ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.134.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 134

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
21 ta' Mejju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/294/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Mejju 2011 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 494/2011 tal-20 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju) ( 1 )

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 495/2011 tal-20 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 109/2007 fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-addittiv fl-għalf monensin sodiku ( 1 )

6

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 496/2011 tal-20 ta’ Mejju 2011 dwar l-awtorizzazzjoni tal-benzoat tas-sodju bħala addittiv tal-għalf għall-ħnienes miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni Kemira Oyj) ( 1 )

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 497/2011 tat-18 ta’ Mejju 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 498/2011 tat-18 ta’ Mejju 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-kavalli fiż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, XII u XIV min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 499/2011 tat-18 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 945/2010 li jadotta l-pjan li jalloka lill-Istati Membri riżorsi li għandhom jitħallsu mill-baġit tas-sena 2011 għall-provvista tal-ikel mill-ħażniet tal-intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità u li jidderoga minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 807/2010

15

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 500/2011 tal-20 ta’ Mejju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/295/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ April 2011 dwar l-għażla ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk ta’ TARGET2-Securities (BĊE/2011/5)

22

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Mejju 2011

dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros

(2011/294/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-punt (a) tal-Artikolu 218(6), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Fil-5 ta’ Ottubur 2006, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 1563/2006 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros (1). Protokoll huwa anness ma’ dan il-Ftehim.

(2)

L-Unjoni Ewropea nnegozjat mal-Unjoni tal-Komoros (minn issa “il-Komoros”) Protokoll ġdid li joffri lill-bastimenti tal-UE opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet li fihom il-Komoros jeżerċitaw is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni tagħhom fuq is-sajd.

(3)

B’riżultat ta’ dawn in-negozjati, il-Protokoll ġdid ġie inizjalat fil-21 ta’ Mejju 2010, u ġie emendat permezz ta’ Skambju ta’ Ittri fis-16 ta’ Settembru 2010.

(4)

ĊB’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/783/UE (2), dan il-protokoll ġdid ġie ffirmat fil-31 ta’ Diċembru 2010 f’isem l-Unjoni Ewropea u ġie applikat b’titolu provviżorju.

(5)

Il-Protokoll il-ġdid għandu jiġi konkluż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros, huwa approvat f’isem l-Unjoni l-Ewropea.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu, f’isem l-Unjoni Ewropea, jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 14 tal-Protokoll (3).

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

MARTONYI J.


(1)  ĠU L 290, 20.10.2006, p. 6.

(2)  ĠU L 335, 18.12.2010, p. 1.

(3)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


REGOLAMENTI

21.5.2011   

MT EN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/2


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 494/2011

tal-20 ta’ Mejju 2011

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Dicembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 131 tiegħu,

Billi:

(1)

Bir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Jannar 1988 dwar programm ta' azzjoni Komunitarju (2) l-Kunsill stieden lill-Kummissjoni tiġġieled it-tniġġis ambjentali mill-kadmju.

(2)

Fit-tabella stabbilita fl-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-annotazzjoni 23 fiha restrizzjonijiet dwar l-użu u t-tqegħid fis-suq ta' kadmju f'taħlitiet u artikli.

(3)

Il-kadmju u l-ossidu tal-kadmju huma kklassifikati bħala kategorija karċinoġena 1B u akut akkwatiku u tossiċità kronika tal-kategorija 1.

(4)

Sa mill-31 ta' Diċembru 1992, il-kadmju ġie pprojbit mid-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (3) bħala aġent li jlewwen f'għadd ta' polimeri u żebgħat, bħala stabilizzatur fil-klorid tal-polivinil (PVC) f'għadd ta' applikazzjonijiet, u l-kisi bil-kadmju huwa pprojbit f'għadd ta' applikazzjonijiet. Id-Direttiva 76/769/KEE għandha titħassar u tinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 b'effett mill-1 ta' Ġunju 2009.

(5)

Fl-2007 tlestiet il-valutazzjoni Ewropea tar-riskju tal-kadmju (4) skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti (5). Fl-14 ta' Ġunju 2008 l-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u l-istrateġiji għat-tnaqqis tar-riskju għas-sustanzi: Kadmju u ossidu tal-kadmju (6) li rrakkomanda r-restrizzjoni tat-tqegħid fis-suq u l-użu tal-kadmju fi stikek tal-issaldjar u ġojjellerija.

(6)

Il-Komunikazzjoni semmiet il-bżonn għal miżuri speċifiċi biex jiġu llimitati r-riskji mill-użu ta' stikek tal-issaldjar u mill-ilbies ta' ġojjellerija li fiha l-kadmju. Professjonisti u dilettanti jiġu esposti għal dħaħen tul il-proċess ta' ssaldjar. Il-konsumaturi li jinkludu tfal jiġu esposti għall-kadmju fil-ġojjellerija permezz ta' kuntatt mal-ġilda jew billi jilagħquh.

(7)

Il-Kummissjoni kkummissjonat studju dwar l-Impatt Soċjoekonomiku ta' Aġġornament Potenzjali tar-Restrizzjonijiet dwar it-Tqegħid fis-Suq u l-Użu tal-Kadmju fil-ġojjellerija, fil-liegi li jissaldjaw u fil-PVC. Ir-riżultati tal-istudju kienu ppublikati f’Jannar 2010 (7).

(8)

Id-dispożizzjonijiet eżistenti jikkonċernaw żebgħa li fiha ż-żingu għandhom jiġu ċċarati biex jiddefinixxu kontenut għoli ta' żingu. Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw żebgħa fuq artikoli miżbugħa għandhom jiġu ċċarati wkoll.

(9)

Sa mill-2001 l-industrija Ewropea tal-PVC ħadet l-inizjattiva fuq bażi volontarja li toqgħod lura mill-użu tal-kadmju bħala stabbilizzatur f'PVC prodott ġdid għal dawk l-applikazzjonijiet li kienu għadhom ma ġewx regolati skont id-Direttiva 76/769/KEE. Din l-inizjattiva volontarja eventwalment wasslet għall-eliminazzjoni gradwali tal-użu tal-kadmju fil-PVC.

(10)

Il-projbizzjoni tal-użu tal-kadmju għandu jiġi estiż għall-artikli kollha li saru mill-PVC sabiex jikkonforma mal-għan li jiġi miġġieled it-tniġġis mill-kadmju.

(11)

Għandha tingħata deroga għat-taħlitiet prodotti mill-iskart tal-PVC u msejħa “PVC irkuprat” biex jitħalla t-tqegħid fis-suq għal użu f'ċerti prodotti ta' kostruzzjoni.

(12)

L-użu ta' PVC irkuprat għandu jitħeġġeġ fil-manifattura ta' ċerti prodotti tal-bini għax jippermetti l-użu mill-ġdid ta' PVC antik, li jista' jkun fih il-kadmju. Għaldaqstant għandu jingħata valur ta' limitu ogħla għall-kadmju għal dawn il-prodotti tal-bini. Dan jevita li l-PVC jintrema fil-landfills jew jinħaraq li jikkawża rilaxx ta' dijossidu tal-karbonju fl-ambjent.

