ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.185.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 185

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
15 ta' Lulju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 tas-7 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010 ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 678/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jissostitwixxi l-Anness II u jemenda l-Annessi IV, IX u XI għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Qafas) ( 1 )

30

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 679/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

57

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għal ċerti skemi ta’ għajnuna diretta li dwarhom hemm dispożizzjoni fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009

62

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 681/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

72

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 682/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 dwar id-dazju doganali minimu li għandu jiġi stabbilit bi tweġiba għall-ewwel stedina parzjali għall-offerti fil-qafas tal-proċeduri tal-offerti miftuħin bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011

74

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/415/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Lulju 2011 li tikkorreġi d-Direttiva 2010/19/UE li temenda, għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE, u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emenda tal-Annessi tad-Direttiva 2007/46/KE ( 1 )

76

 

 

2011/416/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Lulju 2011 li tapprova ċerti programmi emendati għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u żoonożi għas-sena 2011 u li temenda d-Deċiżjoni 2010/712/UE fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal ċerti programmi approvati minn dik id-Deċiżjoni (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4993)

77

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/332/PESK tas-7 ta’ Ġunju 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja ( ĠU L 149, 8.6.2011 )

79

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 677/2011

tas-7 ta’ Lulju 2011

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja) (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 6 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 għandu l-għan li jappoġġa l-kunċett ta’ spazju tal-ajru operattiv dejjem iktar integrat fil-kuntest tal-politika komuni tat-trasport u li jistabbilixxi proċeduri komuni għad-disinn, għall-ippjanar u għall-ġestjoni li jiżguraw it-twettiq effiċjenti u sikur tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru. Il-funzjonijiet tan-netwerk għandu jkollhom l-għan li jappoġġaw inizjattivi fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

(2)

Il-funzjonijiet tan-netwerk għandhom ikunu “servizz ta’ interess ġenerali” li jitħaddem għan-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni u li jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tas-sistema tat-trasport tal-ajru billi jiżgura l-livell mitlub ta’ prestazzjoni, kompatibbiltà u koordinazzjoni tal-attivitajiet, inklużi dawk sabiex ikun żgurat l-aħjar użu ta’ riżorsi skarsi.

(3)

Id-disinn tan-netwerk Ewropew tar-rotot u l-koordinazzjoni tar-riżorsi skarsi skont ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għas-sovranità tal-Istati Membri fuq l-ispazju tal-ajru tagħhom u għar-rekwiżiti tal-Istati Membri marbutin mal-ordni pubbliku, mas-sigurtà pubblika u ma’ kwistjonijiet tad-difiża skont ir-Regolament (KE) Nru 549/2004.

(4)

Id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-radju) (3) toħloq qafas ta’ politika u qafas legali għal dak il-qasam.

(5)

Għandu jkun stabbilit korp imparzjali u kompetenti (il-Maniġer tan-Netwerk) sabiex iwettaq il-kompiti meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk previsti fir-Regolament (KE) Nru 551/2004.

(6)

In-netwerk Ewropew tar-rotot għandu jkun iddisinjat sabiex ir-rotot jittejbu kemm jista’ jkun minn perspettiva ta’ bieb għall-ieħor (“gate-to-gate”) fil-fażijiet kollha tat-titjira, billi jitqiesu, b’mod partikolari, l-effiċjenza tat-titjira u l-aspetti ambjentali.

(7)

Ħidmet l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (l-ICAO) u l-Eurocontrol fid-disinn tar-rotot, fil-ġestjoni tal-frekwenzi u tal-kodiċijiet tat-transponders tar-radars sekondarji ta’ sorveljanza (SSR) hija rrikonoxxuta u għandha tintuża bħala bażi meta jkunu qed jittejbu kemm jista’ jkun l-iżvilupp u l-ħidma tan-netwerk fil-livell tal-Unjoni.

(8)

L-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-ICAO f’dak li għandu x’jaqsam mad-disinn tar-rotot, mal-ġestjoni tal-frekwenzi u tal-kodiċijiet tat-transponders SSR għandhom jiġu rrispettati u għandhom jiġu implimentati b’mod iktar effettiv għan-netwerk b’koordinazzjoni u b’appoġġ mill-Maniġer tan-Netwerk.

(9)

L-allokazzjoni tal-ispettru tar-radju ssir fil-kuntest tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (l-UIT). L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà li jenfasizzaw ir-rekwiżiti tal-avjazzjoni ċivili u li wara jużaw ir-riżorsi allokati għat-traffiku tal-ajru ġenerali bl-aħjar mod.

(10)

L-ICAO żviluppat materjal ta’ gwida li huwa rilevanti għall-funzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR u tal-frekwenzi tar-radju u tħaddem sistema ta’ reġistrazzjoni tal-assenjazzjonijiet tal-frekwenzi għall-għanijiet tat-traffiku tal-ajru ġenerali fir-reġjun Ewropew tal-ICAO, li bħalissa hija ffaċilitata mill-Eurocontrol.

(11)

Ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 jeżiġi l-adozzjoni ta’ regoli dettaljati ta’ implimentazzjoni sabiex ikunu kkoordinati u armonizzati l-proċessi u l-proċeduri ħalli titkabbar l-effiċjenza tal-ġestjoni tal-frekwenzi ajrunawtiċi u l-adozzjoni ta’ funzjoni ċentrali sabiex ikunu kkoordinati l-identifikazzjoni bikrija u r-riżoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-frekwenzi sabiex jingħata appoġġ lid-disinn u lit-tħaddim tan-netwerk.

(12)

Minħabba li l-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru (ATFM) hija parti integrali mill-funzjonijiet tan-netwerk, hija meħtieġa rabta xierqa mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru (4).

(13)

Billi l-effiċjenza tal-ġestjoni tan-netwerk tiddependi mill-bidu immedjat tal-funzjonijiet tan-netwerk, l-Istati Membri diġà fdaw lill-Eurocontrol bit-twettiq tal-AFTM.

(14)

Huwa ta’ benefiċċju li korp wieħed jiġi fdat bil-koordinazzjoni tad-diversi funzjonijiet tan-netwerk sabiex ikunu żviluppati soluzzjonijiet konsistenti tal-aħjar użu fil-livell tan-netwerk għal perjodu qasir taż-żmien u fit-tul li jkunu konformi mal-għanijiet tal-prestazzjoni. Madankollu, il-funzjonijiet tan-netwerk għandhom jitwettqu mill-Maniġer tan-Netwerk u fil-livell tal-Istati Membri u tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru skont ir-responsabbiltajiet stabbiliti b’dan ir-Regolament.

(15)

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jkun involut f’ċerti aspetti tal-pjanijiet, tal-azzjonijiet u tat-twettiq tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) tal-Istati Membri jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, b’mod partikolari meta jista’ jkun mistenni li dan l-aspett għandu, jew x’aktarx se jkollu, effett materjali fuq il-prestazzjoni tan-netwerk.

(16)

L-avvenimenti marbutin mal-eruzzjoni tal-vulkan Eyjafjallajökull f’April tal-2010 wrew il-ħtieġa li tinħoloq entità ċentrali li tista’ tieħu rwol ta’ tmexxija fil-koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni fil-livell lokali, reġjonali u tan-netwerk sabiex ikun żgurat li jkun hemm reazzjoni f’waqtha għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi fil-ġejjieni li jaffettwaw lill-avjazzjoni.

(17)

Għandu jkun hemm koordinazzjoni bejn il-funzjonijiet tan-netwerk u l-operazzjonijiet organizzati fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

(18)

Għandhom isiru konsultazzjonijiet effettivi mal-partijiet interessati fil-livell nazzjonali, f’dak tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u f’dak tan-netwerk.

(19)

L-ajruporti, minħabba li huma l-punti ta’ dħul u ta’ ħruġ għan-netwerk, huma kontributuri ewlenin għall-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk, u għalhekk il-funzjonijiet tan-netwerk għandhom jistabbilixxu kollegamenti, permezz tal-osservatorju tal-Unjoni dwar il-kapaċità tal-ajruporti, mal-operaturi tal-ajruporti li jagħmluha ta’ koordinaturi fuq l-art, bil-għan li tittejjeb kemm jista’ jkun il-kapaċità fuq l-art, biex b’hekk tittejjeb il-kapaċità ġenerali tan-netwerk.

(20)

L-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta’ Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità (5).

(21)

Filwaqt li titqies kif xieraq l-effettività tal-operazzjonijiet militari, il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-ċivil u l-militar huma importanti ħafna sabiex jintlaħqu l-għanijiet meħtieġa. Filwaqt li d-deċiżjonijiet marbutin mal-kontenut, mal-ambitu jew mat-twettiq tal-operazzjonijiet militari u mat-taħriġ imwettqa skont is-sistema operattiva tat-traffiku tal-ajru ma jaqgħux fl-ambitu tal-kompetenza tal-Unjoni, huwa importanti li jiġu koperti l-interfaċċji bejn dawn l-operazzjonijiet u dawk koperti minn dan ir-Regolament fl-interess tas-sikurezza u tal-effiċjenza reċiproka.

(22)

Il-funzjonijiet tan-netwerk għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 li għandu l-għan li tiġi ssalvagwardjata s-sigurtà essenzali jew l-interessi tal-politika ta’ difiża jew l-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru previst fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004.

(23)

Il-funzjonijiet tan-netwerk għandhom ikunu pprovduti b’mod kosteffikaċi, b’mod partikolari billi jkun evitat kwalunkwe sforz doppju, u b’hekk dawn il-funzjonijiet ikunu jistgħu jiġu pprovduti b’rekwiżiti ta’ riżorsi finanzjarji u umani mnaqqsa, jew għall-inqas mhux ogħla, fl-Istati Membri fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament, meta mqabbla mas-sitwazzjoni ta’ qabel ma nħatar Maniġer tan-Netwerk.

(24)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura sorveljanza xierqa tal-Maniġer tan-Netwerk.

(25)

Ir-rekwiżiti tas-sikurezza għall-funzjonijiet tan-netwerk iridu jkunu ta’ livell li jista’ jitqabbel mar-rekwiżiti tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (l-Aġenzija) dwar il-provvista tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru. Għandhom jiġu previsti dawn ir-rekwiżiti, kif ukoll ir-rekwiżiti dwar is-sorveljanza tas-sikurezza.

(26)

Il-kunsiderazzjoni ta’ pajjiżi terzi u l-involviment tagħhom fl-istabbiliment u fl-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk għandhom jagħtu kontribut għad-dimensjoni pan-Ewropea tal-ajru uniku Ewropew.

(27)

Il-funzjonijiet tan-netwerk jistgħu jiġu estiżi skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004.

(28)

L-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk għandha tkun suġġetta għal miri speċifiċi ta’ prestazzjoni li jeħtieġu emendi għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 tad-29 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (6). Dawk il-miri ta’ prestazzjoni jistgħu jiġu żviluppati iktar fuq il-bażi tal-esperjenza prattika fl-eżekuzzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni.

(29)

Ir-Regolament (EU) Nru 691/2010 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(30)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 sabiex jippermetti l-aħjar użu tal-ispazju tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew u sabiex ikun żgurat li l-utenti tal-ispazju tal-ajru jkunu jistgħu jaħdmu fuq it-trajettorji ppreferuti, filwaqt li jippermetti aċċess massimu għall-ispazji tal-ajru u għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

2.   Għall-għan tal-ġestjoni tan-netwerk, dan ir-Regolament għandu japplika b’mod partikolari għall-Istati Membri, għall-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (“l-Aġenzija”), għall-utenti tal-ispazju tal-ajru, għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, għall-operaturi tal-ajruporti, għall-koordinaturi tas-slots fl-ajruporti u għall-organizzazzjonijiet operattivi, fil-livell nazzjonali jew f’dak tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

3.   Skont l-Artikolu 1(3) tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 u mingħajr preġudizzju għat-tħaddim tal-inġenji tal-ajru tal-Istat skont l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, l-Istati Membri għandhom japplikaw dan ir-Regolament fl-ispazju tal-ajru mqiegħed taħt ir-responsabbiltà tagħhom fir-reġjuni EUR u AFI tal-ICAO.

4.   Skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, dan ir-Regolament ma għandux jimpedixxi l-applikazzjoni ta’ miżuri minn Stat Membru, sa fejn dawn ikunu meħtieġa, sabiex jiġu ssalvagwardjati s-sigurtà essenzjali jew l-interessi tal-politika tad-difiża.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijet mogħtija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“operatur ta’ ajruport” tfisser il-“korp ta’ amministrazzjoni ta’ ajruport” kif iddefinit fil-punt (j) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KEE) Nru 95/93;

2.

“koordinatur tas-slots f’ajruport” tfisser il-funzjoni stabbilita f’ajruporti kkoordinati skont ir-Regolament (KEE) Nru 95/93;

3.

“disinn tal-ispazju tal-ajru” tfisser proċess sabiex jingħata kontribut ħalli jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni marbutin man-netwerk u sabiex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utenti tal-ispazju tal-ajru kif ukoll sabiex ikun żgurat jew miżjud il-livell stabbilit ta’ sikurezza u jiżdiedu l-kapaċità tal-ispazju tal-ajru u l-prestazzjoni ambjentali permezz tal-iżvilupp u tal-implimentazzjoni ta’ kapaċitajiet u ta’ tekniki navigazzjonali avanzati, ta’ netwerks ta’ rotot imtejba, inkluż it-tqassim f’setturi assoċjat magħhom, ta’ strutturi tal-ispazju tal-ajru mtejba kemm jista’ jkun u ta’ proċeduri ta’ ATM li jtejbu l-kapaċità;

4.

“prenotazzjoni tal-ispazju tal-ajru” tfisser volum iddefinit ta’ spazju tal-ajru rriżervat b’mod temporanju biex jintuża b’mod esklużiv jew speċifiku minn kategoriji ta’ utenti;

5.

“restrizzjoni fuq l-ispazju tal-ajru” tfisser volum iddefinit ta’ spazju tal-ajru li fih jistgħu jitwettqu, b’diversi modi, attivitajiet li huma perikolużi għat-titjir ta’ inġenji tal-ajru f’ħinijiet speċifiċi (“żona ta’ periklu”); jew tali spazju tal-ajru li jinsab ‘il fuq minn żoni tal-art jew minn ilmijiet territorjali ta’ Stat li fih it-titjir ta’ inġenji tal-ajru huwa ristrett skont ċerti kundizzjonijiet speċifiċi (“żona ristretta”); jew tali spazju tal-ajru li jinsab ‘il fuq minn żoni tal-art jew minn ilmijiet territorjali ta’ Stat li fih it-titjir ta’ inġenji tal-ajru huwa pprojbit (“żona pprojbita”);

6.

“struttura ta’ spazju tal-ajru” tfisser volum speċifiku ta’ spazju tal-ajru maħsub sabiex ikun żgurat it-tħaddim sikur u ottimali ta’ inġenji tal-ajru;

7.

“użu tal-ispazju tal-ajru” tfisser il-mod li bih l-ispazju tal-ajru jintuża mil-lat operattiv;

8.

“rappreżentant tal-utenti tal-ispazju tal-ajru” tfisser kwalunkwe persuna jew entità legali li tirrappreżenta l-interessi ta’ kategorija waħda jew ta’ diversi kategoriji ta’ utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru;

9.

“medda ta’ frekwenza tal-avjazzjoni” tfisser annotazzjoni, fit-Tabella tal-Allokazzjonijiet tal-Frekwenzi tar-Regolamenti tar-Radju tal-ITU, ta’ medda speċifika ta’ frekwenzi li fiha jsiru assenjazzjonijiet tal-frekwenzi għall-għan tat-traffiku tal-ajru ġenerali;

10.

“settur ATC” tfisser volum iddefinit ta’ spazju tal-ajru li għalih kontrollur/i assoċjat/i jkun/jkunu responsabbli għall-kontroll tat-traffiku tal-ajru (ATC) fi kwalunkwe ħin partikolari;

11.

“rotta tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru (rotta ATS)” tfisser parti speċifika mill-istruttura tal-ispazju tal-ajru maħsuba sabiex il-fluss tat-traffiku jkun dirett kif meħtieġ sabiex jingħataw servizzi tat-traffiku tal-ajru;

12.

“koordinazzjoni bejn iċ-ċivil u l-militar” tfisser l-interazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-komponenti ċivili u militari tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru meħtieġa sabiex ikun żgurat użu sikur, effiċjenti u armonjuż tal-ispazju tal-ajru;

13.

“rotta kundizzjonali (CDR)” tfisser rotta tal-ajru li hija disponibbli għall-ippjanar tat-titjiriet u li tista’ tintuża biss f’kundizzjonijiet speċifiċi;

14.

“teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv” tfisser proċess fejn jittieħdu deċiżjonijiet fuq il-bażi ta’ interazzjoni u ta’ konsultazzjoni kostanti mal-Istati Membri, mal-partijiet interessati operattivi u ma’ partijiet interessati oħrajn kif ikun xieraq;

15.

“kriżi tan-netwerk” tfisser stat fejn ma jkunx jista’ jiġi pprovdut servizz tan-navigazzjoni bl-ajru fil-livell meħtieġ li jwassal għal telf kbir fil-kapaċità tan-netwerk, jew fi żbilanċ kbir bejn il-kapaċità u d-domanda tan-netwerk, jew nuqqas kbir fil-fluss tal-informazzjoni f’parti waħda jew f’diversi partijiet tan-netwerk wara sitwazzjoni li ma tkunx tas-soltu u ma tkunx prevista;

16.

“Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot” tfisser il-pjan żviluppat mill-Maniġer tan-Netwerk f’koordinazzjoni mal-partijiet interessati operattivi li jinkludi r-riżultat tal-attivitajiet operattivi tiegħu fir-rigward tad-disinn tan-netwerk tar-rotot fuq perjodu qasir u medju taż-żmien skont il-prinċipji ta’ gwida tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk;

17.

“Spazju tal-ajru b’rotot liberi” tfisser spazju tal-ajru speċifiku li fih l-utenti jistgħu jippjanaw bil-libertà kollha r-rotot tagħhom bejn punt ta’ dħul u punt tal-ħruġ mingħajr ma jirreferu għan-netwerk tar-rotot tal-ajru;

18.

“assenjazzjoni ta’ frekwenza” tfisser awtorizzazzjoni mogħtija minn Stat Membru sabiex tintuża frekwenza tar-radju jew sabiex jintuża kanal ta’ frekwenza tar-radju b’kundizzjonijiet speċifiċi;

19.

“impatt fuq in-netwerk” tfisser, fil-kuntest tal-funzjoni tal-frekwenzi tar-radju stabbilita fl-Anness II, sitwazzjoni fejn assenjazzjoni ta’ frekwenza tar-radju se tiddegrada, tfixkel jew tinterrompi l-funzjonament ta’ assenjazzjoni ta’ frekwenza tar-radju waħda jew iktar tan-netwerk, jew se topponi l-aħjar użu tal-meded ta’ frekwenza tal-avjazzjoni fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament;

20.

“possibbiltajiet ta’ rotot multipli” tfisser id-disponibbiltà, għall-utent tal-ispazju tal-ajru, ta’ iktar minn possibbiltà waħda ta’ rotta fuq in-netwerk tar-rotot tal-ajru;

21.

“pajjiżi terzi” tfisser pajjiżi li mhumiex Stati Membri iżda li huma membri tal-Eurocontrol jew li kkonkludew ftehim mal-Unjoni dwar l-implimentazzjoni tal-ajru uniku Ewropew jew li qed jieħdu sehem fi blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru;

22.

“Maniġer tan-Netwerk” tfisser il-korp stabbilit skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 sabiex iwettaq id-dmirijiet previsti f’dak l-Artikolu u f’dan ir-Regolament;

23.

“Pjan Operattiv tan-Netwerk” tfisser il-pjan żviluppat mill-Maniġer tan-Netwerk b’koordinazzjoni mal-partijiet interessati operattivi sabiex jorganizza l-attivitajiet operattivi tiegħu fuq perjodu qasir u medju taż-żmien skont il-prinċipji ta’ gwida tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk. Għal dik il-parti tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk li hija speċifika għad-disinn tan-netwerk Ewropew tar-rotot (ERND), dan jinkludi l-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot;

24.

“Pjan Strateġiku għan-Netwerk” tfisser il-pjan żviluppat mill-Maniġer tan-Netwerk, b’mod konsistenti mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, b’koordinazzjoni mal-Istati Membri u mal-partijiet interessati operattivi, li jiddefinixxi l-prinċipji ta’ gwida għat-tħaddim tan-netwerk u l-perspettiva fit-tul tiegħu;

25.

“organizzazzjoni operattiva” tfisser organizzazzjoni li għandha r-responsabbiltà tipprovdi servizzi ta’ inġinerija u servizzi tekniċi li jappoġġaw is-servizzi tat-traffiku tal-ajru, tal-komunikazzjoni, tan-navigazzjoni jew ta’ sorveljanza;

26.

“rekwiżiti operattivi” tfisser ir-rekwiżiti tan-netwerk f’termini ta’ sikurezza, ta’ kapaċità u ta’ effiċjenza;

27.

“partijiet interessati operattivi” tfisser l-utenti ċivili u militari tal-ispazju tal-ajru, il-fornituri ċivili u militari tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, il-koordinaturi tas-slots fl-ajruporti u l-organizzazzjonijiet operattivi u kwalunkwe grupp ta’ partijiet interessati addizzjonali meqjus bħala rilevanti għall-funzjonijiet individwali;

28.

“konfigurazzjoni tas-settur” tfisser skema li tgħaqqad flimkien setturi li huma mibnija u li qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jissodifaw ir-rekwiżiti operattivi u d-disponibbiltà tal-ispazju tal-ajru;

29.

“rotta mitluba mill-utent” tfisser ir-rotta mixtieqa li hija ddikjarata mill-operaturi tal-inġenji tal-ajru fl-istadju tad-disinn tal-ispazju tal-ajru sabiex jiġu sodisfatti ħtiġijiethom.

KAPITOLU II

ORGANIZZAZZJONI U ĠESTJONI TAL-FUNZJONIJIET TAN-NETWERK

Artikolu 3

Stabbiliment ta’ Maniġer tan-Netwerk

1.   Sabiex jitwettqu l-kompiti meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet previsti fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 u fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi stabbilit korp imparzjali u kompetenti (il-Maniġer tan-Netwerk).

2.   Il-perjodu li għalih jinħatar il-Maniġer tan-Netwerk għandu jkun l-istess bħall-perjodi ta’ referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni previsti fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 691/2010. Dan għandu jkun twil biżżejjed sabiex tkun tista’ tiġi żviluppata ċerta maturità fit-twettiq ta’ dawn il-funzjonijiet. M’għandux ikun iqsar minn żewġ perjodi ta’ referenza u għandu jkun jista’ jiġġedded.

3.   Il-ħatra tal-Maniġer tan-Netwerk għandha ssir permezz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni wara li jiġi kkonsultat il-Kumitat dwar l-Ajru Uniku skont l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 u għandha ssir mhux iktar tard minn tliet xhur wara li jiġi adottat dan ir-Regolament. Dik id-Deċiżjoni għandha tinkludi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-ħatra, fosthom il-finanzjament u l-kundizzjonijiet għall-irtirar tagħha. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-konformità ma’ dawk il-kundizzjonijiet fi tmiem kull perjodu ta’ referenza msemmi fil-paragrafu 2.

4.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandu jiddisinja n-Netwerk Ewropew tar-Rotot kif stabbilit fl-Anness I;

(b)

għandu jikkoordina r-riżorsi skarsi, b’mod partikolari:

(i)

il-frekwenzi tar-radju fil-meded ta’ frekwenza tal-avjazzjoni użati mit-traffiku tal-ajru ġenerali kif stabbilit fl-Anness II;

(ii)

il-kodiċijiet tat-transponders SSR kif stabbilit fl-Anness III.

Lill-Maniġer tan-Netwerk, il-Kummissjoni tista’ żżidlu funzjonijiet oħrajn skont l-Artikoli 6(3) jew (4)(c) tar-Regolament (KE) Nru 551/2004.

5.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jwettaq ukoll il-funzjoni tal-ATFM imsemmija fl-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 u fir-Regolament (UE) Nru 255/2010.

Artikolu 4

Kompiti tal-Maniġer tan-Netwerk

1.   Sabiex jappoġġa l-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 3, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin, ħalli jkun hemm titjib kontinwu fl-operazzjonijiet tan-netwerk fl-ajru uniku Ewropew u b’hekk jingħata kontribut għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha mogħtija fir-Regolament (UE) Nru 691/2010, u b’mod partikolari għandu:

(a)

jiżviluppa, iżomm u jimplimenta l-Pjan Strateġiku għan-Netwerk speċifikat fl-Artikolu 5, f’konformità mal-iskema ta’ prestazzjoni prevista fir-Regolament (UE) Nru 691/2010 u mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, u billi jqis kwalunkwe Pjan tan-Navigazzjoni bl-Ajru tal-ICAO rilevanti;

(b)

jistabbilixxi fid-dettall il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk permezz ta’ Pjan Operattiv tan-Netwerk, kif speċifikat iktar fl-Artikolu 6, u għandu jindirizza, b’mod partikolari, il-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha li jkopru perjodi minn tlieta sa ħames snin, perjodi annwali, tal-istaġun, fil-ġimgħa u ta’ kuljum;

(c)

jiżviluppa Disinn integrat tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot stabbilit fl-Anness I;

(d)

jipprovdi l-funzjoni ċentrali għall-koordinazzjoni tal-frekwenzi tar-radju kif mitlub mill-Artikolu 6(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 u kif stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(e)

jikkoordina t-titjib tal-proċess tal-allokazzjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR stabbilit fl-Anness III;

(f)

jorganizza l-ġestjoni u l-operazzjonijiet tal-funzjonijiet u jeżegwixxi, b’mod partikolari, l-obbligi tal-Unità Ċentrali għall-ATFM;

(g)

jipprovdi approċċ ikkonsolidat u kkoordinat għall-attivitajiet kollha ta’ ppjanar u l-attivitajiet kollha operattivi tan-netwerk, inklużi l-monitoraġġ u t-titjib tal-prestazzjoni ġenerali tiegħu;

(h)

jipprovdi appoġġ għall-ġestjoni tal-kriżijiet tan-netwerk;

(i)

jappoġġa lill-partijiet interessati operattivi differenti fl-eżekuzzjoni tal-obbligi imposti fuqhom fl-użu tas-sistemi u tal-proċeduri tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u/jew tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ATM/ANS) skont il-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM;

(j)

jipprovdi appoġġ lill-entitajiet fdati bl-investigazzjoni tal-aċċidenti u tal-inċidenti tal-avjazzjoni ċivili jew bl-analiżi tal-okkorrenzi kif ikun mitlub minn dawk l-entitajiet fl-ambitu tar-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7);

(k)

jiżgura l-koordinazzjoni ma’ reġjuni u ma’ pajjiżi terzi oħrajn li ma jiħdux sehem f’ħidmet il-Maniġer tan-Netwerk.

2.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jagħti kontribut għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 691/2010.

3.   Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura dan li ġej:

(a)

id-disponibbiltà, il-funzjonament u l-qsim ta’ għodod, ta’ proċessi u ta’ dejta konsistenti sabiex jingħata appoġġ lill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv fil-livell tan-netwerk, li jinkludu s-sistemi ta’ pproċessar tal-pjanijiet tat-titjiriet u s-sistemi tal-ġestjoni tad-dejta, imma li mhumiex limitati għalihom;

(b)

il-faċilitazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-partijiet interessati operattivi u l-appoġġ lil dawn il-partijiet interessati fl-użu u fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet u tal-miżuri relatati tan-netwerk wara t-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv;

(c)

il-koordinazzjoni operattiva, kif ukoll l-aħjar użu, l-interoperabbiltà u l-interkonnettività xierqa fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu;

(d)

il-koordinazzjoni tal-proposti għal emendi fid-dokumenti xierqa tal-ICAO marbutin mal-funzjonijiet tan-netwerk;

(e)

ir-rappurtar, skont l-Artikolu 20, tal-aspetti kollha marbutin mal-prestazzjoni operattiva, inklużi r-riżorsi skarsi;

(f)

kollegament xieraq ma’ mezzi oħrajn tat-trasport.

4.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jissodisfa talbiet ad hoc għall-informazzjoni, il-pariri, l-analiżi jew kompiti anċillari simili oħrajn marbutin mad-diversi funzjonijiet fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Aġenzija.

Artikolu 5

Pjan Strateġiku għan-Netwerk

1.   Sabiex jiggwida l-perspettiva fit-tul tiegħu, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżviluppa, iżomm u jimplimenta Pjan Strateġiku għan-Netwerk, li għandu jkun allinjat mal-perjodu ta’ referenza previst fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 691/2010. Dan għandu jinkludi l-pjan ta’ prestazzjoni u l-miri ta’ prestazzjoni għall-perjodu ta’ referenza li jmiss u għandu jagħti l-prospetti għall-perjodi ta’ referenza tal-ġejjieni.

2.   Il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għandu jipprovdi l-informazzjoni stabbilita fl-Anness IV.

3.   Il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għandu jkollu l-għan li jilħaq il-miri ta’ prestazzjoni għall-funzjonijiet tan-netwerk previsti fir-Regolament (UE) Nru 691/2010.

4.   Il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għandu jiġi aġġornat jekk dan ikun xieraq.

Artikolu 6

Pjan Operattiv tan-Netwerk

1.   Sabiex jiġi implimentat il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk fil-livell operattiv, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżviluppa Pjan Operattiv tan-Netwerk dettaljat.

2.   Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jipprovdi l-informazzjoni stabbilita fl-Anness V.

3.   Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu, b’mod partikolari, jistabbilixxi miżuri għat-twettiq tal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha previsti fir-Regolament (UE) Nru 691/2010 li jkopru perjodu minn tlieta sa ħames snin, perjodu annwali, tal-istaġun, fil-ġimgħa u ta’ kuljum.

4.   Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jinkludi rekwiżiti militari, jekk l-Istati Membri jipprovduhom.

5.   Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jinkludi l-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot u l-pjan ekwivalenti għall-frekwenzi tar-radju u għall-kodiċijiet tat-transponders SSR.

6.   Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jidentifika r-restrizzjonijiet operattivi, l-ostakli, il-miżuri ta’ titjib u s-soluzzjonijiet biex ikun hemm rimedju jew biex tittaffa l-problema.

7.   Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-operaturi tal-ajruporti għandhom jiżguraw li l-pjanijiet operattivi tagħhom ikunu allinjati mal-Pjan Operattiv tan-Netwerk. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura li l-Pjan Operattiv tan-Netwerk ikun koerenti.

8.   Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jiġi aġġornat f’intervalli regolari, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi kollha rilevanti fil-ħtiġijiet u fir-rekwiżiti tal-funzjonijiet tan-netwerk.

Artikolu 7

Kompetenzi tal-Maniġer tan-Netwerk

1.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, huwa u jwettaq il-kompiti tiegħu, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jadotta miżuri individwali li jirriżultaw mill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv. Il-partijiet ikkonċernati minn dawk il-miżuri għandhom jimplimentawhom.

2.   Fejn ir-responsabbiltajiet tal-Istat Membru ma jippermettux li jiġu adottati tali miżuri individwali, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jirreferi tali każ lill-Kummissjoni għal iktar kunsiderazzjoni.

3.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jirrakkomanda wkoll miżuri dwar kwistjonijiet oħrajn mitluba mill-prestazzjoni tan-netwerk.

4.   Fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jieħu miżuri bil-għan li jiżgura li jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha applikabbli msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 691/2010.

