ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.140.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 140

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
27 ta' Mejju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż li jikkonċerna l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-perijodu 2009-2014

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 520/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi tar-residwi għal benalassil, boskalid, buprofeżin, karbofuran, karbosulfan, ċipermetrina, fluwopikolid, eżatijażoss, indossakarb, metaflumiżon, metossifenożid, parakkwat, prokloraż, spirodiklofen, protijokonażol u żossammid fi jew fuq ċerti prodotti ( 1 )

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 521/2011 tas-26 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 620/2009 li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċ-ċanga ta’ kwalità għolja

48

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 522/2011 tas-26 ta’ Mejju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

50

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 523/2011 tas-26 ta’ Mejju 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

52

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/311/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2011 li taħtar membru Daniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

54

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/312/PESK tas-26 ta’ Mejju 2011 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/889/PESK dwar l-istabbiliment ta’ Missjoni tal-Unjoni Ewropea ta’ Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta’ Qsim ta’ Rafah (EU BAM Rafah)

55

 

 

2011/313/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Mejju 2011 dwar l-adattament tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Frar 2010, l-1 ta’ Marzu 2010, l-1 ta’ April 2010, l-1 ta’ Mejju 2010 u l-1 ta’ Ġunju 2010 għar-rimunerazzjonijiet tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jwettqu dmirijiethom fil-pajjiżi terzi

56

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

27.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/1


Avviż li jikkonċerna l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-perijodu 2009-2014

Il-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-perijodu 2009-2014 (1), li ġie ffirmat fi Brussell fit-28 ta’ Lulju 2010, huwa applikabbli b’mod proviżorju, sa mill-1 ta’ Jannar 2011, bis-saħħa tal-Artikolu 9, it-tielet paragrafu tal-Ftehim.


(1)  ĠU L 291, 9.11.2010, p. 10.


REGOLAMENTI

27.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/2


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 520/2011

tal-25 ta’ Mejju 2011

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi tar-residwi għal benalassil, boskalid, buprofeżin, karbofuran, karbosulfan, ċipermetrina, fluwopikolid, eżatijażoss, indossakarb, metaflumiżon, metossifenożid, parakkwat, prokloraż, spirodiklofen, protijokonażol u żossammid fi jew fuq ċerti prodotti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta’ residwu (MRLs) għal benalassil, karbofuran, karbosulfan, ċipermetrina, indossakarb, metossifenożid, parakkwat, prokloraż u żossammid ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għal boskalid, buprofeżin, fluwopikolid, eżatijażoss, metaflumiżon, protijokonażol, u spirodiklofen, l-MRLs kienu stabbiliti f'Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Skont l-Artikoli 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 saret applikazzjoni għall-modifikazzjoni tal-MRLs fis-seħħ għall-boskalid f'diversi uċuħ tar-raba'. L-użu awtorizzat tal-boskalid fin-NAFTA (Ftehim Nord-Amerikan għall-Kummerċ Ħieles) iwassal għal residwi ogħla mill-MRLs li hemm fl-Anness III mar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Biex ikunu evitati ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' ċirasa, basal, kurrat, tadam, brunġiel, ħjar, bettieħ, brokkli, kaboċċi, ħabaq, fażola niexfa, piżelli niexfa, żerriegħa tal-ġirasol u żerriegħa tar-rapa, hemm bżonn ta' MRLs ogħla.

(3)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew ivvalutati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ valutazzjoni tressqu lill-Kummissjoni.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, evalwat l-applikazzjoni u r-rapport ta' evalwazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u, fejn rilevanti għall-annimali, u tat opinjoni motivata dwar l-MRLs proposti (2). Hija ressqet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(5)

Fl-opinjoni motivata tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li l-kundizzjonijiet tagħha kollha dwar id-dejta ġew sodisfatti u li, fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-istima ta' espożizzjoni tal-konsumatur għal 27 grupp speċifiku ta' konsumaturi Ewropej, il-modifiki irrikmandati mill-Awtorità għall-MRLs kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-espożizzjoni tul il-ħajja għal dawn is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-espożizzjoni fil-medda qasira ta' żmien minħabba l-konsum estrem tal-prodotti kkonċernati ma wrew li kien hemm riskju li l-konsum aċċetabbli ta' kuljum (ADI) jew li d-doża ta’ referenza akuta (ARfD) jinqabżu.