(13)

Dan ir-Regolament għandu japplika sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ biex jippermetti lill-operaturi jiżguraw konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(14)

Huwa previst li minħabba l-projbizzjoni tal-kadmju fil-PVC il-ġdid, il-kontenut tal-kadmju fil-prodotti tal-bini mmanifatturati minn PVC irkuprat għandu jitnaqqas gradwalment. Għalhekk il-valur ta' limitu għall-kadmju għandu jiġi rivedut kif xieraq u l-Aġenzija Ewropea tal-Kimiki (ECHA) għandha tkun involuta fir-reviżjonijiet tar-restrizzjoni kif stipukat fl-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

(15)

Skont id-dispożizzjonijiet dwar il-miżuri tranżitorji fl-Artikolu 137(1)a tar-REACH, huwa meħtieġ li jiġi emendat l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

(16)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu jiġi emendat skont l-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-10 ta' Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU C 30, 4.2.1988, p. 1.

(3)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  ĠU L 84, 5.4.1993, p. 1.

(6)  ĠU C 149, 14.6.2008, p. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ANNEX

Fl-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, it-tabella li tiffissa d-deżinjazzjoni tas-sustanzi, il-gruppi ta' sustanzi u t-taħlitiet u l-kundizzjonijiet ta' restrizzjoni hija emendata kif ġej:

1.

Fit-tieni kolonna tal-annotazzjoni 23, il-paragrafi minn 1 sa 4 jinbidlu b’dan li ġej:

 

“1.

Ma għandhomx jintużaw f'taħlitiet u artikli prodotti minn polimeri organiċi sintetiċi (minn hawn 'il quddiem imsejħa materjal plastiku) bħal:

il-polimeti jew kopolimeri tal-klorur vinil (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretanu (PUR) [3909 50]

polietilin (LDPE) ta’ densità baxxa, bl-eċċezzjoni ta’ polietilin ta’ densità baxxa li jintuża għall-produzzjoni ta’ masterbatch ikkulurit [3901 10]

l-aċetat taċ-ċellulosi (CA) [3912 11]

il-butirat aċetat taċ-ċellulosi (CAB) [3912 11]

reżini epossidiċi [3907 30]

reżini tal-melamina-formaldeħida (MF) [3909 20]

reżini tal-urea-formaldeħida (UF) [3909 10]

poliesteri mhux saturati (UP) [3907 91]

polietilene tereftalat (PET) [3907 60]

polibutilene tereftalat (PBT)

polistiren trasparenti/għal użu ġenerali [3903 11]

akrilonitrili metilmetakrilat (AMMA)

polietilina inkroċjata (VPE)

polistiren b’saħħtu

polipropilen (PP) [3902 10]

polietilene b'densità għolja (HDPE) [3901 20]

akrilonitrili butadiene stirene (ABS) [3903 30]

poli(metil metakrilat) (PMMA) [3906 10].

Taħlitiet u artikli prodotti minn materjal plastiku ma għandux jitqiegħed fis-suq jekk il-konċentrazzjoni tal-kadmju (espressa f'metall Cd) tkun daqs jew ogħla minn 0,01 % tal-piż tal-materjal plastiku.

Bħala deroga, it-tieni sottoparagrafu ma għandux japplika għall-artikli mqiegħda fis-suq qabel l-10 ta' Jannar 2012.

L-ewwel u t-tieni sottoparagrafi japplikaw bla ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 94/62/KE (*) u atti adottati fuq dik il-bażi.

2.

Ma għandhomx jintużaw f'żebgħat [3208] [3209].

Għaż-żebgħat b'kontenut ta' żingu li jaqbeż l-10 % tal-piż taż-żebgħa, jekk il-konċentrazzjoni tal-kadmju (espressa bħala metall Cd) ikun daqs jew ogħla minn 0,1 % tal-piż.

Artikli miżbugħa ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq jekk il-konċentrazzjoni fil-kadmju (espressa f'metall Cd) tkun ogħla minn 0,1 % tal-piż taż-żebgħa fuq l-artiklu miżbugħ.

3.

B’deroga, il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-artikli mlewna b'taħlitiet li fihom il-kadmju għal raġunijiet ta' sigurtà.

4.

B’deroga, il-paragrafu 1, it-tieni sottoparagrafu ma għandux japplika għal:

taħlitiet prodotti minn skart tal-PVC, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ ‘PVC irkuprat’,

taħlitiet u artikli li fihom PVC irkuprat jekk il-konċentrazzjoni tal-kadmju tagħhom (espress bħala metall Cd) ma jaqbiżx iż-0,1 % tal-piż tal-materjal plastiku fl-applikazzjonijiet ta' PVC riġidi li ġejjin:

a)

Profili u folji riġidi għall-applikazzjonijiet tal-bini,

b)

Bibien, twieqi, xaters, ħitan, blajnds, gradi u mwieżeb,

c)

Bjut u terrazzini,

d)

Kejbils elettriċi,

e)

Pajpijiet għal ilma li ma jkunx għax-xorb jekk il-PVC irkuprat jintuża fis-saff nofsani ta' pajp b'ħafna saffi u jkun interament kopert minn saff ta' PVC prodott ġdid b'konformità mal-paragrafu 1 hawn fuq.

Il-fornituri għandhom jiżguraw, qabel it-tqegħid fis-suq ta' taħlitiet u artikli li fihom PVC irkuprat għall-ewwel darba, li dawn ikunu mmarkati b'tali mod li jkunu viżibbli, leġġibbli u ma jitħassrux bħal kif ġej: ‘Fih PVC irkuprat’ jew bl-istampa li ġejja:

Image

Skont l-Artikolu 69 ta' dan ir-Regolament, id-deroga mogħtija fil-paragrafu 4 se tkun riveduta, b'mod partikolari bil-ħsieb li jitnaqqas il-valur limitu għall-kadmju u biex tiġi rrivalutata d-deroga għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punti minn a) sa e) sal-31 ta' Diċembru 2017.

2.

Fit-tieni kolonna tal-annotazzjoni 23, il-paragrafi 8, 9, 10 u 11 jiżdiedu b'li ġej:

 

“8.

Ma għandux jintuża f'fillers li jissaldjaw b'konċentrazzjoni daqs jew ogħla minn 0,01 % tal-piż.

Fillers li jissaldjaw ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq jekk il-konċentrazzjoni fil-kadmju (espressa bħala Cd metal) tkun daqs jew ogħla minn 0,01 % tal-piż.

Għall-fini ta' dan il-paragrafu ssaldjar għandha tfisser it-taqgħid tekniku bl-użu ta' liegi u li jsir f'temperaturi ta' iktar minn 450 °C.

9.

B'deroga, il-paragrafu 8 ma għandux japplika għal fillers li jissaldjaw użati f'applikazzjonijiet tad-difiża u tal-ajruspazju u għal fillers li jissaldjaw għal użati għal raġunijiet ta' sigurtà.

10.

Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq, jew jintużaw, jekk il-konċentrazzjonijiet ikunu daqs jew ogħla minn 0,01 % tal-piż tal-metall fi:

i)

żibeġ metalliċi u komponenti metalliċi oħrajn biex issir il-ġojjellerija,

ii)

partijiet metalliċi ta' artikli ta' ġojjellerija u ta' imitazzjoni ta' ġojjellerija u aċċessorji għax-xagħar, inklużi:

Brazzuletti, ġiżirajjen u ċrieket,

Imsielet,

Arloġġi tal-idejn u affarijiet li jintlibsu mal-polz,

Labar tal-ilbies u pulzieri.

11.

B'deroga, il-paragrafu 10 ma għandux japplika għall-artikli mqiegħda fis-suq qabel l-10 ta' Jannar 2012 u ġojjellerija li għandha iktar minn 50 sena fl-10 ta' Jannar 2012.”


(*)  ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.”


21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/6


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 495/2011

tal-20 ta’ Mejju 2011

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 109/2007 fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-addittiv fl-għalf monensin sodiku

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-possibbiltà ta’ modifika fl-awtorizzazzjoni ta’ addittiv mal-għalf fuq talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni u fuq opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”).

