ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.159.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 159

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
17 ta' Ġunju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/343/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 572/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 573/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 li jimplimenta l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 574/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 li jemenda l-Anness I għad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi għan-nitrit, il-melamina, l-Ambrosia spp u t-trażmissjoni ta’ ċerti koċċidjostati u istomonostati u li jikkonsolida l-Annessi I u II għaliha ( 1 )

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 575/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 dwar il-Katalgu tal-materjali tal-għalf ( 1 )

25

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 576/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam mal-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur

66

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-KummissjonI (UE) Nru 577/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 li jemenda għall-149 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban

69

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 578/2011 tas-16 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

86

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/344/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2011 dwar l-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Unjoni lill-Portugall

88

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/345/PESK tas-16 ta’ Ġunju 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

93

 

 

2011/346/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Lulju 2010 dwar l-Għajnuna mill-Istat C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) implimentata mill-Portugall fil-forma ta’ garanzija tal-Istat lil BPP (notifikata bid-dokument numru C(2010) 4932)  ( 1 )

95

 

 

2011/347/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Ġunju 2011 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-implimentazzjoni ta’ stħarriġ epidemjoloġiku u ta’ miżuri ta’ sorveljanza tal-bluetongue fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza meħuda biex tiġi miġġielda din il-marda fil-Pajjiżi l-Baxxi fl-2006 u fl-2007 (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4146)

105

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2011/348/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2009 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika

107

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika

108

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

17.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 159/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-9 ta’ Marzu 2011

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika

(2011/343/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 186 flimkien mal-punt (v) tal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni nnegozjat, f’isem il-Komunità, Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika,

(2)

Dak il-Ftehim ġie ffirmat mir-rappreżentanti tal-Partijiet fit-30 ta’ Novembru 2009 fi Brussell, u ġie applikat proviżorjament mal-iffirmar skont l-Artikolu 7(2) tal-Ftehim, sakemm jiġi konkluż.

(3)

B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea.

(4)

Il-Ftehim għandu jiġi konkluż f’isem l-Unjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni (1).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu, f’isem l-Unjoni, jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 7(2) tal-Ftehim u jagħmel in-notifika li ġejja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan:

“B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet kollha u tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għalhekk, ir-referenzi għal ‘il-Komunità Ewropea’ fit-test tal-Ftehim għandhom, fejn adatt, jinqraw bħala ‘l-Unjoni Ewropea’.”

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Marzu 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

CSÉFALVAY Z.


(1)  Ara paġna 108 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


REGOLAMENTI

17.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 159/2


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 572/2011

tas-16 ta’ Ġunju 2011

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/137/PESK tat-28 ta’ Frar 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 2011/137/PESK, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/332/PESK (2), tipprevedi deroga speċifika fir-rigward tal-iffriżar tal-assi ta’ ċerti entitajiet (portijiet).

(2)

Ikun xieraq li tiġi żgurata l-kontinwazzjoni ta’ operazzjonijiet umanitarji u tal-forniment ta’ materjali u provvisti għal ħtiġijiet ċivili essenzjali, kif ukoll ta’ operazzjonijiet meħtieġa għall-evakwazzjonijiet mil-Libja.

(3)

Dawn il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk hija meħtieġa azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu implimentati, partikolarment bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha.

(4)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fil-Libja u f’konformità mad-Deċiżjoni 2011/137/PESK, għandhom jiġu inklużi entitajiet addizzjonali fil-lista ta’ persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi mniżżla fl-Anness III tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011 (3).

(5)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 204/2011 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 8a huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 8a

B’deroga mill-Artikolu 5, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, kif elenkati fl-Anness IV, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ fondi ffriżati jew ta’ riżorsi ekonomiċi li jappartjenu lil persuni, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness III, jew li jsiru disponibbi ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi lil persuni, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness III, taħt dawk il-kondizzjonijiet li huma jqisu xierqa, meta huma jikkunsidraw li jkun meħtieġ għal finijiet umanitarji, bħall-forniment u l-iffaċilitar tal-forniment ta’ għajnuna umanitarja, il-forniment ta’ materjali u provvisti meħtieġa għal ħtiġijiet ċivili essenzjali, inkluż ikel u materjali agrikoli għall-produzzjoni tiegħu, prodotti medikali u l-forniment tal-elettriku, jew għall-evakwazzjonijiet mil-Libja. L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bl-awtorizzazzjonijiet li jsiru skont dan l-Artikolu fi żmien ġimgħatejn mill-awtorizzazzjoni.”.

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 10a

B’deroga mill-Artikolu 5(2), l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, kif identifikati fuq il-websajts elenkati fl-Anness IV, jistgħu jawtorizzaw li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli lill-awtoritajiet portwali elenkati fl-Anness III fir-rigward tal-eżekuzzjoni, sal-15 ta’ Lulju 2011, ta’ kuntratti konklużi qabel is-7 ta’ Ġunju 2011, bl-eċċezzjoni ta’ kuntratti marbuta maż-żejt, il-gass u prodotti taż-żejt raffinat. L-Istat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bl-awtorizzazzjonijiet li jsiru skont dan l-Artikolu fi żmien ġimgħatejn mill-awtorizzazzjoni.”.

Artikolu 2

L-entitajiet elenkati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 204/2011.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

MARTONYI J.


(1)  ĠU L 58, 3.3.2011, p. 53.

(2)  ĠU L 149, 8.6.2011, p. 10.

(3)  ĠU L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANNESS

Entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

 

Awtorità portwarja ta’ Tripli

Awtorità Portwarja:

Socialist Ports Company (fir-rigward tal-operat tal-port ta’ Tripli)

Tel. +218 21 43946

Taħt il-kontroll tar-reġim ta’ Qadhafi

7.6.2011

 

Awtorità portwarja ta’ Al Khoms

Awtorità Portwarja:

Socialist Ports Company (fir-rigward tal-operat tal-port ta’ Al Khoms)

Tel. +218 21 43946

Taħt il-kontroll tar-reġim ta’ Qadhafi

7.6.2011

 

Awtorità portwarja ta’ Brega

 

Taħt il-kontroll tar-reġim ta’ Qadhafi

7.6.2011

 

Awtorità portwarja ta’ Ras Lanuf

Awtorità Portwarja:

Veba Oil Operations BV

Indirizz: PO Box 690

Tripli, Libja

Tel. +218 21 333 0081

Taħt il-kontroll tar-reġim ta’ Qadhafi

7.6.2011

 

Awtorità portwarja ta’ Zawia

 

Taħt il-kontroll tar-reġim ta’ Qadhafi

7.6.2011

 

Awtorità portwarja ta’ Zuwara

Awtorità Portwarja:

Awtorità Portwarja ta’ Zuwara

PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripli

Libja

Tel. +218 25 25305

Taħt il-kontroll tar-reġim ta’ Qadhafi

7.6.2011


17.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 159/5


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 573/2011

tas-16 ta’ Ġunju 2011

li jimplimenta l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011 tat-2 ta’ Marzu 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(2) tiegħu,

Billi:

fid-dawl tal-iżviluppi fil-Libja, il-lista ta’ persuni u entitajiet suġġetti għal miżuri restrittivi mniżżla fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 204/2011 għandha tiġi emendata,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-entrata għall-persuna mniżżla fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għandha titħassar mil-lista li tinsab fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 204/2011.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

MARTONYI J.


(1)  ĠU L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANNESS

Persuna msemmija fl-Artikolu 1

14.

ZARTI, Mustafa


17.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 159/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 574/2011

tas-16 ta’ Ġunju 2011

li jemenda l-Anness I għad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi għan-nitrit, il-melamina, l-Ambrosia spp u t-trażmissjoni ta’ ċerti koċċidjostati u istomonostati u li jikkonsolida l-Annessi I u II għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Mejju 2002 dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(1) tagħha, u l-ewwel inċiż tl-Artikolu 8(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2002/32/KE tistipula li l-użu ta’ prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li fihom livelli ta’ sustanzi mhux mixtieqa li jaqbżu l-livelli massimi stipulati fl-Anness I għal din id-Direttiva huwa pprojbit. Għal ċerti sustanzi mhux mixteqa, l-Istati Membri għandhom iwettqu investigazzjonijiet li jidentifikaw is-sorsi ta’ dawk is-sustanzi jekk jinqabżu l-limiti stabbiliti fl-Anness II ta’ dik id-Direttiva.

(2)

Fir-rigward tan-nitriti nstab li l-prodotti u l-prodotti sekondarji mill-pitravi zokkrija u l-kannamiela u mill-produzzjoni tal-lamtu taħt ċerti kundizzjonijiet għandhom livelli ta’ nitriti li jaqbżu l-livelli massimi reċentement stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE. Barra minn hekk, jidher li l-metodu ta’ analiżi biex jiddetermina n-nitriti fl-għalf mhux dejjem jipprovdi riżultati analitiċi affidabbli fir-rigward tal-prodotti u l-prodotti sekondarji mill-pitravi zokkrija u l-kannamiela u mill-produzzjoni tal-lamtu. Minħabba li l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-opinjoni tagħha tal-25 ta’ Marzu 2009 (2) kkonkludiet li l-preżenza tan-nitriti fil-prodotti tal-annimali ma tipprovoka l-ebda tħassib għas-saħħa tal-bniedem, il-prodotti kkonċernati għalissa għandhom jiġu eżentati milli jiġu inklużi fil-livell massimu tan-nitriti fil-materjali tal-għalf tal-annimali, filwaqt li l-livelli tan-nitriti f’dawk il-prodotti u metodi xierqa ta’ analiżi jiġu eżaminati iktar fil-fond.

(3)

Fir-rigward tal-melamina, l-EFSA fit-18 ta’ Marzu 2010 adottat opinjoni xjentifika fuq il-melamina fl-ikel u l-għalf (3). Is-sejbiet tal-EFSA juru li l-espożizzjoni għall-melamina tista’ tirriżulta fil-formazzjoni ta’ kristalli fis-sistema tal-awrina. Dawn il-kristalli jikkawżaw ħsara tubulari prossimali u ġew osservati f’annimali u tfal b’riżultat ta’ inċidenti li jinvolvu l-adulterazzjoni tal-għalf u tat-trab tat-trabi bil-melamina, li xi drabi twassal għall-mewt. Il-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius stabbiliet il-livelli massimi għall-melamina fl-għalf u l-ikel (4). Huwa xieraq li dawn il-livelli massimi jiddaħħlu fl-Anness I għad-Direttiva 2002/32/KE għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u tal-annimali billi dawn il-livelli huma f’konformità mal-konklużjonijiet tal-opinjoni tal-EFSA. Huwa xieraq li xi addittivi tal-għalf jiġu eżentati mil-livelli massimi billi dawn fihom livell ta’ melamina li ma jistax jiġi evitat, li jaqbeż il-livell massimu b’riżultat tal-proċess ta’ produzzjoni normali.

(4)

Fir-rigward ta’ Ambrosia spp., l-EFSA kkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-4 ta’ Ġunju 2010 (5) li ż-żerriegħa tal-għasafar tista’ tkun mezz importanti ta’ tixrid ta’ Ambrosia spp., speċjalment f’żoni li ma kinux infestati qabel, billi din ħafna drabi jkun fiha kwantitajiet sinifikanti ta’ żerriegħa mhux ipproċessati ta’ Ambrosia spp. Għalhekk, il-prevenzjoni tal-użu ta’ żerriegħa tal-għasafar ikkontaminata b’żerriegħa mhux ipproċessata ta’ Ambrosia spp. x’aktarx tista’ tipprevjeni iktar tixrid ta’ Ambrosia spp. fl-Unjoni. L-Ambrosia spp. hija ta’ tħassib għall-pubbliku fir-rigward tas-saħħa minħabba l-proprjetajiet allerġeniċi tat-trab tad-dakra tagħha. Il-ġbid tat-trab tad-dakra mat-teħid tan-nifs jista’, fost kundizzjonijiet oħra, jikkawża r-rinokonġuntivite u l-ażżma. Hemm ukoll xi evidenza għall-allerġeniċità tat-trab tad-dakra tal-Ambrosia spp. fl-annimali. Għalhekk huwa xieraq li tiġi llimitata l-preżenza ta’ żerriegħa ta’ Ambrosia spp. fil-materjali tal-għalf u l-għalf kompost li fih granuli u żerriegħa mhux mitħuna u li jiġi stabbilit livell massimu ta’ żerriegħa ta’Ambrosia spp. fi granuli u żerriegħa mhux mitħuna fl-iktar livell baxx li jista’ jinkiseb b’mod raġonevoli (ALARA) permezz ta’ prattiki agrikoli tajba u tekniki ta’ tindif.

(5)

Fir-rigward tal-koċċidijostati u l-istomonostati, jista’ jkun hemm trasferiment minn lott ta’ produzzjoni għal ieħor meta jintużaw sustanzi bħal dawn bħala addittivi awtorizzati tal-għalf. Dan it-tip ta’ trasferiment jista’ jwassal għall-kontaminazzjoni tal-għalf li sseħħ sussegwentement minħabba l-preżenza teknikament inevitabbli ta’ traċċi ta’ sustanzi bħal dawn, li nirreferu għaliha bħala trażmissjoni jew transkontaminazzjoni inevitabbli, f’għalf li għalih il-koċċidijostati u l-istomonostati mhumiex awtorizzati, li nirreferu għalih bħala għalf mhux fil-mira. Mat-tħaddim ta’ prattiki tajba tal-manifattura, għandhom jiġu stabbiliti l-livelli massimi tat-trażmissjoni inevitabbli tal-koċċidijostati u istomonostati fl-għalf mhux fil-mira skont il-prinċipju ALARA (As Low As Reasonably Achievable) [L-iktar livell baxx li jista’ jinkiseb b’mod raġonevoli]. Sabiex il-manifattur tal-għalf jiġi megħjun jiġġestixxi t-trażmissjoni inevitabbli, għandha titqies aċċettabbli rata ta’ trażmissjoni ta’ madwar 3 % tal-kontenut massimu awtorizzat fir-rigward tal-għalf għal speċijiet ta’ annimali mhux fil-mira li huma inqas sensittivi, filwaqt li għandha titqies aċċettabbli r-rata ta’ trażmissjoni ta’ madwar 1 % tal-kontenut massimu awtorizzat għall-għalf magħmul għall-ispeċijiet ta’ annimali mhux fil-mira li huma sensittivi u għall-għalf li jintuża fil-perjodu ta’ qabel il-qatla. Ir-rata tat-trażmissjoni ta’ 1 % għandha titqies aċċettabbli wkoll għat-transkontaminazzjoni ta’ għalf ieħor għall-ispeċijiet fil-mira li miegħu ma jkunu żdiedu l-ebda koċċidijostati u istomonostati, u fir-rigward tal-għalf mhux fil-mira għal “annimali li kontinwament jipproduċu l-ikel”, bħalma huma l-baqar tal-ħalib jew it-tiġieġ li jbidu, fejn jidher li hemm evidenza ta’ trażmissjoni mill-għalf għall-ikel ta’ oriġini mill-annimali. F’każ li l-annimali jingħataw l-għalf direttament jew li jintuża għalf komplementari, dan m’għandux iwassal biex l-annimali jiġu esposti għal livell ogħla ta’ koċċidijostati jew istomonostati mil-livelli massimi korrispondenti ta’ espożizzjoni fejn jintuża biss għalf komplut fir-razzjon ta’ kuljum.

(6)

Fir-rigward tal-koċċidijostati narasin, nikarbażin u sodju lasaloċidu, l-Anness I għad-Direttiva 2002/32/KE għandu jiġi emendat biex iqis t-tibdiliet riċenti tal-awtorizzazzjonijiet ta’ dawk is-sustanzi u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 124/2009 tal-10 ta’ Frar 2009 li jistabbilixxi livelli massimi għall-preżenza ta’ koċċidijostati jew istomonostati fl-ikel li jirriżultaw mit-trażmissjoni inevitabbli ta’ dawn is-sustanzi fil-għalf mhux fil-mira (6) konsegwentement għandu jiġu emendat.

(7)

L-Annessi I u II għad-Direttiva 2002/32/KE diġà ġew addattati sostanzjalment u bosta drabi fil-passat. Għaldaqstant huwa xieraq li dawk l-Annessi jiġu kkonsolidati. Sabiex l-Annessi jkunu jistgħu jinqraw u jiftiehmu b’mod iktar ċar, huwa xieraq li jiġu ristrutturati u li t-terminoloġija tiġi armonizzata. Minħabba li d-dispożizzjonijiet fl-Annessi għandhom applikazzjoni diretta u huma vinkolanti bis-sħiħ, huwa xieraq li dawn l-Annessi jiġu stabbiliti b’Regolament.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u II tad-Direttiva 2002/32/KE huma mibdula bit-test fl-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Lulju 2011.

Id-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-Ambrosia spp. se jibdew japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 140, 30.5.2002, p. 10.

(2)  Bord tal-EFSA dwar Kontaminanti fil-Katina tal-Ikel, Opinjoni Xjentifika dwar in-Nitriti bħala sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali, The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Disponibbli onlajn: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Bord tal-EFSA dwar il-Kontaminanti fil-Katina tal-Ikel (CONTAM) u Bord tal-EFSA dwar il-Materjali ta’ Kuntatt mal-Ikel, Enżimi, Ħwawar u għajnuniet għall-Ipproċessar (CEF); Opnijoni Xjentifika dwar il-Melamina fl-Ikel u l-Għalf. EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010,1573. Disponibbli onlajn: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Report on the Thirty-Third Session of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission, Geneva, Switzerland, 5-9 ta’ Lulju 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) and EFSA Panel on Plant Health (PLH); Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed. EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010,1566. Disponibbli onlajn: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  ĠU L 140, 11.2.2009, p. 7


ANNESS

L-Anness I u II tad-Direttiva 2002/32/KE jinbidlu b’dan li ġej:

ANNESS I

LIVELLI MASSIMI TA’ SUSTANZI MHUX MIXTIEQA, KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3(2)

TAQSIMA I:   KONTAMINANTI INORGANIĊI U KOMPOSTI NITROĠENIĊI

Sustanza mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Livelli massimi f’mg/kg (ppm) relatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Arseniku (1)

Materjali għall-għalf

2

ħlief:

 

l-għalf magħmul mill-ħaxix, minn xnien imnixxef u minn silla mnixxfa, u polpa mnixxfa tal-pitravi zokkrija u polpa mnixxfa tal-ġulepp magħqud tal-pitravi zokkrija;

4

iż-żejt li joħroġ mill-qalba tal-palma;

4  (2)

il-fosfati u l-algi kalkarji tal-baħar;

10

il-karbonat tal-kalċju;

15

l-ossidu tal-manjeżju u l-karbonat tal-manjeżju;

20

ħut, inklużi annimali oħra akkwatiċi u prodotti dderivati minnhom;

25  (2)

l-għalf mill-alka tal-baħar u materjali tal-għalf li jkunu ġejjin mill-alka tal-baħar.

40  (2)

Il-partikuli tal-ħadid użati bħala traċċatur fl-għalf.

50

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ komposti ta’ elementi li jinsabu fi traċċi

30

ħlief:

 

is-sulfat kupriku pentaidrat u l-karbonat kupriku;

50

l-ossidu taż-żingu, l-ossidu manganuż, u l-ossidu kupriku.

100

Għalf komplementari

4

ħlief:

 

għalf minerali.

12

Għalf komplut

2

ħlief:

 

għalf komplut għall-ħut u l-annimali bil-fer.

10  (2)

2.

Kadmju

Materjali tal-għalf ta’ oriġini veġetali

1

Materjali tal-għalf ta’ oriġini mill-annimali.

2

Materjali tal-għalf ta’ oriġini minerali

2

ħlief:

 

fosfati.

10

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ komposti ta’ elementi li jinsabu fi traċċi

10

ħlief:

 

l-ossidu kupriku, l-ossidu manganuż, l-ossidu taż-żingu u s-sulfat manganuż monoidrat.

30

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-gruppi funzjonali tal-aġenti ta’ tagħqid u dawk kontra s-solidifikazzjoni

2

Pretaħlitiet (6)

15

Għalf komplementari

0,5

ħlief:

 

għalf minerali

 

– –

li fih < 7 % fosforu (8);

5

– –

li fih ≥ 7 % fosforu (8);

0,75 għal kull 1 % fosoforu (8), massimu ta’ 7,5

oġġetti tal-għalf komplementari għall-pets

2

Għalf komplut

0,5

ħlief:

 

għalf komplut għall-baqar (ħlief għoġġiela), nagħaġ (ħlief ħrief), mogħoż (ħlief gidien) u ħut;

1

għalf komplut għall-pets.

2

3.

Fluworin (7)

Materjali għall-għalf

150

ħlief:

 

materjali tal-għalf ta’ oriġini mill-annimali, ħlief krustaċej tal-baħar bħall-frott tal-baħar;

500

krustaċji tal-baħar bħal frott tal-baħar;

3 000

fosfati;

2 000

il-karbonat tal-kalċju;

350

l-ossidu tal-manjeżju;

600

alka tal-baħar kalkarja.

1 000

Vermikulit (E 561)

3 000

Għalf komplementari:

 

li fih ≤ 4 % fosforu (8),

500

li fih > 4 % fosforu (8).

125 għal kull 1 % fosforu (8)

Għalf komplut

150

ħlief:

 

għalf tal-annimali komplut għall-ħnieżer;

100

għalf tal-annimali komplut għat-tjur (ħlief flieles) u l-ħut;

350

għalf tal-annimali komplut għall-flieles;

250

għalf tal-annimali komplut għal baqar, nagħaġ u mogħoż

 

– –

li qed ireddgħu;

30

– –

oħrajn.

50

4.

Ċomb

Materjali għall-għalf

10

ħlief:

 

il-magħlef (3);

30

il-fosfati u l-algi kalkarji tal-baħar;

15

il-karbonat tal-kalċju;

20

il-ħmira.

5

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ komposti ta’ elementi li jinsabu fi traċċi

100

ħlief:

 

l-ossidu taż-żingu;

400

l-ossidu manganuż, il-karbonat ferruż, il-karbonat kupriku.

200

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali tal-aġenti ta’ tagħqid u dawk kontra s-solidifikazzjoni

30

ħlief:

 

il-klinoptilolit ta’ oriġini vulkanika.

60

Pretaħlitiet (6)

200

Għalf komplementari

10

ħlief:

 

għalf minerali.

15

Għalf komplut.

5

5.

Merkurju (4)

Materjali għall-għalf

0,1

ħlief:

 

ħut,annimali akkwatiċi oħra, u prodotti dderivati minnhom;

0,5

karbonat tal-kalċju.

0,3

Għalf kompost

0,1

ħlief:

 

għalf minerali;

0,2

għalf tal-annimali kompost għall-ħut;

0,2

għalf kompost għall-klieb, qtates u annimali bil-fer.

0,3

6.

Nitriti (5)

Materjali għall-għalf

15

ħlief:

 

għalf mill-ħut mitħun;

30

silage;

prodotti u prodotti sekondarji mill-pitravi zokkrija u l-kannamiela u mill-produzzjoni tal-lamtu.

Għalf komplut

15

ħlief:

 

għalf komplut għall-klieb u l-qtates b’kontenut tal-ilma li jaqbeż l-20 %.

7.

Melamina (9)

Għalf

2,5

ħlief l-addittivi tal-għalf:

 

l-aċidu aċetiku gwanidino (GAA);

il-urea;

il-biuret.


TAQSIMA II:   MIKOTOSSINI

Sustanzi mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Livelli massimi f’mg/kg (ppm) rrelatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Aflatossin B1

Materjali għall-għalf

0,02

Oġġetti tal-għalf komplementari u kompluti

0,01

ħlief:

 

għalf kompost għall-baqar u għoġġiela tal-ħalib, nagħaġ u ħrief tal-ħalib, mogħoż u ġidien tal-ħalib, ħnienes u tjur żgħir;

0,005

l-għalf kompost għall-baqar (ħlief baqar u għoġġiela tal-ħalib), nagħaġ (ħlief nagħaġ u ħrief tal-ħalib), mogħoż (ħlief mogħoż u gidien tal-ħalib), ħnieżer (ħlief ħnienes) u tjur (ħlief annimali żgħar)

0,02

2.

Rye ergot (Claviceps purpurea)

Materjali tal-għalf u għalf kompost li fihom ċereali mhux mitħuna.

1 000


TAQSIMA III:   TOSSINI INERENTI TAL-PJANTI

Sustanzi mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Livelli massimi f’mg/kg (ppm) relatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Gossypol ħieles

Materjali għall-għalf

20

ħlief:

 

żerriegħa tal-qoton;

5 000

pasta taż-żerriegħa tal-qoton u għalf taż-żerriegħa tal-qoton.

1 200

Għalf komplut

20

ħlief:

 

għalf komplut għall-baqar (ħlief għoġġiela);

500

għalf komplut għal nagħaġ (ħlief ħrief) u mogħoż (ħlief gidien);

300

għalf komplut għat-tjur (ħlief tiġieġ li jbidu) u għoġġiela;

100

għalf komplut għall-fniek, ħrief, gidien u ħnieżer (ħlief ħnienes).

60

2.

L-aċidu idroċjaniku

Materjali għall-għalf

50

ħlief:

 

żerriegħa tal-kittien;

250

pasta taż-żerriegħa tal-kittien;

350

prodotti tal-manjoka u pasti tal-lewż.

100

Għalf komplut

50

ħlief:

 

għalf komplut għal flieles żgħar (< 6 ġimgħat).

10

3.