5.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiġbor, jikkonsolida u janalizza d-dejta kollha rilevanti identifikata fl-Annessi I sa VI. Huwa għandu jipprovdi din id-dejta lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija jew lill-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni previst fir-Regolament (UE) Nru 691/2010, skont kif ikun mitlub.

Artikolu 8

Relazzjonijiet mal-partijiet interessati operattivi

1.   Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu ta’ monitoraġġ u ta’ titjib tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżviluppa arranġamenti xierqa ta’ ħidma, previsti fl-Artikolu 15, mal-partijiet interessati operattivi.

2.   Il-partijiet interessati operattivi għandhom jiżguraw li l-miżuri implimentati fil-livell lokali jew fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jkunu kompatibbli ma’ dawk adottati fil-livell tan-netwerk permezz tal-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv.

3.   Il-partijiet interessati operattivi għandhom jipprovdu lill-Maniġer tan-Netwerk bid-dejta rilevanti mniżżla fl-Annessi I sa VI, u għandhom jikkonformaw ma’ kwalunkwe data ta’ skadenza u kwalunkwe rekwiżit ta’ kompletezza jew rekwiżit ta’ preċiżjoni miftehma mal-Maniġer tan-Netwerk għall-konsenja tagħha.

4.   Il-partijiet interessati operattivi li jkunu kkonċernati mill-miżuri individwali meħuda mill-Maniġer tan-Netwerk skont l-Artikolu 7(1) jistgħu jitolbu li tali miżuri jiġu rreveduti fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta jiġu adottati. It-talba għal reviżjoni m’għandhiex tissospendi l-miżuri individwali.

5.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jikkonferma jew jemenda l-miżuri kkonċernati fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol jew fi żmien 48 siegħa f’każ ta’ kriżi tan-netwerk.

Artikolu 9

Relazzjonijiet mal-Istati Membri

1.   Huwa u jwettaq il-kompiti tiegħu, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jqis, kif xieraq, ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Maniġer tan-Netwerk f’każ li s-sovranità u r-responsabbiltajiet tagħhom ma jħalluhomx jadottaw miżuri individwali skont l-Artikolu 7(1).

3.   Meta l-Istati Membri jkunu involuti fi kwistjonijiet operattivi marbutin mal-funzjonijiet tan-netwerk, huma għandhom ikunu parti mill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv u għandhom jimplimentaw ir-riżultati miftehma f’dan il-proċess fil-livell nazzjonali.

Artikolu 10

Relazzjonijiet mal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm kooperazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib bejn il-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-Maniġer tan-Netwerk, fost l-oħrajn fil-livell tal-ippjanar strateġiku u fil-ġestjoni tattika ta’ kuljum tal-flussi u tal-kapaċità.

2.   Sabiex tkun iffaċilitata l-interkonnettività operattiva bejn il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-blokok funzjonali kollha tal-ispazju tal-ajru, proċessi, proċeduri u interfaċċji armonizzati, inklużi bidliet dwar aspetti marbutin mal-attivitajiet tal-Maniġer tan-Netwerk.

3.   L-Istati Membri li jikkooperaw fi blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom jiżguraw li jiġu fformulati fehmiet ikkonsolidati marbutin mal-funzjonijiet tan-netwerk.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru li jikkooperaw fi blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom jiżguraw li jiġu fformulati fehmiet ikkonsolidati marbutin ma’ kwistjonijiet operattivi tal-funzjonijiet tan-netwerk.

5.   Qabel ma jiġi stabbilit blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, l-Istati Membri u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom jikkooperaw b’tali mod li jiġu fformulati fehmiet ikkonsolidati dwar aspetti marbutin mal-attivitajiet tal-Maniġer tan-Netwerk.

Artikolu 11

Kooperazzjoni bejn iċ-ċivil u l-militar

1.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura li jkun hemm arranġamenti xierqa sabiex tkun permessa u appoġġata koordinazzjoni adegwata mal-awtoritajiet militari nazzjonali.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm involviment militari xieraq fl-attivitajiet kollha marbutin mal-funzjonijiet tan-netwerk.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm rappreżentanza xierqa tal-fornituri militari tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u tal-utenti militari tal-ispazju tal-ajru fl-arranġamenti operattivi kollha ta’ ħidma u ta’ konsultazzjoni stabbiliti mill-Maniġer tan-Netwerk.

4.   Il-funzjoni tad-Disinn tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot għandha titwettaq mingħajr preġudizzju għall-prenotazzjonijiet ta’ volum ta’ spazju tal-ajru għall-użu esklużiv jew speċifiku tal-Istati Membri jew għar-restrizzjonijiet fuqu. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jinkoraġġixxi u jikkoordina d-disponibbiltà tar-rotot kundizzjonali minn dawk iż-żoni skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2150/2005 (8).

Artikolu 12

Rekwiżiti ġenerali għall-funzjonijiet tan-netwerk

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ġenerali għall-funzjonijiet tan-netwerk stabbiliti fl-Anness VI. Dawk ir-rekwiżiti għandhom japplikaw mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-ħatra u l-Maniġer tan-Netwerk għandu jikkonforma magħhom fi żmien tnax-il xahar wara tali data.

KAPITOLU III

GOVERNANZA TAL-FUNZJONIJIET TAN-NETWERK

Artikolu 13

Teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv

1.   Il-ġestjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk għandha sseħħ permezz tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv.

2.   Proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv għandu jinkludi:

(a)

proċess ta’ konsultazzjoni previst fl-Artikolu 14;

(b)

arranġamenti ta’ ħidma dettaljati u proċessi operattivi previsti fl-Artikolu 15.

3.   Sabiex ikunu adottati miżuri marbutin mal-governanza tal-funzjonijiet tan-netwerk u sabiex tiġi mmonitorjata l-prestazzjoni tagħhom, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk previst fl-Artikolu 16.

4.   F’każ li l-Maniġer tan-Netwerk isib li parti waħda jew diversi partijiet qed ifixklu l-azzjonijiet tiegħu, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk sabiex tiġi solvuta.

Artikolu 14

Proċess ta’ konsultazzjoni

1.   Għandu jkun stabbilit proċess sabiex tkun organizzata konsultazzjoni xierqa u regolari mal-Istati Membri u mal-partijiet interessati operattivi.

2.   Il-konsultazzjoni għandha tiffoka fuq l-arranġamenti ta’ ħidma dettaljati previsti fl-Artikolu 15, fuq il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk, fuq il-Pjan Operattiv tan-Netwerk, fuq il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet, fuq ir-rapporti lill-Kummissjoni u fuq kwistjonijiet operattivi, skont kif ikun xieraq.

3.   Il-proċess ta’ konsultazzjoni jista’ jvarja skont in-natura tal-funzjonijiet individwali tan-netwerk. Sabiex ikun żgurat li jkunu jistgħu jiġu indirizzati kwistjonijiet regolatorji, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti meta dan ikun meħtieġ.

4.   F’każ li l-partijiet interessati ma jkunux sodisfatti bil-konsultazzjoni, il-kwistjoni l-ewwel għandha tgħaddi mill-arranġament ta’ konsultazzjoni xieraq fil-livell tal-funzjoni individwali. Meta ma tkunx tista’ tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni fil-livell tal-funzjoni individwali, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk sabiex tiġi solvuta.

Artikolu 15

Arranġamenti ta’ ħidma dettaljati u proċessi operattivi

1.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżviluppa arranġamenti ta’ ħidma dettaljati u proċessi operattivi sabiex jindirizza aspetti ta’ ppjanar u aspetti operattivi, filwaqt li jqis, b’mod partikolari, l-ispeċifiċità u r-rekwiżiti tal-funzjonijiet individwali tan-netwerk kif speċifikat fl-Annessi I sa VI.

2.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura li l-arranġamenti ta’ ħidma dettaljati u l-proċessi operattivi jinkludu regoli għan-notifika tal-partijiet interessati kkonċernati.

3.   Dawn l-arranġamenti ta’ ħidma dettaljati u l-proċessi operattivi jeħtieġ li jirrispettaw is-separazzjoni tal-provvista tas-servizzi u tal-kwistjonijiet regolatorji u jeħtieġ li jiżguraw li l-Istati Membri jkunu involuti, meta dan ikun meħtieġ.

Artikolu 16

Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk

1.   Il-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk għandu jkun responsabbli:

(a)

għall-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk qabel ma jiġi adottat skont l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004;

(b)

għall-approvazzjoni tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk ta’ tlieta sa ħames snin u ta’ dak annwali;

(c)

għall-approvazzjoni tal-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv, tal-proċessi ta’ konsultazzjoni kif ukoll tal-arranġamenti ta’ ħidma ddettaljati u tal-proċessi operattivi għall-funzjonijiet tan-netwerk, wara li l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jkun ta opinjoni pożittiva dwarhom;

(d)

għall-approvazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura taċ-Ċellula Ewropea ta’ Koordinazzjoni tal-Kriżijiet fis-Settur tal-Avjazzjoni prevista fl-Artikolu 18(4), wara li l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jkun ta opinjoni pożittiva dwarhom;

(e)

għall-monitoraġġ tal-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet u għall-indirizzar ta’ kwalunkwe devjazzjoni potenzjali mill-pjanijiet inizjali;

(f)

għall-monitoraġġ tal-proċess ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati operattivi;

(g)

għall-monitoraġġ tal-attivitajiet marbutin mal-ġestjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk;

(h)

għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-Maniġer tan-Netwerk marbutin mal-kriżijiet tan-netwerk;

(i)

għall-approvazzjoni tar-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 20. Dan ir-rapport għandu jinkludi l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk, imma m’għandux ikun limitat għaliha;

(j)

għall-indirizzar ta’ kwistjonijiet li ma ġewx solvuti fil-livell tal-funzjonijiet individwali tan-netwerk;

(k)

għall-valutazzjoni ta’ jekk il-Maniġer tan-Netwerk għandux il-kompetenzi, ir-riżorsi u l-imparzjalità xierqa sabiex iwettaq il-kompiti assenjati lilu b’mod indipendenti, inklużi l-arranġamenti tas-sigurtà, tar-responsabbiltà u tal-emerġenzi;

(l)

għall-approvazzjoni tal-baġit annwali tal-Maniġers tan-Netwerk, wara li l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jkun ta opinjoni pożittiva dwaru;

(m)

għall-approvazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, wara li l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jkun ta opinjoni pożittiva dwarhom;

(n)

għall-indirizzar ta’ kwalunkwe suġġett addizzjonali li huwa jidentifika bħala rilevanti.

2.   Dawn li ġejjin għandhom ikunu membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk li jkollhom il-vot:

(a)

rappreżentant wieħed tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għal kull blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru li huwa stabbilit jew li qed jiġi stabbilit, b’għadd totali ta’ erba’ voti għall-fornituri kollha tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru;

(b)

erba’ rappreżentanti tal-utenti ċivili kummerċjali u mhux kummerċjali tal-ispazju tal-ajru;

(c)

żewġ rappreżentanti tal-operaturi tal-ajruporti;

(d)

żewġ rappreżentanti tal-militar bħala fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u bħala utenti tal-ispazju tal-ajru.

3.   Dawn li ġejjin ukoll għandhom ikunu membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk:

(a)

il-president, maħtur fuq il-bażi tal-kompetenza u tal-għarfien espert tekniku fuq proposta tal-Kummissjoni, fuq il-bażi, b’mod partikolari, tal-proposti tal-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk li jkollhom il-vot, u wara li l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jkun ta opinjoni pożittiva dwaru;

(b)

rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni;

(c)

rappreżentant wieħed tal-Eurocontrol;

(d)

rappreżentant wieħed tal-Maniġer tan-Netwerk.

4.   Il-membri għandu jkollhom sostitut.

5.   Il-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk li jkollhom il-vot għandhom jinħatru fuq proposti mill-organizzazzjonijiet tagħhom wara li l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jkun ta opinjoni pożittiva dwarhom.

6.   Il-Kummissjoni tista’ taħtar esperti indipendenti u rrikonoxxuti bħala konsulenti, li għandhom iservu fil-kapaċità personali tagħhom u li għandhom jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ dixxiplini li jinkludu l-aspetti ewlenin tal-funzjonijiet tan-netwerk. L-Istati li jipparteċipaw f’ħidmet il-Maniġer tan-Netwerk għandhom jipproponu kandidati għal dan il-għan.

7.   Il-membri mniżżlin fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3 għandu jkollhom id-dritt li jiċħdu proposti li jkollhom impatt fuq:

(a)

is-sovranità u r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, b’mod partikolari dawk marbutin mal-ordni pubbliku, mas-sigurtà pubblika u ma’ kwistjonijiet tad-difiża, kif stabbilit fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004;

(b)

il-kompatibbiltà tal-attivitajiet tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk mal-għanijiet u mal-objettivi ta’ dan ir-Regolament;

(c)

l-imparzjalità u mal-ekwità tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk.

8.   Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati mill-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu li jkollhom il-vot.

9.   Meta ma jkunx jista’ jintlaħaq qbil fuq kwistjonijiet li huma ta’ sinifikat kbir għan-netwerk, il-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk għandu jirreferi l-każ lill-Kummissjoni għal iktar azzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku.

Artikolu 17

Rwol tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku

1.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jirreferi kwistjonijiet regolatorji lill-Kummissjoni; il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku b’dawk il-kwistjonijiet.

2.   Il-Kumitat dwar l-Ajru Uniku għandu jagħti opinjoni dwar:

(a)

il-ħatra tal-Maniġer tan-Netwerk;

(b)

il-ħatra tal-president tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk;

(c)

il-ħatra tal-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk li jkollhom il-vot;

(d)

ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk;

(e)

il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk, u b’mod partikolari dwar l-għanijiet ta’ dan il-pjan fi stadju bikri;

(f)

il-baġit annwali tal-Maniġer tan-Netwerk;

(g)

ir-Regoli ta’ Proċedura taċ-Ċellula Ewropea ta’ Koordinazzjoni tal-Kriżijiet fis-Settur tal-Avjazzjoni;

(h)

il-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv, il-proċessi ta’ konsultazzjoni kif ukoll l-arranġamenti ta’ ħidma dettaljati u l-proċessi operattivi għall-funzjonijiet tan-netwerk.

3.   Il-Kumitat dwar l-Ajru Uniku jista’ jagħti pariri lill-Kummissjoni meta ma jkunx jista’ jintlaħaq qbil fuq kwistjonijiet li huma ta’ sinifikat kbir għan-netwerk mill-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk.

KAPITOLU IV

ĠESTJONI TAL-KRIŻIJIET TAN-NETWERK

Artikolu 18

Stabbiliment taċ-Ċellula Ewropea ta’ Koordinazzjoni tal-Kriżijiet fis-Settur tal-Avjazzjoni

1.   Il-ġestjoni tal-kriżijiet tan-netwerk għandha tkun appoġġata mill-istabbiliment ta’ Ċellula Ewropea ta’ Koordinazzjoni tal-Kriżijiet fis-Settur tal-Avjazzjoni (l-EACCC).

2.   Il-membri permanenti tal-EACCC għandhom ikunu rappreżentant wieħed tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni, rappreżentant wieħed tal-Aġenzija, rappreżentant wieħed tal-Eurocontrol, rappreżentant wieħed tal-militar, rappreżentant wieħed tal-fornituri tas-serivzzi tan-navigazzjoni bl-ajru, rappreżentant wieħed tal-ajruporti u rappreżentant wieħed tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

3.   Il-kompożizzjoni tal-EACCC tista’ tittejjeb, fuq bażi ta’ każ b’każ, permezz ta’ esperti, skont in-natura tal-kriżi speċifika.

4.   L-EACCC għandha tipprepara r-Regoli ta’ Proċedura tagħha biex jiġu adottati mill-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk.

5.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jagħmel disponibbli r-riżorsi meħtieġa għall-istabbiliment u għall-funzjonament tal-EACCC.

Artikolu 19

Responsabbiltajiet tal-Maniġer tan-Netwerk u tal-EACCC

1.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jkun responsabbli, flimkien mal-membri tal-EACCC, biex jattiva l-EACCC u biex irendiha inattiva.

2.   Il-Maniġer tan-Netwerk, bl-appoġġ tal-EACCC, għandu jkun responsabbli:

(a)

għall-koordinazzjoni tal-ġestjoni tar-reazzjoni għall-kriżi tan-netwerk, skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-EACCC, li tinvolvi l-kooperazzjoni mill-qrib mal-istrutturi korrispondenti fl-Istati Membri;

(b)

għall-appoġġ għall-attivazzjoni u għall-koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ emerġenza fil-livell tal-Istati Membri;

(c)

għall-elaborazzjoni ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni fil-livell tan-netwerk sabiex ikun żgurat li jkun hemm reazzjoni f’waqtha għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi tan-netwerk ta’ dan it-tip ħalli jitħares u jiġi żgurat il-funzjonament kontinwat u sikur tan-netwerk. Għal dan il-għan, il-Maniġer tan-Netwerk għandu:

(i)

jimmonitorja s-sitwazzjoni tan-netwerk fir-rigward tal-kriżijiet tan-netwerk kull 24 siegħa;

(ii)

jiżgura li jkun hemm ġestjoni u komunikazzjoni effettivi tal-informazzjoni permezz tat-tixrid ta’ dejta preċiża, f’waqtha u konsistenti sabiex tiġi appoġġata l-applikazzjoni tal-prinċipji u tal-proċessi ta’ ġestjoni tar-riskji fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet;

(iii)

jiffaċilita l-ġbir organizzat u l-ħżin iċċentralizzat ta’ dik id-dejta;

(d)

għall-enfasizzar, fejn ikun xieraq, lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija jew lill-Istati Membri, tal-opportunitajiet għal appoġġ addizzjonali għall-mitigazzjoni tal-kriżi, inklużi l-kollegamenti ma’ operaturi ta’ mezzi oħrajn tat-trasport li jistgħu jidentifikaw u jimplimentaw soluzzjonijiet intermodali;

(e)

għall-monitoraġġ tal-irkupru u tas-sostenibbiltà tan-netwerk u għar-rappurtar dwarhom.

KAPITOLU V

MONITORAĠĠ, RAPPURTAR U SORVELJANZA

Artikolu 20

Monitoraġġ u rappurtar

1.   Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi proċess ta’ monitoraġġ kontinwu:

(a)

tal-prestazzjoni operattiva tan-netwerk;

(b)

tal-miżuri meħuda u tal-eżitu tal-prestazzjoni milħuq mill-partijiet interessati operattivi u mill-Istati;

(c)

tal-effettività u tal-effiċjenza ta’ kull waħda mill-funzjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.

2.   Il-monitoraġġ kontinwu għandu jidentifika kwalunkwe devjazzjoni potenzjali mill-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u mill-Pjan Operattiv tan-Netwerk. Il-partijiet interessati operattivi għandhom jassistu lill-Maniġer tan-Netwerk f’dan il-kompitu billi jwettqu ċerti kompiti inkluża, iżda mhux biss, il-provvista ta’ dejta.

3.   Kull sena, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija dwar il-miżuri li ħa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu. Ir-rapport għandu jindirizza l-funzjonijiet individwali tan-netwerk kif ukoll is-sitwazzjoni kollha tan-netwerk u għandu jkun marbut mill-qrib mal-kontenut tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku.

Artikolu 21

Sorveljanza tal-Maniġer tan-Netwerk

Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Aġenzija fi kwistjonijiet marbutin mas-sikurezza, għandha tiżgura s-sorveljanza tal-Maniġer tan-Netwerk, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti inklużi f’dan ir-Regolament u f’leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku kull sena jew meta tintalab b’mod speċifiku biex tagħmel dan.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 22

Relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi

Pajjiżi terzi, flimkien mal-partijiet interessati operattivi tagħhom, jistgħu jieħdu sehem f’ħidmet il-Maniġer tan-Netwerk.

Artikolu 23

Finanzjament tal-Maniġer tan-Netwerk

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiffinanzjaw il-funzjonijiet tan-netwerk li jkunu fdati f’idejn il-Maniġer tan-Netwerk fuq il-bażi tat-tariffi tan-navigazzjoni bl-ajru. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi l-ispejjeż tiegħu b’mod trasparenti.

Artikolu 24

Responsabbiltà

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jagħmel arranġamenti sabiex tkun koperta r-responsabbiltà marbuta mal-eżekuzzjoni tal-kompiti tiegħu. Il-metodu użat sabiex tingħata din il-kopertura għandu jkun adattat għat-telf u għad-dannu potenzjali inkwistjoni, filwaqt li jitqiesu l-istatus legali tal-Maniġer tan-Netwerk u l-livell ta’ kopertura tal-assigurazzjoni kummerċjali disponibbli.

Artikolu 25

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-effettività tal-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, u b’mod regolari wara dik id-data, filwaqt li tqis kif xieraq il-perjodi ta’ referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni previsti fir-Regolament (UE) Nru 691/2010.

Artikolu 26

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 691/2010

Ir-Regolament (UE) Nru 691/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 3(3), għandu jiżdied il-punt (m) li ġej:

“(m)

il-valutazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk, inkluża l-konsistenza tiegħu mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha.”

(2)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:

“Artikolu 5a

Maniġer tan-Netwerk

1.   Il-Maniġer tan-Netwerk stabbilit bl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 (*) għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin b’rabta mal-iskema ta’ prestazzjoni:

(a)

għandu jappoġġa lill-Kummissjoni billi jipprovdi t-tagħrif rilevanti għat-tħejjija ta’ miri tal-prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha qabel il-perjodi ta’ referenza u għall-monitoraġġ waqt il-perjodu ta’ referenza. B’mod partikolari, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għal kwalunkwe nuqqas sinifikanti u persistenti fil-prestazzjoni operattiva;

(b)

għandu jipprovdi aċċess lill-Kummissjoni għad-dejta kollha mniżżla fl-Anness IV, skont l-Artikolu 20(5);

(c)

għandu jappoġġa lill-Istati Membri u lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru biex jilħqu l-mira ta’ prestazzjoni tagħhom waqt il-perjodi ta’ referenza;

(d)

għandu jelabora pjan ta’ prestazzjoni li għandu jiġi adottat bħala parti mill-Pjan Strateġiku għan-Netwerk qabel ma jibda kull perjodu ta’ referenza. Dan il-pjan ta’ prestazzjoni għandu jkun pubbliku u għandu jinkludi:

(i)

mira ta’ prestazzjoni marbuta mal-ambjent li għandha tkun konsistenti mal-mira ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha għall-perjodu kollu ta’ referenza, li jkollha valuri annwali li għandhom jintużaw għall-għanijiet ta’ monitoraġġ;

(ii)

miri ta’ prestazzjoni għal oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin u rilevanti oħrajn, li jkunu konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropa kollha għall-perjodu kollu ta’ referenza, li jkollhom valuri annwali li għandhom jintużaw għall-għanijiet ta’ monitoraġġ;

(iii)

deskrizzjoni tal-azzjonijiet ippjanati sabiex jintlaħqu l-miri;

(iv)

fejn ikun meħtieġ jew fejn ikun deċiż mill-Kummissjoni, indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u miri addizzjonali.

(*)  ĠU L 185, 15.7.2011, p. 1.”"

(3)

Fl-Artikolu 17, għandu jiddaħħal il-paragrafu 2a li ġej:

“2a.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk. Jekk waqt il-perjodu ta’ referenza l-miri ma jintlaħqux, il-Kummissjoni għandha tapplika l-miżuri xierqa speċifikati fil-pjan ta’ prestazzjoni sabiex tiġi rettifikata s-sitwazzjoni. Għal dan il-għan, għandhom jintużaw il-valuri annwali mogħtija fil-pjan ta’ prestazzjoni.”

(4)

Fl-Anness III, il-paragrafi 3 u 4 għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“3.   L-ambjent

Id-disinn tar-rotot: Mhux applikabbli waqt l-ewwel perjodu ta’ referenza. Matul it-tieni perjodu ta’ referenza, valutazzjoni tal-proċess dwar id-disinn tar-rotot li ntuża fil-pjan ta’ prestazzjoni u l-konsistenza tiegħu mal-proċess għall-iżvilupp tal-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot żviluppat mill-Maniġer tan-Netwerk.

4.   Il-kapaċità

Il-livell ta’ dewmien: Tqabbil tal-livell mistenni tad-dewmien tal-ATFM en route li ntuża fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni ma’ valur ta’ referenza pprovdut mill-proċess ta’ ppjanar tal-kapaċità tal-Eurocontrol u fil-Pjan Operattiv tan-Netwerk tal-Maniġer tan-Netwerk.”

Artikolu 27

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.

(3)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 80, 26.3.2010, p. 10.

(5)  ĠU L 14, 22.1.1993, p. 1.

(6)  ĠU L 201, 3.8.2010, p. 1.

(7)  ĠU L 295, 12.11.2010, p. 35.

(8)  ĠU L 342, 24.12.2005, p. 20.


ANNESS I

IL-FUNZJONI TAD-DISINN TAN-NETWERK EWROPEW TAR-ROTOT (ERND)

PARTI A

Għan

1.

Il-funzjoni tal-ERND għandha:

(a)

tikseb Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot għat-tħaddim sikur u effiċjenti tat-traffiku tal-ajru, li jqis kif xieraq l-impatt ambjentali;

(b)

tiffaċilita, fil-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot, l-iżvilupp ta’ struttura tal-ispazju tal-ajru li toffri l-livell mitlub ta’ sikurezza, kapaċità, flessibbiltà, kapaċità ta’ reazzjoni, prestazzjoni ambjentali u provvista mingħajr problemi ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fil-pront, filwaqt li tqis kif xieraq il-ħtiġijiet tas-sigurtà u tad-difiża;

(c)

tiżgura l-interkonnettività u l-interoperabbiltà reġjonali tan-netwerk Ewropew tar-rotot fir-Reġjun EUR tal-ICAO u mar-reġjuni tal-ICAO li jmissu miegħu.

2.

L-iżvilupp ta’ Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot għandu jkun ibbażat fuq proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet b’mod kooperattiv. Il-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot għandu jifforma l-parti tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk li hija speċifika għall-ERND u għandu jinkludi regoli dettaljati li jimplimentaw il-parti tal-ERND tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk.

3.

L-Istati Membri għandhom jibqgħu responsabbli għall-iżvilupp dettaljat, l-approvazzjoni u l-istabbiliment tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru għall-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

PARTI B

Prinċipji tal-ippjanar

1.

Mingħajr preġudizzju għas-sovranità tal-Istati Membri fuq l-ispazju tal-ajru u għar-rekwiżiti tal-Istati Membri marbutin mal-ordni pubbliku, mas-sigurtà pubblika u ma’ kwistjonijiet tad-difiża, il-Maniġer tan-Netwerk, l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, bħala parti mill-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew individwalment, għandhom jiżviluppaw, permezz ta’ proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet b’mod kooperattiv, il-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot, filwaqt li japplikaw il-prinċipji tad-disinn tal-ispazju tal-ajru stabbiliti f’dan l-Anness. Il-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot għandu jilħaq il-miri ta’ prestazzjoni stabbiliti għall-Maniġer tan-Netwerk fl-iskema tal-prestazzjoni.

2.

Il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv għandu jkun appoġġat minn arranġamenti ta’ ħidma dettaljati, permanenti u xierqa li għandhom jiġu miftehma fil-livell tal-esperti mill-Maniġer tan-Netwerk bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha. L-arranġamenti ta’ konsultazzjoni għandhom ikunu organizzati b’perjodiċità li tirrifletti l-ħtiġijiet tal-funzjoni tad-Disinn tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot.

3.

Sabiex tkun żgurata l-konnettività xierqa tal-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot, il-Maniġer tan-Netwerk u l-Istati Membri għandhom jinkludu lill-pajjiżi terzi fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv skont l-Artikolu 22. Għandha tiġi żgurata kooperazzjoni xierqa bejn il-Maniġer tan-Netwerk u l-arranġamenti ta’ ħidma dettaljati tiegħu fil-livell tal-esperti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot, minn naħa waħda, u l-arranġamenti ta’ ħidma rilevanti fil-livell tal-esperti tal-ICAO li jkopru t-titjib fin-netwerk tar-rotot fl-interfaċċja, min-naħa l-oħra.

4.

Il-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot huwa pjan kontinwu li għandu jirrifletti l-elementi kollha meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-ispazju tal-ajru Ewropew ikun iddisinjat bħala entità waħda u jkun jilħaq il-miri ta’ prestazzjoni applikabbli.

5.

Il-pjan għandu jinkludi:

(a)

prinċipji ġenerali komuni kkomplementati minn speċifikazzjonijiet tekniċi għad-disinn tal-ispazju tal-ajru;

(b)

ir-rekwiżiti militari tal-ispazju tal-ajru;

(c)

netwerk Ewropew tar-rotot miftiehem u, fejn dan ikun jista’ jsir, struttura ta’ spazju tal-ajru b’rotot liberi maħsuba sabiex tissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-utenti b’dettalji li jkopru l-proġetti kollha ta’ bidliet fl-ispazju tal-ajru;

(d)

regoli dwar l-użu tan-netwerk tar-rotot u tal-ispazju tal-ajru b’rotot liberi u d-disponibbiltà tagħhom;

(e)

indikazzjonijiet dwar it-tqassim f’setturi ATC rrakkomandat, li jappoġġa l-istruttura tal-ispazju tal-ajru ATS li għandha tiġi ddisinjata, deċiża u implimentata mill-Istati Membri;

(f)

linji gwida għall-ġestjoni tal-ispazju tal-ajru;

(g)

skeda taż-żmien iddefinita għall-iżvilupp;

(h)

il-kalendarju għal ċiklu komuni ta’ pubblikazzjoni u ta’ implimentazzjoni, permezz tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk;

(i)

ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni attwali tan-netwerk u lejn dik mistennija, inkluża l-prestazzjoni mistennija bbażata fuq il-pjanijiet attwali u fuq dawk miftehma.

6.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura li jkun hemm arranġamenti xierqa fl-attivitajiet kollha sabiex tkun permessal-koordinazzjoni bejn iċ-ċivil u l-militar fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv.

7.

Il-Maniġer tan-Netwerk, l-Istati Membri, il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, bħala parti mill-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew individwalment, għandhom jiżguraw li jkun hemm integrazzjoni koerenti tal-proġetti dwar id-disinn tal-ispazju tal-ajru miftehma permezz tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv fil-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot.

8.

L-Istati Membri u l-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom jiżguraw li, qabel ma jiġu implimentati, il-proġetti tad-disinn tal-ispazju tal-ajru nazzjonali u dawk tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jkunu kompatibbli u konsistenti mal-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot u li dawn ikunu kkoordinati ma’ dawk l-Istati li se jiġu affettwati minnhom u mal-Maniġer tan-Netwerk.

9.

Il-dejta li tirrigwarda l-bidliet fil-proġetti li jeħtieġu li tiġi ċċekkjata l-kompatibbiltà tagħhom u li jeħtieġ li jitqegħdu għad-dispożizzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk jinkludu dawn li ġejjin, imma mhumiex limitati għalihom:

(a)

bidliet fl-allinjament tar-rotot;

(b)

bidliet fid-direzzjoni tar-rotot;

(c)

bidliet fl-għan tar-rotot;

(d)

deskrizzjoni tal-ispazju tal-ajru b’rotot liberi, inklużi r-regoli ta’ użu assoċjati miegħu;

(e)

ir-regoli ta’ użu tar-rotot u d-disponibbiltà tagħhom;

(f)

bidliet fil-konfini vertikali jew orizzontali tas-setturi;

(g)

iż-żieda jew it-tneħħija ta’ punti sinifikanti;

(h)

bidliet fl-użu tal-ispazju tal-ajru transkonfinali;

(i)

bidliet fil-koordinati ta’ punti sinifikanti;

(j)

bidliet li jaffettwaw it-trasferiment tad-dejta;

(k)

bidliet li jaffettwaw id-dejta ppubblikata fil-pubblikazzjonijiet dwar l-informazzjoni ajrunawtika;

(l)

bidliet li jaffettwaw l-ittri ta’ ftehim fir-rigward tad-disinn u tal-użu tal-ispazju tal-ajru.