(2)

L-użu tas-monensin sodiku, li jappartjeni għall-grupp ta’ koċċidijostati u istomonostati, ġie awtorizzat għal 10 snin bħala addittiv tal-għalf għall-użu fit-tiġieġ għat-tismin u d-dundjani permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 109/2007 (2).

(3)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni ppreżenta applikazzjoni għal modifika tal-awtorizzazzjoni tas-monensin sodiku fir-rigward ta’ kompożizzjoni addizzjonali ta’ dak l-addittiv tal-għalf. Ġiet ippreżentata d-dejta relevanti biex issostni din ir-rikjesta.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tal-1 ta’ Frar 2011 (3) l-awtorità kkonkludiet li l-użu ta’ din il-formulazzjoni l-ġdida tal-addittiv fit-tiġieġ għat-tismin u d-dundjani ma jżidx periklu addizzjonali għas-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent u hu effettiv biex tkun kontrollata l-koċċidjożi. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta’ Referenza għall-Addittivi fl-Għalf, imwaqqaf permezz tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 intlaħqu.

(6)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 109/2007 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 109/2007 jeħodlu postu l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum minn meta jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 31, 6.2.2007, p. 6.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(2):2009.


ANNESS

“ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta’ annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

Limiti massimi ta’ residwi (MRLs) Provviżorji fl-oġġetti tal-ikel rilevanti ta’ oriġini mill-annimali

mg ta’ sustanza attiva/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ ilma ta’ 12 %

Koċċidijostati u istomonostati

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensin sodiku

(Coxidin)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

 

Sustanza teknika monensin sodiku ekwivalenti għall-attività ta’ monensin: 25 %

 

Perlit: 15 % - 20 %

 

Nuħħala tal-qamħ 55-60 %

 

Sustanza attiva

C36H61O11Na

Melħ tas-sodju ta’ aċidu polieteru monokarbossiliku prodott minn Streptomyces cinnamonnensis, 28682, LMG S-19095 f’forma ta’ trab.

Kompożizzjoni ta’ fatturi

 

Monensin A: mhux anqas minn 90 %

 

Monensin A + B: mhux anqas minn 95 %

 

Monensin C: 0,2-0,3 %

 

Metodu analitiku  (1)

Metodu għad-determinazzjoni tas-sustanza attiva: kromotografija likwida ta’ prestazzjoni għolja (HPLC) b’derivatizzazzjoni postkolonnali u ditezzjoni tal-UV (λ = 520 nm)

Tiġieġ għat-tismin

100

125

1.

Użu pprojbit mill-inqas jum wieħed qabel it-tbiċċir

2.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf kompost f’forma ta’ qabel it-taħlita.

3.

Doża massima permessa ta’ monensin sodiku f’għalf komplementari:

625 mg/kg għat-tiġieġ għat-tismin;

500 mg/kg għad-dundjani.

4.

Il-monensin sodiku ma għandux jitħallat ma’ koċċidijostati oħrajn.

5.

Fl-istruzzjonijiet tal-użu, indika:

‘Perikoluż għall-ekwini. Dan l-għalf fih jonoforu: evita l-amministrazzjoni simultanja mat-tijamulin u ssorvelja għall-preżenza ta’ reazzjonijiet ta’ ħsara possibbli meta użat flimkien ma’ sustanzi mediċinali oħrajn’.

6.

Ilbes ħwejjeġ protettivi adatti, ingwanti u protezzjoni għall-wiċċ u l-għajnejn. F’każ ta’ ventilazzjoni insuffiċjenti fil-bini, ilbes tagħmir respiratorju adatt.

6.2.2017

25 μg monensin sodiku/kg ta’ ġilda mxarrba + xaħam

8 μg monensin sodiku/kg ta’ fwied, kliewi u muskoli mxarrbin

Dundjani

16-il ġimgħa

60

100

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensin sodiku

(Coxidin)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

 

Sustanza teknika monensin sodiku ekwivalenti għall-attività ta’ monensin: 25 %

 

Perlit: 15 % - 20 %

 

Karbonat tal-Kalċju: qs. 100 %

 

Sustanza attiva

C36H61O11Na

Melħ tas-sodju ta’ aċidu polieteru monokarbossiliku prodott minn Streptomyces cinnamonnensis, 28682, LMG S-19095 f’forma ta’ trab.

Kompożizzjoni ta’ fatturi

 

Monensin A: mhux anqas minn 90 %

 

Monensin A + B: mhux anqas minn 95 %

 

Monensin C: 0,2-0,3 %

 

Metodu analitiku  (1)

Metodu għad-determinazzjoni tas-sustanza attiva: kromotografija likwida ta’ prestazzjoni għolja (HPLC) b’derivatizzazzjoni postkolonnali u ditezzjoni tal-UV-VIS (EN ISO metodu standard 14183:2008)

Tiġieġ għat-tismin

100

125

1.

Użu pprojbit mill-inqas jum wieħed qabel it-tbiċċir

2.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf kompost f’forma ta’ qabel it-taħlita granulata.

3.

Il-monensin sodiku ma għandux jitħallat ma’ koċċidijostati oħrajn.

4.

Fl-istruzzjonijiet tal-użu, indika:

‘Perikoluż għall-ekwini. Dan l-għalf fih jonoforu: evita l-amministrazzjoni simultanja mat-tijamulin u ssorvelja għall-preżenza ta’ reazzjonijiet ta’ ħsara possibbli meta użat flimkien ma’ sustanzi mediċinali oħrajn.’

5.

Ilbes ħwejjeġ protettivi adatti, ingwanti u protezzjoni għall-wiċċ u l-għajnejn. F’każ ta’ ventilazzjoni insuffiċjenti fil-bini, ilbes tagħmir respiratorju adatt.

10.6.2021

25 μg monensin sodiku/kg ta’ ġilda mxarrba + xaħam

8 μg monensin sodiku/kg ta’ fwied, kliewi u muskoli mxarrbin

Dundjani

16-il ġimgħa

60

100


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/9


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 496/2011

tal-20 ta’ Mejju 2011

dwar l-awtorizzazzjoni tal-benzoat tas-sodju bħala addittiv tal-għalf għall-ħnienes miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni Kemira Oyj)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din it-tip ta’ awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-benzoat tas-sodju. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-benzoat tas-sodju bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes miftuma, biex jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi ‘addittivi żootekniċi’.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel (‘l-Awtorità’) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-1 ta’ Frar 2011 (2) li s-sustanza stabbilita fl-Anness, skont il-kondizzjonijiet tal-użu proposti, m’għandhiex effett ħażin fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, u li dan l-addittiv wera benefiċċju sinifikanti f’termini ta’ piż finali tal-ġisem tal-annimal u titjib fl-effiċjenza tal-konverżjoni alimentari tal-speċi fil-mira. L-Awtorità tqis li wara t-tqegħid fis-suq ma hemmx bżonn ta’ ħtiġijiet speċifiċi ta’ monitoraġġ. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tas-sustanza turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Konsegwentement, l-użu ta’ din is-sustanza għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sustanza speċifikata fl-Anness, li tappartjeni għall-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi” u l-grupp funzjonali “addittivi żootekniċi oħra”, hija awtorizzata bħala addittiv fl-għalf tal-annimali soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dakinhar li jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2011;9(2):2005.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta’ annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

mg ta’ sustanza attiva/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ ilma ta’ 12 %

Addittivi Żootekniċi: addittivi żootekniċi oħra (titjib fil-parametri tar-rendiment)

4d 5

Kemira Oyj

Benżoat tas-sodju

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

Benzoat tas-sodju: ≥ 99,9 %

 

Sustanza attiva

Benżoat tas-sodju

C7H5O2Na

 

Metodu analitiku  (1)

 

Għad-determinazzjoni tal-benzoat tas-sodju fl-addittiv tal-għalf: Il-metodu titrimetriku (Monografu 01/2008:0123 Farmakopea Ewropea)

 

Għad-determinazzjoni tal-benzoat tas-sodju fit-taħlitiet ta’ qabel u l-oġġetti tal-għalf: Il-metodu HPLC b’sistema ta’ rilevament UV.