Teobromin

Għalf komplut

300

ħlief:

 

għalf tal-annimali komplut għall-ħnieżer;

200

prodotti tal-għalf komplut għall-klieb, il-fniek, iż-żwiemel u l-annimali bil-fer.

50

4.

vinil tijossażolidina(5-vinilossażolidina-2-tijon)

Għalf komplut għat-tjur

1 000

ħlief:

 

għalf komplut għat-tiġieġ li jbidu.

500

5.

Żejt tal-mustarda volatili (10)

Materjali għall-għalf

100

ħlief:

 

pasta ta’ żerriegħa tal-kolza.

4 000

Għalf komplut

150

ħlief:

 

għalf komplut għall-baqar (ħlief għoġġiela), in-nagħaġ (ħlief ħrief), mogħoż (ħlief gidien);

1 000

għalf komplut għall-ħnieżer (ħlief ħnienes) u t-tjur.

500


TAQSIMA IV:   KOMPOSTI ORGANOKLORURATI (ĦLIEF DIOSSINI U PCB)

Sustanza mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Livelli massimi f’mg/kg (ppm) relatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Aldrin (11)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,01  (12)

2.

Dieldrin (11)

ħlief:

 

x-xaħmijiet u ż-żjut;

0,1  (12)

l-għalf kompost għall-ħut;

0,02  (12)

3.

Kamfeklor (tossafen) - somma ta’ indikaturi ta’ konġeneri CHB 26, 50 u 62 (13)

Ħut, annimali akkwatiċi oħrajn, u l-prodotti dderivati minnhom

0,02

ħlief:

 

żejt tal-ħut.

0,2

Għalf komplut għall-ħut.

0,05

4.

Klordan (total ta’ isomeri cis- u trans- u ossiklordan espressi bħala klordan)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,02

ħlief:

 

x-xaħmijiet u ż-żjut.

0,05

5.

DDT (total ta’ DDT-, DDD- (jew TDE-) u DDE-isomeri, espressi bħala DDT)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,05

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut.

0,5

6.

Endosulfan (total ta’ isomeri alfa- u beta- u endosulfansulfat espressi bħala endosulfan)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,1

ħlief:

 

il-amħirrum u l-prodotti tal-qamħirrum li ġejjin mill-ipproċessar tiegħu;

0,2

żrieragħ li minnhom isir iż-żejt u prodotti li ġejjin mill-ipproċessar tagħhom ħlief żejt veġetali mhux maħdum;

0,5

żejt veġetali mhux maħdum;

1,0

għalf komplut għall-ħut.

0,005

7.

Endrin (total ta’ endrin u delta-ketoj-endrin, espressi bħala endrin)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,01

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut.

0,05

8.

ettaklor (total ta’ ettaklor u ettaklorpossid, espressi bħala ettaklor)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,01

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut.

0,2

9.

Eżaklorobenżen (HCB)

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,01

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut.

0,2

10.   

Eżakloroċikloeżan (HCH)

alfa-isomeri

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,02

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut

0,2

beta-isomeri

il-materjali għall-għalf

0,01

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut.

0,1

Għalf kompost

0,01

ħlief:

 

l-għalf kompost għall-baqar tal-ħalib.

0,005

gamma-isomeri

Materjali tal-għalf u għalf kompost

0,2

ħlief:

 

ix-xaħmijiet u ż-żjut

2,0


TAQSIMA V:   DIOSSINI u PCB

Sustanza mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Livelli massimi ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (14), (15) relatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Diossini (l-għadd ta’ dibenżo-para-diossini poliklorinati (PCDD) u dibenżofurans poliklorinati (PCDF)) espressi f’ekwivalenti tossiċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bl-użu tal-WHO –TEFs (fatturi ta’ ekwivalenza tossika, 1997 (17))

Materjal ta’ għalf minn oriġini ta’ pjanti

0,75

ħlief:

 

iż-żjut veġetali u l-prodotti sekondarji tagħhom

0,75

Materjali tal-għalf ta’ oriġini minerali

1,0

Materjali tal-għalf ta’ oriġini mill-annimali:

 

Xaħam tal-annimali, inklużi xaħam tal-ħalib u xaħam tal-bajd

2,0

Prodotti ta’ annimali oħrajn tal-art inklużi ħalib u prodotti tal-ħalib u bajd u prodotti tal-bajd.

0,75

Iż-żejt tal-ħuta

6,0

Ħut, annimali akkwatiċi oħrajn, u prodotti dderivati minnhom ħlief iż-żejt tal-ħut u l-idrolisati tal-proteini tal-ħut li fihom aktar minn 20 % xaħam (16)

1,25

Idrolisati tal-proteini tal-ħut li fihom aktar minn 20 % xaħam

2,25

L-addittivi tal-għalf it-tafal kaolonitiku, diidrat tas-sulfat tal-kalċju, il-vermikulit, in-natrolit-fonolit, l-aluminati tal-kalċju sintetiċi u l-klinoptilolite b’oriġini sedimentarja li jappartjenu għall-gruppi funzjonali tal-aġenti ta’ tagħqid u dawk kontra s-solidifikazzjoni

0,75

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ komposti ta’ elementi li jinsabu fi traċċi

1,0

Pretaħlitiet

1,0

Għalf kompost

0,75

ħlief:

 

l-għalf kompost għall-pets u l-ħut

2,25

l-għalf kompost għall-annimali bil-fer

2.

L-għadd ta’ diossini u PCBs li jixbhu lid-diossini (l-għadd ta’ dibenżo-para-diossini poliklorinati (PCDD), (PCDF) dibenżofurans poliklorinati (PCDF) u (PCB) bifenili poliklorinati (PCB)) imfissra f’ekwivalenti tossiċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bl-użu tal-WHO –TEFs (fatturi ta’ ekwivalenza tossika, 1997 (17))

Materjal ta’ għalf minn oriġini tau’ pjanti

1,25

ħlief:

 

iż-żjut veġetali u l-prodotti sekondarji tagħhom

1,5

Il-materjali tal-għalf ta’ oriġini minerali

1,5

Materjali tal-għalf ta’ oriġini mill-annimali:

 

Xaħam tal-annimali, inklużi xaħam tal-ħalib u xaħam tal-bajd

3,0

Prodotti ta’ annimali oħrajn tal-art inklużi l-ħalib u l-prodotti tal-ħalib u l-bajd u l-prodotti tal-bajd.

1,25

Iż-żejt tal-ħuta

24,0

Ħut, annimali akkwatiċi oħrajn, u prodotti dderivati minnhom ħlief iż-żejt tal-ħuta u l-idrolisati tal-proteina tal-ħut li fihom aktar minn 20 % xaħam (16)

4,5

Idrolisati tal-proteina tal-ħuta li fihom aktar minn 20 % xaħam

11,0

L-addittivi tal-għalf tat-tafal kaolinitiku, id-diidrat tas-sulfat tal-kalċju, il-vermikulit, in-natrolit-fonolit, l-aluminati tal-kalċju sintetiċi u l-klinoptilolit b’oriġini sedimentarja li jappartjenu għall-gruppi funzjonali tal-aġenti ta’ tagħqid u dawk kontra s-solidifikazzjoni

1,5

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ komposti ta’ sustanzi li jinstabu fi traċċi

1,5

Pretaħlitiet

1,5

Għalf kompost

1,5

ħlief:

 

l-għalf kompost għall-pets u l-ħut

7,0

l-għalf kompost għall-annimali bil-fer


TAQSIMA VI:   IMPURITAJIET BOTANIĊI PERIKOLUŻI

Sustanzi mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Livelli massimi f’mg/kg (ppm) relatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Żerriegħa tal-ħaxix ħażin u frott mhux mitħun u mhux magħsur li fih alkalojdi, glukosidi jew sustanzi tossiċi oħra separatament jew flimkien inkluża

Materjali tal-għalf u għalf kompost

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp

Materjali tal-għalf u għalf kompost

100

3.

Iż-żerriegħa u l-ħlief mir-Ricinus communis L., il-Croton tiglium L. u l-Abrus precatorius L. kif ukoll id-derivattivi pproċessati tagħhom (18), separatament jew inkella flimkien

Materjali tal-għalf u għalf kompost

10  (19)

4.

Ġewż tal-fagu mingħajr qoxra — Fagus silvatica L.

5.

Purgera – Jatropha curcas L.

6.

Mustarda Indjana — Brassica juncea (L.) Czern. U Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Mustarda Sareptjana — Brassica juncea (L.) Czern. U Coss. ssp. juncea

8.

Mustarda Ċiniża — Brassica juncea (L.) Czern. U Coss. ssp. junce var. lutea Batalin

9.

Mustarda sewda — Brassica nigra (L.) Koch

10.

Mustarda Etjopjana — Brassica carinata A. Braun

Materjali tal-għalf u għalf kompost

Żerriegħa u frott tal-ispeċi ta’ pjanti mnizzla fuq in-naħa l-oħra kif ukoll id-derivati pproċessati tagħhom jistgħu jkunu preżenti fl-għalf f’ammonti ta’ traċċi li ma jistgħux ikunu determinati kwantitattivament

11.

Żerriegħa mill-Ambrosia spp.

Materjali għall-għalf

50

ħlief:

 

Millieġ (granuli ta’ Panicum miliaceum L.) u sorgu (granuli ta’ Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) mhux mitmugħa direttament lill-annimali

200

Għalf kompost li fih granuli u żerriegħa mhux mitħuna

50


TAQSIMA VII:   ADDITTIVI TAL-GĦALF AWTORIZZATI FL-GĦALF MHUX FIL-MIRA WARA TRAŻMISSJONI INEVITABBLI

Koċċidjostat

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali (20)

Livelli massimi f’mg/kg (ppm) relatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

1.

Dekokwinat

Materjali għall-għalf

0,4

Għalf kompost għal

 

għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa);

0,4

tiġieġ għat-tismin għall-perjodu qabel il-qatla fejn mhuwiex permess l-użu tad-dekokwinat (withdrawal feed);

0,4

speċi ta’ annimali oħra.

1,2

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tad-dekokwinat

 (21)

2.

Diklażuril

Materjali għall-għalf

0,01

Għalf kompost għal

 

għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa) u dundjani għat-tismin (> 12-il ġimgħa)

0,01

fniek għat-tismin u għat-tgħammir għall-perjodu qabel il-qatla fejn mhux permess l-użu tad-diklażuril (withdrawal feed)

0,01

speċi ta’ annimali oħra ħlief it-tiġieġ imrobbija biex ibidu (< 16-il ġimgħa), it-tiġieġ għat-tismin u l-fargħuni u d-dundjani għat-tismin (< 12-il ġimgħa).

0,03

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tad-diklażuril.

 (21)

3.

Idrobromur tal-alofuginon (

Materjali għall-għalf

0,03

Għalf kompost għal

 

għasafar li jbidu, tiġieġ imrobbija biex ibidu u dundjani (> 12-il ġimgħa);

0,03

tiġieġ għat-tismin u dundjani (< 12-il ġimgħa) għall-perjodu qabel il-qatla fejn mhux permess l-użu tal- idrobromur tal-alofuginon (withdrawal feed);

0,03

speċi ta’ annimali oħra.

0,09

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tal- idrobromur tal-alofuginon.

 (21)

4.

Sodju lasaloċidu

Materjali għall-għalf

1,25

Għalf kompost għal

 

klieb, għoġġiela, fniek, speċi ekwini, annimali tal-ħalib, għasafar li jbidu, dundjani (> 16-il ġimgħa) u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa);

1,25

tiġieġ għat-tismin, tiġieġ imrobbija biex ibidu (< 16-il ġimgħa) u dundjani (< 16-il ġimgħa) għall-perjodu ta’ qabel il-qatla fejn mhuwiex permess l-użu tas-sodju lasaloċidu (withdrawal feed)

1,25

speċi ta’ annimali oħra

3,75

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tas-sodju lasaloċidu

 (21)

5.

Maduramiċin ammonju alfa

Materjali għall-għalf

0,05

Għalf kompost għal

 

speċi ekwini, fniek, dundjani (> 16-il ġimgħa), għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa);

0,05

tiġieġ għat-tismin u dundjani (< 16-il ġimgħa) għall-perjodu qabel il-qatla fejn mhux permess l-użu tal-maduramiċin ammonju alfa (withdrawal feed);

0,05

speċi ta’ annimali oħra

0,15

Pretaħlitiet għall-użu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tal-maduramiċin ammonju alfa

 (21)

6.

Monensin sodiku

Materjali għall-għalf

1,25

Għalf kompost għal

 

speċi ekwini, klieb, annimali żgħar li jixtarru (nagħaġ u mogħoż), papri, bovini, baqar tal-ħalib, għasafar li jbidu, tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa) u dundjani (> 16-il ġimgħa);

1,25

tiġieġ għat-tismin, tiġieġ imrobbija biex ibidu (< 16-il ġimgħa) u dundjani (< 16-il ġimgħa) għall-perjodu ta’ qabel il-qatla fejn mhuwiex permess l-użu tal-monensin sodiku (withdrawal feed)

1,25

speċi ta’ annimali oħra

3,75

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tal-monensin sodiku.

 (21)

7.

Narasin

Materjali għall-għalf

0,7

Għalf kompost għal

 

dundjani, fniek, speċi ekwini, għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa);

0,7

speċi ta’ annimali oħra.

2,1

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tan-narasin

 (21)

8.

Nikarbażin

Materjali għall-għalf

1,25

Għalf kompost għal

 

speċi ekwini, għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa);

1,25

speċi ta’ annimali oħra

3,75

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tan-nikarbażin (imħallat man-narasin).

 (21)

9.

Idroklorur tar-robenidin

Materjali għall-għalf

0,7

Għalf kompost għal

 

għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu (> 16-il ġimgħa)

0,7

tiġieġ għat-tismin, fniek għat-tismin u għat-tgħammir u dundjani għall-perjodu qabel il-qatla fejn mhux permess l-użu tal-idroklorur tar-robenidin (withdrawal feed);

0,7

speċi ta’ annimali oħra

2,1

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tal-idroklorur tar-robenidin.

 (21)

10.

Salinomiċina sodika

Materjali għall-għalf

0,7

Għalf kompost għal

 

speċi ekwini, dundjani, għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu > 12-il ġimgħa)

0,7

tiġieġ għat-tismin, tiġieġ imrobbija biex ibidu (< 12-il ġimgħa) u fniek għat-tismin għall-perjodu ta’ qabel il-qatla fejn mhuwiex permess l-użu tas-salinomiċina sodika (withdrawal feed);

0,7

speċi ta’ annimali oħra

2,1

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tas-salinomiċina sodika

 (21)

11.

Semduramiċina sodika

Materjali għall-għalf

0,25

Għalf kompost għal

 

għasafar li jbidu, u tiġieġ imrobbija biex ibidu > 16-il ġimgħa)

0,25

tiġieġ għat-tismin għall-perjodu qabel il-qatla fejn mhux permess l-użu tas-semduramiċina sodika (withdrawal feed)

0,25

speċi ta’ annimali oħra.

0,75

Pretaħlitiet għall-uzu fl-għalf fejn mhux awtorizzat l-użu tas-semduramiċina sodika

 (21)

ANNESS II

LIMITI STABBILITI TA’ AZZJONI LI JISKATTAW INVESTIGAZZJONIJIET MILL-ISTATI MEMBRI, KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 4(2)

TAQSIMA:

DIOSSINI U PCB

Sustanzi mhux mixtieqa

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Limiti stabbiliti ta’ azzjoni f’ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) irrelatati ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %

Kummenti u informazzjoni addizzjonali (eż in-natura tal-investigazzjonijiet li jridu jsiru)

1.

Diossini (l-għadd ta’ dibenżo-para-diossini poliklorinati (PCDDs) u dibenżofurans poliklorinati (PCDFs)) imfissra f’ekwivalenti tossiċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bl-użu tal-WHO –TEFs (fatturi ta’ ekwivalenza tossika, 1997 (22))

Materjal ta’ għalf minn oriġini ta’ pjanti

0,5

 (25)

ħlief:

 

 

żjut veġetali u l-prodotti sekondarji tagħhom

0,5

 (25)

Materjali tal-għalf ta’ oriġini minerali

0,5

 (25)

Materjali tal-għalf ta’ oriġini mill-annimali:

 

 

Xaħam tal-annimali, inklużi xaħam tal-ħalib u xaħam tal-bajd

1,0

 (25)

Prodotti ta’ annimali oħrajn tal-art inklużi ħalib u prodotti tal-ħalib u bajd u prodotti tal-bajd.

0,5

 (25)

Iż-żejt tal-ħuta

5,0

 (26)

Ħut, annimali akkwatiċi oħrajn, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom ħlief iż-żejt tal-ħuta u l-idrolisati tal-proteina tal-ħuta li fihom aktar minn 20 % xaħam (24)

1,0

 (26)

Idrolisati tal-proteina tal-ħuta li fihom aktar minn 20 % xaħam

1,75

 (26)

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-gruppi funzjonali tal-aġenti ta’ tagħqid u dawk kontra s-solidifikazzjoni

0,5

 (26)

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ sustanzi li jinstabu f’elementi fi traċċi

0,5

 (25)

Taħlitiet lesti minn qabel

0,5

 (25)

Għalf kompost

0,5

 (25)

ħlief:

 

 

għalf kompost għall-annimali domestiċi u l-ħut

1,75

 (26)

għalf kompost għall-annimali bil-fer

 

2.

PCB li jixbhu lid-diossini (l-għadd ta’ bifenili poliklorinati (PCB)) imfissra f’ekwivalenti tossiċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bl-użu tal-WHO-TEFs (fatturi ta’ ekwivalenza tossika, 1997 (22))

Materjal ta’ għalf minn oriġini ta’ pjanti

0,35

 (25)

ħlief:

 

 

żjut veġetali u l-prodotti sekondarji tagħhom

0,5

 (25)

Materjali tal-għalf ta’ oriġini minerali

0,35

 (25)

Materjali tal-għalf ta’ oriġini mill-annimali

 

 

Xaħam tal-annimali, inklużi xaħam tal-ħalib u xaħam tal-bajd

0,75

 (25)

Prodotti ta’ annimali oħrajn tal-art inklużi ħalib u prodotti tal-ħalib u bajd u prodotti tal-bajd.

0,35

 (25)

Iż-żejt tal-ħuta

14,0

 (26)

Ħut, annimali oħrajn akkwatiċi, u prodotti dderivati minnhom bl-eċċezzjoni taż-żejt tal-ħuta u l-idrolisati tal-proteina tal-ħuta li fihom aktar minn 20 % xaħam (24)

2,5

 (26)

Idrolisati tal-proteina tal-ħut li fihom aktar minn 20 % xaħam

7,0

 (26)

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-gruppi funzjonali tal-aġenti ta’ tagħqid u dawk kontra s-solidifikazzjoni

0,5

 (25)

Addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali ta’ sustanzi li jinstabu f’ammonti żgħar ħafna

0,35

 (25)

Taħlitiet lesti minn qabel

0,35

 (25)

Għalf kompost

0,5

 (25)

ħlief:

 

 

għalf kompost għall-annimali domestiċi u l-ħut

3,5

 (26)

għalf kompost għall-annimali bil-fer

 


(1)  Il-livelli massimi jirreferu għall-arseniku totali.

(2)  Fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti, l-operatur responsabbli jrid iwettaq analiżi biex juri li l-kontenut tal-arseniku inorganiku huwa anqas minn 2 ppm. Din l-analiżi hija partikolarment importanti għall-ispeċi tal-alka tal-baħar Hizikia fusiforme.

(3)  Il-magħlef jinkludi prodotti li huma maħsuba għall-għalf tal-annimali, inkluż it-tiben, is-silage, il-ħaxix frisk, eċċ.

(4)  Il-livelli massimi jirreferu għall-merkurju totali.

(5)  Il-livelli massimi huma espressi bħala nitrit tas-sodju.

(6)  Il-livell massimu stabbilit għall-pretaħlitiet iqis l-addittivi bl-ogħla livell ta’ ċomb u kadmju u mhux is-sensittività għaċ-ċomb u l-kadmju tal-ispeċi differenti tal-annimali. Kif stipolat mill-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29), sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-annimali u tal-pubbliku, hija r-responsabbiltà tal-produttur tal-pretaħlitiet li jaċċerta li, flimkien mal-konformità mal-livelli massimi tal-pretaħlitiet, l-istruzzjonijiet għall-użu tal-pretaħlitiet ikunu f’konformità mal-livelli massimi għall-għalf komplementari u komplut.

(7)  Il-livelli massimi jirreferu għal determinazzjoni analitika tal-fluworu, fejn l-estrazzjoni ssir bl-aċidu idrokloriku 1 N għal 20 minuta f’temperatura ambjentali. Proċeduri ta’ estrazzjoni ekwivalenti jistgħu jiġu applikati fejn jista’ jintwera li l-proċedura ta’ estrazzjoni użata għandha l-istess effiċjenza ta’ estrazzjoni.

(8)  Il-% tal-fosforu huwa relatat ma’ għalf b’kontenut tal-ilma ta’ 12 %.

(9)  Il-livell massimu jirreferi biss għall-melamina. L-inklużjoni ta’ komposti strutturalment relatati – l-aċidu ċjanuriku, l-ammelina, u l-ammelur fil-livell massimu se titqies iktar tard.

(10)  Il-livelli massimi huma espressi bħala isotioċjanat tal-allil.

(11)  Waħedhom jew kkombinati espressi bħala dieldrin.

(12)  Livelli massimi ta’ aldrina u dieldrin, waħedhom jew kombinati, espressi bħala dieldrin.

(13)  Sistema ta’ numri skont Parlar, bil-prefiss CHB jew ‘Parlar’:

 

CHB 26: 2-endo, 3-esso, 5-endo, 6-esso, 8,8,10,10-ottoklorobornan

 

CHB 50: 2-endo, 3-esso 5-endo, 6-esso, 8,8,9,10,10-nonaklorobornan,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorobornan.

(14)  Konċentrazzjonijiet mal-limitu ta’ fuq; il-konċentrazzjonijiet mal-limitu ta’ fuq huma kkalkulati bis-suppożizzjoni li l-valuri kollha tal-konġeneri differenti taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni huma ugwali għal-limitu ta’ kwantifikazzjoni.

(15)  Il-livell massimu separat għad-diossini (PCDD/F) jibqa’ applikabbli għal perjodu temporanju. Il-prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali msemmijin f’punt 1, għandhom jikkonformaw kemm mal-livelli massimi għad-diossini kif ukoll mal-livelli massimi għall-għadd ta’ diossini u PCBs li jixbhu lid-diossini waqt dak il-perjodu temporanju.

(16)  Ħut frisk u annimali akkwatiċi mwassla direttament u użati mingħajr ipproċessar intermedju għall-produzzjoni tal-għalf għal annimali bil-fer mhumiex suġġetti għal-livelli massimi, filwaqt li livelli massimi ta’ 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg ta’ prodott u 8.0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg ta’ prodott huma applikabbli għall-ħut frisk u 25.0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg ta’ prodott għall-fwied tal-ħut li jintuża għall-għalf dirett ta’ annimali domestiċi, annimali taż-żu u taċ-ċirku jew li jintuża bħala materjal ta’ għalf għall-produzzjoni tal-ikel għall-annimali domestiċi. Il-prodotti jew il-proteini tal-annimali pproċessati prodotti minn dawn l-annimali (annimali bil-fer, annimali domestiċi, annimali taż-żu u taċ-ċirku) ma jistgħux jidħlu fil-katina alimentari u ma jistgħux jintemgħu lill-annimali tal-irziezet li jinżammu, jissemmnu jew jitrabbew għall-produzzjoni tal-ikel.

(17)  WHO-TEFs għall-istima tar-riskju għall-bniedem, ibbażati fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li saret fi Stokkolma, l-Isvezja, bejn il-15 u t-18 ta’ Ġunju 1997 (Van den Berg et al., (1998) Fatturi ta’ Ekwivalenza Tossika (TEFs) għall-PCB, il-PCDD, il-PCDF għall-Bnedmin u għall-Annimali Selvaġġi. Perspettivi dwar is-Saħħa tal-Ambjent, 106(12), 775).

Konġeneru

Valur TEF

Dibenżo-p-diossini (“PCDD”) u dibenżofurans (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “li jixbhu d-Diossini” PCB Mhux orto + PCB Mono-orto

 

 

PCB mhux orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-orto

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Abbrevjazzjonijiet użati: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = eża; “Hp” = etta; “O” = otta; “CDD” = klorodibenżodiossina; “CDF” = klorodibenżofuran; “CB” = klorobifenil.

(18)  Kemm-il darba wieħed ikun jista’ jiddetermina dan permezz tal-mikroskopija analitika.

(19)  Inkluż ukoll il-frak tal-ħliefa taż-żerriegħa.

(20)  Bla ħsara għal-livelli awtorizzati fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29).

(21)  Il-livell massimu tas-sustanza fil-pretaħlitiet huwa l-konċentrazzjoni li ma tirriżultax f’livell tas-sustanza ogħla minn 50 % tal-livelli massimi stabbiliti fl-għalf meta jiġu segwiti l-istruzzjonijiet għall-użu tal-pretaħlitiet.

(22)  Il-WHO-TEFs għall-istima tar-riskju għall-bniedem, ibbażati fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li saret fi Stokkolma, l-Isvezja, bejn il-15 u t-18 ta’ Ġunju 1997 (Van den Berg et al., (1998) Fatturi ta’ Ekwivalenza Tossika (TEFs) għall-PCB, il-PCDD, il-PCDF għall-Bnedmin u għall-Annimali Selvaġġi. Perspettivi dwar is-Saħħa tal-Ambjent, 106(12), 775).

