ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.153.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 153

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
11 ta' Ġunju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 541/2011 tal-1 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tas-sustanzi attivi approvati ( 1 )

187

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 542/2011 tal-1 ta' Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-lista ta’ sustanzi attivi approvati biex tkun ikkunsidrata d-Direttiva 2011/58/UE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tiġġedded l-inklużjoni tal-karbendażim bħala sustanza attiva ( 1 )

189

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/328/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta’ Ġunju 2011 dwar l-esklużjoni ta’ flurprimidol fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE (notifikata bid-dokument numru C(2011) 3733)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta’ Ġunju 2011 li tikkonċerna n-noninklużjoni tad-dikloran fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata bid-dokument numru C(2011) 3731)  ( 1 )

194

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

11.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 153/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 540/2011

tal-25 ta’ Mejju 2011

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod parikolari l-Artikolu 78(3) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (2), għandhom jitqiesu li ġew approvati skont dak ir-Regolament.

(2)

Għaldaqstant, sabiex jiġi implimentat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jinħtieġ li jiġi adottat Regolament li jkun fih il-lista ta’ sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE fil-waqt tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament,

(3)

F’dan il-kuntest wieħed għandu jżomm f’moħħu li, b’konsegwenza tal-Artikolu 83 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 li ħassar id-Direttiva 91/414/KEE, id-Direttivi li kienu jinkludu s-sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ma għadhomx validi safejn jemendaw dik id-Direttiva. Madankollu, id-dispożizzjonijiet awtonomi ta’ dawn id-Direttivi jibqgħu japplikaw,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sustanzi attivi, kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, għandhom jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-14 ta’ Ġunju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANNESS

SUSTANZI ATTIVI APPROVATI GĦALL-UŻU FI PRODOTTI LI JIPPROTEĠU L-PJANTI

Id-dispożizzjonijiet ġenerali li japplikaw għas-sustanzi kollha elenkati f’dan l-Anness:

għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għar-rigward ta’ kull sustanza, il-konklużjonijiet fir-rapport ta’ reviżjoni dwarha, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, għandhom jiġu meqjusa;

L-Istati Membri għandhom iżommu disponibbli r-rapporti kollha ta’ reviżjoni (minbarra informazzjoni kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009) għal konsultazzjoni ma’ kull parti interessata jew għandhom ipoġġuhom għad-dispożizzjoni tagħha fuq talba speċifika.

Numru

Isem komuni, numri ta’ identifikazzjoni

Isem IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

1

Imazalil

Nru CAS 73790-28-0, 35554-44-0

Nru CIPAC 335

(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidażol jew (+)-allyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidażol-1-ylethyl ether

975  g/kg

1 ta’ Jannar 1999

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-użi li ġejjin, japplikaw il-kundizzjonijiet partikolari li ġejjin:

trattamenti għal wara l-ħsad tal-frott, ħaxix u patata jistgħu jiġu awtorizzati biss meta tkun disponibbli sistema ta’ dekontaminazzjoni xierqa jew meta l-valutazzjoni tar-riskju tkun uriet lill-Istat Membru li jkun se jawtorizza li l-approvazzjoni tas-soluzzjoni ta’ trattament ma għandhiex riskju inaċċettabbli għall-ambjent u b’mod partikolari għall-organiżmi akkwatiċi,

trattament għal wara l-ħsad tal-patata jista’ jiġi awtorizzat biss meta l-valutazzjoni tar-riskju tkun uriet lill-Istat Membru li jkun se jawtorizza li l-approvazzjoni tal-iskart tal-ipproċessar minn patata trattata ma għandux riskju inaċċettabbli għall-organiżmi akkwatiċi,

l-użu fuq il-weraq barra jista’ jiġi awtorizzat biss meta l-valutazzjoni tar-riskju tkun uriet lill-Istat Membru li jkun se jawtorizza li l-użu ma għandux effetti inaċċettabbli fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: il-11 ta’ Lulju 1997.

2

Azoxystrobin

Nru CAS 131860-33-8

Nru CIPAC 571

Metile (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate

930 g/kg (Z isomer max. 25 g/kg)

1 ta’ Lulju 1998

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju xierqa.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-22 ta’ April 1998.

3

Kresoxim-Metile

Nru CAS 143390-89-0

Nru CIPAC 568

Metile (E)-2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl) phenyl]aċetat

910  g/kg

1 ta’ Frar 1999

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat taħt kundizzjonijiet vulnerabbli.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-16 ta’ Ottubru 1998.

4

Spiroxamine

Nru CAS 1181134-30-8

Nru CIPAC 572

(8-tert-Butyl-1,4-dioxa-spiro [4.5] decan-2-ylmethyl)-ethyl-propyl-amine

940 g/kg (diastereomers A u B flimkien)

1 ta’ Settembru 1999

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-operatur u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ ħarsien xierqa,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-12 ta’ Mejju 1999.

5

Azimsulfuron

Nru CAS 120162-55-2

Nru CIPAC 584

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-metile-4-(2-metile-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

980  g/kg

1 ta’ Ottubru 1999

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Applikazzjonijet mill-ajru jistgħu ma jiġux awtorizzati.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq organiżmi akkwatiċi u pjanti tal-art mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju (pereżempju fil-kultivazzjoni tar-ross, il-perjodi minimi ta’ żamma għall-ilma qabel l-approvazzjoni).

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-2 ta’ Lulju 1999.

6

Fluroksipir

Nru CAS 69377-81-7

Nru CIPAC 431

4-amino-3,5-dikloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

950  g/kg

1 ta’ Diċembru 2000

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri:

għandhom iqisu t-tagħrif addizzjonali mitlub f’punt 7 tar-Rapport ta’ Reviżjoni,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni jekk il-provi u t-tagħrif addizzjonali mitluba kif hemm imniżżel f’punt 7 tar-Rapport ta’ Reviżjoni ma jintbagħtux sal-1 ta’ Diċembru 2000.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-30 ta’ Novembru 1999.

7

Metsulfuron metil

Nru CAS 74223-64-6

2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilkarbamojlsulfamojl) benżoat tal-metil

960  g/kg

1 ta’ Lulju 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-16 ta’ Ġunju 2000.

8

Kalċju Prohexadione

Nru CAS 127277-53-6

Nru CIPAC 567

Kalċju 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate

890  g/kg

1 ta’ Ottubru 2000

31 ta’ Diċembru 2011

L-użi bħala regolatur għat-tkabbir tal-pjanti biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-16 ta’ Ġunju 2000.

9

Triasulfuron

Nru CAS 82097-50-5

Nru CIPAC 480

1-[2-(2-kloroetossi)fenilsolfonil] - 3 - (4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

940  g/kg

1 ta’ Awwissu 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-13 ta’ Lulju 2000.

10

Esfenvalerat

Nru CAS 66230-04-4

Nru CIPAC 481

(S)-a-Ċjanu-3-fenossibenżil-(S)-2-(4-klorofenil)-3- metilbutirat

830  g/kg

1 ta’ Awwissu 2001

31 ta’ Diċembru 2015

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala insettiċida.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-13 ta’ Lulju 2000.

11

Bentażon

Nru CAS 25057-89-0

Nru CIPAC 366

3-isopropil-(1H)-2,1,3-benżotijadijażin-4-(3H)-on-2,2-diossidu

960  g/kg

1 ta’ Awwissu 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-13 ta’ Lulju 2000.

12

Lambda-ċijalotrin

Nru CAS 91465-08-6

Nru CIPAC 463

A 1:1 taħlita ta’:

 

(S)-a-ċjanu-3-fenossibenżil (Z)-(1R,3R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworupropenil)-2,2-dimetilċiklupropanekarbossilat,

kif ukoll

 

(R)-a-ċjanu-3-fenossibenżil (Z)-(1S,3S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworopropenil)-2,2-dimetilċiklopropanekarbossilat

810  g/kg

1 ta’ Jannar 2002

31 ta’ Diċembru 2015

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala insettiċida.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operatur;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u artropodi mhux fil-mira inklużi n-naħal u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-residwi fl-ikel u speċjalment l-effetti akuti tagħhom.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-19 ta’ Ottubru 2000.

13

Feneżamid

Nru CAS 126833-17-8

Nru CIPAC 603

N-(2,3-dikloru-4-idrossifenil)-1- metilċikloeżanekarbossammid

≥ 950 g/kg

1 ta’ Ġunju 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-19 ta’ Ottubru 2000.

14

Amitrolu

Nru CAS 61-82-5

Nru CIPAC 90

H-[1,2,4]-triażolu-3-ilammina

900  g/kg

1 ta’ Jannar 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-amitrolu, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-operaturi;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat f’żoni vulnerabbli, b’mod partikolari fir-rigward tal-użu mhux għall-uċuħ tal-art;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-artropodi benefiċi;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi slavaġ. L-użu tal-amitrolu matul l-istaġun tat-tgħammir jista’ biss jiġi awtorizzat meta valutazzjoni xierqa tar-riskju tkun ippruvat li ma hemm ebda impatt mhux aċċettabbli u meta l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

15

Dikwat

Nru CAS 2764-72-9 (jone), 85-00-7 (dibromur)

Nru CIPAC 55

9,10-Diidro-8a,10a-jone ta’ diażonjafenantren (dibromur)

950  g/kg

1 ta’ Jannar 2002

31 ta’ Diċembru 2015

Abbażi tat-tagħrif attwalment disponibbli, l-użu biss bħala erbiċida għall-art u dessikant jista’ jiġi awtorizzat. L-użu għall-kontroll tal-ħaxix ħażin akkwatiku ma għandux jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-Rapport ta’ reviżjoni dwar id-dikwat, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operatur fir-rigward tal-użu mhux professjonali u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

16

Piridat

Nru CAS 55512-33.9

Nru CIPAC 447

6-Kloro-3-fenilpiridażin-4-il S-oktil tijokarbonat

900  g/kg

1 ta’ Jannar 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-Rapport ta’ reviżjoni dwar il-Piridat, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

17

Tijabendażol

Nru CAS 148-79-8

Nru CIPAC 323

2-Tijażol-4-il-1H-benżimidażol

985  g/kg

1 ta’ Jannar 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat. Applikazzjonijiet ta’ bexx ta’ weraq ma għandhomx jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-Rapport ta’ reviżjoni dwar it-tijabendażol, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u li jgħixu fil-ħama u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Miżuri xierqa tat-taffija tar-riskju (eż. depurazzjoni bil-ħamrija dijatoma jew karbonju attivat) għandhom jiġu implimentati biex jitħarsu l-ilmijiet tal-wiċċ minn livelli mhux aċċettabbli ta’ tniġġis permezz tal-ilma tar-rimi.

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopka razza 97, PFR 97 jew CG 170, ATCC20874

Mhux applikabbli

L-assenza ta’ metaboliti sekondarji għandha tiġi kkontrollata f’kull soluzzjoni ta’ fermentazzjoni mill-HPLC

1 ta’ Lulju 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala insettiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Kull soluzzjoni ta’ fermentazzjoni għandha tiġi kkontrollata mill-HPLC biex jiġi żgurat li ma hemmx metaboliti sekondarji.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-27 ta’ April 2001.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)

Nru CAS 144740-54-5

Nru CIPAC 577

2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-6-triflurometilnikotinat melħ monosodju

903  g/kg

1 ta’ Lulju 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-27 ta’ April 2001.

20

Aċibenzolar-s-metil

Nru CAS 135158-54-2

Nru CIPAC 597

Benżo[1,2,3]tijadiażol-7-aċidu karbotijoiku S-metil esteru

970  g/kg

1 ta’ Novembru 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala attivatur tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta’ Ġunju 2001

21

Ċiklanilidu

Nru CAS 113136-77-9

Nru CIPAC 586

Mhux disponibbli

960  g/kg

1 ta’ Novembru 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu biss bħala regolatur tal-iżvilupp tal-pjanti jista’ jiġi awtorizzat.

Il-kontenut massimu tal-impurità 2,4-dikloroanilina (2,4-DCA) fis-sustanza attiva kif mmanifatturata għandu jkun ta’ 1 g/kg.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta’ Ġunju 2001.

22

Fosfat ferriku

Nru CAS 10045-86-0

Nru CIPAC 629

Fosfat ferriku

990  g/kg

1 ta’ Novembru 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala molluskiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta’ Ġunju 2001.

23

Pimetrożina

Nru CAS 123312-89-0

Nru CIPAC 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilena)amino]-4,5-di-idro-2H-[1,2,4]-triażin-3 on

950  g/kg

1 ta’ Novembru 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala insettiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta’ Ġunju 2001.

24

Piraflufen-etil

Nru CAS 129630-19-9

Nru CIPAC 605

Etil -2-kloro-5-(4-kloro-5-difluworometossi-1-metilpirażol-3-il)-4-fluworofenossiaċitat

956  g/kg

1 ta’ Novembru 2001

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-alge u l-pjanti akkwatiċi u għandhom japplikaw, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta’ Ġunju 2001.

25

Glifosat

Nru CAS 1071-83-6

Nru CIPAC 284

N-(fosfonometil)-gliċin

950  g/kg

1 ta’ Lulju 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-glifosat, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fid-29 ta’ Ġunju 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat f’żoni vulnerabbli, b’mod partikolari fir-rigward tal-użu mhux għall-uċuħ tal-art.

26

Tifensulfuron-metil

Nru CAS 79277-27-3

Nru CIPAC 452

Metil 3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triażin-2-ilkarbamoil-sulfamoil)tiofen-2-karbossilat

960  g/kg

1 ta’ Lulju 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tifensulfuron-metil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fid-29 ta’ Ġunju 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq il-pjanti akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

27

2,4-D

Nru CAS 94-75-7

Nru CIPAC 1

(2,4-diklorofenossi) aċidu aċetiku

960  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar 2,4-D, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-2 ta’ Ottubru 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-assorbiment dermiku;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

28

Isoproturon

Nru CAS 34123-59-6

Nru CIPAC 336

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

970  g/kg

1 ta’ Jannar 2003

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-isoproturon, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fis-7 ta’ Diċembru 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli jew b’rati ta’ użu ogħla minn dawk deskritti fir-rapport ta’ reviżjoni u għandhom japplikaw miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

29

Ethofumesate

Nru CAS 26225-79-6

Nru CICAP 223

(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzo-furan-5-ylmethanesulfonate

960  g/kg

1 ta’ Marzu 2003

28 ta’ Frar 2013

Użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-ethofumesate, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ilma sotterran, meta s-sustanza attiva tkun applikata fir-reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli u għandhom japplikaw il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, meta xieraq.

30

Iprovalikarb

Nru CAS 140923-17-7

Nru CICAP 620

{2-Metil-1-[1-(4-metilfenil)etilkarbonil] propil}-aċidu karbamiku isopropilesteru

950 g/kg (speċifikazzjoni provviżorja)

1 ta’ Lulju 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-ipovalikarb, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali:

l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment għandha tkun ikkonfermata u appoġġata b’dejta analitika xierqa. Il-materjal tat-test użat fil-fajl tat-tossiċità għandu jiġi mqabbel u vverifikat ma’ din l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-operaturi.

31

Prosulfuron

Nru CAS 94125-34-5

Nru CICAP 579

1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triażin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluworopropil)-fenilsulfonil]-urea

950  g/kg

1 ta’Lulju 2002.

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-prosulfron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom iqisu sewwa r-riskju għall-pjanti akkwatiċi jekk is-sustanza attiva tiġi applikata qrib l-ilmijiet tal-wiċċ. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

32

Sulfosulfuron

Nru CAS 141776-32-1

Nru CICAP 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-yl)-3-[(2-etansulfonil-imidażo[1,2-a]piridin) sulfonil]urea

980  g/kg

1 ta’ Lulju 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-sulfosulfuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-evalwazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u l-alge. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati, fejn xieraq;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

33

Ċinidon-etil

Nru CAS 142891-20-1

Nru CIPAC 598

(Z)-ethil 2-kloro-3-[2-kloro-5-(ċikloess-1-en-1,2-dikarbossimido)fenil]akrilat

940  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iċ-ċinidon-etil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għat-tniġġis tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija (eż. ħamrija b’valuri newtrali jew għolja tal-pH) u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

34

Ċijalofop butil

Nru CAS 122008-85-9

Nru CIPAC 596

Butil-(R)-2-[4(4-ċijano-2-fluworofenossi) fenossi]propjonat

950  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iċ-ċijalofop butil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-evalwazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw bir-reqqa l-impatt potenzjali tal-applikazzjonijiet mill-ajru fuq l-organiżmi mhux fil-mira u b’mod partikolari l-ispeċijiet akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu restrizzjonijiet jew miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn meħtieġ.

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw bir-reqqa l-impatt potenzjali tal-applikazzjonijiet fuq l-art fuq l-organiżmi akkwatiċi fi ħdan l-għelieqi tar-ross. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

35

Famossadon

Nru CAS 131807-57-3

Nru CIPAC 594

3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossażolidin-2,4-dijon

960  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-famossadon, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskji kroniċi potenzjali tas-sustanza jew il-metaboliti ġenituri għad-dud tal-art;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, il-miżuri tat-taffija tar-riskju;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-operaturi.

36

Florasulam

Nru CAS 145701-23-1

Nru CIPAC 616

2′, 6′, 8-Trifluworo-5-metossi-[1,2,4]-triażol [1,5-c] pirimidina-2-sulfonanilid

970  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-florasulam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għat-tniġġis potenzjali tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

37

Metalassil-M

Nru CAS 70630-17-0

Nru CIPAC 580

Metil(R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metossiaċetil] amino} propjonat

910  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Metalassil-M, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali:

għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-tniġġis potenzjali tal-ilma tal-blat mis-sustanza attiva jew il-prodotti tad-degradazzjoni tagħha CGA 62826, u CGA 108906 meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati, fejn xieraq.

38

Pikolinafen

Nru CAS 137641-05-5

Nru CIPAC 639

4′-Fluworo-6-[(α,α,α-trifluworo-m-tolil)ossi]pikolinanilid

970  g/kg

1 ta’ Ottubru 2002

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pikolinafen, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

39

Flumjossażin

Nru CAS 103361-09-7

Nru CICAP 578

N-(7-fluworo-3,4-di-idro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benżossażin-6-il)ċikloex-1-ene-1,2-dikarbossimid

960  g/kg

1 ta’ Jannar 2003

31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-flumjossażin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-28 ta’ Ġunju 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri:

għandhom jikkunsidraw bir-reqqa r-riskju lill-pjanti akkwatiċi u lill-alge. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

40

Deltamethrin

Nru CAS 52918-63-5

Nru CIPAC 333

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromo-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

980  g/kg

1 ta’ Novembru 2003

31 ta’ Ottubru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss għall-użu bħala insettiċida

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-deltamethrin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-18 ta’ Ottubru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lis-sigurtà tal-operatur u għandhom jassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jkunu jinkludu miżuri protettivi xierqa,

għandhom jieħdu nota tal-espożizzjoni intensa fid-dieta tal-konsumaturi fid-dawl ta’reviżjonijiet futuri tal-livelli massimi ta’ residwi,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi, tan-naħal u ta’ artropodi non-target u għandhom jassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri li jimmitigaw ir-riskju, fejn ikun xieraq.

41

Imazamox

Nru CAS 114311-32-9

Nru CIPAC 619

(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxy-methyl) aċidu nikotiniku

950  g/kg

1 ta’ Lulju 2003

30 ta’ Ġunju 2013

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport rivedut dwar l-imazamox, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002.

F’din l-istima totali l-Istati Membri għandhom joqogħdu attenti l-aktar rigward il-potenzjal li għandu l-ilma tal-art biex jiġi kkontaminat, meta tintuża din is-sustanza attiva fir-reġjuni li għandhom ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet klimatiċi. Fejn hu meħtieġ għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju.

42

Oxasulfuron

Nru CAS 144651-06-9

Nru CIPAC 626

Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate

930  g/kg

1 ta’ Lulju 2003

30 ta’ Ġunju 2013

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport rivedut dwar l-oxasulfuron, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002.

L-Istati Membri għandhom joqogħdu attenti partikolarment għall-protezzjoni tal-ilma tal-art, meta s-sustanza attiva hija applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

Fejn hu meħtieġ għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju.