Ħnienes (miftuma)

4 000

1.

L-addittiv m’għandux jitħallat ma sorsi oħra ta’ aċidu benzoiku jew benzoati.

2.

Għalf kumplimentari li jkun fih il-benzoat tas-sodju m’għandux jintema lill-ħnienes infushom.

3.

Għal ħnienes (miftuma) sa 35 kg

4.

Doża minima rakkomandata 4 000  mg/kg.

5.

Għas-sigurtà: għandu jintlibes apparat għall-protezzjoni tan-nifs kif ukoll nuċċali, u għandhom jintużaw l-ingwanti

l-10 ta’ Ġunju 2021


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/11


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 497/2011

tat-18 ta’ Mejju 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikata fil-kolonna nru (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna nru (3) ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni tariffarja li torbot u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali ma tax opinjoni sal-iskadenza stabbilita mill-President,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fi ħdan in-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2) ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament, tista’ tibqa’ tkun invokata għal perjodu ta’ tliet xhur taħt l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Likwidu bit-togħma miżjuda qisu ġulepp bil-kompożizzjoni li ġejja (perċentwal skont il-piż):

Ilma

65,13

Zokkor tal-kannamieli

28,47

Meraq tal-lajm

3,18

Aċidu ċitriku

1,49

Meraq tal-lumi

1,18

Ħwawar

0,46

Koloranti

0,0003

Eċċipjenti

 

Wara li tkun miżjuda bl-ilma jew bl-alkoħol il-preparazzjoni tkun lesta biex tinxtorob bħala koktejl.

2106 90 59

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mill-kliem tal-kodiċi tan-NM 2106 , 2106 90 u 2106 90 59 .

Minħabba li l-prodott ma jistax jinxtorob waħdu, irid jiġi eskluż li jitniżżel bħala xarba fil-Kapitlu 22.

Minħabba l-kompożizzjoni tiegħu, il-prodott li fih ħwawar u materjal li jagħti l-kulur, għandu jiġi kklassifikat bħala ġulepp taz-zokkor tat-togħma tal-kodiċi NM 2106 90 59 .

Ara wkoll in-Noti ta’ Spjegazzjoni tal-HS għall-intestatura 2106 , punt (12).

2.

Likwidu bit-togħma miżjuda qisu ġulepp bil-kompożizzjoni li ġejja (perċentwal skont il-piż):

Ilma

51,27

Zokkor tal-kannamieli

28,40

Meraq tal-lampun

10,60

Purè tal-lampun

8,20

Ħwawar

0,18

Koloranti

0,02

Eċċipjenti

 

Wara li tkun miżjuda bl-ilma jew bl-alkoħol il-preparazzjoni tkun lesta biex tinxtorob bħala koktejl.

2106 90 98

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u mill-kliem tal-kodiċi tan-NM 2106 , 2106 90 u 2106 90 98 .

Minħabba li l-prodott ma jistax jinxtorob waħdu, irid jiġi eskluż li jitniżżel bħala xarba fil-Kapitlu 22.

Minħabba l-kompożizzjoni tiegħu, il-prodott li fih kwantitajiet ogħla ta’ meraq tal-frott u purè tal-frott, hu iktar kumpless mill-ġulepp taz-zokkor tat-togħma taħt il-kodiċi NM 2106 90 59 .

Il-prodott għandu għaldaqstant jiġi kklassifikat bħala preparazzjoni għall-manufattura ta’ xorb taħt il-kodiċi NM 2106 90 98 . Ara wkoll in-Noti ta’ Spjegazzjoni tal-HS għall-intestatura 2106 , punt (12).


21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 498/2011

tat-18 ta’ Mejju 2011

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-kavalli fiż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, XII u XIV min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 57/2011 tat-18 ta' Jannar 2011 li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UE (2), jistabbilixxi kwoti għall-2011.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2011.

(3)

Għalhekk, hu neċessarju li l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk jiġu pprojbiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd tal-2011 għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament u allokata lill-Istat Membru msemmi fih għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi fl-Anness jew irreġistrati f'dak l-Istat Membru għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada ta' meta jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANNESS

Nru

3/T&Q

Stat membru

SPANJA

Stokk

MAC/2CX14-

Speċi

Kavalli (Scomber scombrus)

Żona

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV

Data

L-14 ta’ Jannar 2011


21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/15


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 499/2011

tat-18 ta’ Mejju 2011

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 945/2010 li jadotta l-pjan li jalloka lill-Istati Membri riżorsi li għandhom jitħallsu mill-baġit tas-sena 2011 għall-provvista tal-ikel mill-ħażniet tal-intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità u li jidderoga minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 807/2010

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-punti (f) u (g) tal-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li jistabbilixxi arranġamenti agromonetarji għall-euro (2), b’mod partikolari l-Artikolu 3(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għadd ta’ Stati Membri infurmaw lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 807/2010 tal-14 ta’ Settembru 2010 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta’ ikel mill-ħażniet ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni (3), li ma għandhomx jużaw ċerti kwantitajiet ta’ prodotti allokati lilhom skont il-pjan tal-2011 adottat mill-Kummissjoni permezz tar-Regolament (UE) Nru 945/2010 (4).

(2)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010, il-Kummissjoni tista’ talloka r-riżorsi disponibbli lil Stati Membri oħra, abbażi tal-applikazzjonijiet tagħhom u l-użu reali li jagħmlu ta’ prodotti magħmula disponibbli u allokazzjonijiet magħmula matul is-snin finanzjarji ta’ qabel.

(3)

B'din ir-Reviżjoni għall-pjan tal-2011, li qed issir fi żmien meta l-arranġamenti addizjonali nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-pjan għandhom jersqu lejn it-tmiem tagħhom, ikun xieraq li l-kwantitajiet riallokati ma jiġux ikkunsidrati biex ikun ikkalkulat jekk l-Istati Membri jkunux osservaw l-obbligazzjonijiet tagħhom, stipulati fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 945/2010 u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010, li jirtiraw 70 % taċ-ċereali sad-dati ta’ iskadenza stabbiliti fir-Regolamenti msemmija.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 945/2010 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 945/2010 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fl-Artikolu 5, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“għall-pjan ta’ distribuzzjoni 2011, l-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu u l-ewwel sentenza tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010 ma għandhomx japplikaw il-kwantitajiet taċ-ċereali li ġejjin fil-Finlandja:

12 856 tunnellata allokati lill-Italja u

306 tunnellati allokati lis-Slovenja.”

(b)

L-Annessi I u III huma emendati skont l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  ĠU L 242, 15.9.2010, p. 9.

(4)  ĠU L 278, 22.10.2010, p. 1.


