ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.100.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 100

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
14 ta' April 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 tat-12 ta’ April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 360/2011 tat-12 ta’ April 2011 li jimplimenta l-Artikolu 16(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

12

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 361/2011 tat-13 ta’ April 2011 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 bħala adittiv tal-għalf għat-tiġieġ għat-tismin (detentur tal-awtorizzazzjoni DSM Nutritional Products Ltd irrappreżentat minn DSM Nutritional products Sp. z o.o) u li jamenda r-Regolament (KE) Nru 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 362/2011 tat-13 ta’ April 2011 li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, għal dak li jirrigwarda s-sustanza monepantel ( 1 )

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 363/2011 tat-13 ta’ April 2011 li jemenda l-Anness mar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali fejn tidħol is-sustanza isoeugenol ( 1 )

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 364/2011 tat-13 ta’ April 2011 li jemenda l-Anness I għar-Regolament Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2008 dwar programmi ta’ kontroll tas-Salmonella f’ċerti tjur u bajd fil-Kroazja skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 925/2010 u (UE) Nru 955/2010 ( 1 )

30

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 365/2011 tat-13 ta’ April 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

37

 

 

DIRETTIVI

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/43/UE tat-13 ta’ April 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż il-kubrit tal-ġir bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE ( 1 )

39

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/44/UE tat-13 ta’ April 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-ażadiraktin bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE ( 1 )

43

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/45/UE tat-13 ta’ April 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi d-diklofop bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE ( 1 )

47

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/235/PESK tat-12 ta’ April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

51

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/236/PESK tat-12 ta’ April 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

58

 

 

2011/237/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà Atalanta/1/2011 tat-13 ta’ April 2011 dwar il-ħatra ta’ Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

72

 

 

2011/238/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ April 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2007/843/KE dwar programmi ta’ kontroll tas-Salmonella għal ċerti tjur u bajd fit-Tuneżija (notifikata bid-dokument numru C(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/101/PESK tal-15 ta’ Frar 2011 dwar miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe ( ĠU L 42, 16.2.2011 )

74

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 359/2011

tat-12 ta’ April 2011

dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/235/PESK tat-12 ta’ April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran (1), adotatti skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 2011/235/PESK tipprovdi għall-iffiriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi ta’ ċerti persuni responsabbli għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Dawk il-persuni u entitajiet huma elenkati fl-Anness għad-Deċiżjoni.

(2)

Il-miżuri restrittivi għandhom ikunu diretti lejn persuni kompliċi jew responsabbli għall-ordni jew l-implimentazzjoni ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem matul it-trażżin ta’ dimostraturi paċifiċi, ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, studenti jew persuni oħra li jesprimu ruħhom b’difiża għad-drittijiet leġittimi tagħhom, inkluż l-libertà tal-espressjoni, kif ukoll persuni kompliċi jew responsabbli għall-ordni jew l-implimentazzjoni ta’ ksur serju tad-dritt għal proċess xieraq, tortura, trattament krudili, inuman u degradanti, u l-applikazzjoni indiskriminata, eċċessiva u li qed tiżdied tal-piena tal-mewt, inklużi l-eżekuzzjonijiet pubbliċi, it-taħġir, it-tagħliq jew l-eżekuzzjonijiet ta’ delinkwenti minorenni bi ksur tal-obbligi internazzjonali tal-Iran rigward id-drittijiet tal-bniedem.

(3)

Dawk il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni hija għalhekk meħtieġa sabiex jiġu implimentati, b’mod partikolari bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha.

(4)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust u d-dritt għall-protezzjoni ta’ data personali. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat skont dawk id-drittijiet.

(5)

Is-setgħa biex tiġi emendata l-lista fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandha tiġi eżerċitata mill-Kunsill, fid-dawl tas-sitwazzjoni politika fl-Iran u sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-proċess għall-emenda u r-rieżami tal-Anness għad-Deċiżjoni 2011/235/PESK.

(6)

Il-proċedura għall-emendar tal-lista fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandha tinkludi l-għoti tar-raġunijiet għall-elenkar lill-persuni, l-entitajiet jew il-korpi nominati, sabiex jingħataw l-opportunità li jippreżentaw osservazzjonijiet. Meta jiġu ppreżentati osservazzjonijiet jew evidenza sostanzjali ġdida, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu fid-dawl ta’ dawk l-osservazzjonijiet u jinforma lill-persuna, l-entità jew il-korp ikkonċernat kif adatt.

(7)

Għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u sabiex tinħoloq ċertezza legali massima fl-Unjoni, għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku l-ismijiet u data rilevanti oħra rigward persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tagħhom iridu jiġu ffriżati, skont dan ir-Regolament. Kwalunkwe pproċessar ta’ data personali għandu jirrispetta r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data (2) u d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (3).

(8)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“fondi” tfisser assi finanzjarji u benefiċċji ta’ kull xorta, inklużi iżda mhux limitati għal:

(i)

flus kontanti, ċekkijiet, pretensjonijiet fuq flus, kambjali, money orders (ordni tal-flus) u strumenti oħra ta’ pagament;

(ii)

depożiti ma’ istituzzjonijiet finanzjarji jew entitajiet oħra, bilanċi f’kontijiet, dejn u obbligazzjonijiet ta’ dejn;

(iii)

titoli ta’ sigurtà u titoli ta’ dejn innegozjati pubblikament u privatament, inklużi titoli ta’ fondi u ishma, ċertifikati li jirrappreżentaw titoli ta’ sigurtà, bonds, noti, warrants, obbligazzjonijiet u kuntratti derivati;

(iv)

imgħax, dividendi jew dħul ieħor fuq assi, jew valur akkumulat jew iġġenerat minnhom;

(v)

kreditu, dritt ta’ tpaċija, garanziji, performance bonds jew impenji finanzjarji oħra;

(vi)

ittri ta’ kreditu, poloz tat-tagħbija, dokumenti ta’ bejgħ;

(vii)

dokumenti li jagħtu prova ta’ interess f’fondi jew riżorsi finanzjarji;

(b)

“iffriżar ta’ fondi” tfisser il-prevenzjoni ta’ kwalunkwe moviment, trasferiment, alterazzjoni, użu ta’, aċċess għal, jew negozju b’fondi fi kwalunkwe mod li jirriżulta fi kwalunkwe bidla fil-volum, l-ammont, il-lok, id-dritt tal-proprjetà, il-pussess, il-karattru, id-destinazzjoni tagħhom jew f’bidla oħra li tippermetti l-użu tal-fondi, inkluża l-amministrazzjoni ta’ portafoll;

(c)

“riżorsi ekonomiċi” tfisser assi ta’ kull xorta, kemm jekk tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi iżda li jistgħu jintużaw biex jinkisbu fondi, oġġetti jew servizzi;

(d)

“iffriżar ta’ riżorsi ekonomiċi” tfisser il-prevenzjoni tal-użu tagħhom biex jinkisbu fondi, oġġetti jew servizzi fi kwalunkwe mod, li jinkludu, iżda mhumiex limitat għal, bejgħ, kiri jew ipoteki tagħhom;

(e)

“territorju tal-Unjoni” tfisser it-territorji tal-Istati Membri li għalihom huwa applikabbli t-Trattat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħhom.

Artikolu 2

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness I, jew li huma proprjetà tagħhom jew miżmuma jew kontrollati minnhom, għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom isiru disponibbli għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness I, jew għall-benefiċċju tagħhom direttament jew indirettament.

3.   Il-parteċipazzjoni, konxja u intenzjonata, f’attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom hu, b’mod dirett jew indirett, l-evitar tal-miżuri msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 għandha tiġi pprojbita.

Artikolu 3

1.   L-Anness I għandu jikkonsisti minn lista ta’ persuni li, f’konformità mal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2011/235/PESK, ġew identifikati mill-Kunsill bħala responsabbli tal-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, u persuni, entitajiet jew korpi assoċjati magħhom.

2.   L-Anness I għandu jinkludi r-raġunijiet għall-inklużjoni tal-persuni, l-entitajiet u l-korpi kkonċernati fil-lista.

3.   L-Anness I għandu jinkludi wkoll, fejn tkun disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet u korpi kkonċernati. Fir-rigward tal-persuni fiżiċi, tali informazzjoni tista’ tinkludi l-ismijiet inklużi l-psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, iċ-ċittadinanza, in-numri tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz, jekk magħruf, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward ta’ persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi, tali informazzjoni tista’ tinkludi l-ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju.

Artikolu 4

1.   B’deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kif elenkati fl-Anness II jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew id-disponibbiltà ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, taħt il-kondizzjonijiet li jidhrilhom li huma adatti, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma:

(a)

meħtieġa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi ta’ persuni elenkati fl-Anness I, u l-membri tal-familja dipendenti tagħhom, inklużi pagamenti għal oġġetti tal-ikel, kera jew ipoteka immobiljari, mediċini u kura medika, taxxi, poloz tal-assigurazzjoni, u l-ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsubin esklussivament għall-ħlas ta’ onorarji professjonali raġonevoli u għar-rimbors ta’ spejjeż magħmula li huma assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(c)

maħsubin esklussivament għall-pagament ta’ miżati jew il-ħlasijiet ta’ servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li f’dan il-każ li l-Istat Membru jkun innotifika bir-raġunijiet li jikkunsidra li għalihom għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika lill-Istati Membri kollha u lill-Kummissjoni mill-inqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni.

2.   L-Istat Membru rilevanti għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1.

Artikolu 5

1.   B’deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, kif elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jekk il-kondizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati huma s-suġġett ta’ garanzija ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali stabbilita qabel id-data li fiha l-persuna, l-entità jew il-korp imsemmijin fl-Artikolu 2 ikunu ġew elenkati fl-Anness I, jew ta’ sentenza ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali mogħtija qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi inkwistjoni ser jintużaw esklussivament sabiex jissodisfaw il-pretensjonijiet iggarantiti b’din il-garanzija jew rikonoxxuti bħala validi f’tali sentenza, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet tal-persuni li għandhom tali pretensjonijiet;

(c)

il-garanzija jew is-sentenza mhumiex għall-benefiċċju ta’ persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness I; u

(d)

ir-rikonoxximent li l-garanzija jew is-sentenza ma jmorrux kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat.

2.   L-Istat Membru rilevanti għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1.

Artikolu 6

1.   L-Artikolu 2(2) m’għandux japplika għaż-żieda mal-kontijiet iffriżati ta’:

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti skont kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li nħolqu qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmijin fl-Artikolu 2 jkunu ġew elenkati fl-Anness I,

dment li kwalunkwe imgħax, qligħ u pagamenti oħrjan ikunu ffriżati skont l-Artikolu 2(1).

2.   L-Artikolu 2(2) m’għandux jipprevjeni lill-istituzzjonijiet finanzjarji jew ta’ kreditu fl-Unjoni milli jikkreditaw kontijiet iffriżati fejn jirċievu fondi ttrasferiti fil-kont ta’ persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkati, dment li kwalunkwe żieda għal tali kontijiet tiġi ffriżata wkoll. L-istituzzjoni finanzjarja jew ta’ kreditu għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti dwar transazzjoni bħal din mingħajr dewmien.

Artikolu 7

B’deroga mill-Artikolu 2, u dment li pagament minn persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness I ikun dovut taħt kuntratt jew ftehim li ġie konkluż, jew obbligu li nħoloq mill-persuna, l-entità jew il-korp ikkonċernat, qabel id-data li fiha dik il-persuna, l-entità jew il-korp kienu nnominati, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikati fis-siti tal-Internet elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw, taħt il-kondizzjonijiet li huma jqisu adatti, ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtorità kompetenti kkonċernata ddeterminat li:

(i)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw għal pagament minn persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness I; u

(ii)

il-pagament mhuwiex bi ksur tal-Artikolu 2(2); u

(b)

l-Istat Membru kkonċernat, mill-inqas ġimgħatejn qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni, għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni b’dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni.

Artikolu 8

1.   L-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li jsiru disponibbli fondi jew riżorsi ekonomiċi, magħmul in bona fede fuq il-bażi li tali azzjoni hi konformi ma’ dan ir-Regolament, ma għandux joħloq responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip min-naħa tal-persuna fiżika jew ġuridika jew l-entità jew il-korp li jkunu qed jimplimentawh, jew id-diretturi jew l-impjegati tagħhom, sakemm ma jiġix ippruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi ġew iffriżati jew miżmuma bħala riżultat ta’ negliġenza.

2.   Il-projbizzjoni mniżżla fl-Artikolu 2(2) m’għandhiex twassal għal responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip min-naħa tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi li poġġew għad-dispożizzjoni fondi jew riżorsi ekonomiċi, jekk huma ma kinux jafu, u ma kellhom ebda raġuni valida biex jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom kienu ser jiksru l-projbizzjoni inkwistjoni.

Artikolu 9

1.   Bla ħsara għar-regoli applikabbli dwar ir-rappurtar, il-kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali, il-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi għandhom:

(a)

jipprovdu immedjatament kwalunkwe informazzjoni li tista’ tiffaċilita l-konformità ma’ dan ir-Regolament, bħal kontijiet u ammonti ffriżati skont l-Artikolu 2, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huma residenti jew fejn jinsabu bħalissa, kif indikati fil-websajts elenkati fl-AnnessII, u għandhom jittrażmettu din l-informazzjoni, direttament jew permezz tal-Istati Membri, lill-Kummissjoni; u

(b)

jikkoperaw ma’ dik l-awtorità kompetenti f’kull verifika ta’ din l-informazzjoni.

2.   Kwalunkwe informazzjoni li tingħata jew tiġi rċevuta skont dan l-Artikolu għandha tintuża biss għall-iskopijiet li għalihom tkun ġiet ipprovduta jew irċevuta.

Artikolu 10

L-Istati Membri u l-Kummissjoni u għandhom jinfurmaw minnufih lil xulxin bil-miżuri meħuda skont dan ir-Regolament u għandhom jipprovdu lil xulxin bi kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti konnessa ma’ dan ir-Regolament li hija għad-dispożizzjoni tagħhom, b’mod partikolari informazzjoni dwar problemi ta’ ksur u ta’ infurzar u sentenzi mogħtija minn qrati nazzjonali.

Artikolu 11

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li temenda l-Anness II abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri.

Artikolu 12

1.   Fejn il-Kunsill jiddeċiedi li jissoġġetta persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 2(1), huwa għandu jemenda l-Anness I kif adatt.

2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta’ avviż, u b’hekk tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp jingħataw l-opportunità li jippreżentaw osservazzjonijiet.

3.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew evidenza sostanzjali ġdida, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp ikkonċernat kif adatt.

4.   Il-lista fl-Anness I għandha tiġi rieżaminata f’intervalli regolari u tal-inqas kull 12-il xahar.

Artikolu 13

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penalitajiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet ipprovduti jridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk ir-regoli mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha dwar kwalunkwe emenda sussegwenti.

Artikolu 14

F’dan ir-Regolament, fejn ikun hemm rekwiżit li l-Kummissjoni tiġi nnotifikata, infurmata jew li ssir xi komunikazzjoni oħra magħha, l-indirizz u d-dettalji l-oħra tal-kuntatt li għandhom jintużaw għal din il-komunikazzjoni għandhom ikunu dawk indikati fl-Anness II.

Artikolu 15

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a)

fit-territorju kollu tal-Unjoni, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħha;

(b)

abbord kwalunkwe inġenju tal-ajru jew kwalunkwe bastiment taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru;

(c)

għal kwalunkwe persuna ġewwa jew barra t-territorju tal-Unjoni li tkun ċittadina ta’ Stat Membru;

(d)

għal kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp li jkunu inkorporati jew kostitwiti taħt il-liġi ta’ Stat Membru;

(e)

għal kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp fir-rigward ta’ kwalunkwe kummerċ imwettaq, b’mod sħiħ jew parzjalment, ġewwa l-Unjoni.

Artikolu 16

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-12 ta’ April 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  Ara paġna 51 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANNESS I

Lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi msemmija fl-Artikolu 2(1)

Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Post tat-twelid: Teħeran (Iran) - Data tat-twelid: 1961

Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran. Il-forzi taħt il-kmand tiegħu wettqu attakki brutali fuq protesti paċifiċi, u attakk vjolenti mal-lejl fuq id-dormitorji tal-Università ta' Teħeran fil-15 ta' Ġunju 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Kap tal-Ansar-e Hezbollah u Kurunell fl-IRGC Huwa kien ko-fondatur tal-Ansar-e Hezbollah. Din il-forza paramilitari kienet responsabbli għall-vjolenza eċċessiva waqt ir-repressjoni kontra l-istudenti u l-universitajiet fl-1999, l-2002 u fl-2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Viċi Kap tal-Forzi tal-Art tal-IRGC

Huwa kellu responsabblità diretta u personali għar-repressjoni tal-protesti matul is-sajf kollu tal-2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Viċi Kmandant tal-Basij, ex Kap tal-Korpi Seyyed al-Shohada tal-IRGC, Provinċja ta' Teħeran (sa Frar 2010). Il-Korpi Seyyed al-Shohada huma inkarigati bis-sigurtà fil-provinċja ta' Teħeran u kellhom rwol prinċipali fir-repressjoni brutali ta' dawk li pprotestaw fl-2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Kap tal-Korpi Rassoulollah tal-IRGC inkarigat minn Greater Tehran minn Novembru 2009. Il-Korpi Rassoulollah huma inkarigati mis-sigurtà fi Greater Tehran u kellhom rwol prinċipali fit-trażżin vjolenti ta' persuni li ħadu sehem fi protesti fl-2009. Responsabbli għar-repressjoni tal-protesti matul l-avvenimenti ta' Ashura (Diċembru 2009) u sa issa.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(magħruf ukoll bħala “Aziz Jafari”)

Post tat-twelid: Yazd (Iran) - Data tat-twelid: 1.9.1957

Kmandant Ġeneral tal-IRGC. L-IRGC u l-Bażi ta' Sarollah taħt il-kmand tal-Ġeneral Aziz Jafari kellhom rwol prinċipali fl-indħil illegali tal-Elezzjonijiet Presidenzjali tal-2009, bl-arrest u ż-żamma ta' attivisti politiċi, kif ukoll bil-konfrontazzjonijiet kontra persuni li ħadu sehem fi protesti fit-toroq.

