ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.157.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 157

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
15 ta' Ġunju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

543/2011/UE

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

15.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 157/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 543/2011

tas-7 ta' Ġunju 2011

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikulari l-Artikoli 3, 103h, 121(a), 127, 134, 143(b), 148, 179, 192(2), 194 u 203a(8) flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli li tinkludi s-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat.

(2)

Ir-regoli ta’ implimentazzjoni li jkopru s-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat huma stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2). Dak ir-Regolament ġie emendat diversi drabi. Fl-interess taċ-ċarezza, huwa xieraq li r-regoli ta’ implimentazzjoni jkunu inkorporati kollha f’Regolament ġdid, flimkien mal-emendi meħtieġa fid-dawl tal-esperjenza, u li jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 1580/2007.

(3)

Għandhom jiġu stabbiliti s-snin tas-suq għall-prodotti tas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat. Billi m’hemmx aktar skemi ta’ għajnuna fis-setturi li jsegwu ċ-ċiklu tal-ħsad tal-prodotti kkonċernati, is-snin tas-suq kollha jistgħu jkunu armonizzati sabiex jidħlu fis-sena kalendarja.

(4)

L-Artikolu 113(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jawtorizza lill-Kummissjoni tipprovdi għal standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix u għall-frott u l-ħaxix ipproċessat rispettivament. Skont l-Artikolu 113a(1) ta’ dak ir-Regolament, il-frott u l-ħaxix intiż biex jinbiegħ frisk lill-konsumatur jista’ jiġi kkummerċjalizzat biss jekk ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u li tista’ tiġi kkummerċjalizzata u jekk ikun indikat il-pajjiż tal-oriġini biss. Sabiex tiġi armonizzata l-implimentazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni, huwa xieraq li jiġu stabbiliti d-dettalji ta’ standard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix frisk kollu u li ssir dispożizzjoni dwaru.

(5)

Għandhom jiġu adottati standards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni għal dawk il-prodotti li għalihom jidher li jeħtieġ jiġi adottat standard ibbażat fuq il-valutazzjoni tar-rilevanza tiegħu, filwaqt li jitqies, b’mod partikulari, liema prodotti huma nnegozjati l-iktar f’termini tal-valur, abbażi taċ-ċifri li hemm fil-bażi tad-dejta ta’ referenza, imsejħa “Comext”, tal-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozju internazzjonali.

(6)

Sabiex jiġu evitati ostakli bla bżonn għall-kummerċ, f’każijiet fejn ikunu jridu jiġu stabbiliti standards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti individwali, dawn l-istandards għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-istandards adottati mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (in-NU/KEE). F’każijiet fejn ma ġie adottat l-ebda standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, il-prodotti għandhom jitqiesu bħala prodotti li jikkonformaw mal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni meta min ikollu f’idejh il-prodotti jkun jista’ juri li dawn huma konformi ma’ kwalunkwe standard tan-NU/KEE li jkun japplika.

(7)

Għandu jkun hemm dispożizzjoni dwar eċċezzjonijiet u eżenzjonijiet mill-applikazzjoni tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni fil-każ ta’ ċerti ħidmiet li huma jew marġinali u/jew speċifiċi ħafna, jew li jseħħu fil-bidu tal-katina tad-distribuzzjoni, jew fil-każ tal-frott u l-ħaxix imnixxef jew tal-prodotti maħsubin għall-ipproċessar. Billi xi frott u ħaxix jiżviluppa b’mod naturali u għandu tendenza jeħżien, dan għandu jitħalla juri tnaqqis żgħir fil-freskezza u fid-dehra sakemm ma jkunx tat-tip tal-Klassi “Extra”. Ċerti prodotti li normalment ma jinbigħux sħaħ għandhom ikunu eżentati mill-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni, li mill-bqija jitlob li l-prodott jinbiegħ sħiħ.

(8)

Id-dettalji tat-tagħrif meħtieġa skont l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għandhom jintwerew b’mod ċar fuq l-imballaġġ u/jew fuq it-tikketta. Sabiex tiġi evitata l-frodi u sabiex jiġu evitati każijiet fejn il-konsumatur jiġi ngannat, id-dettalji tat-tagħrif meħtieġa skont l-istandards għandhom ikunu disponibbli għall-konsumatur qabel ma jseħħ ix-xiri, speċjalment fil-każ tal-bejgħ mill-bogħod, fejn l-esperjenza wriet li hemm riskju ta’ frodi u riskju li jiġi evitat il-ħarsien tal-konsumaturi mogħti mill-istandards.

(9)

Il-pakketti li jkun fihom frott u ħaxix ta’ speċijiet differenti qed isiru dejjem aktar komuni fis-suq minħabba d-domanda ta’ ċerti konsumaturi. Il-kummerċ ġust jeħtieġ li l-frott u l-ħaxix mibjugħ fl-istess pakkett ikun tal-istess kwalità. Għall-prodotti li għalihom ma ġewx adottati standards tal-Unjoni, dan jista’ jkun żgurat billi wieħed jirrikorri għad-dispożizzjonijiet ġenerali. Għandhom ikunu stabbiliti r-rekwiżiti tat-tikkettar għat-taħlitiet ta’ frott u ħaxix ta’ speċijiet differenti fl-istess pakkett. Dawn għandhom ikunu inqas stretti minn dawk stabbiliti mill-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni sabiex jitqies, b’mod partikulari, l-ispazju disponibbli fuq it-tikketta.

(10)

Sabiex ikun żgurat li l-verifiki jkunu jistgħu jitwettqu sewwa u b’mod effettiv, il-fatturi u d-dokumenti ta’ akkumpanjament, minbarra dawk għall-konsumaturi, għandu jkun fihom ċertu tagħrif bażiku li huwa inkluż fl-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni.

(11)

Għall-għanijiet tal-verifiki selettivi bbażati fuq analiżi tar-riskju, kif imsemmi fl-Artikolu 113a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati dwar it-tali verifiki. Għandha ssir enfasi, b’mod partikulari, fuq ir-rwol tal-valutazzjoni tar-riskju meta jintgħażlu l-prodotti għall-verifiki.

(12)

Kull Stat Membru għandu jaħtar l-entitajiet ta’ spezzjoni li huma responsabbli għat-twettiq tal-verifiki tal-konformità f’kull stadju tal-kummerċjalizzazzjoni. Waħda minn dawk l-entitajiet għandha tkun responsabbli għall-kuntatti mal-entitajiet maħtura l-oħra kollha u għall-koordinazzjoni bejniethom.

(13)

Billi l-għarfien dwar in-negozjanti u l-karatteristiċi ewlenin tagħhom huwa għodda indispensabbli fl-analiżi tal-Istati Membri, jeħtieġ li titwaqqaf bażi tad-dejta dwar in-negozjanti tal-frott u l-ħaxix f’kull Stat Membru. Sabiex ikun żgurat li jkunu koperti dawk kollha li jieħdu sehem fil-katina tal-kummerċjalizzazzjoni u sabiex ikun hemm ċertezza legali, għandha tiġi adottata definizzjoni ddettaljata tal-kelma “negozjant”.

(14)

Il-verifiki tal-konformità għandhom jitwettqu billi jittieħdu kampjuni u għandhom jiffukaw fuq dawk in-negozjanti li huma l-aktar li probabbli jkollhom oġġetti li ma jikkonformawx mal-istandards. Filwaqt li jqisu l-karatteristiċi tas-swieq nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jagħtu prijorità lill-verifiki fuq ċerti kategoriji partikulari ta’ negozjanti. Għat-trasparenza, dawk ir-regoli għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni.

(15)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-esportazzjoni ta’ frott u ħaxix lejn pajjiżi terzi tkun konformi mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u għandhom jiċċertifikaw il-konformità, skont il-Protokoll ta’ Ġinevra dwar l-istandardizzazzjoni tal-frott u l-ħaxix frisk u tal-frott niexef u mnixxef konkluż fi ħdan il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti u l-iskema tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (l-OECD) għall-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali għall-frott u l-ħaxix.

(16)

L-importazzjonijiet ta’ frott u ħaxix minn pajjiżi terzi għandhom iħarsu l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jew standards li huma ekwivalenti għalihom. Għalhekk il-verifiki tal-konformità jridu jitwettqu qabel ma dawn l-oġġetti jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni, ħlief fil-każ ta’ lottijiet żgħar li l-entitajiet ta’ spezzjoni jqisu li huma ta’ riskju żgħir. F’ċerti pajjiżi terzi li jipprovdu garanziji ta’ konformità sodisfaċenti, jistgħu jsiru verifiki mill-entitajiet ta’ spezzjoni ta’ dawn il-pajjiżi terzi qabel ma l-prodotti jiġu esportati. Meta jintuża dan il-metodu, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw b’mod regolari l-effettività u l-kwalità tal-verifiki mwettqin mill-entitajiet ta’ spezzjoni tal-pajjiżi terzi qabel l-esportazzjoni.

(17)

Il-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar m’għandux jikkonforma bilfors mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni. Għalhekk għandu jiġi żgurat li dan ma jinbigħx fis-suq tal-prodotti friski. It-tali prodotti għandhom ikunu ttikkettati kif xieraq.

(18)

Il-frott u l-ħaxix ivverifikat għall-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għandu jkun suġġett għall-istess tip ta’ verifika fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni. Għal dan il-għan, għandhom jiġu applikati l-linji gwida rrakkomandati mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi. Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti speċifiċi għall-verifiki fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut.

(19)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għall-prodotti li għalihom jitolbu rikonoxximent. Meta dan ir-rikonoxximent jintalab għal prodotti maħsubin għall-ipproċessar biss, għandu jiġi żgurat li dawn il-prodotti jkunu fil-fatt ikkonsenjati għall-ipproċessar.

(20)

Sabiex tingħata spinta lill-kisba tal-għanijiet tal-iskema tal-frott u l-ħaxix u sabiex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jwettqu xogħolhom b’mod sostenibbli u effettiv, għandu jkun hemm l-iktar stabbilità possibbli fost l-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Għalhekk is-sħubija ta’ produttur fl-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tkun għal perjodu minimu taż-żmien. Għandu jkun f’idejn l-Istati Membri li jistabbilixxu l-perjodi ta’ notifika u d-dati li fihom ir-riżenja mis-sħubija għandha tidħol fis-seħħ.

(21)

L-attivitajiet ewlenin u essenzjali ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandhom ikollhom x’jaqsmu mal-konċentrazzjoni tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni. Madankollu, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jitħallew jidħlu f’attivitajiet oħra, kemm jekk dawn ikunu ta’ natura kummerċjali kif ukoll jekk le.

(22)

Għandha titħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi billi jkun permess li l-kummerċjalizzazzjoni ta’ frott u ħaxix mixtri esklussivament minn organizzazzjoni tal-produtturi rrikonoxxuta oħra titħalla barra mill-kalkoli kemm għall-għanijiet tal-attività ewlenija kif ukoll għal attivitajiet oħrajn. Meta organizzazzjoni tal-produtturi tkun irrikonoxxuta għal prodott li għalih jeħtieġ li jiġu pprovduti mezzi tekniċi, din għandha titħalla tipprovdi dawk il-mezzi permezz tal-membri tagħha, permezz tal-kumpaniji sussidjarji jew permezz tal-esternalizzazzjoni.

(23)

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jista’ jkollhom ishma f’kumpaniji sussidjarji li jgħinu sabiex iżidu l-valur miżjud tal-produzzjoni tal-membri tagħhom. Għandhom ikunu stabbiliti regoli għall-kalkolu tal-valur ta’ din il-produzzjoni kkummerċjalizzata. L-attivitajiet ewlenin ta’ dawn il-kumpaniji sussidjarji għandhom ikunu l-istess bħal dawk tal-organizzazzjoni tal-produtturi, wara li jitħalla żmien għal perjodu tranżizzjonali ta’ adattament.

(24)

Għandhom ikunu stabbiliti regoli ddettaljati dwar ir-rikonoxximent u l-funzjonament tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, tal-organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-produtturi u tal-assoċjazzjonijiet transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li dwarhom hemm dispożizzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Għall-konsistenza, dawn għandhom jirriflettu, sa fejn ikun possibbli, ir-regoli stabbiliti għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

(25)

Sabiex tkun iffaċilitata l-konċentrazzjoni tal-provvista, il-fużjoni tal-organizzazzjonijiet eżistenti tal-produtturi sabiex jinħolqu organizzazzjonijiet ġodda għandha tkun inkuraġġuta billi jkunu pprovduti regoli għall-fużjoni tal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet li jkunu ngħaqdu flimkien.

(26)

Filwaqt li jitħarsu l-prinċipji li bihom trid tkun iffurmata organizzazzjoni tal-produtturi fuq inizjattiva tal-produtturi nfushom u li bihom għandha tkun skrutinizzata mill-produtturi, għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li bihom persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn ikunu aċċettati bħala membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi u/jew ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

(27)

Sabiex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jirrappreżentaw ġenwinament għadd minimu ta’ produtturi, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li minoranza ta’ membri li jistgħu jikkostitwixxu l-biċċa l-kbira tal-produzzjoni fl-organizzazzjoni tal-produtturi ma jiddominawx il-ġestjoni u t-tħaddim tagħha iktar milli hu xieraq.

(28)

Sabiex jitqiesu ċ-ċirkustanzi differenti tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ċerti kundizzjonijiet għall-għoti ta’ rikonoxximent preliminari lill-gruppi tal-produtturi li jressqu pjan ta’ rikonoxximent.

(29)

Sabiex ikun promoss l-istabbiliment ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi stabbli li jkunu kapaċi jagħtu kontribut li jservi għall-kisba tal-għanijiet tal-iskema tal-frott u l-ħaxix, għandu jingħata rikonoxximent preliminari biss lill-gruppi tal-produtturi li jistgħu juru l-kapaċità tagħhom li jilħqu r-rekwiżiti kollha għar-rikonoxximent f’limitu taż-żmien speċifiku.

(30)

Għandhom ikunu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar it-tagħrif li l-gruppi tal-produtturi jridu jipprovdu fil-pjan ta’ rikonoxximent. Sabiex il-gruppi tal-produtturi jkunu jistgħu jissodisfaw aħjar il-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent, għandhom ikunu awtorizzati tibdiliet fil-pjanijiet ta’ rikonoxximent. Għal dak l-għan, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati Membri jitolbu lill-gruppi tal-produtturi jieħdu azzjoni korrettiva sabiex jiżguraw li l-pjan tagħhom ikun implimentat.

(31)

Il-grupp tal-produtturi jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent qabel ma l-pjan ta’ rikonoxximent ikun komplut. Għandha ssir dispożizzjoni sabiex dawn il-gruppi jkunu jistgħu jressqu applikazzjonijiet għar-rikonoxximent flimkien ma’ abbozz tal-programmi operattivi. Għall-konsistenza, l-għoti ta’ dan ir-rikonoxximent lil grupp tal-produtturi jrid ifisser it-tmiem tal-pjan ta’ rikonoxximent tiegħu, u l-għajnuna pprovduta m’għandhiex tkompli tingħata. Madankollu, sabiex jitqies il-finanzjament multiannwali tal-investimenti, l-investimenti li jikkwalifikaw għall-għajnuna għall-investiment għandhom ikunu jistgħu jiġu ttrasferiti għall-programmi operattivi.

(32)

Sabiex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni korretta tas-sistema ta’ għajnuna sabiex tkopri l-ispejjeż tal-formazzjoni u tal-operazzjoni amministrativa tal-gruppi tal-produtturi, dik l-għajnuna għandha tingħata b’rata fissa. Dik l-għajnuna b’rata fissa għandha tkun suġġetta għal limitu massimu sabiex timxi skont ir-restrizzjonijiet tal-baġit. Barra minn hekk, filwaqt li jitqiesu l-bżonnijiet finanzjarji li jvarjaw ta’ gruppi tal-produtturi ta’ daqsijiet differenti, dak il-limitu massimu għandu jkun aġġustat skont il-valur tal-produzzjoni li tista’ tiġi kkummerċjalizzata tal-gruppi tal-produtturi.

(33)

Għall-konsistenza u sabiex ikun hemm tranżizzjoni bla problemi lejn l-istatus ta’ grupp tal-produtturi rrikonoxxut, l-istess regoli dwar l-attivitajiet ewlenin tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tagħhom għandhom japplikaw għall-gruppi tal-produtturi.

(34)

Sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet finanzjarji tal-gruppi tal-produtturi l-ġodda u sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-iskema tal-għajnuna fil-każ ta’ fużjoni, għandha tingħata l-possibbiltà li l-għajnuna tingħata lill-gruppi tal-produtturi li jirriżultaw mill-fużjoni.

(35)

Sabiex ikun iffaċilitat l-użu tal-iskema ta’ appoġġ għall-programmi operattivi, il-produzzjoni kkummerċjalizzata tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandha tkun iddefinita b’mod ċar, inkluża l-ispeċifikazzjoni ta’ liema prodotti jistgħu jitqiesu u l-istadju tal-kummerċjalizzazzjoni li fuqu għandu jiġi kkalkulat il-valur tal-produzzjoni. Għall-għanijiet tal-kontroll u għas-simplifikazzjoni, huwa xieraq li tintuża rata fissa sabiex jiġi kkalkulat il-valur tal-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar, li jirrappreżenta l-valur tal-prodott bażiku, jiġifieri l-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar, u l-attivitajiet li mhumiex attivitajiet proprji tal-ipproċessar. Billi l-kwantitajiet ta’ frott u ħaxix meħtieġa għall-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix ipproċessat ivarjaw ħafna bejn il-gruppi tal-produtturi, dawk id-differenzi għandhom ikunu riflessi fir-rati fissi applikabbli. Fil-każ tal-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar li jinbidel fi ħwawar aromatiċi pproċessati u fi trab tal-paprika, huwa xieraq ukoll li tiddaħħal rata fissa sabiex jiġi kkalkulat il-valur tal-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar, li jirrappreżanta biss il-valur tal-prodott bażiku. Għandhom ikunu jistgħu jintużaw ukoll metodi oħrajn għall-kalkolu tal-produzzjoni li tista’ tiġi kkummerċjalizzata fil-każ ta’ varjazzjonijiet annwali jew ta’ dejta li ma tkunx biżżejjed. Sabiex jiġi evitat li din l-iskema tintuża b’mod ħażin, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi ġeneralment m’għandhomx jitħallew ibiddlu l-metodoloġija għall-iffissar tal-perjodi ta’ referenza meta jkun għaddej il-programm.

(36)

Sabiex tkun żgurata tranżizzjoni bla problemi lejn is-sistema l-ġdida għall-kalkolu tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tal-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar, il-programmi operattivi approvati sal-20 ta’ Jannar 2010 m’għandhomx jiġu affettwati mill-metodu l-ġdid tal-kalkolu, mingħajr ħsara għall-possibbiltà li dawn il-programmi operattivi jiġu emendati skont l-Artikoli 65 u 66 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007. Għall-istess raġuni, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għall-perjodu ta’ referenza tal-programmi operattivi approvati wara dik id-data għandu jiġi kkalkulat skont ir-regoli l-ġodda.

(37)

Sabiex ikun żgurat l-użu korrett tal-għajnuna, għandhom ikunu stabbiliti regoli għall-ġestjoni tal-fondi operattivi u tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri, li jippermettu kemm jista’ jkun flessibbiltà, sakemm il-produtturi kollha jkunu jistgħu japprofittaw ruħhom mill-fond operattiv u jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod demokratiku fid-deċiżjonijiet dwar kif jintuża.

(38)

Għandhom ikunu stabbiliti dispożizzjonijiet li jistabbilixxu l-ambitu u l-istruttura tal-istrateġija nazzjonali għal programmi operattivi sostenibbli u l-qafas nazzjonali għal azzjonijiet ambjentali. L-għan għandu jkun li jtejjeb kemm jista’ jkun l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u li jtejjeb il-kwalità tal-istrateġija.

(39)

Sabiex tkun tista’ ssir evalwazzjoni xierqa tat-tagħrif mill-awtoritajiet kompetenti u sabiex il-miżuri u l-attivitajiet ikunu jistgħu jiġu inklużi jew esklużi mill-programmi, għandhom ikunu stabbiliti l-proċeduri għall-preżentazzjoni u l-approvazzjoni tal-programmi operattivi, inklużi l-limiti taż-żmien. Minħabba li l-ġestjoni tal-programmi ssir fuq bażi annwali, għandu jkun hemm dispożizzjoni li tgħid li l-programmi li ma jkunux approvati qabel ċertu data għandhom jiġu posposti għal sena.

(40)

Għandu jkun hemm proċedura għall-emenda annwali tal-programmi operattivi għas-sena ta’ wara, sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu aġġustati biex jitqiesu kwalunkwe kundizzjonijiet ġodda li ma setgħux jitbassru meta kienu ppreżentati inizjalment. Barra minn hekk, il-miżuri u l-ammonti tal-fond operattiv għandhom ikunu jistgħu jinbidlu matul kull sena ta’ eżekuzzjoni ta’ programm. Sabiex ikun żgurat li l-programmi approvati jżommu l-għanijiet ġenerali tagħhom, dawn il-bidliet kollha għandhom ikunu suġġetti għal ċerti limiti u ċerti kundizzjonijiet, li għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri, inkluża notifika obbligatorja tal-bidliet lill-awtoritajiet kompetenti.

(41)

Għal raġunijiet ta’ sigurtà finanzjarja u ċertezza legali, għandha titħejja lista ta’ ħidmiet u nfiq li ma jistgħux ikunu koperti mill-programmi operattivi.

(42)

Fil-każ ta’ investimenti f’azjendi individwali, sabiex ikun evitat li persuna privata li tkun qatgħet il-konnessjonijiet mal-organizzazzjoni matul il-ħajja utli tal-investiment tistagħna b’mod mhux iġġustifikat, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jippermettu lill-organizzazzjoni tirkupra l-valur li jibqa’ tal-investiment, sew jekk it-tali investiment ikun ta’ membru u sew jekk ikun tal-organizzazzjoni.

(43)

Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta tal-iskema tal-għajnuna, għandhom ikunu stabbiliti t-tagħrif li għandu jkun inkluż fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna kif ukoll il-proċeduri għall-ħlas tal-għajnuna. Sabiex ikunu evitati d-diffikultajiet fil-flussi tal-flus, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom sistema ta’ ħlas bil-quddiem li jkollha magħha garanziji xierqa. Għal raġunijiet simili, għandha tkun disponibbli sistema alternattiva għar-rimborż ta’ nfiq li jkun sar diġà.

(44)

Il-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix mhijiex prevedibbli u l-prodotti jistgħu jeħżienu. Ammont żejjed fis-suq, anki jekk ma jkunx kbir wisq, jista’ jfixkel ħafna s-suq. Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-ambitu u l-applikazzjoni tal-miżuri għall-ġestjoni u l-prevenzjoni ta’ kriżijiet b’rabta mal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Sa fejn huwa possibbli, dawk ir-regoli għandhom jipprovdu għall-flessibbiltà u għall-applikazzjoni ta’ malajr fil-perjodi ta’ kriżi u għalhekk għandhom jippermettu lill-Istati Membri u lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jieħdu d-deċiżjonijiet huma stess. Madankollu, ir-regoli għandhom jevitaw milli jkun hemm abbużi u għandhom jipprovdu għal limiti fuq l-użu ta’ ċerti miżuri, fosthom f’termini finanzjarji. Għandhom jiżguraw ukoll li r-rekwiżiti fitosanitarji u ambjentali jitħarsu kif xieraq.

(45)

F’dak li jirrigwarda l-irtirar mis-suq, għandhom jiġu adottati regoli ddettaljati filwaqt li titqies l-importanza potenzjali ta’ dik il-miżura. B’mod partikulari, għandhom jitħejjew regoli dwar is-sistema ta’ appoġġ miżjud għall-frott u l-ħaxix irtirat mis-suq li jiġi distribwit bla ħlas bħala għajnuna umanitarja minn organizzazzjonijiet tal-karità u ċerti stabbilimenti u istituzzjonijiet oħrajn. Sabiex tkun iffaċilitata d-distribuzzjoni bla ħlas, huwa xieraq li jkun hemm dispożizzjoni dwar il-possibbiltà li l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet tal-karità jitħallew jitolbu lil dawk li fl-aħħar mill-aħħar jirċievu l-prodotti li jkunu ġew irtirati mis-suq għal kontribuzzjoni simbolika, f’każ li dawn il-prodotti jkunu ġew ipproċessati. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti l-livelli massimi ta’ appoġġ għall-irtirar mis-suq sabiex ikun żgurat li dan ma jsirx punt tal-ħruġ alternattiv permanenti għall-prodotti meta mqabbel mal-kummerċjalizzazzjoni tagħhom. F’dan il-kuntest, għal dawk il-prodotti li għalihom kienu stabbiliti livelli massimi ta’ kumpens għall-irtirar mogħti mill-Unjoni fl-Anness V għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-frott u l-ħxejjex (3), huwa xieraq li dawk il-livelli jibqgħu jintużaw, suġġetti għal ċertu livell ta’ żieda sabiex jirriflettu l-fatt li dan l-irtirar issa huwa kkofinanzjat. Għall-prodotti l-oħrajn, fejn l-esperjenza għadha ma wrietx riskju ta’ rtirar eċċessiv, huwa xieraq li l-Istati Membri jitħallew jistabbilixxu l-livelli massimi ta’ appoġġ. Madankollu, għal raġunijiet simili, fil-każijiet kollha huwa xieraq li jiġi stabbilit limitu kwantitattiv ta’ rtirar għal kull prodott għal kull organizzazzjoni tal-produtturi.

(46)

Għandhom jiġu adottati regoli ddettaljati dwar l-għajnuna finanzjarja nazzjonali li l-Istati Membri jistgħu jagħtu f’reġjuni tal-Unjoni li fihom il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi huwa partikolarment baxx, inkluża definizzjoni ta’ dak il-livell baxx ta’ organizzazzjoni. Għandhom ikunu stabbiliti l-proċeduri għall-approvazzjoni ta’ din l-għajnuna nazzjonali kif ukoll għall-approvazzjoni u l-ammont ta’ rimborż tal-għajnuna mill-Unjoni, kif ukoll għall-proporzjon tar-rimborż. Dawk il-proċeduri għandhom jirriflettu dawk li japplikaw bħalissa.

(47)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati, b’mod partikulari dispożizzjonijiet proċedurali, dwar il-kundizzjonijiet li bihom ir-regoli maħruġin mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew mill-assoċjazzjonijiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet fis-settur tal-frott u l-ħaxix ikunu jistgħu jiġu estiżi għall-produtturi kollha stabbiliti f’żona ekonomika speċifika. Meta prodott jinbiegħ fuq is-siġra, għandu jkun ċar liema regoli għandhom ikunu estiżi lill-produtturi u lix-xerrejja rispettivament.

(48)

Sabiex ikunu mmonitorjati l-importazzjonijiet tat-tuffieħ u sabiex ikun żgurat li kull żieda sinifikanti fl-importazzjonijiet tat-tuffieħ tkun innutata fi żmien relattivament qasir, fl-2006 kienet iddaħħlet, bħala sistema tranżizzjonali, is-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni għat-tuffieħ tal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (il-kodiċi tan-NM) bin-numru 0808 10 80. Sadanittant, ġew żviluppati metodi ġodda u eżatti biex wieħed jimmonitorja l-importazzjonijiet tat-tuffieħ – metodi li huma inqas ikkumplikati għan-negozjanti mis-sistema attwali tal-liċenzji. Għalhekk, l-obbligu li wieħed juri liċenzja tal-importazzjoni għat-tuffieħ tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0808 10 80 daqt għandu jieqaf milli jibqa’ japplika.

(49)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati dwar is-sistema tal-prezz tad-dħul għall-frott u l-ħaxix. Minħabba li ħafna mill-frott u l-ħaxix ikkonċernat li jista’ jeħżien huwa fornut mal-kunsinna, dan joħloq diffikultajiet speċjali sabiex ikun stabbilit il-valur tiegħu. Għandhom ikunu stabbiliti l-metodi li wieħed jista’ juża sabiex jiġi kkalkulat il-prezz tad-dħul li abbażi tiegħu l-prodotti importati jiġu kklassifikati fit-Tariffa Doganali Komuni. B’mod partikulari, għandhom ikunu stabbiliti l-valuri standard tal-importazzjoni abbażi tal-medja ppeżata tal-prezzijiet medji tal-prodotti u għandu jkun hemm dispożizzjoni speċjali għall-każijiet fejn ma jkunx hemm prezzijiet disponibbli għall-prodotti ta’ oriġini partikulari. Għandu jkun hemm dispożizzjoni għall-għoti ta’ garanzija f’ċerti ċirkustanzi, sabiex ikun żgurat li s-sistema tkun applikata b’mod korrett.

(50)

Għandhom ikunu adottati regoli ddettaljati dwar id-dazju tal-importazzjoni li jista’ jkun impost fuq ċerti prodotti minbarra dak li dwaru hemm dispożizzjoni fit-Tariffa Doganali Komuni. Id-dazju addizzjonali jista’ jkun impost jekk il-volumi tal-importazzjoni tal-prodotti kkonċernati jaqbżu l-livelli tal-iskattar stabbiliti għall-prodott u għall-perjodu ta’ applikazzjoni. L-oġġetti li jkunu fi triqthom lejn l-Unjoni huma eżentati mid-dazju addizzjonali u, għalhekk, għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi għal dawn l-oġġetti.

(51)

Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal monitoraġġ u evalwazzjoni xierqa ta’ programmi u skemi li jkunu għaddejjin sabiex tkun ivvalutata l-effettività u l-effiċjenza tagħhom kemm mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u kif ukoll mill-Istati Membri.

(52)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar it-tip, il-format u l-mezzi ta’ notifiki li huma meħtieġa sabiex dan ir-Regolament jiġi implimentat. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu notifiki mill-produtturi u mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi lill-Istati Membri u mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, kif ukoll il-konsegwenzi li jkun hemm jekk in-notifiki jintbagħtu tard jew ma jkunux eżatti.

(53)

Għandhom jiġu stabbiliti miżuri dwar il-verifiki meħtieġa sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni x-xierqa ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u dwar is-sanzjonijiet ix-xierqa li japplikaw għall-irregolaritajiet misjuba. Dawk il-miżuri għandhom jinvolvu kemm verifiki u sanzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-livell tal-Unjoni kif ukoll verifiki u sanzjonijiet nazzjonali addizzjonali. Il-verifiki u s-sanzjonijiet għandhom ikunu dissważivi, effetivi u proporzjonati. Għandu jkun hemm regoli sabiex jiġu solvuti każijiet ta’ żbalji evidenti, forza maġġuri u ċirkustanzi eċċezzjonali oħrajn sabiex ikun żgurat it-trattament ġust tal-produtturi. Għandu jkun hemm ukoll regoli dwar sitwazzjonijiet maħluqa artifiċjalment, sabiex ma jitħalla jittieħed ebda benefiċċju minn sitwazzjonijiet bħal dawn.

(54)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet sabiex titkompla t-tranżizzjoni bla problemi mis-sistema ta’ qabel mogħtija fir-Regolament (KE) Nru 2200/96, fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (4) u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2202/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 li jintroduċi skema ta’ għajnuna tal-Komunità għall-produtturi ta’ ċertu frott taċ-ċitru (5) għas-sistema l-ġdida mogħtija fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1182/2007 tas-26 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi regoli speċifiċi rigward is-settur tal-frott u l-ħxejjex u li jemenda d-Direttivi 2001/112/KE u 2001/113/KE u r-Regolamenti (KEE) Nru 827/68, (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96, (KE) Nru 2826/2000, (KE) Nru 1782/2003 u (KE) Nru 318/2006 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2202/96 (6) u wara fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u fir-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u wara f’dan ir-Regolament u fl-implimentazzjoni tar-regoli tranżizzjonali mogħtija fl-Artikolu 203a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(55)

Sabiex jiġu limitati l-effetti tat-tneħħija tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni għat-tuffieħ fuq ix-xejriet tan-negozju, l-Artikolu 134 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 għandu jkompli japplika sal-31 ta’ Awwissu 2011.

(56)

Il-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni fil-limitu ta’ żmien stabbilit mill-President tiegħu.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET TAL-BIDU

Artikolu 1

Ambitu u użu tat-termini

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat.

Madankollu, it-Titoli II u III ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għall-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix imsemmija fl-Artikolu 1(1)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u għat-tali prodotti maħsubin għall-ipproċessar biss.

2.   It-termini użati fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu jkollhom l-istess tifsira meta jintużaw f’dan ir-Regolament, sakemm dan ir-Regolament ma jispeċifikax mod ieħor.

Artikolu 2

Snin tas-suq

Is-snin tas-suq għall-frott u l-ħaxix u għall-frott u l-ħaxix ipproċessat għandhom ikunu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

TITOLU II

KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI

KAPITOLU I

Regoli ġenerali

Artikolu 3

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni; min ikollu f’idejh il-prodotti

1.   Ir-rekwiżiti tal-Artikolu 113a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom iservu bħala l-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni. Id-dettalji tal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni huma mogħtija fil-Parti A tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

Il-frott u l-ħaxix li mhux kopert minn standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni għandu jikkonforma mal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni. Madankollu, f’każijiet fejn min ikollu f’idejh il-prodotti jkun f’qagħda li juri li dawn huma konformi mal-istandards applikabbli adottati mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (in-NU/KEE), dawn il-prodotti għandhom jitqiesu li huma konformi mal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni.

2.   L-istandards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 113(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma mogħtija fil-Parti B tal-Anness I għal dan ir-Regolament għall-prodotti li ġejjin:

(a)

it-tuffieħ,

(b)

il-frott taċ-ċitru,

(c)

il-frott tal-kiwi,

(d)

il-ħass u l-indivja bil-weraq mibrum u bil-weraq wiesa’,

(e)

il-ħawħ u n-nuċiprisk,

(f)

il-lanġas,

(g)

il-frawli,

(h)

il-bżar ħelu,

(i)

l-għeneb tal-mejda,

(j)

it-tadam.

3.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, “min ikollu f’idejh il-prodotti” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li għandha fil-pussess tagħha, fiżikament, il-prodotti kkonċernati.

Artikolu 4

Eċċezzjonijiet u eżenzjonijiet mill-applikazzjoni tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni

1.   B’deroga mill-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, dawn li ġejjin m’għandhomx ikunu meħtieġa jikkonformaw mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni:

(a)

dejjem jekk ikunu immarkati b’mod ċar bil-kliem “maħsubin għall-ipproċessar” jew “għall-għalf tal-annimali” jew bi kwalunkwe frażi ekwivalenti oħra, il-prodotti:

(i)

maħsubin għall-ipproċessar industrijali, jew

(ii)

maħsubin għall-għalf tal-annimali jew għal użu ieħor iżda mhux għall-ikel;

(b)

il-prodotti ttrasferiti mill-produttur fl-azjenda tiegħu lill-konsumaturi għall-użu personali tagħhom;

(c)

il-prodotti rrikonoxxuti f’Deċiżjoni tal-Kummissjoni meħuda fuq talba ta’ Stat Membru skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 bħala prodotti ta’ reġjun partikolari li jinbiegħu bl-imnut min-negozju tar-reġjun għall-konsum lokali tradizzjonali stabbilit sew;

(d)

prodotti li jkunu ġew mirquma jew inqatgħu biex ikunu “lesti għall-ikel” jew “lesti għall-kċina”;

(e)

prodotti kkummerċjalizzati bħala rimjiet li jittieklu, wara li tinbet iż-żerriegħa tal-pjanti kklassifikati bħala frott u ħaxix skont l-Artikolu 1(1)(i) u l-Parti IX tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

2.   B’deroga mill-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-prodotti li ġejjin m’għandhomx ikunu meħtieġa jikkonformaw mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni f’żona partikulari tal-produzzjoni:

(a)

prodotti mibjugħa jew ikkonsenjati minn min ikabbarhom lil stazzjonijiet tal-preparazzjoni jew tal-imballaġġ jew lil faċilitajiet tal-ħżin, jew ittrasportati mill-azjenda tiegħu lejn dawn l-istazzjonijiet; u

(b)

prodotti ttrasportati mill-faċilitajiet tal-ħżin lejn l-istazzjonijiet tal-preparazzjoni u tal-imballaġġ.

3.   B’deroga mill-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-istandards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni prodotti ppreżentati għall-bejgħ bl-imnut lill-konsumaturi għall-użu personali tagħhom u ttikkettati bħala “prodotti maħsubin għall-ipproċessar” jew bi kwalunkwe frażi ekwivalenti oħra u maħsubin għall-ipproċessar, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1(a)(i) ta’ dan l-Artikolu.

4.   B’deroga mill-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni prodotti mibjugħin direttament mill-produttur lill-konsumatur aħħari għall-użu personali, fi swieq irriżervati biss għall-produtturi f’żona speċifika tal-produzzjoni ddefinita mill-Istati Membri.

5.   B’deroga mill-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għall-istandards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni, fl-istadji ta’ wara l-bgħit, il-frott u l-ħaxix, minbarra dak tal-Klassi “Extra”, jista’ juri tnaqqis żgħir fil-freskezza u fid-dehra u kemm kemm taħsir minħabba l-iżvilupp tiegħu u minħabba t-tendenza tiegħu li jeħżien.

6.   B’deroga mill-Artikolu 113a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-prodotti li ġejjin m’għandhomx ikunu meħtieġa jikkonformaw mal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni:

(a)

il-faqqiegħ mhux ikkultivat tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0709 59,

(b)

il-kappar tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0709 90 40,

(c)

il-lewż morr tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 11 10,

(d)

il-lewż imqaxxar tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 12,

(e)

il-ġellewż imqaxxar tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 22,

(f)

il-ġewż imqaxxar tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 32,

(g)

il-ġewż tal-arżnu [taż-żnuber] tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 90 50,

(h)

il-pistaċċi tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 50 00,

(i)

il-ġewż tal-Macadamia tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 60 00,

(j)

il-ġewż Amerikan tal-kodiċi tan-NM bin-numru ex 0802 90 20,

(k)

ġewż ieħor tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0802 90 85,

(l)

il-pjantaġġini mnixxfin tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0803 00 90,

(m)

il-frott taċ-ċitru mnixxef tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0805,

(n)

it-taħlit ta’ ġewż tropikali tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0813 50 31,

(o)

it-taħlit ta’ ġewż ieħor tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0813 50 39,

(p)

iż-żagћfran tal-kodiċi tan-NM bin-numru 0910 20.

7.   Lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandhom jingħatawlha provi li l-prodotti koperti mill-paragrafi 1(a) u 2 jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti, b’mod partikulari f’dak li jirrigwarda l-użu maħsub għalihom.

Artikolu 5

Dettalji tat-tagħrif

1.   Id-dettalji tat-tagħrif meħtieġa skont dan il-Kapitolu għandhom jidhru b’mod li jkunu jistgħu jinqraw u f’pożizzjoni ovvja fuq il-ġenb tal-imballaġġ, u għandhom jew ikunu stampati b’mod li ma jitħassarx direttament fuq il-pakkett jew fuq tikketta li tkun parti integrali minnu jew li tkun imwaħħla sewwa miegħu.

2.   Għal oġġetti ttrasportati fi kwantitajiet kbar u mgħobbija direttament fuq mezz tat-trasport, id-dettalji tat-tagħrif imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jingħataw f’dokument li jakkompanja l-oġġetti jew jintwerew fuq nota mpoġġija f’pożizzjoni ovvja ġewwa l-mezz tat-trasport.

3.   Fil-każ ta’ kuntratti mill-bogħod skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), il-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għandha teħtieġ li d-dettalji tat-tagħrif ikunu disponibbli qabel ma jiġi konkluż ix-xiri.

4.   Il-fatturi u d-dokumenti ta’ akkumpanjament, minbarra l-irċevuti għall-konsumaturi, għandhom jindikaw l-isem u l-pajjiż tal-oriġini tal-prodotti u, fejn ikun xieraq, il-klassi, il-varjetà jew it-tip kummerċjali tal-prodotti f’każ li dan ikun meħtieġ minn standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni, jew il-fatt li dawn il-prodotti jkunu maħsubin għall-ipproċessar.

Artikolu 6

Dettalji tat-tagħrif fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut

1.   Fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut, id-dettalji tat-tagħrif meħtieġa minn dan il-Kapitolu għandhom ikunu jistgħu jinqraw faċilment u jkunu jidhru sew. Il-prodotti jistgħu jiġu ppreżentati għall-bejgħ sakemm il-bejjiegħ bl-imnut juri, bi prominenza, ħdejn il-prodotti u b’mod li jkun jista’ jinqara, id-dettalji tat-tagħrif dwar il-pajjiż tal-oriġini kif ukoll, fejn xieraq, il-klassi u l-varjetà jew it-tip kummerċjali tal-prodotti b’tali mod li ma jqarraqx bil-konsumaturi.

2.   Għall-prodotti ppakkjati minn qabel skont it-tifsira tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), il-piż nett għandu jkun indikat flimkien mat-tagħrif kollu li dwaru hemm dispożizzjoni fl-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni. Madankollu, fil-każ ta’ prodotti mibjugħin skont l-għadd, m’għandux japplika r-rekwiżit li jkun indikat il-piż nett jekk l-għadd tal-ogġetti jista’ jidher b’mod ċar u dawn ikunu jistgħu jingħaddu faċilment minn barra, jew jekk l-għadd ikun indikat fuq it-tikketta.

