ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.113.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 113

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
3 ta' Mejju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 426/2011 tat-2 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 427/2011 tat-2 ta’ Mejju 2011 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-annotazzjoni għall-Iżrael fil-lista ta' pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2011 tas-27 ta’ April 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

6

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 429/2011 tat-2 ta’ Mejju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

8

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 430/2011 tat-2 ta’ Mejju 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

10

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

3.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 426/2011

tat-2 ta’ Mejju 2011

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 28(6) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jistabbilixxi li l-logo tal-produzzjoni organika tal-Unjoni Ewropea (“logo organiku tal-UE”) huwa wieħed mill-indikazzjonijiet obbligatorji li għandu jintuża fir-rigward tal-ikel ippakkjat minn qabel li juri termini li jirreferu għall-metodu tal-produzzjoni organika kif imsemmi fl-Artikolu 23(1), filwaqt li l-użu tal-logo huwa fakultattiv għal dawk il-prodotti importati minn pajjiżi terzi. Il-konsumaturi għandhom jiġu assigurati li l-prodotti organiċi ġew prodotti b'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 (2). Għal dik il-fini, it-traċċabbiltà ta' kull prodott li jkollu l-logo organiku tal-UE fl-istadji kollha tal-produzzjoni, il-preparazzjoni u d-distribuzzjoni hija fattur importanti.

(2)

Sabiex il-konsumaturi jingħataw l-opportunità li jinfurmaw lilhom infushom dwar l-operaturi u l-prodotti tagħhom li huma soġġetti għas-sistema ta' kontroll tal-biedja organika, l-Istati Membri għandhom, b'mod xieraq, jagħmlu disponibbli l-informazzjoni rilevanti dwar l-operaturi soġġetti għal din is-sistema, filwaqt li josservaw ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta personali kif stabbilit fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (3).

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 889/2008 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat regolatorju dwar il-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-kapitolu 8 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 għandu jiddaħħal l-Artikolu 92a li ġej:

“Artikolu 92a

Pubblikazzjoni ta’ informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku, b'mod xieraq inkluż pubblikazzjoni fuq l-Internet, il-listi aġġornati msemmija fl-Artikolu 28(5) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 li fih evidenza bil-miktub aġġornata relatata ma' kull operatur, kif ipprovdut fl-Artikolu 29(1) ta' dak ir-Regolament u billi jintuża l-mudell stabbilit fl-Anness XII għal dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom josservaw kif suppost ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta personali kif stabbilit fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikolu 1 għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.


3.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 427/2011

tat-2 ta’ Mejju 2011

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-annotazzjoni għall-Iżrael fil-lista ta' pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti għall-konsum uman li joriġinaw mill-annimali (1), u b'mod partikolari l-frażi introduttorja tal-Artikolu 8, l-ewwel paragrafu tal-punt 1 tal-Artikolu 8 u l-punt 4 tal-Artikolu 8 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis (2) minn pajjiżi terzi, u b'mod partikolari l-Artikolu 23(1), u l-Artikolu 24(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu impurtati u tranżitati tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja (3), jistipulaw li l-prodotti koperti b’dak ir-Regolament li ġejjin minn pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti elenkati fit-tabella tal-Parti 1 tal-Anness I tiegħu għandhom jiġu biss importati ġol-Unjoni u jgħaddu minnha.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 798/2008, fejn isseħħ tifqigħa ta' influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja (HPAI) f'pajjiż terz, f'territorju, f'żona jew f'kompartiment li qabel kien ħieles minn din il-marda, dak il-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment għandu jerġa’ jitqies bħala ħieles mill-HPAI, dejjem jekk jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet. Dawk il-kundizzjonijiet jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' politika ta' qerda biex din il-marda tiġi kkontrollata, inkluż tindif u diżinfettar adegwat imwettaq fuq l-istabbilimenti kollha li kienu infettati qabel. Barra minn hekk, is-sorveljanza tal-influwenza tat-tjur trid tkun twettqet skont il-Parti II tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament matul perjodu ta' tliet xhur wara t-tlestija tal-politika ta' qerda u tat-tindif u d-diżinfettar.

(3)

L-Iżrael huwa elenkat fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 bħala pajjiż terz li minnu jistgħu jiġu importati fl-Unjoni, dawk il-prodotti tat-tjur koperti minn dan ir-Regolament. Wara li fil-bidu tal-2010 faqqgħet l-HPAI, l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' ċerti prodotti mill-Iżrael ġew limitati għal żoni speċifiċi tat-territorju tal-pajjiż, permezz ta' dak ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 332/2010 (4). Iż-żona li minnha ġew ipprojbiti l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti hija deskritta fil-kolonna 3 bil-kodiċi IL-2 fl-annotazzjoni għall-Iżrael fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 u ġiet implimentata sal-1 ta' Mejju 2010. Madankollu, il-projbizzjoni tal-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti ta' tjur mill-IL-2 b'rabta ma' dik it-tifqigħa għandha tgħodd ukoll għall-prodotti li ġew prodotti qabel dik id-data.

