ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.275.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 275

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
20 ta' Ottubru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1043/2011 tad-19 ta’ Ottubru 2011 li jimponi dazju antidumping provviżorju fuq importazzjonijiet ta’ aċidu ossaliku li joriġina mill-Indja u mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1044/2011 tad-19 ta’ Ottubru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti [Kabanosy (STG)]

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1045/2011 tad-19 ta’ Ottubru 2011 dwar in-nonapprovazzjoni tas-sustanza attiva asulam, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE ( 1 )

23

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1046/2011 tad-19 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

25

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1047/2011 tad-19 ta’ Ottubru 2011 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni ta' tewm fis-subperjodu tal-1 ta' Diċembru 2011 sad-29 ta’ Frar 2012

27

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/695/UE

 

*

Deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea tat-13 ta’ Ottubru 2011 dwar il-funzjoni u t-termini ta’ referenza tal-uffiċjal tas-seduta f’ċerti proċedimenti dwar il-kompetizzjoni ( 1 )

29

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

2011/696/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ottubru 2011 fuq id-definizzjoni tan-nanomaterjali ( 1 )

38

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1043/2011

tad-19 ta’ Ottubru 2011

li jimponi dazju antidumping provviżorju fuq importazzjonijiet ta’ aċidu ossaliku li joriġina mill-Indja u mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Bidu

(1)

Fis-26 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) ħabbret, permezz ta’ notifika ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2) (in-notifika tal-inizjazzjoni), il-bidu ta’ proċediment antidumping fir-rigward ta’ importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ aċidu ossaliku li joriġina mill-Indja u mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“RPĊ”) jew (il-pajjiżi kkonċernati).

(2)

Il-proċediment antidumping inbdiet wara ilment li ġie ppreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2010 mill-Kunsill Ewropew tal-Industrija Kimika (CEFIC) f’isem Oxaquim S.A. (“il-kwerelant”), li tirrappreżenta proporzjon kbir, f’dan il-każ ta’ aktar minn 25 %, tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta’ aċidu ossaliku. L-ilment kien jinkludi evidenza prima facie ta’ dumping tal-prodott imsemmi u ta’ ħsara materjali li tirriżulta minnu, li kienet meqjusa bħala biżżejjed biex tiġġustifika l-ftuħ ta’ proċediment.

1.2.   Il-partijiet ikkonċernati mill-proċediment

(3)

Il-Kummissjoni avżat b’mod uffiċjali lill-kwerelant, produtturi tal-Unjoni magħrufa oħrajn, produtturi esportaturi u rappreżentanti tal-pajjiżi kkonċernati, importaturi u utenti, kif ukoll assoċjazzjonijiet magħrufa bħala li huma kkonċernati, dwar il-bidu tal-proċediment. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu seduta ta’ smigħ sal-limitu ta’ żmien stabbilit fin-notifika tal-inizjazzjoni. Il-partijiet kollha interessati, li talbu dan u wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw seduta ta’ smigħ.

(4)

Fid-dawl tal-għadd apparentement għoli ta’ produtturi esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati, it-teħid tal-kampjuni kien previst fin-notifika tal-inizjazzjoni għad-determinazzjoni tad-dumping u l-ħsara skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi jekk it-teħid tal-kampjuni jkunx meħtieġ u jekk iva, tagħżel kampjun, il-produtturi esportaturi kollha fil-pajjiżi kkonċernati ntalbu jagħmlu lilhom infushom magħrufa mal-Kummissjoni u jipprovdu, kif speċifikat fin-notifika tal-inizjazzjoni, informazzjoni bażika dwar l-attivitajiet tagħhom relatati mal-prodott ikkonċernat matul il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2010. Għall-eżerċizzju tat-teħid tal-kampjuni wieġbu erba’ kumpaniji Indjani, li kumpanija waħda minnhom ma rrapportat ebda bejgħ lejn l-Unjoni, u tliet gruppi ta’ kumpaniji mir-RPĊ. Minħabba n-numru limitat ta’ kumpaniji jew gruppi ta’ kumpaniji li kkooperaw, it-teħid tal-kampjuni ma kienx meqjus bħala meħtieġ la għall-Indja u lanqas għar-RPĊ, u l-partijiet kollha kienu informati li ma kinux ser jintgħażlu kampjuni.

(5)

Sussegwentement, grupp wieħed ta’ kumpaniji mir-RPĊ irtira mill-kooperazzjoni ulterjuri fl-investigazzjoni fi stadju bikri. Barra minn hekk, kumpanija Indjana waħda rrifjutat li tagħti aċċess lill-Kummissjoni għall-impjant tal-produzzjoni tagħha sabiex tkun tista’ ssir żjara ta’ verifika. Konsegwentement, hija kienet ikkunsidrata bħala li ma kinitx qiegħda tikkoopera skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament bażiku u ġiet informata dwar il-konsegwenzi possibbli ta’ dan.

(6)

Sabiex il-produtturi esportaturi fir-RPĊ ikunu jistgħu jissottomettu talba għal trattament tal-ekonomija tas-suq (“TES”) jew li jitolbu trattament individwali (“TI”), il-Kummissjoni bagħtet formoli ta’ talbiet lill-produtturi esportaturi Ċiniżi li kkooperaw u lill-awtoritajiet tar-RPĊ fi ħdan l-iskadenzi stabbiliti fin-notifika tal-inizjazzjoni. Grupp Ċiniż wieħed ta’ kumpaniji talab TES skont l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku jew, fin-nuqqas ta’ dan, TI, filwaqt li grupp ieħor ta’ kumpaniji talab TI biss.

(7)

Intbagħtu kwestjonarji lill-partijiet kollha magħrufa li huma kkonċernati. Waslu tweġibiet minn tliet kumpaniji fl-Indja u minn żewġ gruppi ta’ kumpaniji fir-RPĊ, kif ukoll mill-kwerelant. Il-produttur l-ieħor tal-Unjoni ma kkooperax. It-tweġibiet għall-kwestjonarju waslu wkoll mingħand tliet utenti u tmien importaturi, li fosthom saritilhom żjara l-utenti kollha u erba’ importaturi.

(8)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li kienet meqjusa bħala meħtieġa għal determinazzjoni provviżorja ta’ dumping, il-ħsara li tirriżulta u l-interess tal-Unjoni, filwaqt li wettqet verifiki fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:

(a)

Produtturi tal-Unjoni

Oxaquim S.A. (Spanja)

(b)

Utenti

OMG Kokkola (il-Finlandja)

P.A.G. Srl (l-Italja)

It-tielet utent talab biex jibqa’ mhux magħruf

(ċ)

Importaturi

Brenntag BV (il-Pajjiżi l-Baxxi)

Brenntag Sp.z.o.o. (il-Polonja)

Norkem Limited (ir-Renju Unit)

Geratech Marketing (il-Belġju)

(d)

Produtturi esportaturi fl-Indja

Punjab Chemicals u Crop Protection Limited

Star Oxochem Pvt. Ltd

(e)

Produtturi esportaturi fir-RPĊ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd u Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. (“Shandong Fengyuan Group”)

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd u Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. (“Shanxi Reliance Group”)

1.3.   Il-perjodu ta’ investigazzjoni

(9)

L-investigazzjoni tad-dumping u l-ħsara tkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2010 (“il-perjodu ta’ investigazzjoni” jew “PI”). L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tal-ħsara kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-aħħar tal-perjodu ta’ investigazzjoni (“il-perjodu kkunsidrat”).

2.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott ikkonċernat

(10)

Il-prodott ikkonċernat huwa l-aċidu ossaliku, kemm jekk f’forma diidrata (numru CUS 0028635-1 u numru CAS 6153-56-6) jew f’forma anidrata (numru CUS 0021238-4 u numru CAS 144-62-7) u kemm jekk f’soluzzjoni milwiema jew le, li bħalissa jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM ex 2917 11 00 u li joriġina mill-Indja u mir-RPĊ. Hemm żewġ tipi ta’ aċidu ossaliku aċidu ossaliku mhux raffinat u aċidu ossaliku raffinat. L-aċidu ossaliku raffinat, li jiġi manifatturat fir-RPĊ iżda mhux fl-Indja, jiġi manifatturat permezz ta’ proċess ta’ purifikazzjoni tal-aċidu ossaliku mhux raffinat, li l-għan tiegħu huwa li jneħħi l-ħadid, il-kloruri, traċċi tal-metall u impuritajiet oħrajn.

(11)

L-aċidu ossaliku jintuża f’firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet, pereżempju bħala aġent tat-tnaqqis u aġent għall-ibbliċjar, f’sintesi farmaċewtika u fil-manifattura tas-sustanzi kimiċi.

2.2.   Il-prodott simili

(12)

L-investigazzjoni wriet li l-aċidu ossaliku manifatturat u mibjugħ mill-industrija tal-Unjoni fl-Unjoni, l-aċidu ossaliku manifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku tal-Indja u tar-RPĊ u l-aċidu ossaliku importat fl-Unjoni mill-Indja u r-RPĊ għandu essenzjalment l-istess karatteristiċi fiżiċi u kimiċi bażiċi u l-istess użijiet finali bażiċi.

(13)

Għalhekk, dawn il-prodotti huma provviżorjament ikkunsidrati bħala li huma simili skont it-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

3.   DUMPING

3.1.   L-Indja

3.1.1.   Rimarka preliminari

(14)

Matul iż-żjara ta’ verifika fl-Indja, kumpanija waħda naqset li tipprovdi l-informazzjoni mitluba fil-ħin jew fil-format mitlub. Bħala riżultat, il-Kummissjoni ma setgħetx tivverifika l-informazzjoni ppreżentata b’reazzjoni għall-kwestjonarju dwar l-antidumping. Il-kumpanija ġiet informata bil-miktub li hija tista’ ma tiġix ikkunsidrata bħala parti li tikkoopera u li jistgħu jsiru sejbiet fuq il-bażi tal-fatti disponibbli. Fit-tweġiba tagħha, il-kumpanija sostniet li kien hemm ċirkostanzi ta’ mitigazzjoni, li, madankollu, ma kinux tali li jwasslu għal konklużjoni differenti. Għalhekk, l-Artikolu 18 kien applikat għal din il-kumpanija u s-sejbiet magħmula fuq il-bażi tal-fatti disponibbli. Għaldaqstant, produttur esportatur wieħed biss mill-Indja huwa meqjus bħala li kkoopera mal-Kummissjoni fl-investigazzjoni attwali.

3.1.2.   Valur normali

(15)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott simili lil klijenti indipendenti mill-produttur esportatur kienx rappreżentattiv. Minħabba li dan il-bejgħ ikkostitwixxa aktar minn 5 % tal-volum tal-bejgħ tiegħu tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni, ġie konkluż li l-bejgħ globali tal-prodott simili kien rappreżentattiv.

(16)

Il-Kummissjoni sussegwentement eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tal-produttur esportatur jistax jitqies bħala li sar matul il-kors ordinarju tal-kummerċ skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon tal-bejgħ domestiku bi profitt lil klijenti indipendenti tal-bejgħ kollu tal-prodott simili.

(17)

Meta l-bejgħ bi profitt jammonta għal mill-inqas 80 % tal-bejgħ kollu, il-valur normali jiġi kkalkolat fuq il-bażi tal-bejgħ kollu, inkluż kwalunkwe bejgħ mingħajr profitt. Min-naħa l-oħra, jekk il-bejgħ bi profitt jammonta għal inqas minn 80 % iżda aktar minn 20 % tal-bejgħ kollu, u jekk l-ispiża sħiħa medja peżata tkun ogħla mill-prezz medju peżat, il-valur normali jiġi kkalkolat fuq il-bażi tal-bejgħ bi profitt biss. Bejgħ jitqies bħala wieħed bi profitt fejn il-prezz tal-unità jkun daqs jew ogħla mill-ispiża tal-produzzjoni.

(18)

L-analiżi mill-Kummissjoni tal-bejgħ domestiku wriet li 41 % tal-bejgħ kollu tal-prodott ikkonċernat kien bejgħ bi profitt u li l-ispiża sħiħa medja peżata hija ogħla mill-prezz medju peżat. Għaldaqstant, il-valur normali jiġi kkalkolat bħala prezz medju peżat tal-bejgħ bi profitt biss.

3.1.3.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(19)

Il-produttur esportatur fl-Indja esporta l-prodott ikkonċernat direttament lil klijenti indipendenti fl-Unjoni. Għalhekk, skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku, il-prezzijiet tal-esportazzjoni huma stabbiliti fuq il-bażi tal-prezzijiet attwalment imħallsa jew pagabbli minn dawk il-klijenti indipendenti għall-prodott ikkonċernat meta esportat lejn l-Unjoni.

3.1.4.   Tqabbil

(20)

It-tqabbil bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni isir fuq bażi ta’ kif il-prodott joħroġ mill-fabbrika. Bil-għan li jiġi żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, isiru konċessjonijiet xierqa fil-forma ta’ aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku.

(21)

Għaldaqstant, saru aġġustamenti għall-ispejjeż tat-trasport, l-assigurazzjoni, l-ispejjeż tal-immaniġġjar u l-ippakkjar, l-ispejjeż ta’ kreditu u l-kummissjoni.

3.1.5.   Il-marġini tad-dumping

(22)

Skont l-Artikoli 2(11) u 2(12) tar-Regolament bażiku, il-marġini tad-dumping għall-produttur Indjan li kkoopera jiġi stabbilit fuq il-bażi ta’ tqabbil tal-valur normali medju peżat mal-prezz tal-esportazzjoni medju peżat.

(23)

Abbażi ta’ dan, il-marġini tad-dumping provviżorju, espress bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, huwa ta’ 22,8 % għal Punjab Chemicals u Crop Protection Limited (PCCPL).

(24)

Sabiex jiġi kkalkolat il-marġini ta’ dumping mal-pajjiż kollu li huwa applikabbli għall-produtturi esportaturi l-oħrajn kollha fl-Indja, il-livell ta’ kooperazzjoni ġie stabbilit permezz ta’ tqabbil tal-volum ta’ esportazzjonijiet lejn l-Unjoni rrapportat mill-produttur esportatur li kkoopera mal-istatistika tal-Eurostat. Minħabba li l-kooperazzjoni mill-Indja kienet baxxa, jiġifieri 38 %, huwa meqjus bħala xieraq li l-marġini ta’ dumping għal pajjiż kollu applikabbli għall-esportaturi l-oħrajn kollha fl-Indja għandu jiġi stabbilit fuq il-bażi tat-tranżazzjoni li hija l-aktar oġġetta għal dumping tal-produttur li kkoopera.

(25)

Abbażi ta’ dan, il-livell ta’ dumping għal pajjiż kollu huwa provviżorjament stabbilit għal 43,6 % tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas.

3.2.   Ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

3.2.1.   Trattament tal-Ekonomija tas-Suq (TES)/Trattament individwali (TI)

(26)

Skont l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, il-valur normali għall-importazzjonijiet li joriġinaw mir-RPĊ għandu jiġi ddeterminat skont il-paragrafi minn 1 sa 6 tal-Artikolu msemmi għal dawk il-produtturi li nstabu li ssodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(7)(ċ) tar-Regolament bażiku. Fil-qosor u biex iservu biss bħala referenza ta’ malajr, dawn il-kriterji huma miġbura fil-qosor hawn taħt:

Id-deċiżjonijiet kummerċjali jittieħdu b’reazzjoni għas-sinjali tas-suq, mingħajr interferenza sinifikanti mill-Istat, u l-ispejjeż għandhom jirriflettu l-valuri tas-suq;

L-impriżi għandhom sett wieħed ċar ta’ kotba tal-kontijiet bażiċi, li jiġu vverifikati b’mod indipendenti skont l-istandards internazzjonali tal-kontabilità u jiġu applikati għall-għanijiet kollha;

Ma hemm ebda distorsjoni sinifikanti trasferita ‘l quddiem mis-sistema preċedenti tal-ekonomija mhux tas-suq;

Il-liġijiet dwar il-falliment u l-proprjetà jiggarantixxu stabilità u ċertezza legali; u

Il-konverżjonijiet tar-rati tal-kambju jsiru skont ir-rati tas-suq.

(27)

Grupp wieħed ta’ kumpaniji fir-RPĊ talbu TES u ssottomettew formoli b’talba għal TES għat-tliet kumpaniji l-oħrajn involuti fil-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott ikkonċernat. L-informazzjoni pprovduta kienet sussegwentement ivverifikata mill-Kummissjoni fil-bini tal-kumpaniji inkwistjoni.

(28)

L-investigazzjoni tat-TES uriet li kumpanija waħda naqset milli tissodisfa r-rekwiżiti tal-kriterji minn 1 sa 3. L-ewwel nett, hija naqset milli turi li l-ispejjeż tagħha kienu jirriflettu l-valuri tas-suq minħabba intervent finanzjarju sinifikanti mill-Istat li affettwa l-istruttura tal-ispejjeż tal-kumpanija fil-forma ta’, pereżempju, eżenzjonijiet mit-taxxa u self mingħajr imgħax. It-tieni, l-investigazzjoni tat-TES stabbilixxiet għadd ta’ nuqqasijiet u żbalji serji fil-kontijiet tagħha u li dawn ma kinux ivverifikati skont l-istandards internazzjonali tal-kontabilità (IAS). It-tielet, instabu distorsjonijiet trasferiti ‘l quddiem mis-sistema preċedenti tal-ekonomija mhux tas-suq fir-rigward tad-drittijiet tal-kumpanija dwar l-użu tal-art. B’mod aktar partikolari, il-kumpanija kisbet ċertifikat dwar l-użu tal-art mingħajr ma kkonformat mat-termini kuntrattwali jew ħallset b’mod sħiħ.

(29)

Barra minn hekk, kumpanija oħra fil-grupp naqset milli turi li hija ssodisfat il-kriterju 2 minħabba l-fatt li hija ma kinitx ivverifikat il-kontijiet b’mod indipendenti.

(30)

Il-Kummissjoni żvelat ir-riżultati tas-sejbiet tat-TES lill-grupp ta’ kumpaniji kkonċernati u lill-kwerelant u tathom l-opportunità li jipprovdu l-kummenti tagħhom. Is-sejbiet ġew żvelati wkoll lill-awtoritajiet tar-RPĊ. Ma ġie ppreżentat l-ebda kumment lill-Kummissjoni.

(31)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, ġie konkluż li tnejn mill-kumpaniji fil-grupp naqsu milli jissodisfaw il-kriterji tat-TES. B’konformità mal-prattika konsistenti tal-Unjoni li teżamina jekk grupp ta’ kumpaniji relatati b’mod ġenerali jissodisfawx il-kundizzjonijiet għal TES, il-grupp kollu kemm hu kien imċaħħad it-TES.

(32)

Kif imsemmi fil-premessa 6 aktar ‘il fuq, iż-żewġ gruppi ta’ kumpaniji Ċiniżi li kkooperaw talbu TI. Minħabba li nstab li ż-żewġ gruppi ssodisfaw il-kriterji kollha tal-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku, ġie deċiż provviżorjament li huma għandhom jingħataw TI.

3.2.2.   Il-Pajjiż analogu

(33)

Skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali għall-produtturi esportaturi li ma ngħatawx TES irid jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet domestiċi jew tal-valur normali f’pajjiż analogu.

(34)

Fin-notifika tal-inizjazzjoni, il-Kummissjoni indikat l-intenzjoni tagħha li tuża l-Indja bħala l-pajjiż analogu xieraq bil-għan li jiġi stabbilit il-valur normali u stiednet lill-partijiet interessati biex jikkummentaw. Ma wasal ebda kumment. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tqis l-Indja bħala l-pajjiż analogu xieraq minħabba li l-uniku pajjiż produttur ieħor barra l-Unjoni, il-Ġappun, għandu suq monopolju magħluq għall-kompetizzjoni u jimmanifattura l-aċidu ossaliku permezz ta’ metodu uniku li mhuwiex komparabbli mar-RPĊ. B’kuntrast ma’ dan, il-produtturi Indjani jużaw metodu tal-produzzjoni komparabbli mar-RPĊ u huma soġġetti għall-kompetizzjoni fis-suq domestiku.

3.2.3.   Valur normali

(35)

Il-kumpaniji Ċiniżi jimmanifatturaw u jesportaw żewġ tipi ta’ aċidu ossaliku lejn l-Unjoni: aċidu ossaliku mhux raffinat u aċidu ossaliku mhux raffinat. L-aċidu ossaliku raffinat, li ma jiġix prodott fil-pajjiż analogu, jiġi manifatturat permezz ta’ proċess ta’ purifikazzjoni tal-aċidu ossaliku mhux raffinat, li l-għan tiegħu huwa li jneħħi l-ħadid, il-kloruri, traċċi tal-metall u impuritajiet oħrajn. L-ispejjeż addizzjonali għall-produzzjoni tal-aċidu ossaliku raffinat huma stmati għal 12 % meta mqabbla ma’ dawk għall-produzzjoni tal-aċidu ossaliku mhux raffinat. Għaldaqstant, il-Kummissjoni dehrilha li huwa xieraq li jiġi stabbilit valur normali għaż-żewġ tipi ta’ aċidu ossaliku.

(36)

Fir-rigward tal-aċidu ossaliku mhux raffinat, il-valur normali ġie stabbilit fuq il-bażi tal-valur normali stabbilit għall-Indja skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku. Il-valur normali ġie stabbilit, kif deskritt fil-premessa 18 aktar ‘il fuq, fuq il-bażi tal-bejgħ bi profitt biss. Fir-rigward tal-aċidu ossaliku raffinat, li ma jiġix prodott fil-pajjiż analogu, b’konformità mal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali ġie stabbilit fuq il-bażi tal-ispejjeż tal-manifattura għall-aċidu ossaliku mhux raffinat fil-pajjiż analogu. L-ispejjeż tal-manifattura jiġu aġġustati b’irfigħ ta’ 12 % sabiex jiġu kkunsidrati l-ispejjeż tal-manifattura addizzjonali (ara l-premessa 35 ta’ hawn fuq) flimkien mal-ispejjeż tal-bejgħ, l-ispejjeż ġenerali u dawk amministrattivi (SG&A) u l-profitt.

(37)

L-ispejjeż SG&A u l-profitt ġew stabbiliti, permezz ta’ analogu għall-Artikolu 2(6) tar-Regolament bażiku, permezz taż-żieda tal-ispejjeż SG&A u l-profitt għall-bejgħ domestiku tal-aċidu ossaliku mhux raffinat mill-produttur esportatur li kkoopera fil-pajjiż analogu.

3.2.4.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(38)

Minħabba li ż-żewġ gruppi ngħataw TI, il-prezz tal-esportazzjoni ġie bbażat fuq il-prezzijiet attwalment imħallsa jew pagabbli mill-ewwel klijent indipendenti fl-Unjoni skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

(39)

Iż-żewġ produtturi esportaturi fir-RPĊ esportaw l-aċidu ossaliku lejn l-Unjoni permezz ta’ negozjanti relatati, li wassal għal żieda fil-prezz imħallas lill-produtturi. Din iż-żieda tiġi kkunsidrata meta l-prezz tal-esportazzjoni jitqabbel mal-valur normali stabbilit (ara l-premessa 42 ta’ hawn taħt).