 

7.

KHALILI Ali

 

Ġeneral tal-IRGC, Kap tat-Taqsima Medika fil-Bażi ta' Sarollah. Huwa ffirma ittra li ntbagħtet lill-Ministeru tas-Saħħa fis-26 ta' Ġunju 2009 li tipprojbixxi l-preżentazzjoni ta' dokumenti jew records mediċi lil persuni li ndarbu jew ġew ospitalizzati matul avvenimenti li seħħew wara l-elezzjonijiet.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Kap tal-Korpi ta' Seyyed al-Shohada tal-IRGC, Provinċja ta' Teħeran. Il-Korpi ta' Seyyed al-Shohada kellhom rwol prinċipali fl-organizzazzjoni tar-repressjoni tal-protesti.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Post tat-twelid: Najaf (Iraq) – Data tat-twelid: Madwar 1952

Kmandant tal-Basij. Bħala kmandant tal-Forzi tal-Basij tal-IRGC, Naqdi kien responsabbli għal, jew kompliċi fl-abbużi tal-Basij li seħħew tard fl-2009, inkluż għar-reazzjoni vjolenti għall-protesti ta' Jum l-Ashura f'Diċembru 2009, li wasslet għall-mewt ta' madwar 15-il persuna u l-arrest ta' mijiet ta' persuni li pprotestaw.

Qabel il-ħatra tiegħu bħala kmandant tal-Basij f'Ottubru 2009, Naqdi kien il-kap tal-Unità tal-Intelligence tal-Basij responsabbli għall-interrogazzjoni ta' dawk li ġew arrestati matul ir-repressjoni li seħħet wara l-elezzjonijiet.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Post tat-twelid: Isfahan (Iran) - Data tat-twelid:1963

Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran. Bħala Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali mill-2008, Radan kien responsabbli għal swat, qtil u arresti u detenzjonijiet arbitrarji ta' persuni li ħadu sehem fi protesti, imwettqa mill-forzi tal-pulizja.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ex Kap tal-Pulizija ta' Teħeran (sa Jannar 2010). Bħala Kmandant tal-Forzi ta' Infurzar tal-Liġi fi Greater Tehran, Azizollah Rajabzadeh huwa l-akkużat bl-aktar kariga għolja fil-kawża tal-abbużi fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Kap tal-Pulizija ta' Teħeran, ex Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran responsabbli għall-Operazzjonijiet tal-Pulizija. Huwa inkarigat, mill-Ministeru tal-Intern, bil-koordinazzjoni ta' operazzjonijiet ta' repressjoni fil-belt kapitali Iranjana.

 

13.

TAEB Hossein

Post tat-twelid: Teħeran - Data tat-twelid: 1963

Ex Kmandant tal-Basij (sa Ottubru 2009). Fil-preżent viċi kmandant tal-IRGC għall-Intelligence. Forzi taħt il-kmand tiegħu ħadu sehem fi swat tal-massa, qtil, detenzjonijiet u torturi ta' persuni li pprotestaw b'mod paċifiku.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Kap tal-Ġudikatura ta' Mashhad. Proċessi taħt is-superviżjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati, u kienu bbażati fuq stqarrijiet li ġew akkwistati bl-użu ta' pressjoni u tortura. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Post tat-twelid: Najafabad (Iran) - Data tat-Twelid: 1945

Ex Prosekutur Ġenerali tal-Iran sa Settembru 2009 (ex Ministru tal-Intelligence matul il-Presidenza ta' Khatami). Bħala Prosekutur Ġenerali tal-Iran, huwa ordna u ssorvelja l-proċessi spettaklu b'segwitu għall-ewwel protesti ta' wara l-elezzjonijiet, fejn l-akkuzati kienu miċħuda d-drittijiet tagħhom, avukat. Huwa responsabbli wkoll għall-abbużi ta' Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(magħruf ukoll bħala Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħa 26. Huwa kien inkarigat mill-każijiet tad-detenuti relatati mal-kriżijiet ta' wara l-elezzjoni u hedded regolarment familji ta' detenuti sabiex jissilenzjahom. Huwa kien strumentali fil-ħruġ ta' ordnijiet ta' detenzjoni għaċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Mashhad, Proċessi taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran. Huwa ħa sehem fil-proċessi ta' persuni li pprotestaw. Huwa ġie interrogat mill-Ġudikatura dwar atroċitajiet ta' Kahrizak. Huwa kien strumentali fil-ħruġ ta' ordnijiet ta' detenzjoni biex detenuti jintbagħtu fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Prosekutur Ġenerali ta' Teħeran minn Awwissu 2009. L-uffiċċju ta' Dolatabadi akkuża numru kbir ta' persuni li pprotestaw, inklużi individwi li ħadu sehem fil-protesti ta' Jum l-Ashura f'Diċembru 2009. Huwa ordna l-għeluq tal-uffiċċju ta' Karroubi f' Settembru 2009 u l-arrest ta' diversi politiċi riformisti, u pprojbixxa żewġ partiti politiċi riformisti f'Ġunju 2010. L-uffiċċju tiegħu akkuża lil persuni li pprotestaw bl-akkuża tal-Muharebeh, jew mibegħda kontra Alla, li ġġorr sentenza kapitali, u caħad proċess dovut lil dawk li kienu qed jiffaccjaw sentenza kapitali. L-uffiċċju tiegħu fittex u arresta wkoll riformisti, attivisti tad-drittjitiet tal-bniedem, u membri tal-midja, bħala parti minn repressjoni wiesgħa tal-oppożizzjoni politika.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(magħruf ukoll bħala NASSERIAN)

 

Imħallef, Kap tal-Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħa 28. Huwa inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni. Huwa ħareġ sentenzi ta' priġunierija fit-tul matul proċessi inġusti għal attivisti u ġurnalisti soċjali, politiċi, u diversi sentenzi kapitali għal persuni li pprotestaw u attivisti soċjali u politiċi.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Post tat-twelid: Ejiyeh - Data tat-twelid: madwar 1956

Prosekutur Ġenerali tal-Iran minn Settembru 2009 u kelliem għall-Ġudikatura (ex Ministru tal-Intelligence matul l-elezzjonijiet tal-2009). Waqt li kien Ministru tal-Intelligence matul l-elezzjoni, aġenti tal-intelligence taħt il-kmand tiegħu kienu responsabbli għad-detenzjoni, tortura u l-akkwist ta' stqarrijiet foloz bl-użu ta' pressjoni mingħand mijiet ta' attivisti, ġurnalisti, dissidenti u riformisti politiċi. Barra minn hekk, figuri politiċi kienu mġiegħla jagħmlu stqarrijiet foloz taħt interrogazzjonijiet insapportabbli li kienu jinkludu tortura, abbuż, rikatti, u t-theddid ta' membri tal-familja.

 

22.

MORTAZAVI Said

Post tat-twelid: Meybod, Yazd (Iran) - Data tat-twelid: 1967

Kap tat-Task Force tal-Iran kontra l-Kuntrabandu, ex Prosekutur Ġenerali ta' Teħeran sa Awwissu 2009. Bħala Prosekutur Ġenerali ta' Teħeran, huwa kien ħareġ ordni ġenerali għad-detenzjoni ta' mijiet ta' attivisti, ġurnalisti u studenti. Huwa ġie sospiż mill-kariga f'Awwissu 2010 wara investigazzjoni mill-ġudikatura Iranjana dwar ir-rwol tiegħu fl-imwiet ta' tliet irġiel miżmuma fuq l-ordinijiet tiegħu wara l-elezzjoni.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħat 26 u 28. Huwa inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni, ħareġ sentenzi ta' priġunierija fit-tul matul il-proċessi inġusti kontra attivisti għad-drittijiet tal-bniedem u diversi sentenzi kapitali għal persuni li pprotestaw.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Viċi Prosekutur ta' Mashhad. Proċessi taħt il-prosekuzzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Imħallef, Kap tal-Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħa 15. Inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni, huwa kien l-Imħallef li ppresieda l-“proċessi spettaklu” fis-sajf 2009, huwa kkundanna għall-mewt żewġ monarkisti li dehru fil-proċessi spettaklu. Huwa kkundanna aktar minn mitt priġunier politiku, attivisti għad-drittijiet tal-bniedem, u dimostranti għal sentenzi ta' priġunerija fit-tul.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Kap tal-Ġudikatura tal-Lvant tal-Ażerbajġan. Huwa kien responsabbli għll-proċess ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Imħallef, Qorti ta' Appell ta' Teħeran, fergħa 36. Huwa kkonferma mandati ta' priġunerija fit-tul u mandati kapitali kontra persuni li pprotestaw.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Mashhad. Proċessi taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Kap tas-Sala 350 fil-Ħabs ta' Evin. F'diversi okkażjonijiet uża vjolenza sproporzjonata fuq il-priġunieri.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Kap tal-Organizzazzjoni tal-Ħabsijiet tal-Iran. F'din il-kariga, huwa kien kompliċi għad-detenzjoni massiva ta' persuni li pprotestaw għal raġunijiet politiċi u għal ħabi ta' abbużi mwettqa fis-sistema ta' priġunerija.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Assistent Segretarju tal-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Ħabsijiet f'Teħeran - Ex Kap tal-ħabs ta' Evin, Teħeran sa Ottubru 2010, perijodu li matulu twettqet it-tortura. Huwa kien gwardjan u hedded u għamel pressjoni fuq il-priġunieri bosta drabi.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Bħala Viċi Kap tal-Organizzazzjoni tal-Ħabsijiet tal-Iran, responsabbli għall-abbużi u ċ-ċaħda tad-drittijiet fiċ-ċentru ta' detenzjoni. Huwa ordna t-trasferiment ta' ħafna ħabsin għal detenzjoni solitarja.

 


ANNESS II

Lista ta' awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri msemmija fl-Artikoli 4(1), 5(1), 7 u 9(1) u l-indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea.

A.

Awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru:

 

BELĠJU

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

REPUBBLIKA ĊEKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ĠERMANJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GREĊJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

SPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANZA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

ĊIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITWANJA

http://www.urm.lt

 

LUSSEMBURGU

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGERIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAJJIŻI L-BAXXI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AWSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLONJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMANIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKKJA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

RENJU UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea jew għal xi komunikazzjonijiet oħrajn magħha:

Kummissjoni Ewropea

Is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Estera

CHAR 12/106

B-1049 Brussell

Belġju

Posta elettronika: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/12


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 360/2011

tat-12 ta’ April 2011

li jimplimenta l-Artikolu 16(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011 tat-2 ta' Marzu 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(1) u (2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-2 ta’ Marzu 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja.

(2)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fil-Libja, għandhom jiġu inklużi persuni u entitajiet addizzjonali mal-lista ta’ persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi kif tinsab fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 204/2011.

(3)

Barra minn hekk, persuna waħda għandha titneħħa mil-lista fl-Anness III, u l-informazzjoni relatata ma’ ċerti persuni u entitajiet fil-listi fl-Annessi II u III ta’ dak ir-Regolament għandha tiġi aġġornata,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 204/2011 għandhom jiġu sostitwiti mit-test li jinsab fl-Annessi I u II rispettivament ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil Luxembourg, it-12 ta’ April 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANNESS I

“ANNESS II

Lista ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi msemmija fl-Artikolu 6(1)

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Bint Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Numru tal-passaport: B/002210. Data tat-twelid: 20.9.1975. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Kmand tal-unitajiet militari involuti fir-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data tat-twelid: 1942. Post tat-twelid: Sirte, il-Libja.

Mexxej tar-Rivoluzzjoni, Kmandant Suprem tal-Forzi Armati. Responsabbli li ordna r-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet, abbużi tad-drittijiet tal-bniedem.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Data tat-twelid: 1976. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Konsulent tas-Sigurtà Nazzjonali. Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Direttur, Fondazzjoni Qadhafi. Numru tal-passaport: B014995. Data tat-twelid: 25.6.1972. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Dikjarazzjonijiet pubbliċi xewwiexa li jħeġġu l-vjolenza kontra d-dimostranti.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Pożizzjoni: Direttur, Organizzazzjoni tas-Sigurtà Esterna

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

8.

JABIR, Ġeneral Maġġur Abu Bakr Yunis

Pożizzjoni: Ministru tad-Difiża Titlu: Ġeneral Maġġur.

Data tat-twelid: 1952. Post tat-twelid: Jalo, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Pożizzjoni: Segretarju għall-Utilitajiet

Data tat-twelid: 1956. Post tat-twelid: Khoms, Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tat-twelid: 1970. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

11.

QADHAFI, Saadi

Pożizzjoni: Kmandant tal-Forzi Speċjali Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Kmand tal-unitajiet militari involuti fir-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

Data tat-twelid: 27.5.1973. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tat-twelid: 1982. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

13.

AL-SENUSSI, Kurunell Abdullah

Pożizzjoni: Direttur tal-Intelligence Militari

Data tat-twelid: 1949. Post tat-twelid: Sudan

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

Entitajiet

1.

Bank Ċentrali tal-Libja (CBL)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar Qadhafi u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority (Awtorità Libjana tal-Investiment)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar Qadhafi u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

magħrufa wkoll bħala: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripli, 1103 Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank (Bank Barrani Libjan)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar Qadhafi u l-familja tiegħu u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio (Portafoll Libjan ta’ Investiment fl-Afrika)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar Qadhafi u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripli, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation (Korporazzjoni taż-Żejt Nazzjonali Libjana)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar Qadhafi u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Bashir Saadwi Street, Tripli, Tarabulus, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011”


ANNESS II

“ANNESS III

Lista ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi msemmija fl-Artikolu 6(2)

Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

ABDULHAFIZ, Kurunell Mas'ud

Pożizzjoni: Kmandant tal-Forzi Armati

It-tielet fil-kmand tal-Forzi Armati. Rwol sinifikanti fl- Intelliġenza Militari.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pożizzjoni: Direttur, Kap ta' Kontra t-Terroriżmu, Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Tripli, Libja

Membru prominenti tal-Kumitat Rivoluzzjonarju. Sieħeb

qrib ta' Muammar QADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Pożizzjoni: Viċi Kap, Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna

Membru prominenti tar-reġim.

Ħaten Muammar QADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Pożizzjoni: Viċi Direttur, Intelliġenza Militari

Membru anzjan tar-reġim.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Pożizzjoni: Kap, Moviment tal-Kumitati Rivoluzzjonarji

Post tat-twelid: Sirte, il-Libja

Kumitati Rivoluzzjonarji involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Pożizzjoni: Kap tal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Kumitati Rivoluzzjonarji Nru tal-Passaport: B010574

Data tat-twelid: 1.7.1950

Kumitati Rivoluzzjonarji involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Pożizzjoni: Kap tas-sigurtà personali ta' Muammar QADHAFI.

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Houn, il-Libja

Responsabbiltà għas-sigurtà tar-reġim. Storja ta' vjolenza kontra dissidenti.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Eġittu

Kuġin ta' Muammar QADHAFI. Huwa mifhum li ilu mill-1995 jikkmanda battaljun elitista tal-armata responsabbli għas-sigurtà personali ta' Qadhafi u li għandu rwol ewlieni fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna. Huwa kien involut fl-ippjanar ta' operazzjonijiet kontra dissidenti Libjani barra mill-pajjiż u kien direttament involut f'attivitajiet terroristiċi.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data tat-twelid: 1948

Post tat-twelid: Sirte, il-Libja

Kuġin ta' Muammar QADHAFI. Fit-tmeninijiet, Sayyid kien involut fil-kampanja tal-qtil ta' dissidenti u allegatament responsabbli għal diversi mwiet fl-Ewropa. Huwa mifhum ukoll li kien involut fl-akkwist ta' armi.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Al Bayda, il-Libja

Mart Muammar QADHAFI.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Traghen

Kap tal-Kabinett tal-Mexxej.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

12.