43

Ethoxysulfuron

Nru CAS 126801-58-9

Nru CIPAC 591

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea

950  g/kg

1 ta’ Lulju 2003

30 ta’ Ġunju 2013

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport rivedut dwar l-ethoxysulfuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolarment għall-protezzjoni tax-xtieli akkwatiċi mhux fil-mira u algae fil-kanali tad-drenaġġ. Fejn hu meħtieġ għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju.

44

Foramsulfuron

Nru CAS 173159-57-4

Nru CIPAC 659

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

940  g/kg

1 ta’ Lulju 2003

30 ta’ Ġunju 2013

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport rivedut dwar il-foramsulfuron, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002.

F’din l-istima totali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni l-aktar għall-protezzjoni tax-xtieli akkwatiċi. Fejn hu meħtieġ għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju.

45

Oxadiargyl

Nru CAS 39807-15-3

Nru CIPAC 604

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

980  g/kg

1 ta’ Lulju 2003

30 ta’ Ġunju 2013

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport rivedut dwar l-oxadiargyl, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002.

F’din l-istima totali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolarment għall-protezzjoni tal-algae u x-xtieli akkwatiċi. Fejn hu meħtieġ għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju.

46

Cyazofamid

Nru CAS 120116-88-3

Nru CIPAC 653

4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide

935  g/kg

1 ta’ Lulju 2003

30 ta’ Ġunju 2013

L-użi bħala funġiċide biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport rivedut dwar is-cyazofamid, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002. F’din l-istima totali:

L-Istati Membri għandhom joqogħdu attenti partikolarment għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi;

L-Istati Membri għandhom joqogħdu attenti partikolarment għad-degradazzjoni kinetiċi tal-metaboliżmu ta’ CTCA fil-ħamrija, speċjalment fir-reġjuni tal-Ewropa ta’ Fuq.

Fejn hu meħtieġ għandhom jittieħdu miżuri u użu tar-restrizzjonijiet biex jitnaqqas ir-riskju.

47

2,4-DB

Nru CAS 94-82-6

Nru CIPAC 83

Aċidu 4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric

940  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ jkun awtorizzat biss l-użu bħala erbiċida

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar 2,4-DB, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma li jinsab taħt l-art meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Miżuri li jnaqqsu r-riskju għandhom ikunu applikati, fejn ikun xieraq.

48

Beta-cyfluthrin

Nru CAS 68359-37-5 (stereokimika mhux dikjarata)

Nru CIPAC 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester

965  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ jkun awtorizzat biss l-użu bħala insettiċida

Użi barra dawk ornamentali fis-serer u għat-trattament taż-żerriegħa bħalissa mhumiex appoġġati b’mod adegwat u ma wrewx li huma aċċettabbli skont il-kriterji meħtieġa mill-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Sabiex ikunu appoġġati awtorizzazzjonijiet għal tali użi, dejta u informazzjoni li jippruvaw l-aċċettabilità tagħhom għall-konsumaturi umani u l-ambjent, ikollhom ikunu ġġenerati u ssottomessi lill-Istati Membri. Dan sejjer ikun il-każ b’mod partikolari fil-konfront tad-dejta sabiex ikunu kkalkolati fid-dettalji kollha r-riskji tal-użu fuq il-weraq fil-beraħ u r-riskji rrelatati mad-dieta tat-trattament tal-weraq tal-uċuħ tar-raba’ li huma tajbin għall-ikel.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi, il-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni dwar il-beta-cyfluthrin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ artropodi li ma jkunux fil-mira tal-applikazzjoni. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju b’mod adegwat.

49

Cyfluthrin

Nru CAS 68359-37-5 (stereokimika mhux dikjarata)

Nru CIPAC 385

(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethycyclopropanecarboxylate

920  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ jkun awtorizzat biss l-użu bħala insettiċida

Użi barra dawk ornamentali fis-serer u għat-trattament taż-żerriegħa bħalissa mhumiex appoġġati b’mod adegwat u ma wrewx li huma aċċettabbli skont il-kriterji meħtieġa mill-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Sabiex ikunu appoġġati awtorizzazzjonijiet għal tali użi, dejta u informazzjoni li jippruvaw l-aċċettabilità tagħhom għall-konsumaturi umani u l-ambjent, ikollhom ikunu ġġenerati u ssottomessi lill-Istati Membri. Dan sejjer ikun il-każ b’mod partikolari fil-konfront tad-dejta sabiex ikunu kkalkolati fid-dettalji kollha r-riskji tal-użu fuq il-weraq fil-beraħ u r-riskji relatati mad-dieta tat-trattament tal-weraq tal-uċuħ tar-raba’ li huma tajbin għall-ikel.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi, il-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni dwar is-cyfluthrin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ artropodi li ma jkunux fil-mira tal-applikazzjoni. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju b’mod adegwat.

50

Iprodione

Nru CAS 36734-19-7

Nru CIPAC 278

3-(3,5-diklorofenil)-Nisopropil-2,4-diossi-immidażolidina-1-karbossimid

960  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala fungiċida u nematiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-iprodione, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002. F’din l-analiżi ġenerali, l-Istati Membri:

għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’rati għolja ta’ użu (partikolarment l-użu fit-turf) fuq il-ħamrija aċiduża (bil-pH taħt is-6) f’kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

iridu jqisu sewwa r-riskju li jinħoloq għall-invertebrati akkwatiċi jekk is-sustanza attiva tiġi applikata direttament viċin l-ilmijiet tal-wiċċ. Fejn hu l-każ, għandhom ikunu applikati miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju.

51

Linuron

Nru CAS 330-55-2

Nru CIPAC 76

3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

900  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ ikun awtorizzat biss l-użu bħala erbiċida

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-linuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-annimali slavaġ, artropodi li ma jkunux fil-mira tal-applikazzjoni u organiżmi li jgħixu fl-ilma. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju, fejn ikun xieraq.

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-opertauri.

52

Maleic hydrazide

Nru CAS 123-33-1

Nru CIPAC 310

6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one

940  g/kg.

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ jkun awtorizzat biss l-użu bħala regolatur tat-tkabbir.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-maleic hydrazide, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-artropodi li ma jkunux fil-mira tal-applikazzjoni u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jkunu jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju, fejn ikun xieraq,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-possibbiltà ta’ kontiminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni li għandhom kundizzjonijiet tal-ħamrija u/jew klimatiċi vulnerabbli. Miżuri li jnaqqsu r-riskju għandhom ikunu applikati, fejn ikun xieraq.

53

Pendimethalin

Nru CAS 40487-42-1

Nru CIPAC 357

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene

900  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Jista’ ikun awtorizzat biss l-użu bħala erbiċida

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pendimethalin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi li jgħixu fl-ilma u pjanti terrestri li ma jkunux fil-mira tal-applikazzjoni. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-possibbiltà li s-sustanza attiva tkun trasprortata għal distanza qasira permezz tal-arja.

54

Propineb

Nru CAS 12071-83-9 (monomeru), 9016-72-2 (omopolimeru)

Nru CIPAC 177

Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate)

Is-sustanza attiva teknika għandha tħares l-ispeċifikazzjoni FAO

1 ta’ April 2004

31 ta’ Marzu 2014

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala funguċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-propineb, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2003. F’din l-istima komplessiva:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art meta s-sustanza attiva hi applikata fir-reġjuni b’ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet ta’ klima estremi

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ mammiferi żgħar, organiżmi akkwatiċi u artropodi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu l-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq

L-Istati Membri għandhom josservaw is-sitwazzjoni akuta ta’ espożizzjoni tad-dieta tal-konsumaturi minħabba reviżjonijiet futuri tal-livelli massimi ta’ residwu

55

Propyzamide

Nru CAS 23950-58-5

Nru CIPAC 315

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide

920  g/kg

1 ta’ April 2004

31 ta’ Marzu 2014

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala erbiida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-propyzamide, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fis-26 ta’ Frar 2003. F’din l-istima komplessiva, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq

għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ għasafar u mammiferi slavaġ b’mod partikolari jekk is-sustanza ġiet applikata matul l-istaġun tat-trobbija. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu l-miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq

56

Mecoprop

Nru CAS 7085-19-0

Nru CIPAC 51

(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-aċidu propjoniku

930  g/kg

1 ta’ Ġunju 2004

31 ta’ Mejju 2014

Awtorizzat għall-użi ta’ erbiċida biss.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mecoprop, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għal kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn jixraq.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ artropodi mhux fil-mira. Għandhom jiġu applikati miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn jixraq.

57

Mecoprop-P

Nru CAS 16484-77-8

Nru CIPAC 475

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-aċidu propjoniku

860  g/kg

1 ta’ Ġunju 2004

31 ta’ Mejju 2014

Awtorizzat għall-użi ta’ erbiċida biss.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mecoprop-P, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għal kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

58

Propiconazole

Nru CAS 60207-90-1

Nru CIPAC 408

(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

920  g/kg

1 ta’ Ġunju 2004

31 ta’ Mejju 2014

Awtorizzat għall-użi ta’ fungiċida biss.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-propiconazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ artropodi mhux fil-mira u organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn jixraq.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ organiżmi tal-ħamrija għal rati ta’ applikazzjonijiet li jaqbżu s-625 g a.i./ha (eż. l-użu fil-lon). Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzoni tar-riskju (eż. skema ta’ applikazzjoni lokalizzata), fejn xieraq.

59

trifloxystrobin

Nru CAS 141517-21-7

Nru CIPAC 617

Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate

960  g/kg

1 ta’ Ottubru 2003

30 ta’ Settembru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala funġiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġi kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-trifloxystrobin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003. F’din l-istima ġenerali:

L-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art, meta tiġi applikata s-sustanza attiva f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet ta’ klima vulnerabbli.

Għandhom jiġu applikati miżuri ta’ tnaqqis ta’ riskju u/jew jistgħu jibdew programmi ta’ monitoraġġ fejn ikun xieraq.

60

Carfentrazone ethyl

Nru CAS 128639-02.1

Nru CIPAC 587

Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate

900  g/kg

1 ta’ Ottubru 2003

30 ta’ Settembru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala erbiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-carfentrazone-ethyl, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003. F’din l-istima ġenerali:

L-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art, meta tiġi applikata s-sustanza attiva f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet ta’ klima vulnerabbli.

Għandhom jiġu applikati miżuri tat-tnaqqis tar-riskju fejn ikunu xierqa.

61

Mesotrione

Nru CAS 104206-8

Nru CIPAC 625

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

920 g/kg

L-impurità tal-manifattura 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one hija kkunsidrata li tkun ta’ tħassib tossikoloġiku u għandha tibqa’ taħt 0,0002 % (w/w) fil-prodott tekniku.

1 ta’ Ottubru 2003

30 ta’ Settembru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala erbiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mesotrione, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003.

62

Fenamidone

Nru CAS 161326-34-7

Nru CIPAC 650

(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one

975  g/kg

1 ta’ Ottubru 2003

30 ta’ Settembru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala funġiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenamidone, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom joqogħdu partikolarment attenti għat-tħaris tal-ilma ta’ taħt l-art, meta tiġi applikata sustanza attiva f’reġjuni ta’ ħamrija u/jew kundizzjonijiet ta’ klima vulnerabbli,

għandhom joqogħdu partikolarment attenti għat-tħaris ta’ artropodi li ma għandhomx jinqerdu,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għat-tħaris ta’ organiżmi tal-ilma.

Għandhom jiġu applikati miżuri tat-tnaqqis tar-riskju fejn ikunu xierqa.

63

Isoxaflutole

Nru CAS 141112-29-0

Nru CIPAC 575

5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole

950  g/kg

1 ta’ Ottubru 2003

30 ta’ Settembru 2013

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala erbiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-isoxaflutole, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2003. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom joqogħdu partikolarment attenti għat-tħaris tal-ilma ta’ taħt l-art, meta tiġi applikata sustanza attiva f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet ta’ klima vulnerabbli. Fejn meħtieġ għandhom jiġu applikati miżuri għat-tnaqqis ta’ riskji.

64

Flurtamone

Nru CAS 96525-23-4

(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one

960  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użu biss bħala ħerbiċidji jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport dwar reviżjoni fuq il-flurtamone, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, tal-4 ta’ Lulju 2003, għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni għall-protezzjoni tal-ilma tal-art, meta s-sustanza attiva hija applikata f’reġjuni b’ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet klimatiċi,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-alga u pjanti akkwatiċi oħrajn.

Fejn meħtieġ għandhom jiġu applikati miżuri għat-tnaqqis ta’ riskji.

65

Flufenacet

Nru CAS 142459-58-3

Nru CIPAC 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użu biss bħala ħerbiċidji jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport dwar reviżjoni fuq il-flufenacet, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar l-4 ta’ Lulju 2003, għandu jiġi kkunsidrat. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni speċjali għall-protezzjoni tal-ilma tal-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ alga u pjanti akkwatiċi,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi.

Għandhom jiġu applikati miżuri dwar tnaqqis ta’ riskju fejn jinħtieġ.

66

Iodosulfuron

Nru CAS 185119-76-0 (primarju)

144550-36-7 (iodosul-furon-methyl-sodium)

Nru CIPAC 634 (primarju)

634.501 (iodosulfuron-methyl-sodium)

4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate

910  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użu biss bħala ħerbiċidi jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport dwar reviżjoni fuq l-iodosulfuron, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar l-4 ta’ Lulju 2003, għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni għall-potenzjal tal-iodosulfuron u l-metaboliti tiegħu dwar il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-art, fejn is-sustanza attiva hija applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ pjanti akkwatiċi.

Għandhom jiġu applikati miżuri dwar tnaqqis ta’ riskju meta meħtieġ.

67

Dimethenamid-p

Nru CAS 163515-14-8

Nru CIPAC 638

S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide

890 g/kg (valur preliminarju bbażat fuq pjanta pilota)

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użu biss bħala ħerbiċida jistà jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport dwar ir-reviżjoni fuq id-dimethenamid-p, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzat mill-Kumitat Parmanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, nhar l-4 ta’ Lulju 2003, għandu jiġi kkunsidrat. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ metaboliti tad-dimethenamid-p għall-kontaminazzjoni ta’ ilma tal-art, meta s-sustanza attiva hija applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kondizzjonjiet klimatiċi vulnerabbli,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ sistemi ekoloġiċi akkwatiċi, speċjalment dawk tal-pjanti akkwatiċi.

Għandhom jiġu applikati miżuri dwar tnaqqis ta’ riskju meta meħtieġ.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar l-ispeċifikar ta’ materjal tekniku kif manifatturat kummerċjalment.

68

Picoxystrobin

Nru CAS 117428-22-5

Nru CIPAC 628

Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate

950 g/kg (valur preliminarju bbażat fuq pjanta pilota)

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użu biss bħala fungiċida jistà jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport dwar ir-reviżjoni fuq il-picoxystrobin, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar l-4 ta’ Lulju 2003, għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ilma tal-art, meta s-sustanza attiva hija applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-organiżmi tal-ħamrija,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tas-sistemi ekoloġiċi akkwatiċi.

Għandhom jiġu applikati miżuri ta’ tnaqqis ta’ riskju meta meħtieġ.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar l-ispeċifikar ta’ materjal tekniku kif manifatturat kummerċjalment.

69

Fosthiazate

Nru CAS 98886-44-3

Nru CIPAC 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

930  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Huma biss użi bħala insettiċidi jew nematiċidi li jistgħu jkunu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fosthiazate, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ Lulju 2003. F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi b’mod partikulari jekk is-sustanza hija applikata matul l-istaġun tat-tgħammir;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi tal-ħamrija li mhumiex il-mira.

Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati fejn hu xieraq. Sabiex jitnaqqas ir-riskju potenzjali lill-għasafar iż-żgħar, l-awtorizzazzjonijiet tal-prodott għandhom jirrikjedu li jinkiseb livell għoli ħafna ta’ inkorporazzjoni ta’ granuli fl-art.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar l-ispeċifikazzjoni ta’ materjal tekniku kif kummerċjalment manifatturat.

70

Silthiofam

Nru CAS 175217-20-6

Nru CIPAC 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

950  g/kg

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użu bħala fungiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Użu ieħor għajr trattament ta’ żerriegħa, illum mhumiex appoġġjati adegwatament minn dejta. Sabiex jiġu appoġġjati awtorizzazzjonijiet għal dan l-użu, trid tiġi ġġenerata u sottomessa lill-Istati Membri dejta u informazzjoni li tipprova l-aċċettazzjoni tagħhom mill-konsumaturi, operaturi u l-ambjent.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport dwar ir-reviżjoni fuq is-silthiofam, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ Lulju 2003 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi. Fejn jixraq għandhom jiġu applikati miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju.

71

Coniothyrium minitans

Razza CON/M/91-08 (DSM 9660)

Nru CIPAC 614

Mhux applikabbli

Għad-dettalji tal-purità u Kontroll ta’ produzzjoni ara r-Rapport Reviżjonali

1 ta’ Jannar 2004

31 ta’ Diċembru 2013

Użi għal fungiċidju biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Meta jiġu mogħtija awtorizzazzjonijiet, il-konklużjonijiet tar-rapport reviżjonali fuq il-Coniothyrium minitans, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tal-istess, kif finalizzat fill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ Lulju 2003 għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni.

F’din il-valutazzjoni komplessiva:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lis-sigurtà tal-operatur u l-ħaddiem sabiex jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri protettivi xierqa.

72

Molinate

Nru CAS 2212-67-1

Nru CIPAC 235

 

S-ethyl azepane-1-carbothioate;

 

S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;

 

S-ethyl perhydroaze-pine-1-thiocarboxilate

950  g/kg

1 ta’ Awwissu 2004

31 ta’ Lulju 2014

Użu biss bħala erbiċida huwa awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijietli jinsabu fir-rapporti ta’ reviżjoni dwar is-sustanza molinate, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II ta’ dan, bħalma l-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali kien iffinalizza fl-4 ta’ Lulju 2003 għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. F’din l-istima komplessiva:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-possibbiltà li l-ilma li jinsab taħt l-art ikun kontaminat meta s-sustanza attiva tkun użata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandha tinkludi, fejn hu xieraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-possibbiltà li s-sustanza attiva tkun trasprortata għal distanza qasira permezz tal-arja.

73

Thiram

Nru CAS 137-26-8

Nru CIPAC 24

 

tetramethylthiuram disulfide;

 

bis (dimethylthiocarba-moyl)-disulfide

960  g/kg

1 ta’ Awwissu 2004

31 ta’ Lulju 2014

Użu biss bħala funguċida jew bħala element kimiku li jbiegħed l-insetti eċċ. jista’ jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-thiram, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ dan, bħalma l-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali kien iffinalizza fl-4 ta’ Lulju 2003 għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. F’din l-istima totali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi. Fejn hu xieraq, miżuri għal mitigazzjoni ta’ riskji għandhom ikunu applikati

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ mammiferi u għasafar żgħar meta is-sustanza hi użata bħala trattament għaż-żerriegħa. Fejn hu xieraq, miżuri għal mitigazzjoni ta’ riskji għandhom ikunu applikati.

74

Ziram

Nru CAS 137-30-4

Nru CIPAC 31

Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)

950 g/kg (FAO - deskrizzjoni)

 

Arseniku: massimu 250 mg/kg

 

Ilma: massimu ta’ 1,5 %

1 ta’ Awwissu 2004

31 ta’ Lulju 2014

Użu biss bħala funguċida jew bħala element kimiku li jbiegħed l-insetti eċċ. jista’ jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijet fir-rapport ta’ reviżjoni dwar ziram, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II ta’ dan, bħalma l-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali kien iffinalizza fl-4 ta’ Lulju 2003 għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. F’din l-istima totali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ artropodi mhux fil-mira u organiżmi akkwatiċi. Fejn hu xieraq, miżuri għal mitigazzjoni ta’ riskji għandhom ikunu applikati,

L-Istati Membri għandhom josservaw l-espożizzjoni dijetetika akuta tal-konsumaturi fid-dawl tar-reviżjonijiet futuri tal-Livelli Massimi ta’ Residwi.