10.

Fil-kuntest ta’ dan l-Anness, il-Maniġer tan-Netwerk u l-Istati Membri, permezz tal-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet b’mod kooperattiv, għandhom jiżviluppaw proposti komuni għal emendi tad-dokumenti xierqa tal-ICAO. B’mod partikolari, għal emendi tad-dokumenti tal-ICAO marbutin ma’ rotot ATS li jgħaddu fuq ibħra internazzjonali, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċeduri ta’ koordinazzjoni tal-ICAO applikabbli.

11.

Il-Maniġer tan-Netwerk, l-Istati Membri, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, bħala parti mill-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew individwalment, għandhom, permezz tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv, jirrevedu b’mod kontinwu l-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot sabiex iqisu domandi ġodda jew li qed jinbidlu marbutin mal-ispazju tal-ajru. Għandha tiġi żgurata koordinazzjoni kontinwa mal-awtoritajiet militari.

PARTI C

Prinċipji tad-disinn tal-ispazju tal-ajru

1.

Bl-iżvilupp tal-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot, il-Maniġer tan-Netwerk, l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi, il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, bħala parti mill-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew individwalment, għandhom isegwu l-prinċipji tad-disinn tal-ispazju tal-ajru li ġejjin fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv:

(a)

l-istabbiliment u l-konfigurazzjoni tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru għandhom ikunu bbażati fuq rekwiżiti operattivi, irrispettivament mill-konfini nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew mill-konfini tar-Reġjun ta’ Informazzjoni dwar it-Titjir (FIR) u m’għandhomx bilfors ikunu marbuta bil-livell ta’ diviżjoni bejn l-ispazju tal-ajru ta’ fuq u dak ta’ isfel;

(b)

id-disinn tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru għandu jkun proċess trasparenti li juri d-deċiżjonijiet li ttieħdu u l-ġustifikazzjoni tagħhom billi jitqiesu r-rekwiżiti tal-utenti kollha filwaqt li jiġu rrikonċiljati l-aspetti tas-sikurezza, tal-kapaċità u dawk ambjentali u filwaqt li jitqiesu kif xieraq il-ħtiġijiet militari u dawk tas-sigurtà nazzjonali;

(c)

id-domanda tat-traffiku attwali u dik prevista fil-livell tan-netwerk u f’dak lokali, kif ukoll il-miri ta’ prestazzjoni għandhom ikunu t-tagħrif li fuqu għandu jiġi bbażat il-Pjan ta’ Titjib tan-Netwerk Ewropew tar-Rotot sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-flussi tat-traffiku u tal-ajruporti ewlenin;

(d)

għandha tkun żgurata konnettività vertikali u orizzontali, inkluż l-ispazju tal-ajru tat-terminal u l-istruttura tal-ispazju tal-ajru fl-interfaċċja;

(e)

il-possibbiltà li t-titjiriet jaħdmu tul ir-rotot mitluba mill-utenti u l-profili tat-titjriet mitluba fil-fażi tat-titjira ta’ waqt ir-rotta, jew li jaħdmu kemm jista’ jkun qrib tagħhom;

(f)

l-aċċettazzjoni tal-valutazzjoni u tal-iżvilupp possibbli tal-proposti kollha għall-istrutturi tal-ispazju tal-ajru, inklużi l-ispazju tal-ajru b’rotot liberi, il-possibbiltajiet ta’ rotot multipli u r-rotot kundizzjonali (CDR), li jkunu ntbagħtu mill-partijiet interessati li jkollhom rekwiżit operattiv f’dik iż-żona;

(g)

id-disinn tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru, inklużi l-ispazju tal-ajru b’rotot liberi u s-setturi ta’ kontroll tat-traffiku tal-ajru għandu jqis l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru eżistenti jew proposti li huma maħsubin għal attivitajiet li jeżiġu prenotazzjoni tal-ispazju tal-ajru jew restrizzjoni fuqu. Għal dak il-għan, għandhom jiġu stabbiliti biss strutturi ta’ dan it-tip li huma skont l-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA). Tali strutturi għandhom jiġu armonizzati u jinġiebu konsistenti, sal-ikbar livell possibbli, fin-netwerk Ewropew kollu;

(h)

l-iżvilupp tad-disinn tas-setturi ATC għandu jibda billi jsiru l-allinjamenti mitluba tar-rotot jew tal-flussi tat-traffiku fi ħdan proċess ripetut li għandu jiżgura l-kompatibbiltà bejn ir-rotot jew il-flussi u s-setturi;

(i)

is-setturi ATC għandhom jiġu ddisinjati sabiex ikunu jistgħu jinbnew konfigurazzjonijiet tas-setturi li jissodisfaw il-flussi tat-traffiku u li jkunu jistgħu jiġu adattati għal domanda varjabbli tat-traffiku u jkunu proporzjonati magħha;

(j)

għandhom ikunu stabbiliti ftehimiet dwar il-provvista tas-servizzi f’każijiet fejn, minħabba raġunijiet operattivi, is-setturi ATC ikunu jeħtieġu li jiġu ddisinjati b’mod li jkunu jmorru lil hinn mill-konfini nazzjonali jew mill-konfini tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew mill-konfini tar-Reġjuni ta’ Informazzjoni dwar it-Titjir.

2.

Permezz tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv, il-Maniġer tan-Netwerk, l-Istati Membri, il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, bħala parti mill-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew individwalment, għandhom jiżguraw li l-prinċipji li ġejjin japplikaw b’rabta mal-użu tal-ispazju tal-ajru u mal-ġestjoni tal-kapaċità:

(a)

l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru għandhom ikunu ppjanati b’mod li jiffaċilitaw użu u ġestjoni flessibbli u f’waqthom tal-ispazju tal-ajru f’dak li għandu x’jaqsam mal-possibbiltajiet tar-rotot, mal-flussi tat-traffiku, mal-iskemi ta’ konfigurazzjoni tas-setturi u mal-konfigurazzjoni ta’ strutturi oħrajn tal-ispazju tal-ajru.

(b)

l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru għandhom jakkomodaw l-istabbiliment ta’ possibbiltajiet ta’ rotot addizzjonali filwaqt li jiżguraw il-kompatibbiltà tagħhom (kunsiderazzjonijiet tal-kapaċità u limitazzjonijiet fid-disinn tas-setturi).

PARTI D

Monitoraġġ kontinwu tal-kisbiet tal-prestazzjoni fil-livell tan-netwerk

1.

Sabiex jiżgura li jkun hemm titjib regolari fil-prestazzjoni, il-Maniġer tan-Netwerk, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati, mal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u mal-partijiet interessati operattivi għandu jwettaq reviżjoni regolari tal-effettività tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru implimentati.

2.

Din ir-reviżjoni għandha tinkludi dawn li ġejjin, iżda m’għandhiex tkun limitata għalihom:

(a)

l-iżvilupp fid-domanda tat-traffiku;

(b)

il-prestazzjoni u l-limiti marbutin mal-kapaċità u mal-effiċjenza tat-titjiriet fil-livell tal-Istat, tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew tan-netwerk;

(c)

evalwazzjoni tal-aspetti tal-użu tal-ispazju tal-ajru kemm mil-lat ċivili kif ukoll mil-lat militari;

(d)

evalwazzjoni tat-tqassim f’setturi u tal-konfigurazzjonijiet tas-setturi użati;

(e)

evalwazzjoni tal-integrità u tal-kontinwità tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru;

(f)

li l-Kummissjoni tiġi informata fil-każijiet fejn l-azzjoni rimedjali meħtieġa teċċedi l-ambitu tal-kompetenzi tal-Maniġers tan-Netwerk.


ANNESS II

IL-FUNZJONI TAL-FREKWENZI TAR-RADJU

PARTI A

Rekwiżiti għall-eżekuzzjoni tal-funzjoni

1.

L-Istati Membri għandhom jaħtru persuna, awtorità jew organizzazzjoni kompetenti bħala maniġer tal-frekwenzi nazzjonali, li jkollha r-responsabbiltà li tiżgura li l-assenjazzjonijiet tal-frekwenzi jsiru, jiġu emendati u jiġu rrilaxxati skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Maniġer tan-Netwerk bl-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawk il-persuni sa mhux aktar tard minn erba’ xhur wara li jiġi adottat dan ir-Regolament.

2.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jipprepara u jikkoordina l-aspetti strateġiċi tal-ispettru marbutin man-netwerk li għandhom jiġu ddokumentati b’mod xieraq fil-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u fil-Pjan Operattiv tan-Netwerk. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jappoġġa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fit-tħejjija tal-pożizzjonijiet komuni fis-settur tal-avjazzjoni sabiex il-kontributi tal-Istati Membri fil-fora internazzjonali, u b’mod partikolari fil-Konferenza Ewropea tal-Amministrazzjonijiet tal-Posta u tat-Telekomunikazzjoni (CEPT) u fl-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (UIT), ikunu kkoordinati.

3.

Fuq talba tal-maniġer jew tal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jwettaq azzjonijiet, mal-Kummissjoni u mas-CEPT, sabiex jindirizza kwalunkwe tħassib li jista’ jkun hemm f’setturi oħrajn tal-industrija.

4.

Il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jirrappurtaw lill-Maniġer tan-Netwerk il-każijiet ta’ interferenza tar-radju li jkollhom impatt fuq in-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jirreġistra l-okkorrenza tagħhom u jappoġġa l-valutazzjoni tagħhom. Fuq talba tal-maniġer jew tal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jikkoordina jew jipprovdi kwalunkwe appoġġ li jkun meħtieġ sabiex jissolvew jew jittaffew dawn it-tipi ta’ każijiet, inklużi l-azzjonijiet mal-Kummissjoni u mas-CEPT.

5.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżviluppa u jżomm reġistru ċentrali li għandu jkun iddisinjat sabiex jaħżen id-dejta kollha dwar l-assenjazzjonijiet tal-frekwenzi tar-radju kif deskritt fil-punt 14.

6.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu mir-reġistru ċentrali sabiex iwettqu l-obbligi amministrattivi tagħhom fir-rigward tal-ICAO marbutin mar-reġistrazzjoni tal-assenjazzjonijiet tal-frekwenzi.

7.

Il-Maniġer tan-Netwerk u l-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jiżviluppaw u jtejbu iktar il-proċeduri tal-ġestjoni tal-frekwenzi, il-kriterji tal-ippjanar, is-settijiet tad-dejta u l-proċessi sabiex jittejbu kemm jista’ jkun l-użu u l-okkupazzjoni tal-ispettru tar-radju mit-traffiku tal-ajru ġenerali. Fuq talba tal-Istat Membru jew tal-Istati Membri, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jipproponi dawn ukoll fil-livell reġjonali.

8.

Meta jkun hemm bżonn li tiġi assenjata frekwenza, l-applikant għandu jippreżenta talba lill-maniġer tal-frekwenzi nazzjonali xieraq, li tkun tinkludi d-dejta rilevanti kollha u l-ġustifikazzjoni għat-talba.

9.

Il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali u l-Maniġer tan-Netwerk għandhom jivvalutaw it-talbiet għall-frekwenzi u jagħtuhom prijorità fuq il-bażi ta’ rekwiżiti operattivi u ta’ kriterji miftehma. Barra minn hekk, l-impatt tagħhom fuq in-netwerk għandu jiġi stabbilit mill-Maniġer tan-Netwerk flimkien mal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi kriterji ta’ dan it-tip f’konsultazzjoni mal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali fi żmien tnax-il xahar minn meta jiġi adottat dan ir-Regolament u wara għandu jżomm dawn il-kriterji u jaġġornahom kif ikun meħtieġ.

10.

Fejn ikun hemm impatt fuq in-netwerk, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jidentifika l-frekwenza jew il-frekwenzi xierqa sabiex jissodisfaw it-talba, filwaqt li jqis ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

il-ħtieġa li jkunu pprovduti servizzi tal-infrastruttura għal komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza sikuri;

(b)

il-ħtieġa li jittejjeb kemm jista’ jkun l-użu ta’ riżorsi limitati tal-ispettru tar-radju;

(c)

il-ħtieġa li jkun hemm aċċess kosteffikaċi, ġust u trasparenti għall-ispettru tar-radju;

(d)

ir-rekwiżiti operattivi tal-applikant jew tal-applikanti u tal-partijiet interessati operattivi;

(e)

id-domanda prevista għall-ispettru tar-radju għall-ġejjieni;

(f)

id-dispożizzjonijiet mogħtija fil-manwal tal-ġestjoni tal-frekwenzi Ewropej tal-ICAO.

11.

Fejn ma jkun hemm l-ebda impatt fuq in-netwerk, il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jistabbilixxu l-frekwenza jew il-frekwenzi xierqa sabiex jissodisfaw it-talba filwaqt li jqisu r-rekwiżiti tal-punt 10.

12.

Meta ma tkunx tista’ tiġi sodisfatta talba għal frekwenza, il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali jistgħu jitolbu lill-Maniġer tan-Netwerk iwettaq riċerka għal frekwenza speċifika. Sabiex tkun identifikata soluzzjoni għall-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, il-Maniġer tan-Netwerk, appoġġat mill-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, jista’ jwettaq eżami speċifiku tas-sitwazzjoni tal-użu tal-frekwenzi fiż-żona ġeografika kkonċernata.

13.

Il-maniġer tal-frekwenzi nazzjonali għandu jassenja l-frekwenza jew il-frekwenzi xierqa identifikati fil-punti 10, 11 jew 12.

14.

Il-maniġer tal-frekwenzi nazzjonali għandu jirreġistra kull frekwenza assenjata fir-reġistru ċentrali billi jinkludi t-tagħrif li ġej:

(a)

id-dejta kif iddefinita fil-manwal tal-ġestjoni tal-frekwenzi Ewropej tal-ICAO, inkluża d-dejta teknika u operattiva rilevanti assoċjata magħha;

(b)

ir-rekwiżiti mtejba tad-dejta li jirriżultaw mill-punt 7;

(c)

deskrizzjoni tal-użu operattiv tal-assenjazzjoni tal-frekwenza;

(d)

id-dettalji ta’ kuntatt tal-parti interessata operattiva li qed tuża l-frekwenza assenjata.

15.

Meta jassenja frekwenza lill-applikant, il-maniġer tal-frekwenzi nazzjonali għandu jinkludi l-kundizzjonijiet tal-użu tagħha. Mill-inqas, dawn il-kundizzjonijiet għandhom jispeċifikaw li l-frekwenza assenjata:

(a)

tibqa’ valida sakemm tibqa’ tintuża biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti operattivi deskritti mill-applikant;

(b)

tista’ tkun suġġetta għal talba għal bidla fil-frekwenza u li tali bidliet għandhom jiġu implimentati f’perjodu taż-żmien limitat;

(c)

hija suġġetta għal emenda ladarba jinbidel l-użu operattiv deskritt mill-applikant.

16.

Il-maniġer jew il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jiżguraw li kwalunkwe bidla, emenda jew rilaxx tal-frekwenzi li huwa meħtieġ jitwettaq fil-perjodu taż-żmien miftiehem u li r-reġistru ċentrali jiġi aġġornat skont dan. Il-maniġer jew il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jibagħtu l-ġustifikazzjoni xierqa lill-Maniġer tan-Netwerk meta dawn l-azzjonijiet ma jkunux jistgħu jitwettqu.

17.

Il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jiżguraw li d-dettalji operattivi, tekniċi u amministrattivi, imsemmija fil-punt 14, tal-frekwenzi assenjati kollha użati fin-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni jkunu disponibbli mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2011.

18.

Il-Maniġer tan-Netwerk u l-maniġer jew il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jimmonitorjaw u jevalwaw il-meded ta’ frekwenza tal-avjazzjoni u l-frekwenzi assenjati abbażi ta’ proċeduri trasparenti sabiex ikun żgurat l-użu korrett u effiċjenti tagħhom. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi tali proċeduri, f’konsultazzjoni mal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, sa mhux aktar tard minn tnax-il xahar wara li jiġi adottat dan ir-Regolament u wara għandu jżomm dawn il-proċeduri u jaġġornahom kif ikun meħtieġ. B’mod partikolari, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jidentifika kwalunkwe diskrepanza bejn ir-reġistru ċentrali, l-għan operattiv u l-użu reali tal-frekwenza assenjata. Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jgħarraf lill-maniġer tal-frekwenzi nazzjonali b’diskrepanzi ta’ dan it-tip sabiex dawn jiġu solvuti f’perjodu taż-żmien miftiehem.

19.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jiżgura li jkun hemm għodod komuni disponibbli sabiex jingħata appoġġ għall-attivitajiet ċentrali u nazzjonali marbutin mal-ippjanar, il-koordinazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-verifika u l-aħjar użu. B’mod partikolari, għandhom jiġu żviluppati għodod sabiex tiġi appoġġata l-analiżi tad-dejta tar-reġistru ċentrali biex tkun immonitorjata l-effiċjenza tal-funzjoni u biex jiġi ddisinjat u implimentat il-proċess tal-aħjar użu tal-frekwenzi skont il-punt 7.

PARTI B

Rekwiżiti għall-organizzazzjoni tal-funzjoni

1.

Il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod kooperattiv bejn il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali u l-Maniġer tan-Netwerk għandu jkun ibbażat fuq arranġamenti li jkunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk, skont l-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolamengt, wara opinjoni pożittiva tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

2.

F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil dwar l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 tal-Parti B ta’ dan l-Anness, il-Maniġer tan-Netwerk jew l-Istati Membri kkonċernati għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kummissjoni sabiex tittieħed azzjoni dwarha. Il-Kummissjoni għandha taġixxi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

3.

L-arranġamenti għandhom jispeċifikaw mill-inqas:

(a)

il-kriterji għall-valutazzjoni tar-rekwiżiti operattivi u l-prijoritizzazzjoni tagħhom;

(b)

il-perjodi minimi taż-żmien għall-koordinazzjoni ta’ assenjazzjonijiet ġodda jew emendati tal-frekwenzi tar-radju;

(c)

il-mekkaniżmi sabiex ikun żgurat li l-Maniġer tan-Netwerk u l-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali jilħqu l-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha li huma rilevanti;

(d)

li l-proċeduri, il-kriterji u l-proċessi mtejba tal-ġestjoni tal-frekwenzi ma jaffettwawx ħażin dawk applikati minn pajjiżi oħrajn fil-kuntest tal-proċeduri reġjonali tal-ICAO;

(e)

ir-rekwiżiti sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri jikkonsultaw b’mod xieraq lill-partijiet interessati affettwati kollha fil-livell nazzjonali u f’dak Ewropew dwar l-arranġamenti ġodda jew emendati tal-ġestjoni.

4.

L-arranġamenti inizjali għall-koordinazzjoni tal-frekwenzi tar-radju għandhom ikunu kompatibbli għal kollox ma’ dawk eżistenti. L-iżvilupp ta’ dawn l-arranġamenti għandu jkun speċifikat f’kooperazzjoni mal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali u għandu jnaqqas l-ispejjeż ġenerali sa fejn dan ikun prattiku.

5.

Il-koordinazzjoni dwar l-użu strateġiku u tattiku tal-frekwenzi tar-radju mal-pajjiżi adjaċenti li ma jkunux qed jieħdu sehem f’ħidmet il-Maniġer tan-Netwerk għandha titwettaq permezz tal-arranġamenti ta’ ħidma reġjonali tal-ICAO. Dan se jsir sabiex pajjiżi adjaċenti jkun jista’ jkollhom aċċess għas-servizzi tal-Maniġer tan-Netwerk.

6.

Il-Maniġer tan-Netwerk u l-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jiftehmu dwar il-prijoritajiet ġenerali għall-funzjoni sabiex jittejbu d-disinn tan-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni u t-tħaddim tiegħu. Dawn il-prijoritajiet għandhom jiġu ddokumentati fit-taqsima fil-Pjan Strateġiku għan-Netwerk u fil-Pjan Operattiv tan-Netwerk li tittratta l-frekwenzi u li dwarha għandhom jiġu kkonsultati l-partijiet interessati. B’mod partikolari, il-prijoritizzazzjoni tista’ tqis meded, żoni u servizzi speċifiċi.

7.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu tal-meded ta’ frekwenza tal-avjazzjoni mill-utenti militari jkun ikkoordinat b’mod xieraq mal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali u mal-Maniġer tan-Netwerk.


ANNESS III

IL-FUNZJONI TAL-KODIĊIJIET TAT-TRANSPONDERS

PARTI A

Rekwiżiti għall-funzjoni tal-kodiċijiet tat-transponders

1.

L-għanijiet ta’ din il-funzjoni huma:

(a)

li tittejjeb ir-robustezza tal-proċess tal-allokazzjoni tal-kodiċijiet permezz tal-allokazzjoni ta’ rwoli u ta’ responsabbiltajiet ċari lill-partijiet interessati kollha involuti, bil-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk tkun fiċ-ċentru tad-determinazzjoni tal-allokazzjoni tal-kodiċijiet;

(b)

li tipprovdi iktar trasparenza fl-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet u fl-użu reali tal-kodiċijiet, b’mod li tkun tista’ ssir valutazzjoni aħjar tal-effiċjenza ġenerali tan-netwerk;

(c)

li, permezz tal-inklużjoni f’regolament, tipprovdi l-bażi regolatorja li tippermetti infurzar u sorveljanza aħjar.

2.

Il-kodiċijiet tat-transponders SSR għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri u lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru mill-Maniġer tan-Netwerk b’mod li jsir l-aħjar użu mid-distribuzzjoni sikura u effiċjenti tagħhom billi jitqiesu dawn li ġejjin:

(a)

ir-rekwiżiti operattivi tal-partijiet interessati operattivi kollha;

(b)

il-livelli attwali u previsti tat-traffiku tal-ajru;

(c)

l-użu meħtieġ tal-kodiċijiet tat-transponders SSR f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Dokument ta’ Implimentazzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Servizzi u tad-dokumenti ta’ gwida tal-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni bl-Ajru tal-ICAO għar-Reġjun Ewropew.

3.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u tal-pajjiżi terzi, f’kull ħin, lista tal-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR li tiddeskrivi l-allokazzjoni kompluta u aġġornata tal-kodiċijiet SSR fl-ispazju tal-ajru stabbilit fl-Artikolu 1(3).

4.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jimplimenta proċess formali sabiex ikunu stabbiliti, ivvalutati u kkoordinati r-rekwiżiti għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR, li fih jitqiesu l-użijiet ċivili u militari kollha meħtieġa tal-kodiċijiet tat-transponders SSR.

5.

Il-proċess formali stabbilit fil-punt 4 għandu jinkludi mill-inqas il-proċeduri, il-perjodi taż-żmien u l-miri ta’ prestazzjoni miftehma li huma rilevanti sabiex jitlestew l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

it-tressiq tal-applikazzjonijiet għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR;

(b)

il-valutazzjonijiet tal-applikazzjonijiet għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR;

(c)

il-koordinazzjoni tal-emendi proposti għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR mal-Istati Membri u mal-pajjiżi terzi skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti B;

(d)

il-verifika regolari tal-allokazzjonijiet u tal-ħtiġijiet tal-kodiċijiet SSR sabiex tittejjeb kemm jista’ jkun is-sitwazzjoni, inkluża l-allokazzjoni mill-ġdid tal-kodiċijiet eżistenti li kienu diġà allokati;

(e)

l-emendar, l-approvazzjoni u d-distribuzzjoni regolari tal-lista tal-allokazzjonijiet ġenerali tal-kodiċijiet tat-transponders SSR stabbilita fil-punt 3;

(f)

in-notifika, il-valutazzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ kunflitti mhux ippjanati bejn l-assenjazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR;

(g)

in-notifika, il-valutazzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ assenjazzjonijiet ħżiena tal-kodiċijiet tat-transponders SSR, li jkunu nnutati waqt il-kontrolli taż-żamma tal-kodiċijiet;

(h)

in-notifika, il-valutazzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ nuqqasijiet mhux ippjanati fl-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR;

(i)

il-provvista ta’ dejta u ta’ tagħrif skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti C.

6.

L-applikazzjonijiet għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR li jkunu ġew irċevuti bħala parti mill-proċess stabbilit fil-punt 4 għandhom ikunu ċċekkjati mill-Maniġer tan-Netwerk għall-konformità mar-rekwiżiti tal-proċess f’dak li għandu x’jaqsam mal-konvenzjonijiet tal-format u tad-dejta, mal-kompletezza, mal-preċiżjoni, mal-preżentazzjoni fil-ħin u mal-ġustifikazzjoni.

7.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kodiċijiet tat-transponders SSR jiġu assenjati lill-inġenji tal-ajru skont il-lista tal-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR stabbilita fil-punt 3.

8.

Il-Maniġer tan-Netwerk jista’ jħaddem, f’isem l-Istati Membri u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, sistema ċċentralizzata ta’ assenjazzjoni u ta’ ġestjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR sabiex il-kodiċijiet tat-transponders SSR ikunu assenjati b’mod awtomatiku lit-traffiku tal-ajru ġenerali.

9.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jimplimenta l-proċeduri u l-għodod għall-evalwazzjoni u għall-valutazzjoni regolari tal-użu reali tal-kodiċijiet tat-transponders SSR mill-Istati Membri u mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

10.

Il-pjanijiet u l-proċeduri għandhom ikunu miftehma bejn il-Maniġer tan-Netwerk, l-Istati Membri u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru sabiex jingħata appoġġ għall-analiżi u għall-identifikazzjoni regolari tar-rekwiżiti tal-kodiċijiet tat-transponders SSR fil-ġejjieni. Din l-analiżi għandha tinkudi l-identifikazzjoni tal-impatti li kwalunkwe nuqqas previst fl-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR jista’ jkollu fuq il-prestazzjoni.

11.

Għandhom jiġu żviluppati u jinżammu manwali operattivi li jkun fihom l-istruzzjonijiet u t-tagħrif meħtieġa sabiex il-funzjoni tan-netwerk tkun tista’ titwettaq skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Dawn il-manwali operattivi għandhom jitqassmu u jinżammu aġġornati skont il-proċessi xierqa tal-ġestjoni tal-kwalità u tal-ġestjoni tad-dokumentazzjoni.

PARTI B

Rekwiżiti għall-mekkaniżmu speċifiku ta’ konsultazzjoni

1.

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi mekkaniżmu maħsub apposta għall-koordinazzjoni u għall-konsultazzjoni tal-arranġamenti dettaljati tal-allokazzjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR li:

(a)

jiżgura li l-impatt tal-użu tal-kodiċijiet tat-transponders SSR fil-pajjiżi terzi jitqies permezz tal-parteċipazzjoni fl-arranġamenti ta’ ħidma għall-ġestjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Dokument ta’ Implimentazzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Servizzi tal-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni bl-Ajru tal-ICAO għar-Reġjun Ewropew;

(b)

jiżgura li l-lista tal-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR stabbilita fil-punt 3 tal-Parti A tkun kompatibbli mal-pjan ta’ ġestjoni tal-kodiċijiet stabbilit fid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Dokument ta’ Implimentazzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Servizzi tal-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni bl-Ajru tal-ICAO għar-Reġjun Ewropew;

(c)

jispeċifika r-rekwiżiti sabiex ikun żgurat li titwettaq konsultazzjoni xierqa dwar arranġamenti ġodda jew emendati għall-ġestjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR mal-Istati Membri kkonċernati;

(d)

jispeċifika r-rekwiżiti sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri jwettqu konsultazzjoni xierqa dwar arranġamenti ġodda jew emendati għall-ġestjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR mal-partijiet interessati kollha kkonċernati fil-livell nazzjonali;

(e)

jiżgura li titwettaq koordinazzjoni ma’ pajjiżi terzi dwar l-użu strateġiku u tattiku tal-kodiċijiet tat-transponders SSR permezz tal-arranġamenti ta’ ħidma għall-ġestjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Dokument ta’ Implimentazzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Servizzi tal-Pjan Reġjonali tan-Navigazzjoni bl-Ajru tal-ICAO għar-Reġjun Ewropew;

(f)

jispeċifika l-perjodi minimi taż-żmien għall-koordinazzjoni u għall-konsultazzjoni tal-proposti għal allokazzjonijiet ġodda jew emendati tal-kodiċijiet tat-transponders SSR;

(g)

jiżgura li l-bidliet fil-lista tal-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR ikunu suġġetti għall-approvazzjoni ta’ dawk l-Istati Membri li jkunu kkonċernati mill-bidla;

(h)

jispeċifika r-rekwiżiti sabiex ikun żgurat li l-bidliet fil-lista tal-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR jitħabbru lill-partijiet interessati kollha immedjatament wara li jiġu approvati, mingħajr preġudizzju għall-proċeduri nazzjonali għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni dwar l-użu tal-kodiċijiet tat-transponders SSR mill-awtoritajiet militari.

2.

Il-Maniġer tan-Netwerk, b’koordinazzjoni mal-awtoritajiet militari nazzjonali, għandu jiżgura li jittieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-allokazzjoni u l-użu tal-kodiċijiet tat-transponders SSR għal ħtiġijiet militari ma jkollhom l-ebda impatt negattiv fuq is-sikurezza jew fuq il-fluss effiċjenti tat-traffiku tal-ajru ġenerali.

PARTI C

Rekwiżiti għall-provvista tad-dejta

1.

L-applikazzjonijiet imressqa għal allokazzjonijiet ġodda jew emendati tal-kodiċijiet tat-transponders SSR għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti fir-rigward tal-konvenzjonijiet tal-format u tad-dejta, tal-kompletezza, tal-preċiżjoni, tal-preżentazzjoni fil-ħin u tal-ġustifikazzjoni tal-proċess stabbilit fil-punt 4 tal-Parti A.

2.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-dejta u t-tagħrif li ġejjin lill-Maniġer tan-Netwerk, kif ikun mitlub, fil-perjodi taż-żmien miftehma preskritti mill-Maniġer tan-Netwerk sabiex jingħata appoġġ ħalli tkun ipprovduta l-funzjoni tan-netwerk għall-kodiċijiet tat-transponders SSR:

(a)

reġistru aġġornat tal-allokazzjoni u tal-użu tal-kodiċijiet kollha tat-transponders SSR fil-qasam ta’ responsabbiltà tagħhom, suġġett għal kwalunkwe limitu tas-sigurtà marbut mal-iżvelar sħiħ tal-allokazzjonijiet speċifiċi tal-kodiċijiet militari li ma jintużawx għat-traffiku tal-ajru ġenerali;

(b)

ġustifikazzjoni li turi li l-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR li jeżistu u dawk mitluba huma l-minimu meħtieġ sabiex ikunu sodisfatti r-rekwiżiti operattivi;

(c)

dettalji ta’ kwalunkwe allokazzjoni ta’ kodiċijiet tat-transponders SSR li m’għadhomx iktar meħtieġa mil-lat operattiv u li jistgħu jiġu rrilaxxati biex jiġu allokati mill-ġdid fin-netwerk;

(d)

rapporti ta’ kwalunkwe nuqqas reali mhux ippjanat fl-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR;

(e)

dettalji ta’ kwalunkwe bidla fl-ippjanar tal-istallazzjonijiet jew fl-istatus operattiv tas-sistemi jew tal-partijiet tagħhom li jista’ jkollha impatt fuq l-assenjazzjoni tal-kodiċijiet tat-transponders SSR għat-titjiriet.