(23)  Konċentrazzjonijiet mal-limitu ta’ fuq; il-konċentrazzjonijiet mal-limitu ta’ fuq huma kkalkulati bil-ħsieb li l-valuri kollha tal-konġeneri differenti taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni huma daqs il-limitu ta’ kwantifikazzjoni.

(24)  Il-Kummissjoni se tirrevedi dawn il-livelli ta’ azzjoni, fl-istess żmien li fih tkun qiegħda tirrevedi l-livelli massimi għall-għadd ta’ diossini u PCB li jixbhu lid-diossini.

(25)  Identifikazzjoni tas-sors ta’ kontaminazzjoni. Malli s-sors jiġi identifikat, jittieħdu miżuri xierqa, fejn possibbli, biex jitnaqqas jew jiġi eliminat is-sors ta’ kontaminazzjoni.

(26)  F’ħafna każi jaf ma jkunx neċessarju li ssir investigazzjoni dwar is-sors ta’ kontaminazzjoni għaliex il-livell fl-isfond ta’ xi nħawi huwa qrib jew ‘il fuq mil-livell ta’ azzjoni. Madankollu, f’każijiet fejn il-livell ta’ azzjoni jinqabeż, l-informazzjoni kollha, bħall-perjodu tal-ikkampjunar, l-oriġini ġeografika, l-ispeċi tal-ħut eċċ., għandha tiġi rrekordjata bil-ħsieb li, fil-ġejjieni jiddaħħlu miżuri biex jimmaniġġjaw il-preżenza ta’ diossini u kompożizzjonijiet li jixbhu lid-diossini f’dawn il-materjali għan-nutrizzjoni tal-annimali.

Konġeneru

Valur TEF

Dibenżo-p-diossini(‘PCDD’) u dibenżofurans (‘PCDF’)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB ‘li jixbhu d-Diossini’ PCB mhux orto + PCB Mono-orto

 

 

PCB mhux orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-orto

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Abbrevjazzjonijiet użati: ‘T’ = tetra; ‘Pe’ = penta; ‘Hx’ = eża; ‘Hp’ = etta; ‘O’ = otta; ‘CDD’ = klorodibenżodiossina; ‘CDF’ = klorodibenżofuran; ‘CB’ = klorobifenil.


17.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 159/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 575/2011

tas-16 ta’ Ġunju 2011

dwar il-Katalgu tal-materjali tal-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 79/373/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/511/KEE, id-Direttivi tal-Kunsill 82/471/KEE, 83/228/KEE, 93/74/KEE, 93/113/KE u 96/25/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni2004/217/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 26(2) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 242/2010 tad-19 ta' Marzu 2010 li joħloq il-Katalgu tal-materjali tal-għalf (2) stabbilixxa l-ewwel verżjoni tal-Katalgu tal-materjali tal-għalf. Dan jikkonsisti mil-lista ta' materjali tal-għalf diġà elenkati fil-Parti B tal-Anness għad-Direttiva 96/25/KE u l-kolonni 2, 3 u 4 tal-Anness għad-Direttiva 82/471/KEE u minn glossarju li jidħol fil-punt IV tal-Parti A tal-Anness għad-Direttiva 96/25/KE.

(2)

Ir-rappreżentanti xierqa tas-setturi tan-negozju tal-għalf Ewropej, f’konsultazzjoni ma’ partijiet oħra konċernati, b’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u b’kunsiderazzjoni tal-esperjenza rilevanti mill-opinjonijiet maħruga mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u mill-iżviluppi xjentifiċi jew teknoloġiċi, żviluppaw emendi għar-Regolament (UE) Nru 242/2010. Dawn l-emendi jikkonċernaw entrati ġodda u titjib fl-entrati diġà eżistenti.

(3)

Il-Kummissjoni vvalutat l-emendi sottomessi, ivverifikat li l-proċedura u l-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 ġew segwiti u li huma ssodisfati, u taqbel mal-emendi kif modifikati matul il-valutazzjoni.

(4)

Minħabba n-numru għoli ħafna ta’ emendi li jridu jsiru lir-Regolament (UE) Nru 242/2010, huwa xieraq, għal raġunijiet ta’ koerenza, il-kjarezza u s-simplifikazzjoni, li dak ir-Regolament jiġi revokat u mibdul.

(5)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Katalgu tal-materjali tal-għalf imsemmi fl-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 huwa stabbilit, kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (UE) Nru 242/2010 qed jiġi revokat.

Referenzi għar-Regolament revokat għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 229, 1.9.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 77, 24.3.2010, p. 17.


ANNESS

KATALGU TAL-MATERJALI TAL-GĦALF

PARTI A

Dispożizzjonijiet ġenerali

(1)

L-użu ta’ dan il-Katalgu mill-operaturi tan-negozju tal-għalf għandu jkun volontarju. Madankollu, l-isem ta’ materjal tal-għalf elenkat fil-Parti C jista' jintuża biss għal materjal tal-għalf li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-entrata kkonċernata.

(2)

L-entrati kollha fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C għandhom jikkonformaw mar-restrizzjonijiet dwar l-użu tal-materjali tal-għalf skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. L-operaturi tan-negozju tal-għalf li jużaw materjal tal-għalf imdaħħal fil-Katalgu għandhom jiżguraw li jikkonforma mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009.

(3)

Skont il-prassi tajba msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 183/2005, il-materjali tal-għalf għandhom ikunu ħielsa minn impuritajiet kimiċi li jirriżultaw mill-proċess tal-manifattura tagħhom u minn għajnuniet tal-ipproċessar, sakemm mhemmx stabbilit kontenut massimu speċifiku fil-Katalgu.

(4)

Il-purità botanika ta’ materjal tal-għalf m'għandhiex tkun anqas minn 95 %. Madankollu, l-impuritajiet botaniċi bħar-residwi ta’ żrieragħ taż-żejt jew frott taż-żejt oħra derivati minn proċess tal-manifattura preċedenti m'għandhomx jaqbżu l-0,5 % għal kull tip ta’ żerriegħa jew frott taż-żejt. Bħala deroga minn dawn ir-regoli ġenerali għandu jiġi stabbilit livell speċifiku fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C.

(5)

L-isem komuni/il-kwalifikatur ta’ wieħed jew iżjed mill-proċessi, kif elenkat fl-aħħar kolonna tal-glossarju tal-proċessi fil-Parti B, jista' jiġi miżjud mal-isem tal-materjal tal-għalf biex jindika li jkun għadda mill-proċess jew proċessi rispettivi.

(6)

Jekk il-proċess tal-manifattura għal materjal tal-għalf ivarja mid-deskrizzjoni tal-proċess ikkonċernat, kif stabbilit fil-glossarju tal-proċessi fil-Parti B, il-proċess tal-manifattura għandu jiġi stabbilit fid-deskrizzjoni tal-materjal tal-għalf ikkonċernat.

(7)

Għal numru ta’ materjali tal-għalf, jistgħu jintużaw sinonimi. Tali sinonimi huma inklużi f'parentesi kwadri fil-kolonna ‘isem’ tal-entrata għall-materjal tal-għalf ikkonċernat fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C.

(8)

Fid-deskrizzjoni tal-materjali tal-għalf fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C, il-kelma “prodott” tintuża minflok il-kelma “prodott sekondarju” biex tirrifletti s-sitwazzjoni tas-suq u l-lingwa użata fil-prattika mill-operaturi tan-negozju tal-għalf biex jenfasizzaw il-valur kummerċjali tal-materjali tal-għalf.

(9)

L-isem botaniku tal-pjanta jingħata biss fid-deskrizzjoni tal-ewwel entrata fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C li tikkonċerna dik il-pjanta.

(10)

Il-prinċipju sottostanti għall-ittikkettar obbligatorju tal-kostitwenti analitiċi ta’ ċertu materjal tal-għalf fil-Katalgu huwa, jekk ċertu prodott fihx konċentrazzjonijiet għolja ta’ kostitwent speċifiku, jew jekk il-proċess tal-manifattura biddilx il-karatteristiċi nutrittivi tal-prodott.

(11)

L-Artikolu 15(g) tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 flimkien mal-punt 6 tal-Anness I għal dak ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ittikkettar fir-rigward tal-kontenut tal-indewwa. L-Artikolu 16(1)(b) ta’ dak ir-Regolament flimkien mal-Anness V tiegħu jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ittikkettar fir-rigward tal-kostitwenti analitiċi l-oħra. Barra minn hekk, il-punt 5 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 767/2009 jeħtieġ id-dikjarazzjoni tal-livell ta’ rmied li ma jinħallx fl-aċidu idrokloriku jekk dan jaqbeż 2,2 % b'mod ġenerali jew jekk għal ċertu materjal tal-għalf dan jaqbeż il-livell stabbilit fit-taqsima rilevanti tal-Anness V għal dak ir-Regolament. Madankollu, ċertu entrati fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C jiddevjaw minn dawk ir-regoli kif ġej:

(a)

Id-dikjarazzjonijiet obbligatorji dwar il-kostitwenti analitiċi fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C jissostitwixxu d-dikjarazzjonijiet obbligatorji kif stabbiliti fit-taqsima rilevanti tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 767/2009.

(b)

Jekk il-kolonna relatata mad-dikjarazzjonijiet obbligatorji fil-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C titħalla vojta fir-rigward tal-kostitwenti analitiċi li jridu jiġu dikjarati skont it-taqsima rilevanti tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 767/2009, l-ebda minn dawk il-kostitwenti m'għandhom bżonn jiġu ttikkettati. Għal irmied li huwa li ma jinħallx fl-aċidu idrokloriku, madankollu, fejn l-ebda livell ma hu stabbilit fil-lista ta’ materjali tal-għalf fil-Parti C, il-livell għandu jiġi dikjarat jekk jaqbeż 2,2 %.

(c)

Fejn jiġi stabbilit livell ta’ ndewwa speċifiku wieħed jew iżjed fil-kolonna ‘dikjarazzjonijiet obbligatorji’ tal-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C, dawk il-livelli għandhom japplikaw minflok il-livelli fil-punt 6 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 767/2009. Madankollu, jekk il-kontenut tal-indewwa ikun inqas minn 14 %, id-dikjarazzjoni ta’ dan ma tkunx obbligatorja. Fejn l-ebda livell ta’ ndewwa speċifiku ma jiġi stabbilit f'dik il-kolonna, għandu japplika l-punt 6 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 767/2009.

(12)

‘Grad tekniku’ jfisser li sustanza hija prodotta f'proċess kimiku jew fiżiku kontrollat li jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti skont il-liġi dwar l-għalf tal-Unjoni.

(13)

Operatur ta’ negozju tal-għalf li jistqarr li materjal tal-għalf għandu iżjed karatteristiċi minn dawk speċifikati fil-kolonna ‘deskrizzjoni’ tal-lista tal-materjali tal-għalf fil-Parti C, għandu jikkonforma mal-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009. Barra minn dan, il-materjali tal-għalf jistgħu jissodisfaw skop nutrittiv partikolari skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009.

PARTI B

Glossarju tal-proċessi

 

Proċess

Definizzjoni

Isem komuni/kwalifikatur

1

Frazzjonament bl-arja

Separazzjoni tal-partiċelli permezz ta’ fluss tal-arja.

Frazzjonat bl-arja

2

Aspirazzjoni

Proċess għat-tneħħija tat-trab, partiċelli fini u partijiet oħra b'partiċelli tal-arja fini taċ-ċereali minn lott ta’ qamħ matul it-trasferiment permezz ta’ fluss tal-arja.

Aspirat

3

Smit

Proċess li jikkonsisti mit-trattament bis-sħana ta’ sustanza organika bit-togħlija jew bil-fwar sabiex jiġu denaturati l-enżimi naturali, jirtab it-tessut u jitneħħa t-taħwir nej u segwit bl-immersjoni f'ilma kiesaħ sabiex jieqaf il-proċess ta’ tisjir.

Mismut

4

Ibbliċjar

Tneħħija tal-kulur naturali.

Ibbliċjat

5

Tkessiħ

Tnaqqis tat-temperatura taħt dik ambjentali iżda 'l fuq mill-punt tal-friża biex jgħin il-preservazzjoni.

Mkessaħ

6

Tqattigħ

Tnaqqis tad-daqs tal-partiċelli bl-użu ta’ sikkiena waħda jew iżjed.

Imqatta'

7

Tindif

Tneħħija ta’ oġġetti (kontaminanti, eż. ġebel) jew partijiet veġetattivi tal-pjanta eż. partiċelli mhux imwaħħla ta’ tiben jew qxur jew ħaxix ħażin.

Imnaddaf / Issortjat

8

Konċentrazzjoni (1)

Żieda ta’ ċertu kontenut permezz tat-tneħħija tal-ilma u/jew kostitwenti oħra.

Konċentrat

9

Kondensazzjoni

Tranżizzjoni ta’ sustanza minn fażi gassuża għal waħda likwida.

Kondensat

10

Tisjir

L-applikazzjoni tas-sħana għall-bidla tal-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-materjali tal-għalf.

Imsajjar

11

Tgħaffiġ

Tnaqqis tad-daqs tal-partiċelli bl-użu ta’ kraxer.

Mgħaffeġ

12

Kristallizzazzjoni

Purifikazzjoni permezz tal-formazzjoni ta’ kristalli solidi minn soluzzjoni likwida. L-impuritajiet fil-likwidu normalment ma jkunux inkorporati fl-istruttura bil-kannizzati tal-kristall.

Kristallizzat

13

Dekortikazzjoni (2)

Tneħħija kompleta jew parzjali tas-saffi ta’ barra mill-qmuħ, żrieragħ, frott, ġewż u oħrajn.

Dekortikat, parzjalment dekortikat.

14

Tneħħija tal-qxur/Tneħħija tal-ħliefa

Tneħħija tal-qxur ta’ barra tal-fażola, tal-qmuħ u taż-żrieragħ normalment permezz ta’ mezzi fiżiċi.

Imqaxxar jew mingħajr ħliefa

15

Estrazzjoni tal-pektini

Estrazzjoni tal-pektini minn materjal tal-għalf.

Mingħajr pektini

16

Dessikazzjoni

Proċess ta’ estrazzjoni tal-indewwa.

Dessikat

17

Tneħħija ta’ ħama

Proċess użat għat-tneħħija tal-ħama tal-wiċċ.

Mingħajr ħama

18

Tneħħija ta’ zokkor

Tneħħija kompleta jew parzjali tal- mono- u d-disikkaridi mill-melassa u materjal ieħor li fih iz-zokkor permezz ta’ mezzi kimiċi jew fiżiċi.

Mingħajr zokkor, parzjalment mingħajr zokkor

19

Detossifikazzjoni

Proċess li permezz tiegħu l-kontaminanti tossiċi jinqerdu jew titnaqqas il-konċentrazzjoni tagħhom.

Detossifikat

20

Distillazzjoni

Frazzjonament ta’ likwidi bit-togħlija u l-ġbir tal-fwar kondensat f'kontenitur separat.

Distillat

21

Tnixxif

Deidratazzjoni permezz ta’ proċessi artifiċjali jew naturali.

Imnixxef (bix-xemx jew artifiċjalment)

22

Ħżin f'sajlos

Ħżin tal-materjali tal-għalf f'sajlo possibbilment biż-żieda ta’ preservattivi jew bl-użu ta’ kondizzjonijiet anerobiċi possibbilment biż-żieda ta’ foraġġ.

Maħżun f'sajlo

23

Evaporazzjoni

Tnaqqis tal-kontenut tal-ilma.

Evaporat

24

Espansjoni

Proċess termali li matulu l-kontenut tal-ilma intern tal-prodott, bi ħruġ tal-fwar f'daqqa, iwassal għas-separazzjoni tal-prodott.

Estiż

25

Tneħħija

Tneħħija ta’ żejt/xaħam bit-tagħsir.

Espellatur/żejt ippressat u żejt/xaħam

26

Estrazzjoni

Tneħħija jew permezz ta’ solvent organiku tax-xaħam/taż-żejt minn ċertu materjali jew b'solvent milwim taz-zokkor jew komponenti oħra li jinħallu fl-ilma.

Estratt/smida u xaħam/żejt, melassa/polpa u zokkor jew komponenti oħra li jinħallu fl-ilma

27

Estrużjoni

Proċess termali li matulu l-kontenut tal-ilma intern tal-prodott, bil-ħruġ tal-fwar f'daqqa', iwassal biex il-prodott jiġi separat u jingħata forma speċjali billi jiġi mgħoddi minn orifiċju.

Estruż

28

Fermentazzjoni

Proċess li fih il-mikroorganiżmi bħal batterji, fungi jew ħmira jiġu prodotti jew użati biex jaġixxu fuq il-materjali sabiex jippromwovu bidla fil-kompożizzjoni/karatteristiċi kimiċi.

Fermentat

29

Filtrazzjoni

Separazzjoni ta’ taħlita ta’ materjali likwidi u solidi billi l-likwidu jitgħadda minn mezz jew membrana poruża.

Filtrat

30

Taqxir

Trembil tal-materjal niedi ttrattat bis-sħana.

Laqx

31

Tħin fi dqiq

Tnaqqis tad-daqs tal-partiċelli tal-qamħ niexef u faċilitazzjoni tas-separazzjoni fi frazzjonijiet kostitwenti (prinċipalment dqiq, nuħħala u granza).

Dqiq, nuħħala, granza (3), għalf

32

Frazzjonament

Separazzjoni tal-frammenti tal-materjal tal-għalf bil-passatur u/jew trattati bi fluss tal-arja li jneħħi l-biċċiet ħfief tal-qxur.

Frazzjonat

33

Frammentazzjoni

Proċess ta’ tiksir tal-materjal tal-għalf fi frammenti.

Frammentat

34

Qali

Proċess ta’ tisjir tal-materjali tal-għalf fiż-żejt jew fix-xaħam.

Moqli

35

Tagħqid

Proċess ta’ formazzjoni ta’ ġell, materjal solidu qisu ġeli li jista' jkollu karatteristiċi li jvarjaw minn artab u dgħajjef għal iebes u iebes ħafna normalment bl-użu ta’ aġenti tat-tagħqid.

Magħqud

36

Granulazzjoni

Trattament tal-materjali tal-għalf biex jinkiseb daqs u konsistenza speċifika tal-partiċelli.

Granulat

37

Tħin

Tnaqqis tad-daqs tal-partiċelli tal-materjali tal-għalf solidi fi proċess niexef jew imxarrab.

Mitħun

38

Tisħin

trattamenti bis-sħana mwettqa taħt kondizzjonijiet speċifiċi.

Trattat bis-sħana

39

Idroġenizzazzjoni

Trasformazzjoni bl-użu ta’ katalista ta’ gliċeridi (taż-żjut u tax-xaħam) mhux saturati f'saturati jew aċidi xaħmija ħielsa, jew it-tnaqqis taz-zokkor f'polyols analogi.

Idroġenat, parzjalment idroġenat

40

Idrolisi

Tnaqqis tad-daqs molekolari bit-trattament xieraq bl-ilma u jew bl-enżimi jew bl-aċidu/alkali.

Idrolizzat

41

Likwefazzjoni

Tranżizzjoni minn fażi solida jew gassuża f'likwidu.

Likwefatt

42

Maċerazzjoni

Tnaqqis tad-daqs tal-materjali tal-għalf bl-użu ta’ mezzi mekkaniċi ħafna drabi fil-preżenza tal-ilma jew likwidi oħra.

Maċerat

43

Immaltjar

Il-qamħ jitħalla jibda l-ġerminazzjoni sabiex jiġu attivati enżimi li jseħħu b'mod naturali li huma kapaċi jisseparaw il-lamtu f'karboidrati u proteini fermentabbli f'aċidi amminiċi u peptidi.

Immaltjat

44

Taħlil

Tranżizzjoni minn fażi solida għal likwida bl-applikazzjoni tas-sħana

Maħlul

45

Mikronizzazzjoni

Proċess ta’ tnaqqis tad-dijametru medju tal-partiċelli ta’ materjal solidu għall-iskala ta’ mikrometru.

Mikronizzat

46

Togħlija parzjali

Proċess ta’ tisjir parzjalment permezz tat-togħlija għal perjodu qasir.

Mgħolli parzjalment

47

Pastorizzazzjoni

Tisħin sa temperatura kritika għal “ammont” speċifikat ta’ ħin biex jiġu eliminati mikroorganiżmi li jagħmlu l-ħsara segwit bi tkessiħ rapidu.

Pastorizzat

48

Tqaxxir

Tneħħija tal-ġilda/qoxra minn mal-frott u l-ħxejjex.

Imqaxxar

49

Granulazzjoni

Iffurmar bil-kompressjoni permezz ta’ matriċi.

Granuli, granulat

50

Illostrar

L-illostrar tal-qamħ imqaxxar, pereżempju ross, bir-rotazzjoni fi tnabar li jirriżulta fi frak tal-qamħ b'dehra tleqq.

Illostrat

51

Preġelatinizzazzjoni

Modifika tal-lamtu għal titjib sinifikanti tal-karatteristiċi tiegħu tan-nefħa fl-ilma kiesaħ.

Preġelatinizzat (4), minfuħ

52

Pressing (5)

Tneħħija fiżika tal-likwidi bħal xaħam, żejt, ilma jew meraq mis-solidi.

Espellatur/ żejt ippressat (fil-każ ta’ materjali li fihom iż-żejt)

Polpa, pomata (fil-każ ta’ frott, eċċ)

Polpa ppressata (fil-każ ta’ pitravi taz-zokkor)

53

Raffinar

Tneħħija kompleta jew parzjali tal-impuritajiet jew komponenti mhux mixtieqa bi trattament kimiku/fiżiku.

Raffinat, parzjalment raffinat

54

Inkaljar

Tisħin tal-materjali tal-għalf fi stat niexef għat-titjib tad-diġestibilità, għaż-żieda fil-kulur u /jew għat-tnaqqis ta’ fatturi antinutrittivi li jseħħu b'mod naturali.

Inkaljat

55

Trembil

Tnaqqis tad-daqs tal-partiċelli billi l-materjal tal-għalf, pereżempju qmuħ, jitgħadda minn bejn pari ta’ rombli.

Mrembel

56

Protezzjoni mill-kirxa

Proċess li, jew permezz ta’ trattament fiżiku bl-użu ta’ sħana, pressjoni, fwar u kombinazzjoni ta’ tali kondizzjonijiet u/jew permezz tal-azzjoni ta’ għajnuniet tal-ipproċessar, għandu l-għan li jipproteġi n-nutrijenti mid-degradazzjoni fil-kirxa.

Protett mill-kirxa

57

Filtrazzjoni / tgħarbil

Separazzjoni tal-partiċelli ta’ daqsijiet differenti billi l-materjali tal-għalf jitgħaddew minn għarbiel filwaqt li jiġu mħawda jew jitferraw.

Filtrat, mgħarbul

58

Xkumar

Separazzjoni tas-saff ta’ fuq fil-wiċċ ta’ likwidu permezz ta’ mezzi mekkaniċi, pereżempju tax-xaħam tal-ħalib.

Xkumat

59

Iffettar

Tqattigħ tal-materjali tal-għalf f'biċċiet ċatti.

Imfettet

60

Tixrib / Tgħaddis

Umidifikazzjoni u trattib tal-materjali tal-għalf, normalment taż-żrieragħ, għat-tnaqqis tal-ħin tat-tisjir, għajnuna fit-tneħħija tal-qoxra taż-żerriegħa, faċilitazzjoni tat-teħid tal-ilma għall-attivazzjoni tal-proċess ta’ ġerminazzjoni jew it-tnaqqis tal-konċentrazzjoni ta’ fatturi antinutrittivi li jseħħu b'mod naturali.

Mgħaddas

61

Tnixxif bi sprej

Tnaqqis tal-kontenut tal-indewwa ta’ likwidu billi jinħoloq sprej jew raxx tal-materjal tal-għalf għaż-żieda tal-proporzjon tal-erja tal-wiċċ għall-piż li minnu tintefaħ l-arja sħuna.

Imnixxef fi sprej

62

Trattament bil-fwar

Proċess li juża l-fwar taħt pressjoni għat-tisħin u t-tisjir għaż-żieda tad-diġestibilità.

Trattat bil-fwar

63

Xiwi

Tisħin bl-użu ta’ sħana niexfa normalment applikat fuq żerriegħa taż-żejt, pereżempju għat-tnaqqis jew it-tneħħija ta’ fatturi antinutrittivi li jseħħu b'mod naturali.

Mixwi

64

Ultrafiltrazzjoni

Filtrazzjoni ta’ likwidi permezz ta’ membrana permeabbli biss għal molekuli żgħar.

Ultrafiltrat

PARTI C

Lista ta’ materjali tal-għalf

1.   Qmuħ taċ-Ċereali u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

1.1.1

Xgħir

Qmuħ ta’ Hordeum vulgare L. Jista' jkun protett mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.1.2

Xgħir, minfuħ

Prodott miksub minn xgħir mitħun jew miksur permezz ta’ trattament f'kondizzjonijiet sħan u umdi u taħt pressjoni.

Lamtu

1.1.3

Xgħir, inkaljat

Prodott tal-proċess tal-inkaljazzjoni tax-xgħir li huwa parzjalment inkaljat b'kulur mitfi.

Lamtu, jekk > 10 %

Proteina mhux raffinata, jekk > 15 %

1.1.4

Laqx tax-xgħir

Prodott miksub bit-trattament bil-fwar u t-trembil tax-xgħir mingħajr ħliefa. Jista' jkun fih proporzjon żgħir ta’ ħlifiet tax-xgħir. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Lamtu

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.1.5

Fibra tax-xgħir

Prodott tal-manifattura tal-lamtu tax-xgħir. Jikkonsisti minn partiċelli tal-endosperma u prinċipalment minn fibra.