75

Mesosulfuron

Nru CAS 400852-66-6

Nru CIPAC 441

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid

930  g/kg

1 ta’ April 2004

31 ta’ Marzu 2014

Użi bhala erbicida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mesosulfuron, u b’mod partikolari l-Appendicijiet I u II tiegħu, kif finalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ottubru 2003, għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari dwar il-protezzjoni tal-pjanti akkwatiċi;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal tal-mesosulfuron u l-mertaboliti tiegħu għal kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati fejn hu xieraq.

76

Propoxycarbazone

Nru CAS 145026-81-9

Nru CIPAC 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (espressi bħala propoxy-carbazone-sodium)

1 ta’ April 2004

31 ta’ Marzu 2014

Użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-propoxycarbazone, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ottubru 2003 għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu:

jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal tal-propoxycarbazone u l-prodotti metaboliċi tagħha fil-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, meta sustanzi attivi jiġu applikati f’reġjuni li jkollhom ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ekosistemi akkwatiċi, speċjalment dawk tal-pjanti akkwatiċi.

Għandhom jiġu applikati miżuri ta’ trażżin tar-riskju fejn jixraq.

77

Zoxamide

Nru CAS 156052-68-5

Nru CIPAC 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide

950  g/kg

1 ta’ April 2004

31 ta’ Marzu 2014

L-użu biss bħala funġiċida jista jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iz-zoxamide, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ottubru 2003 għandhom jiġu kkunsidrati.

78

Klorprofam

Nru CAS 101-21-3

Nru CIPAC 43

Iżopropil 3-klorofenilkarbanejt

975  g/kg

1 ta’ Frar 2005

31 ta’ Jannar 2015

L-użu tiegħu huwa awtorizzat biss bħala erbiċida u għat-trażżin tan-nebbieta.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni fuq il-klorprofam, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-28 ta’ Novembru 2003. F’din l-istima komplessiva l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ operaturi, konsumaturi u artropodi li mhux suppost jiġu milquta. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jipprovdu miżuri ta’ tnaqqis ta’ riskji, meta dan huwa approprjat.

79

Aċidu Benżojku

Nru CAS 65-85-0

Nru CIPAC 622

Aċidu Benżojku

990  g/kg

1 ta’ Ġunju 2004

31 ta’ Mejju 2014

L-użu bħala diżinfettant biss huwa awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni fuq l-aċidu benżojku, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Pemanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar it-28 ta’ Novembru 2003 għandhom jiġu kkunsidrati.

80

Flazasulfuron

Nru CAS 104040-78-0

Nru CIPAC 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

940  g/kg

1 ta’ Ġunju 2004

31 ta’ Mejju 2014

L-użu bħala erbiċida biss huwa awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-flazasulfuron, u partikolarment l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-28 ta’ Novembru 2003 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-istima komplessiva, l-Istati Membri

għandhom joqogħdu attenti partikolarment għall-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tat-tisqija, meta s-sustanza attiva tintuża f’reġjuni b’kundizzjonijiet ta’ ħamrija u/jew klima vulnerabbli,

għandhom joqogħdu attenti partikolarment għall-protezzjoni tal-pjanti li jgħixu fl-ilma.

Fejn approprjat miżuri li jnaqqsu r-riskju ta’ mitigazzjoni għandhom jiġu applikati.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 fuq speċifikazzjoni tal-materjal tekniku bħala fabbrikant kummerċjali [kif kummerċjalment manifatturat].

81

Pyraclostrobin

Nru CAS 175013-18-0

Nru CIPAC 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

L-impurità ta’ manifattura d-dimethyl sulfate (DMS) hija kkunsidrata li hija ta’ riskju tossikoloġiku u ma għandhiex taqbeż konċentrazzjoni ta’ 0,0001 % fil-prodott tekniku.

1 ta’ Ġunju 2004

31 ta’ Mejju 2014

L-użi bħala fungiċida u regolatur għat-tkabbir tal-pjanti biss jistgħu jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pyraclostrobin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-28 ta’ Novembru 2003. F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi, speċjalment il-ħut,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-artropodi terrestri u l-ħniex.

Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati fejn hu xieraq.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 fuq speċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif kummerċjalment manifatturat.

82

Kinossifen

Nru CAS 124495-18-7

Nru CIPAC 566

5, 7-dikloro-4 (ż-fluworofenossi) kinolin

970  g/kg

1 ta’ Settembru 2004

31 ta’ Awwissu 2014

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala funġiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-kinossifen, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-28 ta’ Novembru 2003.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi. Iridu jiġu applikati miżuri tat-taffija tar-riskji u jridu jinbdew programmi tal-monitoraġġ fiż-żoni vulnerabbli meta approprjat.

83

Alfa ċipermetrin

Nru CAS 67375-30-8

Nru CIPAC

Sieħeb fit-tiġrija li jkun fih

 

(S)-a-ċjano-3 fenossibenzil-(1R)-ċis-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropan carbossilat

u

 

(R)-a-ċjano-3 fenossbenzil-(1S)-ċis-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropan carbossilat

(= ċis-2 par iżomeri taċ- ċiperme-trin)

930 g/kg CIS-2

1 ta’ Marzu 2005

28 ta’ Frar 2015

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala insettiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ rivista dwar l-alfaċipermetrin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-13 ta’ Frar 2004. F’din l-istima ġenerali:

L-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi, lin-naħal u lill-artropodi mhux fil-mira u jridu jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskji.

L-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari lis-saħħa tal-operatur u jridu jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu l-miżuri protettivi approprjati.

84

Benalaksil

Nru CAS 71626-11-4

Nru CIPAC 416

Metil N-fenilaċetil–N-2, 6– kżililil–DL-alaninat

960  g/kg

1 ta’ Marzu 2005

28 ta’ Frar 2015

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala funġiċidi.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-benalaksil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-13 ta’ Frar 2004. F’din l-istima ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni b’mod partikolari għall-potenzjal tal-kontaminazzjoni tal-ilma tal-wiċċ, meta tiġi applikata s-sustanza attiva fir-reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jipprovdu miżuri għat-taffija tar-riskji, meta approprjati.

85

Bromossimil

Nru CAS 1689-84-5

Nru CIPAC 87

3,5 dibromo – 4-idrossibenżoni-tril

970  g/kg

1 ta’ Marzu 2005

28 ta’ Frar 2015

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala erbiċidi.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-bromossinil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-13 ta’ Frar 2004. F’din l-istima ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni speċjali għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi selvaġġi, b’mod partikolari jekk is-sustanza tiġi applikata fix-xitwa u għall-orġaniżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskji, meta approprjati.

86

Desmedifam

Nru CAS 13684-56-5

Nru CIPAC 477

 

etil 3′-fenilkarbamojlossikarbanilat

 

etil 3′-fenilkarbamojlossikarbanilat

Min. 970 g/kg

1 ta’ Marzu 2005

28 ta’ Frar 2015

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala erbiċidi.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-desmedifam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-13 ta’ Frar 2004. F’din l-istima ġenerali, L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi u l-ħniex. Għandhom jiġu applikati l-miżuri għat-taffija tar-riskji jekk approprjati

87

Jossinil

Nru CAS 13684-83-4

Nru CIPAC 86

4-idrossi-3,5-di-jodobenżoni- tril

960  g/kg

1 ta’ Marzu 2005

28 ta’ Frar 2015

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala erbiċidi.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-jossinil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-13 ta’ Frar 2004. F’din l-istima ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi selvaġġi b’mod partikolari jekk is-sustanza tiġi applikata fix-xitwa jew lill-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskji, meta approprjati.

88

Fenmedifam

Nru CAS 13684-63-4

Nru CIPAC 77

 

metil 3-(3-metilcarbanilojlossi) y)karbanilat;

 

3-metoksikarbonilaminofenil 3′-metilkarbanilat

Min. 970 g/kg

1 ta’ Marzu 2005

28 ta’ Frar 2015

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala erbiċidi.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenmedifam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-13 ta’ Frar 2004. F’din l-istima ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskji, meta approprjati.

89

Pseudomonas chlororaphis

Razza: MA 342

Nru CIPAC 574

Mhux applikabbli

L-ammont tal-metabolita sekondarja 2,3-deepoxy-2,3-dide-hydro-rhizoxin (DDR) fis-sustanza fermentata fil-punt tal-formulazzjoni tal-prodott ma tridx tkun aktar mill-limitu tal-kwantifikazzjoni (LOQ ta’ 2 mg/l).

1 ta’ Ottubru 2004

30 ta’ Settembru 2014

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala fungiċida ġo makkinarju magħluq għat-trattament ta’ żerriegħa.

Meta jinħarġu awtorizzazzjonijiet, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni fuq il-Pseudomonas chlororaphis, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ dan, kif finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-30 ta’ Marzu 2004.

F’din l-istima komprensiva, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lis-sigurtà ta’ operaturi u ħaddiema. Miżuri li jimmitigaw ir-riskju għandhom jittieħdu fejn xieraq.

90

Mepanipirim

Nru CAS 110235-47-7

Nru CIPAC 611

N-(4-metil-6-prop-1-inil-pirimidin-2-il)anilin

960  g/kg

1 ta’ Ottubru 2004

30 ta’ Settembru 2014

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala funġiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mepanipirim, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ miegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-30 ta’ Marzu 2004.

F’din l-istima ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi. Għandhom jiġu applikati miżuri għat-taffija tar-riskji, meta approprjati.

91

Acetamiprid

Nru CAS 160430-64-8

Nru CIPAC Għadu mhux allokat

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1 ta’ Jannar 2005

31 ta’ Diċembru 2014

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala insettiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom ikunu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-Acetamiprid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzati fid-29 ta’ Ġunju 2004 fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali.

F’din l-evalwazzjoni sħiħa l-Istati Membri

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-espożizzjoni tal-ħaddiem,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi.

Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati fejn xieraq.

92

Thiacloprid

Nru CAS 111988-49-9

Nru CIPAC 631

(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

≥ 975 g/kg

1 ta’ Jannar 2005

31 ta’ Diċembru 2014

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala insettiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom ikunu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-Thiacloprid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzati fid-29 ta’ Ġunju 2004 fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali.

F’din l-evalwazzjoni sħiħa l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-artropodi mhux ittargitjati,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tal-art, meta s-sustanza attiva tkun applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati fejn xieraq.

93

Ampelomyces quisqualis

Razza: AQ 10

miġbura mill-kultura Nru CNCM I-807

Nru CIPAC

Mhux assenjat

Mhux applikabbli

 

1 ta’ April 2005

31 ta’ Marzu 2015

L-użu biss bħala funġiċida jista’ jkun awtorizzat.

Huma u jingħataw l-awtorizzazzjonijiet, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-Ampelomyces quisqualis, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ dan ir-rapport, kif ġew finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-8 ta’ Ottubru 2004 għandhom ikunu kkunsidrati.

94

Imazosulfuron

Nru CAS 122548-33-8

Nru CIPAC 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1 ta’ April 2005

31 ta’ Marzu 2015

L-użu biss tal-erbiċida jista’ jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-imazosulfuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-8 ta’ Ottubru 2004.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-pjanti tal-ilma u tal-art li mhumiex fil-mira. Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn hu xieraq.

95

Laminarin

Nru CAS 9008-22-4

Nru CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucan

(skont il-Kummissjoni Konġunta IUPAC-IUB dwar in-Nomenklatura Bijokimika)

≥ 860 g/kg fuq materja niexfa

1 ta’ April 2005

31 ta’ Marzu 2015

L-użu biss bħala tislit ta’ informazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ difiża proprja tal-wiċċ tar-raba’ jista’ jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitiqesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni fuq il-laminarin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-8 ta’ Ottubru 2004.

96

Methoxyfenozide

Nru CAS 161050-58-4

Nru CIPAC 656

N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

1 ta’ April 2005

31 ta’ Marzu 2015

L-użu biss bħala insettiċida jista’ jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni fuq il-methoxyfenozide, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-8 ta’ Ottubru 2004.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-artropodi tal-ilma u tal-art li mhumiex fil-mira.

Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn hu xieraq.

97

S-metolachlor

Nru CAS 87392-12-9

(S-isomer)

178961-20-1 (R-isomer)

Nru CIPAC 607

Taħlita ta’:

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100 %)

u:

 

(aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1 ta’ April 2005

31 ta’ Marzu 2015

L-użu biss tal-erbiċida jista’ jkun awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni fuq l-s-metolachlor, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-8 ta’ Ottubru 2004.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, partikolarment tas-sustanza attiva u l-prodotti metaboliċi tagħha CGA 51202 u CGA 354743, meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom kundizzjonijiet vulnerabbli ta’ ħamrija u/jew klima,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-pjanti tal-ilma.

Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn hu xieraq.

98

Gliocladium catenulatum

Razza: J1446

Miġbura mill-kultura Nru DSM 9212

Nru CIPAC

Mhux assenjat

Mhux applikabbli

 

1 ta’ April 2005

31 ta’ Marzu 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jkun awtorizzat.

Huma u jingħataw l-awtorizzazzjonijiet, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Gliocladium catenulatum, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II ta’ dan ir-rapport, kif ġew finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar i-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-30 ta’ Marzu 2004 għandhom ikunu kkunsidrati.

F’dan l-assessjar ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi u l-ħaddiema. Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

99

Etoxazole

Nru CAS 153233-91-1

Nru CIPAC 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phenetole

≥ 948 g/kg

1 ta’ Ġunju 2005

31 ta’ Mejju 2015

L-użu bħala akaraċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-etoxazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Diċembru 2004 għandhom jiġu kkunsidrati.

Dwar dan l-assessjar globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi.

Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju jridu jiġu applikati fejn xieraq.

100

Tepraloxydim

Nru CAS 149979-41-9

Nru CIPAC 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1 ta’ Ġunju 2005

31 ta’ Mejju 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tepraloxydim, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar it-3 ta’ Diċembru 2004 iridu jittieħdu in konsiderazzjoni.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ artropodi tal-art li mhumiex speċifiċi.

Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju jridu jiġu applikati fejn xieraq.

101

Chlorothalonil

Nru CAS 1897-45-6

Nru CIPAC 288

Tetrachloroisophthalonitrile

985 g/kg

Hexachlorobenzene: mhux iktar minn 0,04 g/kg

Decachlorobiphenyl: mhux iktar minn 0,03 g/kg

1 ta’ Marzu 2006

28 ta’ Frar 2016

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-chlorothalonil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar il-15 ta’ Frar 2005 iridu jitqiesu.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’:

l-organiżmi akkwatiċi,

l-ilma ta’ taħt l-art, b’mod partikolari fir-rigward tas-sustanza attiva u l-metaboliti tagħha R417888 u R611965 (SDS46851), meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew il-klima.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskju, fejn xieraq.

102

Chlorotoluron (stereokimika mhux imsemmija)

Nru CAS 15545-48-9

Nru CIPAC 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

975  g/kg

1 ta’ Marzu 2006

28 ta’ Frar 2016

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-chlorotoluron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Frar 2005 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-evalwazzjoni kumplessiva, Stati Membri għandhom iqisu partikolarment il-protezzjoni tal-ilma tal-pjan, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu l-miżuri għat-trażżin tar-riskju, fejn xierqa

103

Cypermethrin

Nru CAS 52315-07-8

Nru CIPAC 332

(RS)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

(4 pari iżomeriċi: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900  g/kg

1 ta’ Marzu 2006

28 ta’ Frar 2016

PARTI A

Huma biss użi bħala insettiċidi li jistgħu jiġu awtorizzati

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-cypermethrin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Frar 2005 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-evalwazzjoni kumplessiva:

Stati Membri għandhom iqisu partikolarment il-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi, naħal u artropodi mhux speċifiċi. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-trażżin tar-riskju, fejn xierqa,

Stati Membri għandhom iqisu partikolarment is-sigurtà tal-operatur. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ protezzjoni fejn huma xierqa.

104

Daminozide

Nru CAS 1596-84-5

Nru CIPAC 330

N-aċidu dimethylaminosuccinamic

990 g/kg

Impuritajiet:

N-nitrosodimethylamine: mhux iktar minn 2,0 mg/kg

1,1-dimethylhydrazide: mhux iktar minn 30 mg/kg

1 ta’ Marzu 2006

28 ta’ Frar 2016

PARTI A

Huma biss użi bħala regolatur tal-iżvilupp fi ħxejjex li ma jittieklux li jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-daminozide u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Frar 2005 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-evalwazzjoni kumplessiva, Stati Membri għandhom iqisu partikolarment is-sigurtà tal-operaturi u l-ħaddiema wara d-dħul mill-ġdid. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ protezzjoni fejn huma xierqa.

105

Thiophanate-methyl (stereokimika mhux imsemmija)

Nru CAS 23564-05-8

Nru CIPAC 262

Dimethyl 4,4′-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

950  g/kg

1 ta’ Marzu 2006

28 ta’ Frar 2016

PARTI A

Użu bħala fungiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-thiophanate-methyl u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Frar 2005 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din l-evalwazzjoni kumplessiva, l-Istati Membri għandhom iqisu partikolarment il-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi, ħniex u makroorganiżmi tal-ħamrija oħrajn. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn ikunu xierqa

106

Tribenuron

Nru CAS 106040-48-6 (tribenuron)

Nru CIPAC 546

2-[4-methoxy-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl(metil)carbamoylsulfamoyl] aċidu benzoic

950 g/kg (espress f’ tribenuron-methyl)

1 ta’ Marzu 2006

28 ta’ Frar 2016

PARTI A

L-użu bħala fungiċida biss jista’ jkun awtorizzat

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tribenuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Frar 2005 għandu jittieħed in konsiderazzjoni. F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu każ partikolari lill-protezzjoni ta’ pjanti tal-art mhux fil-mira, pjanti akkwatiċi superjuri u ilma tal-blat f’sitwazzjonijiet vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn ikun xieraq.

107

MCPA

Nru CAS 94-74-6

Nru CIPAC 2

4-chloro-o-tolyloxyacetic acid

≥ 930 g/kg

1 ta’ Mejju 2006

30 ta’ April 2016

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jkun awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-MCPA u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2005

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għall-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn jixraq

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji, fejn jixraq, bħal pereżempju.permezz ta’ buffer zones

108

MCPB

Nru CAS 94-81-5

Nru CIPAC 50

4-(4-chloro-o-tolyloxyacetic acid

≥ 920 g/kg

1 ta’ Mejju 2006

30 ta’ April 2016

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jkun awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-MCPB u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ April 2005.

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għall-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn jixraq.

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji, fejn jixraq, bħal pereżempju.permezz ta’ buffer zones.

109

Bifenazate

Nru CAS 149877-41-8

Nru CIPAC 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1 ta’ Diċembru 2005

30 ta’ Novembru 2015

PARTI A

Użu bħala akariċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Fil-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-bifenazate għall-użu li mhux fuq pjanti kummerċjali jew fis-serer, l-Istati Membri għandhom jagħtu importanza partikolari għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jaċċertaw li kull dejta u informazzjoni neċessarja hija pprovduta qabel ma tingħata tali awtorizzazzjoni.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-bifenazate u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

110

Milbemectin

Milbemectin hija taħlita ta’ M.A3 u M.A4

Nru CAS

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

Nru CIPAC 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1 ta’ Diċembru 2005

30 ta’ Novembru 2015

PARTI A

Huma biss użi bħala akariċida jew insettiċida li jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-milbemectin u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

Dwar dan l-assessjar globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi.

Miżuri ta’ trażżin tar-riskji jridu jiġu applikati fejn xieraq.

111

Chlorpyrifos

Nru CAS 2921-88-2

Nru CIPAC 221

O,O-diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

≥ 970 g/kg

L-impurità o, o, o, o-tetraethyl dithiopyrophosphate (Sulfotep) ġiet ikkunsidrata ta’ importanza tossikoloġika u ġie stabbilit livell massimu ta’ 3 g/kg.

1 ta’ Lulju 2006

30 ta’ Ġunju 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala insettiċida.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-chlorpyrifos u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar, tal-mammiferi, tal-organiżmi akkwatiċi, tan-naħal u artropodi li mhumiex fil-mira u għandhom jaċċertaw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskji, fejn huwa xieraq, bħalma huma żoni li jservu ta’ buffers.