Artikolu 7

Taħlitiet

1.   Għandha titħalla ssir il-kummerċjalizzazzjoni ta’ pakketti b’piż nett ta’ 5 kilogrammi jew anqas li jkun fihom taħlitiet ta’ tipi differenti ta’ frott u ħaxix, dejjem jekk:

(a)

il-prodotti jkunu tal-istess kwalità u kull prodott ikkonċernat ikun jikkonforma mal-istandard speċifiku rilevanti tal-kummerċjalizzazzjoni jew mal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni, jekk ma jkunx hemm standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni għal prodott partikulari,

(b)

il-pakkett ikun ittikkettat kif suppost, skont dan il-Kapitolu, u

(c)

it-taħlita ma tkunx waħda li tqarraq bil-konsumatur.

2.   Ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1(a) m’għandhomx japplikaw għall-prodotti inklużi f’taħlita li ma jkunux prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix imsemmija fl-Artikolu 1(1)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   Jekk il-frott u l-ħaxix f’taħlita jkun ġej minn aktar minn Stat Membru jew pajjiż terz wieħed, l-ismijiet sħaħ tal-pajjiżi tal-oriġini jistgħu jinbidlu b’waħda mill-frażijiet li ġejjin, skont kif ikun xieraq:

(a)

“taħlita ta’ frott u ħaxix mill-UE”,

(b)

“taħlita ta’ frott u ħaxix li mhux mill-UE”,

(c)

“taħlita ta’ frott u ħaxix mill-UE u mhux mill-UE”.

KAPITOLU II

Verifiki dwar il-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 8

Ambitu

Dan il-Kapitolu jistabbilixxi r-regoli dwar il-verifiki tal-konformità, li għandhom ifissru l-verifiki li jitwettqu fuq il-frott u l-ħaxix fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni sabiex jiġi vverifikat li dan jikkonforma mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u mad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan it-Titolu u tal-Artikoli 113 u 113a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 9

Awtoritajiet ta’ koordinazzjoni u entitajiet ta’ spezzjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar:

(a)

awtorità kompetenti waħda responsabbli għall-koordinazzjoni u l-kuntatti fiż-żoni koperti minn dan il-Kapitolu, minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-awtorità ta’ koordinazzjoni”; u

(b)

entità jew entitajiet ta’ spezzjoni responsabbli għall-applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, minn hawn ’il quddiem imsejħin “l-entitajiet ta’ spezzjoni”.

L-awtoritajiet ta’ koordinazzjoni u l-entitajiet ta’ spezzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu jkunu pubbliċi jew privati. Madankollu, fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għalihom.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

l-isem u l-indirizz postali u dak elettroniku tal-awtorità ta’ koordinazzjoni li jkunu ħatru skont il-paragrafu 1(a);

(b)

l-isem u l-indirizz postali u dak elettroniku tal-entitajiet ta’ spezzjoni li jkunu ħatru skont il-paragrafu 1(b); u

(c)

id-deskrizzjoni eżatta tal-isferi rispettivi ta’ attività tal-entitajiet ta’ spezzjoni li jkunu ħatru.

3.   L-awtorità ta’ koordinazzjoni tista’ tkun l-entità ta’ spezzjoni jew waħda mill-entitajiet ta’ spezzjoni jew kwalunkwe entità oħra maħtura skond il-paragrafu 1.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-awtoritajiet ta’ koordinazzjoni maħtura mill-Istati Membri bil-mod li tqis li huwa xieraq.

Artikolu 10

Bażi tad-dejta dwar in-negozjanti

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bażi tad-dejta dwar in-negozjanti tal-frott u l-ħaxix, li għandha telenka, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu, in-negozjanti involuti fil-kummerċjalizzazzjoni tal-frott u l-ħaxix li għalih ġew stabbiliti standards skont l-Artikolu 113 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jużaw kwalunkwe bażi tad-dejta jew bażijiet tad-dejta oħrajn li kienu diġà stabbiliti għal għanijiet oħrajn.

2.   Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, “negozjant” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika:

(a)

li jkollha frott u ħaxix suġġett għall-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni bil-ħsieb:

(i)

li turih jew toffrih għall-bejgħ,

(ii)

li tbigħu, jew

(iii)

li tikkummerċjalizzah bi kwalunkwe mod ieħor, jew

(b)

li twettaq realment kwalunkwe waħda mill-attivitajiet imsemmija fil-punt (a) għall-frott u l-ħaxix suġġett għall-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni.

L-attivitajiet imsemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu għandhom jinkludu:

(a)

il-bejgħ mill-bogħod kemm jekk isir bl-internet kif ukoll jekk isir xort’oħra,

(b)

it-tali attivitajiet imwettqa minn persuna fiżika jew ġuridika għaliha nnifisha jew f’isem parti terza, u

(c)

it-tali attivitajiet imwettqa fl-Unjoni u/jew permezz tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi u/jew permezz tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi.

3.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li bihom in-negozjanti li ġejjin għandhom jiġu inklużi fil-bażi tad-dejta jew le:

(a)

negozjanti li l-attivitajiet tagħhom huma eżentati mill-obbligu li jikkonformaw mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 4; u

(b)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi li l-attivitajiet tagħhom fis-settur tal-frott u l-ħaxix huma limitati jew għat-trasport tal-oġġetti, jew għall-bejgħ fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut.

4.   Fejn il-bażi tad-dejta dwar in-negozjanti tkun magħmula minn diversi elementi separati, l-awtorità ta koordinazzjoni għandha tiżgura li l-bażi tad-dejta, l-elementi tagħha u l-aġġornament tagħhom huma uniformi. L-aġġornament tal-bażi tad-dejta għandu jsir b’mod partikulari billi jintuża t-tagħrif miġbur matul il-verifiki tal-konformità.

5.   Għal kull negozjant, il-bażi tad-dejta għandha tinkludi:

(a)

in-numru ta’ reġistrazzjoni, l-isem u l-indirizz;

(b)

it-tagħrif meħtieġ għall-klassifikazzjoni tan-negozjant f’waħda mill-kategoriji tar-riskju msemmija fl-Artikolu 11(2), b’mod partikulari l-pożizzjoni fil-katina tal-kummerċjalizzazzjoni u tagħrif dwar kemm hi importanti l-kumpanija;

(c)

tagħrif dwar is-sejbiet minn verifiki li jkunu saru qabel fuq kull negozjant;

(d)

kwalunkwe tagħrif ieħor meqjus bħala tagħrif meħtieġ għall-verifiki bħat-tagħrif dwar l-eżistenza ta’ sistema għall-iżgurar tal-kwalità jew ta’ sistema ta’ verifika tan-negozjant fuqu nnifsu dwar il-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni.

L-aġġornament tal-bażi tad-dejta għandu jitwettaq b’mod partikulari billi jintuża t-tagħrif miġbur matul il-verifiki tal-konformità.

6.   In-negozjanti għandhom jipprovdu t-tagħrif li l-Istati Membri jqisu li huwa meħtieġ biex tiġi stabbilita u aġġornata l-bażi tad-dejta. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li bihom in-negozjanti li mhumiex stabbiliti fit-territorju tagħhom imma li jagħmlu negozju fih għandhom jitniżżlu fil-bażi tad-dejta tagħhom.

Taqsima 2

Verifiki tal-konformità mwettqin mill-Istati Membri

Artikolu 11

Verifiki tal-konformità

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifiki tal-konformità jitwettqu b’mod selettiv, abbażi ta’ analiżi tar-riskju, u bi frekwenza xierqa, sabiex tkun żgurata l-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u mad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan it-Titolu u tal-Artikoli 113 u 113a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Il-kriterji biex jiġi vvalutat ir-riskju għandhom jinkludu l-eżistenza taċ-ċertifikat tal-konformità msemmi fl-Artikolu 14 maħruġ minn awtorità kompetenti ta’ pajjiż terz li l-verifiki tal-konformità tiegħu ġew approvati skont l-Artikolu 15. L-eżistenza tat-tali ċertifikat għandha titqies bħala fattur li jnaqqas ir-riskju tan-nuqqas ta’ konformità.

Il-kriterji biex jiġi vvalutat ir-riskju jistgħu jinkludu wkoll:

(a)

in-natura tal-prodott, il-perjodu tal-produzzjoni, il-prezz tal-prodott, it-temp, il-ħidmiet tal-ippakkjar u tal-immaniġġar, il-kundizzjonijiet tal-ħżin, il-pajjiż tal-oriġini, il-mezz tat-trasport jew il-volum tal-lott;

(b)

id-daqs tan-negozjanti, il-pożizzjoni tagħhom fil-katina tal-kummerċjalizzazzjoni, il-volum jew il-valur tal-prodotti li jikkummerċjalizzaw, il-firxa tal-prodotti tagħhom, iż-żona tal-kunsinna jew it-tip ta’ negozju mwettaq bħall-ħżin, l-għażla, l-ippakkjar jew il-bejgħ;

(c)

is-sejbiet minn verifiki li jkunu saru qabel, inklużi l-għadd u t-tip ta’ difetti misjuba, il-kwalità li normalment ikollhom il-prodotti kkummerċjalizzati u l-livell ta’ tagħmir tekniku użat;

(d)

l-affidabbiltà tas-sistemi għall-iżgurar tal-kwalità jew tas-sistema ta’ verifika tan-negozjant fuqu nnifsu li n-negozjanti għandhom b’rabta mal-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni;

(e)

il-post fejn titwettaq il-verifika, b’mod partikulari jekk dan ikun il-punt tal-ewwel dħul tal-prodotti fl-Unjoni, jew jekk ikun il-post fejn il-prodotti jkunu qed jiġu ppakkjati jew ikunu qed jitgħabbew;

(f)

kwalunkwe tagħrif ieħor li jista’ jindika riskju ta’ nuqqas ta’ konformità.

2.   L-analiżi tar-riskju għandha tkun ibbażata fuq it-tagħrif inkluż fil-bażi tad-dejta dwar in-negozjanti msemmija fl-Artikolu 10 u għandha tikklassifika n-negozjanti f’kategoriji tar-riskju.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu minn qabel:

(a)

il-kriterji biex jiġi vvalutat ir-riskju tan-nuqqas ta’ konformità tal-lottijiet;

(b)

abbażi ta’ analiżi tar-riskju għal kull kategorija tar-riskju, il-proporzjonijiet minimi tan-negozjanti jew tal-lottijiet u/jew tal-kwantitajiet li se jkunu suġġetti għal verifika tal-konformità.

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma jwettqux verifiki selettivi fuq il-prodotti li ma jkunux suġġetti għall-istandards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni, abbażi ta’ analiżi tar-riskju.

3.   F’każijiet fejn il-verifiki juru irregolaritajiet sinifikanti, l-Istati Membri għandhom iżidu l-frekwenza tal-verifiki marbutin man-negozjanti, il-prodotti, l-oriġini, jew il-parametri l-oħrajn ikkonċernati.

4.   In-negozjanti għandhom jipprovdu lill-entitajiet tal-ispezzjoni t-tagħrif kollu li dawk l-entitajiet iqisu li huwa meħtieġ sabiex jiġu organizzati u jitwettqu l-verifiki tal-konformità.

Artikolu 12

Negozjanti approvati

1.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lin-negozjanti kklassifikati fil-kategorija tal-inqas riskju u li jipprovdu garanziji speċjali dwar il-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni sabiex jużaw ix-xempju mogħti fl-Anness II fit-tikketta ta’ kull pakkett fl-istadju tal-bgħit u/jew biex jiffirmaw iċ-ċertifikat tal-konformità kif imsemmi fl-Artikolu 14.

2.   L-awtorizzazzjoni għandha tingħata għal perjodu ta’ tal-inqas sena.

3.   In-negozjanti li jibbenefikaw minn din il-possibbiltà:

(a)

għandu jkollhom persunal tal-ispezzjoni li jkun irċieva taħriġ approvat mill-Istati Membri;

(b)

għandu jkollhom tagħmir xieraq għall-preparazzjoni u l-ippakkjar tal-prodotti;

(c)

għandhom jintrabtu li jwettqu verifika tal-konformità fuq l-oġġetti kollha li jibagħtu u għandhom iżommu reġistru tal-verifiki kollha mwettqin.

4.   Meta negozjant awtorizzat ma jibqax jikkonforma aktar mar-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni, l-Istat Membru għandu jirtira l-awtorizzazzjoni.

5.   Minkejja l-paragrafu 1, in-negozjanti awtorizzati jistgħu jkomplu jużaw xempji li fit-30 ta’ Ġunju 2009 kienu jikkonformaw mar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

L-awtorizzazzjonijiet mogħtija lin-negozjanti qabel l-1 ta’ Lulju 2009 għandhom jibqgħu japplikaw għall-perjodu li għalih kienu ngħataw.

Artikolu 13

Aċċettazzjoni tad-dikjarazzjonijiet mid-dwana

1.   Id-dwana tista’ taċċetta biss dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni u/jew dikarazzjonijiet għall-ħruġ għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti suġġetti għall-istandards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni jekk:

(a)

l-oġġetti jkollhom magħhom ċertifikat tal-konformità, jew

(b)

l-entità kompetenti ta’ spezzjoni tkun għarrfet lill-awtorità doganali li l-lottijiet ikkonċernati jkun inħarġilhom ċertifikat tal-konformità, jew

(c)

l-entità kompetenti ta’ spezzjoni tkun għarrfet lill-awtoritajiet doganali li hija ma ħarġitx ċertifikat tal-konformità għal-lottijiet ikkonċernati għaliex dawn ma kellhomx bżonn jiġu vverifikati fid-dawl tal-valutazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 11(1).

Dan għandu jsir mingħajr ħsara għal kwalunkwe verifiki tal-konformità li l-Istat Membru jista’ jwettaq skont l-Artikolu 11.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għall-prodotti li huma suġġetti għall-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni mogħti fil-Parti A tal-Anness I u għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) jekk l-Istat Membru kkonċernat iqis li dan huwa meħtieġ fid-dawl tal-analiżi tar-riskju msemmija fl-Artikolu 11(1).

Artikolu 14

Ċertifikat tal-konformità

1.   Iċ-ċertifikati tal-konformità jistgħu jinħarġu minn awtorità kompetenti sabiex jikkonfermaw li l-prodotti kkonċernati jikkonformaw mal-istandard rilevanti tal-kummerċjalizzazzjoni (minn hawn ’il quddiem imsejħin “iċ-ċertifikat”). Iċ-ċertifikat li għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti fl-Unjoni huwa mogħti fl-Anness III.

Minflok iċ-ċertifikati maħruġin mill-awtoritajiet kompetenti fl-Unjoni, il-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 15(4) jistgħu jużaw iċ-ċertifikati tagħhom, dejjem jekk dawn ikun fihom tagħrif li jkun tal-inqas ekwivalenti għal dak mogħti fiċ-ċertifikat tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, bil-mezzi li tqis li huma xierqa, kampjuni tat-tali ċertifikati ta’ pajjiżi terzi.

2.   Dawn iċ-ċertifikati jistgħu jinħarġu kemm f’format fuq il-karta b’firma oriġinali kif ukoll f’format elettroniku vverifikat b’firma elettronika.

3.   Kull ċertifikat għandu jkun ittimbrat mill-awtorità kompetenti u ffirmat mill-persuna jew mill-persuni li jkollhom is-setgħa jagħmlu dan.

4.   Iċ-ċertifikati għandhom jinħarġu tal-inqas f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

5.   Kull ċertifikat għandu jkollu numru tas-serje li permezz tiegħu jkun jista’ jiġi identifikat. L-awtorità kompetenti għandha żżomm kopja ta’ kull ċertifikat li toħroġ.

6.   Minkejja l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jkomplu jużaw ċertifikati li fit-30 ta’ Ġunju 2009 kienu jikkonformaw mar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

Taqsima 3

Verifiki tal-konformità mwettqin minn pajjiżi terzi

Artikolu 15

Approvazzjoni ta’ verifiki tal-konformità mwettqin minn pajjiżi terzi qabel l-importazzjoni fl-Unjoni

1.   Fuq talba ta’ pajjiż terz, il-Kummissjoni tista’ tapprova, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, verifiki tal-konformità mal-istandards speċifiċi tal-kummerċjalizzazzjoni mwettqin minn dak il-pajjiż terz qabel l-importazzjoni fl-Unjoni.

2.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tingħata lill-pajjiżi terzi fil-każijiet fejn jintlaħqu l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni tal-Unjoni, jew tal-inqas standards ekwivalenti, għall-prodotti esportati lejn l-Unjoni.

L-approvazzjoni għandha tispeċifika l-awtorità uffiċjali fil-pajjiż terz li taħt ir-responsabbiltà tagħha jitwettqu l-verifiki msemmija fil-paragrafu 1. Dik l-awtorità għandha tkun responsabbli għall-kuntatti mal-Unjoni. L-approvazzjoni għandha tispeċifika wkoll l-entitajiet ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz li jwettqu l-verifiki x-xierqa.

L-approvazzjoni għandha tapplika biss għall-prodotti li joriġinaw fil-pajjiż terz ikkonċernat u tista’ tkun limitata għal ċerti prodotti.

3.   L-entitajiet ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz għandhom ikunu entitajiet uffiċjali jew irrikonoxxuti uffiċjalment mill-awtorità msemmija fil-paragrafu 2 li jipprovdu garanziji sodisfaċenti u li għandhom il-persunal, it-tagħmir u l-faċilitajiet meħtieġa biex iwettqu l-verifiki skont il-metodi msemmija fl-Artikolu 17(1) jew b’metodi ekwivalenti.

4.   Il-pajjiżi terzi li l-verifiki tal-konformità tagħhom ġew approvati skont dan l-Artikolu, u l-prodotti kkonċernati, għandhom jingħataw fl-Anness IV.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, bil-mezzi li tqis li huma xierqa, id-dettalji tal-awtoritajiet uffiċjali u tal-entitajiet ta’ spezzjoni kkonċernati.

Artikolu 16

Sospensjoni tal-approvazzjoni tal-verifiki tal-konformità

Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-approvazzjoni tal-verifiki tal-konformità jekk jinstab li, f’għadd sinifikanti ta’ lottijiet u/jew ta’ kwantitajiet, l-oġġetti ma jikkorrispondux mat-tagħrif mogħti fiċ-ċertifikati tal-konformità maħruġin mill-entitajiet ta’ spezzjoni ta’ pajjiż terz.

Taqsima 4

Metodi ta’ spezzjoni

Artikolu 17

Metodi ta’ spezzjoni

1.   Il-verifiki tal-konformità li dwarhom hemm dispożizzjoni f’dan il-Kapitolu, ħlief għal dawk fil-punt tal-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari, għandhom jitwettqu skont il-metodi ta’ spezzjoni stabbiliti fl-Anness V, ħlief hekk kif speċifikat mod ieħor f’dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu arranġamenti speċifiċi għall-verifika tal-konformità fil-punt tal-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari.

2.   Meta l-ispetturi jsibu li l-oġġetti huma konformi mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni, l-entità ta’ spezzjoni tista’ toħroġ ċertifikat tal-konformità kif ipprovdut fl-Anness III.

3.   Meta l-oġġetti ma jikkonformawx mal-istandards, l-entità ta’ spezzjoni għandha toħroġ riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità lin-negozjanti jew lir-rappreżentanti tagħhom. L-oġġetti li għalihom ikun inħareġ riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità ma jistgħux jiġu mċaqalqin mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-entità ta’ spezzjoni li tkun ħarġet dak ir-riżultat. Din l-awtorizzazzjoni tista’ tkun suġġetta għat-tħaris tal-kundizzjonijiet stabbiliti mill-entità ta’ spezzjoni.

In-negozjanti jistgħu jiddeċiedu li jġibu konformi l-oġġetti kollha jew uħud minnhom. L-oġġetti miġjuba konformi ma jistgħux jiġu kkummerċjalizzati qabel ma l-entità ta’ spezzjoni kompetenti tkun żgurat, bil-mezzi x-xierqa kollha, li l-oġġetti jkunu fil-fatt inġabu konformi. L-entità ta’ spezzjoni kompetenti għandha toħroġ, fejn applikabbli, ċertifikat tal-konformità kif ipprovdut fl-Anness III għal-lott jew għall-parti minnu biss ladarba l-oġġetti jkunu nġabu konformi.

Jekk entità ta’ spezzjoni taċċetta x-xewqa ta’ negozjant li jġib l-oġġetti konformi fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn tkun saret il-verifika li wasslet għar-riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità, in-negozjant għandu jgħarraf lill-entità ta’ spezzjoni kompetenti tal-Istat Membru destinatarju dwar il-lott li mhux konformi. L-Istat Membru li joħroġ ir-riżultat tan-nuqqas ta’ konformità għandu jibgħat kopja ta’ dan ir-riżultat lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati, inkluż lill-Istat Membru destinatarju tal-lott li mhux konformi.

Meta l-oġġetti la jkunu jistgħu jinġabu konformi u lanqas ma jkunu jistgħu jintbagħtu bħala għalf għall-annimali, għall-ipproċessar industrijali jew għal kwalunkwe użu ieħor iżda mhux għall-ikel, l-entità ta’ spezzjoni tista’, jekk ikun hemm bżonn, titlob lin-negozjanti jieħdu l-miżuri x-xierqa sabiex jiżguraw li l-prodotti kkonċernati ma jiġux ikkummerċjalizzati.

In-negozjanti għandhom jipprovdu t-tagħrif kollu li l-Istati Membri jqisu li huwa meħtieġ sabiex jiġi applikat dan il-paragrafu.

Taqsima 5

Notifiki

Artikolu 18

Notifiki

1.   Stat Membru li fih tinstab kunsinna minn Stat Membru ieħor li ma tikkonformax mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni minħabba difetti jew deterjorament li setgħu nkixfu fil-ħin tal-imballaġġ għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li x’aktarx ikunu kkonċernati.

2.   Stat Membru li fih lott ta’ oġġetti minn pajjiż terz jiġi rrifjutat milli jinħareġ għaċ-ċirkolazzjoni libera minħabba nuqqas ta’ konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri li x’aktarx ikunu kkonċernati u lill-pajjiż terz ikkonċernat u mniżżel fl-Anness IV.

3.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet tagħhom tas-sistemi tal-ispezzjoni u tal-analiżi tar-riskju. Għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’kull emenda sussegwenti għal dawk is-sistemi.

4.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bir-riżultati fil-qosor tal-ispezzjonijiet fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni f’sena partikulari sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

5.   In-notifiki msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom isiru bil-mezzi speċifikati mill-Kummissjoni.

TITOLU III

ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-PRODUTTURI

KAPITOLU I

Rekwiżiti u rikonoxximent

Taqsima 1

Definizzjonijiet

Artikolu 19

Definizzjonijiet

1.   Għall-għanijiet ta’ dan it-Titolu:

(a)

“produttur” tfisser bidwi kif imsemmi fl-Artikolu 2(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

“membru produttur” tfisser produttur jew koperattiva tal-produtturi li huma membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jew ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(c)

“kumpanija sussidjarja” tfisser kumpanija li fiha jkunu ttieħdu ishma minn organizzazzjoni tal-produtturi waħda jew iktar jew minn assoċjazzjonijiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u li tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-organizzazzjoni tal-produtturi jew tal-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(d)

“organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi” tfisser kwalunkwe organizzazzjoni li fiha tal-inqas waħda mill-azjendi tal-produtturi tkun tinsab fi Stat Membru li ma jkunx dak fejn l-organizzazzjoni jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha;

(e)

“assoċjazzjoni transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li fiha tal-inqas waħda mill-organizzazzjonijiet assoċjati tkun tinsab fi Stat Membru li ma jkunx dak fejn l-assoċjazzjoni jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha;

(f)

“l-Objettiv ta’ Konverġenza” tfisser l-għan tal-azzjoni għall-Istati Membri u r-reġjuni l-inqas żviluppati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirregola l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-31 ta’ Diċembru 2013;

(g)

“miżura” tfisser waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar tal-produzzjoni, inkluż ix-xiri ta’ assi fissi;

(ii)

azzjonijiet immirati lejn it-titjib u ż-żamma tal-kwalità tal-prodott, inkluż ix-xiri ta’ assi fissi;

(iii)

azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-kummerċjalizzazzjoni, inkluż ix-xiri ta’ assi fissi, kif ukoll attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni, li mhumiex attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni li jaqgħu taħt il-punt (vi);

(iv)

ir-riċerka u l-produzzjoni sperimentali, inkluż ix-xiri ta’ assi fissi;

(v)

azzjonijiet tat-taħriġ, minbarra t-taħriġ li jaqa’ taħt il-punt (vi), u azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni tal-aċċess għas-servizzi ta’ konsulenza;

(vi)

kull wieħed mis-sitt strumenti ta’ prevenzjoni u ġestjoni ta’ kriżijiet li huma elenkati fil-punti (a) sa (f) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 103c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(vii)

azzjonijiet ambjentali kif imsemmija fl-Artikolu 103c(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, inkluż ix-xiri ta’ assi fissi;

(viii)

azzjonijiet oħrajn, inkluż ix-xiri ta’ assi fissi minbarra dawk li jaqgħu taħt il-punti (i) sa (iv) u l-punt (vii) li jissodisfaw għan wieħed jew iktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 103c(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(h)

“azzjoni” tfisser attività speċifika jew strument speċifiku mmirati lejn il-kisba ta’ għan operattiv partikulari li jikkontribwixxi għal għan wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 103c(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(i)

“prodott sekondarju” tfisser prodott li jirriżulta mill-preparazzjoni ta’ prodott tal-frott jew tal-ħaxix li għandu valur ekonomiku pożittiv iżda li mhuwiex ir-riżultat ewlieni maħsub;

(j)

“preparazzjoni” tfisser attivitajiet preparatorji bħall-ħasil, it-tqattigħ, it-tqaxxir, it-tirqim u t-tnixxif tal-frott u l-ħaxix, mingħajr ma dawn jinbidlu fi frott u ħaxix ipproċessat;

(k)

“bażi li tiġbor fiha diversi fergħat tas-settur”, kif imsemmija fl-Artikolu 103d(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, tfisser attività waħda jew aktar minn dawk elenkati fl-Artikolu 123(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, li hija approvata mill-Istat Membru u li l-ġestjoni tagħha ssir b’mod konġunt minn organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-inqas parteċipant ieħor fil-katina tal-ipproċessar tal-ikel u/jew fil-katina tad-distribuzzjoni;

(l)

“indikatur tax-xenarju ta’ referenza” tfisser kull indikatur li jirrifletti stat jew xejra eżistenti fil-bidu ta’ perjodu ta’ pprogrammar li jista’ jipprovdi tagħrif bżonnjuż:

(i)

fl-analiżi tas-sitwazzjoni inizjali sabiex tkun stabbilita strateġija nazzjonali għal programmi operattivi sostenibbli jew biex ikun stabbilit programm operattiv;

(ii)

bħala referenza li magħha jkunu jistgħu jitqabblu u jiġu vvalutati r-riżultati u l-impatt ta’ strateġija nazzjonali jew ta’ programm operattiv; u/jew

(iii)

fl-interpretazzjoni tar-riżultati u tal-impatt ta’ strateġija nazzjonali jew ta’ programm operattiv.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-entitajiet legali kkonċernati fit-territorju tagħhom li għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fid-dawl tal-istrutturi legali u amministrattivi nazzjonali tagħhom. Huma jistgħu jadottaw regoli kumplimentari dwar ir-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u għandhom jistabbilixxu wkoll, fejn ikun xieraq, dispożizzjonijiet dwar partijiet iddefiniti b’mod ċar tal-entitajiet legali sabiex jiġi applikat l-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Taqsima 2

Rekwiżiti li japplikaw għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi

Artikolu 20

Kopertura tal-prodott

1.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi skont l-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-prodott jew tal-grupp ta’ prodotti speċifikati fl-applikazzjoni għar-rikonoxximent, suġġetti għal kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 125b(1)(c) ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi fir-rigward tal-prodott jew tal-grupp ta’ prodotti maħsubin biss għall-ipproċessar biss f’każijiet fejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunu kapaċi jiżguraw li dawk il-prodotti jitwasslu għall-ipproċessar, kemm jekk dan isir permezz ta’ sistema ta’ kuntratti tal-provvista kif ukoll jekk le.

Artikolu 21

Għadd minimu ta’ membri

Huma u jistabbilixxu l-għadd minimu ta’ membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi skont l-Artikolu 125b(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fejn applikant għar-rikonoxximent ikun totalment jew parzjalment magħmul minn membri li huma minnhom infushom entitajiet legali jew partijiet iddefiniti b’mod ċar ta’ entitajiet legali magħmulin mill-produtturi, l-għadd minimu ta’ produtturi jista’ jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-għadd ta’ produtturi assoċjati ma’ kull waħda mill-entitajiet legali jew mill-partijiet iddefiniti b’mod ċar tal-entitajiet legali.

Artikolu 22

Żmien minimu ta’ sħubija

1.   Il-perjodu minimu ta’ sħubija ta’ produttur għandu jkun ta’ mhux inqas minn sena.

2.   Ir-riżenja mis-sħubija għandha tkun innotifikata lill-organizzazzjoni bil-miktub. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodi ta’ notifika, li m’għandhomx ikunu ta’ iktar minn sitt xhur, u l-ġranet li fihom isseħħ ir-riżenja.

Artikolu 23

Strutturi u attivitajiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-persunal, l-infrastruttura u t-tagħmir meħtieġ sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 122 u fl-Artikolu 125b(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u jiżguraw il-funzjonament essenzjali tagħhom, b’mod partikulari dwar:

(a)

l-għarfien tal-produzzjoni tal-membri tagħhom;

(b)

il-ġbir, l-għażla, il-ħżin u l-imballaġġ tal-produzzjoni tal-membri tagħhom;

(c)

il-ġestjoni kummerċjali u tal-baġit; u

(d)

iż-żamma tal-kotba b’mod iċċentralizzat u sistema tal-ħruġ ta’ fatturi.

Artikolu 24

Valur jew volum ta’ produzzjoni li tista’ tiġi kkummerċjalizzata

1.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 125b(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-valur jew il-volum ta’ produzzjoni li tista’ tiġi kkummerċjalizzata għandu jiġi kkalkulat fuq l-istess bażi bħall-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata stabbilit fl-Artikoli 50 u 51 ta’ dan ir-Regolament.

2.   F’każijiet fejn membru wieħed ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jew aktar ma jkollhomx biżżejjed dejta storika dwar il-produzzjoni kkummerċjalizzata biex ikun jista’ jiġi applikat il-paragrafu 1, il-valur tal-produzzjoni tagħhom li tista’ tiġi kkummerċjalizzata jista’ jiġi kkalkulat bħala l-valur medju tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tagħhom fuq perjodu ta’ tliet snin qabel is-sena li fiha titressaq l-applikazzjoni għar-rikonoxximent li fih il-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata kienu verament qed jipproduċu l-prodotti.

Artikolu 25

Provvista ta’ mezzi tekniċi

Għall-għanijiet tal-Artikolu 125b(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, organizzazzjoni tal-produtturi li tkun irrikonoxxuta għal prodott li għalih jeħtieġ li jiġu pprovduti mezzi tekniċi għandha titqies li tissodisfa l-obbligu tagħha meta tipprovdi livell adegwat ta’ mezzi tekniċi hija nnifisha jew permezz tal-membri tagħha, jew permezz ta’ kumpaniji sussidjarji jew tal-esternalizzazzjoni.

Artikolu 26

Attivitajiet ewlenin tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-attività ewlenija ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandha tirrigwarda l-konċentrazzjoni tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-membri tagħha li għalihom tkun irrikonoxxuta.

2.   Organizzazzjoni tal-produtturi tista’ tbigħ prodotti ta’ produtturi li ma jkunux membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jew ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, f’każ li tkun irrikonoxxuta għal dawk il-prodotti u dejjem jekk il-valur ekonomiku ta’ dik l-attività jkun inqas mill-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tagħha kkalkulat skont l-Artikolu 50.

3.   Il-kummerċjalizzazzjoni ta’ frott u ħaxix li jinxtara direttament mingħand organizzazzjoni oħra tal-produtturi u ta’ prodotti li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi mhix irrikonoxxuta m’għandhiex titqies bħala attività li tagħmel parti mill-attivitajiet tal-organizzazzjoni tal-produtturi.

4.   F’każijiet fejn japplika l-Artikolu 50(9), il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu għandu japplika mutatis mutandis għall-kumpaniji sussidjarji kkonċernati mill-1 ta’ Jannar 2012.

Artikolu 27

Esternalizzazzjoni tax-xogħol

1.   L-attivitajiet li Stat Membru jista’ jippermetti l-esternalizzazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 125d tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, il-ġbir, il-ħżin, l-imballaġġ u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi.

2.   L-esternalizzazzjoni ta’ attività ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandha tfisser li l-organizzazzjoni tal-produtturi tidħol f’arranġament kummerċjali ma’ entità oħra, inkluż ma’ waħda mill-membri tagħha jew aktar jew ma’ kumpanija sussidjarja, għall-provvista tal-attività kkonċernata. Madankollu, l-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tibqa’ responsabbli għat-twettiq ta’ dik l-attività u għall-kontroll tal-ġestjoni ġenerali u s-superviżjoni tal-arranġament kummerċjali għall-provvista tal-attività.

Artikolu 28

Organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-produtturi

1.   L-uffiċċju ewlieni ta’ organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi għandu jkun stabbilit fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni jkollha azjendi sinifikanti jew fejn ikollha għadd sinifikanti ta’ membri u/jew fejn tikseb livell importanti ta’ produzzjoni kkummerċjalizzata.

2.   L-Istat Membru li fih ikun jinsab l-uffiċċju ewlieni tal-organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi għandu jkun responsabbli għal dan li ġej:

(a)

għar-rikonoxximent tal-organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi;

(b)

għall-approvazzjoni tal-programm operattiv tal-organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi;

(c)

għall-istabbiliment tal-kollaborazzjoni amministrattiva meħtieġa mal-Istati Membri l-oħra li fihom ikunu jinsabu l-membri fir-rigward tal-konformità mat-termini ta’ rikonoxximent u s-sistema ta’ verifiki u sanzjonijiet. Dawk l-Istati Membri l-oħra għandhom ikunu obbligati jagħtu l-għajnuna kollha meħtieġa lill-Istat Membru li fih ikun jinsab l-uffiċċju ewlieni fi żmien perjodu raġonevoli; u

(d)

għall-għoti, meta jintalab minn Stati Membri oħra, tad-dokumentazzjoni rilevanti kollha, inkluża kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli li hija disponibbli għall-Istati Membri l-oħra li fihom ikunu jinsabu l-membri, tradotta f’lingwa uffiċjali tal-Istati Membri li jkunu qed jagħmlu t-talba.

Artikolu 29

Fużjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   Meta organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunu ngħaqdu flimkien, l-organizzazzjoni tal-produtturi li tirriżulta mill-fużjoni għandha tieħu post l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkunu qed jingħaqdu flimkien. L-entità l-ġdida għandha tieħu f’idejha d-drittijiet u l-obbligi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkunu qed jingħaqdu flimkien.

L-entità li tkun għadha kemm ingħaqdet flimkien tista’ tħaddem il-programmi b’mod parallel u separat sal-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara l-fużjoni jew inkella tista’ tgħaqqad il-programmi operattivi flimkien sa mill-waqt tal-fużjoni. Il-programmi operattivi għandhom jingħaqdu flimkien skont l-Artikoli 66 u 67.

2.   B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jitolbuhom dan, għal raġunijiet sostanzjati kif xieraq, biex ikomplu jimplimentaw programmi operattivi separati b’mod parallel sakemm dawn jilħqu l-konklużjoni naturali tagħhom.

Artikolu 30

Membri li mhumiex produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li mhijiex produttur tistax tkun aċċettata bħala membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi u b’liema kundizzjonijiet jista’ jsir dan.

2.   Huma u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, b’mod partikulari, il-konformità mal-punt (a)(iii) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 122 u mal-Artikolu 125a(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1 m’għandhomx:

(a)

jitqiesu għall-kriterji tar-rikonoxximent;

(b)

jibbenefikaw direttament mill-miżuri ffinanzjati mill-Unjoni.

L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu d-dritt tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jivvutaw dwar deċiżjonijiet marbutin mal-fondi operattivi, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

Artikolu 31

Responsabbiltà demokratika tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha li jqisu li huma meħtieġa sabiex jevitaw kwalunkwe abbuż tas-setgħa jew tal-influwenza minn wieħed mill-membri jew iktar f’dak li jirrigwarda l-ġestjoni u t-tħaddim ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, li għandhom jinkludu d-drittijiet tal-vot.

2.   Meta organizzazzjoni tal-produtturi tkun parti ddefinita b’mod ċar ta’ entità legali, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri sabiex jirrestrinġu jew jipprojbixxu s-setgħat ta’ dik l-entità legali li tibdel, tapprova jew tirrifjuta deċiżjonijiet tal-organizzazzjoni tal-produtturi.

Taqsima 3

Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

Artikolu 32

Regoli dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li japplikaw għall-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

L-Artikoli 22, 26(3), 27 u 31 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. F’każ li l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi twettaq l-attività tal-bejgħ, l-Artikolu 26(2) għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 33

Rikonoxximent tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu biss l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi skont l-Artikolu 125c tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-attività jew l-attivitajiet li jikkonċernaw il-prodott jew il-grupp ta’ prodotti speċifikati fl-applikazzjoni għar-rikonoxximent.

2.   Assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi tista’ tkun irrikonoxxuta skont l-Artikolu 125c tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u twettaq kull waħda mill-attivitajiet ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, anke meta l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti kkonċernati tkompli titwettaq mill-membri tagħha.

Artikolu 34

Membri ta’ assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li mhumiex organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li mhijiex organizzazzjoni rrikonoxxuta tal-produtturi tistax tkun aċċettata bħala membru ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u b’liema kundizzjonijiet jista’ jsir dan.

2.   Il-membri ta’ assoċjazzjoni rrikonoxxuta tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li ma jkunux organizzazzjonijiet tal-produtturi rrikonoxxuti m’għandhomx:

(a)

jitqiesu għall-kriterji tar-rikonoxximent;

(b)

jibbenefikaw direttament mill-miżuri ffinanzjati mill-Unjoni.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu, jirrestrinġu jew jipprojbixxu d-dritt ta’ dawk il-membri li jivvutaw dwar deċiżjonijiet marbutin mal-programmi operattivi.

Artikolu 35

Assoċjazzjoni transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-uffiċċju ewlieni tal-assoċjazzjoni transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandu jkun stabbilit fl-Istat Membru fejn din l-assoċjazzjoni jkollha għadd sinifikanti ta’ organizzazzjonijiet membri u/jew fejn l-organizzazzjonijiet membri jiksbu livell importanti ta’ produzzjoni kkummerċjalizzata.

2.   L-Istat Membru li fih ikun jinsab l-uffiċċju ewlieni tal-assoċjazzjoni transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandu jkun responsabbli għal dan li ġej:

(a)

għar-rikonoxximent tal-assoċjazzjoni;

(b)

għall-approvazzjoni, fejn ikun meħtieġ, tal-programm operattiv tal-assoċjazzjoni;

(c)

għall-istabbiliment tal-kollaborazzjoni amministrattiva meħtieġa mal-Istati Membri l-oħra li fihom ikunu jinsabu l-organizzazzjonijiet assoċjati fir-rigward tal-konformità mat-termini ta’ rikonoxximent u s-sistema ta’ verifiki u sanzjonijiet. Dawk l-Istati Membri l-oħra għandhom ikunu obbligati jagħtu l-għajnuna kollha meħtieġa lill-Istat Membru li fih ikun jinsab l-uffiċċju ewlieni; u

(d)

għall-għoti, meta jintalab minn Stati Membri oħra, tad-dokumentazzjoni rilevanti kollha, inkluża kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli li hija disponibbli għall-Istati Membri l-oħra li fihom ikunu jinsabu l-membri, tradotta f’lingwa uffiċjali tal-Istati Membri li jkunu qed jagħmlu t-talba.

Taqsima 4

Gruppi tal-produtturi

Artikolu 36

Tressiq tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   Entità legali jew parti ddefinita b’mod ċar ta’ entità legali għandha tressaq il-pjan ta’ rikonoxximent imsemmi fl-Artikolu 125e(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih l-entità għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu:

(a)

il-kriterji minimi li l-entità legali jew li l-parti ddefinita b’mod ċar tal-entità legali għandha tilħaq sabiex tkun tista’ tressaq pjan ta’ rikonoxximent;

(b)

ir-regoli għall-abbozzar, il-kontenut u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent;

(c)

il-perjodu li matulu xi ħadd li qabel kien membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandu jkun ipprojbit milli jidħol fi grupp tal-produtturi wara li jkun telaq mill-organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward tal-prodotti li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun ġiet irrikonoxxuta; u

(d)

il-proċeduri amministrattivi għall-approvazzjoni, il-monitoraġġ u t-twettiq tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent.

Artikolu 37

Kontenut tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

Abbozz ta’ pjan ta’ rikonoxximent għandu jkopri tal-inqas dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni inizjali, b’mod partikulari fir-rigward tal-għadd ta’ membri produtturi, li tagħti d-dettalji kollha tal-membri, il-produzzjoni, inkluż il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata, il-kummerċjalizzazzjoni u l-infrastruttura li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu l-grupp tal-produtturi, inkluża l-infrastruttura li għandhom il-membri individwali tal-grupp tal-produtturi;

(b)

id-data proposta għall-bidu tal-implimentazzjoni tal-pjan u t-tul tiegħu, li m’għandux ikun ta’ iktar minn ħames snin; u

(c)

l-attivitajiet u l-investimenti li għandhom ikunu implimentati sabiex jinkiseb ir-rikonoxximent.

Artikolu 38

Approvazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tiddeċiedi dwar abbozz ta’ pjan ta’ rikonoxximent fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-pjan flimkien mal-provi dokumentati kollha. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal limitu iqsar taż-żmien.