(6)

Fid-9 ta' Lulju 2010 il-Kummissjoni Codex Alimentarius (CAC) adottat il-limiti tal-Codex (CXLs) għal benalassil, boskalid, buprofeżin, karbofuran, karbosulfan, ċipermetrina, fluwopikolid, eżatijażoss, indossakarb, metaflumiżon, metossifenożid, parakkwat, prokloraż, spirodiklofen, protijokonażol u żossammid. Dawn is-CXLs għandhom jiddaħħlu fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 bħala MRLs, bl-eċċezzjoni ta' dawk is-CXLs li mhumiex sikuri għal grupp ta' konsumaturi Ewropej u għal-liema l-Unjoni ppreżentat riżerva għas-CAC (3) ibbażata fuq rapport xjentifiku tal-Awtorità.

(7)

Il-modifikazzjonijiet xierqa għall-MRLs, li huma msejsa fuq l-opinjoni motivata tal-Awtorità u b’kunsiderazzjoni għall-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkonsidrat, jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2)(a)(e) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

Għaldaqstant, l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandhom jiġu emendati skont dan.

(9)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III mar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli fuq http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for boscalid in various crops , EFSA Journal 2010; 8(9):1780. Ippubblikat: 16 ta' Settembru 2010. Adottat: 12 ta' Settembru 2010.

Rapport Xjentifiku tal-EFSA. Scientific and technical support for preparing a EU position in the 42nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), EFSA Journal 2010; 8(11):1560. Ippubblikat: 26 ta' Novembru 2010. Adottat: 24 ta’ Marzu 2010.

(3)  Rapporti tal-Kumitat tal-Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi disponibbli fuq: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10

ALINORM 10/33/REP. JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. Appendiċi II u III. It-33 Taqsima. International Conference Centre, Geneva, Switzerland, 5 - 9 July 2010.


ANNESS

L-Annessi II u III mar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandhom jiġu emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II il-kolonni għal benalassil, karbofuran, karbosulfan, ċipermetrina, indossakarb, metossifenożid, parakkwat, prokloraż u żossammid jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħra ta' iżomeri kostitwenti, benalaxyl-M inkluż (is-somma ta' iżomeri)

Carbofuran (is-somma ta' carbofuran u 3-hydroxy-carbofuran espressa bħala carbofuran)

Carbosulfan

Cypermethrin (cypermethrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' constituent isomers (is-somma ta' isomers)) (F)

Indoxacarb is-somma ta' l-isomers S u R (F)

Methoxyfenozide (F)

Paraquat

Prochloraz (is-somma ta' prochloraz u l-metabolites tiegħu li fihom it-2,4,6-Trichlorophenol moiety expressa bħala prochloraz)

Zoxamide

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,05  (*)

 

 

2

0,02  (*)

1

 

10

0,02  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0,3

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

 

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

 

0,3

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

0,3

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

 

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

0,3

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

 

0,1  (*)

0,02  (*)

0120010

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

1

 

2

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0130040

Naspli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130050

Loquat

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130990

Oħrajn

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

2

1

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0140010

Berquq

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

0,05  (*)

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

0,3

 

 

0,5

2

1

 

 

5

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

0,05  (*)

 

 

0,07

0,02  (*)

2

 

 

0,02  (*)

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

0,05  (*)

 

 

0,5

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0153010

Tut

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

1

 

 

 

0,02  (*)

0154010

Blueberries (Mirtill)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0154050

Warda Skocciża

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0,02  (*)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0161010

Tamar

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161060

Frotta tal-kaki

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora), )

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

0,05  (*)

 

1

 

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

 

2

 

0,02  (*)

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162050

Star apple

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

 

 

 

0163000

(b)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,7

 

5

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

 

0,05  (*)

0,2

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0163030

Mango

 

 

 

0,7

0,02  (*)

0,02  (*)

 

5

 

0163040

Papaja

 

 

 

0,5

0,02  (*)

1

 

5

 

0163050

Rummien

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop) , llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163080

Ananas

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

5

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0211000

(a)

Patata:

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0212000

(i)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(i)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213020

Karotti

 

 

0,1

 

0,02  (*)

0,5

 

 

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213050

Artiċokks

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0,1

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213070

Għerq it-tursin

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

 

0,05  (*)

 