L-Istati Membri għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw l-evalwazzjoni tar-riskju għall-għasafar u l-mammiferi. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-chlorprifos ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

112

Chlorpyrifos-methyl

Nru CAS 5598-13-0

Nru CIPAC 486

O,O-dimethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

≥ 960 g/kg

L-impuritajiet O, O, O, O-tetramethyl dithiopyrophosphate (Sulfotemp) u O, O, O-trimethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) diphosphorodithioate (Sulfotemp - ester) ġew ikkunsidrati ta’ importanza tossikoloġika u ġie stabbilit livell massimu għal kull impurità ta’ 5 g/kg.

1 ta’ Lulju 2006

30 ta’ Ġunju 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala insettiċida.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-chlorpyrifos-methyl u b’ mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar, tal-mammiferi, tal-organiżmi akkwatiċi, tan-naħal u artropodi li mhumiex fil-mira u għandhom jaċċertaw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskji, fejn huwa xieraq, bħalma huma żoni li jservu ta’ buffers.

L-Istati Membri għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw l-assessjar tar-riskju fl-għasafar u fil-mammiferi meta jsir użu fil-miftuħ. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-chlorprifos-methyl ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

113

Maneb

Nru CAS 12427-38-2

Nru CIPAC 61

manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)

≥ 860 g/kg

L-impurità mill-manifattura ethylene thiourea hija kkunsidrata ta’ importanza tossikoloġika u ma għandhiex teċċedi 0,5 % tal-kontenut tal-maneb.

1 ta’ Lulju 2006

30 ta’ Ġunju 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala fungiċida.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-maneb u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet klimatiċi estremi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-residwi fl-ikel u għandhom jevalwaw l-espożizzjoni fid-dieta tal-konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar, tal-mammiferi, tal-organiżmi akkwatiċi u artropodi li mhumiex fil-mira u għandhom jaċċertaw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskji.

L-Istati Membri għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw l-assessjar tar-riskju fl-għasafar u fil-mammiferi u għat-tossiċità fl-iżvilupp.

Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-maneb ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

114

Mancozeb

Nru CAS 8018-01-7 (li qabel kien 8065-67-5)

Nru CIPAC 34

Kumpless tal-manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) bil-melħ taż-żingu

≥ 800 g/kg

l-impurità mill-manifattura ethylene thiourea hija kkunsidrata ta’ importanza tossikoloġika u ma għandhiex teċċedi 0.5 % tal-kontenut tal-mancozeb.

1 ta’ Lulju 2006

30 ta’ Ġunju 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala fungiċida.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mancozeb u b’ mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet klimatiċi estremi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-residwi fl-ikel u għandhom jevalwaw l-espożizzjoni fid-dieta tal-konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar, tal-mammiferi, tal-organiżmi akkwatiċi u artropodi li mhumiex fil-mira u għandhom jaċċertaw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskji.

L-Istati Membri għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw l-assessjar tar-riskju fl-għasafar u fil-mammiferi u għat-tossiċità fl-iżvilupp.

Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-mancozeb ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

115

Metiram

Nru CAS 9006-42-2

Nru CIPAC 478

Zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) — poly[ethylenebis(thiuramdisulfide)]

≥ 840 g/kg

L-impurità mill-manifattura ethylene thiourea hija kkunsidrata ta’ importanza tossikoloġika u ma għandhiex teċċedi 0,5 % tal-kontenut tal-metiram.

1 ta’ Lulju 2006

30 ta’ Ġunju 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala fungiċida.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-metiram u b’ mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-3 ta’ Ġunju 2005 għandhom jiġu kkunsidrati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet klimatiċi estremi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-residwi fl-ikel u għandhom jevalwaw l-espożizzjoni fid-dieta tal-konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar, tal-mammiferi, tal-organiżmi akkwatiċi u artropodi li mhumiex fil-mira u għandhom jaċċertaw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskji.

L-Istati Membri għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw l-evalwazzjoni tar-riskju għall-għasafar u l-mammiferi. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-metiram ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

116

Oxamyl

Nru CAS 23135-22-0

Nru CIPAC 342

N,N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2-(methylthio) acetamide

970  g/kg

1 ta’ Awwissu 2006

31 ta’ Lulju 2016

PARTI A

Huma biss l-użi bħala nematiċidi u insettiċidi li jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-oxamyl u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-15 ta’ Lulju 2005. F’din l-evalwazzjoni kumplessiva,

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi, il-ħniex, l-organiżmi akkwatiċi, l-ilma tal-wiċċ, u l-ilma ta’ taħt l-art f’sitwazzjonijiet vulnerabbli.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-trażżin tar-riskju, fejn xierqa.

L-Istati Membri għandhom iqisu partikolarment is-sigurtà tal-operaturi. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ protezzjoni fejn dawn huma xierqa.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw l-assessjar tar-riskju għall-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan fil-ħamrija aċidika, fl-għasafar u l-mammiferi u l-ħniex. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li talbu għall-inklużjoni tal-oxamyl f’dan l-Anness jipprovdu studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

117

1-methylcyclopropene (mhux se jiġi kkunsidrat Isem Komuni ISO għal din is-sustanza attiva)

Nru CAS 3100-04-7

CIPAC No mhux assenjat

1-methylcyclopropene

≥ 960 g/kg

L-impuritajiet tal-manifattura 1-chloro-2-methylpropene u 3-chloro-2-methylpropene għandhom implikazzjonijiet tossikoloġiċi u kull wieħed minnhom ma għandux jaqbeż 0,5 g/kg fil-materjal tekniku.

1 ta’ April 2006

31 ta’ Marzu 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu biss awtorizzati użi bħala regolatur tal-iżvilupp għall-ħżin ta’ wara l-ħsad f’imħażen li jistgħu jiġu ssiġillati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-1-methylcyclopropene u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Settembru 2005.

118

Forchlorfenuron

Nru CAS 68157-60-8

Nru CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1 ta’ April 2006

31 ta’ Marzu 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala regolatur tal-iżvilupp tal-pjanti.

PARTI B

Fl-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-forchlorfenuron li mhux għall-kultivazzjoni ta’ pjanti tal-kiwi, l-Istati Membri għandhom jagħtu importanza partikolari lill-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jaċċertaw li kull dejta u informazzjoni neċessarja hija pprovduta qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-forchlorfenuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Settembru 2005.

F’din il-valutazzjoni kumplessiva, l-Istati Membri għandhom iqisu partikolarment il-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

Miżuri ta’ trażżin tar-riskji jridu jiġu applikati fejn xieraq.

119

Indoxacarb

Nru CAS 173584-44-6

Nru CIPAC 612

methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

TC (Materjal Tekniku): ≥ 628 g/kg indoxacarb

1 ta’ April 2006

31 ta’ Marzu 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala insettiċida.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-indoxacarb, u b’ mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Settembru 2005.

Dwar din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskju, fejn xieraq.

120

Warfarin

Nru CAS 81-81-2

Nru CIPAC 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin 3-(α-acetonyl-benzyl)-4-hydroxycoumarin

≥ 990 g/kg

1 ta’ Ottubru 2006

30 ta’ Settembru 2013

PARTI A

L-użi bħala rodetiċida fil-forma ta’ lixka mħejjija minn qabel, li jekk huwa xieraq titqiegħed f’nasbiet magħmula apposta biss huma awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-warfarin u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Settembru 2005. F’din il-valutazzjoni kumplessiva, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-operaturi, l-għasafar u l-mammali li ma għandhomx jinqabdu.

Għandhom jiġu applikati miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju fejn jixraq.

121

Clothianidin

Nru CAS 210880-92-5

Nru CIPAC 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1 ta’ Awwissu 2006

31 ta’ Lulju 2016

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala insettiċida.

Għall-protezzjoni ta’ organiżmi mhux fil-mira, b’mod partikolari naħal tal-għasel, għall-użu bħala trattament taż-żerriegħa:

il-kisi taż-żerriegħa għandu jsir biss f’faċilitajiet professjonali għat-trattament taż-żerriegħa. Dawk il-faċilitajiet għandhom japplikaw l-aqwa metodi disponibbli biex jiżguraw li r-rilaxx ta’ trab ikun minimizzat waqt l-applikazzjoni għaż-żerriegħa, il-ħażna u t-trasport,

għandu jintuża tagħmir xieraq tal-ħrit u ż-żrigħ biex jiżgura livell għoli ta’ inkorporazzjoni fil-ħamrija, jimminimizza li ż-żerriegħa tinżera’ ’l barra minn fejn ippjanat u jimminimizza l-emissjoni tat-trab.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

it-tikketta taż-żerriegħa trattata tinkludi l-indikazzjoni li ż-żrieragħ ġew trattati bil-clothianidin u li hija stipulata fil-miżuri tat-tnaqqis tar-riskji previsti fl-awtorizzazzjoni,

il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni, partikolarment għall-applikazzjonijiet ta’ raxx, jinkludu fejn xierqa, miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għall-protezzjoni tan-naħal tal-għasel,

jingħataw bidu programmi ta’ monitoraġġ biex jivverifikaw l-espożizzjoni reali tan-naħal tal-għasel għall-clothianidin f’inħawi użati b’mod estensiv min-naħal għat-tfittxija tal-ikel jew minn min irabbi n-naħal, fejn u kif ikun xieraq.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-clothianidin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ilma tal-pjan meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskju għall-għasafar granivori u l-mammiferi meta s-sustanza tintuża bħala kisja taż-żrieragħ.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskju, fejn xieraq.

122

Pethoxamid

Nru CAS 106700-29-2

Nru CIPAC 655

2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide

≥ 940 g/kg

1 ta’ Awwissu 2006

31 ta’ Lulju 2016

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pethoxamid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ilma tal-pjan meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ambjent akkwatiku, b’mod partikolari l-pjanti akkwatiċi tal-wiċċ.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskju, fejn xieraq.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 fuq speċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif inhu manifatturat kummerċjalment.

123

Clodinafop

Nru CAS 114420-56-3

Nru CIPAC 683

(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid

≥ 950 g/kg (espressi bħala clodinafop-propargyl)

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

Użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-clodinafop, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006.

124

Pirimicarb

Nru CAS 23103-98-2

Nru CIPAC 231

2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate

≥ 950 g/kg

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

Huma biss użi bħala insettiċidi li jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pirimicarb, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-operaturi u jaċċertaw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq.

L-Istati Membri għandhom joqgħodu attenti b’mod partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji, fejn jixraq, bħal pereżempju l-buffer zones.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw li l-valutazzjoni tar-riskji ta’ termninu taż-żmien twil għall-għasafar u għall-kontaminazzjoni potenzjali tal-ilma tal-pjan, b’mod partikolari fir-rigward tal-prodott metaboliku l-R35140. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-pirimicarb ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

125

Rimsulfuron

Nru CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

Nru CIPAC 716

1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea

≥ 960 g/kg (expressi bħala rimsulfuron)

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar ir-rimsulfuron b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006.

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-pjanti li mhumiex fil-mira u għall-ilma tal-pjan f’sitwazzjonijiet vulnerabbli. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn huma xierqa.

126

Tolclofos-methyl

Nru CAS 57018-04-9

Nru CIPAC 479

 

O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate

 

O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

≥ 960 g/kg

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

L-użu biss bħala funġiċida jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom it-tolclofos-methyl għall-użi għajr dawk ta’ trattamenti ta’ qabel iż-żrigħ tat-tuberi (taż-żrieragħ) tal-patata u t-trattament tal-ħamrija għall-ħass fis-serer, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tolclofos-methyl, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali nhar is-27 ta’ Jannar 2006.

127

Triticonazole

Nru CAS 131983-72-7

Nru CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

L-użu biss bħala funġiċida jista’ jkun awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom it-triticonazole għall-użi għajr dawk ta’ trattament taż-żrieragħ, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-triticonazole b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006. F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri għandhom:

jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operatur. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ protezzjoni fejn huma xierqa,

jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal tal-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, b’mod partikolari għall-persistenza għolja tas-sustanza attiva u l-prodotti metaboliċi tagħha l-RPA 406341, f’żoni meqjusa bħala vulnerabbli,

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar granivori (riskji b’effett ta’ terminu twil).

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn ikun xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iktar studji sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-għasafar granivori. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom it-triticonazole ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

128

Dimoxystrobin

Nru CAS 149961-52-4

Nru CIPAC 739

(E)-o-(2,5-dimethylphenoxymethyl)-2-methoxyimino-N-methylphenylacetamide

≥ 980 g/kg

1 ta’ Ottubru 2006

30 ta’ Settembru 2016

PARTI A

L-użu biss bħala funġiċida jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Fil-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom id-domoxystrobin għall-użu ta’ ġewwa, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jaċċertaw li kull dejta u informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta qabel ma tingħata tali awtorizzazzjoni.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-dimoxystrobin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-27 ta’ Jannar 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ilma tal-pjan, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’sitwazzjoni fejn il-fattur tal-interċettazzjoni tal-ħxejjex ikun baxx, jew fir-reġjunijiet ta’ ħamrija vulnerabbli u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jitressqu

valutazzjoni tar-riskju ottimizzata għall-għasafar u għall-mammiferi bil-konsiderazzjoni tal-formulazzjoni tas-sustanzi attivi;

valutazzjoni tar-riskju komprensiva dwar l-ambjent akkwatiku bil-konsiderazzjoni tar-riskju għoli u kroniku lill-ħut u l-effettività tal-miżuri ta’ mitigazzjoni potenzjali tar-riskju partikolarment bil-konsiderazzjoni ta’ ħruġ aċċidentali u dranaġġ.

Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom id-dimoxystrobin ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

129

Clopyralid

Nru CAS 1702-17-6

Nru CIPAC 455

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 950 g/kg

1 ta’ Mejju 2007

30 ta’ April 2017

PARTI A

Użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Fl-assessjar tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-clopyralid li mhux għall-applikazzjoni fir-rebbiegħa, l-Istati Membri għandhom jagħtu importanza partikolari għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-clopyralid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ April 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’dan l-assessjar globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-protezzjoni ta’ pjanti li mhumiex fil-mira u l-ilma tal-pjan taħt kundizzjonijiet vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ trażżin tar-riskju u programmi ta’ monitoraġġ għandhom jitniedu għall-verifika tal-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan fiż-żoni li huma vulnerabbli, fejn dan huwa xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jitressqu iktar studji bħala konferma tar-riżultati fuq il-metaboliżmu tal-annimali. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-clopyralid ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

130

Cyprodinil

Nru CAS 121522-61-2

Nru CIPAC 511

(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine

≥ 980 g/kg

1 ta’ Mejju 2007

30 ta’ April 2017

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-cyprodinil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ April 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri għandhom:

jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-operturi u jaċċertaw li l-kundizzjonijiet ta’ użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir għall-protezzjoni personali xieraq.

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar, il-mammiferi u l-organiżmi akkwatiċi. Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-trażżin tar-riskju bħalma huma l-buffer zones.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jitressqu iktar studji biex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskji għall-għasafar u l-mammiferi u għall-preżenza possibbli tar-residwi tal-prodott metaboliku CGA 304075 fl-ikel li joriġina mill-annimali. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom is-cyprodinil ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

131

Fosetyl

Nru CAS 15845-66-6

Nru CIPAC 384

Ethyl hydrogen phosphonate

≥ 960 g/kg (espress bħala fosetyl-Al)

1 ta’ Mejju 2007

30 ta’ April 2017

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fosetyl, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ April 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri jridu:

jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi, l-għasafar u l-mammiferi u l-artropodi li mhumiex fil-mira tas-sustanza.

Kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-trażżin tar-riskju, fejn huwa xieraq, bħalma huma l-buffer zones.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jitressqu iktar studji bħala konferma tal-valutazzjoni tar-riskju għall-artropodi li mhumiex fil-mira, b’mod partikolari fir-rigward tal-irkuprar fl-egħlieqi, u għall-mammiferi erbivori. Huma għandhom jaċċertaw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-fosetyl ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

132

Trinexapac

Nru CAS 104273-73-6

Nru CIPAC 732

4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid

≥ 940g/kg (espress bħala trinexapac-ethyl)

1 ta’ Mejju 2007

30 ta’ April 2017

PARTI A

Huma biss użi bħala regolatur tal-iżvilupp tal-pjanti li jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-trinexapac, u b’modpartikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ April 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn ikunu xierqa.

133

Dichlorprop-P

Nru CAS 15165-67-0

Nru CIPAC 476

(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoic acid

≥ 900 g/kg

1 ta’ Ġunju 2007

31 ta’ Mejju 2017

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-dichlorprop-P, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Mejju 2006, għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi, organiżmi akkwatiċi u pjanti li mhumiex fil-mira. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn ikun xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati se jirrikjedu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw ir-riżultati dwar il-metaboliżmu tal-annimali u l-valutazzjoni tar-riskju fuq espożizzjoni akuta u espożizzjoni fuq medda qasira ta’ żmien għal għasafar u fuq espożizzjoni akuta għall-mammiferi erbivori.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom id-dichlorprop-P ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

134

Metconazole

Nru CAS 125116-23-6 (stereokimika mhux dikjarata)

Nru CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(total ta’ cis- u trans-isomers)

1 ta’ Ġunju 2007

31 ta’ Mejju 2017

PARTI A

L-użi bħala fungiċida u regolatur għat-tkabbir tal-pjanti biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-metconazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Mejju 2006.

F’din il-valutazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi, għasafar u mammiferi. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju, skont il-każ,

l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari lis-sikurezza tal-operatur. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ protezzjoni skont il-każ.

135

Pyrimethanil

Nru CAS 53112-28-0

Nru CIPAC mhux allokat

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

(l-impurità tal-manifattura tas-cyanamide hija meqjusa bħala tħassib tossikoloġiku u ma għandhiex taqbeż 0,5 g/kg fil-materjal tekniku)

1 ta’ Ġunju 2007

31 ta’ Mejju 2017

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pyrimethanil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Mejju 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn ikun xieraq, bħalma huma żoni ta’ lqugħ,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-ħut. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-pyrimethanil ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

136

Triclopyr

Nru CAS 055335-06-3

Nru CIPAC 376

3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid

≥ 960 g/kg

(bħala Triclopyr butoxyethyl ester)

1 ta’ Ġunju 2007

31 ta’ Mejju 2017

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom it-triclopyr għall-użi għajr dawk ta’ applikazzjonijiet tar-Rebbiegħa fil-mergħat, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kwalunkwe dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-triclopyr b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-23 ta’ Mejju 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-pjan li jinsab f’kundizzjonijiet vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ taffija tar-riskju u programmi ta’ monitoraġġ għandhom jitniedu fiż-żoni li huma vulnerabbli fejn dan huwa xieraq,

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-operaturi u jaċċertaw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi, organiżmi akkwatiċi u pjanti li mhumiex fil-mira. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ taffija tar-riskju, fejn ikun xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jirrikjedu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni ta’ riskju akut u dak fuq medda twila ta’ żmien għal għasafar u mammiferi u r-riskju għal organiżmi akkwatiċi minn espożizzjoni għall-metabolite 6-chloro-2-pyridinol. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom ġie inkluż it-triclopyr f’dan l-Anness jipprovdu studji ta’ dan it-tip lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

137

Metrafenone

Nru CAS 220899-03-6

Nru CIPAC 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone

≥ 940 g/kg

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-metrafenone u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Lulju 2006.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 fuq speċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif inhu manifatturat kummerċjalment.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Razza QST 713, identika għar-razza AQ 713

Numru tal koltivazzjoni ta’ ġbir: NRRL B -21661

Nru CIPAC mhux assenjat

Mhux applikabbli

 

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Bacillus subtilis, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Lulju 2006.

