn ’il quddiem il-“BĊNi”) jistgħu joperaw fis-swieq finanzjarji billi, fost affarijiet oħra, jixtru u jbiegħu strumenti negozjabbli b’mod definittiv.

(2)

Fis-7 ta’ Mejju 2009 u sussegwentement fl-4 u fit-18 ta’ Ġunju 2009, il-Kunsill Governattiv iddeċieda, minħabba ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali prevalenti fis-suq f’dak il-ħin, li jniedi programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti (minn hawn ’il quddiem il-“programm”), b’ammont nominali totali mmirat ta’ EUR 60 biljun skont id-Deċiżjoni BĊE/2009/16 tat’2 ta’ Lulju 2009 fuq l-implimentazzjoni tal-programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti (1). Taħt il-programm, il-BĊNi u, b’mod eċċezzjonali, il-BĊE f’kuntatt dirett mal-kontropartijiet jistgħu, skont is-sehem allokat lilhom, jiddeċiedu li jixtru bonds garantiti eliġibbli b’mod definittiv mingħand kontropartijiet eliġibbli fis-swieq primarji u sekondarji. Billi jitqiesu l-ħtiġjiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema u l-għanijiet tax-xiri ta’ bonds garantiti, il-programm kien imfassal bħala miżura temporanja għal perijodu ta’ tnax-il xahar u skada fit-30 ta’ Ġunju 2010.

(3)

Il-Kunsill Governattiv ideċieda illi t-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti (minn hawn ’il quddiem it-“tieni programm”) għandu jitnieda. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom il-ħsieb li jimplimentaw it-tieni programm gradwalment, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet tas-suq u l-ħtiġijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. L-għanijiet tat-tieni programm huma li jikkontribwixxi biex: (a) jittaffew l-kundizzjonijiet tal-iffinanzjar għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u impriżi; u (b) istituzzjonijiet ta’ kreditu jiġu inkoraġġiti biex iżommu u jkabbru s-self lill-klijenti tagħhom.

(4)

Bħala parti mill-politika monetarja waħdanija, ix-xiri b’mod definittiv ta’ bonds iggarantiti eliġibbli mill-banek ċentrali tal-Eurosistema taħt it-tieni programm għandu jiġi implimentat b’mod uniformi, skont din d-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Twaqqif u ambitu tax-xiri b’mod definittiv ta’ bonds iggarantiti

L-Eurosistema stabbilixxiet it-tieni programm li taħtu l-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jixtru bonds iggarantiti eliġibbli b’ammont nominali mmirat ta’ EUR 40 biljun. Taħt it-tieni programm, bonds iggarantiti eliġibbli jistgħu jinxtraw mill-banek ċentrali tal-Eurosistema mingħand kontropartijiet eliġibbli fis-swieq primarji u sekondarji skont il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’din id-Deċiżjoni. Il-Linja Gwida BĊE/2000/7 tal-31 ta’ Awwissu 2000 dwar l-istrumenti tal-politika monetarja u l-proċeduri tal-Ewrosistema (2) m’għandhiex tapplika għax-xiri b’mod definittiv ta’ bonds iggarantiti minn bank ċentrali tal-Eurosistema taħt it-tieni programm.

Artikolu 2

Kriterji ta’ eliġibbiltà għal bonds iggarantiti

Bonds iggarantiti li huma: (a) eliġibbli għal operazzjonijiet ta’ politika monetarja kif definiti fil-Linja Gwida BĊE/2000/7; (b) iddenominati f’euro; u (c) miżmumin u saldati fiż-żona euro, għandhom ikunu eliġibbli għal xiri b’mod definittiv taħt it-tieni programm, sakemm ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:

1.

Huma għandhom ikunu jew: (a) bonds iggarantiti maħruġin skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE (3) (minn hawn ’il quddiem il-“bonds iggarantiti konformi mal-UCITS”); jew (b) bonds iggarantiti strutturati li joffru salvagwardji simili għal dawk ta’ bonds iggarantiti konformi mal-UCITS kif definiti f’Taqsima 6.2.3 ta’ Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2000/7.

2.

Kull ħruġ ta’ bonds iggarantiti għandu jkollu daqs ta’ ħruġ minimu ta’ EUR 300 miljun.

3.

Il-ħruġ ta’ bonds iggarantiti għandu jkollu klassifikazzjoni minima ta’ “BBB-” jew ekwivalenti, mogħtija minn tal-anqas waħda mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni ewlenin.

4.

Il-bonds iggarantiti għandhom jinħarġu skont il-leġiżlazzjoni li tirregola l-bonds iggarantiti li tkun fis-seħħ fi Stat Membru taż-żona euro. F’każ ta’ bonds iggarantiti strutturati, il-liġi li tirregola d-dokumentazzjoni tal-bonds iggarantiti għandha tkun il-liġi ta’ Stat Membru taż-żona euro.

5.

Il-ħruġ ta’ bonds iggarantiti għandu jkollu maturità li għad fadlilha massimu ta’ 10,5 snin fil-ħin tax-xiri tat-titolu.

Artikolu 3

Kontropartijiet eliġibbli

Dawn li ġejjin għandhom ikunu kontrpartijiet eliġibbli għat-tieni programm: (a) kontropartijiet domestiċi li jipparteċipaw fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema kif definita f’Taqsima 2.1 ta’ Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2000/7; u (b) kull kontroparti oħra li tintuża minn bank ċentrali tal-Eurosistema għall-investiment tal-portafolli ta’ investiment tagħhom iddenominati f’euro.

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet finali

(1)   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

(2)   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta’ Ottubru 2012.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-3 ta’ Novembru 2011.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 175, 4.7.2009, p. 18

(2)  ĠU L 310, 11.12.2000, p. 1.

(3)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar l-impriżi għall-investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).


Rettifika

16.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 297/72


Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 tat-28 ta’ Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 314 tat-30 ta' Novembru 2010 )

F’paġna 62, Anness VII, il-formula matematika fil-punt 1(c)(ii) għandha tinqara kif ġej:

Formula