ANNESS

L-Annessi I u III tar-Regolament (UE) Nru 945/2010 huma emendati kif ġejjin:

(1)

L-Anness I jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS I

PJAN ANNWALI TA’ TQASSIM GĦALL-2011

(a)

Riżorsi finanzjarji li huma disponibbli għall-implementazzjoni tal-pjan tal-2011 f'kull wieħed mill-Istati Membri:

(f'EUR)

Stat Membru

Distribuzzjoni

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Matla

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Total

480 000 000

(b)

Il-kwantità ta’ kull tip ta’ prodott li għandha tiġi rtirata mill-ħażniet tal-intervent tal-UE għat-tqassim f’kull Stat Membru skont l-ammonti massimi stabbiliti fil-punt (a) ta’ dan l-Anness:

(f’tunnellati)

Stat Membru

Ċereali

Butir

Trab tal-ħalib xkumat

Zokkor

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (*)

 

Magyarország

132 358

 

Matla

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Total

2 759 277

1 543

93 956

9

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

Trasferimenti intra-UE ta' ċereali awtorizzati fil-pjan għas-sena baġitarja 2011:

 

Kwantità

(tunnellati)

Detentur

Destinatarju

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Aġenzija tal-Pagamenti Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija”

(b)

Fil-punt B, il-punt 4 jiġi mibdul b’dan li ġej:

“4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska”


(*)  Luxembourg: allokazzjoni għax-xiri ta’ prodotti tal-ħalib fis-suq tal-UE: EUR 101 880, li għandhom jitqabblu mat-trab tal-ħalib xkumat tal-Lussemburgu.”


21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/20


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 500/2011

tal-20 ta’ Mejju 2011

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Mejju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

JO

50,2

MA

40,8

TN

91,1

TR

89,8

ZZ

68,0

0707 00 05

TR

108,9

ZZ

108,9

0709 90 70

MA

86,8

TR

120,8

ZZ

103,8

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

56,8

IL

59,0

MA

49,2

TR

74,4

ZZ

59,9

0805 50 10

AR

72,2

TR

76,7

ZA

112,0

ZZ

87,0

0808 10 80

AR

113,9

BR

76,6

CA

108,5

CL

82,7

CN

108,5

CR

69,1

NZ

106,2

US

125,9

UY

60,0

ZA

85,3

ZZ

93,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

21.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 134/22


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-20 ta’ April 2011

dwar l-għażla ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk ta’ TARGET2-Securities

(BĊE/2011/5)

(2011/295/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (iktar ’il quddiem l-“Istatut tas-SEBĊ”) u b’mod partikolari l-Artikoli 3.1 u 12.1 u l-Artikoli 17, 18 u 22 tiegħu,

Billi:

(1)

TARGET2-Securities (iktar ’il quddiem “T2S”) għandu l-għan li jiffaċilita l-integrazzjoni wara n-negozjar billi joffri ħlas pan-Ewropew ċentrali, newtrali u mingħajr fruntieri ta’ flus kontanti u titoli fi flus tal-bank ċentrali sabiex id-depożitorji ċentrali tat-titoli (central securities depositories –CSDs) ikunu jistgħu jipprovdu lill-klijenti tagħhom b’servizzi ta’ ħlas armonizzati u kommoditizzati b’kunsinna kontra pagament f’ambjent tekniku integrat b’kapaċitajiet transkonfinali.

(2)

Fil-kuntest tat-Tielet Rapport tal-Progress Interim ta’ T2S, fi Frar 2010, il-Bord għall-Programm T2S iddeċieda li d-Deutsche Bundesbank, il-Banco de España, il-Banque de France u l-Banca d’Italia (iktar ’il quddiem l-“4BĊ”) ser jagħmlu l-preparamenti meħtieġa sabiex ikollhom sa tliet fornituri tas-servizz ta’ netwerk T2S li jipprovdu servizzi ta’ konnettività lill-pjattaforma T2S u li Banca d’Italia għandu jmexxi il-proċedura tal-għażla.

(3)

Fil-kuntest tar-Raba’ Rapport tal-Progress T2S, fil-laqgħa tiegħu tal-21 ta’ April 2010, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li l-forniment ta’ netwerk fit-T2S għandu jkun soġġett għall-kompetizzjoni u li ser jingħataw massimu ta’ tliet liċenzji.

(4)

Fil-kuntest tal-Ħames Rapport tal-Progress T2S, f’Lulju 2010, il-Bord għall-Programm T2S iddeċieda li Banca d’Italia għandu jaġixxi bħala l-fergħa operattiva tal-Eurosistema għall-proċedura tal-għażla. Ġie deċiż ukoll li l-Bord għall-Programm T2S għandu jkun responsabbli biex jinnomina lill-membri tal-bord tal-għażla peress li l-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jieħdu ħsieb u jkunu responsabbli għall-kriterji tal-għażla u għall-eżitu tad-deċiżjoni tal-bord tal-għażla bbażata fuq il-kriterji tal-għażla. Banca d’Italia għandha twettaq korrettament il-proċedura tal-għażla u r-responsabbiltà speċifika tagħha relatata mal-proċedura tal-għażla għandha tkun separata mir-responsabbiltà li assumew l-4BĊ taħt il-ftehim Livell 2-Livell 3.

(5)

Fit-13 ta’ Awwissu 2010, il-Bord għall-Programm T2S iddeċieda li r-responsabbiltà ta’ Banca d’Italia għandha tiġi speċifikata b’mod aktar preċiż f’mandat mill-banek ċentrali tal-Eurosistema lill-Banca d’Italia biex twettaq il-proċedura tal-għażla.

(6)

L-iskop tal-proċedura tal-għażla huwa biex fornituri ta’ servizz ta’ netwerk jiġu fdati bl-inkarigu li jipprovdu firxa ta’ servizzi ta’ konnettività ddefiniti minn qabel, li fuq il-bażi tagħhom il-fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S jiddisinnjaw, jimplimentaw, jipprovdu u jħaddmu soluzzjonijiet ta’ konnettività maħsuba biex tiġi skambjata b’mod sigur informazzjoni dwar negozju bejn l-atturi T2S li jkunu kollegati direttament u l-pjattaforma T2S.

(7)

Għalkemm proċedura ta’ għażla għal fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S tmur lil hinn mill-ambitu tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (1), ir-regoli stipulati fid-Direttiva 2004/18/KE, il-proċeduri stipulati fid-Deċiżjoni BĊE/2008/17 tas-17 ta’ Novembru 2008 li twaqqaf il-qafas għall-akkwist konġunt tal-Ewrosistema (2) u l-liġi nazzjonali li timplimenta d-Direttiva 2004/18/KE fejn applikabbli għall-bank ċentrali mogħti l-mandat għandhom jintużaw bħala linji ta’ gwida ġenerali.

(8)

Banca d’Italia nħatret mill-Kunsill Governattiv biex tmexxi l-proċedura tal-għażla għal fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S.