Fibra mhux raffinata

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

1.1.6

Qxur tax-xgħir

Prodott tal-manifatura tal-lamtu tal-etanol wara t-tħin niexef, it-tgħarbil u t-tqaxxir tal-partiċelli tax-xgħir.

Fibra mhux raffinata

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

1.1.7

Granza tax-xgħir

Prodott miksub matul l-ipproċessar tax-xgħir mingħajr ħliefa mgħarbul f'xgħir perlat, semolina jew dqiq. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-endosperma bi frammenti fini tal-qxur ta’ barra u ftit ċereali mgħarbula.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.1.8

Proteina tax-xgħir

Prodott mix-xgħir miksub wara s-separazzjoni tal-lamtu u n-nuħħala. Jikkonsisti prinċipalment minn proteina.

Proteina mhux raffinata

Lamtu

1.1.9

Għalf tal-proteini tax-xgħir

Prodott mix-xgħir miksub wara s-separazzjoni tal-lamtu. Jikkonsisti prinċipalment minn proteina u partiċelli tal-endosperma. Jista' jkun imnixxef.

Indewwa, jekk < 45 % jew > 60 %

Jekk l-indewwa hija < 45 %:

Proteina mhux raffinata

Lamtu

1.1.10

Sustanzi li jinħallu tax-xgħir

Prodott mix-xgħir miksub wara l-estrazzjoni fl-imxarrab tal-proteina u l-lamtu.

Proteina mhux raffinata

1.1.11

Nuħħala tax-xgħir

Prodott tal-manifattura tad-dqiq, miksub minn qmuħ mgħarbula ta’ xgħir mingħajr ħliefa. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra u minn partiċelli ta’ qamħ li minnhom ikun tneħħa l-maġġoranza tal-endosperma.

Fibra mhux raffinata

1.1.12

Lamtu tax-xgħir likwidu

Frazzjoni sekondarja tal-lamtu mill-produzzjoni tal-lamtu mix-xgħir.

Jekk l-indewwa hija < 50 %:

Lamtu

1.1.13

Partiċelli mgħarbula tax-xgħir tal-immaltjar

Prodott mit-tindif tax-xgħir li jikkonsisti minn partiċelli żgħar tax-xgħir u frazzjonijiet ta’ partiċelli miksura tax-xgħir separati qabel il-proċess tal-immaltjar.

Fibra mhux raffinata

Rmied mhux raffinat jekk > 2,2 %

1.1.14

Partiċelli fini tax-xgħir tal-immaltjar u tal-malt

Partiċelli fini taċ-ċereali aspirati mill-operazzjonijiet tat-trasferiment tal-qamħ.

Fibra mhux raffinata

1.1.15

Ħlifiet tax-xgħir tal-immaltjar

Prodott mit-tindif tax-xgħir tal-immaltjar li jikkonsisti minn frazzjonijiet tal-ħliefa u partiċelli fini.

Fibra mhux raffinata

1.1.16

Partiċelli solidi tad-distillazzjoni tax-xgħir, imxarrba

Prodott tal-manifattura tal-etanol mix-xgħir. Jinkludi frazzjonijiet tal-għalf solidi mid-distillazzjoni.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 88 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Proteina mhux raffinata

1.1.17

Partiċelli li jinħallu tad-distillazzjoni tax-xgħir, imxarrba

Prodott tal-manifattura tal-etanol mix-xgħir. Jinkludi frazzjoni tal-għalf li jinħall mid-distillazzjoni.

Indewwa, jekk < 45 % jew > 70 %

Jekk l-indewwa hija < 45 %

Proteina mhux raffinata

1.1.18

Malt (6)

Prodott minn ċereali ġerminati, imnixxfa, mitħuna u/jew estratti.

 

1.1.19

Għeruq primarji tal-malt (6)

Prodott mill-ġerminazzjoni taċ-ċereali tal-immaltjar u t-tindif tal-malt li jikkonsisti minn għeruq primarji, partiċelli fini taċ-ċereali, ħlifiet u ċereali mmaltjati miksura u żgħar. Jista' jkun mitħun.

 

1.2.1

Qamħirrum (7)

Qmuħ ta’ Zea mays L. ssp. mays. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.2.2

Laqx tal-qamħirrum

Prodott miksub bit-trattament bil-fwar u t-trembil tal-qamħirrum mingħajr ħliefa. Jista' jkun fih proporzjon żgħir ta’ ħlifiet tal-qamħirrum.

Lamtu

1.2.3

Granza tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura tad-dqiq jew tas-semolina mill-qamħirrum. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra u minn partiċelli ta’ qmuħ li minnhom ikun tneħħa inqas endosperma milli min-nuħħala tal-qamħirrum.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.2.4

Nuħħala tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura tad-dqiq jew tas-semolina mill-qamħirrum. Jikkonsisti prinċipalment mill-qxur ta’ barra u ċertu frammenti tar-raħs tal-qamħirrum, bi ftit partiċelli tal-endosperma.

Fibra mhux raffinata

1.2.5

Ċifċiegħ tal-qamħirrum

Qalb ċentrali tal-miżwed tal-qamħirrum. Fih zkuk, qmuħ u weraq mhux separati.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.2.6

Partiċelli mgħarbula tal-qamħirrum

Frazzjoni tal-qamħirrun li tibqa' wara l-proċess tat-tgħarbil

 

1.2.7

Fibra tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura tal-lamtu tal-qamħirrum. Jikkonsisti prinċipalment minn fibra.

Indewwa, jekk < 50 % jew > 70 %

Jekk l-indewwa hija < 50 %:

Fibra mhux raffinata

1.2.8

Glutina tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura tal-lamtu tal-qamħirrum. Jikkonsisti prinċipalment minn glutina miksuba matul is-separazzjoni tal-lamtu.

Proteina mhux raffinata

Indewwa, jekk < 70 % jew > 90 %

1.2.9

Għalf tal-glutina tal-qamħirrum

Prodott miksub matul il-manifattura tal-lamtu tal-qamħirrum. Huwa kompost minn partiċelli li jinħallu tan-nuħħala u tal-qamħirrum. Il-prodott jista' jinkludi wkoll qamħirrum miksur u residwi mill-estrazzjoni taż-żejt taċ-ċifċiegħ tal-qamħirrum. Prodotti oħra derivati mil-lamtu u mir-raffinar jew mill-fermentazzjoni tal-prodotti tal-lamtu jistgħu jkunu miżjuda, jista' jiġi mnixxef.

Indewwa, jekk < 40 % jew > 65 %

Jekk l-indewwa hija < 40 %:

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Lamtu

Xaħam mhux raffinat

1.2.10

Raħs tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura tas-semolina, tad-dqiq jew tal-lamtu mill-qamħirrum. Jikkonsisti l-aktar minn raħs tal-qamħirrum, qxur ta’ barra u partijiet tal-endosperma.

Indewwa, jekk < 40 % jew > 60 %

Jekk l-indewwa hija < 40 %:

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

1.2.11

Espellatur tar-raħs tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura taż-żejt miksub bl-ippressar tar-raħs tal-qamħirrum ipproċessat li miegħu jistgħu jibqgħu mwaħħla partijiet tal-endosperma u l-qxur taż-żerriegħa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

1.2.12

Smida tar-raħs tal-qamħirrum

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tar-raħs tal-qamħirrum ipproċessat.

Proteina mhux raffinata

1.2.13

Żejt tar-raħs tal-qamħirrum mhux raffinat

Prodott miksub mir-raħs tal-qamħirrum

Xaħam mhux raffinat

1.2.14

Qamħirrum, minfuħ

Prodott miksub mill-qamħirrum mitħun jew miksur permezz ta’ trattament f'kondizzjonijiet umdi u sħan u taħt pressa.

Lamtu

1.2.15

Likur tat-tgħaddis tal-qamħirrum

Frazzjoni likwida konċentrata mill-proċess tat-tgħaddis tal-qamħirrum.

Indewwa, jekk < 45 % jew > 65 %

Jekk l-indewwa hija < 45 %:

Proteina mhux raffinata

1.2.16

Furrajna tal-qamħ ħelu

Prodott sekondarju tal-industrija tal-ipproċessar tal-qamħ ħelu, kompost minn ċifċiegħ tal-qlub, ħlifiet, il-bażi tal-qlub, imqatta' u mnixxfa jew ippressati. Iġġenerat mit-tqattigħ taċ-ċifċiegħ, tal-ħliefa u tal-weraq tal-qamħ ħelu, bil-preżenza tal-qlub tal-qamħ ħelu.

Fibra mhux raffinata

1.3.1

Millieġ

Qmuħ ta’ Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Ħafur

Qmuħ ta’ Avena sativa L. u speċijiet oħra ta’ ħafur.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.4.2

Ħafur imqaxxar

Qmuħ imqaxxra tal-ħafur. Jista' jkun ittrattat bil-fwar.

 

1.4.3

Laqx tal-ħafur

Prodott miksub permezz tat-trattament bil-fwar u t-trembil tal-ħafur mingħajr ħliefa. Jista' jkun fih proporzjon żgħir ta’ ħliefa tal-ħafur.

Lamtu

1.4.4

Granza tal-ħafur

Prodott miksub matul l-ipproċessar tal-ħafur mingħajr ħliefa mgħarbul fi dqiq oħxon u dqiq tal-ħafur. Jikkonsisti prinċipalment minn nuħħala tal-ħafur u ftit endosperma.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.4.5

Nuħħala tal-ħafur

Prodott tal-manifattura tad-dqiq, miksub minn qmuħ mgħarbula tal-ħafur mingħajr ħliefa. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra u minn partiċelli ta’ qamħ li minnhom ikun tneħħa l-maġġoranza tal-endosperma.

Fibra mhux raffinata

1.4.6

Qxur tal-ħafur

Prodott miksub mit-tqaxxir ta’ qmuħ tal-ħafur.

Fibra mhux raffinata

1.4.7

Ħafur, minfuħ

Prodott miksub minn ħafur mitħun jew miksur permezz ta’ trattament f'kondizzjonijiet umdi u sħan u taħt pressa.

Lamtu

1.4.8

Dqiq oħxon tal-ħafur

Ħafur imnaddaf imqaxxar.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.4.9

Dqiq tal-ħafur

Prodott miksub mit-tħin taċ-ċereali tal-ħafur.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.4.10

Dqiq tal-ħafur tal-għalf

Prodott tal-ħafur b'kontenut għoli ta’ lamtu, wara d-dekortikazzjoni.

Fibra mhux raffinata

1.4.11

Għalf tal-ħafur

Prodott miksub matul l-ipproċessar tal-ħafur mingħajr ħliefa mgħarbul fi dqiq oħxon u dqiq tal-ħafur. Jikkonsisti prinċipalment minn nuħħala tal-ħafur u ftit endosperma.

Fibra mhux raffinata

1.5.1

Żerriegħa tal-kwinowa, estratta

Żerriegħa sħiħa mnaddfa tal-pjanta tal-kwinowa (Chenopodium quinoa Willd.) li minnha jkun tneħħa s-saponin li jkun hemm fis-saff ta’ barra taż-żerriegħa.

 

1.6.1

Ross, miksur

Prodott tat-tħin tar-ross (Oryza sativa L.), li jikkonsisti prinċipalment minn qmuħ ta’ daqs żgħir u/jew miksura prodotti matul it-tħin.

Lamtu

1.6.2

Ross, mitħun

Ross bil-ħliefa li minnu jkunu tneħħew kompletament jew parzjalment in-nuħħala u l-embriju permezz tat-tħin.

Lamtu

1.6.3

Ross, preġelatinizzat

Prodott miksub mir-ross mitħun jew miksur permezz ta’ trattament f'kondizzjonijiet umdi u sħan u taħt pressa.

Lamtu

1.6.4

Ross, estruż

Prodott miksub bl-estrużjoni tad-dqiq tar-ross

Lamtu

1.6.5

Laqx tar-ross;

[Ross preġelatinizzat]

Prodott miksub bit-tqattigħ f'laqx tal-qmuħ tar-ross preġelatinizzati jew miksura.

Lamtu

1.6.6

Ross, mingħajr ħliefa/ismar

Ross bil-fosdqa li minnu tneħħiet biss il-ħliefa.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

1.6.7

Ross tal-għalf mitħun

Prodott miksub bit-tħin tar-ross bil-fosdqa, li jikkonsisti jew minn qmuħ ħodor bajdanija jew mhux mistura, mgħarbula matul it-tħin tar-ross bil-ħliefa, jew ta’ qmuħ normali mingħajr ħliefa li huma sofor jew ittikkjati.

Lamtu

1.6.8

Dqiq tar-ross

Prodott miksub bit-tħin tar-ross.

Lamtu

1.6.9

Dqiq tar-ross ismar

Prodott miksub bit-tħin tar-ross ismar.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.6.10

Nuħħala tar-ross

Prodott mit-tħin tar-ross bil-ħliefa li jikkonsisti mis-saffi ta’ barra tal-qlub (perikarpa, kisi taż-żerriegħa, nukleu, alkuron) b'parti mir-raħs.

Fibra mhux raffinata

1.6.11

Nuħħala tar-ross bil-karbonat tal-kalċju

Prodott tal-illostrar tar-ross bil-ħliefa li jikkonsisti l-aktar minn qxur kulur il-fidda, partiċelli tas-saff tal-alkuron, l-endosperma u r-raħs; jinkludi ammonti varji ta’ karbonat tal-kalċju li jirriżultaw mill-illustrar

Fibra mhux raffinata

Karbonat tal-kalċju

1.6.12

Nuħħala tar-ross nieqsa mix-xaħam

Nuħħala tar-ross li tirriżulta mill-estrużjoni taż-żejt.

Fibra mhux raffinata

1.6.13

Żejt tan-nuħħala tar-ross

Żejt estratt min-nuħħala tar-ross stabilizzata.

Xaħam mhux raffinat

1.6.14

Granza tar-ross

Prodott tal-produzzjoni tad-dqiq u tal-lamtu tar-ross, miksub bit-tħin u t-tgħarbil fin-niexef jew fl-imxarrab. Jikkonsisti prinċipalment minn lamtu, proteina, xaħam u fibra.

Lamtu, jekk > 20 %

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

Fibra mhux raffinata

1.6.15

Smida tal-għalf minn ross mgħolli parzjalment

Prodott tal-illostrar tar-ross bil-ħliefa li jikkonsisti l-aktar minn qxur kulur il-fidda, partiċelli tas-saff tal-alkuron, l-endosperma u r-raħs; jinkludi ammonti varji ta’ karbonat tal-kalċju li jirriżultaw mill-proċess tal-illustrar

Fibra mhux raffinata

Karbonat tal-kalċju

1.6.16

Ross tal-birra

L-iċken frammenti miksura mill-proċess tat-tħin tar-ross, normalment madwar kwart tad-daqs tal-qamħ sħiħ.

Lamtu

1.6.17

Raħs tar-ross

Prodott li jikkonsisti prinċipalment mill-embriju mneħħi matul il-proċess tat-tħin tar-ross u separat min-nuħħala.

Xaħam mhux raffinat

Proteina mhux raffinata

1.6.18

Espellatur tar-raħs tar-ross

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tar-raħs tar-ross li miegħu jkunu għadhom imwaħħla l-endosperma u l-qxur taż-żerriegħa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

1.6.19

Smida tar-raħs tar-ross

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tar-raħs tar-ross li miegħu jkunu għadhom imwaħħla l-endosperma u l-qxur taż-żerriegħa.

Proteina mhux raffinata

1.6.20

Proteina tar-ross

Prodott tal-produzzjoni tal-lamtu tar-ross mir-ross miksur, miksub bit-tħin fl-imxarran, it-tgħarbil, is-separazzjoni, il-konċentrazzjoni u t-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

1.6.21

Għalf likwidu tar-ross illostrat

Prodott likwidu konċentrat tat-tħin fl-imxarrab u t-tgħarbil tar-ross.

Lamtu

1.7.1

Segala

Qmuħ ta’ Secale cereale L.

 

1.7.2

Granza tas-segala

Prodott tal-manifattura tad-dqiq, miksub mis-segala mgħarbula. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-endosperma, bi frammenti fini tal-qxur ta’ barra u ftit partijiet mixxellanji tal-qamħ.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

1.7.3

Għalf tas-segala

Prodott tal-manifattura tad-dqiq, miksub mis-segala mgħarbula. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra, u minn partiċelli tal-qamħ li minnhom ikun tneħħa anqas endosperma min-nuħħala tas-segala.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

1.7.4

Nuħħala tas-segala

Prodott tal-manifattura tad-dqiq, miksub mis-segala mgħarbula. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra, u minn partiċelli tal-qamħ li minnhom ikun tneħħa l-maġġoranza tal-endosperma.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

1.8.1

Sorgu; [Milo]

Qmuħ/żerriegħa ta’ Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Sorgu abjad

Qmuħ tas-Sorgu abjad

 

1.8.3

Għalf tal-glutina tas-sorgu

Prodott imnixxef miksub bis-separazzjoni tal-lamtu tas-sorgu. Jikkonsisti prinċipalment min-nuħħala u kwantità żgħira ta’ glutina. Il-prodott jista' jinkludi wkoll residwi mnixxfa tal-ilma tal-maċerazzjoni u jista' jkun miżjud ir-raħs

Proteina mhux raffinata

1.9.1

Spelt

Qmuħ tal-ispelt Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Nuħħala tal-ispelt

Prodott tal-manifattura tad-dqiq tal-ispelt. Jikkonsisti prinċipalment mill-qxur ta’ barra u ftit frammenti tar-raħs tal-ispelt, bi ftit partiċelli tal-endosperma.

Fibra mhux raffinata

1.9.3

Qxur tal-ispelt

Prodott miksub matul it-tqaxxir tal-qmuħ tal-ispelt.

Fibra mhux raffinata

1.9.4

Granza tal-ispelt

Prodott miksub matul l-ipproċessar tal-ispelt mgħarbul u mqaxxar fi dqiq tal-ispelt. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-endosperma bi frammenti fini tal-qxur ta’ barra u ftit ċereali mgħarbula.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.10.1

Tritikali

Qmuħ ta’ Triticum X Secale cereale L. Ibridu.

 

1.11.1

Qamħ

Qmuħ ta’ Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. u speċijiet oħra ta’ qamħ. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.11.2

Għeruq primarji tal-qamħ

Prodott mill-ġerminazzjoni tal-qamħ tal-immaltjar u mit-tindif tal-malt li jikkonsisti minn għeruq primarji, partiċelli fini taċ-ċereali, ħlifiet u qmuħ immaltjati żgħar u miksura.

 

1.11.3

Qamħ, preġelatinizzat

Prodott miksub minn qamħ mitħun jew miksur permezz ta’ trattament f'kondizzjonijiet umdi u sħan u taħt pressa.

Lamtu

1.11.4

Granza tal-qamħ

Prodott tal-manifattura tad-dqiq miksub minn ċereali mgħarbula tal-qamħ jew spelt imqaxxar. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-endosperma bi frammenti fini tal-qxur ta’ barra u ftit ċereali mgħarbula.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

1.11.5

Laqx tal-qamħ

Prodott miksub bit-trattament bil-fwar u t-trembil tal-qamħ mingħajr ħliefa. Jista' jkun fih proporzjon żgħir ta’ ħlifiet tal-qamħ. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.11.6

Għalf tal-qamħ

Prodott tal-manifattura tad-dqiq jew tal-malt miksub minn qmuħ mgħarbula jew spelt mingħajr ħliefa. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra u minn partiċelli ta’ qamħ li minnhom ikun tneħħa anqas endosperma min-nuħħala tal-qamħ.

Fibra mhux raffinata

1.11.7

Nuħħala tal-qamħ (8)

Prodott tal-manifattura tad-dqiq jew tal-malt miksub minn qmuħ mgħarbula jew spelt mingħajr ħliefa. Jikkonsisti prinċipalment minn frammenti tal-qxur ta’ barra u minn partiċelli ta’ qamħ li minnhom ikun tneħħa l-maġġoranza tal-endosperma.

Fibra mhux raffinata

1.11.8

Partiċelli tal-qamħ iffermentat immaltjat

Prodott miksub permezz ta’ proċess li jikkombina l-immaltjar u l-fermentazzjoni tal-qamħ u n-nuħħala tal-qamħ. Il-prodott imbagħad jiġi mnixxef u mitħun.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

1.11.10

Fibra tal-qamħ

Fibra estratta mill-ipproċessar tal-qamħ. Jikkonsisti prinċipalment minn fibra.

Indewwa, jekk < 60 % jew > 80 %

Jekk l-indewwa hija < 60 %:

Fibra mhux raffinata

1.11.11

Raħs tal-qamħ

Prodott tat-tħin tad-dqiq li jikkonsisti essenzjalment minn raħs tal-qamħ, imrembel jew xort'oħra, li jibgħu mwaħħlin miegħu frammenti tal-endosperma u tal-qoxra ta’ barra.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

1.11.12

Raħs tal-qamħ, fermentat

Prodott tal-fermentazzjoni tar-raħs tal-qamħ, b'mikroorganiżmi inattivati.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

1.11.13

Espellatur tar-raħs tal-qamħ

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tar-raħs tal-qamħ (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. u speċijiet oħra ta’ qamħ u spelt mingħajr ħliefa (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) li jistgħu jibqgħu imwaħħlin miegħu partijiet tal-endosperma u tal-qxur taż-żerriegħa.

Proteina mhux raffinata

1.11.15

Proteina tal-qamħ

Proteina tal-qamħ estratta matul il-produzzjoni tal-lamtu jew tal-etanol, tista' tkun parzjalment idrolizzata

Proteina mhux raffinata

1.11.16

Għalf tal-glutina tal-qamħ

Prodott tal-manifattura tal-lamtu u tal-glutina tal-qamħ. Jikkonsisti minn nuħħala, li minnha jista' jkun tneħħa parzjalment ir-raħs. Jistgħu jiġu miżjuda partiċelli li jinħallu tal-qamħ, qamħ miksur u prodotti oħra derivati mil-lamtu u mir-raffinar tal-prodotti tal-lamtu.

Indewwa, jekk < 45 % jew > 60 %

Jekk l-indewwa hija < 45 %:

Proteina mhux raffinata

Lamtu

1.11.18

Glutina vitali tal-qamħ

Proteina tal-qamħ karatterizzata b'viskoelastiċità għolja kif idratata, b'minimu ta’ 80 % proteina (Nx6.25) u massimu ta’ 2 % rmied fuq sustanza niexfa.

Proteina mhux raffinata

1.11.19

Lamtu tal-qamħ likwidu

Prodott miksub mill-produzzjoni tal-lamtu/glukożju u l-glutina mill-qamħ.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 85 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Lamtu

1.11.20

Lamtu tal-qamħ li fih il-proteina, parzjalment mingħajr zokkor

Prodott miksub matul il-produzzjoni tal-lamtu tal-qamħ li jikkonsisti l-aktar minn lamtu parzjalment biz-zokkor, il-proteini li jinħallu u partijiet oħra li jinħallu tal-endosperma.

Proteina mhux raffinata

Lamtu

Zokkor totali kkalkulat bħala sukrożju.

1.11.21

Partiċelli li jinħallu tal-qamħ

Prodott tal-qamħ miksub wara l-estrazzjoni fl-imxarrab tal-proteini u tal-lamtu. Jista' jkun idrolizzat.

Indewwa jekk < 55 % jew > 85 %

Jekk l-indewwa hija < 55 %:

Proteina mhux raffinata

1.11.22

Konċentrat tal-ħmira tal-qamħ

Prodott sekondarju mxarrab li jiġi rilaxxat wara l-fermentazzjoni tal-lamtu tal-qamħ għall-produzzjoni tal-alkoħol.

Indewwa, jekk < 60 % jew > 80 %

Jekk l-indewwa hija < 60 %:

Proteina mhux raffinata

1.11.23

Partiċelli mgħarbula tal-qamħ tal-immaltjar

Prodott mit-tindif tal-qamħ tal-immaltjar li jikkonsisti minn partiċelli żgħar tal-qamħ tal-immaltjar u frazzjonijiet tal-partiċelli tal-qamħ tal-immaltjar miksura separati qabel il-proċess tal-immaltjar.

Fibra mhux raffinata

1.11.24

Qamħ tal-immaltjar u partiċelli fini tal-malt

Partiċelli fini taċ-ċereali aspirati mill-operazzjonijiet tat-trasferiment tal-qmuħ.

Fibra mhux raffinata

1.11.25

Ħliefa tal-qamħ tal-immaltjar

Prodott mit-tindif tal-qamħ tal-immaltjar li jikkonsisti minn frazzjonijiet tal-ħliefa u partiċelli fini.

Fibra mhux raffinata

1.12.2

Dqiq tal-qamħ (9)

Dqiq mit-tħin tal-qmuħ.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

1.12.3

Konċentrat tal-proteini tal-qmuħ (9)

Konċentrat u prodott imnixxef miksub mill-qamħ wara t-tneħħija tal-lamtu matul il-fermentazzjoni tal-ħmira.

Proteina mhux raffinata

1.12.4

Partiċelli taċ-ċereali mgħarbula (9)

Residwu mit-tgħarbil taċ-ċereali u l-malt.

Fibra mhux raffinata

1.12.5

Raħs taċ-ċereali (9)

Prodott tat-tħin tad-dqiq u tal-manifattura tal-lamtu li jikkonsisti prinċipalment minn raħs tal-qamħ, imrembel jew xort'oħra, li miegħu jistgħu jibqgħu mwaħħlin frammenti tal-endosperma u tal-qxur ta’ barra.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

1.12.6

Xropp tal-likwidu tal-iskart tal-ispent (9)

Prodott tal-qamħ miksub permezz tal-evaporazzjoni tal-konċentrat tal-likwidu tal-iskart tal-ispent mill-fermentazzjoni u d-distillazzjoni tal-qamħ użat fil-produzzjoni tal-ispirtu tal-qamħ.