TOHAMI, Ġeneral, Khaled

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Genzur

Direttur tal-Uffiċċju għas-Sigurtà Interna.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data tat-twelid: 1 ta' Lulju 1949

Post tat-twelid: Al-Bayda

Direttur tal-intelligence fl-Uffiċċju għas-Sigurtà Esterna.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

imwieled fid-29 ta' Marzu 1970, ċittadin Awstrijakk (nru tal-passaport P1362998, validu mis-6 ta' Novembru 2006 sal-5 ta' Novembru 2016)

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim u viċi kap eżekuttiv tal-‘Libyan Investment Authority’, membru tal-bord tal-Korporazzjoni Nazzjonali taż-Żejt u viċi president tal-First Energy Bank f'Baħrejn.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Segretarju Ġenerali tal-Kungress Ġenerali tal-Poplu; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Prim Ministru tal-gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministru tas-Saħħa u l-Ambjent tal-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Data tat-twelid: 1935

Ministru tal-Ippjanar u l-Finanzi tal-gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data tat-twelid: 1949

Post tat-twelid: Al-Azizia (qrib Tripli)

Ministru tal-Industrija, l-Ekonomija u l-Kummerċ fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data tat-twelid: 1943

Ministru tal-Agrikoltura u r-Riżorsi tal-Annimali u dawk Marittimi fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministru tal-Affarijiet Soċjali fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data tat-twelid: 4 ta' Mejju 1963

Numru tal-passaport: B/014965 (skada fi tmiem l-2013)

Ministru tal-Edukazzjoni, l-Edukazzjoni Għolja u r-Riċerka tal-gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Data tat-twelid: 1958

Numru tal-passaport: B/0105075 (skada fi tmiem l-2013)

Ministru tat-Trasport fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Data tat-twelid: 8.7.1954

Numru tal-passaport: B/014924 (skada fi tmiem l-2013)

Kollaboratur mill-qrib tal-Kurunell Qadhafi, rwol anzjan fis-servizzi tas-sigurtà u ex-direttur tar-radju u t-televiżjoni; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ambaxxatur Libjan taċ-Ċad. Telaq iċ-Ċad għas-Sahba. Involut direttament fir-reklutaġġ u l-koordinazzjoni ta' merċenarji għar-reġim.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Kurunell Amid Husain

 

Gvernatur ta'Ghat (Nofsinhar tal-Libja). Involut direttament fir-reklutaġġ ta' merċenarji.

12.4.2011


Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripli, il-Libja Numru ta' leġislazzjoni: 60/2006 mill-Kumitat tal-Kungress Ġenerali tal-Poplu

Tel: +218 21 369 1840

Fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Taħt il-kontroll ta' Mouammar Qadhafi u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

10.3.2011

2.

Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libja-Tripli

Telefon: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly

Taħt il-kontroll tar-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Sit: http://www.laaico.com

Kumpannija maħluqa fl-1981

76351 Janzour-Libja.

81370 Tripli-Libja

Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

email: info@laaico.com

Taħt il-kontroll tar-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

4.

Fondazzjoni Internazzjonali Qadhafi għall-Karità u l-Iżvilupp

Dettalji tal-amministrazzjoni: Hay Alandalus – Jian St. – Tripli – PoBox: 1101 – Telefon tal-LIBJA: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Ikkontrollata mir-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

5.

Fondazzjoni Waatassimou

Ibbażata fi Tripli

Ikkontrollata mir-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Dettalji:

tel: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Tixwix pubbliku għall-mibegħda u l-vjolenza bil-parteċipazzjoni f'kampanji ta' misinformazzjoni dwar il-vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

7.

Korpi tal-Gwardji Revoluzzjonarji

 

Involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libja

Telefon:

+218 21-361-2429

Fax:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

In-National Commercial Bank huwa bank kummerċjali fil-Libja. Il-bank ġie stabbilit fl-1970 u hu bbażat f'AlBayda, il-Libja. Għandu lokazzjonijiet fi Tripli u AlBayda, u jopera wkoll fergħat fil-Libja. Huwa 100 % proprjetà tal-gvern u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Raġunijiet Data tal-elenkar Gumhouria Bank Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tel:

Libya Tel:

Libya

Tel: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Email:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

Email:

info@gumhouria-bank.com.ly

Sit web:

www.gumhouria-bank.com.ly

Il-Gumhouria Bank huwa bank kummerċjali fil-Libja. Il-bank inħoloq fl-2008 permezz tal-inkorporazzjoni tal-banek Ummah u Gumhouria. Huwa 100 % proprjetà tal-gvern u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripli

Libja

Tel:

+218 21-379-0022

Fax:

+218 21-333-7922

Email:

info@saharabank.com.ly

Sit web:

www.saharabank.com.ly

Is-Sahara Bank huwa bank kummerċjali fil-Libja. Huwa 81% proprjetà tal-gvern u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripli

Libja

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libja

Tel: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax: +218 21-360-5174

Email: info@raslanuf.ly

Sit web: www.raslanuf.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

13.

Brega

Uffiċċju Prinċipali: Azzawia / Coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel: 2 – 625021-023 / 3611222

Fax: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripli

Libja

Tel:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Email: info@soc.com.ly

Sit web: www.soc.com.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Post tal-Uffiċċju: Ftit lil hinn minn Airport Road

Tripli

Tarabulus

Libja

Indirizz Postali: P.O. Box 395

Tripli

Libja

Tel: +218 21-3331116

Fax: +218 21-3337169

Telex: 21058

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

Żona El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripli, Libja; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripli, Libja; Email agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218) 214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax. (218) 214870747;

Fax. (218) 214870767;

Fax. (218) 214870777;

Fax. (218) 213330927;

Fax. (218) 213333545

Sussidjarju Libjan tal-Bank Ċentrali tal-Libja

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (a.k.a. Oil Libya Holding Company)

 

Sussidjarju Libjan tal-Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (ftit lil hinn minn al-Zawiyah Street)

Tel: (218) 213345187

Fax: +218,21 0,334 0,5188

email: info@ethic.ly

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripli, Libja; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218) 213622262;

Fax. (218) 213622205

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company)

 

Sussidjarju Libjan tal-Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripli, Libja

Tel. (218) 213332411;

Tel. (218) 213368741;

Tel No. (218) 213368742

Fax (218) 214446743

Email: info@nwd-ly.com

Sit web: www.nwd-ly.com

Sussidjarju Libjan tan- National Oil Corporation (NOC)

Din il-kumpannija nħolqot fl-2010 b'fużjoni bejn in-National Drilling Co. u n-National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (a.k.a. NAGECO; a.k.a. North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripli, Libja

Tel (218) 215634670/4

Fax: (218) 215634676

Email: nageco@nageco.com

Sit web: www.nageco.com

Sussidjarju Libjan tan- National Oil Corporation

Fl-2008 l-NOC akkwistat 100 % tas-sjieda tan-NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripli, Libja

Sussidjarju Libjan tan- National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripli.

Impriża Konġunta bejn Total u n-National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (a.k.a. ZOC; a.k.a. Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripli, Libja

Impriża Konġunta bejn Occidental u n-National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (a.k.a. Harouge; a.k.a. Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripli, Libja

Impriża Konġunta bejn Petro Canada u n-National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Renju Unit Tagħrif ieħor: Reg no 01612618 (UK)

Sussidjarju tan-National Oil Corporation inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, Londra, Renju Unit Tagħrif ieħor: Reg no 02439691

Sussidjarju tan-National Oil Corporation inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Renju Unit

Tagħrif ieħor: Reg no 01794877 (UK)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, Londra, Renju Unit Tagħrif ieħor: Reg no 06962288 (UK)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi Tagħrif ieħor: Reg no 1510484

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fil-BVI

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited (BVI)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

Tagħrif ieħor: Reg no: 1526359 (BVI)

Entità inkorporata fil-BVI proprjetà ta' Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi Tagħrif ieħor: Reg no 1534407 (BVI)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fil-BVI

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited (IOM) Mediterranean Oil Services Company GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Tagħrif ieħor: Reg no 59058C (IOM)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fl-IOM

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (a.k.a. Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripli, Libja.

Proprjetà ta' u kkontrollati min-NOC.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services Company GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

Werdener Strasse 8

Duesseldorf

Nordrhein - Westfalen, 40227

Germany

Proprjetà ta' u kkontrollati min-National Oil Company

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2655,

Haiti street,

Tripli, Libja

HQ Phone: + 218 (21) 602 093

HQ Fax: + 218 (22) 30970

100 % proprjetà tal-Gvern tal-Libja

12.4.2011”


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/22


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 361/2011

tat-13 ta’ April 2011

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 bħala adittiv tal-għalf għat-tiġieġ għat-tismin (detentur tal-awtorizzazzjoni DSM Nutritional Products Ltd irrappreżentat minn DSM Nutritional products Sp. z o.o) u li jamenda r-Regolament (KE) Nru 943/2005

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9 (2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din it-tip ta’ awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament jipprevedi għal-valutazzjoni mill-ġdid ta’ addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

Il-preparazzjoni ta’ Enterococcus faecium NCIMB 10415 kienet awtorizzata skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittiv tal-għalf mingħajr limitu taż-żmien għall-użu ta’ għoġġiela sa sitt xhur mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1288/2004 (3), għall-użu fuq it-tiġieġ u l-majjali għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 943/2005 (4), għall-użu fuq il-majjali nisa mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2005 (5), għall-użu fuq il-qżieqeż mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 252/2006 (6), u għall-użu fuq il-qtates u l-klieb mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 102/2009 (7). Dak l-addittiv iddaħħal sussegwentement fir-Registru tal-addittivi tal-għalf tal-Komunità bħala prodott eżistenti, skont l-Artikolu 10(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

B’konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament, kienet ippreżentata applikazzjoni għall-valutazzjoni mill-ġdid tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ għat-tismin, li talbet li l-addittiv ikun ikklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mill-partikolaritajiet u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tat-22 ta’ Ġunju 2010 (8), li skont il-kondizzjonijiet tal-użu proposti, l-Enterococcus faecium NCIMB 10415 ma għandux effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent, u li dak l-addittiv għandu l-potenzjal li jżid il-piż finali tat-tiġieġ għat-tismin. L-Awtorità tqis li wara t-tqegħid fis-suq ma hemmx bżonn ta’ ħtiġijiet speċifiċi ta’ monitoraġġ. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta’ Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf imwaqqaf permezz tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intlaħħqu. Għaldaqstant, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

(6)

Bħala konsegwenza ta’ awtorizzazzjoni ġdida li qiegħda tingħata permezz ta’ dan ir-Regolament, l-entrata li tikkonċerna l-Enterococcus faecium NCIMB 10415 għat-tiġieġ għat-tismin fir-Regolament (KE) Nru 943/2005 għandha titħassar.

(7)

Billi l-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni mhumiex relatati ma’ raġunijiet ta’ sikurezza, huwa xieraq li jiġi stabbilit perjodu tranżitorju għar-rimi ta’ ħażniet eżistenti ta’ pretaħlitiet u tal-għalf kompost.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness I, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 943/2005 huwa mibdul bit-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Pretaħlitiet u għalf kompost li fihom l-Enterococcus faecium NCIMB 10415 ittikkettjati skont id-Direttiva 70/524/KEE jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u użati sakemm il-ħażniet jiġu eżawriti.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  ĠU L 243, 15.7.2004, p. 10.

(4)  ĠU L 159, 22.6.2005, p. 6.

(5)  ĠU L 195, 27.7.2005, p. 6.

(6)  ĠU L 44, 15.2.2006, p. 3.

(7)  ĠU L 34, 4.2.2009, p. 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1661.


ANNESS I

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta’ annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg tal-oġġett tal-għalf komplet għall-bhejjem b’kontenut ta’ meraq ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana.

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd irrappreżentat minn DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Kompożizzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni tal-Enterococcus faecium

NCIMB 10415 li fiha minimu ta’:

 

fil-forma miksija (bix-xellak):

2 × 1010 CFU/g ta’ addittiv;

 

Forom mikroenkapsulati oħra:

1 × 1010 CFU/g addittiv

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Metodu analitiku  (1)

L-enumerazzjoni: metodu ta’ tifrix fuq dixx bl-użu ta’ bile esculin azide agar

Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f’Kamp Pulsat (PFGE)

Tiġieġ għat-tismin

 

3 × 108

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, indika t-temperatura tal-ħażna, kemm jista’ jdum fil-ħażna, u l-istabilità għall-pelleting.

2.

L-użu huwa permess f’għalf li fih il-koċċidijosi awtorizzati: dekokinat, sodju tal-monesin, idroklorur tar-robenidin, diklażuril, jew semduramiċina.

l-4 ta’ Mejju 2021


(1)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


ANNESS II

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 943/2005 huwa mibdul b’dan li ġej:

“ANNESS I

Nru tal-KE

 

Addittiv

Formula kimika, deskrizzjoni

Speċi jew kategorija ta’ annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ għalf sħiħ

Mikroorganiżmi

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparazzjoni ta’ Enterococcus faecium li fiha minimu ta’:

 

Fil-forma mikroenkapsulata:

1,0 × 1010 CFU/g ta’ addittiv;

 

Fil-forma granulari:

3,5 × 1010 CFU/g addittiv

Qżieqeż għat-tismin

0,35 × 109

1,0 × 109

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u pretaħlitiet, indika t-temperatura tal-ħażna, kemm jista’ jdum fil-ħażna, u l-istabilità għall-pelleting.

Mingħajr limitu ta’ żmien”


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 362/2011

tat-13 ta’ April 2011

li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, għal dak li jirrigwarda s-sustanza monepantel

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14 flimkien mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini mfassla mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Il-limitu massimu ta’ residwi għas-sustanzi farmakoloġikament attivi maħsuba għall-użu fl-Unjoni fil-prodotti mediċinali veterinarji għall-annimali li jipproduċu l-ikel, jew fil-prodotti bijoċidali użati fit-trobbija tal-annimali, għandhom ikunu stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009.

(2)

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom rigward il-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel huma stipulati fl-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (2).

(3)

Il-Monepantel bħalissa hija inkluża fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 bħala sustanza awtorizzata għall-ispeċi bovini u kaprini, applikabbli għall-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi, minbarra l-annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem. Il-limiti massimi ta’ residwi provviżorji (minn hawn ’il quddiem “LMR”) għal dik is-sustanza stabbilita għall-ispeċi kaprini se jiskadu fl-1 ta’ Jannar 2011.

(4)

Applikazzjoni għall-estensjoni tad-data ta’ skadenza għal-LMR provviżorji tal-annotazzjoni eżistenti għal monepantel applikabbli għall-ispeċi kaprini tressqet quddiem l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini.

(5)

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju ta r-rakkomandazzjoni tiegħu għall-estensjoni tal-perjodu taż-żmien li għalih japplikaw l-LMR provviżorji għall-monepantel għall-ispeċi kaprini.

(6)

L-annotazzjoni għal monepantel fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 għaldaqstant trid tiġi emendata biex testendi l-LMR provviżorji għall-ispeċi kaprina. L-LMRs provviżorji stabbiliti f’dik it-Tabella għall-monepantel għall-ispeċi kaprini, għandhom jibqgħu validi sal-1 ta’ Jannar 2012.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 37/2010 għandu jiġi emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANNESS

L-annotazzjoni għall-Monepantel fit-Tabella 1 tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 għandha tinbidel b’dan li ġej:

Sustanza farmakoloġikament attiva

Markatur tar-residwu

Speċi tal-Annimali

LMR

Tessuti Kkonċernati

Dispożizzjonijiet Oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni terapewtika

“Monepantel

Monepantel-sulfone

Ovina

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskoli

Xaħam

Fwied

Kliewi

Mhux għall-użu fl-annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem.

Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti

Kaprini

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskoli

Xaħam

Fwied

Kliewi

L-LMRs provviżorji jiskadu fl-1 ta’ Jannar 2012.

Mhux għall-użu fl-annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem.

Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti”


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 363/2011

tat-13 ta’ April 2011

li jemenda l-Anness mar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali fejn tidħol is-sustanza isoeugenol

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14 b'rabta mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini mogħtija mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Il-limitu massimu ta’ residwi għas-sustanzi attivi farmakoloġikament maħsuba għall-użu fl-Unjoni fil-prodotti mediċinali veterinarji għall-annimali li jipproduċu l-ikel, jew prodotti bijoċidali użati fit-trobbija tal-annimali, għandhom ikunu stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009.

(2)

Sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel huma stipulati fl-Anness mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (2).

(3)

Tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini sabiex jiġu stabbiliti l-limiti massimi ta’ residwi (minn hawn 'il quddiem “MRL”) fir-rigward tal-isoeugenol fis-salamun Atlantiku u t-trota qawsalla.

(4)

Il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju rrakkomanda li jiġi stabbilit l-MRL għall-isoeugenol għall-ispeċi tal-ħut bil-ġewnaħ, applikabbli għall-muskoli u l-ġilda fi proporzjonijiet naturali.

(5)

It-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 għaldaqstant trid tiġi emendata biex tinkludi l-MRL għas-sustanza isoeugenol għall-ispeċi tal-ħut bil-ġewnaħ.