2.   L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tal-ħidmiet u tal-infiq li jsiru fil-kuntest tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent, inklużi regoli dwar l-eliġibbiltà tal-investimenti, sabiex il-gruppi tal-produtturi jkunu konformi mal-kriterji tar-rikonoxximent għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi msemmija fl-Artikolu 125b(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   Wara l-verifiki tal-konformità msemmija fl-Artikolu 111, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha, kif xieraq:

(a)

taċċetta l-pjan u tagħti rikonoxximent preliminari;

(b)

titlob li jsiru bidliet fil-pjan;

(c)

tiċħad il-pjan.

L-aċċettazzjoni tista’ tingħata, fejn ikun meħtieġ, biss jekk il-bidliet mitluba skont il-punt (b) ikunu ġew inkorporati fil-pjan.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tgħarraf lill-entità legali jew lill-parti ddefinita b’mod ċar tal-entità legali bid-deċiżjoni tagħha.

Artikolu 39

Implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   Il-pjan ta’ rikonoxximent għandu jiġi implimentat f’partijiet annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-gruppi tal-produtturi jaqsmu dawn il-partijiet annwali f’partijiet semestrali.

Għall-ewwel sena tal-implimentazzjoni skont id-data proposta msemmija fl-Artikolu 37(b), il-pjan ta’ rikonoxximent għandu jibda:

(a)

fl-1 ta’ Jannar ta’ wara d-data tal-aċċettazzjoni tiegħu mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru; jew

(b)

fl-ewwel jum kalendarju wara d-data tal-aċċettazzjoni tiegħu.

L-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rikonoxximent għandha fi kwalunkwe każ tintemm fil-31 ta’ Diċembru tal-istess sena.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li bihom il-gruppi tal-produtturi jistgħu jitolbu li jsiru bidliet fil-pjanijiet matul l-implimentazzjoni tagħhom. Dawn it-talbiet għandu jkollhom magħhom il-provi dokumentati kollha meħtieġa.

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar il-kundizzjonijiet li bihom il-pjanijiet ta’ rikonoxximenti jistgħu jkunu emendati matul parti annwali jew parti semestrali mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Dawn il-bidliet għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna biss jekk il-grupp tal-produtturi jgħarraf lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru bihom minnufih.

3.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tiddeċiedi dwar il-bidliet fil-pjanijiet fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi t-talba għall-bidla, wara li tqis il-provi li jkunu ntbagħtu. Meta ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar it-talba għall-bidla f’dak il-perjodu, it-talba għandha titqies li kienet miċħuda. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal limitu iqsar taż-żmien.

Artikolu 40

Applikazzjonijiet għar-rikonoxximent bħala organizzazzjoni tal-produtturi

1.   Il-gruppi tal-produtturi li jimplimentaw pjan ta’ rikonoxximent jistgħu, fi kwalunkwe ħin, iressqu applikazzjoni għar-rikonoxximent skont l-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. It-tali applikazzjonijiet għandhom, fi kwalunkwe każ, jitressqu qabel tmiem il-perjodu tranżizzjonali msemmi fl-Artikolu 125e(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

2.   Mid-data li fiha ssir it-tali applikazzjoni, il-grupp ikkonċernat jista’ jressaq abbozz ta’ programm operattiv skont l-Artikolu 63.

Artikolu 41

Attivitajiet ewlenin tal-gruppi tal-produtturi

1.   L-attività ewlenija ta’ grupp tal-produtturi għandha tirrigwarda l-konċentrazzjoni tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-membri tiegħu li għalihom ikun irrikonoxxut b’mod preliminari.

2.   Grupp tal-produtturi jista’ jbigħ prodotti ta’ produtturi li ma jkunux membri ta’ grupp tal-produtturi, f’każ li jkun irrikonoxxut għal dawk il-prodotti u dejjem jekk il-valur ekonomiku ta’ dik l-attività jkun inqas mill-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tal-membri tal-grupp tal-produtturi stess u tal-membri tal-gruppi tal-produtturi l-oħrajn.

Artikolu 42

Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata

1.   L-Artikolu 50(1) sa (4) u (7) u l-ewwel sentenza tal-paragrafu 6 ta’ dak l-Artikolu għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-gruppi tal-produtturi.

2.   F’każ li jkun seħħ tnaqqis ta’ tal-inqas 35 % fil-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata minħabba raġunijiet, iġġustifikati kif xieraq lill-Istat Membru, li jaqgħu barra mir-responsabbiltà u l-kontroll tal-grupp tal-produtturi, il-valur totali tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jitqies li jirrappreżenta 65 % tal-valur totali ddikjarat fl-applikazzjoni jew fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna ta’ qabel li jkopru l-iktar parti annwali riċenti, kif ivverifikat mill-Istat Membru, u fin-nuqqas ta’ dan, tal-valur iddikjarat inizjalment fil-pjan ta’ rikonoxximent approvat.

3.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jiġi kkalkulat skont il-leġiżlazzjoni li tapplika għall-perjodu li għalih tkun qed tintalab l-għajnuna.

Artikolu 43

Finanzjament tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   Ir-rati ta’ għajnuna msemmija fl-Artikolu 103a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jitnaqqsu bin-nofs għall-produzzjoni kkummerċjalizzata li tkun ta’ iktar minn EUR 1 000 000.

2.   L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 103a(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha tkun suġġetta għal limitu massimu annwali ta’ EUR 100 000 għal kull grupp tal-produtturi.

3.   L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 103a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha titħallas:

(a)

fi ħlasijiet akkont annwali jew semestrali fl-aħħar ta’ kull perjodu annwali jew semestrali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rikonoxximent; jew

(b)

fi ħlasijiet akkont li jkopru parti mill-perjodu annwali jekk il-pjan jibda matul il-perjodu annwali jew jekk ir-rikonoxximent iseħħ skont l-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 qabel it-tmiem ta’ perjodu annwali. F’dak il-każ, il-limitu massimu msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jitnaqqas b’mod proporzjonat.

Sabiex jiġu kkalkulati l-ħlasijiet akkont, l-Istati Membri jistgħu jużaw bħala bażi l-produzzjoni kkummerċjalizzata li tikkorrispondi ma’ perjodu li ma jkunx dak li għalih qed jitħallas il-ħlas akkont, meta l-verifiki jkunu jeħtieġu dan. Id-differenza bejn il-perjodi għandha tkun inqas minn dak il-perjodu kkonċernat.

4.   Ir-rata tal-kambju applikabbli għall-ammonti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tkun l-iktar rata riċenti ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-ewwel ġurnata tal-perjodu li għalih tkun qed tingħata l-għajnuna kkonċernata.

Artikolu 44

Għajnuna għall-investimenti meħtieġa għar-rikonoxximent

L-investimenti marbutin mal-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent imsemmija fl-Artikolu 37(c) ta’ dan ir-Regolament, li għalihom tingħata għajnuna skont l-Artikolu 103a(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandhom jiġu ffinanzjati skont kemm jintużaw għall-prodotti tal-membri ta’ grupp tal-produtturi li jkun ġie rrikonoxxut b’mod preliminari.

L-investimenti li x’aktarx ifixklu l-kompetizzjoni fir-rigward tal-attivitajiet ekonomiċi oħrajn tal-grupp tal-produturi għandhom jiġu esklużi mill-għajnuna tal-Unjoni.

Artikolu 45

Applikazzjoni għall-għajnuna

1.   Grupp ta’ produtturi għandu jressaq applikazzjoni waħda għall-għajnuna msemmija fl-Artikoli 103a(1)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fi żmien tliet xhur mit-tmiem ta’ kull perjodu annwali jew semestrali kif imsemmi fl-Artikolu 43(3) ta’ dan ir-Regolament. L-applikazzjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għall-perjodu li għalih tkun qed tintalab l-għajnuna.

2.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna li jkopru perjodi semestrali jistgħu jitressqu biss jekk il-pjan ta’ rikonoxximent ikun maqsum f’perjodi semestrali kif imsemmi fl-Artikolu 39(1). L-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna għandu jkollhom magħhom dikjarazzjoni bil-miktub mill-grupp tal-produtturi li tikkonferma li dan tal-aħħar:

(a)

jimxi u se jimxi skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u skont dan ir-Regolament; u

(b)

ma jkunx ibbenefika, mhux qed jibbenefika u mhux se jibbenefika, la direttament u lanqas indirettament, minn finanzjament doppju tal-Unjoni jew nazzjonali għal azzjonijiet implimentati skont il-pjan ta’ rikonoxximent tiegħu li għalih ikun qed jingħata finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-data ta’ skadenza għall-ħlas tal-għajnuna li, fi kwalunkwe każ, m’għandhiex tkun iktar minn sitt xhur wara li jirċievu l-applikazzjoni.

Artikolu 46

Eliġibbiltà

L-Istati Membri għandhom jevalwaw l-eliġibbiltà tal-gruppi tal-produtturi għall-għajnuna skont dan ir-Regolament sabiex jistabbilixxu li l-għajnuna tkun iġġustifikata kif xieraq, filwaqt li jqisu l-kundizzjonijiet u d-data li fiha tkun ingħatat kull għajnuna pubblika preċedenti lill-organizzazzjonijiet jew lill-gruppi tal-produtturi li minnhom joriġinaw il-membri tal-grupp tal-produtturi kkonċernat u għal kull ċaqliq ta’ membri bejn organizzazzjonijiet tal-produtturi u gruppi tal-produtturi.

Artikolu 47

Kontribut tal-Unjoni

1.   Il-kontribut tal-Unjoni għall-għajnuna kif imsemmija fl-Artikolu 103a(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu jkun ta’:

(a)

75 % fir-reġjuni li huma eliġibbli skont l-Objettiv ta’ Konverġenza; u

(b)

50 % fir-reġjuni l-oħra.

L-għajnuna li jkun għad fadal għandha titħallas bħala ħlas b’rata fissa mill-Istat Membru. Mhux se jkun jeħtieġ li dak li jkun jinkludi provi dwar l-użu tal-għajnuna fl-applikazzjoni għall-għajnuna.

2.   Il-kontribut tal-Unjoni għall-għajnuna kif imsemmija fl-Artikolu 103a(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, mogħti f’termini ta’ għotja kapitali jew ta’ ekwivalenti ta’ għotja kapitali, m’għandux ikun ta’ iktar minn, bħala perċentwal tal-ispejjeż eliġibbli tal-investiment:

(a)

50 % fir-reġjuni li huma eliġibbli skont l-Objettiv ta’ Konverġenza; u

(b)

30 % fir-reġjuni l-oħra.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jintrabtu li jikkontribwixxu tal-inqas 5 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-investiment.

Il-benefiċjarji tal-għajnuna għall-ispejjeż eliġibbli tal-investiment għandhom iħallsu tal-inqas:

(a)

25 % fir-reġjuni li huma eliġibbli skont l-Objettiv ta’ Konverġenza; u

(b)

45 % fir-reġjuni l-oħra.

Artikolu 48

Fużjoni

1.   L-għajnuna kif prevista fl-Artikolu 103a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 tista’ tingħata, jew tista’ tkompli tingħata, lil gruppi ta’ produtturi li jkunu ngħataw rikonoxximent preliminari u li jirriżultaw mill-fużjoni ta’ żewġ gruppi tal-produtturi jew aktar li jkunu ngħataw rikonoxximent preliminari.

2.   Għall-għanijiet tal-kalkolu tal-għajnuna li għandha titħallas skont il-paragrafu 1, il-grupp tal-produtturi li jirriżulta mill-fużjoni għandu jieħu post il-gruppi li jkunu qed jingħaqdu flimkien.

3.   Meta jingħaqdu flimkien żewġ gruppi tal-produtturi jew aktar, l-entità l-ġdida għandha tieħu f’idejha d-drittijiet u l-obbligi tal-grupp tal-produtturi li jkun ingħata r-rikonoxximent preliminari l-ewwel.

4.   Meta grupp ta’ produtturi li jkun ingħata rikonoxximent preliminari jingħaqad ma’ organizzazzjoni rrikonoxxuta tal-produtturi, l-entità li tirriżulta ma tibqax eliġibbli għar-rikonoxximent preliminari bħala grupp ta’ produtturi u lanqas ma tibqa’ eliġibbli għall-għajnuna msemmija fl-Artikolu 103a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. L-entità li tirriżulta għandha tkompli tkun ittrattata bħala organizzazzjoni rrikonoxxuta tal-produtturi, dejjem jekk hija tħares ir-rekwiżiti applikabbli. Jekk ikun meħtieġ, l-organizzazzjoni tal-produtturi għandha titlob bidla fil-programm operattiv tagħha, u għal dan il-għan għandu japplika l-Artikolu 29 mutatis mutandis.

Madankollu, l-azzjonijiet imwettqa mill-gruppi tal-produtturi qabel din il-fużjoni għandhom ikomplu jkunu eliġibbli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-pjan ta’ rikonoxximent.

Artikolu 49

Konsegwenzi tar-rikonoxximent

1.   L-għajnuna kif prevista fl-Artikolu 103a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha tintemm ladarba jingħata r-rikonoxximent.

2.   Meta jitressaq programm operattiv skont dan ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat għandu jiżgura li ma jkunx hemm finanzjament doppju tal-miżuri stabbiliti fil-pjan ta’ rikonoxximent.

3.   L-investimenti li jikkwalifikaw għall-għajnuna jew l-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 103a(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistgħu jiġu ttrasferiti lejn il-programmi operattivi dejjem jekk ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodu, li jibda wara l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rikonoxximent, li fih il-grupp tal-produtturi għandu jkun obbligat li jkun irrikonoxxut bħala organizzazzjoni tal-produtturi. Dan il-perjodu m’għandux ikun ta’ iktar minn erba’ xhur.

KAPITOLU II

Fondi operattivi u programmi operattivi

Taqsima 1

Valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata

Artikolu 50

Bażi għall-kalkolu

1.   Għal organizzazzjoni tal-produtturi, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-produzzjoni tal-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha u tal-membri produtturi tagħha, u għandu jinkludi biss il-produzzjoni ta’ dak il-frott u l-ħaxix li għaliha ġiet irrikonoxxuta l-organizzazzjoni tal-produtturi. Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata jista’ jinkludi frott u ħaxix li mhux meħtieġ ikun konformi mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni, f’każijiet fejn dawk l-istandards ma japplikawx skont l-Artikolu 4.

2.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jinkludi l-produzzjoni ta’ membri li jitilqu mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew li jingħaqdu magħha. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet sabiex ikun evitat l-għadd doppju.

3.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata m’għandux jinkludi l-valur tal-frott u l-ħaxix ipproċessat jew ta’ kwalunkwe prodott ieħor li mhuwiex prodott tas-settur tal-frott u l-ħaxix.

Madankollu, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tal-frott u l-ħaxix maħsub għall-ipproċessar li jkun inbidel f’wieħed mill-prodotti tal-frott u tal-ħaxix ipproċessati elenkati fil-Parti X tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jew fi kwalunkwe prodott ipproċessat ieħor imsemmi f’dan l-Artikolu u deskritt aktar fl-Anness VI għal dan ir-Regolament, minn organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew mill-membri produtturi tagħhom jew mill-kumpaniji sussidjarji tagħhom, kif imsemmi fil-paragrafu 9 ta’ dan l-Artikolu, sew jekk dawn jagħmlu x-xogħol huma stess jew permezz tal-esternalizzazzjoni, għandu jiġi kkalkulat billi tiġi applikata rata fissa, mogħtija bħala perċentwal, għall-valur iffatturat ta’ dawk il-prodotti pproċessati. Dik ir-rata fissa għandha tkun ta’:

(a)

53 % għall-meraq tal-frott;

(b)

73 % għall-meraq tal-frott ikkonċentrat;

(c)

77 % għall-kunserva;

(d)

62 % għall-frott u l-ħaxix iffriżat;

(e)

48 % għall-frott u l-ħaxix tal-bott;

(f)

70 % għall-faqqiegħ tal-bott tal-ġenus Agaricus;

(g)

81 % għall-frott ippreżervat b’mod provviżorju fis-salmura;

(h)

81 % għall-frott imnixxef;

(i)

27 % għall-frott u l-ħaxix ipproċessat l-ieħor;

(j)

12 % għall-ħwawar aromatiċi pproċessati;

(k)

41 % għat-trab tal-paprika.

4.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jinkludu l-valur tal-prodotti sekondarji fil-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata.

5.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jinkludi l-valur tal-prodotti rtirati mis-suq u mneħħija kif previst fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, stmat bil-prezz medju ta’ dawk il-prodotti kkummerċjalizzati mill-organizzazzjoni tal-produtturi fil-perjodu ta’ referenza ta’ qabel.

6.   Il-produzzjoni tal-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew tal-membri produtturi tagħha li hija kkummerċjalizzata minn dik l-organizzazzjoni tal-produtturi biss għandha tingħadd fil-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata. Il-produzzjoni tal-membri produtturi tal-organizzazzjoni tal-produtturi li hija kkummerċjalizzata minn organizzazzjoni oħra tal-produtturi maħtura mill-organizzazzjoni tagħhom stess, skont l-Artikolu 125a(2)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha tingħadd fil-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tat-tieni organizzazzjoni tal-produtturi.

7.   Il-produzzjoni kkummerċjalizzata tal-frott u l-ħaxix għandha tinħarġilha fattura fl-istadju ta’ “meta toħroġ mill-organizzazzjoni tal-produtturi” fejn applikabbli, bħala prodott elenkat fil-Parti IX tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li huwa ppreparat u ppakkjat, li ma tkunx tinkludi:

(a)

il-VAT;

(b)

l-ispejjeż tat-trasport intern, f’każijiet fejn id-distanza bejn il-ġbir iċċentralizzat jew il-punti tal-ippakkjar tal-organizzazzjoni tal-produtturi u l-punt tad-distribuzzjoni tal-organizzazzjoni tal-produtturi tkun sinifikanti. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal tnaqqis li għandu japplika għall-valur iffatturat tal-prodotti li tinħarġilhom fattura fi stadji differenti tal-kunsinna jew tat-trasport u, fl-istrateġija nazzjonali tagħhom, għandhom jiġġustifikaw kif xieraq liema distanza se titqies bħala waħda sinifikanti.

8.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata jista’ jiġi kkalkulat ukoll fl-istadju ta’ “meta toħroġ mill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi” u fuq l-istess bażi bħal dik stabbilita fil-paragrafu 7.

9.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata jista’ jiġi kkalkulat ukoll fl-istadju ta’ “meta toħroġ mill-kumpanija sussidjarja”, fuq l-istess bażi bħal dik stabbilita fil-paragrafu 7, sakemm tal-inqas 90 % tal-kapital tal-kumpanija sussidjarja jkun:

(a)

ta’ organizzazzjoni tal-produtturi waħda jew iktar jew ta’ assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi waħda jew iktar; u/jew

(b)

ta’ membri produtturi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, suġġett għall-approvazzjoni ta’ Stat Membru, jekk dan il-fatt jikkontribwixxi għall-għanijiet elenkati fil-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 122 u fl-Artikolu 125b(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

10.   Fil-każ tal-esternalizzazzjoni, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jiġi kkalkulat fl-istadju ta’ “meta toħroġ mill-organizzazzjoni tal-produtturi” u għandu jinkludi l-valur ekonomiku miżjud tal-attività li l-organizzazzjoni tal-produtturi esternalizzat lill-membri tagħha, lil partijiet terzi jew lil kumpanija sussidjarja oħra minbarra dik imsemmija fil-paragrafu 9.

11.   F’każijiet fejn iseħħ tnaqqis fil-produzzjoni minħabba kundizzjonijiet ħżiena tat-temp, mard tal-pjanti jew tal-annimali jew impestazzjonijiet mid-dud, kwalunkwe kumpens tal-assigurazzjoni li jingħata minħabba dawn il-kawżi għal miżuri għall-assigurazzjoni tal-ħsad koperti mit-Taqsima 6 tal-Kapitolu III, jew għal miżuri ekwivalenti ġestiti mill-organizzazzjoni tal-produtturi, jista’ jingħadd mal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata.

Artikolu 51

Perjodu ta’ referenza

1.   Il-limitu massimu annwali fuq l-għajnuna msemmi fl-Artikolu 103d(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu jiġi kkalkulat kull sena fuq il-bażi tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata matul perjodu ta’ referenza ta’ 12-il xahar li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri.

2.   Il-perjodu ta’ referenza għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri għal kull organizzazzjoni tal-produtturi bħala:

(a)

perjodu ta’ 12-il xahar li ma jibdiex iktar kmieni mill-1 ta’ Jannar ta’ tliet snin qabel is-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna u li ma jintemmx wara l-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel is-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna; jew

(b)

il-valur medju ta’ tliet perjodi konsekuttivi ta’ 12-il xahar kull wieħed, li ma jibdewx iktar kmieni mill-1 ta’ Jannar ta’ ħames snin qabel is-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna u li ma jintemmux wara l-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel is-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna.

3.   Il-perjodu ta’ 12-il xahar għandu jkun il-perjodu tal-kontabbiltà tal-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata.

Il-metodu li bih jiġi stabbilit il-perjodu ta’ referenza m’għandux ivarja matul il-programm operattiv ħlief f’sitwazzjonijiet li jkunu ġġustifikati kif xieraq.

4.   F’każ li jkun seħħ tnaqqis ta’ tal-inqas 35 % fil-valur ta’ prodott minħabba raġunijiet li jaqgħu barra mir-responsabbiltà u l-kontroll tal-organizzazzjoni tal-produtturi, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ dak il-prodott għandu jitqies li jirrappreżenta 65 % tal-valur tiegħu fil-perjodu ta’ referenza ta’ qabel.

L-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tiġġustifika r-raġunijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

5.   F’każijiet fejn organizzazzjonijiet tal-produtturi li ma jkunx ilhom li ġew irrikonoxxuti ma jkollhomx biżżejjed dejta storika dwar il-produzzjoni kkummerċjalizzata biex ikun jista’ jiġi applikat il-paragrafu 2, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata jista’ jitqies li huwa l-valur tal-produzzjoni li tista’ tiġi kkummerċjalizzata li l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun tat għall-għanijiet tar-rikonoxximent.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mutatis mutandis għall-membri l-ġodda ta’ organizzazzjoni tal-produtturi li jingħaqdu ma’ organizzazzjoni tal-produtturi għall-ewwel darba.

6.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġbru tagħrif dwar il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi li ma jkunux ressqu programmi operattivi.

7.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 6, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għall-perjodu ta’ referenza għandu jkun kif ikkalkulat skont il-leġiżlazzjoni applikabbli f’dan il-perjodu ta’ referenza.

Madankollu, għall-programmi operattivi approvati sal-20 ta’ Jannar 2010, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għas-snin sal-2007 għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-leġiżlazzjoni applikabbli fil-perjodu ta’ referenza, filwaqt li l-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għas-snin mill-2008 ’l quddiem għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-leġiżlazzjoni applikabbli fl-2008.

Għall-programmi operattivi approvati wara l-20 ta’ Jannar 2010, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għas-snin mill-2008 ’l quddiem għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-leġiżlazzjoni applikabbli fiż-żmien meta ġie approvat il-programm operattiv.

Taqsima 2

Fondi operattivi

Artikolu 52

Ġestjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fondi operattivi jkunu ġestiti b’tali mod li l-awdituri esterni jkunu jistgħu jidentifikaw, jivverifikaw u jiċċertifikaw l-infiq u d-dħul tagħhom ta’ kull sena.

Artikolu 53

Finanzjament tal-fondi operattivi

1.   Il-kontributi finanzjarji għall-fond operattiv imsemmija fl-Artikolu 103b(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jiġu deċiżi mill-organizzazzjoni tal-produtturi.

2.   Il-produtturi kollha għandu jkollhom l-opportunità li jibbenefikaw mill-fond operattiv, u l-produtturi kollha għandu jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw b’mod demokratiku f’deċiżjonijiet dwar l-użu tal-fond operattiv tal-organizzazzjoni tal-produtturi u tal-kontributi finanzjarji għall-fond operattiv.

Artikolu 54

Notifika tal-ammont stmat

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri tagħhom bl-ammonti stmati tal-kontribut tal-Unjoni u tal-kontribut tal-membri tagħhom kif ukoll tal-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha għall-fondi operattivi għas-sena ta’ wara sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Settembru, flimkien mal-programmi operattivi jew mat-talbiet għall-approvazzjoni tal-emendi tagħhom.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu data li tkun iktar tard mill-15 ta’ Settembru.

2.   Il-kalkolu tal-ammont stmat tal-fondi operattivi għandu jkun ibbażat fuq il-programmi operattivi u fuq il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata. Il-kalkolu għandu jinqasam bejn l-infiq għall-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet u dak għal miżuri oħra.

Taqsima 3

Programmi operattivi

Artikolu 55

L-istrateġija nazzjonali

1.   L-istruttura ġenerali u l-kontenut tal-istrateġija nazzjonali msemmija fl-Artikolu 103f(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jiġu stabbiliti skont il-linji gwida mogħtija fl-Anness VII. L-istrateġija tista’ tkun magħmula minn elementi reġjonali.

L-istrateġija nazzjonali għandha tinkludi fiha d-deċiżjonijiet kollha meħuda u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-Istat Membru huwa u japplika t-Taqsimiet I u Ia tal-Kapitolu II tat-Titolu II tal-Parti II tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u dan it-Titolu.

2.   L-istrateġija nazzjonali, inkluża l-integrazzjoni tal-qafas nazzjonali msemmi fl-Artikolu 103f(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandha tiġi stabbilita qabel ma jitressqu l-abbozzi tal-programmi operattivi fi kwalunkwe sena partikulari. Il-qafas nazzjonali għandu jkun integrat wara li jkun tressaq lill-Kummissjoni u, jekk ikun xieraq, wara li jkun ġie emendat, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 103f(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   Analiżi tas-sitwazzjoni inizjali għandha tifforma parti mill-proċess tat-tfassil tal-istrateġija nazzjonali u għandha titwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru. Hija għandha tidentifika u tivvaluta l-bżonnijiet li għandhom jintlaħqu, il-gradazzjoni tal-bżonnijiet f’termini ta’ prijoritajiet, l-għanijiet li għandhom jinkisbu permezz tal-programmi operattivi sabiex jintlaħqu dawk il-bzonnijiet ta’ prijorità, ir-riżultati mistennija u l-miri kkwantifikati li għandhom jinkisbu fir-rigward tas-sitwazzjoni inizjali u għandha wkoll tistabbilixxi l-iktar strumenti u azzjonijiet xierqa sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istrateġija nazzjonali u l-implimentazzjoni tagħha permezz tal-programmi operattivi.

L-istrateġija nazzjonali tista’ tiġi emendata, b’mod partikulari skont il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. Dawn l-emendi għandhom isiru qabel ma jitressqu l-abbozzi tal-programmi operattivi fi kwalunkwe sena partikulari.

5.   Fl-istrateġija nazzjonali l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perċentwali massimi tal-fond li jistgħu jintefqu fuq kwalunkwe miżura individwali u/jew fuq kull tip ta’ azzjoni u/jew għal kull infiq sabiex ikun żgurat bilanċ xieraq bejn il-miżuri differenti.

Artikolu 56

Qafas nazzjonali għall-azzjonijiet ambjentali

1.   Minbarra li jressqu l-qafas propost imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 103f(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni wkoll bi kwalunkwe emendi tal-qafas nazzjonali li għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura stabbilita f’dak is-subparagrafu. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed il-qafas nazzjonali għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra permezz tal-mezzi li tqis li huma xierqa.

2.   F’taqsima għaliha, il-qafas nazzjonali għandu jindika r-rekwiżiti ġenerali dwar il-kumplimentarjetà, il-konsistenza u l-konformità li l-azzjonijiet ambjentali magħżula fil-qafas ta’ programm operattiv għandhom jissodisfaw, kif imsemmi fit-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 103f(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Il-Kummissjoni għandha tagħti mudell ta’ dik it-taqsima lill-Istati Membri.

Il-qafas nazzjonali għandu jistabbilixxi wkoll lista mhux eżawrjenti ta’ azzjonijiet ambjentali u l-kundizzjonijiet tagħhom li japplikaw fl-Istat Membru għall-għanijiet tal-Artikolu 103c(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Għal kull azzjoni ambjentali, il-qafas nazzjonali għandu jindika:

(a)

il-ġustifikazzjoni tal-azzjoni, abbażi tal-impatt ambjentali tagħha; u

(b)

l-obbligu jew l-obbligi speċifiċi mitluba fiha.

3.   L-azzjonijiet ambjentali li jkunu simili għal impenji agroambjentali mogħtija appoġġ skont programm għall-iżvilupp rurali għandhom idumu daqs dawk l-impenji. F’każ li impenji agroambjentali li huma simili jkunu se jdumu iktar mill-programm operattiv inizjali, dawn l-impenji għandhom jitkomplew fi programm operattiv ta’ wara. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw tul iqsar taż-żmien għall-azzjonijiet ambjentali jew saħansitra jawtorizzaw li dawn ma jitkomplewx f’każijiet li jkunu ġġustifikati kif xieraq, u b’mod partikulari abbażi tar-riżultati tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu msemmija fl-Artikolu 126(3) ta’ dan ir-Regolament.

Il-qafas nazzjonali għandu jindika t-tul ta’ żmien tal-azzjonijiet imsemmija fis-subparagrafu 1 u, fejn ikun xieraq, l-obbligu li l-azzjoni titkompla fi programm operattiv ta’ wara.

Artikolu 57

Regoli kumplimentari tal-Istati Membri

L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli li jikkumplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u dan ir-Regolament dwar l-eliġibbiltà tal-miżuri, l-azzjonijiet jew l-infiq fil-kuntest tal-programmi operattivi.

Artikolu 58

Relazzjoni mal-programmi għall-iżvilupp rurali

1.   Suġġett għall-paragrafu 2, m’għandu jingħata ebda appoġġ skont il-programm jew il-programmi għall-iżvilupp rurali tal-Istati Membri approvati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (9) għal azzjonijiet li huma koperti minn miżuri stabbiliti minn dan ir-Regolament.

2.   F’każijiet fejn ingħata appoġġ, b’mod eċċezzjonali, skont l-Artikolu 5(6) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, għal miżuri li kienu jkunu potenzjalment eliġibbli skont dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-benefiċjarju jista’ jirċievi appoġg għal azzjoni partikulari taħt skema waħda biss.

Għal dak il-għan, meta l-Istati Membri jinkludu miżuri li jkun fihom dawn l-eċċezzjonijiet fil-programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom, huma għandhom jiżguraw li l-istrateġija nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 55 ta’ dan ir-Regolament tindika l-kriterji u r-regoli amministrattivi li għandhom japplikaw fil-programmi għall-iżvilupp rurali.

3.   Fejn ikun rilevanti, u mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 103a(3), 103d(1) u (3) u 103e tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u tal-Artikolu 47 ta’ dan ir-Regolament, il-livell ta’ appoġġ għall-miżuri koperti minn dan ir-Regolament m’għandux jaqbeż dak li japplika għall-miżuri skont il-programm għall-iżvilupp rurali.

4.   L-appoġġ għall-azzjonijiet ambjentali, minbarra x-xiri ta’ assi fissi, għandu jkun limitat għall-ammonti massimi stabbiliti fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għall-ħlasijiet agroambjentali. Dawn l-ammonti jistgħu jiżdiedu f’każijiet eċċezzjonali filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li għandhom ikunu ġġustifikati fl-istrateġija nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 55 ta’ dan ir-Regolament u fil-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. L-ammonti għall-azzjonijiet ambjentali jistgħu jiżdiedu wkoll sabiex jiġu appoġġati ħidmiet marbutin mal-prijoritajiet identifikati fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

5.   Il-paragrafu 4 m’għandux japplika għal azzjonijiet ambjentali li m’għandhomx x’jaqsmu, direttament jew indirettament, ma’ pakkett partikulari.

Artikolu 59

Kontenut tal-programmi operattivi

Il-programmi operattivi għandhom jinkludu dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni inizjali, ibbażata, fejn ikun rilevanti, fuq l-indikaturi komuni tax-xenarju ta’ referenza mniżżlin fl-Anness VIII;

(b)

l-għanijiet tal-programm, filwaqt li jitqiesu l-prospetti tal-produzzjoni u tal-postijiet tal-bejgħ, u spjegazzjoni ta’ kif il-programm jikkontribwixxi għall-istrateġija nazzjonali, kif ukoll konferma li huwa konsistenti magħha, inkluż fil-bilanċ tiegħu bejn l-attivitajiet. Id-deskrizzjoni tal-għanijiet għandha tirreferi għall-għanijiet iddefiniti fl-istrateġija nazzjonali u tindika għanijiet li jistgħu jitkejlu, sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tal-progress li jkun qed isir bil-mod il-mod fl-implimentazzjoni tal-programm;

(c)

deskrizzjoni ddettaljata tal-miżuri li għandhom jittieħdu, inklużi dawk ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet, li tinkludi azzjonijiet separati u l-mezzi sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet f’kull sena ta’ implimentazzjoni tal-programm. Id-deskrizzjoni għandha tindika safejn il-miżuri differenti proposti:

(i)

jikkumplimentaw miżuri oħra u huma konsistenti magħhom, inklużi miżuri ffinanzjati minn fondi oħrajn tal-Unjoni jew eliġibbli għall-appoġġ minn dawn l-istess fondi, u b’mod partikulari l-appoġġ għall-iżvilupp rurali. F’dan ir-rigward, għandha ssir ukoll referenza speċifika, jekk ikun xieraq, għall-miżuri mwettqin fil-kuntest ta’ programmi operattivi ta’ qabel;

(ii)

ma jinkludu ebda riskju ta’ finanzjament doppju mill-fondi tal-Unjoni;

(d)

it-tul tal-programm; u

(e)

l-aspetti finanzjarji, jiġifieri:

(i)

il-metodu ta’ kalkolu u l-livell tal-kontributi finanzjarji;

(ii)

il-proċedura għall-finanzjament tal-fond operattiv;

(iii)

it-tagħrif meħtieġ sabiex ikunu ġġustifikati l-livelli differenti ta’ kontributi; u

(iv)

il-baġit u l-iskeda taż-żmien sabiex isiru l-ħidmiet għal kull sena ta’ implimentazzjoni tal-programm.

Artikolu 60

Eliġibbiltà tal-azzjonijiet skont il-programmi operattivi

1.   Il-programmi operattivi m’għandhomx jinkludu l-azzjonijiet jew l-infiq imsemmija fil-lista stabbilita fl-Anness IX.

2.   L-infiq fil-kuntest tal-programmi operattivi li huwa eliġibbli għall-għajnuna għandu jkun ristrett għall-ispejjeż li fil-fatt ikunu saru. Madankollu, fil-każijiet li ġejjin, minflok dan, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu rati fissi standard minn qabel u b’mod iġġustifikat kif xieraq:

(a)

fil-każijiet fejn dawn ir-rati fissi standard jissemmew fl-Anness IX;

(b)

għal spejjeż addizzjonali għal kull kilometru ta’ trasport estern, meta mqabbel mal-ispejjeż tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, li jiġġarrbu meta jintuża t-trasport bil-ferrovija u/jew bil-baħar bħala parti minn miżura sabiex jitħares l-ambjent; u

(c)

għal spejjeż addizzjonali u dħul mitluf li jirriżulta minn azzjonijiet ambjentali, ikkalkulati skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (10).

L-Istati Membri għandhom jirrevedu dawn ir-rati tal-inqas kull ħames snin.

3.   Sabiex azzjoni tkun eliġibbli, iktar minn 50 % tal-valur tal-prodotti kkonċernati minnha għandhom ikunu dawk li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi hija rikonoxxuta. Sabiex jingħaddu fil-50 %, il-prodotti għandhom joriġinaw mill-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-membri produtturi ta’ organizzazzjoni tal-produtturi oħra jew ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. L-Artikolu 50 għandu japplika mutatis mutandis għall-kalkolu tal-valur.

4.   Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għall-azzjonijiet ambjentali:

(a)

diversi azzjonijiet ambjentali jistgħu jkunu magħquda, dejjem jekk dawn ikunu kumplimentari u kompatibbli. F’każijiet fejn l-azzjonijiet ambjentali jkunu magħquda, il-livell ta’ appoġġ għandu jqis id-dħul speċifiku mitluf u l-ispejjeż addizzjonali li jirriżultaw mill-għaqda;

(b)

l-impenji biex ikun limitat l-użu ta’ fertilizzanti, ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u ta’ elementi oħrajn tal-produzzjoni għandhom ikunu aċċettati biss jekk it-tali limitazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu vvalutati b’mod li jipprovdi assigurazzjoni raġonevoli dwar il-ħarsien ta’ dawk l-impenji;

(c)

l-azzjonijiet marbutin mal-ġestjoni ambjentali tal-imballaġġ għandhom ikunu ġġustifikati sewwa u għandhom imorru lil hinn mir-rekwiżiti stabbiliti mill-Istat Membru skont id-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

Fl-istrateġiji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 55 ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perċentwal massimu tal-infiq annwali li jsir fil-kuntest ta’ programm operattiv li jista’ jintuża għal azzjonijiet marbutin mal-ġestjoni ambjentali tal-imballaġġ. Dak il-perċentwal m’għandux ikun ogħla minn 20 %, ħlief sabiex jitqiesu ċirkustanzi speċifiċi nazzjonali jew reġjonali li għandhom jiġu ġġustifikati fl-istrateġija nazzjonali.

5.   L-investimenti, inklużi dawk li jsiru fil-kuntest ta’ kuntratti tal-kiri, li l-perjodu għall-ħlas lura tagħhom ikun idum iktar minn kemm idum il-programm operattiv, jistgħu jiġu ttrasferiti lejn programm operattiv ta’ wara għal raġunijiet ekonomiċi ġġustifikati kif xieraq, u b’mod partikulari f’każijiet fejn il-perjodu fiskali tad-deprezzament ikun itwal minn ħames snin.

Meta l-investimenti jinbidlu, il-valur li jibqa’ tal-investimenti mibdulin għandu:

(a)

jiżdied mal-fond operattiv tal-organizzazzjoni tal-produtturi; jew

(b)

jitnaqqas mill-ispiża tal-bdil.

6.   L-investimenti jew l-azzjonijiet jistgħu jiġu implimentati f’azjendi individwali u/jew f’bini tal-membri produtturi tal-organizzazzjoni tal-produtturi jew tal-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, inklużi f’każijiet fejn l-azzjonijiet ikunu esternalizzati għal membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi jew tal-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, dejjem jekk jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-programm operattiv. Jekk il-membru produttur jitlaq mill-organizzazzjoni tal-produtturi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investiment jew il-valur li jibqa’ tiegħu jkun irkuprat. Madankollu, f’ċirkustanzi ġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-organizzazzjoni tal-produtturi m’għandhiex tkun meħtieġa tirkupra l-investiment jew il-valur li jibqa’ tiegħu.

7.   L-investimenti u l-azzjonijiet relatati mat-trasformazzjoni tal-frott u tal-ħaxix fi frott u ħaxix ipproċessat jistgħu jkunu eleġibbli għall-appoġġ fejn investimenti u azzjonijiet bħal dawn ifittxu li jilħqu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 103c(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, inklużi dawk imsemmija fil-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 122 ta’ dak ir-Regolament, u sakemm huma identifikati fl-istrateġija nazzjonali msemmija fl-Artikolu 103f(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 61

Dokumenti li għandhom jitressqu

Il-programmi operattivi għandu jkollhom magħhom, b’mod partikulari:

(a)

provi li ġie stabbilit fond operattiv;

(b)

impenn bil-miktub mill-organizzazzjoni tal-produtturi li timxi skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u skont dan ir-Regolament; u

(c)

impenn bil-miktub mill-organizzazzjoni tal-produtturi li hija la rċeviet u lanqas m’hi se tirċievi, direttament jew indirettament, kwalunkwe finanzjament ieħor tal-Unjoni jew nazzjonali għall-azzjonijiet li jikkwalifikaw għall-għajnuna skont dan ir-Regolament.

Artikolu 62

Programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   Stat Membru jista’ jawtorizza assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi tippreżenta programm operattiv sħiħ jew parzjali, li għandu jkun magħmul minn azzjonijiet li jkunu ġew identifikati minn żewġ organizzazzjonijiet tal-produtturi jew aktar li huma membri fiha fil-programmi operattivi tagħhom, iżda li ma ġewx implimentati minnhom.

2.   Il-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jitqiesu flimkien mal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li huma membri fihom, inkluż fir-rigward ta’ kemm jissodisfaw l-għanijiet u l-limiti stabbiliti fl-Artikolu 103c tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

l-azzjonijiet ikunu ffinanzjati kompletament mill-kontributi tal-membri tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li huma organizzazzjonijiet tal-produtturi, imħallsa mill-fondi operattivi ta’ dawk l-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Madankollu, l-azzjonijiet jistgħu jiġu ffinanzjati, b’ammont li jkun proporzjonat mal-kontribut tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li huma membri, mill-membri produtturi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjoniet tal-produtturi u li mhumiex organizzazzjonijiet tal-produtturi skont l-Artikolu 34;

(b)

l-azzjonijiet u l-parteċipazzjoni finanzjarja korrispondenti jitniżżlu fil-programm operattiv ta’ kull organizzazzjoni tal-produtturi li tkun qed tieħu sehem fih;

(c)

m’hemmx riskju li l-għajnuna tingħata darbtejn.

4.   L-Artikoli 58, 59 u 60, l-Artikolu 61(b) u (c) u l-Artikoli 63 sa 67 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjoniet tal-produtturi. Madankollu, fil-programmi parzjalment operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjoniet tal-produtturi m’hemmx għalfejn ikun hemm bilanċ bejn l-attivitajiet imsemmi fl-Artikolu 59(b).