(4)

Barra minn hekk, fit-8 ta' Marzu 2011, l-Iżrael avża lill-Kummissjoni li fit-territorju tagħha faqqgħet l-HPAI tas-sottotip H5N1.

(5)

Peress li t-tifqigħa tal-HPAI, ġiet ikkonfermata, it-territorju tal-Iżrael ma jistax jibqa’ jitqies bħala pajjiż ħieles minn dik il-marda. Għaldaqstant, l-awtoritajiet veterinarji tal-Iżrael, issospendew il-ħruġ ta' ċertifikati veterinarji għall-kunsinni ta' ċerti prodotti tat-tjur.

(6)

L-Iżrael issottometta tagħrif lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta' kontroll li ttieħdu b'rabta mat-tifqigħa riċenti ta' din il-marda. Dan it-tagħrif u s-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Iżrael ġew ivvalutati mill-Kummissjoni.

(7)

L-Iżrael implimenta politika ta' qerda sabiex tiġi kkontrollata l-marda u jiġi limitat it-tixrid tagħha. L-azzjoni pronta u deċiżiva li l-Iżrael wettaq sabiex il-marda tiġi kkontrollata, kif ukoll ir-riżultat pożittiv tal-valutazzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika, jippermettu li r-restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tat-tjur fl-Unjoni, jiġu limitati għaż-żoni milquta mill-marda, li l-awtoritajiet veterinarji tal-Iżrael poġġew taħt restrizzjonijiet.

(8)

Barra minn hekk, l-Iżrael qed iwettaq attivitajiet ta' sorveljanza għall-influwenza tat-tjur li jidhru li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti II tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

(9)

Meta jitqies l-iżvilupp favorevoli tas-sitwazzjoni epidemjoloġika, u l-attivitajiet ta' sorveljanza relatati mas-soluzzjoni għat-tifqigħa tal-influwenza tat-tjur skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 798/2008, huwa xieraq li l-perjodu ta' żmien li matulu l-awtorizzazzjoni għall-importazzjonijiet fl-Unjoni tkun sospiża, jiġi limitat għal perjodu ta' tliet xhur sal-14 ta' Ġunju 2011, wara li jsir tindif u diżinfettar tal-azjenda li kienet infettata.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008, l-annotazzjoni għall-Iżrael qed titbiddel bit-test fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 102, 23.4.2010, p. 10.


ANNESS

“IL – l-Iżrael

IL-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Iż-żona fl-Iżrael minbarra IL-2 u IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Iż-żona fl-Iżrael ġewwa l-fruntieri li ġejjin:

lejn il-punent: it-triq numru 4.

lejn in-nofsinhar: it-triq numru 5812 li tingħaqad mat-triq numru 5815.

lejn il-lvant: il-ħajt ta' sigurtà sat-triq numru 6513.

lejn it-tramuntana: it-triq numru 6513 sal-konnessjoni mat-triq numru 65. Minn dan il-punt f'linja dritta sad-dħul ta' Givat Nili u minn hemm f'linja dritta sal-konnessjoni tat-toroq 652 u 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Iż-żona fl-Iżrael ġewwa l-fruntieri li ġejjin:

lejn it-tramuntana: it-triq numru 386 sal-fruntieri muniċipali ta' Ġerusalemm, ix-xmara Refaim, il-fruntiera l-antika bejn l-Iżrael u l-Ġordan (“linja ħadra”)

lejn il-lvant: it-triq numru 356

lejn in-nofsinhar: it-toroq numru 8670, 3517 u 354:

lejn il-punent: linja dritta lejn it-tramuntana sat-triq numru 367, li ssegwi t-367 lejn il-punent u mbagħad lejn it-tramuntana sat-triq numru 375 u lejn il-punent tar-raħal ta' Matta f'linja lejn il-grieg it-tramuntana sat-triq numru 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

8.3.2011

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011”

 

 

 


3.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 428/2011

tas-27 ta’ April 2011

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffa u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta' dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li tkun provduta informazzjoni tariffarja vinkolanti li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta' oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista', għal perjodu ta' tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali ma tax opinjoni fi ħdan il-limitu taż-żmien stipulat mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fi ħdan in-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna (2) ta' dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhix konformi ma' dan ir-Regolament, tista' tibqa’ tkun invokata għal perjodu ta' tliet xhur taħt l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fit-totalità tiegħu, u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Apparat li jaħdem bil-batteriji fil-forma ta' ċilindru b'dimensjonijiet ta' madwar 21ċm għoli b'dijametru ta' 9 ċm u piż ta' madwar 310g (hekk imsejjaħ “distributur tal-ajrusol”) imfassal speċifikament biex jintuża flimkien ma' bott tal-ajrusol li jinbidel.