(9)

Banca d’Italia aċċettat l-ħatra u kkonfermat r-rieda tagħha li taġixxi b’mod konformi ma’ din id-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(a)

“bank ċentrali” tfisser il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew bank ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro (BĊN) jew bank ċentrali ieħor li jagħmel il-munita tiegħu disponibbli fit-T2S;

(b)

“depożitorju tat-titoli ċentrali” (CSD) tfisser entità li: (a) tippermetti li t-tranżazzjonijiet ta’ titoli jiġu pproċessati u mħallsa b’entrata fuq il-kotba; (b) tipprovdi servizzi ta’ kustodja, eż. l-amministrazzjoni ta’ azzjonijiet korporattivi u fidi; u (c) tiżvolġi rwol attiv biex tiżgura l-integrità tal-ħruġ ta’ titoli;

(ċ)

“Bord għall-Programm T2S” tfisser il-korp ta’ tmexxija tal-Eurosistema stabbilit skont id-Deċiżjoni tal-BĊE 2009/6 tad-19 ta’ Marzu 2009 fuq it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (3), li għandu l-kompitu li jiżviluppa proposti għall-Kunsill Governattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi ewlenin u t-twettiq ta’ kompiti ta’ natura purament teknika f’relazzjoni ma’ T2S, jew is-suċċessur tiegħu;

(d)

“fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S” tfisser fornitur ta’ servizz ta’ netwerk li jkun iffirma ftehim ta’ liċenzja biex jipprovdi servizzi ta’ konnettività;

(e)

“servizzi ta’ konnettività” tfisser il-konnessjoni diretta ta’ netwerk mal-pjattaforma T2S li attur T2S b’konnessjoni diretta jkun jeħtieġ li tiġi pprovduta minn fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S sabiex ikun jista’ jibbenefika minn, jew iwettaq kompiti u responsabbiltajiet relatati ma’, is-servizzi T2S;

(f)

“liċenzja” tfisser l-att tal-għoti tad-dritt kif mogħti mill-banek ċentrali tal-Eurosistema lil fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S biex jipprovdi firxa ta’ servizzi ta’ konnettività ddefiniti minn qabel, li fuq il-bażi tagħhom fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S għandu jiddisinnja, jimplimenta, jipprovdi u jħaddem soluzzjonijiet ta’ konnettività maħsuba biex tiġi skambjata b’mod sigur informazzjoni dwar negozju bejn l-atturi T2S li jkunu konnessi direttament u l-pjattaforma T2S;

(g)

“bord tal-għażla” tfisser bord ta’ ħames esperti kompost minn rappreżentant wieħed minn kull bank ċentrali mogħti l-mandat (li jaġixxi bħala president), l-4BĊ u l-EPCO, kif ukoll żewġ rappreżentanti mill-banek ċentrali tal-Eurosistema, kull wieħed minnhom innominat mill-Bord għall-Programm T2S u maħtur formalment mill-bank ċentrali mogħti l-mandat;

(h)

“Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-Akkwisti tal-Eurosistema” (Eurosystem Procurement Coordination Office - EPCO) tfisser il-korp maħluq taħt id-Deċiżjoni BĊE/2008/17 biex jikkoordina l-akkwisti konġunti tal-Eurosistema;

(i)

“Bank ċentrali tal-Eurosistema” tfisser jew BĊN taż-żona tal-euro jew il-BĊE;

(j)

“Ftehim Livell 2-Livell 3” tfisser il-ftehim ta’ forniment u tħaddim innegozjat bejn il-Bord għall-Programm T2S u l-4BĊ, approvat mill-Kunsill Governattiv u sussegwentement iffirmat mill-banek ċentrali tal-Eurosistema u l-4BĊ. Fih jinsabu d-dettalji addizzjonali tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-4BĊ, il-Bord għall-Programm T2S u l-banek ċentrali tal-Eurosistema;

(k)

“attur T2S b’konnessjoni diretta” tfisser kwalunkwe entità li hija awtorizzata tiskambja dejta elettronika mal-pjattaforma T2S;

(l)

“bank ċentrali mogħti l-mandat” tfisser il-BĊN taż-żona tal-euro maħtur mill-Kunsill Governattiv biex imexxi l-proċedura tal-għażla għall-fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S u mogħti s-setgħa mill-banek ċentrali tal-Eurosistema biex jiffirma l-ftehim ta’ liċenzja mal-parteċipanti magħżula f’isem u fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema;

(m)

“Servizzi T2S” tfisser is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti mill-banek ċentrali tal-Eurosistema lis-CSDs u l-banek ċentrali;

(n)

“ftehim ta’ liċenzja” tfisser ftehim irregolat mil-liġi Ġermaniża, kif propost mill-Bord għall-Programm T2S u approvat mill-Kunsill Governattiv, li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi reċiproki tal-banek ċentrali tal-Eurosistema u tal-fornitur relevanti ta’ servizz ta’ netwerk T2S;

(o)

“parteċipant magħżul” tfisser parteċipant fil-proċedura tal-għażla għall-fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S li jkun ingħata ftehim ta’ liċenzja;

(p)

“avviż ta’ kuntratt” tfisser l-avviż tal-proċedura tal-għażla li għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-ġurnal uffiċjali nazzjonali tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-bank ċentrali mogħti l-mandat;

(q)

“regoli dwar l-għoti” tfisser ir-regoli dettaljati li jirregolaw il-proċedura tal-għażla u li jikkostitwixxu parti mill-atti tal-għażla li għandhom jiġu ppubblikati;

(r)

“atti tal-għażla” tfisser it-tħabbir tal-għoti, l-avviż ta’ kuntratt, kif ukoll ir-regoli dwar l-għoti, u l-annessi tagħhom u d-dokumenti mehmuża magħhom;

(s)

“BĊN taż-żona tal-euro” tfisser il-BĊN ta’ Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro;

(t)

“prova tal-kunċett” tfisser test li għandu jsir minn fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ liċenzja, li huwa mmirat biex tiġi vverifikata l-konformità tas-soluzzjoni li huwa joffri ma’ rekwiżiti bażiċi ta’ funzjonalità, reżiljenza u sigurtà;

(u)

“data tat-tnedija” tfisser id-data meta l-ewwel CSD jibda juża s-servizzi T2S.

Artikolu 2

Bank ċentrali mogħti l-mandat

Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu, għall-benefiċċju tal-banek ċentrali tal-Eurosistema:

(a)

iwettaq il-proċedura tal-għażla għal fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S b’kooperazzjoni sħiħa mal-Bord għall-Programm T2S u l-bord tal-għażla, f’ismu stess u fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema, billi jipprovdi r-riżorsi materjali u umani meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-proċedura tal-għażla tikkonforma mal-liġi applikabbli fl-Istat Membru tal-bank ċentrali mogħti l-mandat; u

(b)

b’mod konformi mad-deċiżjoni tal-bord tal-għażla, jiffirma l-ftehim ta’ liċenzja relevanti f’isem u fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema, bin-numru totali ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S f’ebda ħin partikolari ma jkun aktar minn tnejn.

Artikolu 3

Kundizzjonijiet tal-għażla u tal-għoti

1.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jwettaq il-proċedura għall-għażla ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S b’mod konformi mal-prinċipji ġenerali stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, inklużi t-trasparenza, il-proporzjonalità, it-trattament ugwali, l-aċċess ugwali u n-non-diskriminazzjoni.

2.   In-numru totali ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S f’ebda ħin partikolari m’għandu jkun aktar minn tnejn.