(6)

Huwa xieraq li jingħata perjodu ta’ żmien raġonevoli għall-partijiet interessati kkonċernati biex jieħdu l-miżuri li jistgħu ikunu meħtieġa għall-konformità mal-limiti massimi ta’ residwu (MRL) l-ġodda stabbiliti.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 37/2010 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta’ Lulju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANNESS

Fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010, tiddaħħal fl-ordni alfabetika s-sustanza li ġejja:

Sustanza farmakoloġikament attiva

Residwu markatur

Speċi tal-annimali

MRL

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni terapewtika

“Isoeugenol

Isoeugenol

Ħut bil-ġewnaħ

6 000  μg/kg

Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali

L-EBDA ANNOTAZZJONI

Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Agenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali”


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 364/2011

tat-13 ta’ April 2011

li jemenda l-Anness I għar-Regolament Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2008 dwar programmi ta’ kontroll tas-Salmonella f’ċerti tjur u bajd fil-Kroazja skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 925/2010 u (UE) Nru 955/2010

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2)(b) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti Zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(2) tiegħu;

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi (3), u b’mod partikolari l-Artikoli 23(1) u 26(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu impurtati u jsir tranżitu ta’ tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja (4) jistipula r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjonijiet lejn u t-tranżitu mill-Unjoni ta’ dawk il-prodotti. Dan jistipula li l-prodotti koperti minn dak ir-Regolament għandhom biss ikunu importati, fl-Unjoni u jgħaddu minnha bi tranżitu mill-pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti li huma elenkati fil-kolonni 1 u 3 fit-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tiegħu.

(2)

Id-definizzjoni ta’ bajd stipulata fil-punt 5.1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (5) ma tinkludix bajd imsajjar filwaqt li d-definizzjoni ta’ prodotti tal-bajd stabbilita fil-punt 7.3 tal-Anness I ta’ dak ir-Regolament tkopri l-bajd imsajjar. Għalhekk, il-kodiċi xieraq tas-Sistema Armonizzata (HS) tal-Organizzazzjoni Doganali Dinjija għall-bajd imsajjar, speċifikament l-04.07, għandu jkun hemm riferenza għalih fiċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd stabbilit fil-Parti 2 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

(3)

Meta l-prodotti tal-bajd koperti bil-kodiċi HS 04.07 joriġinaw minn żona taħt restrizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali jiġu importati fl-Unjoni, huwa neċessarju li dawk il-prodotti jkunu ġew suġġetti għal trattament xieraq għall-inattivazzjoni ta’ dawn l-aġenti tal-mard. Għal dan l-għan, ċerti trattamenti għal prodotti tal-bajd rrakkomandati fil-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) bħala standards għall-kummerċ internazzjonali għandhom jitqiesu u jiġu inklużi fl-attestazzjoni tas-Saħħa tal-Annimali fil-Parti II taċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd.

(4)

Għalhekk, iċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd stabbilit fil-Parti 2 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandu jiġi emendat kif jixraq.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 jistipula regoli għall-kontroll tas-Salmonella f’popolazzjonijiet ta’ tjur differenti fl-Unjoni. Dan jistipula li l-ammissjoni jew iż-żamma fil-listi ta’ pajjiżi terzi stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, għall-ispeċi jew il-kategoriji relevanti, li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimportaw dawk l-annimali jew bajd għat-tifqis koperti minn dak ir-Regolament hija suġġetta għall-preżentazzjoni lill-Kummissjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat ta’ programm ta’ kontroll għas-Salmonella b’garanziji ekwivalenti għal dawk li jinsabu fil-programmi ta’ kontroll nazzjonali għas-Salmonella fl-Istati Membri.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-salmonella f’ċerti pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-elenkar ta’ programmi ta’ sorveljanza għall-influwenza tat-tjur f’ċerti pajjiżi terzi u li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 (6) japprova l-programmi ta’ kontroll ippreżentati mill-Kroazja fil-11 ta’ Marzu 2008 fir-rigward tas-Salmonella fit-tjur tat-tgħammir tal-Gallus gallus, il-bajd tat-tifqis tagħhom, it-tiġieġ tal-bajd tal-Gallus gallus, il-bajd tagħhom u l-flieles ta’ jum tal-ispeċi Gallus gallus maħsuba għat-tgħammir jew biex ibidu.

(7)

Il-programmi ta’ kontroll ippreżentati mill-Kroazja fil-11 ta’ Marzu 2008 wkoll jipprovdu l-garanziji meħtieġa bir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 għall-kontroll tas-Salmonella fil-qatgħat l-oħra kollha tal-Gallus gallus. Dawn il-programmi għandhom għalhekk ikunu approvati. Ir-Regolament (KE) Nru 1291/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(8)

L-annotazzjoni għall-Kroazja fil-lista fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandha tiġi emendata biex tqis l-approvazzjoni tal-programmi għall-kontroll tas-Salmonella fil-qatgħat l-oħra kollha tal-Gallus gallus.

(9)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/843/KE tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-Salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus f’ċerti pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2006/696/KE, fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti tas-saħħa pubblika fl-importazzjoni ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis (7) tapprova l-programm ta’ kontroll ippreżentat mit-Tuneżija għas-Salmonella f’qatgħat ta’ tiġieġ għat-tgħammir, skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003. F’dik id-Deċiżjoni, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/238/EU (8), il-programm ippreżentat mit-Tuneżija tħassar minħabba li dak l-pajjiż terz waqqaf il-programm. L-anotazzjoni għat-Tuneżija fil-lista fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandha tiġi emendata biex tqis dak it-tħassir.

(10)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 798/2008 u (KE) Nru 1291/2008 għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(11)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 925/2010 tal-15 ta’ Ottubru 2010 li jemenda d-Deċiżjoni 2007/777/KE u r-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward ta’ tranżitu mill-Unjoni ta’ laħam tat-tjur u prodotti tal-laħam tat-tjur mir-Russja (9) fih żball ovvju fl-annotazzjoni għall-Iżrael (IL-2), fil-kolonna 7 tat-tabella stabbilita fl-Anness II għal dak ir-Regolament, li għandu jiġi kkoreġut. Ir-Regolament ikkoreġut għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament.

(12)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 955/2010 tat-22 ta’ Ottubru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-użu ta’ vaċċini kontra l-marda ta’ Newcastle (10) fih żball fiċ-ċertifikat veterinarju mudell korrispondenti għal-laħam tat-tjur (POU) stabbilit fl-Anness għal dak ir-Regolament. L-iżball jikkonċerna l-annotazzjoni “Tip ta’ trattament”, li kienet ġiet introdotta bi żball fil-Parti I (Dettalji tal-konsenja mibgħuta) fil-kaxxa I.28 ta’ dak iċ-ċertifikat. L-annotazzjoni “Tip ta’ trattament” mhijiex applikabbli għal-laħam tat-tjur u għalhekk għandha titħassar miċ-ċertifikat mudell. Dak l-iżball għandu jiġi kkorreġut.

(13)

Huwa xieraq li jiġi stipulat perjodu tranżitorju biex jippermetti li l-Istati Membri u l-industrija jieħdu l-miżuri neċessarji biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja applikabbli wara l-korrezzjoni għar-Regolament (UE) Nru 955/2010.

(14)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 925/2010 u (KE) Nru 955/2010 għalhekk għandhom jiġu emendati skont dan.

(15)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 798/2008

L-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 798/2008 huwa emendat skont l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1291/2008

L-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2008 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Il-programmi ta’ kontroll ippreżentati mill-Kroazja lill-Kummissjoni fil-11 ta’ Marzu 2008 skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huma b’dan approvati fir-rigward tas-Salmonella fil-qatgħat kollha tal-Gallus gallus.”

Artikolu 3

Korrezzjoni tar-Regolament (UE) Nru 925/2010

Fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 925/2010, fl-annotazzjoni għall-Iżrael (IL-2), il-kolonna 7 hija kkoreġuta kif ġej:

(a)

fil-linja għaċ-ċertifikati veterinarji mudelli “BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP”, id-data “1.5.2010” hija mibdula bl-ittra “A”;

(b)

fil-linja għaċ-ċertifikat veterinarju mudell ‘WGM’, l-“A” għandha titħassar.

Artikolu 4

Korrezzjoni għar-Regolament (UE) Nru 955/2010

Fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 955/2010, fil-punt (a), fil-kaxxa I.28 tal-Parti I taċ-ċertifikat veterinarju mudell għal-laħam tat-tjur (POU), il-kliem “Tip ta’ Trattament” tħassru.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Mejju 2011.

Madankollu, l-Artikolu 3 għandu japplika mill-5 ta’ Novembru 2010 u l-Artikolu 4 mill-1 ta’ Lulju 2011.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.

(4)  ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(6)  ĠU L 340, 19.12.2008, p. 22.

(7)  ĠU L 332, 18.12.2007, p. 81.

(8)  Ara paġna 73 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(9)  ĠU L 272, 16.10.2010, p. 1.

(10)  ĠU L 279, 23.10.2010, p. 3.


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-Parti 1 hija emendata kif ġej:

(i)

l-annotazzjoni għall-Kroazja tinbidel b’dan li ġej:

“HR – il-Kroazja

HR-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

(ii)

l-annotazzjoni għat-Tuneżija hija sostitwita b’dan li ġej:

“TN – it-Tuneżija

TN-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

(b)

Fil-Parti 2, il-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għall-prodotti tal-bajd (EP) jinbidel b’dan li ġej:

Ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd (EP)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/37


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 365/2011

tat-13 ta’ April 2011

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-14 ta’ April 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DIRETTIVI

14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/39


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2011/43/UE

tat-13 ta’ April 2011

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż il-kubrit tal-ġir bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1112/2002 (2) u (KE) Nru 2229/2004 (3) jistipulaw ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-raba’ stadju tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE u jistabbilixxu lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu evalwati, bl-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE. Dik il-lista kienet tinkludi il-ġir tal-kubrit.

(2)

Skont l-Artikolu 24e tar-Regolament (KE) Nru 2229/2004 l-applikant irtira l-appoġġ tiegħu għall-inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE fi żmien xahrejn minn meta rċieva l-abbozz tar-rapport tal-evalwazzjoni. B’riżultat ta’ dan, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fl-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (4) kienet adottata għan-noninklużjoni tal-ġir tal-kubrit.

(3)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE in-notifikant oriġinali (minn hawn ‘il quddiem “l-applikant”) ressaq applikazzjoni ġdida fejn talab l-applikazzjoni tal-proċedura aċċellerata stipulata fl-Artikoli minn 14 sa 19 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ proċedura regolari u aċċellerata għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li kienu jagħmlu parti mill-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dik id-Direttiva iżda li ma ġewx inklużi fl-Anness I tagħha (5)

(4)

L-applikazzjoni ġiet imressqa lil Spanja, li kienet maħtura bħala Stat Membru relatur bir-Regolament (KE) Nru 2229/2004. Il-perjodu ta’ żmien għall-proċedura aċċellerata ġie rrispetat. L-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva u l-użi sostnuti huma l-istess kif kien is-suġġett tad-Deċiżjoni 2008/941/KE. Dik l-applikazzjoni tikkonforma wkoll mal-bqija tar-rekwiżiti sostantivi u proċedurali tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 33/2008.

(5)

Spanja vvalutat id-dejta addizzjonali mressqa mill-applikant u ppreparat rapport addizzjonali. Hija kkomunikat ir-rapport lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fl-14 ta’ Frar 2010. L-Awtorità kkomunikat ir-rapport addizzjonali għall-kummenti tagħhom, lill-Istati Membri l-oħra u lill-applikant, u bagħtet il-kummenti li kienu waslulha lill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 33/2008 u fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità ressqet il-konklużjoni tagħha dwar il-kubrit tal-ġir lill-Kummissjoni fit-28 ta’ Ottubru 2010 (6). L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni, ir-rapport addizzjonali u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u ġew iffinalizzati fil-11 ta’ Marzu 2011 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għall-kubrit tal-ġir.

(6)

Ħareġ ċar minn diversi eżamijiet li saru li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-kubrit tal-ġir huma mistennija jissodisfaw, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5(1) (a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari dwar l-użi tagħhom li ġew eżaminati u mniżżla fid-dettall fir-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, huwa xieraq li l-kubrit tal-ġir jiġi inkluż fl-Anness I biex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jingħataw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza attiva skont id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva.

(7)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jippreparaw irwieħhom sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-inklużjoni.

(8)

Mingħajr ħsara għall-obbligazzjonijiet stipulati fid-Direttiva 91/414/KEE bħala konsegwenza tal-inklużjoni tas-sustanzi attivi fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta’ sitt xhur wara l-inklużjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet eżistenti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-kubrit tal-ġir biex jaċċertaw li r-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fl-Artikolu 13 tagħha u l-kondizzjonijiet rilevanti stipulati fl-Anness I, ikunu sodisfatti. L-Istati Membri għandhom jimmodifikaw, ibiddlu jew jirtiraw, skont kif ikun meħtieġ, l-awtorizzazzjonijiet eżistenti, skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE. B’deroga mill-iskadenza msemmija hawn fuq, għandu jiġi pprovdut perjodu itwal għas-sottomissjoni u l-valutazzjoni tal-fajl sħiħ tal-Anness III ta’ kull prodott għall-ħarsien tal-pjanti għal kull użu maħsub skont il-prinċipji uniformi stabbiliti fid-Direttiva 91/414/KEE.

(9)

L-esperjenza miksuba minn inklużjonijiet preċedenti fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE ta’ sustanzi attivi vvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (7), uriet li jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi ta’ dawk li għandhom taħt idejhom l-awtorizzazzjonijiet eżistenti b’rabta mal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati aktar diffikultajiet, jidher li huwa meħtieġ li l-obbligi tal-Istati Membri jiġu ċċarati, speċjalment l-obbligu li jkun verifikat li d-detentur ta’ awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ma’ dik id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligi ġodda fuq l-Istati Membri jew fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-direttivi li jemendaw l-Anness I li ġew adottati s’issa.

(10)

Għaldaqstant, huwa xieraq li d-Direttiva 91/414/KEE tiġi emendata skont dan.

(11)

Id-Deċiżjoni 2008/941/KE tistipula n-noninklużjoni tal-kubrit tal-ġir u l-irtirar tal-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza sal-31 ta’ Diċembru 2011. Jeħtieġ li titħassar il-linja dwar il-kubrit tal-ġir fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni.

(12)

Huwa għalhekk xieraq li d-Deċiżjoni 2008/941/KE tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE għandu jiġi emendat kif stipulat fl-Anness ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

Il-linja dwar il-kubrit tal-ġir fl-Anness mad-Deċiżjoni 2008/941/KE għandha titħassar.

Artikolu 3

Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2011 l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, kif ukoll tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Diċembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza fil-ħin tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 4

1.   B’mod konformi mad-Direttiva 91/414/KEE, l-Istati Membri għandhom, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-kubrit tal-ġir bħala sustanza attiva sat-30 ta’ Novembru 2011.

Sa dik id-data huma għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw li l-kondizzjonijiet fl-Anness I tad-Direttiva li tikkonċerna l-kubrit tal-ġir ikunu ntlaħqu, bl-eċċezzjoni ta’ dawk identifikati fil-parti B tal-annotazzjoni li tikkonċerna din is-sustanza attiva, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jkollu f’idejh, jew li jkollu aċċess għall-fajl li jissodisfa l-kondizzjonijiet tal-Anness II ma’ din id-Direttiva skont il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 13 ta’ din id-Direttiva.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-ħarsien tal-pjanti li fih il-kubrit tal-ġir bħala l-unika sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn bosta sustanzi attivi li lkoll kienu elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2011, l-Istati Membri għandhom jevalwaw mill-ġdid il-prodott skont il-prinċipji uniformi previsti fl-Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE, fuq il-bażi ta’ fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III ta’ din id-Direttiva u billi titqies il-parti B tal-entrata fl-Anness I ta’ din id-Direttiva li tikkonċerna l-kubrit tal-ġir. Fuq il-bażi ta’ dik l-evalwazzjoni, huma għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(b), (c), (d) u (e) tad-Direttiva 91/414/KEE.

Wara li ssir din id-determinazzjoni l-Istati Membri għandhom:

(a)

fil-każ ta’ prodott li jkun fih il-kubrit tal-ġir bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju 2015; jew

(b)

fil-każ ta’ prodott li jkun fih il-kubrit tal-ġir bħala wieħed minn bosta sustanzi attivi, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni, fejn meħtieġ, sal-31 ta’ Mejju 2015 jew sad-data ffissata għal din l-emenda jew dan l-iritrar fid-Direttiva jew id-Direttivi rispettivi li żiedu s-sustanza jew is-sustanzi rilevanti fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE, skont liema minnhom tkun l-aktar reċenti.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2011.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 27.6.2002, p. 14.

(3)  ĠU L 379, 24.12.2004, p. 13.

(4)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 91.

(5)  ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-reviżjoni inter pares tal-valutazzjoni tar-riskju għall-pestiċidi tas-sustanza attiva kubrit tal-ġir. EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Disponibbli onlajn fuq: www.efsa.europa.eu.

(7)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.


ANNESS

L-annotazzjoni li ġejja għandha tiżdied fl-aħħar tat-tabella fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KE.