3.2.5.   Tqabbil

(40)

Fir-rigward tal-aċidu ossaliku mhux raffinat, il-prezz tal-esportazzjoni fil-livell ta’ kif joħroġ mill-fabbrika kien imqabbel mal-valur normali stabbilit għall-pajjiż analogu.

(41)

Il-prezz tal-esportazzjoni għall-aċidu ossaliku raffinat fil-livell ta’ kif joħroġ mill-fabbrika kien imqabbel mal-valur normali stabbilit (ara l-premessa 36 ta’ hawn fuq).

(42)

Bil-għan li jiġi żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali jew il-valur normali stabbilit u l-prezz tal-esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta’ aġġustamenti skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. B’mod partikolari, sar aġġustament skont l-Artikolu 2(10)(i) għall-kummissjonijiet li ġew irċevuti minn negozjanti relatati.

(43)

F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li l-Kummissjoni sabet li n-negozjanti relatati li permezz tagħhom il-produtturi esportaturi fir-RPĊ esportaw l-aċidu ossaliku lejn l-UE ma jistgħux jitqiesu bħala dipartimenti tal-bejgħ interni, minħabba li huma jinnegozjaw ukoll aċidu ossaliku u prodotti kimiċi oħrajn mixtrija minn fornituri mhux relatati għal skopijiet ta’ esportazzjoni u/jew għal bejgħ domestiku. Għalhekk, huwa konkluż li l-funzjonijiet ta’ dawn in-negozjanti huma simili għal dawk ta’ aġent li jaħdem fuq bażi ta’ kummissjoni. Għaldaqstant, iż-żieda fil-prezz min-negozjanti tneħħiet sabiex ikun żgurat tqabbil ġust bejn il-prezz tal-esportazzjoni u l-valur normali. L-aġġustament kien ikkalkolat abbażi tal-profitt ta’ negozjant mhux relatat tal-UE, kif ukoll abbażi tal-ispejjeż tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi tan-negozjant Ċiniż rispettiv.

(44)

Barra minn hekk, saru aġġustamenti oħrajn, fejn kien xieraq, fir-rigward tat-taxxi indiretti, il-merkanzija, l-assigurazzjoni, l-ispejjeż anċillari u tal-immaniġġjar, l-ippakkjar u l-ispejjeż ta’ kreditu, fejn dawn instabu li kienu raġonevoli, preċiżi u appoġġjati b’evidenza vverifikata.

3.2.6.   Il-marġini tad-dumping

Għall-produtturi esportaturi li kkooperaw

(45)

Skont l-Artikoli 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku, il-marġini tad-dumping ġew stabbiliti fuq il-bażi ta’ tqabbil tal-valur normali medju peżat ta’ kull tip ta’ prodott mal-prezz tal-esportazzjoni medju peżat ta’ kull kumpanija għall-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni, kif indikat hawn fuq.

(46)

Abbażi ta’ dan, il-marġini tad-dumping provviżorji espressi bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, huma:

Kumpanija

Marġini ta’ dumping provviżorju

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd u Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7  %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6  %

Għall-produtturi esportaturi l-oħrajn kollha li ma kkooperawx

(47)

Sabiex jiġi kkalkolat il-marġini ta’ dumping mal-pajjiż kollu applikabbli għall-produtturi esportaturi l-oħrajn kollha fir-RPĊ, il-livell ta’ kooperazzjoni ġie stabbilit permezz ta’ tqabbil tal-volum ta’ esportazzjonijiet lejn l-Unjoni rrapportat mill-produttur esportatur li kkoopera mal-istatistika tal-Eurostat.

(48)

Minħabba li l-kooperazzjoni mir-RPĊ kienet baxxa f’madwar 46 %, huwa meqjus bħala xieraq li l-marġini ta’ dumping għall-pajjiż kollu li huwa applikabbli għall-esportaturi l-oħrajn kollha fir-RPĊ għandu jiġi bbażat fuq it-tranżazzjoni li kienet l-aktar l-oġġett ta’ dumping tal-esportaturi li kkooperaw.

(49)

Abbażi ta’ dan, il-livell ta’ dumping għall-pajjiż kollu huwa provviżorjament stabbilit għal 52,2 % tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas.

4.   ĦSARA

4.1.   Il-produzzjoni tal-Unjoni u l-industrija tal-Unjoni

(50)

L-ilment kien ippreżentat mill-Kunsill Ewropew tal-Industrija Kimika (CEFIC) f’isem Oxaquim S.A., minn hawn ‘il quddiem “il-Kwerelant”, kumpanija li tipproduċi l-aċidu ossaliku fl-Unjoni, li jirrappreżenta propozjon kbir tal-produzzjoni totali tal-Unjoni matul il-PI. It-tieni produttur tal-Unjoni, Clariant, ma oġġezzjonax għall-bidu tal-investigazzjoni iżda ddeċieda li ma jikkooperax. Bħalissa ma hemm ebda produttur ieħor tal-prodott ikkonċernat fl-Unjoni. Abbażi ta’ dan iż-żewġ produtturi, Oxaquim S.A. u Clariant, jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku, li jirrappreżentaw 100 % tal-produzzjoni tal-Unjoni. Minn hawn ‘il quddiem, ser issir referenza għalihom bħala “l-industrija tal-Unjoni”.

(51)

L-informazzjoni kollha disponibbli dwar iż-żewġ produtturi Oxaquim S.A. u Clariant, inkluż l-informazzjoni pprovduta fl-ilment u d-dejta miġbura mill-kwerelant qabel u wara l-bidu tal-investigazzjoni, intużat sabiex tiġi stabbilita l-produzzjoni totali tal-Unjoni. Abbażi ta’ dan, il-produzzjoni totali tal-Unjoni laħqet firxa ta’ bejn 11 000 u 15 000 tunnellata matul il-perjodu kkunsidrat.

4.2.   Id-determinazzjoni tas-suq tal-Unjoni rilevanti

(52)

Instab li wieħed mill-produtturi tal-Unjoni uża parti mill-produzzjoni tiegħu tal-aċidu ossaliku bħala materjal intermedjarju għall-produzzjoni tal-ossalati (tetra-ossalat, aċetosella u biossalati tal-potassju). Dan l-aċidu ossaliku kien sempliċiment trasferit (mingħajr fattura) fi ħdan l-istess kumpanija. Dan l-użu ristrett tal-aċidu ossaliku ma daħalx fis-suq ħieles u għalhekk mhuwiex espost għall-kompetizzjoni diretta mal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. B’kuntrast ma’ dan, il-produzzjoni destinata għall-bejgħ fis-suq ħieles instabet li kienet f’kompetizzjoni diretta mal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat.

(53)

Sabiex tiġi pprovduta stampa kemm jista’ jkun kompleta tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, id-dejta nkisbet u ġiet analizzata għall-attività kollha tal-aċidu ossaliku u sussegwentement ġie stabbilit jekk il-produzzjoni kinitx destinata għal użu ristrett jew għas-suq ħieles.

(54)

Għall-indikaturi ekonomiċi li ġejjin relatati mal-industrija tal-Unjoni, instab li l-analiżi u l-evalwazzjoni kellhom jiffokaw fuq is-sitwazzjoni prevalenti fis-suq ħieles: il-volum tal-bejgħ u l-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq tal-Unjoni, is-sehem tas-suq, it-tkabbir, il-volum tal-esportazzjoni, il-prezzijiet, il-profittabilità, ir-ritorn fuq l-investimenti u l-fluss tal-flus.

(55)

Madankollu, fir-rigward ta’ indikaturi ekonomiċi oħrajn, instab fuq il-bażi tal-investigazzjoni, li dawn jistgħu raġonevolment jiġu eżaminati biss billi ssir referenza għall-attività kollha. Tabilħaqq, il-produzzjoni (kemm għall-użu ristrett kif ukoll dik destinata għas-suq ħieles), il-kapaċità, l-użu tal-kapaċità, l-investimenti, il-ħażniet, l-impjiegi, il-produttività, il-pagi u l-abbiltà li jżidu l-kapital jiddependu fuq l-attività kollha, kemm jekk il-produzzjoni tkun ristretta kif ukoll jekk tinbiegħ fis-suq ħieles.

4.3.   Il-konsum tal-Unjoni

(56)

Minħabba li l-aċidu ossaliku huwa parti minn kodiċi NM li jinkludi wkoll prodotti oħrajn, ma kienx possibbli li jiġu stabbiliti l-volumi tal-importazzjonijiet fuq il-bażi tad-dejta tal-Eurostat. Għaldaqstant, il-konsum kien stabbilit fuq il-bażi tad-dejta dwar il-volum tal-importazzjoni pprovduta mill-kwerelant, ikkontrollat bir-reqqa fl-isfond tad-dejta vverifikata pprovduta mill-produtturi esportaturi mill-pajjiżi kkonċernati, u l-volum tal-bejgħ totali fis-suq tal-Unjoni tal-industrija tal-Unjoni.

(57)

Fid-dawl tan-numru żgħir ta’ fornituri u l-ħtieġa li tiġi protetta l-informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku, l-iżvilupp tal-konsum matul il-perjodu kkunsidrat kien indiċizzat.

Tabella 1

Il-konsum fl-Unjoni

Indiċi 2007 = 100

2007

2008

2009

PI

Konsum totali

100

124

61

95

(58)

Fl-2008 kien hemm żieda qawwija fil-konsum totali fl-Unjoni b’24 %, filwaqt li l-konsum naqas b’50 % matul is-sena ta’ wara qabel reġa’ żdied matul il-PI. B’mod ġenerali, il-konsum fis-suq tal-UE naqas b’5 % matul il-perjodu kkunsidrat.

5.   IMPORTAZZJONIJIET MILL-PAJJIŻI KKONĊERNATI

5.1.   Valutazzjoni kumulattiva tal-effetti tal-importazzjonijiet ikkonċernati

(59)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk l-importazzjonijiet tal-aċidu ossaliku mir-RPĊ u mill-Indja għandhomx jiġu vvalutati b’mod kumulattiv skont l-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku.

(60)

Fir-rigward tal-effetti tal-importazzjonijiet li joriġinaw mir-RPĊ u mill-Indja, l-investigazzjoni wriet li l-marġini tad-dumping kienu ‘l fuq mil-limitu de minimis kif definit fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament bażiku u l-volum tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn kull wieħed miż-żewġ pajjiżi kkonċernati ma kienx negliġibbli fis-sens tal-Artikolu 5(7) tar-Regolament bażiku.

(61)

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mir-RPĊ u mill-Indja, minn naħa waħda, u bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mir-RPĊ u mill-Indja u l-prodott simili, fuq in-naħa l-oħra, l-investigazzjoni wriet li dawn kienu simili. B’mod aktar speċifiku, il-prodotti importati jinbiegħu permezz tal-istess mezzi ta’ bejgħ u lil kategoriji simili ta’ klijenti biex b’hekk jikkompetu ma’ xulxin u mal-aċidu ossaliku manifatturat fl-Unjoni.

(62)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, huwa provviżorjament ikkunsidrat li l-kriterji kollha stabbiliti fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku huma ssodisfati u li l-importazzjonijiet mir-RPĊ u mill-Indja għandhom jiġu eżaminati b’mod kumulattiv.

5.2.   Il-volum u s-sehem tas-suq ta’ importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati

(63)

L-investigazzjoni wriet li l-importazzjonijiet ta’ aċidu ossaliku mir-RPĊ u mill-Indja żviluppaw kif ġej:

Tabella 2

Importazzjonijiet mir-RPĊ u mill-Indja

Volumi tal-importazzjoni (MT)

2007

2008

2009

PI

Ir-RPĊ u l-Indja

7 629

11 763

4 707

7 969

(Indiċi 2007 = 100)

100

154

62

104

Is-sehem tas-suq

 

 

 

 

(Indiċi 2007 = 100)

100

125

101

110

Sors: Informazzjoni mingħand il-kwerelant u mit-tweġibiet għall-kwestjonarju

(64)

L-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati żdiedu b’4 % fil-volum matul il-perjodu kkunsidrat, filwaqt li l-konsum totali fis-suq tal-UE naqas b’5 % matul l-istess perjodu (ara t-Tabella 1 fuq). Kif muri fit-Tabella ta’ fuq, kien hemm ukoll profitt sinifikanti fis-sehem tas-suq ta’ 25 % bejn l-2007 u l-2008 u ta’ 10 % matul il-perjodu kkunsidrat.

5.3.   Il-prezz tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping u t-twaqqigħ tal-prezz

(65)

Il-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi ikkonċernati żviluppaw kif ġej:

Tabella 3

Il-prezz tal-importazzjonijiet mir-RPĊ u mill-Indja

Il-prezzijiet tal-importazzjoni (EUR/MT)

2007

2008

2009

PI

Ir-RPĊ u l-Indja

470

641

474

545

(Indiċi 2007 = 100)

100

136

101

116

(66)

Il-prezzijiet tal-importazzjoni żdiedu b’36 % bejn l-2007 u l-2008 qabel ma fl-2009 waqgħu lura għall-prezzijiet simili għal dawk fl-2007. Il-prezzijiet reġgħu żdiedu bi kważi 15 % fil-PI. Il-prezzijiet żdiedu b’16 % matul il-perjodu kkunsidrat. Madankollu, huwa notevoli li l-prezzijiet tal-importazzjoni naqsu b’20 % bejn l-2008 u l-PI, minkejja ż-żieda fil-prezzijiet tal-inputs ewlenin (is-sorsi tal-karbonju u l-enerġija) f’dan il-perjodu.

(67)

Bil-għan li jiġi analizzat it-twaqqigħ tal-prezzijiet il-prezzijiet tal-bejgħ medji peżati tal-industrija tal-Unjoni lil klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, aġġustati għal livell ta’ kif il-prodott joħroġ mill-fabbrika, jiġifieri esklużi l-ispejjeż tal-merkanzija fl-Unjoni u wara t-tnaqqis ta’ skontijiet u roħs, ġew imqabbla mal-prezzijiet medji peżati korrispondenti tal-esportaturi li kkooperaw mir-RPĊ u mill-Indja lill-ewwel klijent indipendenti fis-suq tal-Unjoni, jiġifieri nett ta’ skontijiet u aġġustati, fejn meħtieġ, għall-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, debitament aġġustat għall-ispejjeż tal-approvazzjoni doganali u għall-ispejjeż ta’ wara l-importazzjoni.

(68)

It-tqabbil wera li matul il-PI l-prodott ikkonċernat li huwa l-oġġett ta’ dumping li oriġina mir-RPĊ u mill-Indja u mibjugħ fl-Unjoni waqqa’ l-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni b’16,9 % għal 34,6 %. Dan il-livell ta’ twaqqigħ fil-prezz kien ikkombinat ma’ żvilupp negattiv tal-prezzijiet fis-suq u b’hekk wassal għal tnaqqis sostanzjali fil-prezzijiet.

6.   IS-SITWAZZJONI EKONOMIKA TAL-INDUSTRIJA TAL-UNJONI

6.1.   Rimarki preliminari

(69)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-eżami tal-impatt tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping fuq l-industrija tal-Unjoni inkluda evalwazzjoni tal-fatturi u l-indiċi ekonomiċi kollha relatati mal-istat tal-industrija tal-Unjoni mill-2007 sal-aħħar tal-PI.

(70)

L-indikaturi makroekonomiċi (il-produzzjoni, il-kapaċità, l-użu tal-kapaċità, il-volumi tal-bejgħ, is-sehem tas-suq, l-impjiegi, il-produttività, il-pagi u l-kobor tal-marġini tad-dumping) kienu evalwati fil-livell tal-industrija tal-Unjoni, filwaqt li l-indikaturi mikro-ekonomiċi (il-ħażniet, il-prezzijiet tal-bejgħ, il-profittabilità, il-fluss tal-flus u r-ritorn fuq l-investiment, l-abbiltà li jżidu l-kapital u l-investimenti, l-ispejjeż tal-produzzjoni) kienu bbażati fuq l-informazzjoni derivata mill-kwestjonarji debitament ivverifikati li kienu sottomessi mill-produttur tal-Unjoni waħdieni li kkoopera.

(71)

Meta wieħed jikkunsidra l-fatt li d-dejta għall-analiżi tal-ħsara hija primarjament derivata minn sors wieħed biss, id-dejta relatata mal-industrija tal-Unjoni kellha tiġi indiċizzata sabiex tiġi ppriservata l-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku.

6.2.   Dejta relatata mal-industrija tal-Unjoni (indikaturi makroekonomiċi)

6.2.1.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

Tabella 4

Il-produzzjoni tal-Unjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità totali

(Indiċi 2007 = 100)

2007

2008

2009

PI

Il-produzzjoni totali

100

101

89

106

Il-kapaċità tal-produzzjoni totali

100

100

77

77

L-użu tal-kapaċità totali

100

101

116

138

(72)

It-Tabella ta’ hawn fuq tinkludi dejta dwar il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità tal-industrija tal-Unjoni kif ukoll, għall-2007 u l-2008, dejta ta’ produttur ieħor tal-Unjoni li waqqaf il-produzzjoni tal-aċidu ossaliku fl-2008.

(73)

Kif muri fit-Tabella ta’ hawn fuq, il-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni kienet relattivament stabbli fl-2007 u fl-2008 qabel naqset drastikament fl-2009. Il-produzzjoni żdiedet matul il-PI. B’mod ġenerali, matul il-perjodu kkunsidrat, il-produzzjoni żdiedet b’6 %.

(74)

Minħabba l-għeluq tal-faċilità tal-produzzjoni ta’ produttur ieħor tal-Unjoni matul l-2008, il-kapaċità tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni naqset drastikament fl-2008 bi 23 %.

(75)

Il-kombinazzjoni ta’ dawn iż-żewġ fatturi, jiġifieri ż-żieda fil-volum tal-produzzjoni u t-tnaqqis fil-kapaċità tal-produzzjoni minħabba l-għeluq ta’ unità tal-produzzjoni mit-tielet produttur tal-Unjoni mill-2008, wasslet għal żieda sinifikanti fl-użu tal-kapaċità ta’ 38 % matul il-perjodu kkunsidrat.

6.2.2.   Il-volumi tal-bejgħ u s-sehem tas-suq

Tabella 5

Il-volumi tal-bejgħ u s-sehem tas-suq

(Indiċi 2007 = 100)

2007

2008

2009

PI

Bejgħ totali

100

97

61

86

Sehem tas-suq (%)

100

79

99

91

(76)

Il-volumi tal-bejgħ għall-2007 u l-2008 jinkludu l-bejgħ tal-produttur tal-Unjoni li waqqaf il-produzzjoni fl-2008.

(77)

Filwaqt li l-konsum tal-Unjoni naqas b’5 % matul il-perjodu kkunsidrat (ara l-premessa 58 aktar ‘il fuq), il-volum tal-bejgħ tal-prodott ikkonċernat mill-industrija tal-Unjoni lil klijenti indipendenti fis-suq tal-Unjoni naqas b’14 % matul l-istess perjodu, li wassal għal telf ta’ 9 % fis-sehem tas-suq.

(78)

Meta nħarsu lejn l-iżvilupp matul il-perjodu kkunsidrat, it-tnaqqis ta’ 14 % fil-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni kien ferm aktar evidenti mit-tnaqqis ta’ 5 % fil-konsum tal-Unjoni. Bħala konsegwenza, is-sehem tas-suq tal-industrija tal-Unjoni naqas ukoll b’mod sinifikanti b’9 punti perċentwali matul l-istess perjodu.

6.2.3.   L-impjiegi, il-produttività u l-pagi

Tabella 6

L-impjiegi, il-produttività u l-pagi

(Indiċi 2007 = 100)

2007

2008

2009

PI

Numru totali ta’ impjegati

100

119

108

96

Il-produttività totali (unità/impjegat)

100

85

83

111

Il-pagi annwali totali

100

121

110

99

L-ispejjeż medji tax-xogħol għal kull impjegat

100

119

118

104

(79)

In-numru ta’ impjegati naqas b’4 % matul il-perjodu kkunsidrat. Ta’ min jinnota li l-produzzjoni tal-aċidu ossaliku ma tirrikjedix ħafna ħaddiema.

(80)

Matul il-perjodu kkunsidrat, il-produttività totali għal kull impjegat żdiedet bi 11 %, minħabba li l-produttività żdiedet, filwaqt li kien hemm tnaqqis fl-għadd ta’ impjegati.

(81)

Matul il-perjodu totali kkunsidrat, il-pagi naqsu b’1 %. Wara żieda inizjali fil-pagi ta’ 21 % bejn l-2007 u l-2008, huma komplew jonqsu kontinwament sal-PI.

6.2.4.   Id-daqs tal-marġini tad-dumping attwali

(82)

Il-marġinijiet tad-dumping huma speċifikati hawn fuq fit-taqsima dwar id-dumping. Il-marġinijiet kollha stabbiliti huma ‘l fuq sew mil-livell de minimis. Barra minn hekk, minħabba l-volumi u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, l-impatt tal-marġinijiet tad-dumping attwali ma jistax jitqies bħala negliġibbli.

6.3.   Dejta relatata mal-produttur tal-Unjoni li kkoopera (indikaturi Mikroekonomiċi)

6.3.1.   Rimarka ġenerali

(83)

L-analiżi tal-indikaturi mikroekonomiċi (il-prezzijiet tal-bejgħ u l-ispiża tal-produzzjoni, il-ħażniet, il-profittabilità, il-fluss tal-flus, ir-ritorn fuq l-investiment, l-abbiltà li jżidu l-kapital u l-investimenti) twettqet fil-livell tal-kwerelant biss minħabba li ma nkisbet ebda dejta mill-produttur l-ieħor tal-UE kif deskritt fil-premessa 70.

6.3.2.   Il-prezzijiet ta’ unità medji tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera u l-ispiża tal-produzzjoni

Tabella 7

Il-prezzijiet tal-bejgħ

Indiċi 2007 = 100

2007

2008

2009

PI

Il-prezz medju tal-bejgħ ta’ unità

100

143

136

131

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(84)

Il-prezzijiet medji tal-bejgħ fil-livell ta’ kif il-prodott joħroġ mill-fabbrika tal-industrija tal-Unjoni lil klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni żdiedu b’31 % matul il-perjodu kkunsidrat.

Tabella 8

Spiża tal-produzzjoni

Indiċi 2007 = 100

2007

2008

2009

PI

COP medja/tunnellata

100

103

102

98

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(85)

L-investigazzjoni wriet li l-ispiża medja tal-produzzjoni tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera kienet relattivament stabbli matul is-snin minħabba titjib kostanti fil-proċess tal-produzzjoni tagħhom, li seta’ jkun possibbli biss permezz ta’ investimenti qawwija (ara t-Tabelli 9 u 11).

6.3.3.   Ħażniet

(86)

Minħabba n-natura tal-prodott ikkonċernat, ma nżammet ebda ħażna. Il-prodott ikkonċernat jinxef malajr u mbagħad jagħqad, għalhekk il-produtturi jipproduċu biss prodotti għal konsenja immedjata.