3.

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom jipprovdu d-dejta u t-tagħrif li ġejjin lill-Maniġer tan-Netwerk, kif ikun mitlub, fil-perjodi taż-żmien miftehma preskritti mill-Maniġer tan-Netwerk sabiex jingħata appoġġ ħalli tkun ipprovduta l-funzjoni tan-netwerk għall-kodiċijiet tat-transponders SSR:

(a)

Rapporti dwar il-Pożizzjonijiet Ikkorrelatati tas-Sistema Mtejba tal-Ġestjoni Tattika tal-Flussi, li jinkludu l-assenjazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR għat-traffiku tal-ajru ġenerali li jkun qed iwettaq titjiriet skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti;

(b)

rapporti ta’ kwalunkwe kunflitt jew periklu reali mhux ippjanat ikkawżat minn assenjazzjoni reali ta’ kodiċi ta’ transponder SSR operattiv, inkluż it-tagħrif dwar kif il-kunflitt ġie solvut.

4.

It-tweġibiet tal-Istati Membri u tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għall-koordinazzjoni tal-emendi proposti għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR u għall-aġġornamenti tal-lista tal-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR għandhom mill-inqas:

(a)

jidentifikaw jekk huwiex previst xi kunflitt jew periklu bejn l-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR jew le;

(b)

jikkonfermaw jekk ir-rekwiżiti operattivi jew l-effiċjenza humiex se jiġu affettwati ħażin jew le;

(c)

jikkonfermaw li l-emendi għall-allokazzjonijiet tal-kodiċijiet tat-transponders SSR jistgħu jiġu implimentati skont il-perjodi taż-żmien mitluba.


ANNESS IV

MUDELL GĦALL-PJAN STRATEĠIKU GĦAN-NETWERK

Il-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għandu jkun ibbażat fuq l-istruttura li ġejja:

1.   DAĦLA

1.1.

Kamp ta’ applikazzjoni tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk (l-ambitu ġeografiku u l-perjodu taż-żmien)

1.2.

Tħejjija tal-pjan u l-proċess ta’ validazzjoni

2.   KUNTEST ĠENERALI U REKWIŻITI

2.1.

Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali tan-netwerk u ta’ dik ippjanata, inklużi l-ERND, l-ATFM, l-ajruporti u r-riżorsi skarsi

2.2.

Sfidi u opportunitajiet marbutin mal-perjodu taż-żmien tal-pjan (inklużi l-previżjonijiet tad-domanda tat-traffiku u l-iżvilupp dinji tagħha)

2.3.

Għanijiet tal-prestazzjoni u rekwiżiti tan-negozju kif ġew espressi mill-partijiet interessati differenti u l-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha

3.   VIŻJONI STRATEĠIKA

3.1.

Deskrizzjoni tal-mod strateġiku li bih se jiżviluppa u jagħmel progress in-netwerk sabiex jirnexxielu jissodisfa l-miri ta’ prestazzjoni u r-rekwiżiti tan-negozju

3.2.

Konformità mal-iskema ta’ prestazzjoni

3.3.

Konformità mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM

4.   GĦANIJIET STRATEĠIĊI

4.1.

Deskrizzjoni tal-għanijiet strateġiċi tan-Netwerk:

li tinkludi l-aspetti kooperattivi tal-partijiet interessati operattivi li qed jieħdu sehem fih f’termini tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet tagħhom;

li tindika kif l-għanijiet strateġiċi se jissodisfaw ir-rekwiżiti;

li tidentifika kif se jitkejjel il-progress li jkun sar sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

li tindika l-impatt li l-għanijiet strateġiċi se jkollhom fuq l-industrija u fuq oqsma kkonċernati oħrajn.

5.   IPPJANAR TAL-PRESTAZZJONI

Il-pjan ta’ prestazzjoni għandu jkun ibbażat fuq l-istruttura li ġejja:

1.   Daħla

1.1.

Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni (il-kamp ta’ applikazzjoni tal-pjan, il-funzjonijiet koperti, eċċ.)

1.2.

Deskrizzjoni tax-xenarju makroekonomiku għall-perjodu ta’ referenza, inklużi s-suppożizzjonijiet ġenerali (il-previżjonijiet tat-traffiku, eċċ.)

1.3.

Deskrizzjoni tal-eżitu tal-konsultazzjoni mal-partijiet interessati sabiex jitħejja l-pjan ta’ prestazzjoni (il-kwistjonijiet ewlenin li qajmu l-parteċipanti u, jekk ikun possibbli, il-kompromessi miftehma)

2.   Miri ta’ prestazzjoni fil-livell tal-Maniġer tan-Netwerk

2.1.

Miri ta’ prestazzjoni f’kull qasam prinċipali ta’ prestazzjoni li jkun rilevanti, iffissati b’referenza għal kull indikatur ewlieni tal-prestazzjoni li jkun rilevanti, għall-perjodu kollu ta’ referenza, u b’valuri annwali li għandhom jintużaw għall-għanijiet ta’ monitoraġġ u ta’ inċentivi

2.2.

Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-kontribut tal-miri ta’ prestazzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u tal-impatt tagħhom fuqhom

3.   Kontribut ta’ kull funzjoni

3.1.

Miri ta’ prestazzjoni individwali għal kull funzjoni (l-ATFM, l-ERND, il-kodiċijiet tat-transponders SSR u l-frekwenzi)

4.   Dimensjoni militari

4.1.

Deskrizzjoni tad-dimensjoni ċivili/militari tal-pjan, li tiddeskrivi l-prestazzjoni tal-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru sabiex titkabbar il-kapaċità filwaqt li titqies kif xieraq l-effettività tal-operazzjonijiet militari u, jekk jitqies li jkun xieraq, l-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni rilevanti b’mod konsistenti mal-indikaturi u mal-miri tal-pjan ta’ prestazzjoni

5.   Analiżi tas-sensittività u tqabbil mal-pjan ta’ prestazzjoni ta’ qabel

5.1.

Sensittività għas-suppożizzjonijiet esterni

5.2.

Tqabbil mal-pjan ta’ prestazzjoni ta’ qabel

6.   Implimentazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni

6.1.

Deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-Bord ta’ Ġestjoni tan-Netwerk sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni, bħall-:

mekkaniżmi ta’ monitoraġġ sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet ta’ sikurezza u l-pjanijiet tan-negozju jiġu implimentati

miżuri sabiex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni u jsiru rapporti dwarha, inklużi miżuri dwar kif wieħed għandu jindirizza s-sitwazzjoni jekk il-miri ma jintlaħqux matul il-perjodu ta’ referenza.

6.   IPPJANAR STRATEĠIKU

6.1.

Deskrizzjoni tal-ippjanar għal perjodu qasir taż-żmien jew għal dak medju:

il-prijoritajiet għal kull wieħed mill-għanijiet strateġiċi

l-implimentazzjoni ta’ kull wieħed mill-għanijiet strateġiċi f’termini tal-użu mitlub tat-teknoloġija, tal-impatt arkitettoniku, tal-aspetti umani, tal-ispiża involuta u tal-benefiċċji, kif ukoll tal-governanza, tar-riżorsi u tar-regolamentazzjoni meħtieġa

il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati operattivi mitluba għal kull element tal-pjan, inklużi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom

il-livell miftiehem ta’ involviment tal-Maniġer tan-Netwerk sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta’ kull element tal-pjan għal kull funzjoni individwali.

6.2.

Deskrizzjoni tal-ippjanar fit-tul:

l-intenzjoni li jintlaħaq kull wieħed mill-għanijiet strateġiċi f’termini tat-teknoloġija mitluba u tal-aspetti tar-riċerka u tal-iżvilupp korrispondenti, tal-impatt arkitettoniku, tal-aspetti umani, tal-kwistjonijiet tan-negozju, tal-governanza mitluba u tar-regolamentazzjoni mitluba, kif ukoll il-ġustifikazzjoni ekonomika u tas-sikurezza marbuta ma’ dawn l-investimenti

il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati operattivi mitluba għal kull element tal-pjan, inklużi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom.

7.   VALUTAZZJONI TAR-RISKJI

7.1.

Deskrizzjoni tar-riskji marbutin mal-implimentazzjoni tal-pjan

7.2.

Deskrizzjoni tal-proċess ta’ monitoraġġ (inkluża d-devjazzjoni potenzjali mill-għanijiet inizjali)

8.   RAKKOMANDAZZJONIJIET

8.1.

Identifikazzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Unjoni u mill-Istati Membri sabiex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-pjan


ANNESS V

MUDELL GĦALL-PJAN OPERATTIV TAN-NETWERK

Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jkun ibbażat fuq l-istruttura ġenerali li ġejja (li għandha titfassal għad-diversi funzjonijiet individwali u għall-perjodu taż-żmien tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk sabiex tirrifletti n-natura kontinwa tiegħu u l-perjodi minn tlieta sa ħames snin, annwali, tal-istaġun, ta’ kull ġimgħa u ta’ kuljum tiegħu):

1.   DAĦLA

1.1.

Kamp ta’ applikazzjoni tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk (l-ambitu ġeografiku u l-perjodu taż-żmien)

1.2.

Tħejjija tal-pjan u l-proċess ta’ validazzjoni

2.   DESKRIZZJONI TAL-PJAN OPERATTIV TAN-NETWERK, TAL-MIRI U TAL-GĦANIJIET OPERATTIVI

li tinkludi l-aspett kollaborattiv tal-partijiet interessati operattivi li qed jieħdu sehem fih f’termini tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet tagħhom

li tindika kif il-miri u l-għanijiet operattivi se jiġu koperti fil-fażi tattika, fil-fażi ta’ qabel dik tattika u fil-fażijiet fuq perjodu qasir taż-żmien u fuq perjodu medju taż-żmien tal-Pjan Operattiv tan-Netwerk u li tindika miri oħrajn ta’ prestazzjoni stabbiliti skont ir-regolament dwar il-prestazzjoni

li tindika l-prijoritajiet stabbiliti u r-riżorsi meħtieġa għall-perjodu tal-ippjanar

li tindika l-impatt fuq l-industrija tal-ATM u oqsma oħrajn ikkonċernati.

3.   PROĊESS ĠENERALI TAL-IPPJANAR OPERATTIV TAN-NETWERK

deskrizzjoni tal-proċess ġenerali tal-ippjanar operattiv tan-netwerk

deskrizzjoni tal-mod strateġiku li bih se jiżviluppa u jagħmel progress il-Pjan Operattiv għan-Netwerk sabiex jirnexxielu jissodisfa r-rekwiżiti operattivi tal-prestazzjoni u l-miri l-oħrajn ta’ prestazzjoni stabbiliti skont ir-regolament dwar il-prestazzjoni

deskrizzjoni tal-għodod u tad-dejta użati.

4.   KUNTEST ĠENERALI U REKWIŻITI OPERATTIVI

4.1.

Deskrizzjoni fil-qosor tal-prestazzjoni operattiva tan-netwerk fl-imgħoddi

4.2.

Sfidi u opportunitajiet marbutin mal-perjodu taż-żmien tal-pjan

4.3.

Previżjonijiet tat-traffiku fin-netwerk skont l-Appendiċijiet 1 u 2, inklużi:

il-previżjonijiet marbutin man-netwerk

il-previżjonijiet marbutin mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, mal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u maċ-ċentri ta’ kontroll taż-żona (l-ACCs)

il-previżjonijiet marbutin mal-ajruporti ewlenin

l-analiżi tal-previżjonijiet tat-traffiku, inkluża firxa ta’ xenarji

l-analiżi tal-impatt ta’ avvenimenti speċjali.

4.4.

Rekwiżiti tal-prestazzjoni operattiva tan-netwerk, inklużi:

ir-rekwiżiti ġenerali tal-kapaċità tan-netwerk

ir-rekwiżiti tal-kapaċità tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u taċ-ċentri ta’ kontroll taż-żona (l-ACCs)

il-kapaċità tal-ajruporti

l-analiżi tar-rekwiżiti tal-kapaċità

ir-rekwiżiti ġenerali tal-ambjent tan-netwerk jew tal-effiċjenza tat-titjiriet

ir-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza tan-netwerk

ir-rekwiżiti marbutin mal-emerġenzi u l-kontinwità tas-servizzi li jaffettwaw in-netwerk.

4.5.

Ħtiġijiet operattivi kif ġew espressi mill-partijiet interessati differenti, inkluż il-militar.

5.   PJANIJIET U AZZJONIJIET TA’ TITJIB TAL-PRESTAZZJONI OPERATTIVA TAN-NETWERK FIL-LIVELL TAN-NETWERK

deskrizzjoni tal-pjanijiet u tal-azzjonijiet li mistennija jiġu implimentati fil-livell tan-netwerk, inklużi l-ispazju tal-ajru, ir-riżorsi skarsi u l-ATFM

deskrizzjoni tal-kontribut ta’ kull pjan u ta’ kull azzjoni għall-prestazzjoni operattiva.

6.   PJANIJIET U AZZJONIJIET TA’ TITJIB TAL-PRESTAZZJONI OPERATTIVA FIL-LIVELL LOKALI

inkluża deskrizzjoni ta’ kull pjan u ta’ kull azzjoni li mistennija jiġu implimentati fil-livell lokali

deskrizzjoni tal-kontribut ta’ kull pjan u ta’ kull azzjoni għall-prestazzjoni operattiva

deskrizzjoni tar-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi u tal-ħidma marbuta mal-ICAO.

7.   AVVENIMENTI SPEĊJALI

ħarsa ġenerali lejn l-avvenimenti speċjali li għandhom impatt sinifikanti fuq l-ATM

avvenimenti speċjali individwali u kif dawn jiġu ttrattati mil-lat tan-netwerk

eżerċizzji militari kbar.

8.   REKWIŻITI MILITARI TAL-ISPAZJU TAL-AJRU

8.1.

Il-fornituri militari tas-servizzi tal-ATM li huma responsabbli għal żoni rriżervati jew issegregati tal-ispazju tal-ajru għandhom jiskambjaw it-tagħrif li ġej mal-Maniġer tan-Netwerk, permezz taċ-Ċellula ta’ Ġestjoni tal-Ispazju tal-Ajru rilevanti, skont ir-regoli nazzjonali:

disponibbiltà tal-ispazju tal-ajru: jiem/ħinijiet iddefiniti minn qabel ta’ disponibbiltà tal-ispazju tal-ajru rriżervat

talbiet ad hoc għal użu mhux ippjanat ta’ spazju tal-ajru li huwa rriżervat

rilaxx tal-ispazju tal-ajru rriżervat għall-użu ċivili kull meta dan ma jkunx meħtieġ, filwaqt li għandu jingħata avviż dwar dan kemm jista’ jkun bil-quddiem.

9.   PREVIŻJONIJIET IKKONSOLIDATI U ANALIŻI TAL-PRESTAZZJONI OPERATTIVA TAN-NETWERK

miri u previżjonijiet tad-dewmien/tal-kapaċità tal-ATM tan-netwerk, tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u taċ-ċentri ta’ kontroll taż-żona (l-ACCs)

prestazzjoni operattiva tal-ajruporti

mira u previżjonijiet tal-prestazzjoni marbutin mal-ambjent tan-netwerk/mal-effiċjenza tat-titjiriet

impatt tal-avvenimenti speċjali

analiżi tal-miri u tal-previżjonijiet tal-prestazzjoni operattiva.

10.   IDENTIFIKAZZJONI TAL-OSTAKLI OPERATTIVI U TAS-SOLUZZJONIJIET TA’ MITIGAZZJONI FIL-LIVELL TAN-NETWERK U FIL-LIVELL LOKALI

identifikazzjoni tal-ostakli operattivi (marbutin mas-sikurezza, mal-kapaċità u mal-effiċjenza tat-titjiriet) u tal-ostakli potenzjali, ta’ dak li qed jikkaġunahom u tas-soluzzjonijiet jew l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni miftehma, inklużi l-possibbiltajiet għall-ibbilanċjar tad-domanda mal-kapaċità (id-DCB).

Appendiċi 1

Ċentri ta’ kontroll taż-żona (l-ACCs)

Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jagħti deskrizzjoni dettaljata taż-żoni kollha għal kull ċentru ta’ kontroll taż-żona, u għandu jiddeskrivi l-miżuri ta’ titjib operattiv ippjanati, il-prospetti għall-perjodu, il-previżjonijiet tat-traffiku, il-mira u l-previżjoni tad-dewmien, l-avvenimenti sinifikanti li jistgħu jaffettwaw it-traffiku u l-kuntatti operattivi tagħhom.

Għal kull ċentru ta’ kontroll taż-żona, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jinkludi:

il-previżjonijiet tat-traffiku

analiżi tal-prestazzjoni operattiva attwali

evalwazzjoni kkwantifikata tal-kapaċità miksuba (ix-xenarju ta’ referenza tal-kapaċità)

evalwazzjoni kkwantifikata tal-kapaċità mitluba għal diversi xenarji tal-iżvilupp tat-traffiku (il-profil tal-kapaċità mitluba)

evalwazzjoni kkwantifikata tal-azzjonijiet ta’ titjib operattiv ippjanati fil-livell taċ-ċentri ta’ kontroll taż-żona, kif miftiehem mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru

il-mira u l-previżjonijiet marbutin mad-dewmien

analiżi tal-prestazzjoni operattiva mistennija (marbuta mas-sikurezza, mal-kapaċità u mal-ambjent).

Kull fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jipprovdi lill-Maniġer tan-Netwerk bit-tagħrif li ġej li għandu jiddaħħal fid-deskrizzjoni taċ-ċentri ta’ kontroll taż-żona individwali:

il-mira lokali marbuta mad-dewmien,

il-valutazzjoni jew il-konferma tal-previżjonijiet tat-traffiku, filwaqt li jitqies l-għarfien lokali,

l-għadd ta’ setturi disponibbli: il-konfigurazzjoni tas-setturi jew l-iskema tal-ftuħ għal kull staġun jew għal kull jum tal-ġimgħa jew għal kull ħin tal-jum,

il-valuri tal-kapaċitajiet jew tal-monitoraġġ għal kull settur jew għal kull volum tat-traffiku għal kull konfigurazzjoni jew għal kull skema ta’ ftuħ,

l-avvenimenti speċjali ppjanati jew magħrufa, inklużi d-dati jew il-ħinijiet u l-impatt fuq il-prestazzjoni operattiva marbut magħhom,

dettalji tal-miżuri ta’ titjib operattiv ippjanati, l-iskeda ta’ implimentazzjoni tagħhom u l-impatt pożittiv jew negattiv fuq il-kapaċità u/jew fuq l-effiċjenza marbut magħhom,

dettalji tal-bidliet proposti u kkonfermati fl-istruttura u fl-użu tal-ispazju tal-ajru,

azzjonijiet addizzjonali kif miftehma mal-Maniġer tan-Netwerk,

il-kuntatti operattivi taċ-ċentri ta’ kontroll taż-żona individwali.

Appendiċi 2

Ajruporti

Il-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jagħti deskrizzjoni dettaljata taż-żoni kollha għall-ajruporti ewlenin Ewropej, u għandu jiddeskrivi l-miżuri ta’ titjib operattiv ippjanati, il-prospetti għall-perjodu, il-previżjonijiet tat-traffiku u tad-dewmien, l-avvenimenti sinifikanti li jistgħu jaffettwaw it-traffiku u l-kuntatti operattivi tagħhom.

Għal kull ajruport ewlieni, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jinkludi:

il-previżjonijiet tat-traffiku

analiżi tal-prestazzjoni operattiva mistennija (marbuta mas-sikurezza, mal-kapaċità u mal-ambjent).

Kull ajruport inkluż fil-Pjan Operattiv tan-Netwerk għandu jipprovdi lill-Maniġer tan-Netwerk bit-tagħrif li ġej li għandu jiddaħħal fid-deskrizzjoni tal-ajruporti individwali:

il-valutazzjoni jew il-konferma tal-previżjonijiet tat-traffiku, filwaqt li jitqies l-għarfien lokali

il-kapaċità tar-runway għal kull konfigurazzjoni tar-runway, il-wasliet u t-tluq attwali u previsti

speċifikazzjoni tal-kapaċità ta’ matul il-lejl u t-tul tal-perjodu ta’ bil-lejl, fejn ikun rilevanti

dettalji tal-miżuri ta’ titjib operattiv ippjanati, l-iskeda ta’ implimentazzjoni tagħhom u l-impatt pożittiv jew negattiv fuq il-kapaċità u/jew fuq l-effiċjenza marbut magħhom

l-avvenimenti speċjali ppjanati jew magħrufa, inklużi d-dati jew il-ħinijiet u l-impatt fuq il-prestazzjoni operattiva marbut magħhom

fatturi ppjanati oħrajn li jsaħħu l-kapaċità

azzjonijiet addizzjonali kif miftehma mal-Maniġer tan-Netwerk.


ANNESS VI

REKWIŻITI ĠENERALI GĦALL-FUNZJONIJIET TAN-NETWERK

1.   STRUTTURA ORGANIZZATTIVA

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi u jimmaniġġa l-organizzazzjoni tiegħu skont struttura li tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet tan-netwerk.

L-istruttura organizzattiva għandha tispeċifika:

(a)

l-awtorità, id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-persuni maħturin f’kariga, b’mod partikolari tal-persunal maniġerjali inkarigat mill-funzjonijiet marbutin mas-sikurezza, mal-kwalità, mas-sigurtà u mar-riżorsi umani;

(b)

ir-relazzjonijiet u l-linji ta’ rappurtar (il-ġerarkija) bejn il-partijiet u l-proċessi differenti tal-organizzazzjoni.

2.   SIKUREZZA

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jkollu sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza li tkopri l-funzjonijiet kollha tan-netwerk li jwettaq, li tirrispetta l-prinċipji li ġejjin. Huwa għandu:

(a)

jiddeskrivi l-filosofiji u l-prinċipji ġenerali tal-organizzazzjoni f’dak li għandu x’jaqsam mas-sikurezza u b’tali mod li jiġu sodisfatti kemm jista’ jkun il-ħtiġijiet tal-partijiet interessati rilevanti (minn hawn ‘il quddiem “il-politika”);

(b)

jistabbilixxi funzjoni ta’ monitoraġġ tal-konformità li tinkludi proċeduri maħsubin sabiex jiġi vverifikat li l-funzjonijiet kollha qed jiġu pprovduti skont ir-rekwiżiti, l-istandards u l-proċeduri applikabbli. Il-monitoraġġ tal-konformità għandu jinkludi sistema ta’ informazzjoni dwar is-sejbiet mgħoddija lura lill-persunal maniġerjali responsabbli sabiex tkun żgurata implimentazzjoni effettiva u f’waqtha tal-azzjonijiet korrettivi skont il-bżonn;

(c)

jipprovdi evidenza tal-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni permezz ta’ manwali u ta’ dokumenti ta’ monitoraġġ;

(d)

jaħtar rappreżentanti maniġerjali sabiex jimmonitorjaw il-konformità mal-proċeduri u l-adegwatezza tagħhom, sabiex ikunu żgurati prattiki operattivi sikuri u effiċjenti;

(e)

iwettaq analiżi tas-sistema ta’ ġestjoni stabbilita u jieħu azzjonijiet ta’ rimedju, kif ikun xieraq;

(f)

jimmaniġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet kollha tan-netwerk allokati lilu. Biex jagħmel dan, għandu jistabbilixxi interfaċċji formali mal-partijiet interessati kollha rilevanti sabiex ikun jista’ jidentifika l-perikli għas-sikurezza tal-avjazzjoni li jiġu mill-attivitajiet tiegħu, sabiex jevalwahom u jimmaniġġa r-riskji marbutin magħhom kif ikun xieraq;

(g)

jinkludi proċeduri għall-ġestjoni tas-sikurezza meta jiddaħħlu sistemi funzjonali ġodda jew meta jinbidlu s-sistemi funzjonali eżistenti.

3.   SIGURTÀ

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jkollu sistema ta’ ġestjoni tas-sigurtà li tkopri l-funzjonijiet kollha tan-netwerk li jwettaq, li tirrispetta l-prinċipji li ġejjin. Huwa għandu:

(a)

jiżgura s-sigurtà tal-faċilitajiet u tal-persunal tiegħu sabiex jipprevjeni interferenza illegali li jista’ jkollha impatt fuq is-sikurezza tal-funzjonijiet tan-netwerk li jimmaniġġa;

(b)

jiżgura s-sigurtà tad-dejta operattiva li jirċievi jew li jipproduċi jew li juża b’xi mod ieħor, sabiex l-aċċess għaliha jkun ristrett għal min ikun awtorizzat biss;

(c)

jiddefinixxi l-proċeduri marbutin mal-valutazzjoni tar-riskji għas-sigurtà u mal-mitigazzjoni tagħhom, mal-monitoraġġ u mat-titjib tas-sigurtà, mal-analiżi tas-sigurtà u mat-tixrid tal-lezzjonijiet li joħorġu minnhom;

(d)

jiddefinixxi l-mezzi maħsubin sabiex jiġi nnutat ksur fil-qasam tas-sigurtà u sabiex il-persunal jiġi mwissi bi twissijiet xierqa tas-sigurtà;

(e)

jiddefinixxi l-mezzi biex ikunu ristretti l-effetti ta’ ksur fil-qasam tas-sigurtà u biex jiġu identifikati l-azzjonijiet ta’ rkupru u l-proċeduri ta’ mitigazzjoni sabiex dan il-ksur ma jitħalliex jerġa’ jseħħ.

4.   MANWALI OPERATTIVI

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi u jżomm aġġornati manwali operattivi marbutin mal-ħidmiet tiegħu, sabiex jintużaw mill-persunal operattiv u jservu ta’ gwida għal dan il-persunal. Huwa għandu jiżgura li:

(a)

il-manwali operattivi jinkludu l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni meħtieġa mill-persunal operattiv sabiex iwettaq dmirijietu;

(b)

il-partijiet rilevanti tal-manwali operattivi huma aċċessibbli għall-persunal ikkonċernat;

(c)

il-persunal operattiv jitgħarraf fil-pront bl-emendi fil-manwal operattiv li japplikaw għal dmirijietu kif ukoll bid-dħul fis-seħħ tagħhom.

5.   REKWIŻITI TAL-PERSUNAL

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jimpjega persunal li jkollu l-ħiliet xierqa sabiex jiżgura li l-funzjonijiet tan-netwerk allokati lilu jitwettqu b’mod sikur, effiċjenti, kontinwu u sostenibbli. F’dan il-kuntest, huwa għandu jistabbilixxi politiki għat-taħriġ tal-persunal.

6.   PJANIJIET TA’ EMERĠENZA

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jistabbilixxi pjanijiet ta’ emerġenza għall-funzjonijiet kollha li jipprovdi fil-każ ta’ avvenimenti li jwasslu għal degradazzjoni sinifikanti jew għal interruzzjoni ta’ ħidmietu.

7.   REKWIŻITI TAR-RAPPURTAR

Skont l-Artikolu 20, il-Maniġer tan-Netwerk għandu jipprovdi rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu. Dan ir-rapport għandu jkopri l-prestazzjoni operattiva tiegħu, kif ukoll l-attivitajiet u l-iżviluppi sinifikanti, b’mod partikolari fil-qasam tas-sikurezza.

Ir-rapport annwali għandu jinkludi mill-inqas:

valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk li jimmaniġġa,

il-prestazzjoni mqabbla mal-għanijiet tal-prestazzjoni stabbiliti fil-Pjan Strateġiku għan-Netwerk, filwaqt li l-prestazzjoni attwali għandha tiġi rrikonċiljata mal-Pjan Operattiv tan-Netwerk billi jintużaw l-indikaturi tal-prestazzjoni stabbiliti fil-Pjan Operattiv tan-Netwerk,

spjegazzjoni tad-differenzi meta mqabbla mal-miri u identifikazzjoni tal-miżuri sabiex titnaqqas kwalunkwe differenza li jista’ jkun hemm matul il-perjodu ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004,

l-iżviluppi fil-ħidmiet u fl-infrastruttura,

tagħrif dwar il-proċess formali ta’ konsultazzjoni mal-utenti u mal-partijiet interessati,

tagħrif dwar il-politika tar-riżorsi umani.

8.   METODI TA’ ĦIDMA U PROĊEDURI OPERATTIVI

Il-Maniġer tan-Netwerk għandu jkun jista’ juri li l-metodi ta’ ħidma u l-proċeduri operattivi tiegħu huma konformi mal-leġiżlazzjoni l-oħra tal-Unjoni u b’mod partikolari mar-Regolament (UE) Nru 255/2010.


15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 678/2011

tal-14 ta’ Lulju 2011

li jissostitwixxi l-Anness II u jemenda l-Annessi IV, IX u XI għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Qafas)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (id-Direttiva Kwadru) (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 39(2), u 39(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2007/46/KE tistabbilixxi qafas armonizzat li fih id-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi ġenerali għall-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati l-ġodda kollha. B’mod partikolari, din tinkludi d-definizzjonijiet speċifiċi dwar il-vetturi li huma meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip Ewropew.

(2)

Wieħed mill-objettivi tad-Direttiva 2007/46/KE hu li jestendi s-sistema Ewropea tal-approvazzjoni tat-tip għall-kategoriji kollha tal-vetturi. L-Anness II għad-Direttiva 2007/46/KE li jinkludi d-definizzjonijiet speċifiċi meħtieġa għandu jiġi mfassal mill-ġdid sabiex jikkunsidra l-progress tekniku. Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġu emendati d-definizzjonijiet eżistenti jew li jiġu stabbiliti definizzjonijiet ġodda.

(3)

L-esperjenza turi li l-kriterji attwali għad-determinazzjoni ta’ jekk mudell ġdid ta’ vettura għandux jitqies bħala tip ġdid huma wisq vagi. Dan in-nuqqas ta’ ċertezza jista’ jdewwem l-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti ġodda stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ vetturi. Barra minn hekk, l-esperjenza wriet li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar serji żgħar tista’ tinħarab billi tip ta’ vettura jiġi maqsum f’diversi sottotipi taħt approvazzjonijiet ta’ tipi differenti. B’konsegwenza ta’ dan, in-numru ta’ vetturi ġodda li jistgħu jibdew jintużaw fl-Unjoni Ewropea skont is-sistema tas-serji żgħar jista’ jaqbeż dak li hu permissibbli. Għaldaqstant huwa importanti li jiġi speċifikat liema karatteristiċi tekniċi tal-vetturi għandhom jintużaw bħala kriterji sabiex jiġi determinat x’jikkostitwixxi tip ġdid.

(4)

Skont il-prinċipji stabbiliti fil-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni bl-isem ta’ Pjan ta’ Azzjoni ‘Nissimplifikaw u ntejbu l-ambjent regolatorju’ (2) u l-programm ta’ Azzjoni għal ’tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi fl-Unjoni Ewropea’ (3), huwa xieraq li jiġu kkunsidrati mill-ġdid il-kriterji li għandhom jintużaw għad-definizzjoni tal-varjanti u l-verżjonijiet fi ħdan tip ta’ vettura bl-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv imqiegħed fuq il-fabbrikanti tal-vetturi. Dan għandu jirriżulta, barra minn hekk, biex il-proċess tal-approvazzjoni tat-tip isir iżjed trasparenti għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(5)

Meta wieħed iqis it-tendenzi għall-globalizzazzjoni fis-settur awtomotiv, il-ħidma tal-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti tal-Vetturi – ‘il-Grupp ta’ Ħidma 29 (WP.29)’ – dejjem qed tiżdied fl-importanza. Peress li biex jintlaħqu r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Livell Għoli CARS 21, huwa essenzjali li jiġu inkorporati r-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) fil-liġi tal-UE, jew anke li d-Direttivi jew ir-Regolamenti tal-UE jiġu mibdula b’Regolamenti tal-UNECE, kif ukoll li jiġu inkorporati Regolamenti tekniċi globali fil-liġi tal-UE, il-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea mar-Regolamenti tal-UNECE għandha tiġi żgurata.