Indewwa, jekk < 45 % jew > 70 %

Jekk l-indewwa hija < 45 %:

Proteina mhux raffinata

1.12.7

Qmuħ tad-distillazzjoni niedja (9)

Prodott niedi prodott bħala frazzjoni solida permezz taċ-ċentrifugazzjoni u/jew tal-filtrazzjoni tal-likwidu tal-iskart tal-ispent mill-qmuħ fermentati u distillati wżati fil-produzzjoni tal-ispirtu tal-qamħ.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 88 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Proteina mhux raffinata

1.12.8

Partiċelli li jinħallu tad-Distillazzjoni konċentrati (9)

Prodott niedi mill-produzzjoni tal-alkoħol bid-distillazzjoni ta’ polpa tal-qamħ u xropp taz-zokkor wara separazzjoni preċedenti tan-nuħħala u l-glutina.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 88 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

1.12.9

Qmuħ u partiċelli li jinħallu tad-distillazzjoni (9)

Prodott miksub matul il-produzzjoni tal-alkoħol bid-distillazzjoni tal-polpa tal-qmuħ u/jew prodotti oħra lamtużi u biz-zokkor. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Indewwa, jekk < 60 % jew > 80 %

Jekk l-indewwa hija < 60 %:

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.12.10

Qmuħ imnixxfa tad-distillazzjoni (9)

Prodott tad-distillazzjoni tal-alkoħol miksub bit-tnixxif tar-residwi solidi ta’ qmuħ iffermentati. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.12.11

Qmuħ somor tad-distillazzjoni (9) [Qmuħ imnixxfa u partiċelli li jinħallu tad-distillazzjoni] (9)

Prodott tad-distillazzjoni tal-alkoħol miksub bit-tnixxif tar-residwi solidi tal-qmuħ fermentati li magħhom ġie miżjud xropp tal-pot ale jew likwidu tal-iskart tal-ispent evaporat. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

1.12.12

Qmuħ tal-birra

Prodott tal-manifattura tal-birra kompost minn residwi ta’ ċereali mmaltjati u mhux immaltjat u prodotti oħra lamtużi, li jista' jkun fihom materjali tal-ħops. Tipikament ikkummerċjalizzat f'kondizzjoni niedja iżda jista' jkun mibjugħ ukoll f'forma mnixxfa.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 88 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Proteina mhux raffinata

1.12.13

Fond

Prodott solidu tal-produzzjoni tal-whisky mix-xgħir Jikkonsisti mir-residwi mill-estrazzjoni bil-misħun tax-xgħir immaltjat. Tipikament ikkummerċjalizzat fil-forma niedja wara l-estratt ikun tneħħa bil-gravità.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 88 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Proteina mhux raffinata

1.12.14

Qmuħ tal-filtrazzjoni tal-polpa

Prodott solidu miksub permezz tal-produzzjoni tal-birra, l-estratt tal-malt u l-ispirtu tal-wiski. Jikkonsisti mir-residwi tal-estrazzjoni bil-misħun tal-malt mitħun u possibbilment żidiet oħra taz-zokkor jew lamtużi. Tipikament ikkummerċjalizzat fil-forma niedja wara li l-estratt ikun tneħħa bl-ippressar.

Indewwa, jekk < 65 % jew > 88 %

Jekk l-indewwa hija < 65 %:

Proteina mhux raffinata

1.12.15

Pot ale

Il-prodott li jibqa fil-maqtra mill-ewwel distillazzjoni ta’ distillerija tal-malt.

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

1.12.16

Xropp tal-pot ale

Prodott mill-ewwel distillazzjoni ta’ distillerija tal-malt prodott bl-evaporazzjoni tal-pot ale li jibqa' fil-maqtra.

Indewwa, jekk < 45 % jew > 70 %

Jekk l-indewwa hija < 45 %:

Proteina mhux raffinata


2.   Żrieragħ taż-żejt, frott taż-żejt, u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

2.1.1

Espellatur tal-babassu

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-varjetajiet tal-Orbignya tal-ġewż tal-palm tal-Babassu.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.2.1

Żerriegħa tal-camelina

Żerriegħa tal-Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Camelina, espellatur

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tal-Camelina.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.2.3

Smida tal-Camelina

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana tal-espellatur taż-żerriegħa tal-Camelina.

Proteina mhux raffinata

2.3.1

Ħliefa tal-kawkaw

Teguments tal-fażola mnixxfa u nkaljata ta’ Theobroma cacao L.

Fibra mhux raffinata

2.3.2

Qxur tal-kawkaw

Prodott miksub bl-ipproċessar tal-fażola tal-kawkaw.

Fibra mhux raffinata

Proteina mhux raffinata

2.3.3

Smida tal-kawkaw, parzjalment dekortikata

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tal-fażola tal-kawkaw Theobroma cacao L. imnixxfa u inkaljata li minnha tneħħiet parti mill-ħliefa.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.4.1

Espellatur tal-kopra

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-qalba niexfa (endosperma) u l-ħliefa ta’ barra (tegument) taż-żerriegħa tal-palm tal-ġewż tal-Indi. Cocos nucifera L.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.4.2

Kopra, espellatur idrolizzat

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar u l-idrolizzazzjoni enżimatika tal-qalb imnixxfa (endosperma) u l-ħliefa ta’ barra (tegument) taż-żerriegħa tal-palm tal-ġewż tal-Indi Cocos nucifera L.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.4.3

Smida tal-kopra

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tal-qalba mnixxfa (endosperma) u l-ħliefa ta’ barra (tegument) taż-żerriegħa tal-palm tal-ġewż tal-Indi.

Proteina mhux raffinata

2.5.1

Żerriegħa tal-qoton

Żerriegħa ta’ Gossypium spp. li minnha jkunu tneħħew il-fibri. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.5.2

Smida taż-żerriegħa tal-qoton, parzjalment dekortikata

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni taż-żrieragħ tal-qoton li minnhom ikunu tneħħew il-fibri u partijiet tal-ħliefa.

(Fibra mhux raffinata massima ta’ 22.5 % fil-materja niexfa). Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.5.3

Espellatur taż-żerriegħa tal-qoton

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żrieragħ tal-qoton li minnhom ikunu tneħħew il-fibri.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

2.6.1

Espellatur tal-karawett, parzjalment dekortikat

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-karawett Arachis hypogaea L. parzjalment dekortikat u speċijiet oħra tal-Arachis.

(Kontenut massimu ta’ fibra mhux raffinata ta’ 16 % fil-materja niexfa)

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.6.2

Smida tal-karawett, parzjalment dekortikat

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tal-espellatur tal-karawett parzjalment dekortikat.

(Kontenut massimu ta’ fibra mhux raffinata ta’ 16 % fil-materja niexfa)

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.6.3

Espellatur tal-karawett, dekortikat

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-karawett dekortikat.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.6.4

Smida tal-karawett, dekortikata

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tal-espellatur tal-karawett dekortikat.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.7.1

Espellatur tal-Kapok

Prodott tal-manifattura taż-żejt miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tal-Kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.8.1

Kittien

Żerriegħa tal-kittien Linum usitatissimum L. (Purità botanika minima ta’ 93 %) bħala kittien sħiħ, iċċattjat jew mitħun. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.8.2

Espellatur tal-kittien

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-kittien. (Purità botanika minima ta’ 93 %)

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.8.3

Smida tal-kittien

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana tal-espellatur tal-kittien.

Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat jew mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.9.1

Nuħħala tal-mustarda

Prodott tal-manifattura tal-mustarda (Brassica juncea L.). Jikkonsisti minn frammenti tal-qxur ta’ barra u partiċelli tal-qam.

Fibra mhux raffinata

2.9.2

Smida taż-żerriegħa tal-mustarda

Prodott miksub bl-estrazzjoni taż-żejt tal-mustarda volatili miż-żerriegħa tal-mustarda.

Proteina mhux raffinata

2.10.1

Żerriegħa tan-niger

Żerriegħa tal-pjanta tan-niger Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Espellatur taż-żerriegħa tan-niger

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tal-pjanta tal-ġulġlien (Rmied li ma jinħallx fil-HCl: massimu ta’ 3.4 %).

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.11.1

Polpa taż-żebbuġ

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni taż-żebbuġ ippressat Olea europea L. separat sa fejn possibbli mill-partijiet tal-qalba.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

2.12.1

Espellatur tal-qalba tal-palma

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-qlub tal-palma Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) li minnhom tkun tneħħiet kemm jista' jkun il-qoxra iebsa.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

2.12.2

Smida tal-qlub tal-palma

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tal-qlub tal-palma li minnhom tkun tneħħiet kemm jista' jkun possibbli l-qoxra iebsa.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.13.1

Żerriegħa tal-qara ħamra u tal-qara.

Żerriegħa tal-Cucurbita pepo L. u tal-pjanti tal-ġenus Cucurbita.

 

2.13.2

Espellatur taż-żerriegħa tal-qara ħamra u tal-qara

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa ta’ Cucurbita pepo u tal-pjanti tal-ġenus Cucúrbita.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

2.14.1

Smida taż-żerriegħa tar-rapa (10)

Żerriegħa tar-rapa Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., tal-Indian sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz u tar-rapa Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Purità botanika minima ta’ 94 %) Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.14.2

Żerriegħa tar-rapa, espellatur

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tar-rapa. Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat jew mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.14.3

Smida taż-żerriegħa tar-rapa

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana tal-espellatur taż-żerriegħa tar-rapa. Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat jew mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.14.4

Żerriegħa tar-rapa, estruża

Prodott miksub mir-rapa sħiħa permezz ta’ trattament f'kondizzjoijiet umdi u sħan u taħt pressa li jżid il-ġelatinizzazzjoni tal-lamtu. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.14.5

Konċentrat tal-proteina taż-żerriegħa tar-rapa

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bis-separazzjoni tal-frazzjoni tal-proteina tal-espellatur taż-żerriegħa tar-rapa jew taż-żerriegħa tar-rapa.

Proteina mhux raffinata

2.15.1

Żerriegħa tal-għosfor

Żerriegħa tal-għosfor Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Smida taż-żerriegħa tal-għosfor, parzjalment dekortikata

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni taż-żerriegħa tal-għosfor parzjalment dekortikata.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.15.3

Qxur tal-għosfor

Prodott miksub bit-tqaxxir taż-żerriegħa tal-għosfor.

Fibra mhux raffinata

2.16.1

Żerriegħa tal-ġulġlien

Żerriegħa ta’ Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Żerriegħa tal-ġulġlien, parzjalment imqaxxra

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bit-tneħħija ta’ parti tal-ħliefa.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.17.2

Qxur tal-ġulġlien

Prodott miksub matul it-tqaxxir taż-żerriegħa tal-ġulġlien.

Fibra mhux raffinata

2.17.3

Espellatur taż-żerriegħa tal-ġulġlien

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tal-pjanta tal-ġulġlien (Rmied li ma jinħallx fil-HCl: massimu ta’ 5 %).

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

2.18.1

Fażola tas-sojja inkaljata

Fażola tas-sojja (Glycine max. L. Merr.) soġġetta għal trattament xieraq bis-sħana. (Attività massima tal-urease ta’ 0,4 mg N/g × min.). Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.18.2

Espellatur tal-fażola tas-sojja

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tas-sojja.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.18.3

Smida tal-fażola tas-sojja

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja wara l-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana. (Attività massima tal-urease ta’ 0,4 mg N/g × min.).

Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat jew ta’ għajnuniet oħra tal-filtrazzjoni mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

jekk > 8 % fil-materja niexfa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.18.4

Smida tal-fażola tas-sojja, mqaxxra

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja mqaxxra wara l-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana. Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni, (Attività massima tal-urease ta’ 0,5 mg N/g × min.) Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.18.5

Qxur tal-fażola tas-sojja

Prodott miksub matul it-tqaxxir tal-fażola tas-sojja.

Fibra mhux raffinata

2.18.6

Fażola tas-sojja, estruża

Prodott miksub mill-fażola tas-sojja permezz ta’ trattament f'kondizzjonijiet umdi u sħan u taħt pressa li jżid il-ġelatinizzazzjoni tal-lamtu. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.18.7

Konċentrat tal-proteina tal-fażola tas-sojja

Prodott miksub minn fażola tas-sojja mqaxxra u mingħajr xaħam, wara l-fermentazzjoni jew estrazzjoni oħra għat-tnaqqis tal-livell tal-estratt ħieles min-nitroġenu.

Proteina mhux raffinata

2.18.8

Polpa tal-fażola tas-sojja; [Smida tal-fażola tas-sojja]

Prodott miksub matul l-estrazzjoni tal-fażola tas-sojja għall-preparazzjoni tal-ikel.

Proteina mhux raffinata

2.18.9

Melassa tal-fażola tas-sojja

Prodott miksub matul l-ipproċessar tal-fażola tas-sojja.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

2.18.10

Prodott sekondarju mill-preparazzjoni tal-fażola tas-sojja

Prodotti miksuba matul l-ipproċessar tal-fażola tas-sojja għall-kisba ta’ preparazzjonijiet tal-ikel tal-fażola tas-sojja.

Proteina mhux raffinata

2.19.1

Żerriegħa tal-ġirasol

Żerriegħa tal-ġirasol Helianthus annuus L. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.19.2

Espellatur taż-żerriegħa tal-ġirasol

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tal-ġirasol.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.19.3

Smida taż-żerriegħa tal-ġirasol

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana tal-espellatur taż-żerriegħa tal-ġirasol. Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat jew mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

2.19.4

Smida taż-żerriegħa tal-ġirasol, imqaxxra

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni u t-trattament xieraq bis-sħana tal-espellatur taż-żerriegħa tal-ġirasol li minnu tneħħiet parzjalment jew kompletament il-ħliefa. Jista' jkun fih massimu ta’ 1 % ta’ trab tal-ibbliċjar użat mill-impjanti integrati tat-tħin u tar-raffinar jew ta’ għajnuniet tal-filtrazzjoni.

(Fibra mhux raffinata massima ta’ 27,5 % fil-materja niexfa).

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.19.5

Qxur taż-żerriegħa tal-ġirasol

Prodott miksub bit-tqaxxir taż-żerriegħa tal-ġirasol.

Fibra mhux raffinata

2.20.1

Żejt u xaħam tal-ħxejjex (11)

Żejt u xaħam miksuba mill-pjanti (minbarra żejt ir-rignu mill-pjanta ricinus), tista' titneħħilu l-gomma, jiġi raffinat u/jew idroġenizzat.

Indewwa, jekk > 1 % <

2.21.1

Leċitini mhux raffinati

Fosfolipidi miksuba matul it-tneħħija tal-gomma miż-żejt mhux raffinat miż-żerriegħa taż-żejt u l-frott taż-żejt.

 

2.22.1

Żerriegħa tal-qanneb

Żerriegħa tal-qanneb Cannabis sativa L. ikkontrollata b'kontenut massimu ta’ THC skont il-leġiżlazzjoni tal-UE.

 

2.22.2

Espellatur tal-qanneb

Prodott tal-manifattura taż-żejt miksub bl-ippressar taż-żerriegħa tal-qanneb.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

2.22.3

Żejt tal-qanneb

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-ippressar tal-pjanta u taż-żerriegħa tal-qanneb.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

2.23.1

Żerriegħa tal-peprin

Żerriegħa ta’ Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Smida tal-peprin

Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub bl-estrazzjoni tal-espellatur taż-żerriegħa tal-peprin.

Proteina mhux raffinata


3.   Żrieragħ tal-legumi u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

3.1.1

Fażola, inkaljata

Żerriegħa ta’ Phaseolus spp. jew Vigna spp. sottomessa għal trattament xieraq bis-sħana. Tista' tkun protetta mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

3.1.2

Konċentrat tal-proteina tal-fażola

Prodott miksub mill-ilma tal-frott tal-fażola separat, waqt il-produzzjoni tal-lamtu.

Proteina mhux raffinata

3.2.1

Ħarrub, imnixxef

Frott imnixxef tas-siġra tal-ħarrub Ceratonia siliqua L.

Fibra mhux raffinata

3.2.3

Imwieżeb tal-ħarrub, imnixxfa

Prodott miksub mit-tħin tal-frott imnixxef (imwieżeb) tas-siġra tal-ħarrub u li minnhom ikun tneħħa l-ħarrub.

Fibra mhux raffinata

3.2.4

Smida tal-imwieżeb tal-ħarrub imnixxfa, mikronizzata

Prodott miksub bil-mikronizzazzjoni tal-frott imnixxef tas-siġra tal-ħarrub li minnu jkun tneħħa l-ħarrub.

Fibra mhux raffinata

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

3.2.5

Raħs tal-ħarrub

Raħs tal-ħarrub Proteina mhux raffinata

Proteina mhux raffinata

3.2.6

Espellatur tar-raħs tal-ħarrub

Prodott tal-manifattura taż-żejt miksub bl-ippressar tar-raħs tal-ħarrub.

Proteina mhux raffinata

3.2.7

Ħarrub (żerriegħa)

Fażola tas-siġra tal-ħarrub.

Fibra mhux raffinata

3.3.1

Ċiċri

Żerriegħa ta’ Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Ervil

Żerriegħa ta’ Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Żerriegħa tal-fenugreek

Żerriegħa tal-fenugreek (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Smida tal-guar

Prodott miksub wara l-estrazzjoni tal-muċilaġni miż-żerriegħa tal-fażola tal-guar Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Proteina mhux raffinata

3.6.2

Smida tar-raħs tal-guar

Prodott mill-estrazzjoni tal-muċilaġni mir-raħs taż-żerriegħa tal-fażola tal-guar.

Proteina mhux raffinata

3.7.1

Fażola taż-żwiemel

Żerriegħa ta’ Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. and var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Laqx tal-fażola taż-żwiemel

Prodott miksub mit-trattament bil-fwar u t-trembil tal-fażola taż-żwiemel imqaxxra.

Lamtu

Proteina mhux raffinata

3.7.3

Fażola taż-żwiemel bil-qoxra interna; [Qxur tal-fażola tas-sojja]

Prodott miksub matul it-tqaxxir taż-żerriegħa tal-fażola taż-żwiemel, li jikkonsisti l-aktar mill-qxur ta’ barra

Fibra mhux raffinata

Proteina mhux raffinata

3.7.4

Fażola taż-żwiemel, imqaxxra

Prodott miksub matul it-tqaxxir taż-żrieragħ tal-fażola taż-żwiemel, li jikkonsisti l-aktar mill-qlub tal-fażola taż-żwiemel.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

3.7.5

Proteina tal-fażola taż-żwiemel

Prodott miksub bit-tħin u l-frazzjonament bl-arja tal-fażola taż-żwiemel.

Proteina mhux raffinata

3.8.1

Għads

Żerriegħa ta’ Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Qxur tal-għads

Prodott miksub matul il-proċess tat-tqaxxir tal-għads.

Fibra mhux raffinata

3.9.1

Lupini ħelwin

Żerriegħa ta’ Lupinus spp. baxxi fil-kontenut taż-żerriegħa qarsa.

 

3.9.2

Lupini ħelwin, imqaxxra

Żerriegħa tal-lupin imqaxxra.

Proteina mhux raffinata

3.9.3

Lupini bil-qoxra interna; [qxur tal-lupin]

Prodott miksub matul it-tqaxxir taż-żerriegħa tal-lupin, li jikkonsisti l-aktar minn qxur ta’ barra.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

3.9.4

Polpa tal-lupin

Prodott miksub wara l-estrazzjoni tal-komponenti tal-lupin.

Fibra mhux raffinata

3.9.5

Granza tal-lupin

Prodott miksub matul il-manifattura tad-dqiq tal-lupin mil-lupin. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-kotiledon, u sa ċertu punt, minn qxur.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

3.9.6

Proteina tal-lupin

Prodott miksub mill-ilma tal-frott tal-lupin separat waqt il-produzzjoni tal-lamtu, jew wara t-tħin u l-frazzjonament bl-arja.

Proteina mhux raffinata

3.9.7

Smida tal-proteina tal-lupin

Prodott tal-ipproċessar tal-lupin għall-produzzjoni ta’ smida b'ħafna proteini.

Proteina mhux raffinata

3.10.1

Fażola tal-mung

Fażola ta’ Vigna radiata L.

 

3.11.1

Piżelli

Qmuħ ta’ Pisum spp. Jista' jkun protett mill-kirxa.

Metodu ta’ protezzjoni mill-kirxa, jekk applikabbli

3.11.2

Nuħħala tal-piżelli

Prodott miksub matul il-manifattura tas-smida tal-piżelli. Huwa kompost l-aktar minn qxur imneħħija matul it-tqaxxir u t-tindif tal-piżelli.

Fibra mhux raffinata

3.11.3

Laqx tal-piżelli

Prodott miksub bit-trattament bil-fwar u t-trembil taż-żerriegħa mqaxxra tal-piżelli.

Lamtu

3.11.4

Dqiq tal-piżelli

Prodott miksub matul it-tħin tal-piżelli.

Proteina mhux raffinata

3.11.5

Qxur tal-piżelli

Prodott miksub matul il-manifattura tas-smida tal-piżelli mill-piżelli. Huwa kompost l-aktar minn qxur imneħħija matul it-tqaxxir u t-tindif u, sa ċertu punt, tal-endosperma.

Fibra mhux raffinata

3.11.6

Piżelli, mqaxxra

Żerriegħa tal-piżelli mqaxxra

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

3.11.7

Granza tal-piżelli

Prodott miksub matul il-manifattura tad-dqiq tal-piżelli. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-kotiledon, u sa ċertu punt, minn qxur.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

3.11.8

Partiċelli mgħarbula tal-piżelli

Frazzjoni tal-piżelli li tibqa' wara l-proċess tat-tgħarbil.

Fibra mhux raffinata

3.11.9

Proteina tal-piżelli

Prodott miksub mill-ilma tal-frott tal-piżelli separat waqt il-produzzjoni tal-lamtu, jew wara t-tħin u l-frazzjonament bl-arja.

Proteina mhux raffinata

3.11.10

Polpa tal-piżelli

Prodott miksub mill-estrazzjoni fl-imxarrab tal-lamtu u l-proteini mill-piżelli. Huwa kompost l-aktar minn fibra interna u lamtu.

Indewwa jekk < 70 % jew > 85 %

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3.5 % tal-materja niexfa

3.11.11

Partiċelli li jinħallu tal-piżelli

Prodott miksub mill-estrazzjoni fl-imxarrab tal-lamtu u l-proteini mill-piżelli. Huwa kompost l-aktar minn proteini li jinħallu u oligosakkaridi.

Indewwa jekk < 60 % jew > 85 %

Zokkor totali

Proteina mhux raffinata

3.11.12

Fibra tal-piżelli

Prodott miksub bl-estrazzjoni wara t-tħin u t-tgħarbil tal-piżelli mqaxxra.

Fibra mhux raffinata

3.12.1

Ġulbiena

Żerriegħa ta’ Vicia sativa L. var sativa u varjetajiet oħra.

 

3.13.1

Ċiċerkja (12)

Żerriegħa ta’ Lathyrus sativus L. sottomessa għal trattament xieraq bis-sħana.

 

3.14.1

Monantha vetch

Żerriegħa ta’ Vicia monanthos Desf

 


4.   Tuberi, għeruq, u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

4.1.1

Pitrava taz-zokkor

Għeruq ta’ Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Truf ta’ fuq u t'isfel tal-pitravi taz-zokkor

Prodott frisk tal-manifattura taz-zokkor li jikkonsisti l-aktar minn biċċiet imnaddfa tal-pitravi taz-zokkor li fihom jew ma fihomx partijiet tal-weraq tal-pitrava.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 5 % tal-materja niexfa

Indewwa jekk < 50 %

4.1.3

Zokkor (tal-pitravi) [sukrożju]

Zokkor estratt mill-pitravi taz-zokkor bl-użu tal-ilma.

Sukrożju

4.1.4

Melassa tal-pitravi (taz-zokkor)

Prodott ta’ xropp miksub matul il-manifattura jew ir-raffinar taz-zokkor mill-pitravi taz-zokkor.

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

Indewwa, jekk > 28 % <

4.1.5

Melassa tal-pitravi (taz-zokkor), parzjalment mingħajr zokkor u/jew betaina

Prodott miksub wara estrazzjoni ulterjuri bl-użu tal-ilma tas-sukrożju u/jew tal-betaina mill-melassa tal-pitravi taz-zokkor.

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

Indewwa, jekk > 28 %

4.1.6

Melassa tal-iżomaltulożju

Frazzjoni mhux kristallizzata mill-manifattura tal-iżomaltulożju bil-konverżjoni enżimatika tas-sukrożju mill-pitravi taz-zokkor.

Indewwa jekk > 40 %

4.1.7

Polpa niedja tal-pitravi taz-zokkor

Prodott tal-manifattura taz-zokkor li jikkonsisti minn biċċiet tal-pitravi taz-zokkor estratti bl-ilma. Kontenut minimu ta’ ndewwa: 82 %. Il-kontenut taz-zokkor huwa baxx u jonqos lejn iż-żero minħabba l-fermentazzjoni (tal-aċidu lattiku).

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 5 % tal-materja niexfa

Indewwa, jekk < 82 % jew > 92 %

4.1.8

Polpa ppressata tal-pitravi taz-zokkor

Prodott tal-manifattura taz-zokkor li jikkonsisti minn biċċiet tal-pitravi taz-zokkor estratti bl-ilma u ppressati b'mod mekkaniku. Kontenut massimu ta’ ndewwa: 82 %. Il-kontenut taz-zokkor huwa baxx u jonqos lejn iż-żero minħabba l-fermentazzjoni (tal-aċidu lattiku).