6.3.4.   Il-profittabilità, il-fluss tal-flus, ir-ritorn fuq l-investiment, l-abbiltà li jżidu l-kapital u l-investimenti

Tabella 9

Il-profittabilità

Indiċi 2007 = – 100

2007

2008

2009

PI

Profittabilità (fl-UE)

– 100

4

–2

3

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(87)

Il-profittabilità għall-prodott simili kienet stabbilita billi l-profitt nett ta’ qabel it-taxxa mill-bejgħ tal-prodott simili mill-kwerelant jiġi espress bħala perċentwal tal-fatturat ta’ dan il-bejgħ.

(88)

Wara li ġġenera telf drammatiku fl-2007, il-kwerelant għamel profitt żgħir fl-2008 qabel reġa’ lura għat-telf fl-2009. Il-kwerelant għamel profitt żgħir fil-PI, grazzi għal tnaqqis f’xi elementi tas-COP, kif muri fit-Tabella 8 ta’ hawn fuq.

Tabella 10

Il-fluss tal-flus

Indiċi 2007 = – 100

2007

2008

2009

PI

Fluss tal-flus

– 100

3 054

1 994

868

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(89)

Ix-xejra murija mil-fluss tal-flus, li hija l-abbiltà tal-industrija li tiffinanzja hija stess l-attivitajiet tagħha, tirrifletti ħafna l-evoluzzjoni tal-profittabilità. Konsegwentement, il-fluss tal-flus kien negattiv fl-2007 u minkejja xi titjib li sar fl-2008, dan naqas bejn l-2008 u l-PI, biex b’hekk iddgħajfet is-sitwazzjoni finanzjarja tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera.

Tabella 11

Investimenti

Indiċi 2007 = 100

2007

2008

2009

PI

Investimenti totali

100

111

185

277

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(90)

It-Tabella ta’ hawn fuq turi li l-kwerelant żied l-investimenti tiegħu fil-prodott ikkonċernat, anki meta ffaċċjat bi profittabilità baxxa. L-investimenti prinċipalment saru fl-implimentazzjoni ta’ għodod ġodda tal-produzzjoni u fl-introduzzjoni ta’ proċessi ġodda tal-produzzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza. Iż-żieda fl-investimenti turi li l-industrija ma ffaċċjatx diffikultajiet sabiex iżżid il-kapital, u b’hekk turi l-vijabbiltà kontinwa tal-industrija.

(91)

L-investimenti żdiedu b’177 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(92)

Billi żiedet l-investimenti tagħha sabiex ittejjeb il-proċessi tal-produzzjoni tagħha l-industrija, li tirrikjedi kapital intensiv, xorta waħda wriet abbiltà li żżid il-kapital; madankollu, din l-abbiltà hija mfixkla mit-tnaqqis fil-bejgħ u d-diffikultajiet dejjem jikbru fil-ġenerazzjoni tal-fluss tal-flus.

Tabella 12

Ritorn fuq l-Investiment (ROI)

Indiċi 2007 = – 100

2007

2008

2009

PI

ROI

– 100

13

–14

–51

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(93)

Minkejja ż-żieda fl-investiment, l-ROI tal-prodott ikkonċernat ma laħaqx ir-ritorn mistenni. Għalkemm kien hemm xi titjib fl-2008, l-ROI baqa’ negattiv matul il-perjodu kkunsidrat.

(94)

Għalhekk, it-tkabbir tal-industrija huwa limitat u sproporzjonat b’mod ċar għall-investimenti li saru fis-snin riċenti.

7.   KONKLUŻJONI DWAR IL-ĦSARA

(95)

L-investigazzjoni wriet li xi indikaturi tal-ħsara juru xejra pożittiva: il-volum tal-produzzjoni żdied b’6 %, l-użu tal-kapaċità żdied bi 38 %, l-investiment żdied b’177 %, li ppermettew lill-kumpanija tikseb profitt kemmxejn relattiv (minn telf sinifikanti fl-2007 għal profitt żgħir fil-PI). Madankollu, kif intwera hawn fuq, għadd ta’ indikaturi li jappartjenu għas-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni ddeterjoraw b’mod sinifikanti matul il-perjodu kkunsidrat.

(96)

Wara l-għeluq tal-faċilità tal-produzzjoni ta’ produttur wieħed tal-Unjoni, il-volum tal-bejgħ naqas b’14 %. L-impjiegi kellhom jitnaqqsu b’4 % u l-kapaċità tal-produzzjoni naqset bi 23 %. Filwaqt li l-konsum naqas b’5 % biss, is-sehem tas-suq naqas bi kważi 9 %. Għalhekk, il-profittabilità kienet baxxa, tant li affettwat ir-ritorn fuq l-investimenti u l-fluss tal-flus b’mod negattiv, speċjalment bejn l-2008 u l-PI. Il-livell tal-profittabilità tjieb matul il-perjodu kkonċernat iżda baqa’ baxx ħafna fil-PI u mhuwiex biżżejjed sabiex il-produzzjoni tinżamm fuq perjodu medju.

(97)

Anki jekk il-produzzjoni globali kibret, l-industrija tal-Unjoni tilfet sehem sinifikanti tas-suq. Fl-istess ħin, l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati wrew żieda sinifikanti.

(98)

Meta wieħed iqis dak li ntqal hawn fuq, huwa provviżorjament konkluż li l-industrija tal-Unjoni ġarrbet ħsara materjali matul il-PI skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

8.   KAWŻALITÀ

8.1.   Introduzzjoni

(99)

Skont l-Artikolu 3(6) u (7) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk il-ħsara materjali mġarrba mill-industrija tal-Unjoni kinitx ikkawżata mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati. Barra minn hekk, fatturi magħrufa minbarra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, li setgħu kienu ta’ ħsara għall-industrija tal-Unjoni, ġew eżaminati sabiex ikun żgurat li kwalunkwe ħsara kkawżata minn dawk il-fatturi ma kinitx attribwita għall-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

8.2.   L-effett tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping

(100)

Il-konsum tal-Unjoni ta’ aċidu ossaliku naqas b’5 % matul il-perjodu kkunsidrat, filwaqt li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati żdiedu b’aktar minn 4 % matul dan il-perjodu. L-ogħla żieda fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping ġiet irreġistrata bejn l-2007 u l-2008 meta dawn żdiedu b’54 %. L-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati żiedu s-sehem tas-suq tagħhom b’25 % bejn l-2007 u l-2008, liema żieda kkoinċidiet ma’ tnaqqis ta’ 21 % fis-sehem tas-suq tal-industrija tal-Unjoni matul dak il-perjodu.

(101)

Filwaqt li l-prezzijiet medji tal-importazzjoni żdiedu b’16 % matul il-perjodu kkunsidrat, il-prezzijiet tal-importazzjoni waqqgħu dawk tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera b’medja ta’ 21,9 % matul il-PI, biex b’hekk eżerċitaw pressjoni fuq il-prezzijiet fl-industrija tal-Unjoni u żammew lura lill-produttur tal-Unjoni li kkoopera milli jgħolli l-prezzijiet għal livelli aktar profittabbli.

(102)

Huwa mfakkar li l-industrija tal-Unjoni ffaċċjat tnaqqis sinifikanti fil-volum tal-bejgħ tagħha (– 14 %). Madankollu, dan it-tnaqqis fil-bejgħ kien ferm akbar mill-waqgħa fid-domanda u wassal għal telf tas-sehem mis-suq ta’ 9 %. Fl-istess ħin, is-sehem mis-suq tal-pajjiżi kkonċernati żdied b’10 %. Dan juri li l-biċċa l-kbira tas-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni ttieħdet mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati.

(103)

Għalhekk, huwa meqjus li l-pressjoni kontinwa eżerċitata mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping bi prezz baxx mill-pajjiżi kkonċernati fis-suq tal-Unjoni ma ppermettietx li l-Unjoni tadatta l-prezzijiet tal-bejgħ tagħha għall-ispejjeż miżjuda tal-materja prima u tal-enerġija. Dan wassal għat-telf fis-sehem mis-suq u għal sitwazzjoni ta’ profittabilità kontinwament ħażina għall-industrija tal-Unjoni.

(104)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, ġie provviżorjament konkluż li ż-żieda fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping bi prezz baxx mill-pajjiżi kkonċernati kellha impatt negattiv konsiderevoli fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni.

8.3.   L-effett ta’ fatturi oħrajn

(105)

Il-fatturi l-oħrajn li ġew eżaminati fil-kuntest tal-kawżalità huma l-iżvilupp tad-domanda fis-suq tal-Unjoni, il-prezzijiet tal-materja prima, il-prestazzjoni tal-esportazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, l-importazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn tal-prodott ikkonċernat u l-użu ristrett tal-industrija tal-aċidu ossaliku, kif ukoll il-kriżi ekonomika.

8.3.1.   L-iżvilupp tad-domanda fis-suq tal-Unjoni

(106)

Kif indikat fit-Tabella 1 aktar ‘il fuq, il-konsum tal-Unjoni tal-aċidu ossaliku l-ewwel żdied b’24 % fl-2008, filwaqt li naqas b’39 % matul is-sena ta’ wara biex imbagħad reġa’ żdied matul il-PI. B’mod ġenerali, il-konsum fis-suq tal-UE naqas b’5 % matul il-perjodu kkunsidrat. Matul l-istess perjodu l-industrija tal-Unjoni tilfet is-sehem mis-suq.

(107)

Għalkemm l-investigazzjoni żvelat li l-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati kienu affettwati wkoll mill-waqgħa fid-domanda fis-suq tal-Unjoni fl-2009, ta’ min jinnota li, matul il-perjodu kkunsidrat, l-esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati rnexxielhom iżidu l-volumi tal-bejgħ tagħhom u s-sehem mis-suq permezz tal-pressjoni tal-prezzijiet eżerċitata fuq is-suq mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(108)

Għaldaqstant, huwa provviżorjament ikkunsidrat li d-deterjorament tas-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni huwa prinċipalment ikkawżat miż-żieda fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati u mit-twaqqigħ tal-prezzijiet ipprattikat mill-esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati u mhux mit-tnaqqis fil-konsum. Għalkemm it-tnaqqis fid-domanda kkontribwixxa għall-ħsara, ma setax ikisser ir-rabta kawżali bejn il-ħsara materjali mġarrba u ż-żieda fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

8.3.2.   Il-prezzijiet tal-materja prima prinċipali

(109)

Kif muri fit-Tabella 8 aktar ‘il fuq, l-ispiża medja tal-produzzjoni baqgħet relattivament stabbli minkejja żieda qawwija fl-ispiża tal-materja prima prinċipali (iz-zokkor). Tabilħaqq, l-investigazzjoni wriet li l-ispiża tal-produzzjoni tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera ma segwietx l-istess xejra bħall-evoluzzjoni tal-prezzijiet ta’ waħda mill-materji primi prinċipali fil-produzzjoni tal-aċidu ossaliku. Iż-żieda qawwija fil-prezzijiet medji taz-zokkor b’50 % matul il-perjodu kkunsidrat kienet imtaffija mill-investimenti magħmula mill-produttur tal-Unjoni li kkoopera sabiex jitjiebu l-proċessi tal-produzzjoni tiegħu. Għalhekk, b’mod ġenerali, l-effett nett kien tnaqqis ta’ 12 % fl-ispiża tal-produzzjoni. Madankollu, kif muri fit-Tabella 7 aktar ‘il fuq, il-prezz tal-bejgħ ta’ unità żdied b’31 % matul il-perjodu kkunsidrat. Instab li l-esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati kienu soġġetti għall-istess kundizzjonijiet ekonomiċi fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-materja prima, minħabba li l-prezzijiet tal-importazzjoni ta’ unità segwew l-istess xejra bħall-prezzijiet tal-bejgħ ta’ unità tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera, minkejja li f’livelli aktar baxxi.

(110)

Fin-nuqqas ta’ dumping dannuż wieħed seta’ jistenna li l-prezzijiet jiġu adattati regolarment sabiex ikunu jirriflettu l-iżvilupp tal-komponenti varji tal-ispiża tal-produzzjoni. Madankollu, dan ma sarx. Il-produttur tal-Unjoni li kkoopera ma setax jikseb il-marġinijiet ta’ profitt solidi meħtieġa għal dan il-produttur b’kapital intensiv u l-fluss tal-flus tiegħu naqas ukoll.

(111)

Għaldaqstant, huwa provviżorjament ikkunsidrat li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati, li waqqgħu l-prezzijiet tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera, baxxew il-prezzijiet fis-suq tal-Unjoni u żammew lura lill-produttur tal-Unjoni li kkoopera milli jżid il-prezzijiet tal-bejgħ tiegħu biex ikopri l-ispejjeż tiegħu jew biex jikseb profitt raġonevoli.

(112)

Minħabba li l-prezzijiet tal-materja prima kienu qegħdin jaffettwaw ukoll lill-esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati, kien provviżorjament konkluż li ż-żieda fil-prezzijiet tal-materja prima ma setax ikollha impatt fuq il-ħsara materjali mġarrba mill-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat.

8.3.3.   Il-prestazzjoni tal-esportazzjoni tal-industrija tal-Unjoni

Tabella 13

Il-volum tal-esportazzjoni u l-prezzijiet tal-unità

Indiċi 2007 = 100

2007

2008

2009

PI

Esportazzjonijiet f’tunnellati

100

80

140

152

Il-prezz medju tal-esportazzjoni

100

104

103

91

Sors: tweġiba għall-kwestjonarju

(113)

Il-prestazzjoni tal-esportazzjoni kienet eżaminata wkoll bħala wieħed mill-fatturi magħrufa minbarra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, li setgħu fl-istess ħin kienu ta’ ħsara għall-industrija tal-Unjoni, sabiex ikun żgurat li l-ħsara possibbli kkawżata minn dawn il-fatturi l-oħrajn ma kinitx attribwita lill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(114)

L-analiżi wriet li l-bejgħ mill-esportazzjoni lil partijiet mhux relatati magħmul mill-produttur tal-Unjoni li kkoopera kien jirrappreżenta parti importanti tal-bejgħ totali tagħhom (madwar 30 %). Matul il-perjodu kkunsidrat, il-volumi tal-esportazzjoni tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera żdiedu bi 52 %, filwaqt li l-prezz ta’ unità tal-bejgħ mill-esportazzjoni naqas b’mod konsiderevoli, b’kuntrast mal-prezz tal-bejgħ tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera fl-Unjoni, li żdied b’mod sinifikanti. L-investigazzjoni żvelat li l-esportazzjonijiet kellhom irwol importanti sabiex iżommu l-użu tal-kapaċità f’livell għoli bil-għan li jkunu koperti l-ispejjeż fissi u l-ispejjeż tal-investimenti fil-makkinarji. Anki jekk il-bejgħ mill-esportazzjoni kien sar bi prezzijiet aktar baxxi minn dawk fis-suq tal-Unjoni, dawn il-prezzijiet baxxi rriżultaw mill-kompetizzjoni mal-aċidu ossaliku bi prezz baxx fis-swieq tal-esportazzjoni mill-esportaturi mill-pajjiżi kkonċernati. L-investigazzjoni wriet li dawn l-esportazzjonijiet ippermettew lill-produttur tal-Unjoni li kkoopera jnaqqas il-ħsara mġarrba fis-suq tal-UE u għalhekk mhumiex tali li jistgħu jkissru r-rabta kawżali stabbilita bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati u l-ħsara mġarrba mill-industrija tal-Unjoni.

8.3.4.   Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn

(115)

Fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn minbarra l-pajjiżi kkonċernati, dan l-element ma kellu ebda impatt fuq is-suq tal-UE.

8.3.5.   Użu ristrett

(116)

Kif imsemmi fil-premessi minn 52 sa 55 aktar ‘il fuq, l-użu ristrett huwa limitat għal trasferimenti vinkolanti fi ħdan wieħed mill-produtturi tal-Unjoni, fejn l-aċidu ossaliku jiġi ttrasformat f’ossalati fil-kumpanija. Il-profitti li jsiru mill-bejgħ tal-ossalati huma konsiderevoli u attwalment ippermettew lill-produttur ikompli bl-attivitajiet tiegħu minkejja t-telf fuq l-aċidu ossaliku. Għalhekk, dan l-element ma jikkontribwixxix għall-ħsara materjali mġarrba mill-industrija tal-Unjoni.

8.3.6.   Kriżi ekonomika

(117)

Fl-2009 il-konsum mill-Unjoni tal-aċidu ossaliku naqas bin-nofs meta mqabbel mal-2008 minħabba l-kriżi ekonomika, li kkontribwixxiet għal telf fil-volum tal-bejgħ (– 40 %) u fil-valur (– 45 %) għall-industrija tal-Unjoni. Madankollu, billi naqqset il-prezzijiet f’dan il-perjodu b’madwar 5 % l-industrija setgħet tikseb sehem tas-suq (11 %) u b’hekk tnaqqas l-effetti negattivi tal-kriżi. Tabilħaqq, l-industrija kienet qrib bilanċ bejn il-qligħ u t-telf fl-2009.

(118)

Għalkemm il-kriżi ekonomika fl-2008-2009 setgħet ikkontribwixxiet għall-prestazzjoni ħażina tal-industrija tal-Unjoni, b’mod ġenerali, din ma setgħetx titqies bħala li għandha impatt b’tali mod li tikser ir-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping u s-sitwazzjoni ta’ ħsara tal-industrija tal-Unjoni.

8.4.   Konklużjoni dwar il-kawżalità

(119)

L-analiżi msemmija hawn fuq uriet li kien hemm żieda fil-volum tal-bejgħ u fis-sehem tas-suq tal-pajjiżi kkonċernati matul il-perjodu kkunsidrat. Barra minn hekk, instab li dawn l-importazzjonijiet saru bi prezzijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, li matul il-PI kienu inqas ħafna - bi kważi 22 % - mill-prezzijiet mitluba mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni għall-prodott ikkonċernat.

(120)

Din iż-żieda fil-volum u fis-sehem tas-suq tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping bi prezz baxx mill-pajjiżi kkonċernati nkisbet minkejja tnaqqis ġenerali fid-domanda fis-suq tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat. Is-sehem dejjem jikber tas-suq tal-importazzjonijiet kkoinċida mal-iżvilupp negattiv fis-sehem tas-suq tal-industrija tal-Unjoni matul l-istess perjodu. Fl-istess ħin, kien osservat żvilupp negattiv fl-indikaturi ewlenin tas-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni kif muri hawn fuq.

(121)

Il-waqgħa fil-konsum fis-suq tal-Unjoni fl-2009 affettwat b’mod negattiv il-prestazzjoni tal-industrija tal-Unjoni. Madankollu, b’mod ġenerali, dan il-fattur u l-fatturi l-oħrajn ma jistgħux jitqiesu bħala li għandhom impatt b’tali mod li jkissru r-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping u s-sitwazzjoni ta’ ħsara tal-industrija tal-Unjoni.

(122)

Abbażi tal-analiżi msemmija hawn fuq, li ddistingwiet u firdet tajjeb l-effetti tal-fatturi magħrufa kollha fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni mill-effetti dannużi tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, huwa provviżorjament konkluż li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati kkawżaw ħsara materjali fl-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(6) tar-Regolament bażiku.

9.   L-INTERESS TAL-UNJONI

9.1.   Rimarka preliminari

(123)

Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku kien eżaminat jekk, minkejja l-konklużjoni provviżorja dwar id-dumping dannuż, kienx hemm raġunijiet konvinċenti biex ikun konkluż li ma kienx fl-interess tal-Unjoni li tadotta miżuri antidumping provviżorji f’dan il-każ partikolari. L-analiżi tal-interess tal-Unjoni kienet ibbażata fuq apprezzament tal-interessi varji kollha involuti, inklużi dawk tal-industrija tal-Unjoni, tal-importaturi u tal-utenti tal-prodott ikkonċernat.

9.2.   L-interess tal-industrija tal-Unjoni

(124)

L-industrija tal-Unjoni tikkonsisti f’żewġ produtturi, b’fabbriki li jinsabu fi Stati Membri differenti tal-Unjoni, li jimpjegaw direttament bejn 30 u 50 ruħ fil-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott simili.

(125)

Wieħed miż-żewġ produtturi tal-Unjoni ma oġġezzjonax għall-bidu tal-investigazzjoni, iżda ma pprovdiex aktar informazzjoni u ma kkooperax matul l-investigazzjoni.

(126)

L-industrija tal-Unjoni ġarrbet ħsara materjali kkawżata mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati. Ta’ min ifakkar li l-aktar indikaturi ta’ ħsara rilevanti wrew xejra negattiva matul il-perjodu kkunsidrat. B’mod partikolari, l-indikaturi ta’ ħsara relatati mal-prestazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni, bħall-profittabilità, il-fluss tal-flus u r-ritorn fuq l-investimenti, kienu affettwati serjament. Fin-nuqqas ta’ miżuri, huwa kkunsidrat li l-irkupru fis-settur tal-aċidu ossaliku mhuwiex ser ikun biżżejjed li jippermetti l-irkupru tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni u jista’ jkompli jiddeterjora.

(127)

Huwa mistenni li l-impożizzjoni ta’ miżuri għandha trodd lura kundizzjonijiet kummerċjali effettivi u ġusti fis-suq tal-Unjoni, li jippermettu lill-industrija tal-Unjoni tallinja l-prezzijiet tal-aċidu ossaliku sabiex ikunu jirriflettu l-ispiża tal-produzzjoni. Jista’ jkun mistenni li l-impożizzjoni tal-miżuri tagħti ċ-ċans lill-industrija tal-Unjoni terġa’ tikseb, għall-inqas parti mis-sehem tas-suq li kien intilef matul il-perjodu kkunsidrat, b’impatt pożittiv ulterjuri fuq is-sitwazzjoni ekonomika u l-profittabilità tagħha.

(128)

Għalhekk, ġie konkluż li l-impożizzjoni ta’ miżuri antidumping provviżorji fuq l-importazzjonijiet ta’ aċidu ossaliku li joriġina mir-RPĊ u mill-Indja għandha tkun fl-interess tal-industrija tal-Unjoni.

9.3.   L-interess tal-importaturi

(129)

Waslu tweġibiet għall-kwestjonarju mingħand tmien importaturi mhux relatati. Tlieta minn dawn l-importaturi importaw biss volumi żgħar tal-prodott ikkonċernat u jistgħu jittrasferixxu ż-żieda fil-prezz lill-klijenti tagħhom. Uħud minnhom indikaw li huma jistgħu jikkunsidraw li jneħħu l-prodott mill-firxa ta’ prodotti tagħhom jekk jiġu imposti xi dazji antidumping.

(130)

Ir-raba’ produttur sostna li l-klijenti tiegħu jistgħu jużaw l-iskema ta’ ipproċessar attiv għall-prodotti finali tagħhom kollha li jużaw l-aċidu ossaliku fil-proċess tal-produzzjoni u esportati mill-ġdid barra mill-UE. Għaldaqstant, l-impatt tal-impożizzjoni tal-miżuri antidumping fuq dan l-importatur ma għandux ikun sinifikanti.