(6)

Meta wieħed iqis il-ħidma tal-armonizzazzjoni li tinsab għaddejja fil-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti tal-Vetturi, huwa essenzjali li jiġu kkunsidrati l-iżjed żviluppi riċenti stabbiliti fir-Riżoluzzjoni Nru R.E. 3 dwar il-Klassifikazzjoni u d-definizzjoni ta’ vetturi awtomotivi u l-karrijiet tagħhom fil-qafas tal-Ftehim tal-UNECE fir-rigward tal-adozzjoni ta’ preskrizzjonijiet uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jitwaħħlu mal-vetturi bir-roti’ u/jew jintużaw fuqhom u l-kundizzjonijiet għal rikonoxximent reċiproku ta’ approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta’ dawn il-preskrizzjonijiet (Ftehim Rivedut tal-1958) kif ukoll ir-Riżoluzzjoni Speċjali S.R. 1 dwar id-definizzjonijiet komuni ta’ kategoriji tal-vetturi, mases u dimensjonijiet fil-qafas tal-Ftehim UNECE dwar l-istabbiliment ta’ regolamenti tekniċi globali għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jitwaħħlu mal-vetturi bir-roti u/jew jintużaw fuqhom. ("Il-Ftehim Parallel jew il-Ftehim 1998"). L-inklużjoni ta’ dawn l-iżviluppi fid-Direttiva Qafas biss tista’ tiżgura l-funzjonament tajjeb tas-sistema Ewropea tal-approvazzjoni tat-tip. Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġu introdotti kriterji ġodda biex jiġi ddeterminat għandux tip ta’ vettura jkun ikkategorizzat f’kategorija ‘M’ jew f’kategorija ‘N’.

(7)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 li jistabbilixxi standards ta’ rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi ħfief (4), l-Istati Membri huma meħtieġa li jżommu reġistru li fih dejta relatata ma’ inter alia t-tip, il-varjant u l-verżjoni ta’ kull vettura partikolari fir-rigward tal-emissjonijiet speċifiċi tagħha ta’ CO2 għal kull vettura ġdida rreġistrata fit-territorju tagħhom. Huwa essenzjali li jiġu speċifikati l-kriterji li skonthom vettura ħafifa għandha tiġi approvata bħala vettura tat-tip M1 jew N1. Dawn il-kriterji għandhom ikunu oġġettivi u jikkostitwixxu gwida għall-fabbrikanti tal-vetturi kif ukoll għall-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip u tar-reġistrazzjoni. Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, il-preżenza ta’ teknoloġiji innovattivi li jwasslu għal iżjed tnaqqis fl-emissjoni ta’ CO2 għandhom jiġu identifikati. Dan għandu jinkiseb permezz ta’ “kodiċi” assenjat lil kull vettura mill-fabbrikant biex kull tip/varjant/verżjoni jikkorrispondi ma’ sett uniku ta’ teknoloġiji innovattivi. L-identifikazzjoni ta’ dawn it-teknoloġiji innovattivi għandha għaldaqstant tkun possibbli mid-definizzjoni tal-verżjoni tal-varjant tat-tip. Għaldaqstant huwa xieraq li tiġi miżjuda l-entrata korrispondenti fl-Anness II għad-Direttiva 2007/46/KE.

(8)

Peress li t-tip ta’ karrozzerija għandu jiġi speċifikat fiċ-ċertifikat ta’ konformità, li hu intiż li jiffaċilita r-reġistrazzjoni ta’ vetturi ġodda fl-Istati Membri, l-użu ta’ kodiċijiet armonizzati għal kull tip ta’ karrozzerija għandu jikkostitwixxi simplifikazzjoni fil-proċess ta’ reġistrazzjoni. Lista ta’ kodiċijiet xierqa għandha tiġi assenjata lit-tipi ta’ karrozzerija sabiex l-ipproċessar tad-dejta jkun awtomatizzat.

(9)

Peress li l-karrijiet iddisinjati b’mod speċjali għat-trasport ta’tagħbijiet anormali ma jistgħux jilħqu d-dispożizzjonijiet kollha tal-atti regolatorji mniżżla fl-Anness IV għad-Direttiva 2007/46/KE li jeħtieġu l-konformità għall-finijiet tal-approvazzjoni Ewropea tat-tip, huwa xieraq li dawn il-karrijiet jiġu inklużi fil-kategorija ta’ vetturi bi skopijiet speċjali minħabba l-karatteristiċi tekniċi tagħhom. Għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip, għandu jiġi stabbilit sett simplifikat ta’ regoli li jagħmel possibbli l-approvazzjoni tat-tip tagħhom fuq livell Ewropew. B’konsegwenza ta’ dan, huwa meħtieġ li jiġi miżjud Appendiċi mal-Anness XI għad-Direttiva 2007/46/KE.

(10)

Preżentament, jinsabu għaddejjin żviluppi tekniċi ġodda biex ilaħħqu mad-domanda għal soluzzjonijiet ġodda fit-trasport tal-merkanzija. Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġu inklużi definizzjonijiet ġodda fil-leġiżlazzjoni qafas li bħala riżultat jippermetti li jiġu stabbiliti regoli tekniċi xierqa fl-atti regolatorji rilevanti mniżżla fl-Anness IV jew XI għad-Direttiva 2007/46/KE. Huwa importanti li tkun ċara li l-ebda approvazzjoni tat-tip KE ma għandha tingħata għal tali vetturi sakemm tiġi emendata l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip għal dawn il-finijiet.

(11)

Seħħ żball fl-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/19/UE tad-9 ta’ Marzu 2010 li temenda, għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva 91/226/KEE, u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (5) fejn l-Annessi IV u XI għad-Direttiva 2007/46/KE ġew emendati wkoll minn dik id-Direttiva. Dawk l-Annessi kienu qabel ġew mibdula mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1060/2008 tas-7 ta’ Ottubru 2008 li jissostitwixxi l-Annessi I, III, IV, VI, VII, XI u XV għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru [qafas] għall-approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva ta’ Qafas) (6). Għall-fini taċ-ċertezza legali, kwalunkwe emenda parzjali għal dawk l-Annessi għandha għaldaqstant tiġi introdotta permezz ta’ Regolament. Peress li l-Artikolu 2 korrispondenti tad-Direttiva 2010/19/UE ġie mħassar mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/415/UE tal-14 ta’ Lulju 2011 li tikkoreġi d-Direttiva 2010/19/UE li temenda, għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE, u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emenda tal-Annessi għad-Direttiva 2007/46/KE (7) biex jiġi kkoreġut dan l-iżball, huwa xieraq li jitwettqu l-emendi li qabel kienu jinsabu f’dak l-Artikolu permezz ta’ dan ir-Regolament.

(12)

Biex tiġi żgurata l-operazzjoni tajba tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip, jixraq li jiġu aġġornati l-Annessi għad-Direttiva 2007/46/KE biex jiġu adattati għall-iżvilupp ta’ għarfien xjentifiku u tekniku.

(13)

Jixraq ukoll li jiġu aġġornati l-Annessi għad-Direttiva 2007/46/KE biex jiġu stabbiliti rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bi skopijiet speċjali.

(14)

Peress li d-dispożizzjonijiet ta’ dawn l-annessi huma dettaljati biżżejjed u ma għandhom bżonn ta’ ebda miżuri tat-traspożizzjoni mill-Istati Membri, huwa għaldaqstant xieraq li jiġi ssostitwit l-Anness II u jiġu emendati l-Annessi IV, IX u XI permezz ta’ Regolament skont l-Artikolu 39(8) tad-Direttiva 2007/46/KE.

(15)

L-Anness II għandu jiġi ssostitwit u l-Annessi IV, IX u XI għandhom jiġu emendati b’dan il-mod.

(16)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Tekniku - Vetturi bil-Mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2007/46/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa mibdul bit-test stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness IV huwa emendat kif stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

(3)

L-Anness IX huwa emendat kif stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

(4)

L-Anness XI huwa emendat kif stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ma għandux jinvalida ebda approvazzjoni tat-tip mogħtija qabel id-29 ta’ Ottubru 2012 u lanqas ma għandu jipprekludi l-estensjoni ta’ tali approvazzjonijiet.

Artikolu 3

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika għal tipi ta’ vetturi ġodda li għalihom għandha tingħata l-approvazzjoni fid-29 ta’ Ottubru 2012 u wara.

Madankollu, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II u fil-punti 1 u 2 tal-Anness IV għandhom japplikaw mid-9 ta’ April 2011.

2.   Permezz ta’ deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, il-fabbrikanti jistgħu mill-4 ta’ Awwissu 2011 japplikaw kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 263, 9.10.2007, p.1.

(2)  COM(2002) 278 finali.

(3)  COM(2007) 23 finali.

(4)  ĠU L 140, 5.6.2009, p.1.

(5)  ĠU L 72, 20.3.2010, p. 17.

(6)  ĠU L 292, 31.10.2008, p. 1.

(7)  Ara paġna 76 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

ANNESS II

DEFINIZZJONIJIET ĠENERALI, KRITERJI GĦAL KATEGORIZZAZZJONI TAL-VETTURI, TAT-TIPI TA’ VETTURI U TAT-TIPI TA’ KARROZZERIJI

PARTI INTRODUTTORJA

Definizzjonijiet ġenerali u dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Definizzjonijiet

1.1.   ‘Post ta’ bilqiegħda’ tfisser kull post li kapaċi jakkomoda persuna waħda bilqiegħda li trid tkun mill-inqas kbira daqs:

(a)

il-manikin tal-50 perċentil maskili fil-każ tax-xufier;

(b)

il-manikin tal-5 perċentil ta’ adulti femminili fil-każijiet l-oħra kollha.

1.2.   ‘Sit’ tfisser struttura sħiħa bit-trim, kemm hijiex parti integrali tal-bodi tal-vettura kif ukoll jekk mhijiex

1.2.1.   It-terminu ‘sit’ ikopri kemm sit individwali kif ukollsitsit f’forma ta’ bank.

1.2.2.   Is-sitsits li jingħalqu u dawk li jinqalgħu minn posthom huma inklużi f’din id-definizzjoni.

1.3.   ‘Merkanzija’ tfisser primarjament kull oġġett li jista’ jkun ittrasportat.

It-terminu ‘merkanzija’ jinkludi prodotti bil-massa, oġġetti manifatturati, likwidi, annimali ħajjin, għelejjel, tagħbijiet indiviżibbli.

1.4.   ‘Massa massima’ tfisser il-‘massa massima mgħobbija teknikament permissibbli’ kif speċifikat fil-punt 2.8 tal-Anness I.

2.   Dispożizzjonijiet ġenerali

2.1.   Numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda

2.1.1.   Ir-rekwiżiti dwar in-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda japplikaw għal sitsits li huma maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq.

2.1.2.   Ma japplikawx għal sitsits li huma maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun wieqfa u li huma identifikati b’mod ċari għall-utenti jew permezz ta’ simbolu bl-istampi jew permezz ta’ sinjal b’test relevanti.

2.1.3.   Ir-rekwiżiti li ġejjin japplikaw għall-għadd tal-postijiet ta’ bilqiegħda:

(a)

kull sit indiviwali għandu jingħadd bħala post wieħed ta’ bilqiegħda;

(b)

fil-każ ta’ sit f’forma ta’ bank, kull spazju li għandu wisa’ ta’ mill-inqas 400 mm mkejla fil-livell tal-kuxxin tas-sit għandu jingħadd bħala post wieħed ta’ bilqiegħda.

Din il-kundizzjoni ma għandhiex tipprekludi li l-fabbrikant juża d-dispożizzjonijiet ġenerali msemmija fil-punt 1.1.;

(c)

madankollu, spazju kif imsemmi fil-punt (b) ma għandux jingħadd bħala post wieħed ta’ bilqiegħda meta:

(i)

is-sit f’forma ta’ bank jinkludi karatteristiċi li ma jħallux il-warrani tal-manikin joqgħod bilqiegħda b’mod naturali – pereżempju: jekk ikun hemm tal-kaxxa tal-konsowl fissa, żona mhux ikkuttunata, jew trim intern li jinterrompi l-wiċċ nominali tas-sit;

(ii)

it-tifsila tal-qiegħ tal-vettura quddiem post li wieħed jassumi li hu ta’ bilqiegħda (pereżempju jekk ikun hemm xi mina) li ma tħallix is-saqajn tal-manikin joqogħdu f’pożizzjonati naturali.

2.1.4.   Fir-rigward tal-vetturi koperti mid-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2001 li tirrigwardja d-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta’ passiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b’żieda mas-sedil tas-sewwieq, u li temenda d-Direttivi 70/156/KEE u 97/27/KE (1), id-dimensjoni msemmija fil-punt 2.1.3(b) għandha tkun allinjata mal-ispazju minimu meħtieġ għal persuna waħda b’rabta mad-diversi klassijiet ta’ vetturi.

2.1.5.   Meta f’vettura jkun hemm ankraġġ ta’ sit li jinqala’ minn postu , is-sit li jinqala’ minn postu għandu jingħadd fid-determinazzjoni tan-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda.

2.1.6.   Żona intiża għal siġġu tar-roti okkupat għandha titqies bħala post wieħed ta’ bilqiegħda.

2.1.6.1.   Din id-dispożizzjoni għandha tkun mingħajr ħsara għar-rekwiżiti tal-punt 3.6.1 u l-punt 3.7 tal-Anness VII tad-Direttiva 2001/85/KE.

2.2.   Massa massima

2.2.1.   Fil-każ ta’ unita ta’ trattur għal semitrejler, il-massa massima li għandha tiġi kkunsidrata għall-klassifikazzjoni tal-vettura għandha tinkludi l-massa massima tas-semitrejler fuq l-agganċ tal-ħames rota.

2.2.2.   Fil-każ ta’ vettura mmotorizzata li kapaċi tirmonka karru bil-fus ċentrali jew karru bi drawbar riġidu, il-massa massima li għandha titqies għall-klassifikazzjoni tal-vettura mmotorizzata għandha tinkludi l-massa massima ttrasferita fuq il-vettura tal-irmonk mill-agganċ.

2.2.3.   Fil-każ ta’ semitrejler, karru b’fus ċentrali u karru b’drawbar riġidu, il-massa massima li għandha titqies għall-klassifikazzjoni tal-vettura għandha tikkorrispondi għall-massa massima trażmessa lejn l-art mir-roti ta’ fus jew ta’ grupp ta’ fusien meta dan ikun igganċjat mal-vettura tal-irmonk.

2.2.4.   Fil-każ ta’ converter dolly, il-massa massima li għandha titqies għall-klassifikazzjoni tal-vettura għandha tinkludi l-massa massima tas-semitrejler mirfuda fuq il-ħames agganċ tar-roti.

2.3.   Tagħmir speċjali

2.3.1.   Il-vetturi mgħammra primarjament b’tagħmir fiss bħal makkinarju jew apparat għandhom jitqiesu bħala kategorija N jew O.

2.4.   Unitajiet

2.4.1.   Sakemm mhux indikat mod ieħor, kull unità tal-kejl u s-simbolu assoċjat magħha għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE (2).

3.   Kategorizzazzjoni f’kategoriji ta’ vetturi

3.1.   Il-fabbrikant huwa responsabbli għall-kategorizzazzjoni ta’ tip ta’ vettura f’kategorija speċifika.

Għal dawn il-finijiet, il-kriterji rilevanti kollha deskritti f’dan l-Anness għandhom jintlaħqu.

3.2.   L-awtorità tal-approvazzjoni tista’ titlob mill-fabbrikant informazzjoni addizzjonali relevanti bl-għan li turi li tip ta’ vettura għandha tiġi kategorizzata bħala vettura bi skopijiet speċjali fil-grupp speċjali (‘Kodiċi SG’).

PARTI A

Kriterji għal kategorizzazzjoni tal-vettura

1.   Kategoriji tal-vetturi

Għall-finijiet tal-approvazzjoni Ewropea u nazzjonali tat-tip, kif ukoll għall-approvazzjoni individwali, il-vetturi għandhom jiġu kkategorizzati skont il-klassifikazzjoni li ġejja:

(Huwa mifhum li l-approvazzjoni tista’ tingħata biss għall-kategoriji msemmija fil-punti 1.1.1 sa 1.1.3, 1.2.1 sa 1.2.3 u 1.3.1 sa 1.3.4.)

1.1.

Kategorija M

Vetturi motorizzati ddisinjati u mibnijin primarjament għall-ġarr ta’ persuni u l-bagalji tagħhom.

1.1.1.

Kategorija M1

Vetturi tal-kategorija M, li għandhom mhux iżjed minn tmien postijiet ta’ bilqiegħda minbarra l-post tax-xufier.

Vetturi li jidħlu fil-kategorija M1 ma għandu jkollhom ebda spazju għal passiġġieri bil-wieqfa.

In-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda jista’ jkun ristrett għal wieħed (i.e. il-post tax-xufier).

1.1.2.

Kategorija M2

Vetturi fil-kategorija M, li għandhom mhux iżjed minn tmien postijiet ta’ bilqiegħda flimkien mal-post ta’ bilqiegħda tax-xufier u li għandhom massa massima li ma taqbiżx 5 tunnellati.

Il-vetturi fil-kategorija M2 jista’ jkollhom spazju għal passiġġieri bil-wieqfa flimkien mal-postijiet ta’ bilqiegħda.

1.1.3.

Kategorija M3

Vetturi fil-kategorija M, li għandhom mhux iżjed minn tmien postijiet ta’ bilqiegħda flimkien minbarra l-post tax-xufier u li għandhom massa massima li ma taqbiżx 5 tunnellati.

Il-vetturi fil-kategorija M3 jista’ jkollhom spazju għal passiġġieri bil-wieqfa.

1.2.

Kategorija N

Vetturi bil-mutur iddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr tal-merkanzija.

1.2.1.

Kategorija N1

Il-vetturi fil-kategorija N li għandhom massa massima li ma taqbiżx 3,5 tunnellati.

1.2.2.

Kategorija N2

Il-vetturi fil-kategorija N li għandhom massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx 12-il tunnellata.

1.2.3.

Kategorija N3

Il-vetturi fil-kategorija N li għandhom massa massima li ma aqbiżx 12-il tunnellata.

1.3.

Kategorija O

Karrijiet iddisinjati u mibnija għall-ġarr ta’ merkanzija jew ta’ persuni kif ukoll għall-akkomodazzjoni ta’ persuni.

1.3.1.

Kategorija O1

Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li ma taqbiżx 0,75 tunnellati

1.3.2.

Kategorija O2

Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li taqbeż iż-0,75 tunnellati li iżda ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.

1.3.3.

Kategorija O3

Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati li iżda ma taqbiżx 10 tunnellati.

1.3.4

Kategorija O4

Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li taqbeż 10 tunnellati.

2.   Sottokategoriji tal-vetturi

2.1.   Vetturi off-road

Vettura off-road (ORV)’ tfisser vettura fil-kategorija M jew N, li għandha karatteristiċi tekniċi speċifiċi li jippermettu l-użu tagħha barra mit-toroq normali.

Għal dawk il-kategoriji ta’ vetturi, l-ittra ‘G’ għandha tiġi miżjuda bħala suffiss mal-ittra u n-numru li jidentifikaw il-kategorija tal-vettura.

Il-kriterji għas-sottokategorizzazzjoni tal-vetturi bħala ‘ORV’ għandhom jiġu speċifikati fit-Taqsima 4 tal-Parti A ta’ dan l-Anness.

2.2.   Vetturi bi skopijiet speċjali

2.2.1.   ‘Vettura bi skopijiet speċjali (SPV)’ tfisser vettura tal-kategorija M, N jew O li għandha karatteristiċi tekniċi speċifiċi biex twettaq funzjoni li tirrikjedi arranġamenti u/jew tagħmir speċjali.

Għal vetturi mhux kompluti li huma intiżi li jaqgħu fis-sottokategorija SPV, l-ittra ‘S’ għandha tiġi miżjuda bħala suffiss mal-ittra u n-numru li jidentifikaw il-kategorija tal-vettura.

Id-diversi tipi ta’ vetturi bi skopijiet speċjali huma ddefiniti u mniżżla fit-Taqsima 5.

2.3.   Vettura bi skopijiet speċjali off-road

2.3.1.   ‘Vettura bi skopijiet speċjali off-road (ORV-SPV)’ tfisser vettura li tappartjeni jew għall-kategorija M jew N li għandha karatteristiċi tekniċi speċifiċi msemmija fil-punti 2.1 u 2.2.

Għal dawk il-kategoriji ta’ vetturi, l-ittra ‘G’ għandha tiġi miżjuda bħala suffiss mal-ittra u n-numru li jidentifikaw il-kategorija tal-vettura.

Barra minn hekk, għal vetturi mhux kompluti li huma intiżi li jaqgħu taħt is-sottokategorija SPV, l-ittra ‘S’ għandha tiġi miżjuda bħala t-tieni suffiss.

3.   Kriterji għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi fil-kategorija N

3.1.   Il-kategorizzazzjoni ta’ tip ta’ vettura fil-kategorija N għandha tkun ibbażata fuq il-karatteristiċi tekniċi tal-vettura kif imsemmija fil-punti 3.2 sa 3.6.

3.2.   Bħala prinċipju, il-kompartiment(i) fejn jinsabu l-postijiet ta’ bilqiegħda kollha għandhom ikunu kompletament separati miż-żona tat-tagħbija.

3.3.   B’deroga mir-rekwiżiti tal-punt 3.2, il-persuni u l-merkanzija jistgħu jiġu ttrasportati fl-istess kompartiment bil-kundizzjoni li ż-żona tat-tagħbija tkun mgħammra b’apparat tas-sigurtà maħsub biex jipproteġi l-persuni trasportati kontra l-ispustar tat-tagħbija waqt is-sewqan, inkluż ibbrejkjar u liwi f’kantunieri f’daqqa.

3.4.   Apparat tas-sigurtà – apparat tal-irbit – maħsuba għas-sigurtà tat-tagħbija kif meħtieġ fil-punt 3.3, kif ukoll sistemi diviżorji, intiżi għall-vetturi sa massimu ta’ 7,5 tunnellati għandhom jiġu ddisinjati skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 3 u 4 tal-Istandard ISO 27956: 2009 ‘Vetturi tat-triq – Is-sigurtà tat-tagħbija f’vannijiet tal-kunsinna – Rekwiżiti u Metodi tal-ittestjar’.

3.4.1.   Ir-rekwiżiti msemmija fil-punt 3.4 jistgħu jkunu vverifikati b’dikjarazzjoni ta’ konformità pprovduta mill-fabbrikant.

3.4.2.   Bħala alternattiva għar-rekwiżiti tal-punt 3.4, il-fabbrikant jista’ juri b’mod li jissodisfa l-awtorità tal-approvazzjoni li l-apparat tas-sigurtà mmuntat jagħti livell ekwivalenti ta’ protezzjoni kif stipulat fl-istandard imsemmi.

3.5.   In-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda minbarra il-post tax-xufier ma għandux jaqbeż:

(a)

6 fil-każ ta’ vetturi N1;

(b)

8 fil-każ ta’ vetturi N2 jew N3.

3.6.   Il-vetturi għandu jkollhom kapaċità tal-ġarr tal-merkanzija daqs jew iżjed mill-kapaċità tal-ġarr tal-persuni espressa f’kg.

3.6.1.   Għal dawn il-finijiet, l-ekwazzjonijiet li ġejjin għandhom jintlaħqu fil-konfigurazzjonijiet kollha, b’mod partikolari meta l-pożizzjonijiet kollha bilqiegħda jkunu okkupati:

(a)

meta N = 0:

P – M ≥ 100 kg

(b)

meta 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

(c)

meta N > 2:

P – (M + N x 68) ≥ N x 68;

meta l-ittri jkollhom is-sinifikat li ġej:

‘P’

hija l-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

‘M’

hija l-massa fil-kundizzjoni tas-sewqan;

‘N’

hija n-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda barra l-post bilqiegħda tax-xufier.

3.6.2.   Il-massa tat-tagħmir immuntat mal-vettura sabiex jakkomoda l-merkanzija (eż. tank, karrozzerija, eċċ.), għall-ġestjoni tal-merkanzija (eż. krejn, lift, eċċ.) u għas-sigurtà tal-merkanzija (eż. tagħmir għas-sigurtà tal-merkanzija) għandha tiġi inkluża f’M.

Il-massa tat-tagħmir li ma jintużax għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq (bħal kompressur, argnu, ġeneratur tal-enerġija elettrika, tagħmir tax-xandir, eċċ) ma għandhiex tiġi inkluża f’M għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-formuli li ġejjin.

3.7.   Ir-rekwiżiti msemmija fil-punti 3.2 sa 3.6 għandhom jintlaħqu għall-varjanti u l-verżjonijiet kollha fi ħdan it-tip ta’ vettura.

3.8.   Kriterji għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi bħala N1.

3.8.1   Vettura għandha tiġi kkategorizzata bħala N1 meta jintlaħqu l-kriterji applikabbli kollha.

Meta jintlaħaq kriterju wieħed jew iżjed, il-vettura għandha tiġi kkategorizzata bħala M1.

3.8.2.   Minbarra l-kriterji ġenerali msemmija fil-punti 3.2 sa 3.6, il-kriterji speċifikati fil-punti 3.8.2.1 sa 3.8.2.3.5 għandhom jintlaħqu għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi meta l-kompartiment tax-xufier u t-tagħbija jkunu f’unità waħda (i.e. karrozzerija ‘BB’).

3.8.2.1.   Il-fatt li ħajt jew partizzjoni, kompluti jew parzjali, ikunu mmuntati bejn ringiela ta’ sits u ż-żona tat-tagħbija ma għandux jeskludi l-obbligu li jintlaħqu l-kriterji meħtieġa.

3.8.2.2.   Il-kriterji għandhom ikunu kif ġej:

(a)

it-tagħbija tal-merkanzija għandha tkun possibbli minn bieb ta’ wara, jew minn xatba ta’ wara jew minn bieba fil-ġenb maħsuba u mibnija għal dan l-iskop;

(b)

fil-każ tal-bieba jew ix-xatba ta’ wara, l-apertura tat-tagħbija għandha tilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

fil-każ li l-vettura tkun mgħammra biss b’ringiela waħda ta’ sits jew bis-sit tax-xufier biss, l-għoli minimu tal-apertura tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 600 mm;

(ii)

fil-każ li l-vettura tkun mgħammra b’żewġ ringieli ta’ sits jew iżjed, l-għoli minimu tal-apertura tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 800 mm u l-apertura għandha turi wiċċ ta’ mill-inqas 12 800 ċm2;

(c)

Iż-żona tat-tagħbija għandha tilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin:

żona tat-tagħbija’ tfisser il-parti tal-vettura li tkun tinsab wara r-ringiela(i) ta’ sits jew wara s-sit tax-xufier meta l-vettura tkun mgħammra biss b’sit wieħed tax-xufier;

(i)

il-wiċċ tat-tagħbija taż-żona tat-tagħbija għandu ġeneralment ikun ċatt;

(ii)

meta l-vettura tkun mgħammra biss b’ringiela waħda ta’ sits jew b’sit wieħed, it-tul minimu taż-żona tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 40 % tad-distanza bejn il-fusien;

(iii)

meta l-vettura tkun mgħammra b’żewġ ringieli ta’ sits jew iżjed, it-tul minimu taż-żona tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 30 % tad-distanza bejn il-fusien.

Meta l-vetturi li fihom is-sits tal-aħħar ringiela jistgħu faċilment jiżżarmaw mill-vettura mingħajr l-użu ta’ għodod speċjali, għandhom jintlaħqu r-rekwiżiti dwar it-tul taż-żona tat-tagħbija bis-sits kollha installati fil-vettura;

(iv)

ir-rekwiżiti dwar it-tul taż-żona tat-tagħbija għandhom jintlaħqu meta s-sits tal-ewwel ringiela jew tal-aħħar ringiela, skont xi jkun il-każ, ikunu wieqfa fil-pożizzjoni normali tagħhom għall-użu mill-okkupanti tal-vettura.

3.8.2.3   Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kejl

3.8.2.3.1.   Definizzjonijiet

(a)

Għoli tal-apertura tat-tagħbija’, tfisser id-distanza vertikali bejn żewġ livelli orizzontali tanġenti rispettivament għall-ogħla punt tal-parti l-iżjed baxxa tal-fetħa tal-bieb u l-iżjed punt baxx tal-ogħla parti tal-fetħa tal-bieb;

(b)

wiċċ tal-apertura tat-tagħbija’ tfisser l-ikbar wiċċ tal-projezzjoni ortogonali fuq livell vertikali, perpendikolari mal-linja ċentrali tal-vettura, tal-apertura massima permessa meta l-bieba/bibien) ta’ wara jew ix-xatba ta’ wara tkun/ikunu miftuħa beraħ;

(c)

distanza bejn il-fusien’, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-formuli fil-punti 3.8.2.2 u 3.8.3.1, tfisser id-distanza bejn:

(i)

il-linja taċ-ċentru tal-fus ta’ quddiem u l-linja taċ-ċentru tat-tieni fus fil-każ ta’ vettura b’żewġ fusien jew

(ii)

il-linja taċ-ċentru tal-fus ta’ quddiem u l-linja taċ-ċentru ta’ fus virtwali b’distanza ugwali mit-tieni u t-tielet fus fil-każ ta’ vettura bi tliet fusien.

3.8.2.3.2.   Aġġustamenti tas-sits

(a)

is-sits għandhom jiġu aġġustati fil-pożizzjonijiet ta’ wara l-iżjed ’il barra tagħhom;

(b)

id-dahar tas-sit, jekk ikun aġġustabbli, għandu jiġi aġġustat biex jakkomoda l-magna tridimensjonali bil-punt-H f’angolu tat-torso ta’ 25 grad

(c)

id-dahar tas-sit, jekk mhux aġġustabbli, għandu jkun fil-pożizzjoni ddisinjata mill-fabbrikant tal-vettura;

(d)

Meta l-għoli tas-sit ikun aġġustabbli, għandu jiġi aġġustat sal-iżjed pożizzjoni baxxa tiegħu.

3.8.2.3.3.   Kundizzjonijiet tal-vettura

(a)

il-vettura għandha tkun f’kundizzjoni ta’ tagħbija korrispondenti mal-massa massima tagħha;

(b)

il-vettura għandu jkollha r-roti jħarsu dritt ’il quddiem.

3.8.2.3.4.   Ir-rekwiżiti tal-punt 3.8.2.3.2 ma għandhomx japplikaw meta l-vettura tkun mgħammra b’ħajt jew b’diviżjoni.

3.8.2.3.5.   Kejl tat-tul taż-żona tat-tagħbija

(a)

Meta l-vettura ma hijiex mgħammra b’diviżjoni jew b’ħajt, it-tul għandu jitkejjel minn livell vertikali tanġenti mal-iżjed punt ’il barra fuq wara mill-parti ta’ fuq tad-dahar tas-sit sal-ħġieġa jew il-bieb intern ta’ wara jew ix-xatba ta’ wara, f’pożizzjoni magħluqa;

(b)

meta l-vettura tkun mgħammra b’diviżjoni jew b’ħajt, it-tul għandu jitkejjel minn livell vertikali tanġenti man-naħa ta’ barra tad-diviżjoni jew tal-ħajt ta’ wara san-naħa ta’ ġewwa tal-ħġieġa jew tal-bieb jew tax-xatba ta’ wara, skont xi jkun il-każ, f’pożizzjoni magħluqa;

(c)

ir-rekwiżiti li jikkonċernaw it-tul għandhom jintlaħqu mill-inqas matul linja orizzontali li tinsab fil-livell vertikali lontiġitudinali li jgħaddi mil-linja taċ-ċentru tal-vettura, fil-livell tal-art taż-żona tat-tagħbija.