Artikolu 63

Limitu taż-żmien għat-tressiq

1.   L-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tressaq il-programmi operattivi lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih ikollha l-kwartieri ġenerali tagħha għall-approvazzjoni sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Settembru tas-sena ta’ qabel dik li fiha għandhom ikunu implimentati l-programmi. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipposponu dik id-data.

2.   Meta entità legali jew parti ddefinita b’mod ċar ta’ entità legali, inkluż grupp tal-produtturi, tressaq applikazzjoni għar-rikonoxximent bħala organizzazzjoni tal-produtturi, hija tista’ tressaq, fl-istess ħin, il-programm operattiv imsemmi fil-paragrafu 1 għall-approvazzjoni. L-approvazzjoni tal-programm operattiv għandha tkun suġġetta għall-kisba tar-rikonoxximent sa mhux aktar tard mid-data aħħarija stabbilita fl-Artikolu 64(2).

Artikolu 64

Deċiżjoni

1.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha, kif xieraq:

(a)

tapprova l-ammonti tal-fondi operattivi u l-programmi operattivi li jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u dawk ta’ dan il-Kapitolu;

(b)

tapprova l-programmi operattivi, bil-kundizzjoni li l-organizzazzjoni tal-produtturi taċċetta ċerti emendi; jew

(c)

tirrifjuta l-programmi operattivi jew partijiet minnhom.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tiddeċiedi dwar il-programmi operattivi u l-fondi operattivi sal-15 ta’ Diċembru tas-sena li fiha jkunu tressqu.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi b’dawk id-deċiżjonijiet sal-15 ta’ Diċembru.

Madankollu, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista’ tiddeċiedi dwar il-programmi operattivi u l-fondi operattivi sal-20 ta’ Jannar ta’ wara d-data meta jitressqu. Id-deċiżjoni tal-approvazzjoni tista’ tistipula li l-infiq ikun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara t-tressiq.

Artikolu 65

Emendi tal-programmi operattivi għas-snin ta’ wara

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jitolbu li jsiru emendi fil-programmi operattivi, inkluż fit-tul tagħhom, sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Settembru, sabiex dawn jiġu applikati mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipposponu d-data għat-tressiq tat-talbiet.

2.   It-talbiet għall-emendi għandu jkollhom magħhom provi dokumentati li jagħtu r-raġuni, in-natura u l-implikazzjonijiet tal-bidliet.

3.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tiddeċiedi dwar it-talbiet għall-emendi tal-programmi operattivi sal-15 ta’ Diċembru tas-sena li fiha ssir it-talba.

Madankollu, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista’ tiddeċiedi dwar l-emendi tal-programmi operattivi sal-20 ta’ Jannar ta’ wara s-sena li fiha jitressqu. Id-deċiżjoni tal-approvazzjoni tista’ tistipula li l-infiq ikun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara dik li fiha ssir it-talba.

Artikolu 66

Emendi tal-programmi operattivi matul is-sena

1.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw emendi tal-programmi operattivi matul is-sena, skont kundizzjonijiet li għandhom jistabbilixxu huma stess.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tiddeċiedi dwar l-emendi tal-programmi operattivi mitlubin skont il-paragrafu 1 sal-20 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara dik li għaliha jkunu ntalbu l-emendi.

3.   Matul is-sena, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru sabiex:

(a)

jimplimentaw biss parti mill-programmi operattivi;

(b)

jibdlu l-kontenut tal-programm operattiv;

(c)

iżidu l-ammont tal-fond operattiv b’massimu ta’ 25 % tal-ammont li kien approvat inizjalment jew inaqqsuh b’perċentwal ta’ dan l-ammont li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri, dejjem jekk jinżammu l-għanijiet ġenerali tal-progamm operattiv. L-Istati Membri jistgħu jżidu dan il-perċentwal fil-każ tal-fużjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi kif imsemmi fl-Artikolu 29(1).

(d)

iżidu l-fond operattiv b’għajnuna finanzjarja nazzjonali f’każ li jkun qed jiġi applikat l-Artikolu 93.

4.   L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar il-kundizzjonijiet li bihom il-programmi operattivi jistgħu jkunu emendati matul is-sena mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Dawk l-emendi huma eliġibbli għall-għajnuna biss jekk l-organizzazzjoni tal-produtturi tgħarraf lill-awtorità kompetenti dwarhom mingħajr dewmien.

Artikolu 67

Format tal-programmi operattivi

1.   Il-programmi operattivi għandhom ikunu implimentati f’perjodi annwali li jibdew mill-1 ta’ Jannar u jkomplu għaddejjin sal-31 ta’ Diċembru.

2.   Il-programmi operattivi approvati sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru għandhom jiġu implimentati mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.

L-implimentazzjoni tal-programmi approvati wara l-15 ta’ Diċembru għandha tiġi posposta b’sena.

B’deroga mill-ewwel u mit-tieni subparagrafi ta’ dan il-paragrafu, meta japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 64(2) jew it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 65(3), l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi approvati skont dawk id-dispożizzjonijiet għandha tibda sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar ta’ wara li jiġu approvati.

Taqsima 4

Għajnuna

Artikolu 68

Ammont tal-għajnuna approvat

1.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi bl-ammont tal-għajnuna approvat, kif mitlub mill-Artikolu 103g(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, sal-15 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel dik li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna.

2.   Meta japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 64(2) jew it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 65(3), l-Istati Membru għandhom jagħtu notifika tal-ammont tal-għajnuna approvat sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Jannar tas-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna.

Artikolu 69

Applikazzjonijiet għall-għajnuna

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom iressqu applikazzjoni għall-għajnuna jew il-bilanċ tagħha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għal kull programm operattiv li għalih tkun qed tintalab l-għajnuna sal-15 ta’ Frar tas-sena ta’ wara dik li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna.

2.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandu jkollhom magħhom provi dokumentati li juru:

(a)

l-għajnuna mitluba;

(b)

il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata;

(c)

il-kontributi finanzjarji imposti fuq il-membri tagħha u dawk tal-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha;

(d)

l-infiq imġarrab fir-rigward tal-programm operattiv;

(e)

l-infiq marbut mal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet, maqsum skont l-azzjonijiet;

(f)

il-proporzjon tal-fond operattiv li ntefaq fuq il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet, maqsum skont l-azzjonijiet;

(g)

il-konformità mal-Artikolu 103c(2), mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 103c(3) u mal-Artikolu 103d tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(h)

impenn bil-miktub li hija ma rċevietx finanzjament doppju tal-Unjoni jew nazzjonali għall-miżuri u/jew il-ħidmiet li jikkwalifikaw għall-għajnuna skont dan ir-Regolament; u

(i)

fil-każ ta’ applikazzjoni għal ħlas ibbażat fuq rata fissa standard kif imsemmi fl-Artikolu 60(2), prova li l-azzjoni kkonċernata ġiet implimentata.

3.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna jistgħu jkopru nfiq ipprogrammat iżda li ma jkunx sar jekk ikun hemm provi dwar l-elementi li ġejjin:

(a)

il-ħidmiet ikkonċernati ma setgħux jitwettqu sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ implimentazzjoni tal-programm operattiv, għal raġunijiet li ma kinux fil-kontroll tal-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata;

(b)

dawk il-ħidmiet jistgħu jitwettqu sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara dik li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna; u

(c)

għad hemm kontribut ekwivalenti mill-organizzazzjoni tal-produtturi fil-fond operattiv.

L-għajnuna għandha titħallas biss, u l-garanzija magħmula skont l-Artikolu 71(3) għandha tiġi rrilaxxata biss, bil-kundizzjoni li tingħata prova, sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara dik li fiha l-infiq ikkonċernat kien ipprogrammat, li l-infiq ipprogrammat imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ġie implimentat, u fuq il-bażi tad-dritt għall-għajnuna stabbilit fil-verità.

4.   F’każ li l-applikazzjonijiet jitressqu wara d-data prevista fil-paragrafu 1, l-għajnuna għandha titnaqqas b’1 % għal kull ġurnata ta’ dewmien.

F’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati kif xieraq, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista’ taċċetta applikazzjonijiet wara d-data prevista fil-paragrafu 1, jekk ikunu twettqu l-verifiki meħtieġa u jekk ikun tħares il-limitu taż-żmien għall-ħlas imsemmi fl-Artikolu 70.

5.   L-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jressqu applikazzjoni għall-għajnuna kif imsemmi fil-paragrafu 1 f’isem il-membri tagħhom, meta dawk il-membri huma organizzazzjonijiet tal-produtturi u sakemm il-provi dokumentati mitluba skont il-paragrafu 2 jiġu mressqa għal kull membru. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom ikunu l-benefiċjarji aħħarin tal-għajnuna.

Artikolu 70

Ħlas tal-għajnuna

L-Istati Membri għandhom iħallsu l-għajnuna sal-15 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara dik li fiha jiġi implimentat il-programm.

Artikolu 71

Ħlasijiet bil-quddiem

1.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi japplikaw għall-ħlas bil-quddiem tal-parti tal-għajnuna li tikkorrispondi mal-infiq previst li jirriżulta mill-programm operattiv matul il-perjodu ta’ tliet jew erba’ xhur li jibda fix-xahar li fih titressaq l-applikazzjoni għall-ħlas bil-quddiem.

2.   L-applikazzjonijiet għall-ħlas bil-quddiem għandhom jitressqu kif jiddeċiedi l-Istat Membru, jew fuq il-bażi ta’ tliet xhur f’Jannar, April, Lulju u Ottubru jew fuq il-bażi ta’ erba’ xhur f’Jannar, Mejju u Settembru.

Il-ħlasijiet kollha bil-quddiem li jsiru għal sena partikulari ma jistgħux jaqbżu t-80 % tal-ammont tal-għajnuna li kien approvat inizjalment għall-programm operattiv.

3.   Il-ħlasijiet bil-quddiem għandhom jitħallsu jekk tingħata garanzija li tkun daqs 110 % ta’ dawn il-ħlasijiet skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 (12).

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kundizzjonijiet sabiex ikun żgurat li l-kontributi finanzjarji għall-fond operattiv ikunu imposti skont l-Artikolu 52 u l-Artikolu 53 ta’ dan ir-Regolament u li l-ħlasijiet bil-quddiem li jkunu saru qabel u l-kontribut tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkun jikkorrispondi magħhom ikunu fil-fatt intefqu.

4.   L-applikazzjonijiet għar-rilaxx tal-garanziji jistgħu jitressqu matul is-sena tal-programm li tkun għaddejja u għandu jkollhom magħhom provi dokumentati, bħalma huma l-fatturi u dokumenti li jippruvaw li sar il-ħlas.

Il-garanziji għandhom jiġu rrilaxxati għal ammonti li jkunu sa 80 % tal-ħlasijiet magħmula.

5.   Ir-rekwiżit ewlieni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 20(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85 għandu jkopri t-twettiq tal-ħidmiet stabbiliti fil-programmi operattivi, suġġett għall-impenji msemmija fl-Artikolu 61(b) u (c) ta’ dan ir-Regolament.

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżit ewlieni jew ta’ nuqqas serju li jintlaħqu l-obbligi previsti fl-Artikolu 61(b) u (c), il-garanzija għandha tintilef, mingħajr ħsara għal sanzjonijiet u penali oħrajn li għandhom jiġu applikati skont it-Taqsima 3 tal-Kapitolu V.

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti l-oħrajn, il-garanzija għandha tintilef b’mod li jkun skont il-gravità tal-irregolarità li kienet stabbilita.

6.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ammont minimu u d-dati ta’ skadenza għall-ħlasijiet bil-quddiem.

Artikolu 72

Ħlasijiet parzjali

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi japplikaw għall-ħlas tal-parti tal-għajnuna li tikkorrispondi mal-ammonti li jkunu diġà ntefqu fil-kuntest tal-programm operattiv.

L-applikazzjonijiet jistgħu jitressqu f’kull ħin, iżda mhux aktar minn tliet darbiet f’sena partikulari. Għandhom ikollhom magħhom provi dokumentati, bħalma huma l-fatturi u dokumenti li jippruvaw li sar il-ħlas.

Il-ħlasijiet għall-applikazzjonijiet għal partijiet mill-għajnuna ma jistgħux jaqbżu t-80 % tal-parti tal-għajnuna li tikkorrispondi mal-ammonti li jkunu diġà ntefqu fil-kuntest tal-programm operattiv għall-perjodu kkonċernat. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ammont minimu għall-ħlasijiet parzjali u d-dati ta’ skadenza għall-applikazzjonijiet.

KAPITOLU III

Mizuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 73

Għażla tal-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li waħda jew iktar mill-miżuri mniżżlin fl-Artikolu 103c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 m’għandhiex tapplika fit-territorju tagħhom.

Artikolu 74

Self għall-finanzjament tal-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet

Is-self meħud biex jiġu ffinanzjati l-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 103c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, li l-perjodu għall-ħlas lura tiegħu jkun idum iktar minn kemm idum il-programm operattiv, jista’ jiġi ttrasferit lejn programm operattiv ta’ wara għal raġunijiet ekonomiċi ġġustifikati kif xieraq.

Taqsima 2

Rtirar mis-suq

Artikolu 75

Definizzjoni

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-regoli dwar l-irtirar mis-suq kif imsemmi fl-Artikolu 103c(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Għall-għanijiet ta’ dan il-Kapitolu, “prodotti rtirati mis-suq”, “prodotti rtirati” u “prodotti li ma tqegħdux għall-bejgħ” ifissru prodotti li ġew irtirati mis-suq b’dan il-mod.

Artikolu 76

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni

1.   F’każ li jkun jeżisti standard tal-kummerċjalizzazzjoni, kif imsemmi fit-Titolu II, għal prodott partikulari, it-tali prodott irtirat mis-suq għandu jkun konformi ma’ dak l-istandard, ħlief għad-dispożizzjonijiet dwar il-preżentazzjoni u l-immarkar tal-prodotti. Il-prodotti jistgħu jiġu rtirati fi kwantitajiet kbar, bid-daqsijiet kollha f’daqqa, dejjem jekk jitħarsu r-rekwiżiti minimi għall-klassi II, b’mod partikulari fir-rigward tal-kwalità u d-daqs.

Madankollu, il-prodotti ż-żgħar kif iddefiniti fl-istandard rilevanti għandhom ikunu konformi mal-istandard tal-kummerċjalizzazzjoni applikabbli, fosthom mad-dispożizzjonijiet dwar il-preżentazzjoni u l-immarkar tal-prodotti.

2.   Jekk ma jeżisti l-ebda standard tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ dan it-tip għal prodott partikulari, il-prodotti rtirati mis-suq għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness X. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli addizzjonali li jissupplimentaw dawk ir-rekwiżiti minimi.

Artikolu 77

Medja ta’ tliet snin għall-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni bla ħlas

1.   Il-limitu ta’ 5 % tal-volum tal-produzzjoni kkummerċjalizzata msemmi fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ medja aritmetika tal-volumi ġenerali ta’ prodotti li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi hija rrikonoxxuta u li jkunu kkummerċjalizzati mill-organizzazzjoni tal-produtturi matul it-tliet snin ta’ qabel.

2.   Għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi li ma jkunx ilhom li ġew irrikonoxxuti, id-dejta għas-snin tas-suq qabel ir-rikonoxximent għandha tkun:

(a)

f’każ li l-organizzazzjoni kienet grupp tal-produtturi, id-dejta ekwivalenti għal dak il-grupp tal-produtturi, fejn dan ikun applikabbli; jew

(b)

il-volum li japplika għall-applikazzjoni għar-rikonoxximent.

Artikolu 78

Notifika minn qabel tal-ħidmiet ta’ rtirar

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jgħarrfu minn qabel lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru, permezz ta’ telekomunikazzjoni bil-miktub jew permezz ta’ messaġġ elettroniku, b’kull ħidma ta’ rtirar li beħsiebhom iwettqu.

Din in-notifika għandha tispeċifika, b’mod partikulari, il-lista ta’ prodotti li ttieħdu f’intervent u l-karatteristiċi ewlenin tagħhom skont l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni rilevanti, il-kwantità stmata ta’ kull prodott ikkonċernat, id-destinazzjoni maħsuba tagħhom u l-post fejn il-prodotti rtirati jistgħu jiġu spezzjonati kif previst fl-Artikolu 108.

In-notifiki għandhom jinkludu ċertifikat li jivverifika li l-prodotti rtirati jikkonformaw mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni applikabbli jew mar-rekwiżiti minimi msemmija fl-Artikolu 76.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli ddettaljati għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi dwar in-notifiki previsti fil-paragrafu 1, b’mod partikulari dwar il-limiti taż-żmien.

3.   Fil-limiti taż-żmien imsemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jew iwettqu l-verifika msemmija fl-Artikolu 108(1), li warajha, jekk ma tkun osservata l-ebda irregolarità, għandhom jawtorizzaw il-ħidma ta’ rtirar kif innutat fil-verifika; jew

(b)

fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 108(3), ma jwettqux il-verifika msemmija fl-Artikolu 108(1), f’liema każ għandhom jinfurmaw lill-organizzazzjoni tal-produtturi b’dan permezz ta’ telekomunikazzjoni bil-miktub jew permezz ta’ messaġġ elettroniku u jawtorizzaw il-ħidma ta’ rtirar kif innotifikata.

Artikolu 79

Appoġġ

1.   L-appoġġ għall-irtirar mis-suq, li jinkludi kemm il-kontribut tal-Unjoni kif ukoll dak tal-organizzazzjoni tal-produtturi, m’għandux ikun iktar mill-ammonti stabbiliti fl-Anness XI għall-prodotti msemmija f’dak l-Anness. Għal prodotti oħrajn, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ammonti massimi tal-appoġġ.

F’każ li l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun irċeviet kumpens minn partijiet terzi għall-prodotti rtirati, l-appoġġ imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jitnaqqas bl-ammonti netti li l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun qalgħet mill-prodotti rtrati mis-suq. Sabiex ikunu eliġibbli għall-appoġġ, il-prodotti kkonċernati għandhom jiġu rtirati mis-suq kummerċjali tal-frott u l-ħaxix.

2.   L-irtirar mis-suq m’għandux jaqbeż il-5 % tal-volum tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ kwalunkwe prodott fi kwalunkwe organizzazzjoni tal-produtturi. Madankollu, l-ammonti li jitneħħew b’wieħed mill-modi msemmija fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jew bi kwalunkwe mod ieħor approvat mill-Istati Membri skont l-Artikolu 80(2) ta’ dan ir-Regolament, m’għandhomx jitqiesu f’dak il-perċentwali.

Il-volum tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jiġi kkalkulat bħala medja tal-volum tal-produzzjoni kkummerċjalizzata fit-tliet snin ta’ qabel. Jekk ma jkunx hemm dan it-tagħrif, għandu jintuża l-volum tal-produzzjoni kkummerċjalizzata li għalih l-organizzazzjoni tal-produtturi ġiet irrikonoxxuta.

Il-perċentwali msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu l-medji annwali fuq perjodu ta’ tliet snin, b’marġni annwali ta’ qbiż tal-limitu ta’ 5 punti perċentwali.

3.   L-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni fil-każ tal-irtirar mis-suq ta’ frott u ħaxix li jitneħħa billi jiġi distribwit bla ħlas lill-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet tal-karità msemmija fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha tkopri biss il-ħlas għall-prodotti mneħħija skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artkolu u l-ispejjeż imsemmija fl-Artikoli 81(1) u 82(1) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 80

Destinazzjonijiet tal-prodotti rtirati

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-destinazzjonijiet li jista’ jkun hemm għall-prodotti rtirati mis-suq. Għandhom jadottaw dispożizzjonijiet sabiex jiżguraw li l-irtirar jew id-destinazzjoni tal-prodotti rtirati ma jwasslu għall-ebda impatt negattiv fuq l-ambjent jew għal kwalunkwe konsegwenza fitosanitarja negattiva. L-ispejjeż imġarrbin mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi minħabba l-konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu eliġibbli bħala parti mill-appoġġ għall-irtirar mis-suq skont il-programm operattiv.

2.   Id-destinazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu d-distribuzzjoni bla ħlas fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u kwalunkwe destinazzjoni ekwivalenti oħra approvata mill-Istati Membri.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet tal-karità msemmija fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jitolbu lil dawk li fl-aħħar mill-aħħar jirċievu l-prodotti li jkunu ġew irtirati mis-suq għal kontribuzzjoni simbolika, f’każ li dawn il-prodotti jkunu ġew ipproċessati.

Jista’ jiġi permess il-ħlas in natura mill-benefiċjarji tad-distribuzzjoni bla ħlas lil dawk li jipproċessaw il-frott u l-ħaxix, f’każ li t-tali ħlas jikkumpensa biss l-ispejjeż tal-ipproċessar u f’każ li l-Istat Membru li fih isir il-ħlas ikun għamel dispożizzjonijiet dwar regoli li jiżguraw li l-prodotti pproċessati huma verament maħsubin għall-konsum minn dawk li fl-aħħar mill-aħħar jirċevuhom, li jissemmew fit-tieni subparagrafu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiffaċilitaw il-kuntatti u l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet tal-karità msemmija fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jkunu approvaw.

3.   Wieħed għandu jkun jista’ jneħħi l-prodotti wkoll billi jagħtihom lill-industrija tal-ipproċessar. L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet iddettaljati sabiex jiżguraw li ma jkunx hemm tfixkil fil-kompetizzjoni għall-industriji kkonċernati fl-Unjoni jew għall-prodotti importati u sabiex jiżguraw li l-prodotti rtirati ma jerġgħux jiddaħħlu fis-suq kummerċjali. L-alkoħol li jkun ġej mid-distillazzjoni għandu jintuża esklussivament għal għanijiet industrijali jew tal-enerġija.

Artikolu 81

Spejjeż tat-trasport

1.   L-ispejjeż tat-trasport għad-distribuzzjoni bla ħlas tal-prodotti kollha rtirati mis-suq għandhom ikunu eliġibbli skont il-programm operattiv fuq il-bażi tal-ammonti stabbiliti b’rata fissa skont id-distanza bejn il-punt tal-irtirar u l-post tal-kunsinna stabbilita fl-Anness XII.

Fil-każ tat-trasport bil-baħar, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-distanza bejn il-punt tal-irtirar u l-post tal-kunsinna. Il-kumpens ma jistax ikun ta’ iktar mill-ispejjeż tat-trasport bl-art fuq l-iqsar distanza bejn il-post fejn jitgħabbew il-prodotti u l-punt tal-ħruġ teoretiku f’każijiet fejn ikun jista’ jintuża t-trasport bl-art. Għandu jiġi applikat koeffiċjent korrettiv ta’ 0.6 għall-ammonti mogħtija fl-Anness XII.

2.   L-ispejjeż tat-trasport għandhom jitħallsu lill-parti li fil-fatt tħallas l-ispejjeż finanzjarji tal-ħidma tat-trasport ikkonċernata.

Il-ħlas għandu jkun suġġett għall-preżentazzjoni ta’ provi dokumentati li jiċċertifikaw, b’mod partikulari:

(a)

l-ismijiet tal-organizzazzjonijiet benefiċjarji;

(b)

il-kwantità tal-prodotti kkonċernati;

(c)

l-aċċettazzjoni mill-organizzazzjonijiet benefiċjarji u l-mezzi tat-trasport użati; u

(d)

id-distanza bejn il-post tal-irtirar u l-post tal-kunsinna.

Artikolu 82

Spejjeż tal-għażla u tal-ippakkjar

1.   L-ispejjeż tal-għażla u tal-imballaġġ tal-frott u l-ħaxix irtirat mis-suq għad-distribuzzjoni bla ħlas għandhom ikunu eliġibbli skont il-programmi operattivi bl-ammonti stabbiliti b’rata fissa fil-Parti A tal-Anness XIII fil-każ ta’ prodotti mqiegħda f’pakketti b’piż nett ta’ anqas minn 25 kilogramm.

2.   Il-pakketti tal-prodotti għad-distribuzzjoni bla ħlas għandu jkollhom fuqhom l-emblema Ewropea, flimkien ma’ waħda jew aktar mir-referenzi stabbiliti fil-Parti B tal-Anness XIII.

3.   L-ispejjeż tal-għażla u tal-imballaġġ għandhom jitħallsu lill-organizzazzjonijiet tal-produzzjoni li jkunu wettqu dawk il-ħidmiet.

Il-ħlas għandu jkun suġġett għall-preżentazzjoni ta’ provi dokumentati li jiċċertifikaw, b’mod partikulari:

(a)

l-ismijiet tal-organizzazzjonijiet benefiċjarji;

(b)

il-kwantità tal-prodotti kkonċernati; u

(c)

l-aċċettazzjoni mill-organizzazzjonijiet benefiċjarji, li tispeċifika l-preżentazzjoni.

Artikolu 83

Kundizzjonijiet għal min jirċievi l-prodotti rtirati

1.   Dawk li jirċievu l-prodotti rtirati msemmija fl-Artikolu 103d(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jintrabtu li:

(a)

jimxu skont dan ir-Regolament;

(b)

iżommu reġistri tal-ħażniet u kontijiet finanzjarji separati għall-ħidmiet ikkonċernati;

(c)

jaċċettaw il-verifiki li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-liġijiet tal-Unjoni; u

(d)

jipprovdu l-provi dokumentati dwar l-aħħar destinazzjoni ta’ kull wieħed mill-prodotti kkonċernati, fil-forma ta’ ċertifikat tax-xiri (jew dokument ekwivalenti) li jikkonferma li l-prodotti rtirati nxtraw minn terza persuna bil-għan li jiġu distribwiti bla ħlas.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li dawk li jirċievu l-prodotti m’għandhomx għalfejn iżommu r-reġistri jew il-kontijiet imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu jekk huma jirċievu biss kwantitajiet żgħar u f’każijiet fejn iqisu li r-riskju huwa baxx. Dik id-deċiżjoni u l-ġustifikazzjoni tagħha għandhom ikunu rreġistrati.

2.   Dawk li jirċievu l-prodotti rtirati għal destinazzjonijiet oħra għandhom jintrabtu li:

(a)

jimxu skont dan ir-Regolament;

(b)

iżommu reġistri tal-ħażniet u kontijiet finanzjarji separati għall-ħidmiet ikkonċernati jekk l-Istati Membri jqisu li dan huwa xieraq minkejja l-fatt li l-prodott tkun inbidlitlu n-natura tiegħu qabel il-kunsinna;

(c)

jaċċettaw il-verifiki li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-liġijiet tal-Unjoni; u

(d)

ma jitolbux għajnuna addizzjonali għall-alkoħol prodott mill-prodotti kkonċernati fil-każ ta’ prodotti rtirati maħsubin għad-distillazzjoni.

Taqsima 3

Ħsad bikri u meta ma jsirx ħsad

Artikolu 84

Definizzjonijiet tal-ħsad bikri u ta’ meta ma jsirx ħsad

1.   Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“il-ħsad bikri” tfisser il-ħsad totali ta’ prodotti li ma jistgħux jiġu kkummerċjalizzati f’żona partikulari mwettaq qabel il-bidu tal-ħsad normali. Il-prodotti kkonċernati m’għandhomx ikunu diġà bil-ħsara qabel isir il-ħsad bikri, kemm minħabba raġunijiet klimatiċi kif ukoll minħabba mard jew affarijiet oħra.

(b)

“meta ma jsirx ħsad” tfisser is-sitwazzjoni meta, matul iċ-ċiklu normali tal-produzzjoni, ma tittieħed ebda produzzjoni kummerċjali miż-żona kkonċernata. Madankollu, il-qerda tal-prodotti minħabba kundizzjonijiet ħżiena tat-temp jew minħabba l-mard m’għandhiex titqies bħala każ ta’ meta ma jsirx il-ħsad.

2.   Il-ħsad bikri u meta ma jsirx il-ħsad għandhom jiżdiedu mal-prattiki normali tat-tkabbir u jintużaw b’mod differenti minnhom.

Artikolu 85

Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-ħsad bikri u ta’ meta ma jsirx ħsad

1.   F’dak li jirrigwarda l-ħsad bikri u ma’ meta ma jsirx il-ħsad, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jadottaw dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri, inkluż dwar in-notifiki minn qabel ta’ meta ma jsirx il-ħsad u tal-ħsad bikri u l-kontenut u d-dati ta’ skadenza tagħhom, dwar l-ammont ta’ kumpens li għandu jitħallas u dwar l-applikazzjoni tal-miżuri, kif ukoll il-lista tal-prodotti eliġibbli skont il-miżuri;

(b)

jadottaw dispożizzjonijiet sabiex jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-miżuri ma twassal għall-ebda impatt negattiv fuq l-ambjent jew għal kwalunkwe konsegwenza fitosanitarja negattiva;

(c)

jivverifikaw li l-miżuri jkunu qed jitwettqu b’mod korrett, inkluż b’rabta mad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) u, jekk dan ma jkunx il-każ, ma japprovawx l-applikazzjoni tal-miżuri.

2.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jgħarrfu minn qabel lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru, permezz ta’ telekomunikazzjoni bil-miktub jew permezz ta’ messaġġ elettroniku, b’kull ħsad bikri li beħsiebhom jagħmlu jew b’kull deċiżjoni li beħsiebhom jieħdu li ma jsirx ħsad.

Fl-ewwel notifika ta’ kwalunkwe sena partikulari u għal prodott partikulari, huma għandhom jinkludu analiżi, ibbażata fuq il-qagħda mistennija tas-suq, li tiġġustifika l-ħsad bikri bħala miżura ta’ prevenzjoni ta’ kriżijiet.

3.   Il-ħsad bikri u s-sitwazzjonijiet meta ma jsirx ħsad m’għandhomx jitwettqu t-tnejn f’daqqa għall-istess prodott u fl-istess żona partikulari fi kwalunkwe sena partikulari, jew fi kwalunkwe sentejn konsekuttivi.

4.   L-ammonti ta’ kumpens għall-ħsad bikri u għal meta ma jsirx ħsad, li jinkludu kemm il-kontribut tal-Unjoni kif ukoll dak tal-organizzazzjoni tal-produtturi, għandhom ikunu ħlasijiet għal kull ettaru, stabbiliti mill-Istat Membru skont il-paragrafu 1(a):

(a)

fil-livell li jkopri biss l-ispejjeż addizzjonali li jkunu ġejjin mill-applikazzjoni tal-miżura, filwaqt li titqies il-ġestjoni ambjentali u fitosanitarja meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont il-paragrafu 1(b); jew

(b)

f’livell li jkopri mhux iktar minn 90 % tal-livell massimu ta’ appoġġ għall-irtirar mis-suq kif imsemmi fl-Artikolu 79.

Taqsima 4

Promozzjoni u komunikazzjoni

Artikolu 86

Implimentazzjoni tal-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ komunikazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ komunikazzjoni. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jippermettu l-applikazzjoni ta’ malajr tal-miżuri jekk dan ikun meħtieġ.

2.   L-azzjonijiet fil-kuntest tal-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ komunikazzjoni għandhom jiżdiedu ma’ kwalunkwe azzjoni ta’ promozzjoni u ta’ komunikazzjoni li tkun qed twettaq l-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata u li ma tkunx marbuta mal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet.

Taqsima 5

Taħriġ

Artikolu 87

Implimentazzjoni tal-miżuri tat-taħriġ

L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tat-taħriġ.

Taqsima 6

Assigurazzjoni tal-ħsad

Artikolu 88

Għan tal-azzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-ħsad

L-azzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-ħsad għandhom ikunu ġestiti minn organizzazzjoni tal-produtturi li għandha tikkontribwixxi għall-ħarsien tad-dħul tal-produtturi u biex jiġi kopert it-telf tas-suq imġarrab mill-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew mill-membri tagħha, meta dawn ikunu affettwati minn diżastri naturali, kundizzjonijiet ħżiena tat-temp u, fejn xieraq, mill-mard jew mill-impestazzjonijiet mid-dud.

Artikolu 89

Implimentazzjoni tal-azzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-ħsad

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-ħsad, inklużi dawk meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn l-azzjonijiet ma jfixklux il-kompetizzjoni fis-suq tal-assigurazzjoni.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu fondi nazzjonali addizzjonali sabiex jappoġġaw l-azzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-ħsad li jkunu qed jibbenefikaw mill-fond operattiv. Madankollu, l-appoġġ pubbliku totali għall-assigurazzjoni tal-ħsad ma jistax jaqbeż:

(a)

it-80 % tal-ispiża tal-primjums tal-assigurazzjoni li l-produtturi jkunu ħallsu għall-assigurazzjoni kontra t-telf li jiġi minn kundizzjonijiet ħżiena tat-temp li jistgħu jitqiesu bħala diżastri naturali;

(b)

il-50 % tal-ispiża tal-primjums tal-assigurazzjoni li l-produtturi jkunu ħallsu għall-assigurazzjoni kontra:

(i)

it-telf imsemmi fil-punt (a) u kontra telf ieħor ikkawżat minn kundizzjonijiet ħżiena tat-temp; u

(ii)

it-telf ikkawżat minn mard tal-pjanti jew tal-annimali jew minn impestazzjonijiet mid-dud.

Il-limitu stabbilit fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandu japplika anke fil-każijiet fejn il-fond operattiv huwa eliġibbli b’mod ieħor għal 60 % tal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni skont l-Artikolu 103d(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   L-azzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-ħsad m’għandhomx ikopru l-ħlasijiet tal-assigurazzjoni li jikkumpensaw lill-produtturi għal aktar minn 100 % tat-telf imġarrab fid-dħul, filwaqt li jitqies kwalunkwe kumpens li l-produtturi jieħdu minn skemi oħra ta’ appoġġ marbutin mar-riskju assigurat.

4.   Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, il-frażi “kundizzjonijiet ħżiena tat-temp li jistgħu jitqiesu bħala diżastri naturali” għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 (13).

Taqsima 7

Appoġg għall-ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti fondi mutwi

Artikolu 90

Kundizzjonijiet għall-appoġġ għall-ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti fondi mutwi

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-appoġġ għall-ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti fondi mutwi.

2.   L-appoġġ għall-ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti fondi mutwi għandu jinkludi l-kontribut kemm tal-Unjoni kif ukoll tal-organizzazzjoni tal-produtturi. L-ammont totali tal-appoġġ għall-ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti fondi mutwi m’għandux jaqbeż il-perċentwali li ġejjin tal-kontribut tal-organizzazzjoni tal-produtturi għall-fond mutwu fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet sena ta’ ħidma tiegħu:

(a)

10 %, 8 % u 4 % rispettivament fl-Istati Membri li ssieħbu mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara;

(b)

5 %, 4 % u 2 % rispettivament fl-Istati Membri l-oħra.

3.   Organizzazzjoni tal-produtturi tista’ tirċievi l-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 2 darba biss u matul l-ewwel tliet snin ta’ ħidma tal-fond biss. F’każ li organizzazzjoni tal-produtturi titlob għall-appoġġ fit-tieni jew fit-tielet sena ta’ ħidma tal-fond biss, l-appoġġ għandu jkun ta’:

(a)

8 % u 4 % rispettivament fl-Istati Membri li ssieħbu mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara;

(b)

4 % u 2 % rispettivament fl-Istati Membri l-oħra.

4.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limiti massimi għall-ammonti li organizzazzjoni tal-produtturi tista’ tirċievi bħala appoġġ għall-ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti fondi mutwi.

KAPITOLU IV

Għajnuna finanzjarja nazzjonali

Artikolu 91

Livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi

1.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 103e(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi f’reġjun fi Stat Membru għandu jiġi kkalkulat bħala l-valur tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix li nkisbet fir-reġjun u li ġiet ikkummerċjalizzata mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, mill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u mill-gruppi tal-produtturi, diviż bil-valur totali tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix li nkisbet f’dak ir-reġjun.

2.   Il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi f’reġjun fi Stat Membru għandu jitqies bħala livell partikularment baxx meta l-medja tal-livelli, ikkalkulata kif imsemmi fil-paragrafu 1, għall-aħħar tliet snin li għalihom ikun hemm id-dejta, tkun ta’ inqas minn 20 %.

Il-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix li ssir fir-reġjun imsemmi f’dan l-Artikolu biss tista’ tibbenefika mill-għajnuna finanzjarja nazzjonali. Għall-għanijiet ta’ dan il-Kapitolu, reġjun għandu jitqies bħala parti distinta mit-territorju ta’ Stat Membru minħabba l-karatteristiċi amministrattivi, ġeografiċi jew ekonomiċi tiegħu.

Artikolu 92

Awtorizzazzjoni sabiex titħallas l-għajnuna finanzjarja nazzjonali

1.   L-Istati Membri għandhom iressqu talba lill-Kummissjoni għall-awtorizzazzjoni sabiex jagħtu għajnuna finanzjarja nazzjonali skont l-Artikolu 103e(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għall-programmi operattivi li għandhom jiġu implimentati fi kwalunkwe sena kalendarja partikulari sal-31 ta’ Jannar ta’ dik is-sena.

It-talba għandu jkollha magħha provi li juru li l-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi fir-reġjun ikkonċernat huwa partikularment baxx, kif iddefinit fl-Artikolu 91 ta’ dan ir-Regolament u li l-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix prodotti f’dak ir-reġjun biss se jibbenefikaw mill-għajnuna, kif ukoll id-dettalji tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati, l-ammont ta’ għajnuna kkonċernata u l-proporzjon ta’ kontributi finanzjarji magħmula skont l-Artikolu 103b(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

2.   Il-Kummissjoni għandha tapprova jew tiċħad it-talba fi żmien tliet xhur minn meta titressaq. Jekk il-Kummissjoni ma tweġibx matul dan il-perjodu, it-talba għandha titqies li ġiet approvata.

Jekk it-talba ma tkunx kompluta, il-perjodu ta’ tliet xhur jitwaqqaf u l-Istat Membru jiġi mgħarraf bin-nuqqas ta’ konformità li tkun instabet. Is-sospensjoni għandha tibda mid-data meta l-Istat Membru jiġi mgħarraf biha u għandha ddum sa ma tintbagħat talba kompluta.

Artikolu 93

Emendi għall-programm operattiv

Organizzazzjoni tal-produtturi li tixtieq tapplika għall-għajnuna finanzjarja nazzjonali għandha, jekk ikun meħtieġ, temenda l-programm operattiv tagħha skont l-Artikolu 65 jew l-Artikolu 66.

Artikolu 94

Applikazzjoni għall-għajnuna finanzjarja nazzjonali u l-ħlas tagħha

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom japplikaw għall-għajnuna finanzjarja nazzjonali, u l-Istati Membri għandhom iħallsu l-għajnuna, skont l-Artikoli 69 u 70.

2.   L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli dwar il-ħlas tal-għajnuna finanzjarja nazzjonali, inkluża l-possibbiltà ta’ ħlasijiet bil-quddiem u ta’ ħlasijiet parzjali.

Artikolu 95

Rimborż tal-għajnuna finanzjarja nazzjonali min-naħa tal-Unjoni

1.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu għal rimborż mill-Unjoni tal-għajnuna finanzjarja nazzjonali approvata li fil-fatt tkun tħallset lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, qabel l-1 ta’ Jannar tat-tieni sena wara dik tal-implimentazzjoni tal-programm.

It-talba għandu jkollha magħha provi li juru li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 103e(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ntlaħqu fi tlieta mill-erba’ snin ta’ qabel, kif ukoll id-dettalji tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati, l-ammont tal-għajnuna li tħallset fil-verità u deskrizzjoni tal-fond operattiv li tispeċifika l-ammont totali u l-kontributi tal-Unjoni, tal-Istat Membru (l-għajnuna finanzjarja nazzjonali), tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-membri.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovax jew tiċħadx it-talba. It-talba għandha tiġi miċħuda jekk l-Istat Membru li jkun qed jitlob ir-rimborż ma jkunx ħares ir-regoli dwar l-awtorizzazzjoni u r-rimborż tal-għajnuna finanzjarja nazzjonali jew jekk huwa ma jkunx ħares ir-regoli dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-fond operattiv u l-programmi operattivi stabbiliti f’dan ir-Regolament jew fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   F’każijiet fejn ir-rimborż tal-għajnuna mill-Unjoni jkun ġie approvat, l-infiq eliġibbli għandu jiġi ddikjarat lill-Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006 (14).

4.   Il-proporzjon ta’ rimborż mill-Unjoni għall-għajnuna finanzjarja nazzjonali m’għandux jaqbeż is-60 % tal-għajnuna finanzjarja nazzjonali mogħtija lill-organizzazzjoni tal-produtturi.

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet ġenerali

Taqsima 1

Rapporti u notifiki

Artikolu 96

Rapporti tal-gruppi tal-produtturi u tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   Fuq talba tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, il-gruppi tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jipprovdu t-tagħrif rilevanti kollu meħtieġ sabiex jitfassal ir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 97(b).

2.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jibagħtu rapporti annwali, li jakkumpanjaw l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, dwar l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi.

Dawk ir-rapporti għandhom jikkonċernaw dan li ġej:

(a)

il-programmi operattivi implimentati matul is-sena ta’ qabel;

(b)

l-emendi ewlenin għall-programmi operattivi; u

(c)

id-differenzi bejn l-ammont stmat tal-għajnuna u l-għajnuna li tkun saret applikazzjoni għaliha.

3.   Għal kull programm operattiv implimentat, ir-rapport annwali għandu jindika:

(a)

il-kisbiet u r-riżultati tal-programm operattiv, ibbażati, fejn ikun rilevanti, fuq l-indikaturi komuni tal-produzzjoni u tar-riżultati stabbiliti fl-Anness VIII u, fejn ikun xieraq, fuq l-indikaturi addizzjonali tal-produzzjoni u tar-riżultati stabbiliti fl-istrateġija nazzjonali; u

(b)

sommarju tal-problemi ewlenin li jkunu nstabu fil-ġestjoni tal-programm u kwalunkwe miżuri meħuda sabiex jiżguraw il-kwalità u l-effettività tal-implimentazzjoni tal-programm.