(131)

Abbażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, huwa provviżorjament konkluż li l-impożizzjoni tal-miżuri ma għandux ikollha, b’mod ġenerali, impatt sinifikanti fuq l-importaturi. B’mod ġenerali, il-marġinijiet tal-profitt fuq l-aċidu ossaliku huma konsiderevolment għolja għall-importaturi u dawn qegħdin jistennew li jkunu jistgħu jittrasferixxu ż-żidiet fil-prezz lill-klijenti tagħhom.

9.4.   L-interess tal-utenti

(132)

L-utenti li kkooperaw ammontaw għal 22 % tal-konsum mill-Unjoni tal-aċidu ossaliku matul il-PI. L-investigazzjoni wriet li d-distinzjoni bejn l-użijiet tal-aċidu ossaliku mhux raffinat u l-aċidu ossaliku raffinat hija pertinenti għat-test tal-interess tal-UE fir-rigward tal-utenti. L-industrija tal-Unjoni li kkooperat tipproduċi aċidu ossaliku mhux raffinat, filwaqt li l-produttur l-ieħor tal-UE li ma kkooperax jipproduċi l-aċidu ossaliku raffinat li jintuża prinċipalment fis-setturi tal-farmaċewtika, tal-ikel u tal-estrazzjoni ta’ trab fin tal-metall.

(133)

L-utenti tal-aċidu ossaliku mhux raffinat sostnew li l-impożizzjoni tal-miżuri għandha twassal għal żieda fil-prezz mill-industrija tal-Unjoni li kkooperat, li hija l-uniku fornitur tal-UE. Min-naħa l-oħra, l-utenti semmew ukoll li mhijiex sitwazzjoni mixtieqa li jkunu kompletament dipendenti fuq importazzjonijiet barranin.

(134)

Għall-utenti li jipproduċu prodotti tat-tindif u tal-ibbliċjar, l-aċidu ossaliku jirrappreżenta biss parti żgħira tal-inputs tagħhom u probabbilment jistgħu jittrasferixxu ż-żieda fil-prezz li tirriżulta mid-dazji antidumping lill-klijenti tagħhom jew inkella jbiddlu l-formuli tal-prodotti tagħhom, fejn ikun possibbli, sabiex jużaw prodotti ta’ sostituzzjoni minflok l-aċidu ossaliku.

(135)

Għall-utenti li jipproduċu prodotti tal-illustrar, l-aċidu ossaliku jirrappreżenta sehem kbir tal-ispejjeż tal-investiment tagħhom u mhuwiex sostitwibbli. Mhuwiex probabbli li l-utenti jkunu jistgħu jittrasferixxu kompletament iż-żidiet fil-prezz lill-klijenti tagħhom minħabba l-kompetizzjoni minn produtturi mhux mill-UE. Madankollu, huma jesportaw 95 % tal-prodotti tagħhom barra mill-UE u jistgħu jitolbu lura d-dazji fil-qafas tas-sistema ta’ ipproċessar attiv.

(136)

Għall-utenti li jużaw l-aċidu ossaliku għal applikazzjonijiet oħrajn bħal metall tar-riċiklaġġ minn ruttam, l-aċidu ossaliku jirrappreżenta porzjon importanti tal-ispejjeż totali għall-produzzjoni tal-prodott finali li għalih jintuża l-aċidu ossaliku. Is-suq tal-prodott finali huwa volatili ħafna. L-aċidu ossaliku mhuwiex sostitwibbli fil-proċess tal-produzzjoni. Ir-riċiklatur ewlieni tar-ruttam tal-Unjoni bħalissa jixtri l-aċidu ossaliku kollu tiegħu mingħand il-produtturi tal-Unjoni. Bl-impożizzjoni ta’ dazji antidumping, l-industrija tkun f’pożizzjoni li tagħżel kemm iżżid il-prezzijiet, jekk tagħmel dan, sabiex tibbenifika mill-impożizzjoni tad-dazji. Għalhekk, l-impatt tal-impożizzjoni tal-miżuri fuq dan l-utent mhuwiex ċar. Madankollu, minħabba li dan l-utent bħalissa qiegħed jagħmel profitti baxxi mill-bejgħ tiegħu tal-prodott lest, kwalunkwe żieda fil-prezz ikollha impatt negattiv jekk il-kumpanija ma tkunx tista’ tgħaddi ż-żieda fil-prezz.

(137)

L-aċidu ossaliku “raffinat” jintuża, fost l-oħrajn, għall-produzzjoni ta’ trab ta’ ċerti metalli. L-aċidu ossaliku jirrappreżenta parti konsiderevoli mill-ispejjeż totali tal-produzzjoni. F’dan il-proċess, l-aċidu ossaliku mhuwiex sostitwibbli. Madankollu, il-profitti f’dan is-settur jistgħu jkunu sinifikanti. Minħabba li l-kuntratti annwali huma komuni f’dan is-settur, fuq perjodu ta’ żmien qasir, mhuwiex ser ikun faċli li l-utenti jgħaddu ż-żidiet fil-prezzijiet. Madankollu, meta wieħed iżomm f’moħħu li l-inqas rata ta’ dazju proposta hija 14,6 % u li qegħdin jinkisbu profitti għolja, għandu jkun possibbli li tiġi assorbita kull żieda fil-prezzijiet fuq perjodu ta’ żmien qasir.

(138)

Utent wieħed sostna li l-produzzjoni tal-aċidu ossaliku raffinat ma kinitx biżżejjed sabiex tintlaħaq id-domanda. F’dan ir-rigward, instab li n-nuqqas fl-Unjoni bejn il-produzzjoni tat-tip raffinat u l-konsum kienet ta’ madwar 1 000-2 000 tunnellata fis-sena. Minħabba li l-biċċa l-kbira tal-prodotti finali li għalihom jintuża l-aċidu ossaliku raffinat matul il-proċess tal-produzzjoni jiġu esportati, l-utenti jistgħu, fi kwalunkwe każ, joperaw taħt is-sistema ta’ ipproċessar attiv jekk ikunu jixtiequ.

9.5.   Konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(139)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, ġie provviżorjament konkluż li, b’mod ġenerali, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli dwar l-interess tal-Unjoni, ma hemmx raġunijiet konvinċenti kontra l-impożizzjoni ta’ miżuri provviżorji fuq l-importazzjonijiet tal-aċidu ossaliku li joriġina mir-RPĊ u mill-Indja.

10.   MIŻURI ANTIDUMPING PROVVIŻORJI

10.1.   Il-livell ta’ eliminazzjoni tal-ħsara

(140)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet milħuqa fir-rigward tad-dumping, il-ħsara, il-kawżalità u l-interess tal-Unjoni, għandhom jiġu imposti miżuri antidumping provviżorji sabiex ikun evitat li tiġi kkawżata aktar ħsara lill-industrija tal-Unjoni mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(141)

Bil-għan li jkun iddeterminat il-livell ta’ dawn il-miżuri, ittieħed kont tal-marġinijiet tad-dumping li nstabu u tal-ammont ta’ dazju meħtieġ sabiex tiġi eliminata l-ħsara sostnuta mill-industrija tal-Unjoni.

(142)

Meta jiġi kkalkolat l-ammont ta’ dazju meħtieġ sabiex jitneħħew l-effetti tad-dumping dannuż, kien ikkunsidrat li kwalunkwe miżura għandha tippermetti lill-industrija tal-Unjoni tkopri l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħha u tikseb profitt qabel it-taxxa li jista’ jinkiseb b’mod raġonevoli minn industrija ta’ dan it-tip fis-settur taħt kundizzjonijiet normali tal-kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, fuq il-bejgħ tal-prodott simili fl-Unjoni. Huwa kkunsidrat li l-profitt li jista’ jinkiseb fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping huwa 8 % tal-fatturat u li dan il-marġini ta’ profitt jista’ jitqies bħala minimu xieraq li l-industrija tal-Unjoni setgħet tistenna li tikseb fin-nuqqas ta’ dumping dannuż.

(143)

Abbażi ta’ dan, ġie kkalkulat prezz mhux dannuż għall-industrija tal-Unjoni għall-prodott simili. Il-prezz mhux dannuż inkiseb permezz taż-żieda tal-marġini ta’ profitt ta’ 8 % imsemmi fuq mal-ispiża tal-produzzjoni.

(144)

Iż-żieda meħtieġa fil-prezz kienet imbagħad iddeterminata fuq il-bażi ta’ tqabbil għal kull tip ta’ prodott tal-prezz medju peżat tal-importazzjoni tal-produtturi esportaturi li kkooperaw fir-RPĊ u fl-Indja, debitament aġġustata għall-ispejjeż tal-importazzjoni u d-dazji doganali mal-prezz mhux dannuż tat-tipi ta’ prodotti mibjugħa mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni matul il-PI. Kwalunkwe differenza li tirriżulta minn dan it-tqabbil kienet imbagħad espressa bħala perċentwal tal-valur CIF medju tal-importazzjoni tat-tipi mqabbla.

10.2.   Miżuri provviżorji

(145)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal qabel, huwa meqjus li, skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, għandhom jiġu imposti miżuri antidumping provviżorji fir-rigward tal-importazzjonijiet li joriġinaw mir-RPĊ u mill-Indja fil-livell l-aktar baxx tal-marġinijiet tad-dumping u tal-ħsara, skont ir-regola tal-inqas dazju.

(146)

Ir-rati tad-dazju antidumping ta’ kumpaniji individwali speċifikati f’dan ir-Regolament kienu stabbiliti fuq il-bażi tas-sejbiet tal-investigazzjoni preżenti. Għalhekk, huma jirriflettu s-sitwazzjoni li nstabet matul dik l-investigazzjoni fir-rigward ta’ dawn il-kumpaniji. Dawn ir-rati tad-dazju (kuntrarju għad-dazju fil-pajjiż kollu applikabbli għall-“kumpaniji l-oħrajn kollha”) huma b’hekk esklussivament applikabbli għall-importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw mir-RPĊ u mill-Indja u manifatturati mill-kumpaniji u għalhekk mill-entitajiet legali speċifiċi msemmija. Il-prodotti importati manifatturati minn xi kumpanija oħra mhux imsemmija b’mod speċifiku fil-parti operattiva ta’ dan ir-Regolament, inklużi entitajiet relatati ma’ dawk imsemmija b’mod speċifiku, ma jistgħux jibbenifikaw minn dawn ir-rati u għandhom ikunu soġġetti għar-rata tad-dazju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħrajn kollha”.

(147)

Kwalunkwe pretensjoni li titlob l-applikazzjoni ta’ dawn ir-rati tad-dazju antidumping ta’ kumpaniji individwali (pereżempju, wara bidla fl-isem tal-entità jew wara t-twaqqif ta’ entitajiet ġodda tal-produzzjoni jew tal-bejgħ) għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni (3) minnufih bl-informazzjoni kollha rilevanti, b’mod partikolari kwalunkwe modifika fl-attivitajiet tal-kumpanija marbuta mal-produzzjoni, il-bejgħ domestiku u l-bejgħ tal-esportazzjoni assoċjati ma’, pereżempju, dik il-bidla fl-isem jew dik il-bidla fl-entitajiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ. Jekk ikun xieraq, ir-Regolament għandu jiġi emendat kif xieraq billi tiġi aġġornata l-lista ta’ kumpaniji li jibbenifikaw minn rati tad-dazju individwali.

(148)

Sabiex jiġi żgurat infurzar xieraq tad-dazju antidumping, il-livell tad-dazju residwu ma għandux japplika biss għall-produtturi esportaturi li ma kkooperawx, iżda wkoll għal dawk il-produtturi li ma kellhom l-ebda esportazzjoni lejn l-Unjoni matul il-PI.

(149)

Il-marġinijiet tad-dumping u l-ħsara stabbiliti huma kif ġej:

Pajjiż

Kumpanija

Marġini ta’ dumping

%

Marġini ta’ ħsara

%

L-Indja

Punjab Chemicals u Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

43,6

50,7

Ir-RPĊ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd u Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

22,1

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

52,2

66,3

11.   DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

(150)

Kull produttur esportatur ta’ aċidu ossaliku fir-RPĊ li jkun għadu ma għamilx lilu nnifsu magħruf, minħabba li jkun tal-fehma li ma ssodisfax la l-kriterji tat-TES u lanqas il-kriterji tat-TI, iżda li jqis li għandu jiġi stabbilit dazju separat, huwa mistieden jagħmel lilu nnifsu magħruf lill-Kummissjoni Ewropea fi żmien għaxart ijiem mill-għada tal-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (4).

(151)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni tajba, għandu jiġi ffissat perjodu li matulu l-partijiet interessati li jkunu għamlu lilhom infushom magħrufa sal-limitu ta’ żmien speċifikat fin-notifika tal-inizjazzjoni jkunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jitolbu seduta ta’ smigħ.

(152)

Is-sejbiet li jikkonċernaw l-impożizzjoni ta’ dazji antidumping magħmula għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma provviżorji u jista’ jkun li jkollhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid għall-finijiet ta’ kwalunkwe sejbiet definittivi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dazju antidumping provviżorju huwa b’dan impost fuq l-importazzjonijiet ta’ aċidu ossaliku, kemm jekk f’forma diidrata (numru CUS 0028635-1 u numru CAS 6153-56-6) jew f’forma anidrata (numru CUS 0021238-4 u numru CAS 144-62-7) u kemm jekk f’soluzzjoni milwiema jew le, li bħalissa jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM ex 2917 11 00 (kodiċi TARIC 2917110091) u li joriġina mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mill-Indja.

2.   Ir-rata tad-dazju antidumping provviżorja applikabbli għall-prezz nett u ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju, tal-prodott deskritt fil-paragrafu 1 u manifatturat mill-kumpaniji msemmija hawn taħt għandha tkun kif ġej:

Pajjiż

Kumpanija

Dazju provviżorju

%

Kodiċi addizzjonali TARIC

L-Indja

Punjab Chemicals u Crop Protection Limited

22,8

B230

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

43,6

B999

Ir-RPĊ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

52,2

B999

3.   Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni tal-prodott imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun soġġett għall-provvediment ta’ sigurtà ekwivalenti għall-ammont tad-dazju provviżorju.

4.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazji doganali.

Artikolu 2

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009, il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-iżvelar tal-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom kien adottat dan ir-Regolament, jesprimu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u japplikaw sabiex jinstemgħu b’mod orali mill-Kummissjoni fi żmien xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2.   Skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009, il-partijiet ikkonċernati jistgħu jikkummentaw dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi żmien xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika għal perjodu ta’ sitt xhur.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU C 24, 26.1.2011, p. 8.

(3)  Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ, id-Direttorat H, 1049 Brussell, il-Belġju.

(4)  F’sitwazzjonijiet bħal dawn, il-Kummissjoni tiġbor l-informazzjoni fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet espressi mill-Korp tal-Appell tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rapport tiegħu fid-DS 397 (EC-Fasteners), b’mod partikolari l-punti 371-384 tiegħu (ara www.wto.org). Madankollu, il-fatt li l-Kummissjoni tiġbor din l-informazzjoni ma jippreġudikax jekk u liema konsegwenzi tassoċja l-Unjoni Ewropea ma’ dik id-deċiżjoni f’din l-investigazzjoni.


20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/16


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1044/2011

tad-19 ta’ Ottubru 2011

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti [Kabanosy (STG)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, l-applikazzjoni tal-Polonja li waslet fit-22 ta’ Jannar 2007 għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Kabanosy” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja u l-Awstrija ressqu l-oġġezzjonijiet tagħhom għar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006. L-oġġezzjonijiet tqiesu ammissibbli skont l-Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, il-punt (a) ta’ dak ir-Regolament.

(3)

Bl-ittri tas-26 ta’ Jannar 2010, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri kkonċernati biex jibdew il-konsultazzjonijiet xierqa.

(4)

Filwaqt li fi ħdan iż-żmien stipulat, intlaħqu ftehimiet bejn l-Awstrija u l-Polonja u bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja, ma ntlaħaq l-ebda ftehim bejn il-Ġermanja u l-Polonja. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tadotta deċiżjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006.

(5)

Id-dikjarazzjonijiet ta’ oġġezzjonijiet ikkonċernaw nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006.

(6)

Fir-rigward tan-nuqqas ta’ konformità allegat mal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 fir-rigward tal-karattru speċifiku tal-“Kabanosy” ma ġie identifikat l-ebda żball ċar. Permezz tal-karatteristiċi tiegħu kif iddefiniti fl-ispeċifikazzjoni (il-karatteristiċi tal-laħam, it-togħma u l-għamla unika) “Kabanosy” jiddistingwi ruħu b’mod ċar minn prodotti simili oħra tal-istess kategorija u għalhekk huwa f’konformità mad-definizzjoni tal-karattru speċifiku fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1) ta’ dak ir-Regolament. Fl-ispeċifikazzjoni “Kabanosy” huwa deskritt bħala tip ta’ zalzett niexef, twil u rqiq mibrum min-naħa waħda, imkemmex kollu bl-istess mod u mitwi fi tnejn, li għandha tiġi kkunsidrata bħala karatteristika fiżika intrinsika u għalhekk mhux kwistjoni ta’ preżentazzjoni tal-prodott. Fl-aħħar nett, l-istandardizzazzjoni nazzjonali tal-“Kabanosy” ma ttellifx ir-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni peress li ġiet stabbilita sabiex tiddefinixxi l-ispeċifiċità tal-prodott u, għalhekk, huwa kopert mid-deroga stipulata fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 2(2) ta’ dak ir-Regolament.

(7)

Fir-rigward tal-oġġezzjonijiet ibbażati fuq in-nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, lanqas hemm ma ġie identifikat żball ċar. Id-denominazzjoni “Kabanosy” ma tirreferix biss għal dikjarazzjonijiet ta’ natura ġenerali użati għal ġabra ta’ prodotti u lanqas mhija qarrieqa. Għalhekk mhijiex ikkonċernata bit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(3) ta’ dak ir-Regolament. Barra minn hekk il-karattru speċifiku mhuwiex dovut għall-provenjenza jew l-oriġini ġeografika tal-prodott. Minflok, l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tistabbilixxi kriterju ta’ kwalità għall-popolazzjoni tal-ħnieżer li għandha effett fuq il-kwalità tal-prodott lest u għalhekk tassew fuq il-karattru speċifiku tal-“Kabanosy”. L-elementi ewlenin tal-karattru tradizzjonali tal-“Kabanosy” jikkonsistu kemm mill-użu ta’ materjali tradizzjonali mhux ipproċessati kif ukoll minn metodu tradizzjonali ta’ produzzjoni u b’hekk dawk l-elementi huma konformi mal-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament.

(8)

Fir-rigward tal-eżistenza ta’ bosta varjazzjonijiet oħra lingwistiċi jew ortografiċi tad-denominazzjoni, il-“Kabanosy” biss qed jintalab li jiġi rreġistrat skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006.

(9)

Il-protezzjoni msemmija fl-Artikolu 13(2) ta’ dak ir-Regolament ma ġietx rikjesta. Ir-reġistrazzjoni mingħajr ir-riżerva tad-denominazzjoni madankollu tippermetti li denominazzjoni rreġistrata tista’ tkompli tintuża fuq it-tikkettar ta’ prodotti li ma jikkorrispondux mal-ispeċifikazzjoni rreġistrata mingħajr l-indikazzjoni “speċjalità tradizzjonali garantita”, l-abbrevjazzjoni “STG” jew il-logo assoċjat tal-UE. Ladarba “Kabanosy” jkun irreġistrat xorta jkun possibbli li jiġu prodotti u kkummerċjalizzati prodotti simili għal “Kabanosy” taħt id-denominazzjoni “Kabanosy” iżda mingħajr referenza għar-reġistrazzjoni tal-UE. Għalhekk ir-reġistrazzjoni tal-“Kabanosy” bħala speċjalità tradizzjonali garantita bl-ebda mod mhi ser tnaqqas id-drittijiet ta’ produtturi oħra li jużaw denominazzjoni simili jew saħansitra identika għall-prodotti tagħhom.

(10)

Sabiex jiġi rispettat l-użu ġust u tradizzjonali u biex tkun evitata l-possibbiltà attwali ta’ konfużjoni, it-tikettar tal-“Kabanosy” għandu jkollu indikazzjoni, fil-lingwi tal-pajjiżi fejn huwa kkummerċjalizzat il-prodott, li jinforma lill-konsumaturi li ġie prodott skont it-tradizzjoni Pollakka.

(11)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, id-denominazzjoni “Kabanosy” għandha għalhekk tiddaħħal fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti u l-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tiġi aġġornata kif xieraq.

(12)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni li tidher fl-Anness I għal dan ir-Regolament qiegħda b’dan tiddaħħal fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni kkonsolidata tal-prodott hija stipulata fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2)  ĠU C 156, 9.9.2009, p. 27.


ANNESS I

Prodotti tal-Anness I għat-Trattat tal-KE maħsuba għall-konsum mill-bniedem:

Klassi 1.2. —   Prodotti magħmulin mil-laħam (imsajrin, immellħin, affumikati, eċċ.)

IL-POLONJA

Kabanosy (STG)


ANNESS II

APPLIKAZZJONI GĦAL REĠISTRAZZJONI TA’ SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GGARANTITA (STG)

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 509/2006

“KABANOSY”

Nru tal-KE: PL-TSG-0007-0050-22.1.2007

1.   Isem u indirizz tal-grupp applikant

Isem:

Związek “Polskie Mięso” (il-Federazzjoni Pollakka tal-impriżi tal-industrija tal-laħam)

Indirizz:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw.

Nru tat-telefown:

+48 228302657.

Nru tal-faks:

+48 228301648

Indirizz tal-posta elettronika:

info@polskie-mieso.pl.

2.   Stat membru jew pajjiż terz

Il-Polonja

3.   Speċifikazzjoni tal-Prodott

3.1.   L-isem (jew l-ismijiet) li għandhom jiġu rreġistrati (l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

“Kabanosy”

L-indikazzjoni “Prodott skont it-tradizzjoni Pollakka” tradotta fil-lingwa tal-pajjiż fejn qed jiġi kkummerċjalizzat għandha tidher fuq it-tikkettar.

3.2.   Jekk l-isem

hux speċifiku fih innifsu

Image

jesprimix in-natura speċifika tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

L-isem jesprimi n-natura speċifika tal-prodott. Fis-seklu 19, fil-Polonja u l-Litwanja, il-kelma “kaban”, jew fid-diminuttiv “kabanek”, kienet tirreferi għal ħnieżer żgħar magħlufin ħafna li kienu jissemmnu l-iktar bil-patata, u l-laħam li kienu jipproduċu normalment kien jissejjaħ “kabanina”. Il-kelma “kabanos” ġejja mill-isem li kien jintuża għal dawn il-ħnieżer.

3.3.   Jekk l-isem hux qed jiġi rriżervat skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006

Reġistrazzjoni flimkien mar-riżerva tal-isem

Image

Reġistrazzjoni mingħajr ir-riżerva tal-isem

3.4.   It-tip ta’ prodott

Il-Kategorija 1.2 —

Il-prodotti tal-laħam (imsajrin, immellħin, affumikati, eċċ.)