3.8.3.   Minbarra l-kriterji ġenerali msemmija fil-punti 3.2 sa 3.6, il-kriterji speċifikati fil-punti 3.8.3.1 sa 3.8.3.4 għandhom jintlaħqu għall-kategorizzazzjoni ta’ vetturi li fihom il-kompartiment tax-xufier u t-tagħbija ma jkunux f’unità waħda (i.e. karrozzerija ‘BE’).

3.8.3.1.   Meta l-vettura tkun mgħammra b’bodi tat-tip magħluq, għandu japplika dan li ġej:

(a)

it-tagħbija tal-merkanzija għandha tkun possibbli minn bieba, xatba jew panil ta’ wara, jew b’mezzi oħra;

(b)

l-għoli minimu tal-apertura tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 800 mm u l-apertura għandha turi wiċċ ta’ mill-inqas 12 800 ċm2;

(c)

It-tul minimu taż-żona tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 40 % tad-distanza bejn il-fusien.

3.8.3.2.   Meta l-vettura tkun mgħammra b’tip ta’ żona tat-tagħbija miftuħa, għandhom japplikaw biss id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti 3.8.3.1. (a) u (c).

3.8.3.3.   Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punt 3.8.3, id-definizzjonijiet fil-punt 3.8.2 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.8.3.4.   Madankollu, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw it-tul taż-żona tat-tagħbija għandhom jintlaħqu matul linja orizzontali li tinsab fil-livell lonġitudinali li jgħaddi mil-linja taċ-ċentru tal-vettura fil-livell tal-art taż-żona tat-tagħbija.

4.   Kriterji għas-sottokategorizzazzjoni tal-vetturi bħala vetturi offroad

4.1.   Il-vetturi M1 jew N1 għandhom jiġu sottokategorizzati bħala vetturi off-road jekk fl-istess ħin, jilħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikollhom mill-inqas fus wieħed ta’ quddiem u wieħed ta’ wara huma ddisinjati biex jinsaqu simultanjament irrispettivament minn jekk fus wieħed motorizzat jistax jiġi disingaġġat;

(b)

ikun immuntat mill-inqas mekkaniżmu wieħed ta’ serratura differenzjali jew mekkaniżmu li għandu effett simili;

(c)

ikunu kapaċi jitilgħu telgħab’pendil ta’ 25 % bħala vettura waħedha;

(d)

jilħqu ħames mis-sitt rekwiżiti li ġejjin:

(i)

l-angolu tal-approċċ għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(ii)

l-angolu tat-tluq għandu jkun mill-inqas ta’ 20 grad;

(iii)

l-angolu tar-rampa għandu jkun mill-inqas ta’ 20 grad;

(iv)

il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ quddiem għandu jkun mill-inqas ta’180 mm;

(v)

il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ wara għandu jkun mill-inqas ta’ 180 mm;

(vi)

il-qtugħ mill-art bejn il-fusien għandu jkun mill-inqas ta’ 200 mm.

4.2.   Il-vetturi M2, N2 jew M3 li l-massa massima tagħhom ma taqbiżx il-12-il tunnellata għandhom jiġu sottokategorizzati bħala vetturi off-road jekk jilħqu l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (a) jew iż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) u (c):

(a)

il-fusien kollha tagħhom għandhom jinstaqu simultanjament, irrispettivament minn jekk fus motorizzat wieħed jew iżjed minn wieħed jistgħux jiġu disingaġġjati,

(b)

(i)

mill-inqas fus wieħed ta’ quddiem u wieħed ta’ wara huma ddisinjati biex jinstaqu simultanjament irrispettivament minn jekk fus wieħed motorizzat jistax jiġi disingaġġjat;

(ii)

ikun immuntat mill-inqas mekkaniżmu wieħed ta’ serratura differenzjali jew mekkaniżmu li għandu effett simili;

(iii)

ikunu kapaċi jitilgħu telgħa b’pendil ta’ 25 % bħala vettura waħedha;

(c)

jilħqu ħames mis-sitt rekwiżiti li ġejjin jekk il-massa tagħhom ma tkunx taqbeż 7,5 tunnellati u mill-inqas erbgħa jekk il-massa massima tagħhom taqbeż 7,5 tunnellati:

(i)

l-angolu tal-approċċ għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(ii)

l-angolu tat-tluq għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(iii)

l-angolu tar-rampa għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(iv)

il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ quddiem għandu jkun mill-inqas 250 mm;

(v)

il-qtugħ mill-art bejn il-fusien għandu jkun mill-inqas ta’ 300 mm;

(vi)

il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ wara għandu jkun mill-inqas ta’ 250 mm.

4.3.   Vetturi M3 jew N3 li l-massa massima tagħhom ma taqbiżx 12-il tunnellata għandhom jiġu sottokategorizzati bħala vetturi off-road jekk jilħqu l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (a) jew iż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) u (c):

(a)

il-fusien kollha tagħhom huma misjuqa simultanjament, irrispettivament minn jekk wieħed jew iżjed minn wieħed mill-fusien motorizzati jistgħux jiġu disingaġġjati;

(b)

(i)

mill-inqas nofs il-fusien (jew żewġ fusien mit-tliet fusien fil-każ ta’ vettura bi tliet fusien u mutatis mutandis fil-każ ta’ vettura b’ħames fusien) huma ddisinjati li jinstaqu simultanjament, irrispettivament minn jekk fus wieħed motorizzat jistax jiġi disingaġġjat;

(ii)

ikun hemm mill-inqas mekkaniżmu wieħed ta’ serratura differenzjali jew mekkaniżmu li għandu effett simili;

(iii)

ikunu kapaċi jitilgħu telgħa b’pendil ta’ 25% bħala vettura waħedha;

(c)

ikunu jilħqu mill-inqas erbgħa mis-sitt rekwiżiti li ġejjin:

(i)

l-angolu tal-approċċ għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(ii)

l-angolu tat-tluq għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(iii)

l-angolu tar-rampa għandu jkun mill-inqas ta’ 25 grad;

(iv)

il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ quddiem għandu jkun mill-inqas ta’ 250 mm;

(v)

il-qtugħ mill-art bejn il-fusien għandu jkun mill-inqas ta’ 300 mm;

(vi)

il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ wara għandu jkun mill-inqas ta’ 250 mm.

4.4.   Il-proċedura għall-verifika tal-konformità mad-dispożizzjonijiet ġeometriċi msemmija f’din it-taqsima għandha tiġi stabbilita fl-Appendiċi 1.

5.   Vetturi bi skopijiet speċjali

 

Isem

Kodiċi

Definizzjoni

5.1.

Karavan motorizzat

SA

Vettura tal-kategorija M bi spazju ta’ akkomodazzjoni/għajxien li fih it-tagħmir li ġej bħala minumu:

(a)

sits u mejda;

(b)

akkomodazzjoni tal-irqad li tista’ tiġi kkonvertita mis-sits;

(c)

faċilitajiet tat-tisjir;

(d)

faċilitajiet tal-ħżin.

Dan it-tagħmir għandu jkun imwaħħal b’mod riġidu mal-kompartiment tal-għajxien.

Madankollu, il-mejda tista’ tkun imfassla b’mod li tista’ titneħħa faċilment.

5.2.

Vettura blindata

SB

vettura maħsuba għall-protezzjoni ta’ persuni jew merkanzija trasportati b’kisi tal-metall għall-protezzjoni mill-balal.

5.3.

Ambulanza

SC

vettura tal-kategorija M maħsuba għat-trasport tal-morda jew ta’ persuni feruti u li għandha tagħmir speċjali għal dan l-iskop.

Il-kompartiment tal-pazjenti għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tekniċi tal-Istandard EN 1789: 2007 dwar ‘Vetturi mediċi u t-tagħmir tagħhom – Ambulanzi tat-triq’ bl-eċċezzjoni tat-Taqsima 6.5 ‘Lista ta’ tagħmir’.

5.4.

Karru tal-mejtin

SD

vettura tal-kategorija M maħsuba għat-trasport tal-mejtin u li għandha tagħmir speċjali għal dan l-iskop.

5.5.

Vettura aċċessibbli minn siġġu tar-roti

SH

vettura fil-kategorija M1 mibnija jew ikkonvertita speċifikament biex takkomoda persuna waħda jew iżjed bilqiegħda fis-siġġijiet tar-roti tagħhom meta jivvjaġġaw fit-triq.

5.6.

Karavan li jinġibed

SE

vettura fil-kategorija O kif iddefinita fit-terminu 3.2.1.3. tal-Istandard ISO 3833: 1977.

5.7.

Krejn mobbli

SF

vettura tal-kategorija N3, mhux mgħammra għall-ġarr ta’ merkanzija, mgħammra bi krejn li l-mument tal-irfigħ tiegħu hu ekwivalenti jew ogħla minn 400 kNm.

5.8.

Grupp speċjali

SG

vettura bi skop speċjali li ma taqax taħt ebda waħda mid-definizzjonijiet imsemmija f’din it-taqsima.

5.9.

Converter dolly

SJ

vettura tal-kategorija O mgħammra b’agganċ tal-ħames rota li jirfed semitrejler bl-għan li dan jiġi kkonvertit f’karru.

5.10.

Karru tat-trasport ta’ tagħbija eċċezzjonali

SK

vettura tal-kategorija O4 maħsuba għat-trasport ta’ tagħbijiet indiviżibbli li hi soġġetta għal restrizzjonijiet tal-veloċità u tat-traffiku minħabba d-dimensjonijiet tagħha.

Taħt dan it-terminu, hemm inklużi wkoll il-karrijiet modulari idrawliċi irrispettivament min-numru ta’ moduli.

6.   Kummenti

6.1.   L-approvazzjoni tat-tip ma għandhiex tingħata:

(a)

lil converter dolly kif iddefinit fit-Taqsima 5 tal-Parti A ta’ dan l-Anness;

(b)

lil karrijiet b’ ganċ tal-ġbid (drawbar) riġidu kif iddefinit fit-Taqsima 4 tal-Parti C ta’ dan l-Anness;

(c)

lil karrijiet li fihom jistgħu jinġarru l-persuni meta jivvjaġġaw fit-triq.

6.2.   Il-paragrafu 6.1 huwa mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 dwar approvazzjoni nazzjonali tat-tip tas-serje żgħar.

PARTI B

Kriterji għal tipi, varjanti u verżjonijiet ta’ vetturi

1.   Kategorija M1

1.1.   Tip ta’ vettura

1.1.1.   ‘Tip ta’ vettura’ għandu jikkonsisti f’vetturi li jkollhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b)

id-disinn u l-assemblaġġ tal-partijiet essenzjali tal-istruttura tal-bodi fil-każ ta’ bodi li jirfed lilu nnifsu;

L-istess għandu japplika mutatis mutandis għal vetturi li l-karrozzerija tagħhom hi bboltjata fuq jew issaldjata ma’ qafas separat;

(c)

fil-każ ta’ vetturi mibnija f’diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura f-istadju preċedenti.

1.1.2.   Permezz ta’ deroga mir-rekwiżiti tal-punt 1.1.1. (b), meta l-fabbrikant juża l-porzjon tal-art tal-istruttura tal-bodi kif ukoll l-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw il-parti ta’ quddiem tal-istruttura tal-bodi li tkun tinsab direttament fil-parti ta’ quddiem tal-fetħa tal-windskrin, fil-kostruzzjoni ta’ tipi differenti ta’ karrozzeriji (pereżempju saloon u coupe), dawk il-vetturi jistgħu jitqiesu li huma tal-istess tip. Il-manifattur għandu jagħti provi ta’ dan.

1.1.3.   Tip għandu jikkonsisti f’mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

1.2.   Varjant

1.2.1.   ‘Varjant’ fi ħdan tip ta’ vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni dawn il-karatteristiċi ta’ kostruzzjoni li ġejjin:

(a)

in-numru ta’ bibien laterali jew it-tip ta’ karrozzerija kif iddefinit fit-Taqsima 1 tal-Parti C meta l-fabbrikant juża l-kriterju tal-punt 1.1.2;

(b)

l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i)

it-tip ta’ provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew mod ieħor);

(ii)

il-prinċipju ta’ tħaddim (positive ignition, compression ignition jew mod ieħor);

(iii)

in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna (L4, V6 jew mod ieħor);

(c)

in-numru tal-fusien;

(d)

in-numru, u l-interkonessjoni tal-fusien motorizzati;

(e)

in-numru ta’ fusien immanuvrati;

(f)

l-istadju tal-kompletezza (eż. komplut/mhux komplut).

1.3.   Verżjoni

1.3.1.   ‘Verżjoni’ fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b)

il-kapaċità tal-magna fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna;

(c)

il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna jew saħħa massima kontinwa nominali (mutur elettriku);

(d)

it-tip ta’ karburant (pitrolju, żejt tal-gass, LPG, bi-karburant, jew oħrajn);

(e)

in-numru massimu ta’ postijiet ta’ bilqiegħda;

(f)

il-livell tad-drive by sound;

(g)

il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro 5, Euro 6 jew oħrajn);

(h)

emissjonijiet tas-CO2 ikkombinati jew differenzjati;

(i)

konsum tal-enerġija elettrika (differenzjat, ikkombinat);

(j)

konsum tal-karburant ikkombinat, ikkombinat jew differenzjat;

(k)

l-eżistenza ta’ sett uniku ta’ teknoloġiji innovattivi kif speċifikat fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 (3).

2.   Kategoriji M2 u M3

2.1.   Tip ta’ vettura

2.1.1.   ‘Tip ta’ vettura’ għandu jkun jikkonsisti f’vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b)

il-kategorija;

(c)

l-aspetti li ġejjin tal-kostruzzjoni u d-disinn:

(i)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi;

(ii)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw l-istruttura tal-bodi fil-każ ta’ bodi li jirfed lilu nnifsu;

(d)

in-numru ta’ gverti (singolu jew doppju);

(e)

in-numru ta’ taqsimiet (riġidi/artikulati);

(f)

in-numru ta’ fusien;

(g)

il-mod ta’ provvista tal-enerġija (abbord jew off-board);

(h)

fil-każ ta’ vetturi mibnija f’diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

2.1.2.   Tip għandu jkun jikkonsisti mill-inqas minn varjant wieħed u verżjoni waħda.

2.2.   Varjant

2.2.1.   ‘Varjant’ fi ħdan tip ta’ vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi ta’ kostruzzjoni li ġejjin:

(a)

it-tip ta’ karrozzerija kif iddefinit fit-Taqsima 2 tal-Parti C;

(b)

il-klassi jew il-kombinazzjoni ta’ klassijiet ta’ vetturi kif iddefinit fil-punt 2.1.1 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE (fil-każ biss ta’ vetturi kompluti u mhux kompluti);

(c)

l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(d)

l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i)

it-tip ta’ provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew oħrajn);

(ii)

il-prinċipju ta’ tħaddim (positive ignition, compression ignition jew oħrajn);

(iii)

in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna (L6, V8 jew oħrajn).

2.3.   Verżjoni

2.3.1.   ‘Verżjoni’ fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b)

il-kapaċità tal-vettura li tirmonka karru jew le;

(c)

il-kapaċità tal-magna fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna;

(d)

il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna jew saħħa massima kontinwa nominali (mutur elettriku);

(e)

it-tip ta’ karburant (pitrolju, żejt tal-gass, bi-karburant LPG jew oħrajn);

(f)

il-livell tad-drive by sound;

(g)

il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro IV, Euro V jew oħrajn).

3.   Kategorija N1,

3.1.   Tip ta’ vettura

3.1.1.   ‘Tip ta’ vettura’ għandu jkun jikkonsisti f’vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b)

id-disinn u l-assemblaġġ tal-partijiet essenzjali tal-istruttura tal-bodi fil-każ ta’ bodi li jirfed lilu nnifsu;

(c)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi fil-każ ta’ bodi li jirfed lilu nnifsu;

(d)

fil-każ ta’ vetturi mibnija f’diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

3.1.2.   Permezz ta’ deroga mir-rekwiżiti tal-punt 3.1.1. (b), meta l-fabbrikant juża l-parti tal-art tal-istruttura tal-bodi kif ukoll l-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw il-parti ta’ quddiem tal-istruttura tal-bodi li tinsab direttament fuq quddiem tal-fetħa tal-windskrin, fil-kostruzzjoni ta’ tipi differenti ta’ karrozzerija (pereżempju vann u kabina bix-xażi, distanzi bejn il-fusien differenti u għoli differenti tas-soqfa), dawk il-vetturi jistgħu jitqiesu li jappartjenu għall-istess tip. Għandha tingħata prova ta’ dan mill-fabbrikant.

3.1.3.   Tip għandu jikkonsisti mill-inqas minn varjant wieħed u verżjoni waħda.

3.2.   Varjant

3.2.1.   ‘Varjant’ fi ħdan tip ta’ vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

in-numru ta’ bibien laterali jew it-tip ta’ karrozzerija kif iddefinit fit-Taqsima 3 tal-Parti C (għal vetturi kompluti u mlestija) meta l-fabbrikant juża l-kriterju tal-punt 3.1.2;

(b)

l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c)

l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i)

it-tip ta’ provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew tip ieħor);

(ii)

il-prinċipju ta’ tħaddim (positive ignition, compression ignition jew oħrajn);

(iii)

in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna (L6, V8 jew oħrajn);

(d)

in-numru ta’ fusien;

(e)

in-numru u l-interkonnessjoni tal-fusien motorizzati;

(f)

in-numru ta’ fusien immanuvrati.

3.3.   Verżjoni

3.3.1.   ‘Verżjoni’ fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

Il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b)

il-kapaċità tal-magna fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna;

(c)

il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna jew saħħa massima kontinwa nominali (mutur elettriku)

(d)

it-tip ta’ karburant (pitrolju, żejt tal-gass, LPG, bi-karburant, jew oħrajn);

(e)

in-numru massimu ta’ postijiet ta’ bilqiegħda;

(f)

il-livell tad-drive by sound;

(g)

il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro 5, Euro 6, jew oħrajn);

(h)

emissjonijiet tas-CO2 ikkombinati jew differenzjati;

(i)

konsum tal-enerġija elettrika (differenzjat, ikkombinat);

(j)

emissjonijiet tal-karburantikkombinati jew differenzjati.

4.   Kategoriji N2 u N3

4.1.   Tip ta’ vettura

4.1.1.   ‘Tip ta’ vettura’ għandu jikkonsisti f’vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi essenzjali kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b)

il-kategorija;

(c)

id-disinn u l-kostruzzjoni tax-xażi li huma komuni għal linja waħda tal-prodott;

(d)

in-numru ta’ fusien;

(e)

fil-każ ta’ vetturi mibnija f’ħafna stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura tal-istadju preċedenti.

4.1.2.   Tip għandu jkun jikkonsisti f’mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

4.2.   Varjant

4.2.1.   ‘Varjant’ fi ħdan tip ta’ vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi tal-kostruzzjoni kollha li ġejjin:

(a)

il-kunċett strutturali tal-bodi jew it-tip ta’ karrozzerija kif imsemmi fit-Taqsima 3 tal-Parti C u l-Appendiċi 2 (għal vetturi kompluti u mlestija biss);

(b)

l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c)

l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i)

it-tip ta’ provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew tip ieħor);

(ii)

il-prinċipju ta’ tħaddim (positive ignition, compression ignition jew oħrajn);

(iii)

in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta’ magna tal-kombustjoni interna (L6, V8 jew oħrajn);

(d)

in-numru u l-interkonnessjoni ta’ fusien motorizzati;

(e)

in-numru ta’ fusien immanuvrati.

4.3.   Verżjoni

4.3.1.   ‘Verżjoni’ fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b)

il-kapaċità jew le li jiġi rmunkat karru kif ġej:

(i)

karru mingħajr brejkijiet;

(ii)

karru b’sistema tal-ibbrejkjar bl-inerzja kif iddefinit fil-punt 2.12 tar-Regolament UNECE Nru 13;

(iii)

karru b’sistema tal-ibbrejkjar kontinwa jew semikontinwa kif iddefinit fil-punti 2.9 u 2.10 tar-Regolament UNECE Nru 13;

(iv)

karru fil-kategorija O4 li jirriżulta f’massa massima tal-kombinazzjoni li ma taqbiżx l-44 tunnellata;

(v)

karru fil-kategorija O4 li jirriżulta f’massa massima tal-kombinazzjoni li taqbeż l-44 tunnellata;

(c)

il-kapaċità tal-magna;

(d)

il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna;

(e)

it-tip ta’ karburant (pitrolju, żejt tal-gass, LPG, bi-karburant, jew oħrajn);

(f)

il-livell tad-drive-by sound;

(g)

il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro IV, Euro V jew oħrajn).

5.   Kategoriji O1 u O2

5.1.   Tip ta’ vettura

5.1.1.   ‘Tip ta’ vettura’ għandha tikkonsisti f’vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b)

il-kategorija;

(c)

il-kunċett kif iddefinit fit-taqsima 4 tal-Parti C;

(d)

l-aspetti li ġejjin tal-kostruzzjoni u d-disinn:

(i)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi;

(ii)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw l-istruttura tal-bodi fil-każ ta’ bodi li jirfed lilu nnifsu;

(e)

in-numru ta’ fusien;

(f)

fil-każ ta’ vetturi mibnija f’diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

5.1.2.   Tip għandu jikkonsisti f’mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

5.2.   Varjant

5.2.1.   ‘Varjant’ fi ħdan tip ta’ vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni dawn il-karatteristiċi ta’ kostruzzjoni li ġejjin:

(a)

it-tip ta’ karrozzerija kif imsemmija fl-Appendiċi 2 (għal vetturi kompluti u mlestija);

(b)

l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c)

it-tip ta’ sistema tal-ibbrejkjar (eż. mingħajr brejkijiet/inerzja/motorizzata).

5.3.   Verżjoni

5.3.1.   ‘Verżjoni’ fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b)

Il-kunċett ta’ sospensjoni (sospensjoni tal-arja, tal-azzar jew tal-lastku, bar tat-torsjoni jew oħrajn);

(c)

il-kunċett tal-ganċ tal-ġbid (drawbar) (trijangolu, tubu jew oħrajn).

6.   Kategoriji O3 u O4

6.1.   Tip ta’ vettura

6.1.1.   ‘Tip ta’ vettura’ għandu jikkonsisti f’vetturi li jkollhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b)

il-kategorija;

(c)

il-kunċett tal-karru b’rabta mad-definizzjonijiet fit-taqsima 4 tal-Parti C;

(d)

l-aspetti li ġejjin tal-kostruzzjoni u d-disinn;

(i)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi;

(ii)

id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw l-istruttura tal-bodi fil-każ ta’ karrijiet b’bodi li jirfed lilu nnifsu;

(e)

in-numru ta’ fusien;

(f)

fil-każ ta’ vetturi mibnija f’diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

6.1.2.   Tip għandu jikkonsisti f’mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

6.2.   Varjanti

6.2.1.   ‘Varjant’ fi ħdan tip ta’ vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi tal-kostruzzjoni u d-disinn li ġejjin:

(a)

it-tip ta’ karrozzerija kif imsemmi fl-Appendiċi 2 (għal vetturi kompluti u mlestija);

(b)

l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c)

il-kunċett tas-sospensjonijiet (sospensjoni tal-azzar, tal-arja, jew idrawlika);

(d)

il-karatteristiċi tekniċi li ġejjin:

(i)

il-kapaċità li x-xażi jiġi estiż jew le;

(ii)

l-għoli tal-gverta (normali, tagħbija baxxa, tagħbija nofsha baxxa eċċ.).

6.3.   Verżjonijiet

6.3.1.   ‘Verżjoni’ fi ħdan varjant għandha jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b)

is-sottodiviżjonijiet jew kombinazzjoni ta’ sottodiviżjonijiet imsemmija fil-punti 3.2 u 3.3 tal-Anness I tad-Direttiva 96/53/KE li fihom jappartjeni l-ispazjar bejn żewġ fusien konsekuttivi li jiffurmaw grupp;

(c)

id-definizzjoni tal-fusien fl-aspetti li ġejjin:

(i)

fusien tal-irfigħ (numru u pożizzjoni);

(ii)

fusien li jitgħabbew (numru u pożizzjoni);

(iii)

fusien immanuvrati (numru u pożizzjoni).

7.   Rekwiżiti komuni għall-kategoriji kollha tal-vetturi

7.1.   Meta vettura tkun taqa’ taħt diversi kategoriji minħabba l-massa massima tagħha jew in-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda jew it-tnejn, il-fabbrikant jista’ jagħżel li juża l-kriterji ta’ kategorija waħda tal-vetturi jew l-oħra għad-definizzjoni tal-varjanti u l-verżjonijiet.

7.1.1.   Eżempji:

(a)

vettura ‘A’ tista’ tiġi approvata bħala tat-tip N1 (3,5 tunnellati) u N2 (4,2 tunnellati) b’rabta mal-massa massima tagħha. F’dan il-każ, il-parametri msemmija fil-kategorija N1 jistgħu jintużaw ukoll għall-vettura li taqa’ taħt il-kategorija N2 (jew viċiversa);

(b)

Vettura ‘B’ tista’ tiġi approvata bħala tat-tip M1 and M2 b’rabta man-numru ta’ postijiet ta’ bilqiegħda (7+1 jew 10+1), il-parametri msemmija fil-kategorija M1 jistgħu jintużaw ukoll għall-vettura li taqa’ taħt il-kategorija M2 (jew viċiversa).

7.2.   Vettura fil-kategorija N tista’ tiġi approvata għat-tip skont id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-kategorija M1 jew M2, skont xi jkun il-każ, meta tkun maħsuba għall-konverżjoni f’vettura ta’ dik il-kategorija matul l-istadju li jkun imiss fi proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip f’ħafna stadji.

7.2.1.   Din il-possibbiltà għandha tkun permissibbli biss għal vetturi mhux kompluti.

Dawn il-vetturi għandhom jiġu identifikati b’kodiċi ta’ varjant speċifiku mogħti mill-fabbrikant tal-vettura bażi.

7.3.   Deżinjazzjonijiet skont it-tip, il-varjant u l-verżjoni

7.3.1.   Il-fabbrikant għandu jalloka kodiċi alfanumeriku magħmul minn ittri Rumani u/jew numri Għarab għal kull tip ta’ vettura, varjant u verżjoni.

L-użu ta’ parentesi u sinkijiet hu permess sakemm ma jieħdux post ittra jew numru.

7.3.2.   Il-kodiċi sħiħ għandu jiġi ddeżinjat: Tip-Varjant-Verżjoni jew ‘TVV’.

7.3.3.   It-TVV għandu b’mod ċar u mhux ekwivoku jidentifika kombinazzjoni unika ta’ karatteristiċi tekniċi b’rabta mal-kriterji definiti fil-Parti B ta’ dan l-Anness.

7.3.4.   L-istess fabbrikant għandu juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta’ vettura meta din tkun taqa’ taħt żewġ kategoriji jew iżjed.

7.3.5.   L-istess fabbrikant ma għandux juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta’ vettura għal iżjed minn approvazzjoni waħda tat-tip fi ħdan l-istess kategorija tal-vettura.

7.4.   Numru ta’ karattri għat-TVV

7.4.1.   In-numru ta’ karattri ma għandux jaqbeż:

(a)

15 għall-kodiċi tat-tip tal-vettura;

(b)

25 għall-kodiċi ta’ varjant wieħed;

(c)

35 għall-kodiċi ta’ verżjoni waħda.

7.4.2.   It-‘TVV’ alfanumeriku sħiħ ma għandux ikun fih iżjed minn 75 karattru.

7.4.3.   Meta t-TVV jintuża b’mod sħiħ, għandu jitħalla spazju bejn it-tip, il-varjant u l-verżjoni.

Eżempju ta’ TVV:159AF[…spazju]0054[…spazju]977K(BE).

PARTI C

Definizzjonijiet ta’ tipi ta’ karrozzerija

0.   Ġenerali

0.1.   It-tip ta’ karrozzerija msemmija fit-Taqsima 9 tal-Anness I u l-Parti 1 tal-Anness III kif ukoll il-kodiċi għall-karrozzerija msemmi fl-Oġġett 38 tal-Anness IX għandu jiġi indikat permezz ta’ kodiċijiet.

Il-lista tal-kodiċijiet għandha tapplika primarjament għal vetturi kompluti u mlestija.

0.2.   Fir-rigward tal-vetturi fil-kategoriji M, it-tip ta’ karrozzerija għandu jikkonsisti f’żewġ ittri kif speċifikat fit-Taqsimiet 1 u 2.

0.3.   Fir-rigward ta’ vetturi fil-kategoriji N u O, it-tip ta’ karrozzerija għandu jikkonsisti f’żewġ ittri msemmija fit-Taqsimiet 3 u 4.

0.4.   Fejn ikun meħtieġ (speċjalment għat-tipi ta’ karrozzerija msemmija rispettivament fil-punt 3.1 u 3.6 u fil-punti 4.1 sa 4.4), għandu jkun supplimentat b’żewġ figuri.

0.4.1.   Il-lista ta’ figuri għandha tiġi stabbilita fl-Appendiċi 2 għal dan l-Anness.

0.5.   Għal vetturi bi skopijiet speċjali, it-tip ta’ karrozzerija li għandha tintuża għandha tkun konnessa mal-kategorija tal-vettura.

1.   Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M1

Ref.

Kodiċi

Isem

Definizzjoni

1.1.

AA

Saloon

vettura ddefinita skont it-termini ta’ 3.1.1.1 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977, mgħammra b’mill-inqas erba’ twieqi fil-ġenb.

1.2.

AB

Hatchback

Saloon kif iddefinita f’1.1 bi sportell fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura.

1.3.

AC

Station wagon

vettura definita skont it-termini ta’ 3.1.1.4 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977.

1.4.

AD

Coupé

vettura ddefinita skont it-termini ta’ 3.1.1.5 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977.

1.5.

AE

Convertible

vettura ddefinita skont it-termini ta’ Nru 3.1.1.6 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977.

Madankollu, convertible jista’ ma jkollha l-ebda bieba.

1.6.

AF

Vettura bi skop multiplu

vettura oħra minbarra AG u dawk imsemmija f’AA sa AE maħsuba għall-ġarr ta’ persuni u l-bagalji tagħhom jew okkażjonalment merkanzija, f’kompartiment wieħed.

1.7.

AG

Trakk station wagon

Vettura ddefinita skont it-termini ta’ Nru 3.1.1.4.1 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977.

Iżda l-kompartiment tal-bagalji għandu jkun kompletament separat mill-kompartiment tal-passiġġieri.

Barra minn hekk, il-punt ta’ referenza tal-post ta’ bilqiegħda tax-xufier ma għandux għalfejn ikun mill-inqas 750 mm ’il fuq mill-wiċċ li jirfed il-vettura.

2.   Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M2 jew M3

Ref.

Kodiċi

Isem

Definizzjoni

2.1.

CA

Vettura bi gverta waħda

vettura fejn l-ispazji pprovduti għall-persuni huma arranġati f’livell wieħed jew b’mod li ma jikkostitwixxux żewġ livelli sovraimposti;

2.2.