139

Spinosad

Nru CAS 131929-60-7 (Spinosyn A)

131929-63-0 (Spinosyn D)

Nru CIPAC 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS, 5aR, 5bS, 9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

 

Spinosyn D:

(2S,3aR, 5aS, 5bS, 9S,13S,14R,16aS, 16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosad huwa taħlita ta’ of 50-95 % spinosyn A u 5-50 % spinosyn D

≥ 850 g/kg

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

Huma biss użi bħala insettiċidi li jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-iSpinosad b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Lulju 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi;

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskju għall-ħniex meta s-sustanza tintuża fis-serer.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

140

Thiamethoxam

Nru CAS 153719-23-4

Nru CIPAC 637

(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine

≥ 980 g/kg

1 ta’ Frar 2007

31 ta’ Jannar 2017

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala insettiċida

Għall-protezzjoni ta’ organiżmi mhux fil-mira, b’mod partikolari naħal tal-għasel, għall-użu bħala trattament taż-żerriegħa:

il-kisi taż-żerriegħa għandu jsir biss f’faċilitajiet professjonali għat-trattament taż-żerriegħa. Dawk il-faċilitajiet għandhom japplikaw l-aqwa metodi disponibbli biex jiżguraw li r-rilaxx ta’ trab ikun minimizzat waqt l-applikazzjoni għaż-żerriegħa, il-ħażna u t-trasport,

għandu jintuża tagħmir xieraq tal-ħrit u ż-żrigħ biex jiżgura livell għoli ta’ inkorporazzjoni fil-ħamrija, jimminimizza li ż-żerriegħa tinżera’ ’l barra minn fejn ippjanat u jimminimizza l-emissjoni tat-trab.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

it-tikketta taż-żerriegħa trattata tinkludi l-indikazzjoni li ż-żrieragħ ġew trattati bit-thiamethoxam u li hija stipulata fil-miżuri tat-tnaqqis tar-riskji previsti fl-awtorizzazzjoni,

il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni, partikolarment għall-applikazzjonijiet ta’ raxx, jinkludu fejn xierqa, miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għall-protezzjoni tan-naħal tal-għasel,

jingħataw bidu programmi ta’ monitoraġġ biex jivverifikaw l-espożizzjoni reali tan-naħal tal-għasel għat-thiamethoxam f’inħawi użati b’mod estensiv min-naħal għat-tfittxija tal-ikel jew minn min irabbi n-naħal, fejn u kif ikun xieraq.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it- thiamethoxam b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Lulju 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, partikolarment tas-sustanza attiva u l-prodotti metaboliċi tagħha NOA 459602, SYN 501406 u CGA 322704, meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni li għandhom ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli,

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi,

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskji ta’ terminu twil għall-erbivori żgħar jekk is-sustanza tintuża fit-trattament taż-żrieragħ.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

141

Fenamiphos

Nru CAS 22224-92-6

Nru CIPAC 692

(RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate

≥ 940 g/kg

1 ta’ Awwissu 2007

31 ta’ Lulju 2017

PARTI A

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala nematiċida applikat permezz tal-irrigazzjoni bit-taqtir fis-serer bi struttura permanenti.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenamiphos u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Lulju 2006.

F’din il-valutazzjoni globali:

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi, organiżmi tal-ħamrija li mhumiex fil-mira u għall-ilma tal-pjan f’qagħdiet vulnerabbli.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ taffija tar-riskju u programmi ta’ monitoraġġ għandhom jitniedu biex tiġi verifikata l-kontaminazzjoni potenzjali tal-ilma ta’ taħt l-art fiż-żoni li huma vulnerabbli, fejn dan huwa xieraq.

142

Ethephon

Nru CAS 16672-87-0

Nru CIPAC 373

2-chloroethyl-phosphonic acid

≥ 910 g/kg (materjal tekniku – MT)

L-impuritajiet tal-manifattura MEPHA (Mono 2-chloroethyl ester, 2-chloroethyl phosphonic acid) u 1,2-Dichloroethane huma ta’ tħassib tossikoloġiku u ma għandhomx jaqbżu 20 g/kg u 0,5 g/kg f’materjal tekniku.

1 ta’ Awwissu 2007

31 ta’ Lulju 2017

PARTI A

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni dwar l-ethephon, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Lulju 2006.

143

Flusilazole (2)

Nru CAS 85509-19-9

Nru CIPAC 435

Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane

925  g/kg

1 ta’ Jannar 2007

30 ta’ Ġunju 2008 (2)

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala funġiċida fuq l-uċuħ tar-raba’ li ġejjin:

ċereali għajr ir-ross (2),

qamħirrum (2),

iż-żerriegħa tal-kolza (2),

pitravi taz-zokkor (2),

f’rati li ma jaqbżux il-200 g sustanza attiva kull ettaru għal kull applikazzjoni.

L-użi li ġejjin ma għandhomx ikunu awtorizzati:

applikazzjoni mill-arja,

applikazzjonijiet minn fuq id-dahar jew bl-idejn, sew jekk dak li jkun ikun dilettant jew professjonist,

il-ġardinaġġ privat tad-dar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu applikati l-miżuri kollha xierqa għat-taffija tar-riskju. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’:

l-organiżmi akkwatiċi. Fejn ikun rilevanti, jeħtieġ li tinżamm distanza adegwata bejn l-uċuħ trattati u l-ilmijiet tal-wiċċ. Din id-distanza tista’ tkun tiddependi mill-applikazzjoni jew le ta’ metodi jew tagħmir li jnaqqsu t-tifrix aċċidentali,

l-għasafar u l-mammiferi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju, bħalma huma l-użu f’waqtu tal-prodott u l-għażla ta’ dawk il-formulazzjonijiet li, minħabba l-preżentazzjoni fiżika tagħhom jew il-preżenza ta’ aġenti li jiżguraw evitar adegwat, jimminimizzaw l-esponiment tal-ispeċi kkonċernata.

l-operaturi, li jeħtiġilhom jilbsu lbies protettiv adegwat, partikolarment ingwanti, coveralls, buz tal-lastku u l-protezzjoni tal-wiċċ jew in-nuċċalijiet tas-sikurezza waqt it-taħlit, it-tagħbija, l-applikazzjoni u t-tindif tat-tagħmir, sakemm l-espożizzjoni għas-sustanza attiva ma tkunx adegwatament prekluża mid-disinn u l-kostruzzjoni tat-tagħmir innifsu, jew inkella bl-immuntar ta’ komponenti protettivi speċifiċi fuq l-istess tagħmir.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-flusilazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, għandhom jiġu kkunsidrati;

L-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw li d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet jirrappurtaw sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena dwar l-inċidenzi ta’ problemi tas-saħħa fost l-operaturi. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jingħata tagħrif, bħal dejta dwar il-bejgħ u s-servej tax-xejriet tal-użu, ħalli tkun tista’ tinkiseb stampa realistika tal-kundizzjonijiet tal-użu u l-impatt tossikoloġiku possibbli tal-flusilazole.

L-Istati Membri għandhom jitolbu li jiġu ppreżentati aktar studji biex jindirizzaw il-proprjetajiet potenzjali tal-flusilazole għat-taħwid tal-endokrina fi żmien sentejn mill-adozzjoni, min-naħa tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-IżviluppEkonomiku (OECD), tal-Linji gwida użati għall-Ittestjar dwar it-taħwid tal-endokrini. Għandhom jiżguraw li n-notifikatur li fuq talba tiegħu il-flusilazole jkun iddaħħal f’dan l-Anness jipprovdi dawn l-istudji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-adozzjoni tal-linji gwida msemmija hawn fuq.

144

Carbendazim (stereokimika mhux dikjarata)

Nru CAS 10605-21-7

Nru CIPAC 263

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

980  g/kg

1 ta’ Jannar 2007

13 ta’ Ġunju 2011

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala funġiċida fuq l-uċuħ tar-raba’ li ġejjin:

ċereali

iż-żerriegħa tal-kolza

pitravi taz-zokkor

il-qamħirrum

f’rati li ma jaqbżux

0,25 kg sustanza attiva għal kull ettaru għal kull applikazzjoni għaċ-ċereali u ż-żerriegħa tal-kolza;

0,075 kg sustanza attiva għal kull ettaru għal kull applikazzjoni għall-pitravi taz-zokkor,

0,1 kg sustanza attiva għal kull ettaru għal kull applikazzjoni għall-qamħirrum.

L-użi li ġejjin ma għandhomx ikunu awtorizzati:

applikazzjoni mill-arja,

applikazzjonijiet minn fuq id-dahar jew bl-idejn, sew jekk kien dilettant jew professjonali,

il-ġardinaġġ.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu applikati l-miżuri kollha xierqa għat-taffija tar-riskju. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta’:

l-organiżmi akkwatiċi. Fejn ikun rilevanti, jeħtieġ li tinżamm distanza adegwata bejn l-uċuħ trattati u l-ilmijiet tal-wiċċ. Din id-distanza tista’ tkun tiddependi mill-applikazzjoni jew le ta’ metodi jew tagħmir li jnaqqsu t-tifrix aċċidentali,

ħniex u makroorganiżmi tal-ħamrija oħrajn. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju, bħall-għażla tal-iktar taħlita xierqa ta’ numri u l-ħin ta’ meta ssir l-applikazzjoni, ir-rati tal-applikazzjoni, u jekk ikun meħtieġ, il-livell ta’ konċentrazzjoni tas-sustanza attiva,

l-għasafar u l-mammiferi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju, bħalma huma l-użu f’waqtu tal-prodott u l-għażla ta’ dawk il-formulazzjonijiet li, minħabba l-preżentazzjoni fiżika tagħhom jew il-preżenza ta’ aġenti li jiżguraw evitar adegwat, jimminimizzaw l-esponiment tal-ispeċi kkonċernata.

l-operaturi, li jeħtiġilhom jilbsu lbies protettiv adegwat, partikolarment ingwanti, coveralls, buz tal-lastku u l-protezzjoni tal-wiċċ jew in-nuċċalijiet tas-sikurezza waqt it-taħlit, it-tagħbija, l-applikazzjoni u t-tindif tat-tagħmir, sakemm l-espożizzjoni għas-sustanza attiva ma jkunx adegwatament prekluż mid-disinn u l-kostruzzjoni tat-tagħmir innifsu, jew inkella bl-immuntar ta’ komponenti protettivi speċifiċi fuq l-istess tagħmir.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-carbendazim, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, għandhom jiġu kkunsidrati.

L-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw li d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet jirrappurtaw sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena dwar l-inċidenzi ta’ problemi tas-saħħa fost l-operaturi. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jingħata tagħrif, bħal dejta dwar il-bejgħ u s-servej tax-xejriet tal-użu, ħalli tkun tista’ tinkiseb stampa realistika tal-kundizzjonijiet tal-użu u l-impatt tossikoloġiku possibbli tal-carbendazim.

145

Captan

Nru CAS 133-06-02

Nru CIPAC 40

N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

≥ 910 g/kg

Impuritajiet:

 

Perchloromethylmercaptan (R005406): mhux iktar minn 5 g/kg

 

Folpet: mhux iktar minn 10 g/kg

 

Carbon tetrachloride mhux aktar minn 0,1 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala fungiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-captan għall-użi għajr dawk tat-tadam, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-captan u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Settembru 2006.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-ħarsien tal-operaturi u l-ħaddiema. Kundizzjonijiet awtorizzati ta’ użu għandhom jippreskrivu l-applikazzjoni tat-tagħmir protettiv personali tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju adattati għat-tnaqqis tal-espożizzjoni;

għall-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri tal-Livelli Massimi tar-Residwi;

ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art taħt kundizzjonijiet vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ taffija tar-riskju u programmi ta’ monitoraġġ għandhom jitniedu fiż-żoni li huma vulnerabbli fejn dan huwa xieraq;

ħarsien ta’ għasafar, mammiferi u organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju li tifrex fuq medda twila ta’ żmien għall-għasafar u l-mammiferi, kif ukoll għall-valutazzjoni tossikoloġika dwar il-metaboliti li potenzjalment jinsabu fl-ilma ta’ taħt l-art taħt kundizzjonijiet vulnerabbli. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-captan ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

146

Folpet

Nru CAS 133-07-3

Nru CIPAC 75

N-(trichloromethylthio)phthalimide

≥ 940 g/kg

Impuritajiet:

 

Perchloromethylmercaptan (R005406): mhux iktar minn 3,5 g/kg

 

Carbon tetrachloride mhux aktar minn 4 g/kg.

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala fungiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-folpet għall-użi għajr dawk ta’ trattament tal-qamħ tax-xitwa, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-folpet, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Settembru 2006.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għas-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema. Kundizzjonijiet awtorizzati ta’ użu jridu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali adattat;

għall-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri tal-Livelli Massimi tar-Residwu;

għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi u organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-taffija tar-riskju.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għal għasafar, mammiferi u ħniex. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-folpet ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

147

Formetanate

Nru CAS 23422-53-9

Nru CIPAC 697

3-dimethylaminomethyleneaminophenyl methylcarbamate

≥ 910 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi bħala insettiċidi u akariċidi.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-formetanate għall-użi għajr dawk fit-tadam tal-għelieqi u arbuxxelli ornamentali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kwalunkwe dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-formetanate b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Settembru 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi, artropodi mhux fil-mira u naħal u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal espożizzjoni djetetika ta’ konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri ta’ Livelli Massimi ta’ Residwu.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għal għasafar, mammiferi u artropodi mhux fil-mira. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-formetanate f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

148

Methiocarb

Nru CAS 2032-65-7

Nru CIPAC 165

4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate

≥ 980 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala repellent fit-trattament taż-żrieragħ, insettiċida u molluskiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-methiocarb għall-użi għajr dawk ta’ trattament taż-żrieragħ tal-qamħirrun, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-methiocarb b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Settembru 2006.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi, u artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operaturi u persuni preżenti u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal espożizzjoni djetetika ta’ konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri ta’ Livelli Massimi ta’ Residwu.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-għasafar, il-mammiferi u l-artropodi mhux fil-mira, kif ukoll kif ukoll sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tossikoloġika fuq metaboliti potenzjalment preżenti fl-uċuħ. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-methiocarb f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

149

Dimethoate

Nru CAS 60-51-5

Nru CIPAC 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Impuritajiet:

omethoate: mhux iktar minn 2 g/kg

isodimethoate: mhux iktar minn 3 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użu bħala insettiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-dimethoate, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-24 ta’ Novembru 2006 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi, organiżmi akkwatiċi u artropodi oħra li mhumiex fil-mira. Il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu l-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq, bħal żoni ta’ salvagwardja u tnaqqis tal-flussi ta’ tifwir u ta’ dranaġġ għal ġol-ilma tal-wiċċ;

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-espożizzjoni tad-dieta tal-konsumaturi;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ ħarsien personali xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-għasafar, il-mammiferi u l-artropodi mhux fil-mira, kif ukoll kif ukoll sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tossikoloġika fuq metaboliti potenzjalment preżenti fl-uċuħ.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż id-dimethoate f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

150

Dimethomorph

Nru CAS 110488-70-5

Nru CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-dimethomorph b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-24 ta’ Novembru 2006.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-ħarsien tal-operaturi u l-ħaddiema. Kundizzjonijiet awtorizzati ta’ użu jridu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali adattat;

għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi u organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju, fejn ikun xieraq.

151

Glufosinate

Nru CAS 77182-82-2

Nru CIPAC 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950  g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-glufosinate għall-użi għajr dawk fil-ġonna tat-tuffieħ, partikolarment fir-rigward tal-espożizzjoni tal-operatur u l-konsumatur, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kwalunkwe dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-glufosinate b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-24 ta’ Novembru 2006. F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

għas-sigurtà tal-operaturi, il-ħaddiema u terzi li jkunu għaddejjin mill-qrib. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ ħarsien, fejn huma xierqa.

il-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew tal-klima;

il-ħarsien tal-mammiferi, artropodi mhux fil-mira u pjanti mhux fil-mira.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju, fejn ikun xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-mammiferi u artropodi mhux fil-mira fil-ġonna tat-tuffieħ. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-glufosinate f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

152

Metribuzin

Nru CAS 21087-64-9

Nru CIPAC 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-metribuzin għall-użi għajr dawk bħala erbiċida selettiv ta’ wara l-emerġenza għall-patata l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-metribuzin b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-24 ta’ Novembru 2006.

F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-algae, pjanti akkwatiċi, pjanti mhux fil-mira li jinsabu barra mill-għalqa ttrattata u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-tnaqqis tar-riskju.

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ ħarsien personali xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ dejta ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-ilma tal-pjan. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-metribuzin ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

153

Phosmet

Nru CAS 732-11-6

Nru CIPAC 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Impuritajiet:

phosmet oxon: mhux iktar minn 0,8 g/kg

iso phosmet: mhux iktar minn 0,4 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala insettiċidi u akariċidi biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-phosmet b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-24 ta’ Novembru 2006.

F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi, organiżmi akkwatiċi, naħal u artropodi oħra mhux fil-mira. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq, bħal żoni ta’ salvagwardja u t-tnaqqis tal-flussi ta’ tifwir u ta’ dranaġġ għal ġol-ilma tal-wiċċ,

jistgħu jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ ħarsien personali u apparat portettiv għan-nifs xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-għasafar (riskju qawwi) u mammiferi erbivori (riskju fit-tul). Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-phosmet f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

154

Propamocarb

Nru CAS 24579-73-5

Nru CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-propamocarb għall-użi għajr dawk għall-applikazzjonijiet tal-weraq, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fir-rigward tal-espożizzjoni tal-ħaddiema u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-propamocarb b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-24 ta’ Novembru 2006.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-ħarsien tal-operaturi u l-ħaddiema. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ ħarsien, fejn huma xierqa.

għat-trasferiment ta’ residwi ta’ ħamrija għal uċuħ bin-newba u uċuħ suċċessivi;

għall-ħarsien tal-ilmijiet tal-wiċċ u tal-pjan f’żoni vulnerabbli;

ħarsien ta’ għasafar, mammiferi u organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn huma xierqa.

155

ethoprophos

Nru CAS 13194-48-4

Nru CIPAC 218

O-ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate

> 940 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

Użi biss bħala nematiċidju u insettiċidju fl-applikazzjoni tal-ħamrija jistgħu jkunu awtorizzati.

L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu limitati għal utenti professjonali.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom l-ethoprophos għal użi ħlief għall-patata li ma titkabbarx għall-konsum tal-bniedem jew tal-annimali, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tkun provduta kwalunkwe dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-ethoprophos b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-16 ta’ Marzu 2007.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għar-residwi u jivvalutaw l-espożizzjoni djetetika ta’ konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri ta’ Livelli Massimi ta’ Residwu,

għas-sigurtà tal-operatur. Il-kundizzjonijiet awtorizzati għall-użu għandhom jistipulaw l-applikazzjoni ta’ tagħmir respiratorju personali u protettiv adegwat u miżuri oħra li jnaqqsu r-riskju bħalma huwa l-użu ta’ sistema magħluqa ta’ trasferiment għat-tqassim tal-prodott,

għall-ħarsien ta’ għasafar, mammiferi u organiżmi akkwatiċi, ilma ta’ fuq u taħt l-art taħt kundizzjonijiet vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju, bħalma huma żoni ta’ protezzjoni u l-ksib tal-inkorporazzjoni kompleta ta’ granuli fil-ħamrija.

L-Istati Membri konċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju [fuq medda qasira u twila ta’ żmien] għal għasafar, mammiferi u ħniex [għal mammiferi li jieklu l-ħniex]. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom l-ethoprophos ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu tali studji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

156

Pirimiphos-methyl

Nru CAS 29232-93-7

Nru CIPAC 239

 

O-2-dietilammino-6-metilpirimidin-4-yl

 

O,O-dimethylphosphorothioate

> 880 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

Użi biss bħala insettiċidju għall-ħażna ta’ wara l-ħsad jistgħu jkunu awtorizzati.

Tagħmir li jinżamm fl-idejn ma għandux jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-pirimiphos-methyl għall-użi għajr dawk ta’ trattament taż-żrieragħ tal-qamħirrun, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pirimiphos-methyl b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Marzu 2007.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għas-sigurtà tal-operatur. Kundizzjonijiet awtorizzati ta’ użu għandhom jippreskrivu l-applikazzjoni tat-tagħmir protettiv personali adegwat inkluż tagħmir respiratorju protettiv kif ukoll miżuri li jnaqqsu r-riskju għat-tnaqqis tal-espożizzjoni;

għall-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri tal-Livelli Massimi ta’ Residwi;

157

Fipronil

Nru CAS 120068-37-3

Nru CIPAC 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

≥ 950 g/kg

1 ta’ Ottubru 2007

30 ta’ Settembru 2017

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala insettiċida għall-użu bħala trattament taż-żerriegħa.