Fejn ikun rilevanti, ir-rapport annwali għandu jispeċifika x’salvagwardji effettivi huma fis-seħħ, skont l-istrateġija nazzjonali u b’applikazzjoni tal-Artikolu 103c(5) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, sabiex l-ambjent jitħares minn pressjonijiet ikbar li jista’ jkun hemm li jkunu ġejjin minn investimenti appoġġati fil-kuntest tal-programm operattiv.

4.   Għall-aħħar sena ta’ applikazzjoni ta’ programm operattiv, ir-rapport annwali msemmi fil-paragrafu 1 għandu jinbidel b’rapport finali.

Ir-rapporti finali għandhom juru sa liema punt ikunu nkisbu l-għanijiet tal-programmi. Għandhom jispjegaw il-bidliet fl-azzjonijiet u/jew fil-metodi u jidentifikaw il-fatturi li taw kontribut għas-suċċess jew għall-falliment tal-implimentazzjoni tal-programm, u li tqiesu jew li ser jitqiesu meta jitfasslu l-programmi operattivi ta’ wara jew meta jiġu emendati l-programmi operattivi eżistenti.

5.   Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi f’dan ir-Regolament, meta grupp tal-produtturi jew organizzazzjoni tal-produtturi jonqsu milli jgħarrfu lill-Istat Membru kif mitlub skont dan ir-Regolament jew skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jew jekk jagħmlu notifika li tidher li ma tkunx korretta fid-dawl tal-fatti oġġettivi li jkollu f’idejh l-Istat Membru, l-Istat Membru għandu jissospendi r-rikonoxximent preliminari tal-grupp tal-produtturi jew ir-rikonoxximent tal-organizzazzjoni tal-produtturi sa ma n-notifika ssir kif suppost.

Fir-rapport annwali tiegħu msemmi fl-Artikolu 97(b) ta’ dan ir-Regolament, l-Istat Membru għandu jinkludi d-dettalji ta’ dawn il-każijiet.

Artikolu 97

Notifiki tal-Istati Membri dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-gruppi tal-produtturi

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bit-tagħrif u d-dokumenti li ġejjin:

(a)

sal-31 ta’ Jannar ta’ kwalunkwe sena partikulari, l-ammont totali tal-fondi operattivi approvati dik is-sena għall-programmi operattivi kollha. F’din in-notifika għandhom jidhru biċ-ċar kemm l-ammont totali tal-fondi operattivi kif ukoll l-ammont totali ta’ għajnuna tal-Unjoni mogħtija għal dawk il-fondi. Dawn iċ-ċifri għandhom jerġgħu jinqasmu fl-ammonti għall-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet u l-ammonti għall-miżuri l-oħra;

(b)

sal-15 ta’ Novembru ta’ kwalunkwe sena partikulari, rapport annwali dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-gruppi tal-produtturi u l-fondi operattivi, il-programmi operattivi u l-pjanijiet ta’ rikonoxximent li kienu għaddejjin fis-sena ta’ qabel. Ir-rapport annwali għandu jinkludi, b’mod partikulari, it-tagħrif stabbilit fl-Anness XIV;

(c)

sal-31 ta’ Jannar ta’ kwalunkwe sena partikulari, l-ammont finanzjarju li jikkorrispondi mal-implimentazzjoni annwali tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent li jkunu għaddejjin matul dik is-sena. Għandhom jingħataw l-ammonti approvati jew dawk stmati. Għal kull grupp tal-produtturi, in-notifiki għandu jkun fihom it-tagħrif li ġej:

(i)

l-ammont totali tal-perjodu annwali tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rikonoxximent, il-kontributi tal-Unjoni, tal-Istati Membri u tal-gruppi tal-produtturi u/jew tal-membri tal-gruppi tal-produtturi;

(ii)

it-tqassim tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 103a(1)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 rispettivament.

Artikolu 98

Notifiki tal-Istati Membri dwar il-prezzijiet tal-produtturi għall-frott u l-ħaxix fis-suq intern

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni sa nofsinhar (12:00, ħin ta’ Brussell) ta’ kull nhar t’Erbgħa, bil-prezzijiet medji rreġistrati għal kull jum tas-suq, għall-frott u l-ħaxix li jkun sar kummerċ tiegħu fis-swieq rappreżentattivi elenkati fil-Parti A tal-Anness XV.

Għall-frott u l-ħaxix kopert mill-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni, għandhom jiġu nnotifikati biss il-prezzijiet tal-prodotti li jilħqu dak l-istandard, filwaqt li l-prezzijiet tal-prodotti koperti minn standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni għandhom jingħataw biss għall-prodotti tal-klassi I.

Il-prezzijiet innotifikati għandhom ikunu dawk tal-prodotti magħżulin u ppakkjati, u, fejn ikun applikabbli, fuq paliti, hekk kif joħorġu mill-post tal-imballaġġ, u għandhom jingħataw f’ewro għal kull 100 kilogramm ta’ piż nett.

F’każijiet fejn ikun hemm id-dejta disponibbli, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu l-prezzijiet li jikkorrispondu mat-tipi u mal-varjetajiet tal-prodotti, mad-daqsijiet u/jew mal-preżentazzjonijiet speċifikati fil-Parti A tal-Anness XV. F’każijiet fejn il-prezzijiet irreġistrati jikkonċernaw tipi, varjetajiet, daqsijiet u/jew preżentazzjonijiet oħrajn minbarra dawk speċifikati fil-Parti A tal-Anness XV, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bit-tipi, il-varjetajiet, id-daqsijiet u/jew il-preżentazzjonijiet tal-prodotti li magħhom jikkorrispondu l-prezzijiet.

2.   L-Istati Membri għandhom jidentifikaw is-swieq rappreżentattivi fil-qasam tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix ikkonċernat, abbażi tat-tranżazzjonijiet imwettqin fis-swieq li jistgħu jiġu identifikati b’mod fiżiku, bħas-swieq tal-bejgħ bl-ingrossa, l-irkanti jew il-postijiet fiżiċi fejn jiltaqgħu l-provvista u d-domanda, jew abbażi tat-tranżazzjonijiet diretti bejn il-produtturi, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, u x-xerrejja individwali, bħall-bejjiegħa bl-ingrossa, in-negozjanti, iċ-ċentri tat-tqassim u operaturi rilevanti oħrajn. Is-swieq rappreżentattivi jistgħu jiġu identifikati wkoll billi jittieħdu flimkien it-tranżazzjonijiet imwettqin fis-swieq li jistgħu jiġu identifikati b’mod fiżiku u t-tranżazzjonijiet diretti.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-prezzijiet tal-produtturi għall-frott u l-ħaxix u l-prodotti l-oħrajn elenkati fil-Parti B tal-Anness XV fuq bażi volontarja.

4.   In-notifiki dwar il-prezzijiet magħmulin skont il-paragrafu 3 għandhom isiru skont linji gwida li l-Kummissjoni għandha tadotta u l-Kummissjoni għandha tqegħedhom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku bil-metodi li tqis li huma xierqa.

Taqsima 2

Verifiki

Artikolu 99

Sistema ta’ identifikazzjoni unika

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tapplika sistema ta’ identifikazzjoni unika fir-rigward tal-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna mressqin mill-istess organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-istess grupp tal-produtturi. Din l-identifikazzjoni għandha tkun kompatibbli mas-sistema li tirreġistra l-identità msemmija fl-Artikolu 15(1)(f) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (15).

Artikolu 100

Proċeduri tat-tressiq

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jagħmlu dispożizzjonijiet dwar proċeduri xierqa għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna, tat-talbiet għar-rikonoxximent jew għall-approvazzjoni ta’ programm operattiv, kif ukoll tat-talbiet għall-ħlas.

Artikolu 101

Teħid tal-kampjuni

Fejn ikun xieraq li jitwettqu verifiki permezz tat-teħid tal-kampjuni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifiki jkunu xierqa għall-miżura kkonċernata fin-natura u l-frekwenza tagħhom u fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju.

Artikolu 102

Verifiki amministrattivi

Għandhom jitwettqu verifiki amministrattivi fuq l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna u fuq it-talbiet kollha għall-ħlas, li għandhom ikopru l-elementi kollha li huma possibbli u xierqa. Il-proċeduri għandhom jeħtieġu r-reġistrazzjoni tal-ħidmiet li jkunu twettqu, ir-riżultati tal-verifiki u l-miżuri meħudin fir-rigward tad-diskrepanzi.

Artikolu 103

Verifiki fuq il-post

1.   Kull verifika fuq il-post għandha tkun suġġetta għal rapport tal-monitorġġ sabiex ikun possibbli li wieħed jirrevedi d-dettalji tal-verifiki li jkunu twettqu. Ir-rapport għandu jindika, b’mod partikulari:

(a)

l-iskema tal-għajnuna u l-applikazzjoni vverifikata;

(b)

il-persuni preżenti;

(c)

l-azzjonijiet, il-miżuri u d-dokumenti vverifikati; u

(d)

ir-riżultati tal-verifika.

2.   Il-benefiċjarju jista’ jingħata l-opportunità li jiffirma r-rapport sabiex jivverifika li kien preżenti meta saret il-verifika u jżid il-kummenti tiegħu. F’każ li jinstabu irregolaritajiet, il-benefiċjarju jista’ jirċievi kopja tar-rapport tal-monitoraġġ.

3.   Jista’ jingħata avviż minn qabel dwar il-verifiki fuq il-post, dejjem jekk b’hekk l-għan tal-verifika ma jitqiegħedx f’periklu. L-avviż minn qabel għandu jkun limitat għaż-żmien minimu meħtieġ.

4.   Fejn ikun possibbli, il-verifiki fuq il-post li dwarhom hemm dispożizzjoni f’dan ir-Regolament u verifiki oħrajn li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-liġijiet tal-Unjoni dwar is-sussidji agrikoli għandhom jitwettqu fl-istess ħin.

Artikolu 104

Għoti tar-rikonoxximent u l-approvazzjoni tal-programmi operattivi

1.   Qabel ma organizzazzjoni tal-produtturi tiġi rrikonoxxuta skont l-Artikolu 125b(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom iwettqu żjara fuq il-post lill-organizzazzjoni tal-produtturi sabiex jivverifikaw il-konformità mal-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent.

2.   Qabel ma programm operattiv jiġi approvat skont l-Artikolu 64, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tivverifika, permezz tal-mezzi x-xierqa kollha, inkluż permezz tal-verifiki fuq il-post, il-programm operattiv imressaq għall-approvazzjoni u, jekk ikun applikabbli, it-talba għall-emenda. Dawk il-verifiki għandhom jikkonċernaw b’mod partikulari:

(a)

il-korrettezza tat-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 59(a), (b) u (e), li għandu jiddaħħal fl-abbozz tal-programm operattiv;

(b)

il-konformità tal-programmi mal-Artikolu 103c tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u mal-qafas nazzjonali u l-istrateġija nazzjonali;

(c)

l-eliġibbiltà tal-azzjonijiet u l-eliġibbiltà tal-infiq propost;

(d)

il-konsistenza u l-kwalità teknika tal-programmi, il-korrettezza tal-istimi u tal-pjan tal-għajnuna, u l-ippjanar tal-implimentazzjoni tiegħu. Il-verifiki għandhom jivverifikaw jekk kinux stabbiliti miri li jistgħu jitkejlu, sabiex il-kisba tagħhom tkun tista’ tiġi mmonitorjata, u jekk l-għanijiet stabbiliti jistgħux jinkisbu permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet proposti; u

(e)

il-konformità tal-ħidmiet li għalihom qed tintalab l-għajnuna mal-liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni, b’mod partikulari dawk dwar, fejn ikun rilevanti, ix-xiri pubbliku, l-għajnuna mill-Istat u l-istandards obbligatorji x-xierqa l-oħra stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, fil-qafas nazzjonali jew fl-istrateġija nazzjonali.

Artikolu 105

Verifiki amministrattivi dwar l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-programmi operattivi

1.   Qabel ma tingħata l-għajnuna, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki amministrattivi fuq l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna, li għandhom ikunu supplimentati minn verifiki fuq il-post permezz tat-teħid tal-kampjuni kif speċifikat fl-Artikolu 106.

2.   Il-verifiki amministrattivi dwar l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jinkludu, b’mod partikulari, u sa fejn dan ikun xieraq għall-applikazzjoni mressqa, verifika:

(a)

tar-rapport annwali jew, fejn ikun applikabbli, tar-rapport finali mibgħut mal-applikazzjoni dwar it-twettiq tal-programm operattiv;

(b)

tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata, tal-kontributi għall-fond operattiv u tal-infiq imġarrab;

(c)

tal-kunsinna tal-prodotti u tas-servizzi u tal-ġenwinità tal-infiq mitlub;

(d)

tal-konformità tal-azzjonijiet imwettqin ma’ dawk inklużi fil-programm operattiv approvat;

(e)

tal-ħarsien tal-limiti u tal-limiti massimi imposti, kemm dawk finanzjarji kif ukoll oħrajn.

3.   L-infiq imġarrab skont il-programm operattiv għandu jkun appoġġat minn fatturi u dokumenti, bħal estratti bankarji, li jippruvaw li sar il-ħlas. Meta dan ma jistax isir, il-ħlasijiet għandhom ikunu appoġgati minn dokumenti li jkollhom valur ta’ prova ekwivalenti. Il-fatturi użati għandhom ikunu maħruġa f’isem l-organizzazzjoni tal-produtturi, l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew il-kumpanija sussidjarja fil-każ imsemmi fl-Artikolu 50(9) jew, suġġett għall-approvazzjoni tal-Istat Membru, f’isem wieħed mill-membri produtturi jew aktar. Madankollu, fejn hu rilevanti, il-fatturi fir-rigward tal-ispejjeż tal-persunal imsemmija fl-Anness IX (2)(b), għandhom ikunu stabbiliti f’isem l-organizzazzjoni tal-produtturi, l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjoni tal-produtturi jew il-kumpanija sussidjarja fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 50(9).

Artikolu 106

Verifiki fuq il-post dwar l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-programmi operattivi

1.   Fil-kuntest tal-verifika tal-applikazzjoni għall-għajnuna msemmija fl-Artikolu 69(1), l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fuq il-post fil-bini tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex jiżguraw li jkun hemm konformità mal-kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna jew tal-bilanċ tal-għajnuna għas-sena kkonċernata.

Dawn il-verifiki għandhom jikkonċernaw b’mod partikulari:

(a)

il-konformità mal-kriterji tar-rikonoxximent għas-sena kkonċernata;

(b)

l-użu tal-fond operattiv f’dik is-sena partikulari, inkluż l-infiq iddikjarat fit-talba għall-ħlasijiet bil-quddiem jew għall-ħlasijiet parzjali, il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata, il-kontributi għall-fond operattiv u l-infiq iddikjarat appoġġat mid-dokumenti tal-kontabbiltà jew minn dokumenti oħrajn;

(c)

il-verifiki tat-tieni livell għall-ispejjeż tal-irtirar mis-suq, tal-ħsad bikri u ta’ meta ma jsirx ħsad.

2.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu marbutin ma’ kampjun sinifikanti ta’ applikazzjonijiet kull sena. Fl-Istati Membri li għandhom iktar minn 10 organizzazzjonijiet irrikonoxxuti tal-produtturi, il-kampjun għandu jirrappreżenta tal-inqas 30 % tal-ammont kollu tal-għajnuna mitluba. Fil-każijiet l-oħra, kull organizzazzjoni tal-produtturi għandha ssirilha żjara tal-inqas darba kull tliet snin.

Għandha ssir tal-inqas verifika waħda fuq kull organizzazzjoni tal-produtturi qabel ma titħallas l-għajnuna jew il-bilanċ tagħha li jkollhom x’jaqsmu mal-aħħar sena tal-programm operattiv tagħha.

3.   Ir-riżultati tal-verifiki fuq il-post għandhom ikunu evalwati sabiex jiġi stabbilit jekk kwalunkwe problemi li jkunu nstabu fihom humiex ta’ natura sistemika u jinvolvux riskju għal azzjonijiet, benefiċjarji jew korpi oħra simili. L-evalwazzjoni għandha tidentifika wkoll il-kawżi ta’ dawn is-sitwazzjonijiet, kwalunkwe eżami ieħor li jista’ jkun meħtieġ, u l-azzjoni korrettiva u preventiva meħtieġa.

Jekk il-verifiki jiżvelaw irregolaritajiet sinifikanti f’reġjun jew parti minn reġjun jew għal organizzazzjoni tal-produtturi speċifika, l-Istat Membru għandu jwettaq verifiki addizzjonali matul is-sena kkonċernata u għandu jżid il-perċentwal ta’ applikazzjonijiet korrispondenti li għandhom ikunu vverifikati fis-sena ta’ wara.

4.   L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar liema organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom isirulhom il-verifiki fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju.

L-analiżi tar-riskju għandha tqis b’mod partikulari:

(a)

l-ammont tal-għajnuna;

(b)

ir-riżultati tal-verifiki fis-snin ta’ qabel;

(c)

element aleatorju; u

(d)

parametri oħrajn li jridu jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 107

Verifiki fuq il-post dwar il-miżuri tal-programmi operattivi

1.   Permezz ta’ verifiki fuq il-post dwar il-miżuri tal-programmi operattivi, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw b’mod partikulari dan li ġej:

(a)

l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet inklużi fil-programm operattiv;

(b)

li l-implimentazzjoni jew l-implimentazzjoni maħsuba tal-azzjoni tkun konsistenti mal-użu deskritt fil-programm operattiv approvat;

(c)

għal għadd adegwat ta’ elementi tal-infiq individwali, li n-natura u l-ħin tal-infiq rilevanti jkunu konformi mal-liġijiet tal-Unjoni u jkunu jikkorrispondu mal-ispeċifikazzjonijiet approvati;

(d)

li l-infiq imġarrab jista’ jkun appoġġat mid-dokumenti tal-kontabbiltà jew minn dokumenti oħrajn; u

(e)

il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata.

2.   Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandu jiġi vverifikat fuq il-bażi tas-sistema tal-kontabbiltà finanzjarja vverifikata u ċċertifikata skont il-liġi nazzjonali.

Għal dak il-għan, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li d-dikjarazzjoni tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata għandha tiġi ċċertifikata bl-istess mod bħad-dejta tal-kontabbiltà finanzjarja.

Il-verifika dwar id-dikjarazzjoni tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tista’ titwettaq qabel ma tintbagħat l-applikazzjoni rilevanti għall-għajnuna. Din il-verifika għandha titwettaq sa mhux aktar tard minn qabel ma titħallas l-għajnuna.

3.   Ħlief f’ċirkustanzi eċċezzjonali, il-verifika fuq il-post għandha tinkludi żjara lill-azzjoni jew, jekk l-azzjoni ma tkunx tanġibbli, lill-promotur tal-azzjoni. B’mod partikulari, l-azzjonijiet fuq azjendi individwali koperti mill-kampjun imsemmi fl-Artikolu 106(2) għandha ssirilhom tal-inqas żjara waħda sabiex jiġi vverifikat it-twettiq tagħhom.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jwettqux dawn iż-żjarat għal azzjonijiet iżgħar, jew meta jqisu li r-riskju li l-kundizzjonijiet sabiex jirċievu l-għajnuna ma ġewx issodisfati, jew li r-realtà tal-ħidma ma tħarsitx, huwa baxx. Dik id-deċiżjoni u l-ġustifikazzjoni tagħha għandhom ikunu rreġistrati.

4.   Il-verifika fuq il-post għandha tkopri l-impenji u l-obbligi kollha tal-organizzazzjoni tal-produtturi jew tal-membri tagħha li jistgħu jiġu vverifikati waqt iż-żjara.

5.   Il-verifiki li jilħqu r-rekwiżiti kollha ta’ dan l-Artikolu biss jistgħu jingħaddu biex tiġi ssodisfata r-rata ta’ verifika stabbilita fl-Artikolu 106(2).

Artikolu 108

Verifiki tal-ewwel livell fuq il-ħidmiet ta’ rtirar

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki tal-ewwel livell fuq il-ħidmiet ta’ rtirar f’kull organizzazzjoni tal-produtturi, li jinkludu verifika tad-dokumenti u tal-identità u verifika fiżika tal-piż tal-prodotti rtirati mis-suq, fejn ikun xieraq permezz tat-teħid tal-kampjuni, kif ukoll verifika dwar il-konformità mal-Artikolu 76, skont il-proċeduri stabbiliti fil-Kapitolu II tat-Titolu II. Il-verifika għandha ssir wara li tasal in-notifika msemmija fl-Artikolu 78(1), fil-limitijiet ta’ żmien stabbiliti skont l-Artikolu 78(2).

2.   Il-verifiki tal-ewwel livell li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-paragrafu 1 għandhom ikopru 100 % tal-kwantità tal-prodotti rtirati mis-suq. Fi tmiem din il-verifika, il-prodotti rtirati, minbarra dawk għad-distribuzzjoni bla ħlas, għandha tinbidlilhom in-natura tagħhom jew għandhom jitneħħew billi jingħataw lill-industrija tal-ipproċessar taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti skond it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istat Membru skont l-Artikolu 80.

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, meta l-prodotti jkunu għad-distribuzzjoni bla ħlas, l-Istati Membri jistgħu jiċċekkjaw perċentwal iżgħar minn dak stabbilit f’dak il-paragrafu, dejjem jekk dan ma jkunx inqas minn 10 % tal-kwantitajiet ikkonċernati matul is-sena tas-suq ta’ kwalunkwe organizzazzjoni tal-produtturi partikulari. Il-verifika tista’ sseħħ fil-bini tal-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew fil-postijiet ta’ dawk li jirċievu l-prodotti. F’każ li l-verifiki jiżvelaw irregolaritajiet sinifikanti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru għandhom iwettqu verifiki addizzjonali.

Artikolu 109

Verifiki tat-tieni livell fuq il-ħidmiet ta’ rtirar

1.   Fil-qafas tal-verifiki msemmija fl-Artikolu 106, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki tat-tieni livell fuq il-ħidmiet ta’ rtirar.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kriterji għall-analiżi u għall-evalwazzjoni tar-riskju ta’ kwalunkwe organizzazzjoni tal-produtturi partikulari li twettaq ħidmiet ta’ rtirar li ma jikkonformawx mar-regoli. Dawn il-kriterji għandhom jikkonċernaw, fost oħrajn, mar-riżultati tal-verifiki tal-ewwel u tat-tieni livell li jkunu saru qabel, u ma’ jekk organizzazzjoni tal-produtturi għandhiex xi forma ta’ proċedura għall-iżgurar tal-kwalità jew le. L-Istati Membri għandhom jużaw dawk il-kriterji sabiex jiddeċiedu dwar il-frekwenza minima tal-verifiki tat-tieni livell għal kull organizzazzjoni tal-produtturi.

2.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu verifiki fuq il-post fil-bini tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u ta’ dawk li jirċievu l-prodotti rtirati, sabiex ikun żgurat li jkunu tħarsu l-kundizzjonijiet għall-ħlas tal-għajnuna tal-Unjoni. Dawk il-verifiki għandhom jinkludu:

(a)

ir-reġistri speċifiċi tal-ħażniet u tal-kontabbiltà li għandhom jinżammu mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi kollha li jwettqu ħidma ta’ rtirar waħda jew aktar matul is-sena tas-suq ikkonċernata;

(b)

verifika tal-kwantitajiet ikkummerċjalizzati kif iddikjarati fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna, li tivverifika b’mod partikulari r-reġistri tal-ħażniet u tal-kontabbiltà, il-fatturi, u fejn ikun meħtieġ, il-veraċità tagħhom u tiżgura li d-dikjarazzjonijiet ikunu jaqblu mad-dejta tal-kontabbiltà u/jew tat-taxxa tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati;

(c)

verifiki li l-kontijiet huma korretti, b’mod partikulari l-veraċità tal-irċevuti netti tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kif iddikjarati fl-applikazzjonijiet tagħhom għall-ħlas, il-proporzjonalità ta’ kwalunkwe spiża tal-irtirar u l-iżgurar li dawk l-ammonti huma korretti; u

(d)

verifiki dwar id-destinazzjoni tal-prodotti rtirati kif iddikjarata fl-applikazzjoni għall-ħlas u verifiki dwar il-bdil xieraq tan-natura tal-prodott, sabiex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u dawk li jirċievu l-prodotti jkunu mxew skont dan ir-Regolament.

3.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jitwettqu fil-bini tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati u ta’ dawk li jirċievu l-prodotti rtirati li huma assoċjati ma’ dawk l-organizzazzjonijiet. Kull verifika għandha tinkludi kampjun li jirrappreżenta tal-inqas 5 % tal-kwantitajiet li l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun irtirat matul is-sena tas-suq.

4.   Ir-reġistri tal-ħażniet u tal-kontabbiltà msemmija fil-paragrafu 2(a) għandhom juru, għal kull prodott irtirat, l-ammonti mċaqalqin, mogħtija fil-volum:

(a)

tal-produzzjoni mwassla mill-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi u minn membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi oħrajn skont l-Artikolu 125a(2)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

tal-bejgħ mill-organizzazzjoni tal-produtturi, maqsum fi prodotti ppreparati għas-suq frisk u tipi oħrajn ta’ prodotti li jinkludu l-materja prima għall-ipproċessar; u

(c)

tal-prodotti rtirati mis-suq.

5.   Il-verifiki dwar id-destinazzjoni tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 4(c) għandhom jinkludu, b’mod partikulari:

(a)

verifika ta’ kampjun dwar il-kontijiet separati li għandhom jinżammu minn dawk li jirċievu l-prodotti u, fejn ikun meħtieġ, verifika li dawn jaqblu mal-kontijiet meħtieġa skont il-liġi nazzjonali; u

(b)

verifiki dwar il-konformità mar-rekwiżiti ambjentali rilevanti.

6.   Jekk il-verifiki tat-tieni livell jiżvelaw irregolaritajiet sinifikanti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru għandhom iwettqu verifiki tat-tieni livell iktar iddettaljati għas-sena tas-suq ikkonċernata u għandhom iżidu l-frekwenza tal-verifiki tat-tieni livell fil-bini tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati jew tal-assoċjazzjonijiet tagħhom ikkonċernati matul is-sena tas-suq ta’ wara.

Artikolu 110

Il-ħsad bikri u meta ma jsirx ħsad

1.   Qabel ma jseħħ il-ħsad bikri, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw, permezz ta’ verifika fuq il-post, li l-prodotti kkonċernati ma jkunux bil-ħsara u li ż-żona partikulari kienet miżmuma sewwa. Wara l-ħsad bikri, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw li ż-żona kkonċernata nħasdet kompletament u li l-prodott maħsud inbidlitlu n-natura tiegħu.

Wara l-perjodu tal-ħsad, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw l-affidabbiltà tal-analiżi bbażata fuq il-qagħda mistennija tas-suq imsemmija fl-Artikolu 85(2). Huma għandhom janalizzaw ukoll kwalunkwe differenzi bejn il-qagħda mistennija tas-suq u dik reali.

2.   Qabel ma tittieħed id-deċiżjoni li ma jsirx ħsad, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw, permezz ta’ verifika fuq il-post, li ż-żona partikulari kienet miżmuma sewwa, li ma seħħx ħsad parzjali diġà u li l-prodott huwa żviluppat sewwa u li, b’mod ġenerali, kien se jkun ta’ kwalità tajba, ġusta u li tista’ tiġi kkummerċjalizzata.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti tinbidlilhom in-natura tagħhom. Jekk dan ma jkunx possibbli, huma għandhom jiżguraw li ma jseħħ l-ebda ħsad, billi jagħmlu żjara waħda jew aktar fuq il-post matul l-istaġun tal-ħsad.

3.   L-Artikolu 109(1), (2), (3) u (6) għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 111

Verifiki qabel ma jiġu approvati l-pjanijiet ta’ rikonoxximent tal-gruppi tal-produtturi

1.   Qabel ma jiġi approvat pjan ta’ rikonoxximent ta’ grupp tal-produtturi skont l-Artikolu 125e(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifika fuq il-post tal-entità legali jew tal-parti ddefinita b’mod ċar tal-entità legali.

2.   L-Istat Membru għandu jivverifika, permezz tal-mezzi x-xierqa kollha, inkluż permezz tal-verifika fuq il-post:

(a)

il-korrettezza tat-tagħrif mogħti fil-pjan ta’ rikonoxximent;

(b)

il-konsistenza kummerċjali u l-kwalità teknika tal-pjan, il-korrettezza tal-istimi u l-ippjanar tal-implimentazzjoni tiegħu;

(c)

l-eliġibbiltà tal-azzjonijiet u l-eliġibbiltà u r-raġonevolezza tal-infiq propost; u

(d)

il-konformità tal-ħidmiet li għalihom qed jintalab l-appoġġ mal-liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli u, b’mod partikulari, mad-dispożizzjonijiet dwar ix-xiri pubbliku, l-għajnuna mill-Istat u l-istandards obbligatorji x-xierqa l-oħra stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew fil-qafas nazzjonali jew fl-istrateġija nazzjonali.

Artikolu 112

Verifiki fuq l-applikazzjonijiet għall-għajnuna mressqin mill-gruppi tal-produtturi

1.   Qabel ma jingħata l-ħlas, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki amministrattivi fuq l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna mressqin mill-gruppi tal-produtturi, kif ukoll verifiki fuq il-post permezz tat-teħid tal-kampjuni.

2.   Wara li titressaq l-applikazzjoni għall-għajnuna msemmija fl-Artikolu 45, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fuq il-post tal-gruppi tal-produtturi sabiex jiżguraw li jkun hemm konformità mal-kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna għas-sena kkonċernata.

Dawk il-verifiki għandhom jikkonċernaw b’mod partikulari:

(a)

il-konformità mal-kriterji tar-rikonoxximent għas-sena kkonċernata; u

(b)

il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-miżuri inklużi fil-pjan ta’ rikonoxximent u l-ispejjeż imġarrbin.

3.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu marbutin ma’ kampjun sinifikanti ta’ applikazzjonijiet kull sena. Il-kampjun għandu jirrappreżenta tal-inqas 30 % tal-ammont kollu tal-għajnuna.

Il-gruppi tal-produtturi kollha għandha ssirilhom verifika tal-inqas darba kull ħames snin.

4.   L-Artikoli 105 u 107 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 113

Organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-produtturi u assoċjazzjonijiet transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istat Membru li fih organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi jew assoċjazzjoni transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha għandu jkun responsabbli, b’mod ġenerali, għall-organizzazzjoni tal-verifiki fuq dik l-organizzazzjoni jew dik l-assoċjazzjoni, b’mod speċjali dwar il-programm operattiv u l-fond operattiv, u għandu japplika sanzjonijiet fuqha fejn dan ikun meħtieġ.

2.   L-Istati Membri l-oħra mitluba jipprovdu l-kooperazzjoni amministrativa msemmija fl-Artikolu 28(2)(c) u fl-Artikolu 35(2)(c) għandhom iwettqu dawk il-verifiki amministrattivi u dawk il-verifiki fuq il-post meħtieġa mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, u għandhom jirrapportaw ir-riżultati lilu. Huma għandhom jirrispettaw id-dati ta’ skadenza kollha stabbiliti mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1.

3.   Ir-regoli applikabbli fl-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għall-organizzazzjoni tal-produtturi u għall-programm operattiv u l-fond operattiv. Madankollu, fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali u fitosanitarji, u fir-rigward tat-tneħħija tal-prodotti rtirati, għandhom japplikaw il-liġijiet tal-Istat Membru li fih isseħħ il-produzzjoni.

Taqsima 3

Sanzjonijiet

Artikolu 114

Nuqqas ta’ ħarsien tal-kriterji tar-rikonoxximent

1.   L-Istati Membri għandhom jirtiraw ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jekk il-kriterji tar-rikonoxximent ma jitħarsux b’mod sostanzjali u jekk dan ikun ġej mill-fatt li l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun aġixxiet apposta jew permezz ta’ negliġenza serja.

B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jirtiraw ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jekk in-nuqqas ta’ ħarsien tal-kriterji tar-rikonoxximent ikun jikkonċerna:

(a)

ksur tar-rekwiżiti tal-Artikoli 21, 23, 26(1) u (2) jew 31; jew

(b)

sitwazzjoni fejn il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata jaqa’, f’sentejn konsekuttivi, taħt il-limitu stabbilit mill-Istat Membru skont l-Artikolu 125b(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

L-irtirar tar-rikonoxximent skont dan il-paragrafu għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent ma kinux issodisfati, suġġett għal kwalunkwe leġiżlazzjoni orizzontali li tapplika fil-livell nazzjonali dwar il-perjodi tal-limitazzjoni.

2.   F’każijiet fejn ma japplikax il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jissospendu r-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jekk il-kriterji tar-rikonoxximent ma jitħarsux b’mod sostanzjali iżda din tkun biss ħaġa temporanja.

Matul il-perjodu ta’ sospensjoni, m’għandha titħallas l-ebda għajnuna. Is-sospensjoni għandha tidħol fis-seħħ mill-ġurnata meta tkun seħħet il-verifika u għandha tintemm fil-ġurnata tal-verifika li turi li l-kriterji kkonċernati ġew issodisfati.

Il-perjodu ta’ sospensjoni m’għandux jaqbeż 12-il xahar. Jekk wara l-kriterji kkonċernati jibqgħu ma jiġux issodisfati wara 12-il xahar, ir-rikonoxximent għandu jiġi rtirat.

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħlasijiet wara d-data ta’ skadenza stabbilita fl-Artikolu 70 f’każijiet fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġi applikat dan il-paragrafu. Madankollu, dawk il-ħlasijiet li jsiru iktar tard, fi kwalunkwe każ, ma jistgħux isiru wara l-15 ta’ Ottubru tat-tieni sena wara s-sena tal-implimentazzjoni tal-programm.

3.   F’każijiet oħra ta’ nuqqas ta’ ħarsien tal-kriterji tar-rikonoxximent, fejn ma japplikawx il-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jibagħtu ittra ta’ twissija li tiddikjara l-miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu. L-Istati Membri jistgħu jipposponu l-ħlasijiet tal-għajnuna sa ma jittieħdu l-miżuri korrettivi.

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħlasijiet wara d-data ta’ skadenza stabbilita fl-Artikolu 70 f’każijiet fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġi applikat dan il-paragrafu. Madankollu, dawk il-ħlasijiet li jsiru iktar tard, fi kwalunkwe każ, ma jistgħux isiru wara l-15 ta’ Ottubru tat-tieni sena wara s-sena tal-implimentazzjoni tal-programm.

Nuqqas li jittieħdu l-miżuri korrettivi fi żmien 12-il xahar għandu jitqies bħala nuqqas sostanzjali li jitħarsu l-kriterji u wara dan, għandu jiġi applikat il-paragrafu 2.

Artikolu 115

Frodi

1.   F’każ li jinstab li organizzazzjoni tal-produtturi, assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew grupp tal-produtturi wettqu frodi fir-rigward tal-għajnuna koperta mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom, mingħajr ħsara għal kwalukwe sanzjonijiet u penali oħra applikabbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni:

(a)

jirtiraw ir-rikonoxximent tal-organizzazzjoni tal-produtturi, tal-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew tal-grupp tal-produtturi;

(b)

jeskludu l-azzjonijiet jew il-ħidmiet ikkonċernati mill-appoġġ fil-kuntest tal-programm operattiv jew tal-pjan ta’ rikonoxximent ikkonċernat u jirkupraw kwalunkwe għajnuna li tkun diġà tħallset għal dik il-ħidma; u

(c)

jeskludu lill-organizzazzjoni tal-produtturi, lill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew lill-grupp tal-produtturi mill-appoġġ fil-kuntest tal-programm operattiv jew tal-pjan ta’ rikonoxximent ikkonċernat għas-sena ta’ wara.

2.   L-Istati Membri jistgħu jissospendu r-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew ta’ grupp tal-produtturi, jew jissospendu l-ħlasijiet lit-tali entitajiet, jekk dawn ikunu ssuspettati li wettqu frodi fir-rigward tal-għajnuna koperta mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 116

Gruppi tal-produtturi

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw, mutatis mutandis, is-sanzjonijiet u l-penali għall-pjanijiet ta’ rikonoxximent li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 114 u/jew fl-Artikolu 117.

2.   Minbarra l-paragrafu 1, jekk, wara tmiem il-perjodu stabbilit mill-Istat Membru skont l-Artikolu 49(4), il-grupp tal-produtturi ma jkunx irrikonoxxut bħala organizzazzjoni tal-produtturi, l-Istat Membru għandu jirkupra:

(a)

100 % tal-għajnuna mħallsa lill-grupp tal-produtturi jekk in-nuqqas li jiġi rrikonoxxut kien minħabba li l-grupp tal-produtturi aġixxa apposta jew permezz ta’ negliġenza serja; jew

(b)

50 % tal-għajnuna mħallsa lill-grupp tal-produtturi fil-każijiet l-oħra kollha.

Artikolu 117

Il-programm operattiv

1.   Il-ħlasijiet għandhom jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ dak li jinstab li huwa eliġibbli għall-għajnuna.

2.   L-Istat Membru għandu jeżamina l-applikazzjoni għall-għajnuna li jkun irċieva mingħand il-benefiċjarju u għandu jistabbilixxi l-ammonti li huma eliġibbli għall-appoġġ. Huwa għandu jistabbilixxi:

(a)

l-ammont li għandu jitħallas lill-benefiċjarju bbażat biss fuq l-applikazzjoni;

(b)

l-ammont li għandu jitħallas lill-benefiċjarju wara li tiġi eżaminata l-eliġibbiltà tal-applikazzjoni.

3.   Jekk l-ammont stabbilit skont il-paragrafu 2(a) jkun jaqbeż l-ammont stabbilit skont il-paragrafu 2(b) b’iktar minn 3 %, għandhom jiġu applikati penali. L-ammont tal-penali għandu jkun daqs id-differenza bejn l-ammonti kkalkulati fil-paragrafu 2(a) u (b).

Madankollu, m’għandha tiġi applikata ebda penali jekk l-organizzazzjoni tal-produtturi jew il-grupp tal-produtturi jkunu jistgħu juru li huma mhumiex responsabbli għall-inklużjoni tal-ammont li mhuwiex eliġibbli.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-infiq li ma jkunx eliġibbli li jiġi identifikat waqt il-verifiki fuq il-post jew il-verifiki li jsiru wara.

5.   Jekk il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata jkun ġie ddikjarat u vverifikat qabel ma tressqet l-applikazzjoni għall-għajnuna, il-valuri ddikjarati u approvati għandhom jintużaw huma u jiġu stabbiliti l-ammonti skont il-paragrafu 2(a) u (b) rispettivament.

Artikolu 118

Sanzjonijiet wara l-verifiki tal-ewwel livell fuq il-ħidmiet ta’ rtirar

Jekk, wara l-verifika msemmija fl-Artikolu 108, jinstabu irregolaritajiet fir-rigward tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jew tar-rekwiżiti minimi msemmija fl-Artikolu 76, il-benefiċjarju għandu jintalab:

(a)

iħallas penali ta’ ammont li jkun daqs il-kontribut tal-Unjoni, kkalkulat fuq il-bażi tal-kwantitajiet ta’ prodotti rtirati li ma jkunux konformi mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jew mar-rekwiżiti minimi, jekk dawk il-kwantitajiet ikunu ta’ inqas minn 10 % tal-kwantitajiet innotifikati skont l-Artikolu 78 għall-ħidma ta’ rtirar ikkonċernata;

(b)

iħallas penali ta’ ammont li jkun id-doppju tal-kontribut tal-Unjoni, jekk dawk il-kwantitajiet ikunu ta’ bejn 10 % u 25 % tal-kwantitajiet innotifikati; jew

(c)

iħallas penali ta’ ammont li jkun daqs il-kontribut tal-Unjoni għall-kwantità kollha nnotifikata skont l-Artikolu 78, f’każ li dawk il-kwantitajiet ikunu ta’ iktar minn 25 % tal-kwantità nnotifikata.

Artikolu 119

Sanzjonijiet oħrajn li japplikaw għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi fir-rigward tal-ħidmiet ta’ rtirar

1.   Il-penali msemmija fl-Artikolu 117 għandhom ikopru l-għajnuna li tkun intalbet għall-ħidmiet ta’ rtirar bħala parti integrata mill-infiq ta’ programm operattiv.

2.   L-infiq għall-ħidma ta’ rtirar għandu jitqies bħala nfiq mhux eliġibbli jekk il-prodotti li ma tqegħdux għall-bejgħ ma jkunux tneħħew kif previst mill-Istat Membru skont l-Artikolu 80(1) jew jekk l-irtirar jew id-destinazzjoni tiegħu kellu impatt negattiv fuq l-ambjent jew kwalunkwe konsegwenza fitosanitarja negattiva bi ksur tad-dispożizzjonijiet adottati skont l-Artikolu 80(1).

Artikolu 120

Sanzjonijiet li japplikaw għal dawk li jirċievu l-prodotti rtirati

F’każijiet fejn, matul il-verifiki magħmula skont l-Artikoli 108 u 109, jiġu osservati irregolaritajiet li jistgħu jiġu attribwiti lil dawk li jirċievu l-prodotti rtirati, għandhom japplikaw is-sanzjonijiet li ġejjin:

(a)

dawk li jirċievu l-prodotti m’għandhomx jibqgħu jkunu eliġibbli biex jirċievu l-prodotti rtirati; u

(b)

dawk li jirċievu l-prodotti rtirati mis-suq għandhom ikunu obbligati jħallsu lura l-valur tal-prodotti li jkunu rċevew kif ukoll l-ispejjeż tal-għażla, tal-imballaġġ u tat-trasport relatati magħhom skont ir-regoli stabbiliti mill-Istati Membri.