CB

Vettura b’żewġ gverti

vettura ddefinita fil-punt 2.1.6 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE;

2.3.

CC

Vettura artikulata bi gverta waħda

vettura ddefinita fil-punt 2.1.3 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE bi gverta waħda;

2.4.

CD

Vettura artikolata b’żewġ gverti

vettura ddefinita fil-punt 2.1.3.1 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE;

2.5.

CE

Vettura bi gverta waħda b’qiegħ baxx

vettura ddefinita fil-punt 2.1.4 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE bi gverta waħda;

2.6.

CF

Vettura b’żewġ gverti b’qiegħ baxx

vettura ddefinita fil-punt 2.1.4 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE b’żewġ gverti;

2.7.

CG

Vettura artikolata bi gverta waħda b’qiegħ baxx

vettura li tikkombina l-karatteristiċi tekniċi tal-entrati 2.3 u 2.5;

2.8.

CH

Vettura artikolata b’żewġ gverti b’qiegħ baxx

vettura li tikkombina l-karatteristiċi tekniċi tal-entrati 2.4 u 2.6;

2.9.

CI

Vettura bi gverta waħda bis-saqaf miftuħ

vettura b’saqaf parzjali jew mingħajr saqaf;

2.10.

CJ

Vettura b’żewġ gverti b’saqaf miftuħ

vettura mingħajr saqaf fuq il-gverta ta’ fuq jew fuq parti minnha;

2.11.

CX

Xażi tax-xarabank

vettura mhux kompluta bi traversi tax-xażi jew immuntar tat-tubu, ferrovija motorizzata, fusien, li hi maħsuba għat-tkomplija bil-karrozzerija, skont il-bżonnijiet tal-operatur tat-trasport.

3.   Vetturi bil-mutur fil-kategorija N1, N2 jew N3

Ref.

Kodiċi

Isem

Definizzjoni

3.1.

BA

Trakk

vettura li hi ddisinjata u mibnija b’mod esklussivament jew prinċipalment għall-ġarr tal-merkanzija.

Tista’ wkoll tirmonka karru.

3.2.

BB

Vann

trakk bil-kompartiment tax-xufier u ż-żona tat-tagħbija fi ħdan unità unika;

3.3.

BC

Unità ta’ trattur għal semitrejler

vettura tal-irmonk li hi ddisinjata u mibnija esklussivament jew prinċipalment għall-irmonk ta’ semitrejlers;

3.4.

BD

Trattur tat-triq

vettura tal-irmonk li hi ddisinjata u mibnija esklussivament għall-irmonk ta’ karrijiet oħra minbarra semitrejlers;

3.5.

BE

Trakk pick-up

vettura ta’ massa massima li ma taqbiżx it-3 500  kg li fiha l-postijiet ta’ bilqiegħda u ż-żona tat-tagħbija ma jkunux jinsabu f’kompartiment wieħed;

3.6.

BX

Kabina tax-xażi jew għata tax-xażi

vettura mhux kompluta b’kabina biss (kompluta jew parzjali), traversi tax-xażi, ferrovija motorizzata, fusien, li hi maħsuba għat-tkomplija bil-karrozzerija, skont il-bżonnijiet tal-operatur tat-trasport.

4.   Vetturi fil-kategorija O

Ref.

Kodiċi

Isem

Definizzjoni

4.1.

DA

Semitrejler

karru li hu ddisinjat u mibni biex jiġi gganċjat ma’ unità ta’ trattur jew converter dolly u biex jimponi tagħbija vertikali sostanzjali fuq il-vettura tal-irmonk jew fuq il-converter dolly.

L-agganċ li għandu jintuża għal kombinazzjoni ta’ vetturi għandu jikkonsisti f’pern u l-ħames rota.

4.2.

DB

Karru bi drawbar

karru li għandu mill-inqas żewġ fusien, li minnhom mill-inqas wieħed ikun fus immanuvrat:

(a)

mgħammar b’apparat tal-irmonk li jista’ jiċċaqlaq vertikalment (b’rabta mal-karru) u

(b)

li jittrażmetti inqas minn 100 daN bħala tagħbija vertikali statika lill-vettura tal-irmonk.

4.3.

DC

Karru b’fus ċentrali

karru fejn il-fus(ien) hu(ma) pożizzjonati viċin iċ-ċentru tal-gravità tal-vettura (meta mgħobbija b’mod uniformi) sabiex tagħbija vertikali statika żgħira biss, li ma taqbiżx l-10 % ta’ dak li jikkorrispondi mal-massa massima tal-karru jew tagħbija ta’ 1 000 daN (skont liema huwa l-iżgħar) tiġi trażmessa lill-vettura tal-irmonk.

4.4.

DE

Karru bi drawbar riġidu

karru b’fus wieħed jew grupp wieħed ta’ fusien mgħammra bi drawbar li jittrażmetti tagħbija statika li ma taqbiżx l-4 000 daN lill-vettura tal-irmonk minħabba li l-kostruzzjoni tiegħu ma tilħaqx id-definizzjoni ta’ karru bil-fus ċentrali.

l-agganċ li għandu jintuża għal kombinazzjoni tal-vetturi m’għandux ikun jikkonsisti f’pern u l-ħames rota.

Appendiċi 1

Proċedura għall-verifika ta’ jekk vettura tistax tiġi kategorizzata bħala vettura off-road

0.   Ġenerali

0.1.   Għall-finijiet tal-klassifikazzjoni ta’ vettura bħala vettura off-road, għandha tapplika l-proċedura deskritta f’dan l-Appendiċi.

1.   Kundizzjonijiet ta’ test għal kejl ġeometriku

1.1.   Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M1 jew N1 għandhom ikunu f’kundizzjonijiet mhux mgħobbija b’manikin tal-50 perċentil maskili installat fuq is-sit tax-xufier u mgħammar bi fluwidu li jkessaħ, lubrikanti, karburant, għodod, rota żejda (jekk mgħammra bħala tagħmir OEM).

Il-manikin jista’ jkun mibdul b’apparat simili li għandu l-istess massa.

1.2.   Vetturi oħra minbarra dawk imsemmija fil-punt 1.1 għandhom jiġu mgħobbija skont il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli tagħhom.

Id-distribuzzjoni tal-massa fuq il-fusien għandha tkun dik li tirrapreżenta l-agħar każ fir-rigward tal-konformità mal-kriterji rispettivi.

1.3.   Vettura rappreżentattiva tat-tip għandha tiġi sottomessa għas-servizz tekniku fil-kundizzjonijiet speċifiċi fil-punt 1.1 jew 1.2. Il-vettura għandha tkun f’pożizzjoni wieqfa bir-roti jħarsu dritt ’il quddiem.

L-art li fuqha jsir il-kejl għandha tkun ċatta u orizzontali kemm jista’ jkun (inklinazzjoni massima ta’ 0,5 %).

2.   Kejl tal-angoli tal-approċċ, tat-tluq u tar-rampa

2.1.   L-angolu tal-approċċ għandu jitkejjel skont il-Punt 6.10 tal-Istandard ISO 612:1978.

2.2.   L-angolu tat-tluq għandu jitkejjel skont il-Punt 6.11 tal-Istandard ISO 612:1978.

2.3.   L-angolu tar-rampa għandu jitkejjel skont il-Punt 6.9 tal-Istandard ISO 612:1978.

2.4.   Waqt il-kejl, l-apparat ta’ protezzjoni tal-underrun ta’ wara tal-angolu tat-tluq li huma aġġustabbli fl-għoli jistgħu jiġu stabbiliti fil-pożizzjoni ta’ fuq.

2.5.   Il-preskrizzjoni fil-punt 2.4 ma għandhiex tiġi miftiehma bħala obbligu għall-vettura bażi biex tiġi mgħammra bi protezzjoni tal-underrun ta’ wara bħala tagħmir oriġinali. Madankollu, il-fabbrikant tal-vettura bażi għandu jinforma lill-fabbrikant tal-istadju li jkun imiss li l-vettura se jkollha tikkonforma mar-rekwiżiti fuq l-angolu tat-tluq meta mgħammra bi protezzjoni tal-underrun ta’ wara.

3.   Kejl tal-qtugħ mill-art

3.1.   Qtugħ mill-art bejn il-fusien

3.1.1.

Qtugħ mill-art bejn il-fusien” tfisser l-iqsar distanza bejn il-livell tal-art u l-iżjed punt baxx fiss tal-vettura.

Għall-applikazzjoni tad-definizzjoni, għandhom jitqiesu d-distanza bejn l-aħħar fus ta’ grupp ta’ fusien ta’ quddiem u l-ewwel fus ta’ grupp ta’ fusien ta’ wara.

Image

3.1.2.

L-ebda parti riġida tal-vettura ma tista’ tisporġi fiż-żona oskura murija fuq il-figura.

3.2.   Qtugħ mill-art taħt fus wieħed

3.2.1.

Qtugħ mill-art taħt fus wieħed” tfisser id-distanza taħt l-ogħla punt tal-ark ta’ ċirku li jgħaddi miċ-ċentru tal-marka tat-tajer, ta’ roti li jkunu fuq fus wieħed (ir-roti ta’ ġewwa fil-każ ta’ tajers doppji) u li jmiss l-iżjed punt baxx tal-vettura bejn ir-roti.

Image

3.2.2.

Fejn xieraq, il-kejl tal-qtugħ mill-art għandu jitwettaq fuq kull wieħed mid-diversi fusien ta’ grupp ta’ fusien.

4.   Gradeability

4.1.   “Gradeability” tfisser il-kapaċità ta’ vettura li timmanuvra fuq art imxaqilba.

4.2.   Biex tiġi vverifikata l-gradeability ta’ vettura mhux kompluta u ta’ waħda kompluta tal-kategorija M2, M3, N2 and N3, għandu jitwettaq test.

4.3.   It-test għandu jitwettaq mis-servizz tekniku fuq vettura li tirrapreżenta t-tip li għandu jiġi ttestjat.

4.4.   Fuq talba tal-fabbrikant u taħt il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness XVI, il-gradeability ta’ tip ta’ vettura tista’ tintwera permezz ta’ ttestjar virtwali.

5.   Kundizzjonijiet tat-test u kriterju ta’ suċċess/twaħħil

5.1.   Sal-31 ta’ Ottubru 2014, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-taqsima 7.5 tal-Anness I għad-Direttiva 97/27/KE.

Mill-1 ta’ Novembru 2014, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet tat-test adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) skont l-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament.

5.2.   Il-vettura għandha titla’ t-telgħa b’veloċità kostanti mingħajr ebda żlieq lonġitudinali jew laterali tar-roti.

Appendiċi 2

Figuri użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet li għandhom jintużaw għal diversi tipi ta’ karrozzeriji

01

B’qiegħ ċatt (Flat bed);

02

Bl-ispurtelli li jinżlu għall-ġnub (Drop-side);

03

B’bodi forma ta’ kaxxa (Box body);

04

Bodi kkundizzjonat b’ħitan iżolati u tagħmir għaż-żamma tat-temperatura interna;

05

Bodi kkundizzjonat b’ħitan iżolati iżda mingħajr tagħmir għaż-żamma tat-temperatura interna;

06

Bil-ġnub jiġerrew bħal purtiera;

07

B’sovrastruttura interkambjabbli (Swap body);

08

Ġarrier tal-kontejner;

09

Vetturi mgħammra b’ganċ tal-irfigħ;

10

Tipper;

11

Tank;

12

Tank maħsub għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża;

13

Ġarrier tal-bhejjem;

14

Trasportatur tal-vetturi;

15

Mikser tal-konkrit;

16

Vettura b’pompa tal-konkrit;

17

Injam;

18

Vettura għall-ġbir tal-iskart;

19

Vettura tal-knis, tat-tindif u tal-ftuħ tad-drenaġġ tat-toroq;

20

Kumpressur;

21

Ġarrier tad-dgħajjes;

22

Ġarrier tal-glajders;

23

Vetturi għal skopijiet ta’ bejgħ bl-imnut jew għall-espożizzjoni tal-oġġetti;

24

Vettura tal-irkupru;

25

Vettura b’sellum;

26

Trakk bil-krejn (minbarra krejn mobbli kif definit fit-Taqsima 5 tal-Parti A tal-Anness II);

27

Vettura bi pjattaforma għax-xogħol fl-għoli;

28

Vettura ta’ gruwa tat-tħaffir;

29

Karru b’qiegħ baxx;

30

Trasportatur tal-igglejżjar;

31

Vettura għat-tifi tan-nar;

99

Karrozzerija li mhijiex inkluża f’din il-lista.


(1)  ĠU L 42, 13.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40.

(3)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1

(4)  ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.


ANNESS II

L-Anness IV għad-Direttiva 2007/46/KE jiġi emendat kif ġej:

(1)

It-titolu tal-Anness IV jiġi mibdul b’ “REKWIŻITI GĦALL-ISKOP TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE TAL-VETTURI”.

(2)

L-Oġġett 43 tal-Parti I tal-Anness IV jiġi mibdul b’dan li ġej:

“43

Sistemi tat-trażżin tal-isprej

Direttiva 91/226/KEE

L 103, 23.4.1991, p.5

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

(3)

It-titolu tal-Appendiċi għall-Anness IV jiġi mibdul b’ “Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi li jappartjenu għall-kategorija M1, prodotti f’serje żgħira skont l-Artikolu 22”.


ANNESS III

L-Anness IX għad-Direttiva 2007/46/KE jiġi emendat kif ġej:

(1)

It-test tal-entrata 31 fin-“naħa 2 – Kategorija tal-Vettura N2 (vetturi kompluti u mlestija)” tal-mudell taċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(2)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategorija tal-vetturi N3 (vetturi kompluti u mlestija)” tal-mudell taċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(3)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategoriji tal-vettura O1 u O2 (vetturi kompluti u mlestija)” tal-mudell taċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi mibdul bit-test li ġej

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(4)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategoriji tal-vettura O3 u O4 (vetturi kompluti u mlestija)” tal-mudell taċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(5)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategorija tal-vettura N2 (vetturi mhux kompluti)” tal-mudell taċ-ċertifikat tal-konformità hu mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(6)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategorija tal-vettura N3 (vetturi mhux kompluti)” tal-mudell taċ-ċertifikat tal-konformità hu mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(7)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategoriji tal-vettura O1 u O2 (vetturi mhux kompluti)” tal-mudell taċ-ċertifikat tal-konformità hu mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(8)

It-test tal-entrata 31 fil-“Ġenb 2 – Kategoriji tal-vettura O3 u O4 (vetturi mhux kompluti)” tal-mudell taċ-ċertifikat tal-konformità hu mibdul bit-test li ġej:

“31.

Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …”;

(9)

It-test tan-noti ta’ spjegazzjoni marbutin mal-Anness IV jiġi emendat kif ġej:

(a)

L-aħħar sentenza tan-nota ta’ spjegazzjoni (a) titħassar;

(b)

Is-sentenza li ġejja tiġi miżjuda man-nota ta’ spjegazzjoni (e):

“Għal karru bil-fus ċentrali b’fus wieħed, indika d-distanza orizzontali bejn il-fus vertikali tal-aġġanċ u ċ-ċentru tal-fus.”


ANNESS IV

L-Anness XI għad-Direttiva 2007/46/KE jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Oġġett 43 tal-Appendiċi 2 għall-Anness XI jinbidel b’dan li ġej:

“43

Sistemi tat-trażżin tal-isprej

Direttiva 91/226/KEE

 

 

 

x

x

x

x

x

x

X”

(2)

L-Oġġett 43 tal-Appendiċi 4 għall-Anness XI jinbidel b’dan li ġej:

“43

Sistemi tat-trażżin tal-isprej

Direttiva 91/226/KEE

 

 

x

x

x

x

x

x

X”

(3)

L-Appendiċi 6 li ġej tiddaħħal wara l-Appendiċi 5 u qabel “Tifsir tal-ittri”:

“Appendiċi 6

Karrijiet tat-trasport ta’ tagħbija eċċezzjonali

Oġġett

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

Karru fil-kategorija O4

3

Tankijiet tal-karburanti/apparat protettiv ta’ wara

Direttiva 70/221/KEE

X

4

Spazju ta’ pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara

Direttiva 70/222/KEE

X

5

Sforz tal-isteering

Direttiva 70/311/KEE

X

9

Ibbrejkjar

Direttiva 71/320/KEE

X

10

Intereferenza tar-radju (kompatibbiltà elettromanjetika)

Direttiva 72/245/KEE

X

18

Pjanċi (statutorji)

Direttiva 76/114/KEE

X

20

Installazzjoni ta’ apparat tat-tidwil u ta’ sinjalar tad-dawl

Direttiva 76/756/KEE

A + N

21

Rifletturi tar-rifless

Direttiva 76/757/KEE

X

22

Lampi li jimmarkaw it-truf, tal-pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), tal-waqfien, li jimmarkaw il-ġenb, u li jaħdmu matul il-ġurnata

Direttiva 76/758/KEE

X

23

Indikaturi tad-direzzjoni

Direttiva 76/759/KEE

X

24

Lampi tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara

Direttiva 76/760/KEE

X

28

Lampi taċ-ċpar ta’ wara

Direttiva 77/538/KEE

X

29

Lampi tar-rivers

Direttiva 77/539/KEE

X

36

Sistemi tat-tisħin

Direttiva 2001/56/KE

N/A

42

Protezzjoni laterali

Direttiva 89/297/KEE

A

43

Sistemi għat-trażżin tal-isprej

Direttiva 91/226/KEE

A

46

Tajers

Direttiva 92/23/KEE

I

48

Mases u dimensjonijiet

Direttiva 97/27/KE

X

50

Agganċi

Direttiva 94/20/KE

X

63

Regolament tas-sigurtà ġenerali

Regolament (KE) 661/2009

P/A”

(4)

It-“Tifsir tal-ittri” għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-Punt L għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:

“L

:

Applikazzjoni limitata għal sits maħsuba għall-użu normali meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq. Huma meħtieġa għallinqas l-ankraġġi għaċ-ċinturini tal-ħoġor għall-postijiet ta’ bilqiegħda fuq wara. Is-sits li mhumiex maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq għandhom jiġu identifikati b’mod ċar għall-utenti permezz ta’ simbolu bl-istampi jew sinjal b’test xieraq.”

(b)

Il-punt li ġej għandu jiddaħħal wara l-punt N/A:

“P/A

:

Dan l-att regolatorju huwa parzjalment applikabbli. L-ambitu preċiż tal-applikazzjoni hu stabbilit fil-miżuri tal-implimentazzjoni għar-Regolament (KE) Nru 661/2009”.

(c)

Il-punt li ġej għandu jiddaħħal wara l-punt H.

“I

:

It-tajers għandhom ikunu approvati għat-tip skont ir-rekwiżiti tar-Regolament UNECE Nru 54 anki jekk il-veloċità massima maħsuba tal-vettura tkun inqas minn 80 km/siegħa.

Il-kapaċità tat-tagħbija tista’ tkun aġġustata b’rabta mal-veloċità massima maħsuba tal-karru bi ftehim mal-fabbrikant tat-tajers.”


15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/57


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 679/2011

tal-14 ta’ Lulju 2011

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jistabbilixxi qafas legali waħdieni għall-appoġġ tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għall-iżvilupp rurali fl-Unjoni. Dak il-qafas legali ġie kkomplimentat minn regoli ta’ implimentazzjoni stipulati bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (2). Fid-dawl tal-esperjenza miksuba u l-problemi li nqalgħu waqt l-implimentazzjoni tal-Programmi għall-Iżvilupp Rurali, jeħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament u jiġu introdotti ċerti regoli ta’ implimentazzjoni addizzjonali.

(2)

Operazzjonijiet li jikkonċernaw il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli fl-azjendi agrikoli skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jistgħu jkunu barra l-ambitu tal-Artikolu 42 tat-Trattat. Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat għall-argikoltura, għandha tiġi stipulata dispożizzjoni speċifika għall-investimenti fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli fl-azjendi agrikoli.

(3)

Fl-Artikolu 27(12) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 huwa previst li aġġustament tal-impenji ambjentali u dawk marbuta mal-benessri tal-annimali jistgħu jieħdu l-għamla ta’ estensjoni tal-perjodu tal-impenn. Sabiex tiġi evitata sovrapożizzjoni mal-perjodu ta' pprogrammar li jmiss, tali aġġustament għandu jkun limitat sa tmiem il-perjodu ta’ primjum li tirreferi għalih it-talba għall-pagament għall-2013.

(4)

Skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 huwa previst li impenji marbuta mal-ambjent forestali għandhom jitwettqu, bħala regola ġenerali, għal perjodu bejn ħames u seba’ snin. Sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn impenji mġedda jkunu sovraposti mal-perjodu ta’ pprogrammar li jmiss, għandu jkun previst li l-Istati Membri jistgħu jippermettu li tali impenji jistgħu jiġu estiżi sa tmiem il-perjodu ta’ primjum li tirreferi għalih it-talba għall-pagament għall-2013.

(5)

Fl-Artikolu 62 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 huwa previst li, fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-gruppi ta’ azzjoni lokali, l-imsieħba ekonomiċi u soċjali, kif ukoll ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, għandhom jikkostitwixxu, mill-inqas, 50 % tas-sħubija lokali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-gruppi ta’ azzjoni lokali jikkonformaw ukoll ma’ din il-perċentwali minima fir-rigward tal-votazzjoni sabiex jiġi evitat li s-settur pubbliku jiddomina t-teħid tad-deċiżjonijiet. Minbarra dan, għandu jiġi żgurat li l-promoturi tal-proġetti ma jistgħux jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-proġetti. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti salvagwardji effikaċi sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interess fir-rigward tal-assessjar u l-votazzjoni fuq il-proposti ta’ proġetti. It-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet għandha tiġi wkoll garantita permezz ta’ viżibbiltà xierqa.

(6)

Fl-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 1974/2006 hija prevista l-prossibbiltà ta’ pagamenti bil-quddiem għall-ispejjeż kurrenti tal-gruppi ta’ azzjoni lokali. Ġie ppruvat li sabiex jiġu żgurati l-ħtiġijiet ta' flussi ta’ flus għall-gruppi ta’ azzjoni lokali, jeħtieġ li tiġi estiża l-possibbiltà ta’ pagamenti bil-quddiem sabiex jiġu koperti l-ispejjeż relatati mal-kisba ta’ kompetenzi u l-animazzjoni tat-territorju kif imsemmi fl-Artikolu 63(c) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

(7)

L-Artikolu 44(3) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 jippermetti lill-Istati Membri jieħdu miżuri speċifiċi sabiex jiżguraw li bidliet żgħar fis-sitwazzjoni ta’ azjenda ma jwasslux għal riżultati mhux xierqa fir-rigward tal-impenji li jkunu daħlu għalihom, fir-rigward tal-obbligu li benefiċjarju jħallas lura l-assistenza f’każ fejn ma jkunx daħal għal impenn ċessjonarju ta’ parti mill-azjenda. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, għandha tingħata definizzjoni ta’ x'jikkostitwixxi bidla żgħira f’każijiet fejn titnaqqas l-erja ta’ azjenda.

(8)

Fl-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 hija prevista klawżola ta’ reviżjoni f’każ ta’ emendi għal-linja bażi għal ċerti miżuri. Għandha tkun prevista wkoll klawżola ta’ reviżjoni f’każ li l-perjodu tal-impenji ġodda argroambjentali, dawk marbuta mal-benessri tal-annimali u dawk mal-ambjent forestali meħuda għal perjodu bejn ħames u seba’ snin jestendi għal wara t-tmiem tal-perjodu attwali ta’ pprogrammar, sabiex jiġu evitati inkonsistenzi fil-qafas legali u dak ta' politika stipulat għall-perjodu wara dak attwali ta’ pprogrammar.

(9)

Sabiex tiġi ċċarata l-applikazzjoni tal-Artikolu 52(1) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006, għandha tiġi stabbilita l-bażi li fuqha tiġi applikata rata ta' kofinanzjament f'każ ta' inġinerija finanzjarja.

(10)

Fir-rigward tal-fondi ta’ garanzija fil-kuntest ta’ inġinerija finanzjarja fl-ambitu tas-Subtaqsima 3 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006, għandhom jiġu pprovduti dettalji addizzjonali fuq il-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż eliġibbli tal-operazzjoni relatata ma’ tali interventi sabiex jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi tal-Unjoni.

(11)

Filwaqt li jiġu rrikonoxxuti l-ispeċifiċitajiet tal-iżvilupp rurali, relatati essenzjalment mal-iskala żgħira tal-operazzjonijiet appoġġati, jeħtieġ li, sabiex jiġi mmassimizzat l-effett inkrementali tal-għodda ta’ inġinerija finanzjarja, jiġi ċċarat l-użu mill-ġdid tar-riżorsi li jingħataw lura għall-operazzjoni ta' inġinerija finanzjarja matul il-perjodu ta' pprogrammar sabiex issir distinzjoni wkoll bejn tali użu mill-ġdid u l-użu mill-ġdid wara d-data finali ta’ eliġibbiltà għall-programm ta’ żvilupp rurali.

(12)

Billi jitqiesu n-natura ta’ xi investimenti fil-forestrija u l-fatt li, f’ċerti każijiet, il-pagamenti jistgħu jkunu relatati maż-żona, għandu jkun possibbli li jintużaw kalkoli standard tal-ispejjeż bħala alternattiva għas-sistema bbażata fuq il-fatturi użata biex jiġi determinat il-livell ta’ appoġġ għall-miżura msemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005. L-Artikolu 53(1) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandu għalhekk jiġi adattat skont dan.

(13)

Fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 huma previsti l-kondizzjonijiet li taħthom kontribuzzjonijiet in natura jistgħu jitqiesu bħala eliġibbli. Fl-għamla preżenti tiegħu, l-Artikolu 54(1) iqis bħala eliġibbli kontribuzzjonijiet in natura jekk huma biss għal operazzjonijiet ta’ investiment. L-esperjenza wriet li din il-kondizzjoni hija wisq restrittiva għall-implimentazzjoni effiċjenti tal-miżuri. Għaldaqstant għandu jkun previst li kontribuzzjonijiet in natura jistgħu jkunu eliġibbli għat-tipi kollha ta’ operazzjonijiet.

(14)

L-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 jistipula sett ta’ regoli għad-definizzjoni ta’ nfiq eliġibbli għal operazzjonijiet ta’ investiment. Sabiex tingħata aktar ċarezza lill-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-akkwist ta’ drittijiet ta’ pagament għandu jiġi espliċitament eskluż mill-eliġibbiltà. Għandu jiġi ċċarat ukoll li, minħabba n-natura tagħhom, l-investimenti li jieħdu post il-potenzjal ta’ produzzjoni agrikola wara diżastri naturali jikkostitwixxu nfiq eliġibbli.

(15)

Sabiex jiżdied l-impatt ta’ pagamenti bil-quddiem fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja attwali, filwaqt li jitqies ir-rwol speċifiku tal-gvernijiet reġjonali fl-implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp rurali, għandha tiġi estiża lill-awtoritajiet reġjonali wkoll il-possibbiltà ta' pagamenti bil-quddiem kif previst fl-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006.

(16)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ investiment fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali, il-limitu massimu ta’ pagamenti bil-quddiem ittella' għal 50 % għal investimenti fl-2009 u l-2010. Sabiex jitqiesu l-effetti negattivi kontinwi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, l-ogħla limitu għandu jinżamm sa tmiem il-perjodu ta' pprogrammar. Sabiex tiġi żgurata kontinwità fl-implimentazzjoni tal-Programmi għall-Iżvilupp Rurali bejn tmiem l-2010 u d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament, għandha tiġi applikata d-dispożizzjoni rilevanti b’mod retroattiv mill-1 ta' Jannar 2011.

(17)

Sabiex jitqies id-daqs relattivament żgħir tal-proġetti ta’ żvilupp rurali u d-diffikultà biex tali proġetti jiksbu garanziji bankarji għal pagamenti bil-quddiem, għandhom jittieħdu miżuri li permezz tagħhom dawk il-garanziji jkunu jistgħu jiġu sostitwiti b'garanziji bil-miktub mill-awtoritajiet pubbliċi.

(18)

Sabiex isir l-aħjar użu mill-pagamenti bil-quddiem, għandha tkun l-aġenzija tal-pagamenti kompetenti li tiddefinixxi meta jiġu rilaxxati l-garanzij.

(19)

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(20)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma bi ftehim mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 16a li ġej:

“Artikolu 16a

Għall-finijiet tal-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, meta jsiru investimenti fil-produzzjoni tal-enerġija termali u/jew tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli fl-azjendi agrikoli, il-faċilitajiet ta’ produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ f’każijiet biss fejn il-kapaċità tagħhom ta' produzzjoni ma taqbiżx l-ekwivalenti tal-konsum annwali medju tal-enerġija kkombinat tal-enerġija termali u l-elettriku mill-istess azjenda agrikola, inkluża l-unità domestika agrikola.

Fejn isiru investimenti fil-produzzjoni tal-bijofjuwils fl-azjendi agrikoli, skont it-tifsira tad-Direttiva 2009/28KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), il-faċilitajiet ta' produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ f'każijiet biss fejn il-kapaċità ta' produzzjoni tagħhom ma taqbiżx l-ekwivalenti tal-konsum annwali medju tal-fjuwil għat-trasport mill-azjenda agrikola.

(*)  ĠU L 140, 5.6.2009, p.16.”"

(2)

Fl-Artikolu 27(12), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Tali aġġustamenti jistgħu jkunu wkoll fl-għamla ta’ estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-impenn. L-estensjoni ma tistax taqbeż tmiem il-perjodu li tirreferi għalih it-talba għal pagament għall-2013.”

(3)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 32a li ġej:

“Artikolu 32a

Għall-fini tal-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-impenji marbuta mal-ambjent forestali jkunu estiżi sa tmiem il-pejodu li tirreferi għalih it-talba għal pagament għall-2013.”

(4)

Fl-Artikolu 37, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5.   Għall-finijiet tal-Artikolu 62(4) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-proġetti mill-korp tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom jittieħdu b’vot fejn l-imsieħba ekonomiċi u soċjali kif ukoll rappreżentanti oħra tas-soċjetà ċivili jikkostitwixxu mill-inqas 50 % tal-voti kif previst fl-Artikolu 62(1)(b) ta’ dak ir-Regolament,. Fir-rigward tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet marbuta mal-għażla tal-proġetti, għandhom jiġu rispettati regoli xierqa biex jiggarantixxu t-trasparenza u jevitaw sitwazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess.”

(5)

Fl-Artikolu 38, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri jistgħu, jekk mitluba, iħallsu pagament bil-quddiem lill-gruppi ta' azzjoni lokali. L-ammont tal-pagament bil-quddiem ma għandux jaqbeż l-20 % tal-għajnuna pubblika relatata mal-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 63(c) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, u l-pagament tiegħu għandu jkun soġġett għall-istabbiliment ta’ garanzija bankarja jew garanzija ekwivalenti li jikkorrispondu għal 110 % tal-ammont tal-pagament bil-quddiem. Il-garanzija għandha tiġi rilaxxata mhux aktar tard mill-għeluq tal-istrateġija għall-iżvilupp lokali.

L-Artikolu 24(6) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2011 (**) ma għandux japplika għall-pagament imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

(**)  ĠU L 25, 28.1.2011, p.8.”"

(6)

Fl-Artikolu 44(3), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Tnaqqis fiż-żona tal-azjenda sa 10 % taż-żona koperta mill-impenn għandha titqies bħala bidla żgħira għall-fini tal-ewwel subparagrafu.”