Għall-protezzjoni ta’ organiżmi li mhumiex fil-mira, partikolarment in-naħal tal-għasel:

il-kisi taż-żerriegħa għandu jsir biss f’faċilitajiet professjonali għat-trattament taż-żerriegħa. Dawk il-faċilitajiet għandhom japplikaw l-aqwa metodi disponibbli biex jiżguraw li r-rilaxx ta’ trab ikun minimizzat waqt l-applikazzjoni għaż-żerriegħa, il-ħażna u t-trasport,

għandu jintuża tagħmir xieraq tal-ħrit u ż-żrigħ biex jiżgura livell għoli ta’ inkorporazzjoni fil-ħamrija, jimminimizza li ż-żerriegħa tinżera’ ’l barra minn fejn ippjanat u jimminimizza l-emissjoni tat-trab.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

it-tikketta taż-żerriegħa trattata tinkludi l-indikazzjoni li ż-żrieragħ ġew trattati bil-fipronil u li hija stipulata fil-miżuri tat-tnaqqis tar-riskji previsti fl-awtorizzazzjoni,

jingħataw bidu programmi ta’ monitoraġġ biex jivverifikaw l-espożizzjoni reali tan-naħal tal-għasel għall-fipronil f’inħawi użati b’mod estensiv min-naħal għat-tfittxija tal-ikel jew minn min irabbi n-naħal, fejn u kif ikun xieraq.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fipronil u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-16 ta’ Marzu 2007. F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-ippakkjar tal-prodotti li se jitpoġġew fis-suq sabiex tiġi evitata l-ġenerazzjoni tad-degradazzjoni kaġun tad-dawl ta’ prodotti ta’ tħassib,

għall-potenzjal tal-kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art b’mod speċjali minn metaboliti li huma iktar persistenti mill-kompost ġenitur, fejn is-sustanza attiva hija applikata fir-reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet ta’ klima vulnerabbli,

għall-ħarsien ta’ għasafar u mammiferi granivori, organiżmi akkwatiċi, artropodi mhux fil-mira u naħal tal-għasel.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju, fejn ikun xieraq.

L-Istati Membri konċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri sabiex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għal għasafar u mammiferi granivori u naħal tal-għasel, b’mod speċjali l-larva tan-naħal. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-fipronil f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sena mill-approvazzjoni.

158

Beflubutamid

Nru CAS 113614-08-7

Nru CIPAC 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide

≥ 970 g/kg

1 ta’ Diċembru 2007

30 ta’ Novembru 2017

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-beflubutamid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Mejju 2007.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskju għal organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

159

Il-virus tal-polijedrożi nukleari Spodoptera exigua

Nru CIPAC

Mhux allokat

Mhux applikabbli

 

1 ta’ Diċembru 2007

30 ta’ Novembru 2017

PARTI A

L-użi bħala insettiċidi biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-iSpodoptera exigua NPV, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-15 ta’ Mejju 2007.

160

Prosulfocarb

Nru CAS 52888-80-9

Nru CIPAC 539

S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)

970  g/kg

1 ta’ Novembru 2008

31 ta’ Ottubru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-prosulfocarb u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-9 ta’ Ottubru 2007.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għas-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

għall-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri li jtaffu r-riskju bħal żona ta’ lqugħ,

għall-protezzjoni ta’ pjanti li mhumiex il-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri li jtaffu r-riskju bħala żona ta’ lqugħ bla ebda sprej fuq il-post.

161

Fludioxonil

Nru CAS 131341-86-1

Nru CIPAC 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950  g/kg

1 ta’ Novembru 2008

31 ta’ Ottubru 2018

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-fludioxonil għall-użi għajr dawk ta’ trattament taż-żrieragħ, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-potenzjal tal-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan, b’mod partikolari għall-metaboliti fotoliżi tal-ħamrija tagħha s-CGA 339833, u s-CGA 192155 f’żoni vulnerabbli,

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għal protezzjoni tal-ħut u l-invertebri akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fludioxonil u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-9 ta’ Ottubru 2007.

162

Clomazone

Nru CAS 81777-89-1

Nru CIPAC 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960  g/kg

1 ta’ Novembru 2008

31 ta’ Ottubru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-clomazone u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-9 ta’ Ottubru 2007.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għas-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

għall-protezzjoni ta’ pjanti li mhumiex il-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri li jtaffu r-riskju bħala żoni ta’ lqugħ.

163

Benthiavalicarb

Nru CAS 413615-35-7

Nru CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

L-impuritajiet manifatturati li ġejjin huma ta’ tħassib tossikoloġiku u kull waħda minnhom ma għandhiex taqbeż ċertu ammont fil-materjal tekniku.

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3.5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorophenyl) disulfide: < 14 mg/kg

1 ta’ Awwissu 2008

31 ta’ Lulju 2018

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-benthiavalicarb, b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sigurtà tal-operatur,

lill-ħarsien ta’ organiżmi artropodi mhux immirati.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-benthiavalicarb għall-użu għajr dawk ta’ trattament fis-serer, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta u tagħrif meħtieġ qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif kummerċjalment manifatturat.

164

Boscalid

Nru CAS 188425-85-6

Nru CIPAC 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1 ta’ Awwissu 2008

31 ta’ Lulju 2018

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-boscalid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari

lis-sigurtà tal-operatur,

lir-riskju fit-tul għall-għasafar u l-organiżmi tal-ħamrija,

lir-riskju tal-akkumulazzjoni fil-ħamrija jekk is-sustanza hija użata f’uċuħ tar-raba’ perenni jew fl-uċuħ suċċessivi tar-raba’ fir-rotazzjoni tal-ħsad.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju adegwati, fejn xieraq.

165

Carvone

CAS No 99-49-0 (taħlita d/l)

Nru CIPAC 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg bi proporzjon d/l ta’ mill-inqas 100:1

1 ta’ Awwissu 2008

31 ta’ Lulju 2018

PARTI A

Jista’ jiġi awtorizzat biss l-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-carvone b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskju tal-operaturi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

166

Fluoxastrobin

Nru CAS 361377-29-9

Nru CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1 ta’ Awwissu 2008

31 ta’ Lulju 2018

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fluoxastrobin b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sigurtà tal-operatur, b’mod partikolari meta jittratta l-konċentrat mhux imħallat. Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ ħarsien adegwati, bħall-ilbies ta’ maskra ta’ protezzjoni għall-wiċċ,

lill-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi. Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati, fejn hu xieraq,

lil-livelli ta’ residwi tal-metaboliti tal-fluoxastrobin, meta t-tiben minn żoni ttrattati jintuża bħala għalf. Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu restrizzjonijiet għall-għalf tal-annimali, fejn xieraq,

lir-riskju tal-akkumulazzjoni fil-ħamrija, jekk is-sustanza hija użata f’uċuħ tar-raba’ perenni jew fl-uċuħ suċċessivi tar-raba’ fir-rotazzjoni tal-ħsad.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’:

dejta li tippermetti li ssir evalwazzjoni tar-riskju komprensiva tal-ilma fejn jitqies it-tifrix tal-bexx, il-fawran, id-dranaġġ u l-effettività ta’ miżuri ta’ tnaqqis potenzjali ta’ riskju,

dejta dwar it-tossiċità ta’ metoboliti mhux tal-firien jekk it-tiben miż-żoni trattati għandu jintuża bħala għalf.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-fluoxastrobin f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 strain 251 (AGAL: Nru 89/030550)

Nru CIPAC 753

Mhux applikabbli

 

1 ta’ Awwissu 2008

31 ta’ Lulju 2018

PARTI A

L-użu bħala nematiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Paecilomyces lilacinus u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sigurtà tal-operatur (għalkemm ma kienx meħtieġ li jiġi stipulat AOEL, bħala regola ġenerali, il-mikroorganiżmi għandhom jitqiesu bħala sensitizzaturi potenzjali),

lill-ħarsien ta’ artropodi mhux immirati fejn jgħixu l-weraq.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

168

Prothioconazole

Nru CAS 178928-70-6

Nru CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

L-impuritajiet manifatturati li ġejjin huma ta’ tħassib tossikoloġiku u kull waħda minnhom ma għandhiex taqbeż ċertu ammont fil-materjal tekniku.

Toluene: < 5 g/kg

Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1 ta’ Awwissu 2008

31 ta’ Lulju 2018

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-prothioconazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sigurtà tal-operatur fl-applikazzjonijiet ta’ bexx. Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri xierqa ta’ ħarsien,

lill-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi. Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati, fejn hu xieraq,

lill-ħarsien tal-għasafar u l-mammiferi żgħar. Miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għandhom ikunu applikati fejn hu xieraq.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’:

tagħrif biex jippermetti li ssir evalwazzjoni tal-esponiment tal-konsumaturi għad-derivattivi tal-metaboliti tat-tirazole fl-uċuħ ewlenin tar-raba’, fir-rotazzjoni tal-ħsad, u fil-prodotti li joriġinaw mill-annimali,

tqabbil tal-mod ta’ azzjoni tad-derivattivi tal-metaboliti tal-prothioconazole u tat-triazole biex tkun tista’ ssir l-evalwazzjoni tat-tossiċità li tirriżulta mill-esponiment kombinat ta’ dawn il-komposti,

tagħrif li jkompli jindirizza r-riskju fit-tul għall-għasafar u l-mammiferi granivori li jiġi mill-użu tal-prothioconazole bħala trattament għaż-żerriegħa.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant li fuq talba tiegħu ġie inkluż il-prothioconazole f’dan l-Anness, jipprovdi studji bħal dawn lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

169

Amidosulfuron

Nru CAS 120923-37-7

Nru CIPAC 515

 

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

jew

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-amidosulfuron għall-użi għajr dawk f’mergħat, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-amidosulfuron u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-ħarsien tal-ilma tal-art minħabba kontaminazzjoni potenzjali tal-ilma tal-art minn uħud mill-prodotti ta’ degradazzjoni meta huwa applikat f’reġjuni b’kundizzjonijiet klimatiċi u/jew ħamrija vulnerabbli,

għall-protezzjoni ta’ pjanti akkwatiċi.

F’relazzjoni ma’ dawn ir-riskji identifikati, il-miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju bħal żoni ta’ lqugħ, għandhom jiġu applikati fejn adatt.

170

Nicosulfuron

Nru CAS 111991-09-4

Nru CIPAC 709

 

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

jew

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 910 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar in-nicosulfuron u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-22 ta’ Jannar 2008.

F’dan l-assessjar globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-espożizzjoni potenzjali tal-ambjent akkwatiku għall-metabolita DUDN meta n-nicosulfuron huwa applikat f’reġjuni b’kundizzjonijiet ta’ ħamrija vulnerabbli,

lill-protezzjoni ta’ pjanti akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri li jtaffu r-riskju bħal żoni ta’ lqugħ,

lill-protezzjoni ta’ pjanti li mhumiex il-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri li jtaffu r-riskju bħala żona ta’ lqugħ bla ebda sprej fuq il-post,

lill-ħarsien tal-ilma tal-wiċċ u taħt l-art taħt kundizzjonijiet tal-ħamrija u klimatiċi vulnerabbli.

171

Clofentezine

Nru CAS 74115-24-5

Nru CIPAC 418

3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine

≥ 980 g/kg (materjal niexef)

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użu bħala akariċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-clofentezine, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Mejju 2010.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment, li għandha tkun ikkonfermata u appoġġata b’dejta analitika xierqa. Il-materjal tat-test użat fil-fajls tat-tossiċità għandu jiġi mqabbel u vverifikat ma’ din l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku;

lis-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir adegwat ta’ protezzjoni personali fejn xieraq;

lill-potenzjal għat-trasport bl-ajru fuq distanza kbira;

lir-riskju għall-organiżmi li mhumiex fil-mira. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju, fejn meħtieġ.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant iressaq quddiem il-Kummissjoni programm ta’ sorveljanza li jevalwa l-possibbiltà tat-trasport fl-atmosfera fuq distanza kbira tal-clofentezine u jevalwa r-riskji għall-ambjent relatati ma’ dan sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2011. Ir-riżultati ta’ dan il-programm ta’ sorveljanza għandhom jitressqu bħala rapport ta’ sorveljanza lill-Istat Membru relatur u lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Lulju 2013.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant iressaq studji konfermattivi dwar il-metaboliti tal-clofentezine marbutin mal-valutazzjoni tar-riskju tossikoloġiku u ambjentali tagħhom, lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2012.

172

Dicamba

Nru CAS 1918-00-9

Nru CIPAC 85

3,6-dichloro-2-aċtu methoxybenzoic

≥ 850 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-dicamba, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

173

Difenoconazole

Nru CAS 119446-68-3

Nru CIPAC 687

3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

≥ 940 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala fungiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-difenoconazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Fil-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu każ partikolari:

għall-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri xierqa li jtaffu r-riskju, fejn meħtieġ.

174

Diflubenzuron

Nru CAS 35367-38-5

Nru CIPAC 339

1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea

≥ 950 g/kg impurità: max. 0,03 g/kg 4-chloroaniline

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-diflubenzuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Mejju 2010.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment, li għandha tkun ikkonfermata u appoġġata b’dejta analitika xierqa. Il-materjal tat-test użat fil-fajls tat-tossiċità għandu jiġi mqabbel u vverifikat ma’ din l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku;

lill-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi;

lill-protezzjoni ta’ organiżmi terrestri;

lill-protezzjoni ta’ artropodi li mhumiex fil-mira, inklużi n-naħal.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn meħtieġ.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant jippreżenta aktar studji dwar ir-rilevanza tossikoloġika potenzjali tal-impurità u l-metabolit 4-chloroaniline (PCA) lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2011.

175

Imazaquin

Nru CAS 81335-37-7

Nru CIPAC 699

2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-aċtu karboksiliku

≥ 960 g/kg (taħlita racemic)

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala tkabbir tal-pjanti biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-imazaquin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

176

Lenacil

Nru CAS 2164-08-1

Nru CIPAC 163

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-lenacil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Mejju 2010.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

għar-riskju lill-organiżmi akkwatiċi, speċjalment l-algae u l-pjanti akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jtaffu r-riskju, bħalma huma żoni ta’ paraventu bejn żoni ttrattati u korpi tal-ilma fuq wiċċ l-art;

għall-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet ta’ ħamrija jew klima vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u għandhom jinbdew programmi tas-sorveljanza biex tiġi vverifikata l-kontaminazzjoni potenzjali tal-ilma ta’ taħt l-art mill-metaboliti IN-KF 313, M1, M2 u M3 f’żoni vulnerabbli, fejn meħtieġ.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant iressaq tagħrif konfermattiv lill-Kummissjoni dwar l-identità u l-karatterizzazzjoni tal-metaboliti tal-ħamrija Polar B u Polars u metaboliti M1, M2 u M3 li nstabu fl-istudji tal-lysimeter, u d-dejta ta’ konferma dwar l-uċuħ rotazzjonali, inklużi l-effetti fitotossiċi li jista’ jkun hemm. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant jipprovdi din l-informazzjoni lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2012.

Jekk deċiżjoni dwar il-klassifika tal-lenacil skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tidentifika l-ħtieġa għal aktar tagħrif dwar ir-rilevanza tal-metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1; M2, M3, Polar B u Polars, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li dan it-tagħrif jiġi ppreżentat. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant jipprovdi din l-informazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta’ din id-deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni.

177

Oxadiazon

Nru CAS 19666-30-9

Nru CIPAC 213

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-oxadiazon, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Mejju 2010.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment, li għandha tkun ikkonfermata u appoġġata b’dejta analitika xierqa. Il-materjal tat-test użat fil-fajls tat-tossiċità għandu jiġi mqabbel u vverifikat ma’ din l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku;

għall-potenzjal ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art bil-metabolit AE0608022 fejn is-sustanza attiva tintuża f’sitwazzjonijiet fejn huma mistennija kundizzjonijiet anerobiċi fuq żmien twil jew f’reġjuni b’kundizzjonijiet ta’ ħamrija jew klima vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn meħtieġ.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikatur jippreżenta lill-Kummissjoni:

aktar studji dwar ir-rilevanza tossikoloġika potenzjali ta’ impurità fl-ispeċifikazzjoni teknika proposta;

tagħrif li jiċċara aktar l-okkorrenza tal-metabolit AE0608033 fl-uċuħ ewlenin u fl-uċuħ rotazzjonali;

aktar testijiet fuq l-uċuħ rotazzjonali (dawn huma l-uċuħ tal-għeruq u taċ-ċereali) u studju tal-metaboliżmu dwar l-annimali li jixtarru biex jikkonferma l-valutazzjoni tar-riskju għall-konsumatur;

tagħrif biex ikompli jiġi indirizzat ir-riskju għall-għasafar u l-mammali li jieklu l-ħniex, u r-riskju fuq tul ta’ żmien għall-ħut.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant jipprovdi din l-informazzjoni lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2012.

178

Picloram

Nru CAS 1918-02-1

Nru CIPAC 174

4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-aċtu karboksiliku

≥ 920 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-picloram, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Mejju 2010.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta l-picloram jintuża f’reġjuni b’kundizzjonijiet ta’ ħamrija jew klima vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn meħtieġ;

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant jippreżenta lill-Kummissjoni:

aktar tagħrif li jikkonferma li l-metodu analitiku ta’ sorveljanza li jintuża fit-testijiet għar-residwi jikkwantifika b’mod korrett ir-residwi tal-picloram u l-konġugati tiegħu;

studju dwar il-fotoliżi tal-ħamrija għall-konferma tal-valutazzjoni tad-degradazzjoni tal-picloram.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant jipprovdi din l-informazzjoni lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2012.

179

Pyriproxyfen

Nru CAS 95737-68-1

Nru CIPAC 715

4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

≥ 970 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pyriproxyfen, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Mejju 2010 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni tat-tagħmir ta’ protezzjoni personali, fejn xieraq;

għar-riskju lill-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn jeħtieġ.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant jippreżenta aktar tagħrif li jikkonferma żewġ punti fil-valutazzjoni tar-riskju, dawn huma r-riskju għall-insetti akkwatiċi mill-pyriproxfen u mill-metabolit DPH-pyr u r-riskju tal-pyriproxfen għall-insetti li jdakkru l-pjanti bil-polline. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikant jipprovdi din l-informazzjoni lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2012.

180

Bifenox

Nru CAS 42576-02-3

Nru CIPAC 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970 g/kg ta’ impuritajiet:

 

mass. 3 g/kg 2,4-dichlorophenol

 

mass. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

TAQSIMA A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

TAQSIMA B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-bifenox u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Marzu 2008.

F’din l-evalwazzjoni globali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu t-tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq, fejn ikun xieraq,

lill-esponiment dijetetiku tal-konsumaturi għar-residwu ta’ bifenox fil-prodotti li joriġinaw mill-annimali u mill-uċuħ tar-raba’ suċċessivi jew rotazzjonali.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’:

tagħrif dwar residwi ta’ bifenox u l-metabolit tiegħu l-aċidu hydroxy bifenox fl-ikel li joriġina mill-annimali u dwar residwi ta’ bifenox f’uċuħ tar-raba’ rotrazzjonali,

tagħrif li jkompli jindirizza r-riskju fit-tul għall-mammiferi erbivori li jiġi mill-użu tal-bifenox.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikatur jipprovdi dejta u tagħrif konfirmatorji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

181

Diflufenican

Nru CAS 83164-33-4

Nru CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

TAQSIMA A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

TAQSIMA B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-diflufenican, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Marzu 2008.

F’din l-evalwazzjoni globali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi. Miżuri li jtaffu r-riskju bħaż-żoni ta’ protezzjoni għandhom ikunu applikati, fejn xieraq,

għall-protezzjoni ta’ pjanti mhux fil-mira. Miżuri li jtaffu r-riskju bħaż-żoni ta’ lqugħ interni mhux trattati għandhom ikunu applikati, fejn xieraq.