3.   Meta jwettaq il-proċedura tal-għażla, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu b’mod partikolari josserva l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandu jwettaq proċedura miftuħa għall-għoti tal-liċenzji li permezz tagħha kull operatur ekonomiku interessat jista’ jippreżenta offerta;

(b)

l-atti tal-għażla kollha għandhom jiġu mħejjija b’mod konġunt mill-banek ċentrali tal-Eurosistema u l-bank ċentrali mogħti l-mandat, u approvati mill-Bord għall-Programm T2S;

(ċ)

il-fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-irħas prezz massimu għal firxa ta’ servizzi standard li għandhom jiġu pprovduti lill-komunità ta’ atturi T2S b’konnessjoni diretta, skont il-mudell approvat mill-Bord għall-Programm T2S;

(d)

l-atti tal-għażla kollha għandhom jiġu ppubblikati bl-Ingliż. Il-bank ċentrali mogħti l-mandat jista’ jippubblika wkoll l-avviż ta’ kuntratt fil-lingwa uffiċjali tiegħu. Il-parteċipanti fil-proċedura tal-għażla għandhom jissottomettu l-offerti tagħhom u d-dokumenti addizzjonali kollha bl-Ingliż;

(e)

il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jispeċifika fl-avviż ta’ kuntratt li l-proċedura tal-għażla titwettaq f’ismu u fl-interess tiegħu kif ukoll fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema;

(f)

il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jippubblika l-avviż ta’ kuntratt ta’ mill-inqas f’dawn li ġejjin: (i) Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; (ii) il-ġurnal uffiċjali nazzjonali użat għal avviżi ta’ kuntratti mill-bank ċentrali mogħti l-mandat; (iii) żewġ gazzetti nazzjonali; u (iv) il-Financial Times u The Economist. L-atti tal-għażla għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-bank ċentrali mogħti l-mandat. L-avviż ta’ kuntratt għandu jiġi ppubblikat ukoll fuq is-sit elettroniku tal-BĊE, b’link għas-sit elettroniku tal-bank ċentrali mogħti l-mandat sabiex ikun hemm aċċess għall-atti tal-għażla kollha;

(g)

il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jirrispondi għal talbiet għal kjarifika fil-proċedura tal-għażla mibgħuta lill-indirizz elettroniku speċifikat fl-avviż ta’ kuntratt. Kwalunkwe risposta ta’ dan it-tip għandha tiġi ppubblikata mill-bank ċentrali mogħti l-mandat u mill-BĊE fuq is-siti elettroniċi rispettivi tagħhom;

(h)

il-membri tal-bord tal-għażla għandhom jiġu nnominati mill-Bord għall-Programm T2S u għandhom jinħatru formalment mill-bank ċentrali mogħti l-mandat immedjatament wara t-tmiem tal-perjodu li fih jistgħu jsiru l-offerti;

(i)

il-membri tal-bord tal-għażla għandhom ikunu obbligati jiffirmaw id-dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess li tkun ġiet approvata mill-Bord għall-Programm T2S;

(j)

il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jieħu ħsieb l-aspetti operazzjonali tal-proċedura tal-għażla;

(k)

il-bord tal-għażla għandu, inter alia, jeżamina d-dokumentazzjoni amministrattiva u teknika, u jiddeċiedi dwar l-esklużjoni mill-proċedura tal-għażla ta’ parteċipanti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni. Il-bord tal-għażla għandu jevalwa offerti li jkunu aktar baxxi min-normal skont ir-regoli stipulati fl-atti tal-għażla. Il-bord tal-għażla għandu jikklassifika l-parteċipanti mhux esklużi mill-proċedura tal-għażla f’ordni inkrimentali skont l-offerti ekonomiċi tagħhom;

(l)

Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jikkomunika formalment id-deċiżjonijiet kollha tal-bord tal-għażla lill-parteċipanti kkonċernati b’mezz ta’ komunikazzjoni bil-miktub li jkun sigur u f’waqtu.

4.   Malli l-bord tal-għażla jkun ikklassifika l-parteċipanti b’mod konformi mal-paragrafu 3(k) (għoti preliminari), il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu, taħt ir-responsabbiltà tiegħu, iwettaq verifika interna tal-leġittimità sabiex jivverifika li l-proċedura tal-għażla twettqet b’mod korrett. Meta din il-verifika tkun tlestiet b’mod pożittiv, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu joħroġ l-għoti finali u għandu jivverifika li l-parteċipanti magħżula jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni u li d-dikjarazzjonijiet li jkunu għamlu dwarhom infushom huma veritieri. Jekk il-verifika tal-leġittimità ma jkollhiex riżultat pożittiv, l-għoti finali għandu jiġi ddifferit u l-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jitlob gwida dwar dan mingħand il-Bord għall-Programm T2S.

5.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jaġixxi f’ismu u fl-interess tiegħu stess kif ukoll fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi kollha li jirriżultaw mill-proċedura tal-għażla. Huwa għandu jirrapporta wkoll dwar dan lill-Bord għall-Programm T2S u jikkonforma mad-deċiżjonijiet meħuda minn dan tal-aħħar.

6.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tiegħu relatati mal-kompiti li huwa jwettaq fil-proċedura tal-għażla.

Artikolu 4

Ftehim ta’ liċenzja

1.   Ladarba tkun ġiet konkluża l-proċedura tal-għażla u tal-għoti mill-bank ċentrali mogħti l-mandat taħt il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, il-bank ċentrali mogħti l-mandat u l-bord tal-għażla għandhom iwettqu l-miżuri ta’ preparazzjoni kollha meħtieġa sabiex il-bank ċentrali mogħti l-mandat ikun jista’ jidħol fi ftehim ta’ liċenzja ma’ kull wieħed mill-parteċipanti magħżula fiisem u fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema. Għal dan il-għan, il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jagħtu s-setgħa lill-bank ċentrali mogħti l-mandat biex jiffirma l-ftehim ta’ liċenzji, permezz ta’ prokura separata biex jaġixxi f’isem u fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema (aġenzija żvelata).

2.   Wara l-iffirmat tal-ftehim ta’ liċenzja, fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S għandu jwettaq prova tal-kunċett. Jekk il-fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S jonqos milli jwettaq b’suċċess il-prova tal-kunċett, il-ftehim ta’ liċenzja jiġi tterminat. F’dik iċ-ċirkostanza, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jagħti liċenzja lill-parteċipant fil-proċedura tal-għażla li jkun kklassifika t-tieni l-aktar fil-għoli fil-lista ta’ klassifikazzjoni wara l-parteċipanti magħżula.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi li ġejjin, liċenzja mogħtija fil-proċedura inizjali tal-għażla għandha tiskadi seba’ snin wara d-data tat-tnedija.

4.   Meta ftehim ta’ liċenzja ma’ fornitur ta’ servizz ta’ netwerk T2S jiġi tterminat qabel it-tmiem tat-terminu tiegħu, iżda wara t-twettiq b’suċċess tal-prova tal-kunċett, fid-diskrezzjoni tal-Bord għall-Programm T2S, ftehim ta’ liċenzja jista’ jiġi offrut jew lill-parteċipant fil-proċedura tal-għażla li jkun ikklassifika t-tieni l-aktar fil-għoli wara l-parteċipanti magħżula, jew jingħata lil fornitur ieħor ta’ servizz ta’ netwerk wara proċedura tal-għażla ġdida li għandha titwettaq mill-bank ċentrali mogħti l-mandat jew minn bank ċentrali ieħor tal-Eurosistema maħtur mill-Kunsill Governattiv. Il-ftehim ta’ liċenzja ġdid għandu jkun għal terminu ta’ seba’ snin.

5.   Fuq talba tal-Bord għall-Programm T2S, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jestendi t-terminu tal-ftehim ta’ liċenzji kollha darbtejn b’sena.

6.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jkollu l-mandat li jirrappreżenta lill-banek ċentrali tal-Eurosistema b’mod konġunt fil-konfront tal-fornituri ta’ servizz ta’ netwerk T2S u terzi oħrajn fir-rigward tas-servizzi ta’ konnettività kif ukoll biex jiġġestixxi l-ftehim ta’ liċenzji f’isem u fl-interess tal-banek ċentrali tal-Eurosistema fuq bażi kontinwa, kemm billi, inter alia, jinforza d-drittijiet u l-obbligi tal-banek ċentrali tal-Eurosistema, inkluż fi proċeduri quddiem qrati, inkluż iżda mhux limitat għal ksur ta’ kuntratt, danni, terminazzjoni, kontestazzjonijiet jew modifiki oħrajn ta’ kuntratt. Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jirrapporta dwar dan lill-Bord għall-Programm T2S, u jikkonforma mal-istruzzjonijiet maħruġa minn dan tal-aħħar.