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 5 % tal-materja niexfa

Indewwa jekk < 65 % jew > 82 %

4.1.9

Polpa ppressata tal-pitravi taz-zokkor, bil-melassa

Prodott tal-manifattura taz-zokkor li jikkonsisti minn biċċiet tal-pitravi taz-zokkor estratti bl-ilma u ppressati b'mod mekkaniku bil-melassa miżjuda. Kontenut massimu ta’ ndewwa: 82 %. Il-kontenut taz-zokkor jonqos minħabba l-fermentazzjoni (tal-aċidu lattiku).

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 5 % tal-materja niexfa

Indewwa jekk < 65 % jew > 82 %

4.1.10

Polpa mnixxfa tal-pitravi taz-zokkor

Prodott tal-manifattura taz-zokkor li jikkonsisti minn biċċiet tal-pitravi taz-zokkor estratti bl-ilma u mnixxfa.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju, jekk > 10,5 %

4.1.11

Polpa mnixxfa tal-pitravi taz-zokkor, bil-melassa

Prodott tal-manifattura taz-zokkor li jikkonsisti minn biċċiet tal-pitravi taz-zokkor estratti bl-ilma u mnixxfa bil-melassa miżjuda.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

4.1.12

Xropp taz-zokkor

Prodott miksub bl-ipproċessar taz-zokkor u/jew tal-melassa.

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

Indewwa, jekk > 35 % <

4.1.13

Biċċiet tal-pitravi taz-zokkor, mgħollija

Prodott tal-manifattura tax-xropp li jittiekel mill-pitravi taz-zokkor, li jista' jiġi ppressat jew imnixxef.

Jekk imnixxef:

rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Jekk ippressat:

 

rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 5 % tal-materja niexfa

 

Indewwa, jekk < 50 %

4.1.14

Frutto-oligosakkaridi

Prodott miksub miz-zokkor mill-pitravi taz-zokkor permezz ta’ proċess enżimatiku.

Indewwa jekk > 28 %

4.2.1

Meraq tal-għeruq tal-pitravi

Meraq mill-ippressar tal-pitravi (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) bil-konċentrazzjoni u l-pastorizzazzjoni sussegwenti, li jżomm it-togħma tipika tal-ħxejjex.

Indewwa jekk < 50 % jew > 60 %

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.3.1

Karrotti

Għeruq tal-karrotta safra jew ħamra Daucus carota L.

 

4.3.2

Qxur tal-karrotta, trattati bil-fwar

Prodott niedi mill-industrija tal-ipproċessar tal-karrotti li jikkonsisti mill-qxur imneħħija mill-għeruq tal-karrotti bit-trattament bil-fwar li magħhom jistgħu jiġu miżjuda flussi awżiljari ta’ lamtu ġelatinuż tal-karrotti. Kontenut massimu ta’ ndewwa: 97 %.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Indewwa, jekk < 87 % jew > 97 %

4.3.3

Skart tal-karrotti

Prodott niedi li jiġi rilaxxat permezz ta’ separazzjoni mekkanika fl-ipproċessar tal-karrotti u li jikkonsisti l-aktar minn karrotti u skart tal-karrotti mnixxfa. Il-prodott jista' jkun soġġett għal trattament bis-sħana. Kontenut massimu ta’ ndewwa: 97 %.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Indewwa, jekk < 87 % jew > 97 %

4.3.4

Laqx tal-karrotti

Prodott miksub bit-tqattigħ tal-laqx mill-għeruq tal-karrotti sofor jew ħomor, li jiġu sussegwentement imnixxfa.

 

4.3.5

Karrotti, mnixxfa

Għeruq tal-karrotti sofor jew ħomor irrispettivament mid-dehra tagħhom, li jiġu sussegwentement imnixxfa.

Fibra mhux raffinata

4.3.6

Għalf tal-karrotti, imnixxef

Prodott li jikkonsisti minn polpa interna u qxur ta’ barra li jiġu mnixxfa.

Fibra mhux raffinata

4.4.1

Għeruq taċ-ċikwejra

Għeruq ta’ Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Truf ta’ fuq u t'isfel taċ-ċikwejra

Prodott frisk mill-ipproċessar taċ-ċikwejra. Jikkonsisti l-aktar minn biċċiet imnaddfa taċ-ċikwejra u partijiet tal-weraq.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Indewwa jekk < 50 %

4.4.3

Żerriegħa taċ-ċikwejra

Żerriegħa ta’ Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Polpa ppressata taċ-ċikwejra

Prodott tal-manifattura tal-inulina mill-għeruq ta’ Cichorium intybus L. li jikkonsisti minn biċċiet estratti u ppressati b'mod mekkaniku taċ-ċikwejra. Il-karboidrati (li jinħallu) taċ-ċikwejra u l-ilma ġew imneħħija parzjalment.

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Indewwa jekk < 65 % jew > 82 %

4.4.5

Polpa mnixxfa taċ-ċikwejra

Prodott tal-manifattura tal-inulina mill-għeruq ta’ Cichorium intybus L. li jikkonsisti minn biċċiet estratti u ppressati b'mod mekkaniku taċ-ċikwejra u t-tnixxif sussegwenti. Il-karboidrati (li jinħallu) taċ-ċikwejra ġew estratti parzjalment.

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.4.6

Trab tal-għeruq taċ-ċikwejra

Prodott miksub bit-tqattigħ, bit-tnixxif u bit-tħin tal-għeruq taċ-ċikwejra.

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.4.7

Melassa taċ-ċikwejra

Prodott tal-ipproċessar taċ-ċikwejra, miksub matul il-produzzjoni tal-inulina u l-oligofruttożju.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk < 20 % jew > 30 %

4.4.8

Karfa tal-inbid taċ-ċikwejra

Prodott tal-ipproċessar taċ-ċikwejra, miksub matul ir-raffinar tal-inulina u l-oligofruttożju.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk < 30 % jew > 40 %

4.4.9

Inulina taċ-ċikwejra

Inulina hiija fruttan estratta mill-għeruq ta’ Cichorium intybus L.

 

4.4.10

Xropp tal-oligofruttożju

Prodott miksub bl-idroliżi parzjali tal-inulina minn Cichorium intybus L.

Indewwa jekk < 20 % jew > 30 %

4.4.11

Oligofruttożju, imnixxef

Prodott miksub bl-idroliżi parzjali tal-inulina minn Cichorium intybus L. u t-tnixxif sussegwenti.

 

4.5.1

Tewm, imnixxef

Trab abjad fl-isfar tat-tewm Allium sativum L. pur u mitħun.

 

4.6.1

Manjoc; [tapioca]; [cassava]

Għeruq ta’ Manihot esculenta Crantz, irrispettivament mid-dehra tagħhom.

Indewwa jekk < 60 % jew > 70 %

4.6.2

Manjoka, imnixxfa

Għeruq tal-Manjoka, irrispettivament mid-dehra tagħhom, li jiġu sussegwentement imnixxfa.

Lamtu

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.7.1

Polpa tal-basal

Prodott niedi li jiġi rilaxxat matul l-ipproċessar tal-basal (tal-ġenus Allium) u jikkonsisti kemm mill-qxur kif ukoll minn basal sħiħ. Jekk jiġi mill-proċess tal-produzzjoni taż-żejt tal-basal, jikkonsisti l-aktar minn fdalijiet imsajra tal-basal.

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.7.2

Basal, moqli

Biċċiet tal-basal imqaxxra u mfarrka li jiġu moqlija.

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

Xaħam mhux raffinat

4.8.1

Patata

Tuberi ta’ Solanum tuberosum L.

Indewwa jekk < 72 % jew > 88 %

4.8.2

Patata, imqaxxra

Patata li titneħħilha l-qoxra bl-użu ta’ trattament bil-fwar.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.8.3

Qxur tal-patata, trattati bil-fwar

Prodott niedi mill-industrija tal-ipproċessar tal-patata li jikkonsisti mill-qxur imneħħija bi trattament bil-fwar mit-tuberu tal-patata li magħhom jistgħu jiġu miżjuda flussi awżiljari ta’ lamtu ġelatinuż tal-patata. Jista' jiġi mgħaffeġ.

Indewwa jekk < 82 % jew > 93 %

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.8.4

Biċċiet maqtugħin tal-patata, nejjin

Prodott rilaxxat mill-patata matul il-preparazzjoni tal-prodotti tal-patata għall-konsum uman, li tista' tkun ġiet imqaxxra.

Indewwa jekk < 72 % jew > 88 %

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.8.5

Skart tal-patata

Prodott li jiġi rilaxxat permezz ta’ separazzjoni mekkanika fl-ipproċessar tal-patata u li jikkonsisti l-aktar minn patata u fdalijiet tal-patata mnixxfa. Il-prodott jista' jkun soġġett għal trattament bis-sħana.

Indewwa jekk < 82 % jew > 93 %

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3.5 % tal-materja niexfa

4.8.6

Patata, mgħaffġa

Prodott tal-patata mismuta jew mgħollija u mbagħad mgħaffġa.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.8.7

Laqx tal-patata

Prodott miksub bit-tnixxif rotatorju tal-patata trattata bil-fwar maħsula, imqaxxra jew mhux imqaxxra.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

4.8.8

Polpa tal-patata

Prodott tal-manifattura tal-lamtu tal-patata li jikkonsisti minn patata mitħuna estratta.

Indewwa, jekk < 77 % jew > 88 %

4.8.9

Polpa tal-patata, imnixxfa

Prodott imnixxef tal-manifattura tal-lamtu tal-patata li jikkonsisti minn patata estratta mitħuna.

 

4.8.10

Proteina tal-patata

Prodott tal-manifattura tal-lamtu kompost l-aktar minn sustanzi tal-proteini miksuba wara s-separazzjoni tal-lamtu.

Proteina mhux raffinata

4.8.11

Proteina tal-patata, idrolizzata

Proteina miksuba b'idroliżi enżimatika kkontrollata tal-proteini tal-patata.

Proteina mhux raffinata

4.8.12

Proteina tal-patata, iffermentata

Prodott miksub bil-fermentazzjoni tal-proteina tal-patata u t-tnixxif bi sprej sussegwenti.

Proteina mhux raffinata

4.8.13

Proteina tal-patata ffermentata, likwida

Prodott likwidu miksub bil-fermentazzjoni tal-proteina tal-patata

Proteina mhux raffinata

4.8.14

Meraq tal-patata, ikkonċentrat

Prodott ikkonċentrat tal-manifattura tal-lamtu tal-patata, li jikkonsisti mis-sustanza li tifdal wara t-tneħħija parzjali tal-fibra, il-proteini u l-lamtu mill-polpa sħiħa tal-patata u l-evaporazzjoni ta’ parti mill-ilma.

Indewwa jekk < 50 % jew > 60 %

Jekk l-indewwa hija < 50 %:

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

4.8.15

Bċejjeċ żgħar tal-patata

Patata mnixxfa (patata wara l-ħasil, it-tqaxxir u t-tnaqqis fid-daqs – tqattigħ, tqattigħ f'laqx, eċċ. u t-tneħħija tal-kontenut tal-ilma).

 

4.9.1

Patata ħelwa

Tuberi ta’ Ipomoea batatas irrispettivament mid-dehra tagħhom.

Indewwa jekk < 57 % jew > 78 %

4.10.1

Artiċokks ta’ Ġerusalemm; [Topinambur]

Tuberi ta’ Helianthus tuberosus L. irrispettivament mid-dehra tagħhom.

Indewwa jekk < 75 % jew > 80 %


5.   Żrieragħ u frott ieħor, u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

5.1.1

Ġandra

Frott sħiħ tal-balluta Ingliża Quercus robur L., tal-iskju Quercus petraea (Matt.) Liebl., tas-siġra tas-sufra Quercus suber L., jew speċi oħra tal-ballut.

 

5.1.2

Ġandra, imqaxxra

Prodott miksub mit-tqaxxir tal-ġandra.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

5.2.1

Lewż

Frott sħiħ jew miksur ta’ Prunus dulcis, bil-qxur jew mingħajr.

 

5.2.2

Qxur tal-lewż

Qxur tal-lewż miksuba miż-żerriegħa tal-lewż mingħajr ħliefa bis-separazzjoni fiżika mill-qlub u mitħuna.

Fibra mhux raffinata

5.3.1

Żerriegħa tal-ħlewwa

Żerriegħa ta’ Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Polpa tat-tuffieħ, imnixxfa; [Polpa tat-tuffieħ, imnixxfa]

Prodott miksub mill-produzzjoni tal-meraq ta’ Malus domestica jew mill-produzzjoni taċ-ċidru. Jikkonsisti prinċipalment mill-polpa interna u l-qxur ta’ barra li huma mnixxfa. Jista' jkun mingħajr pektin.

Fibra mhux raffinata

5.4.2

Polpa tat-tuffieħ, imnixxfa; [Polpa tat-tuffieħ, mgħaffġa]

Prodott niedi miksub mill-produzzjoni tal-meraq tat-tuffieħ jew mill-produzzjoni taċ-ċidru. Jikkonsisti prinċipalment mill-polpa interna u l-qxur ta’ barra li huma ppressati. Jista' jkun mingħajr pektin.

Fibra mhux raffinata

5.4.3

Melassa tat-tuffieħ

Prodott miksub wara l-produzzjoni tal-pektin mill-polpa tat-tuffieħ. Jista' jkun mingħajr pektin.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Żjut u xaħmijiet mhux raffinati, jekk > 10 %

5.5.1

Żerriegħa tal-pitrava taz-zokkor

Żerriegħa tal-pitrava taz-zokkor.

 

5.6.1

Qamħ saraċin

Żerriegħa ta’ Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Qxur u nuħħala tal-qamħ saraċin

Prodott miksub matul it-tħin taċ-ċereali tal-qamħ saraċin.

Fibra mhux raffinata

5.6.3

Granza tal-qamħ saraċin

Prodott tal-manifattura tad-dqiq, miksub mill-qamħ saraċin mgħarbul. Jikkonsisti prinċipalment minn partiċelli tal-endosperma, bi frammenti fini tal-partijiet ta’ barra u ċertu partijiet mixxellanji tal-qamħ. Ma jistax ikun fih iktar minn 10 % fibra mhux raffinata.

Fibra mhux raffinata

Lamtu

5.7.1

Żerriegħa tal-kaboċċa ħamra

Żerriegħa ta’ Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Żerriegħa tal-milju

Żerriegħa ta’ Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Żerriegħa tal-ħlewwa Ġermaniża

Żerriegħa minn Carum carvi L.

 

5.12.1

Qastan miksur

Prodott mill-produzzjoni tad-dqiq tal-qastan, li jikkonsisti l-aktar minn partiċelli tal-endosperma, bi frammenti fini tal-qxur u xi fdalijiet tal-qastan (Castanea spp.).

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

5.13.1

Polpa taċ-ċitru

Prodott miksub bl-ippressar tal-frott taċ-ċitru Citrus (L.) spp. jew matul il-produzzjoni tal-meraq taċ-ċitru. Jista' jkun mingħajr pektin.

Fibra mhux raffinata

5.13.2

Polpa taċ-ċitru, imnixxfa

Prodott miksub bl-ippressar tal-frott taċ-ċitru jew matul il-produzzjoni tal-meraq taċ-ċitru, li jiġi sussegwentement imnixxef. Jista' jkun mingħajr pektin.

Fibra mhux raffinata

5.14.1

Żerriegħa tas-silla ħamra

Żerriegħa ta’ Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Żerriegħa tas-silla bajda

Żerriegħa ta’ Trifolium repens L.

 

5.15.1

Qxur tal-kafè

Prodott miksub miż-żerriegħa mqaxxra tal-pjanta Coffea.

Fibra mhux raffinata

5.16.1

Żerriegħa tal-wardet il-qamħ

Żerriegħa ta’ Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Żerriegħa tal-ħjar

Żerriegħa ta’ Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Żerriegħa taċ-ċipru

Żerriegħa ta’ Cupressus L.

 

5.19.1

Frott tat-tamal

Frott ta’ Phoenix dactylifera L. Jista' jkun imnixxef.

 

5.19.2

Żerriegħa tat-tamal

Żerriegħa sħiħa tal-pjanta tat-tamal.

Fibra mhux raffinata

5.20.1

Żerriegħa tal-bużbież

Żerriegħa ta’ Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Frott tat-tin

Frott ta’ Ficus carica L. Jista' jkun imnixxef.

 

5.22.1

Qlub tal-frott (13)

Prodott li jikkonsisti miż-żerriegħa ta’ ġewwa li tittiekel ta’ ġewża jew għadma ta’ frotta.

 

5.22.2

Polpa tal-frott (13)

Prodott miksub matul il-produzzjoni tal-meraq tal-frott u tal-puree tal-frott. Jista' jkun mingħajr pektin.

Fibra mhux raffinata

5.22.3

Polpa tal-frott, imnixxfa (13)

Prodott miksub matul il-produzzjoni tal-meraq tal-frott u l-puree tal-frott li jiġi sussegwentement imnixxef. Jista' jkun mingħajr pektin.

Fibra mhux raffinata

5.23.1

Habirxa

Żerriegħa ta’ Lepidium sativum L.

Fibra mhux raffinata

5.24.1

Żerriegħa tal-graminaċej

Żerriegħa mill-graminojdi tal-familji Poaceae, Cyperaceae u Juncaceae.

 

5.25.1

Żerriegħa tal-għeneb

Żerriegħa separata mill-polpa tal-għeneb, li minnha ma jkunx tneħħa ż-żejt.

Xaħam mhux raffinat

Fibra mhux raffinata

5.25.2

Smida taż-żerriegħa tal-għeneb

Prodott miksub matul l-estrazzjoni taż-żejt miż-żerriegħa tal-għeneb.

Fibra mhux raffinata

5.25.3

Polpa tal-għeneb [Karfa tal-għeneb]

Polpa tal-għeneb imnixxfa malajr wara l-estrazzjoni tal-alkoħol li minnha jkunu tneħħew kemm jista' jkun zkuk u żerriegħa.

Fibra mhux raffinata

5.26.1

Ġellewż

Frott sħiħ jew miksur ta’ Corylus (L.) spp., bil-qxur jew mingħajr.

 

5.27.1

Pektin

Pektin estratt minn materjal xieraq tal-pjanti.

 

5.28.1

Żerriegħa tal-perilla

Żerriegħa ta’ Perilla frutescens L. u l-prodotti tat-tħin tagħha.

 

5.29.1

Ġewż tal-arżnu

Żerriegħa minn Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistaċja

Frott ta’ Pistacia vera L.

 

5.31.1

Żerriegħa tal-plantago

Żerriegħa ta’ Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Żerriegħa tar-ravanell

Żerriegħa ta’ Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Żerriegħa tal-ispinaċi

Żerriegħa ta’ Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Żerriegħa tax-xewk tal-Madonna

Żerriegħa minn Carduus marianus L.

 

5.35.1

Polpa tat-tadam [pomata tat-tadam]

Prodott miksub bl-ippressar tat-tadam Solanum lycopersicum L. matul il-produzzjoni tal-meraq tat-tadam. Jikkonsisti prinċipalment minn qxur u żerriegħa tat-tadam.

Fibra mhux raffinata

5.36.1

Żerriegħa tal-ħaxixa tal-murliti

Żerriegħa ta’ Achillea millefolium L.

 


6.   Foraġġ u għalf oħxon, u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

6.1.1

Weraq tal-pitravi

Weraq ta’ Beta spp.

 

6.2.1

Pjanti taċ-ċereali (14)

Pjanti sħaħ tal-ispeċijiet taċ-ċereali jew partijiet tagħhom. Jistgħu jkunu mnixxfa, friski jew ippreservati.

 

6.3.1

Tiben taċ-ċereali (14)

Tiben taċ-ċereali.

 

6.3.2

Tiben taċ-ċereali, ittrattat (14)  (15)

Prodott miksub bit-trattament xieraq tat-tiben taċ-ċereali

Sodju, jekk trattat bil-NaOH

6.4.1

Smida tas-silla

Prodott miksub bit-tnixxif u t-tħin tas-silla Trifolium spp. Jista' jkun fih sa 20 % nifel (Medicago sativa L. u Medicago var. Martyn) jew għelejjel oħra tal-foraġġ imnixxfa u mitħuna flimkien man-nifel.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.5.1

Smida tal-foraġġ (16); [Smida tal-ħaxix] (16); [Smida ħadra] (16);

Prodott miksub bit-tnixxif u t-tħin u f'ċertu każijiet il-kumpattazzjoni tal-pjanti tal-foraġġ.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.6.1

Ħaxix, imnixxef fl-għalqa [Ħuxlief]

Speċijiet ta’ kwalunkwe ħaxif, imnixxef fl-għalqa.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.6.2

Ħaxix, imnixxef f'temperaturi għoljin

Prodott miksub mill-ħaxix (kwalunkwe varjetà) li jkun ġie idratat artifiċjalment (f'kwalunkwe forma).

Proteina mhux raffinata

Fibra

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.6.3

Ħaxix, ħxejjex aromatiċi, planti tal-legumi [foraġġ aħdar]

Għelejjel li jinħartu friski, preservati jew imnixxfa li jikkonsistu minn ħaxix, legumi jew ħxejjex aromatiċi, deskritti komunement bħala furrajna, ħuxlief jew foraġġ aħdar.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.7.1

Dqiq tal-qanneb

Dqiq mitħun mill-weraq niexfa minn Cannabis sativa L.

Proteina mhux raffinata

6.7.2

Fibra tal-qanneb

Prodott miksub matul l-ipproċessar tal-qanneb, ikkulurit aħdar, imnixxef, fibruż.

 

6.8.1

Tiben tal-fażola taż-żwiemel

Tiben tal-fażola taż-żwiemel.

 

6.9.1

Tiben tal-kittien

Tiben tal-kittien (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Nifel; [Alfalfa]

Il-pjanti Medicago sativa L. u Medicago var.Martyn jew partijiet minnhom.

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.10.2

Nifel, imnixxef fl-għalqa; [Alfalfa, imnixxef fl-għalqa]

Nifel, imnixxef fl-għalqa

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.10.3

Nifel, imnixxef f'temperaturi għoljin; [Alfalfa, imnixxef f'temperaturi għoljin]

Nifel deidratat artifiċjalment, f'kwalunkwe forma.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.10.4

Nifel; estrutt; [Alfalfa, estrutt]

Boċċi żgħar tan-nifel li ġew estrużi

 

6.10.5

Smida tan-nifel; [Smida tal-alfalfa] (17);

Prodott miksub bit-tnixxif u t-tħin tan-nifel. Jista' jkun fih sa 20 % silla jew għelejjel oħra tal-foraġġ imnixxfa u mitħuna flimkien man-nifel.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

Rmied li ma jinħallx fil-HCl, jekk > 3,5 % tal-materja niexfa

6.10.6

Polpa tan-nifel; [Polpa tal-alfalfa]

Prodott imnixxef miksub bl-ippressar tal-meraq min-nifel.

Proteina mhux raffinata

Fibra mhux raffinata

6.10.7

Konċentrat tal-proteina tan-nifel; [Konċentrat tal-proteina tal-alfalfa]

Prodott miksub bit-tnixxif artifiċjali ta’ frazzjonijiet tal-meraq tal-ippressar tan-nifel, li ġew separati biċ-ċentrifugazzjoni u trattati bis-sħana biex jippreċipitaw il-proteini.

Proteina mhux raffinata

Karotina

6.10.8

Partiċelli li jinħallu tan-nifel

Prodott miksub wara l-estrazzjoni tal-proteini mill-meraq tan-nifel, jista' jkun imnixxef.

Proteina mhux raffinata

6.11.1

Furrajna tal-qamħirrum

Pjanti preservati jew partijiet tagħhom ta’ Zea mays L. ssp. mays.

 

6.12.1

Tiben tal-piżelli

Tiben ta’ Pisum spp.

 


7.   Pjanti oħra, alka u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

7.1.1

Alka (18)

Alka, ħajja jew ipproċessata, irrispettivament mid-dehra tagħha, inkluża alka friska, imkessħa jew iffriżata.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

7.1.2

Alka mnixxfa (18)

Prodott miksub bit-tnixxif tal-alka. Dan il-prodott jista' jkun inħasel biex jitnaqqas il-kontenut tal-jodju.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

7.1.3

Smida tal-alka (18)

Prodott tal-manifattura taż-żejt tal-alka, miksub bl-estrazzjoni tal-alka.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

7.1.4

Żejt tal-alka (18)

Prodott tal-manifattura taż-żejt mill-alka miksub bl-estrazzjoni.

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 1 %

7.1.5

Estratt tal-alka (18); [Frazzjoni tal-alka] (18)

Estratt milwiem jew alkoħoliku tal-alka li fih prinċipalment il-karboidrati.

 

7.2.6

Smida tal-alka tal-baħar

Prodott miksub bit-tnixxif u t-tħin tal-makroalka, b'mod partikolari l-alka tal-baħar kannella. Dan il-prodott jista' jkun inħasel biex jitnaqqas il-kontenut tal-jodju.

Rmied mhux raffinat

7.3.1

Zkuk (11)

Zkuk imnaddfa u mnixxfa tas-siġar jew tal-arbuxelli.

Fibra mhux raffinata

7.4.1

Nwar (11), imnixxfa

Il-partijiet kollha tan-nwar imnixxfa tal-pjanti konsumabbli u l-frazzjonijiet tagħhom.