Nru

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Dħul fis-seħħ

Skadenza tal-inklużjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“349

Kubrit tal-ġir

Nru tal-CAS: 1344 - 81 - 6

Nru CIPAC: 17

Polisulfat tal-kalċju

≥ 290 g/kg

L-1 ta’ Ġunju 2011

Fil-31 ta’ Mejju 2021.

PARTI A

L-użi bħala fungiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-kubrit tal-ġir, u b'mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Marzu 2011.

F'din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għal dan li ġej:

is-sigurtà tal-operatur, u għandu jkun żgurat li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu miżuri protettivi xierqa;

għall-protezzjoni tal-organiżmi akwatiċi u artropodi li mhumiex fil-mira, u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-użu jinkludu l-miżuri xierqa għal kontra r-riskji.”


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta’ reviżjoni.


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/43


DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2011/44/UE

tat-13 ta’ April 2011

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-ażadiraktin bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1112/2002 (2) u Nru 2229/2004 (3) jistipulaw ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-raba’ stadju tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE u jistabbilixxu lista ta’ sustanzi attivi li jridu jiġu vvalutati bil-ħsieb li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE. Dik il-lista kienet tinkludi l-ażadiraktin.

(2)

Skont l-Artikolu 24e tar-Regolament (KE) Nru 2229/2004 l-applikant irtira l-appoġġ tiegħu għall-inklużjoni ta’ dik is-sustanza attiva fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE fi żmien xahrejn mill-wasla tal-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni. B’riżultat ta’ dan, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (4) ġiet adottata rigward in-noninklużjoni tal-ażadiraktin.

(3)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE n-notifikant oriġinali (minn hawn ‘il quddiem “l-applikant”) ressaq applikazzjoni ġdida li titlob l-applikazzjoni tal-proċedura aċċellerata kif prevista fl-Artikoli 14 sa 19 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ proċedura regolari u aċċellerata għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li kienu jagħmlu parti mill-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dik id-Direttiva iżda li ma ġewx inklużi fl-Anness I tagħha (5).

(4)

L-applikazzjoni ntbagħtet lill-Ġermanja, li kienet inħatret bħala l-Istat Membru relatur permezz tar-Regolament (KE) Nru 2229/2004. Il-perjodu ta’ żmien għall-proċedura aċċellerata ġie rispettat. L-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva u l-użi sostnuti huma l-istess bħal dawk li kienu s-suġġett tad-Deċiżjoni 2008/941/KE. Dik l-applikazzjoni hija konformi wkoll mar-rekwiżiti sostantivi u proċedurali li jifdal tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 33/2008.

(5)

Il-Ġermanja vvalutat id-dejta addizzjonali mressqa mill-applikant u ppreparat rapport addizzjonali. Hija kkomunikat dak ir-rapport lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fl-10 ta’ Diċembru 2009. L-Awtorità kkomunikat ir-rapport addizzjonali lill-Istati Membri l-oħra u lill-applikant għall-kummenti u għaddiet il-kummenti li kienu waslulha lill-Kummissjoni. B’konformità mal-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 33/2008 u fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità ppreżentat il-konklużjoni tagħha dwar l-ażadiraktin lill-Kummissjoni fit-28 ta’ Ottubru 2010 (6). L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni, ir-rapport addizzjonali u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew irriveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ffinalizzati fil-11 ta’ Marzu 2011 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għall-ażadiraktin

(6)

Ħareġ ċar minn diversi eżamijiet li saru li l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom l-ażadiraktin huma mistennija jissodisfaw, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari dwar l-użi tagħhom li ġew eżaminati u mniżżla fid-dettall fir-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, huwa xieraq li l-ażadiraktin jiġi inkluż fl-Anness I biex jiġi żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jingħataw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza attiva skont id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva.

(7)

Bla ħsara għal dik il-konklużjoni, huwa xieraq li jinkiseb iktar tagħrif dwar ċerti punti speċifiċi. L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 91/414/KE jistipula li l-inklużjoni ta’ sustanza fl-Anness I tista’ tiġi suġġetta għal kundizzjonijiet. Għalhekk, huwa xieraq li l-applikant jintalab jibgħat tagħrif ulterjuri biex jikkonferma r-relazzjoni bejn l-ażadiraktin A u l-bqija tal-komponenti attivi fl-estratt ta’ żrieragħ tal-margosa fir-rigward tal-ammont, tal-attività bijoloġika u l-persistenza, sabiex jiġi kkonfermat l-approċċ tal-kompost attiv ewlieni fir-rigward tal-ażadiraktin A u biex tiġi kkonfermata l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku, id-definizzjoni tar-residwu u l-valutazzjoni tar-riskju tal-ilma ta’ taħt l-art.

(8)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessanti jingħataw ċans jippreparaw irwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-inklużjoni.

(9)

Bla ħsara għall-obbligi stipulati fid-Direttiva 91/414/KEE bħala konsegwenza tal-inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta’ sitt xhur wara l-inklużjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet eżistenti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom l-ażadiraktin biex jiżguraw li r-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fl-Artikolu 13 tagħha u l-kundizzjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Anness I, ikunu sodisfatti. L-Istati Membri għandhom ivarjaw, ibiddlu jew jirtiraw, kif xieraq, l-awtorizzazzjonijiet eżistenti, skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE. B’deroga mill-iskadenza msemmija hawn fuq, għandu jiġi stipulat perjodu itwal għas-sottomissjoni u l-valutazzjoni tal-fajl sħiħ tal-Anness III ta’ kull prodott għall-ħarsien tal-pjanti għal kull użu maħsub skont il-prinċipji uniformi stabbiliti fid-Direttiva 91/414/KEE.

(10)

L-esperjenza miksuba minn inklużjonijiet preċedenti fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE ta’ sustanzi attivi vvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (7) wriet li jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tad-dmirijiet tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti b’rabta mal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati iktar diffikultajiet, jidher li huwa meħtieġ li d-dmirijiet tal-Istati Membri jiġu ċċarati, speċjalment id-dmir li jivverifikaw li d-detentur ta’ awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-Direttivi li jemendaw l-Anness I li ġew adottati sa issa.

(11)

Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 91/414/KEE tiġi emendata skont dan.

(12)

Id-Deċiżjoni 2008/941/KE tistipula n-noninklużjoni tal-ażadiraktin u l-irtirar tal-awtorizzazzjoni għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza sal-31 ta’ Diċembru 2011. Jeħtieġ li titħassar l-linja dwar l-ażadiraktin fl-Anness ma’ dik id-Deċiżjoni.

(13)

Huwa għalhekk xieraq li d-Deċiżjoni 2008/941/KE tiġi emendata skont dan.

(14)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE huwa emendat kif stipulat fl-Anness ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

Il-linja li tikkonċerna l-ażadiraktin fl-Anness mad-Deċiżjoni 2008/941/KE qiegħda titħassar.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2011. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Diċembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom, b’konformità mad-Direttiva 91/414/KEE, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-ażadiraktin bħala sustanza attiva sat-30 ta’ Novembru 2011.

Sa dakinhar huma għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw li l-kundizzjonijiet fl-Anness I ma’ dik id-Direttiva li jikkonċernaw l-ażadiraktin jkunu ntlaħqu, bl-eċċezzjoni ta’ dawk identifikati fil-parti B tal-annotazzjoni li tikkonċerna dik is-sustanza attiva, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jkollu, jew ikollu aċċess għal, fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ma’ dik id-Direttiva skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13 ta’ dik id-Direttiva.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-ħarsien tal-pjanti li fih l-ażadiraktin bħala l-unika sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn bosta sustanzi attivi li jkunu lkoll elenkati fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2011, l-Istati Membri għandhom jerġgħu jivvalutaw il-prodott skont il-prinċipji uniformi stipulati fl-Anness VI mad-Direttiva 91/414/KEE, fuq il-bażi ta’ fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III ma’ dik id-Direttiva u billi titqies il-parti B tal-annotazzjoni fl-Anness I ma’ dik id-Direttiva li tikkonċerna l-ażadiraktin. Fuq il-bażi ta’ dik il-valutazzjoni, huma għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(b), (c), (d) u (e) tad-Direttiva 91/414/KEE.

Wara li ssir dik id-determinazzjoni l-Istati Membri għandhom:

(a)

fil-każ ta’ prodott li jkun fih l-ażadiraktin bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju 2015; jew

(b)

fil-każ ta’ prodott li fih l-ażadiraktin bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sal-31 ta’ Mejju 2015 jew sad-data ffissata għal emenda jew irtirar ta’ din ix-xorta fid-Direttiva jew Direttivi rispettivi li żiedu s-sustanza jew is-sustanzi rilevanti mal-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE, skont liema minnhom tkun l-aktar reċenti.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2011.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 27.6.2002, p. 14.

(3)  ĠU L 379, 24.12.2004, p. 13.

(4)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 91.

(5)  ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel: Konklużjoni dwar ir-reviżjoni inter pares tal-valutazzjoni tar-riskju għall-pestiċidi tas-sustanza attiva ażadiraktin. EFSA Journal 2011;9(3):2008[76pp.].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Disponibbli onlajn: www.efsa.europa.eu.

(7)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.


ANNESS

L-annotazzjoni li ġejja għandha tiżdied fl-aħħar tat-tabella fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KE:

Nru

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Dħul fis-seħħ

Skadenza tal-inklużjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“350

Ażadiraktin

Nru CAS: 11141-17-6 bħala ażadiraktin A

Nru CIPAC: 627 bħala ażadiraktin A

Ażadiraktin A:

dimetil (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-aċetossi-3,5-diidrossi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-idrossi-7a-metil-3a,6a,7,7a-tetraidro-2,7-metanofur[2,3-b]ossiren[e]ossepin-1a(2H)-yl]-4-metil-8-{[(2E)-2-metilbut-2-enoil]ossi}oktaidro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dikarbossilat.

Espress bħala ażadiraktin A:

≥ 111 g/kg

It-total tal-aflatossini B1, B2, G1, G2 ma jridx jaqbeż it-300 μg/kg ta’ kontenut ta’ ażadiraktin

fl-1 ta’ Ġunju 2011

fil-31 ta’ Mejju 2021

PARTI A

L-użu bħala insettiċida biss jista’ jiġi awtorizzat

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-ażadiraktin u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Marzu 2011.

F’din il-valutazzjoni kumplessiva l-Istati Membri għandhom jagħtu kas partikolari:

għall-espożizzjoni djetetika tal-konsumaturi fid-dawl ta’ reviżjonijiet futuri tal-Livelli Massimi tar-Residwi;

għall-ħarsien tal-atropodi u l-organiżmi akkwatiċi mhux fil-mira. Għandhom jiġu applikati miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju fejn xieraq.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jintbagħat tagħrif ta’ konferma rigward:

ir-relazzjoni bejn l-ażadiraktin A u l-bqija tal-komponenti attivi fl-estratt ta’ żrieragħ tal-margosa fir-rigward tal-ammont, tal-attività bijoloġika u l-persistenza, sabiex jiġi kkonfermat l-approċċ tal-kompost attiv ewlieni fir-rigward tal-ażadiraktin A u biex tiġi kkonfermata l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku, id-definizzjoni tar-residwu u l-valutazzjoni tar-riskju tal-ilma ta’ taħt l-art.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li l-applikant jipprovdi dan it-tagħrif lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2013.”


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta’ reviżjoni.


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/47


DIRETTIVA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2011/45/UE

tat-13 ta’ April 2011

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi d-diklofop bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 451/2000 (2) u (KE) Nru 1490/2002 (3) jistipulaw ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tat-tielet stadju tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE u jistabbilixxu lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati bil-ħsieb li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Dik il-lista kienet tinkludi d-diklofop.

(2)

Skont l-Artikolu 11e tar-Regolament (KE) Nru 1490/2002 in-notifikant irtira l-appoġġ tiegħu għall-inklużjoni ta’ dik is-sustanza attiva fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE fi żmien xahrejn mill-wasla tal-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni. B’riżultat ta’ dan, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE tal-5 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fl-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (4) ġiet adottata rigward in-noninklużjoni tad-diklofop.

(3)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE n-notifikant oriġinali (minn hawn 'il quddiem “l-applikant”) ressaq applikazzjoni ġdida li titlob l-applikazzjoni tal-proċedura aċċellerata kif prevista fl-Artikoli 14 sa 19 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ proċedura regolari u aċċellerata għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li kienu jagħmlu parti mill-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dik id-Direttiva iżda li ma ġewx inklużi fl-Anness I tagħha (5).

(4)

L-applikazzjoni ntbagħtet lil Franza, li kienet inħatret bħala l-Istat Membru relatur permezz tar-Regolament (KE) Nru 1490/2002. Il-perjodu ta’ żmien għall-proċedura aċċellerata ġie rispettat. L-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva u l-użi sostnuti huma l-istess bħal dawk li kienu s-suġġett tad-Deċiżjoni 2008/934/KE. Dik l-applikazzjoni hija konformi wkoll mar-rekwiżiti sostantivi u proċedurali li jifdal tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 33/2008.

(5)

Franza vvalutat id-dejta addizzjonali mressqa mill-applikant u ppreparat rapport addizzjonali. Hija kkomunikat dak ir-rapport lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fil-11 ta' Awwissu 2009. L-Awtorità kkomunikat ir-rapport addizzjonali lill-Istati Membri l-oħra u lill-applikant għall-kummenti u għaddiet il-kummenti li kienu waslulha lill-Kummissjoni. B’konformità mal-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 33/2008 u fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità ppreżentat il-konklużjoni tagħha dwar id-diklofop (meqjus baħal varjant tad-diklofop-metil) lill-Kummissjoni fl-1 ta’ Settembru 2010 (6). L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni, ir-rapport addizzjonali u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew irriveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ffinalizzati fil-11 ta’ Marzu 2011 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għad-diklofop.

(6)

Ħareġ ċar minn diversi eżamijiet li saru li l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom id-diklofop huma mistennija jissodisfaw, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari dwar l-użi tagħhom li ġew eżaminati u mniżżla fid-dettall fir-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, huwa xieraq li d-diklofop jiġi inkluż fl-Anness I biex jiġi żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jingħataw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza attiva skont id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva.

(7)

Bla ħsara għal dik il-konklużjoni, huwa xieraq li jinkiseb iktar tagħrif dwar ċerti punti speċifiċi. L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 91/414/KE jistipula li l-inklużjoni ta’ sustanza fl-Anness I tista’ tiġi suġġetta għal kundizzjonijiet. Għalhekk, huwa xieraq li l-applikant jintalab jibgħat tagħrif ulterjuri li jikkonferma r-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju fuq il-bażi tal-aktar tagħrif xjentifiku reċenti fir-rigward tal-istudju tal-metaboliżmu fuq iċ-ċereali. Barra minn hekk, huwa xieraq li jintalab li jintbagħat tagħrif konfermatorju dwar l-impatt ambjentali possibbli tad-degradazzjoni/konverżjoni preferenzjali tal-iżomeri.

(8)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessanti jingħataw ċans jippreparaw irwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-inklużjoni.

(9)

Bla ħsara għall-obbligi stipulati fid-Direttiva 91/414/KEE bħala konsegwenza tal-inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu ta’ sitt xhur wara l-inklużjoni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet eżistenti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom id-diklofop biex jiżguraw li r-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fl-Artikolu 13 tagħha u l-kundizzjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Anness I, ikunu sodisfatti. L-Istati Membri għandhom ivarjaw, ibiddlu jew jirtiraw, kif xieraq, l-awtorizzazzjonijiet eżistenti, skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE. B’deroga mill-iskadenza msemmija hawn fuq, għandu jiġi stipulat perjodu itwal għas-sottomissjoni u l-valutazzjoni tal-fajl sħiħ tal-Anness III ta’ kull prodott għall-ħarsien tal-pjanti għal kull użu maħsub skont il-prinċipji uniformi stabbiliti fid-Direttiva 91/414/KEE.

(10)

L-esperjenza miksuba minn inklużjonijiet preċedenti fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE ta’ sustanzi attivi vvalutati fil-qafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (7) wriet li jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tad-dmirijiet tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti b’rabta mal-aċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati iktar diffikultajiet, jidher li huwa meħtieġ li d-dmirijiet tal-Istati Membri jiġu ċċarati, speċjalment id-dmir li jivverifikaw li d-detentur ta’ awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess għal fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi l-ebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-Direttivi li jemendaw l-Anness I li ġew adottati sa issa.

(11)

Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 91/414/KEE tiġi emendata skont dan.

(12)

Id-Deċiżjoni 2008/934/KE tistipula n-noninklużjoni tad-diklofop-metil u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza sal-31 ta’ Diċembru 2011. Jeħtieġ li titħassar l-linja dwar id-diklofop-metil fl-Anness ma’ dik id-Deċiżjoni.

(13)

Huwa għalhekk xieraq li d-Deċiżjoni 2008/934/KE tiġi emendata skont dan.