0,2

0,4

 

 

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0220010

Tewm

0,05  (*)

 

 

0,1

 

 

 

0,5

 

0220020

Basal (Basal silverskin)

0,2

 

 

0,1

 

 

 

0,05  (*)

 

0220030

Shallots

0,05  (*)

 

 

0,1

 

 

 

5

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

 

 

 

0,05  (*)

 

0220990

Others

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

 

 

 

0,05  (*)

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0,05  (*)

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

0,5

 

 

 

0,5

2

 

 

0,5

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

0,2

 

 

 

0,3

1

 

 

0,02  (*)

0231030

Brunġiel (Pepino)

0,5

 

 

 

0,5

0,5

 

 

0,02  (*)

0231040

Okra

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0231990

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

0,05  (*)

 

 

0,2

0,5

0,02  (*)

 

 

2

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Zukkini (Summer squash, qara’ (patisson))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

 

 

 

0,2

0,5

0,02  (*)

 

 

2

0233010

Bettieħ (Kiwano )

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Qara’ (Qargħa ħamra)

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Dulliegħ

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, brokkoli Ċiniżi, broccoli raab)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0242020

Ġidra (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa mfelfla (savoy), kaboċċa bajda)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi (Mustarda Indjana (Ċiniża) pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża (tai goo choi), kaboċċa ta’ peking (pe-tsai))

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0243020

Kale (Borecole (kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0243990

Oħrajn, inkluż in-naħat ta’ fuq tat-turnips

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0244000

(d)

Kohlrabi

 

 

 

1

0,02  (*)

 

 

 

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

 

 

 

2

 

 

 

5

 

0251010

Valerjanella (Cornsalad Taljan)

0,05  (*)

 

 

 

1

 

 

 

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

1

 

 

 

2

 

 

 

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radicchio, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf)

0,05  (*)

 

 

 

2

 

 

 

 

0251040

Ħabirxa

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0251050

Krexxun,

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251060

Rukola (Aruka selvaġġa)

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp. (Mizuna, weraq tal-piselli u tar-ravanell u pjanti oħra tal-familja brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat))

0,05  (*)

 

 

 

1

 

 

 

 

0251990

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

0,05  (*)

 

 

0,7

 

 

 

 

 

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus)

 

 

 

 

2

 

 

0,05  (*)

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa (miner’s lettuce), burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi chard (Weraq tal-pitravi)

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

 

0252990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,05  (*)

 

 

0,7

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

 

0255000

(e)

Witloof

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

 

0256000

(f)

Ħwawar

0,05  (*)

 

 

2

 

 

 

5

 

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież , weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u Apiacea oħrajn.)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, pepermint, nagħniegħ)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256090

Rand

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256100

Stragun (Issopu)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256990

Oħrajn (Fjuri li jittieklu)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0,7

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yardlong beans)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Mangetout)

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0260050

Lentils

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0270010

Asparagu:

 

 

 

0,1

0,02  (*)

 

 

 

 

0270020

Kardun

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0270030

Karfus

 

 

 

0,05  (*)

2

 

 

 

 

0270040

Bużbież

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

 

2

0,1

 

 

 

 

0270060

Kurrat

 

 

 

0,5

0,02  (*)

 

 

 

 

0270070

Rubarbru

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270090

Qlub tal-palma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0280000

(viii)

Fungi

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0280010

Ikkultivati (Faqqiegħ komuni, Oyster mushroom, Shi-take)

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

3

 

0280020

Selvaġġi (Chanterelle, Tartuf, More, Cep)

 

 

 

1

 

 

 

0,05  (*)

 

0280990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

0,05  (*)

 

0290000

(ix)

Algi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0300010

Fażola u ful (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, field beans, cowpeas)

 

 

 

 

0,1

5

 

0,05  (*)

 

0300020

Lentils

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli, ġulbiena)

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,3

 

0300040

Lupini

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0300990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

0401010

Kittien

 

 

 

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,5

 

0401020

Karawett

 

 

 

0,1

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0401030

Żerriegħet il-pepprin

 

 

 

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

 

 

 

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

 

 

 

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,5

 

0401060

Żerriegħet il-lift (Żerriegħet il-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

 

 

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,5

 

0401070

Żerriegħet is-sojja

 

 

 

0,05  (*)

0,5

2

 

0,1  (*)

 

0401080

Żerriegħet il-mustarda

 

 

 

0,1

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0401090

Żerriegħet il-qoton

 

 

 

0,2

0,05  (*)

2

 

0,1  (*)

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-cucurbitacea)

 

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0401110

Għosfor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401120

Fidloqqom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401130

Gold of pleasure

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401140

Qanneb

 

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0401150

Castor bean

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0,02  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402030

Frott il-palm

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402990

Oħrajn

 

0,05  (*)

 

 

 

0,05  (*)

 

0,1  (*)

0,05  (*)

0500000

5.