L-appart huwa magħmul minn:

sistema elettromekkanika għall-attivazzjoni ta' mekkaniżmu tal-isprej ta' bott tal-ajrusol,

senser u buttuni għall-attivazzjoni tas-sistema elettromekkanika, u

kustodja tal-plastik b'apertura li tippermetti li jitferrex l-ajrusol meta tiġi attivata s-sistema elettromekkanika.

L-apparat, meta jiġi mgħammar b'bott tal-ajrusol, huwa kapaċi li jfewwaħ l-arja fi spazju limitat ġo bini billi jferrex porzjonijiet ta' fwieħa, jew meta s-senser jinduna bil-preżenza ta' persuna, jew f'intervalli regolari ssettjati minn qabel.

8509 80 00

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 3(b) tal-Kapitolu 85 u bil-kliem tal-Kodiċi NM 8509  u 8509 80 00 .

Minħabba li l-apparat innifsu la jipproġetta, jifrex u lanqas jisprejja imma sempliċiment jattiva l-mekkaniżmu tal-isprej tal-bott tal-ajrusol, il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8424 hija eskluża.

L-apparat huwa tagħmir elettromekkaniku b'mutur ġo fih taħt l-intestatura 8509 li huwa tat-tip li jintuża b'mod komuni għal skopijiet domestiċi.

Għaldaqstant għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 8509 80 00 .

2.

Sett imtella’ għall-bejgħ bl-imnut li jikkonsisti minn:

tagħmir elettromekkaniku (hekk imsejjaħ “distributur tal-ajrusol”), u

bott tal-ajrusol li jinbidel.

Id-“distributur tal-ajrusol” huwa apparat li jaħdem bil-batteriji fil-forma ta' ċilindru b'dimensjonijiet ta' madwar 21ċm għoli b'dijametru ta' 9 ċm u piż ta' madwar 310g li huwa magħmul minn:

sistema elettromekkanima għall-attivazzjoni ta' mekkaniżmu tal-isprej tal-bott tal-ajrusol,

senser u buttuni għall-attivazzjoni tas-sistema elettromekkanika, u

kustodja tal-plastik b'apertura li tippermetti li jitferrex l-ajrusol meta tiġi attivata s-sistema elettromekkanika.

Il-bott tal-ajrusols fih fwieħa għall-kmarar preparata, taħt il-Kodiċi NM 3307 49 00 .

Id-“distibutur tal-ajrusol”, meta jiġi mgħammar b'bott tal-ajrusol, huwa kapaċi li jfewwaħ l-arja fi spazju limitat ġo bini billi jferrex porzjonijiet ta' fwieħa, jew meta s-senser jinduna bil-preżenza ta' persuna, jew f'intervalli regolari ssettjati minn qabel.

Il-bott tal-ajrusol huwa prodott konsumabbli li jista' jiġi sostitwit meta jiżvojta b'bott tal-ajrusol ieħor bl-istess dimensjonijiet.

8509 80 00

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 3(b) tal-Kapitolu 85 u bil-kliem tal-Kodiċi NM 8509  u 8509 80 00 .

Il-komponent li jagħti s-sett il-karattru essenzjali tiegħu huwa d-distributur tal-ajrusol minħabba li huwa użat b'mod permanenti filwaqt li l-bott tal-ajrusol irid jinbidel meta jiżvojta.

Minħabba li l-apparat innifsu la jipproġetta, jifrex u lanqas jisprejja imma sempliċiment jattiva l-mekkaniżmu tal-isprej tal-bott tal-ajrusol, il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8424 hija eskluża.

L-apparat huwa tagħmir elettromekkaniku b'mutur ġo fih taħt l-intestatura 8509 li huwa tat-tip li jintuża b'mod komuni għal skopijiet domestiċi.

Għaldaqstant is-sett għandu jiġi kklassifikat taħt il-Kodiċi NM 8509 80 00 .


3.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/8


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 429/2011

tat-2 ta’ Mejju 2011

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-3 ta’ Mejju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,7

TN

112,2

TR

87,3

ZZ

78,6

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

113,8

ZZ

124,5

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

129,8

ZZ

95,6

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

58,1

IL

81,6

MA

53,3

TN

51,7

TR

68,8

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

46,0

ZZ

46,0

0808 10 80

AR

78,0

BR

82,1

CA

111,8

CL

89,9

CN

89,1

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,0

US

128,6

UY

62,5

ZA

85,8

ZZ

88,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


3.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/10


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 430/2011

tat-2 ta’ Mejju 2011

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2010/11 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 867/2010 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal- Kummissjoni (UE) Nru 424/2011 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-3 ta’ Mejju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Mejju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  ĠU L 111, 30.4.2011, p. 14.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mit-3 ta’ Mejju 2011

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

42,38

0,00

1701 11 90  (1)

42,38

2,19

1701 12 10  (1)

42,38

0,00

1701 12 90  (1)

42,38

1,89

1701 91 00  (2)

41,51

5,02

1701 99 10  (2)

41,51

1,88

1701 99 90  (2)

41,51

1,88

1702 90 95  (3)

0,42

0,27


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.