Fibra mhux raffinata

7.5.1

Brokkoli, imnixxef

Prodott miksub bit-tnixxef tal-pjanta Brassica oleracea L., wara l-ħasil u t-tnaqqis fid-daqs (tqattigħ, tqattigħ f'laqx, eċċ). u t-tneħħija tal-kontenut tal-ilma.

 

7.6.1

Melassa tal-kannamieli (taz-zokkor)

Prodott ta’ xropp miksub matul il-manifattura jew ir-raffinar taz-zokkor minn Saccharum L.

Zokkor totali kkalkulat bħala sukrożju

Indewwa, jekk > 30 %

7.6.2

Kannamieli (taz-zokkor)

Melassa, parzjalment mingħajr zokkor

Prodott miksub wara l-estrazzjoni ulterjuri bl-ilma tas-sukrożju mill-melassa tal-kannamieli taz-zokkor.

Zokkor totali kkalkulat bħala sukrożju

Indewwa, jekk > 28 % <

7.6.3

Zokkor (tal-kannamieli) [sukrożju]

Zokkor estratt mill-kannamieli taz-zokkor bl-użu tal-ilma.

Sukrożju

7.6.4

Bagasse tal-kannamieli

Prodott miksub matul l-estrazzjoni bl-użu tal-ilma taz-zokkor mill-kannamieli taz-zokkor. Jikkonsisti l-aktar minn fibri.

Fibra mhux raffinata

7.7.1

Weraq, imnixxef (11)

Weraq imnixxef ta’ pjanti konsumabbli u l-frazzjonijiet tagħhom.

Fibra mhux raffinata

7.8.1

Linjoċelluloża (11)

Prodott miksub permezz ta’ proċessar mekkaniku ta’ injam naturali u mnixxef mhux ipproċessat u li jikkonsisti l-aktar mil-linjoċelluloża.

Fibra mhux raffinata

7.9.1

Għeruq tal-għud is-sus

Għeruq ta’ Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Nagħniegħ

Prodott miksub minn partijiet imnixxfa bl-arja tal-pjanti Mentha apicata, Mentha piperita jew Mentha viridis (L.), irrispettivament mid-dehra tagħhom.

 

7.11.1

Spinaċi, imnixxfa

Prodott miksub mit-tnixxif tal-pjanta Spinacia oleracea L., irrispettivament mid-dehra tagħhom.

 

7.12.1

Mojave yucca

Trab ta’ Yucca schidigera Roezl.

Fibra mhux raffinata

7.13.1

Karbonju veġetali; [faħam]

Prodott miksub bil-karbonizzazzjoni ta’ materjal veġetali organiku.

Fibra mhux raffinata

7.14.1

Injam (11)

Injam matur jew fibri tal-injam mhux trattati kimikament.

Fibra mhux raffinata


8.   Prodotti tal-ħalib u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

8.1.1

Butir u prodotti tal-butir

Butir u prodotti miksuba bil-produzzjoni jew bl-ipproċessar tal-butir (pereżempju serum tal-butir), sakemm mhux elenkat separatament.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Lattożju

Indewwa jekk > 6 %

8.2.1

Xorrox/ Konċentrat tax-xorrox/ Trab tax-xorrox (19)

Prodott miksub bl-immastellar tal-butir mill-krema jew proċessi simili.

Jistgħu jiġu applikati l-konċentrazzjoni jew it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Lattożju

Indewwa jekk > 6 %

8.3.1

Kaseina

Prodott miksub mill-ħalib xkumat jew mix-xorrox bit-tnixxif tal-kaseina preċipitata permezz ta’ aċidi jew tames.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 10 %

8.4.1

Kaseinat

Prodott estratt mill-baqta jew mill-kaseina permezz tal-użu ta’ sustanzi newtralizzanti u t-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 10 %

8.5.1

Ġobon u prodotti tal-ġobon

Ġobon u prodotti magħmulin mill-ġobon u minn prodotti bbażati fuq il-ħalib.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

8.6.1

Kolostru

Il-fluwidu sekretat mill-glandoli mammarji tal-annimali li jipproduċu l-ħalib sa ħamest ijiem wara l-ħlas.

Proteina mhux raffinata

8.7.1

Prodotti sekondarji tal-ħalib

Prodotti miksuba matul il-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib (inklużi, iżda mhux limitati għal: oġġetti tal-ikel tal-ħalib preċedenti, ħama taċ-ċentrifugazzjoni jew tas-separatur, ilma abjad, minerali tal-ħalib).

Indewwa

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Zokkor totali

8.8.1

Prodotti tal-ħalib iffermentat

Prodotti miksuba bil-fermentazzjoni tal-ħalib (eż. jogurt, eċċ).

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

8.9.1

Lattożju

Iz-zokkor separat mill-ħalib jew mix-xorrox permezz tal-purifikazzjoni u t-tnixxif.

Lattożju

Indewwa jekk > 5 %

8.10.1

Ħalib / Konċentrat tal-ħalib / Trab tal-ħalib (19)

Sekrezzjoni normali mammarja miksuba minn ħlib ta’ darba jew iżjed. Jistgħu jiġu applikati l-konċentrazzjoni jew it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 5 %

8.11.1

Ħalib xkumat / Konċentrat tal-ħalib xkumat / Trab tal-ħalib xkumat (19)

Ħalib li l-kontenut tax-xaħam tiegħu tnaqqas bis-separazzjoni.

Jistgħu jiġu applikati l-konċentrazzjoni jew it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 5 %

8.12.1

Xaħam tal-ħalib

Prodott miksub bl-ixkumar tal-ħalib.

Xaħam mhux raffinat

8.13.1

Trab tal-proteini tal-ħalib

Prodott miksub bit-tnixxif tal-komposti tal-proteina estratti mill-ħalib bi trattament kimiku jew fiżiku.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

8.14.1

Ħalib kondensat u evaporat u l-prodotti tiegħu

Ħalib ikkondensat u evaporat u prodotti miksuba bil-produzzjoni jew bl-ipproċessar ta’ dawn il-prodotti.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 5 %

8.15.1

Permeat tal-ħalib/ Trab tal-permeat tal-ħalib (19)

Prodott miksub bil-filtrazzjoni (ultra, nano jew mikro) tal-ħalib (li jippenetra minn ġol-membrana) u li minnu jkun tneħħa parzjalment il-lattożju.

Jistgħu jiġu applikati l-osmosi inversa u t-tnixxif.

Rmied mhux raffinat

Proteina mhux raffinata

Lattożju

Indewwa jekk > 8 %

8.16.1

Retentat tal-ħalib / Trab tar-retentat tal-ħalib (19)

Prodott miksub bil-filtrazzjoni (ultra, nano jew mikro) tal-ħalib (li jinżamm mill-membrana).

Jista' jiġi applikat it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

Lattożju

Indewwa jekk > 8 %

8.17.1

Xorrox / Konċentrat tax-xorrox / Trab tax-xorrox (19)

Prodott tal-manifattura tal-ġobon, il-quark jew il-kaseina jew proċessi simili.

Jistgħu jiġu applikati l-konċentrazzjoni jew it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Lattożju

Indewwa jekk > 8 %

Rmied mhux raffinat

8.18.1

Xorrox mingħajr lattożju / Trab tax-xorrox mingħajr lattożju (19)

Xorrox li minnu tneħħa parzjalment il-lattożju.

Jista' jiġi applikat it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Lattożju

Indewwa jekk > 8 %

Rmied mhux raffinat

8.19.1

Proteina tax-xorrox / Trab tal-proteina tax-xorrox (19)

Prodott miksub bit-tnixxif tal-komposti tal-proteina tax-xorrox estratti mix-xorrox bi trattament kimiku jew fiżiku. Jista' jiġi applikat it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

8.20.1

Xorrox mingħajr lattożju demineralizzat / Trab tax-xorrox mingħajr lattożju demineralizzat (19)

Xorrox li minnu tneħħew parzjalment il-lattożju u l-minerali.

Jista' jiġi applikat it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Lattożju

Rmied mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

8.21.1

Permeat tax-xorrox / Trab tal-permeat tax-xorrox (19)

Prodott miksub bil-filtrazzjoni (ultra, nano jew mikro) tax-xorrox (li jippenetra minn ġol-membrana) u li minnu jkun tneħħa parzjalment il-lattożju.

Jistgħu jiġu applikati l-osmosi inversa u t-tnixxif.

Rmied mhux raffinat

Proteina mhux raffinata

Lattożju

Indewwa jekk > 8 %

8.22.1

Retentat tax-xorrox / Trab tar-retentat tax-xorrox (19)

Prodott miksub bil-filtrazzjoni (ultra, nano jew mikro) tax-xorrox (li jinżamm mill-membrana).

Jista' jiġi applikat it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

Lattożju

Indewwa jekk > 8 %


9.   Prodotti tal-annimali tal-art u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

9.1.1

Prodotti sekondarji tal-annimali (20)

Annimali tal-art ta’ demmhom sħun sħaħ jew partijiet minnhom, friski, iffriżati, imsajra, trattati bl-aċidu jew imnixxfa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

9.2.1

Xaħam tal-annimali (20)

Prodott kompost mix-xaħam mill-annimali tal-art ta’ demmhom sħun.

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 1 %

9.3.1

Prodotti sekondarji tal-apikultura

Għasel, xama' tan-naħal, royal jelly, propolis, polline, ipproċessat jew mhux ipproċessat.

Zokkor totali kkalkulat bħala sukrożju.

9.4.1

Proteina tal-annimali proċessata (20)

Prodott miksub bit-tisħin, bit-tnixxif u bit-tħin ta’ annimali tal-art ta’ demmhom sħun sħaħ jew partijiet minnhom li minnhom ikun ġie estratt parzjalment jew tneħħa fiżikament ix-xaħam.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

9.5.1

Proteini derivati mill-proċess tal-ġelatina (20)

Proteini mnixxfa tal-annimali tal-kwalità tal-ikel derivati mill-produzzjoni tal-ġelatina.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

9.6.1

Proteini tal-annimali idrolizzati (20)

Proteini idrolizzati miksuba bl-idroliżi kimika, mikrobijoloġika jew enżimatika tal-proteini tal-annimali.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

9.7.1

Smida tad-demm (20)

Prodott derivat mit-trattament bis-sħana tad-demm ta’ annimali ta’ demmhom sħun maqtula.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

9.8.1

Prodotti tad-demm (20)

Prodott derivat mid-demm jew minn frazzjonijiet tad-demm ta’ annimali maqtula u b'demmhom sħun; jinkludu plażma mnixxfa/iffriżata/likwida, demm sħiħ imnixxef, ċelloli ħomor imnixxfa/iffriżati/likwidi jew frazzjonijiet tagħhom u taħlitiet.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

9.9.1

Rifluss tal-kejtering [Riċiklaġġ tel-kejtering]

L-ikel kollu tal-iskart li fih materjal li ġej mill-annimali inkluż żejt tat-tisjir użat li ġej minn restoranti, faċilitajiet tal-kejtering u kċejjen, inklużi kċejjen ċentrali u kċejjen tad-dar.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

9.10.1

Kollaġenu (20)

Prodott ibbażat fuq il-proteini derivat mill-għadam, mill-ġlud u mill-għerq tal-annimali.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

9.11.1

Smida tar-rix

Prodott miksub bit-tnixxif u bit-tħin tar-rix ta’ annimali maqtula, jista' jkun idrolizzat.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

9.12.1

Ġelatina (20)

Proteina naturali li tinħall, li tagħqad jew le, miksuba bl-idroliżi parzjali tal-kollaġenu prodott mill-għadam, ġlud, għerq u muskoli tal-annimali.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

9.13.1

Qrieqeċ (20)

Prodott miksub mill-manifattura tax-xaħam tad-dam, tal-lardu u xaħmijiet oħra estratti jew imneħħija fiżikament li ġejjin mill-annimali, friski, iffriżati jew imnixxfa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

9.14.1

Prodotti li ġejjin mill-annimali (20)

Prodotti li ma għadhomx maħsuba għall-konsum uman għal raġunijiet kummerċjali jew minħabba problemi ta’ diffetti fil-manifattura jew fl-ippakkjar jew difetti oħra li mhumiex ta’ riskju għas-saħħa pubblika jew tal-annimali; bit-trattament jew mingħajru bħalma huma dawk friski, iffriżati jew imnixxfa.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 8 %

9.15.1

Bajd

Bajd sħiħ ta’ Gallus gallus L. bil-qoxra jew mingħajr.

 

9.15.2

Albumina

Prodott miksub mill-bajd wara s-separazzjoni tal-qxur u l-isfar, pastorizzat u possibbilment denaturat.

Proteina mhux raffinata

Metodu ta’ denaturazzjoni, jekk applikabbli

9.15.3

Prodotti tal-bajd, imnixxfa

Prodotti li jikkonsistu minn bajd imnixxef pastorizzat, mingħajr qxur jew taħlita ta’ proporzjonijiet differenti ta’ albumina mnixxfa u isfar tal-bajd imnixxef.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 5 %

9.15.4

Trab tal-bajd, biz-zokkor

Bajd biz-zokkor sħaħ imnixxfa, jew partijiet minnhom.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 5 %

9.15.5

Prodotti tal-bajd, imnixxfa

Prodott miksub mill-bajd tat-tjur, wara li jkun tneħħa l-kontenut (l-isfar u l-albumina). Il-qxur jitnixxfu.

Rmied mhux raffinat

9.16.1

Invertebrati terrestri (20)

Invertebrati terrestri sħaħ jew partijiet minnhom, fl-istadji kollha tal-ħajja tagħhom, minbarra speċijiet li huma patoġeniċi għall-bniedem u l-annimali; bit-trattament jew mingħajru bħalma huma dawk friski, iffriżati jew imnixxfa.

 


10.   Ħut, annimali oħra akkwatiċi u prodotti derivati minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

10.1.1

Invertebrati akkwatiċi (21)

Invertebrati tal-baħar jew tal-ilma ħelu sħaħ jew partijiet minnhom, fl-istadji kollha tal-ħajja tagħhom, minbarra speċijiet li huma patoġeniċi għall-bniedem u l-annimali; bit-trattament jew mingħajru bħalma huma dawk friski, iffriżati jew imnixxfa.

 

10.2.1

Prodotti sekondarji mill-annimali akkwatiċi (21)

Li joriġinaw minn stabbilimenti jew impjanti li jippreparaw jew jimmanifatturaw prodotti għall-konsum mill-bniedem; bit-trattament jew mingħajru li jista' jikkonsisti fi prodott frisk, iffriżat jew imnixxef

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat

10.3.1

Smida tal-krustaċji

Prodott magħmul bit-tisħin, bl-ippressar u bit-tnixxif ta’ krustaċji sħaħ jew partijiet minnhom inklużi gambli selvaġġi u mrobbija.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.4.1

Ħut (22)

Ħut sħiħ jew partijiet minnu: frisk, iffriżat, imsajjar, ittratat bl-aċidu jew imnixxef.

Proteina mhux raffinata

Indewwa jekk > 8 %

10.4.2

Smida tal-ħut (22)

Prodott miksub bit-tisħin, bl-ippressar u bit-tnixxif ta’ ħut sħiħ jew partijiet minnu u li jistgħu jkunu ġew miżjuda mill-ġdid miegħu partiċelli li jinħallu tal-ħut qabel it-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.4.3

Partiċelli li jinħallu tal-ħut

Prodott ikkondensat miksub matul il-manifattura tas-smida tal-ħut li jkun ġie separat u stabbilizzat bl-aċidifikazzjoni jew bit-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 5 %

10.4.4

Proteina tal-ħut, idrolizzata

Prodott miksub bl-idroliżi tal-aċidu ta’ ħut sħiħ jew partijiet tiegħu ħafna drabi kkonċentrat bit-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.4.5

Smida tax-xewk tal-ħut

Prodott miksub bit-tisħin, bl-ippressar u bit-tnixxif ta’ partijiet tal-ħut. Jikkonsisti prinċipalment minn xewk tal-ħut.

Rmied mhux raffinat

10.4.6

Żejt tal-ħut

Żejt miksub mill-ħut jew partijiet tal-ħut wara ċ-ċentrifugazzjoni għat-tneħħija tal-ilma (jista' jinkludi dettalji speċifiċi tal-ispeċi, eż. żejt tal-fwied tal-merluzz).

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 1 %

10.4.7

Żejt tal-ħut, idroġenizzat

Żejt miksub mill-idroġenizzazzjoni taż-żejt tal-ħut.

Indewwa jekk > 1 %

10.5.1

Żejt tal-krill

Żejt miksub minn krill planktoniku msajjar u ppressat segwit biċ-ċentrifugazzjoni għat-tneħħija tal-ilma.

Indewwa jekk > 1 %

10.5.2

Konċentrat tal-proteini tal-krill, idrolizzat

Prodott miksub bl-idroliżi enżimatika ta’ krill sħiħ jew partijiet tiegħu ħafna drabi konċentrat bit-tnixxif.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.6.1

Smida tal-anelidi tal-baħar

Prodott miksub bit-tisħin u t-tnixxif ta’ anelidi tal-baħar sħaħ jew partijiet minnhom, inkluż Nereis virens.M. Sars.

Xaħam

Rmied jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.7.1

Smida taż-żooplankton tal-baħar

Prodott li jsir bit-tisħin, bl-ippressar u bit-tnixxef taż-żooplankton tal-baħar, eż. krill.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.7.2

Żejt taż-żooplankton tal-baħar

Żejd miksub miż-żooplankton tal-baħar imsajjar u ppressat segwit biċ-ċentrifugazzjoni għat-tneħħija tal-ilma.

Indewwa jekk > 1 %

10.8.1

Smida tal-molluski

Prodott li jsir bit-tisħin u bit-tnixxif ta’ molluski sħaħ jew partijiet minnhom inklużi klamari u bivalvi.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %

10.9.1

Smida tal-klamari

Prodott li jsir bit-tisħin, bl-ippressar u bit-tnixxif ta’ klamari sħaħ jew partijiet tal-klamari.

Proteina mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat

Rmied mhux raffinat, jekk > 20 %

Indewwa jekk > 8 %


11.   Minerali u prodotti ġejjin minnhom

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

11.1.1

Karbonat tal-kalċju (23); [Ġebel tal-ġir]

Prodott miksub bit-tħin ta’ sorsi tal-karbonat tal-kalċju, bħal ġebel tal-ġir jew bil-preċipitazzjoni minn soluzzjoni tal-aċidu.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.2

Karbonat tal-kalċju u tal-manjeżju

Prodott ta’ oriġini naturali, miksub mill-qxur tal-baħar, mitħuna jew imfarrka, bħal qxur tal-gajdra jew arzelli.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.3

Maerl

Taħlita naturali tal-karbonat tal-kalċju u tal-karbonat tal-manjeżju.

Kalċju, Manjeżju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.4

Maerl

Prodott ta’ oriġini naturali miksub mill-alka tal-baħar kalkarja, mitħuna jew imfarrka.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.5

Lithothamn

Prodott ta’ oriġini naturali miksub mill-alka tal-baħar kalkarja (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mitħuna jew imfarrka.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.6

Klorur tal-kalċju

Klorur tal-kalċju ta’ grad tekniku.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.7

Idrossidu tal-kalċju

Idrossidu tal-kalċju ta’ grad tekniku.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.8

Sulfat tal-kalċju anidru

Sulfat tal-kalċju anidru ta’ grad tekniku miksub bit-tħin tas-sulfat tal-kalċju anidru jew bid-deidratazzjoni tad-diidrat tas-sulfat tal-kalċju.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.9

Sulfat tal-kalċju emmiidrat

Sulfat tal-kalċju emiidrat ta’ grad tekniku miksub permezz tas-sulfat tal-kalċju diidrat deidrat parzjalment.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.10

Sulfat tal-kalċju diidrat

Sulfat tal-kalċju diidrat ta’ grad tekniku miksub bit-tħin tas-sulfat tal-kalċju diidrat jew bl-idrazzjoni tas-sulfat tal-kalċju emiidrat.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.11

Imlieħ tal-kalċju ta’ aċidi organiċi (24)

Imlieħ tal-kalċju ta’ aċidi organiċi edibbli b'mill-inqas 4 atomi tal-karbonju.

Kalċju, aċidu organiku

11.1.12

Ossidu tal-kalċju

Ossidu tal-kalċju ta’ grad tekniku miksub mill-kalċinazzjoni tal-ġir li jiżviluppa b'mod naturali.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.13

Glukonat tal-kalċju

Melħ tal-kalċju tal-aidu glukoniku ġeneralment espress bħala Ca(C6H11O7)2 u l-forom idrati tiegħu.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.15

Sulfat tal-kalċju / Karbonat

Prodott miksub matul il-manifattura tal-karbonat tas-sodju.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.1.16

Pidolat tal-kalċju

Pidolat tal-kalċju-L ta’ grad tekniku.

Kalċju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 5 %

11.2.1

Ossidu tal-manjeżju

Ossidu tal-manjeżju kalċinat (MgO) mhux inqas minn 70 % MgO.

Manjeżju, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 15 %

11.2.2

Sulfat tal-manjeżju eptaidrat

Sulfat tal-manjeżju ta’ grad tekniku (MgSO4 × 7 H2O).

Manjeżju, Sulfat, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 15 %

11.2.3

Sulfat tal-manjeżju monoidrat

Sulfat tal-manjeżju ta’ grad tekniku (MgSO4 × H2O).

Manjeżju, Sulfat, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 15 %

11.2.4

Sulfat tal-manjeżju anidru

Sulfat tal-manjeżju anidru ta’ grad tekniku (MgSO4).

Manjeżju, Sulfat, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 10 %

11.2.5

Propjonat tal-manjeżju

Propjonat tal-manjeżju ta’ grad tekniku.

Manjeżju

11.2.6

Klorur tal-manjeżju

Klorur jew soluzzjoni tal-manjeżju ta’ grad tekniku miksuba minn konċentrazzjoni naturali ta’ ilma tal-baħar wara d-depożitu tal-klorur tas-sodju.

Manjeżju, Klorin, Irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 10 %

11.2.7

Karbonat tal-manjeżju

Karbonat tal-manjeżju naturali

Manjeżju, irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 10 %

11.2.8

Idrossidu tal-manjeżju

Idrossidu tal-manjeżju ta’ grad tekniku.

Manjeżju, irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 10 %

11.2.9

Sulfat tal-potassju u tal-manjeżju

Sulfat tal-potassju u tal-manjeżju ta’ grad tekniku.

Manjeżju, Potassju, irmied li ma jinħallx fl-HCl jekk > 10 %

11.2.10

Imlieħ tal-manjeżju ta’ aċidi organiċi (24)

Imlieħ tal-manjeżju ta’ aċidi organiċi edibbli b'mill-inqas 4 atomi tal-karbonju.

Manjeżju, aċidu organiku

11.3.1

Fosfat dikalċju (25); [Idroġenuortofosfat tal-kalċju]

Monoidroġenufosfat tal-kalċju ta’ grad tekniku miksub minn għadam u sorsi inorganiċi (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1.2

Kalċju, fosforu totali, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %, Irmied li ma jinħallx fi HCl jekk > 5 %

11.3.2

Fosfat mono-dikalċju

Prodott miksub kimikament u magħmul minn fosfat bikalċju u monokalċju (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8 < Ca/P < 1,3

Fosforu totali, Kalċju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.3

Fosfat monokalċju; [Tetraidroġenuortofosfat tal-kalċju]

Bis(diidroġenu fosfat) tal-kalċju ta’ grad tekniku [Ca(H2PO4)2 × H2O] Ca/P < 0,9

Ca/P < 0,9

Fosforu totali, Kalċju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.4

Fosfat trikalċju; [ortofosfat trikalċju]

Fosfat trikalċju ta’ grad tekniku miksub minn għadam u sorsi inorganiċi (Ca3(PO4)2 × H2O)

Ca/P > 1,3

Kalċju, Fosforu totali, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.5

Fosfat tal-kalċju u tal-manjeżju

Fosfat tal-kalċju u tal-manjeżju ta’ grad tekniku.

Kalċju, Manjeżju, Fosforu totali, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.6

Fosfat difluworinat

Fosfat naturali, kalċinat u ttrattat bis-sħana aktar milli hu biżżejjed biex jitneħħew l-impuritajiet

Fosforu totali, Kalċju, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %, Irmied li ma jinħallx fi HCI jekk > 5 %

11.3.7

Pirofosfat tad-dikalċju; [Difosfat dikalċiku]

Pirofosfat tad-dikalċju ta’ grad tekniku.

Fosforu totali, Kalċju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.8

Fosfat tal-manjeżju

Prodott magħmul minn fosfat tal-manjeżju taa' grad tekniku monobażiku u/jew dibażiku u/jew tribażiku.

Fosforu totali, Manjeżju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %, Irmied li ma jinħallx fi HCl jekk > 10 %

11.3.9

Fosfat tas-sodju, tal-kalċju u tal-manjeżju

Prodott magħmul minn Fosfat tas-sodju, tal-kalċju u tal-manjeżju ta’ grad tekniku.

Fosforu totali, Manjeżju, Kalċju, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.10

Fosfat monosodju; [Diidroġenuortofosfat tas-sodju]

Fosfat tal-kalċju u tal-fosfat monosodju.

(NaH2PO4 × H2O)

Fosforu totali, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.11

Fosfat disodju; [Diidroġenuortofosfat tas-sodju]

Fosfat disodju ta’ grad tekniku (Na2HPO4 × H2O).

Fosforu totali, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.12

Fosfat trisodju; [ortofosfat trisodju]

Fosfat trisodju ta’ grad tekniku (Na3PO4).

Fosforu totali, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.13

Pirofosfat tas-sodju; [Difosfat tetrasodju]

Pirofosfat tas-sodju ta’ grad tekniku.