(14)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE huwa emendat kif stipulat fl-Anness ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

Il-linja li tikkonċerna d-diklofop-metil fl-Anness mad-Deċiżjoni 2008/934/KE qiegħda titħassar.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2011. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Diċembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom, b’konformità mad-Direttiva 91/414/KEE, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw awtorizzazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom id-diklofop bħala sustanza attiva sat-30 ta’ Novembru 2011. Sa dakinhar huma għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw li l-kundizzjonijiet fl-Anness I ma’ dik id-Direttiva li jikkonċernaw id-diklofop jkunu ntlaħqu, bl-eċċezzjoni ta’ dawk identifikati fil-Parti B tal-annotazzjoni li tikkonċerna dik is-sustanza attiva, u li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jkollu, jew ikollu aċċess għal, fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ma’ dik id-Direttiva skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13 ta’ dik id-Direttiva.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat għall-ħarsien tal-pjanti li fih id-diklofop bħala l-unika sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn bosta sustanzi attivi li jkunu lkoll elenkati fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju 2011, l-Istati Membri għandhom jerġgħu jivvalutaw il-prodott skont il-prinċipji uniformi stipulati fl-Anness VI mad-Direttiva 91/414/KEE, fuq il-bażi ta’ fajl li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III ma’ dik id-Direttiva u billi titqies il-Parti B tal-annotazzjoni fl-Anness I ma’ dik id-Direttiva li tikkonċerna d-diklofop. Fuq il-bażi ta’ dik il-valutazzjoni, huma għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(b), (c), (d) u (e) tad-Direttiva 91/414/KEE.

Wara li ssir dik id-determinazzjoni l-Istati Membri għandhom:

(a)

fil-każ ta’ prodott li jkun fih id-diklofop bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju 2015; jew

(b)

il-każ ta’ prodott li fih id-diklofop bħala waħda minn bosta sustanzi attivi, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sal-31 ta’ Mejju 2015 jew sad-data ffissata għal emenda jew irtirar ta’ din ix-xorta fid-Direttiva jew Direttivi rispettivi li żiedu s-sustanza jew is-sustanzi rilevanti mal-Anness I mad-Direttiva 91/414/KEE, skont liema minnhom tkun l-aktar reċenti.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2011.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  ĠU L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  ĠU L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  ĠU L 333, 11.12.2008, p. 11.

(5)  ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel: Konklużjoni dwar ir-reviżjoni inter pares tal-valutazzjoni tar-riskju għall-pestiċidi tas-sustanza attiva diklofop. EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718 Disponibbli onlajn: www.efsa.europa.eu

(7)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.


ANNESS

L-annotazzjoni li ġejja għandha tiżdied fl-aħħar tat-tabella fl-Anness I mad-Direttiva 91/414/KE.

Nru

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Dħul fis-seħħ

Skadenza tal-inklużjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“348

Diklofop

Nru CAS 40843-25-2 (oriġinarju)

Nru CAS 257-141-8 (diklofop-metil)

Nru CIPAC 358 (oriġinarju)

Nru CIPAC 358201 (diklofop-metil)

 

Diklofop

(RS)-2-[4-(2,4-diklorofenossi)fenossi]aċtu propjoniku

 

Diklofop-metil

metil (RS)-2-[4-(2,4-diklorofenossi)fenossi]propjonat

≥ 980 g/kg (espress bħala diklofop-metil)

Fl-1 ta’ Ġunju 2011

Fil-31 ta’ Mejju 2021

PARTI A

L-użi bħala erbiċida biss jistgħu jiġu awtorizzati

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-diklofop u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-11 ta’ Marzu 2011.

F’din il-valutazzjoni kumplessiva l-Istati Membri għandhom:

jagħtu kas partikolari għas-sikurezza tal-operaturi u l-ħaddiema u jinkludu bħala kundizzjoni għall-awtorizzazzjoni l-applikazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali adegwat;

jagħtu kas partikolari għar-riskju lill-organiżmi akkwatiċi u pjanti mhux fil-mira u jitolbu li jiġu applikati miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jitolbu li jintbagħat tagħrif ta’ konferma rigward:

(a)

studju tal-metaboliżmu fuq iċ-ċereali;

(b)

aġġornament tal-valutazzjoni tar-riskju li tikkonċerna l-impatt ambjentali possibbli tad-degradazzjoni/konverżjoni preferenzjali tal-iżomeri.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li l-applikant jibgħat lill-Kummissjoni it-tagħrif stabbilit fil-punt (a) sal-31 ta’ Mejju 2013 u t-tagħrif stabbilit fil-punt (b) mhux aktar tard minn sentejn wara l-adozzjoni ta’ dokument ta’ gwida speċifika dwar il-valutazzjoni tat-taħlitiet tal-iżomeri.”


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta’ reviżjoni.


DEĊIŻJONIJIET

14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/51


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2011/235/PESK

tat-12 ta’ April 2011

dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-21 ta’ Marzu 2011, il-Kunsill tenna t-tħassib kbir tiegħu rigward id-deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

(2)

Il-Kunsill enfasizza b’mod partikolari ż-żieda drammatika tal-esekuzzjonijiet fix-xhur reċenti u r-ripressjoni sistematika taċ-ċittadini Iranjani, li qed jiffaċċjaw vessazzjoni u arresti għax ikunu qed jeżerċitaw id-drittijiet leġittimi tagħhom tal-libertà ta’ espressjoni u l-assemblea paċifika. L-UE tenniet il-kundanna qawwija tagħha għall-użu tat-tortura u ta’ trattament ieħor krudili, inuman u degradanti.

(3)

F’dan il-kuntest, il-Kunsill irriafferma d-determinazzjoni tiegħu li jibqa’ jindirizza l-abbużi dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran u ddikjara li huwa lest jintroduċi miżuri restrittivi immirati lejn dawk responsabbli għall-vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

(4)

Il-miżuri restrittivi għandhom ikunu diretti lejn persuni, entitajiet u kopri kompliċi fi jew responsabbli għall-ordni jew l-implimentazzjoni ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem matul it-trażżin ta’ dimostraturi paċifiċi, ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, studenti jew persuni oħra li jesprimu ruħhom b’difiża għad-drittijiet leġittimi tagħhom, inkluż l-libertà tal-espressjoni, kif ukoll persuni kompliċi fi jew responsabbli għall-ordni jew l-implimentazzjoni ta’ ksur serju tad-dritt għal proċess xieraq, tortura, trattament krudili, inuman u degradanti, u l-applikazzjoni indiskriminata, eċċessiva u li qed tiżdied tal-piena tal-mewt, inklużi l-eżekuzzjonijiet pubbliċi, it-taħġir, it-tagħliq jew l-eżekuzzjonijiet ta’ delinkwenti minorenni bi ksur tal-obbligi internazzjonali tal-Iran rigward id-drittijiet tal-bniedem.

(5)

Hija meħtieġa aktar azzjoni mill-Unjoni sabiex jiġu implimentati ċerti miżuri,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni tad-dħul fi, jew it-transitu minn ġewwa, it-territorji tagħhom tal-persuni responsabbli għall-vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, u l-persuni assoċjati magħhom, kif elenkat fl-Anness.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux jobbliga Stat Membru biex jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu liċ-ċittadini tiegħu stess.

3.   Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut minn obbligu taħt id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a)

bħala pajjiż ospitanti għal organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b)

bħala pajjiż ospitanti għal konferenza internazzjonali msejħa min-Nazzjonijiet Uniti, jew taħt l-awspiċji tagħha;

(c)

taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet; jew

(d)

taħt it-Trattat ta’ Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt Lateran) konkluż mis-Santa Sede (Stat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.   Il-paragrafu 3 għandu jiġi kkunsidrat bħala applikabbli wkoll f’każijiet fejn Stat Membru jkun pajjiż ospitanti għall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

5.   Il-Kunsill għandu jkun infurmat debitament fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafu 3 jew 4.

6.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti taħt il-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat minħabba ħtieġa umanitarja urġenti, jew minħabba attendenza f’laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza kurrenti tal-OSKE, fejn isir djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fil-Iran.

7.   Stat Membru li jixtieq jagħti eżenzjonijiet kif imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha titqies bħala mogħtija sakemm Membru wieħed jew aktar tal-Kunsill ma joġġezzjonax bil-miktub fil-jumejn ta’ xogħol wara li tiġi rċevuta l-eżenzjoni proposta. Fil-każ li Membru wieħed jew aktar tal-Kunsill iqajmu oġġezzjoni, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ madanakollu jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.   Fil-każijiet fejn skont il-paragrafi 3, 4, 6 jew 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul fi, jew it-transitu minn ġewwa, it-territorju tiegħu tal-persuni elenkati fl-Anness, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-fini li għaliha tkun ingħatat u għall-persuni kkonċernati minnha.

Artikolu 2

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma proprjetà ta’, miżmuma jew ikkontrollati minn persuni responsabbli għall-vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, u l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma proprjetà ta’, miżmuma jew ikkontrollati minn persuni, entitajiet u korpi assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Anness, għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fond jew riżorsa ekonomika ma għandha ssir disponibbli, b’mod dirett jew indirett, lil jew għall-benefiċċju tal-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness.

3.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati huma:

(a)

meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Anness u l-membri tal-familja dipendenti minnhom, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew ipoteki, mediċini u kura medika, taxxi, premiums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsubin esklussivament għall-pagament ta’ onorarji professjonali raġjonevoli u għar-rimborż ta’ spejjeż magħmula assoċjati mal-forniment ta’ servizzi legali;

(c)

maħsubin esklussivament għall-pagament ta’ miżati jew ħlasijiet għal servizzi fiż-żamma jew manteniment ta’ rutina ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, dment li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet li għalihom tikkunsidra li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika mill-inqas ġimgħatejn qabel l-awtorizzazzjoni.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan il-paragrafu.

4.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, dment li jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma soġġetti ta’ garanzija ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrarja stabbilita qabel id-data li fiha l-persuna jew l-entità msemmija fil-paragrafu 1 ġiet inkluża fl-Anness, jew ta’ sentenza ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrarja mogħtija qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklussivament sabiex jintlaħqu l-pretensjonijiet żgurati minn tali garanzija jew rikonoxxuti bħala validi f’tali sentenza, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta’ persuni li jkollhom tali pretensjonijiet;

(c)

il-garanzija jew is-sentenza mhix għall-benefiċċju ta’ persuna jew entità elenkata fl-Anness; u

(d)

ir-rikonoxximent tal-garanzija jew tas-sentenza ma jmurx kontra l-linji politiċi pubbliċi fl-Istat Membru kkonċernat.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu.

5.   Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni lil persuna,jew entità elenkata milli tagħmel ħlas dovut taħt kuntratt li daħal fis-seħħ qabel id-data li fiha tali persuna jew entità tkun ġiet elenkata fl-Anness, dment li l-Istat Membru kkonċernat ikun iddetermuna li l-ħlas ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1.

6.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għaż-żieda ma’ kontijiet iffriżati ta’:

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

pagamenti dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li ġew konklużi jew irriżultaw qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2,

dment li kwalunkwe tali imgħax, dħul ieħor u pagamenti jibqgħu soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafu 1.

Artikolu 3

1.   Il-Kunsill, waqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, għandu jistabbilixxi u jemenda l-lista fl-Anness.

2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna jew l-entità kkonċernata, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta’ avviż, sabiex tali persuna jew entità tingħata l-opportunità li tippreżenta osservazzjonijiet.

3.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew fejn jiġu ppreżentati provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna jew l-entità kkonċernata kif adatt.

Artikolu 4

1.   L-Anness għandu jinkludi r-raġunijiet għall-elenkar tal-persuni u l-entitajiet ikkonċernati.

2.   L-Anness għandu jinkludi wkoll, fejn disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu identifikati l-persuni jew l-entitajiet ikkonċernati. Fir-rigward tal-persuni, tali informazzjoni tista’ tinkludi ismijiet, inklużi l-psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità, in-numri tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz jekk magħruf, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward tal-entitajiet, tali informazzjoni tista’ tinkludi ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju.

Artikolu 5

Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-miżuri, l-Unjoni għandha tinkoraġġixxi Stati terzi sabiex jadottaw miżuri restrittivi simili.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-13 ta' April 2012. Hija għandha tinżamm taħt rieżami kostanti. Hija għandha tiġġedded, jew tiġi emendata kif adatt, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-12 ta’ April 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


ANNESS

Lista ta' persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikoli 1 u 2

Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Post tat-twelid: Teħeran (Iran) - Data tat-twelid: 1961

Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran. Il-forzi taħt il-kmand tiegħu wettqu attakki brutali fuq protesti paċifiċi, u attakk vjolenti mal-lejl fuq id-dormitorji tal-Università ta' Teħeran fil-15 ta' Ġunju 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Kap tal-Ansar-e Hezbollah u Kurunell fl-IRGC Huwa kien ko-fondatur tal-Ansar-e Hezbollah. Din il-forza paramilitari kienet responsabbli għall-vjolenza eċċessiva waqt ir-repressjoni kontra l-istudenti u l-universitajiet fl-1999, l-2002 u fl-2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Viċi Kap tal-Forzi tal-Art tal-IRGC

Huwa kellu responsabblità diretta u personali għar-repressjoni tal-protesti matul is-sajf kollu tal-2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Viċi Kmandant tal-Basij, ex Kap tal-Korpi Seyyed al-Shohada tal-IRGC, Provinċja ta' Teħeran (sa Frar 2010). Il-Korpi Seyyed al-Shohada huma inkarigati bis-sigurtà fil-provinċja ta' Teħeran u kellhom rwol prinċipali fir-repressjoni brutali ta' dawk li pprotestaw fl-2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Kap tal-Korpi Rassoulollah tal-IRGC inkarigat minn Greater Tehran minn Novembru 2009. Il-Korpi Rassoulollah huma inkarigati mis-sigurtà fi Greater Tehran u kellhom rwol prinċipali fit-trażżin vjolenti ta' persuni li ħadu sehem fi protesti fl-2009. Responsabbli għar-repressjoni tal-protesti matul l-avvenimenti ta' Ashura (Diċembru 2009) u sa issa.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(magħruf ukoll bħala “Aziz Jafari”)

Post tat-twelid: Yazd (Iran) - Data tat-twelid: 01.09.1957

Kmandant Ġeneral tal-IRGC. L-IRGC u l-Bażi ta' Sarollah taħt il-kmand tal-Ġeneral Aziz Jafari kellhom rwol prinċipali fl-indħil illegali tal-Elezzjonijiet Presidenzjali tal-2009, bl-arrest u ż-żamma ta' attivisti politiċi, kif ukoll bil-konfrontazzjonijiet kontra persuni li ħadu sehem fi protesti fit-toroq.

 

7.

KHALILI Ali

 

Ġeneral tal-IRGC, Kap tat-Taqsima Medika fil-Bażi ta' Sarollah. Huwa ffirma ittra li ntbagħtet lill-Ministeru tas-Saħħa fis-26 ta' Ġunju 2009 li tipprojbixxi l-preżentazzjoni ta' dokumenti jew records mediċi lil persuni li ndarbu jew ġew ospitalizzati matul avvenimenti li seħħew wara l-elezzjonijiet.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Kap tal-Korpi ta' Seyyed al-Shohada tal-IRGC, Provinċja ta' Teħeran. Il-Korpi ta' Seyyed al-Shohada kellhom rwol prinċipali fl-organizzazzjoni tar-repressjoni tal-protesti.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Post tat-twelid: Najaf (Iraq) – Data tat-twelid: Madwar 1952

Kmandant tal-Basij. Bħala kmandant tal-Forzi tal-Basij tal-IRGC, Naqdi kien responsabbli għal, jew kompliċi fl-abbużi tal-Basij li seħħew tard fl-2009, inkluż għar-reazzjoni vjolenti għall-protesti ta' Jum l-Ashura f'Diċembru 2009, li wasslet għall-mewt ta' madwar 15-il persuna u l-arrest ta' mijiet ta' persuni li pprotestaw.

Qabel il-ħatra tiegħu bħala kmandant tal-Basij f'Ottubru 2009, Naqdi kien il-kap tal-Unità tal-Intelligence tal-Basij responsabbli għall-interrogazzjoni ta' dawk li ġew arrestati matul ir-repressjoni li seħħet wara l-elezzjonijiet.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Post tat-twelid: Isfahan (Iran) - Data tat-twelid:1963

Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran. Bħala Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali mill-2008, Radan kien responsabbli għal swat, qtil u arresti u detenzjonijiet arbitrarji ta' persuni li ħadu sehem fi protesti, imwettqa mill-forzi tal-pulizja.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ex Kap tal-Pulizija ta' Teħeran (sa Jannar 2010). Bħala Kmandant tal-Forzi ta' Infurzar tal-Liġi fi Greater Tehran, Azizollah Rajabzadeh huwa l-akkużat bl-aktar kariga għolja fil-kawża tal-abbużi fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Kap tal-Pulizija ta' Teħeran, ex Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran responsabbli għall-Operazzjonijiet tal-Pulizija. Huwa inkarigat, mill-Ministeru tal-Intern, bil-koordinazzjoni ta' operazzjonijiet ta' repressjoni fil-belt kapitali Iranjana.

 

13.