(7)

Fl-Artikolu 46, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Klawżola ta' reviżjoni għandha tiġi prevista, mill-2012 ’il quddiem, għal impenji meħuda għal perjodu bejn ħames u seba’ snin, skont l-Artikoli 39, 40 u 47 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, li jestendu għal wara t-tmiem tal-perjodu ta' pprogrammar attwali, sabiex jiġi permess l-aġġustament tagħhom għall-qafas legali tal-perjodu ta’ pprogrammar li jmiss. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jintroduċu tali klawżola ta' reviżjoni diġà mill-2011. It-tieni paragrafu għandu japplika wkoll fir-rigward ta' dan il-paragrafu.”

(8)

L-Artikolu 52 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 52

1.   Fir-rigward ta’ azzjonijiet tal-inġinerija finanzjarja msemmija fl-Artikolu 51 ta’ dan ir-Regolament l-infiq iddikjarat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 26(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 għandu jkun l-infiq totali mħallas għat-twaqqif ta’ tali fondi jew bħala kontribuzzjoni lejhom.

Madankollu, meta jitħallas il-bilanċ u jingħalaq il-programm għall-iżvilupp rurali bi qbil mal-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, l-infiq eliġibbli għandu jkun it-total ta’:

(a)

kwalunkwe pagament għall-investiment fl-intrapriżi minn kull fond ikkonċernat, jew kwalunkwe garanzija provduta inklużi l-ammonti impenjati bħala garanziji mill-fondi ta’ garanzija;

(b)

spejjeż eliġibbli ta' ġestjoni.

Ir-rata ta’ kofinanzjament applikata għandha tikkorrispondi għar-rata ta’ kofinanzjament tal-miżura li l-fond jikkontribwixxi għaliha. Jekk il-fond jikkontribwixxi lil bosta miżuri b’rati differenti ta’ kofinanzjament, dawn ir-rati għandhom japplikaw b’mod proporzjonali mal-infiq eliġibbli rispettiv.

Id-differenza bejn il-kontribuzzjoni tal-FAEŻR li hi attwalment imħallsa skont l-ewwel subparagrafu u l-infiq fl-ambitu tal-punti (a) jew (b) tat-tieni subparagrafu għandha tkun likwidata fil-kuntest tal-kontijiet annwali tal-aħħar sena ta’ implimentazzjoni tal-programm. Dawn il-kontijiet għandhom jinkludu l-informazzjoni finanzjarja dettaljata meħtieġa.

2.   Meta l-FAEŻR jikkofinanzja operazzjonijiet li jinkludu fondi ta' garanzija għal investimenti li jistgħu jitħallsu lura skont l-Artikolu 50 ta' dan ir-Regolament, għandha tiġi mwettqa valutazzjoni xierqa ex ante tat-telf mistenni, billi jitqiesu wkoll prattiki attwali tas-suq għal operazzjonijiet simili għat-tip ta' investimenti u suq ikkonċernati. Il-valutazzjoni tat-telf mistenni tista’ tiġi riveduta, jekk tkun iġġustifikata minn kondizzjonijiet sussegwenti tas-suq. Ir-riżorżi impenjati sabiex jiġu onorati l-garanziji għandhom jirreflettu tali valutazzjoni.

3.   Ir-riżorsi li jingħataw lura lill-operazzjoni matul il-perjodu ta’ pprogrammar minn investimenti mwettqa minn fondi jew li jifdlu wara li tkun ġiet onorata garanzija, għandhom jintużaw mill-ġdid mill-fond skont il-ftehim ta' finanzjament imsemmi fl-Artikolu 51(6) ta’ dan ir-Regolament jew likwidati fil-kuntest tal-kontijiet annwali. Wara d-data finali tal-eliġibiltà tal-programm ta’ żvilupp rurali, ir-riżorsi li jingħataw lura għall-operazzjoni mill-investimenti mwettqa mill-fondi jew li jifdlu wara li l-garanziji kollha kienu onorati, għandhom jerġgħu jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għall-benefiċċju tal-intrapriżi individwali.

L-interessi ġġenerati mill-pagamenti minn programmi ta’ żvilupp reġjonali lill-fondi għandhom jintużaw skont l-ewwel subparagrafu.”

(9)

Fl-Artikolu 53(1), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Fejn xieraq l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-livell ta’ appoġġ previst fl-Artikoli 27, 31, 37 sa 41, u 43 sa 49 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 abbażi ta’ spejjeż standard u suppożizzjonijiet standard ta’ dħul finanzjarju mitluf.”

(10)

Fl-Artikolu 54(1), il-frażi introduttorja tal-ewwel subparagrafu hija mibdula b'din li ġejja:

“Kontribuzzjonijiet in natura minn benefiċjarju pubbliku jew privat, jiġifieri l-provvista ta’ oġġetti jew servizzi li għalihom ma jsir l-ebda ħlas fi flus kontanti sostnut minn fatturi jew dokumenti evidenzjarji ekwivalenti, jistgħu jitqiesu bħala nfiq eliġibbli sakemm jiġu ssodisfati dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:”

(11)

L-Artikolu 55(2) jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Fil-każ tal-investimenti agrikoli, l-akkwist ta’ drittijiet ta’ produzzjoni agrikola, ta’ drittijiet għal pagament, ta’ annimali, ta’ pjanti annwali u t-tħawwil tagħhom ma għandux ikun eliġibbli għall-appoġġ għall-investiment.

Investimenti sempliċi ta’ sostituzzjoni ma għandhomx jiġu meqjusa bħala nfiq eliġibbli.

Madankollu, f’każijiet ta’ restawr tal-potenzjal ta’ produzzjoni agrikola li ġarrab ħsara kkaġunata minn diżastri naturali skont l-Artikolu 20(b)(vi) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, l-infiq fuq l-akkwist ta' annimali u tal-investimenti ta' sostituzzjoni jistgħu jiġu meqjusa bħala nfiq eliġibbli.”

(12)

L-Artikolu 56 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 56

1.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 24(6) tar-Regolament (KE) Nru 65/2011, fuq talba tal-Istati Membri, dawn jistgħu jħallsu bil-quddiem lil-benefiċjarju ta' appoġġ ta’ investiment. Fir-rigward tal-benefiċarji pubbliċi, tali pagament bil-quddiem jista' jingħata biss lill-gvernijiet lokali u l-assoċjazzjonijiet tagħhom u lill-korpi ta' natura pubblika.

2.   L-ammont ta’ pagement bil-quddiem ma għandux jaqbeż il-50 % tal-għajnuna pubblika relatata mal-investiment, u l-pagament tiegħu għandu jkun soġġett għall-istabbiliment ta’ garanzija bankarja li tkun tikkorrispondi għal 110 % tal-ammont tal-pagament bil-quddiem.

Faċilità pprovduta bħala garanzija minn awtorità pubblika għandha tiġi meqjusa bħala ekwivalenti għall-garanzija msemmija fl-ewwel subparagrafu, sakemm dik l-awtorità ma tiħux impenn li tħallas l-ammont kopert minn dik il-garanzija f'każ li ma jkunx ġie stabbilit id-dritt għal pagament bil-quddiem.

3.   Il-garanzija tista’ tiġi rrilaxxata meta l-aġenzija kompetenti ta’ pagament tistabbilixxi li l-ammont ta’ nfiq attwali li jikkorrispondi għal-għajnuna pubblika, relatata mal-investiment, jaqbeż l-ammont tal-ħlas bil-quddiem.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1(12), fir-rigward tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 56(2) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006, għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 277, 21.10.2005, p.1.

(2)  ĠU L 368, 23.12.2006, p.15.


15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/62


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 680/2011

tal-14 ta’ Lulju 2011

li jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għal ċerti skemi ta’ għajnuna diretta li dwarhom hemm dispożizzjoni fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (1), u b’mod partikulari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 51(2), l-Artikolu 69(3), l-Artikolu 87(3), l-Artikolu 123(1), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 128(1), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 128(2) u l-Artikolu 131(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-Istati Membri li fl-2011 qed jimplimentaw l-iskema ta’ pagament uniku li dwarha hemm dispożizzjoni fit-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jiġu stabbiliti l-limiti massimi baġitarji għall-2011 għal kull pagament imsemmi fl-Artikoli 52, 53 u 54 ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Għall-Istati Membri li fl-2011 qed jużaw l-għażla li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jiġu stabbiliti l-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għall-pagamenti diretti li huma esklużi mill-iskema ta’ pagament uniku.

(3)

Għall-Istati Membri li fl-2011 qed jużaw l-għażliet li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Artikoli 69(1) u 131(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jiġu stabbiliti l-limiti massimi baġitarji għall-2011 għall-għajnuna speċifika msemmija fil-Kapitolu 5 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(4)

L-Artikolu 69(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jillimita r-risorżi li jistgħu jintużaw għal kwalunkwe miżura akkoppjata li dwarha hemm dispożizzjoni fil-punti (i), (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 68(1)(a) u fl-Artikolu 68(1)(b) u (e) għal 3.5 % tal-limitu massimu nazzjonali msemmi fl-Artikolu 40 tal-istess Regolament. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-limiti massimi li jirriżultaw mill-ammonti nnotifikati mill-Istati Membri għall-miżuri kkonċernati.

(5)

Skont l-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-ammonti kkalkulati skont l-Artikolu 69(7) ta’ dak ir-Regolament ġew stabbiliti fl-Anness III għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku li hemm provvediment dwarha fit-Titolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (2). Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-ammonti nnotifikati mill-Istati Membri li beħsiebhom jużaw skont l-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(6)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, għandhom jiġu ppubblikati l-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għall-iskema ta’ pagament uniku, li jiġu billi l-limiti massimi stabbiliti għall-pagamenti msemmija fl-Artikoli 52, 53, 54, 68 u 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jitnaqqsu mil-limiti massimi mogħtija fl-Anness VIII għall-istess Regolament. L-ammont li għandu jitnaqqas mill-Anness VIII msemmi sabiex tiġi ffinanzjata l-għajnuna speċifika li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jikkorrispondi għad-differenza bejn l-ammont totali għall-għajnuna speċifika nnotifikat mill-Istati Membri u l-ammonti nnotifikati għall-finanzjament tal-għajnuna speċifika skont l-Artikolu 69(6)(a) tal-istess Regolament. Fejn Stat Membru li qed jimplimenta l-iskema ta’ pagament uniku jiddeċiedi li jagħti l-għajnuna msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 68(1), l-ammont innotifikat lill-Kummissjoni għandu jiġi inkluż fil-limitu massimu għall-iskema ta’ pagament uniku, minħabba li din l-għajnuna tieħu l-forma ta’ żieda fil-valur tal-unità u/jew fl-għadd ta’ drittijiet tal-bidwi għall-pagamenti.

(7)

Għandhom jiġu stabbiliti l-pakketti finanzjarji annwali skont l-Artikolu 123(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-Istati Membri li fl-2011 qed jimplimentaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja li dwarha hemm dispożizzjoni fil-Kapitolu 2 tat-Titolu V ta’ dak ir-Regolament.

(8)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, għandhom jiġu ppubblikati l-ammonti massimi tal-fondi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja għall-għoti ta’ pagamenti separati għaz-zokkor fl-2011 skont l-Artikolu 126 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, stabbiliti abbażi tan-notifika tagħhom.

(9)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, għandhom jiġu ppubblikati l-ammonti massimi tal-fondi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja għall-għoti ta’ pagamenti separati għall-frott u l-ħaxix fl-2011 skont l-Artikolu 127 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, stabbiliti abbażi tan-notifika tagħhom.

(10)

Għall-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja, għandhom jiġu ppubblikati, abbażi tan-notifika tagħhom, il-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għall-pagamenti tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix fl-2011 skont l-Artikolu 128(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-limiti massimi baġitarji għall-2011 imsemmija fl-Artikolu 51(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.   Il-limiti massimi baġitarji għall-2011 imsemmija fl-Artikolu 87(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

3.   Il-limiti massimi baġitarji għall-2011 imsemmija fl-Artikolu 69(3) u fl-Artikolu 131(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

4.   Il-limiti massimi baġitarji għall-2011 għall-għajnuna li dwarha hemm dispożizzjoni fil-punti (i), (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 68(1)(a) u fl-Artikolu 68(1)(b) u (e) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness IV għal dan ir-Regolament.

5.   L-ammonti li jistgħu jintużaw mill-Istati Membri skont l-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 biex ikopru l-għajnuna speċifika li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 68(1) tal-istess Regolament huma stabbiliti fl-Anness V għal dan ir-Regolament.

6.   Il-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għall-iskema ta’ pagament uniku msemmija fit-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness VI għal dan ir-Regolament.

7.   Il-pakketti finanzjarji annwali għall-2011 imsemmija fl-Artikolu 123(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness VII għal dan ir-Regolament.

8.   L-ammonti massimi ta’ fondi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja għall-għoti tal-pagament separat għaz-zokkor fl-2011, kif imsemmi fl-Artikolu 126 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, huma stabbiliti fl-Anness VIII għal dan ir-Regolament.

9.   L-ammonti massimi ta’ fondi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja u s-Slovakkja għall-għoti tal-pagament separat għall-frott u l-ħaxix fl-2011, kif imsemmi fl-Artikolu 127 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, huma stabbiliti fl-Anness IX għal dan ir-Regolament.

10.   Il-limiti massimi baġitarji għall-2011 imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 128(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness X għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  ĠU L 316, 2.12.2009, p. 1.


ANNESS I

Il-limiti massimi baġitarji għall-pagamenti diretti li għandhom jingħataw skont l-Artikoli 52, 53 u 54 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

 

Il-Belġju

Id-Danimarka

Spanja

Franza

L-Italja

L-Awstrija

Il-Portugall

Is-Slovenja

Il-Finlandja

L-Isvezja

Il-primjum għan-nagħaġ u l-mogħoż

 

855

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Il-primjum supplimentari għan-nagħaġ u l-mogħoż

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Il-primjum għall-baqar li jreddgħu

77 565

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Il-primjum addizzjonali għall-baqar li jreddgħu

19 389

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Il-primjum speċjali għaċ-ċanga

 

33 085

 

 

 

 

 

10 077

 

37 446

Il-primjum għall-qtil għall-annimali adulti

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Il-primjum għall-qtil għall-għoġġiela

6 384

 

560

 

 

 

946

 

 

 

It-tadam — l-Artikolu 54(1)

 

 

 

4 017

 

 

16 667

 

 

 

Il-frott u l-ħaxix minbarra t-tadam – l-Artikolu 54(2)

 

 

 

33 025

850

 

 

 

 

 


ANNESS II

Il-limiti massimi baġitarji għall-pagamenti diretti li għandhom jingħataw skont l-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

 

Spanja

Franza

L-Italja

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Il-Portugall

Il-Finlandja

Għajnuna għaż-żrieragħ

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ANNESS III

Il-limiti massimi baġitarji għall-għajnuna speċifika li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Il-Belġju

6 389

Il-Bulgarija

19 326

Ir-Repubblika Ċeka

31 826

Id-Danimarka

15 800

Il-Ġermanja

2 000

L-Estonja

1 253

L-Irlanda

25 000

Il-Greċja

108 000

Spanja

247 865

Franza

456 600

L-Italja

316 950

Il-Latvja

5 130

Il-Litwanja

9 503

L-Ungerija

77 290

Il-Pajjiżi l-Baxxi

21 965

L-Awstrija

11 900

Il-Polonja

40 800

Il-Portugall

32 411

Ir-Rumanija

25 545

Is-Slovenja

11 699

Is-Slovakkja

11 000

Il-Finlandja

47 555

L-Isvezja

3 434

Ir-Renju Unit

29 800

Nota:

L-ammonti nnotifikati mill-Istati Membri biex tingħata l-għajnuna msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 68(1) li huma inklużi fil-limitu massimu tal-iskema ta’ pagament uniku.

Il-Greċja: EUR 30 000 000

Is-Slovenja: EUR 4 800 000


ANNESS IV

Il-limiti massimi baġitarji għall-għajnuna li dwarha hemm dispożizzjoni fil-punti (i), (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 68(1)(a) u fl-Artikolu 68(1)(b) u (e) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Il-Belġju

6 389

Il-Bulgarija

19 326

Ir-Repubblika Ċeka

31 826

Id-Danimarka

4 300

Il-Ġermanja

2 000

L-Estonja

1 253

L-Irlanda

25 000

Il-Greċja

78 000

Spanja

178 265

Franza

272 600

L-Italja

147 950

Il-Latvja

5 130

Il-Litwanja

9 503

L-Ungerija

46 164

Il-Pajjiżi l-Baxxi

14 000

L-Awstrija

11 900

Il-Polonja

40 800

Il-Portugall

19 510

Ir-Rumanija

25 545

Is-Slovenja

6 899

Is-Slovakkja

11 000

Il-Finlandja

47 555

L-Isvezja

3 434

Ir-Renju Unit

29 800


ANNESS V

L-ammonti li għandhom jintużaw mill-Istati Membri skont l-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 biex ikopru l-għajnuna speċifika li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 68(1) ta’ dak ir-Regolament

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Il-Belġju

6 389

Id-Danimarka

15 800

L-Irlanda

23 900

Il-Greċja

70 000

Spanja

144 200

Franza

74 000

L-Italja

144 900

Il-Pajjiżi l-Baxxi

21 965

L-Awstrija

11 900

Il-Portugall

21 700

Is-Slovenja

4 800

Il-Finlandja

4 762


ANNESS VI

Il-limiti baġitarji għall-iskema ta’ pagament uniku

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Il-Belġju

508 479

Id-Danimarka

997 381

Il-Ġermanja

5 769 994

L-Irlanda

1 339 421

Il-Greċja

2 223 798

Spanja

4 676 132

Franza

7 477 752

L-Italja

4 048 143

Il-Lussemburgu

37 679

Malta

4 726

Il-Pajjiżi l-Baxxi

852 443

L-Awstrija

676 748

Il-Portugall

435 505

Is-Slovenja

105 247

Il-Finlandja

521 080

L-Isvezja

724 349

Ir-Renju Unit

3 946 682


ANNESS VII

Il-pakketti finanzjarji annwali għall-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Il-Bulgarija

400 035

Ir-Repubblika Ċeka

667 365

L-Estonja

80 656

Ċipru

40 902

Il-Latvja

111 260

Il-Litwanja

289 729

L-Ungerija

958 593

Il-Polonja

2 280 455

Ir-Rumanija

877 278

Is-Slovakkja

292 357


ANNESS VIII

L-ammonti massimi ta’ fondi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-Istati Membri għall-għoti tal-pagamenti separati għaz-zokkor imsemmija fl-Artikolu 126 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Ir-Repubblika Ċeka

44 245

Il-Latvja

3 308

Il-Litwanja

10 260

L-Ungerija

41 010

Il-Polonja

159 392

Ir-Rumanija

5 051

Is-Slovakkja

19 289


ANNESS IX

L-ammonti massimi ta’ fondi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-Istati Membri għall-għoti tal-pagamenti separati għall-frott u l-ħaxix imsemmija fl-Artikolu 127 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

 

Ir-Repubblika Ċeka

414

L-Ungerija

4 756

Il-Polonja

6 715

Is-Slovakkja

690


ANNESS X

Il-limiti massimi baġitarji għall-pagamenti tranżizzjonali fis-settur tal-frott u l-ħaxix imsemmija fl-Artikolu 128 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

Is-sena kalendarja 2011

(f’eluf ta’ EUR)

Stat Membru

Ċipru

Ir-Rumanija

Is-Slovakkja

It-tadam — l-Artikolu 128(1)

 

869

335

Il-frott u l-ħaxix minbarra t-tadam — l-Artikolu 128(2)

3 359

 

 


15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/72


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 681/2011

tal-14 ta’ Lulju 2011

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-15 ta’ Lulju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

50,0

ZZ

34,5

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

EC

26,5

TR

110,5

ZZ

54,0

0805 50 10

AR

60,9

TR

64,0

UY

70,0

ZA

76,3

ZZ

67,8

0808 10 80

AR

132,6

BR

78,0

CA

106,0

CL

95,5

CN

87,0

EC

60,7

NZ

111,4

US

170,2

ZA

95,9

ZZ

104,1

0808 20 50

AR

133,6

AU

75,6

CL

86,0

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

98,6

ZZ

93,1

0809 10 00

AR

75,0

TR

224,8

XS

138,6

ZZ

146,1

0809 20 95

TR

312,3

ZZ

312,3

0809 40 05

BA

62,0

EC

75,9

ZZ

69,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/74


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 682/2011

tal-14 ta’ Lulju 2011

dwar id-dazju doganali minimu li għandu jiġi stabbilit bi tweġiba għall-ewwel stedina parzjali għall-offerti fil-qafas tal-proċeduri tal-offerti miftuħin bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 187, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 634/2011 (2) fetaħ sejħa permanenti għall-offerti għas-sena tas-suq 2010/2011 għall-importazzjonijiet taz-zokkor bil-kodiċi NM 1701 b’dazju doganali mnaqqas.

(2)

Skont L-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011, fid-dawl tal-offerti riċevuti bi tweġiba għall-istedina parzjali għall-offerta, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li jew tiffissa dazju doganali minimu jew li ma tiffissax dazju doganali minimu għal kodiċi NM bi tmien ċifri.

(3)

Abbażi tal-offerti riċevuti għall-ewwel stedina parzjali għall-offerta, għandu jiġi ffissat dazju doganali minimu għall-kodiċijiet kollha bi tmien ċifri għaz-zokkor li jaqa’ taħt in-NM 1701 u ma għandu jiġi ffissat ebda dazju doganali minimu għall-kodiċijiet bi tmien ċifri l-oħra għaz-zokkor li jaqa’ taħt il-kodiċi NM.

(4)

Sabiex jingħata sinjal malajr lis-suq u biex tiġi żgurata ġestjoni effiċjenti tal-miżura, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-ewwel stedina parzjali għall-offerta fil-proċedura tal-offerti li nfetħet permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011, li għaliha l-limitu taż-żmien għat-tressiq tal-offerti skada fit-13 ta’ Lulju 2011, ġie ffissat dazju doganali minimu jew ma ġie ffissat l-ebda dazju doganali, kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-kodiċijiet bi tmien ċifri għaz-zokkor li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1701

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 170, 30.6.2011, p. 21.


ANNESS

Dazji doganali minimi

(EUR/tunnellata)

Il-kodiċi NM bi tmien ċifri

Dazji doganali minimi

1

2

1701 11 10

131,11

1701 11 90

150,00

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

217,00

1701 99 90

180,00

(—)

l-ebda dazju doganali minimu ffissat (l-offerti kollha ġew miċħuda)

(X)

l-ebda offerta


DEĊIŻJONIJIET

15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/76


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta’ Lulju 2011

li tikkorreġi d-Direttiva 2010/19/UE li temenda, għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE, u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emenda tal-Annessi tad-Direttiva 2007/46/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/415/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi (Direttiva Qafas) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 39(2) tagħha,

Billi:

(1)

Kien hemm żball fl-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/19/UE tad-9 ta’ Marzu 2010 li temenda, għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Id-Direttiva 2010/19/UE introduċiet rekwiżiti armonizzati għal dak li huwa trażżin tal-isprej għall-kategoriji kollha ta’ vetturi koperti bid-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE (3). Skont dan, l-Annessi IV u XI tad-Direttiva 2007/46/KE ġew emendati wkoll f’dik id-Direttiva għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku. Peress li dawk l-Annessi diġà nbidlu bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1060/2008 tas-7 ta’ Ottubru 2008 li jissostitwixxi l-Annessi I, III, IV, VI, VII, XI u XV tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi (Direttiva Qafas) (4) u ġew emendati b’bosta regolamenti, l-emendi sussegwenti tagħhom kellhom isiru wkoll permezz ta’ Regolament. Huwa għalhekk xieraq, fl-interess taċ-ċarezza legali, li d-Direttiva 2010/19/UE tkun ikkoreġuta.

(2)

L-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/19/UE għandu għalhekk jitħassar.

(3)

Il-miżuri stipulati f’din id-deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Tekniku – Vetturi Motorizzati,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/19/UE huwa mħassar.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 72, 20.3.2010, p. 17.

(3)  ĠU L 103, 23.4.1991, p. 5.

(4)  ĠU L 292, 31.10.2008, p. 1.


15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/77


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta’ Lulju 2011

li tapprova ċerti programmi emendati għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u żoonożi għas-sena 2011 u li temenda d-Deċiżjoni 2010/712/UE fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal ċerti programmi approvati minn dik id-Deċiżjoni

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 4993)

(2011/416/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (1), u partikolarment l-Artikoli 27(5) u (6) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 2009/470/KE tistabbilixxi l-proċeduri li jirregolaw il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal programmi għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u żoonożi.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/341/KE tal-25 ta’ April 2008 li tistabbilixxi l-kriterji Komunitarji għal programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard tal-annimali u żoonożi (2) tistipula li sabiex ikunu approvati għall-miżuri finanzjarji tal-Unjoni, il-programmi ppreżentati mill-Istati Membri għandhom għallinqas jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/712/UE tat-23 ta’ Novembru 2010 li tapprova programmi annwali u pluriennali u l-kontribut finanzjarju mill-Komunità għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard tal-annimali u żoonożi ppreżentati mill-Istati Membri għall-2011 u s-snin ta’ wara (3) tapprova ċerti programmi nazzjonali u tistabbilixxi r-rata u l-ammont massimu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal kull programm ippreżentat mill-Istati Membri.

(4)

Spanja ppreżentat programm emendat għall-monitoraġġ u l-eradikazzjoni tal-bluetongue biex tintroduċi t-tilqim obbligatorju kontra s-serotip 8 f’ċerti reġjuni wara tifqigħat ta’ dik il-marda.

(5)

Is-Slovakkja ressqet programm emendat ta’ tilqim għall-eradikazzjoni tal-idrofobija biex testendi ż-żona fejn huma distribwiti l-lixki, wara li l-marda feġġet f’żoni fuq il-fruntiera mal-Polonja.

(6)

Il-Polonja u l-Finlandja ressqu programmi emendati għall-eradikazzjoni tal-idrofobija biex jinkludu attivitajiet ta’ tilqim orali f’ċerti żoni ta’ pajjiżi terzi ġirien li jmissu mal-Unjoni, sabiex l-Unjoni tiġi mħarsa mill-introduzzjoni mill-ġdid tal-idrofobija minħabba ċ-ċaqliq ta’ annimali selvaġġi infettati li jaqsmu l-fruntieri komuni.

(7)

Il-Kummissjoni evalwat dawn il-programmi emendati mressqa minn Spanja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Finlandja mil-lat veterinarju u kif ukoll mil-lat finanzjarju. Instab li dawn il-programmi jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni veterinarja rilevanti tal-Unjoni u b’mod partikolari mal-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2008/341/KE.

(8)

Il-programmi emendati mressqa minn Spanja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Finlandja għandhom għalhekk jiġu approvati.

(9)

Id-Deċiżjoni 2010/712/UE tipprovdi għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni lis-Slovakkja għal dawk l-attivitajiet ta’ tilqim orali inklużi fil-programm annwali għall-eradikazzjoni tal-idrofobija f’dak l-Istat Membru li jiġu implimentati fiż-żoni ta’ pajjiżi terzi ġirien li jmissu mal-Unjoni. Barra minn hekk, dik id-Deċiżjoni tipprovdi għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni lil-Litwanja għal dawk l-attivitajiet ta’ tilqim orali inklużi fil-programm multiannwali għall-eradikazzjoni tal-idrofobija f’dak l-Istat Membru li jiġu implimentati fiż-żoni ta’ pajjiżi terzi ġirien li jmissu mal-Unjoni.

(10)

Għalhekk, jixraq li tingħata wkoll kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal dawk il-partijiet tal-programmi għall-eradikazzjoni tal-idrofobija fil-Polonja u l-Finlandja li jiġu implimentati f’żoni ta’ pajjiżi terzi ġirien li jmissu mal-Unjoni.

(11)

L-approvazzjoni b’din id-Deċiżjoni tal-programmi emendati għall-eradikazzjoni tal-idrofobija mressqa mill-Polonja u l-Finlandja għandha impatt fuq l-ammonti meħtieġa għat-twettiq tal-programmi għal dawk l-Istati Membri kif approvat mid-Deċiżjoni 2010/712/UE. L-ammont massimu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-programmi għall-eradikazzjoni tal-idrofobija fil-Polonja u l-Finlandja, stipulat f’dik id-Deċiżjoni, għandu għalhekk jiġi aġġustat skont dan.

(12)

Id-Deċiżjoni 2010/712/UE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-programm emendat għall-monitoraġġ u l-eradikazzjoni tal-bluetongue ippreżentat minn Spanja fl-1 ta’ Frar 2011 huwa b’dan approvat għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2011.

Artikolu 2

Il-programmi emendati għall-eradikazzjoni tal-idrofobija ppreżentati mill-Polonja fil-5 ta’ April 2011, mis-Slovakkja fit-13 ta’ Diċembru 2010 u mill-Finlandja fit-12 ta’ April 2011 huma b’dan approvati għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2011.

Artikolu 3

L-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 2010/712/KE qed jiġi emendat kif ġej:

(1)

fil-paragrafu 2, il-punt (c) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(ċ)

mhux iktar mil-limiti segwenti:

(i)

EUR 1 800 000 għall-Bulgarija;

(ii)

EUR 620 000 għall-Estonja;

(iii)

EUR 1 450 000 għall-Ungerija;

(iv)

EUR 7 110 000 għall-Polonja;

(v)

EUR 5 000 000 għar-Rumanija;

(vi)

EUR 700 000 għas-Slovakkja;

(vii)

EUR 200 000 għall-Finlandja.”

(2)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Minkejja l-paragrafi 2 u 3, għall-partijiet tal-programmi tal-Polonja, is-Slovakkja u l-Finlandja li se jiġu implimentati barra mit-territorju tal-Unjoni, il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għandha:

(a)

tingħata biss għall-ispejjeż tax-xiri u t-tqassim ta’ vaċċin orali flimkien mal-lixki;

(b)

tkun bir-rata ta’ 100 % u

(ċ)

ma taqbiżx:

(i)

EUR 630 000 għall-Polonja;

(ii)

EUR 250 000 għas-Slovakkja;

(iii)

EUR 65 000 għall-Finlandja.”

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  ĠU L 115, 29.4.2008, p. 44.

(3)  ĠU L 309, 25.11.2010, p. 18.


Rettifika

15.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/79


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/332/PESK tas-7 ta’ Ġunju 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 149, tat-8 ta’ Ġunju 2011 )

F'paġna 10, Artikolu 1, it-test tal-paragrafu 2a l-ġdid tal-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 2011/137/PESK:

minflok:

“ ‘2a   Il-projbizzjoni li jitqiegħdu fondi, assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi għad-dispożizzjoni tal-persuni jew l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b), safejn hi applika għall-awtoritajiet tal-port, ma għandhiex timpedixxi l-eżekuzzjoni, sal-15 ta’ Lulju 2011, ta’ kuntratti konklużi qabel id-data tad- dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, ħlief għal kuntratti relatati maż-żejt, gass u prodotti raffinati.’ ”,

aqra:

“ ‘2a   Il-projbizzjoni li jitqiegħdu fondi, assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi għad-dispożizzjoni tal-persuni jew l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b), safejn hi applika għall-awtoritajiet tal-port, ma għandhiex timpedixxi l-eżekuzzjoni, sal-15 ta’ Lulju 2011, ta’ kuntratti konklużi qabel is-7 ta' Ġunju 2011, ħlief għal kuntratti relatati maż-żejt, gass u prodotti raffinati.’ ”.