3.5.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel li għalih japplika l-isem indikat fil-punt 3.1 (l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

Il-“Kabanosy” huwa tip ta’ zalzett niexef, twil u rqiq mibrum minn naħa waħda u mkemmex kollu bl-istess mod. Iz-zalzett huwa mitwi fi tnejn u fit-tidwira jkun hemm inċiż minn fejn ikun iddendel.

Il-wiċċ tal-“Kabanosy” huwa aħmar skur bi ħjiel ta’ lewn iċ-ċirasa. Meta taqsmu, tara biċċiet tal-laħam ta’ lewn aħmar skur u xaħam lewn il-krema.

Meta tmissu, il-wiċċ jinħass lixx, niexef u mkemmex kollu bl-istess mod.

Il-“Kyesabanosy” għandu togħma qawwija ta’ laħam tal-majjal imsajjar u ppriservat u jħallilek togħma delikata u ta’ duħħan bir-riħa tal-karwija u tal-bżar.

Il-kompożizzjoni kimika:

il-kontenut tal-proteina - mhux inqas minn 15,0 %,

il-kontenut tal-ilma - mhux iktar minn 60,0 %,

il-kontenut tax-xaħam - mhux iktar minn 35,0 %,

il-kontenut tal-melħ - mhux iktar minn 3,5 %,

il-kontenut tan-nitrat (III) u tan-nitrat (V) espress f’NaNO2 — mhux iktar minn 0,0125 %.

Il-valuri tal-kompożizzjoni kimika mogħtija hawn fuq jiżguraw il-kwalità tradizzjonali tal-prodott. Ir-rendiment tal-prodott aħħari meta mqabbel mal-laħam li jintuża bħala materja prima jrid ikun ta’ inqas minn 68 %.

3.6.   Deskrizzjoni tal-metodu tal-produzzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel li għalih japplika l-isem indikat fil-punt 3.1 (l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2007)

L-ingredjenti

 

Laħam (100 kilogramm ta’ materja prima):

Laħam tal-majjal tal-Kategorija I b’kontenut tax-xaħam li ma jaqbiżx il-15 % — 30 kg,

Laħam tal-majjal tal-Kategorija IIA b’kontenut tax-xaħam li ma jaqbiżx l-20 % — 40 kg.

Laħam tal-majjal tal-Kategorija IIB b’kontenut tax-xaħam li ma jaqbiżx l-40 % — 30 kg.

 

It-taħwir (għal kull 100 kilogramm ta’ laħam):

bżar naturali — 0,15 kg

noċemuskata — 0,05 kg

karwija — 0,07 kg

zokkor — 0,20 kg

 

Addittivi oħrajn:

taħlita għall-ippriservar [ibbażata fuq taħlita ta’ melħ tal-mejda (NaCl) u nitrit tas-sodju(NaNO2)] — madwar 2 kg

L-għalf fil-kuntest tal-produzzjoni tal-laħam tal-majjal maħsub għall-użu fil-produzzjoni tal-“Kabanosy”

L-għalf jirreferi għal tismin biex jinkiseb laħam mimli xaħam. L-għan hu li jkunu prodotti ħnieżer b’piż li ma jaqbiżx il-120 kg, u li jkun ikkaratterizzat minn kontenut għoli tax-xaħam ġol-muskoli (iktar minn 3 %).

It-tismin jissejjes fuq razez li jimmaturaw tard, u reġim xieraq tat-tismin jagħmilha possibbli li wieħed jikseb il-kontenut mixtieq tax-xaħam ġol-muskoli. Ir-razez użati għat-tismin ma għandhomx il-ġene RN, u l-ġene RYR 1T jinsab f’20 % tal-popolazzjoni.

It-tismin għandu jitwettaq fi tliet stadji — l-istadju nru I sa madwar 60 kg, l-istadju nru II sa madwar 90 kg u l-istadju nru III sa 120 kg.

It-tismin ta’ annimali li jiżnu sa 90 kg isir billi jintużaw żewġ tipi ta’ taħlitiet tal-għalf. It-taħlitiet tal-għalf (il-porzjonijiet) jinkludu:

—   bħala komponenti li jagħtu l-enerġija: trab taċ-ċereali – qamħ, xgħir, segala, ħafur, “triticale” jew qamħirrum; it-trab tal-qamħirrum u t-trab tal-varjetajiet tal-ħafur għeri jgħoddu għal mhux iktar minn 30 % tat-taħlitiet;

—   bħala komponenti li jagħtu l-proteina: trab tal-lupin, tal-favetta u tal-piżelli, ikel tas-soja minn wara li jkun estratt, ikel taż-żerriegħa tal-kolza wara li jkun estratt, kejk taż-żejt tal-kolza, il-ħmira tal-għalf jew l-għalf aħdar imnixxef.

It-taħlitiet tal-għalf (il-porzjonijiet) għall-annimali li jiżnu minn 90 sa 120 kg jinkludu:

—   bħala komponenti li jagħtu l-enerġija: trab tal-qamħ, tax-xgħir, tas-segala, u tat-“triticale”. It-trab tal-qamħirrum u t-trab tal-varjetajiet tal-ħafur għeri ma għandhomx jintużaw fit-taħlitiet (il-porzjonijiet);

—   bħala komponenti li jagħtu l-proteina: trab tal-għelejjel mill-familja “Leguminosae” (il-lupin, il-favetta u l-piżelli), ikel tas-soja minn wara li jkun estratt, kejk taż-żejt tal-kolza jew ikel taż-żerriegħa tal-kolza wara li jkun estratt u l-għalf aħdar imnixxef.

Dawn li ġejjin ma għandhom jintużaw fl-ebda punt fiċ-ċiklu tal-għalf: iż-żjut veġetali, l-għalf li ġej mill-annimali, per eżempju t-trab tal-ħalib, ix-xorrox imnixxef, l-ikel mill-ħut.

Il-kontenut tal-enerġija metabolika (EM) fit-taħlitiet fl-istadji kollha tat-tismin huwa ta’ 12 sa 13-il MJ ta’ EM għal kull kilogramm tat-taħlita. Il-kontenut tal-proteina fit-taħlitiet għandu jkun ta’ madwar 16 sa 18 % fl-ewwel stadju tat-tismin, ta’ 15 sa 16 % fit-tieni stadju u ta’ madwar 14 % fl-aħħar stadju.

Il-porzjonijiet għall-ħnieżer tas-simna jistgħu jissejsu fuq taħlitiet nutrittivi biss, jew fuq taħlitiet nutrittivi u ikel fi kwantitajiet kbar, jiġifieri patata u għalf aħdar.

L-istadji fil-produzzjoni tal-“Kabanosy”

L-ewwel stadju

it-tqattigħ preliminari tal-ingredjenti tal-laħam kollha. Wieħed irid jiżgura li l-biċċiet tal-laħam ikunu kollha tal-istess daqs (b’dijametru ta’ madwar 5 ċm).

It-tieni stadju

l-ippriservar tradizzjonali (il-metodu n-niexef) għal madwar 48 siegħa, bl-użu ta’ taħlita għall-ippriservar.

It-tielet stadju

il-laħam tal-Kategorija I jiċċekken għal daqs ta’ madwar 10 mm, filwaqt li dak tal-Kategoriji IIA u IIB jiċċekken għal daqs ta’ madwar 8 mm.

Ir-raba’ stadju

it-taħlit tal-ingredjenti tal-laħam kollha mat-taħwir: il-bżar naturali, in-noċemuskata, il-karwija u z-zokkor.

Il-ħames stadju

il-mili f’kisjiet irqaq magħmulin min-nagħaġ li jkollhom dijametru ta’ bejn 20 u 22 mm, u l-brim, min-naħa waħda, taz-zalzett li jkun twil madwar 25 ċm.

Is-sitt stadju

Iz-zalzett jitħalla joqgħod sagħtejn f’temperatura li ma tkunx ta’ iktar minn 30 oĊ. Tnixxif preliminari tal-wiċċ, u l-ingredjenti ta’ ġoz-zalzett “joqogħdu”.

Is-seba’ stadju

it-tnixxif tal-wiċċ u l-affumikar tradizzjonali fid-duħħan jaħraq (għal madwar 150 minuta) u s-sajran fil-forn sa ma t-temperatura ta’ ġoz-zalzett tilħaq mill-inqas is-70 oĊ.

It-tmien stadju

Jitwaqqaf il-proċess tal-affumikar u l-“Kabanosy” jitħalla fil-kamra tad-duħħan għal madwar siegħa. Wara jitkessaħ u jitqiegħed fil-friġġ f’temperatura li tkun inqas minn 10 oĊ.

Id-disa’ stadju

it-tnixxif f’temperatura ta’ bejn l-14 u t-18-il oĊ u f’umdità ta’ 80 % għal minn 3 sa 5 ġranet sa ma jinkiseb ir-rendiment mixtieq (li ma jaqbiżx it-68 %).

3.7.   In-natura speċifika tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel (l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2007)

In-natura speċifika tal-“Kabanosy” ġejja minn diversi karatteristiċi li huma tipiċi għall-prodott:

kemm hu tari, in-natura mmerqa u l-proprjetajiet speċifiċi tal-laħam;

togħma u riħa eċċezzjonali;

forma uniformi u karatteristika.

Kemm hu tari, in-natura mmerqa u l-proprjetajiet speċifiċi tal-laħam

Il-laħam tal-majjal minn ħnieżer ta’ razez li jimmaturaw tard, imsemmna sa ma jilħqu piż ta’ madwar 120 kg, u li jkollhom il-karatteristiċi ġenetiċi deskritti fil-punt 3.6, huwa ingredjent essenzjali tal-“kabanosy” li jinfluwenza n-natura speċifika ta’ dan iz-zalzett. Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti trendi kontenut tax-xaħam ġol-muskoli ta’ iktar minn 3 %, li jiżgura li l-laħam ikollu l-proprjetajiet tat-togħma u teknoloġiċi xierqa li huma meħtieġa għall-produzzjoni tal-“Kabanosy”. L-użu ta’ din it-tip ta’ materja prima u l-konformità mal-metodu tradizzjonali tal-produzzjoni, b’attenzjoni speċjali għall-istadji tat-tqattigħ, tal-ippriservar u tal-affumikar, jiżguraw li l-“Kabanosy” jkun tari u mmerraq b’mod eċċezzjonali. Karatteristika oħra tal-“Kabanosy” huwa l-ħoss li jinstema’ b’mod ċar li jagħmlu meta jinqasmu fi tnejn. Dan il-ħoss huwa minħabba kemm hu tari l-laħam u minħabba l-mod li bih jitħejja l-“Kabanosy”, b’mod partikolari kif jitnixxef u jiġi affumikat.

Togħma u riħa eċċezzjonali

It-togħma u r-riħa tal-“Kabanosy” huma l-karatteristiċi li jiddistingwuh mit-tipi ta’ zalzett l-oħrajn. Dawn il-karatterstiċi huma minħabba li fil-proċess tal-produzzjoni jintuża taħwir magħżul kif xieraq u l-proporzjonijiet tagħhom: il-bżar naturali, in-noċemuskata, il-karwija u z-zokkor u l-proċess speċifiku tal-affumikar, li jkompli jtejjeb it-togħma tal-prodott

Forma uniformi u karatteristika

In-natura speċifika tal-“Kabanosy” hija marbuta l-iktar mal-forma unika tiegħu. Il-“Kabanosy” huwa tip ta’ zalzett niexef, twil u rqiq mibrum minn naħa waħda u mkemmex kollu bl-istess mod.

3.8.   In-natura tradizzjonali tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel (l-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

Metodu tradizzjonali tal-produzzjoni u tal-ħażna:

Il-“Kabanosy” jew tipi ta’ zalzett irqiq, niexef u affumikat magħmul mil-laħam tal-majjal u f’kisjiet magħmulin min-nagħaġ kienu jittieklu mal-Polonja kollha sa mis-snin għoxrin u tletin tas-seklu l-ieħor. Huma kienu jiġu prodotti fi stabbilimenti żgħar tal-biċċiera tal-post b’dan l-istess isem, iżda f’varjetajiet reġjonali differenti. L-ikbar differenzi kienu fit-taħwir użat, iżda wkoll fil-kwalità taz-zalzett innifsu. Il-kotba tat-tisjir u l-pubblikazzjonijiet tal-ikel ta’ dak iż-żmien, bħall-ktieb ta’ M. Karczewska msejjaħ “Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym” li kien ippubblikat fl-1937 f’Varsavja, taw ir-riċetti tal-“Kabanosy” u għenu biex ikunu standardizzati t-tekniki tal-produzzjoni tiegħu, u b’hekk ippermettew li jkun ikkonsolidat ismu u li tittejjeb il-kwalità. Dan iz-zalzett kellu togħma tajba u t-tekniki tal-ippriservar bħall-affumikar u t-tnixxif fissru li seta’ jinżamm għal żmien twil.

Wara l-1945 kien hemm standardizzar f’attentat biex tittejjeb il-kwalità tal-prodott. Il-“Kabanosy” kien rrilaxxat għall-konsum b’mod uffiċjali bid-Digriet tal-Ministeri għall-Fornimenti, għall-Industrija u għall-Kummerċ tal-15 ta’ Settembru 1948 (il-Ġurnal tal-Liġijiet nru 1948/44, il-punt nru 334). Wara dan, l-aspetti teknoloġiċi u dawk tal-produzzjoni ġew standardizzati (l-Istandard nru RN54/MPMIM1-Mięs-56 tat-30 ta’ Diċembru 1954), u fl-1964 il-Kwartieri Ġenerali tal-Industrija tal-Laħam Pollakka f’Varsavja ħarġet riċetta standard tal-“Kabanosy” msejsa fuq il-metodi tradizzjonali tal-produzzjoni (ir-Regolamenti Interni Nru 21).

Il-“Kabanosy” kien popolari ferm fi żmien il-Komuniżmu (1945-89); kulħadd kien jixtrihom. Huma kienu jsebbħu l-imwejjed eleganti fl-okkażjonijiet speċjali u fl-istess ħin kienu adattati bħala ikel tal-piknik għal dawk li jkunu qed jivvjaġġaw, bħala rigal jew bħala ikla ħafifa għal mal-vodka. Flimkien mal-perżut u l-bejken, huma saru wkoll speċjalità Pollakka tal-esportazzjoni.

Ingredjent tradizzjonali — il-laħam tal-majjal

Il-“Kabanosy” jsir minn ħnieżer imsemmnin apposta li kienu magħrufa bħala “kabany”. Il-kelma “kaban” tidher fil-poeżija epika tal-1834 imsejħa “Pan Tadeusz” ta’ Adam Mickiewicz, il-poeta nazzjonali Pollakk. Il-kelma kienet tintuża oriġinarjament biex tirreferi għall-ħnieżer selvaġġi u wkoll għaż-żwiemel, iżda, skont il-Volum 13 tal-“Encyklopedyja Powszechna” tal-1863, sas-seklu 19 kienet qed tintuża minn kulħadd biex tirreferi għal qażquż oħxon, magħluf tajjeb. Il-ħnieżer kienu jissemmnu apposta sabiex jinkiseb laħam fin u tajjeb ferm b’kontenut għoli tax-xaħam ġol-muskoli li kien jagħti lill-prodotti li jsiru minnu togħma qawwija u speċifika, u natura tarija u mmerqa. Il-kelma “kabanina” li ġejja mill-kelma “kaban” ukoll kienet tintuża ferm. Skont it-tifsira mogħtija fid-dizzjunarju Pollakk ippubblikat f’Vilnius fl-1861, normalment din kienet tirreferi għal-laħam tal-majjal.

Il-laħam tal-ħnieżer imkabbrin sabiex ikun prodott il-“Kabanosy” jrid ikollu kontenut tax-xaħam ġol-muskoli ta’ iktar minn 3 %; dawn huma l-istrixxi ta’ grass fil-laħam dgħif li lill-prodott jagħtuh in-natura tarija u mmerqa u t-togħma bnina mixtieqa. L-użu ta’ dan it-tip ta’ laħam jinfluwenza b’mod deċiżiv il-kwalità tal-prodott aħħari u n-natura speċifika tiegħu, u jżomm mal-metodu tradizzjonali tal-produzzjoni.

3.9.   Ir-rekwiżiti minimi u l-proċeduri sabiex tiġi vverifikata n-natura speċifika (l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

F’dak li għandu x’jaqsam man-natura speċifika tal-“Kabanosy”, għandhom ikunu suġġetti għall-verifiki b’mod partikolari l-affarijiet li ġejjin:

(1)

Il-kwalità tal-materja prima li tintuża fil-produzzjoni tiegħu (il-laħam u t-taħwir), inklużi:

l-adattabbiltà teknoloġika tal-laħam;

it-tip ta’ tismin;

iż-żmien tal-ippriservar;

it-taħwir użat fil-produzzjoni tal-“Kabanosy” u l-proporzjonijiet li jintużaw.

(2)

Il-proċess tal-affumikar tal-“Kabanosy”

Matul spezzjoni, l-affarijiet li ġejjin iridu jiġu vverifikati:

iż-żamma tat-temperatura meħtieġa għall-affumikar tradizzjonali fid-duħħan jaħraq u t-temperatura tat-tisħin;

iż-żamma taż-żmien u tat-temperatura tal-affumikar ripetut fid-duħħan kiesaħ;

l-użu tal-laqx tal-fagu għall-affumikar fid-duħħan kiesaħ.

(3)

Il-kwalità tal-prodott aħħari:

il-kontenut tal-proteina;

il-kontenut tal-ilma;

il-kontenut tax-xaħam;

il-kontenut tal-klorur tas-sodju;

il-kontenut tan-nitrat (III) u tan-nitrat (V);

it-togħma u r-riħa.

(4)

Il-forma tal-prodott.

Il-frekwenza tal-verifiki

Il-verifiki tal-istadji msemmija hawn fuq għandhom jitwettqu darba kull xahrejn. Jekk dawn l-istadji kollha jkunu qed jitwettqu tajjeb, il-frekwenza tal-verifiki tista’ titnaqqas għal tnejn fis-sena.

Jekk, fi kwalunkwe stadju, iseħħu irregolaritajiet, il-frekwenza tal-verifiki ta’ dak l-istadju jridu jiżdiedu (għal darba kull xahrejn). Il-verifiki tal-istadji l-oħra jistgħu jitwettqu darba kull sitt xhur.

4.   Awtoritajiet jew entitajiet li jivverifikaw il-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott

4.1.   Isem u Indirizz

Isem:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych

Indirizz:

ul. Wspólna 30, 00-930 Warsaw, Poland

Nru tat-telefown:

+48 226232901.

Nru tal-faks:

+48 226232099.

Indirizz tal-posta elettronika:

Image

Pubbliku

 Privat

4.2.   Il-ħidmiet speċifiċi tal-awtorità jew tal-entità

L-awtorità tal-ispezzjoni msemmija hawn fuq hija responsabbli għall-verifiki tal-ispeċifikazzjoni kollha.


20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/23


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1045/2011

tad-19 ta’ Ottubru 2011

dwar in-nonapprovazzjoni tas-sustanza attiva asulam, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) għandha tapplika, fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni, għas-sustanzi attivi li għalihom tkun ġiet stabbilita l-kompletezza skont l-Artikolu 16 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ proċedura regolari u aċċellerata għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li kienu jagħmlu parti mill-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dik id-Direttiva iżda li ma ġewx inklużi fl-Anness I tagħha (3). L-asulam hija sustanza attiva li għaliha l-kompletezza ġiet stabbilita skont dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 451/2000 (4) u (KE) Nru 1490/2002 (5) jistipulaw ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tat-tieni u t-tielet stadji tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE u jistabbilixxu listi ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati bil-ħsieb li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE. Dawn il-listi kienu jinkludu l-asulam.

(3)

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1095/2007 tal-20 ta’ Settembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1490/2002 li jwaqqaf regoli oħra fid-dettall għall-implimentazzjoni tat-tielet stadju tal-programm ta’ ħidma li jissemma fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2229/2004 li jwaqqaf regoli oħra fid-dettall għall-implimentazzjoni tar-raba’ stadju tal-programm ta’ ħidma li jissemma fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (6), in-notifikant irtira l-appoġġ tiegħu għall-inklużjoni ta’ dik is-sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE fi żmien xahrejn mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1095/2007. Għaldaqstant, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE tal-5 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (7) ġiet adottata għan-noninklużjoni tal-asulam.

(4)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE n-notifikant oriġinali (minn issa ’l quddiem “l-applikant”) ressaq applikazzjoni ġdida bit-talba li tiġi applikata l-proċedura aċċellerata, kif stipulat fl-Artikoli 14 sa 19 tar-Regolament (KE) Nru 33/2008.

(5)

L-applikazzjoni ntbagħtet lir-Renju Unit, li kien inħatar bħala l-Istat Membru relatur permezz tar-Regolament (KE) Nru 1490/2002. Il-perjodu ta’ żmien għall-proċedura aċċellerata ġie rispettat. L-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva u l-utilizzazzjonijiet indikati huma l-istess bħal dawk li kienu s-suġġett tad-Deċiżjoni 2008/934/KE. Dik l-applikazzjoni hija konformi wkoll mar-rekwiżiti proċedurali u sostantivi li jifdal tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 33/2008.

(6)

Ir-Renju Unit ivvaluta d-dejta addizzjonali sottomessa mill-applikant u pprepara rapport addizzjonali. Huwa bagħat dan ir-rapport lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ’il quddiem “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fis-6 ta’ Novembru 2009. L-Awtorità kkomunikat ir-rapport addizzjonali lill-Istati Membri l-oħra u lill-applikant għall-kummenti u għaddiet il-kummenti li kienu waslulha lill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 33/2008 u fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità ppreżentat il-konklużjoni tagħha dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-asulam lill-Kummissjoni fit-23 ta’ Settembru 2010 (8). L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni, ir-rapport addizzjonali u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u ġew iffinalizzati fl-14 ta’ Lulju 2011 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għall-asulam.

(7)

Matul il-valutazzjoni ta’ din is-sustanza attiva, ġew identifikati xi punti ta’ tħassib. Dawn kienu, b’mod partikolari, kif ġej. Ma kienx possibbli li titwettaq valutazzjoni affidabbli tal-espożizzjoni tal-konsumaturi billi kienet nieqsa d-dejta dwar il-preżenza u t-tossiċità tal-metabolit sulfanilamid, kif ukoll dwar il-preżenza ta’ metaboliti oħra potenzjalment sinifikanti li ma kinux analizzati fil-provi dwar ir-residwi u l-istudji ta’ pproċessar disponibbli. Barra minn hekk, ma kienx hemm dejta dwar ir-rilevanza tossikoloġika tal-impuritajiet fl-ispeċifikazzjoni teknika tas-sustanza attiva. Ġie identifikat ukoll riskju għoli għall-għasafar.

(8)

Il-Kummissjoni stiednet lill-applikant biex iressaq il-kummenti tiegħu dwar il-konklużjoni tal-Awtorità. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 33/2008, il-Kummissjoni stiednet lill-applikant biex iressaq l-osservazzjonijiet tiegħu dwar l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni. L-applikant ressaq l-osservazzjonijiet tiegħu, li ġew eżaminati bir-reqqa.