7.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jitwettqu d-dmirijiet u l-obbligi tal-banek ċentrali tal-Eurosistema, u jekk applikabbli, id-dmirijiet u l-obbligi tiegħu stess, fir-rigward tal-ftehim ta’ liċenzji, u għandu jirrapporta dwar dan lill-Bord għall-Programm T2S, u jirrispetta kwalunkwe struzzjonijiet relatati maħruġa mill-Bord għall-Programm T2S.

8.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jirċievi kwalunkwe avviż, dikjarazzjoni u ċitazzjoni, inkluża n-notifika ta’ kawża, fir-rigward ta’ ftehim ta’ liċenzja sabiex ikun jista’ jwettaq id-dmirijiet u l-obbligi tal-banek ċentrali tal-Eurosistema, u jekk applikabbli, id-dmirijiet u l-obbligi tiegħu stess, fir-rigward ta’ ftehim ta’ liċenzja.

9.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jagħtu rimbors lill-bank ċentrali mogħti l-mandat għall-ispejjeż raġonevoli kollha li huwa jġarrab għall-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-ftehim ta’ liċenzji skont il-paragrafi 6 sa 8.

Artikolu 5

Talbiet ta’ kumpens

1.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jinżamm responsabbli fil-konfront tal-banek ċentrali tal-Eurosistema mingħajr limitazzjoni għal kwalunkwe telf jew dannu li jirriżultaw minn frodi jew aġir skorrett volontarju fit-twettiq tad-drittijiet u l-obbligi tiegħu taħt din id-Deċiżjoni. Huwa għandu jinżamm responsabbli fil-konfront tal-banek ċentrali tal-Eurosistema għal kwalunkwe telf jew dannu li jirriżultaw min-negliġenza grossa tiegħu fit-twettiq tal-obbligi tiegħu taħt din id-Deċiżjoni, f’liema każ ir-responsabbiltà tiegħu għandha tkun limitata għal ammont totali massimu ta’ EUR 2 000 000 għal kull sena kalendarja.

2.   Meta terza persuna ġġarab telf jew danni b’riżultat ta’ frodi jew aġir skorrett volontarju tal-bank ċentrali mogħti l-mandat fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu taħt din id-Deċiżjoni, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe kumpens li jrid jitħallas lil dik it-terza persuna.

3.   Meta terza persuna ġġarab telf jew danni b’riżultat ta’ negliġenza grossa jew ordinarja tal-bank ċentrali mogħti l-mandat fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu taħt din id-Deċiżjoni, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe kumpens li jrid jitħallas lil dik it-terza persuna. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jirrimborsaw lill-bank ċentrali mogħti l-mandat għal kwalunkwe kumpens ta’ dan it-tip li jaqbeż l-ammont totali massimu ta’ EUR 2 000 000 għal kull sena kalendarja, fuq il-bażi ta’ dikjarazzjoni ta’ qorti jew ftehim bonarju bejn il-bank ċentrali mogħti l-mandat u kwalunkwe tali terza persuna, kemm-il darba l-ftehim bonarju jkun ġie approvat minn qabel mill-Bord għall-Programm T2S.

4.   Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jirrimborsaw bis-sħiħ u fil-pront lill-bank ċentrali mogħti l-mandat għal kwalunkwe kumpens imħallas minnu lil terzi persuni meta dan ikun jirriżulta minn: (a) ir-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni u l-kriterji tal-għoti; (b) deċiżjoni magħmula mill-bord tal-għażla fuq il-bażi tar-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni u l-kriterji tal-għoti; (c) imġieba skorretta mill-bord tal-għażla, ħlief jekk ikun aġixxa b’mod konformi mal-parir bil-miktub tal-bank ċentrali mogħti l-mandat jew ma jkunx irċieva parir bil-miktub xieraq mill-bank ċentrali mogħti l-mandat fuq il-kwistjoni kkonċernata minn qabel; (d) kwalunkwe deċiżjoni jew avveniment lil hinn mill-kontroll tal-bank ċentrali mogħti l-mandat inklużi dawk li jistgħu jaffettwaw l-effettività tal-liċenzji mogħtija.

5.   Il-bank ċentrali mogħti l-mandat m’għandux jiġi rrimborsat mill-banek ċentrali tal-Eurosistema għal kumpens imħallas lil terzi persuni li jirriżultaw minn attivitajiet operazzjonali u atti proċedurali oħrajn li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, ħlief jekk il-bank ċentrali mogħti l-mandat ikun aġixxa, kontra l-parir tiegħu stess, b’mod konformi ma’ struzzjonijiet mill-Bord għall-Programm T2S skont l-Artikolu 3(5).

6.   Meta azzjonijiet legali ppreżentati minn terzi persuni jkunu relatati ma’ atti jew ommissjonijiet fir-rigward tal-proċedura tal-għażla li għalihom il-banek ċentrali tal-Eurosistema jridu jassumu responsabbiltà esklużiva, il-banek ċentrali tal-Eurosistema, wara li jkunu kkonsultaw lill-bank ċentrali mogħti l-mandat, għandhom jagħtu struzzjonijiet lill-bank ċentrali mogħti l-mandat fuq il-miżuri li għandu jieħu, eż. kwalunkwe rappreżentazzjoni minn konsulent legali estern jew minn servizzi legali interni tal-bank ċentrali mogħti l-mandat, b’mod tempestiv. Ladarba tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-azzjoni li għandha tittieħed fi kwalunkwe proċedura ta’ dan it-tip, l-ispejjeż u d-drittijiet tal-litigazzjoni li jirriżultaw minn tali azzjoni għandhom jitħallsu mill-banek ċentrali tal-Eurosistema.

7.   Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jassumu responsabbiltà għal atti u ommissjonijiet tal-membri individwali tal-bord tal-għażla fir-rigward tal-proċedura tal-għażla.

8.   Meta jiġu ppreżentati azzjonijiet legali minn terzi persuni għal atti jew ommissjonijiet marbuta ma’ proċedura tal-għażla li għalihom il-bank ċentrali mogħti l-mandat jassumi responsabbiltà esklużiva, il-bank ċentrali mogħti l-mandat għandu jikkoopera bis-sħiħ mal-banek ċentrali tal-Eurosistema dwar il-miżuri li għandu jieħu, eż. kwalunkwe rappreżentazzjoni minn konsulent legali estern jew mis-servizzi legali interni tiegħu, u għandu jagħmel tajjeb għall-ispejjeż sussegwenti.

9.   Meta l-banek ċentrali tal-Eurosistema u l-bank ċentrali mogħti l-mandat ikunu responsabbli konġuntament għat-telf jew danni mġarrba minn terza persuna, kull wieħed minnhom għandu jħallas sehem indaqs mill-ispejjeż.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet finali

1.   Mandat għandu jkompli jkun fis-seħħ għal seba’ snin mid-data tat-tnedija.

2.   L-iskadenza ta’ mandat ma taffettwax il-validità tal-ftehim ta’ liċenzja relevanti.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ jumejn wara l-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-20 ta’ April 2011.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.

(2)  ĠU L 319, 29.11.2008, p. 76.

(3)  ĠU L 102, 22.4.2009, p. 12.