Fosforu totali, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.14

Fosfat monopotassju; [Diidroġenuortofosfat tal-potassju]

Fosfat monopotassju ta’ grad tekniku (KH2PO4 × H2O)

Fosforu totali, Potassju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.15

Fosfat dipotassju; [Idroġenuortofosfat tad-dipotassju]

Fosfat dipotassju ta’ grad tekniku (K2HPO4 × H2O)

Fosforu totali, Potassju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.16

Fosfat tal-kalċju u tas-sodju

Fosfat tal-kalċju u tas-sodjuu ta’ grad tekniku.

Fosforu totali, Kalċju, Sodju, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.17

Fosfat monoammoniku; [Diidroġenuortofosfat tal-ammonju]

Fosfat monoammoniku ta’ grad tekniku (NH4H2PO4).

Nitroġenu totali, Fosforu totali, P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.18

Fosfat diammoniku; [Ortofosfat tal-idroġenu tad-diammonju]

Fosfat ta’ diammonju ((NH4)2HPO4) ta’ grad tekniku.

Nitroġenu totali

Fosforu totali

P li ma jinħallx fi 2 % ta’ aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.19

Tripolifosfat tas-sodju; [Trifosfat tal-Penta sodju]

Tripolifosfat tas-sodju ta’ grad tekniku.

Fosforu totali,

Sodju,

P li ma jinħallx f'2 % aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.20

Fosfat tal-manjeżju tas-sodju

Fosfat tal-manjeżju tas-sodju ta’ grad tekniku.

Fosforu totali, Manjeżju, Sodju, P li ma jinħallx f'2 % aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.21

Ipofosfat tal-manjeżju

Ipofosfat tal-manjeżju (Mg(H2PO2)2 × 6H2O) ta’ grad tekniku.

Manjeżju

Fosforu totali

P li ma jinħallx f'2 % aċidu ċitriku jekk > 10 %

11.3.22

Smida tal-għadam deġelatinizzata

Għadam deġelatinizzat, sterilizzat u mitħun li minnu jkun tneħħa x-xaħam.

Fosforu totali, Kalċju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.3.23

Rmied tal-għadam

Residwi minerali mill-inċinerazzjoni, mill-kombustjoni jew mill-gassifikazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-annimali.

Fosforu totali, Kalċju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.1

Klorur tas-sodju (23)

Klorur tas-sodju ta’ grad tekniku jew prodott miksub bil-kristallizzazzjoni evaporattiva mis-salmura (melħ raffinat) jew bl-evaporazzjoni tal-ilma tal-baħar (melħ tal-baħar) jew mit-tħin tal-melħ tal-blat.

Sodju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.2

Bikarbonat tas-sodju [Idroġenukarbonat tas-sodju]

Bikarbonat tas-sodju (NaHCO3) ta’ grad tekniku.

Sodju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.3

(Bi)karbonat tas-sodju/tal-ammonju [(Idroġenu)karbonat tas-sodju/tal-ammonju]

Prodott miksub matul il-produzzjoni tal-karbonat tas-sodju u tal-bikarbonat tas-sodju, bi traċċi tal-bikarbonat tal-ammonju (bikarbonat ammonju mass. 5 %)

Sodju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.4

Karbonat tas-sodju

Karbonat tas-sodju (Na2CO3) ta’ grad tekniku

Sodju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.5

Seskwikarbonat tas-sodju [Idroġenukarbonat tat-trisodju]

Seskwikarbonat tas-sodju (Na3H(CO3)2) ta’ grad tekniku.

Sodju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.6

Sulfat tas-sodju

Sulfat tas-sodju ta’ grad tekniku

Sodju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.4.7

Mlielaħ tas-sodju tal-aċidi organiċi

Mlielaħ tas-sodju ta’ aċidi organiċi li jittieklu li fihom mill-anqas 4 atomi tal-karbonju.

Sodju, Aċidu organiku

11.5.1

Klorur tal-potassju

Klorur tal-potassju ta’ grad tekniku jew prodott miksub bit-tħin ta’ sorsi naturali tal-klorur tal-potassju.

Potassju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.5.2

Sulfat tal-potassju

Sulfat tal-potassju (K2SO4) ta’ grad tekniku.

Potassju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.5.3

Karbonat tal-potassju

Karbonat tal-potassju (K2CO3) ta’ grad tekniku.

Potassju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.5.4

Bikarbonat tal-potassju [Karbonat tal-idroġenu tal-potassju]

Bikarbonat tal-potassju (KHCO3) ta’ grad tekniku.

Potassju, Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 10 %

11.5.5

Mlielaħ tal-potassju ta’ aċidi organiċi (24)

Mlielaħ tal-potassju ta’ aċidi organiċi li jittieklu li fihom mill-anqas 4 atomi tal-karbonju.

Potassju, Aċidu organiku

11.6.1

Fjura tal-kubrit

Trab ta’ grad tekniku miksub minn depożiti naturali tal-mineral. Barra minn hekk, prodott miksub mill-produzzjoni tar-raffineriji taż-żejt kif prattikata mill-fabbrikanti tal-kubrit.

Kubrit

11.7.1

Attapulgite

Mineral tal-manjeżju-aluminju-silikon naturali.

Manjeżju

11.7.2

Kwarz

Mineral li jseħħ b'mod naturali miksub bit-tħin tas-sorsi tal-kwarz.

 

11.7.3

Cristobalite

Dijossidu tas-silikon miksub mir-rikristallizzazzjoni tal-kwarz.

 

11.8.1

Sulfat tal-ammonju

Sulfat tal-ammonju ((NH4)2SO4) ta’ grad tekniku miksub bis-sinteżi kimika.

Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata, Kubrit

11.8.2

Soluzzjoni tas-sulfat tal-ammonju

Sulfat tal-ammonju f'soluzzjoni milwiema, li fiha mhux anqas minn 35 % Sulfat tal-ammonju.

Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata

11.8.3

Mlielaħ tal-ammonju tal-aċidi organiċi

Mlielaħ tal-ammonju ta’ aċidi organiċi li jittieklu li fihom mill-anqas 4 atomi tal-karbonju.

Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata, Aċidu organiku

11.8.4

Laktat tal-ammonju

Laktat tal-ammonju (CH3CHOHCOONH4). Jinkludi l-laktat tal-ammonju prodott bil-fermentazzjoni tax-xorrox bil-Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, li fih mhux anqas minn 44 % Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata.

Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata, Rmied mhux raffinat

11.8.5

Aċetat tal-ammonju

Aċetat tal-ammonju (CH3COONH4) f'soluzzjoni milwiema, li fih mhux anqas minn 55 % Acetat tal-ammonju.

Nitrogen expressed as crude protein


12.   Prodotti sekondarji tal-fermentazzjoni minn mikroorganiżmi li ċ-ċelloli tagħhom ġew inattivati jew maqtula

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

12.1

Prodotti miksuba mill-bijomassa tal-mikroorganiżmi mkabbra fuq ċerti substrati

12.1.1

Proteina minn Methylophilus methylotrophus

Prodott tal-proteini tal-fermentazzjoni miksub bil-koltura ta’ Methylophilus methylotrophus (NCIB strain 10.515) fuq il-metanol, il-proteina mhux raffinata hija mill-anqas 68 % u l-indiċi tar-riflessjoni huwa mill-anqas 50.

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

Xaħam mhux raffinat

12.1.2

Proteina minn Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis u Bacillus firmus

Prodott tal-proteini tal-fermentazzjoni b'Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB strain 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB strain 12387), Bacillus brevis (NCIMB strain 13288) u Bacillus firmus, (NCIMB strain 13280) fuq gass naturali (madwar 91 % metanu, 5 % etan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-butan), ammonja, u mlielaħ minerali, il-proteina mhux raffinata hija mill-anqas 65 %.

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

Xaħam mhux raffinat

12.1.3

Proteina batterjali minn Escherichia coli

Prodott tal-proteini, prodott sekondarju mill-produzzjoni ta’ aċidi amminiċi bil-koltura ta’ Escherichia coli K12 fuq sustrati ta’ oriġini veġetali jew kimika, ammonja jew mlielaħ minerali; jista' jkun idrolizzat.

Proteina mhux raffinata

12.1.4

Proteina batterjali minn Corynebacterium glutamicum

Prodott tal-proteini, prodott sekondarju mill-produzzjoni tal-aċidi amminiċi bil-koltura ta’ Corynebacterium glutamicum fuq sustrati ta’ oriġini veġetali jew kimika, ammonja jew mlielaħ minerali, jista' jkun idrolizzat.

Proteina mhux raffinata

12.1.5

Ħmira u prodotti simili [Ħmira tal-birra] [Prodott tal-ħmira]

Kull tip ta’ ħmira u partijiet tagħha miksuba minn Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii jew Brettanomyces ssp (26). fuq sustrati l-aktar ta’ oriġini veġetali bħal melassa, xropp taz-zokkor, alkoħol, residwi tad-distillerija, ċereali u prodotti li fihom il-lamtu, meraq tal-frott, xorrox, aċidu lattiku, zokkor, fibri tal-ħxejjex idrolizzati u nutrijenti tal-fermentazzjoni bħal ammonja jew mlielaħ minerali.

Indewwa jekk < 75 % jew > 97 %

Jekk l-indewwa hija < 75 %:

Proteina mhux raffinata

12.1.6

Furrajna tal-miċelju mill-produzzjoni tal-peniċillina

Miċelju (komposti nitroġenużi), prodott sekondarju mxarrab mill-produzzjoni tal-peniċillina bil-Penicillium chrysogenum (ATCC48271) fuq sorsi differenti ta’ karboidrati u l-idrolisati tagħhom, trattati bis-sħana u preservati permezz ta’ Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides u Streptococcus lactis għall-inattivazzjoni tal-peniċillina, in-Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata huwa mill-anqas 7 %.

Nitroġenu espress bħala proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

12.2

Prodotti sekondarji oħra tal-fermentazzjoni

12.2.1

Karfa tal-inbid [sustanza li tinħall tal-melassa kondensata]

Prodotti sekondarji derivati mill-ipproċessar industrijali tal-masti/worts li joħorġu mill-proċessi tal-fermentazzjoni bħall-manifattura tal-alkoħol, tal-aċidi organiċi, tal-ħmira. Dawn huma komposti minn frazzjoni likwida/ta' pejst miksuba wara s-separazzjoni tal-masti/worts tal-fermentazzjoni. Jistgħu jinkludu wkoll ċelloli mejta u/jew partijiet tagħhom tal-mikroorganiżmi tal-fermentazzjoni użati. Is-sustrati huma l-iżjed ta’ oriġini veġetali bħal melassa, xropp taz-zokkor, alcoħol, residwi tad-distillerija, ċereali u prodotti li fihom il-lamtu, meraq tal-frott, xorrox, aċidu lattiku, zokkor, fibri tal-ħxejjex idrolizzati u nutrijenti tal-fermentazzjoni bħal ammonja jew mlielaħ minerali.

Proteina mhux raffinata

Sustrat u indikazzjoni tal-proċess tal-produzzjoni kif xieraq.

12.2.2

Prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-aċidu L-glutamiku.

Prodotti sekondarji likwidi konċentrati mill-produzzjoni tal-aċidu L-glutamiku bil-fermentazzjoni bil-Corynebacterium melassecola fuq sustrat kompost minn sukrożju, melassa, prodotti tal-lamtu u l-idrolisati tagħhom, mlielaħ tal-ammonju u komposti nitroġenużi oħra.

Proteina mhux raffinata

12.2.3

Prodotti sekondarji mill-produzzjoni ta’ L-lysine-monohydrochloride bil-Brevibacterium lactofermentum

Prodotti sekondarji likwidi kkonċentrati mill-produzzjoni tal-L-Lysine monohydrochloride bil-fermentazzjoni bil-Brevibacterium lactofermentum fuq sustrat kompost minn sukrożju, melassa, prodotti tal-lamtu u l-idrolisati tagħhom, mlielaħ tal-ammonju u komposti nitroġenużi oħra.

Proteina mhux raffinata

12.2.4

Prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-aċidi amminiċi b'Corynbacterium glutamicum

Prodotti sekondarji likwidi mill-produzzjoni tal-aċidi amminiċi bil-fermentazzjoni b'Corynbacterium glutamicum fuq sustrat ta’ oriġini veġetali jew kimika, ammonja jew mlielaħ minerali.

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

12.2.5

Prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-aċidi amminiċi b'Escherichia coli K12

Prodotti sekondarji likwidi mill-produzzjoni tal-aċidi amminiċi bil-fermentazzjoni b'Escherichia coli K12 fuq sustrat ta’ oriġini veġetali jew kimika, ammonja jew mlielaħ minerali.

Proteina mhux raffinata

Rmied mhux raffinat

12.2.6

Prodott sekondarju tal-produzzjoni tal-enżimi b'Aspergillus niger

Prodott sekondarju tal-fermentazzjoni ta’ Aspergillus niger fuq il-qamħ u l-malt għall-produzzjoni tal-enżimi.

Proteina mhux raffinata


13.   Mixxellanji

Numru

Isem

Deskrizzjoni

Dikjarazzjonijiet obbligatorji

13.1.1

Prodotti mill-industrija tal-ħami fi fran u tal-għaġin

Prodotti miksuba matul u mill-produzzjoni ta’ ħobż, biskuttini, wejfers jew għaġin. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Lamtu

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju,

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

13.1.2

Prodotti mill-industrija tal-ikel tal-għaġina

Prodotti miksuba matul u mill-produzzjoni tal-ikel tal-għaġina u tal-kejkijiet. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Lamtu

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju,

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

13.1.3

Prodotti tal-manifattura taċ-ċereali tal-kolazzjon

Sustanzi jew prodotti li huma maħsuba jew fejn huwa raġonevolment mistenni li jistgħu jiġu kkonsumati mill-bniedem fil-forom tagħhom ipproċessati, parzjalment ipproċessati jew mhux ipproċessati. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

Fibra mhux raffinata

Żjut/ xaħmijiet mhux raffinati, jekk > 10 %

Lamtu, jekk > 30 %

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju, jekk > 10 %

13.1.4

Prodotti mill-industrija tal-ħelu

Prodotti miksuba matul u mill-produzzjoni tal-ħelu, inkluż ċikkulata. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Lamtu

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

13.1.5

Prodotti tal-industrija tal-ġelat

Prodotti miksuba matul il-produzzjoni tal-ġelat. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Lamtu

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju,

Xaħam mhux raffinat

13.1.6

Prodotti u prodotti sekondarji mill-ipproċessar tal-frott u l-ħxejjex friski (27)

Prodotti miksuba matul l-ipproċessar tal-frott u l-ħxejjex friski (inkluż qxur, biċċiet sħaħ ta’ frott/ħxejjex, u taħlitiet tagħhom). Jistgħu jkunu mnixxfa, jew iffriżati.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 3,5 %

13.1.7

Prodotti mill-ipproċessar tal-pjanti (27)

Prodotti miksuba mill-iffriżar jew mit-tnixxif ta’ pjanti sħaħ jew partijiet tagħhom.

Fibra mhux raffinata

13.1.8

Prodotti mill-ipproċessar tal-ispezji u l-ħwawar (27)

Prodotti miksuba mill-iffriżar jew mit-tnixxif tal-ispezji u l-ħwawar jew partijiet tagħhom.

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

Fibra mhux raffinata

Żjut/xaħmijiet mhux raffinati, jekk > 10 %

Lamtu, jekk > 30 %

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju, jekk > 10 %

13.1.9

Prodotti mill-ipproċessar tal-ħxejjex aromatiċi (27)

Prodotti miksuba mit-tfarrik, mit-tħin, mill-iffriżar jew mit-tnixxif tal-ħxejjex aromatiċi jew partijiet tagħhom.

Fibra mhux raffinata

13.1.10

Prodotti mill-industrija tal-ipproċessar tal-patata

Prodotti miksuba matul l-ipproċessar tal-patata. Jistgħu jkunu mnixxfa jew iffriżati.

Lamtu

Fibra mhux raffinata

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

Rmied li ma jinħallx fil-HCl jekk > 3,5 %

13.1.11

Prodotti u prodotti sekondarji tal-produzzjoni taz-zlazi

Sustanzi mill-produzzjoni taz-zlazi li huma maħsuba jew fejn huwa raġonevolment mistenni li jistgħu jiġu kkonsumati mill-bniedem fil-forom tagħhom ipproċessati, parzjalment ipproċessati jew mhux ipproċessati. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Xaħam mhux raffinata

13.1.12

Prodotti u prodotti sekondarji mill-industrija tas-snekks saporiti.

Prodotti u prodotti sekondarji tal-industrija tas-snekks saporiti miksuba matul u mill-produzzjoni ta’ snekks saporiti – krisps tal-patata, snekks ibbażati fuq patata u/jew ċereali (snekks estrużi direttament, ibbażati fuq l-għaġina u fi bċejjeċ żgħar) u ġewż.

Xaħam mhux raffinat

13.1.13

Prodotti mill-industrija tal-ikel lest biex jittiekel

Prodotti miksuba matul il-produzzjoni ta’ ikel lest biex jittiekel. Jistgħu jkunu mnixxfa.

Xaħam mhux raffinat, jekk > 5 %

13.1.14

Prodotti sekondarji tal-pjanti mill-produzzjoni tal-ispirti

Prodotti solidi mill-pjanti (inkluż frott żgħir u żrieragħ bħal anisi) miksub wara l-maċerazzjoni ta’ dawn il-pjanti f'soluzzjoni alkoħolika jew wara l-evaporazzjoni/id-distillazzjoni alkoħolika, jew it-tnejn, fl-elaborazzjoni tat-taħwir għall-produzzjoni tal-ispirti. Dawn il-prodotti għandhom ikunu distillati sabiex jiġi eliminat ir-residwu alkoħoliku.

Proteina mhux raffinata, jekk > 10 %

Fibra mhux raffinata

Żjut/xaħmijiet mhux raffinati, jekk > 10 %

13.1.15

Birra tal-għalf

Prodott tal-proċess tal-birra li mhux tajjeb bħala xarba għall-bniedem.

Kontenut tal-alkoħol

13.2.1

Zokkor karamelizzat

Prodott miksub bit-tisħin ikkontrollat ta’ kull tip ta’ zokkor.

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

13.2.2

Destrożju

Id-destrożju huwa miksub wara l-idroliżi tal-lamtu u jikkonsisti minn glukożju kristalizzat, purifikat, bl-ilma kristallin jew mingħajr.

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

13.2.3

Fruttożju

Il-fruttożju bħala trab kristallin purifikat. Dan jinkiseb mill-glukożju fix-xropp tal-glukożju bl-użu ta’ isomerase tal-glukożju u mill-inverżjoni tas-sukrożju.

Zokkor totali, ikkalkulat bħala sukrożju

13.2.4

Xropp tal-glukożju

Ix-xropp tal-glukożju huwa soluzzjoni milwiema purifikata u konċentrata ta’ sakkaridi nutrittivi miksuba bl-idroliżi mil-lamtu.

Zokkor totali

Indewwa jekk > 30 %

13.2.5

Melassa tal-glukożju

Prodott li jsir matul il-proċess tar-raffinar tax-xropp tal-glukożju.

Zokkor totali

13.2.6

Xylose

Zokkor estratt mill-injam.

 

13.2.7

Laktulożju

Disakkaridi semisintetiċi (4-O-D-Galactopyranosyl-D-fructose) miksuba mill-lattożju permezz tal-isomerazzjoni tal-glukożju għal fruttożju. Preżenti fil-ħalib u l-prodotti tal-ħalib ittrattati bis-sħana.

Laktulożju

13.2.8

Glukosamina (Kitosamina)

Zokkor amminiku (monosakkarida) li huwa parti mill-istruttura tal-chitosan u chitin tal-polisakkaridi. Prodott mill-idroliżi tal-esoskeletri tal-krustaċju u artropodi oħra jew bil-fermentazzjoni ta’ qamħ bħal qamħirrum jew qamħ.

Sodju jew Potassju, kif applikabbli

13.3.1

Lamtu (28)

Lamtu ta’ grad tekniku.

Lamtu

13.3.2

Lamtu (28), preġelatinizzat

Prodott li jikkonsisti minn lamtu estiż bit-trattament bis-sħana.

Lamtu

13.3.3

Taħlita tal-lamtu (28)

Prodott li jikkonsisti minn lamtu tal-ikel nativ u/jew modifikat miksub minn sorsi botaniċi differenti.

Lamtu

13.3.4

Idrolisati tal-lamtu (28) magħquda

Prodott mill-idroliżi tal-lamtu. Jikkonsisti minn proteina, xaħam u għajnuniet tal-filtrazzjoni (eż trab diatomaċju, fibra tal-injam).

Indewwa jekk < 25 % jew > 45 %

Jekk l-indewwa hija < 25 %:

Xaħam mhux raffinat

Proteina mhux raffinata

13.3.5

Destrina

Id-destrina hija lamtu idrolizzat parzjalment bl-aċidu.

 

13.3.6

Maltodestrina

Il-maltodestrina hija l-lamtu parzjalment idrolizzat.

 

13.4.1

Polidestrina

Polimer tal-massa magħqud f'mod aleatorju tal-glukożju prodott bil-polimerizzazzjoni termali tad-D-Glukożju.

 

13.5.1

Polioli

Prodott miksub mill-idroġenizzazzjoni jew mill-fermentazzjoni u jikkonsisti minn monosakkaridi, disakkaridi jew oligosakkaridi jew polisakkaridi mnaqqsa.

 

13.5.2

Isomalt

Alkoħol taz-zokkor miksub mis-sukrożju wara l-konverżjoni enżimatika u l-idroġenizzazzjoni.

 

13.5.3

Mannitol

Prodott miksub mill-idroġenizzazzjoni jew mill-fermentazzjoni u jikkonsisti minn glukożju u/jew fruttożju mnaqqas.

 

13.5.4

Xylitol

Prodotti miksub mill-idroġenizzazzjoni jew mill-fermentazzjoni tal-xylose.

 

13.5.5

Sorbitol

Prodott miksub mill-idroġenizzazzjoni tal-glukożju.

 

13.6.1

Aċidi xaħmija (29)

Prodott miksub matul id-deaċidifikazzjoni, permezz tal-lye jew bid-distillazzjoni taż-żjut u x-xaħmijiet ta’ oriġini mhux speċifikata mill-ħxejjex jew mill-annimali. Barra minn hekk, prodott miksub b'modi differenti ta’ proċessar ta’ xaħmijiet u żjut kif prattikat mill-manifatturi tal-aċidi xaħmija.

Xaħam mhux raffinat

Indewwa jekk > 1 %

13.6.2

Aċidi xaħmija esterifikati bil-gliċerol (29)

Gliċeridi miksuba bl-esterifikazzjoni tal-gliċerol ta’ oriġini veġetali mal-aċidi xaħmija.

Indewwa jekk > 1 %

Xaħam mhux raffinat

13.6.3

Mono- u digliċeridi tal-aċidi xaħmija (29)

Mono- u digliċeridi tal-aċidi xaħmija jikkonsistu minn taħlitiet ta’ gliċerol, mono-, di- u triesters tal-aċidi xaħmija li jseħħu fiż-żjut u x-xaħmijiet tal-ikel.

Dawn jista' jkun fihom ammonti żgħar ta’ aċidi grassi ħielsa u gliċerol.

Xaħam mhux raffinat

13.6.4

Mlielaħ tal-aċidi xaħmija (29)

Prodott miksub bir-reazzjoni tal-aċidi xaħmija li fihom mill-anqas erba' atomi tal-karbonju ma’ komposti tal-kalċju, manjeżju, sodju jew potassju.

Xaħam mhux raffinat (wara l-idroliżi)

Indewwa

Ca jew Na jew K jew Mg (fejn xieraq)

13.7.1

Sulfat tal-kondrojtin

Prodott miksub bl-estrazzjoni mill-għeruq, mill-għadam u tessuti oħra tal-annimali li fihom il-kartilaġni u tessuti konnettivi rotob.

Sodju

13.8.1

Gliċerina, mhux raffinata

Prodott tal-produzzjoni tal-bijodiżil (esters tal-metil jew tal-etil tal-aċidi xaħmija), miksub bit-transesterifikazzjoni taż-żjut u x-xaħmijiet ta’ oriġini mhux speċifikata mill-ħxejjex u mill-annimali. Jistgħu jibqgħu xi mlielaħ minerali u organiċi fil-gliċerina. (Kontenut massimu ta’ metanol 0,2 %)

Prodott ukoll tal-ipproċessar oleokimiku tax-xaħmijiet u ż-żjut minerali, inklużi t-transesterifikazzjoni, l-idroliżi jew is-saponifikazzjoni.

Gliċerol

Potassju

Sodju

13.8.2

Gliċerina

Prodott tal-produzzjoni tal-bijodiżil (esters tal-metil jew tal-etil tal-aċidi xaħmija), miksub bit-transesterifikazzjoni taż-żjut u x-xaħmijiet ta’ oriġini mhux speċifikata mill-ħxejjex u mill-annimali bir-raffinar sussegwenti tal-gliċerina. (Kontenut minimu tal-gliċerol: 99 % tal-materja niexfa).

Prodott ukoll tal-ipproċessar oleokimiku tax-xaħmijiet u ż-żjut minerali, inklużi t-transesterifikazzjoni, l-idroliżi jew is-saponifikazzjoni.

Gliċerol

Potassju

Sodju

13.9.1

Metil sulfonil metan

Kompost tal-organo-kubrit ((CH3)2SO2) miksub f'mod sintetiku li huwa identiku għas-sors li jseħħ b'mod naturali fil-pjanti.

Kubrit

13.10.1

Pit

Prodott mid-dekompo