ĊEREALI

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0500010

Xgħir

 

 

 

2

 

 

0,02  (*)

1

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

 

 

0,3

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500030

Mais

 

 

 

0,3

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500040

Millieġ (Millieġ foxtail, teff)

 

 

 

0,3

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500050

Ħafur

 

 

 

2

 

 

0,02  (*)

1

 

0500060

Ross

 

 

 

2

 

 

0,05

1

 

0500070

Segala

 

 

 

2

 

 

0,02  (*)

0,5

 

0500080

Sorgu

 

 

 

0,3

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

 

 

2

 

 

0,02  (*)

0,5

 

0500990

Oħrajn

 

 

 

0,3

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,1  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0610000

(i)

TÈ (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

 

 

 

0,5

0,05  (*)

 

 

0,1  (*)

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631000

(a)

Fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631030

Petali tal-ward

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631040

Fjuri tal-verbena (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra).)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631050

Xkomp (linden)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632000

(b)

Weraq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632030

Maté

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633000

(c)

Għeruq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633010

Għerq il-valerjana

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633020

Għerq il-ġinseng

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0640000

(iv)

Kakaw (żrieragħ iffermentati)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0650000

(v)

Ħarrub

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

0,1  (*)

0,05  (*)

1

30

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

0,05  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810000

(i)

Żrieragħ

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810010

Ħlewwa

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810020

Ħlewwa sewda

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Lovage seed)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810050

Kemmun

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810070

Żerriegħa tal-bużbies

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810080

Fienu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810090

Noċimuskata

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820000

(ii)

Frott u berries

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820020

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820030

Ħlewwa (Caraway)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820040

Kardamom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820050

Ġnibru

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820060

Bżar, iswe u abjad (bżar twil, bżar roża)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820070

Imżiewed tal-vanilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820080

Tamarind (tamar ta' l-Indja)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830000

(iii)

Qoxra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830010

Kannella (Cassia )

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840010

Għud is-sus/likwirizja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840020

Ġinger

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840030

Żagħfran ta’ l-Indja/kurkuma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840040

Ravanell (horse-radish)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850000

(v)

Rimi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850020

Kappar

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860010

Żagħfran

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870000

(vii)

Aril (kisjet iż-żerriegħa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemoskata

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900010

Weraq tal-pitravi chard

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900020

Kannamieli taz-zokkor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TA’ L-ART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Laħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, interni, demm, xaħmijiet ta’ l-annimali frisk, imkessaħ jew iffriżat, immellaħ fis-salmura, imnixxef jew iffumigat jew ipproċessat fi dqiq jew pasti-prodotti pproċessati oħra bħaz-zalzett u preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn

0,05  (*)

0,1  (*)

 

 

 

 

 

 

 

1011000

(a)

Ħnieżer

 

 

0,05

 

 

 

 

0,1  (*)

 

1011010

Laħam

 

 

 

2

2

0,2

 

 

 

1011020

Xaħam mingħajr dgħif

 

 

 

2

2

0,2

 

 

 

1011030

Fwied

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1011040

Kliewi

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1011050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

 

0,2

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

1012010

Laħam

 

 

 

2

2

0,2

 

0,1  (*)

 

1012020

Xaħam

 

 

 

2

2

0,2

 

0,2

 

1012030

Fwied

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

2

 

1012040

Kliewi

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

0,5

 

1012050

Interni li jittieklu

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

0,1  (*)

 

1012990

Oħrajn

 

 

 

0,2

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0,1  (*)

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

 

 

 

 

 

0,1  (*)

 

1013010

Laħam

 

 

0,05

2

2

0,2

 

 

 

1013020

Xaħam

 

 

0,05

2

2

0,2

 

 

 

1013030

Fwied

 

 

0,05