Is-sanzjoni li dwarha hemm dispożizzjoni fil-punt (a) għandha tidħol fis-seħħ minnufih u tibqa’ tgħodd għal tal-inqas sena waħda tas-suq. Hija tista’ tittawwal skont kemm tkun serja l-irregolarità.

Artikolu 121

Ħsad bikri u meta ma jsirx ħsad

1.   F’dak li jirrigwarda l-ħsad bikri, jekk jinstab li l-organizzazzjoni tal-produtturi ma tkunx wettqet l-obbligi tagħha, hija għandha tħallas, bħala penali, l-ammont tal-kumpens marbut maż-żoni li fihom ma tħarisx l-obbligu. Nuqqas li jitwettqu l-obbligi għandu jinkludi każijiet fejn:

(a)

l-Istat Membru jsib, matul il-verifika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 110(1), li l-miżura tal-ħsad bikri ma kinitx iġġustifikata fuq il-bażi tal-analiżi tal-qagħda mistennija tas-suq li kienet teżisti dak iż-żmien;

(b)

iż-żona nnotifikata għall-ħsad bikri mhix eliġibbli għal dan; jew

(c)

ma kienx hemm ħsad totali fiż-żona jew il-prodotti ma nbidlitilhomx in-natura tagħhom.

2.   F’dak li jirrigwarda ma’ meta ma jsirx ħsad, jekk jinstab li l-organizzazzjoni tal-produtturi ma tkunx wettqet l-obbligi tagħha, hija għandha tħallas, bħala penali, l-ammont tal-kumpens marbut maż-żoni li fihom ma tħarisx l-obbligu. Nuqqas li jitwettqu l-obbligi għandu jinkludi każijiet fejn:

(a)

iż-żona nnotifikata għan-nuqqas ta’ ħsad mhix eliġibbli għal dan;

(b)

xorta waħda twettaq ħsad jew ħsad parzjali; jew

(c)

kien hemm impatt negattiv fuq l-ambjent jew kwalunkwe konsegwenza fitosanitarja negattiva li l-organizzazzjoni tal-produtturi kienet responsabbli għalihom.

3.   Il-penali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw flimkien ma’ kwalunkwe penali oħrajn imposti skont l-Artikolu 117.

Artikolu 122

Meta ma titħalliex isseħħ verifika fuq il-post

Applikazzjoni għall-għajnuna għandha tkun miċħuda għall-parti tal-infiq ikkonċernat jekk l-organizzazzjoni tal-produtturi, il-membru jew ir-rappreżentant rilevanti ma jħallix li titwettaq verifika fuq il-post.

Artikolu 123

Ħlas tal-għajnuna rkuprata u tal-penali

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-gruppi tal-produtturi u l-operaturi l-oħra kkonċernati għandhom iħallsu lura, bl-imgħax, l-għajnuna mħallsa b’mod mhux dovut u għandhom iħallsu l-penali li dwarhom hemm dispożizzjoni f’din it-Taqsima.

L-imgħax għandu jiġi kkalkulat:

(a)

fuq il-bażi tal-perjodu li jgħaddi bejn il-ħlas u r-rimborż mill-benefiċjarju;

(b)

bir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-ħidmiet ewlenin ta’ finanzjament mill-ġdid tiegħu, ippubblikata fis-serje “Ċ” ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u li tkun fis-seħħ fil-ġurnata li fiha jkun sar il-ħlas mhux dovut, biż-żieda ta’ tliet punti perċentwali.

2.   L-għajnuna rkuprata, l-imgħax u l-penali imposti għandhom jitħallsu lill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija.

Artikolu 124

Notifika tal-irregolaritajiet

L-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi u penali u l-irkupru tal-ammonti mħallsa b’mod mhux dovut, kif previst f’din it-Taqsima, huma mingħajr ħsara għan-notifika tal-irregolaritajiet lill-Kummissjoni skont ir-Regolament tal-Kummisjoni (KE) Nru 1848/2006 (16).

Taqsima 4

Monitoraġġ u evalwazzjoni tal-programmi operattivi u tal-istrateġiji nazzjonali

Artikolu 125

Indikaturi komuni tal-prestazzjoni

1.   Kemm l-istrateġiji nazzjonali kif ukoll il-programmi operattivi għandhom ikunu suġġetti għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni mmirati lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul sabiex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti għall-programmi operattivi, kif ukoll tal-effiċjenza u l-effettività fir-rigward ta’ dawk l-għanijiet.

2.   Il-progress, l-effiċjenza u l-effettività għandhom jiġu vvalutati permezz ta’ indikaturi komuni tal-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness VIII, li jirrigwardaw ix-xenarju ta’ referenza kif ukoll il-prestazzjoni finanzjarja, il-produzzjoni, ir-riżultati u l-impatt tal-programmi operattivi implimentati.

3.   Fejn Stat Membru jqis li dan huwa xieraq, l-istrateġija nazzjonali għandha tispeċifika sett limitat ta’ indikaturi addizzjonali speċifiċi għal dik l-istrateġija, li jirriflettu l-bżonnijiet nazzjonali u/jew reġjonali, il-kundizzjonijiet u l-għanijiet speċifiċi għall-programmi operattivi implimentati mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Fejn ikun disponibbli, għandhom jiġu inklużi indikaturi addizzjonali marbutin ma’ għanijiet ambjentali li mhumiex koperti mill-indikaturi komuni tal-prestazzjoni.

Artikolu 126

Proċeduri ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni marbutin mal-programmi operattivi

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jiżguraw li jkun hemm monitoraġġ u evalwazzjoni tal-programmi operattivi tagħhom billi jużaw l-indikaturi rilevanti minn fost dawk komuni tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 125 u, fejn ikun xieraq, l-indikaturi addizzjonali speċifikati fl-istrateġija nazzjonali.

Għal dan il-għan, huma għandhom jistabbilixxu sistema sabiex jiġbru, jirreġistraw u jżommu t-tagħrif li huwa bżonnjuż għall-kumpilazzjoni ta’ dawk l-indikaturi.

2.   Il-monitoraġġ għandu jkun immirat lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul sabiex jinkisbu l-miri speċifiċi li kienu stabbiliti għall-programm operattiv. Għandu jitwettaq permezz ta’ indikaturi finanzjarji, indikaturi tal-produzzjoni u indikaturi tar-riżultati. Ir-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju huma maħsubin biex iservu:

(a)

sabiex tiġi vverifikata l-kwalità tal-implimentazzjoni tal-programm;

(b)

sabiex jiġi identifikat kwalunkwe bżonn ta’ aġġustamenti jew ta’ reviżjoni tal-programm operattiv immirati lejn il-kisba tal-għanijiet stabbiliti għall-programm jew sabiex tittejjeb il-ġestjoni tal-programm, inkluża l-ġestjoni finanzjarja tiegħu;

(c)

sabiex jikkontribwixxu biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ rrappurtar li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-programm operattiv.

It-tagħrif dwar ir-riżultati tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ għandu jiġi inkluż f’kull rapport annwali, kif imsemmi fl-Artikolu 96(1), li l-organizzazzjoni tal-produtturi hija mitluba tibgħat lill-awtorità nazzjonali li jkollha f’idejha l-ġestjoni tal-istrateġija nazzjonali.

3.   L-evalwazzjoni għandha ssir fil-forma ta’ rapport separat ta’ evalwazzjoni li jsir f’nofs it-terminu.

L-eżerċizzju tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, li jista’ jitwettaq bl-għajnuna ta’ uffiċċju speċjalizzat tal-konsulenza, għandu jkollu l-għan li jeżamina l-livell ta’ użu tar-riżorsi finanzjarji u l-effiċjenza u l-effettività tal-programm operattiv, kif ukoll li jivvaluta l-progress magħmul fir-rigward tal-għanijiet ġenerali tal-programm. Għal dan il-għan, għandhom jintużaw l-indikaturi komuni tal-prestazzjoni li jirrigwardaw ix-xenarju ta’ referenza, ir-riżultati u, fejn ikun xieraq, l-impatti.

Fejn ikun rilevanti, l-eżerċizzju tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu għandu jinkludi valutazzjoni kwalitattiva tar-riżultati u tal-impatt tal-azzjonijiet ambjentali bil-għan li:

(a)

jiġi evitat it-tgħawwir tal-ħamrija;

(b)

jitnaqqas l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u/jew tittejjeb il-ġestjoni tagħhom;

(c)

jitħarsu l-ambjenti naturali u l-bijodiversità; jew

(d)

jinżamm il-pajsaġġ.

Ir-riżultati tal-eżerċizzju għandhom jintużaw:

(a)

sabiex tittejjeb il-kwalità tal-programmi operattivi ġestiti mill-organizzazzjoni tal-produtturi;

(b)

sabiex jiġi identifikat kwalunkwe bżonn ta’ bidla sostantiva fil-programm operattiv;

(c)

sabiex jikkontribwixxu biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ rrappurtar li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi; u

(d)

sabiex joħorġu lezzjonijiet utli dwar it-titjib tal-kwalità, tal-effiċjenza u tal-effettività tal-programmi operattivi ġestiti mill-organizzazzjoni tal-produtturi fil-ġejjieni.

L-eżerċizzju tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu għandu jitwettaq matul l-implimentazzjoni tal-programm operattiv, f’waqt li jippermetti li r-riżultati tal-evalwazzjoni jitqiesu fit-tħejjija tal-programm operattiv ta’ wara.

Ir-rapport tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu għandu jinhemeż mar-rapport annwali korrispondenti msemmi fl-Artikolu 96(1).

Artikolu 127

Proċeduri ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni marbutin mal-istrateġija nazzjonali

1.   Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istrateġija nazzjonali għandhom jitwettqu billi jintużaw l-indikaturi rilevanti minn fost dawk komuni tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 125 u, fejn ikun xieraq, l-indikaturi addizzjonali speċifikati fl-istrateġija nazzjonali.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema sabiex jiġbru, jirreġistraw u jżommu t-tagħrif, f’forma kkompjuterizzata, adegwata għall-għan tal-kumpilazzjoni tal-indikaturi msemmija fl-Artikolu 125. Għal dan il-għan, għandhom jibnu fuq it-tagħrif mibgħut mill-organizzazzjoni tal-produtturi b’rabta mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programmi operattivi tagħhom.

3.   Il-monitoraġġ għandu jkun kontinwu u għandu jkun immirat lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul sabiex jinkisbu l-għanijiet u l-miri stabbiliti għall-programmi operattivi. Għandu jitwettaq permezz ta’ indikaturi finanzjarji, indikaturi tal-produzzjoni u indikaturi tar-riżultati. Għal dan il-għan, għandu jintuża t-tagħrif mogħti fir-rapporti annwali tal-progress mibgħuta mill-organizzazzjoni tal-produtturi b’rabta mal-monitoraġġ tal-programmi operattivi tagħhom. Ir-riżultati tal-eżerċizzji tal-monitoraġġ għandhom jintużaw:

(a)

sabiex tiġi vverifikata l-kwalità tal-implimentazzjoni tal-programmi operattivi;

(b)

sabiex jiġi identifikat kwalunkwe bżonn ta’ aġġustamenti jew ta’ reviżjoni tal-istrateġija nazzjonali immirati lejn il-kisba tal-għanijiet stabbiliti għall-istrateġija jew sabiex tittejjeb il-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija, inkluża l-ġestjoni finanzjarja tal-programmi operattivi; u

(c)

sabiex jikkontribwixxu biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ rrappurtar li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-istrateġija nazzjonali.

4.   L-evalwazzjoni għandu jkollha l-għan li tivvaluta l-progress magħmul fir-rigward tal-għanijiet ġenerali tal-istrateġija. Għandha titwettaq permezz ta’ indikaturi li jirrigwardaw ix-xenarju ta’ referenza, ir-riżultati u, fejn ikun xieraq, l-impatti. Għal dan il-għan, għandhom jintużaw ir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programmi operattivi kif indikati fir-rapporti annwali tal-progress u fir-rapporti finali mibgħuta mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Ir-riżultati tal-eżerċizzji tal-evalwazzjoni għandhom jintużaw:

(a)

sabiex tittejjeb il-kwalità tal-istrateġija;

(b)

sabiex jiġi identifikat kwalunkwe bżonn ta’ bidla sostantiva fl-istrateġija; u

(c)

sabiex jikkontribwixxu biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ rrappurtar li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-istrateġija nazzjonali.

L-evalwazzjoni għandha tinkludi eżerċizzju tal-evalwazzjoni mwettaq fl-2012, iżda f’waqt li jippermetti li r-riżultati tiegħu jiġu inklużi f’rapport separat tal-evalwazzjoni li għandu jinhemeż, fl-istess sena, mar-rapport annwali nazzjonali msemmi fl-Artikolu 97(b). Ir-rapport għandu jeżamina l-livell ta’ użu tar-riżorsi finanzjarji, l-effiċjenza u l-effettività tal-programmi operattivi implimentati u għandu jivvaluta l-effetti u l-impatt ta’ dawk il-programmi, b’rabta mal-għanijiet, il-miri u l-iskopijiet stabbiliti fl-istrateġija u, fejn ikun xieraq, mal-għanijiet l-oħra stabbiliti fl-Artikolu 103c(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Għandu jkollu l-għan li minnu joħorġu lezzjonijiet utli dwar it-titjib tal-kwalità tal-istrateġiji nazzjonali fil-ġejjieni u, b’mod partikulari, li jidentifika nuqqasijiet li jista’ jkun hemm fid-definizzjoni tal-għanijiet, tal-miri jew tal-miżuri li huma eliġibbli għall-appoġġ jew il-bżonn li jiġu ddefiniti strumenti ġodda.

KAPITOLU VI

Estensjoni tar-regoli għall-produtturi ta’ żona ekonomika

Artikolu 128

Notifika tal-lista taż-żoni ekonomiċi

In-notifika tal-lista taż-żoni ekonomiċi msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 125f(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha tinkludi t-tagħrif kollu meħtieġ biex jiġi vvalutat jekk tħarsux il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 125f(2) ta’ dak ir-Regolament jew le.

Artikolu 129

Notifika tar-regoli li jorbtu; il-livell ta’ rappreżentanza

1.   Meta Stat Membru jgħarraf lill-Kummissjoni bir-regoli li jkun għamel bħala regoli li jorbtu għal prodott partikulari u għal żona ekonomika partikulari skont l-Artikolu 125 g tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, huwa għandu jgħarrafha fl-istess ħin:

(a)

bl-organizzazzjoni tal-produtturi jew bl-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li tkun talbet l-estensjoni tar-regoli;

(b)

bl-għadd ta’ produtturi li huma msieħba f’dik l-organizzazzjoni tal-produtturi jew f’dik l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u bl-għadd totali tal-produtturi fiż-żona ekonomika kkonċernata; dan it-tagħrif għandu jingħata għas-sitwazzjoni li jkun hemm fiż-żmien meta ssir l-applikazzjoni għall-estensjoni;

(c)

bil-produzzjoni totali taż-żona ekonomika u bil-produzzjoni kkummerċjalizzata mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi matul l-aħħar sena tas-suq li għaliha hemm ċifri disponibbli;

(d)

bid-data minn meta r-regoli li għandhom jiġu estiżi bdew japplikaw għall-organizzazzjoni tal-produtturi jew għall-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernata; u

(e)

bid-data minn meta l-estensjoni għandha tidħol fis-seħħ u bit-tul ta’ żmien li għalih se tapplika l-estensjoni.

2.   Sabiex jiġi stabbilit il-livell ta’ rappreżentanza skont it-tifsira tal-Artikolu 125f(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jeskludu:

(a)

l-produtturi li l-produzzjoni tagħhom tkun maħsuba essenzjalment għall-bejgħ dirett lill-konsumaturi fl-azjenda jew fiż-żona tal-produzzjoni;

(b)

l-bejgħ dirett kif imsemmi fil-punt (a);

(c)

l-prodotti mwasslin għall-ipproċessar kif imsemmi fl-Artikolu 125f(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ħlief għall-każijiet fejn ir-regoli kkonċernati japplikaw totalment jew parzjalment għal dawn il-prodotti.

Artikolu 130

Kontributi finanzjarji

Meta Stat Membru jiddeċiedi, skont l-Artikolu 125i tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, li l-produtturi li mhumiex imsieħba fl-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jagħtu kontribut finanzjarju, huwa għandu jibgħat lill-Kummissjoni t-tagħrif meħtieġ sabiex tiġi vvalutata l-konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Artikolu.

Dak it-tagħrif għandu jinkludi, b’mod partikulari, il-bażi li fuqha qed jiġi kkalkulat il-kontribut u l-ammont għal kull unità tiegħu, il-benefiċjarju jew il-benefiċjarji u t-tipi differenti ta’ spejjeż imsemmija fl-Artikolu 125i tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 131

Estensjonijiet li jdumu iktar minn sena waħda tas-suq

F’każijiet fejn ikun deċiż li tiġi applikata estensjoni għal perjodu li jdum iktar minn sena waħda tas-suq, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw, għal kull sena tas-suq, li jkomplu jitħarsu l-kundizzjonijiet fir-rigward tal-livell ta’ rappreżentanza stabbiliti fl-Artikolu 125f(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 matul il-perjodu ta’ applikazzjoni tal-estensjoni.

Jekk l-Istati Membri jsibu li m’għadhomx qed jitħarsu l-kundizzjonijiet, huma għandhom iħassru l-estensjoni minnufih b’effett mill-bidu tas-sena tas-suq ta’ wara.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu minnufih lill-Kummissjoni bi kwalunkwe revoka, u din għandha tqiegħed dan it-tagħrif għad-dispożizzjoni tal-pubbliku bil-mezzi li tqis li huma xierqa.

Artikolu 132

Prodotti mibjugħin fuq is-siġra; ix-xerrejja

1.   F’każijiet fejn produtturi li mhumiex imsieħba f’organizzazzjoni tal-produtturi jbiegħu l-prodott tagħhom fuq is-siġra, ix-xerrej għandu, għall-għanijiet tal-konformità mar-regoli msemmija fil-punti 1(e), 1(f) u 3 tal-Anness XVIa għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jitqies bħala l-persuna li pproduċa dak il-prodott.

2.   L-Istat Membru kkonċernat jista’ jiddeċiedi li r-regoli mniżżlin fl-Anness XVIa għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, jistgħu jsiru regoli li jorbtu lix-xerrejja meta dawn tal-aħħar ikunu responsabbli għall-ġestjoni tal-produzzjoni kkonċernata.

TITOLU IV

KUMMERĊ MA’ PAJJIŻI TERZI

KAPITOLU I

Dazji tal-importazzjoni u s-sistema tal-prezz tad-dħul

Taqsima 1

Sistema tal-prezz tad-dħul

Artikolu 133

Ambitu u definizzjonijiet

1.   Din it-Taqsima tistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 140a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

2.   Għall-għanijiet ta’ din it-Taqsima:

(a)

“lott” tfisser l-oġġetti ppreżentati skont dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera li tkopri biss oġġetti tal-istess oriġini li jaqgħu f’kodiċi waħda tan-Nomenklatura Magħquda; u

(b)

“importatur” tfisser id-dikjarant skont it-tifsira tal-Artikolu 4(18) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (17).

Artikolu 134

Notifika tal-prezzijiet u tal-kwantitajiet tal-prodotti impurtati

1.   Għal kull prodott u għall-perjodi stabbiliti fil-Parti A tal-Anness XVI, għal kull ġurnata tas-suq u għal kull oriġini, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni, sa nofsinhar (12:00 ħin ta’ Brussell) tal-ġurnata tax-xogħol ta’ wara:

(a)

bil-prezzijiet rappreżentattivi medji tal-prodotti importati minn pajjiżi terzi u mibjugħa fis-swieq rappreżentattivi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 135, u bil-prezzijiet sinifikanti rreġistrati fi swieq oħrajn għal kwantitajiet kbar ta’ prodotti importati, jew, fejn ma jkun hemm ebda prezzijiet għas-swieq rappreżentattivi disponibbli, bil-prezzijiet sinifikanti għall-prodotti importati rreġistrati fi swieq oħrajn; u

(b)

bil-kwantitajiet totali marbutin mal-prezzijiet imsemmija fil-punt (a).

F’każijiet fejn il-kwantitajiet totali msemmija fil-punt (b) jkunu ta’ inqas minn tunnellata, il-prezzijiet korrispondenti m’għandhomx ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni.

2.   Il-prezzijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandhom jiġu rreġistrati:

(a)

għal kull prodott elenkat fil-Parti A tal-Anness XVI;

(b)

għal kull varjetà u daqs disponibbli; u

(c)

fl-istadju tal-importatur/tal-bejjiegħ bl-ingrossa jew fl-istadju tal-bejjiegħ bl-ingrossa/tal-bejjiegħ bl-imnut meta ma jkunu disponibbli ebda prezzijiet fl-istadju tal-importatur/tal-bejjiegħ bl-ingrossa.

Huma għandhom jitnaqqsu bl-ammonti li ġejjin:

(a)

b’marġni tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ 15 % għaċ-ċentri tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ Londra, Milan u Rungis u ta’ 8 % għaċ-ċentri tal-kummerċjalizzazzjoni l-oħrajn; u

(b)

bl-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Għall-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni li għandhom jitnaqqsu skont it-tieni subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ammonti tat-tnaqqis li jkunu standard. Dawn l-ammonti standard u l-metodi sabiex ikunu kkalkulati għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

3.   Meta jkunu stabbiliti fl-istadju tal-bejjiegħ bl-ingrossa/tal-bejjiegħ bl-imnut, il-prezzijiet irreġistrati skont il-paragrafu 2 għandhom l-ewwel jitnaqqsu b’ammont ta’ 9 % sabiex jitqies il-marġni tal-kummerċ tal-bejjiegħ bl-ingrossa, u mbagħad b’ammont ta’ EUR 0.7245 għal kull 100 kilogramma sabiex jitqiesu l-ispejjeż tal-immaniġġar u t-taxxi u l-ħlasijiet tas-suq.

4.   Għall-prodotti elenkati fil-Parti A tal-Anness XVI li huma koperti minn standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni, dawn li ġejjin għandhom jitqiesu li huma rappreżentattivi:

(a)

il-prezzijiet tal-prodotti tal-Klassi I, dejjem jekk il-kwantitajiet f’dik il-klassi jkunu jirrappreżentaw tal-inqas 50 % tal-kwantitajiet totali kkummerċjalizzati;

(b)

il-prezzijiet tal-prodotti tal-Klassi I kif ukoll, meta l-prodotti f’dik il-klassi jkunu jirrappreżentaw inqas minn 50 % tal-kwantitajiet totali, il-prezzijiet kif stabbiliti tal-prodotti tal-Klassi II għal kwantitajiet li jippermettu li jkunu koperti 50 % tal-kwantitajiet totali kkummerċjalizzati;

(c)

il-prezzijiet kif stabbiliti tal-prodotti tal-Klassi II, meta ma jkunux disponibbli prodotti tal-Klassi I, sakemm ma jkunx deċiż li wieħed japplikalhom koeffiċjent tal-aġgustament jekk, minħabba l-kundizzjonijiet tal-produzzjoni tal-prodotti tal-oriġini kkonċernati, dawk il-prodotti ma jkunux normalment u tradizzjonalment ikkummerċjalizzati fil-Klassi I minħabba l-karatteristiċi tal-kwalità tagħhom.

Il-koeffiċjent tal-aġġustament imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu għandu jiġi applikat fuq il-prezzijiet wara li jitnaqqsu l-ammonti msemmija fil-paragrafu 2.

Għall-prodotti mniżżlin fil-Parti A tal-Anness XVI li m’humiex koperti minn standard speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni, il-prezzijiet tal-prodotti li huma konformi mal-istandard ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni għandhom jitqiesu li huma rappreżentattivi.

Artikolu 135

Swieq rappreżentattivi

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-ġranet tas-suq tas-soltu tas-swieq elenkati fl-Anness XVII li għandhom jitqiesu bħala s-swieq rappreżentattivi.

Artikolu 136

Valuri standard tal-importazzjoni

1.   Għal kull prodott u għall-perjodi stabbiliti fil-Parti A tal-Anness XVI, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, għal kull ġurnata tax-xogħol u għal kull oriġini, valur standard tal-importazzjoni li jkun daqs il-medja ppeżata tal-prezzijiet rappreżentattivi msemmija fl-Artikolu 134, mingħajr ammont standard ta’ EUR 5 għal kull 100 kilogramm u d-dazji doganali ad valorem.

2.   Meta jkun stabbilit valur standard tal-importazzjoni għall-prodotti u għall-perjodi ta’ applikazzjoni elenkati fil-Parti A tal-Anness XVI skont din it-Taqsima, m’għandux japplika l-prezz tal-unità kif imsemmi fl-Artikolu 152(1)(a) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (18). F’dan il-każ dan għandu jinbidel bil-valur standard tal-importazzjoni msemmi fil-paragrafu 1.

3.   Meta ma jkun fis-seħħ ebda valur standard tal-importazzjoni għal prodott ta’ oriġini partikulari, għandha tapplika l-medja tal-valuri standard tal-importazzjoni li jkunu fis-seħħ għal dak il-prodott.

4.   Matul il-perjodi ta’ applikazzjoni stabbiliti fil-Parti A tal-Anness XVI, il-valuri standard tal-importazzjoni għandhom jibqgħu japplikaw sa ma jinbidlu. Madankollu, huma m’għandhomx jibqgħu japplikaw meta ma jkun ġie nnotifikat ebda prezz rappreżentattiv medju lill-Kummissjoni għal sebat ijiem tas-suq konsekuttivi.

F’każijiet fejn, skont l-ewwel subparagrafu, ma japplika ebda valur standard tal-importazzjoni għal prodott partikulari, il-valur standard tal-importazzjoni applikabbli għal dak il-prodott għandu jkun daqs l-aħħar valur standard medju tal-importazzjoni.

5.   B’deroga mill-paragrafu 1, f’każijiet fejn ma kienx possibbli li jiġi kkalkulat valur standard tal-importazzjoni, m’għandu japplika ebda valur standard tal-importazzjoni mill-ewwel ġurnata tal-perjodi ta’ applikazzjoni stabbiliti fil-Parti A tal-Anness XVI.

6.   Il-prezzijiet rappreżentattivi f’ewro għandhom jinbidlu billi tintuża r-rata rappreżentattiva tas-suq ikkalkulata għall-ġurnata kkonċernata.

7.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed il-valuri standard tal-importazzjoni, mogħtija f’ewro, għad-dispożizzjoni tal-pubbliku bil-metodi li tqis li huma xierqa.

Artikolu 137

Bażi tal-prezz tad-dħul

1.   Il-prezz tad-dħul li fuq il-bażi tiegħu l-prodotti elenkati fil-Parti A tal-Anness XVI huma kklassifikati fit-Tariffa Doganali Komuni għandu jkun daqs, skont kif jagħżel l-importatur:

(a)

il-prezz fob tal-prodotti (il-prezz tal-unità flimkien mal-ispejjeż tat-twassil sal-post tat-tagħbija u l-ispejjeż tal-approvazzjoni tad-dwana għall-esportazzjoni) fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, flimkien mal-ispejjeż tal-assigurazzjoni u tat-trasport sal-fruntieri tat-territorju doganali tal-Unjoni, meta dak il-prezz u dawk l-ispejjeż ikunu magħrufa meta ssir id-dikjarazzjoni tar-rilaxx tal-prodotti għaċ-ċirkolazzjoni libera. Meta dawk il-prezzijiet ikunu ogħla, b’iktar minn 8 %, mill-valur standard li japplika għall-prodott ikkonċernat meta ssir id-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, l-importatur irid jagħmel il-garanzija msemmija fl-Artikolu 248(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93. Għal dan il-għan, l-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni li l-prodotti jistgħu finalment ikunu suġġetti għalih għandu jkun l-ammont ta’ dazju li l-importatur kien iħallas kieku l-prodott ikkonċernat kien ikklassifikat fuq il-bażi tal-valur standard ikkonċernat; jew

(b)

il-valur doganali kkalkulat skont l-Artikolu 30(2)(c) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 applikat biss għall-prodotti importati kkonċernati. F’dak il-każ, id-dazju għandu jitnaqqas kif previst fl-Artikolu 136(1) ta’ dan ir-Regolament. F’dak il-każ l-importatur għandu jagħmel il-garanzija msemmija fl-Artikolu 248(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, li tkun daqs l-ammont ta’ dazju li kien iħallas kieku l-prodotti kienu kklassifikati fuq il-bażi tal-valur standard tal-importazzjoni applikabbli għal-lott ikkonċernat; jew

(c)

il-valur standard tal-importazzjoni kkalkulat skont l-Artikolu 136 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-prezz tad-dħul li fuq il-bażi tiegħu l-prodotti elenkati fil-Parti B tal-Anness XVI huma kklassifikati fit-Tariffa Doganali Komuni għandu jkun daqs, skont kif jagħżel l-importatur:

(a)

il-prezz fob tal-prodotti fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, flimkien mal-ispejjeż tal-assigurazzjoni u tat-trasport sal-fruntieri tat-territorju doganali tal-Unjoni, meta dak il-prezz u dawk l-ispejjeż ikunu magħrufa meta ssir id-dikjarazzjoni doganali. Jekk l-awtoritajiet doganali jqisu li hija meħtieġa garanzija skont l-Artikolu 248 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, l-importatur irid jagħmel garanzija li tkun daqs l-ammont massimu ta’ dazju li japplika għall-prodott ikkonċernat; jew

(b)

il-valur doganali kkalkulat skont l-Artikolu 30(2)(c) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 applikat biss għall-prodotti importati kkonċernati. F’dak il-każ, id-dazju għandu jitnaqqas kif previst fl-Artikolu 136(1) ta’ dan ir-Regolament. F’dak il-każ l-importatur irid jagħmel il-garanzija msemmija fl-Artikolu 248 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, li tkun daqs l-ammont massimu ta’ dazju li japplika għall-prodott ikkonċernat.

3.   Meta l-prezz tad-dħul jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-prezz fob tal-prodotti fil-pajjiż tal-oriġini, il-valur doganali għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-bejgħ rilevanti b’dak il-prezz.

Meta l-prezz tad-dħul jiġi kkalkulat skont waħda mill-proċeduri li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-paragrafu 1(b) jew (c) jew fil-paragrafu 2(b), il-valur doganali għandu jiġi kkalkulat fuq l-istess bażi bħall-prezz tad-dħul.

4.   L-importatur għandu jkollu xahar mill-bejgħ tal-prodotti kkonċernati, suġġett għal limitu ta’ erba’ xhur mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, sabiex jagħti prova li ħeles mil-lott bil-kundizzjonijiet li jikkonfermaw il-korrettezza tal-prezzijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew fil-paragrafu 2(a), jew sabiex jikkalkula l-valur doganali msemmi fil-paragrafu 1(b) u fil-paragrafu 2(b). Jekk ma titħarisx waħda minn dawn id-dati ta’ skadenza, il-garanzija mogħtija tintilef, mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tal-paragrafu 5.

Il-garanzija mogħtija għandha tiġi rrilaxxata jekk l-awtoritajiet doganali jingħataw prova tal-kundizzjonijiet tat-tneħħija li tkun tissodisfahom.

Jekk dan ma jseħħx, il-garanzija għandha tintilef u għandha tittieħed bħala l-ħlas tad-dazji tal-importazzjoni.

5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jistgħu jestendu l-limitu taż-żmien ta’ erba’ xhur imsemmi fil-paragrafu 4 b’massimu ta’ tliet xhur fuq talba tal-importatur, li trid tkun iġġustifikata kif xieraq.

6.   Jekk, wara li ssir verifika, l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu li ma ntlaħqux ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu, huma għandhom jirkupraw id-dazju dovut lilhom skont l-Artikolu 220 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92. L-ammont tad-dazju li għandu jiġi rkuprat, jew li għad irid jiġi rkuprat, għandu jinkludi l-imgħax mid-data li fiha l-oġġetti kienu rrilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera sad-data tal-irkupru. Ir-rata tal-imgħax applikata għandha tkun dik li tkun fis-seħħ għall-ħidmiet ta’ rkupru skont il-liġi nazzjonali.

Taqsima 2

Dazji addizzjonali tal-importazzjoni

Artikolu 138

Ambitu u definizzjonijiet

1.   Jista’ jiġi applikat dazju addizzjonali tal-importazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 141(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “dazju addizzjonali” għall-prodotti u matul il-perjodi elenkati fl-Anness XVIII bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-Taqsima.

2.   Il-livelli ta’ skattar għad-dazji addizzjonali huma elenkati fl-Anness XVIII.

Artikolu 139

Notifika tal-volumi

1.   Għal kull prodott elenkat fl-Anness XVIII u matul il-perjodi indikati, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bid-dettalji tal-volumi mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni libera billi jużaw il-metodu għas-sorveljanza tal-importazzjonijiet preferenzjali stabbilit fl-Artikolu 308d tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

It-tali notifika għandha sseħħ sa mhux aktar tard minn nofsinhar (12:00), ħin ta’ Brussell, ta’ kull nhar t’Erbgħa, għall-volumi mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni libera matul il-ġimgħa ta’ qabel.

2.   Id-dikjarazzjonijiet tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti koperti minn din it-Taqsima li l-awtoritajiet doganali jistgħu jaċċettaw, fuq talba tal-importatur, mingħajr ma jkunu jinkludu ċerti dettalji msemmija fl-Anness 37 għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, għandhom jinkludu, minbarra d-dettalji msemmija fl-Artikolu 254 ta’ dak ir-Regolament, indikazzjoni tal-piż nett tal-prodotti kkonċernati (f’kilogrammi).

Meta tintuża l-proċedura tad-dikjarazzjoni ssimplifikata msemmija fl-Artikolu 260 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 biex il-prodotti koperti minn din it-Taqsima jitpoġġew fiċ-ċirkolazzjoni libera, id-dikjarazzjonijiet issimplifikati għandhom jinkludu, minbarra rekwiżiti oħra, indikazzjoni tal-piż nett tal-prodotti kkonċernati (f’kilogrammi).

Meta tintuża l-proċedura lokali ta’ approvazzjoni msemmija fl-Artikolu 263 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 biex il-prodotti koperti minn din it-Taqsima jitpoġġew fiċ-ċirkolazzjoni libera, in-notifika lill-awtoritajiet doganali msemmija fl-Artikolu 266(1) ta’ dak ir-Regolament għandha tinkludi d-dejta kollha meħtieġa sabiex l-oġġetti jiġu identifikati, kif ukoll indikazzjoni tal-piż nett tal-prodotti kkonċernati (f’kilogrammi).

L-Artikolu 266(2)(b) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 m’għandux japplika għall-importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din it-Taqsima.

Artikolu 140

Tqegħid ta’ dazju addizzjonali

1.   Jekk jinstab li, għal wieħed mill-prodotti u wieħed mill-perjodi elenkati fl-Anness XVIII, il-kwanitità mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni libera taqbeż il-volum tal-iskattar korrispondenti, il-Kummissjoni għandha timponi dazju addizzjonali sakemm l-importazzjonijiet x’aktarx li ma jkunux se jfixklu s-suq tal-Unjoni, jew sakemm l-effetti ma jkunux se jkunu mhux proporzjonati mal-għan maħsub.

2.   Id-dazju addizzjonali għandu jiġi impost fuq il-kwantitajiet impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni libera wara d-data tal-applikazzjoni ta’ dak id-dazju, dejjem jekk:

(a)

il-klassifika tat-tariffa tagħhom stabbilita skont l-Artikolu 137 tkun tinvolvi applikazzjoni tal-ogħla dazji speċifiċi applikabbli għall-importazzjonijiet tal-oriġini kkonċernata;

(b)

l-importazzjoni ssir matul il-perjodu tal-applikazzjoni tad-dazju addizzjonali.

Artikolu 141

Ammont tad-dazju addizzjonali

Id-dazju addizzjonali impost skont l-Artikolu 140 għandu jkun terz tad-dazju doganali applikabbli għall-prodott partikulari skont it-Tariffa Doganali Komuni.

Madankollu, għall-importazzjonijiet li jibbenefikaw minn preferenza tat-tariffi għad-dazju ad valorem, id-dazju addizzjonali għandu jkun terz tad-dazju speċifiku fuq il-prodott, safejn japplika l-Artikolu 140(2).

Artikolu 142

Eżenzjonijiet mid-dazju addizzjonali

1.   L-oġġetti li ġejjin huma eżentati mid-dazju addizzjonali:

(a)

oġġetti importati fil-kuntest tal-kwoti tat-tariffi mniżżlin fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (19) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “in-Nomenklatura Magħquda)”;

(b)

oġġetti li jkunu fit-triq lejn l-Unjoni kif iddefiniti fil-paragrafu 2.

2.   L-oġġetti għandhom jitqiesu li jkunu fit-triq lejn l-Unjoni jekk:

(a)

ikunu telqu mill-pajjiż tal-oriġini qabel ma tittieħed id-deċiżjoni li jiġi impost dazju addizzjonali; u

(b)

ikunu qed jinġarru skont dokument tat-trasport validu mill-post tat-tagħbija fil-pajjiż tal-oriġini għall-pajjiż tal-ħatt fl-Unjoni, magħmul qabel ma ġie impost id-dazju addizzjonali.

3.   Il-partijiet interessati għandhom jagħtu provi li jissodisfaw lill-awtoritajiet doganali li ntlaħqu r-rekwiżiti tal-paragrafu 2.

Madankollu, l-awtoritajiet jistgħu jqisu li l-oġġetti telqu mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom qabel id-data ta’ impożizzjoni tad-dazju addizzjonali, jekk jingħata wieħed mid-dokumenti li ġejjin:

(a)

għal trasport bil-baħar, il-polza ta’ kargu li turi li t-tagħbija seħħet qabel dik id-data;

(b)

għal trasport bil-ferrovija, il-polza tat-tagħbija aċċettata mill-awtoritajiet tal-ferrovija tal-pajjiż tal-oriġini qabel dik id-data;

(c)

għal trasport bit-triq, il-kuntratt tat-trasport bit-triq (CMR) jew dokument ta’ tranżitu ieħor magħmul fil-pajjiż tal-oriġini qabel dik id-data, jekk jitħarsu l-kundizzjonijiet stabbiliti f’arranġamenti bilaterali jew multilaterali konklużi fil-kuntest tat-tranżitu tal-Unjoni jew tat-tranżitu komuni;

(d)

għal trasport bl-ajru, il-polza tat-tagħbija bl-ajru li turi li l-linja tal-ajru aċċettat l-oġġetti qabel dik id-data.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI, TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 143

Verifiki

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament jew ta’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jintroduċu verifiki u miżuri safejn dawn ikunu meħtieġa biex tkun żgurata l-applikazzjoni tajba tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u ta’ dan ir-Regolament. Dawn għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi sabiex jagħtu protezzjoni adegwata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

il-kriterji kollha tal-eliġibbiltà stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f’dik nazzjonali jew stabbiliti fil-qafas nazzjonali jew fl-istrateġija nazzjonali jistgħu jiġu vverifikati;

(b)

l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li huma responsabbli għat-twettiq tal-verifiki jkollhom biżżejjed persunal bi kwalifiki u esperjenza xierqa biex iwettqu l-verifiki b’mod effettiv; u

(c)

jkun hemm dispożizzjoni dwar il-verifiki sabiex ikun evitat il-finanzjament doppju irregolari tal-miżuri skont dan ir-Regolament u skont skemi oħrajn nazzjonali jew tal-Unjoni.

Artikolu 144

Sanzjonijiet nazzjonali

Mingħajr ħsara għal kwalunkwe sanzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament jew fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għall-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet fil-livell nazzjonali marbutin ma’ irregolaritajiet imwettqin fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi sabiex jagħtu protezzjoni adegwata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Artikolu 145

Sitwazzjonijiet maħluqin b’mod artifiċjali

Mingħajr ħsara għal kwalunkwe miżuri speċifiċi stabbiliti f’dan ir-Regolament jew fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, m’għandu jsir ebda ħlas lil benefiċjarji li għalihom ikun ġie stabbilit li ħolqu, artifiċjalment, il-kundizzjonijiet meħtieġa biex jinkisbu t-tali ħlasijiet bil-għan li jieħdu vantaġġ li jmur kontra l-għanijiet tal-iskema tal-appoġġ ikkonċernata.

Artikolu 146

Notifiki

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità jew entità kompetenti waħda li tkun responsabbli għat-twettiq tal-obbligi tan-notifiki dwar kull wieħed mis-suġġetti li ġejjin:

(a)

l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-gruppi tal-produtturi, kif previst fl-Artikolu 97 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

il-prezzijiet tal-produtturi għall-frott u l-ħaxix fis-suq intern, kif previst fl-Artikolu 98 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

il-prezzijiet u l-kwantitajiet tal-prodotti importati minn pajjiżi terzi u mibjugħa fis-swieq rappreżentattivi tal-importazzjoni, kif previst fl-Artikolu 134 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

il-volumi tal-importazzjoni mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni libera, kif previst fl-Artikolu 139 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-ħatra u bid-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità jew tal-entità kkonċernata, u bi kwalunkwe bidla f’dawn id-dettalji.

Il-lista tal-awtoritajiet jew tal-entitajiet maħtura, li jkun fiha l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom, għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri u tal-pubbliku b’kull mezz xieraq permezz tas-sistemi tat-tagħrif implimentati mill-Kummissjoni, fosthom il-pubblikazzjoni fuq l-internet.