(9)

Madankollu, minkejja l-argumenti mressqa mill-applikant, ma setax jitwarrab għal kollox it-tħassib imsemmi fil-premessa 7. Għaldaqstant, ma ġiex ippruvat li wieħed jista’ jistenna li, skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-asulam jissodisfaw b’mod ġenerali r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE.

(10)

L-asulam għalhekk ma għandhiex tiġi approvata skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(11)

Għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-asulam, fejn l-Istati Membri jagħtu xi moratorju skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, dan il-moratorju għandu jiskadi mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012 kif stabbilit fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2008/934/KE.

(12)

Dan ir-Regolament ma jmurx kontra s-sottomissjoni ta’ applikazzjoni oħra għall-asulam skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(13)

Fl-interess taċ-ċarezza, l-annotazzjoni għall-asulam fl-Anness tad-Deċiżjoni 2008/934/KE għandha titħassar.

(14)

Huwa għalhekk xieraq li d-Deċiżjoni 2008/934/KE tiġi emendata skont dan.

(15)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali ma tax opinjoni. Kien meqjus li jinħtieġ att ta’ implimentazzjoni u l-president ressaq l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni lill-kumitat tal-appell għal aktar deliberazzjoni. Il-kumitat tal-appell ma tax opinjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Nuqqas ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva

Is-sustanza attiva asulam mhijiex approvata.

Artikolu 2

Miżuri tranżitorji

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-asulam jiġu revokati sal-31 ta’ Diċembru 2011.

Artikolu 3

Perjodu ta’ konċessjoni

Kull perjodu ta’ konċessjoni mogħti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jkun qasir kemm jista’ jkun u għandu jiskadi sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012.

Artikolu 4

Emendi għad-Deċiżjoni 2008/934/KE

Fl-Anness tad-Deċiżjoni 2008/934/KE, l-annotazzjoni għall-‘asulam’ titħassar.

Artikolu 5

Id-dħul fis-seħħ u d-data ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.

(4)  ĠU L 55, 29.2.2000, p. 25.

(5)  ĠU L 224, 21.8.2002, p. 23.

(6)  ĠU L 246, 21.9.2007, p. 19.

(7)  ĠU L 333, 11.12.2008, p. 11.

(8)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance asulam. EFSA Journal 2010;8(12):1822. [71 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1822. Disponibbli onlajn: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/25


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1046/2011

tad-19 ta’ Ottubru 2011

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 ta’ Ottubru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

EC

31,1

MA

43,8

MK

53,3

ZA

35,6

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 90 70

EC

33,4

TR

133,8

ZZ

83,6

0805 50 10

AR

54,2

CL

60,5

TR

65,3

UY

56,8

ZA

75,9

ZZ

62,5

0806 10 10

BR

217,2

CL

71,4

MK

110,6

TR

122,0

ZA

64,2

ZZ

117,1

0808 10 80

AR

61,9

BR

62,6

CA

105,4

CL

99,9

CN

58,0

NZ

119,3

US

82,9

ZA

94,8

ZZ

85,6

0808 20 50

AR

50,6

CN

63,2

TR

129,3

ZZ

81,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/27


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1047/2011

tad-19 ta’ Ottubru 2011

dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni ta' tewm fis-subperjodu tal-1 ta' Diċembru 2011 sad-29 ta’ Frar 2012

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament “Waħdieni dwar l-OKS”) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji għall-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2007 (3) jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji, u jintroduċi sistema għal liċenzji għall-importazzjoni u ċertifikati ta' oriġini għat-tewm u għal ċerti prodotti agrikoli oħra importati minn pajjiżi terzi.

(2)

Il-kwantitajiet li għalihom ġew introdottti applikazzjonijiet għal-liċenzji “A” minn importaturi tradizzjonali u minn importaturi ġodda fl-ewwel sebat ijiem ta' xogħol ta' Ottubru 2011, skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 341/2007, jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli għall-prodotti li joriġinaw miċ-Ċina u mill-pajjiżi terzi kollha għajr iċ-Ċina u l-Arġentina.

(3)

Għaldaqstant, skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, jeħtieġ issa li jiġi stabbilit sa liema punt l-applikazzjonijiet għal-liċenzji “A” mibgħuta lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Ottubru 2011 jistgħu jiġu sodisfatti skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 341/2007.

(4)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni effikaċi tal-proċedura tal-ħruġ taċ-ċertifikati tal-importazzjoni, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ eżatt wara li jiġi ppubblikat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni “A” ippreżentati skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 341/2007 fl-ewwel sebat ijiem ta' xogħol ta' Ottubru 2011 u mibgħuta lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Ottubru 2011 ġew sodisfatti skont il-perċentwali tal-kwantitajiet mitluba indikati fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 90, 30.3.2007, p. 12.


ANNESS

Oriġini

Nru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

L-Arġentina

Importaturi tradizzjonali

09.4104

84,959795  %

Importaturi ġodda

09.4099

1,064155  %

Iċ-Ċina

Importaturi tradizzjonali

09.4105

43,180341  %

Importaturi ġodda

09.4100

0,381865  %

Pajjiżi terzi oħra

Importaturi tradizzjonali

09.4106

100  %

Importaturi ġodda

09.4102

1,910605  %


DEĊIŻJONIJIET

20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/29


DEĊIŻJONI TAL-PRESIDENT TAL-KUMMISSJONI EWROPEA

tat-13 ta’ Ottubru 2011

dwar il-funzjoni u t-termini ta’ referenza tal-uffiċjal tas-seduta f’ċerti proċedimenti dwar il-kompetizzjoni

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/695/UE)

IL-PRESIDENT TAL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kummissjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 22 tagħhom,

Billi:

(1)

Taħt is-sistema għall-infurzar tal-liġi dwar il-kompetizzjoni stabbilita skont it- Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejħa “it-Trattat”), il-Kummissjoni tinvestiga u tiddeċiedi fuq il-każijiet permezz ta’ deċiżjoni amministrattiva, soġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem “il-Qorti tal-Ġustizzja”).

(2)

Il-Kummissjoni trid twettaq il-proċedimenti tagħha dwar il-kompetizzjoni b’mod ġust, imparzjali u oġġettiv u għandha tiżgura r-rispett għad-drittijiet proċedurali tal-partijiet ikkonċernati kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (2), fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet) (3), fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004 tas-7 ta’ April 2004 dwar it-tmexxija ta’ proċeduri mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81 sa 82 tat-Trattat tal-KE (4), u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 802/2004 tas-7 ta’ April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi (5), kif ukoll fil-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. B’mod partikolari, id-dritt tal-partijiet ikkonċernati li jinstemgħu qabel l-adozzjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni individwali li taffettwahom b’mod negattiv huwa dritt fundamentali tal-liġi tal-Unjoni rikonoxxut mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u b’mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu (6).

(3)

Sabiex jiġi żgurat il-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali tal-partijiet ikkonċernati, partijiet involuti oħrajn skont it-tifsira tal-Artikolu 11(b) tar-Regolament (KE) Nru 802/2004 (“partijiet involuti oħrajn”), il-kwerelanti skont it-tifsira tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (“kwerelanti”) u persuni barra dawk imsemmija fl-Artikoli 5 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 u terzi persuni skont it-tifsira tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 802/2004 (“terzi persuni”) involuti fil-proċedimenti dwar il-kompetizzjoni, ir-responsabbiltà għas-salvagwardja tal-osservanza ta’ tali drittijiet għandha tiġi fdata lil persuna indipendenti b’esperjenza fi kwistjonijiet relatati mal-kompetizzjoni li jkollha l-integrità neċessarja sabiex tikkontribwixxi għall-oġġettività, it-trasparenza u l-effiċjenza ta’ dawk il-proċeduri.

(4)

Il-Kummissjoni ħolqot il-funzjoni tal-uffiċjal tas-seduta għal dawn l-għanijiet fl-1982, u rrevedietha fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/810/KESE, KE tat-12 ta’ Diċembru 1994 dwar it-termini ta’ referenza tal-uffiċjali tas-seduta f’ċerti proċeduri dwar il-kompetizzjoni quddiem il-Kummissjoni (7) u fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/462/KE, KESE tat-23 ta’ Mejju 2001 dwar it-termini ta’ referenza tal-uffiċjali tas-seduta f’ċerti proċeduri dwar il-kompetizzjoni (8). Issa huwa meħtieġ li jiġi ċċarat u jkompli jissaħħaħ ir-rwol tal-uffiċjal tas-seduta u li t-termini ta’ referenza tal-uffiċjal tas-seduta jiġu adattati fid-dawl tal-iżviluppi fil-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni.

(5)

Il-funzjoni tal-uffiċjal tas-seduta kienet ġeneralment meqjusa bħala kontribut importanti għall-proċedimenti dwar il-kompetizzjoni quddiem il-Kummissjoni minħabba l-indipendenza u l-kompetenza li l-uffiċjali tas-seduta ġabu f’dawn il-proċedimenti. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza kontinwa tal-uffiċjal tas-seduta mid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni, huwa għandu jiġi assoċjat, għal skopijiet amministrattivi, mal-membru tal-Kummissjoni b’responsabbiltà speċjali għall-kompetizzjoni.

(6)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jinħatar skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tax-Xogħol ta’ Impjegati Oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Skont dawk ir-regoli, jistgħu jiġu kkunsidrati wkoll dawk il-kandidati li mhumiex uffiċjali tal-Kummissjoni. Għandha tiġi żgurata t-trasparenza fir-rigward tal-ħatra, it-tmiem tal-ħatra u t-trasferiment tal-uffiċjali tas-seduta.

(7)

Il-Kummissjoni tista’ taħtar uffiċjal wieħed jew aktar tas-seduta u għandha tipprovdi għall-persunal ta’ appoġġ tagħhom. Fejn l-uffiċjal tas-seduta jipperċepixxi konflitt ta’ interessi fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, l-uffiċjal tas-seduta għandu jieqaf milli jaġixxi fuq każ. Jekk l-uffiċjal tas-seduta ma jkunx jista’ jaġixxi, ir-rwol tiegħu għandu jitwettaq minn uffiċjal tas-seduta ieħor.

(8)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jopera bħala arbitru indipendenti li jfittex li jsolvi kwistjonijiet li jaffettwaw l-eżerċitar effettiv tad-drittijiet proċedurali tal-partijiet ikkonċernati, il-partijiet oħra involuti, il-kwerelanti jew il-partijiet terzi interessati fejn tali kwistjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu riżolti permezz ta’ kuntatti preċedenti mas-servizzi tal-Kummissjoni responsabbli għat-tmexxija tal-proċedimenti tal-kompetizzjoni, li għandhom jirrispettaw dawn id-drittijiet proċedurali.

(9)

It-termini ta’ referenza tal-uffiċjal tas-seduta fil-proċedimenti tal-kompetizzjoni għandhom jitfasslu b’tali mod li jissalvagwardjaw il-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali matul il-proċeduri quddiem il-Kummissjoni skont l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat u r-Regolament (KE) Nru 139/2004, b’mod partikolari d-dritt tas-smigħ.

(10)

Sabiex isaħħaħ dan ir-rwol, l-uffiċjal tas-seduta għandu jiġi attribwit bil-funzjoni li jissalvagwardja l-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali tal-impriżi u l-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi fil-kuntest tas-setgħat ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, kif ukoll skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 li jipprovdu setgħat lill-Kummissjoni li timponi multi fuq l-impriżi u l-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi. L-uffiċjal tas-seduta għandu jkun attribwit ukoll b’funzjonijiet speċifiċi matul din il-fażi investigattiva fir-rigward tat-talbiet għal privileġġ professjonali legali, il-privileġġ kontra l-awto-inkriminazzjoni, id-dati tal-għeluq għar-risposti għad-deċiżjonijiet li jitolbu informazzjoni skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, kif ukoll fir-rigward tad-dritt tal-impriżi u tal-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi soġġetti għal miżura investigattiva mill-Kummissjoni skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 li jkunu informati dwar l-istatus proċedurali tagħhom, jiġifieri jekk humiex soġġetti għal investigazzjoni u, jekk iva, is-suġġett u l-għan ta’ dik l-investigazzjoni. Fl-evalwazzjoni tat-talbiet li jsiru fir-rigward tal-privileġġ kontra l-awto-inkriminazzjoni, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jikkunsidra jekk l-impriżi għamlux talbiet manifestament infondati għall-protezzjoni sempliċiment bħala tattika ta’ dewmien.

(11)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jkun jista’ jiffaċilita r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet li dokument huwa kopert minn privileġġ professjonali legali. Għal dan il-għan, jekk l-impriża jew l-assoċjazzjoni ta’ impriżi li tagħmel it-talba taqbel, l-uffiċjal tas-seduta jitħalla jeżamina d-dokument ikkonċernat u jagħmel rakkomandazzjoni xierqa, li tkun tirreferi għall-każistika applikabbli tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(12)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jkun responsabbli biex jiddeċiedi jekk persuna terza turix interess suffiċjenti li tinstema’. L-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi li japplikaw għal smigħ għandhom ġeneralment jitqiesu bħala li għandhom interess suffiċjenti, fejn il-proċedimenti jkunu jikkonċernaw prodotti jew servizzi użati mill-konsumaturi finali jew prodotti jew servizzi li jikkostitwixxu input dirett fi prodotti jew servizzi bħal dawn.

(13)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi jekk iħallix lill-kwerelanti u l-partijiet terzi interessati jattendu għas-seduta ta’ smigħ orali, wara li jieħu f’kunsiderazzjoni l-kontribut li jistgħu jagħmlu għall-kjarifika tal-fatti rilevanti tal-każ.

(14)

Id-dritt tal-partijiet ikkonċernati li jinstemgħu qabel tittieħed deċiżjoni finali li taffettwa l-interessi tagħhom b’mod negattiv huwa garantit permezz tad-dritt tagħhom li jwieġbu bil-miktub għall-pożizzjoni preliminari tal-Kummissjoni, kif stabbilit fid-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u d-dritt tagħhom li jiżviluppaw l-argumenti tagħhom, jekk huma jitolbu dan, waqt is-seduta tas-smigħ orali. Sabiex jeżerċitaw dawn id-drittijiet b’mod effettiv, il-partijiet li lilhom kienet indirizzata dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-fajl ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni.

(15)

Sabiex jiġi salvagwardjat il-ħarsien effettiv tad-drittijiet ta’ difiża tal-partijiet li lilhom kienet indirizzata dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, l-uffiċjal tas-seduta għandu jkun responsabbli sabiex jiżgura li jiġu riżolti t-tilwimiet dwar l-aċċess għall-fajl jew dwar il-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali u ta’ informazzjoni kunfidenzjali oħra bejn dawk il-partijiet u d-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kompetizzjoni. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jissospendi l-operat tal-perjodu ta’ żmien li fih id-destinatarju ta’ dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet għandu jwieġeb għal dik id-dikjarazzjoni sakemm tiġi riżolta tilwima dwar l-aċċess għall-fajl, jekk id-destinatarju ma jkunx f’pożizzjoni li jwieġeb sad-data tal-għeluq mogħtija u estensjoni ma tkunx soluzzjoni adegwata f’dak il-mument.

(16)

Sabiex jiġi salvagwardjat il-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali filwaqt li jiġu rrispettati l-interessi leġittimi tal-kunfidenzjalità, l-uffiċjal tas-seduta għandu, fejn ikun xieraq, ikun jista’ jordna li jittieħdu miżuri speċifiċi għal aċċess għall-fajl tal-Kummissjoni. B’mod partikolari, l-uffiċjal tas-seduta għandu jkollu s-setgħa li jiddeċiedi li partijiet tal-fajl isiru aċċessibbli għall-parti li titlob l-aċċess b’mod ristrett, pereżempju billi jillimita n-numru jew il-kategorija ta’ persuni li jkollhom aċċess, u l-użu tal-informazzjoni li jkun hemm aċċess għaliha.

(17)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jkun responsabbli biex jiddeċiedi fuq it-talbiet għall-estensjoni tal-limiti ta’ żmien stabbiliti għar-risposta għal dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, dikjarazzjoni supplimentari tal-oġġezzjonijiet jew ittra tal-fatti jew il-limiti ta’ żmien li fihom persuni involuti oħrajn, kwerelanti jew persuni terzi interessati jistgħu jagħmlu kummenti, fil-każ ta’ nuqqas ta’ ftehim bejn kwalunkwe tali persuna u d-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni.

(18)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jippromwovi l-effikaċja tas-seduta ta’ smigħ orali, inter alia billi jieħu l-miżuri xierqa kollha ta’ tħejjija, inkluża ċ-ċirkolazzjoni, fi żmien xieraq qabel is-seduta ta’ smigħ, ta’ lista provviżorja ta’ parteċipanti u aġenda provviżorja.

(19)

Is-seduta orali tippermetti lill-partijiet li lilhom il-Kummissjoni indirizzat dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u partijiet oħrajn involuti sabiex jeżerċitaw ulterjorment id-dritt tagħhom li jinstemgħu billi jiżviluppaw l-argumenti tagħhom bil-fomm quddiem il-Kummissjoni, li għandha tkun irrappreżentata mid-Direttorat Ġenerali tagħha għall-Kompetizzjoni, kif ukoll servizzi oħrajn li jikkontribwixxu għat-tħejjija ulterjuri ta’ deċiżjoni li trid tittieħed mill-Kummissjoni. Hija għandha tipprovdi opportunità addizzjonali sabiex ikun żgurat li l-fatti rilevanti kollha – kemm jekk favorevoli kif ukoll jekk mhux favorevoli għall-partijiet ikkonċernati, inklużi l-elementi fattwali relatati mal-gravità u t-tul tal-allegat ksur – ikunu ċċarati kemm jista’ jkun. Is-seduta ta’ smigħ orali għandha tippermetti wkoll lill-partijiet li jippreżentaw l-argumenti tagħhom dwar il-kwistjonijiet li jistgħu jkunu ta’ importanza għall-impożizzjoni possibbli ta’ multi.

(20)

Sabiex jiżgura l-effikaċja tas-seduti orali, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jippermetti lill-partijiet li lilhom kienet indirizzata dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, il-partijiet oħrajn involuti, il-kwerelanti, persuni oħrajn mistiedna għas-seduta, is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jistaqsu mistoqsijiet matul is-seduta. Is-seduta ta’ smigħ orali ma għandhiex tkun pubblika sabiex ikun garantit li l-parteċipanti kollha jkunu jistgħu jesprimu ruħhom liberament. Għalhekk, l-informazzjoni żvelata matul is-seduta ta’ smigħ orali ma għandhiex tintuża għal xi skop ieħor għajr matul il-proċedimenti ġudizzjarji u/jew amministrattivi għall-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat. Fejn ikun ġustifikat sabiex jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali u informazzjoni kunfidenzjali oħra, l-uffiċjal tas-seduta għandu jkun jista’ jisma’ lill-persuni fil-magħluq.

(21)

Il-partijiet għall-proċedimenti li joffru impenji skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, kif ukoll il-partijiet li huma involuti fi proċeduri ta’ riżolviment f’każijiet ta’ kartelli skont l-Artikolu 10a tar-Regolament (KE) Nru 773/2004, għandhom ikunu jistgħu jirrikorru għall-uffiċjal tas-seduta fir-rigward tal-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali tagħhom.

(22)

L-uffiċjal tas-seduta għandu jirrapporta fuq ir-rispett għall-eżerċitar effettiv tad-drittijiet proċedimenti matul il-proċeduri tal-kompetizzjoni. Barra minn hekk, u separatament mill-funzjoni ta’ rappurtar tiegħu, l-uffiċjal tas-seduta għandu jkun jista’ wkoll jagħmel osservazzjonijiet dwar il-progress ulterjuri u l-oġġettività tal-proċedimenti u b’hekk jikkontribwixxi sabiex jiżgura li l-proċedimenti tal-kompetizzjoni jiġu konklużi fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tajba tal-fatti rilevanti kollha.

(23)

Meta jiżvela informazzjoni dwar persuni fiżiċi, l-uffiċjal tas-seduta għandu jikkunsidra, b’mod partikolari lir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (9).

(24)

Id-Deċiżjoni 2001/462/KE, KESE għandha tiġi rrevokata,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

KAPITOLU 1

IR-RWOL, IL-ĦATRA U D-DOVERI TAL-UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

Artikolu 1

L-Uffiċjal tas-Seduta

1.   Għandu jkun hemm uffiċjal tas-seduta wieħed jew aktar għall-proċedimenti tal-kompetizzjoni, li s-setgħat u l-funzjonijiet tagħhom huma stipulati fid-deċiżjoni preżenti.

2.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jissalvagwardja l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet proċedurali matul il-proċedimenti tal-kompetizzjoni quddiem il-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat, u skont ir-Regolament (KE) Nru 139/2004 (minn hawn ’il quddiem “il-proċedimenti tal-kompetizzjoni”).

Artikolu 2

Il-Ħatra, it-Tmiem tal-Ħatra u s-Sostituzzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha taħtar l-uffiċjal tas-seduta. Il-ħatra għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Kwalunkwe interruzzjoni, tmiem jew trasferiment tal-uffiċjal tas-seduta għandhom ikunu s-suġġett ta’ deċiżjoni motivata tal-Kummissjoni. Dik id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jkun assoċjat, għal skopijiet amministrattivi, mal-membru tal-Kummissjoni b’responsabbiltà speċjali għall-kompetizzjoni (minn hawn ’il quddiem “il-membru kompetenti tal-Kummissjoni”).

3.   Meta l-uffiċjal tas-seduta ma jkunx jista’ jaġixxi, l-irwol tiegħu għandu jitwettaq minn uffiċjal tas-seduta ieħor. Jekk ma jkun hemm ebda uffiċjal tas-seduta li jista’ jaġixxi, il-membru kompetenti tal-Kummissjoni, fejn ikun xieraq wara konsultazzjoni mal-uffiċjal tas-seduta, għandu jaħtar uffiċjal kompetenti ieħor tal-Kummissjoni, li ma jkunx involut fil-każ inkwistjoni, sabiex iwettaq id-doveri tal-uffiċjal tas-seduta.

4.   Fil-każ ta’ konflitt attwali jew potenzjali tal-interessi, l-uffiċjal tas-seduta għandu jibqa’ lura milli jaġixxi fuq każ. Il-paragrafu 3 għandu japplika kif xieraq.

Artikolu 3

Metodu tal-Operat

1.   Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, l-uffiċjal tas-seduta għandu jaġixxi b’mod indipendenti.

2.   Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, l-uffiċjal tas-seduta għandu jieħu kont tal-ħtieġa għall-applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-kompetizzjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fis-seħħ u l-prinċipji stipulati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

3.   Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, l-uffiċjal tas-seduta għandu jkollu aċċess għal kwalunkwe fajl relatat mal-proċedimenti tal-kompetizzjoni quddiem il-Kummissjoni skont l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat u r-Regolament (KE) Nru 139/2004.

4.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jinżamm informat mid-direttur responsabbli għall-investigazzjoni tal-każ fid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni (minn hawn ’il quddiem “id-direttur responsabbli”) dwar l-iżvilupp tal-proċedura.