TAEB Hossein

Post tat-twelid: Teħeran - Data tat-twelid: 1963

Ex Kmandant tal-Basij (sa Ottubru 2009). Fil-preżent viċi kmandant tal-IRGC għall-Intelligence. Forzi taħt il-kmand tiegħu ħadu sehem fi swat tal-massa, qtil, detenzjonijiet u torturi ta' persuni li pprotestaw b'mod paċifiku.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Kap tal-Ġudikatura ta' Mashhad. Proċessi taħt is-superviżjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati, u kienu bbażati fuq stqarrijiet li ġew akkwistati bl-użu ta' pressjoni u tortura. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Post tat-twelid: Najafabad (Iran) - Data tat-Twelid: 1945

Ex Prosekutur Ġenerali tal-Iran sa Settembru 2009 (ex Ministru tal-Intelligence matul il-Presidenza ta' Khatami). Bħala Prosekutur Ġenerali tal-Iran, huwa ordna u ssorvelja l-proċessi spettaklu b'segwitu għall-ewwel protesti ta' wara l-elezzjonijiet, fejn l-akkuzati kienu miċħuda d-drittijiet tagħhom, avukat. Huwa responsabbli wkoll għall-abbużi ta' Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(magħruf ukoll bħala Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħa 26. Huwa kien inkarigat mill-każijiet tad-detenuti relatati mal-kriżijiet ta' wara l-elezzjoni u hedded regolarment familji ta' detenuti sabiex jissilenzjahom. Huwa kien strumentali fil-ħruġ ta' ordnijiet ta' detenzjoni għaċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Mashhad, Proċessi taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran. Huwa ħa sehem fil-proċessi ta' persuni li pprotestaw. Huwa ġie interrogat mill-Ġudikatura dwar atroċitajiet ta' Kahrizak. Huwa kien strumentali fil-ħruġ ta' ordnijiet ta' detenzjoni biex detenuti jintbagħtu fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Prosekutur Ġenerali ta' Teħeran minn Awwissu 2009. L-uffiċċju ta' Dolatabadi akkuża numru kbir ta' persuni li pprotestaw, inklużi individwi li ħadu sehem fil-protesti ta' Jum l-Ashura f'Diċembru 2009. Huwa ordna l-għeluq tal-uffiċċju ta' Karroubi f' Settembru 2009 u l-arrest ta' diversi politiċi riformisti, u pprojbixxa żewġ partiti politiċi riformisti f'Ġunju 2010. L-uffiċċju tiegħu akkuża lil persuni li pprotestaw bl-akkuża tal-Muharebeh, jew mibegħda kontra Alla, li ġġorr sentenza kapitali, u caħad proċess dovut lil dawk li kienu qed jiffaccjaw sentenza kapitali. L-uffiċċju tiegħu fittex u arresta wkoll riformisti, attivisti tad-drittjitiet tal-bniedem, u membri tal-midja, bħala parti minn repressjoni wiesgħa tal-oppożizzjoni politika.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(magħruf ukoll bħala NASSERIAN)

 

Imħallef, Kap tal-Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħa 28. Huwa inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni. Huwa ħareġ sentenzi ta' priġunierija fit-tul matul proċessi inġusti għal attivisti u ġurnalisti soċjali, politiċi, u diversi sentenzi kapitali għal persuni li pprotestaw u attivisti soċjali u politiċi.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Post tat-twelid: Ejiyeh - Data tat-twelid: madwar 1956

Prosekutur Ġenerali tal-Iran minn Settembru 2009 u kelliem għall-Ġudikatura (ex Ministru tal-Intelligence matul l-elezzjonijiet tal-2009). Waqt li kien Ministru tal-Intelligence matul l-elezzjoni, aġenti tal-intelligence taħt il-kmand tiegħu kienu responsabbli għad-detenzjoni, tortura u l-akkwist ta' stqarrijiet foloz bl-użu ta' pressjoni mingħand mijiet ta' attivisti, ġurnalisti, dissidenti u riformisti politiċi. Barra minn hekk, figuri politiċi kienu mġiegħla jagħmlu stqarrijiet foloz taħt interrogazzjonijiet insapportabbli li kienu jinkludu tortura, abbuż, rikatti, u t-theddid ta' membri tal-familja.

 

22.

MORTAZAVI Said

Post tat-twelid: Meybod, Yazd (Iran) - Data tat-twelid: 1967

Kap tat-Task Force tal-Iran kontra l-Kuntrabandu, ex Prosekutur Ġenerali ta' Teħeran sa Awwissu 2009. Bħala Prosekutur Ġenerali ta' Teħeran, huwa kien ħareġ ordni ġenerali għad-detenzjoni ta' mijiet ta' attivisti, ġurnalisti u studenti. Huwa ġie sospiż mill-kariga f'Awwissu 2010 wara investigazzjoni mill-ġudikatura Iranjana dwar ir-rwol tiegħu fl-imwiet ta' tliet irġiel miżmuma fuq l-ordinijiet tiegħu wara l-elezzjoni.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħat 26 u 28. Huwa inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni, ħareġ sentenzi ta' priġunierija fit-tul matul il-proċessi inġusti kontra attivisti għad-drittijiet tal-bniedem u diversi sentenzi kapitali għal persuni li pprotestaw.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Viċi Prosekutur ta' Mashhad. Proċessi taħt il-prosekuzzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Imħallef, Kap tal-Qorti Revoluzzjonarja ta' Teħeran, fergħa 15. Inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni, huwa kien l-Imħallef li ppresieda l-“proċessi spettaklu” fis-sajf 2009, huwa kkundanna għall-mewt żewġ monarkisti li dehru fil-proċessi spettaklu. Huwa kkundanna aktar minn mitt priġunier politiku, attivisti għad-drittijiet tal-bniedem, u dimostranti għal sentenzi ta' priġunerija fit-tul.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Kap tal-Ġudikatura tal-Lvant tal-Ażerbajġan. Huwa kien responsabbli għll-proċess ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Imħallef, Qorti ta' Appell ta' Teħeran, fergħa 36. Huwa kkonferma mandati ta' priġunerija fit-tul u mandati kapitali kontra persuni li pprotestaw.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Imħallef, Qorti Revoluzzjonarja ta' Mashhad. Proċessi taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Kap tas-Sala 350 fil-Ħabs ta' Evin. F'diversi okkażjonijiet uża vjolenza sproporzjonata fuq il-priġunieri.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Kap tal-Organizzazzjoni tal-Ħabsijiet tal-Iran. F'din il-kariga, huwa kien kompliċi għad-detenzjoni massiva ta' persuni li pprotestaw għal raġunijiet politiċi u għal ħabi ta' abbużi mwettqa fis-sistema ta' priġunerija.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Assistent Segretarju tal-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Ħabsijiet f'Teħeran - Ex Kap tal-ħabs ta' Evin, Teħeran sa Ottubru 2010, perijodu li matulu twettqet it-tortura. Huwa kien gwardjan u hedded u għamel pressjoni fuq il-priġunieri bosta drabi.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Bħala Viċi Kap tal-Organizzazzjoni tal-Ħabsijiet tal-Iran, responsabbli għall-abbużi u ċ-ċaħda tad-drittijiet fiċ-ċentru ta' detenzjoni. Huwa ordna t-trasferiment ta' ħafna ħabsin għal detenzjoni solitarja.

 


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/58


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2011/236/PESK

tat-12 ta’ April 2011

li timplimenta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/137/PESK tat-28 ta' Frar 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 8(1) u (2) tagħha, flimkien mal-Artikolu 31(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-28 ta’ Frar 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja.

(2)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fil-Libja, għandhom jiġu inklużi persuni u entitajiet addizzjonali mal-lista ta’ persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi kif tinsab fl-Anness IV tad-Deċiżjoni 2011/137/PESK.

(3)

Barra minn hekk, persuna waħda għandha titneħħa mil-listi fl-Annessi II u IV, u l-informazzjoni relatata ma’ ċerti persuni u entitajiet fil-listi fl-Annessi I, II, III u IV ta’ dik id-Deċiżjoni għandha tiġi aġġornata,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Annessi I, II, III u IV tad-Deċiżjoni 2011/137/PESK għandhom jiġu sostitwiti bit-test li jinsab fl-Annessi I, II, III u IV rispettivament ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-12 ta’ April 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 58, 3.3.2011, p. 53.


ANNESS I

“ANNESS I

Lista ta’ persuni msemmija fl-Artikolu 5(1)(a)

1.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Numru tal-passaport: B010574. Data tat-twelid: 1.7.1950.

Kap tal-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-Kumitati Rivoluzzjonarji. Kumitati Rivoluzzjonarji involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Data tat-twelid: 1946. Post tat-twelid: Houn, il-Libja.

Kap tas-sigurtà personali ta’ Muammar QADHAFI. Responsabbiltà għas-sigurtà tar-reġim. Passat ta’ ordnijiet ta’ vjolenza kontra d-dissidenti.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Direttur, Organizzazzjoni tas-Sigurtà Esterna. Fidil għar-reġim. Kap tal-aġenzija tal-intelligence esterna.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

4.

JABIR, Ġeneral Maġġur Abu Bakr Yunis

Data tat-twelid: 1952. Post tat-twelid: Jalo, il-Libja.

Ministru tad-Difiża. Responsabbiltà ġenerali għall-azzjonijiet tal-forzi armati.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Data tat-twelid: 1956. Post tat-twelid: Khoms, il-Libja.

Segretarju għall-Utilitajiet. Membru anzjan tar-reġim. Involviment mal-Kumitati Rivoluzzjonarji. Fil-passat kien involut f’soppressjoni tad-dissens u l-vjolenza.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data tat-twelid:1948. Post tat-twelid: Sirte, il-Libja.

Kuġin ta’ Muammar QADHAFI. Fis-snin 80, Sayyid kien involut fil-kampanja tal-assassinju tad-dissidenti u allegatament responsabbli minn diversi mwiet fl-Ewropa. Huwa suspettat ukoll li kien involut fl-akkwist tal-armi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Bint Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Numru tal-passaport: B/002210. Data tat-twelid: 20.9.1975. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Kmand tal-unitajiet militari involuti fir-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Data tat-twelid: 1970. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data tat-twelid: 1942. Post tat-twelid: Sirte, il-Libja.

Mexxej tar-Rivoluzzjoni, Kmandant Suprem tal-Forzi Armati. Responsabbiltà li ordna r-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet, abbużi tad-drittijiet tal-bniedem.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

12.

QADHAFI, Mutassim

Data tat-twelid: 1976. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Konsulent tas-Sigurtà Nazzjonali. Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

13.

QADHAFI, Saadi

Numru tal-passaport: 014797. Data tat-twelid: 27.5.1973. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Kmandant tal-Forzi Speċjali. Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Kmand tal-unitajiet militari involuti fir-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Data tat-twelid: 1982. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Numru tal-passaport: B014995. Data tat-twelid: 25.6.1972. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Direttur, Fondazzjoni Qadhafi. Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Dikjarazzjonijiet pubbliċi xewwiexa li jħeġġu l-vjolenza kontra d-dimostranti.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

16.

AL-SENUSSI, Kurunell Abdullah

Data tat-twelid: 1949. Post tat-twelid: is-Sudan.

Direttur tal-Intelligence Militari. Involviment tal-Intelligence Militari fis-soppressjoni tad-dimostrazzjonijiet. Passat li jinkludi suspett ta’ involviment fil-massakru tal-ħabs ta’ Abu Selim. Ikkundannat in absentia għall-bumbardament ta’ titjira tal-UTA. Ħaten Muammar QADHAFI.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Ambaxxatur Libjan għaċ-Ċad. Telaq miċ-Ċad lejn Sabha. Involut direttament fir-reklutaġġ u l-kordinazzjoni ta’ merċenarji għar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011

18.

AL KUNI, Kurunell Amid Husain

Gvernatur ta’ Ghat (Nofsinhar tal-Libja). Involut direttament fir-reklutaġġ ta’ merċenarji.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011”


ANNESS II

“ANNESS II

Lista ta’ persuni msemmija fl-Artikolu 5(1)(b)

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-inklużjoni fil-lista

1.

ABDULHAFIZ, Kurunell Mas’ud

Pożizzjoni: Kmandant tal-Forzi Armati

It-tielet fil-kmand tal-Forzi Armati. Rwol sinifikanti fl-Intelligence Militari.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pożizzjoni: Kap fil-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Tripli, il-Libja

Membru prominenti tal-Kumitat Rivoluzzjonarju. Sieħeb qrib ta’ Muammar QADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Pożizzjoni: Viċi Kap, Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna

Membru prominenti tar-reġim. Ħaten Muammar QADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Pożizzjoni: Viċi Direttur, Intelligence Militari

Membru anzjan tar-reġim.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Pożizzjoni: Kap, Moviment tal-Kumitati Rivoluzzjonarji

Post tat-twelid: Sirte, il-Libja

Kumitati Rivoluzzjonarji involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: L-Eġittu

Kuġin ta’ Muammar QADHAFI. Huwa mifhum li ilu mill-1995 jikkmanda battaljun elitista tal-armata responsabbli għas-sigurtà personali ta’ Qadhafi u li għandu rwol ewlieni fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna. Huwa kien involut fl-ippjanar ta’ operazzjonijiet kontra dissidenti Libjani barra mill-pajjiż u kien direttament involut f’attivitajiet terroristiċi.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Al Bayda, il-Libja

Mart Muammar QADHAFI.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Traghen

Kap tal-Kabinett tal-Mexxej.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

9.

General TOHAMI, Khaled

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Genzur

Direttur tal-Uffiċċju għas-Sigurtà Interna.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data tat-twelid: 1.7.1949

Post tat-twelid: Al-Bayda

Direttur tal-intelligence fl-Uffiċċju għas-Sigurtà Esterna.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Segretarju Ġenerali tal-Kungress Ġenerali tal-Poplu; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Prim Ministru fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministru tas-Saħħa u l-Ambjent fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Data tat-twelid: 1935

Ministru tal-Ippjanar u l-Finanzi fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data tat-twelid: 1949

Post tat-twelid: Al-Azizia (viċin Tripli)

Ministru tal-Industrija, l-Ekonomija u l-Kummerċ fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data tat-twelid: 1943

Ministru tal-Agrikoltura u r-Riżorsi tal-Annimali u dawk Marittimi fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministru tal-Affarijiet Soċjali fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data tat-twelid: 4.5.1963

Numru tal-passaport: B/014965 (jiskadi fi tmiem l-2013)

Ministru tal-Edukazzjoni, l-Edukazzjoni Għolja u r-Riċerka fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Data tat-twelid: 1958

Numru tal-passaport: B/0105075 (jiskadi fi tmiem l-2013)

Ministru tat-Trasport fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Data tat-twelid: 8.7.1954

Numru tal-passaport: B/014924 (jiskadi fi tmiem 2013)

Kollaboratur mill-qrib tal-Kurunell Qadhafi, rwol ewlieni fis-servizzi tas-sigurtà u ex-direttur tar-radju u t-televiżjoni; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011”


ANNESS III

“ANNESS III

Lista ta’ persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1)(a)

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Bint Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Numru tal-passaport: B/002210. Data tat-twelid: 20.9.1975. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Data tat-twelid: 1978. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Kmand tal-unitajiet militari involuti fir-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data tat-twelid: 1942. Post tat-twelid: Sirte, il-Libja.

Mexxej tar-Rivoluzzjoni, Kmandant Suprem tal-Forzi Armati. Responsabbiltà li ordna r-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet, abbużi tad-drittijiet tal-bniedem.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Data tat-twelid: 1976. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Konsulent tas-Sigurtà Nazzjonali. Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Direttur, Fondazzjoni Qadhafi. Numru tal-passaport: B014995. Data tat-twelid: 25.6.1972. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Dikjarazzjonijiet pubbliċi xewwiexa li jħeġġu l-vjolenza kontra d-dimostranti.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Direttur, Organizzazzjoni tas-Sigurtà Esterna. Fidil għar-reġim. Kap tal-aġenzija tal-intelligence esterna.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

8.

JABIR, Ġeneral Maġġur Abu Bakr Yunis

Data tat-twelid: 1952. Post tat-twelid: Jalo, il-Libja.

Ministru tad-Difiża. Responsabbiltà ġenerali għall-azzjonijiet tal-forzi armati.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Data tat-twelid: 1956. Post tat-twelid: Khoms, il-Libja.

Segretarju għall-Utilitajiet. Membru anzjan tar-reġim. Involviment mal-Kumitati Rivoluzzjonarji. Fil-passat kien involut f’soppressjoni tad-dissens u l-vjolenza.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Data tat-twelid: 1970. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

11.

QADHAFI, Saadi

Kmandat tal-Forzi Speċjali

Iben Muammar QADHAFI. Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim. Kmand tal-unitajiet militari involuti fir-ripressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

Data tat-twelid: 27.5.1973. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Numru tal-passaport: 014797.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Iben Muammar QADHAFI Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

Data tat-twelid: 1982. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

13.

AL-SENUSSI, Kurunell Abdullah

Data tat-twelid: 1949. Post tat-twelid: is-Sudan.

Direttur tal-Intelligence Militari. Involviment tal-Intelligence Militari fis-soppressjoni tad-dimostrazzjonijiet. Passat li jinkludi suspett ta’ involviment fil-massakru tal-ħabs ta’ Abu Selim. Ikkundannat in absentia għall-bumbardament ta’ titjira tal-UTA. Ħaten Muammar QADHAFI.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 28.2.2011)

Entitajiet

1.