3.   Mingħajr ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika ta’ dan ir-Regolament, in-notifiki kollha li l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament għandhom isiru b’mezzi elettroniċi permezz tas-sistema tat-tagħrif li l-Kummissjoni tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet jew tal-entitajiet kompetenti tal-Istati Membri u fil-format speċifikat mill-Kummissjoni.

In-notifiki li ma jsirux bil-mod u fil-format imsemmi fl-ewwel subparagrafu jistgħu jitqiesu bħala notifiki li ma sarux, mingħajr ħsara għall-paragrafu 5.

4.   Mingħajr ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li huma jkunu jistgħu jħarsu d-dati ta’ skadenza għan-notifiki stabbiliti f’dan ir-Regolament.

5.   Jekk Stat Membru jonqos milli jagħmel notifika kif mitlub skont dan ir-Regolament jew skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jew jekk jagħmel notifika li tidher li ma tkunx korretta fid-dawl tal-fatti oġġettivi li jkollha f’idejha l-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-ħlasijiet kollha li jsiru kull xahar imsemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (20) għas-setturi tal-frott u l-ħaxix, jew parti minnhom, sa ma n-notifika ssir kif suppost.

Artikolu 147

Żbalji evidenti

Kwalunkwe notifika, talba jew applikazzjoni magħmula lil Stat Membru skont dan ir-Regolament jew skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, inkluża applikazzjoni għall-għajnuna, tista’ titranġa fi kwalunkwe żmien wara li titressaq f’każ li jkun hemm żbalji evidenti li jkunu rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Artikolu 148

Forza maġġuri u ċirkustanzi eċċezzjonali

F’każijiet fejn għandhom ikunu imposti sanzjonijiet jew penali jew fejn għandu jkun irtirat benefiċċju jew rikonoxximent skont dan ir-Regolament jew skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, is-sanzjonijiet jew il-penali m’għandhomx ikunu imposti u l-irtirar m’għandux isir f’każijiet ta’ forza maġġuri jew ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Madankollu, il-każ ta’ forza maġġuri għandu jkun innotifikat lill-awtorità fi żmien (10) għaxart ijiem tax-xogħol mid-data li fiha l-persuna kkonċernata tkun f’qagħda li tagħmel dan, flimkien ma’ provi rilevanti tal-każ li jissodisfaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Artikolu 149

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1580/2007 għandu jitħassar.

Madankollu, l-Artikolu 134 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 għandu jibqa’ japplika sal-31 ta’ Awwissu 2011.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw, fejn ikun xieraq, skont it-tabella ta’ korrelazzjoni mogħtija fl-Anness XIX.

Artikolu 150

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Il-programmi operattivi li jibbenefikaw mill-Artikolu 203a(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistgħu jkomplu għaddejjin sa ma jintemmu, dejjem jekk dawn ikunu konformi mar-regoli li kienu japplikaw qabel l-1 ta’ Jannar 2008.

2.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 203a(6) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ir-regoli dwar il-karatteristiċi minimi tal-materja prima pprovduta għall-ipproċessar u r-rekwiżiti minimi tal-kwalità għall-prodotti lesti li għandhom jibqgħu japplikaw għall-materja prima li jinħasdu fit-territorju tal-Istati Membri li jużaw l-arranġament tranżizzjonali msemmi f’dak il-paragrafu għandhom ikunu, minbarra kwalunkwe standards rilevanti tal-kummerċjalizzazzjoni msemmija fit-Titolu II ta’ dan ir-Regolament, dawk inklużi fir-Regolamenti tal-Kummissjoni mniżżlin fl-Anness XX.

3.   Il-pjanijiet ta’ rikonoxximent aċċettati skont ir-Regolament (KE) Nru 2200/96 li għadhom qed jibbenefikaw mill-aċċettazzjoni skont l-Artikolu 203a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għall-gruppi tal-produtturi li mhumiex fl-Istati Membri li ssieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara, u li mhumiex fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 349 tat-Trattat jew fil-Gżejjer minuri tal-Eġew kif imsemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 (21) għandhom jiġu ffinanzjati bir-rati stabbiliti fl-Artikolu 103a(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Il-pjanijiet ta’ rikonoxximent aċċettati skont ir-Regolament (KE) Nru 2200/96 li bbenefikaw mill-Artikolu 14(7) ta’ dak ir-Regolament u li għadhom qed jibbenefikaw mill-aċċettazzjoni skont l-Artikolu 203a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jiġu ffinanzjati bir-rati stabbiliti fl-Artikolu 103a(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

4.   L-Istati Membri għandhom jemendaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Settembru 2011, jekk ikun hemm bżonn, sabiex:

(a)

jiġġustifikaw kif xieraq id-distanza li se titqies bħala waħda sinifikanti kif imsemmi fl-Artikolu 50(7)(b);

(b)

jistabbilixxu l-perċentwal massimu tal-infiq annwali li jsir fil-kuntest ta’ programm operattiv li għandu jintuża għal azzjonijiet marbutin mal-ġestjoni ambjentali tal-imballaġġ kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 60(4).

5.   Il-programmi operattivi li kienu approvati qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jistgħu jkomplu għaddejjin sa ma jintemmu mingħajr ma jissodisfaw il-perċentwal massimu li dwaru hemm dispożizzjoni fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 60(4).

Artikolu 151

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 1.

(4)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 29.

(5)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 46.

(6)  ĠU L 273, 17.10.2007, p. 1.

(7)  ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.

(8)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 33.

(9)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(10)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15.

(11)  ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.

(12)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5.

(13)  ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3.

(14)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 1.

(15)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(16)  ĠU L 355, 15.12.2006, p. 56.

(17)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(18)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(19)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(20)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(21)  ĠU L 265, 26.9.2006, p. 1.


ANNESS I

STANDARDS TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3

PARTI A

Standard Ġenerali tal-Kummerċjalizzazzjoni

1.   Rekwiżiti minimi ta’ kwalità

Suġġett għat-tolleranza permessa, il-prodotti għandhom ikunu:

intatti,

f’kundizzjoni tajba; prodotti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux tajbin għall-konsum jiġu esklużi,

nodfa, prattikament ħielsa minn kwalunkwe materjal barrani viżibbli,

prattikament ħielsa mid-dud,

prattikament ħielsa minn ħsara kkawżata minn dud li taffettwa l-laħam,

ħielsa minn indewwa esterna li mhix normali,

ħielsa minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

Il-kundizzjoni tal-prodotti trid tkun tali li tippermettilhom:

jifilħu għat-trasport u l-immaniġġar,

li jaslu fid-destinazzjoni f’kundizzjoni sodisfaċenti.

2.   Rekwiżiti minimi tal-maturità

Il-prodotti jridu ikunu żviluppati biżżejjed imma mhux iżżejjed, u l-frott irid ikun jidher li sar b’mod sodisfaċenti u m’għandux ikun misjur iżżejjed.

L-iżvilupp u l-istat ta’ maturità tal-prodotti jridu jkunu tali li jippermettulhom ikomplu jsiru u jilħqu livell sodisfaċenti ta’ sajran.

3.   Tolleranza

Għandha tkun awtorizzata tolleranza ta’ 10 % skont in-numru jew il-piż ta’ prodott li ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi għall kull lott. Fil-limiti ta’ din it-tolleranza, sa 2 % tat-total biss jista’ jkun jikkonsisti fi prodotti mħassrin.

4.   Immarkar tal-oriġini tal-prodott

L-isem sħiħ tal-pajjiż tal-oriġini. (1) Għall-prodotti ġejjin minn Stat Membru, dan għandu jkun fil-lingwa tal-pajjiż tal-oriġini, jew fi kwalunkwe lingwa li tiftiehem mill-konsumaturi tal-pajjiż destinatarju. Għal prodotti oħrajn, dan għandu jkun fi kwalunkwe lingwa li tiftiehem mill-konsumaturi tal-pajjiż destinatarju.

PARTI B

Standards Speċifiċi tal-Kummerċjalizzazzjoni

PARTI 1:   STANDARD TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI GĦAT-TUFFIEĦ

I.   DEFINIZZJONI TAL-PRODOTT

Dan l-istandard japplika għat-tuffieħ ta’ varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) li jkunu tkabbru mill-Malus domestica Borkh., li jkun se jiġi fornut frisk lill-konsumatur, filwaqt li tuffieħ għall-ipproċessar industrijali qed jiġi eskluż.

II.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-KWALITÀ

L-għan tal-istandard huwa li jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-kwalità tat-tuffieħ, wara t-tħejjija u l-imballaġġ tiegħu.

A.   Rekwiżiti minimi

Fil-klassijiet kollha, suġġett għad-dispożizzjonijiet speċjali għall kull klassi u t-tolleranzi permessi, it-tuffieħ irid jkun:

intatt,

f’kundizzjoni tajba; prodotti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux tajbin għall-konsum jiġu esklużi,

nadif, prattikament ħieles minn kwalunkwe materjal barrani viżibbli,

prattikament ħieles mid-dud,

ħieles minn ħsara kkawżata mid-dud li taffettwa l-laħam,

ħieles minn taħsir fuq ġewwa tat-tuffieħ li jikkonsisti f’soluzzjoni ta’ ilma u zokkor (watercore) ħlief għall-varjetajiet Fuji u l-mutanti tagħhom

ħieles minn indewwa esterna li mhix normali,

ħieles minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

L-iżvilupp u l-kundizzjoni tat-tuffieħ jridu jkunu tali li jippermettulu:

jiflaħ għat-trasport u l-immaniġġar, u

li jasal fid-destinazzjoni f’kundizzjoni sodisfaċenti.

B.   Rekwiżiti tal-maturità

It-tuffieħ irid ikun żviluppat biżżejjed u jidher li sar b’mod sodisfaċenti.

L-iżvilupp u l-istat ta’ maturità tat-tuffieħ iridu jkunu tali li jippermettulu jkompli jsir u jilħaq livell sodisfaċenti ta’ sajran b’rabta mal-karattaristiċi tal-varjetà.

Sabiex jiġu vverifikati r-rekwiżiti minimi ta’ maturità, jistgħu jitqiesu għadd ta’ parametri (pereżempju: l-aspett morfoloġiku, it-togħma, kemm hu sod il-prodott u l-indiċi refrattometriku tiegħu)

C.   Klassifika

It-tuffieħ huwa kklassifikat fi tliet klassijiet kif iddefiniti hawn taħt.

(i)   Klassi “Extra”

It-tuffieħ f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità superjuri. Irid ikun karatteristiku tal-varjetà (2) u z-zokk irid ikun intatt.

It-tuffieħ irid juri l-karatteristiċi tal-kulur tal-wiċċ minimi għall-varjetà:

3/4 tat-total tal-wiċċ ta’ kulur aħmar fil-każ tal-kulur tal-grupp A,

1/2 tat-total tal-wiċċ ta’ kulur aħmar imħallat fil-każ tal-kulur tal-grupp B,

1/3 tat-total tal-wiċċ ta kulur ftit aħmar, ħamrani jew irrigat, fil-każ tal-kulur tal-grupp C.

Il-laħam irid ikun f’kundizzjoni tajba għalkollox.

Irid ikun ħieles mid-difetti bl-eċċezzjoni ta’ difetti superfiċjali tassew żgħar, sakemm dawn ma jaffettwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett:

difetti żgħar ħafna fil-qoxra,

b’qoxra li hija kemxejn ħoxna u ħamra samranija (3) bħal pereżempju:

partijiet li huma kannella li jistgħu ma jkunux ’il barra mill-ħofra taz-zokk u li jistgħu ma jkunux raffi u/jew

traċċi ħfief u iżolati ta’ qoxra ħoxna u ħamra samranija (russeting).

(ii)   Klassi I

It-tuffieħ f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità tajba. Irid ikun karatteristiku tal-varjetà (4).

It-tuffieħ irid juri l-karatteristiċi tal-kulur tal-wiċċ minimi għall-varjetà:

1/2 tat-total tal-wiċċ ta’ kulur aħmar fil-każ tal-kulur tal-grupp A,

1/3 tat-total tal-wiċċ ta’ kulur aħmar imħallat fil-każ tal-kulur tal-grupp B,

1/10 tat-total tal-wiċċ ta kulur ftit aħmar, ħamrani jew irrigat, fil-każ tal-kulur tal-grupp C.

Il-laħam irid ikun f’kundizzjoni tajba għalkollox.

Id-difetti żgħar li ġejjin, madankollu, jistgħu jiġu permessi, sakemm dawn ma jaffettwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett:

difett żgħir fil-forma,

difett żgħir fl-iżvilupp,

difett żgħir fil-kulur,

dbabar ħfief li mhumiex ikbar minn 1 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ u li ma jkunux tilfu l-kulur.

difetti żgħar fil-qoxra li ma jridux ikunu akbar minn:

2 ċm fit-tul għal difetti ta’ forma tawwalija,

1 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ għal difetti oħra, ħlief għall-iskabbja (Venturia inaequalis), li ma tridx tkun akbar, b’mod kumulattiv, minn 0.25 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ,

b’qoxra ftit ħoxna u ħamra samranija (5) bħal pereżempju:

partijiet li huma kannella li jistgħu jkunu kemxejn ’il barra mill-ħofra taz-zokk jew tal-pistill u li jistgħu ma jkunux raffi u/jew

qoxra ħoxna u ħamra samranija li tidher qisha xibka rqiqa u li ma taqbiżx 1/5 tat-total tal-wiċċ tal-frotta u li ma tikkuntrastax ħafna mal-kulur ġenerali tal-frotta u/jew

qoxra bi grad dens ta’ ħxuna u ħmura samranija li ma taqbiżx 1/20 tat-total tal-wiċċ tal-frotta, filwaqt li l-partijiet fejn hemm qoxra ħoxna uħamra samranija li tidher qisha xibka rqiqa u fejn ħemm qoxra bi grad dens ta’ ħxuna u ħmura samranija flimkien ma jistgħux jaqbżu massimu ta’ 1/5 tat-total tal-wiċċ tal-frotta.

Iz-zokk jista’ jkun nieqes, sakemm il-qatgħa tkun nadifa u l-qoxra ta’ maġenbha ma tkunx imħassra.

(iii)   Klassi II

Din il-klassi tinkludi tuffieħ li ma jikkwalifikax għall-inklużjoni fil-klassijiet ogħla, iżda li jissodisfa r-rekwiżiti minimi msemmija hawn fuq.

Il-laħam irid ikun ħieles minn difetti kbar.

Id-difetti li ġejjin jistgħu jiġu permessi, sakemm it-tuffieħ iżomm il-karatteristiċi essenzjali tiegħu rigward il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni:

difetti fil-forma,

difetti fl-iżvilupp,

difetti fil-kulur,

dbabar ħfief li ma jaqbżux il-1.5 ċm2 tal-erja tal-wiċċ li tista’ tkun tilfet kemxejn il-kulur,

difetti fil-qoxra ma jridux ikunu akbar minn:

4 ċm fit-tul għal difetti ta’ forma tawwalija,

2.5 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ għal difetti oħra, ħlief għall-iskabbja (Venturia inaequalis), li ma tridx tkun aktar minn 1 ċm2, b’mod kumulattiv, tat-total tal-erja tal-wiċċ;

b’qoxra ftit ħoxna u ħamra samranija (6) bħal pereżempju:

partijiet li huma kannella li jistgħu jkunu ’il barra mill-ħofor taz-zokk jew tal-pistill u li jistgħu jkunu kemxejn raffi u/jew

qoxra ħoxna u ħamra samranija li tidher qisha xibka rqiqa u li ma taqbiżx 1/2 tat-total tal-wiċċ tal-frotta u li ma tikkuntrastax ħafna mal-kulur ġenerali tal-frotta u/jew

qoxra bi grad dens ta’ ħxuna ħmura samranija li ma taqbiżx 1/3 tat-total tal-wiċċ tal-frotta filwaqt

li l-partijiet fejn hemm qoxra ħoxna u ħamra samranija li qisha xibka rqiqa u fejn hemm il-qoxra bi grad dens ta’ ħxuna u ħmura samranija flimkien ma jistgħux jaqbżu massimu ta’ 1/2 tat-total tal-wiċċ tal-frotta.

III.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR ID-DAQS

Id-daqs huwa stabbilit jew skont id-dijametru massimu tas-sezzjoni ekwatorjali jew skont il-piż.

Id-daqs minimu għandu jkun ta’ 60 mm, jekk jiġi mkejjel skont id-dijametru jew 90 gm jekk jiġi mkejjel skont il-piż. Frott ta’ daqsijiet iżgħar jista’ jkun aċċettat, jekk il-livell Brix tal-prodott ikun ta’ 10.5° Brix jew akbar u d-daqs mhuwiex iżgħar minn 50 mm jew 70 g.

Sabiex tiġi żgurata uniformità fid-daqs, il-firxa tad-daqsijiet tal-prodotti fl-istess pakkett m’għandhiex taqbeż:

(a)

għall-frott imkejjel skont id-dijametru:

5 mm għall-frott tal-Klassi “Extra” u għall-frott tal-Klassijiet I u II ippakkjat f’ringieli u f’saffi. Madankollu, għat-tuffieħ tal-varjetajiet Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) u Horneburger, id-differenza fid-dijametru tista’ tilħaq sa 10 mm, u

10 mm għall-frott tal-Klassi I ippakkjat sfuż fil-pakkett jew f’pakketti għall-bejgħ. Madankollu, għat-tuffieħ tal-varjetajiet Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) u Horneburger, id-differenza fid-dijametru tista’ tkun sa 20 mm, jew

(b)

għall-frott imkejjel skont il-piż:

Għat-tuffieħ tal-Klassi “Extra” u għat-tuffieħ tal-Klassijiet I u II ippakkjat f’ringieli u f’saffi

Firxa (gm)

Differenza fil-piż (gm)

70-90

15  gm

91-135

20  gm

136-200

30  gm

201-300

40  gm

> 300

50  gm

Għall-frott tal-Klassi I ippakkjat sfuż f’pakkett jew f’pakketti għall-bejgħ:

Firxa (gm)

Uniformità (gm)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

M’hemmx rekwiżit dwar uniformità fid-daqsijiet għall-frott tal-Klassi II ippakkjat sfuż fil-pakkett jew f’pakketti għall-bejgħ.

IV.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IT-TOLLERANZI

Fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni, it-tolleranzi fir-rigward tal-kwalità u d-daqs għandhom jiġu permessi f’kull lott għall-prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi indikata.

A.   Tolleranzi għall-kwalità

(i)   Klassi “Extra”

Hija permessa tolleranza totali ta’ 5 %, skont l-għadd jew il-piż, ta’ tuffieħ li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda li jilħaq dawk tal-Klassi I. Fi limitu ta’ din it-tolleranza mhux aktar minn 0.5 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-Klassi II.

(ii)   Klassi I

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, ta’ tuffieħ li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda li jilħaq dawk tal-Klassi II. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, mhux aktar minn 1 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li la jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Klassi II u lanqas ir-rekwiżiti minimi, jew tal-prodotti mħassrin.

(iii)   Klassi II

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, ta’ tuffieħ li la jissodisfa r-rekwiżiti tal-klassi u lanqas ir-rekwiżiti minimi. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, jistgħu jkunu mħassrin mhux iktar minn 2 % tat-total tal-prodotti.

B.   Tolleranzi għad-daqs

Għall-klassijiet kollha: hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż tal-frott li ma jissodisfax ir-rekwiżiti fir-rigward tad-daqsijiet. Din it-tolleranza ma tistax tiġi estiża biex tinkludi prodotti ta’ daqs ta’:

5 mm jew iktar inqas mid-dijametru minimu,

10 gm jew iktar inqas mill-piż minimu.

V.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-PREŻENTAZZJONI

A.   Uniformità

Il-kontenut ta’ kull pakkett irid ikun uniformi u jkollu biss tuffieħ tal-istess oriġini, varjetà, kwalità u daqs (jekk jiġi mkejjel) u l-istess grad ta’ sajran.

Fil-każ tal-Klassi “Extra”, l-uniformità tapplika wkoll għall-kulur.

Madankollu, taħlita ta’ tuffieħ ta’ varjetajiet distintivament differenti tista’ tkun ippakkjata flimkien f’pakketti għall-bejgħ, sakemm dawn ikunu uniformi fil-kwalità u, għal kull varjetà kkonċernata, fl-oriġini.

Madankollu, il-parti viżibbli tal-kontenut tal-pakkett trid tkun rappreżentattiva tal-kontenut kollu.

B.   Imballaġġ

It-tuffieħ irid ikun ippakkjat b’tali mod li l-prodott ikun protett kif xieraq. B’mod partikolari, il-pakketti għall-bejgħ li jkollhom piż nett ta’ aktar minn 3 kg għandhom ikunu b’saħħithom biżżejjed biex il-prodott ikun protett sew.

Il-materjali użati ġewwa l-pakkett jridu jkunu nodfa u ta’ kwalità tali li tiġi evitata ħsara kemm fuq barra kif ukoll fuq ġewwa tal-prodotti. L-użu ta’ materjali, speċjalment karti jew timbri, li jkollhom l-ispeċifikazzjonijiet kummerċjali huwa permess biss jekk l-istampar jew it-tikkettar ikun sar b’linka jew kolla li mhumiex tossiċi.

It-tikketti mwaħħlin individwalment mal-prodott għandhom ikunu tali li meta jitneħħew, la jħallu traċċi viżibbli ta’ kolla u lanqas jikkaġunaw difetti fil-qoxra.

Il-pakketti jridu jkunu ħielsa minn kull materjal barrani ieħor.

VI.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-IMMARKAR

Kull pakkett irid juri d-dettalji li ġejjin b’ittri miġbura fuq l-istess naħa, immarkati b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx, u viżibbli minn barra.

A.   Identifikazzjoni

Isem u indirizz ta’ min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew mill-bgħit.

Dan it-tagħrif jista’ jinbidel:

għall-pakketti kollha bl-eċċezzjoni ta’ pakketti ppakkjati minn qabel, permezz tal-marka ta’ kodiċi maħruġa jew aċċettata uffiċjalment li tirrappreżenta lil min jippakkjahom u/jew minn jibgħathom, indikata b’rabta mill-qrib mar-referenza “Min jippakkja u/jew Min jibgħat” (jew abbrevjazzjonijiet ekwivalenti);

għal pakketti ppakkjati minn qabel biss, bl-isem u l-indirizz ta’ bejjiegħ stabbilit fl-Unjoni indikati b’rabta mill-qrib mal-avviż “Ippakkjat għal:” jew avviż ekwivalenti. F’dan il-każ, it-tikkettar għandu jinkludi wkoll kodiċi li tirrappreżenta lil min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew il-bgħit. Il-bejjiegħ għandu jagħti t-tagħrif kollu li l-entità ta’ spezzjoni tqis bħala meħtieġ skont it-tifsira ta’ din il-kodiċi.

B.   Natura tal-prodott

’Tuffieħ’ jekk il-kontenut ma jkunx viżibbli minn barra

Isem il-varjetà. Fil-każ ta’ taħlita ta’ tuffieħ ta’ varjetajiet distintivament differenti, l-ismijiet tal-varjetajiet differenti.

L-isem tal-varjetà jista’ jinbidel b’sinonimu. L-isem tal-mutant jew l-isem kummerċjali jista’ jingħata biss bħala addizzjoni tal-varjetà tas-sinonimu.

C.   Oriġini tal-prodott

Il-pajjiż tal-oriġini (7) u, b’mod fakultattiv, id-distrett fejn ikun tkabbar, jew isem il-post nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Fil-każ ta’ taħlita ta’ tuffieħ ta’ varjetajiet distintivament differenti ta’ oriġini differenti, l-indikazzjoni ta’ kull pajjiż tal-oriġini għandha tidher ħdejn isem il-varjetà kkonċernata.

D.   Speċifikazzjonijiet kummerċjali

Klassi

Daqs jew l-għadd ta’ unitajiet għall-frott ippakkjat f’ringieli u saffi.

Jekk l-identifikazzjoni hija skont id-daqs, din għandha tiġi espressa:

(a)

għall-prodotti suġġetti għar-regoli tal-uniformità, bħala dijametri minimi u massimi jew piż minimu u massimu;

(b)

għall-prodotti mhux suġġetti għar-regoli tal-uniformità, bħala d-dijametru jew il-piż tal-iżgħar frotta fil-pakkett segwit bi “u iktar” jew denominazzjoni ekwivalenti jew, fejn xieraq, segwiti bid-dijametru jew il-piż tal-akbar frotta fil-pakkett.

E.   Marka uffiċjali tal-kontroll (fakultattiva)

Il-pakketti m’għandhomx għalfejn ikollhom id-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu, meta jkun fihom pakketti għall-bejgħ li jkunu viżibbli b’mod ċar minn barra u kollha jkun fihom dawn id-dettalji. Dawn il-pakketti għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe indikazzjoni li tista’ toħloq diżgwid. Meta dawn il-pakketti jkunu fuq paliti, id-dettalji għandhom jingħataw f’avviż imqiegħed f’pożizzjoni ovvja fuq tal-inqas żewġ naħat tal-palit.

Appendiċi

Lista mhux eżawrjenti ta’ varjetajiet tat-tuffieħ

Frott ta’ varjetajiet li ma jiffurmawx parti mil-lista jridu jkunu kklassifikati skont il-karatteristiċi tal-varjetajiet tagħhom.

Varjetajiet

Mutant

Sinonimi

Grupp tal-kulur

Qoxra ħoxna u ħamra samranija

African Red

 

 

B

 

Akane

 

Tohoku 3

B

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

Aldas

 

 

B

 

Alice

 

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

C

 

Alro

 

 

B

 

Alwa

 

 

B

 

Amasya

 

 

B

 

Angold

 

 

C

 

Antej

 

Antei

B

 

Apollo

 

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

 

Arkansas No 18, A 18

C

 

Arlet

 

 

B

R

Aroma

 

 

C

 

Mutanti tal-Aroma eż:

 

C

 

Amorosa

 

C

 

Auksis

 

 

B

 

Beacon

 

 

A

 

Belfort

 

Pella

B

 

Belle de Boskoop

 

 

 

R

Mutanti tal-Belle de Boskoop eż.

 

 

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter

Boskoop

 

R

Belle fleur double

 

 

 

 

Belorrusskoje

Maļinovoje

 

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

C

 

Mutanti tal-Berlepsch eż.

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

 

Blushed Golden

 

 

 

 

Bogatir

 

Bogatyr

 

 

Bohemia

 

 

B

 

Braeburn

 

 

B

 

Mutanti tal-Braeburn eż.

 

B

 

Hidala

 

B

 

Joburn

 

B

 

Lochbuie Red Braeburn

 

B

 

Mahana Red

 

B

 

Mariri Red

 

B

 

Redfield

 

B

 

Royal Braeburn

 

B

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

 

Brettacher Sämling

 

 

 

 

Calville Groupe des

 

 

 

 

Cardinal

 

 

B

 

Carola

 

Kalco

C

 

Caudle

 

 

B

 

Charden

 

 

 

 

Charles Ross

 

 

 

 

Civni

 

 

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

A

 

Cortland

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox Orange

C

R

Mutanti tal-Cox's Orange Pippin eż.

 

C

R

Cherry Cox

 

C

R

Crimson Bramley

 

 

 

 

Cripps Pink

 

 

C

 

Mutanti tal-Cripps Pink eż:.

 

C

 

Pink Rose

 

C

 

Rosy Glow

 

C

 

Ruby Pink

 

C

 

Cripps Red

 

 

C* (8)

 

Dalinbel

 

 

B

R

Delblush

 

 

 

 

Delcorf

 

 

C

 

Mutanti tal-Delcorf eż.

 

C

 

Dalili

 

C

 

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

 

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

 

 

 

Delikates

 

 

B

 

Delor

 

 

C

 

Discovery

 

 

C

 

Doč Melbi

 

Doch Melbi

C

 

Dunn's Seedling

 

 

 

R

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

R

Elan

 

 

 

 

Elise

 

Red Delight

A

 

Ellison's orange

 

Ellison

C

 

Elstar

 

 

C

 

Mutanti tal-Elstar eż.

 

 

 

Bel-El

 

C

 

Daliest

 

C

 

Daliter

 

C

 

Elshof

 

C

 

Elstar Armhold

 

C

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

Goedhof

 

C

 

Red Elstar

 

C

 

Valstar

 

C

 

Empire

 

 

A

 

Falstaff

 

 

C

 

Fiesta

 

Red Pippin

C

 

Florina

 

 

B

 

Forele

 

 

B

 

Fortune

 

 

 

R

Fuji

 

 

B

 

Mutanti tal-Fuji eż.

 

B

 

Kiku

 

B

 

Gala

 

 

C

 

Mutanti tal-Gala eż.

 

C

 

Annaglo

 

C

 

Baigent

 

C

 

Galaxy

 

C

 

Mitchgala

 

C

 

Obrogala

 

C

 

Regala

 

C

 

Regal Prince

 

C

 

Tenroy

 

C

 

Garcia

 

 

 

 

Ginger Gold

 

 

 

 

Gloster

 

 

B

 

Goldbohemia

 

 

 

 

Golden Delicious

 

 

 

 

Mutanti tal-Golden Delicious eż.

 

 

 

Golden Russet

 

 

 

R

Golden Supreme

 

Gradigold, Golden Extreme

 

 

Goldrush

 

Coop 38

 

 

Goldstar

 

 

 

 

Granny Smith

 

 

 

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

 

Mutanti tal-Gravensteiner eż.

 

 

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

 

Greensleeves

 

 

 

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

R

Mutanti tal-Holsteiner Cox eż.

 

 

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

R

Honeycrisp

 

 

C

 

Honey gold

 

 

 

 

Horneburger

 

 

 

 

Howgate Wonder

 

Manga

 

 

Idared

 

 

B

 

Iedzēnu

 

 

B

 

Ilga

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

B

R

Iron

 

 

C

 

Isbranica

 

 

C

 

Jacob Fisher

 

 

 

 

Jacques Lebel

 

 

 

 

Jamba

 

 

C

 

James Grieve

 

 

 

 

Mutanti ta’ James Grieve eż.

 

 

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

 

Jarka

 

 

C

 

Jerseymac

 

 

B

 

Jester

 

 

 

 

Jonagold (9)

 

 

C

 

Mutanti tal-Jonagold eż.

 

C

 

Crowngold

 

C

 

Daligo

 

C

 

Daliguy

Jonasty

C

 

Dalijean

Jonamel

C

 

Decosta

 

C

 

Jomar

 

C

 

Jomured

Van de Poel

C

 

Jonabel

 

C

 

Jonabres

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

C

 

Jonagold 2000

Excel

C

 

Jonagored Supra

 

C

 

Jonaveld

 

C

 

King Jonagold

 

C

 

New Jonagold

Fukushima

C

 

Novajo

Veulemanns

C

 

Primo

 

C

 

Red Jonaprince

 

C

 

Romagold

Surkijn

C

 

Rubinstar

 

C

 

Schneica

Jonica

C

 

Wilmuta

 

C

 

Jonalord

 

 

C

 

Jonathan

 

 

B

 

Julia

 

 

B

 

Jupiter

 

 

 

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

 

Katja

 

Katy

B

 

Kent

 

 

 

R

Kidd's orange red

 

 

C

R

Kim

 

 

B

 

Koit

 

 

C

 

Koričnoje

Novoje

 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

 

Kovaļenkovskoje

 

Kovalenkovskoe

B

 

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

Kulikovskoje

 

 

B

 

Lady Williams

 

 

B

 

Lane's Prince Albert

 

 

 

 

Laxton's Superb

 

 

C

R

Ligol

 

 

B

 

Lobo

 

 

B

 

Lodel

 

 

A

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

Maigold

 

 

B

 

McIntosh

 

 

B

 

Meelis

 

 

B

 

Melba

 

 

C

 

Melodie

 

 

B

 

Melrose

 

 

C

 

Meridian

 

 

C

 

Moonglo

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

B

 

Mutsu

 

 

 

 

Noris

 

 

B

 

Normanda

 

 

C

 

Nueva Europa

 

 

C

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

Odin

 

 

B

 

Ontario

 

 

B

 

Orlik

 

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

Ozark Gold

 

 

 

 

Paula Red

 

 

B

 

Pero de Cirio

 

 

 

 

Piglos

 

 

B

 

Pikant

 

 

B

 

Pikkolo

 

 

C

 

Pilot

 

 

C

 

Pimona

 

 

C

 

Pinova

 

 

C

 

Pirella

 

 

B

 

Piros

 

 

C

 

Prima

 

 

B

 

Rafzubex

 

 

A

 

Rafzubin

 

 

C

 

Rajka

 

 

B

 

Rambour d'hiver

 

 

 

 

Rambour Franc

 

 

B

 

Reanda

 

 

B

 

Rebella

 

 

C

 

Red Delicious

 

 

A

 

Mutanti tar-Red Delicious eż.

 

A

 

Erovan

Early Red

One

A

 

Fortuna Delicious

 

A

 

Oregon

Oregon Spur Delicious

A

 

Otago

 

A

 

Red Chief

 

A

 

Red King

 

A

 

Red Spur

 

A

 

Red York

 

A

 

Richared

 

A

 

Royal Red

 

A

 

Shotwell Delicious

 

A

 

Stark Delicious

 

A

 

Starking

 

A

 

Starkrimson

 

A

 

Starkspur

 

A

 

Topred

 

A

 

Well Spur

 

A

 

Red Dougherty

 

 

A

 

Redkroft

 

 

A

 

Regal

 

 

A

 

Regina

 

 

B

 

Reglindis

 

 

C

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

C

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

Reinette d'Orléans

 

 

 

 

Reinette Blanche du Canada

 

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

 

R

Reinette de France

 

 

 

 

Reinette de Landsberg

 

 

 

 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette

 

R

Relinda

 

 

C

 

Remo

 

 

B

 

Renora

 

 

B

 

Resi

 

 

B

 

Resista

 

 

 

 

Retina

 

 

B

 

Rewena

 

 

B

 

Roja de Benejama

 

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome

B

 

Mutanti tar-Rome Beauty eż.

 

B

 

Red Rome

 

B

 

Rosana

 

 

B

 

Royal Beauty

 

 

A

 

Rubin (varjetà mnissla mill-kultivazzjoni Ċeka)

 

 

C

 

Rubin(imnissel mill-kultivazzjoni tal-Kazakistan)

 

 

B

 

Rubinola

 

 

B

 

Rudens Svītrainais

 

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst,Sügisjoonik, Syysjuovikas u bosta oħrajn

C

 

Saltanat

 

 

B

 

Sciearly

 

 

A

 

Scifresh

 

 

B

 

Sciglo

 

 

A

 

Sciray

 

GS48

A

 

Scired

 

 

A

R

Sciros

 

 

A

 

Selena

 

 

B

 

Shampion

 

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

 

 

 

Sinap Orlovskij

 

 

 

 

Snygold

 

Earlygold

 

 

Sommerregent

 

 

C

 

Spartan

 

 

A

 

Splendour

 

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

 

 

R

Stark's Earliest

 

 

C

 

Štaris

 

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

 

 

R

Summerred

 

 

B

 

Sügisdessert

 

 

C

 

Sunrise

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

R

Suntan

 

 

 

R

Sweet Caroline

 

 

C

 

Talvenauding

 

 

B

R

Tellisaare

 

 

B

 

Tiina

 

Tina

C

 

Topaz

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 

 

B

 

Vista Bella

 

Bellavista

B

 

Wealthy

 

 

B

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

York

 

 

B

 

Zarja Alatau

 

Zarya Alatau

 

 

Zailijskoje

 

Zailiyskoe

B

 

Žigulovskoje

 

Zhigulovskoe

C

 

PARTI 2:   STANDARD TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI GĦALL-FROTT TAĊ-ĊITRU

I.   DEFINIZZJONI TAL-PRODOTT

Dan l-istandard japplika għall-varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) ta frott ikklassifikat bħala “frott taċ-ċitru”, li jkun se jiġi fornut frisk lill-konsumatur, filwaqt li frott taċ-ċitru għall-ipproċessar industrijali qed jiġi eskluż.

lumi mkabbar mill-ispeċijiet tas-Citrus limon (L.) Burm. f.,

mandolin (Citrus reticulata Blanco), li jinkludi l-varjetà magħrufa bħala satsuma (Citrus unshiu Marcow), klementini (Citrus clementina hort. ex Tanaka), mandolin komuni (Citrus deliciosa Ten) u varjetà oħra ta’ mandolin (Citrus tangerina Tan) li jitkabbru minn dawn l-ispeċijiet u l-ibridi tagħhom,

larinġ imkabbar mill-ispeċi tas-Citrus sinensis (L.) Osbeck.

II.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-KWALITÀ

L-għan tal-istandard huwa li jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-kwalità għall-frott taċ-ċitru wara t-tħejjija u l-imballaġġ tiegħu.

A.   Rekwiżiti minimi

Fil-klassijiet kollha, suġġett għad-dispożizzjonijiet speċjali għal kull klassi u t-tolleranzi permessi, il-frott taċ-ċitru jrid ikun:

intatt,

ħieles mid-dbabar u/jew qtugħ imfejjaq b’mod estensiv,

f’kundizzjoni tajba; prodotti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux tajbin għall-konsum jiġu esklużi,

nadif, prattikament ħieles minn kwalunkwe materjal barrani viżibbli,

prattikament ħieles mid-dud,

ħieles minn ħsara kkawżata mid-dud li taffettwa l-laħam,

ħieles minn sinjali ta’ tikmix jew deidrazzjoni,

ħieles minn ħsara kkawżata minn temperatura baxxa jew ġlata,

ħieles minn indewwa esterna li mhix normali,

ħieles minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

L-iżvilupp u l-kundizzjoni tal-frott taċ-ċitru jridu jkunu tali li jippermettulu:

jiflaħ għat-trasport u l-immaniġġar, u

li jasal fid-destinazzjoni f’kundizzjoni sodisfaċenti.

B.   Rekwiżiti tal-maturità

Il-frott taċ-ċitru jrid ikun laħaq grad xieraq ta’ żvilupp u ta’ sajran, b’kunsiderazzjoni għall-kriterji xierqa għall-varjetà, iż-żmien tal-qtugħ u l-post tat-tkabbir.

Il-maturità taċ-ċitru hija ddefinita mill-parametri li ġejjin speċifikati għal kull speċi hawn taħt:

kontenut minimu ta’ meraq:

kontenut tat-total tas-solidi solubbli, jiġifieri l-kontenut minimu taz-zokkor

proporzjon minimu ta’ zokkor/aċidità (10),

kulur:

Il-grad tal-kulur għandu jkun tali li bi żvilupp normali, il-frott taċ-ċitru jilħaq il-kulur tipiku tal-varjetà fil-punt tad-destinazzjoni tiegħu.

 

Kontenut minimu tal-meraq

(perċentwal)

Kontenut minimu taz-zokkor

(°Brix)

Proporzjon minimu ta’ zokkor u aċidità

Kulur

Lumi

20

 

 

Irid ikun tipiku tal-varjetà. Frott ta’ kulur aħdar (iżda mhux aħdar skur) ikun permess sakemm jissodisfa r-rekwiżiti minimi għall-kontenut tal-meraq

Satsumas, klementini, u varjetajiet oħra ta’ mandolin u l-ibridi tagħhom

Satsumas

33

 

6.5:1

Irid ikun tipiku tal-varjetà tal-inqas fuq terz tal-wiċċ tal-frotta.

Klementini

40

 

7.0:1

Varjetajiet oħra ta’ mandolin u l-ibridi tagħhom

33

 

7.5:1

 

Larinġ

Larinġ tad-demm

30

 

6.5:1

Irid ikun tipiku tal-varjetà. Madankollu, frott ta’ kulur aħdar ċar li ma jkunx jaqbeż parti waħda minn kull ħamsa tat-total tal-erja tal-wiċċ ikun permess, sakemm jissodisfa r-rekwiżiti minimi għall-kontenut tal-meraq.

Larinġ imkabbar f’żoni b’temperaturi għoljin u b’kundizzjonijiet ta’ umdità relattivament għolja matul il-perjodu tal-iżvilupp, b’kulur aħdar li jaqbeż parti waħda minn kull ħamsa tat-total tal-erja tal-wiċċ, huwa permess sakemm jissodisfa r-rekwiżiti minimi għall-kontenut tal-meraq.

Grupp taż-żokra

33

 

6.5:1

Varjetajiet oħra

35

 

6.5:1

Mosambi, Sathgudi u Pacitan b’iktar minn parti waħda minn kull ħamsa tat-total tal-erja tal-wiċċ ta’ kulur aħdar.

33

 

 

Varjetajiet oħrajn b’iktar minn parti waħda minn kull ħamsa tat-total tal-erja tal-wiċċ ta’ kulur aħdar

45

 

 

Il-frott taċ-ċitru li jilħaq ir-rekwiżiti tal-maturità jista’ jieħu l-kulur karatteristiku tal-frott misjur (degreened). Dan it-trattament ikun permess biss jekk il-karatteristiċi naturali u organolettiċi l-oħra ma jkunux tbiddlu.

C.   Klassifika

Il-frott taċ-ċitru huwa klassifikat fi tlett klassijiet kif iddefiniti hawn taħt:

(i)   Klassi “Extra”

Il-frott taċ-ċitru f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità superjuri. Irid ikollu l-karatteristiċi tal-varjetà u/jew tip kummerċjali.

Irid ikun ħieles mid-difetti bl-eċċezzjoni ta’ difetti superfiċjali tassew żgħar, sakemm dawn ma jaffettwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett.

(ii)   Klassi I

Il-frott taċ-ċitru f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità tajba. Irid ikollu l-karatteristiċi tal-varjetà u/jew tip kummerċjali.