5.   L-uffiċjal tas-seduta jista’ jippreżenta osservazzjonijiet dwar kull kwistjoni li tirriżulta minn kwalunkwe proċediment ta’ kompetizzjoni tal-Kummissjoni lill-membru kompetenti tal-Kummissjoni.

6.   Jekk l-uffiċjal tas-seduta jagħmel rakkomandazzjonijiet raġunati lill-membru kompetenti tal-Kummissjoni jew jieħu deċiżjonijiet kif previst f’din id-deċiżjoni, l-uffiċjal tas-seduta għandu jipprovdi kopja ta’ dawn id-dokumenti lid-direttur responsabbli u lis-Servizz Legali tal-Kummissjoni.

7.   Kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-eżerċitar effettiv tad-drittijiet proċedurali tal-partijiet ikkonċernati, ta’ partijiet involuti oħrajn skont it-tifsira tal-Artikolu 11(b) tar-Regolament (KE) Nru 802/2004 (minn hawn ’il quddiem il-“partijiet involuti l-oħra”), tal-kwerelanti skont it-tifsira tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (minn hawn ’il quddiem “il-kwerelant”) u tat-terzi persuni interessati skont l-Artikolu 5 ta' din id-Deċiżjoni involuti fi proċedimenti bħal dawn għandha l-ewwel titqajjem minn dawk il-persuni mad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni. Jekk il-kwistjoni ma tiġix riżolta, hija tista’ tiġi riferita lill-uffiċjal tas-seduta għal reviżjoni indipendenti. It-talbiet relatati ma’ miżura li għaliha japplika limitu ta’ żmien għandhom isiru fi żmien adegwat, sal-limitu ta’ żmien oriġinali.

KAPITOLU 2

L-INVESTIGAZZJONI

Artikolu 4

Id-drittijiet proċedurali fil-fażi tal-investigazzjoni

1.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jissalvagwardja l-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali li jirriżultaw fil-kuntest tat-twettiq tas-setgħat ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 u fil-proċedimenti li jistgħu jirriżultaw fl-impożizzjoni ta’ multi skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004.

2.   B’mod partikolari, l-uffiċjal tas-seduta għandu jkollu l-funzjonijiet li ġejjin, soġġett għall-Artikolu 3(7):

(a)

L-uffiċjal tas-seduta jista’ jintalab mill-impriżi jew mill-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi biex jeżamina t-talbiet li dokument meħtieġ mill-Kummissjoni fit-twettiq tas-setħat mogħtija lilha mill-Artikoli 18, 20 jew 21 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, fi spezzjonijiet skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 jew fil-kuntest ta’ miżuri investigattivi fi proċedimenti li jistgħu jirriżultaw fl-impożizzjoni ta’ multi skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 u li kien inżamm mill-Kummissjoni huwa kopert minn privileġġ professjonali legali, skont it-tifsira tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. L-uffiċjal tas-seduta jista’ jirrevedi l-kwistjoni biss jekk l-impriża jew l-assoċjazzjoni ta’ impriżi li tagħmel it-talba tagħti kunsens lill-uffiċjal tas-seduta biex jara l-informazzjoni li dwarha jkun hemm pretensjoni li għandha tkun koperta minn privileġġ professjonali legali, kif ukoll dokumenti relatati li l-uffiċjal tas-seduta jqis li huma meħtieġa għar-reviżjoni tiegħu. Mingħajr ma jiżvela l-kontenut potenzjalment privileġġat tal-informazzjoni, l-uffiċjal tas-seduta għandu jikkomunika l-veduta preliminari tiegħu lid-direttur responsabbli u lill-impriża jew l-assoċjazzjoni ta’ impriżi kkonċernati, u jista’ jieħu passi xierqa sabiex jippromwovi riżoluzzjoni aċċettabbli b’mod reċiproku. Meta ma tintlaħaq ebda riżoluzzjoni, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jifformula rakkomandazzjoni motivata lill-membru kompetenti tal-Kummissjoni, mingħajr ma jiżvela l-kontenut potenzjalment privileġġat tad-dokument. Il-parti li tagħmel it-talba għandha tirċievi kopja ta’ din ir-rakkomandazzjoni.

(b)

Meta d-destinatarju ta’ talba għall-informazzjoni skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jirrifjuta li jwieġeb għal mistoqsija f’talba bħal din li tinvoka l-privileġġ kontra l-awto-inkriminazzjoni, kif stabbilit mill-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, huwa jista’ jirreferi l-kwistjoni, fi żmien adegwat wara li jirċievi t-talba, lill-uffiċjal tas-seduta. F’każijiet xierqa, u wara li jikkunsidra l-ħtieġa li jiġi evitat dewmien bla bżonn fil-proċedimenti, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jagħmel rakkomandazzjoni motivata dwar jekk il-privileġġ kontra l-awto-inkriminazzjoni japplikax u jinforma lid-direttur responsabbli dwar il-konklużjonijiet milħuqa, li jridu jittieħdu f’kunsiderazzjoni f’każ ta’ kwalunkwe deċiżjoni meħuda sussegwentement skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Id-destinatarju tat-talba għandu jirċievi kopja tar-rakkomandazzjoni motivata.

(c)

Meta d-destinatarju ta’ deċiżjoni li titlob informazzjoni skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jqis li l-limitu ta’ żmien impost għar-risposta tiegħu huwa qasir wisq, huwa jista’ jirreferi l-kwistjoni lill-uffiċjal tas-seduta, fi żmien adegwat qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien oriġinali ffissat. L-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi jekk għandhiex tingħata estensjoni tal-limitu ta’ żmien, wara li jikkunsidra t-tul u l-kumplessità tat-talba għall-informazzjoni u r-rekwiżiti tal-investigazzjoni.

(d)

L-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet ta’ impriżi soġġetti għal miżura investigattiva mill-Kummissjoni skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 għandu jkollhom id-dritt li jkunu informati dwar l-istatus proċedurali tagħhom, jiġifieri jekk humiex soġġetti għal investigazzjoni u, jekk iva, dwar is-suġġett u l-għan ta’ dik l-investigazzjoni. Jekk tali impriża jew assoċjazzjoni ta’ impriżi tqis li hija ma kinitx informata kif xieraq mid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni dwar l-istatus proċedurali tagħha, hija tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-uffiċjal tas-seduta għal riżoluzzjoni. L-uffiċjal tas-seduta għandu jieħu deċiżjoni li d-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni għandu jinforma lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta’ impriżi li għamlu t-talba għall-istatus proċedurali tagħhom. Din id-deċiżjoni għandha tiġi kkomunikata lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta’ impriżi li tkun għamlet it-talba.

KAPITOLU 3

APPLIKAZZJONIJIET GĦAS-SMIGĦ

Artikolu 5

Persuni terzi interessati

1.   L-applikazzjonijiet għas-smigħ minn persuni barra dawk imsemmija fl-Artikoli 5 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 u terzi persuni skont it-tifsira tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 802/2004 (“persuni terzi “) għandhom isiru skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 u l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 802/2004. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub u għandhom jispjegaw l-interess tal-applikant fl-eżitu tal-proċedura.

2.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi jekk il-persuni terzi għandhomx jinstemgħu wara konsultazzjoni mad-direttur responsabbli. Meta jevalwa jekk persuna terza turix interess suffiċjenti, l-uffiċjal tas-seduta għandu jikkunsidra jekk u sa liema punt l-applikant huwiex affettwat b’mod suffiċjenti mill-komportament li huwa s-suġġett tal-proċedimenti tal-kompetizzjoni jew jekk l-applikant jissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikolu 18(4) tar-Regolament (KE) Nru 139/2004.

3.   Meta l-uffiċjal tas-seduta jqis li applikant ma weriex interess suffiċjenti li jinstema’, huwa għandu jinforma lill-applikant bil-miktub bir-raġunijiet għal dan. Għandu jiġi ffissat limitu ta’ żmien li matulu l-applikant jista’ jesprimi l-fehmiet tiegħu bil-miktub. Jekk l-applikant jesprimi l-fehmiet tiegħu bil-miktub sal-limitu ta’ żmien iffissat mill-uffiċjali tas-seduta u s-sottomissjoni bil-miktub ma twassalx għal valutazzjoni differenti, dik is-sejba trid tiġi ddikjarata f’deċiżjoni motivata li għandha tiġi nnotifikata lill-applikant.

4.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jinforma lill-partijiet għall-proċeduri tal-kompetizzjoni mill-ftuħ tal-proċedimenti skont l-Artikolu 11(6) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jew skont l-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 dwar l-identitajiet tal-persuni terzi interessati li jridu jinstemgħu, sakemm dan l-iżvelar ma jkunx ta’ detriment sinjifikanti għal persuna jew impriża.

Artikolu 6

Id-dritt għal smigħ orali; il-parteċipazzjoni tal-kwerelanti u ta’ partijiet terzi fis-smigħ orali

1.   Fuq it-talba tal-partijiet li lilhom il-Kummissjoni indirizzat dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet jew partijiet involuti oħrajn, l-uffiċjal tas-seduta għandu jmexxi seduta orali sabiex tali partijiet ikunu jistgħu jkomplu jiżviluppaw is-sottomissjonijiet bil-miktub tagħhom.

2.   L-uffiċjal tas-seduta jista’, fejn ikun xieraq u wara konsultazzjoni mad-direttur responsabbli, jiddeċiedi li jagħti lill-kwerelanti u lill-partijiet terzi skont it-tifsira tal-Artikolu 5 interessati l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom waqt is-seduta ta’ smigħ orali tal-partijiet li lilhom tkun inħarġet dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, diment li huma jitolbu dan fil-kummenti bil-miktub tagħhom. L-uffiċjal tas-seduta jistgħu wkoll jistiednu rappreżentanti mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni minn pajjiżi terzi sabiex jattendu għas-seduta ta’ smigħ orali bħala osservaturi skont il-ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi.

KAPITOLU 4

L-AĊĊESS GĦAL FAJL, IL-KUNFIDENZJALITÀ U S-SIGRIETI KUMMERĊJALI

Artikolu 7

L-Aċċess għal Fajl u l-Aċċess għal Dokumenti u Informazzjoni

1.   Meta parti li eżerċitat id-dritt tagħha ta’ aċċess għall-fajl ikollha raġuni biex temmen li l-Kummissjoni għandha fil-pussess tagħha dokumenti li ma ġewx żvelati lilha u li dawk id-dokumenti huma meħtieġa għall-eżerċizzju xieraq tad-dritt għas-smigħ, hija tista’ tagħmel talba motivata għal aċċess għal dawn id-dokumenti lill-uffiċjal tas-seduta, soġġetta għall-Artikolu 3(7).

2.   Soġġetti għall-Artikolu 3(7), partijiet involuti oħrajn, il-kwerelanti, u persuni terzi interessati fit-tifsira tal-Artikolu 5 jistgħu jagħmlu talba motivata lill-uffiċjal tas-seduta fiċ-ċirkostanzi msemmija hawn taħt:

(a)

Partijiet involuti oħrajn li jkollhom raġuni biex jemmnu li huma ma ġewx informati bl-oġġezzjonijiet indirizzati lill-partijiet li jinnotifikaw skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 802/2004.

(b)

Kwerelant li jkun ġie informat mill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħha li tirrifjuta ilment skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 u li jkollu raġuni biex jemmen li l-Kummissjoni għandha fil-pussess tagħha dokumenti li ma ġewx żvelati lilu u li dawk id-dokumenti huma meħtieġa għall-eżerċizzju xieraq tad-drittijiet tiegħu skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004.

(c)

Kwerelant li jqis li huwa ma rċeviex kopja tal-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 jew li l-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet ma kinitx ġiet stabbilita b’mod li jagħtih iċ-ċans jeżerċita d-drittijiet tiegħu b’mod effettiv, bl-eċċezzjoni ta’ dawk il-każijiet fejn tapplika l-proċedura tar-riżolviment.

(d)

Persuna terza interessata skont it-tifsira tal-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni li jkollha raġuni biex taħseb li hija ma kinitx informata dwar in-natura u s-suġġett ta’ proċedura skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 u l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 802/2004. L-istess japplika għal kwerelant, f’każ li għalih tapplika l-proċedura tar-riżolviment, li jkollu raġuni biex jaħseb li huwa ma kienx informat dwar in-natura u s-suġġett tal-proċedura skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004.

3.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jieħu deċiżjoni motivata fuq talba indirizzata lilu skont il-paragrafu 1 jew 2 u jikkomunika tali deċiżjoni lill-persuna li tkun għamlet it-talba u lil kwalunkwe persuna oħra kkonċernata permezz tal-proċedura.

Artikolu 8

Sigrieti kummerċjali u informazzjoni kunfidenzjali oħra

1.   Meta l-Kummissjoni jkollha l-ħsieb li tiżvela informazzjoni li tista’ tikkostitwixxi sigriet kummerċjali jew informazzjoni kunfidenzjali oħra ta’ kwalunkwe impriża jew persuna, din tal-aħħar għandha tiġi informata bil-miktub dwar din l-intenzjoni u r-raġunijiet tagħha mid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni. Għandu jiġi ffissat limitu ta’ żmien li matulu l-impriża jew il-persuna kkonċernata tkun tista’ tippreżenta kummenti bil-miktub.

2.   Meta l-impriża jew il-persuna kkonċernata toġġezzjona għall-iżvelar tal-informazzjoni, hija tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-uffiċjal tas-seduta. Jekk l-uffiċjal tas-seduta jsib li l-informazzjoni tista’ tiġi żvelata minħabba li ma tikkostitwixxi ebda sigriet kummerċjali jew informazzjoni kunfidenzjali oħra jew minħabba li jkun hemm interess akbar fl-iżvelar tagħha, dik is-sejba għandha tiġi ddikjarata f’deċiżjoni motivata li għandha tintbagħat lill-impriża jew lill-persuna kkonċernata. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li warajha tista’ tiġi żvelata l-informazzjoni. Din id-data ma għandhiex tkun inqas minn ġimgħa mid-data tan-notifika.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-iżvelar tal-informazzjoni permezz ta’ pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea.

4.   Fejn ikun xieraq, sabiex l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet ta’ difiża ta’ parti jiġi bbilanċjat mal-interessi leġittimi tal-kunfidenzjalità, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jiddeċiedi li l-partijiet tal-fajl li huma indispensabbli għall-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ difiża ta’ parti jsiru aċċessibbli għall-parti li titlob l-aċċess b’mod ristrett, li d-dettalji tagħhom għandhom ikunu stabbiliti mill-uffiċjal tas-seduta.

KAPITOLU 5

ESTENSJONI TAL-LIMITI TA’ ŻMIEN

Artikolu 9

Talbiet għal estensjoni tal-limiti ta’ żmien

1.   Jekk destinatarju ta’ dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet iqis li l-limitu ta’ żmien impost għat-tweġiba tiegħu għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet huwa qasir wisq, huwa jista’ jitlob għal estensjoni ta’ dak il-limitu ta’ żmien permezz ta’ talba motivata indirizzata lid-direttur responsabbli. Talba bħal din għandha ssir fil-ħin qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien oriġinali fil-proċediment skont l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat u mill-inqas ħamest ijiem tax-xogħol qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien oriġinali fil-proċeduri skont ir-Regolament (KE) Nru 139/2004. Jekk tali talba ma tintlaqax jew id-destinatarju tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet li jagħmel it-talba ma jaqbilx mat-tul tal-estensjoni mogħtija, huwa jista’ jirreferi l-kwistjoni lill-uffiċjal tas-seduta għal reviżjoni qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien oriġinali. Wara li jisma’ lid-direttur responsabbli, l-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi dwar jekk hemmx bżonn ta’ estensjoni tal-limitu ta’ żmien sabiex id-destinatarju ta’ dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet ikun jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu li jinstema’ b’mod effettiv, filwaqt li jingħata kont tal-ħtieġa li jiġi evitat dewmien bla bżonn fil-proċedimenti. Fi proċedimenti skont l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat, l-uffiċjal tas-seduta għandu jikkunsidra, fost oħrajn, l-elementi li ġejjin:

(a)

id-daqs u l-kumplessità tal-fajl;

(b)

jekk id-destinatarju tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet li jagħmel it-talba kellux aċċess minn qabel għall-informazzjoni;

(c)

kwalunkwe xkiel oġġettiv ieħor li jista’ jiltaqa’ miegħu d-destinatarju tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjoni li jagħmel it-talba meta jipprovdi l-osservazzjonijiet tiegħu.

Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, jista’ jiġi kkunsidrat in-numru ta’ ksur, l-allegat tul tal-ksur, id-daqs u n-numru ta’ dokumenti u/jew id-daqs u l-kumplessità tal-istudji esperti.

2.   Jekk partijiet involuti, kwerelant jew persuna terza interessata skont it-tifsira tal-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni jqisu li l-limitu ta’ żmien sabiex jesprimu l-fehmiet tagħhom huwa qasir wisq, huma jistgħu jitolbu għal estensjoni ta’ dak il-limitu ta’ żmien permezz ta’ talba motivata indirizzata lid-direttur responsabbli fi żmien dovut qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien oriġinali. Jekk tali talba ma tingħatax jew il-parti involuta l-oħra, il-kwerelant jew il-persuna terza interessata ma jaqblux ma’ din id-deċiżjoni, huma jistgħu jirreferu l-kwistjoni lill-uffiċjal tas-seduta għal reviżjoni. Wara li jisma’ lid-direttur responsabbli, l-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi dwar jekk għandhiex tingħata estensjoni tal-limitu ta’ żmien.

KAPITOLU 6

IS-SEDUTA TA’ SMIGĦ ORALI

Artikolu 10

L-organizzazzjoni u l-funzjoni

1.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jorganizza u jmexxi s-seduti ta’ smigħ previsti fid-dispożizzjonijiet li jimplimentaw l-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat u r-Regolament (KE) Nru 139/2004.

2.   Is-seduta ta’ smigħ orali għandha titmexxa mill-uffiċjal tas-seduta b’mod indipendenti għal kollox.

3.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jiżgura li s-seduta ta’ smigħ titmexxa kif suppost u għandu jikkontribwixxi għall-oġġettività tas-smigħ innifsu u ta’ kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed sussegwentement.

4.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jiżgura li s-seduta orali tipprovdi lid-destinatarji tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, lil partijiet involuti oħrajn, kif ukoll lill-kwerelanti u persuni terzi interessati skont it-tifsira tal-Artikolu 5 li jkunu tħallew jattendu għas-seduta orali, b’opportunità suffiċjenti li jiżviluppaw il-fehmiet tagħhom dwar is-sejbiet preliminari tal-Kummissjoni.

Artikolu 11

It-tħejjija tas-seduta ta’ smigħ orali

1.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jkun responsabbli għat-tħejjija tas-seduta ta’ smigħ orali u għandu jieħu l-miżuri kollha xierqa f’dak ir-rigward. Sabiex jiżgura t-tħejjija xierqa tas-seduta ta’ smigħ orali, l-uffiċjal tas-seduta jista’, wara li jikkonsulta lid-direttur responsabbli, jipprovdi bil-quddiem lill-persuni mistiedna għas-seduta ta’ smigħ lista ta’ mistoqsijiet li dwarhom ikunu mistiedna biex jesprimu l-fehmiet tagħhom. L-uffiċjal tas-seduta jista’ wkoll jindika lill-persuni mistiedna għas-seduta ta’ smigħ l-oqsma fokali għad-dibattitu, wara li jikkunsidra, b’mod partikolari, il-fatti u l-kwistjonijiet li jkunu jridu jqajmu d-destinatarji ta’ dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet li jkunu talbu seduta ta’ smigħ orali.

2.   Għal dan il-għan, wara li jikkonsulta lid-direttur responsabbli, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jagħmel laqgħa mal-persuni mistiedna għas-seduta ta’ smigħ u, fejn ikun xieraq, mas-sevizzi tal-Kummissjoni, sabiex iħejji għas-seduta ta’ smigħ innifisha.

3.   L-uffiċjal tas-seduta jista’ wkoll jitlob għal notifika bil-miktub minn qabel tal-kontenut essenzjali tad-dikjarazzjonijiet maħsuba tal-persuni mistiedna għas-seduta ta’ smigħ.

4.   L-uffiċjal tas-seduta jista’ jiffissa limitu ta’ żmien għall-persuni kollha mistiedna għas-seduta ta’ smigħ orali biex jipprovdu lista tal-parteċipanti li sejrin jattendu f’isimhom. L-uffiċjal tas-seduta għandu jagħmel din il-lista disponibbli għall-persuni kollha mistiedna għas-seduta ta’ smigħ orali fil-ħin qabel id-data tas-seduta.

Artikolu 12

L-għażla taż-żmien u t-tmexxija

1.   Wara li jikkonsulta lid-direttur responsabbli, l-uffiċjal tas-seduta għandu jistabbilixxi d-data, it-tul u l-post tas-seduta ta’ smigħ. Meta jintalab posponiment, l-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi jekk jippermettihx jew le.

2.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jiddeċiedi jekk dokumenti ġodda għandhomx ikunu permessi waqt is-seduta ta’ smigħ u liema persuni għandhom jinstemgħu f’isem parti.

3.   L-uffiċjal tas-seduta jista’ jippermetti lill-partijiet li lilhom kienet indirizzata dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, lill-partijiet involuti oħrajn, lill-kwerelanti, lil persuni oħrajn mistiedna għas-seduta, lis-servizzi tal-Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jistaqsu mistoqsijiet waqt is-seduta. Sal-punt li, eċċezzjonalment, mistoqsija ma tistax tiġi mwieġba kompletament jew parzjalment waqt is-seduta ta’ smigħ orali, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jagħti ċ-ċans li t-tweġiba tingħata bil-miktub fi ħdan limitu ta’ żmien iffissat. Tali tweġiba bil-miktub għandha titqassam lill-parteċipanti kollha fis-seduta ta’ smigħ orali, sakemm l-uffiċjal tas-seduta ma jiddeċidix mod ieħor sabiex jipproteġi d-drittijiet tad-difiża ta’ destinatarju ta’ dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet jew is-sigrieti kummerċjali jew informazzjoni kunfidenzjali oħra ta’ xi persuna.

4.   Fejn ikun meħtieġ minħabba l-bżonn li jkun żgurat id-dritt li wieħed ikun mismugħ, l-uffiċjal tas-seduta jista’, wara li jikkonsulta lid-Direttur responsabbli, jagħti lill-partijiet ikkonċernati, lill-partijiet involuti oħrajn, lill-kwerelanti jew lill-persuni terzi skont it-tifsira tal-Artikolu 5 interessati l-opportunità li jippreżentaw aktar kummenti bil-miktub wara s-seduta orali. L-uffiċjal tas-seduta għandu jiffissa data sa meta jistgħu jsiru preżentazzjonijiet bħal dawn. Il-Kummissjoni ma għandhiex tkun obbligata li tikkunsidra kummenti bil-miktub li jaslu wara dik id-data.