Bank Ċentrali tal-Libja

Taħt il-kontroll ta’ Muammar QADHAFI u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority (Awtorità tal-Investiment Libjan)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar QADHAFI u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

magħruf ukoll bħala: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripli, 1103 Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank (Bank Barrani Libjan)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar QADHAFI u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio (Portafoll Libjan ta’ Investiment fl-Afrika)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar QADHAFI u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripli, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011 (indikazzjoni tal-UE: 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation (Korporazzjoni taż-Żejt Nazzjonali Libjana)

Taħt il-kontroll ta’ Muammar QADHAFI u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta’ finanzjament għar-reġim tiegħu.

Bashir Saadwi Street, Tripli, Tarabulus, il-Libja

Data tal-indikazzjoni tan-NU: 17.3.2011”


ANNESS IV

“ANNESS IV

Lista ta’ persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1)(b)

Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

ABDULHAFIZ, Kurunell Mas'ud

Pożizzjoni: Kmandant tal-Forzi Armati

It-tielet fil-kmand tal-Forzi Armati. Rwol sinifikanti fl- Intelliġenza Militari.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pożizzjoni: Direttur, Kap ta' Kontra t-Terroriżmu, Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Tripli, Libja

Membru prominenti tal-Kumitat Rivoluzzjonarju. Sieħeb

qrib ta' Muammar QADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Pożizzjoni: Viċi Kap, Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna

Membru prominenti tar-reġim.

Ħaten Muammar QADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Pożizzjoni: Viċi Direttur, Intelliġenza Militari

Membru anzjan tar-reġim.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Pożizzjoni: Kap, Moviment tal-Kumitati Rivoluzzjonarji

Post tat-twelid: Sirte, il-Libja

Kumitati Rivoluzzjonarji involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Pożizzjoni: Kap tal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Kumitati Rivoluzzjonarji Nru tal-Passaport: B010574

Data tat-twelid: 1.7.1950

Kumitati Rivoluzzjonarji involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Pożizzjoni: Kap tas-sigurtà personali ta' Muammar QADHAFI.

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Houn, il-Libja

Responsabbiltà għas-sigurtà tar-reġim. Storja ta' vjolenza kontra dissidenti.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Eġittu

Kuġin ta' Muammar QADHAFI. Huwa mifhum li ilu mill-1995 jikkmanda battaljun elitista tal-armata responsabbli għas-sigurtà personali ta' Qadhafi u li għandu rwol ewlieni fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà Esterna. Huwa kien involut fl-ippjanar ta' operazzjonijiet kontra dissidenti Libjani barra mill-pajjiż u kien direttament involut f'attivitajiet terroristiċi.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data tat-twelid: 1948

Post tat-twelid: Sirte, il-Libja

Kuġin ta' Muammar QADHAFI. Fit-tmeninijiet, Sayyid kien involut fil-kampanja tal-qtil ta' dissidenti u allegatament responsabbli għal diversi mwiet fl-Ewropa. Huwa mifhum ukoll li kien involut fl-akkwist ta' armi.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data tat-twelid: 1952

Post tat-twelid: Al Bayda, il-Libja

Mart Muammar QADHAFI.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Traghen

Kap tal-Kabinett tal-Mexxej.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

12.

TOHAMI, Ġeneral, Khaled

Data tat-twelid: 1946

Post tat-twelid: Genzur

Direttur tal-Uffiċċju għas-Sigurtà Interna.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data tat-twelid: 1 ta' Lulju 1949

Post tat-twelid: Al-Bayda

Direttur tal-intelligence fl-Uffiċċju għas-Sigurtà Esterna.

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

imwieled fid-29 ta' Marzu 1970, ċittadin Awstrijakk (nru tal-passaport P1362998, validu mis-6 ta' Novembru 2006 sal-5 ta' Novembru 2016)

Assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim u viċi kap eżekuttiv tal-‘Libyan Investment Authority’, membru tal-bord tal-Korporazzjoni Nazzjonali taż-Żejt u viċi president tal-First Energy Bank f'Baħrejn.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Segretarju Ġenerali tal-Kungress Ġenerali tal-Poplu; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Prim Ministru tal-gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministru tas-Saħħa u l-Ambjent tal-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Data tat-twelid: 1935

Ministru tal-Ippjanar u l-Finanzi tal-gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data tat-twelid: 1949

Post tat-twelid: Al-Azizia (qrib Tripli)

Ministru tal-Industrija, l-Ekonomija u l-Kummerċ fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data tat-twelid: 1943

Ministru tal-Agrikoltura u r-Riżorsi tal-Annimali u dawk Marittimi fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministru tal-Affarijiet Soċjali fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data tat-twelid: 4 ta' Mejju 1963

Numru tal-passaport: B/014965 (skada fi tmiem l-2013)

Ministru tal-Edukazzjoni, l-Edukazzjoni Għolja u r-Riċerka tal-gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Data tat-twelid: 1958

Numru tal-passaport: B/0105075 (skada fi tmiem l-2013)

Ministru tat-Trasport fil-Gvern tal-Kurunell Qadhafi; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Data tat-twelid: 8.7.1954

Numru tal-passaport: B/014924 (skada fi tmiem l-2013)

Kollaboratur mill-qrib tal-Kurunell Qadhafi, rwol anzjan fis-servizzi tas-sigurtà u ex-direttur tar-radju u t-televiżjoni; involut fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ambaxxatur Libjan taċ-Ċad. Telaq iċ-Ċad għas-Sahba. Involut direttament fir-reklutaġġ u l-koordinazzjoni ta' merċenarji għar-reġim.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Kurunell Amid Husain

 

Gvernatur ta'Ghat (Nofsinhar tal-Libja). Involut direttament fir-reklutaġġ ta' merċenarji.

12.4.2011


Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripli, il-Libja Numru ta' leġislazzjoni: 60/2006 mill-Kumitat tal-Kungress Ġenerali tal-Poplu

Tel: +218 21 369 1840

Fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Taħt il-kontroll ta' Mouammar Qadhafi u l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

10.3.2011

2.

Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libja-Tripli

Telefon: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly

Taħt il-kontroll tar-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Sit: http://www.laaico.com

Kumpannija maħluqa fl-1981

76351 Janzour-Libja.

81370 Tripli-Libja

Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

email: info@laaico.com

Taħt il-kontroll tar-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

4.

Fondazzjoni Internazzjonali Qadhafi għall-Karità u l-Iżvilupp

Dettalji tal-amministrazzjoni: Hay Alandalus – Jian St. – Tripli – PoBox: 1101 – Telefon tal-LIBJA: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Ikkontrollata mir-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

5.

Fondazzjoni Waatassimou

Ibbażata fi Tripli

Ikkontrollata mir-reġim ta' Mouammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għalih.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Dettalji:

tel: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Tixwix pubbliku għall-mibegħda u l-vjolenza bil-parteċipazzjoni f'kampanji ta' misinformazzjoni dwar il-vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

7.

Korpi tal-Gwardji Revoluzzjonarji

 

Involuti fi vjolenza kontra d-dimostranti.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libja

Telefon:

+218 21-361-2429

Fax:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

In-National Commercial Bank huwa bank kummerċjali fil-Libja. Il-bank ġie stabbilit fl-1970 u hu bbażat f'AlBayda, il-Libja. Għandu lokazzjonijiet fi Tripli u AlBayda, u jopera wkoll fergħat fil-Libja. Huwa 100 % proprjetà tal-gvern u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Raġunijiet Data tal-elenkar Gumhouria Bank Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tel:

Libya Tel:

Libya

Tel: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Email:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

Email:

info@gumhouria-bank.com.ly

Sit web:

www.gumhouria-bank.com.ly

Il-Gumhouria Bank huwa bank kummerċjali fil-Libja. Il-bank inħoloq fl-2008 permezz tal-inkorporazzjoni tal-banek Ummah u Gumhouria. Huwa 100 % proprjetà tal-gvern u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripli

Libja

Tel:

+218 21-379-0022

Fax:

+218 21-333-7922

Email:

info@saharabank.com.ly

Sit web:

www.saharabank.com.ly

Is-Sahara Bank huwa bank kummerċjali fil-Libja. Huwa 81% proprjetà tal-gvern u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripli

Libja

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libja

Tel: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax: +218 21-360-5174

Email: info@raslanuf.ly

Sit web: www.raslanuf.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

13.

Brega

Uffiċċju Prinċipali: Azzawia / Coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel: 2 – 625021-023 / 3611222

Fax: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripli

Libja

Tel:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Email: info@soc.com.ly

Sit web: www.soc.com.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Post tal-Uffiċċju: Ftit lil hinn minn Airport Road

Tripli

Tarabulus

Libja

Indirizz Postali: P.O. Box 395

Tripli

Libja

Tel: +218 21-3331116

Fax: +218 21-3337169

Telex: 21058

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u sors potenzjali ta' finanzjament għar-reġim tiegħu.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

Żona El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripli, Libja; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripli, Libja; Email agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218) 214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax. (218) 214870747;

Fax. (218) 214870767;

Fax. (218) 214870777;

Fax. (218) 213330927;

Fax. (218) 213333545

Sussidjarju Libjan tal-Bank Ċentrali tal-Libja

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (a.k.a. Oil Libya Holding Company)

 

Sussidjarju Libjan tal-Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (ftit lil hinn minn al-Zawiyah Street)

Tel: (218) 213345187

Fax: +218,21 0,334 0,5188

email: info@ethic.ly

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripli, Libja; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218) 213622262;

Fax. (218) 213622205

Sussidjarju Libjan tal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company)

 

Sussidjarju Libjan tal-Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripli, Libja

Tel. (218) 213332411;

Tel. (218) 213368741;

Tel No. (218) 213368742

Fax (218) 214446743

Email: info@nwd-ly.com

Sit web: www.nwd-ly.com

Sussidjarju Libjan tan- National Oil Corporation (NOC)

Din il-kumpannija nħolqot fl-2010 b'fużjoni bejn in-National Drilling Co. u n-National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (a.k.a. NAGECO; a.k.a. North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripli, Libja

Tel (218) 215634670/4

Fax: (218) 215634676

Email: nageco@nageco.com

Sit web: www.nageco.com

Sussidjarju Libjan tan- National Oil Corporation

Fl-2008 l-NOC akkwistat 100 % tas-sjieda tan-NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripli, Libja

Sussidjarju Libjan tan- National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripli.

Impriża Konġunta bejn Total u n-National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (a.k.a. ZOC; a.k.a. Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripli, Libja

Impriża Konġunta bejn Occidental u n-National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (a.k.a. Harouge; a.k.a. Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripli, Libja

Impriża Konġunta bejn Petro Canada u n-National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Renju Unit Tagħrif ieħor: Reg no 01612618 (UK)

Sussidjarju tan-National Oil Corporation inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, Londra, Renju Unit Tagħrif ieħor: Reg no 02439691

Sussidjarju tan-National Oil Corporation inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Renju Unit

Tagħrif ieħor: Reg no 01794877 (UK)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, Londra, Renju Unit Tagħrif ieħor: Reg no 06962288 (UK)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fir-Renju Unit

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi Tagħrif ieħor: Reg no 1510484

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fil-BVI

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited (BVI)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

Tagħrif ieħor: Reg no: 1526359 (BVI)

Entità inkorporata fil-BVI proprjetà ta' Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi Tagħrif ieħor: Reg no 1534407 (BVI)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fil-BVI

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited (IOM) Mediterranean Oil Services Company GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Tagħrif ieħor: Reg no 59058C (IOM)

Sussidjarju tal-Libyan Investment Authority inkorporat fl-IOM

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (a.k.a. Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripli, Libja.

Proprjetà ta' u kkontrollati min-NOC.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services Company GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

Werdener Strasse 8

Duesseldorf

Nordrhein - Westfalen, 40227

Germany

Proprjetà ta' u kkontrollati min-National Oil Company

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2655,

Haiti street,

Tripli, Libja

HQ Phone: + 218 (21) 602 093

HQ Fax: + 218 (22) 30970

100 % proprjetà tal-Gvern tal-Libja

12.4.2011”


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/72


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ ATALANTA/1/2011

tat-13 ta’ April 2011

dwar il-ħatra ta’ Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

(2011/237/PESK)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/851/PESK tal-10 ta’ Novembru 2008 dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (1) (Atalanta), u b’mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 6 tal-Azzjoni Konġunta 2008/851/PESK, il-Kunsill awtorizza lill-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (KPS) biex jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-UE.

(2)

Fis-26 ta’ Novembru 2010, il-KPS adotta d-Deċiżjoni Atalanta/5/2010 (2) dwar il-ħatra tal-Viċi Ammirall (LH) Juan RODRÍGUEZ GARAT bħala Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja.

(3)

Il-Kmandant tal-Operazzjoni tal-UE rrakkomanda li jinħatar il-Komodor Alberto Manuel Silvestre CORREIA bħala l-Kmandant il-ġdid tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja.

(4)

Il-Kumitat Militari tal-UE jappoġġa dik ir-rakkomandazzjoni.

(5)

Skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-elaborazzjoni u fl-implementazzjoni ta’ deċiżjonijiet u azzjonijiet tal-Unjoni li jkollhom implikazzjonijiet ta’ difiża,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Komodor Alberto Manuel Silvestre CORREIA huwa b’dan maħtur Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-14 ta’ April 2011.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà

Il-President

O. SKOOG


(1)  ĠU L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  ĠU L 320, 7.12.2010, p. 8.


14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/73


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ April 2011

li temenda d-Deċiżjoni 2007/843/KE dwar programmi ta’ kontroll tas-Salmonella għal ċerti tjur u bajd fit-Tuneżija

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2520)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/238/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar il-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi speċifiċi oħra li jkun hemm ġewwa l-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(2) tiegħu;

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 jistipula regoli għall-kontroll tas-Salmonella f’popolazzjonijiet ta’ tjur differenti fl-Unjoni. Dan jistipula li l-ammissjoni jew iż-żamma fil-lista ta’ pajjiżi terzi stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, għall-ispeċi jew il-kategoriji relevanti, li minnha l-Istati Membri huma awtorizzati li jimportaw dawk l-annimali jew bajd għat-tfaqqis koperti minn dak ir-Regolament hija suġġetta għall-preżentazzjoni lill-Kummissjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat ta’ programm ta’ kontroll għas-Salmonella b’garanziji ekwivalenti għal dawk li jinsabu fil-programmi ta’ kontroll nazzjonali għas-Salmonella fl-Istati Membri.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/843/KE tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-Salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus f’ċerti pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2006/696/KE, fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti tas-saħħa pubblika fl-importazzjoni ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis (2) approvat il-programm ta’ kontroll ippreżentat mit-Tuneżija għas-Salmonella f’qatgħat ta’ tiġieġ għat-tgħammir, skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

(3)

It-Tuneżija issa għarrfet lill-Kummissjoni li l-programm twaqqaf. Għaldaqstant, dak il-programm imressaq mit-Tuneżija ma għandux jibqa’ approvat. Id-Deċiżjoni 2007/843/KE għalhekk għandha tiġi emendata.

(4)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2007/843/KE jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Il-programmi ta’ kontroll imressqa mill-Kanada, mill-Iżrael u mill-Istati Uniti skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huma b’dan approvati fir-rigward tas-Salmonella f’qatgħat ta’ tiġieġ għat-tgħammir.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Mejju 2011.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 332, 18.12.2007, p. 81.


Rettifika

14.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 100/74


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/101/PESK tal-15 ta’ Frar 2011 dwar miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 42, tas-16 ta’ Frar 2011 )

F'paġna 6, Artikolu 3(1):

minflok:

“Artikolu 3

1.   L-Artikolu 2 m'għandux japplika:

(a)

għall-bejħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' tagħmir militari li mhux letali jew ta' tagħmir li jista' jintuża għal repressjoni interna, maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, jew għal programmi ta' bini istituzzjonali tan-NU u l-UE, jew ta' materjal maħsub għall- operazzjonijiet ta' maniġġar ta' kriżi tal-UE u tan-NU;

(b)

għall-għoti ta' finanzjament u assistenza finanzjarja relatata ma' tali tagħmir;

(c)

l-għoti ta' assistenza teknika relatata ma' tali tagħmir, bil-kondizzjoni li kull esportazzjoni tiegħu tkun ġiet approvata minn qabel mill-awtorità kompetenti rilevanti.”

aqra:

“Artikolu 3

1.   L-Artikolu 2 m'għandux japplika:

(a)

għall-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' tagħmir militari li mhux letali jew ta' tagħmir li jista' jintuża għal repressjoni interna, maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, jew għal programmi ta' bini istituzzjonali tan-NU u l-UE, jew ta' materjal maħsub għall- operazzjonijiet ta' maniġġar ta' kriżi tal-UE u tan-NU;

(b)

għall-għoti ta' finanzjament u assistenza finanzjarja relatata ma' tali tagħmir;

(c)

l-għoti ta' assistenza teknika relatata ma' tali tagħmir,

bil-kondizzjoni li kull esportazzjoni tiegħu tkun ġiet approvata minn qabel mill-awtorità kompetenti rilevanti.”.