182

Fenoxaprop-P

Nru CAS 113158-40-0

Nru CIPAC 484

Aċidu R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoic

≥ 920 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

TAQSIMA A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

TAQSIMA B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenoxaprop-P, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Marzu 2008.

F’din l-evalwazzjoni globali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

lill-protezzjoni ta’ pjanti li mhumiex fil-mira,

lill-preżenza tal-prodott mefenpyr-diethyl li jagħti sigurtà fi prodotti formulati fir-rigward tal-esponiment tal-operaturi, tal-ħaddiema u tal-persuni fil-qrib,

lill-persistenza tas-sustanza u ta’ xi ftit mill-prodotti ta’ degradazzjoni tagħha f’żoni u f’partijiet aktar kesħin fejn jista’ jkun hemm kundizzjonijiet anerobiċi.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jtaffu r-riskju, fejn xieraq.

183

Fenpropidin

Nru CAS 67306-00-7

Nru CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (raċemat)

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

TAQSIMA A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

TAQSIMA B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenpropidin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Marzu 2008.

F’din l-evalwazzjoni globali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

is-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

lill-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri li jtaffu r-riskju bħal żona ta’ lqugħ.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’:

tagħrif li jkompli jindirizza r-riskju fit-tul għall-mammiferi erbivori u għall-għasafar insektivori li jiġi mill-użu tal-fenpropidin.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikatur jipprovdi dejta u tagħrif konfirmatorji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

184

Quinoclamine

Nru CAS 2797-51-5

Nru CIPAC 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg ta’ impuritajiet:

dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

TAQSIMA A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

TAQSIMA B

Waqt l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-quinoclamine għall-użi għajr dawk għat-tiżjin jew għall-pjanti tal-mixtliet, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li jiġu pprovduti kwalunkwe dejta u tagħrif meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-quinoclamine, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-14 ta’ Marzu 2008.

F’din l-evalwazzjoni globali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema u tal-persuni fil-qrib u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

lill-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi,

lill-ħarsien tal-għasafar u l-mammiferi żgħar.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri xierqa li jtaffu r-riskju, fejn meħtieġ.

185

Chloridazon

Nru CAS 1698-60-8

Nru CIPAC 111

5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

920 g/kg

L-impurità tal-manifattura 4-amino-5-chloro-isomer hija kkunsidrata bħala waħda li kapaċi tkun tossikoloġika u l-livell massimu ta’ 60 g/kg hu stabbilit.

1 ta’ Jannar 2009

31 ta’ Diċembru 2018

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala erbiċidi f’applikazzjoni ta’ 2,6 Kg/ha kull tielet sena fl-istess għalqa.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-chloridazon u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-4 ta’ Diċembru 2007.

F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

għas-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

għall-protezzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi,

għall-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew klimatiċi.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju u, fejn jinħass il-bżonn, għandhom jitniedu programmi ta’ monitoraġġ biex jivverifikaw kontaminazzjoni potenzjali tal-ilma ta’ taħt l-art mill-metaboliti B u B1 fiż-żoni li huma vulnerabbli.

186

Tritosulfuron

Nru CAS 142469-14-5

Nru CIPAC 735

1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl)urea

≥ 960 g/kg

L-impurità manifatturata li ġejja hija ta’ tħassib tossikoloġiku u ma għandhiex taqbeż ċertu ammont fil-materjal tekniku:

2-Amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine: <0,2 g/kg

1 ta’ Diċembru 2008

30 ta’ Novembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tritosulfuron, b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Mejju 2008.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

għall-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew tal-klima,

għall-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi,

għall-ħarsien ta’ mammiferi żgħar.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.

187

Flutolanil

Nru CAS 66332-96-5

Nru CIPAC 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1 ta’ Marzu 2009

28 ta’ Frar 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-flutolanil għall-użu għajr dawk ta’ trattament tat-tuberu tal-patata, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta u tagħrif meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-flutolanil, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Mejju 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ħarsien tal-ilma taħt l-art, meta s-sustanza attiva hija applikata fir-reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet ta’ klima vulnerabbli.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

188

Benfluralin

Nru CAS 1861-40-1

Nru CIPAC 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuritajiet:

ethyl-butyl-nitrosamine: Massimu ta’ 0,1 mg/kg

1 ta’ Marzu 2009

28 ta’ Frar 2019

PARTI A

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-benfluralin għall-użu għajr dawk ta’ ħass u indivja, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta u tagħrif meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-benfluralin, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Mejju 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ħarsien tas-sikurezza tal-operaturi. Kundizzjonijiet awtorizzati tal-użu għandhom jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali xieraq u miżuri għat-tnaqqis tar-riskju biex titnaqqas l-espożizzjoni,

lir-residwi f’ikel li joriġina mill-pjanti u mill-annimali u jivvalutaw l-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi,

lill-ħarsien tal-għasafar, il-mammiferi, l-ilma fuq wiċċ l-art u organiżmi akkwatiċi. B’rabta ma’ dawn ir-riskji identifikati, miżuri għat-tnaqqis tar-riskji, fosthom żoni bafer, għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jiġu ppreżenati aktar studji dwar il-metaboliżmu tar-rotazzjoni tal-ħsad u biex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għall-metabolit B12 u għal organiżmi akkwatiċi. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom ġiet inkluża l-benfluralin f’dan l-Anness jipprovdu dawn l-istudji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

189

Fluazinam

Nru CAS 79622-59-6

Nru CIPAC 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuritajiet:

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine

mhux iktar minn 2 g/kg

1 ta’ Marzu 2009

28 ta’ Frar 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-fluazinam għall-użi għajr dawk tat-tadam, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li tiġi pprovduta kull dejta jew informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fluazinam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Mejju 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ħarsien tas-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema. Kundizzjonijiet awtorizzati tal-użu għandhom jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali xieraq u miżuri għat-tnaqqis tar-riskju biex titnaqqas l-espożizzjoni,

lir-residwi f’ikel li joriġina mill-pjanti u mill-annimali u jivvalutaw l-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi,

lill-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi. B’rabta ma’ dan ir-riskju identifikat, il-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, bħal żoni ta’ lqugħ, għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu biex jiġu ppreżentati aktar studji biex jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskju għal organiżmi akkwatiċi u makroorganiżmi tal-ħamrija. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom il-fluazinam ġie inkluż f’dan l-Anness jipprovdu dawn l-istudji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

190

Fuberidazole

Nru CAS 3878-19-1

Nru CIPAC 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1 ta’ Marzu 2009

28 ta’ Frar 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-fuberidazole għall-użi għajr dawk ta’ trattament taż-żrieragħ, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta u informazzjoni meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fuberidazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Mejju 2008.

F’din il-valutazzjoni globali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali adegwat,

lir-riskju fit-tul għal mammiferi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, il-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju. F’dan il-każ għandu japplika l-użu ta’ tagħmir adegwat li jiżgura grad għoli ta’ inkorporazzjoni fil-ħamrija u tixrid mill-inqas waqt l-applikazzjoni.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri xierqa li jtaffu r-riskju, fejn xieraq.

191

Mepiquat

Nru CAS 15302-91-7

Nru CIPAC 440

1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

≥ 990 g/kg

1 ta’ Marzu 2009

28 ta’ Frar 2019

PARTI A

L-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-mepiquat għall-użu għajr dak fix-xgħir, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li tiġi pprovduta kull dejta u tagħrif meħtieġ qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-mepiquat, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-20 ta’ Mejju 2008.

L-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għar-residwi f’ikel li joriġina mill-pjanti u mill-annimali u jivvalutaw l-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi.

192

Diuron

Nru CAS 330-54-1

Nru CIPAC 100

3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

≥ 930 g/kg

1 ta’ Ottubru 2008

30 ta’ Settembru 2018

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss b’rati li ma jaqbżux 0,5 kg/ha (medja arejika) jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ analiżi dwar id-diuron, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif ġew iffinalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Lulju 2008 għandhom jitqiesu.

F’din l-istima ġenerali l-Istati Membri jridu jagħtu attenzjoni partikolari:

lis-sikurezza tal-operatur; il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jippreskrivu l-użu ta’ tagħmir personali ta’ protezzjoni, jekk ikun xieraq,

lill-protezzjoni ta’ organiżmi tal-ilma u pjanti mhux fil-mira.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzoni tar-riskju, fejn xieraq.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

RAZZA: ABTS -1857

Kollezzjoni tal-kultura: Nru SD-1372,

RAZZA: GC-91

Kollezzjoni tal-kultura: Nru NCTC 11821

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Bacillus thuringiensis subsp.Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) u GC-91 (SANCO/1538/2008) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-Saħħa tal-Annimali.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis( serotip H-14)

RAZZA: AM65-52

Kollezzjoni tal-kultura: Nru ATCC-1276

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Bacillus thuringiensis subsp israeliensis (serotip H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

RAZZA: ABTS 351

Kollezzjoni tal-kultura: Nru ATCC SD-1275

 

RAZZA: PB 54

Kollezzjoni tal-kultura: Nru CECT 7209

 

RAZZA: SA 11

Kollezzjoni tal-kultura: Nru NRRL B-30790

 

RAZZA: SA 12

Kollezzjoni tal-kultura: Nru NRRL B-30791

 

RAZZA: EG 2348

Kollezzjoni tal-kultura: Nru NRRL B-18208

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Bacillus thuringiensis subsp subsp kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 u EG 2348 (SANCO/1543/2008) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

RAZZA: NB 176 (TM 14 1)

Kollezzjoni tal-kultura: Nru SD-5428

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Bacillus thuringiensis subsp tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008)u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

197

Beauveria bassiana

 

RAZZA: ATCC 74040

Kollezzjoni tal-kultura: Nru ATCC74040

 

RAZZA: GHA

Kollezzjoni tal-kultura: Nru ATCC74250

Mhux applikabbli

Livell massimu ta’ beauvericin: 5 mg/kg

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) u GHA (SANCO/1547/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Mhux applikabbli

Mikroorganiżmi li jikkontaminaw (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

199

Lecanicillium muscarium

(qabel kienet Verticilium lecanii)

RAZZA: Ve 6

Kollezzjoni tal-kultura: Nru CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Lecanicillium muscarium (li qabel kienet Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(qabel kienet Metarhizium anisopliae)

RAZZA: BIPESCO 5/F52

Kollezzjoni tal-kultura: Nru M.a. 43; Nru 275-86 (akronimi V275 jew KVL 275); Nru KVL 99-112 (Ma 275 jew V 275); Nru DSM 3884; Nru ATCC 90448; Nru ARSEF 1095

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċidi u akariċidi biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Metarhizium anisopliae var. anisopliae (qabel kien il-Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 u F52 (SANCO/1862/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

201

Phlebiopsis gigantea

 

RAZZA: VRA 1835

Kollezzjoni tal-kultura: Nru ATCC90304

 

RAZZA: VRA 1984

Kollezzjoni tal-kultura: Nru DSM16201

 

RAZZA: VRA 1985

Kollezzjoni tal-kultura: Nru DSM 16202

 

RAZZA: VRA 1986

Kollezzjoni tal-kultura: Nru DSM 16203

 

RAZZA: FOC PG B20/5

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390096

 

RAZZA: FOC PG SP log 6

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390097

 

RAZZA: FOC PG SP log 5

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI390098

 

RAZZA: FOC PG BU 3

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390099

 

RAZZA: FOC PG BU 4

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390100

 

RAZZA: FOC PG 410.3

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390101

 

RAZZA: FOC PG97/1062/116/1.1

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390102

 

RAZZA: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390103

 

RAZZA: FOC PG SH 1

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390104

 

RAZZA: FOC PG B22/SP1190/3.2

Kollezzjoni tal-kultura: Nru IMI 390105

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

202

Pythium oligandrum

RAZZA: M1

Kollezzjoni tal-kultura Nru ATCC 38472

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

203

Streptomyces K61 (qabel kienet S. griseoviridis)

RAZZA: K61

Kollezzjoni tal-kultura: Nru DSM 7206

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-iStreptomyces (qabel kienet Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

204

Trichoderma atroviride

(qabel kienet T. harzianum)

 

RAZZA: IMI 206040

Kollezzjoni tal-kultura Nru IMI 206040, ATCC 20476;

 

RAZZA: T11

Kollezzjoni tal-kultura: Nru

Kollezzjoni tal-kultura tat-tip Spanjol 20498, l-istess bħal IMI 352941

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-Trichoderma atroviride (qabel kienet T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) u t-T-11 (SANCO/1841/2008) rispettivament, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

205

Trichoderma polysporum

RAZZA: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kollezzjoni tal-kultura Nru IMI 206039, ATCC 20475

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

RAZZA:

Trichoderma harzianum T-22;

Kollezzjoni tal-kultura Nru ATCC 20847

 

RAZZA: Trichoderma harzianum PARTITA 908;

Kollezzjoni tal-kultura Nru CBS 118749

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) u l-PARTITA 908 (SANCO/1840/208) rispettivament, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

207

Trichoderma asperellum

(qabel kienet T. harzianum)

 

RAZZA: ICC012

Kollezzjoni tal-kultura Nru CABI CC IMI 392716

 

RAZZA: Trichoderma asperellum

(qabel kienet T. viride T25) T25

Kollezzjoni tal-kultura Nru CECT 20178

 

RAZZA: Trichoderma asperellum

(qabel kienet T. viride TV1) TV1

Kollezzjoni tal-kultura Nru MUCL 43093

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-Trichoderma asperellum (qabel kienet t-T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) u t-Trichoderma asperellum (qabel kienet t-T. viride T25 u TV1) T25 u TV1 (SANCO/1868/2008) rispettivament, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

208

Trichoderma gamsii (qabel kienet t-T. viride)

RAZZA:

ICC080

Kollezzjoni tal-kultura Nru IMI CC Numru 392151 CABI

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

209

Verticillium albo-atrum

(qabel kienet Verticillium dahliae)

RAZZA: Verticillium albo-atrum isolate WCS850

Kollezzjoni tal-kultura Nru CBS 276.92

Mhux applikabbli

Ebda impuritajiet relevanti

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Verticillium albo-atrum (qabel kien il-Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali jridu jkunu kkunsidrati.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

210

 

Abamectin

Nru CAS 71751-41-2

 

avermectin B1a

Nru CAS 65195-55-3

 

Avermectin B1b

Nru CAS 65195-56-4

 

abamektina

Nru CIPAC 495

 

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

 

AvermectinB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

Użu biss bħala insettiċida, akariċida jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom l-abamectin għall-użu għajr dawk taċ-ċitru, ħass u tadam, l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jiżguraw li jiġu pprovduti kull dejta u tagħrif meħtieġa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar (l-abamectin), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Lulju 2008.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jixħtu attenzjoni partikolari fuq:

is-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

ir-residwi f’ikel li joriġina mill-pjanti u jivvalutaw l-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi,

il-ħarsien tan-naħal, l-artropodi mhux fil-mira, l-għasafar, il-mammiferi, u l-organiżmi akkwatiċi. B’rabta ma’ dawn ir-riskji identifikati, il-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, bħal żoni ta’ lqugħ, perjodi ta’ stennija, għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’:

aktar studji ta’ speċifikazzjoni,

tagħrif li jindirizza dejjem aktar l-istima tar-riskju għall-għasafar u l–mammiferi,

tagħrif li jindirizza r-riskju għall-organiżmi akkwatiċi fir-rigward tal-metaboliti prinċipali tal-ħamrija,

tagħrif li jindirizza r-riskju għall-ilma ta’ taħt l-art fir-rigward tal-metabolit U8.

Għandhom jiżguraw li n-notifikanti jipprovdu l-Kummissjoni bi studji bħal dawn fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

211

Epoxiconazole

Nru CAS 135319-73-2 (qabel 106325-08-0)

Nru CIPAC 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-epoxiconazole, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Lulju 2008.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jixħtu attenzjoni partikolari fuq:

is-sikurezza tal-operaturi u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni tat-tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

l-espożizzjoni djetika tal-konsumaturi għall-metaboliti tal-epoxiconazole (triazole),

il-potenzjal għat-trasport fl-atmosfera fuq distanza kbira,

ir-riskju għall-organiżmi akkwatiċi, għasafar u mammiferi. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri li jnaqqsu r-riskju, fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant iressaq aktar studji lill-Kummissjoni li jindirizzaw il-proprjetajiet tal-epoxiconazole li potenzjalment iħawdu l-endokrina fi żmien sentejn wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta’ ttestjar tal-OECD dwar id-diżgregazzjoni endokrinali jew, alternattivament, linji gwida ta’ ttestjar miftiehma mill-Komunità.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant iressaq quddiem il-Kummissjoni programm ta’ sorveljanza mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2009 li jevalwa l-possibbiltà tat-trasport fl-atmosfera fuq distanza kbira tal-epoxiconazole u r-riskji relatati mal-ambjent. Ir-riżultati ta’ din is-sorveljanza għandhom jitressqu bħala rapport ta’ sorveljanza lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2011.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li n-notifikant iressaq mhux aktar tard minn sentejn mill-approvazzjoni tagħrif dwar ir-residwi tal-metaboliti tal-epoxiconazole fl-uċuħ ewlenin tar-raba’, fir-rotazzjoni tal-ħsad u fil-prodotti li joriġinaw mill-annimali kif ukoll tagħrif biex jiġi indirizzat ir-riskju fit-tul lill-għasafar u lill-mammiferi erbivori.

212

Fenpropimorph

Nru CAS 67564-91-4

Nru CIPAC 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine

≥ 930 g/kg

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala fungiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenpropimorph, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Lulju 2008.

Fil-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jixħtu attenzjoni partikolari fuq:

is-sigurtà tal-operaturi u l-ħaddiema. Kundizzjonijiet awtorizzati ta’ użu għandhom jippreskrivu l-applikazzjoni tat-tagħmir protettiv personali u tal-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju biex titnaqqas l-espożizzjoni, bħar-restrizzjoni tar-rata ta’ ħidma ta’ kuljum,

il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew klimatiċi,

il-ħarsien ta’ organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq, bħal żoni ta’ lqugħ u t-tnaqqis tal-flussi ta’ tifwir u żennuni li jnaqqsu t-tixrid tas-sustanzi sprejjati.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ studji ulterjuri biex jikkonfermaw il-mobbiltà fil-ħamrija tal-metabolit BF-421-7. Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom ġiet inkluża l-fenpropimorph f’dan l-Anness jipprovdu dawn l-istudji lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

213

Fenpyroximate

Nru CAS 134098-61-6

Nru CIPAC 695

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użu bħala akariċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

L-użi li ġejjin ma għandhomx ikunu awtorizzati:

l-applikazzjonijiet f’uċuħ għolja b’riskju għoli ta’ tifrix tal-bexx, pereżempju air-blast sprejer immuntat fuq trakk u applikazzjonijiet li jitħaddmu bl-idejn.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-fenpyroximate, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Lulju 2008.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jixħtu attenzjoni partikolari fuq:

is-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema u jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jippreskrivu l-applikazzjoni ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali xieraq,

l-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u l-artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’ tagħrif biex ikomplu jindirizzaw:

ir-riskju lill-organiżmi akkwatiċi minn metaboliti li fihom il-benzyl moiety,

ir-riskju ta’ biotkabbir fil-katini tal-ikel akkwatiċi.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom ġiet inkluża l-fenpyroximate f’dan l-Anness jipprovdu din l-informazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

214

Tralkoxydim

Nru CAS 87820-88-0

Nru CIPAC 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1 ta’ Mejju 2009

30 ta’ April 2019

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tralkoxydim, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Lulju 2008.

F’din l-evalwazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jixħtu attenzjoni partikolari fuq:

il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, b’mod partikolari mill-metabolit R173642 tal-ħamrija meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’kundizzjonijiet vulnerabbli tal-ħamrija u/jew klimatiċi,

il-ħarsien ta’ mammiferi erbivori.

Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu l-preżentazzjoni ta’:

tagħrif li jkompli jindirizza r-riskju fit-tul għall-mammiferi erbivori li jiġi mill-użu tat-tralkoxydim.