Artikolu 13

Il-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali u l-kunfidenzjalità fis-seduta ta’ smigħ orali

Kull persuna għandha normalment tinstema’ fil-preżenza tal-persuni l-oħrajn kollha mistiedna biex jattendu għas-seduta ta’ smigħ orali. L-uffiċjal tas-seduta jista’ jiddeċiedi wkoll li jisma’ persuni separatament fil-magħluq, wara li jikkunsidra l-interess leġittimu tagħhom fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom u informazzjoni kunfidenzjali oħra.

KAPITOLU 7

RAPPORT INTERIM U D-DRITT LI JSIRU OSSERVAZZJONIJIET

Artikolu 14

Rapport interim u osservazzjonijiet

1.   L-uffiċjal tas-seduta għandu jippreżenta rapport interim lill-membru kompetenti tal-Kummissjoni dwar is-smigħ u l-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom fir-rigward tar-rispett għall-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali. L-osservazzjonijiet f’dan ir-rapport għandhom jikkonċernaw kwistjonijiet proċedurali, inklużi dawn li ġejjin:

(a)

l-iżvelar tad-dokumenti u l-aċċess għall-fajl;

(b)

il-limiti ta’ żmien sabiex tingħata risposta għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet;

(c)

l-osservanza tad-dritt li persuna tinstema’;

(d)

it-tmexxija xierqa tas-seduta ta’ smigħ orali.

Kopja tar-rapport għandha tingħata lid-Direttur Ġenerali għall-Kompetizzjoni, lid-direttur responsabbli u lis-servizzi kompetenti l-oħrajn tal-Kummissjoni.

2.   Minbarra, u separatament mir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jagħmel osservazzjonijiet dwar il-progress ulterjuri u l-imparzjalità tal-proċedimenti. Meta jagħmel dan, l-uffiċjal tas-seduta għandu jfittex li jiżgura b’mod partikolari li, fit-tħejjija tal-abbozz tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, jittieħed kont xieraq tal-fatti rilevanti kollha, kemm jekk huma favorevoli għall-partijiet ikkonċernati kif ukoll jekk mhumiex, inklużi l-elementi fattwali li huma rilevanti għall-gravità u t-tul ta’ kwalunkwe ksur. Dawn l-osservazzjonijiet jistgħu jkunu relatati ma’, inter alia, il-ħtieġa għal aktar informazzjoni, l-irtirar ta’ ċerti oġġezzjonijiet, il-formulazzjoni ta’ aktar oġġezzjonijiet jew suġġerimenti għal miżuri investigattivi ulterjuri skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1/2003.

Id-Direttur Ġenerali għall-Kompetizzjoni, id-direttur responsabbli u s-Servizz Legali għandhom jiġu informati dwar dawn l-osservazzjonijiet.

KAPITOLU 8

IMPENJI U FTEHIMIET

Artikolu 15

Impenji u ftehimiet

1.   Il-partijiet għall-proċedimenti li joffru impenji sabiex jissodisfaw it-tħassib espress lilhom mill-Kummissjoni fil-valutazzjoni preliminari tagħha skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jistgħu jirrikorru għall-uffiċjal tas-seduta fi kwalunkwe stadju tal-proċedura skont l-Artikolu 9, sabiex ikun żgurat il-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali.

2.   Il-partijiet għall-proċedimenti f’każijiet ta’ kartell li jidħlu f’diskussjonijiet dwar ftehim skont l-Artikolu 10a tar-Regolament (KE) Nru 773/2004 jistgħu jirrikorru għall-uffiċjal tas-seduta fi kwalunkwe ħin matul il-proċedura ta’ ftehim sabiex ikun żgurat il-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali tagħhom.

KAPITOLU 9

RAPPORT FINALI

Artikolu 16

Il-kontenut u t-trażmissjoni qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni

1.   L-uffiċjal tas-seduta għandu, fuq il-bażi tal-abbozz ta’ deċiżjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-Kumitat Konsultattiv fil-każ inkwistjoni, iħejji rapport finali bil-miktub dwar ir-rispett għall-ħarsien effettiv tad-drittijiet proċedurali, kif imsemmi fl-Artikolu 14(1), fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti. Dak ir-rapport sejjer jikkunsidra wkoll jekk l-abbozz tad-deċiżjoni jittrattax biss l-oġġezzjonijiet li fir-rigward tagħhom il-partijiet ikunu ngħataw l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom.

2.   Ir-rapport finali għandu jintbagħat lill-membru kompetenti tal-Kummissjoni, lid-Direttur Ġenerali għall-Kompetizzjoni, lid-direttur responsabbli u lis-servizzi kompetenti l-oħrajn tal-Kummissjoni. Huwa għandu jiġi kkomunikat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u, skont id-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni stipulati fil-Protokoll 23 u fil-Protokoll 24 tal-Ftehim taż-ŻEE, lill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

Artikolu 17

Il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni u l-pubblikazzjoni

1.   Ir-rapport finali tal-uffiċjal tas-seduta għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni flimkien mal-abbozz tad-deċiżjoni ppreżentata lilha, sabiex ikun żgurat li, meta tasal għal deċiżjoni dwar xi każ individwali, il-Kummissjoni tkun mgħarrfa sew bl-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-kors tal-proċedura u li l-eżekuzzjoni effettiva tad-drittijiet proċedurali jkun ġie rrispettat matul il-proċedimenti.

2.   Ir-rapport finali jista’ jkun modifikat mill-uffiċjal tas-seduta fid-dawl ta’ kull emenda għall-abbozz ta’ deċiżjoni qabel l-adozzjoni tagħha mill-Kummissjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-rapport finali tal-uffiċjal tas-seduta, lid-destinatarji tad-deċiżjoni. Hija għandha tippubblika r-rapport finali tal-uffiċjal tas-seduta f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, flimkien mad-deċiżjoni, wara li tikkunsidra l-interess leġittimu tal-impriżi fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom.

KAPITOLU 10

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 18

Revoka u dispożizzjoni tranżitorja

1.   Id-Deċiżjoni 2001/462/KE, KESE hija revokata.

2.   Il-passi proċedurali li ttieħdu diġà skont id-Deċiżjoni 2001/462/KE, KESE għandhom ikomplu jkollhom effett. Fir-rigward ta’ miżuri investigatorji li kienu ttieħdu qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, l-uffiċjal tas-seduta jista’ jirrifjuta li jeżerċità s-setgħat tiegħu skont l-Artikolu 4.

F’każijiet fejn il-ftuħ ta’ proċedimenti skont l-Artikolu 11(6) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jew il-bidu ta’ proċedimenti skont l-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 sar qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, ir-rapport interim skont l-Artikolu 14 u r-rapport finali skont l-Artikolu 16 ma għandhomx ikopru l-fażi investigattiva, sakemm l-uffiċjal tas-seduta ma jiddeċidix mod ieħor.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 308, 8.12.2000, p. 26.

(2)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 123, 27.4.2004, p. 18.

(5)  ĠU L 133, 30.4.2004, p. 1.

(6)  ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.

(7)  ĠU L 330, 21.12.1994, p. 67.

(8)  ĠU L 162, 19.6.2001, p. 21.

(9)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.


RAKKOMANDAZZJONIJIET

20.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/38


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-18 ta’ Ottubru 2011

fuq id-definizzjoni tan-nanomaterjali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/696/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2005“Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: Pjan ta’ azzjoni għall-Ewropa għall-2005-2009” (1) tiddefinixxi serje ta’ azzjonijiet artikolati u interkonnessi għall-implimentazzjoni immedjata ta’ strateġija sikura, integrata u responsabbli għan-nanoxjenzi u n-nanoteknoloġiji.

(2)

Il-Kummissjoni, b’komformità mal-impenji magħmula fil-Pjan ta’ Azzjoni, irrevediet bir-reqqa leġiżlazzjoni relevanti tal-Unjoni bil-għan li tiddetermina l-applikabbiltà tar-regolamenti eżistenti għar-riskji potenzjali tan-nanomaterjali. Ir-riżultat tar-reviżjoni kien jinsab fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Ġunju 2008“Aspetti regolatorji tan-nanomaterjali” (2). Il-Komunikazzjoni kkonkludiet li t-terminu “nanomaterjali” mhuwiex speċifikament imsemmi fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, iżda li l-leġiżlazzjoni eżistenti tkopri fil-prinċipju r-riskji potenzjali għas-saħħa, għas-sikurezza u għall-ambjent b’relazzjoni man-nanomaterjali.

(3)

Il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ April 2009 dwar l-aspetti regolatorji tan-nanomaterjali (3) talab għall-introduzzjoni ta’ definizzjoni komprensiva tan-nanomaterjali bbażata fuq ix-xjenza fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(4)

Id-definizzjoni f’din ir-Rakkomandazzjoni għandha tiġi użata bħala referenza biex tiddetermina jekk materjal għandux jiġi kkunsidrat bħala “nanomaterjal” għal finijiet leġiżlattivi u politiċi fl-Unjoni. Id-definizzjoni tat-terminu “nanomaterjal” fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għandha tkun ibbażata biss fuq id-daqs tal-partikoli konstitwenti ta’ materjal, mingħajr kunsiderazzjoni ta’ periklu jew riskju. Din id-definizzjoni, ibbażata biss fuq id-daqs ta’ materjal, tkopri materjali naturali, inċidentali jew manifatturati.

(5)

Id-definizzjoni tat-terminu “nanomaterjal” għandha tkun ibbażata fuq l-għarfien xjentifiku disponibbli.

(6)

Il-kejl tad-daqs u d-distribuzzjoni tad-daqs fin-nanomaterjali huwa sfida f’ħafna każijiet, u metodi differenti ta’ kejl jistgħu ma jipprovdux riżultati paragunabbli. Metodi armonizzati ta’ kejl għandhom jiġu żviluppati bil-għan li jiġi żgurat li l-applikazzjoni tad-definizzjoni twassal għal riżultati konsistenti fil-materjali u maż-żmien. Sakemm metodi armonizzati ta’ kejl isiru disponibbli, għandhom jiġu applikati l-aħjar metodi alternattivi disponibbli.

(7)

Ir-Rapport ta’ Referenza taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea “Consideration on a Definition of Nanomaterials for Regulatory purposes” (4) jissuġġerixxi li definizzjoni tan-nanometarjali għandha tindirizza nanomaterjali partikulati, tkun ġenerikament applikabbli fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u tkun konformi ma’ metodi oħrajn madwar id-dinja. Id-daqs għandu jkun l-unika proprjetà ta’ definizzjoni li jeħtieġ bilfors definizzjoni ċara tal-limiti tan-nanoskala.

(8)

Il-Kummissjoni ħatret lill-Kumitat Xjentifiku għar-Riskji tas-Saħħa Emerġenti jew Riċentement Identifikati (SCENIHR) sabiex jipprovdi kontribuzzjoni xjentifika dwar l-elementi li għandhom jiġu kkunsidrati fl-iżvilupp ta’ definizzjoni tat-terminu “nanomaterjal” għal finijiet regolatorji. L-opinjoni “Bażi xjentifika għad-definizzjoni tat-terminu ‘Nanomaterjal’” kienet soġġetta għal konsultazzjoni pubblika fl-2010.Fl-opinjoni tiegħu tat-8 ta’ Diċembru 2010 (5), is-SCENIHR ikkonkluda li d-daqs huwa universalment applikabbli għan-nanomaterjali, u li huwa l-aktar valur adegwat għall-kejl.Firxa definita ta’ daqs tiffaċilita interpretazzjoni uniformi. Il-limitu l-baxx kien propost fl-1 nm. Limitu massimu ta’ 100 nm huwa normalment użat b’kunsens ġenerali, iżda m’hemm ebda evidenza xjentifika biex tappoġġja l-adegwatezza ta’ dan il-valur.L-użu ta’ valur wieħed ta’ limitu massimu jista’ jkun wisq limitanti għall-klassifika tan-nanomaterjali, u approċċ differenzjat jista’ jkun aktar xieraq.Għal finijiet regolatorji, id-distribuzzjoni dimensjonali numerika għandha wkoll tiġi kkunsidrata bl-użu tad-daqs medju u d-devjazzjoni standard tad-daqs sabiex id-definizzjoni tiġi rfinuta.Id-distribuzzjoni tad-daqs ta’ materjal għandha tiġi ppreżentata bħala distribuzzjoni ta’ daqs ibbażata fuq il-konċentrazzjoni tan-numru (jiġifieri in-numru ta’ oġġetti fi ħdan firxa ta’ daqs mogħtija diviża bin-numru ta’ oġġetti totali) u mhux fuq il-frazzjoni tal-massa ta’ partikoli tan-nanoskala fin-nanomaterjal hekk kif frazzjoni żgħira tal-massa jista’ jkollha l-akbar numru ta’ partikoli. Is-SCENIHR identifika ċerti każijiet speċifiċi fejn l-applikazzjoni tad-definizzjoni tista’ tiġi ffaċilitata bl-użu tas-superfiċje b’volum speċifiku bħala approssimazzjoni sabiex tiddetermina jekk materjal jaqax fi ħdan il-firxa definita ta’ daqs nano.

(9)

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni tiddefinixxi t-terminu “nanomaterjal” bħala “materjal bi kwalunkwe dimensjonijiet esterni fin-nanoskala jew li għandu struttura interna jew struttura tal-wiċċ fin-nanoskala”. It-terminu “nanoskala” huwa definit bħala firxa ta’ daqs minn madwar 1 nm sa 100 nm (6).

(10)

Id-distribuzzjoni dimensjonali numerika għandha tkopri għall-fatt li n-nanomaterjali b’mod l-aktar tipiku jikkonsistu f’ħafna partikoli preżenti f’daqsijiet differenti f’distribuzzjoni partikolari. Mingħajr ma tiġi speċifikata d-distribuzzjoni dimensjonali numerika, ikun diffiċli li jiġi ddeterminat jekk materjal speċifiku huwiex konformi mad-definizzjoni fejn ċerti partikoli huma taħt il-100 nm filwaqt li oħrajn mhumiex. Dan l-approċċ huwa konformi mal-opinjoni tas-SCENIHR li d-distribuzzjoni tal-partikoli ta’ materjal għandha tiġi ppreżentata bħala d-distribuzzjoni bbażata fuq il-konċentrazzjoni tan-numru (jiġifieri in-numru tal-partikolu).

(11)

M’hemm ebda bażi xjentifika u mhux ekwivoka biex tissuġġerixxi valur speċifiku għad-distribuzzjoni tad-daqs li taħtha materjali li jkun fihom partikoli fil-firxa ta’ daqs ta’ 1 nm-100 nm mhumiex mistennija li jkollhom proprjetajiet speċifiċi għan-nanomaterjali. Il-parir xjentifiku kien li jintuża approċċ statistiku bbażat fuq devjazzjoni standard b’valur ta’ limitu ta’ 0.15 %. Minħabba l-okkorrenza wiesgħa ta’ materjali li jiġu koperti b’tali limitu u l-ħtieġa li titfassal il-kamp ta’ applikazzjoni tad-definizzjoni għall-użu f’kuntest regolatorju, il-limitu għandu jkun ogħla. Nanomaterjal kif iddefinit f’din ir-Rakkomandazzjoni għandu jikkonsisti għal 50 % jew aktar ta’ partikoli ta’ daqs bejn 1 nm-100 m. Skont il-parir tas-SCENIHR, anki numru żgħir ta’ partikoli fil-firxa ta’ bejn 1 nm-100 nm jista’ f’ċerti każijiet jiġġustifika valutazzjoni speċifika. Madankollu, ikun iqarraq li wieħed jikkategorizza tali materjali bħala nanomaterjali. Madankollu jista’ jkun hemm każijiet leġiżlattivi speċifiċi fejn tħassib dwar l-ambjent, is-saħħa, is-sikurezza u l-kompetittività jitolbu l-applikazzjoni ta’ limitu taħt il-50 %.

(12)

Patikoli agglomerati jew aggregati jista’ jkollhom l-istess proprjetajiet tal-partikoli maħlula. Barra minn hekk, jista’ jkun hemm każijiet matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ nanomaterjal fejn il-partikoli jiġu rrilaxxati mill-agglomerati jew l-aggregati. Id-definizzjoni f’din ir-Rakkomandazzjoni għandha għalhekk tinkludi wkoll partikoli f’agglomerati u aggregati kull meta l-partikoli kostitwenti jkunu fil-firxa ta’ daqs 1 nm-100 nm.

(13)

Fil-preżent huwa possibbli li tiġi mkejla s-superfiċje speċifika permezz tal-volum għal materjali solidi u xotti jew trabijiet bil-metodu tal-adsorbiment tan-nitroġenu (“il-metodu BET”). F’dawk il-każijiet is-superfiċje speċifika tista’ tintuża bħala approssimazzjoni biex tidentifika nanomaterjal potenzjali. Għarfien xjentifiku ġdid jista’ jespandi l-possibbiltà li jintuża dan il-metodu kif ukoll oħrajn għal tipi ta’ materjali oħrajn fil-futur. Jista’ jkun hemm diskrepanza bejn il-kejl tas-superfiċje speċifika u bejn id-distribuzzjoni dimensjonali numerika minn materjal għal ieħor. Għaldaqstant għandu jkun speċifikat li r-riżultati għad-distribuzzjoni tad-daqs u n-numru għandhom jipprevalu, u m’għandux ikun possibbli li tintuża s-superfiċje speċifika biex turi li materjal mhuwiex nanomaterjal.

(14)

L-iżvilupp teknoloġiku u l-progress xjentifiku jkomplu b’ħeffa kbira. Id-definizzjoni li tinkludi deskritturi għandha għalhekk tkun soġġetta għal reviżjoni sa Diċembru 2014 sabiex jiġi żgurat li tikkorrispondi mal-ħtiġijiet. B’mod partikolari, ir-reviżjoni għandha tivvaluta jekk il-limitu ta’ 50 % tad-distribuzzjoni dimensjonali numerika għandux jiżdied jew jonqos, u jekk għandhomx jiġu inklużi materjali bi struttura interna jew struttura tal-wiċċ fin-nanoskala bħal nanomaterjali b’nanokomponenti kumplessi, inklużi materjali nanoporużi u nanokompożiti li huma użati f’ċerti setturi.

(15)

Metodi ta’ gwida u ta’ kejl standardizzat, kif ukoll għarfien dwar konċentrazzjonijiet tipiċi ta’ nanopartikoli f’settijiet rappreżentattivi ta’ materjali, għandhom jiġu żviluppati fejn hu possibbli u fejn hu ta’ min joqgħod fuqhom sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tad-definizzjoni f’kuntest leġiżlattiv speċifiku.

(16)

Id-definizzjoni mogħtija f’din ir-Rakkomandazzjoni m’għandhiex tippreġudika jew tirrifletti l-iskop tal-applikazzjoni ta’ kwalunkwe parti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ta’ kwalunkwe dispożizzjoni li potenzjalment tistabbilixxi ħtiġijiet żejda għal dawk il-materjali, inklużi dawk relatati mal-ġestjoni tar-riskju. F’ċerti każijiet jista’ jkun neċessarju li jiġu esklużi ċerti materjali mill-iskop tal-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni speċifika jew dispożizzjonijiet leġiżlattivi anki jekk jaqgħu taħt id-definizzjoni. Bl-istess mod jista’ jkun neċessarju li jiġu inklużi materjali addizzjonali, bħal ċerti materjali b’daqs iżgħar minn 1 nm jew ikbar minn 100 nm fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni speċifika jew dispożizzjonijiet leġiżlattivi adattati għal nanomaterjal.

(17)

Minħabba ċ-ċirkustanzi speċjali li jipprevalu fil-qasam farmaċewtiku u s-sistemi nanostrutturati speċjalizzati li diġà qegħdin jintużaw, id-definizzjoni f’din ir-Rakkomandazzjoni m’għandhiex tippreġudika l-użu tat-terminu “nano” meta tiddefinixxi ċerti apparati farmaċewtiċi u mediċi,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

L-Istati Membri, l-aġenziji tal-Unjoni u l-operaturi ekonomiċi huma mistiedna biex jużaw id-definizzjoni li ġejja tat-terminu “nanomaterjal” fl-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-programmi ta’ politika u riċerka li jikkonċernaw il-prodotti tan-nanoteknoloġiji.

2.

“Nanomaterjal” tfisser materjal naturali, inċidentali jew manifatturat li fih partikoli, fi stat maħlul jew bħala aggregat jew agglomerat, u fejn, għal 50 % jew iktar tal-partikoli fid-distribuzzjoni dimensjonali numerika, dimensjoni esterna waħda jew aktar hija fil-firxa ta’ daqs 1 nm-100 nm.

F’każijiet speċifiċi u fejn iġġustifikati bi tħassib dwar l-ambjent, is-saħħa, is-sikurezza jew il-kompetittività, il-limitu ta’ 50 % tad-distribuzzjoni dimensjonali numerika jista’ jiġi mibdul b’limitu ta’ bejn il-1 % u l-50 %.

3.

B’deroga mill-punt 2, il-fulereni, il-frak grafen u n-nanotubi tal-karbonju b’wiċċ wieħed b’dimensjoni esterna waħda jew aktar taħt 1 nm għandhom jiġu kkunsidrati bħala nanomaterjali.

4.

Għall-finijiet tal-punt 2, “partikolu”, “agglomerat” u “aggregat” huma definiti kif ġej:

(a)

“Partikolu” tfisser parti żgħira ħafna ta’ materjal b’limiti fiżiċi definiti;

(b)

“Agglomerat” tfisser ġabra ta’ partikoli miġmugħin b’mod dgħajjef jew aggregati fejn is-superfiċje esterna li tirriżulta hija simili għat-total tas-superfiċji tal-partijiet individwali;

(c)

“Aggregat” tfisser partikolu magħmul minn partikoli marbutin jew magħqudin b’saħħa.

5.

Fejn hu teknikament possibbli u mitlub f’leġiżlazzjoni speċifika, il-konformità mad-definizzjoni fil-punt 2 tista’ tkun iddeterminata fuq il-bażi tas-superfiċje speċifika skont il-volum. Materjal għandu jiġi kkunsidrat li jaqa’ taħt id-definizzjoni fil-punt 2 meta superfiċje speċifika skont il-volum tal-materjal hija ikbar minn 60 m2/cm3. Madankollu, materjal li, skont id-distribuzzjoni dimensjonali numerika, huwa nanomaterjal, għandu jiġi kkunsidrat bħala konformi mad-definizzjoni fil-punt 2 anki jekk il-materjal għandu superfiċje speċifika ta’ anqas minn 60 m2/cm3.

6.

Sa Diċembru 2014, id-definizzjoni mogħtija mill-punti 1 sa 5 se tiġi rreveduta fid-dawl tal-esperjenza u tal-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi. Ir-reviżjoni għanda tiffoka b’mod partikolari fuq jekk il-limitu ta’ 50 % tad-distribuzzjoni dimensjonali numerika għandux jiġi miżjud jew imnaqqas.

7.

Din ir-Rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri, lill-aġenziji tal-Unjoni u lill-operaturi ekonomiċi.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni


(1)  COM(2005) 243 finali.

(2)  COM(2008) 366 finali.

(3)  P6_TA(2009) 0328.

(4)  EUR 24403 EN, Ġunju 2010.

(5)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_032.pdf

(6)  http://cdb.iso.org.