Id-difetti żgħar li ġejjin, madankollu, jistgħu jiġu permessi sakemm ma jaffettwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett:

difett żgħir fil-forma,

difetti żgħar fil-kulur, inkluż ħruq ħafif tax-xemx,

difetti żgħar li jiżviluppaw fil-qoxra, sakemm ma jaffettwawx il-laħam,

difetti żgħar fil-qoxra li jirriżultaw matul il-proċess l-iffurmar tal-frott, bħalma huma qxura kulur il-fidda, qoxra ħoxna u ħamra samranija jew ħsara mid-dud,

difetti żgħar li jkunu fiequ u li jkunu ġew ikkawżati mekkanikament bħal ħsara mis-silġ, mill-ħakk mal-frott l-ieħor jew ħsara mill-immaniġġar,

qlugħ ħafif jew parzjali tal-qoxra tal-frott kollu tal-grupp tal-mandolin.

(iii)   Klassi II

Din il-klassi tinkludi frott taċ-ċitru li ma jikkwalifikax għall-inklużjoni fl-ogħla klassijiet, iżda li jissodisfa r-rekwiżiti minimi msemmija hawn fuq.

Id-difetti li ġejjin jistgħu jiġu permessi, sakemm il-frott taċ-ċitru jżomm il-karatteristiċi essenzjali tiegħu rigward il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni:

difetti fil-forma,

difetti żgħar fil-kulur, inkluż ħruq tax-xemx,

difetti żgħar li jiżviluppaw fil-qoxra, sakemm ma jaffettwawx il-laħam,

difetti żgħar fil-qoxra li jirriżultaw matul il-proċess tal-iffurmar tal-frott, bħal qxura kulur il-fidda, qoxra ħoxna u ħamra samranija, jew ħsara mid-dud,

difetti żgħar li jkunu fiequ u li jkunu ġew ikkawżati mekkanikament bħal ħsara mis-silġ, mill-ħakk bejn il-frott jew ħsara mill-immaniġġar,

alterazzjonijiet superfiċjali fil-qoxra li jkunu fiequ,

qoxra raffa,

qlugħ ħafif jew parzjali tal-qoxra tal-larinġ u qlugħ parzjali tal-qoxra tal-frott kollu tal-grupp tal-mandolin.

III.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR ID-DAQS

Id-daqs huwa stabbilit jew skont id-dijametru massimu tas-sezzjoni ekwatorjali tal-frotta jew skont l-għadd.

A.   Daqs minimu

Il-daqsijiet minimi li ġejjin japplikaw:

Frott

Dijametru (mm)

Lumi

45

Satsumas, varjetajiet oħra ta’ mandolin u l-ibridi tagħhom

45

Klementini

35

Larinġ

53

B.   Uniformità

Il-frott taċ-ċitru jista’ jitkejjel skont waħda mill-alternattivi li ġejjin:

(a)

Sabiex tiġi żgurata uniformità fid-daqs, il-firxa tad-daqsijiet tal-prodotti fl-istess pakkett m’għandhiex taqbeż:

10 mm, jekk id-dijametru tal-iżgħar frotta (kif indikat fuq il-pakkett) ikun iżgħar minn 60 mm

15 mm, jekk id-dijametru tal-iżgħar frotta (kif indikat fuq il-pakkett) ikun daqs 60 mm jew akbar iżda iżgħar minn 80 mm

20 mm, jekk id-dijametru tal-iżgħar frotta (kif indikat fuq il-pakkett) ikun daqs 80 mm jew akbar iżda iżgħar minn 110 mm

m’hemmx limitu għad-differenza fid-dijametru għall-frott b’dijametru ta’ 110 mm jew akbar.

(b)

Meta jiġu applikati kodiċijiet għad-daqs, iridu jiġu rrispettati il-kodiċijiet u l-firxiet fit-tabelli li ġejjin:

 

Kodiċi tad-daqs

Dijametru (mm)

Lumi

0

79 - 90

1

72 - 83

2

68 - 78

3

63 - 72

4

58 - 67

5

53 - 62

6

48 - 57

7

45 - 52

Satsumas, varjetajiet oħra ta’ mandolin u l-ibridi tagħhom

1 - XXX

ta’ 78 jew iktar

1 - XX

67 - 78

1 jew 1 - X

63 - 74

2

58 - 69

3

54 - 64

4

50 - 60

5

46 - 56

6 (11)

43 - 52

7

41 - 48

8

39 - 46

9

37 - 44

10

35 - 42

Larinġ

0

92 – 110

1

87 – 100

2

84 – 96

3

81 – 92

4

77 – 88

5

73 – 84

6

70 – 80

7

67 – 76

8

64 – 73

9

62 – 70

10

60 – 68

11

58 – 66

12

56 – 63

13

53 – 60

L-uniformità fid-daqs tintlaħaq permezz tal-iskali ta’ daqs imsemmija hawn fuq, sakemm ma jingħadx mod ieħor, kif ġej:

Għall-frott fi bramel kbar u frott f’pakketti għall-bejgħ b’piż nett massimu ta’ 5 kg, id-differenza massima ma tridx taqbeż il-firxa miksuba permezz tal-ġbir fi tliet daqsijiet konsekuttivi fl-iskala tad-daqsijiet.

(c)

Għall-frott imkejjel skont l-għadd, id-differenza fid-daqs għandha tkun konsistenti ma’ (a).

IV.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IT-TOLLERANZI

Fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni, it-tolleranzi fir-rigward tal-kwalità u d-daqs għandhom jiġu permessi f’kull lott għall-prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi indikata.

A.   Tolleranzi għall-kwalità

(i)   Klassi “Extra”

Hija permessa tolleranza totali ta’ 5 %, skont l-għadd jew il-piż, ta’ frott taċ-ċitru li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda li jilħaq dawk tal-Klassi I. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, mhux aktar minn 0.5 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-Klassi II.

(ii)   Klassi I

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, ta’ frott taċ-ċitru li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-klassi iżda li jilħaq dawk tal-Klassi II. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, mhux aktar minn 1 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li la jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Klassi II u lanqas ir-rekwiżiti minimi, jew tal-prodotti mħassrin.

(iii)   Klassi II

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, tal-frott taċ-ċitru li la jissodisfa r-rekwiżiti tal-klassi u lanqas ir-rekwiżiti minimi. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, jistgħu jkunu mħassrin mhux iktar minn 2 % tat-total tal-prodotti.

B.   Tolleranzi għad-daqs

Għall-klassijiet kollha: hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, tal-frott taċ-ċitru ta’ daqs eżatt taħt u/jew fuq dak (jew dawk, fil-każ tal-kombinazzjoni ta’ tliet daqsijiet) imsemmija fuq il-pakketti.

F’kull każ, it-tolleranza ta’ 10 % tapplika biss għall-frott mhux iżgħar mill-valuri minimi li ġejjin:

Frott

Dijametru (mm)

Lumi

43

Satsumas, varjetajiet oħra ta’ mandolin u l-ibridi tagħhom

43

Klementini

34

Larinġ

50

V.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-PREŻENTAZZJONI

A.   Uniformità

Il-kontenut ta’ kull pakkett irid ikun uniformi u jkollu fih biss frott taċ-ċitru tal-istess oriġini, varjetà, jew tip kummerċjali, kwalità, u daqs, u b’mod apprezzabbli tal-istess grad ta’ sajran u żvilupp.

Barra minn hekk, fil-Klassi “Extra”, hija meħtieġa l-uniformità fil-kulur.

Madankollu, taħlita ta’ frott taċ-ċitru ta’ speċijiet distintivament differenti tista’ tkun ippakkjata flimkien f’pakkett għall-bejgħ, sakemm dawn ikunu uniformi fil-kwalità u, għal kull varjetà kkonċernata, fl-oriġini.

Madankollu, il-parti viżibbli tal-kontenut tal-pakkett trid tkun rappreżentattiva tal-kontenut kollu.

B.   Imballaġġ

Il-frott taċ-ċitru jrid ikun ippakkjat b’tali mod li l-prodott ikun protett kif xieraq.

Il-materjali użati ġewwa l-pakkett jridu jkunu nodfa u ta’ kwalità tali li tiġi evitata ħsara kemm fuq barra kif ukoll fuq ġewwa tal-prodotti. L-użu ta’ materjali, speċjalment karti jew timbri, li jkollhom l-ispeċifikazzjonijiet kummerċjali huwa permess biss jekk l-istampar jew it-tikkettar ikun sar b’linka jew kolla li mhumiex tossiċi.

It-tikketti mwaħħlin individwalment mal-prodott għandhom ikunu tali li meta jitneħħew, la jħallu traċċi viżibbli ta’ kolla u lanqas jikkaġunaw difetti fil-qoxra.

Jekk il-frott ikun imkebbeb, trid tintuża karta rqiqa, niexfa, ġdida jew mingħajr riħa (12).

L-użu ta’ kwalnunkwe sustanzi li għandhom tendenza li jimmodifikaw il-karatteristiċi naturali tal-frott taċ-ċitru, speċjalment it-togħma jew ir-riħa tiegħu (13), huwa pprojbit.

Il-pakketti jridu jkunu ħielsa minn kull materjal barrani ieħor. Għaldaqstant, il-preżentazzjoni ta’ fergħa ċkejkna (mhux tal-injam) bi ftit weraq ħodor imqabbdin magħha hija permessa.

VI.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-IMMARKAR

Kull pakkett irid juri d-dettalji li ġejjin b’ittri miġbura fuq l-istess naħa, immarkati b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx, u viżibbli minn barra.

A.   Identifikazzjoni

Isem u indirizz ta’ min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew mill-bgħit.

Dan it-tagħrif jista’ jinbidel:

għall-pakketti kollha bl-eċċezzjoni ta’ pakketti ppakkjati minn qabel, permezz tal-marka ta’ kodiċi maħruġa jew aċċettata uffiċjalment li tirrappreżenta lil min jippakkjahom u/jew minn jibgħathom, indikata b’rabta mill-qrib mar-referenza “Min jippakkja u/jew Min jibgħat” (jew abbrevjazzjonijiet ekwivalenti);

għal pakketti ppakkjati minn qabel biss, bl-isem u l-indirizz ta’ bejjiegħ stabbilit fl-Unjoni indikati b’rabta mill-qrib mal-avviż “Ippakkjat għal:” jew avviż ekwivalenti. F’dan il-każ, it-tikkettar għandu jinkludi wkoll kodiċi li tirrappreżenta lil min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew il-bgħit. Il-bejjiegħ għandu jagħti t-tagħrif kollu li l-entità ta’ spezzjoni tqis bħala meħtieġ skont it-tifsira ta’ din il-kodiċi.

B.   Natura tal-prodott

L-isem komuni tal-ispeċi jekk il-prodott ma jkunx viżibbli minn barra.

Isem il-varjetà, għal-larinġ,

Għall-grupp tal-mandolin:

Satsumas: “Satsumas” li tista’ tiġi segwita bil-varjetà

Klementini: “Klementini”, li tista’ tiġi segwita bil-varjetà u, fejn xieraq, jew bl-indikazzjoni “bla żerriegħa” għall-klementini bla żerriegħa (bla żerriegħa), klementini (1 sa 10 żerriegħa), jew klementini “biż-żerriegħa” fil-każ ta’ klementini li jkollom iktar minn għaxar (10) żerrigħat

Mandolin ieħor u l-ibridi tiegħu: isem il-varjetà.

“Taħlita ta’ frott taċ-ċitru” jew denominazzjoni ekwivalenti u ismijiet komuni tal-ispeċijiet differenti, fil-każ ta’ taħlita ta’ frott taċ-ċitru ta’ speċijiet distintivament differenti.

“Bla żerriegħa” (fakultattiva) (14)

C.   Oriġini tal-prodott

Il-pajjiż tal-oriġini (15) u, b’mod fakultattiv, id-distrett fejn ikun tkabbar, jew isem il-post nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Fil-każ ta’ taħlita ta’ frott taċ-ċitru ta’ speċijiet distintivament differenti ta’ oriġini differenti, l-indikazzjoni ta’ kull pajjiż tal-oriġini għandha tidher ħdejn isem il-varjetà kkonċernata.

D.   Speċifikazzjonijiet kummerċjali

Klassi.

Id-daqs espress bħala:

Daqsijiet minimi u massimi (f’mm) jew

Kodiċi/jiet tad-daqs segwiti, b’mod fakultattiv, bid-daqs minimu jew massimu jew bl-Għadd.

Meta jkunu użati, għandhom jissemmew l-aġent ta’ preservazzjoni jew sustanzi kimiċi oħra wara l-istadju tal-ħsad.

E.   Marka uffiċjali tal-kontroll (fakultattiva)

Il-pakketti m’għandhomx għalfejn ikollhom id-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu, meta jkun fihom pakketti għall-bejgħ li jkunu viżibbli b’mod ċar minn barra u kollha jkun fihom dawn id-dettalji. Dawn il-pakketti għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe indikazzjoni li tista’ toħloq diżgwid. Meta dawn il-pakketti jkunu fuq paliti, id-dettalji għandhom jingħataw f’avviż imqiegħed f’pożizzjoni ovvja fuq tal-inqas żewġ naħat tal-palit.

PARTI 3:   STANDARD TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI GĦALL-FROTT TAL-KIWI

I.   DEFINIZZJONI TAL-PRODOTT

Dan l-istandard japplika għall-frott tal-kiwi (magħruf ukoll bħala Actinidia jew kiwi) ta’ varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) li jkunu tkabbru mill-Actinidia chinensis (Planch.) u Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang u A.R. Ferguson), li jkun se jiġi fornut frisk lill-konsumatur, filwaqt li l-frott tal-kiwi għall-ipproċessar industrijali qed jiġi eskluż.

II.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-KWALITÀ

L-għan tal-istandard huwa li jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-kwalitá tal-frott tal-kiwi, wara t-tħejjija u l-imballaġġ tiegħu.

A.   Rekwiżiti minimi

Fil-klassijiet kollha, suġġett għad-disposizzjonijiet speċjali għal kull klassi u t-tolleranzi permessi, il-frott tal-kiwi jrid ikun:

intatt (iżda mingħajr pedunkulu),

f’kundizzjoni tajba; prodotti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux tajbin għall-konsum jiġu esklużi,

nadif, prattikament ħieles minn kwalunkwe materjal barrani viżibbli,

prattikament ħieles mid-dud,

ħieles minn ħsara kkawżata mid-dud li taffettwa l-laħam,

adegwatament sod; mhux artab, imkemmex jew mifqugħ bl-ilma,

iffurmat tajjeb, frott doppju/multiplu eskluż,

ħieles minn indewwa esterna li mhix normali,

ħieles minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

L-iżvilupp u l-kundizzjoni tal-frott tal-kiwi jridu jkunu tali li jippermettulu:

jiflaħ għat-trasport u l-immaniġġar, u

li jasal fid-destinazzjoni f’kundizzjoni sodisfaċenti.

B.   Rekwiżiti minimi tal-maturità

Il-frott tal-kiwi jrid ikun żviluppat biżżejjed u jidher li sar b’mod sodisfaċenti.

Sabiex jissodisfa dan ir-rekwiżit, meta jiġi ppakkjat il-frott irid ikun laħaq grad ta’ sajran ta’ tal-inqas 6.2° Brix jew medja ta kontenut ta’ materja xotta ta’ 15 % li għandha twassal għal 9.5° Brix meta jidħol fil-katina tad-distribuzzjoni.

C.   Klassifika

Il-frott tal-kiwi huwa kklassifikat fi tliet klassijiet kif iddefiniti hawn taħt.

(i)   Klassi “Extra”

Il-frott tal-kiwi f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità superjuri. Irid ikun karatteristiku tal-varjetà.

Irid ikun sod u l-laħam irid ikun f’kundizzjoni tajba għalkollox.

Irid ikun ħieles mid-difetti bl-eċċezzjoni ta’ difetti superfiċjali tassew żgħar, sakemm dawn ma jaffetwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett.

Il-proporzjon tad-dijametru minimu/massimu tal-frott imkejjel fis-sezzjoni ekwatorjali jrid ikun 0.8 jew akbar.

(ii)   Klassi I

Il-frott tal-kiwi f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità tajba. Irid ikun karatteristiku tal-varjetà.

Irid ikun sod u l-laħam irid ikun f’kundizzjoni tajba għalkollox.

Id-difetti żgħar li ġejjin, madankollu, jistgħu jiġu permessi sakemm ma jaffettwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett:

difett żgħir fil-forma (iżda mingħajr nefħiet jew deformazzjonijiet),

difetti żgħar fil-kulur,

difetti żgħar fil-qoxra, sakemm it-total tal-erja affettwata ma taqbiżx 1 ċm2,

“Hayward mark” żgħira qisha linja lonġitudinali u mhux imqabbża ’l barra.‧

Il-proporzjon tad-dijametru minimu/massimu tal-frott imkejjel fis-sezzjoni ekwatorjali jrid ikun 0.7 jew akbar.

(iii)   Klassi II

Din il-klassi tinkludi frott tal-kiwi li ma jikkwalifikax għall-inklużjoni fil-klassijiet ogħla, iżda li jissodisfa r-rekwiżiti minimi msemmija hawn fuq.

Il-frott irid ikun raġonevolment sod u l-laħam m’għandu juri l-ebda difetti serji.

Id-difetti li ġejjin jistgħu jiġu permessi sakemm il-frott tal-kiwi jżomm il-karatteristiċi essenzjali tiegħu rigward il-kwalità, iż-żamma tal-kwalità u l-preżentazzjoni:

difetti fil-forma,

difetti fil-kulur,

difetti fil-qoxra, bħal qtugħ żgħir imfejjaq jew tessut mibrux/immarkat, sakemm it-total tal-erja affettwata ma taqbiżx iż-2 ċm2,

għadd ta’ “Hayward marks” li jidhru ħafna iktar u kemxejn imqabbżin ’il barra,

dbabar ħfief.

III.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR ID-DAQS

Id-daqs huwa stabbilit skont il-piż tal-frott.

Il-piż minimu għall-Klassi “Extra” huwa ta’ 90 gm, għall-Klassi I huwa ta’ 70 gm u għall-Klassi II huwa ta’ 65 gm.

Sabiex tiġi żgurata uniformità fid-daqs, il-firxa tad-daqsijiet tal-prodotti fl-istess pakkett m’għandhiex taqbeż:

10 gm għall-frott b’piż sa 85 gm,

15 gm għall-frott b’piż bejn 85 gm u 120 gm,

20 gm għall-frott b’piż bejn 120 gm u 150 gm,

40 gm għall-frott b’piż ta’ 150 gm jew aktar,

IV.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IT-TOLLERANZI

Fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni, it-tolleranzi fir-rigward tal-kwalità u d-daqs għandhom jiġu permessi f’kull lott għall-prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi indikata.

A.   Tolleranzi għall-kwalità

(i)   Klassi “Extra”

Hija permessa tolleranza totali ta’ 5 %, skont l-għadd jew il-piż, tal-frott tal-kiwi li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda li jilħaq dawk tal-Klassi I. Fi limitu ta’ din it-tolleranza mhux aktar minn 0.5 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-Klassi II.

(ii)   Klassi I

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, ta’ frott tal-kiwi li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-klassi iżda li jilħaq dawk tal-Klassi II. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, mhux aktar minn 1 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li la jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Klassi II u lanqas ir-rekwiżiti minimi, jew tal-prodotti mħassrin.

(iii)   Klassi II

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd jew il-piż, tal-frott tal-kiwi li la jissodisfa r-rekwiżiti tal-klassi u lanqas ir-rekwiżiti minimi. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, jistgħu jkunu mħassrin mhux iktar minn 2 % tat-total tal-prodotti.

B.   Tolleranzi għad-daqs

Għall-klassijiet kollha: hija permessa tolleranza totali ta’ 10 % skont l-għadd jew il-piż tal-frott tal-kiwi li ma jissodisfax ir-rekwiżiti fir-rigward tad-daqsijiet.

Madankollu, il-frott tal-kiwi ma jridx ikun ta’ piż inqas minn 85 gm għall-Klassi “Extra”, 67 gm għall-Klassi I u 62 gm għall-Klassi II.

V.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-PREŻENTAZZJONI

A.   Uniformità

Il-kontenut ta’ kull pakkett irid ikun uniformi u jkun fih biss frott tal-kiwi tal-istess oriġini, varjetà, kwalità u daqs.

Il-parti viżibbli tal-kontenut tal-pakkett trid tkun rappreżentattiva tal-kontenut kollu.

B.   Imballaġġ

Il-frott tal-kiwi jrid ikun ippakkjat b’tali mod li l-prodott ikun protett kif xieraq.

Il-materjali użati ġewwa l-pakkett iridu jkunu nodfa u ta’ kwalità tali li tiġi evitata ħsara kemm fuq barra kif ukoll fuq ġewwa tal-prodotti. L-użu ta’ materjali, speċjalment karti jew timbri, li jkollhom l-ispeċifikazzjonijiet kummerċjali huwa permess biss jekk l-istampar jew it-tikkettar ikun sar b’linka jew kolla li mhumiex tossiċi.

It-tikketti mwaħħlin individwalment mal-prodott għandhom ikunu tali li meta jitneħħew, la jħallu traċċi viżibbli ta’ kolla u lanqas jikkaġunaw difetti fil-qoxra.

Il-pakketti jridu jkunu ħielsa minn kull materjal barrani ieħor.

VI.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-IMMARKAR

Kull pakkett irid juri d-dettalji li ġejjin b’ittri miġbura fuq l-istess naħa, immarkati b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx, u viżibbli minn barra:

A.   Identifikazzjoni

Isem u indirizz ta’ min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew mill-bgħit.

Dan it-tagħrif jista’ jinbidel:

għall-pakketti kollha bl-eċċezzjoni ta’ pakketti ppakkjati minn qabel, permezz tal-marka ta’ kodiċi maħruġa jew aċċettata uffiċjalment li tirrappreżenta lil min jippakkjahom u/jew minn jibgħathom, indikata b’rabta mill-qrib mar-referenza “Min jippakkja u/jew Min jibgħat” (jew abbrevjazzjonijiet ekwivalenti);

għal pakketti ppakkjati minn qabel biss, bl-isem u l-indirizz ta’ bejjiegħ“stabbilit fl-Unjoni indikati b’rabta mill-qrib mal-avviż Ippakkjat għal:” jew avviż ekwivalenti. F’dan il-każ, it-tikkettar għandu jinkludi wkoll kodiċi li tirrappreżenta lil min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew mill-bgħit. Il-bejjiegħ għandu jagħti t-tagħrif kollu li l-entità ta’ spezzjoni tqis bħala meħtieġ skont it-tifsira ta’ din il-kodiċi.

B.   Natura tal-prodott

“Frott tal-kiwi” u/jew “Actinidia”, fejn il-kontenut ma jkunx viżibbli minn barra,

Isem il-varjetà (fakultattiv).

C.   Oriġini tal-prodott

Il-pajjiż tal-oriġini (16) u, b’mod fakultattiv, id-distrett fejn ikun tkabbar, jew isem il-post nazzjonali, reġjonali jew lokali.

D.   Speċifikazzjonijiet kummerċjali

Klassi.

Daqs espress bil-piż minimu u massimu tal-frott,

Għadd ta’ frottiet (fakultattiv).

E.   Marka uffiċjali tal-kontroll (fakultattiva)

Il-pakketti m’għandhomx għalfejn ikollhom id-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu, meta jkun fihom pakketti għall-bejgħ li jkunu viżibbli b’mod ċar minn barra u kollha jkun fihom dawn id-dettalji. Dawn il-pakketti għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe indikazzjoni li tista’ toħloq diżgwid. Meta dawn il-pakketti jkunu fuq paliti, id-dettalji għandhom jingħataw f’avviż imqiegħed f’pożizzjoni ovvja fuq tal-anqas żewġ naħat tal-palit.

PARTI 4:   STANDARD TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI GĦALL-ĦASS, INDIVJA BIL-WERAQ MIBRUM U INDIVJA BIL-WERAQ WIESA’(BATAVIAN)

I.   DEFINIZZJONI TAL-PRODOTT

Dan l-istandard japplika għal:

ħass ta’ varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) li jkunu tkabbru minn:

Lactuca sativa var. capitata L. (ħass (ikkaboċċjat) inkluż ħass tat-tip “Cripshead” u “Iceberg”),

Lactuca sativa var. longifolia Lam. (ħass Cos jew Romaine),

Lactuca sativa var. crispa L. (ħass tal-weraq),

inkroċji ta’ dawn il-varjetajiet u

indivja bil-weraq mibrum ta’ varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) li jkunu tkabbru mis-Cichorium endivia var. crispum Lam. u

indivja bil-weraq wiesa’ (Batavian) indivja (escaroles) ta’ varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) li jkunu tkabbru mis-Cichorium endivia var. latifolium Lam.,

li jkun se jiġi fornuti friski lill-konsumatur.

Dan l-istandard ma japplikax għall-prodotti maħsuba għall-ipproċessar industrijali, prodotti ppreżentati werqa werqa, ħass bl-għeruq jew ħass fil-qsari.

II.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-KWALITÀ

L-għan tal-istandard huwa li jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-kwalità tal-prodotti, wara t-tħejjija u l-imballaġġ tagħhom.

A.   Rekwiżiti minimi

Fil-klassijiet kollha, suġġett għad-dispożizzjonijiet speċjali għal kull klassi u t-tolleranzi permessi, il-prodott irid ikun:

intatt,

f’kundizzjoni tajba; prodotti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux tajbin għall-konsum jiġu esklużi,

nadif u mirqum, jiġifieri prattikament ħieles mill-ħamrija kollha jew kull mezz ieħor ta’ tkabbir u ħieles minn kull materja barranija viżibbli,

frisk fid-dehra,

prattikament ħieles mid-dud,

prattikament ħielsa minn ħsara kkawżata mid-dud,

minfuħ,

mhux fi stat li jkun qed jagħmel iż-żerriegħa

ħieles minn indewwa esterna li mhix normali,

ħieles minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

Fil-każ tal-ħass, huwa permess telf ta’ lewn fl-aħmar, ikkaġunat minn temperatura baxxa matul it-tkabbir, sakemm ma jaffettwax b’mod serju d-dehra tal-prodott.

L-għeruq iridu jiġu maqtugħa qrib il-bażi tal-weraq ta’ barra u l-qatgħa għandha tkun pulita.

Il-prodotti jridu jkunu ta’ żvilupp normali. L-iżvilupp u l-kundizzjoni tal-prodott jridu jkunu tali li jippermettulu:

jiflaħ għat-trasport u l-immaniġġar, u

li jasal fid-destinazzjoni f’kundizzjoni sodisfaċenti.

B.   Klassifika

Il-prodott huwa kklassifikat f’żewġ klassijiet kif iddefiniti hawn taħt:

(i)   Klassi I

Il-prodott f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità tajba. Irid ikollu l-karatteristiċi tal-varjetà u/jew tip kummerċjali.

Il-prodott irid ikun ukoll:

iffurmati tajjeb,

sod, filwaqt li jitqiesu l-metodi ta’ kultivazzjoni u t-tip tal-prodott,

ħieles minn ħsara jew deterjorament li ma jħalluhx tajjeb għall-ikel,

ħieles minn ħsara mill-ġlata.

Il-ħass ikkaboċċjat irid ikollu qalba waħda ffurmata sewwa. Madankollu, fil-każ ta’ ħass ikkaboċċjat li jitkabbar taħt għata, il-qalba tista’ tkun żgħira.

Il-ħass Cos irid ikollu qalba, li tista’ tkun żgħira.

Il-qalba tal-indivja bil-weraq mibrum u tal-indivja bil-weraq wiesa’ (Batavian) trid tkun ta’ kulur isfar.

(ii)   Klassi II

Din il-klassi tinkludi prodotti li ma jikkwalifikawx għall-inklużjoni fil-Klassi I, iżda li jissoddisfaw ir-rekwiżiti minimi msemmija hawn fuq.

Il-prodotti jridu jkunu:

raġonevolment iffurmati sew,

ħielsa minn ħsara u deterjorament li jistgħu, b’mod serju ma ma jħalluhx tajjeb għall-ikel.

Id-difetti li ġejjin, jistgħu jiġu permessi sakemm il-prodotti jżommu l-karatteristiċi essenzjali tagħhom fejn jidħlu l-kwalità, iż-żamma tal-kwalità u l-preżentazzjoni:

telf ħafif mill-kulur,

ħsara ħafifa kkważata mid-dud.

Il-ħass ikkaboċċjat irid ikollu qalba, li tista’ tkun żgħira. Madankollu, fil-każ ta’ ħass ikkaboċċjat li jitkabbar taħt għata, huwa permess in-nuqqas ta’ qalba.

Il-ħass Cos jista’ ma jkollux qalba.

III.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR ID-DAQS

Id-daqs huwa stabbilit skont il-piż ta’ unità waħda.

Sabiex tiġi żgurata uniformità fid-daqs, il-firxa tad-daqsijiet tal-prodotti fl-istess pakkett m’għandhiex taqbeż:

(a)   Ħass

40 gm meta l-eħfef unità jkollha piż ta’ inqas minn150 gm kull unità,

100 gm meta l-eħfef unità jkollha piż ta’ bejn 150 gm u 300 gm kull unità,

150 gm meta l-eħfef unità jkollha piż ta’ bejn 300 gm u 450 gm kull unità,

300 gm meta l-eħfef unità jkollha piż ta’ aktar minn 450 gm kull unità.

(b)   Indivja bil-weraq mibrum u bil-weraq wiesa’ (Batavian)

300 gm.

IV.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IT-TOLLERANZI

Fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni, it-tolleranzi fir-rigward tal-kwalità u d-daqs għandhom jiġu permessi f’kull lott għall-prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi indikata.

A.   Tolleranzi għall-kwalità

(i)   Klassi I

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd tal-unitajiet, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda li jilħqu dawk tal-Klassi II. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, mhux aktar minn 1 % tat-total jista’ jikkonsisti fi prodotti li la jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Klassi II u lanqas ir-rekwiżiti minimi, jew tal-prodotti mħassrin.

(ii)   Klassi II

Hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd tal-unitajiet, li ma jissodisfawx la r-rekwiżiti tal-klassi u lanqas ir-rekwiżiti minimi. Fil-limitu ta’ din it-tolleranza, jistgħu jkunu mħassrin mhux iktar minn 2 % tat-total tal-prodotti.

B.   Tolleranzi għad-daqs

Għall-klassijiet kollha: hija permessa tolleranza totali ta’ 10 %, skont l-għadd, ta’ prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti fir-rigward tad-daqsijiet.

V.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-PREŻENTAZZJONI

A.   Uniformità

Il-kontenut ta’ kull pakkett irid ikun uniformi u jkun fih biss prodotti tal-istess oriġini, varjetà jew tip kummerċjali, kwalità u daqs.

Madankollu, taħlita ta’ ħass u/jew indivja ta’ varjetajiet, tipi kummerċjali u/jew kuluri distintivament differenti tista’ tkun ippakkjata flimkien f’pakkett għall-bejgħ, sakemm dawn ikunu uniformi fil-kwalità u, għal kull varjetà kkonċernata, fl-oriġini.

Il-parti viżibbli tal-kontenut tal-pakkett trid tkun rappreżentattiva tal-kontenut kollu.

B.   Imballaġġ

Il-prodotti jridu jiġu ppakkjati b’mod li jkunu protetti kif xieraq. Jridu jkunu ppakkjati b’mod raġonevoli li jqis id-daqs u t-tip tal-imballaġġ, mingħajr spazji vojta jew tgħaffiġ.

Il-materjali użati ġewwa l-pakkett iridu jkunu nodfa u ta’ kwalità tali li tiġi evitata ħsara kemm fuq barra kif ukoll fuq ġewwa tal-prodotti. L-użu ta’ materjali, speċjalment karti jew timbri, li jkollhom l-ispeċifikazzjonijiet kummerċjali huwa permess biss jekk l-istampar jew it-tikkettar ikun sar b’linka jew kolla li mhumiex tossiċi.

Il-pakketti jridu jkunu ħielsa minn kull materjal barrani ieħor.

VI.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-IMMARKAR

Kull pakkett irid juri d-dettalji li ġejjin b’ittri miġbura fuq l-istess naħa, immarkati b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx, u viżibbli minn barra.

A.   Identifikazzjoni

Isem u indirizz ta’ min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew mill-bgħit.

Dan it-tagħrif jista’ jinbidel:

għall-pakketti kollha bl-eċċezzjoni ta’ pakketti ppakkjati minn qabel, permezz tal-marka ta’ kodiċi maħruġa jew aċċettata uffiċjalment li tirrappreżenta lil min jippakkjahom u/jew minn jibgħathom, indikata b’rabta mill-qrib mar-referenza “Min jippakkja u/jew Min jibgħat” (jew abbrevjazzjonijiet ekwivalenti);

għal pakketti ppakkjati minn qabel biss, bl-isem u l-indirizz ta’ bejjiegħ stabbilit fl-Unjoni indikati b’rabta mill-qrib mal-avviż “Ippakkjat għal:” jew avviż ekwivalenti. F’dan il-każ, it-tikkettar għandu jinkludi wkoll kodiċi li tirrappreżenta lil min hu responsabbli mill-ippakkjar u/jew mill-bgħit. Il-bejjiegħ għandu jagħti t-tagħrif kollu li l-entità ta’ spezzjoni tqis bħala meħtieġ skont it-tifsira ta’ din il-kodiċi.

B.   Natura tal-prodott

“Ħass”, “ħass butterhead”, “batavia”, “ħass crisphead (Iceberg)”, “ħass Cos”, “ħass tal-weraq” (jew, pereżempju u jekk xieraq, “Oak Leaf”, “Lollo bionda”, “Lollo rossa”), “indivja bil-weraq mibrum” jew “indivja bil-weraq wiesa’ (Batavian)” jew denominazzjoni ekwivalenti jekk il-kontenut ma jkunx viżibbli minn barra

“Little gem” jew denominazzjoni ekwivalenti fejn xieraq.

“Imkabbar taħt għata” jew denominazzjoni ekwivalenti fejn xieraq.

Isem il-varjetà (fakultattiv).

“Taħlita ta’ ħass/indivja”, jew denominazzjoni ekwivalenti fil-każ ta’ taħlita ta’ ħass u/jew indivja ta’ varjetajiet, tipi kummerċjali u/jew kuluri distintivament differenti. Jekk il-prodotti ma jkunux viżibbli minn barra, il-varjetjajiet, it-tipi kummerċjali u/jew il kuluri u l-kwantità ta’ kull pakkett iridu jkunu indikati.

C.   Oriġini tal-prodott

Il-pajjiż tal-oriġini (17) u, b’mod fakultattiv, id-distrett fejn ikun tkabbar, jew isem il-post nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Fil-każ ta’ taħlita ta’ ħass u/jew indivja ta’ varjetajiet, tipi kummerċjali u/jew kuluri ta’ prodotti minn oriġini differenti, l-indikazzjoni ta’ kull pajjiż tal-oriġini għandha tidher ħdejn l-isem tal-varjetà, tat-tipi kummerċjali u/jew tal-kulur ikkonċernati.

D.   Speċifikazzjonijiet kummerċjali

Klassi

Daqs, espress skont il-piż minimu għal kull unità jew l-għadd ta’ unitajiet

E.   Marka uffiċjali tal-kontroll (fakultattiva)

Il-pakketti m’għandhomx għalfejn ikollhom id-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu, meta jkun fihom pakketti għall-bejgħ li jkunu viżibbli b’mod ċar minn barra u kollha jkun fihom dawn id-dettalji. Dawn il-pakketti għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe indikazzjoni li tista’ toħloq diżgwid. Meta dawn il-pakketti jkunu fuq paliti, id-dettalji għandhom jingħataw f’avviż imqiegħed f’pożizzjoni ovvja fuq tal-anqas żewġ naħat tal-palit.

PARTI 5:   STANDARD TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI GĦALL-ĦAWĦ U N-NUĊIPRISK

I.   DEFINIZZJONI TAL-PRODOTT

Dan l-istandard japplika għall-ħawħ u n-nuċiprisk minn varjetajiet (varjetajiet imnissla mill-kultivazzjoni) li jkunu tkabbru mill-Prunus persica Sieb. u Zucc., li jkun se jiġi fornut friski lill-konsumatur, filwaqt li l-ħawħ u n-nuċiprisk għall-ipproċessar industrijali qed jiġi eskluż.

II.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-KWALITÀ

L-għan tal-istandard hu li jiddefinixxi r-rekwiżiti ta’ kwalità tal-ħawħ u n-nuċiprisk, wara t-tħejjija u l-imballaġġ tiegħu.

A.   Rekwiżiti minimi

Fil-klassijiet kollha, suġġett għad-dispożizzjonijiet speċjali għal kull klassi u t-tolleranzi permessi, il-ħawħ u n-nuċipresk irid ikun:

intatt,

f’kundizzjoni tajba; prodotti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux tajbin għall-konsum jiġu esklużi,

nadif, prattikament ħieles minn kwalunkwe materjal barrani viżibbli,

prattikament ħieles mid-dud,

ħieles minn ħsara kkawżata mid-dud li taffettwa l-laħam,

ma jkunx maqsum fil-ħofra ta’ maz-zokk

ħieles minn indewwa esterna li mhix normali,

ħieles minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

L-iżvilupp u l-istat tal-ħawħ u n-nuċipresk jridu jkunu tali li jippermettulu:

jiflaħ għat-trasport u l-immaniġġar, u

li jasal fid-destinazzjoni f’kundizzjoni sodisfaċenti.

B.   Rekwiżiti tal-maturità

Il-frott irid ikun żviluppat biżżejjed u jidher li sar b’mod sodisfaċenti. L-indiċi refrattometriku minimu tal-laħam għandu jkun ta’ 8° Brix jew iktar

C.   Klassifika

Il-ħawħ u n-nuċiprisk huma kklassifikati fi tliet klassijiet kif iddefiniti hawn taħt:

(i)   Klassi “Extra”

Il-ħawħ u n-nuċiprisk f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità superjuri. Irid ikun karatteristiku tal-varjetà.

Il-laħam irid ikun f’kundizzjoni tajba għalkollox.

Irid ikun ħieles mid-difetti bl-eċċezzjoni ta’ difetti superfiċjali tassew żgħar, sakemm dawn ma jaffetwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni fil-pakkett.

(ii)   Klassi I

Il-ħawħ u n-nuċiprisk f’din il-klassi jrid ikun ta’ kwalità tajba. Irid ikun karatteristiku tal-varjetà. Il-laħam irid ikun f’kundizzjoni tajba għalkollox.

Id-difetti żgħar li ġejjin, madankollu, jistgħu jiġu permessi sakemm dawn ma jaffettwawx id-dehra ġenerali tal-prodott, il-kwalità, iż-żamma tal-kwalità u l-preżentazzjoni fil-pakkett:

difett żgħir fil-forma,

difett żgħir fl-iżvilupp,

difetti żgħar fil-kulur,

marki ħfief ikkawżati minn pressjoni li ma jaqbżux 1 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ,

difetti żgħar fil-qoxra li ma jridux ikunu akbar minn:

1.5 ċm fit-tul għal difetti ta’ forma tawwalija

1 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ għal difetti oħra.

(iii)   Klassi II

Din il-klassi tinkludi l-ħawħ u n-nuċiprisk li ma jikkwalifikax għall-inklużjoni fil-klassijiet ogħla, iżda li jissodisfa r-rekwiżiti minimi msemmija hawn fuq.

Il-laħam irid ikun ħieles minn difetti kbar. Id-difetti fil-qoxra li ġejjin jistgħu jiġu permessi d-difetti sakemm il-ħawħ u n-nuċiprisk iżomm il-karatteristiċi essenzjali tiegħu rigward il-kwalità, il-kwalità taż-żamma u l-preżentazzjoni:

difetti fil-forma,

difetti fl-iżvilupp, li jinkludu għadam maqsum, sakemm il-frott ikun magħluq u l-laħam ikun f’kundizzjoni tajba,

difetti fil-kulur,

dbabar li jistgħu ikunu tilfu kemxejn il-kulur u li ma jaqbżux 2 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ,

difetti fil-qoxra ma jridux ikunu akbar minn:

2.5 ċm fit-tul għal difetti ta’ forma tawwalija,

2 ċm2 tat-total tal-erja tal-wiċċ għal difetti oħra.

III.   DISPOŻIZZJONIJIET DWAR ID-DAQS

Id-daqs huwa stabbilit skont id-dijametru massimu tas-sezzjoni ekwatorjali, skont il-piż, jew skont l-għadd.

Il-daqs minimu għandu jkun:

56 mm jew 85 gm għall-Klassi “Extra”,

51 mm jew 65 gm fil-Klassijiet I u II (jekk jiġi mkejjel).

Madankollu, frott li huwa iżgħar minn 56 mm jew 85 gm ma jiġix ikkumerċjalizzat fil-perjodu bejn l-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Ottubru (emisferu tat-Tramuntana) u mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April (emisferu ta’ Nofsinhar).

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin huma fakultattivi għall-Klassi II.

Sabiex tiġi żgurata uniformità fid-daqs, il-firxa tad-daqsijiet tal-prodotti fl-istess pakkett m’għandhiex taqbeż:

(a)

Għall-frott imkejjel skont id-dijametru:

5 mm għall-frott ta’ inqas minn 70 mm,

10 mm għall-frott ta’ 70 mm u iktar.

(b)

Għall-frott imkejjel skont il-piż:

30 gm għall-frott ta’ inqas minn 180 gm,

80 gm għall-frott ta’ 180 gm u iktar.

(c)

Għall-frott li jitkejjel skont l-għadd, id-differenza fid-daqs għandha tkun konsistenti ma’ (a) jew (b).

Jekk jiġu applikati kodiċijiet għad-daqs, għandhom jiġu rrispettati dawn tat-tabella ta’ hawn taħt.

 

kodiċi

dijametru

piż

minn

sa

minn

sa

(mm)

(mm)

(gm)

(gm)

1

D

51

56

65

85

2

C