Huma għandhom jiżguraw li n-notifikanti li fuq talba tagħhom ġiet inkluża t-tralkoxydim f’dan l-Anness jipprovdu din l-informazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

215

Aclonifen

Nru CAS 74070-46-5

Nru CIPAC 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

L-impurità phenol għandha relevanza tossikoloġika u qed jiġi stabbilit livell massimu ta’ 5 g/kg.

1 ta’ Awwissu 2009

31 ta’ Lulju 2019

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala erbiċida.

PARTI B

Fil-valutazzjoni ta’ applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-aclonifen għal użi oħra minbarra l-ġirasol, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-kriterji fl-Artikolu4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li kwalunkwe dejta u informazzjoni neċessarji jiġu provduti qabel ma tingħata awtorizzazzjoni ta’ din ix-xorta.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni fuq l-aclonifen, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tagħhom, kif finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali tas-26 ta’ Settembru 2008 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari:

lill-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif manifatturat kummerċjalment, li għandu jkun ikkonfermat u appoġġjat b’dejta analitika xierqa. Il-materjal tat-test użat fid-dossiers tat-tossiċità għandu jiġi mqabbel u vverifikat ma’ din l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku,

lill-protezzjoni tas-sigurtà tal-operaturi. Kundizzjonijiet tal-użu awtorizzati għandhom jistabbilixxu l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali xieraq u miżuri għat-tnaqqis tar-riskju sabiex titnaqqas l-espożizzjoni,

lir-residwi f’uċuħ rotazzjonali u li ssir evalwazzjoni tal-espożizzjoni mid-dietà tal-konsumaturi,

lill-protezzjoni ta’ għasafar, mammiferi, organiżmi akkwatiċi, u pjanti mhux fil-mira. B’rabta ma’ dawn ir-riskji identifikati, miżuri għat-tnaqqis tar-riskji, fosthom żoni bafer, għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iżjed studji dwar ir-residwi ta’ uċuħ rotazzjonali u informazzjoni rilevanti li jikkonfermaw il-valutazzjoni tar-riskji għall-għasafar, mammiferi, organiżmi akkwatiċi u pjanti mhux fil-mira.

Għandhom jassiguraw li n-notifikatur jipprovdi din id-dejta u informazzjoni konfermatorja lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

216

Imidacloprid

Nru CAS 138261-41-3

Nru CIPAC 582

(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1 ta’ Awwissu 2009

31 ta’ Lulju 2019

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala insettiċida.

Għall-protezzjoni ta’ organiżmi mhux fil-mira, b’mod partikolari naħal tal-għasel u għasafar, għall-użu bħala trattament taż-żerriegħa:

il-kisi taż-żerriegħa għandu jsir biss f’faċilitajiet professjonali għat-trattament taż-żerriegħa. Dawk il-faċilitajiet iridu japplikaw l-aqwa metodi disponibbli biex jiżguraw li r-rilaxx ta’ trab ikun minimizzat waqt l-applikazzjoni għaż-żerriegħa, il-ħażna u t-trasport,

għandu jintuża tagħmir xieraq tal-ħrit u ż-żrigħ biex jiżgura livell għoli ta’ inkorporazzjoni fil-ħamrija, jimminimizza li ż-żerriegħa tinżera’ ’l barra minn fejn ippjanat u jimminimizza l-emissjoni tat-trab.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

it-tikketta taż-żerriegħa trattata tinkludi l-indikazzjoni li ż-żrieragħ ġew trattati bl-imidacloprid u li hija stipulata fil-miżuri tat-tnaqqis tar-riskji previsti fl-awtorizzazzjoni,

il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni, partikolarment għall-applikazzjonijiet ta’ raxx, jinkludu fejn xierqa, miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju għall-protezzjoni tan-naħal tal-għasel,

jingħatw bidu programmi ta’ monitoraġġ biex jivverifikaw l-espożizzjoni reali tan-naħal tal-għasel għall-imidacloprid f’inħawi użati b’mod estensiv min-naħal għat-tfittxija tal-ikel jew minn min irabbi n-naħal, fejn u kif ikun xieraq.

PARTI B

Fil-valutazzjoni ta’ applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-imidacloprid għal użi oħra minbarra t-tadam fis-serer, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-kriterji fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u għandhom jassiguraw li kwalunkwe dejta u informazzjoni neċessarji jiġu provduti qabel ma tingħata awtorizzazzjoni ta’ din ix-xorta.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konlużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni dwar l-imidacloprid, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tagħhom, kif finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Settembru 2008 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti:

għas-sigurtà tal-operatur u l-ħaddiem u jassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jispeċifikaw l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali xieraq,

għall-impatt fuq organiżmi akkwatiċi, artropodi mhux fil-mira, ħniex, u makroorganiżmi oħra tal-ħamrija u għandhom jassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’:

informazzjoni biex jindirizzaw aħjar il-valutazzjoni tar-riskji għall-operaturi u l-ħaddiema,

informazzjoni biex jindirizzaw aħjar ir-riskju għall-għasafar u l-mammiferi.

Għandhom jassiguraw li n-notifikatur jipprovdi din id-dejta u l-informazzjoni ta’ konferma lill-Kummissjoni fi żmien sentejn mill-approvazzjoni.

217

Metazachlor

Nru CAS 67129-08-2

Nru CIPAC 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

L-impurità tal-manifattura tat-toluene għandha relevanza tossikoloġika u qed jiġi stabbilit livell massimu ta’ 0,05 %.

1 ta’ Awwissu 2009

31 ta’ Lulju 2019

PARTI A

Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala erbiċida; applikazzjoni mass. ta’ 1,0 Kg/ha kull tielet sena fl-istess għalqa.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni fuq il-metazachlor, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif finalizzati fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Settembru 2008 għandhom jiġu kkunsidrati.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarmenti attenti:

għas-sigurtà tal-operatur u jassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jirregolaw l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali xieraq,

għall-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi,

għall-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f’reġjuni b’ħamrija u/jew kundizzjonijiet tal-klima vulnerabbli.

Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u għandhom jinbdew programmi tas-sorveljanza biex tiġi vverifikata l-kontaminazzjoni potenzjali tal-ilma tal-art mill-metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 u 479M12 f’żoni vulnerabbli, fejn xieraq.

Jekk il-metazachlor hu klassifikat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala “ssuspettat li jikkawża l-kanċer”, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu s-sottomissjoni ta’ iżjed informazzjoni dwar ir-rilevanza tal-metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 u 479M12 fir-rigward tal-kanċer.

Għandhom jassiguraw li n-notifikaturi jipprovdu dik l-informazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta’ din id-deċiżjoni tal-klassifikazzjoni.

218

Aċidu aċetiku

Nru CAS 64-19-7

Nru CIPAC mhux assenjat

Aċidu aċetiku

≥ 980 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-aċidu aċetiku (SANCO/2602/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

219

Sulfat tal-ammonju tal-aluminju

Nru CAS 7784-26-1

Nru CIPAC mhux assenjat

Sulfat tal-ammonju tal-aluminju

≥ 960 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-sulfat tal-ammonju tal-aluminju (SANCO/2985/2008) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

220

Silikat tal-aluminju

Nru CAS 1332-58-7

Nru CIPAC mhux assenjat

Mhux disponibbli

Isem kimiku: Kawlina

≥ 999,8 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-silikat tal-aluminju (SANCO/2603/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

221

Aċetat tal-ammonju

Nru CAS 631-61-8

Nru CIPAC mhux assenjat

Aċetat tal-ammonju

≥ 970 g/kg

Impurità rilevanti Metalli Tqal bħal Pb massimu 10 ppm

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala attirant biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-aċetat tal-ammonju (SANCO/2986/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

222

Smida tad-demm

Nru CAS mhux assenjat

Nru CIPAC mhux assenjat

Mhux disponibbli

≥ 990 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati. Is-smida tad-demm trid tkun f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-smida tad-demm (SANCO/2604/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

223

Calcium carbide

Nru CAS 75-20-7

Nru CIPAC mhux assenjat

 

Calcium carbide

 

Calcium acetylide

≥ 765 g/kg

Li fih 0,08-0,52 g/kg ta’ Calcium Phosphide

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-calcium carbide (SANCO/2605/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

224

Karbonat tal-kalċju

Nru CAS 471-34-1

Nru CIPAC mhux assenjat

Karbonat tal-kalċju

≥ 995 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-karbonat tal-kalċju (SANCO/2606/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

225

Diossidu tal-karbonju

Nru CAS 124-38-9

Diossidu tal-karbonju

≥ 99,9 %

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala fumigant biss jista’ jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-diossidu tal-karbonju (SANCO/2987/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

226

Denathonium benzoate

Nru CAS 3734-33-6

Nru CIPAC mhux assenjat

Benzyldiethyl[[2,6-xylylcarbamoyl]methyl]ammonium benzoate

≥ 995 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-denathonium benzoate (SANCO/2607/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

227

Ethylene

Nru CAS 74-85-1

Nru CIPAC mhux assenjat

Ethene

≥ 99 %

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-ethylene (SANCO/2608/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

228

Estratt mis-siġra tat-te

Nru CAS Żejt tas-Siġra tat-Te 68647-73-4

Komponenti ewlenin:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinene 99-85-4

 

α-terpinene 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

Nru CIPAC mhux assenjat

Iż-Żejt tas-Siġra tat-Te hija taħlita kumplessa ta’ sustanzi kimiċi.

Komponenti ewlenin:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinene ≥ 100 g/kg

 

α-terpinene ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol traċċja

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala fungiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-estratt mis-siġra tat-te (SANCO/2609/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

229

Residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam

Nru CAS mhux assenjat

Nru CIPAC mhux assenjat

Mhux disponibbli

≥ 40 % tal-aċidi grassi separati

Impurità rilevanti Ni massimu ta’ 200 mg/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati. Ir-residwi tad-distillazzjoni tax-xaħam li jiġi mill-annimali jridu jkunu konformi mar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar ir-residwi tad-distillazzjoni tax-xaħam (SANCO/2610/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

230

Aċidi grassi C7 sa C20

Nru CAS 112-05-0 (Aċidu Pelargoniku)

 

67701-09-1 (Aċidi grassi C7-C18 u C18 imluħ mhux saturati tal-potassju)

 

124-07-2 (Aċidu Kapriliku)

 

334-48-5 (Aċidu Kapriku)

 

143-07-7 (Aċidu Lawriku)

 

112-80-1 (Aċidu Olejku)

 

85566-26-3 (Aċidi grassi C8-C10 Esteri Me)

 

111-11-5 (Methyl octanoate)

 

110-42-9 (Methyl decanoate)

Nru CIPAC mhux assenjat

 

Aċidu nonanoiku

 

Aċidu Kapriliku, Aċidu Pelargoniku, Aċidu Kapriku, Aċidu Lawriku, Aċidu Olejku (ISO f’kull każ)

 

Aċidu Oktanojku, Aċidu Nonanojku, Aċidu Dekanojku, Aċidu Dodekanojku, Aċidu Oktadekanojku cis-9 (IUPAC f’kull każ)

 

Aċidi grassi, C7-C10, esteri Me

 

≥ 889 g/kg (Aċidu Pelargoniku)

 

≥ 838 g/kg aċidi grassi

 

≥ 99 % aċidi grassi methyl esters

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida, akariċida, u erbiċida u bħala regolatur għat-tkabbir tal-pjanti biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-aċidi grassi (SANCO/2610/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

231

Estratt tat-tewm

Nru CAS 8008-99-9

Nru CIPAC mhux assenjat

Konċentrat ta’ meraq tat-tewm bi grad ta’ ikel

≥ 99,9 %

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent, insettiċida u nematiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-estratt tat-tewm (SANCO/2612/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

232

Gibberellic acid

Nru CAS 77-06-5

Nru CIPAC 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

 

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furan-4-carboxylic acid

≥ 850 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-gibberellic acid (SANCO/2613/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

233

Gibberellins

 

Nru CAS GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

Taħlita ta’ GA4A7: 8030-53-3

Nru CIPAC mhux assenjat

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

Rapport ta’ reviżjoni (SANCO/2614/2008).

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-gibberellins (SANCO/2614/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

234

Hydrolysed proteins

Nru CAS mhux assenjat

Nru CIPAC mhux assenjat

Mhux disponibbli

Rapport ta’ reviżjoni (SANCO/2615/2008)

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala attirant biss jista’ jiġi awtorizzat. Proteini idrolizzati li ġejjin mill-annimali jridu jkunu konformi mar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-proteini idrolizzati(SANCO/2615/2008) u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

235

Sulfat tal-ħadid

 

Anidru tas-sulfat tal-ħadid(II): Nru CAS 7720-78-7

 

Monoidrat tas-sulfat tal-ħadid(II): Nru CAS 17375-41-6

 

Ettaidrat tas-sulfat tal-ħadid(II): Nru CAS 7782-63-0

Nru CIPAC mhux assenjat

Sulfat tal-ħadid(II)

 

Anidru tas-sulfat tal-ħadid(II) ≥ 367,5 g/kg

 

Monoidrat tas-sulfat tal-ħadid(II) ≥ 300 g/kg

 

Ettaidrat tas-sulfat tal-ħadid(II) ≥ 180 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-sulfat tal-ħadid (SANCO/2616/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

236

Kieselgur (Trab tad-dijatoma)

Nru CAS 61790-53-2

Nru CIPAC 647

Kieselgur (trab tad-dijatoma)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Massimu ta’ 0,1 % ta’ partiċelli ta’ Silika Kristallina (b’dijametru anqas minn 50 um.)

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċidi u akariċidi biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-kieselgur (SANCO/2617/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

237

Ġebla tal-ġir

Nru CAS 1317-65-3

Nru CIPAC mhux assenjat

mhux disponibbli

≥ 980 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-ġebla tal-ġir (SANCO/2618/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

238

Methyl nonyl ketone

Nru CAS 112-12-9

Nru CIPAC mhux assenjat

Undecan-2-one

≥ 975g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-methylnonyl ketone (SANCO/2619/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

239

Bżar

Nru CAS mhux assenjat

Nru CIPAC mhux assenjat

Bżar iswed — Piper nigrum

Hija taħlita kumplessa ta’ sustanzi kimiċi, il-komponent piperin bħala indikatur għandu jkun ta’ 4 %

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-bżar (SANCO/2620/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

240

Żjut tal-pjanti/żejt taċ-ċitronella

Nru CAS 8000-29-1

Nru CIPAC mhux assenjat

Iż-Żejt taċ-Ċitronella hija taħlita kumplessa ta’ sustanzi kimiċi.

Il-komponenti ewlenin huma:

 

Citronellal (3,7-dimethyl-6-octenal).

 

Geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

 

Citronellol (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

 

Geranyl acetate (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

Impuritajiet rilevanti methyl eugenol u methyl-isoeugenol massimu ta’ 0,1 %.

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żejt taċ-ċitronella (SANCO/2621/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

241

Żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol

Nru CAS 94961-50-2 (essenza tal-qronfol)

97-53-0 (Eugenol – Komponent ewlieni)

Nru CIPAC mhux assenjat

L-Essenza tal-Qronfol hija taħlita kumplessa ta’ sustanzi kimiċi.

Il-komponent ewlieni huwa l-eugenol.

≥ 800 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala funġiċida u batteriċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-essenza tal-qronfol (SANCO/2622/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

242

Żjut tal-pjanti/żejt tal-kolza

Nru CAS 8002-13-9

Nru CIPAC mhux assenjat

Żejt tal-kolza

Iż-żejt tal-kolza hija taħlita kumplessa ta’ aċidi grassi

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċidi u akariċidi biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żejt tal-kolza (SANCO/2623/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

243

Żjut tal-pjanti/żejt tan-nagħniegħ

Nru CAS 8008-79-5

Nru CIPAC mhux assenjat

Żejt tan-nagħniegħ

≥ 550 g/kg bħala L-Carvone

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żejt tan-nagħniegħ (SANCO/2624/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

244

Karbonat idroġenu tal-Potassju

Nru CAS 298-14-6

Nru CIPAC mhux assenjat

Karbonat idroġenu tal-Potassju

≥ 99,5 %

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala funġiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-karbonat idroġenu tal-potassju (SANCO/2625/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

245

Putrescin (1,4-Diaminobutane)

Nru CAS 110-60-1

Nru CIPAC mhux assenjat

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala attirant biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-putrescin (SANCO/2626/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

246

Piretrini

Nru CAS (A) u (B):

Piretrini: 8003-34-7

 

Estratt A: estrattivi tal-Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

 

piretrin 1: CAS 121-21-1

 

piretrin 2: CAS 121-29-9

 

ċinerin 1: CAS 25402-06-6

 

ċinerin 2: CAS121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

 

Estratt B: piretrin 1: CAS 121-21-1

 

piretrin 2: CAS 121-29-9

 

ċinerin 1: CAS 25402-06-6

 

ċinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

Nru CIPAC 32

Il-Piretrini huma taħlita kumplessa ta’ sustanzi kimiċi.

 

Estratt A: ≥ 500 g/kg Piretrini

 

Estratt B: ≥ 480 g/kg Piretrini

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala insettiċida biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-piretrini (SANCO/2627/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

247

Ir-ramel tal-kwarz

Nru CAS 14808-60-7

Nru CIPAC mhux assenjat

Kwarz, Kwartz, Siliciumdioxid, Silika, diossidu tas-Silikun, SiO2

≥ 915 g/kg

Massimu ta’ 0,1 % ta’ partiċelli ta’ Silika Kristallina (b’dijametru anqas minn 50 um.)

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar ir-ramel tal-kwarz (SANCO/2628/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

248

Repellenti permezz ta’ riħa ta’ oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/żejt mill-ħut

Nru CAS 100085-40-3

Nru CIPAC mhux assenjat

Żejt mill-Ħut

≥ 99 %

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati. Iż-żejt mill-ħut irid ikun f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żejt mill-ħut (SANCO/2629/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

249

Repellenti permezz ta’ riħa ta’ oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/xaħam tan-ngħaġ

Nru CAS 98999-15-6

Nru CIPAC mhux assenjat

Xaħam tan-nagħaġ

Xaħam tan-nagħaġ pur li fih massimu ta’ 0,18 % w/w/ilma.

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati. Ix-xaħam tan-nagħaġ irid ikun f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar ix-xaħam tan-nagħaġ (SANCO/2630/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

250

Repellenti permezz ta’ riħa ta’ oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/żejt tat-tall mhux raffinat

Nru CAS 8002-26-4

Nru CIPAC mhux assenjat

Żejt tat-Tall mhux raffinat

Iż-żejt tat-Tall mhux raffinat huwa taħlita kumplessa ta’ raża tat-tall u aċidi grassi

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żejt tat-tall mhux raffinat (SANCO/2631/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

251

Repellenti permezz ta’ riħa ta’ oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/żift taż-żejt tat-tall

Nru CAS 8016-81-7

Nru CIPAC mhux assenjat

Żift taż-Żejt tat-Tall

Taħlita kumplessa ta’ esteri ta’ aċidi grassi, raża u ammonti żgħar ta’ dimeri u trimeri ta’ aċidi tar-raża u aċidi grassi.

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi bħala repellent biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żift taż-żejt tat-tall (SANCO/2632/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

252

Estratt mill-alka tal-baħar (magħruf qabel bħala estratt mill-alka tal-baħar u ħaxix tal-baħar)

Nru CAS mhux assenjat

Nru CIPAC mhux assenjat

Estratt mill-alka tal-baħar

L-estratt mill-alka tal-baħar hija taħlita kumplessa. Komponenti ewlenin bħala indikaturi: mannitol, fucoidans u alġinati. Rapport ta’ reviżjoni SANCO/2634/2008

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użu bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti biss jista’ jiġi awtorizzat.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-estratt tal-alka tal-baħar (SANCO/2634/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

Il-kundizzjonijiet ta’ użu għandhom jinkludu miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fejn xieraq.

253

Silikat tal-aluminju tas-sodju

Nru CAS 1344-00-9

Nru CIPAC mhux assenjat

Silikat tal-aluminju tas-sodju: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000  g/kg

1 ta’ Settembru 2009

31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A